Sunnhordland

Tingbok

I.A. 22

1690


 

1690: 1  og 1690: 1b  er begge blanke

 

1690: 2

 

Hielp Gud nu och Altid.

Anno 1690  Den 7 Janvarj  waare Wij efter skreffne, Benedix DiurHus   Sorenschrifuer Vdj Sundhorlehn,  Knud Hysingstae  Kongl: Ma: bonde Lens Mand, udj Føyen schib:  Niels Hysingstae, och Giermus Øchland, Ædsorne Laug rettis mænnd samme stedz, Waare Wij epter Louglig Anfordring forsammelede Paa Kongl: Ma: Toldboe, udj SundHorlehn, Paa Kongl: Ma: Tolders residentz Land. Retten till Betiening, Anlangende En deel Hollandsche Blade Tobach, Som ….(?) Kongl: Maytz: Tolder, och Toldbetientte, wed SundHorst Told sted, Sr: Christian Magnus och Sr: Bastian Christensen, Paa Bergen leed Er Angreben Paa En gaard Kaldes Teigland, liggende Strax Ved MusterHafns KKe!! (Kirke),

  Derom udj Rette præsenterit welbete: Kongl: Ma: Tolder och Vissiterer  Som paa Toldbo: Anuiste, det Antastede Tobach, Som war indpachet udj thj fure t:ner  Huilche bleff Aabnet, først 324 Skollpund, eller Nij Waager Gemeent hollandsche Blade Tobach heel fugtig, Skaalpundet Estimeret i det Høyeste for Siuff Skilling dandsche, Noch 216 Skollpund forderffuet Tobach  mestedelen waatt och for Raadnet, Huoraff Skoelpundet i det Aller Høyeste iche Kand Estimeres for meere end 3 Skilling dansche, Huilchet Goedz forClaris at til Høre, Monsr: Lyder Mejer, Borger, och handelsmand, udj Bergen. Skibet Er ført Wed Hannem Sielff, med Skipper ….(?) Jansen Fasmer, en Bergens Skipper, i fra Holland; Och Skulle gaae til Bergen

  Welbe:tt Kongl: Ma: Tolder och Vissiterer Christian Magnus och Bastian Christensen

 

1690: 2b

 

protesterit och formentte, Samme Antastede Tobach, bør epter Told Ordinantzens 20 et 21. Capetel  Att were Confiscerit  och der for V-den!! (uden) att Betalle, Hans Kongl: Hans Wedbørlig \told/  Saa och ald for Aarsagede om Kostning at Betalle,

  Til Sagen at Suare loed Sig paa for:ne K: Ma: Toldboe indfinde, Monsr: Lyder Mejer  Som iche Kunde benegte, Joe att Eygere till be:tt opbragte Tobach, Hafde ingen Vndschylding, Andet end som gaf for, efter dj Tobachen war Saa slet, och for Raadned, Saa Hand iche Kunde Vdstaa at Betalle Hans Kongl: Maytz: Told, Mens epterdags Aldrig meere Saadant Att Øffue; det war dend første, och skulle bliue dend Sidste gang. Begierede derfore, Sam/m/e opbragte for derffuede Tobach maa lidelig Wurderis, och for meentte At Vere Nermest det igien tilKiøbs,

  Partterne thil spurt om de Hafde noget Videre paa entten aff Siderne, at prætendere, dertil de Suaret, intet Videre, V-den Eskede domb

  Da Epter Tiltalle, och denne Sags Eigentlig forefindende Lejlighez, da som det Antastede Hollandsche Blade Tobach, Som paa Teigland wed MusterHaffns KKe, er funden, och hid til Told stedet ført, Befindes at Vere opbragt i Land, Tuert imod Told ordinantzen, Paa et W-sæduanligt sted; der det burde Haue!! (Have) Verit, ført, til hans Kongl: \Majts:/ Toldboe, och der for Toldet. Huor fore iche Anderleedes Her udj, Kand befindes, end Joe de 324 Skoelpund

 

1690: 3

 

Nu Wurderit Skolpundet, deraff for 7 s dandsche, ….(?) och 216 Skollpund  Som mestedellen War for Raadnet  och derfore skolpundet ichun Wurderit for 3 skilling dansche  Som Alt War Gemeent hollandsche Tobach, Bør epter Høyst be:tt Hans Kongl: Ma: Allernaadigste Vdgiffne Told ordinantze, thiuffuende och En och thiuffuende Capitels  Aff dato Hafn: 1686  at Were Confisqverit  och Mons: Lyder Mejer  Som sig Samme Tobach Hafuer til Eignet, der for V-den at Betalle: hans Kongl: Ma: Til..lig(?) Told der aff. Sampt processens for Aarsagede om Kostning, Och Were Nermest forne: Tobach for dend Wurderede Taxt At Kiøbe. Ellers det Wed Offentlig Auction at lade Auctionere ded

 

 

 

Anno 1689!! (1690). Den 27 Janv:  bleff Holt, Waar  Skatt och Sageting Paa Biønnes, udj Ous schb:  med de Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Ma: fouGitz Fuldmegtig, Monsr: Erich Cassimerus, bunde Lens Manden, Samuel Jenssen Los.  Huor da de paa Høste tinget thilnefnte Ting Mænd, loed sig indfinde  Retten til Betiening  Nemblig, Baar Kuffuen, Anders Lydzen, Pouel Biønes, Olle Giemdal, Hans Lunderuig, Mogens Koldall, Johannes Hafschaar, och Hans Jørgensen Aadland.

 

Huor da Welbe:tt Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig først Satte ting, och Liusde Ting fred; Sampt Liudeligen fred liuste, Alle hans Ko: Ma: …..(?) allernaadigst Benneficerede Skouge,

 

Engel Hanssen Giøn aff Stranduig schib: loed l(æse sit) Kiøbe breff, till Hanss!! aff!! (Hann: och?) hans Hustrue, b(ørn) och Arffuinger, aff dend Erlig och Gudfr(ygtige) Matrone, Else Peders  Sl: Mag: Jens Hofman Udgiffuet  Liudende Paa dend gaard Steen(s)land, Herudj Ous schb: och Samang!! (Samnanger) ….. sogen(?), Skyldende Vdj Aarlig Land Skyld (med)

 

1690: 3b

 

Bøxell, Smør En Løb  En Hud, och it Giedschind, Som Lejlendingen, Anfind Olsen, nu bruger, och Hans Liffs Tied, Bruge skall, Huor fore Er Betalt Penge it Hundrede och Tiuge Rd Vnder Welbe:tt Else  Sl: Mag: Jens Hofmandz haand och Zeigel, Sampt til wittelig!! (witterlig), hendes broder Mag: Niels Smit  Lesemester i Bergen  och Mag: Samuel Skrøder, Canneche och Cappelan, til Bergen dom KKe!! (Kirke). Samme breff dat: Bergen d: 26 octobr: 1689.

 

Til Sorne eller ting Mend thil nefnt, att Afflegge deris Æed till Botolpi Laug ting, Nemblig, Anders \GaupHl:/ (Gaupholm?) och Jan Helleland,

 

Sager War ingen denne Gang indstefnt.

 

 

 

Anno 1690  Den 29 Janv:  blef Holt, Waar  Sage, och Skatte restantz ting Paa Haauig, udj Stranduig schib:, med dedz Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Maytz: Fougitz Fuldmegtig Monsr: Erich Cassimerus, bonde Lensmanden Anders Haauig, med Endeel Almue meere, Samme thid, stede war Och loed Sig ind finde  Retten til betiening  som paa Høste tinget Tilnefnt war, Nemblig  Eling Skottun, Hans Olufsen Vindenes, Laurs Qualle, Laurs Lejland, Laurs SeffuerEid, Axel Sandall, Johannes Reffne, och Engel Ballesemb

 

Huoa da først, bleff, aff Kongl: Ma: fougit Fuldmegtig Sat ting, och Ting fred liust, Sampt derfor V-den fred liust, Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede skouge, at Sig ingen skulle til fordriste, derudj at Hugge, eller Hugge lade Vnder bøder epter Lougen,

 

Niels Lassesen Mit Røen, aff Lens Manden, indstefnt for fortillig med hans quinde Johanne Siuersdatter.

  Niels Lassesen møtte  sagde Sig epter til sPørgelse, at Vere Louglig stefnt, Kunde iche Heller i fra gaae, det Hand Joe med for:ne  hans Egtequinde, er Kommen noget for tiden, hans brøllup war Ved St: [Hans]? tider, Nest for-

 

1690: 4

 

leden, Saa som Otte dage for, och quinden Komb i Barselseng Ved St: Michelj Tider der nest efter,

  Fogden Satte udj Rette, om Hand tillige med quinden iche bør lide epter Lougen.

  Da Efter Niels Lassesen Røes, frj Villig BeKiendelse Kand iche Andet Her udj Kiendes, end Joe for:ne Niels Lassesen Røe, bør epter Lougen Siette bogs  13 Capt:  Første Artichel, bøde til hans herschab, baade for Sig Sielf och quinden, Halffsiufuende (6 ½) Loed, och 1 qtin!! (kvintin) Sølff, Och Vere frj for Skriftemaall,

 

Noch ind stefnt for:ne Niels Lassesen Røe  och giffuen Sagh aff Karj Laurs datter Riise, af Strandebarm schibr:  det hand war Barnefader, til det Drengebarn Hun nu Hafde paa Armen Her for Retten, Nafnlig Anders  gl:  Siden Otte dage for Alle Helgen, sidst forleden;

  Hertil at suare loed sig finde be:tt Niels Røe, som gandsche benegtet och i fragich Aldrig war Hendes Barne fader  Mens Kunde iche i fra gaa, Karj Laurs datter; Joe Har søgt epter Hannem, der Hand tientte paa Aare(?), saa Hand maatte SPende hende aff Sengen, Och Sagde Sig Gierne at Giøre Æed, det hand Aldrig war Barnefader till dette Barn Hun nu Hafde med sig for Retten. Huilche Hannem epter Lougen bleff thilsted, Och da epter at Æeden for Hann: war oplest, Giorde Fuld Æed, udj be:tt Karj Laurs datters Egen Neruerelse, for Retten, det Hand Aldrig war Barne fader til det Barn Hun Hannem Hafuer beschylt for.  quindfolchet  epter mange Ad uarseler, wille ingen Anden BeKiendelse Giøre denne Gang, mens Paalagt til neste ting, at schaffe Barne fader.

 

Olle Skougs Eid ladet stefne, Anders Eye, for nogen Clammerj dennem Har Verit imellemb paa Reffne,  Anders Eye møtte, mens Olle Skougs Eid, bleff V-de!! (Ude), Er beRett hand war til hafs,  Paalagt til Neste ting at forfølge deris Sagh,

 

thil kaaret, at Reijse til Botolphie Laug, at afflegge deres æd, Joen Anders: Haauig, och Hanss Johans: Nor ….(?)

 

1690: 4b

 

 

 

Anno 1690  Den 31 Janvarj  bleff Holt Waar  Skatte och Sageting Paa Skielness, Vdj Strandebarm schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Maytz: fougit Hr: BorgM: Falch Laursen DalHofdz Suoger och Fuldmegtig, Monsr: Erich Cassimerus, bunde Lensmanden Arne Gouquig (Gouguig), med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war, Och samme thid loed sig indfinde  Retten til Betiening epter:ne Ting Mend, Som paa Høste tinget Nest leden bleff ind skreffuet, Johannes FurHofde, Gietle Giertzen Mundemb, Paa huis Vegne Sifuer Ness, lod sig finde, Paa Laurs Andersen Tvedz Vegne Knud Ness, Peder Wichen, Heine Kysnes och Anders ibm:  Torben Aaruig, och Jens Aarsand.

 

Welbe:tt Kongl: Ma: Fougitz fuldmegtig, Satte tinngh och Liusde ting fred, Sampt fred liuste, Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge  at ingen Veederstaar Sig der udj at hugge eller hugge lade, imod Lougen, Vnder straff Som wed bør,

 

Erlig och Welagt Mand Olluf Miønes aff Stranduig Skibred loed læsse it Pantebreff, aff Erlig och Welagt Mand Hans Baarsen, Borger och Slagter udj Bergen, Vd giffuet, Paa Egen, och hans Broder Knud Baarsen Wegne, imod Førgetiuffie och Nij  Hand aff Niels Heinesen Wiig, i Joendal Sogen i HarAnger Har oppebaarit, och Satt der fore till Vnderpandt:  29(?: første siffer rettet på) mrk:r och En fembtedeel mrk Smør  biggende!! (beliggende) Vdj ØerHafns schoug och Saug Grund, Daterit Gouquigs Høsteting 12 octobr: 1689.  der paa Saaleedes Teignet,

  Kiendes Jeg: Vnderschreffne, Niels Heinesen, At ieg Hauer Annammit Mine Penge Aff Olluf Miønes Fembtj Rix dlr  Jeg Siger Fembtj Rdr.

Wiig I Jondall Den 18 Decembr: 1689.                               Niels Heinesen;

 

Sr: Peder Rasmussen, ladet stefne Lauritz Neder Vaage formedelst, formedelst!! den offuerlast och V-fred, Hand Giorde Paa Hannem paa Høste tinget 89 Paa Gouquig,

  Laurs Nerewaage møtte, och Sagde Sig intet Her til Att Suare førind, Peder Rasmusen, møder

 

1690: 5

 

Sielf udj Egen Person, och Lougligen offuer Beuiser Hannem Huis Hand Beschylder Hamb for.

  Sr: Peder Rasmusen, Haffde ingen Fuldmegtig beschiket sine Wegne, Mens thilsendt dommeren, hans Indleg, Som waar paa W-beseiglet Papir Skreffuet, der fore det iche udj Retten bleff Anseet. Samme Aff dato 19 Jan: 90.

 

Anders ØerHafn, ladet stefne, Siuer Ness till it!! (at) Beuisse Huad AdKombst och breffue hand Have, for En Skougteig, udj Øer Hafns \March/  Hand Sig skulle til Egne  Som Sifuer Ness, Kalder Brynildz teigen, Huor be:tt Sifuer Ness til Kalder!! (Holder?) Sig, baade Løff och Græss derpaa; der om Anders ØerHafn, protesterit epter dj Siuer Ness intet er Eyendes udj ØerHafns Agger och Eng  at Hand der fore ej Heller burde V-den loflig ad Kombst herefter Noget Nyde,

  Siuer Ness møtte och beRaabte Sig paa it breff Liudende paa samme Skoug teig, Som hand formeentte, at findes Hos hans broder, Laurs SPilde udj Haranger  och Begiertte der fore opsettelse i Sagen Saa Lenge;

  Denne Sagh til neste ting, med Partternis Consentz optagen, och Hauer Siuer Ness Hans Hiemmels breff Paa om tuistede Skoug teig til samme thid At schaffe thil stæde  om Hand ellers noget, epterdags Agter til Nyde udj be:tt Brynildz teig, och imidler tiid Att følge ØerHafns Manden, indtil be:tt Lovlig ad Kombst frembuisses.

 

Iffuer Homb, ladet steffne och warselgiffue, Gietle Giertzen Mundemb, At frembuisse Huad Hiemmel och ad Kombst breffuer, Hand Haffuer, Huorefter Hand sig til Eigner, dend Halffue part udj ØerHaffns Saug Grund;

  Siuer Ness Suarit Hans Vegne  at Naar hans med Eiger bliffuer lovlig warselet med, før Kand Hand Intet Suare,  Be Roer derfore til neste ting, att Alle Interessede!! Kand worde Louglig warselgifuet

 

Til Sorne eller ting Mend, blef thilnefnt Att aff legge deris Æed, for Welb: Hr: Laug Mand  Heming Houge, och Gietle Knudzem Mundemb

 

1690: 5b

 

 

 

ANNO 1690  Den 3 febervarj  bleff Holt Waar  Skatte och Sageting, Paa Store Ombuig, udj Quindherret Skib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Ma: Fougitz Hr: BorgM: Falch Lauritzens Fuld megtig, Monsr: Erich Cassimerus, Bonde Lensmanden, Harman Røsse Lannd, med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war och loed sig indfinde  Retten til Betiening, som for leden Høsteting bleff Anteignet  Nemblig  Johannes Fit, Paa huis Vegne Samson Omuig præsenterit  Jacob Vnnerimb, Niels Skorpen, Olluf Hougland, Johannes Kallestae, Jens Sunde, Knud Mochlebust och Toer Sanduigh

  Huor da Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Først Satte Ting, och Liusde Ting fred.

 

Jens Pederssen Sunde, Loed læsse en Bøxel Zeddel, till Hannem aff Olluf Lauritzen Boesnes, Vdgifuet  Liudende Paa En halff Løb Smør och En Wog Korn  liggende udj dend Gaard Sunde Herudj QuindHerrit Skib:  Och det imod Først bøxel Sex Rdr Och Fjre SletteMarch, och Derimod att Niude samme Jorde part hans lifs tiid indtil Saalenge for:ne Olle Boesnes och Eller Nogen aff hans dertil Trenger,  Samme Daterit ingen stedz Den 29 Decembr: 1689.

 

Lars Johansen PrestHus  en Presteboels bunde Vnder Baroniet, Erschinnet for Retten, som hafde warselgifuet, Hans Liustvedz Konne, Ollegaar Baardz datter  och gaf Hende Sagh  det Hun Nest forleden Sommer Hafde taget noget Høe i fra hendes Grande Michel Liustvet.

  Bemelte Lars PrestHus møtte, och BeKlagit Sig Hand Kunde iche Benegte hand Joe Hafde fundet Øllegaar Baardz datter om Nattertide, paa Marchen, Mens iche Kunde det beuisse, ej heller Hafde fundet hennde, med Kosterne;

  Saa som ingen Loulig beuis blef funden, Som Kunde forClare, at Øllegaar Baardz datter Hafde taget noget Høe, i fra Michel Liustvet. Ey Heller Kunde Michel Liustvet Sielff war thilstæde  eigentlig Vide om hand Noget høe Har mist.

  Efter

 

1690: 6

 

Saadan Lejlighed bleff Partterne Raad till forligelse, Som de endelig formedelst goet folches thilschyndelse, Ved toeg, paa dend Maade.  Lars PrestHus Erlhrit!! (Erchlerit), Hans Liustvet thillige med Hans Hustrue Øllegaar Baardz datter och {de} \Hand/ iche Viste noget W-Erligt med dennem i nogen maader, der med be:tt Hans Liustvet och hans Kon/n/e war benøyet, och Sagde {Gierne} Ey Heller noget, W-Erligt med be:tt Laurs Att wide, derpaa de for Retten wed Haande baand blef For Eeniget, med Saa schiel ingen epter dags denne Sagh att Rippe, Saa frembt Sagen ej schal staae dend Skyldige Aaben for.

  Och Saaleedes denne Sagh disse parter, imellemb opheffues  Naar om Kostningen aff dend Sag gifuende, i billigh: betalles;

 

Til sorne mænd eller Ting Mend bleff til Nefnt att Afflegge deris Æed for Wel Æedle Hr: Laug Mand   Pouel Kierland, och Knud Grøtstøel.

 

Kongl: Maytz: Fougitz Fuldmegtig, Erich Cassimerus Loed fremb Kalde for Retten, Lens manden Harman Røsseland, och Johannes Fit, Som Har weritt forleden Waar, Paa Fugleberg, at eptersee Huad som fantis till dend Forige Kongl: Ma: Fougit, Johan Torsons restandz  som bestod udj 13 Rdr 2 mrk 15 schilling.

  Herom Harman Røsseland  Lens Mand, Paa Egen och Johans Fites Vegne, suaret at thil samme Fordring fantis iche til hønnes!! werdj, Som Lejlending Pouel Fugleberg Sielff thilHørde, mens Fjre Kiør fantis der, som forwalteren Sr: Johan Frjmand thil Hørde, Som Hand Wed Høieste Æed Gierne Vilde BeKrefte; Och der om de thil forne ochsaa Har giffuet Attest:  Som thilstede Verinde Tingmænd och Almue, ochsaa war gestendig, och derom Tings Vinde epter Fogdens Be(giering) Gierne Will med delle

 

1690: 6b

 

 

 

ANNO 1690  Den 5: febervarj  bleff Holt Waar  Skatte, och Sageting Paa Gielmeruig, udj Skaaneuig skib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerende Kongl: Maytz: Fougit Hr: BorgM: Falch Lauritzen DalHofdz Fuldmegtig, och Suogr: Monsr: Erich Cassimerus, med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war

  Huorda de Paa Seeneste høsteting, thilnefntte Ting Mend, Loed sig indfinde  Nemblig  Haluor Ljen, Ørie Mattre, Joen Suinland  Tieran Sloche, Torchel Hougen, Laurs Skromen (Skromme)  Laurs Wiche, och Siuer ibm:

 

Huor da Welbr: Hr: Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Satte ting, och Liusde Ting fred, Sampt fredliuste Alle hans Kongl: Maytz: och Beneficerede Skouge;

 

Til Sorne Mend eller ting Mend, tilnefnt Att Reisse til Botolphie Laug ting, at afflegge deris Æed for Welædle Hr: Laug Mand,  Laurs Olsen Wiche, och Erich Furdall

 

Erlig och Welagt Mand Jens Andersen Fatland, ladet i Rette fordre hans Landbonde Olle Sunde, for Resterende gl: Rettighed 3 ½ Rdr 4 Skiellingh, och it Vngnød, Paa Andet Aar gl:  och beRaabte Jens Fatland Sig Paa dend, Aff hannem till be:tt Olluf Sunde gifuen bogh;

  Olle Sunde møtte, Sagde paa denne restantz at Haue Betalt 2 ½ pund Smør och 1 Wedder  som Jens Fatland Gandsche i fra Gich;  Olle Sunde bedet Hans boeg, at i Rette legge, Som Hand sagde ej Kunde nu opfinde,  det Vng nød bleff Olle Sunde paaLagt, att afflegge Hans Æed for, intet war schyldig, huilchet Hand iche Wilde eller Kunde Giøre.  Der i fore (Derfore) Jens Fatland, Suor Hannem det Paa haande.

  Derfore Affsagt  Olle Sunde, det omtuistede Vngnød, til Jens Fatland, Skal Igien Giue  Och til først Kommende ting beuise Huad Paa de 3 ½ Rdr 4 s restantz er betalt, eller ochsaa Samme rest, inden fembtende denn: derefter

 

1690: 7

 

At Be{uise}talle Nøyagtigere; och der for V-den at Betalle Ald Beuislig om Kostning, med tegne  stefne, och domb Penge udj billighed,

 

Olle Laursen  gammel Soldat, Loed læsse en Bøxel Zeddel till Hannem, aff Laurs Laursen VdAgger Vdgiffuet  Liudende paa En Løb Ringer Halffembte (4 ½) Marcher Smør, Liggende Vdj dend Gaard Mit Ebne, huoraff Laurs Vdagger Sielf Eyer 2 phd 4 mrk S:   Haagen StoerHug 13 Mercher Smør  och Jens Fatland 2 ½ Mercher Smør  och suarer be:tt Laurs de Andre bøxel Aff deres Anpart, Huor fore schal gifues, Vdj Første bøxel, Penge thj Rdr. Och deraff Betalt 3 Rdr 5 mrk. Och Rester end nu 6 Rdr 1 mrk, Samme Dat: Gielmeruigs Waar ting Den 5 Febr: 1690:

 

 

 

Anno 1690  Den 7 febr:  blef Holt Waar  Skatte och Sageting, Hos Michel Ved Søen i Etne schib:  med dedz Skibredz Almue, NerVerende Kongl: Ma: fougitz fuldmegtig, Erich Cassimerus, bunde Lensmanden, Erich Silde, med Endeel Almue meere Samme thid thilstæde war.

  Huor da de paa Høste tinget, til Nefntte Ting mænd Loed dennem indfinde, Retten til betienne  Nemblig  Olle Brendeland, Effuind Hansen Stølle  Niels Østrimb, Gunder Norimb, Erich Røgh, Olluf Horneland, Joen Tesdall, och [udj] Anders Fiøsnes sted, Vng Niels Steene,

 

Huor da først bleff sat Ting, och ting fred liust  Sampt Fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge, At ingen derudj, Skulle Hugge eller Hugge lade, imod Lougen, Vnder straff, som wed bør;

 

LisPet Crommeties, End nu Ladet warsel giffue Anne  Otte Kremmers, Anlagende!! det Skiels maal Hun imod Hende Hafde Beteet, Nest forledenn Sommer ting;

  Anne  Otte Kremmers  bleff tilsPurt, om Hun Kunde Beuisse, det LisPet Krommetiedz iche war En Erlig Konne, dertil Anne  Otte Kremmers  Suaret, at Hun Hafde Aldrig Skielt Hende for en \V-/Erlig Konne; mens Sagde

 

1690: 7b

 

Hun Haffde Giort Tvende Kiøb om Een ting, Huilchet Hun doch ej denne gang Kunde Beuisse.

  LisPet  Joen Krommetidz, Som war Sigtet at Skulle Haue giort Tvende Kiøb, om en dyne  bleff Paa lagt, at giøre Hendes Æed  det \Hun/ Ey giort Hauer, Huilchet Hun med fuld Æed offentlig for Retten giorde, iche at Haue giort Tvende Kiøb derom;

  Anne  Otte Kremmers, offentlig for Retten ErClerit LisPet Krommetidz, det Hun Aldrig wiste noget Andet en!! (end) Hun Joe war en Erlig Konne; och det Hun Hafde Sagt, Att Hun Hafde giort tvende Kiøb, der med Har Hun Sig forseet och iche wist Huad det Haffde til betyde, Ragde der med LisPet haanden och war saa Wenner och Wel forEenigh

 

Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig, Loed epter giffuen Warsel, Vdj Rette Fordre, Kongens bunde LensMand Erich Silde och Elling Røgh, om dennem war witterligt noget Fantis, epter Jacob Skiedzuold i Giere  \en Halsnøe Closters jord/, For de Resterende 4 Rdr 2 mrk 13 schilling Hand bleff Skyldig, Paa Hans Kongl: Ma: Skatter pro Anno 1688.

  Huor paa baade Erich Silde, och Elling Røgh, afflagde deris Æed  det slet intet fantis, ej Fjre Skillings Verdj till Samme fordrende Skatter,  Huilchet thilstede Verinde Laug Rett tillige med Almuen, Eens stemmig, Vedstoed och Sambtøchte, deris Vinde Saaleedes udj Ald SandHed Att Vere, som forClaret war   derom Welbe:tt Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig war it Sandferdigt Tings Vinde Begierende  Huilchet Vij iche Viste, at Weigre,

 

Til Sorene Mend bleff thilnefnt At Afflegge deris Æed for Welædle Hr: Laug Mand, (ingen navn nevnt)

 

 

 

Anno 1690  Den 8 Febr:  blef Holt Waar, Skatte och Sageting, Paa Houge udj Fieldberg Schb:  med dedz schibredz Almue, Neruerende Kongl: Maytz:

 

1690: 8

 

Fougitz Hr: BorgM: Falch Lauritzen DalHofdz Fuldmegtig Monsr: Erich Cassimerus  bunde Lensmanden Siuer Houge, med Endeel Almue meere samme thid thilstede War,

  Huor da de thil nefnte Ting Mend, Retten til Betiening loed dennem Ind finde, Nemblig  Johannes Hixdall, Olluf Klungeland, paa huis Wegne Jacob Stangeland loed sig Ind finde, Siuer Stor Nerimb, Gunder Stuemoe, Ingemon Dueland, Aschild Bield(bøe?)  Laurs Hougland, och Johannes Sæbøe, paa Huis Wegne Rasmus Axdal loed sig ind finde.

 

Welbe:tt Kongl: Maytz: Fougidz Fuldmegtig Satte ting och Liusde Tingfred. Sampt Fred liuste Alle Hans Kongl: Ma: Sampt Benneficerede Skouge, Att ingen schulle Fordriste dennem til, derudj, at Hugge Eller Hugge lade, Vnder bøder och straff epter Lougen,

 

Lauritz Sanduig aff Skaanneuig schb: endnu ladet Warsel giue Tollach Arneuig, til At frembuisse hans ad Kombst och Kiøbe breffue, Paa for:ne Arneuig, eftersom Laurs Sanduig ejer end!! (en) 3die part udj Gaarden, Meener derfore Att Niude en 3die part grundeleje aff Saugen;

  Suend Siuersen Vdbiue, Suaret [paa] Tollach Arneuigs Vegne  det hans Hustrue Laae Siug, Saa Hand ej denne Sinde Kunde møde, Huilchet Lensmanden Siuer Houge, och Thomes Klocher med Hannem Hiemmelet  huilche Vnd schylding Laurs ej Vill eller Kunde med tage; mens Eschet domb,

  Saasom til Seeneste Høste ting Tollach Arneuig er forelagt nu til Waartinget, at udj Rette føre det Kiøbebreff Paa Arneuigh, Huor udj Laurs Sanduig Paa hans Hustrues \Vegne/ en 3die part schal Vere Interesserit. Da om end schiønt Tollach Arneuigs Konne, Kunde Were siug, Saa Kunde doch det Paa beRaabte breff Kommet udj Rette, Huilche ophold for Aarsager Laurs Sanduig om Kostninger,  thj bør Tollach Arneuig, Samme om Kostning til(?) Lars Sanduig, med Reise, Stefne, och Tegne Penge, Att o(prette?) med En Rdr  och endnu til ofuer flød, til Neste ting

 

1690: 8b

 

det omtuistede Kiøbe breff at schaffe udj rette

 

Kongl: Maytz \Fougidz/ Fuldmegtig, fordret udj Rette, Lens Manden Siuer Houge, Tollof, och Olluf Eye, til forKlare, om der fantis noget Hos en Halsnøe Closter bunde Vdj Ølen, Ved Nafn, Niels Tvet, til Hans Resterende, Skatter for det Aar 1688:  Nemblig  5 Rdr 2 mrk 7 schilling,  Dertil de Ernstligen Suarit, och Fuld Kommeligen Hiemmelet, Slett intet fantis til Betalling, epter Ansøgning dertil, Mens Saa VdArmet det Hand Slet intet Ejende Er.  Huilchet Samptlig thil stede Verinde Almue och Ting Mend med dennem Sambtøchte och BeJait, Saa udj Ald Sandhed Att Vere, Som aff de Trende i Rette Kaldede Mend for Clarit, Er,  Derom Welbe:tt Kongl: Maytz: Fougitz Fuldmeg: Begierede Tings Vinde  Huilchet Wij ey Viste at Kunde Weigre, dedz

 

Lauritz Nielsen Arneuig Loed læsse, En bøxel Zeddel til hannem, Aff Lauritz Sanduig och Tollach Arneuig Vdgiffuet, Liudende paa Halff Anden (1 ½) Løb och Halfftredie (2 ½) mrk:r Smør  Liggende udj dend Gaard Arneuig, Som be:tt Tollach for Hannem, som hans Suoger, for Hans Suaghedz Skyld aff staait hafr  och Er giffuet, epter Hans Kongl: Ma: Loug udj {Første} førstebøxel Penge 15 Rdr:  Samme daterit Arneuig d: 16 Decembr: 1689.

 

Til Sorene Mend bleff Nefnt, at Afflegge, deris Æed for Welb: Hr: Laug Mand. (ingen navn nevnt)

 

 

 

Anno 1690  Den 10 Febr:  Blef Holt Waar  Skatte och Sageting Paa Hougland, udj Fiere Skib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Maytz: Fougit Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofdz Fuldmegtig Monsr: Erich Cassimerus, bunde Lens Manden Tollef Hougland, med Endeel Almue meere Samme thid thilstede war,

  Huorda præsenterit Retten til Betienne de thil forne Anteignede Ting Mend  Nemblig  Lauridtz Lind Aas, Ingebregt Egeland, Olle Strømme  Baar Westuig, Christen Wiche, gl: Olle WieHofde, i stede for Johannes Vestuig, Samson Wiche, och Niels Wallen

 

1690: 9

 

 

Huor da først blef Sat ting, och Liust Ting fred  sampt Fredliust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge, at ingen schulle Sig til fordriste, derudj Att Hugge eller Hugge lade, Vnder straff epter Lougen.

 

Torben Pedersøn, Loed læsse en Bøxel Zeddel, til hann: Aff dend Dydefulde Matrone, Dorethe Skiellerups Fuldmeg:  Welfornehme Mand Anders Mørch Vdgifuet  Liudende Paa En Løb Smørs Leje, i dend Gaard Ouve Her udj Fiere Skib:  med dend Condition Hand Att Egte Sl: Aff gangen Andors Enche, Skal giue i første bøxel 10 Rdr, deraff de femb betalt och de femb Rester. Samme Dat: Fladderagger Den 10 Xbris 1689.

 

Torbiørn Christens: Loed læsse en Bøxel Zeddel till Hannem, aff Hans Høy ErWerdighed, BisPens Ombudzmand, offuer Hans Welb: Jordegoedz  Monsr: Anders Mørch VdGiffuet. Liudende paa Fjre pund Smør och 1 Wog Korns Leje, i Land schyld i dend Gaard Vlfuer Agger, Her paa Wallestrand, som it Aars thid Har ligget Øde, Och ingen Hans Kongl: Ma: Soldat Sig Har ladet ind finde, som dend Att Bøxle Hafr Villet Antage, Och der fore Betalt, Som en Kiendelse i første bøxell Penge 4 Rdr, der aff de tre betalt och En Resterer,  Samme Daterit Fladder Agger d: 10 Decembr: 1689.

 

Lens Manden Tolleff Hougland, ladet udj Rette fordre En Marinsche Soldat, Wed nafn Rasmus Haluorsen  Som Har besoffuet, Hellie Erichs datter. Huilche Hand nu for Retten forClarer at Vil tage til Egte  protesterit och formeentt, at Vere frj for bøder Saa som Andre Soldatter.

  Kongl: May: Fougitz gaf Hann: delation, indtill fuld Kommen Ordre derom faaes Huorleedes med Soldatternis Lejermaalsbøder forHoldes schall;

 

Aanen Rafneberg, ladet udj Rette fordre, Dauid Vlfuer Agger, Formedelst Hans Dreng och Pige Hauer, Reffuet Neffuer Vdj hans Skoug.

  Dauid Møtte och beKlaget

 

1690: 9b

 

det hans Folch Hafde giort  det hann: V-Vidende  bad derfore, Aanen Raffneberg, om forladelse  och denne Forseelse Ville epterlade, Hand lofuet aldrig Saadant meere at Skulle Øffue.

  Be:tt Aanen Rafneberg, Suaret Hannem Gierne at Ville epterlade, Naar Hand ichun war frj der med Hos hans Herschab, Ragte saa Dauid Hannem Haanden, och War de begge Wel forEeniget

 

Aanen Rafneberg endnu ladet stefne, Endre Waage for Siuff Rdr, Hand schal Vere bleffuen Skyldig til hans Sl: fader Olle Biørgoe, for Tvende Gieldøxer, hand aff Hannem Kiøbtt Hauer.

  Paa Endre Waages Wegne, loed Sig finde, Hans Suoger Olle Waage, Som Sagde [paa] Hans Wærfaders Wegne, intet at Haue noget Kiøbt med Olluf Raffneberg. Mens Joen Qualuog Hafde Kiøbt dennem;

  Endre Waage Paa legges, till neste ting, sielff at møde, och Samme Fordrende 7 Rdr Ved Æed, At Aff Werge; om Hand Ellers der fore Will Vere frj,

 

Olluf Haldorsen Loed læse en Bøxel Zeddel, til hannem Aff Clemmit Eidzuog, och Aanen Raffneberg, Som formønder, for Sl: Joen Immerlandz børn, Vdgiffuet Paa deris Vegne, Liudende \paa/ 1 pund och 8 mrk:r Smør  och Sielff Eyer Enchen Immerland, Som Hand schal Egte, 1 pund 8 mrk:r Smør, och hans Moder 3 ½ merk:r Smør  och selff Eyer Olle Haldorssen och hans medsødschende Halffiortende (13 ½) Marcher Smør, och Er giffuet aff børnens part, udj første bøxel Fjre Rdr 2 mrk 10 s.  Samme bøxel Zeddel, d: Waartinget Paa Hougland, som j dag den 10 febr: 1690.

 

 

 

1690  Den 12 febervarj  bleff Holt, Waar, Skatte, och Sageting, Paa Nore Bieland, Vdj Føyen schib:  med dedz Skibredz Almue, Nerverinde, Kongl: Ma: Fougit  Erlig  Høyagtbahr Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war.

  Huorda loed Sig Indfinde  Retten til Betienne de Paa

 

1690: 10

 

Høstetinget til Nefnte Ting Mend, Nemblig, Haluor Escheland, Giermus Øchland, Laurs Notteland, Jacob Biercheland, Christoffer Grindem, Niels Hysingstae  Hellie Føyen, och Olluf Haauig,

 

Huor da først bleff Sat ting, och Liust ting fred, Sampt fredliust, Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge, det ingen Sig, schulle fordriste, derudj, at Hugge Eller Hugge lade, imod lovgen!! (lougen), Vnder straff som Ved bør.

 

Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd, Loed udj Reten Indlegge, it Skiøde Til Hannem, Aff Sr: Johan Frimand  forwalter offuer Halsnøe Closter och HarAnger Lehne, Vdgiffuet  Liudende Paa En Løb Smør, och En Hud med bøxell, Sampt dedz paa stædet staaende Huuser och Bygninger, Saauit samme Jorde part thil Hører och saaleedes nu fore findes, och det i fra Welbe:tt Sr: Johan FrjMand, hans Hustrue och Arffuinger; och Welbe:tt Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd, hans dydElschende Kieriste Madama Kierstine KortKamb och deris Arffuinger, Same Vnder FrjMandz haand och Zignet, Actum Halsnøe Closter Den 14 Aprilis 1689.

 

Endnu bleff lest och Liudeligen Kundgiort, Erlig och Welb: Mand, Axel SeHested til Stouffgaard  hans Welbiurdighedz Fuldmeg:M:  Sallig affgangne Peder Anderssen, Fordum Kongl: Ma: Fougit offuer NorHors Fougderje  Hans Vdgiffne Skiøde paa obenbe:tt En løb Smør, och En Hudz Leje udj for:ne Nore Bieland  til Sl: Affgangne Anders Rasmusen, forig Kongl: Maytz: Tolder Her Ved Sundhordz Toldsted  och hans Hustrue  Sallig Affgangne Abel Christens daatter Haarbou, och deris Arffuinger Vdgiffuet, Som Sl: Welb: Axel Sehestedz Federne Haffuer faait i Betalling, for deris Goedz i Skaan/n/e de Cron Swerig til Wederlaug, i Boringholms Affstaaelse offuer draget Er.  Samme daterit Bergen d: 20 febr: 1664.

 

End for det 3die Kundgiort, det til Sr: Johan Frj[Mand] Vdgifne Skiøde, Aff Sl: Anders Rasmusen, førige Tolder Her Ved stædet  Dend dydElschende quinde Anne Maria Bart, Vdgiffuet Paa Egen, De Welfornehme Mend, Sr: Christian Magnus, Kongl: Ma: Tolder Her Ved SundzHors Toldsted, och Sr: Michel Iversen WanH..(?) (WanHaftig/wohnhaft/bosatt?)

 

1690: 10b

 

paa Øchland udj Fiere schib:  Som formøndere, paa deris V-møndig Halff Sødschindz Vegne for Saauit dennem epter deris Sl: Fader udj Skifftet er thilfalden, Och Hafuer Be:tt Frjmand, BeKommet for:ne Jord Nore Bieland  En Løb Smør och En Hud, med En deel Aff dendz Paastaaende Husser for Hans fordring epter Sl: Anders Rasmusen. Samme Skiøde Vnder Samptlig deris Zender!! (Hender) och Zignetter, med Sr: Ifuer Knudzen til Witterlighed som Enchens laug!! Laugwerge. Samme \Aff/ Dato Halsnøe Closter d: 26 Martj 1686.

 

Endnu for det 3die, Er dend Tredie gang, udj Rette fordret Anders Augdesteen, for de Tvende Kiør Hand i fra Storøens KKe!! (Kirke) Skall Haue forKommet  och præsenterit Johannes Harmansen Nor Huglens Søn, Bertel Johansen, paa Faderens Wegne  och Laurs Peiterteigen, Som for meentte, Anders Augdesteen, V-den Lenger ophold, burde Suare denn: Som Annammet, Kierche ombudet epter hannem, Sampt de Trende Aars Kiør leje; deraff imidler [tid]? de war KKe werger. Derpaa de Epter Lougen Eschede domb,

  Anders Augdesteen AnRaabt  mens iche møtte  ej Heller nogen paa hans wegne;  Warsels manden Hejne Rommeltvet præsenterit och Hiemmelet At Anders Augdesteen Har faait Louglig Warsel  och war med Hannem, Stefen Knudzen Hysing staae, och Jørgen Øffre Rommeltvet, Och da Suarit dito Augdesteen, intet At Ville møde førind Paa Bergen Raadstue.

  Da Evsterdi!! Anders Augdesteen, nu Tredie Gang Aff Johannes Har\m/ansen Nor Huglen och Laurs Peiter[teigen] Har Verit udj Retten fordret for Tvende Kiør Hand \for/ Storøens Kierche Skal Haue forKommet  och de som Kierche ombudet, Effter Hannem Vedtoeg faar Suare till, Sampt Trende Aars Kiør leje, deraff och be:tt Anders Augdesteen, ingen gang Vdj Egen Persohn, Har Villet møde, til Suare, och Giøre Sandferdig ErClering Herom, Som Hannem Seeneste Høsteting, blef forelagt nu til Waartinget Att Giøre, Som iche er effterleffuett.

 

1690: 11

 

Och Lougen Anden bogs, 21 Capt:  12 Artichell  ForClarer, naar Nogen KKe Werger Aff gaar  da schall Hand strax i fra Sig til epter Kommerne leuere Ald Beholdningen, Kierchen til Hørende, som Hand Hos Sig Hafft Hauer;  Och første bogs  fierde Capt:  32 Artichel  forClarer, deris Straff Som iche Suarer louglig Warsell, och Mot Villigen V-de blifuelse, och Som for:ne Anders Augdesteen, ingen Aff dellene Har Fuldbyrdet,

  Der fore nu for Retten Affsagt.  Att Anders Augdesteen bør inden femtende dag, Eller Naar queget er fremb født, Att suare, Johannes Nor Huglen och Laurs Peiterteigen, \til/ de om tuistede Tvende Kiør, Saa goede och Laugfør, som de Annammet Er, med de trende Aars Kiør leje deraff, Som Kierche stoellen forClarer, Huor meget de bør Giøre Reigning for.  Och derforV-den Anders Augdesteen, at betalle denn: Vdj for Aarsagde omKostning Penge Halff Anden Rdr med Reise, Tegne, stefne, och domb Penge, etc:

 

Sr: Anders Mørch, loed Wed Hans Fuldmegtig Niels Suanberg, udj Rette Fordre, Laurs Pederssen,  Olle, Johannes och Anders Olsønner  Formedelst Tvende fløtnings forsømmelse, de Hannem Imod Lougen Mot Villigen Hafuer negtet, Som Hand Høi nød Vendig Paa princepalens Monsr: Jens Skielderups Vegne aff be:tt fjre Lejlendinger Har Begieret,  Huor fore protesterit Fløtnings Pengene Igien, for, tvende fløtninger, Sampt Ald for Aarsagde, om Kostninger, disligeste om de iche, bør bøde Huer en Rdr for Motuillig forsømmelse; med witløfftiger des i Rettesettelse, Dat: Fladder!! (Fladder Agger?) den 12 Jan: 1690;

  Laurs Pederssen, och Johannes Olufsen [møtte]?, och Kunde [Huerchen]? i fra gaa eller Benegte, Joe at were tilsagt  mens torde iche Vnder staae dennem, at fløtte, formedelst dend strenge ordre, som war oplest, om Skydz ferdz Aff schaffelse  Hafde ellers intet bewist Motuillighed  Ville gierne Herefter fløtte deris Eyere, Naar de wiste

 

1690: 11b

 

intet at Skulle deroffuer Komme thil schade, Ville gierne betalle fløtningerne, som de Haffde, forsømbt

  For:ne Laurs Pedersen och Johannes Olsen tillsPurt om de Aarligen Hafde giort offuer 12 Miels fløtning, Huilchet de ey Kunde Sige, Mens bad denne sinde om forladelse.

  Huor med Niels Suanberg ey paa principalens Wegne war Bemøyet, mens eschede domb,

  Da epter saadan Lejlighed, Sees Aff Lougens tredie bogs  fiortende Capt:  19 Articell  det Landrotten, aff Hans lejlendinger, Er Skydz ferd och Fløtning BeRettiget, Trej Miel Veigs thillige, och Fjre Gange om Aarit, Huilchet disse ind stefnte lejlendinger, ey Har Giort, der fore for:ne Laurs Pedersen  Olle, Johannes och Anders Olsønner, Huer denn: til Kiendt Att Betalle de Tvende Begiertte Fløtninger, Huer til 3 Miel beReignett  som er thj schielling Huer Miel om Vinteren  beløbe Paa Huer Person til 6 Miel  Penge 3 mrk 12 s. Och Huer aff denn: udj forAarsagde om Kostninger med Reisse, steffne  Tegne och domb Penge, Toe March och Fjre schielling  och det inden femtende daug Hereffter Vnder Namb och Wurdering effter Lougen,

 

 

 

1690  Den 14 Febervarj  bleff Holt Waar och Skatteting, och Sageting, Paa Windenes, udj Ous!! (Vaags) schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Maytz: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd, Bunde LensManden, Jens Pederssen Dauer, med Endeel Almue Meere samme thid thilstæde War.

  Huor da \lod/ Sig indfinde, de thilforne Anteignede, Ting mænd  Nemblig  Ingebrigt Tidtzleuold, Knud Ryland, Johannes Toffteland, Rasmus Aarbøe, Josep Remmer Eid, paa Huis Vegne Johannes Windenes præsenterit, Endre Leeuogh, Laurs Gouxemb och Jacob Drifuenes

 

Huorda først blef Sat ting, och Liust Ting fred, Sampt Fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede

 

1690: 12

 

Skouge  ded ingen schulle Sig, til fordriste, der udj at Hugge eller hugge lade Vnder straf epter Lougenn;

 

Olle Olsen Remmer Eid lod læsse, en Bøxel Zeddel til Hannem Vdgifuet, aff Olluff Olsen Strømøen och Baar Mogenssen Westuig, aff Fiere Skibred, Liudende Paa 1 Løb Ringere Halffembte (4 ½) Marcher Smør, och der for Eyer Hans Moder Sielff En Søster loed udj dend Gaard Remmer Eid, och Er gifuet Vdj første bøxel Penge 9 Rdr 2 mrk 4 s. Som hans Moder Maritte Ols datter for Hannem, for Hendes Høye Alderdomb, som Hendes Søn  aff staait Haf/ue/r. Samme dat: Hougland den 11 Febr: 1690.

 

For Retten lod sig indfinde Erlig och welfornehme CasPer Vehling (Vesling), Borger och ind Wohner i StafVanger  Vdj Fuldmagt Paa Karen  Sl: Christoffer Jensens  Vegne udj Bergen. Sagen imod de Antastede bønder som Hafuer fundet Endeel, Hendes Sl: Mandz Goedz  der Hand  / desuehr: /  med flere er bleffuen forV-lychet Nest forleden, Den 9 Decembr: 1689. Samme Fuldmagt daterit Stafvanger d: 11 Febr: 1690.

  Och Saa som Welbe:tt CasPer Wesling, ochsaa Angaff Sig, Som En mand der Viste goed bescheen, om Sl: Christoffer Jensens med Hafuende Midler, Saa Hand som it Vinde ichun Kunde ansees  thj offuer drog Hand strax Fuldmagt til Monsr: Erich Cassimerus, Paa Enchens Wegne  Retten imod bønderne att Vdføre   Ex: Windenes Den 14 Febr: 1690.

  Net som Retten Var sat, och dette protoculerit  fremb Komb Fuld Magt, i fra Henrich Nyenstede, Paa Egen och Enchens Vegne, och MincKe Von Høven Paa Egen Vegne, deris fuldmagt til Welbe:tt Erich Cassimerus  denne Sag til Ende Att Vdføre   Samme dat: Bergen Den 28 Janv: 1690.

  Dernest udj Rette lagde Welbe:tt Erich Cassimerus en schrifftlig Kald Zeddel, aff Karen  Sl: Christoffer Jensens, Henrich Nyensted  MincK Von Høfuen, Vch!! (Och) Arent Mejer Vdsted, offuer Laurs Johansen Blenes  och Knud Johansen  tiennende Paa Wiig,  Hellie Knudzen Wiigh,  Pouel Mougensen  husmand,  Wiching i Wiig, deris V-loulig och slem/m/e med fart Angaaende det Biergede Goedz, Sl: Christoffer Jensen, och Intereserede

 

1690: 12b

 

til Hørinde. Effter deris BeKiendelse Vdj Becheruigen d: 23 Decembr: 89, Disligeste deris BeKiendelse Paa Bergenhus d: 9 Janv: 1690. derforVden till Att giøre, fornøyelig, och opliusseligere BeKiendelse, Som de til dato ey Giort Hauer  och om Alt som dennem Kand worde thil sPurt  denne Sagh VedKommende; enVidere,

  Til samme thid och Sted Warseles epterschreffne Vinder!! (Vidner):  Laurs Vglenes och hans Hustrue, Item Laurs Vgleneses Søn och Hans Hustrue,  Disligeste Warseles til sam/m/e thid, Sr: Laurs Madzen, Jonas Asch, Jacob och Olle Drifuenes, Som Har verit offuer Verinde och AnHørt deris første BeKiendelse;  Saa och Jacob och Olle Driffuenes Att forClare, Huad ord i Hafuer Hørt, dend thid Bønderne, leffuerede Goedzet i Becheruigen   Samme Kald Zeddel daterit den 20 Janv: 1690.

  End nu herforVden steffnt, baade de Wiige bønders Hustruer, Sampt Pouel HusMandz Hustrue, Anders Madzen och Jens Dauer, Olle Erichsen Flyensfehr  Lauritz ibm:  och Marte, Samme stedz ind steffnt d: 30 Jan: 1690.

  For det Andet Indlagt den ForHør Som scheede Paa Bergenhus Den 9 Janvarj 1690, derudj Ind ført dend forHør i Becheruigen tilforn Skeed Vnder Sorn schriffueren Christian Abes haand och Zeigel,

  Huor da Først epter Stefningens Anledning bleff fremb Kaldet, Atter till ForHør, Laurs Johansen Blenes, nu Marinsche Soldat, Som BeKientte, Att Tiisdagen, epter, at Sl: Christoffer Jensen, war Mandags Afften bleffuen bortte, Komb en liden V-møndig dreng, Verinde Hos Wiching Viig, med trende Eble, i Haanden op til Wiigh, och dereffter gich de Alle til Søes, begge Wiig mendene, begge drengene, och HusManden, At søge effter Wragh. Der de Komb till Søes, drogh Hellie och Wiching Wiigh, først Vd med Een baad, Som toe timer for, Hannem, och hans broder med HusManden drog først indtil Teisnes, och Kom saa Igien, och lagde Baaden paa Vgelnes Land paa Sanden,

 

1690: 13

 

gich saa Langs Søe Kanten, Nor epter, och war borte til Ved Nonsbøel, och \Kom/ saa begge Igien  och intet saa noget de Hafde med sig, mens gich strax bort och Toeg en øx med, som Wiching aatte  och imidlertid, war be:tte Laurs Blenes, med Hans broder \Knud/ Johansen, och Husmanden Pouel Mogensen, Vde Ved {paa en baad} \Stranden/ sammen, och Wed Middagstid, fant først laget!! (laaget) til en Søe Kiste, tæt med Wiche Wogen  och Kisten \Tom/  Vesten paa scharpeste, och Balleland Vnder Vllenes  Der dj tilforn wed Wiche lending Hafde fundet Tuende Sortte hatter, den Eene Vdj dend Anden, Sampt en liden Skuffe, med det derudj til forn ommelt. imod Afftenen Komb begge Mendene Hiemb med en Sort Kiste, de Hafde fundet, \Nord/ for i Vglenes Vichen, Som de wed Søen Alleene toe Hafde opslagit; och Siden Vdj stuen opført  och da saa Hand intet i Kisten, Vden 29 Aln Huit Engelsch Baij, 4 Halffue Huder Røt leer, 2 Kryser Som bryges!! (bruges) til en Grad stoch, it blech Tobach Hus, och it Syet eller Weffuet stoelHiønde  Wiidere Hand intet aff wiste at fantis udj Kisteen, yderligere be:tt Laurs Blenes thil sPurt, om Hannem Noget war loffuet, for att dølle med denn:  Suaret Hand, det Wiching loffuet Hann: aff det Huide baj till en Vnderbrog, om Hand Wilde dølle Bajet med Hann:  och Ellers refererit Sig till forige BeKiendelse.

  For det Andet fremb Kaldet udj Rette, Knud Johansen  tiennende Hos Laurs Vglenes. Som er broder til for:ne Laurs Johansen, och tilforn Verit Hos Wiching Wiigh, Som beKientte Slet intet Wiidere, Kunde Vedstaae eller beKiende, end det Som hand paa Bergenhus, wed staait och BeKiendt Haf/ue/r. Saa och Huis Hans broder nu Ved staait Hauer, Vndtagen At Hand intet Saa, det Wiigh Mendene, bar øxen med dennem, da de Nonsbøel Komb Hiemb, Ey Heller i fraGich Knud Johansen, det Joe hans Hosbond Wiching lofuet Hann: ochsaa jt Par Vnderboxer aff det Huide baj, om Hand Ville dølle med Hannem, ydermeere beKientte hannd det Wiching Alletider, har søgt at føre dennem Vdj W-løche,

  For det 3die i Rette Kaldet, Poffuel Monsen  husmand i Viigh  Som end nu Ved stoed, och BeKiende iche Andet Vide Att Vere Bierget end Først En Rød schibs Kiste V-den laag

 

1690: 13b

 

Som laaget War affslagen, och laasset thillige med Hengselerne, Hengde Ved Kiste laaget; Som de begge brødere war med til Bierge, Saa och BeKiende at Hafue fundet, med dennem en liden Mallet schuffe och det derudj, Huad thilforne Specificerit Er; meere war Hand intet med Att finde, Mens Kunde iche benegte at Hand Joe Viste, begge Wichings!! (Wiigs) Mendene, Sloe op dend Sortte Kiste Ved Søen, och Saae Laae udj Kisten, der dend war baaren op i stuen, det Huide baj it støche, fire Halffue Røde Huder, 1 Nathuffue, it Blich Tobachs PibeHus, och it Wefuet, stoel Hiønde, Sagde Ellers Viidere epter tilsPørgelse, om Hannem ochsaa war belofuet til it Pahr boxer, Suaret Nej  och sagde derHoes Wiching, Gaar dette Vel aff Saa faar Vij Huer til it Pahr boxer, Sagde Videre det Wiching iche Ville thil stæde, at Hand maatte Aabenbahre, den Sønder slagen Kiste, Hand war med til bierge;

  Epter at dette war giort, bleff Laurs Johansen, {och} Knud Johanssen, och Hus manden, Poffuel Mogensen  frem{lagt}\Kaldet/  och epter Æeden dennem bleff forlest och forClarit, \tilsPurt/ om de Wille Giøre deris Æed paa de iche Viste, noget Videre om dette Wragh goedz at Vere nogen stedz Hen Kommen;

  Da først Fremb Kaldet Lauritz Johansen Blenes  Som epter afflagde Æed wandt Aldrig, Att Vide, {eller} noget widere aff det fundene Wrag goedz nogen at Were Kommen tilhende, eller meere at Vere funden End det som thilforn war forClaret, och nu thil stede war;

  det samme wandt Knud Johansen, wed fuld Æed, Som for:ne Hans broder Lauritz Johansen wundet Hafuer,

  I lige maader, wed Fuld Æed wandt hus manden Pouel Mogenssen, Samme ord, som de Tuende brødere wundet hafuer

  For det Fierde bleff frem Eschet Hellie Knudzen Wiig, som Erenstligen och Aluorligen, bleff baade med onde, och goede forManet, At Hand nu iche lengere Sig Ville forHærde, mens Hans Sandhed BeKiende, Huor goedzet war Affbleffuen, Som

 

1690: 14

 

War udj dend Sortte Kiste, som Hand med Wiching {At} fandt och opsloe, Som bleff forClaret for Hann:, Huad som udj Kisten Skulle Veret. Ville doch Slet intet Widere, Ved staae eller BeKiende, End som det Hand thil forne, paa Bergenhus, BeKiendt Hauer, mens Sagde at fandt 1 Huid Nathuffue, med Linden paa, thuende Krydtzer paa en Grad stoch, \derudj/ 1 Huid Nesdug, och 1 liden buget Ollietedz flasche, som Hand \Sagde/ Att fandt i Stranden;

  For det fembte frembKaldet Wiching Erichsen Wiig  \Som/ Aluorligen och Ernstligen, bleff, baade med Goede och Onde Troligen formanet, det Hand, Hans for Hærdet Hierte, Ville Aabne  Och hans SandHed nu en Gang for Alle BeKiende  Huor Alt det Biergede goedz war Affblefuen  I Sønderlighed, det som fandtis udj dend Sorte Kiste, hand udj Hellies Neruerelse Hafde, opbrut, Wille doch Slet intet Videre beKiende och Wed staae {och BeKiende}, end det Hand thil forn paa Bergenhus, och i Becheruigen, Wed staait och BeKiendt Hauer, mens endnu Wed stoed at dend huide Nat Hue med linden paa, de tvende Krydtzer och it blich tobachpibe Huss, ochsaa fandtis udj dend Sorte Kiste, Endnu meere beKientte Wiching  det Hand brød, it \Hengsell/ Jern op aff denne Sorte Kiste, och hialp Hellie Hann: och tog Haanden Vnder laaget, Som \Hand/ strax i Wichings Neruerelse benegtet, mens iche Kunde benegte Joe War Hos.

  dereffter frembEschet, de ind stefnte Windisbiurd  Saasom først  Laurs V-gelnes, Som wandt wed Høyeste Æed, epter at Æedens ord for hannem Liudelig/en bleff oplest, det hand Slet intet wiste, Huad de Wiig Mend Hellie och Wiching Hafde Bierget, Aff det nu om tuistede Goedz, thj de saadant for hann: Som Neste Naboe, Aldrig Hafde Aabenbaret, och ej Heller Hafuer Hørt Huerchen noget At Vere Solt, eller Kiøbt,

 

1690: 14b

 

  dernest for det Andet fremb Kaldet Laurs Vgleneses Kone, Britte Niels datter  Som ilige maader, epter Afflagde Høyeste Æed, want det Hun Slet intet Viste noget, om det om tuistede Biergede Goedz. Huilchen aabenbahr eller Hiemmelig!! (hemmelig) noget at were entten, aff nog/en forVaret, dylt eller Solt;

  for det 3die fremb Eschet, Knud Laurtzen Vglenes, och Vant Ved fuld Æed, det hand Slet intet Viste noget, om det nu om tuistede, och aff Wiigs Mendene Biergede wragh, Huilchen Huad det war, ej Heller Huor meget, langt Mindre Huor det war Affbleffuen, mens Sagde at Hand Aabenbahret, for Olle Drifuenes, Att der war funden aff Wiche Menden, En gl: Sønder slagen baad, Rød Mallet  och et Seigel  tisdagen, thil forne, som Hand dette Aabenbart Loffuer dagen!! (lørdagen) effter, och bad Olle Drifuenes, der maatte fornem/m/es i Engesund Huad Folch der war dragen igiennem,

  for det fierde fremb ført Rangnilde Laurs d:  be:tte Knud Laursens Kone, Som ochsaa effter høyeste Æed, Sagde Slet intet at Vide, noget om dete nu omtuistede wragh i nogen maader, Huerchen Huad det war, Huormeget, eller Huort!! (Huor) det war affbleffuen, och Aldrig Hafde Seett noget deraff førind i Becheruigen, der det war Aabenbart,

  Sr: Lauritz Madzen, Jonas Asch,  Jacob, och Olle Drifuenes, præsenterit for Retten, och fuld Kommeligen Wed stoed deris Ind giffuende werch, Saaleedes Vdj Ald Sandhed Att Vere passerit, Som Indgiffuet War, Huilchet Begge Wiig Mendene nu for Retten, ingenlunde Kunde i fra gaae  mens i Alle maader Wed stod,

  Endnu for det Siette fremb Eschet Jacob Johanssen Drifuenes, Som epter afflagde Høyeste Æed, want det Hand Aldrig, hafde Hørt i Becheruigen noget aff {de} de Antastede Bønder, at Vere sagt, om de Skulle Aabenbahre meere, bleff de Vel pint der for,

  Iligemaade fremb Eschet Olle Drifuenes, som ej Heller noget derom i nogen Maader, Viste;

 

1690: 15

 

  Eling Nielsen  fischere, thil Holdende Wed Nøstet i Bergen, V-Warselet for Retten  fremb stod Och BeKiende, der Hand Seeneste war Her Nede paa Vglenes med Jonas Asch, da Hørde Hand aff Wiching Wiigh, der Hand aff Jonas Asch bleff Truet, at Wiching Sagde, Skal ieg Lide, Saa schall fleere Lide med,  Dertil Wiching suarte det iche Kunde Mindes.

  Welbe:t Jonas Asch, BeKiende at der war, en Persohn till, Aff Bergen  Nafnlig Erich Erichsen  som samme thid war tilstæde, Huilche begge Hand lofuet at schulle lade tage Deris Windis biurd, Wed Æd til deris Werne ting, och Hid  ind/en domb gaar  for schaffe,

  Laurs, Morten, \och/ Olluf Flyens fehr war i Rette Kaldet, at Winde om de haffde, Hørt noget Raab, aff de Sallige om Kombne Mennischer Mandagen den 9: Decembr: 89:  Der till Laurs, Morten,  och Olles Quinde Zigrij Størchs datter Flyen fehr  som udj <Rette>loed denn: finde, Alle Hiemmelet, iche Noget Raab at Haue Hørt, thi det war dennem V-mugligt, de boede offuer 1 Miel der i fra  och Aldrig Hørte, de Goet Folch war bleffuen førind 1 ½ V-gge!! (uke) dereffter.

  Der epter loed Sig udj \Rette/ finde, Mester Casper Wesling, och Søfren Pedersen, Hiem/m/e [hørende]? udj Stafuanger, Huor Sl: Schipper Christoffer Jensen, logerit samme stedz Hos Mæst: Casper, och Søfr/en Peders/en  Som Har faret for Matros med Sl: Christoffer Jensen, som Epter Afflagde Giorde Æed, for Claret, at epterschreffne Goedz fantis med Sl: Christoffer Jensen, der Hand Reiste i fra Stafuanger, Nemblig udj en Sort Kiste, Kisten thilHørde Meste: Casper, Fjre Halffe Huder Røt Engelsch Leer, it Heelt støche Huit Engelsch Baj, it støche Røt Kirsj, affschaaren, 1 støche Gult och 1 støche Grønt, ochsaa Affschaaren, och med Skippers Seigel for Enderne, Noch it Helt støche grønt dito

 

1690: 15b

 

med Videre som Hand iche Viste, saa dend Sortte Kiste War Saa thilpachet at Hand maatte, baade SPigere laaget och banden til, derpaa   Vdj hans Egen Søe Kiste, som war Guld Mallit  fantis, indpachet  Først Alle Hans breffuer och Documenter, Hans store Siøe bogh  Gradstoch, med de Tvende Krydzer, Som aff Wiig Mendene beRettes at Vere funden Vdj den Sortte Kiste, it Pahr Nye, Kleder, Kiollen aff brunt Nappet Engelsch Klede, med it Pahr flosses boxer  3 støcher flaass  det Eene fiolen Brunt, det Andet Røt, och det 3die Sort agtig, Tuende Silche Nattrøjer Baldyret  med enstoer deel Andre Natt trøjer, och Ermer, aff Grønne, Røde och Blaae, Noch nogle stuer med Kirsj, it støche brunt fint Klede  Huoraff Var Skaaren, Och bort solt Vnder Veigs tuende Klediinger, til Sr: Cort Høyer, och Tormor Islænder i Kaaber uigen  deraff Proben nu frembuist, Noch Resten aff det støche Nopperit Klede, Som Skipperen, och Sr: Knud Andersen, Hafde faait Kleder aff   1 Posse med Penge udj, epter deris Giesing imod it Hundrede Rdr  trej dosin Engelsche Mandz strømper  thillige med endeel quinde, och Barne strømper Aff Atschielligt slaugs Klør!! (Kolør), Alle dend Sl: Mandz Linden Kleder Aff Skiorte, TørKlæde, och Halsduge  thillige med Fjre Silche TørKlæde, med Smaa fryndzer omb, En liden Mallet schuffe, med \3de/ Onde!! dallere udj, Sampt, 1 Sy Ring, Naael och traa, en liden Mesing Passer (Posser?), med en been Knap udj \til/ Schiort Ermer  Som Aff bønderne nu er beRett Att Vere funden, staaende offuer Ende Ved fieren udj Søen. Noch BeRettet de, at udj baaden Skulle Veret en stoer Sort bomme, Som dend Sl: Mand Hafde laant Aff Apolone Koch i Stavanger, Huor j indlagt, en sort fin Kledes Kleding, med Hat  Som, Omund Koch, der bleff med Sl: Christoffer

 

1690: 16

 

Jensen  til Hørde, end nu i samme bomme som be:tt Omund Koch thil Komb, {\en Hat/ med} it Pahr blaa Silche strømper, Huis Andet udj Bommen fantis tilHørde Christoffer Jensen,

  Dereffter {bleff} det Biergede goedz, som for Retten bleff frem ført, och aff Hellie Knudzen, och Wiching Erichsen Bierget  och aff dennem En thid lang for dylt.  Først, 4 Halffue Engelsche Rød Huder, for 4 Rdr   28 ¼ Aln Engelsch Baj  Huit, it Helt støche med List for Enderne, Huer Alle!! (Allen) 1 ort  Er 7 Rdr 6 schielling   En dobbelt Huid Engelsch Nat huffue, med en liden Nat hue til, Sønder schaaren, och Syet Pandelin, Aff  for 1 ort   it Blich Tobach pibe Hus, 6 s   2 Krydzer till en Gradestoch, for 2 Slette mrk,   it Huit Leritz TørKlede  8 schilling,   1 Tin Smør Kande  Vejer 4 ½ mrk  for ½ Rdr   4 tinscheeder for 1 mrk   Fjre Tin gafler for 12 s:   1 gl: Kledebørste  4 s:   1 fin Sort Hat  noget brugt  <med band> for  3 Rdr,   Tvende Ny Graa Hatter V-den Hatte baand, á 10 mrk  er 3 Rdr 2 mrk   it Par Sortte Silche strømper, for 10 mrk, <deraff Knud Johansen den Eene funden>   En gl: Sort Kiste, for 2 mrk,   1 liden Sort Bomme med Hesse, for 2 mrk   It gl: baade Seigel, med it Cabel, och Tvende Bastetoug, for 2 mrk   1 Mast  9 Allen lang  V-den toug, 8 schielling,   it Wefuet Stoel Hiønde, thil Kommer Mester Casper  for 1 mrk   Summa, Huis de Tvende Hauer Bierget, beløbe til Penge, 20 Rdr 4 mrk 4 Skilling.

  Endnu Angiffuen Huis de Tvende brødere, Laurs och Knud Johannesønner, med Husmanden Pouel Viig Hafuer fundet   1 Sønder slagen Søe Kiste, som laaset, war Bort staalit aff  for 1 Rdr.   Noch 2 Sorte Hatter, som Lars Allene fant, for 1 Rdr 4 mrk   Noch som de Alle tre fant, 1 liden Mallet Skuffe, med At Skilligt udj epter førige Specification, for 1 mrk,  Summa thilsammen \med en strømpe/  3 Rdr 4 mrk,

  Olle Drifuenes fundet <en foret Hue  for 1 mrk>

  Noch Anuist for Retten, 1 grøn Vlden Natt trøje  funden aff en Liuse Closters bunde Ved Nafn Eling Størchsen Blenes  wurderit for 4 Rdr, och blifuer Vel Samme Eling Størchsen Videre Examinerit til hans Werneting,

  Huilchet Alt for:ne bleff

 

1690: 16b

 

Leffuerit Kongl: Maytz: Fougit, Welædle Hr: Borg:M: Falch Laursen DalHofd i Forwaring til Sagens Vd dragh.

  Samptlig de Intereserdis fuldmeg:M: Monss: Erich Cassimerus herimod Indlagde hans Skrifftlig protest Paa deris Wegne, Vdj epterfølgende Maader  Liudende

Forønskendis Rettens administratores Lyche och Velsignelse af Gud.

Som fornehmmis at de forherdede Mannisker  der det bergede godz effter Schipper  Salig Christofer Jensen hafver funden, iche endnu om dedz Beskafenhed som Sande Christne deris Sandhed Vil tilKiende gifve, mens alt frembturer udi deris onde forsæt, da som Haandgribelig och Øyensiunligen Kand fornehmis Viching och Hellie Wig, deris formastelse och Tiugagtige med fart, med det Ringe och til tvungne opdagede Biergede godz, at de dermed U-Louligen hafver omgaaist, i det de dend Sorte Kiste effter egen Vedgaaende, hafver uden Widnis biurd, opslaget och dend beRøfuid det meeste godz der af, som af Monss:r Casper Veslings och Søfren Watnis BeKiendelse Kand fornehmis, Som nu for Retten angifuitt, hvad udi Kisten dem Bevust at war, der dog iche Nær til findis, Ilige maader findis effter ermelte Wesslings forKlaring, at det godz der udi dend Salig Skippers guule Kiste nedlagt, omVexlid i dend sorte Kiste, saa det for Menniskens Øyne Lader sig andsee, de och der udi Skulle vere Skyldige, och dog er ingen Bevegelse hos dennem, til Nogen Bekiendelse,   Settis derfore udi Rette, om iche Bemelte Viching och Hellie Wiig Som Hofvid Mend for ald Tiufveriet  effter Lougens Siette Bogs  17 Capit:  37 Artic:  bør strafis, och derforuden effter Samme Bogs och Capituls 40 Articull, at Betale i gield och tvi gield, Sampt och derforuden Restituere ald AnVente Om Kostning.  Ilige maader protesteris om de trende udi samme Sag med Vidre!! (medVidere?)

 

1690: 17

 

Nemblig Lauridz och Knud Johansønner  Sampt Huus Manden Pofvel Mogensen  der samme Hellie och Wichings Tiufveri iche straxen obenbarit  om de derfore iche bør strafis och undgielde effter Lougen, Som for Ringe Tiufverie, sampt och at svare til AndVente Om Kostninger;  Hvor paa formodendis Een Ret messig Dom, och forønskendis eder Samptl: Rettens Betienter under Gudz Protection

                                                                         Af Interesserende Befuldmegtigid

Vindenes d: 15 febr: 1690                                             Erich Cassimerus

 

  Endnu de Tuende Hellie och Wiching Wiig, tilRaad at de Ville gaae til Sandz Hedz BeKiendelse, Som de begge gandsche endnu Negtet, intet Videre Vere bewust, end som det Alreede Aabenbaret Er; mens begge Eschede domb,

  Partterne thilsPurt, om de Hafde noget Videre at proponere, eller udj Retten, denne Sagh Angaaende, at ind gifue.  Dertil Mons: Cassimerus Suaret, intet, V-den det things Vinde Som schulle schaffes i fra Bergen, Paa Eling Nielsen, och Erich Erichsens Windisbiurd.

  Saa som dommen ej Saa Hastig, formedelst, det paa beRaabte Tings Vinde, i fra Bergen  Kand Worde, Affsagt. Thj for om Kostnings Wit løfftlighed och de Antastede bønders Venners Skyld, loffuet Kongl: Ma: Fougit  Hr: Borg:M:  at de imod NøyAgtig Caution, en Huer at Komme til sit Hiemb, til domb gaar, Och frembstoed Laurs och Biør (Biørn) Windenes  Som Caverit for Hellie Wiigs Persohn  Neste ting at møde Skulle och dom AnHøre.  for Wiching Wiig, fremd!! (fremb) stoed Hans fader Erich Breche och Broder Erich Erichsen Breche, Saasom Caution Mand for hans Person, Hann: thil stede att schaffe Naar Paa fordres,   for Knud Johansen Caverit hans hosbund, Laurs Vgelnes,   for Hus Manden Pouel Wiig, och Laurs

 

1690: 17b

 

Johanse/n Blenes Caverit Ko: Ma: Fougit  Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd Sielff.

  Sagen optagen, til den 28 Martij først Kommende, at møde Paa Fitøren.

 

 

 

1690  Den 17 Febr:  bleff Waar, Skatte, och Sageting udj NesHafn, j Opdal schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Ma: Fougit  Welædle Hr: Borg: Falch Lauritzen DalHofd, Bunde LensManden Gunder NesHaffn, med Endeel Almue meere Samme thid thilstæde war,

  Huor da Loed sig indfinde, de paa Høste tinget thil neffnte Ting Mend, Nemblig, Siuer Næsse, Johannes ibm:, Ørie Mæuatten, Torgier Skaar, Torgier Reigsem  Jens ibm:  paa Huis Vegne, Ørie Schaden, præsenterit,  Hans HolleKiemb, och Johannes Opdal.

 

Huor da først bleff Ting sat och ting fred liust, Sampt fred liust Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede schouge,

 

Rasmus Nielsen Holdsetter, Loed læsse en bøxel Zeddel, til Hannem aff Sl: Samuel de Limis effterleffuersche udj KiøbenHaf/n, Hendes Fuldmegtig Vdgifuet, Nemblig Monss: Erich Cassimerus, med de Wilchor Hand dend Gaard Holdsetter, Som Skylder udj Landschyld 27 Mercher Smør, At Niude bøxel frj, och it Aars Landschyld frj for Att bygge Gaarden op, Som nu war til dels Ned Raadnet  och Hannem beuilget Noget til Hielp, udj Enchens Eyendombs Jord Kaastis Skouge,  samme dat: Langeland 3 Jan: 1690.

 

Jetmund Mogensen, Lod læsse en Bøxel Zeddel, till hann: aff Sr: Anders Mørch, Fuldmegtig for, dyd: Elschende Matrone, Dorethe Skielderup, Liudende Paa 3 SPand Smør, och \trej/ Fieringer i en Hud, i dend Gaard SørEid, Huor fore er betalt udj førsteb: Penge Nj Rdr  och det for Husernes brøstfeldighedz Skyld, for Hand denn: Skal lade reparere, Samme dat: Fladder Agger Den 8 Decembr: 1689.

 

Til Sorne [Mend] bleff Nefnt Att Reise til Botolphie Laugting Aff!! (Att) Afflegge deris Æed,

Aff Opdal schib:

Aff Waags schib:

 

 

 

1690  Den 28: Martij  Waare Wij epterschreffne, Benedix DiurHus  Sornschrifuer, udj Sundhor Lehn,  Ingebregt Tisleuold, Paa huis Vegne Simen Remmer Eid, præsenterit,  Knud Ryland,  Vdj Johannes Tofftelandz sted, Olle Drifuenes,  Rasmus Aarbøe, Josep Remmer Eid,  Laurs Storeuig Paa Endre Leruogs

 

1690: 18

 

Vegne,  Størch Ifuersøen Paa Laurs Gauxens Vegne,  och Jacob Drifuenes  Samptlig Æedsorne Laugretz mend Vdj Waags schib:  forsammelede udj Engesund, Angaaende dend opsatte Sagh med de bønder, som W-louglig Har omgaaet med det Wragh.  Neruerende Hans Kongl: Maytz: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Laurs: DalHofd, Sr: Laurs Madzen, med endeel meere Goet folch samme thid thilstæde war;

  Huor udj Monss: Erich Cassimerus i fuldmagt Paa Enchen  Sl: Christoffer Jensens, och de Interesedis Wegne, Som udj Rette lagde, det Tings Vinde paa Erich Erichsen, och Eling Nielsens Sandhedz BeKrefftelse, tagen paa Bergen Byeting d: 24 febr: 1690. Och Huor iblandt Andet ind ført  der de Wiig Mendene aff Jonas Olsen thil sPurtt om de Vill schaffe Alt det goetz thilstæde Jgien, som de har funden epter Sl: Christoffer Jens:, Huor til Wiching Wiig suarit de Hafde Skaffet fremb Huis de Hafde Bierget, da sagde for:ne Jonas til hannem, dersom du iche med Goede Wilde beKiende, da schalt du blifue ført Paa dend sted, Huor du schalt blifue giort en Halff Aln lenger end Hand Er, da suarede for:ne Wiching Wiigh  dersom ieg schal lide, da schal Andre lide med migh; etc:  och det Vnder, Kongl: byefougit, Tingschrifuer, och Laugrettis Zignetter;

  Wiching Wiig Suaret til dette thingsWinde, hand dend thid war druchen, och iche Kunde Mindes, Huad talt war;

  Hellie Wiig, End och Hand thil forne, epter til sPørgelse intet Videre Hafde at ind giffue; nu ind lagde it Skrifftlig Indlegh  Som ord fra ord udj Agterne schal bliffue ind ført. Samme aff dato d: 24 Martj 1690.

  Hafde Parterne nu intet Videre at proponere  V-den Eschede domb Paa begge Sider

  Da Tiltalle  Giensuar  Egen BeKiendelse, och denne Sags Beschaffenhed, Da Erfares, aff Wiching, och Hellie Wiigs, Sampt Laurs och Knud Johannesønner, och Hus

 

1690: 18b

 

Manden Povel Mogensens egen BeKiendelse  At de iche Troligen, Hauer omgaaetz, med det Fundene Wrag Vdj Wiige Waagen, och der om Kring funden, som de burtte, Som Skulle tilHøre, Sallig Skipper Christoffer Jensen aff Bergen och Hans Følge, Som bleff for W-Lychet derVed Becheruigen, udj opseiglingen, til Bergen Paa en baad, Nest Aff wigte Den 9 decembr: 1689.  Thj det BeFindes de slet intet, Nogen dennem aff Sig Sielffuer Har Villet Aabenbahre, Førind Høy Ædelbaarne Hr: Etatz  Justidz, och Cancelj Raad  Woris Gunstige Hr: Amptmand Lauritz Lindenovs BeFalling, Er dennem Vdj Becheruigen aff Sr: Lauritz Madzen bleffuen forelest, och der Hos for dennem forClarit Huad Paa Ville følge:  Har de Endelig epter mange Formaninger, wed gaait noget at haue Bierget, epter be:tt Lauritz Madzens, med mændz Giuen!! (given) beschreffuen Specification, aff Becheruigen Den 23 Decembr: 89.  Huilche udj Sornschriffueren Monss: Christian Aboes WercK findes Herudj indført, Ved Huilche BeKiendelse de End nu Har forbleffuet  /: Vedtagen :/  Huis de Paa BergenHus Den 9 Janv: 1690: Har Hin Anden Paa tæet  Att Wiching Wiigh Har udj Hellie Wiigs Neruerelse opslagit den Sorte Kiste.  Saa Hellie i dend thilfald, Som en Hæller!! (Heler), iche Kand ErAgtis bedere end stielleren, det Sees aff, Laurs och Knud Johannesønners BeKiendelse, der de for Retten bleff TilsPurt Huad de war loffuet for at dølle med Wiching och Hellie, Bleff Suarit aff denn: begge  doch Huer for Sigh  at Wiching loffuet dennem Huer til en Vnderbrog aff det Huide baj om de Vilde dølle Bayet med Hannem,  Och HusManden Povel Mogensen Siger, at Wiching Hafde Sagt  Gaar dette Vel aff  Saa faar Wij Huer til it Pahr boxer. Sagde Wiidere, ded Wiching, iche Vilde thilstæde at Hand maatte Aabenbahre dend sønderslagen Kiste hand war med thil Bierge.  End wiidere hafde Wiching Sagt till Hellie  Tie stille Hermed  dett gaar dig iche Werre end mig Sielff.  Huoraff Clarlig noch Sees och forNemmes Kand, At de iche Hafde de Tancher, noget att Ville Aabenbahre.

 

1690: 19

 

Til med Er Wichings Egen Bekiendelse  som Hand End nu wedstoed, det Hand udj Hellies Neruerelse, opslog dend sortte Kiste, Huor aff tydelig noch Sluttes Kand deris V-trolig medfart med samme wragh dennem at Ville Wnder slaae, Och woris aller naadigste Arfue Herre och Konges, Aller naadigste Vdgifne Loug  fierde bogs, fierde Capitel och fierde Artichel, forClarer i blant Andet saaleedes  Huo som V-trolig omgaaes med wragh straffes deroffuer, som for Andet V-Hiemmelt goedz, och udj Samme bogs  ibm: Capitel och fembte Artichel, meldes Saaleedes, Och Huo som samme goedz och Wrag, wnderslaaer Skal straffes som en Tiuf.  Da Effter Saadan Leilighez, Och enddog Mester CasPer Wesling, och Søfren Pedersen, Hiem/m/e udj Stavanger  Loed dennem Paa Hiembtinget Vdj Rette finde, och wed afflagde Æed och op Ragte fingere forClaret huad Sallig Skipper Christoffer Jenssen, bragte med Sig i fra Stavanger, baade udj dend Sorte, aff Wiching Wiig udj Hellies Neruerelse opslagen Kiste, Saauelsom hand egen Skibs kiste  och doch iche Tredie partten, aff det Skulle Verit, udj dennd Sortte opslagen Kiste, Aaben bahret, Eller Wed gaait at Vere fundet, och Alligeuel de Hørte forClare Huad derudj war Nederlagt  :/ Ville doch Aldeelis intet Viidere wed staae, End de thilforne Haffuer wedgaait.  Viste der fore iche Rettere Her udj at forefinde End joe de Tvende  Wiching Erichsen Wiigh, Som effter Egen BeKiendelse Hafuer opslaait dend sorte Kiste, och Hellie Knudzen  som Samme thid Hos war, och Hauer fult tilhaabe  Bør  /: Saasom det Beløber Sig thilsammen de Begge Har Wed gaait, nu epter wurdering  Penge Tiuge Rdr 4 mrk 4 Skilling  paa Huer thj Rdr 2 mrk 2 Skilling :/  epter Lougen  Siette bogs  Syttande Capitel  førgetiufuende Artichel, betalle Huer denn: Igield, och Tuigield, som er først Saameget som de staal  och dernest dobbelt Saa meget til dend de staal i fra  och Haue forbrut deris hofuetloed til deris Husbond. Och der for V-den epter det!! (den) 37 Artichel, i samme Capitel  At Kagstryges och Hans tiufs Merche Paa deris Pande,  De Tvende brødere  Nemblig Knud och Lauritz Johannesønner, Sampt husManden, Povel

 

1690: 19b

 

Mogensen Wiigh, Som endeel Har Sielff Bierget och fordult, Paa Skydende de ware tiennere, Kand denn: intet befrje, Thj de Tvende brødere sielff BeKiende denn: \at/ war loffuet, Huer til it Pahr Vnderboxer om de Ville tie, derfore Kand de Reignes, som medVidere, Och som de thilsammen Hafuer effter egen BeKiendelse fundet, och fordult, effter dend wurdering Nu scheed Er til Penge Trei Rdr och fire mrk dansche  deraff Laurs Alleene til Toe Rixdlr 5 1/3 Skilling   Knud til Siuf Slettmrk 5 1/3 Skielling, och Hus Mande/n Povel Mogensen til 2 mrk 5 1/3 schielling. Huilche Trende bør ochsaa epter Lougen  Siette bogs  Syttande Capt:  40 Articel  Betalle Huer dennem Igield och Tuigield  ded Er først Saameget, en Huer dennem staael eller fordulte, och dernest dobbelt Saa meget, och en Huer dennem Hafue \for/brut, deris Hofued loed till deris Husbond, Och derfor V-den en Huer denn: epter Samme Capitel  33 Artichel  at straffes saa som for Ringe tiuffuerj, Saa de bør, udj Fengslet at miste deris Huud,

 

 

 

1690  Den 31 Martij  blef Holt, Waar, Skageting!! (Sage-) Paa Hafuersholm, udj Fiere Skib:  med Halsnøe Closters Almue samme stedz.  Neruerende Forwalteren Sr: Johan Frimandz Fuldmegt:  Mons: Niels Olsen,  Bunde LensM: Jacob Hafuersholm, med Endeel Almue meere sammetid thilstæde war,

 

Huor da blef thilnefnt Retten til Betiening, it aar omKring  Nemblig  Anbiørn Walen, Aanen Rafneberg  Torchel Solemb, Gunder Øchland, Laurs ibm:  Haluor Hougsgier, Ifuer Egeland och Aschild GramsHoug.

 

Huorda Fuldmegtigen, Satte ting, och Liusde Ting fred  Sampt fred liusde Alle hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closter Skouge, At ingen dennem Skulle til fordriste, der udj at hugge, eller hugge Lade, Vnder bøder Epter Lougen

 

Michel Egeland, thilnefnt at Reigse ind till Botolphie Laugting, at afflegge hans Æed til At wære Sorn Mand.

 

Hans Kongl: Ma: Aller naadigste Paabudene schatte breff for ind Verinde Aar. Som udj Alle maader refererer Sig till, forleden Aars Skattebreff

 

1690: 20

 

Aff dato 4 Martij 1689. Och dette Aff dato Hans Kongl: Ma: residentz udj Kiøben Hafn, den 27 Janv: 1690.

 

 

 

Anno 1690  Den 2 Aprilis  blef Holt, Waar och Sageting paa WesPesta, udj Føyens schibred med Halsnøe Closters Almue, aff Bemelte Føyens och Waags Skibreder. Neruerinde Forwaltern Sr: Johan Frjmandz, Fuldmegt: Tiener, Monss: Niels Olsen  vice LensMand Sæbiør/n Bieland, Kongens Bunde Lens: Mand Knud Hysingstae, med endeel Almue samme thid thil stæde war,

 

Huorda blef thilnefnt Retten til Betienne, Saasom i Høst ingen bleff thilnefnt  Nemblig  Endre Grindemb, Rasmus Hofland, Knud och Laurs Tvet, Bertel Otterøen, Olle SPidzøen, Michel Nesse och Torchel Westuigen,

 

Forwalterens Fuldmegtig, Satte ting, och Liusde ting fred  Sampt fred liuste Alle hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closters Skouge, At ingen derudj Skal Hugge  til forpligt Vnder straff som Wedbør

 

Hans Kongl: Ma: Aller naadigste Skattebreff bleff Her jligemaader, Liudeligen Lest och Kund giort, som Hereffter ord fra ord, schal bliffue indført,

 

Sr: Johan Frjmandz Fuldmegtig, lod Angiue, En \deel/ Jordepartter paa Halsnøe Closter goedz Som ligger Gandsche Øde, Nemblig  udj Nere Grindem  ½ Løb Smør  ½ Hud, som er Fendrichs gaard,   Wdj V-rang  ½ Løb Smør  ½ Huud,   Steensbøe  ½ Løb  ½ Huud och ½ giedschind;

 

Til Sorne Mend bleff Nefnt at afflegge deris Æed for Welædle Hr: Laug Mand, Peder Eldøen, och Endre Mæland,

 

Omund Lunde, stefnt, for fortillig med Hans quinde da Hand war Raadzmand Hos Sander Dich, til Egteschabsbøders betalling.

  be:te Omund Lunde AnRaabt  mens ingen møtte til suare paa hans Vegne;

  Sæbiørn Bieland, Hiemmelet at hand Tillige med Giermund Øchland war paa Lunde och gaf Omund Warsel Warsel!! til møde paa dette ting,

  Paalagt at møde til neste ting, och schaffe beuis Huor bøderne er betalt, eller betalle.

 

1690: 20b

 

 

Daniel Eye stefnt for Slagsmaal, forleden fierde Julledaug, i EsPewer, Paa Anders WesPestae; de begge for Retten møtte, och Kunde Daniel iche negte at Hand Joe udj hans druchenschab, Sloeg til Anders WesPestae, med en liden Mad øsse, bad derfore øfrighede/n, och Anders om forladelse.

  be:tt Daniel Eye och Anders WesPestae, Ragte Hin Anden Haanden och War Wenner och Vel forligte. Och Daniel Affsognet!! (avsonet), for Halff bøde effter hans Kongl: Lov:  Nemblig 4 ½ Rdr.

 

{Britte} Karj Michels datter Føyen, ladet steffne, Margrette Ols datter  Sl: Harald Nielsens  for tretten Slettemarch Hun Har leffuerit, hende til Att Kiøbe, Hende it Skiørt for, Huilche tretten march Hun Hende leffuerit trej V-gger for Juel, nest forleden, Saa och Hendes forældre for 2 ½ mrk.  Huilche ingen aff dennem møtte  Endoch Sæbiørn Bieland forClaret de Aff Hannem och Niels Eldøen war louglig warsel gifuen  och det Haf/ue/r Niels Eldøen til neste ting at forClare  til Huilchen Tid, for:ne Mergrette!! (Margrette) Ols datter paalegges Sielff at møde Tillige med En hendes forældre, at suare til Huis Hun Karj Michels datter er Skyldig, Ellers Gaar dom ligeuel

 

Østen Østensen Andall Loed læsse, en Bøxel Zeddel til hannem aff Sr: Johan Frjmand Vdgiffuet  Liudende Paa dend Gaard Andall  Skyldende udj Aarlig Landschyld med bøxel  Smør En Halff Løb  Huorfore er betalt udj første bøxel, effter Lougen femb Rdr  och er det En Halsnøe Closters jord Hans Ko: Ma: thilHørende  och schall be:tt Østen Østensen Egte Enchen Andall  Asgier Haagens datter.  Samme daterit Halsnøe Closter den 1 febr: 1690.

 

 

 

1690  Den 4 Aprilis  blef Holt Waar och Sageting paa Skielleuigen, Vdj Opdal schib:  med Halsnøe Closters Almue Aff for:ne Opdal, Stranduig och QuindHerret schibreder, Neruerende Forwalterens Fuldmegtig Monss: Niels Olsen:  bunde LensM: Johannes Skielleuigen; med Almue meere sammestedz thilstæde war.

 

huor da bleff til Nefnt Retten til betiening  Jacob LøchHammer, Jos: Skorpen, Johannes Mæland, Anders Mit Waage, Samson

 

1690: 21

 

Nere Woge, Mogens Skorpetuet, Olle Nielsen Langeland och Olle Johansen ibm:

 

Huor da Welb:t Fuldmeg: Satte ting och Liuste Tingfred  Sampt fred liuste Alle hans Ko: Ma: och Halsnøe Closters Skouge, At ingen Sig schulle fordriste derudj At Hugge eller hugge lade, Vnder straf epter Loug/en

 

Ilige maade bleff hans Ko: Ma: Allernaadigste VdGiffne Skatte bref, for ind Verinde Aar Lest och KundGiort.

 

Velbe:tt Fuldmegtig begieret, udj Ting bogen maatte [indføres]?  Att der ligger Øde, udj Welædle Hr: Obriste Leutenantz Gaard Mit Waage, 1 Løb Smør och ½ Hud  som hand nu offentlig, opbød till Førstebøxelle.

 

Til Sorne Mand blef thilnefnt, Gunder Løefald, aff QuindHerrit schib:  At Afflegge hans Æed for Welædle Hr: Laug Mand.

 

 

 

Anno 1690  Den 7 May  Bleff Holt Fierdingsting Paa Mundemb udj Strandebarm Skib:  til hans Kongl: Maytz: Allernaadigste Skattebreffuer och Andre Fororningers Forkyndelse, Sampt dend Ny schattes Annammmelse, Saa och de som med Restandzer war schyldig  aff Huem som til Betalling loed Sig ind finde  Neruerinde Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus  med en Ringe del Aff Almuen, samme thid thil stede war,

  Huor da loed sig ind finde de thil forne thilnefnte Ting Mend  Nemblig  Aff Strandebarm schib:, Johannes FurHofde, Jetle Giertze/n Mundemb  Laurs Andersen Tuet, Peder Wiche/n, Hejne Kysnes, och Anders ibm:  Torben Aaruig  och Paa Jens Aarsandz Vegne  Samson Sundall.   Aff Quind Herret schib:  som Her ochsaa præsenterit, Johannes Fit, Jacob Vnnerimb, Niels Skorpen, Olluff Hougland, Jens Sunde  Johannes Kallestae; Knud Møchlebost och Toer Sanduig præsenterit, intet ey Heller nogen Paa deris Vegne,

 

Huor da først bleff Sat thing, och ting fred fred liust. Sampt fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

dernest Liudeligen Lest, och Kund giort hans Kongl: Maytz: Aller naadigste Skattebreff for ind Verinde Aar, som udj Alle maader refererer Sig til, forleden Aars Skattebreff Aff dato: 4 Martj 89.  Samme dat: 27 Jan: 1690.

 

1690: 21b

 

  2.  dernest Liudeligen Kund giort Hans Kongl: Maytz: Allernaadigste Forordning, om Kop och Ildstedschatt Vdj Norge, d: Hafn: 15 Febr: 1690. Som tillige med Skattebreffuet ord i fra ord udj protocolen Ved sidste Ting Skal blifue ind ført,

  3.  Liudeligen Lest, och Kund giort, Hans Kongl: Ma: Allernaadigste Forordning, Angaaende Fremmede Commisfarer, Som Kunde Hende med Nogen pris udj Woris Hafne at ind Komme, eller j havfner!! (havner) at bort tage nogen pris, were Sig aff Huad Nation de och Vere maa; da Alle Sivil och Militair betienter, dennem Att Asistere, Saa en Huer Kand Komme til deris Rette Eyer mænd Jgien. Samme daterit paa hans Kongl: Ma: Slot Kiøben Haf/n 11 Janvarj 1690.

  4.  Liudende Lest och Kund giort, Edel och Welb: Hr: Landt Commiss: Hiortes ordre til Fogden, formeldende, at Hand Hafuer BeKommet, de Høy ædle och Welb: herrer Ved det Kongel: Rentte Cammer Ordre Aff 15 febr:  Att Consumptionen och Folche schatten, paa Landet offuer Alt, for ind Verinde Aar schal opbiudes, och til dend Høyst biudende forpagtet. Samme daterit Commissariatet i Bergen Den 15 Martij 1690.

 

Ifuer \Homb/ præsenterit, nu atter, i Rette Som Hafde indstefnt, Jetle Giertzen Mundemb, aff Strandebarm Skib:  och Hans Nortuet, aff Stranduig schib:  til beuisse dend Halffue Saug Grund Som de dennem til Eigner udj ØfHafns Saug; Saasom derpaa Saugen, effter be:tte Ifuer Hombs indgiuende, er giort Arest. Da som nu iche Herpaa Tinget Fantis Saa mange W-partische Tingmænd som Kunde were med udj denne domb, saa intet denne Gang Herved Kand giørs!! (giøres)  Huor fore Sagen, med Citantens Beuilling BeRoer til Neste dagen, effter Sommertinget, paa ØerHafn Den 26 Junj først Kommende, och Begge Parterne da V-den Viidere steffnemaal Att møede;

 

 

 

Anno 1690  Den 9 May  Blef Holt Fierdingsting Paa Neruig udj Fieldberg Skibred, med Skaanneuig, Etne och be:tte Fieldbergs Skibredz Almue  Neruerende Kong: Maytz Fougetz Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus  bunde Lensmændene, aff Etne: och Fieldberg Skib:

 

1690: 22

 

Erich Silde, och Siuer Houge, med Endeel Almue meere Samme thid thilstæde war.

 

Huorda Kongl: Maytz: Fougitz Fuldmegtig Satte ting, och Liusde ting fred  Sampt fred liuste Alle hans Kongl: Maytz: Benneficerede Skouge,  och Samme thid præsenterit de thil forne thilnefnte Ting Mend  Nemblig  Aff Skaaneuig schib:  Haluor Ljen  Ørie Matre, Joen Suindland, Tieran Sloche,  Paa Torchel Hougens Wegne  Laurs Furdall,  Laurs Skrom/m/e  Laurs Wiche, och Siuer ibm:   Aff Etne schibred  Olle Brendeland, Efuind Hanssen Stølle, Niels Østrimb  Gunder Norimb, Erich Røgh, Olle Horneland, Joen Tesdall, och Vng Niels Steene,   och Aff Fieldberg schib:  Johannes Hisdall, Olle Klungeland, Siuer Stoer Nerimb, Gunder Stuemoe, Ingemor Dueland, Aschild Biellebøe, Laurs Hougland, och Johannes Sæbø.

 

Huorda Først Liudeligen bleff Kund giort Alle de ForHen wed Strandebarm schib:  Folio 21  Hans Kongl: Maytz: Allernaadigste Extraherede brefuer, och ForOrdninger, blef her iligemaader oplest och ForKyndiget,

 

Kongl: Maytz: Fougit Hr: Borg:M: Falch Lauritzens DalHofdz Fuldmeg: Monss: Erich Cassimerus  Loed udj Retten fremb Kalde, disse Epterschreffne, Erlige och Velagte Dannemænd, Kongl: Ma: bonde Lensmand j Etne schib:  Erich Silde,  Niels Erichsen Frette,  Ander!! (Anders) Østrimb, Gunder Høeland, och Søfren Stølle, samptlig Æed suorne Laugrettes mænd udj be:tte Etne schib:  Huilche epter Høy Øffrighedz Befalling Har Verit, Kaldet til Enge!! (Etne) Præstegaard, och der, Saasom de Elste, och fornembste Sognemænd At Grandsche, Siune, och Besigtige, dend store Skade dend Ved Præstegaarden Nedløbende Elff For Aarsager. Sampt giffue thil Kiende, Huordan det Har Sig, med de tvende Løbr: Smør udj Lambe!! (Kambøe), som Etne Prestegaard er Vnderlagt, om det iche Er Skeed, for Wandløb, och Elffue brud Skyld,  Huilche Mend loed sig for Rette/n Indfinde och Skrifftlig til Kiende gaf, deris fore findende, som Har Sig saaleedes.  Da Huad dend schade, som Etne eller Enge Prestegaard, aff Wandløb, oc Elffuebrud

 

1690: 22b

 

Er Angaaende, Da Endoch dette thil forne, nogle Gange aff Dannemænd Er Besigtiget, Huilche Attest for lengst Siden, til dend Høy Gunstige høye Øffrighed Er NedersKichet, Hafuer Vij paa Ny dend store schade Nøy Agtig Grandschet, och Grandgiueligen Erfaret  Da Befindes det i Ald Gudz SandHed, at Præste Gaarden Har taget Alt for stoer Skade, aff de Fijre til stødende Wandløb, Wed Præstegaarden, Aarlige Vdbrydelse, End Vij Her Eigentlig Ved Pennen Kand thilKiende Giue, Iche Alleeneste har Wandedz offuer flødighez, PræsteGaarden i Førige Tiider, Som Alle Herpaa steden Noch som Er Kundbahr, Giort største Skade, Mens End nu Aarligen, Alt meere och meere, offuerløbr:  udbryder, och bort tager, Præstegaardens March, baade inden och V-den Gierdz, och saa tit det meget Regner Er Wandet, Aff Snee, Formedelst Sommerens heede  Forøgis, Vdbrydes, och Beschadiges deroffuer, baade Ager  Engh och FæeHaugen, och Er at Befrychte,  /: det doch Gud Naadeligen forbiuder :/  At Wandetz offuer Flødighed, omsidder Ruinerer Præstegaardenn  Efftersom Elffuen, Sig Alt Nermere, och Nermere Vnder Præstegaardens Huusser indtrenger  Huilche Huusser Formedelst Wandedz Skyld, med Første Vil Fløttes til Kambe, om de ellers schall bliue Beholdne,  Och Widner Wij Yder meere Sandferdeligen, at Saalangt som Wij Kand Mindes  Wed Vij ej andet, Ey Aldrig Andet aff wore Forældre om Cambøe Haue Hørt, End at de Toe Løbr: Smør I Kambøe I Etne Præstegaard, Er for Elffuebrud, Paa Præstegaarden Giorde schade, Vnderlagt, For:ne Enge Præstegaard, och Alle Tiider Nyt dend samme FrjHed Som Præstegaarde/n i sielff!! (Sig?) Sielff,  Huilche de for Retten fordrede Danne Mend! Sambtydig och Eensstemmig, thillige med Laug Rettet, och Tilstede Werende Almue Wedstoed och beJaet Saa i Ald Sandhed At Were som nu forClaret Er,  Derom Welbe:t Kongl: Maytz: Fougitz Fuldmegtig begierede Tings Vinde, Som Wij Hannem iche wiste at Kunde Weigres, Mens Saaledes Att Were passerit

 

1690: 23

 

Widner Wij tillige med de femb besigtelse Mend dette med Wores Zignetter.

 

 

 

Anno 1690  Den 20 Junj  Blef Holt Sommer  Skatte och Sageting Paa Nor Holmfiord Vdj Ous schib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerinde Kongl: Ma: Fougit  Welædle Hr: Borg: Falch Lauritzen DalHofd, bunde Lensmanden Samuel Jensen Loss, med En del Almue meere samme thid thilstæde War,

  Huor da Retten blef Betiendt med Epterschreffne Laugretzmænd, och thil forne Nefnt  Nemblig, Baar Kufe/n, Anders Lydzen, Pouel Biønes, Olle Giemdal, Hans Lunderuig, Mogens Koldall, Johannes Hafschaar, paa Huis Vegne præsenterit Anfind Steensland,  och Hans Jørgensen Bouge,

 

Huorda først bleff Sat thing, och ting fred Liust, Sampt fredliust Alle Hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

Huorda først Bleff Liudeligen Lest och Kundgiort Hans Kongl: Ma: Allernaadigste Breff, Angaaende Alle de Benaadinger Een eller Anden, Vdaff Hans Kongl: Ma: Kunde Hafue, giffuet, Nogen, Paa Kierchernis Ind Kombster, Att Were opheffuet  mens Kiercherne V-den Affgang, Saadan IndKombst sielff Att Nyde, Samme dat: Hans Ko: Ma: Slot KiøbenHaffn, d: 26 Aprilis 1690.

  med derHos de Commiterede udj Slodz Lougen, deris ordre, dette Paa Behørige steder att lade forKynde  Samme Aff Bergen 26 Maj 1690.

 

Mogens Koldall, Lod læsse it Kiøbe breff, til hann: Aff Endre øffre Boelsta, Ros Kiøn, Paa Egen, och Lauritz Hougeuold, Paa hans Moder Lissebet Elings datters Wegne Wdgiffuet. Liudende Paa ½ Løb Smør och ½ Huud, Liggende udj hans Paaboende jord Koldall, och det imod 53 Rdr med Skiøtnings øhre, och Alt. Huor Vnder odel Retten er Solt. Samme dat: Hommeluig fierde Jule daug 1689

 

Pouel Biønes, Kierchewerger til Ous Hofuet Kierche  Ladet stefne, Olluf Hetleflot, en Ous Kierches Land bunde  Formedelst Siuf Aars Landschyld, til for:ne Kierche, Vdaff 2 pund Smørs Landschyld, Huorpaa ichun

 

1690: 23b

 

Betalt 2 Rdr 4 mrk  och derforV-den femb Aars Kiørleje aff en Koe,

  For:ne Olluff Johansen Hetleflott bleff AnRaabt  mens Huilchen Hand eller nogen hans Vegne lod denn: Indfinde At suare,

  Pouel Biønes Eschede domb.

  Affsagt  at Olluff Hetleflot, Hauer at møde thil neste ting. Saa schal epter Lougen Gaaes Huis Rett Er,

 

LensManden Samuel Jenssen Loss, Ladet steffne Maritte Ols datter Totland, for Begangne Lejermaall udj hendes Enche stand,

  Forne:te Maritte Møtte, och BeKiende, Att en Egte Husmand Wed Nafn Elluff Gundersen  thilHoldende Paa Skiold aaen(?) (nuen?), war hendes Barnefader.

  Elluffs quinde møtte, och Kunde iche Hendes Mandz Wegne benegte denne Vndschyldning.

  Sagen opsat thil Høste ting, och til samme thid Hafuer for:ne Eluf Husmand sielff Att møde.

 

 

 

Anno 1690  Den 23 Junj  Blef Holt Sommer  Skatte, och Sageting Paa Windenes, Vdj Stranduig Skib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerende Ko: Ma: Fouget  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  bunde LensManden Anders Haauig  med Endeel Almue meere samme thiid thilstæde war,

  Huorda de thilforne Tilnefnte Tingmænd præsenterit Retten til Betienne  Nemblig  Eling Skattun!! (Skattumb)  Hans Olufsen Windenes, udj hans forfald, Olle Skougs Eid,  Laurs Qualle, Laurs Lejland, Lars Seffuer Eid, Axel Sandal  Johannes Reffne, och Engel Ballesem

 

Huor da først bleff Sat ting, och ting fred Liust  Sampt fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge, at ingen imod Lougen derudj Skall Hugge til V-pligt.

 

Huor da først Liudeligen, Laugrettet och Almuen thil sPurt om de iche Hafde Hørt oplæsse Seenest Fierdings ting, hans Ko: Ma: Aller naadigste schatte breff, for indVerinde, Sampt Forordningen, om Kop och Ildsted schatters betalling  Sampt Hans Ko: Ma: Forordning om Fremmede Commiss farer. Aff

 

1690: 24

 

Dato 11 – 27. JanVarj, och 15 febr: 1690.

 

Disligeste om Consumptions forpachtning, til dend meest biudende Paa Landet, aff Commissariatet den 11 Martij 1690.

 

Dernest Liudeligen Kundgiort hans Ko: Ma: Allernaadigste breff, Angaaende Alle de Benaadings Breffue At Were opHeffuet, som en Eller Ande/n Paa Kierchernis IndKombst i Norge Kand Were Vdgifuet  och Kiercherne Sielff epterdags Att Nyde deris IndKombster V-den nogen affgangh. Samme Dat: Kiøben [Haffn] Slot d: 26 Aprilis 1690.

 

Som thilforne folio 23 Er Extraherit

 

Joen Johanssen Liøtun, Loed læse, it Kiøbebreff till Hann: Aff Michel Andersen Baartuet Paa hans hustrue Lucj Dags datters, och Trende Hendes halff Sødschindz Wegne, Nemblig  Magnild Halvors datter  Tiennende Laurs Hage, Gurj Halvors datter, Tiennende Olle Skougs Eid, och Kristj Hauors d:  Boende Paa Liustvet Vdj QuindHeret schib:  Liudende Paa Fiorten och En Half March Smør med Bøxel, liggende udj dend Gaard Reffne, Som Britt  Sl: Olluf Dagsens, Sielff bruger och Besidder, och det imod Redepenge Halffemtende (14 ½) Rdr med Skiøtningsøhre och Alt. Samme breff daterit Nortuedz Høste ting den 9 octobr: 1689.

 

Hans Olsen Windenes, Ladet steffne Hans Grande Isach AbraHambsøn ibm:  Formedelst for:ne Isach Skall Haue Beschylt hann: for, At Haue Hafft, Legemlig om Giengelse, med hans hustrue, Luci Haluors datter.

  For:ne Isach AbraHamsen, bleff AnRaabt  mens Intet møtte, ej Heller nogen paa hans Wegne  Endoch hand war Samme daug paa Gaarden, Wille doch intet Lade sig finde

  Quinden Luci præsenterit, och epter thil sPørgelse, gandsche Benegtet denne Gierning  Och Ville Gierne Giøre Hendes Æed der paa Att were gansche W-schyldig, mens Kunde iche benegte, hendes Mand Isach for Hende Saadan, Snach hafde ladet Høre, och Ville hand effterdags, Lade Saadan Snach, Fare, war Hun iche tilsindz Att lade Sig, Skielle Ved hannem  Mens schulle

 

1690: 24b

 

Elsche och ære hannem, Som en Egte quinde bør At giøre,

  Affsagt.  Att Isach Windenes, paalegges til neste ting, udj Egen Persohn, Sielff Att møde och Suare til Sagen, Før det scheer, Kand intet Her Wed Giøres

 

Anders Haauig ladet steffne, Niels Willumbs: Hatletvet For Begangne Lejermaall med Kristj Olluffs datter,

  For:ne Niels møtte, och Kunde iche Benegte denne Beschyldning, mens Wed\stod/ at Haue Auflet, it drengebarn med Hende  der de Begge tientte tilsammen Paa Sandallen, Sagde derHos Att Ville Egte Hende, Huilche Laugrettet, med hannem Stadfestet; och forClaret at Ville lade Sig Wie til hende nu till Høsten først Kommende.

  Kongl: Ma: Fougit Eschede domb;

  thj affsagt.  at Niels Willumbs: Hatletuet, bør bøde epter Lougen, Siette bogs  13 Capitel, 1 Artichel, Paa hans och Kierestens Wegne Sex och ¾ parter lod Sølff, Eller 3 Rdr 2 mrk 4 s. och Siden Were frj for Aaben bare Skrifft,

 

 

 

Anno 1690  Den 25 Junj  Blef Holt Sommer, Skatte och Sageting Paa ØerHafn, Vdj Strandebarm schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd, hans Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus, bunde LensM: Arne Gouxuig, med Endel Almue meere samme thid thil stæde war.

  Huorda Loed dennem indfinde Retten til Betien/n/e, de thil forne thilnefntte Tingmænd  Nemblig, Johannes FurHofde, Jetle Giertzen Mundemb, Laurs Andersen Tvet, Peder Wichen  Hejne Kysnes  och Anders ibm:  Paa Huis Vegne, Steen Omme præsenterit   Torben Aaruig, och Jens Aarsannd,

 

Huorda først bleff Satting!! (Sat ting), och Ting fred liust, Sampt fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge.

 

Dernest Liudeligen Kund giort, Alle de ForHen

 

1690: 25

 

Ved Ous och Stranduig schibred, ExtraHerede Kongl: Forordninger, och Befallinger;

 

Sallig Povel Anderssen Hafner Aasses Arffuinger, och Siuer Ness lod læsse en Obligation, till denn: Aff Høyædelbaarne Hr: Baron  Sallig Holgier Rosen Krandz Vdgiffuet, Liudende Paa 200 Rdr  deraff Siuer Ness thil Kommer 60 Rdr, Huor fore Hand setter til Vnderpant thuende Vdj Baroniet beliggende Jorder  Nemblig Grafdall  Skylder Aarlig Halff Anden Løb Smør och 3 fierring Hud,  Och Netteland  Skylder Aarlig Halff Anden Løb Smør och 1 t:ne Korn  Samme Obligation d: Rosendall d: 26 Aprilis 1686.

  it Aars Rentte til 87 Betalt, Nemblig Tolff Rdr.

 

Hans Kongl: Ma: Comerce Derecteur  Welædle Jørgen Tormøhlen, Loed læsse hans Kongl: Ma: Allernaad: hann: gifuen prævilegier, Paa Lille Dals Kobber werch. Huilche Bestaar udj 13 Poster  Huilche Findes videmerit Aff Stadz publicus udj Bergen  Sr: Niels Pedersen Brun, Aff dato KiøbenHafn Slott d: 27 Aprilis 1689.

 

 

 

1690  Den 26 Junj  Waare Wi Epterschreffne, Sornschriffueren, Benedix DiurHus, Olle Berge, Torben Øfft Hus, Anders Brou, Osmud Skielnes, Torben Aaruig, Peder Lille Fosse, Torben Røruig dend Eldre, och Torben ibm: dend yngre  Samptlig Æedsuorne Laug Rettismænd Vdj Strandebarm schib:  Forsammelede Paa ØerHafn  Retten Att Betienne  Neruerinde Kong: Ma: Fougit, Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  Fougdens Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus,  bunde LensManden, Arne Gouxuig,  Angaaende dend opsatte Sagh Senneste Waarting, War aff Ifuer Homb Indstefnt och Warsel gifuet Gietle Giertzen Mundemb, At fremb Visse Huad Hiemmel, och ad Kombst Hand Hafde paa dend Halffue ØerHafns Saug grund, och da til neste ting opsatt, Att Alle med Eigere Kunde Worde louglig

 

1690: 25b

 

Warsel giffuet.

  Huor da Ifuer Homb præsenterit och Indlagde udj Rette en Supplication, til Høy ædelbaarne Hr: Estatz Raad  Woris gunstige Hr: Amptmand Angaaende Samme Saug Grund, och derpaa Begieres Arest:  Saugen iche at opbygges førind frembuises loulig adKombst. Sampt høye Øffrighedz Beuilling derom forschaffes. Samme d: Hommeluig d: 1 Martj 1690.

  med der paa de Commiterede, udj Slodz Louge/n deris Resolution, Saaleedes,

  Kongl: Ma: Fougit Ville Haue, indseende, at denne Sag!! (Saug), iche opbygges aff nogen, Førind derpaa Visses dend Høye Øffrighedz Beuilling.  Imidlertid remiteris Eyendombs tuistighed, til Rettens Paa Kiendelse, Huemb til Saug stedet bør Were Eygere  Aff Bergen Fierde Martj 1690.  derpaa Teignet Kong: Ma: Fougitz ordre till Lens Manden, Arne Gouxuig, at hand med tvende Mend, schall Begiffue Sig til dend om tuistede Saug, och Forbiude oppesidderen Anders ØerHaf/n  iche, Vden høye Øffrighedz beuilling, med Intereserede, Samme Saug at opbygge, Førend Neste ting, och domb er gaait huemb Eyendommen thil Høre, Aff Bieland 8 Martj 1690.

  Der nest, Vdj Rette lagde Ifuer Homb it igien Kaldelse Skifftebreff  Aff Laug Mand, Peder Rafn, Fogden Christen Hanssen, och Sornschriffueren Christen Buch, Vnder haand och Zeigel, Vdgiffuet.

  Huor da Siuer Olsen, Paa hans Hustrue Giure (Giøre) Gotschalch datters Vegne, och Paa dend Søster loed Haue  Niude, bruge, och Beholde, dend Gaard ØerHafn Hand nu er Beboendes, med Saug Elffuen, Skoug  March och Ald Anden brug, til fieldz och fiere, intet Vnder tagendes, och Skylder Aarligen Samme Gaardz Landschyld En Løb Smør, och en Hud  med Widere, Aff dato Aachere Waarting, d: 18. Martj 1636.

  Effter Huilche Ifuer Homb formeentte, Saug Grund/en tillige med Saug Elffuen ØerHafns Eigere, At følge  indtil de Indstefntte beuiser

 

1690: 26

 

Bedere Ad Kombst, Som dette Kand dempe, och Giøre til intet,

  Imod Sagen At suare, lod de Indstefnte, Gietle Giertzen Mundemb och Hans Nortvet, aff Stranduig schib: denn: udj Rette indfinde, och Først indlagde Gietle Mundemb hans Skrifftlig Indleg   Aff dato, ingen stedz,  derudj Hand protesterer och formeener, nochsom at schal frembuisse, Saadan Louglig ad Kombst, imod Ifuer Hombs Indgiffuende  Saa Hand med Interesserede, Vel Niuder dend halffue ØerHafns Saug Grund, V-beschaaret i Alle maader

  Derom hand først fremblagde it Skifftebreff, opRettet paa Nesse Aff Baar Arentsen, Boende paa Sundal i MorAnger, Siuer Olsen Paa Bund huus  och Ifuer paa Sundal, Paa deris Hustruers Vegne  Er Kommen Vdj en Wenlig Forligelse med Sl: Herborg Samson datters børn, Ved Nafn, Farten Samsonsen, Boende paa Linge, Brynild paa Nes paa Hans Hustrues Vegne,  Anlagende en Saug part kaldes ØerHafn Saug  liggende Vdj Warelsøe KKesogen!! (Kirkesogn) och Strandeb: schib:  Och da paafalder Sallig Herborg Samsons datters, epter leffuende børn  den den/n/em och deris Arffuinger, Hafue  Niude, \bruge/ och beholde halff Øerhafns Saug Grund, och Fierde parten udj Skougen, Sammeleedis schal de Beholde Hestebede til deris Hors och Hest, Naar de Tømmerit Aff Skouge/n lader Vd Kiøre,  Vnder Zignetter, och Boemercher  Actum d: 6 Febr: 1612.

  Dernest i Rette lagde Gietle Mundemb, Paa Ege/n och Hans Nortvedz Vegne, it Kiøbe breff, Aff Holgier Paa Mæland, i Vllesvang Sogen i HarAnger  Farten Samsons: Paa Store Linge, i Strandebarm Skib:  och Madelene Samsons datter Paa Nes sammestedz  Sødschende, Saa och Aff Axel Samsons: Paa Mæland i Skiold Sogen i RyFølche Len, paa hans egen \och/ Christen Phillipis hans Vegne, och Torgier Siuersen Lille Fosse i For:ne Strandebarm schib: Paa hans Hustrue Dorete Samsons datters Vegne  som er brødere børn  Vdgiffuet, til Niels Brønildsen Paa Ness i for:ne

 

1690: 26b

 

Strandeb: Skib:  Liudende Paa halffue partten Vdj ØerHafns Saug Grund  och fierde parten i for:ne ØerHafns Skoug, liggende Paa Warelsøe I For:ne Strandeb: schib:  Som Siuer da paaboede  och det imod Redepenge 27 Rixdlr.  Samme dat: Strandebarm schibredz Waarting d: 13 Martj 1638  och Ting Liust Paa Skielnes d: 9 octobr: Samme Aar;

  Samme Saug Grund, och Fierde \ Parte/n / Vdj ØerHaffns Skoug  Er Siden Trende Gange gaaet udj Arff:  Saa det nu Er Kommen til dend 3die Mand,

  Saugen, med Carmen och damb stochen, effter Begiering, aff de Indstefntte, Siunet och Besigtiget, da Er Saadant nu aff os Ting mænd giort, och befunden Saugen ej i Grunden at Were Reffuet, Mens ichun Forbedret  thj det Nerste Omfar aff Boel Werchet Vnder Saugen er bleffuen beliggende, endeel Aff Carmen ligger Paa det gl: der Vnder lagde Boel Werch, \Paa/ Demingen, der ligger de Trende Grund stocher udj Samme sted, mens offuen til fløt Ved en Halff Norsch Aln (Alen), ingen til schade. Ald Forbedring Paa Saugen Estimerit med Tømmer och Arbeid, for femb Rdr.

  Partterne thil sPurt om de Hafuer noget Videre att, frembføre, eller udj Rette legge  dertil de Suaret Nej, Mens Parterne Eschede domb.

  Da Epter Tiltalle  Giensuar och denne Sags Eigentlig Forefindende Lejlighez, Kand Vij iche Rettere Vide at Paa Kiende, End Joe Gietle Giertzen Mundemb, Aff Strandebarm schibred  och Hans Nortvet, aff Stranduig schib:  med Interesserede, Hereffter Som til forne, bør Følge, dend Halffue Saug Grund Til ØerHafn Saug, epter det Skiffte breff Paa Nes opRettet d: 6 febr: 1612, Saa och effter det Kiøbe \breff/ Til Sl: Niels Brønildsen Nes Vdgiffuet, Aff dato Strandebarms Waarting, d: 13 Martj 1638  Liudende Paa fierde Parten Vdj ØerHaffs Skoug, och halff parten

 

1690: 27

 

Vdj ØhrHauens Saug Grund. Som findes tingLiust Høste tinget Nesteffter Paa Skielnes Den 9 octobr: Samme Aar. Som Her forAn Er ind ført. Saa fierde parten Vdj ØerHafuens Skoug, och Halff parten Vdj ØerHaffns Saug Grund, V-Anchet, V-Kiert, och V-Paa talt til tinge, Har fult Sl: Niels Nes  Hans Barn och Barnebarn, nu til 3die Mand  i det Andet til Halff tresindz tiufuende (50) Aar. Saa det Hereffter Gietle Giertzen Mundemb, och Hans Nortvet med Intereserede, barn, och Arfuinger Skal Were Gyldig AdKombst noch, til den nu omtuistede ØerHafns Halffue Saug Grund, Tllige!! (Tillige) med fierde parten Vdj ØerHafns Schoug.

  Och Ifuer Homb, med de hannem WedKommende  bør Haue deris Loed och Anpart udj ØerHafns Saug Grund, Vdj dend Anden halffue part, aff ØerHafns Saug Grund med Hans med Eigere, Anders Pederssen ØerHafn, Saauit hannem med Rette til Kommer

 

 

 

Anno 1690  Den 27 Junj  bleff Holt, Sommer, schatt och Sageting Paa store Omuig, i QuindHerret schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerende Kongl: Maytz: Fougit Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd   bunde Lens Manden Harman Røsseland, med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war.

  Huorda de thilforne til Neffnte Ting Mænd, Rette/n til Betiening dennem loed indfinde, Nemblig  Toer Sanduig, Johannes Fit, Jacob Vnne Rimb  Jens Sunde, Johannes Kallestae, Olluf Hougland, Niels Skorpen och Knud Møchlebust;

 

Dernest Tingsat, och Ting fred liust, Sampt fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Kierchens Skouge,

 

Dereffter Liudeligen, Kundgiort, de for hen Ved Ous schib: Extraherede Konfl: ordre, om Kiercherne

 

1690: 27b

 

Hereffter Sielff At Beholde, deris IndKombster

 

Hans Kongl: Maytz: Aller Naadigste giuen præveligier, til wel ædle Hr: Commers derecteur udj Norge, Jørgen Tohrmøhlen Vdgiffuen, Paa Lille dals Kaaber werch, Liudende Paa 13 Artichler. Samme aff dato KiøbenHafn Slott 27 Aprilis 1689  bleff Iligemaader Liudeligen Kund Giort,

 

 

 

Anno 1690  Den 30 Junj  blef Holt, Sommer, Skatte och Sageting, Paa Gielmeruig, Vdj Skaanneuig schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  hans Suoge!! (Suoger) och Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus  med Endeel Almue meere Samme thid thil stæde war;

  Huor da Retten til Betiening loed denn: de thilforne til Nefntte Ting Mend Ind finde  Nemblig  Haluor Ljen, Ørie Matre, Joen Suindland  Tieran Sloche, Torchel Hougen, Laurs Skrom/m/e, Laurs Wiche, och Sieur ibm:

 

Huor da først bleff Sat thing, och Ting fred liust, Sampt Fredliust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

dereffter Kund Giort, hans Kongl: Ma: Aller naadigst breff Wed Ous schib: Extraherit  Belangen Kiercherne sielff at BeHolde Kierchens ind Kom/m/er

 

Welædle Christoffer Reigh  Kongl: Ma: Cammerer  loed Kund Giøre, at Sl: Hr: Peter Redzes Arfuinger Er tilsindz at Lade Ved Offentlig Auction selge, Hans Kongl: Maytz: Tiender, udj SundHor, och {Sund} Norfiordz Fougderjer, Sundhorst schibbredz Vis, och Norfiordz Sogne Vis, Huilche Auction beRammet at schee udj Bergen  udj Søffren Reisens Hus d: 30 Julj førstKommende, med den Condition, dend 3die deel Aff Betallingen 4re Vgger, effter Auctionen Att betalle til deris Fuldmegtig Monss: Peder Hiortberg   dend Anden 3diedeel, med sin

 

1690: 28

 

Rentte i fra Auctionens dato, til Cammerere/n {Wed}  Ædle Christoffer Reigh d: 11 Decembr: 1691  och dend sidste 3die deel 11 Decembr: 1692  thillige med sin Rentte, och blifuer de til Kiøbte Tiender, en Huer dennem som det nu Eye, til fuld forsichring, til dend sidste Termins Betalling med Wieder dedz Meening, Aff Bergen 4re Junj 1690.

 

AbraHamb Tielle  Soldat, Ladet stefne Christoffer Lauritzen Ebne, Formedelst paa hannem Begangne Slaugs maall,

  Christoffer Lauritzen Ebne møtte, negtet dette och Sagde, det schulle Aldrig beuises, hand Hann: Hafde Slaget;

  Kaldz Menden Tieran Gielmeruig, och Johannes Mortvet, frembstoed, For Retten  Affhiemmelet deris Kald och Warsel, och Sagde paa Abraham Tielles Wegne, at Hafde stefnt Christoffer Ebne, for slagsmaal, och for Hand Hafde ladet Giøre epter udj hans Hus.

  til denne Sags opliusning, Fantist ingen Louglig beuis, paa Enten aff Sidderne;

  Christoffer Ebne goeduillig Giorde hans Æed  at Abrahamb Tielle Komb ind til Hannem, Ande/n Paasche daug, och offuer falt Hannem med schieldzord  Som er for ind ført, At Hand schulle Haue ladet giøre epter i hans Huss, derpaa fulte Christopher Lauritzen, Skuede hann: Igienne/m døren, formeedelst hand V-førmet Hannem, paa en Høytidz daug, udj hans Egit hus

  der fore denne Sagh BeRoer, til Widere paa Talle och Louglig beuis,

 

Laurs Torson Wiche Ladet stefne, Olluf Løndalle/n  som Nu boer paa Londallen, for Skoug Hugster der sammestedz.

  Be:tte Olluf møtte  Sagde, Hand Hafuer ichun boet der udj Tuende \Aar/, det første Aar Hugget Hand, 2 tylter Tømmer, och det Sidste Aar femb tylter, och det effter Sin Eygere, Laurs Wiches beuilling; huilchet Laurs iche Kunde i fra gaa, med Saa Skiel, Hand Skulle Sellie Hannem Tømmeret

 

1690: 28b

 

  Noch Tormoe  Som thilforn boede Paa Loendalen  ochsaa stefnt til ForClare, Huad Hand Hafde Hugget, udj Loendals schoug imidlertid hand boede der i 6 Aar,  be:tte Tormoe ForClarit, Att de Trende Første Aar wandt Hand intet meere, end Att opbygge Huserne Paa Loendal  Som Nyligen til forne war Affbrent  Mens det fierde Aar, Hugget Hand med Hans Eygere, Sl: Toer Dallens Minde, femb tylter Tømmer, det 5te  fire t:r Tømmer, och det Siette Aar  3 tylte Tømmer, med de Wilchor hand schulle Sellie Eygere/n Tømmeret, huilche Tømmer, endnu ligger, Vdj och Ved Elffuen;

  Paa Huilche Tømmer Eygeren, Laurs Torson Wiche, Eschede domb, om det iche burde følge Hann: for Betalling:  Saa och Att maattet Worde Arresteret:  Huis Videre Tømmer Nu findes Hugget, och aff Londals Skoug VdKommet och \der/ Hugget.

  Thj er Herom nu Saaledes for Retten Aff sagt, at de Otte Tylter tømmer, Olluf Londalle/n, hafuer epter {Tor} Laurs Torsen Wiches beuilling \Hugget/, bør Hans Eygere till Kiøbs for billig betalling Niude, Saa och Huis Tormoe Sanduigen  Til forn boende Paa Loendal, Hafuer udj for:ne Londals schoug med hans Førige Eygere  Sl: Toer Dallens Minde hugget  Nemblig Tolff \tylter/  bør Ilige maade Hans Eygere Laurs Wiche til Kiøbs Niude  och Er billigt, At bliffue Arresterit, alt det Tømmer, Som beuisligt giøres, udj Londals Skoug Ente/n med Minde, eller V-den Minde att Vere Hugget, indtil Ved Kommende stille Eygere tilfredz.

 

Sr: Johan Frjmand, {for} \Ladet/ stefnt Haldor Holmedal  Nu Soldat  for Haue aff sognet!! (sonet), med hann: Paa Erich Land For Lejer maals bøder, Otte Rixdlr,

  be:tt Haldor Holmedall, møtte intet, ej Heller nogen hans Vegne,

  bleff forClaret Bøderne war betalt til Baronens Fuldmegtig,

 

1690: 29

 

  Paa Lagt til Neste ting at giøre hans Sandferdig beRettning, Herom, eller schaffe Beuis  om hand iche Vil Lide dom til betalling,

 

 

 

Anno 1690  Den 1 Julj  bleff Holt Sommer, Skatte och Sageting Paa Silde udj Etne schib:  med dedz Skib:z Almue  Neruerende Kongl: Maytz: Fougit, Welædle Hr: Borgemester Falch Lauritzen DalHofd, Lens Manden Erich Silde, med Endeel Almue meere Samme thid thilstæde war.

  Huor da de til forn tilnefnte, Ting Mend, Loed dennem Retten betienne, Indfinde  Nemblig, Olle Brendeland, Efuind Hansse/n Stølle, Niels Østrimb, Gunder Norimb, Erich Røgh, Olle Horneland, Joen Tesdall och Vng Niels Steene,

 

Huorda Welbe:tte Kongl: Maytz: Fougit Satte ting, och Liusde tingfred. Sampt FredLiuste Kongens schouge, och tilliusde, at ingen Skulle Hugge eller Hælle Fredløsse Mand, Vnder straf epter Lougen.

 

de forHen Wed Ous schib:  Saa och Skaaneuig schb: Folio 27 Extraherit baade Kongl: och Andere ordre  belangende, Kierchen sielff, Hereffter at beholde deris IndKombster,  Sampt Kongens tiende, d: 30 Julj først Kommende Vdj Bergen, at Auctioneris.

 

Karj  Sl: Knud Vdstuens, ladet stefne, Olluf Brendeland  Formedelst hand iche Har Holt, hans løffte, som Hand Hende beloffuet, der Hand den Halffue Vdstuen, imod Hendes Villie Hafde bøxelet, aff Mag: Jens Skielderup, i Bergen, och da schulle Han loffuet Hende Aarligen, 1 td:e Korn och 1 Nødz foster Hendes Liffs Tid,

  be:tte Olluf Brende[land] Møtte och Suaret at Hand det ichun for it Aar Har Vdloffuet, som er betalt.

  der forligelsen war giort, war Erich Silde, och Tieran Eicheland Hos Paa Vdstuen

  Saasom Tieran Eicheland, nu ej war stefnt  da beRoer denne Sagh til neste ting, at Tieran Eicheland och Rasmus Tolleffsen Kaldem bliffuer steffnet,

  Effter At dette war Sluttet, bleff Olle Brendeland, med Karj Vdstuen Saaledes ForEeniget, At Hand Skulle giffue Hende, offuer Alt, femb Rdr, Paa hans Sønne Søn Rasmus Kaldembs Vegne, Huor fore hand

 

1690: 29b

 

Aarligen Skal Betalle 4 Waager Korn, och om Hun iche dend tid opnaar, Her i Liffue, da At betalle Hendes Arfinger, Och Olluff Brendeland, som forligelse Har Giort, At Were Hendes mand for Kornet, der paa de for Retten Ragte Huer deris Hende, och j Alle maade Wel tilfredz:

 

Aanen Wæe, ladet stefne, Olle Svendzen Vdstuen, formedelst, V-louglig, Skoug Hugster ind Paa hans Eyedeller, Wæe,

  Bemelte Olluff møtte, och war Vel tilfredz at hans Lejemaall Kunde bliffue, Reent och stent i fra Wæe, effter som Hand Formeentte det war Hans Egen Lejemaal, Hand Hafde Hugget Vdj  och Tilbød Sig effter hans brug, at betalle derpaa Halff omKostning,

  Huorlenge denne Sagh, thil steffnemaal, Paa Aasted/en epter høste/n først Kommende beRoer,

 

Hans Skeudzuold, Ladet stefne Niels Østrimb for en bøsse, hand Har ladet schyde i støcher for Hannem, som Hand Estimerit for 8 mrk.

  Niels Østrimb derimod suaret bøssen ichun war til 4 mark:s Verdj.

  thj er Affsagt. Niels Østrimb, strax inden femten dage, schal forschaff Hans Scheudzuold, lige saa Goed bøsse Igien, Som Hand Annammet, eller och dend samme Att forferdige, imod Nøyagtig Betalling, och Siden hans regres Hos Ved Kommende, som bøsse/n Har sønder schutt;

 

Rassmus Haaland, ladet, Ved Frjmandz Fuldmegtig, Niels Olsens Zeddel, i Rette Kalde, en Soldat Ved Nafn Laurs Johansen Tielmeland for nogen Æer Rørige ord, Hand paa hannem Skal Haue sagt i et brøllup Paa Skiold, udj Stordallen, i Etne.

  for:ne Laurs Johansen Soldat AnRaabt, mens Huerch/en hand eller nogen Hans Vegne, loed dennem ind finde.

  Til Vindesbiurd herom fremb Kaldet, en Soldat Ved Nafn Knud Offuesen, i Haalandz Legh  och Abraham Knudzen Loffuer Eid, huilche Prouf iche Kunde Antages, Førind Soldatten Lauris Sielff møder, och AnHører Widnisb:

 

 

 

Anno 1690  Den 3 Julj  bleff holt Sommer, Skatte och Sageting Paa Houge, i Fieldberg Skib:  med

 

1690: 30

 

dedz schibredz Almue  Neruerende Kongl: Ma: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  Bunde Lensmanden Siuer Hauge, med endeel Almue meere samme thid thilstæde war.

  Och Loed Sig indfinde Retten til Betienning, de thilforne Tilnefnte Ting Mend  Nemblig  Johannes Hixdall  Olle Klungeland  Siuer stor Nerimb  Gunder Stuemoe, Ingemoe Dueland, Aschil Biellebøe  Laurs Hougland och Johannes Sæbøe

 

Huor da først bleff sat thing, och Ting fred Liust, Sampt fredliuste, Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge, disligeste FredLiust, ingen at Husse eller Helle fredliuste Mand  Vnder straff, effter Lougen

 

Alle de Hen!! (for) Hen, Wed Ous, och Skaanneuig schibreder Anteignede, Hans Ko: Ma: och Andere ordre bleff Her i lige maader Liude[ligen læst]

 

Michel Evindsen  Saugmester Wed Aaruig Saug  loed [læse] it Kiøbe breff til hann:  Hans Hustrue  børn, och Arfuinger Vdgifuet, Aff Kongl: Ma: Fougit udj Ryfølche  Sr: Fredrich Pedersen Tønder, Paa Høy ædle och Welbaarne, Hr: Cancelie Raad, Herloff Trolle til Snedinger, Hans Vegne, epter giuen fuldMagt. Liudende paa dend Gaard och Jord Quam (Quame)  Beliggende her i Sundhors Fougderie, i Fieldberg schib:  Skyldig de!! (Skyldende) udj Aarlig Landschyld, med bøxel  Smør  En løb, En huud, och en Waag Korn, och det med Jordens Paastaaende Biugning, bøxel, Landshyld, och Rettighed, Sampt Huss Mandz Sæde, och Tilliggende Herlighez, Och det imod Nøjagtig Betalling  Samme dat: Ryfølche, Fougit Gaard San, d: 13 Junj 1690:  Vnder haand och Zeigel, Sampt Erich Jørgens: til Witterlighez

 

Johannes Helliesen  boende Paa Killisuig, loed læsse, en Obligation, til hannem, aff Siuer Tieransen, boende paa Houge udj Fielberg schib:  Vdgiffuet, Liudende, Paa Rede Penge fembtj Rdr  Imod sin Aarlig Rentte 6 pro Cento  som Er it Huert aar 3 Rdr. Huor for Siuer Houge

 

1690: 30b

 

Setter, for:ne Johannes Killesuig till Vnder pandt En Løb Smør med bøxel, liggende udj hans Paaboende Jord Houge, Som be:tte Siuer Sielff bruger och Besidder, Samme Obligation daterit Houge, Huor Sommer Tinget stoed d: 3 Julj 90.

 

Johannes Knudzen  boende Paa Higsdall, loed læsse it Kiøbe breff, till hannem aff hans Søsters Mannd Niels Johansen Hegge Vdgifuet, Liudende Paa Tinge  och Toe Mercher Smør, V-den bøxel  Liggende, udj for:ne Johannes Knudzens Paaliggende Jord Hixdall, och Er hand sielff til falden en broder lod i Samme gaard, och det imod Redepenge Elluffue Rixdlr med Skiøtningsøhre och Alt. Doch med dend Condition, Att for:ne Elluffue [Rixdlr] hand paa hans stifbørns Wegne, for goetzet beKommet hauer  Skal i frembtiden, Naar børnen Kommer til deres Møndige aar, Were forpligt sine Stifbørn, for:ne Elluffue Rdr igien at suare, och om da iche med Pengene Vil Vere tilfredz, loffuer Niels Hegge att forschaffe denn: Goetzet Igien med wiidere  af dato Hegge d: 10 Decembr: 1689.

 

Mag: Niels Smit, Lesse mester udj Bergen  Loed læsse Epterschreffne høyeste Rettes domb Imellem Mag: Esaias Fleischer, och Høy ædelle och Welbaarne, Fru Anne Rommel  Sl: Hr: Petter Reedzes  Huilche Findes ord liudende som følger  och er Paa it halfft Arch Papir schr:tt

  Da Blef Saaleedis For Ret Kiendt och afsagt;

  Fru Anne Romel  af gl:!! (avgangne) Hr: Peter Reedses, sampt Christian Reedz, bør at indfri, deris til Mag: Esaias Flescher udgifuen obligation Schadisløs effter forschrifVelsen, eller lide effter Lougen, datum ut Supra, nostro sub sigillo, testo fideli, et dilecto Justitiario nostro.

LS (Loco Sigili)

Mviblm(?) M Vibe(?)

Denne Dom er mig for Kyndt d: 7 9br: A:o 1689        Christian Reedz.

  Denne Høilofligen Høieste Rettis Dom er mig af Ko: Maj:ts Byfoegid forelæst, tillige mig for Kyndit arrest for Mag: Esaias Fleischer her i mit Logement, Hvilche arrest ieg skal effterlefue och blifve tilstende

 

1690: 31

 

til Jeg Mag: Esaias for nøier, och iche af dette mit Logement och arrest at undvige  saa Wit det staar i min Magt, før end ieg hannem som Vel er for nøier, och formoder Hr: Mag: sig der med lader befalde

datum Kiøbenhafn d: 29 Martij A:o 1690                                    Sl: Hr:r Peter Reedz

                                                                                                          Anne Rommell

  At dette er en liige lydende gienpart af hans Ko: Maj:ts Høieste Rettis Dombs Slutning  afsagt d: 17 8br: 1689, Imellum Hederlig och Høilærdt Mand Mag: Esaias Fleischer, och Høiædle och Webbr: Frue  Sl: Cantzeler Hr: Peter Reedzis, tillige med dessen paaskriffter, testerer ieg med Egen Haand, och Hostrøgte Notariat Zignete   pro officij fide reqvisitus Kiøbenhafn d: 22 Maj 1690.

                                                                                                  Sacræ Regiæ Majestatis

                                                                                              Daniæ et Norvegiæ Not: Pub:

                           Loco                                                                           G Frøm

                           Sigili

NB:  Summen er 2000 Slettedlr.

 

 

Jens Fatland, Paa Haldis Føre  Hendes Wegne, aff Fiere Skib:  Ladet steffne Johannes Ned: Houge formedelst nogle Penge, Hand Skal Were schyldig, for en deel goedz i Nedere Houge,

  For:ne Jens Fatland, bleff forligt med Johannes Nere Houge, at Johannes N: Houge Skal betalle til Jens Fatland Paa Haldis Føres Vegne, Penge Nj Slettemrk.  och det inden 3 Vgger først Kommende,

 

Hans Aaruig ladet stefne, Johannes Killesuig, formedelst Hand fløttet it Hus aff Hans Grund,

  Johannes møtte, och bleff med Hans Aaruig forligt, och Hans Aaruigen, effterladt denne forseelse,

 

Johannes Andersen Aaruig loed i Rette fordre, Laurs Ollufsen, boende Paa Store Nerimbs grund, For det Hus hand i boer  Som Har Verit Hans \Vær/forældres  Sl: Jørgen Kremmers Hus  och samme Sl: Mand War Hann: Skyldig udj Laantte Penge, och for Kongetiende Aff Nerimb  Penge 6 Rdr. Huorpaa Hand thil forne Har Giort Arest:

  Paa LisPet Nerimbs Wegne, som Grundherre, suarte Laurs Hougland  at Hun Ville effterlade Grunde Lejen, Saalenge Hans Aaruig Kreffuer iche Hus Hyr (Hyre), der med Hans Aaruig Var tilfredz, med den Condition hand effter Laurs Olsens død

 

1690: 31b

 

Niuder huserene, bliffuer huussene Siden Lenger Bestaaende, Erbiuder Hans AarVig Sig till Att Betalle Grundeleje  Saauit Rett Er,

 

 

 

Anno 1690  Den 5 Julj  bleff Holt Sommer, Skatte och Sageting Paa Nere Walen i Fiere Skibred:  med dedz Skibredz Almue  Neruerende Kongl: Ma: Fougit  Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd,  bundeLensManden, Tolleff Hougland  med meere Almue samme thid thilstæde war.

  Huorda de thilnefnte Rettens betienter lod denn: indfinde, Nemblig  Lauritz LindAass  Ingebrigt Egeland, Olle Strønnøe!! (Strømøe)  paa Huis Vegne LensM: præsenterit,  Baar Westuigen, Christen Viche/n, Johannes Vestuig, Samson Wiche, och Niels Wallen,

 

Huor da først bleff Sat ting, och ting fred liust  Sampt fredliust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede schouge.

  Saa och tilliust, ingen V-den faldzmaall effter Lougen, Att husse eller helle fredløs Mand.

  Dernest tilliust, at Alle de bønder Sl: Hr: Baron Rosen Krandz Her udj schibredet war thilHørinde och nu aff Commissarierne Paa Rosendall til Creditorne Vdlagt Er  Hereffter at Suare till hans Kongl: Ma: och Lehnitz ting, Saauit Lougligt Er.

  Der Effter Liudeligen Kund giort, de forHen Ved Oues och Skaaneuig schib: Extraherede breffue, och Befallinger,

 

Olle Simens: loed læsse en bøxel Zeddel til hannem aff Sr: Ifuer Knudzen Vdgifuet, Liudende paa ½ Løb Smør och ½ Hud i LindAass  betalt i første bøxel Halffottende (7 ½) Rdr, forVden støffleHud, Samme dat: Huglen den 20 Janvarj 1690.

 

Laurs Andersen Offue, loed læsse en bøxel Zeddel til Hann: aff dend dydElschende Matrone Dorete Skielderups Fuldmegtig  Sr: Anders Mørch Vdgiffuet, Liudende paa en Løb Smør udj be:tte Oufue, som Knud for Hann: Goed Villige/n opsagt Hauer, Skal giue i Første b: (bøxel) 10 Rdr.  Samme dat: Flader Agger 6 Martj 1690.

 

Torgera Johannes datter loed læsse en obligation til hende aff hendes fader, Johannes Olufsen Hage Vdgifuet, Liudende Paa Rede Penge thiuge och Toe Rdr  som Hun Hannem til hans schatters Betalling och Anden NødVendig Vdgifft, datterligen laant, och med forstragt

 

1690: 32

 

Huor fore hand setter, for:ne hans datter, till fuld Vnderpant, Toe Wetter Korn, udj hans Paaboende Gaard Hage. Samme dat: Høste tinget paa Eidzuog Den 2 9br: 1689

 

Laurs Anbiørnsen Ø: Walen lod læsse en bøxel Zeddel til Hannem gifuet, Aff Halsnøe Closters forualter Sr: Johan Frjman, Liudende paa ½ Løb Smør, som Hans fader Anbiørn Walen for Hann: for hans Alderdombs opsagt Hauer, och schal Giue udj førsteb: (-bøxel) Penge femb Rdr. Samme daterit Halsnøe Closter den 18 Aug: 1688.

 

LensManden Ladet stefne Rasmus Haluorsen, for begangne Lejermaal, med Helga Erichs datter; Som Hand Vil tage til Egte. Huilchet Hand Beuiste med Hans Sogneprest  dend hederlig och Vellært Her Jens Ottsen Skrøder, at Saa i Sandhed Er  och nu for Retten iche i fragich,

  Kongl: Maytz: fougit Eschede domb effter Louge/n, derfore affsagt at Rasmus Haluorsen, bør betalle, for Sig Sielff Halffembte (4 ½) lod Sølff, och for hans Kiereste Helga Erichs datter Halfft saa meget, Som er thilsammen 3 Rdr 2 mrk 4 s. Och det effter Lougen, 6te bogs 13 Capitel, første Artichel, Och Siden Were frj for Aabenbahr schrifft.

 

Noch Lens Manden stefnt Jacob Nesse, formedelst Hand seeneste Paasche daug Reiste Hiemme i fra hans Huss och til Bergen.

  For:ne Jacob Nesse møtte och Kunde iche i fra [gaae] dette Jo att Were passerit  mens til tvungen aff Enchen Karj Røe, som Har Lejet hannem med,

  Fougden Eschede domb,

  Effter Saadan Lejlighed thill Kiendt Att bøde hellig brøde trej March Sølff  och Enchen bliffuer Vd søgt til hendes Werneting.

 

Endnu Aanen Biørgen, i Rette Kaldet Endre Waage for 7 Rdr hand Skal were hans Sl: fader bleffuen Skyldig Paa Tuende Gield øxen, huilchet be:tte Endre Waage gandsche i fra gich  Aldrig at Haue Kiøb sla-

 

1690: 32b

 

get noget med Sl: Olle Raffneberg. Derpaa hand Erbød Sig att giøre Eæd,

  Huor med Aanen Rafneberg war thil fredz.

  Da som seeneste Warting!! (Waarting) war affsagt Att Endre Waage Skulle berfrj Sig med sin Æed  Thj fremb stoed Hand nu for Retten och giorde hand!! (hans) fulde Æed, hand Aldrig Hafde Kiøb slaget noget med Sl: Olluff Rafneberg,  Thj frj Kiendes Hand for denne thiltalle,

 

 

 

ANNO 1690  Den 7 Julij  bleff Holt Sommer, Sage och Schatteting, Paa Leeruigen i Føyenss Skib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  bundeLensmanden Knud Hysingstae, med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war,

  Huor da Retten til Betiening lod dennem ind finde, de thilforne Tilnefnte Ting Mend  Nemblig  Haluor Escheland, Christoffer Grindem, Jermis Øchland, Jacob Bircheland, Hellie Føyen  Niels Hysingstae, Laurs Notteland, och Olle Indre Haauig,

 

Och aff Kongens Fougit Sat ting, och ting fred liust. Sampt fred liust Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge,

  dernest, thil neste ting tilliust Att Alt de goedz Herudj schibredet; som udj Commisionen Paa Rosendall, bleff Vdlagt  Hereffter att suare til Lehnitz tinge,

  Derepter Liudeligen Kundgiort Alle de forHeen wed Ous, och QuindHerit schib: ExtraHerede, hans Kongl: Maytz: breffue, och Andre ordre och Befallinger.

 

Welb: Hr: Laug Mand Henrich Coch, lod Kund Giøre det Jorde Goedz Hann: for Hans Fordring, effter Sallig Her Baron Rosen Krandz, Vdj Commissionen, Paa Rosendall Vdlagt Er,

  Nemblig   Almaass  ½ Løb Smør  1 Hud for 72 Rdr, Restandz Hos opsidderen Laurs for 89  2 Rdr 1 mrk 12 s.    Isdal  med b: (bøxel)  ½ Løb S:  ½ Hud  1 giedschin for 63 Rdr  Restantz Hos Anders for 88 – 89  4 Rdr 4 s.    Stue  med bøxel  1 SPand Smør  ½ Hud  byger meere 1 SPand Smør  ½ Huud

 

1690: 33

 

for 48 Rdr.

  Samme Vnder Commiss: Disendorff (Dichendorff) och Borg:M: Muntis hender.

 

Kongl: Maytz: fougit thilSPurt Almuen, och Laug Rettet om denn: iche er witterligt, at der forleden Aar 1689. laae Øde Vdaff Hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closter goedz, Saasom  Steensbøe  2 phd 12 mrk Smør.   V-rang  2 pund och 6 mrk Smør.   Grindem  2 mrk!! (pund?) 6 mrk Smør   och Lørhammer  3 pund Smør  Huor til tilstæde Verinde Almue Ernstlig, Eens stemmigh Suarit, thillige med Laugrettet, at dennem i Ald Gudz Sandhed witterligt Er for:ne Jordepladzer forleden Aar lae!! (laae) Øde,  derom Kongl: Ma: fougit war things Vinde Begierende, Huilchet Wij iche Viste at Kunde Weigre,

 

Lens Manden, ladet stefne, Gutorm Nesse for fortillig med hans feste quinde, Karj Johanness.

  be:tte Gutorm Nesse møtte, och Kunde iche benegte denne forseelse, mens BeKlaget Hans fattigdomb war saa stoer Hand iche Kunde betalle fulde bød/e/r.  Alle Almue/n med Laugrettet hiemmelet, Hand iche Haffde Raad de fulde bød/e/r att Betalle.

  thj Affsognet!! (avsonet) Kongl: Ma: fougit med Hannem for hans fattigdomb schyld, for Penge 2 Rdr.

 

LensManden, ladet stefne Petter Piels Kone, udj Floderø/en!! (Folderøen) formedelst Slagsmaall, paa Svend Øffre Folderøen, med en Mangelstoch,

  Peter Piel lod Giøre hans Vndschylding, det hans Kiereste war Nylig gaait i Barselseng,

 

Hederlig och Wellært Mand Her Tyge Broch, ladet udj Rette Citere Hans Stifdatters Mand Peter Piel i Folderøen, at i fra sig leffuere, det Kiøbe breff Paa Floderøen!! (Folderøen) eller Flatnes til Hans Moder Igien  effterdj hand Alt [paa]? hans Kierestes Wegne schal Haue faait hands!! (hendes?) Sl: fader Arff. Sampt det Pante breff paa dend halffue Selle  hans fader Jochumb Piel VedRørende

  Peter Piel loed wed hans Dreng Knud Olsen, forClare  hand intet denne Gang Kunde Suare, thj hans

 

1690: 33b

 

Kiereste war Nylig Kommen i Barselseng. Begierede derfore Delation til Høstetinget; Huor med och dend Hederlig Mand Hr: Tyge Broch war tilfredz, Huorfore Saalenge BeRoer,

 

Lauritz Christoffersen Norfar, stefnt for Begangne Lejermaal med Maleene Ifuersdatter Sefuerud(?).

  For:ne Laurs møtte  Kunde denne Forseelse iche benegte, mens BeKlagit at Hand war en fattig Persohn, och intet Hafde til bøde med, Ville Gierne Egtet quindfolchet  mens maatte intet for Hans Forældre,

  Kongl: Ma: fougit Affsognet med Laurs Christoffers: for Hans Fattigdom schyld for Penge 4 Rdr. til Michelj først Kommende,

  och quindfolchet Maleene Ifuers datter til Høstetinget at indsteffnis effterdj Hun nu intet Kunde møde, fordj Hun laae udj Barselseng,

 

Samuel Meling Endnu stefnt, Paa hans Søn Siuer LørHammers Vegne, for 2 Rdr 3 mrk 4 schielling  for Resten till 89  och for 89 dend laae Øde  2 Rdr 4 mrk 8 s.  Huorpaa Niels Olsen [paa] Sr: Frjmandz Vegne Eschede domb,

  Samuel Meling møtte och suarit  dend Rest, paa hans Vegne til Christen Ibsen at Haue Betalt. Huorom bleff frembEschet Hans Landschyldbog, Suarit  hand Hafde ingen,

  Och det 89ste Aars Landschyld Meentte hand Vere frj for  thj Hand Hafde [paa] Hans Søns Vegne opsagt Gaarde/n.

  Endre Joenssen Mæland och Endre ibm: frembstod, for Retten, och Wed fuld Æed Hiemblet, at Samuel Meland det Aar 88  for Juel, opsagde hans Søns Jordebrug i LørHammer for Sr: Frjmandz Fuldmeg:  Monss: Niels Olsen, Mens Niels Olsen suaret hand Kunde sige dend op paa Closterit.

  thj er Affsagt. At Samuel Meling Skal inden fiorten dage, forschaffe Christen Ibsens haand och quitering for de fordrende toe Rdr 3 mrk 4 s til hann: Att Vere betalt  eller och denn: inden femtende daug dereffter \Att/ betalle Vnder Namb effter

 

1690: 34

 

Lougen, och som Samuel Melling beuiser Gaard/en for Juel 88 at Haue opsagt  thj Kiendes hand frj for det 89ste Aars fordring.

 

Sr: Johan Frjmand Endnu stefnt, Otte OlderEid, for Ej Hafuer Effter Kommet Seeneste Affscheen, paa seeneste Høste ting affsagt  Nemblig inden halff Maanetz daug at giøre Rigtig aff Reigning med Sr: Frjmand, Att Kunde Vide fornøyelig ForClaringh huorudj dend fordring, som war thj Rdr 5 schilling  bestoed,

  Da  Endnu til offuer flød, effterdj Otte OlderEid Suarer Ved Christoffer Grindemb intet at Vil møde føring for Amptmanden, Gifues Otte OlderEid Endnu halff Maanidz Delation at Giøre Rigtighed med Sr: Frjmand  om Hand iche Vil lide domb til fuld Betalling.

 

 

 

ANNO 1690  Den 9 Julj  blef Holt Sommer, Skatte och Sageting Paa Windenes udj Waags schib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerende Kongl: Maytz: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  bunde LensM: Jens Dauer,

  Huorda Retten bleff Betiendt med epter:ne Ting Mend, Nemblig  Ingebregt Tisleuold, Knud Ryland, Johannes Toffteland, Rasmus Aarbøe, Josep RemmerEid, Endre Leeuogh, Laurs Gouxemb, och Jacob Driffuenes.

 

Huor da Welbe:tte Kongl: Ma: Fougit Satte ting, och Liusde Tingfred, Sampt Fredliuste Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge.

  Alle de forhen wed Ous och Skaanneuig schib: ExtraHerede Breffuer, blef Her jLige maade, Liudeligen Lest och Kundgiort.

 

Welb: Hr: Laug Mand Henrich Coch \Lod tilliuse/ At dend Gaard Hofstae, som wed Commissionen til hannem Paa Rosendall, Vdlagt Er, Hereffter at Suare til Welbe:tte Hr: Laug Mand.

 

Niels Johansen Toffteland, loed læsse, en bøxel Zeddel til hannem, aff Halsnøe Closters Forwalter Vdgiffuet  Liudende Paa En halff Løb, udj hans Ko: Ma: Jord Toffteland. Huorfore er betalt Vdj førstebøxel Penge Femb Rdr,  Samme d: Halsnøe Closter, Den 14 Decemb: 1689.

 

1690: 34b

 

 

Erlig och Welfornehme Mand Melchor Ellerhors Liudeligen loed KundGiøre it Kiøbe breff Til hann: Vdgiffuet, Liudende Paa Frwewaagen!! (Fruevågen?), med NorHolmen, och Gietsøen Herudj Sundhor Lehn och Waags schib: Beliggende, Som Sl: Her Baron Loduig RosenKrandz Hauer Verit thilHørig, och Vdj Commissionen Paa Rosendall till Sal: Ifuer Christensens Arfinger Vdlagt er, och nu aff Sr: Hans och Christen Smit, Raad Mand, och ByeFougit udj Bergen  till be:tte Melchor EllerHors offuer draget. Samme daterit Bergen den 18 Junj 1690.

 

Kongl: Ma: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritz: DalHofd  TilsPurde Laug Rettet, och tilstæde Verinde Almue, Huad denn: Siunes, at Anders Madzen, boende udj Becheruigen, Kunde formaa Aarligen at gifue hans Kongl: Ma: i schat, dertil de Ernstligen, och Eens stemmig Suaret, at be:tte Anders Madzen Hafuer som en Fattig Vdsiddere Heel Slet Nering, och udj Aller Høyeste iche formaar meere Aarlige/n udj Kongl: Ma: schat Att Kand Betalle end Penge toe Rdr. Dermed Welbe:tte Ko: Ma: fouget, ochsaa paa AllerHøistbe:tte Hans Ko: Ma: Aller naadigste behaug och war thilfredz.

 

dend Hederlig och Gud frøgtig Matrone Sara  Sl: Her Nataniels  lod Ved Niels Simensen, i Rette fordre Samson Setterbøe for Rettighed aff hans Jord  Nemblig 7 Rdr 2 mrk 3 s:   be:te Samson AnRaabt  Mens ingen Møtte hans wegne Att Suare.  Samson Setterbøe Paalagt til neste ting at møde  domb herudinden at AnHøre.

 

Laurs Tvette Citerit paa Sara  Hr: Nataniels, for 10 mrk.  Rasmus Aarbøe Suaret hans Vegne, det hand Vedstoed Gielden, och loffuet Att betalle. Huilchet hand inden fembtende daug Haf/ue/r att effter Komme.

 

Josep Pedersen RemmerEid, loed læsse it Gaffue breff imellemb hann: och hans Kiereste, Helga Jens datter opRettet, Nemblig att Huilchen først døer, da dend Igien Lefuende Att Niude dend dødes halffue Hofuet loed baade, Aff Løssøhre, och Fastegoedz, och det Saauit Lougen Tillader, Samme daterit

 

1690: 35

 

Waartinget Paa Windenes d: 14 Janv: 1690.

 

Lauritz Windenes loed læsse it Kiøbe breff til hans Formand  Sl: Jacob Olsen Windenes, och hans hustrue Anne Niels datter  Begge deris børn och Arffuinger  Vdgifuet Aff Biørn Nielsen, och Niels Nielsen Steuig(?) (Stenevik?), paa deris Egen,  Michel Johansen Meling, paa hans Sl: hustrue Karj Niels datters Vegne,  Johannes Knudzen Hofstae Paa hans børns  Nemblig Biørn Johansen, nu i Danmrk.  Knud Johansen, Sampt Helge, Ragnilde, Karj, och Anne Johannes datters Vegne,  och Ingebregt Knudsen Tisleuold, Vdgiffuet, Liudende Paa en odels Jordepart, liggende udj dend Gaard Vindenes, Skyldende udj Aarlig LandSkyld med bøxel  Smør  thiuge och femb Marcher, och lige saa meget udj hud wahre  udj Smør Alt BeReignet, En Halff Løb och Halff Anden March Smør, och det imod Redepenge 48 Rdr med Skiøtningsøhre och Alt. Samme breff daterit, in Febr: Maanet 1680.

 

Johannes Salomonsen Vindenes loed læsse it Kiøbe breff til Hann: Aff Gurj  Sl: Jacob Nielsens  boende paa Helleland,  Bornj Niels datter  Sl: Erich Eyes,  Vnne Niels datter  Sl: Tomes Lierbøes,  och Britt Niels datter  Sl: Gutorm RønHolms  Samptlige Sødschende, Sampt Karj Rasmus datter, Sl: Rasmus Hellelandz, nu Paa Windenes til Holdende  Vdgiffuet, Liudende Paa En Løb, och tre SPand Smør  liggende udj dend Gaard Hoffstøe (Hoffstae), i Waags Skib: och Fittie KKeSogen (Kirke-)  och det imod Rede penge fembtj och Siuff Rdr med Skiøtningsøhre och Alt. Samme aff dato Windenes 14 Febr: 1690.

 

 

 

Anno 1690  Den 11. Julj  bleff Holt, Sommer  Skatte och Sageting Paa NesHafn i Opdal schib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Maytz: Fougit Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  bunde Lens Manden, Gunder NesHafn, med Endeel Almue, samme thid thil stæde meere war,

  Och de Til nefnete tingmænd, dennem loed Ind finde, Nemblig  Siuer och Johannes Næsse, Ørie Mæuatten, Torgier Skaar, Torgier och Jens Reigsemb, Hans HolleKiem, och Johans Opdall.

 

Huor da Kongl: Ma: Fougit Satte ting, och Liusde Ting fred. Sampt fredliuste Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge,

  dernest Tilliust. Alt det Aff Rosendall Vdlagde goedz Att Suare, til Lehnet heraff Skibredet.

 

1690: 35b

 

  Dereffter Liudeligen Lest, och Kundgiort, de forHen Ved Ous och Skaanneuig schib: Extraherede breff/ue/r och Befallinger.

 

Siden ind stillet Sig Welædle Hr: Commers derecteur udj Bergen  Jørgen Turmøhlens Fuldmegtig Monss: Olluff MusMan, som loed udj Rette legge Hans Kongl: Ma: Aller naadigste Vdgiffuene previlegier Paa Lille dals Kobber Werch. Huilche Her Liudelig/en bleff Lest och Kundgiort.

 

Niels Nielsen Opdal, loed læsse it Kiøbe breff til hannem aff Hansen!! (Hans?) Sørholme (Sør Holme), och Britte Hans datter  Sallig Anders Tostensens  ibm: Vdgiffuet  Liudende Paa Tiuge oc Sex Mercher Smør, och ligesaameget i Wahre  liggende, udj dend Gaard Opdal, med bøxel, udj Opdal schib: och Sogen. Huor aff for:ne Niels Nielsen Sielff bruger dend Halffue part. Huor fore Er Contenterit och Betalt Redepenge Førgetiuffie oc Sex Rixdlr med Skiøtningsøhre och Alt, Samme dat: Hommeluigen den 28 Aprilis 1690.

 

Bierche Dommeren til Rosendall  Monss: Peter Tidzen Lamberg  udj Rette præsenterit  Som wed Mundtlig Warsel ved tuende Mend  Nemblig, GlieHert(?) Bottelsen och Pouel Johanssen, Hafde ladet Warsel giffue, Giert Pedersen, och Jens Knudzen Øerbech  boende Paa Vnnerimb, Formedelst de Hafuer [imod]? hans Krafftige Bøxel Zeddel, begaaet Wold Paa hans lovlige brug i Vnnerimbs Waagen; med Wiedere,

  begge Kalsmændene møtte, och Affhiemmelet, att de effter Peter Thidzsens Begiering, Har Verit paa Vnderimb, och warselet Giert och Jens ibm: Att møde Hannemb Hertil Opdals Sommerting, Att suare Hannem, til Huad HerWerch och Wold de Hafuer giort Hann: Paa hans Fischerj udj Vnnerimbs waagen, Mens ichun 13 dagers Warsel.

  Dernest indlagde Peter Thidzen, hans hann: aff Høy ædelbaarne Hr: Baron Christian Rosen Krandz Paa hans Frue Moders Wegne, Vdgifuen \Bøzel Zeddel/  Liudende Paa Onnerimbs Laxeuog  Huoraff Aarlige/n Skal Giffues udj Waage Leie 4 Rdr. Huilche hand schal Beholde hans Lifs \tid/ Naar samme 4 Rdr Aarligen til Michælj bliffuer bettalt. Samme dat: Rosendal d: 10 febr: 1688.

 

1690: 36

 

  Dernest i Rettelagde Peter Thidsøn Hans Skriftlig Indlægh  Huor udj Hand refererer sig til hans bøxel Zeddel  och Satte i Rette derforV-den, om Vnnerimbs Mendene, iche for Saadan, V-louglig med fart bør bøde effter Lougen, Sampt forføye Sig, aff Wnnerimbs Waagen, och Erstatte, dend thilføyede Skade och omKostning, Samme dat: NesHafn d: 11 Julj 1690.

  Erlig och Welagt Mand Jens Knudzen Vnnerimb, Paa Egen och Giert Pedersens Vegne udj Rette præsenterit Hertil at Suare, Huor da hans ord falt  at hand Hafde Ordre i fra Kongl: Ma: Bye Fougit Sr: Hans Smit i Bergen  at om de bleff Citerit aff Peter Thidzen  da intet Att Suare Andet end hand schulle Søge Welbe:tte Bye Fougit.  beRaabte Sig ellers Paa Skrifftlig beuis, Mens bleff dog ingen frembuist;

  Welbe:tte Peter Thidzen Eschede domb,

  Affsagt.  Att denne Sagh BeRoer, til lovlig stefnemaal, Enten til Aasteden, eller Nesteting, Saasom til Alle Biøgdeting beuilges 14 dagers Warsell  och til samme thid bør schaffes udj Rette, Aff Vnnerimbs Huad Hans Kongl: Ma: Bye Fougit Sr: Hans Smit, Paa Egen och Intereseridie (interessenteres) Wegne hafuer Her udj at sige, eller fore Vende.

 

Lens Manden Gunder NesHafn ladet steffne Hans Hornenes, for fortillig med hans quinde, Anne Ols dater.  For:ne Hans møtte, och BeKlaget hans fattig domb War Saa stoer, at Hand intet Viste til Betalling  thil med døde hans Sl: quinde paa Barselseng med Tuende børn, och Hauer Nyeligen thil forne Werit hans Ko: Ma: Soldat.

  Almuen och Laugrettet forClaret hans fattigdom War saa stoer, hand i det Aller Høieste, iche Kunde Betalle, meere En Penge Toe Rdr.

  Der fore hans Kongl: Ma: Fougit, Paa Kongl: Ma: Aller naadigste behaug, Affsognet med Hannem for Penge toe Rdr,

 

Hans Kongl: Maytz: Fougit  Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd  thil\sPurde/ Almuen, och Laugrettet om dennem iche Er witterligt, at der forleden Aar 1689 Laae Øde udj Een hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closter Jord Kaldis Mit Waage  som er En Welædle Hr: obriste Leutenantz Heins!! (Albrecht Christoph von Heinen) Vdlagde Fri gaard

 

1690: 36b

 

  Dertil Almuen, och Laugrettet Ernstligen och Sambtydeligen, Suarit Saa At Were udj Ald Gudz [Sand]Hed, at der laae Øde forleden Aar 1689 udj for:ne Mit Waage Smør En Løb och En Hud, derom Fogden Begieret Tings Vinde Aff Laugrettet, huilchet Wij Ey Viste Att Weigre  Mens Saaledes I Ald Sandhed Att Vere, som nu aff Kongl: Ma: Fougit proponeritt Er.

 

 

 

Anno 1690  Den 12 Julj  waare Wij efftersch:ne  Sornschrifueren Benedix DiurHus, Siuer och Johannes Næsse, Ørie Mæuatten, Torgier Skaar, Jens och Torgier Reigsemb, Hans HolleKiemb och Johannes Opdall  Samptlig Æed sorne Laug Rettes Mend, udj Opdal schib:  Epter Skrifftlig Kaldseddel, forsammelede paa Øffre Drage!! (Drange) Att ligne Hiemme Jorden, imellemb for:ne Øffre Drage  Som schylder 3 SPand Smør och 3 fiering Hud  Paa Eene, och Sandall  Som schylder It SPand Smør och 1 fiering Hud, Paa dend Anden Side  Huilche begge er En Eigen, Aller naadigst, aff Hans Ko: Ma: till Bergen domb Capitell Benneficerit til dend Hederlig och Høilært Mand Mag: Samuel Skrøder  huilche Kald Zeddel Vdwirchet aff Corporal Haluor Olsen, som bruger de 3 parter, offuer Johannes Olsen Sandalen, som bruger dend fiedepart som de Kalder Sandalen, Samme Kald Zeddel dat: Hommeluig 4 Junj 1690.

  Epter Huilche Kaldseddels Anleedning Erlig och MandHafftig Corporall Haluor Olsen paa Aastede/n præsenterit, och fremlagde hans Eyger, Welb:tte Mag: Samuel Skrøders Beuillings Zeddel Att maatte Skee it Rigtig schiffte, och dehling, imellem Ø: Drange och Sandalen, Saauit Ret Er  aff Bergen ult: Maij 1690

  Til Sagen Att suare præsenterit Johannes Sandallen, Som <Sagde> Sig nochsom, Att Ville were tilfredz och benøyet, Naar Jorden Kunde bliue Kast thilsammen, och hand Att Niude En fierde part epter hans Lejemaall,

  Begge Parterne Begierede En huers Agger, och Eng Inden Gierdz maatte efftersees, Saa en Huer, dereffter, Kunde wederfares den deel Rett Er.

  Da Epter Saadan Lejlighed, Begaff Wij os

 

1690: 37

 

Vd paa Marchen, och flitteligen, Vd grandschet, Siunet och ofuer foer baade Agger och Engh inden Gierdz  Och da Befunden, Att Jorden findes iche aff dend Beschaffenhed, Saa dend Kunde Sammen Kastes. Fordj det thil forn Har Verit, it thun, och Husene staait thil Haabe, Mens for Nogen thid siden, Er En fierde part [af]? Hussene fløttet it goet støche i fra de Andre Huser lenger Nord oust, Paa bøen, Som de nu Kalder Sandahlen, Sæhr och effter dj meestepartten aff Sandalens Agger, ligger Inde paa Øffre Dranges Engh. Thj der findes ingen Lejlighed Til Att faa Agger Igien Paa Sandals Engh. Til med Faaer en Huer Endelig Haue Vd Kiørsell och driffte wei paa deris Egit Lejemaall, Thj forbliuer de samme Aggere Endnu Vnder Sandallen Som Hidtil derVnder Fult hauer, med de Wilchor Sandals Manden, intet Skal fordriste Sig til de Aggere som ligger paa Øffre Dranges Eng Viider Att Vdføre End de nu Er, Vnder straff epter Lougen, mens at Ryde, och Forbedre paa hans egen Eng, och Lejemaal, maa hand V-behindret Giøre  /: Vndtagen :/  en liden Agger, som ligger mit Neder udj den dal Huor udj Ø: Dranges beste Sieg aff hans FæeHuss Neder falder  Kaldes Dals flechet  huor udj Saaes omtrent 3 Kander, Faaes udj beste Aaringer Ved fire støffe Korn, hereffter at følge Øffre Drange. Mens dette Aars Grøde, Niuder Sandals Manden,  /: thj Eller Naar der Kiøres Møg, om Waaren udj Tøe Vejer derpaa forderfue de Ø: Dranges beste Engh Som Kunde for Aarsage V-Eenighez,

  Huad Engen Paa Begge Sider Belanger  da befantes Sandals Manden, Att haue Saa megit off/ue/r hans Fierdepart, At naar Øffre Drange Niuder først Ald dendz tilforn Hafuende Engh effter de gammell schiffter, legges Øffre Dranges Mande/n til det støche i fra Endeschifftet paa Sandals hougen, och Nord Nor Vest op offuer Nebbestøls hougen, lige op i Gierdz Gaarden  Huor bleff først i Enden paa det gamble schiffte, i Sandals Houge/n, hugget it Kors udj en Jordfast steen, Siden

 

1690: 37b

 

deri fra Samme Linnie epter Compassen opad, Østen paa for:ne Nebbestøelshoug, udj en Høy SPidz steen, som Er det Andet Merche, Deri fra opeffter, udj Myren  Huor bleff Neder saet en steen, med sine tvende Widne Hos  som Er det tredie Merche  Och der i fra Alt i Nord Nor Vest op i Bøe Gaarden, {til} Som er Endeschiffte Inden Gierdz, Imellem for:ne Øffre Drange Vesten, och Sandallen Østen for, Saa Øffre Dranges Mande/n dermed Hafuer hans Bue Reche!! (Buråk) och driffte Vej frj  och Kand driffue queget, V-den Clammer paa hans Egit Leje maall.   Derimod Niuder Sandals Manden, dend Nu Er, Eller Hereffter Kommendes worder  frj och W-behindret, hans Bue Reche och driffte Vej Nord oust op effter i fra Sandals Huusene, baade Winter, Sommer, och Waar  Saa Vit, Bue Rechen Er, Saauel Paa Øffre Dranges som paa hans egit Lejemaall.

 

 

 

ANNO 1690  Den 17 Julj  waare Wij Epter Skreffne, Benedix DiurHus  Sornschriffuer, Vdj Sundhor Lehn, Sæbiørn Fereuogh, Olle Gieland, Laurs Fereuogh, Gullich Grimsland, Olle Lij, Rasmus Belt, Laurs Lunde och Torgier Skaar  Samptlig Æedsorne Laugrettismænd, udj Opdal schib:  forsammelede Paa Aasteden, imellemb Sollemb, Paa Eene och Wattedall, Paa dend Anden Side, Retten til Betiening, Anlangende at Giøre och gaae Rigtig Marche Skiffte imellemb Begge Gaarders Eye dehler  Neruerinde Kongl: Ma: bunde LensMand Gunder NesHafn, med endeel goet folch meere samme thid thilstæde war,

  Huor da Paa Aasteden præsenterit Erlig och Welfornehme Mand, Mogens Solemb, som udj Rette lagde en schrifftlig Kald Zeddel, offuor hans Grander Hans och Christoffer Wattedall, formedelst de thilHolder denn: en Biercheland!! (-lund); Som Altider schal were fult, Vnder Solemb  Mand effter Mand  Liggende strax Sønden for Solembs Bøe Jord  och Hafuer Wattedals Mendene, imod Forbud ladet Bort føre den Hugne Bierche Wed;  Deroffuer Mogens Sollemb er Begierende it louligt, och

 

1690: 38

 

Forsuarligt schiffte, imellemb begge Jorder, och der effter att op rette Gierdes Gaard Saa en Huer Kand Niude huad Hannem med Rette Kand thil Kom/m/e.  Disligeste Wattedals Mendene, Att beuisse Huad AdKombst de til samme Bierchelj hauer,  I lige Maade warselet Eygeren paa Begge Sidder, Nemblig Wattedals Eygere  Sognepresten til Tysnes, och Sallig Pouel HafnerAas  och Sollembs Eygere, dend dydig Matrone {Sl:} Anne  Sl: Her Hans Pedersen  førige residerende medtienner til Fusse gield,  Disligeste Warsel gifues efftersch:ne Windes biurd, Britte Joens datter Lj  Jacob Olsen Haaimb  och Johannes Lauritzen  tilholdende Paa Zingelstae, dat: Hommeluig 6 Junj 1690.  de Wed Kommende fantis Teignet Paa Kald Zeddel/en Lougligen att were warselet.

  Paa Wattedals oppesideres Vegne møtte begge Mendene Sielff.

  Paa Sognepresten til Tysneses Vegne præsenterit Rasmus Klocher, Som forsuar for 2 pund Smør i Wattedall.

  Johannes Skielluigen Paa Sl: Pouel HafnerAases Hustrue och Arffingers Wegne  Som forsuar for 1 Løb och trej fiering Huud,

  Paa Mogens Sollembs Eygeres Wegne, præsenterit Liuse Closters Lens Mand Johannes Øchland,

  Effter Kald Zeddelens Anleedning Begierede Mogens Sollemb Att Begge Gaarders thilligende Skoug och March maatte bliffue besigtiget, och en Huer epter hans Jordebrug, maatte Skee dend deel Ret och forsuarligt, och Skylder hans Jord Sollemb epter gl: Landschyld Taxt  Smør En Løb och En Huud,

  det samme war ochsaa Wattedals Eygeres Fuldmegtig  Tillige med oppesidderen Hans och Christoffer Wattedal begierende

  Først bleff fremb Eschet, de indstefnte, Windisbiurd  Nemblig  Britte Joens datter Lij, Som war Saa Aldrende och Suag Att hun iche Kunde Komme tiltings,  Aschild Singelsta och Olle Yttre Singelstae, Som war Hos for:ne Britte  Antog Hendes Windisbiurd hermet  Att hun Sagde Sollems Manden hafde Altider, baade Hugget, och bædet til Klungers Kleffuen och Fellesbette i Field Marche/n

 

1690: 38b

 

huilchet Brittes Søn Baar Lij i Alle maader Wedstoed Hans Moders ord saa Att haue Veret.

  Jacob Olsen Haaimb møtte intet  ej Heller nog/en Paa hans Vegne.

  Johannes Lauritzen  thil Holdende Paa Zingelstae  wandt Att Sollems Manden, Altider, Siden hand tiente, Hans Wattedals Fadersøster, for Vngeferlig 40 Aar siden, paa Sollem, Har brugt Gierdzljen, och Alt neder till Klungers Kleffuen, och Field Haugen  Horn i mod Horn,

  Dereffter begaff Wij os først till Sollembs Skoug och Field, saauelsom Hiem Hage, disligeste til Wattedals Eyedehler, huilche Lejlighed paa Begge sidder bleff Besigtiget  Siunet, och Grand Giueligen!! (grangivelig) Erfaret det meeste och beste, och møgligt Var,  Da Epter dedz Forefindende Beschaffenhed och Gaardernes Paa Begge Sider Storlighez  Hafuer Wij I Jesu Nafn, For goet Befunden Skifftet, imellemb Sollem offuen och Vesten for  Sampt Wattedall Neder och Østen for, Hereffter att gaa i Effterfølgende  Nemblig  Saasom først Ved dend Westere Ende Paa Løfans Waten bleff Satt en steen med Sine tvende Widne Hos, Som Er Ende Skiffte, Huorudj Klette, Vesten, Wattedals Østen, Er deris Ende Skiffte,  Der i fra  lidet offuen for udj en Birch, bleff Hugget it Kors, som er det Andet Merche, derifra op effter udj it ESPe!! (ospe?) Træ, Huor udj bleff Hugget it Kors  som er det 3die Merche,  lidet offuen for  ochsaa udj it ESPe træe, illigemaade Hugget it Kors  som er det 4de Merche,  Strax der offuer for bleff det Fembte Merche Hugget udj en Bierch  Huilche Merche træer ingen schal fordriste demb til At Aff Hugge, Vnder straff effter Lougen,  Deri fra opeffter  Westen i Bottne Hougen  bleff Hugget it Kors udj it Jord fast Berg  Som er det Siette Merche;  Siden deri fra i den Sønder Ende Paa Gieres Kleffuen, udj it Jord

 

1690: 39

 

fast Berg  bleff ochsaa Hugget it Kors  som er det Siufuende Merche,  Deri fra och op effter i Nippen  Norden for older Kieret  bleff Hugget it Kors j it Jord fast Berg  som er dett ottende och Sidste Merche.  Huilche som gaar ned epter til Watnet, Synden til Westen, och op effter til Nipen  Norden til Østen, Alt effter Compassen  huilche Her effter Skal were Ret schiel och schiffte, imellemb For:ne Sollem offuen och Vesten for, och Wattedall Neden och Østen for,  Och Hafuer Begge Gaarders Lejlendinger, epter Samme giordte Skiffte  Att opsætte Skifftes Gaard, En Huer effter hans brugende Jordz storlighed effter Lougen,  Angaaende deris Sammen Mødende Fieldhauge offuen for, da Niuder en Huer Huis denn: Aff Arildz tid fult Hauer, och der gaaes horn, Imod Horn, och Kløf imod Kløff epter En Huer Lejemaals brug.

  Angaaende dend Hugster, Som thil forn bleff giort Paa baade Sider, offuer dette nu giordte Skiffte, derom bleff Partterne For Retten wed haande baand i Alle maader wel for Eeniget, och imellemb Lejlendingerne Paa Begge Sider at Vere gandsche død och Machtisløs, med de Wilchor Wattedals Mendene Att Betalle igien til Mogens Solemb Paa hans AnVendtte beKostning  Penge Sex Rix dlr.

 

 

 

Anno 1690  Den 19 Julj  Waare Wij Effterschreffne, SornSkrifueren Benedix DiurHus  Lens Manden Gunder NesHafn  Olle Gieland, Knud Sør Eid, Gullich Grimsland, Olle Lij, Rasmus Belt, Laurs Lunde och Torgier Skaar  Samptlig Æedsorne Laugrettismænd udj Opdal schibred  Forsammelede Paa Aasteden, Imellemb Øffre Beltestae Paa dend Eene och Hofdenes Paa dend Anden Side, Retten til Betiening Att Gaae och Giøre it Louligt schiffte imellemb for:ne Gaarders Huor!! (Huer?) Vdmarch och Fæhauge, At siden en loulig schifftes Gaard dereffter Kand worde opsat.

  Derom oppsidderne paa Øffre Beltestaae, Johannes och Laurs

 

1690: 39b

 

Som Indlagde en schrifftlig Kald Zeddel, huor wed de Kalder udj Rette deris Grande Olluff Hoffdenes  disligeste warseles Eygerne Paa Begge Sidder, Samme Aff dato d: 11 Junj 1690.

  Paa Teignet Kald Zeddelen, dend Lougligen war Kund Giort for VedKommende.

  dend Indstefnte Olle Hofdenes møtte Sielff

  Sr: Frjmandz Fuldmegtig Monss: Niels Olsen præsenterit som for forsuar, for ½ Løb Smør och En halff [Hud]  Halsnøe Closter thilhørig.

  Knud Pouelsøn som forsuar paa hans Moder och med sødschendz Vegne, for Resten i Øffre Beltestae  1 Løb Smør  1 Hud, och for Hoffdenes ochsaa 1 Løb Smør och 1 huud,

  Partterne thilsPurt, om de iche war thil fredz med Att schiffte Kunde gaae, effter dend forligelse, de thil forne udj dannemendz Neruerelse Hafde giort  dermed de paa Alle Sider vel war Benøyet  med saa Skiel Att det bliffuer Reentt och Vd steenet  och Siden dereffter op Rettes Skifftes Gaard  Sampt Olle att Niude it forsuarligt Bue Reche (buråk), i fra Hofdenes  om iche paa hans egen Leje maal er til BeKomme  Saa och at schifftes Gaarden, bliffuer saa ført, at Hoffdenes Manden Kand faae Wand til hans Fæe om Vinteren, och om Hofdenes Manden, Niuder driffte Vej i fra Huset, Paa Øffre Beltestadz Lejemaal, da tilliges denn: Saa meget paa Hoffdenes Lejemaall Igien,  och Niuder Saa Øffre Beltestadz Mendene det omtalt Næs frj {och Ho} Vnder for:ne øffre Beltestae  och Hofdenes Manden hans hus Mandz Sæde: Trones  frj Vnder Hofdenes  V-den Anche Paa Alle sidder.  Derpaa Partterne, med Eygerne, Paa baade Sider der …(?) Consentz: Ragte Huer Andere henderne och waare Wenner och wel forEeniget.

  Effter Saadan Lejlighed Hafuer Wij begifuet os til det førige aff {giorde} Mend Giorde schiffte, imellem Hofdenes V-den, och Øffre Beltestae, inden for

 

1690: 40

 

Huilche blef Anuist Aff de Trende thil forne med Verende danne Mend, Nemblig  Sæbiørn, och Laurs Fereuogh, sampt Jacob Daland, at den befunden udj Partternes Sampt Eygernes offuer Verelse Paa begge Sidder Saaleedes  Nemblig  først i fra dend gl: Haagars Ende, som er det første Skiffte, och i WesterHoug, Huor bleff Hugget it Kors, udj it Jord fast berg, som schal Vere det Andet Merche  Der i fra op effter i Syd syd Vest, udj it Jord fast berg blef ochsaa Hugget it Kors  som er det 3die Merche;  Siden deri fra op effter, tæet Vnder it Jord fast Berg, bleff Satt en steen i Jorden, med sine Tvende Widne Hos  som er det 4de Merche,  Lidet der ofuen for, Samme Linie epter Compassen, udj en houg, bleff Satt en steen Vdj Jorden med sine Tvende Vidne Hos, som er det 5te Merche,  der i fra op effter, mit udj den gl: Gahrmoe  Vesten udj EhrHougen, bleff ochsaa Sat en steen i Jorden, med Tuende steene til Widne Hos, som er det 6te Merche,  deri fra offuen for, udj Samme EhrHough, bleff Huggit it Kors udj it Jord fast Bergh  som Er det Siufuende Merche,  Siden deri fra op i Paddedighougen, bleff Hugget it Kors udj it Jord fast Bergh  som Er det Ottende Merche,  Deri fra op Effter  Vesten paa Sovhoug/en  bleff ochsaa Hugget it Kors udj it Jord fast Bergh  Som er det Niende Merche,  Der i fra Alt samme Linie Effter Compassen  op effter udj Syd syd Vest til Enden Vdj dend gl: schifftes gaard  udj en Jord fast Steen  bleff Huggit it Kors, Som Er det Tiende och Sidste Merche  Huilche Hereffter Skal were Rette Skiel och Skiffte, Imellem For:ne Øffre Beltestae Inden, och Hoffdenes V-den for, Huor effter Partterne paa Begge Sidder, Hauer at op Rette en Louglig och forsuarlig Skifftes gaard, denn: Imellemb  Saa en Huer Effter dags Kand Niude hans Fæehouge med Roe, och det effter en Huer Gaardz StorHed Paa Landschyld, och Haffuer de thilsammen Samme Skifftes Gaard det Allerførste mugligt Att opsætte  och Naar Øffre Beltestadz Mendene schaffer 3 Mand, da Hoffdenes Manden, at schaffe Tvende Mend  och Kand Saa tages Skiffte gaardz Veden Paa begge Sidder, dedz.!!

 

1690: 40b

 

 

 

Anno 1690  Den 8 Septembr:  Waare Wij effter Skreffne, Benedix DiurHus  Sornschriffuer offuer SundHor Lehn, och til Halsnøe Closter,  Østen Ramme, Vdj Olle Brendelandz sted,  Laurs Fiøssne, udj Effuind Hans: Stølles sted,  Niels Østrimb,  Joen Aasbøe udj Gunder Norimbs pladz,  Erich Røgh,  Eling Røgh Vdj Olle Hornelandz sted,  Joen Tesdal, och Vng Niels Steene, Samptlig Æed sorne Laugrettesmænd, Vdj Etne schib:  Forsammelede Paa Aastederne, Imellemb Væe inden For, och Vdstuen V-den [for], Retten til Betienne, Att gaae giøre it Rigtig Marche schiffte med steening och Reening, imellemb For:ne Eyedehler. Saa \och/ Reening och steening, imellemb Aanen Wæes part Vdj Wæe, och Sl: Biørn Wæes Arffuinges part sammestedz.

  Huor om oppesidderen paa Wæe  Aanen, och Omund ibm:  fremblagde En Skrifftlig Kald Zeddel  derudj de lader warsele deris Grande Olluf Suendz/en Vdstuen, formedelst hand Sig paa Wæe Eye dehler med Skoug Hugster Har indtrenget ofuer gl: Kan och Skiffte, deroffuer for:ne Aanen Wæe, Hafuer til Sommertinget Nest forlede/n indstefnt be:tte Olluff Svendzen, och da Saaleedes for Eeniget, Paa en Huers halffue omKostning, Reening och Vdsteening imellemb begge Gaarders Eye dehler att Kunde schee;  Disligeste Reening och VdMarchesteening, Imellemb begge Granderne paa Wæe, epter en Huers ejendomb, och brugs storlighed, paa det en Huer Kunde Niude Sit med Roe, och Kunde Giøre Hans Eyendomb och Brug Sig, saa Nøttig, som best Siunes,  Her for V-den i samme høystbe:tte Ko: Ma: Nafn, warselis Eygerne paa baade Sider, Saa som Forsuar for Vdstuen  Sr: Johan Frjmand, och Sr: Anders Mørch, Noch for Wæe  Knud Frette paa Tøris Biørnsens Wegne, Sifuer Sande aff Etne schib:  och Tolleff Hougland Aff Fiere Skib:  Som Eygere Paa deris Møndlings Wegne   Dernest Aanen Wæes PaabeRaabende Windisbiurd  Nemblig  Gurj Willichs datter Flesie, och Omund Tungisuig aff Skaanneuig schib:  Knud Stuemoe, och Johannes Hixdal Aff Fieldberg schib:   Sampt Olle Suendzen Vdstuens PaabeRaabende Widnesbiurd  Toer Nernes, och Olle Brendeland Aff

 

1690: 41

 

Etne schib:  Johannes Egeland Aff Wigedall schib: i Ryfølche  Sampt Olle Lauritzen Vdstuen och hans Hustrue Maritte Knudz datter,  med Samme Kald seddels indhold  Daterit Silde d: 11 Julj 1690.

  Paa Kaldseddelen fantis Teignet, dend Lovligen for wed Kommende war Kund giort

  Partterne Møtte paa Begge Sider, Sielff Vdj Egen Personner,

  Paa Sr: Johan Frjmandz Vegne, præsenterit hans Fuldmegtig Monss: Niels Olufsøn,

  Paa Sr: Anders Mørches Wegne, præsenterit Johannes Kiellesuigen; Som forsuar for Vdstuen,

  Knud Frette, Tolleff Hougland, och [Sifuer] Sande Som Eygere och Forsuar, Paa Wæes Wegne,

  Partterne paa Begge Sider, begierede At de indstefnte Windisbiurd maatte Antages och Skifftet dereffter At schee, som forsuarligt,

  Huor da til Windisbiurd, om gammel Kahn och schiffte imellem Wæe inden, och Vdstuen V-den til  bleff fremb fordret

  Nemblig først  Guri Willichs datter Flesie Aff Skaan/n/euig schib:  som er Sl: Knud Vdstuens Søster  en Quinde nu Ved Siuftj Aar gammel, wandt, effter at Æden for Samptlig Winderne!! (Vidner) waare oplest  det Hun Aldrig Andet Kand Mindes, end Joe Skifftet och gl: Kahn imellemb For:ne Wæe och Vdstuen, Aldtider Har Verit, i fra Glubera (Glubero) Ved Søen, och op effter i SolHofde, och der i fra i Sue Hougen, och Siden op effter i Støls Houg dyben, och der op effter i Tungen, som er Ende Skiffte  Der paa Hun Afflagde Hendes Æed.

  For det Andet fremb Kaldet Omund Willichsen Tungisuig  och aff Skaanneuig schib:  Som wandt lige samme ord som for:ne Guro Flesie wundet hauer. Derpaa hand Afflagde hans Æed,

  Knud Stuemoe Aff Fieldberg schib:  wandt  det hannem War witterligt, Att de Wæe mænd Aldrig Hug noget V-den for Støls Houg Dyben, och Vdstuen Hug Aldrig Inden for  och Aldrig Hafde Hand Hørt nogen Clammerj der om førend nu  derpaa hand Afflagde hans Æed,

  Johannes Hixdal, och aff Fieldberg Skib:  wandt  hand Aldrig Hafde Hørt Andet, End Wæe Eyede Joe Vdeffter til Støl Hougs dyben, och j Tungen, och ej

 

1690: 41b

 

Heller Haf/ue/r Hørt nogen trette derom førend nu  derpaa hand Afflagde hans Æed,

  Dernest fremb Kaldet Olle Svendzens indstefntte Windisbiurd, Nemblig

  Toer Nernes, Som sagde Sig intet Andet om schifftet Att uide, V-den Hand Har Verit med, At schiffte Skougen, imellem Granderne Paa Wæe, och da [var] Sl: Knud Vdstuen Sielff med, och forClaret dennem Skiffterne, offuen til, derpaa hand Afflagde [Æed].

  Lauritz Wettestøe hermet det samme paa Olle Brendelandz Vegne  Som ochsaa war med till Skiffte Skougen paa Wæe,

  Johannes {Wigedal} Egeland aff Wigedal møtte intet, ej Heller nogen hans Vegne.

  Joen Monsen Skræder  Som boer paa det pladz tet Inden wed Glubera (Glubero), bleff thil sPurt Hue/m Hand Hafde betalt hans Grundeleje till, Suaret  Hand Altider til Wæemændene, Mens Smalle bætte!! (beite) Hafde Hand Altid giort Vdstuens Mend Villighez for.

  Dernest Effter Kald Zeddelens Anleedning, Saa och de Antagene Windisbiurdz ForClaring, Begaf Wij os Vd  samme Kahn och schiffte Att efftersee. Da effter Vdgrandschning Kand Wij iche andet fore Finde, End Joe schiffte imellemb Wæe Inden for  som Skylder 3 ½ Løb:r Smør, och Vdstuen V-den for  som Skylder 4 Pund Smør, Hereffter at Gaae udj effterfølgende maader  Nemblig

  fra Søen  Hvor udi Glofren blef Huggid et Kors udi et Jordfast Berg  som er det første Merke,  derfra op effter udi Torbens hougen  Iliige maader Huggid et Kors udj et Jord fast Berg  som er det Andit Merke,  Siden op effter udi Soelhofden  Hvor och saa blef huggid et Kors udj et Jordfast Berg  som er det Tredie merke,  der fra i Vest Syd West op effter Profvenis Anleedning  blef och saa Huggid et Kors udj Brei Ham/m/er  et Jordfast berg, som er det fierde merke,  Der fra liige op i Svee Haugen, Hvor Bleff Sat en steen udj Jorden med sine Tvende Widner hoss, som er det 5te merche

 

1690: 42

 

Siden derfra op effter, østen paa Diuf Ved (Diufved) udi Stølshaugen  blef huggid et Kors udi ett Jord fast Berg  som er det 6te Merke,  der fra alt op effter Diufved, Samme Linie effter Compassen, op i Tung Haugen  Hvor blef Sat en steen udi Jorden med Sine Tvende stene til Widne hos, som er det Sifvende och sidste Merke, och møder strax ofven for for:ne Tung Haug  Higsdals Ende skiffte.

  Huilche Hereffter Skal Were Ret schiel och schiffte i mellemb For:ne Jorder Wæe och Vdstuen, Huor effter Parterne Kand Lade opRette schifftes Gaard, och at giere epter en Huer Gaardz storlighed.

  Angaaende dend Hugster, Olle Svendzen Vdstuen, Hafuer Begaaet førind Skifftet, Ind paa Aanen Wæes brugende Eyendomb, Som bestoed udj thj fure træer och nogle Les bierche wed, der om bleff de Saa foræehnet med Huer Ander, Att Olle Svendzen, der fore schal Betalle til Aanen Wæe penge 4 Slettemrk  och toe Rdr Penge i omKostning  och det inden Høste tinget først Kommende. Huor med de waar Wenner och Wed Haandebaand wel forÆeniget.

  BeRoede Saa til dend Anden daug nest effter, som war den 9 7br:  Huor Wi da epter Kald Zeddelens Anleedning Kaldet Aanen, och Omund Wæe for os, Och da protesterit for:ne Aanen Torchelsen, som Eyer och bruger En Løb Smør Vdj be:tte Wæe, Och Begieret at hans part, effter Hans brug och Eyendomb, baade udj Hiemb Jorden Inden Gierdz  Sampt udj Skoug och March, baade Neden och ofuen for bøen, V-den Gierdz, maatte worde Vd March steenet i fra dend Anden part udj Wæe  [som]? Omund Tostensen nu bruger, Som er 2 ½ Løber Smør, och Sielff paa hans førstebørns Wegne er en lodz Eygere udj. Der om begge Partterne, udj for:ne Omund Tostensens Andre Eygeres Paa deris Møndlings wegne, Nemblig Knud Frette, Tolleff Hougland, och Siuer Sandes Neruerelse, och Samtøche Endelig bleffue i Saa maader, med Huer Andre forEeniget, Att Skifftet Hereffter Skulle gaae, och Vdsteenes, epter det gammelle Kahn, baade Neden, och offuer for bøen, V-den Gierdz, och epter dend Vdsteening tilforne Inden Gierdz er giort, Sampt i stæden for

 

1690: 42b

 

dend fiering Eller fire SPandzteiger Slotte Eng Aanen Wæe Hafuer inde paa Omundz bøe, For:ne Aanen Att thillegges it støche, Vdmarch med Skoug, som Kand Vere goed der imod, och Kand Grendtze Hos den Hannem thilforne Vduiste Skoug, offuen till,  Och bleff Skifftet Saaledes Imellemb Aanen Torchelsens Eene Løb V-den for,  Och Omund Tostensens brugende Halfftredie (2 ½) Løber Smør Inden for, Wed Reening  Mercher, och Vd March steening  Befunden Hereffter at Skal were, udj effterfølgende maader  Nemblig

  Først V-den Giertz i fra Søen, I Grønneuigen, bleff Sat en steen i Jorden, med tuende steene til Widne Hos, Som er det første Merche,  Deri fra op effter i schifftes Hougen, wed schifftes Birchen, bleff och satt en steen i Jorden, med sine tvende steene til Vidne Hos, som er det Andet Merche,  Deri fra op effter i Lang Houg, och saa Sat en steen i Jorden med sine Tuende steene til Vidne Hos, som er det 3die Merche  och deri fra lige op i Gierdz gaarden.

  Noch Inden Gierdz, Huor først wed Leedet udj Siøer Hougen, bleff Satt en steen med sine tvende steene til Widner Hos, som er det første Merche Inden giertz,  der i fra op effter  Østen I Ege Hougen  bleff Saet den Anden Marche steen med sine tuende steene til Vidne Hos,  Der i fra op effter  østen i Lang Aa Kers!! (åkers) Reenen  bleff dend 3die steen Satt med sine Vidne Hos  tet Hos den gammelle Marche steen,  Siden deri fra Vesten i Houge flechet, bleff Hugget it Kors udj it Jord fast berg  tet Hos dend gammelle Marche steen, som er det fierde Merche,  Der i fra op i en høy Kantet steen  tet Vesten paa Omundz Veed skygge!! (skykkje), Huor udj bleff Huggit it Kors  som er det fembte Merche,  Der i fra  øffuerst op i it Berg Skarff tet Ved Omundz eller det Indre tuns Ild Hus Veg  bleff Huggit it Kors  som er det Siette och Ende Skiffte Inden Gierdz.

  Noch Begyndis uden Gierdz ofven for Bøen, først strax ofven for Aanens Smidie Ved Bøegaarden  i mellum 2de steene  bleff Satt En steen i Jorden med Sine Tvende Widner hoss  som er det første Merke,  derfra op under graff Houg blef Iliige Maade Sat En steen i Jorden med

 

1690: 43

 

siden!! (sine) Widner hos, som er det Andit Merke,  der fra op  uden paa Graf Haug  blef och saa Sat en steen i Jorden med Sine tvende Widner hos, som er det 3die Merke,  Siden derfra op  inden paa Øfre EsPehaugen udj en liden Haug  blef Satt En steen i Jorden med sine Widner Hoss, som er det Fierde Merke,  derfra op effter  Neden Under Nedre Støehaugen  blef Sat en Steen i Jorden med Sine Widner hos  som er det 5te Merke,  siden derfra op effter  Uden i Nedere Støehaugen  Iliige Maade Sat en steen udj Jorden, med sine tvende steene til Vidne, som er det 6te Merke,  Der fra op effter udj Øfre Støehaugen och saa sat en steen i Jorden med Sine Tvende Vidner Hos, Som er det Sifvende Merke,  Och siden derfra op i Raadalen  udj Myren udj en stor Kantet steen  som er det Ottende och Sidste Ende skiffte.

  Huilche Hereffter Skal were, Ret Skiel och Skiffte, Imellemb For:ne Eyedehler udj Wæe, Och Hafuer begge Granderne Paa Wæe at op Rette Skifftes Gaard imellemb Huer Andere, epter samme giordte schiffte  och nu {den} \Huer/ At BeKaaste epter hans brugende Jordz storlighed \Inden gierdz/. Och I lige maader V-den Gierdz  om(?) de Skifftes Gaard agter, at lade opsette, Paa det en Huer Kand Niude hans med Fred och Roe,  dedz.

 

 

 

Anno 1690  Den 6 och 7 octobr:  blef Holt Høste  Ledings  schatte och Sageting Paa Ind: Hougland, udj Ous schib:  med dedz Skibredz Almue  Nerinde!! (Neruerinde) Kongl: Ma: Fougit Hr: Borg:M: Falch Lauritzens Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus, bunde LensManden Samuel Jensen Los  med Endeel Almue meere samme thid thil stæde war.

  Huor da blef thilnefnt Att betienne Retten til Aarsdagen  Nemblig,  Hans Aadland, Haluor Holmfior, Erich Wafit, Niels Rosuold, Hans Gougstae, Daniel Bouge  Willumb Vdschiøt, och Olle yttre Tøsse;

 

Huor da først bleff Sat ting, och Ting fred liust.  Disligeste fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Beneficerede

 

1690: 43b

 

Skouge, at ingen Skal derudj Hugge Eller hugge Lade  Vnder straf epter Lougen.

  1.  Huor da først bleff Liudeligen Lest och Kund giort Hans Kongl: Maytz: Allernaadigste Forordning om BancheRot SPiller, Eller dennem som Vnd wiger paa fremmede steder, formedelst stoer Witløfftighez de Kand Were geRaaden udj  Bestaaende Vdj femb Punchter. Samme dat: Vdj hans hans!! Ko: Ma: Residentz stad KiøbenHafn d: 17 Maj 1690:

  2.  For det Andet Liudeligen Lest och Kund giort, hans Kongl: Ma: Allernaadigste Forordning om dommere och procuratorer iche at bringe nogen Vdj Witløfftig process. Sampt Alle Vnder dommers domme, Endelig inden Aaretz Vdgang, udj dend Skyldiges boe at Exceqveris  med widere det Witløfftige IndHold, Dat: KiøbenHafn Slot d: 17 Maj 1690.

  3.  Liudeligen Lest och Kundgiort Hans Høy Efcelentz!! (Excelentz) Hr: Stat Holder Gylden Løffis ordre effter hans Kongl: Ma: Allernaadigste befalling, Sornschrifuer/en Hereffter at forRette Alle Arfue Skiffter, paa Landet, Saauel Paa hans Ko: Ma: som proprietariernis goedz.  /: Greffschaberne och FrjHerschaberne Vndtagen :/  Samme dat: KiøbenHafn d: 7 Junj 1690

  4.  Liudeligen Lest och Kund giort hans Kongl: Maytz: Aller naadigste breff och Forordning, om Officerer  høye och Vnder officerer, sampt Gemeene, Rytter draguner och Soldatter, Huad Ret de bør staae Vnder, Sampt Huor leedes, med de Affdødes Midler, schall registreris, och Huemb schiffte effter dennem bør forwalte, Samme dat: KiøbenHafn, d: 8 Julj 1690.

  5.  Liudeligen Lest och forKyndt, hans Ko: Ma: Aller naadigste Forordning, Anlangende ingen At maa føre Spilt!! (Splitt) Flag och Fløe!! (Fløy), V-den AllerHøyst be:tte hans Kongl: Ma: Allernaad:

 

1690: 44

 

Egene schibe, Samme dat: KiøbenHafn Slott d: 10 Julj 1690.

  6.  Liudeligen Lest och Kund giort Hans Kongl: Ma: Aller naadigste Forordning om Stemplit papir  daterit KiøbenHafn Slot d: 26 Julj 1690.

 

Arne Henrichsen Røed, lod læsse en bøxel Zeddel til Hannem, aff VilmeKe  Sl: Peder Pedersen, Vdgiffuet, Liudende Paa ¼ Løb Smør, och ¼ Hud och ½ giedschind udj be:tte Røe, som Hans Fader for Hann: som Eeneste Søn, opsagt Hauer, och nu med Ko: Ma: Fougitz Fuldmegtigs tilladelse Kundgiort   samme d: Bergen d: 22 febr: 1690.

 

Olle Baarsen Sørstrønnøe loed læsse, en Sex Mendz och Skriffuer  Sl: Jacob Jensens forseiglet, domb Angaaende Lequens Laxe uog, att følge Hans Santoe Hereffter Som til forne; Samme daterit, Paa Houglandz ting stue, den 12 Junj 1632

 

Olluf Johanssen Totland, Loed læsse en Bøxell Zeddel, til hannem aff Maritte Ols datter, och Peder Sæuold Paa hans Møndling Gunduor Ols daters Vegne, Liudende Paa 17 mrk Smør, for V-den hans Egen part  udj dend Gaard Totland, som Er den halffue Gaard, och Hauer Hand giffuet for opsegen och førstebøxel, thilsammen 6 Rdr femb mrk. Samme dat: Hougland d: 6 octobr: 1690.

 

Olluf Baarsen Biunes, Loed læsse it Kiøbe breff til hannem aff Laurs Olufsen, thil Holdende, udj Wichen, Vdgifuet, Liudende paa ½ Løb Smør och ½ Hud, udj Meehus  med bøxel, liggende j Heglandz dallen, och det imod 40 Rdr med Skiøtnings øhre och Alt. Samme breff daterit Holmefior Sommerting d: 21 Junj 1690.

 

1690: 44b

 

Huilche ½ Løb Smør och ½ Hud, udj MeeHus  Johannes Nielsen MeeHus, nu for Retten A-maget!! (amanglet/pengemangellyst) paa Hand eller hans Søn, Som nu er udj Hans Ko: Ma: tienneste, Igien at ind løsse, efftersom Hand dertil er odels beRettiget,  Pouel Biunes, Som er Olle Baarsens Stiffader  Laugbød nu Samme goedz, til Nermest odelsmænd; Att Kiøbe eller ind løsse, med omKostning, da det Att Giøre Inden Waartinget først Komende,

 

Pouel Biunes, och Olle Tøsdall  Kierche werger til Ous KKe!! (Kirke)  nu atter stefnt, en Ous Kierches Landbunde wed Nafn Olle Johansen Hetlefløt, for Otte Aars Resterende Landschyld aff hans Paaboende Jord Hetlefløt  Nemblig Aarlig for 2 pund Smør, och femb Aars Kiørleje aff en Koe, Huor paa ichun er Betalt 2 Rdr 4 mrk. Huilchet i fra draget blifuer Igien Som de Har at fordre, med den fierdepenge for de 7 Aar, och ichun 1 ½ Rdr <for> Neruerinde Aar, Sampt for Kiøer 1 Rdr 4 mrk, Er dend Endelig Rest Penge tretten Rdr femb mrk och 4 s.

  Paa huilche fordring be:tte Kierche werger, Paa Ous Kierches Wegne, Eschede domb, Saasom ochsaa for omKostning.

  For:ne Olluff Hetlefløt end nu AnRaabt  mens Huerchen møtte  ej Heller nogen Paa hans wegne:

  Da effter forbeRørtte lejlighed, och effterdj befindes, Olle Hetlefløt, nu Anden gang Lougligen at Were stefnt och Warsel giuet  och doch Motuilligen V-deblifuer, thj Kand denne Sagh iche Lenger imod Lougen opholdes. Mens Olle Hetlefløt Til Kient de Resterende tretten Rdr femb [mrk] och fire

 

1690: 45

 

Skielling Inden femtende daug Att betalle  Eller och at lide der for Nam och Wurdering udj hans goedz och Formue huor det findes  Sampt Att betalle udj forAarsagede omKostning Penge 1 Rdr.

 

Suend och Lauritz Lauritzsønner Hafschaar Loed læsse it Kiøbe breff Som deris Stiffader Eling Olsen Hafschaar til dennem Hafuer offuer draget  Liudende Paa ½ Løb Smør och ½ Hud, med bøxel, liggende udj for:ne Hafschaar, Som Lars Lauritzen bruger och Besidder, och til Huer dennem 1 SPand Smør och 1 fiering huud, och det i stæden for dend Arf dennem epter deris Fader  Sl: Aff gangne Lauritz Lassesen Hafschaar Vdj Løsøhre war til falden, Vdj Løsøhre  Nemblig 49 Rdr 1 mrk 6 schielling. Samme dat: Hafschaar Den 26 7br: 1690.

 

 

 

Anno 1690  Den 9 och 10 Octobr:  bleff Holt Høste  Ledings, Skatte och Sageting, med Stranduig schibredz Almue, Paa Haauig  Neruerinde Kongl: Ma: fougitz Fuldmeg: Monss: Erich Cassimerus  bunde Lens Manden {Johannes} Anders Haauig  med meenige Almue samme thid thilstede war.

  Huor da blef til nefnt Retten til betienne, til Aaretz Vdgang  Nemblig  Johans Hansen Skiotum, Steen Houge, Olle Baartvet, Joen och Hans Nortvet, Olluf Hage, Anders Eye, och Torgiels Giøn;

 

Huor da først bleff ting sat, och Ting fred fred liust  Sampt fred liust Alle hans Kongl: Ma:  Kierchens, och Andre Benneficehde!! Skouge.

 

Dernest Liudeligen Lest och Kundgiort Alle de forHen Ved Ous schibred  folio 43 et 44. Anteignede, och Extraherede hans Kongl: Ma: breffue och Forordninger  Sampt Andere ordre och Befallinger,

 

Torben Laursen Mehus loed læsse it Pantebreff til hann: Aff Olluf Christoffersen Teigland Vdgifuet, Liudende Paa 27 mrk Smør, med bøxel  i dend Gaard Biøndall i Haalandzdallen, och det imod Redepenge

 

1690: 45b

 

Tiuge och Femb Rdr. Samme daterit Sommertinget paa Windenes d: 23 Junj 1690.

 

Jan Torchelsen Mendz  thil Holdende Paa Nedere Boelstae, och Torgiels Engelsen  thil Holdende paa Giøn udj Stranduig schib:  Loed læsse it Kiøbebreff til dennem Vdgiffuet aff Sr: Claus Henrichsen Mildtzou, boende Paa Mossefin, paa Waass, Liudende Paa Berie  Skylder udj Aarlig Landschyld ½ Løb 18 mrk Smør   Berland  3 SPand S:   och Berlandz tvet  Halff Andet SPand Smør  Alt med Første och 3die bøxel  Sampt Anden deraffgaaende Rentte och Rettighed, Noch det Imod Rede penge Njtj och Toe Rix dlr  med Skiøtnings øhre och Alt. Samme dat: Bergen Den 16 Martj 1690.

 

Hans Oluffsen, nu atter Indstefnt, Isach Abrahamsen WindisNes for dend Seeneste til Sommerting, indstefnte Sagh, Angaaende det Isach Skulle Haue thillagt Hans Ollufsen At Haue Hafft med hans quinde, Lucj Haluors datter Att Bestille;

  For:ne Isach møtte, mens intet Hans quinde, och Kunde iche i fra gaa Joe at Haue sagt nogle gange at Hue!! (Haue) Fundet For:ne Hans Olsen, och hans quinde Luci, Siddende til Snache Sammen, Vdj hans boe, och Hand Er Kommen til døren  Hafuer Hans ladet op for hannem, mens intet V-Erligt Seet Aff denn:  Ochsaa Siger Isach, en Gang at Haue Fundet dennem Paa hans Lofft; mens iche Kunde Sige, Huad de Hafde til Haabe, huilchet doch Hans Olsen gandsche Benegtet  och Som Isach ej Heller hafde nogen beuiss  Bad Hand om forladelse, om noget Kunde were sagt, til Nogens Skade, och efftertalle  da war det Skeed aff Hannem, Vdj V-besindighed, thj hand Viste ingen Skiel, til noget V-Erligt

 

1690: 46

 

Huerchen med Hans Olsen, eller hans egen Kone Luci Haluors datter.

  Thj effter Formaning til Partterne for Retten ErClerit Isach Abrahamsen Vindenes, baade Hans Olsen Windenes, och hans egen Luci Haluors datter  Att hand iche udj Nogen Maader, wiste dennem Noget W-Erligt Att eptersige, Och dermed Ragte be:tte Isach Windenes, Hans Olsen ibm: haanden  och Saaleedes de tvende wed haande baand for Retten bleffue wel forEeniget  med Saa Skiel ingen, Hin Anden noget effter dags denne Sagh Angaaende, At lade Høre eller om talle, entten udj Ner, eller fra Verelse/n  mens Huemb befindes Saadant at giøre  At Haue forbrutt, till dette Prestegieldz fattige En Halff Les hafre meel; och loffuet for:ne Isach Hereffter att Leffuere!! (Leffue) med hans Hustrue i Alle maader W-beKlagelig, som en Erlig Egtemand wel Eigner och Anstaar,

 

Anders Torbensen, Anders Haluorsen, och Olle Særuold Ladet stefne, Houge, och Lejlandz Mendene; formedelst de schal Haue formeent dennem, som er Præstebollens bønder, Att Hende Nøder med it Meennisch, udj deris Nøderschoug, Som de Alle Tider til forne, schal Haue giort,

  Steen Houge Suaret Hertil, Hand iche wiste det dennem war formeentt  mens hans broder Laurs Lejland, schal Haue Suaret, Naar hans Grande det Ville til stæde  war Hand dermed tilfredz, och Suart Steen Houge, de Ville Raadfør dennem Til sammen, och Vduiste denn: Saadan part i Skougen, som it Mennische Kunde Hentte  Huilchet de och Har at effter Kom/m/e och Særuoldz Mendene at thil fredz stille  Ellers forAarsages det til Aasteden at remiteris

 

1690: 46b

 

 

 

Anno 1690  Den 13 och 14 octobr:  Blef Holt Høste, Ledings  Skatte och Sageting, Paa Gouxuig udj Strandebarm Skib:  med dedz schibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: Fougit, Hr: Borgemester Falch Lauritzens Fuldmeg: Monss: Erich Cassimerus  bunde Lens Manden Arne Gouxuig, med Endeel Almue meere samme thid thilstæde.

  Huor da blef thilneffnt til betienne [Retten]? til Aaretz VdGangh, Nemblig, Torchel Ømme, Hans ibm:  Anders Buch Indre Om/m/e, Steen Indre Omme, Knud Børesemb, Suend TungerAass, Niels Soelberg, och Peder Lille Fosse,

 

Huorda først, blef Ting sat, Saaoch Ting fred liust.  disligeste fred liust, Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

Dernest Liudeligen Kundgiort Alle de ForHen Ved Ous schibred Extraherede Hans Kong: Ma: Aller naadigste Vdgiffne Forordninger och Befallinger,

 

Dend dan!! (danne) Mand Heine Knudzen, Boende Paa Kysnes Vdj Strandebarm schib:  Loed læse en Obligation til hannem Vdgifuet  Liudende, Paa Penge 98 Rdr.  Aff Welb: Johan Galtung, imod Aarlig Rentte 6 proCento  imod Huilche 98 Rdr Welb: Johan Galtung, Setter, For:ne Heine Kysnes, och Hans Hustrue Kristj Anders datter, begge deris børn och Arffuinger  til ForSichring och Vnderpant Saa megit Aff Hans Eyende BoeHafue, Nemblig  Aff Sølff  Tin  Mesing  Kaaber  Fæe och queg  sampt Andet Løsøhre, Saa Hand for hans Vdlaantte Penge Skal worde for Sichret. Samme daterit ØerHafns Sommerting 25 Junj 1690.

 

Johannes Andersen, och hans Søn Anders Johansen  boende Paa FurHofde, Her udj Strandebarmb Skib:  Loed læse, it Kiøbe breff til dennem Aff deris Sødschende och Suoger Vgiffuet!! (Vdgiffuet)  Nemblig  Laurs Andersen Nere Waage, Omund Anders:

 

1690: 47

 

ibm:   Arne Graffdal, paa hans Hustrue Blancheflor Anders datters Wegne,  Willumb HuchAas paa hans hustrue Bodelle Anders datters Vegne,  Anders Tvet paa hans Hustrue Sophia Anders datters Vegne, Aff Strandeb: schib:  Och Povel Samsonsen Kierland Aff QuindHerret schib:  paa hans Hustrue MarGrette Anders datters Vegne, Liudende paa En deris Arffuelig tilfaldene odels Jorde part, liggende Vdj dend Gaard FurHofde, som de Sielff bruger och Besidder; huilche schylder udj Aarlig Landschyld, med bøxel  Smør trje!! (trej/3) SPand, Och det til dennem Alle, imod 59 Rdr 4 Slettemrk  med Skiøtnings øhre och Alt.  Samme dat: Høste tinget paa Gouxuig Den 17 Octobr: 1689.

 

Siuer Pedersen  boende paa Hesuigen i Strandeb: Skib:  Loed læse it Kiøbe breff Hannem aff Torben Joensen Aaruig Vdgifuet, begge udj for:ne Strandeb: schib: och Eenes KKe Sogen Boende, Liudende Paa en part udj Øffrebøe Øde Jord, Vnder MeeHuus, i Moranger!! (Mauranger?), Skyldende udj Aarlig Landschyld med bøxell  Smør it Halfft Pund  och it Halfft Gied schi/nd, och det imod Rede penge Sextan!! Rix dlr  med Skiøtnings øhre och Alt  och Sielff Eyer, For:ne Siuer Hesuigen, som Hann: Paa hans \Hustrue/ Kristi Joens datters Wegne Arfueligen er til falden, lige saa megit udj for:ne Øde Jord  Huilche Øde Jord bruges och Besiddes aff Ifuer Joensen MeeHuus, Samme daterit Aaruig d: 24 Aug: 1690.

 

Johannes Laursen Wiig aff Joendal i HarAnger  Indstefnt, Monss: Peder Rasmussen, Formedelst it Hundrede Rdr Hand Sl: Maleene Galtung effter obligation Laant Hafuer, Vnder Sl: Mallene Galtungs Haand och Zeigel, d: Haabreche d: 28 febr: 1679.  Der Paa Sr: Peder Rasmusen, Teignet Saaleedis  Til denne obligations fornøyelse Hafuer Jeg Vnderschreffne til mig tagen, en obligation Paa de Vdlaantte Penge hos Hans Ex: Hr: Baron Rosen

 

1690: 47b

 

Krandz  huilche Hand och med første Skal til Kiende Giues, Huor fore Jeg loffuer At giøre Min flid, till forbe:tte Johannes Laursen Wiigh Sine Penge, att Ind fordre.  Haabreche d: 28 7br: 1681.                                                                      Cat.!! Peder Rasmusen

  Paa huilche Johannes Wiig Eschede domb,

  Til Sagen att Suare, præsenterit Vdj Rett: Sr: Peder Rasmusen, Som Sagde, at udj Skifftet, Aff de Geistlige forWaltere for Rettet, effter hans Sl: Moder, Malleene Galtung, War Johannes Wiigh, Vdlagt Vdj hans Excelentz Sl: Her Baron Rosen Krantzes obligationer Som Hand War Skyldig dertil boen, Och nu Siden, udj Commissionen, Paa Rosendal, aff de Kongl: Commissarier, til Johans Laurse/n Wiigh, Jorde goedz der fore Vdlagt  tillige med Andere Creditorer, och Er Johannes Wiigh iche dermed Fornøyet, faar Hand Søge de Commiterede Commisarer, effter Landz Loug och Rett,

  med Huilche Johannes Wiig, formeentte Sig iche att Kunde Were benøyet, mens Meentte Hand burde betalles med Penge, effterdj Redepenge er Vdlaantt.

  Affsagt.  Att naar der Skaffes udj Rette Rigtig videmerit Copier, aff schiffte breffuet, effter Sl: Maleene Galtung, Saa och Aff Commissariers Commission: Paa Rosendal dend post Angaaende  Saa Skal det for Sin Rette Forum bliffue hen Vist  Som i det seeneste til først Kommende Waarting bør schee,

 

Jørgen Axelsen Soldat, Ladet udj Rette stefne Herborg Tiørbens datter, Formedelst Hun Skall Haue Skielt hannem for en Tiuff och Skielm,

  Johannes Kaalsen yttre Beresemb, møtte Paa hans Quindes Vegne, och Sagde Sig, Slet intet Herom at Were beuist, Och

 

1690: 48

 

Sagde Hand burde Saadan hans thillegh beuisse.

  Be:tte Jørgen Axelsen, thil SPurt, om Hand dette Kunde beuisse. Suaret  hand iche med lovlig beuis, mens Hans Joensen Bache War Hos der dette scheede, Skal Were Atten Aar gl:  mens iche endnu gaaet til Gudz bord,

  Denne Sagh beRoer paa beuis till Neste ting, och da quinden Sielff at møde,

 

Olluff SkougsEid Ladet stefne Gulbrand Nernes formedelst Hand tilHolder Sig, Setterbætte udj Teiglandz och SkougsEidz Felletz March.

  Gulbrand Nerneses Søn, Anders Guldbrandzen, [møtte] och suaret [paa] Hans Faders Wegne, hand iche Viste Huor fore Hand War stefnt, mens Sagde Hans Waage, Hafde Gifuet Hann: forlouff, Huilchet Hans Waage iche Anderleedes Wed togh  end som Olle Teigland Hafde Gifuet, Gulbrand Nernes, med Hans Minde, som en loedz Eygere dertil forloff.

  Affsagt,  Nernes Manden bør Sig der i fra entHolde, eller SkougsEidz Mendene, Saauel som Teiglandz opsidder at Haue, frj, Huis quegh der findes, imod deris Villie att indsette  och epter lov gens!! (Lougens) maade Igien at Vdløsse, indtil Gyldigere adKombst fremb Visses.

 

Sr: Peder Rasmusen Loed udj Retten fremb sende, Wed Skriffuelse, Sl: Herborg Johans datters epterladende Middel, Som Sig udj Lejermaal, j de forbudene Led Hafde forseett  och Hand som Eygere, for Fosse, Huor Gierningen, Hafde til Sig Annammet,

  Dom  Penge Femb Rdr 3 mrk;

 

Torben Janssen Eenes Loed læsse it Kiøbe breff Till Hannemb, och hans Hustrue Ingerie Tøris datter, Begge deris børn och Arffuinger, Vdgiffuet, Aff Johannes Suallesen, boende paa Næss, Vdj QuindHerrit Skibred och Sogen

 

1690: 48b

 

Paa hans Hustrue \Herborg/ Herloffs datters och Hendis døttre  Nafnlig, Britte, Anne, Karj, och Herborg Madz døttres Wegne,  Torgier Madzen, Tiennende Paa Rosendall  Paa hans Egen Wegne,  Sampt Laurs Ollufsøn  Boende Paa Lunde, i be:tte Quind Herrit Skib: och Sogenn  Paa hans Hustrue Maritte Madz datters Wegne;  Liudende Paa Een deris Arffueligen tilfaldene Jordepart, liggende Vdj dend Gaard Eigenes, udj Strandebarm schib: och Eenes KKeSogen  Skyldende udj Aarlig Landschyld med bøxel  Smør it SPand, och it Giedschind   och udj Gieristeigen    Halffanden Marcher Smør, med dend halfue Saug Grund,  Huor fore Er Annammit, Och oppebaarit, Reede Penge Tiuge och en Rix dlr  Otte Skilling dandsche  For V-den Breffpenge,  Huoraff Johannes Suallesen, paa hans Hustrues [Vegne], Hauer oppebaarit de Halffue penge,  Och Paa Samptlig børnens Veigne, Torgier Madzen Annammet de Andre Halfue Penge,  Och Er samme Goedz Tilbudet Arne Graffdall, mens intet Ville Kiøbe, mens med hans forloff och Minde, bort Skiødet Och dette Aff staait, med Saadan Wilchor att  /: om Gud SParer Sønnen :/  och Hand blifuer Til Wandz, Samme Goedz For Hans, for hans Egen frii frelse, Penge, at indløsse, och tillige Breff penge, och Anventte, omKostning At Betalle, schal det staa hannem frit for,

  Samme breff dat: ØerHafns Sommerting d: 25 Junj 1690.

 

 

 

Anno 1690  Den 16 och 17 octobr:  bleff Holt Høste  Ledings, Skatte och Sageting, Paa Sunde Vdj QuindHerrit Skibred, Neruerinde Kongl: Ma: Fougit, Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofdz Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus, bunde Lens M: Harman Røsseland, med endeel Almue meere samme thid thilstæde war,

  Huor da bleff thilnefnt Retten til Betienne til Aars dagen  Nemblig, Samson Omuig, Gotschalch Natterstae  Tønnes Lande, Johannes Rødsten, Knud Grødstøl

 

1690: 49

 

Clemit Roelstvet, Johannes Fit,  och Harman Røsseland  Lens M:  isteden for Richert Musseland,

 

Huor da først bleff sat thing, och ting fred liust.  Sampt fred liust, Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge.

 

Dernest Liudeligen Lest och Kund giort, Alle for de forhen, Wed Ous schib: Anteignede, Hans Kongl: Ma: Allernaadigste Forordninger, och Befallinger  sampt Andre breffue och ordre.

 

Johannes Tomæsen Bieland, ladet ind Citere Niels och Eling Bieland, for Aachere schade, Niels beKiende sielff at Hand Estimerit schaden for 1 Vog Korn,

  thj Er affsagt at Niels och Eling, bør betalle till Johannes Tomæsen ½ tde Korn  och udj omKostning 2 Slettemrk  och det inden femtende daug Vnder Execution effter loug/en

 

Fougdens Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerur thilsPurde Meenige Almue, saauelsom thil stæde wereinde!! Ting mænd om denn: er witterligt, noget At Findes Hos Laurs store Røsseland  en hans Ko: Ma: och Halsnøe Closter Jord, til Att betalle 9 mrk och femb Skielling med, hand er bleffuen Skyldig paa 1689st Aars schatter.  Dertil de Samptlig och Eensstemmig Suaret, iche Skielling eller Skillings Wærd Hos be:tte Lars Røsseland Findes til betalling, mens Hand er i fra Jorden, Sampt heel fattig och Vd Armet.  Derpaa Fougden Begieret Tings Vinde, Som Ting Mendene iche Viste at Kunde Weigre,

  Endnu begiert Fogden TingsVinde paa Huor mange Post bønder Herudj Skibredet findes,  dertil bleff Suaret, att der er fjre Post bønder, Paa Bieland i Hussnes  Nemblig  Johannes  bruger 1 løb 4 ½ mrk,   Niels  lige saa meget   Olluf  2 pund 3 mrk Smør,   och Eling  1 løb Smør  de Niuder frj Hed for,  derpaa ochsaa Begiert TingsVinde, Huilchet Ting Mendene ej Kunde benegte Joe att med dehle,

 

1690: 49b

 

 

 

Anno 1690  Den 20 och 21 octobr:  Blef Holt Høste  Ledings, Skatte, och Sageting, Paa Gielmeruig Vdj Skaanneuig schib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerinde Kongl: Ma: fougitz Fuldmegtig Erich Cassimerus  med Endeel Almue meere samme thid thilstæde war.

  Huor da bleff thil nefnt Retten til Aaretz Vdgang Att betien/n/e  Nemblig  Stefen Diufue, Tollach Wiche, Gunder Egemoe, Siuer Kaluig, Olluf Aartun, Laurs Torsen Wiche, Lauritz Olsen Wiche, och Erich Furdahl,

 

Huor da først, bleff Sat ting, Sampt ting fred liust.  Disligeste fred liust Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

Dernest Liudeligen Lest, och Kund giort, Alle de forHen Wed Ous schibred, ExtraHerede hans Ko: Ma: Allernaadigste breffuer, och befallinger, sampt Andre ordre,

 

Abraham Knudzen Tielde  Soldatt  nu atter ladet Warselle, Hellie Ebne, for it Momme Snach, som Skulle Haue gaait i Bøigden, Som Hand Meentte at Vere Hannem thil for Keinelse!! (Kleinelse);

  derom fremb Kaldet de tvende warsel Mend  Nemblig  Johannes Mortvet, och Niels Tarelsøen som Kaldz mænd, Som affHiemmelet deris warsell, det de paa Abraham Tieldes Vegne Hafde Warselet Hellie Sør Ebne, til forClare Huad Hand Hafde Sagt, om hannem i PresteGaarden,

  Johannes Tielde fremb Kom och Hiemmelet, det Hand hafde Hørt, aff Sl: Proustens Kiereste Elisabet Galtung  det Hun Sagde Hellie Ebne Haffde Sagt i deris huss {Hafde} at dend Effter giørsel Rammet paa Abraham,

  Biørn Aasem hermet hans Wær fade!! (fader), Suend Aasembs ord, Att Hand Hafde Hørt, aff Elisabet Galtung, det Hellie Ebne Haffde Sagt  det hand Aldrig Hafde troet AbraHam Tielde det Hafde dend effter giørsel, iche werit

 

1690: 50

 

  AbraHam Soldat thilsPurde Hellie Ebne huad hand Meentte med dend Epter giørsel  dertil hand Suaret, Aldrig saadanne ord Vdj Præstegaarden at Haue talt, thil med Viste hand intet V-sømmeligt, i nogen maade med Soldatten Abraham, och ej heller, om hann: Andet Hauer Hørt, end det en Erlig Karl i Alle maader Wel Eigner och Anstaar. Derpaa hand Ragte AbraHam Tielde haande/n  och Waare de tvende Saaleedes Wed haande baand forEigniget  med dend Condition Hellie at gifue Abraham Tielde it fritt ErCleringsbreff  huilchet hand ochsaa Hafuer Att Effter Komme  Saa frembt Sagen iche schal staae hann: Aaben for,

 

Haldor Gudmundsen, Soldat, Som seeneste Sommerting war stefnt aff Sr: Frjmand for Otte Rdrs Lejermaalls bøder paa Eritzland.  Dertil Haldor suaret  Aldrig med Frjmand derom war forligt, mens Pouel Handeland och Hans Fader Hafuer talt med Frjmand Saaleedes  dersom Hand Kunde Holde, Hann: frj hos Baronens Fougit  war det lige uel  huilchet nu ej schee Kand.  Der fore begierede Delation til neste ting, Saa wilde hand schaffe beuis  bøderne, til Baronens fougit Att Vere betalt,  Saa som ingen Paa Frjmandz Vegne præsenterit, da gifues Haldor Gudmundsen, Delation til først Kommende Waarting  och da derom beuis at schaffe, Eller Pengene betalle.

 

Knud Eigenes, ladet stefne, Andfind Skouge for fire Slettemrk Hand schal Vere Skyldig blefuen til hans Sl: søster Gurj Joens datter,

 

1690: 50b

 

  Anfind Skouge møtte, och Sagde hand Kunde iche mindes noget Hende Att Were Skyldig  V-den 8 Skielling Paa en Kiør leje.

  Knud Eigenes begierede hand maatte giøre hans Æed. Saa war Hand dermed fornøyet; Huilchet Anfind iche Kunde Giøre,

  Thj er affsagt  at Anfind Skouge, Samme 1 Sletedr med omKostning 2 Slettemrk ind/en fembten dage, bør betalle, Vnder Namb och Wurdering udj hans boe, effter Loug/ens Maade,

 

Haldor Haaimb aff Etne schib:  ladet stefne Erich Ness, for trej Rdr, Hand schal Vere till Skyldig bleffuen, effter it Skifftebreff de dato 1667 d: 3 May Paa Nere Sefueræid, till, Haldor Haaimb, och Hans Sødschinde  Huor paa er betalt 3 mrk. Resten  som er 2 ½ Rdr  Kunde Erich Nes iche i fra gaae  mens Sagde, Gud Viste Huad Hand Hafde derfor.

  Da Effterdj Erich Ness, intet i fra gaar denne Kraffd  Thj Er nu for Retten Affsagt, ded Erich Ness bør betalle de Halfftredie (2 ½) Rdr, med for Aarsagede omKostning 2 Slettemrk Inden fembtende daug. Hereffter Vnder Excution udj hans boe, och det till Haldor Haaimb.

 

Kongl: Maytz: fougitz Fuldmeg:M!! thil sPurde Ting Mendene Saauelsom thil stæde Verinde Almue om denn: er witterligt, noget til forleden Aars Skatters Betalling, Hos en hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closter bunde  Nafnlig Rolff Houge  for 1 Rdr 1 mrk 3 s. er at bekomme  dertil de Samptlig Eensstemmig Suarit  iche Ringeste schielling Verd Hos for:ne Rolf War Att BeKomme; Widere end halff

 

1690: 51

 

tredie (2 ½) tønde .. (forkortningstegn for havre) Korn, som thil forn er Aff Kortet, Resten Har ombudzmanden Sr: Frjmand taget paa hans fordring.  Derpaa fougden begieret Tings Vinde, Som ting Mendene iche Viste at Veigre. Mens Saa i Ald SandHed at Were,

 

Høyagtbahr och Welfornehme Mand Sr: Johan Frjmand, Loed læsse it Skiøede Hannem Vdgiffuet Aff Høy ædel och Welbaarne Hr: Niels Krogh (Kragh) til Egeschoug  Estadz och Justidz Raad; paa hans Suoger  Greff Ottæ Randtzous, epter gifu/en Fuldmagt och Egen Wegne; Liudende Paa Effter Skreffne Goedz, liggende udj {Opdal} Skaanneuig schib:  Nemblig,  Molnes  schylder Aarligen toe Løb/e/r,   Lechnes  trej Løb/e/r Smør,   Suindland  Halff Anden Løb Smør   Tvet  Toe pund Smør, it Gied schin,   Skaalnes  It Pund Smør,   Sanduig  Een Løb Smør  it Giedschin,   Øffstebøe  Fiire Løb/e/r Smør  toe Huuder,   Tungesuig, tre Løb/e/r Smør  toe Huuder,   Millie, med Millieteigen  Een Halff Løb Smør.  Huilche Goedz de Arfueligen er tilfalden, Effter deris Sl: frue Moder, Som Hun Aff hans Ko: Ma: Allernaadigst war thilschiødet,  Samme schiøde Vnder Niels Krogs (Krags) Haand och Zeigel, och til witterlighed høyædle och Welbaarne Hr: Baron Friderich Kragh och Welædle Hr: admiralitetz Raad Christian Skiøning, Vnder haand och Zeigel. Aff dato KiøbenHavn den 14 Aug: 1690.

 

 

 

ANNO 1690  Den 23 och 24 octobr:  Blef Holt Høste  Skatte och Sageting Paa Silde udj Etne schib:, med dedz Skibredz Almue. Neruerinde Welædle Hr: Major Cuscheron  Kongl: Ma: fougidz Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus  bunde Lens Manden Erich Silde, med Meenige Almue samme thid thil stæde war.

  Huor da blef thilnefnt Retten Att Betienne, til Aaretz Vdgangh epterschreffne Ting Mend  Nemblig

 

1690: 51b

 

Toer Nernes, Torben Laursen Haaland, Haluor Lunde,  Toer, och Erich Wennie, Torchel Tuette, Torben Skiold, och Knud Frette

  Huor da Først blef Sat ting, och Ting fred Liust,  Sampt fredliust Alle hans Kongl: Maytz: och Benneficerede Skouge,

 

Dernest Liudeligen Lest och Kund giort Alle de forHen, Ved Ous schib:  Folio 43 et 44. Extraherede hans Kongl: Maytz: breffue och Forordninger  Sampt Andre Ordre och befallinger.

 

Høyagtbahr, och Megit Fornehme Mand Sr: Johan Frimand Loed læsse it Skiøede, Til hannem aff Høyædelbaarne Hr: Niels Kragh til Egeschoug  Ko: Ma: Estatz och Justitz Raad  Paa hans Suoger  Greff Otte RandZougs, Effter Giuen Fuldmagt och Egen Wegne, Vdgiffuet  Liudende Paa Endeel Jorde goedz Vdj Norge, iblandt Andet herudj Etne schibred  Wettestøe, Een Løb Smør  Een Hud,   och Lille Bierchenes  Een Løb Smør och En Hud,  huilche Nest thilforn, Ved Skaanneuig schib: Folio 51 Findes Extraherit och daterit.

 

Erlig och Welagt Mand Jacob Børgesen  Boende Paa Walen i Skaanneuig Skib:  loed læsse it Skiøde til Hannem Vdgiffuet, Aff Høy Ædelbaarne Holgier Reedz til Palsgaard  Hans Kongl: Ma: Justidz Raad, Liudende Paa hans Kongl: Ma: Anpart Korn tiende, Vdj Etne Prestegield och Skibrede  Som Welbe:tte Holgier Reedzes Sl: Hr: fader Piter Reedz Aff høyst be:tte Kongl: Mayt:  Sallig och høyloflig IhuKommelse Koning Fredrich Den Tredie  Aller naadigst til Skiødet in Anno 1665  d: 19 octobr:  Samme Vnder Hr: Holgier Reedzes haand och Zeigel, och til Witter\lighed/ hans fætter  Hr: Henrich Bielde til Skierelgaard,  Aff dato PaldzGaard d: 22 Aug: 1690.

 

Rasmus Haaland, End nu Anden Gang Ladet Citere Laurs Johansen Tielmeland  Soldat  Aff

 

1690: 52

 

Skaanneuig schib:  formedelst nogle, W-beqeuembs ord Hand schal Haue ladet falde paa Skiold Vdj it Brøllup.  Rasmus Haaland En Nu (end nu) præsenterit  och thil sPurde Soldatten Laurs Tielmeland, om Hand Vilde staae Ved de ord Hand Hafde talt udj Brøllupet Paa Skiold.  Suaret  hand intet Viste at Haue talt noget Rasmus Haaland thil forKleinelse, i nogen Maader. Huor fore Hand Ragte Haalandz Manden haanden  och Rasmus loed sig och benøye, Naar Lauritz Tielmeland Hann: nu offentlig, ErClerit, och it frit ErCleringsbreff Att forschaffe, dette Soldatten nu giorde, med Saadanne ord, iche noget V-Erligt med Rasmus Haaland Att wide, Andet end det En Erlig Mand i Alle maader wel Eigner och Anstaar  och Sagen Saa Att were opheffuet Sampt død och Magtisløs,

 

Gunder Norimb Ladet stefne Oven Ramme for Marcheschoug Hug udj Hans March,

  Oven Ramme Møtte och Sagde ichun Hafue Hugget en Alm stue  Som Toer Nernes Hafuer Giffuet hannem forloff till, Huilchet Toer Nernes, nu for Rette/n Wed stoed  och BeKiende Oven Ramme, at samme Stue bleff Hugget, ofuen for Wiig Øde Jordz Lade,

  Saasom Toer Nernes nu Gaar imellemb Sage/n Paa Oven Rammes Wegne, Da Hafuer Toer Nerness til først Kommende Waarting Att schaffe dend Seeneste paa Aasteden affsagde Laug Mandz domb i Rette, Siden schal gaaes Huis Ret Er,

 

LisPet  Sl: Joen Krommetidz, ladet stefne, Rasmus Pers: Kaldemb, Som thilforn Hafuer boet Paa hendes Gaard  for resterende Landschyld  Penge 9 ½ mrk. Huilche hand iche Kunde Benegte  mens Sagde LisPet Hafde giuet sam/m/e Landschyld effter. Huilchet Hun ingen ingen!! lunde Vilde thil staae,

  Rasmus beRaabte

 

1690: 52b

 

Sig Paa Windisbiurd, Zivat Waae, Som bleff forelagt Æeden  Mens intet Ville Vinde denne sinde.

  Thj er nu Affsagt  at Rasmus Persen Grindemb, inden fembtende daug effter Loug/en Skal betalle de Resterende 9 ½ mrk till LisPet Crommetej  med forAarsagede omKostning 2 Slettemrk  och det Vnder Namb och Wurdering, epter Lougens Maade.

 

Tøris Øyen ladet stefne Ingemar Røgh, formedelst hand iche Vil Betalle ½ Rdr, Hand Hannem er Skyldig, Paa HalffAnden Rdr, Hand Hann: laant Hafuer,

  for:ne Ingemon Røgh, møtte, Och beRaabte Sig paa en tuistighez, Hand Hafde om en Øgh, derpaa Hand Siger at Restere 3 mrk.  Huilche Vndschyldning Ingemon, iche Kand Befrje  mens Hafuer de prætenderede 3 mrk, till Tøres Øyen, inden fembten dage att Betalle, med omKostning 2 mrk, och Vnder Excution effter Lougen,

 

Sr: Frjmand ladet stefne, Olle Raadzmand, paa Eigenes for Resterende Rettighez, Penge 7 mrk 12 s.

  for:ne Olle AnRaabt, mens iche møtt. Lens M: Erich Silde Suaret hans Vegne; det hand bad Sig Vndschylde, fordj Hand motte Reise till Bergen  och Hafde intet til betalle med.

  for:ne Olle Raadmand Paa Eigenes Paa legges til Neste ting at Sielff [møde] thil stede, eller och lide domb,

 

Tieran Egeland stefnt aff Niels Eliæsen Giere, Formedelst hand imod Arrest Hauer terschet udj hans Lade forleden 89  och ført Sig sielff Kornet thil nøtte, Och der Hand Tieran thil sPurde, effter Huis Ordre Hand terschet, Suaret Hand  LensManden Erich Silde Hafde Giffuet hamb forloff dertill, Huilchet Hand Ville beuisse, med, Eliæs Eliæsen Fosse och Siuer Egenes.

  Lens Manden Hertil Suarit, Det Aldrig

 

1690: 53

 

Skulle Beuises Hand Gaf Tieran forloff  Mens beRettet at giorde Arest Paa Samme Korn, Hos Tieran Egeland  och beKomb deraff till Kongens schatt 12 Waager  och Niels Eliæsen beRetter det war, til 5 ½ Rdr Tieran Terschet.

  Bemelte Tieran AnRaabt, mens iche møtte  Ifuer Eigeland suaret Hand war siug. Huilchet Hand doch iche med Æed Ville beKreffte;

  Thj forelegges Tieran Eigeland Sielff til neste ting at møde, och suare Hertill Huor Kornet Aff bleff; och Huemb der gaff hann: forloff at Tersche, Siden gaais Huis Ret Er,

 

Ko: Ma: Fougitz fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus TilsPurde Samptlig Almue, thillige med Ting Mendene om dennem Er Witterligt, noget Hos Epterschreffne  Som Har Werit Hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closter bønder, for forleden Aar 1689 Resterende Skatter Er at beKomme, Nemblig  Hos Niels Liusnes for En Rix dlr  En mrk  En schielling   Hos Halduor Persen Giere  3 Rdr 2 mrk 1 s.   och Hos Niels Johansen Giere  3 Rdr 2 mrk 1 s;  Huor till Samptlig Almue, tillige med Laug Rettet, och Ting Mendene, Eens stemmig, och Erenstligen Suaret, iche En Skielling Eller Skiellings werdj Hos eller effter nogen disse trende Beneffnte Er til BeKomme, Thj Niels Liusnes i fra Gaarden, och leffuer i største Elendighed, Haluor Persen Giere, Rømbt bort for fattig domb med quinde och børn, och intet fantis effter hann:  Niels Johansen Giere i fra Jorden, och Er Slet intet Eyende   Derom Welbe:tte Kong: Ma: fougitz Fuldmegtig war Tings Vinde Begierende, huilche Wij Ting Mend iche Viste hannem at Benegte  Mens Saaleedis udj Ald Sandhed att Were som proponerit Er  Widner.

 

1690: 53b

 

 

 

ANNO 1690  Den 27 och 28 octobr:  bleff Holt Høste  Ledings  Skatte och Sageting, Paa Houge udj Fieldberg schib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerinde Kongl: M: Fougitz fuldmegtig Erich Cassimerus  bunde Lens M: Sifuer Houge, med meenige Almue samme thid thilstæde war.

  Huor da bleff Tilnefnt Retten til betienne, Aarit omkring, effter Skreffne Ting Mend  Nemblig  Hans Neruig, Lauritz Tvet, Erich EsPeland, Johannes N: Houge, Tøris Giereuig, Kolben Vdbiue, Zigge Wage, och Tolleff Eie;

 

Huor [da] først blef Sat ting, Sampt ting fred liust,  Saa och Fred liust Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge.

 

Dernest Liudeligen Kundgiort Alle de Forhen Wed Ous schib:  Folio 43 och 44  Extraherede Hans Ko: Ma: Allernaadigste breffue och Forordninger.

 

Lens Manden, Ladet stefne, Olluf Øchland, Formedelst Hand schal Haue Hugget, eller flaat Borch udj Biør/n i Fieldetz Skoug,

  Be:tte Olle møtte, och sagde Sig med Biørn i Fieldet at vere forligt, och Sagde sig iche at Haue flaat meere Borch end som til en stoch Att Barche med.

  Be:tte Olluf Øchland Affsognet, for hans Forseelse For Hans fattigdom schyld for 3 lod Sølff.

 

Anders Kaaresen  Soldat, Loed læse en Bøxel Zeddel til Hann: Vdgifuet, Aff Kiersten Christens datter och hendes Formønder, Hr: Elias Eliasen, Sogneprest i Skaanneuigen, til Witterlighed, Liudende paa En Halff Løb Smør, och ½ Hud, i dend Gaard Tindeland, Som Anders Siuersen, for Hann: Affstaait Hafuer, med Saa schiel Anders Kaaresen at Egte hans Stifdatter Guren Michels datter, och Haf/ue/r Betalt en fierde deel høyere epter Lougen, Saasom der findes nogen Lejlighez aff Tømmer Hug,  dat: Tvet den 27 Julj 1690.

 

 

 

Anno 1690  Den 28 octobr:  Waare Wij Effterschreffne Benedix DiurHus, Sornschriffuer, udj Sundhor Len, och til Halsnøe Closter sammestedz  Steen Oppemb,

 

1690: 54

 

Olle Stefens: Ind Biue, Mattias Hisdall, Niels Kaatte, Goutte Stangeland, Torben Hambre, Christen Alne, och Gunder Lij, Samptlig Æedsorne Mend paa Halsnøe Closter goedz Vdj Fieldberg schib:  forsammelede Paa Vlfuenes Retten til Betienne  Neruerinde Forwalter/en off/ue/r Halsnøe Closter  Sr: Johan Frjmandz Fuldmegtig M: Niels Olsen, med bunde Lens Manden Anbiørn Vlfuenes

 

Huor da i Rette præsenterit Jørgen Colbensen, boende wed Aaruig saug  Som Hafde Ladet Antaste, en Tiuf wed Nafn, Ingebregt Johansen, Barn føed i Drammen Paa Strømsøe, med endeel hannem i fra staallen Kaaster  som bestoed udj Penge 18 Rdr 4 mrk 9 s.  och femb Sølff Zignetter  Vjer!! (Vejer) 4 ½ lod  á lod 2 ½ mrk  er 11 mrk 4 s.  Er tilsammen  20 Rdr 3 mrk 13 s:  huoraff bleff frem ført i Retten 10 Rdr 4 mrk 9 s. och de femb Zignetter  och otte Rdr beKiende Jørgen Colbenssen, at Haue Vdlagt, at Kiøbe sig VnderHoldning for,

  Tiuffuen Ingebregt Johansen i Rette fremb ført och Kunde iche benegte, denne groffue formastelse Joe  /: desuehr :/  aff Hannem at begaaet  Som Hand frj Villigen thilstoed, obenbe:tte Penge, 18 Rdr 4 mrk 9 s.  thillige med de femb Zignetter, at Haue Vdtaget aff, Jørgen Colbensens Skab, som Alt laae i denne nu i Rette lagde Leritz Posse, och war det en Søndag Hand Giorde denne onde Gierning; och fant Jørgen Colbensen och hans Følge, Hann: med Kaasterne, wed Buch Van see, Paa Øde Gaarden, och war Pengene med Zignetterne enda Hos Hann: i Behold. Paa 3die daug  thj onsdagen nest effter  Naaede de hamb som forbe:tt

  Jørgen Colbenssen thil sPurt om Hand iche wille Vdføre denne Sagh imod Tiufuen, Suaret  Hand det iche Kunde Vdstaae, mens indschiød det i øffrighedens Hender  och Meentte de burde Søge dend Sagh.

  Saasom Jørgen Colbenssen, Hafuer offuer leffuerit Tiufuen Vdj Ombudz mandens hender  da Satte Fuldmegtigen Niels Olsen, Vdj Rette, om for:ne Ingebregt Johansen, iche bøde!! (burde) lide effter Lougen, at Kagstryges och Tiuffs merche i hans Pande.

 

1690: 54b

 

  Da Epter Tiltalle  giensuar  oc Egen BeKiendelse och denne Sags Eigentlig Forefindende Beschaffenhed  Da Saa som Ingebregt Johansøn, Barn føed Paa Strømsøe wed Drammen herudj Norge  FriVilligen, och Aabenbahre nu \for/ Retten, Hauer Vedstaait och BeKiendt, at Haue Vdtaget, aff Jørgen Colbensen, boende wed Aaruig Saug, Hans Kragschab!! (Kråskap) Rede Penge, Atten Rdr  Fijre Slettemrk  Nj Skilling, och \femb/ Sølff bunde Zignetter, BeReignet til Elffue Slettemrk och Fijre Skielling, och dermed bort Rømbt, och iche Naaet Hann: dermed, Førind Ved Buck Van See, Paa Øde Gaarden,  Och Som Voris Aller Naadigste herre och Arffue Konges, Aller Naadigste Vdgiffne Lov, Siette bogs, Syttende Capitell, 37 Artichel, iblandt Ander forClarer,  Att Huo som Befindes første Gangh, med stort Tiuffuerj, som Kand Vere Tiuffue (20) Loed Sølffs Wærd.  Och Saasom dette Tiuffuerj langt deroffuer gaar  Thj Kand Wij iche Andet Viide herudj at forefinde End Joe for:ne Ingebregt Johansen, effter samme 37 Artichels indHold bør at Kagstryges \och/ at Haue Tiuffs merKe,  Och der for V-den effter Samme bogs ibm: Capitel, och forgetiuffuende Artichel, at Betalle til dend Hand staal i fra Igield, och Tvigield, det Er først Saa meget som Hand stael i fra Hannem, och dernest dobbelt Saamegit, Och Haue forbrut hanns Hofuet loed til hans husbond,   dedz.

 

 

 

Anno 1690  Den 30 och 31 octobr:  Blef Holt Høste  Ledings, Skatte, och Sageting, Paa Nere Wallen Vdj Fiere Skib:  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: fougitz fuldmeg: Monss: Erich Casimerus  bunde LensManden Tolleff Hougland, med Meenige Almue samme thid thilstæde war.

  Huor da blef thilnefnt Retten til Betiening, til Aaritz VdGang  Nemblig  Gunder Biordall, Tron Nere Wiigh, Ifuer ibm:  Laurs Hofde, Torgier Nunslij, Toer Erffuisuog, Tomes Tvette och Olle Biørcheland.

 

Och da Aff Kongl: Maytz: fougitz fuldmegtig

 

1690: 55

 

Sat ting, och fred liust,  Sambt fred liust alle hans Hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

Dernest Liudeligen Lest och Kund giort, Alle de forHen Wed Ous schib:  Follio 43 och 44, hans Ko: Ma: Extraherede Breffue och Forordninger.

 

Gunder Størchersen  Soldat  loed læsse, en Bøxel Zeddel til hannem Vdgifuet, Aff Monss: Anders Mørch Paa dend dyderige Matrone Dorete Schielderups Vegne, Liudende Paa 2 Løber Smørs Leje, udj dend Gaard Ouffue Herudj Fiere schib:  Som Sl: Hans Oufue i fra døde, och Hans effterlatte Enche Att Egte, och Skal betalle udj første bøxel Penge 20 Rdr. Samme dat: Fladderagger d: 16 Jan: Anno 1690.

 

Knud ….sen (Jensen/Joensen??) loed læsse en bøxel Zeddel til hannem Aff Sr: Johan Frjmand Vdgiffuet, Liudende Paa 1 Løb Smør och 1 Hud, liggende Vdj hans Ko: Ma: och Halsnøe Closters jord  Frambnes herudj Fjere schib:  och betalt udj førstebøxel Penge femten Rdr  Samme dat: Halsnøe Closter d: 14 Jan: 1690.

 

Christen Pedersen, thil forn boende udj Ryfølche  loed læsse en bøxell Zeddel til hann: aff dend Hederlig och Wellært Mand Hr: Hans Menz Vdgiffuet, Liudende Paa En Løb Smørs Leje, udj en hans Ko: Ma: Allernaad: Benneficerit Jord, til FindAas Presteboel, Kaldes Aasse, och derfore Betalt, første bøxel, effter Lougen, som bør Vere thj Rdr.  d: FindAas d: 3 Junj 1689.

 

Haluor Olufsen, Loed læsse en Bøxel Zeddel \til/ hannem Vdgiffuet Aff fuldmegtigen Paa Rosendall  Mons: Jørgen Pedersen, Liudende Paa En Løb Smør, liggende udj dend Gaard Sundføre Her j Fiere schib:  Huor udj bøxelen ej er Ind ført, mens Lejlendingen beRetter Att Haue Giffuet i førstebøxel, med støfle Hude/n  Penge 13 Rdr. Samme Dat: Rosendal 6. Martij 1690:

 

1690: 55b

 

 

Niels Nere WieHofde, i Rette fordret formedelst Haue slaget, en liden, Olluf Rindens Søn. Huilchet Niels Nere WieHofde, nu for Retten, iche Kunde i fra gaae, Joe aff HastigHed, at Haue giffuet Olle Rindens Søn Henrich Olsen, it Slaug med Nef/en, fordj hand Hafde Kiørt hans Hors (hest),

  Olle Rinden Sagde hand Hafde Slaget hans Søn Vnder Øret, Saa Kinden War ophoffnet.

  Partterne forligte dennem thilsammen for Retten  Saa Som Almuen, och Laugrettet Testerit  at for:ne Niels N: WieHofde er en Heel fattig Mand, och dertil med Wan Vittigh  thj Er Hand effter Kongl: Ma: Fougitz beuilling, thil Kient, och forschaanet med halff bøder Att Betalle til hans Ko: Ma:  Nemblig, Nj lod Sølff,

 

Knud SelsAass Stefnt aff Lens Manden, for fortillig med hans quinde Zynneve SelsAass,

  For:ne Knud møtte, och Sagde at Handz quinde Hafde Sagt til hann:  det war ichun trende V-gger Hun Kunde Reigne till,

  Lens Manden Tolleff Hougland protesterit och Meentte det war Otte V-gger Hun Komb fortillig.

  Effterdj Herudj falder tvist  da Hauer Lens Mande/n Tolleff Hougland, til Waartinget først Kommende at schaffe Vdførlig Vnd!! (under) Rettning Naar deris brøllup stoed, Saa och Naar barnet bleff født;

 

Maleene Joens datter Fagerland, ladet stefne Lars Olsen Føre, For en Rdr Hun och Hendes Sl: Mand Hafuer giffuet Vd paa it Hus, de Skulle Haue Kiøbt aff Hannem,

  Hand beKiende dallere/n at Haue BeKommet, mens war opsagt Kiøbet, och Hafuer Siden Solt sam/m/e Hus for femb Rdr. Mens Malleenes Sl: Mand Skulle Haue Giffuet 6 Rdr.

  Affsagt  Naar Laurs Olsen Føre, beKommer effter Lauge/n Ru!! Kiøb dend Forgetiuffuende Part aff de 6 Rdr  Som er 14 s:  Saa bør Laurs Olsen betalle till Maleene Fagerland Igien Penge femb mrk 2 s.  och det Inden fembte/n

 

1690: 56

 

dage effter Loug/en Vnder Excution udj hans boe  och Vdj forAarsagede omKostning 20 s:

 

 

 

Anno 1690  Den 3 och 4 Novembr:  bleff Holt Høste, Sage  Ledings och Skatteting, paa Leeruigen, udj Føyens schib:  med dedz Skibredz Almue  Neruerinde Kongl: Ma: fougit  Wel Ædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen DalHofd, bunde Lens Ma: Knud Hysingstae  med Endeel Almue meere samme thid thilstede War,

  Huor da bleff thilnefnt Retten till Aaritz Vdgang at betienne Epterschreffne Ting Mend  Nemblig  Willumb Holme, Daniel Børøen, Olle Løchling  Hans Wiche, och Niels ibm, Ifuer Øejord, Erich Biøruig (Biørneuig) och Osmund Worland.

 

Huor da først Kongl: Ma: fougit Satte ting, Liusde ting fred  Sampt fred liuste Alle hans Kongl: Ma: och Benneficerede Skouge,

 

Dernest Liudeligen Lest och Kund giort, Alle de forHen Wed Ous schib: Extraherede Kongl: Ordre och Befallinger.

 

Hans Kongl: Ma: Høybetroede Justidz Cammer, och Justedtz Raad  Sampt Landt Coms: Nordenfieldz Vdj Norge, Welb: Hans Christoffersen Hiort, Loed læsse it Skiøde till hann: Vdgiffuet aff Kongl: Ma: Tolder wed Sundhors Toldsted  Sr: Christian Magnus  Liudende paa dend Gaard Horneland, med Vnderliggende Øde Jorder, Biercheland och Hadtland, Aarlig Skyldende thilsammen Tre Løb/e/r och it Pund Smør  Toe Hunder och fjre Skilling Penge, med de nu Paa Gaarden findende Huuser och Biugning, och til det!! (det til) Evindelig Odel och Eye, Efftersom der fore er Annammit fuld betalling, Minste Penge med meeste,  Samme Vnder Welb: Christian Magnuses haand och Zignet  och til Witterlighed, de Welagte Mend Michel Iversen Gram, och Jens Madzen Bech  Huilchet ichun aff Jens Madzen er Vnder Skreffuet och Forseiglet  aff dato Bergen d: 4 Julj 1690.

 

Kongl: Ma: Toldbetientt  Sr: Bastian Christensen, loed opbiude, endeel Hand foet Pandt Hans Wærmoder  dend dyderige Matrone Sille  Sl: Mogens Giønges (Giøngs)  er aff Otte Andersen, Som er Seglet Vnderelandz (utenlands?)  Sat til Wnderpant, For Penge Sextan Rdr; om denn: det Agter at indløse, enten hand sielff  børn

 

1690: 56b

 

eller Arfuinger, At de da dennem med Penge, Rentte och opløbende omKostning, lader indfinde, inden Aaritz Vdgang  ellers det at lade wurdere, och derudj Søge Hendes Betalling Saauit det Kand thil stræche,  Goedzet bestaar udj effter følgende,  it gl: Wan!! (Waan) Huss  Willumb Weff/ue/r tilforn tilHørende, som Anders Skreder nu i boer, staaende Paa Orning Gaardz Grund, toe sengedynner, 1 dun dyne  2 Puuder, och 2 støcher Randet SPorlagen, 3 tin fader  7 Tin terlerchener, 1 Tin breh!!, jt SaltKahr, 2 tin schaaler  1 tin potte, 2 Mesing liuse Armer, 1 Mesing liuse stage, 1 Mesing Bor Ring, 1 Jern Bagstehelde, 2 Skieringer, 1 Gryde och 1 Bismer.

 

Karen  Sl: Christoffer Jensens   Henrich Nyensted, och Minch Van Høven aff Bergen  Loed i Rette legge wed deris Fuldmeg:M:!!  Monss: Erich Cassimerus  deris Vdgiffne Skifftlig!! (Skrifftlig) Kald Zeddel effter Welædle Hr: Laug Mand Coches Fuldmeg: wed Laugtings Retten  Sr: Hans Hanse/n  Raad Mand udj Bergen  Angaaende Førgetiuffue och Sex flossede Nat trøjer  och Treduffue och femb Par Stripstrømper,  Siden Sornschrifuerens aff Sagde domb d: 28 Martj Nest før, er op daget Aff Gunder Steensbøe, Willumb Eritzland och Olle Kullesejd  Huilche Trende nu Hid stefnte til forClare, Wed deris Æed  om de iche Haffde Wist, Wiching Erichsen Wiig, och Hans Med følgere Haffde opslaget Sl: Christoffer Jensens Kiiste Førend de fant de offuen be:tte Nat Trøjer  eller om de iche Har Hafft nogen Anleedning aff dem (denn:?) om dette goedz, med Huis Videre dennem Vdj denne Sag Kand worde tilsPurt,  til Huilche tid ichsaa Att møde  stefnes {ochsaa} for:ne Wiching Erichse/n och Hellie Knudsen Wiig; Knud och Laurs Johannesønner  och Pouel Hus Mand  til AnHøre de Indsteffntis forClaring. Disligeste Warsel giues Welædle Hr: Borg:M: Falch Lauritzen Att were til wedermælle  samme d: Bergen 24 7br: 1690.

  Alle Ind stefnte møtte thil stæde och Wedstoed sielff Att Haue faait Louglig Warsel.

  for det Andet Indlagde Cassimerus Welædle

 

1690: 57

 

Hr: Laugmandz Fuldmegtige, Sr: Hans Hansens Affsigt, d: 15 7br:  Imellemb Wiching och Hellie Wiig  Knud och Laurs Johannesønner  och Pouel Husmand Paa Eene, och den for V-Lychede Schipper  Sl: Christoffer Jensens Enche Karen Mogens datter och Interesserede [paa den anden side]?

  Affsagt.  Som Henwisser denne post til Hiembting.

  Och da først epter dommens Anledning och Fuldmegtigens Fuldmagt effter at Ædens ord de ind stefnte er fore lest.

  Dertill de Indstefntte Willumb Eritzland, Gunder Steensbøe, och Olle KullisÆid Suarit gierne baade och Huor paa Eschis {H}Ville Sige deris SandHed  Mens paastoed, och formeentte de denn: Wed stefne Maall søgte, burde betalle, och Indstaae denn: for Ald Paa følgende omKostning.

  Och da først fremb stoed

  For:ne Willum Erichsland!! (Eritzland)  Som epter thil sPørgelse, Frjmodeligen Suaret {Att}, och Wed stoed At Hand thillige med hans følge  Gunder Steensbøg, och Olle KullesÆid, {tredie} Pindze Afften nest forleden, Kom i fra Bergen, lagde de med deris baad, op wed Øx Hammeren, at søge, epter Wad steene, som de bruger til fische med, da som de Gich neder til baadz Igien, Fandt de en Pache, udj en stryleritz Sech ind pachet, Huor udj fantis Førgetiuffue och Sex Nat trøjer, och treduffue och Femb Pahr strømper, \Runden/ om war pachen om wunden med Seigl traa, Huilche Sech med traaen war Heel forRaadnet, och laa samme pache øffuerst i fløemaallet, Som Wel i stoer Flod Kunde Were op fløt  och Kunde intet ErAgte, det med Mennischens Hender Att Were oplagt. Huilche Nat trøjer, och strømper de Anden Pindze daug leffuerit til Kongl: M: Fougit Hr: Borg:M: Falch Laursen, Paa Bieland  och intet i nogen Maade Viste noget Aff {de} Wiching och Helie Wiig, eller deris med Hauende

 

1690: 57b

 

At sige, Huerchen Huad deris begangne bedrifft Har Werit, ej heller dennem thilforn Kient, før nu de denn: Her seer,

  Gunder Steensbøe, schal Were Steensuog, Fremb Komb och wandt lige samme ord som Willum Eritz\land/ Wundet Hafuer; och War Hand dend første Som Komb offuer denne Pache, och Saa dend iche førend, Hand tog derpaa med Hans Haand, thj Hand tøchtis det saa ud som en steen,

  Derpaa de Begge \thilforn/ aff lagde deris Fulde Æed,

  Olluff KullesÆid forClaret, Wed Æed, I Alle maader Saaleedes at Were passerit Som forHen wundet Er.

  De Wiig Mend  Wiching och Hellie, Sampt Knud och Laurs Johannesønner, och Husmande/n Pouel {husmand} møtte och suarte, ochsaa Aldrig at Haue Seet, disse nu Indsteffnte Trende danmend!! (dannemend?) \Føren nu/, Langt mindre denn: Kient,

  {F…d} Fougden Sr: Falch Laursen DalHofd i Alle maader Wed stoed samme Nat trøjer och strømper at Haue Annammet  och Igien thil Ved Kommende giort {giort} Rigtigh/ed for;

  Fuldmegtigen Monss: Erich Cassimerus begierede intet Videre, end Att dette maatte Giues beschreffuen  Huilchet iche Kunde Benegtes,

 

Johannes NorHuglen ladet stefne Anders Augdesteen formedelst Hand i LensManden Knud Hysingstadz, Hans SoelHoug och Laurs Eschelandz Neruerelse, der de paa Rettens Wegne, Komb til hannem, For en Mageløs Skielm:

  Paa Johannes NorHuglens, wegne; præsenterit Bertel Hansen, och Olle Johannesen i deris Fade/r/s sted. Saa som Hand er en Schuog Mand, och Begierede Att Windisbiurderne, maatte bliffue forHørt.

  Paa Anders Augdesteens Wegne, møtte hans quinde, Anne Jeronimus datter, och Hans

 

1690: 58

 

Søn Rejnert Andersen; Som paastoed, Hendes Mand Hafde iche Skielt Johannes Harmandsen Anderleedis end om en Jegt Wed.

  Anlangende Skielderiet, da først fremb Kaldet  Effter at Æedens ord, for denn: bleff oplæst,

  Lens Manden Knud Hysingstae, som wandt wed fuld Æed, at som Hand, thillige med Hans SoelHoug och Laurs Escheland, war paa Rettens Vegne, Att stefne Anders Augdesteen, for Johannes Harmandsen NorHuglen, til Høstetinget forleden Aar. Da Sagde Anders Augdestee/n til denn:  Att Johannes Harmandsen war en Skielm, Ja en Mageløs Skielm,

  Dernest fremKaldet Hans SoelHoug  Som want wed fuld Æed  det hand Hørde Samme thid Samme Ord som Knud Hysingsta wundet hauer, det Anders Augdesteen Sagde, Johannes Harmandsen war en Skielm, Ja en Mageløs Skielm,

  Laurs Eskeland wandt wed fuld Æed, det Hand samme thid Hørde Anders Augdesteen, Sagde  der Hand war med At stefne hann: til Høste tinget forleden, for Johannes Harmandsen  At Johanes Harmandsen, war en Mageløs Skielm,

  Anders Augdesteens Kiereste begierede opsettelse i Sagen til Neste ting, Huor lenge dette BeRoer.

 

Laurs Petterteigen ladet stefne, Eling GrønAass formedelst it quer\n/Huss som hans tienner, Har ladet opbrende,

  Eling GrønsAass møtte, och Vilde Sig Vndschylde at Hans dreng war W-møndigh  och Hand sielff miste, baader Meel Secher, och Andet.

  Lauris Peiterteigen Eeschede domb;

  Laurs Peiterteigen Sagde at Vere forligt, med Arne GrønAass for 2 Rdr  som war med Elings dreng

 

1690: 58b

 

  thj er nu for Retten affsagt  det Eling GrønAas bør betalle till Laurs Peiterteigen, ligesaa meget Arne GrønAas med hann: er forligt om  Nemblig  Penge Toe Rdr  och j forAarsagde omKostning Penge 24 s:  och det inden Femten dage, effter Lougen  Vnder Excution udj hans boe.

 

Joen Ø: Grindem ladet stefne Olle Endresøn Totland formedelst en Øgh Hand Haf/ue/r ladet forKomme for Hannem, som Hand Hafde, at Hage!!  formedelst det brug hand Kunde Behøffue at Kiøre dermed;

  De tvende bleff for Retten foræehnet  at Olle Totland schal giue, Joen Grindem, 3 mrk och 20 schielling Tegne Penge, och dermed forligt  huilche fjre mrk  4 s: Olle Totland Hafuer at Betalle, Joen Grindemb Inden Femten dage Vnder Excution effter Lougen.

 

En Halsnøe Closter bunde, wed Nafn Østen Andall  Hafde i Reste!! (Rette) stefnt, Worlandz manden Osmund Nielsen Worland for Att haue Huggit udj Andals Skoug, 12 træer,

  For:ne Osmund Worland møtte och suaret det ichun war 9 træer, som Hand [siger]? at Hafue Hugget Paa hans egen Lejemaal.

  Affsagt  at denne Sagh remiteris til Aasted/en Paa begges omKostning  och Huemb da befindes Att Haue V-Ret bør omKostningen betalle

 

Michel Antonisen, Loed læse en bøxel Zeddel til Hannem Vd giffuet Aff Sr: Johan Frjmand  Liudende Paa en Hans Kongl: Ma: och Halsnøe Closter Jord, Kaldis lille Branduig  Skyldende Aarlig En Halff Løb Smør  1 fierding Hud  betalt i første bøxel Sex Rdr 1 ort. Samme daterit Halsnøe Closter d: 24 Janv: 1690

 

Jens Nielsen Wiche, Loed læsse en Bøxel Zeddel til hannem, Aff Anders Rasmusen Berge, och Johannes Andersen Tiong Vdgiffuet  Liudende [paa] dend Halffue Berge  Nemblig 3 SPand Smør

 

1690: 59

 

Huor aff Huer denn: Aff staar 18 mrk Smør, och Enchen och Hendes børn, 18 mrk:r Smør, och som Hand schal Ægte Enchen, da bøxler Hand ichun de 9 mrk:r børnen thil Kommer, Samme dat: Leeruige/n den 3 9br: 1690,

 

Olluff Erichsen Lod læsse en Bøxel Zeddel til Hannem aff Sr: Anders Mørch Vdgiffuet  Liudende Paa it pund och 8te mrk Smør, och toe 3die parter i en Hud  udj dend Gaard Sorteland, liggende paa BremNess, Som lenge Har ligget Øde, och ingen Har ladet sig indfinde dend att Bøxle; V-den bøxel bort fest  Alleniste betalt Tøfle Hude/n 1 Rdr  Sam/m/e daterit FladderAgger Siette Decembr: 1690!!

 

 

 

Anno 1690  Den 6 och 7 Novembr:  blef Holt Høste, Sage!! (Schatte)  Ledings och Sageting, Paa Windenes i Waags schibred  med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Monss: Erich Cassimerus  Lens Manden Jens Dauer  med Endeel Almue meere samme thid thil stæde \war/

  Huor da bleff thilnefnt Retten til Aaritz Vd Gang at betienne  Nemblig  Jacob Asbiørns: Heffuerøen, och Jacob Jacobsen ibm:  Haagen Drønnen, Laurs Stangeland, Joen och Ingebregt Santor, Ingemoe IngelVigh, och Haluor Raaben,

 

Huor da først blef Sat ting och Ting fred liust.  Disligeste Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge.  Disligeste thilliust ingen at Husse fredløss Mand.

 

Dernest Liudeligen Lest och Kund giort, Alle de forHen Wed Ous schib: ExtraHerede, Hans Ko: Ma: breffuer och Forordninger,

 

Sr: Lauritz Madzsen  Residerende wed Engesund  Loed læsse it Kiøbe breff til Hannem aff Sr: Iffuer Knudzen Vdgiffuet  Liudende Paa dend 3die Part, udj Frue och NorHolmens Laxe waager, med bøxel, och Ald Anden Herlighez, aff Arrels Tid tilligget Hauer  Saa Ermelte Sr: Laurs Madzøn Hafuer Sig dend Saa nøttig att Giøre, som Hand best, Ved och Kand

 

1690: 59b

 

i Alle optenchelige, och gunstlige maader effter Norgis Lov, med widere dedz Meening Vnder Sr: Iffuer Knudzens, Haand och Zignet.  Actum Huglen, d: 4 Junj 1690.

 

Lens Manden Ladet Citere, Joen Møgster, och Laurs Stangeland, for Slaugsmaal, udj it brøllupet, Hos Niels Heffuerøen.

  Joen Møgster møtte intet  ej Heller nogen paa hans Vegne,

  Lens Manden Jens Dauer Hiemmelet, hand war lovlig warsel gifuen, och war med Jens Dauer husManden Niels Møgster.

  Laurs Stangeland, præsenterit och AnKlaget Joen Møgster, det Hand Slog Hannem trende Neffue Hug, Saa Huden Fulde med aff Pande/n.  Til Windisbiurd Begge Jacoboper!! (begge Jacop’ane) i Heffuerø/en  och war i stuen sam/m/e gange Begge de de Hederlige Mend  Præsterne, hederlige och Wellærde Mend Her Løffren (Søffren) Andfindsen; Sogne!! (Sogneprest?)  och hans medtienner Hr: Jørgen Anfindsen.

  Saasom Joen Møgster intet møtte, ej Heller nogen hans Vegne.  Thj Paalegges Joen Møgster til neste ting at møde, Saa frembt Hand iche Alligeuel, Vil lide domb til straff epter Lougen

 

Knud Hansen Huusseuig, stefnt for Egeschabs!! (Egte-) bøder, begaaet med Hans Egte quinde, Ingeborg Ols datter.  Wærmoderen Rangnilde Huuseuig møtte och Kunde iche benegte denne Gierning  thj brøllupet war wed Kyndismys tiider, och giorde Barsell Strax effter Paasche.

  Kongl: Ma: fougit Eschede domb.

  thj er affsagt.  For:ne Knud Hansen, nu til Holdende Paa Nere Flyensfehr, udj Opdal schib:  bør effter Lougen, bøde for Sig och Hans Hustrue Sex Loed Sølff och 3 q:tin  Som er 3 Rdr 2 mrk 4 s.  och were frj for Aabenbahre Skrifft.

 

1690: 60

 

 

Samuel Olsen RønHolm, paa Hans Hustrue Kristj Mogens datters Wegne Ladet stefne, Simen, Jossep, Laurs och Enchen RemmerEid, Item Knud Ryland, For hans Sl: WærFader Mogens RemmerEidz goedz, at frembuisse Huad breffue och Bescheen, de derpaa Haf/ue/r.

  Jossop med Interesserede møtte, och suaret  Naar Olle Haauig bliffuer stefnt  som Har breffuene Hos Sig, Saa Vil de suare.

  Denne Sagh remiteris til Aasteden, och alle Loedz Eygeres ind stefning, Siden schal gaaes; Huis Ret Er,

 

Olle Norfunden ind stefnt for En Halff Wogh Lax som Hand er Skyldig till Sl: Her Nataniels Enche, Huilche Hand iche Kunde Benegte  mens Paa \Raabte/ hans med Arffuinger Skulle Betalle med.

  Mons: Knud Ifuersen paa hans Søsters Vegne Eschede domb;

  thj er nu for Retten affsagt  att Olle Olsen Norfunden bør inden fembten dage betalle for dend Halffue uogh Landschyld Lax  Penge Siuff Slettemrk  med omKostning 2 Slettemrk.  och det Vnder Excution effter Lougen,

 

Høyagtbahr och megit Fornehme Mand Sr: Hans Hanssen  Raad Mand i Bergen  loed Wed dend Hederlig och Megit Wellærde Mand Her Søfren Andfindsen Breder udj Rette legge, En Obligation til Welbe:tte Hanssen, aff Sr: Hans Jørgensen Smit Vdgifuet  Liudende Paa Redepenge Toe Hundrede Rddr!! Courant Myndt  Som Hand Hann: effter Venlig Begiering och med forstragt Hauer, Som Hand be-!! (begierede?) med Rentte/n inden Aaritz Vdgang i Bergen Att Betalle, For huilche 200 Rdr Welbe:tte Hans Hanssen til Wnderpant setter dend Gaard Møgster, med

 

1690: 60b

 

tilliggende Lotter och Lunder  indtil Capitalen med Rentten bliffuer betalt. Samme Vnder Sr: Hans Smidz Haand och Zeigell. Dat: Bergen den 20 Febr: 1689.

 

 

 

Anno 1690  Den 10 och 11 Novembr:  bleff Holt Høste  Sage, Ledings och Skatte ting, Paa NesHafn, i Opdals Skib:  Neruerinde Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Erich Cassimerus, bunde Lens M: Gunder NesHafn, med Meenige Almue samme thid thilstæde war

  Huor da blef thilnefnt Retten til Betienne, til Aaredz Vdgang  Nemblig  Anders Møchlestae, Rasmus Sæed, Olle Bruntvet, Tomes Hoffuischland, Jens Øchland, Arne Lij, Knud Sør Eid, och Laurs Niels: Giøeuogh.

 

Huor da først bleff Sat ting, och ting fred liust.  Sampt fred liust Alle hans Kongl: Ma: och BenneFicerede Skouge.

 

Dernest Liudeligen Lest och Kundgiort Alle de forHen, Wed Ous schib:  Follio 43 et 44  Anteignede Hans Kongl: Ma: breffuer och Befallinger.

 

Welædle Hans Nielsen  Raad mand i Bergen, Loed Paa Madame Magdelena  Sl: D: Fabricij Wegne Aff Kiøben\Hafn/ Kundgiøre, och oplæsse Huis Hende udj Betalling, epter Sl: Baron Rosen Krandz Vdj Commissionen Aff de Kongl: Commissarier Vdlagt Er d: 28 Aprilis 1690  bedrager Sig til Penge 273 Rdr 5 mrk 13 s.  der fore Vdlagt Flyensfehr med Bøxel och Arbeidz Penge, i Opdal schib: Skibred!! beliggende, i Sundhorlen, Skyldende Aarlig Toe Løb/e/r Smør, 2 Huder, bygger meere, 1 SPand Smør och 1 fiering hud,    For 225 Rdr  Frøchedal ibm: med bøxel och Arbeidz Penge, Skyldende ½ Løb Smør For Penge 36 Rdr  med Anden Løsøhre til 12 Rdr 5 mrk 13 schielling   Samme Vnder Een de Kongl: Commiss: Borg: Hans Muntis Haand,

 

Anders Nielsen Sunde wigens epterleffuersche Rangnilde Arentz datter, Lod læsse och Kund giøre, dend Vdlegh, Hun for Hendes Fordring epter Sl: Hr: Baron Rosen Krandz Aff de høy:

 

1690: 61

 

Kongelige Commissarier Paa Rosendall 522 Rdr 4 Skielling Vdlagt Er, Nemblig

  Sunde  beliggende i Opdal schib: udj SundhorLen, schyldende med bøxel  Smør 3 SPand och ¾ Hud, med Sampt Vnder liggende Krem/m/er Sæde, Sunde Vigen, som giff/ue/r Aarlig 1 Rdr  och Husmandz Zædet Waagenes  Aarlig 1 ort  tilsammen 90 Rdr   Oppesidderne Haldor Rester bøxel, Landschyld, och grunde leje, for 88 et 89  8 - 3 - 12   for 6 tdr Korn  6 Rdr   HusManden Rester 3 ort,

  Røen med bøxel  ½ løb 6 mrk Smør  for 42 Rdr   Joen Rester første b: for 88  1 Rdr

  Øchland med bøxel  ½ løb S:  ½ Hud, bygger ligesaameget till  for 72 Rdr.   Rasmus Rester for 86 – 87 – 88 och 89  3 ½ Rdr   til forSkichring!! (forSichring) 2 Kiør.

  N: Lunde med bøxel  1 løb S:  1 Hud  for 108 Rdr.   Ingebregt Rester 1 mrk.

  Hegland med b:  1 løb S:  Bygger meere  1 løb,  84 Rdr.

  Wernøe med b:  1 løb Smør  ½ Hud  for 54 Rdr.

  Kierefior med b:  1 Pund 6 mrk S:  for 30 Rdr  1 stoer Kiel och 4 tdr Kor/n, for 22 Rdr.

  och det Vnder de tvende Commiss:  præsidenten och Borg:M: Hans Muntte i Bergen, deris hender och Zigneter.

 

Tomas Johansen, Boende Paa HøffuischLand, Loed læse it Kiøbe breff, Til hannem aff Monss: Peder Rasmusen, Boende Paa Stoere Linge, i Strandebarm schib:  och Hans Hustrue Margrette Eliæ datter Vdgiffuet, Liudende Paa 1 løb Smør, ½ Huud  liggende udj hans Paaboende jord Høuichland!! (Håviskeland)  och det imod Redepenge  Nemblig Fjre och Fjresindztiuffue Rdr  med Skiøtnings øhre. Sam/m/e dat: Store Linge d: 23 Julj 1690.

 

Olle Andersen Øffre Stølles Effterleffuende Enche, Zjre (Zjri/Siri) Sæbiørns datter, Loed læse it Kiøbe breff til hann: Vdgiffuet Aff Sl: Michel Præstbøes børn Laurs och Tomæs Præstbøe, aff Waags schib:   \..?../  Sl: Ingebregt Leites   Anne  Sl: Niels Kongsuigs,  Peder Landrø/en  och Mortten Drange  af Opdal schib:  Liudende Paa 2 pund och 3 mrk Smør med b:  udj hans Paaboende Jord Øffrestølle,  der forude/n Arffuet Sielff 21 mrk:r

 

1690: 61b

 

och det Øffrige imod Redepenge Fembtij och Een Rdr. Samme daterit Stølle d: 28 Maj 1690.

 

Erlig och Welfornehme Mand Peter Tiedzen Lamberg Hafde wed Skrifftlig Kald Zeddel ladet i Rette fordre Giert Pedersen, och Jens Knudzen, begge boende Paa VnneRimb, formedelst de Hafuer Giort Gewalt imod Hans Loulig Bøxel Rett Paa VnneRimbs <Waage/n>  och der effter at lide domb, effter hans forige i Rette lagde Skrifftlig Forsett. Samme Kald Zeddel dat: Terøen 27 octobr: 1690.

  Huilche Kald Zeddel de ind stefnte iche Kunde benegte Joe louligen at Vere warsellet.

  dernest ind lagde welbe:tte Peter Lamberg:  hans Skrifftlig bøxel Zeddel, aff hans ..(?) Hr: Baron Christian Rosen Krandz Vdgiffuet til hannem Paa \hans/ Fru Moders Wegne, Liudende Paa VnneRimbs Laxeuogh  Som Hand imod Fjre Rdrs Aarlig Affgifft schulle Niude Hans Lifs Tid, och Fantis Vnder teignet, med Sr: Jørgen Pedersens <haand> Vnder, at der er betalt i Førstebøxel Penge thj Rdr, bøxel Zeddelen daterit Rosendal, d: d:!! 10 febr: 1688. och dedz Vnderschrifft Terøen 20 octobr: 1690.

  For det 3die, indlagt, En Vdtog, aff Commissionen Paa Rosendal Vnder Sr: Jørgen Pedersen[s] haand  Huorledes och Huor for dend Waag er Vdlagt  Nemblig til Bye Fougden i Bergen  Sr: Hans Zemingsen Smit  For 80 Rdr.

  For det fierde indlagde Peter Tidzsen Hans Skrifftlig protest  Huoreffter hand Eschede domb, och beRettet For:ne Petter Tidzen det hand ommelte Onneruogs(?) (Onnerimbs?) \Vog/ Hafuer brugt Vdj thj Aars thid;

  Imod Sagen Att suare, Loed Sig ind finde, Paa Kongl: Ma: Bye fougitz Sr: Hans Smitz Vegne  Sr: Johan Frjmandz Fuldmegtig Niels Olusen (Oluffsen), Som Suaret Herudj, Paa Egen, och med jnteresserede Arffuingers Wegne, først til Peter Tidzens protest:  Att Hand søgte de OnneRimbs Mend, Saasom for Wold och Ran, {…} det de Hafde Hindret hans Loulig Fische fang

 

1690: 62

 

Huilche Sagh bye fogden Paa Sig togh at Haue gifuet Onnerimbs Mendene ordre til, Huor fore Sr: Smidz Begiering er, Naar be:tte Tiedz/en Søger Hann: til Hans Forumb, Vild Hand suare dertill, thj Hand sielff Agtet Waagen til {Waa} bruge, der fore Onnerimbs Mendene, Waagen Hans Wegne brugt.

  til Peter Tidzens ErHuerffuede bøxel Zeddel Suaret Niels Olsen, Sr: Smidz Vegne; at Hand formeentte, Eye, gich for!! (foran) Leje, och Som dend Hann: for en stoer Summa er Vdlagt  Meentte Hand Hafde frjHed, At giøre Sig Waagen Saa Nøttig Som Hand best Kunde,

  Lejlendingerne, møtte, begge och ind lagde, først Giert Pedersen  Hans Bøxel Zeddel aff Fuldmegtigen Paa Rosendall  Hr: Christen Christensen Vdgiffuet  liudende Paa halff parten i Onnerim  och derudj Sluttningen, thilsiger Giert VnneRimb At were Nermest til forpachtning, at Niude VnneRimbs Laxeuogh Naar den Forpachtning Er V-de. Som er til in Anno 1686. Samme bøxel Zeddel d: Rosendal d: 5 Jan: 1686.

  dernest i Rettelagde de Sr: Hans Smidz bøxel Zeddel Paa Samme VnneRimbs Laxe uogh til begge Lejlendingerne Paa VnneRimb Vdgiffuet  Liudende Paa Forind førte tilladelse. Samme d: Bergen d: 23 Maj 1690.

  End yder meere thilbød Monss: Niels Olsen Sr: Peter Thidzen hans Vdlagde bøxel Penge thj Rdr, Huilche Hand ingenlunde wille Vedtage, mens stoed paa hans bøxel Zeddel  och derpaa Eschede domb,

  Partterne thil sPurt om de Hafde noget Vider at proponere eller ind giue  dertil de Suared Nej.

  Sagen optagen i Betenchning, til dend 20 Decembr: Først Kommende at møde Paa Malchenes  domb Att AnHøre.

 

LensManden Ladet stefne, Størch Christensen, thilHoldende udj KiereFioren, formedelst begangne, forseelse

 

1690: 62b

 

med Lejermaall, Wed hans troloffuede feste quinde Elj Jacobs datter,

  For:ne Størch Christensen, møtte och iche Kunde i fraGaae, Joe it drengebarn, wed for:ne Elj Jacobs datter at Haue Auflet, Som Alt war fest Ved hende; Mens beKlagit Sig Slet Intet at Haue til bøde med; Huilchet Almuen, ochsaa med Hann: Hiembelet,  Huorfore be:tte Størch Christenssen Kierefior, bad Fougden, Hann: wilde benaade for halffbøder for Hans Fattigdombs Skyld, Och Hann: formedelst goet folchs, Forbøn, och Hans Fattigdomb Skyld Hans forseelse paa Hans Ko: Ma: Vegne och Allernaad: behag, for Halffbøder epterladt  som i Penge thj mrk 2 s.

 

Sr: Anders Mørch, Loed ved Daniel Pederssen FladderAgger, i Rettelegge, en Skrifftlig Kald Zeddel, Aff be:tte Mørch Vdwirchet offuer Kongl: Ma: bunde Lens Mand i Opdal schib:  Gunder Pedersøn  boende i NesHafn, Formedelst hand udj it Brøllup paa Drange d: 7 Julj Nest Forleden, udj be:tte Anders Mørchs Kierestes Neruerelse, Hafde Skielt be:tte Mørch for, det, Hand Hafde løyet hans Stif datter, aff hans Hus,  och till Prof i denne Sagh stefnt, och Warsel giuet dend dyderig Matrone Anne  Sl: Hr: AbraHams,  Hans Klocher, Corporal Haluor Olsen, Jacob och Jetmund Søræied, Olluff Paa Eidet, och Jacob Høuischland,  Samme Kald Zeddel dat: Hommeluig d: 25 Aug: 1690.

  Huorpaa fulte Anders Mørches Skrifftlig Indlegh Aff dato d: 27 Aug: 90.

  Lens Manden, Gunder Pederssen NesHaufn, præsenterit, Vdj Rette, och Sagde hand war Saa druchen och BeschienKt dend gangh udj Brølluppet, Saa Hand Slet intet Kunde Mindes noget Saadant At Haue talt. Och om Saadant Kunde were Skeed udj hans druchenschab, da bad Hand om forladelse, at baade Sr: Anders Mørch, hans Kiereste Anne Peders d: Mørch, Hannem dette Vilde epterlade;

  dend dyderige Matrone Anne  Anders Mørches

 

1690: 63

 

Loed en Zeddel i Rettelegge, det Hun formedelst megen bøn och begiering, Gunder NesHafn, denne forseelse, paa Egen, och hendes Mandz Vegne Vilde thilgiue och effterlade, med Saa Skiel \be:tte/ Pederse/n Offentlig for Retten Ville tage Hans ord til Sig, och ErChlere Hendes Mand.

  Huilchet Gunder Pederssen NesHaffn, Nu offentlig for Retten giorde, och det med Saadanne Ord, om Hand noget Hafde talt, da war det Skeed udj Druchenschab, och Hafde Huerchen Skiel eller Rett, i mogen maader, at talle noget V-sømmeligt entten paa Sr: Anders Mørch, eller hans dyd Elschende Kiereste, bad der fore om forladelse, thj Hand i ingen maader, Viste Andet med Sr: Mørch och hans Kiereste, end som Alt det saadanne fornehme folch Alle maader Wel Eigner och Anstaar. Derpaa Gunder Peder[sen] Ragte Daniel Pedersen FladderAgger haande/n  och Var saa Wed haandebaand forEenigett.

 

Kongl: Maytz: Fougit Hr: Borg:M: Falch Laursen DalHofd, Loed wed Hans Suoger, och Fuldmeg: Monss: Erich Cassimerus i Rette fordre, Lens Manden Gunder NesHafn, formedelst hand Hauer ladet bort Komme, V-den hans Kongl: Ma: bøder, it quindfolch Ved Nafn Anne Sandes datter, Som Hann: Sielff tientte, och beRettet at Haue Auflet barn, med Lens Mandens broder Biørn Pedersen, Som siges at Haue begiffuet Sig Vdj Hans Ko: Ma: tienneste,

  derom Welbe:tte Fogdens Fuldmegtig Eschede domb om Gunder NesHafn, iche Samme quindfolch bør Skaffe thil stæde, eller Betalle bøderne.

  Gunder NesHafn, Vndschyldede Sig, at Hand lod quind folchet stefne, och imidlertiid, Reiste Hun til Bergen.

  Huilche Vndschylding Lens Manden intet Kan befrj  thj baade war Anne Sandes datter Vdj hans Tienneste, Till med er hand betroed Ko: Ma:

 

1690: 63b

 

bunde LensMandz Embede, Som Saadant bør at beopagte.  Thj Paalegges Lens Mande/n Gunder NesHaffn Samme Quindfolch Anne Sandes datter, til først Kommende Waarting at schaffe tilstæde. Saa frembt hand iche bøderne effter Lougen, Sielff Har at betalle  Nemblig Tolff loed Sølff.

 

Johannes Oluffsen, Soldat, Tiennende Paa Ø: Drange  Hafde Wed Loulig Warsel, i Rette fordret Botel Norbostae, formedelst, femb Rdr, Hand till hans Sl: Fader, Olluff Nere Waage, Skal were Skyldig bleffuen

  Huilche Saaleedes, findes udj Skifftet effter Sallig Olluff Johanssen Nereuaage, ind ført, doch for V-uisse Gield, in Anno 1674  den 23 octobr:

  For:ne Bottel Norboust!! (Nordbostad), møtte, och Wed stoed at waar Skyldig, de femb Rdr  mens den halffue Rdr waar Hann: epterladt, prætenderit derhos, paa Hans Værforældres Skiffte i Meening, Hand effter denn: noget thil schulle Kom/m/e, hans Hustrues Wegne til goede;

  Johannes Oluffsøn Eschede domb.

  Da effter forbeRørtte lejligh/edz, och effterdj Bottel Norbust wed staar, och iche Kand benegte Joe till Sl: Olluff Johansen Nere Waage, att War schyldig femb Rdr, och de 3 Slettemrk effterlatt,  Thj bør Bottel Norbust, de halff fembte (4 ½) Rdr til Johannes Olsen, och med Interesserede, inden fembten dage at Betalle  och det Vnder Excution, effter Lougen, och Siden søge Sit, effter wærforælderne wed loulig adfehr om Hand Ved sig noget med Rette at Haue til fordre  och der forV-den att betalle i omKaastning 2 mrk Slettemrk.

 

Monss: Erich Cassimerus, Loed i Rette fordre, som war Louglig, warselet  effterschreffne for Skyld, och Gield, til dend Hederlig och Wellært Mand Hr: Tyge Broch, Nemblig

  Niels Gieresuig for en Waag Korn  2 mrk   gl: Niels affHiemmelet

 

1690: 64

 

med Æed, det med Arbeid War betalt.

  Erich Ibm: stefnt for 3 mrk 4 s.  beKiende dend Eene mrk at Haue betalt, mens wedstaar de 2 mrk 4 s Att Vere Skyldig.

  Joen Waage for ½ t:ne Korn  3 mrk, som Hand ej Kunde benegte.

  Laurs Borgen stefnt for 2 Rdr Rettighed, Hannem bleff Æed forelagt om Hand Vilde Aff werge, intet war schyldig  Sampt frembuisse dend Paa beRaabte quitering  Huilchet Hand intet Kunde eller wilde  thj Kient till Att betalle effter Lougen;

  Madz Tvet stefnt for 2 mrk 14 s, Huilchet Hand iche Kunde benegte.

  Daniel Pedersen FladderAgger, for 3 t:ner tiende Korn 88 och 89  4 Rdr  Smaat: 2 mrk. Daniel beKiende at Vere 2 Aars tiende Skyldig, och Sagde Gierne at Ville betalle Naar Hand Viste det Komb Her tyg!! till;

  Hans N: Drange for 1 t:ne tiende Korn  8 mrk, Suaret:  14 s. betalt strax  1 Rdr for Kornet och 14 s i Smaat.

  Corporal Haluor Olsen  boende Paa Øffre Drange, fordret for Landschylden aff 1 SPand Smør Aarligen til Tysnes Presteboel, Sagde Sig intet Landschyld at vere Skyldig, thj Hand betalte Ald Landschylden til Mag: Samuel Skrøder, som Gaarde/n Naad/en/z er benneficerit. Herom vil ErKyndiges,

  Laurs Olsen Næsse fordris for en tønde tiende Korn 1687  penge 8 mrk. Smaat: 14 s.  Wed Gich Skylden, och betalte strax de 8 mrk til Cassimerus, och loffuet Resten At betalle 14 s.

  Laurs Rønnebache, for tiende 85 – 86 – 87 – 88, och 89  thilsammen, 5 ½ Woger Korn, er 9 mrk. Smaa tiende 9 s.  Saa som Hand ej Kunde beuise at Haue betalt  da bør Hand betalle om ej Kand schaffe beuis;

  Endre Ambland, schyldig for Korn halffierde (3 ½) Slettemrk  møtte intet, ej Heller Nogen hans Vegne. Paalegges til Neste ting at møde eller betalle,

  Britte Berge fordres for Hendes Sl: Mandz, Graff festelse 1 Rdr. Britte Berge møtte, och Sagde at Haue betalt Sl: Hr: Otte derpaa først i Kierche/n 1 Rdr  och Siden 1 Vog Tallig for 10 ½ mrk. Sagde intet widere at Ville betalle  och Meentte Laugen war fyllest giort.  thj Kiendes Hun frj,

 

1690: 64b

 

  Christoffer HammerHoug, stefnt for 3 mrk i Skyld  møtte intet, Kaldz manden Arne Lij suaret, Hand negtet intet de 3 mrk, mens Ville betalle. Som Hand Har Att epter leffue,

  gl: Anders LøchHammer, stefnt, for Rester paa Hans Hustrues Graff festelse 1 Rdr. Hans Suog/e/r Peder LøchHammer møtte, Suaret derpaa At Haue betalt Redepenge 2 Rdr, och ej meere Kunde giffue, Meentte der med Lougen Var fyllest giort  der fore frj for denne tiltalle,

  Peder LøchHammer fordres for it Aars tridie tage  Penge 9 mrk  eptersom Hand iche Hafde lejet Siden 85. Peder møtte, och effter aff lagde Æed wergit, dend fordrende 3die tage war betalt.  thj Kiendes Her med frj.

  Ørie Skaden, fordris paa Sl: Her Ottes Wegne 10 mrk  møtte  Sagde Aldrig noget, noget til dend Sl: Mand at war Skyldig, V-den Hand en Gang udj it brullup loffuet Hann: 3 mrk  Saa Hende det sig siden, dend Sl: Mand Kom til hann: til Nat Herberg. Gich Saa til dend Sl: Mand och leffuerit Hann: 1 Rdr  och de 3 mrk Skulle Hand Haue for det førige, och de 3 mrk Ville hand nu forære Hann:  tog saa Presten dalleren i Haanden, och Snude dend om, och Sagde  Gud bedere det. Vilde de nu saa forKortte hannem, Derpaa hand sielff Villig afflagde hans Æed, dend Sl: Mand Aldrig Videre at Haue Verit Skyldig.  bør der for Were frj for denne Tiltalle;

  Laurs Floernes, och Olluff Annuglen fordres Att Were Skyldig Femb Rdr til Sl: Her Otte Mollesen, Som Sl: Her Otte giorde dem goet, paa Kierche Regenschab,  de Begge møtte och suaret Slet Intet war Skyldig, mens naar denn: offuer beuises, det Sl: Her Otte, dem paa Kierche Regen[schaben] Femb Rdr, Har gaat giort, Ville de betalle  erbød dem til Att giøre Æed, intet war schyldig

 

1690: 65

 

Som denn: ej Kunde Paa legges, mens beRoer Paa beuis aff Kierche stollen, for de Aar de Ware Kierche werger  efftersom ingen Aars daug i fordringen er benefnt.

  Johannes Mæland, for 89ste Aars Koster Hold schyldig 1 Rdr, Anders Mæland møtte hans Vegne och suaret Hand negtet dette intet.  der fore bør Hand betalle,

  Halsteen Mid dallen (Mid Dallen) fordris for halff Anden t:ne Hafre Korn  Penge 9 mrk. Noch for 87 – 88 och 89ste Aars Landschyld  thilsammen 10 mrk 2 shielling  be:tte Halsteen møtte och Sagde 3 mrk Strax at Haue paa Kornet betalt, Siden der den forHør om Sl: Her Ottes affgang scheede paa Onnerimb  leffuerit Hand Prest-Enchen, Mergrette  Hr: Ottes  1 Koe  som Hand Estimerit for 3 Rdr 1 ort  meentte dend fordring noch war Betalt. Huilchet Hans och Christoffer Wattedall Hiemmelet med Hann:  at Koen war leffuerit och aff 3 Rdr och 1 ortz Werdj, wil fornehmes i Sl: Her Ottes bog, om nogen Koe Herpaa er lefuerit. Findes dend der iche Anteignet, bør Halsteen for Kraffuen frj at Vere,

 

Dend Hederlig och Megit Wellærde Mand Her Hans Abel  Sogneprest til Tysnes  Ladet Wed schrifftlig Kald Zeddel, i Rettefordre, Lars Giereuig, Joen i Waage, Sæbiørn Giersta, och Johannes N: Dalland for Skoug Hugster i Tysnes Skoug:   huilche Alle møtte, och ErClerit dend Hederlige Mand de trende  Mens Laurs Gieresuig Eschede Hand domb pa!! (paa),

  Laurs Gieresuig, møtte ochsaa, och sagde iche Kunde benegte, det dend Hederlige Mand Joe fant Hannem med tuende Saug stocher i baaden, derpaa Sagde Hand Handz Hiemmels mand at Were, Laurs Skibeuig,

  Som for:ne Laurs Skibeuig nu for Retten Wed tog ded Laurs Gieresuig de samme Tuende Tømmer stocher Hos Hannem Har beKommet.  der fore til widere paatalle beRoer.

 

1690: 65b

 

 

Jacob Johanssen Høfuidzland Loed læsse it Kiøbe breff Til hannem Vdgiffuet, Aff Monss: Peder Rasmusen Store Linge i Strandebarm Skib:  Liudende Paa Een Løb Smør, och En Halff Hud, Liggende udj hans Paaboende Jord Høuischland, Herudj Opdal schib: och Sogen Beliggende, Huor fore Sr: Peder Rasmusen, Hauer oppebaarit med Skiøtnings øhre, och Alt  Penge Firesintz tiuge och Fjre Rdr  Skreffuet Paa ½ Rdrs Papir, och daterit Storelinge d: 28 Julj 1690

 

Knud Hanssen Flyenfehr Loed læsse en Bøxell Zeddel til hannem Vdgiffuet, aff Sr: Anders Mørch  Constituerede ombudz Mand offuer Monss: Jens Skielderups goedz  Liudende Paa En Halff Løb S: och En Halff huud, liggende i dend Gaard Flyensfehr, som Anders ibm: formedelst Armod och fattigdomb, Er i fra gaaen, Skal giue derfore i første bøxel femb Rdr  de 4 Rdr betalt  och Rester dend Eene.  Samme dat: FladderAgger d: 5 Aprilis 1690.

 

Hederlig och Meget Wellært Mand, Hr: Christoffer Gaarman Loed Læsse och ind føre, en obbligation, til hann: Vdgifuet Aff Hr: Tyge Broch, førige Sognepræst til Tysnes preste Gield  Ordliudende Saaleedes,

  Kiendis ieg Vnderschreffne och hermed Witterligt Giør, Aff Ret witterlig Gield Skyldig at were, til dend hederlig och Wellært Mand Hr: Christopher Garman, Sogneprest, till Ous Præsteg: i SundhorLen i Bergens Stifft  Penge it hundrede Rixdr Groff Myntt, som Hand mig effter min Venlig begiering aff hans Myndlings, dydige Pige Innger Gierdz daatter Mildtzous tilfaldene Børne penge, med forstragt Hafuer, Huilche forschreffne 100 Rdr ieg forpligter mig, for mig och mine Arffuinger, Een for Alle, och Alle for een, til Ermelte Hr: Christoffer Garman, eller hans Arffuinger, imedens samme Capitall, Hos mig Er bestaaende, Aarlig at Erlegge Rentte 6 proCento  och Ellers effter it fierding Aars Loulig opsigelse, be:tte Capitall med sin thilbørlig Rentte, strax igien Att Erlegge,  Til dessen Forsichring, setter ieg hannem hermed fra mig, och Mine Arffuinger, til frit, och brugelig Vnderpant, Min Gaard {Tys} Godøen, wed Tysnes i Opdal schibred, beliggende, Skylder, Aarlig 1 løb Smør

 

1690: 66

 

och En Hud, Som Hand for nogle Aar siden til Min Kiereste hauer aff Hændet  och det saaleedes at i fald Jeg  /: imod forHaabning :/  iche Aarlig i Rette thiid, sielff Skulle Clarere Rentten, aff bemelte Capital, Sex proCento  At hand da sielff maa oppeberge Landschylden och indKommen aff samme Pantsette Gaard, til rentens betalling. Och Huis det iche Skulle dertill Kunde stræche, da beloff/ue/r ieg for mig och Mine Arffuinger, paa goed troe och loffue, det Øffrige thillige med Capitalen epter louglig opsigelse  /: som sagt er :/  Skadisløs At betalle,  Saa det schal were och blifue Velbe:tte Hr: Christoffer Gaarman, och Arfuinger, Sampt huo denne Min Obbligation med rette eyendes worder  herudinden aff mig och Mine Arffuinger, Een for Alle, och Alle for Een, V-den schade och Skadisløs Holden i Alle maader.  Dedz til beKrefftelse, Vnder Egen haand och Sæduanlig Signett.

Tysnes den 12 Julj 1690.                                                                          Tyge Broch.

                                                                                                                        L: S:

Toe Maaneders rentte er herpaa betalt in til den 12 Septembr:

 

 

 

Anno 1690  Den 16 Decembr:  Waare Wij Effterschrefne Benedix DyrHus, Sornschrifuer; Gunder Biordal, Troen Nereuigh, Ifuer ibm:  Laurs Hofde, Torgier Nunslj, Toer Erffuesuogh, Tomes Tvette, och Olle Biercheland, Samptlig tilnefntte Ting mend, udj Fiere Skib:  forsammelede Paa Hougland i be:tte Skibred  Retten til betienne.

  Huor da i Rette præsenterit Monss: Hans Wordeman, borger aff Bergen  Som Hafde Wed Skrifftlig Kald Zeddel, Paa Welbaarne Frue Anne Rommel  Sl: Hr: Canceler Reedzes, och med Interesserede Arfuingers Vegne, ladet ind Citere Monss: Michel Iffuersen, och Hans Cautions mand Sr: Iffuer Knudzen, Angaaende Hans opRettede Contract med Welbe:tte Frue Anne Rommel, om Sundhors och Norfiordz, Korn, och Smaa Tienders, forpachtning, som Hand schal til dels med restere  och Søges for 85 – 86 – 87 – 88 och 89st Aaringer, Aarligen, Siuf hundrede Rix dlr  med Widere Samme Kald Zeddel, Vnder Hans Wordemandz haand, aff Bergen d: 18 9br: 1690.

 

1690: 66b

 

  Epter Samme Kald Zeddel, Loed Michel Ifuersen Sig ind finde for Retten, Och Paa Michel Iffuersens Faders Sr: Ifuer Knudzens Vegne, præsenterit Knud Ifuersen,

  Och da  Paa det processens omKostningen, med Rentter och Andet for Michel Ifuersen, iche for Høyt, Skulle Anløbe, thilbut (tilbød) Wordeman, for:ne Michel Iffuersen, med Hannem at Ville Capitulere, om Hand Kunde Skaffe fornøyelse, for de trende Aars Affgifft, Nemblig, 85 – 86 och 77!! (87) med Rede penges Betalling  och da at Kunde Worde for Rentterne forSkaanet. Och Huad Ifuersen Kunde beuise derpaa, wed Nordfiordz Tiendes forpachtning, eller i Andere Kunde Vere Betalt, Skulle Komme Hannem til goed affKortning.  Och Som Iffuersen beRaabte Sig paa, Hans original quiteringer, iche at Haue Ved Haanden, Bleff V-den Videre protestation, aff Partterne paa begge sider  och med begge Parternes Consentz:  Ting Mendene denne sinde forloffuet, och Parterne Eens om Att møde i Morgen, wed Eldøen, I Sander Diches Huus, denne Sagh Videre udj MindeligHed Att Affhandle;

  Huor da i daug, Som er dend 17 Decembr:  Vdj Sander Diches Hus, epter dend Afschur, dagen thilforne Paa Hougland, Parterne atter Comparerit, tillige med Monss: Knud Iffuersen, Paa hans Fader Sr: Iffuer Knudzens Vegne Som Cautions Mand. Och da effter Lang Imellemb Handling, Bleff Sr: Hans Wordeman paa paa!! Sine principalers Weigne, med Monss: Michel Ifuersen Contraherit, och forEeniget paa Epterfølgende maade. Och det Saaleedes, Att Michel Ifuersen, Endelig blifuer Skyldig paa de Tre Aars Affgifft, effter opRettede Contract med Welb: Frue Anne Rommel, pro Anno 1685 – 86, och 87  Som Liuder Paa Penge Tou tusinde och It hundrede Rix dlr, Huer Een Rdr til 96 s: beReignet, Huor imod Decorteris Michel Iffuersen først som Hand Har Betalt, per Wexell Fire Hundrede

 

1690: 67

 

Rixdlr,  Christoffer Redzerov, och Jacob Luden, aff Bergen  Offue Joensens Cautions mænd, epter opRettede Contract med Hannem och Michel Ifuersen, pro Anno 1686 och 87ste Aars Tiende forpachtning aff Norfiord, Sex Hundrede och Halffierdesindz tiuge Rdr,  Skatterne pro Anno 85 aff Norfiord, och Sundhors Tiender, Penge Tiuge, oc Otte Rix dlr, och for Sundhordz 86 och 87ste Aars Skater  Penge Tredufue och Toe Rixdlr.  For Huilche Skatters Betalling Michel Ifuersen loffuet at schaffe bewiis.  Noch Decorteris Michel Ifuersen, for 49 t:ner Korn, som Er leffuerit till Sr: Hiorteberg  Nemblig Penge Sextan Rix dlr, och det offuen Skiudende Kunde Hen Reignes till dend for Aarsagede, omKostnings Erstatning, Som Partterne, Saaleedes om forligt war.  Bliffuer Saa dend Endelig Rest, Michel Iffuersen Gram tillKommer at Svare  Penge Nie Hundrede Fembtj och Fire Rixdlr. Om HuilcKe Summa, de Saaleedes Bleffue forEenede att Skulle Betalles til Sr: Hans Wordeman, udj Bergen, Inden Tvende Aars Forløb, Saasom dend første Termin, som Er Halffdellen, Penge Fire Hundrede Siuftj och Siuff Rix dlr til dend 11 Decembr: først Kommende 1691. Och dend Anden Halffuepart  som er dend Endelig Rest, Ligesaa megit Penge  Fiire hundrede, Siufftj, och Siuff Rixdlr til dend 11 Decembr:  Naar mand Skrifuendes worder 1692, och det V-den, Nogen Maning och Rettens søgning, Och Huis  /: V-formodentlig [:/]  Pengene iche bliuer til om melte Terminer Betalt, Da For:ne Michel Ifuersen Eller hans Cautions Mand Ifuer Knudzen at Betalle Capital med Paaløbende Rentte, och Ald Anden derpaa forAarsagede omKostninger  /: epter førige opRettede Contract [med] och forschriffuelse, med Welbe:tte Welb: Frue Anne Rommel, aff Dato Hafn: Den 25 Augustj 1685 :/  Saasom Sielff Skyldener Een for Alle, och Alle for Een, Vnder Forpantning

 

1690: 67b

 

Hans Eyende Formue, i Huad Nafn det ochsaa Haue Kannd, Til be:tte Hans Wordeman, Paa principalernis Weigne, epter forschreffne Terminers thilHold; Skadisløs i Alle maader,  Och Imod Pengenes Leverance loffuer For:ne Wordeman Att forschaffe be:tte Michel Ifuersen, For:ne hans Cautions mand, eller deris Arfuinger  dend original, opRettede Contract. Saa de der fore Siden Skall i Alle maader Were, V-præiudicærit.  Knud Ifuerse/n paa for:ne Hans Fader Sr: Iffuer Knudzens Vegne, Som Cautions mand, denne Contract I Alle maader  som ind be:tte wed gich, och thilstoed och loffuet paa Faderens wegne, at Skulle forschaffe ratification, Saa Snart det hans Fader worder Anuist,  Och waar Saaleedes Partterne, om indbe:tte Foræening, Wed Haandebaand Vel foræeniget  och deraff Tvende Eens liudende, begieret at Skulle forferdiges, Huilche Partterne, thillige med Cautions Manden, Vnder haand och Zeigel BeKrefftiget,

 

 

 

Anno 1690  Den 20 Decembr:  Waare Wj effterschreffne Benedix DyrHuss  Sornschrifuer offuer Sundhor len,  Anders Møchlestae, Knud Søræed, Rasmus Sæe, Olle Bruntuet, Tomes Høffuischland, Niels Øchland, Arne Lij, och Lauritz Giøeuogh, Atter forsammelede Angaaende dend opsatte Sagh imellem Sr: Peter Thidzen  Bierche dommer til Rosendal paa Eenes  Sampt Kongl: Ma: bye fougit udj Bergen  Sr: Hans Hemingsen Smit, och VnneRimbs mendene, paa dend Anden Side, belangende en Laxe uog, VnneRimbs Vaagen, Kaldet  huilche Endelig til dombs til i daug er opsatt.

  Huor paa Parterne paa Alle sider, Loed dennem Ind finde,

  Huor da Partterne Atter bleff thilsPurt, om de noget widere hafde Att indlegge, end det som thil forne, udj Retten proponerit war  dertil de Suaret Nej;

  Mens begge Partterne Eschede domb epter førige i Rettesettelse

 

1690: 68

 

  Da Epter Tiltalle  giensuar  Documenters i Rette leggelse, och denne Sags Forefindende BeschaffenHed, Da Sees Klarlig, aff hans Excel: Her Baron Christian Rosen Krantzis, Fri Herre Till Rosendall  Hans Vdgifne bøxel breff effter Hans Frue Moders Sambtøche, Giuen Bierckedommeren til Rosendall  Peter Thidzen Lamberg  Liudende paa hans Frue Moders Laxeuogh, Kaldis VnneRimbs waagen  Hans Lifs tiid, Naar Hand Aarligen till Huer Michelj betaller Fiire Rix dlr waageleje deraff,  Samme daterit Rosendall den 10 febr: 1688.   Huor paa Fogden paa Rosendal  Sr: Jørgen Pedersen, Testerer med hans Vnder Skrifft, at Were betalt deraf i Førstebøxel Penge thie Rix dlr.  For det Sees aff en Gienpart, aff den original Commission, Paa Rosendall, Vnder be:tte Fogdens Haand  at samme Vnnerimbs waagen, Sæerligen er Vdlagt Ko: Ma: Bye fogit, i Bergen  Sr: Hans Smit  for Firesintz tiuge Rdr,

  Der imod protesterer Lejlendingerne paa Vnnerim, som paa staar Een bøxel Zeddel, af Førige Fougit paa Rosendall  Sallig Christen Christensen Vdgiuet, til den Eene Lejlending Giert Pedersen epter Welbe:tte Hr: Baron Christian Rosen Krantzis ordre  Liudende Paa halffpartten, i Gaarden Vnnerimb. Huor i Sluttningen Hand siger, Ellers schal obenbe:tte Giert Pedersen were Nermest, fremb for nogen {Fremmit} Anden, Att bruge Vnnerimbs Laxe uogh Ved Gaarden liggende  Naar dendz forpachtning Er V-de, som er til Anno 1686 Aars Vdgang, aff dato Rosendall d: 5 Janv: 1686. Huilche Fogdens thilsaugen Sees iche Har Verit, med Nu Sallig Fri Herindens Minde, thj der det Aars Forpachtning, ommelt

 

1690: 68b

 

Hafde Ende, loed dend sallig Fri Herjnde, Van StochHaussen, Waagen Sielf bruge it Aar, Dereffter offuer draget Waagen till for:ne Petter Thidzen  Som dend thil forne Nogle Aar, ochsaa Haffde brugt, Nu  epter at Waagen tillige med meere, Er Vdlagt i Commissionen, Paa Rosen {Krandz}dall  Som er melt  Haver, Kongl: Ma: Bye Fougit i Bergen i Bergen!!  Welbe:tte Sr: Hans Smit, Giuen begge Lejlendingerne Paa Vnnerimb Hans bøxel Zeddel Paa samme Vnnerimbs Waagen, Huilche Hand Funderer Paa dend thilsaugn, Sl: Christen Christensen Giør Giert VnneRimb i hans bøxel Zeddell, som hand Siger de strax Att thiltræde, och samme bruge, och sig Saa Nøttig Att Giøre, som loulig och best schee Kand, Naar de Effter deris Giorde foræeningh, betaller dend Aarlig affgifft deraff.  Samme daterit Bergen, dend 23 May 1690.  Vdj huilche bøxel Zeddel, Huerchen Neffnis Huad affgifften Skall were, Ey Heller Huor megit Første bøxel Er gifuen  som Lougen Befaller at schee burde,  Och nu for Retten lader Sr: Hans Smit, Wed Sr: Johan Frjmandz Fuldmegtig Niels Oluffsen, Suare til Petter Thidsens bøxel breff at Hand formeentte Eye, gich for Leje, och som den Hannem for En stoer Summa Penge er Vdlagt  Meentte derfore at Haue Frj Hed, at Giøre Sig Waagen Saa nøttig hand best Kunde, Och Siger VnneRimbs mændene Waagen hans Weigne brugt, Saa Sr: Smitz Vdgifne bøxel Zeddel, och ind giffuen protest strider imod Hin, Anden,  bøxel Zeddelen beuilger Lejlendingerne, dennem at giøre Sig Waagen Nøttig, Som de best Kand, Och Hand lader Sige, de dend Hans Wegne brugt, med widere,  Da som hans Kongl: Ma: Aller naadigste Vdgifne Lov, Tredie bogs  Fiortende Capitell, Tiende Artichel  tillader dend som Hauer festet en Jord, schal beholde dend, om endschiønt hand faar en Ny Jord drott. Hafuer Hand festet

 

1690: 69

 

den, for sin Lifs tiid, och Vdgiuet sin Bøxel och Førstetage, da schal Hand beholde dend saa lenge, som Hand leffuer, om endschiønt Jord drottem for Anderis etc:  Epter huilch/en Lejlighez, iche andet Wides Her udj at forefinde, End joe Bierche dommeren, til Rosendall  Sr: Petter Thisen, bør Niude Vnnerimbs Laxe och Machrel wogh, epter dend Hannem, aff hans Exoelentz Hr: Baron Christian Rosen Krandz Hans Frue Moders Wegne Vdgifne bøxell breff. Saasom samme befindes at were Vdgifuet, Langt førind Waagen bleff Vdlagt.  Och Vnnerimbs Mændene, att Betalle i processens omKostning Penge Fiire Rix daller.

 

1690: 69b

 

 

 

 

I denne Protocol findes halvfembtesind tiufve og Sex Nummererede og igiennem dragne blader  hvorudj Sorenskriveren i Sundhorlehn  Bendix Diurhuus  haver effter bestillings plicht at protocollere med Egen haand alt hvis udj 1690de Aar for Retten passerer, som hand agter at tilsvare; Saavelsom herudj at Indføre alle de Kongel: Forordninger og befalinger som Udstedis at forkynde til Tinge, hvor nogit Remercabelt eller hans Ko: Ma: Sigt og Sagefald forefalder  at giøre Tegn i Margene til Nermere effterretning,

Bergenhuus d: 31 Decembr: 1689

 

Naar denne er fuldskreven bør den Wed Aaridz Udgang paa Slottet til mig Indleveris imod En anden protocol som ham under forseigling skal meddeelis.             Datum utsupra

Udj hans høye Excel: Hr: Stifftbefalingsmandz fraverelse,

                                                                                  L: Lindenov