Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Sparebanken Hardanger og Statsarkivet i Bergen  

 

 

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster

 

 

Tingbok

I.A.c. 11

1689

 

 

(Der det er skadde parti er linjeskiftene fulgt som i originalen)

 

 

 

1689: 1

 

ANNO 1689 d: 5te Martij er holdit almindeligt Waaer-ting med L: Closters almue udj Hardanger Læn, paa d: gaard Langesætter udj KintzerVigs Sogn, ofuer Wærende Ombuds manden ofuer Closters goeds  Peder Pedersøn Sønderborg!  Bunde Lænsmanden Ole Lioenæs med meenige almue som samme daeg ting søgte.

Laug rettis-mend som saed udj retten Waaer  Helje SandVen, Ole Frøenæs  Trond Hildal  Elling Sexæ  Gunner Ringøen  Poul Oppedal  Ole Lioenæs og Endre Oppedal.

 

Stæufnt Niels HalVaarsøn, for Lejermaal med Ragnilde Lauritz datter, og stoed udj rette paa Ombuds mandens Weygne Lænsmanden Ole Lioenæs.

Den ind stæufnte Niels HalVersøn møtte udj e(gen person?)

med Hans Faeder Halver Brat-Espen og (tilstoed)

gierningen, men Wilde ingen lunde Ekte qv(inde)

menniskit, Ey helder Wilde hans forældre

det til-laede,  Effter samme qvindemenniske ……

Wilde taege sig noegit got for men(ni)sk... ………

etc:

Almuen og Laugrettit er tilspurt om ……………..

 

1689: 1b

 

……………………. Hafue dee sambtlige svaerit!

at …………………. dem ingen-lunde tienligt at dee

kom (samm)en udj Echteskab  som den eene ikun

Wilde (kre?)fue den andens foerderVelse.

Er saa med Ombudsmanden om bøederne forligte  og

udstaaet dee begge som hafuer syndit  Kirkens

disciplin

 

Til tinge er Læst Ommund Osten søns bøxel-Zæddel paa 1 Løb smør udj gaarden Oppedal  Lyse Clostrit til hørrig

 

 

 

ANNO 1689 d: 11 Martij er holdit almindeligt Waaer-ting med Jondals almue paa d/en gaard Wig i Herrene!! (Herand – del av Jondal) i nerVærelse af kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn  Bunde-Lænsmanden der samme stædtz  Lars TørVigen  og meeninge almue som samme daeg ting søgte

EfftersKreufne Laugrettis mend saed Retten  Lars SelsVigen, Joen Bergie, Lars Eyde  Johannis TørVigen, Aadne Samblande, Salmon Augestad, Børgie Brattebøe, og Lars Bircheland.

 

Er saa lydeligen for almuen Læst og publiceret,

kl: Mayest: udgangne Forordning, om Høyeste-Rettis holdelse udj Kiøbenhaufn i inde Værende aaer, dat: Hafnia d/en 18 Jan: 1689.

Kl: Mayest: Naadigste udgangne Forordning, om tømmer og træ lastens tolds Continuation, som af fremmede ind føris udj Dannemrk:, og Førstendømmit SlæsVig  dateret Hafn: d/en 18 Jan: 1689.

 

Til tinge er læst

Johannis i Wigs transport, paa 18 mrk Smørs Landschyld udj den sætter støll Tveytedall  af Peder Elling søn udgifuen  boende paa d/en gaard Holthuus(?) udj Sundhor Lhæn; dat: d: 17 Nov: 86.

 

1689: 2

 

 

Johan Galtungs kiøeb-brefue (paa) ……………………

som schylder toe Løber smør  9 mrk  …… ….schind ..

gied schind,   Degrebreche, 1 pd smør  ……… Linge… .. ….

Smør  10 mrk    Hvidesteen  ½ Løb smør, .. … Salt,

og nedre Winne (Vinje) paa Wos  schylder aarlig 8 ascher

koeren,  til Johanis Larsøn Wig udgifuen  dat: Torsnæs d/en 5te Febr: 1689.

 

Børje Brattebøes pante breuf (paa?) d: gaard Sætveyt udj Joendal  schylder aarlig 1 ½ Løb smør med Waerene i bereygnit  for 40 Rdl:  af Trond Sætveyt udgifuen  alt uden bøxell, dat: d/en 12 Apr: 1688.

 

Andfind Engelbrichtsøns Kiøbebreuf paa 6 mrk smør udj den gaard Hougen, sielfuer er hand eyende udj samme gaard tilforne; 2 Spand smør 6 mrk.  er saa til sammen half 3dje Spand smør, \3 mrk/ med bøxel, og er hans arfueLige odel; brefuit dateret d/en 11 Martij 1689

 

Niels Brynielsøns bøxel Zæddel paa d/en halfue part udj gaard/en Bircheland i Jondal. dat: d/en 19 dec: 1688.

 

Syfuer Larsøns bøxel-Zæddel paa een half Løb smør udj gaarden Espeland i Joendall, af Johannis Larsøn udgifuen  dateret d/en 27 Martij 1688.

 

Aschild Syfuersøns bøxel-Zæddel, paa it spand Smør udj MolVen, af Johannis Larsøn udgifuen  dat: d/en 2 April 1688.

 

Syfuer Dirichsøns bøxelZæddel paa 1 Løb og 1 Spand(?) Smør udj Handegaard, af Johan Galtung udgifuen  dat: d/en 7 Martij 1688.

 

Torchield Mikelsøns bøxell-Zæddel, paa 3 pd smør og ? gied schind, udj Handegaard  af Johan Galtung udgifuen  dat: d/en 16 Martij 1688.

 

Hr: Elias Tilligners Pante breuf af Johan (Galtung?)

udgifuen paa d/en gaard Handegaard  schylder …………….

smør  1 buk schind  1 faar schind, 1 Kalf (schind)   B……

½ Løb Smør,   udj Flaetebøe  hos Ole(?) it spd Smør(?)

 

1689: 2b

 

……….., hos Halfuer it halft Spand smør og

……….. schind, af Johan Galtung udgifuen for

140………………

 

Male(ne) Heynis datter haufde stæufnet Johannis Lauritzøn i Wig for hand haufde bemechtiget sig meere af hende udj Landschyld, end hand med rette schulde tilkomme, og for retten udj Johannis i Wigs ner Værelse forClaerit at hun eyede ham it aars Landschyld for een half Løbs Leye hun boede paa som ham schulde til komme; Hvilche Landschyld hun dog ey haufde sadit inde med, men den til Johan Galtung lefuerit, som hun ey andit Wiste end hand Waaer hendis Jord eyere, effter d/en dom som ANNO 86 (1686) in Maji paa Kysnæs om samme Handegaard imellum Provisten Hr: Elias Andersøn, og For omnæufnte Galtung Waaer gangit!  For Hvilche Landschyld for om næufnte Johannis i Wig haufde laedit udpante hos hende, Een Kieel for 5 Rdl,

Den ind stæufnte møtte udj retten  sagde sig intet andet at hafue giort Weed for om næufnte qvindis boe end hvaed høy øfrigheds ordre ham haufde til laedit  forre gifuende hand paa samme fordring megit meere haufde kostit, end som dee 5 Rdl:  huoer for ham bleuf giort udLeg, baade med byereyser  suppl:  befalninger  Hvilchet hand Videre Vilde demonstrere.

Malene Heynis datter formeente at hun \ey/ Waaer plichtig at til staa ham hans unøedWendige omkostninger med byereyser og supplic.  befalninger og Hvaed meere, effter som hand ey hafuer brugt dee midler hd!! (hand) paastædit, Huoer Wed hand til Louf og ret kunde for hielpis,

J Lige maader forregauf Johannis i Wig at hafue indgaaet een forLigelse med samme qvindis Svouger Børje Brattebøe, at ald ting i mellum dem schulde Wære døed og magtisløes, det Børje ike schulde frae gaae

 

1689: 3

 

For benæufnte Børje  som ……………………………

og Enchens som stoed for saegen  hendis datters ……

raabt, og effter til spørgeløse om han ………………..

dees Weygne Haufde ind gaait no(gen) Forligelse (med?)

Johannis Lauritzøn  Hafuer Hand sv(aret) jae, at …..

for Hans Wermoeders schyld  der Waaer een fattig V…-

løes qvinde, og ey kunde taale stoer Rettergange.

Hafude!! (Hafuede) forligt sig saaeledis med Johannis, at der som Hand nu Wilde laade hende med freed, da schulde hand beholde Huaed hand i saa maaeder frae hender haufde faait, og dee udj ald deeris and/en imellum haufuende at Wære bereygnit,

Enken formeente hun ey Waaer plichtig at holde d/en Contract som hende til schaade Waaer oprettit,  ike diss mindre dersom hun eengang kunde blifue i roelighed for ham, schulde hun fyldist giøre hendis svougers Løffte og laede saa Wit, sin saeg, falde,  og ere dee saa med hin and/en foereneide  At om hand noegit med rette hos hende kand hafue at fordre  schall hand gifue det an udj schifftet effter hendis Sl: mand! naar det holdis, at saa ledis af Øufrighed/en Kand kiendis om hand til samme krauf hafuer nog/en rett  men hvaed hand allerede haufde bekommit  schulde hand effter den forligelse som imellum hendis svouger og ham Waaer oprettit  beholde.

 

Joen i Wig stæufnt Børj Brattebøe, og (Knut Espe-)

Land for 7 Rdlr: 1 mrk 8 s.  som dee Joendals (Kirke?)

schall Wære schyldig effter Provisten og (Schri-)

fuerens afreygning dateret d: 13 Sept: 1687

Børje Brattebøe møtte udj Retten at ………………….

de Svaere der til  efftersom samme fordring …………

sig af noegen kyer Leyer som schall Wære for………

effter den tid at hand qviteret kircheVergen ………….

derforud/en Waar Knut Espeland med ……………….

 

1689: 3b

 

…..ke haufde q(vi)teret, end dog Præsten schulde hafue taeget ham frje etc.

Paa Knut Espelands Weygne møtte Hans søn udj Retten  meente alddelis intet til samme søgning at hafue til svaere  efftersom hans faeder Waaer udgaaen af kierche ombedit lenge føer den tid at samme kierche schrifuerens og Proustens haand Waaer udgifuit, til med og stoed kiøre Leyerne ude og Kandschee aldrig kom ind.

<Afsagt.>  End dog Knut Espeland ike næufnis udj Proustens og Stiktschrifuerens reygning som nu af Joen i Wig er udj rette lagt, men Børje Bratte!! (Brattebøe) som Kirche Verger der for schall søegis, dae som os \ike/ til kiende gifuis andre end for om næufnte Knut Espeland, med Børje at hafue Waaerit kierche Werger!  føer end nu disse siste der til blefue ordinerede  Svaerer baade Knut Espeland og Børje Brattebøe til de fordrende 7 Rdlr  og giør itzige Verger derfor fornøyelse  og dem igien søeger dem hos hvilche kiøer Leyere ere bestaaende.

 

Effter ad Saegerne saaledis haufde taegit ende!  frem kom Ole Lauritzøn  tilforne boende paa den gaard Handegaard udj Joendal, og ofuer Leverede Fogden Hans Exellentz Hr: vice Statholders Just Høegs ordre!  at samme Ole Lauritzøn  som til Waartingit 88 (1688) fra sin gaard bleuf dømbt!  igien paa gaarden schulle indsættis, dersom udj sandhed befantis den nu paaboende Torchild Mikelsøn  som af Johan Galtung haufde bøxlit, ey haufde tient hans Mayest: For Soldat, intil Soeren schrifuerens dom for Laugmanden af Ole Lauritzøn bleuf indstæufnt og der udj dom Waaer gangen, og begiærede dae for om næufnte Galtung 4 ugers Dilation intil, at hand kunde forschaffe (attest) frae Welædle Hr: Cap: Cushoherong (Coucheron)  under Hvis Compagnie samme Torchiel

 

1689: 4

 

Mikelsøn for Soldat schall hafue tient!  ………………..

befalning effter hans Exellentzis ordre af …..de

strax bleuf udstæd, obsidderen ud/en noeg/en Wider

Dilation bleuf {udstæd opsidderen}, som forinde(?) Wa…

aar 88  haufde schattit, gaarden strax at schulde qvite(re)

Waaer Johan Galtung begiærende ofuen benæufnte

udj protocolen motte ind føeris

 

 

 

ANNO 1689 d/en 14. Martij er holdit almindeligt Waar ting, med almuen af Østensøes schibbr: paa d/en gaard Bircheland udj Wigøer, ofuer Værende Kl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn  Laugrettis mend som betiente Retten, Mikel Næsthuus, Ole Læbsøe, Ole Bergie  Johannis AalVig  Trond Tveyt, Hans Aarhus, Ole Øfsthuus og Hendrich Schieye  med meenige almue som samme daeg ting søgte.

 

For indførte hans Kl: Mayest: aller naadigste udgifne mandater og Forordninger, er lydelig for almuen læst og publiceret:

 

Steyngrim Brixens Kiøebebreuf paa it halft pd smør og it faarschind med bøxell, effter hans Sl: Bæstemoeder ham arfuelig/en tilfalden, udj den gaard Schieye, til Lauritz Brixøn udgifuen  daterit d/en 12 …. 1688

 

Herbor Niels datters Kiøebe breuf, til Joen Svensøn Scheye, paa half andit spd Smør og toe faaerschind udj den gaard Schieye, dateret d/en 25 Aug: 1688.

 

Hr: Johan Frimands bøxell-Zæddel paa een …..

Smør, half-fierde løb salt, it Faaerschind  it K(alf)schind

udj gaard/en øufre Axnæs, til Lars Hafftorsøn ud(gifuen)

dat: d/en 16 Dec: 1688.

 

Kl: Mayest: Foeget haufde stæufnt Lars …-

næs, Lars Herritz-tveyt  Johannis og Ole ….-

tveyt, som Waaere tilnæufnte forleeden ……. (at)

holde høste tinget, Hvoerfor dee ike enten ………

deeris kost og øl, til Fogde gaarden, Hvoer …….

for reysens besVerlighed samme tid bleuf hold…

heller og med ham udj mindelighed sig h……….

 

1689: 4b

 

.nite, for det samme tings omkostning; til hvilche Fogden motte giøere forschud.

De ind stæufnte møtte udj retten!  og blefue dee med fogden saaledis foreenede, at dee pro persona schulle gifue ham 2 Rdl:

 

Stæufnt Bervens opsiddere, Germund, Knud, Gutorm og Tosteyn  til erstatning for den frihed deeris gaard til dato for Soldaterhold, hafuer nøt, som den for meedelst naufn af Fogde gaard, for Soldater hold hafuer Waaerit frje  og Fogden til dato ing/en Willighed af bonden hafuer nøt, som hand for meener med ald billighed at tilkomme, af samme hans frj gaarde, Jndlagde der paa effterfølgende reygning!  pro persona.

Hospitals og mestermands penge               85. 86. 87. 88.             1 mrk 8. skl.

Laug mands told                                                                              1 mrk 8. skl.

Soldaterhold  huert aaer 10 mrk 2 skl.                                            6 (Rdl) 4 (mrk) 8 (skl)

Dee indstæufnte møtte udj retten, sagde sig ey at Wære nogle boesiddende mend paa samme gaard, men ikun Hr: Johan Frimands Tiennere, til Hvilchen dee og motte svaere Dyer (Dyre) forpagtning!  i den forhaabning, og med den betinging dee for ald anden paaLeg schulde blifue forschaaenede.

Denne saeg er med begge parties Consentz til sommer tingit opsat!

 

Fogedens Niels Knutzons qvinde haufde laadit stæufne Trond Michelsøn, for een broen hornit qvige hand haufde taegit til sig udj gields betalning, som hun haufde lagt penger for; og hende af Mikel Trondsøn Waar pantsat.

Den indstæufnte møtte udj rette, sagde sige!! (sig) ingen qvige af hans forældre at hafue taegit,  /: Hvis faader Vaaer den som sam/m/e qvige til Fogdens kiærist Vilde hafue udsat :/  men dee haufde lefuerit ham qvigen tillige med een koe, udj hans arfue Lod, …. sielfuer lagt baand paa den, som dee ike schulde nechte  efftersom dee sist holdende høste ting bleuf til holdit at giøere ham Leverantze: for hans møederne(?) arf(?)

 

1689: 5

 

Fogden paa hans hustruis Veygne førte udj rette efft: schreufne Widnis byrd.

Jngerj Olsdatter Widnede, at hun hørte Boel Torbiøerens datter, som Waaer for om næufnte Trond Mikelsøns Stifmoeder  komme til Fogde gaarden, nu forleeden høst  strax effter Michellj, og da hørte hun at hun bøed hende  Sc: (såsom/altså) Fogde Koenen  baaede qvigen og koen udj betalning!  og baed hende taege Hvilken af dem hun Vilde for 9 mrk udj Penge, og een Wog mæl  hun af Fogde Koenen haufde bekommit, men Fogde Koenen Wilde hverken merche sig dem til heller annamme noegit af hende Føer til Waaeren!

<Afsagt>  Dee indstæufntis Forældre bøer til næst holdende saage ting \møede/, at giøre ForClaering, hvoerledis dermed er omgaait; føer her udj noegit K/an/d kiendis

 

Hr: Hans Mentz  Sogne-Præst til Findaaes  haufde Wed sin Fuldmegt!! Jens Schieldrup laedit Stæufne Ole Øfsthuus for it halt pd smørs Leye, hand ud/en hans minde schall bruge udj den gaard Øfsthuus, og nu udj een 6 aars tid med rettigheden hafue inde-sat!  og ey hannem for Jordeyer Wildet Kiende  Lagde udj rette udtoeg af Sundhor Læns arfue-boeg;  at samme halfue pd smør Waaer ham arfuelig tilfald!  og det paa stemplit papir under Sorenschrifuerens Benedix Diurhuusis haand!  dat: d/en 28 Julj 1684.

Olle Øufsthuus møtte udj retten  formeente sig ey at hafue Hr: Hans Mentz noegit at svaere; effter som hand haufde til forhandlit sig ald den pa(rt)

Hr: Hans Mentzis Sl: Faeder udj For om (næufnte?)

Jord til forne eyde, og det af den Elste (søn?)

Rasmus Mentz;  Fremblagde udj retten ha(ns)

breuf af Rasmus Mentz udgifuen, Dat: d/en 15 …..

1684.

 

1689: 5b

 

<Afsagt>  Olle Øfsthuus hafuer at svaere Hr: Hans Mentz saa Wel for den forbigaaende aars Landschyld, som er fra ANNO 84: in Jul. at schiffte brefuit bleuf udstæd; af d/en indstæufnte halfue pd smør  Som for nhemmis Hr: Hans med rette schall tilkomme, som her effter saa Wit samme part angaaer at kiende ham for sin Jordeyere, og Wære ham Lyedig effter Norgis Louf; og betaler processens omkostning  at Hr: Hans blifuer ud/en schaede.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 16 Martij er holdit almindeligt Vaaer og saege ting, med UlVig  Eydfiord og Gravens almue, paa den gaard Leygre udj Eydfiord, Hvoer dae Waaer ofWerVærende Kl: Mayst: Foeget Niels Knutzøn, effter schreufne Laugrettis mend som retten betiente.  Bent Berje  Lars Wambeym, Helje Haaeym, Ole Sygnistveyt  Anders Opeym, AndVe i Ouse, Endre Wambeym, og Baaer Spaaneym, med meenige almue som samme daeg ting søgte

 

Forrige indførte Hans Mayest: allernaadigste udgifne Forordninger og mandater, er for almuen læst og publiceret;

 

Hover Spaaneym loed ting-læse it kiøbebreuf, af Baar Spaaneym udgifuen  paa it Spand smør og it giedschind udj den gaard Børsen  beliggende udj UlVig  dateret d/en ? Febr: 1689

 

Anders Torkelsøn Oppeym, paa Sogne Præstens Hr: Peder Paaschis Weygne, effter gifne schrifftlig mesive og Fuldmagt, loed for Retten indkalde Effterschreufne mend, Jver Spaaneym, Bent Bergie  Johannis Hyllæ  Poul Hougse  Ole Nesseym, Ommund Haafaas, og Niels Klyfvæ.  som Waaer dee elste udaf GraVens og Ulvigs Præstegield  og dennem tilspurde Hvoer ledis dee huuse Præste-Enken Anna  Sl: Hr: Thommis/is  nu i boede  som paa Nedre Ha-

 

1689: 6

 

gestæd Waaere bestaaende, til foerige Præst  Sl: Hr: Tommis Waaer udgifne, enten hand dem for sig og sine arfuinger schulde beholde, heller dee schulde tilhøere (Præs?)terne; som effter ham igien i kaldit indkom; og hand at bruge dem sin Lifstid.

Dae er svarerit af een deel at dee hafuer gifuit till samme huuse at bygge  af Hver fuldgaard 3 mrk  og den gafue Vilde dee meene Vaar gifuit til effterkom/m/ernis nøtte  Men deeris arbeyd hafuer dee dog mot!! (måttet) giøere til GraWens Præste gaard, siden at \Sl:/ Hr: Jørgen Paasche kom til kaldit  efftersom samme Graven alle tider for hafued Sognit erholdit; og Sogne Præsten der resideret;

 

Fogden Niels Knutzøn haufde stæufnt unge Ole Nesseym for 4re(?) Rdl: hand eyede!! (skyldte) ham, saed udj rette om hand ike strax burde at betaele ham samme penge heller lide execution.  efftersom det Waaer meere end aaer og daeg sid/en dee ham Vaaere Laante, og hand strax lofuede dem igien at betaele;

Paa den indstæufntis Veygne møtte Lars Spilde udj retten  Weed gik at Ole Nesseym eyede!! ham  Sc: Fogden  een deel penge, men huoer megit det Waaer Viste hand ike, til med og Waaer samme schyld bunden formedelst noeg/en tobak som af Fogden Waaer ham Crediteret  det ike Fogden Wilde bie intil hand bleuf Ved pengene  Wden(?) hand flye ham tobaken igien.

Fogden Wed gik at sam/m/e schyld Waar bunden Wed noeg/en tobak som Ole haufde begiæret af ham for betalning  hvilche hand ham og paa goed troe og lofue haufde hen (her?) flyehd;

<Afsagt>  Ole Nesseym hafuer at betaele Hvaed hand effter sin

kiøb paa tobaken til Fogden kand Være schyldig  tillige

med processens omkostning ind/en maaenitz daeg; unde(r nam?)

udj hans boe; og Lofuens paa følgende straf;

 

Fogd/en Niels Knutzøn haufde stæufnt Christian Røy(sum?)

Olle. Hadser Sæbøe, til 6 Rdl: 3 mrk af-betaling  som (dee?)

for Ole Pedersøn Syssendal, til Fogden hafde Caver(et?)

og reyste gielden sig af een omkostning for een bye reyse …

 

1689: 6b

 

Fogdens tienner og 4 mend  som til Bergen Vaaere leyede at bringe report om Ole Pedersøns forstikelse dae hand udj hans Mayest: tienniste bleuf beordret;

De indstæufnte lagde udj retten Høy ædle Hr: Estatz Raaed og Ambtmands L Lindenouvs schrifftlige attest  at hand for sin forseelse Waar pardoneret!  Hvilchit Fogden formeente ey at kunde hindre hans udgiffter at motte ham igien erstattis.

Ere for Retten med hin anden forLigte, at betaele Fogden hans fordring effter haand/en  dog først at søege d/en schyldige!

 

Joen Jversøn haufde stæufnt Thommis i Wigen for een deel penge hand til Christopher Erhoeren udj Berg/en paa Thommisis og hans Broeders Lars i Vigens \Veygne/ haufde betalt, og ham der for igien af foromnæufnte Christopher til forsechring Vaaer lefuerit it schiøede paa d/en gaard Wig udj Eidfiord beliggende. Hvilchit schiøede ghedagte Thommis i Wigen og hans broeder Lars i Wig/en, hafde pant sat, til bemelte Erhoeren, paa samme schiøede Waar schrefuen een transport, af Erhoeren igien til Citanten Joen Jversøn, at hand hans fordrende Kraf; huor for samme schiøede ham Waaer pantsat  til ham haufde ofuer draegit  dat: d/en 16 Nov: 1688.

Jligemaader lagde hand udj retten Christoph: qvitung!! (Christophers qvittering) dat: 88 (1688) 13 oct:   Christophers mesive til Lars og Tommis i Wig/en  at Thommis gaarden schulde laede Joen Jvers: følge som gield/en haufde betalt; heller betaele ham igien dee udLagde penger schaedis-løes.  dat: Berg/en d/en 18 Febr: 1689.

Thommis (Lar)søn møtte udj retten  Weed gik at Wære Christop:

Erhoeren een deel penge schyldig til 9 Rdl: 5 mrk.  hvil-

che (hand) ey haufde (nu?) raaed til at betaele, men gaar-

den (haufde) hand ingen magt at qvitere, efftersom hans broe-

der Lars Larsøn udj KintzerVig  som formønder for den

… af døede Larsis bøeren; der gaarden haufde pant

sat; ey Wilde tillaede den saa frae dee umyndige at bort-

komme  men erbøed sig for dee umyndige at svaere, Weed

(een?) misive som hand lagde udj rette  dat: d/en 16 Martj 1689

 

1689: 7

 

udj Hvilchen Lars Larsøn forregifuer, der, at Være endnu een som bedre ere berettigede til samme pant end Christopher. etc:

Er saa Thommis i Wigen tilspurt, Hvoer Lang tid det er siden hans Sl: broeder som gaard/en haufde pantsat  døede  svaered hand at det nu Waaer 9 aar sid/en

<Afsagt>  Joen Jversøn hafuer at erfaere louflig/en af Lars Larsøn i Wig/en om hand Vedgaaer at Være dee umyndigis Werge, som hans mesive udj rette lagt ey der om noegit melder;  Effter Hvilchen beschaffenhed Lars Larsøn ind/en \til/ næst holdende ting hafuer at giøere richtighed om dee umyndigis prætentioner. at der udj saeg/en endelig kand Kiendis

 

Aadne Trondsøn Mæhuus haufde stæufnt Asbiøeren OlsLøn!! (Olsøn) Tveyt, for een kiel hand haufde taegit frae ham; som Waaer ham sat til underpant for 7 Rdl: af for om næufnte Asbiøren

Den indstæufnte møtte udj retten, kunde ike nechte at hand joe ud/en d/en pant hafuendis minde haufde bemechtigit sig kiel/en  af den aarsaeg hand syntis samme kiel  som Waaer ikun it pund  bleuf ulouglig brugt; og Weedgich effter tilspørgelse at hand ing/en rente af dee laante penge haufde gifuit sid/en dee bleue udlaante til ham!

Er saa saeg/en med begge parternis Consentz; og Fogdens tillaedelse til næst holdende ting opsat!

 

Joen Jiørgensøn haufde stæufnt Børgie Anthonisøn, for

hand haufde bemechtiget sig dee huuse som stoed effter Sl:

Baaer Guldbrandsøn paa d/en gaard Vangen!  og ingen h(ar)

boed paa gaarden effter d/en/s brøstfeldiget er proprieta-

rien got-giort,

Den indstæufnte loed i rette legge Weed Jens Schieldrup

Een forZeyglit schiffte registering under Soerenschrifue-

rens og mends haand og Zeygel!  Huoer Weed ha(nd)

beviste samme huuse at Være hans principal …… ……-

dalt; udj gields betalning tillagt!

1   Er saa proprietarien tilspurt huem gaarden .. b….

dae blef svaerit at Else  Sl: Baar ….gens  brugte

ham!

 

1689: 7b

 

2   om gaard/en Waaer besichtiget.   3   Hvoer besigtigelsøn!! (-sen) Vaar

4   og hvaed udj Huuseboed paa gaard/en bleuf kient;

Dae bleuf bejaet  gaard/en at Være besiktigit; beschtigelsen ey at Være tilstæden!  og udj Huuseboed at Være kient til 20 Rdl:

<Afsagt>  Den giorte besiktigelse Wil udj rette schaffes føer end her udj endelig kand kiendis

 

Olle Pedersøn Ødve (Ødven) haufde stæufnt Svend Jeltnæs, for hand ike Wil afstaa 6 mrk goeds med Vaerene under, imoed hans udgifne pengers erLegelse og afbetalning!  effter som det Waaer hans Sl: Faaders arfuelig oedel!  og hans søster Gunnilde Peders datter, Wed arf tilfalden!

Svend Jeltnæs møtte udj retten!  Weed gik at hafue kiøfft!! (kjøpt) af samme Gunilde Peders datter; 6 mrk smør  1 pd salt og 8 mrk salt!  og gifuet der for 6 Rdl:  og Waaer det nu toe aars tid siden samme goedtz bleuf solt til ham!  men haufde endnu intet kiøbebreuf der paa!

<Afsagt>  Som Ole Pedersøn Ødve er nermiste effter Loufuen samme solte goeds at indløese  hafuer Svent!! (Svend) Jeltnæs  som end nu med kiøbebreuf sig ey hafuer forsynit  goetzit imoed det Werd hand sielfuer derfor hafuer gifuit  til Ole Peders: det at ofuerlaede!

 

 

 

ANNO 1689 d/en 21 Martij er almindeligt Waaer ting holdit med almuen af UllemsVang, KintzerVigen og Odda!  item Røldal!  paa d/en gaard Age udj UllemsVangs sogn;  ofuer Værende Kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn, Laugrettis mend saed Rette, Ole Alsaeger, Trond Svarttveyt!  Torbiøren Alsaeger  Poul Ureym!  Gutorm Utne, Joen

 

1689: 8

 

Aslachsøn Utne!  Johannis Tioeflot, og Lars House!  med meenige almue paa samme tid som ting søgte.

 

Forrige indførte hans Mayest: allernaadigste udgifne forordninger og mandater er for almuen lyedelig læst og publiceret!

 

Johan Frimands kiøbebreuf paa 1 Løb smør  ½ td salt udj gaarden Age  til Lars Torgieldsøn udgifuen  dateret, d/en 28 7tembr: 1686.

 

Peder Jsachsøns og hans søn Syfuer Pedersøns Kiøbebreuf paa 1 Løb smør  1 bukschind, og 1 giedschind udj gaarden Moukestad, i Ullemsvans!! (Ullensvangs) Sogn beliggende  af Herbor Rasmus datter udgifuen  dateret d/en 8 Junij 1688.

 

Philipus Bervens gafue breuf, til hans datter Torbiøer Philips datter, {dat} paa d/en gaard Øfreberven udj UllemsVangs sogn.  dateret: d/en 25 April 1688.

 

Oluf Olsøns bøxell Zæddel, paa tou Spand smør  tou giedschind udj den gaard Loute udj Odde sogn!  dat: d/en 29 April 1688.

 

Engelbrecht Olsøns gafue breuf paa ½ Løb smør  ½ hud udj gaard/en Jødnou udj {Odde} \KintzerVigs/ sogn,  og 1 Løb salt udj øede gaard/en Kalland, som ligger under samme gaard.  dateret 89 (1689) d/en 22 Martij.

 

Greyp Bleyen haufde stæufnt Elling Larsøn Huusmand for uschikelighed udj Greypis huus hand haufde ø(fvit)

Den indstæufnte møtte udj retten; schyldede paa drukenschab om hand noegit haufde begaait, effter som Greyp haufde gifuit ham meere øl at drike end h(and) kunde taaele  og baed om forLaedelse!

Ere for retten med hin anden forLigte, saa Greyp hafuer (for)ladt ham sin forseelse  efftersom den af sig sielfuer (ey er) af stoer Verd.

 

Peder og Jver Skoltveet haufde stæufnt Elling H..-

 

1689: 8b

 

søn  een huusmand paa samme gaard Skoltveyt; for ulydighed og gienstridighed baaede i moed Jordeyeren  saa og Leylendingen, og formeente hand samme huusmands platz burde entVige,

For Retten bleuf af naboerne om samme gaard; forClaeret at den indstæufnte Waaer fald/en udj en streng sygdom og ike kunde møede, heller laade svaere for sig

Hvoer for med saegen beroer intil hand blifuer tilpas igien

 

Røldals Saeger.

Foegden stæufnt Anders Olsøn af Røldal for Leyermaal med Marj Ommunds datter, til deeris bøeders afbet:

Paa den indstæufntis Weygne møtte Johannis Hambre, Weed-gik gierningen; og gik hand for at dee og echtit hin anden! udj fremtiden;

<Afsagt>  hand bøeder til sit Herschab effter Norgis Louf! half 5te Lod sølf for sig sielfuer; og halft saameegit for hender  og befriis for schrifte maal.

 

KindtzerVigs saeger.

Fogd/en haufde stæufnt Tosteyn Lote og Lars Alsaeger for fløtnings forsømmelse med soerenschrifueren udj hans ting-reyser!

Tosteyn Lothe møtte ike udj retten, effter som hand Waaer til byen. Widis os ej om hand Waar Louglig stæufnt.

Paa Lars Alsaegers Weygne, møtte Olle Olsøn Alsaeger, sagde sig intit Widere at hafue for retten at bestille heller beefalning at svaere, men for Retten at møede udj Larsis stæd  at hand ey schulde bøede stæufne fald!  kunde og ike stort frae gaa hand joe Waaer udj fløtning tilsagt!  og Vaar stæufnt

<Afsagt>  Med Tosteyn Lothe beroer, til nermere opLysning, effter som hand ey er til stæde  og ike kand Vidis, om hand er Louglig stæufnt heller ey  men Lars Alsaeger bøeder udj fløtnings forsømmelse 1 Rdl:  og bet. den som udj hans stæd (blæ)uf leyet  for huer mil 8 s.  tillige med processens omkostning.

 

Gutorm Svartveyt stæufnt i Lige maaeder, for fløtnings forsømmelse med sorenschrifueren; udj rettens ærende  som

 

1689: 9

 

ilige maaeder nøyagtig for retten er forClaerit!

Paa hans Weygne møtte udj retten, Lars Hougse, haufde ing/en gyldig beVis hvuoerfor hand bleuf ude! heller fløtning/en forsømmit;

<Afsagt>  Hand   q   <q Gutorm Svarttveyt;> bøeder udj fløtnings forsømmelse 1 Rdl:  og betaeler den i hans stæd fløttit for hver mil 8 skl:  ilige maaede processens Omkostning.

 

Fogden Niels Knutzøn stæufnt, Ole Bioertveyt, paa Peder Matzøns Weygne; som er boende udj Bergen!  til 22 Rdl: af betalning!  Effter gifne fuldmagt, og indlagde Reygning Dat: Berg/en 1689. d/en 7. Jan:

Ole Bioertveyt møtte udj retten. Wed gich een deel af schylden  men sagde sig at hafue betalt der paa! atschillige tider;  begiærede dilation intil hand Waaer kommen fra Bergen igien  huoer hen hand i disse daege Wilde reyse og med det samme giøere Liqvidation med Peder Matzøn.

Hvoer med til sommertingit beroer; til Hvilchit Ole Bioertveyt bøer schaffe rigtighed hvaed hand Peder Matzøn endelig blifue schyldig.

 

Lars Ydstenæs stæufnt Ole Thommissøn for een kobber kieel ham Waaer laant, som hand nu for holt ham, og ey Wilde flye tillstæde igien!  blefue med hin and/en for Retten forLigte  saa Thommis Lars: fich Wederlaug igien for hvuaed prætentioner hand haufde, udj noegit arfued Jordegoeds!  og Lars beholder kieelen!

 

 

 

ANNO 1689 d/en 23 May. holtist almindeligt (Waaer?)

Ting paa d/en gaard Svaasand, udj Jondals schibrede

med Joendals almue  til at forkynde Hans (Kongl:)

Mayest: allernaadigste schatte brefue og effter (schrefuene)

Mandater og befalninger! udj Nær Værelse (af)

kl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn  Laug (rettis mend med)

almue som samme daeg ting-søgte

 

1689: 9b

 

 

Er for almuen lydelig læst og publiceret, Kl: May: schatte forordning pro Anno 1689 d/en 4. Martij:  af effterfølgende indhold.

Wj Christian d/en 5te: etc:  Giøere Vitterligt for alle Waaeris kiære og Troe under-sotter; som bygge  boe og tilholde udj Wort Rige Norge, at end dog Wj intit heller haufde ønschit end at alle Waaere kiære og troe undersotter, paa een heller anden maaede udj ud-giffterne kunde blifue forschaaenit: saa maa Vj dog formedelst dee farlige og Wit udseende Conjuncturer! frembdellis Wære betenkt, paa dee midler og Weye, som nest den allerhøyestis bistand; til Waaeris Rigers og Landers, sikerhed og defention kunde tienne, og uforbigiengelig behøefuis, Thj hafuer Wj ey kundit forbjgaae, till Waaeris milities og Flaaedis Conservation og underholdning! for inde Wærende aaer 1689.  forud/en Consumptionen sambt tiære og trælast tienden, i det minste dee contributioner, som udj næst afVigte aaer hafuer Wærit paa-buden at laade foreye; saa Som Wj hermed byede og befalle!  at udj Wort Rige Norge schall schattis paa effter schreufne maader!

Aggerhuus Sticht

Aggerhuus og underliggende ambter, udj Leylending; schatt, er ……………. effterschreufne fogderjer. nemblig Agers, Hurum og Røegen, Lier  Eger  Buscherud, Ringerige og Halling daelen  Hadeland  Touten og Ualders; Oudeland  Guldbrands daelen, Heedemarchen  item øufre og nedre Rommeriger  at betaelis.                                               Rdl.            ort.            skl

af it schippund tynge                                                                            5

it schipund salt                                                                          3            3

1 bismerpund smøer                                                                          1            3

1 hud                                                                                                   2            2

                                                                                                            ----------------------

Men udj Nummedal og SandsVer, saa mange som svaerer til Sølf Werkit, med arbeyde  og dee sogner i Øzterdaelens Fogderie saa Wit langs græntzene ligger, sambt Læsøe gield under Douvre field, og Wangs anex under Fille Field; at schatte halft der imoed  Disligeste udj Heggen, og Frøeland sambt Follaug Fogderj                                    Rdl.            ort.            skl:

af 1 schippund  ……..                                                                          4

 

1689: 10

 

                                                                                                            Rdl            ort            skl

1 Schippund Salt                                                                              3

1 huud                                                                                                 2

1 bismerpund smør                                                                            1

                                                                                                            -----------------------

J Selløe, Høeland og Wingers anex, sambt effterschrefne grentzer Ambter og smaa Læne, nemblig Jlde og Marcher, Tune  Wembe, Aabøgde og Wallers, schibb:  item Nachestad, Mos og Oensens Fogderier: af                                                                Rdl:            ort.            skl.

1 schippunds Lynge!! (tynge)                                                            3

1 schipund Salt                                                                         2            1

1 huud                                                                                                 1            2

1 bismerpund smør                                                                            1

                                                                                                            -----------------------

J Tønsberg og BrunLands Ambter:

1 schipund tunge                                                                            4

1 schipund salt                                                                         3                      32

1 td koeren                                                                                          2

1 huud                                                                                                 2

1 bismerpund smør heller talg                                                 1                      32

Christiansands Stikt;

og detz underliggende ampter og Fogderier, nemblig Needenæs  Mandall; Lister og Raabøygde Laugetz Fogderier

1 huud                                                                                                 2

Udj øufre og Nedre Tellemarchen, item Bamle Fogderje. af

1 td koeren                                                                                          2

1 huud                                                                                                 2

1 bismerpund smør heller talg                                                 1                      32

Af Jæderens og Daelernis Fogderier sambt Ryfølche:

1 schipund tunge heller Løb smør                                                         3            ?

Bergens Sticht og Ampt (sambt)

Nordhords Fogderj, undertaegen Wos

Af 1 Løb heller 3 bismer pd smør                                                    3            3

Mens af Wos                                                                                       3

Sundfiords og Sundmørs Fogderier;

Af 1 Løb smør                                                                         ?

Nordfiord, Sundhor og yttere Sogn uden for Qvambsøen

Af 1 Løb Smør                                                                                    2

Mens yttre Sogn ind/en Qvambsøen  item Jndre Sogn, Hardanger, Bræmanger, Kind, og Wildnis Sogner (udj?) Sundfiord

 

1689: 10b

 

                                                                                                            Rdl.            ort.            skl

sambt Selbøe gield udj Nordfiords Fogderje:

Af 1 Løb smør                                                                         2

Lærdalen udj Jndre sogn

Af 1 Løb smør                                                                         1

Trundhiems Stikt

Trundhiems Ampt:

Strinden, Gulddalen, og Orchedals Fogderj

Af 1 Spand                                                                                          5

Sparboe gield udj Jndre-øens Fogderje, item Selbøe

i Strindens Fogderje  sambt Noermør og Foesens Fogderje

Af 1 spand                                                                                           4            2

Og Wærdaelen  Stiøerdalen, og Skougnæs Præstegield

i Søerdaelens!! (Stjørdalens) Fogderje

Af 1 spand                                                                                           4            1

Opdals gield under Doufre field, schatter der imoed,

Af 1 spand                                                                                           2            1

Froyten!! (Frosten?), …sen  LexVigen og Stranden i Størdals fogderje.

item Inderøens Fogderje  Spareboe  undtaegen Haltaaelen i Gulddaelens Fogderje,

Normøer  Romsdaelen og Foesens Fogderje, til Wands,

Nummedal Eyd og ofuer Haljud til Lands.

Af 1 spand                                                                                           3

Nummedal til Wands

af 1 spand                                                                                            2            2

Nordlands Ampt  undertaegen

Tromsøe Fogderje

af 1 spand                                                                                            1            1

1 Wog fisch                                                                                                                 60

Tromsøe Fogderje

Af 1 spand                                                                                           1

1 W: fisch                                                                                                                    48

Ald anden Landschyld som her i ike er benøufnt  anslaegis effter taxten og effter huer stæds brugende maaede  enten till tunge eller Løeber at bereygnis  og der effter at Contribuere.

Odelschatten

betaelis til Fogderne ofuer alt af Jorddrotten heller pantemand/en saa Vell af adelen som af andre ud/en forschiell  af alt Jordegoeds der i Fogderjer goedsit er beliggende, og huoer proprietærius heller pantemanden er frae Wærende  betaelis oedelschatten af Leylendingen  som hafuer igien effter Fogdens Zæddel af Jord drotten heller pantemanden udj hans Landschyld schall komme til afkortning.

 

1689: 11

 

Dog er de proprietarier og odelsbønder frj for odels schat af den gaard som een hver sielf beboer og besidder, og schatter af som Leylending, Hvilche alleene udj Reygenschaberne i den ful Summa af matriculens til intechts bereygnelse; som her effter schall schee lige Ved Leylending og proviant schatten, effter Specification af Waaris amptmand attesteret, til afkortning ansees, men dee andre betaeler som følger!

Agershuus Stict,

og underliggende Ampter og Fogderier.

af 1 schipund tynge                                                                            1 Rdl:               48 skl:

1 td koeren                                                                                                      3 ort

1 hud                                                                                                                           57 ½ skl:

1 bismer pd smør                                                                                                    36 skl:

1 Schippund salt                                                                               1 Rdl:

Christiansands Stikt,

udj øufre og Nedre Tellemarchen, sambt Bamble Fogderier.

af 1 Schipund tunge                                                                            1 Rdl:               48 skl:

1 td koeren                                                                                                      3 ort

1 huud                                                                                                                         57 ½ skl:

1 bismer pund smøer                                                                                                  36 skl:

1 Schipund salt                                                                         1 Rdl:

StaVanger Ampt.

af 1 schipund tynge heller 2 td koeren  een Løeb heller it spand   1 Rdl:

1 hud                                                                                                                           57 ½ skl:

1 W fisch                                                                                                                     36 skl:

1 bismer pund smør                                                                                                    36 skl:

Bergen og Trundhiems Stikter

af 1 schipund tynge  1 Løb heller 1 spand;                                      1 Rdl:

1 hud                                                                                                                           57 ½ skl:

1 Wog Fisch                                                                                                                36

NordLands Ambt;

af 1 Spand smør                                                                                                    ?

1 Wog Fisch                                                                                                                ?

og ald anden Landschyld Reygnis til tunge heller Løeb effter taxten!

Waarderhuus Ampt!

at betaele den ordinaire schat, paa den maade, tax…. …. omstender, tilforne udj freeds tider hafuer Wærit paabyd… at udgifue

 

1689: 11b

 

Proviant Schatten

Betaelis Synden fields ud/en forschiell, af all giorde!! (Jorde) goetz, lige saa Well af dee gaarder; som til Voeris militie er udLagt og assignerit; som af alle andre i hvem dee og til høere; undtaegen dee af Nummedals og SandsVer som svaere til sølf Verchit med arbeyde, saa Wel som Læsøe præstegield under Doufre Field, som og her imoed ikun gifuer half proviant schat; Sc: (således/altså) Af 1 Schipund tynge  heller saa meegen Landschyld som til it schipund tynge effter ofuerschreufne maaede bøer at bereygnis, enten 3 mrk udj penger; heller der for 5 schaalpund got reent smør og it bismerpund got saltit heller Røegit kiøed, lige saa udj StaVanger Ambt  mens af Bergens og Trundhiembs Ampter, af hver fuldgaard 1 Rdl: udj penger, saa og udj NordLandene af hver fuldgaard 1 half Rdl:  heller i detz stæd fisch heller anden proviant, saa som fornøedenhed og Waaeris magazin det udfordrer og anbefallit Worder!

Soldaternis mundering

Og som Wj sielf fremb deelis allernaadigst Wilde laede Forsiuene soldaterne med kioler og geVær, saa schall der imoed ofuer alt, af hver Leg it(?) schipund tunge heller otte huder  og ald and/en Landschyld effter adVenant  nærVærende aaer betaelis toe slættedaeler!

Der forud/en effter Waaeris seeniste aldernaaedigste udgangne Forordning af dato d/en 10 Sept: 1687.  i stæden for Waaeris Festningers bygningers arbeyde  reservehold, grentze Festningers besættelser; og deeris Foraarsaegede stoere marcher, udredning og udmundering  sambt schytzfærd!  og indqvartering  af forbemelte Legger synden Fields  sambt i Trundhiems og Bergenhuus Ampt  4 Sl: daeler  mens af NordLandene effter Waaeris sær udgangne Forordning af bemelte dato  at Contribuere fire tusinde Rdl:  som til detz fyldist giøerelse saaLedis betaelis,  af 1 husmand  1 half Rdl:   1 strandsidder  1 half Rdl: 16 skl:   Een Verge mand  Een half Rdl: 16 skl:   Een fuld dreng  En Rixdl:   Een half Løns dreng  En half Rdl:   Een handVerchs mand heller Carel (karl/kar)  Een half Rdl: 16 skl:   og Een søefinde  En half Rdl:   Hvoer imoed dee dae for ald Videre udschrifning, soldater hold og Kiole penge udj Fredstider blifuer forschaaenet Effter samme Vaaeris naaedigste forordnings Widere tilhold.

Rostiænnisten

Det allernaadigste paabud i stæden for Rostiænisten af d/en 22 April 1682, Erleggis Frembdelis udj nerVærende aaer effter samme Waaeris allernaadigste Forordning  af alt goeds som ike utrøcheligen udj bemelte Waaeris Forordning exiperis

 

1689: 12

 

Geystlig hedens goeds pro officio allene undtaegen som Wj udj Freeds tid aller naadigst hafuer forschaaenit!

Atschillige andre smaa Skatter.

Alle dee som noegen almindinger  tiender  Laxefischerier eller dislige af os til kiøbs, pant, heller benaading bekommit hafuer, som ike tilforn er lagt heller satte for Landschyld  der af for indeVærende aaer at contribuere otte pro Cento af Renten saa Vit den sig kand beløebe, af Capitalen som samme tiender  og Laxefischerier  udj Voris Rente Cammer, kand slaais effter 6 pro Cento.

Schulde endnu nogle gaarder, og platzer  qverner og Sauger findis, som ike effter Vaaeris allernaadigste udgifne schattebrefue af Fogden  Sorenschrifueren og Sex Laugrettis mend ere taxerede, og for Wis Landschyld satte, schall dee ud/en ophold sættis og for Vis Landschyld taxeris  som dee Wil forsvaere, uagtit hvad frihed noegen der paa tilforne sig kunde hafue tilholdit, som Vj ike med Waaeris egit sært special-breuf siden Anno 1680 hafuer Consenteret, eller confirmeret; og maa ing/en qvernehuse som gifuis aparte Landschyld heller afgifft af reygnis under gaardene  men der af serdelis schattis, og af fogden observeris  som hand Vil Wære til tencht at ansVaere! om noegit derimoed handlis

Saug schatten angaaende.

Dae schall af hver hundrede boerd som schiæris paa dee sauger hvoer til tømmerit enten i Vaaeris kirkeris heller præstens schouge, heller andre geystlige schouger og beneficier, heller i Vaaeris almindinger huggis, disligiste af de sauger som enten hafue heel heller half damstok; paa noeg/en af fornæfnte grunder, heller og ere bøgde paa noegit af det udlagte goedtz, og ike i schiøederne expresse benæufnt, som alt omstendeligt i saug schatte mandtallit, schall forClaeris!  og af Hver saug brugende tillige med fogderne, underschrifuis, betaelis 1 Rixort, forud/en d/en SædVanlige dæle og trælast tiende som særdelis Wed udførselen opbergis!

J Lige maader schall saugmesterne schatte af huer 1000 dele de schiære, ud/en forschiel paa hvaed sauge dee schiæris  een half Rdl:  heller af huert 100 5 skl:  som ligerVis med een huer saug brugendis specification paa saugmesternis …ne og huoer mange boer paa hver sauge schiæris .refne(?) schall forClaris, og Wed fogdens Rægenschaber følge og ind/en …..

Disligeste een husmand som bruger handVerch at schatte toe Rdl:  og hellers ikun een half Rdl:  men dee huusmend som paa Leylendingens grund og Eyendom; Huor af Leylendingen schatter og schylder!  at komme hannem til hielp  og ey Videre til os at udgifue.  Dog Wille Vj hermet (hermed) alleene hafue

 

1689: 12b

 

mente dee husmend som boe paa Landit paa noegen gaards grund  og ey dee som boe i Haufnerne heller paa Laede stæderne, og der hafue deris næring og brug  huilche schulde betaele som andre husmend, nemblig toe Rdl:  uagtit paa huis gaardis grunde dee boer, hermed schall og Wære forstaait dee strandsiddere som ike ere borgere heller svaerer til noeg/en kiøbstæd, som og aarlig schulde betaele toe Rdlr:  men dee som bruge Jord, Være sig huusmend  hand Verchs mend, heller strandsiddere  der forud/en at schatte effter Jordens schyld, som andre bønder.

Pebber Svenne heller Ledige karle Som huerchen ere bosatte heller tienner udj aars tienniste  at gifue toe Rdl:  og der som dee bruge kiøbmandschab med hæste  Slagtefæ eller andre Waerer  at schatte der forud/en 2 Rdl:

Bønder sønner som bruger handel  at schatte 2 Rdl:   Hver fuldWoxen tienniste karl heller dreng som ike er udschrefuen heller hafuer tient under Land militien eller paa flaaden udj 3 aaers tid  at gifue 1 Rdl:  og maa ingen tienniste dreng heller karl  effter at schattebrefuit er forkynt, ud/en louglig forfald heller beVis  begifue sig fra det stæd hand tienner; heller hafue sin Værelse  før hand der samme stæds hafuer Clareret og betalt sin schat, saa frembt bonden heller dee hand hafuer sit tilhold hos; der schattebrefuene blefue forkynte  den ey sielf Wil svaere og betaele;

Alle forschrefuene schatter schulde ud/en noegen restantzer betaelis til 4 terminer  nemblig een fierdepart til pintze daeg, d/en and/en til Olaj  d/en tredie til Michaelj  og d/en 4de till Juel;

Da som Waaeris faaerige allernaadigste forordning om øedegaards Joerder af Vaaris egne saa Vel som kierkernis, og dee fattigis  schall Være paa een deel stæder blefuit misbrugt af Fogderne, i det dee ike hafuer anVent tilbøerlig flid at finne dee øede gaarder besat, om endschiønt dennem hafuer Wærit alVorlig paalagt, schatten der af fuldkommen at anschaffe; og giøre sig betalt ud/en almuens besVæring udj Jordens aufling Weed re/den bechostning  sæd og arbeyde, men snarlig dee dennem beleylig liggende Jorder; er blefuen af dennem frembdelis brugte  og af dee andre enten intit, heller ey fuldkommen svaerit; under forVending at ingen dem hafuer Vildit antaege; og det dem sielf Waaer umugeligt, formedelst det Wit frae liggende at dørke  saa Vilde Wj ingen lunde tillaede noeg/en øede Jorder at brugis af dem Veed sig sielfuer heller andre for schatterne  men huor dem Vill bruge  at bøxle dem hos amptmanden og fogden imoed noe/gen schatte frihed heller Landschyld frihed

 

1689: 13

 

intil dee igien blifuer bygde og kommer udj brug  i huor dee og ey schulde bort festis, schall dee leyes bort paa tingene, udj Amptmandens nerVærelse, og udj dee forzeyglede schatte mantaller ind-føeris, og af Amptmanden attesteris,  Schulde og andre proprietarier med os, kirken, heller dee fattige, eye saa danne øedegaarder, heller platzer, heller og med andre der udj participere  og schatterne der udaf ey richtigen erlægge  dae schall Vaaris Ambtmand og Foeget paa Vaaeris Veygne, dennem enten bortbøxle med noe/gen schatte frihed heller afslaeg  som forud igien schal taegis af Landschylden, naar den effter fæstebrefuit forfalder, før end Jord drotten noegit kand nyede, og naar det ey bort bøxlis kand, leye det bort paa lige maaede som Vaaeris egit, og huaed dae mindre der af motte nyedis i Leye end schatternis bedraeg!  Svaeris os af eyermendene føer end dee goedtzit igien bekomme. Og hafuer Ampmanden Vell at see sig for ey at attestere andit, om saa danne Leye maal end som saa Louglig er schied i Hans nerVærelse, som føer er melt; og dee som understaaer sig ud/en bøxell, heller Leye breuf i een heller anden maaede, saa danne øede Jorder at bruge  betaeler der af 3 dobelt schatt.

Der for ud/en Vilde Vj allernaadigst at Jord drotten maa Være frj tillat, saa mange Vaaeris fogder for Vederhæfftige erkiende schatterne af deeris egit goeds  om dee det begiære, Veed deeris fuldmechtige at laede ind samble og til ofuer schreufne terminer til fogden ind lefuere, Huoer imoed Vaaeris Fogder paa Waaere Veygne schall hafue kaaer, om enten Jord drot heller bonden schall findis effterlaeden; og ike terninerne richtigen betaele  enten at blifue Jord drotten  bonden heller grunden. som hand bæst agter schatterne til huer termin Richtig og ud/en restantz at inbringe

Og paa det imellum Fogden  Landrotten og bonden kand hafuis og holdis tilbørlig richtighed, om huis dee lefuerer og betaeler, og Huad dee schyldig blifuer, dae Vilde Vj allernaaedigst at fogderne saa Vel som Landrotten, een huer for sig udj dee tilforne anbefallede bøeger,  /: og naaer dee ere fuldschrefne  andre i deris stæd /:  richtig schulde anteygne huad bond/en schylder og betaele schall  og der imoed i huaed hand hvær gang betaeler der paa  i huaed species det er og for huae. ….(?)  og det saa special og Claer at hand og een huer det kand begribe og hafue goed underretning om huaed hand enten Kd!! (Kand) til goede hafue heller schyldig blifue.

Dee som

 

1689: 13b

 

dette ….. … ….., eller og befindis her udj Vaaeris under(saatter?) til schaede, Svigagteligen ret handle, dae  om det er Fogden eller hans tienner som der udj betrædis, at hafue forbrut hans Søgning og bestilling  og hand heller hans arfuinger saa Vit Waaeris indkombster angaaer, der for os tilbørligen at indestaa og svaere, og Landdrotten  om hand med Falscht opschrifft heller qvitering befindis  forud/en at hafue sin fordring forbrut  at betaele d/en 3 dobbelt til Waaeris qvæsthuus.

Dee friheder som Vi Wilde allernaadigst udj forschrefne schatter at schulde anseis  ere effterschrefne, nemblig Grefuerne og Friherrerne. Hvis greufschaber og frj-herschaber; Wirchelig ere Erigerede  og derpaa deeris fulde Jorde bøeger udj Waaeris Rente Cammer hafuer indLefuerit, med dennem for holdis det effter det dennem allernaadigst forunte og gifne privilegier!  Dog Wille Vj allernaadigst at dee draege den omsorg, at dee øufrige Contributioner af deeris Grefschaber og Friherschabr  og Huis dee os pligtige ere  udj rette tide Clareris  saa og at dee ind Lefuerede Specificerede Jordebøeger till Rente Cammeret paa dee respective 300 tønder hartkoeren som dee nyeder frj effter privilegierne, og hellers tilholder deeris fuldmectige meed Vaaeris LandCommissarier  som ere befallede deeris Schatter at annamme, Weed aaretz slutning tillbørlig og endelig at Liqvidere.

Adelen, og dee Lige Veed adelen priviligerede ere, som adelige sædegaarde eye, niuede allene dee hofuit gaarde frje, som dee sielf paa boer og holder dug og disch paa, dog schulde dee som samme frihede nyede Vilde, samme gaarder med riktig schiøde ædle, Lodder heller goede adkombst brefuer, at dee hafuer Værit rette adelige sædegaaerde, fra ANNO 1639  og der ofuer eller desforinden Veed Vaaeris kongl: benaadings bref, til adelige Sædegaarde oprettede  og imidlertid ey Værit udj noeg/en Borgerstands persoens Werge enten til pant heller til Eyendom  huor om een huær som saadanne gaarde besidde og frihed nyede Vilde, samme adkombst brefue, for Waaeris Land Commissarier, strax in originalj hafuer at producere, og dennem der af Copie under deeris haand og Zeygell meddeele, till at needsende udj Rente Cammeret, till Videre approbation, dee som det ey giørendis Vorder  schall ey noeg/en frihed tilreygnis, men plichtig Være at betaele alle schatter og rettigheder, intill dee saadan richtighed forschaffer.

Sogne Præsterne, saa og Residerende Capellaener paa Landit, at forstaaes dee Sogner heller paa dee stæder huoer af arilds tid Capellaner for Kalditz Witløfftighed, og besverlighed hafuer Værit beVilgit at holdis  schulde alleene nyede dee præste og Capellan gaaerde huoer paa dee residerer, frj for bemelte schatter.

 

1689: 14

 

Huoer under og ingen anden aufls gaarder heller Jordeparter maa reygnis heller friholdis;

Huoer og præste Enker findis udj it præste gield, maae een som er fattig nyede schatte frihed, synden fields indtill paa it schipunds tunge  og Nord/en fields indtil paa 1 ½ Løb heller Spand, om der ey paa præste gaardens grunde findis saadanne boeliger som præste Enkerne tilforne til deeris besiddelse hafuer nødt.

Disligiste maa og Præsterne, Capellaenerne og \præste/ Enkerne Wære frj for Familie og folche schat af deeris tienniste folch som dee bruger til deeris aufling og bunde-arbeyde, dog at der ey som af nogle hid til dags schieed er  frj holder alle dee tienniste folch som i deris brøed er, og i deris Familie findis, mens af dee som til noegen huus gierning brugis, effter Consumptions Forordningen betaeler, baade consumption og Folcheschatt  saa frembt dee denne Vaaris Kl: naaede frembdelis agter at nyede.

Fogderne som ike hafuer anden Løn og besoldning, som og Soerenschrifuerne, schulde i Ligemaaeder nyede den gaard, frje for schat som dee boer paa, dog Huis samme gaaerds Landschyld, ofuer toe schipunds tynge synden fields, og 3 spd heller Løb Norden fields, beløeber, der af Lige Verd andre at schatte og schylde

Bunde-Lænsmendene, Huoer af ikun een er i huert hofuit Sogn, ting Laug heller schibbr: bechikit, at got giøeris, schulde allene nyede dee paa boende gaarder frj for Leeding  foering (føring?) og Visøere, saa og udschrifuelse  Knechte hold og andre saadanne smaa redtzeler, og paabud, og paa det dee Vaaeris interesse dis fligtigere maa i agt taege, hafuer Wj beVilgit at dee her effter, som hid indtill schulde af dee bøedemaals saeger som dee kunde opdaege  nyede den tiende penge  som Vaaeris Fogder dennem schall got giøere  og der paa taege deeris beVies, huor effter det dennem udj deeris Reygenschaber schall got giøeris; paa Vaaeris Rente Cammer til udgifft passere. Huoer imoed dee schulde pligtig Være Vaaeris interesse nøye at paa-agte, og saa snart dee om noegit kommer udj erfaering, det Waaeris Fogder strax at til kiende gifue, befindis dee der udj forsømmelige, eller og fordølger noegit, dae for saadan utroeschab at hafue forbrut 10 Rdl: til Vaaeris qvæsthuus  og meere effter saegens beschaffenhed;   Belangende dee saeger som gaaer paa den schyldigis Lif og bois-Lod  bør Soerenschrifueren heller Laugmanden ey nyede noegit for schrifuing heller forZeyglings penge. Huoer boen ey der til stræker effter, de dog af os udj andre maaeder er.. for deeris bestilling.. aflagde!

Post bønderne schulde Være frje for udschrifning og knechte hold  ey heller schatte og schylde Lige Ved andre, og schall Vaaris Statholdere som Vaaris Amptmend, udj sit district; hafue nøye andseende, ingen fleere post bønder, ordineris og beVilgis, end som endelig for ….-er, og for til holder Vaaere Fogder, at dee effter faarige schatte brefue ind Lefuere dee anbefallede specificationer, paa alle post bønder i Huert Fogderje, med huer gaards Landschyld, og huor Vit i mellum fra

 

1689: 14b

 

gaards schiffte er, paa det der effter imellum post bønderne kunde giøeris een ret Lighed, saa at denne effter hans besVæring og reyse med poste, nyeder Lige frihed med den anden, og Huoer det fornøeden og billigt eragtis, da at tilleggis noegit Vist af Leeding heller Visøere eller dislige Jordebøegers rettigheder;

Belangende de gaarder som Veed uløchelig ilde-brand, Wandløb heller field-schreede kommer til schaede  Wille Wj at effter ædsorne tings Vidne, af Amptmanden attesteret, schall Synis og sichtis; og schaeden af sine omstendigheder og Werdje, imoed det som der af er blefuen beholden  beschrifuis, dog ey der effter udj Rægenschaberne, ud/en Vaaris allernaadigste approbation til afkortning at maa anføeris;

Og som Wj nu som før er melt, hafuer laedit specificere dee friheder, Wj allernaadigst udj schatterne een og and/en Wil hafue forunt; saa Wille Vj og hermed allernaadigst hafue budet og befallit at ingen i huem og under huaed prætext, det og Være maae, der ofuer maa frj holde, enten aufls gaarder  Jorder heller Jordeparter; nye dags bønder  strandsiddere, tiennere heller noegit antit!! (andit) som schatte bøer  men een Huer proprietarius plichtig Være  ud/en afgang og restantze  udj rette tider at Clarere for sig og sit goetz, og om noeg/en restantzer Wed aaretz Slutning schulde befindis, dae saa snart som fogden ind leVerer proprietario, Heller bunden der om richtig restantz Register under sin haand og Zeygell  schulde plichtig Wære pengene ud/en ophold at betaele og med hannem Liqvidere  saa frembt det ike hos dee forsømmelige med execution schall søegis

Schulde og noeg/en af Waaeris Fogder, udVirche noeg/en Execution paa …. Fundamenter, eller urichtige Restantzer, heller paa noegit som ike eygentlig Waaere schatter Weed kommer; dae schall hand ike alleene hafue forbrut sin bestilling  men end og betaele den som uschyldig er exeqveret, for uden exeqver pengene  3. dobbelt saa meegit som den urichtige fordring bedraeger, Huoer udj Waaeris Amptmend og Land commissarier, den schaede lidende ueffterlaedelig schall assistere, og til rette forhielpe, saa frembt dee ike sielf derfore Wil stande os til rette

Belangende Schatternis op børsell, og deeris Richtighed, saa er Waaeris allernaadigste Wilje, og befalning at Waaeris Amptmend under deeris bestillings fortabelse, saa snart denne Waaeris forordning dennem til hende kommer, een hver i sit anbetroede Ampt, Weed Waaeris Fogder schall bestemme ting og Wisse tider, udj hvert Fogderje hvoer almuen schall til sammen komme og amptmanden og Fogden udj eegen persoen tillige med Soerenschrifueren og Laugrettit schulde møede, i Hvis nerVærelse og almuens forsambling, amptmanden schall ofuer Lefuere Soerenschri-

 

1689: 15

 

Weren Waaeris allernaadigste Forordning og Schatte breuf, som det tydelig og lydelig for alle schall oplæse, huoer effter hand det paa schrifue og udj protocolen ord effter ord det indføere, og om noeg/en af almuen der af Copie begiærer, den dennem ike at Weygris; Naar det er schied schall Fogden i Amptmandens nerVærelse, først examinere og Liqvidere det forløbne aaers restantzer, og der nest een hver sine schatter og udgiffter, effter denne forordning og Schattebreuf, matriculen og Jordeboegen bereygne, og bønderne til Debet udj deeris bøeger indschrifue, Hvilchit debet amptmanden tillige med Fogden, for een hver bonde med egne hender schulde underschrifue, og attestere richtig at Wære, bereygnit, og paa det ingen underslæb, med huusmend  strandsiddere, bøndersønner  tienniste drenge  pebber Svenne, heller andre dislige rettigheder af Sauger, qverner  møller og andit som her udj tilforne er specificeret, schall underløebe  Saa Wille Wj allernaadigst, at alt saadant paa dee stæder det findis  Weed gaardens schatter og {af}\ud/giffter i samme bøeger schulde anteygnis og bereygnis, effter Huilche bereygninger Fogden ofuer alt sit Fogderies beløb, it General mandtall schall forfatte  hvoer udj hand gaard frae gaard schall følge matriculen, og den Debet hand i forschr:ne bønders bøeger hafuer indschrefuit, Hvilchit mandtall Amptmand/en med samme bøeger i Soerenschrifuerens og Laugrettis nærVærelse nøye schall conferere  og effter detz befund/en riktighed, igiennem draege  underschrifue og forZeygle, og fogden til Waaeris Schatters og Rettigheders ind drifuelse ofuer Lefuere, og Fogden der effter strax 2de eens Lydende extracter ofuer Fogderietz indkomstis fulde beløeb, at forfatte, og der af den eene till Vaaris Land Com/m/issario  og den anden til Vaaeris Sticht amptschrifuer, ud/en noeg/en forsømmelse heller forhael, at indsende, der effter hafuer hand, med alderstørste flid at paa drifue, at midlerne til dee anbefallede terminer richtig maa indkomme, og huer gang dee noegit til Sticht amptschrifueren betaeler, det Waaeris Land Commissario strax at communicere, og Stichtamptschrifueren plichtig Wære, lige-som midlerne indkommer, dennem strax til Land Commissario og hans ordre med tilbørlig richtighed at ind LefVere.

Og som Vaaeris Fogder effter æd og embede ere forplichtede med richtig Reygenschab at suaere os til Vaaeris schatter, og indkomster; een hver af sit anbetroede Fogderje  saa Wille allernaadigst hafue forbudit at ey noeg/en ud/en dee sig med oppebørselen maa befatte, heller dennem hinderlig Wære, men dee allene een huer for sit fogderje alle Waaeris Wisse og uVisse indkombster og oppebørsler at anamme  foerestaae og betienne som dee det V.. ansVaer, huoer udj Waaeris Amptmænd og Land Commissarier dennem tilbørlig schall assistere og beforderlig Være.

Belangende Restantzerne  dae som den siste betaelings termin ike falder føer end Weed aaritz udgang  og Waaeris allernaadigst forordning er, at Fogderne deeris Reygenschaber til huer nyt aars daeg schulde Slutte, saa ere Wj allernaadigst tilfritz at om det sig schulde hende, at noegen restantzer formedelst een og anden tilfelde til høsttingit ey fuldkommen schulde blifue betalt, men Waaeris Fogder som for er meldit for-

 

1689: 15b

 

aarsaegis dennem enten hos proprietarien eller bonden at søege, at dee dae laeder samme restantzer paa høste tingene publicere  og af huer ting Laug it richtigt restantz register og tings Vidne forhuerVe. Hvilchit een hver Foegit til paaschrifuelse og Vidisse hafuer at tilstille, naar det er schied antaegis det for gyldig beVies Weed deeris Reygenschaber, som dee aarlig/en inden Febr: maaenitz udgang til Waaeris Land commissarier med fuldkommen richtighed hafuer at indleVere, og der imoed intil Widere revision i Waaere Rente Cammer taegis hans beVis, Hvilchen Foegit det ike Stricte effterkommer, eller og findis forsømmelig, enten sine rægenschaber som føer ermelt at indLefuere, eller uflittig med hans restantzer at ind drifue, eller og ike i det ringiste ike hafuer betalt og Clareret for alt sit fogderietz restantzer for det for Løbne aaer ind/en d/en nest paa følgende primo Maij  hand schall anseis som nachlessig og udøgtig, i Hvis stæd  saa snart Waaeris Amptmænd og Land Commissarier, det i Vaaeris Rente Cammer tilkiendegifuer, Wj allernaadigst Will Være betencht, at tilsætte andre som Waaeris tienniste og interesse bedre kand observere og paa agte. Og paa det, det eene ike schall Confunderis med det andit, saa schall Waaeris Land Commissarier, Stifftamptschrifuere heller Fogder ey qvitere for noegit nyt, føer end restantzerne og det gl: fuldkommen er betalt. Wj Wille og allernaadigst, paa det ingen sig med uVidenhed schall undschylde, at Waaere amptmænd ike allene denne Waaeris allernaadigst udgangne forordning og Schattebreuf, som føer ermelt paa tingene for meenige almue offentlig schall laede forkynde; men end og paa alle prædike stoele, effter prædiken at oplæsis  dee schulde og anbefalle Soerenschrifuerne, at dee bunde Lænsmændene til almuens effter Rætning, der af Richtig Copie ud/en noeg/en schrifuer penger meddeeler.

Geystligheden belangende, dae schall alle dee som med noeg/en beneFiciis, Weed Capitlerne ere benaaedede, der af contribuere, som meenige Capitulares der om foreenis kunde  og een hver effter sine ind kombster med rette kand tilkomme, saa at af hver Capitul ud/en noeg/en Widere afgang eller afkortning betaelis proportionaliter af det goeds, som nu Veed Capitlerne ere beholdne, imoed det, der Veed befantist, dae dee blifue satte, effter følgende taxt:  nemblig

Opsloe dom Capitull                                                                        350 Rdl:

Trundhiems dom Capitull                                                    300 Rdl:

Bergens dom Capitull                                                                        300 Rdl:

Christiansands dom Capitul                                                     150 Rdl:

Hvilche erleggis in specie, eller daeleren til 100 skl: Courant  hvilche contributioner af capitulorum Notarsis schall

 

1689: 16

 

indkræfuis, og til Waaeris Land Commissarium til dee anbefallede terminer som formelt, med til børlig Reygenschab og richtighed leVeris!

Præsteschabit betaeler, nemblig een hver Provist heller Sognepræst, tolf Rdl: in specie  heller 100 schilling i Courant for huer Rdl:  hvilche penger Waaeris Sticht befalnings mend og super intendenter een hver i deeris sticht schulde ligne præsteschabit imellum  saa at een huer præst  saa Vel tydsche som dansche  effter hans kalds indkombster, og tilliggende beneficier rettelig blifuer lignit og lagt, Hvilchen Ligning lefueris af hver Stiffts Superintendent, ud/en ophold in duplo  den eene til stifft ambtschrifueren og d/en anden til fogden, at hand det der effter hos dee Veedkommende indfordrer til ofuenbenæfnte terminer, og Videre til Waaeris Land Commissarium ud/en noeg/en forsømmelse indleVerer.

Bydendis og befallendis hermed Waaeris Statholder, Vice Statholder  Grever og Friherrer  Stifftbefalningsmend, Amptmend  Super intententer, Land Commissarier  Borgemestere og Raaed, ampt schrifuere, Fogder, og alle andre, Weedkommende som denne Vaaeris Forordning under Waaeris Cammer Zeygel til schiket Vorder, at dee den til allis effterretning paa behøerige stæder strax laeder læse og forkynde  og sig sielf saa Wit dem der af til kommer, der effter allerunderdaenigst retter og forholder, Laedendis det ingen lunde,  gifuit paa Vort kongl: Residentz udj Kiøbenhaufn. d/en 2 Maij 1689

                                                Christian                                              Under Vaaer Konglig

                                                                                                            Haand og Zignet

Richtig Copie  Testerer

                                    L: Lindenou

 

Der effter er lydelig for almuen oplæst og publiceret,

Kongl: Mayest: naaedigste udgangne Forordning om kop  qvæg og ildstæd schat udj Norgie, dat: Hafniæ d/en 5 Febr: 1689.

Kl: Mayest: allernaaedigste privilegium til Greverne og Friherrene. dateret Kiøebenhaufns Slot d/en 25 Maij, aaer effter Christi Fødsell 1671

Kl: Mayest: naadigste udgifne Forordning om Kram Vaerenis auction, paa 6 maaeneders dilation at betaele. dat: Kiøebenhaufn d/en 26 Febr: 89.

Kl: Mayest: naadigste udgifne mandat om Capere under Norgie!  dateret Kiøebenhaufn d/en 19 Martij 1689

 

Der effter frembkom for Retten Monsieur Johan Galtung  som haufde laedit udj rette kalde, Magdalene Heynis datter  boende paa Handegard, og giorde tiltaele for 2 tylter tømmer hun Weed hendis bøeren hos Fogden

 

1689: 16b

 

Haufde laedit arestere. Hvilchit tømmer Johan Galtung tilkom, og Hand igien til Johannis i Wig for noegit dennum imellum haufde transporteret, formeente hun burde beVise med Hvad ret hun sig samme tømmer til Eynit.

Paa d/en indstæufntis Weygne møtte udj retten hendis søn Torbiøeren Bake  forregauf hendis meening om samme tømmer, at hun eyede ike meere end een tylt udj tømmerit, resten til-kom hendis bøeren  efftersom det føer hendis Sl: mands døed Waaer huggit; Wiste og ike ud af noeg/en arest Widere end børnene  som den haufde udVirchit  sielfuer der til motte svaere.

Der imoed protesterede Galtung og Wilde beVise at samme om tvistede tømmer som udj Handegaards mark og schoug Waaer huggit  til Hvilchen gaard Johan Galtung Waaer Eyere!  og haufde fornøyet og betalt dem som tømmerit! haufde huggit  beraabte sig i Ligemaaeder paa schiffte registering effter Sl: Didrich Handegaard  om samme tømmer der udj Waaer mentioneret; Hvilche der i arfue boeg/en bleuf effterseet  fantist det intit udj noeg/en registering indført  der for ud/en beraabte sig paa aresten  som effter Louen Lenge burde Waaerit forfult!  og 5 uger allerede Waaere forløbne sid/en den bleuf udVirchit  formeente der ofuer den ind stæufnte burde suaere ham processens omkostning  og tømmeret at følge ham igien ubehindrit,

Torbiøren Bake  som d/en elste søn der for moederen stoed udj rette, svaaerede paa hans egen og med-sødschendis Weygne at det af schiffte registeringen Waaer udelugt schiede af de aarsaege moederen som gl: qvinde det til under holdning schulde nyede  frae gik og ike at tømmerit af ham og medsødschende Waaer aresteret, som det boen til kom etc:

<Afsagt>  Efftersom Hverken aresten effter Lougen er forfuldt, og det paa stæufnte tømmer aldrig i noegit schiffte hafuer Waaerit angifuit, dae bøer Johan Galtung  i Huis schouge det er huggit  tømmerit at følge  og Fogdens arest ey at komme ham til noeg/en hinder!  men dee som aresten hafuer udVirchit at staa ham inde for omkostning og schaede.

 

Syfuer Handegaard  som af monsieur Johan Galtung Waaer stæufnt, till at effterLefue een forligelse i mellum dennem oprettit, udj Ole Gundtveyt og Lars BircheLands nerVærelse  at Syfuer haufde af staait it spand Smør udj gaard/en for Torchild Mikelsøn  Hvilchit Galtung Waaer Ombuds mand for,  ere med hin and/en saa Ledis foreenede.

 

1689: 17

 

At Torchield schall nyede det spand Smør til brug udj dette aaer 1689  og Effter detz forløb det igien til for om næufnte Syfuer qvitere  og schall hand dae gaarden effter hans bøxell Zæddel ud/en noegen bøxell heller kiendelse til Jord eyeren til træde og bruge!  effter som denne tillaedelse schieede alleene at Torchield ike schulde Wære huus Wild!

 

Johannis i Wig haufde stæufnt Syfuer Handegaard, for hand schall hafue bemechtiget sig den Slotte tey kaldit Mørke Schaaere, og Slaegit høe der paa imoed Johannis i Wigs Wilje  hvilken Slotte teyg Johannis i Wig formeente sig at til komme effter it Werk af 3de mend forRettit 1670 d/en 13 octobr:

Syfuer Didriksøn møtte udj Retten, Weed gik at hand haufde Slaegit det støche march  efftersom det gaarden tilkom, og Johan Galtung som Ombudsmand for gaarden ham det haufde beVilgit.

<Afsagt>  Som dette Verch Johannis i Wig udj rette legger ey saa gyldigt kand anseis, som Johannis formeener  effter-som det huerken hafuer Wærit ting læst, som det sig burde  at Leylending/en paa gaarden  om hand nogle prætentioner haufde  det dae hafuer kundit imoedsagt, til med laeder urimeligt, at een teyg som gaarden af arilds tid hafuer fult; schulde derfrae ud/en Loug og dom separeris og leggis under Johannis Larsøns gaard, for dj hand den tid til gaarden Waaer eyere, till med og siger dee 3de mend udj deeris Werch  at dennem synis Leylendingen Vel kand und Være dende teyg  men ey at hand endelig schall miste den og leggis till Johannissis brug; thj kand ike ofuen benæufnte Syfuer til noeg/en straf anseis, for hand samme teyg til sin fornøedenhed hafuer af slaegit, men bøer for den saeg Være anger Løes.

 

Natte herberg til budstiken, udj dette schibbr: er frae Sambland  huoer den er beliggende; 1  nat paa Svaaesand, 2  paa Vig i Joendal, 3  paa Berge   huoer i frae den føeris til tinge igien.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 25 Maij er tingit med Østensøes almue paa d/en gaard Steenstøe udj Samme schibbr:  ofuer Wærende kongl: Mayest: Foegit udj Hardanger  Niels Knutzøn  Laugrettit med meenige almue som samme daeg ting søgte.

 

Forrige ind førte Hans Mayest: allernaadigste udgangne Forordninger og mandater er for almuen lyedelig læst og publiceret.

 

1689: 17b

 

 

Sr: Johan Frimands Kiøebe breuf og transport paa een deel bønder gaarder der udj dette schibbr:  saa Well som andre stæder her udj Foegderiet  Waaer beliggende, Hvilchit Kiøebe breuf først af Fru Anna Roesenkrantz till Else  Sl: Peder Pedersøns  udgifuen, af dato d/en 19 Martij 1674.  Der næst af Else Peders datter og hendis kiæriste Falchort Risbrech transporteret til Monsr: Johan Frimand d/en 7 Maij 1678.

 

Wdj den saeg imellum Fogden Niels Knutzøn og Bervens opsiddere som sist af Vigte Waaer ting d/en 14 Martij anlangende dee friheder af Fogdegaarden, som Fogden af bønderne for afVigte aaeringer prætenderet  til doms bleuf optaegit  er  effter at bønderne bleuf til spurt, om dee noeg/en schrifftlig contract med Frimand haufde oprettit, Huem der til samme friheder schulde Svaere  Hvilchit dee nechtit;  saa Ledis kient og af sagt;

Det er billigt at af Fogde gaarden gaaer dee udgiffter og Contributioner, som af andit goetz her udj lænit med rette ydis, og som Monsr: Frimand udj sin tid der ofuer hafuer disponeret; bøer opsidderne itzige Foegit for hans tid at svaere, huaed endnu med billighed kand restere. Hvaed tiltaele opsidderne til Sr: Frimand formeener sig at hafue, nyeder dee effter billighed fornøyelse udj, naaer det enten udj mindelighed, heller Wed retten paa tilhørige stæden søegis.

 

Budstikens nattestæd udj dette schibbr: er Saaeledis berammit

1  Wangdal  huoer den er beliggende.   2  paa Tveyt   3  Noeruigen   d/en 4  paa Moe i Østensøe   5  paa Røken.   6  paa Steynstøe   7  paa indre AalVig   8  paa yttere Naese  huoer den igien føeris til tingstædit;

 

 

ANNO 1689 d/en 27. Maij er holdit almindeligt ting udj Nedre Følchie-daelen i Gravens Sogn, med Ulvig, Graven, og Eydfiords almuer  udj nerVærelse af kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn, Laug rettit og meenige almue som samme daeg ting søgte.

 

Hans kl: Mayest: allernaaedigste for indførte Forordninger og mandater er for almuen lyedelig læst og publiceret.

 

Sr: Johan Frimands transport paa een deel bønder gaarde, her  saa Vel som andre stæder udj Lænit beliggende  først af Fru Anna RoesenCrantz til Sl:

 

1689: 18

 

Peder Pedersøns kiæriste Else Hans datter udgifuen  dat: d/en 19 Martij 1674. Dernæst af Else Peders datter og Hendis kiæriste Falchor Riesbreth til Sr: Johan Frimand transporteret d/en 7 Maij 1678.

 

Hæderlige og Wellærde Hr: Elias Hermandsøn  Proust oufuer Hardanger, hans meening Huaed præste Enken udj Eydfiord, saa Well af Jorde goedtz som huaed andit hende til under holdning beVilgis  schall nyede af Hr: Hendrich Tobiæsøn og Hr: Peder Paasche under schrefuit

J Lige maaeder Welb: Hr: Amptmand Lindenous og hans høy ærWerdigheds Bispens resolution af dato d/en 29 April 1689 ofuer benæufnte præste Enke angaaende, at hende under holdning schulde til læggis etc:

 

Hæderlige og Wellærde Hr: Peder Paasche  Sogne Præst til Gravens præste gield  loed op byede udj indre Tveyte 1 Løb smør og 1 bukschind, Præsteboelit tilhøerig  om noeg/en den for bøxell heller Landschyld Wilde nyede.

 

Anders Opeym paa hans Svouger Hans Haegestads Weygne op bøed i Lige maaeder ? Løber smør  mindre end 2 mrk: udj gaarden Nedre Haegestad  men fantis den tid ing/en som sig der til Wilde laede beqvemme.

 

Kl: Mayest: Foeget stæufnt, Olle Olsøn Nesseymbs qvinde at lide dom for hun paa Fogde gaarden d/en 28 Martij nest afWigt, haufde bandit dommeren der haufde tilkient hendis mand at betaele den tobach hand af fogden haufde bekommit.

Paa den ind stæufntis Weygne møtte udj Retten Gullik Larsøn; ind Lefuerit udj retten een liden Sæddel  dog ikun paa løst papier  udj Huilche hun Weed stoed at hafue sagt disse ord  saa faae hand scham som dømbte.  Det samme Want Erich Jversøn og Ole Larsøn Taschilde af hende at hafue hørt,

Afsagt.

Møeder neste Rettis daeg heller ting daeg udj egen person tillige med hendis mand udj retten.

 

Anders Opeym stæufnt Karj Ols datter Leygre for 5 Leye kiøer som kierken udj UlVig schulde til kom/m/e  for Hvilchen kierche Anders Oppeym Waaer Kierke Verger, og Waaer hans udj rette sættelse, som hendis mand Weed døeden Waaer afgangen, og maa Vel schie atschiellige Creditoerer udj boen kunde laede sig indfinde!  hand dae paa kirkens Weygne saa Wit dens fordring angik  nermiste burde effter Lougen Wære berettiget.

Paa den indstæufntis Veygne møtte Kiell Herrey i Retten  og Anders Olsen Leygrey  der dette svaer

 

1689: 18b

 

frae Enken frembførte, At hun ike kunde nechte hun joe haufde gifuit Leye for 5 kiøer som Anders Oppeym schulde til komme, og den Leye haufde hun nu udj 3 aaers tid betalt, og Waaer samme bester merchit med Andersis eegit merche, men en af dem haufde hun nu i aaer sent til Kongsberg at selge! for Hvilchen hun hafuer sat ham udj forsechring 1 graa kullede qvige  it aaer gl:  og er samme best huit om hofuedit.

<Afsagt;>  Dee pantsætte bester blifuer udj forsechring for kierchens fordring, intil Creditoererne enten udj schifftit blifuer sanchit; og atschilte om deris prætentioner  heller og der for Loug og rett blifuer kient paa deeris fordring og krauf  effter som fornhemmis boen neppelig Creditoerernis afbetalning schal opnaae.

 

Bud stikens indrettelse i dette schibbr:

Udj Qvandal er den beliggende. Herbergis den 1 nat paa Kollenæs, den anden nat paa Kollenæs, den 3dje paa Nesseym, d/en 4de paa Moe  d/en 5te paa Jødre, d/en 6te paa Traae, d/en 7de paa Soelberge, d/en 8te\n/de paa Spaaneym  d/en 9de paa Lioene, den 10de paa Haaeym, den 11 paa Sygnistveyt, d/en 12 paa Boelstad, d/en 13 paa Jeltnæs, d/en 14 paa Wangen, d/en 15 paa Bue  d/en 16 paa Leygre  d/en 17 i Sæbøe  d/en 18 paa Lund, d/en 19 paa Herrey, d/en 20 paa Sæe; d/en 21 paa Schaaer, huoer \frae/ den føeris til ting igien

 

 

 

ANNO 1689 holtist almindeligt ting med KintzerVigs  UllensVangs, Odde, og Røldals almuer paa den gaard Eytreym udj Odde Sogn, d/en 29 Maij  udj nerVærelse af kl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn, Laugrettit og meenige almue som samme daeg ting søgte

 

Hans kongl: Mayest: allernaaedigste for ind førte Forordninger og mandater er for almuen lyedelig læst og publiceret.

 

Johan Frimands transport paa een deel bønder gaarder her  saa Well som andre stæder udj Lænit beliggende, først af Fru Anna RoesenCrantz til Else  Sl: Peder Pedersøns  udgifuen  dat: d/en 19 Martij 1674. Dernest af Else Hans datter, og Hendis Kiæriste Falchort Risbreht  till Johan Frimand transporteret, d/en 7 Maij 1678.

 

Tosteyn Joensøn Fixe  hans bøxell breuf paa een Løeb smør udj gaarden Fixe  udgifuen af Hans Andersøn Aarhuus.

 

1689: 19

 

 

Fogden stæufnt Endre Jacobsøn Lutre til sine bøeders af betal-!! for Leyermaal med sin qvinde 18 uger for tilig.

Paa den indstæufntis Veygne møtte Johannis Tioeflot  Weed gik at saa Vaaer schieed.

Afsagt.

betaeler sine bøeder effter Lougen  og processens omkostning.

 

Jligemaaeder stæufnt Sven Larsøn Strand!  huis hustru Vaaer kommen udj barsellseng 28 uger føer bryllupit er holdit  Den indstæufnte møtte og Veed gik.

Afsagt.

Betaeler sine bøeder  og processens omkostning.

begge disse er gifuen 6 ugers dilation

 

Niels Christensøn Ræuf, stæufnt Agate Thommis datter, for hun haufde laedit sig Leye udj sommer arbeyd af ham at slae een teyg kaldit Daele, og haufde oppebaarit allerede der paa 1 rixort;

Den indstæufnte møtte ike udj retten, ey heller noeg/en paa hendis Veygne!  men Poul Ureym og Lasse Trondsøn, Widnede at hun Waaer Louglig stæufnt, og Svaerede at hun, den tid hun bleuf stæufnt  saaledis sagde  at hun ike meere af Niels Ræuf haufde oppebaarit end hun Vel kunde betaele ham igien.

Afsagt.

Den ind stæufnte Agata Ommunds!! (Thommis?) datter, bøeder stæufne fald 1 Rix ort  og møeder udj retten til saeg/en at svaere nest holdende ting.

 

Bud stiken[s] indrettelse udj dette ting stæd.

paa yttre QvalVig er den beliggende  den 1 nat paa Troenæs, d/en 2den paa Joestad, d/en 3dje paa Bleyen   d/en 4de paa Degrenæs   d/en 5te paa Eytreym  d/en 6te paa Eye, d/en 7de paa Hæing   8de paa Skaere   d/en 9 paa Løygning   d/en 10 paa Horræ   d/en 11 paa neer Bergie, d/en 12 paa Sellestad; d/en 13 paa Søssendall, d/en 14 paa Hildall, d/en 15 paa Wastun  d/en 16 paa SkielVig, d/en 17 paa Hofland, 18  paa Frøenæs.  19  paa Helleland, 20  paa Ystenæs. d/en 21 paa Tvisme   d/en 22 paa Bue; d/en 23 paa Tioeflot, d/en 24 paa Tiæbsøe  der frae føeris d/en til tingit igien.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 29 Junij er almindeligt sommerting holdit med almuen af GrafVen  UlVig og Eydfiord, paa den gaard Nedre Haegestad, udj Ulvig Sogn, i nerVærelse af kongl: Mayest: Foeget af {Grafuens} Hardanger  Niels Knutzøn  Laugrettit, og meenige almue som samme daeg ting søgte.

 

Roald Ommundsøns bøxell Zæddel paa 2 pd smør  \1 ½ mrk/ udj gaard/en Leygre (Leyger)  af Sr: Christen Smeed udgifuen d/en 26 Janv: 1689. er publ:

 

1689: 19b

 

 

Fogden Niels Knutzøn stæuf!! (stæufnt) Niels Mikelsøn for Leyermaals bøeder med Brite Halfuers datter.

Bierete Halfuers datter møtte udj retten, Weed gik gierningen  men forClaerede at hun haufde samme Niels Mikelsøn nu til Echte, og Boede hun paa Capiteyn Tormøelens frj grund; Hvilchen sig bøederne tilholdt, og haufde allerede; een dell der paa betalt,

Fogden der imoed formeente hun burde svaere ham som saege-faldit Waaer betroet; og ey Capiteynen  efftersom Johan Frimand  der saege faldit haufde udj forpagtning  og ham igien befuldmechtigit det Weed Loug og ret at ind søege  ey Wilde Vide af noeg/en mangler!

Den indstæufnte beraabte sig paa at hun af Capiteinens eegen mund haufde hørt, at saege faldit paa Frj gaardene af Frimand Vaaer ham beVilgit  der foruden Waaer forseelsen ike saa stoer  som \hun/ ikun 12 uger med sin mand, Waaer føer end tiden kommen udj Barsel seng.

<Afsagt>  Dee indstæufnte hafuer Wed Capiteinens assistentze til nestholdende ting at forschaffe Forpacterens  Monsr: Frimands tillaedelse paa saege faldit, saaVit frj gaardene angaaer, og dae til samme tid gifue Capiteinen Louglig Warsell  dom at anhøere; huem saege faldit her effter paa frj gaardene tilkommer.

 

Fogden stæufnt Olle Rikoldsøn  som d/en 15 Dec: 1688 bleuf til-dømbt at af betaele sine Leyermaals bøeder, og formente efftersom han endnu ike haufde effterLefuit afsigten  hand der for burde straffis  andre til exempel  udj Halsgiernit

Den ind stæufnte møtte, sagde sig ald deelis intit hafue at betaele med!

<Afsagt>  Olle Rikoldsøn betaeler sine til dømbte bøeder inden 14 daege  heller og straffis hand effter Lougen med fengsell paa kroppen

 

Lensmanden Lauritz Wambeym haufde stæufnt Torbiøeren Leqve, for hand ike Wilde schytze med sin øeg for betalning ofuer fieldit, til Compagniet tienniste som Waaer paa marchen at!! Christiania

Den ind stæufnte møtte  Wed gik at hand Waaer tilsagt og bøedit penge for schytzen, men som hand haufde betalt for schytzen udj sin egen Læg, og denne schytz stoed ham ey till, formeente hand ey at Være plichtig at schytze  til med og Waaer hans øeg ung  saa hand ey troede sig ofuer fieldit med hende.

Der imoed formente Lænsmanden, at som dette høy magt paaliggende udfordrit nødVendig at schytzen ike motte

 

1689: 20

 

forhaelis med, og der meed som schytzen burde Waaere saa langt borte at dee umuelig kunde i den hastighed møede, til med og giorde hand beVislig øegen Waaer goed noch, og der til med schoedt (skodd), og hafde Torbiøeren giort forsechring een and/en mand der udj bøyden, som schulde hafue øegen øster ofWer fieldit, Huilchen siden bleuf forsyenit paa it andit stæd, den der for lige saa Vell kunde tienne til dette som det andit, og saed udj rette om hand ike til Wed børlig straf burde anseis.

<Afsagt>  Torbiøeren Leqve bøeder for moed Villig hed i at schytz for betalning udj Hans Mayest: ærinde  Een half Rdl:  som er tredje deelen af den Leye der blef gifuet for den Hæst der gik ofuer fieldet i dennis stæd; tillige med dee ud Lagde stempell penge 20 skl:  og det inden half maaenitz daeg.

 

Ole Pedersøn Søssendael  der af Fogden Waaer stæufnt til sine Leyermaals bøeders betalning, møtte ike udj retten  huoer for Fogden formeente hand burde bøede Stæufne fald,

Er saa af naboerne \testeret/  af Huilche dog ingen boer ham nermere end paa een mil Ves (Veis?), at der Waaer syge folch udj hans huus

Thj forschoenis hand for bøeder  som hans huuse staaer langt udj fieldit  at om saa er dee er syge hos ham  er det ike beleyligt at søege til naboerne, og beroer der med til nest holdende ting.

 

Olle Poulsøn paa hans hosbundis Johan Frimands Veygne haufde laedit stæufne Thommis Larsøn udj Wigen at beVise huoer effter hand be{Vist}\boede/ den gaaerd Wig udj Eydfioerd beliggende, enten Ved kiøb  pant  bøxell heller till schiffting, efftersom Monsr: Frimand for 15 Rdl: Fordring udj boen effter d/en Sl: af døede Jens Larsøn, som samme gaard tilforne Eyede  Waaer udlagt 15 ½ mrk smørs Leye  og for gaarden til dato haufde schattit.

Der til at suaere møtte Thommis i Wigen, og sagde at hans broeder Lars Larsøn udj KintzerVig haufde tillat ham at beboe den gaard, og hafue tilsyen med at den ike schulde for faldis, det Lars Larsøn  som persoenlig Vaaer tilstæde  Wed gik, sagde sig ey at Vide af nogit udleg til Monsr: Frimand, efftersom udj boen aldrig Waaer holdit noegit schiffte  Jndlagde der foruden i Retten een beVis paa 27 Rdl:  {som d/en}

 

1689: 20b

 

3 mrk. 4 skl:  schrefuen paa det stemplit papier No: 6  dat: d/en 16 Martij 1681  udj Huilchen hannem samme gaard Waaer pantsat; der forud/en ind lagde d/en Sl: mands Søns!! Lars Jensøns mesive  dat: Amsterdam d/en 2 Juni 1687, af d/en indhold, at om hans Faeder siden hans bort reyse Wed døed/en Waaer af gangen, Lars Larsøn dae som hans Farbroeder Wilde taege sig hans ringe andeel an som formønder. etc:

<Afsagt.>  Som Thommis i Vigen tillige med hans broeder Lars Larsøn, hart paa staaer at intit schiffte effter Sl: Jens Larsøn er holdit; Huoerfor dee og Ved af ing/en udLæg til Sr: Johan Frimand, Wil schiffte Registering effter Sl: Jens Larsøn i rette schaffis føer her udj noegit kand Kiendis.

 

Kiel Herrey haufde stæufnt Peder Haldoersøn Leygrey For een øeg hand haufde udj schytts øster ofuer fieldit \nu/ dae Obriste Leutnantz Compagnie reyste!  Huilchen øeg hand ike haufde faait til baege igien, men Vaaer sat effter udj Simodal, og dae een Huer af dee andre schaffede sine øeger tilstæde! reyste Peder Leygre udj andre sine forretninger  og baer ingen tidender at øeg/en Waaer kommen ofuer fieldit igien  føer end 3 daege der effter, thj hand kom ofuer om fredaeg/en  og bragte første tidender om Syndaegen ad afften. Jmidler tid reyste Capitein Tormøelens Compagnie samme Vey ofuer fieldit  og Waaer frucht som!! (fryktsom) at d/en Waaer kommen udj marchen med {den} \samme Compagnj/  og hand saa aldrig kom til stæde igien  Saaed udj rette og formeente, Peder Leygrey burde betaele ham øeg/en  som formedelst hans forsømmelse Waaer bort kommen, efftersom hand nu ald dielis ingen hielp haufde til sommer-Vinden (sommer-/slotten?-onnen)

Peder Leygrey møtte udj retten  Wed gik at hand haufde øeg/en ofuer fieldit, men fremb førte 2de Widner at øeg/en Vaaer Vell ofuer kommen igien  som Vaaer Aadne Mæhuus og Johannis Bue.

 

1689: 21

 

Formeente naar hand førte øeg/en ofuer, og lefuerit hende paa den stæd hand annammit hende, hand ey meere haufde der til at svaare.

<Afsagt.>  Som øegen er bort kommen formedelst Peder Leygreys forsømmelse  at hand ey hafuer gifuid manden Varsel der øeg/en eyet; bøer hand den at betaele, om d/en ind/en 6 uger ey kommer tilstæde igien

 

Katrine HelVig  Sl: Hr: Andersis  Haufde stæufnt Thommis i Vig/en at beVise Huoer effter hand fordrit hende dee 3 ½ [Rdl:], at om hand haufde ret at fordre dem  det nu kunde kiendis  thj hun Viste sig ham aldelis intit at Være schyldig

Thommis i Vig/en tillige med hans Svouger Erich Tveyt møtte udj retten, og forClaerede at d/en fordring kom af een kiell, som Erichs formand, der nu haufde Thommis i Wigs datter til echte, haufde needsat, hos Sl: Hr: Anders for 12 Rdl:  Hvilchen kiell Thommis i Vig/en \hende/ haufde ofuerlat for 15 Rdl: 3 mrk  og der nu schifftit stoed effter Sl: Hr: Anders  er d/en Vurderet for 15 Rdl: 3 mrk.  dae effter som den saa megit høyere bleuf vurderet end den bleuf needsat for, søeger hand sin betalning udj kielen som stoed hos Hr: Andersis Effterlefuersche; som hans datter  der kielen af ham haufde bekommit  ey haufde fornøyet ham for dee ofuerschydende 3 ½ Rdl:

Catrine HelVig Weed sin Svouger Hans Olsøn Frøsta, til at beVise Huoer Ledis med dette forregifuende Waaer tilgaait  Lagde udj retten it pante breuf paa en half Løb smørs Leye udj d/en gaard Tveyt  af Thommis i Wig/en til Sl: Hr: Anders udgifuen paa 38 Rdl:  Huilche halfue Løb smørs Leye Thommis i Wig/en haufde tillat sin dae hafuende Svouger Lauritz Lauritzøn Tveyt, som Waaer itzige Erich Tveytis Formand  at igien Løese. Huoerfor samme kiell tillige medt meere Waaer gifuit udj betalning, og der paa pante brefuit til ham igien transporteret. Formeente der for ey at Være Ham noegit plichtig; men om saa effter deris prætentioner Haufde Waaerit  det dae enten til fordring udj her Andersis schiffte, heller til staaende gield udj Lars Tveytis schiffte burde Vaaerit ind ført, Hvilchit ike befantis.

<Afsagt.>  Som Thommis i Wig/en ike beViser, enten kielen Vaar pantsat, eller i fuld Værd for dee 12 Rdl: i betalning taegit, dae goetzit bleuf igien-løst, tillmed er det i ingen af ofuen benæufnte schiffter enten til Debit, heller Credit anført

 

1689: 21b

 

blifuer Catrine  Hr: Andersis  frj for denne søgning, og hafuer der til ald deelis intit at svaere.

 

Tolleyf SæVertueyt stæufnt Aadne Larsøn Tveyt for 10 Rdl: 1 mrk. 10 skl: hand hannem Waaer schyldig  og nu udj nogle aaer ud/en interesse Waaer bestaaende  formeente hand burde betaele ham ey alene Capitaelen  men og interessen  tillige med processens omkostning, efftersom hand ey effter saa mange i mindelighed giorte paamindelser hafuer med betalning Wildet sig indstille.

Den indstæufnte møtte udj retten  Wed gik gielden, men sagde sig ey nu at hafue middel huoer Veed hand kunde betaele!

<Afsagt.>  Den indstæufnte Aadne Larsøn betaeler schylden inden 14 daege  tillige med den anVente processis omkostning  under nam og vurdering udj hans boe.

 

Fremb kom for Retten Tosteyn HielmeVolde, boende udj UlVig paa HielmeVold  og til Spurte den Heele ting almue, om dem ike Waaer Vitterligt hans paa boende gaard ungefær for 5 aars tid  daegen effter nytaaer  Waaer Wed den uløchelig ildebrant af brent, saa intit der af igien er blefuen bestaaende, ud/en den blotte Høelaede,  dae svaerede den gansche almue at det Waaer gud og Huer mand Vitterligt. Jlige maaeder Er Laugrettit tilspurt, og een deel af dee elste mend  Huem gaard/en Eyede, dae er giort forClaering at 6 spand smør i samme gaard Vaaer bonde goetz  og Et spand smør ligger till Eydfiord præstegaard  saa gaarden schylder til sammen ofuer alt syf Spand smør!

 

 

 

ANNO 1689 d/en 1 Julij er holdit almindeligt sommerting med KintzerVig  UllemsVang og Oddis almue paa d/en gaard Bue udj Hardanger  udj KintzerVig sogn, ofuer Wærende Kl: Mayest: Foegit Niels Knutzøn, Laug rettit og meenige almue som samme daeg ting søgte

 

Kl: Mayest: Foegit haufde Laedit stæufne Lars Larsøn Bech at lide for hand paa aege!! (Age/Aga?) tingstue hafde formastit sig udj moed Hans Mayest: Regiering med disse ord, der fogden paa Lyse!! (Lysekloster) om Soldaternis mundering. Hand dae schulde hafue sagt. Weed saadant maa hans Mayest: Land blifue ruinerit.  NB:  Stæufningen udj sig sielfuer schall hafue lyet  at Hans Mayest: dis ofuer Vil ruinere Landit;

 

1689: 22

 

Lauritz Bech frembkom udj retten, og effter til Spørgelse om hand saa danne ord Vilde Wære ghedstendige; nechtede at hand ald deelis aldrig haufde talt dem  thj hand frae sin ungdom haufde tient kongl: Mayest: og Waaegit baaede Lif og blod, for kong/en og Landit, Huoer ledis schulde hand dae holde midlerne forgoede at yde til hans Mayest: tienniste  og schulde det aldrig med sandferdighed ham ofuer beVisis

Till Vidne udj denne saeg Vaaer stæufnt Torbiøeren Troenes og Odde Age.

Torbiøeren Tronæs, Widnede at hand ret eygentlig ey kunde Wide Huad ord bleuf passeret  men kunde dog ike svære!! (sverje) at hand slæt intit der af haufde hørt.

Odde Age sagde sig at Være den tid beschiencht dae fogden schiøed til Vidne, og Viste med sandferdighed ike eygentlig at Vidne huordan ordene falt.

Fogden urgeret Vidnene motte tvingis Ved æd  og Lauris Bech enten at Være heller stille Borgen (kausjon) til saegens uddraeg.

<Afsagt.>  Saegen opsættis til i daeg 4 uger  som er d/en 29 Julij  paa den gaard Lothe udj KintzerVigs Sogn  huoer parterne hafuer at møede.

 

Den saeg imellum Fogden Niels Knutzøn paa Peder Matzøns Weygne udj Bergen  og Ole Bygtveyt, er  efftersom Ole Waaer nu reyst til byen at giøere af Reygning med ham huad hand eygentlig bleuf Peder Matzøn schyldig  opsat til nu nest kommende d/en 29 Julij paa Loute

 

Kl: Mayest: Foegit Niels Knutzøn haufde stæufnt Lars Larsøn i Wigen, at ind frj hans accepterede assignation paa 5 Rdl:  dat: d/en 28 Junij 1686  till Peder Matzøn udj Bergen.

Den ind stæufnte møtte ike udj retten  men indLagde een lid/en Zæddel paa løst papier  at hand eygentlig ike Viste huoer for hand Vaaer stæufnt;

Thi er ham for retten paa Lagt Ved Johan DanchVart  som lagde hans Zæddel udj rette  at hand til d/en 29 Julij paa Loute møder og Suaerer til Fogdens stæufne maal angaaende samme saeg.

 

Olle Poulsøn paa hans Hospundis!! (husbonds) Hr: Johan Frimands Veygne Haufde stæufnt Ole Mantzaeger for bog s(chyld) 6 Rdl 15 skl:   møtte udj retten og Veed gik gielden

 

1689: 22b

 

Stæufnt Gunder Mantzaeger for 10 mrk 10 skl:   møtte udj retten og Veed gik gielden

Stæufnt Joen huusmand paa Eye for 3 mrk 8 skl:   møtte paa hans Veygne Ole Eye og Veed gik gielden.

Stæufnt Erik Opeym [for] 4 Rdl: 2 mrk 4 skl:   møtte og Weed gik gielden

Stæufnt Erich Bustetun for 3 Rdl: 1 mrk 4 skl:   møtte og Veed gik gielden paa hans Veygne hans søn.

Johannis TorKougen (Torekoven?) [for] 3 Rdl: 1 mrk 12 skl:   møtte og Ved gik gielden paa hans Weygne hans stiffaeder Tolleyf Schaere.

Stæufnt Gærand Jsberg, paa hans Veygne møtte Lænsmand/en Giørgen Freym, Ved gik at hand Vaar schyldig 3 Rdl: 1 mrk 6 skl:

Torbiøeren Schieggedall stæufnt for 12 mrk (Rdl?) 8 skl:   Weed gik 9 mrk at Være schyldig.

Jver Midnæs  9 Rdl: 5 mrk 6 skl:  der for er pantsat 33 mrk smør udj gaarden Midnæs,  item 1 souschind  2/3 bukschind, møtte og Veed gik

SioeVat Jødnou  8 Rdl: 4 mrk 14 skl:   møtte udj retten og Veed gik gielden.

Elling Schieldaaes  9 mrk 7 skl:   møtte udj retten paa hans Veygne Jver Houfland og Veed gik gielden

Ommund yttre Jogtad!! (Joestad?)  10 Rdl: 1 mrk 8 skl:  som er Landschyld  Leeding og tiende   møtte og Veed gik gielden.

<Afsagt.>  Huoer pant er sat  giøeris ind førsell for fordring/en udj pantit om den schyldige ike inden 6 uger betaeler. resten som Weedgaaer deris schyld  betaeler ind/en 6 uger under nam og vurdering i deris boe.

 

Olle Poulsøn paa hans Hosbundis Sr: Johan Frimands Weygne Haufde stæufnt Malene Sebille Busch, forrige Soeren schrifuer Christen Raufs hustru, for bog schyld 13 Rdl: Rixdl:!!  som Waaer for koeren han hende haufde betroet  ind Lagde udj retten hendis beVies paa 5 kiøer som hun hafde pant sat ham for samme betroede koeren.

Malene Sebille Wed gik gielden udj een mesive som hun Loed udj rette lægge  men foeregauf at hun ey Waaer Louglig stæufnt  der dog Lænsmanden tillige med Joen Utne bekræfftit at hun Louglig Waar stæufnt  og baaede saegen huoer for og tiden huoer til hun Vaaer Citeret  for hende  Waaer næufnt

<Afsagt>  Maelene Zibille betaeler inden 4 uger under nam og vurdering udj hendis boe  imidlertid blifuer dee pant-

 

1689: 23

 

satte Kiøer udj forsichring! til gieldens af betalning, huoer udj Creditoren først søeger sit udLæg  om hun ike inden foresatte tid stiller ham tilfritz.

 

Olle Poulsøn stæufnt Lauritz Lauritzøn udj Wigen, til betalning for nogit udborgit koeren hos Johan Frimand,  Lauritz Lauritzøn møtte ike udj retten  med forre Vending udj een lid/en Seddel at hand ey Louglig Vaaer stæufnt, og saegen ey for ham Waaer næufnt  huoer for hand bleuf citeret.

<Afsagt>  gifuis Varsell til nest holdende Saege ting d/en 29 Julij paa Loute; at hand dae møeder til saegen at svaere.

 

Oluf Poulsøn Stæufnt Johan DanchVart for 3 aaers rente af 100 Rdl:  som hand Waaer hans Hosbund Johan Frimand schyldig  renten forfalden nu nest kommende for aaer 1690.

Johan DanchVart møtte udj retten, kunde ike nechte at hand joe Vaaer samme penger schyldig formedelst een gaard kaldit inste Næs (Instenæs) hand af Frimand haufde kiøfft. Huoer paa hand haufde gifuit obligation  men bekiente for retten at hand aldrig Waaer goed for at betaele ham  kunde den og ike lenger beboe men nu til foraaerit Wilde qvitere den igien  at Monsr: Frimand derfor Vilde Søege fordring hos ham mens gaarden Waar endnu Ved hæufd  thj andit haufde hand ey at betaele med

<Afsagt.>  Johan DanchVart betaeler inden 6 uger dee 2 aars forfalden rente  det 3dje søegis effter aaritz udgang.

 

Olle Poulsøn paa Hans hosbundis Johan Frimands Weygne Stæufnt Niels Christensøn Ræuf  Won hafftig paa Huus udj KintzerVig sogn  at møede til sommertingit først kommende d/en 1 Julij  som er nu i daeg  at ind frj sin til ham udgifne schaedis løese obligation  saa og i Lige maade giorde forpantnings caution imoed pantitz afstaaelse  som er alt det øufre tun udj Huus, saa frembt hand ike schall foraarsaegis, samme pant saa Vit kand tillreche  Wed dannemend at laede til sin betalning vurdere  og for det øufrige erVerVe dom udj hans andre midler og formue.   Obligation capit: 98 Rdl:  og Forpantnings Caution capital 96 Rdl:  er for Retten læst og paateygnit Obligat:  dat: d/en 8 Jun: 1688.  cautionen d/en 3dje Martij 1685.

Niels Ræuf møtte ike udj retten  men loed indlegge Ved Ommund Ureim sit schriftlig suaer, dat: d/en 29 Junij 1689  udj huilchit hand formeente at hafue dilation til aars

 

1689: 23b

 

daegen at obligationen Waar forfalden, dae hand erbøed sig Frimand at contentere.

<Afsagt.>  opsettis til d/en 29 Junij!! (Julij)  dae Niels Ræuf udj eegen persoen møeder paa Loute udj KintzerVig Sogn  Saegen at tilsvaere.

 

 

 

Sommer tingene udj Joendall og Østensøe Schibbr: er af mig ike opVartit, som Fogdens brefue angaaende tingenis Forandring ey bleuf mig indherdigit, føer end ieg allerede af ting stædit Waar frem kommen.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 29 Julij er opsættelses og Saege ting holdit med almuen af KintzerVigs  UllemsVangs og Odde!  paa d/en gaard Lote udj KintzerVigs Sogn  ofuer Værende kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn  Laug rettit, og almue fleere som samme daeg ting søgte

 

Er saa først forrelaegt den saeg i mellum Fogden og Lauritz Bech  og som inden udj er annoteret  For fogd/en  Laurettit, og parterne oplæst Lydelig  og Fogd/en tilspurt for retten om hans stæufning og i rette sættelse, ey som ind ført er; Waaer hans eygentLige meening  Dae er svaerit!  at udj stæufne maaelit Waaer disse ord; Lauritz Lauritzøn beschyldit for, at schulde hafue sagt  at hans Mayest: der ofuer Wil ruinere Landit  som needen under stæufningen er ind ført   q.  <??> v. p.21.  og Hans udj rette sættelse effter Loufuens bogs 6. Cap: 4. art: 13.

Dee ind stæufnte Widne; som paa Sommer tingit Widne!! (vidnede)  møtte i Lige maaeder og deeris Widnis byrd som før af dem bleuf Widnit; og i ting boeg/en p: 22 ind ført  for dem op Læst. Hvilchet dee udj alle maaeder Ved stoed  ud/en Torbiøeren Troenæs, der Lagde disse ord til  at hand hørte at fogd/en sagde til Lars Larsøn at hand ike haufde tort talt saa danne ord;

Lauritz Lauritzøn Bech nechtit aldelis, aldrig dee ord at hafue talt!  men i alle maader refereret til hans forrige indførte svaer.  Vid: p: 22.

 

1689: 24

 

Er saa Fogden tilspurt om hand Videre Widnis byrd haufde i denne saeg  Svaerede at hand denne gang ing/en Widere Widnis byrd haufde!

<Afsagt.>  Effter disse indførte og i rette komne Widnis byrd; Kand Lauritz Lauritzøn ey for schyldig udj denne saeg anseis, men ud/en nermere Widne og forClaering udj den \saeg/ effter Lougen føeris, blifuer hand for den frj, og anger-Løes.

 

Er saa den saeg imellu!! Fogden Niels Knutzøn og Ole Bygtveyt angaaende den fordring frae Peder Matzøn  forre taegit.  vid: p: 9: et pag: 22.

For Retten Paa Fogden Niels Knutzøns Weygne møtte udj Retten Hans tienner Christen Sneede; og urgerede dom effter seeniste afsigt.

Er saa fordringen effterseet, og befindis først een obligation af Ole Bygtveyt udgifuen til Peder Matzøn paa det stemplit papier nom: 6.  cap: (capital) 9 Rdl: 1 mrk  dat: d/en 19 Julij 1674  til Witterlighed af Anders Hvid og Hans Davidsøn underschrefuet  og lyeder den effter afreygning  der for ud/en it slachte bæst.

Paa samme obligation findis end dae anteygnit laante penger 5 Rdl:  under ofuen schreufne dato og af for om næufnte 2de persoener under-teygnit.

Der paa findis anteygnit at Være betalt med slagte bæste {at Wære betalt;} 4 Rdl: 3 mrk.  og med boer 1 Rdl:  renten i bereygnit!  effter hans ofuerslaeg 22 Rdl: 4 mrk.

Ole Bioertveyt møtte udj Retten  forregauf at hafue lefuerit til Peder Matzøn 5 Rdl: 3 mrk. 1 Ræfschind til een opreysning at søege angaaende een Soerenschrifuers schiffte paa d/en gaard ytre Jøædnou  som Waaer forstaait ….  Hvilchit hand formeente hand igien burde erstatte ham  effter som hand ing/en opreysning bekom  ey heller hans penge bleuf ham lefuerit. Hvilche 5 Rdl: 3 mrk ey udj denne reygning er ind ført  som hand med ed gierne Wilde bekræffte; om Peder Matzøn ….t Wilde …. frae gaae.  jtem 1 smaele og een Røe kullede qvige

 

1689: 24b

 

<Afsagt.>  Som Ole Bioertveyt beraaber sig paa een deel penger og Waerer  1 RæfSchind  1 røed qvige  1 faaer  og 5 Rdl: 3 mrk udj Penge  som hand til Peder Matzøn for een opreysning at søege paa et soerenschrifuers og mends Werk; der Vaer forstaait at indstæufne!! (-stæufnte)   q  <q  hafde leVerit>  og Hand deraf Hverchen penge heller opreysning haufde af Peder Matzøn igien bekommit, og Waaer samme 9 Rdl: som hand søgte!  udlofuit af ham, for hand schulde Wed Louf og ret taele ham den ofuen benæufnte gaard Jødnou igien; dae som Peder Matzøn baaede muntlig Wed ham sielfuer  \saae og schrifftlig/ og persoenlig Wed Børgie Anthonj er søgt, effter Ole Bioetveyts Forregifuende til af reygning, men ing/en er scheed imellum dem, bøer protestanten at forschaffe til nest holdende Høste ting hans principals svaer paa samme forregifuende  saa schal i saegen Kiendis effter Loug/en

 

Wdj den saeg imellum Fogd/en og Lars Larsøn

i Wig/en anlangende dee 5 Rdl: fordring  v: p: 22

Paa kongl: Mayest: Foegitz Veygne møtte udj rette Christen Sneede og begiærede dom effter seeniste afsigt.  Paa Lauritz i Vigens Veygne møtte endnu ing/en udj Rette

<Afsagt.>  Som nu dette er den 3dje gang at denne saeg hafuer Waaerit udj rette  og Lars Larsøn ing/en tid hafuer Vildit møede  Saeg/en at tilsvaere. Dae dømmis hand effter L: under \nam og/ vurdering udj hans goeds og formue huoer det og findis til hans accepterte assignations af betalning med billig paa løebende omkostning!

 

Wdj den saeg imellum Sr: Johan Frimand

og Niels Christensøn Ræuf  v: pag: 23.

Paa Sr: Johan Frimands Veygne møtte Ole Poulsøn  hans tienner  udj retten og ind Lagde paa det Stemp: No: 12  effterschrefne stæufning og Varsel.

Som Niels Christensøn Ræuf paa Huus, Vaaer Steufnt til Sommer tingit d/en 1 Julij  som holtist paa Bue i KintzerVigs Sogen  at indfrj sin til mig udgifne schaedis-

 

1689: 25

 

løese obligation, saa og forpantnings Caution, som ey af hannem bleuf effterkommit, men saegen til den 29 Julij af Soerenschrifueren Niels Hiermand, er opsat til at fortaegis paa den gaard Lote udj KintzerVigs Sogn  huoer for ieg hermed laeder anden sinde gifue Niels Christensøn Ræuf Vartzell udj eegen persoen til for om næufnte opsatte tid d/en 29 Julij at møede paa bemelte Lote til endelig dom udj saegen at Lide, saa og forVeygrit Wed rettens adfærd, til laede mit Special pant effter Lougen og der paa fulte kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøns befalning mig til vurdere og taxere.  Halsnøe Closter d/en 8 Julij 1689.

                                                                                                                        Johan Frimand

Der paa Vaare teygnit.     Den 13 Julij 89 er denne stæufning mig anVist

                                                                                                            Niels Christensøn Ræuf.

Der nest ind Lagde hand effterschrefne reygning.

Opschrifft paa min fordring hos Niels Christensøn

Ræuf  Voen hafftig paa Huus i KintzerVigs sogn i Hardanger.

1  Effter udgifne obligation af hans faeder Christen Ræuf  som til det øfretun i Huus at ind kiøebe for, er optaegit, og som schiøedit er udtaegen paa Hans naufn  hafuer hand der for Caveret.  dat: d/en 31 octobr: 84.  paa Cap: 98 Rdl:  Rente derfrae frae bemelte tid og til d/en 1 Julij 1689  som er 4 aaer og 8te maaeneder. giøer 27 Rdl: 24 skl:

2  Noch for een Caution giort for hans faeder  ghedagte Christen Ræuf, som begge deele er forpantning udj gaard/en for; i bemelte øfretun [i] Huus  schylder 2 Løber smør og 2 huder  der til Michaelj 1685 burde schaedis løes Wære betalt.  Cap: 96 Rdl:   Rente her af fra Mechaelj 1685 til d/en 1 Julij 89  som er 3 aaer og 9 maaeneder  giøer 21 Rdl: 54 skl:

Capitalen 194 Rdl:      Rente 48 Rdl: 78 skl:

Giøer saa til sammen i Capital og Rente til bemelte tid d/en 1 Julij forfalden  som er for ud/en huis bekostning, Her paa anVendis, om mig ike med reede penger schier schaedis Løes fornøyelse

Penger 242 Rdl: 78 skl:

                                                            Halsnøe Closter d/en 22 Maij 1689

                                                                                                            Johan Frimand

 

1689: 25b

 

Niels Christensøn Ræuf møtte udj retten, og gauf sit svaer at Hand ing/en af Monsr: Frimands documenter saa Vit gielden og Cautionen angik kunde imoedsige, og Wilde sin egen udgifne obligation heller handschrifft effter indhold denne gang richtig fornøye  og den som Hand udj Hans \faeders/ fraeVærelse hafuer caveret for Wil Hand ey tilsvaere føer Hand effter Lougen igien sin faeder hafuer søgt; og Hand Louglig stæufnis.

<Afsagt.>  Som udj Retten produceris Niels Christensøn Ræufs Pante og Cautions breuf, det første af Capital 98 Rdl:  dat: d/en 31 octobr: 84   det andit af Capital 96 Rdl:  dat: d/en 4. Nov: 1684. Hvilche brefue mentionerer begge toe een fuldkommen schaedis Løes forsechring baaede for Capital og rente udj det Øfuer tun i Hans paaboende gaard Huus. Dae som huerken renten effter forschrifuelsen  langt mindre noegit paa Capitalen til denne tid er betalt. Dae giøeris hermed Sr: Johan Frimand effter Norgis Louf  /: om Niels Ræuf inden 15 daege ike retter for sig :/  først indførsel for ofuen benæufnte Cap: og rente  saa Vel forpantningen som Cautionen udj den pant satte gaard Øufre tuun i Huus, og om den ey til fyldeiste betalning opnaaer for Cap:  renterne og d/en billige processis omkostning  giøeris ham for Resten udLæg udj andre Hans midler Hvoer de og findis, Heller Creditoren kand anVise  hafuer hand noeg/en Widere til taele til den hand er forlofuer for, dae søege det for Louf og ret; og Weder faris ham dae hvaed ret er.

 

Den saeg imellum Lars Larsøn og Johan Frimand  v: p: 23.

Olle Poulsøn stæufnt Lars Lauritzøn udj Wig/en paa Hans hosbunds Weygne for 6 Rdl: 4 mrk.  og ind Lagde effterschrefne stæufne Zæddell.

Som Lauritz Lauritzøn  Woen-hafftig i KintzerVig  till Sommer tingit d/en 1 Julij Waaer stæufnt at betaele

 

1689: 26

 

noegit udborgit tiende koeren hand bekommit hafuer, som bedraeger sig 6 Rdl: 4 mrk.  dae som betalningen ike till Sommer tingit schieede, eller dom falt udj Saeg/en, formedelst atschillige udfluchter  er den med fleere saeger {formedelst atschillige udfluchter} opsat af sorenschrifVeren Niels Hiermand til d/en 29 Julij  igien at for taegis paa Loute  huoer for her med anden sinde Louglig Warsell gifuis forbenæufnte Lars Larsøn  d/en 29 Julij at møede  dom at Lide.                                                    Halsnøe Closter d/en 8 Jul: 1689

                                                                                                            Johan Frimand

Der paa Vaaer teygnit.   Den 13 Julij er denne stæufning forkynt med Tosteyn og Svend Lote.

Begge persoener møtte og Vidnede at hand Louglig Waaer Læst for hans boe-fiel! !! (-pæl) ofuen schreufne dato; og daeg/en der effter  som Waar om søndaeg/en  Lefuerte Lauritz Lauritzøn dennem stæufningen igien

Paa Lauritz Lauritzøns Weygne møtte end nu ing/en i rette.

<Afsagt.>  Efftersom Lauritz Lauritzøn hafuer nu 2de gange \Vaaerit/ Louglig stæufnt  og den siste gang gifuit laufdaeg!! (laugdag) effter Lougen. Dog ike hafuer Vildit møede udj retten  betaeler hand de {indstæ} 6 Rdl: 4 mrk som hand er indstæufnt for, inden 15 daege under nam og vurdering udj hans goedtz og formue.

 

Fogd/en Niels Knutzøn stæufnt Germund Apel for usømmelige ord hand paa hans qvindis søster haufde talt  at hun schulde hafft \legemlig/ omgiengelse med Holger Aaen.

Den ind stæufnte møtte ike udj retten  men gifuis Lougdaeg til nest holdene ting  tillige med qvinde mennischit Gertrud Siufuers datter.

 

For Retten fremkom kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn og kallede Toesteyn Thocheym af Odde Sogn  till at giøere forClaering huoer-meegit benificeret goeds udj hans paa boende gaard Thaaceym Waaer, Dae er forClaerit, at føer aftaegit schieede Waaer gaarden in allis 2 Løber smør og een huud; af Hvilche den halfue deel Waaer proprietarie goeds,  men and/en halfuedeel benificeret; til Bergens Dom K:  udj!!

 

1689: 26b

 

udj Skatten er d/en Veed d/en almindelig Commission, dae Matriculen bleuf forfattit, forhøyet it Spand; og er d/en Wed aftaeg sid/en feldit 3 Spand smør. Huoer paa tings Vidne bleuf udstæd:

 

 

 

ANNO 1689 d/en 18 Octobr: er Holdit almindeligt Høste ting med Joendals almue udj Herrene paa den gaard Bache udj samme schibbr:  ofuer Værende kongl: Mayest: Foegit Niels Knutzøn  Laugrettis mend som betiente Retten  Lars SelsVig, Joen Berje  Lars Eye  Børje Brattebøe, Johannis TørVig  Aarne Sambland; Lars BircheLand, og Salmon Ougestad;

 

For almuen er lydelig læst og forkynt Hans Mayest: naaedigste udgifne mandat om

Pasqviller (ondskabsfull og ærekrenkende omtale, smedeskrift) og Handschriffter  dat: Hafn: d/en 8 Junij 1689.

Hans Høye Exellentz mandat om schytz færd udj freeds tider  dendtz op hæfuelse.  dat: Mos den 8 Junij 1689.

 

Paa tingit er i Ligemaaeder forkyndit for almuen Warsell til Hans Exellentz Hr: Baroen RosenCrantzis og Baroenessens von Stochhaausens i Hendis og Hans; Hans Sterfboe  til d/en 19 Jan: 1690 at møede.

                                                                                    G: Dysseldorph.            J: Munte

Med origianlen at accordere.

                                    Petrus Henr: Arent.            Johan Frimand

 

Tosteyn SambLands bøerens arfuingers odels schiffte breuf  dateret Wig d/en 22. April 1689.

 

Torchiel TørVigens Kiøebebreuf paa een half Løb smør med bøxel  udj den gaard TørVig. dateret Hæsthammer d/en 24 Febr: 1689.

 

Peder TørVigens Kiøebe breuf paa it Spand smør  og siette deelen i een hud  af Marrete Toffte udgifuen  dateret d/en 17 Maij 1689.

 

1689: 27

 

 

Børje Brattebøes, og Ole Larsøn EspeLands Transport af Welbyrdig Monsr: Johan Galtung  dateret d/en 25 Maij 1689.  samme transport Lyeder paa 1 Løb 2 pd til Børje Brattebøe udj d/en gaard Brattebøe.  og udj EspeLand til Ole Knutzøn  ½ Løb smøer  5 mrk  og it halt giedschind.

 

Johannis Larsøn Vigs kiøebe\pante/breuf paa een half hud udj d/en gaard Draege.

 

Ole Larsøns bøxel Zæddel paa En Løb smør og 1 huds Landschyld udj gaard/en Draege.  d/en 4 Maij 1685

 

Knud Torbens: gafue breuf paa een half Løb Smør og een half huud i Troenæs  dat: d/en 15 Octobr: 89.

 

Besichtelsen paa Hæsthammer  dateret 88 d/en 9 Julij. {1689}

 

Foegeden Niels Knutzøn haufde stæufnt Lars Torsteynsøn for Leyermaal med Ragnilde Lars datter.  Den indstæufnte møtte udj retten  Veed gik gierningen  men sagde sig alddelis intit at hafue til betaele med.  Fogden saed udj rette og formente at hand burde lide effter Norgis Loug.

<Afsagt.>  Den indstæufnte Lars Torsteynsøn bøer at   <NB  bøder>   betaele sine bøeder effter Norgis Loug  og om hd!! (hand) ey hafuer at betaele med  dae straffis hand paa kroppen; med fengsell.

 

Stæufnt Daarete Brynjels datter for Leyer maal med Christopher  een gifft mand af Berg/en.  Den indstæufnte møtte  Veed gik gierning/en

<Afsagt.>  Hun betaeler sine bøeder effter Loug/en  heller   <NB  bøeder>   og straffis med fengsel paa kroppen.

 

Soeren mend som for tilkommende aaer 1690 Retten schall betienne; ere disse effterschreufne  Lars TørWigen  Asgout Ougestad  Torgieyr Aaeste!! (Aase?), Lars {TørVig} Draege  Peder TøerVig  Endre Jversøn Eye  Niels Nielsøn Bergie og Tosteyn Toffte

 

1689: 27b

 

 

 

ANNO 1689 d/en 21 Octobr: Er tingit med Østens-øe Schibbr:  it almindeligt {Waaer} \høste/ ting med Østensøe Schibbr: almue paa d/en gaard Moe udj Samme Schibbr:  ofuer Værende Kongl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn  med meenige almue som samme daeg ting søgte; og Laugrettis mend som samme daeg betiente Retten. Mikel Næsthus; Ole Læbsøe; Ole Øfsthuus! Ole Bergie, Trond Tueyt  Hendrich Scheye  Hans Aarhuus, og Johannis AalWig.

 

Forrige Hans Mayest: allernaadigste udgangne Forordninger er for almuen lydelig læst og publiceret.

 

Størkor Gundersøns kiøebebreuf paa 1 pd Smør og 17 mrk, og toe tredie deel i een huud  dateret Lunde d/en 29 Nov: 1688.  huilchit goetz er beliggende udj den gaard SandVen.

 

Haacken Aaesis Kiøebebreuf paa een half Løb og ey!! mrk smør  een half huud  1 faar schind  udj d/en gaard yttre Aaese.  dat: d/en 14 Nov: 1689.

 

Lauritz Aarnesøns Kiøebebreuf; paa it pund smørs Leye med bøxel og Herlighed, udj d/en gaard Frostad.  dat: d/en 4. Julij 1689.

 

Tormod Tostensøns bøxell Zæddel paa een half Løb smørs Leye udj gaard/en Echaaes.  dat: d/en 5 Junij 1688.

 

Foegden Niels Knutzøn stæufnt Biøedne Wig For hand schall Være kommen 7 uger for tilig med sin qvinde.

Den indstæufnte møtte udj retten; nechtit at hand ike haufde lagt hos sin hustru føer

 

1689: 28

 

tiden, men at hans hustru haufde kommit 3 uger for tilig Weed gik hand. og begiærede fogden Wilde hand det Louglig beVise. og bleuf ike for retten beVist

<Afsagt.>  De indstæufnte blifue frj for denne saeg intil neermere beVisligheder. Huilche om ike udj retten for schaffis til nest holdende ting  blifuer den søegende anger Løes.

 

Trond Tveyt stæufnt Lars Knutzøn at Vise rettighed huoer effter hand hans paaboende gaard yttre AalVigen beboer, effter som hand siid/en den tid at ofuen benæufnte Trond Tveyt fich samme gaard  aldrig hafuer gifuit heller yedit een Schilling udj rettighed enten til Landrotten heller Leylendingen.  formeente hand burde entVige {sin} gaard/en heller forligis med ham om platz der paa at boe.

Stæufnings mend Vaaer Salmon Larsøn, og Lars Syfuersøn AalVig/en.

Den indstæufnte møtte ike udj retten,

<Afsagt.>  Den indstæufnte møeder til næst holdende ting effter Louglig gifuen Varsell!  om Hand ike for hans ude blifuelse effter Loug/en Vil anseis.

 

Syfuer Tægland stæufnt Tosteeyn SioeVatzøn Steyne for hand ike hafuer Vildit Svaere rettighed som Landschyld og 3dje taege af hans paa boende gaard Steyne  for den part Ole Jsachsøns bøeren der udj til kom og for benæufnte Tosteyn nu beboer  jtem for een gied som samme bøeren til kommer  som hand ike Wil igien lefuere frae sig.

Den indstæufnte møtte udj retten!  Weed gik at hand boede paa een deel af samme gaard som for benæufnte Ole Jsachsøns bøeren eyde.

 

1689: 28b

 

Men forre gauf at hafue opholdit børnene med Klæder og underholdning udj 2 aaers tid effter moederens døed  som samme Tosteyn SioeVatzøn haufde til Echte!  for Hvilchen under holdning hand formeente at opbære rettighed/en af deeris goeds etc:

Der imoed formeente formønderen at {som} børnene Vaaer kommen til den alder at dee sielf deeris under-holdning kunde fortienne.

Er saa Tosteyn SioeVatzøn til spurt naaer deris Sl: moeder døede:  Svaerit  ANNO 86  d/en 30 April  er schifftet holdit effter d/en Sl: qvinde  og frem lagde een forzeyglit schiffte Registering under samme dato;

Widere er hand til spurt om for{ældrene}\mynderne/ noegen tid haufde begiærit børnene til sig, heller om hand med børnene om Løn Vaaer forligt!  Svaerit  at hand børnenis tienniste ike haufde for-nøed/en  ey heller hafde formønderen dem til sig begiærit.  Huilchit formønderen for Retten Vedstoed.

<Afsagt!>  som det haufde Vaaerit formøndernis plicht med dee umyndige bøeren effter Lougen at hafue for dem og deris midler tilbørlig opagt  dae kand ike Tosteyn SioeVatzøn Svaere for Videre af deeris midlers afgifft, end frae den tid hand børnene frae sig loed  og Will saa imellum parterne giøris richtig afreygning huaed den eene blifuer den anden schyldig!  dae dersom forbe:te Tosteyn ike med betalning sig indstillter!!  udsøegis det Veed Loug og Rett.

 

1689: 29

 

 

For almuen paa tingit er læst

Engell Diøens kiøebe breuf paa 20!! 2 ½ mrk smør udj gaarden Mælstveyt  af Jver Hougn!! (Hougen) udgifuen  dat: d/en 9 Sept: 89.

 

Soeren mend som dette aaer schall betienne Retten  Knut Steyne  Hans Klyfue  Gullik Bircheland  Ole Ommundsøn Steyne  Johannis Steyne  Anfind Biørche  Lars Biørche, Hougne i Wig og Samson Røen.  ANNO 90.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 28 Octobr: paa d/en gaard Rogde udj UllemsVangs Sogn med UllemsVangs  Oddis og KintzerVigs almuer  udj nerVærelse af Kl: Mayest: Foeget Niels Knutzøns!!, Laugrettit og meenige almue som samme daeg ting søgte.

 

Af Laugrettit Vaaer ike til stæde Tosteyn Lote  Gutorm Svarttveyt  Ole og Torbiøeren Alsaeger.  J huis stæd Fogd/en ordinerit Baaer Eytreym, Ole Eye  Ommund Sa\n/Ven og Elling Tveyt

 

Forrige indførte Hans Kl: Mayest: Mandater og befalninger er for almuen lyedelig læst og publiceret.

 

J Lige maaeder er paa tingit Varsel gifuit  Hans Exel: Sl: Hr: Baroen RosenCrantzis Børen og arVinger at møede til d/en 1 Jan: 90 paa aaestædit Roesendall.

 

Gutorm Gunnersøns kiøebebreuf p!! (paa) 2 faaerschind udj gaard/en Svartueyt.  dat: d/en 1 Aug: 1689.

 

Besichtelsen paa Schrifuer-gaard/en Hæsthammer er iligemaaede publiceret. under dato 88 d/en 9 Julij.

 

Fogd/en Niels Knutzøn Stæuffnt Germund Apel at beWise dee ord hand schulde hafue talt  nemblig at Hans qvindis Søster Gertrud Syfuers datter schulde lefuit i lætferdighed med Holgier Haaen;  Huoer for hun og Waaer kommen i bygde raab.

Germund Apel møtte udj Retten  nechtede at hand ike haufde sagt det  men at hun Waaer udj it slembt røchte  Waaer allemend beVust.

<Afsagt>  ud/en nermere beVisligheder føeris til nest holdende ting blifuer Germund frj for denne beschyldning.

 

Fogd/en stæufnt Marje Lars datter for begangne Leyer maal med Østen Heljesøn Eydnæs  som Vaaer nu Rømbt øster:

 

1689: 29b

 

Aasmund Olsøn Seljestad møtte paa den indstæufntis qvinde mennisches \Veygne/ udj retten, Wed-gik gierning/en  men hand forregauf at den bort-rømbte persoen haufde løfft (lovet) hende echteschab; som hun sielfuer for ham haufde bekient;  Wilde Videre sielfuer møede udj retten naaer hun fik sin føerlighed.

Fogd/en beViste for Retten at Hun nu tvende gange haufde Værit besoufuidt  og til ofVer floed Vaaer dette med een liden dreng som endnu ike haufde Værit til H: A:(?) (Herrens Alter?)

<Afsagt.>  Det indstæufnte \qvinde m./ (kvinnemenniske) betaeler sine bøeder effter Norgis Loug  som er tolf Lod sølf  heller og  om hun ike hafuer bøeder at betaele med  <NB  bøeder>  straffis Hun med fengsell paa Kroppen  og Her forud/en Wære kierchens disciplin under giffuen

 

Fogd/en stæufnt Gertrud Siufuers datter for Leyer maal med Haaeg/en Joensøn.

Paa d/en indstæufntis Veygne møtte Tormo Aadnesøn Aaen  Wed gik gierningen  til spurt om dee Vilde Echte hin and/en, svaerit ney;

<NB  bøeder>  Er med Fogd/en forligt om 4 Rdl:  Hvoer for K\n/ud Bleyen caveret.

 

Kl: Mayest: Foeget Stæufnt Marrete Jndstenæs for Leyer maal med een Soldat Wed naufn Tostein Magnesøn Røthæ.

Paa den indstæufntis Veygne møtte udj retten Niels Huus  Weed gik at det Vaaer sandingen; men forregauf HalVer Langesætter  som Kierche-Ombuds mand ofuer KintzerVigs Kirche; under Huis indkomster samme gaard Jnstenæs laae og svaerede Landschyld og Rettighed til Kirchen!  samme Haldoer at hafue bekommit Sticht-Schrifuerens Sr: Gaardmands, missive at

 

1689: 30

 

hd!! (hand) sig saege faldit ofuer kirchens goeds ey schulde laede frae komme; men det Ved Loug og ret ind taele!  Huoer for hand formeente fogd/en Niels Knutzøn paa samme saege fald ing/en P:tentioner (Prætentioner) Kunde giøere.

Hvoer imoed fogden formeente at saege faldit burde fremdelis følge Monsr: Frimand  som alle Regalier hid indtil haufde hauft i Ombud  Huis fuldmagt Fogd/en igien haufde  etc:

Niels Ræuf er saa til Spurt om hand noeg/en schrifftlig fuldmagt haufde at i rette legge  at hand saeg/en schulde Ved saadan indVending P:longere (Prolongere). Huoer imoed hand erbøed sig at forschaffe fuldmagt og Sticht schrifuerens formeening under hans eg/en haand, i rette, til næst holdende ting.

<Afsagt.>  Saeg/en optaegis til næst holdende ting. Huoer dae Niels Ræuf hafuer at Comparere med fuldmagt og sticht schrifuerens schrifftlig formeening  og schall daae kiendis baaede om bøedernis betalning og Huem de schall tilkomme at opbære.

 

Christopher Erhoeren  Borger af Berg/en  Stæufnt Lars Ystenæs for bogschyld 2 Rdl: 4 mrk 11 skl:

Lars Ystenæs møtte udj Retten. Frae gich gielden  at hand aldrig Waaer ham een schilling schyldig  og Waaer deris siste afreygning 1674 d/en 16 7ter (september)  men udj Christophers boeg Vaaer ike Lars Ystenæs sit boemerche needen under afreygning/en teygnit  end dog Christopher forregauf at Lars Ystenæs Schielfuer dee tider schulde Værit ofuer Værende.

<Afsagt.>  Som Sr: Christopher{s} Erhoerens Reygenschabs boeg; ey udViser Lars Ystenæsis boemerche under den giorte afreygning imellum dem; og d/en er der forud/en saa gl: at d/en for lang tid burde Vaarit søgt  kand Lars Ystenæs i moed hans …

 

1689: 30b

 

nechtelse ey til findis samme 2 Rdl: 4 mrk 4!! (11?) skl: at bet:  men blifuer frj for fading/en!! (fordringen)  efftersom hand nogle gange sid/en den tid fornhemmis at hafue Waaerit til byen  og Erhoeren ey hafuer søgt hans haand heller Boemerche under afreygning/en.

 

Christopher Erhoeren Stæufnt Sl: Ole Huusis arVinger for bogschyld 6 Rdl: 1 mrk 11 skl:  effter hans bogs formelding d/en 4. Aug: 1674.

Den Sl: afdøedis Ole Huusis arfuinger Gunner Huus  som Waaer hans søn  og Ommund Urem  som haffude!! (haffuede) hans datter;  Wilde ike Weed gaa gielden, efftersom gielden schulde Vaaerit bunden udj deris Sl: Faeders tid!

Christoph: Erhoeren Formeente dee med richtig schriffte burde beVise at hand ike udj Sterf boen effter deris Sl: faeder Vaaer schieedt udlæg; etc:

Dee indstæufnte begiærede tid til nu nestkommende ting som holtist med L: Closters almue  at dae dee andre arfuinger  som eygentlig hen-hørte til L: Closters ting  til samme tid kunde møede

<Afsagt>  med Saeg/en beroe til arfuing/ene kand samblis nu nest kommende onsdaeg paa Urem  Huoer dae udj Saeg/en schall kiendis

 

Christopher Erhoeren stæufnt Jacob Lutrems arfuinge  Endre Jacobsøn Lutrem og Tostein Sølfæstsøn  for bog schyld 5 Rdl: 2 mrk 6 skl:  74!! (1674) d/en 10 Febr:

Dee indstæufnte møtte udj retten!  begiærede i Lige maade tid til L: Closters ting nu nest kommende onsdaeg  at deeris broeder Christopher Sexæ der kand møede. Huoer for med saeg/en saa lenge beroer.

 

Christopher Erhoeren Stæufnt Anders Buis arfuinge Jver Midnæs for bog schyld 1 Rdl: 1 mrk:  ANNO 73.

Den indstæufnte Jver Midnæs møtte udj retten  frae gik gielden;

 

1689: 31

 

Huoer med Christopher Erhoeren lagde udj rette paa (stemplet) papir Nom To it udtoeg af arfue boeg/en  at hand i schifftit som bleuf holdit effter forbenæufnte Sl: Anders Bue d/en 10 7tembr: 1679 bleuf udlagt for hans fordring i En kiel 1 Rdl: 1 mrk.

<Afsagt.>  Christopher Erhoeren hafuer at søege sin betaeling udj for benæufnte kiel  som Jver Midnæs forre gifuer sødschende schulde hafue arfuidt, og i fald om ike samme kiel schulde komme til stæde  dae sambtlige arfuinger der til at svaere  med sambtlig processens omkostning  Huoer paa allerede er anVent 20 skl:

Jlige maader befantis effter afreygning Jver Midnæs at Være Christopher Erhoeren 9 mrk schyldig  som og hafuer at svaere til.

 

Udj den saeg imellum Ole Bioertveyt og Peder Matzøn  er Ole Bioertveyt paa lagt at føere sine 2de Widne  Haafuer Baarsøn Wichnæs og Torchild Torchieldsøn Sysen  nu til Eifiords ting  som hand sig sielf til-bøed  efftersom Peder Matzøn indlagde sit schrifftlig Svaer; at hand ald delis indtit Vaaer buden til noegen afreygning  og hand ing/en det ringiste sid/en obligationens dato; af Ole haufde bekommit;

 

Orm Vichene haufde stæufnt Børje Anthonisøn for 2 Rdl: 3 mrk 4 skl:  som hand hannem haufde laant.

Børje Anthonisøn møtte udj Retten  berettit at hand ike Waaer ham samme penge schyldig  men dennem stoed Reygning i mellum paa een deel boer, dee hin anden haufde af for handlit med meere saadant.

<Afsagt.>  Den indstæufnte tillige med den som stæufnit hafuer  næufner sig een mand paa huer side, som dennem imellum reygner  og om dee dae ike effter mendenis gier blifuer for eenid  schall dee Wed Loug og ret atschillis

 

Soeren mend som det aaer 1690 schall betienne Retten  Torbiøeren Tronæs  Asbiøern Langesætter  Od Alsaeger  Svend Lothe  Joen QvalVig  Mons Alsaeger

 

1689: 31b

 

Olle Kiæbsøn, og Christopher Haastabbe og Gunder Alsaeger.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 30 Octobr: Er almindeligt Høsteting holdit med L: C: almue udj Hardangr paa d/en gaard Urem udj UllemsVangs sogn  ofuer Værende Ombudsmand/en Sr: Peder Peders:  Laugrettit som retten betiente  Ole Oppeym  HalVer Langesætter  Philipus Ulgenæs  Gunner Ringøen  Poul Oppedael  Endre Jbid:  og Svend Oppedal  med meenige almue som samme daeg Ting søgte.

 

For almuen er forrige indførte Hans Mayest: allernaadigste udgiffne Mandater og Forordninger er for almuen Lyedelig læst og publiceret.

 

Hans Pouvlsøns bøxell-Zæddell paa d/en halfue part udj gaard/en Oppeym i UlVig i Hardangr.  dat: d/en 6 April 1689.

 

Helje Olsøns bøxell Zæddel paa d/en gaard Sæberhaeger  som schylder 2 Løbe smøer  L: C: til høerig.  dat: 89 d/en 15 Maij.

 

Ombudsmanden haufde stæufnt Christi Ommunds Lothis!! datter (Christi Ommundsdatter Lothe?) for Leyermaals bøeder, Hvilchit Leyer maal Waaer begangit med Helje i Uren, som Vaar til Huus Værelse paa Lænitz goedtz.  J Lige maaeder stæufnt Torgier Lussand  hos Hvilchen hun haufde tient, at giøere forClaring hvaed hun i Løn hos ham for hendis tienniste i 7 aaer haufde bekommit, Hvaed

 

1689: 32

 

hand hende om aarit haufde lofued, og Huoer gl: hun Vaar dae hun udj tien/n/iste hos ham ankom.

Dee indstæufnte møtte udj retten; og bekente først Christj Ommunds datter at hafue begaait samme Leyermaal med Helje i Uren  til betalning haufde hun intit Videre end hvaed hun \hos/ forb: Torgier Lussand haufde fortient. Hvilchit Soeren mendene til 2 Rdl: besloe  som Waa!! (var) 3 mrk om aaerit  og det udj dee 4 siste aaeringer.  Der for er saa for Retten saaledis kient og afsagt.

<Afsicht>  Torgier Lussand betaeler til Fogd/en Peder Peders: dee tilkiente 2 Rdl: som mendene hafuer paa Lagt hannem at betaele til samme qvinde mennische for hendis tienniste  resten  som er 4 Rdl:  betaeler [Christj] Ommunds datter under straf paa Kroppen; om hun ike hafVer strax at bet:  og der forud/en udstaaer hun Kierchens Disciplin, for begangne synd.

 

Christopher Erhoeren Haufde stæufnt Torgier Lussand for 10 Rdl: og 5 mrk bog schyld  beViste med et ud toeg af schiffteboeg/en d/en 30 Martij 72 at hannem Vaaer ud Lagt 3 Kiøer  9 Rdl:   1 stud  2 Rdl:   og 4 giedder  2 Rdl:,  og 4 souVer!! (sauer)  2 Rdl:   item it gl: aaKlæde  3 mrk  effter hans Sl: Wær faeder Jacob Lussand  s:!! (som eller samme?) schylden schulde hafue bundit, Hvilchen schyld den tid schulde beløbe sig til 15 Rdl: 3 mrk. Huoer paa sid/en ANNO 77 er betalt udj Vaerer 5 Rdl:

 

1689: 32b

 

Den indstæufnte møtte udj retten  Weed gich at hans Sl: Wær folch Waar Christopher Erhoeren samme penge schyldig, men som {deris} hans moeder udj 16 aars tid sad Enche  og Christoph: Erhoeren udj samme tid ike hafuer søgt gield/en hos d/en Sl: qvinde som det inde-hafuede  for-meente hand ey at hafue noegit der til at svaere; til med og Waaer der fleere arfuinger i boen end hand allene etc:

Er saa Christopher Erhoeren til Spurt om ham Waaer Vitterligt Jacob Lussand  som gield/en Waaer betroet  Weed døed/en Waaer afgang/en   dae svaerit hand at det Vaar ham Vitterligt  og der Vaaer lefuerit paa samme gield af d/en effter latte Enche 5 Rdl: 3 mrk.

<Afsagt.>  Som Christopher Erhoeren sielfuer Ved gaaer at hafue Vist af Sl: Oele!! (Jacob) Lussands døed  og sid/en hans døed hafuer hans qvinde betalt paa schylden 5 Rdl: 3 mrk.  dae som Christopher Erhoeren burde haufde søgt paa udlæg hos Soerenschrifueren; og der effter fordrit sit Kraf  Huilchit ike er schieed  til med befindis den afdøede qvindis Anna Lussands effter Latte midler at Være af ing/en Værdj  efftersom hun i mange aaer der effter baed sit brøed om Land/it  og for om næufnte Torgier udj 14 aars tid hende op hold; dae kand Torgier Lussand  som ey hafuer arfuit  [ey]? Svaere til d/en af døe-

 

1689: 33

 

dis gield, men Christopher Erhoeren at taege schaede  som schylden i saa Lang tid ey effter Loug hauVer søgt og indfordrit.

 

Udj d/en saeg i mellum Christopher Erhoeren og Jacob

Lutrums arfuingers er Saaeledis kient og afsagt.

At som beVisis Sl: Jacob Lutrums arfuingr ey hafue arfuit effter deeris Sl: Forældre ike end det ringist  kand dee effter saa lang tid, til deris Faeders schyld ey svaere; men som d/en søn Asbiøeren  som gotzit med Faederen hafde op baaerit  endnu er udj lefuende Lifue  bøer Christopher hannem at søege om hand der til Kd!! (Kand) synis noeg/en ret at hafue.

 

Udj d/en Saeg imellum Ole Huusis arfuinger og

Christopher Erhoeren er saa ledis for retten kient og afsagt,

Som fornhemmis der at Være 6 aaer og daeg imellum effter mendenis atest  som sielfuer for retten forClaerer  og Christopher Erhoerens Handling med deris faeder Waaer ophæfuit effter at hand handling med Sl: Brandanus Wagner haufde begynt  som udj schifftit effter Sl: Ole Huus befindis at Være udlagt for 28 Rdl:  som {…} udj arfueboeg/en fol: 159 findis indført!  dae kand imoed arfuingenis eg/en benechtelse Christoph: Erhoerens boeg og Rægenschab intit gielde  som nu allerede er ofuer d/en alder at ..fue(?) d/en sielf Casseres.

 

Ommund Tveyt Stæufnt HalfVer Langesætter For een øeg hand haufde Solt ham, og hand rester med 5 mrk paa at betaele.

 

1689: 33b

 

Haldoer Langesætter møtte udj retten  Sagde sig at hafue kiøfft een øeg af ham Larsoche Helgen om Sommeren  og hand spurde sig for føer hand kiøffte øegen  om Ommund Wiste at øeg/en af sygdom Waaer besmittet  Huoer til hand Svaerede ney  som Ommund og nu for Retten Wed sin eed Wilde bekræfte  sid/en haffde hand øeg/en øster med kløf  og dae hun!! (han?) kom til baege igien bleuf hand fuld af schab og døede.

<Afsagt.>  Som øeg/en Vaaer frisch den tid den bleuf solt  og det ike kand beVisis at den enten Waaer udj Huus heller Zelle som syge bæst haufde Vaaerit udj i Ommunds Være  til med og Waaer Haldoer beVust Sygdom at hafue Vaarit paa samme gaard og paa den grænd som øeg/en hafde gaait i Haegen  dae bøer Ommund at hafue sin betalning effter deris forligelse; udj!! (ud/en) Videre indVending.

 

 

 

ANNO 1689 d/en 31 Octobr: er tingit med almuen af Graven  UWig!! (UlVig) og Eydfiord paa den gaard Hærey udj Eidfiord  Lars Wambeym  Bent Bergie  Anders Opem  Olle Sygnistveyt  Baaer Spaaneym  Endre Wambeym  Helje Haaeym  Olle Ronnistveyt  betiente retten samme tid, og Vaaer ofuer Værende kl: Mayest: Foegit Niels Knutzøn, med meenige almue som samme daeg ting søgte.

 

For almuen er forrige Hans Mayest: allernaaedigste udgangne brefue  som i det første tingstæds, Nom:    findis indført  lyedelig læst og publiceret.

 

jtem forrige indførte Varsel udj Hr: baroen RoesenCrantzis, og Hendis

 

1689: 34

 

Welb: F: Clara Catarina von Stochhousen boe; paa arfue Tumpten Rosendael.

 

J lige maaeder er for Retten læst forindtførte besichtelse paa Schrifuer gaard/en Hæsthammer.

 

Lauritz Andersøn Wambeyms Kiøebebreuf paa 1 ½ Løb Smør udj d/en gaard Wambeim  af Hans Rasmussøn udgifuen  dat: Strandebarm d/en 25 Aug: 1689.

 

Kl: Mayest: Foeget Niels Knutzøn haufde stæufnt det for indførte Laugræt at forClaere af Hvaed aarsaeg dee ey effter tilnæufnelse møtte paa Følchedal d/en 29 Julij 1689.

Laugrettit møtte udj retten  forregauf Værit at Være saa stercht af Reygn og Vind, og deris koeren at staae gansche ude  dae som det Vaaer mit i deeris aandfreed formeente dee for Fogdens tiltaele at Være forschaaenit

<Afsagt.>  som det Vaaer udj bøndernis høyeste aandfred  og ing/en saeger til domb paa det stæd og tid optaegit  som paa 6te uge daeg heller disse(?) lige(?)   dae blifuer Laugrettit denne gang frj for Fogdens tiltaele,   <NB>

 

Fogd/en Niels Knutzøn stæufnt Olle Peders: til sin Leyer maals-bøeders af betalning.

Den indstæufnte møtte udj retten  Wed gik at hand nogle faa uger med sin Hustru Vaaer kommen for tilig.

<Afsagt.>  betaeler sine bøeder effter Norgis Loug  heller lide paa kroppen.       <NB bøeder>

 

Sl: Her Andersis qvinde udj Eydfioerd haufde stæufnt Christopher Ommunds: for noeg/en slemme ord hand schulde talt paa hendis baeg  og sagt at hun faerer ofuer Marken som it schaeren og er ike agtende;

{Den indstæufnte møtte ike udj Rette}   q

\heller bedre at sige  det Vaaer ike at faere effter hende. Huilchit hendis tien/ner for Retten tilstoed  som heed Lars Tommissøm     q  <q dette er forschrefuen>

 

1689: 34b

 

Den indstæufnte møtte ike udj retten  af aarsaeg hand ey schulde Være Louglig stæufnt.

Er saa den mand, frembkaldit som hannem schulde hafue stæufnt  hvilchen mand heed Asbiøern Hans: Wig  og Waaer Schaffer i Eidfiord, samme Asbiøeren Ved gich at hafue stæufnt forbenæufnte Christopher Ommundsøn!  men hand Vaaer ike aleene dae hand stæufnte hannem.

<Afsagt>  Naaer forbenæufnte Christoffer Ommundsøn blifuer Louglig stæufnt; dae kiendis paa saeg/en som ret er.

 

Hans Olsøn paa hans Wermoeders Catrine i Eidfiords Weygne  hans!! (hafuer) stæufnt Olle Kolbensøn for schouge Hugster; udj een af hendis schouge, Kaldit Bolstad schougen   saed udj retten om hand ike som for andist tyfnæt(?) motte forfølgis

Den indstæufnte møtte udj retten  Weed gich at hand haufde huggit udj samme schoug 3 stocher  men foeregauf at Leylending/en paa Bolstad  Christopher  haufde ham det tillat. samme stoche haufde hand solt; til sin broeder  een soldat paa Hagestad Wed nauf!! (naufn) Poul Kolbensøn.

<Afsagt>  og dømbt tillige med Laugrettit.

Som d/en indstæufnte Ole Kolbensøn tilforn er beschyldit for een mands borte blifuelse  huilchit d/en ting boeg pro ANNO 88. nermere giøer forClaering om, og sig der for ey hafuer befriet, men for mangel af Vidne udj samme saeg  /: maa Vel schie straffen hafuer undgaait, dae effterdj hand alle tider hafuer Værit udj røchte for it Vanscheligt mennische her udj bygden, og hand nu dette schouge tyfuerje sielf Ved gaaer, dae dømmis hand til tyf, og Rømmer Hardangr Læn effter Haardiste Vinters forløb, saa at huoe der ham effter kyndelsmis huuser heller hæler

 

1689: 35

 

den anseis Ved den straf, som Loug/en ham finder schyldig udj  eller med fengsell paa kroppen.

 

Joen Jørgensøn Scheye hafuer stæufnt Børsens (Børses) opsiddere for næfuer der er flæchit, og march der er huggit  item fyr (fure?) træer i Scheyes schoug.

Till Vidne Waaer stæufnt Lænsmand/en Lars Vambeym og Bent Bergie som schaeden schulde besichte  berættit at der Vaaer af huuggit ald marche schougen {s:} i samme teyg  der kaltis Schieygs teyen  og næfuer der flæchit, saa der Vaaer lidit at finde meer;

Jens Hyllæ og Kiel Herrey Waar stæufnt at Vidne Huoer schifftit i mellum den gaard Hyllæ og Scheye Waaer  dae Vidnede dee at der gich een bech som kaltis Jeltnebeken paa d/en søere sie til Schieyes Eign  Hvilche bech schifftit op i fieldbrunen  og bytis beken paa d/en nordre;

Dee indstæufnte møtte  nechtit at dee ike haufde huggit heller flechit næfuer Ofuer deris eyendeel.

<Afsagt.>  Den stæufnende Joen Jørgensøn hafuer at taege mend paa gotzit effter Loug/en!  Hvilche  naar af Fogden blifuer til næufnt; schall ieg effter embedis plicht persoenlig Comparere  og med mendene det rette bytte imellum Børsen og Schiey; effter Vidnis byrd marche steen og kand udVise!  og dee schyldige saa at straffis; for deris ulouglig at færd som Wed bøer.

 

Poul: Biødnøsøn haufde stæufnt Lars Brynniels: for een schouge tey kaldist Qvammen  som hand formeente at komme sig til, effter som hans faeder Biødnou Hallangr til forne haufde brugt samme teyg. Huilchit hand med 2de Vidner \Vilde beVise/  Endre Tvisme  som indgauf sit schrifftlig Svaer og Vidnis byrd  at samme teyg haufde hand huggit tømmer i, til at bygge sin saeg op med  som kaldist Tvismæ saeg  og dae legde hand det af Sl: Biødnou  som Waaer Poul Haldangers faeder   det samme Vidnede og Joen HolVæ  som haufde tient for een 50 aaers tid siden samme

 

1689: 35b

 

Biødnou Haldangr.

Den indstæufnte møtte udj retten  forregauf at hafue brugt samme Schouge teyg ald sin tid, og haufde lagt under den part i Haldangr meere end i 40 aaer. Wed gich og at hand haufde een breuf der paa af Sl: Diedrich Busch udgifuen, som nermere der om giorte forClaring.

<Afsagt.>  Den indstæufnte hafuer til nest holdende saege ting at i rette legge det breuf som af Sl: D: Busch til hans faeder er udgiffuen  at der af nermere kand erfaris, Huem samme schouge teyg til kommer, og, den stæufnede hafuer til samme tid at forsyene sig med Endre Tvismis schrifftlig attest, paa stemplit papier! med der udj giorte ed under hans haand heller Zeygl. heller og at Endre muntlig svaere til sin haand, som nu er udj rette lagt.  til samme tid møeder og Jtzige Joen HaalVæ; sin forClaering om samme teyg Ved æd at bekræffte  om fornøedenhed det \han/ udkræfuit.

 

Olle Lussand haufde stæufnt paa Enken Tveytis Weygne Endre Littletun for 6 Rdl:  Huoer paa Dom Waaer gaaen d/en 31 octobr: 1679  at Endre schulde betaele schylden som Enken Tveytis mand Jacob den tid haufde stæufnt Østen Trondsøn for  der Vaar til 6 Rdl:  Hvilche penger Endre bleuf til kient at betaele  om hand ike ind/en nest holdende ting schaffer richtighed der om.  5 Soeren mend   q   <Endre Wambeym  Anders Opeym  Olle S…   Bent Berge  AndVe .usen>  som samme tid betiente retten  Vidnede at der saa Ledis for Retten Waaer passeret som Christen Ræufs ting boegs udtoeg, der under Hans haand bleuf i rette lagt; forClaerit.

Endre Litletun møtte udj retten  Wilde ald-deelis intit svaere til samme dom, efftersom den saa lenge Waaer staait.

 

1689: 36

 

<Afsagt.>  Som Christens Ræufs afsicht leggis udj retten under Hans eeg/en haand  Huilchen {af} Endre Litletun ey hafuer effter-lefuit, ey heller dommen indstæufnt effter Lougen!  imeden d/en Sl: mand endnu Vaaer i lefuende lifue, dae erachtist billigt Endre Litletun effter samme afsicht svaerer til forbenæufnte 6 Rdl:  helst som ind/en i benæufnte mend Wed staaer saa Ledis at Være for Retten udj Endres nerVærelse kient og afsagt.

 

Anders Andersøn Hærey haufde stæufnt Syfuer Ormsøn Mæhuus for ulouglig Schouge Hugster udj Hærey  som hand i moed hans Wjlie og sambtøke hafuer huggit ud/en hans minde  item til af betalning for 3 Rdl: hand Anders Andersøn er schyldig

Paa den indstæufntis Veygne møtte Hans!! Ragnilde Torkiels datter udj Retten; som Vaaer den indstæufntis qvinde

<Afsagt.>  Den indstæufnte Syfuer Mæhuus hafuer persoenlig udj retten at møede til nest holdende ting og sielfuer til saeg/en at svaere  om de imidlertid iche i mindelighed for eenis

 

Endre Litletun og Ommund Leygre  Kierke Vergere for Eidfiord kierke  haufde stæufnt Arne Tosteynsøn Moen for 1 kierche koe hand hafuer haufft paa Leye udj 7 aars tid  og nu hand schall lefuere den fra sig  er koen udøgtig

Arne Moe møtte udj retten  Wed gik at hand haufde een koe frae kierken paa Leye  Hvilchen hand sagde op nu i høst, og det er den samme koe som Gunder Assersøn  der i dee tider Vaaere kierche Verger  hafde ham lefVerit!

Arne Moen Veed stoed for Retten at hand i 7 aaer haufde hafft koen  og Leygen af den betalt

 

1689: 36b

 

Jlige maaeder er for Retten beVist at koen ike schaer!! (skader) andit end den hafuer schiøet kalfuen  og der af er den syg.

<Afsagt.>  Som for Retten forKlaeris Koen at Være blefuen syg af kalfs-bue  og det siden den tid at Arne Moen den haufde opsagt  Dae hafuer kierche Vergerne; at draege omhyggelighed for samme koe paa kierchens bekostning, at forschaffe foer til, heller og laede den af mend Vurdere!  og saaLedis med een u\n/g igien fornye; kierchen til goede.

 

Johannis og Magne Bue haufde tvistighed imellum sig angaaende een lid/en slotte tey inden gierds; som Johannis og hans formend af alders tid haufde brugt   dae er dee saa Ledis for Retten med hin and/en for eenede  at een huer schall nyede slotte [teigen]? som af alders tid Wærit hafuer  og Magnus!! (Magne) ike befatte sig, med huaed Johannis i saa maaeder tilforne u paa anchit haufde brugt.

 

Er saa udj retten foeretaegit d/en saeg imellum Olle Poulsøn og Lars Larsøn som nest holdende Vaar ting paa d/en gaard Haegestad Waer for!! (foretagen?); og i Retten lagde dae Olle Poulsøn, Een schiffte Registering under Christen Ræufs haand  den \tid/ Soerenschrifuer i Hardangr, dat: 1684. d/en 2 Dec:   Effter Huilche beschaffenhed Lars Larsøn formeente sig at Være nermere prioriteret effter hans forrige indlefVerte  etc:

Christopher Erhoeren indlagde i Ligemaaeder sin fordring paa 10 Rdl:; som hand med sin boeg beViste!  og ting boeg/en Fol: 6. nermere giøer

 

1689: 37

 

for-Claering om; og formeente hand effter hans pant burde i gaard/en Wære prioriteret;

Skiffte brefuit  som udj Retten bleuf indlagt, mentioneret, Johan Frimand for sin fordring udj gaard/en Vig bleuf udlagt  som Vaaer 15 Rdl: 1 mrk 14 skl.  Jlige maaeder Christopher Erhoeren 9 Rdl:

Satte saa Ole Poulsøn udj Retten om ike for om næufnte Tommis i Wig burde qvitere gaarden  ud/en hand den i mindelighed af Frimand Kunde nyede  etc:

Lars Larsøn der imoed formeente at hand som haufde saa stoer Capital; burde først Være prioriteret! og hans broeder ubehindrit der paa at boe.

<Afsagt>  Som udj rette læggis Een schiffte Registering effter den Sl: af døede Jens Larsøn  dat: 1684 d/en 2 Dec:  som forClaerer at Frjmand for hans fordring er udlagt i samme gaard Vig  men der imoed udViser schiffte Registering/en iche end det ringiste Lars Larsøn at hafue noegit udj boen at fordre  dae der dog er aaer og daeg imellum at schifftit stoed, og registeringen er udstæd; som Lars Larsøn  der udj samme fogderj boede, Vel kunde blefuit Witterlig at schiffte schulde holdis og sit krauf i boen kunde fordre;  dae hafuer Lars Larsøn ing/en ret noeg/en persoen at til Laede samme gaard at beboe; men Thommis i Wig/en at Wære med Frimand \og Erhoeren/ der om i minde  Efftersom Claerlig af schiffte brefuit fornhemmis at gaard/en Vig  som for umaaedelig field schreede ey høyere er vurderet end 25 Rdl:  til Frimand og Erhoe!! (Erhoeren) er ud Lagt; Men der som gaarden høyere her effter kand vurderis, efftersom den noeg/en Lunde siges igien at schal Være for bedrit  dae falder det dee

 

1689: 37b

 

dee!! umyndige til  efftersom Lars Larsøn sin eg/en ret hafuer forspilt  som ey sin fordring udj schifftit med dee andere Creditorer angaf; og under staaer ieg mig ike sam/m/e giorte schiffte at under Kiende heller cassere.

 

Christopher Erhoeren af Bergen haufde stæufnt Tolleyf Turesøn Gieltnæs for 3 Rdl: 3 mrk.  som hans Værfaeder Ole Sævertveyt schulde Være ham schyldig.  Jndgauf udj retten it udtoeg af arfue boeg/en paa det stemplit p: No 10.  udj Huilchit er næufnt Christoph: schall Være udlagt 1 koe  3 Rdl:   1 gied  3 mrk.  samme udtoeg Vaaer under Niels Ræfs haand udstæd;   <NB>

Jmoed samme schiffte-Registering, beViste Tollef Turesøn med mendene som Vaaer udj boen  nemblig Baaer Spaaneym, Jver Spaaneym  og andre som schyld haufde i boen at fordre; at der kom ike meere end 14 skl: paa Huer Rdl:   Jligemaaede indlagde hand it forslit!! (forseglet) schiffte registering  som Waaer Christen Ræufs egen haand  der med mendenis ord i alle maaeder acorderet.  thj Vilde Tolleyf Turesøn ald-delis intit svaere til nog/en gield  som hand intit haufde i boen arfuit

<Afsagt>  Den forseyglit arfue boeg, Wil leggis udj rette  at eygentlig kand erfaris enten Niels Ræufs udtoeg heller mendenis bekiendelse Schall staa Ved magt.

 

Cap: Forbusch haufde stæufnt Syfuer NæstAaes for 2 Rdl: hand haufde laant ham udj kogl:!! (kongl:) Schatter at betaele.

 

1689: 38

 

Paa den indstæufntis Veygne møtte hans søn SioeVat  Weed gich at hands faeder haufde faait 2 Rdl: til Laans hos Cap: Forbusch!  men som Cap: Waaer schyldig til hans søn it aars Klæer, Vilde hand inde holde samme penge til hans søn bleuf betalt.

<Afsagt.>  Syfuer Næstaaes Hafuer inden 14 dage at betaele Cap: Forbusch under execution effter Lougen  hafuer hans søn noeg/en til taele paa Capteynen  dae søege ham for Loug og ret.

 

Lænsmanden Jver Spaaneym loed op-byede Vige tey  som hand ud af Jens i Wig haufde Kiøfft.

 

Vide p: 31.

Tostein Torchieldsøn Sysen Widnede at hand haufde lefuerit til Peder Matzøn 4 ½ Rdl: og it Ræufschind (reveskinn) paa Olle Biøertveytis Weygne. Huilche penger Peder Matzøn Waaer lefuerit paa den opreysning som hand schulde taegit paa den gaard Diødnou  at Olle Bioertveyt motte stæfne mendenis Verch ind igien. ut sup: v: p:  og at Peder Matzøn mere søgte ham at betaele; etc:

Haaver Baarsøn Wiknæs Vidnede at hand Vaar hos Peder Matzøn effter at hand haufde solt det schind R:!! (rev?) Till Olle Bioetveyt, som Tosteyn Torchieldsøn til Peder Matzøn paa Olles Weygne schulde betalt  og lefuerte ham 1 smaele paa forbenæufnte Olis Veygne; dae spurde hand ham om ofuen benæufnte opreysning!  og baed dae Peder Matzøn ham hilse Ole Bioertveyt, og det schulde alt sammen hafue syne goede Vey\n/e(?)  men ing/en opreysning haufde hand endnu bekommit.

<Afsagt.>  Som det effter ofuen Jndførte beschaffenhed og Vidne ey syenis utroelig Olle Bioe-

 

1689: 38b

 

Tveytis obligation paa for ind førte opreysning at schall Wære grundit, paa hvilchit findis en deel i penge, een deel i Vaerer effter forhørte Vidne at Være betalt, end dog obligationen ey der om mentionerer;  Dae kand her udj endnu intit kiendis før end richtig af reygning imellum dem blifuer giort; som Ole Bioertveyt ind/en nest holdende Waaer ti\n/g hafuer at for schaffe  saa frembt hand ike til schyld effter i Rette Lagde documenters beschaffenhed Wil inde staae og Svaere.

 

De Laug rettis mend som Retten udj dette!! aaer (1690) schall betienne er  Lars Øfre Følche-dal  Hans mid Følchedall  Torchield Grafuen, Torbiøeren HolVæ  Syfuer Spaaeneym  Hans Frodstæd  Syfuer Leqven  og Poul Haldangr.  Anno 90.

 

Den forZeyglede Restantzis Sum udj

Jondals sogn er                        105 Rdl: 1 mrk 6 s

Udj Østensøe                           153 Rdl: 3 mrk 10 skl.

Udj Odde Tinglaug                       296 Rdl: 3 mrk 7 skl.

Wdj UlVigs Tinglaug                       192 Rdl: 3 mrk 2 skl.

Summa         747 Rdl 5 mrk 9 s.

 

1689: 39

 

 

 

ANNO 1689 d/en 6 Nov: Er holdit almindeligt høsteting med L: C: almue udj Wogs Schibbr:,   q  <q  paa gaard: (Bir)cheland>  udj nærVærelse af Ombudsmanden Peder Peders:  Laugrettit som Retten betiente  Ochland Johannis  Som Vaaer bunde Lænsmand der samme stæds, Arne Jldholm  Olle Jermundsøn Heye, Niels Wespestad, Baaer Wespestad  Lars Bircheland  Haaegen Bioenæs, Anders Mæling  og Johannis Bøe.

 

Forrige Hans Mayest: allernaadigste brefue og mandater er for almuen lyedelig læst og publiceret.

 

Syfuer Olsøn Gilland paa een Løb Smør og 1 huud udj gaard/en Gilland  hans bøxell Zæddell, er lyedelig læst og publiceret  d/en 11 Martij 1689 dateret.  udgifuit af Ombuds mand/en Peder Peders: Sønderborg.

 

Lars Olsøn Ochland hans bøxell Zæddell paa een Løb Smør og een half huds Landschyld udj gaard/en Ochland  af Ombuds mand/en Peder Peders: ud gifuen  dat: 89 d/en 4 Aug:

 

Torbiøeren Olsøn [hans]? bøxell Zæddel paa it pd 8 mrk smør  it giedschind, item 20 mrk smør  {it giedschind} \NB  16 skl: i penge/ udj Dalsgaard  L: Closter til høerig  dat: 87 d/en 2 Dec:  af Ombuds mand/en Peder Peders: udgifuen.

 

Lars Lars: [hans]? Bøxel Zæddel paa een half Løb smør  een fiærendel hud, udj gaard/en Blægenæs  L: C: til høerig  dat: 89 d/en 2 April  er i lige maader læst og publiceret.

 

1689: 39b

 

 

Peder Torbiøerens: Tiernaglen hans Bøxell Zæddell paa 1 pd Sm:  ½ hud udj Tiærnaglen  af Ombudsmand/en Peder Peders: udgifuen  dateret d/en 6. Nov: 1689.

 

Mons Nipen og Niels Selfstøe haufde stæufnt Johannis Niels: Wespestad og Poul Simonsøn Wespestad, for uførm!! paa deeris gaeren udj silde fische  som nu i Vaaer Vaerit Aaer og daeg sid/en  huoer ofuer dee miste deeris gaeren og fische Redschab.

Dee indstæufnte møtte, og Veed gich at dee Louglig Vaare stæufnte.

J Rette lagde sit schrifftlig forsæt paa det stemplet papier No 11.  at hand!! ike Waaer aarsaeg udj at dee got folch miste deeris gaeren, men guds Wær i det dee paa samme tid satte een deel af deris egne gaeren til; og formeente at dee ey Waaere plichtige at svaere dem denne gang  effter som dee Waaere fleere med dem i selschab  sc:  Lars \NB/ Rølland, Biøeren \NB/ EngeVig/en  Olle Græsdall  Niels og Ole Gougsemb, Huilche alle effter deeris formeening til saeg/en burde Wære til stæde at Svaere. Ofuen benæufnte mænd Waaere af Lænitz goetz.

Widnis byrd Vaaere stæufnte udj denne saeg at Widne i moed dee mend paa Wespestad  Albricht Mikelsøn Nipa  Ommund Monsøn Telle  Peder Clemmesøn Telle   disse alle

 

1689: 40

 

begiærede og erbøed sig till med Sl: Ed at bekræffte dee fant deris dobbell udj Johannis Wespestads baaed, med Widere som naaer ed blef dem paa lagt  dee Vilde Være ghestendig.

Der imoed sagde dee 2de indstæufnte at dee aldrig haufde schaarit noegit gaeren løst  ey heller Wiste dee om samme gaeren at dee dem tilkom  efftersom der Waaere mange gaeren som Vind/en haufde drefuit løst (løs)  og deeris egne gaeren miste dee i samme uVær, huoer paa dee Wilde giøre æd om Loufuen dem det Vilde tillaede.

Mons Nipen og Niels Selstøe begiærede deris Vidne motte forhøeris, og udj saeg/en kiendis.

Albricht Mikelsøn Nipa Vidnede at hand Vaar udj Selschab med dee folch som miste garnit  og om afftenen satte dee først deris gaeren ud, dae kom Johannis Wespestad og Hans selschab og satte deeris gaeren, dae atVaerede dee dem at dee sætte dem ofuer deeris gaeren  og dee Wilde rette det; men det bleuf ike rettit af dem, og reyste dee saa bort till om morgenen, saa kom først dee folch som miste deris gaeren  og ofuerschreufne Widne Vaaer med dee  og der dee fornam at guds Vær Waaer saa strengt; at dee ike kunde faa schilt garnen fra hin anden igien  dae roede til baege og toeg \it reeb/ og belagde garnene med, effter som dee alle laa sammen drefuen udj een Klaese  og Wilde bie indtill Værit stilte sig igien. J det dee saa droeg frae det stæd til it andit lidit gaeren, og toeg det op  Huilchit

 

1689: 40b

 

Waaer fisch paa  dae kom Johannis Wespestad og hans selschab  og Vaaer dee 2de baaeder dae i selschab, og sagde at dee Wilde nu op taege garnen, dae baed dee dem bie intill dee haufde kast fischen af baaed/en  saa Wilde dee Være med dem! og der dee hafde giort deris baaed leedig, droeg dee til det stæd som garnen stoed  Waaer alle garnen borte, og dee saa Huerchen baaed/en heller garnit igien, og dae dee reyste synden paa øen  funde dee dem igien  og dae fant dee deeris dobbel udj Johannisis baaed.

Ommund Monsøn Tillæ Widnede effter af lagde boeger æd lige som ofuen benæufnt  men lagde der til at dee mend som garnit miste, bleuf Kaldit af dee andre til hielp  og der dee schilte garnen ad  dae fant dee at begge garnene Waaer touene af schaaren paa, og garnene borte  dae sagde dee till dem  nu haer i Vell handlit moed gud og eders neste; dae svaerede Johannis Wespestad  kom hid; du schalt faa alt huaed du Vilt hae.

Peder Clemmissøn effter af lagde boeger æd Vidnede lige som ofuen benæufnte \Ommund/  men sagde det der til at den mand som miste garnit  hand græd dae hand sagde dee ord  nu hafuer i Vel handlit mod gud og eders næste;

For Retten bleuf {beVist} \talt/ at Værit Waaer saa for ferdelig strengt; at mange got folch miste

 

1689: 41

 

samme til deris gaeren  og at disse folch bleuf adVaerit at garnene Vaaer løs Slaegne  huoer for dee saa schyndede sig at dee ike kunde opbie dee folch som garnit miste  men om det Vaar sant  tviflis  effter som ingen gyldig beVislighede der om i Rette føeris at garnene Vaaere løese

<Afsagt.>  Efftersom for Retten beVisis med 3de Vidne at doblit (dobbit) fantist udj Johannisis baad, dae bøer hand \og de mend med ham Vaaer/ at betaele garnen effter \disse/ 6 mends sigelse som nu sidder i Rette; som er 4 Rdl:, og for processens omkostning 6 mrk, til sammen 5 Rdl:  og betaeler Johannis og Poul Wespestad der udj 2 Rdl: 3 mrk.  resten søegis Hos Lænitz bønder Wed Loug og ret  om dee ike i mindelighed der om for eenis, effter som dee ike til denne rett svaerer.

 

Ombuds mand/en Sr: Peder Peders: haufde stæufnt Rasmus Søer Eyde og Olle Arnesøn Søere Eye, for dee haufde reyst ud at fische afftenen for bede-daeg.

Den!! indstæufnte møtte udj Retten  nechtede at hand {ike} haufde giort det  men at hand Vaaer ude daeg/en for bede daeg/en  og kom igien før soleglad.

<Afsagt.>  hand befris for bøeder  efftersom ey ofuer beVisis ham at hafue Waarit ude paa ulouglig tide

 

 

 

ANNO 1689 d/en 9 Nov: er holdit almindeligt høste og Saege ting med L: C: almue udj Sundhor Lhæn i Ous Schibbr:  Paa hofuit gaarden Clostret  udj nerVærelse af Ombuds manden Sr: Peder Pedersøn, Laugrettis mend som saed Retten  Lars Houge, Olle Ellingsøn Moeberg

 

1689: 41b

 

Arne Leqven  Niels GrindeVold, Rasmus Svøffteland, Winsians Moeberg  Lars Larsøn Houge  og Joen Lars: Strøenen.

 

Olle Knutzøn Røegenæs  Hans bøxell Zæddel paa jt Spand Smør og 1 Spands huds Landschyld, udj gaarden Røgenæs  af Ombuds mand/en Peder Pedersøn udgifuen  L: C: tilhøerig  dat: 89 d/en 20 Jan:  er læst og publ:

 

Lars Johansøns bøxell-Zæddel paa d/en gaard ytre Moeberg  L: Closter til høerig  3 Spand Smør, 3 Spand huds Landschyld  af Peder Pedersøn udgifuen  dat: d/en 7 Nov: 89.

 

Andes!! (Anders) Christophersøn Kismul  bygt af Closter goeds udj gaarden Kismull  ½ Løb 6 mrk Sm:  3 Spand huud, gaard/en bøxlit {af} i Niels Rasmussøns tid, men bøxel Sæddelen er udstæd af Peder Pedersøn. dat: d/en 9 Novembr: 1689.

 

Olle Olsøn AscheVig bøxlit udj gaard/en AscheVig ½ Løb smør og ½ hud, som Johannis Olsøns Enche  Huilchen hand schall Echte, til forne brugte; dat: L: C: d/en 11 Martj 89.  af Peder Pedersøn udgifuen.

 

Ombuds manden Peder Pedersøn, haufde stæufnt; Erich Andersøn Saxe at af betaele gl: schyld 4 Rdl: 3 s;

 

J rette lagde een forZeyglit Restantzis udtog under Brochmands egen haand og Zeygell  udj Huilchen fantist saaledis anteygnit

 

1689: 42

 

Erich SteeneVig effter afreygning d/en 23 octobr 1683.  4 Rdl: 5 mrk 11 skl:  1 tde koeren  og for Smør 1 Rdl: 1 mrk 12 skl:  Landschyld 84  1 Rdl:  ½ W mæl 85  1 mrk 8 skl:  der paa fantist af Peder Peders:  itzige L: Closters forValter heller Ombuds mand, at Være af schrefuen d/en 25 Maij 12 skl:  d/en 10 Jun: bet: 2 Rdl:  noch 1 Rdl:

Den indstæufntes qvinde møtte udj Retten, og ind Lagde sit schrifftlig ind Læg under dato d/en 7 9ve\m/br:  udj tvende poster bestaaende:  1  at Sl: Niels Rasmussøn sin Lifuis tid aldrig søgte hende for noeg/en rettighed   2  p:tenderet (prætenderet) hun Vedderlaug for den stoere bøxell hun paa d/en gaard SpilleVigen!! (Sperrevik i Os?) hafde gifuit   for det 3dje  at samme lille platz aldrig enten af Soerenschrifuer heller mend haufde Waarit sat  etc:   SpireVig er 1 pds Leye  huoerfor hun berættit at hafue gifuit 20 Rdl:  men schaffit der om ing/en nøyagtig beWislighed enten Veed bøxell Zæddel heller andit.

Ombuds manden Peder Peders: ForClaerede for Retten at samme 20 Rdl: ey Waaer udgifuen alleene for d/en gaard SpireVig  men hand haufde til forn leyet NorVig/en  end dog hand ike boede der paa.

<Afsagt.>  Som for os udj Rette-leggis it richtigt udtoeg af den forZeylede Restatzis!! (Restantzis) afreygning, under Herschabitz Haand og Zeygell  der in ANNO 1685  in Jun: og Majoe!! af Soerenschrifueren og 6 mend udj nerVærelse af d/en effter lefuende Enke Zitzele Tøegers datter; og itzige goetzis forValter Peder Peders:

 

1689: 42b

 

og een huer debitor, udj huilchen er ind ført 7 Rdl: 2 mrk 15 skl:  som Erich Saxæ schall Wære schyldig, og staa til rest med, end dog i den samme Restantz ey nomineris huoer for det er, men een and/en af Peder Peders: forClaerer det at Vere rettighed 1 Rdl:, huor paa betalt 3 Rdl: 12 skl:  dae kand Vj ey frae kiende Peder Peders: samme schyld  men bøer betaelis ind/en 14 daege under execution effter Lougen, Huaed sig bøxelen angaaer  huoer paa Erich Saxæ p:tenderer (prætenderer), dae som ing/en beVisligheder føeris huoer meegit hand i bøxell hafuer gifuit  heller paa huad \gaarde/part bøxlen er udlagt  Kand Erich Saxæ derfor ey heller noegit got giøeris. Den paa stæufnte platz Saxæ Will af mend besichtigis og sættis, og dae nyeder opsidderen den rett som Norgis Loug  3dje Bog  14 Cap: 6tje art:  rødnings mand/en tillaeder at hand besidder samme platz sin Lifs tid, ud/en noeg/en ophøjelse paa gaard/en Videre end der af gich til forn, og hans arfuing effter hans døed Wære nermiste at fæste den igien.

 

Engel Diøen Weed stæufne maal haufde stæfnt Lars Larsøn HøyHeller for omkostning at lide og betaele for den anVente møye og umaege med stæufne maal og andit effter i Rette lagde Reygning under dato d/en 29

 

1689: 43

 

Octobr 1689. J Lige maaeder i Rette lagde Soerenschrifuerens dom under 6 mends forZeygl:  huis afsicht saaeledis lyeder.

Som af it Vel forZeyglit tings Vidne  der for os nu i Rette leggis  kand fornhemmis samme schouge tey (teig) som Lars Høyheller \sig til holder/  at ligge under Diøens Nordre Tun, dette dee indstæufnte prouf i-Lige maaeder forClaerer.  Dae bøer Lauritz Høyheller at betaele til Engell Diøen, Som for Saegen staaer schoug Schaede 4 Schilling dansche for Huert træ effter mendenis vurdering  er for 6 tzølter!! (tølter) 18 mrk.  for 6 træer 24 skl.  og som Lauritz HøyHeller forre gifuer at Engel schall hafue taegit noeg/en bolner i frae ham, det og Engel Veed staaer  Huilche i ofuen benæufnte træers Sum som Lauritz schall hafue huggit  er bereygnit, dae som ike for os til kiende gifuis, Huoer mange sinde aar Werchit hafuer giort  ey heller Huoer stor sum Bolnenis Werd er, maa der imoed Landnammit opløebe, paa Omkostning kand intet kiendis, effter som ing/en gifuen Reygning udj Retten frembleggis

Lars HøyHeller møtte udj Retten  sagde sig ald-delis intet at hafue [at]? Svaere Hans LunderVig/en, før end som hand udj Rette lagde Engel Diøens schrifftlige indleg heller fuldmagt, at hand af ham Vaaer beordret at staa udj Rette,

Der imoed formeente Hans LunderVig/en at hans faeders Jndleg og Reygning, Waaer goedt Noch. ilige maaeder Soerenschrifuerens

 

1689: 43b

 

dom som af hans faeder Waaer lefuerit ham  baed at Hand ike lenger motte opholdis  men eschede dom udj Saeg/en.

<Afsagt.>  Saegen er Wed Ombuds mandens imellum handli\n/g forligt!  saa dee er blefuen Venner og Wel forligt

 

Ombuds manden Peder Pedersøn Haufde paa Sticht schrifuerens Harmand Gaarmands Weygne stæufnt Olle og Niels GrindeVold for fløtnings forsømmelse udj Kierche reyserne   Er med Ombuds mand/en forligt om 3 mrk.

 

 

 

Anno 1689 d/en 12 Nov: Holtis almindeligt Høste ting med L: C: almue udj Nordhor Læn; paa d/en gaard K{alland}\attelstad!! (Attelstad/Hattelstad?) i Washerrit, i Ombuds mandens Peder Pedersøns nerVærelse, og Laugrettit som Retten betiente  Magne Kalland, Anders Hattelstad, Rasmus Hougland, Hans ØusteVold, Jens Kalland, Børje Stien, Mikel Walland, og Sventd Attelstad;

 

Forrige indførte Hans Mayest: allernaadigste udgifne brefue og Forordninger er for almuen lyedelig læst og publiceret;

 

Olle Olsøn Wig  Hans bøxell Zæddel paa 1 Spd: Smøer  een fiærendell faaer udj gaarden Vig  af Peder Pedersøn udgifuit; dat: d/en 12 Jun: 85 (1685).   Noch 1 Spd smør udj samme gaard af forbenæufnte Peder Peders: udgifuen  paa 1 Spand Smøer og een fiærendel, hud udj samme gaard  af dato d/en 11 Martij 1689.

 

1689: 44

 

 

Rasmus Olsøns bøxel Zæddel udj Gaarden ØsteWold  L: C: tilhøerig  paa ½ Løb Smør og ½ huds Landschyld  af Ombuds mand/en Peder Peders: udgifuen. dat: d/en 7 7tembr: 1688.

 

Haaken Knutzøns bøxell Zæddel paa 3 Spands Smør  4 huds Landschyld udj gaard/en Atlestad  af Peder Pedersøn udgifuen  dat: d/en 16 Jan: 86 (1686).

 

Ombuds mand/en Peder Peders: haufde stæufnt Niels Peders: yttre Hambre for it Kabel toug udj Sl: Lars ØsteVolds boe som Waaer, under forZeygling  at for om næufnte Niels Peders: schulde hafue taegit;

Den indstæufnte møtte udj Retten  frae gich at hand intit tug!! (toug) haufde taegit, og det schulde ham ey heller ofuer beVisis!

Ombuds mand/en gauf sin saegis-mand  som Vaaer Olle Baarsøn ØsteVold  der tiente udj for benæufnte Larsis brøed, og stoed gaard/en for udj Hans fra Værelse.

Samme Olle Baarsøn beraaeber sig paa Niels Pedersøn Jndre Hambre. Huilchen nu ike Vaaer tilstæde; at hand det for ham hafde til kiende gifuit.

Jlige maaeder beraabte samme Olle Baarsøn sig paa Lænsmandens dreng Lars Joensøn, at hand og schulde Vide noegit om samme Niels Pedersøns utroeschab.

<Afsagt>  Denne saeg opsættis til næst holdende ting med begge parternis Consentz!  tihll!! Huilchen tid dee for benæufnte 2de mænd bøer stæufnis  og deeris sandhed i samme saeg at Widne.

 

1689: 44b

 

 

Ombuds mand/en stæufnt Anders Bartrum  men Hand møtte ike udj Retten; samme stæufnemaal Waaer for bogschyld

 

Salmon Knutzøns bøxel Zæddell er i lige maade for almuen læst og publiceret; paa een Løb Smør og 1 huds Landschyld udj gaard/en Attelstad  af Peder Peders: udgifuen  dateret 88 (1688) d/en 14 Febr:

 

 

 

ANNO 1689 d/en 12 Decembr: Er effter opsættel[se] paa Høstetingit, som holtis med almuen af dette tinglaugs schibbr: paa Gaard/en Rogde udj UllemsVangs Sogn  er af Kl: Mayest: Foeget Sr: Niels Knutzøn it Restantz og Saege ting berammit at holdist med UllemsVang  Odde og KintzerVigs almuer paa gaard/en Wienæs!  Huoer dae Kongl: Mayest: Foeget  Bunde Lænsmand/en Arne Vienæs; og Laugrettit  Trond Svarttveyt  Joen Aslachsøn Utne, Joen Eilefsøn Utne  Johannis Tioeflot; Tosteyn Lothe  Olle Olsøn Alsaeger  Torbiøeren Sventzøn  og Gutorm Svaertveyt  Waaer forsamblit

 

Kl: Mayest: Foegit!  Niels Knutzøn  Haufde stæufnt Effterschrefne Laugrettis mend, Tosteyn Lothe  Torbiøeren Alsaeger, Olle Olsøn yttre Alsaeger  og Gutorm Svarttveyt; til deeris bøeders af betalning for dee ike møtte neste holden høste ting at betienne Retten  heller og andre udj

 

1689: 45

 

deeris Louglig forfald ordineret.

Tosteyn Lothe møtte udj retten  forClaerede at hand Ved sin Søn Svend, haufde ordineret Ommund SandVen, som udj Hans stæd Retten betiente, Huilchit og er beVist  huoer for hand for bøederne forschoenis;  Dee andre 3 er med fogd/en om bøederne accorderet; saa hand dem det effter Loed for deeris uVidenheds schyld.

 

Foeged/en Haufde stæufnt Orm Wigene for Een øx hand schulde hafue solt; heller byt med Engelbricth Reysætter  som Gunner Ringøen nu kiender sig Ved;

Jlige maaeder, haufde Gunder Ringøen \stæufnt/ Engelbricht Reysætter at giøere forClaering om samme øx  huoer hand til den Vaaer kommen.

Ing/en af dee indstæufnte møtte udj Retten  Huoer for maa beroe til nest holdende ting  effter som guds steeg(?) (sterche?) Wær forhindrede dem til ting at komme  huoer dae Orm Wikene  Engelbricht Reysætter og Citantene med Louglig Widnis byrd og prouf! for Retten hafuer igien at møede, at dae saeg/en igien kand forretaegis.

Widnis byrd ere for Retten næufnte  Engel Ringøen, Asgout og Syfuer ……..

 

 

 

ANNO 1689 d/en 14 Decembr: er Retten betient paa den gaard Wambeym udj UlVigs Sog!! Sogn med effterschreufne Laugrettis mend;  Bent Bergie, Baaer Spaaneym  Anders Oppeym

 

1689: 45b

 

Helje Haaeym  Tolleyf Jeltnæs  Syfuer Spaaneym!

Huoer dae for Retten Compareret bunde Lænsmand ofuer UlVigs schibbr:  {Welfornhemme} Lauritz Andersøn Wambeym  der Ved een hiemb tings stæufning haufde stæufnt sin Leylending Endre Knutzøn Wambeym til at qvitere hans paa boende gaard Wambeym  som schylder aarlig 2 Løber smør, effters: Citanten ing/en and/en Leylighed haufde end samme Jorde part at beboe  huoer til hand sielf Waaer odel baaeren  formeente der for effter Norgis Loug at Wære den nærmiste til beboe  og bøed udj retten 20 Rdl: for samme 2 Løb at gifue opsidderen igien for sin første bøxell;  er og for retten beVist at samme gaard aldtid hafuer Vaaerit it mands brug; og schylder den; ofuer alt 4 Løber  som hos os reygnis for jt mands Verch;

Jnd lagde hans kiøebe breuf paa samme Jorde part; som schylder aarlig udj Landschyld 1 ½ Løb smør og ½ hud; af Hans Rasmussøn udstæd;  dat: Strandebarm 89 (1689) d/en 25 Augustj

Dend indstæufnte møtte udj Retten, formeente sig effter sin bøxel Zæddels indhold at bruge gaard/en sin Lifs tid;

 

1689: 46

 

J rette lagde sin bøxell Zæddell af indhold:

Jeg  Lisebeth Othis datter Orning  Sl: Johannis Galtungs  beKiender og her med Vitterlig giøer, at ieg til Jndre!! (Endre) Knutzøn hafuer fæst og bøxlit, min odels eyende Jord, Wambeym  schylder aarlig 3 Løber smør og 2 huder  som Elling tilforne styrt og brugt hafuer, og nøedVendig afstaait; Hvilche Jord ermelte Endre schall nyde og beholde, med detz til høerende aeger og Eng og ald and/en til liggende herlighed, schoufuen alleniste undertaeg/en. imed/en og ald den stund, hand holder gaarden og husene Ved tilbørlig hæufd, yder og betaeler i sædVanlig tid, sin Landschyld, og andre sædVanlige afgiffter  betaeler kongl: Mayest: schatter  og findis sin hosbund og Eyer høerig og lyedig  det/te til Vitterlighed et:   Torsnæs d/en 12 Febr: 1666.

Den halfue-part af denne gaard er siden til Lauritz Wambeym afstaait ungefær for 7 aaer sid/en.

Effter lang imellum handling med parterne ere dee saa ledis med hin anden for eenid og for ligte  at Lauritz Wambeym schall ….de til gaarden nu i Waaer, og schall (Væ?)re døed og magtis løes alle p:tentioner (prætentioner) som paa samme gaardeparts brug kand giøeris, enten med bygning  schoug heller andit!  som kd!! (kand) paa føeres Endre Wambeym

 

1689: 46b

 

noeg/en fortræd;  der i moed schall Lauritz Wambeym betaele til 90 (1690) aars udgang 27 Rdl:  der i moed schal Endre Wambeym Være forplicht at schaffe af Wambeyms schoug 3 tylter tømmer som Lauritz Wambeym schall tilkomme  og schall til foraarit udj søe bringis.

 

1689: 47

 

 

J denne Protocol findis Fembthj Nummererede og igiennemdragne blader, hvor udj Sorenskriveren i Hardanger  Niels Peders: Hierman  haver effter bestillings plicht At Protocollere med Egen Haand Alt hvis udj JndVerende aar 1689 for Retten passerer, Saavelsom At (indføre) Alle de Kongel: forordninger og Høy Øfrigheds befalinger som Udstedis til Ting A(t læsis?)  hvor nogit Remercabelt, eller hans Kongl: (Mayest:) Sigt og Sagefald forefalder At ………………… Margene til Nermere effterretning ………… Agter At Tilsvare,       Bergen (d/en) ……………. Anno 1689.

                                                            J HøjEdle og Welb……….. og Cancellj Raad ……

Lauritz Lindenou …………

                                                                                    E Sørenss: