Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

 

 

 

Hardanger, Lysekloster og

 

Halsnøykloster

 

Tingbok

 

I.A.c. 8

 

1677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           (Det er til dels store vannskader i heile protokollen. Alt leseleg har ein skrive av linje for linje slik det viser i originalen.)

 

 

1677: 1

 

(Anno 1677 dend .. …… holdtis et) ………………

….

….

….

…………………………d. Ol…………………….

………………………dis fog……………………..

……………………... Stensen ……………………

……………………….gen Anlangende ………….

som ……...... af Almuen ………………………….

Hafue Hugen J Vosse schouge ……………………

af Jacob Jensen Sell p……………………………..

Wegne schall Vere arresterdt, Huor ………………

effter nødVendig och sagens fornødenhed ……….

op Seettelse er blefuen bramed!! (beramed) som ……

WdVisser,       Thj blef herom saa Leedis ………..

afSagt, at effter som befindis at 12 af ……………

Grauen sogen  Nafnlig Brynild Semb, …………..

Viching Nesem, Hans Eye, Anders Kolnes, …….

Spilden  Madtz Rasmusen  Olle B..g……  ………

Nessem  Lauridtz Saaquitne  Sølfast Sem,

Arne Breche,  hafuer hugen 31 tøldter 7 stocher

tømer Vdj Vosse schouge, som dj der af Leylendingerne

berober sig paa at hafue Kiøbt, Huilchet J…..

formener at Vere Vret!! (urett), och der paa ….et …

hafuer giort Arest, Siden Huilche .. tid H…………..

moed dj Selgende eller Kiøbende …uer V…………

ey heller der om for huer Vedt Huis ……..s……….

-om fra dj Vossebønders Verneting ……………….

-gtes, om dj Grauen sogens bønders ti……………..

men tømeret Ved slig Lang dregtig hed …………...

er borte och forderfuet, Huor for bett: ……………..

bønder nu endelig begierte dom,  effter (saadan) ……

-hed Kand Vj iche eragte at sagen lenger Ved ……..

Som iche i Loulig tide er forfuldt bør op ho……….

samme Arrest her med bør Vere ophefdt, ………….

Jacob Jensen for mener sig at hafue Vidner

herVdj  da naar hand der paa Loulig stefner och (Kalder?)

da gaaes Vel der om huis Ret er, Ellers ……………

nu straxen at Vrderis af Lensmanden och …………

mend,

 

 

 

1677: 1b

 

 

 

(Anno 1677 dend .. …… holdtis et) ……………..

….

….

….

……………………………………………….. och

……………………………………………. Brate-

…………………………………………… Hougen

…………..ig, …………………….. (Lens)manden

…………………………….. (Johan Fr)jmand, och

(Foged H)ans Hansen

 

……… nefndte ……. Sambsonsen Samb\Land/

(hafue)r at farre til Botolfj Laugting

(sin æd) at af Lege

 

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne

Torbiøren Aasse for Wloulig tagh med en

Smidie hammer af Sl: Torchild Tøruigs boe

tagen  Huilche Hans Hansen for mendte

bør straffis effter Louen    Torbiøren

mødte och beKiende at Hafue faaed hammeren

Vdj hiemefølge af Sin Sl: Wermoder,

er der for afsagt at effterdj Torbiøren

iche beuisser med schiffte bref  ey heller Loulig

prou  hameren at Veere Leuerdt af hans

Sl: Veermoeder eller dj mend J schifftet

Vaar, och hans med arfuinger \Som nu/ der paa

Klager, da bør hand at bøde for tagh

effter Louen 3: mrk Søl,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Olle Oudestad

for moedt uillighed med sin prouiandt

at førre, da Kand Olle Sell herj Reten iche

negte at dj Joe iche fich baaden  der for

schall hand iche Were Vstrafed, men bøde

Lige som for en anden flødting 1 Rdlr:

och iche med slig moedtuillighed Laade

sig finde, och J Sønderlighed J disse

Vanschelige tider,

 

 

 

 

 

 

 

1677: 2

 

….

….

….

….

….

 

 

 

(Anno 1677 dend .. ….. holdtis et) ………………

….

….

….

….

….

….

Peder ………. ……………………………………

Spilde.  ofuer Ve(rendis Ombudtzma-)

nden Johan Frjmand och fogden (Hans Hansen)

 

Niels Klyffue at faare til Botolfj (Laugting)

Sin æd at af Lege for Hr: Laugmand,

 

Fogden hafuer end nu Laadet J Reten (Kalde? Omund)

Espeland for den Knif støng Hand h(affuer)

gifuet Lars Fenne paa Vos J La(rses)

hus, Som och paa høste tinget i ting (bogen er)

Jndført, Huor paa Lars begierede (dom?)

effter Louen   Torbiøren Espeland (mødte)

paa sin faaders Vegne och (Vandt at hans)

fader er \Saa/ suag af Alder domb …….

denne besuerlig førre iche ………………

tinget at suaare   da effter (som hand)

iche møder sell  da hafuer hand (til)

Neste ting at befrj eller dom (at modtage i?)

Sagen effter Louen

 

Fogden hafuer Laadet steffne Johanis (Traa sin Kone)

Bega Jossops datr for hun (schall?) Lege… …. (Niels)

Saugmester,  Herom at Vidne Vaar (steffndt)

Joen Holuen och Olle Hansen   da frem (kom)

Joen och beKiende, at Torbiøren E(speland)

Hafde Sagt for hanom at Hand Kom ind ……….

paa Kierland, da Laa Bega Vnder et …………..

Hoes Niels Saugmester, Saa tog ………………

Bega op och Lagde hender paa den anden …….

J floeren  och Sagde saa til Niels  du est ………

 

 

1677: 2b

 

….

….

….

…………………………………………… der hoes

……………………………………….. …….land

…………………………………………… der paa

………………………………………. Olle Hansen

………………………… (Niels saug)mesters egen

………………………………….. hand Kunde faa

………………………………………… ..nd Vilde

 

…………………………... (Laade)t stefne Jørgen

……………………………… schall Vere Ha: (Hanom)

……………………………….. ….nde schylden

…………………… dom at betalle Jnden 14 dage

(eller Lide) namb och Vrdering effter Louen

 

Arne Vienes hafuer Laadet stefne Anders Kolnes

for 4 Rdlr: Hand er Ha: (Hanom) schyldig, Anders mødte

och beKiende schylden   blef der for til dømbt

at betalle eller Lide namb och Vrdering effter

Louen J alle maader,

 

 

 

Anno 1677 den 23 Aprill holdtis et Almindelig

Vor ting paa Dyne (Djønne) Vdj KiendtzerVig sogen  til stede

Lensmand Lauridtz yttere Alsager, Suend Dyne 

Jacob Ludterem  Endere Tuesme, Arne Trondnes,

Torbiøren ytere Alsager, Lars House, Orians

(øff)re Qualle, Niels Housse, Olle Hus, Torbiøren

…ndnes, Torbiøren Bue,

offuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand

och fogden Hans Hansen

 

Christopher Jacobsen Dyne hafuer at faare till

Botolfj Laugting Sin æd at af Lege,

 

Fogden Hafuer Laadet stefne Olle Biugtuedt for hand

Hafuer Hyrt Sin Jegt til Arnne  til forn boendis

paa Bremnes  at afføre Sin goedtz och formue som

Vaar Loulig Arresterit Vdj may: bøder och anden

dondt  aresten dat: 76:  d: 18. Jullj, huor for

Hans Hansen formen at Olle bør at betalle

huis Arne Vaar schyldig oraldt!! (overaldt) i saa maader

eller och at Jegten Veere for brudt till

May:sten

 

1677: 3

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

………………. (til s)purt, A…. …………………..

………………… da schall Olle sch… ……………

………………… at suaare, …… och …………….

 

Hr: …… (To)bbiæsen hafuer Laadet stefne (Olle Hus)

for et …boer Hand schall hafue Sig bemegtiget

Vdj Erich Vrimbs nøst, och Veere ha: (hanom) til Lag(d?)

Lysse Closters for Valdter Vdj sin Retig(hed)

ofuer draget  Huilche formen Veere Vret!! (urett) 

Herjmoed at suaare mødte Olle Hus och fore (gaff)

Sell, at hafue Kiøbt boert!! (boeret?) af Leylendingen,

der paa VdLagt til 7. Sl:mrk:  och seet Sit me(rche)

der paa, och Niels Raasmusen S…

det Vdj Retighed, och saa ofuer draget ……..

Hr: Hendrich det i Retighed som Leylendingen

Omund Vaar schyldig, da bør boeret at ………

Hr: Hendrich, och dersom Olle Hus for(men)

Wret at Veere Veder faren herj  da søge

Lysse Closters for Valdter som er pres….

hiemelsmand,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Jfuer midt …. (for?)

hans børsse fatis stoch, tasach (tessak: sverd, kort sabel), …….,

der for at bøde 1 mrk Søl, Jfuer (Midtn?)e(s?) … ba…..

Lige saa bør och at gifue 1 mrk søll,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Knud …………

paa Jnstenes for Hand Hafuer op brødt …...

Vrimbs bue och Vdtaget 1 tønde Ren Ko(ren)

Vrderit for 10. Sl:mrk  1 ny ølKage  5. Sl:mrk   1 K(iste med?)

Redschab Vdj, Som er tagen af Lensmanden

Biøren Trondnes, och Gunder Suartuedt …..

en Loulig for Seiglede domb,  beroer til

Oede ting,

 

 

 

 

 

1677: 3b

 

 

….

….

….

…………………………………………………. ….es

……………………………………………………. er

……………………………………………… Zeedell

………………………………………. Ombudtzmanden

…….. Hansen H…… …………………. hand begierte

(dom?) J sagen

Herjmoed at suaare (mødte) …….. och J Reette Lagde

en beuillings Zeedell ………………… …… Pedersen

paa Hr: Genneralls (Vegne Vd)?sted

da effter Sligt bør Niels at følge Jorden effter

Sin bøxell Zeedels Jndhold Wdj alle maader

 

Ombudtzmanden Johan Frjmand til Spurde

den gandsche Almue Som da tilstede Waar om

dj Ville gifue Lige som taxten er tilforen dj er

achodered med ombudtzmanden  Nemblg!! (Nemblig)

for 1 melle Ren Korn  1 ort   for 1 melle blanding

½ Rd ort \6 s/   for 1 melle hauere  12 s  Huilche dj end

nu Vill holde Saa Lenge Ombudtzmanden er

och for Valdter Lennet,  Vden Lensmanden

Lars ytere Alsager, Olle Jbiid:  Torbiøren ibid: 

Olle Hus, Jffuer Suendtzen Loute, Johanis Tiu-

flodt, Tomes Hous (Hus), Erich Qualuig, Jfuer

Dyne  som Ville giffue af dieris Afling som

Gud {och} \gifuer/ af Jorden aufueles til 

dete Ville Ombudtzmanden hafue Vnder dieris

forSeigling

 

Suend Jndere Dyne Laader Laug biude Sin paa

boende och eyende Jord  schylder ahrligen

1 Løb smør  1 hud med bøxell och herlighed

Vdj Kalland  der Vnder Legende 2 Løber saldtz

Landschylde  om nogen af hans EtLegh

Ville det Løsse  eller Vill hand det till

Fremede afhende,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 4

 

 

 

(Anno 1677 dend .. …… holdtis et) ………………

….

….

….

….

….

…………………… …… Liune  …………… Ombudtz-

manden Johan Frjmand sambt fogden Hans

Hansen

 

Lars Erdall hafuer at faare til første Botolfj Laugting,

 

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne …..

Leque for Vbillig oger(?) for 5 meeller (Koren?)

af Olle Biugtuedt,  beroer til neste ting,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Niels Gaare(tun?)

for at hand schall hafue for Leden Vaben ting gi(ort)

Olle Opemb ofuer Last i sidt eget hus, Niels

mødte och gich gandsche derj fra, Olle Opemb

beKiende her for Reten at der aldiellis (jngen)

schade Vaare sched, der for Kand Vj iche Kiende

Hanom til nogen bøder

 

Fogden hafuer Laadet stefne Bertell Leq(ue?)

Biøren Leger och Knud Hielme for dj ey hafde (dieris?)

gueer!! (gevær) paa Vaaben tinget, er der for til

dømbt at bøde huer 1 mrk: søll effter Louen

 

Olle Syssen Vaar stefndt for hand ey mødte

Nest Leden høsteting, er der for til dømbt

at bøde 1 mrk søl

 

Lars Erdall hafuer Laadet stefne ..sse S….-

tuedt for 2 ½ Rdlr hun schall Vere schyldig,

hindis Søn Abraham mødte paa hindis Vegne

och tilsagde at Hand schall betalle ha: (hanom) de..

Wden, Hans broders paart   q   och det til ho..

at betalle   q  som er Peder

 

Lars Erdall hafuer med Sin Consorte(re Laadet)

stefne Tollef Turessen  Abraham ibiid:  och …..

Leque for dj ey for Leden ahr frembjør…

Leydingen Vschad, mens hand med dj ….

hafuer modte betalle det op Jgien

 

1677: 4b

 

….

….

….

….

….

….

……………… …d for ……………….. …or … at

………………… Lide nam och Vrdering effter Louen

………………… mødte och forregaff at Tollef iche

…..e Konne(?), mens Ville (stille?) Sifuer till

freedtz:  da er til dømbt at betalle ha: (hanom) Jnden

14 dage eller Lide namb och Vrdering

effter Louen  och gifue …. omKostningen ½ Rdlr

 

Olle Mouge Hafuer Laadet stefne Endere Olsen

Lidtletun for Hand hafuer Jche betaldt ha: (hanom) tou

Hester Hand af ha: (hanom) Kiøbte til føllist  huor paa

Rester 2 Rdlr:  Huilche Hand formen bør strax

betallis eller Lide nam och Vrdering,

da effter som Endere tilbydes af Olle om hand Vill

giøre sin æd for at hand er ha: (hanom) iche bette: 2 Rdlr

schyldig  da Ville hand effter Laaden gielden 

Huilchet Endere iche giorde  der for bør hand

at betalle Jnden 14 dage eller Lide namb och

Vrdering effter Louen med Kostning 2 ort:

 

Fogden Hans Hansen hafuer herj Retten Laadet

Lesse et pandte bref af {Lar} Tommis Larsen

Vdsteed paa ½ Løb smør  trej fiere dell hud  ½ giedsch:

med bøxell J øfre Tuedt i Simedall for

45. Rdlr: paa ahr och dag at Løsse,

 

Ombudtzmanden Johan Frj\mand/ Loed Lesse et

(mage?) schiffte bref Som Tomes Larsen Hus

hafuer Hanom Lefuerdt och J pandt seet Hanom

Same forschrefne goedtz for See Korn  och formen

der for at Hand bør det først fra Hanom

Jndløsse  Nemblig ½ Løb  mindre 4: mrk smør och fierde

parten J en hud med bøxell  och same breff

dat: d: 22 Febr: 1634:  Vdsted af Torigier

Muchestad,

 

 

 

 

 

 

 

1677: 5

 

….

….

….

….

….

……………………… ….gelig ………………………..

 

 

 

Anno 1677 den 25 Aprill holdtis et almind-

elig Vorting paa Jndere Joestad Vdj VllensVang

Sogen  til steede Lensmand HaldVor Ka(mpestad) 

Haldsten Age, Lauridtz Torgielsen ibiid:  ……

Neere Beruen  Jffr {och} Reseetter, Asch….

Land, och Jacob Vellure, ofr Verendes Om-

budtzmanden Johan Frjmand och fogden

Hans Hansen

 

Joen Larsen Agge hafuer til først Komende

Botolfj Laug ting Sin æd for Hr: Laugmanden

at af Lege,

 

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne (Vnge?)

Knud Beruen for hand hafuer ingen ge(Vuer?) (gevær) 

Formen der for At bøde effter Louen  bleff

for Ligt

 

Johanis yste Blein Vaar stefndt  mødte (iche) 

der for bør at bøde stefnefald effter Louen,

 

Niels Rougde Vaar steffndt for Hand fatis

balg (skjede, slire) paa sin tæsach  er til dømbt at bøde 1 ….

 

Fogden Hafuer Laadet stefne Knud och {Viching}

Euind Mouge for dj ey Søgte Vigøers sogen

Kierche  men den forbj Seigelt J Seniste

bede dage {och} den første beede dag, huor for

Hans Hansen formen dj bør huer at bøde

8: ortuget och 13 mrk søll,  dj bege mødte och

forre gaf at der Kom en stoer storm paa …

dj modte Løsse Jegten  eller den hafde slaget

Vdj Spig, Hans berobte sig paa at Ville be(uisse)

det dj Kom Seigelindis Ved Trondnes (som?)

Kierche folchen saame dag drog fra Kiendtzer-

Vig sogens Kierche, beroer til der Vindis

biørd føris, och same forordning derom

Kand faaes

 

1677: 5b

 

….

….

….

 

……… ……… hafu(er Laad)et stefne Vnd-

…………… for H…. (iche hafu)er betaldt

hanom føllist da hand (tien)dt hinder

Vdj fiere ahr effter …….  er forre

Lagt at suaare til Neste ting

 

 

 

Anno 1677 den 28 Aprill Holdtis et alminde-

Lig Vorting paa SchiellueVig Vdj Oede, til stede,

Lensmand Lars Joerdall, Tosten Tochimb 

Lars Ragd, Lars Hilddall, Omund Sanduen 

Jørgen Degernes, och Gunder Aasse, ofuer

Veerendis Ombudtzmanden Johan Frjman

och fogden Hans Hansen

Af Røldall sogen Lensmanden Torre nedere

Berig, och Baar Gryting,

 

Af Oede sogen Hafuer Baar Etterem til

først Komende Botolfj Laug ting Sin æd at

af Lege for Hr: Laug mand,

 

Fogden Hafuer Laadet stefne Olle Suendtzen och

Baar Gryting for Slags maall, blef for Ligt

 

Joen MaattiSen i Bergen Hafuer Ved sin ful-

dmegtig Christen ChristenSen stefne Baar

Gryting, \och/ Sifuer Osmundtzen for schyld dj er

Hanom pligtig  Nemblig Baar  9. Rdlr 1. mrk 

Sifuer  23. Rdlr 5 mrk 12 s.  Baar mødte Vdj

Retten paa bege dieris Vegne och beKiende

schylden   blef til dømbt at betalle Jnden 14

dage eller Lide namb och Vrdering effter Louen 

och Sifuer at gifue for tuende omKostninger

3 Rdlr 1 ort,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 6

 

 

….

….

….

…………. dj iche ……… S.. Olle gr…..

………..e pandt Saat Ha: (Hanom) en quie for …..

…… huilche ord dj med æd bekreffted ….

……………….. Sin betalling,

 

Lars Degernes Hafuer Laadet stefne Lars

Hilddall for hand schall hafue Sig til eig…

paa Heng  som(?) Hand hafde der ned seet

en barne Kou   da bør Lars Hilddall (den at)

nyde

 

Laridtz Ystenes, Torre nedere Berig, och Lars H(ild?-)

dall Hafuer Laadet stefne Tosten Tochimb

for Hans Sl: Veer faader iche hafuer V(illet?)

effter Komme en forLigelse dem Jmel(lom)

Som i ting bogen er ind ført,  da bør (hand)

til neste ting at beuisse den er effter (Kom-)

met, eller Holde den Som det Sig bør efft(er Louen)

 

 

 

Anno 1677. den 5. may Waare Vj  Nemblig

Endere Wambem  Jssach Liune, AndVed

Jbiid:  Bendt Lille Bera

forsamelede paa See i Ey(fiord)

Vdj Simmedall Anlangende dend op S(eete)

Sag til J dag, som Vaar Jnd stefndt til (øfre?)

Tuedt med Hans Høy Ell: Hr: stadt holders

stefning, dat: den 23. 8tober 1676:  Jndhollende

at Tommes Larsen Hus hafuer Laadet

stefne Fogden herj Haranger  Hans Hansen 

formedelst Hans Hansen Hafuer af hendt

Tuedt  Ha: (Hanom) Vaar af Tomes i pandt saat, och

derom gifuet ha: (hanom) Vaarsell effter Louen

med Videre stefningens indhold, som

her for Reten bleff op Lest,

Her hoes blef Tomeses Jnd Leg Lest  dat: d(end)

23 Aprill Nest af Vigte,

End nu Jnd Lagdes et tings Vinde Anlange-

nde at for:ne Tuedt af Jlde brand er (offuer)

gaaed med anden Hans eigdelle  dat(eret)

den 30: 8tober 1669.   Noch en Zee(dell)

dat: d: 23 may. 1672. Wdsteed af han…. 

Jndhollende at Hans Hansen hafuer

1677: 6b

 

….

….

….

….

T(ome)s se… Løse godtz.. ………………….

N(och J)ndLagdes Maadtz …….Sens p..s

at hafue Kiendt Vnder (tei)g niet (undertegnet?),

d… dend .. Decemb(ris ….)

F(ør)st R(efe)rerit Tommis Sig til may:

schatte bref dat: 16?3:  och for mendte at

Hanom Vaar for .egendt i hans schatters

Wdgifuelse saa Welsom Hans gaards

schatter iche at Veere ha: godt giort efftr

Hans tings uinde!! (vitne) om branden paa hans

gaard som det sig bør,

Tommes blef til Spurdt om hand hafde

Videre at indLege, huor til hand suarde

ney  iche denne gang,

Her for begertte Tommes en afSigt   da Kand

herj indtet Ved giøris effter dj følliste

Laugreet iche møder

 

Tomis Lauridtzen hafuer Ved bunde Lens-

mandens stefning til i dag stefndt

Lars Tostensen See med Sin adKomst

Huor effter hand Vill holde Sig till Hans

Oedels Jord Tuedt  nemblig derj 1 Løb smør

4 faarschind, hand til Hans Hansen J

pandt seet hafuer, Huilchet Tommes

for mendte Lars gandsche indtet hafde med

at bestille  eller J Ringeste maader der

med at befaate  och der som Hand hafde Lagt

nogen penger Vd paa bette: Jordtz Land

schyldes op børsell eller dis brug  Kunde

Hand aname dem der Jgien Vden hand

Wille beholde Jorden med Slig Vilchor den

til Hans Vaar seet,

Herj moed at suaare mødte Lars See och JndLagde

Samme pandte bref Tomis til Hans Hansen

Vdsteed hafuer d: den 23 may 1672:

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 7

 

….

….

….

……………… d…. ………. …..ndte ……

……………… nermere ..de….s mend ti. …

……. end fogden Hans Hansen som d… …

…p…dt hoes och med samme ind fri……..

ingen Wret at hafue giort  til med ba(ad?)

Lars at Tommis Ville nu her for Reten ……

leuer hanom sin penger  schulle hand gier(ne)

quitere {Sig} gaarden

Huor til Tomis Suaarde at hand Ville gi(øre)

Regen schab med Hans Hansen først  end nu

{Tomis} JndLagdes af Lars See en bøxel

Zeedell af fogden Hans Hansens tie(nner)

schreuen til Laarsees søn Lyder  at hand

schulle bruge for:ne Landschyldes brug

dat: den 12 Nouembr: 1675,

Tommes for mendte den bøxell Zeedell

af ingen Verdj at Veere  effter dj dren(gen)

iche end nu haffuer Veerit i May: tienist

Denne sag beroer och til føllist Laugret

møder, och dj nu Vdeblifuende at ind staa

Sell for Huis schaade Her af fødes,

Jmoed for:ne Høy anseelig stefning ofuer Hans

Hansen til giensuar mødte paa fogden

Hans Hansens Vegne Lauridtz Erdall och ind

Lagde Hans schrifftlig Jnd Leg  som och tillige

med dj øfrige breue blef Lest her for Reten

Som her paserit, och huer Sin breuer igien

Leuerit effter som iche Videre her Veed Kunde

giøris  effter dj mendene iche følliste møder,

 

Christen Nielsen Reff  Sorenschrifuer ofuer Lysse

Closter och Haranger Lens schriuerj, Olle och …..

Nessem  Poell Housse, Olle Housnes, Peder Kier-

Land, och Suend Lille Grauen  alle ædsorne Laug

Retis mend Vdj Grau\en/ sogen  giør alle Vit(erligt)

at Anno Chr: 1677 d: 2 Junj Vaare for(samblede)

paa for:ne Nessemb i bette: Grauen sogen (med?)

Erlig och Velforneme mand Claus Hend(rich)-

Sen Meltdtzou  Residerende paa Mossefind Vdj

Vos  Hans schrifftLig begiering, til at for …..

 

 

 

 

 

1677: 7b

 

….

….

….

………………… Vdj Rette …………………

bette: goede mand Sin hus.. …..s Vegne Som

til J dag Hafuer Laadet Lo(ulig?) hid stefne 

Omund Anduedtzen Eye och Olle Torchildtzen

Opemb  som begge møte Her for Retten, och

blef denem til Spurdt af for:ne Christen

Madtzen Huad denem Vaar Witterligt och

beVust om dj Seetter Leye Vdj Rundallen (Raundalen)

beLegende Miølbodten och VæSetter Kaldit,

Huor til Atter bette: mend suarde som følger 

Omund Ey!! (Eye) Vandt med op Ragte finger at

Hand Hafde Læst och for Klaret et gamell

Oedels bref for Sl: Torchild Opem Vngefer

for nogle och tredfue ahr Siden  huor af Hand

end nu hafde en Rigtig gienpart Legende

och Lydende af effter følgende indhold -----:

Ollum Mannum tem Sem tette bref Ser heller

høra sande Broniel Bronielsonn  Richol Armsonn(?) (Arnnsonn?)

Gudj och Sina kunjgette geranda (Guds och Sina kunnigtgjerande) Aa-

Mandag føre quite Sondagen trede Aaræ

Rigis Voris WerdVillige herre Konge

Magnus i Norgge med Guds mischund 

Vare Vj Vdj Svornne støuen (den svorne stuen/tingstuen?) AaVangen A:

Vaas, Hor Torfind Armsonn (Arensonn) Kiøbte med

hande band tolf Mannette boell i Breche

J Rundallen med sine tuege Seettere

Miølbotten och Veesetter Vtan hemoføl-

gende Lutter och Lundom  af Gudbrand

Aagillem til Euelege Egnar schal hafue

fralsen och aKier Laus, til sig och Sine efftr-

Kommere, och gaf hand tol!! (tolv) pund Kobber

VRinden Vid Zingeneter til Sandhedtz

Vidtene Setter ter Gunder Giellie, Tosten

Kall Sine JndSeigle med Vore JndSeigle

for dette bref Hor giort Var dag och aar som

føre siger,                               Rigtig Copj effter

Orginallen beKiender AndWed Hen

 

(Dette kjøpebrevet er i Regesta Norvegica dagsett til 24. mai 1322 –

i kong Magnus Eriksons tredje år)

 

 

 

 

 

1677: 8

 

….

….

….

….

…….le br(ef?) ……………………………

……..e ho… ………………………………

……s Sl: fa(der) ….………………………

…….. gamel ………………………………

derj blant …………………………………

.. Wist Kand Vere a.. ………………………

Vide, mens saa Lenge …………………….

och Hand af Sin Sl: fader …………………

end da til forn for ha: (hanom) (s?)om (hafuer?) …..

for fædere Mand fra mand at M(iølbotten)

och Væseetter i bette: Rundallen al(le tider?)

Hafuer Veret stølspladtzer och (iche nogen?)

alminding, Huorom aa och elf ……………

for Klaring, Huor paa hand baad …………

til hielp, och end da til Videre op Lysning

Effter Loulig stefne maall Ville forschaffe

Hans Soelberig, Suend Vaatetuedt, och …

Tosten Haaem  som er gl: bedagede mend 

och mange fleere Prouf och Vindisbiørd

om same Miølbotten och Væsetter, at

dj aldrig Vdj mands minde hafuer Verit

Alminding om for nøden giøris, Huor

paa bette: Christen Maadtzen paa sin hus-

bunds Vegne Vaar et Loulig tings Vinde

begierendes, huilchet Vj ha: (hanom) iche billigen

Kunde negte, at saa Leedis som for indførdt

passerit er Testerer Vj med Voris

Zingenetter  Actum Vessem  Anno

Die ut supra

 

 

 

Anno 1677 dend 14 Junj Holdtis et Resta-

ndtz ting paa Jndere Qualuig i Kiendtzeruig 

til steede Lensmand Arne Vienes, Lars

och Olle Ydtre Alsager, Lars Jndere

Alsager, Torbiøren Trondnes, N(iels?)  …-

se och Suend Dyne,        ofuer Ve(erendis)

{Lens} fogden Hans Hansen

 

 

 

 

 

1677: 8b

 

….

….

….

….

………………….. …em f.. ….d schall hafue

……………………..… fioer …… tagen en af

………………….. Mogens h…. paa Sin baad

………………….. meere Jgien end et, mendte

…….. …lle Werit schiembt, saa beKiende end

…….. Mogens at hand tog Asbiørens øx

(med?) schiembt af hans baad Jgien  da

Kaldte Asbiøren Mogens en tiu Sna-

pere, da berete Mogens Jgien at ieg er

Jngen tiu Snapere, ieg hafuer fundet

Ahren!! (åren)  det Vil ieg beuisse med Suend

Houstuedt och Gurj Jbiid:  som Vil til neste

ting førre, och der for \uden/ enda beuisse med

Asbiøren Drengsen och Michelludterem!! (Michel[l] Ludterem)

Som flodet hanom J Land,

Herj moed at suaare mødte Jfuer Midnes

paa Asbiørens Vegne och berete at hand

af schaferen iche Veere Loulig stefndt 

beroer til Widere stefne maall.

 

Niels Mogensen Løbse hafuer Laadet stefne

Asbiøren Vdtne for 1 ½ pund humelle!! (humle) hand

for nogen tid Siden schal hafue Kiøbt af Ha: (Hanom)

och iche betaldt  och dj offte Verit Kreued

med omKostning  och indtet til betalling

frem Komer, huor paa hand begierte dom 

Joen  Asbiørens mog!! (måg/svoger) mødte och forre gaf

at det schulle Were betaldt, mens iche Kand

negte at Hand io hafuer beKomet humellen 

da bør Slig betallings Vinde til nest ting

at føris, eller betalle schylden

 

Fogden Hafuer Laadet fred Lysse Hesthamer

schou effter Louen  dj som det giør hafuer

at for moede høyeste straf effter Louen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 9

 

 

 

(Anno 1677 dend .. ….. holdtis et) …………….

….

(Lens)mand Joen (i Dallen?) …………… ……..

Housnes, Sifuer n…. …..  ……… …………….

Olle Nessem  Sifuer Ha……. …………………..

Niels Kløue

ofuer Veerende fog(den Hans Hansen)

 

Først Loed Registe.. ……………………… ……-

mue Andued Jo…… …………………………….

Leyermall med e. …………………………. (Ger-?)

trud Tollefs dater ………………………………….

fulde Sødschinde baren …………………………...

Nedschinde baren til hinder, och …………………

Vist som følger, Vdj for:ne Poell och Olle ..es-

neses neruerelse,

2 Kiør for 5 ½ Rdlr:   1 quie  1 Rdlr 10 s   1 qu(ie)  \3 mrk/   

1 quie 5 mrk.   1 stud  1 ½ Rdlr,   1 hest  . Rdlr.  

5 gieder  2 Rdlr   1 buch  2 ort 16 s.   10 søuer

4. Rdlr 1 mrk  derj er Regnet it Lamb,  

1 gl: Jeren gryde  1 ort   1 gl: Jeren gryde  1 ort  

1 nauer for 1 mrk   1 gl: Kar  20 s,  1 gl: Liden

øltre  12 s   1 gl Kage  12 s   nogle gamelle

melche Kiørold paa støllen blef Set for 16 s, 

1 Kiste  1 mrk:   2: Haltønder  12 s,  1 tønde  12 s,

Suma     21 Rdlr. 2 ort

der for Vden til Kom/m/er hand herj gaarden

Eye Vdj Oedels goedtz paa sin part  Anslagen

Wdj penger 6 ½ Rdlr:  er saa Hans

gandsche formue som for os blef angifuen

Vdj penger 28 Rdlr:

derj moed blef angifuen dend bortschyld(ige)

gield som følger,

til fogden Hans Hansen af hans tilf(oren?)

brugende Jord Eye i schate och Retigheder

Vdj en suma beregnet              18 Rdlr 6 s

Hr Frjmand for Sede Korn        8 Rdlr 3 ort

Helche Harmandtz i Bergen        4 Rdlr 1 mrk 8 (s)

tieniste drengen Tormoe             3 Rdlr 4. Sl:mrk:

schrifueren for dene Vmage        1 Rdlr

er tilsamen                                           35 Rdlr …..

er saa tilquat!!                                       7 Rdlr 3 ….

 

 

 

 

1677: 9b

 

….

….

……………… ….st at VdLeges, der Rester

……………….. til schrifueren for 1 Rdlr

…………………. til tieniste drengen . Rdlr 10 s

….……………. …andtz findis indtet til meget

…………….. …l hans bøder for Slig groue

……………….. J Ringste maader at beKome,

……. ….and VdLagt  J goedtzet for 6 ½ Rdlr

1 buch for 4. Sl:mrk:   1 stud  1 ½ Rdlr.   1 nouer  1 mrk.

til schrifueren 2 gieder, tieniste drengen

VdLagt \J/ 1 quie {5 mrk} \10 s/  dog Kand iche siden beKo:

effter dj det er for Regnet iche mere end

10. s:,  det øfrige til Komer fogden

Hans Hansen

Hans Hansen til Spurde AndVed om der Vaar

noget af for:ne quind folchis goedtz som i hindis

bøder Kunde VdLeges, da berete AndVed

iche at Vere Hoes ha: (hanom) mere end en gl: Kiste som

iche er Verd 2 s:  Widere Viste hand iche, som

for os er AnVist

 

Anlangende dend tidt Jnd stefndte sag, J

mellom Lars Fenne och Omund EspeLand

om den Knif sting och anden til talle dem om

adschiellige er Jmellom  huor paa Lars

begierte dom effter Sagens til stand som

J de førige bøger er ind førdt, huor paa hand

begierte end nu endelig domb herj

Torbiøren Espeland mødte J hans faders

fuldmagt, och berete at hans fader Ville

hafue dom J sagen

Da er saa for Retten af sagt {mig} at Omund

bør stille Lars Finne til freedtz for dend Kniff

støng hans Sl: Søn Johanis gaf Lars

och der for Loued hans Sue och Verch at

betalle, det hand iche her (har) Kundet negte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 10

 

……s dog gaf d.. ……………………………

………. dj schall qu…. ……………………..

hafuende

Dend anden post for hand schall haf\ue/ Vdgifuet

paa Lars en Knif støng, da effter som d(er)

iche med blodig saar beuises for ..este g…….

och Klagede sin schade J Rete tid och Jngen Vis

opLiusning der til Kand af mig opL(edes?)

da Kand ieg iche er agte den Knif sting (at)

Veere Vdgifuen,

Den tredie post er for at Omund hafuer taget

af 10 Rdlr 1 Rdlr huer ahr J Rendte  och det

Vdj 7 ahr  beløber sig saa 2 ½ Rdlr 12 s som hand

Hafuer op baaren  der for bør Lars \det/ at

hafue Jgien   Huad houed stollen sig belan-

ger schal beroe til Omund sell møder

och der med schal dj Vere huer andere quit(erit?)

baade med penger och andere dieris

Jmellom hafuende tredte,

 

Anlangende den opseete sag som er op seet sag

om Niels Saug mester och Bega Traa  da

Kom Hand for Reten och sagde iche Viste andet

end det schulle Vere taldt i schiembteuis, och

Viste ingen schiell eller Ret der til i nogen

mader!! (maader), och Erchellerede hinde at hand aldrig

Viste med hinde andet end det som erligt

er Vdj alle maader, och begierte at hun saa

Well som hindis mand Johanis Traa  at dj

Slig hans for Seelse som Vdj hans druchen

schab scheed er madte!! (maadte) af naade effter Ladis

der paa Ville hand gierne gifue hinder och

ha: (hanom) dette schrifftlig  som Johanis beg(ierede)

huilchet Vj iche Kand negte at gifue, h(uad)

belanger may: Ziigt!! (kongens sikt/bøter)  da bør hand ………

effter Ladelse at bøde 12 Rdlr  och be(talle Kost)

och tering 2 Rdlr 1 ort,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 10b

 

 

………….. …..rsen Velche ………………..

…….rndtz Houorsen i Da……. ……………

Kauere (Kavere?) Lars Larsen och hans stef børen

for 5.ort som dj ha: (hanom) paa hans Konne

Sirj Tostens datrs arfue part er

schyldig, bør at betalle Jnden 14 dage

effter schiffte breuedtz fuld Komen Jndhold

eller Lide nam och Vrdering effter Louen

 

Velbr: Frue Christendtze Juell Hafuer Ladet

Ved Lensmanden stefne Som Hindis fuld-

megtig Hun hafde Herj Reten schiched

nehmlig Sergiandt Knud Mogensen

som det beKiende och at hafue fuldmagt

Lide dom Anlangende det fische Kar staa-

ende paa Madtz Rasmusens bruge-

nde gardtz grund  och formen den at bør

bruges af Rønnestrandtz besidere 

Huor paa Knud begierte endelig dom

Herj moed at suaare mødte Madtz sell

J Reten och begierte at det maate Sigtes

Huilchet och Her strax scheede af mig

och menderne fra tingstuen  och da

befindes den at Lige paa Eye grund  och

gandsche aldiellis Rører \iche/ der til Rønne-

strandtz eydeller  Som dend gandsche

mennig hed Vandt  och sagde det aldrig

hafuer Leget Vnder Rønnestrand, der

for bør det at Lege och blifue Vnder Eye

Som af gamel tid Veeret hafuer,

Knud begierte Copj af domen  Madtz Ligsaa

 

Noch Hafuer hun stefndt Madtz for hand hafuer

Ved sin tiener taget Hindis øg och Kiørt den

(til?) schade  da bør den sees och op Rete \schaden/

(och) bøde til sit herschab ½ Rdlr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 11

 

 

(Sa)me dag …………………. fr…. ………

Hindis J boende husse ……. befandtis

Vdj effter følgende mader!! (maader),

stuen fadtis tag och \andet/ for  4 Rdlr

floren och Smalle Huset                       6 Rdlr

Lofftet                                                 1 Rdlr

 

 

 

Anno 1677 den 18 Junj holdtis et (Resta-)

ndtz ting paa nedere Leque i Vluig  (til steede)

Lensmand Jfuer Sponum, ……..

Osse, Haldor Bue, Elling B…….. 

Jssach Liune  AndVed Jbiid:  och J… ……. 

ofuer Verendis fogden Hans Hansen

dog Vdj Elling Bagnes sted Danniell (Tomesen Leque?)

 

Lensmand Jfuer Sponum hafuer stefndt

Niels Giermundsen Ouse for en hest han

hafuer Landt!! (lånt) hanom til nogen brue!!  och

schafe den Vschad Jgien  Huilchet Niels sagde sell

her for Retten saa Vdj Sand hed at Veere

mens fore gaf at der schall Veere Komen

en Søgdom paa hesten Jmoed hans Ville 

Jfuer begierte en endelig dom derj 

Da blef af Sagt at Hand bør schafe hesten

eller Loulig betalling Vden Videre Kraf

schadis Løs, Jnden 14 dage eller Lide nam

och Vrdering effter Louen

 

Niels Giermundtzen Ouse hafuer Laadet

stefne Tollef Turesen Seuertuedt

for hand schall   q   <q hafue> Kiøbt en øgh øster (som)

schall Veeret Søgdom paa same ……….. (for-)

deruet hesten til døde, ……………………….

Sagde Ville andere Leedis ………………….. 

da bør Tollef at betalle ………………………

øgen \er/ beedere effter Vrd(ering)

 

Olle Opem hafuer Laadet stefne …. …………

for en stølls pladtz naf(fnlig) ………………...

ofuer hølde!! egen (Hølde/Hylde i Ulvik?)  Huilch.. ………

 

 

 

 

 

1677: 11b

 

……………… …r feedere H…. ……………

………… ..il …sterem och det ………………

(En?)dell faattig folch der paa boe hafu(et?)

och Jche hafuer hafft Saa meget Creature

Som Kunde op Rette støls feer,

derfor Vden for!! (forre) gaf Olle at Ordall

er for en Kort tiid  och det Vdj 3 mandtz

brug  oprød, och herom frem førde

effter schrefne Vindis biørd Hans Nielse:

Soellberig  en gl: bedaged mand  och

Ved æd Vandt at hand Vdj Sin Vng dombs

Ahr Hørde sige af mening heden herj Vluig

(och) Leete effter Sin Smalle, da bereete

(de for) ha: (hanom) at den gich paa Vesterems Klep

S(om) schall Veere Same stølspladtz,

til med berete \Hand/ at {Vesterembs} <Ord-

als> mand bøgde paa same støll  da Kom

Veesterems mand med øx och det

hanom for mendte och Sagde:  du schall

iche bøge her  tj det er iche din eigen

men paa Grøsfoes  der er din

eigen och støell

Sifuer WndeLand Vandt och at Hand

Vaar beuost paa en 70: ahr at det

Hafuer aldtidt paa Samesteed

stølled Af Vesterems Mand, och Vdere!! (Videre)

Viste hand iche,

Jfuer Sponumb Vandt at hand effter

Jfuer Ordals begier til Spurde

hans moeders Søster om Huad hinder

Vaar Viterligt om bette: støelspladtz

da sagde hun at hun iche Viste andet

(end) det io hørde Vesterems mand till

…s Hølden Vandt hans moders ord at hun

….. hindis Moder Sagde det hindis

(mode?)r beKiende at hun iche torde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 12

 

torde!! I sin Vng…. …………… tage ….

paa Klepe støll for ………….. Sp…. …..

Vesterems mand (beK?)omb

Huor effter Olle begierte domb

Jfuer  som er sell eigere til Ordall

Saa Vit denne brug VedKom  Jfuer Or-

all begierte och domb

Da er afSagt at Vesterembs mand

bør følge samme støllspladtz och …..

fra Ordall Vdj alle maader,

 

Poell Andersen  en borger af Bergen och

boende paa Hounerass  \Hafuer/ stefndt Peder

Olsen  nu til [hollendis]? i Holches(Vig?)  for 17 Rdlr

3 ort 6 s for schater  Land schylde och Leiding

2 t.der Rein Korn och 1 t.de Sild, Huor for

Hand begierte betalling nu eller Lide

effter Louen   Peder mødte iche  beroer

til Videre stefnemall

 

Torbiøren EspeLand Hafuer end

nu stefndt Torbiørn Leque for en børse

Hand hafuer byt med Ha: (Hanom)  och en øst

mand Kom och tog børsen Jgien efftr

dj den Vaar ha: (hanom) iche betaldt, Huilche

Torbiøren mendte bør ha: (hanom) Jgien

op Retis, Huilche bør Jnden neste ting

at beuisses  eller Lide och betalle Ha: (Hanom)

børssen Saa meget dend børse Vaar

Veerd  effter dj sagen er stefndt til forn

 

Sifuer Guttorumsen VndeLand hafuer

Laadet stefne Jens Hølden och (hans?)

med arfuinger for 4. Rdlr ………………

for, 1 Kobe och Spender j (eller talet 1) f…. …..

Som hand i pandt seet …………………….

och derpaa Jgien betaldt ………………….

fød ? nød for 3 Rdlr:  d.. ……………….

er 3 schiffter holden \Siden/  da bør ……..

betalles  mens er for ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 12b

 

 

….

……………………….. Randestuedt ………..

………… …… Haaembs  Arfuinger  (Nemblig)

Michell:  Olle och Hellie  møndige, Sifuer Ols:

Ringøe  Som hafuer dend Sl: mandtz datter

til egte, til at Veere ofuer Verendis [och]?

besee Huor den Rette schiell och schiffte er

J mellomb dieris Eeigende Jord Vatte-

tuedt och hans paa boende Jord Randes-

tuedt  effter som hand besuerer sig at

der huges och bruges for neer Jnd paa

Hans eigen ofuer gl: sten och rette

Kiende merche  Huilche Hand formen stoer

(Vr)et (urett) at Verre, och begierte det endelig

(maa)te nu besigtes  paa det hand Kunde

(ny)de Sit med freed,

Her j moed at suare mødte for Jnd førdte

Arfuinger, och dj Sambtlig begaf Sig Vdj

schou och march, och begøndis da schifftet

Jmellom Vaatetuedt och Randestuedt

J den schiel sten \der/ er ned seet dem Jmellom

och Vichnes mand, saa gaar schifftet Lige

Vdad J Røsten, till bette: sten ofuer i

Kleuen  Huor der findis et Kors,

Huilche sten  Røst och Kors Kleuen  Arf-

uingeren iche Kunde J moed Sige  Joe at

Veere Ret schiell och schiffte Jorderen

Jmellom    da efftersom Slig Rig-

tig schielsten och Røsten schiller deris om

tuistighed ad Lige i Kleuen i Korsset

da schall det her effter Lige Ved magt

blifue effter dene dag, och Jche nogen

af parteren effter dene dag der ofuer

at huge Eller bruge  hinanden til schade

Vnder Louens straf

…. denne besigtelse schede Vdj effter schre:ne

(dand? me)ndtz neuerelse  och Vaar saa dieris

….. Sigt som schrefuet er,

(Nem)blig Danniel Tomesen Leque, Olle Søgnes-

(tued)t, Elling Bagne, Jssach Liune, Peder

…..em  Endere Vambemb och Jacob

……dt,

 

 

 

 

 

1677: 13

 

 

 

Anno 1677 (dend .. ….. Vaare Vj  Nemb-

Lig. Lensmand  Lar(s Joerdall  Baar)

Etteremb, Jørgen Frem  Jøgen(?) …….

Aschudt HelleLand och Sifuer Frøs(uig)

Sambt fogden Hans Hansen  da et (Resta-)

ndtz ting holdtis paa Schieluig i Oede, for

Samblede, effter Hans Høy  El: Hr: stadt

Holders Vdstede Stefning dat: 1677

den 29 may  Jndhollende, at Peder Knudtzen

SchielVig hafuer Laadet stefne Sin moeder ….

Hagens datr:  til at Vere ofuer Verendis

da hans paa boende Jord besigtes  effter (at)

den hafuer Lid stoer schade paa ager och eng,

schou och march af field schree och Wand L(øb)

Saa der \er/ Vdtagen en stoer dell der af Jnden

och Vden gierdtz och en af høeLaaerne b(ort)

schøldt, {for} der for den iche Kand sta….

Slig Rettighed den nu ahrlig Vd…… 

Fogden Vaar och stefndt hertil paa

May: Vegne   da effter fligtig besigtelse

Kunde Vj iche eragte Retere end den bør

at af tages et Spand som der paa effter

Matrichullen Vdj schat \er Lagt/  och den her effter

iche er goed for at Vdgifue meere end

½ Løb smør i Landschylde  och der effter

schatte til May:   dete begierte Peder

beschrefuen

 

 

 

Anno Elli 1677 dend 3 Jullj

Anders Liunes  Sampt Ehr

Suend Opedall, Jacob …….. 

Simen Ringøe, Samson ……

(Merknad: Desse 4 linjene synest berre å ha blitt

”rabla” i boka. Dette er skrive pånytt nedanfor)

 

Anno 1677 den 3 Jullj Waare Wj

nemblig Anders Liunes  Sa…. …………. 

Suend Opedall, Jacob Vi…..  (Simen? Ring-)

øe och Samson Hougen  Sambt …….

for Valdter Niels Rasm(usen forsamb-)

lede paa SeuerHage i Joen(dall) …….

Hans Høye EL: Hr stadt(holders stefning)

dat: den 26 may: 16(77) ……………….

at besigte och Taxere ………………….

1677: 13b

 

Sli.. …….. den Kand Vere g…. ……….

…………Vdgifue effter som L(eylendingen?)

Oed Helliesen Sig der ofuer Høylig …..

Suerger den Vmueligt er der for goed (til?)

Jndholder Hans angifuende i stefningen

at gaardens eydeller Hafuer faaed en

merchelig stoer schade paa schou och march

och Jde Ligen Vdtager  med Videre Hans fore

gifuende,  da effter stefningens opLes-

ning begaf Wj os Wdj schou och march

at besigte Saa Welsom Jnden gierdtz [som Vdengierdtz?]

och da befindes den meget indstengt af

OmLegende Jorder, och findis et stoer

støche field at Veere Vd falden i dieris

beste hage och Løuschou  och er en meget

sch.ap Lendt Jord baade Jnden och Vdengierdtz

for dis Arsager schyld Kand dene Jord

SeuerHage iche Vere goed for Videre

end tou Løber smør i Landschylde ahrlig

her effter at Vdgifue,  och Huad sig

beLanger schiell och schiffte Jmellom

for:ne Seuerhage och Meellen  som J ste-

fningen er Jnd førdt  da schall det

der med Veere och forblifue Som af

gamel tid Veerit hafuer, dog ingen af

dem schal befate Sig med den andens

endten i schou eller støls march med

beede eller gres gang J nogen mader,

 

Effter for:ne stefning besaa Vj och Mellen

Legende nest her ued!! (ved), Huor da och den

Leylending Sig ofuer Sin paa boende

Jordtz stoere schade och Ring Hed Høyligen

besuerger effter stefningen[s] JndHold

Da befindis det och J sandhed at der er och

Vdfalden i dieris beste hage et stor field

støche  Huor for dj. 9. mrk:er smør som effter

Matrichullen blef paalagt  och ellers

…… den at staa Ved forige Land schylde

(Nemb?)lig 1 Løb smør  1 buch schind och 1 giedschind

at saa Passered,

 

 

 

 

 

 

 

1677: 14

 

 

 

Anno 1677 (den .. J)ullj (Vaare Vj)

Nemblig Lensmand (Lar)s Jo(erdall) 

Tosten Tochimb, Hellie och Baar Eetteremb 

Lars och Jørgen Degernes, och Maa(ttis)

Qualnes  for Sambleede paa Ape(ll Vdj)

Oede effter Olle Larsen Moges begier(ing)

til \at/ besee och for fare Huad och Hu(ilchen?)

schou schade Hans Leilending Gier(mund)

paa Sin bøxel brefs dato. och t……………..

..m Olle forre gifuer at Gierm(und) ……….

schammeligen Wdhugen den mes… ………

saug tømmer der War at finde, til med

beretter Olle at hafue Sel(l hug)get Vdj for:ne

Sin egen Oedels Jords sch(oug Ape?)pel en delle

saug tømer  Huilchet Leylendingen Giermund

Vill sig och bemegtige (och fr)a tage eyeren 

Huilche for bemeldte post(er) Olle for(meen) er

tuerdt J moed Woris Lands Lou o(ch a)ld

Christelig Rett  Huor paa Olle begierte

en forsuarlig domb,

Herj moed at suaare mødte Giermund sel i Reten

och ind Lagde Sin bøxel Zedel  Lyder som følger:

Kiendis Jeg Lauridtz Olsen  boende paa Jord-

dal och Lensmand Vdj Oede sogen  och her med

for alle Vdj dete mit obne bref Retuiterligt

giør, at ieg hafuer steed och feest Giermund

Arnesen en min Jorder nafnlig Appell

Legende Vdj for:ne Oede sogen  schylder ahrligen

1 Løb och 12 marcher smørs Land schylde, som

hand maa bruge och beside Sin Lifstid …….

meeden och Ald den stund hand Vdgifuer (Sine?)

Kongelig paa Leg, och yder Sin Land schylde

och Retighed i tid och timme  och i …………..

for holder sig effter Norges Lou, …………….

Løfues at huge Huis Voxen fu… … ……….-

Ken nu Kand findis, dog iche at ……………..

Vpligt, och gaarden at holde V………………

och bøgning som det sig bør, och ……………

holdis Vdj alle maader som ………………….

Vidner ieg med min egen (Zigneets under-?)

trøchelse, och Venligen o(mbeedet?) ……..

Kampestad, och Trond Jo….. ……………….

Viterlig hed at for Seigle ……………………

Viter ligt er, Actum …………………………

 

 

1677: 14b

 

E(ffte)r for(:ne bøxelle) Zedels Jndhold …..

Giermund end nu at Huge och eye huis ……

(fu?)rer i Apells march findis och iche Olle

Mouge, til med det tømer Olle hafuer

Sel hugen och nu er needer Kiørt  huor paa

Hand Waar och dom begierendis,

Da effter ….. …lle giensuaar och denne sags

E..stighed, da for det første, for tidtzens Kort

hed schyld Kunde Vj iche besigte schou schaaen

Saa egendtlig som det sig bør  der for be-

roer det med bege parters beuilling

til en anden tid, men huad sig belanger

(at?) Giermund Wil til eigne sig  som er en

(Ley)lending  det hugen tømer som eyeren

(Sell?) hafuer Huget, da Kand Vj iche Sligt <Era-

gte> ….gt at Veere, mens eyeren det sell

effter Louen at følge och beholde,

D(er fo)r Vden Saa Vit bøxel Zeedellen ind Hol-

der at Veere stildt effter Louen  schall

den och Ved magt blifue,

 

 

 

Anno 1677 den 14 Jullj Vaare Vj  Lens

mand Laars Joerdall, Tosten Tochim 

Lars Degernes, Lars Ragd, Lars Hilddall 

Gunder Tuedt, Jørgen Frem, och Omund

SandVen  forsamelede paa Buer i Oede

Effter Hans Høy EL: Hr: Stadtholders

Wdsteede stefning dat Bergenhus den

12 Junj 1677.  Jndholdende

At Lejlendingerne paa bette: Buer  Nafnlig

Olle och Suend  at hafue Hid til J dag Laadet

stefne eyeren til Buer  Johanis

Ofedall och Olle Mouge  til \at/ Veere ofuer

Werendis da gaarden af Laug Retet besig-

tes  effter som dj bereter den hafuer Lid

baade field schred och VandLøb  der for

(kan den)d iche Veere goed for at gifue den

……e Landschylde  Som er 1 Løb smør

…… Søffhudtz Landschylde,

 

 

 

 

 

 

 

1677: 15

 

til me… ……………………………………

.. stefningen …g… Ha… ………………..

Wegne Som t…ige …… ..eren …………..

stefndt,  Da begaf Vj os J sch(oug och)

march den at besigte Jnden \och/ (Wdengierdtz)

och befindis der et meget grum… …………..

Field Vd falden ofuer engen, (Huor af?)

meste och beste bort taget, der f(oruden?)

Hafuer Elfuen och Vd brudt och ……………

tagen \ageren/ gandsche Langs ned med …g…..

Saa der \er/ saa godt som Lidet Jgien som

godt er, til med er ingen Ager  mens

gandsche i øde Lagt af field schreed,

Der for Kand det iche Veere goed at

Vdgifue Videre her effter Ahrlig at Vd

gifue end 3. Spand (Vd)j Smør  och

Widere iche,

 

Kiendis Jeg Sidtzelle Juell  Welbr: Berendt

Ornings  och her med for alle Viterligt giør

det ieg af Ret Vitterlig gield er pligtig och

schyldig blefuen til Erlig Velagt och forstan-

dig mand Gierdt Cordtz  Borger och ind-

Vonner Vdj Bergen  193 Rdlr 5. mrk: 13 s:  som til

en dell er min anpart af min Sl: Velbr:

Moedes!! (Moeders) frue Blandtzefloer Bildt til Lund-

gaard  hendis Velbr: begrafuelses om

Kostning  Huilchet hoes ha: (hanom) er Crediterit

och Vdborget, da effter dj ieg iche ………..

dj midell eller Raad bemelte gie(ld?) ……

for ofuen schrefuen 193 Rdlr 5 mrk: 13 s (at)

af betalle, Huor for och effter dj ……………

den største deell er Komen och A…………..

Velbemelte min Sl: moeders be…………….

Som fore Siges, da til et f…………………..

Vrøgeligt Wnder pandt …………………….

pandt Seeter ieg her m… …………………..

Gierdt Cordtz  Hans hustrue ……………. …-

nielius datter  dieris ………………………...

forschrefne dieris betall… …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 15b

 

Summa effter schrefne min egen …………..

Oedels gaarder och Jorder Som mig paa schiffte

effter Welbemelte min Sl: Velbr: forældere

er til falden  Nemblig Rødland  Legende Vdj

Arne schibrede i Noer hoer Lehn  schylder ahrlig:

1 Løb smør och 1 tønde maldt med bøxell,

SnerteLand  Legende Vdj Carsund!! (Karmsund) i StaVanger

Lehn  Som schylder ahrlig 3 Vetter Korn och

en Rdlr i foer nød och Arbeidtz penger,  Carsundtz

Agger  schylder ahrlig en half tønde Koren 

Eysaas  Legende J Haranger  schylde et buchschind 

Hustuedt  Legende J Lige maade i Haranger

schylder 2 Løber saldt med ald dens bøxell

Landschylde och JndKombst Som det hafuer

fuldt min Sl: Velbr: forældere med

ald den aadelig herlighed och Retighed

effter Jorde bogen som af Arildtz tid der aff

gaaet och gifuet er  Jndtet Vnder tagende

eller forbeholden i nogen maader.

Huilche forschrefne gaarder och Jordegoedtz

med ald dis til Legende, Veere sig schoug

och march, Lotter och Lunder  fische Wand

och fægang fra fieldtz til fiere, ofuen schre-

fne Gert Cordtz  Hans Hustrue  børen och

Arfuinger schall Hafue  niude  bruge och beholde

til et fuld fast och Wrøgeligt Vnder pant

och for Sichering med ald af gaaende Retighed

effter denne dag Vpaataldt och Vpaa anchet

J meden och ald den stund pengne!! (pengene) saa Leedis

Vbetaldt blifuer bestaaende, men naar

som helst ieg eller mine børen och Arfuingr

Som der til Kand Veere Oedels beretiget

behager samme Jordegoedtz Jgien at JndLøse

da schall Vj Veere til forpligt at erlege och

(be)talle Jnden schrefne Giert Cordtz  Hans hustru

(børe)n och Arfuinger for bemelte Sum/m/a med

(Ree)de penge, och det Vden nogen tredte eller

….s foerdring schaadis Løs i alle optenche

(Lige m)aader, och end dog min mand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 16

 

Velbr: Berendt Orning  nu iche er …………

Bergen til steede  hafuer ieg alligeVell ……

Krafft paa begges Voris Vegne for des ……

bort schyldige gieldtz betalling stillet ……..

min Oedels goedtz til et Sicher Vnder p(andt)

Som Ved adelig trou och Lofue som fo(rre?)

staar Vden ald optenchelig paaf(und?) ………

och effter Komis schall, des til Widne …..

Hafuer ieg Ziidtzelle Juell dete mit Vdg(ifuene)

pandte bref med egen hand Vnderschrefuet

och Venligen om beedet Erlig och Velforstandig

mend Arendt Doberdtin och Johan Seehus

begge Borger och ind Wonnere i Bergen  med

mig til Witerlighed at Vnderschrifue, saa och

begieriis at denne pandte bref til tinge som

goedtzet Legger maa Leessis  paa schrifues och J

ting bogen Jnd føris,  Actum Lundgaard

dend 24 May Anno 1677.

                                               Zidtzelle Juell

                                                           egenhand.

                        Arendt Dobbertin   Johan Seehusen

                                               til Viterlighed

 

 

 

Anno 1677 den 15. 7br:

Vaare Vj  nemblig Lensmand Jfuer Sponum 

Peder Aassemb, Endere Vambem  Jssach Liune

och AndWed ibiid:, Anders Røigse och Tor-

moe {af} Sæbøe  for samblede paa Jndere Bue

Vdj Vluig och Eyfioer sogener effter Find ibiid:

Hans begiering, til at Ligne same for:ne

gaardtz schou Leylendingerne och eyerne

Jmellom  effter som Hand sig besuerger

J det at Veere mis holden  och ofuer Veer-

endis paa fogden Hans Hansens Vegne hans

tiener Christen Christensen   och der om S(purde?)

Er Find med sin grande och Vederpart ……

Bue [beKiendt]? at schifftet paa dieris brugende Jord

dem Jmellom her effter som føl(ge)r  

For det første schal Find paa sin stef (datters Vegne?)

Nafnlig Guro Ols daatter  (eye i?)

gaarden 1 ½ Løb smør …………………………

Haldor Ey er (Eyer) saa Vit til 2: ………………

Hanom blef først VdLo… ……………………..

 

 

 

1677: 16b

 

Siden ……. ……. Lige J tou saa Vit ……..

Angich  for Vden Jnden gierdtz som (Vdengierdtz?)

er Vd byt, och greesgang och fee bed schall

end nu her effter Veere til feellis,

mens schouen schall en huer eye som følger

at Haldoer schall følge til den halfue Løb som

Hand bruger meere herj gaarden  den teig nest

op til ytere Bues eigen  och bytet begøndis

Wed den øfuerste ende paa Suoascharuo  derj

fra J hofden och Saa J tømmer hofden och Lige

need i stoer houg Ved schaar nuldten  Siden

derj fra och Lig J Siøen  Mens for:ne teig

schall Finds part til Kome Løf schou J och slote

fra Siste marchsten och til stoer bytes fure

Ved ytere Bues eygen

Her nest blef det øfrige schou byt i tou Lige

parter Som melder,

Haldor beKom Nest op til forbemelte teig en

anden teig  och begønder schifftet derjmellom

først ofuen fra J Dalfuren  derj fra J inde-

ste Suo Ved hamere Laaen paa bøen  derj

fra noerder ende paa Haldors Laae{S}  Lottet

Vden gierdtz følger der med saa Vit til hør,

fra Løe møningen hieme, och J Kiølledals

Hou  Huorj er huget en Kors,   derj fra

och J staf Leyes myre J en schaarnulte 

derj fra J et Kors Som blef hugen J en fure

der fra Lige J Siøen

Find beKom til Sin gaardtz brug

da gaar byttet Lige fra Kiøldals hou och

bendt Jnd J Siøe Veyen Som schier ind J den

anden Vey,

Noch fich hand af Kiøldals hou och J Spone-

døngen   fra Siøer Veyen och ind till

gillen Vnder Veyen

End nu beKom Find fra det første nes fra Kobe-

stille, och til Sellie Klype, der fra och J Lofschor 

der fra och J Suo nudten och Jnd till

(Spo?)numbs teig i Nafregillen   Huilche for

…… byter bege parter Seluer!! ble for Ligte om

….. holdis schall som forschrefuet staar   Ut s:

 

 

 

 

 

 

 

1677: 17

 

 

(Kien)dis Jeg O(lle Siu)sen  Van ha(fftig paa gaarden?)

Bøtuet i VllensWang sogen Vdj Hara(nger  och her)

med for alle ViterLigt giør, at ieg effte.. ……………

Regning, er schyldig och pligtig Erlig och (Velforne-)

me mand Harman Tengerman  Bo(rger och)

indVonner Wdj Bergen  paa min Sl: faa(ders och)

min egnne Vegne penge 40 Rdlr 5 Sl:mrk: 8 s:

for Reede penger, sambt goede  døgtige  K…..

och oprigtig Kiøbmandtz Vaare Som m(in Sl:)

faader och Jeg, hoes hanom hafuer beKomet

Huilche forschr:ne 40. Rdlr 5 mrk. 8 s. Jeg Obljg(erer)

och mig forpligter, Erligen och Vfeyelbarligen

at betalle bette: Harman Tengerman til nu

først Komende Martinj JndVeerende Ahr

och paa det hand dis Vissere paa sin betalling

Kand Veere for Sicherede, pandt seeter ieg ha: (hanom)

til et Vis under pandt, min Jegt med ald dis

til behørige Reedschab, med Samdt en Kober

Kiell  Vigtig!! (av vekt) 4 ½ bismerpund, saa Velsom

ald min eyendis och til Komende Midell

och formue  Løst och fast  Rørendis och Vrørendis

af huad Nafn det Veere Kand, Som iche end nu

er eller her effter til nogen anden schal blifue

forpandtet førend for:ne Herman Tenger-

man beKomer Sin Rigtig schadesløse betaling

och det for Vden trette  process och Retergang-

S fordring i alle maader, beLofuendis

herVdj for mig och mine Arfuinger, at holde

for:ne Herman Tengerman och hans Arf-

uinger, dete mit Løffte Vden schade och schades

Løs i alle optenchelig maader, So(m ieg och?)

Saa med mit boemerche beKreffter  (och?)

Venligen ombeedet Erlige och Velfor(nehme)

Mend Didrich Engelmand och Niels (Jensen)

Van hafftig borgere Vdj Bergen  med mig til

Viterlighed at Vnder schriffue,  Actum

Bergen den 4. Aprill 1677

Olluf  (bumerke)  Siuersen          til Viterhd  Dirich Enge(lmand)

            Biøtuedt                       til Viterlighd  Niels Jensen

 

Bumerket består av ein liggjande stor E, der midtstreken er førdt

ca. 1 ½ gong nedover, med ein vinkel påsett på venstre side

av stammen. Og som dermed utgjer ein trekant, der spissen rekk

like langt ut til venstre som den liggjande E’en)

 

 

 

1677: 17b

 

 

 

Anno 1677 den 19: 7br: Vaare Vj  Nemblig

af VllensVang sogen  Maattis Qualnes 

Aschudt HelleLand  Torbiøren Berfuen

aff Oede sogen  Lars Ragd, Gunder Aase

och Baar Etterem  for samblede paa Schaare

och Brynilds tun i Oede, effter Hæderlig och Vell

Lærde mand Hr: Hendrich Tobiæsen  sogne

prest till Kiendtzeruigs preste gield  Hans

begier først til at beesee och Erfaare

en sten gaard tunnerne!! (tuna) Jmellum  om

den Vaar Ret schiell och schiffte dem Jmellom

eller iche, Saa Welsom dømme der om 

for det andet Hafde Hr: Hendrich Tollef

Tousen til at talle for Hand Vill sig til eigne

bøxell af en ½ Løb   q  <q mindre 6 mrk:> smørs Landschylde  Legende

J hans brugende Jord brug Brynildtztun 

Huilche Hr: Hendrich formen Hand bør bøxelle

paa preste bollens Vegne  Huor paa

begiertes dom

Tollef mødte och forre gaf at Hand bøxelet

tou ganger saa meget i hans egen Jord

Brynildtz tun som hand eyer, och formen

at hand bør och bøxelle den ½ Løb, och iche

Hr: Hendrich  som iche eyer 1 mrk Vdj hans Jord 

och den sten gaard bør at Veere schiell och schiffte

Jmellum tunerne  som det af gamell tid

Verit hafuer, Huor paa hand begierte och dom

Da begaaf Vj os at besee for:ne sten gaard  och

befindis en Ret schiell at Veere och schall her

effter blifue Som det af gl: tid Veerit

hafuer,   der for Vden Kand Vj iche Era-

gte at Hr: Hendrich Kand naa nogen bøxell

J for:ne Brynildtz tun  effter som hand eyer

gandsche indtet derj  mens det bør at

følge Tollef och hans etLeeg effter

denne dag  tillige med   q  <q (T)oellof> sit eget goedtz at

Raade bøxelle af for:ne – Spand och 12 mrk: smør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 18

 

 

 

Anno 1677: den 21. 7br: Vaare (Vj  Nemblig)

Lensmand Lars Joerdall, Lars ……… och

Jørgen Frem  for samblede J Oede f.. …..

Effter Welforstandig mand Danniell ……-

Sens begier til at besigte dj husse ….-

ell fraa døde  dis brøst feeldighed, (och)

befandtis det som følger

stue Huset Vil af nye op Speres och teches

Vil Koste ofuer aldt                             3 Rdlr

Den gl: maadstue er gandsche neer Rodenet

och ingen Eeld hus er heller til gaarden

Som billigen bør at for beederes,

Noch faadtis den Lille bue Ny Sperer och

tagh  Vil Koste                        2 Rdlr,

Laaen er Lou før

fee Huset Vil op Speres  trøes och teches

Vil Koste                                            3 Rdlr.

Der er ey heller nogen heste stald til gaarden

Saa Veelsom Smal Huset,

Er saa den brøst feldighd!! som blef anslagen

Vdj penger till                                      8 Rdlr,

Her for Wden beretter Danniell at det Lille

fee hus her findis er bøgt paa øde tofft af

Peder EspeLand   Huilche mendene

Vrderit for 3 ½ Rdlr:  Huilche Danniell formen

bør at Weere til dj andere husses forbedring 

Huilchet Siunis os iche Vbilligt  men schall

dog beroe til Videre stefne maall,

 

Samme dag begierte Daniel at Vj Ville och besee

Hussens brøst   q  <q  feldighed> paa Eterem  Huilche och schede

och findis stuen saa Vit Lou før Vden nogle dro-

ber som Wil Vdtages,

Maadstuen Vil Koste ofuer aldt at forbedres

och teche til                                         4 Rdlr:

Laaen er Lou før, Vden noget boertagh

Som dj strax schall op Slaae,

Hellie och Baars fee och smalle huse er L(ou før)

Enchen Gurj Sit fee hus Vill teches (och)

Speres  Koster til samen                      3 Rdlr

er til samen                                          7 Rdlr

Huilche aaboed dj hafuer at giøre ferdig

effter Louen  eller borge dieris afuell

der for,

 

 

1677: 18b

 

 

 

Anno 1677 dend 16: 8tober Vaare Vj  (Nemblig)

Peder Tøruig  Lars Selsuig, Tosten Toffte, ….

Beerie, Knud Espeland, och Lars Tøruig  paa

Oudestad i Joen\dl/ (Jondal)  da et almindelig høste ting

holdtis  ofuer Veerendis Ombudtzmanden

Velforneme mand Johan Frjmand, och fogden

Hans Hansen

 

Huor da for os Vdj Reten frem Kom Jfuer

FundeLand som til J dag hafuer Laadet stefne

Joen Prestegaard for hand ey Vil hafue holdet sin

forligelse om den Jagt!! (Jegt) Jfuer Leyde ha: (hanom) och Kom

til schade  och hand der for schulle gifue ha: (hanom) 12 Rdlr:

och det at betalle Wdj 3 terminer  4 Rdlr huer

ahr, och det iche nu Vil til føllist \af betalle/  men\s/ der paa

betaldt 7 Rdlr:   beroer til den forige ting bog J Reten Kom/m/er

 

 

 

Anno 1677 dend 18: 8tobr: Holdtis et

almindelig høste ting paa Nessem Vdj

Grauen sogen  til steede Lensmand Joen

J Dallen  Olle Nessem  Lars Spilden 

Lars øfre Følchedall, Knud Spilden 

Niels Kløfue, och Poell Housse, ofuer

Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand

och fogden Hans Hansen

 

Som til J dag hafuer Ladet stefne Christoper

KierLand for Hand schall hafue beleget Anne

Torchildtz datter HocheneS, til prous herom

Waar stefndt Trond Tuedte, Helge Anders

datr, och Rangnilde HaldorS datter,

da for det første beKiende Trond Tuedte at saa

for Vngefeer 3 ahr Siden Saa hand at Christo-

pher Refues med bette: Anne Ved bierche

houen Ved gaarden KierLand, Huad dieris

gierninger Vaar Viste hand iche, der paa

Sagde Hand at det Vaar Sandt, Saa Vist hand

Ville arfue guds Riige

dj andere tou prou mødte iche   beroer til dj møder

 

 

 

 

 

1677: 19

 

 

Fogden hafuer Laadet stefne Omund ……….

for hand Hafuer taget 1 Rdlr: J Leye af …….

och det Vdj 7 ahrS tid,  da er saa dømbt e(ffter)

Kong Christjans d: 3: ResseS!! (Resesses) at den Ha(lfue?)

part af houed stollen forbrødt til May:

Nemblig 5 Rdlr:  och det inden fiorten (dage)

at betalle,

 

Fogden Hans Hansen Hafuer Laadet stefne (effter)

Hr: Jørgens begier for gudS ordtz foragt (effter)

Saa Velsom almuenens!! Klage maall

ofuer Torfind i Lien och hans Konne 

Huilche iche mødte at suaare her til,

da beKiende Almuen at dj och dieris børen

er saa tiufagtig baade J queren, huse och

Anden steed, och begierte her for Reten at

Husset ofuer dem maate needer Rifues

och dj Kunde søge Sig om andere bøgderS

och betelle!! (betle) Wdj  J, det bøgde Lau hun er fød

Som er paa Voss, och der at schiche Sig beedere

end her,  da for Løfuer fogden huset at ned

Rifue och dj Siden her fra at begifue

och Aaassingerne der til hielpe alle,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Berite Lars datr:

for hun schal hafue stollen 2 Rdlr: fra Baar

Sponumb, effter Lensmanden Joen i Dallens

beRetning, Huilche hand formen !!hand bør!!

hun bør bøde 7 Rdlr  eller och miste sin hud 

Herj moed at suaare mødte Berite och forre

gaf at hafue fundet bette: penge Vnder

en Seng, och gandsche negtet iche at hafue

stollen det, mens den enne daller Le(ue-)

rdt til Niels J Dallen  och den anden til

hindis faader,  da bør hun at stille fogden

tilfreedtz for 1 Rdlr.

 

 

 

Anno 1677 den 23: 8tober Vaare Vj  nemblig

Lens!! (Lensmand) Jfuer Sponumb, Endere Vambem  Pe(der Ne)-

ssem  Peder Øduen  Jssach Liune, AndVed (Jbiid:) 

Gunder Lassesen och Anders Rysse, ofuer

Veerendis Ombudtzmanden Johan Frjmand

och fogden Hans Hansen  paa Herrøe (Vdj Ey-)

fioer da høste ting (holdtis)

 

1677: 19b

 

 

Fogden hafuer Laadet stefne Lars needere Leque

for at Hand schall hafue taget J en Røe trøyes

Veerd til 1 Rdlr  och derj gifuet Ha: (Hanom) til 5 Kander

Rug for 1 ort  da blef Samme trøye Vrderit

for 1 ½ Rdlr:  och gifuet Hanom end nu till

Vdj penger 2. Rdlr, er saa tilsamen Hand Hafr

beKomet 2. Rdlr  2 meeller Ren Korn och 5 Ka-

nder Rug  och Iche nu Vrderit for   q  <q  mere end> 1 ½ Rdlr:

da Kand Vj iche eragte at Lauridtz hafuer

paa denne post aggeret for meget  mens

for denne til talle at Veere frj,

 

End nu blef angifuen her for Reten at

Lauridtz schulle hafue seelt 2 meeller som

schulle Veere Rent  mens der hand fich det

Vaar der blandet schielle Vdj  och Lide stoer

schaade der af paa Hans Seed, Huilche fog-

den formen at Veere falschehed och der for \bør/

at bøde 8. ørtuger och 13 mrk søll

Lauridtz mødte och negtet at Hand derj iche

hafuer blandet andet end Biørne Haldanger

Seell saa da dj der om KiøbSLoes,

Mens Sl: Biørne Sin Søn Olle beKiende at

det Vaar heel Leet Korn  och Baar Vangen

beerete at den Sl: mand Klagede det och

for ha: (hanom) at hand Vaar beedraget af Laars med

Samme Kiøb,  da Kand Vj ey heller Kiende

eller op Leede at det Lauridtz herj hafuer giort

falschhed, effter som Olle Vaar Seel med J buen

och anamed Kornet och saa sin Sl: faaders

Kiøb, ey heller nogen af dem det sell Klaget

 

Paa Hr: Ellæs!! (Elliæs) Hermandtzens Vegne mødte

Christen Christen!! Rebell Vdj fuld magt  som

Hafuer Laadet Ved Lensmand stefne Aas-

biøren Tuedte och Hans broder Gunder for

3 Rdlr: \8 s/ dj ha: (hanom) effter dieris Sl: faader \schyldig [er]/  Huilche

dj nogle gange hafuer Lofued at betalle,

da mødte Aasbiøren och beKende schylden   da

er saa dømbt at dj Jnden 14. dage schall betalle

eller Lide nam och Vrdering effter Louen  och gifue

J om Kostning for alle stefne maller och

Vmage ? Rdlr

 

 

 

 

1677: 20

 

 

Fogden hafuer Laadet stefne Haldangers beside(re  Nem-)

blig Lars, Anders och Kristj  for neruerende …..

schaater af dieris paa boende Jord, da frem Kom

dj och sig beKlagede at dieris graards!! (gaards) Huse och

gandsche eydeller af Vaade Jld op brende  saa dj

Jndtet hafde at betalle schaten med, och baad der

for effter fororningen \at/ forschonnis, Huilchet

dj begierte J ting bogen maate indføris och

der effter gifue dem et tings Vinde,

 

Ombuds mand Loed herj Reeten stille Peder Olsen 

til hollendis paa HolchesVig  for Hand dristig hafr

Seldt 6. tølter och 4. boer Som Olle Kolbiørens:

Lefuerdte ha: (hanom) at frembføre til Klosteret 

Huilche ombudtzmanden formen at Veere

Vreet!! (urett) och der for at bøde 8: ørtuger och 13 mrk søl 

Peder mødte  stilled Caution her for boeren  

da er saa dømbt at hand schall bøde 3 Rdlr.  saa fremb-

t hand iche Vill Lide støre straf,

 

 

 

Anno 1677 den 26 8tobr: Holdtis et al-

mindelig høsteting paa Joerdall Vdj Oede

med dis och RøldalSogens!! (Røldal[s] sogens) almue,

til steede Lensmand Lars Joerdall,

Lars Hilddall, Gunder Sanduen, Gunder

Tuedt, Baar Etterem, Lars och Jørgen

Degernes, ofuer Veerendis Ombuds

manden Johan Frjmand, och fogden

Hans Hansen

 

Fogden hafuer Laadet stefne Olle Suendtzen af Røl-

dall for at hand schall hafue Hafft Clammerj med

Sifuer Aasmundtzen Horre, och der ofuer J same

feer!! (samferd?) schall Sifuers armb Veere Saa Som af Leed  

beroer til herom føris Vindis biørd,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Sambson Quidtne for

Hand med fleere schall Hafue Seiglt den j for …..

dag 1676. fra Grodtnes och Lige Jnd J S……..

och Jche Søgt nogen steed til Kierchen   beroer (til)

Muchestadtz ting først hollende,

 

Fogden hafuer Laadet stefne Omund Lodte for fløtt(nings?)

for Sømmelse   blef af ..gt om en ½ Rdlr

 

1677: 20b

 

 

Fogden Hans Hansen hafuer end nu Laadet stefne

Olle och Suend MandSager for JndVeerende

ahrs schat som dj iche hafuer betaldt 

Huor da dj bege fremb Komb, och sig høyligen

beKlagede at dieris paa boende Jordtz husse

och dieris gandsche Ringe Eydeller Vaar af en

Vløchelig Jldebrand for nu J Sommer Leeden

Jn tou ahr gandsche opbrend  Saa dj end nu

iche hafde beKomet Hussene ner feerdig, och

hafde der for Jngen midell schatten at betalle

med, baad at dj end nu effter forordningen [maatte]?

Nyde tings Vinde  om den høye øfrighed Vill

dem naadigste for dete ahrs schaat at for

schonne, Huor om samme Jlds Vløche

Vandt Ved æd Torre Vastun och Olle Eye,

da Kunde Vj iche negte dem at Joe saa til

gich och foer for Reetten

 

Fogden hafuer Laadet stefne Niels och Joen

WaasWig och for denne ahrs schat Som dj ey

hafuer betaldt,  Huor da dj och frem

Kom och sig Veemoedelig beKlagede at See-

niste Kyndels mis op brende dieris gandsche

hus och hiem med det Ringe anden formue

dj Waar eyende  saa dj indtet hafde at betalle

schat med, baad der for {baa}dj maa J ting bogen

Jnd føris effter fororningen  om den høye

øfrigheed Vil dem och naadigste forschonne,

for dieris Ellendighed och Armoed schyld,

der om at Vidne at saa J Sandhed er som for

schrefuet staar, Nemblig Omund Jøssendall,

och Tollef Schaare,  Huilche Vj dem iche Kand

Negte, at Joe saa er til gaaed

 

Danniell Alfsen hafuer Laadet stefne Gunder

Jelle for 1 tønde Saa Korn  Huilche Hand bør at

betalle Jnden 14 dage eller nam och Vrdering, efftr

som hand det iche Kand negte,

 

 

 

Anno 1677 den 29. 8tober Holdtis et Almin-

delig høsteting paa Muchestad J Vllensua-

ng sogen  tilsteede Olle Mouge, Jfuer HofLand 

Ma(atti)s Quallnes, Joen Agge, Torbiøren

Berfuen och Sifuer Frøsuig   q  <q  …. Blein  …. Age, .... Ree-…..>  ofr Verendis

Ombudtzmanden Johan Frjmand och Fogden Hans Hansen

1677: 21

 

 

Fogden Hafuer Laadet stefne Knud och (Endere)

Mouge, Saa Velsom Sambson Quitne af

Oede for dj Hafuer Seigelt fra Grassnes (Grosnes) den

første beede dag 1676  och ey effter forordning-

en Søgte neste Kierche  som paa dieris hiem Vey

Vaar Vigøer   q  <q sogens> Kirche  Huilche dieris for Seelse

fogden Hans Hansen paa May: Vegne {at} dj bør

endten beuise det dj ey Kunde Kome til for:ne Kier-

che eller anden  eller och en huer at bøde 8. ørtuger

och 13 mrk Søll, Huor om hand J Reete førde,

effter schrefne prou som effter meldes  Lars Bech Vandt

at den gang Hand och presten Hr: Hendrich drog af

KiendtzerVig effter preedichen  da Kom dj forbj Tro-

ndnes, 3 mill der fra  det [dj]? och iche Kunde negte 

Herj moed at suaare mødte dj

bege Vdj Reten  saa Vell som Sambson Quitne  och

forregaf at den tid dj Seildt Jnd fioeren Vaar

Vinden saa sterch at dj ey Kunde Kom/m/e Jnd til Vigør-

s Kierche, och formen dj der for at Veere frj  mens

Jngen prou hafde at førre,

ellers forregifuer Hans Hansen at presten Hr:

Hendrich Hafuer Klaget der ofuer och sagen (An?)gi-

fuen

til med hafuer dj \nu/ Jngen anden prou at førre  

denne sag beroer til Jmorgen  da

derom J Rete Lagdes Hr: Hendrichis bref,

dat: 29 8tobr: 1677:  Jndhollende at Hand saa

Seell och hans drenge djet!! for:ne Knud och Endere

Seildte Jnd fioeren med Sambson

End nu blef dj til Spurdte om di hafde nogen

prou at føre, da nafn gaf de Jngen p(rou-)

en at hafue, Vden {End} Heyne Kysnes, Ville dj

schafe beuis fra, och huem med ha: (hanom) Vaar som dj

iche Kiender, Ville dj VdSpørge

Fogden escheede Endelig dom herpaa huer …. 

da er saa for Rete af Sagt at effter som (dj?)

iche Seell negter her for Retten at dj (Seiglte)

forbj Quambsøen Vnder predichen ……….

giorde nogen flid der til, ey (hel)ler tog …..

om afftenen til foren  Huilche doch Kun(de) …..

scheed, mens saa Moedtuillingen Handel ……

moed May: høye befalling  (Saa) Kand Vj (iche)

andet forstaa eller Kien(de at ee)n huer (af dem?)

<io> bør at bøde til May: (8 ørtuger) och 13 (mrk: søll)

Vden dj Kand hafue de… ……………………

 

 

1677: 21b

 

 

 

Anno 1677. den 30: 8tober holdtis et almi-

ndeligt høste ting paa Housse i Kientzeruig sogen 

til steede Lensmand Arne Vienes, Laridtz

yttere Alsager, Arne Trondnes och Torbiør-

en Jbiid: och Omund Vrimb, Tommes Hus 

ofuer Veerendes Ombudtzmanden Velfor-

Neme mand Johan Frj!! (Frjmand), och fogden Hans

Hansen

 

Fogden hafuer Laadet stefne Niels Jnstenes for

ofuer Last Hand schall hafue begaaed paa

Erich Knudtzen   blef af Sagt at Hand schall

bøde 1 mrk søll

 

Fogden Hafuer Laadet stefne effter grenderne!! (granderne) <paa>

<Nerstrand> dieris begier stefne JngeLef To{sten}\rbiøren/s datr:

for Vloulig tag med grees beed baade paa

hieme Jord och paa støllen  Ja op reuet

gierdtz gaard der paa stranden   Jngelef

der for schall hun bøde denne gang for tagh

1 ½ Rdlr  och Jche Laade sig befinde meere saa

her effter Saafrembt hun iche Vil Vendte

større straf

 

Mogens Houstuedt hafuer Laadet steffne

Asbiøren Ludtere for Hand schall \Hafue/ tagen en

Aaer!! (åre) fra ha: (hanom) paa fioeren da dj bege Vaar

Vde och fische, och der til Kaldet ha: (hanom) en tius

Snapere,  Her om at Vidne Vaar stefndt

Asbiøren Drengsen och Michell Ludterem

Saa och Suend och Gurj Hougstuedt,

da for det første Vandt Asbiøren Drengsen

Vandt Wed æd at hand iche Kand mindis

endten Hand Kaldte hanom tiu Snaper

eller ey,  Michell Ludterem Vandt Lige saa 

da for schielderjet Kand Asbiøren iche Lide

mens Asbiøren at bøde for tagh 1 ½ Rdlr

 

Fogden hafuer Laadet stefne Haldis Brynildtz

datter for begangen Leyer maall med Tosten

(M)ag(n)usen   er til dømbt at bøde 6. Rdlr.

eller Lide paa Kropen effter Louen

 

 

 

 

1677: 22

 

 

Olle Hus hafuer Laadet stefne Knud Jnstenes

for at hand schall hafue taget en stoch fra

Olle, goed for 4. Sl:mrk

End och for 1 Kage Hand och taget fra ha: (hanom)

da mødte Jngen af dem   der for beroer

til Videre,  Kagen er Vrd: for 4. Sl:mrk:

 

Laars Laarsen i Kiendtzeruig hafuer Laadet

stefne Asbiøren Drengsen for 1 ½ tønde

Koren och 1 et Lidet boer Legende i stuen paa

Jnstenes, da er saa dømbt  Asbiøren schall

gifue Lars 1 tønde Koren  mens effter som

Asbiøren Siger at hafue Lid schade paa en bod (bad/baad?)

hand hafuer Landt ha: (hanom) for 1 Sl:mrk, da bør hand

den schaade effter Vrdering at beuise, och

Lars at Laade Vrdere borret, och huilchen

derpaa blifuer den anden schyldig  det och

oprigtigen betallis  \med/ Koren at betallis

effter Contragten effter Louen med om

Kostning

 

Joen J Dallen och Kierstj Quanddall hafuer

Laadet stefne Asbiøren Dre\n/gsen for schyld

Nemblig til Joen 3. ort  til Kierstj 2 … 

Asbiøren beKiende schylden  der for er (hand)

<dømbt> at betalle Jnden 14 dage eller namb och

Vrdering effter Louen, med omKostning

 

Asbiøren OrKolle hafuer Laadet stefne Jacob

Ludterem och Baar Tuedt for dj til holder dem

en Volde saldt meere end dem til Kom/m/er for

Saldt Kiellen at feerdige, och Rensche,

Herj moed at suaare mødte dj bege, och forre

gaf at der Vaar gaaed saa til foren 

beroer til dj fleere blifuer stefndt,

 

 

 

Anno 1677 dend 2: Nouember Vaare Vj  (Nemb-)

lig Lensmand Johanis Moe, Erich Ste….  ……-

ing Jbid:  Hagen SandVen  Erich i Vig  (Gier?-)

mund BiercheLand, Erich Stenstøe och …….

Scheye, paa høstetinget paa Noeremb 

ofuer Veerendis Ombudsmanden Johan

Frjmand, och fogden Hans Hansen,

 

 

1677: 22b

 

 

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne

Olle Kallestad til at beuise Sin hiemell

til den Klaffue, Joen Schaallem Ved Kie-

dis, och er Hanom Jgien Lefuerdt,

Fogden \men/!! (formen?) endelig bør nu fremb førres,

da frem Kom Olle och Bereete  at hand Hafde

dend J Lanne!! (til låns?) af Sin Veerbroder Olle, som

er J May: tieniste, giorde sin æd der paa

at Veere frj for Sagen

 

Fogden hafuer Laadet stefne Elliæs Erichsen

for fische Reedschab, och Andet stollen fra

den mand paa Schorpen Vdj Quindherit 

Elliæs mødte och gandsche negtet   beroer

til det beuisses,

End nu Vaar hand stefndt for en flødtnings

forsømmelse,  da er hand for Hans moet

uillighed at bøde 1 Rdlr  och hafuer hand iche

midell  da at Arbeide der for, eller och straff-

es J andere maader,

 

Fogden hafuer Laadet stefne, Olle, Hans, och

Jngeborig Løbse, for Slagsmaall paa

Jssach ibiid: begangen til blodtz och Røgt

noget schieg och haar af ha: (hanom),

Jssach mødte och beerete at Jngeborig

tog Hans tøs i armen Saa Hun blef blaa

baade paa armen och Sien  der ofuer

maate Leye en anden til at Klipe sin sma-

aller,  Da fre\m/ Kom Jnge\borjg/ och beerete at

tøssen Kliped och saa med,

Baar Strand och Giertrud proued at dj saa

at Jssach tog Hans i Kofften

effter dieris stoere Vschichelig hed alle trej

Nemblig Olle  Hans och Jngeborig, at dj

hafuer Weerit saa mange om en  da bør

Huer af dem at bøde til May: 3 mrk: søll

och Jssach och at Veere stefndt  schall bøde 1 Rdlr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 23

 

 

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet stefne O(lle)

Omundtzen for at hand schal hafue taget sig

en teig Kaldis Querenhoug fra Tolleff 

da bør det af dand mend først at besig-

tes før herj Kand Kiendis eller dømis

noget,

 

NestHusses besidere  Michell och Tosten  saa

Velsom Noerimbs besidere   q   <q paa den Jndere tun>  Nemblig

{Johanis, J….} Olle och Suend  hafuer Laadet

stefne effterschrefne mend til at prou Huad

dem er beuost om Grimsdallen iche af

Eldgamel tid til Leget for:ne Jorder,

Da fremb Kom dj eldste och bedagede mend

som proude  Hagtor AlVig paa sin egen

Saa Velsom paa Jfuer Jbiid: Vegne,

och sagde at dj aldrig hafuer hørdt andet

end bette: teig hafuer Leget Vnder for:ne

Jorder, Olle Ahrhus Lige saa, at det aldtid

hafuer saa Veerit

 

Olle BrigtSen Østensøe hafuer Laadet paa (sin?)

Konne Berite Olles daatrs Vegne stefne

Hindis formynder Sifuer Nessemb (Vdj?)

Grauen sogen til at giøre hinder Rigt(ighed)

for hindis feederne arf Som hun Rest(er?)

Vden 2: Rdlr:   da frem Kom Sifuer och forre

gaf at hafue Lefuerdt til hindis steffaader

penge 9: Rdlr:  Huilche Lauridtz iche Kunde

negte at hafue anamet af Sifuer,

och Lauridtz forregifuer at hafue Lefuerdt

dem Jgien til Beerites broder Johanis

7 Rdlr  och for:ne 2 Rdlr til hinder Sell,  da

Effter Lauridtzis egen beKiendelse bør Laur-

idtz enten at betalle Jnden 14. dage eller Lide

namb och Vrdering effter Louen

Noch forre gifuer Olle at der ……………….

paa Wig  som Vaar Vschifft  H… ………….

men {Ol} Sifuer bør at schaffe ……… ……-

dt der af effter dj den stoe d… …………… 

da Kand Vj iche heller fra dø(mme) …… …-

dere 4 ½ Rdlr: \derfor/  och da ……………

til at suaare som be…. ……………………

Seldt och pengne op ………………………

 

 

 

1677: 23b

 

beuiser med nogen mend at Veere paa

Lagd husse bud,  da bør Lars at betalle

2 ½ Rdlr  och Komer paa Hans Konne 2 Rdlr

 

Jfuer Tuedt Vaar stefndt for at Hand schall

Veere schyldig til Olle Brigtzen och hans

med Arfuinger 1 ort  da effter beret-

ning schall hand Weere der for frj,

 

Mogens Soelldall Vaar och stefndt for 1 Rdlr

Hand er dj børen schyldig  schal och betallei!!, den

Sifuer Tiuisaas              2 Rdlr 1 ort

Erich J Vig                               1 Rdlr

Lars Meelstuedt                       2 ort 16 s

Enchen Jbiid:                           2 ort 16 s

Enchen Joran(?) Stenne           8 mrk

Erich ibd:                                 2 Rdlr

dete bør dj och at betalle,

 

Aasbiøren øfre Qualle hafuer Laadet stefne

Sl: Arnne Bierches effter Lefuersche for

1 Saldt Volde for 1 Rdlr:  da bereter [hun]? at

floen tog det boert  der for schall hun

Jgien gifue ½ Rdlr:

 

Hr: Elliæs Hermandtzen til Spurde den

gandsche almue om det Vaar dem iche

er Witer Ligt at det ny hus hand Hafuer

Laadet bøge paa preste gaarden  Hørrer

Ha: (Hanom) Selueer till,  Huor til dj suaarde

Sambtligen at dj Hafde aldielles intet

derj  mens Hand eyer det seell, och staar

paa øde tofft

Videre til Spurde hand dj Heeridtztuedtz

besidere  Lars och Johanis  om dj Vaar

(for) nøyed for Huis tøm/m/er der er hugen

(Vdj?) dieris schou, Huor til dj Suaarde: at

(dj) Vaar Weell for nøy\et/ for saameget

…..er hand J dieris schouer

…….hafuer Laadet huge med

……..ger

 

 

 

 

 

 

 

1677: 24

 

 

Arnne Poelsen hafuer Laadet stefne Olle!!

Olle Hagtorsen for en Arfue Lod Hand inde

holder  Ha: (Hanom) er til falden effter Hans fulde

broder Euinde  Huilche hand men!! (formen) er Vret 

Olle mødte och bleforligte!! (ble[f] forligte)

 

 

 

Anno 1677 den 17 Decembr: Vaare

Vj  Lensmand Jfuer Sponumb 

Lars Erdall, Omund och Torfind

Leigere, Gunder Lassesen Møchelle-

tun  Anders Riøgse, och Tormoe

Seebøe  for samelede paa Vaar-

berig i Eyfioer med dis och {Ey-}

Vluigs almue til at Veere ofuer

Veerendis da fogden  Erlig agt

Velforstandig mand Hans Hans!!

<da> giorde Rigtig af Regning med

en Huer af effter schrefne almue  och

da blef en huer af dem schyldig

Vdj schat som følger

Af Vluig sogen

Suenche VaallerVig                                         1 Rdlr 2 mrk

Tosten Jndere Tuedte                                      3 Rdlr 1 mrk 10 s

Josop yttere Tuete                                           2 Rdlr 3 s

Gunder Frostan!! (Frosten/Fryste)  f: 76          1 Rdlr

Noch schat for 77 med hans søn                      1 Rdlr 1 ort 13 d

Dauid Lindebreche                                          3 ort 18 s

Tosten JelmeVold                                           1 Rdlr 1 ort 14 s

Jens Hølden                                                    2 Rdlr

Kield Scheye                                                  2 ort 20 s

Arnne øfre Hagestad                                       1 ½ Rdlr 1 ½ ort

Torgier ibid:                                                    1 ½ ………….

Poell Anders!! ibiid:                                         ………………

Olle Syssen                                                     3 …. ……….

Hans och Omund Soelberig                             ……………..

AndVed Liune                                     ……………..

Lars ibiid:                                                        ……………..

Jssach ibiid:                                                     2 …. ……….

 

 

 

 

 

 

 

1677: 24b

 

Enchen Berete øfre Leque                               2 ½ Rdlr 18 s

Enchen ibiid  Kristj                                          1 ½ Rdlr 5 s

Lars nerre Leque                                             4 ½ Rdlr 3 s

Enchen ibiid  Anne                                           1 ½ Rdlr 1 ort 1 s

Anne  Sl: Hr: Tommses enche

af øfre Hagestad och Mucheteigen

til samen                                                          3 ½ Rdlr

Andfind øfre Tørblaa                                       1 Rdlr

Peder Øduen                                                  4 Rdlr

Olle Erichsen Haaemb                         1 Rdlr

Knud och Olle Jeldtnes                                   1 ½ Rdlr 27 s.

Hald Vichnes                                                  1 ½ Rdlr 6 s

Lars ibid:                                                         1 Rdlr 12 s.

Suend Vaadtetuet                                            1 Rdlr 4 s.

Olle Randestuet                                               3 Rdlr 1 ort

Enchen och Niels Ousse                                  5 Rdlr 1 ort 15 s

AndVed HolchisVig                                        2 ort 3 s.

Christopher Boelstad                                       3 Rdlr 1 s.

Af Eyfioer sogen

Lars See                                                         4 Rdlr 1 mrk

Hofuor Schor                                                  2 Rdlr 1 mrk

Ormb MeeHus                                    3 Rdlr 1 ½ ort

Lars øfre Tuedt                                               7 Rdlr 1 ort

Jacob ibiid:                                                      1 ½ Rdlr.

Neere Tuet  Jacob                                          1 ½ Rdlr 12 s

Jens J Vig                                                       2 ½ Rdlr 6 s:

Omund Leigere                                               1 Rdlr 1 ort

Torfind ibd                                                      1 Rdlr  mindre 6 s

Enchen Aasse ibiid:                                         2 ort 14 s.

(Aa)sbiøren Jbd:                                             2 Rdlr 4 s

(Mi)chell Bremnes                                           2 ort 8 s

(Jn)geborig Bue                                               2 ½ Rdlr

(Oll?)e Seebøe                                    1 Rdlr

(Torm)oe Seebøe                                            2 Rdlr 3 ort 11 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 25

 

Enchen Rangnilde Sebøe                                 1 Rdlr 1 s

Christians Lund                                               3 ort

Niels Gaaretun                                    2 ½ Rdlr 11 s

Knud Hielmoe                                     1 ½ Rdlr 10 s

Peder Søssendall                                             1 ½ Rdlr 1 ort 10 s

 

Fogden Hafuer Laadet stefne Joen Om/m/u-

ndsen Waarberig och Gunder Gunder-

sen Møchelletun paa sin Konne Maar-

itte Omundtz datrs Vegne for dj ey

Hafuer {betaldt følliste schat}  q  <q adKombst brefue> {a}f\or/ dieris

Oedels eyende goedtz  Nemblig ½ Løb

Smør  1 buch schind  Legende Vdj

for:ne Vaarberig  och Joen J brug hafr 

Huilche hand formeen bør betallis,

da fremb Kom dj bege for Retten

och beuiste for Retten at dieris Oed-

els brefue Waar af en Vløchelig

Jlde brand opbrend for for:ne ½ Løb

och buch schinds Land schylde  Huor effter

dj begierte et tings Vidne  Huilche Vj

dem iche Kunde negte  Joe at saa!!

at saa Leedis her for Reten Paser:

och brefuene Waar til stede før

Som om Rørt er,

 

 

 

Anno 1677 den 19 Decembr: Vaare

Vj  Nemblig Lensmand Arnne Vie-

nes, Lars Alsager, Torbiøren ibd: 

och af Grafuen sogen  Lensmand [Joen] J Dallen 

Sifuer Hammere och Niels J Dallen

ofuer Veerendis paa Nøsflodt (Vdj)

KiendtzerVig sogen til af Regn(ings)

ting, ofuer Weerendis fogden

Hans Hansen  och da frem Komb

                        Af Grafuen sogen

Sifuer Eye                                                       5 Rdlr ….

Lars ibid:                                                         .  Rdlr ….

Christohper KierLand                                     …………

Simen ibid:                                                      …………

 

 

 

 

 

 

1677: 25b

 

Vnge Peder KierLand                                     2 ½ Rdlr.

Anders Kolnes                                    3 ½ Rdlr  mindre 6 s.

Sifuer Nestaas                                                 1 Rdlr 1 ½ ort 3 s

Joen ibiid:                                                        1 Rdlr 1 ort

Haldor SelleLand                                            5 ½ Rdlr

Omund Tageschielden                         1 ½ Rdlr 4 s:

Richol Bilden                                                   1 Rdlr 1 ort

Brynild och Sølfast Semb                                7 Rdlr  mindre 4 s

Erich needere Semb                                        1 Rdlr 3 ort 11 s

Hldsten!! (Haldsten) Saaquitne            2 ort 14 s

Viching Houen                                     1 ½ Rdlr 1 s.

Mogens Mouge                                               2 ½ Rdlr 12 s

Olle Breche                                                     3 ½ Rdlr 28 s

Knud Jbiid:                                                     3 ½ Rdlr 28 s

Niels Jødere                                                    2 ½ Rdlr 19 s

Olle Jbid:                                                         2 ½ Rdlr 2 mrk 2 s

Lars Spilden                                                    1 Rdlr

Johanis Traa                                                    3 ½ Rdlr 14 s:

Torbiøren EspeLand                                       4 Rdlr 12 s:

Erich Dalle                                                      1 ½ Rdlr 12 s

Suend Lillegrafuen                                           6 Rdlr 21 s

Johanis Velche                                    3 ½ Rdlr 1 ort

Trond Tuedtete!! (Tuedte)                               1 Rdlr 1 ort

                        Af Kiendtzeruig sogen

Endere Tuesme                                               4 Rdlr

Olle Hus                                                         5 ½ Rdlr 4 s

Tommes Larsen Hus for gl:

och neruerende ahrs schatr                              40 Rdlr 2 ort 12 s

Arnne Oudenes                                               1 ½ Rdlr 21 s

Jfuer Midnes                                                   4 Rdlr

Magnus Rødten                                               1 ½ Rdlr

Niels Jnstenes                                                 4 Rdlr 2 ort 10 s

Lars Larsen  borger J Bergen och

(br)uger J Jnstenes  er der af schyldig

schat til                                                4 ½ Rdlr 30 s

Anders Jbd:                                                    3 Rdlr  mindre 3 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 26

 

Poell Ludteremb                                              10 ½ Rdlr 1 ort

for neruerende och forige

Asbiøren Drengsen                                          Vj!! (VI = 6) Rdlr

Lige saa Som det forige

Sifuer Housse                                                  1 Rdlr 1 ort

Lars ibid:                                                         4 Rdlr

Erich ibd:                                                        1 ½ Rdlr 8 s

Ørians øfre Qualle                                           5 ort 1 s.

Ørians Langeseeter                                         7 Rdlr

Biørne Nes                                                     2 ort

Arnne Trondnes                                              4 Rdlr

Engebredt Reeseeter                                       1 Rdlr

Enchen Jnge Vidtne!! (Vdtne?/Utne?)  1 ½ Rdlr 1 ort 20 s

Gutorumb Vdtne (Utne)                                  1 ½ Rdlr 1 s:

Aasbiøren ibiid:                                               2 Rdlr

Gunder Suaartuedt                                          1 Rdlr 17 s

Jacob Loute                                                    2 Rdlr 18 s.

Sifuer Suendtzen ibd                                        1 ½ Rdlr 20 s.

Enchen  Sl: Sirjs part  ibd:                                2 ½ Rdlr 2 s

Peder Nøsflodt                                               1 Rdlr 1 s

Erich Tiufloe                                                    1 Rdlr 27 s:

SeeVadt Diøne                                               ? Rdlr 1 mrk

Jfuer mitun Dyne                                             4 Rdlr

Suend Jndere Dyne                                         10 Rdlr 3 ort

for foriige och neruerende Ahr

 

 

 

Anno 1677. den 20: Decembr: Vaare (Vj)

Nemblig Lensmand Haldor Kamp(estad) 

Jfuer Reeseeter, Maatis Qualnes 

Sifuer Frøsuig       och af Oede sogen

Tosten Tochimb, Baar Etteremb och …..

Hilddall  forsamblede paa Li….. (Vdj)

VllensWang sogen til a…………… ofuer

Veerendis om af Regn(ings ting?)

Jmellom almuen och fog(den) …………-

is da \er/ en Huer schyldig som følger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 26b

 

                        Af Oede sogen

Lars Aasse                                                      3 Rdlr

Gunder Jbiid:                                                   2 Rdlr

Jørgen Degernes for gl: och ny schatr   15 ½ Rdlr 12 s

Joen Jbiid:                                                       1 Rdlr 2 ½ mrk.

Lars Jbiid:                                                       3 ort 2 s.

Peeder Schieluig                                              1 ½ Rdlr 1 ½ ort  mindre 3 s

Erich Schiegedall                                             3 ort 7 s

Omund Jsberig                                    2 ½ Rdlr 4 s

Mangne Jbid:                                                  1 ½ Rdlr 2 s

Jeran ibid:                                                       2 mrk 5 s

Hellie Tøssedall                                               1 ½ Rdlr 4 s

Hellie Eetterm!! (Eetterem)                              2 Rdlr 1 ort 10 s

Enchen Gurj ibiid                                             3 ort 10 s

Af Bache                                                        3 Rdlr 20 s

Af Opemb                                                      1 ½. Rdlr

Erich Opemb                                                  2 ort 18 s.

Anders Jbid:                                                    11. mrk 3. s.

Torbiøren Jbiid:                                               8. mrk 10 s

Jørgen Frem                                                    2 Rdlr 19 s

Lars Ragd                                                       1 ½. Rdlr 12 s.

Olle Eye                                                          1 Rdlr 2 mrk 1 s.

Halduor Jelle                                                   3 ort 6 s

Gunder Jbiid:                                                   2 Rdlr 1 ½ ort 1 s

Trond Joerdall                                                 1 ½ Rdlr 22 s

Jssach ibid:                                                      2 ort 8 s

Lars Joerdall for gl: och ny schat                      7 ½ Rdlr 8 s.

Olle Buer                                                        2 ort 6 s

Enchen Giertrud Strand                                   1 Rdlr 16 s.

Omund Sanduen                                             1 ½ Rdlr 1 ort 3 s

Gunder Jbiid:                                                   4 ½ Rdlr 10 s

Lars Hilddall                                                   1 ½ Rdlr 1 ort 15 s

(Sa)mbson Jbiid:                                             1 Rdlr 1 ort 15 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 27

 

Hellie Grønsdall                                               1 Rdlr 2 ½ mrk

Baar Jbiid:                                                       4 Sl:mrk.

Suening Veterhus                                            2 ort 18 s

Olle Lodte                                                      1 ½ Rdlr 16 s.

Dagfind Berig                                                  3 Rdlr 10 s

Elling Tuet                                                       2 Rdlr 1 ort

Gunder Tuedt                                                  2 Rdlr

Einner Schaare                                    1 Rdlr 1 ort

Hellie Rinsnes                                                  4. mrk

Enchen Agothe Espeland                                 3 Rdlr

Sifuer Vindtertun                                             2 ort 16 s

Olle Løning                                                     2 ort 16 s

Olle Sellestad                                                  5. mrk 5 s

Knud Aaen                                                     2 ort 10 s

                        Af VllensVang sogen

Johanis HelleLand                                           Vj!! (VI=6) Rdlr 1 ort 20 s

Joen Olsen ibid:                                               1 ½ Rdlr 13 s

Joen Jensen ibid:                                             1 ½ Rdlr 1? s

Jfuer Eydenes                                                  1 Rdlr 6 s

Enchen Marite ibid:                                         1 Rdlr 10 s

gl: Erich Loftthus                                             1 ½ Rdlr 11 s

Vng Erich ibid:                                     5 Rdlr 2 mrk

Omund Jbid:                                                   2 ½ Rdlr 1 ort 7 s

Lars Sandstøe                                                 1 ½ Rdlr 21 s

Niels neere Berfuen                                         3 Rdlr 1 ort 5 s

Olle nere Berfuen                                            5 Rdlr 6 s

Olle Gundersen øfre Berfuen                           3 ½ Rdlr 1 ort ? s

Fillipus ibiid:                                                    4 ½ Rdlr

Vnge Knud ibiid                                              2 ½ Rdlr 1 ort 7 s

Joen Meeland                                                 2 Rdlr  mindre 2 s

Haldor Bradtespe                                            1 Rdlr 1 ort ? s

Enchen Gyrj Espe                                           1 Rdlr 5 s

Olle neere Espe                                               5 ½ Rdlr …..

Mogens Sexe                                                  ……………….

Engebret ibiid                                                  ……………….

Joen ibid                                                         6 ……………..

Hans Andersen                                               ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 27b

 

Johanis Trapetun                                             3 ½ Rdlr

Knud ibid                                                        1 Rdlr: 22 s

Jfuer Hofland                                                  5 Rdlr  mindre 4 s

Aschild Hofland                                              1 Rdlr 12 s.

Maattis och Holgier Qualnes                            6 ½ Rdlr 1 ½ ort

Erich MeeLand                                               3 Rdlr 4 mrk

Torchild Jbiid:                                      3 Rdlr 28 s

Hellie nedere Espe                                          1 ½ Rdlr 20 s

Hagen Bratespe                                              2. Rdlr 2 mrk

Enchen RanVeg Frøsuig                                  3. Rdlr 2 s.

Elling Schielaas                                    2 Rdlr 1 ort 18 s

Knud Mouge                                                  4 ½ Rdlr 21 s

Euind ibiid:                                                      6 Rdlr

Tosten Blein                                                    3 ½ Rdlr 12 s

Oed ibiid:                                                        3 ½ Rdlr 1 ½ ort

Olle Muchestad                                               2 Rdlr  mindre 8 s

Johanis Jbiid:                                                   2 ½ Rdlr 16 s.

Peder Jbiid:                                                     1 ½ Rdlr 12 s

Enchen yste Blein                                            2 ½ Rdlr 2 s.

Johanis ibiid:                                                    1 Rdlr 2 s

Torre Reeseetr                                    1. Rdlr

Enchen Jngeborig Questad                              5. Rdlr 18 s

Oed Jbid:                                                        2 ½ Rdlr 8 s

Enchen Aachere                                              3 ort 18 s

Olle Jbiid:                                                        3 ort 2 s.

Sallomon ibd:                                                  2 Rdlr 3 s

Haldsten Rogde                                              1 ½ Rdlr

Niels Rogde                                                    3 Rdlr 19 s

Kiettel Jbiid:                                                    3 ort 6 s

Haldsten Agge                                     2 Rdlr  mindre 2 s

Lars Omundtzen, ibd:                                      7 Rdlr  mindre 2 s.

Joen Jbiid:                                                       6 Rdlr 19 s

Jacob och Suend Villure                                  2 Rdlr 1 ort 5 s

Omund ytere Joestad                                      1 ½ Rdlr  mindre 6 s

Olle och Torre Branstuedt                               2 ort 1 s

Mogens Houstuedt                                          3 Rdlr

(S?)uend ibid:                                                  2 Rdlr 28 s.

……. Jbiid:                                                     3 Rdlr 11 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 28

 

 

 

Anno 1677 dend – Decembr: holdtis

et Reestandtz ting paa Østensøe tingstue

med Joendalsogens!! (Joendal[s] sogens) Almue, saa Well

Som Østensøe schibredtz Almue  Huor da fogden

giorde af Regning om schaterne for dete

frem faaren ahr, och Waar da til steede

af Joendal sogen Laug Ret Tosten Toffte och

Af Østensøe schibredtz mend  Tosten i Vig och

Torbiøren Østensøe

Och da blef en huer af Joendall schyldig

Som effter følger,

Thorbiøren Sambsonsen Sambland                  1 Rdlr 1 ort 3 s

Sifuer Vadtzell  76: och 77                              2 ½ Rdlr

Michel Tuedt                                                   1 ½ Rdlr  mindre 3 s.

Arne Echen                                                     1 ½ ort

Omund Jbiid:                                                   1 ½ Rdlr 4 s

Torbiøren Bache                                             2 ort 11 s.

Orimb Jbiid:                                                    1 ½ ort ? s

Enchen Suoesand                                            2 Rdlr 1 ort

Mogens Jibiid:                                     1 Rdlr 1 ort

Lars SelsWig                                                   1 ½ Rdlr 1 ½ ort

Jngebret Qualle                                               2 ort

Lars Bagegaard                                               1 Rdlr 1 ort

Lars Eye                                                         2 ort 9 s

Lars Gundtuedt                                               3 ort

Joen Prestgaard                                              2 ort 21 s

Niels Jbiid:                                                      2 ort 21 s

Olle Breche  76 och 77                                   2 ½ Rdlr 6 s

Michell Jbiid:                                                   2 ort 8 s

Trond Seetuedt                                               6 Rdlr 12 s

Enchen Jbiid:                                                   3 Rdlr 19 s

Olle ytere Vichene                                           ………….

Lars Eye                                                         ………….

Peder Oudestad                                              ………….

Jfuer Jbiid:                                                       ………….

Endere Tøruig                                                 ………….

Niels Jbid:                                                       ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 28b

 

                        Af Østensøe schibrede,

Johanis Jndere Heridtztuet                               1 ½ Rdlr 25 s

Hafftor Vangdall                                              3 Rdlr 1 ort

Olle nedere Axnes                                           2 Rdlr 2 s

Lars Jbiid:                                                       1 ½ Rdlr

Omund Jbiid:                                                   3 ort 1 s.

Endere Jbid:                                                    2 ort 17 s

Jfuer Jbiid:                                                       1 ½ Rdlr 8 s.

Besse FundeLand                                           1 ½ Rdlr  mindre 6 s.

Omund Tuedt                                                  1 Rdlr 15 s.

Jørgen Fosse                                                   1 Rdlr 1 ½ ort

Aslach ibiid                                                     3 ort 9 s

Sifuer Kallestad                                               3 Rdlr 1 ½ ort

Olle Jbiid:                                                        2 ½ Rdlr 1 ort

Hachen SandVen                                            7 Rdlr 15 s

Sifuer Jbiid:                                                     2 ½ Rdlr 1 ort 4 s

Lars ibiid:                                                        4 Rdlr  mindre 21 s

Arne Reistuet                                                  3 Rdlr 10 s

Olle Hafftorsen Moe                                       3 ort 10 s

Jørgen øfre BiercheLand                                 2 Rdlr 9 s

Aasbiøren NeeteLand                                     7 Rdlr  mindre 1 s

Erich Stenne                                                    7 rdlr

Enchen Joran Jbiid:                                          2 ort  mindre 1 s

Stengrimb Scheye                                           1 Rdlr

Michell AhrHus                                               1 ½ Rdlr 6 s

Torbiøren MeeHus                                          3 ort 6 s

Michell Nesthus                                              5 Rdlr

Suend Noerrim                                               2 ort

Johanis Jbiid:                                                   5 Rdlr 1 ort 10 s

Jacob Jbiid:                                                     1 Rdlr 25 s

Hachen Tolle                                                   1 ½ Rdlr 7 s

Olle Jbiid:                                                        1 Rdlr 1 ort 7 s

Sifuer ibiid:                                                      4 Rdlr 2 s

(La?)rs Schallemb                                           5 ½ mrk

…..n Jbiid:                                                      2 Rdlr 1 ½ ort 8 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 29

 

Erich ValdLand  76: och 77.                            4 Rdlr  mindre 10 s

Lars Jbiid:                                                       2 Rdlr 25 s

Christohper Jbiid:                                            2 ort 9 s

Helge Nes  76: 77                                           2 ½ Rdlr 21 s

Lars øfre Vig                                                   1 Rdlr 1 ort 9 s.

Knud Moe                                                      1 ½ Rdlr

Sifuer Tiusaas                                                  3 Rdlr

Tosten och Olle needr Vig                               1 Rdlr 28 s

Brigt och Olle Østensøe                                  3 Rdlr 1 ort

Vng Olle Kiettelsen Jbiid:                                2 ort  mindre 2 s

Jfuer Jbiid:                                                      1 ½ Rdlr

Lars Jbiid:                                                       1 ½ Rdlr 1 ort 8 s

Brynild Soeldall                                               2 ort

Ormb Jbiid:                                                     2 ort 4 s

Lars Jbiid:                                                       3 ort 4 s

Enchen HofLand                                             1 ½ Rdlr 1 ort 7 s

Arne Berrie                                                     3 Rdlr

Enchen ibiid:                                                    1 ½ Rdlr 1 ort 10 s

Hellie Meelstuedt                                            2 Rdlr 28 s

Lars Jbiid:                                                       2 Rdlr 28 s

Sifuer Røchen                                                 1 Rdlr

Hellie Jbiid:                                                     2 ort 8 s

Trond Jbiid:                                                     3 ort

Lars Froestad                                                 1 Rdlr 1 ort

Michell Jbiid:                                                   5 mrk 8 s

Sifuer Bodten                                                  1 Rdlr 1 ½ ort

Lars Teelstøe                                                  1 ½ Rdlr 3 s

Olle Omundsen Fixen                                      3 ½ Rdlr  mindre 6 s.

Torre Jbiid:                                                     1 ½ Rdlr  mindre 6 s

Joen Jbiid:                                                       2 mrk 7 s

Enchen Anne Bierche                                      1 ½ Rdlr 1 ort

Lars Jbiid:                                                       3 Rdlr 1 ort 1 s

Johanis ibiid:                                                    3 ½ Rdlr  mindre 7 s

Erich Stenstøe                                                 2 ort  mindre 2 s

Lars yttere Aluig                                              6 ½ ….. …….

Sallomon Jbd:                                                 ……………..

Sifuer ibiid:                                                      …………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1677: 29b

 

Hans Fosse                                                     2 Rdlr

Trond Tuedten                                    2 ort 10 s

Hafftor J Aluig                                     1 Rdlr 13 s

Enchen Jngerj ibiid:                                          1 Rdlr 1 ort 9 s

Enchen Maarj Biugtuedt                                  1 ½ Rdlr 17 s:

Mens ellers Huis Høe och anden Prouiant

er naadigst paa buden herj Haranger for

neerVeerende Ahr at Vdgifue, er ind!! (end) nu

gandsche Herj fogderit!! (fogderiet) indtet op baaren af

mens end nu hoes bunden er bestaaende 

At saa Leedis er pacerit Vidner ieg

                                                           Christen Niels:

                                                                 Reff

 

1677: 30

 

 

J denne Protocoll / huor udj findis Fyrge (tiuffue oc)

aatte (= 28) Numererede igiennendragne oc forseig(lede)

blader, haffuer Sorenschrifueren offuer Lyse Closter

oc Haranger  Christen Nielsen Reff  rigtig at (førre)

alt huis dette aar for Loug oc Rett passerer, Hans

bestilling Vedkommende, som hand agter at forsuare.

Bergenhus d: 13. Martij 1677.