Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen  

 

 

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster

 

Tingbok

 

I.A.c. 7

 

1674

 

 

 

 

                                                    

 

 


(Ein del sider er vannskadd i toppen. Difor: ……..)

 

 

 

1674: 1

 

Anno 1674 Dend 23. JannVarj. Vaare Vj  Nemblig Olle Nessem och Suend Lillegrauen Vdj Erlig Acht och Velforstandig mand Johanis SeeHus  Borger Vdj Bergen  Hans fuldmegtig Poell Stens nerVeerelse, forsamblede paa Grauens preste gaard, Anlangende dend Resterende schyld, Som Hr: Jørg Paasche end nu Resterer til Johan Seehus, Som er 48: Rdlr  och J omKostning 9 Rdlr 4. mrk.  Effter hans ExL: Hr: Canclers befalling dat: Bergenhus dend 22: Nouember 1673. Huor da till same Restes fuld Komen VdLeeg er bleffuen Vrderit!! (vurderet), 1 Saug med dis behørrig Reedschab for 40. Rdlt:  staaendes paa Traaes grund, trej Kiør Hoes Hr: Jørgen sell!! (selv), Vrderit for 9. Rdlr  Huad omKostningen Sig belanger  da Loffde Hr: Jørgen Paasche at schulle Vden Videre Prosses at stille for:ne!! (forskrevne) Zeehusen till freedtz saa Jngen Klagter der offuer schulle Kome J Ringeste maade, endten med Kiøbmandtz boer eller anden for Nøylig Vaare, ut supra

 

 

 

Anno 1674 Dend 5. Febr: Waare Vj  Nemblig Lensmand Joen J Dallen  Lauridtz Quanddall, Olle Nessem  Siffuer Jbiid:  Lauridtz øfuere Følchedall, och Olle Housue  forsamblede paa Eeye Vdj Grauen sogen da et Restandtz ting holdtis, offuer Veerendis Fogden  Erlig Acht och Velforstandig mand Hans Hansen

 

som til J dag haffuer Laadet steffne, Erlig Agt och Vell forstandig mand Maadtz Raasmusen  borger Vdj Bergen och boende her paa Eye, med Voris Høygunstige Hr: stadtholders schrifftlig steffning dat: BergenHus dend 5. Jannauarj. 74., Jndhollende

 

1674: 1b

 

Att for:ne Maadtz schulle Veere schyldig til Velbette:!! (velbemelte) Hans Hansen 50. Rdlr hand schall haffue Caverit (Cautionerit) til Enchen Anne Røen paa Maadtzes Vegne, Huor om J Rette Lagdes Maadtz Rasmusens egen Vdgiffne handschrifft, dat: 1671. d: 15. Janauarij  for meellende at dj Lenge herfor burde Veerit betaldt, Huor for Hans Hansen som nu søges, aff for:ne Anne Røen  som er Forloffuers mand  formendte Maadtz bør Jnden 14 dage at betalle med omKostning  eller Lide Nam och Vrdering effter Louen   Herjmoed at Suaare mødte Maadtz Sell Vdj Reten och beKiende schylden  baad end nu om at pengene Kunde end nu bliffue hoes Hanom til først Komende sommer paa Rendte  Ville hand da gierne betalle denem   da omSier bleff bege parter til Zindtz at sagen maate optages til neste ting, och da Maadtz at møde effter samme steffning om hand her For Jnden iche Kand haffue det J dieris minde,

Wiidere Jndholder for:ne steffning at Maadtz end nu er til Velforstandig Hans Hansen 20 Rdlr \schyldig/, som och Hans hand\schrifft/ dat: Eye d: 28. Jan: 73: VdVisser  Huor paa Jngen dag gaffues,  bleff der for til dømbt at betalle denem Jnden 14 dage eller Lide nam och Vrdering effter Louen  Vden Hand Kand Haffue det Vdj Fogdens minde,

 

 

 

Anno 1674: dend 7. Febr: Holdtis et Restandtz ting paa Vangen  offuer Veerendis foegden Hans Hansen sambt ædsorne Laug Retis mend  Lauridtz Erdall, Andfind Leque, Daniell øfre Leque  Tormoe Zeebøe, Elling Vamben och Anders Liune  med dj!! (dis) Almue dend dag søgte ting,

 

1674: 2

 

 

Hu(or da for) Reten Vaa(r steffndt Ormb) ….hus, … Anders Herøe for en deell K… waare, ……. aff Johanis Echoff Vdj Bergen beKomet  Nemblig huer til 7 Rdlr 16. s,  bette: Ormb mødte och Wedgich gielden  Huor da for:ne Johanis Echofs fuldmegtig Poell Sten formente Ormb bør at betalle strax eller Lide effter Louen Vrdering,  da efftersom hand Mødte och Ved gich gielden och aff fuldmegtigen iche Kunde beKome Lenger dag, da Kunde Wj iche andet døme end hand bør io at betalle Jnden 14 dage eller Lide namb och Vrdering effter Louen  och betalle J OmKostning 2 Rdlr 1 ort,

Anders mødte iche  der for Kunde Vj iche døme paa schylden denne gang,

 

 

 

Anno 1674 Dend 12 Febr: Holdtis et Restandtz ting paa Vdtne Vdj KiendtzerVig sogen  offuer Veerendis Lensmanden Lauridtz ytere Alsager, Olle Jbiid:  Arnne Vienes, Guner Suartuet  Arnne Trundnes, Lars Housse, och Jacob Luterem  til steede fogden Velforstandig mand Hans Hansen

 

Som til J dag, Loed op biude 1 Spand smør och 1 giedsch: paa Jacob Christensens Vegne i Bergen  som er formønder for Sl: Reinholdt Jansens baren  och Tosten Lodte Haffuer J sin paa boende Jord Hanom J pandt Seet, om nogen Vil det Jnd Løsse  ellers Ville hand det selge til fremede  Huor til Tosten sell Suaarde at der med Jche Lenge schulle opholdis før hand sin penger schulle beKomme,

 

Johanis Tiufloe Loed och op biude i sin paa boende Jord 1 Løb saldtz Land schylde, om nogen aff dj der til Oedelsbaaren Wille det Jnd Løsse  dj det nu Ville giffue til Kiende  eller at det Siden Kunde bliffue hanom til Oedell, huor till Jngen Suaarde dene gang,

 

1674: 2b

 

 

(Knud) Wichingsen ……. (haffuer) Laadet steffne til J dag Anne ……… datr ibiid: for (hun) schall haffue taget (bøxsell) aff meere L……. J Sin paa boende Jord Lodte, Huilche for(mendte) Vaar wreet!! (urett), och effter som hand nu goed Villigen Ville giøre Hans steff børens part Ledig, hand der for Jgien maate Nyde dend halffue bøxel  Som er 5 Rdlr 3 ort, Huilchet {Vj} hand begierte dom Vdj,  Her til at Suaare mødte Tosten Lodte  hindis eldste søn och formønder \effter/ Louen  och forre gaf at ingen gaff Knud Arsage til at Fløte aff Jorden  mendte der for Jngen bøxsell at Veeder Lege,  begierte och dom

Da Siunis os at Anne Kunde Iche Aname saa høy bøxell  och heldst effterdj Knuds steff Sønner bør dog Jorden [..?..] Naar dj Komer til Laugalder  der for bør Knud Sin halffue bøxell Jgien [anamme?]  och bøxell manden huer paa Sin part at suaare til Jordens brug  børnen til beste, men derj schall Veere Regnet huis hun haffuer Anamet meere end hinde til Komb,

Huad sig belanger dj husse Knud protesterer paa, da Kand Vj iche døme nogen Husse aff børnens Oedels Jord, men huad protest Joen Langeseeter haffuer til maad stueen  da Naar paasteffnis gaaes derom huad Ret er,

 

 

 

Anno 1674 Dend 17 Febr: Vaare Vj  Nemlig Lensmand Johanis Moe, Rasmus Schallemb, Tosten J Vig, Lars øffre Vig, Lars Tolle, och Lars Torpe  Alle ædsorne Laug Retis Vdj Østesoe!! (Østensøe), forSamblede paa Moe effter Loulig foerdering Reten at betienne Jmellom Torbiøren Lauridtzen  tilhollendis paa Biugtuedt, och hans K: moeder Ondestue!! (Onde Stue - Stue i Øystese), Anlangende en bøxellen Vdj for:ne Stue,

 

1674: 3

 

S… ……….. .øxel ma… ..en scha.. …opp.. och iche …… Villet Ansee, at hindis Sl: mand Lauridtz st… …… med hindis sambtøche forundt Torbiøren Jerd…stue, til at maa frem for Andere dieris børen nyde dend til bøxell,  Her om at Vidne Vaar steffndt, Erich i Vig och Siffuer Tiusaas  som endregtig Vandt Ved æd at dj Vaar med J Torbiørens beillesteffne, och da Loffde Faderen Jorden med sin Søn om hand Kunde faa pigen  Sten Biugtuedtz dater, och ingen Anden aff hans Sødschinde schulle beKomme dend, da til spurde Siffuer Røchen om iche Slige Ord schulle holdis, huor till hun Suarde  Jche at haffue op Sagt dend ander Leedis end For dend som Ville haffue hindis øngste datr   Siffuer begierte dom,   da er saa dømbt Effter Arffue Balchens 1 och 3. Cap:  at dj Ord som J gifftermalsager saa talles schal holdis  at Torbiøren schall Nyde Jorden til bøxell  dog Saa at hand iche betafer Sig med Jorden saa Lenge moederen sell er goed for dend at styre, Vden saa at hun Vill tage ha: (hanom) goed Willigen Jnd til sig J hus Zeede,

Ondschieldte!! (unnskyldte?) Siffuer Røchen for en schiellem

 

 

 

Anno 1674. Dend 20 Febr:Varj Vaare Vj  Nemblig Lensmand Erich Vrim  Simen Ringøe  Suend Opedall, Tore Sexe, Arne Vienes och Tosten Lodte  \Jfuer Blein/  [forsamlet?] da et Restandtz ting holdtis paa Lusand  offuer Veerendis Lysse Closters forWaldter  Erlig Agt och Vel forstandig Carell  Niels Rasmusen  med Almuen dend dag ting Søgte  dieris Retigheder at betalle

 

1674: 3b

 

 

Niels Rasmusen (paa Sin herschabs) Vegne h(affuer) Laadet steffne Hald(uor) …….Sen for at …... haffue stolle s… …. Vtreschet Koren ……….  for Vden halmen …. 1 Rdlr fra Torre sin h(us?) och Soldt til Joen SeXe for 1. ost   ble for enid (forenet),

Joen SeXe Vaar och steffndt for Hand Kiøbte med drengen  Niels Rasmusen formendte at hand der for bør {hand} bøde 8. ørtugen och 13 mrk søl  och Rømme Jorden effterdj grenderen!! (grannene?) ingen Lunde Vill boe med hanom  da bør hand gaarden at giøre Rødelig faar dag (faredagen) – 14. april og 14. oktober), och bøde til for:ne Niels Rasmusen paa Sin herschabs Vegne, 3 Rdlr:

 

Niels Rasmusen haffuer Laadet steffne Asbiøren Vdtne for 13 Rdlr 2 s. som hand er schyldig paa dend Retighed aff !!mit tun!! (det midterste tunet?) i Vdtne   bleff til dømbt at betalle Jnden 14 dage, eller Lide nam och Vrdering effter Louen

 

Johan Stol Vdj Bergen haffuer Laadet steffne Johanis SeXe for 23 Rdlr 3 mrk 15. s: hand hanom er schyldig effter hans Regenschabs bogs Jndhold for Adschiellig Kiøbmandtz Waare, schylden bleff beKiendt  der for bør at betalle eller Lide Nam och Vrdering effter Louen Jnden 14 dage, med omKostning  Nemblig, 3 Rdlr 2 mrk:

 

Olle Frønes Vaar steffndt  mødte iche  der for bør bøde steffne fald,

 

 

 

Anno 1674. dend 7. martj holdtis et Restandtz ting paa Lidtletun Vdj Eyfioer med dis och Vluigs Almue, tilsteede Lensmand Oed Haaemb  Endere Vambem  Peder Aassem  Elling Bagne, Lars See, Ormb Meehus   q   <q  J steden Torfind Leigere>  och Gunder Lassesen Møchelletun  offuer Veerendis Fogden  Velforstandig mand Hans Hansen

 

1674: 4

 

 

(Poell Sten? haffuer Laa)det ste(ffne) Ande(rs) ……… ………… (paa) …..is Ey(e)s Wegne Vdj Bergen  som (hand for Kiøbm)andtz {mandtz} Vaare er for 70: bleff(uen schyld)ig, huor om Poell begierte dom Vde… ………   herjmoed at suaare møte hans Konne Son..oue (Synneve?) och beKiende schylden   bleff til dømbt at betalle Jnden 14. dage, eller Lide namb och Vrdering effter Louen  med omKostning offr \alt/ 2 Rdlr 1 Rx:ort  dog nar!! (naar) May: schat er betaldt,

 

 

 

Anno 1674 dend 3 Aprill Vaare Vj  Nemlig Jffuer Reeseetter, och Tosten Blein  effter begiering aff Lensmanden Haldor Kampestad Vdj VllensVang Sogen forsamblede paa Jndere Blein at besee huis brøstfeldighed der er paa dj husse Jffuer samme steedtz J boer, och da befandtis dj Vdj effterfølgende maade, stuen faattis tag och Vil af Ny op Sperres  och Vill Koste offuer aldt 4. Rdlr 2. ort

Maad stuen faattis och tagh  Koster 2 Rdlr,

Lofftet findis saa Vit Loufør, Vden tørf Hold  som Kand Koste en Ringe ting, huilchet Leylendingen Sagde sig straxen at Ville for beedere,

J Laaen findis tou Sperrer at Veere sønder och Ville aff Ny Leges Ind, til med faatis tag  Vil Koste 2 ½ Rdlr

Fioessen schal brøstet Jndførris J, sambt taget for beederis  och Koste 2. Rdlr

Er til sammen Vdj penge anslagen 11. Rdlr,

Huilche for:ne brøstfeldighed Leylendingen haffuer at giøre feerdig Jnden 3. ahrs Vdgang  eller tages saa meget af hans affuel der till \efftr Louen/

Widere giorde Lensmanden Haldor Kampestad Regenschab med sin Landbunde  for:ne Jffuer Blein  om huis dj  /: for uden for:ne husse maade :/  haffuer hafft dem Jmellum til datou, och da befandtis Jffuer at Veere ha: (hanom) schyldig 9 ½ Rdlr:  som hand hafuer Lagt Vdj schat for hanom  Noch betaldt til dend forige Eyer, J Land schylden 1 Rdlr 16 s., derfor Vden Landt!! (lånt) Jffuer sell Redepenger 5. Rdlr:  End nu betaldt paa Jffuers Vegne effter hans begiering til Gurj Blein 1 ½ Rdlr,  Er tilsamen 17 Rdlr 16 s:

 

1674: 4b

 

 

 

A(nno) 1674 (dend .. Aprill holdtis et almindeligt) Vorting paa …. … ….. KindtzerVig med dis och G(rauens Veerende) Almue, til steede Lensmand aff Grauen sogen  Joen i Dallen   Lars Quanddall  Laars Spilden, Poell Housse  Olle Housues, och Olle Nessem

aff KientzerVig sogen  Lars Øluersen Alsager, Olle Olls: Jbiid:  Arne Vienes, Ørians øfre Qualle  Laars Housse  och Arnne och Tørbiøren Trondnes, sambt Lensmanden Lars Alsager  och Fogden Hans Hansen,

 

Niels Hougsse aff KiendtzerVig sogen  och aff Graffuen sogen haffuer til først hollende Laugting Niels J Dallen  dieris æd at aff Lege,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Torbiøren Espeland for at hand schall haffue schieldt Christopher Kierland, Herom at proue Vaar steffndt Vdj Reten Johanis Traa, och Lars KiercheVig, som bege mødte och Vandt som følger, at dj bege hørde at Torbiøren schieldte Christoper for en tiuff trecher, for dj at Hand tog Hanom Vdj haaret och slog hanom til Jorden   bleff Saa aff Sagt at Torbiøren schall giffue 3. Rdlr och Christopher 1 Rdlr til May:

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne effter schreffne aff Grauen sogen som iche haffde betaldt  ey heller nu Ville betalle  dieris Ny gifftings told til Hr: Assistendtz Rad Hr: Laugmand Jens Tollerd  huer 1 ort  huor paa begiertes dom  och er effter schreffne, Viching Suendtzen, Trond Arnesen Tageschielden   Andfind Stensen, Olle Olsen Breche, Lauridtz Mogensensen!! KiercheVig, Lauridtz Olsen Kolschor, Hans Brynildtzen Eye, Arnne Lauridtz!! Semb, Peder Selleland, Knud Dalle, Omund ydst Aass, Gunder Jffuersen Ordall, Lauridtz TollachSen Dalle, Rasmus Knudtzen Saugmester, Joen Enderesen Nestaas, och Lauridtz Schor, disse er til dømbt at betalle Jnden 14 dage eller Lide nam och Vrdering effter Louen,

 

1674: 5

 

 

…………………………………………………………….. er hanom schyldig, ……….. Siff… …............ och steffndt  mødte iche  der for er til (dømbt at betalle) steffnefald ½ Rdlr  Lauridtz ………… (Lige) Saa ½. Rdlr.  Knud Dalle Ligesaa  Joen N…….. haffuer indtet betalle med  Vden siger Noget tømer,  Ormb saugmester mødte,  disse forschreffne til dømbt at Arbeide derfor effter Kiøbe Bolchens fembte Capitell  eller och Veere Vdj hans minde,

 

Effterschreffne aff Graffuens sogen Loedt fogden herj ting bogen Jndførre effter Rigtig Afftegning, enhuer huad dj Resterede  Nemblig, Vdj schat for

Anders Kolnes                                                                       3. Rdlr 16 s.

Biørne Eye                                                                                         9. Rdlr 5 s.

Siffuer ibiid.                                                                                        7. Rdlr  mindre 5 s.

Simen KierLand                                                                                 ½ Rdlr 17 s.

Enchen ibid                                                                                        3 ½ Rdlr  mindre 8 s

Siffuer Nestas                                                                                     1 Rdlr

Joen ibd.                                                                                            ½ Rdr 15 s.

Enchen Haldis Ystas                                                                           ½ Rdr 6 s

Haldor SelleLand                                                                               3 Rdr 1 ½ ort

Omund Tageschielden                                                             1 Rdr 1 ort 16 s.

Olle Nessem                                                                                      2 Rdlr

Niels ibid.                                                                                           3 ort 5 s.

Sølfast øffre Sem                                                                                1 Rdlr 12 s.

Hans Breche                                                                                      3 Rdlr 25 s:

Lars ibiid.                                                                                           2 ½ Rdlr 20 s.

Niels Jødere                                                                                       1 ½ Rdlr 12 s.

Olle Jbiid.                                                                                           1 ½ Rdlr  mindre 6 s

Hr: Jørgen Paasche                                                                             6 Rdlr  mindre 15 s:

Knud Skor                                                                                         1 Rdlr 12 s:

Torgier ibid                                                                                        1 ½ Rdlr  mindre 4 s.

Jørgen Needere Spilden                                                                     4 ½ Rdlr  mindre 5 s.

Knud ibid.                                                                                          ½ Rdlr 17 s.

Siffuer Holuen                                                                         3 Rdlr 23 s:

Nahe Jbiid:                                                                                         ½. Rdlr 19 s.

Joen Holuen                                                                                       ½. Rdlr 8 s.

Johanis Traa                                                                                       2 ½. Rdlr 20 s.

 

1674: 5b

 

To….. Espeland                                                                                 …… …..

Omund ibiid.                                                                                      ½ Rdlr ……

Suend Lille Gr(auen)                                                                           7 Rdlr …..

Jffuer Velche                                                                                      1 ½ Rdlr 17 s.

Johanis ibiid.                                                                                       3 Rdlr 1 ort

Trond Tuedte                                                                                     1 Rdlr

 

Jffuer Olsen Sponum Loed opbiude ½ Løb smør och 4 Løber saldtz Landschylde som hand haffuer J pandt aff Brynilde Lassesen Haldanger, til Neste Slegt at Ville det Jnd Løsse, eller Ville det Veere hanom til Oedell,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Olle Biugtuedt for hand schall haffue angiffuet Løgen om hanom Vdj hans Jnd Leeg for Hr: Assistendtz Raad Hr: Laugmand, huilchet Hand formendte Olle bør at beuisse,  Hertill J Reten mødte Olle sell och haffde Jndtet her til at suaare Videre end huad Kongs dagen!! (Kongsdagsbrev/gridsbrev) Jndholder,  denne sag beroer til Widerre.

Noch Vaar Olle steffndt for en stoch !!Olle Biugtuet!! (han/Olle) schall haffue stollen fra dend Sl: Mand Hans Øffre Qualle  som hand tilforen haffuer drebt, herom berober Sig Olle paa Christohper Diøne och Suend ibiid:   beroer til dj føris,

 

disse effterschreffne haffde fogden Laadet steffne for dieris Ny gifftings told, Nemblig  Lar!! (Lars) Omundtzen Hus, Vnge Michel Ludterem  Omund Vrimb, Hoffuer Jnstenes, Arnne Vienes, Endere Kalleuig, Peder Nøsuig, Gabriel Ystenes, Trond Suartuedt, Christohper Haastabe  Olle Hansen SandVigen  Omund Nielsen Vrimb, Michel Nielsen Biugtuedt, Holgier Biugtuet, Jngebret Reeseeter, Olle Biugtuet, Od Ormsen Vdtne, Anders Vrimb, Gutorum!! Suartuedt, Poell Luterem  Asbiøren ibid:  Asbiøren Drengsen  Peder Nøsuig

 

1674: 6

 

…….… EyloffS(en) Vdtne, ……. …… …… ….Vichingsen Tuet, Hans Diøne och …….. …….emb, bleff forre Lagt at betalle

 

Siffuer och Torbiøren Suendtzønser!! haffuer Laadet steffne Sin broder {och} Tosten och broderbarens formønder Knud Lotte, for bøxell dj till hørrer huer aff et Spand smør och tre(?) fierdepart Vdj en hudtz Landschylde, och huad en huer aff en andens bøxell haffr opebaret  der for at giøre Righed!! (Rigtighed) til dj Andere, baade for bøxell och tredie tage,

 

Johanis Tiuffloe haffuer Laadet steffne Ørians Langeseter for en Øgh hand haffuer hyrt aff hanom och er død paa Reissen til Oster offrfor Fieldet, Huilche iche Kunde Negtes,  bleff tilsagt at giffue til Johanis 1 ½ Rdlr:,

 

Lauridtz Lauridtzen i Vigen Haffuer Laadet steffne paa Kierche bachen Olle Hus, huilche hand iche Ville til suaare, Vden hand haffde steffndt effter Louen for hans brofiell,  beroer till Widere steffne maall,

 

Johanis TiuffLoe begierte et tings Vinde at hand haffde 1 Løb saldt Vdaff Sin fader  och at det schall bliffue ha: (hanom) til Oedell:

 

Fogden Hans Hansen Loed Jnd førre aff KiendtzerVig sogen Restandtzen som følger

Olle Biugtuedt                                                                         1 Rdlr 1 ort 15 s.

Endere Tuesme                                                                                  5 Rdlr 25 s.

Olle Hus                                                                                             4 ½ Rdlr 1 s.

Knud ibid:                                                                                          3 Rdlr 9 s.

Gabriell Ystenes                                                                                 2 ½ Rdlr. 6 s:

Arnne Oudenes                                                                                  ½ Rdlr 22 s.

 

1674: 6b

 

Jffuer …….                                                                                        ……. …….

Magnus R………                                                                              ……. …….

Hald Jnstenes                                                                                     ……. …….

Lars Lauridtzen ………….ig                                                              13 Rdlr …..

Omund Vrim                                                                                      2 ½ Rdr ….

Enchen Agotte ibid:                                                                            2 ort 9 s.

Enchen ibid:  Nemblig Herbor                                                 2 ort 9 s.

Jffuer Tuedt                                                                                        7 Rdlr 1 s.

gl: Michell Udterem                                                                            9 Rdlr 8 s.

Vnge Michell ibid.                                                                              10 Rdlr 9 s.

Niels House                                                                                       1 ½ Rdr 11 s

Lars Housse                                                                                       1 Rdlr 1 ½ ort 2 s.

Erich ibiid:                                                                                          1 Rdlr

Gulich Langeseter                                                                               ½ Rdlr 6 s.

Ørians ibid:                                                                                         8 Rdlr  mindre 8 s

Arnne Trundnes                                                                                  1 ½ Rdlr 1 ort 6 s

Olle Røen                                                                                           5 Rdlr 1 ort 3 s.

Siffuer Vdtne                                                                                      2 Rdlr 7 s.

Asbiøren Vdtne                                                                                  5 ½ Rdlr  mindre 3 s.

Tosten Lodte                                                                                      11 Rdlr 3 ort 2 s

Kield Lotte                                                                                         1 Rdlr 1 ort 5 s

Enchen Sirj ibid:                                                                                 1 Rdlr  mindre 6 s.

Lauridtz Jndere Alsager                                                                      7 mrk:

Erich ytere Qualuig                                                                             1 Rdlr 4 s.

Enchen Haastaabe                                                                              1 Rdlr 1 ort,

Endere Wichene                                                                                 1 Rdlr 1 ½ ort

Erich Tiuflo                                                                                         ½ Rdlr, 19 s.

Christohper ytere Dyne                                                                       1 ½ Rdlr.  mindere 11 s:

SeeVaat ibid:                                                                                      7 Rdlr. 3 ort 11 s.

Jffuer Mitun                                                                                        12 ½ Rdlr 1 ort 11 s.

Suend Diøne                                                                                      11 ½ Rdlr 17 s.

Mogens Vren                                                                                     2 ort

Endere Kaluig                                                                                    2 ort

 

1674: 7

 

 

 

(Anno 1674 dend) .. Aprill (holdtis Almindelig Vorting paa) Leque Vdj Vluig, ….. och Eyfior (sogen) ………………..tilsteede Lensmand …. …..  ……. ……. …. Seuertuedt, ….. Lilleberg, Elling Bagne, ….. ………, och Peder och ….. …., och offuer Veerendis Ombudtzmanden Johan Frjmand sambt Fogden Hans Hansen  Anders Liune

 

Baar Sponumb haffuer at faare til første Laugting Sin æd at aff Lege for Hr: Laugmand,

 

Fogden och Hr: Henderich haffuer Laadet steffne Andfind Leque, och Lauridtz ibiid: for dj haffuer flødt en gierdtz gaard Jnd paa Tørblaaes eydeller, huilche Wj J dag haffuer beseet och forfaaret, da Siunis os Sligt at Veere scheed, huor for dj schall flødte dend paa dend gamelle, tofft. och bøde til May: huer 1 mrk søll, och betalle til Hendrich Vdj OmKostning, 2. Rdlr.

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Aannon Bremnes for Vloulig Kiøbmandschab, hand haffr giort for Hr: Anders, Joen Jørgensen och Lars Erdall, Vdj Karsund, der for bør hand at bøde Ott!! (8) ørtuger och 13. mrk søl  som er min dom effter Kiøbe balchens 10: Cap:

 

Fogden Hans Hansen haffuer laadet steffne Trond Søssendall for en Kniff støng hand haffuer begaaed paa sin grande Peder Jbiid:  der for bør hand at bøde til Kongen 8: ørtuger och 13 mrk søl, och bleff denem forre Lagt at saa frembt nogen aff denem bryder Jmoed en anden som Louligen beuisses, da schall en huer som det findis aff at Rømme aff Søssendall, Ja gandsch Eyfioer Sogen  saafrembt dj Jche Ville dend hardeste straff Louen VdVisser Vdstaae, efftersom dj begge erre Vførligelig, saa meesten som Kiendr denem Vel er Vitterligt

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Enchen Guro, Joen och Rouor Vaarberig for dieris Oedels breffue paa dieris goedtz som dj er eyende

 

1674: 7b

 

Huor Vdj suaar(te) ………………………… Veere opbrende da die(ris) …………  der om Waandt Olle  …. och Olle …ertuedt at saa Vdj Sandhed er  och at eye, Enchen och hindis børen eyer Vdj Vaarberig ½ Løb smør, och Niels Gaaretun paa sin Konnes Vegne eyer Vdj Sin Jord 1 buch schind, aff Samme goedtz er och opbrend,

Rouor sin breffue brende och op paa sin part  ½ Løb och en buch schind for Vden bøxell  alt,

 

Tosten Tuedte haffuer Laadet steffne Peder Aasse for en Liden stued Hand schal haffue dølt paa schifftet  som schulle Veere Verd 8. mrk:  dog derpaa Haffde Peder anamet 3 meller \Ren/ Korn for 3 ort  och 20 mrk smør, for 2 ½ mrk:  huor for Peder nu frj Kiendis,  Tosten sagde at Peder haffde giffuet Sin pige Vdj gauer!! (gaver) 30 Rdlr:  och Lant!! (lånt) Baar 30 Rdlr  som hand Vill beuisse, med hans Vidne, Widere prou haffde hand iche denne gang at angiffue, Wden Marite Mangnes datr och Maarite Christopers datr

Elsse Vangen sagde at det schall Tosten beuisse eller Lyge som en schiellem

 

Olle Kolbiørensen  tienner paa Leigere  haffuer Laat steffne Maarite Peders daatr for at hun schall haffue tillagt hanom at haffue draget saa meget høy som en hest schulle haffue en Naat,  huor Jmoed at suaare, mødte Maarite och beKiende det, Huilche Olle gandsche negtet, och Ville endelig at Slig bør beuisses med Loulig prou,  saa førde pigen effterschreffne, Knud Larsen och Lars MagnusSen  och da effter ædens opLesing prouede dj som følger,

 

1674: 8

 

………………. hørde aff Olle, ………………… ……………… til Olle  Huad ……… S….. dj siger om dig  da suaarde Olle  g…. for Laad denem Sligt paa finder, ieg Ville helder giffue Maarite en erremon før at hun schulle sige Saadandt, da Suaarde Knud  Ja scham schulle Hun faa paa hindis hals,

Lars Wandt paa sin Konnis Vegne at hun haffuer hørdt, dend tid at Maarite schiendte paa Olle Om Afftenen J Laaen  du Maa Veere schiembt du giører sligt, da hørde hun iche at Olle Suaarde hinde et ord, Jgien

Olle formendte at disse prou iche at Kunde Kome, Hanom til Nogen schaade, mens {mens} frj for dene til talle at Veere,

Fogden formendte endeligen at Olle bør det Sig at fra Lege eller, bøde 7. Rdlr til May:  beroer til Videre,

 

Fogden Loed Jnd førre dj som Reesteerede med Ny gifftings tolden

Aff Wluig,

Olle Haldanger, Lauridtz Jbiid:  Daiud!! (Dauid) Lindebreche, Olle Stoerberie  AndVed Soelberig, Siffuer Liune, Kield Scheeye, Tosten JelmeVold, Tosten Lauridtzen  Asbiørne Liune, Torbiøren Bagne  Richol Hetelenes!! (Hetlenes)  HaldVor Qualle, Zacharias Hagestad,

Aff Eyfioer sogen

Joen Lund, Torfind Leigere, Christjans Røigsse  Arne Quamen  Niels Seebøe, Olle Adtzersen Sebøe, Mogens Moebøe, Asbiøren Leigere  Omund Schor, Olle Hielmoe, Asbiøren Tuedt  Joen Seebøe, Lars Legere,  er forrelagt at betalle eller Lide nam och Vrdering effter Louen

 

Fogden Hans Hansen Loed Jnd førre Restandtzen

Suenche Valleruig                                                                               1 Rdlr:

Maatis Jbiid:                                                                                       1 Rdlr 23 s,

Lars Haldanger                                                                                   ½ Rdlr 4 s,

Peder Aassemb                                                                                  4 Rdlr 12 s

 

1674: 8b

 

Ellias Nessem                                                                                     …… 6 s,

Josop Tuedt                                                                                       2 Rdlr 1 ½ ort

Tosten Tuedte                                                                                    1 ½ Rdlr ……

Adschild Lissebreche                                                                          3 ort 5 s.

Siffuer VndeLand                                                                               1 Rdlr 22 s,

Niels Lindebreche                                                                              ½ Rdlr 2 s,

Dauid ibd                                                                                           1 Rdlr  mindre 1 s

Niels Børsen                                                                                      5. Rdlr  mindre 4 s,

Enchen ibiid:                                                                                       3 ½ Rdlr 17 s,

Anne  Sl: Hr: Tommeses                                                                     17 Rdlr 1 ort

Joen Syssen                                                                                       7 ½ Rdlr

Hans Soellberig                                                                                  1 Rdlr 8 s,

AndVed Liune                                                                        2 ½ Rdlr  mindre 3 s,

Enchen ibiid:                                                                                       2 Rdlr  mindre 6 s

Isach ibid:                                                                                           5 Rdlr  mindre 10 s

Enchen Berite Øfre Leque                                                                  1 Rdlr 1 ½ ort 2 s,

Enchen Kristj ibd:                                                                               1 ½ Rdlr 8 s,

Lars N: Leque                                                                                    5 ½ Rdlr 1 mrk:

Andfind Jbiid:                                                                                     5 Rdlr 18 s,

Michell øffre Tørblaa                                                                          3. Rdlr. 7 s

Erich Haaemb                                                                                    ½ Rdlr 13 s.

Knud Jeltnees                                                                                     1 ½ Rdlr 9 s

Hald Wichnes                                                                                     2 Rdlr 15 s,

Lars Jbiid:                                                                                          4 Rdlr 2 s,

Suend Vatetuedt                                                                                 1 Rdlr 2 s,

Olle Randstuedt                                                                                  2 ½ Rdlr  mindre 4 s

Peder Seuertuedt                                                                                4 Rdlr 1 ort

Enchen Ousse                                                                                    18 Rdlr 21 s

Torbiøren Jbid:                                                                       ½ Rdlr 11 s,

Elling Bagne                                                                                       1 Rdlr 2 ½ mrk,

Kobiøren Boelstad                                                                             1 ½ Rdlr

Eyfioer sogen

Omund Schor                                                                                     5 Rdl 15 s

Lars See                                                                                            3 Rdlr 1 ort 4 s

 

1674: 9

 

……… …………                                                                             …… …….

……… …………                                                                             6 Rdlr 25 s,

To… …………                                                                                 10 ½ Rdlr 3 s

Elling Herrøe                                                                                      3 Rdlr  mindre 12 s

Anders Jbiid:                                                                                      5 Rdlr 3 ort 3 s

Torchild ibiid:                                                                                     8 ½ Rdlr 1 ort

Jens Vig                                                                                             1 ½ Rdlr 11 a

Omund Legere                                                                       2 Rdlr 1 ort 6 s,

Enchen Aasse ibd:                                                                              1 Rdlr 2 ½ mrk:

Asbiøren ibid:                                                                                     2 Rdlr 3 s,

Haldor Bue                                                                                        ½ Rdlr 2 s,

Olle Seeboe                                                                                       4 ½ Rdr 3 s

Niels ibid:                                                                                           1 Rdr  mindre 5 s,

Gunder ibid:                                                                                       5 ort 1 s

Tormoe Jbid:                                                                                      6 Rdlr 1 ½ ort

Christians Lund                                                                                  1 Rdr 12 s

Joen ibiid:                                                                                           1 ½ Rdlr 28 s,

Peder Tuedt                                                                                       2 Rdlr 1 ½ ort

Omund Vaarberig                                                                               3 ort  mindre 1 s,

Enchen Guro Vaarberig                                                                      5 Rdlr 19 s

Joen Jbid:                                                                                           1 ½ Rdlr 1 ort 9 s

Gunder Gundersen Møchelletun                                                          4 ½ Rdlr 15 s

Christians Røysse                                                                               3 ort 5 s,

Olle Lilletun                                                                                        3 Rdlr  mindre 1 s

Olle Jelmoe                                                                                        2 Rdlr 3 s,

Arnne Jbid:                                                                                         3 Rdlr 6 s,

 

 

 

Anno 1674 dend 27 Aprill holdtis Vorting paa Ragd Vdj Oede  til steede Lensmand aff Røldall  Torre Needere Berige, Olle Raabe, Andfind Semb, Anders Toffte,  och Aff Oede sogen  Knud Fremb   q   och Tosten Tochim  offuer Veerendis Ombudtz manden Jan!! (Johan) Frjmand och Fogden Hans Hansen   q  Trond Joerdall,

 

Som til J dag haffuer Ladet steffne Omund Jøsendall For at hand haffuer besidet 1. Løb smørs Landschylde J Jøssendall effter et VRigtig breff d: 13 martj 1669:  och ey schattet for, men dobelt Leiding Sig der for at,

 

1674: 9b

 

haffue giff… …………………………………. …… for ……………………… paa (O?)lles Vegne ……………... och foregaff ……….. ….ar Jche Vel til freedtz,

bleff herom aff Sagt at Omund bør at opreete dend for Suegen schatt som er.

bleff Saa aff Sagt at hand bør bøde til May: for Sin forSeelse 8 ørtuger och 13 march søl, och Olle Suendtzen for Sin ForSeelse,

 

Knud Frem Kom Vdj Reten med sin mag!! (maag/svoger) Jørgen och sig høyligen beKlagede sig at Olle Suendtzen schal haffue Sendt hanom bud med Niels Jøssendall som her for Retten møte och Vandt at Olle sagde at der som Knud Fremb Kom och giorde Hanom eller hans folch ondt  da schulle hand slaa hanom Vferdig  Ja end och Jhiel  det same berober Knud Sig paa at Ellj Jacobs datter. hørde det samme,

Ombudtzmanden Loed derjmoed Lysse freed offuer for:ne Knud och Jørgen Jnd til sagen endis,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Sl: Knud Torresen Horres Arffuinger for dj iche haffuer breff for Østerhage, ½ Løb smør   och 2 mrk: i Haarre,  och for Semb 7. mrk:  och Jngen for Schaarre, Nemblig 13. mrk smør  huor paa begiertes et tings Vinde  Huilchet Einner Horre och Knud Fremb, Vandt, at dj aldrig haffuer hørt andet

 

Aff Røldal sogen dj som er schyldig Nygifftings told  Josop Horre, Omund ibid:, Anders Tofft, Jeran Grøue  Baar Prestegaard, Boduer Tuedt, Leuer yter Houge  Eyloff Botten  Eylof Oldland, Knud Horre  Olle Asmundtzen och Niels Semb er forre Lagt at betalle effter Louen eller Lide nam och Vrdering

 

Gunder Tostensen Aasse haffuer til Laugtinget til Botolfj, Sin æd at aff Legge for Hr: Laugmand,

 

1674: 10

 

 

………………………………… …..ort dj ………….. ………………………… pligtig at betalle effter Louen  Nemblig, Michell (Bu)stetun  Østen Hildall, Trond ….dall, Elling ..oen  Omund J(øssen)dall, Niels: ibd:  Lauridtz Rensnes (Reinsnos), Olle (Gr)ønsdall, Lauridtz Hilddall, Kietell Joerdall, Olle Poellsen  Magne Jsberig, Torbiøren ibiid:  Erich Opemb, Vroall ToLachSen  Elling Tuedt, Knud Ved Fugleaaen  Halduor Vaadtztun, Suend Eye, Sallomon Torsen Vadtztun  Halduor Olsen Saugmester  Johanis Opem

 

Fogden Hans Hansen haffuer effter bergiering!! effter en schriffuelse dat: Apell d: 13 Feberuarj 74:  Jndhollende at Fogden Ville der paa tage steffning, Huilche nu J Reten Lagdes, dat: dend 20. martj 1674  Jndhollende at Olle Frønes schall haffue schieldt paa Oede sogens Almue Wdj effter følgende maade  at der er iche Vden femb erlig mend Vdj Oede schulle findis, huor for fogden formente hand bør at Lide paa erre och goedtz effter samme schienderj Som Louen VdVisser, och førde effter Loulig steffne maall effterschreffne Vidner, Jørgen Frem  Hellie Sanduen  Olle Jordall, Och Olle GiermundtzSen Hilddall, och da Vandt dj som følger effter edens op Lesning och dieris henders paa Loubogens Legelse  Va\n/dt Jørgen Frem at Olle Vaar for Leeden \høst/ Vdj Bergen  Huor da Olle Frønes schall Veere druchen och sagt at der er føye meere end Femb Erlig mend Vdj Oede sogen  Nemblig Tosten Tochimb, Trond Jordall, Hellie SandVen  Jørgen och Knud Fremb,  Hellie SandVen Vandt Lige dj samme ord fra ord som forschreffuet staar, Vdj alle maader,  Erich och dj andere tuende prou Liige saa Som forschreffuet staar  dog Olle Jordall sagde at Hand Repeteret det Nognele!! (Nogle) gange,   Hertil at suaare møte Vdj Reten Olle Sell och sagde sig aldiellis Jndtet her aff at mindis, ey heller Viste effter Fogdens til Spørgelse, Noget Verligt!! (uerligt) med dend

 

1674: 10b

 

Fatig ……………………………… Vden det som ……………………………..  beroer til J morgen paa ……..bredtz…

Olle Giermundtzen Vandt at Olle Frønes Vaar meget druchen och gich i en schude ….der at giørre Sin behoff  mens schielderjet scheede Vdj en bue Som dj Laa Vdj Losse mendt,

 

Lensmand Haldor Kampestad haffde Laadet steffne Olle Lotte til at giøre Regenschab om dieris Jmellom haffuende  huor da befindis Olle at Veere Haldor schyldig 5 Rdlr 2 ½ mrk:  huilche hand bør at betalle Jnden 14 dage eller Lide nam och Vrdering effter Louen

 

Knud Mouge haffuer Laadet steffne Elling Staaen for hand haffuer opbrødt hans Nøst och Vdtaget Nogle boer, befindis !!Knud Mouge!! (Elling Staaen?) er frj for denne til talle, mens beroer til Gutorm Aasse møder som med haffuer Veerit,

 

Fogden Loed Jndføris Røldals Restandtz

Enchen Horre                                                                                     1 Rdlr 12 s,

Enchen Østerhage                                                                              4 Rdlr 8 s,

Suening øffre Land                                                                             2 Rdr 8 s,

Aff Oede sogen bleff Jndført

Lars Degernes                                                                                    1 Rdlr 1 ort,

Jørgen Degernes                                                                                 3 ½ Rdr  mindre 4 s,

Omund Jsberig                                                                       ½ Rdlr 4 s,

Hellie Tøssedall                                                                                  2 Rdlr 11 s,

Hellie Etterem                                                                                     1 ½ Rdr 1 ort 19 s

Baar Jbid:                                                                                           1 Rdlr 19 s.

Omund Jbid:                                                                                       3 Rdlr 6 s,

Øluer ibd:                                                                                           1 ½ Rdr

Erich Bache                                                                                        5 ½ Rdlr 8 s

Gunder ibd:                                                                                        3 Rdlr 12 s,

 

1674: 11

 

…….. ……….                                                                                  ….. …..

…….. ……….                                                                                  6 Rdlr 1 ort 5 s

…….s ibid:                                                                                        1 Rdlr 18 s,

Michel Bustetun                                                                                  14 ½ Rdlr 8 s,

Omund Prestegaard                                                                            1 Rdlr 12 s,

Knud Fremb                                                                                      3 ½ Rdr 15 s,

Olle Ey                                                                                   1 Rdlr 4 s,

Jsach Jelle                                                                                          4. Rdlr 2 s,

Gunder Jelle                                                                                       1 Rdr 20 s,

Olle Mandtzager                                                                                 ? ½ Rdlr 9 s

Suend ibd:                                                                                          5 Rdlr

Halduor Strand                                                                                   1 Rdlr 6 s,

Omund Sanduen                                                                                 5 Rdr 8 s

Torre Sanduen                                                                        3 ort

Hellie Grønsdall                                                                                  3 ½ Rdr 1 ort

Olle ibd:                                                                                             1 ½ Rdlr 1 ½ ort

Suening Vetterhus                                                                               3 ort 15 s

Dagfind Berig                                                                                     2 ½ Rdr 18 s

Einner Schaare                                                                       3 ort 5 s

Tolleff Schaare                                                                       1 Rdlr  mindre 4 s,

Lar!! (Lars) Heng                                                                               1 ½ Rdr 6 s,

Siffuer Windtertun                                                                              ½ Rdr 20 s

 

 

 

Anno 1674. dend 28. Aprill holdtis Almindelig Vorting paa Espe Vdj VllensVang sogen  tilstede Lensmand Haldor Kampestad, Lars Torgielsen Agge, Lars Omundtzen ibiid:  Tomis Joestad, Maatis Quallnes, Jacob Vellure, och Olle Mouge,                 Aff Lysse Closters bønder  Joen Langeseeter, Erich Vrim  Siffuer Ringøe  Simmen ibd:  Johanis Opedall och Suend ibid:, Torre Sexe,

 

Olle Frøsuig haffuer at faaretillaugtinget!! (faare till laugtinget) sin æd At aff Lege,

 

Olle Frønes mødte Her J Reeten om dend sagh Jmellum hanom och Almuen Vdj Oede  fogden escheede dom end nu som før,  beroer til J dag Sex uger  som er d: 10. Junj  paa Schieluig

 

Maatis Quallnes. Och Olle Beruen beSaa dj husse paa Espe  dend tun Haldor Kampestad bruger  effter Hans fuldmagt dat: Bergen 74: d:    (ope rum)    Och da Vil Laaen techis paa dend ene Lee, Koster 4. Rdlr. Dend ene fioes Fatis och tagh for 4. Sl:mrk:  Jlld huset Kostr at teche 2 ort,

 

1674: 11b

 

 

Fogden haffuer ………………………………. schall haffue s..… ………………………. haffue Laadet ……………………Vdj ……… Jnd ført at Olle schulle haffue …….. dieris …res børens goedtz til hanom, Huilchet Olle schieldte for falsch hed, herpaa begierte fogden en dom at hand bør bøde 8 ørtuger och 13 mrk søll   Olle mødte Seell och Kunde iche negte det,  beroer til Schieluig

 

Fogden Hans Hansen Haffuer Laadet steffne Sølfast Muchestad for hand Haffuer Landt!! (lånt) en bøsse och baaren til Vaaben tinget  derfor er forbrut til Kongen

 

Trond Suartuedt, och Johanis Tiuffloe haffuer Laadet steffne Sambson Frøsuig for 2 ½ Rdlr Vdj en belte aff Søll   bleff till dømbt at betalle, eller Lide namb och Vrdering,  end nu 3 ort til Rangnild Lote  End och for Hand haffuer taget 10 Rdlr for meget i op Segen aff Suaartuedtz  Herom at Vinde berobte Samson Tosten Samland  Tosten Toffte och Johanis Heridtztuedt,  beroer till Videre,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne alle dj Som Reesterede med Hr: Laug mandtz told, Nemblig  Jeran Melland, Sund!! (Suend) Houstuedt, Mogens Jbid:  Euind Moge, Olle Achere, Aschild Hoffland, Erich Jffrs: Loffthus, Lauridtz Beruen  Baar Schielaas, Johanis yste Blein  Knud Opedall, Omund Joestad, Oed Kampestad, Johanis Queestad, Joen Agge, Torbiøren Mit Blein  Knud Sexe, Jngebredt Questad, Lauridtz Blein, Joen Helleland, Joen ibd:  Johanis Opedall, Lauridtz Opedall, Torre Reseeter  Johanis Muchestad  Olle Tostensen Beruen  Tosten Resseter, Lars Ernes  Henrich Reeseeter, Olle Eydenes, Niels stoer Nahe, Olle Joestad och Lauridtz Muchestad,  disse bleff forreLagt at betalle Jnden 14 dage eller Lide Namb och Vrdering, effter Louen

 

1674: 12

 

 

……………………….. Haffuer Laadet steffne (Olle) Gunders: …………….. til at suaare herj Reten om hand Ville JndLøsse dend Jord Beruen som schylder 1 Løb smør  1 hudtz Landschylde Hand haffuer pandt seet!! (satt) hanom ….oren  Huor dj bleff nu her for Retten derom saa Leedis for Ligte, at Olle Joensen  Hans hustru  børen och Arffuinger schall for hanom och hans Arffuinger Vpaa taldt J alle maader  saa hand eller hans Will aldrig deet Jnd Løsse eller der med Sig befaatte Vdj Ringeste maader  mens dersom Olle Gundersens børen Kommer til Laug alder  da gaaes der om {gaaes} effter Louen  det med egen penge at JndLøsse  och er dend gandsche Suma 94 Rdlr som Olle Gundersen haffuer op baaret, Vdj penge  Her effter begierte Olle Joens: et tings Vinde

 

Sirj Raasmus datr: haffuer Laadet steffne Sølfast Muchestad for 1 Rdlr  4. allen Veimell hun Resterer paa hindis Løn   bleff till dømbt at betalle Jnden 14 dage eller Lide nam och Vrdering effter Louen

 

Fogden Loed Jndførre Restandtzen paa schaten som følger

Johanis Helleland                                                                                3 Rdlr 8 s.

Joen \Ols:/ ibiid                                                                                   5 ½ Rdlr  mindre 6 s

Joen Jensen                                                                                        3 ½ Rdlr 10 s

Suend ibd                                                                                           1 ½ Rdlr 1 ort

Jens ibid                                                                                             1 ½ Rdlr 2 s,

Lars Arnesen ib:                                                                                 ½ Rdlr

Turj Eydenes                                                                                      1 ½ Rdlr  mindre 7 s

Jffuer och Enchen ibid                                                             6 ½ Rdlr 8 s

Olle Jbid:                                                                                            2 ½ Rdlr.

gl: {Olle} \Erich/ Loffthus                                                                    2 ½ Rdr 1 ort 4 s

Vng Erich                                                                                           2 ½ Rdlr 15 s

Omund ibid:                                                                                       2 ½ Rdlr 5 s

Poell ibd:                                                                                            8 Rdlr 1 ort 9 s

Olle Haldsten!! Needere Beruen                                                         4 ½ Rdlr 1 mrk:

Olle Gundersen Beruen                                                                       2 Rdlr 12 s

Richoll øffre Beruen                                                                            3 Rdlr 8 s

 

1674: 12b

 

…nd off… Ber…                                                                               ….. …..

Andfind ibid:                                                                                       ….. …..

Hans Andersen ……..                                                            ….. …..

Mogens Jbid:                                                                                      ….. …..

Aasbiøren Trapetun                                                                            2 ½ Rdlr

Olle ibd:                                                                                             5 ort 10 s,

Suend ibid:                                                                                         ½ Rdlr 10 s,

Knud ibid:                                                                                          2 Rdlr 1 ort 6 s,

Jffuer HoffLand                                                                                  4 ½ Rdlr 2 ½ mrk:

Aschild ibid:                                                                                       3 ort 5 s

Joen Meelland                                                                                    3 ort

Erich ibd:                                                                                            3 ½ Rdlr 15 s,

Hellie Espe                                                                                         4 mrk 2 s

Torgier ibid:                                                                                        ½ Rdlr 10 s,

Joen ibd:                                                                                            1 ½ Rdlr

Lars Sandstøe                                                                                    10 Rdlr 21 s,

Tosten Blein                                                                                       2 ½ Rdlr 15 s,

Jffuer ibid:                                                                                          7 Rdlr 1 ort 6 s

Sølfast Muchestad                                                                              2 ½ Rdlr  mindre 3 s,

Olle Muchestad                                                                                  3 ½ ort

Johanis ibd:                                                                                        ½ Rdlr 4 s,

Johanis yste Blein                                                                               5 ½ {Rdlr} mrk:

Enchen ibd:                                                                                        1 ort 6 s

Johanis Questad                                                                                 3 ½ Rdlr 21 s

Knud Jbid:                                                                                         5 Rdlr 17 s

Oed ibd:                                                                                             6 Rdlr 22 s,

Olle Achere                                                                                        5. ort

Enchen                                                                                   1 ½ Rdlr

Lars Achere                                                                                       4. mrk 3 s

1!! gl: Lars Schalletuedt                                                                      4 Rdlr

Vnge Lars ibd:                                                                        1 Rdlr

Niels Rogde                                                                                       3 Rdlr

Enchen {ibd:} Rogdeberig                                                                  3 ½ Rdlr

Enchen                                                                                   2 ½ Rdlr 22 s

Peder Joestad                                                                                    4 ½ Rdlr 18 s

Enchen ibd:                                                                                        1 Rdlr 1 ort

Olle Tendenes!!                                                                                  1 Rdlr,

Olle Houstuedt                                                                       3 Rdlr 1 ort 5 s

Suend ibiid:                                                                                        ½ Rdlr 13 s

 

1674: 13

 

 

……. …..hus Kom her for Retten och J Rete ……………… ..eres Ombudtz Ze… for at …………… følger meere Landschyld …..s paa   q   <q  boende> Jor. …… 18 mrk: smør och iche noget (sal?)dtz Landschylde  som Erich beKlager sig at der er forschreffuen 1 Løb saldt forschreffuen  Huilchet aldrig haffuer gaaed aff gaarden  Huorfor hand begierte et tings Vinde at saa er  det Vj ha: (hanom) iche Kunde negte

 

 

 

Anno 1674 den 30 April Holdtis Almindelig Vorting paa Scheeye J Stensdall Vdj Vigøer sogen med dis Almue sambt Joendals, til steede aff Østensøe schibr: Lensmand Johanis Moe, Jffuer Aaluig, Tosten J Vig, Erich Stenstøe, Giermund BiercheLand, Erich i Vig, och Hagen Sanduen     Aff Joendall sogen  Lensmand Johanis Vig, Tosten Sambland, Olle Suosand, Tosten Toffte, Sambsom!! (Sambson) Haugen  Tormoe Drage, och Berie Braattebøe, Offuer Veerendis Ombudtzmanden  VelforNeme Mand Johan Frjmand, och fogden {Hans} Hans Hansen

 

Aff Joendall sogen Torbiøren Sambland, och aff Vigøer sogen Hendrich Scheye, haffuer dj bege at faare til Laug ting Sin æd huer at Aff Lege,

 

Fogden haffuer Laadet steffne effter schre:ne  Torgier Houg aff Joen dall sogen  Olle Suosand, Børge Braatebøe, Berite Seetuedt, Peder och enchen Tøruig  Torbiøren Asse, Engebredt Oudestad, och Tosten Sambland,  Fogden Seete Vdj Rete om dj bør at betalle 2 Rdlr. for dieris Oedels breffue iche Vaar Lest til tinge,  bleff aff Sagt at dj schall giffue huer 1 Rdlr,

 

Sallomon Suosand Vaar steffndt til at beuisse Huad foræring dj aff drenge haffuer Anamet och stuchet denem Vnder, eller at Lide som Vedbør

 

1674: 13b

 

Herjmoed at suaare …………………………… och forre gaff at ………………………… scheed Vdj hast ……..dig h…. ………………. …else, Huilche. …… effter …………….. forLigte herom ………………………………..

 

Fogden haffuer Laadet steffne Jffuer Eye for at haffue saget!! (sagt), at Lauridtz ibiid: haffuer taget 1 Løb smørs brug fra ha: (hanom) i bette: Jord,  beroer til Neeste ting,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Olle Oudestad for at hand schal haffue slaget et smaalle Jhiell for Seuadt Asse,  bleff til dømbt at bøde ½ march søll til Kongen  och bøde effter Vrdering Smallet,

 

dj aff Joendall sogen som er schyldig Ny gifftings told,  [  ?  ] Møch\el/tuedt, Lars Heridtztuedt, Suend Breche, Jacob Suosand, Ommund Biercheland  Niels Christopersen Tøruig, Sallomon Siffrsen Samelnes, Sallomon Oudestad  Peder Flaadebøe, Gutorum!! (Gutorm) Olsen Vig, Torbiøren Bache, Niels ibiid:  er til dømbt at betalle effter Louen

 

Vindtzes Boelstad haffuer Laadet steffne Johanis Stenne for at hand haffuer Kiøbt en hest aff ha: (hanom)  och der paa giffuet Ha: 2. mrk:  och iche hendt dend efftr for Sagd dag  der effter Siden falden Vd for fieldet, der for bør hand dend [betale?], bleff for Ligte

 

Fogden Loed Jnd førre Restandten aff Joendall sog:

Siffuer Vassell                                                                         1 Rdlr 1 ort 6 s

Michel Tuedt                                                                                      1 Rdlr 1 ort 2 s

Mogens Suosand                                                                                1 Rdlr 16 s.

Dirich Handegaard                                                                             5 mrk 5 s

Siffuer Eye                                                                                         ½ Rdlr

Lars ibid: \Eye/                                                                       2 ½ mrk:

Joen Prestegaard                                                                                1 Rdlr 15 s

Lars Gundtuedt                                                                                  1 Rdlr 10 s

Olle Breche                                                                                        4 Rdlr  mindre 4 s

Brynild Vnderhauge                                                                            3 Rdlr 1 s,

 

1674: 14

 

…….. …………                                                                               1 Rdlr ……

…….. …………                                                                               2 ½ Rdlr ……

 

…… Oudestad haffuer Laadet steffne Aschild Berie (for trej?) Ahrs (Jord?) Leye, Huilchet hand iche Kand …..sse d……..  er frj Kiendt,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Ormb Soelldall for hand nogle Ahr siden slaget en Zideben sø\n/der paa sin faader Joen  til prous her om Zidtzelle Moe, Mogens och Lars Soeldal  som erffter!! (effter) boeger æd Vandt som følger,

Ziidtzelle Vandt, at hun saa at Joen Ville slaa hans søn Orm i gaarden paa Soeldall  da schildte hun denem ad, tj Joen haffde en Øx Vdj handen och giorde Orm schade i Legen med, da tog hun dend aff Hanom  da schød Orm sin faader paa en sten  Videre Viste Hun iche iche!! herj at Vinde,

Lauridtz Soeldall prouede at strax der efftr Kom Joen til hanom och beKlagde at der waar en aff Joens Side been J sønder som Ormb haffuer giort,

Fogden seete Vdj Reete om iche Ormb bør at bøde til May: Dobelt 8. ortuger och 13. mrk søll,  Hertill at suaare mødte Orm sell och beKiende at hans faader Hug hanom med en Øx   bleff derfor til dømbt at bøde 7 Rdlr, och giffue Joen ½ tønde Koren Arligen  effter dj Hand haffuer Sin Vanuitige søster hoes Sig  Slepe hand med dj 7 Rdlr:

 

Fogden haffuer Laadet steffne Orm Meehus For at haffue døldt med Trond Røchen for at hand stall 1 Sølschee,  bør der for at bøde til May: 2. Rdlr:

 

Fogden Haffuer Laadet steffne Erich Stene for hand schall haffue schieldt Stengrim Scheyes Konne for at haffue stollen en Sølschee fra hindis brodr Hans Kløue,  Huilche fogden formendt at Erich bør det beuisse eller Lide effter Louen   Herj moed at suaare mødte for:ne Konne  Naffnlig Sirj  och Negtet det gandsche och Aldiellis, at Vide der aff, J Ringest maade, mens sagde

 

1674: 14b

 

…… ………………… ………………… ..ders Kiste ………………………………………  hertil suaarte Erich ………………………. .. Sirj …………………………………………… dj scheen Lo…. ……………………………. Nøglen dertill,  fogden formendte Endeligen at herj bør schee dom

Stengrim berobte sig paa SirjeSteffader!! (Sirje[s] Steffader) och Olle Flaadescheer,  beroer til dj førris.

 

Hellie Røchen Vaar steffndt for fløtnings forSømmelse, och end Moedtuilligen suaarde derj moed,  er til dømbt at bøde til May: 1 Rdlr:

 

Fogden Loed Jndføre Restandtzen Vdj Vigøer

Hafftor Vangdall                                                                                 2 Rdlr 2 ½ mrk

Tosten Axnes                                                                                     4 Rdlr 5 s

Lars ibiid:                                                                                           6 Rdlr 5 s.

Jffuer                                                                                                  3 Rdlr  mindre 4 s

Endere Jbid                                                                                        3 Rdlr 1 ort 6 s

Giermund ibid                                                                                     2 ort

Omund Jbid                                                                                       2 Rdlr 18 s

Besse FundeLand                                                                               5 ort

Siffuer Kallestad                                                                                 3 Rdlr

Olle Kalle!! (Kallestad?)                                                                     1 ½ Rdlr

Lars Sanduen                                                                                     1 Rdlr 1 ort 8 s.

Gulch!! (Gulich?) øffre Bierche                                                5 ort 10 s.

Asbiøren Neteland                                                                             10 ½ Rdlr 1 ort 5 s

Erich Stenne                                                                                       2 Rdlr 13 s,

Stengrim Scheeye                                                                               1 Rdlr 10 s

Michell Ahrhus                                                                       ½ Rdlr  mindre 6 s.

Michel Nesthus                                                                                  2 ½ Rdlr 8 s,

Arne Schudtleberig                                                                             3 ort

Suend Noeremb                                                                                 5 ort 1 s

Enchen Noerim                                                                                  2 Rdlr 1 s.

Lars Tolle                                                                                           4 mrk:

Siffuer ibid:                                                                                         4 Rdlr 1 ort 3 s

Lauridtz och Johanis Herridtztuet                                                        3 Rdlr 2 mrk:

 

1674: 15

 

……. …………                                                                                4 …. ……..

…… …………                                                                                 4 mrk:

…… ………….                                                                                2 ½ Rdlr 8 s

Mogens ….dall                                                                                  . Rdlr 19 s

.ndbiøren …pe (Torpe?)                                                                    2 Rdlr 2 s

Arne Beerie                                                                                        1 ½ Rdlr 11 s

Aschild Beerie                                                                        3 ort 3 s,

Enchen Meelstuedt                                                                             ½ Rdlr 20 s,

Laars ibid:                                                                                          1 Rdlr 1 s,

Siffuer Røchen                                                                        ½ Rdlr 14 s

Hellie Røchen                                                                                     ½ Rdlr 17 s,

Beessie ibid:                                                                                       2 Rdlr 1 ort

Trond ibid:                                                                                         2 Rdlr 1 ½ ort

Tosten Schorre                                                                                   ½ Rdlr 9 s,

Poell Boetten                                                                                      ½ Rdlr  mindre 3 s,

Siffuer ibid:                                                                                         1 ½ Rdlr 1 ort 11 s,

Omund Fixen                                                                                     5. ort

Olle Ibid:                                                                                            3 ort

Torre ibid:                                                                                          1. Rdlr 11 s,

Joen ibd:                                                                                            1. Rdr 18 s,

Arnne Bierche                                                                                    4. Rdlr 2 mrk,

Mogens Jbd:                                                                                      3. Rdlr 3 ort 2 s,

Johanis Jbiid:                                                                                      8. Rdlr 14 s,

Lars ytere Aluig                                                                                  2 ½. Rdlr 7 s,

Siffuer ibid:                                                                                         2 ½. Rdr 17 s,

Hans Fosse                                                                                        ½ Rdlr 10 s,

 

Fogden Loed Jndførre effter schreffne som er schyldig Nygifftingstold, Jffuer Østensøe  Lauridtz SandVen  Suend Noerim, Jsach Netteland, Endere Axnes, Torbiøren Biutuedt  Olle Jensen Biutuedt, Lauridtz Telstøe, Olle Noerem, Olle Moe, Jacob Stenne, Lauridtz ibid:  Haldor Fladebøe, Siffuer Aluig, Stengrim Scheye  Brynild Soelldall, Giermund Beruen  Trond Knudtzen Tuedten  Hellie Røchen  Olle RøsseLand, Tosten Olsen J Vigen  Olle J Langschibsdall  Joen Schallem och Hans Klyffue  bleff forrelagt at betalle eller Lide nam och Vrdering effter Louen

 

1674: 15b

 

 

 

Anno 1674 dend .. ….. (holdtis Almindelig Vor)ting paa Schieluig …………………………. (Vllens)Vang sogens Almue ……………………….  aff Oede  Lars ……  …………… …… Degernes,

aff {Kiendtzeruig} \Vllensuang/ sogen  Halsten Agge, Lars Torgielsen Jbid:  Lars Omundtzen ibid:, Jacob Vellure och Maattis Qualnes, och Torre Sexse, Jffuer Hoffland, Tommis Joestad,

 

Elling Østensen haffuer Laadet steffne Sin halffue brodr Lars Degernes for 1 Kiell som hand haffuer beKomet til Lans!! (låns) af {sin} dieris Sl: faader  och hand med sin meedsødschinde iche haffuer faaed Lige derjmoed, och Lauridtz byder ha: (hanom) 3 Rdlr:   da er saa dømbt at Elling schall giffue Lauridtz 2 Rdlr som en!! (end) nu forre findes  och beholde Kiellen

 

An Langende dend sagh med Olle Frøenes om det schieldtz maall paa endell Oede sogens Almue  Huor om fogden Hans Hansen begierte en endelig dom som tilforen Vdj ting bogen er Jnd ført  Mens her om mødte iche Vdj Reten at betienne Vden dj 6 af Lenens bønder som forschreffuet staar:  mens for Lysse bønder bleff Jnd Lagt en Seedell dat: Lysse Closter d: 20 May 1674:  Vnder Peder DierichSen Sin hand, Jndhollende at dj 6: Lysse Closters bønder schall Veere frj for denne sag at døme Vdj Jndtill der holtis ting paa Lysse goedtz, Huor for dommen Jche denne gang Kand egentlig affsiges, mens beroer til Videre

Fogden formendte endelig at Olle bør bøde 8. ørtugr och 13 mrk: søll  effter dj hand end nu iche Ville møde til dend opSeete dags {den} \tiid er/ i dag at Lide dom  tj for:ne Seedell Lyder iche paa hans person at Weere J dag ting frj  mens dombs menden   bleff aff Sagt at dette och beroer till endelig..

 

1674: 16

 

 

 

(Anno 1674 dend)  .. …… (holdtis et Restandtz? ting)…………….. Kindtzeruig sogen  til steede L: M:!! (lensmann) ……………..… Gunder Suartuedt, Lars Housse  ……… …………… ……… ………………... Lars Jndere ….ger, Ør…. øffuer Qualle, och Suend (Diøne?)  Offuer Veerende Fogden Hans Hansen

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Herborig Peders datr: Vrim for hun Resterer Oedels breffue for 16 mrk smør  fierde parten Vdj et faarschind och ½ Løb saldt for Vden bøxell, Huilche fogden for mendte Wret at Veere   her til at suaare mødte Herborig och J Rete Kallede Rangna Hellis datter. och til Spurde hinde om hun och hindis Sl: mand Berttell Pedersen iche Selte Hinder och hindis Sl: mand Johanis Vrimb 7 mrk: smør och fierde part J en farschind, Huor <for> Hun haffuer beKomet følliste som dj om er for Ligte,

och Johanis Arfuet effter sin Sl: forældere 9. mrk: march!! smør och ½ Løb saldt, for Vden bøxell  aldt Legende Vdj for:ne Vrimb, Huor effter hun begierte et tings Vinde

Lars Alsager och Omund Vrim giorde sin æd herom saa J Sandhed er.

 

Fogden Hans Hansen begierte dom offuer Olle Biugtuedt for dend Løgen Hand haffuer giffuet om for Hr: Assistendtz Raad, Olle frem Kom och end nu haffde Jndtet Videre end tilforren at hand Ville hollede sig effter Kongs dagen  effter som iche er følliste mend,  beroer til Widere,

 

Lauridtz Vdj Vigen haffuer Laadet steffne Olle Hus for at hand schall haffue brugt ½. Løb smør och 3 Løber Saldt J Hus for Leeden Ahr, Jmoed hans minde  Olle forregaff at haffue for Loff aff fogdens Konne  effter dj hindis mand haffde fuld magt dend at Heden bøge,  da er dømbt at Olle bør betalle for:ne Land schylde, Jnden 14. dage eller Lide nam och Vrdering {for} effter Landtz Lougen  och sin om Kostning 2 Rdlr 1 ort, effter dj hand iche Kand Negte Joe at hafue brugt for:ne Lauridtzis part,

 

1674: 16b

 

 

 

Anno 1674 dend .. ….. (holdtis et Restandtz ting  til stede) L: M: Oed Haaemb, Da…. ……… ……..sse  Endere Vamben  AndVe.. ………………………, Jsach Liune, Peder Øduen, ….s Sponumb

aff Eyfioer sogen  Tormoe Seebøe, Gunder LasseSen Møchelletun  Anders Liune

Forsammellede paa øffre Hagestad Vdj Vluig, til at holde et Restandtz och sage ting, med dis och Eyfioers Sogens Almue, offuer Veerendis fogden  Erlig Agt och Velforstandig mand Hans Hansen  med godt folch fleere dend dag ting søgte,

 

Anlangende dend sag som Tosten Tuedte haffuer Laadet steffne Peder Aasse for til Nest Leeden Vorting for  saa som Arffuesuig  och da berobte Tosten sig paa Marite Mangnes datter, och Maarite Christohpers datter, herom at proue, mødte iche Vdj Reten  ey heller nogen hans proub, som hand Loffuede, derfor er Peder frj dømbt for sagen  och huad Tosten straff schall Veere beroer till der paa steffnis,

 

 

 

Anno 1674 dend 18. Junj holdtis Et Restandtz ting paa Espeland Vdj Joendall sogen  til stede L: mand Johanis J Vig, Peder Tøruig, Olle SuoSand, Dirich Handegaard, Endere Tøruig, Joen Berge, Lars Eye, offuer Verendis fogden Hans Hansen

 

Huor da for os Vdj Redten frem Komb Hæderlig och Vellærde mand Hr: Rasmus  Sogne prest Vdj Strandebarmb  och J Rete Lagde Voris Høy gunstige Hr: stadtholders steffning dat: dend 18 may nest for Leeden  JndHollende at dend dyderige matronne Lisbett Torsnes Haffuer Laadet steffne Fogden, mig, och for:ne 6. mend til J dag at besigte EspeLand, och fandtis paa samme steffning schreffuen at Veere Loulig Lest for en huer dend Ved Kommende derj er Jnd ført,

 

1674: 17

 

………………………Ellias ………………………. bøxell …………………………………… …………………………………………. dend  … at V…. …. for … … giffue Ahrlig ………. Landschylde och Jngen anden Vaare nu her effter at giffue  saa for det første falder til Hr: Ellias Sin part:  Som Hand haffuer J pandt fra Sl: Lars ToersneSes Søn  Sl: Lauridtz  1 Løb smør och 19 1/17 dell march   Legtor J Bergen til Komer, 14 14/17 mrk:r smør   Capellelanen til Dom Kierchen  19 1/17 mrk: smør   Joendals Kierche  9 9/17 mrk smør   Strandebarmbs Presteboell  9 9/17 mrk:delle mrk: Smør, naar Vaarenne som tilforen er Regnet J Smør,

 

 

 

Anno 1674. dend 20. Junj holdtis et Restandtz ting paa Østensøe ting stue  til stede L: Mand Johanis Moe, Jissach!! (Jsach) øfuer Axnes, Tosten Viig, Tosten Nesthus, Hagen SandVen  Lars Torpe, och Tollef Stenne, Offuer Verendis Fogden Hans Hansen

 

Anlangende dend sag Jmellom Erich Stenstøe och Sirj Scheye som til foren Vorting Vaar Vdj Retten om dend Sølschee  herom at Vinde effter dieris Erich berobelse:  Vandt Engbret Berie, aff Strandebarmb, och Vandt at samme schee som tilforen om talles herj ting [bogen]?  at Erich Stenstøe Sagde  {hu} Sirj hafr stollen dend, dj Samme ord Vandt, Olle Flaadescheer, mens Vaar dog druchen   parterne bleff Ved hand tagh for Ligt,  Huad May: Sigt er angaaende  Loffuer Erich med fogden at achudere,

 

Onde!! (kvinnenavn) Stue Vaar steffndt for nogen schieldtzmall paa Siffuer Røchen  der om bleff dj forligt  och Hindis dreng paa hindis Vegne Erchellerde!! (erklærte) Siffuer,

 

1674: 17b

 

 

           Ka\a/ber schatten ……………………………………………………………………

Wj Christjan dend Fembte  a(rffue Konge)? til Danmarch och Norge, DeVenders och Gothers  Hertug Vdj SleidtzWig, Holsten  Stoermaaren och Detmerschen  greffue Vdj Oldenborig, och Delmenhorst  Giør alle Vitterligt, effter som Vorre Rigers och Landers Situation er aff dend beschaffen hed, at dedtz Defetion!! (Defention) er mindere  Dependerer, aff en Vel Vd Rusted floede, end af Krigs magt, til Landtz  Saa at fast forre giffues, paa det Enne tenchis och beKostning giøris, med mindre det Cunderejs. aff det andet, och Vj til samme Voris Floedes Vomgiengelig!! (uomgjengelig) for nøden hed, en Andell Koberstøcher behøffuer,

Da paa det Voris Kiere troe Vndersaatter Kunde  /: nest dend aller høyestes beschiermelse, :/  Være for Visset paa dj midellers Reedschab och Nøette, saa Vell til Vands som til Landtz, Som Mennischelige forSiun kand bruge, baade til at aff Vende dend faare Som Krigs Luen,  /: huilchen faast offuer dend helle Christenhed nu er op tendt, :/  Leetteligen Kunde Seette dend Angrendtzende j Som hid Jndtill der for er bleffuen Spaaret, saa och til at Conservere Commertiernees!! (kommersernes/handelens) Vmistelig Sicherhed, Haffuer Vj Veerit for AhrSaget, effter schreffne paa Leeg (pålegg), som Voris Kongelig genegenhed dog heldst haffuer for schonnet en huer for, om andere midell haffde Nogen Lunde Veerit for Handen at paa biude och befalle, Saa Som Vj och her med paa byder och befaller, Nemblig

for det første, schall alle och en huer, ingen Vndtagen  som Jorde goedtz J vort Riige Norge, endten till Eydom!! (eiendom), eller til brugelig pandt haffue, Self, for Vden {paa} \at/ Leege det paa goedtzet eller sine bønder, aff huer schipund tunge, Som til Halfftredie tønder hort (hart) Koren beregnet effter Seed Vonlig Ros tieniste taxt, giffue trej schallpund Kaaber,

 

1674: 18

 

……………………… ..permte… …………………………………… Lispund Kaaber, …… ……. det tredie, schall, alle Prouster, Prester och Residerende Capellaner i Kiøbstederne saa Velsom paa Landet gifue saa meget: at det ofuer hofuet Kand bedrage, sig trej Lispund Kaaber for Huer Persohn

for det fierde, schall, schall alle Kiøbsteedernes JndVonner  for Vden geistligheden  /: Huilche J Nest forregaaende post, aldt saat och beneffndt ere :/  giffue aff huer trej hunderede Rix dlrs formue som dj alle Sammen  en huer bye for Sig i Sær anslagen  befindis at haffue, trej schalpund Kaaber,

Alle dj som bør, Effter huis i dj fore gaaende fiere poster ere Specificeret, at betalle, denne Kaaber schat, schulle  naar de giørre der effter fylleste, for ald dieris Jorde goedtz, ey betalle noget aff Huis Videre meedell och formue dj Kand haffue Som ey J Jorde goedtz bestaar, dog schall ingen Veere frj for at betalle, aff samme Sin øffrige, och ey J Jorde goedtz bestaaende formue, Vden dend som J det Ringeste er eyer mand aff Fem Hunderede tønder, hart Korn  och som er priviLjgerede \det/ at eye,

Med forschreffne Kober schattes Ligning J blant Geistligheden Taxt Vdj Kiøb steederne, betallings maaden  Terminerne dend schall betallis Vdj, Leueringen  J\tem/ Regenschab for dis Anammelse  schal forholdis som følger Et huer steedtz stigtz befallings mand med Saiperin tentent schaall saa Leedis effter Leffue  billighed Ligne  och Leege Kober{schaatten}eret eller des Veerd J mellom Prousterne  Presterne och Capellanerne, at dend formuende hielper dend, som mindere Effne Haffuer

 

1674: 18b

 

Wdj Kiøbst(ederne) …………………………………… eller a…… …… Huor …………. …maanden for besuerligt och ……………….. at for Rette,  /: der om hand J ..ide af hanom schalstendigis!! (schal stendigis), :/  tillige med huer steedtz magistradt, Kalde Alle Jndbøgerne for sig och Vden byes, paa hauner eller Laade pladtzer, Vnder byens previlegiers Distrigt boende,  /: Geistlig heden Wndtagen  som nest forregaaende post J Sær beorderer stigt befalling mendene och Superintendeterne at Lege och Lignne dette paa Leeg Jmellom :/  der offuer forfaate et Rigtig mandtall paa denem alle  och Taxere en huer effter ald dend formue hand haffuer i Kiøbsten!! (Kiøbsteden) eller paa det steed hand boer, for Vden aff hans goedtz och sauger paa Landet, som Hand der Sær diellis (særdeles) betaller for, och der aff for merre (mere) det quantum, huor aff det Kober schal giffues, som dend forregaaende fierde post formelder om

Och schall huer stigts befallings eller Ambt mand strax effter fuld endte for Retning (forretning) fremschiche tuende fortegnelser paa Kiøbsteederernes!! Taxter J Sit sticht, dend ene Med et hoes føyet maandtal paa en huer byes och dissen Destrichs JndVonner til Voris schat Cammer, dend Anden fortegnelse Vden mandtall til Voris Søe Estadtz Deputererede!!,

Findis nogen \der/ J blant {Aadellen}, som heller Vill goedVilligen giffue en gang for alle et quantum som Kand Veere Nogen Lunde propottionnerit med hans formue  hand bliffuer Taxeringen frj

 

1674: 19

 

…………………………. adelen …………. ……………. …delige Goedtz ………gefrj ………………………..Effter Bref….s …… …. …llende Exempel Ville J steeden for det Quantum af Kober, som dj ellers effter denne forordning schulle giffue, Laade i Voris Arsenal ind Leffuere, metal støcher med dieris Vaaben och Naffne paa, denem aabenes och saa Ved frj Kaar, dj der J maa haffue, Veyen til dend J hue Kommelse, och Anseelse, dj dieris effter meelle heldst Ville Vnde,

Kaaberet schall endten Leffueris Jnnatura, eller huer schalpund, derfor at betallis med 20. s dansche,

Lefueringen  eller betallingen der for  schal schee Vdj trej Ahr, Nemblig dette Ner Veerende Ahr, och dj tou Som nest der paa følger, saa Leedis, at en trediedell der aff huert Ahr Leffueris, och det til en Huer 1 Julij J benefndte aar,

Ald dend Kober schat som giffues af Jorde goedtz paa Laandet, schal Leffueris till huer foget, J huis fogderj goedtzet Leger, som det siden Ved Rigtig Regen schab och Jorde bag!! (bog) paa enhuers goedtz, Ligesom anden hans opbørsell, paa Vort schat Kammer schall for Klaare och til Suaare, och huor proprjtarien det Iche sell, til bestembte Termin endten for Lang Veyes fra Veerende eller anden for hindring schyld, Clarerer, da fogden det af hans Land schyld hoes Sinne bønder opberge Jmoed beuis, Ligesom med Oedelschatten forholdis, och Jord drodten Jgien godt giøre det boenden J hans Landschylde Vden moedsigelse  Jmedellertid schulle fogderne, tid effter anden tilsende Ambtschriffueren Rigtig Disignatjon aff huis som J penge eller Kober fra en huer Jnd Kommer, Jtem det som med penge etten!! (enten) aff giestlig!! (geistlig) {eller} heden eller och Kiøbsteederne betallis,

 

1674: 19b

 

schall Leffueris til …………………… strax effter An… …………………………………. Deputerede til…… ……………………….. Kiøbsteederne i Kober Leffuer.., dend schall en Huer Kiøbsted, til saadan et sted hen førre, som Voris Søe Estadtz Deputerede, Anornendis Vorder, och dj Jgien Kand Laade det hendte fra schiberum,  S.!!

Wil och nogen til bette: Voris Søe Estadtz Deputerede Jmoed dieris quitering Laade paa Holmen Leffuere Vdj en Samlet Sum Kober eller penge for det helle quantum, Hanom til Kommer aff Sit Jorde godtz, at giffue, schal det stande hanom frit Forre, J huilchet fald, dend quitering som derfor tagis, schall Ambt schriffueren Saa Vell Som fogden Huor goedtzet Legger, anVisses, och der aff Copje med delles, at dend som for Sin Contingent engang Clareret haffuer, ey Videre der for schall aff hannom Kreues,

Stigts Ambtschriffuerene schulle dend 1 Junj Vdj huert aff de for neffte trey aar frem schiche tuende Rigtige Extrachter, offuer aldt huis Kober schaatten Sig Kand bedrage, offuer det helle stigt, de ere bestillede Vdj, en til Voris schaat Cammer, och en anden Lige Liudende, til meer bette: Voris Søe Estadtz Deputerede, och Ellers for huis dj aff fogderne och Andere op berger, och effter denne fororning op berge bør Jnd Leffuere fogdernis saa Velsom dieris eget, offuer aldt for faattede, aff huer stigtz Ambt mand Vnderschreffne och for Seiglede Rigtig Regen schaab, med til børlig Jorde bøger och maandtaller, och det Voris schat Cammer Jndtill et huer{s} aars Vdgang

 

1674: 20

 

………………………………………………………………………………………………. …………………… ..l børlig quitancer at V.gere ……… penge, at fordre, eller i Nogen anden maade, wnder sin bestillings fortaabelse,

Och schall dette Vort breff Lige alle andere schatte breffue paa alle ting steder, Liudeligen oplessis och J ting bogen Jnd føris, och en huer propritarietarius!! effter begiering der aff Copje meddelles, och schulle stigts och Ambt mendene med Ambt schriffuerene och Fogderne haffue Nøye Jnd seende, at Jndtet forbj gaaes, som effter forige Roess tienneste Taxt, och Anslag Vdj Feygde tid bør Contrebuere,

tj biude och befalle Vj Her med ALVorligen alle och en huer Ved Kommende, sig effter denne for ordnings ord och pungter i alle maader at Rette och forholde, och for schaade at tage Vaare

giffuet paa vort {Slot} och Kongelig Residendtz Vdj Kiøbenhaffn dend 31 martj 1674.

 

Denne fra Kongl: May: schatt Cammer mig tilsendte trøchte fororning at Veere lige Liudende med dend for Seiglede Orginall

                                                                                  T:st:   Johan Frederich Marschalch:

 

Liudelig Lest och forKyndt paa et huer ting sted herj Haranger Lehn Anno 1674. Jn Junj  som aff Fogden Hans Hansen Vaar berammet J Meninge Almues paa hør,  Actum Østensøe tingstue  ut supra

                                                                                  T:st:   Christen Nielsen Reff

 

 

 

Anno 1674 dend 7. Junj holdtis et Restandtz ting paa Kampestad Vdj VllensVang Sogen  til steede Lensmand, Haldor Kampesta, Lauridtz Oedtzen Agge, Olle Eespe, Olle Mouge  Jffuer och Tosten Blein   q    offuer Weerendis Fogden Hans Hansen   q  Lauridtz Torgielsen Agge och Lars Omundtzen ibid:  Jacob Vellure, Oed Jbiid:  Jffuer Reseeter, och Halsten Age,

 

1674: 20b

 

 

 

(Anno 1674 dend .. Junj holdtis et Resdtandtz) ting paa Jelle J Oede  til steede (Lensmand) …. ………  Lars Joerdall, Lars Degernes  ..rs (Lars?) Rogd (Ragd), Lars Tuedt, Gunder Asse, och Knud Fremb  gl: Lensmand herj Oede, sambt fogden Hans Hansen

 

Huor da fogden Loed opLesse huad en huer af Almuen bør effter Ley buer at Vdgiffue Vdj schat for neruerende Ahr effter May: breff.

 

Dernest Kom for os Vdj Retten Arnne Tiusaas aff Østensøe schibrd: herj Haranger, paa sin stef Søn Tosten Seuadtzens Vegne, och bleff forLigt med en saugmeester Naffnlig Torchild, Barsen!! (Baarsen) om et Vløchelig hug aff for:ne Torchildtz Øx er scheed Vdj dieris Samb Arbeide och aff stoer Vaade schede, och det Vdj effterfølgende maade, at Torchild schall giffue Tosten 10 Rdlr:  for Vden baadscheer!! (bartskjer/lege) Løn {til} Som hand til foren haffuer betaldt,

Her effter begierte Torchild et tings Vinde, at aldrig schal der paa talles,

 

 

 

Anno 1674 dend 14. 7br: Vaare Vj forsamelede paa Suosand i Joendall  Nemblig Peder Tøruig  Endere ibiid:  och Joen Berie, Hellie BercheLand, Knud och Lauridtz EspeLand, til at See schiell och schiffte fra Siøen och øfuerst op J fieldet Jmellum for:ne Suosand och Selsuig, Huor da for os Her Vdj Retten frem Kom Lensmand Johanis i Vig, och Berie Braatebøe som haffde Laadet steffne Lauridtz SelsWig  Leylending, och hans bøxell mand til for:ne Selsuig  Nemblig Anne Vilshus  boende Vdj Terøen  och da møte paa hindis Vegne effter schrifftlig Fuldmagt dat: d: 24 Agustj 74:  aff Teerøen

 

1674: 21

 

…………….. Erlig acht och We(lfornehme) …......g ………………, saa Velsom ………dtz …….ig,  Huor os bleff anVist en Marche (steen) staaendis Lidet fra Siøen Ved en haassell stue, dog der faatis et Vidne til paa dend ene Side, Huor \om/ at Vidne Vaar steffndt Arnne Bache  Som Hafde Veerit paa Rettens uegne med en soren schriffuer  Sl: Niels Riis  samme sten at besee, och Ved op Ragte finger Vandt at samme sten stoed Ret op och ned fra siøen dend tid, och stoed der trej stenne i hob  och nu findis iche mere end tou,

der nest blef os anVist tuende steedtz\sen/ ofuen op i marchen  Huilchet Vj Kand iche er agte (eragte) for nogen Ret marche stene,

Siffuer Jacobsen Wandt Lige saa danne ord [som]? for:ne Arnne Bache, at hand Vaar op allen paa Suosand,

Engebret Koperen berete at hand Vdj forige tid Leyede Riisse schou aff Omund Suosand och Jche Selsuigs Mand der om talde J nogen maader, och bendt ofuen Siøtun,

Lars SelsVig før!! (førte) J Reten effterschreffne prou

Mogens Bierche Vandt at hand hørde, aff Sl: Lars Selsuig at schiffted gich op J Tuerbechen Ved Siøen och Osen

Torre Østensøe Vandt at hans faader som boede Selsuig  Naffnlig Lars  \brugte/ aff Tuerbechen och op J heen som halder Need till Giedschedals bruen  om det Vaar Ret schiell eller schiffte Viste dj iche  mens bruget scheede som indført er, Mens Torre Vandt at hans faader brugte J støllsmarchen med Suosandtz mand, fra Huidnes och op i stoer hau Lien

och bege parter begiertes domb,

Da er saa for Reten dømbt at stennen som staar Ved Siøen Kiendis saa Vit døgtig  dog schall dend Vidne som faattes schall i dand mendtz (dannemenns) neruerelse Need seettis, och Lauridtz at flødte sin Laae paa sin gl: tofft

 

1674: 21b

 

Huad sig belanger ………………………… J steeden fra …………………………………… Jnden ……… …..rs forl… ………. sted ned seetis saa bege parter schall Jngen schade Lide,

 

 

 

Anno 1674 dend 17. 7br: Vaare Vj  Nemblig Lauridtz Jndere Alsager, Gunder Suartuet, Torbiøren Trondnes, aff KiendtzerVig Sogen

Siffuer Nessemb, Peder KierLand, och Lars Spilden aff Grauen  offuer Veerendis fogden Hans Hansen Sambt dend Hæderlig mand Hr: Henderich som er eyer paa sin bestillings Vegne  Anlangende en treete som er Jmellum tuende Hans Landbønder  Nemblig Lars Quandall: och Christopher Haastaabe Anlangende en teig med nogen Løu schou Vdj Ved Søen  och det Vdj effter følgende maade

Da er det sig Saa til draget at Lars Dauidtzen  boende paa Quandall  haffuer steffndt, Christohper Haastaabe, for hand schall haffue Vloulig brugt Vdj en schou teig, Veed Siøen Legende Jmellum bege Jorder, Da for det første, Angaff Lauridtz Dauidtzen at dend Rette schiell och schiffte er saa som følger

da schulle det weere Vdj et berig Ved søen Kaldis Sall, derj fra op J et berig Ved en bech Kaldis Vode Kleffuen, derj fra och Lige op \i/ Høyeste beriget \och/ der Ret offr,

Huor om Lauridtz Dauidtzen J Reten her for fremb førde Biøren Holuen  en gamel bedaget mand  och Vandt Ved sin op Ragte finger at dend tid Hand boede her paa Quandall  Saa Vel som Hans fader som same Jord Quandall op røde  \da/ gich for:ne schiffte Jmellom Haastaabe och Quandall Lige som for:ne Lauridtz Dauidtzen haffuer beKiendt, det samme Vandt Biøren at haffue Hørt  at der boede trej mend J Følchedall efftr huer andere før Quandall blef op rød, til Jord  men Vaar en støell til foren at dj brugte tilsamen byte,

 

1674: 22

 

…………………………………… …op ………………… ..nd hørde aff en ………. ..ig … …………………. Aluig schiell och schiffte gich Jmellom ………. da … Haastaabe fra Sall Ved Siøen …. …..rj fra och op J Vode Kleffuen Lige derj fra och Lige op J høyeste bierget der Ret offuer,

Trond Arnnesen Vandt och Ved æd, at hans moeder  som end nu Leuer  baad Ha: (Hanom) bere hid effter schreffne Vindisbiørd  at dend Hun tiendte Her paa Quandall, da baad hindis hus bund at Hun schulle indte Huge Vden for bette: schiffte,

Olle husmand Vandt och ved æd at hand haffde brugt Nogen stund J for:ne teig, mens aldtid Leyt det aff Quandals mand och Aldrig Haastaabe mand,

Herj moed at suaare mødte Christopher Olsen Haastaabe, och for mendte at bytet gich Jmellom forbette: tuende Jorder som følger

at schifftet schulle begønde Ved Siøen i Løus Vr, der fra och Lig op J Biørne stien  der fra och Lig op i høyeste berig, och Sagde Sig at hand Ville beuisse det med effterschr:ne Vindis biyrd,

Da for det første frem Kom Agustinus Nøstuig och ved æd Vandt at hand Kunde iche Negte io at haffue hørt at schifftet gich som Christoper bereter, da blef Hanom til Spurdt Huem hand haffde hørdt det af, huor til hand Suaarde  aff Christoper Sell,

Erich Smid Vandt och ædelig, at Sl: Olle Haastabe Lofde Ha: (Hanom) at bruge Jnden for Salls merche Ved Siøen  men Huor Rete schiell och schiffte Vaar Viste hand iche,  Huor til Lauridtz Quandall SSuaarde!!  Ja  det du slogst førde ieg hiem til Quandall,

Herborig Knuds datr Vandt och Ved æd at hun tilforen Hafde boed paa Haastaabe, da brugte hun och J Samme teig Jnden for Sall, och Jngen Anched der paa J Ringeste maade, mens huor dend Rete marche schell Vaar Viste hun Jche,

Alle forschreffne prou bleff nu herfor Reten til Spurt om dj haffde meere at proue end nu er Jnd ført och for denem blef op Lest, huor till dj alle suaarde ney. mens en huer Ville weere sin prou gestendig,

 

1674: 22b

 

for:ne ……………………………….. Haastaabe …………………………………………… ……………………………………………

Da bleff Saa for Rete aff Sagt och dømbt, da befinder Vj, at dj prou som Lars Quandall J Retten fører  Nemblig Biøren  Lars Nielsen  Trond Arnnesen och Olle husmand, at dj prou egendtLig huor Ret schiell och schiffte gaar, som er J Sall Ved Siøen  der fra op J Vod Klef, der fra och Lige op i høyeste berget  Mens dj prou Christoper frem stiller  prouer ichun om huor dj haffuer brugt  och Wed iche om Ret schell och schiffte  der for bør for:ne teig at Lige til Quanddall som det tilforen giort haffuer, och Jche Christoper at Komme offuer for:ne schiffte med sin brug J nogen maade, Wnder straf effter Louens ord,

Der for Vden bleff dieris støelsmarch  saa Vit dend samen grendtzet denem Jmellom sønder byt och steen ned Seet, som følger, først bleff Seet Vdj en houg en sten strax Ved et Vaadten Kaldis Quanddals Vaadten  saa schall schifftet gaa Lige derj fra och ned J en bech Kaldis Byttis bech  bleff Saa seet en anden sten J en houg paa søndere side aff bechen  saa gaaer schifftet Lige ned J bechen i brynen paa berget,

 

 

 

Anno 1674 dend 26: 7br: Holdtis et Restandtz ting paa Scheye i Vigør sogen  til steede L:mand Johanis Moe  Viching Stenne, Lars i Wig, Erich och {Sten} Tosten ibid:  Jsach Axnes, och Hendrich Scheye, offuer Veerendis Fogden Hans Hansen

 

Huor da Jndtet Videre blef for Retted,

 

 

 

Anno 1674 dend 13: 8tober holdtis et almindelig høste ting paa Eye Vdj Vdj!! Tøruig bøgden i Joendall sogen  til steede Lensmand Johanis J Vig, Hellie BiercheLand, Lars EspeLand, Joen Berie, Berie Bradtebøe, Olle Suosand och Knud EspeLand,   q  <q  Samson Hougen>  offuer Verendis Ombudtz manden her offuer Haranger Len och Halsenø Closter Goedtz  Vellfornehme mand Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen

 

da Kom Jngen sager for os J Retten

 

1674: 23

 

 

……… (Ny grensesak) ……………………………………… …….æS …………………. ……….d …………………………………………….............effter begiering aff fogden Hans Hans: ………………………………………………….…… Lysse:  Torsnes J.…,  Huilchet hand ……… de, at Jngen Sig der til schulle fordriste  och dj J Joendall at til holdes dend gl: gierdtzgard J mellum dem och Torsnes Seeter beede, Huilche dj Lofde at schulle schee, och for mendte Torsnes mand bør och giers,

 

Jffuer Jffuersen Eye, Haffuer Laadet steffne Sin grande, {och} Lars Olsen for hand schall haffue brødt en Contragt Som Jmellum dieris Sl: faader er Anlangende bruget herj gaarden  da naar her om Loulig steffnis Enchen och dj andere arfuinger schall schee domb,

 

Ombudtzmanden haffuer Laadet steffne effter schreffne for schyld, Tosten Moluen  1 ½

Rdlr:   Olle Bagegard  ½ Rdlr:   Olle Breche  ½ Rdlr:  er til dømbt at betalle effter Louen eller Lide nam och Vrdering,

 

Fogden Hans Hansen giorde Regenschab om schaten och herj Jnd ført som følger

Tosten SambLand Rester schat for det Ahr                                         2 Rdr  mindre 4 s

Arnne Jbiid:                                                                                        2 ort 20 s:

Torbiøren ibid:                                                                        1 Rdlr

Omund Traa                                                                                       1 ½ Rdlr

Sifuer Vassell                                                                                     1 ½ Rdlr 7 s:

Michell Tuedt                                                                                     1 ½ Rdlr 6 s:

Omund Echen                                                                                    2 Rdlr 1 ½ ort.

Olle Bache                                                                                         1 Rdlr 20 s:

Torbiøren ibid:                                                                        1 Rdlr 1 ort 9 s.

Ormb Jbiid:                                                                                        2 Rdlr 3 s:

Arnne ibd:                                                                                          2 ort 2 s

Sambson Hougen                                                                               2 Rdlr 2 s

Olle Suosand                                                                                      1 ½ Rdlr

Joen Jbiid:                                                                                          1 ½ Rdlr 1 ½ ort.

Mogens ibid:                                                                                      1 ½ Rdlr 1 ½ ort,

Lars Selsuig                                                                                        2 Rdlr 15 s,

Jffuer Flaadebøe                                                                                 1 Rdlr

Hugne Fladebøe                                                                                 1 Rdlr 9 s

Engbret Qualle                                                                        1 ort 8 s

Enchen ibd:                                                                                        1 ort 15 s

 

1674: 23b

 

…… ………..                                                                                   .. …. .. .

Dirich Handegaard                                                                             .. …. .. .

Kietel Degerbreche                                                                            3 ort .. .

Peder Moluen                                                                                    1 ort .. s

Tosten Jbiid:                                                                                       1 ort 8 s.

Siffuer Eye                                                                                         2 ort 2 s.

Lars ibd:                                                                                             1 ½ Rdlr 2 ½ mrk:

Hellie Bercheland                                                                               2 Rdlr 1 ort 10 s,

Olle Gundtuet                                                                                     2 Rdlr 22 s:

Lars Gundtuet                                                                                    2 ort 4 s:

Joen Prestegaard                                                                                3 ½ ort 6 s

Olle Breche                                                                                        3 Rdlr  mindre 4 s,

Michell ibd:                                                                                        3 ort 8 s.

Brynilde Vnderhougen                                                            1 ½ Rdlr 1 ort 3 s

Joen ibid:                                                                                            1 ½ ort 6 s,

Niels ibid:                                                                                           1 ort 6 s:

Trond Seetuedt                                                                                  2 Rdlr 2 mrk:

Enchen Seetuedt                                                                                 3 Rdlr 4 s

Salomon Jndere Vichene                                                                    2 ort 11 s:

Olle ibid:                                                                                            2 ort 16 s,

Jffuer Eye                                                                                           2 Rdlr

Lars ibd:                                                                                             2 ort 17 s

Engebret Oudestad                                                                             2 ort 18 s

Peder Jbiid:                                                                                        1 ½ ort 6 s:

Sallomon Oudestad                                                                            2 ort

Tormoe Drage                                                                                    2 Rdr 6 s

Endere Tøruig                                                                                    1 Rdlr:

Niels Jbiid:                                                                                         2 ort 16 s:

Niels Berie                                                                                         2 ort 16 s:

Joen ibiid:                                                                                           1 ½ Rdlr 16 s:

Johanis Heridtztuedt                                                                           1 ½ Rdlr

Omund Jbiid:                                                                                      1 ½ Rdr 17 s:

Asse Hoffuer betaldt,

 

1674: 24

 

 

 

(Anno 1674 dend .. 8tober holdtis et almindelig høste ting) … ..dere Følchedall (i Grauen sogen) ………………………… …d Johan.. .all.. ……………………….  Lars øfre Følchedall, Olle Housnes, Knud Spilden, Poell Housse, {och} Omund EspeLand, Niels Dallen  Peder Kierland, Siffuer Hamere,

 

Omund YstAas Vaar stefndt for hand haffde Jngen breff for Sin Oedells goedtz  som er 4 ½ mrk: smør och et Kalschind, huilchet fogden for mendte at Veere forbrut Vnder Kongen   Omund mødte, och sagde sig Jngen Oedels breff der for at haffue, mens til foren Haffuer det Veerit en gang Veret forbrudt, och hanSteffader!! (han[s] Steffader) Løste det Jgien  Jmedeller tid er det hanom tilfalden Vdj Arf, Videre Kunde hand iche Suaare her til,

 

Fogden Hans Hansen hafuer Laadet steffne Niels Jødere for hand schal haffue Leget fortillig hoes Sin Konne  och hun!! alleligeVell haffuer Laadet hinde gaa med oben haar Vnder Kronnesøll, blef for enid,

 

Noch Vaar stefnndt bette: Niels for 12 allen senge Veer, som findis i hans boe, och Vaar Sl: Johanisis   til foren herom at Vinde Vaar stefnndt Olle Jødere och Olle Breche, men Olle Breche mødte iche, mens Olle Jødere mødte \och/ iche {iche} negtet io at haffue seet och Ved at det er J Nielses hus  huilchet iche negtes  mens fore gaff at hans Sl: Konne Kiøbte det af Sl: Johanis, och der paa betaldte hun der paa 4. meller Ren Koren   beroer til SengeVeeren Kommer tilsteede at det Kand Vrderis,

 

End nu Vaar stefndt Torbiøren Espeland for Vlulig!! (Vloulig/ulovlig) tag med 1 Kou och 6. Smaller fra Sl: Johanis børen begangen for 1 ½ Rdlr: J penge hand schulle haffue Lant!! (lånt) hanomb, Huilchet Torbiøren med Loulig prob haffuer at beuisse, at samme penge bleff VdLandt  Eller Jndt der for at haffue, det hand iche Kunde Negte   bleff der for til dømbt at betalle Arfuingen Kouen Jgien  och bøde for tagh til May: 1 ½ Rdlr.

 

1674: 24b

 

 

Fogden Hans Hansen …………………………… ….dal for nogen ………………………… huget   Lars Qua(ndall) ……………………… for me(ndte) at det er tiufuerj, och bør der for at bøde d……. Otte ørtuger och 13 mrk: i søll  effter som hand till foren er befunden med Vtroschab,

End och for SlagsMaall med Rasmus sougmester,  da er saa dømbt at bøde 7 Rdlr:

 

Erich Tostensen bleff til dømbt at bøde for tagh for 3 stocher  1 ½ Rdlr  hand haffr taget fra Christoper KierLand,

 

Velbrd: Captein Forrebus haffuer Laadet steffne Sin Land bunde Ellj Rønnestrand for sin Resterende Rettigheder for 1673:  8 Rdlr 1 ort 9 s:   for Anno 1674:  11 ½ Rdlr 11 s:  och Vdj Saug Leye 3 ½ mrk:  er til samen 20 Rdlr 2. ort 4 s.   blef derom for enid, at Ellj Lofde herfor Reten at schulle af betalle til først Kommende Juell, eller hun Viste sell sin Rett at giøre gaarden RødeLig til første faar dag, och Lige Vel betalle schylden,

 

Berite Houen haffuer Laadet steffndt!! (steffne) Knud Schoer for en Kiell hand haffuer J pandt seet til Haldor Neeresemb (Neere Semb)  da bør hun dend Jmoed pengens Erlegelse at nyde Kiellen

 

Velfornehme mand Johan Frjmand haffuer Ladet steffne effter schrefne for schyld,

Biørne Eye for 41. tøldter och 4. boer,

Siffuer Holuen  26: tøldter och 2. boer

Joen Nestaas  26 tølter och 9: boer

Knud Dalle  17 tølter  5. boer

er til dømbt Jmoed dieris egen beKiendelse at betalle effter Louen eller Lide namb och Vrdering,

 

1674: 25

 

 

…………………………………………………………………………………………. Komen …………………………………………………………….... i ………ner, Hr: Jørgen Paasches Saugmester, (Nie)ls Michelsen  Sambt Hans dreng Lars Oedtzen her om at proue, huis dj Viterligt er,

Niels Saugmester Ved æd aflagde sin prou at Hand Hafde schorret for Suend første gang 200. och 1 tøldt, dend anden gang - et haldt hundere och fiere boer, och alle Vaar Kommen til Siøes førend {end} J Sommer hand Reiste til Closteret,   Lars Oedtzen Vandt at Vaar med paa Jegten paa Vd Reissen  mens Hand Viste iche huor mange Suend haffde Vdj Jegten  mens Suend seldte i Terøen - 3 tølter, Videre Viste hand iche, herj at Vidne,

Der nest bleff JndLagt J Reten Johan Frjmandtz Zedel paa, at Haffue beKomet same Reisse aff Suend 109. tølter  och seldt paa Leruig - 4. tølter,  och effter som iche er Vden 11. Laug Rettis mend nu til steede, der for beroer til Videre,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Maadtz Raasmusen for Hand gaar offuer gammell marche schiell och schiffte, och Legger Nye schifftesten Neder, Siffuer Eye til gien suaar,  beroer til paa Aasteeden steffnis

 

Fogden haffuer Laadet steffne Lars Breche paa Ombudtz mandens Vegne for Nogen schyld, Huor da for Reten frem Kom Maadtz Rasmusen och Sagde goed derfor,

Noch Vaar stefndt af Ombudtzmanden for Halffanden hunder och Otte boer, er til dømbt at betalle eller Lide effter Louen

 

Maarite KierLand haffuer Laadet steffne Trond ArneSen for hun haffuer fød en øgh for hanom och Jndtet der for beKomet, och Vaar for Ligte at giffue 5 mrk:  bleff til dømbt at betalle 1 Sldlr:

 

1674: 25b

 

 

Fogden(?) ……………………. (dei 3 øverste linjene i originalen uleselege) ……………..

 

Lars Torgiersen haffuer Laadet steffne Maadtz Raasmusen for at hand schall haffue taget en Kiell som hand schulle Weere Arffueligen tilfalden effter Sin Sl: faader.  beroer til at det beuisses.

 

Fogden Loed Jnd førre Restandtz aff schatten som følger,

Siffuer Hammere                                                                                4 Rdlr 13 s.

Joen Needere Følche!! (Følchedall)                                                    3 ½ ort

Torgels Breche                                                                       2 ort 14 s.

Hoffuor øffre Følchedall                                                                      3 Rdlr 19 s:

Enchen Hachenes                                                                               2 Rdlr 1 s

Biøren Eye                                                                                         13 Rdlr 8 s

Siffuer Eye                                                                                         8 ½ Rdlr 2 s

Andued ibid:                                                                                       1 ½ Rdlr 20 s,

Peder KierLand                                                                                 1 ½ Rdlr 1 ½ ort

Simen KierLand                                                                                 3 Rdlr 12 s

Anders Kolsnes (Kolnes)                                                                   4 ½ Rdr 5 s

Enchen KierLand                                                                               4 Rdlr 7 s:

Siffuer Nestaas                                                                       1 Rdlr 1 ½ ort

Joen Nestaas                                                                                      1 ½ Rdlr 1 ½ ort 4 s

Enchen Ystaas                                                                        1 ½ Rdlr  mindre 2 s,

Omund ibid:                                                                                       3 ½ ort

Lars ibid:                                                                                            1 Rdlr  mindre 5 s

Jffuer Midaas                                                                                     5 mrk:

Jørgen ibid:                                                                                         1 Rdlr

Knud Hofaas (Havås)                                                                         2 ort

Omund ibd:                                                                                        2 ort 4 s

Haldor SelleLand                                                                               2 ½ Rdr 20 s

Omund Tageschielden                                                             2 ½ Rdr 20 s

Richol Bilden                                                                                      2 Rdr 1. mrk:

Olle Nessem                                                                                      4 ½ Rdlr 12 s.

 

1674: 26

 

……… ………….                                                                            .. …. 1 ort 20 s

……… ………….                                                                            . ½ Rdlr 22 s

……… ………….                                                                            1 ½ Rdlr 12 s.

Enchen Saaquitne                                                                               2 Rdlr 9 s

Enchen Houen                                                                        3 ort

Olle Breche                                                                                        3 Rdlr  mindre 6 s.

Lars Breche                                                                                       5 Rdr 1 ½ ort.

Niels Jødere                                                                                       4. Rdr 14 s

Olle Jbid:                                                                                            4 Rdlr 1 ort 2 s.

Torgier Schor                                                                                     1 ½ Rdlr 18 s

Knud Jbid:                                                                                         1 Rdlr 1 ½ ort

Lars øfuere Spilden                                                                            6 ½ Rdr 1 ort 2 s.

Jørgen Nedere Spilden                                                           9 Rdr  mindre 9 s,

Siffuer Holuen                                                                         5 Rdlr 1 ort 8 s

Nahe Jbid:                                                                                          1 Rdlr 12 s.

Torbiøren (Holuen?)                                                                           1 ½ Rdlr 1 ort 5 s

Joen Holuen                                                                                       2 ½ mrk:

Johanis Traa                                                                                       3 ½ Rdlr 6 s

Torbiøren Espeland                                                                            4 Rdr  mindre 10 s.

Suend Lillegrauen                                                                               8 Rdlr 1 ½ ort:

Johanis Velche                                                                        1 Rdr 2 s,

Enchen                                                                                   4 Rdlr 1 ort 4 s,

Enchen Vinddall                                                                                 4 Rdlr 1 ort 6 s.

Elliof Vinddall                                                                         2 ort 6 s,

Trond Tuedte                                                                                     2 ½ Rdr 1 ort 7 s.

Ormb Saugmester i saugmester schat                                      5. Rdlr

Rasmus Saugmester  och i schat                                                          1 Rdr 1 ort

Ligesaa Laars Spilden                                                             1 Rdlr

Niels Milchelseen!! Traa                                                                     1 ½ Rdlr 1 ort

 

Jens Ellingsen N: Følchedall Vaar af fogden steffndt for hand iche haffde breff for 1 buchschindtz Landschylde i hans paa boende Jord, da fremb Kom L:Mand Joen i Dallen och Knud Schor och Ved æd Vandt at det er Hanom Arffueligen tilfalden effter Sin Sl: forældere.

 

1674: 26b

 

 

……………………… (kring 3 av dei øverste linjene i originalen er uleselege) …………….

…………………………………… om nogen det Ville JndLøsse,

 

 

 

Anno 1674 dend 19 och 20: 8tober: holdtis et Almindelig høste ting paa Leigere i Eyfioer med dis och Vluigs Almue, til stede Lensmand Oed Haaemb, aff Vluig, Endere Vambemb, Elling Bagne  Bendt Lille Berge, Biørne Haldanger, Baar Sponumb, AndVed Liune, Jsach ibid:  Anders ibiid:  Jffuer Sponumb, Gunder Lassesen Møchelletun  Omund och Torfind Leigere, Offuer Verendis Ombudtz manden Johan Frjmand, och fogden Hans Hans:,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne effter schr:ne for dj hafuer Jngen Oedels breffue for dieris goedtz, Nemblig Torbiøren Ousse, Peder Øduen  Olle stoer Berig, Gunder Gundersen Møchelletun  Ormb Meehus, er forre Lagt til Nieste!! (Neste) ting at forschafe dieris breffue, eller formoede Vis domb herj,

Gunder LasseSen och Haldor Bue for dieris breffue Jche er ting Lest,  beroer til Videre,

 

Tormoe Seebøe Vaar steffndt for hand iche haffuer schattet aff Sex march smør i Seebøe Vdj 6: Ahr.  Fogden for mendte, det endelig bør at Veerre for brudt, effter som hand till foren haffuer och for enid sig och iche Vill holde det, er til dømbt at giffue der for 4. Rdlr:

 

Endere Lilletun haffuer Laadet steffne Tormoe Seebøe for offuer Last paa Kierchen bachen  Herom at Vidne Vaar steffndt Joen Pedersen Tuedte och Christjans Røigse  mens Joen mødte iche  mens Christjans Vandt at hand hørde dj schiendtz Wed huer andere, huad orden Vaar hørde hand iche, mens saa at Tormoe tog Øx Jmoed axellen  om hand Rambte hanom saa hand iche,

 

1674: 27

 

 

………(Den 1.ste av 3 saker på ein Tosten. Dei 3 øverste linjene i originalen er forøvrig uleselege) ……………………………..

………………………………… Vaar steffndt (aff Fogden bette: Tosten) for en b..sse som er (fund)en J hans hus och hørrer Baar Guldbrandsen til, Huilchet Hans Hansen formendte at Hand bør at bøde huer for tagh,

end nu Vaar steffndt Tosten for hand schall haffue til Lagt Peder Tuedte Arfue suig, och ey heller Kand beuisse det, for mendtes aff fogden at hand bør at bøde til May: 4 mrk: søll for Sin mund,

Da er saa dømbt at for alle trej poster at bøde 8 ørtuger och 13. mrk:

 

Tosten Tuete aff Baar Guldbrand!! (Guldbrandtzen) til Spurdt om Hand haffde Videre end nu at Klage Vdj nogen maader paa hans Suoger Peder Ossem  hand det nu en gang for alle her for Retten Ville giffue det til Kiende, Huor til Tosten suarde at det nu schall haffue en ende och aldrig Ville talle Videre herom

 

Baar Guldbrandsen til Spurde Sin Suoger Peder Aassem om hand iche haffuer betaldt hanom aldt huis Hand burde at VdLege til Peders Konne Marj Bors datter Huis hun bør och er tilfalden effter hindis Sl: moeder Lisbet Anders datr, effter der om schiffte breuedtz formelding, Huor til Peder suarde Ja  at det er hanom Vel betaldt Vdj alle madr!! (maader)  och tacher hanom godt for goed formønder schab och Leuering i alle maader  huor for Baar schall Veere quiterit i alle maader  dete begierte Baar beschreffuen,

 

Poell Andersen HauoerAs aff Sundhorlen hafr Laadet steffne Danniell Leque for Hand Haffuer for hinderet Hans Landbunde Peder Hagestad Vdj Sin brug paa dend Ley buer Peder bruger  som er Poells egen Oedell  ½ Løb smør  1 buchsch:  pandte goedtz derj er ½ Løb smør  ½ hud och tou dell Vdj en Siette dell hud, och lige saa meget til,

 

1674: 27b

 

………………… (dei 4 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………………. hand brugte Jorden føre(nd Po)ell Vandt bøxellen  for mendte der for iche at bør endt Vige Jorden   q   <q  da bleff saa dømbt at Danniell bør giøre gaarden Rødelig, och Poel at gifue hanomb> 3 Rdlr.  men Danniells goedts er 1 pd smør och treedie dell Vdj en hud,

 

Joen Jørgensen Loed Lesse et pandte breff af Olle Seuertuedt Vdsted, paa 3 Spd smør och 3 giedsch: for 66. Rdlr:  och til bød Neste Oedels mend om dj det Ville Løsse, eller Ville at Jorden mate!! (maatte) til Voren Ledig giøris,

Huor til ingen suarde, andet end Joen Kunde beholde pandtet och giøre sig nøttig

 

Baar Sponumb haffuer Laadet steffne Olle Jeldtnes for 1 hest hand haffuer Købt aff Baahr, herom at Vidne Vaar steffndt Peder Hagestad och Lars Lequee, och da befindis det at hesten Vaar noget staa, der for bør Baar at aff Slaa 1. Rdlr  och trej: dlr: schall Hand betalle,

 

Endere Olsen Lidtletun haffuer Laadet steffne Poell Bue for huis Vbequems ord Hand schall haffue tillagt hans Søster Karj till

herom at Vidne Vaar steffndt Rouor Vaarberig, Solfast (Sølfast) ErichSen  som Ved boger æd Vandt, da Vandt Rouor at Poell Sagde til Karj  haffr <du> berobt dig paa at ieg Ville egte dig, da sagde Karj, tag mig en Vd som Haffuer Sagt det, Joe  Sagde Poell, det haffuer Guro Gaaretun Sagt, huor til Poell Suaarde  Haffuer ieg dig iche Saa haffue ieg(?) dieffuellen  din pottjfars hustru   Poell mødte och Ved giech at haffue taldt bette: ord,

 

1674: 28

 

………………….. (dei 3 øverste linjene i originalen er uleselege) ………………………….

 

 

Fogden Loed Jnd førre schattens Restandtz som følger

(Suen?)che VallerVig                                                                          1 Rdlr

Biørne Haldanger                                                                               1 Rdlr 2 ort 16 s

Peder Aassem                                                                                    1 ½ Rdlr  mindre 4 s.

Tosten Jndere Tuete                                                                           5 Rdlr 1 ort 3 s.

Josep ytere Tuete                                                                               2 ½ Rdlr 1 ort

Gunder Frøsten                                                                                  2 Rdlr 21 s.

Aschild Lissebreche                                                                            1 Rdlr  mindre 4 s

Siffuer VndeLand                                                                               4 Rdlr 1 ort 4 s.

Niels Lindebreche                                                                              2 ort 18 s.

Dauidt ibd:                                                                                         4 mrk:

Niels Børssen                                                                                     3 Rdlr 1 ort 10 s

Enchen ibid:                                                                                        2 Rdlr 14 s.

Olle stoer Berig                                                                                  1 ½ Rdlr 3 s

Bendt Lille Berig                                                                                 2 ort 6 s:

Tosten JelmeVold                                                                               4 Rdlr 4 s.

Olle Jbiid:                                                                                           2 ort 6 s

Jens Hølden                                                                                       Kobersch: 1 ort 2 s

Kield Scheye                                                                                      2 ort

Arnne Hagestad                                                                                 2 Rdlr 3 ort 7 s.

Torgier Hagestad                                                                                1 Rdlr 4 s:

Jffuer Ordall                                                                                       2 Rdlr 2 ort 21 s

Joen Syssen                                                                                       3 ½ ort

Poell Andersen Hagestad                                                                    5 ½ Rdlr 8 s

Anne  Sl: Hr: Tomises  ibid:                                                                 3 Rdlr

Olle Syssen                                                                                        2 ½ Rdlr 1 ½ ort

Andued Vesterem                                                                              1 ½ Rdlr 12 s

Andued Liune                                                                                     12 ½ Rdlr 8 s,

Jsach Liune                                                                                        2 ½ Rdlr 8 s,

Enchen Berite øffre Leque                                                                  4 ½ Rdlr 5 s.

Bertell ibid:                                                                                         2 ½ Rdlr

Lars neere Leque                                                                               4 Rdlr

Andfind ibid:                                                                                       8 Rdlr 1 ort 2 s

Anne  Sl: Hr: Tommises  Nedere Hagestad                                         7. Rdlr:

And\ved/ øffre Torblaa                                                           3 ort

 

1674: 28b

 

Johanis To….                                                                                     ……………….

Christohper ……….                                                                          ……………….

Peder Ø………                                                                                 ……………….

Haldor Qualle                                                                                     3 ort

Erich Haaemb                                                                                    1 Rdlr ……..

Knud Jeldtnes                                                                                    . Rdlr 18 s

Hald Wichnes                                                                                     3 Rdlr 1 ort 7 s.

Lars Vichnes                                                                                      3 ½ Rdlr  mindre 3 s.

Suend Vatetuedt                                                                                 2 Rdlr 18 s.

Olle Randestuedt                                                                                6 Rdlr 17 s.

Olle Seuertuedt                                                                                  5 ½ Rdlr 9 s

Niels Ousse                                                                                        16 ½ Rdlr 18 s.

Elling Bagne                                                                                       3 Rdlr 6 s

Enchen Boelstad                                                                                 4 Rdlr  mindre 8 s.

Christjan Røigse                                                                                 1 Rdlr 2 ort 15 s.

Enchen Sebøe                                                                                    1 Rdlr 20 s

Niels ibid                                                                                            3 ½ Rdlr 1 ort

Joen Lund                                                                                          2 ½ Rdlr 21 s.

Mogens Moebøe                                                                                3 ort 7 s

Morten Quamen                                                                                 8 mrk:  mindre 1 s.

Gunder Gundersen Møcheltun                                                 2 ort 14 s

Omund Schor                                                                                     5 Rdlr  mindre 1 s.

Houor Jbiid:                                                                                       4 Rdlr 12 s:

Laars øffre Tuedt                                                                                5 Rdlr  mindre 5 s

Jacob Needertuedt                                                                             2 ½ Rdlr

Lars See                                                                                            5 ½ Rdlr  mindre 4 s

Olle Hodtle                                                                                        2 ½ Rdlr 13 s

Ormb Meehus                                                                                    6 ½ Rdlr 11 s,

Elling Herøe                                                                                       3 ½ Rdlr 1 ort

Enchen Herøe                                                                                    3 ½ Rdlr 1 mrk.

Anders ibd:                                                                                        7 Rdlr 1 ort 4 s.

Torchild ibd:                                                                                       11 ½ Rdlr  mindre 1 s

Jens J Vig                                                                                           2 Rdlr 12 s

Omund Leigere                                                                                  3 Rdlr 6 s,

Enche\n/ Aasse ibid:                                                                           4 ½ Rdlr  mindre 5 s.

Asbiøren ibid:                                                                                     2 Rdlr 1 ort

Lars Erdall                                                                                         4 ½ Rdlr  mindre 1 s.

Aannon Bremnes                                                                                2 ort 12 s

Haldor Bue                                                                                        6 ½ Rdlr

 

1674: 29

 

…….. …………..                                                                             ………. s

…….. …………..                                                                             3 Rdlr 15 s.

…….. …………..                                                                             7 Rdlr 18 s

…….. Vaarberig                                                                                . Rdlr 1 mrk.

Joen(?) Vaarberig                                                                               3 Rdlr  mindre 10 s,

Niels Gaaretun                                                                        2 Rdlr

Olle Lidtetun                                                                                      2 ½ Rdlr 2 mrk:

Arne Jelmoe                                                                                       5 Rdlr 12 s,

Peder Jbid:                                                                                         2 ort 7 s.

Olle Jbid:                                                                                            2 Rdlr 23 s.

Jhanis!! (Johanis) Halduorsen Døssebech  saugmester             3 ort

 

Olle Nielsen Reeseetter af KientzerVig sogen Amagede!! 2 Løber smør och tou huder Vdj øffre Hagestad Jgien at Ville Jndløsse effterdj hand beKiender sig Ret Oedelsmand dertil at Veere  och der paa begierte et tings Vinde,

 

Fogden Hans Hansen Haffuer Laadet steffne herj Rette Jens Hølden for Hans Reesterende dete Ahrs schaatter, Huor da for os fremb Kom Jens Hølden och Sig høyligen beKlagede at hans paa boende Jord er af Waade Jlld gandsche opbrend med hans gandsche Ringe formue som hand hafde  saa hand haffde Jndtet at betalle schaten med  och for mendte at hand effter May: forordning Kunde der for forschonis, Huor effter begierte et tings Winde  det Vj ha: (hanom) iche Kunde negte,

 

 

 

Anno 1674: dend 23 8tober holdtis et Almindelig høste ting paa Tochimb Vdj Oede med dis och Røldals Sogens Almue  til stede Lensmand aff Oede sogen, Lars Apell:  Trond Joerdall, Jørgen Fremb,

Aff Røldall Lensmand Torre needere Berig;  Anders Toffte, Olle Raabe, \och/ Peder Hammere, och Baar Gryting, offuer Verendis Ombudtzmanden Johan Frjmand och Fogden Hans Hansen med godt folch fleere tinget Søgte,

 

1674: 29b

 

 

………………… (dei 5 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………… ….dall, som Ved bogeræd Vandt at Olle Suendtzen baad hanom beere bud til Knud Fremb at hand schulle giøre Knud til en betteller!! (betler/tigger) och en pracher  och Slaa hilsen!! (helsen) af hanom och hans mog (svoger) Jørgen  Ja end Jhiell, och sagde at Ellj Jacobs datr hørde samme ord, da efftersom hun iche {hørde} er til steede  da beroer \til/ hun møder

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Peder Hammere for hand Haffuer Jngen breff at frem Visse for det Oedels goedtz hand med sinne sødschinde  som er ½ Løb smør och 4 ½ mrk:, Huilchet mendte at der for ueere forbrudt,

Herj moed at suaare mødte Peder och forregaff at det haffuer aldtid føldt dieris for feedere   da er saa dømbt at dj schall bøde fiere mrk: søl  som er 2 mrk: Søll Vdj breffue brud, och straxen at Laade giørre breff der paa saa frembt dj iche Vill Lide større straff,

Da frem Kom Knud Fren!! (Frem?) och Ormb Tochkimb  2hou bedagede gl: mend  Vandt, at det aldrig haffuer føldt, andere end dieris forfedere  Huor paa der begiertes et tings Widne.

 

Torre Horre haffuer {Laadet} \Fogden/ steffndt for hand haffr Leget fortillig hoes hans Konne, och hun enda gich med oben haar och Søll, Huilche fogden formendte at Veere J moed Retten  och hand derfor at bøde 7. Rdlr:   Herjmoed at suaare mødte Torre sell och iche Kunde Negte, Joe at saa er til gaaen   bleff saa dømbt at bøde 3 ½ Rdlr

 

1674: 30

 

 

…………………….. (dei 4 øverste linjene i originalen er uleselege) ………………………. …… for tag, och ………….. Rette sig der med førend hand der posteffner!! (påstevner) och Kalder

 

Gunder Sanduen och Einner Schaare Vaar steffndt for et Vlouligt mage schiffte Anlangende bøxellen dj haffuer Jnd ført J dieris breffue, da haffuer dj til Neste ting at fremb Visse breuen, huor af Kand Erfaare, huor Leedis der med er beschaffed,

 

Halduor Strand haffuer Laadet steffne Suend Eye for 1 Saug boer hand haffuer funden paa stranden J blant Suendtz huner och Vaar hanom tilhørrende  at Suend Ville beuisse huor dend Vaar derj bland Kommen   da Kand Vj iche eragte at Suend haffuer stollen dend, men der for frj Kiendt,

 

Poel Sten Kom Vdj Reten effter schrifftlig fuldmagt med schrifftlig!!, och haffde steffndt Lars Reinsnes for 15. Rdlr, som hand her for Reten beKiende   da er hand til dømbt at betalle Jnden 14 dage eller Lide namb och Vrdering med omKostning

 

Olle Lodte haffuer Laadet steffne Suend husmand for tou boer hand schall haffue taget af hans   er til dømbt at giffue til Kogen!! (Kongen?)

 

Ombudtzmanden Johan Frjmand Haffde Laadet steffne Olle och Suendtz!! (Suend) Mandtzager, Hellie Rinsnes, Omund Prestegaard, Tolleff Schaare, Lars Heing  Elling Staaen och Erich Bache  for huis dj er hanom schyldig for Huis Koren hand dennem haffuer for stragt aff Halssenø Closters Land schylde til dieris Jorder at saa med  For mendte hand, Nest effter schatternes aff Leg at betalle eller Lide effter Louen

Paartterne mødte och beKiende at dj effter Hans Krauf Vaar schyldig, och gierne Vil betalle   bleff til dømbt at [betalle] effter Louen

 

1674: 30b

 

 

…………………….. (dei 2 – 3 øverste linjene i originalen er uleselege) …………………… at bet(alle)  bleff for ennid …r Ree……… Resten  som er 3 Rdlr 16 s:

 

Danniell Alffsen Kom her for Retten och til Spurde Effterschreffne mend som følger,

da for det første til Spurde Hand Tosten Tochim om det Waar hanom iche Vitterligt at hand bød Erin Houfftz tienner och fuldmegtig Hans ChristenSen forLeeden høst Huis Hand hanom Ved Rettens meedell Søgte for betalling,

Huor till Tosten Suaarde at hand hørde at Danniell baad Erins tiener Kome til ha: (hanom) och Anname Sin husbundtz betalling, da suarde tienneren Ja, Huilchet dog Iche scheede:  och der tilsagde Tosten at hans Jegt Vaar aff <Erins> {Danniell} \tienner/ Hyrt at førre samme betalling J boer  \J/ {til} byen til Erinn at Leuere,

dj samme ord beKiende Jørgen Frem at hafue hørt  och hoes Vaar da det scheede

Ennd nu til Spurde Danniell Knud Fremb och Lars Ragd om hand Jche baad denem {…} nu J høst gaa til Erin at hand Ville Komme till hannom och giørre Rigtig afRegning, och huis hand da bliffuer hanom schyldig Ville hand gierne betalle hanom  Jørgen Fremb mødte paa Sin Veer faaders Vegne och sagde at det schede Lige som for schreffuet staar, det samme Sagde Lars Ragd. och at haffue Veerit med,

Huor till Erin suaarde at hand Ville Rete sig effter Hr: Cancl: befalling och schriffuerens dom

 

1674: 31

 

 

(Fogden Loed Jnd førre schattens Restandtz som følger)

Ja…. ……….                                                                                    ……………….

G… ……..                                                                                        ……………….

Lauridtz ibid:                                                                                      ……………….

Lauridtz Degernes                                                                              1 ½ Rdlr 18 s

Jørgen ibd:                                                                                          5 ½ Rdr 9 s.

Elling Staaen                                                                                       3 ½ ort

Magne Jsberig                                                                                    2 Rdlr 4 s.

Omund Jbid:                                                                                       2 Rdlr

Erich Schiegedall                                                                                1 Rdlr 28 s.

Hellie Tøssedall                                                                                  1 ½ Rdlr 23 s:

Knud Fremb                                                                                      4 Rdlr 1 ort 6 s.

Olle Eye                                                                                             8 mrk: 9 s:

Jørgen Jbiid:                                                                                       1 Rdlr

Hellie Etterem                                                                                     4 Rdlr 1 ort 7 s.

Baar Jbiid:                                                                                          2 ½ Rdlr 12 s.

Omund Etteremb                                                                                2 Rdlr 1 ort 5 s

Øluer Etterem                                                                                     2 Rdlr 12 s.

Erich Bache                                                                                        3 ½ Rdlr 8 s

Gunder ibd:                                                                                        3 Rdlr 1 ort

Olle Opemb                                                                                       2 ½ Rdlr 8 s

Erich ibd:                                                                                            8 ½ Rdr 1 ort 5 s.

Johanis ibd.                                                                                        2 Rdr 1 ½ ort

Michell Bustetun                                                                                 15 ½ Rdlr 6 s

Omund Prestegaard                                                                            1 ½ Rdlr 16 s:

Lauridtz Raagd                                                                       2 Rdr 10 s.

Jsach Jelle                                                                                          6 Rdlr 21 s.

Gunder ibd:                                                                                        1 ½ Rdr 1 ort 5 s.

Olle Mandtzager                                                                                 6 ½ Rdlr 7 s

Suend ibd:                                                                                          8 ½ Rdlr 6 s.

Torr Vaastun                                                                                      1 Rdlr 8 s

Enchen Ordall                                                                                    2 Rdr 4 s

Trond Jordall                                                                                      1 ½ Rdlr 7 s.

Jsach Joerdall                                                                                     2 Rdlr  mindre 6 s.

Olle Joerdall                                                                                       2 Rdlr 9 s.

 

1674: 31b

 

………….. (dei 3 – 4 øverste linjene/skattytarane er uleseleg i originalen) …………….

.aar Hildall                                                                                          2 ort

Enchen Jbid:                                                                                       2 Rdlr  mindre 3 s

Hellie Grønsdall                                                                                  5 Rdlr 6 s.

Olle Jbid:                                                                                            2 ½ Rdlr 18 s

Suening Vetterhus                                                                               3 ort 15 s.

Olle Lotte                                                                                           1 Rdlr: 3 ort 8 s

Lars Heng                                                                                          3 Rdlr 3 s.

Dagfind Berig                                                                                     5 ½ Rdr 8 s:

Lars Tuedt                                                                                         1 Rdr 2 ½ mrk:

Einner Schaare                                                                       2 Rdr  mindre 6 s

Giermund Jbid:                                                                       2 ort 8 s.

Tolleef ibd:                                                                                         5 ort 1 s

Omund Jøssendall                                                                              2 ort

Simen Espeland                                                                                  2 ½ Rdlr 8 s.

Niels Waasuig                                                                                    1 Rdlr 28 s.

Siffuer Vindtertun                                                                               1 Rdlr

Arnne Løning                                                                                     2 ort 3. s.

Olle Selljstad                                                                                      2 ½ Rdlr  mindre 1 s

Niels med Aaen                                                                                  2 ½ Rdlr

Torchild Baarsen Strand   saugmester schat                                         1 Rdlr

Haldvor Reersen Tiundall   saugme[ster schat]                         1 ½ Rdlr

Stj!! (Stig) Vdj TorreKouen                                                               2 ½ Rdlr

Aff Røldal sogen

Biøren Hor  schat                                                                               2 ort

Enchen Østerhage                                                                              4 ½ Rdlr 1 ort 7 s

Andfind Semb                                                                                    1 ort 8 s

Leff Houge                                                                                         1 Rdlr

Eiloff Groue                                                                                        1 ½ ort

Joen Meehus                                                                                      2 mrk: 3 s.

Jacob Boedten                                                                                   2 mrk

Knud Grytørre                                                                        2 ort

Suening øfre Land                                                                              1 ½ Rdr

Mangnus Vallendall                                                                            2 ort

 

1674: 31b

 

….. …………..                                                                                 …………..

….. …………..                                                                                 …………..

Olle …………..                                                                                 2 ort

Knud(?) Prestegaard                                                                          2 ort

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne effterschreffne for dj ey Haffuer Villet førre Huis Wrderi\n/g fra dem Vdj schatterene er Vrderit  Nemblig,

Elling Staaen, Olle Opemb, Erich ibid:  Michel Bustatun, Erich Bache, Gunder Jbid:  Omund Prestegaard, Jsach Jelle, Olle Mandtzagger, Arnne Løning, Stig J TorreKouen, Olle Selliestad, Niels med Aaen   formendte effter dj haffuer Jndtet at bøde med, dj da maate straffes paa Kropen och frem schiche Vrderingen  da er der Jngen som herj moed siger andet end dj io er schyldig   da er saa dømbt at dj bør Vrderingen efftr befalling at frem schiche, eller och schaffe penge Jnden 3 Vuger, och dend som det Iche giør schall for Sin moedt Villighed bøde 1 mrk: søll  och dersom hand iche haffuer Raad der till  da der for at Lide Arbeide med sin Krop.

 

 

 

Anno 1674: dend 26: 8tober holdtis et almindelig høsteting paa Muchestad Vdj VllensVang Sogen  til steede Lensmand Haldor Kampestad, Haldsten Agge  Lauridtz Torgielsen ibid:  Lauridtz Omundsen ibid:  Maattis Qualnes, Tosten Blein, Olle Beruen, Jacob Vellurre, Olle Espe, Tommis Joestad, Jffuer HoffLand, Jffuer Reeseetter, och Asgudt Helleland, ofr Veerendis Ombudtzmanden Johan Frjmand, och fogden Hans Hansen

 

Huor da for os Vdj Retten frem Kom Lensmand Johanis i Vig af Joendall sogen AnLangende dend Sag som for Leeden Vorting Vaar steffndt Jmellom ha: (hanom) och for:ne Olle:  huilchet ting bogen Videre Vduissr  huor da Olle Loffde at Ville stille fogden til freedtz for dend paa steffndte sag. och iche er end nu scheed,

 

1674: 32b

 

…………………… (dei 2 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………….. ………………………. mødte iche ……………………………..  da efftersom hand ……….. forLeden Vorting at afSonne sagen och iche er scheed   da er saa dømbt at Olle bør at holde sin Løffte  och hans bøder er effter Louen 8: Ørtuger och 13 mrk: søll

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Euind Mouge for hand J fra gaar Sin merche som hand Hafr Vdgiffuet til Johanis Vdj Uig!! (Vig),  bleff til dømbt at bøde til May: Vdj breff brod, 4. mrk: søll, och holde sit Vdgiffne breff och gier,

och naar beuisses med fogdens Zeedell herj Retten huem hand haffuer set til formønder  gaaes der om huis Ret er,

 

Fogden haffuer Laadet stefne Sifuer Joensen Quitne aff Oede sogen for hand haffuer beganget Leyrmaall med sin Meedsødschinde baaren Naffnlig Hellga Knuds datr Achere aff Vllensuang sogen  Huilche fogden prottostered som følger och JndLagde schrifftlig som følger   Settis J Rette om bette: personner Jche bør at Lide effter Sl: Høy Lofflig J hue Komelse, Koning Freederich dend 3. naadigste Vdgiffne forordning, dat: Kiøbenhauen d: 24: Feber:Vaarj!! (februar) 1658. Nemblig til at aff Sonne och bøde effter dieris yderste formue, sambt der effter strax at Rømme Bergenhus stifft Saa Leedis at, hand dømmes til fische Leyerne J Noer Landene trej Ahrs tid, och hun til Stauanger Lehn Lige saa Lenge, Saa frembt dj iche bege {iche} Vill Lide paa Kropen  och om nogen denem her efftr husser eller heller!!, da at Veere samme straff Vnder giffuen

Herj moed at suaare mødte bege personner och beKiende gud beedere disueer, at gierningen er aldt for Wis scheed, och baad om at der maate

 

1674: 33

 

……………….. (dei 4 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………………. Len och der Ahrbeide Vdj tou Ahr ……………  och hun paa Vdtziere J Stauanger Lehn Vdj tou Ahr  och huis formue dj Kand bringe til Veye at Veere forbrudt, och Naar Sligt er scheed Nyder dj Vel efftr fororningens Jndhold,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Ziidtzelle Johanis datr for Leyer maall hun har beganget med Olle Tendenes, for mendte hun bør at straffes effter Ressen!! (Resessen) eller Lide paa Kropen,

da er dømbt at hun schall bøde 6: Rdlr eller Lide paa Kropen med Arbeide,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Knud och Euind Moge for dj faattis breff for ½ Løb 6: mrk smør och 1 ½ Løb saldt med bøgsell, huor da for os fremb Kom for:ne mend och sig høyligen beKlagede at dieris breffuer op brende da dieris gaard Aff gich, da Vandt Maatis Qualnes och Olle Beruen at det Vaar dieris Arfuelig Oedell efftr dieris forældere,

 

Fogden Hans Hansen Loed Jnd førre Restandtzen

Johanis HelleLand                                                                              6 Rdlr  mindre 1 s.

Aschudt HelleLand                                                                             1 ½ Rdlr 1 ort

Joen Jbiid:                                                                                          8 ½ Rdlr 6 s.

Suend Jbid:                                                                                        3 ½ Rdr  mindre 1 s.

Jffuer och Enchen Eydenes                                                                 7 ½ Rdr 3 s.

Olle Jbiid:                                                                                           3 Rdlr 4 s.

gl: Erich Loffthus                                                                                 6 Rdlr 1 s.

Vng Erich ibid:                                                                        11 Rdlr 1 ½ ort

Omund Jbid:                                                                                       13 Rdr 1 ort 2 s

Olle Frønes                                                                                        3 ½ Rdlr 18 s

Lars Sandstøe                                                                                    13 Rdlr 1 s.

Niels nedere Beruen                                                                           4 ½ Rdlr 1 ort

Olle Jbid:                                                                                            11 Rdlr 1 ort 3 s

 

1674: 33b

 

…… ……..                                                                                       ………….

(O)lle ……..                                                                                      ………….

Filljpus ibd:                                                                                         ………….

(Ri)choll ibid:                                                                                      ………….

Knud Jbiid:                                                                                         2 Rdlr  mindre .. s

Suend Trapetun                                                                                  3 Rdlr  mindre 7 s

Knud ibid:                                                                                          3 ½ Rdlr 6 s

Mogens nedere Sexe                                                                          4 Rdlr 1 ort 6 s

Hans Andersen Sexe                                                                          10. Rdlr  mindre 4 s,

Jffuer Hoffland                                                                        7 Rdlr  mindre 2 s.

Aschild ibid:                                                                                       2 ½ Rdlr 1 ort

Mattis Qualnes                                                                       6 ½ Rdlr 1 ort 3 s

Erich MeeLand                                                                                  6 Rdlr  mindre 11 s,

Enchen ibid:                                                                                        3 Rdlr 4 s,

Olle Needere Espe                                                                             6 Rdlr 6 s,

HEollie!! (Hellie?) ibid:                                                            2 Rdlr 9 s,

Enchen ibid:                                                                                        2 ½ Rdlr 6 s

Haldor BradtEspe                                                                              2 Rdlr 3 s,

Torgier ibid:                                                                                        1 Rdlr 1 ort 3 s

Joen Jbid:                                                                                           2 ½ Rdlr 1 ort 2 s

Sambson Frøsuig                                                                                2 ½ Rdlr 8 s,

Siffuer Frøsuig                                                                        2 ort

Knud Moge                                                                                       2 ½ Rdlr 8 s

Euind Jbid:                                                                                         4 Rdlr  mindre 6 s

Olle Mo\u/ge                                                                                      7 Rdlr 1 ort 16 s

Find Linduig                                                                                       1 ½ Rdlr 14 s

Erich Giertuedt                                                                       1 Rdlr 1 ort 8 s,

Tosten Blein                                                                                       9 Rdlr 22 s,

Jffuer Jbid:                                                                                          12 Rdlr  mindre 5 s

Lars Muchestad                                                                                 3 Rdlr 6 s,

Siffuer Muchestad                                                                              1 Rdlr 1 ort

Olle ibd:                                                                                             1 ½ Rdlr 13 s,

Johanis ibd                                                                                         2 Rdlr

Johanis yste Blein                                                                               3 ½ Rdlr 18 s,

Enchen ibiid:                                                                                       4 Rdlr 20 s,

 

1674: 34

 

…… ………                                                                                     …………

…… ………                                                                                     …………

Joha(nis) …….                                                                                  ………….

Peder Muchestad                                                                               5 Rdlr 17 s.

Enchen Questad                                                                                 4 ½ Rdlr 19 s,

Oed ibid:                                                                                            4 ½ Rdlr 4 s,

Niels stoer Nahe                                                                                1 ½ Rdlr 8 s.

Enchen Achere                                                                       4 Rdlr 18 s

Olle Achere                                                                                        2 Rdlr 8 s

Sallomon Achere                                                                                1 Rdlr 20 s,

Lauridtz Jbid:                                                                                      1 ½ Rdlr 6 s,

gl Lars Schalletuedt                                                                            2 Rdlr 1 ort

Vnge Lauridtz                                                                                     2 Rdlr 12 s,

Knud Rogde                                                                                      2 Rdlr 16 s

Suend ibid:                                                                                         2 ort 6 s

Niels ibd:                                                                                            1 {ort} Rdlr 1 ort 4 s

Kiettell ibid:                                                                                        1 Rdlr 3 s,

Siffr Rogdeberig                                                                                 2 ort 18 s

Enchen ibid:                                                                                        3 ort 3 s,

Lars Torgielsen Agge                                                                          1 ½ Rdlr 1 ort 9 s

Lars Omundtzen ibid:                                                                          4 Rdlr 7 s

Joen ibid:                                                                                            3 Rdlr 1 ½ ort

Enchen ibid:                                                                                        6 Rdlr

Peder Jndere Joestad                                                                         4 Rdlr 22 s,

Enchen                                                                                   2 ½ Rdlr  mindre 4 s,

Omund ytere Joestad                                                                          2 ½ Rdlr 7 s,

Olle Brambstuedt                                                                               2 Rdlr 8 s,

Olle Houstuedt                                                                       5 ½ Rdlr 4 s,

Suend Houstuedt                                                                                2 Rdlr 1 ½ ort 1 s

Lars Tors!! øffre Beruen                                                                     2 ort

Johanis Olsen Jbid:                                                                             2 ort

Størch Omundtzen ibd                                                            2 ort

Johanis Opedall  Oedelschat                                                               3 ½ mrk:

Knud mid Blein                                                                                  1 ort 10. s,

 

1674: 34b

 

 

 

(Anno 1674 dend .. …….. holdtis et almindeli høste ting for KiendtzerVig) …… (dei 3 – 4 øverste linje i originalen er forøvrig uleselege) .......................... ….er L(ensmand?) …. .…sager, Olle Olsen ……  Arnne Vienes  …… ……..  Ender Tuesmee, Gunder Suartuedt  …… …..  Torbiøren och Arne Trondnes, Niels Housse  T… Hus, Lauris Housse, och Ørians øfre Qualle,

 

Anders Bue Vaar steffndt for hand iche tilforen haffuer Laadet Lesse et sidt Oedels breff, bleff tilsagt at giffue 1. Rdlr:,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Asbiøren Vdtne for hand haffuer ey bref for ½. pund smør och tou tredde dell gied schind, och for mendte det Veere for brudt, bleff til sagt at giffue for sin faatig dom schyld, Vdj Breff brud 4 mrk: søl  och Jnden Neste ting at Laade giøre breff derpaa  saa frembt hand iche Vill Veere godtzet quit,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Olle Biugtuedt for at hand haffuer Laadet Jndførre Vdj Hans Jnd Leg for Leeden til Laug tinget det fogden Hans Hans: Haffuer op taget Hans Halue!! (halve) boe for Vden dom  mens aldenne effter en Registering, och Jche Ville Ansee Kongs dagen som J Sagen Vaar tagen

Huor til Olle suaarde, at hand haffde giffuet sagen Ret til Kiende for Procuratoren som schreff JndLeget  Nemblig Peder Maadtzen  at der Vaar dom til hiembtinget J Sagen och Hans halue!! (halve) boe Waar fra, hanom \dømbt/ før Kongs dagen bleff schreffuen, och det hand haffuer schreffuet Videre J JndLeget Ville Olle Jndt!! (intet) suaare till   beroer til Videre stefne maall,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne schaferen Lars Ystenes for dj ey haffuer schaffet et bref i Vluig Anlangende Vdschriffuelsen i somer  och er forsømbt   beroer til Videre

 

1674: 35

 

 

…………… (dei 5 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………………….

 

Effterschreffne haffde fogden Laadet steffne for dj ey efftr befalling Ville schaffe dieris Vrdering til Fogde gaarden  mens moedtuillig forholder, som følger,    Jffuer Tuedt, Jacob Ludterem  gl: Michell Ludterem, Tosten Lodte, Seuadt Diønne, Jffuer Diøne,  fogden formendte at dj bør at føre Vrderingen til byen Jnden 14 dage  saa frembt dj Lenger Vil beside gaardenne, efftr som dj Resterer med schaten aff forige saa Vell Neeruerende Ahringer, och endelig begierte her paa en endelig dom

da er saa dømbt denne gang at dj schal Veere til forpligtet at frembschiche Vrderingen Jnden 3 ugr  eller Leuer!! (leverer?) der for Reede penger, eller bøde 1 mrk søll, eller Lide straff paa Kropen om dj iche haffr Raad at betalle med,

 

Ombudtzmanden giorde Regen schab med effterschr:nr om huis dj er hanom schyldig,

Lars Amundtzen  husmand, Anders Jnstenes, Houor Jbid:  Jffuer Diønne, Seuadt ibid:  Jacob Hus, Olle Sanduigen  Olle Biugtuedt paa sin egen och sin egen och faders Vegne, 10 Rdlr 1 ort   Jffuer Tuedt, Olle Røen, Hermand schoemager  Enchen Haastaabe, Lars Ystenes, Arnne Oudenes, Ørians Langeseetter,  Alle mødte och beKiende schylden   bleff til dømbt at betalle Jnden 14 dage eller Lide namb och Vrdering effter Louen

 

Niels Erichsen Vrimb haffuer Laadet steffne Hans Jacobsen Ludteremb for nogen schieldtz ord hand schall haffue hannom til Lagt Vngefer 2 ahr Leeden østen fieldtz, huor om at Vidne Vaar steffndt Ørians øfre Qualle och Jacob Knudtzen som dieris ord hørt haffuer, dersammestedtz schielderiet scheede, aff dj hoes uerende dend tid,  Da for det første frem Komb Ørians, och Ved æd Vandt,

 

1674: 35b

 

………….. (dei 3 – 4 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………………. ……. tunge tiuf och en ..gV.jcher(?),

(Och?) frem Kom Houor {Vrimb} \Jnstenes/  beKiende at Niels schall haffue sagt at dj brigseller mig for gielde,

Hans bleff forre Lagt at beuisse sin schielderj til Neste ting eller der for at lide och Vndgielde effter Louen

och Jmedellertid Haffuer Hans at steffne Niels til sit Veerne ting for huis hand Kand haffue hanom til at talle,

 

Jffuer Tuedt haffuer Laadet steffne Asbiøren Vdtne for 2 Rdlr Hand er hanom schyldig paa en Hest, bleff til dømbt at betalle, eller Lide Namb och Vrdering effter Louen

 

Fogden Hans Hansen Loed Jndførre Reestandtzen Huad en huer blef schyldig Som dj giorde af Regning med huer andere her for Reten om

Endere Tueesme                                                                                 6 ½ Rdlr  mindre 5 s

Olle Hus                                                                                             5 Rdlr 1 ort 9 s

Tomis Hus                                                                                          1 Rdlr 18 s

Grabriell Ystenes                                                                                3 Rdlr 1 ort 1 s

Enchen Ystenes                                                                                  1 ½ Rdlr 13 s

Arnne Oudenes                                                                                  2 ½ Rdlr 14 s,

Magn\u/s Røtten                                                                                 3 ½ Rdlr,

Houor Jnstenes                                                                                   5 Rdlr 12 s,

Michell Jbiid:                                                                                      1 ½ Rdlr 16 s,

Lars Larsen ibiid:                                                                                17 ½ Rdlr 16 s,

Hald Jbid:                                                                                           2 ort 8 s

Anders ibid:                                                                                        1 ½ Rdlr 20 s,

Erich Vrimb                                                                                        1 ½ Rdlr 18 s

Enchen Jbiid:                                                                                      3 Rdlr

Herborig ibd:                                                                                      2 Rdlr 1 ort

Baar Tuedt                                                                                         3 ½ ort

Jffuer Tuedt                                                                                        10 Rdlr 21 s

Vnge Michel Ludterem                                                           15 Rdlr 18 s

gl: Michell ibd:                                                                        10 Rdlr

 

1674: 36

 

……………. (dei 5 øverste linjene/skattytarane er uleselege i originalen) ……………………

Ørians Langesetter                                                                              4 ½ Rdlr

Gulich ibid:                                                                                         2 Rdlr 8 s

Sølfast Meeland                                                                                 1 ½ Rdlr 4 s,

{Ørians} Ar\n/ne Trundnes                                                                 7. Rdlr 8 s

Engebret Reeseetter                                                                           1 ½ Rdlr,

Olle Jbd:                                                                                            3 ort 8 s,

Olle Røen                                                                                           7 Rdlr 3 ort 9 s,

Joen Vdtne                                                                                         1 ½ Rdlr 6 s

Oed ibd:                                                                                             1 ½ Rdr 1 ort 3 s

Siffr ibd:                                                                                             3. Rdlr 3 s.

Gutorum ibiid:                                                                         3 Rdlr 19 s,

Asbiøren ibd:                                                                                      4 Rdlr 14 s,

Trond Suaartuet                                                                                 1 ½ Rdlr

Gunder ibid:                                                                                       1 Rdlr 11 s,

Jacob Lodte                                                                                       1 ½ Rdlr 16 s

Tosten Lotte                                                                                       11 Rdlr 6 s,

Erich ibid:                                                                                           1 ½ Rdlr 11 s,

Kield ibiid:                                                                                          3 Rdlr 1 ort

Siffuer Suendtzen ibd:                                                             1 ½ Rdlr  mindre 3 s

Siffr Torgiersen ibid:                                                                           1 ½ Rdlr 10 s

Sirj ibid:                                                                                             2 ½ Rdlr

Oed Alsager                                                                                       1 ½ Rdlr 1 ort,

Lauridtz Øluersen ibid:                                                            5 ½ Rdlr 4 s,

Olle ytere Alsager                                                                               1 ½ Rdlr 10 s,

Lars Jndere Qualuig                                                                            1 ½ Rdlr 10 s

Erich ytere Qualuig                                                                             3 ½ Rdlr  mindre 8 s,

Olle Kiepse                                                                                        1 Rdlr 10 s,

Agustinus Nøstuig                                                                               ½ Rdlr 4 s,

Christopher Haastaabe                                                           ½ Rdlr  mindre 4 s,

Enchen ibid:                                                                                        1 ½ Rdlr  mindre 4 s

Peder Nøsflodt                                                                                   3 ort 7 s

Enchen ibd:                                                                                        3 ort 7 s

Johanis Tiuffloe                                                                                   2 Rdlr 2 ½ mrk:

Erich Jbiid:                                                                                         2 Rdlr

Christopher ytere Diønne                                                                    1 Rdlr 1 ½ ort

Seuat ibid:                                                                                          5 ½ Rdlr 1 ort 6 s:

Jffuer Mittun                                                                                       12. Rdlr 1 ½ ort 6 s,

Suend ibd:                                                                                          13 ½ Rdlr  mindre 2 s,

 

1674: 36b

 

 

 

(Anno 1674 dend .. …… holdtis et almindelig høste ting paa ……….. for Østensøe schibrede, med Lensmand Johanis ….)   … (dei 4 øverste linjene i origianlen er i grunnen uleselege) ….  ……… ……es, Tosten Nesthus, Hagen SandVen  Michel Nesthus, och Giermund BiercheLand, offr Veere[ndis] Ombudtzmanden Johan Frjmand och fogden Hans Hansen

 

Fogden haffuer Laadet steffne Lars Torpe  er steffndt paa sin och Sin med sødschindes Vegne for dj eye!! (ey) haffuer breff for 1. Spd Smør och 1 Løb saldtz Landsch: for Vden bøxell  Legende Vdj Torppe i Østesøe!! (Østensøe) Søe!! schibred, da befindis det aff Almuens Vindis biørd at det haffuer fuldt for:ne Laars och Hans Sødschinde Vdj treedie Arff  som er med breff at beuisse, der for bør det denem at følge  huor effter, begiertes et tingsVinde,

 

Fogden Hans Hansen haffuer Laadet steffne Olle och Elling Scheye for Slagsmaall och bloduid paa Olle ofr Axnes,

Her om at Vidne Vaar steffndt, Tolleff, Knud och Laridtz (Lauridtz) Stenne, da mødte prouen och aff dieris Vindisbiørd erfaares at dj er bege Lige schyldige J Slags mallet   der for schall dj bøde huer 2: Rdlr:  effter som det hel grofft,

 

Fogden haffuer Laadet steffne Joen Fixen for hand moedtuilliger for holder Vrdering J moed Loulig domme  da er forre Lagt til Neste ting at forre schaffe Vrdering  eller steffne paa domene  saa frembt der iche scheer stør straff,

 

Olle Christohpersen TeigLand af Sundhor Lehn hafr Laadet steffne Erich Stenne for 1 Rdlr hand haffuer Landt!! (lånt) hans Konne, for Nogle ahr.  blef for enid,

Noch haffuer Olle steffndt Tosten Axnes for Nogen Løn for 27 ahr Leeden  bleff frj dømbt

 

Gabriel Ystenes haffuer Laadet steffne sin Veer moeder for et nød som er aff død Siden schiffted stoed, da er dømbt at Enchen schal tage sin part der aff, och broderen saa Velsom søsteren effter Arff tallet,

 

1674: 37

 

 

…………… (dei 4 øverste linjene i originalen er uleselege) ………………………………. sto….. …. forschreffne goedtz ………… TiufLoe Vdj KiendtzerVig sogen ……………….  suaarede Ja, at haffue giordt dett och brød trej Kister J husset och Vdstall!! (utstal), 1 Sølschee  1 Rdlr   Vdj penge 5 Rdlr 28 s:  Noch en Agnes dje!! (Agnes dei) med 1 Søl Kiede for 4 Rdlr,  Jtem et par Spender aff Søl  Vngefer 1 ½ Rdlr,  1 søl Ring for 2. mrk:   End och en graa Veidmels Koffte for 4. mrk:   1 Leeridtz schiorte  2. mrk:   et paar schou  2 ½ mrk:   et par Lester  6. s:   1 gra Kalus  1 ort,  Noch <en> {et} skiortte for 3. mrk:   1 fereringsbaad!! (færingsbåt)  1 Rdlr   2 Smaa Leridtz tørKleer, 1 Øx  16 s:  beløber sig J penger Anslagen  \15. Rdlr 2 ort 14 s,/  1 Liden Kniff  16 s.

Videre bleff for:ne Anders til Spurdt om hand haffuer stolen Noget tilforen  Huortil hand Suaarde Ney  gandsche Jndtet,

End nu bleff hanom til Spurdt Huorlenge det er siden hand Reiste fra Jembte Land  Huor hand da gaff til gien suaar at det er tou Ahr siden, och hand sa maatte Reisse derj fra for hand slog en dreng J hiell med en Lysse stage, Wdj for:ne Jembte Land, och samme drengs Naffn \Vaar/ Erich Hansen

och {bleff} for det siste bleff ha: (hanom) end nu fligstig til Spurdt, om hand Widere haffde giort  hand det nu Ville {det} frillige!! (frivillig) til Kiende <giffue>  paa det at meester manden Jche schulle {Sel} for hørre det hoes hanom Ved pinsell  der til suarde hand at hand aldrig hafde giort andet \ondt/ end som forschreffuet staar,

 

Lauridtz Johansen Erdall Kom herfor Retten och til Spurde sin steffader Jffuer Jsachsen

 

1674: 37b

 

………………. (dei 3 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………………. …………………… huis Ret der …. ….. til ald hans egen Oedell.

Huor da frem Kom, Jffuers Søster sønner och Søster dødtere  først, Johanis Lars: Heridtztuet  Laars Larsen Oudestad, Peder Asbiørensen Oudestad paa sin Konne Rangna Lars datr: [Vegne]  Arnne Jacobsen Schudtleberig paa Sin Konne Sevor Lars datters Vegne, och beKiende at Lauridtz Johansen haffuer for nøyed och betaldt en huer aff denem for huis Arffue part dj Kunde til falde effter for:ne Jffuer  med Naffn det er eller Neffnis Kand, baade J Løst och faste goedtz, saa dj aldrig Ville Kreffue 1 s: Verd effter hans død J Nogen maader  mens for:ne Lauridtz det at nyde effter dj hand Erbyder sig at Ville Vnder holde Jffuer Sin Liffstid, och Arffuingeren der for gandsche frj at Veere,

och gaff her for en Fuld Kommen aff Kald her for Retten med hander baa\n/d at dj er Venner och Vel for Ligte,  her paa begierte Lauridtz et tings Vinde,

 

Fogden Hans Hansen Loed Jnd førre Restandtzen som følger

Lars Heridtztuedt                                                                                2 Rdlr 2 ½ mrk:

Johanis Jbid:                                                                                       2 Rdlr 8 s

Hafftor Vangdall                                                                                 4 Rdlr 25 s,

Hellie ibd:                                                                                           1 Rdlr 16 s

Tosten Axnes                                                                                     6 Rdlr 1 ort 15 s

Laars Jbid:                                                                                         6 Rdlr 1 ort 15 s,

Omund ibid:                                                                                       3 ½ Rdlr 8 s,

Endere ibid:                                                                                        2 ½ Rdlr 11 s,

Jffuer ibid:                                                                                          3 ½ Rdlr 1 ort 8 s,

Bessie FundeLand                                                                              2 Rdlr 1 ort 11 s

Jørgen BiercheLand                                                                            1 ½ Rdlr 1 ort

Jffuer Tuedt                                                                                        1 ½ Rdlr 1 ½ ort

 

1674: 38

 

………………… (3ei 3 øverste linjene/skattytarane i originalen er uleselege) ……………..

Olle Kallestad                                                                                    4 Rdlr 12 s.

Hagen Sanduen                                                                                  9 Rdlr 7 s

Laars Sanduen                                                                        3 Rdlr 10 s,

Siffuer Sanduen                                                                                  4 Rdlr  mindre 2 s:

Siffuer Moe                                                                                        4 mrk:

Olle Larsen Moe                                                                                2 Rdlr  mindre 8 s

Hans Moe                                                                                          4 mrk:

Olle Hagtorsen ibid:                                                                            7 mrk:

Arne Reistuedt                                                                        2 ½ Rdlr 8 s

Giermund Bierche                                                                               1 Rdlr 3 ort

Jørgen Jbiid:                                                                                       1 ½ Rdlr 8 s

Gulich ibiid:                                                                                        2 Rdlr 1 mrk:

Asbiøren NeetteLand                                                                         7 ½ Rdlr 1 s

Erich Stenne                                                                                       6 ½ Rdlr 1 ort,

Lars ibiid:                                                                                           3 ort 8 s,

Tolleff ibid:                                                                                         3 ort 8 s

Enchen Jorne Jbid:                                                                              2 ½ Rdlr 20 s,

Elling Liie                                                                                           3 ½ Rdlr 5. s

Elling Scheye                                                                                      1 Rdlr 1 ort

Hendrich ibiid:                                                                        1 Rdlr

Niels ibiid:                                                                                          2 Rdlr 6 s:

Lars RøsseLand                                                                                 1 Rdlr

Michell Ahrhus                                                                       1 Rdlr

Olle Arhus                                                                                          4 mrk

Torbiøren Meehus                                                                              1 Rdlr 1 ort 6 s.

Michell Nesthus                                                                                  2 Rdlr 1 ort 4 s

Tosten ibid:                                                                                        2 ort

Lars Schudtleberig                                                                              4 mrk:

Olle NøstHage                                                                       2 mrk:

Suend Noeremb                                                                                 1 ½ Rdlr 1 ort 1 s

Olle Noerimb                                                                                     3 ort

Johanis ibid:                                                                                        2 Rdlr  mindre 7 s.

Jacob ibd:                                                                                          4. mrk

Lars Tolle                                                                                           3 Rdlr 4 s.

 

1674: 38b

 

……. …………                                                                                1 ½ …. ……..

……. ibd:                                                                                          6 Rdlr 1 ½ ort

..le ..elliese. ..te…                                                                               2 Rdlr 6 s:

…te Schallemb                                                                                   7 Rdlr  mindre . s

Joen Jbid:                                                                                           1 ½ Rdlr

Berie Valland                                                                                     1 Rdlr 1 ort 1 s

Erich Jbid:                                                                                          3 ½ Rdlr 9 s.

Enchen Berite ibid:                                                                              2 ½ Rdlr 4 s

Christohper ibid:                                                                                 1 ½ Rdlr 20 s,

Ellj Nees                                                                                            3 ½ mrk:

Siffuer ibd:                                                                                          2 Rdlr  mindre 2 s

Arnne Tiussaas                                                                       ½ Rdlr 19 s

Tosten J Vig                                                                                       2 Rdlr 1 ort

Ondestue!! (Onde Stue) (ein kvinne)                                                   2 ort 12 s

Brigt Østensøe                                                                        4 Rdlr 19 s,

Jffuer ibid:                                                                                          1 Rdlr

Lars Jbid:                                                                                           5 mrk

Brynild Soeldal                                                                       2 ort 18 s.

Lars Jbid:                                                                                           2 ort 18 s,

Mogens ibid:                                                                                       1 Rdlr

Enchen Hoffland                                                                                 1 ½ Rdlr 1 ort

Lars Torpe                                                                                         2 ½ Rdlr  mindre 2 s,

Andbiøren                                                                                          1 ½ Rdlr 1 ½ ort

Jngebore Løbsse                                                                                ½ Rdlr 2 s,

Niels Jbd:                                                                                           3 Rdlr 18 s,

Joen Jbid:                                                                                           2 ½ Rdlr 2 s,

Arrne Berie                                                                                        2 ½ Rdlr 1 ort 5 s

Enchen Melstuedt                                                                               1 ½. Rdlr 8 s

Lars Jbd:                                                                                            2 Rdlr  mindre 8 s

Hellie Røchen                                                                                     1 ½ Rdlr

Bessie                                                                                                2 ½ Rdlr 1 ort 5 s

Michell Frostad                                                                                  3 ort

Siffuer ibd:                                                                                          3 ort 8 s,

Tosten Schorre                                                                                   1 ½ Rdlr 22. s.

 

1674: 39

 

………………. (dei 4 øverste linjene/skattytarane i originalen er uleselege) ……………

Peder Kløuen                                                                                     . …. . ort

Hans Kløue                                                                                        1 ½ Rdlr 1 ort 6 s

Lars Telstøe                                                                                       1 Rdlr  mindre 1 s.

Omund ibd:                                                                                        1 ½ Rdlr 1 ort 5 s

Torre Jbd:                                                                                          1 Rdlr 1 ½. ort

Olle Jbd:                                                                                            1 ½ Rdlr 1 ½ ort

Joen Jbid:                                                                                           6 ½ Rdlr 23 s

Arnne Bierche                                                                                    9 Rdlr  mindre 4 s.

Johanis Jbid:                                                                                       3 Rdlr 8 s.

Erich Stenstøe                                                                                    2 ½ Rdlr 1 ort

Laars ytere Aaluig                                                                              4 Rdlr 1 ort 5 s,

Siffuer Jbid:                                                                                        2 Rdlr 1 ort

Jffuer Jelle                                                                                          3 ort 15 s.

Hans Fosse                                                                                        1 ½ Rdlr 1 ½ ort 2 s.

Hafftor Jndere Aluig                                                                           4. mrk:

Siffuer ibid:                                                                                         2 ort

Trond Tuedten                                                                        1 Rdlr  mindre 3 s,

Niels Biutuedt                                                                                     2 ort

 

Noch Kom for os Vdj Retten Lauridtz Johansen Erdall aff Eyfior, och forre gaff Vdj Lauridtz Trondsen Tuedtz Søn Trond ibid: Neeruerelse, Huor schiell och schiffte er Jmellum for:ne Tuedt  som Lars paa boer  och Jndere AlVig, efftersom Lauridtz herom til foren haffuer steffndt for:ne Lauridtz, och det Vdj effter følgende maade, da begøndis bytet Jmellom for:ne Jorder først Ved Siøen J !!tiste bergillen!! (Tistebergillen/-geilen)  der fra och op J Trollhoug, och \saa/ effter hammerene och J Blighammere  som er Offuen for Suenutten  och Saa Vd offuer fieldet,

der for Vden Angaff Lauridtz Johansen Huor Ret schiell och schieffte er Jmellom bege tuner Jndere Aluig  och det Vdj effterfølgende maade, begøndes J bytes olderen  der fra J Kassenutten fra Melchstøl stemmen J Baar Linden  derj fra J Gillefielden Kaldis Seiglet Vdj Schreedtzfosbechen  Som gaa!! (gaar) Ligefra Siøen och op i feldet!! (fieldet) J høyste nuten J stoer Eluen och der fra bøen och Lige effter Vaasfaldet, J fra march stennen som staar paa Scharuen  der fra i dend anden sten som staar Jnden for Tøruedallen!! (Torvedalen) och saa Lig op J fieldet, dete begiertes beschrefuen

 

1674: 39b

 

 

 

(Anno 1674 dend .. …… holdtis et) ……………………………………...… …dj ………… … med Lysse Closters Almue  til steede Lensmand Erich Vrim, Johanis RolfSen  Jacob Vellure, Simen och Siffuer Ringøe, Suend Opedall, Arnne HelleLand, Torre Sexse, Jacob Luteren J Joen LangeSeetters Sted, och Michel Opedall,  aff Lennens bønder mødte, Tommis Joestad, Olle Mouge, Lars Omundsen Age,

offuer Werendis Lysse Closters forvaldter Niels Raasmusen

 

Som til J dag fremb Kalde effter en slodtz steffning dat: d: 30. martj 1674.  som J ting bogen er Jndført, tilforen Anlangende, dend sag om Olle Frønes Hand schall haffue schieldt endell aff Oede sogens Almue,

Huor da paa dieris Vegne mødte Joen Quitne och Jørgen Degernes Vdj fuldmagt, til at anhørre Huad som bleff herj for abscheediget her for Reten effter for:ne Windisbiørd

Olle Frøenes mødte herj Retten och forre gaff at Baar Tuedt  som Vaar med hanom dend tid til byen  at hand sagde det Olle Jche Vndtogh Nogen mend Vdj Oede sogen  och sagde sig End nu at hand mendte det Michell SølfastSen Kunde proue Noget her om  men huad det er, Viste hand iche,

Olle blef til Spurdt, om Hand end nu Ville beede dj tuende mend paa Almuens Vegne, at dj Wille til giffue om hand det end haffde giort  huor til hand suarde, iche Ville giørre det før det bliffuer Louligen be\ui/st hanom offuer,

Niels Raasmusen formendte endeligen at her bør at schee domb Vdj sagen

da paa det Siste begierte Olle Frønes at dj tuende mend Ville til giffue hanom for:ne schielderj efftr Som dj er Vdschichede Vdj fuldmagt paa dieris Vegne, Huor til dj Suaarde Ja, bad at hand Ville giffue denem det schrifftlig, och betalle Kost och tering  huilchet hand Loued, och sagde iche at Vide andet med Almuen end det som erligt er,

 

1674: 40

 

……. (dei 3 øverste linjene i originalen er uleselege. Truleg siste del av ovannemnde sak) ….

 

Hans ……… førde herj R(etten effter)schreffne prou som følger  ..ffr Niels …………………

da fremb Kom Houor Jnstenes och ved æd Vandt at hand hørde for Nogle ahr siden at Niels Erichsen Sagde  dj ertter mig for gielde fremb Vdj tun,  huem er det  suarde Houorm, da sagde Niels  det er, gielde fremb J tun, Jngelef fremb J tun,  Siden fremb Kom Jngebor Johans datr: och beKiende Vsteffndt, at hun haffuer hørt dete først aff Vnge Johanis Opedall i !!muche gard!! (Muchegard?), at \Hand sagde/  ieg giorde gallen dend gielde, huem er det, det er grand piige din Jngelef  da suarde Hun  det schall du haffue diefuelle for,  Omund Nielsen Vrimb beKiendte  och Vsteffndt  at hand haffuer hørdt aff hans faader och broder at baade Erich Vrimb och hans Søn sagde til hanom at dj {baad ha: at hand} iche Wille Klage dem om det dj haffuer for Snached dem at dj Kallede Jngeleff for en gield suie terpe,  da Kand Vj iche aff Vindisbiørden agte at Niels Kand Liide Noget her for  mens frj Kiendt Jndtil beedere Vindisbiørd føris,

Vnge Johanis Opedall sagde herfor Reten at Niels Sagde til hanom i sommer at det er en dyre Knudte (Kundte?) Jngeleff Østensdaatter, det begierte Niels Raasmusen at Jnd førris,

 

Erich Vrimb Haffuer Laadet steffne Trond Johansen for at hand schall haffue sagt for en Østmand at dend hest Niels Vrimb seldte der øster haffde faldt Vd for fieldet och slagt!! (slaget) Røgen Sønder J Sig, och det befindis Løgen  derfor bør hand dj 11 ½ Rdlr Jgien at op reisse Erich,

 

Poell Sten Kom Vdj Reten paa Frjmandtz Wegne  som har Jnd steffndt Omund Vrimb for 9 mrk: 12 s:  det beKiende hand for Retten   bleff til dømbt at betalle Jnden 14 dage eller Lide namb och Vrdering effter Louen

 

1674: 40b

 

 

………. (Ny sak. Men 3-4 av dei øverste linjene i originalen er uleseleg) …………………. (Oed?)els goedtz  Siger Sig at til hørre Vdj ….nes, och dj Sell er eyende det,

da er dømbt at Michell bør betalle pengene till bage Jgien saa Lenge breuen!! (brevet/brevene) staar Ved magt,

 

 

 

Anno 1674 dend 16: Decembr: holdtis et Restandtz ting paa Mandtzager Vdj Oede, tilsteede Lensmand Laars Joerdall och Joen \Quitene/ och Jørgen Degernes, Gunder Asse, Lars Tuedt, Trond Jordall, \och/ Simen Espeland

 

Huor da for os J Rete Kom Hæderlig och Vellerde mand Hr: Henderich Tobiæsen  sogene prest till KiendtzerVig Sogen, och J Rette Lagde dend gunstig øffrig hedtz steffning, dat: Bergen d: dend!! 4 Nouembr. 74:  Jndhollende at haffue Steffndt Ormb Tochimb och Johanis Vig for bøxesellen!! (bøxelen) aff Hal!! (halve) Mandtzaager  Som dj denem til holder:  Huilchet Hand formen at Vere Veret!!  Huor om hand sin schrifftlig Jnd Leg J Rete Lagde: {hans Jnd Leg} dat: 15: Decembr: 74:  Huilche dend J Sig Sell VdVisser:

der nest JndLagdes en anden Jnd Legh och tuende Jorde bøger: d: 41:

bergieris!! (begieris) effter Sinne breffue domb som nu J Rete Lagde er som for Suarligt er,

Ormb Tochimbs breffue bleff och J Reete Lagde  saa Vell som Johanises  Huilchet schall J domen Jndføris,  och der effter er saa dømbt,

 

1674: 41

 

..……… (dei 4 øverste linjene i originalen er uleselege) ………………………………….. dog breffuen …. Siden saa J…………. som følger, For det første Ormbs breffue …………

1.  Jens Sørensen  Sorenschriffr offuer Haranger   Knud Fremb  Lensmand,  Jens Joerdall, Omund Etterm!! (Etterem)  Laug Retis mend i Oede schibr:  giør alle Vitterligt at Anno 1645. dend 12 Aprill Vaare Vj effter Loulig til Nefnelse med huer andere til steede paa Tochim i same schibered. offuer et Venligt och Vrøgeligt Oedels schiffte effter Sl: Affgangne Sambson Ormbsen  Som er eldste broder, och Sin med Sødschind, huor da Ormb tilfaldt paa sin part J Arff effter Sin Sl: faader J Mandtzaager ½ Løb Smør  med Videre Same breff Jndholder,

2.  End nu JndLagdes et Kiøbe bref Som Gunder Frostad Vdj Vluig haffuer Vdsteed  dat: 1665: d: 3. 8tobr:  Jndhollende at haffue Seldt til Ormb 9. \mrk/ smør  1 faarsch:

3.  Jllige maade hafuer Ormb beKomet af sin med Arffuinger J bette: gaard 9 mrk smør  1 faar sch:  som Vdj ting bogen 1666 d: 28: martj findis Jnd ført,

4.  End nu haffuer Ormb faaet aff Johanis i Vig 5. mrk smør

5.  For det siste  en for Ligelse, Jmellom Sl: Hr: Peder Rasmusen och Ormb Tochimb

6.  dog Jnd Lagdes et gl: Vd Copiet breff paa Vforseigelt papier  Jndhollende at der schulle Veere tuende tun paa Mandtzager,

Hernest blef Johanis i Vig Sin breff Registeret

1.  et bref af fogden Hans Hansen Vdsteed  at haffue Seldt i Mandtzager 1 Spd: smør och et faar schind,

2.  Noch et breff aff Hans øffre Qualle paa et Spd: Smør och ½ buchschind  d: 16. Agustj 1665,

3.  end nu beKomet af fogden Hans Hansen 1 Spd: Smør och ½ Giedschind

4.  och faaet af Torre Hagestad 1 pd smør  ½ buchsch:

alle for:ne Orm och Johanises breffue er iche Jndført bøxell Vdj Ringste maade,

 

1674: 41b

 

 

 

(Anno 1674 dend .. ….. holdtis et) ………… (dei 3 øverste linjene forøvrig uleselege) ……  til steede Lens(mand) ….. ………. Vdj …………  …st Hus, Tosten Jbiid:  Jsach øfre Axnes  Hagen Sanduen, Hans Moe, Lars Tolle, Erich i Vig  Lars Torpe, Lars øfre Vig, Giermund BiercheLand, Tollef Stenne, och Hendrich Scheye.  ofuer Verendis Fogden Hans Hansen

 

Som til J dag her Vdj Retten Kaldet en person Nafnlig Anders Pedersen for medelst!!, for meedelst et draab Som Sel beKiende at haffue giort, i JembtLand, som nu er Vnder dend Suensche Cron  och dersamme steedtz at Veere fød, Sambt det tiufuerj hand for Leeden paa Tiufloe haffuer begangen  Huor om tilforen paa Tiusaas nu paa Seniste høste ting  Som Vaar d: 3: Nouember Sist af Vigte  J ting bogen derom er Jnd førdt,

Fogden Hans Hansen Saatte Vdj Rette om iche hand bør at dømmis til Bremerhollm  dog hand haffde taldt med Voris gunstig Hr: Can:ler och Hr: assistendtz Raad Hr: Laugmand, J Bergen  om hand iche Kunde dømis til Vestindien  huilche dj goede herrer haffde Sambtøgt,

Och end nu her for Retten bleff tidt bette: Anders Pedersen til Spurdt om hand Vilde beKiende Noget Videre, Huor til Hand suarde och gandsche negtet som til foren, Jndtet Videre at haffue for Seet sig, Jnd!! (End) for Jndført er, Fogden escheede endelig dom

Da er saa Leedis for Reten dømbt och aff sagt at effter som gedagte Anders Pedersen Sell beKiender at haffue begaaet J Jembte Land  som Leger Vnder Suerigs Cron  et draab, och Jngen

 

1674: 42

 

…………… (dei 3 øverste linjene i originalen er uleselege) ……………………………….. effter han s.. ……… Kiendelse … for Retten er scheed, och for indførdte tiuf Koster …. hoes Ha: (Hanom) er befunden  bør hand denne gang, at slaaes Vdj Jeren och til Bremmerholm Vdj Kiøbenhaffn Forschiches, och der at Ahrbeyde Sin Liffs tid, Vden saa er, at effter dend Høyædelle Hr: Cancel:  Sambt Velædelle Hr: assistendtz Raad, dieris goede Raad føring, at hand med det schib Legende J Buchen til Vestindien  som for schreffuet stor!! (staar)  forschaffes, och huis det scheer, da bør hand och der at Arbeide Vdj May: tienist Sin Liffs tid, och dersom hand nogen tid herj Bergenhus stigt Laader sig finde  om sig saa Kunde hende, da at til tallis och straffes paa Liffuet,

at saa er dømbt Vidner ieg                                                                  Christen Nilsen Reff

 

1674: 42b

 

 

 

J denne Protocoll, huorudj findis Tresinds (Toesinds?) tiuffue oc tou Numererede, igiennem dragne, oc forseiglede blader (boka inneheld 42 blad), haffuer Sorenschriffueren offuer Haranger oc Lyse Closter Lehne  Christen Nielsen Reff  rigtigen at schriffue alt huis dette aar for Loug oc Rett passerer, hans bestilling Vedkommende, som hand agter at ansuare.

Actum Bergenhus d: 9. Febr: 1674.