Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Hardanger Sparebank og Statsarkivet i Bergen

 

 

Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster

Tingbok I.A.c. 4

1667


1667: 1

Anno 1667. dend 16 Aprill, Holdtis Reetter ting paa Yttere Aaluig Vdj Østensøe schi. Anlangende Noget Oedels Goedtz, eftter Hr: staedtholders steffning dat: 1666 dend, 16. Aprill  Offuerverendis Fogden Hansen  Lensmand Biørne Røchen  Viching Sten/n/e, Erich Stene, Olle Ahrhus, Holgier Tiusas!! (Tiusaas), Tosten i Vig, Lauridtz Tuedt, Erich i Vig, Haggen Sanduen  Giermund Biercheland, Erich Stenstøe, och Omund Fixen  alle ædsorne mend i Østensøe schibr

da fremblagdes før steffningen et beseglet Kiøbe breff, huor aff Kand sees, Rasmus Lauridtzen paa sin quindis Vegne var oedel beretiget  Noch fremlagdes en fremblagde en Laugmandtz dom dat: 1619:

End nu en en!! sex mandtz dom Vrderings!! (Vurderings) goedtz angaaende En 12 mandtz dom 1622 dend 8 Aprill, til sagens oplysning et mit misue, Rasmus Lauridtzen tilschreffuen, Sl: Hr: Laugmandtz beslutelse, Contrgt!! (Contragt) aff Agustinus Olsen wdsteed,

Noch Legges i Reete en forKlaring  en etLeeget, Et mesiue, Knud Houge och Berdt Jensens Indlegh, En Contragt Jmellum Sl: Engel Jensen och hans med Jndterserede,

Aschild Tofttenesis fuldmagt,

Sl: (Salig) det Kiøsters (sjå s. 11b, der nemnd detLeff Koster) Kiøbebreff aff Hans Versøster, Vdgiff paa Noget aff dete Goedtz, da eftter disse breffues Jndlegelse, och steffnings formelding befindis en aff medArffuingeren (--rne?) vaar Vsteffndt, mendte Hr:!! for (her for?) at steffningen Jche burde ved magt at bliffue,  Hertill at suaare Mødte Hr: Clauses fuldmegtig som forschreffuet staar, doeg er begge parterne saa Leedis om dagen som dom schall falde Vdj denne sag forenid, at dj Ville sell!! (selv) møde bege parter 3 Jullj, først Kommende her paa steeden  och huilchen part som Vde bliffuer  da gaar der dog dom herj,

1667: 1b

huilchet Hr: Clausis med Arffuinger da en for alle och for en at suaare till dene sag, som fuldmegtige Jørgen Jørgen!! (Jørgensen?) Loffuer her for Reeten  som och dj andere  Olle Madtzen, Aschild Arnnesen och vedgich, och det Vden Nogen opSelttelse!!, Vdj nogen maader,

Anno 1667 dend 17 Aprill Holdtis Almindelig Vorting paa Eye Wdj Grauen sogen  Offuer Veerendis Fogden Velforstandig mand Hans Hans:  Lensmand Lauridtz Dallen  sornemend, som følger

Niels Nessemb,                       Lauridtz Quanddall,                 Siffr Hamere,

Joen J Dallen,                          Suend Grauen                          Oed Vindall

Jffuer Velche,                          Peder Kierland,                       Joen Eye, och

Olle Nessemb,                         Siffuer Nessem            Omund iibid:

Johanis Dalle war steffndt aff fogden Hans Hansen for et Leyermaall hand schall haffue begaaed med et quindfolch Naffnlig Karj Stens daatter, som schall Veere Vdj tredie Leed besuogerede til hans første quinde, och formendte at hand bør Rømme stigtedtet!!, til Kober Veerchet sønden fieldtz, och fischer Leyen sønden fieldtz  huilchet hand iche Kunde negte, mens begierte om Naade och Jche Ret, for sin smaa Vmøndige børen skyld,  da er saaledes aff Laug Reteit!! sambtøcht paa Øffuerighedens behag, for sin smaa Vmøndige børen schyld, at hand schall giffue til sin sogene Kierche en Messe hagell goed for 6 Rdlr  och 1 td: mell til dj fatige at Vdelle, och det at schee Jnden Pindtze dag først Kommende, och der med Weere schonnet, Wden dend høye Øffuerighed det andeleedis Ordinerer,

Poell House war steffndt for at schall haffue Sigtet en person som Nogen tidLeden waar Komen til hanom och hand huset om Naten  och da bleff 7 mrk och 5 s: schulle same nat haffue miste  och om morgenen hanom eftter søgte med Siffuer Holuen  och hanom eftter for:ne penge schulle haffue Spurdt,   Hans Hansen

1667: 2

formendte Hand bør at straffis fordj haffde eftterspordt,  Siffuer fremb Kom och giorde, sin æd at Poell huerchen Slog hanom eller tillagde dend person Nogen tiuff Sag,  er frj for Slagsmallet!! (-maallet) och tiuff Sags til Legelse:  er der for frj Kiendt och dømbt,

Bottolfj Laug ting haffuer Poell Housse eftter loulig till Steffning sin æd at afflegge,

Almuen bleff aff fogden tillsagt dieris geuer (gevær) at haffue ferdig  och fligtig paa Veeten at Voge eftter dend høy øffrighedtz befalling;

Omund Espeland Vandt forleeden høsteting, och Niels Nessemb i dag Vandt  och Olle Hølden Vandt Vdj Vlleuig  eftter gaff huis penger hand til sin dater Søns fornødenhed til Vdschriffuelse, och det iche Videre søge

Niels Fenne haffuer steffndt Lauridtz Semb for Neuer (Never) 3 Rdlr:  som bleff Legende eftter hanom paa for:ne Semb  Lauridtz berobete sig paa Joen Langeseeter at haffue giort der paa giort!! arest, dete schall beroe till høste tinget och da at førre sin prob,

Anno 1667 dend 17 Aprill Holdtis Vorting paa Liune Vdj Grauen sogen med dis Almue  Fogden Hans Hansen, Lensmandens Neruerelse, soren mend som følger,

Torchild Opemb                      Hellie Legere                           Brønild Haldanger,

Olle Enderesen            Torbiøren Ousse,                     Aslach Schor,

Tomis Larsen                           Elling Bagne                             Jsach Liune, och

Jffuer Sponumb.                      Olle Seuertuedt,                       Peder Tuedte,

Olle Wichnes Haffuer laadet steffne Joen ibiid: for hand schall haffue tilsagt, Olle, at hand vaar en tiuff och tiuffss Vnge, som hand Wille beuisse med Hald \ibid:/ och Knud Wichnes, som giorde dieris borger æd,  da Vandt Knud at Joens Konne Komme eftter hanom och begierdte at hand Ville Kome och besee en fiell Vdj en boe, Legende paa Kielderen  da hørde hand at Joen \Kone/ sagde till Olle  gach hiem din tiu  mens Olle giorde sin ed det iche at haffue hørrt, och berobte sig paa Suend Waattetuedt till widere steffnePMaall!!,

1667: 2b

Olle och Joen bleff saaleedis forenid at Joen schulle Jgien Aname sin bøxell  Nemblig 8 Rdlr:  och til Korsmise at giøre gaarden Rødlig efter Louen  huor forre Baar Guldbrandsen Vaar goed til for:ne tid at betalle, eller Joen at saa sin Jord, och dersom Olle Jche betaller till bette:!! (bemelte) tid for:ne Baar Guldbrandsen dj 8 Rdlr:  ellers bliffuer dend treide part J Jorden Vleid,

Sl: Riochols (Richols) arffuinger (Recholff Sponumb i Ulvik eigde i Holuen i 1647) vaar steffndt formedelst dj dennem till holder meere goedtz Vdj Holuen end dj breff haffuer for,  bleff forrelagt, til Neste ting det at schaffe,

Jacob Tuedt Vaar steffndt for at hand schall haffue til sagt Rasmus Sebøe at Veere en trold mand, Hogden!! (Fogden) ment at hand bør lide derfor eftter Louen   Jacob mødte och sagde Sig Jndtet der aff at Vide, och om saa er scheed da waar det scheed Vdj hans Offuer flødig druchen schab,  beroer til Widere,

Aschild Nessem Vaar steffndt for der faattis 1 tasach (tessak = sverd, kort sabel) paa Nessems geuer (gevær),  haffuer at forschaffe dend Jnden Monidtz dag, eller bøde 1 mrk Søll,

Hald Vichnes schall bøde 1 mrk søll for hand ey haffde Lod och Krud paa mønster tinget,

Kiedtel Scheye, Torbiøren O\u/sse, och Hald Vichnes Vaar schyldig aff huer Leg 3 Rdlr,  bliffuer det iche betaldt Jnden 14 dage eller lide Namb och Vrdering (Vurdering),

dj soren mend som Vrderit (Vurderit) Leidingen haffuer at betalle huis schind som aff Leidingen er anammed,

Endere Vamben haffuer at faare til Laugtinget sin æd at afflegge

Weite!! (Vete) Vagte bleff och tilsagt strengt at tagge Vaarre, paa som dj will suaare der till,

Olle Jelmewold waar steffndt til at giørre Regenschab med Sponums arffuinger  da bleff hand denem skyldig 16 Rdlr 16 s.

1667: 3

Huilchet hand haffuer at betalle Jnden 14 dage eller lide Namb och Wrdering i sin formue med loulig atfeerd,

Torchild Opem och Jffuer Sponum bleff herfor Reten forligt at Jffuer Sponumb haffuer aff staaed och oplat for Torchild ½ pd smør och 3 parten Vdj et gedschind legende J Søgnustuedt  derjmoed schall hand haffue aff Torchild 14 Rdlr:  huor eftter begierte et tings Vinde (Vidne)

Olle Randestuedt haffde laadet steffne Hans Øffrequalle for en schouge teig leger Wden Randistuedt, som hand sig til eigner, Hans mødte och J Rete lagde et gammell pergemedtz (pergaments) breff,  denne sag beroer til Aasteeden

Niels Quamben haffuer laadet steffne Arnon Bremnes for en øg hand Leyede hanom øster offuer och dend er Jmedellertid Komen Noget till schade,  er aff Sagt at hand schall giffue hanom derfor 1 Rdlr

Gunder Hagestad Haffuer steffndt Niels Gaaretun  som er formønder for hans broder børen som dieris Sl: fader haffuer faaedt formeget, da bør dj at lege tillbage 1 Kous Werdj Som er 3 Rdlr:

Jffuer Velche Haffuer steffndt Guri HaldAnger for 3 Rdlr hun waar hanom skyldig, Huor till hun suaarde iche Viste andet end det Joe waar betaldt,  er til dømbt at betalle, Jnden 14 dage eller lide Namb och Vrdering,

Anno 1667. dend 18 Aprill Vaare Vj eftterschreffne  Nemlig Lensmand Oed Haaemb, Jffuer Sponumb Vdj Fogden Hans Hansen  /: eftter hans M: befalling :/  hans neruerelse till at Rigistere och der eftter at Vrdere (Vurdere), huis der fandtis Vdj Ellingsboe!! (Ellings boe), eftter som hand schall veere Vdj Røgte at haffue begaaedt Vdj hans Egteschab Leyermaall med et quindfolch Naffnlig Marite  (ope rum)  daatter  Huilchet hand iche Kunde Negte, da eftter som Vj lod Jndbere J stuen huis husgeraad och anden dell deraff och andet J boen Kunde findis, da eftter dend storre schyld som for

1667: 3b

nu her op Regnis Kunde \Vj/ eftter lang handeling och største begiering iche andet for nemme end Joe boen Jche Kunde tilstreche dend begiering som fogden begierte, mens bleff da forligt om, 20: Rdlr: eftter yderste formue och boens meedell,

Anno 1667 dend 19 April holdtis Vorting Vdj Vllensuang sogen paa Agge (Aga) med dis Almue sambt Oedes (Oddas), Fogden Hans Hansen offuer Veerendis, Lensmanden Lauridtz Degernes och Soren mend som følger,

Oede sogen                                                                Lauridtz Joested:

Hellie Etterem                          Øluer Etterem                                      Arne Noch (Nach/Nae)

Lauridtz Apell                          Omund ibid:                                        Haldsten Agge,

Lauridtz Tuedt,            Giermund ”                                          Aschudt Helleland,

Tosten Tochimb                       ” Nandtzager!! (Mandtzager)

                                               (= Giermund Mandtzager)

Peder Bustadtun waar steffndt for hand ey Villde førre Hr: Peder hiem for penge  bleff Sont for ½ Rdlr

Jens Mandtzagger Vaar steffndt for hand schall haffue tillagt Mangnilde Bradtespe at Veere en trold Konne, for det andet at hand schulle haffue tillagt hinder paa Frøsuig (Frisvig i Ullensvang)  du est en halRune Konne, hertill at suaare mødte Jens Sell!! (Selv) och det gandsche fragich, mens er det scheed saa haffuer hand Veerit \i/ offuer flødig druchenschab, och begierte aff Mangnilde Sligt bør at beuisses eftter Louen

dog beKiende Mangnilde at haffue beKomet aff Jens  paa det at Kieringen iche schulle talle der Videre paa, en melle Korn  huilchet [Jens?] Jche nechtet Jo at haffue Vdgiffuet, mens Jche for dend sag, mens om hand haffuede talt Noget i druchenschabet, Ville hand aldiellis hun iche schulle der paa talle,

Houor Jnstenes schall haffue Veerit hoes dend tid disse ord schulle haffue taldt werdt  at Jens schulle haffue sagt  huem aff dj dieuels Kieringer Vaar det der Slugte Liuset  huor till Houor schulle haffue suart  er hun saaleedis da faar Vj en marchKnud!!(?),  beroer till Loulig prob føris

Knud Prestegaard och Peder Bustadtun sambt Joen Quidtne Vaar steffndt for dj faatis (fattis/mangler) bøsser eftter tachSering,  er der for till dømbt huer 1 mrk søll,

1667: 4

Peder Hansen haffuer laadet steffne, Siffuer Jøssendall for 5 Ahrs!! (års) landschylde, a: 1 pd smør   Tuedt  4 Ahrs Landschyld, a: ahr 1 Vog huedsten,   Bache  3 ahrs landsch: a: ahr 23 mrk: 1 Giedsch:  1 Kalfsch:   er dømbt at betalle Jnden 14 dage eller liide Namb och Vrdering, och dj paa boch!! (Bach) Julle mrk:

Jørgen Degernes til Laugting haffuer sin æd at afflege till Botolfj først Komende,

Ligesom till foren om Wagt och Weten er Almuen tillsagt fligtig at holde, eftter dend høy øffrighedtz befalling

Enchen Gure Sanduen haffde ladet steffne Brynild Staaen for en Kierche Kiør som hoes hanom Kunde vere nedsat paa Leye och er død, och er død bra!! (braa?) død, som det beuistes Ved boger æd, at saa Vaar eftter dieris æd, Nemb!! (Nemblig) Lauridtz Staaen  Onund (Omund) och Andfind Jsberig Vandt eftter Zidtzell Staen hindis ord at saa Vaar vdj Sandhed,

Jlige maade haffde hun lade steffne Lauridtz Staaen for en Kierche Kou som vaar for 40 ahr (år) siden hanom leyde  er och død, och hand nu for huer mandtz dør er almusse begierinde, och haffuer Jndtet med at betalle med, som Allmuen Nochsom Waar gestendige,

Lensmanden Lauridtz Degernes herfor Reten opsagde For sin quindis storre suaghed schyld, och til spurde, almuen om der nogen aff almuen som haffde hanom noget at beschylde, som till ondt Kunde Veere Vdj Nogen maader, mens fogden begierte saa Vell almuen at hand endnu Wille Veere fremdelles, huilchet hand iche Kunde sambtøche, huor eftter hand begirdte et tings Vinde,

Samme dag holdtis och ting med Vlensuang sogens almue  Nemblig Olle Beruen  Tosten ibid:  Matis Qualnes  Jsach Reesetter, Haldor Kampestad, Arne Nah och Asbiørn Melland,

Fogden Hans Hansen haffde ladet steffndt ald Almuen Vdj Vige bøgden for dj Vdj 3 ahr (år) iche haffuer Nogen tiende Lamb, dens slemme søgdom der er giengs offuer dend Ringe Smalle som dj haff berete dj at det Vaar iche tiende Verd, eller at Nogen der eftter schulle Spørge,

1667: 4b

Fogden Hans Hans: haffuer Ladet steffne Frøsuigs besidere at dj iche haffuer giffuet Ret Leiding aff dieris paa boende Jord,  hertil \at/ svare mødte dj Sell (selv) Vdj Reten och aldelliis Jndted Kunde Vide dieris egen Leiding at Vdgiffue  beroer till 6 ugers dag paa Asteden (Aasteden) at sete Leidingen

Hr: Anders Wdj Eyfior haffer steffndt Daniel Alffssen for en Saug hand for nogle Ahr siden Leide aff Hr: Anders och siden er Vdbrødt Mens Daniell schulle haffue sagt (saget på sagen)

Enchen Moue haffuer steffndt Knud ibid som er hindis Børens Rete for\mønder/  for en Løb smør och en Løb saldt som hand formener at schulle weere Rete eyer och Formønder till dis eyere  Nemblig hans broderbøren  da er saledis for Rette aff Sagt at for:ne Knud Mouge och hans broder børen at miste 1 pd smør  1 Løb salldts Landskyld saa lenge for:ne Lauridtzes Moder Leffuer saauel (sauell/saauell) broderen leuer  Naar hun Ved døden aff gaar gaaes det eftter Louen

Anno 1667 dend 20 Aprill holdis Almindelig Vorting paa Qualuig Vdj Kiendtzeruig sogen med dis Almue och fogd offuer Veerendis, med sorne me\n/d som følger,

Gulich Langeseetter                 Lauridtz House,                       Lauridtz Bue

Trond Ydstenes                       Lauridtz Trundnes                    Ørians offuer Qualle,

Endere Tuesme                        Tosten Lodte,

Lauridtz y: Alsager,                  Lauridtz Jndere Alsagr,            Gunder Suartuedt,

Olle Hus,

Knud Guldbrandsen Bundhus Aff Sund horlen haffuer Laadet steffne Peder Jnstenes for Hand schall Resterre med endell Aff hans første bøgesell, saa Velsom Landschylde Aff sin paa boende Jord, huor for hand mendte dj Hand bør at betalle, och lide eftter Louen  da bleff saaledis at hand opsagde Jorden op, och huis Reetighed forfalden er at veere frj,  Jglige maade haffuer Erich Stenne och saa fra sig Sagt,

Lauridtz Qualluig Vaar steffndt for hand iche Ville holde

1667: 5

Sin forligelse, som hand haffuer giort med fogden om det schielderj der Vaar Jmellum hanom och Siffuer Ydstenes,  er till dømbt at holde dend, och der med at Veere frj

Michell Ludterem waar steffndt for hand schulle haffue opSagt sin paa boende Jord, och det nu herj dag negter, til med Reester hand schat for forleden ahr:  huorpaa er tagen tings Vinde, om det Kand Godt giøris eller ey, da fremb Kom Omund Biutuedt och ville bøxelle Jorden igien Vdj treedie tage till for:ne Michell,  Hans Hansen mendte hand bør at endt vige Jorden och waar dom derom begerinde,  er saa dømdt, at efttr (eftter) som Omund Vill frelse Jorden till Michell med treedie tage, da bør hand och at Veere goed for huis schat Vdj till Kommende Ahr (Aahr), och søge det Jgien Vdj aff grøen

Jacob Wienes Vaar steffndt till at holde sin maggeschiftte som hand haffuer giort med Johan Frjmand, Jacob begierte at det maa beroe till hand taller med Johan Frjmand sell (selv), eller till høste tinget,

Jacob Wienes Vaar steffndt for 2 Rdlr: hans Landbunde paa Alsager,  er til dømbt at betalle, eller lide Nam eftter Louen,

Hans øffuere Qualle Vaar steffndt for hand schall haffue taget 6. smaller fra en Mand Vdj Korsund Naffnlig Oed, till med brugt Rannerj och Wold Jmoed ha\n/s quinde, och dem med sig hiem taget, Hans mødte och det iche Kunde negte mens beKiende at Oed er pligtig honom 14 marcher Humelle 20 mrk:  der for haffde hand taget dem  Hans Hans: mendte hand bør at lide eftter Louen som en Voldtz mand, efttersom her legis en Lensmand och tuende mendtz hendr (hender) derfor,  dete beroer till høste tinget, och da at schaffue Rigtighed fra tinget i Ryfølche huor hand der till er kom/m/en, ellers lide dom

Hans øffuere Qualle Vaar steffndt for 4. mrk: som hand vaar for Nogle ahr siden till dømbt at betalle, da eftter som dommen offuer hanom ergangen er leurdt!! (leuerdt/levert) til Hr: Laugmand i Reten  da er derom saa sagt at der med beroer till domen hiem Kommer,

1667: 5b

Knud i Holmen haffuer steffndt eftter opSetelse, for en Sølbelte Hans Konne sig till holder som schall Veere gaffue beldte, Nemlig Gunder Suaartuedt,  Knud berober sig paa prob, Endere, Ane, Jngerj Scheye,  beroer till proben føris,

Oed Alsager vaar steffndt for 1 ½ Rdlr och 5. s.  som schall Veere for Falden schat aff den part hand i brug haffuer aff {Les} Regtorens Goedtz i Bergen  da eftter som Kongens breff bør hand at betalle eller Lide Namb: och Vrdering, och søge det Jgien aff bøxellen hoes dend det opbaaret haffuer,

Michel Lodte er till Neffndt at faaretillaugtinget!! (faare til Laugtinget) sin æd at aff legge,

Wogt (vagt) och Weeteren (veten) schall Almuen holde VedLige at holde, er paa Lyst aff fogden

Anno 1667 dend 23 Aprill holdtis Vorting paa Østensøe ting stue med dend schibredtz Almue och Joen dalsogens!! (Joendal sogen), Fogden Hans Hansen offuer Veerende, Lensmanden med soren mend som følger,

Arne Aluig                               Michell Nesthus                       Rasmus Schallem

Peder Sanduen            Hagen Sanduen                       Holgier Tiusaas,

Erich Stenne                            Lauridtz Tuedt,            Tosten i Vig,  och

Greb Tuedt,                             Erich Stenstøe  och                  Erich i Vig,

Rasmus Engebretzen haffuer steffndt Ellene  Sl Lauridtz Valdters eftter Leuersche for 10 Rdlr: eftter hindis Sl: mandtz hand,  her till at suare mødte Fogdens tiener Anders Steøbell paa hindis Vegne, och sagde sig iche hun der aff at Vide Nogen schyld,  denne sag aff parten begiertes at bliffue [till?] høstetinget,

Aff Joendall sogen soren mend,

Peder Tøruig,               Samson Hougen

Tosten Toftte,              Brynild i Vig

Lauridtz Selsuig            Tosten Sambland,

Torgiels Gundtuedt vaar steffndt for hand ey haffr betaldt schat Aff Landschylden till Pouell Hauner Aasis (HaunerAasis) goedtz   Hans!! (Fogden Hans Hansen) formendte at hand bør at suaare till goedtzit,  da efttersom Pouell iche er sell (selv) herj Reten beroer det till høste tinget och da at møde sell her Vdj Reten  ellers hendis der dom

1667: 6

Fogden Lod Almuen tilsige paa Weeten och Voge straxen Vden forsømmelse,

Tosten Sambland haffuer laadet steffne Jens Fauertuedte for hand ey Ville giøre sin paaboende Jord Ledig, eftter dend forligelse som scheede forleeden Ahrs Vorting,  da er saa Leedis sagt och dømbt at eftter som Jens Haffuer goed Viligen sell (selv) Jnd gaed (gaaed) for Leden ahr, da bør hand sin forligelse at holde och giørre dend Ledig eftter Louen,

Aschild Berie Vaar steffndt paa sin Søns Vegne  som bleff nu Kort forleeden Vdschreffuen Vdj Hans May:s tieniste  Formedelst at drengen schall Haffue bedreffuedt Leyer maall med sin Sødschinde baren Nanlig!! (Naffnlig) Giertrud Olsdatter  som Vaar anden och tredie leed [beslegtet], at hans fader schulle sonne eftter dend yderste formue som aff hans boe Kunde talles (taalles), da eftter som Almuen Nochsom prober hand er en Ringe mand til formue  da haffuer Vj der for  saa Velsom hans mange smaa børen  tildømbt at betalle 12 Rdlr till Maytz: for bette: søn

Jacob Moe Vaar steffndt for Slags maal hand schall haffue paa Omund Øffst huus (Øffsthus), bleff tillfunden at bøde 1 Rdlr,

{Hafttor} Peder Vangdall vaar steffndt for 1 bøsse   Tosten Axnes for Krud och Lod,  Lauridtz ibiid  1 bøsse   Giermund ibiid:  Iffuer ibid:  Jndtet Krud,  Joen Bercheland  1 bøsse,  Lauridtz Heridtz!! (Heridtztued?), Koffde Krud,  Fosses besidere  Krud och bly,  Greb och Jffuer \Tuet/  Krud och bly,  saa mange som Rester nogen aff disse Geeuer haff at bøde huer 1 mrk søll  och Lige saa meget som huer Kand Kiøbe 1 mrk Krud for och 3 mrk: bly,

Peder Vangdall vaar steffndt for 2 huder och 1 løb smørs Landschyld till dend Sl: mandtz bispens amuide (anuide?)  er till dømbt at betalle Jnden 14 dage, eller lide Nam

Anno 1667 dend 26 Aprill holdtis Vorting paa Huide Vold (HuideVold) Vdj Schonneuig schibrede med dis almue och Opdal sogens, och offuer Veerende Ombudtzmanden Johan Frjmand, Lensmand Jørgen Eye, Hellie Schorpe, och soren mend som følger                                                                                                                                Opdal sogen och sch:

Baar Fieldland,            Jonas Fieldland,                                   Niels Floernes

Niels Sioe                                Lauridtz Siou                                       Johanis Langeland

Hans Boge                              Halduor Huide Vold                            Arnne Gierestad,

Peder Erisland,                                                                       Jacob Løghamere,

                                                                                                          Olle Hetellj (Hettlelie)

1667: 6b

Aschild Maatere (Mattre) aff Schonneuigs sch: och Anders Flache haffuer til Laugtinget sin æd at afflegge,

Johan Frjmand haffde Laadet steffne Johanis Fieldland for hand schall haffue schieldt Lauridtz Siou for at hand schall haffue Løeyet som en schiellem  til probs Tomis smed.  Johanis sagde sell her for Reten Jche at Vide andet med Lauridtz end en erlig mand,

Johanis Lande Vaar steffndt for hand schall haffue tillagt Niels Seettere, schieldtzmaall, Laris Sio, Olle Houge och Halduor Huide Vold     Olle Seettere beKiende at Hans Lande haffuer tilsagt hanom at hand schulle haffue tiustollen boer fra Kierchen, och findis paa hans Vester sualle, till probs, Lauridtz Sio, Olle Houg  Lauridtz i Voellen (Vellen), och Christohper Lauridtzen

da Vandt Lauridtz Sio Ved æd at hand Kom Jnd i stuen  da sagde Olle Settere till Johanis  du schall beuisse mig offuer, at ieg schulle haffue stollen boer fra Kierchen eller du schall Faa en dieuell,  Halduor wandt at hand Indtet hørte derom quelden som hand mindes,  beroer till dj andere prob føris,

Lauridtz Sio Vandt, at dend gang Niels seettere Kom Jnd J stuen sagde hand till Johanis  tig stille, da suarede Johanis  ieg maa Lige heller tj for en erlig mand end for dig  en tiug, och Kaldt hanom en touge tase, Lige det samme Vandt Halduor Huide Vold, saa Vell som Jørgen Eye som forschreffuet staar,

Johanis begierte at maate Jnd føris at Niels begierte same tid at Johanis Lande Ville forliges med hanom  huilchet Johanis iche Ville, Johans sagde och till at maate Indføris at Niels schulle haffue sagt  Kandschee du Vill forstinge proben  beroer till Videre,

Johanis Lande Vaar och steffndt for 15 Kiercheboer hand schall haffue fra taget Kierchen  end och et boer som staar J stuen med dør och hengsell for,  Johan Frjmand Saate Vdj Rete om iche Johanis bør at lou verge sig, eftter

1667: 7

Louen efttersom Sligt findis Vdj hans boe, och meere er bort Kommen fra for:ne Kierche,  beroer till hand Lou Verger sig Sel  3:!!

Anders Opsanger Vaar steffndt for hand iche haffuer holdt Møllen och queren wedlige, och maallet for almuen som det sig bør,  beroer till St: Michels dag, och da stille Visen (Vissen) der for eller Lide dom

aff Opdals schibrede,

Anders Sleeteschou Vaar end nu J Rete Kaldet til at sig fra lege dend schielderj Niels Floernes hanom till Lagt, da er Windis byrd Vdj dene sag som Niels haffuer Wed æd at affleges och tage denem beschreffuen

Anders Sleeteschou sagde till Hellie Schorpen at hand haffde probet sin Lim oen!! J fra hanom  huor till Hellie Suarde at det løyest du som en schielm

hand Vaar och steffndt for schouhugster Vloulig, huilchet schall aff dandmend Vrderis, och der eftter bøde,

Anders Sleeteschou haffuer steffndt Jffuer Flache for slags maall som hand schall haffue begaaed paa hans Konne, quinden mødte

Jffuer Flache Vaar steffndt for Hand schall haffue slaget Anders Sleeteschou sin Konne, med sin hand, huor for hand schall bøder,  er forenid,

Johanis LeKenes haffuer Laadet steffne Jacob Løghamer for hand schall haffue schieldt hans Konne at hun schall haffue bortaget hans Veete penger, och iche beedere end, stolle denem  her paa er prob Rasmus Hansen  Mogens Sebøe, Wandt at Jacob sagde hun haffuer bort taget min Veete penger, och det er føyebeere (føye beere) end stollen denem   bleff her for Reeten Wenligen for Enid och tachede huer andere, saa Jacob sagde Jndtet andet at Vide med quinden end erligt,

Olle Hettelj (Hettlelj) Vaar steffndt for at haffue taget en Jegt Kolche (Kalche) sten fra Anders Branduig, huor om Anders Løghammer och Anders Flache Vandt at Olle Hetlj Spurde hanom  huor mange Jegte farmer (farm/farmr = båtlast) sten dj haffde ført, da Suaarde trej, huor haffuer hand giort aff dend fierde  mon hand haffuer giort grød der aff i Vindter, Olle be-

1667: 7b

Kiende at Jacob Løghammer haffuer sagt det, huilchet Jacob negtet,  Olle Hetlj Erchellerde!! (Erklerede) Anders for Reten Jche andet at wide end erligt,

Anders nedere Løghammer, och {Olle} Anders Flache Vandt at Jacob Løghammer haffuer sagt det for hanom som herj er ind førdt,  beroer til widere steffne mall (maall),

Greguris Holme och Lars Beltested Vaar steffndt for Vaabetings forsømmelse,

Poell Handeland haffuer steffndt, Joen for hand haffuer merdt (merkt) en stoch som Poell schulle eige, Poell giorde sin æd at dend stoch som Joen haffde merdt, huorfor dend hanom er till dømbt, och for hand haffuer det giort schall hand Veere Vdj sin hus bunds minde eftter Louen

Torre mit Vog Vaar aff Captein Boerdtuig steffndt, Torre mødte och Jngen paa Capteins Veigne

Anno 1667 dend 27 Aprill holdtis Worting paa Hagge Wdj Føens schibrede med dis Almue, och Fierre (Førde) schibrede  Offuer weerendis Ombudtz manden fornemme Johan Frjmand, lensmand Christen Jbsen och soren mend som følger,

Aff Føens schibrede,                                                   Engebredt Øchland,

Engebredt Anddall,                  torchild Kalleuog,                                Suend Allne,

Gutormb Vranger (Urong)       Sambson Vold,                                   Niels Leuog,

Gl: Sebiøren Bieldland, och      Sebiøren Beldland,                              Knud Rønholm

Albredt Karstensen er steffndt aff Christen Ibsen for huis Hand haffde hanom till at talle, och det Ved To\r/child Kalleuog og Johanis Wesbøestad, da mødte Albredt [iche?]  ey heller Nogen paa hans forfald at Lysse,  er till dømbt at bøde steffne fald eftter Louen, och Kost och teering,

Eftterschreffne er steffndt Loug och tilsagt at møde paa Vaabenting paa Closter dend 20 Feberuarj Nest forleden  Huilchet dj ich Kunde Negte for at Veere loulig tilsagt  Engebredt Anddall  Goutte, Olle {och} Rasmusen och Jacob, HoffLand, Sambson Vold, Arnne Vesbøestad, Albredt Loden  Christen Eyde, Torchild och Niels Kalleuog

1667: 8

Johan Frjmand formendte dj bør at Lide eftter Landtz Louen  hertill suaarete for:ne bønder och beRete at Albredt i Bemelen Forbød denem at Reysse till Closter  tj hand haffde Order derfor, och Vil forsuaare denem for huis till talle denem der for Kunde lide,  beroer till *till Neste ting och hand sin Order fremb Wisser,

En muermestersuen er steffndt aff Christen Jbsen  Nanlig!! (Naffnlig) Troels, mødte iche  lide eftter Louen

Anne Olsdaater Vaar steffndt for et Leyer maall hun haffuer med Niels Nielsen begaaed, eftter hindis beRetning, Och fremb Kom Kierstj Haggeberig, och Knud Rønholm paa sin Konnes Veigne och Vandt at hun Vdj sin barens fødtzell Vdlagde for:ne Niels och Jngen andere, mens paa Klosteret Noget forleden at baarnet waar giort paa Enge Vig (EngeVig) hoes hindis moeder,  straxen der eftter Jnd Robtes hand och det gandsche negtet,  da er hun til dømbt om dj egter huer andere, 2 Rdlr 1 ort, huis iche bøde eftter Ressen!! (Resessen) eller lide paa hindis Krob,

Eftterschreffne Vdtzieres bønder  Nemblig, Siffuer Østerem  Hans Kløffning, Jens Noeruig, mødte iche  ey heller Loed Lysse Nogen forfald som er loulig, er til dømbt Steffnefald om dj er wden Loulig forfald,

Mogens Schage haffuer tillaug!! ting (till Laugting) saa Welsom Reiner Houggs gier (Houggsgier) sin æd at affleege,

Ombudtz manden loed til Spørge om der er Noget Vra!! (Vrag) strendet eller JndKomen  dj det Ville till Kiende, da suarede Almuen at der er LandKomen 1 td:e Med noget Lidet tierre i  da naar bierre Lønen er afftagen bleff det Vrderit for 1 Rdlr. aff bege Sebiørnene, Bieldlander,

Anno 1667 dend 29 Aprill holdtis Almindelig Vorting paa Veetestøe (Veste) Vdj Ettene (Etne) schibrede med dis Almue saa Velsom Fieldbierig Schibrd:  Ombudtzmanden Johan Frjmand sell offuer Veerende  Lensmanden Rasmus Wluenes, med soren mend som følger,

                                                                                                          aff Fieldberig sch:

Knud Vstun                 Willom Hougland                                            Olle Hetland,

Jffuer Giere                                                                                        Johanis Hegge,

Hans Flotten

Jffuer Hammere haffuer tillaugting!! (till Laugting) Botolfj sin ed at affleege, for Hr: Lougmand,

1667: 8b

Suend Alne waar for Slags maall steffndt  mødte iche  er till dømbt at bøde steffne fald, eftter Louen,

Olle Egaas Vaar steffndt for sin broders dølgelse till seniste Vdschriffuelse,  beroer till hand beuisser at drengen er iche elledere!! (eldre) end 13 ahr gl:

Olle Kolbiønshoug waar steffndt for hand schall Haffue forduldt sin Søn Seniste Vdschriffuelse, hieme, Johan Frjmand Formendte at hand bør bøde for Slig dølgelse 8 ørtugr och 13 mrk søll,  Hertill at suare mødte alle sell och bereete at hand hanom iche døldte mens haffde Jndlagt Maad och driche till hanom  mens dj Knegte som foer till Vdschriffuelsen Ville iche tage hanom paa baaden med sig,

Et quindfolch Naffnlig Anne Niels daatter som tienner Torfind Sualand, for Leyer maall hun haffuer begaaed med Tolach Erichsen  tienindis paa Eye   Johan Frjmand, formendte at hun bør at bøde Sex Rdlr: eftter ResSessen  da dersom hun Kommer Vdj egteschab med hanom  da bødis eftter fororningen, huis iche, bøde eftter Ressen (Resessen),

Ormb SchartLand waar steffndt aff Johan Frjmand for et quindfolch Ellsse Asbiørsens daatter som for nogen tid siden  Nemblig Vorfrue dag et Ahr siden  bleff Vdj hans brød besoffued, Johan Frjmand Formendte at bør hindis Ziigt at betalle efttersom hand iche haffuer giffuet Øffuerigheden det till Kiende eller och for schaffed hinder Vdj Closteret,  hertill at suaare mødte Ormb och sagde at dersom det haffde weret en Erlig Sag at Reise eftter Ville hand haffue det giort  mens dende sag som at Reise eftter horrer wille hand iche,

For det Andet Vaar hand steffndt For at Hand schulle haffue schaffet for:ne quindfolch till Closteret  Huilchet Hand iche eftter schrifttelig befalling dat: Closteret dend 13 Martj Nestleeden  huorfor Johan Frjmand formendte at <hand> bør sin befalling at eftter Komme, och Sønderlighed Wdj det som hans May:tz Zigt (sigt/bøter) egenlig Angaar,

1667: 9

Saa Vit Loug och Ret er, Seetendis Vdj Rete om iche for:ne Ormb bør eftter Slig opSeedtzighed sin Jord at haffue for brudt, eftter som hand siger at Johan Frjmandtz befalling iche Veere, Wdj en Erlig Sag, och offendtlig her for Reten End nu her det gandsche benegter iche at Ville det giøre eller eftter Kome  hertill at suaare mødte Ormb och forre gaff at hand Jche Kunde eller Vilde det giøre,  beroer till det ting setes paa Closterøen och da Ormb Vill sell møde der dom at lide,

Gunder Rasmusen Høyland haffde Laadet steffne Vnge Jens Gierre for en Contragt dat: 65. dend 11. Aprill Anlangende det oedels goedtz, hand iche Ville breuet derom forSeigle, Huor till Jenses faader suaarde det iche at schulle schee førend at der bleff giffuet meere der paa,  da bleff dj saa forligt at Gunder End nu schall Giffue til denem bege 1 td:e pached Koren och der med aldrig at paa talle Noget Wdj dend sag, huor eftter dj begierte et tings Winde,

Anno 1667 dend 2 May Vaare Vj eftterschreffne for samblede paa Faatland Vdj Schonneuig schibrede da arffue schiftte holdtes eftter Sl: Toleff  til at holde arffue schiftte paa for:ne FaatLand, huor da schouschade bleff Seet och wrrdret!! (vurderet) aff Ombudtzmanden Jan!! (Johan) Frjmand sin Fuldmegtig Christen Ibsen och dissee eftterschreffne: dandemend, Jørgen Eye, Andfind Boue  Hans ibiid.  Hellie Ølffuestuedt, Olle Houge  Olle Suinland och Jonas Fieldland, till at holde schouschades Sigtelse, da bleff aff for:ne Sex mend nøie till Kiendegiffuet at der bleff funden iche mer 21. tøldter stuer ii ½ (2 ½)  och det Vdj 22 och 20: ahrs tid at Vere hugen  och beKiende at weere hel Ringe eller nu saa godt som Liidet eller Jndtet schou hereftter at gaa schuoe maade om  huor eftter Leylendingen Olle Ollesen begierte J ting bogen maatte Jnd føris och giffues hanomb beschreffuen,

1667: 9b

Anno 1667 dend 22 May, Waare Vj  Nemblig Lensmanden Biørne Røchen  Jffuer Aaluig, Rasmus Schallem  Lauridtz Tuedt, Giermund Biercheland, och Viching Stenne, Alle ædsorne LaugRetis mend Vdj Østensøe schibrede, Forsammelede Vdj Vichørs preste gaard, eftter Loulig til Neffning, offuer Weerende, Fogden  Erlig och Acht och Welforstandig mand Hans Hansen  til at Anamme aff Erlig dyderiig och meget Gudfrøgtig, Matronne   q < q  Karen Christens dater Lind,>  Sl: Hr: Thollachs, och Hr: Hans Hans: eftter Leffuersche, Huis JnVentariamb, til for:ne Vichør och Preste gield er J beholdning, och Jgien leffuere till dend hæderlige mand Hr: Ellias  dend Jdtzige sogne prest, och da bleff os for det første fremb Wist et breff Wnder. 6: mendtz Seigell dat: 1622 dend 30 dag may, huor Vdj waar Jndførdt eftter schreff:ne JnVentarium,

1 Kober Kiell  Veiger 4. pd:  Noget lidet brugt

1 gl: gryde                                                                                                      1 ort 8 s

2 Nauerer                                                                                                      1 ort 8 s

1 Selle                                                                                                           1 ort

1 Leergiøring                                                                                                  16 s

3. tree Faader och 6 boerscher

1. Seng dyne och et achellede                                                             3 Rdlr

1 Vng gied der till for det Vaar Noget brugt,

1 paar groff Leeridtz Lagen                                                                            3 ort 8 s

W (V = 5) melche Kiør

1. Ohxe  2 ahr gl:                                                                                           2 Rdlr

et schiudt                                                                                                       1 Rdlr 4 mrk:

et halt ahrs gammel suin                                                                                  1 mrk:

V: (5) faar med 2 Nyføde Lamb

1 tin Kande                                                                                                    2 ort 16 s.

1 brad øxe                                                                                                     8 s.

1 schiering                                                                                                      12 s.

3 ½ tønde ha..r\..t/ Koren snøg och Løsmeldt                                     ?

1667: 10

1 schinche flesche                                                                                           1 mrk:

1 hanne och 4 hønner

1 gaar                                                                                                            1 mrk:

1 Kneming flade brø                                                                                       1 s

1 gl: baad for 4: bergen gylden

1 gl: Meelle som leger til gaarden

1 brøge Kaar                                                                                                 2 mrk

1 senge steed Vrderit for                                                                                2 Rdlr

med himmel offuer i stoer Lofttet,

Dernest begaff Wj os til hussene som forschreffne Sex mend paa almuens Weigne, eftter egen beKiendelse Vedlige paa bette: prestegaarden holder, Nemblig dend storre dagelige stue, Huor Vdj fantis 8 dobelte Vindeuer, 2. schiff boer, 2. foer seeder, och 3 bencher, der for uden 3 Kiste bencher med Los For, och en Jeren Kachelun  som Hr: Ellias straxen fornøyede bette: Karen Kristens daatter,

Noch dend Loftt paa Kielderen Vaar och Loufør  Vden en dell Neuer till tag der paa behøffues  huilchet Almuen Loffde Naar paa Esches at ferdige,

Jlige maade, studer Cammeret, som och fatis boer tag, Noget Neuer, och en dell boer Jnden Vdj  som dj och beloffede med foederligste at Ville giøre Eftter Anfoedering Loufør och døgtig,

Noch besigtet Vj Laaen och feehusset  som Vaar gandsche Lou før saa Jngen brøst feldig hed der paa fantis,

Noch haffuer Wj end nu offuer Seet dj husse som ellers Hør til preste gaarden, och bør aff presten Ved Lige at holdis, da for det første sigtet Wj bunde hus laaen  huor Vnder waar tuende feehusse, och døgtig eftter Louen  wden enesiøld!! (en svill?), som waar for Raadenet under feehusset, och paa prestegaarden fandtis 2 smaa small husser, och fat[tis] der paa 2. Suiller, gieste Kameret 2. suiller, paa Nøsted 2 suiller, Melche boen er brøst feldig,

1667: 10b

Paa Noget tag och boer tag, dj andere Husse ere gandsche Lou før saa Jngen Kunde andet see eller forneme  Her Jmoed Widere Vaare bøgt, som Vaar tilforen ned Rodnet som eftter følger, En smedie sted, en querenhus aff Ny opSeet, en tørche stoffe!! (stove/stue?), et Jldhus, En heste stald, och for:ne femb husse Kand tachis!! (tagis?) dend Ringe brøstfeldighed, som paa dj andere husse fandtis,  och huor med dj waar Venner och Welforligte, at saa ledis er Vdj Sandher!! (-hed) Vidner Wj med vorre Singnetter vt supra

Anno 1667. dend 8 Junj holdtis Restandtz ting hoes Jeran Nahesen Meeland i WllensVang sogen  och da begierte hand at hans Jboende huuse maatte besigtes  da er Sligt scheed Wdj Lensmanden Olle Joensen  Tosten Nedere Beruen och Lauridtz  Torgils Agesen   Saa befandtis hussene Lou før med Saa schiell at huis Husse offuer gaardtzens Rete bøgning schall bliffue paa gaarden til dend brøstfeldighed som fandtis,

dog dend lille bue J gaarden er bestaande  er for Løffuet at nyde och Jeran  eller huem gaarden bruger  dend at feerdige giøre saa Vit hun derj med Et eller tou bester Kand J holde, och der med er dj Klaar,

Same dag Loed Jffuer Christensen  Raadmand Vdj Bergen  Lesse en handschriftt paa 1200. Rdlr som Velbrd: Christoper Ordning Vaar hanom schyldig, och till forSichring hans Reedest och beste Vaare och goedtz,

For:ne dag bleff och eftterschreffne sager for Retet, och sorenmend er [som] følger

Aff Vllensuang Sogen                                                  Aff Oede (Odda) sogen

Lensmanden Olle Joensen                                                       Tosten Tochim

Tosten Beruen                         Asbiøren Meland                     Lars Appell,

Jffuer Reseter                                                                         Joen Quitne,

Haldsten Agge                                                            Haldor Kampestad,

Arne Nache,                                                                           Hellie Etteremb,

Matis Quallnes,                                                                       Hellie SandVen

Hr: Anders Vdj Ey For!! (Eyfiord) loed eftterschreffne prob \Raabe,/ eftter loulig Steffne maall som følger, Nemblig

1667: 11

Hellie SandWen Vandt At Strandtz Saug aff Vaaten tog dend Vd och nu er saa dybt  q  < q  der>  dend stoed at der Kand flyde, et schib, och det Vaar aff Obsen scheed, och iche Anders Wold,  Arne Løning probede  stoed paa saugen same tid och dersom hand iche haffde med hast aff dend WdKommen haffde dend slaget hanom Vdj Jhell, enten Med stemen eller Karmen   Erich Bache Vandt Lige det same at Arne schulle samme tid haffue schaared for hanom och at det gich Lige som for Jndført er,  Gure Sanduen och Torre ibiid: Wandt at der aff waar indtet Vitterligt Vden dj    huor eftter Tomis Larsen paa Hr: Anders Veigne waar et tings Vinde begiernde,

Anno 1667 dend 27 Junj Vaar Vj forsamblede paa Halsenø Closter, da et fierdings ting holdtis Vdj dend hæderlig och høyleerde mand M: Søren Wdbyner, saa Velsom Velforneme mendtz, Johan Frjmand  Ombudtzmand offuer Halsenø Closter, och Horanger (Haranger)  Jffuer Knudtzen K: M: Foget i Sundhorlehn  Anders Rasmusen K: M: tolder Wdj bette: Lehn  Fogden Hans Hansen aff Haranger  Lensmend aff huer schibrede  med sex mend, sambt mesten dell aff ald almuen   Huor da for os Erschenit dend Hæderlig och høyleerde mand M: Søren  H. K: M: Forordenede Jnspecteur offuer Geistlig och Verslig Noerdenfieldtz  och fremlagde sin Kl: Consti\t/ution och bestalling som lydelig bleff forKyndt och op lest  dat: Kiøbenhauen slodt dend 20. 8tobr: 1666: Vnder Kl: hand och Seigell,

Der nest hans Ecll: Hr: stadtholders breff och befalling till alle stender Noerden fieldtz at dj bett: Jnspecteur sambt hans tiennere, och fuldmegtig beforderlig, schulle veere  dat: Aggershus dend 23. Martj 1667:

1667: 11b

Bemeldte M: Sørren Vdbyner, Forreholdt ting Almuen at om Nogen iblandt denem Kunde haffue sig billigen at besuerge Enten offuer geistlig eller weerslig at Veere for VRettet J moed Landtz Lougen  da det for hanom at angiffue, som dj achter at beuise med sandhed, schulle de Vorde hiolpen till Rette, och dend høye Øffuerighed till beste, Recomenderit

Anno 1667 dend 3 Julj holdtis ting paa y Aluig i Østensøe schibrede Anlangende dend opSette sag paa første blad herj ting boegen er Jndførdt, Jmellum Hr: Claus i i!! Drangedall och hans med Arffuinger saa Vell som det Leff!! (detLeff/Ditlef) Koster och Olluff Madtzen Kiige  och Vaar aff Laug Retet da til steede,

Biørne Røchen             Holgier Tiusas,             Erich i Vich,

Omund Fixen                           Erich Stenne,                           Giermund Biercheland

Jffuer Aluig                              Lauridtz Tuedt,            Hogen Sanduen  och

Olle Ahrhus,                            Erich Stenstoe,             Tosten i Vig,

Huor da først wdj Reeten frem Kom bege parternes fuld megtig  paa dend hederlig mand Hr: Clausis Vegne, Jørgen Jørgensen  och paa dj anderes Vegne Velforstandig mand Olle Poelsen  huor da hand Vdj Rete Lagde en hel Knipe breffue och dom/m/e Vdj denne ting boeg Kunde iche Faa Rom at Jndførre mens Loulig her for Reten och paaschreffuen Angaaende 7. Løber smør  4 huder  et buch schind  som bette: det Leff!! (detLeff/Ditlef) och Olleff!! (Olluff) for mendte at eye dj tou parter aff  och er samme Land schylde Legende Vdj Seetuedt  Axnes  Jndere och yttere Aluig  Fosse,   her Jmoed møtte Hr: Claus sin fuldmegtig och J Rete Lagde huis breffue och schøder hand paa For:ne Goedtz Kunde haffue, och der eftter mendte det end nu at følge  och huer parter begierte dom och Kostering (Omkostninger?),

1667: 12

Eftter at alle breffuene vaar Loulig Lest och Loug Rettit vaar med mig sambtøecht  da haffuer Vj dend Sag For Voris VelVishedtz Laugmand Jens Tolder, det till Første Julle Laugting Jnd funden eftter som dend ene part Forderer eftter gl: domme Sin oedels Jordpart som hand Mener, och dend <anden> Frembleger schøder huor eftter hand formener snaart dobeldt heffd der paa at haffue,  och bleff saa breffuen Registerit som følger

1.  Hr: stadt holderSteffning!! (stadtholders Steffning) dat: Agerhus d: 3 Decembr: 1666

2.  Jndleg dat: Aluig dend 16. Aprill 1667.

3.  En Jndleg och fuldmagt aff Bendt Jens: och Knud Houge till Olle Madtzen Kige och Aschild Toftte nes (Tofttenes) dat: 1667

4.  Et Kiøbe breff Vdsteed aff Anne Rasmusdater, Vdsteed til Detleff Kørster paa en fierde part  dat: dend 5 [S]eptembr: 1664.

5.  En mesiue aff Peder Jørgensen  Engel Jensen  Peder Christensen til Bendt Nielsen  Vdsted d: 1598 d: 21 martj

6.  En Sex mandtz dom dat Brings Veerd (BringsVeerd) 1617 dend 27. Septembr:

7.  En Regning Etlegen Jmellum  dat: same forschreffne tid,

8.  En laugmandtz dom dat: 1619 dend 4 8tobr

9.  En Contragt Jmellum Engel Jensen och hans med Arffuinger 1620 dend 11. 8tobr:

10.  En laugmandtz dom dat: 1622 dend 28 Aprill

11.  En laugmandtz dom dat: 1623 dend 23. Septembr:

12.  En mesine aff Engel Jensen til Rasmus Lauridtz:  dat 1633 dend 24. 8tobr:

13.  En laugmandtz dom och forligelse dat: 1638 dend 2 8tobr.

14.  et Kiøbe breff till Rasmus Lauridtzen 1649 d: 22. No:

Hr Claus haffuer herj moed schøder paa ald godtzet som och bleff lest,

1667: 12b

Anno 1667 dend 5 Jullj holdtis Restandtz ting paa Seuertuedt i Vlleuig schibrd: med dis och Eyfioers Almue  Offuer Verende Fogden Hans Hansen  Lensmand Oed Haaemb,

Jffuer Sponumb,                                  Jsach Liune,                             Endere Vamben

Torchild Opemb,                                 Brynild Haldanger,                   Elling Bagne  och

Andfind Leque,

huor da for os Vdj Reeten fremb Kom Olle Seuer tuedt (Seuertuedt) och J Reete Lagde en steffning dat: Bergenhus dend 12 Junj sist forleden aff Hr: Comisarj Hans Hans:  Lydende at Vj J dag schulle her paa gaarden See och besigte huis Elue brad och storre schaade paa bette: Jord ager eng hussene saa Welsom schouen  och da befantis som eftter følger,

da befandtis En hel dell aff dend beste Agger Vdtagen  en Høylaae med høe paa Søen Vdførdt  et Smedie sted och, dend beste eng och meste er gandsche bort schøldt och offuer løben med sand sten och grud, som aldrig Kand Rødis eller til det Ringeste for beedere{t}, da siunis os at det som Jgien er aff for:ne agger och eng iche Kand meere giffue Vdj Landschyld her eftter end 3 Spand smør, och dj trej giedschind som dend tilforen schyllede, er dend iche goed for eftter denne dag at Vdgiffue, och dete er voris Vinde och dom och Vil giffue beschreffuen, och her eftter at giffue i Leiding 5 ½ Mark smør  1 farschind (faar-) och 1 Kalschind, dobel,

Joen Jørgensen Loed Almuen J dag til Spørge om nogen aff almuen Viste heller haffde med hanom brugt Vdj 3 ahrs tid Nogen Kiøben schab endten till borig (på borg) eller Reede betalling, Videre end huis hand tilforen haffde Vdborget, at haffue Jnd Kreuet, och J Sit hus forteerit, huor till dj Suaarde aldielis Jndtet Videre der aff at Vide, end som for schreffuet staar, och vaar dieris største schade och forderff at hand denem nu iche Ville betro som tillforen  tj de haffde Lidet eller Jndtet sell, huor eftter hand begierte et tings Vinde, det Vj hanom iche Kunde Negte,

Hr: Anders i Eyfior herj Reten Leuerte mig Vnder sin hand at hand haffde dend 30 Desembr

1667: 13

Nest Erschenit ahr, 1666. Paa Kirche bachen taget Rasmus Seebøes schudtzmaall, huor da Almuen tillsuaarde at Jngen som da tilsteede Vaar, Viste andet med bette: Rasmus end det som en Erlig mand, som mer, och Vel Anstaar, och Jngen Kunde hanom Noget ondt beschylde mens tached hanom som en goed grande, och da waar tillstede eftterschr:ne ForSeiglings mend, Gund!! (Gunder) Sebøe  Tormoe ibd:  Adtzer ibiid:  Haldor Bue, Lauridtz Erdall, Knud J Schaar, Anders Legere, och Magnus (Magens) Jbiid:

Anno 1667 dend 17 Jullj Vaare Vj  Nemblig, Erlig Vis och Velfornemme mand Hans Ørbech, Comisarj, Fogden Velforstandig mand Hans Hansen  Lensmand Oed Haaemb, Torchild Opemb, Gunder Sebøe  Rasmus Sebøe  To\r/mas Larsen och Peder Tuedte,

Huor da for os Vdj Reten Kom Veldeschredte Carll Suening Nielsen paa sin Prinsjpall Velbr: Loduig Rosen Krandtz, Sin Vegne, och J Rete Lagde en soren schriffuers dom dat: Løning dend 10 Aprill sist forleeden  Lydende paa 405. Rdlr, som for:ne Loduig Rosen Krandtz haffuer for:ne Herø J pandt for, aff Velbrd: Frue Koren Mauat  och begierte Vj eftter bette: dom Ville Vrdere gaarden for huis dend Vdj Reede penger Kand Veere Veerd,

Vaar mødte Vdj Reten Velbrd: Erich Oring paa sin K: Moeders Vegne och formendte at gaarden burde nu iche at Vrderis Ringere end dend Staar Vdj pandt, eftter som der paa Jngen Elffue brud, Field schred, eller nogen til feld,  Mens Suening det iche Ville sambt tøche,  Da eftter Voris fligtig grandsching paa agger och eng saa Vell schou och fischerj bleff gaarden Vrderit for Rede penger 320 Rdr med hus och bøgning som det nu forrefindis  eftter Som det er en meget Lunde løs Jord, och det J Ahr Er gandsche aff brendt saa det er Vdj dete Nepe halff uerdt  huilchet Vj Vill giffue beschreffuen

1667: 13b

Forschreffne dag Kom for os Vdj Reten paa Leggere (Lægreid) dend Hæderlige mand Hr: Anders Anders: Ribber som haffde til i dag Laadet steffne, Legeres besidere  Nemblig Hellj  Magnus, Olle, Jacob, och Tomis Tuedt for en Slote teig Kaldis Rossenes, Et Laxe Kaar som dj bruger  preste boellen till hørrende, och formendte at dj burde det Vdlege och erstadte Jgien huis dj Vdj saa Lang tid, der paa haffuer brugt,

Huor om hand begierte dom,  derj moed suaarte for:ne mend och sagde sig Vdj lang tid at haffue brugt, och aldrig at haffue Vist det at Komme preste boellen till, och formendte det end nu som tilforen at nyde

Da efttersom der findis Velbrd: Fru Koren Zeedell (= dokument) at Rosnes Leger er hindis Rete oedell, och Sl: Hr: Lauridtz, at det Leger Vnder preste boelet, saa er dj derfor Jnd Vist for VelVis Hr: Laugmand,

Fische Kaaren er opSat til høste tinget  da Peder Sanduen sell at møde, tj der findis Rigtig schell och schiftte, saa preste boellen eyer det,

Grødstøls bech och Lige J Kolgroffuen och Veeye schell; schall bytet her eftter gaa paa dend ene side och paa dend anden aff dend storre bierch, och lige op J Oenschreebechen    Laug Retet Ville iche her till bie och dømme,

samme dag bleff afftagen paa Ousse 4 Spand smørs landschyld, for en meget stoer Vandløb offuer dieris Engh er forleden høst offuer gaaen, dem stoer schaade, Offuer Veerende Comiss: søn Hans Hansen  Lensmand Oed Haaemb, Peder Øduen  Elling Bogne (Bagne),

Anno 1667. dend 11 Septembr: holdtis Restandtz ting Vdj Røldall, offuer Verende Fogden Hans Hans: och Oede (Odde) sogens Laug Retis mend som følger

1667: 14

Lensmand Tosten Tochimb, Helie Sanduen  Hellie Eterem  Lauridtz Degernes, Lauridtz Tuedt  Asmund Grøting, Olle Suendtzen  Knud Mogens:  Jon Quidtne

Gaute Semb waar aff fogden steffndt for Oedell och Landschadt sin paa boende Jord  Nemblig 4 Rdlr {3 s:} 23: s:  huorfor Fogden er FuldKomelgen (-ligen) JndVist Wdj bette: Jord til hand sin betalling till først Komende Ahr, om det iche bliffuer Klarreret,

Wdj Land Oedelschadt och anden Retighed er J dag Vdlagt Fogden et haldt pund Smørs Landschølde, och nu Laug biuder det eftter Olle Østerhage derj legende,

Anno 1667 dend 13. Septembr: Holdtis Jordesbesigtelse paa Grønsdall i Oede sogen  Offuer Veerende Fogden Hans Hansen  Lauridtz Degernes, Joen Quitne, Lars Tuedt, Hellie SandVen  Jacob Hildall och Hellie Eterem  Reten at betienne,

Huor da for os Fremb Kom Torbiøren och Helge Grønsdall Vdj Rete, och lagde Voris forige Lehnsherres schrifttelig steffning dat: Bergen hus dend 24: Nouember  Liudende at dend hederlige mand Hr: Peder Vdj Vllensuang, och Tosten Tochim som er eiger til for:ne Grønsdall, Naar steffningen Vaar och Loulig steffndt och Lest, da suaarde Fogden paa her pders!! (Peders) Weigne at huad schriffueren och menden giorde Wille hand nøyes med,  Tosten mødte sell Vdj Reten och forre gaff och at ville nøyes,  bleff Saaledis forre Funden eftter dend stoere schade aff flomen och field schred  Noget paa Ageren och mesten dell paa eng, efttersom gaarden tilforen schylde 2 Løber smør, saa Kand dend nu iche weere goed for Videre Landschylde et Løb och 2 huud, huer Korte eftter aduenant (advenant = forholdsvis)  til Hr: Peder 1 huud och 1 mrk:   til Tosten et løb {1 pu} och 5 1/6 mrk:   Hellie Sanduen  2 ½ mrk:   Lars Eye  5 mrk:   Jørgen Degernes  5. mrk:   Noch Vaar Vdj samme Jord 4. mrk:  huor til vaar Jngen eyer, Saa bleff det lagt Hans May:  som Tosten Tochimb Kiøbte, strax, 1 ½ Leiding aff dj 5 pund smør schall giffues 7. mrk:er  1 søff (saue) schind, et Kalschind,    huor aff giffues 3 1/3 mrk:

1667: 14b

Anno 1667 dend 14 Septembr: Vaare Vj forsamblede paa Moue Vdj Vllenswang sogen Reten at betienne, Nemblig Lensmanden Olle Joen!!  Siffuer Frisuig  Ahrne Naa, Omund och Haldsten Age  och Haldor Kampestadtz, Fogden Velstandig mand Hans Hansen

Huor da for os frembkom Vdj Rete Knud Jsachsen Moue och Jndlagde, en schrifttelig steffning Vdsteed aff Hr: Comissarj Hans Hansen Vdj Bergen  dat: der dend 12 Junij Nest forleeden  til dend ende hans paa boende Jord som schylder j Løb smør och j hud, maa aff schriffueren och Sex mend besigstes, Huilchet vj os haffuer Forretaget och det Fligtigste mueligt var giordt  da befindis dend aff Eluebrud en stoer schade at Veere til føyet Forleeden Høst saa mesten dellen aff Engen er bortschøldt och med sand sten och grud offuer løben  Som iche Kand Rødis eller For beederis eftter denne dag, Huor for iche Kand giffues effter denne dag meere end j Løb smør och 4 parten aff j hud, som er en giedschindtz Landschylde  dog J steeden For det giedschind schall giffues 9. marcher Smør, er saa til sammen j Løb. 9. march smør som her eftter schal giffues ahrlig, och giffues der aff wdj Leiding

Anno 1667 dend 21. Septembr: Waare Wj forsamlede paa Winddall, Nemblig Jffuer Velche  Lauridtz Quandall  Peder Kierland, Siffuer Hammere, Siffuer Nessem och Joen J Dallen til at holde Reterting Anlangende Anlangende!! Nogen Jring och treete Som er sig til draget Jmellum dend Hæderlig mand Hr: Tomis och Torbioren Espeland, om at wdstenne huer sin part i for:ne Jord,  da frem Kom Torbiøren och i Rete lagde Voris forige Lensherres schrifttelig steffning dat: Bergenhus dend 18 Feberuarj Nest forleeden  Liudende om samme Stening huer sin part,  huorfor Torbiøren begierte at sin part Saa Vit hand er eyende Vdj for:ne Jord, som er

1667: 15

huoreftter begierte sin part modte stennis paa det ingen schall Lide schade aff huer andere,

Paa dend Hæderlige mand Hr: Tomisis Veigne mødte hans Søn Vdj fuld Magt, fra hanom  Nemblig Daniell Tomisen  och beReette, at hans faader haffde Jche heller Ville suaare Videre her till, end hand baad Jeg Ville sige, at Hand iche Ville eller Kunde formenne Torbiøren dj tou parter J Vinddall at Laade Ved dandmand Wdstenne och Reinne  dog saatid!! (saa tid) paa Ahret at huerchen presteboellen eller bunden Lider nogen schade paa for:ne stenning, efttersom Hand er eyende Vdj samme Jord dj tou parter, och huad som schriffueren och dand mand giør Vill hand holde, dog begierte Torbiøren dom herVdj,  da formedelst Torbiørens breffue iche er alle \til/ steede och ey heller en pige Ved Naffn Berite Maadz dater  som er eyende Wdj bette: Jord, da til hun møder til høste tinget eftter som det er et goedz, J sødschindelag, da Fremb Kom Torbiøren och sagde at Veere hindis Rete Ombudtzmand, och Vil Wed Loug och Ret søge bege dieris Ret,  da er for Rete aff sagt, at der bør at schee stening effter Louen dj tou parter  och presten!! boellen at Kioesse!! (Kiøsse) Dend første part, dog hermed dj Vdgiffne bøxelseedeller her med gandsche Vformendt saa Lenge Endten Oed eller Eiloff  som nu For:ne Winddall J brug haffuer, mens naar dend aff dem  /: som dj tou parter Torbiøren til horig (hørig) bliffuer til byt (tilbydd) wed døden affalder, da Torbiøren at operge!! (opeberge?) bøxell som forschreffuet staar, och steningen Kand iche schee før til Kommende sommer, Naar Høe och Korn staar wdj beste floer, midsommerstide aff Sex Mend som Louen siger, Wdj Oedelsbolchen  Capt:

Same dag bleff afften!! (afftagen?) et pund smør For field schred och sandløb Vdj Tosten Tochimb  Lars Degernes, Joen Quitne  Hellie och Øluer Etterembs neruerelse  saa uell Jorgen Degernesis,

1667: 15b

Anno 1667 dend 30. Septembr: holdtis Almindelig høsteting paa Eylsager Vdj Vnderem (Onarheim) sogen och Opdall schibrede hoes Halsenø Closters Landbunde Johanis Langeland, Offuer Verende Ombudtzmanden Velforneme mand Johan Frjmand, Vdj Lensmanden sted Johanis Langeland,

Niels Floernes,             Baar Løfaldstrand,

Torchild Kongsuig,                  Olle Hettelj  och

Jacob Løchhamer                    Anders Toftt,

Da for os Wdj Rete Frem Kom paa Velbrd: Jacob Bortuigs Veigne hans tiener Vdj fuldmagt hans tiener Hertuig Jacobsen som haffde till J dag steffndt, Torre mit Voge For nogle Ahrs Land schyldtz Rest,  huor paa hand paa sin herris Veigne begierte dom

Herjmoed at suaare Mødte Tørre sell (selv) och beKiende at haffue betaldt sin Ahrlig Landschylde och schatter, och Viste iche at Veere Majoren Noget schyldig, Videre end <i ahr> dend Seruise,  da beretet Hertuig at hand Rester med 16 Rdlr. paa ald hans Vdgiftt och Landschylde,  Da for Rete aff Sagdes at eftter som Majoeren Kreuer Landschylden och dog Jche Spestzifersere huad Ahr det er, da Naar hans boe aff dandmand bliffuer Registerit och Vrderit och det iche till strecher, da det at gaa paa hans bøxell aff for:ne Jord saa Vit aff SeerVidtzen Resterer,

Saa mange aff Klosters Almue der Kand Verre Johan Frjmand ombudtzmanden schyldig, endten paa hans M: Veigne eller sin egene haffuer det som Loulig bør betallis Jnden 14. dage eller lide Nam och Vrdering i dieris ForMue,

1667: 16

Johan Frjmand Loed fred Liusse Klosters schouer Eftter Louen saa ingen Viidere sig der befater,

Johan Frjmand Loed fremb Kalde eftter steffnemall Endere Jacobsen  en Soldat  for Leyermall med sin egen quinde,  mødte och berobte sig paa at Mayoren Velbrd: Jacob Bortuig haffuer Order. at Jngen Soldat bør at bøde,  beroer til dend beuis føris,

Anlangende dend sag som bleff forleden opSet Jmellum Niels Floernes och anderSleette schau!! (Anders Sleetteschou), da er saleedis i dend førige ting bog Jnd ført som følger

Olle Helliesen Schorpen waar stenffnt!! (steffnt) och mødte iche  er til dømbt steffne fald, eftter Louen, dog at suaare til Vortinget,

Anno 1667. dend 2. 8tobr: holtis høsteting paa paa Hochenes Vdj Føens schibrede med dis och Vogs schibredes almue  Soren mend er som følger

Johanis Langeland,                              Niels Leuog,                            Anders Flache

Jacob Løghamer                                  Simen Noerhuglen                   Arnne Gierestad,

Knud Rønholm                        Olle Hetelle lj                           Romou!! Børre tuedt,

Olle Hougland,                        Baldtzer Dalle,             Sebiøren Lidte bøe

Niels Floernes och AnderSletschou!! (Anders Sletschou) om dend opSate sag Jmellum Anders och Niels  at dj prob som er J dend Forige ting bog Jnd ført, da haffuer Johanis Schor Vandet (Vandt = sagt/fortalt) at Anders Fich hanom Jgiemme et Seigel och en Kiell som vaar stollet goedtz, Joen Schaden haffde det och Beret,  da eragter Vj at Anders bør at Lou Verge sig Sel Sete til først hollende Vorting eller bøde Fiere morch søl   tiuff balchen 6. Cap:

1667: 16b

Anno 1667 dend 5. 8tober Vaare Vj eftter Velfornemig Mand Johan Frjmandtz befalling, dat: dend 12. Septembr: Nest Forleeden  Nemblig

Lensmand Jørgen Eye, Olle Houge, Johanis Fieldland, Haluor Huideuold, Lauridtz Sio, Knud Hildestaad, och Jonnas Fieldland, til at besigte Handlandtz schou  som och scheede er det meeste mueligt vaar, och da for befandtis, Vdj dend schou som Leger til For:ne Handeland, at Vere hugen aff Pouell  som Vaar Vschiftt, 5. tøldter minder 2. stuer, och Joen  7. tølter, och Vdj Poell sin egen schou  som er Vdbyt, 1 ½ tøldt  och Joen  3. stuer, er til samen Poels hugster 6 tøldter och 4 stuer  Joens 7 tøldter och 3 stuer  huer stue Vrderit For, 8. s: offer hauet, och er det anslagen Vdj {penge} tølter tall och da bleff det seet for 12 tøldter  huer Vrderit For. 4, Slmrk: (Slettemark)   Joens Hugster er 15. tøldtr  huer Vrderit 4 mrk:   da eftter besigtelsen bleff det saa Vrderit,  herom møte Velforstandig mand Lauridtz Johansen Wallen paa strenge Hr: Oberste Johan Caspersen Von Cicignos Wegne  som er Herre for Gaarden  och begierte herom en forsuarlig dom   Herpaa at suaare, mødte Poell  at hand Kunde nyde Noget aff for:ne tømer saa meget som hand haffuer Lagt paa husene  som er 360 boer

Det øffuerig er forbrudt til hans May: baade aff Joens och Poels. och iche sig der med at befate Før end dj stiller dieris Herschab tilfreedtz,

Noch J Rete Forderede Lauridtz Johanisen  Joen Handeland, For hans Forleeden Ahrs Land schylde Resterer,  hertill at suaare mødte Joen och det iche Kunde Negte, at der io Resterede. 9. Rdlr. der paa,  Lauridtz begierte end nu denne Ahrs Retighed maate och herj Jnd føris, da eftter som Joen sell beKiender at hans Landschylde Rester baade for i Fioer och J Ahr, bør hand at lide eftter Louen paa sin bøxell, och dog betalle sin Retighed, och giffue J omKostninger 2. Rdlr: 1. Ort, och dog betalle sin Land schylde,

1667: 17

Anno 1667. dend 8. 8tober holdtis høsteting paa Biue  offuer verende Ombudtz manden Johan Frjmand, Lensmand Raasmus Vluenes  Niels Opemb, Peder Dyrem  Erich ScheesVold, och Endere Hoffland, Andfind Hisdall  Olle Hetland,

Johan Frjmand begierte dom for huis Rest Alu….(?) (Almuen) Kunde Veere hanom schyldig, Jnden 14 dage, eller Lide namb, eftter [Louen]

Noch bed hand fred Liusse schouerne,

widere Loed hand til Liusse dem som haffuer tømmer legende Vdj Aruig Wed sougen. Jnden Monidtz dag at bort føre eller miste det,

Noch bleff til Neffndt Sex mend,

Erich Kotte (Katte/Kåta), Joen Hetland, Jffuer i Giere  Hans Floten  Michel Hegge, och Joen Hustuet,

Eftter dend opSeet sag Jmellum Johan Frjmand och Orm Schartland (Skatland), begierte Johan Frjmand, dom   da er saa for Reten dømbt at for sin trodtzeligthed Som hand For Reten haffuer giort  da bør hand at bøde  /: Quind Folchet til steede at førre   8 ørtuger och 13 march søll, och forschaffe hinder til steede, eller Vdlege hindis bøder

Christoper Lj (i Fjelberg skpr.) waar steffndt for Vrderings Negtelse paa schaten Jmoed tøriSlundesøn!! (Tørris Lunde i Fjelberg skpr.),  herom vandt RasmuseSluenes!! (kan vera retta til Vluenes) (Rasmus Ulvanes i Fjelbreg skpr.)  Niels Opemb (i Fjelberg skpr.), at TøriSøn!! (Tøris) och Christoper Røgtes vdj haaret  beroer til Niels heye!! (Heye) bør steffnnis.

Marite Lauridtz dater war steffndt for leyer maall med Olle Øchland, Leger nu paa barselseng  beroer til hun bliffuer Ferdig,

Torbiøren Hustuedt vaar steffndt for hand er Komen med sin Konne Fortillig, mødte iche men Rasmus Vleuenes!! (Vluenes/Ulvanes) suaarte hand schulle Forliges,

Niels Giere mødte iche eftter steffne maal, For slags maall paa JenSe!! (Jenses) quinde, der for bøder steffne Fald,

1667: 17b

Olle Laarsen Brendlang!! (Brendeland) haffuer laadet steffne Aschild OusVog For en Arff som hans Sønnen!! er til faldt eftter Aschildtz Konne, da bør hand dend at vdlege, och betalle Naar schifttet holdis, och der till omKostning 1 Rdlr:

Anno 1667 dend 9 8tobr: holdtis Høsteting paa Sio med Schonneuigs Schibredes Almue  Offuer Veerendes Ombudtz manden Velfor:me Johan Frjmand  Lensmand Jørgen Ey,

Andfind Bouge, Olle Houge, Olle Suenland, Baar Fieldland, Johanis Fieldland  Hellie Øluedtztuet,

Johan Frjmand Loed til Liusse at alle denem som Kand weere Noget schyldig endten Vdj en eller anden maade at dj bør Jndeligen Jnden 14 dage at betalle, eller om bør iche at lide eftter Louen

Noch Frem Kom Lauridtz J Vaallen Och formendte at dem som end nu iche haffuer betaldt Forleeden Ahrs schater saaVell Jdtzige Forfalden terminer  eller lide Nam och Vrdering, da bør det Jnden 14. dage at betalle eller Lide Namb och Vrdering, med omKostningen

Johan Frjmand Loed fred Liusse alle Klosterschoue  at ingen schall sig til fordriste at huge Videre end Louen tillaader  til med Liuste hand i fred Hollmedals berig, at Jngen schall derj huge eller Jnd seete endten Fee eller smaller Vnder dend straffuen siger,

Anno 1667 dend 15. 8tober holdtis høsteting paa Seetuet Med Joendals Almue, offuer Veerende Fogden Hans Hans:  Lensmand Jffuer Seetuedt,

Peder Tøruig,               Samson och Tosten Sambland, och                 Brynild i Vig,

Samson Hougen           Drich!! (Dirich) Handegaard,

Olle SuoSand,

1667: 18

Thorgiels Gundtuedt Vaar end nu Vdj Reeten eftter dend opSeetelse som scheede i Vor, for hand ey haffuer eftter K: M: breff betaldt oedels schat paa Fierde aff ½ pd smør, 1 giedschind, 1 faarschind, aff det \for:ne/ Goedtz  Poell Hauneraas til hørende, Hans Hansen formen at Goedtzet bør Veere Forbrudt, til May:   hertil at suarte Torgiels at hand haffde iche betaldt schaten  mens Ahrligen sendt Poel sin Land schylde, huor aff hand men!! (mendte) at schaten burde tages,  da er dømbt For Rete eftter May: breff, at Torgiels bør bøde til May: saa meget goedtzet er Verd, Nemblig 12 Rdlt,

Fogden haffde Laadet steffne Sigrj Dags daater for et Leyer maal hun schall haffue begaaed med Søren Christensen  er der for til dømbt hinder at bøde 6 Rdlr efter Ressen!! (Recessen), Vden øffuerigheden det Vill anderleedis benaader,

dj som Hans Hansen Haffuer sagt goed for for Koren (Korn?) i Vor paa Klosteret er forre lagt, Jnden 14 dage at betalle, saa Velsom ald anden Restandtz,

Olle, Enchen och Torchils Gundtuedt vaar steffndt for en buchschind som dj Reester med Vdj Sex Ahrs Landshylde och ½ pund smør, aff Hans Hansen paa Bispen  Sl: mester Jens Schelderops Vegne, och forme\n/te at dj bør betalle Landschylden och der til Julle mrk: Ahrlig,  da er saa dømbt, at dj bør betalle sin Landschylde Jnden 14 dage, eller lide nam och Vrdering, saa Vell som Julle march, huer Ahr ½ Rdlr:

Hans Hansen haffuer Laadet steff!! (steffne) Johanis SolleSuig  Lauridtz SelSvig, och Berie Brate!! Fordj iche haffuer Ved toldboen Angiffuet i Sundhorlen   Berj!! (Berie) beKiende at hans jegt haffde Zeedell (seddell)

Sambson Sambland beKiende at hans Jegt vaar i Vor i Korsund och ey gaff Sig an   beroer til Videre,

1667: 18b

Anno 1667: dend 17. 8tober holdtis almindelig høste ting paa Vienes i Kiendtzeruig sogen  Ombudtz manden Johan Frjmand sel!! (selv) tilsteede, Fogden Hans Hansen, Lensmanden  i hans sted Arnne Wienes,  Tosten Lotte, Sambson Suartuedt, Ørians Øffre Qualle (Årekvålo), Aslach Vdtne, Lauridtz Bue, Vdj hans sted Arne st Trundnes (Trondenes/Trones), Michell Lotte,

Lars Trundnes Loed Lesse et Kiøbebreff Jndtil hand bekom 47 Rdlr: paa ½ Løb smør  ½ hudtz Landschylde, aff Seuat Diune (Djønne), och det ey Wille med boemerche Kreffte (bekrefte)  mens menner det Jgien at Jndløse,

Eftterschreffne dj som er eygende Jegter  Nemblig, Michel Lotte, Erich Lotte, Aslach Vdtne, Lauridtz Bue, Hans Offuere Qualle  Lauridtz Lauridtzen Vdj KiendserVig boende, Siff\u/er Ringoe  Oed Haaemb, Christopher Diunne  Siffuer y:nes!! (Ystanes),

Olle Hus vaar steffndt for 4 Rdlr: bøder aff Fogden Hans Hansen  huor till hand suarte at naar ngen!! (nogen) dom bliffuer Louglig Lest for hanom Vill hand sig der eftter Rette,

Widere suarte Olle at naar hand Fich sin dom at hørre wille sig der eftter Rette,

Dj som er hans Mayst: Noget schyldig, eftter hans Vdgiffne breffue  haffuer at betalle eller lide Namb eftter Louen,

Zaaris (Zacris) Res haffde steffndt Jachob Hus, bleff strax forligt

Anno 1667 dend 19 8tober holdtis høsteting paa Øffre Følchedall i Grauen sogen  Ombudtzmanden Johan Frjmand, Fogden Hans Hansen  Jffuer Velche, Joen Eye, Olle Nessem  Amund Espeland, Peder Kierland  Joen J(?) Dallen  Siffuer Nessemb, Suend L:grauen (Lillegraven)  Poell Housse, Siffuer Hammere, Lauridtz Quanddall,

1667: 19

Fogden Hans Hansen Haffde Laadet Jnd steffne Karj Stens dater for Leyer maall, hun haffuer begaaed med Johanis Dalle, som hun schall Veere i tredie Leed til Hans førige quinde [beslegtet], Herom er iche følist Fuld møndig mend, mens hun haffuer at møde paa Østensøe tingstue i Østen Røchen

Lauridtz Quanddall Vaar steffndt for hand schall iche haffue eftter Komet et breff, som fogden Hans Hansen haffuer schreffuet, Lensmanden Lauridtz Følche dalle (Følchedall) til  och dend schall weere for hanom forre Lest och Anuist Ved Houor i Dallen och Jens Needer Følche dall, som beKiendes aff denem   Hertill Suaarte Lauridtz at hand mendte, at det burde Werit paa forSeigelt paapier, och vaar en steffning, och Kunde iche wide om det Vaar nogen Arst (Ars? = kunst),

Fogden begierte dom offuer dj schyldig som Rester med Konglig Retigheder  haffuer at betalle eftter Louen

Olle Husmand, waar steffndt aff Tolle!! (Toleff) Leque,  Toleff mødte iche, søgis til sit Veereneting (Verne-) for steffne fald, Saa Velsom Kost och tering,

Anno 1667. dend 20. 8tober Holdtis almindelig Høsteting paa Haaemb Vdj Vlleuig schibrede med dis Almue, och Eyfiors Almue, Offuer Veerende Ombudtzmanden Velfornemme mand Johan Frjmand, Fogden Hans Hans:  Lensmand Oed Haaemb, Soren mend som følger,

                                                                                              aff Eyfior

Jsach Liune,                 Jffuer Sponumb,                                  Gunder Seebøe,

Peder Øduen               Olle Seuertuedt,                                  Aslach och Knud i Schor,

Andfind Leque, och     Endere Vamben                                  Olle Endersen  och

                                                                                              Peder Tuedte, Anders Legere

BaasambsonSen!! (Baar Sambsonsen) i Eyfior, haffuer begaaed Leyer maall med Sigrj Christens datr,  Fogden Formendte, at eftter som hand oftte haffuer Veerit steffndt och bliffuen aldiellis Vde aff Reeten och Jngen tid møder i Reete, ey heller Nogen paa hans Veigne, da er saa sagt at hand schall ahrbeide Vdj Kloster Jndtil bøderen er betaldt, och Almuen at forschaffe hanom did, ellers schall hand Forføye sig; aff Lennet,

1667: 19b

Jacob Needere Tuedt i Sennedallen Vaar steffndt for at hand schall haffue tillagt Rasmus Sebøe trold domb Sag:   Herom at Vinde mødte Christjan Legere, at hand hørde Jacob schieldte Rasmus for en trold mand,  Osmund Legere probede at dend tid schielderiet scheede vaar hand iche til steede, mens straxen der eftter Kom hand Jnd i stuen  da beKiende Christians ord, och Jacob sagde  huis ord ieg haffuer talled Vill ieg staa Veed,

Jacob Mødte och sagde sig indtet at Vide deraff for sin storre druchen schab schyld, och baad Raasmus om Forlaadelse, och Sagde, Jndtet at Vide andet med Rasmus end det som godte och erligt er, och er der med Venner och Velforligte  er herom saaleedis dømbte och aff Sagt, at hand bør,  bleff saa sonnit,

Eftterschreffne vaar steffndt For dj ey Ville Fogdens tienner Anders [schydtze?],  Christians Smoebøe!! (Maabøe?), Gunder Gundersen Mochelletun  Olle Lilletun  Tormoe Sebøe, Niels ibiid,  dj haffuer alle Loulig For Fald Vden Christians Smabøe!! (Maabøe?),

Dj som haffuer Jegter, Elling Bagne, Leuridtz See,

B\r/ynild Haldanger, och Olle Stoerberig Vaar steffndt aff Sl: mester Jens Schielderops eftterleuersche, For 4. Ahrs Land schylde aff deris paa boende Jorder,  Hertill suarte dj Seell!! (Selv) och det iche Kunde Negte, mens begierte end nu deladtzion (utsettelse)  da er saa dømt at dj bør sin Landschylde at betalle Jnden 14 dage eller lide namb och Wrdering, och Lide paa dieris bøxell eftter Louen

Dj som er schyldig May: Retighed Kand Veere {sch} Vdj nogen maader er forre lagt at betalle Jnden 14 dage eller lide namb eftter Louen

1667: 20

Pouell Hauneraas haffuer laadet steffne Sl: Richol Sponumbs Arffuinger for en seng Gunder Hagestad haffuer pandt Seet (pandtsat) hanom och siden pandt seet til Richoll, och formendte at hand dend bør følge som er Eldste forpandtere,  Gunder Haggestad beKiende at hand Haffde først pandseet For:ne Seng till Jffuer Sponum, och hand nogen tid der eftter Løste dend Fra hanom saa neer som 3. ordtz Rest, førend hand Løste dend fraa til Pouell, Huilchet Jffuer Wedgich, och der hoes beKiende at Sl: Richoll Wdlagde for Gunder 2 Rdlr: i schat paa bette: seng, och formendte dend bør at bliffue der Ved,

Da er saa dømbt at Jffuer  som Resterer paa sin Første Forpandtning, 3. ort, och Pouell at Nyde Reesten saa goed som dend første tiid,

Hr: Tomis Samuelsen haffuer Laadet steffne Jffuer Ordall, for hand iche Vill Føde et nødt (naut) Ahrlig, och pløye en dag och Slaa høe en dag, eftter som hand waar preste bollens bunde, och formendte hand der for, bør straffis, och giøre det Lige saa Vell som tilforen   paa Jffuer sin Veigne mødte Hans Soelberig, och sagde at Wille Lide domb,  beroer til det bliffuer for Spurdt hoes Hr: Laugmand,

Olle Wichnes Vaar steffndt for hand haffuer iche holdt sin forligelse  mødte iche,  til dømbt steffnefald,

Jffuer Sponumb  som er Vluig (Ulvik) Kiercheuerge, haffuer Laadet steffne Sigrj Hagestad for en Kierche Kou hun Vdj Langsommelig tid haftt paa Leye,  hertil suarte Sigrj at dend døde forlen!! (forleden) Vindter i fasten aff bloedsot  som hun giorde beuislig Ved borgeræd aff Berite Haggestad och Bendt Lilleberige  huor paa Jffuer begierte tings Vinde

Michel Needere Leque haffuer steffndt Olle Randestuet For en gra studt (grå stut) hand haffuer Landt (lånt) hanom och eftter Korsmis bleff død,  er til dømbt huer at Lide halff schade, Nemblig 1 Rdlr,

1667: 20b

Siffuer Y: nes (Ystanes) Haffuer steffndt Olle Enderesen i Eyfior For 11. Rdlr: For forleeden Ahrs Rest. och wdj det ene Veerende Ahr  6 Rdlr:  och seette Vdj Rete om iche hand burde at søge det tillige med denne Ahrs schat Ved Namb och Vrdering, i sin formue och der med Affleer Mayst: sin Zigte (sin sigt/sine bøter),

Vdj dend sag med Hr: Anders Anlangende dend sag Jmellum Legers (Lægreids) besidere  da er dømbt at eftter dend schelsten (skillestein) som staar Jnden foleedet bør schiftter at gaa eftter, Lige need Vdj Aaen och op till Veyen

Jens i Vig vaar steffndt til at afflege sin Æd om hans fader  Sl: Hr: Lauridtz  Loed Slaa et støche \eng/ Vden for Rossenes i neste beche!! der Veed, och Vden for Magnus Nyloæ!!, och det scheede Veed boegeræd,

Anno 1667: dend 23 8tober holdtis høsteting paa Tochimb med Røldals Almues saa Velsom Oedes, Offuer Veerende Ombudtzmanden Velfornemme mand Johan Frjmand, Fogden Hans Hansen  Lensmanden Lauridtz, och Tosten Tochimb, Giermund Mandtzager  Lauridtz Tuedt, Jørgen ”!!  Lauridtz Apell, Joen Quitne,  ” Degernes!! (Jørgen Degernes), Torbiøren Grønsdal  Omund, Hellie, och Øluer Etteremb, Knud Fremb,

Aff Røldall.  Olle Suendtzen  Olle Rabebe!! (Rabbe), Joen Houge,

Siffuer Jøssendall vaar steffndt For sin schaater forleeden Ahringer Schater som beløber sig til samen 46 Rdlr 5. Slmrk:   Huor For Hans Hans:  Fogden  haffuer pandt Vdj hans paa boende Joerd, Jøssendall, Huor Vdj hand bør at betalle   Siffuer mødte iche  mens er til dømbt steffne fald,

Jens Mandtzagger vaar steffndt eftter dend opSeetelse som scheede Forleeden Vorting Anlangende det schielderj hand schulle haffue begaaed Jmoed {Edelle Koch}, huor om Hans Hans: haffuer steffndt Houor Vrimb (Ureim), och Lauridtz Ydstenes, som dieris boger æd aff lagde, at dj Jngen schielderj haffr aff Jens hørdt imoed Eddelle!!, Jmoed Mangnilde brat Espe (Brattespe),  waar och steffndt For noget høe  beroer til Jorden besigtes,

1667: 21

Knud Fremb vaar steffndt For sinne Landbønder  Nemblig Jacob Needere Espen och Brynild Staaen for Nogle Resterende schater, dertill er en dell Vrdering, som Knud Kand Jgien søge och betalle May: schaten

Hellie Sanduen och Lauridtz Apell haffuer huer en Jegt och werit sør men (søemend?) till byen

Aff Røldall,

Olle Suendtzen vaar steffndt for Slagsmaall paa Lars Sellestad, dj mødte bege och gandsche negtet,  Hans Hansen berobpte sig paa prob,

Hans Hansen haffuer Laadet steffne Horres besidere For en teig Kaldis Botten  Leger Vnder Horre, och formendte at dend burde Veere Mayst: [tilhørende?]   her til suarte dis besidere at det aldtid haffuer leget wnder Horre  och det med Almuen beuiste at saa Vaar, och Houed Jorden Kunde iche Vel miste dend derj fra,  der for begierte et tings Vinde der eftter,

Knud Liune vaar steffndt for hand opSeet en stue For nogen Ahringer leeden paa Olle Suendtzens grund, och der aff iche betaldt grunde Leyen  da bør dend at følge grundeeyerne,

Dj som Resterer med May: schater och anden Retigheder er Forre lagt at betalle Jnden 14 dage eller Lide Namb

Lensmanden aff Røldall haffuer steffndt Goute Semb For 7 Rdlr: \hand/ schall Veere presten Vdj Suldall schyldig  til Fogden 4 Rdlr: For schaater, der for er Vdj pandt, ½ pund smørs Land schyld, derj er dj bege JndVist,

Vdj dend sag Jmellum Daniell Alffsen och Tosten Tochimb  Joen Quitne, Lars Apel, Lars Tuedt  Olle Rabbe, Olle Suendtzen Øffre Berig, Jon Houge

Daniell Alffsen Haffuer Laadet steffne med schrifttlig steffning dt: Halsenø Closter dend 2. Septembr: 1667

1667: 21b

Lensmand Tosten Tochimb For en øde Jord Kaldis Tuet som hand haffuer J Arff beKomet eftter Sin Sl: Veermoeder, och Tosten det J brug haffuer och \iche/ Vill det eftter Rigtig schiøde aff Jffuer Christensen  Raad maand Wdj Bergen  affestaa (aff staa)  mens formener det bør Følge och bruge eftter hans bøxel Zeedell 1655 dend 3. 8tober   da er dømbt at Daniell bør eftter sin schiødis formelding Jorden at Nyde, dog saa Tosten haffuer at beholde sit Leymaall saa Vit hand Kand føde paa hal Tochimb eftter gaardtzSens Leylighed  och Eftter Tosten død gandsche fra Tochimb at Veere,

Jffuer Christen!! (Christensen)  Radmand Vdj Bergen  haffuer laadet steffne Tosten Tochimb For nogle ord Vdj en suplicas schall Veere Jnd Førdt, som hand formener schall Veere hanom Noget For neer anRørende,  beroer till Videre,

Anno 1667 dend 27 8tober holtis høsteting paa Joestad (Jåstad), Offuer Verende Ombudtz manden Johan Frjmand, Fogden Hans Hansen  Lensmand Olle Joensen

Jffuer Loffthus vaar steffndt For hans Søn iche mødte Seniste Vdschriffuelse  er aff Sonit for 1 Rdlr.

Videre Sager bleff iche steffndt,

Lauridtz y Joestad, Jffuer Blen  Haldor Kampestad  Maatis Qualnes, Aschudt Helleland, Asbiøren Helleland, Olle y Joestad,

Knud Frønes vaar steffndt for at hand haffuer Kommet For tillig med sin egen Koone  er til dømbt Sit her\d/schab at bøde 2 Rdlr 1 ort,

Fogden Forrelagt alle dj som Eftter hans M: breff er Noget schyldig  betalle Jnden 14 dage eller Namb: eftter Louen

1667: 22

Olle Reeseeter vaar steffndt For en hest som Joen Berchelandtz Konne haffuer selt Olle Reseter, da bør Olle at schaffe hestens werdj eller hesten Jgigien!! (Igien)

Prousten Hr: Peder haffuer steffndt Olle Houstuedt For en Kierche Kou hos hd: (hand) er ned Seet til Leye,  mødte och suar!! (suarte) at sandt som der Vaar nget!! (noget) J hans boe schulle det were til pandt der for   til dømbt dend Kou som til foren vaar  mert!! (ment?) at beholde,

Anno 1667 dend 31. 8tober Holdtis et almindeligt høste [ting] paa Røchen i ØstenSøe schibrede med ald Almuen  offuer Verende Ombudtzmanden Velfornembe mand Johan Frjmand, Fogden Velagte Hans Hansen  Lensmanden Biørne Røchen och sorne mend som følger

Peder Sanduen            Jffuer Aluig                                          Lauridtz Tolle,

Wiching Stenne,                       Rasmus Schallem (Skåleim),                Jsach Axnes,

Erich ibiid,                               Tosten i Vig                                         Michel Nesthus,

Haggen Sandwen                     Lauridtz Torpe,                                   Erich Stenstøe

Efter opSeettelse som scheede forLeeden Vor, med dend quind Folch Giertrud Olsdaater her aff Vigør Sogen haffuer begaaed Leyermaall med Arne Aschildtzsøn Vdj anden och tredie Leed slegt med huer andere, och affleed baaren med huer andere,  Fogden Hans Hansen Seete Vdj alle Rete paa hans Maytz: Vegne at lide eftter fororningen til at Rømme stifttet paa Fischer Leyeren   Hertil at suaare mødte For:ne Giertrued sin \stiff/ Faader Naffnlig Giermund Biercheland, och begierte Naade  herom Videre Kunde hand iche her til at suaare, mens Vil Lide dom som hun sell til stede waar,  da er saa for Rete dømbt at hun bør at Lide eftter forordningen och Rømme Bergenhus Lehn til Bues Fischer Leye i Trundhiems Lehn och der for bliffue Vdj trej Ahrs tid minder et halftt, och siden at førre Rigtig bescheen Jgien huor hun der sig forholdet haffuer

1667: 22b

Noch waar End och her wdj Reten bleff stillet Et quind Folch Naffnlig Karj Stens daater som haffde!! (hørte?) hiemme Wdj Grauen sogen och begaed och Leyer maall med Johanis Omundtzen Jødere (Jøre) aff for:ne Sogen  och vaar Vdj tredie Leed beslegtet til for:ne Johanisis affdøde første quinde Naffnlig Rangnilde Nielsdater,  da formendte Fogden och paa hans May: Vegne at hun bør at lide eftter Fororningen at Rømme stifttet til Stauanger Lehn Vdmed Haff Siden (havkanten) som fischeriet Vanche och der Ahrbeide Vdj tou Ahr, och siden at schaffe Rigtig bescheen Naar hun Jgien Kommer der fra,

Fogden Haffuer laadet steffne Simmen Tuedt For slags maall hand haffuer begaaed paa hans grande Jffuer da hand stoed Wdj hans ager at Arbeide Vor Ahrbeide,  er til dømbt at bøde 1 mrk Søl eftter Louen

Gundmund Nees vaar steffndt For hand ich!! (iche) haffuer schatet aff 13 ½ mrk: smørs Landschylde til denne dag  Legende Wdj en ødeJord KaldiSassem!! (KaldiS assem/Assem)   Hans Hans: Formente at det burde Veere forbrudt Wnder Maytz:   he\r/till Suaardte hans Søn Vdj fuldmagt och beKiende at at!! der Vaar iche schatet tilforen der aff,  Noch beKiendis at Herløff Schielnes eyer der j For:ne Jord 4 ½ mrk: smør,  beroer til Herlog beKommer Loulig Varsell,

Michel Ahrhus vaar steffnt for hand schall haffue slaget høe om en hellig dag,  er Forrelagt at Verge sig med sin æd til Første ting

dj som haffuer Jegter, enchen Klyue, Torre Østensø  Erich Stenstøen

Michel Nesthus vaar steffndt  haffuer laadet steffne en Knegt Naffnlig Biørne Løbste (Løbse) (Laupsa?) For hand schall haffue ope baaret aff Michell och dj andere hans LegSmend, och

iche tiendt Noget Vdj Leget,  da bør hand det at lege J fra sig at leuere, och søge dend Leg Jgien som hand haffuer tiendt Vdj eftter tienisten

1667: 23

Anno 1667. dend 5. Decembr: Vaare Vj eftter Loulig til Neffning forsamelede paa Noerhus Vdj Fieldberig schibrede, Nemblig Rasmus Vlgenes, Erich Kotte  Tosten Stangeland, Michel Hegge, Asmund Dalle, \och/ Omund Hammersland, til at dømme Vdj en sag Jmellum Sl: Hr: Anderses børen  och da for os Vdj Reten fremb Komb Jens Andersen Vdj boen och Eschede endell penger  Nemblig 64. Rdlr 8 s  som hand haffuer forstragt Sin Sl: broder Søren Andersen  som er bleffuen borte med et schib Ved Siøen  och denem nu J boen søger.  da eftter som der nu ingen Rigtighed der om  da beror det til Vortinget  da det Ved en Loulig Prosses at Søge, och ind legge dieris Prostest paa forSeigeldt papier,