Nordhordland tingbok 35, 1719-1722, del B, 1720
 
 

(1720: 26)

Anno 1720 d/en 25 Januarij er holdet Retten paa Møllendal udi Ane von de Feldis huus nærværende til Rettens betiening

1720: 26b

Bøidelensmanden Ole Totland, Mons Fyllingen, Mikkel Hope Mikkel Søvig, Lars Byenæs, Nils Heldal, Paal Aase, Arne Totland og Jacob Bratland, for at afsige Kiendelse udi dend Sag indstevnt af S/igneu/r de Place contra Assessor Hanssen som d/en 15 Decembr/is til revision blev optagen, hvorda og samme tid møtte S/igneu/r Lambert Harder paa de Placis og Festeris Veigne og Jørgen Kroegaard paa Assessor Hanssens fuldmegtigis Veigne, hvorda blev afskediget.

S/igneu/r Jens Fester paa S/igneu/r Edevart de Places veigne søger velædle Assessor Wilhelm Hanssen til Betaling for en af ermelte Hanssen til S/a/l/ig/ frue Magrete S/a/l/ig/ Cammer Raad Ryes udgifne Obligation paa Capital 1900 Rdr Croner af dat/o Stenegaard d/en 2 Apr/ilis 1707, hvilken Obligation Velædle og Velbyrdige Major Paal Christian Rye afgangne frue Margrete Ryes eniste Søn iblant andet har arvet og til S/igneu/r de Place for fuld Værd transporterit d/en 16 Martij 1718, paa hvilken Obligation Renterne findis afskreven til d/en 2 Apr/ilis 1716; denne samme Obligation har S/igneu/r Jens Fester, befuldmægtig her paa S/igneu/r Placis Veigne, ladet d/en 29 Apr/ilis 1718 Assessor Hanssen opsige ved Bergens Raadstuetienere Henrik Korts og Peder Madsen Boge og derefter for denne Ret søger titbemelte Hanssen paa S/igneu/r Placis veigne til betaling for Obligationens summa med sine resterende Renter fra d/en 2 Apr/ilis 1716; imod hvilken Søgning Assessor Hanssen ved sin Procurator Furstenberg lader replicere, at det kommer ham forunderligt for at samme Obligation S/igneu/r de Place af ermelte Rye for fuld Værd er transporterit, efterdi H/er/r Major Rye skal være skeed fornøjelse for dend største deel af samme Obligations summa og begierer saa Tid til contra Stevning for at inddrage H/er/r Major Rye i denne Sag, sampt at producere beviser derpaa hvorda Assessor Hanssen bliver paalagt at indkomme med alle de bevisligheder som kand afbevise enten noget at være betalt paa denne indstevnte Obligation, eller som Mentionerer paa denne indstevnte Obligations summa og Renter skal decourteris. Neste Rettis dag derefter anviser ermelte Hanssens Procurator Furstenberg en Contra Stevning som hand foregiver, formedelst tidens Korthed ikke for vedkommende har kundet ladet forkynde og end foregav at have endeel Vidner, som hand til denne Sags Opliusning uforbigiengelig var foraarsaget at føre, som heller ikke til dend tid efter hands foregivende har kundet skeed; dertil bliver ham af Retten given dilation til neste Ting at faa fuldbyrdet; til høstetinget derefter bliver producerit en Contra stevning over H/er/r Major Rye hvor hand søgis til liqvidation og ej produceris noget tingsvidne angaaende de paaberaabte Vidnisbyrd til Sagens opliusning;

Thi bliver Rettens afskeedigelse denne, at ermelte Assessor Hanssen med ald alvaarlighed nu engang for alle foreleggis til førstkommende Vaarting at producere alle de afbevisligheder som kand tiene til hands frelse i denne Sag og til afkortning paa dend paastevnte Obligations summa og Renter, saafremt da ej endelig, uden videre opsettelse skal blive kiendt efter de udi Retten allerrede indleverede documenter og bevisligheder.

1720: 27

Til samme tid haver S/igneu/r Henrik von Rechen ladet stevne eendeel Vidnisbyrd Siri Totland, Johannes Olsvig, Ane Olsvig, Ole Pedersøn til at afbevise det Rasmus Olsvig haver selvvillig og frivillig frasagt sig gaarden Olsvigs brug og giort leverants \forleden Aar/ paa Creaturerne, item indkaldet Rasmus *Olvig til Veddermæle Til hvilken Rettergang ham var given frihed *at (af?) stiftbefalingsmanden af dat/o Bergen d/en 24 Januarij 1714,

Alle Vidnisbyrdene møtte og tilstode louligen at være stevnte for \til/ denne Sags opliuslighed at aflegge deris edelige depositioner og Rasmus Olsvig tilstod at være loulig stevnt til at anhøre deris forklaringer; Rasmus Olsvig blev tilspuurt om hand ej frivillig har overleverit Won Rechen eller hands huustrue Jordebruget og Qvæget; hvortil hand indtet positive svarede: hvorpaa S/igneu/r Harder begierede at Vidnisbyrdene, som indstevnte ere og nu møder maatte afhøris ? hvorpaa eden dem blev forelæst og betydet; og dem tilholt deris Sandhed at udsige og først fremkaldet

Siri Totland som efter edens afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde at Rasmus Olsvig nu i Vaar i Kommende 2 aar siden frivillig og med god villie overleverede Creaturerne til Mad/a/me von Rechen;

Johannes Olsvig s/om efter edens afleggelse forklarede sig derom ej noget at Være Vidende.

Ane Olsvig sagde sig ej at have været her da gaarden blev overleveret af Rasmus Olsvig tillige med Qvæget, men ej siden andet har hørt end jo Rasmus Olsvig var der med fornøjet.

Ole Pedersøn efter edens afleggelse forklarede at hand var her da Qvæget blev leverit af Rasmus Olsvig, som skeede godvillig, hand var og den som dyrkede Jorden det aar hand frasagde sig den og blev undervist af Rasmus Olsvig baade hvor hand skulle spade og slaa høe om Sommeren og hørde ej andet end alt got, men hvad siden imellem dem kommen ere, viste hand ej af.

Harder paa von Rechens Veigne formener at have beviist med de førte Vidner at Rasmus Olsvig godvillig haver afstaaet og overdraget Jordebruget med qvæget til Citanten, og dend af Citanten derpaa satte opsidder, hvorved Rasmus Olsvig selv haver ophævet dend formening og Ret hand formeen sig at have til at Være nermeste Mand til Jordens besiddelse; og som hand des uagtet vil intrenge sig paa Jorden med at besidde eendeel huuse, saa paastod hand Dom efter Stevnemaalet, at Rasmus Olsvig bør fravige Jorden og Jordens huuser, betale de 14 Rdr 3 merker resterende paa efterstaaende afgift og erstatte Processens Omkostning, hvorom hand *nernere (nermere) producerede von Rechens skriftlige demonstration af 25 Januarij 1720 hvilket blev oplæst og tilspuurt om huusene ere af alder forfaldne og Ane Schielderup dem paa egen bekostning opbygt ? hvortil hand svarede at

1720: 27b

det kand hand ej fragaae og at reparationen paa Gaardens huuser alltid er giort af von Rechens Værmoder og Von Rechen selv.

Da blev for Ret dømt og afsagt.

S/igneu/r von Rechen søger Rasmus Olsvig at entvige Pladsen Olsvig, som hand sig selvvillig haver frasagt og giort leverantze for med Qvæg efter de afhørte Vidners forklaringer og betale dend resterende afgift 14 Rdr 3 merker; men Rasmus Olsvig formeen med det i rette lagde Skiftebrev af 1696 d/en 16 Nov/embris at Gaardens huuser paa Olsvig bør ham betalis hvorudi hand skulle være ejende 12 Rdr 3 merker 0 s/killing og at Pladsen Olsvig ham som Rydningsmand bør tilkomme til bruug; men som efter examination af Retten tilstaaes *at (af?) Rasmus Olsvig, det de fleeste af de paa samme Gaard Olsvig staaende Huuser af Alderdom alt ere bortfaldne og andre der staaende af Jordejeren selv opbygte og alltid vedlige holdte og ej af ham, saa kand hands Paastand ingenlunde biefaldis; og som hand godvillig efter Vidnisbyrdenis forklaringer haver fra sig leverit bruget og giort leverantze paa Qvæget saa er hand det, efter lovens 5te Bogs 1 Capit/ul 1 art/icul pligtig at holde hvad hand selvvillig indgaaet haver og entvige pladsen inden Korsmis, sampt tilfindis Rasmus Olsvig at betale von Rechen de resterende 14 Rdr 3 merker Afgift af pladset inden 15 dager under Nam efter loven.
 
 

Anno 1720 d/en 27 Januarij er efter S/igneu/r Grønbechs begiering holdet besigtelse paa dend Gaard Strømsnæs i Herløe Schibbrede beliggende med Sex dertil af Kongl/ig Maj/este/ts foget S/igneu/r Jens Lem dertil opnefnte Mænd, tillige med Bøidelensmanden Anders Tveten, Nils Erstad, Iver Hopland, Baste Siurdal, Anders Hestenæs, Anders Dale og Halvor Holme, for at besigtige de paa samme Gaard Strømsnæs staaende huuse og bygninger, sampt bode udi hvad Stand de nu findis efterdi samme Gaard til S/igneu/r Villenrat er bortforpagtet, hvorda og Møtte S/igneu/r Grønbech, Mad/a/me Willenratz og H/er/r Styk Capitain de Bærenfelts, som til denne besigtelse vare Kaldede, hvorda Mons/ieu/r Grønbech producerede seqvestrations Verket (Norsk Hist. Leksikon: Sekvestrasjon = arrestere debitor, eller hans eiendom satt under arrest for å sikre tvangsdommens fullbyrdelse) af forrige Sorenskriver S/igneu/r Peter Badscher og fogeden Glad forettet d/en 7 Aug/usti 1711, efter hvilken forretning først blev *besigtigtiget dend store Stue eller saa kaldede Sommer-Sal indentil skildret, med Sex fag Vinduer udi uden Skorsteen og Kakkelovn og udi samme Stue manqverede 3de heele Vinduer og 30 Ruder med sit blye, fire bord i Loftet beskadiget med detz Malning og endeel af den Vegs Maling beskadiget af indfaldende draaber 2de bords bredde, Gulvet i samme Værelse ved dend Nordre ende lit fordervet. 2. Paa den Nordre ende af bemelte Sal et lidet Sengekammer med 3de fag Vinduer udi, iligemaade Skildret og uden skorsten og Kakkelovn fattedis 3de Ruder og Laaset noget forrustet. 3. Paa den Søndre ende forefantis et lidet grønt malet Sengekammer med Sex Enkelte Vinduer fattedis 14 smaa Ruder og Laaset af dørren, udi samme Cammer var hverken Skorsteen eller Kakkelovn. 4. En rød Malet Stue med 8tte Enkelte Vinduer, nu forandret til et lidet Cammer med 3de Vinduer udi, Kakkelovn i Cammeret, og af-

1720: 28

deelt med et lidet Kiøkken, hvorudi er en opmuret Skorsteen og et Cammer ved siden hos med tvende smaa Vinduer udi udi Kiøkkenet ingen Vinduer. Vindueposterne i Cammeret lit forderved af inddrivende Reign, saasom Syndenvinden derpaa staar, ingen Laas for dørrene, Veggen udi Cammeret paa den søndre side beskadiget omendskiønt udvendig fantis forsvarlig bordtag, hvilket drifReign maa have foraarsaget, som har trengt sig ned ved Vinduerne, som foruden det var een af de eldste bygninger paa samme Gaard, Gulvet i det afskiøtte Kiøkken lit forandret. 5. Nok et lidet malet blaat Cammer med 8tte Enkelte Vinduer, derved Skorsteenen som af Kiøkkenet indgaar, Vinduesposterne brøstfeldige og Veggen paa Søre side beskadiget af det paa samme huus staaende Drev, dog med bordtag forsiunet, udi Vinduerne manqverede fire Ruder og paa den ene dør fantis ikkun Klinke, og under dette qvarteer \er/ 3de smaa bielkekieldere med laas for hver Kielder, som Capitain de Bærentsfelts lovede at skaffe nøgler til. 6. Nok blev taget udi øjesiun en stor daglig Stue med Sex Enkelte Vinduer udi, og udi samme Stue 1 liden bileggerovn, Vindueposterne med *bogerne brøstfeldige og fattedis udi samme Vinduer 9 Ruder, Veggene brøstfeldige paa Vestre side og Gulvet paa Nordre side hvor en tylt bord af nye Vil nedleggis, sampt fantis Svilden fordeervet af Vand som indtrenger sig af *baardgaarden efterdi *Borgaarden er højere end Grunden stuen paa den side staar paa, thi saaledis har dend af gammel tid Været sat, til begge stuens dørrer ikkun Klinke; nest derhos et Kiøkken med opmuret Skorsteen, som var noget forfaldet; udi kiøkkenet er Sex Enkelte Vinduer, hvoraf de 3de Vender til Gaarden og de andre 3de til haven; hvilke Vinduer fattedis 18 ruder; Cammeret oven paa er nu gandske forfærdiget, dog uden laas til dørren; Gulvet i kiøkkenet fordervet og til dørren i Kiøkkenet en Klinke. Ved Kiøkkenet et lidet Spiskammer med tvende smaa Enkelte Vinduer for hvilke findis Jernstenger satte, og ved Spisekammeret et lidet kammer med et Vindue udi, hvilke begge Værelser saavit fantis forsvarlige at naar 17 Ruder med sit blye indsettis i det første det kand passere. Langs udenfor og med dette qvarteer en *Hauge (hage?) med stor Steenmur omkring, udi haugen er en fiskedam og eendeel frugttræer; haugeporten af ælde forandret og meget brøstfeldig, dog var til samme port 1 g/amme/l laas og 2de g/am/l/e/ Jernhengsler med sine *dummer. Paa den vestre side af denne bygning manqverer 9 t/ylter Bord til Bordtag.

Derfra begave vi os til det nordre qvarteer og udi øjesiun tog et røt malet Senge Kammer uden skorsteen og Kakkelovn med 2de fag Vinduer udi og laas for udgang dørren, udi Vinduerne Var nogle sprukne Ruder og Malingen noget af draaber beskadiget. Nest ved siden af bemelte Cammer er et andet lidet grønt Malet Kammer uden skorsteen og Kakkelovn med 2de fag Vinduer udi som Vender ud til Marken med forsvarligt laas til dørren, som i alle Maader fantis forsvarligt. Derhos en blaa Malet gang eller forstue med en dør udi til Borgaarden og et fag Vinduer udi, som Vender ud til Marken, til dørren laas og dørren og *dørtelskelen (-terskelen) af alder og slagreign beskadiget, sampt Svildene inden til gaarden beskadige af det Vand, som trenger sig fra Gaarden paa Veggen; En stor Stue rød Malet med Jernkakkelovn udi og Sex fag Vinduer udi.

1720: 28b

Gulvet paa dend Vestre side lit forfaldet saavelsom Svilden, hvilket det indsigende Vand af Gaarden har Causerit (forårsaket), til denne stue var 3de dørrer med laas, og udi Vinduerne fattis 3de Ruder - derhos et stort Kiøkken med en stor Skorsteen udi og trende fag Vinduer, vendende ud til Marken, som i alle maader var forsvarligt. Paa siden af Kiøkkenet ved Storstuen 1 lidet grønt Malet Sengekammer med et fag Vinduer udi og 1 liden Vindovn (Norsk Hist. Leksikon: Vindovn = fellesbetegnelse på ovn med dør og trekkhull) udi og jerntudt, udi Vinduerne fattedis to ruder og Ved skorsteenen fire smaa hollanske Klinkesteen om tuden, resten af Muren indvendig i kammeret med hvide og blaa Klinkesteen besat. Nest ved Kiøkkenet et lidet røt malet Spisekammer med et fag Vinduer udi, hvorudi fattedis ikkun en rude. Ved enden paa dette qvarteer er en gang paa hvis ene side er et lidet Cammer, hvis Gulv i gang og Kam/m/er ved det Vand som indtrenger sig af baardgaarden, er beskadiget, fattedis eller(s) i samme Cammer fire ruder. Paa dend anden side er op til Lemmen en trappe og der bagen for et hemmeligt sted, hvortil var dør men hengslerne noget uferdige; under dette Nordre qvarter er en liden bielke Kielder. Taget paa alle de trende fløier eller Lengder, med Sie(?) (Sue?) tag (sutak?) og pandetag lagt, fattedis 30 pander, og paa dend nordre lengde findis en forraadnet Rende paa 16 al/en Skougmaal, paa Søre siden er forraadnet af Alderdom 3de 12 al/en Render og til bordtag, luuger og Vandbord behøvis, foruden de forrige 9 t/ylter bord end 10 t/ylter Bord. Nok behøvis til Baardgaarden indvendig 3 tolv alen og tvende 16 al/en Render, som alderdom har forraadnet og bord till Vandbord og Kiøller fire tylter; bordtaget hellers indvendigt i Gaarden saavit forsvarligt; Paa den Vestre side af huuset fattedis 2de Render 12 al/en lange af alderdom forraadnede og til Vandbord 1 t/ylt Bord. Norden for forrige bygning, 1 rød Malet stue med 5(?) Enkelte Vinduer udi, [ nu forandret til en mindre stue med 3de smaa enkelte Vinduer udi, udi hvilke Vinduer fattedis 3de Ruuder, i samme stue en jernkakkelovn liden, derved et lidet Spisekammer med et enkelt Vindue udi og et lidet Melkekammer med et Vindue udi og muret skorsten imellem, som noget brøstfeldig var ]

- - - - - -

OBS: "B.... er ej endnu saavel insigeret:" Dette står skrive mellom linjene - og startar over tekstorda som kjem rett etter: "[":

Teksten som står innfelt i "[ ]" skal truleg reknast for overstroke, slik at orda framføre dette: "Norden for forrige bygning, 1 rød Malet stue med 5(?) Enkelte Vinduer udi" skal fortsetja med det påfølgjande under her: "en liden jernkakkelovn ..."

- - - - - -

en liden jernkakkelovn og et lidet Kiøkken med skorsteen og et enkelt Vindue, hvorudi fattis 2de Ruder og udi stuen 7 Ruder, ellers indvendig videre forsvarligt naar Muuren bliver lit forbedret; Nok et lidet Melkekammer med et Vindue og Jernkakkelovn udi forsvarligt. Nok et lidet Sengekammer med 3de smaa Enkelte Vinduer udi uden Skorsten og Kakkelovn, hvorudi fattedes 3de Ruder og et lidet spisekammer med et *enket (enkelt) Vindue udi, saavit indvendig forsvarligt. Renderne til denne bygnings Tag af alderdom forraadnede, som nødvendig Vil forskaffis; paa den søre og Vestre side fattis denne bygning Torveller og noget Troug, sampt 8tte Vaager Næver til taget.

Derfra begave vi os til fæhuuset, Jordebruget tilhørende, af timmer uden bordtechning og \med/ torvetag opsat, med 14 Koebaaser udi, hvilken nødvendig behøver indvendig 2de beter; øpsen paa den Søre side, tvende torveld og de nederste trofieler ald Nordigiennem vil gandske fornyes; dend søre Gavel af florens timmer gandske forfaldet og nødvendig behøver Bordtag og oplenninger uden

1720: 29

dends totale ruin, og dertil vil tilgaa 6 t/ylter Bord og 5 Oplenninger; Porterne til Gaarden af alder brøstfeldige meget. Til taget paa floren behøvis ellers 10 Vaager Næver. Stalden til floren med Biornard beedst annecterit fattedis tvende Svilder og 3de Naaver forraadnet, til taget paa samme stald vil tilgaa Sex Vaager Næver, og Renderne paa Søre siden vil og forskaffis; dette heele huus, som bestaar af fæhuus og Stald saa got som under et tag sat, behøver nødvendig paa Søre og Vestre side bordtag, omendskiønt til dato aldrig noget har Været. Dernest blev besigtiget Laden af Standerverk og Bord opsat, hvis bordtag vil repareris med 8 t/ylter Bord, og til laaven vil indvendig tilgaa 8tte Bord; Taget paa laden behøver 8tte Vaager Næver til reparation. Vognhuuset med Standerverk fantis mestendeel som tilforne, uden tag, hvis Sperrer vel nu kand tenkis haver taget mere Skade, saasom det saa lenge aabet har været staaende.

Af S/igneu/r de Bærentfeltz findis opbygget paa Bøen, foruden de forrige Sex fiskedammer, endnu femb af hans bekostede og af Stenmuur opsatte; foruden det er dend heele Jord, med et fuldkommen 3 al/en høit Gierde af Steen, opbygget med, sampt med stor bekostning igiennem skaaren 2de store Myrer eller Moratzer for at giøre eng og ager deraf, som og forleden aar har vist sin prøve at Være god, som halmstubberne paa de der anlagte ager noksom gav tilkiende. Det huus som ellers udi udmarken efter forrige seqvestrations Verk, skal have Været bestaaende, fantes der nu ikke, men efter H/er/r Stykcapitain de Bærentfelts forklaring af onde *tyfaftige Mennisker skal Være bortstaalet.

Derfra begave vi os til Søen og udi øjesiun taget Stave-nøst under torvetag opsat 12 al/en lang og 8tte al/en breed; dørren dertil brøstfeldig og behøvede til reparation 1 ½ t/ylt Bord; Taget fattedis Torv og 1 ½ Vaag Næver. End skulle besigtiges et lidet huus af Bord og Standerverk opsat 9 al/en lang og 10 al/en bred, som da skulle have Været hønse eller gaase huus, dette fantis ikke nu, men efter Capitainens beretning af Tyvagtige Mennisker tid efter anden er bortstaalet. End skulle have været et huus af Timmer under Torvetag 18 al/en lang og 7 al/en bred, med en Svale af Bordtag for dend østre ende som da Var g/amme/l og brøstfeldigt; i stæden for dette fantes nu et lidet huus af Timmer, med en svale af standerverk med Sue tag og ej torvetag, som halvgammelt Var og maa have Været til Garveriet brugt og til andet brug utienligt nu. Det udi Seqvestrations Verket ommelte feltbereder Manufactuur huus, var ej at finde uden det forrige kunde have Været af saadant *Slaug. Aller nederst ved Søen en Timmer bygning staaende paa Bolverk over Søen under Røt pandetag, i lengden 34 al/en og bredden 10 al/en; Svalen Omkring bygningen i lengden i fra dend ene ende til dend anden 41 al/en og i bredden fra det ene hiørne til det andet 16 al/en denne bygning indrettet

1720: 29b

til et Brendevins Brenderie, bestaaende af en Værelse ved dend Nordre ende, hvorudi er en stor Skorsteen, derved tvende store Nedmurede Brendeviins Kiedeler og en distiler Kiedel med 3de store Kiølfade; forefantis nu saaledis at af dend ene store distiler Kiedel var af tyvagtige Mennisker afbrøt den ene store Krane og den anden havde sin Krane og hetterne til alle 3de Kiedeler hos Styk Capitainen de Bærentfelts beroende, som og lovede at forskaffe Mad/a/me Willenratz dem, saasom hand dem hafde Været foraarsaget til sig at tage at de ej skulle blive bortstaalne, de tvende store Kiølfade fantis der, og paa hver af dem 2de Jernbaa/n/d. Det tredie som seqvestrations Verket ommelder forklarede Velædle de Bærentfelts hos sig at Være beroende og til Mad/a/me Willenrats vilde extradere. Bryggerkiedelen paa 1 ½ t/ønne stor efter forrige seqvestrations Verks ommeld, forklarede og Velædle de Bærentfelts hos sig at Være beroende udi forvaring at dend ej tillige med meget andet skulle have blevet af tyvagtige mennisker bortstaalet, som hand lovede, som før er meldt, til samme at extradere. Om ellers de nedmurede distiler Kiedler ere brøstfeldige eller ej Kunde vi ej sige, saasom vi dem ej, uden at brekke muren, Kunde beskue; Skorstenen behøvede og reparation; udi samme boe var vel udskaaren til Vinduer, men ej Vinduer udi, ej heller staar udi forrige seqvestrations Verk ommeldet, at saadant der hos været. Til begge dørrer paa dette Værelse fantis ellers Laaser; til alle distiler Kiedelerne fantis ikkun 1 dør, og 1 anden Ubrugelig, og ingen Speld i Skorstenen uden til den lille distiler Kiedels pibe, dog gammel. Nest ved dette Værelse et rum, som tilforne har Været en Pakboed, men saaledis Gulvet ophøjet, at dends høide inden til Bielkerne er ikkun 2 ½ al/en men 10 al/en i lengden. Nok en pakbod 10 al/en lang og 10 al/en bred. Overbygningen bestaar af 3de paklofter med dørrer, Laaser og Lofter forsvarlig conditionerede med Svaler omkring ligesom det nederste, uden hvor Vinden (heisanordningen) er, der vil opskrues Svalen og med Nyt underlag forsiunis; Paa dend søre side af dette huusis lengde vil forskaffis nyt bordtag tillige med Render, og saavit ma/n/d Kunde telle, fattis paa Taget 100 pander, item en lengde paa østre side af Kiølen. Det Manqverede Laas for ud dørren lovede Capitainen at forskaffe.

Videre af huuser blev os ej Mons/ieu/r Grønbech anviste til besigtelse; item blev udsat med Skougens besigtelse til Vaaren; item paastod Capitainen at med Creaturernis leverantze maatte forblive til loulig fardag; hvilken hands paastand, saasom d/en Var conform med loven og den nu tilforpagtede, ej førend dend tid dend skal tiltræde, Retten billig holdte; og Kunde saa ej af Retten nogen vis dag og tid til Skougens besigtelse og Creaturernis leverantse settis, førend de tilstundende Vaartinge ere expirerede (Ekspirere = bl. a. forfalle), som endnu ere uberammede. Og at mand ikke her har sat taxt paa

1720: 30

al ting, giør at indkiøbet aarlig differerer og derfore vil af Vedkommende bevisis med Kiøbmændenis attester hvad materialerne vil kaaste.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 3 Februarij er skeed Besigtelse paa dend Gaard Asch udi Herløe Schibbrede beliggende efter H/er/r Assistentz Raad og Præsident Kraags begiering med Sex dertil af Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem dertil opnefnte Mænd Anders Dale, Anders Hestenæs, Iver Hopland, Niels Erstad, Halvor Holme og Mons Frechau, sampt og Bøidelensmanden Anders Tveten; hvor og samme tid møtte H/er/r Assistentz Raad Kraag og paa den selgendis Veigne Peder Hofmand, da ermelte Kraag begierede vi ville først tage udi øjesiun dend Vaaning imod Øster staaende og beskrive dends tilstand, hvorledis dend nu findis; samme Vaaning bestaar udi lengden med gangen som af Standerverk er en favn 36 al/en og udi bredde 14 al/en der udi findis et Kiøkken 7 al/en med Skorsteen, nogenledis brugelig; en stue, rød malet, 14 al/en bred og 11 al/en lang, 1 stor blaa stue 14 al/en lang (bred?) og 11 al/en bred (lang?), dends hele lengde imod sydost, dends Vegge og timmer gandske forraadnet, indvendig udi de tvende sidste Værelser, gulverne brøstfeldige, endeel af Lemmen eller Loftet forsvarligt, men Sex af bielkerne i loftet af alderdom forraadnede; ingen Vinduer udi de tvende store stuer at sige af, uden i endeel Kunde findis nogle ruder; udi dend blaa stue en opmuret Camin, mend brøstfeldig; Vindueposterne udi de tvende Værelser gandske brøstfeldige, og dend hele Vaanings *lenge (lengde) imod ost, fattedis bordtag; End blev besigtiget en lengde imod Vest bestaaende, 14 al/en bred og 18 al/en lang, udi samme Vaaning er tvende Cammere hver 7 al/en; imellem disse *Cammeret er afskiøt med bord; udi det Vestre Cammer er 4re Vinduer dog meget brøstfeldige; loftet nogenledis forsvarligt, men Gulvet forraadnet; det andet Cammer haver og 4re Vinduer dog forfaldne, Loftet og gulvet, som udi forrige; derimellem en gang paa 3de al/en og derved imod Vest 2de Cammere med timmer afdeelit, hvoraf det ene er malet og haver tvende Vinduer, nogenledis forsvarlige; det andet imod Vest, dends Vegge gandske fordervet, uden Vinduer, Vindueposter, Loft og Gulv; det forrige Cammers loft og Gulv ej heller gandske forsvarligt. Svildene paa begge lengder imod Nord gandske forraadnede; paa dend Vestre Lengde fattedis til Bordtag 3 tylter Bord; imod Nord paa begge lengder forsvarligt bordtag; Taget paa begge Lengder saavit forsvarligt, naar tvende Kipper Næver dertil leggis; derefter blev besigtiget et Stabuur 10 al/en lang og bred gandske forsvarlig - derefter blev besigtiget en Stald, hvoraf saa meget Kunde nøttis at Qværnehuuset Kunde repareris, og for resten her af nye gandske Vil opsettis;

Derfra begave vi os til Laden som er 34 al/en lang

1720: 30b

og 20 al/en bred; indvendig fattis dend en bete 12 al/en lang; taget paa dend vil af nye en fierdedeel forbedris og til bordtag vil tilgaa 12 tylter Bord; siden blev besigtiget en flor eller fæhus af timmer opsat 14 al/en bred og 52 al/en lang, dend ene Nov af draabefald fordervet, ellers bordtaget deromkring nogenledis forsvarligt; dend Vestre ende af taget fordervet og Kunde det heele tag dog med 4 Kipper Næver forbedris.

Derfra begave vi os til et timmer-Ildhuus 15 al/en lang og 11 al/en bred, dends Naaver imod Nord og Sør gandske forraadnet, udi samme Ildhuus 1 stor opmuuret skorsten med bagerovn og Nedmuret Kiedel paa 5 Qvarteer; bordtaget kand forbedris med 1 tylt bord, Veggen udskaaret til tvende Vinduer, men ingen udi. En borrestue med tvende smaa Kammere 15 al/en lang og 14 al/en bred, begge Cammerne med bord afskiøt og udi begge Kammere 1 g/amme/l Jernkakkelovn, som Varmer begge Kam/m/ere, Vinduerne indvendig, sampt Gulvet brøstfeldig baade i Cammerne og borrestuen *brøstfeldige, udi borrestuen stod 1 g/amme/l/t/ bord og dends benker gandske slette og fordervede; et g/amme/l/t/ Sengested i samme stue, sampt en Kaabovn (Norsk Hist. Leksikon: Kåpeovn = røykovn utsyrt med pipe) ligeledis brøstfeldigt; taget forsvarligt, men bordtaget kand forbedris med 1 t/ylt bord. Derefter et Nøst ved Søen af timmer 15 al/en lang og 10 al/en bred, af dend fremste Svild et stykke fordervet; fattis gandske nyt tag af Spær, troug Næver og ald sin tilbehør, sampt manqverer gandske bordtag. Sluttelig en Qværnehuus med Qværn, Qværnen gandske forsvarlig; men huuset kand forbedris af Stalden som før ermelt.

H/er/r Assistentz Raad Kraag tilspuurte forpagterne Anbiørn og Haldor, hvormeget det føder og svarer til paa Gaarden Asch af Qvæg og bester ? hvortil de svarede: at svare til 36 best og 3 hester, og 2de *øxne (okser?), ingen faar, men kand udi alt føde 40 store bester; Gaardens sæd, forklarede de at Være 20 tønder Smalt Maal af hafre:

Saavit denne dag forrettet.

Efter deris Kongl/ig Maj/este/t(s) allernaadigste forordning specificeris denne forretnings bekostning, Sorenskriverens reise fra hans huus paa egen bekostning til stædet 5 Mile og 3 Mænd til roers 1 rdr 1 mark 8 s/killing, hands fortæring underveis 4 merker dagens foretning 3 Rdr, skyds hiem igien 1 rdr 1 mark 8 s/killing, forretningens beskrivelse 1(?) mark, forseiglet papiir 1 mark 8 s/killing, Mændene for deris Umage hver 1 mark 4 s/killing er 1 rdr 1 mark 8 s/killing og bøidelensmanden for at tilsige og overvære 2(?) merker, tilsammen 8 rdr 1 mark 10 s/killing.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 11 Maj er holdet Vaar- Skatte og Sage Ting med Guulens Schibbredis Almue paa Gaarden Risnæs nærværende

1720: 31

Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Ole Hougsdalen og edsorne og tilforordnede laugrettesmænd Jacob Miømjen, Peder Hendriksbøe, Mathis Nappen, Knud Mittun, Nils Areklet, Lars Nappen, Hans Miømjen og Elling Miømjen med mere tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit

(1.) Deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forordning og Patent om højeste Ret aar 1720, dat/erit Kiøbenhafn d/en 9 Octobr/is 1720.

2. Deris Kongl/ig Maj/este/ts Allernaadigste forordning om Krigsstyren og en Extra Bordskat udi Norge for Aar 1720 dat/erit Kiøbenhafn d/en 3 Febr/uarij 1720.

3. Rente-Cammeretz ordre at under smaa myndts indførsel udi Rigerne ej forstaaes lybske, holstenske og Hamborger men allene Voris egen Kongens Mynt af dato 10 Febr/uarij 1720.

4. Høi Velbaarne H/er/r Baron Krags ordre om fri *Skylds (Skyds) for Biscoppen paa 12 Mænd af dat/o Christiania d/en 27 Martj 1720.

5. Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forordning om hvor høi Credit dend gemene Bergmand i Norge maa nyde. Kiøbenhafn d/en 25 Martij 1720.

6. Deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forordning om de ordinarie Skatter for Aar 1720, dat/erit Kiøbenhafn d/en 4 Januarij 1720.

7. Cammer-Collegii Brev angaaende restantzernis alvorlige inddrivelse af dat/o 16 Martj 1720.

8. Capital Taxten for Aar 1719 af Velbaarne H/er/r Stiftbefalingsmand Undals og Biscops Smidts hænder, af dat/o Bergen d/en 18 Nov/embris 1719 en tønde hvede 3 rdr, 1 tønde Ruug 2 rdr 4 merker, 1 t/ønne Byg 11 merker, en tønde blandingKorn 8 merker, en tønde hafre 1 rdr, en t/ønne Malt 2 rdr af landskyld 1 t/ønne Korn 2 rdr, 4re Mæler Korn 1 rdr.

9. Slotzlovens ordre angaaende at dend paabudne Høeskat almuen igien skal leveris af dato 11 Decembr/is 1719.

10. Statholders tilladelse til Stiftbefalingsmand Undal at nyde fri skyds til sine udi Stiftet havende Reiser, af dato Christiania d/en 15 Sept/embris 1719.

11. Rente Cammerets ordre at Sort Uld og Kalk uld maa udføris af dat/o 6 Januarij 1720.

12. Stiftbefalingsmand Undals ordre om restantzernis inddrivelse af dat/o Bergen d/en 3 Apr/ilis 1720.

13. Stiftamptskriver Seeverin Seehuusens ordre angaaende restantzernis inddrivelse af dato *Stiftampstuen i Bergen d/en 6 Nov/embris 1719.

14. Casserer Weibyes ordre af 2 Martj 1720 om restantzernis inddrivelse.

15. Vicestatholder Kraghs paa Kongl/ig allernaadigste ordre funderede (Fundere = bl. a. grunnlegge, stifte, opprette) ordre om fri skyds for Stiftamptmanden paa 12 rorskarle til *lands og 8 á 10 heste til lands af dato Christiania d/en 27 Martij 1720.

16. Deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste Resolution af 4 Nov/embris 1719 angaaende Vaabens stilstanden imellem Danmark og Sverrig.

1720: 31b
 
 

Høiædle og Velbaarne H/er/r Baron RosenCrantz lod tinglyse sin pengemangel til hvad Odelsgods hands S/a/l/ig/e H/er/r fader kand have soldt for at have sin odelsløsnings Ret conserverit.

Dernest blev Kongens Sager foretagne og havde da

Bøidelensmanden Ole Hougsdalen ladet stevne Kari Mikkelsdatter Matre for anden begangne lejermaal udi sit egteskab, medens hon haver levende Mand Siur Knuds/øn, med en Soldat ved Nafn Mogens Halstensøn Kalhofde og Mons Halstens/øn til Veddermæhle alt til strafs lidelse efter loven.

Kari Mikkelsdatter møtte for Retten og tilstod stevnemaaletz loulige forkyndelse, og kunde ikke fragaa at hon jo disverre nu anden gang har begaaet udi sit egteskab denne forseelse; og at lejermaalet og barneavlingen er skeed ved ermelte Soldat Mogens Halstens/øn Kalhofde.

Mons Halstens/øn Kalhofde møtte ikke;

Hendis Mand Siur Knuds/øn som nu af Kongens tieniste nylig er hiemkommen møtte og for Retten forklarede at hand af commiseration (Eng.: Commiseration = medlidenhet, medynk) gierne vilde tage hende til Naade om Øfrigheden for videre straf vilde perdonere hende (Av fransk: Pardon = nåde, skånsomhet) og at det nu seeniste avlede barn af Barnefaderen maatte forsørgis. Men som Retten svarede at dette allene Var en Ting som dependerede af Kongens Naade, maatte allerunderdanigst deris Kongl/ig Maj/este/t søgis om hon, for at røme landet, skal forskaanis. Og begierede hand saa tid til at søge Kongens Naade; hvilket fogeden ej imodsagde, men consenterede om Retten det vilde for got eragte at ham gavis tid.

Afsagt.

Efterdi dend faldenis Mand Siur Knuds/øn begierer tid for at søge Kongens Naade om sin Huustrues forseelse, da givis ham dertil af Retten 12 Uger frist, hvilken tid, naar expirerit (Ekspirere = forfalle) er, Sagen til endelighed igien vil indkaldis.

Lensmanden hafde og [ladet] stevne Knud Aamunds/øn Trodal for begangne lejermaal og barneavling med Siri Jacobsdatter, begge til deris bøders erleggelse efter loven.

Knud Aamunds/øn *Tredal Møtte ikke ej heller nogen paa hands Veigne:

Stevnevidnerne Jørgen Hogsvær møtte ikke, ej heller det andet stevnevidne.

Siri Jacobsdatter møtte og tilstod loulig at Være stevnt for denne Sag og kunde ikke fragaa Sigtelsen nemblig at have begaaet lejermaal med Knud Aamunds/øn Trodal og haver avlet En datter ved hand; og ingen anden;

Fogeden henstillede Sagen til Rettens Kiendelse.

Afsagt.

Knud Aamunds/øn Trodal vil loulig indstevnis for denne Sag til Veddermæle for at tilstaa eller fragaa Sigtelsen, naar Siri Jacobsdatter nu igien kaldis, da efter lov og forordning skal dømmis hvis Rett er.

1720: 32
 
 

Lensmanden haver end ladet stevne Stephen Solem for fortilig sammenleje med sin huustrue Ane Solem til deris egteskabs bøders erleggelse.

Ingen af de indstevnte møtte ej heller nogen paa deris Veigne.

Stevnevidnerne Lensmanden Ole Hougsdal og Anders Stegelvig møtte og forklarede at have nu 8tte dager om onsdagen Var først stevnet dem, thi henvisis Sagen til loulig stevnemaal.

Mag/ister Nicolaus Stabel haver stevnt sine leilendinger paa Nyehammer Joen og Torkel for uloulig hugster udi sin beneficerede Skou Evenvigs Præstegaard tilhørende til strafs lidelse efter loven.

De indstevnte Møtte og tilstode Varselen; og forklarede først Joen Nyhammer ej at have hugget videre udi Evenvigs Præstegaards Mark end et træ, som hands JordEjer haver givet ham forlov til; Torkel forklarede at hand kunde ej fragaa at have hugget udi Evenvigs Præstegaards Mark noget brendeveed og undertiden *Gar ved* af Skot og stubber dog uden hand har haft forlov af sin Ejer.

Jesper Heiberg paa Citantens Veigne møtte at efterdi de indstevnte ej aldelis fragaar Sigtelsen de da bør straffis efter loven:

Afsagt.

Som Joen Mons/øn forklarer at have haft sin ejers tilladelse til hvad hand haver hugget, saa vil saadant af ham til første ting bevisis, da endelig i Sagen skal Vorde kiendt.

Lensmanden Ole Hougdalen har ladet stevne Otte Nere Opdal og Johannes Nere-Opdal for begangne Slagsmaal og haardrag til strafs lidelse efter loven;

Begge de indstevnte møtte for Retten og tilstod at Være stevnt for denne Sag; og fragik sigtelsen:

Lensmanden blev tilspuurt om hand hafde Vidnisbyrd i denne Sag,? hvortil hand svarede Nej.

Fogeden henstillede Sagen under Rettens Kiendelse.

Afsagt.

Efterdi de indstevnte fragaar Sigtelsen og Sigtels/en ej med Vidnisbyrd kand overbevisis eller begieris dilation til Vidners førelse, da Viger de indstevnte Sagesløs og fri for denne Sag.

Siden blev taxationen over dend allernaadigste paabudne dagskat for 1720 med efterskrefne Mænd, lensmanden Ole Hougsdalen, Mathis Nappen, Knud Mittun, Mathis Tveten, Ole Lie, Hans Dale, Rasmus Hosteland, Gietmund Risnæs og Ole Hiertaas, foretaget og af os samptlige forseiglet.

Gulak Monsøn Kiellingvold fremstillede sig for Retten og i anledning af Hans Larsøns Skrivelse til ham /: hvilken Hans Larsøn udi Kiøbenhafn skal Være Matros :/ begierede at disse tvende boesatte DanneMænd Hans Molde og Simen Molde, begge

1720: 32b

af Nordhordleehns fogederie, Guulens Schibbrede og Evenvigs Præstegield, edelig maatte afhøris, om ikke Haagen Lars/øn som udi Kiøbenhafn tiente for Baadzmand og der ved døden er afgangen, er Hans Larsøns kiødelige Broder og begge avlede af ærlige forældre her udi Nordhordlehns fogederie Guulens Schibbrede og Evenvigs Præstegield paa dend Gaard Kiellingvold kaldet;

De indkaldede Vidner Hans og Simon Molde møtte personlige for Retten og et efter andet edelig forklarede: at Hans Larsøn er afdøde Haagen Larsøns kiødelige broder, begge fødde paa dend Gaard Kiellingvold af ærlige forældre, faderen Lars Haagensøn Kiellingvold og Moderen Ingeborg Olsdatter, og er allerrede faderen for rum tid siden afdød men Moderen tillige med Broderen Hans Lars/øn igien levende, hvilket Vidnerne forklarede omstendelig at Vide, saasom de ere fødde og opfødde med dem ved neste Gaarder;

Gulak Mons/øn begierede at disse Vidnisbyrders edelige depositioner af Retten ham til Tingsvidnis erlangelse beskreven under Rettens forseigling maatte meddelis.

Afsagt.

Det begierte Tingsvidne bevilgis beskreven under Rettens forseigling.

Derefter blev restantzen saavel paa ordinaire som extraordinaire Skatter for Aar 1719 forfattet, for almuen oplæst og af Retten forseiglet, saa som ingen indsigelse imod oplæsningen blev giort.

Sluttelig blev oplæst dend forfattede specification paa selvejere og selvbrugende ejere til Gaarder og Gaardeparter 1719 og af Retten forseiglet, saasom Almuen forklarede at det sig, som oplæst blev sandferdig forholdte.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 14 Maj er holdet Vaar, Restantz og Sage Ting med Lindaas Schibbredis Almue udi BrudKnappen, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Mikkel Oenæs og edsorne og tilforordnede Laugrettismænd Aamund Qvaalvaag, Jacob Qvalvaag, Nils Qvalvaag, Ole Qvalvaag, Johannes Famestad, Anders Famestad, Knud Syslak, og Sæbiørn Tvibernæs, med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten var sat udi Hans Maj/este/ts høje Nafn og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente Advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger og anordninger, sampt høiøfrigheds befalinger som fol/io 31 findis extraherede.

Dernest blev publicerit H/er/r Nils Schiøttis udgifne Pante obligation til Mad/a/me Ane S/a/l/ig/ H/er/r Johan Madsons paa 200 Rdr, hvorfore er pantsat handz og Enkis *Nendsis Aar/Ane?, sampt andre hands rediste Midler, dat/erit Bergen d/en 15 Maj 1719 ./.

Peder Hofmands udgifne efter Kongl/ig ordre fornyede bøxelseddel til Ole Sæveraas paa 1 p/un/d Smør 4re Kander Korn og 2/3 faar, af dato 26 Febr/uarij 1720 med hands udgifne revers til ejeren af samme dato begge paa 12 s/killings papir.

1720: 33
 
 

Magdalena Fleischers udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Andersøn paa 1 pund Smør og 1 qvarter Malt udi Hodneland, sampt Leilendingens til ejeren gifne revers begge af dato Bergen d/en 13 Apr/ilis 1720.

Magdalena Fleischers fornyede bøxelbrev til Iver Hodneland paa 1 p/un/d Smør og et qvarter Malt udi Hodneland og leilendingens revers til ejeren af dato Bergen d/en 26 Febr/uarij 1720.

Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev (til: ikkje nemnd) paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt og 1/3 faar udi Hodne og leilendingens ejeren gifne revers af 23 Febr/uarij 1720.

Peder Hofmands udgifne bøxelseddel til Haldor Ivers/øn Hodne paa ½ løb Smør og ½ faar udi Hodne og leilendingens derpaa gifne revers til ejeren begge af dato Sandvigen d/en 16 Febr/uarij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Niels Ellingsøn paa 18 merker Smør og ¼ faar udi Hodne og leilendingens derpaa gifne revers af dato Sandvigen d/en 9 Apr/ilis 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Joen Jonsøn Hodne paa 18 merker Smør og ¼ faar udi Hodne og leilendingens derhos fulte revers af dato Sandvigen d/en 17 Apr/ilis 1720.

Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Joensøn paa 18 merker Smør og ¼ faar udi Hodne og leilendingens til ejeren gifne revers begge af dato Sandvigen d/en 18 Apr/ilis 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Olsøn paa 18 merker Smør og ¼ faar udi Hodne og leilendingens derpaa gifne revers begge af dato Sandvigen d/en 23 Apr/ilis 1720.

Hans Christian Gartners udgifne bøxelbrev til Baar Nilsøn Nataas paa 1 p/un/d Smør 1/3 faar og 1/3 Mæle Malt udi Nataas med leilendingens derhos teignede revers til ejeren, begge daterit Bergen d/en 21 *Nov/embris 1720*.

Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Nataas paa lige saa meget som forrige udi Nataas og leilendingens derpaa udgifne revers af dato Bergen d/en 21 *Nov/embris 1720*.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mogens Olsøn paa lige saa meget udi samme gaard Nataas og Leilendingens til ejeren derpaa gifne revers af 21 *Nov/embris 1720*.

Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Refsdal paa 1 løb Smør 1 Mæle Korn udi Refsdal og leilendingens derpaa til ham gifne revers af dat/o 29 *Nov/embris 1720*.

Mikkel Gaulens revers til sin landdrot Hans Christian Gartner paa sit brug 1 p/un/d og ½ t/ønne Malt af dat/o 29 *Nov/embris 1720*.

Mikkel Onæs haver ladet stevne Halvor Risøen for opsetzighed i at fløtte Biscop Smidt paa sin Visitations reise fra Kilestrømmen til Scherjehafn og derfore æsket betaling, for det som frit Var 10 s/killing, til strafs lidelse for saadan opsetzighed imod høiøfrigheds foranstaltninger efter Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste lov og forordning;

Halvor Risøen møtte og tilstod louligen at Være stevnt for denne Sag og til dette Ting; og forklarede at hand ej haver æsket betaling af Biscoppen for nogen Skyds, men Biscoppens *famulus leverede dem, som Vare 10 Mænd 12 s/killing udi drikkepenger og de begierede alle efter hands sigelse 2 s/killing til Mands at komme derfra og som de derom talede bød hand dem enda 10 s/killing, som hand forklarer sig om, ej at vilde imodtage af nogen, men da gik hand hend og *imod (imod tog?) disse 10 s/killing, og ej Videre

1720: 33b

at have giort;

Fogeden tilspuurte lensmanden om hand ej har indkaldet disse Mænd som tillige med ham Vare udi fløtning ? hvortil hand svarede nej; thi spørgedes lensmanden af fogeden hvem disse Mænd Vare ? hvortil hand svarede, Hans Rise, Mikkel Siurset, Fuse Sirset, Ole Risøen, Aadne Rise, Knud Rise, Christopher Kaardal med flere, thi blev lensmanden tilholdet de Vidner at indkalde til neste ting.

Kari Houkaas haver ladet stevne Peder Olsøn Fieldanger for oppebaaren af hende 2 merker til Lars Gaulen som til ham paa hendis Veigne skulle betalis, hvilke Peder Olsøn ej haver leverit, men hon haver siden maat betale til Lars Gaulen, thi er Peder Fieldanger indkaldet samme af hende oppebaarne Penge hende igien at betale med Processens Omkostnings erstatning;

Peder Olsøn møtte og tilstod at Være loulig stevnt for denne Sag, ej fragaaende det hand jo har oppebaaret af Citantinden de søgende 2 merker til at betale Lars Gaulen, men hand holt dem tilbage fordi hon resterende disse 2 merker udi de 6 rdr 3 merker som til General-Munstrepenger skulle betalis; og som Enken eller Citantinden blev tilspuurt om hon disse Penge haver betalt ? svarede hon at have ved exsecution engang betalt 3 merker til *lensmanden (legsmanden?) og 8 s/killing udi exseqver penge, som hon mener at være denne skat angaaende, men som legsmanden forklarede at have betalt denne skat allene til exseqverpenge og siden maat søge hende igien paa denne Maade.

Afsagt.

Legsmanden Peder Fieldanger haver til neste Ting at bevise med Exsecutanternis qvittering at hand disse omtalte Penger for Citantinden haver betalt for deraf at see om hon Citantinden saa meget for sin andeel pligtig Var, da Videre skal kiendis hvis lou og Ret medfører; og kand Citantinden bevise sin søgende at have betalt dem, vil qvittering og bevis for samme forskaffis til conferentze, da denne tvistighed klarligere kand afhandlis.

Velbaarne H/er/r Baron Rosencrantz lod tinglyse sin odelsret og pengemangel til alt hvad Gods hand(s) salig H/er/r fader kunde have solt enten i dette Schibbrede eller andenstedz boende.

Derefter blev taxationen over dend allernaadigste paabudne høeskat for 1720 med fogeden, Lensmanden og efterskrefne Mænd foretaget Jacob Mongstad, Knud Syslak, Anders Famestad, Mons Nataas, Ole Lyren, Ole Qvalvaagen, Mons Østrem, Jacob Børilde, Thomas Kopper og Ole Stoberg og almuen inddelet, saavit os best kunde Være Vidende og af os samptlige forseiglet.

1720: 34
 
 

Dernest blev forfattet specification paa Selvejerne og selvbrugende og for Almuen oplæst og af dem rigtig at Være tilstaaet og af Retten forseiglet,

Sluttelig blev restantzen saa vel paa ordinaire som extraordinaire skatter for 1718 og 1719 forfattet, for almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 15 Maj er holdet Vaar, restantz og Sage Ting med Allenfitz Schibbredis Almue paa Brude Knappen nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Elluf Mundal og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Lars Tveten, Nils Aase, Baste Isdal, Ole Næsse, Nils *Burkeland (ikkje gard i Alenfit), Rasmus Tveten for Ole Isdal, Haaver Alver og Joen Aase med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat, og almuen til fredelighed og ædruelighed advaret, er først publicerit alle de allernaadigste *udgange forordninger og Anordninger sampt høiøfrigheds befalinger, som fol/io 31 findis extraherede - dernest blev publicerit

(1.) Lars Jonsøn Slettens udgivne bøxelbrev til Stephen Pedersøn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Sletten, og leilendingens derpaa til ejeren udgifne revers af dat/o Brude Knappen d/en 15 Maj 1720.

2. Ole Aadderaasis udgifne bøxelbrev til Knud Ellingsøn Odderaas paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Odderaas og leilendingens derpaa gifne revers af samme dato 15 Maj 1720.

3. Elisa Catharina S/a/l/ig/ Wolptmands udgifne Skiøde til Knud Andersøn Walle paa 2 ½ pund Smør udi Nordre Soltvet dat/erit Bergen d/en 27 Octobr/is 1719.

4. Jomfrue Ane Margrete Lilienschiolds udgifne Skiøde til Lars Jonsøn Sletten paa 1 p/un/d Smør og ½ t/ønne Korn udi Fosse, dat/erit Herle gaard d/en 15 Martij 1720.

5. Laugmand Niels Knags udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Johansøn Alver paa 18 merker Smør og 1 ½ fierding Malt udi Alver, af dat/o 26 Januarij 1720 uden at anvise reversen.

6. Johan Garmandz udgifne fornyede bøxelseddel til *Schergiant Arne Anders/øn paa ½ løb Smør og ½ huud (gard ikkje nemnd), uden at anvise reversen af dato Bergen d/en 12 Martj 1720.

7. Mag/ister Clemens Schmittis udgifne fornyede bøxelbrev til Anders Knuds/øn paa ½ løb Smør og ½ tynde Malt udi Øfre Qvame dat/erit d/en 9 Aug/ustij 1719 men ej anvist revers.

8. Niels Knags udgifne fornyede bøxelbrev til Halvor Aamundsøn Sem paa 18 merker Smør og 1 ½ qvarter Malt udi Alver, dat/erit *hvet (Tvet) ved Alvestrømmen d/en 7 Martij 1720, men ej anviist reversen.

9. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Niels Andersøn paa ½ løb Smør ¾ t/ønne Malt udi Alver af dato Hoeps-gaard d/en 26 Januarij 1720 men ej anviist reversen.

10. Hans Hvittis udgivne fornyede bøxelseddel til Tollef Iversøn paa ½ løb Smør og ½ huud udi Hielmetvet, daterit Damsgaard d/en 3 Febr/uarij 1720.

1720: 34b

11. Anders Røsetters udgifne fornyede bøxelbrev til Knud Simons/øn Søre-Fosse paa 1 p/un/d 4 merker Smør 18 2/3 Kande Malt udi Søre Fosse, og leilendingens derpaa givne Revers af dato Bergen d/en 31 Januarij 1720.

12. Hans Hvitz fornyede bøxelbrev til Hans Andersøn Fischesætter paa ½ løb Smør ½ huud, dat/erit Damsgaard d/en 3 Febr/uarij 1720.

13. Nils Knags udgifne fornyede bøxelseddel til Elluf Gulaks/øn paa ½ løb Smør og ¼ t/ønne Malt udi Tvet af dat/o Hops gaard d/en 26 Januarij 1720 men ej anviist reversen.

14. Ditoes udgifne bøxelbrev til Bastian Nilsøn paa 1 p/un/d og ½ t/ønne Malt udi Alver af dat/o Hoeps Gaard d/en 26 Januarij 1720 men ej anvist revers.

15. Ditoes udgifne bøxelbrev til Knud Stephensøn Tvet paa ½ løb Smør og ¼ t/ønne Malt udi Tvet, dat/erit Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720 ej anviist revers.

16. Ditoes udgifne bøxelbrevs fornyelse til Rasmus Olsøn paa 1 løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Øfre Tvet uden at anvise reversen, dat/erit Hops gaard d/en 26 Januarij 1720.

17. Ditoes udgifne fornyede bøxelseddel til Haaver Anders/øn Alver paa 2 p/un/d Smør og 1 t/ønne Malt udi Alver, men ej anvist revers, af dat/o Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720.

18. Ole Haaversøn Isdals udgifne bøxelbrev til Baste Jensøn Erstad paa ½ løb Smør 18 Kander Malt udi Isdal, med leilendingens derpaa givne revers af dato Begge d/en 31 Januarij 1720.

19. Rector á Møinichens udgifne bøxelbrev til Peder Nilsøn paa 1 pund Smør og ½ t/ønne Malt udi Walle af dato Bergen d/en 29 Nov/embris 1719 men ej anvist reversen.

20. Biscop Smidts udgifne bøxelbrev till Anders Olsøn [paa] 2 p/un/d Smør ½ tønde og 8 Kander Malt udi Smørdall dat/erit Bergen d/en 9 Aug/usti 1719 men ej anvist reversen.

21. Ditoes udgifne bøxelbrev til Stephen Albrigtsøn paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt udi Smørdal, dat/erit Bergen d/en 9 Aug/usti 1719 ej anvist reversen.

22. Nils Aases udgifne fornyede bøxelseddel til Jacob Elsaas paa ½ løb Smør og 3 Mæler Malt udi Elsaas, dat/erit Brudeknappen d/en 15 Maj 1720 sampt leilendingens revers til ejeren af samme dato.

23. Peder Hofmands udgifne fornyede bøxelseddel til Haaver Christians/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Nordre Mongstad, med leilendingens derpaa givne revers, begge af dato Sandvigen d/en 13 Apr/ilis 1720.

24. *Høiælde og Velbaarne H/er/r Baron RosenCrantz lod Ting lyse sin Pengemangel paa hvad Odelsgodz hands S/a/l/ig/ H/er/r fader kunde have solt eller til Creditorer efter hands salig H/er/r fader Være udlagt, for det i sin tid at lade indløse.

Dernest blev oplæst en specification paa odelsejere og selvbrugende udi dette Schibbrede og for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Sluttelig blev restantzen saa vel paa de ordinaire som extraordinaire skatter for 1719 og 1720 forfattet for almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglede.

Og som ingen Sager dennesinde paa dette ting vare indstevnte, blev Retten dennesinde paa dette sted ophævet.

1720: 35
 
 
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 16 Maj er holdet Vaar- restantz og Sage Ting med Radøe Schibbredis Almue udi Brudeknappen, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Niels Sæbøe og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd, Johannes Qvisten, Rasmus Lille Tvet, Joen Solem for Johannes Birkeland, &Niels Kolstad, Johannes Manger, Gregorius Udsylte, Mons Tiore og Gregorius Yttre Sæbøe med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn Var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger og Anordninger, sampt høi-Øfrigheds befalinger, som fol/io 31 findis extraherede.

Høiædle og Velbaarne H/er/r Baron Rosencrantz lod tinglyse sin PengeMangel og odels løsnings Ret til hvad gods enten af hands salig H/er/r fader kand Være soldt, eller efter som til skyld og Gield udlagt.

Derefter blev taxationen over dend allernaadigste paabudne dagskat for 1720 forfattet af fogeden og lensmanden med efterskrevne Mænd Lasse Bircheland, Gregorius Yttre Sæbøe, Elluf Olsvold, Nils Kaalstad, Mons Børkeland, Rasmus Lille Tvet Gregorius Sylte, Niels Sletten, og Knud Manger og almuen ind delit paa.

Laugmand Knags udgifne bøxelbrev paa det nye anordnede Stemplet Papiir til Ole Berjesøn paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander malt udi Gaarden Ystebøe af dato Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720 men ej dend tid anvist bundens revers.

Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Lars Monsøn paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Gaarden Ystebøe, uden at anvise reversen af dat/o Hoepsgaard d/en 26 Januarij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Christian Villumsøn paa ½ løb S/mør og ½ t/ønne Malt udi Ystebøe uden revers af dat/o 26 Januarij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Iver Knudsen paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt udi Ystebøe uden at anvise dend tid reversen af dat/o Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mons Monsøn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Ystebøe, uden at anvise reversen af dat/o Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720.

Stifttskriver Hans Hvittis udgivne fornyede bøxelbrev til Johannes Ivers/øn paa 18 merker Smør og 1 Qvarter Malt udi Øfre-Tvet Mangers Kirke tilhørig, af dat/o Damsgaard d/en 30 Martij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Zacharias Siursøn paa 18 merker Smør og 1 Qvarter Malt udi Øfre-Tvet Mangers Kirke tilhørig, dat/erit Damsgaard d/en 30 Martij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Mikkelsøn paa 18 merker Smør og 1 qvarter Malt udi Øfre-Tvet, Mangers Kirke tilhørig, af dato Damsgaard d/en 30 Martj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mons Olsøn paa 16 merker Smør 13 ¼ Kande Malt udi Bircheland Mælands Kirke tilhørig, af dat/o Damsgaard d/en 30 Martij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Joen Olsøn paa 16 merker Smør 13 ¼ Kande Malt udi Bircheland Mælands Kirke tilhørig af dato Damsgaard d/en 30 Martj 1720.

Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Mons Siursøn paa 12 merker S/mør 10 Kander Malt udi Birkeland Mælands Kirke tilhørig, af dato Damsgaard d/en 30 Martj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Villumsøn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Øfre-Tvet Mangers Kirke tilhørig dat/erit Damsgaard d/en 30 Martj 1720.

Agnete S/a/l/ig/ Hans Castensens udgifne fornyede bøxelseddel paa ½ løb S/mør og ½ t/ønne Malt udi Søre Houcheland af dat/o 13 Febr/uarij 1720 og leilendingens til hende udgifne revers af samme dato.

Mad/a/me Schumagers udgifne bøxelbrev til Arne Eriks/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør udi Yttre Sæbøe af dat/o 13 Maj 1720 men ej anvist revers.

1720: 35b
 
 

Mad/a/me Schumagers udgifne fornyede bøxelbrev til Knud Larsøn paa 2 p/un/d 6 merker S/mør udi Yttre Sæbøe, uden at anvise nogen revers af dat/o Berg/en d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mons Lars/øn paa 18 merker Smør og ¼ t/ønne Malt udi Hole uden at anvise dend tid reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Jacob Eriksøns Enke paa 18 merker Smør og ¼ t/ønne Malt udi Hole uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mons Simonsøn paa 1 p/un/d Smør udi Yttre Sæbøe af dat/o Berg/en d/en 13 Maj 1720 uden at anvise reversen.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Joen Stephensøn paa 1 p/un/d Smør udi Indre Sæbøe uden at anvise reversen af dato Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Simon Magnesøn paa 7 ½ s/killing Smør udi Indre Sæbøe uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Sæbøe paa 7 ½ s/killing Smør udi Indre Sæbøe uden at anvise reversen dat/erit Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Nilsøn paa 6 s/killing Smørs leje udi Indre Sæbøe uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Gregorius Simons/øn paa 1 p/un/d 10 merker Smør udi Yttre Sæbøe uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Niels Olsøn paa 21 merker Smør udi Gaarden Yttre Sæbøe uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Simen Olsøn paa 21 merker Smør udi Yttre Sæbøe uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

Byeskriver Hans Christian Gartners udgifne fornyede bøxelbrev til Hans Mons/øn paa 9 merker Smør udi Willanger med leilendingens landdrotten gifne revers af 17 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Monsøn paa 18 merker Smør udi Willanger med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Berg/en d/en 8 Apr/ilis 1720.

Ditoes udgine bøxelbrev til Gunder Jacobs/øn paa ½ løb Smør udi Willanger med Leilendingens udgifne revers af dat/o Berg/en d/en 17 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Willanger med *ejerens derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 17 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mikkel Ingebrigtsøn paa 23 merker Smør 18 Kander Malt udi Nedre Qvalem, med *ejerens derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Isaksøn paa 18 merker Smør og 12 Kander Malt udi *udi Bøe, med Leilendingens derpaa gifne revers, begge af dat/o Bergen d/en 7 Martj 1720.

Ditoes udgifne bøxelseddel til Torgier Olsøn paa 18 merker Smør udi Risnæs, med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 17 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Knud Olsøn paa ½ løb Smør udi Willanger med ejerens derpaa tegne revers af bunden, begge daterit Berg/en d/en 17 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Johans/øn paa 12 merker Smør og 10 Kander malt udi Øfre Qvalem, med leilendingens derhos fulte revers, begge af dato Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Knud Olsøn paa 23 merker Smør udi Nedre Qvalem med leilendingens derpaa gifne revers af 6 Decembr/is 1719.

Ditoes udgifne bøxelseddel til Johannes Aamundsøn paa 18 merker Smør og 12 Kander Malt (Gard ikkje nemnd) med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Berg/en d/en 29 Nov/emnris 1719.

Ditoes udgifne bøxelseddel til Mons Olsøn Bøe paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt udi Bøe af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719, sampt leilendingens derpaa gifne revers af samme dato.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Monsøn paa 12 merker Smør og 10 Kander Malt udi Øfre Qvalem af dat/o Bergen d/en 29 Nov/embris 1719 og leilendingens derpaa gifne revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Gudmund Nilsøn paa ½ løb Smør udi Risnæs og leilendingens derpaa gifne revers begge af dato Bergen d/en 19 Nov/embris 1719 ./.

1720: 36
 
 

Major Storms fornyede bøxelseddel til Hans Nilsøn paa 1 p/un/d Smør og 8tte Kander Malt udi Øfre-Solem af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 uden at anvise reversen.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Anders Nilsøn paa 18 merker Smør og 15 kander Malt udi Møes, uden at anvise leilendingens revers dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Aamund Hansøn paa 18 merker Smør og 15 kander Malt udi Møes, uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720.

Ditoes udgifne bøxelseddel til Mons Eriksøn paa 18 merker Smør og 15 Kander Malt udi Nordanger af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720, ej anvist reversen.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Simons/øn paa 18 merker Smør og 18 Kander Malt udi Tolleshoug af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Børge Olsøn paa 2 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Øfre Solem dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Johans/øn Nere Tvet paa 18 merker Smør og 20 ½ Kander Malt udi Nere Tvet dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Rasmus Christians/øn paa 18 merker S/mør 20 ½ Kande Malt udi Gaarden Nere Tvet af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Arentzen paa 18 merker Smør 20 ½ Kande M/alt udi Nere Tvet af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Johans/øn Tolleshoug paa 18 merker Smør og 15 Kander Malt udi Tolleshoug dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mons Ellingsøn paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Gaarden Nedre Tiore af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Mikkel Gundersøn Tolleshoug paa 18 merker Smør og 18 Kander Malt udi Tolleshoug af dat/o Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Lars Pedersøn paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Nere Tiore dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Rasmus Simens/øn paa 18 merker Smør og 15 kander Malt udi Tolleshoug, af dat/o Berg/en d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Agnete S/a/l/ig/ Hans Castensens udgifne bøxelbrev til Anders Østens/øn paa ½ løb Smør og 15 kander Malt udi Ascheland af dat/o 14 Apr/ilis 1719 med leilendingens derhos fulte revers af 10 Januarij 1720.

Christopher Garmands udgifne bøxelbrev til Rasmus Nilsøn paa ½ løb Smør og ¼ t/ønne Malt udi Marøen af dat/o Bergen d/en 6 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelbrev til Siur Johans/øn paa 1 p/un/d Smør 8tte Kander malt udi Marøen af dat/o Bergen d/en 6 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Major Storms udgifne bøxelseddel til Ole Mikkelsøn paa 27 merker Smør 22 ½ Kande malt udi Miøs dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

Ditoes udgifne bøxelseddel til Rasmus Nils/øn paa 18 merker Smør og 15 kander malt udi Miøs daterit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720 ej anvist revers.

D/en 17 dito blev Retten igien sat, hvorda, efterat Skatterne saavit dennesinde var at bekomme, vare anammede, blev foretaget med Sagerne og hafde da

Bøidelensmanden Nils Sæbøe ladet stevne, efter begiering af Præsten Mag/ister Hans Witte, Peder Nødtvet, Johannes Manger, Knud Manger og Elling Manger fordi de foretager sig Byereiser og Reiser til fiskerier tilig om Søndags aftenen til strafs lidelse efter loven - Og som Johannes Manger var *laugrettesmænd det aar, sad Retten udi hands sted Nils Sletten;

Alle de indstevnte møtte for retten og Vedstode louligen stevnte for denne sag; og forklarede at de nødvendig maatte fare til Bergen for at hente saa mang fieler og Bord som tvende af deris Venner kunde jordis Ved, og skede denne deris Reise 8tte dager for Juul imod Klokken 3 efterat Soel gaar ned.

Fogeden henstillede Sagen til Rettens kiendelse.

Afsagt.

Saasom nød haver drevet disse Mænd til denne gierning, saa frikiendis de for denne gierning.

1720: 36b
 
 

Diderik Hønnechen haver ladet stevne Johannes og Brite Maraas for resterende 14 Rdr 3 merker 13 s/killing for forstrekning til deris avls fortsettelse til betaling og denne Processis forvolte omkostnings erstatning.

Dend indstevnte møtte for Retten og tilstod loulig at Være stevnt for denne Sag, men fragik det hon ej saa meget pligtig er.

Citanten anviste sin Bog og bad at Retten vilde examinere postvis Sagen derefter om hon kunde fragaa det ej At have bekommet; og som hon tilstod at have efter specification annammet til 16 Rdr 1 mark 13 s/killing men derpaa leverit ham først 1 gryde paa 1 Rdr 4 merker og som Citanten ej vilde gaa i Rette med hende, men forklarede at hvad de 10 Rdr angaar har hand og faaet ej heller de 2 tinfad og tinborsk Aden paa en anden Reigning, men dend indstevnte virkelig tilstaae at have leverit dem.

Afsagt

Brite Maraas foreleggis til første ting at Afbevise det hon sam/m/e 10 Rdr til Citantens huustrue haver betalt efterdi det fragaaes, da videre *uden (udi) Sagen skal kiendis hvis Ret er.

Nils Olsvold leder stevne Johannes og Brite Marraas for laante Penger 3 merker til Kongens skatter, til dessens betaling og Processens Omkostnings erstatning.

Dend indstevnte møtte og tilstod Sigtelsen og Søgningen,

Citanten paastod Dom til betaling og Processens Omkostnings erstatning.

Afsagt.

Efterdi dend indstevntis huustrue Brite Marraas ej fragaar sigtelsen, saa tilfindis Johannes og Brite Marraas at betale Citanten de søgende 3 merker med 2 merker udi Processens forvolte omkostning inden 15 dager under Nam efter loven.

Joen Solem haver ladet stevne Johannes og Brite Maraas at betale sig paa Kirkens Veigne resterende landskyld 2 rdr 2 merker 8 s/killing og 3dietage 3 merker, tilsammen 2 rdr 5 merker 8 s/killing og denne Processis forvolte Omkostning.

Dend indstevntis huustrue møtte og tilstod Stevnemaalet og Sigtelsens Rigtighed.

Citanten paastod Dom.

Afsagt

Af Johannes Marraas sin huustrue Brite *Maaraas fornemmis at Citanten Jon Solems Søgning rigtig er, thi tilfindis Johannes Marraas at betale Citanten de søgende 2 rdr 5 merker 8 s/killing med 2 merker udi Processens forvolte Omkostning tilsammen 3 rdr 1 mark 8 s/killing inden 15 dager under Nam efter loven.

Mons *Nafntvet haver ladet stevne Johannes Marraas for forstrekte penge 1 rdr til betaling og denne Processis forvolte Omkostnings erstatning.

Dend indstevntis huustrue Brite Maraas møtte og tilstoed Stevnemaalet og Sigtelsen.

Citanten paastod Dom til betaling og Processens forvolte Omkostnings erstatning.

Afsagt.

Efterdi Søgningen ej benegtis af dend indstevntis huustrue Brite Maraas, saa tilfindis Johannes Maraas at betale Citanten Mons *Nanftvet de søgende 1 rdr med 2 merker udi Processens forvolte Omkostning inden 15 dager under Nam efter loven.

1720: 37
 
 

Derefter blev Odels Mandtallet over Selvejerne og selvbrugende udi dette Schibbrede og for Almuen oplæst og rigtig befunden, sampt af Retten forseiglet.

Sluttelig blev restantzen saa vel paa de ordinaire som extraordinaire Skatter for Aar 1719 og 1720 forfattet, for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet,

Og som ingen flere efter paaraabelse indfant sig som dennesinde hafde Sager indstevnt kunde ej videre foretages Sager angaaende men blev publicerit.

Mons Monsøn Bøes udgifne Revers til sin Landrot Hans Christian Gartner byeskriver udi Bergen paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Bøe 16 merker Smør og 12 Kander Malt af dat/o Bergen d/en 29 Nov/embris 1719, men ej anvist bunden sin bøxelseddel dend tid.

Byeskriver Hans Christian Gartner lod Tinglyse Peder Jonsøns sig gifne revers paa et stykke grund gaarden Bøe underliggende af dato Bergen d/en 9 Nov/embris 1719, leilendingens bøxelseddel ej fremkommen.

Dito lod Tinglyse Einer Olsøns sig gifne Revers paa Muulholmen af dato 28 Nov/embris 1719 leilendingens bøxelseddel ej fremkommen.

Dito lod tinglyse Jacob Jonsøns sig gifne Revers paa sin bøxlede deel udi Gaarden Miøs af skyld 18 merker Smør og 15 Kander Malt af dat/o Berg/en d/en 28 Nov/embris 1719, leilendingens bøxelbrev ej fremkommen.

Dito lod tinglyse Ole Eriksøns sig givne revers paa hands tilbøxlede deel udi Miøs af skyld 18 merker Smør 15 kander Malt af dat/o 28 Nov/embris 1719, men leilendingens bøxelseddel ej fremkom.

Dito lod Tinglyse Mikkel Olsøns sig gifne revers paa 12 merker Smør og 10 kander Malt udi Øfre Qvalem af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719, leilendingens bøxelseddel ej fremkommen;

Dito lod Tinglyse Arne Nilsøns sig givne revers paa sin tilbøxlede deel udi Gaarden Øfre Qvalem af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719, leilendingen ej anviste sin bøxelseddel.

Dito lod Tinglyse Ole Mogensøns sig gifne revers paa hands tilbøxlede deel udi Hougland af 18 merker Smør og 12 Kander Malt, af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719 leilendingen ej anvist sin bøxelseddel.

Dito lod Tinglyse Johannes Johannes/øns sig gifne revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Hougland af dato 28 Nov/embris 1719 paa 18 merker S/mør og 12 Kander Malt, leilendingen ej anvist sin bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Erik Olsøns sig gifne Revers paa hans tilbøxlede deel udi Øfre Qvalem paa 12 merker Smør 10 Kander Malt af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719, leilendingen ej anvist til publication sin bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Johannes Nilsøns sig givne Revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Hougland af skyld 18 merker Smør og 12 Kander Malt, af dat/o Berg/en d/en 28 Nov/embris 1719 men ej anviste leilendingen sin bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Nils Olsøns sig givne revers paa hands bøxlede deel udi Gaarden Nedre Qvalem af skyld paa 13 merker Smør og 12 Kander Malt dat/erit Bergen d/en 6 Decembr/is 1719, leilendingen ej anvist sin bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Johannes Johannes/øns sig givne revers paa hands tilbøxlede deel udi Nere Qvalem af dat/o 6 Decembr/is 1719, af skyld 13 merker S/mør 12 Kander Malt, men leilendingen ej fremvist sin bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Johannes Mikkelsøns sig gifne Revers paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi hands tilbøxlede deel udi Gaarden Hougland af dato Berg/en d/en 28 Nov/embris 1719, leilendingen ej anvist sin bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Magne Hansens sig gifne revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden udi Hougland Af skyld 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, dat/erit Bergen d/en 28 Nov/embris 1719, leilendingen ej anvist sin bøxelseddel.

1720: 37b
 
 

Byeskriver Hans Christian Gartner lod Tinglyse Rasmus Mikkelsøns sig gifne Revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Hougland paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719 leilendingen ej fremvist til Publication sin bekomne bøxelseddel.

Dito lod Tinglyse Nils Jacobs/øns sig gifne Revers paa sin tilbøxlede Gaard Rosnæs af Jordskyld 6 merker Smør, dat/erit Bergen d/en 25 Octob/ris 1719, ej af leilendingen anvist bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Magne Hansøns sig gifne bøxelseddels revers paa hans tilbøxlede deel udi Gaarden Bøe af Jordskyld 18 merker Smør og 12 Kander Malt, dat/erit Bergen d/en 17 Nov/embris 1719, af leilendingen ej anvist bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Nils Olsøns sig gifne revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Bøe af landskyld, 12 merker Smør 8 Kander Malt, dat/erit Bergen d/en 17 Nov/embris 1719, af Leilendingen ej anvist bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Niels Mortensøns sig gifne revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Hougland af skyld 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt dat/erit Berg/en d/en 17 Nov/embris 1719 af leilendingen ej anvist bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Nils Olsøns sig gifne revers paa 18 merker Smør og 12 Kander malt udi sin tilbøxlede deel i Gaarden Bøe daterit Berg/en d/en 28 Nov/embris 1719, af leilendingen ej anvist bøxelseddel.

Dito lod tinglyse Botel Olsøns sig gifne Revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Willanger paa 15 merker Smør, dat/erit Berg/en d/en 17 Nov/embris, af leilendingen ej anvist bøxelseddel.

Og blev saa Retten dennesinde paa dette sted ophævet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 25 Maj er holdet Almindeligt Vaar- restantz og Sage Ting med Echanger Schibbredis Almue paa Tingstædet Eide, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Iver Esem og edsorne og tilforordnede laugrettesmænd, Ole Sætre, Nils Aurdal, Lars Rommerem, Mons Aurdal, Johannes Moestrøm, Ole Molviig, Lars Schaar, Erik Aatterstad med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger og anordninger, sampt høi øfrigheds befalinger, som fol/io 31 findis extraherede. Dernest blev publicerit

1. Velbaarne H/er/r Baron Rosencrantz Pengemangel og Odels løsnings Ret til alt hvad Gods hands salig H/er/r fader enten kand have soldt, eller efter ham paa Skifte til creditorerne kand Være udlagt.

2. H/er/r Søren de Finis udgifne Panteforskrivelse til H/er/r Oberste Leutenant Munthe paa Capital 400 Rdr, hvorfore er pantsat iblant andet Egefitten i Echanger Schibbrede *1 ½ løb Smør (1647: ½ løb) Rommerem ½ løb Smør 1 Mæle Malt af dat/o Phanøe d/en 1 Martij 1720.

3. Brite Andersdatter Fyllingsnæs udgifne Skøde til Askil Rasmus/øn Hougsdal paa ½ løb Smør 15 Kander Malt og ¼ faar udi dend Nordre Lod i Fyllingen, dat/erit Reistad d/en 23 Nov/embris 1718.

4. Velærværdige Corfitz Schuemands udstedde Patent til Creditorernis indfindelse udi *Klokkel Oluf Leths Sterfboe til Bremerholms Kirke inden Aar og dag saa fremt de udeblivende ikke vil have tabt deris Krav dat/erit Hafniæ d/en 20 Martij 1720.

5. Magdalena Fleischers udgifne fornyede bøxelseddel til Mons Nils/øn paa ½ p/un/d Smør og 1 Mæle Malt udi Hielmaas dat/erit 8 Apr/ilis 1720 og leilendingens derpaa gifuen ejeren revers af samme dato.

1720: 38
 
 

6. Magdalena Fleischers udgifne fornyede bøxelbrev til Lars Ivers/øn paa ½ p/un/d Smør og 1 qvarter Malt udi Hielmaas dat/erit 5 Martij 1720 og leilendingens derpaa gifne ejeren revers af samme dato.

7. Magdalena Fleischers udgifne fornyede bøxelseddel til Nils Ivers/øn paa 1 p/un/d Smør og ½ t/ønne Malt udi Hielmaas med leilendingens derpaa ejeren gifne revers af dat/o Bergen d/en 25 Martij 1720.

8. Peder Hofmands udgifne bøxelbrev til Johannes Olsøn paa ½ løb Smør og 1 Mæle Malt udi Schaar med leilendingens ejeren derpaa gifne revers af dat/o 16 Febr/uarij 1720.

9. Magdalena Fleischers udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Nilsøn paa 1 p/un/d Smør og 1/6 faar udi Tofte, med leilendingens ejeren derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 12 Febr/uarij 1720.

10. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Erik Knudsøn paa 1 p/un/d Smør og 1/6 faar udi Tofte, med Leilendingens ejeren derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 12 Febr/uarij 1720.

11. Ditoes udgifne fornyede bøxelseddel til Nils Halvers/øn paa 1 p/un/d Smør og 1/6 faar udi Tofte, med leilendingens derpaa ejeren gifne revers af dat/o Berg/en d/en 12 Febr/uarij 1720.

12. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Anders Nils/øn paa 2 p/un/d Smør og 1/3 faar udi Tofte af dat/o Berg/en d/en 12 Febr/uarij 1720 med leilendingens derpaa ejeren gifne revers af samme dato.

13. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Johansøn paa 1 p/un/d Smør og 1/6 faar udi Tofte, med leilendingens derpaa ejeren gifne revers af dato Berg/en 12 Febr/uarij 1720.

14. Ingebrigt Biørndals udgifne Skiøde til Mons Mons/øn Indre Eide paa 11 ¼ merker Smør 2 ¼ Kande Malt udi Indre Eide, dat/erit Indre Eide d/en 4de Febr/uarij 1720.

15. Ingeborg Iversdatter Eidis udgifne bøxelbrev til Anders Nilsøn paa 1 p/un/d 16 merker Smør 13 ½ Kande Malt udi Indre Eide, med Leilendingens ejeren derpaa gifne revers af dat/o Indre Eide d/en 6 Febr/uarij 1720.

16. Anders Askilds/øns udgifne bøxelbrev til Soldat Knud Mons/øn paa 1 p/un/d 6 merker S/mør og 15 kander Malt udi Røe, med leilendingens ejeren derpaa gifne revers af dat/o Eide d/en 25 Maj 1720.

17. Anders Eidis udgifne bøxelbrev til Elluf Olsøn paa 1 p/un/d Smør og 8tte Kander Malt udi Yttre Eide, med dend bøxlendis derpaa gifne revers af dat/o Eide d/en 25 Maj 1720.

18. Ingeborg Iversdatter Eidis udgifne bøxelbrev til Anders Nilsøn paa 1 p/un/d 16 merker Smør 13 ½ Kander Malt udi Indre Eide, med dend bøxlendis derpaa gifne revers af dat/o Indre Eide d/en 6 Febr/uarij 1720.

19. Ingeborg Eidis og Lars Holmis udgifne bøxelbrev til Mons Mons/øn paa 12 8/36 merker Smør 3 2/3 (Ser ut som 2 2/3 er retta til 3 2/3) Kande Malt udi Yttre Eide uden revers af dat/o Indre Eide d/en 6 Febr/uarij 1720.

20. Kari Aatterstads, Siur Strømmes, Knud Strømme og Knud Hellands udgifne Skiøde til Johannes Olsøn paa 7 ½ merker Smør 2 ½ Kande Malt udi Aatterstad af dat/o Eide d/en 25 Maj 1720.

21. RenteCammeretz Brev til Stiftbefalingsmanden at deris Kongl/ig Maj/este/t Allernaadigst har behaget at forstrekke dend betrengte Almue i Norge Korn af dato RenteCammeret d/en 17 Febr/uarij 1720.

Og som ingen Sager til paakiendelse vare indstefnte og ti-

1720: 38b

den ikke vilde tillade at det tingsvidne som fogeden Lem vilde have erhvervet over Daniel Rafnsberg formedelst tidens og Nattens lengde; blev restantzen forfattet saavel paa Ordinaire som extraordinaire skatter, for almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet,

Sluttelig blev Odelsmandtallet paa Selvejerne for Almuen oplæst, som for Retten blev forfattet paa Selvbrugende af deris ejendom og af Retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 27 Maj er holdet almindeligt Vaar- restantz og Sage Ting med Haasanger Schibbredis Almue paa Tingstædet Hoshofde, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Nils Hannestvet og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Mons Helland, Nils Hole, Haldor Fotland, Sæphind Fotland, Anders Hannestvet, Johannes Holme, Ole Miøs og Knud Miøs med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn Var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger og Anordninger sampt høiøfrighedz befalinger, som fol/io 31 findis extraherede. Dernest blev publicerit

(1.) H/er/r Søren de Finis udgifne Panteforskrivelse til Velbaarne Oberste-Leutenant Munthe paa 400 Rdr, hvorfore i blant andet er pantsat Egefitten i Haasanger Schibbrede beliggende af Skyld ½ løb Smør, Malt 1 Mæle, dat/erit Phanøe d/en 1 Martij 1720.

2. Velærværdige Corfitz Schuemans Patent til Creditorerne efter S/a/l/ig/ Ole Leth af dat/o Hafniæ d/en 20 Martij 1720 inden Aar og dag at indfinde sig udi Sterfboden paa Klokkerboligen ved Bremmerholms Kirke.

3. Laugmand Nils Knags udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Andersøn Fladaas paa 1 p/un/d Smør og ¼ t/ønne Malt udi Fladaas, uden at anvise derhos reversen af dat/o Hoeps-Gaard d/en 28 Apr/ilis 1720.

4. Biscop Clemens Schmidts udgifne bøxelbrev til Rasmus Børges/øn paa Botele Nilsdatters brug i Fieldschaal, uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 4 Decembr/is 1719.

5. Anders Eidis paa egne og medinterressentis Veigne udgifne bøxelbrev til Gudmund Johans/øn paa 1 p/un/d Smør og 1 t/ønne Malt udi Kleveland, med dend bøxlendis derhos sig givne revers paa Gaardens brug, begge af dato Eide d/en 25 Maj 1720.

6. Hans Christian Gartners sig gifne revers af Ole Johans/øn paa 16 merker Smør 5 1/3 Kande Malt udi Søre Myching af dat/o Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

7. Anders Knuds/øns udstedde revers til sin landdrot Byeskriver Hans Christian Gartner paa sin tilbøxlede deel udi Gaarden Søre Myching af Skyld 1 p/un/d Smør og 8tte Kander Malt, dat/erit Bergen d/en 30 Octobr/is 1719.

8. Ole Jacobs/øn Søre-Mychings udgifne revers til sin landdrot Byeskriver Hans Christian Gartner paa sin tilbøxlede deel udi Gaarden Søre-Myching paa 1 p/un/d Smør 10 2/3 Kande Malt, dat/erit Bergen d/en 6 Decembr/is 1719.

9. Hans Christian Gartners udgifne bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa 1 p/un/d 8 merker Smør 10 2/3 Kande Malt udi Søre Myching dat/erit Bergen d/en 6 Decembr/is 1719.

10. Hans Christian Gartners udgifne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 16 merker Smør 5 1/3 Kande Malt udi Søre Myching dat/erit Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

11. Ditoes udgifne bøxelbrev til Anders Knuds/øn paa 1 p/un/d Smør og 8te Kander Malt udi Søre Myching dat/erit Bergen d/en 10 Octobr/is 1719.

Velbaarne H/er/r Baron Rosencrantz lod tinglyse sin Odelsløsnings ret til

1720: 39

alt hvad Godz der kunde enten Være soldt eller paa Skiftet efter hands salig H/er/r fader til Creditorer udlagt og tillige lyst sin Pengemangel.

Dernest blev, saa snart skatterne vare anammede foretaget med Sagerne og hafde da

Bøidelensmanden Nils Hannestvet og Hans Bærnæs vare indkaldede til at forklare hvorledis Rasmus Galtland var bleven medhandlet eller saaeg ud da hand indkom paa Tinget og berettede at Være slaget af Siur Galtland og Siur Galtland og Rasmus Galtland til Veddermæle.

Siur Galtland og Rasmus Galtland møtte begge for retten og tilstode at være louligen stevnte til at anhøre disse Vidnisbyrders forklaringer, hvorpaa Lensmanden Nils Hannestvet edelig forklarede; og berettede at Rasmus Galtland da hand kom ned om Natten i Tingstuen og berettede sampt beklagede at Være slaget af Siur Galtland sin grande blev hands klæder hannem afdraget og befunden hands Skuldre gandske blaaslagne og meget ilde medhandlede; Hans Bærnæs forklarede edelig dernest at have seet da Rasmus Galtland blev afdraget hands skuldre 3de sted at være blaaslagne og ilde medhandlede: men som Lensmanden forklarede at hand ej har indkaldet de 3de nafngifne forrige Vidnisbyrd Ole Aasem, Ole Hole og Ingebrigt Kleppe, saa vil de til neste ting indkaldis til Sagens opliuslighed, Siur Galtland blev tilspuurt om hand kand fragaa at have slaget Rasmus Galtland ? svarede hand nej: Siur Galtland blev tilspuurt om hand med sin corporlige Ed kunde forklare ej at have slaget dend tid sin Grande Rasmus Galtland som saa ilde saa ud som disse tvende nu afhørte Vidnisbyrd haver forklaret, som Rasmus *besigtegede da hand indkom klagende i Tingstuen over sin Skade ? hvortil hand svarede at hand hverken kand sværge derpaa at ej at have giort det, ej heller at være fri for det.

Afsagt.

De 3de udeblivende Vidner Ole Aasem, Ole Hole og Ingebrigt Kleppe haver lensmanden uforsømt til nestholdende Ting at indkalde deris edelige forklaring efter Spørsmaal i Sagen at giøre, hvorefter skal blive kient hvis Lov og Ret medfører.

Lensmanden Nils Hannestvet haver ladet indkalde Ole Ladvig og Johannes Olsøn Ladvig, Johannes Nilsøn Ladvig og Johannes Larsøn Flateqval til at forklare edelig om de nogensinde haver gifvet ham noget for at fordølge dem for sessionerne og Nils Elvig til Veddermæle.

Alle Vidnerne møtte og tilstode louligen at være stevnte for denne Sag, item møtte Nils Elvig og tilstod at være loulig stevnt til at anhøre disse indkalde Vidnisbyrders forklaringer. Hvorpaa eden blev dem forelæst og betydet, samt tilholdet deris Sandhed at udsige, og først fremkaldet Ole Ladvig, som efter Edens

1720: 39b

afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde: at hverken har hand givet, ej heller har Lensmanden Nils Hannestvet nogensinde af ham begieret Penge eller allerringeste Penges Værd for at forstikke ham eller nogen fra Sessionen (-er?) eller til Kongens tieniste.

Johannes Olsøn Ladvig efter Edens afleggelse forklarede edelig som forrige.

Johannes Nilsøn Ladvig blev dernest fremkaldet og efter edens afleggelse forklarede som forrige.

Johannes Lars/øn Flateqval efter Edens afleggelse forklarede edelig som forrige.

Lensmanden begierede dette Tingsvidne under Rettens forseigling beskreven, som Retten consenterede.

Lensmanden Nils Hannestvet haver ladet stevne Ingebrigt Kleppe fordi hand haver beskyldt ham for at have slaget hands baad i sønder, saadan paasagn at bevise, eller derfore lide;

Ingebrigt Kleppe møtte og tilstod herfore at være loulig stevnt og fragaar ej at have tillagt ham noget af saadant, saasom hand ikke kunde vide hvem saadant kunde have giort, men baaden var sønder det viste hand.

Lensmanden Nils Hannestvet forklarede at have dertil Vidner Joen Kleppe og Iver Kleppe \og Halvor Fotland/ som skulle bevise Ingebrigt Kleppe denne paasagn over.

Alle Vidnisbyrdene møtte og forklarede at være loulig stevnt til at aflegge deris edelige depositioner i denne Sag;

Ingebrigt Kleppe møtte og tilstod at være loulig tilstevnt til at anhøre Vidnisbyrdenis forklaringer.

Derpaa blev fremkaldet Joen Kleppe som efter edens afleggelse forklarede: at da Ingebrigt Kleppe kom udi Hannestvet nøst hvor hands baad var staaende og fant dend sønderslagen, sagde Ingebrigt til Vidnet, dette haver enten hand Nils eller Magne giort, men ej nafngav Nils Hannestvet.

Det andet Vidne Iver Kleppe forklarede edelig at da hand Var udi Hannestvets nøst, hvor *Anders Hannestvet og Ingebrigt Kleppe \og/ vare, sagde *Anders Hannestvet, baaden din Ingebrigt, har faaet *bordreve paa sig, har hand det, sagde Ingebrigt, saa har enten hand Nils eller Magne giort det.

Halvor Fotland forklarede dernest edelig: ej at have andet hørt end Ingebrigt sagde dette haver enten Nils eller Magne giort, men hørde ingen begyndelse til dette, videre Viste hand ikke.

Ingebrigt Kleppe forklarede at have talt disse ord i hastighed og ved ikke hvem hand haver meent dermed saasom hand bar fortrydelse over sin baad Var sønderslagen; og vilde giøre sin Ed ej at have meent ham dermed. Hvorpaa Ingebrigt Kleppe afbad Lensmanden, at hand ikke skulle have dend tanke Om ham at denne beskyldning tilhørte ham og bad ham forlade sig og ej tenke dette om ham; hvorpaa lensmanden var fornøjet og ej videre begierede af ham til satisfaction.

Derefter blev Odels Mandtallet paa Selvbrugende forfattet og oplæst og af Retten forseiglet.

1720: 40
 
 

Sluttelig blev restantzen saa vel paa ordinaire som extraordinaire Skatter for Aar 1719 forfattet og for Almuen oplæst, hvorimod ingen indsigelse blev giort, thi blev den af retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 29 Maj, er holdet Vaar- restantz og Sage Ting med Mielde Schibbredis Almue paa Reistad, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Johan/n/es Øfste-Mielde, og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd, Ole Eide, Baste Reistad, Baste Mons/øn Reistad, Gunder Elvig, Ole Hafre, Ole Hofden, Steffen Eide og Baste Ryscheland med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først Tinglyst alle de allernaadigste udgifne forordninger og Anordninger sampt høiøfrigheds befalinger som fol/io 31 findis extraherede.

1. Claus Schavenii udstedde bøxelseddel til Erik Bastesøn paa ½ løb Smør og 16 Kander Malt udi Hartvet, med dend bøxlendis derpaa ejeren gifne revers, af dato Hougs Præstegaard d/en 19 Apr/ilis 1720.

2. Biscop Clemens Smitz udgifne bøxelseddel til Lars Larsøn paa ½ løb Smør og 1/6 huud udi Søre-Reistad, uden at anvise leilendingens Revers af dat/o Bergen d/en 28 Nov/embris 1719.

3. Mad/a/me Bente Rafnsbergs udgifne Skiøde til Erik Monsøn paa 12 merker Smør og 8 Kander Malt udi Hvidsteen af dato Bergen d/en 13 Maj 1720.

4. Ditoes udgifne Skiøde til Knud Knuds/øn paa 12 merker Smør og 8 Kander Malt i Hvidsteen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

5. Ditoes udgifne Skiøde til Lars Einersøn paa 12 merker Smør og 8 Kander Malt udi Hvidsteen af dat/o Bergen d/en 13 Maj 1720.

6. Marrite Hannestvet, Thommes Søre Reistad og Ole Olsøn Hartvets paa egne og medinterressenters udgifne Skiøde til Johannes Johansøn paa ½ løb Smør og 2 Mæler Malt udi Nordre Ascheland af dat/o Bergen d/en 15 Decembr/is 1719 ./.

7. Maren Pedersdatters udgifne Panteforskrivelse til sin datter Ane Marie Glad paa 198 Rdr courant, hvorfore er pantsat Gaarden Øfste-Mielde af Skyld 3 løber Smør 1 t/ønne Malt og 12 s/killing penge af dat/o Bergen d/en 11 Maj 1720 ./.

8. Byeskriver Hans Christian Gartners udgifne bøxelseddel til Fabian Knudsøn paa 1 p/un/d 3 merker Smør ¼ faar udi Watle, med leilendingens sig gifne revers om Jordens dyrkning, af dat/o Bergen d/en 17 Nov/embris 1719 ./.

9. Ditoes udgifne bøxelbrev til Anders Hansøn paa 1 p/un/d 3 merker Smør ¼ faar udi Watle, med leilendingens sig gifne revers om Jordens dyrkning af dat/o Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

10. Dito lod tinglyse Ole Olsøn Watles sig gifne revers paa hands tilbøxlede deel udi Gaarden Watle af skyld 2 p/un/d 6 merker S/mør ½ faar, men ej anviist Af leilendingen dend ham gifne bøxelbrev af dato Bergen d/en 29 Nov/embris 1719 ./.

Og saasnart Skatterne vare oppebaarne saavit dennesinde Var at bekomme blev Sagerne foretagne; og hafde da

Magne Mikkelsøn Heggebøe ladet stevne Anders Vefletvet for resterende penger 2 rdr efter hands Moder Moder, som ham blev lovet dend tid af Ole Vefletvet som Var Citantens Moders Stiffader,

Anders Vefletvet møtte ikke ej heller nogen paa hands Veigne;

Stevnevidnerne Askild Daltvet og Knud Kleveland møtte og afhiemblede edelig at have stevnt ham loulig for denne Sag og til dette

1720: 40b

Ting og talte med ham selv.

Afsagt.

Dend udeblivende Anders Vefletvet foreleggis til neste Ting at møde og svare til Sagen.

Derefter blev Odels Mandtallet for Selvejere oplæst for Retten og rigtig befunden af Retten derfore forseiglet,

Sluttelig blev restantzen forfattet saa vel paa ordinaire som extraordinaire skatter, for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 31 Maj er holdet almindeligt Vaar, restantz og Sage Ting med Arne Schibbredis Almue paa Gaarden Inste Horvig, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Peder Larsøn Arnetvet og edsorne og tilforordnede laugrettesmænd, Ole Melkeraaen, Mons Helland, Lars Søre Melkeraaen, Mons Boutvet, Anders Tuenæs, Nils Trengereid, Ole Hole, og Mons Flactvet med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Kongl/ig Maj/este/ts høje Nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste udgifne forordninger og Anordninger sampt Høiøfrigheds befalinger som fol/io 31 findis extraherede. Dernest blev publicerit

1. Stiftamptskriver Seehuusens udgifne Skiøde til H/er/r Major Segelchen paa 1 ½ løb Smør og 1 faar udi Jordalen dat/erit Bergen d/en 19 Januarij 1720.

2. Stiftamptskriver Seehuusens udgifne Skiøde til H/er/r Major Christian Wilhelm Segelchen paa Gaarden Selvigen af Skyld 1 løb Smør og et faar med dessens Huuser og inventario af dat/o Bergen d/en 15 Januarij 1720.

3. S/igneu/r Giert Gielmeidens udgifne Panteforskrivelse paa Capital 500 Rdr, hvorfore er pantsat Øfre Eide 1 løb Smør med ald Gaardens tilhørende herlighed sampt ald anden løsøre af dat/o Bergen d/en 30 Decembr/is 1715 ./.

4. H/er/r Søren de Finis udgifne panteforskrivelse til H/er/r Oberste Leutenant Munthe paa Capital 400 Rdr, hvorfore iblant andet er pantsat efterskrefne Gaarden i Arne Schibbrede Nedre Toppe 1 løb Smør 1 mæle Malt, Melcheraaen Smør 3 løber 3 Mæler Malt af dat/o Phanøe d/en 1 Martij 1720.

5. Oberste Casper Friderich von Muhlenfortz udgifne Skiøde til Byeskriver Hans Christian Gartner paa Gaarden Gaubaas af skyld 1 p/un/d 12 merker Smør ½ t/ønne Malt, dat/erit Trundhiem d/en 17 Febr/uarij 1720.

6. Johannes Brøger og Inger Schielderups udgifne Skiøde til Johannes Larsøn paa 18 merker Smør ¼ huud 1/16 t/ønne Malt udi Semb, dat/erit Bergen d/en 10 Aug/usti 1719.

7. Jørgen Jordals udgifne Skiøde til Ole Jørgensøn paa 18 merker Smør og 9 Kander Malt udi Øfre-Selvig af dat/o Bergen d/en 31 Januarij 1720.

8. Mons Flactvets udgifne bøxelbrev til Ole Jørgens/øn paa 18 merker (smør) og 9 kander Malt udi Øfre-Selvig med leilendingens ejeren derpaa gifne revers begge af dat/o Bergen d/en 31 Januarij 1720.

9. Jacob Andersøn, Jørgen Halvors/øn og Johannes Olsøns udgifne Skiøde til Elling Ellingsøn paa S/a/l/ig/ Henrike Nilsdatters iboende Huus i Store Sandvigen af dat/o Bergen d/en 6 Febr/uarij 1720.

10. H/er/r Christopher Garmands udgifne bøxelbrev til Elling Ellingsøn paa Henrikke Nilsdatters Huusegrund udi Store Sandvigen af dato Ous d/en 29 Januarij 1720.

1720: 41

11. Rector Erik á Møinichens udgifne bøxelbrev til Mikkel Anders/øn paa 12 merker Smør og 1 Vaag Næver udi Schulestad, dat/erit Berg/en d/en 7 Febr/uarij 1719, ej anviste ejerens revers.

*11. Major *Segelhens (Segelkens/Segelchens) udgifne fornyede bøxelbrev til Jørgen Daniels/øn paa 2 p/un/d 18 merker Smør udi Jordal, med leilendingens derpaa gifne revers af dato Selvigen d/en 25 Maj 1720.

12. Ditoes udgifne fornyede bøxelseddel til Erik Anders/øn paa 2 p/un/d 18 merker Smør udi Jordal, med leilendingens sig derpaa gifne revers af dato Selvigen d/en 8 Maj 1720.

13. Corfitz Schueman(s) Patent til Creditorerne til Oluf Leths Boe af dato Kiøbenhafn d/en 20 Martij 1720.

14. Hans Christian Gartners udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Olsøn paa 1 pund Smør og 12 Kander Malt udi Hougland, med Leilendingens derpaa gifne revers, af dat/o Bergen d/en 29 Novembr/is 1719.

15. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Nils Knuds/øn paa 16 merker Smør og 8tte Kander Malt udi Hougland, med Leilendingens sig derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

16. Ditoes udgifne fornyede bøxelseddel til Baste Knuds/øn Gaupaas paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi samme Gaard, med leilendingens sig derpaa gifne revers af dato Bergen d/en 28 Febr/uar 1720.

17. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til 1 p/un/d Smør og 12 Kander Malt af dato Bergen d/en 29 Nov/embris 1719, med leilendingens sig derpaa gifne revers af samme dato paa Gaarden Hougland.

18. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Jens Eriks/øn paa 16 merker Smør og 8tte Kander Malt udi Hougland, med leilendingens sig derpaa gifne revers af 29 Nov/embris 1719.

19. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 16 merker Smør og 8tte Kander Malt udi Hougland, med leilendingens sig derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

20. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Knud Peders/øn Dale paa 3/8 parter af ½ t/ønne Lax udi Gaarden Dale, med Leilendingens sig derpaa gifne revers af dat/o Berg/en d/en 21 Nov/embris 1719.

*22. Ditoes udgifne fornyede bøxelseddel til Anders Mikkels/øn paa ¼ part af ½ t/ønne Lax udi Dale, med leilendingens sig derpaa gifne revers begge af dato Bergen d/en 21 Nov/embris 1719.

23. Ditoes udgifne fornyede bøxelseddel til Simon Ols/øn Dale paa 3/8 parter af ½ t/ønne Lax udi Dale, med Leilendingens sig derpaa gifne revers, begge af dato Bergen d/en 21 Nov/embris 1719.

24. Johannes Brøgers udgifne bøxelbrev til Fabian Olsøn paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Gaarden Mieldem, med leilendingens sig derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 23 Maj 1720.

25. Henrik Koneshoffs udgifne bøxelbrev til Anders Rasmus/øn paa dend halve deel udi Gaarden Hitland af dat/o Bergen paa Cantoret d/en 3 Febr/uarij 1720.

26. Høiædle og Velbaarne H/er/r Baron Rosencrantz lod tinglyse sin Odelsløsnings Ret til alt hvad godz der kand enten være af hands salig fader soldt eller til andre pantsat, eller til creditorer efter hands S/a/l/ig/ H/er/r fader Udlagt paa skiftet og derhos sin Pengemangel.

Og som Skatten saa vit dennesinde var at bekomme, vare anammede, blev foretaget med Sagerne; og hafde da

Rebekke Hendriksdatter ladet stevne sin Grandkoene Ane Buchholt efter forrige tiltale, sampt det udeblivende Vidne Karen Nils-

1720: 41b

datter efter Rettens seeniste afskedigelse under straf at Møde til at aflegge sin edelige deposition i denne Sag, og Ane Bukholt til Veddermæle.

Karen Nilsdatter møtte og tilstod at være loulig stevnt til at vidne i denne Sag, og Ane Buchholt møtte og selv og tilstod loulig at være stevnt for Sagen og til at anhøre Vidnisbyrdetz forklaring; Lisbet Hansdatter var og kaldet i Sagen og indgav paa hendis Veigne Ane Bucholt et skriftlig indleg af 31 Maj 1720 som blev læst. Ane Bucholt blev tilspuurt om hon hafde slaget Citantinden ? da svarede hon nej

Dernest blev Vidnet fremkaldet og Eden for det oplæst og betydet, sampt tilholdet sin sandhed at udsige: og efter edens afleggelse forklarede: at da Ane Bucholts datter Lisbet Var kommen til Rebekke og tilspuurte hende hvorfore hon vilde formene dem Vandet, sagde Rebekke, nej i faar ej Vand førend elven bliver fuld, derpaa mundrivis de, men hon kunde ej erindre ordene som passerte dem imellem, da kom Ane Bucholt i det samme gaaende op og triver til en gammel *Lime (sopelime?) der laaeg og truede *Rebekkam med sigende lader du mig ikke faa Vand saa skal dend og dend fare i dig, saa kommer Lisbet og triver Moderen Ane Bucholt over henderne og vilde ej at hon skulle røre *Rebekkam, og skieltis Rebekka af Ane Buchholt for en førke og et sk...mefad, saa siger Rebekka igien til hende, kalder du mig du skidiøse, en førke, da sagde Ane Buchholt til Rebekke, det skalt du bevise som en gammel tæve at jeg er en skidiøse, saa tager Lisbet Rebekke over armene og skuede Rebekke over ende saa hon nær hafde faldet, dersom deponenten ikke hafde taget i Rebekke, men hverken hørte eller saa at Rebekke af nogen var slagen; imidlertid forklarede deponenten kom vidnet Barbro Larsdatter gaaende op til dem og siger: Lisbet i skal have lige for Slaget; og Rebekke sagde skal jeg lade mig slaa af saadan pebling som du er, sagde hon til Lisbet;*;

Ane Buchholt forklarede at hon med andre Vidnisbyrd skal faa forklaret Sagen anderledis, hvilke hon nafngav at være Jacob Hingst, Malene Olsdatter og Aamund Ols/øn og begierede tid til første ting *dend (dem) at indkalde til Sagens nærmere opliuslighed som Retten consenterede.

Maren Andersdatter haver ladet stevne Barbro Nilsdatter efter forrige tiltale og Vidnisbyrdene som da nafngifne Vare *Vos Anders* og Brite paa Berge, men ej *Siri Grete*.

Anders og *Berete de tvende indstevnte møtte og tilstode louligen at Være stevnte til at aflegge deris edelige Vidnisbyrd i denne Sag, Paa Barbro Nilsdatters vegne møtte hendis datter Marte Nilsdatter, og tilstod paa Moderens Veigne Stevnemaalets louformelighed; og indgav da Citantinden først sit skriftlige Indleg af dat/o Store Sandvigen d/en 31 Maj 1720 som blev læst,

Dernest blev fremkaldet først det ene Vidne Anders Mogens/øn, som efter Edens afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd forklarede: at hand da det var ham sagt at huuset var solt af Barbro Nilsdatter til Citantindens Moder, gaar til ermelte Barbro Nilsdatter og siger til hende Gudnaade dig alt det du haver soldt det huus, da svarede Barbro deponenten, jeg nødis vel til at selge det, det staar og fordervis, men ej Var hand overværende da kiøbet blev sluttet og ej andet

1720: 42

end forklaret derom er Vidende:

Det andet Vidne Brite Olsdatter efter edens afleggelse forklarede: at hon talede til Barbro Nilsdatter og spuurte hende om hon hafde solt sit huus til Citantindens Moder, svarede hon ja, jeg nødis vel dertil sigende nød og trang driver mig dertil for mine Børns skyld;

Barbro Nilsdatter indgav dernest for Retten ved sin datter sit skriftlige indleg af dato Sandvigen d/en 31 Maj 1720.

Citantinden blev tilspuurt om hon tilstaar at Jacob Hingst haver faaet paa Capital af hende 4 rdr 4 merker; hvortil hon svarede nej, men de penger blev hende tilleveret for huushyre, og af de 2 rdr 4 merker, siger hon at have faaet selv 2de ganger 1 rdr og engang 2 merker.

Og som parterne bleve tilspuurte om de noget hafde at indlegge videre i Sagen svarede de nej; thi bleve Parterne udviste til dommen kunde forfærdiges.

Da blev for Ret dømt og afsagt.

Sagen Reiser sig heraf at Citantinden Maren Andersdatters Moder nu salig Adelus Halversdatters, skal for lang tid siden have afkiøbt Barbro Nilsdatter det huus, som nu Maren Andersdatter saa lang tid haver iboet, hvilket vel Barbro Nilsdatter vil fragaa med denne forevending at Pengene hende ikkun af Citantindens Moder skal Være laant derpaa; men som af acterne udfindis at Citantinden Maren Andersdatter haver faaet huusleje af Barbro Nilsdatter efter sin Moders død, saa og af Anders Monsøns og Birte Olsdatters ædlige aflagde Vidnisbyrder erfaris at Barbro Nilsdatter for dem haver tilstaaet at have soldt Citantindens Moder Adelus Halvorsdatter dette omtvistede Huus Citantinden nu iboer, omend skiønt derpaa ej til dato Skiøde er udgivet af dend selgende; ja Maren Andersdatter end og haver betalt Grundeherren Velærværdige H/er/r Christopher Gaarmand dend aarlige afgift og giort dend Skyds som een Leilending tilkommer, selv vedlige holdt det af hendis Moder Adelus Halvorsdatter, Barbro Nilsdatter frakiøbte huus; Saa finder Retten billigt at Barbro Nilsdatter tilfindis at give inden Sex Uger Citantinden et louligt Skiøde paa huuset og inden Michaeli førstkommende at entvige huuset, uden Citantinden hende det for Leje selvvillig vil tilstæde og betale derforuden Citantinden Maren Andersdatter udi denne Processis forvolte Omkostning 1 rdr 3 merker inden 15 dager under Nam efter Loven.

Kari Falkanger og Joen Falkanger komme saaledis for Retten om deris Sag udi forening at Joen Falchanger skulle give hende til høsten 1720 6 Vaager korn for disse resterende 4 aar og aarlig siden 2 Vaager Korn uden nogen *mur og Knur*, hvilket de begierede paa begge sider at maatte protocolleris.

Kiste Telvigen har ladet stevnemaal fremkomme uden at lade betale sine forseiglingspenge eller at præsentære nogen i rette for sig, thi blev Sagen ej foretaget.

Derefter blev Odelsmandtallet paa Selvejere og selvbrugende for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten igien forseiglet fogeden tilbage leverit.

1720: 42b
 
 

Sluttelig blev forfattet restantzen saa vel paa de ordinaire som extraordinaire skatter for 1719 forfattet for Retten oplæst og ingen indsigelse derimod giort, thi blev dend af Retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 3 Junij er holdet almindeligt Vaar, restantz og Sage-Ting med Herløe Schibbredis Almue paa Gaarden Frechau, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Anders Tveten og edsorne og tilforordnede laugrettesmænd Mons Bredvig, Anders Toft, Iver Oen, Anfind Turøen, Rasmus Toskøen, Christopher Wigebøe, Johannes Schurtvet, Lars *Tostvig med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste udgangne forordninger og Anordninger, sampt høiøfrigheds foranstaltninger som fol/io 31 findis extraherede. Dernest Lod

1. Velbaarne H/er/r Baron Rosencrantz tinglyse sin Odelsløsningsret til alt hvad gods enten af hands S/a/l/ig/ H/er/r fader kand Være soldt eller efter hands S/a/l/ig/ H/er/r fader paa Skiftet til creditorer udlagt og derhos sin Pengemangel, særdelis til dend adelige Gaard Asch;

2. Ligeledis Lod Mad/a/me von der Lippe fredlyse sin ejende Gaards Follisøes skoug for ald ulovlig hugster under lovens haarde strafs lidelse.

3. Magne Mons/øn Huusebøes udgifne Skiøde til Jacob Rogn paa 2 ½ s/killing bugildt udi Rong af dat/o Husebøe d/en 5 Apr/ilis 1720.

4. Jens Rylands skiøde til fru Zidsele Kaas paa Gaarden Ryland af skyld 1 ½ løb Smør og ½ t/ønne Korn med bøxel af dat/o Herløe Gaard d/en 1 Martj 1720.

5. Fru Zidsele Kaasis udgifne panteforskrivelse til Byeskriver Hans Christian Gartner paa Capital 130 Rdr, hvorfore er pantsat Gaarden Ryland af skyld 1 ½ løb S/mør 1 t/ønne Korn og Blom 1 Vaag 2 p/un/d 12 merker og ½ t/ønne Malt af dat/o Bergen d/en 5 Febr/uarij 1720.

6. Ditoes udgifne panteforskrivelse til Hans Christian Gartner paa 60 Rdr, hvorfore er pantsat Brathhoug 1 løb Smør og Schintvet 1 pund 12 merker S/mør ½ t/ønne Malt og 1 faar, af dat/o Berg/en d/en 15 Januarij 1720.

7. Sidsele Kaasis udgifne fornyede bøxelbrev paa ½ løb Smør og 6 Kander Malt udi Schintvet, til Isak Nils/øn, og leilendingens sig derpaa gifne revers begge af dato Herlø Gaard d/en 28 Maj 1720.

8. Ditoes udgifne bøxelbrev til Iver Olsøn paa 18 merker Smør og 3 Kander Malt udi Schintvet, med leilendingens derpaa ejeren gifne revers af dato Herløe Gaard d/en 28 Maj 1720.

9. Ditoes udgifne bøxelbrev til Siur Nilsøn paa 18 merker Smør og 3 Kander Malt udi Schintvet, med leilendingens sig gifne revers af dat/o Herløe Gaard d/en 27 Maj 1720.

10. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Eriks/øn paa 18 merker fisk udi Schiold med leilendingens sig gifne revers af dat/o Herlø Gaard d/en 26 Febr/uarij 1720.

11. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Torgier Mons/øn paa 1 p/un/d 4 merker fisk udi Tielstad, med leilendingens sig gifne Revers af dat/o Herlø gaard d/en 19 Febr/uarij 1720.

12. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Christian Olsøn paa 1 p/un/d fisk udi Sture, med Leilendingen sig gifne Revers af dat/o Herlø Gaard d/en 17 Maj 1720.

13. Ditoes udgifne bøxelbrev til Magne Rasmusøn paa 18 merker fisk udi Eide, med Leilendingens sig gifne revers af dat/o Herlø Gaard, d/en 7 Febr/uarij 1720.

14. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Jacobs/øn paa ½ Vaag fisk udi Sture med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

15. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Rasmus/øn paa 16 ½ merker fisk 3 Kander Malt udi Blom, med Leilendingens sig gifne revers af dat/o 5 Febr/uarij 1720.

1720: 43

16. Frue Zidsele Kaasis udgifne fornyede bøxelbrev til Mons Lars/øn paa ½ løb Smør udi Rosland, med Leilendingens sig gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

17. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Anders/øn paa ½ løb Smør udi Rosland med leilendingens sig gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

18. Ditoes udgifne bøxelbrev til Anders Johans/øn paa ½ løb Smør udi Rosland med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Herløgaard d/en 17 Maj 1720.

19. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Nils/øn paa ½ løb Smør udi Rosland, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

20. Ditoes udgifne bøxelbrev til Arne Olsøn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 14 Maj 1720.

21. Ditoes udgifne bøxelbrev til Iver Johans/øn paa 2 p/un/d fisk udi Vigen med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o 21 Febr/uarij 1720.

22. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Jens/øn paa 18 merker Smør ½ Vaag fisk udi Davanger, med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o 10 Febr/uarij 1720.

23. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Nils/øn paa ½ Vaag fisk udi Sture, med Leilendingens derpaa gifne revers af dat/o 2 Martj 1720.

24. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Ivers/øn paa 18 merker fisk udi Hatten, med Leilendingen sig derpaa gifne revers af dat/o 29 Febr/uarij 1720.

25. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mikkel Mikkels/øn paa 16 ½ merker fisk 3 Kander Malt udi Blom, med leilendingens sig gifne revers af dat/o 5 Febr/uarij 1720.

26. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Christians/øn paa 1 p/un/d 9 merker fisk og 6 Kander Malt udi Blom, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 5 Febr/uarij 1720.

27. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 9 merker fisk 6 Kander Malt udi Blom, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 7 Febr/uarij 1720.

28. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Mons/øn paa 1 p/un/d 9 merker fisk 6 Kander Malt udi Blom med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 5 Febr/uarij 1720.

29. Ditoes udgifne bøxelbrev til Lars Anders/øn paa 1 p/un/d fisk udi Sture, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 2 Martj 1720.

30. Ditoes udgifne bøxelbrev til Christen Rasmus/øn paa 1 p/un/d fisk udi Sture, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 3 Martj 1720.

31. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Lars/øn paa 1 p/un/d fisk udi Tielstad, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 7 Febr/uarij 1720.

32. Ditoes udgifne bøxelseddel til Simon Arnes/øn paa 1 p/un/d fisk udi Sture, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 3 Martj 1720.

33. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 14 Maj 1720.

34. Ditoes udgifne bøxelbrev til Erik Rasmus/øn paa ½ løb Smør udi Bratzhoug med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 27 Febr/uarij 1720.

35. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Jacobs/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk og 6 Kand/er Malt udi Søre Sæle, med leilendingen sig gifne revers af 6 Febr/uarij 1720.

36. Ditoes udgifne bøxelbrev til Peder Nils/øn paa ½ Vaag fisk udi Harchestad med leilendingen sig gifne revers af dat/o 12 Febr/uarij 1720.

37. Ditoes udgifne bøxelbrev til Thommes Knuds/øn paa 18 merker fisk udi Schiold, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 26 Febr/uarij 1720.

38. Ditoes udgifne for\n/yede bøxelseddel til Jacob Rasmus/øn [paa] 3 ½ s/killing udi Kaursbøe, med leilendingens sig gifne revers af dat/o 15 Maj 1720.

39. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Magne Mons/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, med leilendingen sig gifne revers, af dat/o 18 Maj 1720.

40. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Jons/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe med leilendingen sig gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

41. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Siur Hans/øn paa 18 merker Smør 9 Kander malt udi Husebøe, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 19 Maj 1720.

42. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Mons Knuds/øn paa ½ løb Smør udi Bratzhaug med leilendingen sig gifne revers af dat/o 27 Febr/uarij 1720.

43. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Christians/øn paa 18 merker fisk udi Hatten, med leilendingen sig derpaa Gifne revers af dat/o 29 Febr/uarij 1720.

44. Ditoes udgifne bøxelbrev til Knud Rasmus/øn paa ½ *Vag fisk udi Tielstad, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 12 Febr/uarij 1720.

45. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Anders Anders/øn paa 18 merker Smør ½ Vaag fisk udi Davanger med leilendingen sig gifne revers af dat/o 12 Febr/uarij 1720.

1720: 43b

46. Fru Zidsele Kaasis udgifne bøxelbrev til Lars Johans/øn paa ½ Vaag fisk udi Harchestad, med leilendingens sig gifne revers af dat/o 28 Febr/uarij 1720.

47. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Paal Knuds/øn paa ½ Vaag fisk udi Sture med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 3 Martij 1720.

48. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa ½ Vaag fisk i Tielstad med leilendingen sig gifne revers af dat/o 12 Febr/uarij 1720.

49. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mikkel Christens/øn paa ½ Vaag fisk udi Tielstad med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 18 Febr/uarij 1720.

50. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Johans/øn paa 3 ½ skilling udi Kaursbøe med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 15 Maj 1720.

51. Ditoes udgifne bøxelbrev til Joen Rasmus/øn paa 18 merker fisk udi Schiold, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 26 Febr/uarij 1720.

52. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mons Torkels/øn paa 1 p/un/d 4 merker fisk udi Tielstad, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 19 Febr/uarij 1720.

53. Ditoes udgifne bøxelbrev til Christen Jacobs/øn paa ½ Vaag fisk udi Sture med leilendingens derpaa gifne revers af 3 Martij 1720.

54. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Knuds/øn paa 18 merker fisk udi Schiold, med Leilendingen sig gifne revers, af dat/o 26 Febr/uarij 1720.

55. Ditoes udgifne bøxelbrev til Hans Mons/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 14 Maj 1720.

56. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, med Leilendingen sig gifne revers af dat/o 18 Maj 1720.

57. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Arne Jacobs/øn paa ½ Vaag 4 merker fisk udi Tielstad, med leilendingens sig gifne revers af dat/o 19 Febr/uarij 1720.

58. Ditoes udgifne bøxelbrev til Kari Jacobsdatter paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt udi Husebøe, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 14 Maj 1720.

59. Ditoes udgifne bøxelseddel til Nils Mons/øn paa 14 merker fisk udi Hatten, med leilendingen sig gifne revers af 29 Febr/uarij 1720.

60. Ditoes udgifne bøxelseddel til Johannes Nils/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk 6 Kander Malt udi Søre Sæle, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 6 Febr/uarij 1720.

61. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk og 6 Kander Malt udi Søre Sæle, med leilendingen derpaa gifne revers af dat/o 6 Febr/uarij 1720.

62. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Pedersøn paa 1 p/un/d fisk udi Sture, med Leilendingens derpaa gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

63. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Olsøn paa 1 p/un/d Smør udi Ryland, med Leilendingens derpaa gifne revers af dat/o 16 Maj 1720.

64. Ditoes udgifne bøxelbrev til Anders Mons/øn paa 1 p/un/d Smør i Ryland, med leilendingen sig gifne revers af dat/o 16 Martij 1720.

65. Ditoes udgifne bøxelbrev til Knud Thommes/øn paa 1 p/un/d fisk udi Sture, med leilendingen sig derpaa gifne revers af dat/o 17 Maj 1720.

66. Ditoes udgifne bøxelbrev til Jens Hans/øn paa 4re pund Smør udi Ryland, med leilendingen sig derpaa gifne revers, af 14 Maj 1720.

67. Venche S/a/l/ig/ Joachim von der Lippies udgifne bøxelseddel til Ole Gregoriussen paa 18 merker Smør 12 Kander Malt 4 ½ merker fisk udi Follisøen, uden Revers dat/erit Berg/en d/en 3 Febr/uarij 1720.

68. Ditoes udgifne bøxelseddel til *Tørmis (Tørris?) Anders/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt 4 ½ merker fisk udi Follisøen uden revers at anvise af dat/o Bergen d/en 3 Febr/uarij 1720.

69. Ditoes udgifne bøxelbrev til Jens Peders/øn paa 9 merker Smør 6 Kander Malt 2 ½ merker fisk udi Follisøen, uden at anvise reversen, af dat/o 3 Febr/uarij 1720.

70. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mathis Hansen paa 18 merker Smør 12 Kander Malt og 4 ½ merker fisk *uden (udi) Follisøe, uden at anvise reversen af dat/o Bergen d/en 3 Febr/uarij 1720.

71. Jørgen Veinviks udgifne bøxelseddel til Peder Thommes/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Erdal, med leilendingens sig gifne revers af dat/o 10 Febr/uarij 1720.

72. Ditoes udgifne bøxelbrev til Peder Mons/øn paa 1 løb Smør udi Florvaag med leilendingen sig gifne revers af 10 Febr/uarij 1720.

73. Laugmand Nils Knags udgifne bøxelbrev uden revers til Rasmus Monsøn Oen paa 6 merker S/mør 14 merker fisk og 1/6 faar udi Oen dat/erit Hopsgaard d/en 27 Apr/ilis 1720.

74. Ditoes udgifne bøxelbrev uden revers til Johannes Knuds/øn paa 12 merker Smør 1 p/un/d 4 merker fisk og 1/3 faar udi Oen af dat/o Hopsgaard d/en 27 Apr/ilis 1720.

1720: 44

75. Ditoes udgifne bøxelbrev uden at anvise reversen til Iver Olsøn paa 6 merker Smør 14 merker fisk og 1/6 faar udi Oen af dat/o 27 Apr/ilis 1720.

76. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mikkel Jons/øn paa 6 merker Smør 14 merker fisk og 1/6 faar udi Oen uden at anvise reversen af dat/o 27 Apr/lis 1720.

77. Ditoes udgifne bøxelseddel til Ole Villums/øn Oen paa 6 merker Smør 14 merker fisk og 1/6 faar udi Oen uden at anvise reversen, dat/erit Hopsgaard d/en 27 Apr/ilis 1720.

78. Ditoes udgifne bøxelseddel til Thommes Ols/øn paa 16 merker fisk udi Bredviig uden at anvise reversen af dat/o 26 Januarij 1720.

79. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Joens/øn paa 16 merker fisk udi Bredvig, uden at anvise reversen af dat/o d/en 26 Januarij 1720.

80. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Knuds/øn paa 1 p/un/d 8 merker fisk udi Bredvig, uden at anvise reversen af dat/o 26 Januarij 1720.

81. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mogens Gregoriussen paa 1 p/un/d 8 merker fisk udi Bredviig, uden at anvise reversen af dat/o 26 Januarij 1720.

82. Ditoes udgifne bøxelseddel til Jacob Christophers/øn paa 12 merker Smør 1/3 huud og 4re Kander Malt udi Øfre Rafnanger uden at anvise reversen af dat/o Hopsgaard d/en 27 Apr/ilis 1720.

83. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Eschildsøn paa 18 merker Smør 9 merker fisk og 1 ½ Kande Malt udi Søre Hougland uden at anvise reversen, samme bøxelseddel dat/erit Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720.

84. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 18 merker Smør 9 merker fisk og 1 ½ Kande Malt udi Søre Hougland, uden at anvise reversen, dat/erit 26 Janua/rij 1720.

85. Ditoes udgifne bøxelbrev til Stephen Nils/øn Berland paa 1 p/un/d Smør og 8tte Kander Malt udi Berland, uden revers, af dat/o 27 Apr/ilis 1720.

86. Ditoes udgifne bøxelbrev til Knud Anders/øn Berland paa 1 p/un/d Smør og 8tte Kander malt udi Berland, uden revers, af dat/o 27 Apr/ilis 1720.

87. Ditoes udgifne bøxelseddel til Ole Jons/øn Berland paa 1 p/un/d Smør og 8 Kander Malt udi Berland af dat/o 27 Apr/ilis 1720, uden at anvise reversen.

88. Ditoes udgifne bøxelseddel til Rasmus Nils/øn Frommereid paa 16 merker Smør 2/9 huud 10 2/3 Kande Malt udi Frommereid, uden revers af dat/o 27 Apr/ilis 1720.

89. Ditoes udgifne bøxelseddel til Rasmus Mons/øn paa 12 merker Smør 1/6 huud og 8 Kander Malt udi Frommereide, uden revers, af dat/o 27 Apr/ilis 1720.

90. Ditoes udgifne bøxelbrev til Siur Hans/øn paa 9 merker Smør 6 Kander Malt udi Kiergaard, uden at anvise reversen, af dat/o Hopsgaard d/en 27 Apr/ilis 1720.

91. Ditoes udgifne bøxelbrev til Nils Mons/øn paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt udi *Higgernæs, uden revers at anvise dat/erit 26 Januarij 1720.

92. Ditoes udgifne bøxelbrev til Mikkel Mons/øn paa 18 merker Smør og ¼ t/ønne Malt udi Heggernæs, uden reversen at anvise, af dat/o 26 Januarij 1720.

93. Ditoes udgifne bøxelbrev til Jaen Johans/øn paa 18 merker fisk udi Hetlevig uden at anvise reversen af dat/o 26 Januarij 1720.

94. Ditoes udgifne bøxelbrev til Johannes Jans/øn paa 18 merker fisk udi Hetlevig, uden at anvise reversen, dat/erit 26 Januarij 1720.

95. Ditoes udgifne bøxelbrev til Jon Thommes/øn paa 1 p/un/d S/mør 1/3 huud udi Kraagaas uden at anvise reversen, dat/erit 26 Januarij 1720.

96. Ditoes udgifne bøxelbrev til Albrigt Ols/øn paa 9 merker Smør 6 Kander Malt udi Kiergaard, dat/erit 30 Januarij 1719 uden at anvise reversen.

97. Ditoes udgifne bøxelbrev til Joen Johans/øn paa 9 merker Smør 6 Kander Malt udi Kiergaard dat/erit Hopsgaard d/en 27 Apr/ilis 1720 uden at anvise reversen.

98. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 p/un/d Smør 1/3 huud udi Kraagaas dat/erit 26 Januarij 1720, uden at anvise reversen.

99. Ditoes udgifne bøxelbrev til Anders Mons/øn paa 12 merker Smør 1/3 huud og 4 Kander Malt udi Øfre Rafnanger, uden at anvise reversen af dat/o 27 Apr/ilis 1720.

100. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ole Hans/øn paa 1 p/un/d Smør 1/3 huud udi Kraagaas dat/erit 26 Januarij 1720 uden at anvise reversen.

101. Ditoes udgifne bøxelbrev til Clemmed Baars/øn paa 12 merker Smør 6 merker fisk 1 Kande Malt (Gard ikkje nemnd, men mest truleg Søre Hougland), sampt 4de parten udi Laxevaagen uden revers dat/erit 26 Januarj 1720.

1720: 44b

102. Laugmand Knags udgifne bøxelbrev til Magne Anders/øn paa 1 p/un/d Smør 12 merker fisk og 2 Kander Malt udi Søre Hougland, med en 4de part udi Laxevaagen, uden at anvise reversen, dat/erit Hopsgaard d/en 26 Januarij 1720.

103. Ditoes udgifne bøxelbrev til Tollef Knuds/øn paa 18 merker Smør 1/? (1/2?) huud og 6 Kander Malt udi Rafnanger dat/erit 27 Apr/ilis 1720 uden at anvise reversen.

104. Ditoes udgifne bøxelbrev til Stephen Simens/øn paa 18 merker Smør 1/? (1/2?) huud 6 Kander Malt udi Nere Rafnanger dat/erit 27 Apr/ilis 1720, uden at anvise reversen.

105. Ditoes udgifne bøxelbrev af 4 Januarj 1720 til Lars Christophers/øn paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt udi Tvet, uden at anvise reversen, dat/erit ut ....

106. Ditoes udgifne bøxelbrev til Askild Mons/øn paa 12 merker Smør 1/3 huud og 4re Kander malt udi Øfre Rafnanger, dat/erit 24 Apr/ilis 1720, uden at anvise reversen.

107. Peder Hofmands udgifne fæstebrev til Johannes Refskaar paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt og ½ faar udi Rifschaar, med dend bøxlendis hosfulte revers, begge dat/erit Sandvigen d/en 27 Martij 1720.

108. Ditoes udgifne bøxelbrev til Arne Nils/øn paa 18 merker Smør 6 Kander Malt og ¼ faar udi Rifschaar, med dend bøxlendis hosfulte revers, begge dat/erit d/en 6 Martj 1720.

109. Fru Else Lilienschiolds udgifne bøxelseddel til Christopher Ols/øn paa 18 merker Smør 2 Mæler Malt udi Vigebøe, med dend bøxlendis revers af dat/o Grafdal d/en 12 Maj 1720.

110. Else S/a/l/ig/ Weiners udgifne fornyede bøxelbrev til Mons Mons/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Frechaug af dato Eisvaag d/en 11 Maj 1720, uden at anvise reversen.

111. Marta S/a/l/ig/ Diderik Lampis udgifne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 1 p/un/d fisk udi Nesse, dat/erit Bergen d/en 17 Apr/ilis 1720, uden at anvise reversen.

112. Fru Else Lilienschiolds udgifne bøxelbrev til Halver Friderichs/øn paa 9 merker Smør 15 Kander malt udi Vigebøe, med dend bøxlendis sig gifne revers, begge daterit Grafdal d/en 12 Maj 1720.

113. Ditoes udgifne bøxelbrev til Jens Vigebøe paa 9 merker Smør 15 Kander Malt udi Wigebøe, med dend bøxlendis sig gifne revers af dat/o Grafdal d/en 12 Maj 1720.

114. Else S/a/l/ig/ Weiners fornyede bøxelbrev til Johannes Mons/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Frechau, dat/erit Eidsvaag d/en 11 Maj 1720, uden at anvise reversen.

115. Jacob Hansens erlangede bøxelseddel af Peder Hofmand paa 18 merker Smør 1 ½ qvarter Malt udi Gripsgaard, med sin ejeren gifne revers, begge dat/erit Sandvigen d/en 12 Apr/ilis 1720.

116. Marte S/a/l/ig/ Diderik Lampes udgifne bøxelseddel til Nils Hans/øn paa 2 s/killing brug udi Næsse med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 17 Apr/ilis 1720.

117. Magdalena S/a/l/ig/ Smidts udgifne bøxelbrev til Anders Torgiers/øn paa 18 merker Smør og 6 Kander Malt udi Echeland, med leilendingens derpaa gifne revers, begge af dat/o Bergen d/en 2 Januarij 1720.

118. Anders Røsetters udgifne bøxelbrev til Gutorm Ols/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Røsetter, med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Bergen d/en 31 Januarj 1720.

119. Boel S/a/l/ig/ Jonas Heltis udgifne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Nøtenæs uden at anvise reversen, dat/erit Bergen d/en 3 Octobr/is 1719.

120. Gudmund Halvors/øn Toskens udgifne bøxelbrev til Johannes Gudmundsøn paa 7 ?/8 merker Smør, 5 1/16 merker fisk 3 3/8 Kande Malt, ?/64 deel huud udi Tosken, med leilendingens derpaa gifne revers af dat/o Frechau d/en 3 Junij 1720.

121. Johannes Brøgers udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Houchaas [paa] ½ løb Smør 2 ½ Mæle Korn udi Nere Dale, uden at anvise reversen, dat/erit Bergen d/en 23 Maj 1720.

D/en 4de dito blev Retten igien sat med foranførte, hvorda blev foretaget med Sagerne og hafde da

Bøidelensmanden Anders Tveten ladet stevne Mons Madsøn Tveten og Marrite Olsdatter Erstad for fortilig sammenleje udi deris Egteskab til deris Egtebøders erleggelse efter loven.

Ingen af de indstevnte møtte ej heller nogen paa deris Veigne;

Stevnevidnerne Skafferne Johannes Aadland og Stephen

1720: 45

Berland afhiemblede med ed og opragte fingre at have stevnt dem med mere end loulig Varsel for denne Sag og talte med Naboerne paa Gaarden G/am/l/e/ og unge Lars Tveten, efterdi ingen af dem var hiemme;

Lensmanden begierede laudags foreleggelse for de{nd} indstevnte.

Afsagt.

Mons Madsøn og Marrite Olsdatter foreleggis laudag til nestholdende Ting at møde og svare til Sagen, saa fremt ej Dom skal vorde afsagt efter Stevnemaalet.

Hans Lunde haver ladet stevne Mad/a/me Vitters efter forrige tiltale og Rettens afskedigelse:

Dend indstevnte møtte ikke ej heller nogen paa hendis Veigne.

Stevnevidnerne Johannes Moldeklef og Johannes Aadland afhiemblede edelig at have stevnt hende med mere end fiorten dagis Varsel for denne Sag og til dette Ting og talte med hende Selv;

Citanten blev dernest af Retten tilspuurt om hand nu efter forrige Kiendelse kunde aflegge sin ed paa at Mad/a/me Witters hverken haver da hand kom i hendis tieniste begieret betaling for hands barn eller hand med hende derom Accorderit, men at hands fulde løn ham foruden barnetz føde skulle betalis efterdi det var saa stort at det kunde agte smalen, og derfore og dertil blev antaget, ? hvorpaa hand for Retten aflagde sin corporlige Ed at ej andet da hand kom i tieniste hos Mad/a/me Witters hands barn angaaende blev omtalet, end det skulle fødis for at agte Smalen og ham for sin tieniste fuld Løn betalis.

Afsagt.

Efterdi Mad/a/me Witters nu ej efter Rettens forrige afskedigelse møder og sit \da/ foregivende, efter Rettens Kiendelse beediger; Citanten nu og for Retten sin corporlige Eed haver aflagt at ingen accord med hende om hands barns foster var indgaaet, men at barnet skulle tiene for Smale Barn som det og har giort; dend indstevnte Mad/a/me Witters end og ej kand fragaa mere at have betalt ham paa denne søgende Løn for det aar end 1 rdr, og afkortet af Citanten for Svaghed 1 rdr, saa tilfindis hon nemblig Mad/a/me Witters at betale Citanten Hans Peders hendes forrige tieniste Mand, de ham for resterende løn pligtige 4 rdr med 4 merker udi Processens forvolte Omkostning, tilsammen 4 rdr 4 merker inden 15 dager under Nam efter loven.

Kongl/ig Maj/este/ts foget Jens Lem haver ladet stevne Rasmus Kiergaard for motvillig udeblivelse med at skydse paa Tingreiserne efter tilsigelse og tilfaldende omgang paa ham; alt til strafs lidelse for bevist opsedzighed;

Dend indstevnte møtte og tilstod Varselens loulige forkyndelse; forklarede ej saadant at have giort af Modvillighed; men blev forhindret af Guds Veir og Vind at kom/m/e til sit huus og have til de andre hands tvende grander, som samme tid skydsede for dem selv, for betaling efter Kongens taxt foruden den betaling fogeden dem efter Kongens anordning gav, 1 mark dandske; og kunde hand om Retten vilde give ham tid til Sommertinget at afbevise at Guds Veir og Vind forhindrede ham, som blev ham bevilget.

Johannes Aadland haver ladet stevne Mons Jacobs/øn Wig for udeblivelse til Kongens fri Skyds udi Alvestrømmen, da i hands sted er bleven

1720: 45b

lejet Hans Vettaas fra Alvestrømmen til Kilstrømmen, til betaling og Processens Omkostnings erstatning.

Dend indstevnte møtte ikke ej heller nogen paa hands Veigne;

Stevnevidnerne lensmanden Anders Tveten og Stephen Berland afhiemblede edelig at have stevnt ham med mere end fiorten dagis Varsel for denne Sag og talte med hands datter Marrite:

Citanten begierede laudags foreleggelse for dend udeblivende, som Retten bevilgede.

Giert Mester haver ladet stevne sin Leilending Børge Myrtvet til Landskylds og Rettigheds betaling efter speciale Reigning d/end summa 13 Rdr 5 merker 12 s/killing til Betaling og denne Processis forvoldte Omkostning.

Børge Myrtvet møtte og tilstod at Være loulig stevnt for denne Sag; og efter Spørsmaal tilstod ej at være ham pligtig noget, men mente at have at søge hos Citanten for Ardbeide. Aatte Gietmunds/øn indgav paa Citantens Veigne hands skriftlige forfattede Reigning af dato Bergen d/en 3 Junij 1720, og (Børge? - sjå ordet: end) tilstod efter spørsmaal end ej at Være ham noget pligtig saasom hand (Børge) formeen selv at eje sin Jord og derpaa producerede et Skiøde af dato Bergen d/en 12 Januarij 1704 og tinglyst d/en 11 Junij 1704 ham af Torgier Olsøn givet paa 1 p/un/d Smør 1/3 (tønne?) Korn udi Myrtvet, og derhos begierede tid til Sommertinget at udvirke contrastefning i Sagen;

Otte paa Citantens Veigne forklarede at hand meget forundrer sig over at dend indstevnte producerer Skiøde hvorom til denne har været uvidende, ikke heller ved hand hvad sammenheng dette kand have; dernest producerede Otte Gietmundsøn paa Citantens Veigne det ham paa dend hele Gaard Myrtvet gifne Skiøde af dat/o Bergen d/en 17 Septembr/is 1714 og d/en 13 Nov/embris 1714 Tinglyst, iligemaade i rettelagde hand saa Vel forrige foget S/a/l/ig/ vice Laugmand Weilands, som idsige foget Jens Lems Skatte Reigninger, hvormed hand afbeviser at odelskatten af hannem er betalt og hannem af fogederne tilreignet; ydermere vil og Citanten med fogedens attest afbevise at Børge Myrtvet aldrig af dend ham formenentlige ejendeel udi Myrtvet Ringiste skilling som ejer udi Rostieniste har betalt og ved bevis fra hands forrige ejer bevise at ermelte Børge Myrtvet landskyld til *hende (ej?) haver afbetalt, vil derfor paastaa og formode at det af ham fremlagde Skiøde ej kand befrie ham for den jorddrottelig Rettigheds Krav som nu i Rettelagt er.

Afsagt.

Dend begierte dilation af dend indstevnte til førstholdende Ting bevilgis til at udvirke contrastevning i Sagen, til hvilken tid Citanten og haver at producere de paaberaabte bevisligheder til Rettens opliuslighed, da videre udi Sagen skal kiendis hvis lov og Ret medfører.

Derefter blev restantzen saavel paa ordinaire som extraordinaire Skatter for 1719 forfattet, for almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Sluttelig blev odels mandtallet paa Selvbrugende og Selvejerne udi dette Skibbrede forfattet og for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 5 Junij er holdet almindeligt Vaar restantz og Sage Ting med Sartor Schibbredis Almue paa Buchen, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden

1720: 46

Nils Bildøen og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Peder Laakøen, Stephen Aagatnæs, Ole Schoge, Peder Hambre, Lars Ols/øn Landraa, Johannes Sangolt, Jens Vindenæs og Elling Vorland, med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dendz Betiente Advaret, er først publicerit alle de allernaadigste udgangne forordninger og Anordninger som fol/io 31 findis extraherede - dernest blev publicerit

1. Mathis Droschougs udgifne ærklæring til Kongl/ig Maj/este/ts foget Jens Lem og Executanterne om de ubesindige expressioner (uttrykk) som hand ueftertenksom hafde udsagt og ind draget er udi Tingsforhøret d/en 13 Apr/ilis 1719 hvorudi hand tilstaar at have talt saadant af ubesindighed og declarerer at hand aldrig har haft eller haver ringiste føje eller anledning, saas/om hand ikke veed Velbemelte H/er/r foget andet *at (af?) eftermæle end hvad en ærlig og retsindig foget og Kongl/ig Betient eigner og Vel anstaar, til hvilken ende hand og Vil formode fogeden ham for saadan sin Store Ubesindighed ikke mere eftertenker, men herefter som tilforne bliver hands Ven og Velynder; hvilken ærklæring af ham er skeed, efterat hand nemblig Droschoug efter deris Kongl/ig Maj/este/ts egen allernaadigste decision og Resolution var tilfunden at arresteris paa Bergenhuus fæstning paa Vand og Brød udi Sex Uger, og ærklæringen er skeed udi Velbaarne Stiftbefalingsmand Undals og Oberste Tuxens overværelse og dat/erit Bergen d/en 11 Januarij 1720.

2. Hans Olsøn Bildes udgifne Skiøde til Mikkel Olsøn Neregolten paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Neregolten af dat/o 8 Febr/uarij 1720.

3. Mikkel Olsøn Goltens udgifne fornyede bøxelbrev med hosfølgende revers til Christian Ols/øn Steensland paa ½ Vaag fisk, begge daterit Golten d/en 22 Maj 1720.

4. Morten Nipens udgifne bøxelbrev til Grim Mikkels/øn paa ½ Vaag fisk udi Nipen med andeel udi hosliggende Øer Viene og de andre underliggende Holmer, item Grim Mikkels/øn/s ejeren derpaa gifne revers, begge Af dat/o Buchen d/en 5 Junij 1720.

5. Mikkel Goltens fornyede bøxelbrev til Grim Olsøn paa 24 merker fisk udi Mittvet, og Grim Olsøns derpaa ejeren gifne revers, begge af dato Neregolten d/en 6 Apr/ilis 1720.

6. Johanne Colbensdatter og Morten Monsøns udgifne Skiøde til Peder Endres/øn Hambre paa 19 2/5 merker fisk udi Hammersland, dat/erit Buchen d/en 5 Junij 1720.

7. Hans Todis udgifne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 22 ½ merker fisk udi Nore Biørøen uden at anvise reversen, dat/erit Bergen d/en 1 Junij 1720.

8. Ditoes udgifne bøxelbrev til Jacob Thommes/øn paa 22 ½ merker fisk udi Nore Biørøen, uden at anvise reversen, dat/erit Bergen d/en 1 Junij 1720.

9. Ditoes udgifne bøxelbrev til Ørge Hans/øn paa 22 ½ merker fisk udi Nore Biørøen daterit d/en 1 Junij 1720, ej anvist reversen.

10. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Peder Ellings/øn Nore Biørøen paa 22 ½ merker fisk udi Nore Biørøen dat/erit Bergen d/en 1 Junij 1720, uden at anvise reversen.

D/en 6 dito blev Retten igien sat sammestedz med foranførte, hvorda, efterat Skatterne vare anammede saavit denne sinde Var at bekomme, blev foretaget med Sagerne: og hafde da

Kongl/ig Maj/este/ts foget S/igneu/r Jens Lem ladet stevne Ole Hummelsund for de haarde *udlatte (udtalte) ord til Rasmus Trællevig til formodentlig strafs lidelse; og bøders erleggelse;

Dend indstevnte møtte og tilstod at Være loulig stevnt

1720: 46b

for Sagen; formenende, at efterdi hand haver offentlig for Retten ærklæret sin Contrapart for hands hastighed og ubesindighed, hand da ej videre Straf kunde tilfindis; helst efterdi hand har tilforne udstaaen Dom; fogeden der imod formeente at hand burde med pengemulct anseeis for sin Mundkaadhed andre saadanne til exempel og begierede Rettens Kiendelse.

Afsagt.

Efterdi Ole Hummelsund tilforne haver for Retten afbedet sin forseelse imod Rasmus Trællevig og samme forseelse ham da af Citanten blev eftergivet, som bestod udi hastige udtalte ord, saa kand Retten ej følge fogedens paastand, men frikiender denne indstevnte enfoldige Ole Hummelsund for fogedens tiltale i denne Sag.

Opsidderne paa Gaarden Store Sangolt Johannes, Ingebrigt, Nils og Villum og Vinciantz haver ladet stevne opsidderne paa Gaarden Lille Sangolt fordi de forholder dem \billig/ Landslod *at (af?) det silde Kast som Bache og Schoge Mændene Kastede og opdroge paa deris land; og Vil opsidderne paa Lille Sangolt forholde dem dend halve landlod, hvorfore de haver indkaldet dem til at faa lige deeling hos og med dem;

Opsidderne paa Gaarden Lille Sangolt Nils og Gunder møtte og forklarede herfore loulig at Være stevnte for denne Sag; og forklarede at de gode Mænd som kastede drotten haver tillagt dem det, derfore forholder de dem det; tilmed hafde deris landdrot forbudet dem det at levere mere end som det budet er;

Afsagt.

Som til denne Sags opliuslighed reqvireris at komme paa Aastæden for at tage udi øjesiun landets situation og Vaagenis Skierelse, saa henvisis Sagen til Aastæden, hvorda efter foregaaende grandskning skal kiendis hvis lou og Ret medfører.

Opsidderne paa dend Gaard Snecheviig Mikkel Jensøn og Nils Monsøn som bruger udi samme Gaard Snechevig 2 p/un/d Smør, fremstillede sig for Retten og begierede at deris indkaldede Vidnisbyrd Nils og Ole Biørøen, begge boesatte Mænd udi Sartor Schibbrede, maatte edelig afhøris og forklare for Retten hvorledis deris paaboende Gaardepartes huuser d/en 29 Maj 1720 dend Nat af en Ulykkelig Vaade Ild tillige med andre deris fattige ejendele, medens de begge Vare ude paa Søen om natten at fiske, udi aske er lagt og sat dem udi en meget elendig fattigdom og snart hafde indebrendet deris huustruer og børn dersom got folk af Søen ej hafde blevet Røgen og Ilden Var og opkommet til gaards for at redde, da de indeværende Mennisker saave, og af deris raaben og banken komme \nøgne/ udspringende, og miste de begge tilsammen 14 velbebyggede og velconditionerede huuse og slet intet andet bierget uden Nils Monsøns lade:

De indkaldede tvende Vidnisbyrd møtte for Retten og edelig forklarede at det sig sandferdig disverre saaledis forholder som disse stakkels mænd have sagt og at de ej fik bierget saameget som de kunde mætte et spæt barn med af ædende Vare, langt mindre andet, det de Vel Vidende kunde bevidne, saasom de det selv have seet og dagen derefter kom til dem;

Mikkel Jensøn og Nils Monsøn begierede at dette maatte af Retten beskreven og forseiglet meddelis, som Retten consenterede.

Velbaarne H/er/r Baron RosenCrantz lod Tinglyse sin odels Ret og løsningsRet til alt hvad gods hands salig H/er/r fader enten kunde have soldt, eller paa Skiftet efter hands S/a/l/ig/ H/er/r fader til creditorer udlagt, og derhos sin Penge-Mangel.

1720: 47
 
 

Derefter blev forfattet restantzen over de ordinaire og extraordinaire Skatter for Aar 1719 forfattet, for almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Sluttelig blev forfattet odelsmandtallet paa Selvejerne og Selvbrugende udi deris ejendom og af Retten forseiglet, efterat det Var bleven oplæst for Almuen og bejaet saa at Være.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 8 Junij er holdet Almindeligt Vaar, restantz og Sage Ting med Schiolds Schibbredis Almue paa Gaarden Sør-Eide, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Ole Totland og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Jacob Bratland, Aadne Nere Totland, Mikkel Hope, Nils Heldal, Lars Bynæs, Mikkel Søviig, Paal Aase, Mons Fyllingen, med mere tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Kongl/ig Maj/este/ts høje Nafn Var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de Allernaadigste udgangne forordninger Og anordninger, sampt Høi-øfrigheds befalinger, som fol/io 31 findis extraherede - dernest blev publicerit.

1. *Aall (Adel) S/a/l/ig/ Ludvig Middelstorps udgifne bøxelbrev til Mons Endres/øn paa 1/3 part i Søreide af skyld ½ løb Smør og 12 Kander Malt, uden at anvise reversen, samme bøxelseddel dat/erit Bergen d/en 20 Apr/ilis 1720.

2. Mad/a/me Christine S/a/l/ig/ Smidts tillige med Jacob Philups (Philiips) udgivne bøxelbrev paa Mad/a/me Catharina de Finis veigne paa 1 løb udi Store Mittun dat/erit Bergen d/en 4 Maj 1720.

3. Velbaarne Oberste von Kroghs udgifne bøxelbrev til Peder Bottels/øn Røte paa 2 ½ løb Smør Malt 1 t/ønne udi Nordaas dat/erit Bergen d/en 15 Apr/ilis 1720.

4. Mag/ister Ole Storms udgifne bøxelbrev til Johannes Olsøn paa dend halve deel udi bruget af Møllen ved Aarestads Elv som afgang/ne S/a/l/ig/ Oxen Halvors/øn og nu hands Enke Sara tillige med ham bruger, sampt paa et stykke eng, med leilendingen sig gifne revers af dat/o Bergen d/en 6 Junj 1720.

5. Fru Else Lilienschiolds udgifne fornyede bøxelbrev til Anders Andersøn paa Helje-Pladset skyldende 20 merker Smør, med Leilendingens sig givne revers, begge af dat/o 13 Maj 1720.

6. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Mons Olsøn paa 18 merker Smør og ½ faar udi Øfre Fyllingen, med leilendingen sig givne revers af dat/o Grafdal d/en 13 Maj 1720.

7. Johannes Mathisøns udgifne Skiøde til Mons Larsøn Søvig paa 21 merker Smør 12 Kander Malt med bøxel udi Gaarden Houcheland, af dat/o Eide Tingsted d/en 6 Junj 1720.

8. Velærverdige Corfitz Schuemands Patent til Klokkeren Oluf Leths creditorer, efter Aar og dag at indfinde sig udi dend afdødis boe, dat/erit Kiøbenhafn d/en 20 Martij 1720.

9. Stephen Sætris udgifne fornyede bøxelbrev til Anders Olsøn paa 2 pund Smør og ½ huud udi Hammersland, med leilendingens sig gifne revers begge af dato Eide d/en 6 Junj 1720.

10. Biscop Clemens Schmidts udgifne fornyede bøxelbrev til Johannes Svensøn paa 2 p/un/d Smør ½ huud udi Gimmeland dat/erit Bergen d/en 23 Maj 1720 ej anvist reversen Ejeren given.

11. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Søren Larsøn paa ½ løb Smør udi Gimmeland, dat/erit Bergen d/en 23 Maj 1720, uden at anvise reversen.

12. Fru Risbrigts udgifne fornyede bøxelbrev til Rasmus Mikkels/øn paa 18 merker Smør og ½ faar udi Øfre Fyllingen, med Leilendingens sig gifne revers, begge dat/erit Grafdal d/en 13 Maj 1720.

13. Venche S/a/l/ig/ Joachim von der Lippis udgifne bøxelbrev til Nils Lars/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Stølen, dat/erit Bergen d/en 3 Febr/uarij 1720, ej anvist reversen.

1720: 47b

14. Else Lilienschiold S/a/l/ig/ *fru (herr?) Risbrigtz udgifne fornyede Bøxelbrev til Rasmus Halvers/øn paa 18 merker Smør udi Tenebechli, med leilendingens sig gifne revers af dat/o Grafdal d/en 13 Maj 1720.

15. Cammer Raad Hans Schreuders udgifne fornyede bøxelbrev til Arne Rasmus/øn paa 18 merker Smør udi Nordre Jellestad, med leilendingen sig gifne revers, begge ud/en dato, men papiiret af Aar 1720.

16. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Enken Malene Larsdatter paa 18 merker Smør udi Nordre Jellestad, med leilendingens derpaa gifne revers, begge dat/erit Bergen d/en 25 Maj 1720.

17. Cammer Raad Hans Schreuders fornyede bøxelbrev til Hans Christophers/øn paa 3 skilling udi Jellestad, med Leilendingens sig gifne revers begge paa 1720 Aars papiir uden dato.

18. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ane Iversdatter paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Nordre Jellestad, med leilendingens sig gifne revers, begge af dato Bergen d/en 25 Maj 1720.

19. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Erik Hans/øn paa ½ løb Smør udi Nordre Jellestad, med leilendingens sig gifne revers paa 1720 Aar(s) Stemplet papiir.

20. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Rasmus Mikkels/øn paa ½ løb 3 merker Smør udi Søre Jellestad, med Leilendingens sig gifne revers begge af dat/o 25 Maj 1720.

21. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Jørgen Nils/øns Svaager Hans Thomesøn paa ½ løb 3 merker Smør udi Søre-Jellestad, begge paa 1720 Aars papiir.

22. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Ole Magnesøn paa ½ løb 3 merker Smør udi Søre Jellestad, med leilendingens sig gifne revers, begge paa 1720 Aars papiir.

23. Frue Risbrigts udgifne fornyede Bøxelbrev til Lars Nils/øn paa 12 merker Smør udi Nygaard, med leilendingens sig gifne revers, begge af dato Grafdal d/en 13 Maj 1720.

24. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Mons Ols/øn paa 12 merker Smør udi Nygaard, med Leilendingens sig gifne revers, begge af dato Grafdal d/en 13 Maj 1720.

25. Byeskriver Hans Christian Gartners fornyede bøxelbrev til Anders Olsøn paa ½ løb Smør udi Kaabbeltvet, med leilendingens sig gifne revers, begge af dato Bergen d/en 29 Nov/embris 1719.

26. Ditoes udgifne fornyede bøxelbrev til Nils Lars/øn Kaabbeltvet paa ½ løb Smør, med leilendingens sig gifne revers, begge af dato Berg/en d/en 29 Nov/embris 1719.

27. Mad/a/me Elisa Catharina S/a/l/ig/ Wolptmands udgifne Skiøde til Johan Jørgen Mestmacher paa Gaarden Tarlebøe af skyld ej nafngivet, dat/erit Bergen d/en 31 Januarij 1720.

28. S/igneu/r Hans Jonæsøn Ruussis udgifne Transport til H/er/r Lector Bornemann paa 200 Rdr af dat/o Bergen d/en 27 Febr/uarij 1720.

29. Nils Wendelboes, Joachim Friels, Jesper von der Feldis og Johan de Lampis Caution til H/er/r Lector Bornemann paa forrige Transport paa Capital 200 Rdr med sine Renter Skadisløs dat/erit Bergen d/en 27 Febr/uarij 1720.

30. S/igneu/r Henrik Kulenkams tillige med hands Kieriste Inger Margrete Borteigs udgifne Skiøde til Ane S/a/l/ig/ Jørgen Elfrings paa ¼ part udi Vand og Grund og Elv som hendis Mølle og huus nu paastaar dat/erit Bergen d/en 19 Martij 1720.

31. Nils Biørøen og Nils Lerøen formyndere for S/a/l/ig/ Rasmus Biørndals Børn lod for Retten opbyde de Umyndiges tilfaldne Rede midler dend summa \dend Tid/ 108 - 5 - 12,

1720: 48

om nogen dem paa Rente vilde andtage, saasom de beklagede sig ej at kunde faa dem udsat, og anviste dem for Retten her, men som ingen indfant sig som dem paa Rente vilde antage, blev formynderne tilholdt dem udi god forvaring selv at have.

32. Søren Gimmeland lod dernest opliuse sine Myndlingers Midler af rede penge 21 Rdr og erbød dem for Retten til at antagis for Rente saasom hand ej kunde faa dem udsat, men ingen idfant sig dertil.

33. Biscop Chlemens Schmits udgifne fornyede bøxelseddel til Mikkel Christophers/øn Gimmeland paa ½ løbs leje udi Gimmeland, dat/erit Bergen d/en 24 Maj 1720 uden at anvise reversen.

34. Johan Garman paa Mad/a/me Bodel Gaardmands Veigne fornyede bøxelseddel til Nils Olsøns Svaager Lars Nilsøn paa Nils Olsøns brug af dato Bergen d/en 24 Nov/embris 1719, men ej anvist Reversen.

Jens Fester haver ladet Stefne Assessor Hanssen efter forrige tiltale og Rettens seniste gifne Kiendelse.

Harder paa Citantens Veigne producerede forrige Kiendelse;

Furstenberg paa dend indstevntis Veigne møtte og producerede først een af H/er/r Major Rye d/en 3 Sept/embris 1711 udgivet Assignation (?? - ordet overskrive/retta på) af H/er/r Assessor Hanssen indfriet stor 50 Rdr, end een af 30 Sept/embris 1711 af Capital 300 Rdr, Nok en assignation af 5 Nov/embris 1711 paa 300 Rdr, nok en af 6 Febr/uarij 1712 stor 200 Rdr, Nok en assignation af 17 Octobr/is 1711 stor 200 Rdr, nok 1 Vexel af 3 Junij 1715 stor 100 Rdr, nok een af 18 Sept/embris 1718 stor 500 Rdr, nok en dito af 19 Sept/embris 1718 stor 500 Rdr nok en Vexel af 6 Febr/uarij 1717 stor 300 Rdr, Nok en af 24 Maj 1717 - 200 Rdr og dernest gav tilkiende at det er et beviis forlagt, som Assessor Hanssen ikke kand finde, men skal producere det udi Retten foruden dom udi Sagen afsigis; Af disse fremlagde beviisligheder, saavelsom dend demonstration som Assessor Hans/sen forhen haver indgivet vilde hand formode at Retten finder føje til at bifalde dend paastand som Assessor Hanssen udi hands skriftlige forset og udtagne Stevning haver formerit; ellers producerede comparenten til Sagens ydermere opliusning, Edevart de Placis original skrivelse til Assessor Hanssen af 14 Maj 1718, saavelsom Oberste Leutenant Greens og hands fru Kieristis attest af 17 Apr/ilis 1719, hvilke de alle tider er ærbødig om Retten skulle det fornøden eragte med Ed at bekræfte.

Harder paa Citantens Veigne møtte og refererer sig til hvis *hvorhen (forhen) er forestillet og proponerit, saa og til Rettens Kiendelse af forleden Aar sommer-Ting; og som ikke noget autentiqve document i saadan form er fremlagt, saa forhaaber hand at H/er/r Assessor Hanssens indsigelse og forlangende liqvidation med Major Rye, ikke kand præjudicere hands Søgning eller opholde hands Sag med Dom; hand begierede og at Retten vilde eftertenche denne Sags forvoldende Vidløftig Omkostning; de attester, hvilke H/er/r Assessor Hanssen nu har fremlagt om Major Rye, indstillede hand til Retten om de i Rettergangen kunde tilladis eller i denne act inddragis de i rettelagde Vexler og beviser formener hand Retten og eftertenker at de gotgiør, hvorledis H/er/r Major Rye og H/er/r Assessor Hanssen har en anden Mellemværende og Obligation.

Sagen optagis til doms til nu førstkommende Mandag 8tte dager, da parterne haver paa Møllendal at møde og endelig Dom at anhøre; sampt tilholdis de paa begge sider at indkomme med alle De bevisligheder de kunde benødigis i Sagen.

1720: 48b
 
 

S/igneu/r Harder paa Mad/a/me Weilandts veigne stevner S/igneu/r Hans Risbrig efter forrige tiltale.

Paa S/igneu/r Hans Risbrigts Veigne møtte Mogens Fyllingen *møtte paa Risbrigt veigne* og producerede hands skriftlige indleg af 6 Junij 1720.

Harder paa Citantindens Veigne møtte og formeente at det saavel med Hans Risbrigt beviis som hands egen tilstaaelse er bevist, at hand de 30 Rdr af salig laugmand Weiland haver faaet; men at hand dem skal have ladet betale, er saa ubevislig, som og afbeviist med Salig laugmands eget opteignede forklaring over bemelte debet. Dend Rettergang som Hans Risbrig beraaber sig paa at Vil føre, finder og vel Retten at være uloflig; og som Lovens 1ste Bogs 4 Capit/ul 32 articul befaller Sager at paadømmis efter loulig Varsel og given laudag; Risbrig har og haft frist mere end i Aar at føre saadanne beviser som loulige kunde Være, om de *eller (ellers?) kunde været at faa, hand paastod saa Dom uden lengere opsettelse, ej allene for de vedstaadende 30 Rdr, men end og for de øfrige efter salig laugmand Weilands opteignelse, saa og for Processens Omkosatning.

Afsagt.

Hans Risbrig foreleggis end efter begier engang for alle til førstholdende ting at *prudecere de paaberaabte qvitteringer af S/a/l/ig/ Weilandt udgivet for at Retten deraf kand udfinde om de mentioner noget paa dette Krav af decourteris; thi i vidrig(?) fald bliver af retten uden nogen lengere tilladelig opsettelse dømt efter de i rette lagde bevisligheder.

S/igneu/r Harder stevner Hendrik Vessel efter forrige tiltale.

Hendrik Vessel møtte ikke ej heller nogen paa hands Veigne.

Stevnevidnerne Lensmanden Ole Totland og Lars Millishoug møtte for Retten og edelig forklarede at have givet ham mere end loulig Varsel og talte med *Eed;

Citanten gav ellers tilkiende at i gaar er ham betalt 6 Rdr paa sit Krav, men endnu rester 1 rdr og Processens Omkostning, hvor paa hand paastaar dom;

Afsagt.

Henrik Vessel som først befindis loulig stevnt og efter laudags foreleggelse og loulig forkyndelse ej møder eller lader svare til Sagen tilfindis at betale Citanten S/igneu/r Lambert Harder dend paa sin Søgning endnu resterende 1 rdr med 9 merker udi Processens forvoldte Omkostning inden 15 dager under Nam efter loven.

Velbaarne H/er/r Stiftbefalingsmand Undal haver med skriftlig Varsel af dato Bergen d/en 1 Junij 1720 ladet stevne Ole Ols/øn Lundgaarden;

Ole Lundgaarden møtte og efter tilspørgelse tog til gienmæle i Sagen;

Furstenberg møtte og vilde antage dend indstevntis Sag, men som Retten undskyldte sig Ved at hand ej kunde antage ham uden høiøfrigheds ordre, forklarede S/igneu/r Furstenberg at have Kongl/ig Allernaadigst tilladelse at maa procedere baade paa landet og i Kiøbstæderne; som hand nu ikke hafde med sig, men lovede at fremvise til underretning ved første ankomst til Bergen; og benegtede paa dend indstefntis Veigne at hand ikke skal have henbragt dend enroullerede Persohn Peder Olsøn paa S/igneu/r Anders Jacobs/øn/s Skib, ej heller at hand Var vidende, da hand der paa samme Skib skal være ombord kommen; hand protesterede saaledis

1720: 49

imod dend Ed, som af bemelte Anders Jacobs/øn og hands angivelse æskis og for ydermere at bevise Ole Ols/øn/s uskyldighed i denne Sag, beraaber hand sig paa at føre Vidner, hvor med hand agter at bevise at fornefnte Peder Olsøn, da hand skal have været kommet paa S/igneu/r Anders Jacobs/øn/s Skib, skal straxen derfra Vilde have *reiselt (reist?) tilbage igien fra Bergen, men at hand der udi af Skipperen det skal Være formeent, saaledis finder Retten allerrede og end mere skal befinde Ole Olsøns Uskyldighed i denne Sigtelse, hand begierede \tid/ til at føre de paa beraabte Vidner,

Georg Giersin paa Velbaarne H/er/r Stiftbefalingsmandens Veigne møtte og begierede at S/igneu/r Anders Jacobs/øn Widing ikke burde formeenis hands beretning til Stiftbefalingsmanden under 29 Maj nestleden udgifvet og end i retten producere de attester at beedige, helst som hand des forinden ved andre Vidner skal kunde bevise at Ole Olsøn Lundgaard sig hos bemelte Skipper Anders Jacobs/øn haver indfundet og recom/m/enderit hands dreng Knud Ols/øn som passaser at fare med ham over til Engeland, hvor hand endeel Venner skulle have hvor hand sin forbund særdelis vilde søge;

Furstenberg protesterede imod S/igneu/r Georg Giersins giorte forestillelse om Anders Jacobs/øn beedigelse dend hand haver beskyldt, og lover Sagen paa Ole Ols/øn(s) side med vidnisbyrder at faa klar beviist, saa at Retten ikke skal finde nogen anledning at tage S/igneu/r Anders Jacobs/øn i Eed.

S/igneu/r Anders Jacobs/øn præsenterede sig for Retten at vilde giøre sin bekræftelse Ed om det til Stiftbefalingsmanden refererede.

Afsagt

Som paa begge sider paaberaabis med vidners førelse, saa udsettis med Sagen indtil de kand blive loulig stevnte og afhørte da Retten videre skal afhandle Sagen efter lou og forordning.

Dernest blev publicerit Tollef Hope, Nils Tistad og Ole Sælis udgifne Skiøde til Paal Johansøn Schiold paa 16 7/8 merker Smør 11 ¼ Kande Malt 15/256 deel huud udi hands paaboende Gaard Schiold af dat/o Søreide d/en 9 Junij 1720.

Lector Bornemandz udgifne bøxelbrev til Peder Arnes/øn Søvigen paa ½ pund udi Schare, med leilendingens sig gifne revers, begge af dat/o Bergen d/en 4de Junij 1720.

S/igneu/r Jacob Philiips udgifne fornyede bøxelseddel til Stephen Larsøn paa 9 ½ skilling udi Store Mittun dat/erit Bergen d/en 5 Junij 1720, uden at anvise Reversen.

Tollef Hopis udgifne bøxelseddel til Lars Nils/øn paa ½ løb 9 merker Smør 30 Kander Malt og 5/32 huud udi Schiold og leilendingens sig derpaa gifne revers, begge af dat/o Søreide d/en 8 Junij 1720.

Ole Dolvigen og hans Koene Helle Dolvigen haver ladet stevne Aaggete Monsdatter Søreide for utilbørlige expressioner og udførte Mundraab, hvor ermelte Aaggete Monsdatter skal have beskyldt Citantens huustrue for at have indgaaet udi Paal Søreidis floer natte Tider og malket deris qvæg sampt afskaaren en Koe i samme fæhuus Rumpen eller halen, saadan uskikkelig tilsagn enten at afbevise eller derfore at stande til Rette og dom at lide for saadan uskikkelig til og paasagn;

Dend indstevnte møtte for Retten og tilstod loulig at Være stevnt for denne Sag, og indgav dernest et skriftlig forset af dato Søreide d/en 7 Junij 1720 som blev læst, hon blev tilspuurt om hon haver tillagt Hille Dolvigen at have gaaet tillige med drengen udi Paal *Sørasis flor om natte tider ? hvortil hon svarede ja: end tilspuurt om hon kand bevise at Hille Dolvigen har været inde i Paal *Aasis fæhuus om Natte

1720: 49b

Tide og malket Paal *Søreidis qvæg; hvortil hon svarede at hon hørte hende \ligesom/ Melke udi en bøtte før hon tillige med drengen af floren udgik, end tilspuurt om hon har Vidnisbyrd Citantinden saadan paasagn at overbevise, hvortil hon svarede nej, ingen uden dend aldmægtigste; og som hon blev tilspuurt om noget best blev beskadiget i floren dend Nat som hon beskylder denne Koene at have Været tillige med drengen udi sin husbonds flor svarede hon ja og bestet møste sin hale; tilspuurt om hon saa denne Gierning, svarede hon nej, men hørte at Koen raabte og Hille Dolvig bad drengen skiære rumpen af; End tilspuurt hvorfore hon ikke raabte paa folk da hon denne gierning skulle have seet og hørt, svarede hon ej at kunde komme sig saameget f.rr..(?);

Dend indstevnte blev tilspuurt om hon denne gierning som hon beskyldis for, haver giort ? hvortil hon svarede, at hon hverken haver tenkt paa saadan gierning, langt mindre giort det og ej heller skal det kunde hende overbevises og aldrig har hon om natte Tider været af sin seng langt mindre af sit huus; og som hon blev tilspuurt om hon nogen Vidnisbyrd haver at afbevise denne beskyldning, svarede hon som forrige !

Citanten paastod at dend indstevnte maatte blive dend hon haver beskylt hands Koene for efterdi hon det ej kand bevise; men ansees som et usandferdigt Menniske.

Da blev af os samptlige for Ret dømt og afsagt.

Ole Dolvigen tillige med hands huustrue Hille Dolvigen ere blefne foraarsagede at indkalde Aaggete Monsdatter, tieniste pige hos Paal Søreide, for uskikkelig paasagn om Citantinden Hille Dolvigen, hvor hon beskyldis for at skal have Natte tider indgaait udi Paal *Aasis flor og der ligesom Malket hands Kiør og afskaaret een af hendis hosbondis Kiør halen eller saakaldet Rumpen; denne uskikkelige paasagn om Hille Dolvigen af Aaggete Monsdatter, benegtis ej allene af Citantinden, men end og af dend indstevnte Aagete Monsdatter tilstaaes hende ej at kunde overbevisis; Thi bør ermelte Aaggete Monsdatter, i henseende til hendis Ungdom, bøde til Bergens *Børnehehuus (Børnehuus) 12 lod Sølv og ærklære her for Retten offentlig *Aaggete (Hille) Dolvigen; foruden dette, at de af Aaggete Monsdatter ubevislige udsagde beskyldninger om Hille Dolvigen, ej bør at komme Hille Dolvigen eller en af hendis paa ærlige gode Nafn og rygte til allerringiste forkleinelse, men være som døde og utalte, udi Processens Omkostning betaler Aaggete Monsdatter Hille Dolvigen 3 merker inden 15 dager under Nam efter Loven.

Aaggete Monsdatter blev tilspuurt om [hon] vil efterleve Rettens Kiendelse ? og tilstod ej at vilde fravige sine ord.

Men som klokken nu allerrede Var elleve om Natten at Mand ej formedelst indfaldende høitid lengere kunde opholde Retten maatte med de andre Sager beroe til neste ting.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 12 Junij er holdet Aasteds Ret udi Store Sandvigen med Sex dertil af Kongl/ig Maj/este/ts foget S/igneu/r Jens Lem opnefnte Mænd, tillige med Bøidelensmanden Peder Lars/øn Arnetvet, Mons Flactvet, Jørgen Jordal, Ole Melkeraaen, Siur Qvame, Lars Melkeraaen, og Halsteen Rødland;

Hvorda Rebekke Hendrikdatter havde ladet stevne Ane Buch-

1720: 50

holt, til at optage de udi og ovenfor hendis tilbøxlede Grund, udi elven nedlagde trærender, hvorved Citantinden formener sig at *betage (behage?) det Vand, som hon nødtørftig til Klæde Vask behøver, Ane Bucholt haver igien stevnt Rebekke Hendriksdatter til at lade hendis trærender blive liggende saaledis som de af eldgammel tid haver været sædvanligt, og dend ene stevnt dend anden til Processens Omkostning.

Paa Citantens Veigne møtte S/igneu/r Peter Segelchen og paa Ane Bucholtis Veigne møtte Rasmus Rebslager; og Vedtoge Stevningen paa begge sider dem loulig at Være forkyndt;

Peter Segelken formenende paa Rebekke Henriksdatters Veigne at efterdi Ane Bucholt har været opsedsig i at hindre Citantinden at faa reent Vand til sit brug, saa indstillede hand for Retten om ikke de Render som Ane Bucholdt haver nedlagt, saaledis maatte forandris at Citantinden maatte faa Reent Vand, og at Vandet maatte forskaffis af Ane Bucholt paa hendis egen Grund, og fordi hon haver veigret hende det reene Vand, hon da nemblig Ane Bucholt var aarsage til denne Processis Omkostning; og dernest producerede hendis bøxelseddel af 9 Octobr/is 1719 til Rettens nermere opliuslighed,

Rasmus Rebslager derpaa paa Ane Bucholtis Veigne paastod, at efterdi Renderne af eldgammel tid førend Rebekkes plads blev optaget, saaledis som de nu ligger, har ligget over nogle 40 aar de da som sedvanligt endnu maa blive liggende, og producerede hand til ydermere bevis derom Grundeherrens brev af *af 12 Junij 1720.

Peter Segelchen refererede sig til bøxelseddelen.

Dernest begav jeg mig med Mændene samme Vandløb at i øjesiun tage, som tager sit løb fra Sydvest til Nordost; hvor oven for dend bek som Rebekke nu haver Ane Bucholdts Render fantis liggende, deraf vi kunde fornemme at det Var umueligt for Ane Bucholt at faa Vand, uden hendis Render blev liggende som af alders tid, men og dette at Rebekke Hendriksdatter naar tyrke var, ej ringiste Vand kunde faa uden Vandet blev deelet dem imellem;

Til denne Processis Omkostning Vil tilgaa, Sorenskriveren for hands reisis omkostning fra Bergen til Sandvigen 12 s/killing, dagens forretning 2 rdr, forseiglet papiir 1 mark 8 s/killing, forseiglingspenge 1 mark 4 s/killing, Mændene hver 1 mark er 1 rdr, lensmanden 1 mark 8 s/killing og Reisen herimod ikkun dend halve Vej 4 merker 8 s/killing, tilsammen 4 rdr 3 merker 8 s/killing.

Da blev af os for Ret dømt og afsagt.

Sagen Reiser sig *at (af) et lidet Vandløb, som af gammel tid haver haft sit løb til Ane Bucholt førend Rebekke Henriksdatter tilbøxlede sig det Plads som hon nu bruger af Grundeherren til beggis Grund Velærværdige Proust H/er/r Christopher Gaarman; da nu Rebekke Hendriksdatter, efter sin bøxelseddels udviis af dat/o 9 Octobr/is 1719 haver tilbøxlet sig dend nu brugende Grund hendis huus paastaar, med det lille Engestykke, som til Elven strekker sig og forefinder at Ane Buchholtis Render ligger over for hendis Grund udi Elven, som i tyrke betager Rebekke reent Vand, formeente Rebekke dem ej der at burde ligge; men som af hendis nemblig Rebekke bøxelseddel sees, at hende saaledis Grunden er bøxlet at hon ej bør hindre Vandetz løb til hendis Naboer som neden for boer; Retten og udfinder at Rebekke Henriksdatter ej kand faa reent Vand om samme Render i tyrke skulle blive liggende uden hul; Saa har Retten det saaledis efter øjesiun udfunden og {for Ret} for Ret kiender at paa den øverste Rende ved øverste ende, skal baaris saa stort hull at Vandet udi tyrke, imellem Ane Buchholt kand lige deelis, hvilket og herefter *at (af) dem ubrødelig bør

1720: 50b

holdis under 2 rdr straf til de fattige for hver gang det beviislig befindis af nogen af parterne herimod at handles, paa det ald uenighed og uforligelighed kand forekommis; og som Rebekke Hendriksdatter fornemmis at Være mere skyldig i denne Proces end Ane Bucholt og Ane Bucholt ej heller gandske uskyldig, saa betaler Rebekke de 2/3 parter og Ane Bukholt 1/3 deel af denne Processis Omkostning, som efter dend allernaadigste forordning af 1708 beløber sig til 4 rdr 3 merker 8 s/killing.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 17 Junij er holdet Retten paa Møllendal udi Ane von de Feldis huus efter forrige afskeedigelse paa Vaartinget d/en 8 Junij Nærværende Bøidelensmanden Ole Totland, Herman Morrits, Mons Fyllingen, Lars Byenæs, Nils Heldal, Paal Aase, Aarne Totland, og Jacob Bratland,

Hvorda først blev tinglyst

Jørgen Elfrings udgifne Panteforskrivelse til Anne Beneken paa 200 Rdr, hvorfore er pantsat hands iboende huus og dets tilhørende Mølle, Nøst og underliggende grunder dat/erit 28 Junj 1715 ./.

Dernest møtte begge parters fuldmægtig udi dend Sag af S/igneu/r Jens Feste contra Assessor Hanssen indstevnet, nemblig S/igneu/r Harder og Furstenberg uden at Furstenberg forregav at dend forlangende Vexel ej er at finde som udi Reigningen finder udført, Harder forestillede Retten at lagie (Norsk Hist. Leksikon: Lage el. lagie = overkurs på penger eller verdipapir, agio) af Croner maatte observeris udi Dommen.

Da blev for Ret dømt og afsagt.

Denne Sag reiser sig af en puur haandskrift udgivet af Velædle H/er/r Assessor Wilhelm Hanssen til afdøde frue Margrete S/a/l/ig/ CammerRaad Ryes paa Capital 1900 Rdr Croner af dato Steene-Gaard d/en 2 Apr/ilis 1707; efterat Velbemelte frue S/a/l/ig/ Ryes ved døden afgaar, arver hendis eeniste igienlevende Søn og Arving, Velædle og Velbyrdige Major Paal (Paul) Christian Rye iblant andet denne Obligation, paa hvilken Obligation Renterne findis afskreven at Være betalt til 2 Apr/ilis 1716 og transporterer derefter S/igneu/r Major Rye denne Obligation til S/igneu/r Edevart de Place i Kiøbenhafn d/en 16 Martij 1716 for fuld Værd, hvorover S/igneu/r de Place, efter opsigelse ved sin fuldmægtig S/igneu/r Jens Fester af 29 Apr/ilis 1718 lader søge Assessor Hanssen for denne Ret til Obligationens betaling med sine resterende Renter fra 2 Apr/ilis 1716; dette siunis at komme Assessor Hanssen noget selsom for, efterdi hand ved de irette lagde Vexler og assignationer lader see at have betalt og indfriet for H/er/r Major Rye 2650 Rdr og mente at hands udgivne Obligation noksom derved kunde være betalt, og at Retten derved skulle anlediges til at dømme til liqvidation imellem Rye og ham; men som Lovens 5 Bogs 13 Capit/ul 4 art/icul expresse siger, at imod rigtige og puure haandskrifter bør ej omtvistet Gield og Regenskaber anseeis, Creditor Mons/ieu/r de Place og, som Obligationen er transporterit til, søger Assessor Hanssen til betaling; Rye aldrig loulig stevnt i Sagen; de i rettelagde Vexler og Assignationer ej afbeviser paa Obligationen at skal afskrives, ej heller anvises Avis-Brever, eller førte Vidnisbyrd, at saadant Løfte derom er givet; saa dømmis for Ret at Velædle og Velbyrdige Assessor Hanssen bør betale og indfrie sin udgifne Obligation til Citanten Edevart de Place, til hvem hand transporterit er, dend summa 1900 Rdr Croner, med resterende

1720: 51

Renter á 5 pro Centum fra 3 Apr/ilis 1718 indtil betaling skeer og erstatte Citanten Edevart de Place denne Processis forvoldte Omkostning *denne Processis forvoldte Omkostning* med 16 Rdr, alt at efterkom/m/is inden 15 dager under Nam efter Loven; hvorimod Assessor Hanssen reserveris sin Ret til H/er/r Major Rye, paa loulig Maade at udsøge sin betaling for de for ham indfriede Vexeler og Assignationer.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 21 Junij er holdet Aasteds Ret paa Gaarden Øfste Mielde med 6 Laugrettesmænd Nils Mitmielde, Nils Reistad, Baste Mons/øn Reistad, Nils Vikne, Knud Vikne, Stephen Eide, efter, Madame Maren Glads begiering for at eftersee en lade som tilforne af Johannes Johans/øn Øfste-Mielde har været brugt og end skal findis brøstfeldig, sampt *at (af?) sam/m/e Lade bortført dend *orge Veed* som laden tilhørde, saadant at refundere og erstatte denne Processis forvoldte Omkostning.

Johannes Johans/øn Øfste Mielde, end boende paa Ascheland møtte ikke ej heller nogen paa hands Veigne.

Stevnevidnerne Rasmus Neste Mielde og Aad Mitmielde afhiemblede edelig at have stevnt ham med i gaar 14 dagis Varsel for denne Sag og til dette sted og talte med hands huustrue;

Mad/a/me S/a/l/ig/ Glads producerede først Mons Øfste-Mielde og Johannes Johans/øn Aschelands sig gifne revers af dato Øfste Mielde d/en 29 Aug/usti 1712 som blev læst; dernest producerede hon en besigtelse af 23 Maj 1713 forrettet paa samme Gaard Øfste-Mielde;

Derpaa begave vi os til Laden dend at besigtige som befantis at manqvere til *orge ved* 8 tylter Bord á 1 mark 12 s/killing tylten 2 rdr 2 merker - til gavelen 2 tylter á 1 mark 12 s/killing t/ylten - 3 merker 8 s/killing, det søre siden behøver 4re t/ylter Bord á 1 mark 12 s/killing tylten 1 rdr 1 mark til underslag og standere til 2 merker, til ardbeidsløn for alt med fire Sømndreisler til 12 al/en lange, sampt opkiørsel og førsel 2 rdr, tilsammen 6 Rdr 2 merker 8 s/killing med forretningen(s) Omkostnings betaling blev udsat om Johannes fraværende herimod skulle have noget at indsige, dog at ham blev tilbudet først at giøre, da derpaa skulle blive kiendt hvem den skulle betale.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 1 Augusti er holdet Aasteds Ret paa dend Gaard Davanger efter *Veburdige frue Zidsele Kaasis og Velædle Laugmand Knags begiering, med Sex dertil af Kongl/ig Maj/este/ts foget S/igneu/r Jens Lem opnefnte Mænd, Anders Hestenæs, Ole Haatofft, Baste Siurdal, Anders Dale, Iver Hopland, Halver Holme og Bøidelensmanden Anders Tveten, for at holde først en Skougebesigtelse over dend uloulige hugster som af opsidderne paa Gaarden Hougland er giort, nafnlige Einer, Nils, Johannes og Anders Davanger, og dernest imellem begge ejere at deele Skougen, saasom dend ene siunis at skee fornermelse ved dend anden; da og samme tid møtte Velædle Nils Knag og paa fruens Veigne Byskriver Hans Christian Gartner, da blev producerit af Velbemelte Gartner et skriftlig stevnemaal af 15 Julij 1720 som blev læst;

Opsidderne paa gaarden Davanger møtte for Retten og tilstode herfore louligen at Være indstevnte;

1720: 51b

Item havde H/er/r Laugmand Knag ladet Varsle opsidderne paa Gaarden Hougland, Gregorius og Rasmus *Houlg\l/and, item Rasmus Frommereid, Ole Aasbøe og Joen Kiergaard til at giøre anvisning om Skiel og Skifte imellem de nerliggende Gaarder;

Hans Christian Gartner begierede at dette maatte indføris at Jordejerne H/er/r Laugmand Knag aldrig nogensinde haver ladet hugge en eniste Stok af denne Gaards Skoug til sin nytte, og omendskiønt at fruen paa sin Veigne til sin egen fornødenhed kunde have ladet hugge mere end hand, saa giør hand nu ikke dend ringiste prætention derpaa, men vil at Skougen nu skal deelis imellem dem i tvende lige deeler.

Velbyrdige frue Kaas lod forestille at alt hvad hon haver ladet hugge efter dend frihed lovens 3de Bogs 13 Capit/ul 3 art/icul giver hende, er allene til hendis paaboende gaards huusers reparation og hendis huusmænders tvende pladsis under hovetgaarden Herløe i alt fra 26 til 30 tylter timmer, resten er samptlig leilendingene paa Gaarden deris gierdning, som de udi saa mange Aar haver øvet med timmer *Knapholt (Norsk Hist. Leksikon: Klapholt = Emne til tønnestaver. Også trestykker brukt som kanonunderlag), tønde og fadestaver og deslige, som de haver uden deris Jorddrottis Minde solt baade udi Bergens Bye og paa landet,

De forlangende ellers besigtelsens fremgang efter Stevnemaalet og loven; forinden de ellers agtede fornøden at fornemme hvorledis denne Gaards fire leilendinger vilde sandferdelig tilstaa hvad de haver hugget og soldt; Einer svarede, det er umindeligt for ham og ej kand erindris, men tilstod, efter Spørsmaal af Gartner at have solt til Antoni Kipper sin Knapholdt, saa vit hand kand erindre udi 3 Aar. Nils svarede at hand ej kand erindre hvor meget hand har hugget, men har hugget til at bierge sig og sine og solt sine Varer til Nils Kipper og endeel andre; Ener blev tilspuurt hvorlenge hand haver været paa jorden svarede 24 Aar, og dend anden 13 Aar, Johannes 24 aar og der over, og kunde ej erindre hvad hand haver hugget men tilstod at have hugget af alle slags noget og handlet med Christian Kipper; Anders tilstod at have boet 20 aar og tilstod at have hugget noget lidet og soldt sin Knapholdt til Nils Kipper.

Ermelte Citanterne forestillede at de endnu ikke er meget bleven bekiendt hvad leilendingerne adskillige og Mange steder af timmeret soldt haver, dog til denne tid har de tagen underretning paa endeel faa af deris Medhandlerne, hvorover de fremlagde en Liste som ermelte leilendinger vel ikke skulle fragaa; over alt saa kand Skougen ved denne nu forestundende besigtelse lett udvise deris fremfart og naar dend er skeed vilde Citanterne giøre deris nermere paastand over dennem.

Dend speci-

1720: 52

fication som blev oplæst tilstod Einer, men at alle vare lige med ham, *mend Johannes svarede det være langt fra og langt fra en hver haver hugget lige:

Hvorpaa vi begave os til Skougen tillige med Mons/ieu/r Gartner og opsidderne paa Gaarden Davanger for at besigtige Davangers Skoug og dends hugster og derefter, at taxere dend hvad os kunde siunis dend kunde Være Værd; og hvor vi gik paa de parter imod Aasebøe fant vi dend ilde minerit af Hugster hvis stuer at telle, os umueligt Var, thi paa endeel steder fantis heele teiger saa got som Stu for stu afhuggede og de beste træer allerrede afhuggede; ligeledis imod Vest ner imod Vandet, fantes alle de beste træer afhuggede og Skogen ilde og gandske uforsvarlig medhandlet, denne af os besigtede Skade kunde ikke betalis eller ringere erstattis naar endnu fradragis hvad ejeren haver hugget, og hvad en leilending efter loven kunde tilkomme og \til/ huusfornødendhed end 80 Rdr.

Derefter blev indkaldet opsidderne og blev tilspuurt hvem der haver hugget nest ved Vandet? hvortil de 3de svarede at Einer er meste Manden der og tilstaar at de Vel haver hugget men ej imod Einer, og tilstod Einer at kunde have hugget en tre á fire *huus mere end de andre, og som de ej har nødt noget af; ligeledis forklarede de om knapholdt hugsteren.

Citanterne gave tilkiende at de haver bøxlet Leilendingerne deris Gaarde efter Loven, hvilken i dend 3de Bogs 14 Capit/ul 10 art/icul foreskriver dem iblant andre Conditioner denne, at de maa blive ved deris bøxlede Jorder saa lenge de Skougen imod Loven \ei/ forhugger; Rettens Middel har nu aabenbarlig seet Leilendingernis onde forhold og fremfart med deris ejendom; Gaarden og dends Skoug til svekkelse, saa at de ikke allene selv af ald magt har forhugget dend nøttige Skoug men end og efter deris egen tilstaaelse, uden at give ejerne tilkiende; hælet med andre der sig med Skoughug paa deris ejendomme har indsneget og loven for tyveri vil have afstraffet; det skal fast falde Mindeligt for Rettens Middel at kunde taxere dend skade som øvet og skeed er, maaskee og Leilendingers Middel til satisfaction lidet dertil kunde strekke; de setter derfore i rette, at leilendingerne efter lovens 1ste Bogs 22 Capit/ul 17 articul bør betale Landnam og skaden; dernest andre ligesindede Skougseder til exempel, at de efter lovens 3 Bogs 14 Capit/ul 34 art/icul bør have deris Gaards *filste forbrut og betale denne *foraarsage Siun og grandskning og foraarsagede Processis omkostning.

Dernest anføris denne Processis Omkostning efter den Kongl/ig allernaadigste for-

1720: 52b

ordning. Sorenskriverens Reise fra hands huus paa hands egen Omkostning 6 Mile med 3 Mænd á 8 s/killing milen - 1 rdr 3 merker, dagens fortæring 4 merker, 2de dagis forretning - 5 Rdr, beskrivelsen 4 merker forseiglet papiir 4 merker 8 s/killing, Mændene for deris Umage 2 rdr og lensmanden 4 merker skyds hiem igen 1 rdr 3 merker, tilsammen 12 rdr 4 merker 8 s/killing.

Da blev for Ret dømt og afsagt.

Velædle og Velbyrdige fru Zidsele Kaas og Velædle og Velbyrdige Landsdommer og Laugmand Nils Knag, begge ejere for Gaarden Davanger haver indkaldet sine opsiddere paa Gaarden Davanger Einer, Nils, Johannes og Anders for denne Ret formedelst deris Uloulige Skoughugster udi samme Gaard Davangers mark baade imod Loven og uden ejerens tilladelse og Videnskab, hvilken Skade af os, efter foregaaende Besigtelse befindis saa stor, at naar mand end fradrager hvad ejerne kand \paa/ladet hugge og Leilendingerne selv efter loven haver frihed til at hugge, dend ej ringere kand taxeris end 80 Rdr foruden Landnam efter loven; og derfore i rettesetter Citanterne over sine leilendinger at de bør straffis efter lovens 3 Bogs 14 Capit/ul 34 art/icul og 1ste Bogs 22 Capit/ul 17 art/icul. Leilendingerne kand ej heller fragaa, at deris hugster jo af dem er skeed uden ejernis tilladelse, omendskiønt de vel imellem sig selv disputerer at den ene kand have hugget mere end dend anden;

Thi dømmis for Ret at opsidderne paa Gaarden Davanger Einer, Nils Johannes og Anders bør betale og erstatte Citanterne og Jordejerne denne deris Uloulige hugster med 80 Rdr og betale derforuden udi Landnam 40 rdr, derforuden erstatte denne Processis forvoldte omkostning med 12 rdr 4 merker 8 s/killing, tilsammen 132 rdr 4 merker 8 s/killing, alt at udredis inden 15 dager under Nam efter loven.

Hvad dend anden post om Skouenis deeling angaar, sagde Laugmanden *og Gartner at det vel ikke kand skee, at dend skulle delis saasom det dog ikke kunde skee uden anke paa begge sider, og vilde Laugmanden lade udvise en teig af Skougen til fru Kaas uden vedderlaug saasom hand ikke trenger til det, men hon; imedens tid ikke nu heller tillader at opholde Mænd med, skulle og fru Kaas behøve en timmerstok eller noget skal hand ikke finde sig Veigerlig, at tillade hende naar hon ikkun ham det vil lade vide, hvormed Gartner paa fruens Veigne var fornøjet at Sagen indtil Videre blev udsat.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 29 Augusti, er holdet Aastedz-Ret paa dend Gaard Maraas i Radøe Schibbrede beliggende efter Velbaarne H/er/r Stiftbefalingsmand Andreæ Un[dals] forlangende formedelst en demming som ermelte Maaraasis opsidder Gudmund Eriks/øn haver opsat, hvorved Velbemelte Stiftbefalingsmand formen

1720: 53

den alfare Vei til handz ejende Gaard Kaalaas forhindris, item haver S/igneu/r Hønnechen Varslet opsidderen paa Gaarden Maraas for at tilkiendegive om hand noget for samme demming af Maraassis opsiddere givet er, de til denne forretning opnefnte Mænd, Johannes Birkeland, Johannes Qvisteen, Rasmus Lille Tvet, Johannes Manger, Nils Kaalstad, Gregus Sylte og Mons Tiore, og Gregorius Yttre Sæbøe; da blev af ermelte Hønnechen producerit Stevnemaalet af Høiædle Velbaarne Stiftbefalingsmand Undal udsted dat/erit 8 Junj 1720 som blev læst saa formeldende.

Stiftskriver Hvidt møtte og tilstod Stevnemaalets loulige forkyndelse, Gudmund Maraas opsidderen tilstod og loulig at Være stevnt for denne Sag;

H/er/r Stiftskriver Hvid møtte paa steden efter Stevnemaalets forkyndelse *ok begierte at Vidnerne maatte indkaldis, Mathis Hougstad, Rasmus Tougle, Nils Namtvet, Anders Maraas, Mari Waxtiol, og Kari Brattetougle som nu paa steden vare Nærværende og af Gudmund Maraas indkaldede til at aflegge deris Edelige depositioner i denne Sag, om ermelte demming ikke udi Mange Aar saaledis haver været og \nu/ af nogen paabygget ?

Gudmund Maraas blev tilspuurt om høiædle Velbaarne H/er/r Stiftbefalingsmand Undal var loulig stevnt til at anhøre disse Vidnisbyrd ? hvortil hand svarede nej,

Hvad sig ellers dend sted angaar, som stemmen staar paa, da er det Maraasis Grund og dem tilhører;

Videre begav vi os til at besigtige Lonen som Vandet haver sit tilløb igiennem til Stemmen; da tager det ud sit løb fra Namtvet Kiønnen, som ligger sønden for Broen, og lige fra Sydost til Nordvest, per liecan ..tam(?) og plan Mark til stemmen, og som Stemmens Vand eller det Vand som samme *Stem kand tage, var udløben, vil stemmen fuldstemmes og forretningen udsettis til d/en 26 Sept/embris hujus anni (dette år), at mand da kand see om ermelte indstemmede Vand lanserer (fører fram/fører til) vejers hindrelse fra Gaarden Kaalaas, da og samme tid kand indkaldes Velbaarne Stiftbefalingsmand Undall til at anhøre *Vidsnisbyrdenis forklaringer, hvorda videre skal afhandlis hvis lou og Ret medfører.

Afsagt.

Som Sagens egenskab der udi er bestaaende at dend paa ankede demming tilsettis for at samle det Vand, som den kand modtage, for at see om samme inddemmede Vand lanserer forhindring til Velbemelte Velbaarne H/er/r Stiftbefalingsmandens Gaard Kaalaas, da vil samme skee til d/en 26 Sept/embris hujus anni, da og til samme Tid af Maraasis Opsiddere Gudmund Eriks/øn kand give Høibem/elt/e H/er/r Velbaarne Stiftbefalingsmand Undal Varsell til at anhøre de nu for Retten nafngivne Vidnisbyrd, da videre udi Sagen skal kiendis hvis Lov og Ret medfører.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 26 Sept/embris er holdet Aasteds Ret igien efter forrige afskeedigelse paa Gaarden Maraas med 6 dertil af fogeden Lem opnefnte Mænd Johannes Qvidsten, Johannes Birkeland, Rasmus Lille Tvet, Johannes Manger, Gregorius Sylte, Nils Kolstad, samt Lensmanden

1720: 53b

Nils Sæbøe, hvorda Gudmund Maraas havde indkaldet eendeel Vidner, Anders Maraas, Nils Namtvet, Mathis Hougstad, Rasmus Toule, Mari Waxtiol, Kari Brattoule, til at Vidne om samme demming ikke saaledis af arilds tid har været og ei Mere forhøjet end dend nu er;

Alle Vidnisbyrdene møtte og tilstode at Være loulig stevnte til at aflegge deris edelige depositioner i denne Sag; item Var Velbaarne Stiftbefalingsmanden dertil Kaldet at anhøre samme Vidnisbyrds forklaringer efter Nils Sæbøes og Knud Yttre Sæbøes forklaringer; derpaa blev Eden for alle Vidnisbyrdene oplæst og dem betydet, sampt tilholdet, at de skulle Vidne hvad Sandhed er, og ei nogen til Villie eller Venskab imod deris Samvittighed noget udsige tenkende paa Guds Retferdige skiel om de end her kunde undgaa Verslig Straf; og først blev fremkaldet

Anders Maraas, som efter edens afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde, efter Spørsmaal: først blev ham tilspuurt hvorlenge denne omtvistede demming paa Maraassis Grund har Været bestaaende ? hvortil hand svarede udi 8tti Aar *? For det andet tilspuurt om den ej har Været øde udi imidlertid ? hvortil svaredis nej: 3de tilspuurt om den ei imidlertid er forhøjet højere end den Nu er ? hvortil hand svarede, at den alltid har Været saasom dend nu er. End tilspuurt om denne demming er aarsage till Kloppens under Vands liggelse ? hvortil hand svarede at Kloppen har været højere tilforne, men nedsiget er nu; End tilspuurt om Kloppen ei er almindelig Vej for Kaalaas og andre ? hvortil blev svaret jo: End tilspuurt om der har været klaget paa denne demming har foraarsaget Kloppens undervands liggelse ? hvortil hand svarede at de har *søjet (snakka) med ham derom at Vandet foraarsagede det.

Nils Namtvet blev dernest fremkaldet, som til første Spørsmaal svarede 70 Aar saavit hand kand merke og erindre; til det andet svarede alltid har staaet, 3de svaret at af opsidderen Gudmund dend ej mere forhøjet er end den tilforne har Været; til det fierde svarede at udi stor tyrke Gaar mand og gik over demmen tørskodde dog kunde hand ikke erindre Om dend har været højere tilforne end nu, til det fembte svaret at det er bueskabs Vei og almindelig Vei. Til det siette svarede ei at have hørt nogen kiære (klage) at Vandet skulle foraarsage Kloppens undergang, da hand dog selv derpaa Gaarden Toele er boende.

Mathis Hougstad blev dernest fremkaldet som efter edens afleggelse om sit sandfærdige Vidnisbyrd udsagde: og om det første svarede 50 Aar; til det andet svarede som forrige; ej heller mere forhøjet end dend af

1720: 54

gammel tid har Været Af denne Mand paa Maraas; til det fierde svarede ei at kunde sige enten den Var aarsage dertil eller ei at Kloppen ligger under vand; ej heller har hand hørt at nogen har kiæret paa at denne demming foraarsager Kloppens undergang; om Vejen sagde hand at det Var almindelig Vei for Brattougle, sampt fattig folk og for at bære høi derover med Videre for opsidderne og ejere paa Kaalaas;

Rasmus Toule blev dernest fremkaldet som efter edens afleggelse forklarede til det første imod 50 Aar, til det andet svardt at den ei siden er af denne opsidder bleven forhøjet mere end den af gammel tid har Været; ei heller var denne demming aarsage til Kloppens undergang, men tidens lengde har giort, at den er nedsiget, ellers forklarede at det er almindelig Vei for Brattougle; ei heller har hand hørt nogen Klage over at demmingen er aarsage hertil.

Hvorpaa vi begave os, efterdi alle Vidnisbyrd forklarede som forrige til broen eller Kloppen for at see, hvormeget mere Vand der nu stod over den siden stemmen fuld er, end da dend sidst Var, da den Var udløben; og som vi derhen kom befant vi imod Voris tanke Vandet ej højere at Være end dend forrige Gang Var paa Kloppen, saa at nu øjensiunlig er at see at samme demming ei foraarsager det;

StiftSkriver Hvidt paa sin Leilendings Veigne paastod endelig Dom i Sagen; til frikiendelse for dette stevnemaal.

Da blev for Ret dømt og afsagt.

Som mand efter Siun og grandskning imod tanke har befunden; at dend paa Maraassis Grund staaende og af Maraassis opsiddere for mere end 50 á 60 Aar siden paa deris egen Grund opbygde demming, ei foraarsager Kloppens i Vand liggelse; de afhørte Vidnisbyrd og forklarer at samme demming, som dend nu befindis, har været staaende mere end 50 á 60 Aar og ej forhøjet; saa frikiendis Gudmund Maraas for Velbaarne Stiftbefalingsmandens tiltale i denne Sag. Men som over samme Kloppe falder alfare Vei, saa tilholdes de omkring boende samme Kloppe forsvarlig at ferdig giøre.

Anno 1720 d/en 1 Octobris er holdet almindeligt Høste Skatte og Sage Ting med Sartor Schibbredis Almue udi Buchen, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Nils Bildøen og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Johannes Sangolt, Ole Hans/øn Schoge, Jens Windenæs, Peder Hambre, Elling Worland, Lars Landraa, Peder Laachøen og Stephen Aagotnæs med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda efterat Retten udi hands Maj/este/ts høje Nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente

1720: 54b

advaret, er først bleven publicerit deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forordning at

(1.) Amptmænd og Magistrater 10 Penge af arvs udførsel af Rigerne ei mere herefter sig maa tilegne dat/erit Kiøbenhafn d/en 24 Junij 1720.

2. Deris Kongl/ig Maj/este/t(s) allernaadigste forordning anlangende dem som Søger og nyder Pension af Post Cassen dat/erit Kiøbenhafn d/en 21 Junij 1720.

3. Stiftamptmanden Undahls og Stiftamptskriver Severin Seehuusens Extract af Cammer Collegii Skrivelse om at Kongens Korn tiende er forpagtet for 528 Rdr Courant til Anders Røsetter og Almuen maa overladis; men som Almuen blev tilspuurt om nogen vilde træde i forpagtningen med ham og stille tillige med ham Caution ? svarede de nej, men at de vilde gierne betale hvad de vanlig Vare.

4. Slotslovens Communication af hans Kongl/ig Maj/este/ts Resolution at af hver Soldater fuldgaard skal udredis 29 ½ s/killing aarlig hvorimod Underofficerere sig *met qvarteer uden minste tun\g/hed for Bønderne, skal forsee dat/erit 8 Julij 1720.

5. Stiftamptmandens Communication af 13 Octobr/is 1719 at alle subalterne Officerer (Subaltern offiser = løytnant/fenrik) ei skal give mer Consumption for deris Vielse end førend dend nye Rang forordning plejer at yde, dat/erit Bergen d/en 25 Junj 1720.

6. Stiftamptmandens ordre at naar Soldaterne /: nemblig 46 Mend hver dag og udi 4re Uger :/ skal commenderis paa festningen af legderne til ardbeide, skal dem Kost af Legderne paa Reisen didhen forskaffis, dat/erit 20 (28?) Aug/usti 1720.

7. Stephen Aagotnæssis udgivne bøxelseddel til Ole Johans/øn Aagotnæs paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Aagotnæs med ejerenS derpaa af Leilendingen givne revers, dat/erit Frøsetter d/en 28 Junij 1720.

8. Jens Windenæssis udstædde fornyede bøxelseddel til Mons Angeltvet paa ½ Vaag fisk i Angeltvet og Leilendingens derpaa ejeren givne revers dat/erit Frøsetter d/en 28 Junij 1720.

9. Jens Windenæssis udgivne bøxelseddel til Johannes Angeltvet paa ½ Vaag fisk udi Angeltvet, med leilendingens derpaa ejeren givne revers, dat/erit Frøsetter 28 Junij 1720.

10. Jens Windenæssis udstedde bøxelseddel til Simon Schoge paa halvdelen udi hands brug, med ejerens derpaa af Leilendingen bekomne revers, dat/erit 28 Junij 1720.

11. Stephen Aagatnæssis udstedde bøxelbrev til Mikkel Jacobs/øn Aagotnæs paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Aagotnæs med leilendingens ejeren derpaa givne revers dat/erit 28 Junj 1720.

12. Stephen Aagotnæssis udgivne fornyede bøxelseddel til Jacob Tøssøen paa ½ løb Smør og 1 Mæle Malt udi Tøssøen, med leilendingens derpaa givne revers; dat/erit 28 Junj 1720.

13. Ole Kleppis udstedde bøxelseddel til Nils Steensland paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Steensland, med leilendingens sig givne revers, dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720.

14. Anders Bachis udstedde bøxelseddel til Anders Worland paa 2 p/un/d 6 merker fisk og ejerens derpaa bekomne revers, dat/erit Buchen 1 Octobr/is 1720.

1720: 55

15. Anders Baches udgivne bøxelseddel til Thommes Vorland paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Worland, med Leilendingens ejeren givne revers, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

16. Ditoes udgivne Bøxelseddel til Nils Varøen paa ½ Vaag fisk med ejerens derpaa bekomne revers dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

17. Ditoes udgivne bøxelseddel til Nils Wixøen paa 27 merker fisk, og leilendingens derpaa ejeren givne revers, dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

18. Jens Fieldes udstedde bøxelseddel til Willum Mittvet paa 18 merker fisk og 1/6 deel udi Ertsholmens laxevaag, daterit 1 Octobr/is 1720 med leilendingens derpaa ejeren givne revers.

19. Mikkel Baches udgivne Bøxelseddel til Mons Warøen paa ½ Vaag fisk udi Warøen med Leilendingens derpaa ejeren givne revers, daterit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

20. H/er/r Jørgen Breders udstedde bøxelbrev til Oluf Nils/øn paa 1 p/un/d 12 merker fisk udi Børnæs uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

21. Ditoes udgivne bøxelseddel til Knud Tørres/øn paa 20 merker Smør udi Øfre Børnæs uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

22. Mikkel Olsøn Goltens udstedde bøxelseddel til Willum Ulves/øn Mittvet paa ½ pund fisk med leilendingens ejeren givne revers dat/erit 27 Julij 1720.

23. Mons Lerøens udgivne bøxelbrev til Nils Lerøen paa 1 pund Smør med Leilendingen ejeren derpaa givne revers, dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

24. H/er/r Jørgen Breders udgivne bøxelseddel til Jens Ols/øn paa 10 merker Smør udi Øfre Børnæs uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

25. Ditoes udgivne bøxelbrev til Aamund Jans/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Øfre-Børnæs, dat/erit 30 Sept/embris 1720.

26. Abraham Wessels udgivne bøxelseddel til Aamund Magnes/øn paa 2 p/un/d fisk i Hommelsund, dat/erit 28 Sept/embris 1720.

27. Jørgen Breders udstædde Bøxelbrev paa ½ Vaag fisk til Oluf Christophers/øn udi Nedre Børnæs uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

28. Abraham Wessels udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 2 p/un/d fisk udi Hommelsund, dat/erit 28 7temb/ris 1720 uden revers.

29. Ditoes udgivne Bøxelseddel til Ole Lars/øn Glesnæs paa 30 merker Smør uden revers dat/erit 30 7temb/ris 1720.

30. Ditoes udgivne bøxelseddel til Johannes Tørres/øn paa 13 ½ merker Smør udi Glesnæs dat/erit 30 7temb/ris 1720 uden revers.

31. Ditoes udgivne bøxelseddel uden revers til Mons Gregoriussen paa 15 merker Smør udi Glesnæs uden revers, dat/erit 30 7temb/ris 1720.

32. Ditoes udgivne bøxelseddel til Mons Ols/øn paa 15 merker Smør udi Glesnæs uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

33. Ditoes udgivne bøxelseddel paa 27 merker Smør til Ole Anders/øn udi Glesnæs ud/en revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

34. Ditoes udgivne bøxelbrev til Thommes Anders/øn paa 27 merker Smør udi Glesnæs uden revers dat/erit 30 7temb/ris 1720.

35. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Anders/øn paa 30 merker Smør udi Glesnæs, uden revers dat/erit 24 7temb/ris 1720.

*30. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn Glesnæs paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Glesnæs uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

*31. Ditoes udgivne bøxelseddel til Samson Joens/øn paa 15 merker Smør udi Glesnæs uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

1720: 55b

32. Abraham Wessels udstædde bøxelseddel til Baar Tors/øn paa 15 merker S/mør udi Glesnæs uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

33. Ditoes udgivne bøxelbrev *til paa 13 ½ merker Smør udi Glesnæs til Asbiørn Lars/øn uden revers dat/erit 30 7temb/ris 1720.

34. Erik á Møinikens udgivne bøxelseddel til Erik Lars/øn Hambre paa 1 p/un/d 9 merker Smør udi Hambre ud/en revers dat/erit 11 Julij 1720.

35. Ditoes udgivne bøxelseddel [til] Aamund Gunders/øn paa 1 pund 3 merker Smør udi Hambre dat/erit 11 Julij 1720 ud/en revers.

36. Ditoes udgivne bøxelseddel til Wincents Endres/øn paa 29 ½ merker Smør udi Hambre ud/en revers dat/erit 11 Julij 1720.

37. Ditoes udgivne bøxelseddel til Peder Endres/øn paa 29 ½ merker Smør udi Hambre uden revers dat/erit 11 Julij 1720.

38. Boel S/a/l/ig/ Jonas Heltis udgivne bøxelseddel til Ole Salamons/øn paa 40 merker fisk udi Sørtoft uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

39. Ditoes udgivne bøxelseddel til Mons Ols/øn paa 26 (Ser ut som retta frå 36 til 26) merker fisk udi Sørtoft ud/en revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

40. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Lars/øn paa 27 merker fisk udi Sørtoft ud/en revers, dat/erit 25 Sept/embris 1720.

41. Ditoes udgivne bøxelbrev til Thommes Johans/øn paa 20 merker fisk udi Sørtoft ud/en revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

42. Abraham Wessels udgivne Bøxelseddel til Wincents Hansen paa 27 merker fisk udi Trællevig ud/en revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

43. Mikkel Knuds/øn Bachis udgivne bøxelseddel til Hans Rasmus/øn paa 2/3 huud udi Lerøen med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

44. H/er/r Jørgen Breders udgivne Bøxelseddel til Thommes Jens/øn paa ½ Vaag fisk i Nedre Børnæs uden revers, dat/erit 30 Sept/embris 1720.

45. Morten Nipens udstædde bøxelseddel til Willum Jens/øn paa ½ pund fisk udi Tæle, med Leilendingens sig givne revers, dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

46. Rasmus Tostens/øn Landraas udgivne bøxelseddel til Rasmus Stephens/øn paa ½ pund fisk udi Landraa, med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

47. Paal ..dh..es(?) udgivne bøxelseddel til Rasmus Tostens/øn Landraa paa ½ pund fisk i Landraa med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

48. S/igneu/r Christian Justesens Lensmanden Anders Tveten givne fuldmagt sin forpagtede Korntiende for 1717, 1718 og 1719 udi Nordhordlehn at oppeberge dat/erit 25 Sept/embris 1720.

49. Rasmus Ols/øn Landraas, Ole Ols/øn Landraa, Kari Olsdatter Landraa og Rasmus Tostens/øn Landraas skiøde til Iver Landraa paa 8 merker fisk i Landraa, dat/erit Buchen 1 Octobr/is 1720.

50. Knud Bachis udgivne bøxelbrev til Peder Golten paa ½ Vaag 9 merker fisk udi Golten med leilendingens sig givne revers dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720.

51. Ditoes udgivne bøxelseddel til Nils Spilde paa 18 merker fisk udi Spilde dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720 med leilendingen sig derpaa givne revers,

52. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Spilde paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Spilde med Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

53. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Berge paa ½ Vaag fisk med leilendingens sig givne *bøxelbrev (revers) dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720.

54. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Berge paa ½ Vaag fisk med leilendingens sig givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

1720: 56

55. Knud Baches udgivne bøxelseddel til Peder Rasmusøn Nortoft paa ½ Vaag fisk med leilendingen sig derpaa givne revers, dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720.

56. Knud Bachis udgivne bøxelseddel til Ole Peders/øn Nortoft paa ½ Vaag fisk i Nortoft med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

57. Knud Bachis udstædde bøxelseddel til Kaare Wixøen paa 27 merker fisk udi Vixøen, med Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

58. Mikkel Olsøn Goltens udstædde bøxelseddel til Rasmus Tostens/øn paa 1 pund fisk i Mittvet og halvdelen udi Laxevaagen med Aamund, sampt leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

59. Marrite Gietangers udgivne bøxelseddel til Engel Gietanger paa ½ Vaag fisk med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

60. Ane Stenslands udgivne bøxelseddel til Halvor Gietanger paa 12 merker fisk med hands derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

61. Thommes Schoges udgivne bøxelseddel til Mikkel Thommes/øn paa ½ Vaag fisk udi Schoge med Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

62. Lars Tors/øns givne bøxelseddel til Willum Grims/øn Tæle paa 1 p/un/d fisk udi Tæle med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

63. Lars Dales udstedde bøxelseddel til Ole Kallestad paa ½ Vaag fisk udi Kallestad med Leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

64. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ingebrigt Store Sangolt paa 22 ½ merker Smør med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

65. Ditoes udstædde bøxelseddel til Ole Mons/øn Tæle paa ½ Vaag fisk med leilendingens sig givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

66. Johannes Store Sangoltis udgivne bøxelseddel til Winciants Halvers/øn paa 13 ½ merker Smør med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

D/en 2 Octobr/is blev Retten igien sat sammestedz med foranførte hvorda blev tinglyst.

67. Ole Algrøens udgivne Skiøde til Thommes Stephens/øn paa 12 merker fisk udi Algrøen, dat/erit Buchen d/en 2 Octobr/is 1720.

68. Nils Anders/øn Bildøens udgivne bøxelseddel til Anders Nils/øn Morland paa 2 p/un/d fisk med leilendingens derpaa givne revers dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720.

69. Ane Pedersdatter Bildøens givne bøxelseddel til Engel Hans/øn paa ½ Vaag fisk udi Bildøen med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

70. Nils Bildøens udgivne bøxelseddel til Peder Ellings/øn paa ½ Vaag fisk udi Kaartvet med Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

71. Nils Anders/øn Bildøens bøxelseddel til Nils Nils/øn paa 18 merker Smør udi Kaartvet med leilendingens sig givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

72. Nils Anders/øns bøxelseddel til Mons Eriks/øn paa ½ Vaag 8 merker fisk udi Kaartvet med leilendingens sig givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

73. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Ols/øn paa ½ Vaag fisk udi Laachøen med leilendingens sig givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

74. Ditoes givne Bøxelseddel til Nils Eriks/øn paa 21 merker Smør udi Laachøen med leilendingens sig givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

75. Mathias Rislers udgivne bøxelbrev uden revers til Lars Ivers/øn paa 2 p/un/d fisk udi Syltøen, dat/erit Bergen d/en 22 Sept/embris 1720.

76. Ditoes til Nils Hans/øn paa 1 Vaag fisk i Syltøen dat/erit 22 Sept/embris 1720.

77. Lector Bornemands bøxelseddel til Nils Ols/øn paa 13 ½ merker Smør udi Sechingstad med Leilendingens derpaa ejeren givne revers, dat/erit 8 Aug/usti 1720.

1720: 56b

78. Lector Bornemans udstedde Bøxelseddel til Lars Thommes/øn paa 25 ½ merker Smør udi Sechingstad med ejerens derpaa bekomne revers dat/erit 8 Aug/usti 1720.

79. Ditoes udstedde bøxelseddel med Revers til Mathis Lars/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Sechingstad, af dat/o 29 Julij 1720.

80. Simon Skogis givne bøxelseddel med revers til Anders Schoge paa 27 merker fisk i Schoge, dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

81. Mathis Rislers udstædde bøxelseddel til Mikkel Mons/øn paa 1 p/un/d fisk i Syltøen dat/erit 22 Sept/embris 1720.

82. Lector Bornemands udstædde bøxelseddel med Revers paa 1 p/un/d 3 merker Smør til Iver Nils/øn udi Sechingstad dat/erit 29 Julij 1720.

83. Ole Landraas bøxelseddel med revers til Hans Hans/øn paa 2 p/un/d fisk i Algrøen dat/erit Buchen d/en 30 Sept/embris 1720.

84. Hans Todes udstædde bøxelseddel til Peder Christophers/øn paa 2 p/un/d 6 merker fiskis leje udi Næsse uden revers at anvist, dat/erit 12 Julij 1720.

85. Ditoes bøxelbrev til Anders Ols/øn paa 2 p/un/d fisk udi Schaalevigen uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

86. Ditoes udgivne bøxelseddel uden revers til Nils Eriks/øn paa 2 p/un/d fisk udi Schaalevigen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

87. Ditoes udstedde bøxelseddel til Erik Ols/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Næsse uden revers, dat/erit 25 Sept/embris 1720.

88. Ditoes udstedde bøxelseddel til Thommes Nils/øn Langøen paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Langøen uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

89. Ditoes udstedde bøxelseddel til Nils Johans/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Langøen uden revers dat/erit 12 Julij 1720.

90. Ditoes udstedde bøxelbrev uden revers til Ole Gudmunds/øn Paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Næsse dat/erit 12 Junij 1720.

91. Anders Nipens udgivne bøxelseddel med Revers til Chlemmet Peders/øn paa 30 merker fisk udi Nipen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

92. Anders Nipens bøxelbrev med revers til Enken Magdeli Albrigtsdatter paa ½ Vaag 6 merker fisk dat/erit Buchen d/en 1 Octobr/is 1720.

93. Hans Todes udstedde bøxelseddel uden revers til Mikkel Joens/øn paa 1 p/un/d 3 merker fisk i Næsse dat/erit 25 Sept/embris 1720.

94. Mag/ister Joachim Kaaes bøxelbrev uden revers til Peder Mons/øn Schoge paa 3 Vaager raafisk dat/erit 10 Julij 1720.

95. Ditoes bøxelbrev uden revers til Ole Mons/øn paa 3 Vaager raafisk udi Schoge dat/erit 10 Julij 1720.

96. Hans Todes udgivne bøxelbrev uden revers til Ole Ols/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Møvigen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

97. Ditoes udstedde bøxelbrev ud/en revers til Ole Anders/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Møvigen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

98. Peder Hambres udstedde bøxelseddel og revers til Ingebrigt Toften paa 1 Vaag fisk i Nortoften dat/erit 30 Sept/embris 1720.

99. Ditoes udstædde bøxelseddel til Rasmus Golten med revers paa 27 merker fisk dat/erit 30 Sept/embris 1720.

100. Ditoes udstedde bøxelseddel til Peder Halvors/øn Golten paa 27 merker fisk udi Golten med Revers, dat/erit 30 Sept/embris 1720.

101. Ditoes udstædde bøxelbrev til Joen Hammersland paa 2 p/un/d 6 merker fisk med revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

102. Stephen Algrøens bøxelbrev til Thommes Stephens/øn pa 1 p/un/d fisk i Algrøen med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

103. Ole Landraaes bøxelbrev til Nils Algrøen paa ½ Vaag fisk udi Landraa med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

104. Thommes Algrøens udstedde bøxelseddel til Iver Christens/øn paa ½ Vaag 8 ½ merker fisk udi Landraa med reversen dat/erit 30 Sept/embris 1720.

105. Anders Madhopens udstedde bøxelseddel til Grim Mittvet paa 1 Pund fisk udi Mittvet, med reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

1720: 57

106. Hans Todes bøxelbrev uden revers til Gunder Lars/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Sangolt dat/erit 18 Sept/embris 1720.

107. Ditoes udstedde bøxelseddel til Nils Mikkels/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Sangolt uden revers dat/erit 18 Sept/embris 1720.

108. Henrik Ravertz udstedde bøxelseddel til Erik Peders/øn paa 2 p/un/d fisk udi Hummelsund uden revers, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

109. Mette Balkens bøxelseddel uden revers til Johannes Nils/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Selstøe uden revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

110. Ditoes udstedde bøxelbrev til Lars Dideriks/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Selstøe ud/en revers, dat/erit 27 Sept/embris 1720.

111. Ditoes udstedde bøxelbrev uden revers til Engelbregt Hans/øn paa 1 p/un/d fisk udi Øfstvet uden revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

112. Ditoes udstedde bøxelbrev til Oluf Nils/øn paa 18 merker fisk udi Østvet uden revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

113. Ditoes udstedde bøxelbrev til Mikkel Ingebrigts/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Øfstvet ud/en revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

114. Ditoes udgivne bøxelbrev uden revers til Jacob Lars/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Østvet dat/erit 2 Sept/embris 1720.

115. Ditoes udstedde bøxelbrev ud/en revers til Lars Asers/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Øfstvet dat/erit 2 Sept/embris 1720.

116. Christen Nils/øn Holtis udstedde bøxelbrev med revers til Tosten Hans/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Kaarevigen dat/erit 30 Sept/embris 1720.

117. Ditoes udstedde bøxelbrev til Mons Thommes/øn paa 2 p/un/d fisk udi Eide med revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

118. Ditoes udgivne bøxelbrev til Asbiørn Ols/øn med revers paa 2 p/un/d fisk udi Eide, dat/erit 30 Sept/embris 1720.

*117. Ole Landraas udstedde bøxelseddel til Iver Tveten med revers paa ½ Vaag fisk udi Tveten dat/erit 30 Sept/embris 1720.

*118. Morten Mons/øn Knapschougs udstedde bøxelbrev til Ingebrigt Baars/øn med revers paa ½ Vaag fisk udi Tveten dat/erit 30 Sept/embris 1720.

119. Brite Kallestads udstedde bøxelbrev med revers til Nils Trengereid paa 1 Vaag og 9 merker fisk udi Trengereid dat/erit 30 Sept/embris 1720.

120. Mikkel Vaages udstedde bøxelbrev med revers til Ole Mons/øn Kallestad paa 1 p/un/d 23 2/3 merker fisk i Kallestad, dat/erit 30 Sept/embris 1720.

121. Anders Madhopens udstædde Bøxelseddel til Nils Johans/øn med Reversen paa 1 ½ Vaag fisk i Steensland dat/erit 2 Octobr/is 1720.

122. Lars Tosvigens udgivne bøxelseddel til Ole Mikkels/øn paa ½ Vaag fisk i Windenæs og reversen til dat/erit 2 Octobr/is 1720.

123. Rasmus Ingebrigts/øns udstædde bøxelseddel, sampt reversen derpaa, til Ingebrigt Rasmus/øn paa 20 merker fisk i Sollesvig dat/erit 2 Octobr/is 1720.

124. Peder Laachøens udstedde Bøxelbrev til Nils Rasmus/øn paa ½ Vaag fisk i Steensland med revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

125. Hans Todes bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 12 merker fisk udi Eide uden revers, dat/erit 12 Julij 1720.

126. H/er/r Anders Bings bøxelbrev uden revers til Jens Tørres/øn Dyrøen paa 1 Vaag fisk dat/erit 12 Sept/embris 1720.

127. Hans Todis bøxelbrev uden Revers til Jens Nils/øn paa ½ Vaag 6 merker fisk udi Eide dat/erit 12 Julij 1720.

128. Hans Todis udgivne bøxelbrev uden revers til Knud Eide paa 42 merker fisk dat/erit 12 Julij 1720.

129. Ole Landraas udstedde bøxelbrev til Rasmus Landraa paa 18 merker fisk med reversen dat/erit 30 Sept/embris 1720.

1720: 57b

130. Ole Landraas udgivne bøxelbrev til Rasmus Sollesvig paa 18 merker fisk udi Sollesviig med revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

131. Casper Riks udstædde bøxelbrev til Mons Mikkels/øn Sollisvig paa ½ pund fisk uden revers dat/erit 14 7temb/ris 1720.

132. Ditoes udgivne bøxelbrev til Tore Siurs/øn paa 8 merker fisk i Sollisvig ud/en revers dat/erit 14 7t/embris 1720.

133. Lector Bornemands udgivne bøxelseddel til Ole Mons/øn Spield paa 3 merker landskyld med Revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

134. Ditoes udgivne bøxelseddel til Nils Johans/øn Spield paa 3 merker landskyld med revers, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

135. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Rasmus/øn paa 3 merker danskes landskyld med reversen dat/erit 24 Sept/embris 1720.

136. Christen Nils/øn Holst udstædde bøxelseddel til Siur Kaarevig paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Kaarevig med revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

137. Clemens Schmidts udgivne Bøxelseddel til Ole Knuds/øn uden revers paa 18 merker fisk dat/erit 24 Sept/embris 1720.

138. H/er/r Anders Bings udstedde bøxelseddel til Mons Hans/øn paa 18 merker fisk udi Fiereid dat/erit 24 Sept/embris 1720.

139. Lector Bornemands udstedde bøxelseddel til Anders Mons/øn paa 1/6 part udi Knapschoug med revers, dat/erit Bergen d/en 24 Sept/embris 1720.

140. Ditoes udgivne bøxelseddel til Ole Simens/øn paa 1/6 part udi Knapschoug med reversen, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

141. Ditoes udgivne bøxelseddel til Christen Ols/øn paa 2 ½ skilling udi Knapschoug med revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

142. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Ols/øn paa 1/6 part udi Knapschoug med reversen dat/erit 24 Sept/embris 1720.

143. Ditoes udgivne bøxelseddel til Ole Nils/øn paa 1/6 part udi Knapschoug med reversen dat/erit 24 Sept/embris 1720.

144. Ditoes udgivne bøxelseddel til Morten Monsøn paa 1/6 part udi Knapschoug med reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

145. Kari Eriksdatter(s) bøxelbrev til Anders Nils/øn Kaabbeltvet paa ½ Vaag fisk med revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

146. Biscop Schmidts udgivne bøxelseddel til Ole Mons/øn Strømme paa ½ Vaag fisk uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

147. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Anders/øn paa ½ Vaag fisk udi Strømme uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

148. Ditoes udgivne bøxelbrev til Malene Larsdatter paa ¼ part udi Foldnæs, dat/erit 25 Sept/embris 1720 uden revers.

149. Ditoes udgivne bøxelbrev til Paal Mons/øn paa ¼ Torsk uden Revers udi Foldnæs, dat/erit 25 Sept/embris 1720.

150. Ditoes udgivne bøxelbrev til Aamund Mons/øn paa 1 qvarter Torsk udi Foldnæs, dat/erit 25 Sept/embris 1720 uden revers.

151. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Lars/øn Foldnæs paa 1 qvarter Torsk uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

152. Ditoes udgivne bøxelbrev til Peder Rasmus/øn paa ½ Vaag fisk udi Angelvig uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

153. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Hendriks/øn paa ½ Vaag fisk udi Aase dat/erit 24 Sept/embris 1720.

154. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Waage uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

155. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Rasmus/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Waage uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

156. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Thommes/øn Rendedal paa 1 pund fisk uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

157. Lector Bornemans bøxelseddel til Nils Anders/øn Arefiord paa 2 ½ spand fisk uden revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

1720: 58

158. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Thommes Anders/øn paa 2 ½ spand fisk med revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

159. Brite Johansdatter Kongshafns udgivne bøxelbrev til Nils Mons/øn paa 1 Pund Smør udi Snecheviig med revers dat/erit 29 Sept/embris 1720.

*166. Ditoes udgivne bøxelbreV til Mikkel Jens/øn paa 1 pund Smør udi Snecheviig med reversen dat/erit 29 Sept/embris 1720.

*167. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Joens/øn paa 1 pund Smør udi Snechevig med revers, dat/erit 29 Sept/embris 1720.

168. Mag/ister Ole Storms udgivne bøxelbrev til Nils Anders/øn paa ½ Vaag fisk udi Gavlen med Reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

169. Biscop Schmidts udgivne bøxelbrev til Gulak Hans/øn Ebbesvig paa dend heele gaard, uden at anvise reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

170. Ditoes udgivne bøxelbrev til Peder Mons/øn paa ¼ t/ønne Torsk udi Echerhofde uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

171. Ditoes udgivne bøxelbrev til Peder Peders/øn paa ¼ t/ønne Torsk udi Nore Echerhofde uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

172. Ditoes udgivne bøxelseddel til Mikkel Peders/øn paa ¼ part udi Echerhofde uden at anvise reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

173. Ditoes udgivne bøxelseddel til Rasmus Peders/øn paa ¼ t/ønne Torsk udi Nore-Echerhofde uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

174. Hans Todes udstedde bøxelbrev til Halvor Lars/øn paa ½ pund Smør og 6 merker fisk udi Søre Echerhofde uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

175. Ditoes udgivne bøxelbrev til Halvor Mikkels/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Søre-Echerhofde uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

176. Ditoes udgivne bøxelbrev til Peder Ols/øn paa 2 ½ Pund fisk udi Søre-Echerhofde uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

177. Ditoes udstedde bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 pund Smør og ½ pund fisk udi Søre-Echerhofde uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

178. Iver Tøssøens udgivne bøxelbrev til Rasmus Aase paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Aase, med reversen dat/erit 2 Octobr/is 1720.

179. Ditoes udgivne bøxelbrev til Gunder Aase paa 2 p/un/d 12 merker fisk, med reversen, dat/erit 2 Octobr/is 1720.

180. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Aase paa 15 merker fisk med reversen dat/erit 2 Octobr/is 1720.

181. Ditoes udgivne bøxelbrev til Kari Aase paa 15 merker fisk udi Aase med reversen dat/erit 2 Octobr/is 1720.

182. Ditoes udgivne bøxelbrev til Svend Nils/øn Sangoltseid paa 1 p/und fisk uden revers dat/erit 18 Sept/embris 1720.

183. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Nils/øn paa 2 p/un/d fisk udi Mitfielde uden revers dat/erit 18 Sept/embris 1720.

184. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 1 pund Smør udi Mitfielde uden revers dat/erit 18 Sept/embris 1720.

185. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jens Nils/øn Søre Fielde paa 2 p/un/d 9 merker fisk udi Søre Fielde dat/erit 30 Sept/embris 1720 uden revers.

186. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anfind Ols/øn paa 2 p/un/d 3 merker fisk udi Søre-Fielde, dat/erit 18 Sept/embris 1720 uden revers.

187. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Knuds/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Søre-Fielde uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

188. Ditoes udgivne bøxelseddel til Nils Ols/øn paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Søre Fielde uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

189. Rector á Møinichens udgivne bøxelbrev til Mathis Ols/øn Dale paa ½ Vaag 4 ½ merker fisk uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

1720: 58b

190. Rector á Møinichens udgivne bøxelseddel til Ole Mons/øn paa 40 ½ merker fisk udi Dale uden Revers dat/erit 19 Sept/embris 1720.

191. Ditoes udgivne bøxelseddel til Lars Olsøn Dale paa ½ Vaag 9 merker fisk ud/en revers dat/erit 19 Sept/embris 1720.

192. Biscop Schmidts udgivne bøxelbrev til Mons Mons/øn paa ¼ part udi Telnæs dat/erit 25 Sept/embris 1720 uden Revers.

193. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Tostens/øn paa 1 qvarter Torsk udi Telnæs uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

194. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Hans/øn paa 2 ½ skilling udi Telnæs dat/erit 6 Sept/embris 1720 uden revers.

195. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Ivers/øn paa ¼ udi Gaarden Telnæs, uden revers, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

196. Hans Todis udgivne bøxelbrev til Moens Mathis/øn paa 1 p/un/d fisk udi Hagenæs uden revers, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

197. Hans Todis udgivne bøxelbrev til Ane Nilsdatter paa ½ Vaag fisk udi Hagenæs dat/erit 24 Sept/embris 1720 uden revers.

198. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn Hagenæs paa ½ Vaag fisk udi Hagenæs uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

199. Lars Tostvigens bøxelbrev til Ole Nils/øn Tøssøen paa ½ løb Smør og ¼ t/ønne Malt udi Tøssøen med Leilendingens revers dat/erit 20 Oct/obris 1720.

200. Ole Mikkels/øn Windenæssis bøxelseddel til Ole Polden paa 12 merker fisk med reversen dat/erit 28 Junij 1720.

201. Iver Midsiøes bøxelseddel til Lars Lars/øn Tøssøen paa ½ løb Smør og 1 Mæle Malt udi Tøssøen, med reversen dat/erit 29 Junij 1720.

202. Ole Hansøns Bøxelseddel til Christopher Norvig paa ½ Vaag fisk udi Norvig med reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

203. Ole Hansens Bøxelseddel til Mons Nordviig paa ½ Vaag fisk med reversen, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

204. Ditoes Bøxelbrev til Torkild Nordvig paa ½ Vaag fisk med leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

205. Ditoes Bøxelseddel til Mathis Nordvig paa ½ Vaag fisk i Nordvig, anvist tillige leilendingens revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

206. Jens Tøssøens udgivne bøxelbrev til Lars Ulvesetter paa ½ Vaag 9 merker fisk med leilendingens revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

207. Ditoes udgifne bøxelseddel til Enken Ane Ulvesetter paa ½ Vaag 9 merker fisk, item Leilendingens sig givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

208. Ditoes udgivne bøxelbrev til Endre Mons/øn Ulvesetter paa 1 Vaag 18 merker fisk item Leilendingens sig givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

D/en 3 Octobris blev Retten igien sat med foranførte sammestedz

209. Ole Mikkels/øn Windenæssis udgivne bøxelbrev til Mons Stephens/øn paa 1 p/un/d fisk i Windenæs, med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Junij 1720.

210. Ditoes udgivne bøxelbrev til Stephen Paalsen Windenæs paa 1 p/un/d fisk i Windenæs, med Leilendingen sig givne revers dat/erit 28 Junij 1720.

211. Lars Tostvigens udstædde bøxelseddel til Villum Angeltvet paa ½ Vaag fisk med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

212. Nils Steenslands udgivne bøxelseddel til Ole Landraa paa ½ pund fisk, med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

213. Helge Landraaes udgivne bøxelbrev til Christopher Jacobs/øn paa 17 merker fisk og leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

214. Nils Stenslands udstædde bøxelbrev til Lars Landraa paa ½ Pund fisk og leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

215. H/er/r Otte Friderik Worbergs udstedde fornyede bøxelbrev til Iver Mikkels/øn Fielde paa 2 Vaager fisk, og leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

216. Guri Johansdatter Hidsøes udstedde bøxelbrev til Hans ..s/øn(?) paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Hidsøen med leilendingens revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

1720: 59
 
 

Dernest fremstillede sig for Retten Morten Nipen, som havde erhverved allernaadigst \Kongl/ig / bevilling for sin datter og Grim Mikkels/øn Mittvet, der ere hin anden udi 3die lige led beslegtede, hvorom hand producerede en gienpart af sit allernaadigste erhvervede Kongebrev dat/erit Kiøbenhafns-Slot d/en 24 Maj 1720, under tvende Kongl/ig .eretereis(?) hender udi Cancelliet S/igneu/r R Rasmus/øn og Wielandts hænder og Signeter, saasom hand berettede at første original brev ham er frakommen og begierede at disse tvende Mænd og boesatte udi Sartor Schibbrede Mikkel Nipen og Willum Jensøn Tæle, deris edelige depositioner om samme Personers slegtskab maatte afhøris, hvilke begge for Retten møtte og et efter andet \enstemmig/ edelig udsagde at Ane Mortensdatter Nipens faderfader Tørres Tæle og Grim Mikkels/øn Mittvets faderModer Brite Vorland vare hin andens Sødskende og saaledis disse begge Ane Mortensdatter Nipen og Grim Mikkels/øn Mittvet hin anden i 3die lige led beslegtede. Denne deris edelige aflagde depositioner, begierede Morten Nipen under Rettens forseigling beskreven til Tingsvidnis erholdelse, som Retten consenterede.

Derefter blev tinglyst

217. Johannes Tønnevigs sig givne Bøxelbrev fra Lars Tønnevig paa 2 p/un/d 6 merker fisk udi Tønnevig med leilendingens sig givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

218. H/er/r Jørgen Breders udgivne Bøxelbrev til Ole Nils/øn paa ½ Vaag fisk udi Nedre Børnæs, med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

D/en 4 Octobris blev Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev foretaget med Sagerne og først Kongens, og havde da

Bøidelensmanden Nils Bildøen til Kongens interressis beobagt ladet stevne Nils Gudmunds/øn Trengereid en egtegift Mand, som haver sin levende huustrue for begangne horerie og barneavling udi sit Egteskab med Brite Pedersdatter og Brite Pedersdatter til Veddermæle, begge til strafs lidelse og bøders erliggelse efter Loven.

Nils Gudmundsøn møtte for Retten og tilstod stevnemaalet og Sigtelsen; paa Brite Pedersdatters Veigne møtte Johannes Trengereid og tilstod paa hendis Veigne det samme, saasom her var kiends gierning i Sagen;

Lensmanden paastod dom efter Loven.

Afsagt.

Efterdi Sigtelsen ei fragaaes saa tilfindis Nils Gudmundsøn Trengereid for sin udi sit egteskab begangne Horerie medens hand haver levende hustrue, med Brite Pedersdatter at straffis yderlig paa sin formue og Brite Pedersdatter at bøde 12 lod sølv inden 15 dager under Nam efter Loven; sampt begge at stande aabenbare Skrift.

Dito haver ladet stevne Gunder Aase for begangne udi sit egteskab, medens hand haver levende huustrue, horerie og barne-avling med Milde Pedersdatter en ung pige og hende til Vedermæle, sampt begge til strafs lidelse efter loven.

Gunder Aase møtte og tilstod sigtelsen og stevnemaalet. Paa Milde Pedersdatters \veigne/ møtte Jacob Aase og tilstod Sigtelsen.

1720: 59b

Lensmanden paastod dom efter loven til Strafs lidelse og Bøders erleggelse.

Afsagt.

Som af de indstevnte ei fragaaes sigtelsen saa tilfindis Gunder Aase for sit udi sit Egteskab, medens hand haver levende huustrue begangne første horerie og barneavling med unge Pige Milde Pedersdatter, at straffis yderlig paa sin formue og Milde Pedersdatter at bøde 12 lod Sølv efter loven sampt begge at stande aabenbare Skrift.

Dernest blev forfattet odelsmandtallet over selvejerne udi dette Skibbrede, for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Derefter blev forfattet mandtall over hvad enhver havde betalt udi det allernaadigste paabudne dagskat for 1717, for almuen oplæst, rigtig befunden og forseiglet.

Fogeden Lem tilspuurte Laugrettet og Almuen om dennem var bekient at af Qvalvaagerne Schoge og Tæle tilhørende nogen Skat til hannem var ydet, eller om deraf udi forrige Tider noget er Vorden Skattet ? hvortil laugrettet og Almuen eenstemmig svarede: at dennem sandfærdigen er vidende, at idsige foget aldrigen har faaet eller oppebaaret en eniste skilling af benefnte Tvende Vaager, dend ene under Skoge beliggende og den anden under Gaarden Tæle, men at deraf udi gammel Tid, da Gud tilsente sin Velsignelse af Qvalfisk eller saakaldet Spring Qval udi meerbenefnte Vaager, blev contibuerit, nemblig af Skoge-Vaagen 3 merker danske og af Tællevaagen Toe Mark danske; men formedelst forbemelte fiskeriets feilslagelse, har vedkommende Ejere udi rum Tid ikke af titbenefnte Vaager svaret Skat; hvilket alt fogeden begierede hannem under Rettens forseigling maatte meddelis; hvilket ikke kunde negtis.

Dernest tilspuurte fogeden Lem Laugrettet og Almuen 1. Om nogen forandring med Skatte matriculen siden Aar 1717 Aars udgang sampt Jordebogen enten ved aftag eller paaleg var passerit ? hvortil de svarede nej: 2. Om hands Kongl/ig Maj/este/ts eget og beneficerede gods ei er det selvsamme som det det Aar 1717 befantis og deraf ei siden dend Tid noget er forbyttet ? dertil blev svaret, derudi er ingen forandring giort saa vit dem vitterligt er. 3. Om noget Strandvrag dette Aar 1720 paa Sartor Schibbredes Grunder eller af dessen Indbyggere paa Havet, udi Søen eller Strandsiden funden er ? hvortil de enstemmende svarede, at ei noget Vrag er funden som til fogeden er levereit. 4. Om her findis Sauger, hvorpaa Bord skieris, som enten til ordinarie eller extra ordinarie Skat dette Aar er eller kunde Været anseed ? hvortil iligemaade blev svaret nej. 5. Om nogen Huusmænd eller Strandsiddere, som bruger haandverker eller Næring med Øltapperie, eller udi andre slige Maader og dog ikke til nogen Kiøbsted ere Borgere, sig herudi Skibbredet opholder ? hvortil blev svaret, at aldeelis ingen saadanne udi dette Tinglaugs gandske districter er eller findis. 6. Om der findis andre

1720: 60

Huusmænd som bruger haandverker eller haver nogen anden Næring at leve af, eller beboer deris egne Huuser og derfore pr oct/ob/r/is/ 1720 har skattet eller kunde skatte ? hvortil blev svaret, at ingen andre Huusmænd end Betlere og Tiggere udi Skibbredet findis. 7. Om her findis Pebbersvenne eller andre Ledige karle, som hverken ere boesatte, eller tiener udi aars tieniste, eller dog nogle saadanne, som bruger Kiøbmandskab med Heste og Slagtefæe, eller andre saadanne Vahrer ? derpaa gavis giensvar, saadanne Karler ved de ingenlunde af at sige. 8. Om noget Arveløs gods eller forbrut odels gods hands Kongl/ig Maj/este/ts Aar 1720 er tilfalden, item 6te og 10de Penger for Arvs afførsell ? hvortil de svarede, at af alt saadant ei noget 1720 er forefaldet. 9. Om nogen forlovspenge paa Kongens eget beholdne Gods 1720 er faldet og oppebaaret ? dertil blev iligemaade svaret nei; dette begierede fogeden hannem under Rettens forseigling maatte beskreven givis s/om og herved skeer.

Dernest blev restantzen forfattet baade paa ordinaire og extraordinaire Skatter *forfattet for almuen oplæst og rigtig befundet og af Retten forseiglet.

Sluttelig blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene nemblig 6 gamble Simen Schoge, Wicents Hambre, Jacob Tøssøen, Nils Biørøen, Nils Kaartvet, Arne Schoge, og tvende Unge, som først for Laugmanden efter loven haver at aflegge deris Ed, Lars Eriks/øn Landraa, og Iver Tøssøen.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 7 Octobr/is er holdet Almindeligt Høste Skatte og Sageting med Schiolds Schibbredis Almue paa Gaarden Søreide, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Ole Totland, og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Jacob Bratland, Arne Totland, Lars Byenæs, Nils Heldal, Mikkel Søvig, Paal Aase, Mikkel Hope og Mons Fyllingen med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret er først tinglyst alle de Kongl/ig Allernaadigste forordninger, Anordninger og høi øfrigheds befalinger, som fol/io 54 findis extraherede: dernest blev publicerit.

1. Velbaarne Oberste von Krogs udstedde Skiøde til Paal Larsøn paa 2 p/un/d 21 merker Smør udi Søraas hvorfore er betalt 105 Rdr, samme Skiøde daterit Nordaasse d/en 28 Junij 1720.

2. Ditoes udgivne Skiøde til Lars Paalsøn paa ligesaa meget udi Søraas hvorfore er lige meget betalt og daterit d/en 28 Junij 1720.

3. Lector Bornemans udstedde bøxelbrev med Leilendingens sig givne revers paa 1 Rdr 3 merker landskyld til Brite Johansdatter af Ramsvig med tilliggende laxevaag dat/erit 25 Sept/embris 1720.

4. Ditoes udstedde bøxelbrev til Anders Mathis/øn Rodland, paa ½ løb Smør 8 Kander Malt udi Rodland med hands derpaa givne revers, begge dat/erit Bergen d/en 17 Sept/embris 1720.

5. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Nils/øn paa ½ løb Smør 8 Kander Malt udi Rodland, med leilendingens sig givne revers dat/erit d/en 17 Sept/embris 1720.

6. Ditoes udgivne bøxelbrev til Erik Eriks/øn paa ½ løb Smør udi Rodland med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit Bergen d/en 17 Sept/embris 1720.

7. Mad/a/me Alida Gaardmands fornyede bøxelbrev til Nils Lars/øn Rodland paa ½ løb Smør og 1 t/ønne Malt, med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit Mielde Gaard d/en 28 Junij 1720.

8. Assessor Wilhelm Hanssens udstedde bøxelbrev til Ole Eriks/øn paa 18 merker Smør ½ huud udi *Tongedalen (Tungeland) med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

9. Knud Gieldmeidens udstedde bøxelbrev til Erik Lars/øn paa ½ løb Smør udi *Songedalen (Tungeland) med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

1720: 60b

10. Mag/ister Joachim Kaaes udgivne bøxelbrev til Ole Endres/øn paa ½ løb Smør udi Borgen med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

11. Knud Gieldmeidens udstædde bøxelbrev til Lars Eriks/øn paa ½ løb Smør udi Tongeland med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

12. Wilhelm Hansens udstedde bøxelbrev til Johannes Eriks/øn paa 18 merker Smør og ½ huud udi Tongeland, med Leilendingens sig derpaa givne revers, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

13. Joachim Kaaes udgivne bøxelbrev til Marcus Mons/øn paa ½ løb Smør udi Borgen med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit Bergen d/en 3 Octobr/is 1720.

14. Joachim Kaaes udgivne bøxelbrev til Nils Anders/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Borgen dat/erit Bergen d/en 3 Octobr/is 1720.

15. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Marcus/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Borgen dat/erit 3 Octobr/is 1720 item leilendingens derpaa udstedde revers.

16. Ditoes udgivne bøxelseddel til Erik Peders/øn paa 1 løb Smør udi Borgen, item Leilendingens ejeren derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

17. Knud Gieldmeidens udgivne bøxelseddel til Lars Mons/øn Næsse paa ½ løb S/mør ½ t/ønne malt udi Næsse dat/erit 4 Octobr/is 1720.

18. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Lars Anders/øn paa 10 ½ skilling udi Houcheland, dat/erit 3 Octobr/is 1720 med Leilendingens sig givne revers.

19. Mag/ister Joachim Kaaes udgivne bøxelbrev til Mons Eriks/øn paa ½ løb Smør udi Borgen med leilendingens sig givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

20. Mad/a/me Alida Gaardmands udstedde bøxelbrev til Elling Mons/øn Rodland paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Rodland, dat/erit Mielde Gaard d/en 20 Junij 1720 med leilendingens revers.

21. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Jacob Jens/øn paa 2 p/un/d 18 merker Smør udi Nedre-Bratland, med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

22. Lector Bornemands udstedde Bøxelbrev til Tore Olsøn paa 2 p/un/d 18 merker Smør udi Nedre Bratland med Leilendingens sig givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

23. H/er/r Claus Schavenii udgivne bøxelbrev til Ole Ellufs/øn paa ½ løb Smør udi Schioldal med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

24. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn Schaaldal paa ½ løb Smør, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 7 og 13 Aug/usti 1720.

25. Lars Byenæssis udgivne bøxelbrev til Iver Halvors/øn paa 18 merker Smør 1/16 huud udi Søvig item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

26. Lector Bornemans udstedde bøxelbrev til Anders Olsøn paa 8 s/killing udi Houcheland, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

27. Knud Gieldmeidens udstedde bøxelbrev til Erik Mons/øn Næsse paa ½ løb Smør ½ t/ønne M/alt udi Næsse, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

28. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Ole Mons/øn paa 8 s/killing udi Houcheland, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit Bergen d/en 3 Octobr/is 1720.

29. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Salamons/øn paa 2 p/un/d Smør udi Houcheland, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

30. Lector Bornemans udgivne bøxelbrev til Erik Ols/øn paa 2 p/un/d Smør udi Houcheland, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

31. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Jacobs/øn *Sølien (Søilen) paa 1 p/un/d Smør og 4re Kander Malt, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

32. Knud Gielmeidens udgivne bøxelbrev til Enken paa Grimen paa ½ løb Smør og ½ Mæle Malt udi Grimen, item leilendingens revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

33. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Nils/øn Grimen paa ½ løb S/mør ½ Mæle Malt udi Grimen item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

34. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Jacob Tors/øn paa 2 p/un/d 18 merker Smør udi Nedre-Bratland, item leilendingens sig givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

35. Ditoes udgivne bøxelbrev til Arne Nils/øn Natland paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ t/ønne Malt udi Øfre-Bratland og Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

36. Nils Mons/øn Houges udgivne bøxelbrev til Ole Jons/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Lone item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

37. Knud Gieldmeidens udstedde bøxelbrev til Nils Ols/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Heldal, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

38. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Lars Carls/øn paa ½ løb Smør og ¼ t/ønne Malt udi Myrdal, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

39. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Mikkels/øn Myrdal paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Myrdal item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

40. Ole Mons/øn og Lars Houcheland(s) udstedde bøxelbrev til Johannes Siurs/øn paa 22 ½ merker S/mør 7 ½ Kande Malt, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

41. Ole Ols/øn Hougis udstedde bøxelbrev til Erik Peders/øn Houge paa 1 p/un/d 3 merker Smør 9 Kander Malt udi Houge, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

1720: 61

42. Mons Endres/øn Søreidis sin ejer Mad/a/me *Al S/a/l/ig/ Ludvig Middeldorps givne revers paa sit tilbøxlede brug ½ løb Smør og 1/3 t/ønne Malt dat/erit 7 Octobr/is 1720 men vil omskrivis paa 24 s/killing papiir siden den ikkun var udstæd paa 12 s/killing papiir.

43. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Enken Lysevold paa 1 løb Smør og 1 qvarter Malt, med Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

*43. Helge Birkelands udstedde bøxelseddel til Mons Søvig paa 10 ½ merker Smør med leilendingens derpaa givne revers dat/erit Søreide d/en 7 Octobr/is 1720.

44. H/er/r Anders Bings fornyede bøxelbrev til Ole Lars/øn paa 2 p/un/d Smør og ½ huud udi Øfre Totland, uden at anvise reversen, dat/erit 28 Sept/embris 1720.

45. Tore Olsøns udgivne bøxelbrev til Christopher Svens/øn paa ½ løb Smør og 1 qvarter Malt udi Erdal, med revers dat/erit Søreide d/en 7 Octobr/is 1720.

46. Lector Bornemands udstedde bøxelseddel til (Namn ikkje nemnd) paa 2 spand Smør og ½ huud udi Grimseide dat/erit 3 Octobr/is 1720 med revers.

47. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Jacobs/øn paa ½ løb Smør udi Millistvet dat/erit 2 Octobr/is 1720 med reversen.

48. Johan Garmands udstedde bøxelseddel til Ole Peders/øn paa 1 pund Smør udi Waxbøe dat/erit 4 Octobr/is 1720 uden at anvise reversen.

49. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Paal Jacobs/øn paa 2 spand Smør og ½ huud dat/erit 3 Octobr/is 1720 med Leilendingens revers.

50. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Lars/øn paa ½ løb Smør udi Nedre Tistad item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

51. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Magnes/øn paa ½ løb Smør ½ huud og ½ qvarter Malt udi Søre Jellestad, med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

52. Ditoes udgivne bøxelseddel til Mons Mons/øn paa 18 merker Smør ¼ huud ¼ t/ønne Malt item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

53. Johannes Brøgers udgivne bøxelbrev til Rasmus Mikkels/øn paa 2 p/un/d Smør og ½ huud udi Sæle med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

54. Sygni Olsdatters udgivne bøxelseddel til Anders Ellufs/øn paa 13 ½ merker Smør 6 Kander Malt og 1/8 huud udi Grimstad, med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

55. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Mons Christophers/øn paa 18 merker Smør ¼ huud og ¼ t/ønne Korn udi Søre Jellestad, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

56. Johannes Brøgers udstedde bøxelseddel til Halvor Sædal paa 2 p/un/d Smør og ½ huud, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

57. Wilhelm Hanssens udgivne bøxelbrev til Rasmus Eriks/øn paa 2 ½ pund S/mør og ½ huud, item leilendingens givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

58. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Halvors/øn paa 2 ½ pund Smør og ½ huud udi Nedre-Dyngeland, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

59. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Halvors/øn paa 1 løb Smør og 1 t/ønne Malt udi Øvre-Dyngeland, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

60. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Halvors/øn paa ½ løb Smør og 2 geedskind udi Millishoug, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

61. Jacob Widings udgivne bøxelbrev til Paal Simens/øn paa 1 løb Smør udi Øfstebøe med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

62. H/er/r Anders Bings udgivne bøxelbrev uden revers til Arne Ols/øn paa 2 pund Smør og ½ huud udi Øfre Totland dat/erit 28 Sept/embris 1720.

63. Mons Paalsens udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ t/ønne Malt udi Bratland, item Leilendingens givne revers, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

64. Lector Bornemands udgivne bøxelseddel til Rasmus Ols/øn Hougsdal paa halvdeelen udi Hougsdal dat/erit 4 Junij 1720 med leilendingens revers.

65. Wilhelm Hanssens udstedde bøxelseddel til Elluf Nils/øn paa 2 p/un/d Smør ½ huud udi Nodtvet item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

66. Ditoes udgivne bøxelseddel til Anders Lars/øn paa 2 p/un/d S/mør ½ huud udi Nodtvedt item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

67. Johan Gaarmands udstedde bøxelseddel til Stephen Johans/øn Birkeland [paa] ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt og 1/8 huud, uden (Ser ut som retta frå "item" til "uden") Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

1720: 61b

68. Johan Gaarmands udstedde bøxelbrev til Salamon Anders/øn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt og 1/8 huud uden revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

69. Wilhelm Hanssens udstedde bøxelseddel til Joen Rasmus/øn paa 1 løb Smør og ½ huud udi Schage, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

70. Johan Gaarmands udstedde bøxelseddel til Nils Jørgens/øn Giellestad paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt og 1/8 huud uden revers udi Birkeland, dat/erit 27 Sept/embris 1720.

71. Wilhelm Hanssens udgivne bøxelbrev til Hans Schage paa ½ løb Smør og ¼ huud udi Schage, item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

72. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Lars Johannes/øn paa ½ løb Smør og ½ *haar (faar) udi Høverstuun, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3die Octobr/is 1720.

73. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ivers/øn paa ½ løb Smør og ½ faar, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

74. Jens Juul paa Rector á Møinichens veigne givne bøxelbrev uden revers til Lars Jans/øn paa 12 Kander Malt udi Hoverstuun uden revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

75. Ditoes udgivne bøxelbrev uden revers til Ole Ivers/øn paa 12 Kander Korn udi Høverstuun uden revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

76. Johan Garmands udstedde bøxelbrev til Iver Mons/øn paa ½ deelen udi Gaarden Birkeland uden revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

77. Biscop Smidts udgivne bøxelseddel uden revers til Lars Mons/øn paa 1 løb 8 merker Smør udi Birkeland uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

78. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Lars/øn paa 2 p/un/d 8 merker Smør udi Birkeland ud/en revers dat/erit 1 Junij 1720.

79. Johan Garmands udstedde bøxelbrev til Mons Jacobs/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør ¼ huud udi Oddeland uden revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

80. Ditoes udgivne bøxelbrev til Erik Mons/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ huud udi Oddeland uden revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

81. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Anders/øn uden revers paa ¼ part udi Liland dat/erit 3 Octobr/is 1720.

82. Reinert Bøddikers udgivne bøxelbrev til Nils Lars/øn paa 1 løb 18 merker Smør udi Øfstuun med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

83. Jacob Philiips (Philups) udgivne bøxelbrev til Halvor Lars/øn paa 9 ½ skilling udi Øfstun uden revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

84. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Nils/øn paa 9 ½ skilling udi Øfstuun uden revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

85. Doctor Woldenbergs udgivne bøxelbrev til Jens Ols/øn *Hauland (Haaland) paa ½ løb Smør udi Store Tvet med revers, dat/erit 7 Junij 1720.

86. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Hans/øn paa ½ løb Smør udi Store-Tvet med Leilendingens sig givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

87. Kistine Adelus von Widas udstedde bøxelbrev til Mikkel Paals/øn paa ¼ part udi Gaarden Indre Hope med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

88. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn Yttre-Hope paa ¼ part udi Hope, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

89. Mag/ister Ole Storms udgivne bøxelbrev til Jacob von Wida paa Et stykke grund til en Stampe Mølle, item hands derpaa givne revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

90. Wilhelm Hanssens udstedde bøxelbrev til Simen Mittun paa ½ løb Smør og 1 t/ønne Malt udi Mittun, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

91. Lars Millishougs udstedde bøxelbrev til Mikkel Mikkels/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør og 1/6 huud udi Søvig, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

92. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Stephen Jons/øn paa 2 pund 1 ½ mark Smør udi Dolvigen, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

93. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Thommes/øn paa 2 p/un/d 1 ½ mark Smør udi Dolvigen item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

94. Ditoes udgivne bøxelbrev til Aamund Thommes/øn paa 2 p/un/d 1 ½ mark Smør udi Dolvigen med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 18 Apr/ilis 1720.

95. H/er/r Søren de Finis udstedde bøxelseddel til Joen Stephens/øn paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi NorEide, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

96. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Paal Ols/øn paa 2 p/un/d 1 ½ mark Smør udi Dolvigen item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 30 Octobr/is 1720.

97. Biscop Smidts udgivne bøxelbrev til Ole Peders/øn paa 1 p/un/d 2 merker Smør udi Yttre Hope uden revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

98. Ditoes udgivne bøxelbrev til Tollef Lars/øn paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør udi Yttre-Hope uden revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

1720: 62

99. Biscop Smidts udgivne bøxelbrev til Haagen Mathis/øn paa ½ løb Sex merker Smør udi Yttre Hope uden revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

100. Lector Bornemands udstedde Bøxelbrev til Ole Knuds/øn Knappen paa halvdelen udi Gaarden Biørgen, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

101. Paal Johans/øns udgivne Skiøde til Nils Johans/øn paa 1 pund Smør udi Appeltun item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

102. Carl Walle, Arne Bratland og Nils Waldes bøxelbrev til Ole Nils/øn Tistad paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ huud udi Smøraas, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

103. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Henrik Ols/øn paa 1 Spand Smør udi Biørgen item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

104. Dito Lector Bornemands udstedde bøxelseddel til Mons Knuds/øn paa 1 pund S/mør udi Knappen item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

105. Else Lilienschiolds udgivne bøxelbrev til Envold Kohnig paa Tiønen item leilendingens sig givne revers dat/erit d/en 20 Sept/embris 1720.

106. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Lars Paals/øn paa 2 p/un/d Smør udi Ulsmoe item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

107. Nils Lars/øn Øfsthuns udstedde bøxelbrev til Willum Willums/øn paa 1 løb Smør udi Nedre Totland, item leilendingens sig givne revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

108. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa ½ løb Smør og 1 qvarter Malt udi Ulsmoe, item leilendingens sig givne revers dat/erit 16 Sept/embris 1720.

109. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Nils Paals/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør og ½ huud udi Frøtvet, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 5 Sept/embris 1720.

110. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ huud udi Frøtvet item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

111. Jacob Widings udstedde bøxelbrev til Lars Mons/øn paa 2 p/un/d Smør udi Buntvet item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

112. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Lund paa 2 p/un/d 18 merker Smør udi Lund, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

113. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Nils Jacobs/øn paa halvdeelen udi Gaarden Hougsdal, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Junij 1720.

114. Jacob Widings udstedde bøxelbrev til Lars Lars/øn paa 1 løb Smør udi Samdal, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

115. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Jacobs/øn paa 1 løb Smør udi Samdal, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

116. Jacob Widings udgivne bøxelbrev til Peder Paals/øn paa ½ løb 9 merker Smør udi Samdall, dat/erit 2 Sept/embris 1720, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

117. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Mikkels/øn paa ½ løb Smør udi Haaland, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

118. Ditoes udgivne bøxelbrev til Henrik Nils/øn paa ½ løb Smør udi Haaland item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

119. Aamund NorEidis bøxelbrev til Lars Hammersland paa 1 p/un/d 9 merker Smør udi Hammersland, item leilendingens sig givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

120. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa ½ løb Smør ½ huud og ½ faar \udi Kirkebirkeland/, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 5 Sept/embris 1720.

121. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Mons/øn paa ½ løb Smør ½ huud og ½ faar udi KirkeBirkeland, med leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 5 Sept/embris 1720.

122. Ditoes udgivne bøxelbrev til Torgier Lars/øn paa 1 løb Smør 1 huud og 2 Mæler Malt udi Kirke-Birkeland, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 28 Julij 1720.

123. Nils Haagens/øns udgivne bøxelbrev til Ane Nilsdatter paa 3 ¾ skilling udi Henne item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

124. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Lars Arnes/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ huud udi Lille-Tvet, item leilendingens derpaa givne bøxelbrev dat/erit 2 Octobr/is 1720.

125. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Lars/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ huud udi LilleTvet item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

126. Ditoes udgivne bøxelbrev til Albert Nils/øn paa 1 løb Smør udi Øfre Tittelstad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

127. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Thommes/øn paa 1 løb Smør udi Øfre Tistad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

128. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Johans/øn paa 1 løb Smør udi Øfre Tistad, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

129. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Lars/øn paa 1 løb Smør udi Øfre Tistad item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

1720: 62b

130. Lector Bornemands udgivne Bøxelbrev til Wincentz Nils/øn paa ½ løb Smør og ½ huud udi Nedre Tistad, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

131. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Ols/øn Hornæs paa ½ løb Smør item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

132. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa ½ løb Smør, item Leilendingens derpaa givne bøxelbrevrevers for Hornæs dat/erit 2 Octobr/is 1720.

133. Ditoes udgivne bøxelbrev til Haagen Wincentzen paa ½ løb Smør udi Hornæs item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

134. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Asersen paa ½ løb Smør udi Hornæs, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

135. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Ols/øn paa 1 løb Smør i Hornæs, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

136. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Lars/øn Øfre Mittun paa 2 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt og 2/3 faar, item hans derpaa ejeren givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

137. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 1 p/un/d Smør 1/6 t/ønne Malt og 1/3 faar udi Øfre-Mittun dat/erit 2 Octobr/is 1720 item leilendingens derpaa givne revers.

138. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Ols/øn paa 1 p/un/d Smør 1/3 faar og 8 Kander Malt udi Scheje, item leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 16 Ap/rilis 1720.

139. Lars Ols/øn Birkelands udstedde bøxelbrev til Anders Ols/øn Schiold paa 1 p/un/d 9 ½ merker Smør udi Schiold, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

140. Carl Walles udstedde bøxelbrev til Ole Jens/øn Schiold paa 1 pund 7 ½ merker Smør udi Schiold item Leilendingens sig derpaa givne revers, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

141. Nils Johans/øns udstedde bøxelseddel til Ole Johans/øn paa 2 p/un/d 21 merker Smør udi Smøraas, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

142. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Mons Tors/øn paa 1 p/un/d Smør 5 Kander Malt udi Sølen, item leilendingens sig derpaa givne revers, dat/erit 3 Octobr/is 1720.

143. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Tollefsøn paa 1 pund Smør udi Knappen, item Leilendingens sig derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

144. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Mons/øn Schare paa 3 merker landskyld, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

145. Ditoes udgivne bøxelbrev til Halvor Lars/øn Sætre paa ½ pund Smør, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

146. Ditoes udgivne bøxelbrev til Stephen Ols/øn Sætre paa ½ pund Smør, item leilendingens sig derpaa givne revers, dat/erit 30 Sept/embris 1720.

147. Ditoes udgivne bøxelbrev til Goute Johans/øn Hilleren paa 3 merker landskyld item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

148. Mag/ister Ole Storm(s) udstedde bøxelseddel til Henrik Isaks/øn Wessel paa 1 Møllegrund med hands derpaa givne revers dat/erit 10 Julij 1720.

149. Ditoes udstedde bøxelbrev til Hermand Morrits paa ½ løb Smør udi Møllendal, item hands derpaa udstedde revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

150. Ditoes udgivne bøxelbrev til Henrik Wessel paa Ole Gerlands Grund, uden revers dat/erit 10 Julij 1720.

151. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Rasmus/øn Olber paa et Møllested udi Aarestad elv, med leilendingens derhos fulte revers dat/erit 10 Julij 1720.

152. Hans Christian Gartners udstedde bøxelbrev til Anders Ols/øn paa ½ løb Smør udi Kaabbeltvet dat/erit 29 Nov/embris 1719, reversen lenge forhen af ejeren tinglyst.

153. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Kaabbeltvet paa ½ løb Smør, dat/erit 29 Novembr/is 1719, reversen af ejeren lenge forhen tinglyst.

154. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Hans Christophers/øn paa 2 p/un/d Smør 2/3 faar 16 Kander Malt udi Scheje og leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

155. Jacob Widing(s) udstedde bøxelseddel til \ Lars Ols/øn / [paa] 2 p/un/d 18 merker Smør udi Samdall med leilendingens derpaa udstedde revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

156. Ditoes udgivne bøxelbrev til Elias Ols/øn paa ½ løb Smør udi Øfstebøe, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

157. Ditoes udgivne bøxelbrev til Baar Lund paa 2 p/un/d 6 merker Smør, item hands til ejeren derpaa givne revers dat/erit 2 Sept/embris 1720.

158. Lector Bornemands udstedde Bøxelbrev til Henrik Nils/øn paa 5 skilling udi Hetlevig item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

159. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 7 s/killing udi Hetlevig, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

160. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Madhopen paa 2 p/un/d 18 merker Smør, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 18 Julij 1720.

1720: 63

161. Lector Bornemands udstedde bøxelseddel til Gregorius Mons/øn Hetleviig paa 18 merker Smør med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

162. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Mons/øn Hetleviig paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

163. Fru Else Lilienschiolds udgivne bøxelbrev til Peder Johans/øn paa ½ løb Smør udi Biørndal, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Julij 1720.

164. Ditoes udgivne bøxelseddel til Halvor Joens/øn paa ½ løb Smør, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 13 Maj 1720.

D/en 8 dito blev Retten igien sat med foranførte og udi deris Nærværelse:

165. Biscop Smidts udstedde bøxelbrev til Arne Solemslien paa 12 merker Smør uden at anvise reversen dat/erit 5 Octobr/is 1720.

166. Ditoes udgivne bøxelbrev til Tørres Solem paa heele gaard Solem, uden at anvise reversen dat/erit 4 Octobr/is 1720.

167. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jens Lille Solem paa gandske Lille Solem uden at anvise reversen dat/erit 3 Octobr/is 1720.

168. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Peder Peders/øn Myren paa 21 merker S/mør item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

169. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Peders/øn paa 21 merker Smør udi Myren, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

170. Biscop Smidts udstedde Bøxelseddel paa et plads Solemsvigen dog uden at anvise reversen til Tønne (Tønnes?) Joens/øn dat/erit 4 Octobr/is 1720.

171. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Lars Nils/øn Sandal paa 2 p/un/d 6 merker Smør og 1 qvarter Malt, item leilendingens derpaa givne *bøxelbrev (revers) dat/erit 25 Sept/embris 1720.

172. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Arnes/øn Sandal paa ½ løb udi Sandal, item ejerens derpaa bekomne *bøxelseddel (revers) dat/erit 1 Octobr/is 1720.

173. Ditoes udgivne bøxelbrev til Arne Ols/øn paa 27 merker Smør ½ qvarter Malt udi Sandal, item ejerens derpaa bekomne revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

174. Jørgen Mestmakkers udstedde bøxelbrev til Mons Christens/øn Tarlebøe paa 1 løb Smør, uden at anvise reversen dat/erit 3 Octobr/is 1720.

175. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Anders Hans/øn paa 18 merker Smør udi Drotningsvig, item ejerens derhos fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

176. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Mons/øn paa 18 merker Smør udi Drotningsviig, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

177. Weche S/a/l/ig/ Joachim Von der Lippis udstedde bøxelbrevs revers Af Nils Lars/øn paa sit bøxlede brug 1 p/und 3 merker Smør udi *Stolen (Stølen?) dat/erit 3 Febr/uarij 1720.

178. Lars Millishougs udgivne bøxelbrev til Ingeborg Iversdatter paa 2 p/un/d 6 merker Smør og 1/6 huud udi Søviig, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

D/en 9 dito blev Retten igien sat sammestedz med foranførte, hvorda først blev publicerit

179. Anders Schiolds udgivne Skiøde paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt og 1/16 huud udi *Schiolds til Brite Monsdatter dat/erit 9 Octobr/is 1720.

180. Ole \sen/ Ols/øn Heldals udgivne qvittering til H/er/r Amptmand Storm for de til ham satte penger af hands Broder Ole Ols/øn Heldal dat/erit 27 Maj 1720.

Derefter blev foretaget Sagerne og først Kongens og hafde da

Velædle og Velbyrdige H/er/r Assessor Wilhelm Hanssen haver ladet stevne en Soldat ved nafn Peder Smøraas fordi hand skal have veigret baade at lade sin Kløv ved Stadsporten visitere og efter visitationen og angivelsen veigret sin betaling med mere ubeqvemme ord og øvet gierning hvorpaa de haver indgivet deris skriftlige forklaring .eb(?) dat/o 16 Martij 1720;

Peder Smørraas møtte for Retten og fragik Sigtels/en og paastod at Sigtels/en ham maatte overbevisis, sampt blev for ham deris indgivne Klagemaal oplæst og af ham fragaatt med forrige paastand.

Thi henvisis Sagen først til et louskikket Tingsvidnis erhvervelse for Bergens Byeting, da videre af denne Ret skal foretagis hvis lov og Ret medfører.

1720: 63b
 
 

Marcus Hole paa sin huustrues veigne haver ladet stevne Jacob Jens/øn Bratland fordi hand med meget ubeqvemme ord udi en ærlig forsamling ved en liigbegiengelse skal have *udførmet hands Kone og overskieldet hende paa ære og Redelighed; til Vidner derom ere indkaldede Johannes Tongeland, Johannes Eriks/øn, Ingeborg Ellufsdatter Skioldall, Karen Monsdatter Schioldall og Aaggete Olsdatter i Bergen, sampt Jacob Jens/øn Bratland til Veddermæle samme Vidner at anhøre og ...ige(?) til strafs lidelse efter Loven.

Jacob Bratland møtte og tilstod at Være loulig stevnt for denne Sag, og til at anhøre Vidnisbyrdenis forklaringer, og efter tilspørgelse svarede; ei at vide eller sig kand erindre det allerringiste uskikkeligt mod Marcus Holis Koene at have begaaet enten med Ord eller gierning.

Af Vidnisbyrdene møtte ikkun Johannes Tongeland, som tilstod loulig at Være stevnt til at aflegge sin edelig deposition i denne Sag. De andre møtte ikke;

Stevnevidnerne Lars Myrdal og Christopher Erdal møtte for Retten og afhiemblede edelig at have stevnt Johannes Eriks/øn Ingeborg Ellufsdatter og Karen Monsdatter med i Gaar 14 dagis Varsel til at Vidne i denne Sag og talte med dem selv hvor en hver sig opholder.

Johannes Tongeland blev dernest fremkaldet og tilholdet sin sandhed at Vidne, som og efter Edens afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde: at hand vel fornam Synneve Hole og Jacob Bratland sidde og tale sammen paa Schioldal, men hand hverken hørde dend enis eller andris ord formedelst Søe (snakk) af folk og gik hand ud og lagde sig at sove, om noget siden imellem dem passerit er, kunde hand ikke sige, men den stund hand Var der fornam hand slet intet af dem enten udi ord eller gierning.

Marcus Hole begierede at de udeblivende Vidner under straf maatte paaleggis at møde og nafngav foruden det *et Johannes Aasem og Nils Mons/øn Næsse tienende hos H/er/r Raadmand. Begge vilde hand og indkalde til at afhøris.

Afsagt

De udeblivende Vidner Johannes Eriks/øn, Ingeborg Ellufsdatter og Karen Monsdatter, som nu ere befundne louligen stevnte og ei møder at afhøris paaleggis enhver under 10 Rdr *strav (straf) at møde til neste Ting deris edelige forklaringer at aflegge til hvilken tid og Citanten kand lade indkalde de nu for Retten nafngivne Vidner Johannes Aasem og Nils Mons/øn Næsse deris edelige forklaringer i Sagen at aflegge, da og videre udi Sagen skal kiendis hvis lov og Ret medfører.

Fogeden Lem haver ladet stevne Erik Timmernæs fordi hand haver skieldet Joen Mons/øn for Skielm;

Erik Timmernæs møtte og tilstod at have forligt sig med sin Vedderpart; men Vedderparten møtte ikke og Som Tingsvidnet som dette skulle forklare ei var tilstæde blev med den endelige Kiendelse udi Sagen udsat indtil det kand produceris.

Nils Fiøsanger haver stevnt Nils Mittun fordi hand skal have tillagt ham at have understukket og fordult noget gods.

Dend indstevnte møtte og forklarede, at hand aldrig har tillagt Citanten saadant, langt mindre skal det ham overbevises;

Thi paaleggis Nils Fiøsanger sin sigtelse med Vidnisbyrd at afbevise.

Helle Dolvigen haver ladet stevne Aaggete Monsdatter for Slagsmaal, Vidnerne derom Stephen Dolvigen og Mons Endres/øn Dolvigen.

Dend indstevnte møtte og fragik Sigtelsen.

Vidnerne møtte for Retten og tilstode louligen til at Vidne i denne Sag: og blev først Eden dem forelæst og forklaret, dernest betydet og tilholdet deris Sandhed at udsige; og først fremkaldet

Stephen Dolvig, som efter edens afleggelse om

1720: 64

sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde: at Aagete Dolvig indkom udi Stephen Dolvigs huus, da indkom Helle Dolviig og sad sig hos Aaggete og ei blev var at Aaggete Dolvig blev *udførmet (Norsk Hist. Leksikon: Uførme = overfalle eller forurette noen) af Helle Dolvig uden at Aaggete Dolvig da hon reiste sig fra Benken kunde have stød Af Helle med sit Knæ, da hand tog Aggete og vilde leje hende paa dørren; dog blev hand var at Aaggete Dolvig, støddes \af/ hende med sit Knæe, videre har hand ej seet.

Derefter blev fremkaldet Mons Endres/øn som efter edens afleggelse forklarede: at hand var udi forrige deponentis huus og drak engang med sin Grande og blev hand da Var at Helle sad paa Sengen og den anden paa Krakken, da saa hand nok at Helle Dolvig Knuede med Knerne den anden i Ryggen som sad nere paa Krakken og ei videre, om endskiønt hand nok kand slutte tilforne maa have været ord imellem dem, dend hand ei hørde saasom hand strax udgik.

Fogeden Lem paastod at efterdi Helle Dolvigen haver Knuet den anden i Ryggen med sit Knæe hon da maa ansees til Bøder til Kongen helst efterdi det er giort af Vred huu.

Afsagt

Af de for denne Ret førte Vidnisbyrd fornemmis at Helle Dolvig har først været til Ordz med Aagete Dolvig udi Stephen Dolvigs huus og at Aaggete Dolvigs uhøflighed har foraarsaget at Husbonden udi Huuset det ene Vidne Stephen Dolvig, for samme Aarsage har vildet udføre hende af sin stue, dette har og foraarsaget Helle Dolvig at skue efter med sit Knæe udi Ryggen paa Aaggete Monsdatter, hvorved hon har vildet som hevne sig selv, og saaledis imod lovens 1ste Bogs 1 capit/ul 3 art/icul ikke ladet sig dele til Rette, men selv hevnet sig; *til tilfindis Helle Dolvig for sin Ubesindighed at bøde til de fattige 1 Rdr, som siden af Præsten hvor de bør leveris kand til de mest nødlidende distribueris.

De samme 9 Qvæstioner som til Sartor Schibbrede bleve giorde og der findis extraherede, bleve her proponerede og blev svaret som af forrige at af saadant slet indtet det Aar fantis.

Derefter blev publicerit *Ahl S/a/l/ig/ Middeldorfs udstædde bøxelbrev til Paal Thommes/øn paa 4re Pund Smør udi Søreide dat/erit 8 Octobr/is 1720 uden at anvise reversen daterit supra (Samme dato).

Siden blev dagskattens taxation for 1717 for Almuen oplæst og af Retten forseiglet, saa og Odelsmandtallet paa Selvejerne og selvbrugende for det Aar 1720 oplæst rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Fogeden Lem udi anledning af det høikongl/ig RenteCammers giorte anteignelse udi hans allerunderdanigste aflagde Regenskab pro A/nn/o 1717 tilspuurte laugrettet og dend gandske Almue hvad MansPersohn det Var, som hafde beligget Ane Jacobsdatter og hvor hand er afbleven ? hvortil de svarede, at lenge før det blev bekient, at Ane Jacobsdatter var besvangret, var dend af hende navngivne barnefader /: en seilende Persohn *oi (ei?) fremmet som her udi Bøiden ei Var fød eller opfød :/ entviget og frareist.

Dernest blev Retten og Almuen end videre af Kongl/ig Maj/este/ts foget tilspuurt om dennem ikke alle Var Vidende at Steenegaard udi Schiolds Schibbrede, siden den blev priviligerit ei har Været udi Nogen Borgerstands Persohns eje eller Værge og at benefnte Steenegaard nu ejis og beboes af H/er/r Assessor Wilhelm Hanssen ? hvortil de enstemmige svarede ja: og at alt dette er dennem gandske vel bekiendt.

1720: 64b
 
 

Endelig blev restantzen saavel for de ordinaire som extraordinaire Skatter for det Aar 1720 forfattet, for Almuen oplæst og rigtig befunden, saasom ingen giensigelse derimod blev giort, sampt af Retten forseiglet,

Sluttelig blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene nemblig Sex gamble som tilforne Retten haver betient, Lars Aase, Nils Steensviig, Halvor Biørndal, Nils Houge, Ole Lone, Mikkel Grimstad, og tvende Unge som først for laugmanden haver at aflegge sin eed, Nils *Øfsthuus, og Mikkel Dolvig.

Endelig blev forfattet restantzen over Kongens Tiende for 1717 og 1718 og 1719 for Almuen oplæst og af ingen nogen giensigelse giort, sampt af Retten forseiglet; ligeledis blev af Lensmanden Anders Tveten forfattet restantzen paa Kongens tiende for 1720 og af retten forseiglet, efterdi ingen dispute derimod falt.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 11 Octobr/is er holdet Almindeligt Høste Skatte og Sage-Ting med Herløe Schibbredis Almue paa Tingstædet Frechau, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Anders Tveten og edsorne og tilforordnede laugrettesmænd, Nils Erstad, Iver Oen, Anders Toft, Anfind Turøen, Lars Toskviig, Johannes Schurtvet, Christopher Wigebøe og Rasmus Toskem, med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi hands Maj/este/ts høje Nafn Var sat og Almuen tilholdet til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente, er først Tinglyst alle de forordninger og anordninger sampt høiøfrigheds befalinger som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev publicerit.

1. Børge Nils/øn Myrtvetz mortification paa hands Skiøde som hand hafde paa Gaarden Myrtvet af skyld ½ løb Smør, saa at samme nu er af ingen Verdi dat/erit 23 Aug/usti 1720.

2. Giert Henrik Mesters udgivne Skiøde til Præsident Christian Kraag paa Gaarden Myrtvet af Skyld 1 ½ løb Smør, sampt dette aars indhøstede avling af høe og Korn af den ene løb, dat/erit 2 Octobr/is 1720.

3. Marta S/a/l/ig/ Diderik Lampes udgivne Panteforskrivelse paa Capital 150 Rdr til Mad/a/me Wenche von der Lippes, hvorfore er pantsat Gaarden Næsse af Skyld 4re Pund Smør, samme dat/erit d/en 12 Sept/embris 1720.

4. Laugmand Nils Knags udstedde Skiøde til Lensmanden Anders Tveten paa 1 Pund Smør og ¼ deel t/ønne Malt udi Nedre-Tvet dat/erit 4 Martij 1720.

5. Laugmands Knags reverser til hands leilendinger udi Herløe Schibbrede, bleve alle paa engang anviste og paaskrevne.

6. Laugmand Knags udgivne bøxelbrev til Thommes Ols/øn paa 31 merker fisk udi Bredvig dat/erit 12 Julij 1720.

7. Iver Oens udgivne Skiøde til Johannes Olsøn Rong paa 9 merker fisk udi *Rogn dat/erit 11 Octobr/is 1720.

8. Laugmand Nils Knags udgivne bøxelbrev til Johannes Baars/øn paa 15 merker fisk og 18 merker Smør udi Kaalevaag dat/erit 5 Apr/ilis 1720.

9. Ditoes udgivne bøxelbrev til Daniel Baars/øn paa 15 merker fisk og 18 merker Smør udi Kaallevaag dat/erit 5 Apr/ilis 1720.

10. Chlemmet Mons/øn Rogn og Jan Rasmus/øn Rogns udgivne Skiøde til Casper Rik paa ½ Vaag fisk udi Rogn med underliggende Laxevaager og fiskerie dat/erit 7 Nov/embris 1714.

11. Wenke S/a/l/ig/ Joachim von der Lippis udstedde bøxelbrev til Aamund Bastesøn paa 9 merker Smør 6 Kander Malt og 2 ¼ merker fisk udi Follisøe uden revers, dat/erit 3 Febr/uarij 1720.

12. Jørgen Christens/øn Morsins udstedde bøxelbrev til Ole Jens/øn paa ½ løb udi Gaarden Øfre Kleppe, item leilendingens revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

1720: 65

13. Præsident Christian Kraags udstedde bøxelbrev til Mons Nils/øn paa 18 merker Smør 1 ½ mæle Malt og ½ faar udi Hanevig dat/erit 4 Aug/usti 1720 uden revers.

14. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Heinsen paa lige meget udi Hanevig, ud/en revers dat/erit 4 Aug/usti 1720.

15. Ditoes udgivne bøxelbrev til Elling Eriks/øn paa 18 merker S/mør ½ t/ønne Malt udi Stien uden revers dat/erit 4 Aug/usti 1720.

16. Ditoes udgivne bøxelbrev til Samuel Mikkels/øn paa 18 merker Smør ½ t/ønne Malt udi Stien, uden revers dat/erit 4 Aug/usti 1720.

17. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Nils/øn/s Enke paa 9 merker Smør ½ faar ½ Mæle Malt udi Aasbøe ud/en revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

18. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Lars/øn paa 18 merker Smør ½ faar 1/8 t/ønne Malt udi Aasbøe uden revers dat/erit 4 Aug/usti 1720.

19. Jørgen Christens/øn Morsins udgivne bøxelbrev til Knud Ols/øn paa 1 p/un/d Smør udi Øfre Kleppe, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

20. Ditoes udgivne bøxelseddel og leilendingens derpaa givne revers, til Peder Hans/øn paa ½ løb udi Øfre Kleppe dat/erit 2 Octobr/is 1720.

21. Ditoes udgivne bøxelbrev til Eilert Christophers/øn paa 1 pund Smør udi Øfre-Kleppe, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

22. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 3 s/killing leje udi Nedre Kleppe, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

23. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Anfindsøn paa 6 s/killing og 1 *qvit (hvid: mynt) udi Nedre Kleppe, med leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

24. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Hans/øn paa 5 s/killing udi Nedre Kleppe, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

25. Ditoes udgivne bøxelbrev til Brite Johansdatter paa 2 s/killing udi Nedre Kleppe, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

26. Nils Knags udgivne bøxelbrev til Lars Ols/øn Tvet paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Tvet, reversen før anvist dat/erit begge d/en 23 Decembr/is 1719.

27. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Lars/øn paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Tvedt, Reversen før anviist dat/erit 4 Januarij 1720.

28. Ditoes udgivne bøxelbrev til Gregorius Willums/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Nore Hougland, reversen før anviist, dat/erit begge d/en 27 Apr/ilis 1720.

29. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Ols/øn paa 15 merker Smør udi Nore Hougland reversen før anviist, begge dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

30. Ditoes udgivne bøxelbrev til Gregorius Ols/øn paa Nore Hougland paa 15 merker S/mør reversen før anviist, dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

31. Casper Rieks (Riks) udgivne bøxelbrev til Jacob Frideriks/øn paa 18 merker fisk udi Turøen uden revers dat/erit 16 Sept/embris 1720.

32. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anfind Ivers/øn paa 18 merker fisk udi Turøen uden revers, dat/erit 16 Sept/embris 1720.

33. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Calsen paa ½ pund fisk udi Turøen uden revers dat/erit 20 Sept/embris 1720.

34. Nils Knags udgivne bøxelbrev til Rasmus Mikkels/øn Kiergard paa 9 merker Smør 6 Kander Malt, reversen før anviist og begge dat/erit 24 Apr/ilis 1720.

35. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Hans/øn Frommereid paa 18 merker Smør ¼ huud og 12 Kander Malt, reversen før anvist dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

36. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn Frommereid paa 18 merker Smør ¼ huud og 12 Kander Malt, reversen før anviist, begge dat/erit 27 April/is 1720.

37. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn Frommereid paa 8 merker Smør 1/9 huud 5 1/3 Kande Malt, reversen før anviist, dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

38. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Mikkels/øn Store Fuscanger paa 18 merker Smør og 6 merker fisk, reversen før anviist dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

39. Ditoes udgivne bøxelbrev [til] Johannes Mikkels/øn Store Fuschanger paa 18 merker Smør 6 merker fisk, reversen før anviist dat/erit 27 Aprilis 1720.

40. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Joens/øn paa 18 merker Smør 6 merker fisk udi Store Fuschanger, reversen før anviist dat/erit begge d/en 27 Apr/ilis 1720.

41. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ellings/øn Store Fuscanger paa 18 merker S/mør og 6 merker fisk, reversen før anviist dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

42. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Baars/øn paa 1 Vaag fisk udi Lille Fuschanger, reversen før anviist dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

43. Mag/ister Ole Storms udgivne bøxelbrev til Anders Nils/øn paa ½ Mæle Malt udi Træet item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 29 Julij 1720.

1720: 65b

*46. Casper Riks udgivne bøxelbrev til Anders Lars/øn Toft paa 1 p/un/d fisk daterit 10 Sept/embris 1720 og uden revers *dat/erit

47. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Simons/øn paa 1 p/un/d fisk udi Toft uden revers dat/erit 14 Sept/embris 1720.

48. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Tostens/øn paa 1 pund fisk udi Toft uden revers dat/erit 10 7tembr/is 1720.

49. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Paals/øn paa ½ Vaag fisk udi Toft uden revers dat/erit 30 7tembr/is 1720.

50. Ditoes udgivne bøxelbrev til Paal Anders/øn paa ½ Vaag fisk udi Toft uden revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

*52. Ditoes udgivne *revers (bøxelbrev) til Jan Rasmus/øn paa 18 merker fisk udi Rogn uden revers dat/erit 20 Octobr/is 1720.

53. Zidsele Kaasis udgivne bøxelbrev til Johannes Jacobs/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk 6 Kander Malt udi Søre Sæle med revers, dat/erit 6 Febr/uarij 1720.

54. Johannes Ols/øn Birkelands udgivne bøxelbrev til Johannes Olsøn paa 1 p/un/d fisk udi Rogn, med revers dat/erit 10 Octobr/is 1720.

55. Mikkel Qvalems udgivne bøxelbrev til Thommes Mons/øn paa 12 merker fisk udi Rogn med revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

56. Severin Seehusens udgivne Skiøde til Sophia S/a/l/ig/ Christian Drejers paa 2 løber Smør udi Hiertaas med bøxel, dat/erit 13 Aug/usti 1720.

57. Casper Riks udstedde bøxelbrev til Thommes Mons/øn paa 18 merker fisk udi Rogn, ud/en at anvise reversen dat/erit 2 Octobr/is 1720.

58. Fru Zidsele Kaasis udgivne bøxelbrev til Johannes Nils/øn Søre Sæle paa 1 pund 6 merker fisk og 6 Kander Malt, med reversen, dat/erit 6 Febr/uarij 1720.

59. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Christians/øn Blom paa 1 p/un/d 9 merker fisk og 6 Kander Malt, item reversen dat/erit 5 Febr/uarij 1720.

60. Johan de Lampes udgivne bøxelbrev til Mikkel Knuds/øn Næsse paa 1 pund fisk uden at anvise reversen, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

61. Mons Rogns og Jacob Rogns udgivne bøxelbrev til Thommes Larsøn paa 22 merker fisk udi Rogn, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit d/en 11 Octobr/is 1720.

62. Johan de Lampes udgivne bøxelbrev til Christian Peders/øn paa 4 s/killing udi Næsse uden at anvise reversen, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

63. Zidsele Kaasis udgivne bøxelbrev til Magne Rasmus/øn Eide paa 18 merker fisk, item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

64. Ditoes udgivne bøxelbrev til Peder Nils/øn Harchestad paa ½ Vaag fisk, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Febr/uarij 1720.

65. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Johans/øn paa ½ Vaag fisk udi Harchestad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Febr/uarij 1720.

66. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Lars/øn paa 18 merker fisk udi Harchestad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Aug/usti 1720.

67. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa ½ Vaag fisk udi Tielstad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Febr/uarij 1720.

68. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Christens/øn Tielstad paa ½ Vaag fisk item ejerens derpaa givne revers dat/erit 18 Febr/uarij 1720.

69. Ditoes udgivne bøxelbrev til Torgier Mons/øn paa 1 p/un/d 4 merker fisk udi Tielstad item ejerens derpaa givne revers dat/erit 29 Febr/uarij 1720.

70. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Lassesøn paa 1 pund fisk udi Tielstad item ejerens derpaa givne revers dat/erit 9 Febr/uarij 1720.

71. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Torgiers/øn paa 1 p/un/d 4 merker fisk udi Tielstad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Febr/uarij 1720.

72. Ditoes udgivne bøxelbrev til Arne Jacobs/øn paa ½ Vaag 4 merker fisk udi Tielstad, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Febr/uarij 1720.

73. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Rasmus/øn paa ½ Vaag fisk udi Tielstad, item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 12 Febr/uarij 1720.

74. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Eriks/øn paa 18 merker fisk udi Schiold item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Febr/uarij 1720.

75. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Rasmus/øn paa 18 merker fisk udi Schiold item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Febr/uarij 1720.

1720: 66

76. Fru Zidsele Kaasis udgivne bøxelbrev til Nils Knuds/øn paa 18 merker fisk udi *Schiolds, item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 26 Febr/uarij 1729.

77. Ditoes udgivne bøxelbrev til Christen Rasmus/øn Sture paa 1 pund fisk, med leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 3 Martij 1720.

78. Ditoes udgivne bøxelbrev til Thommes Knuds/øn Schiold paa 18 merker fisk item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Februarij 1720.

79. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Anders/øn Sture paa 1 p/un/d fisk, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Martij 1720.

80. Ditoes udgivne bøxelbrev til Simen Arnes/øn Sture paa 1 p/un/d fisk og leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Martij 1720.

81. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Thommes/øn paa 1 pund fisk udi Sture, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 17 Maj 1720.

82. Ditoes udgivne bøxelbrev til Christen Ols/øn paa 1 pund fisk udi Sture item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 17 Maj 1720.

83. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn Sture paa ½ Vaag fisk, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Martij 1720.

84. Ditoes udgivne bøxelbrev til Paal Knuds/øn paa ½ Vaag fisk udi Sture item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 3 Martij 1720.

85. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Jacobs/øn paa ½ Vaag fisk udi Sture item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 17 Maj 1720.

86. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Peders/øn paa 1 pund fisk udi Sture, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 17 Maj 1720.

87. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Christians/øn paa 18 merker fisk udi Hatten, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 29 Febr/uarij 1720.

88. Ditoes udgivne bøxelseddel til Ole Ivers/øn paa 18 merker fisk udi Hatten item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 29 Febr/uarij 1720.

89. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Mons/øn Hatten paa 14 merker fisk, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 29 Febr/uarij 1720.

90. Jan de Rytters udgivne *bøxelbrevs til Nils Eriks/øn paa ½ Vaag fisk udi Hofden, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

91. Ditoes (?? - ordet retta på/overskrive) udgivne bøxelbrev til Iver Johans/øn paa 2 p/un/d fisk udi Wiig, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 20 Febr/uarij 1720.

92. Bodel S/a/l/ig/ Jonas Heltis udgivne bøxelseddel til Ole Nils/øn Nøtenæs paa ¼ part i Nøtenæs med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

93. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa ¼ part i Nøtenæs item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

94. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Johans/øn paa 1 p/un/d 6 merker fisk udi Nøtenæs, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

95. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Joseps/øn paa ¼ part udi Nødenæs item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 5 Octobr/is 1720.

96. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Johans/øn paa 18 merker fisk og 4 Kander Malt udi Sæle, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

97. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 18 merker fisk og 4 Kander Malt udi Nore Sæle, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

98. Ditoes udgivne bøxelseddel til Nils Rasmus/øn paa 18 merker fisk og 4re kander Malt udi Nore Sæle, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

99. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Halvers/øn paa 18 merker fisk og 4re kander Malt udi Nore Sæle, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

100. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa ½ Vaag fisk og 8tte Kander Malt udi Nore Sæle, item leilendingens revers, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

101. Gudmund Gielmens udstedde bøxelbrev til Hendrik Gielmen paa 2 p/un/d 18 merker fisk udi Hielmen, item leilendingens revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

102. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Halvors/øn Gielmen paa 1 p/un/d 13 ½ merker fisk udi Gielmen, item leilendingens revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

103. Appellone S/a/l/ig/ H/er/r Otte Edvarsens udgivne bøxelbrev til Erik Mikkels/øn paa 1 pund Smør i Schiellanger og leilendingens revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

1720: 66b

104. Mad/a/me Appollonia S/a/l/ig/ H/er/r Otte Edvarsens udgivne bøxelbrev til Lars Jacobs/øn Schiellanger paa 1 p/un/d Smør item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

105. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa 1 p/un/d Smør i Schiellanger item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

106. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Schiellanger paa 18 merker Smør og leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

107. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Knuds/øn paa 18 merker Smør udi Schiellanger item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

108. Ditoes udgivne bøxelbrev til Gunder Ols/øn paa ½ løb udi Gaarden Schiellanger, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

109. Ditoes udgivne bøxelbrev til *Gunder Ols/øn* paa 18 merker Smør udi Schiellanger item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 7 Octobr/is 1720.

110. Fru Lilienschiolds udgivne bøxelbrev til Hans Mons/øn paa 18 merker Smør og 9 Kander Malt udi Husebøe, item leilendingens revers, dat/erit 14 Maj 1720.

111. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa 18 merker Smør og 9 kander Malt udi Husebøe item leilendingens revers dat/erit 18 Maj 1720.

112. Ditoes udgivne bøxelbrev til Kari Jacobsdatter paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt udi Husebøe, item Leilendingens revers dat/erit 14 Maj 1720.

113. Ditoes udgivne bøxelbrev til Siur Hans/øn paa 18 merker Smør 9 kander Malt udi Husebøe dat/erit 19 Maj 1720 og leilendingens derpaa givne revers.

114. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 14 Maj 1720.

115. Ditoes udgivne bøxelbrev til Magne Mons/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Husebøe, item leilendingens revers, dat/erit 18 *merker Maj 1720.

116. Mag/ister Hans Hvittes udgivne bøxelbrev til Peder Landsvig paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Korn i Landsvig, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

117. Marie Frimands udgivne bøxelbrev til Arne Peders/øn paa 1 p/un/d Smør og 3 merker (smør) udi Aasebøe, uden reversen at anvise dat/erit 5 Octobr/is 1720.

118. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Mons/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Aasebøe uden revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

119. Fru Lilienschiolds udgivne bøxelbrev til Mons Lars/øn paa ½ løb Smør udi Rosland, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 17 Maj 1720.

120. Magdalena S/a/l/ig/ Biscop Smidts udgivne bøxelbrev til Joen Eriks/øn Echeland paa 1 pund Smør 8 Kander Malt udi Echeland med reversen dat/erit 4 Octobr/is 1720.

121. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn Echeland paa 18 merker Smør og 6 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

122. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Johans/øn Echeland paa 12 merker Smør 4re Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

123. Byfoget Nils Baggis udstedde bøxelbrev til Arne Ols/øn paa ¼ part udi Yttre Bragstad, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 11 Octobr/is 1720.

124. Ditoes udstedde bøxelbrev til Anders *Sandbiors/øn paa ¼ part udi Yttre Bragstad, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

125. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Anders/øn paa 27 merker Smør og 1 ½ Mæle Korn udi Yttre Bragstad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

126. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Anders/øn paa 27 merker Smør og 1 ½ Mæle Malt udi Yttre Bragstad, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

127. Diderik Haselops bøxelbrev til Ole Mons/øn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt og ½ faar udi Bragstad, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

128. Ane Gaarmands udstedde bøxelbrev til Mons Stephens/øn Walle paa ½ løb S/mør og ½ t/ønne Malt, uden at anvise reversen, dat/erit 12 Sept/embris 1720.

129. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Anders/øn Walle paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Walle, uden revers dat/erit 12 Sept/embris 1720.

130. Sophi Christian Drejers udstedde bøxelbrev til Iver Johans/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ t/ønne Malt udi Hiertaas, uden revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

131. Ditoes udgivne bøxelbrev til Marrite Cortsdatter paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ t/ønne Malt udi Hiertaas uden revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

132. Mathias Røselers udgivne bøxelseddel til Anders Tørres/øn paa 2 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt udi Nedretvet, dat/erit 4 Octobr/is 1720.

133. Lector á Møinichens udgivne bøxelbrev til Knud Bastes/øn paa 2 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Mæland uden revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

134. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Halstens/øn paa 2 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Mæland, uden at anvise reversen dat/erit 24 Sept/embris 1720.

1720: 67

135. Elisa Catharina Wolptmands udstedde bøxelbrev til Johannes Johannes/øn paa 2 p/un/d 12 merker Smør udi Øfre Dale, item Leilendingens revers dat/erit 10 Octobr/is 1720.

136. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Øfre Dale paa ½ løb Sex merker Smør udi Øfre Dale item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 10 Octobr/is 1720.

137. Johannes Brøgers udstedde bøxelbrev til Halsten Tørres/øn paa ½ løb Smør 2 ½ Mæle Korn, uden at anvise reversen, dat/erit 23 Maj 1720.

138. Laugmand Nils Knags udstedde bøxelbrev til Aschild Ols/øn Fosse paa ½ løb Smør ½ huud udi Fosse, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

139. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Mikkels/øn Fosse paa ½ løb Smør ½ huud item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

140. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Ols/øn Fosse paa 1 pund Smør 1/3 huud, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

141. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Peders/øn Fosse paa 1 pund Smør 1/3 huud udi Fosse item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

142. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Johans/øn Fosse paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør 1/3 huud item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

143. Ditoes udgivne bøxelseddel til Nils Hans/øn Fosse paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør 1/3 huud item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

144. Ditoes udgivne bøxelbrev til Magne Aamunds/øn Fosse paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør 1/3 huud, item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

145. Hans Hvidts udgivne bøxelbrev til *Brynie Ellings/øn paa ½ løb Sex merker S/mør udi *Niotvet (Miotvet), dat/erit 28 Sept/embris 1720.

146. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Mons/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Miotvet dat/erit 28 Sept/embris 1720.

147. Mette Lutsie S/a/l/ig/ Leutenant Witters udgivne bøxelseddel til Nils Johans/øn paa ½ løb Smør og 1 qvarter Malt udi Sunde, item reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

148. Rector á Møinichens udstedde bøxelbrev til Nils Aamunds/øn paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Korn udi Grasdal, uden revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

149. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Joens/øn paa ½ løb Smør og ¼ t/ønne Malt udi Græsdal, dat/erit 2 Octobr/is 1720, uden revers.

150. Biscop Schmidts udstedde bøxelbrev til Ole Ols/øn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Espetvet, uden revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

151. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Hans/øn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Espetvet uden revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

152. Peder Hofmands udstedde bøxelbrev til Ole Magnes/øn paa ½ løb Smør 1 ½ qvarter Malt og ½ faar udi Haatoft, item reversen, dat/erit 8 Maj 1720.

153. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Ols/øn paa ½ løb Smør 1 ½ qvarter Malt og ½ faar udi Haatoft, item reversen dat/erit 8 Maj 1720.

154. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 18 merker Smør 1 ½ qvarter Malt udi Gripsgaard, item reversen dat/erit 4 Octobr/is 1720.

155. Herman Henrik Feifs udgivne bøxelbrev til Baste Johans/øn Siurdal paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt, item reversen dat/erit 5 Septembris 1720.

156. Hans Wittes udgivne bøxelbrev til Nils Biørndal paa 1 pund Smør 3 Mæler havrekorn, item reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

157. Magdalena S/a/l/ig/ Biscop Smidts udgivne bøxelbrev til Mikkel Goustad paa ½ løb Smør 12 Kander Malt og ½ faar udi Goustad, item reversen dat/erit 4 Octobr/is 1720.

158. Ditoes udgivne bøxelbrev til Willum Gaustad paa 18 merker Smør 6 Kander M/alt og ¼ faar, item reversen dat/erit 4 Octobr/is 1720.

159. Ditoes udgivne bøxelbrev til Simon Joens/øn paa 18 merker S/mør 6 K/ander M/alt og ¼ faar udi Gaustad, item reversen dat/erit 7 Octobr/is 1720.

160. Peder Hofmands udgivne bøxelseddel til Knud Anders/øn paa 18 merker Smør 6 Kander *Mat (Malt) og ¼ faar udi Refschaar, dat/erit 12 Sept/embris 1720, item reversen anvist.

161. Magdalena S/a/l/ig/ Smidts udgivne bøxelbrev til Anders Nils/øn Søre *Rodland (Aadland) paa *paa 1 pund Smør 12 Kander Malt, iten reversen dat/erit 5 Octobr/is 1720.

162. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 12 merker Smør 6 Kander Malt udi Søre Aadland, item leilendingens revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

1720: 67b

163. Magdalena S/a/l/ig/ Smidts udgivne bøxelbrev til Nils Mathis/øn paa 12 merker Smør 6 Kander Malt udi Søre Aadland, item reversen, dat/erit 4 Octobr/is 1720.

164. Ditoes udgivne bøxelseddel til Aschild Ivers/øn Nore Aadland paa 18 merker Smør 6 Kander malt, item leilendingens revers, dat/erit 5 Octobr/is 1720.

165. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 18 merker Smør 6 Kander Malt udi Aadland item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 5 Martij 1720.

166. Hans Hvidts udstedde bøxelbrev til Joen Rasmus/øn paa 1 pund Smør 8 Kander Malt udi Miotvet, dat/erit 28 Sept/embris 1720.

167. Anders Røsetters udstedde bøxelbrev til Mons Rasmus/øn Røsetter paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Røsetter, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Januarij 1720.

168. Fru Lilienschiolds udstedde bøxelbrev til Johannes Jens/øn paa 18 merker Smør ½ Vaag fisk i Davanger, item leilendingens revers dat/erit 10 Febr/uarij 1720.

169. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Anders/øn Davanger paa 18 merker Smør og ½ Vaag fisk udi Davanger, item leilendingens revers dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

170. Ditoes udgivne bøxelbrev til Einer Ols/øn Davanger paa 18 merker Smør og ½ Vaag fisk, item reversen dat/erit 27 Apr/ilis 1720.

171. Stephen Aagotnessis udstedde bøxelbrev til Iver Midsiø (Misje) paa 1 pund 8 merker Smør, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Junij 1720.

172. Stephen Aagotnæssis bøxelbrev til Mons Jacobs/øn paa 12 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

173. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Willums/øn Wiig paa 12 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

174. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Nils/øn paa 12 merker fisk udi Wiig, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

175. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Anders/øn Wig paa 12 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

176. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Johans/øn Wiig paa 1 p/un/d fisk udi Wiig item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

177. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Ols/øn Wig paa 16 merker fisk, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

178. Ditoes udgivne bøxelbrev paa 8 merker fisk udi Gaarden Wig item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

179. Anders Bastes/øn Røsetters udgivne Caution til Hans Kongl/ig Maj/este/ts for Anders Anders/øn Tvetens forpagtning og afgift af sin tilforpagtede Korntiende 528 Rdr courant, med tvende Mænd til vitterlighed, dat/erit 11 Octobr/is 1720.

180. Peder Landsviigs udgivne bøxelbrev til Johannes Schurtvet paa ½ løb Smør item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

181. Ditoes udgivne bøxelbrev til Christen Peders/øn paa ½ løb Smør udi Schurtvet item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

182. Peder Landsviigs og Mons Bratshougs udgivne bøxelbrev til Gudmund Mikkels/øn paa 20 1/8 merker fisk udi Toschem, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

183. Severin Seehusens udgivne bøxelbrev til Mons Hans/øn paa 7 ½ merker Smør udi Hennøen, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Sept/embris 1720.

184. Nils Olsøn Solems udgivne bøxelbrev til Mons Pedersøn paa 3 merker Smør udi Landviig dat/erit 11 Octobr/is 1720.

185. Ditoes udgivne Skiøde til Ole Knuds/øn paa 3 merker Smør udi Landsviig dat/erit 11 Octobr/is 1720.

D/en 12 Octobris blev Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev tinglyst.

186. Lars Toskvigens udgivne bøxelbrev til Nils Larsøn paa 25 ½ merker fisk udi Wiig item leilendingens revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

187. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 1 p/un/d 10 merker fisk udi Wiig item reversen dat/erit 12 Octobr/is 1720.

188. Ditoes udgivne bøxelbrev til Tosten Rasmus/øn paa 12 merker fisk udi Wig, item leilendingens revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

189. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Rasmus/øn paa 25 ½ merker fisk udi Wiig, item leilendingens revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

1720: 68

190. Johannes Nilsøns udgivne bøxelbrev til Nils Aamundsøn paa 10 31/32 merker fisk udi Dale, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

191. Nils Heggøens bøxelbrev til Jacob Mikkels/øn paa 2 ½ s/killing udi Alvem, item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 11 Octobr/is 1720.

192. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Gunders/øn paa 4 s/killing udi Alvem, item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 11 Octobr/is 1720.

193. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Arnes/øn paa 1 pund fisk udi Alvem, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 11 Octobr/is 1720.

194. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Andersøn paa 2 p/un/d fisk ¼ faar udi Alvøen dat/erit 12 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

195. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Nils/øn paa 1 pund fisk 1/8 faar udi Alvøen dat/erit 11 Octobr/is 1720, item Leilendingens derpaa fulte revers.

196. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Iversøn paa 18 merker fisk udi Alvøen, item Leilendingens derpaa fuldte revers.

197. Joen Heggøens udgivne bøxelbrev til Ole Kaursbøe paa 4 s/killing Jord udi *Kausebøe item leilendingens revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

198. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Ols/øn Koursbøe paa 4 skilling Jord udi Kaursbøe, item Leilendingens revers derpaa dat/erit 12 Octobr/is 1720.

199. Knud Mons/øn og Johannes Mons/øn(s) udgivne bøxelbrev til Magne Joens/øn paa 1 p/un/d 4 ½ merker Smør udi Toschem item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

200. Lars Tostviigs udgivne bøxelbrev til Paal Midsiøe (Misje) paa 16 merker fisk, med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

201. Baste Siurdals udgivne bøxelseddel til Johannes Eriks/øn paa 18 merker Smør ½ Mæle Malt og ½ faar udi Moldeklef med Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

202. *Petten (Petter) Henriks/øn KøpKies udgivne bøxelbrev til Tollev Torgiers/øn paa 12 merker S/mør 4re Kander Malt udi *Leevigen, item Leilendingens revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

203. Stiftskriver Hvidts udgivne bøxelbrev til ibidem (den samme) paa 1 pund Smør og 16 Kander Malt udi *Leevigen dat/erit 5 Octobr/is 1720.

204. Petter Henriks/øn Kiøbkies udgivne bøxelbrev til Anders *Leeviig paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi *Leevvig, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

D/en 14 dito blev Retten igien sat med foranførte, hvorda først blev publicerit.

205. Severin Seehuusens udgivne bøxelbrev til Johannes Hendøen paa 1 p/un/d 8 merker fisk, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

206. Ditoes udgivne bøxelseddel til Hans Hendøen paa 1 p/un/d 8 merker fisk item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

207. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Hennøen paa 16 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

208. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 1 p/un/d 8 merker fisk udi Hendøen item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

209. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Fløen paa 18 merker Smør ½ Vaag fisk udi Fløen, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

210. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Fløen paa 18 merker S/mør ½ Vaag fisk, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

211. Ditoes udgivne bøxelseddel til Ole Fløgsand paa 18 merker fisk og 9 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

212. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Lars/øn Fløgsand paa ½ løb Smør og 18 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

213. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Fløgsand paa ½ løb Smør 18 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

214. Ditoes udgivne bøxelbrev til Magne Fløgsand paa ½ løb Smør 18 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

215. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Fløgsand paa 18 merker fisk 9 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

216. Ditoes udgivne bøxelseddel til Halver Holme paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 13 Oct/obris 1720.

217. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Holme paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

1720: 68b

218. Severin Seehuusens udgivne bøxelbrev til Jens Hesdal paa ½ løb Smør 1/3 faar, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

219. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Hesdal paa ½ løb Smør 1/3 faar, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

220. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Hesdal paa ½ løb Smør 1/3 faar, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

221. Anders Anders/øn Tvetz udgivne bøxelbrev til Lars Rasmus/øn paa 18 merker Smør 6 Kander Malt udi Tvet, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 14 Oct/obris 1720.

Derefter blev foretaget med Sagerne og først Kongens og hafde da

Bøidelensmanden Anders Tveten ladet stevne til Kongl/ig Maj/este/ts interressis beobagt Mons Madsøn Davanger og Marte Olsdatter for fortilig sammenleje og barneavling før deris egteskabs fuldbyrdelse efter forrige tiltale;

De indstevnte møtte ikke, ei heller nogen paa hands Veigne.

Stevnevidnerne Nils Davanger og *Stephens Berland afhiemblede med ed og opragte fingre at have stevnt dem endnu med meer end 14dagis Varsel for denne Sag og til dette Ting og talte med dem selv.

Lensmanden paastod Dom efter loven.

Afsagt

Efterdi Mons Madsøn først befindis loulig stevnt og efter loudags foreleggelse ei møder eller lader svare til Sagen, saa tildømmes hand, i følge af Lovens 6te Bogs 13 Capit/ul 1 articul at bøde for sig og sin huustrues for fortilig sammenleje udi deris Egteskab 3 rdr 2 merker 4 s/killing inden 15 dager under nam efter Loven.

Mathis Stephens/øn Biørnestad haver ladet stevne Helge Johans/øn Espetvet at betale sig fosterløn for ermelte Helge Johans/øns Barn som hand haver opfostret udi 5 aar paa løfte af faderen til betaling der paa ikkun bekommet 2 Rdr 1 mark 2 s/killing, saa ham nu rester resten; hvilket hand nu stevnis at betale ham.

Helge Johans/øn møtte og tilstod loulig at Være stevnt for denne Sag, og forklarede at alt hvis (det som) var efter hands huustrue haver Mathis Stephens/øn Biørnstad til sig taget og det haver; hvortil Citanten svarede sig ei det ringeste at have sig bemegtiget; dend indstevnte begierede at Citanten vilde beholde barnet saa lenge indtil hand kunde optiene hvad kaastet er paa ham; hvortil Citanten svarede at hand er en gammel Mand som ei kand opleve dend tid, at det kand giøre ham nogen tieniste. Dend indstevnte svarede at hand(s) fader Johannes Moldeklef faar indkaldis til forklaring om denne Sag, saasom det er skeed udi hands fraværelse baade hvad det er accorderit og hvorledis forordene er passerit: som retten consenterede.

Derefter blev forfattet restantzen saavel paa de ordinaire som extraordinaire skatter for 1720 forfattet for almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Item blev Odelsmandtallet oplæst og forseiglet og rigtig befunden. Til de 10 qvæstioner som til forrige Schibbreder blev *proponererede, blev svaret her som der;

Fogeden tilspuurte almuen om dennem var vidende at paa Strømsnæs Grund og Egn er staaende Kaabber og Kornmøller hvoraf enten kunde svaris Skatter, eller er svaret? dertil blev giort enstemmende Giensvar at udi 20 Aars tid og der over har ei Været Korn eller Kaabbermølle paa Gaarden Strømsnæs dends Grund og Egn, men Vel udi gammel Tid, hvilke dog nu ere ødelagde; ydermere blev Almuen tilspuurt om de ikke er bekiendt at de priviligerede Gaarder Asch og Herløe siden deris priviligerings Tid har været brugt og ejet af Rangs Persohner og ei udi nogen Borgerstands Persohns eie eller Værge ? hvorpaa de svarede at dette er dennem sand-

1720: 69

færdig Vidende, hvilket fogeden S/igneu/r Lem begierede hannem under Rettens forseigling maatte meddelis, som ei heller kunde negtis.

Endelig blev forseiglet liste paa hvis enhver af dette Skibbredis Almue udi den allernaadigste paabudne dagskatt for Aar 1717 har betalt.

Sluttelig blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skal betiene først 5 gamble som tilforne haver aflagt deris laugretteseed, Hans Ulvøen, Anders Herlevær, Rasmus Hougland, Anders Wiig og Nils Toft og 3de Unge som først efter loven for Laugmanden haver at aflegge deris laugretteseed Rasmus Alvem, Anders Hopland, Jens Hesdal.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 16 Octobr/is er holdet Almindeligt Høste Skatte og Sage Ting med Allenfits *Tingstædis (Skibbredis) Almue paa Tingstædet Qvame, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem Bøidelensmanden Elluf Mundal og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Lars Tveten, Ole Isdal for Rasmus Tveten, Nils Aase, Joen Aase, Baste Isdal, Haaver Alver, Nils Spurkeland og Ole Næsse med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger, anordninger og Høiøfrigheds befalinger, som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev publicerit.

1. Anders Røsetters udgivne Caution for Lensmanden Anders Tvetens forpagtning for Korntiende.

2. Børge Kaalsaasis og Ole Rasmus/øn Fyllingens udgivne Skiøde til Mons Lars/øn Heggertvet paa 2 p/un/d Smør 32 Kander Malt udi Nordre Levestad, dat/erit 25 Maj 1720.

3. Mag/ister Caspar Rømmers udstedde bøxelseddel til Ole Anders/øn paa 1 ½ løb Smør 1 t/ønne Malt Korn ¼ t/ønne udi Hilleland uden revers dat/erit 6 Febr/uarij 1720.

4. Ditoes udgivne bøxelbrev til Børge Johans/øn paa 1 ½ løb Smør Malt 1 t/ønne Korn ¼ t/ønne udi Hilleland, uden revers dat/erit 6 Febr/uarij 1720.

5. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Bastians/øn paa 1 ½ løb Smør Malt 1 t/ønne ¼ t/ønne Korn uden revers dat/erit 6 Febr/uarij 1720.

6. Lars Villums/øn Tvetens udgivne bøxelbrev til Johannes Knuds/øn Soltvet paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, uden revers dat/erit 10 Octobr/is 1720.

7. Gabriel Lindes udstedde bøxelbrev til Oluf Camstrup paa 1 løb Smør 1 t/ønne Malt udi Remme, item Leilendingens derpaa givne revers dend første dat/erit 12 Februarij 1719 den anden 9 Sept/embris 1719.

8. Oluf Camstrups udgivne bøxelbrev til Martinus Remme paa ½ løb Smør med leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

9. Mag/ister Erik á Møinikens udgivne bøxelbrev til Lars Willums/øn Tveten paa 1 løb 18 merker Smør 36 Kander Malt, uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

10. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn Tveten paa ½ løb 9 merker Smør 18 Kander Malt uden revers, dat/erit 25 Aprilis 1720.

11. Ditoes udgivne bøxelbrev til Willum Nils/øn Tveten paa ½ løb 9 merker Smør 1 ½ Mæle Malt, uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

12. Biscop Smidts udstedde bøxelbrev til Mikkel Halvers/øn paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt udi Erstad, uden at anvise reversen, bøxelseddelen dat/erit 1 Junij 1720.

13. Ditoes udgivne bøxelbrev til Sivert Siverts/øn paa 18 merker Smør 15 Kander malt udi Erstad dat/erit 23 Maj 1720, ei anvist reversen.

14. Ditoes udgivne bøxelbrev til Halvor Ols/øn paa 18 merker Smør 15 Kander Malt udi Erstad, dat/erit 23 Maj 1720, ej anvist reversen.

15. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Ols/øn paa ½ løb Smør udi Erstad, dat/erit 23 Maj 1720, ei anvist reversen.

16. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Bastes/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Qvame, dat/erit 1 Junij 1720, ei anvist reversen.

17. Lars Villums/øns udstedde bøxelbrev til Nils Lars/øn paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Korn udi Qvame dat/erit 10 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

1720: 69b

18. Johannes Refskars udstedde bøxelbrev til Hans Haaland paa 1 p/un/d Smør 12 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

19. Fru Lilienschiolds udstedde bøxelseddel til Jens Arnes/øn paa ½ løb Smør udi Søre Fosse, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 15 Maj 1720.

20. Mikkel Qvames udstedde bøxelbrev til Knud Knuds/øn paa 1 p/un/d Smør 20 Kander Malt udi Indre Fosse, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

21. Mons Mikkels/øn Yttre Fossis udgivne bøxelbrev til Morten Mortens/øn paa 1 p/un/d 6 3/7 merker Smør 15 3/7 Kander Malt udi Yttre Fosse, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Oct/obris 1720.

22. Mathis Røselers udgivne bøxelbrev til Brynnild Simens/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Korn og ¼ af to faar, udi Sellevold, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

23. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Grims/øn paa ligesaa meget udi Sellevold dat/erit 7 Octobr/is 1720.

24. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Børges/øn paa lige saa meget udi Sellevold dat/erit 4 Octobr/is 1720.

25. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Anders/øn paa lige meget udi Sellevold dat/erit 4 Octobr/is 1720.

26. Ditoes udgivne bøxelbrev til Salamon Knuds/øn paa ½ Vaag Smør ½ t/ønne Korn og ½ (2-talet i ½ er usikkert) part af 2 faar, dat/erit 7 Octobr/is 1720.

27. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Nils/øn paa 12 merker Smør 8 Kander Korn 1/12 part af et faar, dat/erit 4 Octobr/is 1720.

28. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Joens/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Korn og 1/6 part af et faar, dat/erit 4 Octobr/is 1720.

29. Inge Nilsdatters udgivne bøxelbrev til Mons Jens/øn paa 18 merker Smør udi *Lille Jord* (Ilfg. Alenfit-boka skal det vera Litleskare), item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

30. Fogeden Lems udgivne bøxelbrev til Ole Søre-Titland paa 1 løb Smør ½ t/ønne Malt item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Aug/usti 1720.

31. Byefoget Bagges udgivne bøxelseddel til Mons Knuds/øn paa ½ løb Smør og 1 Qvarter Malt udi Nore Titland, item leilendingens derpaa fulte revers daterit 11 Octobr/is 1720.

32. Ditoes udgivne bøxelbrev til Elling Mons/øn paa ½ løb 9 merker Smør udi Nore Titland, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 13 Octobr/is 1720.

33. Henningia Smidts udgivne bøxelbrev til Knud Christians/øn paa 2 p/un/d 12 merker Smør udi Houchaas, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Julij 1720.

34. H/er/r Christen Kraags udgivne bøxelseddel til Gulak Eriks/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Søre Fæste, uden at anvise reversen, dat/erit 29 Julij 1720.

35. Margrete de Finis udstedde bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Berrefiord, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

36. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 9 s/killing udi Berrefiord, item Leilendingens derpaa fuldte revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

37. Ditoes udgivne bøxelbrev til Gulak Ols/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Berrefiord, uden revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

38. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Halvers/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Berrefiord, uden at anvise reversen dat/erit 4 Octobr/is 1720.

39. H/er/r Christen Kraags udstedde bøxelbrev til Mikkel Ols/øn paa 2 p/un/d Smør og 1 Mæle Malt udi Langenæs dat/erit 17 Junij 1720.

40. Ditoes udgivne bøxelbrev til Aamund Nils/øn Langenæs paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt og 16 *s skilling i penge, uden revers dat/erit 28 Aug/usti 1720.

41. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Jacobs/øn paa 18 merker Smør 1 Mæle Korn og 15 kander uden revers dat/erit 18 Junij 1720.

42. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Rasmus/øn paa 18 merker Smør Malt 1 Mæle og Korn 1 ¼ Mæle udi Toftinge, uden revers dat/erit 17 Junij 1720.

43. Rector á Møinichens udstedde bøxelbrev til Hans Christens/øn Bærraas paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

44. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Knuds/øn Berraas pa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Berraas dat/erit 25 Sept/embris 1720 uden revers.

45. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Mikkels/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Berraas, uden revers, dat/erit 25 Sept/embris 1720.

46. Torbiørn Lauritsens udgivne bøxelbrev til Christian Halvors/øn Mychisvold paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden at anvise reversen dat/erit 6 Junij 1720.

47. Halsteen Lille Oxis udstedde bøxelbrev til Nils Siurs/øn paa ½ løb Smør ½ huud og ½ t/ønne Korn udi Lille Oxe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Oct/obris 1720.

48. Rector á Møinichens udstedde bøxelbrev til Nils Rasmus/øn paa 1 p/un/d S/mør 18 Kander Malt udi Walle uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

1720: 70

49. Mad/a/me Alida Gaarmands udgivne bøxelseddel til Christian Mathis/øn Schare paa 1 pund 9 merker Smør 2 Kander Malt udi Schare, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 20 Junij 1720.

50. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Rasmus/øn Schare paa 1 p/un/d Smør 2 Kander Malt udi Schare, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 20 Junij 1720.

51. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Schare paa 2 p/un/d Smør 4re Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 20 Junij 1720.

52. Ditoes udgivne bøxelbrev til Christian Nils/øn Schare paa 2 p/un/d Smør 4re Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 20 Junij 1720.

53. Peder Hofmands udstedde bøxelseddel til Nils Nils/øn Bøgevold paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

54. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jens Jacobs/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Nordre-Mongstad, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 29 Nov/embris 1719.

55. Torbiøn Lars/øns paa H/er/r Willum Frimands Veigne udstedde bøxelseddel til Christian Ols/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Søre Monstad, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 6 Junij 1720.

56. Siur Icheland, Nils Aase og Stephen Store-Oxes Skiøde til Ole Elsaas paa ½ løb Smør og 18 Kander Malt udi Elsaas, dat/erit 15 Octobr/is 1720.

57. Ole Elsaasis bøxelbrev til Anders Joens/øn paa ½ løb Smør 18 Kander Malt udi Elsaas, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

58. Peder Hofmands udstedde bøxelbrev til Johannes Christians/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Smisdall, item Leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

59. Lars Willums/øns udstedde bøxelbrev til Askil Ols/øn Helland paa 1 pund Smør og 1 ½ mark S/mør 21 Kander Malt, dat/erit 10 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

60. Rector á Møinichens udstedde bøxelbrev til Anders Anders/øn Caperdalen paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Caperdalen, item Leilendingens revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

61. Torbiøn Lars/øns udgivne bøxelbrev til Johannes Lars/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Nore Capperdalen, uden revers dat/erit 6 Junij 1720.

62. Ole Rasmus/øn Fyllingens udgivne bøxelbrev til Lars Søre Icheland paa ½ løb Smør 30 Kander Malt udi Søre Icheland, item reversen dat/erit 6 Octobr/is 1720.

63. Johan Gaardmands udgivne bøxelbrev til Anders Paulsen paa ½ løb Smør ½ huud udi Seim, dat/erit 26 Sept/embris 1720, item Leilendingens revers, begge dat/erit 26 Sept/embris 1720.

64. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Paals/øn Seim paa ½ løb Smør ½ huud, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Sept/embris 1720.

65. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Ols/øn Sem paa ½ løb 9 merker Smør 5/8 huud udi Sem, dat/erit 5 Octobr/is 1720, ei anvist revers.

66. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ellings/øn Sem paa lige saa meget som forrige, dat/erit 3 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

67. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Rasmus/øn paa 3 Spand Smør ¾ huud udi Sem, dat/erit 26 Sept/embris 1720, uden at anvise reversen.

68. Ditoes udgivne bøxelbrev til Niels Stephens/øn paa ½ løb Smør ½ huud, dat/erit 5 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

69. Lars Hoplands udgivne bøxelbrev til Mons Knuds/øn paa 1 pund Smør 8 Kander malt og 1/3 faar udi Hopland, item Leilendingens revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

70. Biscop Schmidts udgivne bøxelbrev til Aamund Anders/øn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt og ¼ faar udi Ryland dat/erit 22 Maj 1720, uden revers.

71. Ditoes bøxelbrev til Hans Magnes/øn paa ligemeget udi Ryland, dat/erit 22 Maj 1720 uden at anvise reversen.

72. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Mons/øn paa ligesaameget udi Ryland, dat/erit 22 Maj 1720 uden at anvise reversen.

73. Ditoes bøxelbrev til Berrie Aamunds/øn Ryland paa ligemeget udi Ryland dat/erit 22 Maj 1720, uden at anvise reversen.

74. Rasmus Ingebrigts/øns udstedde bøxelseddel til Rasmus Nils/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne malt udi Schaar, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

75. Margrete de Finis udstedde bøxelbrev til *Jaob (Jacob) Johans/øn paa 10 s/killing Jord udi Spurcheland, item reversen, dat/erit 27 Junij 1720.

76. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Ellings/øn paa 10 s/killing Jord udi Spurcheland dat/erit 6te Julij 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

77. Ditoes bøxelbrev til Johannes Knuds/øn paa 1/3 part i Spurcheland, dat/erit 13 Octobr/is 1720, item leilendingens revers.

78. Mag/ister Hans Hvittis udstedde bøxelbrev til Halvor Stephens/øn Næsse paa 2 p/un/d 6 merker Smør 3 Mæler Malt udi Næsse, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Sept/embris 1720.

1720: 70b

79. Mag/ister Wittis udstedde bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi Næsse, item leilendingens revers dat/erit 20 Sept/embris 1720.

80. Rector á Møinichens udstedde bøxelbrev til Erik Sæbiørns/øn paa ½ løb Smør 6 Kander malt udi Kinæs dat/erit 3 Januarij 1720, uden at anvise reversen.

81. Torbiørn Lars/øns udstedde bøxelbrev til Stephen Jacobs/øn paa 20 merker Smør 1/3 faar 1/3 t/ønne Malt udi Levestad dat/erit 6 Junij 1720, uden at anvise reversen.

82. Biscop Schmids udstedde bøxelbrev til Johannes Bottels/øn paa 9 s/killing udi Toschem, dat/erit 9 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

83. Lars Hoplands bøxelbrev til Sæbiørn Lars/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Gausereid dat/erit 16 Octobr/is 1720, item leilendingens revers.

84. Biscop Schmidts bøxelbrev til Erik Lars/øn paa 9 s/killing udi Toschem, dat/erit 9 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

85. Børge Askilds/øn Grødtvetz udstedde bøxelbrev til Iver Nils/øn *Siurs/øn paa ½ løb Smør daterit 25 Junij 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

86. Ole Mitgaards udstedde bøxelbrev til Iver Siurs/øn paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 25 Junij 1720.

87. Biscop Schmidts udgivne bøxelbrev til Ole Siurs/øn paa 18 merker Smør udi Sætre, dat/erit 9 Augusti 1719 uden at anvise reversen.

88. Ditoes bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 18 merker Smør udi Sætre dat/erit 5 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

89. Casper Rømmers bøxelbrev til Ole Nils/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Houchaas dat/erit 12 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

90. Lector Bornemands bøxelbrev til Ingeborg Olsdatter paa 2 p/un/d Smør 32 Kander Malt udi Honnisdal, item Leilendingens revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

91. Ditoes bøxelbrev til Lars Eriks/øn Honnisdal paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

92. Casper Rømmers udgivne bøxelbrev til Anders Joens/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt og ½ Mæle Korn udi Øfstegaard dat/erit 26 Sept/embris 1720, uden at anvise reversen.

93. Ditoes udgivne bøxelbrev til Thom/m/es Haavers/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt og ½ Mæle Korn udi Øfstegaard dat/erit 26 Sept/embris 1720 ud/en at anvise reversen.

94. Biscop Schmidts udstedde bøxelbrev til Elluf Knuds/øn Mitgaard paa ½ løb 9 merker Smør 20 Kander Malt udi Mitgaard dat/erit 9 Aug/usti 1719, ei anvist revers.

95. Ditos bøxelbrev til Anders Rasmus/øn paa ½ løb Smør udi Mitgaard dat/erit 3 Octobr/is 1720 ei anvist revers.

96. Rasmus Lechnæssis udstedde bøxelbrev til Lars Rasmus/øn paa ½ løb Smør udi Lechnæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

97. Nils Knags bøxelbrev til Halvor Ols/øn Nepstad paa 18 merker Smør ½ qvarter Malt og ½ faar udi Nepstad, dat/erit 26 Januarij 1720 og reversen medfulte.

98. Ditoes bøxelbrev til Elling Ols/øn paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt og ½ faar, med leilendingens fulte revers begge dat/erit 18 Martij 1720.

99. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Ols/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Nepstad, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

100. Anders Capperdalens bøxelbrev til Arne Ellufs/øn Mitgaard paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt og ½ Mæle Korn udi Yttre Giervig dat/erit 16 Octobr/is 1720, item Leilendingens derpaa fulte revers.

101. Mogens Frechaugs udgivne bøxelbrev til Lars Børges/øn paa ½ løb Smør 18 Kander Malt udi Yttre-Giervig, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 3 Junij 1720.

102. Lars Anders/øn Ichelands udstedde bøxelbrev til Joen Søraas paa 27 merker Smør 15 Kander Malt udi Søraas, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

103. Haldor Lars/øns udstedde bøxelbrev til Knud Ellufs/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Aase item leilendingens revers dat/erit 19 Junij 1720.

104. Peder Landviigs udstedde bøxelbrev til Ole Isdal paa ½ løb Smør 18 Kander malt, item leilendingens revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

105. Børge Askilds/øn Grodtvets bøxelbrev til Jacob Ols/øn Isdal paa ½ løb Smør 18 Kander malt, item Leilendingens revers dat/erit 27 Octobr/is 1720.

D/en 17 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev Tinglyst.

106. Nils Siurs/øns bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør 35 Kander Malt udi Herland, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

107. Ole Klevedals udgivne bøxelbrev til Christian Hopland paa 18 merker Smør 15 Kander Malt udi Hopland, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

108. Fogeden Lems paa Seeverin Seehuusens Veigne udgivne bøxelbrev til Anders Fischesætter paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt dat/erit Qvame d/en 16 Octobr/is 1720.

109. Johannes Berrefiords udgivne bøxelbrev til Magne Rasmus/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Mycheltun med Leilendingens revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

1720: 71

110. Christian Hoplands udgivne bøxelbrev til Nils Hopland paa ½ løb Smør og 30 Kander Malt udi Hopland, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 16 Octobr/is 1720.

111. Ole Mycheltuns udgivne bøxelbrev til Ole Næsse paa 9 merker Smør 6 Kander Malt udi Næsse, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

112. Ole Christens/øn Qvames udstedde bøxelbrev til Mons Knuds/øn paa 20 ½ merker Smør 13 Kander Malt udi Espeland, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

113. Tollef Mundals udgivne bøxelbrev til Elluf Mundal paa 1 løb Smør i Mundal item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 22 Januarij 1720.

114. Fogeden Lems udgivne bøxelseddel til Lars Lars/øn Gausereid paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Gausereid, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Oct/obris 1720.

115. Johannes Olsøn Berrefiords udstedde bøxelbrev til Ole Ellings/øn paa ½ løb Smør og ½ t/ønne Malt udi Mychisvold, item Leilendingens revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

116. Arne og Ole Giervig anviiste for Retten hver sit stykke papir paa 24 [skilling] til bøxelseddel og beklagede sig at de ei kunde finde deris ejere, men giorde det derfore at Kongen ei skulle miste og de kunde være uden tilsvar, sampt begierede de at det af øfrigheden kunde paateignis.

117. Ole Mychisvolds udgivne bøxelbrev til Ole Ivers/øn paa 22 ½ merker Smør 1 ½ qvarter Malt udi Møchisvold, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

118. Elluf Mundals udgivne Skiøde til Aschild Tuenæs paa 9 merker Smør 3 Kander Malt udi Yttre Gierviig dat/erit 12 Octobr/is 1720.

119. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Frechaug paa 9 merker Smør 3 Kander Malt udi Yttre Giervig dat/erit 12 Octobr/is 1720.

120. Mogens Rasmus/øn Seembs udgivne bøxelbrev til Aamund Lars/øn Hopland paa 2 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt og 1/3 faar udi Hopland, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

121. Severin Seehuusens udgivne bøxelbrev til Halver Fischesætter paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Fischesætter, item leilendingens revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

122. Kisti Hoplands udgivne bøxelseddel til Ole Lars/øn paa 1 pund Smør 1 Mæle Malt *udi (og) 1/3 faar udi Hopland, item reversen dat/erit 16 Octobr/is 1720.

123. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Ols/øn Hopland paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt og 1/3 faar udi Hopland, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

124. Nils Nessis udgivne bøxelbrev til Christi Iversdatter paa 18 merker S/mør 12 Kander malt udi Næsse, item leilendingens revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

125. Ole Aadderaasis bøxelbrev til Anders Næsse paa 18 merker Smør og 12 Kander Malt udi Næsse, item reversen dat/erit 16 Octobr/is 1720.

126. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Næsse [paa] 27 merker [Smør] 1 ½ Mæle Malt udi Næsse, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

127. Aamund Storem og Lars Hopland(s) udstedde bøxelseddel til Magne Mundal paa 1 løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 17 Oct/obris 1720.

128. Ole Mykkeltun og Lars Echelands udgivne Skiøde til Nils Lars/øn Næsse paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Næsse dat/erit 17 Octobr/is 1720.

129. Fogeden Lems paa Stiftamptskriver Seehuusens Veigne udgivne bøxelbrev til Johannes Joens/øn paa ½ løb Smør udi *Siursettet, item reversen dat/erit 16 Octobr/is 1720.

130. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Ols/øn paa ½ løb Smør udi Siursett, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

131. Ditoes udgivne bøxelbrev til Iver Sætre paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt udi Sætre item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

132. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Nils/øn Sætre paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt udi Sætre, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

D/en 18 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte hvorda blev publicerit

133. Anders Knuds/øn Nore Ichelands udgivne Skiøde til Velbyrdige Nils Knag paa 18 merker Smør 1 qvarter *Mat (Malt) og ½ faar dat/erit 18 Octobr/is 1720.

Bøidelensmanden Elluf Mundal begierede for retten at hands Odels-Løsnings-Ret, og Penge-Mangel til Nere-Mundal af Skyld 2 løber Smør, maatte Tinglyses og at hand reserverer sig at indfrii og indløse samme gaard paa egne og Umyndigis Veigne, for den priis dend da kand Være soldt og at Gaarden maa ham og dem extraderis (Ekstradere = utlevere, avlevere) ligesom dend dend tid befantis, da hands Salig faders Sterfboed har maat ladet dend selge og om den af hands S/a/l/ig/ fader kand være Soldt, saasom den da befantis.

1720: 71b
 
 

Dernest blev Sagerne foretaget og først Kongens og hafde da

Bøidelensmanden til deris Maj/este/ts interressis beobagt ladet stevne Anders Ikeland for begangne udi sit Egteskab lejermaal medens hand haver levende huustrue Ingeborg Johansdatter, horeri og barneavling med hands da Værende tieniste pige Karen Hemingsdatter, begge til strafs lidelse og bøders erleggelse efter loven.

Mons Espeland møtte paa Anders Ichelands Veigne og tilstod stevnemaalets loulige forkyndelse, sampt Sigtelsen saa hand skal Være hendis avlede barns rette fader; Paa hendis Veigne møtte faderen Heming Eide og tilstod Sigtelsen og Stevnemaalet, saa at hands datter tilstaar af ingen anden at Være besvangret end af ermelte Anders Icheland - og begge deris forseelse at Være første gang af dem begaaet.

Fogeden paastod at de indkaldede bliver anseet til Straf og boed efter Loven.

Afsagt.

Efterdi paa de indstevntis veigne af Mons Espeland paa Anders Ichelands Veigne og af Heming Eide paa Karen Hemingsdatter(s vegne) tilstaaed, at ermelte Anders Icheland udi sit egteskab haver begaaet første gang horeri og barneavling med sin da Værende tieniste pige Karen Hemingsdatter, medens hand haver levende huustrue og med hende avlet barn, saa og af hendis fader Heming Eide tilstaaes at hand nemblig Anders Icheland er hendis rette barns fader; saa tilfindis Anders Icheland for samme sin begangne forseelse i følge af lovens 6te Bogs 13 Capit/ul 25 art/icul at straffis yderlig paa sin formue, og Karen Hemingsdatter i følge af Lovens 6te Bogs 13 Capit/ul 1 art/icul at bøde 12 lod Sølv inden 15 dager under nam efter Loven.

Dito haver ladet stevne Ole Gulaks/øn Fæste for første begangne lejermaal med Tyri Johansdatter Hilland, og hon til Veddermæle, sampt begge til strafs lidelse efter loven.

Dend indstevnte Ole Gulaksøn Fæste møtte for Retten og tilstod stevnemaalets loulige forkyndelse og foregav at hand vel haver haft legemlig [omgiengelse] med hende, men ved ikke om hand er hendis barns fader eller ej; fogeden tilspuurte ham om hand haver haft legemlig omgiengelse med hende før hand blev skreven til Soldat eller ei ? hvortil hand svarede før at have haft omgiengelse med hende, og blev skrevet til Soldat in Martio og hon kom i Barselseng d/en 15 Maj 1720, dog paastod hand at hon maatte møde og aflegge sin corporlige eed at hand er hendis rette barns fader og at hon ei haver haft omgiengelse med andre: paa Tyri Johansdatters Veigne møtte Martinus Remme og tilstod at hon er loulig stevnt for denne Sag, og ei videre.

Fogeden paastod at dend udeblivende maa for Retten møde og edelig aflegge sin corporlige Eed om ikke dend indstevnte er hendis Rette barns fader.

Afsagt.

Efterdi dend indstevnte Ole Gulaksøn Fæste paastaar, at Tyri *Jacobsdatter (Johansdatter), der haver udlagt ham til Barnefader /: med hvem hand ej fragaar at have haft legemlig omgiengelse, men dog ei tilstaar at Være Barnefader :/ maa selv for Retten møde og forklare edelig denne Sags handel til Rettens opliuslighed, da foreleggis Tyri Johansdatter til nest holdende Ting her udi Skibbredet, efter loulig given kald og Varsel at møde, og sin forklaring derom at giøre, saaledis som hon den med Ed agter at prestere og det under 4 Rdr bøder om hon udebliver, efterdi Kongens Sigt herunder verserer, hvorda Videre skal kiendis hvis lov og Ret medfører.

1720: 72
 
 

Soldat Joen Siurs/øn Spurkeland haver indkaldet sine legsbrødre Nils Næsse, Jacob Spurkeland, Nils og Johannes Spurkeland, Rasmus Schaars Enke, Anders Næsse fordi de handler ubillig med ham i hans tieniste paa legden og fattis baade mad og af Legden opirret og med *giekkeri Narres og *giekkes. Johannes Spurkeland svarede at naar Sommer og Vaar Ardbeide er for, forsømmer hand sit ardbeide og mere befatter sig med at plukke bær end giøre ardbeide, det samme sagde de andre; Legsmanden forklarede at naar hand skal søge for Soldaten, klager alle for Soldaten ei vil ardbeide. Soldaten Klagede at Jacob Spurkeland med aberi railerer ham og naar de seer ham, galer efter ham og raaber som en giøk efter ham naar hand kommer fra Munstring; hvilket de fragaar og sagde sig ei skal ham overbevises.

Dernest blev de 9 Qvæstioner som til forrige Skibbreders Almue bleve proponerede her for Retten oplæste og Almuen tilspuurt om nogen af dennem noget saadant er vitterligt ? hvortil de svarede at \dem/ forleden Aar nu, intet saadant var forefalden.

Dernest blev oplæst Odelsmandtallet over selvejerne og selv brugende for det Aar 1720 og af almuen tilstaaet saa at Være, sampt af Retten forseiglet fogeden tilbage leverit.

Siden blev forfattet restantzen saa vel paa de ordinaire som extraordinaire Skatter for Aar 1720 *forfattet, for Almuen oplæst og rigtig befunden og af Retten forseiglet fogeden tilbage leverit.

Fogeden tilspuurte Almuen om dem var vidende at af Alvesunds Kirke-Teig nogen Rettighed til fogeden pro anno 1717 sampt forrige eller efterkommende Aar, paa hands Kongl/ig Maj/este/ts Veigne var ydet ? dertil de samtydelig svarede, at saalenge de kand Mindis har aldrig nogen afgift til fogederne af Alvesunds Kirke-Teig vorden erlagt, men hvad deraf er svaret, er til Stifts Skriveren, som Alvesunds Kirke indkomme leveret, hvilket alt fogeden under Rettens Vidnisbyrd var begierende beskreven, som ej heller kunde negtis.

Derefter blev forfattet Lista paa hvad enhver har betalt udi dend allernaadigste paabudne dagskat for Aar 1717 og af Retten forseiglet.

Sluttelig blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, nemblig 6 gamble som tilforne haver aflagt deris Laugrettiseed, Knud Soltvet, Knud Knuds/øn Indre Fosse, Mikkel Fosse, Mons Sellevold, Ole Titland, Mons Nore-Titland, og tvende Unge som først for Laugmanden haver at aflegge deris Laugretteseed efter Loven Ole Joens/øn Søre Levestad, Lars Anders/øn Fosse.

Sluttelig blev af Lensmanden Anders Tveten før Tingetz opsigelse forfattet restants paa S/igneu/r Justensens Tiende og hands egen Tiende for 1717 og 1720 {og} af Retten forseiglet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 19 Octobr/is er holdet almindeligt Høste Skatte og Sage Ting med Radøe Schibbredis Almue udi Brudeknappen, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Niels Sæbøe og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd, Johannes Birkeland, Johannes Qvisten, Rasmus Lille-Tvet, Johannes Manger, Nils Kolstad, Gregorius Sylte, Mons Tiore, Gregorius Yttre Sæbøe,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger, anordninger og høiøfrigheds befalinger som fol/io 54 findis extraherede - Hvornest blev tinglyst.

1. Peder Joensøns udgivne Skiøde til Lorents Mouretsen Toftmark paa hands i Bøvaagen staaende huuser dat/erit 9 Apr/ilis 1720.

1720: 72b

2. Hans Christian Gartners udgivne bøxelbrev til Lorents Mauritsen Toftmark paa endeel Grund udi Bøvaagen med reversen dat/erit 8 Octobr/is 1720.

3. Arne Giervig tillige med Ole Rønhofdis udgivne Skiøde til Halvor Øfre Manger paa 1 p/un/d 8 merker Smør og 21 Kander Malt udi Øfre-Manger, dat/erit 18 Octobr/is 1720.

4. Arne Gierviigs paa Brite Sandalens veigne og Ole Elsaasis udgivne Skiøde til Johannes Øfre-Manger paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Øfre Manger dat/erit 18 Octobr/is 1720.

5. Birgitte S/a/l/ig/ Schumagers udgivne bøxelbrev til Mogens Fieldsende paa ½ løb S/mør 1 ½ Mæle Malt udi Fieldende, uden at anvise reversen dat/erit 12 Maj 1720.

6. Birgitte S/a/l/ig/ Schumagers udgivne bøxelbrev til Joen Nils/øn Wettaas paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Søre-Wettaas, uden revers dat/erit 12 Maj 1720.

7. Ole Titland og Joen Wettaasis udgivne bøxelbrev til Erik Eriks/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Søre-Wettaas, dat/erit 19 Octobr/is 1720 item leilendingens derpaa fulte revers.

8. Mag/ister Anders Bings udstedde bøxelseddel til Ole Mortens/øn Wettaas paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt dat/erit 8 Octobr/is 1720, uden revers.

9. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Ols/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Wettaas dat/erit 11 Octobr/is 1720 uden at anvise reversen.

10. Ditoes fornyede bøxelbrev til Hans Børges/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Wettaas uden at anvise reversen dat/erit 12 Sept/embris 1720.

11. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Ols/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Wettaas dat/erit 11 Octobr/is 1720 uden at anvisae reversen.

12. Agnete Hans Castens/øns bekomne revers Af Jens Jacobs/øn Houcheland paa 4 s/killing Jord, uden at anvise bøxelseddelen dat/erit 4 Apr/ilis 1720.

13. Mag/ister Hans Wittes udgivne bøxelbrev til Rasmus Tiore paa 1 p/un/d 3 merker Smør 18 Kander Malt uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

14. Agnete S/a/l/ig/ Hans Castensens udstedde bøxelbrev til Ole Magnes/øn paa ½ pund Smør ½ tønde Malt uden revers dat/erit 4 Apr/ilis 1720.

15. Mette Rafnsbergs udstedde bøxelbrev til Joen Mons/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Solem, uden revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

16. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Ols/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Solem, uden at anvise reversen dat/erit 5 Octobr/is 1720.

17. Birgitte S/a/l/ig/ Schumagers udgivne bøxelbrev til Stephen Joens/øn paa 3 ½ s/killing S/mør udi Indre Sæbøe, uden revers dat/erit 13 Maj 1720.

18. Johannes Børges/øn Qvisteens udstedde bøxelbrev til Nils Ols/øn paa 18 merker S/mør og 9 Kander Malt udi Hvidsten med andeel udi laxevaagen dat/erit 26 Sept/embris 1720, med reversen.

19. Hans Wittes udgivne bøxelbrev til Elling Simens/øn Qvame paa 1 p/un/d Smør 16 kander Malt udi Qvame, dat/erit 4 Junij 1720, ei anvist reversen.

20. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Qvame paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

21. Ditoes udgivne bøxelbrev til Stephen Qvame paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt, dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

22. Ditoes udgivne bøxelbrev til Iver Qvame paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

23. Ditoes udgivne bøxelbrev til Endre Qvame paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720 og ej anviist reversen.

24. Birgitte S/a/l/ig/ Schumagers udgivne bøxelbrev til Tørres Hans/øns Koene paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Hoele, uden at anvise reversen, dat/erit 12 Maj 1720.

25. Anders Ols/øn Dales revers til Agnete Hans Castens/øns paa sit brug 18 merker S/mør 1 ½ Mæle Malt udi Dale, uden at anvise bøxelseddelen dat/erit 20 Januarij 1720.

26. Mikkel Anders/øns udgivne revers til Agnete S/a/l/ig/ Hans Castens/øns paa sit brug 18 merker S/mør 1 ½ t/ønne Malt udi Dale, uden at anvise bøxelseddelen dat/erit 26 Januarij 1720.

27. Agnete S/a/l/ig/ Hofmands udgivne fornyede bøxelbrev til Anders Gregoriussøn paa ½ løb Smør 15 Kander Malt udi Ascheland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 5 Febr/uarij 1719.

28. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Ascheland paa lige meget, dat/erit 25 Febr/uarij 1720 item leilendingens derpaa givne revers.

29. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Askeland paa lige saa meget som forrige, item reversen dat/erit 25 Januarij 1720.

30. Mag/ister Hans Wittes udgivne bøxelbrev til Tørres Namtvet paa ½ løb S/mør 1 qvarter Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden reversen at anvise.

31. Ditoes udgivne bøxelbrev til Stephen Lunde paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Lunde uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

32. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Lunde paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Lunde dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

1720: 73

33. Hans Christian Gartners udstedde bøxelbrev til Nils Ols/øn paa 13 merker Smør 12 Kander Malt udi Waagenæs, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 10 Sept/embris 1720.

34. Hans Wittes udgivne bøxelbrev til Nils Namtvet paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt udi Namtvet, uden at anvise reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

35. Hans Peter Weivisers udgivne bøxelbrev til Mons Nils/øn paa ½ løb Smør udi Brattougle, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

36. Edel Holbergs udgivne bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa ½ løb Smør ½ faar udi Frutougle, uden revers dat/erit 19 Junij 1720.

37. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Johansøn paa ½ løb Smør ½ faar udi Frutougle, uden revers dat/erit Bergen d/en 19 Junij 1720.

38. Hans Hvittes udstedde bøxelbrev til Gudmund Eriks/øn paa 18 merker Smør ½ Mæle malt udi Maraas, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

39. Major Storms udstedde bøxelseddel til *Methis (Mathis) Johans/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne malt udi Hougstad, uden at anvise reversen dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

40. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Mathis/øn paa ½ løb 3 merker Smør udi Hougstad, uden at anvise reversen dat/erit 6 Junij 1720.

41. Mag/ister Wittes bøxelbrev til Tollef Kidesætter paa 18 merker Smør 18 Kander Malt, uden at anvise reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

42. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Kidesætter paa 18 merker Smør 18 Kander Malt, uden at anvise reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

43. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Lørvig paa ½ løb 4 merker Smør og ½ t/ønne Malt udi Lørvig uden at anvise reversen dat/erit 1 Octobr/is 1720.

44. Hans Wittes udstedde bøxelbrev til Knud Hadland paa 1 p/un/d 21 merker Smør udi Hadland dat/erit 24 Sept/embris 1720.

45. Ditoes udgivne bøxelbrev til Haagen Halland paa 1 p/un/d 3 merker Smør dat/erit 24 Sept/embris 1720.

46. Hans Christian Gartners udstedde bøxelbrev til Enier Ols/øn paa Mulholmen i Radøe Skibbrede hvorfore betalis aarlig Grundeleje 3 merker danske dat/erit 28 Nov/embris 1719.

47. Major Storms udgivne bøxelseddel til (her manglar namn) [paa] 18 merker Smør 1 Mæle Malt *paa Sæbdal daterit 7 Febr/uarij 1720 uden at anvise reversen.

48. Ditoes udgivne bøxelseddel til Stephen Olsøn paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Sædal, uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

49. Mons Peders/øn Landsviigs bøxelbrev til Knud Peders/øn Boge paa 4 ½ merker S/mør 3 Kander Malt udi Boge, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

50. Hans Hvidts udgivne bøxelbrev til Elling Mathis/øn Hougstad paa 1 pund Smør 16 Kander Malt dat/erit 24 Sept/embris 1720.

51. Mag/ister Wittes udgivne bøxelbrev til Hans Ivers/øn Norli paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt, uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

52. Major Storms udgivne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt udi Sørlie, dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden at anvise reversen.

53. Lucas Steens (Stiens?) udstedde *bøxelbrevs til Mons Magnes/øn Kartvet paa 12 merker Smør og 8 Kander Malt udi Kartvet dat/erit 12 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

54. Ditoes udgivne bøxelseddel til Johannes Kartvet paa 12 merker Smør 8 Kander Malt udi Kartvet dat/erit 12 Octobr/is 1720.

55. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Kartvet paa 1 pund Smør 16 Kander Malt dat/erit 12 Octobr/is 1720.

56. Ditoes udgivne bøxelbrev til Halvor Kaartvet paa 5 skillings Leje uden at anvise reversen dat/erit 14 Octobr/is 1720.

57. Major Storms udstedde bøxelseddel til Ole Nils/øn paa 16 merker Smør 11 Kander Malt udi Ulvatten dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden reversen.

58. Ditoes udgivne bøxelbrev til Peder Lars/øn Ulvatten paa 16 merker Smør 10 ½ Kander Malt udi Ulvatten dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden at anvise reversen.

59. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 16 merker Smør 10 Kander Malt udi Ulvatten, uden at anvise reversen dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

60. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Olsøn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Ulvatten dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

61. Lars Pedersens udgivne bøxelbrev til Halvor Mikkels/øn paa ½ løb Smør 12 Kander Malt udi Søre-Morchen dat/erit 24 Sept/embris 1720, item leilendingens revers.

62. Ditoes udgivne bøxelbrev [til] Arne Jens/øn paa 18 merker Smør 6 Kander Malt udi Søre-Morchen, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Decembr/is 1719.

63. Ditoes udstedde bøxelbrev til Christian Halvors/øn Søre-Morchen paa 18 merker S/mør 6 Kander Malt, item Leilendingens revers dat/erit 24 Sept/embris 1720.

64. Major Storms udgivne bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 1 p/un/d Smør 12 Kander Malt udi Nødtvet dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

65. Ditoes udgivne bøxelseddel til Gunder Villums/øn paa 1 p/un/d S/mør 12 Kander Malt udi Nødtvet dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

66. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Biørns/øn paa ½ løb Smør 18 Kander Malt udi Nodtvet, dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

1720: 73b

67. Major Storms udgivne bøxelbrev til Peder Knuds/øn paa ½ løb Smør 18 Kander Malt udi Nødtvet, uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

68. Lector Bornemans udstedde bøxelbrev til Anders Olsøn Solem paa halvdelen af faderens brug, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

69. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Torbiørns/øn paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Solem, dat/erit 16 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

70. Ditoes udgivne bøxelseddel til Rasmus Anders/øn paa 9 merker Smør ½ qvarter Malt udi Solem, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

71. Mag/ister Ole Storms udgivne bøxelbrev til Elling Rasmus/øn paa 18 merker Smør ½ faar udi Øfre-Manger, item Leilendingens revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

72. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Halvors/øn paa 18 merker Smør ½ faar udi Øfre Manger, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

73. Mag/ister Wittes udstedde bøxelbrev til Østen Olsøn paa 2 p/un/d 16 merker Smør udi Mangersnæs, dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

74. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Simens/øn Mangersnæs paa 1 *faar 8 merker Smør dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden revers.

75. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Mangersnæs paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden reversen at anvise.

76. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt udi Mangersnæs, dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden revers.

77. Major Storms udstedde bøxelbrev til Christian Knuds/øn paa 18 merker Smør 20 ½ Kander Malt udi Nedre Tvet dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden at anvise reversen.

78. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Olsøn paa 1 pund Smør 20 Kander Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

79. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Rasmus/øn paa ½ pund Smør 8 ½ Kande Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

80. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Hansen paa 18 merker Smør 15 kander Malt udi Helleland, dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

81. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 pund Smør 8 Kander Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden at anvise reversen.

82. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Ols/øn paa 18 merker Smør 15 Kander Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden at anvise reversen.

83. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 12 merker S/mør 10 Kander Malt udi Helleland daterit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

84. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Knuds/øn paa 6 merker Smør 5 Kander Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

85. Ditoes bøxelbrev til Knud Jens/øn paa 12 merker Smør 10 Kander Malt udi Helleland, uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

86. Ditoes udgivne bøxelbrev til Stephen Gunders/øn paa 12 merker S/mør 11 ½ Kande Malt udi Helleland, dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

87. Aroldi de Finis udgivne bøxelbrev til Knud Øfre Manger paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, item Leilendingens revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

88. Major Storms bøxelbrev til Knud Rasmus/øn paa 12 merker Smør 10 Kander Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

89. Ditoes bøxelbrev til Hans Rasmus/øn paa 6 merker Smør 6 Kander Malt udi Helleland dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

90. Mag/ister Wittes udgivne bøxelbrev til Lars Norlie paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720.

91. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Villums/øn paa 22 ½ merker Smør 1 qvarter Malt udi Nore-Solem dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden revers.

92. Ditoes udgivne bøxelbrev til Iver Jens/øn Nore-Solem paa ½ løb Smør dat/erit 1 Octobr/is 1720 uden revers.

93. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Lars/øn paa 22 ½ merker Smør 1 qvarter Malt udi Nore-Solem dat/erit 1 Octobr/is 1720 uden revers.

94. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jens Nore-Solem paa 9 merker Smør ½ t/ønne Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720 uden reversen at anvise.

95. Lector Bornemands udstedde bøxelbrev til Magne Johans/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter havre Malt, item Leilendingens revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

96. Ditoes udgivne bøxelbrev til Christian Mons/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter havre Malt udi Solem, item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 16 Octobr/is 1720.

97. Mag/ister Wittes udstedde bøxelbrev til Ole Knuds/øn Nore-Morchen paa 18 merker Smør 9 kander Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden revers.

98. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Ivers/øn Nore-Morchen paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720 uden revers.

99. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Knuds/øn Nore-Morchen paa 18 merker Smør 9 Kander Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden revers.

100. Ditoes udgivne bøxelbrev til Torbiørn Nore-Morchen paa 18 merker Smør 9 Kander Malt dat/erit 1 Octobr/is 1720 uden revers.

1720: 74

101. Major Storms udstedde bøxelseddel til Ole Magnus/øn paa 1 pund Smør 12 Kander Malt udi Nodtvet dat/erit 7 Febr/uarij 1720, uden revers.

102. Brynnild Kl..l.ndes udgivne bøxelbrev til Johannes Olsøn paa ½ løb Smør udi Dahland, dat/erit d/en 9 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

103. Ditoes bøxelbrev til Hans Olsøn paa 2 p/un/d 1 mark Smør udi Dahland dat/erit 9 Octobr/is 1720 uden revers.

104. Ditoes udgivne bøxelbrev til Jacob Ols/øn paa ½ løb Smør udi Dahland dat/erit 9 Octobr/is 1720, uden revers.

105. Ditoes udgivne bøxelbrev til Magne Thommes/øn paa ½ løb Smør udi Dahland dat/erit 9 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

106. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Siurs/øn paa ½ løb Smør udi Dahland dat/erit 9 Octobr/is 1720 uden at anvise reversen.

107. Mag/ister Anders Bings fornyede Bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Sætre dat/erit 8 Octobr/is 1720, uden revers.

108. Ditoes udgivne bøxelbrev til Gudmund Jacobs/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Sætre dat/erit 8 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

109. Ditoes bøxelbrev til Knud Anders/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Sætre dat/erit 8 Octobr/is 1720 uden revers.

110. Ditoes bøxelbrev til Johannes Johans/øn paa 18 merker Smør 9 Kander Malt udi Sætre dat/erit 8 Octobr/is 1720 uden revers.

111. Magnus Schiøttes bøxelbrev til Rasmus Olsøn Grindem paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, uden at anvise reversen dat/erit 10 Octobr/is 1720.

112. Ditoes udgivne bøxelbrev til Paal Jons/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Grindem, dat/erit 10 Octobr/is 1720 uden at anvise reversen.

113. Ditoes bøxelbrev til Willum Anders/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Grindem dat/erit 10 Octobr/is 1720 uden revers.

114. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Jensøn paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Grindem dat/erit 10 Octobr/is 1720, uden revers.

115. Ditoes udgivne bøxelbrev til Tørres Ols/øn paa 12 merker Smør 8 Kander Malt udi Grindem dat/erit 10 Octobr/is 1720, uden revers.

116. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Olsøn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt dat/erit 10 Octobr/is 1720 uden at anvise reversen.

117. Magdalena S/a/l/ig/ *Smedst udgivne bøxelseddel til Elling Olsøn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt udi Indre Helle dat/erit 10 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

118. Ditoes bøxelbrev til Nils Andersøn paa 18 merker Smør og 8 Kander Malt udi Indre-Helle, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 10 Octobr/is 1720.

119. Ditoes bøxelbrev til Anders Rasmus/øn paa 12 merker Smør 6 Kander Malt udi Indre Helle dat/erit 11 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa givne revers.

120. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Knuds/øn paa 12 merker S/mør 6 Kander Malt udi Indre Helle, dat/erit 11 Octobr/is 1720 item Leilendingens derpaa givne revers.

121. Ditoes bøxelbrev til Jens Knuds/øn paa 12 merker Smør 6 Kander Malt i Indre Helle dat/erit 11 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

122. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Mathisen paa 3 ½ s/killing udi Indre-Helle dat/erit 11 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa givne revers.

123. Ditoes udgivne bøxelbrev til Erik Mons/øn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt udi Indre-Helle, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 10 Octobr/is 1720.

124. Ditoes bøxelbrev til Knud Joens/øn Indre Helle paa 16 merker Smør 8 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 5 Octobr/is 1720.

125. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Ols/øn paa 14 merker Smør og 7 Kander Malt udi Indre Helle, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

126. Ditoes bøxelbrev til Ole Larsøn paa 12 merker Smør 6 Kander malt udi Indre Helle, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Octobr/is 1720.

127. Peder Hofmands udstedde bøxelbrev til Knud Mons/øn paa 18 merker Smør 10 Kander Malt udi Yttre Helle, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

128. Ditoes bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 18 merker Smør 10 Kander Malt udi Yttre Helle, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 29 Aug/usti 1720.

129. Ditoes bøxelbrev til Jens Nils/øn paa 18 merker Smør 10 Kander Malt udi Yttre Helle dat/erit 10 Octobr/is 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

130. Ditoes bøxelbrev til Johannes Mons/øn paa 18 merker Smør 10 Kander Malt udi Yttre Helle, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

131. Ditoes bøxelbrev til Henrik Knuds/øn paa 12 merker S/mør 6 2/3 Kande Malt udi Yttre Helle, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

132. Ditoes bøxelbrev til Knud Henriks/øn paa 1 pund Smør 13 1/3 Kande Malt udi Yttre Helle dat/erit 12 Oct/obris 1720 item leilendingens derpaa givne revers.

133. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt udi Haaland, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 13 Julij 1720.

134. Magdalena S/a/l/ig/ Smidts udgivne bøxelbrev til Knud Ols/øn paa 12 merker Smør 8 Kander Malt udi Vaagenæs, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 6 Julij 1720.

135. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Waagenæs, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 6 Julij 1720.

136. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Ols/øn paa 12 merker Smør 8 Kander Malt udi Waagenæs, dat/erit 13 Julij 1720, item leilendingens derpaa fulte revers.

137. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Joens/øn paa 12 merker Smør 8 Kander Malt udi Waagenæs dat/erit 13 Julij 1720 item Leilendingens derpaa fulte revers.

138. Major Storms bøxelbrev til Ole Hansen paa 1 pund Smør ½ t/ønne Malt udi Øfre Waagenæs uden revers dat/erit Bergen d/en 7 Febr/uarij 1720.

1720: 74b

139. Mikkel Nedre Qvalems bøxelbrev til Aamund Haldors/øn paa 15 merker Smør 10 kander Malt udi Kartvet, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

140. Major Storms udstedde bøxelbrev til Simen Ols/øn paa 18 merker Smør ½ t/ønne Malt udi Øfre Waagenæs uden revers, dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

141. Ditoes bøxelbrev til Odne Nils/øn paa 18 merker S/mør ½ t/ønne Malt udi Øfre Waagenæs dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

142. Hans Christian Gartners udstedde bøxelbrev til Johannes Johans/øn Qvalem paa 13 merker S/mør 12 Kander Malt udi Qvalem, item reversen dat/erit 6 Decembr/is 1719.

143. Ditoes bøxelbrev til Arne Nils/øns huustrue paa 12 merker Smør 10 Kander Malt udi Øfre Qvalem, item Leilendingens revers, dat/erit 28 Nov/embris 1719.

144. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Ols/øn Øfre Qvalem paa 12 merker Smør 10 Kander Malt dat/erit 28 Nov/embris 1719 item reversen.

145. Ditoes bøxelbrev til Erik Ols/øn Øfre-Qvalem paa 12 merker S/mør 10 Kander Malt, item reversen dat/erit 28 Novembris 1720.

146. Peder Joensens udstedde bøxelbrev til Hans Nils/øn Lilletvet pa 18 merker S/mør 1 ½ qvarter Malt, dat/erit 4 Octobr/is 1720, uden revers.

147. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Ols/øn Lilletvet paa 18 merker S/mør 1 ½ qvarter Malt dat/erit 4 Octobr/is 1720, uden revers.

148. Hans Christian Gartners udstedde bøxelbrev til Nils Mortens/øn Hougland paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item reversen, dat/erit 17 Nov/embris 1719.

149. Ditoes bøxelbrev til Magne Hans/øn Hougland paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, item reversen dat/erit 28 Nov/embris 1719.

150. Ditoes Bøxelbrev til Rasmus Mikkels/øn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Hougland dat/erit 28 Nov/embris 1719 item reversen.

151. Ditoes bøxelbrev til Ole Mons/øn Hougland paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Hougland, item reversen dat/erit 28 Nov/embris 1719.

152. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn Hougland paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item reversen dat/erit 28 Nov/embris 1719.

153. Ditoes bøxelbrev til Johannes Mikkels/øn Hougland paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, item reversen dat/erit 28 Nov/embris 1719.

154. Ditoes bøxelbrev til Johannes Johans/øn Hougland paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item reversen dat/erit 28 Nov/embris 1719.

155. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Monsøn Bøe paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item reversen dat/erit 29 Nov/embris 1719.

156. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Ols/øn paa 12 merker Smør 8 Kander Malt udi Bøe, dat/erit 17 Novembris 1719, item reversen.

157. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Ols/øn Bøe paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Bøe dat/erit 28 Novembris 1719 item reversen.

158. Ditoes bøxelbrev til Mons Hans/øn Bøe *for (paa) 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item reversen dat/erit 17 Novembr/is 1719.

159. Rasmus Nils/øns revers til Christopher Gaarmand paa sin Bøxelseddel ham given paa Marøen, ligeledis Iver Marøens revers item Iver Rasmus/øns bekomne bøxelbrev dat/erit 6 Febr/uarij 1720.

160. Christopher Gaarmands udstedde bøxelbrev til Rasmus Mikkels/øn paa 9 pund Smør 16 Kander Malt i Marøen, item leilendingens revers dat/erit 8 Febr/uarij 1720.

161. Siur Anders/øns revers paa sin bøxelseddel ham given paa Marøen dat/erit 4 Febr/uarij 1720.

162. S/igneu/r Christopher Gaarmands udstedde bøxelbrev til Ole Jons/øn paa 8 Kander Malt 1 pund Smør i Marøen, item leilendingens revers dat/erit 4 Febr/uarij 1720.

163. Ditoes bøxelbrev til Nils Thommes/øn paa 1 pund Smør 8 Kander Malt udi Marøen, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Febr/uarij 1720.

164. Mag/ister Wittes udstedde bøxelbrev til Mons Gunders/øn Reistad paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

165. Ditoes bøxelbrev til Gudmund Mons/øn Reistad paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

166. Ditoes bøxelbrev til (Namn ikkje nemnd) [paa] 18 merker Smør 8 Kander Malt udi Reigstad, dat/erit 1 Octobr/is 1720 uden ervers.

167. Giert Gielmeidens bøxelbrev til Ole Askilds/øn paa 18 merker Smør 18 Kander Malt udi Indsylte, item leilendingens derpaa givne revers.

168. Mag/ister Wittes udgivne bøxelbrev til Joen Udsylte paa 10 2/3 merker Smør 14 ¼ Kande Malt, dat/erit 1 Octobr/is 1720, uden reversen at anvise.

169. Ditoes bøxelbrev til Gregorius Udsylte paa 10 2/3 merker Smør 14 ¼ Kande Malt uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

170. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Udsylte paa 10 2/3 merker Smør 14 ¼ Kande Malt uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

*172. Ditoes bøxelbrev til Anders Sylte paa 16 merker S/mør 21 1/3 Kande Malt uden revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

173. Hans Christian Gartners udstedde bøxelbrev til Nils Jacobs/øn Rosnæs paa 6 merker Smør og et stykke Grund til hands ved Søen staaende huuser dat/erit 25 Octobr/is 1719, item reversen.

174. Biscop Schmidts bøxelbrev til Anders Ols/øn Strømme paa 18 merker Smør 1 qvarter 6 Kander Malt, uden revers dat/erit 31 Maj 1720.

175. Ditoes bøxelbrev til Ole Nils/øn Strømme paa 18 merker Smør 1 qvarter og 6 Kande Malt uden revers dat/erit 11 Sept/embris 1720.

176. Ditoes bøxelbrev til Gudmund Nils/øn Strømme paa 18 merker Smør 1 qvarter og 6 Kander Malt uden revers dat/erit 31 Maj 1720.

177. Ditoes bøxelbrev til Nils Hans/øn paa 5 ½ s/killing udi Strømme, uden revers dat/erit Bergen d/en 2 Octobr/is 1720.

1720: 75

178: Hans Christian Gartners udstedde bøxelseddel til Jacob Joens/øn Miøs paa 18 merker [Smør] 1 ¼ Mæle Malt udi Miøs dat/erit Bergen d/en 28 Octobr/is 1719 item reversen.

179. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Eriks/øn Miøs paa 18 merker Smør 1 ¼ Mæle Malt udi Miøs, dat/erit 28 Nov/embris 1719, item reversen.

180. Major Storms udstedde bøxelbrev til Nils Halvers/øn paa 22 merker Smør 22 ½ Kande Malt udi Miøs, uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

181. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Ols/øn paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Malt udi Noranger dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

182. Ditoes udgivne bøxelbrev til Magne Magnes/øn paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Malt udi Noranger, uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

183. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Monsøn Noranger paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Malt udi Noranger uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

184. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mikkel Rasmus/øn paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Malt udi Nordanger dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

185. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Olsøn Noranger paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Malt uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

186. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 6 merker S/mør 6 Kander Malt udi Noranger uden revers dat/erit 7 Febr/uarij 1720.

187. Ditoes udgivne bøxelbrev til Isak Nils/øn paa 9 merker S/mør 9 Kander Malt udi Noranger dat/erit 7 Febr/uarij uden revers.

188. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Olsøn paa 9 merker S/mør 9 Kander Malt udi Noranger dat/erit 7 Febr/uarij 1720 uden revers.

189. Ditoes udgivne bøxelbrev til Besse Anders/øn paa 12 merker Smør 12 Kander Malt udi Noranger dat/erit 6 Junij 1720 uden at anvise reversen.

190. Biscop Schmidts udgivne bøxelbrev til Anders Olsøn paa 10 ½ merker Smør ½ qvarter Malt udi Soltvet, dat/erit 8 Octobr/is 1720 uden revers.

191. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 10 ½ merker S/mør ½ qvarter Malt udi Soltvet, dat/erit 8 Octobr/is 1720, uden revers.

192. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Ols/øns Enke paa ¼ part udi Soltvet daterit 8 Octobr/is 1720 uden revers *bruget udi Soltvet.*

193. Ditoes udgivne bøxelbrev til Niclas Thommes/øn paa 21 merker Smør 1 qvarter Malt udi Soltvet, dat/erit 8 Octobr/is 1720 uden revers.

194. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johan Nils/øn paa 13 merker S/mør 8 Kander Malt udi Soltvet dat/erit 8 Octobr/is 1720, uden revers.

195. Ditoes udgivne bøxelbrev til Magne Johans/øn paa 18 merker Smør udi Soltvet daterit 8 Octobr/is 1720 uden revers.

196. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Rasmus/øn paa 15 merker S/mør 9 Kander Malt udi Soltvet dat/erit 27 Aug/usti 1720, uden revers.

197. Ditoes bøxelbrev til Ole Monsøn paa 15 merker Smør 9 Kander Malt udi Soltvet, daterit 8 Octobr/is 1720 uden revers.

198. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Johansøn paa 1 p/un/d 3 merker Smør 15 Kander Malt udi Nore Soltvet dat/erit 9 Octobr/is 1720, uden revers.

199. Nils Knags udgivne bøxelbrev til Mons Rasmus/øn paa 18 merker Smør 18 Kander Malt ¼ faar udi Giere dat/erit 28 Apr/ilis 1720 item reversen.

200. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Nils/øn Giere paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt ¼ faar udi Giere, dat/erit 28 Apr/ilis 1720 item reversen.

201. Ditoes bøxelbrev til Nils Johans/øn Giære paa 18 merker Smør 18 Kander Malt ¼ faar udi Giære, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

202. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Mikkels/øn Giære paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt og ¼ faar udi Giære item reversen dat/erit 28 Apr/ilis 1720.

203. Knud Gieldmeidens udstedde bøxelbrev til Nils Eriks/øn paa 1 løb Smør udi Nesbøe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

204. Ditoes udgivne bøxelbrev til Siur Nils/øn paa 1 løb Smør udi Sletten, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

205. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rognald Einers/øn paa 1 løb Smør udi Nesbøe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

206. Ditoes udgivne bøxelbrev paa 1 løb Smør udi Sletten til Johannes Josepsøn dat/erit 17 Octobr/is 1720 og udi Ting-Protocollen extraherit her anført reversen at medfølge.

207. Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Mons/øn paa 1 løb [Smør] udi Sletten, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

208. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Eriks/øn paa 1 løb Smør udi Sletten dat/erit 9 Octobr/is 1720, item Leilendingens derpaa fulte revers.

209. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Tollefsøn paa 1 løb Smør udi Mælingen dat/erit 12 Octobr/is 1720 item Leilendingens revers.

210. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 løb Smør udi Sletten, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

D/en 21 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte hvorda blev publicerit

211. Guri Ellingsdatter tillige med Joen Wettaasis udgivne Skiøde til Madame

1720: 75b

Birgitte Ørktien S/a/l/ig/ afdøde Friderich Schumagers paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Tiore, dat/erit 19 Octobr/is 1720.

212. Ole Nils/øn Toulis og Jacob Hans/øn Toulis udgivne bøxelbrev til Hans Mikkels/øn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi Tougle item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

213. Fogeden Lem paa Stiftamptskriver Seehuusens Veigne udgivne bøxelbrev til Ole Knuds/øn paa 14 merker S/mør 18 Kander Malt udi Kolstad, item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 19 Octobr/is 1720.

214. Ditoes udgivne bøxelbrev til Nils Kolstad [paa] 16 merker Smør 21 1/3 Kande Malt udi Kolstad, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

215. Ditoes bøxelbrev til Ole Johans/øn Kolstad paa 18 merker S/mør ½ t/ønne Malt udi Kolstad, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

216. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Kolstad paa 18 merker Smør ½ t/ønne Malt, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

217. Jens Lem paa Seeverin Sehuusens Veigne udstedde bøxelseddel til Erik Indsylte paa 18 merker Smør 18 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

218. Ditoes bøxelbrev til Joen Indsylte paa 18 merker Smør 18 Kander Malt item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

D/en 22 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte hvorda først blev publicerit

219. GeheimeRaad og Vice-Statholders paa Kongl/ig allernaadigste resolution anordning af dat/o 30 Aug/usti 1720 angaaende en forandring udi Landmilitien i Norge.

220. Ditoes anordning angaaende Trafiqorns indeholdelse paa Wech..llie udi Franchrige medens Contagionen er dat/erit Christiania d/en 30 Aug/usti 1720.

221. Deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste brev om Resernis indrettelse Norden og Søndenfalds dat/erit 30 Aug/usti 1720.

Derefter blev Sagerne foretagne og først Kongens og hafde da

Bøidelensmanden Nils Sæbøe til Kongens interressis beobagt ladet stevne Ole Waxtiol en egtegift Mand, der haver sin levende huustrue for begangne udi sit egteskab horeri og barneavling med Marrite Siursdatter, og Marrite Siursdatter til Veddermæle, sampt begge til Strafs lidelse efter loven og bøders erleggelse.

Paa de indstevntis Veigne møtte ingen, uden paa Marrite Siursdatter møtte hon selv; og tilstod at ermelte Ole Waxtiol Var hendis fødde og avlede Barns rette fader og hon ej at have avlet det ved anden end ham. Siden fremstillede sig Ole Waxtiols Koene og paa hands Veigne efter hands ordre tilstod sigtelsen og Stevnemaalet.

Fogeden paastod dom efter loven.

Afsagt.

Efterdi af de indstevnte og paa deris Veigne ej fragaais Sigtelsen, saa tilfindis Ole Waxtiol for sin udi sit egteskab begangne horeri og barneavling med Marte Siursdatter, medens hand haver levende hustrue, at straffis i følge af Lovens 6te Bogs 13 Capittels 25 articul yderlig paa sin formue og Marrite Siursdatter i følge af lovens 6te Bogs 13 Capit/ul 1 art/icul at bøde 12 lod Sølv til Kongen inden 15 dager under Nam efter Loven.

Dito haver ladet stevne Mogens Rasmus/øn Noranger for begangne lejermaal med Ane Halvorsdatter Sagstad, begge tvende Unge folk, alt til bøders erleggelse efter loven.

De indstevnte møtte for Retten og tilstode at Ville egte hin anden; thi blev dend Sag udsat til hon Var kommen i barselseng.

Dito haver ladet stevne Hans Lie og Rasmus Solem for indbyrdis Slagsmaal til Vidne derom Stephen Sæbdal og Christian Solem.

De indstevnte møtte for Retten og tilstode louligen at Være stevnte for denne Sag; og foregav at de Vare forligte med hin anden og intet Slagsmaal begaaet. Hvorpaa Vidnisbyrdene bleve fremkaldede: og eden dem forelæst og betydet og først fremkaldet

Stephen Sæbdal; som efter edens afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde at hand ei saae dem slaaes med hin anden men hørde Vel at de mundrivedis med hin anden i deris Nøst som var tillugt, og hand Var udi sit eget nøst; og hørde nok da hand kom at de sagde de havde Været sam/m/en men ei selv blev det Var.

Christian Solem blev dernest indkaldet som efter edens afleggelse om sit sandferdige Vidnisbyrd udsagde: at hand

1720: 76

nu i førstningen Var udi Nøstet da de disse indstevnte mundrivedis, men som hand gik der hen til dem blev hand dem Var at ligge paa Jorden i Nøstet og handdragis med hverandre, men hvem som først havde slaget til en anden kunde hand ikke sige.

Rasmus Solem blev dernest fremkaldet, som efter edens afleggelse udsagde; at Rasmus skyldede Hans Lie for at have taget en fisketein fra ham, og *Hands Lie vilde ikke miste den for det Var hands, men hvem som lagde først til en anden kunde hand ikke sige men *at (af?) nøst gulvet fornam hand at det bar med dem og de haarrivis og droge hin anden i haaret *digt og laaeg *hands (Hans) Under.

Fogeden paa Kongens Veigne paastod at de maatte ansees til Bøders erleggelse dog vilde hand først have afhørt de nu for Retten navngivne Vidnisbyrd Anders Solem, Rasmus Lars/øn, Ole Lie og Magne Solem og Knud Halland.

Afsagt.

Fogeden Lem givis dilation til nestholdende Ting at faa indkaldet de for Retten nafngivne Vidnisbyrd til videre Rettens opliuslighed, da og Videre skal blive kiendt hvis lov og Ret medfører.

Dito haver ladet stevne Anders Syltes Koene for Slagsmaal \med Kari Sylte/ til Vidne derom Joen Syltes Koene og *Siri Sylte.

De indstevnte møtte og forklarede Ane Sylte Anders Syltes Koene ei at have slaget hende.

Joen Syltes Synneve Koene det ene Vidne blev dernest fremkaldet og edelig udsagde: intet det allerringeste om deris Slagsmaal at have seet, men hørt at Kari Sylte skieldede sin grandkoene Ane, Anders Syltis Koene for Tyv, og tillagde hende hver dag at lyge og stiæle og *tilsielde sine børn at lyge og stiæle.

Det andet Vidne *Rangele Olsdatter møtte ikke:

Stevnevidnerne Lensmanden Nils Sæbøe og Skafferen Nils Olsvold afhiemblede at have stevnt hende med mere end 14 dagis Varsel til at Vidne i denne Sag og talt med hende selv.

Fogeden paastod at det udeblivende Vidne maatte foreleggis til neste Ting at møde og aflegge sit *Vidnes (Vidnesbyrd).

Afsagt.

Rangele Olsdatter det udeblivende Vidne foreleggis under 4 rdr bøder til nestholdende Ting efter foregaaende loulig Varsel at møde og svare til Sagen, hvorda og endelig skal kiendis hvis loug og Ret medfører.

Dito haver ladet stevne Knud Manger for hand skal have kastet sin Grande Halvor Manger udi Vandet udfor en Stenmur; til Strafs lidelse efter loven.

Knud Manger møtte for Retten og fragik Sigtelsen.

Halvor Manger møtte og forklarede at hand stod en dag paa sin Mark og ardbeidede, og lagde efter sig sin Kofte, hue og belte; medens dette skiede gaar hands Grande hen og stemmer eller tildemmer sin demme for Vandet og Vandet, efterdi det meget Reignede gik over hands Klæder, hvorpaa hand vilde gaa hen at trekke Vandet op for at faa sine Klæder, som hands Grande Vilde formene ham og som hand stod paa stemmen kom hand faldende udi Vandet, men kand ei sige Vist at hands Grande frivillig giorde det.

Fogeden begierede Tid til at vilde søge Vidner i sagen som Retten consenterede.

Jacob Lars/øn Kipper i Bergen haver ladet stevne Marrite Reistad fordi hon haver solt ham en Melkekoe som nu foregivis at have Været siug af U-reenlighed, til at levere pengene tilbage igien og erstatte omkostningen.

Marrite Reistad møtte og tilstod loulig at Være stevnt i denne Sag; og forklarede at have bort solt en Koe til *ham (sum?) 4 rdr 4 merker 8 s/killing til Melkekoe og havde hand Koen borte udi ¾ Aar, hvorpaa hand slagtede hende og derefter skikker hende bud at samme Qvæg eller best var Ureent;

Citanten indgav sit skriftlige indleg af 12 Octobr/is 1720 dernest indgav hand et skrift med 2de Slagteris attest og tvende *Nolitiemesters (P..........) Betienters attest at en Koe hos Citanten saaledis er befunden.

Afsagt.

Citanten haver paa Byetinget i Bergen edelig Tingsvidne at forskaffe at denne omtvistede Koe, som foregivis af Marte Reistad at Være ham soldt, er

1720: 76b

det samme som nu omtvistis om hvis Couleur og farve de samme Vidner bør forklare, at Retten kand klarlig finde at det er dend indstevntis ham soldte best og ei en andens, da videre skal kiendis hvis lov og Ret medfører.

H/er/r Christen Kraag haver ladet stevne Mogens Ystebøe og Ole Giære til at betale helligbrøde fordi de en Søndag til ham, høilys dag haver fremført en Koe:

Begge de indstevnte møtte for Retten og tilstode louligen at Være stevnte for denne Sag: og tilstod Ole at have haft en Koe paa foster fra H/er/r Christen, som Var buden at bære og som hand indtet havde at give bestet, drog hand om løverdagen til H/er/r Christen og forhørde om Præsten vilde afhendte sit qveg og fant ei Præsten som da laaeg siug men hands Kokkepige og bad ham føre det om mandagen efter, men hand siuntis at det Var sagt til ham om Søndagen: og begierede at hand skulle tage Mons til hielp; og tilstod Ole at have begieret Mogens *i Præstens* (hus/tjeneste?) at tilføre ham det om Søndagen; drog saa tilig af om Søndagen før Prædikken og førte bestet til Præstegaarden Qvalvaagen og siden derfra til Lyre Kirke, hvor Prædikken Var.

Citanten møtte ikke, ei heller nogen paa hands Veigne, thi blev med Sagen udsat til første ting at Citantens paastand kand giøris.

Dernest fremstillede sig for Retten Anders Ols/øn Helleland og begierede at disse tvende indkaldede Vidner Johannes Birkeland og Nils Giære tvende bosatte Mænd her udi Schibbredet, maatte aflegge deris edelige forklaringer om hands Søns Ole Anders/øn Hellands og Margrete Knudsdatter Mangers Slegtskab, saasom hand haver erlanget deris Kongl/ig Maj/este/t(s) allernaadigste bevilling af dato Kiøbenhafn d/en 20 Aug/usti 1720 at de maa trede udi egteskab med hin anden omendskiønt de ere hin anden i 3die lige led beslegtede; hvilke begge for Retten møtte og et efter andet edelig og enstemmende udsagde at gamle Anders Helland, Ole Anders/øn Hellands Moderfader og Knud Manger Margrete Knudsdatter Øfre-Mangers faderfader, vare fulde Sødskende, og saaledis Ole Anders/øn Helland og Margrete Knudsdatter Øfre-Manger hin anden udi 3die lige leed beslegtede: disse de indkaldede Vidners edelige depositioner ermelte Anders Ols/øn Helland under Rettens forseigling beskreven var forlangende; hvilket Retten consenterede.

Fogeden Lems udgivne bøxelbrev til Knud Møching paa 18 merker Smør 6 Kander Malt udi Myching, item reversen, dat/erit 21 Octobr/is 1720.

Ditoes udgivne bøxelbrev til Mons Johans/øn Myching paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

Mag/ister Wittes bøxelbrev til Johannes Manger paa en nøstgrund udi øst under Kokken plads dat/erit 16 Octobr/is 1720 iten reversen.

Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Tiore paa 9 merker Smør og 6 Kander Malt, item reversen dat/erit 21 Octobr/is 1720.

Item blev tinglyst siden alle Mag/ister Wittes reverser til sine leilendinger som tilforne findis excluderede.

Item fogeden Lems udgivne bøxelbrev paa Stiftamptskriver Seehusens Veigne til Haldor Kolstad paa 6 merker Smør 8 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

Derefter blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, nemblig Sex gamble som tilforne haver aflagt deris Laugrettesed, Lars Kartvet, Mikkel Dale, Johannes Hougland, Gunder Willanger, Knud Willanger, Ole Mikkels/øn Miøs, og tvende Unge som først for laugmanden haver efter loven at aflegge deris laugrettesed, Mons Reistad, Ole Nils/øn Toule.

Siden blev forfattet restantzen saavel paa de ordinaire som extraordinaire Skatter for 1720, for Almuen oplæst og derimod ingen indsigelse giort, thi blev dend fogeden under Rettens forseigling tilbageleverit.

Dernest blev forseiglet dagskattens Taxation for Aar 1717 efter at mand dend med Bøndernis Bøger hafde confererit og rigtig befunden.

Fogeden Lem proponerede derefter de 9 Qvæstioner som til forrige Schibbredis Almue er formerit og blev af dette Skibbredis Almue der til svaret, som af forrige at i dette Aar slet intet saadant er forefalden.

1720: 77
 
 

Dernest blev odelsmandtallet paa selvejende og selv brugende udi dette Skibbrede forfattet og oplæst tydelig, og af Retten forseiglet efterdi det blev befunden rigtig.

Sluttelig lod bøidelensmanden Anders Tveten oplæse restantz-registere paa S/igneu/r Christian Justesens Veigne paa Kongens anpart Korntiende for de Aaringer 1717, 1718 og 1719 og som ingen indsigelse derimod blev giort, blev den af Retten forseiglet; desligeste ermelte Anders Tvetens egen restantse for dette Aar 1720 paa Kongens Korntiende og af Retten forseiglet.

Og som efter paaberaabelse ingen flere Sager til paakiendelse vare indstevnte, blev Retten saa dennesinde ophævet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 31 Octobris, er holdet Almindeligt Høste og Skatte og Sage-Ting med Haasanger Schibbredis Almue paa Tingstedet Horshofde, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem Bøidelensmanden Nils Hannestvedt og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Mons Helland, Nils Hole, Haldor Fatland, Sæphind Fatland, Anders Hannestvet, Johannes Holme, Ole Nils/øn Miøs, Knud Miøs, med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente Advaret, blev først Tinglyst de forordninger og Anordninger som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev Tinglyst.

1. S/igneu/r Jens Lems udstedde bøxelseddel til Anders Joensøn Møgster paa 1 pund Smør 8 Kander Malt udi Møgster, dat/erit 13 Aug/usti 1720 item reversen.

2. Ditoes udgivne bøxelseddel til Erik Møgster paa 1 Pund Smør 8 Kander Malt udi Møgster, dat/erit 13 Aug/usti 1720 item reversen.

3. Ditoes bøxelbrev til Anders Jens/øn Møgster paa 1 p/un/d S/mør 8 Kander malt udi Møgster, item Leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

4. Wilhelm Hanssens udgivne bøxelseddel til Knud Fieldanger paa ½ Pund Smør item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

5. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Jacobs/øn paa ½ Pund Smør udi Fieldanger item Leilendingens derpaa givne Revers, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

6. H/er/r Nils Weinviks udgivne bøxelbrev til Knud Siurs/øns efterlatte Enke paa Øxendal paa 18 merker Smør, uden Revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

7. Ditoes udgivne bøxelbrev til Joen Christens/øn paa 18 merker Smør udi Øxendall, uden Revers, dat/erit 25 Sept/embris 1720.

8. Wilhelm Hanssens udgivne bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 1 Pund Smør udi Ladvig dat/erit 1 Octobr/is 1720 og leilendingens derpaa givne Revers.

9. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Ellufsøn paa 1 Pund Smør udi Ladvig, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

10. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 Pund Smør udi Ladvig, item Leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

11. Ditoes udgivne bøxelbrev til Haldor Ellufsøn paa 1 Pund Smør udi Ladvig, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

12. Ditoes bøxelbrev til *Joas Larsøn paa 1 Pund Smør udi Fladeqval, item Leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

13. Ditoes Bøxelbrev til Ole Nils/øn Fladeqval paa 1 Pund Smør, item Leilendingens derpaa givne Revers, dat/erit 1 Octobr/is 1720.

14. Ditoes udgivne bøxelbrev til Halvor Jacobs/øn paa 1 Pund Smør udi Fladeqval, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

15. Ditoes udgivne bøxelbrev til Simen Ols/øn Fladeqval paa 1 Pund Smør, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

16. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Knuds/øn Næsse paa 1 Pund Smør, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

17. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Johans/øn Næsse paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

18. Ditoes udgivne bøxelbrev til Johannes Anders/øn Næsse paa 18 merker Smør, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

19. Ditoes udgivne bøxelbrev til Iver Johans/øn Lille Jord paa ½ løb Smør, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

1720: 77b

20. Peder Hofmands udgivne bøxelbrev til Simen Brynnilds/øn paa ½ Pund Smør udi Lille-Høvigen, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 3 Januarij 1720.

21. *Ellings Hannestvets udstedde bøxelbrev til Johannes Nils/øn Eide paa 1 Pund Smør 8 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 20 Octobr/is 1720.

22. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Eide paa 6 merker Smør 2 Kander Malt udi Eide, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

23. Ditoes udgivne bøxelbrev til Hans Eide paa 6 merker Smør 2 kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

24. Joen Hesjedals udstedde bøxelbrev til Johannes Hesjedals Enke paa 18 merker Smør item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

25. Herman Henrik Feifs udstædde bøxelbrev til Haldor Knudsøn paa ½ løb Smør og 1 Mæle Malt udi Kaland, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 10 Oct/obris 1720.

26. H/er/r Claus Schavenii udstedde Bøxelbrev til Nils Magnes/øn paa ½ løb Smør udi Kalleviig, item Leilendingens Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

27. Ditoes bøxelbrev til Knud Johans/øn Kallestad paa 1 Pund Smør og ½ Mæle Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

28. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 1 pund Smør ½ Mæle Korn udi Kallestad, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

29. Wilhelm Hanssens udstædde bøxelbrev til Knud Jacobs/øn paa ½ løb Smør udi Simenæs item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

30. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Mellisdal paa ½ løb Smør udi Mellisdal item paa *Lien sammesteds og leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

31. Marrite Iversdatters udgivne bøxelbrev til Johannes Grøsvig paa 18 merker Smør item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Junij 1720.

32. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Grøsvig paa 18 merker Smør, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 27 Junij 1720.

33. Ditoes bøxelbrev til Ole Mons/øn paa 1 pund Smør 1 Mæle Malt udi Gammersvig, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Junij 1720.

34. Nils Elvigs udstedde bøxelbrev til Ole Ols/øn Elvig paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 30 Octobr/is 1720.

35. Birgitte S/a/l/ig/ Schumagers udgivne bøxelbrev til Ole Tøssen paa 18 merker Smør ¼ t/ønne malt uden revers dat/erit 21 Augusti 1720.

36. Ditoes udgivne bøxelbrev til Knud Anders/øn paa 6 merker S/mør 4re Kander Malt udi Tøssen uden Revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

37. Ditoes bøxelbrev til Johannes Knuds/øn paa 12 merker Smør udi Elvigebotten, uden Revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

38. Mag/ister Storms udstedde bøxelseddel til Anders Soldat paa 18 merker S/mør 15 Kander Malt udi Yttre-Bærnæs uden revers dat/erit 10 Maj 1720.

39. Ditoes bøxelbrev til Anders Tørres/øn Rosland paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi Yttre-Bærnæs, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Maj 1720.

40. Mag/ister Anders Bings fornyede bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa 1 p/un/d Smør 1 qvarter Malt udi Birkeland, dat/erit 9 Octobr/is 1720, uden revers.

41. Ditoes bøxelbrev til Halvor Askilds/øn paa ½ løb mindre ½ skilling udi Birkeland dat/erit 10 Octobr/is 1720, uden Revers.

42. Ditoes bøxelbrev til Børge Anders/øn/s Svaager Johan Eriks/øn paa 5 ½ s/killing udi Birkeland, uden Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

43. Haldor Fotlands udgivne bøxelbrev til Siur Galtland paa 18 merker Smør 6 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 30 Octobr/is 1720.

44. Rector á Møinikens udgivne bøxelseddel til Johannes Jacobs/øn Holme paa ½ løb Smør dat/erit 28 Octobr/is 1720 uden revers.

45. Ditoes udgivne bøxelbrev til Lars Rasmus/øn Holme paa ½ løb Smør dat/erit 29 Octobris 1720 uden revers {dat}.

46. Torkel Øfstuusis bøxelbrev til Nils Hole paa 22 merker Smør 18 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

47. Caspar Rømers udgivne bøxelbrev til Nils Jensøn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi *Østuus (Øvsthus), item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 24 Octobr/is 1720.

48. Ditoes udgivne bøxelseddel til Mons Nils/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Øfstuus, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

49. Tørres *Skreen (Skreiæ i Bruvik) og Halvor Fieldsendis bøxelbrev til Jørgen Nils/øn paa 21 merker S/mør 14 Kander malt udi Øfstuus, iten leilendingens Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

50. Casper Rømers udstedde Bøxelbrev til Peder Nils/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Øfstuus, item Leilendingens revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

51. Peder Tepstads bøxelbrev til Ole Antoniussøn paa 1 pund Smør 18 Kander Malt udi Aasem, item leilendingens Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

1720: 78

52. Peder Tepstads udgivne bøxelbrev til Nils Larsøn paa 1 p/un/d Smør 18 Kander Malt udi Aasem item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

53. Elisa Catharina Wolptmands bøxelbrev til Ole *Hougstad (Haugstad ligg i Radøy sk.r.) paa 15 merker Smør 10 ½ Kande Malt (Gard ikkje nemnd), item leilendingens derpaa givne Revers, dat/erit 29 Octobr/is 1720.

54. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Hans/øn paa 17 (12?) merker Smør udi Tveten, item Reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

55. Rector á Møinikens bøxelbrev til Johannes Jons/øn paa 28 4/5 merker Smør 14 2/5 kande Malt udi Kalleklev dat/erit 23 Octobr/is 1720, uden Revers.

56. Ditoes bøxelbrev til Ole Tørresøn Kalleklev paa 14 2/5 merker Smør 7 1/5 Kande Malt, uden Revers dat/erit 24 Octobr/is 1720.

57. Ditoes bøxelbrev til Askild Monsøn Kalleklev paa 24 4/5 merker Smør 14 2/5 Kande Malt uden reversen at anvise dat/erit 18 Octobr/is 1720.

58. Mag/ister Ole Storms udstedde bøxelbrev til Knud Mons/øn Fougstads Svigersøn Erik Jonsøn paa 1/3 udi Fougstad, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

59. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Gibbus Lars/øn paa 1 pund Smør udi Fitie, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

60. Ditoes bøxelbrev til Knud Fitie paa ½ løb Smør 12 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 13 Apr/ilis 1720.

61. Ditoes bøxelbrev til Lars Andersøn paa 1 p/un/d 1 ½ merker Smør udi Fitie, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

62. Peder Ladstads udstedde bøxelbrev til Knud Olsøn paa 1 pund Smør 14 Kander Malt udi Ladstad, item Leilendingens revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

63. Ditoes bøxelbrev til Lars Olsøn Hatland paa ½ løb 6 merker Smør 30 kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 9 Sept/embris 1720.

64. Mag/ister *Ander Bings bøxelbrev til Johannes Johans/øn paa 2 p/un/d Smør udi Lone uden revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

65. Ditoes bøxelbrev til Stephen Monsøn paa 2 p/un/d Smør udi Lone, uden at anvise Reversen, dat/erit 22 Octobr/is 1720.

66. Ditoes bøxelbrev til Lars Johansøn paa 2 p/un/d Smør udi Lone, uden at anvise reversen dat/erit 22 Octobr/is 1720.

67. Rector á Møinikens bøxelbrev til Ole Pedersøn Svennem paa 27 (22?) merker Smør Malt ¼ t/ønne, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

68. Ditoes udgivne bøxelbrev til Rasmus Olsøn Svennem paa 27 (22?) merker Smør ¼ t/ønne Malt dat/erit 9 Octobr/is 1720 uden revers.

69. Ditoes bøxelbrev til Knud Johans/øn Grønnaas paa ½ løb Smør, dat/erit 28de Octobr/is 1720 uden revers.

70. Ditoes udgivne bøxelbrev til Ole Rasmus/øn Grønnaas paa ½ løb Smør dat/erit 9 Octobr/is 1720, uden revers.

71. Peder Ladstads bøxelbrev til Gudmund Anders/øn paa 18 merker Smør 18 Kander Malt udi Nonnaas, item reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

72. Laugmand Nils Knags bøxelbrev til Lars Olsøns Enke paa 1 p/un/d Smør ¼ t/ønne M/alt udi Fladaas, item Leilendingens Revers dat/erit 28 Aprilis 1720.

73. Elling Hannestvets bøxelbrev til Marte Magnedatter paa 21 merker Smør 12 Kander Malt udi Bysem, item Leilendingens Revers dat/erit 27 Junij 1720.

74. Henrik Emeshofs bøxelbrev til Knud Anders/øn paa 1/3 part i Litland, item Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

75. Ditoes bøxelbrev til Axel Johans/øn paa 1/3 part udi Litland, item reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

76. Ditoes bøxelbrev til Børge Anders/øn paa 1/3 part udi Litland, item Leilendingens Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

77. Peder Ladstads bøxelbrev til Lars Nils/øn paa 20 merker Smør 16 Kander Malt udi Heldal, item leilendingens revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

78. Biscop Smidts bøxelbrev til Knud Siurs/øn Fieldschaal paa ½ løb 6 merker Smør uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

79. Ditoes bøxelbrev til Mons Nils/øn paa 2 p/un/d 4 merker Smør udi Fieldschaal, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

80. Ditoes bøxelbrev til Ole Jons/øn paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt udi Fieldschaalnæs, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

81. Ditoes bøxelbrev til Joen Joens/øn paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Fieldschaalnæs uden at anvise Reversen, dat/erit 9 Octobr/is 1720.

82. Kisti Hopland, Lars Eriks/øn Hopland og Aamund Storeims udstedde bøxelseddel til Jacob Raknæs paa 1 *hund (pund) Smør 16 Kander Malt, item Reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

83. Ane Gaarmands bøxelbrev til Jacob Besses/øn Fugledal paa 18 merker S/mør ½ faar item leilendingens Revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

1720: 78b

84. Ane Gaarmands bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa 18 merker Smør ½ faar udi Fugledal, item leilendingens revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

85. Rector á Møinichens bøxelbrev til Anders Larsøn Dale paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

86. Ane Gaarmands udstedde bøxelbrev til Ole Vemmunds/øn Tirevold paa 18 merker S/mør ½ t/ønne Malt, item leilendingens Revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

87. Ditoes bøxelbrev til Johannes Olsøn Børtvet paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

88. Ditoes bøxelbrev til Ole Lars/øn Børtvet paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers, dat/erit 21 Octobr/is 1720.

89. Mag/ister Anders Bings bøxelbrev til Wemmund Simens/øn paa 1 pund S/mør 1 qvarter og 2 Kander Malt udi Haaland dat/erit 24 Octobr/is 1720, uden at anvise Reversen.

90. Ditoes bøxelbrev til Erik Jacobs/øn Haaland paa 1 pund S/mør 1 qvarter og 2 kander Malt dat/erit 25 Octobr/is 1720, uden at anvise Reversen.

91. Ane Gaarmands bøxelbrev til Ole Haavers/øn Nore-Haaland paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

92. Ditoes bøxelbrev til Vemmund Lars/øn Nore Haaland paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

93. Henrik Henriks/øn Urdals bøxelbrev til Mons Mons/øn paa ½ løb Smør ½ faar udi Jelvig, item Leilendingens revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

94. Ditoes bøxelbrev til Lars Vemmunds/øn Jelvig paa ½ løb S/mør ½ faar, item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 4 Octobr/is 1720.

95. Ditoes bøxelbrev til Lars *Sæbiørs/øn Gielvig paa ½ løb Smør ½ faar udi Jelvig, item leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 4 Octobr/is 1720.

96. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn Gielvig paa ½ løb Smør 6 Kander Malt udi Birkeland, item leilendingens Revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

97. Ditoes bøxelbrev til Ole Eriks/øn paa ½ løb Smør 6 Kander Malt udi Birkeland, item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 26 Octobr/is 1720.

98. Ditoes bøxelbrev til Lars Hans/øn Jelvig paa ½ løb Smør ½ faar, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Octobr/is 1720.

99. Rector á Møinichens udstedde bøxelbrev til Lars Bastes/øn Birkeland paa En løb Smør Malt 1 Mæle, uden at anvise Reversen dat/erit 18 Maj 1720.

100. Anders Lødtvets udstedde bøxelbrev til Ole Tepstad paa 18 merker Smør 15 kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

101. Ditoes bøxelbrev til Johannes Ivers/øn paa 18 merker Smør 15 Kander Malt udi Tepstad, item Leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 29 Octobr/is 1720.

102. Anders Tepstads udstedde bøxelbrev til Peder Tepstad paa 9 merker Smør 7 ½ Kande Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

103. Henrik Henriks/øn Urdals bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 1 p/un/d 21 merker S/mør 22 Kander Malt udi Nore-Mielstad, item Leilendingens revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

104. Ditoes bøxelbrev til Karen Adskildsdatter paa 27 merker S/mør 14 Kander malt udi Nore-Mielstad, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 15 Oct/obris 1720.

105. Ditoes bøxelbrev til Lars Ols/øn paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Søre Mielstad, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

106. Ane Gaarmands udstedde bøxelbrev til Torkiel Knuds/øn Mossevold paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 18 Oct/obris 1720.

107. Ditoes bøxelbrev til Nils Ols/øn Mossevold paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 18 Octobr/is 1720.

108. Henrik Urdals bøxelbrev til Karen Eilufsdatter paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Søre-Mielstad, item leilendingens Revers dat/erit 9 octobr/is 1720.

109. Ane Gaarmands bøxelbrev til Siur Ols/øn Søre-Mielstad paa ½ løb Smør ½ t/ønne M/alt item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 18 Octobr/is 1720.

110. Rector á Møinikens bøxelbrev til Reinert Hans/øn Tveten paa 1 p/un/d Smør ¼ t/ønne M/alt uden at anvise Reversen dat/erit 20 Apr/ilis 1719.

111. Ditoes bøxelbrev til Johannes Gregusøn paa 1 p/un/d Smør ¼ t/ønne M/alt udi Tveten, dat/erit 11 Octobr/is 1720, uden at anvise reversen.

112. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Rasmus/øn Tveten paa 1 p/un/d S/mør ¼ t/ønne Malt udi Tveten, dat/erit 11 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

113. Ditoes bøxelbrev til Nils Lars/øn Blekeli paa 27 merker S/mør 12 Kand/er M/alt dat/erit 11 Octobr/is 1720 uden at anvise Reversen.

114. Ditoes bøxelbrev til Ole Joens/øn Blekeli paa ½ løb 4 ½ merker Smør 18 Kander Malt dat/erit 11 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

115. Ditoes bøxelbrev til Lars Hansøn Blekeli paa ½ løb 4 ½ merker S/mør 18 Kander Malt, daterit 11 Octobr/is 1720 ei anvist reversen.

116. Ditoes bøxelbrev til Lars Nils/øn Sandalen paa 27 merker S/mør Malt 22 ½ Kande dat/erit 11 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

1720: 79

117. Rector á Møinikens bøxelbrev til Mikkel Askilds/øn Litlands Enke Marte Johansdatter Sandalen paa 27 merker Smør 22 ½ Kande Malt dat/erit 11 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

118. Ditoes bøxelbrev til Ole Aadnes/øn Sandalen paa 18 merker Smør 15 kander Malt, daterit 11 Octobr/is 1720, ei anvist reversen.

119. Hermand Henrik Feifs udstedde bøxelseddel til Lars Askels/øn Angskaar paa *paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

120. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn Angschaar paa ½ løb Smør, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Maj 1720.

121. Mette Ranfsbergs bøxelbrev til Ole Ols/øn Qvamen paa 1 Pund Smør ½ faar /: uden at anvise Reversen :/ dat/erit 30 Octobr/is 1720.

122. H/er/r Søren de Finis bøxelbrev til Haldor Bertels/øn paa ½ løb Smør udi Egefitten item leilendingens revers, dat/erit 2 Nov/embris 1720.

123. Ditoes bøxelbrev til Jacob Leraa paa 2 ½ pund Smør, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 20 Octobr/is 1720.

124. Helge Wadsils bøxelbrev til Anders Johans/øn paa 18 merker S/mør 1 ½ Vaag Næver i Egemoe, item leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

125. Nils Holis udstedde bøxelbrev til Knud Tøssøen paa 6 merker S/mør 4 Kander Malt, item Leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

126. Nils Holis bøxelbrev til Johannes Elvigbotten paa 6 merker Smør, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

127. Ole Fieldschaalnæssis bøxelbrev til Synneve Grimstad paa 1 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt, item Leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

128. Johannes Langelands bøxelbrev til Lars Brynnels/øn paa ½ løb 9 merker Smør udi Hougstvet, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

129. Anders Eidis bøxelbrev til Lars Ols/øn Hougstvet paa 13 ½ merker Smør 3 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

130. Lars Sandalens bøxelbrev til Johannes Søre-Bysem paa 1 p/un/d 4 merker S/mør 16 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

131. Lars Hatlands bøxelbrev til Ole Hougstvet paa 1 p/un/d 7 ¼ merker S/mør 6 5/7 Kande Malt udi Hougstvet, item Leilendingens revers dat/erit 31 Oct/obris 1720.

132. Ole Fieldschaals udstedde bøxelbrev til Magne Nor-Myching paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

133. Ditoes bøxelbrev til *Sæfri Nore-Myching paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

134. Børge Litlands bøxelbrev til Johannes Nordaas paa 18 merker S/mør 15 Kander Malt udi Noraas, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

135. Anders Bærnæssis og Ole Mielstads bøxelbrev til Enken Kari Rosland paa 12 merker S/mør 6 Kander Malt, item Leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

136. Knud Miøs og Kari Fotlands bøxelbrev til Halver Fotland paa 15 3/16 merker Smør 4 ¾ Kande Malt, item leilendingens revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

137. Ole Grimstads bøxelbrev til Johannes Svennem paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Svennem, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

138. Nils Johans/øn Hannestvets bøxelbrev til Johannes Knuds/øn paa 9 ½ merker S/mør 6 Kander M/alt udi Tvedten, item Leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

139. Nils Johans/øn og Vemmund Wares bøxelbrev til Askild Anders/øn paa 1 p/un/d S/mør 1 Mæle Malt udi Herland, item Leilendingens revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

140. Aamund Rosland og Ole Miøsis bøxelbrev til Lars Miøs paa 9 merker S/mør 6 Kander Malt item Leilendingens revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

141. Nils Johans/øn Lars Sandalen og Johannes Capperdalens bøxelbrev til Ole Bysem paa 1 Pund 4 merker S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

142. Ditoes bøxelbrev til Knud Bysem paa 1 p/un/d 4 merker S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

143. Jacob Raknæssis bøxelbrev til Gutorm Hans/øn paa 21 merker S/mør 6 Kander M/alt item Leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

144. Kari Halsteensdatter Fatlands bøxelbrev til Sæfind Fotland paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

145. Ditoes bøxelbrev til Ole Grimstad paa 12 merker S/mør 12 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

146. Ditoes bøxelbrev til Mons Grimstad paa 20 merker S/mør 20 Kander Malt item Leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

147. Baste Røskelands bøxelbrev til Joen Haarsaas paa 1 p/un/d S/mør 1 Mæle Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

148. Nils Johans/øn Hannestvets bøxelbrev til Ole Magnes/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør 20 Kander Malt udi Hole, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

1720: 79b

149. Nils Hannestvets bøxelbrev til Torkild Lødtvet paa 16 merker Smør 18 Kander Malt item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

150. Ditoes bøxelbrev til Anders Horshofde paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ t/ønne Malt, item hands derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

151. Ditoes bøxelbrev til *Ingebriigt Nedre Kleppe paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

152. Ditoes bøxelbrev til Joen Nedre Kleppe paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, item Leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

153. Ditoes bøxelbrev til Iver Nere Kleppe paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, item Leilendingens givne derpaa Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

154. Ditoes bøxelbrev til Magne Nere Kleppe paa 18 merker S/mør En Mæle Malt, item hands derpaa givne Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

155. Ditoes bøxelbrev til Knud Øfre-Kleppe paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt, item hands derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

156. Ditoes bøxelbrev til Jørgen Øfre Kleppe paa 18 merker S/mør 18 kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

157. Ditoes bøxelbrev til Nils Øfre-Kleppe paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt udi Gaarden Øfre-Kleppe, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

158. Ditoes bøxelbrev til Peder Øfre-Kleppe paa 18 merker Smør 18 Kander Malt, item hands derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

159. Ditoes bøxelbrev til Stephen Indre Bærnæs paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

160. Ditoes bøxelbrev til Nils Indre-Bærnæs paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

161. Ditoes bøxelbrev til Hans Indre-Bærnæs paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

162. Ditoes bøxelbrev til Anders Toskedalen paa 9 merker Smør 3 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

163. Ditoes bøxelbrev til Ole Toschedalen paa 9 merker Smør 3 Kander Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

164. Ditoes bøxelbrev til Johannes Toskedalen paa 9 merker S/mør 6 Kander Malt, item leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

165. Ditoes bøxelbrev til Mathis Brørvig paa 9 merker Smør, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

D/en 2den Novembris er Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev Tinglyst.

166. Peder Ols/øn Aasems bøxelbrev til Anders Johans/øn paa 1 p/un/d Smør 18 Kander Malt udi Aasem, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 29 Oct/obris 1720.

167. Ole Miøs og Johannes Raknæssis bøxelbrev til Torkel Øfstuus paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt, item Leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

168. Joen Wallestrands bøxelbrev til Ane Fusedatter Ladstad paa 25 ¾ merker Smør 14 ½ kande Malt, item Leilendingens revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

169. Nils Johans/øns bøxelbrev til Peder Johans/øn paa 9 ½ merker Smør 6 Kander Malt, item Leilendingens Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

170. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Ole Ols/øn Hatland paa ½ løb 6 merker S/mør 30 Kander Malt, item leilendingens Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

171. Peder Hofmands bøxelbrev til Knud Hans/øn paa ½ pund Smør udi Lille Høvig, item leilendingens Revers dat/erit 3 Januarij 1720.

172. Biscop Schmidts bøxelbrev til Fuse Fieldschaal paa 27 merker Smør ½ faar 2 Kander Malt uden at anvise reversen dat/erit 30 Octobr/is 1720.

173. Nils Johansøn Hannestvetz Bøxelbrev til Ole Lødtvet paa 18 merker S/mør 6 Kander Malt, med Leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 31 Octobr/is 1720.

174. Ditoes bøxelbrev til Knud Lødtvet paa 12 merker S/mør 4 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

Mend som Aftenen indfalt og Klokken var over 10 og hellig Aften førend Skatterne bleve anammede, Kunde dennesinde ei givis Leilighed til Sagerne at foretage.

De 9 qvæstioner som til forrige Schibbreders Almue og Laugrettet, og blev og Var deris svar dertil som forrige Skibbreders Almuer hafde givet.

Derefter blev dagskattens taxation for 1717 for Almuen oplæst, rigtig befunden og af Retten forseiglet.

Dernest blev forfattet Odels mandtallet paa Selvejere og Selvbrugende for det Aar 1720, og for Almuen oplæst og rigtig befunden sampt fogeden under Rettens forseigling tilbageleverit.

1720: 80
 
 

Derpaa blev forfattet Restantzen saa vel paa de ordinaire som extraordinaire Skatter for Aar 1719 og 1720 og for Almuen oplæst og rigtig befunden, sampt af Retten forseiglet.

Fogeden Lem lod examinere og revidere adskillige Matriculer og Jordebøger baade nye og gamble, item oppebørsels Mandtaller og Casse bøger for at udfinde hvad dend Gaard Gielvig N/umer/o 81 heraf Skibbredet Aarligen udi Jordskylden egentlig er skyldende og hvad opsidderne deraf nu udi Odelskatt og Rostieniste har svaret; hvorda befantis dend at skylde 1 ½ løb Smør og 2 st/ykk faar og deraf ei mere Odelskat og Rostieniste er ydet eller oppebaaret, end hvad indbemelte skyld 1 ½ løb Smør og 2de faar, og deraf ei mere Odelskat er ydet og oppebaaret end hvad indbenefnte Skyld 1 ½ løb S/mør 2 faar, kand og bør udrede; hvilket Kongl/ig Maj/este/t(s) foget forlangende hannem under Rettens forseigling maatte meddelis.

Dernest fremkom Lensmanden Anders Tveten og begierede at hans forfattede restantse paa Kongens Korntiende for 1720, item dend forfattede Restantse for 1717, 1718 og 1719 paa S/igneu/r Justesens Veigne forfattet, maatte oplæsis og som ingen indsigelse derimod blev giort, af Retten forseiglis, som og skeede.

Da ellers Anders Tvetens tilstillede forpagtnings-Brev fra Velbaarne Stiftbefalingsmand Undal og Ædle Stiftamptskriver Seehuusen blev oplæst, blev Almuen tilspuurt om de udi forpagtning med ham vilde træde og for afgiften 528 Rdr Courant med ham stille Caution, svarede de alle nej, men enhver vilde betale hvad de vare Vant til og hafde nok i deris egne ting at stræbe for, uden at melere sig med saadant.

Sluttelig blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, nemblig Sex gamble, som tilforne haver aflagt deris Laugrettiseed, nafnlige: Ole Hole, Peder Ladstad, Stephen Lone, Johannes Lone, Lars Hatland, og Ole Hatland, item tvende Unge, som først for Laugmanden haver efter Loven at aflegge deris Eed, Lars Holme, og Nils Øfstuus.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 4 Novembris er holdet almindeligt Høste Skatte og Sage Ting med Echanger Schibbredis Almue paa Tingstedet Eide, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Iver Esem og Edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Lars Rommerem, Nils *Aardal, Mons Aurdal, Erik Otterstad, Ole Molvig Lars Mons/øn Schaar, Johannes Hougen, og Ole Sætre med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger og anordninger som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev publicerit.

1. Johannes Fyllingsnæssis udgivne bøxelseddel til Magne Ivers/øn Fyllingsnæs paa ½ løb Smør 12 Kander malt udi Fyllingsnæs, dat/erit Horvigen d/en 27 Sept/embris 1720.

2. H/er/r Nils Schiøttes bøxelbrev til Knud Miøanger paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 13 ½ Kande Malt, uden at anvise reversen dat/erit 30 Octobr/is 1720.

3. Peder Hofmands bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 12 merker S/mør 6 Kander Malt udi Jordal, item leilendingens revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

4. Henrik Emeshofs bøxelbrev og revers til Lars Nils/øn Qvame paa Gaarden Qvame daterit 22 Octobr/is 1720.

5. Peder Hofmands bøxelbrev til Johannes Ols/øn Jordal paa 12 merker S/mør 6 (8?) Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 31 Januarij 1720.

6. H/er/r Nils Schiøttes bøxelbrev til Jacob Miøanger paa 1 p/un/d 3 merker Smør 13 ½ Kande Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 30 Octobr/is 1720.

7. Magdalena Smidts bøxelbrev til Nils Dyrdal paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

8. H/er/r Casper Rømers bøxelbrev til Simon Olsøn paa 18 merker S/mør ½ faar udi Ascheland, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

9. Ditoes bøxelbrev til Anders Ellufsøn paa 18 merker Smør ½ faar udi Nordre Ascheland item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

10. Lars Pedersens bekomne bøxelbrev af H/er/r Casper Rømer paa 15 merker S/mør ½ faar udi Søre Ascheland, item leilendingens givne Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

1720: 80b

11. Mag/ister Rømers udstedde bøxelbrev til Ole Magnes/øn paa 15 merker S/mør 1/3 faar udi Ascheland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

12. Ditoes bøxelbrev til Anders Pedersøn paa 1 p/un/d S/mør 2/3 faar udi Ascheland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

13. Ditoes bøxelbrev til Brynnel Eriks/øns Enke paa 18 merker S/mør ½ faar, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

14. Ditoes bøxelbrev til Christian Ellufsøn paa ½ løb S/mør 1 faar, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

15. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Siur Miøanger paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 30 Octobr/is 1720.

16. Mag/ister Rømmers bøxelbrev til Bertel Mons/øn Qvingedal paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

17. Ditoes bøxelbrev til Mons Aamunds/øn paa 9 merker S/mør 1/8 t/ønne Malt udi Qvingedal, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

18. Ditoes bøxelbrev til Anders Joens/øn paa 9 merker S/mør 1/8 t/ønne Malt ¼ Mæle Korn, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

19. Ditoes bøxelbrev til Christopher Magnes/øn paa ½ løb 9 (0?) merker Smør udi Qvinge, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

20. Ditoes bøxelbrev til Erik Knudsøn paa ½ løb Smør udi Qvinge, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

21. Ditoes bøxelbrev til Iver Goutes/øn paa ½ løb Smør udi Qvinge dat/erit 9 Octobr/is 1720, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

22. Ditoes bøxelbrev til Mons Lars/øn paa ½ løb Smør udi Qvinge, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

23. Mathis Røselers bøxelbrev til Ole Ols/øn Kikald paa 1 p/un/d S/mør ½ Mæle Korn dat/erit 8 Octobr/is 1720.

24. Ditoes bøxelbrev til Anders Anders/øn paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt udi Qvinge daterit 8 Octobr/is 1720.

25. Magdalena S/a/l/ig/ Schmidts bøxelbrev til Ole Næsbøe paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Dyrdal, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Octobr/is 1720.

26. Stiftskriver Hvids bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 1 p/un/d Smør og 6 merker udi Aadnaas daterit d/en 22 Octobr/is 1720.

27. Ditoes bøxelbrev til Ole Halvers/øn paa 18 merker S/mør udi Stalden, dat/erit 22 Octobr/is 1720.

28. Rector á Møinichens bøxelbrev til Knud Ivers/øn Rodland paa 27 merker S/mør ¼ t/ønne korn ¼ af et faar, uden at anvise Reversen, dat/erit 9 Octobr/is 1720.

29. Ditoes bøxelbrev til Hans Magnes/øn Rodland paa 27 merker S/mør ¼ t/ønne Korn og ¼ faar, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

30. Ditoes bøxelbrev til Siur Fusesøn paa 27 merker S/mør ¼ t/ønne Malt og ¼ af et faar udi Rodland, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

31. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Hans/øn Rodland paa 27 merker S/mør ¼ t/ønne M/alt ¼ faar, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

32. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Iver Johannes/øn Hølleland paa 22 (24?) merker S/mør 16 Kander Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 5 Sept/embris 1720.

33. Ditoes bøxelbrev til Erik Ols/øn paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt udi Hølleland, uden at anvise reversen dat/erit 5 Sept/embris 1720.

34. Ditoes bøxelbrev til Ole Lars/øn Hølleland paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Hølleland, item Leilendingens Revers dat/erit 5 Sept/embris 1720.

35. Biscop Schmidts bøxelseddel til Knud Tors/øn Wæland paa ½ løb 4 ½ merker Smør, uden at anvise reversen dat/erit 8 Octobr/is 1720.

36. Ditoes bøxelbrev til Knud Ols/øn paa ½ løb 4 ½ merker Smør udi Wæland dat/erit 19 Octobris 1720.

37. Lars Tvetens bøxelbrev til Lars Lars/øn Wæland paa 21 merker S/mør 8 Kander Malt udi Wæland dat/erit 30 Octobr/is 1720.

38. Biscop Schmits bøxelbrev til Nils Anders/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør udi Wæland, uden at anvise Reversen dat/erit 8 Octobr/is 1720.

39. Peder Hofmands bøxelbrev til Anders Øfraas paa 18 merker S/mør ¾ faar, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

40. Baste Iversøns bekomne bøxelbrev af Peder Hofmand paa 27 merker S/mør ¾ faar udi Øfraas, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

41. Peder Hofmands bøxelbrev til Mons Østens/øn paa 27 merker Smør 1 Mæle Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

42. Henrik Emeshofs bøxelbrev til Lars Nils/øn Qvame paa Gaarden Qvame item reversen dat/erit 22 Octobr/is 1720.

43. Stephen Olsøns bekomne bøxelbrev fra Peder Hofmand paa 27 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Hindenæs, item reversen dat/erit 22 Octobr/is 1720.

44. Peder Hofmands bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa 27 merker S/mør og 1 Mæle Malt udi Hindenæs, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

45. Ditoes bøxelbrev til Siur Mons/øn paa 27 merker S/mør 1 Mæle Malt, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

46. Ditoes bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt udi Jordal, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 14 Octobr/is 1720.

47. Ditoes bøxelbrev til Mons Nils/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 12 Kander Malt udi Biørnevold, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

48. Ditoes bøxelbrev til Ole Jons/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør 12 Kander Malt udi Biørnevold, item leilendingens revers dat/erit 24 Octobr/is 1720.

49. Magdalena Smidts udgivne bøxelbrev til Nils Asgaard paa 1 p/un/d 4 merker S/mør 2/3 faar udi Asgaard, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

1720: 81

50. Magdalena Smidts udstedde bøxelbrev til Aamund Aasgaard paa 14 merker S/mør 1/3 faar udi Asgaard, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

51. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Erik Joens/øn paa 9 merker S/mør Malt 1 Mæle udi Svindal, uden at anvise reversen dat/erit 28 Maj 1720.

52. Ditoes bøxelbrev til Iver Olsøn Svindal paa 9 merker S/mør 1 (eller 1/2?) Mæle Malt, uden at anvise reversen dat/erit 28 Maj 1720.

53. Gulak Grovs bøxelbrev til Iver Svindal paa 9 merker S/mør 6 Kander Malt udi Svindal, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

54. Peder Hofmands bøxelbrev til Iver Mons/øn paa ½ pund Smør 8 Kander Malt udi Høland item leilendingens revers dat/erit 3 Julij 1720.

55. Ditoes bøxelbrev til Ole Eriks/øn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Høland, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

56. Ditoes bøxelbrev til Anders Olsøn paa 1 pund Smør og 16 Kander Malt udi Høland item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

57. Ditoes bøxelbrev til Johannes Olsøn paa 12 merker Smør og 8 Kander Malt udi Jordal, item leilendingens derpaa givne revers, dat/erit 31 Januarij 1720.

58. Rasmus Leknæssis bøxelbrev til Nils Anders/øn paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Myhr item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

59. Lars Torbiørnsøn(s) bøxelbrev til Knud Johans/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Hagsætter.

60. Johan Gaarmands bøxelbrev til Nils Olsøn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Sandvigen uden at anvise reversen dat/erit 22 Octobr/is 1720.

61. Askild Hougsdals bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa ½ løb S/mør 15 kander Malt og ¼ faar udi Fyllingen, item reversen dat/erit 16 Octobr/is 1720.

62. Ditoes bøxelbrev til Iver Nils/øn paa ligesaameget som forrige udi Fyllingen, og leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 30 Octobr/is 1720.

63. Magdalena Smidts bøxelbrev til Elling Johans/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt udi Echangerlie, item Leilendingens revers, dat/erit 26 Martij 1720.

64. Ditoes bøxelbrev til Aamund Hans/øn paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt udi Echangerli, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 6 Martij 1720.

65. Ditoes bøxelbrev til Ole Monsøn paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Echangerlie, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 18 Octobr/is 1720.

66. Ditoes bøxelbrev til Aslak Monsøn paa 18 merker Smør 1 qvarter Malt, item Leilendingens derpaa givne revers dat/erit 11 Aug/usti 1720.

67. Biscop Schmidts udstedde bøxelseddel til Joen Ivers/øn \Echanger/ paa 1 p/un/d S/mør 8 Kander Malt uden at anvise Reversen dat/erit 31 Octobr/is 1720.

68. Ditoes bøxelbrev til Johannes Knudsøn paa 1 pund Smør 8 Kander Malt udi Echanger, uden revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

69. Ditoes bøxelbrev til Mogens Joensøn paa 1 pund Smør 8 Kander Malt 1/6 faar udi Echanger, uden revers dat/erit 21 Octobr/is 1720.

70. Ditoes bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 pund Smør 8 Kander M/alt 1/6 faar udi Echanger uden Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

71. Ditoes bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 1 pund Smør 8 Kander Malt 1/6 faar udi Echanger uden revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

72. Ditoes bøxelbrev til Lars Siurs/øn paa 1 p/un/d S/mør 8 Kander M/alt 1/6 faar udi Echanger, uden (item?) leilendingens derpaa givne revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

73. Lisbet Iversdatters bøxelbrev til Ole Esem paa 20 ¼ merker S/mør 9 Kander Malt udi Esem item hands derpaa givne Revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

74. Ditoes tillige med Johannes Fyllingsnæssis bøxelbrev til Nils Johans/øn paa 1 pund 3 merker Smør og 12 Kander Malt udi Esem, item hans derpaa fulte revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

75. Peder Hofmands bøxelbrev til Anders Biørge paa 1 p/un/d 8 merker Smør og 11 Kander Malt item hands derpaa fulte Revers dat/erit 9 Aug/usti 1720.

76. Ole Mitgaards bøxelbrev til Knud Heltveit paa ½ løb Smør, item hands derpaa fulte revers, dat/erit 16 Octobr/is 1720.

77. Birgitta Schumagers bøxelbrev til Erik Biørndal paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt, uden at anvise reversen, dat/erit 13 Maj 1720.

78. Elisa Catharina Wolptmands bøxelbrev til Thomas Askilds/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Biørndal, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

79. Ditoes bøxelbrev til Ole Olsøn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Biørndal, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 31 Octobr/is 1720.

80. Lector Bornemans bøxelbrev til Salamon Ols/øn paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt udi Echnæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

81. Mag/ister Anders Bings bøxelbrev til Iver Mons/øn paa 1 løb Smør udi Eichnæs, uden Revers dat/erit 25 Octobr/is 1720.

82. Ditoes bøxelbrev til Lars Mons/øn paa 1 løb Smør udi Øfre-Eichnæs, uden Revers, daterit 25 Octobr/is 1720.

83. Lector Bornemands bøxelbrev til Siur Johans/øn paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt udi Echnæs dat/erit 29 Octobr/is 1720, item reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

84. Anders Totlands bøxelbrev til Nils Eriks/øn Totland paa 1 p/un/d S/mør 20 Kander Malt, item hands derpaa givne revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

1720: 81b

85. Birgitte Schumagers bøxelbrev til Aamund Olsøn Wadsil paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne malt udi Wadsil, item Leilendingens revers dat/erit 23 Julij 1720.

86. Peder Hofmands bøxelbrev til Børge Jordal paa 12 merker Smør 8 kander Malt og 2 kander Korn udi Jordal, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

87. Lector Bornemands bøxelbrev til Hans Baars/øn paa ½ løb S/mør 1 qvarter Malt udi Echnæs, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

88. Alida Gaarmands bøxelbrev til Anders Yttre-Eidsnæs paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item hands derpaa fulte Revers, dat/erit 20 Junij 1720.

89. Iver Larsøns udstedde Revers paa sit tilbøxlede brug udi Eidsnæs 1 pund S/mør 16 Kander Malt dat/erit 20 Junij 1720.

90. Ditoes nemblig Alida Gaarmands bøxelbrev til Ole Eisnæs paa 12 merker S/mør 8 Kander Malt, item hands derpaa givne revers dat/erit 20 Junij 1720.

91. Ditoes bøxelbrev til Borge Johans/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Eidsnæs, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 20 Junij 1720.

92. Magdalena Schmids bøxelbrev (til ?? - namn ikkje nemnd) paa ½ løb Smør og ½ faar udi Storsetter item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Junij 1720.

93. Ditoes bøxelbrev til Mons Siurs/øn paa ½ løb Smør ½ faar udi Storsetter, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 1 Junij 1720.

94. Henrik Emeshofs bøxelbrev til Børge Nils/øn Hougsdal paa Gaarden Hougsdal, item leilendingens revers dat/erit 6 Octobr/is 1720.

95. Nils Bildøen og Johannes Fyllingsnæssis Bøxelbrev til Lars Knuds/øn Schaar paa ½ løb Smør 4 Kander Malt dat/erit 26 Octobr/is 1720.

96. Ditoes bøxelbrev til Lars Mons/øn Schaar paa ½ løb Smør 4 Kander Malt udi Schaar, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

97. Helge Wadsils bøxelbrev til Ole Paddøen paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

98. Hans Bangs bøxelbrev til Siur Mons/øn Houkøen paa ½ løb Smør, daterit 18 Octobr/is 1720.

99. Lars Villums/øns bøxelbrev til Lars Nils/øn Wiche paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, uden leilendingens derpaa givne revers at anvise dat/erit 30 Octobr/is 1720.

100. Ditoes bøxelbrev til Nils Knuds/øn Wikke paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, uden at anvise reversen dat/erit 30 Octobr/is 1720.

101. Rector á Møinikens bøxelbrev til Haldor Olsøn Moestrøm paa 9 merker S/mør 3 Vaager, uden at anvise reversen dat/erit 22 Maj 1719.

102. Mag/ister Joachim Kaaes bøxelbrev til Siur Magnes/øn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Rommerem, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

103. Ditoes bøxelbrev til Lauritz Olsøn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Rommerem og leilendingens Revers ei anvist dat/erit 9 Octobr/is 1720.

104. Elling Hannestvets udgivne bøxelbrev til Ole Langedalen paa ½ Pund Smør item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 26 Junij 1720.

105. Ditoes bøxelbrev til Johannes Langedalen paa ½ pund Smør, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 26 Junij 1720.

106. Rector á Møinikens bøxelbrev til Askild Ivers/øn Moe paa 18 merker S/mør 1 ½ Vaag Næver uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

107. Ditoes bøxelseddel til Mons Ellufsøn paa 18 merker S/mør 1 ½ Vaag Næver udi Moe uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

108. Ditoes bøxelbrev til Lars Pedersen Moe paa 18 merker Smør 1 ½ Vaag Næver uden ejerens Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

109. Ditoes bøxelbrev til Iver Ellufsøn Moe paa 18 merker S/mør 1 ½ Vaag Næver, uden at anvise Reversen dat/erit 21 Maj 1720.

110. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Lars Hansøn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Helleland, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

111. Ditoes bøxelbrev til Knud Ellufsøn paa ½ Pund Smør udi Steensland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

112. Ditoes udgivne bøxelbrev til Anders Johans/øn paa 18 merker Smør og 1 Mæle Malt udi Helleland, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

113. Rector á Møinikens bøxelseddel til Simen Ivers/øn Almelie paa 9 merker S/mør 1 ½ Vaag Næver, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

114. Ditoes bøxelbrev til Anders Eilufsøn Almelie paa 9 merker S/mør 2 Vaager Næver, uden Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

115. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Knud Johans/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Helleland, item Leilendingens Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

116. Ditoes Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Ole Olsøn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi Helleland, item Leilendingens Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

117. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Askild Knuds/øn Farristvet paa 18 merker Smør 3 Vaager Næver, uden Leilendingens Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

118. Ditoes bøxelbrev til Johannes Knuds/øn Farristvet paa 18 merker S/mør 3 Vaager, uden leilendingens revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

*118. Rector á Møinikens bøxelbrev til Knud Gullaks/øn Farristvet paa 12 merker Smør 2 Vaager Næver, uden Revers dat/erit 30 Octobr/is 1720.

119. Ditoes bøxelbrev til Ole Gulaks/øn paa 12 merker Smør 2 Vaager Næver uden Revers dat/erit 9de Octobr/is 1720.

1720: 82

120. Ditoes bøxelbrev til Nils Hans/øn Farrestvet paa 12 merker Smør 2 Vaager Næver uden Revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

121. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Rasmus Siurs/øn paa 9 merker S/mør 3 Kander Malt udi Øfre Helland, item Leilendingens Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

122. Ditoes bøxelbrev til Ole Brynnilds/øn paa 9 merker Smør og 3 Kander Malt, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

123. Ditoes bøxelbrev til Lars Olsøn paa 9 merker S/mør 3 Kander Malt udi Øfre Helleland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

124. Ditoes bøxelbrev til Simen Ellufsøn paa 9 merker S/mør 3 Kander Malt udi Øfre Helleland item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

125. Ditoes bøxelbrev til Anders Ivers/øn paa 1 pund Smør og ½ Mæle Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

126. Ditoes bøxelbrev til Johannes Johansøn paa 1 p/un/d S/mør ½ Mæle Malt udi Nummedalen, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

127. Ditoes bøxelbrev til Mons Johans/øn paa 1 pund Smør udi Strømme, item Leilendingens Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

128. Ditos bøxelbrev til Mons Nils/øn paa ½ Pund Smør udi Steensland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

129. Ditoes bøxelbrev til Børge Olsøn paa ½ Pund Smør udi Steensland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

130. Ditoes bøxelbrev til Siur Askilds/øn paa 1 pund Smør udi Strømme, item Leilendingens Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

131. Ditoes bøxelbrev til Johannes Olsøn paa ½ pund Smør udi Nygaard, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

132. Ditoes bøxelbrev til Knud Knuds/øn paa ½ pund Smør udi Nygaard dat/erit 1 Octobr/is 1720, item reversen.

133. Ditoes bøxelbrev til Knud Jacobs/øn paa 1 pund Smør udi Strømme, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

134. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Knud Monsøn paa 12 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Myre, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

135. Ditoes bøxelbrev til Knud Nilsøn paa 9 merker S/mør 9 Kander Malt udi Myhre, item leilendingens revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

136. Ditoes bøxelbrev til Hans Olsøn paa 12 merker Smør 12 kander Malt udi Myhr, item leilendingens Revers dat/erit 1 Nov/embris 1720.

137. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Hans Ols/øn paa 4 merker S/mør 4 Kander Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

138. Ditoes bøxelbrev til Knud Nils/øn Myhr paa ligesaameget som forrige, uden Reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

139. Ditoes bøxelbrev til Knud Mons/øn Myhr paa lige med forrige uden Revers daterit 29 Octobr/is 1720.

140. Peder Hofmands bøxelbrev til Rasmus Johans/øn Lie paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

141. Ditoes bøxelbrev til Elluf Jacobs/øn paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt, daterit 2 Novembris 1720, item Reversen.

142. Ditoes bøxelbrev til Magne Lie paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item Leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

143. Ditoes bøxelbrev til Ole Olsøn Klev paa 18 merker S/mør 1 ½ qvarter Malt, item Leilendingens Revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

144. Hermand Henrik Feifs bøxelbrev til Mons Houge paa 18 merker Smør 18 Kander Malt item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

145. Ditoes bøxelbrev til Ole Monsøn Søre Houge paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 19 Octobr/is 1720.

146. Ditoes bøxelbrev til Jacob Nilsøn paa 18 merker S/mør 1 ½ qvarter Malt udi Klef, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 24 Octobr/is 1720.

147. Rasmus Lechnæssis bøxelbrev til Christian Myhr paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item hands derpaa givne Revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

148. Lars Nils/øn Nedre Echangers bekomne (Ordet retta/overskrive, usikkert om det skal reknast for overstroke) Skiøde *til Lars Nils/øn Nedre Echanger paa 16 merker Smør 13 ½ (eller 13 1/3) Kande Malt *udi dat/erit 27 Sept/embris 1720.

149. Joen Aurdals bøxelbrev til Mons Aurdal paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Aurdall item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

150. Lars Øfre-Echangers bøxelbrev til Lars Siurs/øn Indre Eidsnæs paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 3 Nov/embris 1720.

D/en 5 Novembris blev Retten igien sat sammensteds med foranførte, hvorda blev tinglyst.

151. Lector Bornemands udgivne bøxelbrev til Johannes Ivers/øn paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt (Gard ikkje nemnd), item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 29 Octobr/is 1720.

152. Elisa Catharina Wolptmands bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 1 pund Smør 1 ½ Mæle Malt udi Kalsaas, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

153. Birgitte Schumagers udstedde bøxelbrev til Ingebrigt Biørndal paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne M/alt uden at anvise reversen dat/erit 13 Maj 1720.

1720: 82b

*152. Torbiørn Larsøns bøxelbrev til Aamund Lars/øn Hagsetter paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt uden at anvise reversen dat/erit 7 Junij 1720.

*153. Birgitte S/a/l/ig/ Schumagers bøxelbrev til Magne Askeviigs Enke paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt uden at anvise Reversen dat/erit 13 Maj 1720.

154. Mag/ister Ole Storms bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 1 p/un/d S/mør 1 ½ Mæle Malt udi Heggernæs item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

155. Ditoes bøxelbrev til Knud Ols/øn Heggernæs paa 1 pund Smør 1 ½ Mæle Malt, item Leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

156. Hans Baarsens bøxelbrev til Ole Nils/øn Røe paa 1 pund Smør 12 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

157. H/er/r Søren de Finis bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 18 merker Smør udi Fetten, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

158. Ditoes bøxelbrev til Nils Olsøn paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Nordtvet, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit d/en 2 Nov/embris 1720.

159. Ditoes bøxelbrev til Ole Knuds/øn paa 9 merker Smør udi Sætre, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

160. Nils Echangers bøxelbrev til Ole Haldorsøn paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt udi Røe, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

161. Christen Eidis bøxelbrev til Knud Johans/øn paa 1 pund 8 merker S/mør 10 1/3 Kande Malt udi Yttre Eide, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

162. Ditoes bøxelbrev til Marrite Indre Eide paa 26 ½ merker S/mør 8 ¼ Kande Malt udi Indre Eide, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

163. Lars Holmes bøxelbrev til Mons Mons/øn Indre Eide paa 7 ½ merker Smør 1 ½ Kande Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

164. Anders Eidis bøxelbrev til Ole Wadsil paa 1 p/un/d S/mør 8 Kander Malt udi Yttre Eide, item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

165. Johannes Aatterstads bøxelbrev til Mons Aatterstad paa 18 merker S/mør 6 Kander Malt udi Aatterstad, item reversen, dat/erit 4 Nov/embris 1720.

166. Ole Fieldschaalnessis bøxelbrev til Mons Lars/øn Heggertvet paa 1 p/un/d S/mør ½ t/ønne M/alt item leilendingens Revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

167. H/er/r Søren de Finis bøxelbrev til Joen Rommerem paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt, item reversen dat/erit 2 Octobr/is 1720.

168. Ditoes bøxelbrev til Lars Johansøn paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Nodtvet, item leilendingens revers dat/erit 27 Sept/embris 1720.

169. Ditoes bøxelbrev til Ole Dyrkolbotten paa 6 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

170. Ditoes bøxelbrev til Siri Nipen paa 9 merker S/mør, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

171. Ditoes bøxelbrev til Mons Knuds/øn paa 18 merker S/mør udi Studsedalen item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

172. Ditoes bøxelbrev til Nils Olsøn paa 1 p/un/d Smør udi Egemoe, item Leilendingens Revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

173. Ditoes bøxelbrev til Siur Olsøn paa 18 merker Smør udi Fetten, item Leilendingens Revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

174. Severin Seehuusens bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 1 p/un/d S/mør 2/3 faar udi Indre Hindenæs item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

175. Ditoes bøxelbrev til Ole Olsøn paa 1 p/un/d S/mør 2/3 faar udi Indre Hindenæs, item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

176. Ditoes bøxelbrev til Nils Gillesvigen paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ¼ t/ønne Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

177. Ditoes bøxelbrev til Magne Gillisvig paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ¼ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

178. Ditoes bøxelbrev til Johannes Gillisvigen paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Gillisvig, item leilendingens revers dat/erit 3 Nov/embris 1720.

179. Ditoes bøxelbrev til Zæphind Gillisvig paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt, item Leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

180. Ditoes bøxelbrev til Erik Neraas paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt, item Leilendingens Revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

181. Ditoes bøxelbrev til Nils Neraas paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

182. Ditoes bøxelbrev til Nils Indre Hindenæs paa 1 pund S/mør 2/3 faar, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

183. Ditoes bøxelbrev til Halver Gillisvig paa 9 merker S/mør 4 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

184. Ditoes bøxelbrev til Nils Knuds/øn Elvigen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 3 Nov/embris 1720.

185. Ditoes Bøxelbrev til Ingeborg Neraas paa 18 merker S/mør 9 Kander Malt item reversen dat/erit 4 Nov/embris 1720.

186. Ditoes bøxelbrev til Johannes Elvigen paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt udi Elvigen item leilendingens Revers dat/erit 3 Nov/embris 1720.

1720: 83

187. Severin Seehuusens bøxelbrev til Nils Elvigen paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 3 Nov/embris 1720.

188. Jens Lems fornyede bøxelbrev til Anders Ols/øn Næsbøe paa ¼ part i Gaarden Næsbøe, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 5 Nov/embris 1720.

189. Ditoes fornyede Bøxelbrev til Knud Hans/øn Næsbøe paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 5 Nov/embris 1720.

Fogeden Lem Lod for Retten opbyde Dend halve Gaard Nesbøe af landskyld ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt for bøxel, til hvem enten Soldat eller andre den vilde antage, og om ingen dend for bøxel skulle Ville antage, saa udbød hand den til brugs, uden bøxel og nogle Aars skatte frihed, og landskyld frihed, men ingen indfant sig, som den vilde antage hvad conditioner mand end bød dem.

D/en 5 dito Retten igien sat med foranførte Mænd Nils Hielmaas, Lars Rommerem, Ole Anders/øn Hindenæs, Ole Helland, Ole Kalsaas, Aamund Asgard, Ole Fyllingsnæs, Nils Asgaard.

Hvorda blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, Sex gamble Anders Eide, Christen Eide, Lars Yttre Eide, Ole Eide, Ole Aatterstad, Ole Helland, og tvende Unge som først for Laugmanden haver at aflegge deris Laugretteseed, Ole Fyllingen, Iver Fyllingen.

Derefter blev forfattet restantsen saavel paa ordinaire som extraordinaire skatter for 1719 og 1720, for Retten oplæst og forseiglet: item blev odelsmandtallet forfattet og oplæst, rigtig befunden og af retten forseiglet; item dagskattens taxation for 1717 oplæst og forseiglet, sampt rigtig befunden, saa og Lensmanden Anders Tvetens forfattede restantser over Korntiende for de Aarringer 1717, 1718 1719 og 1720 oplæst og forseiglet.

De 9 qvæstioner som til forrige Skibbreders Almuer ere proponerede, bleve og her for dette Skibbredis Almue qvæstioneret og der til svaret, som af forrige Schibbreders Almuer; for det 10 tilspuurte fogeden Lem, om ikke det er retterligt og vist, at af hands Kongl/ig Maj/este/ts eget beholdne Gods herudi Skibbredet navnlig Gaarden Næsbøe har ligget og endnu ligger 2 p/un/d øde ? hvorpaa laugrettet og Almuen Svarede eenslydende, at det er vist og Sandt i alle Maader. 11. Om ikke samme øde Gods paa de forbigangne Tinger og dette Ting til Brugs antagelse med gode Vilkaar har Været nu bøden ? hvorpaa fulte Giensvar, at dette er dem gandske Vel altsammen bekiendt. 12. Om nogen er vidende at af dette ødegods, enten nogen Græsleje, Engeslette Skatt, eller nogen slags indkomst, dette Aar er svaret og erlagt; hvilket disligeste med Sandferdig nej blev besvaret; dette begierede fogeden Lem under Retten(s) forseigling beskreven, som ei kunde negtis.

Ellers blev anvist nu for Retten til publication H/er/r Major Storms herhos følgende denominerede (Denominere = benevne, kunngjøre) reverser af sine landbønder bekommen, nemblig af Nedre Tiore 2 st/ykk af Øfre Solem 2 st/ykk, Tollishoug 4, Hougstad 2 Sæbdal 2 Tøel 1 Nødtvet 5 Nedretvet 4 Helleland 11 Noranger 10 Miøs 5 Øfre Waagenæs 4 Ulvatten 4 item Rasmus Knuds/øns Gienpart saa og Lars Nils/øn Øfre Waagenæssis tilsammen 58 st/ykk.

Og som ingen Sager enten Kongens eller andris, til paakiendelse vare indstevnte, blev Retten paa dette sted dennesinde ophævet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 26 Nov/embris er holdet almindeligt Høste- Skatte og Sage Ting med Mielde Schibbredis Almue paa Gaarden Reistad, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem Bøidelensmanden Johannes Øfste-Mielde og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd, Baste Reistad, Ole Eide, Baste Røskeland, Baste Mons/øn Reistad, Gunder Elvig, Ole Hafre, Ole Hofden, og Stephen Eide, med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda efterat Retten udi Hans Maj/este/ts høje Navn var sat og Almuen

1720: 83b

til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends Betiente advaret, er først tinglyst alle de allernaadigste forordninger og anordninger sampt Høi-Øfrigheds Befalinger som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev publicerit

1. Anders Røsetters udgivne Caution for Lensmanden Anders Tveten for sin forpagtning over Kongens Anpart Korntiende udi Nordhordleehn,

2. H/er/r Christian Justesens udstedde fuldmagt til Lensmanden Anders Tveten for at oppebære sine restantser af den ham tilforpagtede Korntiende for de Aaringer 1717 1718 og 1719 item smaatienden.

3. Stiftamptskriver Severin Seehuusens udgivne Skiøde til Schergiant Ole Larsøn paa 1 pund 4 merker Smør udi Wefle med Bøxel dat/erit 3 Sept/embris 1720.

4. Mag/ister Hans Wittes bøxelbrev uden revers til Rasmus Børges/øn Rønhofde paa ½ løb 6 merker Smør dat/erit 23 Nov/embris 1720.

5. Mag/ister Johan Widings bøxelbrev *for (på vegne av) Michael Ottes/øn paa ½ løb 6 merker Smør udi Rønhofde til Jon Johans/øn Koppen uden revers dat/erit 23 Nov/embris 1720.

6. Apollonia Svartskops bøxelbrev til Johannes Hansøn paa 1 løb ½ Pund Smør udi Rønhofde uden Revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

7. Ditoes bøxelbrev til Ole Larsøn paa 2 p/un/d Smør udi Rønhofde, uden at anvise reversen, dat/erit 22 Nov/embris 1720.

8. Ditoes bøxelbrev til Børge Rasmus/øn paa ½ løb Smør udi Rønhofde uden at anvise Reversen dat/erit 22 Octobr/is 1720.

9. Ditoes bøxelbrev til Ole Anders/øn paa ½ løb Smør udi Eide, uden reversen at anvise, dat/erit 22 Nov/embris 1720.

10. Ditoes bøxelbrev til Stephen Eide paa ½ løb Smør udi Eide, uden at anvise Reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

11. Ditoes bøxelbrev til Jon Johans/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Wallestrand, uden Revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

12. Ditoes bøxelbrev til Svenke Nils/øn paa ½ løb S/mør 1 Mæle Malt udi Wallestrand uden revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

13. Ditoes bøxelbrev til Gunder Fabians/øn paa ½ løb Smør udi Elvigen, uden Revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

14. Ditoes bøxelbrev til Baste Ols/øn Eversdal paa 1 pund Smør udi Eversdal uden revers, dat/erit 22 Nov/embris 1720.

15. Biskop Schmids bøxelbrev til Baste Johans/øn paa 2 p/un/d 16 merker Smør 1 ½ qvarter Malt og ¼ huud udi Reistad, dat/erit 17 Octobr/is 1720 uden revers.

16. Ditoes bøxelbrev til Baste Monsøn paa ½ løb Bugildt udi Nore-Reistad uden Revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

17. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Nilsøn paa ½ løb udi Nore-Reistad, uden at anvise Reversen, dat/erit 6 Nov/embris 1720.

18. Ditoes bøxelbrev paa (for?) Jens Joensøn Kiers udgivne til Thommes Rasmus/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Korn og 1/6 Huud udi Søre Reistad, dat/erit 26 Octobr/is 1720.

19. Birgitte Schumagers bøxelbrev til Rasmus Nils/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Bragvatten, uden Revers, dat/erit 6 Maj 1720.

20. Ditoes bøxelbrev til Mons Christens/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Bragvatten uden at anvise Reversen, dat/erit 6 Maj 1720.

21. Biscop Schmidts udstedde bøxelbrev til Nils Eriks/øn/s Enke paa 9 s/killing udi Søre-Reistad, uden Revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

22. Anders Røsetters bøxelbrev til Askild Daltvet paa ½ løb Smør 12 Kander Malt item Leilendingens derpaa gifne Revers dat/erit 31 Januarij 1720.

23. Johannes Ols/øn Tuenæssis udstedde bøxelbrev til Lars Aschilsen paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Daltvet, item leilendingens derpaa gifne Revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

24. Elisa Catharina Wolptmands bøxelbrev til Eskild Olsøn paa 7 ½ s/killing Jordbrug udi Loftaas, med leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

25. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Baste Røskeland paa 18 merker S/mør 15 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

26. Ditoes bøxelbrev til Anders Larsøn paa 1 ½ Spand Smør 2 Mæler 1 ½ Kande Malt udi Røscheland, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

27. Ditoes bøxelbrev til Iver Ols/øn paa 1 ½ Spand Smør 2 Mæler Malt 4 ½ Kande udi Røscheland, item Leilendingens Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

28. Stephen Eidis bøxelbrev til Johannes Bastes/øn paa 13 ½ merker S/mør 9 Kander Malt udi Burkeland, item leilendingens revers dat/erit 2 Januarij 1720.

1720: 84

29. Biscop Schmidts bøxelbrev til Ole Jensøn paa 9 s/killing udi Smaaland, uden at anvise Reversen, dat/erit 5 Octobr/is 1720.

30. Ditoes bøxelbrev til Johannes Andersøn paa 4 ½ s/killing udi Smaaland, uden Revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

31. Mad/a/me Bugges udgivne bøxelbrev til Nils Larsøn paa ½ løb ¾ merker Smør 9 ¼ Kande Malt udi Wefle, uden revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

32. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Magne Schaar paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

33. Ditoes bøxelbrev til Knud Tostens/øn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt (i Skor), item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

34. Casper Riks bøxelbrev til Siur Johans/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Nore-Borge, item Leilendingens Revers dat/erit 18 Nov/embris 1720.

35. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Rasmus Schistad paa ½ løb S/mør 12 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

36. Herman Henrik Feifs udstedde bøxelbrev til Jens Larsøn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Antun, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

37. Ditoes bøxelbrev til Anders Monsøn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Antun item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

38. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Olsøn paa 18 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Heggebøe item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

39. Ditoes bøxelbrev til Ole Mikkels/øn paa 18 merker S/mør og 1 qvarter Malt udi Heggebøe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Nov/embris 1720.

40. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Lars Siurs/øn paa 9 merker Smør og ½ t/ønne Malt udi *udi Nedre Kleppe, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

41. Ditoes bøxelbrev til Peder Aamunds/øn paa 9 merker S/mør ½ t/ønne Malt udi Nedre Kleppe item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

42. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Mons Lars/øn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt udi Niostad, item Leilendingens revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

43. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Simen Siurs/øn paa ½ løb Smør og 1 ½ Mæle udi Niaastad, item leilendingens Revers, dat/erit 20 Nov/embris 1720.

44. Hans Hvidts bøxelbrev til Iver Nilsøn paa 9 merker Smør og ½ Vaag Næver udi Hagenæs dat/erit 14 Nov/embris 1720.

45. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Ole Monsøn paa 1 løb Smør ½ t/ønne Malt udi Bircheland, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

46. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Magnes/øn paa 9 merker S/mør ½ Vaag Næver udi Hagenæs item leilendingens Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

47. Hans SvartsKoffs bøxelbrev til Jens Johansøn paa 1 pund Smør ½ t/ønne malt udi Gierstad, uden at anvise Reversen dat/erit 16 Nov/embris 1720.

48. Ditoes bøxelbrev til Anders Simens/øn Gierstad paa 1 p/un/d S/mør ½ t/ønne Malt, uden Revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

49. Casten Baggis bøxelbrev til Johannes Monsøn paa ½ pund Smør 1 Mæle Malt udi Gierstad, item leilendingens revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

50. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Andersøn paa ½ pund S/mør 1 Mæle Malt, udi Gierstad, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

51. Ditoes bøxelbrev til Simen Anders/øn paa 1 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt udi Gierstad item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

52. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Anders Johans/øn paa 2 p/un/d Smør Malt ½ t/ønne udi Præstuun, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

53. Ditoes bøxelbrev til Anders Gudmunds/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 12 Kander Malt udi Hartvet, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

54. Ditoes bøxelbrev til Ole Olsøn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 12 Kander Malt udi Hartvet, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

55. Ditoes bøxelbrev til Elling Monsøn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt udi Hartvet, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

56. Lector Bornemands bøxelbrev til Siur Jons/øn Littun paa 1 p/un/d 6 merker S/mør 1 qvarter Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

57. Elisa Catharina Wolptmands udstedde bøxelseddel til Baste Johans/øn paa 7 ½ s/killing udi Scherping, item leilendingens Revers dat/erit 20 Sept/embris 1720.

58. Lector Bornemands bøxelbrev til Siur *Peders/øn Littuns eftermand Peder Tors/øn paa ½ løb 6 merker Smør 1 qvarter Malt item leilendingens Revers dat/erit 19 Nov/embris 1720.

1720: 84b

59. Herman Henrik Feifs udstedde bøxelbrev til Siur Peders/øn paa ½ løb Smør udi Weaa, item leilendingens revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

60. Ditoes bøxelbrev til Nils Magnes/øn paa 18 merker S/mør udi Weaa, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

61. Ditoes bøxelbrev til Mons Anders/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Tveteraas, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

62. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Halver Aadnes/øn paa 1 p/un/d S/mør 4 Kander Korn udi Tielland, dat/erit 7 Aug/usti 1720, item Reversen.

63. Ditoes bøxelbrev til Knud Mons/øn paa 1 p/un/d S/mør 4 Kander Korn udi Tielland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

64. Ditoes bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 18 merker Smør 8 Kander Malt og 4re Kander Korn udi Weaa, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

65. Ditoes bøxelbrev til Lars Olsøn paa 1 pund Smør 4 Kander Korn udi Tielland, item leilendingens revers dat/erit 7 Aug/usti 1720.

66. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Aad Mons/øn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt og 4 Kander Korn udi Weaa, item leilendingens revers dat/erit 22 Octobr/is 1720.

67. Ditoes bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa ½ løb S/mør 16 Kander Malt og 8 Kander Korn udi Weaa, item reversen dat/erit 22 Octobr/is 1720.

68. Hans Hvidts bøxelbrev til Anders Knuds/øn paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Malt udi Mæle, Bøe Kirke tilhørig dat/erit 28 Octobr/is 1720.

69. Thommes Reistads bøxelbrev til Lars Børges/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Hannesdal, item Reversen dat/erit 26 Nov/embris 1720.

70. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Lars Thommes/øn paa ½ løb Smør Malt 1 Mæle udi Yttre Brudvig, item Reversen dat/erit 7 Aug/usti 1720.

71. Ditoes bøxelbrev til Joen Bastes/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Brudvig, item Reversen dat/erit 7 Aug/usti 1720.

72. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Johannes Halstens/øn Hechland paa ½ løb 6 merker Smør, item Reversen dat/erit 6 Octobr/is 1720.

73. Ditoes bøxelbrev til Erik Ols/øn paa ½ løb 6 merker Smør udi Hechland, item reversen dat/erit 23 Octobr/is 1720.

74. Mag/ister Casper Rømers bøxelbrev til Lars Knuds/øn paa ½ løb Smør 1/8 t/ønne Malt og ½ faar udi Stoche, item Reversen dat/erit 12 Octobr/is 1720.

75. Ditoes bøxelbrev til Anders Johans/øn paa ½ løb Smør 1/8 t/ønne Malt og ½ faar udi Stoche, item Reversen dat/erit 12 Octobr/is 1720.

76. Alida S/a/l/ig/ Herman Gaardmands bøxelbrev til Mons Nils/øn Wemmelvig paa ½ løb Smør, item reversen dat/erit 26 Junij 1720.

77. Johannes Ols/øn Tuenæssis bøxelbrev til Thommes Johans/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør 6 Kander Malt udi Havre, item reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

78. Casten Baggis bøxelbrev til Hans Rasmus/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt og 3 Kander Korn (i Havre), item reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

79. Ditoes bøxelbrev til Anders Monsøn paa lige som forrige udi Havre, item reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

80. Jørgen Aschenbergs bøxelbrev til Gutorm Lars/øn paa ½ løb Smør ½ huud udi Hundhammer, item reversen dat/erit Hougsvig d/en 3 Sept/embris 1720.

81. Mons Wichnes bøxelbrev til Joen Mons/øn paa 1 p/un/d 2 merker Smør 8 Kander Malt udi Havre, item Leilendingens revers dat/erit 5 Junij 1720.

82. Alida S/a/l/ig/ Herman Gaarmands bøxelbrev til Ole Hafre paa 18 merker S/mør 15 Kander Malt, item reversen dat/erit 20 Junij 1720.

83. Ditoes bøxelbrev til Aamund Anders/øn paa 18 merker S/mør 15 Kander Malt udi Havre, item leilendingens revers dat/erit 20 Junij 1720.

84. Ditoes bøxelbrev til Enken Marte paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Blom, item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 20 Junij 1720.

85. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Johans/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Blom, item leilendingens revers dat/erit 20 Junij 1720.

86. Ditoes bøxelbrev til Erik Johans/øn Blom paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 20 Junij 1720.

87. Ditoes bøxelbrev til Nils Fabians/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Blom, item reversen dat/erit 20 Junij 1720.

88. Ditoes bøxelbrev til Erik Ols/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Blom, item leilendingens revers dat/erit 20 Junij 1720.

89. Børge Litlands bøxelbrev til Nils Einers/øn Wichne paa 1 p/un/d S/mør 15 Kander Malt udi Wichne, item reversen, dat/erit 20 Nov/embris 1720.

1720: 85

*91. Alida Gaarmands bøxelbrev til Lars Eriks/øn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Aasem item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Junij 1720.

92. Ditoes bøxelbrev til Nils Stephens/øn Aasem paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 20 Junij 1720.

93. Ditoes bøxelbrev til Sæfri Jacobs/øn Aasem paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens Revers dat/erit 20 Junij 1720.

94. Giert Gieldmeidens bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 18 merker Smør ½ faar udi Rivenæs, uden Revers dat/erit 20 Nov/embris 1720.

D/en 27 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev tinglyst

95. Johannes Houge, Halvor Næsse og Ane Hallands udstedde bøxelbrev til Erik Johansøn paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Halland, item leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

96. Giert Gielmeidens bøxelbrev til Einer Johans/øn paa 18 merker S/mør ½ faar udi Rivenæs, uden at anvise reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

97. Ditoes bøxelbrev til Siur Siurs/øn paa ½ løb Smør 1 faar udi Rivenæs uden Revers dat/erit 20 Nov/embris 1720.

98. Hans Christian Gartners bøxelbrev til Ole Olsøn Watle paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Vatle dat/erit 29 Nov/embris 1719.

99. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Ole Jens/øn paa 2 p/un/d 6 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Vatle, item Reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

100. Ditoes bøxelbrev til Torsten Joens/øn paa 2 p/un/d 6 merker S/mør 1 qvarter Malt udi Watle, item Reversen dat/erit 6 Nov/embris 1720.

101. Fogeden Lems bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Ascheland item Reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

102. Ditoes bøxelbrev til Christen Anders/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Søre Ascheland, item reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

103. Ditoes bøxelbrev til Mons Nils/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item Reversen, paa Søre-Ascheland, dat/erit 25 Sept/embris 1720.

104. Ole Fieldschaalnæssis bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Nore Borge, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

105. Ole Nore Mielstads Skiøde til Jens Mons/øn Nore Solberg paa 1 p/un/d 16 merker Smør 9 1/3 Kande Malt udi Nore Solberg dat/erit 27 Nov/embris 1720.

106. Anders Capperdal, Ole Mitgaard og Lars Gielvigs bøxelbrev til Lars Helgesøn paa ½ løb Smør 12 Kander Malt udi Rodland og Leilendingens revers dat/erit 17 Octobr/is 1720.

107. Alida Gaarmands bøxelbrev til Mikkel Anbiørns/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Rodland, item Reversen dat/erit 25 Nov/embris 1720.

108. Ditoes bøxelbrev til Askild Lars/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Rodland, item leilendingens Revers dat/erit 20 Junij 1720.

109. Ditoes bøxelbrev til Jacob Ivers/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Rodland item Leilendingens Revers dat/erit 25 Nov/embris 1720.

110. Ditoes bøxelbrev til Joen Espevold paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt, item Reversen dat/erit 20 Junij 1720.

111. Ditoes bøxelbrev til Gregorius Espevold paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt, item reversen dat/erit 20 Junij 1720.

112. Joen Aurdals bøxelbrev til Ole Johans/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, udi Koppen item Reversen dat/erit 28 Sept/embris 1720.

113. Herman Feifs bøxelbrev til Guri Olsdatter paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Nore-Vesetter item Reversen dat/erit 8 Nov/embris 1720.

114. Ditoes bøxelbrev til Mons Mortens/øn paa 1 pund Smør 16 Kander Malt udi Nore Vesetter item Reversen dat/erit 20 (21?) Nov/embris 1720.

115. Ditoes bøxelbrev til Nils Ols/øn paa 27 ½ merker Smør udi Søre Wesetter, item Reversen daterit 7 Nov/embris 1720.

116. Ditoes bøxelbrev til Joen Holgers/øn paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør udi Søre Wesetter, item reversen dat/erit 8 Nov/embris 1720.

117. Ditoes bøxelbrev til Ole Halvers/øn paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør udi Søre Wesetter, item reversen, dat/erit 8 Nov/embris 1720.

118. Ditoes bøxelbrev til Mons Anders/øn paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør udi Søre Wesetter, item reversen dat/erit 7 Nov/embris 1720.

119. Maren Hiermands bøxelbrev til Johannes Øfste Mielde paa 1 løb Smør 16 Kander Malt og 4 s/killing Penge item Reversen dat/erit 15 Aug/usti 1720.

120. Ditoes bøxelbrev til Mons Nils/øn paa ½ løb S/mør 8 Kander Malt og 2 s/killing Penge, item Reversen dat/erit 15 Aug/usti 1720.

1720: 85b

121. Ditoes bøxelbrev til Knud Olsøn paa ½ løb Smør 8 Kander Malt og 2 s/killing Penge item Reversen dat/erit 15 Aug/usti 1720.

122. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Ole Ols/øn paa ½ løb S/mør Malt ½ t/ønne, item Reversen dat/erit 7 Aug/usti 1720 bruget udi Mit Mielde.

123. Ditoes bøxelbrev til Nils Fabians/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne malt udi Mit Mielde, item reversen dat/erit 7 Aug/usti 1720.

124. Maren Hiermands bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa ½ løb Smør 8 Kander Malt og 2 s/killing Penger item Reversen dat/erit 15 Aug/usti 1720.

125. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa ½ løb Smør udi Hougsberg item Reversen dat/erit 7 Aug/usti 1720.

126. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Mons/øn paa ½ løb Smør udi Hougsberg item Reversen dat/erit 7 Aug/usti 1720.

127. Johannes Øfste Mieldis bøxelbrev til Nils Anders/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne M/alt udi Nore Ascheland, item reversen dat/erit 3 Octobr/is 1720.

128. Fogeden Lem paa S/igneu/r Seehusens Veigne udstedde bøxelbrev til Ole Windaas paa ½ løb Smør, item Leilendingens Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

129. Ditoes bøxelbrev til Helje Nore Revem paa hand(s) forrige Brug udi Revem item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

130. Ditoes bøxelbrev til Anders Nore Revem paa hans forrige Brug, og Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

131. Ditoes bøxelbrev til Knud Audestad paa 1 pund Smør 15 Kander Malt item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

132. Ditoes bøxelbrev til Ole Hofden paa ½ løb Smør udi Hofden, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

133. Ditoes bøxelbrev til Erik Hofden paa ½ løb Smør item Leilendingens derpaa givne Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

134. Anders Mæle og Baste Scherpings Skiøde til Ole Hendriks/øn [paa] ½ løb 6 merker Smør og 18 Kander Malt udi Mæle, dat/erit 27 Nov/embris 1720.

135. Jens Lems udstedde bøxelbrev til Nils Nils/øn paa 9 merker Smør udi Hesjedalen, forskrevet af mig og skal Være Helge Hesjedalen som skal have udgivet papiret og bøxelseddelen til Nils Nils/øn, item reversen derpaa dat/erit 27 Nov/embris 1720.

136. Ole Johans/øn Havres bøxelbrev til Knud Monsøn paa 22 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Hafre, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

D/en 28 dito blev Retten igien sat sammestedz med foranførte, hvorda blev Tinglyst.

137. Siur Littun og Ole Veflis bøxelbrev til Knud Olsøn paa 1 p/un/d 9 merker Smør 13 1/3 Kande Malt udi Gaarden Søre Revem, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

138. Ditoes bøxelbrev til Ole Johansøn paa 1 p/un/d 9 merker Smør 13 1/3 Kande Malt udi Søre Revem, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

139. Ditoes bøxelbrev til Ane Johansdatter paa 1 p/un/d 9 merker Smør 13 1/3 Kande Malt udi Søre-Revem, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

140. Fogeden Lems paa Seehuusens Veigne udstedde bøxelbrev til Mons Nore Revem paa hands forrige brug, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

141. Johannes Raknæssis bøxelbrev til Kari Kleppe paa ½ løb Smør 18 Kander Malt, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

142. Ole Fieldschaalnæssis bøxelbrev til Anders Joens/øn paa 14 merker S/mør 9 Kander Malt udi Nore-Borge, item Reversen dat/erit 27 Nov/enbris 1720.

143. Ditoes bøxelbrev til Magne Olsøn paa 14 merker S/mør 9 Kander malt udi Nore Borge item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

144. Anders Præstuns bøxelbrev til Johannes Olsøn paa ½ løb S/mør 3 Mæler Malt udi Rongved, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

145. Elling Houges bøxelbrev til Nils Burkeland paa 18 merker Smør 12 Kander Malt item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

146. Ditoes bøxelbrev til Hans Burkeland paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

147. Ditoes bøxelbrev til Johannes Eriks/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander malt udi Burkeland, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

148. Ditoes bøxelbrev til Ole Johans/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Houge, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

149. Ditoes bøxelbrev til Elluf Revem paa 22 merker S/mør 15 ½ Kande Malt, item leilendingens revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

150. Lars Hougis bøxelbrev til Anders Pedersøn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Houge, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

151. Fogeden Lem paa Seehuusens Veigne bøxelbrev til Ole Johans/øn paa hands forrige brug udi Nore Revem, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

1720: 86

152. Christi Mælis bøxelbrev til Børge Knuds/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Søre-Borge, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

153. Baste Scherpings bøxelbrev til Baar Nils/øn paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Korn udi Søre-Borge, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

154. Ditoes bøxelbrev *fra Nils Hansøn Mæle til Iver Olsøn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Søre-Borge, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

155. Fogeden Lem paa Seehuusens Veigne udstedde bøxelbrev til Anders Vefletvet paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt udi Wefletvet, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

156. Ditoes bøxelbrev til Siur Vefletvet paa 1 p/un/d S/mør 1 Mæle Malt udi Wefletvet, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

157. Ditoes bøxelbrev til Anders Kleveland paa 1 p/un/d 8 merker S/mør 16 Kander Malt, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

158. Ditoes bøxelbrev til Ole Kleveland paa 1 p/un/d 8 merker Smør 16 Kander Korn, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

159. Ditoes bøxelbrev til Knud Kleveland paa 1 p/un/d 8 merker S/mør 16 Kander Malt, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

160. Ole Grimstads bøxelbrev til Aamund Rasmus/øn paa ½ løb Smør 16 Kander Malt (i Greve), item Reversen, dat/erit 27 Nov/embris 1720.

161. Ditoes bøxelbrev til Joen Mons/øn paa 1 p/un/d 4 merker S/mør 10 Kander Malt udi Grove, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

162. Ditoes bøxelbrev til Ole Olsøn paa 1 p/un/d Smør 10 kander Malt udi Grove item Reversen, dat/erit 27 Nov/embris 1720.

163. Knud Wiknes bøxelbrev til Anders Nils/øn paa 26 merker S/mør 8 Kander Malt udi Hafre, item Leilendingens revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

164. Thommes Reistads bøxelbrev til Johannes Anders/øn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt udi Sundland, item Reversen dat/erit 26 Nov/embris 1720.

165. Ditoes bøxelbrev til Jørgen Peders/øn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt udi Sundland, item reversen dat/erit 26 Nov/embris 1720.

166. Ditoes bøxelbrev til Johannes Monsøn paa 18 merker S/mør 8 Kander Malt udi Sundland, item Reversen dat/erit 26 Nov/embris 1720.

167. Magne Schaars bøxelbrev til Lars Askild/øn paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt udi Hannisdal, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

168. Johannes Bastes/øns Bøxelbrev til Ole Lars/øn paa 6 merker Smør 2 2/3 Kande Malt udi Hannesdal, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

169. Lars Aastvetz bøxelbrev til Baste Oudestad paa 1 p/un/d S/mør 15 Kander Korn udi Oudestad, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

170. Erik Monsøns Skiøde til Anders Nils/øn paa 12 merker Smør og 8 Kander Malt udi Qvisten dat/erit 27 Nov/embris 1720.

171. Baste Røskelands bøxelbrev til Erik Hendriks/øn paa 18 merker Smør 6 Kander Malt udi Schaftuun, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

172. Ditoes bøxelbrev til Magne Schaftun paa 18 merker *merker (Smør) 8 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

173. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 1 p/un/d 6 merker S/mør 10 Kander Malt udi Schaftun, item leilendingens Revers daterit 27 Nov/embris 1720.

174. Mikkel Qvames bøxelbrev til Nils Rongved paa 19 merker S/mør 14 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

175. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Nilsøn paa 19 merker Smør 14 Kander Malt udi Rongved, item leilendingens Revers daterit 27 Nov/embris 1720.

176. Anders Eidis bøxelbrev til Rasmus Larsøn paa 1 p/un/d S/mør 20 Kander Malt udi Rongved, item Leilendingens Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

177. Ole Holis bøxelbrev til Lars Olsøn paa ½ løb Smør 18 Kander Malt udi Søre-Kleppe, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

Derefter blev foretaget Sagerne og først Kongens og hafde da

Bøidelensmanden Johannes Øfste Mielde ladet fremkalde for retten Ole Mikkelsøn Kupen en Licenterit (Licentia = frihet, tillatelse. Lisens = bl.a. fribrev. Lisensiere = tildele lisens) Soldat, for begangne Løsagtighed og Barneavling med Aaggete Monsdatter Loftaas, til deris bøders erleggelse efter Loven;

Begge de indstevnte møtte for Retten og tilstod loulig at Være stevnt for denne Sag, og tilstod at tenkte at egte ham, men hand skikkede sig ikke saa med hende at hon kunde egte ham. Hand tilstod og at vilde egte hende, men hon løb fra ham og \haver hand/ agte siden et nyt giftermaal, for sine Børns Skyld.

Lensmanden paastod Dom efter Loven til Bøders erleggelse.

Afsagt.

Efterdi her er begaaet Lejermaal af de indstevnte og strax

1720: 86b

derpaa af Ole Mikkelsøn Kupen skeed indladelse udi et andet Egteskab, saa at af disse tvende ei skal skee Egteskab, af dend besvangrede Aggete Monsdatter ei heller produceris nogen consistorial Stevning sin Sag mod ermelte Ole Mikkels/øn at paatale eller derpaa begieris nu nogen tid, saa tilfindis Ole Mikkels/øn i følge af Lovens 6te Bogs 13 Capit/ul 1 articul at bøde for sin løsagtighed med Aaggete Monsdatter begaaet 24 lod sølv inden 15 dager og Aaggete Monsdatter i følge af samme Lovens articul at bøde 12 lod Sølv og inden fembten dager og Nam hos dem begge efter Loven.

Askil Daltvet Skydsskaffer udi Mielde Schibbrede haver ladet stevne Erik Halland, Anders Houge, Johannes Houge, Børge Borge som Vare tilsagde at skydse Biscopen udi handz visitations-Reise og sam/m/e skyds baade negtet og ei fuldført, og haver Biscoppen maat bie en heel Nat og siden maatt hand løbe efter anden skyds, disse indstevnte til strafs lidelse.

De indstevnte møtte for Retten og tilstod loulig at Være stevnt for denne Sag. De fire bleve tilspuurte om de ikke vare loulig tilsagde at giøre denne fløtning ? hvortil de svarede ja men efter tilspørgelse svarede ei at have forrettet denne tilsagde skyds, men de foraarsagede sig at denne modvillighed skeede deraf at de siuntis andre ej fløttede saa ofte som de.

Skafferen henstillede sin Sag under Rettens Kiendelse.

Afsagt.

Af de indkaldede fornemmis at de ei kand fragaa, det de jo baade haver været tilsagde til at Skydse nu Værende Biscop Clemens Schmidt i Sommer fra Hougs Meenigheds Visitation, til hvilke Reiser Biscoppen er forundt fri Skyds efter de for Retten Tinglyste ordres derom, saa og hvad straf de motvillige for saadan modvillig udeblivelse skal have; saa og af de indstevnte ei heller kand benegtis det de jo haver forsømt denne tilsagde Skyds og forhalet biscoppens Reise paa en dag med at *varte (Tysk: Warten = vente) efter andre i deris Sted; men hellers foregiver de at denne forsømmelse er skeed af dem fordi de meente *touren (turen) ei skulle tilkomme dem; hvilken undskyldning Retten ei kand kalde plausibel eller tilstrekkelig, efterdi Loven absolute befaller at ingen maa Rette sig selv, men enhver skal tale og lade dele sig til Rette;

Thi dømmis for Ret at disse fire indstevnte Erik Halland, Anders Houge, Johannes Houge og Børge Borge, enhver for sig betaler dem som udi deris sted skydset haver 24 s/killing danske, som Bøidelensmanden leveris til distribution og derforuden betale Citanten Askild Daltvet udi denne Processis forvoldte Omkostning 2 merker danske inden 15 dager under Nam efter Loven.

Lars Børges/øn Hannesdal haver ladet stevne Jens Antun for uskikkelig Skieldsord og skieldsord, til Vidne derom Simen Gierstad og Rasmus Hagenæs, alt til strafs lidelse efter Loven.

Jens Antun møtte for retten og tilstod at Være stevnt for denne Sag; men ej haver giort det som hand beskyldis for; og begierede at Stevnemaalet maatte med Vidnisbyrd bevisis.

Vidnerne møtte ikke;

Stevnevidnerne Nils Wefle og Siur Vefle møtte for Retten og edelig afhiemblede at have stevnt de udeblivende Vidner til at Vidne i denne Sag med loulig Varsel, til Simen Gierstad; men ei til Rasmus Hagenæs.

Citanten paastod de Udeblivende Vidner maatte foreleggis under Straf til neste Ting at Møde.

1720: 87

Afsagt

Det ene udeblivende Vidne Simen Gierstad, som dennesinde louglig er stevnt til at Vidne sin Sandhed i denne Sag, foreleggis til nest holdende Ting herudi Skibbredet, efter loulig given Varsel at møde og sin edelig deposition at aflegge i denne Sag under 4 Rdr Bøder til Kongen; til hvilken tid og det andre udebliven/de Vidne loulig Vil indkaldis, som nu at Vidne ei loulig stevnt er, da Videre udi Sagen skal Kiendis hvis lov og Ret medfører.

Daniel Flactvet haver ladet indstevne tvende Vidner Nils og Johannes Bresten til at bevise hands Krafs rigtighed paa dend Søgning hand hafde udi Kari Daltvets Mands Stervboed, da hand søgte 6 Rdr og Kari Daltvet til Veddermæle.

De tvende indkaldede Vidner møtte for Retten og tilstode at Være loulig stevnte til at aflegge deris edelige depositioner i denne Sag;

Kari Daltvet møtte ogsaa for Retten og tilstod at Være loulig stevnt til at anhøre deris forklaringer og benegtede Søgningen

Nils Bresteen blev dernest fremkaldet, som efter edens afleggelse forklarede: ei at have andet hørt af den Salig Mand Mons Daltvet, for 6 Aar siden paa Daltvet, da hand og Johannes Bresten tillige med Daniel Flactvet Vare paa Daltvet, at hand da tilstod at være Daniel Flactvet pligtig 3de Smaler og *lege (leje) til og ei Videre;

Det andet Vidne Johan/n/es Bresten forklarede edelig at have hørt samme tid det selvsam/m/e som forrige Vidne thi hand Var da og med at salig Mogens Daltvet tilstod at Være Daniel Flactvet skyldig 3de smaler, men leje hørde hand ej tale om;

Kari Daltvet blev tilspuurt om hon noget siden dend tid havde leverit Daniel Flactvet; hvortil hon svarede nei.

Daniel Flactvet paastod at saavit Vidnerne forklarer ham maa erstattis og Processens Omkostning.

Afsagt.

Paa Skiftet efter salig Mogens Daltvet d/en 15 Aprilis 1720, indgiver Daniel Flactvet et Krav i Stervboden paa 6 Rdr, herrørende 9 merker afrester udi Møderne Arv og resten af hiemmegifte; denne Daniel Flactvets prætention benegtede Enken Kari Daltvet paa Skiftet aldelis og som ermelte Daniel Flactvet ei dend gang havde noget tilstrekkelig beviis, fant Skifte-Retten for got at henvise Søgningen til tilstrekkelig beviis; *den paa* (derpaa?) Daniel Flactvet nu for Retten lader indkalde tvende Vidner og ærlige boesatte Mænd Nils og Johannes Bresten, som paa en tid og Sted udi dend salig Mands Huus hørte hans tilstaaelse om hvad hand Daniel Flactvet skyldig Var; hvilke Vidner og nu for Retten eenstemmig forklarer, at den Salig Mand Mons Daltvet tilstod for dem udi Citanten Daniel Flactvets hosværelse, at Være Daniel Flactvet skyldig 3de faar og ei videre; S/a/l/ig/ Mogens Daltvets Enke som nu for Retten til Veddermæle er indkaldet samme Vidner at anhøre, tilstaar og, ei siden dend tid Vidnerne dette haver hørt, det ringeste Daniel Flactvet derpaa at have betalt;

Thi dømmis for Ret at Kari Daltvet bør betale Citanten Daniel Flactvet de ham af dend salig Mand tilstaaende 3de faar enten in Natura eller med 9 merker danske, og erstatte ham derforuden denne forvoldte Processis Omkostning med 2 merker danske, alt at udredis og betalis inden 15 dager under Nam efter Loven.

1720: 87b
 
 

Ole Hendriksøn haver ladet stevne Ole Hannesdal for endeel Penger ham skulle tilkomme paa hands Stifbørns Veigne, efter ermelte Stifbørns fader 4 Rdr ringere 4 s/killing dog Renterne til betaling skeer, sampt erstatte denne Processis Omkostning.

Ole Hannisdal møtte for Retten og tilstod at Være loulig stevnt for denne Sag og sagde sig ej at Vide mere der af, end midlerne udi hans formands Skiftebrev ere seqvistrerede (Sekvestrasjon = arrest, helst i større formuer).

Citanten blev tilspuurt om hand ei Skiftebrev hafde for denne Søgning ? svarede hand at have seet det paa Cleveland, men ei Ved hvor det nu er; men saa Vit hand kand erindre paatog S/a/l/ig/ Peder Hanisdal hvis Enke Ole nu har formynderskabet og Ansvaret. Citanten forklarede at skaffe levende Vidnisbyrd derom at Peder Hannisdal paatog sig dette ansvar, nemblig Johannes Johans/øn Ascheland, Joen Espevold og Ole Cleveland;

Thi henvisis Sagen til Vidners indkaldelse til neste Ting.

Siur Rivenæs haver ladet stevne Johannes Mit Mielde og Enken Kari Mit Mielde til at betale sig den for dem udlagde udrednings penge 9 merker og exeqver penge 3 merker tilsammen 2 rdr, hvilke penger af ham som Legsmand er bleven udexeqverit, til betaling og Processens Omkostnings erstatning.

Johannes Mitmielde møtte for Retten og paa Enkens Veigne hendis nu trolovende festemand Aad Olsøn og tilstode louligen at Være stevnte for denne Sag og mente ej At burde betale disse penger saasom de ei dend tid paa Gaarden var komne da denne udredning blev paabuden; Og som hand blev tilspuurt hvad Tid de komme paa Jorden svarede hand 1713. Og som mand spuurte hvad Tid denne skat blev krevet blev svaret 1715 og af de indstevnte saa tilstaaet at Være.

Thi paastod Legsmanden dom.

Afsagt.

Den udgift som Legsmanden Siur Rivenæs fordrer hos de indstevnte er udi sig selv Retmessig; thi tildømmes de indstevnte Johannes og Kari Mitmielde at betale legsmanden Siur Rivenæs de for dem udlagde 2 rdr med 2 merker i Processens Omkostning inden 15 dager under Nam efter Loven.

Ole Watle haver ladet stevne Nils Mit-Mielde paa Enkens Siri Monsdatter Mieldem(s) Veigne, fordi hand hende uafvidende skal have opsagt; hendis Gaard til refusion derfor.

Nils Mit Mielde møtte og tilstoed loulig at Være stevnt for denne Sag og fragaar gandske Sigtelsen.

Citanten lovede at skaffe Vidner der ...g .. .. gav Ejeren Johannes Brøger selv fra hvem hand skulle skaffe beviis.

Nils Mit Mielde derimod forklarede at hand skal bevise at Enken frasae sig gaarden i Vaar tider og maatte lade styre gaarden udi sin Søns fraværelse, og blev dem givet tid til at føre Vidnisbyrd til første ting om Sagens opliusning.

Siur Littun haver ladet stevne Erik Bastesøn Hartvet, som hafde lovet hands datter egte, for hvem hand derfore har bøxlet udi Hartvet 2 p/un/d Smør, til at betale ham bøxelpengene igien og andre ting efter hand(s) Regning.

Paa Erik Bastesøns Veigne møtte Rasmus Nils/øn Rongved og foregiver at de ere forligte i Sagen at Erik Bastes/øn skal beholde Gaarden og at de skal egte hin anden, og at løftet skal holdis Caverer Johannes Rongved Rasmus Rongved Johannes Weaa, og Anders Gierstad: det samme tilstod for Retten Erik Bastes/øn Hartvet.

Derefter blev opnefnt Laugrettesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, Sex gamble som tilforne haver aflagdt deris ed; Iver Røskeland, Anders og Magne Borge, Ole Birkeland, Nils Mit Mielde og NilsAasem, og tvende Unge som først for Laugmanden haver at aflegge deris Laugrettes Eed Jens Antun, og Mons BragVatten.

1720: 88
 
 

Dernest blev tinglyst Jørgen Øfstuus bøxelbrev til Ane Rongved paa 1 p/un/d Smør og 2 Kander Malt, item Reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

Sluttelig blev oplæst saa vel odels Mandtallet paa selv brugende udi dette Skibbrede og forseiglet, item restantzen over de ordinaire og extraordinaire Skatter for 1720, og forseiglet, item dagskattens Taxation for 1717 og forseiglet; item blev de 10 qvæstioner som til forrige Skibbreder ere proponerede her fremsatte og af denne Almue svaret som forrige. Og som ingen *frere (flere) Sager vare indstevnte til paakiendelse blev Retten dennesinde her ophævet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 30 Novembris er holdet almindeligt Høste Skatte og Sage-Ting med Arne Schibbredis Almue paa Gaarden Inste-Horvig, nærVærende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Peder Lars/øn Arnetvet og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Lars Melkeraaen, Ole Melkeraaen, Haldor Songstad, Mons Bougtved, Anders Tuenæs, Ole Hole, Mons Helland, Mons Flactvet med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn Var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger, Anordninger og høiøfrigheds befalinger som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev tinglyst

1. Johannes Øfste Mieldis Skiøde til Thommes Reistad paa ½ løb Smør udi Qvadstad med Bøxel dat/erit d/en 11 Decembr/is 1719.

2. S/igneu/r Peter Rimands(?) udgivne Panteforskrivelse til Mad/a/me Adelusia Montagne Bredals paa 150 Rdr hvorfore er pantsat huus og grund sampt hands Søeboder i Store Sandvig bestaaende dat/erit 8 Junij 1720.

3. H/er/r Christopher Gaarmands bøxelbrev till S/igneu/r Peder Hofmand paa Huusegrund og hosliggende Plads, liggendis sønden for Reberbanen imellem Mons ?lfsens og Ivar Bachens paaboende pladser strekkende sig saa vit da indhegnet Var saa og et liden nøstegrund imod Søestoen(?) hands baade Nøst nu paastaar dat/erit 19 Octobr/is 1719 item S/igneu/r Hofmands derpaa fulte Revers dat/erit 2 Januarij 1720.

4. Diderik Sinning(?) og Philup Felgenhauer lod publicere endeel af et liqvidations Verk, hvorudi hand forsikrer(?) formynderne for sin datters Inge (Inger) Lucia Mørchs Arvedeel udi dend Gaard Aasem, foruden Den deel hende derudi er tilfalden og *Verderit 30 Rdr, men end ogsaa end saa meget udi samme Gaard for 30 Rdr til, hvilken deel nu tilsammen med Arv og det hand hende overdrager skylder 1 løb Smør 1 t/ønne Malt for 60 Rdr ligeledis er hende udi Møderne Arv i blant andet udlagt udi Gaarden Arne 45 Rdr; hvoraf faderen nu leVerer dend deel ham efter hands salig huustrue Var tillagt ilige maade 45 rdr tilsammen 90 Rdr, bemelte Gaard skylder aarlig 1 løb Smør 1 huud. Dette liqvidations Verk er tinglyst d/en 14 Maj 1720.

5. Siur Littuns bøxelbrev til Knud Bastesøn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Mit Brudvig item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

6. Ditoes bøxelbrev til Mons Joensøn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Mit Brudvig item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

7. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Anders Ivers/øn paa ½ løb Smør udi Indre-Brudvig, item leilendingens revers dat/erit 7 Aug/usti 1720 og 9 Aug/usti 1720.

8. Ditoes bøxelbrev til Mons Siversøn paa ½ løb Smør udi Indre Brudvig, item leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

9. Thommes Reistads bøxelbrev til Fabian Kirke-Brudvig paa ½ løb Smør item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

10. Ole Hemvigens bøxelbrev til Ole Bastes/øn Brudvig paa 2 p/un/d 6 merker Smør, item Leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 26 Januarij 1720.

11. Ditoes bøxelbrev til Anders Bastes/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Brudvig, item leilendingens revers dat/erit 26 Junij 1720.

12. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Anders Mons/øn paa ½ løb udi Lødtvet, item leilendingens revers dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

13. Ditoes bøxelbrev til Ole Lødtvet paa ½ løb Smør item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

1720: 88b

14. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Magne Brynnildsøn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi *Waxdal (Vassdal), item leilendingens Revers dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

15. Ditoes bøxelbrev til Johannes Vasdal paa ½ løb Smør Malt 1 Mæle, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

16. Ditoes Bøxelbrev til Johannes Johans/øn Olsnæs paa ½ pund Smør 1 Vaag Næver, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

17. Ditoes Bøxelbrev til Mons Olsnæs paa 1 pund Smør Et Kippe Næver, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

18. Johannes Øfste Mieldis bøxelbrev til Erik Bastes/øn Fogstad paa 18 merker Smør, item leilendingens Revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

19. Magdalena S/a/l/ig/ Smeds bøxelbrev til Knud Nils/øn paa ¼ t/ønne Lax udi Dale, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

20. Ditoes bøxelbrev til Ole Torbiørns/øn Dale paa ¼ t/ønne Lax item Leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 12 Nov/embris 1720.

21. Ditoes bøxelbrev til Anders Nils/øn Dale paa ¼ t/ønne Lax, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

22. Ditoes bøxelbrev til Einer Dale paa ¼ t/ønne Lax, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

23. Hans Christian Gartners bøxelbrev til Simen Ols/øn paa 3/8 parter af ½ t/ønne Lax, item reversen dat/erit 21 Nov/embris 1719.

24. Ditoes bøxelbrev til Knud Peders/øn Dale paa 3/8 parter af ½ t/ønne Lax, item leilendingens Revers dat/erit 21 Nov/embris 1719.

25. Ditoes bøxelbrev til Anders Mikkels/øn Dahle paa ¼ part af ½ t/ønne Lax, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 21 Nov/embris 1719.

26. Johannes Øfste-Mieldis bøxelbrev til Aamund Helle paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt ¼ huud, item leilendingens Revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

27. Ditoes bøxelbrev til Mons Helle paa ligesaa meget som forrige, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

28. Ditoes bøxelbrev til Johannes Ingebrigtsøn Helle paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt ¼ huud, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

29. Ditoes bøxelbrev til Mons Hendriks/øn Stanghelle paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 1 Mæle Korn, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

30. Ditoes bøxelbrev til Johannes Stanghelle paa 1 p/un/d 3 merker Smør 1 Mæle Korn, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

31. Johannes Øfste Mieldis, Erik Fogstads og Villum Nilsøn Langelands bøxelbrev til Nils Monsøn paa 15 merker Smør 4 ½ Kande Malt udi Fosmark, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 29 Maj 1720.

32. Alida Gaarmands bøxelbrev til Nils Johansøn Jabne paa 18 merker S/mør 12 Kander malt, item leilendingens Revers dat/erit 20 Junij 1720.

33. Ditoes bøxelbrev til Johannes Mons/øn Jabne paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, item Leilendingens revers dat/erit 20 Junij 1720.

34. Henningia Smidts bøxelbrev til Mons Eriks/øn paa 1 p/un/d Smør udi Herfindal item Leilendingens Revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

35. Ditoes bøxelbrev til Johan Knuds/øn paa 1 p/un/d Smør udi Herfindal, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 12 Martij 1720.

36. Johannes Øfste-Mieldis bøxelbrev til Mons Olsøn Waxdal paa 27 merker Smør 3/8 huud, item reversen dat/erit 8 Octobr/is 1720.

37. Magne Schaars bøxelbrev til Anders Mit Brudvig paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

38. Ditoes bøxelbrev til Enken Daardi Brudvig paa ½ pund Smør 4 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

39. Johannes Øfste-Mieldis bøxelbrev til Mons Lars/øn Waxdal paa 27 merker S/mør 3/8 huud, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

40. Ditoes bøxelbrev til Ørjans Waxdal paa 18 merker S/mør ¼ huud, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

41. Ditoes bøxelbrev til Daniel Waxdal paa ½ løb S/mør ½ huud, item leilendingens revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

42. Ditoes bøxelbrev til Nils Nils/øn Waxdal paa ½ løb Smør ½ huud, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

43. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Johannes Ols/øn paa 1 p/un/d Smør 4 Kander Malt item leilendingens revers dat/erit 7 Nov/embris 1720 bruget udi Indre Boge.

44. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Mikkels/øn paa 1 p/un/d S/mør 4 Kander Malt udi Indre Boge item leilendingens revers dat/erit 7 Nov/embris 1720.

45. Ditoes bøxelbrev til Jens Daniels/øn paa 1 p/un/d Smør 4 Kander Malt udi Indre Boge, item leilendingens Revers dat/erit 7 Nov/embris 1720.

1720: 89

46. Siur Anders/øn Kaaldals bøxelbrev til Lars Mons/øn paa 13 ½ merker Smør udi Langhelle item Reversen dat/erit 20 Apr/ilis 1720.

47. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Johans/øn paa 13 ½ merker Smør udi Langhelle, item leilendingens revers dat/erit 18 Octobr/is 1720.

48. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa 13 ½ merker S/mør udi Langhelle, item leilendingens derpaa fulte Revers, dat/erit 18 Octobr/is 1720.

49. Ditoes bøxelbrev til Anders Knuds/øn paa 13 ½ merker Smør udi Langhelle, item leilendingens revers dat/erit 18 Octobr/is 1720.

50. Hans Formands bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 18 merker Smør udi Sandvigen, dat/erit 20 Nov/embris 1720

51. Henningia Smidts bøxelbrev til Lars Aamunds/øn paa 18 merker S/mør udi Stavenæs, item leilendingens revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

52. Johannes Øfste-Mieldis bøxelbrev til Anders Mikkels/øn Hane paa ½ løb Smør item reversen dat/erit 8 Octobr/is 1720.

53. Rector á Møinichens bøxelbrev til Knud Mikkels/øn Rødberg paa 1 p/un/d Smør, uden revers dat/erit 12 Julij 1720.

54. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Andersøn Schulestad paa 12 merker Smør 1 Vaag Næver, skal Være Arne Schulestad, uden revers dat/erit 12 Julij 1720.

55. Ditoes bøxelbrev til Erik Samuels/øn Schulestad paa 12 merker Smør 1 Vaag Næver, uden Revers dat/erit 12 Julij 1720.

56. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Nils Olsøn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Trengereid, item leilendingens revers, dat/erit 7 og 13 Aug/usti 1720.

57. Ditoes bøxelbrev til Erik Monsøn Trengereid paa ½ pund S/mør 8 Kander Malt udi Trengereid, item leilendingens revers, dat/erit 13 Sept/embris 1720.

58. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Iversøn paa Rivenæs skyldende ½ løb S/mør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 7 og 13 Aug/usti 1720.

59. Jacob Widings bøxelbrev til OleThommes/øn paa 1 p/un/d 21 merker Smør 15/32 t/ønne Malt udi Øfre-Romsloe, item Reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

60. Ditoes bøxelbrev til Johannes Magnes/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør 9/32 t/ønne Malt udi Romsloe item reversen dat/erit 20 Sept/embris 1720.

61. Jens Taqvams bøxelbrev til Ole Monsøn Indre-Taqvam paa 1 p/un/d S/mør 1/3 faar, item leilendingens revers dat/erit 3 Julij 1720.

62. Knud Wiknes bøxelbrev til Brite Andersdatter Yttre Taqvam paa ½ løb Smør ½ faar, item Leilendingens revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

63. Mag/ister Ole Storms bøxelbrev til Lars Ivers/øn Tuenæs Tvet paa 1 løb Smør ¼ t/ønne Malt item leilendingens Revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

64. Ditoes bøxelbrev til Johannes Carlsøn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Tuenæs-Tvet, item leilendingens Revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

65. Ditoes bøxelbrev til Nils Monsøn paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt udi Tuenæs, item reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

66. Ditoes bøxelbrev paa 1 p/un/d Smør 1 qvarter Malt udi Tuenæs \til Johannes Ivers/øn / item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 Nov/embris 1720.

67. Ditoes bøxelbrev til Johannes Monsøn paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt udi Tuenæs item leilendingens Revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

68. Ditoes bøxelbrev til Johannes Gregoriussen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt udi Tuenæs, item leilendingens revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

69. Ditoes bøxelbrev til Ole Mikkelsøn paa 1 p/un/d S/mør 1 Mæle Malt udi Tuenæs, item leilendingens Revers dat/erit 7 Nov/embris 1720.

70. Ditoes bøxelbrev til Halver Andersøn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt udi Tuenæs, item leilendingens revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

71. Ditoes bøxelbrev til Johannes Larsøn paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt udi Tuenæs item reversen dat/erit 14 Nov/embris 1720.

72. Ditoes bøxelbrev til Johannes Olsøn paa 1 p/un/d S/mør 1 Mæle Malt udi Tuenæs, item reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

73. Ditoes bøxelbrev til Ole Larsøn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt udi Tuenæs, item reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720.

74. Johannes Olsøn Tuenæssis bøxelbrev til Askel Larsøn paa ½ løb Smør 12 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 26 Nov/embris 1720.

75. Abel Marks bøxelbrev til Lars Nilsøn Aasem paa ½ Vaag Smør ½ t/ønne Malt, ud/en reversen at anvise, dat/erit 16 Julij 1720.

76. Ditoes bøxelbrev til Lars Nilsøn Aasem paa ½ Vog Smør ½ t/ønne Malt, uden reversen at anvise, dat/erit 16 Julij 1720.

77. Ditoes bøxelbrev til Hans Eriks/øn paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Aasem, uden reversen at anvise dat/erit 16 Julij 1720.

78. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn Aasem paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 16 Julij 1720.

79. Johannes Brøgers bøxelbrev til Anders Johans/øn Indre Arne paa 2 p/un/d Smør 2/3 huud uden Revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

1720: 89b

80. Johannes Brøgers Bøxelbrev til Mikkel Mortensøn Indre Arne paa 2 p/un/d Smør 2/3 huud uden Revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

81. Ditoes bøxelbrev til Joen Christensøn paa ½ løb Smør ½ huud udi Indre Arne uden Revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

82. Ditoes bøxelbrev til Anders Olsøn paa 2 p/un/d Smør 2/3 huud, skal Være Anders Johans/øn som fik fornefntis Brug, uden at anvise Reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720.

83. Ditoes bøxelbrev til Erik Joens/øn paa 1 p/un/d Smør 1/3 deel huud udi Indre Arne, uden at anvise Reversen dat/erit 14 Aug/usti 1720.

84. Ditoes bøxelbrev til Joen Eriks/øn paa 1 p/un/d Smør 1/3 huud udi Indre Arne, uden at anvise Reversen, dat/erit 28 Sept/embris 1720.

85. Ditoes bøxelbrev til Johannes Eriks/øn paa 1 p/un/d S/mør 1/3 huud udi Indre Arne, uden at anvise reversen dat/erit 14 Augusti 1720.

86. Ditoes bøxelbrev til Erik Larsøn paa ½ løb Smør ½ huud udi Indre Arne, uden at anvise reversen, dat/erit 14 Aug/usti 1720.

87. Mikkel Garnæssis og Erik Arnetvets Bøxelbrev til Peder Lars/øn Arnetvet paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item hands derpaa givne Revers dat/erit 30 Nov/embris 1720.

88. Johannes Brøgers bøxelbrev til Mons Ellingsøn Mieldem paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden Revers dat/erit 28 Sept/embris 1720.

89. Ditoes bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Mieldem, {item} uden at anvise reversen dat/erit 28 Sept/embris 1720.

90. Ditoes bøxelbrev til Jens Mons/øn Mieldem paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 28 Sept/embris 1720.

91. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Magne Monsøn paa ½ løb Smør og ½ huud og et halvt faar udi Yttre Arne, uden at anvise reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

92. Ditoes bøxelbrev til Tørris Larsøn paa ½ løb Smør ½ huud og ½ faar udi Yttre Arne uden at anvise reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

93. Ditoes bøxelbrev til Lars Nilsøn paa ½ løb Smør ½ huud ½ faar udi Yttre Arne item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

94. Ditoes bøxelbrev til Baste Olsøn paa 18 merker S/mør ¼ huud ¼ faar udi Yttre Arne, uden at anvise Reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

95. Ditoes bøxelbrev til Nils Yttre-Arne paa 18 merker Smør ¼ huud ¼ faar udi Yttre Arne, uden at anvise Reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

96. Hans Bangs bøxelbrev til Erik Mikkels/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Qvame Hospitals gods dat/erit 19 Nov/embris 1720.

97. Ole Haaversøn Isdals bøxelbrev til Ole Qvame paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 30 Nov/embris 1720.

98. Nils Andersøns Bøxelseddel til Ole Nils/øn paa 21 merker S/mør 9 Kander Malt udi Brestenlien, item leilendingens revers dat/erit 2 Octobr/is 1720.

99. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Erik Larsøn paa 1 p/un/d Smør 6 Kander Korn udi Brestenlien, item reversen dat/erit 7 og 13 Aug/usti 1720.

100. Nils Bagges bøxelbrev til Johannes Clemmetsen paa ½ pund Smør udi Bresten item leilendingens revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

101. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Johannes Bresten paa 6 merker Smør 15 kander Malt item leilendingens revers dat/erit 1 Julij 1720.

102. Nils Baggis bøxelbrev til Ole Larsøn Bresten paa 18 merker Smør ½ Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

103. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Ole Bresten paa 6 merker S/mør 15 kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 1 Julij 1720.

104. Ole Knuds/øns bekomne bøxelbrev af H/er/r Claus Schavenio paa 18 merker Smør 15 kander Malt udi Bresten, item Leilendingens revers dat/erit 7 og 13 Aug/usti 1720.

105. Ditoes bøxelbrev til Nils Bresten paa 18 merker Smør 15 kander Malt udi Bresten, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 7 og 13 Aug/usti 1720.

106. Ane Gaarmands bøxelbrev til Nils Torsøn Hetlebakke paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item reversen dat/erit 18 Octobr/is 1720.

107. Magnus Schiøttis bøxelbrev til Lars Hansøn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Aastvet, uden at anvise Reversen, dat/erit 12 Nov/embris 1720.

108. Giert Gieldmeidens bøxelbrev til Nils Ols/øn paa 11 s/killing udi Jordal, ud/en revers dat/erit 10 Nov/embris 1720.

109. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Nils/øn paa 5 ½ s/killing udi Jordal, uden revers dat/erit 10 Nov/embris 1720.

110. Ditoes bøxelbrev til Johannes Simens/øn paa 5 ½ s/killing udi Jordal, uden revers dat/erit 10 Nov/embris 1720.

111. Magnus Schiøttis bøxelbrev til Halsteen Olsøn Rodland paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt uden revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

112. Ditoes bøxelbrev til Johannes Johans/øn Rodland paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

113. Erik á Møinikens bøxelbrev til Mons Daniels/øn Flactvet paa ½ løb Smør 18 kander Malt, uden revers dat/erit 21 (20?, 24?) Octobr/is 1720.

114. Laugmand Nils Knags bøxelbrev til Aamund Flactvet paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Korn item Reversen dat/erit 26 Januarij 1720.

115. Rector á Møinikens bøxelbrev til Torlef Stephens/øn Flactvet paa ½ løb Smør 18 Kander Malt uden revers dat/erit 13 Nov/embris 1720.

1720: 90

116. Johan Gieverts bøxelbrev til Ane Ulvesetter paa 18 merker Smør 6 Kander Malt, item Leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 3 Octobr/is 1720.

117. Magnus Schiøttis bøxelbrev til Ole Johans/øn Morvigen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt uden Revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

118. Ditoes bøxelbrev til Tollef Hansøn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Morvig, uden Revers dat/erit 12 Nov/embris 1720.

119. Ditoes bøxelbrev til Arne Morvigen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 12 Novembr/is 1720.

120. Mathis Røselers bøxelbrev til Anbiørn Larsøn paa 18 merker Smør 12 Kander Malt udi Søre Toppe dat/erit 15 Nov/embris 1720.

121. Ditoes bøxelbrev til Simen Knuds/øn Søre Toppe paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, daterit 15 Nov/embris 1720.

122. Ditoes bøxelbrev til Ole Olsøn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Søre Toppe, dat/erit 15 Nov/embris 1720.

123. Henrik Emeshofs bøxelbrev til Carl Bastes/øn paa den halve Gaard Hitland, daterit 3 Febr/uarij 1720.

124. H/er/r Anders Bings bøxelbrev til Knud Henriks/øn paa 1 løb Smør 3 qvarter Malt udi Bougtvet, uden Revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

125. Ditoes bøxelbrev til Mons Olsøn paa ½ løb Smør 1 ½ qvarter Malt udi Bogtvet, uden revers, dat/erit 29 Nov/embris 1720.

126. Ane Gaarmands bøxelbrev til Ole Magnes/øn Telvig paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, uden revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

127. Ditoes bøxelbrev til Margrete Jensdatter paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Telvig uden revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

128. Ditoes bøxelbrev til Tore Rasmus/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Telvig uden revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

129. Ditoes bøxelbrev til Mons Ols/øns Enke paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Telvig ud/en revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

130. Fogeden Lems bøxelbrev til Halsten Stephens/øn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Yttre Horvig, item reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

131. Ditoes bøxelbrev til Magne Anders/øn paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

132. Ditoes bøxelbrev til Ole Yttre Horvig paa 1 p/un/d S/mør 16 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

133. Ane Gaarmands bøxelbrev til Erik Fuses/øn Indre Horvig paa 1 p/un/d Smør 14 Kander Malt, uden Revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

134. Ditoes bøxelbrev til Stephen Lars/øn paa 1 p/un/d Smør 14 Kander Malt udi Indre Horvig uden revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

135. Ditoes bøxelbrev til Jens Clemmetsøn Indre Horvig paa 1 p/un/d S/mør 14 Kander Malt uden revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

136. Giertrud de Finis bøxelbrev til Johannes Anders/øn paa ½ løb Smør ½ faar og ½ Mæle Malt (i Sætre?), item leilendingens revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

137. Ditoes bøxelbrev til Anders Sætre paa ½ løb Smør ½ faar og ½ Mæle Malt udi Sætre, item leilendingens revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

138. Maren Hiermands bøxelbrev til Ole Monsøn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Mithorvig, uden revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

139. Iver Teiglands bøxelbrev til Daniel Rasmus/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Aalmaas, item leilendingens revers dat/erit 19 Junij 1720.

140. Mons/ieu/r Tonnings paa Stiftskriver Hvidts veigne udstedde bøxelbrev til Iver Knuds/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Aalmaas Hammers Kirke tilhørig dat/erit 25 Nov/embris 1720.

141. Ditoes bøxelbrev til Hans Rasmus/øn paa 2 p/un/d 1 ½ mark Smør udi Espild Hammers hovet Kirke tilhørig, dat/erit 21 Nov/embris 1720.

142. Ditoes bøxelbrev til Magne Olsøn paa 1 p/un/d ¾ mark Smør udi Espild Ham/m/ers hovetKirke tilhørig dat/erit 21 Nov/embris 1720.

143. Ditoes bøxelbrev til Nils Rasmus/øn paa 1 p/un/d 1 ¼ mark Smør udi Espild Hammers hovet Kirke tilhørig dat/erit 21 Nov/embris 1720.

144. Ane Gaarmands bøxelbrev til Lars Olsøn Angeltvet paa ½ løb Smør uden revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

145. Ditoes bøxelbrev til Ole Baarsøn paa halvdeelen udi Angeltvet, uden revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

D/en 2 Decembris 1720 er Retten igien holdet med foranførte, hvorda blev tinglyst

(146.) Ane Bessedatters udgivne Skiøde til Nils Knuds/øn paa 18 merker Smør udi Sætterdal, dat/erit 30 Nov/embris 1720.

147. Brite Olsdatter og Johannes Olsøns Skiøde til Lars Olsøn Brudvig paa 27 merker Smør 9 Kander Malt, dat/erit 2 Decembr/is 1720.

148. Johannes Øfste Mieldis bøxelseddel til Nils Knuds/øn paa 12 merker Smør udi Veaa dat/erit 12 Julij 1720 item reversen.

1720: 90b

149. Johannes Andersøns bøxelbrev til Anders Johans/øn Weaa paa 12 merker Smør item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

150. Ditoes bøxelbrev til Mons Anders/øn Weaa paa 12 merker Smør item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

151. Ditoes bøxelbrev til Nils Helges/øn paa 12 merker Smør udi Veaa item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

152. Ditoes bøxelbrev til Ole Ols/øn Bukkesten paa 2 p/un/d Smør item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

153. Ditoes bøxelbrev til Jon Johans/øn Kaastad paa ½ løb Smør item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

154. H/er/r Claus Schavenii bøxelbrev til Johannes Christens/øn paa 18 merker S/mør 1 Vaag Næver udi Qvame, item reversen dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

155. Ditoes bøxelbrev til (Namn ikkje nemnd) paa 18 merker S/mør 1 Vaag Næver udi Qvame, item reversen dat/erit 7 og 9 Aug/usti 1720.

156. Ane Gaarmands bøxelbrev til Gregorius Knuds/øn paa 2 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt (Gard ikkje nemnd) ud/en revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

157. Tørres Arnes bøxelbrev til Tørres Refskree (Skreiæ) paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

158. Ole Holes bøxelbrev til Mons Olsøn paa 1 p/un/d S/mør 1/3 faar udi Taqvam, item leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

159. Thommes Giæris bøxelbrev til Halsten Boge paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Boge item reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

160. Laugmand Knags bøxelbrev til Daniel Stephens/øn Flactvet paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt, item reversen dat/erit 26 Januarij 1720.

161. Ole Eidis bøxelbrev til Ole Mikkels/øn paa 18 merker Smør udi Sætterdal, item reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

162. Thommes Giæris bøxelbrev til Mons Sætterdal paa 18 merker Smør item reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

163. Ditoes bøxelbrev til Johannes Sætterdal paa 18 merker Smør item reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

164. Peder Hofmands qvittering til Johan Giævert for 27 Rdr betalt for Knud Myrdals part udi gaarden *Myrhdal dat/erit 30 Aug/usti 1720.

165. Hans Houkaasis bøxelbrev til Stephen Qvame paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

166. Jørgen Jordal og Halsteen Rodlands bøxelbrev til Anders Ols/øn Qvame paa ½ løb Smør 30 Kander Malt udi Qvame, item reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

167. Mons Grimens bøxelbrev til Erik Arnetvet paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

D/en 3 Decembr/is er Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev tinglyst.

168. Johannes Tuenæssis bøxelbrev til Anders Garnæs paa ½ løb S/mør ½ huud og 6 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

169. Johannes Birkelands bøxelbrev til Siur Qvame paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Qvame, item leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

170. H/er/r Søren de Finis bøxelbrev til Ole Mons/øn Nore-Melkeraaen paa 1 løb Smør item leilendingens revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

171. Ditoes bøxelbrev til Lars Lars/øn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt udi Søre Melkeraaen item leilendingens revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

172. Ditoes bøxelbrev til Lars Anders/øn paa ½ løb Smør 1 ½ Mæle Malt udi Søre-Melkeraaen, item reversen dat/erit 30 Sept/embris 1720.

173. Ditoes bøxelbrev til Thommes Nore Melkeraa paa ½ løb Smør item leilendingens revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

174. Ditoes bøxelbrev til Lars Mons/øn Melkeraaen paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 30 Sept/embris 1720.

175. Ditoes bøxelbrev til Marte Nilsdatter paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Toppe item reversen dat/erit 30 Sept/embris 1720.

176. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Nore Toppe paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt item reversen dat/erit 30 Sept/embris 1720.

177. Kristi Flactvets bøxelbrev til Ysten Stephens/øn paa ½ løb Smør 18 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

178. S/igneu/r Jens Lem paa Stiftamptskriver Seehuusens Veigne udstedde bøxelbrev til Børge Houchedal paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt, veigret sig at forskaffe revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

179. Ditoes bøxelbrev til Joen Falchanger paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, ei vilde give og forskaffe ejeren reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

180. Ditoes bøxelbrev til Nils Olsøn Espel paa 2 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt udi Espel ei Vilde forskaffe ejeren Revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

1720: 91

181. Ditoes bøxelbrev [til] Nils Espel paa 2 p/un/d S/mør ½ t/ønne Malt, ei vilde forskaffe reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

182. Ditoes bøxelbrev til Daniel Birkeland paa ½ løb Smør 9 Kander Malt, ei vilde forskaffe reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

183. Ditoes bøxelbrev til Ole Birkeland paa ½ løb Smør 9 Kander Malt, ei vilde forskaffe ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

184. Ditoes bøxelbrev til Mons Sætterstøl paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, ei Vilde forskaffe reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

185. Ditoes bøxelbrev til Magne Bruraas paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, ei vilde forskaffe reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

186. Ditoes bøxelbrev til Joen (Iver?) Birkeland paa ½ løb Smør 9 Kander Malt, ei vilde forskaffe revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

187. Ditoes bøxelbrev til Johannes Johans/øn paa 1 pund Smør 1 Mæle Malt, ei vilde forskaffe reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

188. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Sætterdal paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, ej vilde forskaffe ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

189. Ditoes bøxelbrev til Johannes Mikkels/øn Eichaas paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt, ei vilde forskaffe ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

190. Ditoes bøxelbrev til Stephen Euchaas paa 2 p/un/d S/mør ½ t/ønne Malt, ei vilde forskaffe ejeren Revers, dat/erit 2 Decembr/is 1720.

191. Ditoes bøxelbrev til Hans Monsøn Houchaas paa 2 p/un/d 6 merker Smør 1 Mæle Malt, ei vilde forskaffe ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

192. Ditoes bøxelbrev til Hans Olsøn paa 2 p/un/d 6 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Houchaas, leilendingen Veigrede at give ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

193. Ditoes bøxelbrev til Lars Johans/øn paa ½ løb Smør 9 Kander Malt udi Birkeland, ei vilde forskaffe ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

194. Ditoes bøxelbrev til Haldor Johansøn Dahle, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

195. Ditoes Bøxelbrev til Johannes Nils/øn paa ½ løb Smør (Gard ikkje nemnd), item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

196. Tørris Arnis bøxelbrev for Erik Fyllingslie paa 18 merker Smør, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

197. Gregorius Toftis bøxelbrev til Clemmet Hylche paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

198. S/igneu/r Jens Lem paa Stiftamptskriver Seehuusens Veigne bøxelbrev til Nils Bruraas paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, uden at vilde forskaffe sin ejer revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

199. Ditoes bøxelbrev til Anders Blindem paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Blindem, uden at vilde forskaffe Ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

200. Ditoes bøxelbrev til Mons Clemmes/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Blindem uden at vilde forskaffe ejeren reversen dat/erit 2 Decembris 1720.

201. Ditoes bøxelbrev til Mons Halstens/øn Blindem paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt ei Vilde forskaffe reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

202. Ditoes bøxelbrev til Stephen Blindem paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, ei vil forskaffe ejeren revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

203. Erik Aalmaasis bøxelbrev til Anders Teigland paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt ud/en at anvise reversen dat/erit 2 Decembr/is 1720.

204. Bent Haavers/øns bekomne bøxelbrev af fogeden Lem paa 1 løb i Mælinge item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 3 Decembr/is 1720.

Dernest blev Sagerne foretagne, og som ingen Kongens Sager vare indkaldede, blev foretaget efterskrevne Sager.

Byeskriver Hans Christian Gartner haver ladet stevne Daniel Flactvet efter ordre af Laugmand Nils Knag dom at lide til at betale hvis (det som) hand paa sin bøxel, Landskyld og Rettighed til 1719 Aars udgang er skyldig bleven, Nemblig 8 Rdr 4 merker 6 s/killing, item at erstatte Processens Omkostning.

Dend indstevnte møtte ikke ej heller nogen paa hands Veigne.

Stevnevidnerne Joen Falkanger og Ole Angeltvet afhiemblede edelig at have stevnt Daniel Flactvet med mere end loulig Varsel for denne Sag og til dette Ting og talte med hand selv paa hands Gaard Flactvet.

Jesper Heiberg paa Citantens Veigne indgav

1720: 91b

først Citantens givne fuldmagt fra Laugmand Nils Knag denne Sag at paatale, dernest special Reigning paa Gielden, og paastod saa Laudags foreleggelse for dend indstevnte til Neste Ting.

Afsagt.

Daniel Flactvet foreleggis Laudag til nestholdende Ting her udi Schibbredet at møde og svare til Sagen, saafremt ei Dom skal Vorde afsagt efter hvis indgivet er.

Corporal Lars Olsøn lader stevne Marcus Hole at betale ham paa samptlige Arvingers Veigne de 2 Rdr hans Salig faders stervbod pligtige efter Skiftebrevets Udviis af 29 Junij 1717 og erstatte denne Processis forvoldte Omkostning.

Dend indstevnte møtte ikke, ei heller Nogen paa hands Veigne,

Stevnevidnerne Lensmanden Peder Lars/øn Arnetvet og Nils Arne afhiemblede edelig at have stevnt ham med mere end loulig Varsell for denne Sag og til dette Ting og talte med ham selv.

Citanten paastod Laudags foreleggelse for dend udeblivende og begierede Tid til Vidners førelse.

Afsagt.

Dend udeblivende Marcus Hole foreleggis Laudag til nestholdende Ting at møde og svare til Sagen saafremt ei Dom skal Vorde afsagt efter Stevnemaalet.

Rebekke Hendriksdatter stevner Ane Buchholdt efter forrige tiltale,

Ane Buchholdt møtte ikke, ei heller nogen paa hendis Veigne,

Stevnevidnerne Joen Falchanger og Johannes Ingebrigts/øn afhiemblede edelig at have stevnt hende med mere end 14 dagis Varsel og talte med hende selv.

Rebekke Hendriksdatter paastaar dom og Processis omkostnings betaling og Strafs lidelse for uskikkelig tale.

Da blev for Ret dømt og afsagt.

Sagen reiser sig af uskikkelige Ord som Ane Bucholt haver udøst mod Rebekke Hendriksdatter, hvilket af de tvende Vidners Barbro Nilsdatter og Karen Nilsdatters edelige afsagde forklaringer findis at Være utilbørlige, omendskiønt de ikke ere ærrørige; da disse Vidnisbyrder vare blevne afhørte, begierede Ane Bucholt Tid til at lade afhøre de for Retten da nafngivne Vidnisbyrd; hvilket Retten hende tillod, men ei Af hende er bleven proseqverit;

Thi kand Retten ei opholde Sagen, men dømmer for Ret at Ane Bucholt bør bøde til Bergens Manufactuur huus for sine utilbørlige ord To lod Sølv og erstatte Rebekke Hendriksdatter denne foraarsagede Processis Omkostning med 1 rdr inden 15 dager under Nam efter loven.

Dernest fremstillede sig for Retten Bøidelensmanden Anders Tveten og begierede at disse indkaldede dannemænd af Herløe Schibbrede Ole Olsøn Sagstad, Mons Mons/øn Frechau, Mons Anders/øn Sagstad, Johannes Mons/øn Frechau, Brynnild Ellingsøn Miaatvet, som hand efter Perle-inspecteuren Mons/ieu/r Abraham Normands begier, hafde ladet frem kalde og udi Frechou-Elv i Sommer haver fisket Perle og edelig at forklare hvad de haver fisket og derpaa producerede en liste af Perle-Inspecteuren Norman forfattet, som for dem og for Retten blev oplæst saa formeldende: Specifications Reigning Paa de fiskede Pærler udi Frechau Elven for dette Aar 1720 som til Perle Inspecteuren er bleven leverit, som følger: En aflang Perle med en Guulagtig brun plet udi Enden af størrelse imellem de tvende sidste sorter udi forordningen for halve Taxt 1 rdr 3 merker. Tyve stykker aflange og flade og runde Perler af 8 paa tommen og stykket 2 s/killing = 2 merker 8 s/killing. En flad af 9 paa 2 tommer = 12 s/killing. Tvende lit aflange

1720: 92

á 5 paa tommen, stykket 8 s/killing = 1 mark. En aflang med et Baand over af 3de paa Tommen af halv taxt 3 merker. Tvende dito med et baand over og 4 paa tommen for halve Taxt, stykket 10 s/killing = 1 mark 8 s/killing. En aflang á 5 paa tommen 8 s/killing. Femb aflange paa 1 tom/men á 8 s/killing st/ykket = 2 merker 8 s/killing. Femb dito aflange og flade st/ykket 8 s/killing = 2 merker 8 s/killing. Sex flade paa 1 tom/men á 4 s/killing st/ykket = 1 mark 8 s/killing. Tyve flade og aflange og runde á 9 og 10 og 12 paa tommen st/ykket 1 s/killing = 1 mark 4 s/killing. Endeel u-monede brune sorte og graa summa 4 Rdr 2 merker.

Og tilspuurte derefter de indkaldede, som alle og for Retten Møtte, om flere Perler end specificerit er, er bleven funden og om dem ikke saaledis som anført er, derfore er Vorden betalt ? hvorpaa een efter anden for Retten edelig udsagde, at ei flere Perler end anført er, af dem er bleven funden og at dem derfore af Mons/ieu/r Norman er betalt fire Rigsdaler og To mark danske.

Denne deris edelige aflagde forklaring, Bøidelensmanden Anders Tveten paa Normands Veigne, begierede under Rettens forseigling beskreven.

Afsagt.

Det begierte Tingsvidne bevilges Bøidelensmanden Anders Tveten under Rettens forseigling beskreven paa Mons/ieu/r Normands Veigne.

Fogeden Lem forlangede et tilforladeligt og forklarlig Tingsvidne paa at dend Plads Terchnæs kaldet endnu ikke er skatlagt, eller inmatriculerit, saa og, at dend nu, som før, de Nødlidende Hospitals-Lemmer er beneficerit og ved tvende saa kaldende hosmænd styris, drivis og bebois, imod dend aarlige halve Avls eller Afgrødis erleggelse til hospitalet. At dette saaledis udi alle maader forholder, bekræftis og stadfestis med Rettens sandferdige forseigling.

Dernest *bef (blef) forfattet odels mandtallet paa selvbrugende udi dette Skibbrede og for Almuen oplæst sampt rigtig befunden og af Retten forseiglet, item oplæst taxationen over den allernaadigste paabudne dagskat for 1717 og rigtig befunden sampt forseiglet, ligeledis lod Lensmanden Anders Tveten oplæse sin paa egne og Justesens Veigne forfattede restantse paa Kongens anpart Korntiende for de Aaringer 1717 1718 1719 og 1720, item blev forfattet restantsen over de ordinare og extraordinaire skatter for Aar 1720 og 1717 for almuen oplæst og ingen giensigelse derimod giort og af Retten forseiglet. De 9 Qvæstioner som til forrige Schibbreder ere proponerede, bleve her som der tilsvarede.

Sluttelig blev opnefnt Laugrettismænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, nemblig 6 gamble som tilforne haver aflagt deris laugrettised: Lars Angeltvet, Jens Ulsetter, Lars Aastvet, Nils Ols/øn Espeli, ei tilforne aflagt, Ole Kirkebrudvig, Nils Fosmark, Mons Olsnæs, og af Unge som tilforne er melt Iver Espel og Johannes Sætterdal, hvilke først for Retten haver at aflegge deris Ed for laugmanden, hvorefter de til Rettens betiening skal Vorde antagelige.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 10 Decembris er holdet Almindeligt Høste- Skatte og Sage-Ting med Lindaas Schibbredis Almue udi Brude Knappen, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlehn og Wos S/igneu/r Jens Lem, Bøidelensmanden Mikkel Onæs og edsorne og tilforordnede Laugrettesmænd Aamund Qvalvaag, Nils Qvalvaag, Ole Qvalvaag, Jacob Qvalvaag, Johannes Famestad, Mikkel Gaulen, Knud Syslak og Sæbiørn Tvibernæs med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi hands Maj/este/ts høje Nafn var sat og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente Advaret, er først publicerit alle de allernaadigste paabudne forordninger og Anordninger som fol/io 54 findis extraherede - dernest blev publicerit

1. Deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forordning om højeste Ret i Danmark for Aar 1721 dat/erit Kiøbenhafn d/en 4 Nov/embris 1720.

1720: 92b

2. Deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forbud paa Smaa Myndts indførsel udi Norge dat/erit Kiøbenhafn d/en 4 Nov/embris 1720.

3. Vice-Statholders Resolution at Prousterne og Præsterne skal nyde fri Skyds udi deris visitatser og Kirke Reiser, hvilken Resolution Var svar paa Stiftbefalingsmand Undals skrivelse, dat/erit 16 Nov/embris 1720.

4. RenteCammerets Brev \at/ af de ødeliggende Gaarder skal svaris Munderingspenger dat/erit 9 Nov/embris 1720.

5. Slotslovens befaling at ingen Skibe som kommer fra Marsaille udi Franchrige maa indlodsis dat/erit Aggerhuus-Slot d/en 8 Nov/embris 1720.

6. RenteCammerets Patent om Toldens forpagtning, hvis bud skal skee til Stiftbefalingsmanden og Stiftamptskriveren og siden paa Kongl/ig allernaadigste Resolution nedsendis dat/erit 6 Nov/embris 1720.

7. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Rasmus/øn Indlyren paa 3 Mæler Korn og Penge 1 mark uden at anvise Reversen dat/erit Qvalvaagnæs d/en 13 Junij 1720.

8. Ditoes bøxelbrev til Aamund Lyren paa 3 Mæler Korn penge 1 mark og af Næsset 4 s/killing, uden at anvise Reversen dat/erit 12 Junij 1720.

9. Ditoes bøxelbrev til Tørres Ivers/øn Udlyren paa 4 Kander Malt og 4 s/killing penge, item leilendingens revers dat/erit 17 Junij 1720.

10. Ditoes bøxelbrev til Mons Udlyren paa 4re Kander Malt 4 s/killing penge, uden at anvise reversen dat/erit 15 Junij 1720.

11. Ditoes bøxelbrev til Gudmund Olsøn paa 20 Kander Malt og 10 s/killing Penge, uden at anvise leilendingens revers dat/erit 18 Junij 1720.

*11. Ditoes bøxelbrev til Thommes Peders/øn Udlyren paa 16 Kander Malt 8 s/killing udi penge uden revers dat/erit 17 Junij 1720.

12. Ditoes bøxelbrev til Børge Aamunds/øn Niøten paa 1 p/un/d S/mør 1/3 huud, uden at anvise reversen dat/erit 2 Aug/usti 1720.

13. Lars Nagels bøxelbrev til Jacob Jacobs/øn Førland paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt, uden at anvise reversen dat/erit 26 Aug/usti 1720.

14. Ditoes bøxelbrev til Ole Ingebrigtsøn paa 9 merker Smør 1/8 t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 1 Aug/usti 1720.

15. Ditoes bøxelbrev til Siur Joensøn paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt, uden at anvise reversen dat/erit 26 Aug/usti 1720.

16. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Jacobs/øn Solem paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt ¼ huud uden at anvise reversen dat/erit 14 Junij 1720.

17. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Nils/øn paa 18 merker Smør ¼ huud og ½ Mæle Malt, uden at anvise reversen dat/erit 22 Sept/embris 1720.

18. Ditoes bøxelbrev til Thommes Iversøn paa ½ pund Smør, Korn 4re Kander 1/6 huud uden at anvise reversen dat/erit 5 Aug/usti 1720.

19. Ditoes bøxelbrev til Joen Eriks/øn paa ½ p/un/d Smør 1/6 huud og 4re Kander Malt udi Solem, uden at anvise reversen dat/erit 26 Sept/embris 1720.

20. Ditoes bøxelbrev til Engebrigt Ols/øn paa 6 merker Smør 2 Kander Korn og 1/12 huud, uden at anvise reversen dat/erit 26 Sept/embris 1720.

21. Ditoes bøxelbrev til Lars Jacobs/øn paa ½ pund Smør, 4 Kander Korn og 1/6 huud, uden at anvise reversen dat/erit 5 Aug/usti 1720.

22. Laugmand Nils Knags bøxelbrev til Ole Joensøn paa 1 p/un/d 8 merker Smør udi Hiertaas item Leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

23. Ditoes bøxelbrev til Johannes Aamunds/øn paa 16 merker S/mør udi Hiertaas, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Martij 1720.

24. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Mons Thommes/øn paa 18 merker S/mør 18 merker fisk 1/2 qvarter Malt, item reversen dat/erit 3 Maj 1720.

25. Jørgen Morsins bøxelbrev til Ole Gregoriussøn paa ½ løb Smør udi Aaraas, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

26. Ditoes bøxelbrev til Peder Joensøn paa ½ løb udi Aaraas, item Leilendingens revers dat/erit 12 Octobr/is 1720.

27. Nils Knags bøxelbrev til Mons Hansøn Østrem paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt ½ Vaag fisk item Leilendingens revers dat/erit 23 Decembr/is 1719.

28. Ditoes bøxelbrev til Knud Joens/øn paa ½ pund Smør 4re Kander Malt ½ pund fisk, item leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

29. Ditoes bøxelbrev til Christian Johansøn paa ½ pund Smør 4 Kander Malt ½ pund fisk item Leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

30. Ditoes bøxelbrev til Mons Magnes/øn paa 12 merker Smør 4 Kander Malt og 12 merker fisk udi Østrem item leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

31. Ditoes bøxelbrev til Anders Larsøn paa 12 merker Smør 4re Kander Malt ½ pund fisk udi Østrem, item leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

32. Ditoes bøxelbrev til Ole Hansøn paa 12 merker Smør 4 Kander Malt ½ pund fisk udi Østrem, item Leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

33. Ditoes bøxelbrev til Ole Monsøn paa 12 merker Smør 4 Kander Malt og 12 merker fisk udi Østrem, item leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

34. Ditoes bøxelbrev til Jacob Aamunds/øn paa 12 merker Smør 4 Kander Malt og 12 merker fisk udi Østrem, item leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

35. Ditoes bøxelbrev til Enken Ingeborg Knudsdatter paa 12 merker Smør 4 Kander Malt og 12 merker fisk udi Østrem, item leilendingens revers dat/erit 9 Martij 1720.

1720: 93

36. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Gietmund Mikkels/øn paa 1 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt udi Hopland, uden at anvise reversen dat/erit 2 Aug/usti 1720.

37. Ditoes bøxelbrev til Lars Knuds/øn paa 21 merker Smør 21 Kander Malt, uden at anvise reversen dat/erit 24 Sept/embris 1720.

38. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Jacobs/øn paa 21 merker S/mør 21 Kander Malt udi Hopland, uden at anvise reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

39. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Aamund Bersvig paa 18 merker Smør 1 ½ Mæle Korn, uden at anvise Reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

40. Ditoes bøxelbrev til Ole Sørens/øn paa 18 merker S/mør 1 ½ Mæle Korn udi Bersviig, uden at anvise reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

41. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Bersviig paa 18 merker S/mør 1 ½ Mæle Korn, uden at anvise reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

42. Ditoes bøxelbrev til Mons Bersviig paa 18 merker S/mør 1 ½ Mæle Korn, uden at anvise Reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

43. Ditoes bøxelbrev til Mons Mons/øn Lerøen paa 18 merker Smør ½ Vaag fisk, uden at anvise reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

44. Ditoes bøxelbrev til Hans Aamunds/øn paa 18 merker Smør ½ Vaag fisk udi Lerøen, uden at anvise reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

45. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Joen Lars/øn paa 21 merker Smør 5/6 faar og 2 p/un/d 15 merker Raafisk udi Rembnor, item leilendingens revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

46. Ditoes bøxelbrev til Erik Ols/øn paa 9 merker Smør ¼ faar og 27 merker Raafisk, udi Rembnor item leilendingens revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

47. Ditoes bøxelbrev til Ole Jacobs/øn paa 12 merker Smør 1/3 faar ½ Vaag Raafisk udi Rembnor item leilendingens revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

48. Ditoes bøxelbrev til Peder Rasmus/øn paa 9 merker Smør ¼ faar og 27 merker Raafisk udi Rembnor, item leilendingens revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

49. Ditoes bøxelbrev til Nils Hans/øn paa 9 merker Smør ¼ faar 27 merker Raafisk, item leilendingens revers, bruget udi Rembnor dat/erit 16 Nov/embris 1720.

50. Ditoes bøxelbrev til Ole Mathis/øn paa 12 merker Smør 1/3 faar ½ Vaag Raafisk udi Remnor, item leilendingens revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

51. Hans Olsøn Langøens bøxelbrev til Baar Jacobs/øn paa ½ Vaag fisk og 6 Kander Malt udi Severøen, item leilendingens revers dat/erit 21 Aug/usti 1720.

52. Nils Knags bøxelbrev til Martinus Hendriks/øn paa ½ løb Smør udi Rongevær, item leilendingens revers dat/erit 9 Martj 1720.

53. Ditoes bøxelbrev til Erik Ols/øn paa ½ løb Smør udi Rongevær, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Martij 1720.

54. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Thommes Nils/øn paa ½ Vaag fisk 1 Mæle Korn udi Kaarsøen, uden at anvise reversen dat/erit 28 Aug/usti 1720.

55. Ditoes bøxelbrev til Hans Pedersøn paa ½ Vaag fisk, 1 Mæle Korn udi Korsøen, uden at anvise reversen dat/erit 28 Aug/usti 1720.

56. Ditoes bøxelbrev til Lars Jacobs/øn paa ½ Vaag fisk udi Borilden, uden at anvise reversen dat/erit 28 Aug/usti 1720.

57. Ditoes bøxelbrev til Jacob Larsøn paa ½ Vaag fisk udi Borilden, uden at anvise reversen dat/erit 23 Nov/embris 1720.

58. Jørgen Christens/øn Morsins bøxelbrev til Knud Gutorms/øn paa 5 s/killing leje udi QvalVaagen, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

59. Ditoes bøxelbrev til Ole Isaks/øn Qvalvaag paa 5 s/killing leje, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

60. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Hans Christians/øn paa ½ Vaag fisk 1 Mæle Korn udi Ulføen, uden leilendingens revers dat/erit 6 Octobr/is 1720.

61. Ditoes bøxelbrev til Ole Nilsøn paa ½ Vaag fisk 1 Mæle Korn udi Ulføen, uden leilendingens revers dat/erit 28 Aug/usti 1720.

*63. Ditoes bøxelbrev til Lars Sætre paa 1 p/un/d Smør 11 ½ merker fisk, 15 Kander Malt, uden at anvise reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

64. Ditoes bøxelbrev til Iver Olsøn paa 1 p/un/d Smør 11 ½ merker fisk, 15 Kander Malt, udi Sætre uden reversen at anvise dat/erit 6 Octobr/is 1720.

65. Ditoes bøxelbrev til Lars Eriks/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 13 merker fisk 1 ½ Mæle Malt udi Sætre, uden at anvise reversen dat/erit 19 Octobr/is 1720.

66. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Christopher Johans/øn Synnevaag paa 21 merker S/mør 1 Mæle 2 Kander Korn, uden revers dat/erit 4 Sept/embris 1720.

67. Ditoes bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 21 merker S/mør 1 Mæle 2 Kander Korn udi Synnevaag, uden at anvise reversen dat/erit 25 Sept/embris 1720.

68. Ditoes bøxelbrev til Mons Nils/øn paa ½ pund Smør 1 Mæle Korn udi Monsløb, uden reversen at anvise, dat/erit 24 Sept/embris 1720.

69. Biscop Schmidts bøxelbrev til Lars Olsøn paa 4 ½ s/killing udi Fondnæs, uden at anvise reversen dat/erit 27 Octobr/is 1720.

70. Ditoes bøxelbrev til Søren Gregers/øn paa 9 s/killing udi Fondnæs, uden at anvise reversen dat/erit 28 Nov/embris 1720.

71. Ditoes bøxelbrev til Hans Peders/øn paa 4 ½ s/killing udi Fondnæs, uden at anvise reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

1720: 93b

72. Biscop Schmids bøxelbrev til Ole Halvers/øn paa 3 s/killing ½ mark udi Fondnæs, uden at anvise reversen dat/erit 28 Nov/embris 1720.

73. Ditoes bøxelbrev til Mons Joens/øn paa 22 ½ merker Smør udi Fondnæs, uden at anvise reversen dat/erit 28 Nov/embris 1720.

74. Ditoes bøxelbrev til Ole Knuds/øn paa 22 ½ merker Smør udi Fondnæs, uden at anvise reversen dat/erit 27 Nov/embris 1720.

75. Nils Bagges bøxelbrev til Arne Mikkels/øn paa 18 merker S/mør udi Lervaag, item Leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

76. Ditoes fornyede bøxelbrev til Rasmus Johans/øn paa ½ løb Smør udi Lervaag item Leilendingens revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

77. Ditoes bøxelbrev til Nils Johans/øn paa 18 merker Smør udi Lervaag, item Leilendingens revers dat/erit 2 Decembr/is 1720.

78. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Joen Rasmus/øn Litlaas paa 18 merker Smør 1 Mæle Korn uden reversen at anvise dat/erit 27 Aug/usti 1720.

79. Ditoes bøxelbrev til Iver Lars/øn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, udi Litlaas, uden leilendingens revers dat/erit 30 Maj 1720.

80. Nils Bagges bøxelbrev til Jacob Mikkels/øn Mongstad paa ½ løb 6 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

81. Ditoes bøxelbrev til Helge Joensøn paa 3 s/killing udi Monstad, item leilendingens revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

82. Ditoes bøxelbrev til Joen Mikkels/øn paa 2 s/killing udi Monstad item leilendingens revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

83. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Mikkel Knarvig paa 18 merker Smør ¼ t/ønne Malt og 6 merker fisk, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

84. Ditoes bøxelbrev til Asgrim Knarvig paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt og 6 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

85. Ditoes bøxelbrev til Mons Knarvig paa 18 merker S/mør ¼ t/ønne Malt og 6 merker fisk, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

86. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Joen Zacharias/øn paa ½ løb Smør Korn 1 Mæle, uden at anvise reversen dat/erit 17 Octobr/is 1720.

87. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Halsten Knuds/øn Lofaas paa 1 p/un/d Smør 32 Kander Malt, item Leilendingens revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

88. Ditoes bøxelbrev til Knud Asbiørns/øn paa 12 merker Smør 16 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Nov/embris 1720.

89. Lars Villums/øn Tvetens bøxelbrev til Bendix Pedersøn paa 23 merker S/mør 22(?) (overskrive/retta, vanskeleg å tyda) Kander Malt, udi Lofaas, uden Revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

90. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Jacob Ols/øn paa ½ løb Smør udi Kieldgaflen uden at anvise reversen dat/erit 27 Aug/usti 1720.

91. Siur Ichelands Skiøde til Colbeen Olsøn Frechau paa 7 ½ s/killing bereignet udi Malt og Smør udi Fieldanger dat/erit Frechau d/en 10 Octobr/is 1720.

92. Anders Mikkels/øn Famestads Skiøde til Zander Zanders/øn paa 1 ½ mark Smør 4 ½ Kande Malt udi Øfre Tvet, dat/erit 28 Octobr/is 1720.

93. Hans Petter Veivissers og Ester Pedersdatter Buskis Skiøde til Lucas Steen paa den halve deel udi Onæs af skyld ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, daterit Bergen d/en 2 Octobr/is 1720.

94. Biscop Schmidts bøxelbrev til Envold Nils/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Hope, uden at anvise Reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

95. Ditoes bøxelbrev til Knud Nilsøn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Hope, uden at anvise Reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

96. Ditoes bøxelbrev til Albert Ellingsøn paa ½ løb Smør udi Hope, uden at anvise reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

97. Ditoes bøxelbrev til Christian Nilsøn paa ½ løb Smør udi Hope, uden at anvise Reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

98. Ditoes bøxelbrev til Knud Olsøn paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Hope uden revers dat/erit 22 Nov/embris 1720.

99. Margrete de Finis bøxelbrev til Ole Arnesøn paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt udi Finnesbøe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit (mangler resten)

100. Magnus Schiøttis bøxelbrev til Mikkel Olsøn paa 1 p/un/d Smør udi Rise, uden at anvise Reversen dat/erit 19 Nov/embris 1720.

101. Ditoes bøxelbrev til Hans Aamundsøn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Rise, uden revers dat/erit 19 Nov/embris 1720.

102. Ditoes bøxelbrev til Nils Halversøn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Rise, uden revers daterit 19 Nov/embris 1720.

103. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Arne Olsøn paa ½ løb Smør udi Rise, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

104. Ditoes bøxelbrev til Knud Hans/øn paa ½ løb Smør udi Rise, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

1720: 94

105. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Mikkel Mikkels/øn paa ½ løb Smør Malt 3 Mæler Ud/en at anvise reversen dat/erit 19 Nov/embris 1720.

106. H/er/r Jonas Mechelborgs bøxelbrev til Monses Enke paa Kaardal paa ½ p/un/d S/mør ¼ t/ønne Malt uden reversen at anvise dat/erit 30 Nov/embris 1720.

107. Ditoes bøxelbrev til Christopher Halvers/øn paa ½ pund Smør ¼ t/ønne Malt udi Kaardal item leilendingens revers dat/erit 30 Nov/embris 1720.

108. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Mikkel Siursetter paa 18 merker S/mør ½ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

109. Ditoes bøxelbrev til Fuse Siursetter paa 18 merker Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

110. Ditoes bøxelbrev til Mons Nedre Syslak paa 1 p/un/d S/mør 13 ½ Kande Malt, item leilendingens revers, dat/erit 28 Octobr/is 1720.

111. Ditoes bøxelbrev til Lars Nedre Syslak paa 1 p/un/d S/mør 13 ½ Kande Malt, item leilendingens revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

112. Hans Peter Veivissers bøxelbrev til Knud Joens/øn Øfre Syslak paa 2 p/un/d S/mør, uden at anvise reversen dat/erit 8 Nov/embris 1720.

113. Evind Oxnæssis bøxelbrev til Magne Eriks/øn paa 1 p/un/d S/mør udi *Ofnæs (Oxnæs), item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

114. Ditoes bøxelbrev til Knud Monsøn paa 1 p/un/d Smør udi *Ofnæs, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

115. Ditoes bøxelbrev til Gregorius Rasmus/øn paa 1 p/un/d Smør udi *Ofnæs, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

116. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Erik Hans/øn Tychhetle paa 1 p/un/d S/mør, Malt ½ t/ønne 4 Kander uden revers dat/erit 19 Nov/embris 1720.

117. Ditoes bøxelbrev til Ole Mikkels/øn paa ½ pund Smør 1 Mæle 2 Kander Malt udi Tychhetle, uden revers at anvise, dat/erit 27 Maj 1720.

118. Ole Hemvigens bøxelbrev til Nils Fieldanger paa 18 merker Smør 5/68 huud udi Fieldanger, item leilendingens revers dat/erit 26 Junij 1720.

119. Ditoes bøxelbrev til *Matris Peder Fieldanger paa 1 p/un/d 6 merker Smør 7/28 huud, item leilendingens revers dat/erit 26 Junij 1720.

120. Ditoes bøxelbrev til Peder Fieldanger paa 1 p/un/d Smør 1/3 huud, item Leilendingens revers dat/erit 26 Junij 1720.

121. Johannes Monsøns bøxelbrev til Mons Fieldanger paa 1 p/un/d Smør udi Fieldanger, item leilendingens revers dat/erit 13 Junij 1720.

122. Ditoes bøxelbrev til Mons Fieldanger paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 4 Junij 1720.

123. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Colben Throns/øn paa 18 merker Smør ¼ huud udi Fieldanger, uden at anvise reversen dat/erit 5 Aug/usti 1720.

124. Colben Mons/øn Frechougs bøxelbrev til Aamund Fieldanger paa 18 merker udi Smør og huud, item leilendingens revers dat/erit 4 Junij 1720.

125. Erik Sundsbøes bøxelbrev til Nils Knuds/øn paa ½ p/un/d S/mør 15 Kander Malt udi *Sunsdbøe item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

126. Colben Frechaus bøxelbrev til Aamund Fieldanger paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 13 Julij 1720.

127. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Nilsøn paa 18 merker Smør ¼ huud ½ Mæle Korn udi Vaage, uden reversen at anvise dat/erit 28 Junij 1720.

128. Ditoes bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 18 merker S/mør ¼ huud og ½ Mæle Korn udi Waage uden leilendingens revers at anvise dat/erit 28 Junij 1720.

129. Ditoes bøxelbrev til Mons Waage paa ½ løb Smør ½ huud og 1 Mæle Korn, uden at anvise reversen dat/erit 3 Julij 1720.

130. Lucas Stens bøxelbrev til Rasmus Nilsøn Wabu paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden reversen at anvise dat/erit 5 Decembr/is 1720.

131. Peder Hofmands bøxelbrev til Endre Lindenæs paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 6 Decembr/is 1720.

132. Ditoes bøxelbrev til Halsteen Endres/øn Sæveraas paa ½ pund S/mør 2 Kander Korn og 1/3 faar, item leilendingens revers dat/erit 26 Febr/uarij 1720.

133. Ditoes bøxelbrev til Erik Nils/øn paa 16 merker Smør 5 1/3 Kande Malt ¼ faar udi Hodne item leilendingens revers dat/erit 27 Nov/embris 1720.

134. Ditoes bøxelbrev til Arve Hodneqvam paa 16 merker S/mør 5 1/3 Kande Malt, item leilendingens revers dat/erit 1 Junij 1720.

135. Ditoes bøxelbrev til Nils Ivers/øn paa 16 merker Smør 5 1/3 Kande Malt ¼ deel faar udi Hodneqvam, item reversen dat/erit 26 Nov/embris 1720.

136. Ditoes bøxelbrev til Joen *Bingsaas (Ringsaas) paa 6 merker S/mør, item leilendingens revers dat/erit 26 Nov/embris 1720.

137. Ditoes bøxelbrev til Lars Ols/øn paa ½ løb Smør ½ faar udi Hodne, item leilendingens revers dat/erit 26 Nov/embris 1720.

138. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev uden revers til Ole Hans/øn Møching paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt dat/erit 26 Aug/usti 1720.

1720: 94b

139. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Peder Nilsøn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Møching uden reversen dat/erit 23 Aug/usti 1720.

140. Ditoes bøxelbrev til Joen Nils/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt udi Møching, uden reversen at anvise, dat/erit 13 Junij 1720.

141. Ditoes bøxelbrev til Nils Ivers/øn paa 6 merker Smør ½ Mæle Malt 2 Kander udi Nore Schoge, uden at anvise reversen dat/erit 22 Nov/embris 1720.

142. Ditoes bøxelbrev til Mons Ivers/øn paa 6 merker Smør ½ Mæle 2 Kander Malt udi Nore Schoge, uden reversen dat/erit 22 *9vembr/is 1720.

143. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt udi Nore Schoge, uden at anvise reversen dat/erit 20 Aug/usti 1720.

144. Johan Pægelous bøxelbrev til Nils Peders/øn Schoge paa 12 merker Smør udi Schoge, uden reversen dat/erit 28 Octobr/is 1720.

145. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Nils Pedersøn paa 6 merker Smør 6 Kander Malt udi Søre-Schoge, uden revers dat/erit 29 Aug/usti 1720.

146. Ditoes bøxelbrev til Anders Nils/øn paa ½ løb Smør Malt 1 Mæle udi Tveten, ud/en reversen at anvise dat/erit 23 Nov/embris 1720.

147. Giertrud de Finis bøxelbrev til Mikkel Gaulen paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

148. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Lasse Hansøn paa ½ *halv løb Smør Malt 1 Mæle udi Tvet, uden leilendingens revers dat/erit 23 Aug/usti 1720.

149. Ditoes bøxelbrev til Aamund Børges/øn paa 18 merker Smør 15 Kander Malt udi Nævedal, uden revers dat/erit 23 Aug/usti 1720.

150. Ditoes bøxelbrev til Børge Aamundsøn paa 18 merker Smør 15 Kander Malt, udi Nævedal uden reversen at anvise dat/erit 23 Aug/usti 1720.

151. Birgitte Schumagers bøxelseddel til Bertel Recheraas paa 18 merker Smør og 1 Mæle Malt uden revers dat/erit 16 Aug/usti 1720.

152. Jacob Qvalvaags bøxelseddel til Anders Knuds/øn paa 6 merker Smør 10 Kander Malt udi Øfre Tvet, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

153. Nils Asgaards bøxelbrev til Anders Mons/øn paa ½ pund Smør 20 Kander Malt udi Øfre Tvet, item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

154. Anders Famestads bøxelbrev til Mikkel Zanders/øn paa 4 ½ merker Smør 8 ½ Kande Malt udi Øfre Tvet, item leilendingens revers dat/erit 28 Octobr/is 1720.

155. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Johannes Hansøn Saltnæs paa 18 merker S/mør 1 ½ Mæle Malt udi Saltnæs, uden at anvise reversen dat/erit 30 Octobr/is 1720.

156. Halvor Fieldsendis Skiøde til Tollak Botels/øn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi Regeraas dat/erit 28 Octobr/is 1720.

157. Siur Mielstads bøxelbrev til Anders Monsøn paa 1 p/un/d Smør 12 Kander Malt udi Sletten item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 19 Decembr/is 1720.

158. Berge Kalsaasis Bøxelbrev til Mons Stephens/øn Sletten paa 1 p/un/d S/mør 12 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

159. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Hemming Nils/øn Fieldanger paa 18 merker S/mør 1 ½ Mæle Malt udi Saltnæs, uden at anvise reversen dat/erit 30 Maj 1720.

160. Gulak Fæste og Sæbiørn Festis Skiøde til Mons Nils/øn Nore Schoge paa 13 merker S/mør 20 Kander Malt udi Nore Schoge, dat/erit 10 Decembr/is 1720.

161. Lasse Tvetens bøxelbrev til Mons Nils/øn paa ½ løb 4 merker S/mør 20 Kander Malt udi Nore Schoge item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

162. Fogeden Lem paa Seehusens Veigne udstedde bøxelbrev til Christian Anbiørns/øn paa 12 merker Smør 16 Kander Malt udi Bache, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

163. Ditoes bøxelbrev til Mons Bache paa 12 merker Smør 16 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

164. Ditoes bøxelbrev til Peder Vikne paa 18 merker fisk udi Wikne, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

165. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Vikne paa 18 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

166. Christopher Kiellens revers til sin Jordejer Seehuusen paa sit tilbøxlede brug ½ Vaag fisk ¼ t/ønne Malt udi Kelen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

167. Johannes Udkielens revers til samme ejer paa samme brug dat/erit som forrige.

168. Fogeden Lems bøxelbrev til Magne Kaland paa 1 p/un/d S/mør 4 Kander Malt udi Kaland item Leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

169. Ditoes bøxelbrev til Halvor Kaland paa 12 merker S/mør 2 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

170. Ditoes bøxelbrev til Christian Kaland paa 16 merker S/mør 2 2/3 Kande Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

171. Iver Esems bøxelbrev til Anders Monsøn paa 18 merker Smør 21 Kander Malt udi Nere-Tvet, item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

172. Else Cathrine Wolptmands bøxelbrev til Zander Ols/øn paa 18 merker S/mør og ¾ Mæle Korn udi Nedre Tvet, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

1720: 95

173. Birgitta Schumagers bøxelbrev til Ole Nils/øn Famestad paa 1 p/un/d 3 merker Smør ¼ t/ønne Malt ¼ faar udi Famestad, dat/erit 21 Aug/usti 1720, uden revers.

174. Ditoes bøxelbrev til Johannes Baars/øn Famestad paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ¼ t/ønne Malt og ¼ faar udi Famestad, uden revers dat/erit 21 Aug/usti 1720.

175. Birgita Schumagers bøxelbrev til Anders Mikkels/øn paa ¼ part udi Famestad uden revers dat/erit 5 Junij 1720.

176. Mons Nils/øn Famestad, Ole Nils/øn Famestad, Jacob Knuds/øn Qvalvaags bøxelbrev til Gulak Nils/øn Grov paa 20 merker Smør, 16 2/3 Kande Malt, item reversen dat/erit 28 Octobr/is 1720.

177. Rector á Møinichens bøxelbrev til Endre Ivers/øn Wiig paa ½ løb Smør 6 Kander Malt, uden reversen at anvise dat/erit 7 Decembr/is 1720.

178. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Ole Monsøn paa ½ løb Smør 16 Kander Korn udi Berge, item leilendingens revers dat/erit 17 Nov/embris 1720.

179. Ditoes bøxelbrev til Aamund Berge paa ½ løb Smør 16 Kander Korn, item leilendingens revers dat/erit 17 Nov/embris 1720.

180. Ditoes bøxelbrev til Anders Mikkels/øn paa ½ løb Smør 16 Kander Korn udi Berge, item leilendingens revers dat/erit 17 Nov/embris 1720.

181. Nils Kidesetters bøxelbrev til Enken Ingeborg Nilsdatter paa 13 ½ merker S/mør 4 ½ Kande Malt udi Tveteraas, item reversen dat/erit 21 Octobr/is 1720.

182. Stephen Store-Oxes bøxelbrev til Stephen Bruvold paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt udi Bruvold, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

183. Mag/ister Caspar Rømers bøxelbrev til Jacob Jacobs/øn paa 2 ½ pund Smør 5/6 huud udi Hundven, item leilendingens revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

184. Ditoes bøxelbrev til Peder Sivers/øn paa 2 ½ p/un/d S/mør 5/6 huud udi Hundven, item leilendingens revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

185. Ditoes bøxelbrev til Knud Peders/øn Hundven paa 2 ½ p/un/d S/mør 5/6 huud, item leilendingens revers dat/erit 14 Nov/embris 1720.

186. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Hans/øn Qvalvaag paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt ½ Mæle Korn dat/erit 25 Sept/embris 1720.

187. Ditoes bøxelbrev til Aamund Thomes/øn Qvalvaag paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt ½ Mæle Korn, uden revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

188. Ditoes bøxelbrev til Nils Rasmus/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt ½ Mæle Korn uden reversen at anvise dat/erit 25 Sept/embris 1720.

189. Ditoes bøxelbrev til Jacob Knuds/øn paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt ½ Mæle Korn udi Qvalvaag uden revers dat/erit 25 Sept /embris 1720.

190. Lucas Steens bøxelbrev til Mikkel Nils/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt udi Onæs, uden reversen at anvise dat/erit 5 Decembr/is 1720.

191. Ditoes bøxelbrev til Mogens Mogens/øn Onæs paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Onæs, uden revers dat/erit 5 Decembr/is 1720.

192. H/er/r Nils Schiøttes bøxelbrev til Iver Ols/øn Qvalvaag paa ½ løb Smør, Korn ½ t/ønne udi Træland, uden revers dat/erit 29 Nov/embris 1720.

193. Ditoes bøxelbrev til Jacob Anders/øn Hundven paa ½ løb Smør 3 qvarter Malt udi Træland, uden reversen at anvise dat/erit 1 Febr/uarij 1720.

194. Lucas Steens bøxelbrev til Aamund Nils/øn paa ½ løb leje udi Hetlehofde item reversen dat/erit 14 Nov/embris 1720.

195. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Halvor Rasmus/øn paa ½ løb Smør ¼ [tønne?] Malt udi Nedre Schodven, uden revers dat/erit 1 Aug/usti 1720.

196. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Halver Ivers/øn paa ½ løb 6 merker Smør ½ Mæle Korn udi Fieldsbøe, uden Revers dat/erit 1 Junij 1720.

197. Ditoes bøxelbrev til Josep Clausen paa ½ løb 6 merker Smør Malt 1 Mæle udi Lødtvet uden revers dat/erit 19 Nov/embris 1720.

198. Ditoes bøxelbrev til Ole Anders/øn Lødtvet paa 21 merker S/mør 1 Mæle Malt, uden revers dat/erit 26 Nov/embris 1720.

199. Hans Christian Gartners bøxelbrev til Mikkel Gaulen paa 1 p/un/d Smør ½ t/ønne Malt item reversen dat/erit 29 Nov/embris 1719.

200. Mag/ister Ole Storms bøxelbrev til Mons Anders/øn Bruntland paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt og ½ huud, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

201. Herman Henrik Feifs bøxelbrev til Ole Anders/øn paa ½ løb S/mør ½ t/ønne Malt og 1 qvarter Korn, udi Maraas, item leilendingens revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

202. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Knud Spieldnæs paa ½ løb Smør uden at anvise reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

203. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Mons/øn Risøen paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt uden Revers dat/erit 5 Julij 1720.

204. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Knud Endres/øn paa 21 merker Smør 1 Mæle Malt udi Lødtvet, uden revers dat/erit 27 Aug/usti 1720.

1720: 95b

205. Jens Lem paa Seehuusens Veigne udstedde bøxelbrev til Rasmus Hougsmyr paa 18 merker S/mør 6 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 10 Dec/embris 1720.

206. Ditoes bøxelbrev til Ole Hougsmyr paa 18 merker S/mør 6 Kander Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

207. Ditoes bøxelbrev til Knud Viig paa 1 p/un/d 9 merker S/mør 6 Kander Malt, item reversen daterit 10 Decembr/is 1720.

208. Ditoes bøxelbrev til Siur Wig paa 1 p/un/d 9 merker S/mør 6 Kander Malt, item reversen daterit 10 Decembr/is 1720.

209. Ditoes bøxelbrev til Anders Kaalaas paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

210. Ditoes bøxelbrev til Ole Kaalaas paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

211. Ditoes bøxelbrev til Sæbiørn Tvibernæs paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

212. Ditoes bøxelbrev til Erik Tybernæs paa 18 merker S/mør 18 Kander Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

213. Ditoes bøxelbrev til Thommes Kaalaas paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

214. Ditoes bøxelbrev til Mons Houchaas paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

215. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Fonnebust paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 1 ½ Mæle Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

216. Ditoes bøxelbrev til Baar Fonnebust paa 1 p/un/d 3 merker S/mør 1 ½ Mæle Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

217. Ditoes bøxelbrev til Jacob Houkaas paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

218. Ditoes bøxelbrev til Gouthe Fonnebust paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

219. Ditoes bøxelbrev til Hans Goutes/øn paa 18 merker S/mør 12 Kander Malt udi Fonnebust, item reversen dat/erit 10 Decembr/is 1720.

220. Ditoes bøxelbrev til Joen Fonnebust paa 18 merker Smør 12 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

221. Halsten Knuds/øns bøxelseddel til Knud Lofaas paa 8 merker S/mør 6 Kander Malt, udi Lofaas item leilendingens revers dat/erit 10 Decembr/is 1720.

D/en 11 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte hvorda først blev foretaget med Skatterne og derefter imod Klokken halvgaaen 12 om Natten med Sagerne og først Kongens hvorda

Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordlen og Wos Jens Lem havde ladet stevne Mad/a/me Wolptmand Elisa Catharina Woldelberg med skriftlig Kald og Varsel af 23 Sept/embris 1720 som blev læst.

Dend indstevnte møtte ikke, ei heller nogen paa hendis Veigne. Stevnevidnerne Thommes Kaalaas og Nils Rosnæs afhiemblede at have stevnt hende med i dag 4re Ugis Varsel og efter afhiemblingen præsentered sig Peder Bejer for dend indstevnte i Rette og indgav paa dend indstevntis Veigne et skriftlig Indleg af 6 Decembr/is 1720 som blev læst.

Fogeden producerede Cammerets original ordre denne Sag at indtale af dat/o 7 Octobr/is 1719 og end begierede at indføris at eftersom Madame Wolptmand ved sit indleg af 6 Decembr/is vedgaar at have faaet hands missive af 26 Martij, tillige med Vidimeret copie af det høikongl/ig Cam/m/erCollegio ordre af 7 Octobr/is 1719 ham tilstillede, og derefter ei dend deciderede betaling for resterende Skatter af hendis øde gaard Tvet udi Lindaas Schibbrede for Aar 169? til 1704 ..........? dend summa 34 Rdr 7 s/killing, endnu ei mindelig betalt; saa paastaaes udi anledning af meerførbemelte Cammer Collegii ordre at den øde Gaard Tvet hands Kongl/ig Maj/este/ts maa til dømmis, at dend derefter af ham udi deris Kongl/ig Maj/este/ts Jordebog allerunderdanigst kand Vorde inddraget.

Afsagt.

Paa det Mad/a/me Elisa Catharina Wolptmands ei skal finde sig foraarsaget at beklage over Rettens iilfærdighed, saa givis *hendis tid til først holdende Vaarting her udi Schibbredet, sin underdanige demonstration for det Høikongl/ig Cammer Collegio at fremskikke, og derpaa erhverve inden foresatt Tid deris Resolution, hvis \det/ ei efterkommis, skall efter Lov og forordninger parterne endelig imellem dømt.

Johan Jochum Kling haver ladet stevne Lars Lille Hopland til at betale sig resterende Penger 4 rdr 2 merker 8 s/killing og erstatte ham denne Processis

1720: 96

forvoldte Omkostning.

Lars Lille Hopland møtte ikke ei heller nogen paa hands Veigne: og som ingen Stevnevidner møtte som sagen kunde afhiemble, blev Sagen henvist til loulig Stevnemaal.

Kari Houkaas haver ladet stevne Peder Fieldanger efter forrige tiltale;

Dend indstevnte møtte og tilstod herfore at Være Kaldet: og ei producerede *ei noget bevis efter forrige paaleg;

Citantinden forklarede at dersom legsmanden havde haft nogen Ret at søge dette vilde hon have formodet at hand skulle indgivet sit Krav paa Skiftet efter hendis Salig Mand. Dertil Legsmanden svarede, at den/n/e Skat siden er faldet udi hendis Enke Aar og derfore ikke af ham for hende bør betalis; saasom legsmendene for saadan Krav bleve truede med exsecution og gik det Aar af legden udi resterende munstre penge 5 Rdr 3 merker, saa at dend indstevnte formener sig at have mere til gode end dette. Citantinden vilde bevise med sin søgning at delibereris (Deliberere = veie for og imot, også: drøfte, rådslå) fra siden hon Kom til Jorden 1716, men som Kongens Resolution falt Aaret efter og da blev udexeqveret, *saa kunde dend indstevnte.*

Thi begiere Parterne Rettens decision:

Afsagt.

Sagen bestaar derudi at Legsmanden, som for dend allernaadigste paabudne Munstre penge Skat, ved execution er truet for den summa legden skulle udrede nemblig 5 Rdr 3 merker; af dette har legsmanden Peder Fieldanger ikkun hos Citantinden krevet 2 merker, hvilke hon formener sig at Være fornermet udi; men som Retten udfinder at Legsmanden Peder Fieldanger ei haver fornermet *sigterinden Kari Houkaas men sig selv ved at fordre ringere end af hendis brug burde udredis, saa Viger dend indstevnte Peder Fieldanger Sagisløs udi denne Sag og Processens omkostning ophævis paa begge sider.

Derefter blev opnefnt *Laugrettetesmænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, nemblig 6 gamble som tilforne haver aflagt deris Laugretteseed; Ole Spiutøen, Mons Lyren, Nils Niøten, Jacob Førland, Mons Hans/øn Austrem, Thommes Solem, og tvende Unge som først for laugmanden haver at aflegge deris Laugrettiseed, Anders Austrem, Mons Monsøn Lerøen, hvorefter de til Rettens betiening skal Vorde antagelige.

Dernest blev forfattet odelsmandtallet paa Selvejerne og Selvbrugende udi dette Schibbrede og for Almuen oplæst og rigtig befunden og af *af Retten forseiglet; item restantsen paa de ordinaire og extraordinaire skatter for *19 og 1720 oplæst og forfattet, rigtig befunden og forseiglet, item dagskattens forfattelse for 1717 oplæst og forseiglet item restantsen paa Kongens Korn tiende for 1717, 1718 1719 og 1720 og ingen indsigelse derimod giort, og derfore af Retten forseiglet.

Fogeden tilspuurte laugrettet og gandske Almue om dem ikke sandferdelig er vidende, at Bachebøe af skyld ½ løb Smør og Søre Fieldsbøe 1 løb Smør, begge hands Kongl/ig Maj/este/ts tilhørende og herudi Schibbredet beliggende laae øde og aldelis u-beboed og u-brugt det Aar 1717 saa og at deraf hverken for engeslette eller Græsleje, eller i nogen slags tilfælde ringiste skilling er eller haver kundet været betalt; iligemaade at 2de Gaarder Bachebøe og Søre Fieldsbøe ofte inden Tingene med gode Buditioner til brugs antagelse har været opbudne ? hvorpaa eenstemmende blev givet til Giensvar, at det er upaatvifleligt vist og sandt at merbemelte tvende Jorder anno 1717 haver Været øde og under fæfoed, saa deraf ikke en eniste Skilling hverken uden eller inden tinge til indtegt haver været svaret, desligeste og at dend med gode Vilkaar til beboelse og brug haver været ofte opbudne - desligeste blev og formerit for dette Schibbredis Almue de 9 qvæstioner som til forrige Schibbreders Almuer og af de nu svaret som af forrige Schibbreders Almue, at intet dette aar udi dette Schibbrede er forefaldet.
 
 
 
 

Anno 1720 d/en 14 Decembris er holdet almindeligt Høste- Skatte og Sage-Ting med Guulens Schibbredis Almue paa Gaarden Risnæs, nærværende Kongl/ig Maj/este/ts foget over Nordhordleehn og Wos S/igneu/r Jens Lem bøidelensmanden Ole Hougsdalen og edsorne og tilforordnede [Laugrettesmænd]

1720: 96b

Jacob Miømjen Peder Hendriksbøe, Mathis Nappen, Knud Mittun, Lars Nappen, Nils Areklet, Hans *Mømjen og Elling *Mømjen med mere Tingsøgende Almue,

Hvorda, efterat Retten udi deris Maj/este/ts høje Nafn var sat, og Almuen til fredelighed, ædruelighed og ærbødighed imod Retten og dends betiente advaret, er først publicerit alle de allernaadigste forordninger og Anordninger, sampt høiøfrigheds befalinger som fol/io 54 og 92 findis extraherede - Dernest blev publicerit,

(1.) Hans Peter Veiviser og Ester Pedersdatter Buskis udstedde Skiøde til Hendrik Ivers/øn paa dend halve deel udi Qværnøen dat/erit 25 Nov/embris 1720.

2. Fru Zidsele Kaasis og Jomfrue Ane Margrete Lilienschiolds Skiøde til Arnoldus Fine paa Gaarden Rognøen af skyld 1 faar dat/erit 2 Aug/usti 1720.

3. Giertrud de Finis bøxelbrev til Christopher Grimholmen (Sjå under Grima i Gulen) paa tvende smaaholmer og Græsbeed til 8 best og 6 smaler dat/erit 16 Decembr/is 1719.

4. Giertrud de Finis bøxelbrev til Joen Hansøn Nærdal paa 2 p/un/d 6 merker Smør udi Nærdal og Halleland, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

5. Ditoes bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 2 p/un/d Smør udi Nærdal og 6 merker udi Halleland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

6. Ditoes bøxelbrev til Hans Joensøn paa 2 p/un/d 9 merker S/mør udi Dale, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

7. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Herman Ols/øn paa 2 p/un/d Smør udi Nordal, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

8. Giertrud de Finis bøxelbrev til Anders Colbens/øn Molde paa ½ løb Smør udi Molde item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

9. Ditoes bøxelbrev til Siur Siurs/øn Molde paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

10. Jens Lems bøxelbrev til Simen Asgrims/øn paa ½ løb Smør udi Molde, item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

11. Ditoes bøxelbrev til Hans Jørgens/øn Molde paa ½ løb Smør udi Molde item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

12. Mag/ister?/Nikolas? (Ordet retta/overskrive) Stabeles bøxelbrev til Svend Vike paa 2 p/un/d Smør item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

13. Giertrud de Finis bøxelbrev til Lars Ellings/øn paa 1 p/un/d Smør udi Bransdalen, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

14. Jens Lems bøxelseddel til Gulak Monsøn paa 1 p/un/d 7 ½ merker Smør udi Kiellingvold item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

15. Giertrud de Finis bøxelbrev til Knud *Atlels/øn Berge paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

16. Ditoes bøxelbrev til Hans Hans/øn Dale paa 1 p/un/d 4 ½ merker S/mør udi Dale, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

17. Ditoes bøxelbrev til Hans Ivers/øn paa 1 p/un/d 4 ½ merker S/mør udi Dale, item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

18. Ditoes bøxelbrev til Ole Rasmus/øn Dale paa 2 p/un/d 9 merker S/mør udi Dale, item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

19. Ditoes bøxelbrev til Claus Olsøn Dale paa 2 p/un/d 9 merker Smør, item leilendingens derpaa givne revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

*12. Giertrud de Finis bøxelbrev til Ole Trols/øn Sande paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

13. Ditoes bøxelbrev til Aamund Sande paa 1 p/un/d Smør item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

14. Ditoes bøxelbrev til Mons Jacobs/øn Sande paa 18 merker Smør, item leilendingens revers daterit 12 Aug/usti 1720.

15. Ditoes bøxelbrev til Gietmund Ols/øn paa 18 merker Smør udi Sande, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

16. Ditoes bøxelbrev til Mons Anders/øn paa ½ pund Smør udi Sande, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

17. Ditoes bøxelbrev til Joen Rasmus/øn paa ½ pund Smør udi Sande, item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

18. Ditoes bøxelbrev til Joen Mikkels/øn paa ½ pund Smør udi Sande, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

19. Ditoes bøxelbrev til Salamon Lars/øn paa 9 merker Smør udi Kittelsvig, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

20. Ditoes bøxelbrev til Joen Rasmus/øn paa 9 merker Smør udi Aanneland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

21. Brynnild Eilerts bøxelbrev til Peder Knuds/øn paa 13 merker Smør udi Aanneland, uden reversen at anvise dat/erit 9 Octobr/is 1720.

22. Ditoes bøxelbrev til Gietmund Jacobs/øn Aanneland paa 9 merker Smør, uden at anvise Reversen dat/erit 9 Octobr/is 1720.

1720: 97

23. Giertrud de Finis bøxelbrev til Ole Rasmus/øn Aanneland paa 9 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

24. Ditoes bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 18 merker Smør udi Aanneland, uden reversen at anvise dat/erit 9 Octobr/is 1720.

25. Ditoes bøxelbrev til Joen Halleland paa 2 p/un/d Smør udi Halleland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

26. Ditoes bøxelbrev til Gregorius Halleland paa ½ løb Smør udi Halleland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

27. Ditoes bøxelbrev til Anders Hans/øn Halleland paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

28. Ditoes bøxelbrev til Hans Joens/øn Tunsberg paa 18 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

29. Nils Knags bøxelbrev til {Jacob Hans/øn paa} Brynnild Eilers paa en plads Wichingevaag kaldet item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

30. Giertrud de Finis bøxelbrev til Rasmus Rasmus/øn paa ½ løb Smør *og (udi) Gaarden Metbøe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

31. Lars Nagels bøxelbrev til Gunner Hans/øn paa 1 p/un/d 8 merker Smør udi Sætenæs, uden reversen at anvise dat/erit 7 Decembr/is 1720.

32. Mag/ister Nicolaus Stabels bøxelbrev til Hans Peders/øn paa 27 merker S/mør og 9 merker fisk udi Lie, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

33. Ditoes bøxelbrev til Ole Anders/øn paa 27 merker Smør og 9 merker fisk udi Lie, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

34. Torbiørn Lars/øns bøxelbrev til Endre Ols/øn paa 27 merker S/mør 9 merker fisk udi Lie, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 9 Nov/embris 1720.

35. Christopher Anders/øns bøxelbrev til Erik Mons/øn paa 27 merker S/mør 9 merker fisk udi Lie, item leilendingens revers dat/erit 9 Octobr/is 1720.

36. Lars Nagels bøxelbrev til Iver Hans/øn Furrenæs paa 1 p/un/d 6 merker Smør, uden revers at anvise dat/erit 15 Apr/ilis 1719.

37. Ditoes bøxelbrev til Iver Hans/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Furrenæs, uden reversen at anvise, dat/erit 15 Apr/ilis 1719.

38. Tosten Lars/øn/s bøxelbrev til Ole Brandangers Eftermand Lasse Brandanger paa sam/m/e hands formands brug, uden reversen at anvise dat/erit 31 Maj 1720.

39. Ditoes bøxelbrev til Guldbrand Mikkels/øn paa Peder Brandangers part paa 1 p/un/d Smør uden reversen at anvise dat/erit 31 Maj 1720.

40. Giertrud de Finis bøxelbrev til Endre Paals/øn paa 18 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

41. Laurits Nagels bøxelbrev til Joen Ottes/øn paa 2 p/un/d Smør udi Brannanger, uden reversen at anvise dat/erit 5 Nov/embris 1720.

42. Hans Peter Veivisers bøxelbrev til Mons Siurs/øn paa 12 merker Smør udi Stornæs, uden leilendingens revers dat/erit 8 Nov/embris 1720.

43. Ditoes bøxelbrev til Peder Haavers/øn paa 12 merker Smør udi Stornæs, uden at anvise reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720.

44. Rector á Møinikens bøxelbrev til Mikkel Paals/øn Fivisdalen paa ½ løb Smør, ½ pund fisk, uden reversen at anvise dat/erit 19 Aug/usti 1719.

45. Nils Knags bøxelbrev til Joen Mikkels/øn Bremnæs paa 13 ½ merker Smør, item Leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

46. Ditoes bøxelbrev til Ole Knuds/øn Bremnæs paa 13 ½ merker Smør, item Leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

47. Ditoes bøxelbrev til Mons Rasmus/øn paa 22 ½ merker Smør udi Bremnæs, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

48. Ditoes bøxelbrev til Hans Siurs/øn paa 22 ½ merker Smør udi Bremnæs, item Leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

49. Ditoes bøxelbrev til Endre Bertels/øn Birknæs paa 1 p/un/d 3 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

50. Ditoes bøxelbrev til Ole Mikkels/øn Birknæs paa 1 p/un/d 3 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

51. Ditoes bøxelbrev til Ole Sivers/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

52. Ditoes bøxelbrev til Josep Anders/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

53. Ditoes bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Birknæs, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

54. Ditoes bøxelbrev til Siver Hans/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Birknæs, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

55. Ditoes bøxelbrev til Nils Mikkels/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør udi Birknæs, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

56. Ditoes bøxelbrev til Anders Johans/øn paa 20 ¼ merker Smør udi Birknæs, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

1720: 97b

57. Laugmand Nils Knags bøxelbrev til Nils Aamunds/øn paa 20 ¼ merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

58. Ditoes bøxelbrev til Joen Mons/øn Birknæs paa 20 ¼ merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

59. Ditoes bøxelbrev til Anders Grimsøn paa 20 ¼ merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

60. Ditoes bøxelbrev til Jacob Ols/øn paa 20 ¼ merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

61. Ditoes bøxelbrev til Knud Aamunds/øn paa 20 ¼ merker Smør udi Birknæs, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

62. Ditoes bøxelbrev til Endre Ols/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

63. Ditoes bøxelbrev til Ole Ottes/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

64. Ditoes bøxelbrev til Østen Knuds/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Birknæs, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Januarij 1720.

65. Giertrud de Finis bøxelbrev til Gietmund Aslaks/øn paa ½ Vaag 18 merker fisk udi Qversøen, item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

66. Ditoes bøxelbrev til Mathis Joens/øn Qværsøen paa ½ Vaag 18 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

67. Ditoes bøxelbrev til Henrik Hans/øn Grimen paa ½ Vaag 18 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

68. Ditoes bøxelbrev til Ole Hans/øn Grimen paa ½ Vaag 18 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

69. Ditoes bøxelbrev til Anders Anders/øn Kochsøen paa 2 p/un/d fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

70. Mag/ister Niclas Stabels bøxelbrev til Mathis Aslaks/øn Nappen paa ½ løb Smør item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

71. Ditoes bøxelbrev til Lars Olsøn Nappen paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

72. Gregorius Aannelands bøxelbrev til Østen Gregus/øn paa 1 p/un/d 2 merker S/mør udi Aanneland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

73. Mag/ister Nicolaus Stabels bøxelbrev til Trols Mikkels/øn paa ½ løb Smør 9 merker fisk udi den Gaard Willisvig, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

74. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Mons/øn paa ½ løb Smør 9 merker fisk udi Willisvig, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

75. Giertrud de Finis bøxelbrev til Johannes Endres/øn Røe paa 1 p/un/d Smør 9 merker fisk item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

76. Ditoes bøxelbrev til Gulak Rasmus/øn Røe paa 1 p/un/d S/mør 9 merker fisk, item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

77. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Torkel Aslaks/øn Nyhammer paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

78. Ditoes bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn Grimstad paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

79. Stiftskriver Hvidts bøxelbrev til Johannes Rasmus/øn paa 1 p/un/d Smør udi Grimstad, item leilendingens revers dat/erit 7 Nov/embris 1720.

80. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Johannes Tollaks/øn paa ½ løb Smør udi Fonden, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

81. Biscop Schmidts bøxelbrev til Peder Anders/øn Hendriksbøe paa 1 løb Smør, uden at anvise reversen dat/erit 23 Octobr/is 1720.

82. Ditoes bøxelbrev til Christopher Anders/øn paa ½ løb Smør udi Hendriksbøe, uden at anvise reversen dat/erit 7 Nov/embris 1720.

83. Ditoes bøxelbrev til Hans Ols/øn Undertuun paa ½ løb Smør ½ pund fisk, uden at anvise reversen dat/erit 23 Octobr/is 1720.

84. Mag/ister Niclaus Stabels bøxelbrev til Ole Nils/øn Floli paa 1 løb Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

85. Hans Peter Veivisers bøxelbrev til Mathias Peders/øn paa ½ løb udi Tvet, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 8 Octobr/is 1720.

86. Johan Gaarmands bøxelbrev til Henrik Hans/øn Tvet paa 8 merker Smør, uden at anvise reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720.

87. Seeverin Seehuusens bøxelbrev til Iver Bendixen paa ½ løb Smør ½ Mæle Malt udi Haveland, uden revers dat/erit 11 Decembr/is 1719.

88. Hans Miømjens bøxelbrev til Marte Siursdatter paa 13 merker Smør udi Aanneland, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

89. Giertrud de Finis bøxelbrev til Peder Næsse paa ½ løb 3 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

90. Ditoes bøxelbrev til Ole Næsse paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

1720: 98

91. Giertrud de Finis bøxelbrev til Hans Evinds/øn Næsse paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

92. Ditoes bøxelbrev til Aase Pedersdatter Næsse paa 15 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

93. Biscop Schmidts bøxelbrev til Hans Olsøn paa ½ løb Smør udi Hantvet, uden at anvise reversen dat/erit 27 Martij 1720.

94. Ditoes bøxelbrev til Henrik Ivers/øn paa ½ løb Smør udi Hantvet, uden at anvise Reversen, dat/erit 5 Nov/embris 1720.

95. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Jacob Johans/øn Houge [paa] ½ løb 18 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

96. Ditoes bøxelbrev til Ole Henriks/øn paa ½ løb 18 merker Smør udi Houe, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

97. Lector Bornemands bøxelbrev til Arne Rasmus/øn paa 1 løb Smør udi Øfre Ostgulen item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 8 Januarij 1720.

98. Ditoes bøxelbrev til Joen Ottes/øn Øfre Ostgulen paa 1 p/un/d 6 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Julij 1720.

99. Ditoes bøxelbrev til Lasse Rasmus/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Øfre Ostgulen, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 20 Julij 1720.

100. Ditoes bøxelbrev til Johannes Ols/øn Øfre-Ostgulen paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 8 Aug/usti 1720.

101. Ditoes bøxelbrev til Ole Simens/øn Nedre Ostgulen paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Sept/embris 1720.

102. Ditoes bøxelbrev til Jens Ivers/øn Nedre Ostgulen paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Sept/embris 1720.

103. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Joen Lars/øn Kløftvet paa ½ løb 6 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

104. Lector Bornemands bøxelbrev til Joen Joseps/øn paa ½ løb Smør udi Nedre Østgulen item leilendingens revers dat/erit 25 Sept/embris 1720.

105. Lars Morups bøxelbrev til Lars Øfre Oppedal paa 1 p/un/d Smør, uden at anvise reversen, dat/erit 13 Julij 1720.

106. Ditoes bøxelbrev til Peder Endres/øn paa 1 p/un/d Smør udi Øfre Oppedal, uden reversen at anvise, dat/erit 2 Nov/embris 1720.

107. Ditoes bøxelbrev til Joen Olsøn Øfre Oppedal, paa 1 p/un/d Smør, uden reversen at anvise dat/erit 5 Nov/embris 1720.

108. Ditoes bøxelbrev til Gulak Øfre-Oppedal paa 1 p/un/d Smør, uden revers dat/erit 5 Nov/embris 1720.

109. Lucas Steens bøxelbrev til Otte Bergesøn paa 2 p/un/d Smør udi Nedre Oppedal, uden reversen at anvise dat/erit 11 Nov/embris 1720.

110. Mads Formands bøxelbrev til Trols Aslaks/øn paa 1 p/un/d Smør udi Nedre Oppedal, uden revers, dat/erit 4 Nov/embris 1720.

111. Ditoes bøxelbrev til Ole Aamunds/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Kaursvold, uden reversen at anvise dat/erit 4 Nov/embris 1720.

112. Johan Pægelaus bøxelbrev til Nils Olsøn paa 17 merker S/mør udi Kildbiu, uden revers, dat/erit 16 Nov/embris 1720.

113. Ditoes bøxelbrev til Peder Joseps/øn Kieldbiu paa 1 p/un/d 9 ½ merker Smør udi Kieldbiu, uden revers dat/erit 10 Nov/embris 1720.

114. Ditoes bøxelbrev til Haagen Ivers/øn paa 1 p/un/d 9 ½ merker Smør udi Kieldbiu, uden Revers dat/erit 5 Nov/embris 1720.

115. Ditoes bøxelbrev til Gulak Mons/øn paa 17 merker Smør udi Kieldbiu, uden reversen at anvise dat/erit 16 Nov/embris 1720.

116. Ditoes bøxelbrev til Jacob Mons/øn paa 17 merker Smør udi Kieldbiu, uden reversen at anvise, dat/erit 16 Nov/embris 1720.

117. Mats Formands bøxelbrev til Nils Joens/øn paa 9 merker Smør udi Dyregrof, uden reversen at anvise dat/erit 11 Nov/embris 1720.

118. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Anders Glosvig paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 27 Junij 1720.

119. Giertrud de Finis bøxelbrev til Peder Undal paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

120. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Gregorius Klocheid paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

121. Ditoes bøxelbrev til Johannes Klocheid paa 18 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 28 Junij 1720.

122. Giertrud de Finis bøxelbrev til Hans Sørens/øn Lund paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

123. Ditoes bøxelbrev til Reinert Lund paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

*128. Severin Seehusens bøxelbrev til Nils Joens/øn paa 18 merker Smør udi Myhre, uden reversen at anvise dat/erit 9 Decembr/is 1720.

129. Giertrud de Finis bøxelbrev til Cornelles Joens/øn paa 18 merker Smør udi Myhre item leilendingens revers dat/erit 6 Sept/embris 1720.

1720: 98b

130. Giertrud de Finis bøxelbrev til Anders Myre paa 2 p/un/d 6 merker Smør item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

131. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Torkel Kiellingvold paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 28 Junij 1720.

132. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Josep Paalsøn paa 1 p/un/d Smør udi Lille Nordal, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

133. Ditoes bøxelbrev til Anders Giertsøn paa 4re pund Smør udi Nordal, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

134. Ditoes bøxelbrev til Jacob Hansøn paa 1 p/un/d Smør udi Lille Nordal, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

135. Giertrud de Finis bøxelbrev til Johannes Hans/øn Slengesoel paa 2 p/un/d 6 merker Smør item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

136. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Ole Hans/øn Wirkisdal paa 20 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

137. Ditoes bøxelbrev til Hans Olsøn paa 19 merker Smør udi Wirkisdal, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

138. Ditoes bøxelbrev til Endre Hansøn paa 21 merker Smør udi Wirkisdal, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

139. Giertrud de Finis bøxelbrev til Ole Jacobs/øn Bransdal paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

140. Ditoes bøxelbrev til Nils Mathis/øn Svardal paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 1 Aug/usti 1720.

141. Ditoes bøxelbrev til Hogne Johans/øn Svardal paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

142. Fogeden Lems bøxelbrev til Mathis Peders/øn Merchisdalen paa 12 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

143. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Rognald Peders/øn paa ½ løb Smør udi Westevig, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

144. Ditoes bøxelbrev til Josep Knuds/øn paa ½ løb Smør udi Westevig, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

145. Ditoes bøxelbrev til Peder Pedersøn Galten paa ½ løb 8 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

146. Mag/ister Ole Storms bøxelbrev til Gregorius Peders/øn Nere Grinde paa 12 merker Smør 1/6 faar 3 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

147. Knud Joseps/øn Westevigs Givne til Mag/ister Storms revers paa sit tilbøxlede brug 1 p/un/d S/mør 1/3 faar og 6 Kander Malt udi Nedre Grinde dat/erit 4 Octobr/is 1719 Nok 12 merker S/mør 1/3 (1/6?) faar 3 Kand/er Malt.

148. Lector Bornemands bøxelbrev til Knud Aadnes/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ qvarter Korn eller Malt udi Øfre Grinde, item leilendingens revers dat/erit 6 Nov/embr/is 1720.

149. Ditoes bøxelbrev til Ole Ols/øn paa 2 p/un/d 6 merker Smør ½ qvarter Malt udi Øfre Grinde, item leilendingens revers dat/erit 6 Nov/embris 1720.

150. Hans Hvidts bøxelbrev til Elling Peders/øns Enke paa ½ løb 6 merker Smør udi Knarvig, dat/erit 2 Nov/embris 1720.

151. Giertrud de Finis bøxelbrev til Clemmet Nils/øn paa ½ løb Smør 6 Kander Malt udi Glenjen dat/erit 14 Aug/usti 1720, item leilendingens revers af samme dato,

152. Ditoes bøxelbrev til Lasse Glenjen paa ½ løb Smør 6 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 14 Aug/usti 1720.

153. Ditoes bøxelbrev til Hans Orchnæs paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 16 Augusti 1720.

154. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Ole Ivers/øn Høvig paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

155. Ditoes bøxelbrev til Nils Mikkels/øn paa 2 p/un/d Smør udi Høvig, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

156. Magdalena Schmidts bøxelbrev til Erik Store Høvigen paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

157. Ditoes bøxelbrev til Johannes Store Høvigen paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt, item leilendingens revers dat/erit 2 Nov/embris 1720.

158. Giertrud de Finis bøxelbrev til Tore Eide paa 27 merker Smør 12 Kander malt, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

159. Ditoes bøxelbrev til Ole Nils/øn Eide paa 13 ½ merker Smør 6 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

160. Ditoes bøxelbrev til Nils Eide paa 13 ½ merker S/mør 6 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

161. Ditoes bøxelbrev til Joen Eide paa 27 merker Smør 12 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

162. Ditoes bøxelbrev til Lars Joens/øn Eide paa 27 merker S/mør 12 Kander Malt, item leilendingens revers dat/erit 15 Aug/usti 1720.

163. Mag/ister Storms bøxelbrev til Ole Nils/øn Steene paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 24 Octobr/is 1720.

164. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Thommes/øn paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt udi Steene, item leilendingens revers dat/erit 24 Octobr/is 1720.

1720: 99

165. Mag/ister Storms bøxelbrev til Siur Nils/øn Halsvig paa 1 p/un/d 6 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 23 Octobr/is 1720.

166. Ditoes bøxelbrev til Jørgen Siurs/øn Halsvig paa 1 p/un/d 6 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 23 Octobr/is 1720.

167. Biscop Schmidts bøxelbrev til Mogens Hougsdal paa 1 p/un/d Smør ¼ Vaag fisk, uden revers dat/erit 17 Aug/usti 1720.

168. Ditoes bøxelbrev til Ole Giefles/øn Hougsdal paa 2 p/un/d Smør ½ Vaag fisk, uden at anvise reversen dat/erit 11 Nov/embris 1720.

169. Torbiørn Larsøns bøxelbrev til Nils Anders/øn Hatleviig paa 1 p/un/d Smør, uden at anvise reversen dat/erit 3 Junij 1720.

170. Hans Petter Veivisers bøxelbrev til Johannes Aamundsøn paa 2 p/un/d 17 merker Smør, ud/en at anvise reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720 bruget udi Rambierg.

171. Ditoes bøxelbrev til Ole Lars/øn Rambierg paa 2 p/un/d 19 merker S/mør, uden at anvise reversen, dat/erit 5 Nov/embris 1720.

172. Ditoes bøxelbrev til Iver Monsøn paa 2 p/un/d S/mør udi Rambierg, uden at anvise reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720.

173. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Rasmus Slire paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 29 Junij 1720.

174. Ditoes bøxelbrev til Ole Rasmus/øn Slire paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 29 Junij 1720.

175. Erik á Møinikens bøxelbrev til Nils Anders/øn Lille Slire paa 1 p/un/d Smør, uden at anvise reversen dat/erit 10 Octobr/is 1720.

176. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Anders Anders/øn Tongedal paa ½ løb Smør, uden at anvise reversen dat/erit 3 Junij 1720.

177. Ditoes bøxelbrev til Joen Christophers/øn Tongedal paa ½ løb Smør, uden at anvise reversen dat/erit 3 Junij 1720.

178. Lucas Steens bøxelbrev til Johannes Slire paa ½ løb 6 merker Smør, uden at anvise reversen dat/erit 6 Nov/embris 1720.

179. Ditoes bøxelbrev til Anders Slire paa ½ løb 4 merker Smør, uden at anvise reversen dat/erit 5 Nov/embris 1720.

180. Ditoes bøxelbrev til Ole Slire paa ½ løb Smør, uden at anvise reversen, dat/erit 6 Nov/embris 1720.

181. Ditoes bøxelbrev til Ole Frøsetter paa ½ løb 2 merker Smør udi Store Slire, uden at anvise reversen, dat/erit 5 Nov/embris 1720.

182. Ditoes bøxelbrev til Ole Christophers/øn paa 1 p/un/d Smør udi Slire uden at anvise reversen, dat/erit 11 Nov/embris 1720.

183. Giertrud de Finis bøxelbrev til Hans Birkeland paa 1 p/un/d 2 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Aug/usti 1720.

184. Ditoes bøxelbrev til Elling Ols/øn paa 17 merker Smør udi Birkeland, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 16 Aug/usti 1720.

185. Lector Bornemands bøxelbrev til Hans Nils/øn Qvamsdal paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 29 Julij 1720.

186. Hans Peter Veivisers bøxelbrev til Ole Anders/øn paa Gaarden Løfeide af skyld 12 merker Smør, uden at anvise reversen dat/erit 8 Nov/embris 1720.

187. Arnoldi de Finis bøxelbrev til Peder Frøsetter paa 18 merker S/mør 6 Kander Malt og ¼ huud, item Leilendingens revers dat/erit 29 Junij 1720.

188. Ditoes bøxelbrev til Josep Frøsetter paa 18 merker Smør 6 Kander Malt og ¼ huud, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 29 Junij 1720.

189. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Ole Ivers/øn Torsvigen paa 2 ½ pund udi Torsvigen uden at anvise reversen dat/erit 4 Julij 1720.

190. Ditoes bøxelbrev til Mons Mons/øn Riisnæs paa 18 merker S/mør 1 Mæle Malt, uden at anvise reversen dat/erit 3 Julij 1720.

191. Ditoes bøxelbrev til Gietmund Riisnæs paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 27 Junij 1720.

192. Ditoes bøxelbrev til Lars Monsøn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt udi Risnæs, uden at anvise reversen dat/erit 3 Julij 1720.

193. Ditoes bøxelbrev til Ole Einersøn Risnæs paa ½ løb Smør ½ t/ønne Malt, uden at anvise Reversen dat/erit 4 Junij 1720.

194. Henning Frimands bøxelbrev til Erik Joensøn paa ½ løb 4 ½ merker Smør ½ t/ønne og 3 Kander Malt udi Hosteland uden leilendingens revers at anvise dat/erit 2 Martij 1720.

195. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Rasmus Hosteland paa ½ løb 4 ½ merker Smør, sampt en halv tønde og 3 kander Malt udi Hosteland, uden at anvise reversen dat/erit 4 Julij 1720.

196. Ditoes bøxelbrev til Ole Johans/øn Hosteland paa 13 ½ merker Smør 18 Kander malt, uden at anvise reversen dat/erit 11 Sept/embris 1720.

197. Giertrud de Finis bøxelbrev til Ole Rasmus/øn paa 18 merker (smør) og 1 Mæle Malt udi Hosteland item leilendingens revers dat/erit 10 Aug/usti 1720.

198. Ditoes bøxelbrev til Siur Monsøn paa 1 Mæle Malt udi Hosteland, item leilendingens revers dat/erit 16 Aug/usti 1720.

199. H/er/r Christen Kraags bøxelbrev til Siur Mons/øn paa 13 1/3 merker Smør udi Hosteland, uden at anvise reversen dat/erit 23 Sept/embris 1720.

1720: 99b

200. Giertrud de Finis bøxelbrev til Johannes Torsøn paa 18 merker Smør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 16 Aug/usti 1720.

201. Ditoes bøxelbrev til Ole Duesund paa 16 merker Smør og 8 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

202. Ditoes bøxelbrev til Aamund Rasmus/øn paa 16 merker Smør 8 Kander Malt udi Duesund item Leilendingens revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

203. Ditoes bøxelbrev til Nils Tors/øn Duesund paa 16 merker S/mør 8 Kander Malt, item leilendingens derpaa fulte Revers dat/erit 22 Aug/usti 1720.

204. H/er/r Anders Bings bøxelbrev til Iver Rechnæs paa 1 p/un/d Smør, uden at anvise reversen dat/erit 25 Octobr/is 1720.

205. Ditoes bøxelbrev til Oluf Joens/øn Løvig paa 1 p/un/d Smør, uden at anvise reversen, daterit 8 Nov/embris 1720.

206. Ditoes bøxelbrev til Oluf Siurs/øn Molland paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt, uden leilendingens revers derfore at anvise dat/erit Bergen d/en 28 Sept/embris 1720.

207. Ditoes bøxelbrev til Mons Molland paa *paa ½ løb Smør 1 qvarter Malt, uden at anvise reversen dat/erit 1 Nov/embris 1720.

208. Lars Johans/øn/s bøxelbrev til Rasmus Monsøn Egemoe paa ½ løb Smør, uden at anvise reversen dat/erit 2 Octobr/is 1720.

209. Peder Hofmands bøxelbrev til Jørgen Throns/øn Furrebotten paa 18 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 26 Octobr/is 1720.

210. H/er/r Nils Eriks/øn Schiøttis bøxelbrev til Jørgen Furrebotten paa 18 merker Smør, uden at anvise reversen dat/erit 20 *9vembr/is 1720.

211. Mathis Røselers bøxelbrev til Lars Nils/øn paa ½ løb Smør udi Kalhofde, daterit 8 Nov/embris 1720.

212. Ditoes bøxelbrev til Nils Monsøn paa ½ løb Smør udi Kalhofde, dat/erit 8 Novembris 1720.

213. Lucas Steens bøxelbrev til Iver Waagsetter paa 1 p/un/d 6 merker Smør, uden at anvise Reversen dat/erit 29 Octobr/is 1720.

214. Mathias Røselers bøxelbrev til Iver Einersøn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Waagsetter uden reversen at anvise dat/erit 28 Aug/usti 1720.

215. Mathias Røselers [bøxelbrev] til Stephen Eriks/øn paa 1 p/un/d Smør og 1 qvarter Malt udi Solem dat/erit 28 Octobr/is 1720.

216. Ditoes bøxelbrev til Jørgen Larsøn paa 1 p/un/d Smør ¼ t/ønne Malt udi Solem, daterit 26 Octobr/is 1720.

217. Ditoes bøxelbrev til Hans Jørgens/øn paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt udi Hogsvær, dat/erit 26 Octobr/is 1720.

218. Mathis Røselers bøxelbrev til Haagen Bertels/øn paa ½ løb S/mør ¼ t/ønne Malt, daterit 8 Nov/embris 1720.

219. Peder Hofmands bøxelbrev til Mons Phileps/øn paa 1 p/un/d Smør og 1 faar udi Trodal, item leilendingens revers dat/erit 8 Julij 1720.

220. Magdalena Smidts bøxelbrev til Siur Knuds/øn paa 18 merker S/mør ¼ faar udi Store Matre item leilendingens revers dat/erit 8 Julij 1720.

221. Ditoes bøxelbrev til Halvor Ols/øn paa ½ løb Smør og ½ faar udi Store Matre, item leilendingens revers dat/erit 8 Julij 1720.

222. Giert Gielmeidens bøxelbrev til Ole Mikkels/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ½ Mæle Malt udi Hougsdal, uden reversen at anvise dat/erit 29 Nov/embris 1720.

223. Ditoes bøxelbrev til Aamund Baarsøn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ½ Mæle Malt udi Hougsdal uden reversen dat/erit 14 Octobr/is 1720.

224. Ditoes bøxelbrev til Ole Nils/øn paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Hougsdal, uden at anvise reversen dat/erit 8 Nov/embris 1720.

225. Ditoes bøxelbrev til (Namnet manglar) paa 1 p/un/d 3 merker S/mør ¼ t/ønne Malt udi Hougsdal, uden at anvise reversen dat/erit 20 Nov/embris 1720.

226. Nils Knags bøxelbrev til Rognald Joens/øn Tverberg paa 1 p/un/d Smør 1 faar, item leilendingens revers dat/erit 26 Januarij 1720.

227. Lisbet Ese og Ole Esis bøxelbrev til Nils Biørneclet paa 18 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 4 Nov/embris 1720.

228. Peder Hofmands bøxelbrev til Lars Schieggedal paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 6 Julij 1720.

229. Henningia Smidts bøxelbrev til Bertel Nils/øn paa 1 p/un/d 3 merker Smør udi Totland item leilendingens revers dat/erit 21 Junij 1720.

230. Ditoes bøxelbrev til Rasmus Totland paa 1 p/un/d 3 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 6 Julij 1720.

231. Wilhelm Hanssens bøxelbrev til Ole Johans/øn paa 1 p/un/d Smør 1/3 t/ønne Malt udi Nørland, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

232. Ditoes bøxel[brev] til Herløv Nørland paa 1 p/un/d S/mør 1/3 t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

233. Ditoes bøxelbrev til Lars Nørland paa 1 p/un/d Smør 1/3 t/ønne Malt, item leilendingens revers dat/erit 1 Octobr/is 1720.

234. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Ole Nils/øn paa ½ løb Smør udi Bogen, uden at anvise reversen dat/erit 28 Aug/usti 1720.

235. Giertrud de Finis bøxelbrev til Mons Mons/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Anviig item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

236. Ditoes bøxelbrev til Hogne Eriks/øn paa 16 merker Smør udi Anvig, item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

1720: 100

237. Giertrud de Finis bøxelbrev til Mogens Joens/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Anvig, item leilendingens revers dat/erit 12 Aug/usti 1720.

238. Jens Lems bøxelbrev til Gutorm Andfindsøn paa ½ løb 4 merker Smør udi Anvig item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

239. Ditoes bøxelbrev til Johannes Knuds/øn paa 18 merker Smør udi Anvig, item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

240. Ditoes bøxelbrev til Trols Anvigen paa 1 p/un/d 16 merker Smør, udi Anvig, item leilendingens revers dat/erit 13 Aug/usti 1720.

241. Peder Hofmands bøxelbrev til Anders Stegelvig paa 18 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 8 Octobr/is 1720.

242. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Hans Mons/øn paa ½ løb Smør og ½ Mæle Malt, uden reversen at anvise dat/erit 29 Aug/usti 1720.

243. Ditoes bøxelbrev til Jørgen Anfindsøn paa ½ løb Smør ½ Mæle Malt udi Sandnæs, uden at anvise reversen dat/erit 28 Aug/usti 1720.

244. Ditoes bøxelbrev til Fuse Rasmus/øn Botnen paa 2 p/un/d Smør, uden at anvise reversen dat/erit Lindaas d/en 29 Aug/usti 1720.

245. Nils Bagers bøxelbrev til Knud Ols/øn paa 1 p/un/d 6 merker Smør udi Qvame, item leilendingens revers dat/erit 11 Decembr/is 1720.

246. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Nils Monsøn paa 18 merker S/mør ½ Mæle Malt, udi Qvame uden reversen at anvise dat/erit 26 Aug/usti 1720.

247. Nils Bagers bøxelbrev til Nils Qvame paa 7 ½ merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 11 Decembr/is 1720.

248. Ditoes bøxelbrev til Joen Baars/øn paa 7 ½ merker Smør, udi Qvame, item leilendingens revers dat/erit 11 Decembr/is 1720.

249. H/er/r Nils Schiøttis bøxelbrev til Joen Baarsøn paa 18 merker Smør og *og 6 Kander Malt udi Qvame, uden reversen at anvise dat/erit 25 Aug/usti 1720.

250. Zidsele Kaasis bøxelbrev til Thommes Rognøen paa 18 merker Smør, uden reversen at anvise dat/erit 3 Martj 1720.

D/en 16 dito er Retten igien sat og blev da tinglyst.

251. Jens Lems paa Seehuusens Veigne udstedde bøxelseddel til Joen Randal paa ½ løb Smør ½ faar, item reversen dat/erit 14 Decembr/is 1720.

252. Jacob Spurcheland og Ole Mikkels/øn Mychisvold(s) bøxelbrev til Mons Rørtvet paa 18 merker S/mør ½ faar ½ pund fisk, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

253. Ditoes bøxelbrev til Gutorm Joens/øn paa 18 merker S/mør ½ faar ½ pund fisk, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

254. Jens Lems bøxelseddel til Lars Ellings/øn paa 18 merker S/mør ¼ faar udi Miømjen item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

255. Ditoes bøxelbrev til Elling Miømjen paa 18 merker S/mør ¼ faar, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

256. Ditoes bøxelbrev til Peder Strømme paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

257. Ditoes bøxelbrev til Lars Strømme paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

258. Ditoes bøxelbrev til Iver Store Vadzøen paa 2 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

259. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Lille Vadsøen paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

260. Ditoes bøxelbrev til Jacob Miømjen paa 18 merker S/mør ¼ faar, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

261. Ditoes bøxelbrev til Ole Store Wadzøen paa 1 p/un/d Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

262. Ditoes bøxelbrev til Hans Miømjen paa 18 merker S/mør ¼ faar udi Miømjen item reversen dat/erit 14 Decembr/is 1720.

263. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Jørgens/øn Haveland paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

*263. Ditoes bøxelbrev til Hemming Ols/øn paa ½ løb Smør ½ faar udi Randal, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

264. Ditoes bøxelbrev til Knud Yttre Mittun paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

265. Ditoes bøxelbrev til Ole Strømme paa 1 p/un/d Smør, item Leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

266. Ditoes bøxelbrev til Ole Stevnbøe paa ½ løb Smør ½ faar, item leilendingens revers dat/erit 14 Octobr/is 1720.

267. Ditoes bøxelbrev til Knud *Stemfbøe paa ½ løb Smør ½ faar, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

268. Ditoes bøxelbrev til Mons Haveland paa ½ løb S/mør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

269. Iver Havelands ejeren Seehusen givne revers paa hands bøxlede brug ½ løb S/mør 1 Mæle Malt udi Haveland, dat/erit 14 Decembr/is 1720.

1720: 100b

270. Jens Lem paa Seehuusens Veigne udstedde bøxelbrev til Otte Berge paa 1 løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

271. Ditoes bøxelbrev til Mikkel Joens/øn paa ½ løb Smør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

272. Mag/ister Stabels bøxelbrev til Christopher Ottes/øn Nævedal paa ½ løb Smør 9 merker fisk, item leilendingens revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

273. Ditoes bøxelbrev til Hans Lasses/øn paa ½ løb Smør 9 merker fisk, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 23 Sept/embris 1720.

274. Ditoes bøxelbrev til Anfind Paals/øn Wesetvig paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 22 Sept/embris 1720.

275. Fogeden Lem paa Seehuusens Veigne udstedde bøxelbrev til Baltzer Mittun paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

276. Ditoes bøxelbrev til Joen Myhre paa 2 p/un/d 6 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

277. Ditoes bøxelbrev til Claus Mittun paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

278. Ditoes bøxelbrev til Joen Yttre Mittun paa ½ løb S/mør 1 Mæle Malt, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

279. Ditoes bøxelbrev til Ole Slengesoel paa 1 p/un/d 3 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

280. Ditoes bøxelbrev til Gregorius Slengesoel paa 1 p/un/d 3 merker Smør, item leilendingens derpaa fulte revers, dat/erit 14 Decembr/is 1720.

281. Ditoes bøxelbrev til Iver Fosdal paa ½ løb, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

282. Ditoes bøxelbrev til Baste Kittelands Enke paa ½ løb Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

283. Ditoes bøxelbrev til Sevat Kietteland paa ½ løb Smør, item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

284. Ditoes bøxelbrev til Anfind Hope paa 1 p/un/d Smør 2/3 faar, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

285. Ditoes bøxelbrev til Siur Hope paa ½ pund Smør 1/3 faar item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

286. Ditoes bøxelbrev til Rogneld Aadneqvam paa ½ løb Smør ¼ t/ønne Malt og 1 faar, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

287. Ditoes bøxelbrev til Nils Aamunds/øn paa 18 merker S/mør ¼ faar udi Lille Matre item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

288. Ditoes bøxelbrev til Stephen Hougsvær paa ½ løb 4 ½ merker Smør udi Hougsvær item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

289. Ditoes bøxelbrev til Jørgen Hougsvær paa ½ løb 4 ½ merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

290. Ditoes bøxelbrev til Johannes Lille Matre paa 18 merker Smør ¼ faar item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

291. Ditoes bøxelbrev til Mathis Totlandsdal paa 18 merker Smør, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

292. Ditoes bøxelbrev til Nils Olsøn paa 18 merker S/mør ¼ faar udi Lille Matre, item leilendingens revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

293. Ditoes bøxelbrev til Stephen Lille Matre paa 18 merker S/mør ¼ faar item leilendingens derpaa fulte revers dat/erit 14 Decembr/is 1720.

D/en 17 dito blev Retten igien sat sammesteds med foranførte, hvorda blev foretaget Sagerne og først Kongens og havde da

Bøidelensmanden Ole Hougsdalen efter ordre af fogeden Lem ladet indkalde H/er/r Capitain *Tørmolens (Tormølens?) Capitain de armis til at anhøre efterskrevne Vidner Schergiant Ole Birkeland, Siur Hosteland Soldat, Jørgen Sandnæs Soldat, Anders Baltzersøn Hannistvet, Soldat, Peder Peders/øn Dyregrovs og Lars Jørgens/øn Hougsværs edelige depositioner om hands ilde medhandling med Ole Rambiørg paa hands egen Gaard sampt hands huustrue, alt til et Tingsvidnis erholdelse og ham til Veddermæle saavelsom Ole Rambiørg.

Capitain des armes møtte ikke; men Ole Rambiørg møtte.

Vidnerne Schiergianten møtte og forklarede at Være loulig stevnt, men ei kunde førend at tale med sin Capitain *vidne. Anders Baltzers/øn møtte og tilstod loulig *og være stevnt; men ingen af de andre Vidner møtte.

Stevne Vidnerne Soldater *Ole og Frøsetter* Ole Store Slire havde stevnt Schergianten; Anders Rambiør og Iver Rambiør afhiemblede edelig at have stevnt ham med i dag 5 Ugers Varsel i denne *dag (Sag?) udi hands logemente paa Fieldsende og talte med Mikkel og Halvers Koene til at anhøre disse Vidnisbyrders forklaringer. Ole Johans/øn Hosteland og Nils Areclet afhiemblede at have stevnt Siur Ols/øn Hosteland med mere end 14 dagis Varsel til at Vidne i denne Sag. Ingen [af] stevnevidnerne som havde

1720: 101

stevnt Jørgen Sandnæs møtte ikke; ikke heller stevnevidnerne som hafde stevnt Lars Jørgens/øn Hougsvær, Peder Peders/øn Dyregraav det ene Vidne afhiemblede Hogne Kieldbiu og Joen Opedal edelig at have stevnt med i dag 3 Ugers Varsel og talte med ham selv.

Chergianten begierede at hand og det andet indkaldede Vidne som nu møder, maatte *ditateris (dilateris) denne gang til at aflegge deris depositioner indtil de andre Vidner fremkomme, da hand tillige med dem sin sandhed vilde udsige.

Og som Retten ei har kundet faaet dem nærværende til at Vidne maatte hand for andre Sagers skyld ophæve Sagen indtil Videre.

Dito haver ladet stevne Knud Aamundsøn Trodal og Siri Jacobsdatter for begangne lejermaal alt til bøders erleggelse.

Ingen af de indstevnte møtte,

Stevnevidnerne Aamund og Ole Duesund afhiemblede edelig at have stevnt ham med i gaar 4 Ugers Varsel for denne Sag og til dette Ting og talte med ham selv. Ingen Stevnevidner møtte som afhiemblede at have stevnt Siri Jacobsdatter.

Afsagt.

Knud Aamundsøn Trodal foreleggis til nest holdende Ting, her udi Schibbredet efter given loulig Varsel, laudag til at møde og svare til Sagen og samme Tid vil og indkaldis loulig Siri Jacobsdatter, thi hvis herimod udeblivelse skeer, dømmis endelig efter stevnemaalet.

Dito haver ladet stevne Stephen Solem for fortilig sammenleje med sin huustrue, til bøders erleggelse.

Dend indstevnte møtte og tilstod herfore at Være stevnt, og efter tilspørgelse svarede at have holdet Bryllup forleden Aar høst og hands huustru juletider strax derefter kommen i Barselseng imod 13 Uger efter deris bryllup..

Lensmanden paastod dom efter loven.

Afsagt.

Som af dend indstevnte Stephen Solem ei benegtis sigtelsen, saa tilfindis hand at betale for sig og sin huustrue for fortilig sammenleje og barneavling med sin huustrue i følge af Lovens 6te Bogs 13 Capit/ul 1 articull 3(?) rdr 2 merker 4 s/killing inden 15 dager under nam efter Loven.

Mag/ister Stabel haver ladet stevne Lars Norgulen som forleden Aar anammede 2 fornød og derfore fik betaling, men siden sveltede det ene ihiel og det andet kunde ikke anammes som forarmet alt til refusion og Processens omkostning; saa og end veigret sig at føret det forarmede til ham.

Dend indstevnte møtte ikke, ei heller nogen paa hands Veigne.

Stevnevidnerne Lensmanden Ole Hougsdalen og Johannes Norgulen afhiemblede at have stevnt ham med mere end 14 dagis Varsel for denne Sag og til dette Ting og talte med hands Koene.

Citanten møtte og begierede laudags foreleggelse for dend indstevnte.

Afsagt.

Lars Norgulen foreleggis laudag til nest holdende Ting at møde og svare til Sagen, saafremt ei dom skal Vorde afsagt.

Ole og Fæme \sampt Knud/ Grinde ere indstevnte til at anhøre disse indstevnte Vidner Gregorius Grinde, Bertel Grindes edelige depositioner om deris uskikkelige levnet og uforligelighed alt til et Tingsvidnis erholdelse og de indstevnte til Veddermæle.

Vidnet blev tilspuurt om hand kand fragaa at det jo er og haver Været U-enighed imellem Knud Grinde og hand(s) Koene ? hvortil hand svarede at hand nok hører høi nog Uenighed imellem dem baade hiemme og paa Marken. Og om ikke der er uenighed imellem Knud og Aagete hands egen datter at hands datter haver bandet ham ? hvortil hand svarede at have hørt

1720: 101b

det af Knuds egen Mund, og Knud tilstod det samme for Retten, 3. om hand ikke er vitterligt at Ole og Fæme Knuds Koene lever i idelig skieldsmaal ? hvortil hand svarede at have hørt det udi sit huus banden af dem imod hin anden og idelig larmen imellem dem: og forklarede Ole, at aarsagen til dette er af en raak som hands grander haver over hands bøe.

Det andet Vidne Bertel Grinde blev dernest fremkaldet som efter edens afleggelse forklarede: enstemmig som forrige Vidne.

Mag/ister Stabel begierede dette forhør under Rettens forseigling.

Dernest blev opnefnt Laugrettismænd som tilstundende Aar 1721 Retten skulle betiene, nemblig Sex gamble som tilforne Retten haver betient, Hans Undertuun, Henrik Tvet, Ole Tvet, Peder Næsse, Jens Nere Ostgulen, Rasmus Slire, og tvende Unge som først for Laugmanden haver at aflegge deris Laugrettiseed, Guldbrand Brandanger og Josep Frøsetter.

Fogeden Lem lod for Retten examinere, revidere og undersøge, saavel Opsidderen paa Areclettens No: 142 hands havende gamble og nye Skatte og qvitterings Bøger, som fogederietz Cassa-Bøger, for at udfinde Gaarden Areclettens rette Skatte-skyld og hvad af dend er Vorden contribuerit, og befantes da baade udi Leilendingens skatte og qvitterings-Bøger, sampt fogederies Cassa-Bøger, at Gaarden Arecletten udi mange Aar haver skattet af 1 pund og ikke mere; ei heller viste, enten Laugrettet eller dend øfrige tilstædeværende Almue at underrette, det bemelte Areclet, nogensinde højere haver skattet; hvilket fogeden forlangede hannem, under Rettens forseigling, maatte givis beskreven, som ei kunde Veigris.

Derefter blev forfattet Odelsmandtallet over selv brugende og selvejende udi dette Skibbrede, og for Almuen oplæst og rigtig befunden og derfore af Retten forseiglet. Ligeledis blev taget under Rettens forseigling dagskattens taxation for det Aar 1717 og af Retten forseiglet, item blev forfattet restantzen over de ordinaire og extraordinaire Skatter for Aar 1720, for Almuen oplæst og rigtig befunden, sampt af Retten forseiglet; disligeste restantzen over Kongens Anpart Korntiende for de Aarringer 1717, 1718, 1719 og 1720 og af Retten forseiglet, saasom ingen indsigelse derimod er giort og sluttelig blev for dette Schibbrede Almuen som for forrige Schibbreders Almuer de tit Anførte 9 Qvæstioner fremførte og af disse som hine svaret.

Og som efter paaraabelse ingen flere Sager til paakiendelse vare indstevnte, blev Tinget dennesinde her ophævet.