NORDHORDLAND TINGBOK NR. 6 1664.

Avskrift ved Håkon Aasheim/Ættehistorisk institutt/SAB

(1a)

Hielp Gud nu och altid.

Anno 1664 den 8 Janua. holtes Ting paa Frechou i Herløe Schibred Anlangende Schydtzferdtz schattens Vdgiffuelse effter Ko. Ma. Naad. Breffs formelding, Neruerende Erlig W. W. och Welfornemme Mand Hans Hanssen Bergen och Guletings Laugmand och Jdtzige tid i hans Exelentz her Cancelers frauerelsse Slodtzlougens forualter, War och tilstede Ko. Ma. foeget Søren Nielssen, sampt Laugrettismend, Lensmanden Anders Fosse, Ole Meeland Johans Hussebøe Gutormb Reffsdal Anders Hussebøe Ole Landzuig Niels Erstad, Steffen Tuett, Michell Røssland Ole Frechoug, sampt en deel aff for. schibreds Almue, Och formaanede Laugmanden samptlig Almuen til Lydighed och willig. samme schyldtzferds schatt straxen effter Ko. Ma. Naade. breff at Vdgiffue, effter som Foegden sig haffr be klagit, at hand om schatten offte haffde giort an fordring, och dog intet endnu aff be. schatt be kommit, huor fore be. Her Laugmand, sig i Dag til Ko. Ma. Tienniste, haffr hid for føyet, <och> Almuen som før er melt, endnu som før, till Lydig. och willighed, schatten at Vdgiffu<e> flitig formaanede, Och Tilspurte Laugmanden Laugrettet och tilstedeuerende Almue, om nogen aff deris Eyere, enten det kunde were Adel eller W Adell, heller huem det were kunde der kunde haffue instigerit Demb til nogen Wuillie heller Vlydighed, met schattens Erleggelse, At de det da nu straxen wille det til kiende giffue, At de Wden forschiel, der for tilbørligen kunde bliffue til talt och straffit, Saa frembt at Leylendingerne iche sielff, wille Agtis och straffis som Ko. Ma. W troe Vnder satter, omb det her effter bliffuer Demb offuer beuist, At de saadant met deris Eyere Dølger eller seer Jgiennem fingere, Men ingen fremb Komb, som Wiste Deris Eyere nogit i saa maade at paa sige, Och derhoes sagde tilstedeuerende Almue, at de gierne schatten wille Vdgiffue saa Lenge som de dertil haffde middel och Raad.

(1b)

Ellers fremb stoed Ole Fosse och berette, At da hand met foegdens Tienner war Vde at Kreffue schatten, sagde Knud Nedredal och Ole Øffredale, at demb gich W Rett offuer, at de baade schulle Vdgiffue schatten och derforuden fløtte, Derpaa sagde Lægdens Tienner Mogens, at hand schulle Komme saa sterch met Officerer at hand well schulle faa den Vd, Huortil be. Ole och Knud suarede, at de schulle Kon Komme, de schulle der Jmoed wel were saa mange at de schulle tage Jmoed. Men effterdj Sagen iche nu war steffnt, de wed kommende war ej heller tilstede, der for beroer dermed saa lenge at det met første Kand schee.

Laurs Fosse Lensmands Søn, fore gaff at hand met foegdens Tienner war paa Kleppe och Kreffuit peder sin Resterende schatt, Men første Dagen wille hand och sin quinde den ej Vdgiffue, Dog om sider sente de demb den anden dagen, och formedelst Peder iche met goede wille føre demb, efftersom det war hans schatt som de Reiste effter, Der Vdoffuer gich foegdens Tienner i Pers Stue, och gaff han<>. Jt slag offr sin Ryg, Derhoes bleff Mogens tilspurt om hand hørte fleere ord til Vlydigh. huortil hand suarede Ney.

Foegdens Tienner Mogens och Laurs Fosse Lensmands Søn berette at de war paa Breeuig och Kreffuit Restantz, som aff neste Crone schatten Rester, Da suarede Halsteen och Ole Breeuig, sampt Mogens Leeruig, at de iche wille det Vdgiffue, saa och sagde at huem der wille tage den Vd hoes Demb, schulle tage dend met Blodige fingere, och de schulle ligge effter, Dissligeste sagde de, at det iche war Kongens breff, som sidst bleff lest paa Tinget. Men formedelst de wed kommende som ordene schal talt, iche war tilstede, eller Sagen steffnt, der for beroer der med saalenge,

Derhoes begerte Laugmanden, at foegden paa Ko. Ma. Weigne Wden forsømmelsse wille steffne saadant Moetuilligh. til Retten ??<for>derligst at Vdføris, Saauelsom at hand Jligemaade paa de andre Tingsteder flitigen wille inquirere, om nogen Moetuillighed och Vlydighed aff fleere Kunde were

(2a)

giort eller begaait, At hand demb och da der fore wed Retten wille tiltale, at de der for Kunde bliffue straffede som det sig burde, om nogit kunde befindis at were Passerit, som hannem aff Foegden er til kiende giffuit K. Ma. och det Kongelige Huuss til præjuditz, at hand det Wden forsømmelsse udj høyeste maader wille til straff sørge, efftersom saadant iche Wden Allerhøyeste paa tale ??<och straf> Kand hen gaa eller Passere.

1664 den 9 Januarj Holtis Ting paa Mundal i Allen fit Schibred til Schydtzferds schattens Erlangelsse effter Ko. Ma. Naadigste breff, Neruerende Ko. Ma. foegit Søren Niels. Lensmanden Laurs Mundal och Halduor Mundal, Møtte Da endeel ??Lex mend, met noget aff schatten som de haffde indsamblet.

1664 Dend 11 Januarj Holtis Ting paa Radøe Tingstue i Radøe Schibred, Neruerende i Ko. Ma. foegdes sted Hans fuldmegtig Niels Kaa. War tilstede Laugrettis mend, Ole Wet Aas Lens. Knud Olsuold Mogens Hoele Joen Strømme, Mogens Nord Anger Mogens ydstebøe Rasmus Melling Steffen Nøttuet Jngebrit Qualem Hans Tougle Niels Tuett, sampt en deel Almue, Anlangende Schydtzferds schattens aff betaling effter Ko. Ma. Naad. paabud.

Lensmanden gaff Klage offuer Ole Anbiørnssen at hand iche wille Annamme Lexseddel at Jndfordre schatten. beroer indtil hand der for steffnis. Tilstedeuerende Almue Erbøed schatten effter deris Effne at betale.

1664 den 12 Janua. holtis Ting paa Lyren Tingstue i LindAas schibred til schydtz ferds schattens aff betaling effter Ko. Ma. Naad. paabud, Neruerende i Ko. Ma. fogdes sted, hans fuldmegtig Niels Kaa; Laugrettismend wed Retten, Jffr Fammestad Lensmand, Christian Mog<>nssløb, Magne Brynteland, Laurs och Ole Hopland, Hans Qualuog, Jacob Field Anger Hellie Houge, Johans Qualuog, Mogens Synneuog, sampt en stoer deel aff for. schibreds Almue, Och bleff Ko. Ma. Naad. breff nu i tilstedeuerendis paahøer Lydeligen Atter Jgien oplest. Erbøede sig Almuen gerne at betale saa lenge de haffde middel och Raad, ochsagde Jngen aff dem sig dermed moetuillig anstillet haffde.

(2b)

1664 den 13 Janua. Holtis Ting paa Halsuig i Gulen schibred, Anlangende Schydtzferds schattens Jndsambling effter Ko. Ma. Naad. paabud. Neruerende J Ko. Ma. foegit Søren Nielsens sted, Niels Kaa. Laugrettismend Ved Retten, lensmanden Ole Øffstgulen, Hans Torssuig, Erich Rissnes, Oluff Fossdal, Joen galten, Siur Molland, Johans Høeuig, Ole Nappen Mogens Westeuig, Ole Risnes, Otte Øffstgulen Suend Dale, møtte och en deel aff for. schibreds Almue. bleff oplest Ko. Ma. Naad. breff om for. Schydtzferds schatt, Tilstedeuerende Almue sagde sig gierne schatten effter deris yderste middel och formue saa lenge de dertil haffde Raad, gierne at betale, och ingen aff dem bøeden nogen Moetuillighed.

1664 den 15 Janua. Holtes Ting paa Essemb i Ech Anger schibr. Anlangende schydtzferdtz schattens Jndsambling effter Ko. Ma. Naad. ordre och paabud. Neruerende i Ko. Ma. foeget Søren Nielsens sted Hans fuldmegtig Niels Kaa, Laugrettesmend wed Retten, Lensmanden Mogens Essemb, Ole Eide Aschild Ascheuig Anders Eide, Christians Ascheland, Magne Essemb och Ole Echanger. møtte och nogele aff Almuen. bleff da Ko. Ma. Naad. breff om for. schydtzferdschatt oplest, ochsuarede tilstedeuerende Almue at de iche haffde sagt Jmoed schatten at betale.

1664 den 16 Janua. Holtis Ting paa Hosshoffde i Hoss Anger schibr. Anlangende schydtzschattens Jndsambling effter Ko. Ma. Naad. paabud. Neruerende i Ko. Ma. foegdes sted, Hans fuldmegtig Niels Kaa. Laugrettis mend som betiente Retten, Niels Mieldstad Lensmand, Torchild Assem, Johans Hemuig, Niels Møes Peder ??Wahre Peder Øffsthus Halduor ibm. Rasmus Hannisstued Jørgen Bernes, War ochtilstede en deel aff for. schibreds Almue. Bleff da nu igien oplest Ko. Ma. Naad. Breff om for. schydtz schatt, Och suarede tilstedeuerende Almue at de gierne wille schatten betale, saa lenge de haffde middel dertil.

Lauritz Michelssen Laugrettis mand i Lind Aas schibred, Lod begiere Peder Øffsthus Hans Vidnisbiurd, Huor megit Hand giffuer han. och sine met Sydschinde Aarlig i Landschyld, aff den anpart de er Sigende udj hans paaboende gaard Øffsthus i for.

(3a)

Hossanger schibred Liggendis. Dertil be. Peder Øffsthus for Retten Suarede och Lydeligen be kiende, At hand be boer och bruger 1/2 løb Smør och 1/2 tønde Malt i samme Øffsthus, huor aff hand foregaff, At be, Lauritz Michelsen Hopland och sine met Arffuinger tilkommer en Tredie part, som er Jt halff pund Smør och Otte Kander Malt, Som hand giffuer dem Aarlig Landschyld for, huilchet hand foregaff saaledis i ald Sandhed at were, och fleere gott folch Witterligt.

Effter Her Anders Garman Sogneprest til Hammers Prestegield hans begiering, bleff nu for Retten i tilstedeuerende Laugrett och Almues paahøer, Lest och for kyndt effter schreffne Welb. Berent Ornings ochhans fruis Vdgiffne Pantte breff, som och effter be. Her Andersis begiering Jndføris, som følger.

Jeg Bernt Orning til Watne gaard, Kiendis och hermed for alle Witterligt giør, at efftersom min h. K. Moeder <Moeder> Erlig och Welb. frue Karen Mouat och ieg paa min egen och min H. K. Brødris wegne, haffuer werit Sal. Margrete Rossenmeyers udj Kiøbenhaffn schyldig, Nj Hundrede och Halfftredsindtz tiuffge Rix daler inspecie, effter en woris til hende Vdgiffuen obligation Dat. den 7 Janua. 1649 = for huilchen summa hende war bebreffuit en deel woris goedtz til Vnderpandt, Huor om førige Sorenschriffuer J Haranger Hans Hanssen, nu en tid Lang, paa den S. quindis Arffuingers Weigne, haffuer dreffuen process och Retter gang, Saa at for den halffue summa som mig och mine K. brødre tilkomb at Suare, udj samme mit goedtz effter forhueruede Domb er scheed Jndførsell, Som ieg wel haffuer hafft udj Sinde at wille paa tale, Dog paa det at alting dermed Wden widere process ochbe kostning, Kunde haffue sin Rigtighed ochkommer til en Ende; Da haffuer Jeg tilbøedet, derom udj Wenlighed at wille ??Accordere med den Sal. Quindis Arffuingers fuldmegtiger, Erlig Wiisse och Welfornemme Mand Søffren Jenssen Borgemester udj Bergen och Herman Garman General Toldforualter Nordenfields udj Norge och Raadmand udj Bergen, huilchet de ochhaffuer Consenterit. Och haffuen wii saaledis med huer andre Contraherit, At Jeg Bernt Orning for ald forsch. Capital interesse och derpaa Anuente omb kostning, til nest kommende Nyt Aars Dag 1664 bereignit, At schal giffue Jt Tusinde Tiuffge och femb Rix daler

(3b)

Aff huilchen Summa Jeg for Femb Hundrede Tiuffge och femb Rix daler, haffuer udj brugelig pant satt, och nu hermed, Wed Krafft aff dette, til be. Sal. Margrete Rossenmeyers Arffuinger udj brugelig pantsetter, effterschreffne min H. Kiere Frues Odels goedtz, Nemblig, udj Nordhorlehns Foegderj, J Hossanger schibred, ??Gietrund, Aarlig schyldende en løb Smør en Tønde Malt, ned Bøxssell, foernøed och Arbeids penge Toe Rixdaler, Røsseland En Løb Smør en Tønde Malt med bøxsell, foernøed och Arbeids penge Tou Rixdaler, Jndre Soegens Foegderie i ??Solueren schibred, Østrebøe, en løb Smør en Hud met bøxssell foernøed och Arbedspenge Toe Rixdaler, Yttre Soegens Foegderie J Wiig schibred Nummedal en løb Smør fire Meller Korn Wden bøxssel. Paa Waass udj Berssdalen, Øye en halff løb Smør, J Nordland Fougderie. Affre, Toe Woger fisch foernøed och Arbeids penge en Rix daler, Wiig en Wog fisch Wden bøxssell. Huilche forschreffne gaarde med ald tilliggende herligh. Rettighed och Eyendomb, were sig udj Agger och Eng, Schoug och march, fischeuand och fee gang, Lidet och stort, inden och Wden gaards, som der nu tillegger och med Rette tillegge bør, intet med alle Vndtagne i nogen maade, Welbemelte Sal. Mergrette Rossenmeyers Arffuinger, her effter schal och maa haffue Niude, bruge ochbeholde for it <frit> fuld kommen brugelig pantt, Och deraff Aarligen Oppebere och Annamme dess Landschyld och Rettighed met bøxsell ochandet som deraff falde Kand, Jndtil de eller deris Arffuinger, aff mig eller mine Arffuinger forschreffne 525 Rixdaler udj en Samblet Summa igien be kommer, Och schal ieg dennem for ??Rosstienisten deraff effter Ko. Ma. Naad. privilegier Adelen herudj Norge Naad. med forlehndt, udj midler tid befrj. Resten som er Halff Ottende Hundrede Slette daler, tilfor pligter Jeg mig Bernt Orning eller mine Arffuinger, at Erlegge ochbetale, tilbe. Rossenmeyer Deris Arffuinger eller huem denne Contract udj hende haffuer och megtig er, Til Trende Terminer, Nemblig huer Nyt Aars Dag J de Trej nest følgende Aar Anno 1665 1666 och 1667, Halfftredie Hundrede Slette daler, daleren til 64 ss. Dansche, met sin tilb<o>rlig Rente, fraa Nyt Aars dag Anno 1664. Huor Jmoed <Naar ded er scheed> Welbemelte Erlig och Welb. Mand Bernt Ornings ochhans H. K. Moeders Vdgiffne Obligation, med alle hidindtil derpaa forhuerffuede Domb och Jndførsseler Were døed och machtis løes, och iche Komme hans Welb. eller haans h. K. Moeder, til nogen hinder eller schade i nogen maade; Mens Huis dette altsammen som forschreffuit staar, iche ??V=feilba<> aff mig Bernt Orning, til Rette tider och Terminer. Worder

(4a)

Effter kommit, Da forbe. Obligation och der paa for huerffuede Domb och Jndførsell, at staa wed sin fulde macht, och de Rosenmeyere der effter, straxen Wden nogen Widere Process eller Retter gang, Att trede til det beneffnte Jorde goedtz, effter dess widere indhold, Och dess midler tid Vnder Krafft aff Dommen Saaledis bliffue bestaaende. Att saasom forschreffuit staar J alle maader holdis och effter kommis schal, haffuer Jeg Bernt Orning dette beseigled och Vnderschreffuit. Och til Widnisbiurd, At min h. K. frue dette Sambtycher, haffuer hun och med Vnderschreffuit, ochtillige med mig Wenligen Ombedit, Erlig och Welb. Mand Preben Von ??Ahnen til ?? och min hK. Broeder Christoffr Orning til Ko. Ma. befalings Mend offuer Nordlandene och Wardøe Huus Lehne, Dette til Witterlighed at wilde Vnderschriffue ochbeseigle, Actum Bergen den 22 octobr. Anno 1663. Bernt Orning <LS> Preben Von ??Ahnen <LS> Sidtzelle Juell <egen haand>

1664 den 18 Januarj Holtis Ting paa Restad i Mielde schibred, Anlangende schydtzferds schattens Jndsambling effter Ko. Ma. Naad. paabud Neruerende Ko. Ma. Foegit Søffren Niels. War tilstede Lensmanden Elling Burcheland Niels Restad och Ole Borge Laugrettismend, sampt nogen faa aff Almuen, Jngen aff tilstedeuerende Negtet schatten at betale,

1664 dend 19 Januarj Holdtis Ting paa Yttre Arne J Arne schibred, Anlangende Schydtzferds Schattens Jndfordring effter Ko. Ma. woris AllernaadEgste Herris paabud, Neruerende J Ko. Ma. fougdes sted, Niels Kaa, Waar ochtil stede Lensmanden Anbiørn Jerdal, Knud Bruer Aas Johans Jndre Arne Hans HuchAas, Ole Jndre Arne, Joen Rombsloe och Marchus Ytre Arne Laugrettesmend, sampt nogele faa Almue, Tilstedeuerende Laugrett och Almue sagde Jngen aff dem haffr Negtet schatten at betale, Men at de den gierne effter deris Middel och Raad wille Vdgiffue.

(4b)

1664 den 20 Janua. holtis Ting paa Hucheland i Schiold Schibred Anlangende Schydtzferds schattens Jndsambling effter Ko. Ma. Naadigste paa bud, Neruerende Ko. Ma. foeget Søren Niels. War ochtil stede Lensmanden Peder Smør Aas, Ole Sandal Lauritz Aasse Simen schiold Ole Schage Laurs Heldal, Laugrettis mend, møtte och en stoer deel aff for. Schibreds Almue. Tilstedeuerende Laugrettoch Almue sagde sig gierne schatten effter deris middel och Raad at wille betale, saa lenge deris formue dertil Kunde streche, och fore gaff Jngen Moetuilligh. Jblandt demb at were, Jngen demb heller til nogen Wuillie eller Wlydig. Jnstigerit.

1664 Dend 21 Janua. Holtis Ting paa Bielcherøen i Sartor Schibred Anlangende Schydtzfærds schattens Jndfordring effter Ko. Ma. Naad. paa bud, Neruerende i Ko. Ma. foegdes sted hans fuldmegtig Niels Kaa. War och Neruerende Lensmanden Ole Bielcherøen Niels Lochøen, Mogens Worland Willem Worland Ole Hambre Hans Kaussland Tomas Algrøen Ole Waage Tomas Børnes sampt nogele aff be. Schibreds Almue. Bleff da Lest nu igien Høybe. Ko. Ma. Naad. Breff angaaende for. Schydtzfærds schatt Och Suarede Laugrettet och tilstedeuerende Almue at de gierne schatten wille betale effter deris Raad saa lenge de dertil haffde middel, de bleffue ochtilspurte om nogen haffde instigerit dem at de iche schatten schulle betale. Huor til de Suarede Ney, at de Jngen saadant Kunde paa sige.

Effter Her Tomas Gilbertsen Sogneprest til Hospitalit i Bergen hans begiering bleff nu i tilsteduerende Almues Neruerelse lest och for kyndt effterschreffne Pantte breff som her effter hans begiering Jndføris, som følger

Kiendis Jeg Schipper Søffren Søffrenssen dend Yngere Borger och Jnduoner i Bergen, At ieg aff Ret Witterlig gield schyldig och pligtig at were, Hederlig och Wellærd Mand Her Tomas Gilbertssen ?? Sogneprest til Hospitals Kierchen ?? herudj Staden, Halff andet Hundrede Rixdaler inspecie, som hand mig effter min Wenlig begiering til mind Nærings ochbrugs fortsettelsse Laant och med forstracht haffuer. Och paa det den Hæderlig Mand, hans høstru Søn och begge deris Arffuinger, aff mig min Høstru Børn och

(5a)

Arffuinger, Kand were for samme deris Vdlaante <penge> 150 Rixdaler inspecie forsichrit, Da haffuer ieg med min K. Høstruis Maren Paasche hendis willie Ja ochsambtyche Pantsatt, och hermed for alle och huers tiltale Pantsetter til den Hæderlige Mand Her Tomas, hans Høstru, Søn och Arffuinger, disse mine Odels Jorder liggendis udj Nordhorlehn udj Sartor Schibred udj Sunds Prestegield, tilforn gandsche ochaldelis Wforpantede, Først, Wixen, som schylder Aarligen udj Landschyld, en Wog fisch, Telle, den anden gaard, schylder Aarligen udj Landschyld, en Wog fisch, Alle disse Jorder med første bøxell och ald anden Herlighed, Dog saaledis, At Jeg Søffren Søffrenssen schal sielff Annamme ald den Rettighed och Rente i alle maader som Jorderne schylder, och ieg sielff Aarligen at betale Odels schatten, Mens Her Tomas, hans Høstru, Søn och Arffuinger saa Lenge pengene bliffuer bestaaendis, aff mig och mine Sørensøns Wed kommende Aarligen schal betalis den Ordinarie Rente Sex pro Cento, Och naar som heldst den Hæderlige Mand Her Tomas, hans Høstru, Søn och Arffuinger, iche lenger will pengene at schulle for Rentis, eller Jeg Søffren Søffrensen dem iche Lengere forrente will, Da wii huer andre 2 Maaneder derom Louligen at opsige, och dog uden ophold pengene at betalis, Ellers schal den Hæderlige Mand sig forschreffne Jorder med detz herligheder, haffue fuldmacht goedtzit at Annamme och Nyttig giøre som Rette Odelsmand, och Bønderne som paa goedtzit boer til hannem fuld kommeligen at Yde och Vdgiffue ald deris Rettighed. Och at dette WRyggeligen Wden ald schade och schadelidelsse aff mig Søren Sørenssen min hustru Børn och beggis woris Arffuinger holdis schal som forschreffuit staar, haffuer ieg denne min Vdgiffne Obligation och pante breff med egen haand Vnderschreffuit och mit ??Ziignette hoes Trøcht, Och at dette er med min Kiere Høstruis willie Ja och Sambtyche, haffr hun paa lige Maneer, som tilforn melt er, ochsaa med egen haand Vnderschreffuit, Actum Bergen den 10 Decembr. Anno 1663. Søffren Søffrenssen D. Jungger. <LS> Maren Paasch Egen haand.

(5b)

Hielp Gud nu ochaltid.

Anno 1664 den 21 Martj holtis Waarting paa Frechou i Herløe schibred Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, sampt Lensmanden Anders Fosse, Jffr Rong, Tøris Herløeuehr, Matis Røsland Mogens Jensen Wig Magne Hussebøe Michel Wigebøe Ole Meeland Steffen Tuett, Ole Frechou, Michel Frommereid sampt en deel aff for. Schibreds Almue. Bleff forkyndt Copie aff Ko. Ma. Naad. Schatte breff paa Schatten som dette Aar giffuis schal, sampt Naad. Anordning om Trende Almindelige Bede dage, Saa och om Jordebog ochandet som Leffueris schal, som her effter ord fra ord findis Jndført.

Effter Hans Busches begiering wed Niels Kaae, bleff lest hans schrifftlig opliusning, at hand ochhans Sødschende schal were Odelsmend til Asch, Stj, Hanneuig, Aassbøe och Strømbsnes, som schal were demb fra Solt, huilchet de Achter met Tiden at igien Løsse. Bleff lest Borgemestere ochRaad i Bergen deris begier til foegden at tilholde Borgerne i hans foegderj at giøre deris Borgerlig pligt til Hans Ko. Ma. met mindere dess indhold.

Foegden fordrit Peder Husmand paa Asch i Rette for huis hand haer ladet hamb steffne paa Ko. Ma. weigne. Lensmanden Anders Fosse sagde at hand Loulig haffde steffnt hamb i dag at møede. Men effter nogele gangis paaraabelse iche møtte. Derfore til Kient at bøede steffne fald 1/2 Rdr.

Kaarit til Laugrettismend Jacob. Nor Husebøe och Johans Rong.

Ole Kleppe fordrit Agatte Kleppe i Rette formedelst at hund haffr schielt hannem for Tiuffs ??Voge. bleff da Agatte ochsin Mand Peder paa Raabt møtte iche, ej heller nogen paa deris weigne. Lensmanden for Retten tilstoed at de waare Louglig med hans steffning Jndsteffnt for saame Sag i dag at møede, Effter foegdens i Rettesettelsse paa Ko. Ma. weigne de Vde bliffuende for steffnings offuerhørelsse, til dømbt at bøede steffne fald 1/2 Rdr.

Niels Rasmus och Joen Blamb forænede sig for Retten met Mogens Oen, at de wille giffue hamb til St. Hans dag først kommende Trej Rdr for den Laxeuog som hand har opfunden i deris Leye maal, ochsiden schal de beholde Wogen aff hamb ochhans Arffuinger W Anchet.

1664 den 22 Martj holtis Waarting paa Allenfit Tingstue i Allen Fitt Schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søren Nielsen. sampt Bunde Lensmanden Lauritz Nundal, Knud Tuett Ole Fischesett Anders Øffstegaard Knud Mitgaard, Mogens Grøtuet Hans Eicheland, Niels Tuett Johans

(6a)

Selleuold, Hans Fosse Hans feste. Bleff da i Laugrettetz och en deel fleere tilstede Werende Almuis Neruerelse, lest, Copie Vnder Slodtz Lougens forualteris hender, aff Ko. Ma. Naad. Schatte breff paa Schatten som dette Aar giffuis schal, sampt Naad. Anordning om Trende Almindelige Bededage, Saa och om Jordbog ochandet som Leffris schal, som hereffter ord fra ord findis indført. Saauelsom Slodtz Lougens forualters Befaling til Foegden sig met største flid hørsommeligen effter Høybe. Kong. Naad. Breffue ochbefalninger, at forholde, ochalting der effter at effter komme.

Anders Pedersen fremblagde steffning offuer Arne Ryland Hans feste Hans Eicheland och Joen Nesse at giffue deris Vdleg och forretning i BrueKnapen effter Bye foegdens domb beschreffuen. For. Arne och sine med følger møtte ochErchlerede sig at wille giffue deris Vdleg effter dommen beschreffuen Men Anlangende den post om Husenis for Ringelsse sagde de at haffue fra sit forschutt, indtil Anders beuiser om giert Butt haffuer dem for Ringet, Saa Kunde gaais deromb effter Bye foegdens Domb. huor med det ochberoer.

Abel mogens. møtte ochsagde at huis de Ascheland Mend gaff beschreffuen Vnder deris merche, scheede med deris Willie,

Anders Pedersen sagde for Retten at Knud och Erich feste som er steffnt at Minde omb Bru Knappens for derffuelsse, ware iche nu tilstede, Men wille møede paa Aasteden Bru Knappen deris Sandhed at Proffue, lige saa Peder Hellesen Anders Ols. ochKaren Olsdotter. Da naar Anders Pedersen Steffner Louglig om Husenis for Ringelsse til Aasteden, gaais effter for. Dannemends Affscheed huis Rett er.

Hoffuor Aader Aas for Retten beschylte Anders Hansen ibm At hand haffuer Pisset aff sin Lade och i Hoffuors Lade och forderffuit hans Korn. Hans møtte och benegtet at hand iche sligt haffde giort. Hoffuor bleff tilspurt om hand haffde nogen Vidner det med at beuisse, huortil hand Suarede Nej, sagde ochat hand det iche ??heller sielff haffde seett. Affsagt effterdj Hoffuor iche beuiser at for. Anders Hanssen haffuer giort slig gierning som hand hannem haffr tillagt, haffuer heller ingen Vidnis biurd det med at beuisse, ej heller det sielff seet aff Anders at were giort. Da bør for. Anders Hanssen for hans Beschyldning ochtiltale frj at were.

Foegden formeente at Hoffuer burde stande for Kongens Sag til Rette.

(6b)

Niels Effeland schaffer steffnt Knud Totland Knud Spurcheland Christian Hopland Knud Hopland Magne Watne ochAslach ibm formedelst hand har lejet andre for dem som har giort forringschab i forAar 1663 met Maior Christian Niels, Huor for hand eschede 10s. aff dem huer. aff de Jndsteffnte møtte ingen Vden Aslach Watne Affsagt at for. Jndsteffnte Persoener bør at betale huer 10 s. i fløtnings Løn, inden 14 Dage, eller Wudering derfor i deris goedtz.

Anders Øffstegaard steffnt Niels Helleland formedelst hand har taget Tuende Kaaber Keddele igien som hand haffde satt hamb til Vnder pant for 20 Rdr. Niels tilstoed at hand haffde sagt goed for 20 Rdr til Anders och Satte hamb be. Keddele til Vnderpant for samme penge, som stoede hoes Jnger Eicheland, huilche hand toege igien at Brøge i demb til Juel, och meente hand giorde ingen W Rett at hand toeg sit igien. Affsagt at Niels bør Leffuere Keddele Jgien Paa det sted hand toeg demb, inden en dags forløb hernest effter, eller inden same tid at stille ?? for sine penge tilfridtz.

Niels Helleland steffnt Gutormb Semb for for. 20 Rdr, som hand har sagt sig goed for til Anders Øffstegaard, och tilstoed Gutorm at hand er Niels schyldig 25 Rdr 2 mrk, ochbegiert Gutorm bedrag at betale hannem effter haanden och sin fatig Leiglighed. Men Niels begierte Domb tilbetaling. Affsagt at Gutorm bør betale for. 25 Rdr 2 mrk til Niels inden 14 dage hernest effter, eller Ved Wurdering i hans boe effter Lougen atVdsøegis.

1664 den 23 Martj holtis Waarting paa Rade Tingstue i Rade schibred Neruerende Ko. Ma. fouget Søffren Nielssen. Bunde Lensmanden Oluff WetAas Niels Marøen Knud Olsuold Steffen Sebøe Gunder Nøttuet Mogens Qualem, Mogens Ydstebøe, Hans Tougle Knud Saltued Ole ibm Niels Olsuold. sampt nogele faa Almue. Bleff for kyndt Ko. Ma. Naad. Schatte breff paa Neruerende Aars schatt, sampt Naad. Befaling om Trende Almindelige bede dage, met widere, saauelsom Slodtzlougens forualteris schrifftlig befaling til foegden at alting effter Høyest be. Ko. Ma. Naad. befaling schal effterKommis Wden ald for sømmelsse,

Lensmanden Ole Wet Aas tilspurte Laug rettet sampt tilstede Werende Almue, om hand haffde forbøeden dem eller om de haffde hørt, at hand haffde forbøeden nogen at giffue Knegte

(7a)

Penge til Knegterne for at de haffuer Reigst til Munster platzerne. efftersom saadant for foegden schal were Klaget, huortil de Suarede Nej, at hand dem det iche haffde forbøedet, ej heller hørt at hand haffde forbøedet andre det.

Kaarit til Laugrettismend Østen Fieldtzende, Rasmus Biere

1664 den 24 Martj holtis Warting paa Lind Aas Tingstue i Lind Aas schibr. Neruerende K. Ma. foeget Søren Nielsen. Bunde Lensmanden Jffr Fam<m>estad, Berie Oenes Jacob Fieldanger Jffr Løffaas Laurs Schauge ?? Berge, Mogens Kopper, Laurs Hopland Johans Qualuog Joen Wig, sampt nogle Almuer. Bleff Da Lest och for kyndt Ko. Ma. Naad. Schatte breff anlangende Schatten som dette Aar til hans May. schal Vdgiffuis, sampt Ko. Ma. Naad. Anordning om Trende Almindelige Bededage at holdis, Saa och Jordebogs forfattelsse met widere, Saauelsom Slodtzlougens forualteris schrifftlig Aluorlig befaling til foegden met schatternis Jndfordring ochalt andet sig effter Høyest be. Naad. Befalinger sig Wden forsømmelsse at Rette.

Bleff effter begiering for Retten lest Søffren Nielsen Ko. Ma. foegets til Ole Andersen Vdgiffne bøxell Zeddel, at hand har bøxelet hannem Jt pund Smør och 1 1/2 Melle Malts Leye udj en Ko. Ma. Jord Kaldis Sundsbøe i Lindaas schibred, Dat. Bergen 11 Junii 1663,

Jacob Grimstad for Retten be Kiende at hand haffde betalt Ole Hunduen 2 Aars grundeleye aff it quernhus och Niels Hunduen 2 Aar, for de første Aarligen 12 ss. och for de 2 sidste 1 mrk Aarlig. Men Ole Hunduens forfald bleff giort at hand ligger Siug. Jacob bleff til Raad at stille sig Jnd hoes Jord Eyeren met goede, huis iche da naar Louglig steffnis gaais huis Rett er.

Kaarit til Laugrettismend Halsteen Fannebost Knud HolmAas.

Endre HuchAas be kiende at hand forleden Høst toeg en Smalle aff Hans grande Laurtzis Hus och Slagtet den strax effter at hand haffde taget den om Morgenen Tillig, ochsagde Endre den kunde were 3 mrk Werdt. Endre til kient at betale Laurs for Smallen igien 3 mrk inden 14 dage. Och fore gaffs aff nogele aff Laugrettet at Endre iche er wed sin fulde forstand, der fore Loed Foegden Sagen paa Kongens wegne beroe til widere er faring.

Endre Huch Aas be kiende at hand tog stycher Neffr fra Jffr Huch Aas, toeg 3 gierd schier aff hans gierdis gaard ochfor bedrit sin med, tog 2 hand fulde korn fra hamb ochgaff sine høns, tog Tuende gange en Neffue Salt aff hans Schab, sampt Mielch ochdrach, Nest forleden Juel 1662 drach Øl aff Jffrs

(7b)

Tønde met en ??pibe en gang, 1663 toeg en Sey aff Jffrs Kleffue och fortærit den. sampt taget en handfuld malt fra Jffr, huilchet hand sagde at hand alt toeg Wlouglig Jmoed Jffrs willie.

Endre be kiende ydermeere at hand staal 3 schier aff Mogens HuchAasis gierdz gaard. Ochbe kiende Endre at hand staal dette forsch. paa Adtschillige tider. Effterdj iche nu war saa mange Laugrettismend tilstede som i Saagen Dømme Kunde, Da beroer der med Jndtil det beschichis, Och Tyffuen Jmidler tid at bliffue i foruaring. Der effter stillet Caution at giffue for sin for seelsse til Ko. Ma. 7 Rdr.

Anno 1664 den 26 Martj holtis Waarting paa Østgulen i Gulen schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Laugrettismend Ole Østgulen Lensmand, Mogens Mitbøe, Jetmund Eide Jacob Opdal, <Ole Risnes> Lauritz KleffTuett Gaus Ljhoug, Jørgen Myren Mogens Steffnebøe Johans Høeuig Ole Nappen Otte Østgulen, sampt en deel aff for. Schibreds Almue Bleff da for Kyndt Ko. Ma. Naad. Schattebreff huad schatt dette Aar til hans Kongl. Ma. giffuis schal, sampt Ko. Ma. Naad. Anordning om Trende Almindelige Bede dage som schal holdes, Saauelsom om en Rigtig Jordebog at Leffuere, met widere, Disligeste Slodtzlougens forualteris schrifftlig befaling at Foegden alting effter samme Høyestbe. Ko. Ma. Naad. Befalinger Wden ald forsømmelsse, schal effterkomme.

Peder Risse aff Yttre Soegen fordrit Jan Schierehaffn i Rette formedelst at hand schal taget 1 barne Koe aff Peder Lies fæhus som til kommer Anders Gutormsen. Ole Randal møtte paa Jans weigne ochberette at Gutormb Lj war hamb fire Rdr Daler schyldig, och andre haffde faait deris schyld Wden hand, der for toeg hand Koen paa Lj, som gich Løes. Peder beuilget at Sagen motte beroe til Høst,

Foegden Ladet steffne Jan schierehaffn for slagsmaal paa Tinget, møtte iche, Lensmanden be kiende at hand Louglig sielff anden steffnte hamb i dag at møde til denne sag at suare. der for tildømbt at bøede steffnefald 1/2 Rdr.

Kaarit til Laugrettismend Anders Lund Joen Kiellinguold.

Niels Loss Loed wed Foegden i dag for Retten giøre Ko. Ma. Arrest paa huis Temmer eller Knapholt som Oluff Fossdal har ladet hugge i Egemoe schouff, Dog saa at Niels strax schal for følge det wed Retten.

(8a)

1664 den 28 Martj holtis Waarting paa Fyllingsnes i EichAnger schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. sampt Bunde Lensmand Mogens Essem, Johans Nummedal Anders Eide Niels Fyllingsnes, Anders Dyrdal, Knud Quinge Ole Øffre Ech Anger, Magne Essemb, Siffuer Ascheland Laugrettismend, Dissligeste Hellie och Ole Echanger, Saa och nogele aff for. Schibreds Almue. Bleff for kyndt Ko. Ma. Naad. Schatte breff paa schatten Neruerende Aar giffuis schal, sampt Naad. befaling om Trende Almindelige bede Dage, Saauel och om en Rigtig Jorde bog, Dissligeste Slodtzlougens forualteris Befaling til Foegden alting der effter Wden forsømmelsse at effter komme.

Kaarit til Laugrettismend Jffr Huidenes och Knud Echnes.

1664 den 29 Martj holtis Waarting paa Hosshoffde i Haasanger schibred Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Laugrettismend som Retten betiente, Niels Mieldsta Lensmand, Torchild Aasem Niels Miøs, Hans Jeluig, Arne Getrem Halduor Øffsthus Peder ibm, Magne Hannisstued Magne ??Lonne, Peder Ware, Rasmus Hannisstued, Jørgen Bernes, Mogens Mieldsta, sampt en deel aff for. Schibreds Almue, Bleff for kyndt Ko. Ma. woris Allernaadigste Herris schatte breff, paa schatten Neruerende Aar giffuis schal, sampt Naad. Anorordning om Trende Almindelige bede Dage, och om en Rigtig Jordebog at for fattis, Saa och Slodtzlougens forualteris schrifftlig befaling til foegden alting der effter Wden forsømmelsse at effter kommis.

Oluff Høstrulies Konne til Dømbt at bøede for medelst hun har slaget Tienistpigen hoes Aschild ibm. 1 mrk Sølff.

Kaarit til Laugrettismend Lauritz Øffsthus, Ole Haugsstued.

1664 den 29 <30> Martj holtis Waarting paa Restad i Mielde schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, Bunde Lensmanden Elling Burcheland, Niels Restad Magne Bircheland, Erich och Mogens Restad Michel Blomb Johans Restad Johans Haffre, Rasmus schierping, Ole Watle, Laugrettes mend, sampt nogele aff for. Schibreds Almue bleff for Kyndt Ko. Ma. Naad. Schatte breff paa Schatten Neruerende Aar giffuis schal, Saa och Naad. befaling om Trende Almindelige Bede Dage, Disligeste om en Rigtig Jorde bog och Andet, Saauel och Slodtz lougens forualteris schrifftlig befaling til foegden, alting der effter at effter komme.

(8b)

Johans Sundland steffnt Riffuenessis besidder formedelst Deris Smaller haffr giort hannem schade paa sin Ager ochKorn forledet Aar til en Wog Korn, huilchet hand met Ole Watle och Budmund Sundland beuiste som Ageren besigtede slig schade derpaa at war giort. Der paa Aff sagt at Lars och Joen Riffuenes bør betale hannem sin schade igien efftersom de har hafft mange Smaler til, inden 14 Dage, saauit paa dem aff en Wog Korn Kommer, Och om Anders Riffuenes iche met goede will betale lige saa for sine Smaller som schaden har giort, da naar hand derfor louglig steffnis gaais huis Rett er.

Kaarit til Laugrettismend Johans Øffstemielde, Laurs Jndre Restad,

1664 den 31 Martj holtis Waarting paa Ytre Arne i Arne schibred Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, Bunde Lensmanden Anbiørn Jordal, Johans och Peder Jndre Arne, Marchus Ytre Arne, Jørgen Seluig Ole Arne Tuet, Knud Brueraas, Daniel Seluig, Mogens Sangstad Joen Rombsloe Laugrettismend. bleff for Kyndt Ko. Ma. Naad. schatte breff paa schatten Neruerende Aar giffuis schal, Jtem hans Ma. Naad. Anordning omb Trende Almindelige bede Dage, sampt omb en Rigtig Jorde bog och andet, Disligeste Slodtz lougens forualteris be faling til foegden alting der effter tilbørlig Vnderd. at effter komme.

Peder Jndre Arne steffnt Erich Mielche Raan, och førte Vidner Jmoed hannem Anders Angeltuet och Jffuer Espel som begge for Retten be Kiende at Erich Mielcheraan sagde til hannem i ??beyle steffne paa Angeltuet, at hand haffde siddet for en Liuger Wed Ting bordet, och lige saa sad hand och da paa for. Angeltued.

Niels Flachtuet Jligemaade steffnt Erich Mielcheraaen formedelst hand schielte hannem for en Suin hund paa Angeltued for. tid, OchWant Johans Eich Aas Anders Angeltuet och Jffr Espel at Erich schielte Niels Flachetuett i samme ??beyle steffne for en Suin hund.

Lensmanden for Retten be kiende at hand Lauglig haffde ladet for. Erich steffne i dag at møede til for. Tuende Sager at Suare, Erich eller hans fuldmegtig bleff paa Raabt møtte ingen. Der fore til Kient at bøede steffnefald for huer Sag 1/2 Rdr er 1 Rdr,

Kaarit til Laugrettesm. Ole Olsen Quam<m>e och Besse Fosmarch

(9a)

1664 den 1 Ap. holtis Waarting paa Hop i Schiold Schibred. Neruerende Ko. Ma. foeget Søren Nielsen. Laugrettesmend Peder Smøraas, Ole Sandal Fredrich Steen Michel Nestun Ole Hop Steffen Grimbseid Ole Eide Ole Lund Lars Heldal, sampt nogele aff for. Schibreds Almue, bleff for Kyndt Ko. Ma. Naad. Schatte breff paa schatten Neruerende Aar giffuis schal, Jtem Omb Trende Almindelige bede Dage, sampt omb en Rigtig Jorde bog ochandet, Disligeste Slotzlougens forualteris be faling til Foegden Alting der effter Vnderdanigst at effter komme.

Edel Tomas Datter aff Bergen Ladet steffne Torchel Torchelsen Hop formedelst hand toeg en Koe fra hendis Tienner, som hun war til Wurderit i sin gield aff hans Moeder Karj Hop, Torchell Møtte och be Kiende at hand Toeg Koen fra drengen straxen Wden i schougen paa Hops Leyemaal Affsagt at effter den forige affsagde Domb i denne Sag bør at forholdis, Ochformedelst Torchel Wlouglig Wden Domb toeg Koen Jgien Da bør Torchel giffue Eddel Tomas datter en Rdr i Kost ochTerring ochbøede til Ko. Ma. 1 mrk Sølff formedelst hand tog Wden Domb.

Jochum Enche aff Bergen steffnt Johans Bircheland, Otte Myrdal Jørgen Laursønn och Mogens Wale, met Slodtz steffning formedelst de iche effter deris Contract har giort huis Arbed som hand med dem war omb forænit huis steffningen widere Jndeholder, Och lagde Jochum Contracten i Rette met alle deris Boemercher Vnderteignit, som Jørgen Laurssen ochMogens Wale Wedstoed at haffue Vnder teignit, Men Otte sagde at hand Allenne teignit den Vnder til Witterlighed, det tilstoed och Jørgen och Mogens, och Otte ich war nogen Lad Mand med demb i Arbeidet, Ochtilstoede Jørgen och Mogens at de haffde oppeborit paa Arbedet 22 Rdr 2 par støffle ??och1 hatt.

 

Aff sagt At for. Jndsteffnte Jørgen och Mogens Wale och Johans Bircheland bør giøre Arbedet ferdig i alle maader effter Contractens indhold, inden 8 Vger hernest effter, Men saa frembt det iche scheer, Da bør de erstatte hannem sine Penge igien inden 14 dage nest effter, som de aff hamb har oppeborit, eller Wed Wurdering aff deris boe at Vdsøeges, effterdj at Contacten formelder en for alle och alle for en, och de igien at Søege Johans Bircheland som Contracten tillige med har oprettet, och det schadesløes alt at betalis.

Kaarit til Laugrettismend Niels Dingeland Niels schiold.

(9b)

1664 den 2 Ap. holtis Waarting paa Schouge i Sartor schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielssen Laugrettesmend, Ole Bielcherøen Lensmand, Michel Telle Mogens Worland Oluff Hambre Hans Kausland, Mogens Leerøen Niels Homelsund, Vincentz Selle Willem Worland, sampt nogele aff for. schibreds Almue. Bleff forkyndt Ko. Ma. Naad. schatte breff paa schatten Neruerende Aar sampt Naad. Anordning omb Trende Almindelige bede Dage, en Rigtig Jordebog och widere, Saauelsom Slodtzlougens forualteris schrifftlig befaling til foegden alting der effter Vnderdanigst at effterKomme.

Hans Tomessen Bye schriffuer aff Bergen Lod Lesse Laugmandens Peder Hanssen Raadmands och Niels Hanssen Stichts Ombudtzmand deris Pante Schiøde paa Tøssøen och Schougs uogs fischerj for en derpaa for stracht Sum penge, Dissligeste Abel Muntis Vdgiffne Schiøde paa Schouge her samme steds liggendis.

Arne Tolder paa hans ?? Her Cancel. Weigne fremb komb och berette at hand haffde ladet hid steffne Johans Kipper i Klepholmsund formedelst hand schal taget nogele Tønder fisch i foruaring Jochum Pil tilhørende, som iche er bekommit Told aff. For. Kipper møtte iche.

Oluff Bielcherøen berette at neste Løffuerdag for nest forleden kyndelmis møtte hand Jochum Pil for Børnes stang met en baad Lad met Løss fisch, och war det en stoer ferring, derforuden haffde Jochum oplagt 3 <tønner> fisch i Klepholm Sund nest for Juel, ellers berette Ole at andre folch haffde siden seet Jochum føere for. baad 3 gange fuld aff fisch til Byen, huilchet Ole sagde at wille offuerbeuisse ha. paa Bergen Raadstue.

Foegden Ladet Tomas Olsen glesnes i Rette steffne at betale sine bøeder til Ko. Ma. formedelst at hand aff Marite Gutormbs datter er for barne fader Vdlagt, Och benegtet Tomas at hand iche war hendes Barne fader, Tøris Nielsen glesnes fremb stoed och wed Høye æder benegtet at hand aldrig haffde hafft met hende at bestille och formeente at hand for Sagen burde frj were,

Tomas benegtet ochat hand iche haffde hafft met hende at bestille. Tomas nu igien for Retten be Kiende at hand Laa i seng met be. quindfolch, dog scheede det Tou Aar førend hun fich barn, men haffde intet met hende at schaffe. Tøris glessnes sagde at for. quind folch tiente hamb paa glesnes i 2 Aar.

Affsagt effterdj Tomas Olssen har giort sig sielff miss tencht i Sagen at hand haffr ligget i Seng met be. Quind folch, hun och for Retten førend hun bleff Dømbt til ??Kaget, har be Kiendt hamb for sin

(10a)

Rette barne fader, och ingen anden, och at hand bragte hende til at Vdlegge Johan ?Henricsen, Da bør for. Tomas inden 10 Vger hernest effter effter Lougen L. L. B. 26 Cap. Laugwerge sig met 6 Lougfaste Dannemends æd der i Naboelauget boende, at hand iche er hendis barnefader, huis hand det iche Kand giøre, bør hand sine bøeder for Leyermaalit til Ko. Ma. betale.

Wii Friderics den Tredie med Guds Naade Danmarcsis Norges Wendis och Gottis Konning, Hertug udj Slessuig Holsten Stormarn och Ditmerchen Greffue udj Oldenborg och Delmenhorst, Giøre Witterligt for alle wore Kiere och Troe Vndersaater aff Adel sampt Geistlige och Werdtzlige med meenige Bønder och Almue, som bygger boer och tilholder Vdinden alle wore Ampter ochFoegderier udj Bergen Stifft, At wii til woris och woris Vndersaaters Conservation haffuer Naad. for gott anseet, Schatten for Neruerende Aar Saaledis at paa biude At oss udj Leylending schatt aff alt det goedtz, som ligger udj Bergenhuus Ampt, Wden for schiel J huem det Eyer och til hører, saa som, Nordhor, Sundfiord, Nordfiord och Sundmørs Fougderier, effter huer 2 Løber fire huder, fire Woger Fisch paa en Fuldgaard, schal giffue Sex Rix daler, En halff gaard som schylder en Løb, Tou huder eller Tou Woger fisch, schal giffue Trej Rixdaler, en Øde gaard som schylder en halff Løb til Atten mrk, en hud til Sex schind, en Wog til halffanden Bismerpund, schall giffue Tou Rix daler, Halffue Øde gaarder fra Atten til halff Ottende march Smør, Sex til Trej schind, halffanden Bismerpund til Tolff mrk fisch, schal giffue halffanden Rix daler, Smaa Pladtzer, som schylder Vnder Ringeste Taxst, aff halff Øde gaarder at giffue en Rix daler, Och aff huis en fuldgaard, schylder meere end som forbemelt er, Da der aff at giffuis udj forhøyelsse aff dett Øffrige, aff huer halff Løb, huer hud och huer Wog fisch, en halff Rix daler, Mens aff huis halffue, Øde eller halffue Øde gaarder schylder offuer deris Taxse tilfulde gaarder, deraff schal giffuis dend fulde paabudne schatt aff huer Løb Trej Rix daler, Och de heele eller halffue gaarder som schylder Vnder gaarde Taxten, effter gam<m>el gaarde Tal, sampt foring och Leding effter Jordebøgerne 1656 Alligeuell at giffue sin fulde ochhalffue gaards schatt. mens Sundhord, Halsnøe ??Closter och Haranger, Woss, Yttre Sogens Foedrej

(10b)

Wden for Quambssøen, Disligeste Selløe gield i Nord fiord, Bremb Anger Kind och ??Wdnes Sogen i Sund fiord, at giffue effter offuen bemelte Taxt, en fuld gaard fire Rix daler, en Halff gaard Tou Rix daler, en Øde gaard halffanden Rixdaler, en halff Øde gaard, en Rix daler, aff Smaaplatzer en halff Rix daler, Och en Husmand en Rix ort, Saa och huis fulde gaarde schylder meere end som bemelt er, Da deraff At giffue udj forhøyelsse aff det Øffrige, Aff huer halff Løb, huer hud och huer Wog fisch en halff Rixdaler, Och huis halffue, Øde, eller halffue Øde gaarder schylder offuer deris Taxst til fulde gaarde, deraff schal giffuis den fulde paabudne schatt, Aff huer Løb Tou Rixdaler, Och de heele eller halffue gaarde som schylder Vnder gaarde Taxten, Alligeuell At giffue sin fulde ochhalffue gaards schatt. Disligeste Sougen Jnden for Quambsøen met sampt Jndre Soegen eller Leerdal, huer fuld gaard derudj At giffue, effter forschreffne gaarde Taxt, halff schatt, som er Trej Rix daler, halffue, Øde, ochhalffue Øde gaarder al advenant, Saauelsom dend fulde forhøyelsse aff huis de schylder offuer gaarde Taxten, Och dersom fleere opsidere, endsom en, boer paa de Høyschyldende gaarde offuer fuldgaards Taxt, ochhaffuer huer sin part ??Reent och ??Steent schilt ad, Da schal en huer giffue aladvenant i schatt effter hans brug J Jorden, och fordeelis til heele ochhhalffue gaarde tal. Och den Bunde som boer paa sin egen Odell, At schatte som en Leylending, och Were frj for Odels schatt eller ??Ross tieniste, Disligeste en Husmand och handtWerchs mand paa Landet, som bruger handtWerch, schal giffue oss Tou Rixdaler, Och hellers ichon en halff Rixdaler, end bruger nogen aff disse Jord, da at schatte deraff pro portionaliter som en Anden Bunde. Jligemaade en Strandsiddere, en Rixdaler, Mens de som bruger nogen Næring <Borgerlig Næring Vndtagen> Thou Rix daler. Huer Mand som boer wed Siøe siden ochbruger fischerj, schal giffue oss Trej Rix daler, Huer Ledig Karl, som iche er Bunde eller Tienner Bønder, Tou Rix daler, Jtem schal huer Vd Roers Karl som er Kommen til sin Louglig Alder, giffue oss Tou Rix daler, huer Dreng som iche endnu er Vdschreffuen, en Rix daler, Huer Bunde eller schipper, som sielff haffuer Jagt eller Schude, schal giffue oss en halff ort Aff huer Læstis drechtighed for huer Reisse hand giør, och Styr manden halfft der Jmoed, foruden at schatte aff den Jord hand ellers bruger, som en anden Bunde. Och naar schatte breffuene ere Leste ochtil Tinge for Kyndede, Da schal ingen Tieniste Karl eller

(11a)

Dreng, begiffue sig anden steds bort, Wden hand tilforn haffr Leffuerit sin Hosbonde huis hand bør, effter som forbemelt er At giffue i denne Schatt, eller ochsaa det Leffuere til den huor hand haffuer sin Werelsse ochophold, och huor hand siden be findis, Da beuisse hand sig til huem hand saaledis haffuer sin Schatt betalt, eller och Hosbonden sielff At Suare til schatten, och den betale, om hand hannem Lader bort komme, førend schatten er Vdlagt, Och schal halffdeelen Aff samme schatt, Endelig offuer alt Bergenhuus Stifft, paa huert behørige Sted, betimeligen Clareris, at den Endelig i det Allerlengste inden Philippj Jacobj Dag først kommendis, med der offuer Richtige ochaff wore Amptmend Vnder schreffne ochforseiglede Mandtaller in Duplo paa en huers brug och Vdgifft, det ene til woris Schatt Cammer, och det andet tillige med Schatten paa woris Commissariat Hus, paa wort Slott Aggershuus frembsendis och Leffris, Och den anden halffue part Aff samme Schatt Præcisse inden Bartsokmej Dag nest effter, Och det Wden ald Aff kortning i nogen maade, Och huor gaardene ere aldelis Øde och forlatte, der haffuer wore Foegder dem wed egen, foruden Bøndernis hielp, At lade bruge, och deraff betale oss schatten, som først fremb for ald Landschyld Aff en huer schal betalis, effter woris deromb Nyelig Vdgangne forordning, och Niude sielff Resten for sin Sæd och Arbeide, Och wille Wii ellers ingen Affgang udj woris Rente Cammer at got giøris, Och maa ingen Aff Adel, geistlige eller Verdtzlige, frj holde nogen gaarde eller gaards parter, ej heller VgeDags Bønder, Strandsiddere eller andere Tiennere, for denne schatt, wiedere end Adelens gamble Sæde gaarde, huor paa de sielff holder Dug och Disch, sampt de som udj 40 Aar haffuer werit holdet for frj Adelige Sædegaarder, och ej Jmidler tid, Wden woris Særdelis benaading, werit udj ander, end Adels Persoeners Werge, til brug, pant eller Eyendomb, Och de Øffrige Jmoed woris Forordning uden Sær beuilling optagen eller her effter optagis, Och Jmoed dette wort Schatte breff frj holdis, huor wed wor Jnd kombst er, eller worder formindschet, aff wore Fougder eller Fiscal at paatalis til restitution, aff huis schade oss udj saa maade er eller worder til føyet, med widere. Schal ej heller meere end en Bunde Lensmand i huert Hoffuit Sagen och dess annexer eller Schibreder were frj for widere end en fuldgaards

(11b)

Schatt, for sin Wmag och flitig hed, med schatten til paa buden tid at Jndschaffe, och ellers giffue ochbetale sin gaards Rettighed och Tiende som en anden Bunde. Ey heller maa nogen Prest, Fouget eller Soren schriffr prætendere widere schatt eller Tiende frjhed, en paa deris Rette beschichede Preste, Fouget och Schriffuer gaarde som de sielff paaboer, Ey heller nogen Bisp eller Laugmand At Niude widere end en Aulffs gaard frj wed byen for deris Husholding schyld, Saauit de sielff och iche wed andre lader bruge, Och det allenne Aff det goedtz som ligger til deris bestilling, ochej widere, Och alle andre deris gaarde enten det er Odels eller bestillings goedtz at Tiende ochschatte til oss i alle maader, ligesom andre wore Leylendinger giøre. Och efftersom wii erfarer, At oss wed Post bøndernis frjhed i schatten en stoer deel Affgaar, Da wille wii i dend sted haffue dem beuilgit frjhed for Vdschriffning ochSchydtzferd, Och schal wor befalingsmand i huer Ampt, haffue Nøye indseende, At ingen fleere Postbønder forordnis, end til Postens Nøeduendighed endelig behøffuis. Och huor meere befindis, strax at affschaffis, paa det oss det mindste mueligt udj Vdschriffuelsen Affgaar, Belangende Odels schatten som Odels mend oss schulle giffue i steden for Wirchelig Rostienniste aff deris Jorde goedtz, Da er deromb woris Naad. willie ochbefaling, at Norden fieldtz, Aff huer Schippund tunge, en Løb eller en Spand Smør, schal giffuis halff Ottende march, en hud en halff Rix daler halfftiende schilling, en Wog fisch halffanden ort, ald anden Landschyld, al advenant. Saugerne Anlangende, Saa schal huer Saugmester for Neruerende Saauelsom forleden Aar allenne Contribuere oss en halff Rix daler aff huer Tusinde Bord hand schier, Wden Vnderscheed, aff priviligerede eller andre Sauger, ochdet Aff wore Foegder Jt huert steds, en tredie deel inden Philippj Jacobj och den anden Trediedeel inden Bartholomej och den sidste Tredie deel inden Martinj præcisse oppebergis, och paabehørige sted wed Rigtig Register och Mandtal, som før er melt, Clareris, Och efftersom wii Naadigst haffuer Resolverit, en Antal Ryttere udj wort Ringe Norge, til dessen DeFension atVnderholde, da haffuer wii Naadigst for got anseet, en Wisse Rytter schatt at paabiude, och det saaledis, at for dette Aar offuer det heele Rige schal giffuis oss en Rix daler aff huer fuld gaard til Rytter schatt, offuer den førige paabudne

(12a)

Schatt, och halffue och Ødegaarder och der Vnder al advenant, effter schatte breffuenis indhold, Och effter den proportion schatten paa Jt huert sted er paabuden, Och det Wden forschiel, J huem de ochtilhører, det were sig enten det er Odels eller leylendingers At Vdgiffuis til de samme Terminer som her offuen er melt, Ochschal forschreffne Contributioner, med ald anden woris Jndkombst, aff ??Wisse och ??Wuisse, effter Jordebogen och Commissariernis Anslag betalis til sine Terminer met Rix daler in specie, Saauit mueligt, eller ochanden goed gang bar Myndt i steden, ochellers ald wor Rettighed aff Wist och Wuist, Endelig offuer alle wore Nordenfieldtz Ampter, at betalis inden huer Jule Afften effter Lougen, och derpaa Rigtige aff Amptmendene Vnderschreffne Extracter in Duplo, det ene at frembsende til woris Rente Cammer, och det andet inden Nyt Aars dag JndLeffuere paa Commissariat Huset, Mens Regen schaberne aff Amptmendene Vndersch. och forseiglet derforuden, som tillige for Contributionerne at Nedsende och Clarere paa woris Rente Cammer til den Anbefalede Dag och Rette tid, Och oss derudj ingen aff kortning til Regenschab føre, Vden Saauit wore Amptmends pension, eller Deputat wed kommer, som aff Jordebogens Rettighed och det Wuisse, och ej aff schatternis Jndkombst schal betalis, Saa frembt de forsømmelige iche derfore wille stande oss til Rette. Och paa det ingen schal besuergis med widere Vdgifft end woris Schatte breffs eigentlig formelding, Da wille wii Naadigst at det ej allenniste til Tinge for meeninge Almue schal oplæsis paa schriffuis och i Tingbogen Jndføris, Mens och huer Bunde Lensmand Rigtig Vnderschreffne Copie Vnder Foegdens haand til meenige Mands effterretning tilstillis, huilchen Copie Bunde Lensmanden wed Schattens sidste Termins Clarering Foegden igien haffuer At Leffuere. Och efftersom Wii Naad. erfarer huorledis sig endnu mange Langs Siøekanten paa Vdhaffner udj fischeleyer ochandre Wisse steder, Saauelsom oppe udj Landet, Synden och Nordenfieldtz, sampt udj Nordlandene, en deel Continue och Somme Winteren offuer opholde, Andre och med Adtschillige KrambWahre, Vnder prætext Aff Strandsidere, Vdliggere eller borgere, Omb Reysser, och der handler ochWandler med fremmede Saauelsom Almuen, Tuert Jmoed woris Byers privilegier Recessen och Adt schillige wore egene, Saauelsom woris Elschelige

(12b)

Kiere Herr Faders Høigloffligst Jhue kommelsis strenge forordningers och woris Aarlige Schatte breffuers formelding, huor wed ej allenniste stoer Vndersleff begaais udj woris Schatter och Tolde, Mens och wore Vndersaater Aff meenige Almue paa slige steder for Armis, J det slige Borgere, Vdeliggere, ochandre Omb Reigsende Kremmere, Ripper och stripper Landet Jgiennem, fra en haffn ochgaard, til en anden, med en deel forlegene, och Bunden ochhans folch meest Vgaffnlige Wahre, och tillocher sig Bundens middeler, huor met hand sin schatt och Rettighed Kunde betale, Da wille wii at altsligt hereffter uden forhal schal affschaffis ochat en huer som slig Kiøbmandschab bruger, schulle straxen flytte ochfahre til Byen, at handle och Vandle sampt schatte och schylde som Andre Borgere, och iche offtere were udj Foegderierne omb Aarit, end Byernis privilegier huert steds och Recessen tillader, Vnder straff och Confiscation aff huis Kiøbmandschab de haffuer at fahre med effter privilegierne Huilchet wii wore Befalingsmend huert steds, sampt Borgemestere och Raad Saauelsom Foegderne ochworis Fiscal, en gang for alle hermed Aluorligen will haffue befalit, til paa tale ochExecution, Saasom en hueri Sær wille andtsuare och stande oss der for til Rette, omb dermed Lenger sees igiennem fingre. Endelig wille wii, at ingen aff wore Amptmend, Foegder eller huo de ochWere Kand, geistlige eller Werdtzlige, maa besuerge wore Bønder och Tiennere wed nogen slags Arbeide, Schatterit Høe, gierde eller desslige, Widere end huis de der for aff wore Commissarier, en gang er Taxserit ochanslagen, atgiffue udj Penge. Ochschal derhoes alle och en huer, som nogen opbørsel eller Regenschab paa wore weigne haffuer at suare til, Rigtigen Clarere alting til for. tider ochsteder, och endelig for klare alting paa wort Schatt Cammer, inden huer Philippj Jacobj, Wden nogen effterladende Restandtz, Vnder forliist aff en huers Ampt och bestilling, huor effter sig alle och en huer Kand wide at Rette och forholde, - Giffuit paa woris Kongl. Residentz udj Kiøbenhaffn den 30 Janua. 1664.

Vnder Wort Zignett Friderich.

Rigtig Copie aff hans Kongl. May. Naadigste Schatte Breff, be kiender Wii Vnder schreffne Hanns Hanssen Seuerin Jenssøn

(13a)

1664 den 19 Ap. Betientis Retten paa Landtzuig, War tilstede Anders Fosse Lensmand Knud Schur tuet Niels Erstad Johans Husse bøe, Ole Meland, Knud Tieldstad, Niels Molde Kleff Michel Fromereid, Michel Røsland Pouell Nesse, Laugrettis mend, Ole Laursøn Landtzuig met Slodtz steffning steffnt Ole Olsen ibm formedelst hand har Kiøbt 2 ss Leye i Landsuig aff hans Moeder broeder Halduor Sebøe, som hand formeener sig Rett Odels baren til at Kiøbe och løsse. effter steffningens widere indhold, Ole Olsen møtte ochsagde at hand haffde Soldt goedtzet igien til den hand Kiøbte det aff. Halduor Sebøe møtte och Jndlagde Ole Olsens Kiøbe breff at hand har til kiøbt sig for. 2 ss aff hannem som hand Solde det til. Affsagt effterdj at Ole Olssen Landtzuig har Soldt goedtzet til Halduor Sebøe som hand har Kiøbt det aff, Da for bliffr det der wed.

Gurj Mogens Datter Landtzuig, wed Bunde Lensmandens steffning i Rette steffnt Ole Laursen Landtzuig, formedelst at hand Wden nogen Loug eller minde haffuer Jndtrengt sig hoes hende paa hendis paaboende Jord Landtzuig, met sig sielff och sin quinde, ochtager sig sielff huswerelsse och Husse Romb i hendis Husse, Huor fore hun formeente sielff at burde Nyde sin huse Romb och gaard aff hamb W formeent, Der Jmoed foregaff Ole Lauritzen at hans S. fader beloffuede hannem i sin Leffuende Liff, Da hans bejle steffne war, At Oluff schulle haffue Huswerelsse paa gaarden och 2 Nøeds foester i de 2 første Aar, och siden wille hand oplade for hannem 2 ss i Jorden til brug. huilchet Jens Høst sagde at haffue hørt, baade aff S. Lauritz och Gurj, Men Gurj Tuert Jmoed, det benegtet aldrig at haffue sambtycht, Sagde och at hun kan haffr til brug i gaarden iche fuld kommen femb schillings Leye och formeente at hun burde Nyde sin brug ochleye maal inden och Wden gierds ligesom hendis S. Mand. Niels Olsuold och Magne Hucheland som aff Ole Lauritzen i Sagen Kreffde til prouff om den beretning Jens Høst har giort som for er melt, som iche formedelst Suogerschab kunde tilstedis at prouffue.

Affsagt effterdj Ole Lauritzen iche beuiser met Louge eller minde paa Sin Steff moeders gaard och Leye maal, At were Jnd Kommen, Men sig Jmoed hendis willie, efftersom hun Kon har en Ringe part i gaarden och sider met fire Wmyndige børn. Lougen ochtilholder at Encher bør Nyde sin gaard effter sin Hossbonds Døed

(13b)

Recessen iche heller tillader at tuende sig paa Saadan Ringe Jordepart maa Nedsette, Da bør for. Ole Lauritzen Wden nogen ophold forføye sig met sin Høstrue och sit goedtz aff sin Steffmoeders gaard och Leyemaal. Huis hand det iche giør, da haffuer Gurj Ko. Ma. foeget at anmoede, som paa Rettens weigne met Dannemend hannem aff fører.

1664 den 1 Junii holtis Ledings Ting paa Allen fit Ting stue J Allen fit schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Lauritz Mundal, Knud Tuett Johans Selleuold Niels Tuett Hans Fosse Børge Hielmbtuet och Joen Nesse Laugrettes mend, sampt nogele Aff for. Schibreds Almue. Bleff for Kyndiget Ko. Ma. Naad. Anordning Anlangende Trøcht papirs brug, Dat. Kiøbenhaffn Slot den 27 Febr. 1664. Saauelsom Høyest be. hans Ma. Naad. Forordning, At Bønderne schulle fremb føre Tienderne paa forordnede steder, Sampt Tiende Tagerne efftersom Seduaanligt, Saasom det scheede, førend at Forordningen omb Schydtzferd Vdgich ?? Dat. Kiøbenhaffn Slott 11 Martj 1664. Jligemaade bleff for kyndt Ko. Ma. Naad. Breff, At Almindelig Herre Dage schal worde holden udj Christiannia den 1 Augustii først kommendis. ?? Dat. Kiøbenhaffn Slott 26 Aprilis 1664.

Foegden begierte aff Almuen at de effter Øffrighedens befaling til hannem, wille betale och til hannem nu Leffuere, huis penge som Hæderlig Mand Her Niels Bugge fordrer eller schal were tilsagt, for sin Bygnings Be Kostning paa Hammers Prestegaard, Jmidler tid hand der war Capelan. Huortil nu tilstedeuerende Laugrettet och en deel aff Almuen paa egen och frauerendes Weigne suarede, At naar Her Niels Bugge først giør demb Rigtighed och Regenschab, for de penge som hand Allereede til same Preste gaards bygning haffde Oppebaarit eller ladet Oppeberge, Nemblig Aff huer Mand J det gandsche Hammers Preste gield, Sexsten schilling, Kunde da befindis at de bleff hannem noget schyldig, wille de ha. betale, Jmidlertid, formeente de sig for hans søegning at burde frj were.

(14a)

1664 den 3 Junii holtis Ledings Ting paa Lyren i Lind Aas schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Bunde lensmanden Jffuer Fammestad, Berie Oenes, Knud Schouge, Jffr Løffaas Laurs Schouge Joen Wig, och Lauritz Hopland, sampt en deel aff Almuen, Bleff da for kyndt Ko. Ma. Naad. forordning om Trøgt papirs brug, sampt at Bønderne schal frembføre Tienderne och Tiende tagerne som Seduaanligt, ligesom førend at forordning om Schydtzferd Vdgich. Jligemaade bleff for Kyndt Ko. Ma. Naad. breff, at Almindelige Herre dage schal holdis i Christiania den 1 Aug. først kommendis.

1664 den 4 Junii holtis Ledings Ting paa Halssuig i Gulen Schibred, neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Oluff Øffsstgullen, sampt Henrich Halsuig Laugrettismand, Disligeste en deell Aff samme Schibreds Almue. Bleff da for kyndt Ko. Ma. Naadigste Forordning omb Trøgt papirs brug. sampt Sæer Forordning At Bønderne her effter schal frembføre Tienderne och Tiende Tagerne som Seduaanligt, lige som førend at Forordning omb Schydtzferd Vdgich. Disligeste bleff for kyndt Ko. Ma. Naad. Breff At Almindelige Herre Dage schal holdis J Christiannia den 1 Aug. først kommendis.

1664 den 8 Junii holtis Ledings Ting paa Walhestrand Fogdegaard Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, Bunde Lensmanden Elling Burcheland, Lauritz Houge Rasmus Blomb Johans Haffre Ole Rønhoffde Laugrettesmend, sampt en deell aff for. Mielde schibreds Almue, bleff for kyndt Ko. Ma. Naad. forordning omb trøgt papirs brug. sampt Sær forordning at bønderne her effter schal frembføre Tienderne ochTiende Tagerne som Seduaanligt, lige som førend at forordning om Schydtzferds affschaffelsse Vdgich. Dissligeste bleff for kyndt Ko. Ma. Naad. breff at Almindelige Herre Dage schal holdis J Christiannia den 1 Aug. først komende.

1664 den 9 Junii holtis Ledings Ting paa Yttre Arne i Arne schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Bunde

(14b)

Lensmanden Anbiørn Jordal, Erich Tuenes Laugrettismend sampt nogele aff samme schibreds Almue. bleff da for kyndt Ko. Ma. Naad. Forordning om Trøgt papirs brug. sampt Sær Forordning at Tienderne ochTiende tagerne schal aff Almuen som Seduanligt føris paa tilbørlige Steder lige som førend at Forordning omb Schydtzferd Vdgich. Bleff Jligemaade for kyndt Ko. Ma. Naad. breff at Herre Dage schal holdis i Christiannia her i Norge den 1 Aug. først kommendis.

1664 den 10 Junii holtis Ledings Ting paa Hop i Schiold schibred Neruerende Ko. Ma. Foeget Søffren Nielsen, Oluff Schage Ole Hop och Laurs Sør Aas Laugrettismend, sampt nogele aff for. Schibreds Almue Bleff da for kyndt Ko. Ma. Naad. Forordning omb Trøgt papirs brug. Sampt Sær forordning at Tienderne och Tiendetagerne schal aff Almuen, som Seduaanligt, føris paa tilbørlige Steder, lige som førend at forordning om Schydtzferd, Vdgich. Bleff ochforkyndt Ko. Ma. Naad. Breff, at Høyeste Rett i hans Ko. Ma. egen Neruerelsse, schal holdis i Christiannia den 1 Aug. først komendis.

1664 den 11 Junii holtis Ledings Ting paa Schouge Tingstue i Sarter schibred, Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen. Lensmanden Ole Bielcherøen och en deel aff for. schibreds Almue. bleff da for kyndt Ko. Ma. Naad. forordning om Trøgt papirs brug. sampt Sær Forordning at Tienderne ochTiende tagerne, schal aff Almuen som Seduaanligt, føris paa tilbørlige Steder, lige som førend at forordning om Schydtz ferd, Vdgich, Bleff ochfor kyndt Ko. Ma. Naad. breff at Høyeste Rett J Norge schal holdis J Christiannia den 1 Aug. først kommendis udj hand Kongl. Ma. egen Neruerelsse.

1664 den 13 Junii holtis Ledings Ting paa Frechou i Herløe schibred Neruerende Ko. Ma. Foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Anders Fosse, Niels Stj, Knud Schurtuet, Ole Meeland Oluff Frechou och Steffen Tuett Laugrettismend, sampt en deel aff for. Schibreds Almue. bleff da for kyndt Ko. Ma.

(15a)

Naadigste Forordning omb Trøgt papirs brug. Disligeste Sær forordning at Tienderne ochTiende tagerne, schal aff Almuen som Seduaanligt, føris paa tilbørlige steder, ligesom førend at Forordning om Schydtzferd Vdgich. Bleff och for kyndt Ko. Ma. Naad. breff, at Høyeste Rett schal holdis i Christiannia den 1 Aug. først kommendis, udj hans Kongl. Ma. egen Neruerelsse, Jligemaade bleff lest ochpublicerit Ko. Ma. Naad. breff, Dat. Kiøbenhaffn den 16 Martj nest forleden, At Vldrich Fredrich Gylden Løffue til Kalløe, aff Høyestbe. hans Ko. Ma. Naad. er antagen ochbestilt, at were Stadtz Raad, Statholder udj Norge ochbefalingsmand offuer Aggersshuuss Ampt, Huor fore Naad. befalis, Alle hans Ko. Ma. Amptmend, sampt alle betienter aff Geisslige ochWerdtzlige, At were hannem, udj alt huis hand, paa hans Ma. weigne biuder och befaler, hørig och Lydig, Jndtil hans Kongl. Ma. Anderledis Naadigst deromb tilsigendis worder ??

(15b)

1664 den 2 Sept. Holtis Høsteting paa Frechkov i Herløe schibred Neruerende Kom Ma. foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Anders Fosse, Ole Meland Steffne Tuett, Niels Hanneuig, Ole Frechkov Anders Daffanger Johannis Leeruig, Lauritz Oen, Mogenss Tuett, Knud Dale, Michel Frommereid Johanis Rong Poffuel Nesse, Niels Molde-Kleff. sampt en stoer deel aff for. schibredz Almue. Bleff lest Copie aff Kongl. May. Naad. breff Anlangende den Naad. paabudne ?? in Styr, och Almuen der effter Aluorligen tilholden dem der effter til de Anordnede Terminer Rigtigen Wden forsømmelsse at betale ochVdgiffue.

Jan Wit Borger aff Bergen fremb komb for Retten, och begierte Almuens Widnis biurd och Kundschab, Huor langt Heelsund, som hand ligger och har sin handel och brug, er liggendis fra Bergen, Da fremb komb for Retten Lauritz Oen och Knud Dale Laugrettismend, som derom bleff Kreffd i Sær at Widne, ochtilstoede, at det er demb i Guds Sandhed Witterligt, At for. Heelsund, som Jan Wit haffuer sin handelsted, ligger halfffembte Miille Weigs fra Bergen, det samme be kiende och dannemend fleere, som nu paa Tinget tilstede Ware. Huor effter for. Jan Wit, war Tings Winde begierende.

Effter Welb. Loduig Rosen krantzis begiering, bleff fredliust aff Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, hans Welb. gaarders schouffue her i Schibredet, ochi Særdelis hed, Asch schouff, Aasse bøe schouff, Hanneuig schouff, och Stj schouff, ingen sig at schulle fordriste eller Vnderstaa, derudj at hugge eller til Wpligt Jmoed Lougen at forhugge lade, Vnder tilbørlig straff ochtiltale, Saauelsom for ald schade och Ombkostnings til Rette staaelsse, ??Sa<>ritt Retten tilsteder. Huor effter begiertis Tings Widne.

1664, 3 Sept. Magne Tuett Kierchuerger steffnt Johans Leeruig for Tiende aff 1/2 løb som hand bruger och Kierchen iche faar Tiende aff. Johans møtte ochtilstoed at hand bruger 1 1/2 løb, ochaffsam<m>e 1 1/2 løb tiender hand aff 1 løb til Klocheren som hand har frjhed paa. for den øffrige 1/2 løb giffuer hand tiende til Bispen och presten. Affsagt at Johans och hans grander bør giffue Kierchen sin tilbørlig Tiende aff <??> 1/2 løb som det sig bør, ligesom de giør til Bispen och Presten, Saa at huer faar deraff sin lige Tredie deel.

Jens Høst paa her Jonas Eleffsens Weigne haffde wed Bunde lensmandens steffning i Rette steffnt Ole Landzuig Karj Landtzuig ochHalduor ibm, Ochformeente effter J. E. B. 4 Cap. at de burde fyllist giøre Laugmandens domb ochbetale 3 bøxell. Ole frembschichet sin dreng, som paa hans weigne Suarede steffningen. Halduor møtte paa sin egen och Karj Landtzuigs weigne. Affsagt effterdj At Laugmandens domb er partterne i Sagen emellem gangen, da Anstaar det iche Vnderdommere bag paa hans domb i samme Sag at Kiende.

Lauritz Oen steffndt Ole Fosse ochtilbøed hamb for Retten omb hand wille føede it Wmyndig pige barn Naffnlig Synneue, Som er Lauritzis Søster Datter, och Oluffs Høstrus broeder Dater, da wille Laurs giffue hannem en Tønde haffre Korn Aarligen, Men omb Ole wille tage barnet til sig och det Vnderholde, da wille hand giffue hamb en <tønne> Haffre Korn Aarligen. Ole sagde iche Kunde Slutte noget heromb, førend hand haffde talt med sin Koene. For Retten affsagt, at Ole bør Erchlere sig inden 14 Dage, enten At giffue Laurs Oen 1 <tønne> Haffre Korn Aarligen for Barnetz Vnderholding, eller ochtage det til sig, Mens om hand iche will Erchlere sig til at tage barnet, da bør Ole giffue Laurs for Barnetz Vnderholding ochtilsiun Aarlig 1 <tønne> Haffre korn, Saa lenge hans Konne Leffuer.

1664 den 5 Septembr. holtis Høsteting paa Allenfit Schibreds Tingstue. Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, Bunde Lensmanden Laurs Mundal, Knud Tuett, Arne Ryeland Johans Selleuold, Hans Feste, Willem Tuett, Niels Tuett, Børge Hielmbtuett Hans Fosse, Haauor Hissdal. sampt en deel aff for. schibreds Almue. Bleff for kyndiget Copie aff Ko. Ma. Naad. Breff anlangende den Naad. paabudne. ?? in Styr, som til fire Terminer schal Vdgiffuis, den første til St. Michædj 1664. Den anden til Fastelaffn 1605, den Tredie til Michædj nest effter och den fierde och Sidste Termin til Fastelaffn 1666. Nemblig aff huer heelgaard at giffuis effter Ko. Ma. Naadigste schatte breff den 30 Janua. 1664 aff 2 løber, fire huder och 4 Woger fisch til huer Termin en halff Rix daler, och dereffter aff anden Landschyld, Saa ochaff en halff Øde gaard och disslige al advenant. Bleff och Lest Copie aff

(16b)

Ko. Ma. Naad. breff Dat. Kiøbenhaffn Slott den 16 Martj 1664 At Vldrich Frederich Gylden Løffue til Calløe, er Naad. beschichet at were Statholder i Norge.

1664 den 6 Septembr. paa Allen fit Tingstue. Foegden haffde paa Ko. Ma. weigne ladet i Rette steffne Karj Ber Aas, formedelst en deel goedtz som hun haffde for dult da hun holte Arffue schiffte effter hendis første S. Mand Anders BerAas, som hendis Børn scheede forKort och W Rett udj, Nemblig 1 Jern gryde 1 ??schiering 2 quier paa Andet Aar gamble 1 Oxsse paa andet Aar, 5 Søuffuer 2 Winter Lamb, 1 baad for 3 Rdr 1 par Mye ??quitler 1 ??phd 8 mrk Vld, 4 <tønner> Korn, 20 Mielche Kiørler 4 Spande 2 Ambere och 12 Træ ??borscher, Karj Møtte nu i Rette Ochtil stoed at hun aff Taabelighed ochsin Wfor stand haffde for taugd dette forsch. dend tid hun som før er melt, holte schiffte emellem sig och sine Børn, Ochbegierte for Guds schyld at Øffrigheden wille handle i denne Sag met hende ochhendis børn i mildeste maade, At de det Kunde Nyde. Lauritz Mundal Lensmand Hans Lasse Michel Lille oxsse Børge Hielmbtuet och Hans Feste, haffuer effter Foegdens Befaling werit Befalit goedtzet at Wurdere, och tilstoed nu Lensmanden och nogle sine følgere at de haffde det til sammen Taxserit for 20 Rdr. Foegden paa Ko. Ma. weigne begierte Domb ochfor meente goedtzet burde til Ko. Ma. forbrut were.

Christian Hopland, som en med Arffuing effter for. Karj Ber Aasis sidste Mand Jffuer BerAas, formeente at for hendis forseelsse burde hand och sine med Arffuinger iche miste noget aff deris goedtz, som hun nu Angiffuer i første schiffte fordult at were.

Affsagt at det halffue fordulte goedtz som paa Karjs part Kommer Kunde Nemblig 10 Rdr, bør til Ko. Ma. were forbrut. Och effterdj denne hendis Angiffuende Klarlig foriemmis at hun haffr willet schille hendis med Arffuinger wed Arffuen, och igien Komme hendis børn det til hende, der dog en Moeder iche bør eller Kand Winde sine egne børn med, och andre til schade, da bør denne hendis Angiffuende iche at kome hendis met Arffuinger paa deris Halffue deel aff det fordulte til hinder eller schade, Men same halffue deel demb følgAgtig at were.

(17a)

Mogens Essemb paa Her Niels bugges wegne ladeti Rette steffne Joen och baste Watne, paa deris wegne møtte Magne ibm ochtilstoed at de er Her Niels Tiende schyldig ochwille betale, Ole Leffue stod paa sin Wer fader Steffen Leffuesteds weigne tilstoed at hand er Tiende schyldig och wil betale, Jffuer Kidenes tilstoed athand er hamb Tiende schyldig ochwil betale huis Ret er War och Jndsteffnt Niels och Aslach Fosse som Wedgich at de er Her Niels Tiende schyldig, Men de sagde at de haffde Rente penge at kreffue hoes Her Niels Nemblig 7 Rdr, som de meente at hand demb burde betale, saa de formeente at de haffde meere hoes Hamb at kreffue, end hand hoes demb. dog haffde de ingen handschrifft eller beuis der paa at fremblegge, sagde ochat det er 20 Aar siden de laante hamb pengene. siden sagde Aslach at de haffde handschrifft aff Her Niels paa pengene, huilchen hans Moeder Her Niels igien leffuerede da hand betalte Hoffuitstoelen.

Affsagt at for. Jndsteffnte bør betale deris med Rette Resterende Tiende inden 14 Dage, Vnder Wurdering i deris boe, och omb Aslach och Niels Fosse formeener at haffue nogen billig tiltale til Her Niels for Rente penge, Da søege sig hamb paa sin tilbørlig sted, saa gaais wel deromb huis Rett er.

1664 den 7 Septembr. Holtis Almindelig Høsteting paa Radøe Tingstue J Radøe schibred. Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen, Bunde Lensmanden Ole Wet Aas, Knud Olsuold, Knud Soltuet, Siur Dalland Joen Strømme, Mogens Hoele, Grim Miøs, Steffen Sæbøe, Knud Manger, Mogens quallem, Mogens Manger, Johans Helleland, Hans Tougle, Steffen Nøtuet, Niels Olsuold, Niels Marøen, Ole Soltuet, Ole Huidsteen, Rasmus Biere Jngebrit quallem, Østen Fields ende, Niels Tuett. Bleff forkyndiget Copie aff Ko. Ma. Naad. Schatte breff, anlangende ?? in Styr, som for er melt. Bleff ochfor kyndiget Copie aff Ko. Ma. Naad. Breff Dat. Kiøbenhaffn Slott den 16 Martii 1664 At Vldrich Fredrich Gylden-Løffue til Calløe er Naad. Beschichet at were Statholder J Norge.

(17b)

1664 den 8 Sept. Paa Radøe Tingstue. Jacob Sæbøe Kiercheuerger til Sæbøe Kierche paa sin egen och met interesseredis Weigne steffnt Niels Marøen for 11 1/2 Rdr som hand er schyldig til Bøe Kierche, som aff Prousten och Sticht schriffueren schal were Anordnet at ?? Sæbøe Kierche til sin gields affbetaling. Nielsis Søn Lasse Marøen møtte och paa sin faders weigne wedgich gielden och wille betale, dog begierte respit, efftersom hans fader har at Kreffue aff Kierchens Jnd komb som staar Wbetalt hoes Almuen ochhand iche saa hastig Kand faa Jnd Kreffuit. Lasse Nielssen Loffuet paa sin faders wegne At Jacob och hans met interesserede schal worde for. 11 1/2 Rdr betalt, inden 14 Dage for Fastelaffn først kommendis, Huormed Jacob Sæbøe war tilfridtz.

Jacob Nielssen Borger i Bergen och handelsmand i Rossnes heri Schibredet, fremb komb for Retten, ochbegierte Almuens Sandferdig Widnis biurd ochKundschab, huor langt for. Rosnes som hand haffuer sin handell och brug, er liggendis fra Bergen, Huor om nu i Særdelished for Retten fremb Komb Knud Soltuet och Joen Strømme Laugrettismend, som bleff fremb Kreffuit derom at Widne efftersom de der strax wed stedet boendis er, som bekiende At det er demb i Guds Sandhed Witterligt, At Jmellemb Bergen och Røsnes som for. Jacob Nielssen haffuer sin handelsted, haffuer saa lenge de kunde mindis, Werit Achtit ochholdet for fire stoere Miille Weigs, det samme bekiende och fleere aff Laugrettet, som nu paa Tinget och wed Retten tilstede Ware. Huilchet Jacob begierte at motte giffuis hamb beschreffuen

Niels Tørissen Laugretismand paa Marøen fremb komb for Retten och paa Niels Christensen borger i Bergen hans weigne, som haffr sin tilhold ochhandelsted ochbrug i Bøeuog her i schibredet, och begierte Almuens Sandferdig Kundschab ochWidnisbiurd, huor langt det er Jmellem Bergen och for. Bøeuog, som hand ligger och haffr sin handelsted. Huor om hand for Retten fremb Kreffuede Ole WerAas Lensmand och Mogens Quallem Laugrettesmand her sammesteds, som bekiende, At det er demb i Guds Sandhed

(18a)

Witterligt, At det er fire stoere Miille Weigs Jmellem for. Bergen och det sted Bøeuog, som for. Niels Christenssen haffuer sin handelsted. det samme bekiende och fleere aff Laugrettet ochflere gotfolch som nu wed Retten och paa Tinget til stede Ware.

1664 den 9 Septembr. Holtis Høsteting paa Lyren Schibreds Tingstue J Lind Aas schibred, Neruerende Kongl. Ma. foeget Erlig ochfornemme Mand Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Jffuer Fammestad. Christians Mogenssløb, Knud schouge Magne Bryntteland, Børge Oenes, Haauor Berge, Lauritz Hopland, Hans Qualuog, Niels ?? Jffuer LøffAas, Johans Qualuog, Erich AarAas Ole Hopland, Besse Røsnes, Halsteen, Fannebost Joen Wiig, Bleff for kyndiget nu i en stoer deel aff for. schibreds Almues Neruerelsse Copie aff Kongl. Ma. Naad. Schatte breff, Anlangende ?? in Styr, som for er melt. Bleff och for kyndiget Copie aff Ko. Ma. Naad. Breff, At Vlrich Fredrich Gylden Løffue, er Naad. Forordnet At were Statholder J Norge.

1664 den 9 Septembr. paa for. Lyren Tingstue.

Rynils Qualuog fremb komb och Eschet Joen qualuog och sin quinde effter foregaaende Seduonlig steffnemaal i Rette, formedelst be. Joens quinde schal i nest forleden Sommer haffue kastet Adtschilligt W humbschhed i hans Brynd, sampt och for at hun schal haffue offuerfaldet hamb ochhans høstrue met en Kniff ochgiort demb schade dermed.

Joen Qualuog och hans Høstrue eller deris fuldmegtig bleffue paa Raabt, men ingen møtte. Lensmanden Jffuer Fammestad forRetten til kiende gaff At Joen ochhans Høstrue ere Louglig steffnt for denne Sag i dag at møede. Affsagt at Joen bør bøede steffne fald til Ko. Ma. 1 mrk Sølff.

Jacob Nielssen Borger i Bergen ladet i Rette steffne Tomas Knaruig och Erich Mogenstad, och demb for Retten tilspurdte, om de haffde ha. eller hans folch noget at beschylde. for. Tomas ochErich møtte och sig der Jmoed Erchlerede, at de iche haffuer Jacob eller hans folch, andet endsom Ære ochgott at beschylde.

Jacob fore gaff, at Erich Mogenstad schal haffue tillagt hans folch

(18b)

At haffue taget it par Linner fierde Pindtze dag nest forleden. Erich och Tomas endsom føer, sagde for Retten, at de iche haffde tillagt eller beschylt hans folch for samme Linner i nogen maade, Men Linnerne sagde Tomas at hand miste, Men iche Wiste huemb demb haffde taget.

Abel Mogensen war heromb til Prouff indsteffnt som be kiende, at for nogen tid siden War hand hoes Jacob Nielsen i Hans Huss, da komb Tomas Knaruig och Erich Mogenstad der ind samme tid, och tillagde Jacobs folch, at de haffde taget it par Linner fraa Tomas Knaruig, da de Reigste hiemb aff Madtzfiorden.

Michel Rossnes som och Heromb til prouff war Jndsteffnt be kiende, At hand samme tid hørte at Tomas Knaruig och Erich Mogen stad Lagde Jacobs folch eller drenge Sag til for at haffue taget Linnerne.

Lauridtz Hopland til Kiendt at bøede til Ko. Ma. for at hand haffuer kast effter Sild, en hellig dag, Trej mrk Peninge effter ?? 3 Recess 3 art. och Ordinantzen Norveg. pag 38.

1664 den 11 Septembr. Holtis Høsteting paa Halssuig i Gullen Schibred. Neruerende Ko. Ma. Foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Oluff Øffstgullen, Oluff Fossdal Erich Risnes Jetmund Eide, Joen Høeuig Johanis ibm, Joen Knaruig, Anders Lund, Joen Kiellinguold, Ole Matre, Matias Anduig, Henrich Halssuig, Laugrettesmend. sampt en stoer deel aff for. Schibreds Almue. Bleff for kyndiget Copie aff Ko. Ma. Naad. Schatte breff, anlangende ?? in Styr, som før melt er. Saauelsom Copie aff hans Kongl. Ma. Naad. Breff, at Wldrich Fridrich Gylden Løffue til Kalløe, er Naad. beschichet at were Statholder i Norge, Jndtil hans May. Naad. Anderledis tilsigendis worder.

Foegden Ladet steffne Hans Haffuerland for slagsmaal met Jffuer Olssen ??Grimmen. Hans møtte och Erchlerede sig at hand iche slog Jffuer i Ringeste maade, Men sagde at hand kon tog hamb i sit Haar, som schal kommet aff at Hans met en anden stoed ochtaltis sammen, ochsagde Jffuer at Hans haffde bedraget hannem formedelst hand iche fich hans Søster til Egte, huilchet scheede nede i gaarden paa Lj, til Brøllup. Jffuer møtte iche, Men bleff berett

(19a)

At hand er Reigst til Marchende i Lerdal. Ellers møtte Olle Knudsen Sergiant paa Jffuers weigne ochberette at hand haffde for hannem sagt at Hans slog hannem. Oluff Knudsen sagde At Jffuer klager iche paa Hans, Men tager til Tache huis hand fich. Derfor Erbøed Hans sig at giffue til Ko. Ma. 1 mrk Sølff.

1664 den 14 Septembr. Holtis Høsteting paa Eide i Ech Anger schibred Neruerende Kongl. Ma. Foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Mogens Essemb, Oluff Rødland Johannis Nummedal, Magne Echnes Knud quinge, Siur Ascheland Lauritz Hølleland, Christian Ascheland Erich Fyllingsnes Jffuer Huidenes Anders Eide Aschild Ascheuig V. Oluff Eide Laugrettismend, Bleff for kyndiget Copie aff Ko. Ma. Naad. Schatte breff, anlangende ?? in Styr, som før er melt. Sampt Copie aff hans Kongl. Ma. Naad. Breff, at Vldrich Friderich Gylden Løffue til Calløe, er Naad. bestilt at were Statholder J Norge, Jndtil hans Ko. Ma. Anderledis Naad. tilsigendis worder.

Niels Nedre Røe paa sin egen och sin grande Oluff ibm. hans weigne, steffnt aff Mogens och Niels ibm. formedelst de iche will lade dennem Nøye med huis Agger och Eng, som deris formend for demb hafft haffuer. Och formeente Niels och Magne Esse paa Mogensis wegne at de burde Nyde deris Leyemaal som de haffuer bøxelet ochsom deris formend for demb hafft haffuer. Anders Eide och Laurs Hølleland be kiende at de war paa Aasteden och toeg it støche Agger ochJt styche Eng fra Mogens och Niels Øffre Røe och lagde det til Niels och Oluff Nedre Røe, som de sagde Niels Øffre Røe da war til fridtz med, huilchet Niels nu for Retten benegtet iche der med at war sambtycht. Ellers effter tilspørgelsse bekiende Anders Eide och Lauritz Hølleland, At Jorden haffuer i førige tide werit schifft ochbyt granderne Jmellem, som dend tid boede derpaa, det samme tilstoed och Aschild Ascheuig, och be kiende Aschild for Retten at hand haffde bøxelet til Niels och Mogenss Røed, den part i gaarden som deris formend for demb har hafft. Magne Esse sagde at Mogens iche heller haffde beuilget huis Anders Eide och Lauritz Hølleland haffde taget fra

(19b)

hans Leyemaal ochlagt til de paa Nedre Røe. Anders Eide Sagde at Niels Røe war en Suine hund, huilchet Niels begierte at motte Teignis. Affsagt effterdj Anders Eide har taget fra Øffre Røeds Leyemaal och igien lagt det til deris granders brug paa Nedre Røe, enddog beuisis at gaarden ochleyemaaliti førige tide er schifft de førige paaboende Leylendinger Jmellem. Tilmed er denne for Retning Wden Soren schriffrens offueruerelsse sched. Da bør Øffre Røeds Leyelendinger at Nyde ochbruge for. Ombtuistende styche Ager ochEng, Jndtil at det bliffr dennem, aff Soren schriffueren och 6 Mend aff kiendt.

Niels Hoelle steffnt Oluff Schaar for 6 Rdr som hand hannem Laant haffuer. Oluff møtte ochtilstoed gielden och erbøed at wille betale. Niels gaff Oluff tid at betale 3 Rdr til Juel først kommendis och 3 Rdr til Paasche nest effter. Affsagt at Oluff bør betale Niels til de tider som forschreffuit staar met Reede penge, Men om hand det iche effter kommer, da bør dess betaling met steffne ochbreff penge Wed Wurdering aff hans Boe schadisløes at Vdsøegis.

1664 den 15 Septembr. Holtis Høsteting paa Hosshoffde Tingstue J Hossanger schibred. Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielssen. Niels Mieldsta Lensmand, Torchild Aasemb, Anders Myching Niels Miøs, Peder Wahre, Joen Fieldschaal, Halduor Øffsthus Peder Øffsthus, Ole Litland, Fusse Aasemb, Ole Hougsstuet Lauritz Øffsthuus Magne Hannisstuett, Laugrettes mend. bleff for kyndt Copie aff Ko. Ma. Naad. breff <i for. Laugrettes mends och en deel aff for. schibreds tilstedeuerende Almuis Neruerelsse> Anlangende den Naad. paabudne ?? in Styr. bleff och for kyndt Copie aff Høystbe. hans Kongl. Ma. Naad. Breff, At Vldrich Fredrich Gylden Løffue till Calløe er Naad. tilbetroed och bestilt at were Stadtz Raad och Statholder i Norge Jndtil hans Kongl. Ma. anderledis Deromb Naadigst til-Sigendis worder.

Effter Her Jonas Pedersen Sogneprest til Kors ??<kken> i Bergen och Proust i Nordhorlehn hans begiering, bleff nu i tilstedeuerende Almuis paahøer forkyndiget effterschreffne Tuende Schiøder, formeldende til beslutning som følger. Saa

(20a)

Saa haffuer Welbe. Peder Pedersen och Carl Rosenmeyer befuldmegtiget oss paa deris Weigne igien til andre affsamme goedtz at pantsette ochaffhende med lige saadan pantt Rettighed ochanden herligh, lige som det dennem Naad. med deelte Kongelige Pantte Schiøde formelder i alle maader, effter den oss offuer leffuerte fuldmagts widere Jndhold De Dato Kiøbenhaffn den 5 Aug. 1661. Huor effter Wii paa deris Weigne haffuer affstanden och nu hermed fra demb och deris Arffuinger sampt oss och woris Arffuinger Transporterer och fuldkommelig affstaar til Hæderlig och Wellærd Mand Her Jonas Pederssen Sogne prest til Korsskierchens meenighed udj Bergen och Religions Prouffst offuer Nordhorlehns Proustj, hans Høstru Anne Jens Datter Mechlenburg, deris børn och Arffuinger, effterschreffne Apostels Lehns gaarde ochgoedtz, beliggende udj Nordhorlehn, som schylder Aarligen. HossAnger Schibred, Horsshoffde, Halffanden Løb Smør en Tønde Malt, Røsseland en løb Smør en halff Tønde Malt, Flad Aas Tou pund Smør en halff tønde Malt, Haaland Tou pund Sex Marcher Smør, en halff Tønde Malt. Arne Schibred. Bruuigen en halff Løb Smør, Fugstad, Jt Spand Smør, Dale En Løb Smør, Som giør tilsammen Sex Løber Tou pund Atten mrk Smør; Huorfore hand oss paa deris Weigne haffuer tilstillet, for Løben - 75 Rdr, Er Femb Hundrede Atten Rix daler trej Ort. For huilchen Summa for. Her Jonas Pederssen hans Hustru Børn och Arffuinger, for schreffne gaarder ochgoedtz, med ald deris Rette tilliggende herligh och Rettigh. intet Vndtagen J nogen maader, aldelis effter Ko. Ma. Pantte Schiødis widere formelding, schal Nyde och haffue, for Jt frj Brugelig pantt, Och dersom det Naad. behagede hans Ko. Ma. eller effter kom<m>ere Konninger udj Danmarch <oe> Norge, ded Kongl. hus <oe> Arffuinger Jgien at lade indløsse Apostels Lehn ochtilliggende goedtz, Da schal Jgien giffuis for. Her Jonas Pederssen, hans Hustru børn och Arffuinger, dend aff hannem Vdlagde Summa. Huilche saa hoes meerbe. Borgemester Peder Pedersen och Carl Rosenmeyer eller deris Arffuinger igien Kand worde Decorterit och udj deris forstragte Summa affkorttet. Des til Witterligh Vnder woris Zigneter och Egne hender Actum Bergen den 23 Junii 1663. Hanns Hanssen <LS> Peder Hanssen <LS> Niels Hanssen <LS>

(20b)

Da efftersom hans Kongl. Ma. Allernaadigst tillader, at Wii aff for. goedtz igien maa affhende. Saa haffuer Wii affstaait och Soldt Deraff til Hæderlig och Wellærd Mand Her Jonas Pederssen Sogneprest til Korss Kierche Soegen udj Bergen och Religions Prouffst offuer Nordhorlehns Proustj, hans Hustru Anne Jens Datter Mechlenburg deris Børn och Arffuinger, en aff forschreffne Muncheliff gaarde. Liggendis i Nordhorlehn i HossAnger schibred, Kaldis Bircheland, som schylder Aarligen En løb Jt pund Smør och en Tønde Malt, Huorfore hand oss haffuer betalt for huer Løb 80 Rdr. Som beløber til haabe Jt Hundrede Førgetiuffge och Sex Rixdaler fire Slette march. Huilchen for. gaard Wii hermed aldelis affstaar fra oss woris Hustruer børn och Arffuinger, til hannem hans hustru Børn och Arffuinger, med ald den ??Laad deel och Rettighed, Wii dertil, effter Høybe. Kongl. Schiøde haffuer. efftersom oss i alle maader der for er scheed fyllist ochbetaling, Saa at wii oss effter denne dag, ingen Ydermeere Laad deel eller Rettigh der til Kiendis at haffue i nogen maader. Dess til Witterlig Vnder woris Zigneter oe Egne hender, Actum Bergen den 23 Junii Anno 1663. Hanns Hanssen <LS Eg hd.> Herman Garman<LS Eghaand> Er siden affhandlit och betalis kon for Løben 72 Rdr. Hans Hanssen <Eg hd>

Ole Michelssen ladet steffne Peder Bernes formedelst hand haffuer bøxlit hamb 4 ss Jord i Helleland, som hand iche will lade hannem beholde. Peder møtte ochsagde at hand haffde bygt Ole gaarde parten med saadan Wil kaar at hand schulle Egte Enchens Datter, som hand iche har willet effter komme, Huorfore hand loed hannem sige fra gaarden igien, Saa och for at hand iche haffde betalt hannem huis hand haffde Loffuit. Oluff Negtet sig iche at haffue Weigrit pigen at Egte. Peder berette at Ole goeduillig toeg sine Vdlagde 5 Rdr bøxel penge igien, Huilchet Ole Negtet. Henrich Jacobsen møtte och berette at hand tilforne haffr leyet 6 ss i gaarden. och formeente were nest til de øffrige fire schilling tillige med at Nyde, Huorpaa hand nu Peder

(21a)

Bernesses Bøxsel Seddel i Rette lagde. Affsagt effterdj Recessen iche tillader at Tuende sig paa en Ringe Jorde part som iche schylder en Løbs Leye, maa indsette eller til Tuende bøxeles. Da kand Ole Michelsens bøxell derpaa iche wed magt kiendis, Mens bør som Wgiort at were. Dog effterdj at Peder Bernes har bøxelet hannem samme part Jord, och den sielff der effter til Henrich Jacobsen hen leyet. derfor bør Peder bernes at giffue Ole saa mange Pendinge som hand schulle hafft deraff i Landschyld effter L.L B. 5 Cap. och dermet at were forligt.

Her Oluff Joensen paa Hougss steffnt Laurs Egemoe for Tretten Aars Tiende som hand hannem schyldig er. Rasmus Hanisstuett møtte paa Laursis wegne och wed gich Her Oluffs fordring ochsagde at hand wille betale hannem saa Snart at hand haffde werit en Reigsse i Byen. Affsagt At Laurs bør betale for. Resterende Tiende inden St. Mortens dag først kommendis, eller Wed Wurdering aff hans goedtz at Vdsøegis.

1664 den 19 Septembr. holtis Høsteting paa Wallestrand Fogdegaard J Mielde schibred. Neruerende Ko. Ma. foeget Søffren Nielssen, Bunde Lensmanden Elling Burcheland, Niels Restad Knud Huidham<m>er Magne Bircheland, Lauritz Houge, ?? Rønhoffde, Mogens Loff Aas Anders ØffsteMielde, Od Solberg, Pouel Huidsteen, Mogens Øffste Mielde, Ole Watle, Johans Restad Ole Weffle Rasmus Blom, sampt en deel aff for. schibreds Almue. Bleff lest ochfor kyndt Copie aff Ko. Ma. woris Allernaadigste Herris breff Anlangende ?? in Styr, som før er melt. Dissligeste bleff forkyndt Copie aff hans Ko. Ma. Naad. breff, at Vldrich Fredrich Gylden Løffue til Calløe, er Naad. antaget ochbestilt at Were Stadtz Raad och Stadtholder J Norge sampt Ampt Mand offuer Aggersshus, Jndtil hans May. anderledis deromb tilsigendis worder.

Den 20 Septembr. 1664 paa for. Wallestrand Foegdegaard. M. Arnoldus Læsemester i Bergen ladet Reffuems besidere i Rette steffne med formeenende at de bør giffue hannem en Rdr i Aarlig Landschyld aff Mess Aassen. Derhoes fremblagdis Hans Clausen Soren schriffuers

(21b)

Och 6 Mends Domb at aff platzen schal giffuis Aarlig it faar. Huor omb och fremblagdis Jørgen passis paa sin fuldmegtigis Vegne Vnderschreffne besigtelsse, som bleff lest. Anders Teppestad formeente de burde giffue 1 Rdr Aarlig aff pladtzen. Reffuems besidere Knud Ole och Hellie møtte, och sagde at de haffde bøedet M. Arnoldus it faar gott Jmoed 2 mrk, och formeente hand sig dermed burde lade Nøye. Affsagt effterdj at i Sagen er gangen Sorenschriffueren och 6 Mends Domb, Da kand det iche were Vnder Dommeris Domb nu derpaa at kiende, Men huem derpaa, schader haffuer den for offuer dommer at indsteffne.

1664 den 21 Septembr. Holtis Høsteting paa ytre Arne i Arne schibred Neruerende Ko. Ma. Foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Anbiørn Jordal, Erich Tuenes, Johans Bouge Mogens Espel, Peder Arne Johans Arne, Halfuor Rombsloe, Oluff Arne, Knud Oelsnes, Jørgen Seluig, Hans HuchAas, Joen Rombsloe, Knud BruerAas, Besse Waxdal Fosmarch, och Ole Quamme. Laugrettesmend sampt en deel aff for. schibred Almue, som Ting Søgte. Bleff for kyndt Copie aff Ko. Ma. woris Allernaadigste Herris breff, anlangende ?? in Styr, som før er melt. Disligeste bleff forkyndt Copie aff Ko. Ma. Naad. breff, at Vldrich Fredrich Gylden løffue til Calløe, er Naad. bestilt at were Stadtz Raad, Stadtholder i Norge och Amptmand offr Aggersshus Ampt.

Her Jonas Pederssen Sogneprest til Korss Kierche meenighed i Bergen och Proust J Nordhor Lehn, Loed nu Læsse och for kynde Herr Canceler Welb. Offue Bielchis, Hans Hansen Bergen och Guletings Laugmands ochHerman Garman General Toldforualter Nordenfieldtz, deris til hannem paa Ko. May. woris Aller naadigste Herris weigne och Naadigste Confirmation Vdgiffne Schiøde, Daterit Bergenhus 25 8br. 1662. At de til be. Her Jonas Pederssen ochhans Arffuinger, effter derom Kongl. Ma. Naadigst til dem Vdgiffne Befalings ??gemes, har Soldt schiødt ochaffhent Tuende gaardeparter her sammesteds, Salhus schylder en 1/2 Løb Smør och 6 ss dansch, Och Breesteen Smør 1/2 Løb och Malt halfftredie Mehle met Bøxsel efftersom hand dem tilforn til deel til Vnder pant fult haffuer. efftersamme Schiødis widere Jndhold, Huilche gaarder hand ochhans Arffuinger paa hans Ma. Naad. Confirmation til Odel ochEye Nyde ochbeholde schal, effter samme Schiødes widere indhold.

Mens Da samme Schiøde war for kyndt, Suarede Ko. Ma. foeget Søffren Nielsen for Retten, som hand begierte at motte Teignis, och formeente, at Her Jonas Pederssen haffde burt ladet for.

(22a)

Schiøde til Ting, som goedtzet ligger, Læsse och for kynde, samme Aar hand sig be. gaarder til Kiøbte, at hand sig der effter met Ko. Ma. Rettigheds Annammelsse Kunde Wist at Rette.

Bleff ochlest ochfor kyndiget Welfor. her Laugmand Hans Hanssens Peder Hanssen Raadmand i Bergen ochSlodtzschriffuer paa Bergenhuus, Boegemester Niels Hanssen Stigtschriffuer offuer Bergenhusslehn, deris til for. Herr Jonas Pedersen paa Borgemester Peder Pedersen J Kiøbenhaffn och Carl Rosenmeyer deris weigne, Vdgiffne Pantte Transport Schiøde, paa Trende gaarder her i Schibredet Liggendis, Bruduigen en halff Løb Smør. Fugstad Jt Spand Smør, Dahle en Løb Smør, efftersom, hand haffuer demb der fore paa deris Weigne tilstillet for huer Løb 75 Rixdaler. Huilchen Schiødis Slutning her tilforne Jndført findis.

Søffren Nielsen Ko. Ma. foeget paa Welb. Her Oberste genstorffs Weigne ladet Jndsteffne och nu i Rette tiltalte Lauritz Jacobsen Eidtzuog, efftersom hans Welb. er tillagt at Nyde schatt och Rettighed udj sin Gage aff hans Jord ochbrug, som hannem nu forledet Aar 1663 bleff aff Slodtz Lougens forualtere Vdlagt paa Ko. Ma. Weigne, huilchen sin Rettighed hand iche for samme forledet Aar til Welbe. Her Oberst haffuer betalt. Huorfore Søffren Nielsen paa Oberstens Weigne formeente at Lauritz burdte haffue sin gaard effter Lougen forbrut. Lauritz Jacobsen møtte och sagde sig at haffue budet Her Oberstis Kierist sin Rettighed i hans Huuss J Oberstens frauerelsse nu forleden Tisdag Otte Dage siden, Sampt och siden samme dag tilbøedet Obersten sielff sin Rettigh. som hand iche wille Annamme, Men Obersten schal derforuden Suarit hannem at hand haffde giffuit Foegden befaling omb, huad Lauritz schulle giffue hannem i Rettighed. Ellers til steffne maalit och i Rette settelsen, sagde Lauritz sig iche war Louglig steffnt, som kon scheede nest forleden Løffuer dag. Foegden tilspurte Lensmanden Anbiørn Jordal, om hand iche for Lang tid siden haffde faait hans befaling Louglig at steffne Laurs, Huor til hand suarde Ja, at hand nochsom fich befaling deromb i tide, Men hand haffde formoedet at Laurs haffde Sagen i mindelighed affhandlet. Lauritz nu for Retten paa bordet optelte 11 Rdr 3 1/2 mrk Rettigh. for 1663 och 1664, Och begierte at de paa Oberstens weigne motte

(22b)

bliffue Annammit. och dersom det war meere, erbøed hand sig det at betale. Men Foegden Weigrit sig demb at Annamme, Mens formeente at Lauritz haffde burt Rettigheden tilforne i Rette tide betalt. Effterdj iche beuisis at Lauritz er Louglig steffnt effter Lougen ?? ?? 9 Cap. Da Jmidler tid Wi<>de Rettens betiente iche i Sagen at Kiende.

War Jndsteffnt for Resterende Tiende til Her Niels Bugge. Ole och Johans Mielcheraan, Tolleff ochKnud Toppe, ??Marchus Bircheland g. Ole Teigland, Niels Hetland, Jens och Johans Breesteen Niels Hiortland. Paa Jndsteffntis Weigne bleff Suarit aff Niels Flachtuet och Niels Hetlannd at de wil betale. Aff sagt at de bør betale deris met Rette Resterende Tiende inden 14 dage eller Wed Wurdering i deris Boe at Vdsøegis, Dog Tolleff Toppe iche herued meent, effterdj det er en andens Tiende som hannem Kreffuis.

Foegden paa Peder Ytre Arnes Weigne begierte At Laugrettet ochtilstedeuerende Almue wille giffue hannem it Sandferdig Schudtzmaal ligesom hand det haffde for tient, och om nogen Wiste hannem noget Wærligt eller Wtilbørligt at beschylde At de det da wille til kiende giffue, wille hand pleje en huer Loug och Rett. Huortil Laugrettet och tilstedeuerende Almue suarede at hand sig Jblant ochhoes demb sig som en Erlig Mand haffuer schichet och forholdet, saa at de for deris persoenner iche wide hannem andet end alt got at beschylde eller effter sige.

1664 den 23 Septembr. Holtis Høsteting paa Hop i Schiold schibred Neruerende Ko. Ma. Foeget Søffren Nielsen, Bunde Lensmanden Oluff Schage, Peder Smør Aass, Simen Vlsmoeg, Oluff Eide Oluff Hop, och en deel aff for. schibreds Almue. bleff for kyndt Copie aff Ko. Ma. Naad. Schatte breff, Anlangende den paabiudne ?? in Styr. Saauelsom Copie aff hans Ko. Ma. Naad. Breff, att Vldrich Fredrich Gylden Løffue til Calløe, er Naad. beschichet at were Stadtz Raad, Stadtholder i Norge och Amptmand offr Aggersshus Ampt.

Effter Fredrich Steens begiering paa Welb. Jomfru Kiersten Bildtz Weigne beuilgede Foegden 6 Mend at motte besigtige LandAas gaards

(23a)

Bygning til huilchen tid det effter ?? Leiglighed, schee Kunde, som da dertil schulle worde hannem Vdneffnt.

24 Dito paa Hop sammesteds.

Gunder Øffstebøe frembkomb och Jndlagde Jt beschriffuelsse Vnder fire Mends forseigling aff Nordfiord, Huor effter hand formeente at burde Nyde S. Jngeborg Espeland Frillis effterladenschab. Huor Jmoed Ko. Ma. foeget formeente samme beschriffuelsse ich Louglig tagen effterdj det iche er scheed til Tinge. formeente och at burde forschaffis Louglig beuiss, at hun iche er Aufflit i Hoerdomb eller i Frendschab, Nermere end i Lougen er tillatt. Saa bleff deromb affschediget at Lougen A. B. 19 Cap. formelder Huorledis den bør føre sine Vidne som wil sig til Arff Kiende, naar Tuiffl och Tuistighed Jndfalder, huemb Arffue bør. Huor effter met for. beschriffuelsse, ej forholdet er. Tilmed siunis fornøeden at bør giøris beuisligt, at den affdøede frille iche er Aufflit i Hoerdomb eller i Frendschab Nermere end i Lougen er tillatt.

Anno 1664 den 26 Septembr. Holtis Høsteting paa Schauge Tingstue J Sartor schibred, Neruerende Kongl. Ma. Foeget Søffren Nielsen. Bunde Lensmanden Oluff Bielcherøen Mogens ochWillem Worland, Ole Hambre Lauritz Schauge Niels Lochøen, Anders Bildøen, Hans Kausland Niels ??Homelsund Erich Knapschoug, Mogens Leerøen, Oluff Fielde, Anders Kobbeltuet, Ole Eide, Michel Windenes Jacob Hamersland, Ole Echerhoffde Tomas Børnes, Laugrettesmend, Bleff forkyndt Ko. Ma. Naad. Schatte breff anlangende ?? in Styr, som før er melt. Bleff och for kyndt Copie aff Ko. Ma. Naad. Breff, At Vldrich Fredrich Gylden Løffue til Calløe, er Naad. Forordnet at Were Stadtz Raad ochStatholder i Norge sampt Amptmand offuer Aggersshus Ampt.

Jligemaade bleff nu i for. Laugrettismends sampt i en stoer deel aff for. schibreds Almues paahøer, forkyndt effter schreffne Schiøder eller Kiøbe breffue Lydendis som følger.

Kiendis Jeg Mogens Pedersen boendis i Knaruig i Quindherrit Sogen at ieg med min frj wille och welberaad hue, ochsaa met min K. Høstru ochbørns io willie ochsambtyche, Saauelsom och met mine Slegt och Wenners Ja ochsambtyche, at ieg har Solt schiødt ochaffhent, och nu met dette mit Oben breffs Krafft Selger schiøder ochaffhender, fra oss och

(23b)

Alle woris Arffuinger ochderis effterkommere, ochtil Erlig ochWelb. Mand Axell Mouat ochhans Arffuinger ochkiere Welb. frue Karen Mouat ochbegge deris Arffuinger ochalle deris effter kom<m>ere, en ?? Rette Odels Jordr part Naffnlig Spilde, liggendis i Glesuer i Sunds Kierchesogen, som schylder Aarlig 1 1/2 Wog Tørfisch ochit spand Tørfisch, och er bøxell met offuer Trej Woger Tørfisch och huad hand her effter forbedris Kand. Huilchet forbeneffnte goeds och gaard, med aldsin tilliggendis Herligh were sig i Ager och Eng och Øde gaarder oe quernesteder och Fosser schouff och march, fische Woger oe fischeuand och ??fergang Waat ochTørt fra fieldtz ochtil fiere, som nu tilligger ochaff Arilds tid tilligget haffr, wed huad Naffn det helst haffr eller Neffnis Kand, intet vndertagends J Nogen maader, for. Welb. Mand Axel Mouat ochhans Welb. Arffuinger effter denne dag schal haffue Niude bruge ochbeholde til ??Euindelig Odel Wigien kaldet aff mig och mine Arffuinger baade for føede ochVføede, Saa de Welb. folch och deris effterkom<m>ere schal det beholde til ??euindelig Odel ochEige effter denne dag, och Jeg Tacher de got folch for goed oe Nøyachtig betaling baade for goeds och ??schøtingsøre. Thj frj hiembler ieg de Welb. goede folch fuld ??saneligen forbeneffnte gaard ochgoeds forhuer Mands tiltale som derpaa Kandtale, Ochdersom saa scheer at sam<m>e gaard ochgoeds bleff de got folch heller deris Arffuinger wed Loug ochRett affwunden, formedelst min och mine børns ochalle woris effterkommeris Wanhiemels brøst schyld, da schal ieg ochmine børn ochworis Arffuinger ocheffter kom<m>ere, strax inden 6 Vger were forpligt, saa gotgoedtz ochbeleigligt baade paa Landschyld bøxell ochald anden herligh, igien for Nye de got folch. Ochloffuer ieg for. Mogens Pedersen for mig och mine børn oe woris effterkommere atholde de Welb. folch och deris Arffuinger aldelis schadesløes i alle forbeneffnte. Dess til Witterlighed ochdess ??bedre bekrefftelsse, haffuer Jegladet schriffue mit Seduonlig boe merche her Neden Vnder, til it VRyggelige kiøb, och wenligen Ombeder ieg desse Eedsoerne Laugrettesmend udj quindherrit til Witterligh, Naffnlig Mogens Schaale ochhenne paa Hatteberg atbesegle met mig, Schreffuit J Bergen den 13 Junii 1645. <bumerke> <LS> <LS>

Kiendis Jeg Rasmus Olsen paa min Høstrue Astrj Mogens Daters Weigne ochieg Christoffer Anderssen boendis paa Aasse i Sartor schibred i Norhorlehn paa min Hustru Sirj Mogens Daters Weigne, Atefftersom woris S. Werfader Mogens Pederssen den tid boendis i Knaruig i Sunds Kierchesogen, Vdj hans Leffuendis Liffue haffuer Soldt schiøt ochaffhent til Erlig och Welb. Mand nu S. hoes Gud Axell Mouat til Hoffland, En hans Rette Odels Jord ved Naffn Spilde, Liggendis i Glesswerd i Sunds Kierchesoegen som schylder Aarlig 1 1/2 Wog ochit spand Tør fisch, met bøxell offr meere, Saasom hans derpaa Vdgiffne Kiøbe breff Dat. den 13 Junii 1645

(24a)

Til Welbemelte goede Mand widere Vduiser. Da enddog wii met Rette intet paasamme kiøb kand klage, da har alligeuel Erlig ochWelbiurdig Mand Loduig Rosen krantz til Hatteberg saasom S. Welb. Axel Mouats Arffuing, oss Widere ochnu fuld kommen fornøyet ochbetalt met Tiuffue Rixd. in Specie for woris och woris med Arffuingers sampt woris ochderis Børns føede ochVføede Odels prætentions affstaaelse, Saa Wij bekiender med wore Høstruers Ja willie ochsambtyche, oss tilfor. Jord ingen widere Lod, deel, Odels Rett eller prætention at haffue i nogen maade, Mens Welbe. Welb. Axell Mouats Arffuinger, som nu er Erlig ochWelb. Mand Loduig Rosenkrantz till Hatteberg sampt hans kiere frue Erlig ochWelb. frue Karen Mouat, deris Welb. børn och Arfuinger, Wforhindrit och Wpaa talt fra for. Kiøbe breffs Dato at følge til Euindelig Odel och Eyendomb. foross, woris medArffuinger, woris och deris børn ocharffuinger føede ochVføede. Ochtill fuld kommen Stadfestelsse haffuer Wii sampt wore Hustruer dette met wore boe mercher Vnderteignit. OchVenligen Ombedet Hæderlig ochWellærde Mend, Her Hans Torelsen Sogneprest til Quindherrit prestegield, ochher Rasmus Pedersen Sogen prest til Strandbarms Prestegield, met oss til Witterligh at Vnder schriffue, Datum Hoffland dend 2 Junii Anno 1664 Rasmus Olsen <BM> Gunder Rasmusen paa Christoffer Anderssens weigne <BM> Astrj Ø Mogensdater Sirj Mogens datter Jngeborg Rasmus datter <BM> Mogens Rasmussen <BM> Hans Tarelssen <BM> Rasmus Pederssen Past. Strandb. <>

Kiendis Jeg Gunder Rasmusen boendis paa Aasse i Sarter schibred i Norhorlehn Atefftersom Erlig oe Welb. Mand Loduig Rosen krantz til Hatteberg, haffuer nu i dag betalt Tiuffue Rixdaler inspecie til S. Mogens Pedersen i Knaruig, samptlig Arffuinger, som er for deris samptlig Odels Retts affstaaelsse, om huis for. Mogens Pedersen udj hans Leffuendis Liffue til S. Welb. Axell Mouat Solt haffuer, udj en gaard Kaldis Spilde, liggendes i glessuer i Sunds Kierche Sogen. Och effter som Christoffer ??Anderssøn Aasse, som er gifft wed en aff for. S. Mogens Pedersens døtre, Nemblig Sirj Mogens dater, nu formedelst Siugdomb ej sielffuer paa denne tid Kunde hid komme, Mens mig haffr Ombedet ieg paa hans Weigne tillige med hans quinde for. Sirj Mogens Dater, med Welbe. goede Mand wille handle, sampt giøre ochlade, Saasom hand sielff tilstede Kunde

(24b)

Were. Disligeste er ieg Ombedet paa hendis broeders S. Peder Mogensens effterlatte Børns weigne aff for sch. 20 Rdr for deris quota, saa megit at Annamme. som dennem met Rette Kand til komme, huilchet altsammen nu aff mig ochsaa tilbørligen er effter kommit. Huor fore Jeg Welbe. Welb. Loduig Rosen krantz hermet fuld kommen wil haffue Quitterit, ochhans Welb. paa min ære ochformue forsichrit, at samme penge wel schal bliffue Vddeelt til de wed kommende, Huor aff alleReede Rasmus Olsen ochhans Hustru Astrj Mogens dater nu her Neruerende deris anpart Annammit haffuer. Ochat hans Welb. sampt hans Welb. Arffuinger her effter schal were frj for ald tiltale samme gaard Spilde belangende, Men dersom mand ald formoeding nogen ?? eller tiltale derom i frembtiden aff nogele J huemb de were kunde, schulle schee, da bepligter ieg mig och mine Arffuinger atgaa Jmellem Sagen och dennem, Saaledis at Welbe. Welb. Loduig Rosenkrantz ochhans Welb. Arffuinger, schall holdis schadis løes aff mig och mine Arffuinger i alle maader. Och dess til ydermeere forsichring, haffe ieg mit Seduonlig Boe merche her Vnderteignit, och wenligen Ombedet, Hæderlig och Wellærde Mend Her Hans Tarelsen Sogneprest til Quindherrit Prestegield, och Rasmus Pedersen Sogneprest til Strandbarms Prestegield, med mig til Witterlighed atVnderschriffue, Datum Hoffland den 2 Junii 1664. Gunder Rasmussen <BM>. Hans Tarelsen Rasmus Pedersøn Past. strandb. <>

Leonart Lauritzen Kongl. Ma. Tolder udj Bergen, Kiendis och Witterligt giør for alle, at ieg med min frj willie, haffuer Soldt schiødt ochaldelis affhent, och nu med dette mit Obne breff Selger Schøeder ochaffhender, fra mig min Hustru Boel Hermans Datter Garman ochbeggis woris Arffuinger ochtil Johan Seigelken Hans Hustru Agite Johans Datter och deris Arffuinger, En gaarde part Kaldis Tønneuig, liggendis i Sartor schibred, Huor aff Aarligen giffuis Thou Woger fisch, Huilchen for. gaarde part, med ald dess Rente och Rette tilliggelsse udj schoug och March, Ager Eng, fischeuand och fer gang, Waat ochTørtt Jnden Marche oe Wden Marche schiel, Lidet och megit, J

(25a)

Huad Naffn det ellers met Neffnis Kand, som dertil nu ligger och bruges ochaff Arrilds tid tilligget haffuer, met Rette, intet Vndertaget i nogen maade, Saauit hans Kongl. Ma. haffuer werit berettiget, och mig aff Welfornemme Mend Hans Hanssen Laugmand och Herman Garman General Toldforualter, Soldt ochSchøedet er. for. Johan Seigelken, be. hans Hustru ochbeggis deris Arffuinger at haffue Nyde bruge ochbeholde schulle, til Euindelig Eyedomb, och haffuer nu derfore Annammit fyllist och fuld Werd, effter min egen Willie ochgoede Nøye; Saa Jeg for. min Kiere Hustru eller beggis woris Arffuinger, ingen ydermeere Rett eller Rettighed til for. gaarde part, eller nogen dess Rette tilliggelsse at schal haffue effter denne dag i nogen maade. Thj bepligter Jeg mig min Kiere Hustru och woris Arffuinger at frj hiemble ochfuld kommeligen tilstaa for. Johan Seigelken hans Hustru ochbeggis deris arfuinger for. gaarde part for huer Mands tiltale, som derpaa i nogen maade Kand tale met Rette, ochholde det dennem ochderis Arffuinger schadisløes J alle maader, Til ydermeere Widnis biurd Da haffuer ieg dette met Egen haand Vnderschreffuit och mit Signet Vnder Trøgt, Actum Bergen den 14 Septembr. A. 1664. <LS> Leonart Lauridssen <Eghd>

1664 den 14 Novembr. holtis Retten paa HossHoffde Neruerende Niels Mieldsta Lensmand Torchel Aasem Niels Miøs Niels Hoele Joen Fieldschaal Fusse fieldschaal Anders Teppestad Laugrettesmend och Laurs Øffsthus. Magne Essem fremblagde steffning offuer Oluff Haugsstuet och Ole Fieldschaalnes paa hans farmands och effter latte børns wegne, formedelst de har hen bøxlet 18 mrk leye i Tuett i Hoss Anger schibred. Hoss Anger Kierche tilhørende, formeenende dem der i VRett at giort, efftersom Kierchen i førige tide har Nyt første och 3 bøxell der aff, och aff førige Kierchens forsuar mer hen bøxelet, Mener der for at Kierchen nu lige som til forn bøxel der aff bør at Nyde, och de for ?? hen bøxeling, at stande Kierchen til Rette som wed bør. Huor om fremblagdis Stigt schriffueren

(25b)

Welforneme Niels Hanssens fuldmagt at i Sagen schal hendes Domb. Joen Tuett som i Sagen war steffnt at Vidne, Want, at hand hørte aff hans S. fader Johans Tuett, At hand bøxelet 1/2 spand i Tuet Kierchens goedtz aff S. Gudmand Erichsen da Ko. Ma. foeget effter som foegden da hen bøxelede Kierchens Jorder formedelst i de tide war ingen Sticht schriffr. Jligemaade proffuede Joen at S. Knud Tuett Leyede det andet halffue spand Kierche goedtz J Tuett aff den tid Kierchens for Suar och gaff da til Kierchen halffanden daler i bøxell deraff, Huor paa Joen giorde sin æd met opragte fingere.

Niels Øffsthus Want at for. S. Knud Tuett Leyede for. 1/2 spand Kierche goedtz i første bøxell aff Kierchens forsuar, Men om det war aff Anders Rasmusen dend tid foeget, eller en anden Wiste hand iche, ochgaff deraff i bøxell halffanden Rdr.

Peder Biøn dal och Jffr Biørge fremb komb och bar Knud Essem hans Vidne som for medelst Suaghed iche Kunde møede, At da hand for Rumb tid siden war Kiercheuerger, och schulle giøre sit Kierche Regen schab til den første Stigt schriffuer S. Søffren Bundesen, da Affwiste hand hannem met sit Regenschab formedelst hand iche haffde ført Kierchen for. 1 1/2 Rdr bøxell til Regenschab som Knud Tuett haffde giffuet deraff. Huorfor Knud Essem Reigste til Anders Rasmussen, som Leuerede ha. sam<m>e bøxel aff be. 1/2 spand kierche goedtz Huilchet de begge wed æd bekiende.

Ole Hougsstuett møtte och berette at hand haffde hen bøxelet 1/2 løb bortt i Tuett i den Søre partt <til Niels Halsteens.> och i samme halffløb har Kierchen halffanden schilling, och schulle gaffue hamb deraff 10 Rdr. Noch bøxelet til Ole Tuett halffanden schilling for 2 Rdr ochtill Mogens halsteensen femb schilling for 9 Rdr.

Ole Fieldschaalnes be kiende at hans S. formand Joen Fieldschaalnes henbygte 1 1/2 ss Kierche goedtz til Mogens Knudssen, och lagde halffanden ss aff sit egit tilbage som Kierchen igien schulle henbøxle, paa det Kierchen iche schulle lide schade, Men siden haffde Ole Haugsstuet bøxelet same 1 1/2 ss til Ole Tuett som for er melt.

Magne Essem begierte domb i Sagen Saaledis, om iche Kierchen burte her effter som før at Nyde bøxellen af for. Spand

(26a)

J Tuett, och stande Kierchen til Rette for Ombekostning och for at de i saa lang tid har forhollt och fra uendt Kierchen sin bøxell. Affsagt effterdj at Kierchen i førige tide har bøxelet sin part 1 spand leye J for. Tuett, Da bør den her effter lige samme Rett ochbøxell at Nyde, Och effterdj Ole Hougsstuett har bort bøxelet der aff kierchen til schade 9 mrk Smør och S. Joen fieldschaalnes. Jligemaade 9 mrk Smør, da bør Ole for sin persoen och Joen Fieldschaalsnessis efftermand och Arffuinger for deris persoen at tilbage ligge Kierchen for samme opbaaren bøxel huer 3 Rdr, som er tilsammen 6 Rdr, sampt saa meegen Tredie bøxel som paa Komme Kand siden at de har det hen bøxelet, Och der foruden at giffue Kierchen i Ombkostning fire Rdr, huilchet bør at schee inden 14 Dage eller wed Wurdering aff Ole Hougss Tuetz och Oluff Fieldschaalnessis boe til halffuit at Vdsøegis.

1664 den 19 Decembr. Betientis Retten paa LandAas i Schiold schibred, Aff Ole Schage Lensmand Ole Hop Lasse Nord Aas Simen Schiold Ole Eide och Niels Schiold Laugrettes mend. Pouel Wilhelm paa Fredrich Steen Welb. fru Kirsten Bildes fuldmegtigs wegne fremblagde steffning offuer Niels Ørbech, met formeening at Niels bør Endtuige Hendis gaard LandAas, formedelst hand Wden hendis wille schal were kommen til dend, Saa och for hun formeener den til egen brug at tiltrede och Nyde met widere. Pouel i Rettelagde ??Fredrichs fuldmagt Sagen at Vdføre. Bleff och i Rette lagt Welbe. fruis schrifftlig fuldmagt i denne Sag Fredrich Steen giffuen. Lagdis och i Rette Fredrich Steens Jndleg Vnder hans Zignet som bleff Lest, och sagde Fredrich for Retten at hand wille staa wed huis den formelder.

Jmoed alt dette war Niels Ørbech i Rette, som i Rette lagde sit schrifftlig Jndleg. Niels i Rette lagde S. Welb. Daniel Bildtz Bøxel Zeddel til S. Henrich Nitter paa Landaas hans Liffs tid fremblagdis och Christoffer Giertsens Bøxel Zeddel giffuen Ørbechs Høstru at Niude ochbruge Laand Aas sin Liffs tid. Jligemaade Jndlagdis Peder Nielsens Bøxel breff, giffuen Niels Ørbech, at hand i sin Liffs tid haffr sted och fest for. LandAas aff Peder som da Ombudtzmand paa Welb. frue

(26b)

frue Kiersten Bildtz weigne. som alle bleff lest. Pouel Wilhelm spurdte Huor for hand iche bøxelet gaarden strax da hand bleff gifft met Ludtzia, som scheede 57 och bøxelet iche før 59. Huor til Niels Suarit det haffde intet paa sig, hand haffde den Louglig fest. och hans Høstru for sin persoen bøxlet den sin Liffs tid. Fredrich Steen effter tilspørgelsse for Retten, Sagde at Niels Ørbech haffde Rigtig betalt hamb Rettigheden aff LandAas til denne Dag paa Welb. fru Kierstens bildtz wegne Jmidler tid hand haffuer werit hendis fuldmegtig. Partterne effter tilspørgelsse Erchlerede at de iche haffde widere at i Rette bringe deris Sag til bestyrchning, end allereede fremblagt er. Sagen Optagen til J Morgen och Loffuede partterne at wille da møede i Rette paa Bergen Raadstue, at Peder Nielsen som der tilstede er, hans Vnderretning i Sagen da widere faais Kand.

(siste side)

Vdj denne Tingbog, befindis Førgetiuffue och Sex Num<m>ererede Blader, J huilcken Soerenschriffueren offuer Nordhorlehns Fogderie Hans Hanssen, rigtigen haffuer at schriffue, huis J Neruerende Aar, for Ting och Rett passerer, hans Bestilling wedkommende, Actum Bergenhuus den 1 Januarii Anno 1664.

Vdj hans Excell. ?? Cancelers frauerelsse J Slodtzlaugen Hans Hanssøn <Eghd>