NORDHORDLAND TINGBOK NO. 5 1654-1655.

Avskrift ved Håkon Aasheim/Ættehistorisk institutt/SAB

(1a)

Vdi Denne Bogh findes Halff fembte sindtz tiuffue och Fire Nummerede Blader, huorudj Hans Claussenn Sorenschriffuer i Nordhorlehns Fogderie effter hans Eed och pligt, Rigtigenn haffuer at indføre aldt huis for domb och Rett passerer, Saa som hand agter att ansuare, Actum Bergenhuuss Denn 26 September Anno 1654 Offue Bielche

(2a)

Anno 1654

Dend - 2. Octob. holdet Almindelig Høsteting paa Frekhou Tingstue, som er udj Herlø Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffuer och efftersch. Laug Rettit, Nemblig, Lenssmanden Anders Fosse, Simen Berland, Torgier Herlewær, Knud Skortued, Anders FromerEid, Peder Langeland, Jffuer i Rong, Clemmet RaffnAnger, Ole Melland, ??Greges Langeland, Nielss i Hannewigen, Anders husseby Johans Rølland, Oele Landzwig, Johans Leerwig, Niels Tued, ædsoerne Mend udj for. Skibred,

Fogdenn Adwarede Almuen at de schulle holde døgtig och ferdig ghewær, med Lod och Krud effter Lougen, Dissligeste dennom Aluorlig forreholt at de schulle holde ware och Wetter wed goed lige, saa frembt de ike wilde lide derfor som wedbør.

Lenssmanden Steffnt Pedr Tofft for Atschelig tiltale, møtte icke, Eller nogen paa hans wegne at Suare, tilkiendt steffnefald - 1 mrk Sølff.

Oele Knudzøn Skortued steffnt Tomas Gudbrandsøe for at hand haffe tillagt hannem at hand haffe stollet penger nemblig 1/2 R dlr Aff hans lom<m>e, for. Tomas icke kunde

(2b)

beuise hannom det offe, Men Erklerit hannom for Retten at hand icke wiste Andit med hannom end det som Erligt war.

Dend - 4. 8bris. bleff holden Almindelig Høsteting udj Allenfedt Skibrd, Nerwerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Sorenschriffuern Hans Clausøn och effterschr. Laug Rettit, Nemblig Lenssmanden Børge Nebstad, Hans Tued, Knud ibid. Gullick Berefiord, Anders Øffstegrd, Hans Feste, Mogens Grøtued, Arne Rylland, Arne Rylland

Pede BerAass haffde Ladit steffne Gure HukAass for en weffsche, hun er beschyldt for, hun icke møtte eller nogen paa Hindes wegne at Suare, bleff hun tilfundenn Steffnefald - 1 mrk S.

Fogdenn Alworligen Adwarede Almuen at de schulle holde døgtig och færdig ghewer, med Lod och Krud effter Lougen, Dessligeste denn. forreholt at de schulle holde deris Ware och Wetter ferdig och wed god lige, Saa frembt de icke wilde lide derfor effter Lougenn.

(3a)

Dend - 6. octob. holdet Almindelig Høsteting udj Raadøe Skibred, Nerwerrende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffe, och efftersch. Laug Rettet, Nemblig

Lenssmanden Nielss Marøen, Rassmus Strømme, Oele Kallestad, Knud Sollem, Oelle Sæbøe, Erick Wild Anger, Mikell Sollem, Rassmus Quallem Oele Wetaas, Sigwor Kartued, Mogens Sollem, Knud Soltued, Jon Strømme, och Mogens Quallem, ædsoerne Laug Rettissmend i for. Skibred,

Fogdenn paamindte och Aluorligen befalede Almuen at de schulle holde døgtig och ferdig ghewer med Lod och Krud effter Lougen, End och dem Adwarede at de schulle holde deris ware och wetter ferdig och wed god lige, Saa frembt dj icke derfor wilde lide effter logen.

Jligemaade forreholte Fogdenn Almuen, at de schulle giøre Deris Tingstue ferdig, at udj den her effter Kunde Tinges, och Saa frembt de icke lader dend bliffue ferdig giort nu til waaren wilde hand haffue dennom derfore at tiltale,

Mester Jngebregt Jørgenssøn, Sogneprest udj Bergenn till dombkierkenn haffe Ladit i Rette

(3b)

Jndlegge it Pandtebreff Acterit Bergen in Anno 1653. Vdsted aff S. Hermand Frisches effterleffuersche, ??Gouicke Simensdotter Huor med hun till be. Hæderlig Mand for 1 1/2 R dlr, Londte penge udj Pandtsetter till hannom en hindes Ohdels Jord Kaldess Daugland liggendis i Raadøe Skibbred, och haffe hun och til hannom paa Sam<m>e Jord Oedels breffuit hannom tilstillet i Huilket Pandtebreff bleff i dag for dend tilstede Almue oplest och forkyndt,

Fogdenn haffde Ladet udj Rette Citere effterschr. som haffr brugt med Linne fischerj, som er forbødenn, Knud Sollem, Mougens Manger, Knud ibid, Rassmus ibid. Erik Wild Anger, Oele ibid. Mikel Rossnes, Erick Bøe, Grimb och Hans Møss, Rassmus och Jon Strømme, om huilke Fogden Satte udj Rette om de ike burde bøde for Saadan Vloulig fischerie Som tidt och offte paa Tingenne er Affliuste, for. war nerwerrende Vndtagen Oele Wild Anger och Mikell Rossnes, som icke kunde det benegte at die io dermed haffe brugt, Affsoenit derfor hos Fogdenn.

(4a)

for. Oele Wild Anger och Mickell Rossnes effter loulig steffnemaall icke møtte eller nogen paa deris Wegne at Suare tilkiendt steffnefald till Kon. Ma. - 1 mrk S.

Jon Mougensøn Koldstad steffnt Halduor Kaartued for nogen tiltale, for. halduor møtte icke, tilfunden Steffnefald - 1 mrk S.

Dend - 9. octob. er holdenn Almindelig Høsteting udj LindAass Skibred som stod paa Lyrøen Tingstue, Nerwerrende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensen, Hans Clausøn Sorenschriffuer och effterschr. Laug Rettit Nemblig

Lenssmanden Gudmun Qualwog, Oele Bessesønn hundWen, Knud Knaruig, Oele Reffnnor, Gullik Oxnes, Magne Reffsdall, Christians Mogensløff, Knud Skouffue, Jacob Field Anger, Besse hopland, Magne Brynteland, Nielss Seffuerøen Rassmus Kordall.

Fogdenn Alworligenn Adwarede Almuen, at de schulle holde døgtig och ferdig gehwer, med Lod och Krud effter Lougenn, Dissligeste och dennom Adwarede at de schulle holde deris warer och wetter ferdig och wed god lige, Saa frembt dj icke derfor will lide effter Lougenn.

(4b)

End och befallede Fogdenn Almuen, at de schulle holde deris Tingstue wed god magt, och at dend endelig at schulle were fuldferdige som det Sig bør, till waarting nu førstkomendis, saa frembt dj ike wilde lide derfor.

Fogdenn Lod for Retten frembførre Mougens Mougensøn Nat Aas som udj Sit Ægteschabff haffr besoffuit en Pige naffnlig Maritte Halworss dotter barenfød i Lind Aas Sogen, som er beslegtet till for. Mougenses Quinde Anne Oelss dotter udj Andet och Tredie Led, Och bleff be. Mougens tilspurt om saadan Angiffuelse saa war, huilket hand icke kunde benegte, Mens det Goedwillig wedgik, Men for. Quindfolk som hand haffde besoffuit icke war udj Rette, Mens icke kunde kom<m>e for at hun laa udj Barsel Seng, Dog haffde hun for Sig udj Rette At Suare Lenssmanden Gudmun Qualwog som forregaff at hun haffe wedgaaet at for. Mougens war hindes rette Barnefader. Fogden Satte udj Rette om de icke bør for saadan deris Groffue

(5a)

forseelse at lide effter Kong. Fredricks dend Tredies Vdgangne forordning Dat. Kiøbenhauff Slott D - 24. Feb. 1654. at Røm<m>e, och deriss Boes Loed till Koningen forbrut, och war domb begerendis, Da Efftersom for. Mougens Nat Aas och Maritte haldwors dotter haffe hafft med huer Andre Legomlig ombgiengelse som er hinn Andenn hans hustru och hinde beslegtet,, Da effterdj At Mougens er en g. Mand wed Alder - 75. Aar, er hand til dømbt nu strax At Rømme till Nordlandene at forbliffue paa Toe Aars tid, och hans Goeds och Boes loed till Kong. Ma. forhalden, Men for. Marritte tilfundenn At Røm<m>e Bergenhuss Stifft och Lehn, och Aldrig at kom<m>e her igien, och schall hun straxen Røm<m>e nar hun er opkom<m>en aff Barsel Sengen,

Fogdenn Ladit i Rette steffne Rassmus Østremb, Jan Førland, Endre ibid. och Laurids Leerøen for Vlydighed med fordringschabff huilke for. indsteffnte war tilstede, som ike kunde dennom derfor Vndschylde, Mens kiende sig schyldig, och bleff dj tilkiendt at bøde huer 1/2 R dlr,

(5b)

Fogdenn haffr Ladit Citere Steffen Jonsønn och Steffen Oelsøn boendis paa Huindwen, for Vnd Naboelig forligelssmaall dj haffe hafft med huer Andre, Och bleff dj forligt med huer Andre for Rettenn at dj her effter schulle werre goede wenner och well forligges, och bleff dennom Saaledis foereholt At huem Aff dem som bryder først denne forligelssmaall eller nogen Vndforligelse begynder eller. Repper, da schall dend haffue forbrut till de fattige - 10. R dlr.

Hans Nielsønn Lofftued steffnt Steffen Oelsøn hundwenn for vtilbørlig tilleg, och frembførde for. Hans Prouff herom, Magne Nedre Skodwen hermede at hand hørde at Steffenn tilspurde for. Hans Ad, huor for at hand icke wilde giffue hannom Laugtings Told, som hand sagde med be. Hanses Grander, och end widre Sagde till dem, hand motte wel haffue mig Aff Sinne Tiuff penge, Det sam<m>e proffuede och Steffen Hettlehoffde och Jon Nedre Skodwen huilke det widnede och giorde deris Bogeræd derpaa, och berette be. Steffen for. ord paa Nedre Skodwen, for for. Hans Nielsens Grand Storre Hans, Bemelte Steffen Oelsønn

(6a)

schød Sig till Prouff herjmod at førre, Och effterdj Hand berobte Sig paa prouff, bleff derfor herom Affschediget for Rette, att hand schulle førre Sinne prouff herom nu tilførst kom<m>ende Waarting, och da Sagen at forretage.

Besse Jndkiillen for Atschellige tiltale Aff Fogden steffnt udj Rette, och bleff beuist At hand war Loulig steffnt, Men møtte icke, tilfunden at bøde till Kong. Ma. steffnefald Nemblig 1 mrk Sølff.

Pede Jffuersønn som tienner hoffuer Berge war steffnt udj Rette, Mens hand icke møtte, dog Suarede for. Hans Hossb. paa hans wegne, och bleff hand Citerit for at hand bruger med Øel at Vdtappe till Sels, Fogden Saatte udj Rette effterdj det er beuislig at hand brugte med Øel Sall, om hand icke derfor bør bøde 8te Ørtuger och - 13 mrk S. udj ligefald Jffuer och Knud Berge steffnt for. Jffuers Fade Peder Berge møtte at suare paa Sin Søns wegne, och paa Knuds wegne at Suare møtte Nielss Sellelj, och kunde dj ike benegte, at dj io haffde Sig brugt at Selge Øel, som Andre Boeger, Affsoenit derfor hoes Fogdenn.

(6b)

Halduor Træland war Loulig steffnt for nogen tiltale Aff Fogdenn, møtte ike eller nogen paa hans wegne, tilkiendt steffnefald - 1 mrk S.

Er Dreng Rassmus wig steffnt for hand haffr Solt och Vdtappet Øell, møtte icke, Mens Jon Wig møtte at Suare for hannom, och kunde hand ike benegte at hand io haffde brrugt Sig med Øell at Selge och Vdtappe, Affsoenit derfor

Anders Pedersøn Brudknappe steffnt Salig Mikell hoplands Arffuinger, Oele Reffnor, Gullick Oussnes och Christian Mogenssløb, huilke for. Møtte udj Rette och benegted At dj war Anders Brudknap inted schyldig efftersom hand foedrit hos dem it hundrede och Tiuffue Waager Raa fisch, som dj hann. schall were schyldig bleffuen in A. 1647, Dend 22. Feb. effter derom Vdstede Obligation Vnder Dannemends Boemerker, Anders AarAass som haffr Satt Sin Boemerke vnder den obligation effter loulig steffnemaall icke møtte, formedelst hans Suaghed schyld, Mens hans Søn møtte At Suare paa Faderens Weigne, Naffnlig Erick Andersøn, Som berette, at hans Fade Sagde at hand war Truit till Aff Anders

(7a)

Brudknap at Sette Sin Boemerke DerVnde, och tilmed be. Jnd Citerede Som møtte udj Rette, gaff for at om denne Sag haffr werit tilforne udj Rette paa Bergenn Raadstue, Dog haffde de inted schrifftelig Derom at frembuise. Da effterdj Dj saadan forregiffr, Er derforre herom for Affscheediget, At dj bør udj Anders AarAases Nerwerelse till førstkom<m>ende Waarting schrifftlig beuise huis om denne Lejlighed er forhandlit paa Bergenn - Raadstue, eller och dj da till for. Waarting Selff Tredie At lougwerge sig for schylden effter Lougen.

Anders Brudknap steffnt Magne, Fem<m>e och Giertrud Nielss Lasseses, for gield, Men de ike møtte eller nogen paa deriss Wegne at Suare, tilfunden at bøde steffnefald - 1 mrk S.

(7b)

Dend - 11 octob. er holdet Almindelig Høsteting udj Gullen Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Hans Clausøn Sorenschriffr och efftersch. Laug Rettit, LenssM. Claus Molde, Asslack Steenne, Guldbrand Metun, Erik Rissnes, Jon Howe, Oele Øffst Gullen, Johans Slenge soll, Niels Nappen, Pede Molde, Jens ØffstGullen, Mougens Stembøe, Gunder Mitun, Hans Hindersbøe,

Frembkomb Nielss Jffuersonn boendis udj Storre Querne, och Offentlig begerede At Almuen nu paa Tinget wilde Meddeele hannom Sit Skodzmaall Huorledis hans sig schiket och forholt haffuer, Och At dj nu wilde tilkiende giffue om hand noget utilbørligt haffuer bedreffuit, were sig i huad maade det och were kunde, Och Almuen derom nogle gange Aff Rettens besiddere och bleff tilspurt, sligt nu at giffue tilkien huor till Dend Meeninge Almue som Tjng Søgte och tilstede war, enddrechtelig suarede at de icke wiste Andet med hamom end det som Erligt Christeligt och Oprictigt war,

(8a)

huor forre dj Alle och sambtlig gaff Hannom it Welmente och Oprigtig got Skodzmaall.

Fogdenn Adwarede Almuen at de schulde holde døgtig och ferdig ghewer med Lod och Krud effter Lougenn, End och dennom flittelig forreholte at de schulle holde deris warer och wetter ferdig och wed god lige, saa frembt dj icke derfor wilde lide effter Lougen.

Dissligeste befallede Fogdenn Almuen at de schulle endelig giøre deris Tingstue ferdig till nu førstkom<m>ende Waarting, som det sig bør, Saa frembt die icke derfor wil lide och tiltalis.

Jon Norrehøuig steffnt Jacob Magnesønn øffre OpDall, for at hand haffr Truit och Vndsagt hannom paa Liffuit, Huilket for. Jon for Rettenn beuiste, med Johans Søre Høwig och Erik ibid. Och be. Jacob Sig icke det kunde fra beuise, Och Proffuede for. Johans att be. Jacob Sagde om Jon Norrehøwig paa Sandes Kierkegrd, och for. Johans Spurde hannom huorledes hand wilde bere sig Ad med de i Norre høwigen, Da sagde hand nar dj will saa tage wor Oedel och Eye fra os, Tager dj det da schall dj faa mer, och hand

(8b)

schulle slaa enten Arm eller Been i Sønde paa for. Jon, For. Erick Søre høwig frembkom och Proffuede at Jffr Øffre Op Dall nu Nest forledenn Paasche Dag Sagde udj Stoellen i Kierkenn, Der hand Saae at Jon Norre høwig gick paa Kierke Gulffuen Denne Krøkeling her gaar, huad siger dj nu will dj nu fare i Trands Dall i Aar, Da sagde och Suarede Erick dertill io will dj saa, Da suarede Jffe dertill dersom dj det giør Da schall dj ike gaa derfra huerken med Liff eller helsen.

End widre haffde for. Jon i Nordre Høuig tiltale till be. Jffuer Nielsøn Opdall at hand schall haffue Vd Eschet hann. Aff Sitt egit Sætter, och Slaget paa wegen med enn Øxse, och bad at gaa Vd du fek en dieffuell Men ingen Torde gaa Vd,

Bemelte Jon Høffuig Satte udj Rette om for. Jacob och Jffuer Øffre Opdall for saadann Deris Trusel och Vdsigelse icke burde stille hannom Nøig Achtig Lowen och Wessen, at dj hannom schulle lade were ubewarit, och ike det Allemiste Mens dj end och for saadan deris formastelse billigens burde bøde derfor till Kong. Ma. som wedbør, Och

(9a)

frembstod for Rettenn Oluff ØffstGullen och Anders Wessetuig som Loffuede paa for. Jacobs Wegne at hand schulle lade for. Jon werre paa weye och stie, i Sede och Sambquem ubewarit, Saa hand sickerligen for hannom schulle were, Och bleff dj for Retten med huer Andre forligte om for. Tuistighed, Saa dj schulle were wenner Aff hiertted Her effter, och derpaa for Retten gaff Huer Andre haand.

Hendrick Frøsetter Citerit Sin Werfade Sigwor i Dale och hans dotter Karen Siffuers Dotter, som er hans egen Egte quinde for nogen Vtilbørlig och V Moneerlig tilleg hand for beschyltess, at hand schall haffue hafft legomblig omgiengelse met hans førrige Koennis Søster Wed Naffn Karen Joseps dotter frøsetter, och offe saadan Snack er dj begge formeent herrenns Bord, Med Widre steffningens indhold Sub Dato Bergenhuss Dend - 12. Septemb. Anno 1654. som bleff for Retten Lest och paaschreffuit. For. Hendrick Frøset wed Hans Fuldmegtig Welagt Jens Eriksønn borger udj Bergen och boendis udj Leerwog. protesterit udj denne Sag

(9b)

Och først Lod prouff frembførre, Nemblig Oele Frøsetter som wed Bogeræd proffued at hand och Hendrick Frosetters Koenne Karen Siffuers Dotter, reiste tilsammen udj Madzfiorden i Bustaa bøgden, och som dj Sidder udj en Baad Sammell, Vnde wegs och Ror, Kom<m>er dj udj tale om Anne Frøsetter for. Hendrick Frøsetters førrige Koennis Moder, Da Sagde beneffnde Quinde, Karen Siffuers Dotter, at det war Sellebod, Mand Kiøbte Anne Frøsetter nogit Reffue Krud, huortill for. Oluff Suarede, du Sigger Well om du giorde dereffter,

For. Sigwor i Dalle wed Sin Fuldmegtig Welagt Lauridz Valter, for Retten begerede at for. Oele Frøsetters Widre Mundtlige bekiendelse her for Retten Da bekiende hand at be. Karen SøffuerssDotter Sagde udj hans huss och hindes huss, At end om Jeg gaar ret nu hem och tager en Quitell och Suøffe omkring mit hoffuit och Springer i Seffuenn, dog Sagde hand Widre at hun Sagde Mangt det er ike Alt Achtendis.

(10a)

Bemelte Sigwar i Dale steffnt Magne Rissnes till at prouffue, och som witnede for Rettenn, at hand Laa udj Seng hoes Hendrik Frøset och Karen Joseps dotter och, dj tre tilsammens laa udj Byen i Seng tilsam<m>en udj Hendrik Sin Broders husse nu Nest forleden Winter Wed Køndelssmysse tider, saa war en Slaugbek, och da tøgte hand och bemerket at dj haffde med huer Andre at bestille for. Hendrik och Karen Joseps Dotter, och laa der it lidet barn imellom ham och hinde, och war det mørk udj stuen, och dette bemerkede hand en gang, huor paa hand giorde Sin Bogeræd.

Herløff Siffrsøn Rissnes och Aff hannom steffnt at proffue, och som Want, at hand haffe Seet paa Frøset Vngefer wed tre Aar sidenn en Julle Morgen at for. Hendrick Frøset laa udj en Flad Seng i hans egen Stue, selff Siffuende, hans egen Quinde Karen Siffuers Dotter, som Laa Nest hindes Mand, och Nest hoes hinde igien laa och hun laa wed Gullffuen och Nest hos hindes Mand paa Dend Anden Side laa Oele Ellingsøn och laa Karen Joseps Dotter och hindes Søster Berette Josepsdotter ochsaa i sam<m>e Seng, Men hand Saa inted at Hendrik haffde med for. Karen Joseps Dotter at bestille paa Legomens wegne,

(10b)

Och bleff hand tilspurt om hand wiste nogit Andet udj Dene Sag, at hand det da nu schulle giffue tilkiende, huortill hand suarede gandsche inted Widre herom war bewust i nogen Maader, och derpaa giorde hand Sin Æd.

Atterbe. Hendrick Frøsetters Fuldmegtig, som haffde ladit udj Rette steffne - Mickell Sande och Hans ibid. till at wind udj for. Sag, Huilke wed deris høigste Æde hermede, i effterfølgende maade, at der dj war paa Waartinget Nest forleden huor da Hendrick Torgiersøn Frøset, som war beschylt och kom<m>en udj Misstancke for Sinn førige S. Konnis Søster, och som hand ??da hinde en Aff Dj Mend som schulle prouffue offr hannom i sam<m>e Sag och VErlig tilleg, Naffnlig Herloff Siffuersøn Rissnes, tilspurde be. Hendrik Frøsetter sam<m>e Mand Herloff Siffuersøn, huad hand haffde at proff offr hannom, och om hand Wiste nogit VErligt med hannom i nogen maade, Att hand det da schulle sige fremb och ike Liuffue paa han., huortill Herloff Suarede, at Siffuer i Dalle Hendrik Frøsetters Werfader, har bødit hannem forliken eller gaffue for hand schulle sige At be. Quindfolk

(11a)

Karen Joseps dotter Laa Nest Hoes Hendrik Frøsett, Den tid dj laa udj Flaadsengenn som war paa en Julle Natt, efftersom dj bruger Dend Maaneer paa Landzbøgden besønderlig Dend Natt, och Lysset stod paa Bordet och Brand, och At Dj war Siuff persoenner som laa i Sam<m>e Seng, Da tilspurde be. Mend Herloff Ad, huor Dett war, och paa huad sted At Siffuer i Dalle haffde Disse ord, med Hannom, Suarede hand at det scheede paa Tinget forleden Waar, och derhoes sagde at hand dog inted Aff hannem har bekomit, huorpaa for. Mickell Sande och Hans ibid. giorde deris Bogeræd. Der dette war passerit bleff for. Herloff Atter for Retten fremkaldet, som om saadant bleff forreholt, som da gaff tilkiende, At Sigwor i dalle bød hannem forligning, for at hand schulle sige om Hendrick Frøset, at hand Saa hand laa Nest hoes Karen Joseps Dotter,

Siffe i dalle som war udj Rette, och for. Herloffs Angiffuende høiglig benegted, och formeente at hand han. det bør offrbeuise, Och for. Herloff tilforne om

(11b)

for. Sag haffr prouffuit wed Sin Jurament at hand ike Wiste nogit widre i Denne Sag, Och dog nu saaledis med Bagprouff kommer,

End Widre lod Laurids Walter frembførre prouff udj Rette Naffnlig Mougens Myre, och Knud ibid, som bekiende at dend gang Hendrik Frøset schulle Drage hiemb fra Sit Eget Brøllup med Sin Brud, Da war hand icke udj Baad hoes Sin egen Quinde Mens war paa en Anden Baad med Karen Joseps dotter, och dj war Allene toe i sam<m>e baad, Dog war hans Quinde i Selschaff med paa en Anden Baad, med Hindes Broder och tuende Andre Drenger, huilkett Hendrick Frøsett for Retten och Vndgik saa i sandhed war, och bekiende Hendrick at hand Roede ombkring it Skier, paa Dett hand wilde kom<m>e Snarer end dj, och wilde saaledis Kap Raa, at hendrik kunde kom<m>e Snarer end Dj, Forsch. Laurids Walter begerede at denne Sag motte Optagis paa Nogen tid, effterdj hand forschød sig till widre Erklering herom at førre, imod for. Hendriks indførte, Sagen till diss bedre opliusning, och bleff denne Sag optagen udj Segs Vgger, parterne da med deris proff at møde. Och er

(12a)

Disse effterschreffne Sorne Mend paa Tingett tilneffnt med Sorenschriffueren udj denne Sag at Døm<m>e, Nemblig Clauss Mollde, Erik Rissnes, Guldbrand Metun, Oele ØffstGullenn, Asslak Steenne, Anders Wessetuig, Hans Wadzøen, Nielss Nappen, Laurids Løfftued, Oele hougssDall, Mogens Mitbøe, och Gunder Mitun, SorneMend udj for. Gullen Skibred,

Karen Siffuers Dotter Frembkomb for retten och begerede Aff Almuen, at de wilde Meddeelle hinde hindes Skudzmaall, huorledis hun sig schicket och forholt haffuer, huortill dend Meeninge Mand endregtelig suarede at dj ike wiste Andet om hinde end det som Erligt och schikeligt war.

Hendrick Frøsett præsenterit udj rette och begerende Aff Sinne Grande Nemblig Hans Frøset, Oele ibid. Elling Slirre, Niels, Oeluff, Anders och Erik Slire,- huilke Alle war Nerwerende,, at de wilde nu for Retten giffue tilkiende huorledis hand sig hoes dennom schiket och forholdett haffuer, At de det nu wilde Angiffue,

(12b)

i huad Maade det och werre kunde, Da De sambtlig offrliust tilkiende gaff, Att de icke wiste Andet om for. Hendrik end det som Erligt och Christeligt war, saa dj gandsche inted haffde fornumet noget VErligt till hannom, Men Taket hannom got for goed Naboelig ombgiengelse i Sede och Sambquemb.

Niels Loss Borger udj Bergen och boendiss wed Killestrøm<m>en Citerit en Dreng wed Naffn Torkild som tilforne haffr tiendt Kolpen hoppe, och haffe hand tilsaugt for. Niels tienniste och tagit derpaa Guds penge paa haanden, Mens Drengenn Møtte icke, eller nogen paa hans Wegne at suare, Dog bleff Lenssmanden Aff Fogden befallit At hand wed tuende - Mend for. Dreng schulle forreholde, At hand schulle indstille Sig udj hans tienniste, effter Derom giorde Affscheed, huiss icke Da haffr Niels Loss at Søge Saa megit hoes hannom som hand lønner en tienniste Dreng for, Och bleff hand tilfunden for at hand icke møtte effter loulig steffnemaall, at bøde steffnefald effter lougen - 1 mrk S.

(13a)

Fogdenn befallede Sigwor i Dalle, at huiss Goeds hans Dotter Karen Sigwors Dotter haffe med sig Vdført imod hindes Mands Hendrick Frøsetters wilge och hendført udj hans huss, Att hand sam<m>e Goeds Altsamens schulde lade igien udj Hendrick Frøsetters Boe, at indførre, endtill At Sagen haffe ende med for. Hendrick och hans Quinde, huortill hand endelig nu straxen schulde were fortencht,

Sigwor i Dalle imod for. Fogdens befalning, suarede Vnderdanigst, och sig goedwillig erbød at saa møgit goeds, hannom eller hans Dotter louligen kunde offuer beuises at haffue forRøgt eller bortført tilstede igien at forschaffe, Dog Aff Dend Gunstige Øffrighed Vndedanigsten war begerendis At det hoes nogen wisse Mend eller till Kong. Ma. Lenssmand i forwaring motte till Sagens ??Vdregt Nedsettis, eller och Hendrik at forschaffe Nøig Achtig Caution At Goedzit ike schulle worde forkom<m>it, efftersom hand i stor wittløfftighed schall were, for en Sag Angiffuit, och Att dette med Slodzherrens bewilling motte schee och tilladess.

(13b)

Dend - 14. Octob. holdet Almindelig Høsteting udj Eck Anger Skibred, Nerwerrende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Sorenschriffuer och efftersch. Laug Rettit, Nemblig LenssManden Oele Eye, Baste Rølland, Oele ibid, Oele Ecknes, Johans Nom<m>edall, Laurs Hølleland, Magne Ecknes, Knud Quinge, Oelle Oelsøn Eye Sigwor Ascheland, Anders Dyrdall Oelle Fyllinge, Aschell Aschuig,

Fogdenn befallede och Aluorligen Adwarede Almuen, at de schulle holde døgtig och ferdig ghewer, med lod och Krud effter Lougen, Dernest och dennom forreholdte at de schulle holde deris warer och wetter ferdig och wed god lige, saa frembt dj icke derfor will Lide effter lougen.

Dissligeste befallede hand Almuen at de schulle endelig giøre deriss Tingstue ferdig till nu først kom<m>ende Waarting, som det sig bør, At udj den Kand Tinges och Tagess Kongens Rettighed, Saa frembt dj icke derfor will lide Och tiltalis,

præsenterit udj Rette Mougens Nielssønn Giervig, S. Nielss Haldworsønn Fyllingsness, fordum Lenssmand udj EckAnger Skibbred,

(14a)

hans Sønn, Som begerede Skodzmaall och Tingssuinde om hans S. Faders forhold, Huorfor hand tilspurde dend tilstede Ting Almue, At dj nu schulle giffue tilkiende huorledis dend S. Mand i liff och Leffnit och udj Sit Lenssmands Embede schiket och frembdragit haffr, och inted Vnderdølge, Mens det nu for Retten frembsige, Huortill Almuen sambtlig saa mange som tilstede war, enddregteligen Offrliust Sagde, at dj icke wiste Andit om Dend S. Mand end det som Erligt och oprictigt war, Och haffr hand forrestaaet Sit Lenssmands Embede med Tro och flitteligh., saauelsom hand ochsaa udj Sambquem och Sede sig forholt schikelig, med goed finlig Ombgiengelse och wendschab, Saa dj Taket hannom got for Ald goed och wenlig ??forendthold och oprictig Anstillelse i alle Maade, Och gaff dj i lige maade Dend S. Mands Sønner och børn Jt Erligt Røgte och got Skodzmaall.

Magne Ecknes war steffnt for uloulig Skouffhug, Magne møtte udj rette som det goeduillig wedgick, Affsoenit derfor med 8te Ørtugr 13 mrk.

Erick Berge Steffen och Jffuer ibd. war steffnt for Vlydighed med fordringschabff at føre Prousten i hans vicitas reise, och war dj i Rette och det ike kunde benegte at dj io war loulig tilsagt, tilkiendt at bøde huer 1 1/2 mrk S.

(14b)

??Enn Garp Arent Tile haffe ladit steffne Johannes Hansøn Søre Ascheland, for schyld, mens icke møtte eller nogen paa hans wegne at Suare, tilfunden steffnefald - 1 mrk S.

Mathis Tofft war loulig steffnt aff for. Garp och ike helde møtte, tilkiendt steffnefald - 1 mrk S.

S. Niels Fyllingsnes fordum Lenssmand i for. EkAnger Skibred hans Sønner Naffnlig Mougens Nielsøn Gieruig Aff Allenfedt Skibred, och Erick Nielsøn Fyllingsnes i bemelte EckAnger Skibred boende haffde ladit wed Slodzsteffning Aff Bergenhus Vdsted, steffnt Oele Magnesøn Eknes for nogen Vbequembs Ord hand haffde talt paa deris S. Fader och dennom, som deris Erlig naffn och røgte war forner talt, for. Oelle Ecknis som war i Rette, bekiende hans forseelse, at dend tid hand Sagde saadan Vsøm<m>elige ord, at hand da war Offrflødig drucken, Saa hand icke wiste huad hand Talde, Mens hand Erklerede for. S. Mand och hans Sønner for Rettenn, at hand icke wiste Andit om dennom end det som Erligt och oprictigt war i alle maadr, Saa att huiss hand haffde talt om dem i sin Druckenschabff, det wiste hand huerken schiel eller ret till, och hand bad for. hans Sønner om forladelse, och dj hannom det tilgaff.

(15a)

Baste Rølland der hand hoess Fogdenn schulle Leffuere och betale Sin Leding, Men Som hand haffde fremblaugt pengene derom, och Fogdenn dem Haffde telt, Da war de icke till fylleste effter Ledings Mandtallet, och Fogdenn bad ham med goede giørre Dem til fulde, Da suarede Baste at hand pleyede Aldrig at giffue mere, Dog Fogden skød pengene tuende gange till hannom, at hand schulle Legge saauit dertill, at de kunde bliffue till fylleste effter dend beseiglede och till hannom offuerleffuerede Ledingsbog, Mens baste endda bleff wed Sinne førrige Ord, at hand icke nogenn tid tilforne haffde giffuit widre, Saa Fogden deroffuer schielte hannom Offentlig for en Skiellem at bliffue indtill hand beuiste Anderledis derom.

Dend - 23. octob. er Holdit Almindelig høsteting udj HosAnger Skibred, NerVerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensenn Hans Clausøn Sorenschriff och effterschr. Laug Rettit, Lensmanden Lauritz Birkeland, Elling Bysemb, Arne Geteremb, Torkell ??

(15b)

Arne Løytued, Oele Eegeland, Anders Mykynk, Johans ??, Niels Kleffueland, Niels - Møs, Peder Waare, Magne - Hannistued, och Mickell Rødzland,

Oelle Strømme war steffnt och ike møtte, Mens effterdj hand boer i it Andit Skibred forbleff det derwed.

Hans Hoshoffde i dag Erklærit Lauritz Hoele aff Arne Skibred for Rettenn, at hand icke wiste Andit om hannom eller hans børn end det som Erligt och op Rigtigt war, och bleff dj med Huer Andre for Retten wenner och wel forligte med handerbaand.

Fogdenn Alworlig befallede Almuen at de schulle holde derris Warer och Wetter ferdig och wed god lige, Dissligeste at de schulle holde døgtig och ferdig ghewær med lod och Krud effter Lougen, saa frembt de icke effter Lougen derfor will lide och tiltalis.

(16a)

Dend - 25. Octob. Bleff holdenn Almindelig Høsteting udj Milde Skibred, Nerwerende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensønn Hans Clausønn Sorenschriffr och efftersch. LaugRettit, Elling Birkeland Lenssmand, Baste Helleland, Oele Reffuem, Oluff Dalltued, Magne Birkeland, Thomas Hundhammer, Knud ibid. Johans Hauffr, Ascheld Wikne, Niels Rongwed, Mougens Restad Nielss ibid. Erik ibid.

Zidtzele Madz dotter Nederste Mielde haffe i dag ladit for Almuen oplesse Kon. Ma. Christianj Missive Dat. ??Glykstad D - 25. July 1631. Anlangende nogen Restantz som S. Gudmun - Ericksøn udj Nordhor Lehn haffde Vdstaaende.

Noch loed Hun forkynde Welb. Hendrick Tottis Breff om dend Sølffs forstrekning paa Nederste Mielde, som er Vdsted dend 5. Martj 1646.

(16b)

Knud Hundhammer steffnt Oelle Gulliksøn Sørre Hartued for Otte Rix dlr som hand till hannom er schyldig bleffuen, och sam<m>e schyld er kom<m>en Aff it Arffueschiffte, och det er Nj Aar sidenn, och bleff hand til dømbt at betalle inden Maanitz dag til for. Knud, eller wordering udj hans Boe.

Fogdenn Erenstlig befallede Almuen at de schulle holde deris Wetter och Waarer ferdig och wed god lige, jtem at de schulle holde Sig døgtig och ferdig ghewær med Lod odh Krud effter Lougenn, saa frembt de ike derfor will Tilbørligens tiltalis och Lides.

Dend - 27. Octob. er holdenn Almindelig Høsteting udj Arne Skibred, som stod Paa Gaarnis, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Claussøn Sorensch. och effterschr. Laug Rettit, Nemblig LenssM. Rassmus Jordall, Lauritz Hoelle, Eynner Helleland, Gabriell Risnes, Erick Tuness, Anders ibid. Nielss Fodzmarch,

(17a)

Fogdenn befallede Almuen at de schulle holde døgtig och ferdig gehwer med lod och Krud effter Lougenn, Dissligeste at de schulle och holde deriss Waarer och Wetter ferdig och wed goed lige, Saa frembt de icke derfor will lide och tiltallis,

End och bleff dennom forreholt at de schulle forschaffe Sig en Tingstue som det sig bør ferdig med en Sengeboe och Køken udj, som Fogdenn udj kunde Tinge och tage Rettighed, och at de endelig at schall haffue dend ferdig nu till Waaren førstkommendis, och det saa frembt de icke derfor och sam<m>eledis wil Søges och tiltalis.

Erick Endre Arne Ercklærit Johannis Siffuersønn ibid. efftersom hand haffue scheldt paa hannom, med Vbequembs ord, och hand offrlyst Sagde for Rettenn, at hand icke wiste Andit om for. Johans end det som Erligt och schickligt war i Alle maade, och bleff dj Wenner och wel forligte, och Tog huer Andre udj haand.

(17b)

Dend - 30. Octob. bleff holdenn Almindelig Høsteting udj Skiold Skibred, Nerwerende Kongl. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausønn Sorenschriffuer, och effterschr. Laug Retted Nemblig, Lenssmanden Oele Dingeland, Oelle Sandall, Nielss Totland, Salmon Tittelstad, Mickell Nesstun, Mickell Grimbstad, Thorre Bratland, Steffenn Hammerssland,

Fogdenn flittelig Adwarede Almuen, att di schulle holde Sig Døgtig och ferdig ghewer med loed och Krud effter Lougenn, Saa fremt de icke derfor will tiltalis och lide som wedbør, Dissligeste at de och schulle holde deris warer och wetter ferdig och wed goed lige,

(18a)

M. Pedr Lemb Lector udj Bergen steffnt Johannis Tued for schyld, och hand icke møtte, eller nogenn paa hans wegen at suare, tilkiendt steffnefald - 1 mrk Sølff.

Hans Tyggesønn Borger udj Bergen wed Lenssmanden Citerit Jon Mitun for gield, och hand icke møtte, tilfunden steffnefald - 1 mrk S.

Knud Pedrsønn Hettleuig steffnt Oele Hansønn Møller udj Alfføen for 1/2 <tønne> hauffre Korn som hand leffuerede hannom at Maale udj Meell, och Mølleren det for hannom forholder och icke will forschaffe ham det igien, effterdj at for. Knuds formand S. Pede Hetleuig haffde aff hannem bekomit it Pund Rumell, och derfor at will haffue 1 ort, och dend S: Mands Quinde Jngeborig Knudzdotter icke kand benegte end hun och hindes S. hossbond io haffde Mellit bekommit, Och be. Knud som for. Quinde igien haffe bekomit till Egte, beretter at hand bekomb bud dend tid Skiffted stod effter S. Pede, och de ike komb och søgte sin schyld, Menn be. Møller møtte icke udj Rette, Mens paa hans wegne at suare Aschell Jonsøn Rodzmand paa for. Alfføen stod udj Rette, Da effterdj hand icke møtte den gang der boen

(18b)

bleff Vddeelt till Alle Creditorerne som frembkomb och beuiste Sin tilstaaende loulig gield de Kreffuede, Och er Aff Lenssmanden Oele Dingeland bud giffuit Nogle ganger till sambtlig dend S. Mands Creditorer, Och Mølleren Dog icke eller nogen paa hans wegne det Pund Mels betalning søgte, Mens Boen dog icke till schylden kunde Op løbe, Saa Creditorerne en huer møtte ??Kerte, och hans effterLeffuersche Satte Nøglen udj Døren, Effter saadan lejlighed bleff for. Quinde frjkiend for dend ort som Mølleren hinde kreffuer, Och Kon. Ma. Fogit Satte udj Rette, effterdj for. Møller haffe forhalt be. Knud och hans Quinde den 1/2 <tønne> haffre korn, och sig saaledis Vden Loug och domb tager sig selff til rette om hand derfor icke bør effter lougen bøde till Kon. Ma. for Tag, och bleff hand til funden for slig hans formastelse at bøde for tag - 2 1/2 mrk S. Och Mølleren at forschaffe Knud Hattleuig dend 1/2 <tønne> Korn igien eller och Meell igien, inden - 14. dage her effter, eller det wed Namb Aff hans Boe at Vdsøges,

(19a)

Dend - 3. Novemb. bleff holdenn Almindelig Høsteting udj Sorter Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Sorenschriffuer och effterschreffne Laug Rettit, Nemblig, Mougens Eye, Mickell Tælle, Laurs Berge, Willom Worland, Hans Kougssland, och Halduor Bildøen,

Fogdenn befallede Almuen at de schulle holde sig Døgtig och ferdig ghewer med lod och Krud effter Lougenn, Dissligeste at de och schulle holde Deris warer och wetter ferdig och wed god lige, saa frembt de ike derforre will tiltallis och lide som wedbør.

Anbiørn Spilde war loulig steffnt for foedringschabffs Motwillighed, och war hand Nerwerrende och det icke kunde benegte, Fogden Satte udj Rette om hand icke burde bøde derfor effter Lougenn, bleff tildømbt at bøde 1/2 R dlr,

Her Tomas Gielbritsøn Prest i Hosspitallen i Bergen, Citerit Christoffer i Bierøen for en Baad som i Storm hr. Tomas er frakom<m>en och for. Christoffer Baaden haffe fundit och icke dend opliust, be. hr. Tomases Fuldmegtig Søffrenn Gielbretsøn bleff saaledis med hannom derom forligte, at for. Christoffer

(19b)

Wille stille be. her Tomas derfor tilfreds, saa hand schulle Nøyes med hannom, och Att hand wilde kom<m>e til Byen til hannom i dag Otte dage,

Mougens Skouffue war Loulig steffnt Aff Lenssmanden for Slodz Arbeide som hand ike paa Toe Aarss tid haffe VdRettit, Disligeste war och steffnt Laurs Gauffll ilige maade och for Slodz Arbeid, och dj ike møtte, eller nogen paa deris weigne at Suare, tilkiendt steffnefald huer - 1 mrk S.

Oele Nedre Galtenn Citerit Oele Glessnes, for at hand haffe optagit hans Garen Der det stod Vde paa hans egen Leyemaall, och wille haffue Makrill udj, for. Oele war Nerwerrende som det vedgick, Och bleff be. Oele tildømbt for saadan hans formastelse at bøde til Kon. Ma. for Tag, Nemblig - 3 mrk Sølff.

Dissligeste bleff och steffnt om for. Lejlighed Tørris Glessnes, som och war med be. Oelle Glessnes at tage for. Garnit op, imod for. Oele Galtens Minde eller wilge, och bleff hand och tilfunden at bøde for tag - 3 mrk S.

(20a)

Kolben Sør Ekerhouff Steffnt Lasse Gaufflen och Poel Ebessuig, for at de haffe Sagt om hannom at hand tog penge Aff mange bønder som schulle holde Wagt paa Skøttebaaden som ligger i Kongss haffnen, Saauelsom och Aff dem der schulle fare i fløtning, Och bemelte Kolben som er Skiudschaffer, for Retten tilspurde dem huem det war hand haffde tagit penge Vdaff i be, maader, At de det schulle tilkiende giffue och beuise ham det Offuer, Mens for. Lasse och Poel dett ike giorde, Men formente at de det wille bewise, och schød sig paa Nogle som Kolben haffde tagit penger aff, Nemblig Erik Knapschouff haffe giffuit 1 R dlr, Derjmod beuise Kolben at hand paa hans weigne haffde Arbedit paa Slottit och giort fløtning derfor, Och for. Lasse och Poel bekiende deris Skrøbelighed for Retten, at de i saa maade ike wiste schiel til det dj be. Kolben tillagt haffde, och bad Kolben om forladelse och sagde at dj ike viste Andet om hannom end det som Erligt war,

Men der Atterbe. Poel wigte fra Retten da Truede och Vndsagde hand Kolben at hand schulle faa scham for dette, Och Fogden Satte udj Rette om hand ike de for bør stille Sig Borgen wed

(20b)

tuende wedrhefftig Mend at Kolben for hannom schulde were Vbewarit, eller och hand Selff at were Borgenn, Och bekomb hand Borgens Mend for Sig Naffnlig Pede Ekerhouffde och Oelle Kobeltued, som beloffuede for Retten att hand schulle were Vbewarit for ham, och icke at schulle faa nogen Vlyke eller schade Aff hannom,

Laurs Walter steffnt Nielss Ste<??ff>ensøn TrengerEid for Resterende førstebøxell, och beloffuede for. Nielss at betale till Pede Hansønn Slodzschriffe Resten som er Femb Rix dlr nu tilførstkom<m>ende Waar, och derwed forbleff dett.

Jens Jbsønn Kloker til Sunds gield frembkom udj Rette och begerrede Aff Almuen Sitt prouff huorledis hans Sig hoes dennom schicket och forholt haffe imedler tid hand haffe Kloker Som nu i høst er S<>xtan Aar, och ellers tilforne der hand laa her Vde hos dem med Kiøbenschabff, som er offe Alt - 21. Aar hand haffe werit i Deris Skibred, och dend gandsche tilstede Ting Almue gaff ham it Erligt och Oprictigt Skodzmaall at hand hoes dem schicket och forholt haffe Som en schikelig Persoen wel Eigner, och Taket hannom got.

(21a)

Jens Selstø præsenterit udj Rette och begerede Tingsswinde huorledis hans sig schiket och forholt haffuer, och Tilspurde hand dend Meeninge Ting Almue at de nu Wilde Sandferdeligen giffue tilkiende och for Retten Vdsige huad de om hannom war bewust, enten Erligt eller och VErligt som de hannom kunde tillege, at de det nu endeligen schulle giffue tilkiende, och den heele Ting Almue som tilstede war, gaff hannom it got Røgte at de ike wiste Andet om ham end det som Erligt och Wel Sømmeligt war, Huorforre de icke Andet kunde giøre end giffue hannom it Erligt och oprigtigt Skudzmaall,

Och efftersom Albret Glessnes haffr ladit sig jmod for. Jens Selstø med en Vbequembs Mund och ærrørige ord forliudet och offrfaldet, huorfor och hand bleff till i dag sidsteffnt, Och Ercklærit hand hannem for Retten at hand icke wiste helder Andit om ham end det som Erligt och Christeligt war, och bad hannem om forladelse.

Lenss Manden Oele Bielkerøen frembkomb udj Rette, och gaff for efftersom at det er kom<m>en

(21b)

hannom for Ørenn at der schulle gaa Bøgde Snak om hannom at hand schulle were Barnefader till Lasse Berge Sin dotters barn, Da Offentlig Vdsagde for. Lasse Berge paa Tingett at for. Oele Bielkerøen derVdin er gandsche Vschyldig, och derpaa wilde hand giøre Sinn høyeste Æd.

Fogdenn tilspurde Meeninge Almue om de udj Mande minde haffde hafft nogenn Anden Sehr Tingstue end dend som først paa Nord Eckerhougs Grund Waar bleffuen Opssatt och Sidenn her till Schougsswoeg der dende nu er bestaaende bleffuenn for nogle faa Aar forfløtt, Dertill de Samptlig Suarede Nej, icke før nogen Sehr Tingstue at Haffue hafft, Mens i førrige tider Tingstue at haffue Weritt paa Bøndr Gaarde,

Widre Tilspurde Fogdenn Dennom om det iche Waar for dend Største Part aff dennom lige saa belejligt, at Søge Tingstuen der dend Stod paa be. NorEkerhouffs Grund, Som der dend nu er bestaaende, Huor till Aff enn deell bleff Suarit Ja, Och en Deell Nej, i Sønderlighed Aff dennom som nu Nest wed Tingstuen boendis ere, End bleffue de Tilspurtte om det icke waar fast Større fare och perickul for Kong. Ma. Skatter och Anden Rettigheed

(22a)

Sambt Liffuit at Eventyre, at Drage till Skougsswoeg at Tinge, end paa for. NordEkerhoffue, der Tingstuen først <som forbemelt> er bleffuen Opssatt, Dertill bleff Suaritt Det iche at kunde benegtes det ioe at were nogit Lenger och besuærliger, Och formeente Fougden Effter forsch. Omstendigheder, Da burde de at føre Tingstuen tilbage igien der den først waar Opssatt, och Widre Derom paa dend tid ey passerit.

Dend - 6. Octob. Holtess Almindelig Ting udj Store Sanduig, Nerwerende Erlig wiiss och welforstandig Mand Sewerin Jensønn Borgemester i Bergenn och forwalter Offe Semb och Sanduigs Goedz, sambt effterschreffne Laug Rettissmend som boer paa be. Goedtz, Lenssmanden Halduor Mundall, Lauritz Birkeland, Erick EchAnger, Anders Watne, Anders Sunde, Nielss Erstad, Oele Kobberdall, Nielss Myr, Hans Rønhoffde Johans Hiertaas, Simen Rønhoffde, Anders Eckeland, Haffuer Jssdall, Jetmund Aasstued, Mickell Siffuersønn Liloxe;

Bemelte Borgemester frembwiste en Haandschrifft paa Henning Hansøns wegne, aff Knud Rassmusøn Vdgiffuenn, Huorvdjnden hand Henning Pandtsetter hans partt i alle Sanduigss Møller, med Andett

(22b)

Jordegoedz paa Sundmør och i Sundfior, med mere ??ectz Som begertes at bliffue Lest, och paaschreffuen Huilket och scheede udj meeninge Almues som da tilstede war deris Nerwerelse,

Johannes Hiertaas haffde Ladit steffne hans Grande Eiluff Hiertaas for enn Sende eller Brynie, hand paa Johannes Sin March schall haffue tagitt, huilkenn hand nu for Rettenn frembwiste, Hertill at Suare Frembkomb Eiluff och Nechted at det war icke dend Sende som hand tog paa Johannes Hiertaas Marck,

Johannes Tilspurde for. Eiluff om hand nu wille were ghestendig det hand haffr Sagt till hannom hiem<m>e, nemblig at Johannes schulle haffue taget hannom en ??Lee ??fem, Huilkett Eiluff høyligenn benegted, icke at haffue beschylt Johannes for nogen Lee at haffue hannom fratagen, Men ickon Spurde om hand dend icke haffde seet, Mens Eiluff nu for Rettenn Erklærrit Johannes Jertaas icke at wide Andet med hannem end det som Erligt war,

Nielss Myr steffnt Gregorius Hoegset for 1/2 R dlr, hand paa hans wegne haffe betalt till Her Otte Rassmussøn, Och hand icke igien med gode will betale. Gregorius Møtte och Sagde Sig for. 1/2 R dlr tilfulde inden - 14 dage till forsch. Niels at will betale.

(23a)

Dernest frembkomb førige Forwalter Herman Gaarmans Tienner, Anders Rassmusøn och Anwiste enn Restantz paa en deell som hans hossbond endnu Resterer Aff for. Sanduigs Goedz, och fordris dereffter som følger.

Oluff Hopland Resterer paa førstebøxell - 16 R dlr, hans tienner Møtte och Sagde at hans Hossbond strax schall betale,

Nordre Haaland Magnild Encke, Er endnu schyldig paa hendiss Landschyld - 1653 - 7 ort.

Och Julle march - 1/2 R dlr,

Och for steffnefald at hun iche møtte Senniste der hun War steffnt - 1/2 R dlr,

Halduor och Laurs i Sanduig Resterer med fornødz och Arbedzpenge - 1/2 R dlr,

Alle de Mend paa Jertaass Resterer med Fredtold tilsammen - 2 1/2 mrk.

Offuer Huilke for. som resterer, Anders Rassmussøn Satte udj Rette om dj ike strax burde betale eller lide som wedbør, och derpaa Eschede Dom,

Anders Rassmusøn tilspurde Laug Rettissmendene paa Poel Lets Wegne, som er Neffnde i den dom Sorenschriffueren Paa for. Lets Restandz haffr forseiglet och Vnderschreffuen, huor for dj den iche will forseigle, Dertill Suarede Erick Milkeraa och Anders Sunde, dend icke at kunde forseigle, effterdj en part aff dj som Kreffuis beRober Sig paa at haffue betalt til Poel Lett det nu fordris.

(23b)

Belangende de Tingholdsspenge, Som Anders Rassmussen fordrer paa Sinn Hosbond Herman Gaarmans wegne, beloffuit sambtlig baade dj Soerne och VSoerne Mend, som nu tilstede War, at Wille Leffuere och betale till Haldwor Mundall.

Dend - 20. Novembr. War Hans Clausøn Sorenschriffr, Magne Reffsdall, Bodell Waage, Johans Qualvog, Magne Brynteland, Hellie houge och Anders HolmAass ædsoerne Mend udj Lind Aass Skibred, forsamblit paa Fields Ende, efftersom der Jndfalt en Trette imellom Tuende Brødre boende paa be. grd Fieldsende, Naffnlig Nielss och Lauritz Rassmusønner, Anlangende fire schielling Jord Apostels Goedz i for. Fields Ende, liggendis i Lind Aass Sogen som be. Nielss haffr hafft vdj brug i Sextan Aar, och for Toe Aar Sidenn er hans Quinde wed døden hannom frafaldenn, Saa hand deroffe, och i Sønderlighed for hans Suaghed schyld i det at hand er wandfør udj hans høigre haand, haffuer i Sin bedrøffuelige tilstand i Slig tilfælde, føye Kundet Agte Sin Jord, Men haffe werit i Sinde att wilde begiffue Sig ind udj Søefarende fattig

(24a)

huuss i Bergenn, Och derom Weritt begerende, Men ike ded kunde erlange, førend en der inde i fattighusset bleff død, Saa der War Sin fulde Tall, Och icke helder Sinne Venner dertill schall haffue giort sin bistand, Saa det derwed forbleff och icke widre Kerett sig derom, Menn formeente at wilde Nere sig aff Sin Leyemaals Jord, for. 4 s. Jord, som Moderen for hannom Oplod, och oplod hun och for for. Sinn Søn Lauridz som er Øngre end Niels Otte schielling Jord, i ligemaade i for. Fieldss Ende, Men i Medler tid at be. Nielss war saa Wanckelmodig i Sinde, Da haffe hans Broder be. Laurids reist till Bergen till Ombudzmanden Herman Gaarman och bekommit wed Sin Werfaders Mogens NatAasis hielp Atterbe. Nielsses Jord till Bøxsell, Om huilken Lejlighed merbe. Nielss till Nest forleden Høsteting for. Sin Brode Laurs Fieldz Ende steffnte i Rette, at hand Vloulig haffe forhuerffuit hans Jord till Bøxell, Och Niels Rassmusøn da gaff for At hand icke haffe oplatt sin Jord for hannom, Mens at hans Brode haffe tuende gange Saaett hans Jord, war derfor, først at hans Quinde

(24b)

war hannom frafalden, for det Andet hans Suaghed till hans store bedrøffuelse, Och for dett tredie berettet, at hand nogle ganger haffde werit hoes Herman Gaarman och ike bekom nogen bescheen, saauelsom och talt Tidt och offte derpaa Hiem<m>e hoes sinne Wenner, at hand icke haffe Oplatt Jordenn for hans Brode, Och haffe hand bekommit paa det Sidste en Zedel fra Atterbe. Herman, HuorVdjnden hand remitterer Sagen till Loug och Rett, Och Ved dend Zedell fortrøstett hand sig, at steffne derpaa, Och der Sagen war i Rette som forbemelt paa seeniste Almindelig Ting, Och hans Brode for. Laurs Som hand haffde i Rette Citerit, Møtte for Rettenn, Och frembwiste Hermans Bøxel Zeddel paa for. Nielses Lejnings Jord Nemblig 4 s., Dog atterbe. Laurs ike kunde bewise med Nogen prouff at hans Broder Jorden for hannom haffe Oplatt, Mens eller gaff Atschelligt ??forr at hand haffde bortseldt Nesten Alt dett hand Eyede, Saa hand war icke Mand for at styre Sin Jord, huor Offe Sagen till i dag bleff Opssatt paa Aasteden Vidre des Lejlighed at erfare, och da domb Att gange, Saa haffe och Partern

(25a)

der werit tilstede, Och War med Nielss hans Fuldmegtig Erlig och welagt Mand Jens Ericksønn Borger i Bergenn som Sinne breffuer lagde i Rette til med war och Med hannom Erick Rissness som haffe hans Moder till Egte, Och berette for. Erik som er Stiff faderen at hans StibSøn be. Nielss icke haffe oplatt Sin Jordepart for sin Broeder, Och for. Lauritz icke kunde beuise helde udj dag med nogen prouff at be. Sin Brode haffe oplat Sin Jord, Tilmed Saa giorde for. Nielss Sin høyeste Æd paa for rettenn, at hand Aldrig haffe oplatt Sin Jord, Effter Slig forberørte Lejlighed, bleff dømbt och Affssaugt, at dend Bøxel Zeddel som Lauritz Fields Ende wrangelig och VLouglig haffr forhuerffuit, Aff Herman Gaarman, paa Sin Broders Nielss Fieldss Endes Jord nemblig fire schiellings Leye, bør were Magtessløs, och icke att Kom<m>e Nielss Rassmusøn paa Sinn Lejemaall till nogen schade eller forfang, Och schall hand trede till Sin Jord igienn nu till waaren først kom<m>endis, dertil med at schall Niude och bruge de Husse paa for. Fields Ende som paa dend tredie part nemblig fire schiellings Jord paakommer, Och dersom Nogenn V Eeninghed Klam<m>er och Affwind imellom be. Brødre hende at kom<m>e, Da dend der udj Ere Aarsage at schall haffue forbrudtt till de fattige i Hosspitallit udj Bergenn dend

(25b)

første gang - 10 R dlr, Och paa dett at for. Brøder kand haffue huer Sinn Stue at haffue Sin tilhold och Warme udj, Da schall be. Niels Rassmusøn tilforpligt werre At Biuge Sig Selff en Stue, och haffue dend ferdig indenn Aar och dag her effter.

Dend - 29. Novemb. holdet Sageting Paa Molde, Aff Sorenschriffueren Hans Clausønn, Guldbrand Metun, Erich Rissnes, Anders Wiigen, Oluff ØffstGullen, Nielss Nappenn, Siffuer Moland, Laurs Kleffuetued, Gunde Mitun, <??Mougens Mitbøe>, Hans Vadzøen, Oele Hougssdall, Asslack Steenne och Pede Molde Ædsoerne Mend i Gullenn Skibred, efftersom en Sag paa Frøsetters ?? med it par Egtefolkes Tuistighed bleff till i dag Opssatt. Jens Erikssøn boendis udj Leerwog Fuldmegtig paa Hendrick Frøssetters Wegne, Jndlagde itt Jndleg Date. 28. Nov. 1654. Som bleff Lest och paategnit, Dernest frembførde hand effterschr. Prouff, Nemblig Hendrick Willums Haker en Kipper boendis udj Bergenn frembkom och Proffuit, at nogit før forleden Høsteting A. 1653. Der hand war udj Gullenn paa Sitt Handtwerck,

(26a)

at giøre Tøndr, Da komb Karen Siffuers Dotter Frøssett, Hendrick Torgiersens Quinde till hannom Neder udj Slire Nøst, och begierrede aff ham at wille Kiøbe for hindes Fader Siffuer i Dalle Reffuekrud for Toe schielling, och Hand Agtet sig till Byenn Den sam<m>e tid, Och der Høstetinget Stod war hand paa Tinget i Halssuigen, och haffde met Sig effter Hindess begering Reffuekrud for Toe schielling, och for. Karen komb till ham Nede udj Nøsten, der hand war kommen Hiemb till Frøsett fra Tingett, och Spurde ham om hand haffde Kiøbtt Dett Reffuekrud, Suarede hand ia, Och hand dett haffde Leffuerit till hindess Fade, huor paa hun Suarede hand det ike schulle haffue giortt, och hun Anstillet Sig Wredelig An derforre, och dog begerede Hun Aff hannom en halff Kande Øell till Kiøbss før hun talde om ??forgifftet, huilket hun bekom, och Drack halffparten Vd, och dend Anden 1/2 part Ville hun bere hiem Att giffue Sin Mand, Menss før for. Quinde komb till ham om forgifftet, da warschuet Ageta Frøssetters hans Quinde

(26b)

Nemblig for. Kippers Maren Jonsdotter som war med hannom at hun for Guds schyld inted schulle bekom<m>e Reffuekrudet for hun giør en Quart Jlt dermed, Menss der be. Hendrick Hacker komb till hindes Fade och gaff hannom tilkiende at hand nu haffde dett Reffuekrud som hand med hannom ved Sin dotter for. Karen Siffuers dotter haffe bestilt, Suarede hand hannom at hand viste inted deraff, Men bad Gud beware sig huad hand schulle giøre dermed, Dog noget om sidder begerit hand Aff ham hand hannom det bestilte Reffuekrud wilde Leffuere, Huilket hand ochsaa giorde, huorpaa hand giorde Sin Bogeræd.

For. Hendrick Hackers Quinde Maren Jons Dotter for Retten Witnede at forgangen Aar for. tid der hun war med Sin Mand i for. Nøst, Da komb for. Hendrick Frøssetters Quinde Karen Siffuers dotter till hinde, och bad hinde at hun wilde dølge gifftet, Da Suarede hun hinde igien <at> Kand schee Din Fader will dreffue Reffuer dermed, Men Da suarede be. Karen igen io dertill, hun will dreffue VKrud dermed, som will dreffue

(27a)

Smaller, Kalffuer och Andet sligt, och derpaa giorde hun Sinn Æd.

Lauridz Walter Fuldmegtig paa be. Karen Siffuers dotters Wegne, frembførde effter. Prouff,

Och først tilspurde Laurs Walter for. Hendrick haker om hand War bevist at Karen Siffuens Dotter Wilde bruge sam<m>e gifft till nogen Meenisches forderffuelse, Vden at dreffue Vkrud dermed, som hans Quinde tilforne haffe Meldt, Da Suarede hand at hand icke Wiste det.

Knud Johansønn tienendis Pede i Dalle hermede, at i Hendrikes Sitt Brøllup, er Hendrik Vdgaaen om Natten och ind i Pedr i dalle Si<h>nn Sengeboe, och opRobte Karen Josseps dotter, och hun stod op och følgedes met hannem, Mens hand icke Wiste, och ike helde Saae nogit Andit, huor paa hand giorde Sin Æd.

Lauritz Tungedall Witnet, at forgangen Aar i ??Spaningen komb hand till Frøssett, Da talde hand med Søgne Sande som er Søster till Karen Josseps dotter forsch.

(27b)

Hendrick Frøssett er i Røgte for, och Spurde hinde, om dj ike wilde haffue Karen Josseps Dotter fra Sande, Da Suarede hun at hun schall bliffue her, med Gudz hielp Vor Herre hand frier hinde Well, om saa war wj Meener at wi wille bøde hinde op med penger, och derpaa giorde hand sin Æd. <befantes Siden at hand er Sødschind barn till Siffe i Dalle.>

Hendrick Johansønn Nordall, Wandt at nu Nest forleden Høsteting som stod i Halssuig Da Saae hand, at strax effter At for. Hendrick War gaaen fra Rettenn, Da Saa hand at Brette och Karen Joseps Døttre om Vngefer Wed Mind Natts tide, at dj gik for Vd i Kisseber haffuen och for. Hendrick gick strax effter Dennom.

Laurs Markurs. Halssuig bekiende dett Selff sam<m>e som for. Hendrick Johansønn, och end Widre Sagde de at de Saae Aldeelis ingen Vtilbørlig gierning eller Vtugt dj giorde, och derpaa giorde dj deris Æd.

For. Hendrick Nordall Atter Prouffuit at hand hørde Aff Ageta Frøsetters Sagde till hannom, at hand schulle gaa till Siffr i Dalle och sige hannom at hand schulle hendte Sin Dotter Karen Hiemb fra Frøsett

(28a)

ellers motte hun Nødess till och forgiøre Sig Selff, och dersom hun det icke Selffr giorde Da forgiorde dj Andre hinde, paa Gaarden for. Frøsett, be. Josip Sin folk, huor paa hand giorde Sinn Æd.

Ageta Herløffs dotter Frøset hermede at hun Sagde till hindes Werbrodr be. Hendrik Nordall, mig tøchte Sønden werre stor at dj Monne Kiffues, Brette Joseps dotter, Anne Knudzdotter som er for. Berettes Modr, Kare Siffuers Dotter Hendrickes Koenne, saa megit, och Aarsag war dertill at for. Karen Joseps Dotter motte drage derfra till Sin Søster paa Sande, och end Widre sagde hun till be. Sin Werbrodr, at dersom hans dotter kom<m>er hiemb til hindes Fader, at hand schulle och sige till hindes Fader, det hun icke schulle kom<m>e hiemb till Frøsett igien, Mens at Faderen wille beholde hinde hoes Sig, ti der paa Frøsett ere boende, dend <enne och> Anden Setter sig op, At hun derfore bliffr hoes Faderen till Sagens Vdregt, Ydermere Sagde hun till Laurs Walter, at her gaar Sønden offuer oss, och bad Hendrick søge Seng med

(28b)

Hans Egte Quinde, Wj Kand ike Lenger tie Søndenn, at dj schulle Saa Mundbruges, och her Sees Tegen offe gaarden i Jlds Lignelse, och Sagde hun end Widre efftersom hun Nu haffe Sin tredie Egtemand, at Gud wille Vnde hinde himerige, som hun och wist troer der at finde hindes S. Mend, da haffuer hun Aldrig Seet nogen Vtilbørlig gierning till for. Hendrick Frøset, och derpaa giorde hun hindes høigste Æd.

Da efftersom Hendrik Frøsetter er kommen i Røgte at haffue hafft Legomblig ombgiengelse met hans førige S. Koennis Søster, Wed Naffnn Karen Joseps dotter, Och for slig Groffue - Snack haffuer for. Hendrik steffnt med Slodzsteffning Sin Werfader Siffuer i Dalle och hans Egtequinde Karen Siffuers dotter, i Rette, och Sam<m>e hans Quinde som er for nogen tid Sidenn Aff store Aarsager dragit fra hannom och hiemb till Sinne foreldre, Da effterdj Prouff i denne Sag for Retten ere paa Tuende ganger ført och i pennen fatted, Och Att sam<m>e Windr ey nogit Grundtlig faris at Hendrick er schyldig, Huorforre Effter Sam<m>e Winder icke nogit i slig fald kunde Sluttes.

(29a)

Noch i Dag en Sag indsteffnt wed en Slodzsteffning Aff Laurids Walter i rette lagt, sub Dato Bergenhuss D - 14. Novemb. 1654. huor wed Siffuer i dalle udj Gullen Skibred paa sin dotter Karen Siffuers dotters vegne Citerer Hendrick Frøsetter for. hans dotters Mand, Anlangende at hand haffe Negted at hand icke war Fader till be. Sin Quindes barenn, som bleff fød forgangen Waar, huorom Lauritz Walter Lagde Sogneprestens Her Lytyckess breff i Rette, som witløfftig derom formelder, som bleff Lest och paaschreffuit, End och lod Laurs Frembkom<m>e at prouffue Oele Ellingsøn en Dreng er hoes Sin Modr paa Frøset, och som Want, at hans bestemodr Anne Knudzdotter Frøset, Hans Egen Modr Brette Josepsdotter och Hendrick Frøset dj War tilsam<m>ens paa for. Frøset, Da sagde dj till hannem est Du schyldig och barnefadr at vere till det baren som Karen Siffuers dotter haffe fød <och hindes Mand for. Hendrick haffuer benegtet at det war ike hans barn> Som Du beschyldes foere, Da Skulde hand det goedwillig giffue tilkiende, Saa wilde dj bøde ham frj derfor, Da Suarede hand inted haffe hand det giort, icke helde wilde hand tage det paa sig, och hans beste Modr Loffuede

(29b)

Hannom it støke Jord om hand war schyldig, och Wilde bøde Ham frj derfor.

Laurs Walter tilspurde Hannom om dj ike bød hannom Jord for at hand schulle tage dend Sag paa Sig och were barnfadr huor till hand Suarede Nej.

Jetmund Hatleuig hermede at Oele Ellingsøn sagde till hannom at dj wille Leye Jord till for. Oele, och at dj wilde bøde hannom frj i Kongens Sag, om hand wed Sig schyldig och hand wille tage det paa Sig, huor paa hand giorde sin Æd.

Atterbe. Olle Ellingsøn bekiende end Widre, at huiss be. Jetmund haffde proffuit det war Sandt, At dj bød hannom Jord til om hand war schyldig, och om hand wilde tage det paa Sig.

Jffuer Halleland Proffuede at Oele Ellingsøn sagde till hannom, at dersom hand wilde tage sig Sagen paa <och lige hoess hans Quinde,>, da wilde Hendrik giffue hannom penge och Jord, Elling Andersøn Slirre Witnet ligge ord fra ord som for. Jffuer Halleland, och derpaa giorde dj begge deris Æd.

(30a)

Jonn Høwig Wandt at Lenssmanden Claus Molde Spurde for. Oele Ellingsøn Frøsset huem som haffde bedit hannom om at tage dend Sag paa Sig met det baren, effterdj saadan Snack gick i bøgden, da suarede hand, at Hans Egen Modr och bestemodr haffe bedit hannom derom, at hand wilde tage det paa Sig, och Lenssmanden end och spurde ham om Hendrick Frøsset haffde och bedit han. derom, Da suarede hand ia, at Hendrick ochsaa haffe bedet hannom derom, Menns icke saa megit som dj Andre, och At dj bød ham derfor nogit udj en Summa, Mens hand icke Wilde tage det paa Sig, effterdj hand war en frj Karll, Och tilmed sagde hand for for. Joen, och Clauss at dj bød hann. ochsaa Jord, och scheede denne Snak paa Molde, at dette saa i sandhed schede, giorde dj derpaa begge deris Bogeræd.

Huad Anbelanger at be. hendrick Frøssetter haffuer tillagt hans Egtequinde Karen Siffuersdotter at hand icke war Fader till hindes baren och hans Broder Jon Quambssdall effter Hendrichs Ord det wed Daaben Negted, Saa barnit icke bleff Døbt eller Christnit i Kierken, Mens i neste

(30b)

Bundegaard, Effter Derom Ydermere Sognepresten till Lind Aas Prestegield Her Lytycks i Rette lagde breff, Och haffuer for. Hendrik Sidenn Wedgaaet at det war hans barn, Och for Saadan Løgen haffuer Hand Affsoenit hoes Kong. Ma. Fogit Welforstandig Mand Pede Hansønn, Och haffuer for. Karen Siffuers Dotter i dag om denne Sags wilkor laditt i Rette frembførre prouff, som wed BogerÆd Nochsom ere forhørte, Da efftersom saadant dend Christlig stand at erdele udj henhørrer, Huorfoere dend Sag till Capittelit henvises.

Niels Raffnberig fantes loulig at werre steffnt Aff Jens Ericksønn till at prouffue i for. Sag, Mens hand icke møtte, eller och lod Lyse Sin loulig forfald, tilkiendt at bøde steffnefald - 1 mrk S.

Peder Furre Ness wed Slodzsteffning bleff steffnt Aff Hendrick Frisch, ??Gouicke Frisches Søn Aff Bergenn, for en Jegt sin Moder tilhørrig, Som bleff Slagen i Støker, der den stod paa Landit strax wed hans Bøe, Och der Sagenn komb i rette Løgted hand Laurdtz Wal

(31a)

Och for. Gouickes tienner och fuldmegtig paa Sønnens wegne, Abbell Mougensønn, trende ganger for Rettenn, och Støtte dennom hid och did for Retten, Saauelsom och Støtte huiss prouff som bemelte Abbell wille haffue førtt, Saa hand giorde stor Bolderen och Mundbrug, och for Saadan hanns Vschickelighed, kunde inted paa dend tid wed Sagenn Vd Rettis, Mens opsett till førstkommende Waarting, Och at Kongens Fogitt for slig hans forhold hannom wed Retten att Søge och tiltale.

Anno 1655. Dend - 23. Jann. war Hans Claus. Sorenschriffr, Oele Eye LensM. i EckAnger Skibbred, Oele Pedrsøn Ecknis, Oele Rølland, Oelle Fyllinge, Nielss Fyllingssnæs, Magne Ecknis, och Nielss Myr, Ædsoerne Mend i for. Skibred, forsamblit paa Fyllingssnes, efftersom Erlig Wiiss och Fornem<m>e Mand Hans Hansønn Laugmand udj Bergenn wed Slodzsteffning søger och tiltaller Sefind Eye for 1 <tønne> Korn Siuff Mark som hans formand S. Henning Eye i hans Nød och Trang haffe til laans bekomit, for. Sefind møtte udj rette och foeregaff at hand for tre Aar Siden haffde betalt till Laugmandens

(31b)

tienner Claus Poelsønn - 1 Rix dlr, och rester 1 mrk. dog haffde hand ingen Seddel derfor at med bewise, Mens LenssM. berette at det war i Sandhed, at hand haffde den Rixdaller betalt, Men Laurs Walter Fuldmegtig paa Laugmandens Wegne, icke NøyeDiss dermed Men begerede Domb, Och bleff for rette dømbt och Affsaugt, at Atterbe. Sefind bør til forpligt Were At betale for. fordring inden 14. Dage hernest effter eller Wordering udj hans Boe, met Andtwendte bekostning Att Vdsøge, och dersom hand i Medler kand bewise at hand den Rix dlr haffe betalt, Da den at kom<m>e hannom till goede.

Arendt Tille en Hossbond Wed Contoret steffnt till i dag Johans Ascheland och Mattis Tofft for Atschellig Vdborgit Goeds som hans formand for nogen Aars tid siden dennom forstragt haffe, och fordrer hand hoes en huer - 7. ??Slette dlr 1 mrk. effter derom hans i rette laugde Seddeller Ved hans Fuldmegtig Laurs Walter, for. indsteffnte møtte udj rette och wedgick schylden, Mens dog begerede dj Dilation till Som<m>eren

(32a)

at betale, Men be. Hans Fuldmegtig endelig eschet Domb i Sagen, effterdj at dj offte haffde Werit derom Kraffuit, saauelsom och en gang tilforne steffnt i rette derpaa, och dog ey haffe Willet Møtt, men Modtwillig med betalning indesiddett, Bleff derforre herom for Rette Dømbt Att for. bønder bør betalle be. fordring inden - 14. Dage Hernest effter, eller Wordering udj deris Boe och goeds, med des And Wendte bekostning och ??Adferd at Vdsøge.

Dend 25. Janv. Var Hans Clausøn Sorenschriffr Anders Fosse Lenss Mand, Steffen Tued, Gregorius Langeland, Oele Frekhoug Peder Langeland, Ædsoerne Mend i Herløe Skibred forsamblit paa Frekhou, effter en Vdstede Slodzsteffning, huormed Laugmanden Hans Hansøn i Bergen Citerer effterschreffne Haldsteen Sagstad for 1 <tønne> Korn 7 mrk. Anders Fosse Hans formand S. Mougens 2 <tønner> Korn for - 14 mrk. Anders Sunde 1 <tønne> Korn 8 mrk. Knud Biørnestad 1/2 <tønne> Korn - 4 mrk. Johans

(32b)

??Bragstad Saxstad 1/2 <tønne> Korn 4 mrk. Ole holm er død och haffe gandsche inted. Sim<m>en Biørnstad - 3 <tønner> Korn - 3 1/2 R dlr, Rassmus Bragstad 1 <tønne> Korn - 7 mrk. Oele Langeland - 1 <tønne> Korn - 8 mrk berober sig paa At haffue fød Øxsen derfor Oele Melland - 1 <tønne> Korn, 8 mrk. forschr. Jndsteffnte Nesten Alle møtte, och for ??dem ike møtte haffde deris Fuldmegtig at suare dertill, Och gaff dj tilkiende en part, at dj haffde betalt, och Nogle det Vedgik, Mens dj Kunde ey med Seddell eller i Andre Maader Affbewise Deris Angiffuende At dj dett haffde betalt, Och Laugmandens Fuldmegtig Laurs Walter Satte Vdj Rette effterdj dj det icke kunde sig nu fra bewise, om dj ike bør betale, Nu med det første, och war domb begerendis, och bleff dj tilfunden at betale inden - 14 dagr hernest effter eller vordering i deris Boe, och huiss dj Kand beuise betalt ere, dett att kom<m>e dem til goede.

(33a)

Dend - 19. Feb. war Hans Clausøn Sorenschriffr, Anders Fosse Lenssmand i Herløe Skibred, Mattis Rødzland, Knud Skortued, Johans Leerwiig, Pede Langeland, Mickell Wickebøe, Gregoss Langeland, Oele Melland, Gutorm Gressdall Gullick Hessdall, Johans Rølland och Steffen Tued Ædsoerne Laug Rettissmend udj Herløe Skibred, forsamblit paa Frekhou Tingstue i for. Skibred, Retten at betienne, Huor da Kong. Maytt. Fogit vdj be. Norrdhor Lehn, Welforstandig Mand Jacob Jensønn for os loed en Fange i Rette frembførre wed Naffn Jorne Jffuers dotter barenfød paa Windenes i Sortor Skibred, Som hen wed firre Aar sidenn haffe Ligget i Blodscham med Hindes Aff faldne Kiødelige Søsters Mand, Claus Mougensøn, som haffe boet paa en Gaard wed Naffn Landdra i for. Sorter Skibred, <och wed hannom Afflit baren,> och som for saadan hans begangne Groffue

(33b)

forseelse er Hend Rettit, och for. Jonne for saadan Sag och bedrifft haffe bortWigt och holt sig henne paa Andre fremmede stede, saa ingen wiste huor hun War hend Rømbt, førrend nu for Cort tid Sidenn hun haffe ladit sig finde och opholt her udj foegderiit,

For. Jorne Jffuers dotter for Retten bleff tilspurtt, om hun haffe ligget vdj Legomlig beblandelse med hindes Suoger be. hend Rettede Claus Mogensøn, Som haffde till Egte Hindes Kiødelig Søster S. Brønnild Jffuersdotter, huor till hun suarede at det er Alt for Sandt, saa hun frjWillig dett wedgik och bestoed, och bekiende hun, at hun haffe nu paa dett sidste paa halffanden Aars tid til och fra tiendt Niels Stj for Mad och Kleder,

Fogden Satte udj Rette och formeente om hun icke burde for slig hindes Groffue forseelst saa nær vdj Blod, at haffue forbrut hindes Liff, och hindes Formue till Kong. Ma. at were forbrød och war endelig domb begerrendis.

(34a)

Och bleff herom for Rette Dømbt och Affsagt at for. Jorne Jffuers dotter bør for Saadan hindes Groffue bedrifft och blodscham och beblandelse, at straff<t>es effter recessen paa hindes Liff, och Lide Vnder Suerdett.

Sam<m>e dag befallede Fogdenn Lenssmanden at hand schulle flittig Adware Almuen i Herløe Skibred, at de schulle holde derris Waarer och Wetter wed goed lige ferdige, Vnder Tilbørlig straff.

Dend 15. Martii war Hans Clausøn Skriffuer, Oele Dingeland, Rassmus Natland, Peder SmørAass, Steffenn Hammerssland, Oeluff Nedre Dingeland, Simen Vlssmog, Oelle hoep, Vnge Oele Sandall, Rassmus Seellen Lasse Nordaass, Peder Ytterhoep och Christoffer Hambre, Ædsoerne Mend udj Skiold Skibred, forsamblit paa Bergen Raadstue Retten at betienne, Frembkomb for Rettenn Kong. Ma. Fogit offr Nordhor Lehnn welforstandig Mand Jacob Jensonn,

(34b)

Som for os udj Rette lod fremførre it Quindfolk Naffnlig Jngeborig Christens Dotter, barnfød paa en Gaard Kaldess Skadberig strax wed Staffwanger, Som udj Hoer och Løss Achtighed femb ganger i for. Nordhor foegderie med Leyermaall Sig haffe forseett, och wed Femb Persoenner Aufflit femb VEgte børn, Som aff Hindess egen friwillig bekiendelse Widre i effterfølgende maade erfarris.

Første gang hindes forseelse war dend tid hun tiente paa Asch, Wed Trettan Aar sidenn, besoffuit aff en dreng Hellie Nielssønn, som och tiente derpaa Gaardenn.

2. Dend Tid Hun for Elffue Aar forledenn tiente paa Herløe, beleggenn Aff Laxemanden Oele Wewaa

3. Paa Kalland i Birkelands Sogenn, besoffuit Aff en Dreng Naffnlig Rassmus wed Segss Aar Herfor, Som ochsaa med hinde der tiente.

4. Atter paa Herløe for Vngefehr halfftredie Aar forleden, faaet barn wed en dreng Oeluff Nielsønn.

(35a)

5te gang med Nielss Rylland en gifft Mand i Herløe Skibred, och wed hannom nu Nylligenn Aufflit barnn; Dissligeste bekiende at Alle hindess børn haffue bekommit Daab och Christendomb, och de tre ere døde, Som hun berette haffuer bekommit Jordeferd, Och er Effterspurt at det ochsaa befindes; Hun iligemaade tilstoed for hindess forseelsser haffde hun trende gange Vdstaaet Kierkens Dissiplin, och ded Tuende gange i Herløe Kierk, och en gang udj Phannøe Kierk.

Och Fogdenn Satte i Rette huad hun for saadan hindes Vbluelig Letferdighed burde Lide, och war domb begerrendis.

Da Efftersom førrige Kong. Ma. Fogit Dend - 12. Feb. 1653. offr hinde for de fire ganges beleggelse och Leyermaall haffr hendt domb, Som da er dømbt effter høiglofflig Konning Fredrick dend Andens Forordning 1582 Vdgangen, formeldende, schall den eller de som Sig tre, fire eller flere ganger udj slig

(35b)

Letferdig Groffue Laster och forseelser bliffue befundne, at dømmis udj Øffrighedens Naade och VNaade, ?? Dog dess Midlertid, hun da war Anholdenn, er hun Vformoedelig bortkommen och hen Rømbt, Saa hun icke nogenn straff lide,

Men efftersom for. Jngeborg Christens Dotter begangen Søndigt och for Argeligt Leffnit befindes, at haffue Aufflit femb VEgte børn med huer Sin Fader, Da Er med dend Gunstig Her Laugmands Raadførring, for saadan hindess Groffue forseelser for Rette Affsagt, och hinder tilfundet effter Bogstaffuernis eigentlig tilhold, at were udj Øffrighedens Naade och VNaade.

1655

Dend - 24. Aprilis War Hans Clausøn Skriffr, Oele Sandall, Mikell Grimbstad, Jacob Mathop, Steffen Hammerssland, Rassmus Seellen, och Peder hoep Ædsoerne Laug Rettissmend i Skiold Skibred, forsamblit paa Mitfiell i Sorter Skibred Retten at betienne

(36a)

Efftersom Karel Tomasøn och Hans Søster Margrette Tomass dotter Loetmand begge Aff bergen wed Slodzsteffning haffde Citerit Oelle Haldwardsøn Mitfiell Anlangende 1/2 Løbss Leye i for. Mitfielle liggendis, som deriss S. Fader Tomas Zandersøn fordum Borger i Bergenn till Oedel och Eigendom Aff Rette Oedelssmend sig haffe tilkiøbt for. Karl Tomasøn i Rette selff med Sin Søster War tilstede, Dissligeste Oele Haldwarsøn Mitfielle med hans procorator eller fuldmegtig Hans Matisøn Aff Bergen, och først indgaff effter at Karls steffnings och Jndleg bleff oplest for. Hans Matis. det Kiøbebreff som Oele Halduorsøn aff for. S. Tomas haffe bekommit Daterit 1645. som hiemmen er giort och ike som det sig bør til Tinge giort och Ankyndt, Men der ded breff bleff lest da lagde Margrette Tomass

(36b)

Dotter en Copie Aff det selff sam<m>e breff ligge liudendis i rette, och war det S. Tomas Zandersøns egen schrifft begge breffue, Och ellers bleff Atschellige breffue i rette fremblag<d> baade Pergaments breffue och Andre som bleff lest och paaschreffuit, Och lagde Oele Knudtzøn paa Grimbstad i Lind Aas Skibred de tuend Pergaments breffue i rette, och hans tuende <Søster> Sønner Hans Oelsøn Tolle i Raadøe Skibred, och Østen Oelsøn Fieldzende i for. Raae Skibbred War med hannom tilstede, Satte dj i rette med formeenende at dend for. omtuistende oedelsAnpart burde effter lougen till rette oedels mend at were opbøden till løssning, førend dend till Andre fra S. Tomas Zandersøn bleff Affhendiget,

for. Oele Halduorsøn med hans fuldmegtig lod i rette kom<m>e Johans

(37a)

Rølland i Arne Skibred som Prouffuede at wed Nj Aar siden War hand i Bergen hoes S. Tomas Zandersøn efftersom hand haffde errinde till hannom, Da war for. Oele Haldwardsøn inde hoes dend S. Mand och Johans Lauritsøn Søre ??fielle i Sorter Skibred, och passerede da Saadanne ord, at S. Tomas Sagde till Johans Rølland bj lidet ??Witt Oelle i Bildøen Wj schall haffue lidet Kiøbenschabff i hob, Det er Vel sagde for. Johans, Da Sagde Tomas Zandersøn det schall gaffne os begge, och Tomas Sagde Jeg haffe en grd oppe i Fieldet Kaldess Mitfielle, Jeg haffe nogen tid hafft det selff, Jeg tøkes ingen gaffn haffue Aff den, Nu er wj kom<m>en i handling, Oele Haldvars Bildøen och Jeg, Men da suarede Oele, Jeg frøgter i Tomas ike kand holde mig frj for Rette Oedelss-

(37b)

mend om Jeg Kiøbte det, Da Suarede Tomas Zandersøn dertill huad meener du er Jeg Gallen, Jeg haffe betalt Oedelssmendene Erlig och Well for den 1/2 løbs Jord huer ??huid, och hand loffuede at schulle holde hannom frj. Men Da sagde Oele haldworsøn till Tomas Zandersøn Du Lyder at haffue bud till din Dotter, och Tomas Wiste Sin Dreng Vd till hans dotter trende gange, och drengen schall haffue suaret at hun icke Wilde kom<m>e, Och Johans Rølland bekiender at Tomas Zandersøn och for. Oele Haldwarsøn war forligt om at hand schulle giffue Tomas 40. Rix dlr, for den 1/2 løb och gaff hand hannom 30. Rix dlr strax, Drengen som schall haffue werit budschiket till Tomases dotter bleff i rette eschitt och giorde hand sin

(38a)

Æd høiglig derpaa for Retten, och benegted at hand Wiste gandsche inted deraff, hans Naffn war Joen Knudzøn som tiente for. S. Tomas Zandersøn och nu tienner hans dotter Margrette Loedtmand, Och dj Andre Tj Rix daler berette Oele ochsaa at haffue betalt,

Men Hans Mattisøn fuldmegtig paa Oele haldworsøns Vegne Satte Vdj rette och formeente effterdj hans principall haffde i rette lagt och beuist at hand sam<m>e omtuistende Jord haffde loulig Kiøbt, effter Tomas Zandersøns Vdgiffne breff, samb<t> och Anden Testificatz herom forhørt, derforre formente hand at for. Oele for Karl Tomasøn och hans Søster, for denne Søgning bør frj at Werre, och hans Kiøb Wed magt at bliffue.

Och bleff Parterne Tilspurt om Rette Oeddelssmend som det till S. Tomas Zandersøn

(38b)

haffuer Solt och Affhendt, Nogen tid till Tinge haffr ??Amagit och Talt Derpaa, des Midlertid S. Tomas haffe hafft det, eller Sidenn hand det till for. Oele Mitfielle wed Kiøb haffuer Affstaat, Huortill bleff Suarit aff be. Oele Knudzøn Grimbstad, och for. hans tuende Sønner at der er Nogle ganger talt derpaa, Mens dj det icke beuiste, Dissligeste Atterbemelte Oele Halduorsøn Mitfielle ochsaa gaff forre at paa sam<m>e goedz er Tit och offte ??Amagit, och hand dog ej helder det giorde bewislig, Tilmed for. Oele Grimbstad med hans Sønner sagde Sig at were Neste Oedelssmend till be. 1/2 løbs Leje, V Anseet De Oeddelss mend Som Goedzit till S. Tomas Solde endnu Leffr, Mens ingen aff dem war tilstede, eller Nogen fuldmagt Vdgiffuit till Nogen som i rette frembkomb at de haffe ??Amaggit derpaa, Saa det icke wedkomb merbe. Oele Grimbstad eller hans Sønner, førend dj War døde at Tale derpaa, Mens effterdj paaberobtes at were ??Amagit derpaa och Karl Tomasøn sambt hans Søster Margrette Tomas dotter gaff for at det nu war offe

(39a)

Treduffue Aar sidenn deris S. Fader Kiøbte dend 1/2 løbss Jord, och dj Aldrig haffe hørtt at derpaa nogen tid er Amagit eller Ankett, Effter Saadan Lejlighed, er Parterne herom giffuen bescheed, at dj nu till førstkommende Waarting som holdess udj Sorter Skibred schall møde Vdj rette, och Da endelig Domb herpaa erlange, Och till dend tid beuise med Tingbogenn eller Sorenschriffuerens haand i dend tid, at paa for. 1/2 løbs Leje i Mitfielle er Amaget.

Dend 27. Aprilis bleff holden Almindelig Waarting udj Store Sanduig, Nerwerende Ombudzmanden offe sam<m>e Sanduig och Sembs haffuit gaarders Vnderliggende Goedz, Erlig wiss och welfornem<m>e Mand Søffren Jensøn Borgemester udj Bergen, Hans Clausøn Sorenschriffe och efftersch. Laug Rettit, Nemblig Halduor Mundall Lenssmand offe sam<m>e goedz, Lauritz Birkeland, Nielss Mielstad, Anders Watne, Anders Sunde,

(39b)

Nielss Erstad, Erick Mielkeraaen, Hans Jieluig, Niels Myr, Anders Eckeland, Mickell Lilloxe, Hoffe Jussdall, Simen Rønhoffde,

Erick Mielkeraaen steffnt Morten Sørtoppe for hand om Nattertide haffe hugget i hans Skouff, Morten war Nerwerende och ike kunde benegte at hand io nogit Lidet Older haffe hugget, Aff soenit derfor med - 1 1/2 R dlr,

Borgemester Søffren Jensøn Citerit Laurs Jacobsøn boendiss udj Edzwog, for at hand schall haffue Vloulig huggen en stor Dell Treer och Tømerstoker i Sanuigss Skouff, och derom bleff ført efftersch. widnisb. vdj Lauritzis Jacobsøns Nerwerelse, Rassmus Jordall Lenss Mand udj Arne Skibred frembkom och Prouiffuit att hand Kand Mindess 30. Aar Mens hand haffe boet paa Jordall, Da haffe hand icke Seet at Edzwog folk nogen tid haffe huggit i Sanduigs schouff och i <Rong> Rundaas berg Staar it Korss - indhuggit som giør schielmisse Skouffuen

(40a)

till Sanduig, Men for. Laurs Jacobs. bekiende for Retten at hand for 14. Aar Siden haffuer huggit i Sanduigs schoff, wed Wattenn,

Mougens Jordall 60. Aar gam<m>ell bekiende at Rundaas dersom Korssit staar er Merke schiell imellom Sanduig och Edzwog, och Aldrig hand haffe fornum<m>it at dj som boede i Edzwog haffde huggit i be. Skouff, och icke helder førend nu er der klagit derpaa.

Johans Rølland Witnit at hand udj 50. Aar Kand Mindess, at Edzwogs folk ike haffe hafft nogen hugst eller werit dertill berettiget vdj Sanduigs schouff, och at Merket i det Kors som staar i for. Rund Aas giør schiel imellom Edz Wog och Sandwigs schouff, och Aldrig hand haffe hørt at Edzwogs besidder haffe huggit nogit derombkring wed Sanduig schouff,

Jørgen Seluig frembkom och witnede att hand kand mindes udj 40. Aar, at det Korss som staar i for. Rund Aas er rette

(40b)

Merscheschiell imellom Sanduig schouff och Edzwog, och Nielss Blindem det Sagde for hann.

Johans ØffrEiid som haffe boed paa ØffrEiid i toe Aars tid end och bekiende at for. Kors er Rette merke imellom Sanduigschoff och Edzwog.

Oele Gutormsøn Møller, som haffuer tient Wennike Simens dotter Vdj 13. Aars tid, <vdj Edzwog,> och da haffde hand icke tordit sig Vnderslaa at hugge i Sanduig schouff, eller torde kom<m>e der at hugge Som Korsit i Rundaas staar, Paa dend Sønder Side Korsit. Och giorde alle forbemelte deris Bogeræd derpaa.

Oele Rassmusøn Rodzmand paa Storre Sanduig gaard, frembkomb i rette med en Øxse som hand tog fra Laurs Jacobsøns folk Westen for Wandit i Sanduigs schouff ochstod øxsen wed en Slede, som schede dend tid Tømmerit som omtuistes bleff huggen, och derpaa giorde hand sin Æd.

Efftersch. Segss Mend War i schouffuen till at besee och grandsche huad schade

(41a)

nu Nyligen er sched med Skouff hugst i Sanduig schouff, Nemblig, Nielss Mielstad, Anders Sunde, Erick Mielkeraaen, Hans Jieluig, Guturem Mundall Johan Aassetued, och de for vngefer wed femb Vgger siden haffe werit paa Skouffuen och schaden forfaritt, och da befant dj at were Nyligen huggett Stort och Smot Trer Nj Tylter, som er 108. Stubber, Sønden for Merkeschiellitt Mens Tømmerit fantes i Edzwogs Mark, paa dend Nordre Side, Langt Norden for Korssit, Lauritz Jacobsøn tilstod for retten at det war hans Øx. Gregoriuss Jffuersønn hussmand i Store Sanduig bekiende lige som for. Oele Rassmusøn, at øxsen Stod wed Sleden och lassen war paa Sleden, saa som it halfft las. och Laurs Jacobsøns folk war der strags hoes.

Lauris Jacobsøn begerede Dilation paa en 14. dags tid sig herom at Erclere, och bleff hannom giffuen respit dertill at møde till hans Werneting, som nu først holtess i Arne Skibred, och da Domb i Sagen at gaa, om icke herforinden derom kand i mindeligh foreeniss.

(41b)

Magle Knudzdotter, som boede paa haaland Resterer med Kongens Prestens och Kierkens tiende for Toe Aar, som er 1 1/2 R dlr 2 s., Men efftersom hun nu for Kort tid siden haffe oplatt Sinn Jordepart for Knud Johansøn haaland och hand i ??opsauff er schyldig till hinde fire Rix dlr, Da er herom for rette Affsaugt at for. Knud bør aff De resterende 4 Rix dlr betalle paasteffnte Hindes Resterende Tiende Nemblig 1 1/2 R dlr 2 s., och det inden 14. dage hernest effter, wnde Namb i hans Boe, at betale til Kirkewergene.

jtem haffe och Børge Nebstad steffnt Elluff børtued for Resterende tiende till for. trende parter, offe Toe Aar i penge beregnit - 2 Rix dlr 1 ort 5 s. Suenke Jeluig end och rester alle trende parter for Toe Aar - 1 1/2 R dlr., Knud Myr Rester och till de 3. part for 2. Aar, 1/2 R dlr 12 s. Oele Johansøn Eidznes Rester for Tre Aar - 8 1/2 mrk for de Toe parter och for dennd tredie part rester hand med i femb Aar

(42a)

som er 1 R dlr 4 s. Nielss hagesetter Rester med alle trj parter for 4 Aar, er 3 1/2 Rix dlr., Rassmus Sørtoppe rester med sin tiende paa Alle trej parter for 3. Aar, er - 3. Rix dlr., Oele Sør Toppe rester for Kongens och Prestens tiende i Toe Aar, 3 1/2 mrk 4 s, och Mickell Nordtoppe rester for Tre Aar baade for Kongens och Prestens tiende, som er 1 Rix dlr 6 s.

Knud Nordtoppe Rester i lige maade i Toe Aar Med Kongens och Prestens tiende 4 1/2 mrk 4 s. Christen Skare rester med Kongens och Prestens tiende for 2. Aar - 6 mrk 6 s. Nielss hopland end och rester med Kongens och Prestens tiende i Toe Aar, som er 16. mrk <> 1 s. Gutorm Leffuestad Rester och i Toe Aar med Kongens och Prestens tiende - 5 mrk 5 s. Poffuell Yttre bragstad rester i Toe Aar med Kongens och Prestens tiende, er - 10 mrk 10 s. Jens Jndre bragstad rester for 2. Aar for. tuende parter - 7 mrk 7 s. Vnge Knud Dalle Rester och med for. tuende parter for 2. Aar - 4 1/2 mrk 5 s. alle forbe. indsteffnte war tilstede, och wedgik for. fordring saa i Sandhed at were, och bleff dj tilkiendt at betale Tienden inden 14. Dage, hereffter eller wordering i deris

(42b)

Boe, och huad sig belanger med saadan deris forseelse at de med Tienden indesider jmod recessen, derom bleff dj forrelagt at de schulle inden 14. dage were i BorgeMester Søffren Jensøns minde, eller ochsaa hand wille haffue dom derpaa.

Kierke wergen till Aassen Capell <steffnt> Naffnlig Erick Mielkeraaen Citerit Knud Mogens och Oelle Nordre hoeruig, for at dj findes Mot uillig och icke will førre Presten nar det kom<m>er dem till och Gudz tienniste i for. Kierke schall holdess, och haffe Erik Sagt dem tuende ganger till, Men de haffe suarit at de føier Presten Slet inted. och dertill med haffde hand dem till at tale for 2. mrk, De huer med indesidder till Kierkens biugningss forbedrelse, jtem for Resterende Kalschind til Presten. for. Mend erbød sig at naar deris Grander will Sambtøke at dj will Skydze Presten, Saa will dj och lige Saa,

M. Arnoldus rector udj Bergen och Sogneprest till Hammerss Prestegield steffnt

(43a)

besidderne paa Mielstad och Mossewold for Skouffhoug i Birkelands schouff som er Capittels schouff, offe Tusinde Stubber der findes hugget paa nogle Aar, och derom bleff efftersch. winder frembført, Laurs Birkeland LenssM. i hoss Anger Skibred, want at for ??5. Aar siden bleff der giffuen Kongens Fogitz forbud till Mieldstad och Mosse wolds Mender at de icke motte hugge i Birkelands Skouff, Nielss Sandall bekiende at for Toe Aar siden da war der i for. Skouff til schade huggen offe Alt Nj hundrede Toe och Sex tj stubber, forVden det som nu siden er huggit, Erik Berkeland och hans Søn Oele bekiende at de Saae en Dreng Naffnlig Mougens som siden tiente Skollemesteren och Niels Mielstads Søn Oele der de begge war i Tienniste paa Mieldstad, hugge vdj Birkelands schouff. Mossewolds besiddere Torkild och Mougens war Nerwerrende som ike kunde benegte at de io haffde huggit i Birkelands schouff

(43b)

Dog ikon till deris Bøe gierde dermed at holde wed lige, Mens derjmod bleff och Aff M. Arnoldus forregiffuit at de tager det Aff deris gierde Naar det der en ringe tid haffr liggett och brugt till Anden deris Nøtte, huilket och Laurs Birkeland bekiende Sandt at Were, Och at de haffde huggit imod forbud, mens dj Mieldstad Mend icke haffe huggit der i siden det bleff forbuden. be. Mossewoldss besider falt till ??føye och wille forligess med Skollemesteren som schouffuens Eyre och med Borgemester for Kongens Segt, och det inden Maanitz Dag her effter.

Borgemester Søffren Jensøn Citerit Gregorius Mickelsøn hagesetter for at hand icke haffe werit till Alters i Otte Aar, och hans Quinde Karj Knudz Dotter Vdj fire Aars tid och icke helder weritt till Altters, Och M. Arnoldus som war i rette och bekiende at hand med hans Medhielper sambt Medtienner Vdj Ordit haffe jafft dem Nogle gange for

(44a)

dennom och formaanit dem, saa och lagt dem ??tid for at de schulle berede dem till Alt<>ers och offentlig schrifftemaall dett dj icke haffe willet Agte, och for. Gregus ike det kunde benegte, Och dog bleff giffuen for at hand och Quinden leffe ilde tilsam<m>ens, Och bleff dem forrelagt at de nu paa Søndag Otte dage schulle indstille dem Vdj ham<m>ers Kierk och da at gaa till herrens bord, effter at de haffe Vdstaaet Kierkens Desiplin, och schall dj hoes deris Herschabff for saadan deriss forseelse Affsoenne, Och huiss dj dett icke giør, Da dj effter recesen pag. - 37. at Rømme Landit.

Kongl. Ma. Skattebreff bleff for Almuen Lest och forkyndt.

Borgemester haffde steffnt dem paa Store Oxe Albret, Knud, Rasmus, Johannis for at de icke wille Agte schiudschafferen naar hand kom<m>er till dem och sige dem i fløtning, Mens giffe Vnde ord, at de huerken will førre dend enne eller den Anden, Mens

(44b)

Albret och Rassmus for saadan deris Motwillighed haffe tilforne Affsoenit, och Johans er en Krøbeling, Mens Knud affsoenit for Slig hans halstarighed nu for Retten.

Efftersom Sanduig Hoffuitgaard paa Atschellige steder er møgit brøstfeldig, saa hussenne med Allerstørste i behoff haffuer at repareris, Da er om des Nødwendigt Almuen nu forreholdett, Aff deris Ombudzmand, att effterdj Sanduig och Sembs hoffuitgaarders Vnderliggende bønder, och som Seerdeelis udj Sanduig haldess aff det goedz Ting och steffnestue med rettighed och Sager der at henstille, Och sam<m>e Gardzis bønder ere frj for Fogdegaardens biugnings reparation, Da haffe sambtlig Semb och Sanduigs bønde Soerne och Vsoerne i dag indgaaet at forferdige och døgtige wed lige at holde Storre Sanduig gaard, Och at deris itzige Ombudzmand Borgemester wille lade det bekoste, wille de gierne det hannom

(45a)

till ald ??goede fornøyelig betale effter Løbetallit Saauitt dend Nødige reparation och bekostning kand beløbe och opstreke baade med des Arbedzløn Saauelsom huiss Tilfang derpaa Worder Andwendt. Dog dette Jndgik dj at Wille effterkom<m>e, och hussenne med biugning holde wed lige, saa lenge Borgemester er deriss Ombudzmand.

Dend - 12. Maii bleff holdenn Almindelig Waarting udj Gullen Skibred, Nerwerende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffuer och effterschreffne Laug Rettit, Nemblig Clauss Molde Lenssmand, Guldbran Mitun, Asslack Steenne, Jon høye, Olle ØffstGullenn, Johans Slengesoll, Hans Hinderssbøe, Claus i dale, Laurs Kleffuetued Mougens Mitbøe, Hans i Wadzøen Jens i Øffst Gullen,

Fogdenn steffnt Oele hogsswers Søn Mougens Oelsøn for at hand Selger och Vdtapper Øell, och Næring fra Borgerne i dend fald tagit, hans Fader møtte paa hans Søns wegne at Suare, som det ike kunde benegte, Aff soenit hoess Fogden med tre Rix dlr,

End och war steffnt Knud Raffnberig for at hand schall haffue Slagit Karj Raffnberg, till Blods Vdj hindess Hoffuit, och bleff det for retten beuist

(45b)

att hand haffde til Blods hinde Slagit, Mens hand wilde gaa derfra, Endog det bleff beuist hannom offe at hand wilde forliges derfor med Laurs Walter, och haffde hand giffuit Lenssmanden 2 mrk. at hand wilde were hannom goed derVdj, Dog omsidder ved gik hand det at Hand er schyldig och wilde forliges med Fogdenn, Affsoennit derfor med - 4. Rix dlr,

Jon Raffnberg steffnt Knud ibid. hans hustru Sønniwe Johans dotter for at hun haffde schielt hannom for en Tiuff och hans Quinde for en hore, huilket bleff beuist med tuende prouff Jetmund hatleuig och Mogens Raffnberg som det haffde hørt, och scheede det forgangen Aar, for. Knud møtte paa hans hustruis Wegne, och Ercklærede Jon Raffnberg och hans hustru for retten, Att hand och hans hustru icke wiste Andit med dem end det som Erligt war, Men be. Knud med Kongens Segt Aff soenit derfor med - 3. Rix dlr,

Bleff giffuen domb paa Jon Raffnberig for den Segt hand Nest forleden Høsteting til Fogden Affsoenit, Nemblig 6. Rix dlr, som war for at hand Slog hans Grande Knud Raffnberg paa en Søndag med en Staff offe hans halss, att hand nu inden 14. dage be. Affsoening schulle betale eller Namb vdj hans Boe och goedz.

Fogden steffnt Gunder Jndre Metun for

(46a)

it diur som hand Vlouligen haffde schøt, och hudden Solt till Jost Drilmand, Møtte i rette, och indstillede sig derfor hoes Fogdenn att wille Affsoenne.

Lenssmanden bleff befallit at hand effter Laugmandens Domb nu straxen schulle haffue vdj Agt At Affschaffe her Aff dette Skibred Karen Joseps Dotter formedelst dend VEnighed och Misstanke som Aff hindess persoenn och Nerwerelse, i mellom Hendrik Frøssetter och hans Egte Hustru Karen Siffuers Dotter er Entstaait, och dett effter - recessen pag. 63.- at schall entwige,

Nielss i Storre Quernøen Citerit Ellenn Jacobss dotter, som faar ombkring i bøgden at Trøgle, efftersom hannom er kom<m>en for Øren, at hun schall haffue Sagt om hannom, at hand haffe hafft med hinde at bestille paa legomens wegne, be. Quinde som dertill at suare møtte i rette, Som høiglig wed sin Æd Sagde att hun Aldrig Slig ord haffde Sagt, icke helder hand med hinde i de maader haffe hafft at bestille.

Torgier Birkeland Aff Fogden steffnt, efftersom der fantes femb Tyltter Rund Tøm<m>er och 1/2 tylt med flad Tøm<m>er wed Slire Saug i Strandenn som for. Torgier haffe huggit i sin Leyermals schouff, som er Kongens Skouff, huilkett bleff

(46b)

beuist med Lenssmanden, sambt Rasmus Westeuig och Elling Slire, som war at besee Tømmerit, for. Torgier kunde icke for retten benegte, at hand det io haffde huggit, Affsoennit med 8te ørtuger och 13 mrk.

Anders Wessituig steffnt Jonn Wicke, for at hand Vden hans minde eller tilladelse haffe tagit hans hest och Kiørt med den Nogle Less Brende Wed, Jon war Neruerende och forligte sig med for. Anders, Saa och med Kongens Segt Affsonit for - 3 Rix dlr.

Fogdenn for rettenn Tilspurde Anders Wessetuig om hand kunde benegte med en goed Sambuittighed, at ike haffde Sagt, det hand haffuer hørtt Aff Lenssmanden Clauss Molde schall haffue Sagt, at Hans Eye Vlouligen haffe Skøtt ombtrint Fembten Dyr, huortill hand da Suarede at hand icke det kunde benegte end at hand det io haffde hørtt, at Clauss Molde det Sagde paa Molde i hans egitt hus, och hans Stiffsøn war derhoess.

Fogdenn Citerit Niels och Anders Store Slire, for at de bruger Slire Saug Aarligens Aar vdj mange Aar, offe tj Aars tid, och ingen Skatt eller rettighed dessmedler tid giffuit deraff, Som for. indsteffnte for Retten goeduillig

(47a)

Saa udj Sandhed at were, Men Fogden Satte Vdj rette om Saugen icke bør were forbrut, saauelsom deris halff boes loed forbrut till Kong. Ma. for at de haffe ??besnillet hans Kong. Ma. Skatt och rettighed, och war dom begerendis.

Herom Affssaugt at Saugen bør were forbrudt om de icke derfor Kand were udj Øffrighedens minde, och Huad Sig belanger høigstbe. Kongl. Ma. Skatt deraff i saa mange Aar de haffde fordultt, derfor saauitt det kand billig Aarlig opløbe, effter Dannemends Skøn, som Aff Saugen Aarlig burde gange, Att were Vdj Fogdens Minde.

End och haffde Fogden steffnt Erik Rissnes Jon hougssdall och Hans Torssuig, for at de haffde brugt Rissnes Saug udj en gandsche Romb tid offe Tiuffue Aars tid, och ingen Skatt deraff giffuit, Och Fogden Satte vdj rette om Saugen icke bør were forbrutt, saa och for slig deris forseelse med Kong. Ma. Skatt at Vnderdølge och fra ??besnille , om de ike derfor haffe forbrut deris halff boess lod, och war domb begerendis. be. indsteffnte icke kunde benegte end det io saa i Sandhed war, at de ingen Skatt deraff Siden haffe Vdgiffuit. Herom for rette Kiendt och Affsaugt, Att Saugen bør were forbrut, om de ellers icke derfor kand vere vdj Øffrighedss Minde, Sampt och iligemaade at were Vdj Kongens Fogdess Minde, for saa uitt kong.

(47b)

Ma. Skatt deraff billigens Aarlig burde at Vdgiffuis.

Nielss Vnddall steffnt Oele Berge, for Tiuffuerj i det at hand schall haffue stollet fra hannom nogit Smør, Meell och Andet sligt, be. Oele som War Nerwerende tilspurde for. Niels at hand det schulle beuise hannom offe, huilket hand icke Kunde, Och bleff hannom forrelagt at hand det schulle hannom offrbeuise, Der Sligt passerede, Da falt for. Niels tilføeye och bad be. Oele om forladelse, tj hand icke wiste Andeit med hannom end det som Erligt war, och dj med haanderbaand wed Dannemends forbøn, bleff wenner och Welforligt, Mens huad Kon. Ma. Segt her Vdj belanger, da Affsoenit hand derfor hoes Fogdenn med Toe Rix dlr,

Fogdenn steffnt Oeluff Wirkedz Dall for att hand icke Nest forgangen Aar frembkom och Angaff hans Oedelssgoedz 1/2 løbss Leye i Setternis efftersom hand deraff schulle giffue Skatt Saa Hand wilde dølge goedzit Hans Ma till ??besnidelse med Skatten deraff, for. Oeles <Søn Tollack> war tilstede, och det icke kunde fragaa, Men Fogden Satte vdj rette om goedzit effter recessen icke burde were till Ko. Maytt.

(48a)

forbrut och war Domb begerendis, herom forAffschendiget at hand schulle forlige sig med Fogden inden Maanids Dag her nest effter, huiss icke da haffe Fogden derom widre til dombs at Søge.

Fogdenn steffnt efftersch. som imod Kongl. forordning med Brølluper offe dens indheld haffe giort och sig forgrebet, Nemblig Rassmus Westeuig, Jens Vndertun, Hans Hendersbøe, Oele Steffnebøe, hans Søn Joen Oels. paa hans Vegne at suare, Jon hougssdall, Oele ibid. Oele Duesund, Oele Biørnklett, Laurs hougssWær, Nielss holleland, Gregers Stegeluig, Torgier Birkeland, Rasmus Raffneberg hans Søn Jacob Rasmusøn, Mickell hougssdall, <Hans> Johans Todtlands dall, Elling Slire <och Oele Nappen> huilke forschr. war Nerwerende i rette som icke kunde benegte end de io haffde holt brøllup lenger end Toe dage, saa en part befandtes 4. 5. och 6. dage, at Brøllups giesterne haffde werit der, Fogden Satte vdj rette om de icke burde bøde for at de haffde offetrod Hans Kongl. Ma. Forordning, herom for rette Affsagt, at de enhuer forschreffne bør bøde till Kon. Ma. vdj breffuebrud 8te Ørtuger och 13. mrk. och det inden 14. dage at betale

Fogden steffnt Knud Rassmusøn Westeuig, for at hand till Blods haffe Slagit en Tøss Brette Rassmusdotter, och bleff frembuist for retten hindes Blodige Koffte, dog stod hand Trossig for

(48b)

retten at hand det icke haffde giortt, VAnseett hand war i Sandhed schyldig, bleff tildømbt vdj Segt derfor at bøde - 4. Rix dlr, och dett betale inden - 14. dage eller wordering Vdj hans boe och Goeds.

Christoffer Torkeldsøn steffnt Rassmuss Peders. Wittingwogen och Mougens Oelsøn Nappesund Borgere, for resterende Tiende, Dj hannom forholder, och det Rassmus 1 <tønne> Kiøbmands Torsch, for forleden Aar, och be. Rassmus som war tilstede beloffuede den at wille med det første betale, och for. Mougens iligemaade rester mmed en tønde Kiøbmands Torsch, Dog hand icke war tilstede, Mens war paa hans wegne at Suare Lauritz Jacobsøn holmen Borger i Bergen, Som gaff for effterdj hand och be. Christoffer haffe forpachted Tienden i Gullen Skibred Aff dend Gunstig her Slodzherre, Welb. Offue Bielke, for en Lest Torsch Kiøbmands goedz Aarligen, som er paa huer 1/2 Lest, Och Atterbe. Mougens Ligger Vdj hans fischebrug paa en firdings weg omtrint der Som hand boer, Och komb der at boe for Toe Aar Sidenn, Huorforre hand formeente effterdj Christoffer haffuer bekommit Aff hannom for tuende Aar Tiende, om hand nu icke bør Att haffue Tiende Aff hannom, Da effterdj Christoffer ligger

(49a)

Vdj rette en Contract hannom och for. Laurs Jacobsøn imellom om Tienden opretted, Daterit 1649. Dend 4. Maii Vdj Bergen, Som formelder huor och Aff huem De schall tage Tiende hos Aarligens, Och for. Mougens Oelsøn er Siden kom<m>en at Nedersette Sig i be. Nappesund effter at Contracten er gaaen ded Aar Anno 1652. huorfoere er for rette Affsaugt at be. Christoffer och Laurs Jacobs. bør till helfften Deele dend Tiende tilsam<m>ens Som be. Mougens Oelsøn Aarligen schal giffue.

Fogdenn Citerit Giertud Kalhoffde och Gundmund Sandness for Vloulig schiffte de haffuer giort be. Giertrud haffde till Egte for. Gundmuns Søn Torre Gundmundsøn som døde forleden Aar, Paa for. Giertuds wegne war i rette at Suare hindes Søn, Mickell Mickels. Soelem och hindes Suoger Tore Kalhoffde, som inted haffde Andet at AnVende end at Lenssmanden gaff dem forloff at schiffte, och bleff Lenssmanden strax tilspurtt om det saa war, huorjmod hand det høiglig benegte, Men sagde sig at de schicket bud til ham at hand wille kom<m>e till dem, tj de haffde forloff at giøre schiffte Aff Skriffueren, huilkett fantes ??Fauit, som bleff beuist for rettenn, Med denne Sag opssatt till widre, efftersom ingen Aff Arff<>genne haffde nogit om deriss Arff at Ancke,

(49b)

Efftersom Gouicke S. hermand Frisches udj Bergen for Kort tid siden i rette haffde Steffnt Pede Furre Ness, for en Hindes Jegt som stod wed hans Bøe paa Landet, och der i støker Slaget, ochfor. Pede da war i rette som schød sig till Widnissb. Anderledis att wille beuise end be. Gouikes fuldmegtig Abbell Mougensøn gaff for end hans Widnisb., och derfor sam<m>e Sag till dette Waarting bleff opssatt, Men nu J dag paa for. Peder Furnæsses wegne i rette møder hans Suoger Oele Oelsøn Selwag, Som gaff tilkiende, at Pede Furre Ness war forligt med Gouike, i saa maade, Att hand schulle biuge en Ny Ottrings baad for hinde, <saadan> som Hindes Søn Hendrick will haffue Dend, och schall were ferdig till Korssmøsse nu i tilkom<m>ende høst, som hand schall giøre paa sin egen bekostning och schaffe Selff dertill Alt huiss tilhør, huikenn schall were betalning for Dend Sønderslaggene Jegt.

Fogdenn befallede Lenssmanden, at hand schulle tage huiss Øell som føress till Kierken at Selgiss, fra dem, och det paa en sted i forwaring hendlegge och huiss Øell hand i saa maader offekom<m>er och fra dem tager, da det at giffue Fogden tilkiende,

Och bleff Kon. Ma. Skattebreff sambt Andre Kongebreffr, och Slodzherrens befallinger Oplest for Almuen Som bleff paaschreffuit.

(50a)

Dend - 14. Maii holtess Almindelig Waarting udj Lind Aass Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffuer och efftersch. Laug Rettit, Nemblig Knud Knaruig, <Oele hundwen> Oele Tuedenn, Mougens Fammestad, Oele Reffnor, Rassmuss Hopland, Amund Killen, Magne Reffssdall, Jacob Field Anger, Rassmus Kordall, Bottell Waage, Hellie houge, Laurs Skouffue,

Fogdenn loed Lese och forkynde for dend tilstede Ting Almue, Kong. Ma. Skattebreff, Sampt Andre Kongelig breffe, och Slodz herrens befalinger, Som bleff Lest och paaschreffuit.

Fogden ??erentstlig forholte Amund Killen och hans Søn Besse Amundsøn ibid. efftersom de hid indtill haffe leffuit vdj stor Kiff had och Trette med huer Andre, saa Faderen haffe offte Klagit offe be. Sin Søn, och Sønnen derjmod schall berette at Faderen giffe schyld dertill, Mens dog bleff beret at der findess støre schyld hoes Sønnen, huorfoere formedelst saadan VEnighed at foerekom<m>e, bleff dem i dag forrelagt at huilken aff dem hereffter befindes att giffue Aarsag till saadant, da dend att haffue forbrut Sin Lejmaall och Røm<m>e Aff grden.

Oluff ??Jffuers Settre som Aff Laugmanden er dømbt for sin Tiuffuerj at giffue udj bøder

(50b)

till Kong. Ma. 8te ørtugr och 13 mrk møtte i rette efftersom Fogden hannom for for. bøder at med restere haffde steffnt, bleff tilkiendt at betale Sam<m>e bøder inden 14. dage her effter eller wordering vdj hans Boe och goeds.

Fogden steffnt Mickell Vlfføen och Jon Oxstnes for Slagssmaall, saa at Mickell Slog Jon med en Greff, offe hans Ansigt til Blods it stor och fire Smaa Saar, tildømbt at bøde 3 1/2 R dlr,

Oeluff HundWen møtte i rette som war steffnt for Øltapperj at Selge, derfor Affsoenit med 4 Rix dlr,

End och bleff till i dag Aff Fogden Oele Hundwen steffnt for nogen Vbeuistlig tilleg till Jens Ericksøn borger i Bergen och Zidz hafftig vdj Lerwog huorom tilforne i de Andre Tingbøger er proff indschreffuen, derom forligte hand sig med Fogden for 8te Ørtuger och 13. mrk.

Jffuer Rødznes bleff steffnt for at hand haffde Slagit Rassmus Rødznes en Vdleffuit gammell Mand, for. Jffuer Det icke kunde benegte, Affsoenit med 1/2 Rix dlr,

Knud Knaruig en Soren Mand Slog Blekitt offe och paa denne Bog, och saaledis med Bogenn, Jlde medfor, och for saadan hans Tølpesche enthold Ved Tingborditt berer Bogen dette Mercke,

(51a)

Hellie Houffue haffe ladit steffne Jacob FieldAnger for att hand haffr Skieldet hannom for enn Rapper och en Snapper, huorom hand førde efftersch. prouff, Mickell Brynteland, bekiende at hand schielte hannom for en Strand Rager, Knud MarAass Witnet, at hand schielte hannom for en StrandRapper, for. Jacob Field Anger begerede o<>settelse i Sagen, huilket bleff bewilget, Och be. Skieldzord scheede der dj Roede hiemb fra Lyrenn Kierke forgangen Aar, och bekiende be. Jacob Sielff at hand war Druken den tid.

Atterbe. Jacob Field Anger falt tillføye och for for. hans forseelse hoes Kongens Fogit Affsoenit med - 4. Rix dlr,

Mougens Fammestad Aff Fogdenn Citerit for at hand haffde ført Øll till Kierken Affsoennit derfor med - 3 Rix dlr,

Fogdenn steffnt Jacob och Halduor Risse for Skieldzmaall paa Baaden en Julle dag Nest forledenn der dj drog fra Kierken, Saa Jacob schall haffue schieldt haldwar for en Tiuff, Knud Risse for Retten wandt at de brugte Møgen Vnøttig ord tilsam<m>ens, och hand war paa Baaden med dem, for. Halduor Klagelig gaff for om denne Lejlighed komb om Skydzferd, dj haffde tilsam<m>ens, och Att Jacob Sagde till hannom du løy som en tiuff och schielm det Dieffuelen faar i dig, herom for rette Affsagt, at dj begge bør for saadan deris enthold

(51b)

paa en Høig hellig dag at bøde till Kong. Ma. Otte Rix dlr som er 4. R dlr paa dem huer, som de bør betale inden 14. dage her effter eller Wordering i deris Boe,

Erich Qualwog møtte i rette som war steffnt for Resterende Sagefald, - 4. Rix dlr, och Jonn Qualwog i ligemaade for Sagefald - 2 Rix dlr, for huilken Segt de bleff tildømbt at betale inden - 14. dage her effter eller wordering vdj Deris Boe,

Oele Øffre Skudwen som møtte i rette, efftersom Fogden haffde hannom steffnt for resterende Sagefald - 3. Rix dlr, bleff tildømbt at betale inden - 14. dage eller wordering i hans Boe.

Fogden Citerit efftensch. som haffe giortt Brøllup offe tiden, som er jmod Kongelig forordning. Nemblig, Lauritz Leerøen, Oele Staaberg, Jon hodne, Mougens Sundsbøe, Knud Knaruig, Elling Nertued, Nielss Seffuerøen, Nielss hopland, Mougens Field Anger, Oele LilAass, Rassmus Vlfføen, Magne Skoedwen, <Rassmus hopland,> huilke war tilstede som icke kunde benegte end de io haffde giortt paa nogle dage brøllup, Och Fogden Satte udj rette om de ike burde lide som Hans Kon. Ma. Mandaters for Achtere, och var domb begerendis, herom for rette dømbt och Affsaugt at de en huer bør bøde for saadan deris ??forenthold 8te ørtugr och 13. mrk <i breffuebrud> och det inden 14. dage betale eller Wordering udj en huer deris Boe och Goedz.

(52a)

Knud Pedersønn Berge steffnt Einner Suendsønn Berge, for femb schellings Leje som hand for hannom haffe oplatt, med saadan Condition att hand schulle tage Toe Aff Sinne børn till Sig at Vnderholde end till de bleff woxen, at kunde tienne for lønn, och at hand schulle betale hans Resterende Landschyld 6 1/2 mrk och Tredie tage 2 1/2 mrk. som hand ochsaa haffe giort, med widre effter En Slodzsteffnings Jndhold som bleff Lest och paaschreffuit, Jligemaade steffnt Hoffe Berge med sin Bøxsell Zeddell Som hand paa be. femb schiellings Leje haffe Aff Valker Broders., efftersom for. Eienner er dømbt fra dend pladz for hans Landschylds indesiddelse Som hand icke for hans Armod schyld kunde betale, och beuiste be. Hoffe med en Sex Mens domb At be. Einner er derfra dømbt, Paa huilkenn domb førige Laugmand S. Jacob Hans. haffe schreffuit der effter sambt och wed indgaaede Contract Att Rette, Saa Hoffe Berge haffe goed bescheed derom, som Nochsom bliffe Ved Magt, Men efftersom Einner Suendsøn Vnderfundelig imod for. Hoffuers ville haffe Jorden till for. Knud Berge oplatt, Saa hand derpaa haffe giffuit till Kong. Ma. Fogitt paa Bøxellen 5. Rix dlr saa och for hann. betalt landschyld och Tredie tage, Och Hoffe Berge Setter i rette om for. Einner for saadan hans bedrag icke bør fra Jorden att Affwige, Da er derom for rette Kiendt at hand bør fra

(52b)

Jorden at entwige och Rødelig giøre nu till fardag førstkom<m>endes, Med mindre hoffuer Anderledis will hannom beuilge, Och for. Knud Berge Sin Vdlagde Bøxell med huiss Landschyld och Tredie tage igien att Annamme, huilken landschyld och Tredie tage Einner igien till Knud schall igien leffuere,

Anders Pedersønn Brudknap steffnt Erick Qualwog for fire Mark som hand aff han. haffe bekomit goedz for, Men for. Erick som dertil Att Suare møtte i rette Och Stoed der jmod, Mens Anders Wed hans høigste æd bekreffted at det war i Sandhed hand war saa megitt schyldig, for. Erick tilfunden at betale inden 14. dage eller Wordering i hans Boe.

Anne Tomas Dotter tilholdende i Brudknap steffnt Christians Qualwog for 4 1/2 mrk. hand møtte tilstede och bekiende schylden, loffuede det med det første betale, Dog begerede hun dom derpaa, Tilkiendt at betale inden 14. Dage her effter eller Wordering i hans boe,

Noch haffde hun steffnt Jngeborig i Staffuesund for Elluffue Kander Øell, Kanden Sengs schielling, som hun haffe hendt hoes hinde, jtem fire Pund Fisch paa Regning, saa och Tre Kander Salt, 6 s. Kanden, och for. fischer 2 mrk i penge, Noch 1 1/2 Kande Øel som hindess Mand Selff bekomb, bedrager Sig tillsammens

(53a)

Otte Mark ??ringer 3 s. for. Jngeborg war Nerwerende som gaff for att hun haffe hendt Øllet for Mickel i Vlfføen, Zacarias Budall, Ole i Vlfføen, Anders Mogenstad, och Nogen flere, Elluffue Kander Øell, Ellerss wedgik och det Andet att haffue bekom<m>it, for. Quindes Mand Wed Naffn Ansbiørn Jensøn Staffuesund, Ochbleff hand Saauelsom hans Quinde tilkiendt att betale inden - 14. dage her effter, eller wordering i deris Boe och goedz,

Hans Hansøn Fedie, i dag frembuiste en haandschrifft eller obligation som lyder Aff Oele Stuberig boende i for. Fedie Vdgiffuit, huorVdj hand bekiende schyldig till be. Hans Sig att were, it hundrede Siutj och Nj Woger Raa Fisch, och derfor til hannom vdj Pandtsetter Sinne beste Eigedeeler. Dat. Lyrøen 13. Maii, 1655.

Rassmus Nielsøn i Langøen steffnt Rasmus Suends. hussmand i Killestrøm<m>en for - 13 1/2 mrk och war hand i Rette som beloffuede at schulle betale for. Rassmuss Niels. nu tilførstkomende Mikels dag,

Fogden befallede Lenssmanden at dersom Nogenn fordrister Sig till at førre Øll till Kierken att Selge, da schall hand tage Øllet fra dem, och det i forwaring hendlege till widre bescheen, ochnar Lenssmanden sligt offrkom<m>er och nogit Øll i Saa maader fra nogen tager, da dett at giffue Fogden straxenn tilkiende,

(53b)

Rassmus hopland, Gutorm Bersuig och Amund Grimbstad, huilke giorde stor boldr och Vliud paa Tinget huor dj bleff effter Christianj Terti recess at bøde huer tre mrk. at bøde inden 14. dage.

Joen Qualwog som war steffnt Aff Hans Suoger Christians Qualwog for en Koe, Mens Joen war paa Tinget och icke Suarede Steffnemaallitt, och bleff beuist att hand bleff loulig steffnt, tilkiendt steffnefald 1 mrk S.

Dend - 15. Maii holtess Almindelig Waarting udj Raade Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Hans Clausøn Skriffr och effterschr. Laug Rettid, Nemblig, Nielss Marøen Lenssmand Jens Soellem, Mickell ibid. Mickell Qualem, Mougens ibid. Knud Soelem, Oele WetAass

Fogdenn steffnt Oele Boue for at hand paa en Søndag der hand war i Trette med Erik Boue, och som Erik sam<m>e dag bar Korn Aff Aggern i laden, och der hand bar Kornit till husset da tog Oele hannom i Skegit och haar och bad hannom bere Kornit i Deffuelen och icke i laden, be. Oele som war Nerwerende dett icke kunde fragaa, Affsoennit for - 4 R dlr, inden 14. dage at betale eller wordering i hans Boe och Goedz.

(54a)

Efftersch. er steffnt som haffuer holdet Brøllup lenger end Kong. Ma. forordning formelder.

Knud Nøtued, Knud Sollemb, Siffe Vlffuesetter, Jorende en Enke i MaarAass, Rasmus helde, Jacob Sæbøe, Mogens Naffntued, Knud Oelsswold, Rassmus Oelsøn Nør Selløe, Vng Rassmuss Jndhelde, Amund huidsteen, Nielss Miøs, och Jens Dalland, Alle for. war Nerwerende som ike kunde benegte end de io haffe holdet Brøllup 3. 4. 5. och 6. Dage, Kong. Ma. Fogit Satte Vdj rette om de ike bør at lide saa som hans Kong. Ma. Mandaters offrtredere, och war Domb begerendiss. Herom for Rette Affsaugt at de <Vndtagen de fattige> en Huer bør bøde till Kong. Ma. for saadan Deriss forseelse och offrtred 8te ørtuger och 13 mrk i breffuebrud, och det indenn 14. dage at betale eller wordering i deriss boe.

Kong. Ma. Skattebreff, sambt Andre Kongebreffe och Slodzherrens befalning bleff oplest, som bleff Lest och paaschreffuit.

Erich Wild Anger giorde stor Vliud paa Tinget Saa Fogdenn Sig megit offe hannom besuærgede, Saauelsom Sorenschriffueren, och for Saadan hanns Vliud dj sig megit offe hannom besuærgede, Och

(54b)

efftersom Sager var i Rette at schulle gaa dom udj <och for Erik var en Soren Mand> da kunde derwed formedelst Hans Romor ovh V - nøttige Mundbrug inted for Rettis, Och Endog baade Fogden och Skriffueren hannom offte tiltalde at hand schulle giffue Liud och bliffue i Stilheed, Saa hialp det dog inted, men bleff io Slemmere och saa gott Som op Rørsch, Saa Att Fogdenn der offuer matte Splitte Tingett.

Dend - 16. Maii bleff Holdenn Almindelig Waarting Vdj Allenfidt Skibred, Nerwerrende Kon. Ma. Fogit, Jacob Jensønn, Hans Clausønn Skriffe ochefftersch. Laug Rettit, nemblig Børge Nebstad Lenssmand, Johans Hielmetued, Hans Tued, Aschell Øffstegrd, Knud Tued, Gullik Berefiord, Anders Øffstegaard, Knud Mitgrd, Hans Festa Mougens Grøtued och Aschel Nebsta. Johans Sellewold Amund Giereuig.

Fogdenn steffnt Rassmus Toffting, for at hands Quinde haffr dragit till Gudmund QualWog och bad hans Quinde till Giest, Saa hun War i for. Gudmunds huss, Huilken grd Naffnlig Qualvog Pesten først frakomb, och Slodzherren nogle gange wed Strenge schriffuelser haffe forbødit, at ingen schulle kom<m>e till den grd, Huorfor fogden Satte vdj rette huad hand derfor burde bøde, effterdj

(55a)

det War strax effter at Siugdom<m>en komb der, och war Domb begerendiss,

Dissligeste haffde Fogdenn Hannom till att tale, for at hand haffe for Achted Slodzherrens breff som bleff schicket till hannom at Hand det Widre paa Weyen schulle fremSende, i det at hand Tog breffuit Aff Borden som ded bud der lagde som bar breffuit til Hannom, och Kaste det paa Gulffuen och Spøtte Dereffter, och war sam<m>e breff hoes hannom sam<m>e dag tilforne Som War paa en Søndag, och da schikede det fra sig igien tilbage, och effter at det Siden igien bleff til hannom barit, da scheede dette Som forbemelt, Huorom bleff ført effterschreffne prouff, Nielss MøkelssWold som Wandt Att hand Saae det for. Rassmuss Kaste breffuit Aff Wrede paa Gullfuitt och Spøtte dereffter, Och Jffe Eriksøn Møckelsswold som bar breffuit till hannom Wandt ligesaa, och Att hand matte Wel Selff føre breffuit Lenger, Och tilmed Wandt dj begge Att breffuit laa hoess hannom fra Søndag och till Torssdag, Och giorde dj deris Boræd paa Alt Dette,

(55b)

Fogdenn Satte udj rette om hand icke haffde forbrut hans halff boes loed, och derforVden att were Vdj Kongens Naade och VNaade, Om for. Tuende Sager forligte be. Rassmus Sig med Fogdenn, at schulle giffue Vdj bøder till Kong. Ma. Treduffue Rix dlr, at betale till Alle helgens tider førstkom<m>endis, huiss dett ike scheer, da denne Sag att staa hannom oben for.

Fogdenn steffnt Jon Lj for at Hand haffde med Wrede och Vndt Sinde forbødet Skriffuerens tienner paa it Skiffte huor hand bekomb paa Leknis Sin Arff, iligemaade forbød och Halfwar Leknis hannom som Arffuen Vdladt <At opschriffue Boens Midell>, Derfor bøtte dj till Kon. Ma. - 3. Rix dlr,

Fogdenn Steffnt efftersch. Som haffe giortt Brøllup lenger end Kon. Ma. forordning tilholt, Nemblig Jon Alwer, Lauritz Møkels Wold, Nielss Alwer, Anders Tued, Mickell Gieruig, Johans Mitgrd, Jonn Leknis, Johans Aluer, Erik Møkelsswold, Laurs Sellewold, Rassmus Langness, Siffr Skodsund, Kong. Ma. Fogit Satte Vdj rette om de icke burde lade som Hans Ma. Mandaters for Achtere, be. indsteffnte som møtte tilstede och icke kunde fragaa end de io Vdj nogle dager haffe holt Brøllup, tilkiendt en huer at bøde 8te ørtugr och 13 mrk Vdj breffuebrud.

(56a)

Fogdenn befallede Lenssmanden at dersom Nogenn were sig huo det ere fører Øell till Kierkerne at Selge, Da at tage dett fra demom och henlegge i forwaring, och Fogdenn det siden tilkiende giffue.

Kong. Ma. Skattebreff, sambt Andre Konge breffue och Slodzherrens befalinger bleff for Almuen oplest, som bleff paaschreffuit.

Dend - 17. Maii holtess Almindelig Waarting vdj Herlø Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jenssønn, Hans Clausøn Skriffe och efftersch. laug Rettit, nemblig Anders Fosse Lenssmand, Mattiss Rødzland, Knud Skortued, Oele Krog Aass, Torgis Herløe Wær, Knud Kieldstad, och Mickell Wikebøe.

Kongl. Ma. Skattebreff, sambt Andre Konge breffue och Slodzherrens befalninger for Almuen oplest, som bleff Lest och paaschreffuit.

Jligemaade bleff Slodzherrens breff och befalning till Fogdenn for Almuen forkyndt, Anlangende at der schall holdess Følkesting paa Bergenhuss Dend - 14. Junii førstkom<m>endis, Saa och at 400. Mand effter Kon. Ma. Naadigste Missive och befalning Aff Bergenhus Lehn till Høig be. Kon. Ma. Skibsflode at Vdschriffues, Huorfor Fogden er befalit till forsch. sted och tid Att lade møde

(56b)

alle saa mange Vnge Karle som i Norhor Lehn och paa Woss findess som ere 14. Aar och deroffuer, vere Sig Prestedrenge, Fougde och Skriffe Drenge, Kloker drenge, Lenssmends, Skydzschaffer, och Bønder Sønner drenge, Sambt Alle borgere och Vdleggere med deris drenge ingen Vndertagende ihuo de och ??tilhør. Dat. Bergenhuss dend 12. Maii 655.

Fogdenn steffnt Rasmuss Tofft och icke møtte, eller nogen paa hans Wegne at Suare, tilkiendt steffnefald 1 mrk S.

Noch haffde hand och steffnt Halduor Turøen som icke møtte eller nogen paa hans wegne at Suare. tilfunden steffnefald - 1 mrk S.

Fogdenn steffnt Steffen Miøtued och Gregers Langeland, for Slagssmaall som Gregers haffe begaaet med Steffen paa Ny Aars dag Nest forleden, for. Gregers icke det kunde benegte, Men be. Steffen først wed en høyg æd benegted for retten at Gregers hannom inted Slog, och Siden gick hand wed at hand icke kunde Sige Nej for it Slag, och for nogen ord dem war imellom. Bemelte Gregers tilkiendt at bøde Tre Rix dlr, och for. Steffen for att hand dett wed Sin Eed benegte och Siden dett wedgick, derfor hand at bøde 2. R dlr,

(57a)

Fogdenn steffnt efftersch. som haffe giort Lengre Brøllup end Kon. Ma. Mandat tillader, Nemblig Nielss hegøen, Haldsteen Breuig, Steffen Rong, Laurs Asch, Magne Korssbøe och Mougens ibid. och Johans hussebøe, huilke war tilstede och icke kunde benegte end de io haffde giortt Brøllup fire femb och Segss Dage, Huilke for. bleff tildømbt en huer at bøde till Kon. Ma. for saadan deriss forseelse jmod Kon. Ma. Mandat, 8te ørtuger och 13 mrk Sølff vdj breffuebrud.

Jenss Høst Kloker till Manger steffnt Jffuer Rong, for huiss Vdmag hand haffe hafft for hannom der hand war Fuldmegtig paa hans wegne med dend Sag om dend Bøxsell Vdj Rong, och Jens paa hans wegne wandt Sagen, Saa Jffuer bleff tilkiendt at were Bøxsel Raadig effter Lougen, til med haffe be. Jens en deel penge Vdlaugt och bekostett baade med Slodzsteffning at tage sambt till Roerssfolck, och ellers i Anden maader fortering mott Vdstaa, Huilkett Jffuer icke will giøre gott, och Jens høst indlaugde en forteignelse paa Hanss Vdlaugde Penge som bedrog sig till 11. Rix dlr 4 mrk 4 s., och derforVden begerte for sin Vmag - 4 Ridlr, Och Jffuer icke Wilde lade Sig bequem<m>e for. penge at wille giffue, Men Alleniste at wille med en goed Willie Vnde

(57b)

hannom Som hand nu wilde strax Leffuerit hannom Femb Rix dlr, Vdj Denne Sag effter. Segs Mens at Kiende, Oele Krog Aass Anders Fosse LenssM. Oele Melland, Steffen Tued, Knud Skortued, Torgis Herløwer, Och bleff herom for rette Affsaugt, At for. - Jffuer bør giffue till Jens Høst Otte Rix dlr for hans Vmag och Vdlaugde penge, och dett inden 14. dage at betale eller wordering Vdj Hans Boe och Goeds.

Her Nielss Buge Gudz ords Medtienner till Hammers Prestegield Citerit Niels Tued Kierke werge till Mellands Kierke, for huiss ord som hand til it Almindelig waarting vdj ??Hehrlø Skibred, som stoed paa Frekhou Tingstue <dend 12. Ap. 1654> Sagde, Efftersom Her Nielss haffde Da steffnt hannom, formedelst hand ike effter Slodzherrens breff och befalning forschaffer hannom fuld fordringschab med saa mange persoener och Roersfolk som hand burde haffue, effter derom widre som Vdj dend Aars Tingbog findess indført, huortill for. Nielss tued da Suarede Att Huiss hand Aff her Niels tiltalis for, at hand icke haffe tilfulde erlanget fordringschabff, Saa haffe Her Niels icke helder tilfulde

(58a)

giortt hoess dennom Kierketieniste, och att hand det wilde haffue for Prouisten,

Her Nielss i dag for Retten offeliust tilspurde Meeninge tilstede Ting Almue, om nogen kunde haffue at klage eller Anke paa han. Vdj hans Embede, at de dett nu schulle giffue tilkiende, Huortill de Sambdregtelig Suarede, at de gandsche inted offe hannom haffde at beklage i nogen maade, Mens Takett hannom got for goed och flittig Kierke Tieniste, Dissligeste tilspurde Her Niels, for. Niels Tued, om hand haffde Nogit offe hannom at beschylde at hand det nu schulde Sandferdeligen herfor retten det Angiffue och tilkiende giffue, Da hand dertill Suarede, Att hand Aldeelis inted haffde at klage offe hannom i nogenn haande maade enten for Kierketienniste eller for nogit Andit vdj hans Embede, Mens ej Wiste Andit om hannom end dett som Christeligt och forsuarligt war med flittighed och goed tilsiuff vdj hans Prestekald, och bad hand att hr. Niels Wilde giffue hannom till om hand haffde Sagt nogitt Vdj hans hastighed och Vbesindighed, och effter Saadan Ercklæring gaff Her Niels hannom det till.

(58b)

Johans Næsse steffnt John Flor for Nj Aars Koelej <som er Nj Slette Mark.>, be. Jon war tilstede och dett icke kunde benegte, Mens wilde gierne betale hannom, Tilfunden at betale inden 14. dage hernest effter, eller wordering i hans boe och goedz.

Børge Nebsta steffnt Simen Røsetter for Resterende Tiende som hand i Toe Aar icke haffe leffuerit och betalt, hand icke møtte eller nogen paa hans wegne att Suare, tilfunden steffnefald 1 mrk S.

Dissligeste Erik Øffre Dalle som och Aff Hannom er steffnt for Resterende Tiende och ike møtte eller nogen paa hans wegne at Suare, tilkiendt steffnefald 1 mrk S.

jtem haffde hand och Citerit Haldsteen Sagstad for tuende Aars Resterende Tiende till Bispen och Presten som er Otte Mark, for. Haldsteen war Nerverende och det wedgik, tilkiendt Att betale till Børge Nebsta be. tiende inden - 14. dage her effter ellr wordering Vdj hans boe, och Kom. Ma. Segt herwed at Søges for at hand imod recessen med Tienden i saa Lang tid VClarerit haffuer med indesiddet.

Tommis Rong for Vliud paa Tinget och for at hand ??faldet i Andre deris Sager Som hand ike war steffnt til, at Suare, derfore tilkiendt effter Kong. Chrisian der Tredies reces at bøde 3 mrk till Fogden och dom<m>eren och 3 mrk till Sin herschabff.

(59a)

Dend 18. Maii bleff holdenn Almindelig Waarting vdj EckAnger Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Claus. Skriffuer, och effterschr. Laug Rettissmend, Oele Eye LenssM. Oele Eckniss, Erik Elwiig, Johans Nummedall, Oele Rølland, Oele Todtland, Oele Hindeness.

Kong. Ma. Skattebreff sambt Andre Kongebreffue och Slodz herrens befalning for Almuen oplest, Som bleff paaschreffuit.

Jlige maade bleff Slodzherrens breff och befalning till Fogdenn for Almuen forkyndt, Anlangende at der schall holdess Fylkessting paa Bergennhuss Dend - 14. Junii førstkom<m>endiss; Saa och att 400. Mand effter Kon. Ma. Naadigste Misive och befalning aff Bergenhuss Lehnn till Høigbe. Kon. Ma. SkibsFlade att Vdschriffuis, Huorfor Fogden er befalit till for. tid och sted att lade møde Alle saa mange Vnge Karle som i NordhorLehnn och paa Woss findess som ere 14. Aar och deroffe, were Sig Prestedrenge, Fougde och Skriffedrenge, Kloker Drenge, Lenssmends Skiudzschaffer och Bønder Sønner och Drenge, Sampt Alle Borgere och Vdleggere med Deris Drenge, ingen vndertagendiss ihuo de och tilhør.

Laurs Moe for Vloulig Øltap bøtte Toe Rix dlr, Torkild Suindall och for vloulig Øltap, bøtte. Toe R dlr,

(59b)

Fogdenn steffnt Johans Hansønn Almelj en Vng Dreng, som haffe besoffuit itt Quindfolk Ragnild Jonssdotter, och hun tilforne er beleigenn Aff Knud Almelj en gifft Mand, Sam<m>e Mand och for. Johans er Sødschindbarn till hann. Fogden Satte Vdj rette om hand icke burde Røm<m>e effter Kongl. Ma. Forordning om Leyermaall i de forbuden Leed, Acterit Kiøbenhaffn dend 24. Feb. 1654. Och bleff be. Johans tilkiendt at Røm<m>e till Nordlande ne paa Toe Aars tid, Och for. Ragnild att schall Røm<m>e Bergenhuss Stifft i ligemaade paa Toe Aars tid, och schall dj begge forføye dem her ifra indenn Tre Vgger i det Seeniste,

Be. Johans haffde icke mere Raad till for Kongens bøder vdj denne hans forseelse end - 6. Rix dlr, Mens hun haffde gandsche inted at bøde med.

Efftersch. haffde Fogden i rette steffnt, Som haffde giortt Brøllup Lenger end Kong. Ma. Forordning tilholte, Nemblig, Oele Fyllinge, och Laurs Eydznes, Oeluff Eckness, Anders Jndre Eye och Laurs Yttre Eye, Johans Nummedall, Siffr Fetten, Jon och Oele Helleland, Oele Hendenes, Oele Quinge, Knud Eluig, Oele Jordall Oele Rølland, Knud Kleff, och Enken i Quingedal

(60a)

Torkild och Aschild Suindall huilke war Nerwerende i rette som ike Kunde benegte end de io haffde giort Lenger Brøllup end som en Dag, Mens bleff beuist att de haffe holt brøllup 3. 4. 5. och 6. Dage, Och bleff dj tilkiendt Att bøde till Kon. Ma. for saadan deris forhold, och giort imod Kongelig Mandat en huer at bøde 8te Ørtuger och 13 mrk S, Vdj breffuebrud.

Børge Nebsta steffnt Amund Yttre Eye for Prestens och Bispens Tiende som hand resterer med i Toe Aar, - 1 R dlr, Oele Mougensøn Ecknes och for Toe Aars Resterende Tiende til Bispen och Preten, - 5 1/2 mrk 2 s. och Steffen Biørge i ligemaade Rester till Bispen och Presten Toe Aars Tiende 1 R dlr, for. indsteffnte møtte i rette och loffuede det med dett første, at schulle betale, Men Børge begerede dom herpaa, och bleff de Tildømbt at betale for. Børge sam<m>e Resterende Tiende inden 14. dage her nest effter, eller wordering vdj Deris Boe och goedz, och bør dj at bøde till deriss herschabff K. M. Segt, for at de i mod recessen saa lenge med Tienden haffuer indesidet.

(60b)

Fogdenn Opssagde Ole Eye att hand icke lenger Wilde haffue hannom till Lenssmand, efftersom hand begerede selff at motte forløffuis derfra Nest forgangen høsteting, Satte hand da Fogden stollen for dørren Att Hand der udj ike wilde Lenger Tienne, Men der Fogden nu i dag sagde hannom till att hand ike lenger wilde haffue hannom begerede hand at hand motte bliffue endnu it Aar, Mens Fogden Forordnit Aschell Aschuig till Lenssmand, der det war bestilt, Da Sagde for. Oele Eyes Sønn, Naffnlig Oele Oelsøn Att Aschell haffde med schenck och gaffue Kiøbt sig dertill, Och Fogden schielte han. for en schielm Att bliffue indtill hand sligt beuiser.

Dend - 19. Maii holtess Almindelig Waarting vdj Hoss Anger Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jenssønn, Hans Clausøn Skriffe och efftersch. Laug Rettit, Nemblig Laurs Birkeland LenssM. Johans Hiembuig, Torkild Aassen, Nielss Møess, Arne Løutued, Gullick Nord Aass och Oele Eegeland.

(61a)

Kongl. Ma. Skattebreff, Sambt Andre Kongebreffue och Slodzherrens befalning, for Almuen Ankyndt, och oplest, som bleff paaschreffuit.

Jligemaade bleff Slodzherrens breff och befalning till Fogdenn, for Almuen forkyndt, Anlanggende at der schall holdess Fylkess Ting paa Bergenhuss den - 14 Junii nu førstkom<m>endis; Saa och at 400. Mand effter Kon. Ma. Naadigste Misive och befalning Aff Bergenhuss Lehnn till Høigbe. Kong. Ma. Skibss Flode, Att Vdschriffues, huorfor Fogden er befalit till for. tid och sted at lade møde Alle saa mange Vnge Karle, som i NordhorLehnn och paa Woss findes som ere 14. Aar, och deroffr, were Sig Prestedrenge, Fogde och Skriffr Drenge, Lenssmends Schiudschaffer och bønder Sønner och Drenge, Sampt Alle Borgere och Vdleggere, med derriss Drenge, ingen Vndertagendiss i huo de och tilhør,

Fogdenn Befallede Lenssmanden Att dersom nogn i huo dett och er, fører Øll till Kierken At Selge och Vdtappe, Da schall Lenssmanden tage dett fra dennom, Och henlegge till widre bescheed, och det straxen Fogden tilkiende giffue.

Fogden steffnt Oele Birkeland for Vloulig Øltapperj, Affsoenit derfor med - 1 R dlr,

Mougens Bernes ochsteffnt for Vloulig Øl tap at Selge, Affsoennit med 3 Rix dlr,

(61b)

Mikel Rødzland och Mougens Hoele war steffnt for Slagssmaall som de Med huer Andre i Jullefred Nest forleden haffe begaaet, Huilke war Nerwerende och om deris V<e>nighed tilkiende gaff, Saa for. Mikell fra Bordet fremb Røgte Mougens hen paa Gulffuit, och tog ham vdj hans Axeller och røgte ham bort, Saa dj begge falt paa Gulffuit, Med denne Sag forbleff det derwed och de for retten bleff forligt.

Jffe Fodz dall som Aff Fogden bleff steffnt for en Hatt som hand fant paa weyen och icke opliuste, Sam<m>e hatt hørde Laurs Sand Wigen till, derfor Affsoennit med - 2. Rix dlr,

Fogdenn steffnt Oele Berniss for att hand vdj it Barsell offrfalt Jørgen Berniss, i dett Att hand Slog hans Been Vnder saa hand falt offe i en Benk, och støtte sig Jlde imod Benken och Vegen som war derhoess, och dragis dj wed borditt ochsaa saa maden som stod paa Bordett en deel derAff falt paa Gulffuit, Affsoennit derfor med - 3 Rix dlr.

Fogdenn steffnt Mikell Hagenes for at hand icke haffe betalt huiss hand med Fogden war om forligt, som var 8te ørtugr och 13. mrk for Vloulig schouffhug i Kong. Ma. Alminding, och Fogden begerede dom paa han. derfor, tilkiendt at be. be. 8te ørtugr och 13. mrk inden 14. dage her effter eller wordering i hans boe.

(62a)

Fogdenn end och steff for. Mickell Hageness for att hand i Kon. Ma. Alminding, Nemblig Blomdall haffe medwerit och woldeligen Aff Reffuit den Mands Tag der nu Boer, giort hannom stor Offuerlast och om høstens tide Vddreffuit Aff hussit hans Fee, be. Mikell som war i rette det icke kunde benegte, tilkiendt att bøde derfor 8te ørtugr och 13 mrk S.

Efftersch. er Aff Fogden Citerit som haffe giortt Brøllup Lenger end Kon. Ma. Forordning formelder, Nemblig, Magne Quame, Oeleff Eegeland, Pede Angess grd, Baste Skar, er Liuseklosters goedz, Rassmus Blegelj, Jngeborig Tepsted, Niels Fieldsschaals effterleffuersche, Oele Suinem, Knud Østerkleppe, er Lunggaards goedz, Oleff Ytter bernis, Peder Hannistued, Magne ibid. Elluff Fieldschaall, huilke som war i rette och icke kunde benegte at de io haffde haldet Brøllup Vdj nogle dage tre, fire, femb och Segs dage en partt, Och bleff de tilkiendt for at de haffde offrtrod och for Achted Kongelig Mandat en huer att bøde 8te ørtugr och 13. mrk vdj breffuebrud,

Hermand Gaarman Kon. Ma. Tolder i Bergen wed Sin Fuldmegtig Laurs Madzøn steffnt Jngebret Flad Aass, och nu boende paa Raknis, be. Flad Aas er Apostels goedz, efftersom hussenne derpaa Gaarden meget er forfalden och brøstfeldig,

(62b)

Och hand derpaa Gaarden en Nj Aars tid haffe boet, om huilken brøstfeld Sex Mend haffuer der paa stedit werit och hussenis Lejlighed med dess forfaldelse erfarit, effter derom i rette lagde deris schrifftlig Gierds och werderings indhold, Saa dj haffe worderit for. grds brøstfeldighed for - 15. Rix dlr, DerforVden paa Sam<m>e grd Flad Aass paa Ødetofft Att were bygt Tuende Husse, Dend enne en Boe, och dend Anden en liden Stue, Och er Aff Sam<m>e Sex mend de husse worderit for 7 Rix dlr, och det boen for 4 R dlr och Stuen for 3 R dlr, Men efftersom for. Jngebret wed opsauffn Haffe Affmindet hans Formand for en Summa penge nemblig 45. Rix dlr, Saa brette for. Jngebritt Att hand haffe bekom<m>it Samme tuende husse i Sam<m>e opsauffn och Kiøbt dem for fulde penge, mens hand saadan hans Angiffuende her for retten burde giøre beuislig, Och giorde hand i dag beuislig hand i be. opsaffn haffde Kiøbt Boen, Mens om Stuen kunde hand ingen beuislighed giøre At dend komb i Sam<m>e opladelses opsauffn, Och for. Hermand Gaarmans Fuldmegtig Laurs Madzøn begerede domb i denne Sag, Da bleff herom for rette Kiendt och Affsaugt at effter de Segs Mens gierd och Taxering

(63a)

effterdj Engebret dess Midlertid hand haffuer boet paa Gaarden som forbemelt, ingen husse Aff Nu opbiugt haffr, Da bør hand for. 15. Rix dlr fra sig lige och betale, och det i Saa maader, effterdj halffparten deraff till Gaardsens husse med at reparere schall Anwendis, Da bør de 4. R dlr, som Engebret for retten beuise At were for den Boe Som paa Ødetofft Staar er i hans opsauffns Kiøbff Kortes i de 7 1/2 R dlr, Saa deraff igien er till hussenis beste med at forhielpe 3 1/2 R dlr, Mens Dend Liden stue som iligemaade staar paa ødetofft och icke kunde nu Sig til beuise Att den komb eller schulde were i gaardens opladelses opsauffn, Som er Aff de 6. Mend Estimerit for 3. R dlr, Da bør for. Engebret dem Saauelsom de 7 1/2 R dlr i Aaboedzfald till Welbe. Herman Gaardman betale inden 14. dage hernest effter eller wordering Vdj hans boe och goedz.

Børge Nebstad steffnt Knud Byssem for resterende Tiende Bisspens och Prestens Anpart, for Tre Aar, Som er - 11 1/2 mrk 5 s. be. Knud war tilstede som det wedgick, tilkiendt Att betale inden 14. dage hernest effter eller wording i hans boe, Mens for Kongens Segt hand derfor bør at were Vdj herschabens Minde,

(63b)

Dend - 21. Maii holtess Almindelig Waarting i Mielde Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogitt Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffuer och effterschr. Laug Rettit, Nemblig Elling Burkeland Lnessmand, Elling Reffuem, Baste halleland, Johans Solberg, Oele Weffle, Oele Reffuem, Oele Daltued,

Laurs Blomb steffnt for Vloulig Øltapperj, Derfor bøtt 2. Rix dlr,

Johans We Aa, Oele och Od Solberig, Som Aff Fogden war steffnt for at dj i Kongl. Ma. Blomdall paa en Mand der er boende haffuer giort offrwald, jtem och Oele Tuederaass, for. Johans Weaa, Oele och Od Soldberg Affsoenit huer till Fogden for 3 Rix dlr, och Oele TuederAass for 1 Rix dlr,

Fogdenn steffnt Magne Birkeland for At hand haffe med en støffr Slagit Mickell Gierestad paa Hans Lejemaall nemblig Gierestad, Affsoenit med 1 Rix dlr,

Tomas Christensøn Borger i Bergen steffnt Vnge Elling Reffuen for gield, Mens Elling ike møtte eller nogen paa hans Vegne at Suare, tilkiendt steffnefald 1 mrk S.

Effterschreffne Aff Fogdenn steffnt som haffuer giortt Brøllup Lenger end Kongl. Ma. Forord melder, Naffnlig, Niels Rongwed, Steffen Osspewolld,

(64a)

Oele Koppenn, Anderss houge och Mougens Wesett, huilke war Nerwerende som icke kunde benegte end de io haffde haldet brøllup Vdj Nogle dage, Derfoer bleff de Tilkiendt en huer att bøde 8te ørtuger och 13 mrk Vdj breffuebrud.

Christian Mougensøn som er i hospitall Vdj Bergen steffnt Steffen Espewold, for 2 R dlr, laurs ibid. for 2 R dlr, Niels Rølland 4 mrk 12 s. Daffind Aassem 5 mrk. be. indsteffnte war Nerwerende wedgick schylden, dog nogle Aff dem Sagde Sig derpaa nogit Att haffue betalt, Och haffde hand hans Fuldmegtig i rette Hans Nielsøn som begrede domb herpaa, Och bleff dj tildømbt Att betalle till for. Christian huis dj med rette schyldig er inden 14. dage her effter, eller wordering i deris boe och goedz.

Kongl. Mayttz. Skattebreff Sambt Andre Kongebreffue och Slodzherrens befalning for Almuen oplest, Som bleff paaschreffuit.

Jligemaade bleff och Slodzherrens breff och befalning till Fogdenn for Almuen forkyndt, Anlangende Att der schall holdess Fylkedssting paa Bergenhus dend 14. Junii nu først kom<m>endis. Saa och at 400. Mand effter Kon. Ma. Naadigste Missive och befalning Aff Bergenhuss len till Høigbe. Kon. Ma. Skibs Flode at Vdschriffuis. ectz som bleff paaschreffuitt.

(64b)

Fogdenn befallede Lenssmanden, at dersom nogen fører Øll till Kierkenn att Selgess, Da schall hand tage dett fra dennom, och henlegge vdj forwaring till widre bescheeden fra Fogdenn.

Dend - 23. Maii holtess Almindelig waarting udj Arne Skibred, Neruerende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Hans Clausøn Skriffe och efftersch. Laug Rettit, Nemblig Rassmus Jordall Lenss M. Laurs Hoelle, Joen Quam<m>e, Einner Helleland, Erik Tuness, Gabriel Rissnes, och Mougens Espell,

Fogdenn steffnt Tolleff Birkeland och Rassmus Eck Aass for Slaugss maall dj haffe giortt, Saa dj haffe Slaget huer Andre til blods, Affsoennit begge for 8te ørtugr och 13. mrk. Er Siden beuilget dend enne for tre och dend Anden for Toe Rix dlr.

Fogden Citerit Torkild Bresteen for at hand haffe Slagit Clemmit Bresten paa hans Bøe till Blods, Affsoennit med - 2 Rix dlr,

Oele Jordall war loulig steffnt och ike møtte eller nogen paa hans wegne, tilkiendt steffnfald - 1 mrk S.

Efftersch. Aff Fogdenn er Citerit for at de haffde giortt Brøllup lenger end Kon. Ma. Forordning formelder, Nemligens Aff Forneffnde Arne Skibbred, som er disse effterfølgende, och som gaff forre at de icke viste Aff Kong. Ma. breff herom war forkyndt.

(65a)

Jørgen Seluig, Hans hougssdall, Mougens Waxdall, Laurs hoele, Oele Arnetued, Nielss Dalle, Jffuer Quam<m>e, Mougens Seimb, Halduor Assem, Oele Jorddall, Hans Taquem, Gabriel Rissnes, Peder Reffschree, Nielss Fossmark, Johans helde, Huilke war Nerwerende Som icke kunde benegte end de io haffde holt Brøllup paa Nogle Dages tid, och bleff dj en huer tilkiendt Att bøde for saadan deris forhold, imod Kongelig forordning, 8te ørtuger och 13 mrk S Vdj breffuebrud.

Kongl. Ma. Skattebreff sambt Andre Konge breffue och Slodzherrens befalninger for Almuen oplest som bleff paaschreffuit

Jligemaade bleff och Slodz herrens breff och befalning till Fogdenn, for Almuen forkyndt, Anlangende Att der schall holdess Fylkedz ting paa Bergenhuuss Dend - 14 Junii nu førstkom<m>endiss. Saa och Att 400. Mand effter Kong. Ma. Naadigste Missive och befalning Aff Bergenhuss Lehnn, till Høig be. Kon. Ma. SkibsFlode att Vdschriffuis, effter derom breffuits Widre formelding, Som bleff paasch.

Fogden befallede Lenssmanden, att dersom nogenn fører Øll till Kierken att Selge och Vdtappe, Da schulle hand tage dett fra dem, och till widre bescheen fra Fogdenn henlegge,

Effter Laugmanden Hans Hansøns begering indtegnit Jomfru Anne Juls Pandtebreff paa - 400 R dlr dat. Bergen 14 Ap. 655. Huor imod hand til Vnderpandt følger enn deell hindess Jordegoedz.

(65b)

Erich Tuness steffnt Erick Mougensøn ibid. for Toe Rix dlr Som hand resterer for dend Jord Endre Arne, som Gabriel Rissnes Sønn Erick Endre Arne bekomb Nemblig 1/2 løb som for. Erick Tuenes oplod for hannom, och schulle Gabriels Søn giffue hannom 4. Rix dlr, de Toe Rix dlr haffe hans Fader betalt, mens de Andre Toe R dlr beloffuede be. Erick Mougensøn Tunes Att schulle betale till Erick Tunes paa Gabriel Søns Wegne, och for. Erick Mougensønn Wedgick for retten at hand loffuede at schulle betale be. 2 R dlr till for. Hans Grande, Och bleff herom for rette Affsaugt Att Atterbe. Erick Mougensøn bør ??betill attebe. Hans Grande sam<m>e Vdloffuede Toe Rix dlr inden 14. Dage her nest effter eller wordering vdj Hans boe, Och hand Siden att Søge Sin ?? igien.

Rasmus Øg Aass bleff tilkiendt Att bøde effter Kon. Christian den Trediess reces for Vliud paa Tinget, nemblig 3. mrk till dommeres och 3 mrk. till Hans herschaff.

Jomfru Christentze Juell ladit steffne Sinne landbønder, som er efftersch. for at de Modtwillige forhalder dett de bør Att Vdgiffue till Assem Capell, och Rester de Nemblig

(66a)

Oelle hoeruig 1 mrk. Johanniss ibid. 2 mrk. Mougens ibid. 2 mrk. Johannis Mithoruig 2 mrk. Mougens yderste hoeruig - 2 mrk. Oele yderste Hoeruig 2 mrk. Knud Hoeruig 2 mrk. Oele TilVigen 2 mrk. Anders ibid. 2 mrk. Johans ibid. 2 mrk. Ole Hafftorsøn 2 mrk. Johanns Breesteen, 2mrk. Tokild ibid. 2 mrk. Jens ibd. 1 mrk. <Magne Mithoeruig for 2 mrk.> Och War hindes Fuldmegtig i rette Hans Mickels. houg Aass som dennem Søgte och tiltalde, och war sambtlige for. indsteffnte i rette som dett wedgik, Och bleff dj tilkiendt att betale for. Resterrende som er till be. Kierkes biugning inden fiorten dage hernest effter, och det Leffuere till Erick Melkeraa som er Kierkewerge, eller och sligt Aff deris boe och Goedz att Vdsøgis wed wordering,

Børge Nebstad Citerit efftersch. som bare paa Bresten for Resterende Tiende vdj tre Aar till Bispen, sambt till Ham<m>er Kierke och Prestenn, Nemblig Johans rester med - 16 mrk 7 s. Torkild Rester - 7 1/2 6 s. och Jens med 9 1/2 mrk. huilken Tiende dj for rettenn Wedgik, saa Att werre, Och bleff dj tildømbt Att betale for. Tiende inden 14. dage hernest effter eller wordering i deris boe och Goedz, och bør dj at werre udj herschabens Minde for Kon. Ma. Segt for at de imod recesen saa lenge med Tiende haffe Modtuillig indessiddett.

(66b)

Dend - 26. Maii bleff haldenn Almindelig Waarting Vdj Skiold Skibred, Nerwerende Kongl. Ma. Fogitt Jacob Jenssønn, Hans Clausønn Skriffe och effterschreffne LaugRettit, Nemblig Oele Dingeland Lenss M. Oele Sandall, Rassmus Natland, Salmon Titelstad, Mickell Nestun, Oele Nedre Dingeland och Fredrick Steen.

Fogdenn steffnt Poell Kierke birkeland for at hand befantes Moetuillig med Hans hest till Slodz Arbed, Affsoenit med 1/2 R dlr.

End och Aff hannom Steffnt Nielss Rylland for at Hand haffe Slagit Rassmus ibid. til Blods och befantes at for. Rasmus och till Slagsmaal haffuer werit for Aarsagit, be. Niels Affsoenit med - 2 R dlr, och Rasmus for 1 R dlr,

Guldbrand Øffrebirkeland ochsteffnt for att hand fantes Moetuillig och ej wille lade giøre Arbed till Slottit effter Loulig tilsigelse, Affsoenit for 1/2 R dlr,

Pede Aaland och steffnt for Slodz Arbeds forsømmelse, bleff beuist siden at hand haffde Arbeditt,

Niels Sletten och Hans Flessland sambt Andre paa Lønninge, ochsaa steffnt for Slodz Arbeds forsøm<m>else,

(67a)

for. trende war nerwerrende som gaff for at de ere frj for Slodz Arbeid, Mens dj det icke beuiste med nogen bescheden fra Slod<herren eller de førige Fogder, och bleff de tilkiendt att bøde huer till Kon. Ma. 1 Rx dlr som er 3. Rix dlr, Med mindre de Kand forschaffe bescheed at de bør were frj.

Christoffer Riple och bleff steffnt for Slodz Arbeid Som hand med Sin hest haffe forsømbt, Affsoenit for 1/2 R dlr,

Efftersch. bleff aff Fogden Citerit for de haffe giort Brøllup lenger end Kon. Ma. Forordning tilholte, Nemblig Oele Nedre Tittelstad, Pede Yttre hoep, Enken Liland, Niels houge, Niels Ytter hoep, Laurs och Jon Eye, Asslack Erdall, och Anders Espeland, om huilke bleff for retten beuist at de paa nogle dags tid haffde giort Brøllup, Och for saadann deris forseelse imod Kongelig Mandat, bleff de en huer tilkiendt Att bøde till Høigbe. Kong. Ma. 8te Ørtugr och 13 - mrk vdj breffuebrud.

M. Pede Lemb Lector vdj Bergenn och Sogneprest till Phannøe Gield, præsenterit vdj Rette som gaff Klage offe enn stor deel Almue vdj Skiold Skibred, som icke Søger till deris rette

Sogne Kierke, Birkelands Kierke, Mens begiffe Sig till Bergens Kierker at hørre Prediken saa och der gaar till Herrens bord, Anseende at de giffe deris Tiende till Presten paa Phannøe, her till bleff Suaritt at dett haffe werit brug i lang tid at de haffuer Søgt till Dombkerke i Bergenn, och derom haffde bescheed at de dertill er beuilgett, och huad Gaarde dett er som dertill er Deputerit, Menss dj det dog icke for retten beuiste, och ej helder Viste Sorne Mendene derom som en deell Aff Waar Ved Temmelig Allder, herom bleff dem forrelagt Att de bør till Neste Ting igien slig bescheden at lade frembkom<m>e, och dett beuislig giøre,

Kongl. Ma. Skattebreff och Andre Kongebreffue for Almuen oplest, sambt Slodzherrens befallinger, som bleff paaschreffuitt.

Jligemaade bleff och Slodzherrens breff och befalning till Fogdenn for Almuen forkyndtt, Anlangende at der schall Haldess Fylketzting paa Bergenhuss dend - 14. Junii nu førstkommendis, Saa och at 400. Mand effter Kong. Ma. Naadigste Missive

(68a)

och befalning Aff Bergenhuss Lehnn, till Høigbe. Kongl. Ma. Skibss Flode at Vdschriffuis, effter derom breffuens Widre indhold och formelding som bleff lest och paaschreffuit.

Dend - 28. Maii bleff holdenn Almindelig Waarting Vdj Sorter Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Claussønn Skriffe och effterschr. Laug Rettit, Nemblig, Oele Bielkerøen LenssM. Mickell Telle, Haldwor Bildøenn, Lauritz Bierge, Nielss Algrøn, Mougens Waarland, och Nielss Logøenn.

Efftuertt Mougensøn Borger i Bergen hans Quinde Margrette Effwerts dotter som haffe deris husse i Sorter Skibred paa Glessnes land i Wolden staaende Citerit Laurs Kogssland, for at hand vdj Sin Baad haffde Tagit enn wadmols Weff paa Vngefehr 16. Alen, och med sig hiembført vdj hans huss, huorom saalediss tilgik Att for. Effuert War en Mand i Sundhor Lehn schyldig en ringe deel penge, sam<m>e Mand wed Naffn, Ole Landra, huilken persoenn komb till for. deris huse i wolden vdj deris frawerelse, och Tog sam<m>e be. wadmoll och dett leffuerede till for. Laurs Kogssland, och haffde det hoes sig Nesten it Aar i hans huss och Siden lod dett Oele Landra bekomme,

(68b)

for. laurs bleff tildømbt for saadan hans forgribelse at bøde for Tag - 3 mrk S.

Clemmit Sylte war steffnt och icke møtte eller nogen paa hans wegne at Suare, tilkiendt steffnefald 1 mrk S.

Effterschr. Aff Fogdenn Citerit for at de imod Kong. Ma. Mandat sig haffe forgrebett, och holt Brøllup lenger end dend formelte, Nemblig, Oele Børnes, Mickell Telle, <Mickell> Laurs Skouffue, Hans Algrøn, Clemit Sylte. huilke bleff tildømbt en huer at bøde till Kon. Ma. 8te ørtugr och 13 mrk vdj breffbrud.

Kolben Sør Eckerhouff steffnt paa hans Søns Oele Kolbiørnsøns Wegne, Halduor vincensøn Turøen, for at hand vdj it Brøllup vdj Algrønn som stoed wed Ste. Hans tider forgangen Aar haffe Sagt Rundt wd offe Borde, att hand haffe Seett dett for. Oele Koldbens. haffe Druket Aff en MelkeKolle i Mitfielle hoes en Hussquinde wed Naffn Karen Tostens dotter som holte till hoes Oele Mitfielle, som Sognepresten der sam<m>e tid war wed Bordet Hæderlig Mand her Anfind Johansøn Prest paa Sund, hørde och Mange Andre, och hr. Anfind som i dag war i rette bekiende at det war saa i Sandhed, Dend sam<m>e dag som war

(69a)

en Søndag nu snart it Aar Sidenn, der for. Oele Kolbensøn gick till Herrens bord schall hand haffue Drukitt aff Melkekollen, Och bleff herom førtt effterschr. prouff,

Anders houland hermet at hand bad Oele Kolbiørnsøn at hand wille gaa hen till Mitfielle och fly hannom nogit Melk, efftersom hand war megit Tørstig, Da Suarede Oele hannom at hand wille well gaa hen op och see till om hand kunde schaffe hannom nogit Melk, tj hand Kiende Folken, om hand ellers dertill haffde tid, tj Predicken er ret nu Vde och hand schulle gaa till Alters, och hand følgedes med for. Anders op till Mitfielle grd, och sagde hand till Anders finder hand Folk hiem<m>e saa faar du strags Dricke, hoes Oele Fielle, Men de icke fant folk hiem<m>e hoes Oele Fielle, Och saa fek dj Melk hoes Rassmus Fielle hans huss Quinde som Styret Melken den daug Naffnlig Karen Tostens dotter, Och for. Oele Kolbensøn gik ind till hinde och fek straxenn en liden Kolle med Melk, och bar dend Vd i Gaarden wed hussenne, till be. Anders Oelsøn houland, och fek ham den, och for. Quinde fulde be. Oele Vd der hand bar Kollen och fek for. Anders, och Anders Drack Tre gang deraff, och Oele bar dend saa fra ham och flyde

(69b)

Quinden dend igien, Men for. Quinde bad Oele om hand icke wilde dricke, Da Sagde hand Nej, i schall haffue tack ike denne gang, Jeg schall gaa till Alters denne Dag, och der med gick forbe. Oele och Anders Neder igien till Kierken, Da war Prediken Vde, Men for. Anders Witnede for retten wed hans høigste Æd Att hand ike Saae dett Oele Kolbensøn drack Aff Kollen, och icke helder hand Wed dett,

Forschr. Karen Tostens dotter som Melken Vdgaff hermede for retten i ligemaade Wed hindes Æd Att hun ike Saae dett be. Ole Drak Aff Kollen och icke helder Wed hun derom, Parterne bleff herom for retten forligt med handerbaand, Dog Att for. Haldwor Turøn som Snacken er frakommen bør were herom i Fogdens Minde,

Arp Dunker Guldsmed i Bergenn Citerit Knud Botolffs. Solliss Vigen, for 2 Sølff Spenner och tre Brude ringer forgylt, som beløber sig till 4 Rx dlr 1 mrk, hans Quinde Møtte i rette och som det wedgik saa att were, och gaff tilkiende at hand for faa dage siden bekom dett igien, Mens for. Arp Dunker wed sin Fuldmegtig Hans Nielsøn Satte i rette effterdj paasteffnte haffe werit i deriss werge i Toe Aar, och di ike haffe willet det tilbage igien Leffuere effter Nogle gange derom Anfordring, huor offr der for Aarsagediss at steffne derpaa och giøre omkostning, Och bleff be. Knud tilkiendt at giffue be. Arp en billig Kost och Tering.

(70a)

Dend Sag Anlangende Mitfielle som for her Vdj er indførtt, at S. Tomas Zandersøns børn Karll Tomasøn och Margrette Tomas dotter Aff Bergen paa taler, Nemblig 1/2 løbs Leye Vdj for. Mitfielle, som deris S. Fader dem VWitterligen haffr Solt och Affhendt till Oele Haldwars. Mitfielle, for nogen Aar sidenn och derfor giffuit 40. R dlr, Derom er effterschr. mender med Sorenschriffren Hans Clausøn at døm<m>e Vdj, Nemblig, Fredrick Steen, Mikell Grimbstad, Steffen Ham<m>ersland, Jacob Mathoep, Peder hoep och Rassmus Seelen Sex Sorne Mend aff Skiold Skibred,

Møtte i Rette som paa Sagen till Aasteden Tissdagen effter Paasche Vgge haffde steffnt och da Sagen weritt i rette, Naffnlig Karl Tomasøn, paa dend enne Sidde, och hans wedderpartt Oele Haldworsøn Mitfielle, sambt hans procorator Welagt Mand Hans Mattisøn Aff Bergen <paa denn Anden Side,> och haffde de inted Widre Vdj rette at legge, end som Allerede paa Aasteden bleff fremblaugt enten at der er Amagitt Paa goedzitt eller icke, efftersom det bleff dem forrelagt, Da Effterdj be. ??Ombhuistende 1/2 løbs leye i Mitfellie befindes att were

(70b)

Solt Aff rette Oedelss Mend, som endnu leffe till S. Tomas Zandersøn wed Tre och Tiuffue Aar Siden, Saa och eller haffr hafft sam<m>e 1/2 løb till Bøgsell tilforne, Som er offr Treduffue Aar tilsammens, Och des Medler tid fra goedzit er Affhendt och till denne tid, er der icke till Tinge Amagit derpaa; Saa och at rette Oedelssmend som Leffe icke helde haffuer Talt derpaa, Er derforre herom for rette Kiendt och Affsagt, at for. Oele Mitfielle bør igienn at Annam<m>e Sinne Vdlaugde penger nemblig - 40. R dlr, Som Hand haffe giffuitt be. S. Tomas Zandersøn i Kiøbff for dend omtuistende 1/2 løbs Leye i Mitfielle, Och offte bemelte dend S. Mand Tomas Zandersøns børn <som derpaa steffnit och i rette hafft haffe med Angiffuende, at deris S. Fader sam<m>e 1/2 løbs leye dem VWitterligt bortsolt haffe> Dend igien at Til Wige och Niude,

Dend 17. Julii till itt Skatte och Ledings Ting udj Arne Skibred, som Stod paa Jndre Horuig, lod Erlig Wiiss och fornem<m>e Mand Hans Hansønn Bergen och Gulletings Laugmand effter hanss Begiering her i Tingbogen indførre dette effterschreffne Pandtebreff, Liudendis ord fra ord som følger.

(71a)

Jeg Anna Juell til Hegdall, Kiendess och Hermed for Alle Witterligt giør, att Jeg ret Witterlig gield schyldig er till Erlig och Welwiiss Mand Hans Hansønn Bergenn och Gulletingss Laugmand Fire Hundrede Rix Daler in specie, Som hand mig wenligst Laandt och med forstracht haffuer, For huilke - 400 Rixdaler in specie Jeg hermed till Siker och brugelig Vnderpandt stiller hannom effterschreffne mit Oedels goedz, nemblig Dale i Oster schylder Aarlig Jtt pund 6. mrk Smør och trej Kander Kornn, Herland Smør en løb, Malt en Tønde och it faar, Lychtued schylder Aarlig En løb Smør och enn halff tønde Malt, Øster Kleppe schylder enn Løb Smør en tønde malt och Jt faar, ??Lüdt paa Waass schylder Aarlig Halfftredie Løber Smør, Huilkett for. Goedz Jeg hermed fuldkommen pandtsetter till be. Laugmand Hans Hansøn imod for. Laan, at hand det maa Niude och oppeberge Rettighedenn deraff med Ald Anden herlighed, Jndtill ieg hannom sam<m>e goedz igien fraløser, Och Att dette saaledis Att mig och mine Arff<>ger schall bliffue hannom och hans Arff<>ger schadesløes, Da haffe Jeg dette med Egen haand Vndersch. och forseglit. Actum Lunggard den 14. Ap. 1655. Anna Juell Egen haandt <??Q loco Sig.>

(71b)

Dend 2 octob. bleff holden Almindelig høsteting i Herløe Skibred paa Frekhou, Nerwerende Kongl. Ma. Fogit Jacob Jens. Hans Clausøn Soerenschriffr och effterschreffne Laug Rettit, Anders Fosse LenssM. i for. Herløe Skibred, Niels Tued, Simen Berland, Knud Skortued, Anders Frommer Eid, Steffen Tued, Mickel Wikebøe, Oele Melland, Jeramias i Viig, Poel Næsse, Johans Rølland och Laurs i Oen, Ædsoerne Mend sam<m>estedz,

Anders Jdden steffnt Pede Skield Anger for beschyldning som hand haffe lagt hans Søn Wed Naffn Hans til, at hand hoess enn Bagger i Bergen huor hand tiente wed naffn Albret Gunders., <haffe tillagt> at haffue stollit fra for. hands hossbond i hans Lære och deroffr hand at were kom<m>it fra hannom, for. Pede War i rette som sagde sig at haffue Mand for sig Nemblig Rassmus Rasmusøn hussmand paa Bradzhoug, huilken persoen bleff och ??ferdit i rette, och som effter lang tilspørgelse wedgick at haffue talt de ord, Dog Sagde hand sig at haffue det talt i sin Vbesindighed, och Erklærit be. Anders paa sin Søns Vegne for Retten och gaff han. it Erligt och gott Røgte,

(72a)

Her Jonas Prest til Manger Citerit Gregorius Langeland, for at hand schall haffue talt nogen ord, Nemblig, at for. Prest och LenssManden Anders ??Fosse schall haffue Deelt Kongens Sager med Knud Kieldstad i Herløe Skibred boende, huorom Jens høst Kloker til forr. Manger Fuldmegtig paa be. her Jonases och Lenssmandens Wegne frembførde efftersch. prouff, Oele Frekhoug hermede at der War talt nogen ord paa Miøtued, Och det saaledis, Att for. Gregos sagde at Presten och Lenssmanden de Dølger Kongens Sager, som der i Skibredet er forrefalden, och hendt, Mens Sin Sag der schall kom<m>e for en Dag, Peder Langeland prouffuit lige ord fra ord som for. Oele F<f>rekhoug, Gregorius møtte i rette som sagde sig gandsche inted at Wide om saadan ord, eller hand kand mindes Att haffue talt, och berette hand at hand War gandsche Drunken der hand war indbødenn paa Miøtued, som de ord schal were talt, herom Kiendt at were indsatt for Laugmanden.

Fogden steffnt Gregorius Langeland for at hand haffr begaaet Slagssmaall paa Nytt Aars Dag och Anden groffue ords offrfuselse imod Steffen Miøtued, huilken Sag er tilforne Werit i rette och formedelst bedre beuissning i Sagen komb, Da

(72b)

bleff den till i dag indsteffnt, Men efftersom hand ike kunde benegte hans groffue forseelse, saa och derpaa Wed Nøig Achtige prouff bleff beuist hans offrfaldelse, Da bleff hand tilkiendt att giffue och bøde for den Sag till Kong. Ma. 8te ørtuger och 13 mrk, Huilke hand inden 14. Dage schall betale eller Wordering i hans boe.

Fogden steffnt, Rasmus, Knud Anders, Noch Anders paa Fløyssand, for fløtnings forsømmelse, som de ej War ens om at fløtte, Mens frembschiket en Vdøgtig och Leer Baad, till Slottit at føre en Aff Fruens Piger, be. persoenner møtte i rette och ej kunde det benegte, tilkiendt huer derfor at bøde 1/2 R dlr,

Fogden steffnt Jon Soelem Aff Raa Skibred for Slagsmaall som hand haffe begaaet paa Oeleff Laurs. Landz Wig, i det At hand haffe Stuket hannom til Blodz vdj hans Wenster Arm och Slagit ham med hans Knøtte Neffue Vdj hans hoffuet, och Siuntes Aret i hans Arm, och Skiorten war blodig, herudj er giffuen Dilation paa nogen tid, at gaa domb Vdj,

Fogdenn steffnt Niels Stj for at hand haffuer hussit en fredløs Quindfolk, Ved Naffn Jorne Jffuers Dotter, som for Kort tid siden for sin gierning er hen Rettit, och der hun

(73a)

for Sinne Missgierninger bleff Dømbt at lide paa Liffuit Vnder Suerdit, bekiende hun for Rettenn at hun haffr hafft sin tilhold paa halffanden Aars tid hos for. Niels Stj sidenn hun bleff Fredløs, och hannom saa lang tid tiendt for Mad och Kleder, for. Nielss Stj haffde inted herjmod at beuise, och icke helder hand dett fragik, Mens erkiende sig dervdj schyldig, Herom er Niels Stj tilfunden effter Lougen M. B. 6. Cap. for første Natt, Anden Natt end och for Tre Netter, at bøde til Kong. Ma. Men efftersom Fogden end och hannom Vdj rette steffnte, Anbelangende effter Laugmanden S. Jacob Hansøns Domb belangende den post dervdj om hand bør for hans Signeters benegtelse och Vloulig Missbrug, om hand effter denne dag for nogen Erlig Laug Rettissmand bør Att Agtes,

Dissligeste <beschylte hand> och Fogden at hand haffde tagit mere end hans formand i Skatt Aff hans Oedelssgoedz, och Satte Fogden det ind for Retten och effter Windesbiurd derpaa Wilde lide derfor om hand i saa maader enten hannom eller Nogen i dette schibred forVRettit eller imod Kongens breff med Skatt och Anden Rettighed Tøngede, Om huilken Sag naar derpaa steffnis, gaaes Well huiss ret er, Dog med for. Sag om hans Signetes benegtelse dermed er opsatt Vdj Segs Vgger, til Dombs.

(73b)

Effter Kongens breff Anbelangende om dend goedwillige Vdloffuelse till Landsens Defention, da haffr Almuen Vdloffuit i Herløe Skibred at forstreke och Vdgiffue 50. Rix dlr, Och bleff efftersch. Mend tilneffnt herom at indkreffue, ochsom det Vdloffuede, Nemblig, Anders Johans. Jidden, Jeramias Wiig, Mikel Wikebøe, Anders From<m>er Eid, Johans Rylland, och Torgier herløeWær,

Dend 3. Octob. bleff holden Almindelig høsteting Vdj Store Sanduig, Nerwerende Ombudzmanden Borgemester Søffren Jens. Vdj Bergen, Hans Clausøn Skriffuer, och effterschreffne Laug Rettit, Halduar Mundal LenssM. Laurs Birkeland, Oele Fischesetter, Anders Watne, Anders Sunde, Hans Jeluig, Laug Rettissmend som boer paa Semb och Sanduigs goedz,

Forschreffne Ombudzmand lod i rette Citere Saauelsom och Knud Dalle, en Mand Wed Naffn Oele Dalle, for at Oele haffr schielt for. Knud tuende gange for enn Skielm, saa och at Were en Tiuff, huorom be. Knud frembførde proff i rette, Anders Sunde proffuit at Oele sagde till merbe. Knud du est en Skielm i din hud, och det tuende

(74a)

gange, och end Widre sagde end ded Tou Du Stalt i Sanduigen, Mogens Sunde hermede lige som for. Anders Sunde, huorpaa dj giorde Borgeræd, be. Oele Dalle møtte i rette och ej det kunde beuise, Men falt tilføye och Erklærit for. Knud at hand Wiste inted Andet om hannom end det som Erligt War, och bleff dj Wenner for retten och Ragte huer Andre haand,

Mogens Gundmus. <Gousereid,> steffnt Knud Gregorsøn boende paa Torschen, for at hand haffr hugit i hans schouff, och war for. indsteffnte tilstede som det ej kunde benegte efftersom end och hans Øx bleff Wist i retten ochsom dj tog udj Skouffuen, Men effterdj ike bleff beuist for Rettn huad schade Skouffuen er tilføyet er herom tilfunden at Bunde lenssmanden med tuende Mend schall forfare den Skouffhugst, och dereffter at schall steffnis Sagen i rette, och da domb herom att gaa.

Men efftersom hand end ochWar steffnt at haffue Willet Slaget be. Mogens och med en <O>xe Willet drebt hannom, huorom hand dett benegte och begrede i rette at Wille haffue, Dilation herom och hand wille med Windesbiurd beuise At det ike saa war, huilkett bleff han. beuilgett,

Bønderne paa Semb och Sanduigs Goedz Vdloffuede effter Kongens breff <huad dj goeduilligen Wille giøre> at de till Rigens Defension gierne med en goed Willje Wille forstreke Tiuffue Rix dlr, naar derpaa Esches, Och gaff dj forre

(74b)

at dj icke høigre kunde formaa, efftersom de er fattig Folk en stor deel, och haffr saauit Tynge Aarlig med Arbedz och foernødz penge, huorfor de i de Andre Skibreder ere frj, Och tilmed er det ike mere at regne endsom Tredie part jmoed et Andet Skibred, Halduor Mundall som er LensMand paa det goedz haffr beloffuit at schall be. Penger Vdforschaffe sambt Laurs Birkeland och Mikell LilleOxse Naar det Esches.

Dend 4. Octob. holtes Almindelig Høsteting udj Allenfedt Skibred, Nerwerende Kong. Ma. Fogit Jacob Jens., Hans Clausøn Skriffe och effterschreffne Laug Rettit, Nemblig Børge Nebsted Lenss M. Hans Tued och Knud ibid. Gullik Bere fiord, Knud Mitgrd, Mogens Grøtued och Hans Feste Ædsoerne Mend i for. Skibred,

Fogdenn steffnt Niels och Asslack Jndre Fosse Brødre, for at de forliges megit Jlde med Skendzord saa der scheer hoes dennom megen Gudz ??fortørnelsse, Da bleff herom dem for retten forrelagt, att huilken som her effter giffe Aarsag til Sligtt, Da schall dend det giøre haffue forbrut till de fattige 20. Rix dlr, och Wige fra Gaardenn.

Halduor Rømme och hans Quinde bleff steffnt till en Sag at suare, møtte ike, och ej helder lyste deris forfald, tilkiendt steffnefald.

Anders Beraass bleff Aff Fogden Tilspurtt huem der war med hannom dend tid for megen tid Sidenn hand fandt de Toe Tønder Fisch, huortill

(75a)

hand suarede Jørgen Skodsun, Niels ibid. som nu er død, Erick Nøden j Lind Aass Skibred, Med for. fisch bleff ey oplyst, Men effterdj de ike Alle war i Rette steffnt, bleff hermed opsett.

Jffuer Nebsta bleff tilspurt huor mange Tønder Øll hand haffe ladit Brøge til at Selge wed Kierken saa och hiem<m>e paa Nebsta som hand haffe sin tilhold, huortil hand suarede, att hand ike haffe mere ladit brøge end som Tre halffue Tønder, End och bleff Lenssmanden Børge tilspurtt om hand ike Affwiste at det war forbøden at ingen i saa maade motte bruge Øltapperj, for. Jffe A<>soenit med 2. Rix dlr,

Steffenn Næsse bleff Adspurtt, huem der gaff hannem forloff til at drage till for. Gaard Att boe, jmod Slodzherrens Aluorlige befalning efftersom der Grasserit Pest och 7. Mennischer war deraff døde, huortill hand suarede, Att hand ike Affwiste at saadan befalning war Vdgiffuen, och ingen gaff hannom forloff at kom<m>e der, om huilken lejlighed hand bleff Aff Fogden steffnt i rette,

End och Aff Fogden bleff disse tilspurt, Nemblig Johans Sparkeland, Knud Tottland, Rasmus ibid. Arne Ryland, Niels ibid., om de Kunde benegte at de ike er kom<m>it till for. Gaard och hiolpet be. Steffen at Spade sam<m>e Jord, huilket de Wedgik at haffue Spadit hans Jord paa Nesse som Pesten Grasserede, Fogden Satte i rette om Steffen och de Andre for. som hiolp hannom att Spade ike bør Att straffes i dett høyste imod Slodzherrens Ankyndte strenge befalninger som er Vdgaaen at ingen schulle kome der som Pesten war, ??ectz. for. Steffen Affsoenit med 10. R dlr, och forschr. femb Mend Affsoenit ochsaa for 10. Rx dlr,

(75b)

Disligeste tilspurde Fogden for. Lenss M. Børge Nebsta om det ike war hannom bewust merbe. Steffen som tilforne boede paa Hund Wen, at hand war fløt til Næsse som Pesten war, da hand dertil suarede at hand det ike Wiste førend langt dereffter.

Almuen Vdloffuede til Landsens Defention at wille forstreke - 40. R dlr, som Børge Nebsta Loffuede at schulle leffuere och frembforschaffe naar det Esches.

Dend 6. octob. Er holdenn Almindelig Høsteting udj Raadøe Skibred, Nerwerrende Kong. Ma. Fogitt Jacob Jensøn, Hans Claus. Skriffr och effterschr. Laug Rettit, Nemblig Lenss Manden Oele Wetaass, Nielss Marøen, Rassmus Strømme, Knud Oelsswold, Oele Sebøe, Rassmus Melling och Mogens Hoelle, Ædsoerne Mend i for. Skibred.

Komb i Rette Hæderlig och Wellærdt Mand hr. Jonas Eiluffs. Sogneprest till Mangers Præstegield hans Fuldmegtig Welagt Jens Høst SogneDegenn til for. Gield, som haffde i Rette Citerit Aschild och Mickell Sylte, be. Her Jonæ Lander, dennom tiltallende, for at de ike wille kom<m>e til Prestegaarden til hannom effter Trende bud som hand schickede dem, efftersom hand nogit med dennom haffde at for Rette, End och dem tiltalde for de ike wilde føde hannom en Kalff. Anseende at de paa trej Løbers Leye Presteboelens goedz till brugs besidder, For. bønder møtte j Rette

(76a)

Som det icke benegted, Gaff dog Vndschyldning for at de war forhindrit i de tider at drage til Presten, Forschr. Jens Høst frembsatte i Rette, at effterdj de ??haff<>r forAgted deris Eyer Och hossbond, om de ike effter Lougen L. B. 1. Cap. bør derfor lide, Herom Affscheediget, at for. Aschild och Mickell schulle med Allerførste tale med deris Eyer och forlige sig med hannom, om denne deris forseelse, Men huiss die icke Kand were vdj hans Minde, Da denne Sag at Staa dennom oben for, til at lide och Vndgielde effter Lougens Medfart.

Knud Soelem Aff Fogdenn bleff Steffnt for huiss hand haffde hannom til at tale, och icke møtte eller nogen paa hans Wegne at Suare, tilkiendt Steffnefald 1 mrk S.

Almuen Aff Raadø Skibred Vdloffuit til Kong. Ma. goeduillig at wille forstreke 50. R dlr, Och beloffuit effterschr. Mend at schulle forschaffe dennom til huilken tid det begeris, Oele Wetaas Lenss M. Niels Marøen, Rassmus Strømme, Mickel Sollem, Knud Sollem och Niels Tued.

Dend 9. octob. bleff holden Almindelig Høsteting i Lind Aass Skibred, Neruerende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Hans Clausøn Skriffuer och efftersch. Laug Rettit, Nemblig Christians Mogensløff Lenss M. Jon Wike, Oele HunWen, Laurs Skouge, Anders FieldssEnde, Botolff Waage och Rasmus hopland, Ædsoerne Mend i for. Skibred,

Fogden Ladit steffne Jngeborg Settre for at hun haffe Slagit till Blodz Oele Mickels. Settre

(76b)

Vdj hindes lade, saa och at hun haffe stollit fra hannom Siuff Melke ??Koler, for. Quinde icke War tilstede herjmod at Suare, Mens hindes mand Knud Settre Møtte at suare, som slig Angiffuende ike kunde benegte, eller fra beuise, Affsoenit med 7. Rix dlr,

Fogden Steffnt Helle houe och ike møtte, tilfunden Steffnefald Tre Rix dlr, och dette er saa at hand War steffnt med en Slodzsteffning at møde paa Raadstuen och ej møtte,

Houffuer Berge och Pede ibid. bleff i rette fordrit, efftersom dj paa begge sidder, saauelsom deris Quinder leffuer tilsam<m>ens vdj it Vndt Skendderen leffuit med had och Skielderj, huilket bleff for Retten beuist, Da bleff herom Affscheediget, att huilken her effter fordrister sig till med Klam<m>erj eller vnd forliggelssmaall lader befinde, schall haffue forbrut till de fattige 20 Rix dlr och deris Jordepartt at were schilld med, saa dj Kand Worde Adschilt,

Fogden steffnt Søgne Amunds dotter som boer paa en holm Vnder dend grd Nøtten it lidet hussmands Sæde, En Enke, som haffe otte husset och hellitt Tiuffue och Fredløs Folk, for. Quinde møtte i Rette som det ike kunde benegte, bleff hun tildømbt fra hussit at forføye och det inden en Maa<m>it, och hussit Affbrydes, Dog bleff hun beuilget Aff Fogden at motte haffue for sin Alderdom schyld tilhold paa for. Nøtten, och haffue der en Koes Foster,

(77a)

Dauid Mogens. Borger i Bergen som haffe sin Kiøbmandschabff i Seffuerøen steffnt Niels Seffuerøen, for at hand ike haffe holdet eller effterkom<m>it dend Contract dennom imellom giort, for. Niels bleff tilspurt for retten huad hand dertill haffde at Suare, som gaff fore, At hand ike haffde be. Dauid eller hans folk at beschylde i nogen maade siden dend forpligt war Vdgiffuen, Men offe Alt dette schall for. Niels i Andre maader Vtilbørligen i Atschellige maader imod be. Dauid ladet befinde, saa hand haffde Aarsag offe hannom at beklage och det for Retten at haffue, forschr. Niels forpligtet sig for retten at hand schulle ??Ti<en>de till Dauid Mogens. Aff sin fisch, førend hand dermed reiste nogen steder, och det huer Afften, herom forligte hand sig for Retten med Dauid Mogensøn at hand schulle holde den forpligt, och den vdj ingen maader fra gaa, saafrembt Sagen icke schulle Staa hannom oben for, och Kong. Ma. Segt derVdinden forbeholden,

Jon WerAass steffnt Anders ibid. och hannom beschylte for at hand haffde med en Øxse ihielslagit hans Koe Vde paa Marken, for. Anders møtte i rette, som det benegted, Dog be. Jan kunde det ike beuise, Men syntes Dog paa hans Fagter at were schyldig, herom bleff hannom forelagt at Loug werge sig Sielff ??Siette och det inden 10 Vgger,

Jon Vng begrede Offrliust for Retten om der haffde nogen offe hannom at beklage eller beschylde i nogen maader, eller och om Hand haffr bedreffuit nogit VErligt, at die da det nu schulle offentlig tilkiende giffue, huortill dend

(77b)

Samptlige Almue endregteligen gaff hannom it Erligt och oprichtig Røgte, och haffde ham gandsche inted at beschylde i nogen maader, Menn Taket han. gott for goed finlig och oprigtig Ombgengelse, huilket dj end widre will bekreffte Naar derpaa Esches och behouff giøris.

Fogden Citerit Gundmun Qualvog, Johans och Hans ibid. for at de jmod Slodzherrens befalninger haffe dragit fra deris huss, efftersom der war Pest paa Gaarden, Ochbleff dennom tilspurt om de haffuer kom<m>en til nogen Anden grd enten i Gilde eller Gestebud, huor til de Suarede Nej, Mens i Kirken haffe de gaaen, Dog negted for. Gundmun och de Andre ike langt omsidder at de io haffde besøgt folk i Nogle Gaarder, Affsoenit at de sambtlig schall giffue 14. Rix dlr, och det till Jul at betale.

Jon Qual Wog och hans Suoger Christians ibid. bleff i dag for retten med huer Andre wenligenn och wel forligt, om huis Christians haffde Sin for. werfader til at tale, Dernest at Christians schall holde paa Fescherj Roer med Sin Werfader, jtem beloffuede for. Jon at hand schulle Niude de 4. Smaa Støker Agger som hand Aff Mender for nogen tid siden er tillagt, <och ?? saa megen Agger til en Mellis Sæd,> Men efftersom dj med huer Andre haffe leffuit vdj had och Kiff, Da bleff dennom derom for Retten foerelagtt At huilken Aff dem som bryder Sig med Vnd forliggelssmaall, den det giør schall haffue forbrutt till de fattige 10. Rix Daler.

(78a)

Eptersom Almuen i Lind Aass Skibred dennom storligen <som dj otte tilforne har giort> sig beklagede och besuærgede offe Skydschafferiit saauelsom om Skydzferds forhold i Killestrøm<m>en, huor aff och stor V Enigh. och Vforliggelse hid indtill er entstaaet, Da til saadant en gang for alle at forrekom<m>e, Haffuer effterschreffne Tolff Ædsoerne Mend Jon Wike, Oele Hundwen, Laurs Skouge, Anders Fieldz Eende, Botolff Waage, Knud Knaruig, Jffe Løff Aass, Rassmus hopland, Besse ibid. Berendt Lekwold, Laurs hopland och Knud Skouge, om des Nød wendigt med Fogdens welforstandig Mand Jacob Jensens Raad och sambtøke Som dj med hannom Syntist best tienligst och Wa<æ>rigt Vden mindst besuæring och Lideligst bekostning paa Alle Sidder, efftersom Skibredit er deelt udj tuende parter, derom paa meeninge Almuens wegne i be. Skibred wedtagit och Anordnit i effterfølgende maader, Saa dend Jndre part Aff Skibredit schall som tilforne forschaffe dend Sædwaanlige Slodz SkouffJegts Weed, jtem giøre Slodzherrens fordringschaff naar hans welbiurdighed der igiennom reiser, Sampt Bispens, Proustens och Fogdens fordringschabff naar de forrefalder, DerforVdenn huer mand at giffue Aarligen till en Skydschaffer i Killestrømmen at Leye som tilforn 10 s. dansch, Derjmod schall dj yttre boende lige Som tilforne alle Smaa fløtninger giøre och for Rette, Och naar Slodzherren Ankom<m>er och ike saa hastig Kand fanges bud till den Jndre Skydschaffer om føringsfolk at tilsige, Och dj der yttere ere boende forAarsages deroffe sam<m>e fløtning at giøre, Da schall dj Jndre Dennom derfor betale huer persoen som fløtter 10. s. dansche, Dend schaffer Løn Nemblig

(78b)

Otte R dlr, Aff dj Jndre Almue som forbemelt schall paa tuende tider Vdgiffueis, saa som naar det halffue Aar er til ende dend halffue partt deraff betalis, Och dend Anden Halffue part naar Aarit er Omme, Och schall sam<m>e Skydschaffer løn Angaa fra huer S. Mickels dag, och naar Aarit er forbj betalis som forbemelt, Och at dette saaledis Aff dennom paa deris egen och Meeninge Almues Wegne i Nochbemelte Skibbred Jnd gaaet Wedtaget och sambtøcht er, Och i Alle maader VRyggeligen Aff dem och deris effterkommere holdes och effterkommis schall. Och War dj Ydmygelig begerende At den Gunstig Her Slodzherre Erlig och Welb, Mand Offue Bielke till ØsterRaad Høffuitzmand paa Bergenhuss, Dette Med dennom Wille Jndgaae och Confirmere.

Almuen Aff forbe. Skibred Vdloffuede til Landsens Defension at wille forstreke - 50. R dlr, Och effterschr. det at Jndfoedre och Leffuere naar paaEsches Nemblig Christians Mogensløff LenssM. Oele Hun Wen, Rasmus Hopland, Knud Skouge, Jon Wiig och Rassmus Kordall.

Dend 12. octob. bleff holden Almindelig Høsteting vdj Gullen Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jens., Hans Clausøn Skriff<>r och effterschr. LaugRettit, Nemblig Claus Molde LenssM. Oele Øffst Gullen, Jon Grinde, Gunder Mitun, Hans Hindersbøe Laurs Klefftued och Jens ØffstGullen Ædsoerne mend i for. Skibred,

Jon Wike steffnt Anders Wesetuig for 2. Rix dlr hand schall haffue giffuit hannom at hand schulle were hans hielper till at Jacob Kiettelsuig ike schulle komme till for. Wike at boe och der Sette it hussmands Sæde,

(79a)

be. Wike er Presteboelens Jord til EffuenVig, for. Anders møtte i Rette som Anderledis derjmod berette at hand gaff ham dem for at hand ike schulle komme paa Stedit be. Wike, at hielpe till det hand schulle kom<m>e der at boe; Och Atterbe. Anders er en Soren Mand och Prestens Suoger till itzige EffuenWigs Prest, Men forbe. Jan gaff fore at Anders gandsche ingen willighed hannom derfor haffe giort, Tilmed burde hand betragte hans Æd, Och at det ike stod dervdj til hannom Mens Skriffueren och Vwillige Mend som haffe werit paa be. Wike och lejligheden beseet och da befundit at der ingen huss Mands Sede Vden Lejlendings ??schade kunde opsettis. Merbe. Anders tilfunden at betale for. Jon de 2. R dlr igien inden 14. Dage.

Laurs Jacobs. Borger i Bergen och boendis i Holmen i for. Gullen Skibred Citerit en Hussmand som boer i be. Holmen Naffnlig Laurs Niels. for 21. Rix dlr som hand hannom for Adtschellige ware schyldig er, Be. Hussmand møtte i rette och schylden wedgik, Och bleff hand tilkiendt at betale hannem med forderligste Lejlighed Och effter haanden ligesom Gud giffe hannem Raad till Och haffe for. Borger med hannom paa Kiøbmands Maaner det at betale och paa Tider derom giøre Terminer.

Dissligeste Lod for. Laurs Jacobs. i rette stefffne efftershreffne som er hannom schyldig effter hans Regenschabffs bog, Och Regenschabffs bogen bleff i Rette lagt som derAff befantes Att dj war schyldige, Nemblig Anders Haffeland for - 6. R dlr 1 mrk 2 s. Hans ibid. for 4 S dlr 2 s. Kolben Tueden for 9 S mrk. Jens Randall 7 R dlr 3 mrk 13 s. och Sex Aars tiende. forschr. møtte i Rette, som berette at de haffde betalt nogit derpaa, Mens di det ike beuiste, Och bleff de tilkiendt at betale inden 14. Dage eller Wordering i deris boe, Och huiss de Rigtig Kand beuise at haffue derpaa betalt, det kom<m>e dem til gode.

(79b)

Dett Quindfolk Wed Naffn Karj Joseps dotter er i dag effter Laugmandens Domb forrelagt Att forføye sig her fra Gullen Skibred och i dett ringeste Drage till Sogen i Wigs Prestegield, Och dett inden Otte dage hereffter at were Affwigt, och det Vnder Tilbørlig Straff, och bleff Lenssmanden Clauss Molde befalit paa det strengeligste at hand schulle haffue Jndseende dermed och lade hinde føre Aff Skibredet, och dersom hun betredis Siden hereffter i Skibredet Da schulle Lenssmanden hinde Antaste och føre Hinde till Slottit.

Almuen Aff for. Skibred Vdloffuede til Landsens Defension at wille forstreke 50. R dlr, Naar paaesches at schall leffuere, Och disse efftersch. Mend beloffuede dem at schulle forschaffe och Leffuere Naar derom fordris, Nemblig Clauss Molde Lenss M. Oele ØstGullen, Erik Ristnes, Siffe Molland, Aslak Steenne och Jon Grinde.

Dend 15. occtob. bleff Holdenn Almindelig Høsteting vdj EckAnger Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Claus. Skriffr och efftersch. Laug Rettit, Nemblig Ascheld Aschuig Lenss M. Oele Eye, Johans Nom<m>edall, Oele Rølland, Oele Totland, Oele Hindenis, Laurs Eydznes, Magne Eknes, Anders DyrDall Knud Quinge, Sigwar Ascheland och Anders Eye,

Fogden haffde i Rette fordrit it Quindfolk Anne Jons Dotter Helleland som war besoffuit Aff en Mand Knud Almelj, och hand tilforne haffe besoffuit hindes Søster Ragnild Jons Datter

(80a)

vdj hans Egteschabff, huorfor hand och haffe bøt till Kong. Ma. Sin boeds loed, for. Quindfolk bleff tilspurt som det goeduillig wedgik och haffde barnit hoes sig, och med gredendis Taare bad om Naade, Tilkiendt at lide paa liffuit Vnder Suerdit. Der bleff tilSpurt om hun haffde nogen formue, och bleff dertill beuist at hun haffde gandsche inted, Men for. Knud for saadan hans groffue forseelse war bort Rømbt,

Almuen beloffuede till Landsens Defension at wille forstreke - 40. R dlr, naar det Esches, Och bleff ettersch. Mend herom optegnit som beloffuede for. penger at schulle frembforschaffe och leffuere, Nemblig Aschild Aschuig, Oele Todtland, Magne Ecknes Anders Eide och Johannis Nommedall.

Dend - 23. octob. bleff Holdenn Almindelig Høsteting udj Hoss Anger, Skibred, Neruerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensønn, Hans Claus. Skriff<>r och effterschreffne Laug Rettit, Nemblig Laurs Birkeland Lenss M. Johans Hiembuig, Torkell Assem, Nielss Øffsthuus, Anders Møking, Fusse Fieldschaall och Oele Eggeland Ædsoerne Mend i for. Skibbred,

Almuen i be. Skibred goeduillig Vdloffuede till Kong. Ma. till Landsens Defension 40. Rix dlr, och beloffuede efftersch. Mend dem at schulle fremforschaffe och leffuere nar det Esches, Nemblig Johans hiemuig, Torkild Assem, Magne Hanniss tued, Anders Møking, Gullik Nord Aass Och Niels Sandall.

(80b)

Gotfred som tienner Herman Gaarman vdj Bergenn haffde ladit steffne S. Jacob Rakneses Arffuinger for 6. R dlr, som den S. Mand War hannom pligtig, Dog dj stod derjmod, och om dette haffe werit i Rette steffnt nogle gange, Och dj dog ike till det wille lade sig bequem<m>e, och fantes rictig bescheen derom, forbe. S. Jacob Rakneses Arff<>ger war tilstede och ike Wille med gode betale, Och bleff dj tilkiendt sambtlige at betale inden 14. Dage eller Namb i deris Boe.

Dend - 25. Octob. bleff holdenn Almindelig Høsteting udj Mielde Skibred, Nerwerende Kon. Ma. Fogitt Jacob Jensønn, Hans Claus. Skriffr och effterschr. Laug Rettit, Nemblig Elling Burkeland Lenss M. Nielss Reestad, Oele Daltued, Magne Birkeland, Tomas Hundhammer, Mickell Blom och Ole Reffuem,

Tomas Christens. Borger i Bergen Citerit Vnge Elling Reffuem for gield 4. Rix dlr 1 ort. for. Elling møtte i Rette och gielden wedgick, och loffuede att schulle betale med det første hen wed Julle tider, Dog be. Tomases Fuldmegtig Jens Oels. wille ike lade sig dermed benøye, Men begerede domb, och bleff hand tilkiendt att betale inden 14. dage eller wordering i hans Boe.

Beloffuede die aff for. Mielde Skibred at wille forstreke till Landsens Defension 40. Rixdaler, och beloffuit Alle forsch. Mend at schulle lade det frembschicke och leffuere naar paaEsches.

(81a)

Dend - 27. octob. bleff holdenn Almindelig Høsteting vdj Arne Skibred, Neruerende Kong. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Hans Claus. Skriff<>r och effterschreffne Laug Rettit, Nemblig Rassmus Jordall Lenss M. Johans Rølland, Oele Oelsnes, Mikel Bruduig, Gabriell Risnes, Oele Melling, Johans Baue, Steffenn Blindem, Jørgen Seluig, Hans huck Aass, Knud Brueraas, Mougens Espell.

Dj beloffuede aff dette Skibred till Landsens Defension. at wille forstreke 50. R dlr, och effterschreffne Mend loffuede dem at schulle indkreffue och Leffuere Naar derom Esches, Nemblig Rassmus Jordall Lenss M. saa och offuenbe. Elffue Mend.

Oele Gutorms. som er Wenke Simens Møller vdj Edzwogs Mølle, præsenterit i rette, och som tilspurde sambtlige den tilstede Ting Almue om hand sig udj nogen maade haffe Vschickeligen forholt, eller och om dj til hannom haffe fornumit att hand haffe giort nogit VErligt enten med Tiuffuerj eller Andit Saadant, Jmedlertid hand paa 15 1/2 Aars tid haffe werit vdj Edzwogs Mølle som hand haffe tient, Och Almuen saa mange som tilstede war enddregtelig och offrlyst gaff hannom it Erligt och oprictig Rygte, och Tackede hannom got for goed Retferdige enthold, saa lenge dj till ham haffr Kiendt.

Mogens Helleland steffnt Mogens Semb for en Koe som hand haffde for hannom paa Leje, och Koen døde for hannom och hand flode hudden Aff den och beholte och Meentes at den døde Aff Sult effter at hand haffde den paa Andit Aar, Dissligeste haffde hand hannom till at tale for en Ambolt som han londte

(81b)

hannom for 20. Aar siden, Menn for. Mogens Semb haffuer dend i sin Werge udj støcker slagit, och berette be. Mogens Helleland at dend war Nye och koste ham 5. Rix dlr, Herom Affsaugt at merbe. Mogens Semb schall betale hannom Sin Koe och giffue hannom derfor 3. Rix dlr, Saa Och for dend Ambolt hannom igien erstatte, enten saa goed en igien at leffuere eller och 5. R dlr derfor, och det inden Maanitz dag hernest effter at betale eller wordering i hans Boe och Goedz.

Dend - 30. octob. holtess Almindelig Høsteting udj Skiold Skibred, Neruerende Kon. May. Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffuer och effterschreffne Laug Rettit, Nemblig

Peder SmørAass Lenss M. Oele Dingeland, Oele Sandall Salmon Tittelstad, Rassmus Natland, Mickell Grimbstad, Nielss Hoernis, Steffen Hammersland, Simen Vlssmog, Steffen GrimbsEid, Fredrick Steen och Peder houe,

Almuen som nogit haffde loffuede till Landsens Defension at wille forstreke 50. Rix dlr som de wille Leffuere Naar det begeris, Och effterschreffne Mend beloffuede at schulle were goed derfor och dem frembforschaffe naar derom esches, Nemblig Peder SmørAass, Tore Bratland, Niels Totland, Nielss Birkeland, Niels Steenn, Peder Yttre hoep, Oele Sandall,

(82a)

Anders Madzøn Stigteschriff<>r offuer Bergenhuss Stigt wed Slodz steffning De Dato 30. 7br. Neruerende aar Citerit Oluff Esspeland, for at hand for mere end Aar och dag Sidenn for Sin och Sin Quindes Alderdom och Suaghed schyld haffe oplatt for. Jord Espeland <som er Kierkens Jord> hand paaboer, for en Vng Mand wed Naffn Niels Oelsønn, naar hand derjmod wilde det saaledis mage hoes de Contorsche wed Bryggenn at hand kunde kom<m>e ind vdj de Contorsches S. Karj Fattighus, och hand dertill wilde giffue hannom til hielp - 16. R dlr, Effter huilken Oele Esspelands opladelse, for. Niels Oels. schall were kom<m>en til be. Anders Madzøn met tuende Mend, som sam<m>e hans Opladelse och deris imellom Contract hørt haffde, och Anders Madzøn derpaa Leyede for. Niels Oelsøn be. Jord Esspeland <som er i Aarlig landschyld 1/2 løb Smør och 1/2 Tønne Malt> J første feste, med dj forord som forbemelt, Des VAnseet haffuer hand sidenn fragaaett saadan Sin Opladelse, och icke endnu Jorden for for. Nielss Oels. haffe willet wige, och de 16. R dlr er straxen worden leffuerit der dj med huer Andre komb i foreening, saauelsom och kunde kom<m>e ind i for. fattighuss naar hand wilde, ??ectz,

Huorom des lejlighed belangende opladelsenn bleff ført effterschreffne Mend i rette som prouffuede,

Oele Arnetued boende i Arne Skibred wed Æd Wandt at Vngefehr for 2. Aar sidenn komb Oele Espeland til hannom, Da bekiende hand for hannom at hand haffde Opsagt Sinn Jord Esspeland for Niels Oels., Dog med saadan Wilkor at hand schulle mage det saa at hand kunde kom<m>e ind i S. Karj huss i Bergenn, och der haffue sin føde och ophold, Saa och at hand schulle giffue hannom 16. R dlr i Opssauffn, Saa schulle hand Niude hans Jord.

Laurs Mickelsøn Borge hermede lige ord fra ord som for. Oele, och derpaa giorde Sin BogerÆd.

(82b)

Mogens Loenne wed Æd Proffuit at for Juell Nest forgangenn som er Aar sidenn, Da gik hand til Oele Esspeland och spurde ham om hand wilde bliffue Wed hans løffte, Anlangende Sin Jords Opladelse som hand haffuer loffuit Niels Oelsøn, huor till hand suarede ia, at hand wille holde det, naar hand fik brød igien i fattighusset,

Oele Dingeland wed BogerÆd Wandt, at hand effter Stigt ombudzmandens Anders Madtzøns schrifftlige begering <som bleff i rette lest Daterit Bergen den 17. Martj Neruerende Aar> schulle tale med Oele Espeland huorledis at det er fatt med den Jord hand haff<>r oplatt for Niels Oels., om hand Wille holde det eller icke, Da der hand komb till hannom och om sligt sig forspørgede, Sagde Oele Espeland i det første at Niels Oelsøn schulde Aldrig bekom<m>e Hans Jord, Mens der Oele Dingeland, Peder Houe och Johans ibid. som war tilsam<m>en i beschickelse wiis, foereholte hannom hans førrige Løffte, da sagde hand omsidder, at i høst War hans Maall eller Tredie tage Vde, Och beger hereffter icke at frelse den igienn, saa schulle for. Niels Oels. erlange Jorden till Waaren.

Forsch. Peder Houe och Johans ibid. Wandt iligemaade wed deris Æd, som be. Oele Dingeland.

Men merbe. Oele Espeland, som war Neruerende i rette med hans Quinde gandsche icke kunde benegte eller fragaa hand io haffde Oplat Jorden for Niels Oelsøn, och at det war saa i Sandhed be. prouff ophermede, Dog sagde hand sig at hand ingen penge Aff Niels haff<>r erlanget, Mens bleff beuist at de 16. Rix dlr for laugen war till forbemelte Anders Madzønn Leffueritt.

(83a)

Forsch. Oele Esspeland och Niels Oelsønn bleff med huer Andre for Rettenn i effterfølgende maade forligte,

Att de med Huer Andre till ??helnings schulle boe paa for. Espeland och den tilsam<m>en bruge, Saa att Oelle schall Niude den halffue part i Jorden baade i Smør och Malt, och Niels iligemaade til brugs at schall følge dend Anden halffuepart i Smør och Malt, Och gaff Niels nu for Retten Oele Otte Rix dlr for att hand schulle Niude 1/2 parten i for. Jord, saa dj med Haanderbaand det indgik och Wenligen war tilfrids paa begge Sidder, Och bleff dennom ehrenstlig foerelagt, at de schulle forligges Well, Och huilken Aff dem Som gaff Aarsag till Vnd forliggelssmaall saa at dj Kiffuedis i had och Trette, och det monne Spørges, Da den det giør schall haffue forbrut till de fattige første gang, Tiuffge Rix dlr, Dernest bleff det ochsaaledis med dem ??forenit, Att be. Nielss schall Niude och haffue halffueparten i hussenne paa gaarden Espeland, baade i Waaning hussene sambt Floren och Laden, Och dersom merbe. Oele her effter worder till sindz at Will oplade den Anden halffue part, Da schall for. Niels were den Nest for nogen Anden, och hand at schall giffue Oele for den part ochsaa Otte R dlr,

Johanne Knudzdotter Aff Sorter Skibred steffnt Morten Hoernis i Skiold Skibred boende, for at hand hinde haffuer vdj hans Enkemands Sede besoffuit der hun tiente hannom, och Loffuit Hinde Echteschabff, Huilket hun wilde beuise, och lod hun derom frembførre effterschreffne Prouff,

Laurs Nielsønn Hussmand wed Phannøe wandt at Morten Hoernis sagde till be. Johanne der hun

(83b)

Laae udj hans huuss och war Nylligen forløst, at om saa er hand Egter nogen, Da wilde hand Egte hinde,

Dorritte Johans dotter en hussquinde imellom Hoernis och Steen boendis, proffuede lige det samme Som for. Laurs.

Bemelte Quindfolk Johanne Knudz dotter berette at be. Hindes hossbond Morten hoernes stengede hinde inde vdj Floren, och haffde der Sin Wille med hinde, Men for. Morten dertill suarede, at vell mugligt hand det giorde, och icke giorde, Och dersom hand det giorde, da scheede det vdj hans Daarschabff, Och Satte hun Vdj rette effterdj at hand haffde Krenkit hinde Vdj hans tienniste, Saa och Vdj hindes Barsel Nød loffuit hinde Egteschabff, saa och megit lagt sig effter hinde at ??bedâre och i saa maade hinde giort Wanæer, om hand icke burde at giøre Hinde Ære igienn och Egte hinde effter hans løffte, Men huiss hand det ike wille, Da war hun begerendis at hun effter Lougen motte Worde tilkiendt Mø Rett effter M. B. 25. Cap. Med denne Sag opsatt til først kom<m>ende dend 26. Novemb. parterne at møde i Rette paa Bergen Lille Raadstue, och da domb hervdj at gaa.

Dend 2. Novem. bleff holdenn Almindelig Høsteting Vdj Sorter Skibred, Neruerende Kon. Ma. Fogit Jacob Jensøn, Hans Clausønn Skriff<>r, och effterschreffne Laug Rettit, Oele Bielkerøen Lenss M. Niels Logøen, Pede Ekerhoff, Oele Hambre, Hans Algrøen, Rassmus Landre och Willom Worland.

Fogdenn befallede Almuen at de schulle giørre

(84a)

Tingstuen ferdig och wel holdenn baade med Benker Døre som Døgtig och sterk ere med Laass for dend Yderste, Och dersom at die icke haffe dend ferdig giort nu til Waaren igien, da dem som derVdj haff<>r Aarsag och icke lader det effterkom<m>e, Loffuede Fogdenn at hand wille haffue dem till at tale for saadan deris Motuillighed och derfor lide som wedbør.

Oele Kobbeltued gaff tilkiende for Rettenn at Prestenn hr. Anfind haff<>r giffuit hannom forloff att fische om Søndagen effter Predicken er at ende, Och bruge frit ihuad Slags FischeReedschabff hand wilde, som hand Snarist med Kunde fisch fange.

Die beloffuede Aff for. Skibrede till Landsens Defension at wille forstreke - 50. R dlr, som forschr. Soerne Mend loffuede at schulle leffuere och frembforschaffe, nar derom Esches.

Den - 26. Novemb. Paa Bergen Lille Raadstue waar Hans Clausøn Sorenschriffr i Nordhor Lehnn, Pede SmørAass, Oele Sandall, Salmon Tittelstad, Mikell Grimbstad, Stephenn Hammerssland, Sim<m>en Vlssmog, Rassmus Seelen, Oele Skiold, Niels Steen, Laurs Nordaass, Oele Eye och och Rasmus Natland Tolff Ædsoerne Laug Rettismend Aff Skiold Skibred, forsamblit, Retten at betienne, Komb for os i rette Johanne Knudz dotter Aff Sorter Skibred, medsambt hindes Fuldmegtig procurator Hans Mattisønn, som haffde steffnt Mortenn Hoernis boendis i Skiold Skibred, hannom tiltallede for at hand hinde haffde besoffuit, och i hindes barnfødssel

(84b)

beloffuit hinde Ægteschabff, och Sligt passerede der hun tiente hannom, Men hand saadan Sin løffte ike Ville effterkomme, huorforre hun Satte i rette Ved for. hindes procurator och formeente at effterdj hand icke Ville Egte hinde, om hand ike da bør effter lougen at giffue och erstatte til hinde for hindes Møekrenkelse Saauitt som hindes forældre kunde formaa at giffue hinde tiil hiembgifft, Dog denne Sag haffr veritt tilforne i rette till for. Morten hoerneses hiembting i Skiold Skibred den 30. octob. 1655. Och Da formedelst om dj med huer Andre kunde Venligenn Worde foreenit, bleff Sagen optagen till i dag partterne Atter igien paa Bergen Lille Raadstue som forbemelt schulle præsentere, Neruerende Kon. Ma. Fogit i Nordhor Lehn, Welforstandig Mand Jacob Jenssønn, Sampt M. Peder Nielsøn Lemb Lector Vdj Bergen Capitell och Sogneprest till Phannøe Kald, Men efftersom forschr. Morten Hoerness beuiste med Welbe. Sin Sogneherris schriffuelse, Och den hæderlig Mand end och selff Mundtlig i rette foeregaff, Att for. Morten paa sin fornufft var sueket, Och imedlertid hand haffde belegit hinde, sam<m>e Aar, haffuer hand paa Sitt Embedes Vegne i Saadan hans Suaghed trøstett hannom, och giort Kierkens forbøn for hannom Vdj langsom<m>elige tid, saa hand effter sin quindes død var megit paa Sin Sands och fornufft Suekett Och fristet, Och bleff sam<m>eledis ??resterit med be. Mester Peders Medtienner udj Guds ord, nemblig Her Tomas Gieldbretsønns schriffuelse at den fattige Mand Morten hoernes strax effter hans Koenes død gich som it fortuilit Menische, och derfore effter begering Aff hannom

(85a)

Paa Sit Embediss Vegne bleff Trøstett, Da efftersom for. parter icke med Huer Andre kunde vorde forligt, endog Morten erbød sig dertill och gierne Ville giffue Hinde nogit, Men dog beklagede sinn Midel var gandsche ringe, och haffde Suage børnn som hand haffde Anvendt sin største formue till at hielpe tilrette, Och for. Quindfolk stod endelig paa at Ville haffue effter Lougen for sin Møespilde saa møgen hiembfølge som hindes forældre haffde raad till at giffue hinde, Och attebe. Morten erbød at Ville giffue hinde Segs Rix dlr, Men hun Ville haffue Tolff Rix daler, Saa hun ingenlunde Anderlediss Ville, Da effterdj Lougen icke forstaaes Ved hinde <heldst i denne Sags tilfelde> at kunde tilkiendes saa uitt gaffuis eller hiembfølges opretning, Mens at hun bør Nøyes med dj Segs rixdlr effter Morten hoerneses egen tilbiudelse,

Dend 10. Decemb. Vaare wj effterschr. forsamblit paa Bergen Raadstue retten at betienne, Hans Claus. Sorenschriff<>r offe Nordhor Lehn, Rassmus Jordall, Johans Rølland, Oele Albretsønn Melling, Oele Gundmundsøn ibid. Mogens Espell, och Hans huck Aass, ædsoerne Mend i Arne Skibred, Nerverende Vdj Kon. Ma. Fogdes sted, fornem<m>e Mand Dirik Busch, Frembkom i rette Wennicke Simens dotter Borgersche i Bergen, soom haffde ved Slodzsteffning Citerit Lauritz Jacobsøn boendis i Edzwog til hans Werneting i for. Skibred, som Almindelig bleff holdenn dend 27. octob. nest ??erschinned, Och Sagenn Da bleff optagenn Maanitz dagen der nest effter til den 26. Novemb. parterne paa Bergenn Raadstue at indstille, domb at ?? , til huilken

(85b)

Tid for. Wennike Simens præsenterit i rette, Mens Laurs Jacobsøn icke møtte giorde dog Sin forfald, at hand for sin Aarsag iche selffe Kunde Comparere, och begerede Ved Sin Søn som haffde enn Seddell derom at frembuise endnu en 14 Dages respit til at møde, huor for det hermed til i dag beroede, Och for de Aarsage, hun haffe hannom steffnt, findes i effterschr. poster som er ??Sententzerit Vdj, Først belangende den ??Kleffue som Laurs Jacobsøn haffuer Nederslagen, och formeente ved en dom som hand fremblagde, Aff førige Sorenschriffe S. Christen Busch Vdsted, at schulle Affschaffes eller Nederkastes, derom siunis sam<m>e domb ike saa Vdførlig tilholder, saa at Kleffuen Vden Widre steffnemaall kunde Nedderkastes, Mens Laurs Jacobsøn derVdinden sig haffe formastitt, Och derfor bør hand Kon. Ma. Fogit at tilfredsstille och bøde derfor til Hans Kong. Ma. Tre mrk Sølff, Men dersom den bør igien opsettiss, Da først Aff Dannemend <som paa Slige Skøn och forstand haffe> besigtiges. om den der igien Kand opbiugess, Laurs Jacobs. Vden schade,

2. om den Vloulig Kleffue som Laurs Jacobs. Angiffe Vdj hans Erklæring till den Gunstig hr. Slodzherre, huor jmod Wenke Simens protesterit Laurs Jacobs. Aldrig beuislig schall giøre samme Kleffue til nogit Vlouligt Vere sig tiuffuerj eller Hoer at vere brugt, Men formeente hun at hand for saadan hans groffue tilleg bør lide effter lougen, Da efftersom icke Kand er Agtess samme Laurs Jacobsøns tilleggelse Wennike Simens Erlig Naffn och Røgte at paagielde, Mens siunis Saadant Aff Jffuer och Vbetenchsom heed att hannom at vere scheed, Derfore ike hindes Meening i den post effter hindes Jndleg at kunde følges,

(86a)

3. post, Belangende om den Kost och Tæring 20 1/2 R dlr hos S. Grette Claus dotter, och det Støcke Eng paa Wennikes Leyemaall som er opschaaren och hun Aarlig enn Lejd høe Aff S. Grette Claus dotter <Laurs Jacobsøns Wermoeder> at betalis er tilkiendt, indtil Engenn kom<m>er i sin fulde grøde, Derom er Aff Laugmanden S. Jacob Hansønn Dømbt at Grette Claus dotter bør betale, Da burde Wennike Simens at haffue søgt hinde i hindes Leffuendis Liffue, Och dersom hun formeener sig effter S. Laugmands dom endnu nogenn ret eller søgning derom Kand haffue, Kand hun søge Sal. Grette Clausdotters samptlige Arff<>ger for sinne tilbørlige dommer,

4. Anlangende den hussmand som Laurs Jacobsøn jmod Wennike Simens Willie eller tilladelse haffr giffuit forloff vdj Fællitz Marck sig at Nedersette, huss at biuge, Agger och Eng at op Ryde, huilkett Lands lougen hannom icke tillader, bør sam<m>e hussmand det pladz nu til først komende Fardag at Rødelig giøre, Med mindre hand det kand haffue Vdj Ombudzmandens Minde,

5. Belangende den brøstfeld paa Laurses Anpartt udj Edzvogs Mølle, som Wennike paaklagede, derom beuiste for. Laurs i dag med dannemend <som effter Øffrighedens befalning den 8. Decemb. nest ??forschinnet haffe verit i be. Mølle> at hans Anpartt Sam<m>estedz var well forferdiget, och reparerit, som hannom Aff welwiise Her Laugmand bleff forrelagt, Vndtagen Den Brøgge som hand tilkomer at lade legge Vd till Dybett,

Jligemaade haffde hindes Møller i for. Edzvogs Mølle - Naffnlig Oele Gutormsøn ochsaa ved Slodzsteffning Citerit be. Laurs Jacobsøn till hans Werneting forsch. den 27. octob. paa Arne Skibreds Almindelige Ting, som och Sam<m>eledis tillige med for. Winnikes Sag som

(86b)

Forschreffuit staar bleff optagen at parterne paa Bergen Raadstue dennom schulle forføye Domb at paahøre, och efftersom det var en Ærrørige Sag som for. Laurs schal haffue hannom tillagt, om Toe Tynder Meel som fantes i dend Nederslagen Kleffue i Edz vogs Mølle, hand ike saa loulig och Retmessig dertill schall vere kom<m>it som det sig burde, huorfore Tolff Mend med Sorenschriffueren, Hans Clausøn Besad retten, Nemblig Rasmus Jordall, Johans Rølland, Oele Albretsøn Melling, Oluff Gudmunds. ibd. Mogens Espell, Hans Hukaass, Knud Brueraass, Stephen Blindem, Jørgen Seluig, Peder Arne, Oluff ibid. Och Einner helleland Ædsoerne Mend i Arne Skibbrede, Da huad sam<m>e Sag er belangende, Att Oele Gutormsøn Citerede merbe. Lauritz Jacobsøn i formeening Laurs schulle hannom Sag giffuen for 2. <tønne> Meel som fantes i den Neder Reffuen Kleffue, icke saa louligen dertill at schall vere kom<m>en som sig burde, Huor till Noch be. Laurs Jacobsønn Suarede hans schrifftlige Erklæring langt Anderlediss beuiser, hand Aldrig derVdinden helder i Anden maadr hannom nogen VErlig Sag tillagt haffuer, eller hannom i Andre maader Viste Andit at beschylde end det som Erligt och gott War.