NORDHORDLAND TINGBOK NR. 4  1653 - 1654

Avskrift ved Håkon Aasheim/Ættehistorisk institutt/SAB

1653: 2

<Udj Edtzwog en Sag med enn Borger Hans Sagt och en bonde Niels Hiortland>

Dend 15 Junij Holt Hans Clausøn Skriffuer udj Nordhor Lehnn, Johans Røland, Peder Gubaas, Jon Quamme, Stephenn Blindem, Mougens Espell och Jacob Blindem Segs Ædsorne LaugRettismend aff Arne Skibred, Retten vdj Edzwog, Efttersom Hans Sagt en Borger vdj Bergenn Haffde tiltale til Niels Hiortland i for/schreff/ne Skibred boende, Anlangende 10 Rdlr for itt Pandtsatte Grundebreff och en Haandschriftt derpaa, Som Hand haffde fra hannom indløst, Huilkett Grundebreff en Borgersche i Bergenn nauffnlig S/alig Margrette Molstede Haffuer for/schreff/ne Niels Hiortland In A/nno 1638 for londtepenge - 10 Rixdr, Pandtsatt, och hun derhoes hannom en bewis derpaa giffuitt. Och fremblaugde be/mel/te Hans Sagt wed Hans fuldmegtig derom vdj Rette enn Slodzsteffning aff Bergenhus dend 20. Martj Nerwerrende aar Vdsted, som bleff lest och paaschreffuit.

Dernest I Rette laugde hand for/schreff/ne Grundebreff och Haandschriftten.

Och forregaff Johann Eyllersøns Moeder Gødett Willumbsdotter, som war nerwerrende i Rette, at Niels Hiortlands Quinde schall Haffue kommit til Hinde, och med gredendis Taare begert hun Grundebreffuit och Haandschriftten til Sigh wille løse for 10 Rdhr,

Dertill Niels Hiortland Suarede om de war lockebørn til at

1653: 2b

locke penger fra de/nne/m[.] Mens Hand med Ald Sandferdighz Anderledis wille bewise, att Hans Sagt Selff tredje kom hiem til hannom vdj hans huus, Och præsenterit ham de 10 Rdlr, och wille derfor Indløse Grundebreffuit och Haandschriftten, Saa Hand eftter Hans wenlige och Smigrende tale bleff offuertalt och Anam aff ham de 10 Rdr, och leffuerede ham Grundebreffuit och Haandschrifttenn:

Huorom Hand widre Indgaff hans schrifttlig Indleg och protest, som bleff lest och paaschreffuitt, Och eftter at sam/m/e Indleg war for Rettenn lest, tilspurde Johan Eyllersønn hans wedderpartt Niels Hiortland om Hand wille staa wed Huis hand i Hans Indleg forregiffuer, huortill hand suarede ia.

End widre protesterit for/schreff/ne Johann Eyllersønn paa Hans Sagtes weigne, at wille Haffue 14 Aars Rentte aff for/schreff/ne 10 Rdlr, som de Haffr staaet Hoes be/mel/te Niels, Sambt dertill ald erliddende och Andwendte bekostning i denne Sagh, som Niels Hiortland hannom igien bør billigens ehrstatte, Huorpaa saauelsom om Hoffuitstolen straxen at betale, hand war endelig domb begerendis.

Och der parterne til dombs for Retten bleff Affwist, nogit vden dørren at forwarte,

1653: 3

Och der de igienn indkom vdj Rette, Da straxen begerede Niels Hiortland om Johann Eyllersønn wille forligges med hannom, och erbød at wille giffue Hannom 12 Rdr, att dermed Alting baade for Hoffuitstolen Rentte och ombkostning schulle were klart, och wenligen forennit, Huilke 12 Rdr, Hand nogle gange Johan Eyllersønn tilbød straxenn for Rettenn at wille leffuere och betale, Mens Johann ike wille dem Annamme, Men som tilforne Eschet dom i Sagen.

Da eftter Sagens offuerweyelse bleff for/schreff/ne Niels Hiortland tilfunden at betale til be/mel/te Hans Sagt de 10 Rdlr, som Hand Hannom haffuer leffueritt och til sig Indløst Grundebreffuit och Haandschriftten for, Och forsch/reffne Niels derimod til Sig igien Annam/m/e Grundebreffuit som S/alig Margrette Molstede Hannom Haffr Pandtsatt, Saauelsom hindes derpaa Meddeelte Haandschriftt.

<Herlø Schibred Høsteting som stoed paa Frekhou Tingstue.> Dend 3. Octobr/is Holtes Almindelig Høsteting vdj Herløe Skibred, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit welagt och fornem/m/e Mand Peder Hans/øn, Hans Clausøn Sorenschriffuer och eftterschreffne LaugRettit, Nemblig, lensmanden Anders Fosse, Oele KrogAas,

1653: 3b

Niels Tuedenn, Tørris Herløwær, Simen Berland, Mattis Rødzland, Johans Leerwigen, Peder Langeland, Clemend RaffnAng, Mougens i Wiig, Knud Skortued, Knud Kieldstad, Niels Hannewiig, Anders Hougland, Oele Melland, Anders Husseby, Johans Blomb, Gutorm Gresdall, Gullick ibid/em (Gresdall)[,] Stephen Tued, For/schreff/ne Kongl/ig Ma/jestets Fogit steffnt efttersch/reffne for Resterende Rettighed och Sagefald. Peder Tielstad for slagsmaal - 1 Rdr, Knud SkieldAnger - 1/2 Rdr i steffnefald, Simen Røesetter for Slagsmaal - 2 Rdr, Johans Kleppe paa Lejermaalsbøder - 1 Ort. Johannis Rong Lejermaalsbøder - 9 Rix ort. Sælle rester Landschyld for A/nno 1652, fisch - 5 pund 1/2 tønde Malt, Oele Langeland for Landschatt i dette Aar - 11 Schilling. Moldekleff - 1 Mark 11 Schilling. Idden - 14 Mark. Johans Rylland - 0. Myrtued - 2 Rdr, Oele Espetued - 4 Mark. Dend første Leg rester alt[,] dend Sidste TerminSkatt, Eptersch/reffne drengeschatt for dette aar, Hans Tielstad, Anders Brewiigh,

1653: 4

Mougens Næsse, Niels Turøen, Niels Kleppe, Anders DaffAnger, Peder Hielmen, Jens Rong, Iffuer Kollewog, Jon FrommerEid, Einner Tued, och Rasmus Wiig,

Eptersch/reffne Husmend for dette Aars Skatt, Jacob Rong, Jacob ibid/em[,] Niels ibid/em[,] Albert ibid/em[,] Jon ibid/em[,] Anders ibid/em (alle ibidem = Rong)[,] Stephenn Hellesund, Niels i Henøen, Niels Settere, Arne Skorpenn, Jens RaffnAnger, Knud FrommerEid, och Suerche Alfføen sambt Anders Hiertaas,

Fogden Tiltaler efttersch/reffne som møtte ike till Waabentinget eftter loulig bud,

Haldwor Turøen, Rasmus Tostenswig, Peder Herlewer, Johans Harkestad, Mickel FrommerEid, Oele Nordselle, Rasmus ibid/em (Nordselle)[,] Oelle Hendøe, Lauris ibid/em (Hendøe)[,] Noch Oele ibid/em (Hendøe)[,] Erik Strudzhauffn och Johans Hatlewig, Huilke ike bewiste deris loulig forfald, att de ike kunde Møde, och Fogden eschet domb offuer denn/em eftter lougen, Tilfunden forsch/reffne huer at bøde eftter lougen Vdfar Bolkens 12 Cap: Thoe Mark Sølff.

Lensmanden Citerit Knud SkieldAnger och

1653: 4b

Johannis ibid/em (Skieldanger), for Vtilbørlig Skielderj, Saa Knud Haffuer Skielt Johannis for en Tiuff, Och for/schreff/ne Johannis bewiste det med tuende Prouff, Peder SkieldAnger och Robert ibid/em (SkieldAnger)[.] Knud som war Nerwerrende bleff tilspurt om Hand kunde bewise hannom nogen tiuffuerj offuer, Mens Hand Erclerit be/mel/te Johannis for Retten, at Hand ike wiste andet med Hannom end det som Erligt war, och dj bleff for Retten med Huer Andre forligte. *och gaff Knud for saadan Hans Vbewiste tillag vdj bøder derfor till Kon/glig Ma/jestet - 2 Mark S/ølff[.]

Laugmanden Hans Hansøn steffnt efttersch/reffne Munkelj bønder for eftterstaaende rettighed och Tredie Tage,

Oenn rester paa landschyld - 1 ort 6 Schilling. Rasmus Myrtued Tredie tage, Oele - 1 Rdr, och it lamb vdj tredie tage, Niels Rysetter Tredie tage och Sex Markes Smør, Lauritz Walter laugmandens fuldmegtig begerede domb paa dennom, Tilkiendt {at be/mel/te} for/schreff/ne Restanz inden 14 dage Hernest eftter, <at betale,> med mindre de kand bewise det betalt ere, ellers det vdj deris Boe och Goeds at vdsøges.

1653: 5

Dend Sag med M/ester Jørgenn Carstens Borger och Barberer udj Bergenn, och dend bunde Mougens i Wiig, Anlangende Mougenses dotter som M/ester Jørgen Haffuer Hoes sig haftt Vnder Cur Aff en smitsom Siugdom, och dj schal Haffue med Huer Andre werit forligt, Saa M/ester Jørgen schulle haffue 32 Rdr, och 1/2 parten Hand Straxen bekomb, eftter derom i Rette Indlaugde Documenter och breffue aff begge parter des widre bemelding.

Saa eftterdj ike for os leggis vdj Rette nogen Contract dennom derom imellom opRettit, Mens M/ester Jørgenn Alleniste fremblegger en Supplication til welb/emelte Axell Mouat efttersom for/schreff/ne Mougens er Hans Welbiurdigheds landbunde, Huor Vnder beschikelse widre findes aff tuende Borger Wibert Petersøy och Niels Christensøn sambt Søffren Christensønn Byschriffuer tienner, Som bekreftter vnder deris hender, at de widner eftter nogen Andens Ord \Som/ schal Haffue werit Hoes och Hørt Huis forord eller ContraHering, M/ester och Mougens dennom imellom giorde, och for/schreff/ne Mougens Wiig Som War till

1653: 5b

Weddermælle Imod be/mel/te M/ester Jørgenns Fuldmegtig welagt Mand Lauritz Walter, Protesterit och forregaff, at Hand icke War Saaledis forligt med hannom, som hand forregiffuer, och hans beschickelse witner omformelder, Herom Affsagt, att be/mel/te Mougens Wiig eftter Sam/m/e i Rette laugde beschickelse prouff, ike kunde tilfindes paasteffnte fordring til M/ester Jørgenn at betale, Mens M/ester Jørgenn dj persoenner som Haffuer werit Offuerwerendis att Steffne till deris Hiembting, och dervdj Mougens Wiigs paahør, Som dertill bør loulig Steffnis, att tage deris widnisbjurd beschreffuenn, Och da sidenn dennom imellom at gaaes Huis Ret er.

<Allenfedt Skibred Høstetingh>

Dend 5. Octob/ris Holtes Almindelig Høsteting vdj Allenfedt Skibred, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit, welagt och fornemme Mand Peder Hansønn, Hans Clausønn Skriffuer och eftterschreffne LaugRettismend, Lensmanden Børre Nebstad, Siffr Mitg/aa/rd,

1653: 6

Hans Tued, Knud ibid/em (Tued)[,] Aschel Øffstegaard, Gullik Berefiord, Hans Festad (Nore Feste), Arne Ryland, Johans Sællewold, Haffuer Næsse.

Anders Pedersønn i Brudknap med en Slodzsteffning dat/erit Bergenhus dend 7. Septemb/ris A/nno 1653, Citerit sambtlig bønderne paa Langenes for att de Haffr en berøgted Compan paa deris Grund eller Lejemaall Naffnlig Christen Christophersønn, Och efttersom der lagdes vdj Rette Her Peder Busches Seddell Capellan till LindAas Sogner till de Langenes bønder Prestebolens landbønder, och dennom forbiuder att de ike schall Haffue Hannom derpaa deris Grund,

Bleff for Retten i dag Langenes bønder forrelagt att de schulle forschaffe Hannom Vdaff deris Lejemaall inden tie? (tre?/toe?) dage Her eftter, vnder straff eftter lougen. For/schreff/ne Anders Pedersøn end och steffnt Rasmus Langenes for nogen ord som Hand schall Haffue talt om Hannom, Anlangende att

1653: 6b

Anders motte Tacke Gud at Hand motte sielff boe i Bruknapen, be/mel/te Rasmus som war till wedermelle bleff tilspurt Huad Hand mente dermed, Sagde Hand icke mente andet derom end gott, Och berette Hand widre, att Hand ike wiste Andett om Anders Pedersøn end dett som Erligt war.

Lensmanden Steffnt Mougens Stephensøn tienner i Brudknap, och Christi Christensdotter, for Leyermaall de med Huer Andre Har begaaett, och drengen ike will Egte hinde, tilkient at bøde eftter lougen.

Laugmanden Hans Hansøn steffnt efttersch/reffne Munkelj bønder for eftterstaaende førstebøxsel och rettigh/ed/z,

Hans NedreMøkelswold for en goed Smalle, Johannes Søre Nesse Rester for A/nno -49 landschyld - 1/2 tønne Malt, Amund Knudsøn Totland paa første bøxell fire Rdr,

Lauritz Walter fuldmegtig aff laugmanden

1653: 7

Begerede domb paa dennom, Och war for/schreff/ne Indsteffnte tilstede och wedgik schyldenn, Och bleff dj tildømbt att betale inden 14 dage Hereftter, eller wordering vdj deris Boe och Goedtz.

Peder BerAas Citerit Gure HukAas for en weffuesche som {Haff} Hun schall haffue tagit vdaff Hans hus, och war Hindes Søn Rasmus Oelsøn for Rettenn och forregaff paa sin Moeders weigne, att Hun begerede Opsettelse i denne Sagh, er derfor opsatt till førstkom/m/ende waarting.

Johans Reffuen (Revheim) aff Mielde Skibred steffnt Elluff Møckelswold for 12 1/2 Rixdaler 1 Mark lonte penge, Som Oele Aastued Hannom Haffuer lont, In Anno 1632, och schulle giffue hannom deraff Aarlig rentte, Och der for/schreff/ne Elluff bekomb pengene loffuit Hand Oele till Vnderpantt 3 Kiør at wille tilstille Hannom, Mens Hand bekomb ike Kiørne, Och Møtte i dag paa for/schreff/ne Elluffs weigne Hans Suoger Niels

1653: 7b

Møckelswold, som bekiende och berette eftter Elluffs ord att det war icke mere end Segs Rdr Hand war Hannom schyldig, For/schreff/ne Niels Møkelswold bekiende for Retten at det war Hann/om witterligt at be/mel/te *Elling (Elluff?) loffuede Oele Aastued 2 Kiør.

Men eftterdj for/schreff/ne Elluff icke selff møtte, er med denne Sagh opsatt till widre steffnemaall.

Elling Bysem Aff HosAnger Skibred Citerit Hoffuer OdderAas for en Quernsteen som Hoffuer Haffuer Solt Elling, och giffuit Hannom derfor 3 Rdr 1 Ort, Och bewiste Elling att sam/m/e Steen War Vdøgtig, Som for/schreff/ne Hoffuers Broder Mougens Grøtued, som møtte paa Hans Weigne at suare, ike kunde imod sige,

Affsagt, att for/schreff/ne Hoffuer inden Maanits dag Her eftter schall betale be/mel/te Elling Sinne penge igien, Och Elling derimod att forschaffe Hannom Sin Quernsteen igien.

1653: 8

<Raadøe Skibred Høsteting, Som stoed paa Aschelands Tingstue> Dend 7. Octob/ris Holtes Almindelig Høsteting vdj Raadøe Skibred, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit welAgt och fornæmme Mand Peder Hansønn, Hans Clausønn Skriffr, och efttersch/reffne Ædsoerne laugRettismend,

Lensmanden Niels Marøen, Rasmus Strømme, Oele Koldstad, Erik WildAnger, Oele Wetaas, Oele Sebøe, Mikel Soellem, Magne Soltued, Mougens Hoele, Oele Sollemb, Knud Oelswold, Jacob i Sebøe[,] Stephen ibid/em (Sebøe)[,] Mougens Manger, Hans Toule, Fogdenn Steffnt Grimb Møs for Slaugsmaall Hand haffuer begaaet paa Tinget nest forgangne Waarting, i det at Hand med sin baghaand slog Johannis Melling paa Mundenn,

Niels *Maren (Marøen?) iligemaade beklaget sig offr Hannom att Hand offuer Tingbordit Røgte hannom vdj Hans haar,

Disligeste Slagets hand och Rasmus Melling vdj Baaden der de reiste fra Tinget,

Men Grim Møss møtte icke, derfor med denne Sag opsatt till Neste Ting,

1653: 8b

Lensmanden Steffnt Jacob Birkeland for Skielderj och slaugsmaall Hand haffuer giort och derfor er dømbt til bøder, Och formedelst Hand ej Haffr Afflagt bøderne er hand til i dag Citerit, Mens Hand ej møtte eller nogen paa Hans weigne att Suare, och ike Helder Sinne tildømbte bøder frembsende, {Tilkiendt Steffnefald - 1 Mark S/ølff}

Iligemaade er Hand till I dag Hidsteffnt for Skielderj hand Har giortt mod Mikel Birkeland, Men eftterdj Hand ike møtte, eller nogen paa Hans weigne, at suare till dend Sagh, er Hand {och} derfor Tilfundenn att bøde till Kongl/ig Ma/jestet steffnefald - 1 Mark S/ølff.

Fogden Steffnt Oele Østensønn Indstebøe for lejermaal Hand Har vdj Hans Egteschabff bederffuit, for/schreff/ne Oelluff War Nerwerende Som bekiende och wedgik ded,

Tildømbt att were till Hans Ma/jestet Hans Halffue Boes loed forbrutt.

1653: 9

Niels Risnes Steffnt Hans Grande Knud ibid/em (Risnes) for en Kniff och Slirre Som Niels Har Taftt (tapt/mist) strax Vden Hans husse, och for/schreff/ne Knud Haffr fundet dend och Hiembbaarit vdj Hans huss, och ei dend opliuste, dog Niels straxen de war bortkommen liuste eftter dem, och Niels schall Haffue Seet att Anden dag eftter at de war Taftt, da gik Knud med Sliren och Kniffuen, som kand were Halffanden Aar Siden, och nu for tre Vgger sidenn komb Knud gaaendis vdi Nielses Huss, och Haffde sam/m/e Kniff och Slire paa Beltted, beklagede da Niels sig for sam/m/e Kniff och slirre, och loed Knud forstaa att det war Hans kniff och Slire,

Och nu i dag for Retten wedgik Knud ded at Hand Har fundet Hans Kniff och slire och dend ey opliust,

Knud tilkiendt at bøde till Kongl/ig Ma/jestet eftter Ty B: 1. Cap: - 3 Mark S/ølff.

Och bleff Hannom for Retten forreholt att dersom Hand med hans Grande ike wel ambgaaes, efttersom berettis dj schall leffue vdj Skielderj, och dersom Hand der vdj sig forseer, schall om Hans Jordes besiddelse at fradrage, som VGrandheffd tiltalis och Søges.

1653: 9b

Laugmanden Hans Hansønn Steffnt efttersch/reffne Munkelj bønder for eftterstaaende Landschyld och Rettigh/ed/z,

Mougens Øffre Qualem landschyld - 1 Rdr 12 Schilling. Magne Øffre Qualem Rester tredie tage 1 Rdr - (minus) 6 Schilling for Anno 1651 begge. Oele Husmand ibid/em (Øffre Qualem) Rester for sam/m/e Aar Husmand Sede - 4 Mark. Johans Knudsen Melling for A/nn/o -50 paa Hans landschyld Malt - 4 Mark. Mikel Melling første bøxsell - 2 Rdr 1 Smalle. Knud Nøtued i steffle Hud - 1 Smalle.

For/schreff/ne bleff tilspurt och forreholt for Retten at de det wille med det første betale, da suarede de att de gierne med det første det wille Afflegge, Men Mougens Øffre *Quam/m/e (Qualem) forregaff att Hand Har betalt, dog det ike bewiste,

Och Laugmandens Fuldmegtig Lauris Walter begerede dom paa dennom. Affsaugtt att alle dorsch/reffne bør tilforpligt were at betale inden 14 dage her eftter eller wordering vdj derris Boe, Huis dj icke kunde Affbewise betalt ere.

1653: 10

Kiersten Andersdotter S/alig Axsell Nielsens eftterleffuersche \aff Bergen/ wed lensmanden Citerit Mougens Oels/øn Qualem for femb Rixdaler 2 Mark 8 Schilling for Adtschelligt Hand aff Hindes S/alig Mand bekom/m/it Haffuer, eftter derom Hindes i Rette lagde Zeddel aff Hindes Fuldmegtig Laurs Walter, som der vdj Specialiter findes, Och derpaa Haffr Hun bekommitt it Quartel vnd Mackrill och fersche Sild for 3 1/2 Mark,

For/schreff/ne Mougens møtte vdj Rette och wedgik gielden, som Haffuer I en Romb tid staaett, Mens gaff for at ded war 3 1/2 tønde Sild Hun bekomb, dog det ike bewiste,

Laurs Walter begerede domb Herpaa, forsch/reffne Mougens tilkiendt at betale for/schreff/ne Kiersten Huis hand med Rett kand were Hinde schyldig inden 14 dage Hernest eftter, eller worderingh vdj Hans Boe och Goedz.

Efttersch/reffne Restantz Haffr Fogden at kreffue Her vdj Skibredet,

Elling Øffre Manger Skal for i fior - 1/2 Rdr, for i aar - 1 Rix ortt,

1653: 10b

Johannis och Niels Nordwetaas dette Aars Skatt - 1 Rdr,

Kortued - 1/2 Rdr, Boue (Bauge) - 1 Rdr, Kolstad - 8 Mark, Helleland - 2 Mark, Dalland - 2 Schilling, Jon Ydstebøe - 2 Mark. Rasmus Quallem Oedelschatt - 3 Mark 6 Schilling. Rasmus Wogenes for schatt aff Kalland for i fior første Termin - 1/2 Rdlr, Niels Oelsøn Miøss Rester paa Sin førstebøxsell - 12 Rdr 22 Schilling.

<Lindaas Skibred Høsteting, Som stoed paa Lyrøen Tingstue.> Dend 10. Octobr/is Holtes Almindelig Høsteting vdj LindAas Skibred, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogitt welagt och fornem/m/e Mand Peder Hansøsn, Hans ClausønnSkriffuer, Och Vdj lensmandens sted Gudmon Qualwog, sambt efttersch/reffne laugRettismend,

Haldwor RegerAas, Amund i Kiillen, Magne Reffsdall, Gullik Oxsnes, Amund i Hoppe, Rasmus Hopland, Rasmus Kordall, Magne Brynteland, Anders HolmeAas, Niels Qualwog, Jon i Wiigh, Hellie Hoye (Hauge), Niels Seffuerøn,

1653: 11

Eptersch/reffne Restantz Haffuer Fogdenn Her vdj Skibred at fordre,

Enken Leerwogh tiende korn - 1/2 Rdr, Lille Aas tiende korn - 2 S/lette Mark. Findesbøe vdj tiende - 1 Ort 2 Schilling, och forleden Aars schatt - v (5) Mark, och Ledingh sambt Fredtold och Anden Smaa Rettigh/ed/z for forleden aar, Rasmus Remnor (Rebnor) Rester paa sin første bøxsell - 8 Mark, Matthis Remnor (Rebnor) paa første bøxsell - 4 Rdr, Jonn Qualwogh steffnefald - 1/2 Rdr, Mikel Søer Nøtten (Søre Njøten) Steffnefald - 1/2 Rdr, Rasmus Weeraas for att Hans quinde komb for tillig[,] bøder till Kon/glig Ma/jestet derfor - 9 Ort. Haldwor Rise iligemaade - 9 Ort. Johans i Korsøenn Sam/m/eledis - 9 Ort. Lilleaas dette Aars schatt - 1/2 Rdlr, Enken Hopland - 4 Mark 11 Schilling i Skatt, Boedall (Budal/Bødal) - 11 Schilling. Indkillen - 4 Mark, Mougens Øffretued - 1/2 Rdhr, Iffuer Søer Fieldsbøe - 2 1/2 Mark, SeffuerAas (Sævrås) - 7 Mark, er Affbrent, Dend Pladz i Fedie Eyde - 1 Mark 6 Schilling. Ertholmen - 1 Mark, Skotholmen - 8 Schilling,

Drengeschattenn Hans Johansøn Knarwiig, Anders Fieldsende, Erik Hellesøn Indlyrenn, Lauris tienner Arne Husse, Christian tienner Berent Lekewold, Iffuer tienner Anders i Holmen,

1653: 11b

Oele i Vdkillen och Laurs ibid/em (Vdkillen)[,] g? Jacob FieldAnger Oedels Skatt - 1/2 Rdr, Besse Rosnis - 12 Schilling. Och Mougens Groff (Grov) - 9 Schilling,

Eptersch/reffne Mender møtte icke paa Waabentinget,

Oele Sundsbøe, Peder Berge, Erik Qualwogh, Jon och Anders Førland, Haldwor Hellistued, Bottel Kaalaas, Erik Wabøe, Arne Waboenes (Vabønes), Mougens Østremb, Rasmus, Anders, Mougens, Knud[,] Niels och Magne Østremb, Effuen (Eivind) HiertAas, huilke war Hidsteffnt for Huis Aarsag de ike komb fremb med deris Waaben och werge,

Och Fogden begerede domb paa dennom eftter lougen, Saa eftterdj for/schreff/ne ike bewiste for Rettenn deris loulig forfald, er de tilkient for saadan deris Vlydighed at bøde till Kongl/ig Ma/jestet eftter lougen Vdfar Bolkens 12. Cap: en Huer - 2 Mark Sølff.

Laugmanden Hans Hansøn steffnt efttersch/reffne Munkelj bønder for eftterstaaende rettigh/ed/z[,]

Wiig for - A/nn/o -51? rester \landschyld/ - 1 Ort. Niels Selgelj

1653: 12

och Mougens ibid/em (Selgelj) Tredie Aars tage for A/nn/o -50 Huer it lamb, Erik Bakebøe tredie tage 1 lamb, Salmon HukAas iligemaade - 1 lamb, Knud Holmaas - 1 Smalle, Claus Kolaas paa første bøxsell - 1/2 Rdlr, Johans Tomasønn ibid/em (Kolaas) stefflehud - 1 Rdlr, Noch Rester Ald Gaarden for A/nn/o -50 paa landschyldenn - 1 Ort. Knud for landschyld for A/nn/o -49 - 1/2 Rdlr 13 Schilling, Sam/m/e Aar Rester Mougens \med/ ald Sin landschyld. Oele Pedersønn for A/nn/o -48. Rester med Ald sin landschyld. Iffuer Rodznes førstebøxsell - 6 Rdr 5 Mark, Jonn WeerAas førstebøxsell - 1/2 Rdr, Niels Ingwoldsøn Rodznes *førstebøll for A/nn/o -52 - 1 Smalle, Johans Husse (Huse) Husmand i Fedie, Rester med Husmand Sede for A/nn/o -51 - 1/2 Rdlr, Rasmus Nedre Sydzlak tredie tage for A/nn/o -50 - 1 Ort. Forsch/reffne Indsteffnte Mesteparten møtte och wedgik schyldenn, Men Oele Pedersøn KolAas gaff for at Haffue betalt, Mens ike ded for Retten bewiste, dj Andre som tilstede war loffuede med det første at wille betale, Laugmandens Fuldmegtig Laurs Walter Eschet domb paa dennom. Och bleff dj sambtligens tilkient Huis de ike kunde Affbewise betalt war, at betale inden 14 dage Hernest eftter, eller wordering i deris Boe.

1653: 12b

Dend Sagh med Jens Eriksønn Borger och Sidz hafttig vdj Leerwog, och Oele Hundwenn, Anlangende att for/schreff/ne Oele Sagde om Jens Eriksønn att Hand har fangett med Sin Noed 100 tønder Sild, och deraff ingen tiende Vdgiffuit till nogen, som bør att giffuis tiende till, och dermed giortt Som Tiuffuerj.

Och war Oele Hundwen I dag Hidsteffnt derom, Men der begge parter stoed for Retten, Erchlærit be/mel/te Oele, Jens Eriksøn for Retten att Huis \hand/ Haffr talt Hervdj, Har Hand giortt vdj drukenschabff och Vbesindighed, som Hand Huerken wiste scheel eller rett till, och ike wiste Andet om hannom end det som Erligt war, Och bad Hand Jens for Retten om forladelse, och Jens gaff Hannom det till,

Men efttersom Jens Eriksøn Setter vdj Rette om Kost och tæring for denne Sag, Som Hand Har Reist Hid till Tingstuen fire eller femb ganger och forsømbt Sin {Anden} Nering, Och gaff forre att Hand dervdj haffr Anwent 6 Rdr vdj Kosthold,

Derom er kient att Oele Hundwen bør giffue Jens

1653: 13

Eriksøn vdj kost och Tering - 3 Rixdaller, Mens derforvdenn for slig groffue och vbesindelig offuerfald Kong/lig Ma/jestet Sin rett dervdj forbeholdenn.

Niels Loss boende vdj Killestrømmen Citerit Oele Jacobsønn Sættere for att Hand haffuer med gewalt vdschorett et Nodestøke for/schreff/ne Niels tilhørrig, Som Hand er bewilgett aff Oele Mikelsen Settre att schulle bruge frem for nogen Andenn,

Eftter derom i Rette laugde bewisning, for/schreff/ne Oele war Nerwerrende Som det ike kunde fragaa,

Och Niels Loss forregaff att Hand ike Haffr befatt Sigh med sam/m/e Affschorne Nodepartt Sidenn, Satte vdj Rette om Hand ike burde att Indstaa Hannom for Sin Nodestøke och for dend Skade hand deraff haffr hatt,

Och bleff be/mel/te Oele Settre tilkiendt att betale Hannom ded Nodestøcke, saawelsom at Indstaa Hannom for dend schade Hand deroffuer Haffr lid, eftter Segs Mends Skøn och wordering, Och for/schreff/ne Oele for saadan Hans formaastelse med gewalt att vdschiere ded Nodstøcke, att bøde till Kon/glig Ma/jestet eftter lougen L: B: tre Mark Sølff.

1653: 13b

Anders Pedersønn Brudknap steffnt Knud Suensønn Molde (Moldøy) i Fedie, for en Contract dennom imellom opRettit er, \och/ i Cancellers Welb/emelte Jens Bielkes *nerwelse loffuitt at opRette, at wille fuldkom/m/e, for/schreff/ne Knud møtte ike eller nogen paa Hans weigne at suare, Anseet Som for/schreff/ne Anders berett at ded er det Andet gang Hand er bleffuen steffnt, Och icke møtt,

Oele Hundwenn Sagde att Hand bleff loulig steffnt, Tildømbt at bøde steffnefald - 1 Mark Sølff.

Noch Haffde Hand (Anders Pedersønn Brudknap) ladit steffne Lauritz Findesbøe (Finnesbø) for gield, Och ike Helder Møtte. Ingeborig Jonsdotter tilhollendis i Settere steffnt Zacarias Oelsøn Boedal (Budal/Bødal) for gield fire Rixdaler Hand er hinde schyldig[,]

Och Zacarias møtte for Rettenn som berette at det ike war Saa megit, Men Ingeborig berette att ded war i Sandhed att Hand war hinde 4 Rdlr schyldig.

For/schreff/ne Zacarias bleff tildømbt att betale Huis hand till hinde med rette schyldig kand were, inden 14 dage her eftter, eller wordering vdj Hans Boe.

1653: 14

Willadz Madzønn Raadmand vdj Bergenn steffnt atter igienn Effuen Oelsøn Kloker till LindAas Prestegield, for 84 Sdr (Slettedaler), Som Hand er hannom schyldig bleffuen In A/nn/o 1635[.]

For/schreff/ne Effuen møtte vdj Rette och wedgikh gieldenn, loffuede at wille betale deraff eftter haanden nogit, indtill det worder gandsche afflagt,

Men be/mel/te Willadtzes fuldmegtig, Laurids Walter begerede dom offr hannom at betale inden 14 dage Hereftter eller wordering vdj Hans Boe, och Goeds Huor det findes.

Efttersom Effuen Oels/øn wedgaar at ded er en Rigtig schyld, och for Hans ringe Meddell schyld icke ded saa Hastig kand Affsted kom/m/e at betale, Bleff Hand tilfunden at betale till for/schreff/ne Willadtz Madzønn Aarligens Aar her eftter Thi Slette daler, indtill saa lenge Hand eller hans Arffuinger bekom/m/er fuld Contentiment.

Efttersom Prestebolens landbønder paa Nordre Fieldsbøe, Niels och Mougens med deris hustruer Haffr hatt med Huer Andre Kiff och vndforliggelse i lanf tid, formedelst VRigtid brug vdj Agger och Engh, saauelsom om deris Husse och Gierde, Bleff nu i

1653: 14b

Dagh Her for Retten vdi deris Eyeres H/err Løckes Nerwerrelse med Huer Andre forligte, med dend Condition att de Sigh till Ald billighed imod Huer Andre schulle Acomodere, i Alt Huis som Segs Mend dennom i deris tuistighed \foresiger/ det da att eftterkom/m/e, Saa frembt de icke ellers {wille} schall worde tiltalt och straffet i høyeste maader.

<Gullen Skibred Høsteting, Som stoed I Halsuigh.> Dend 12. Octob/ris Holtes Almindelig Høsteting vdj Gullen Skibred, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit welagt och fornem/m/e Mand Peder Hansønn, Hans Clausøn Skriffuer och efttersch/reffne laugRettismend, lensmanden Claus Molde, Guldbrand Metun, Jon Grinde, Jon Høye, Oelle ØffstGullen, Niels Nappen, Mougens Steffnebøe, Hans Hendersbøe, Oele Fodzdall, Laurs Kleffuetued, Claus i Dalle, Mougens Mitbøe, Hans i Wadzøen, Jens i ØffstGullen, Gunder Metun, Peder Molde, Claus Lihougen, Siffuer i Dalle, Johans Slingesoll[,] Oele Houffsdall, Anders Weffsetwigh,

1653: 15

Jetmund Eye, Oele Hougswer och Erickh Risnes.

Kongl/ig Ma/jestets Fogit lod førre for Rettenn, Magne Hansønn Wogesetter och Maritte Andersdotter formedelst for/schreff/ne Magne Haffuer besoffuit be/mel/te Maritte, som er Hans egen Quindes Søster, och wed hannom er bleffuen fruchtsommelig, Vdj Hans egen tienniste,

Och bleff dj begge tilspurt for Rettenn om de haffde saadant bedreffuit, och de med Gredende taare bekiende at det war Alt for Sandt, bad at Gud wilde dennom det forlade;

Fogden Satte vdj Rette om de ike eftter Recessen burde lide at straffes paa deris Hals.

Saa eftterdj att for/schreff/ne Magne och Maritte goedwillig for Retten bekiende at de Haffde ligget med Huer Andre vdj løsAgtighed, Er de tildømbt at Straffes paa deris Liff och Lide Vnder Suerdit. Och deris Boesloed till Kongl/ig Ma/jestet forbrudt.

1653: 15b

Efttersch/reffne Haffuer *Foden (Fogden) at kreffue Restantz hos, Aff Leffuig for Skatt for i fior - 2 1/2 Mark 6 Schilling. Dette Aars Skatt, Sigwor Sande - 5 Mark, schall Haffue lid Ildschade, Strømme - 1 Mark v (5) Schilling. Gam/m/ell Oele Halsenøen - 1/2 Rdr, Noch Loffuig - 2 Mark 11 Schilling. Hannequamb - vij (7) Mark 11 Schilling. Egemoe - 4 Mark. Wogesetter - 27 Schilling Oedelsschatt, Christopher Torkelsønn - 10 Mark 15 Schilling. Jon Høewig - 12 Schilling. Niels Nørland - iij (3) Ort, Oele Steffnebøe - 5 Ort 6 Schilling. Oele Wirkedzsall - 1/2 Rdr 6 Schilling. Peder Vnneland - 1 Mark, Aslak Steenne - 2 Mark 4 Schilling. Mougens Andwigen forstebøxsel - 5 Rdr, Oele Biørneklet Sagefald - 2 Rdr, Iffuer Opdall - 1/2 Rdr, Oele Torgersønn Vnneland steffnefald - 1/2 Rdlr, Jon Raffneberig for Slaugsmaall paa Tinget - 7 Rdlr, Johannes Molland - 0[,] Oele Hansøn Hougsdall lejermaals bøder - 9 Ort. Niels Raffneberigh lejermaals bøder - 9 Ort. Niels

1653: 16

Johansønn Leffuig lejermaals bøder - 9 Ort. Herleff Frøsetter lejermaals bøder - 5 Ort. LøffEied, Tiendekorn - 2 1/2 kande, Osmundbotten - 5 kander, Watne - 8 kander, Sognefeste - 2 kander.

Efttersch/reffne Drenge Troels Eiede, Oelle Wesetuig, Gullik Fodzdall, Peder Pedersøn Bremnis, Rasmus Quersøen, Jon ibid/em (Quersøen), Oele Birkenis, Jon Mougensønn Suardall, och Lasse Nord Gullenn, Husmand Jacob Brabdzdall, Endre Baarøy, Lauridzs Holmen, Oele Fodzdall, Josep Kidøen och Gregorius Lille Wadzøenn, ochsaa Husmand,

Huilke forsch/reffne Rester med Nerwerrende Aars Skatt.

Lensmanden Hans Hansønn steffnt efttersch/reffne for Resterende Rettighed, Aff Munkelj Goeds,

Amund Knudzøn Todtland, førstebøxell - 6 Rdr, bleff for Retten tilspurtt om Hannom, och da bleff forresagt att dend Mand war ike i dette Skibred, Tomas Biørnekledt førstebøxel - 1 Rdr 1 Smale,

1653: 16b

Laugmandens fuldmegtig Laurs Walter Satte vdj Rette om for/schreff/ne Tomas, om Hand ike burde betale inden 14 dage eller wordering vdj Hans Boe,

be/mel/te Tomas war Nerwerrende som wedgik schylden, och Sagde at wille med det første goedwilligen betale, Dog Ereschet for/schreff/ne Laurs domb Hervdj,

Da bleff forsch/reffne Tomas tildømbt at betale inden 14 dage Hernest eftter eller wordering Vdj Hans boe och Goedz.

Oele Hougsdall steffnt Oele Jonsønn Fodzdall Høye, for tre Kiørs och en Kylle Smalles leje vdj 16 Aar, Som Hand Arffuede Halffparten Aff eftter Sinn Fadersøstter Berette Hougsdall nu forledenn waar, som war 8 Rdr, vdj løsØrre och Boens Fellidzformue,

Och Jon Mougensønn Hougsdall Som er Faderen till for/schreff/ne Oele Hougsdall leffuer endnu och som Haffuer bemelte

1653: 17

Paasteffnte Satt paa leje,

for/schreff/ne Berette Haffde be/mel/te Jon Hougsdall till Egte - 45 Aar, och døde nu Nest forleden waar,

forschreffne Oele Fodzdall møtte till weddermelle med sin wedderpart be/mel/te Oele Hougsdall, Som forregaff at de Aldrig tilforne deromwar krauffuit eller om saadant tilspurtt førend be/mel/te Berette war død, som scheede den sam/m/e dag hun bleff begraffuen.

Herom for Affscheediget att Oele Hougsdall schall giøre bewisligt om ded war 3 Kiør, och om de Haffr Staaett paa leje vdj 16 Aar, saauelsom och Huad leje deraff Aarligen er Affgaaett och Aff Jon Mougensønn Hougsdall Aarligen vdj sin boe Annammit, i ligemaade om den Kiylle Smaller. Och eftterdj for/schreff/ne Jon leffuer, bør Hand werre Herom till Weddermelle. Och naar dett scheer schall \for/schreff/ne/ wedderpartene om denne deris tuistighed wedderfaris Huis loug och Ret er.

Her Lytyk Hansønn Sogneprest till LindAas Prestegield, Steffnt efttersch/reffne Husmend i Sandnes Sogenn,

1653: 17b

for Vlydighed med Arbedit paa Prestegaardenn, Jon Eriksønn Raffnberig, Magne Risnes, Oele Johansønn Holsenøen, Anders DueSund, Oele Reknis, Johans Andersønn Løffwiig, Oele paa Fosenn, Jon Solem, Johans ibid/em (Solem)[,] Johans Trodall, Mougens Oelsønn Biørneklett, Tørris Throndsøn Stigelwiig, Mougens Todtland, Oele Mougensønn ibid/em[,] Baste Anwiig, Amund Todtlandsdall, Knud Sandnes och Hans Quamme. Siffuer Molland møtte paa deris weigne at suare, Som Sagde, at de sambtlig Har beloffuit med det første at wille betale: Huilkett Her Lytykes Fuldmegtig Laurs Walter lod Sig med nøye.

1653: 18

<Eckanger Skibred, Høsteting som stoed paa Eye.>

Dend 15. Octob/ris Holtes Almindelig Høsteting vdj Eckanger Skibred, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit fornem/m/e Mand Peder Hansønn, Hans Clausøn Skriffuer, och eftterschreffne ædsoerne laugRettismend,

lensmanden Oele Eye, Baste Rølland, Oele ibid/em (Rølland)[,] Oele Pedersøn Ecknis, Knud Essem, Oele Todtland, Anders Eye, Ole Hindenis, Lauris Eisnes, Aschell Aschuig, Niels Myr, Iffuer Molland, Lauris Hølleland, Johans Nombdall, Magne Ecknis, Anders Dyrdall, Sigwor Ascheland, Knud Quinge,

Efttersch/reffne Restantz Haffuer Fogdenn att fordre Her i Skibredet, for Skatt i dette Aar,

Enken Quingedall - 3 1/2 Mark, Anders Kikalff - 3 Mark 3 Schilling. Hans Weeland - 1 Mark, Enken ØfferAas - 3 Mark 4 Schilling. Mikel Neraas - 2 Mark 12 Schilling. Rø - 5 1/2 Mark, Oele SørAscheland - 1 Mark 6 Schilling. Mattis Toftt - 1 Mark 10 Schilling. Hellistued - 4 Mark, Hukøenn - 2 Mark,

1653: 18b

OedelsSkatt Peder Hoppe - 12 Schilling. Oele Eknes - 3 1/2 Ort, Amund Biørndall - 13 Schilling. Sagefald, Niels Quingedall steffnefald - 1/2 Rdr, Mikel Neraas, for fløtnings forsømelse - 1 Rdr,

Oele Indrestrand (Einestrand?) och Andfind Biørndall Husmend rester for Skatt i dette och for forledenn Aar,

Efttersch/reffne Møtte ike till Waabentingett forledenn aar, Mattis NederHelleland och Niels ibid/em (NederHelleland)[,] Anders Øffste Helleland och Johans ibid/em (Øffste Helleland)[,] Børge och Simen Steensland, Johans Nommedall, Knud och Mougens Wadzel, Iffuer Nordquinge, Niels Quingedall, Oele Weeland, Mikel och Mougens Neraas, Lauris och Aschell Moe, Erick {och} Aaderstad, Magne Langedall, Knud och Hans Almelj, Gullik Faristued, Johans och Oele ibid/em (Faristued)[,] Anders Hellistued, Johans Todtland, Fogden Satte vdj Rette

1653: 19

om de icke burde bøde eftter lougen, for att de ike møtte med deris Waaben och werge,

Aff for/schreff/ne nogen ike møtte och nogen Præsenterit, som forregaff at deris lensmand Niels Fyllingsnes /:nu Sallig:/ gaff dennom forloff att bliffue hiem/m/e, och Hand deris werge schall haffue beseett och Skuet,

Fogden begerede endelig domb paa dennom, Tildømbt att de sambtligens och en Huer tilforpligt schall werre at bøde eftter lougen, Vdfar Bolkens 12. Cap: - 2 Mark S/ølff. Laugmanden Hans Hansønn steffnt eftterschreffne Munkelj bønder for eftterstaaende landschyld och rettigheed,

Stephen Biørge for A/nn/o -50 paa sin landschyld it paae fugele., for -51 landschyld - 11 Mark, och tredie tage sam/m/e Aar, Niels Lej (Li, Myking sokn) Rester paa førstebøxell - 3 Rdr. Jacob, Oele och Niels ibid/em (Li) loffuit wed tredie tage Huer en 1/2 Ort, Kleff (Kleive, Myking sokn), Oele och Knud, Huer wed tredie Tage 1 fugell, Anders Dyrdall iligemaade en fugell, Anders[,] Stephenn och Mougens Høland och Huer en fugell,

1653: 19b

Laugmandens fuldmegtig Laurs Walter Eschet domb paa dennom, forschreffne war Nerwerende for rettenn och wedgikh schyldenn, loffuede at wille med det første betale. Mens Laurs begerede dog som tilforre domb Herpaa,

Bleff for/schreff/ne tildømbt at betale inden 14 dage hernest eftter, eller och det vdj deris boe wed wordering at Vdsøges.

<Hosanger Skibred Høsteting, som stoed paa Hoshoffde Tingstue.>

Dend 18. Octob/ris Holtes Almindelig Høsteting vdj HosAnger Skibred, Nerwerende Kon/glig Ma/jestets Foget fornemme Mand Peder Hansønn, Hans Clausønn Skriffuer, och efttersch/reffne ædsoerne Mend,

lensmanden Lauritz Birkeland, Elling Bysem, Johans Hiembwiig, Jacob Racknis, Anders Myking, Arne Løfftued (Løtveit), Oele Eegeland, Gullik NordAas, Johans Hoshoffde, Mikel Rødzland, Niels Kleffueland, Niels Sandall, Torkild Aasem,

1653: 20

Epterschreffne Rester till Kong/lig Ma/jestets Fogit med deris Restantz Nemblig,

Iffuer Høwig Sagefald - 1 Rdlr, Mikel Rødzland for Slaugsmaall paa Tinget - vij (7) Rdlr, Magne Hannestued ochsaa for Slagsmaall paa Tinget - vij (7) Rdr, Knud Tueden iligemaade vij (7) Rdlr. Mikel Haland (Håland) Rester for dette Aars schatt - 1 Ort. Jacob Raknes Oedelschatt i dette Aar - 5 Mark 14 Schilling. Jon Fieldschaalnes Oedelschatt - 2 Mark 2 Schilling.

Epterschreffne Mend møtte icke paa Waabentinget forgangen Waarting med deris Waabenn och werge,

Gamble Knud och Vnge Knud \Sør/ Myking, Peder och Knud Fladequall, Johans och Niels Ladwuig, Laurs Nesse, Anders Fieldsbøe, Niels Lillejord, Arne Eye, Peder Løetued[,] Iffuer Høwiig, Mogens Gammerswiigh, {Iffuer} och Kong/lig Ma/jestets Fogit Satte vdj rette om de icke burde bøde eftter lougen for saadan deris Modtwillighed, iligemaade Satte vdj rette om forsch/reffne som Rester

1653: 20b

med Sagefald, om de icke burde at betale inden 14 dage eller wordering i deris Boe,

Och bleff tilspurt om deris forfald Som ike møtte med deris waaben till waabentingett, da frembstoed lensmanden, som forregaff att Issenn laa inde vdj Fioren saa de deroffr ike kunde komme, Mens derhoes berette att Hand Haffde beschuet deris werge at de Haffr døgtige gehwer, Belangende de som Rester med deris Sagefald, da bleff de tildømbt at betale inden 14 dage Hernest eftter eller wordering i deris boe. Laugmanden steffnt efttersch/reffne Munkelj bønder for eftterstaaende rettighed, nemblig Peder och Sigwor Ware som Rester paa deris kandschyld for Anno 1651 - 1/2 Rdr, och Laurs Egemoe ochsaa for A/nn/o -51 Rester med 1 fugell. be/mel/te Peder Møtte och paa Sigwors wegne møtte Hans Søn Erik Sigworsønn

1653: 21 Huilke foregaff at det war betalt, Mens det icke bewiste, Men Laurs Walter laugmandens Fuldmegtig begerede dog ligeuell domb i Sagen, Och bleff forsch/reffne trende tilkiendt att betale inden 14 dage Hernest eftter, Huis de ike louligen kunde Affbewise betalt er, eller och det vdj deris boe at Vdsøges. <Mielde Skibred Høsteting, som Stoed paa Fogdegaarden Waldestrand.> Dend 20. Octob/ris Holtis Almindelig Høsteting udj Mielde Skibred, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit fornemme Mand Peder Hansønn, Hans Clausønn Skriffuer och eftterschreffne Ædsoerne laugRettismend. lensmandenn Elling Burkeland, Baste Halleland, Elling Reffuem, Gregorius Huidsteen, Johans Solberig, Tomas Hundhammer, Niels Reestad, Oele Reffuem, Oele Dalletued, Laurs Reestad, Mikel Blom, Johans Hauffre, Mougens Reestad, Niels Rongwed, Rasmus Skierpingh, Oele Hartued, Aschild Wikne, Niels ØffsteMielde, Niels Riffuenis, och Vnge Elling Reffuem,

1653: 21b Lensmanden Citerit de besiddere paa Weffletued, nemblig, Knud, Laurs och Oele, for at de Haffr imod forbud NederReffuit Gierdes gaarden imellom denn/om och Kleffueland, och Slaget Gres paa Kleffuelands Mark, Anseende at det bleff dennom forrelagt forleden waar, saadant att werre forbudenn, endtill Mender och Skriffueren komb paa Aasteden, och dennom derom atschellie, Och dj paa Weffletued Møtte icke, tilfunden at bøde steffnefald en Huer at Vdgiffue - 1 Mark S/ølff. Efttersch/reffne møtte icke paa Waabentinget forledenn waarting, Mougens Røscheland, Gregorius Huidsteenn, Oele Hougsberg, Huilke Kongl/ig Ma/jestets Fogit Haffr ladet steffnt, Och bleff Ankyet for rettenn ike at werre i loulig forfald, Fogden Satte vdj Rette om de icke burde for saadann deris Motwillighed bøde och lide eftter lougen, och bleff dj tildømbt at bøde eftter lougenn Vdfar Bolkens 12. Cap: en Huer - 2 Mark Sølff.

1653: 22 <Arne Skibred Høsteting, som stoed paa Bresteenn.> Dend 21. Octob/ris Holtes Almindelig Høsteting vdj Arne Skibred, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogdes Fuldmegtig Lauritz Walter, Hans Clausøn Skriffuer och efttersch/reffne ædsoerne laugRettismend. Nemblig lensmanden Rasmus Jordall, Peder Gubaas, Lauritz Hoele, Einner Helleland, Oele Olsnes, Anders Thunes, Jørgen Seldwiig, Hans HukAas, Haldsteen Rølland, Peder Arne, Stephen Blindem, Eftterschreffne Resterr med Skatt och Anden Rettighed till Kong/lig Ma/jestets Fogit, Rombslo - 1 Ort 10 Schilling. Øffre Eyde - 8 Mark. Edtzwogh - 1/2 Rdr, Mikel Rombslaa Oedelsschatt 1 Rdr 2 Schilling. Noch Resterer Drengeschatt Hoes Johans Sigworsøn Dale - 1/2 Rdr, Husmand Skatt, Mougens Moruig - 1 Ort, Niels Fugstad - 1/2 Rdr,

1653: 22b Erik MelkerAaen steffnt Oele Jordal for en Kierkekoe som Hand haffr haftt paa leje vdj tre Aars tid, och schulle giffue for Huer Aar 1 Mark i leye, Och det er 9 Aar sidenn, at Hand schulle Haffue dend leye, Oele Jordal war Nerwerrende som bekiende for/schreff/ne tiltale i Sandhed war[,] Mens dog wilde hand sig derfra entslaa, Och bleff for/schreff/ne Oele tildømbt at betale be/mel/te Erik de 3 Mark. Fogden steffnt Sæbiørn Kirkebruduig for Blodwide Hand begik paa Oele Husmand, Soennit derfor for 3 1/2 Rdr, Efttersch/reffne icke møtte paa Waabentinget forleden Waarting, Nemblig, Hans Hukedall, Oele Skulestad, och Mougens Hougland, Huilke ike bewiste deris loulig forfald. Och Fogdens Fuldmegtig Satte vdj Rette om de

1653: 23 icke burde at bøde derfor eftter lougen, Och bleff dj tilfunden at bøde eftter lougen Vdfar Bolkens 12. Cap: - 2 Mark S/ølff en Huer. Fogdens fuldmegtig Laurs Walter Satte udj rette, at eftterdj der komb gandsche faa ædsoerne Mend til Tinget, Saa att dersom en Sag schulle forretagis at dømmis Vdj, waar der ike Mend noch at Sagenn Som Haffde nogit at bety, derforre icke kunde forretagis, formeente Hand om de Som ike komb till Tinget i dag, ike derfor burde bøde eftter lougen, Som ike Haffde loulig forfald. Lensmandenn bewiste for rettenn at de sambtlig Haffde bekommitt louligh Tingbud, och opneffnde efttersch/reffne ædsoerne laugRettismend Som ike i dag frembkomb att Side rettenn, eller och bewiste deris loulig forfald, Nemblig, Niels Fodzmark, Tørris Waxdall, Mougens ibid/em (Waxdall), Johans Bouge, Erik Tunes, Erik Arne, Jon Quamme, Jacob Blindem, Mougens Espell, g/amle Oele Melling,

1653: 23b och Mikell Rombslaa, Huilke Sambtligenn bleff tildømbt for saadan deris vdebliffuelse at bøde till Kong/lig May/este/tt eftter lougenn en Huer - 1 Mark S/ølff. <Sartor Skibred Høsteting, Som stoed paa Norder Ekerhouff.> Dend 24. Octob/ris Holtes Almindeligh Høsteting vdj *Sortor Skibred, Vdj Kon/glig Ma/jestets Fogdes fornem/m/e Mand Peder Hansens Sted, Lauritz Walter fuldmegtig, Hans Clausen Skriffuer och efttersch/reffne ædsoerne LaugRettismend, Nemblig Niels Algrøn, Hans ibid/em (Algrøn)[,] Mougens Worland, Jacob Tøssøenn, Oele Fielle, Peder Eckerhou, Oele Kallestad, Hans Kousland, Oele Eye, Jens Skouffue, Efttersch/reffne Restanz Haffuer Fogden Her i Skibredet aff efttersch/reffne at fordre, Nemblig, Niels Stephensøn Trengerej i førstebøxell for A/nn/o 52 - 10 Rixdr, Mougens Eyes drenge Vincentz och Mougens for Sillegaarns forRøckelse, bøder - 3 Mark S/ølff til Kon/glig Ma/jestet[,] 1653: 24 Anders Hagenes for landschyld - 2 phd (pund) fisch, Rasmus Treingereid landschyld - 3 Sp fisch, Torben och Enken Nesse - 1 1/2 wog fisch, Lasse Søre Fielle - 1/2 wog fisch, dj paa Vlffuesetter - 2 1/2 wog fisch, dj paa Tued - 4 pd (pund) fisch, dj paa DyrØenn penge - 8 Schilling 1 1/2 wog fisch, dj paa Fierre - 1 1/2 wog fisch, dj paa GietAnger - 1 wog fisch, Niels Algrøn - 2 woger fisch, Oedelschatt Peder Bildøenn for nerwerende Aar, 8te Morker Smør, Oele Agdenis 8 Marker Smør, Enken Knapschouff - 8 Marker Smør, Tomas Algrøn - 8 Marker Smør, Mougens Landra (Landro) - 1 phd (pund) fisch, Dj paa Dalle Rester Skatt - 6 Schilling. Och dend fierde leeg i Mandtallit fra Tued och till Sellisuig Rester i ligemaade for dette Aar - 1/2 Skatt, Drengeschatt Iffuer Andersøn Logøen, Knud Algrønn - 1/2 schatt, Mougens Aagotnes, Jacob ibid/em (Aagotnes)[,] Anders Hambre, Vincentz Eye, Haldwor Telle, Jacob Bildøen, Oele Ham/m/ersland, Jon Tøsøenn, Niels ibid/em (Tøsøenn)[,] Jesper Arefiord,

1653: 24b Jon Galten, Ingebrett ibid/em (Galten)[,] Oelle Kallestad, Halduor Hidzøenn, Poel Toftt, Oele ibid/em (Toftt)[,] Ole Waage, Niels Foldenis och Laurs Kougsland: Huilke forschreffne Rester med schatt for nerwerende Aar. Iligemaade efttersch/reffne Husmend, Nemblig Rasmus Waage, Mougens Leerøenn, Laurs Biørøen, Niels ibid/em (Biørøen)[,] Mougens Knapschouff, Elling Hommelsund, Anders Dalle, Niels Gietanger, Ingebritt Kartued, Johans Sørfielle Haffr Hand nu lejet Jord, Truels Hambre, Peder Agotnes och Jacob Aasse. Fogdens Fuldmegtig Laurs Walter Satte vdj Rette om de icke burde betale inden 14 dage, eller wordering vdj deris Boe, Och bleff dj sambtlige och Alle forsch/reffne som Resterer med deris rettighed och Andit som forschreffuit staar tildømbt at betalle inden 14 dage Hernest eftter, eller och det vdaff en Huer deris Boe och Goedz at vdsøges wed wordering.

1653: 25 Fogdenn steffnt efttersch/reffne for at de icke møtte Nest forledenn waar paa waabentinget med deris ghewer, Nemblig Asbiørn och Albrett Glesnes, Jacob Tonnewig (Tønnevik), Niels Telle, Niels Selstød, Peder Spilde, Anbiørn och Erick ibm: (Spilde)[,] Laurs och Jens Skouge, Torbiørn och Enken Nesse, Mougens Skouge, Haldwor och Rasmus ibm: (Skouge)[,] Tomas Algrønn, Mougens Sekingstad, Lauritz Eyde, Oeluff Sollesuig, Rasmus Landrae (Landro), Anders, Olle och Laurs ibm: (Landro), Poel Windenes, Begge Enker paa Kaartued, Halduor Bildøn, Lauritz Sør Eckerhoffde, Lauritz Walter Fogdens Fuldmegtig Satte vdj rette om de ike burde bøde eftter lougen for de ike lod deris Waaben och werge til Tinget frembkom/m/e, Mens eftterdj lensmanden Oele Bielkerøen ike møtte paa Tinget, som schulle beuise om de til dette ting war loulig steffnt, Saauelsom deris forfald och Motuillighed monne war beuist, Derforre de sambtligens til førstkommende waarting schall steffnis, till erwidenschabff Huad Aarsag de ike til Waabentinget møtte, Och at de som forseelsen findes Hoes, da eftter lougen Kand worde tilkient vdj brøde.

1653: 25b Fogdens Fuldmegtig Laurs Walter Haffde tiltale till efttersch/reffne som war tilsaugt at waage (vake/vakte) paa Waardenn, och det forsømmit, ej heller nogen paa deris weigne frembkomb at holde waardewagt, Saa at der ike komb it Meenische vdj 4 dage och Netter, Nemblig aff Fields Sogenn, Iffuer Sylten, Laurs i Langøen, Øriens Sekestad, Anders Dyrøen, Mougens Landra (Landro), Anders ibm: (Landro)[,] Enchen paa Hogenn, Noch disse som berette for Retten at lensmanden tog dem i fløtning dend tid de schulle fare till Waarden at Waage, Niels Algrøn, Hans ibm: (Algrøn)[,] Oele Eyde, Maritte Enkenn Kortued, och Anders Angeltued, Huilke som schall Haffue Sagt for lensmanden at de schulle were paa waarden Saa de ike dend gang kunde Skiudsførre, Mens lensmanden schall Haffue Suarit dem at de kunde ikon were paa it sted, och de schulle endelig fløtte, Saa de schal Haffue giortt fordringschabff eftter Hans Ord, Herom och i ligemaade opsatt til Waartinget at steffne, eftterdj lensmandenn ike kom til Tinget til weddermælle.

1653: 26 Laurs Walter beklaget Sig for Retten Offuer lensmanden for att Hand ike komb till Tinget, ej Helder frembsende Hand nogenn paa Hans weigne, Med Huis enten vdj en eller Anden maader som vdj Skibret kunde were Passerende och som till Tinge burde giffues tilkiende, Sambt och om Huis Sager der kunde were did steffnt; Saa der gandsche ingen widenschabff derom bleff, Satte vdj rette och formeente om Hand ike for saadan Hans Vdebliffuelse, och i sønderlighed eftterdj Hand er en lensmand, Som bør at søge Ting och steffne, burde bøde til Kong/lig Ma/jestet herom for Affschediget at dermed schall beraais till førstkom/m/ende waarting, och lensmanden da tilholdes at kom/m/e Personlig tilstede paa Tinget at suare til denne Hans forsømmelse, och da Siden at gaaes derom Huis rett er. End och Satte for/schreff/ne Laurs Walter vdj rette, eftterdj at nu paa Tinget komb faa ædsoerne Mend, och laugrettismend ike bør at Side Hiem/m/e fra Tinget, vden att de Haffde loulig forfald, Och efttersom Rasmus Landra, Oele Waage, Oele Kobeltued, Mougens Eye

1653: 26b och Oele Hambre SoerneMend ike paa Tinget at Sidde retten frembkomb, om de icke burde bøde derfor till Kong/lig Ma/jestet eftter lougen, Da eftterdj de ike giorde deris forfald, tilmed bleff Almuen som Ting Søgte Adspurt om de wiste deris forfald, Mens ingen det wiste, bleff dj tilkiendt at bøde eftter lougen for slig deris vdebliffuelse en Huer - 1 Mark Sølff. <Skiold Skibred Høsteting, Som stoed paa Hoep.> Dend 25. Octob/ris Holtes Almindeligh Høsteting vdj Skiold Skibred Nerwerrende vdj Kong/lig Ma/jestets Fogdes fornem/m/e Mand Peder Hansøns sted, Hans Fuldmegtig Laurs Walter, Hans Clausønn Skriffuer och efttersch/reffne ædsoerne laugRettismend, Nemblig, Lensmanden Oele Dingeland, g/amle Oele Sandall, Niels Hoernæs, Rasmus Natland, Mikel Nestun, Toer Bratland, Niels Steen, Stephen GremsEid, 1653: 27 Stephenn Hammersland, Oele Hoeppe, Vincentz Nødtued, Peder Houge, Peder Ytter Hoep, Her Jonas Pedersønn Sogneprest til Korskirken udj Bergenn Citerit Rodzmanden Niels Knudzønn paa LandAas, dog Hand er nu derfra, for att Hand schall Haffue Vden Hans minde hugget 10 stoker aff de største der kunde findes vdj Hans lille Furreschouff Lj, For/schreff/ne Niels Knudzøn møtte for Rettenn, Som bekiende att Haffue huggit dervdj 8te Trær, som er hiembkiørt till LandAas, Och berette at Oele Iffuersøn Setterdall gaff Hannom forloff at hugge, Forsch/reffne Oele Præsenterit udj rette, som ike kunde benegte att Hand gaff Hannom forloff att Hugge, Mens hand forregaff at Hand schulle gaa Hen och hugge vdj Hans Skouffspartt, Och be/mel/te H/err Jonasis schouff och Oeles schou Grentzer i hob, Mens Oele ike selff eller och lod nogen gaa med for/schreff/ne Niels i Skouffuen at wisse Hannom huor hand schulle hugge, Men lod Ham gaa Henn at

1653: 27b hugge som Stenger war hugget tilforne, Huilket war i her Jonases schouff, Sam/m/e stenger beretter be/mel/te Niels Knudzønn at for/schreff/ne Oeles Grande Johans Haffr hugget och Solt till Lenne i Møldallen, Och for/schreff/ne Niels Negted høyligen Her for Rettenn att hand icke wiste det war Her Jonases Skouff, førend nu at Oele Setterdall det for Retten bekiender, Da eftterdj for/schreff/ne Oele Setterdall ike Her till war loulig steffnt vdj rette, Er derfor med denne Sag opsett till førstkom/m/ende Waarting, Och til dend tid bør forsch/reffne Oele sambt Hans Grande for/schreff/ne Johans loulig herom steffnis, och da at paakiendes Huis ret er. Der forsch/reffne war Passerit frembstod for Rettenn Her Jonases Rodzmand paa Natland Jon Mougensøn som forregaff at siden {Hand} for/schreff/ne Niels Knudzøn Haffde hugget de Segs trær aff for/schreff/ne 8te trær, da forbød Hand

1653: 28 be/mel/te Niels att Hugge der och lod Hannom forstaa at dett war her Jonases schouff, Och dog ligewell imod forbud Hug hand der de Andre to stoker: Huor imoed be/mel/te Niels Knudzøn Aldeelis icke kunde benegte, Mens wedgik Saa war i Sandh/ed, Lauritz Walter fuldmegtig paa her Jonases weigne, Eschet dom Her paa eftter lougen. Forsch/reffne Niels Knudzøn for Saadan Hans formastelse tildømbt att bøde eftter lougen L. B: 50. Cap: till Jorddrottenn - 4 Mark S/ølff. Eftterschreffne Restantz haffuer Fogdenn Her i Skibredit at Søge, Nembligh Drengeschatt for nerwerrende aar, Aschild Storre Borge, Laurs Espeland, Rasmus Johansøn Næss, Rasmus, Simen och Torkild Vndeland, Erick Lj, Oele Sollen (Sælen), Poffuel Øffre Totland, Knud ibm: (Øffre Totland)[,] Laurs Samdall, Anders Raa, Andfind SørAas, Elling Skiold, Knud Grimbstad, Mougens Øffre Birkeland, Hans Espeland, Oele Skare,

1653: 28b Niels LandAas, Knud Hukland, Anders Lj, Husmendschatt i ligemaade for Nerwerrende Aar, Magne Nore Jellestad, Niels Lonne, Oele Espeland, Oele Øffre Bratland, Halduor Øffre Totland, Laurs Tuedt, Laurs Grimbstad, Simen Erdall, Laurs Sællen, Mougens ibm: (Sællen)[,] Mougens Drotningwig, Jacob Hougsdall, Johans och Oele Raa, Jacob Hoffuerstun, Niels och Christians Lønninge, Noch efttersch/reffne for Sigt, Oele Skare Soffuit fortillig Hoes Sinn festequinde - 9 Ort. Jon Tuederaas iligemaade - 9 Ort. Stephen Mitun - 9 Ort. Magne Jellestad - 9 Ort. Anders Melleshoug - 9 Ort, Niels Tomasønn Houckland - 9 Ortt. 1653: 29 <Storre Sandwigs Tingh.> Dend 28. Octob/ris stoed Almindelig Ting vdj Storre Sandwig, med Semb och Sandwigs Hoffuitgaarders Vnderliggende bønder och Almue, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit welfornem/m/e Mand Herman Gaarman, Hans Clausøn Skriffuer och efttersch/reffne ædsoerne LaugRettismend, Nemblig, lensManden Haldwor Mundall, Lauritz Birkeland, Niels Mieldstad, Anders Sunde, Niels Erstad, Hans Rønhouffde, Erick Mielkeraaen, Simen Rønhouffde, Hans Jelwig, Anders Eeggeland, Oeluff Kobberdall. Lensmanden steffnt Anders Sunde Anlangende paa Hans dotters weigne Anne Andersdotter, Som Haffuer ligget Hoes Anders Andersøn Fosse, Och hun Haffuer bekiendt och opdagit att for/schreff/ne drengh

1653: 29b Haffuer leggit Hoes hinde, Och drengen for Hans forseelse dervdinden Haffr paa Sin part Affsoenit Hoes Peder Hansøn Kon/glig Ma/jestets Fogit offuer Nordhor lehn, For/schreff/ne Piges Fader Anders Sunde som war Nerwerrende vdj rette formente att Hans dotter burde were frj for bøder till Kong/lig Ma/jestet. Men att Drengen Anders burde bøde for Hinde, be/mel/te Kong/lig Ma/jestets Fogitt offr Semb och Sandwigs Goeds Satte vdj Rette om Hun ike bør bøde eftter Recessen, Och bleff Hun tildømbt at bøde for sligh Hindes forseelse eftter Recessen Segs Rdr, Knud Oelsøn Storre Oxse wed lensmanden steffnt Elling

1653: 30 Skare begge Aff Alhenfedt Skibbred, for en 1/2 wog Ny Kobber som for/schreff/ne Elling Haffuer goedwilligen forærit Sin Sønn Elling Ellingsøn /: nu Salig :/ och Hans Quinde Rangwed Knudzdotter vdj himbgaffue der de komb tilsam/m/en vdj Egteschaff, och dj det ike bekomb, Mens efttersom for/schreff/ne Rangwed er nu kom/m/en vdj Egteschabff igien med be/mel/te Knud Storre Oxse, Kreffuer Hand for/schreff/ne Sin Werfader Elling dend 1/2 wog Ny Kober, Huor till Hand schall Haffue Suaritt at Hand ike haffr Vdloffuit vdj himbgaffue til dem nogit Kobber, Mens efttersom for/schreff/ne Knud bewiste ded i dag for Retten med wedderhefttig prouff Nemblig Haldwor Mundall och Lauritz Semb, at det war i Sandhed att for/schreff/ne Elling Vdloffuit dend 1/2 wog Ny Kobber, Och Elling som war till weddermælle forregaff, at Hand loffuede det med slig Condition om

1653: 30b Hand haffde Raad derill, dog berettis for Retten Aff Rettens besiddere at Hand Nochsom Haffr Raad dertill. Tildømbt att Holde Hans løffte. For/schreff/ne Elling Indlaugde it Regenschabff som be/mel/te Knud Haffr bekomit och Hannom schyldig er, Derom bleff lensmanden befalit at Hand med tuende Mend schulle Clare (klarere) det dennom imellom. Her Otte Rasmusøn Citerit Magne Watne for Resterende Rettighed Sidenn Anno 1649 - it landschyld Faar, 1 Rdr i schatt, och foernødspenge for (16)48 - 1 Sdr (Slettedaler), Jon {Elling} Mikelsønn Watne for 5 Mark landschyld och 1 Rdr i schatt Siden A/nn/o (16)49. Anders Watne foernødspenge for A/nn/o (16)48 - 7 Mark. Forsch/reffne indsteffnte war till weddermelle, Som

1653: 31 forregaff at de ike war nogit derpaa schyldig, dog dj det ike bewiste. Hoffuer Isdall for Foernødzpenge for A/nn/o (16)48 - 7 Slettemark, Disligeste Enken Ingeborig och i be/mel/te 7 Mark er schyldig, Noch er dj pligtig paa tredie Aars tage enn weyer Huer. Rasmus Isdall Rester for (16)48 foernødzpenge - 7 Slettemark. Item pligtig paa tredie Aars tage en tre Aars buck. Bemelte aff Isdall {ike} Som war Nerwerrende for Retten ike kunde benegte for/schreff/ne schyld, Her Otte Rasmusøns fuldmegtig Christenn Oelsøn begerede dom paa dennom. Forsch/reffne Aff Watne och Isdall tilkient at betale for/schreff/ne Restantz inden 14 dage Hernest eftter eller wordering i deris Boe och goeds, Huis de icke louligen kunde bewise betalt ere.

1653: 31b Anders Madtzønn Stigtombudzmand Offuer Bergenhus Stigt, loed vdj rette freblegge it Skiødebreff paa Pergement med hengendis Seigel for Daterit Bergenn dend 20. May 1653. Des Meenings Indhold, Kiendes Jegh Jonas Pedersønn Sogneprest til Korskierkenn udj Bergenn, och Prouist offuer Nordhor lehnn, vdj Formynderschabff Paa Erlig Dydig och Gudfryctig Pige Pernelle Rasmusdotters weigne Och Hermet for alle witterligt giør, att Jeg aff frj willie och welberaad Hue, med hindes willie och sambtøcke, Haffuer Solt Skiøtt och Affhendt, Saa och nu med dette mit obne breffs kraftt, Aldeelis Selger och Affhender, fra Hinde och hindes Arffuinger, til Erlig Wiis och Welforstandig Mand Anders Madtsøn Stigtombudzmand offuer Bergenhus lehnn, och Byschriffuer vdj Bergen, hans børn

1653: 32 och Arffuinger EN OTTENDE Part som be/mel/te Pernelle Rasmusdotter Arffueligen och med rette eftter Hindes S/alig Fader Rasmus Lauritzøn Fordum Borgemester Vdj Bergenn er tilfaldenn, vdj alle storre Sandwiigs (Store Sandvikens) Møller med Ald des rette tilleggelse, Nemblig med Quernesteen och Querne Reedschab, och med Ald Anden herlighed til Fields och Fiere, och det at Nyde lige saa frit och fuldkommen som Hindes Sal/ig Fader dett Nøtt och {Aff hendt} Haftt Haffuer, Huilken for/schreff/ne Møllepartt be/mel/te Anders Madzønn Her eftter for it frit fult och fast VRygeligt Kiøb, schall Haffue Niude bruge och beholde till Ewindelig Oedel och Eigendomb, med ald des tillegende lutter och lunder, det were Sig wed Huad Naffnn det Neffnis kand, som dertil nu legger och Aff Arrilds tid tilleggit Haffuer, inted i nogen maade vndertagendis, ect: Med Witløfttigere Sam/m/e breffs indHold, Som bleff lest och paaskreffuitt.

1653: 32b Noch Indlagde for/schreff/ne Anders Madzenn wed Sin tienner Sam/m/e tid, itt Andett Pergements Skiøde med Henggendis Seigell for, Acterit Bergen dend 4. Juny Anno 1652. Liudendis i Meening, Kiendes Jeg Jacob Rasmusøn Stud, Sogneprest till Seløe Prestegield vdj Nordfiord, Och Hermed for Alle Witterligt giør, At ieg Aff frj Willie och Welberaad hue, Saa och med min kierre hustru Maren Søffrensdotters Willie och Sambtøcke, Haffuer Solt Skiøtt och Affhendt, saasom och nu med dette mit breffs Kraftt, Aldeelis Selger Skiøder och Affhender, fra mig be/mel/te min Hustru och begge worris Arffuinger, til Erlig Wiis och Welforstandig Mand Anders Madzønn Stigts ombudzmand offuer Bergenhus lehnn, och Byschriffuer vdj Bergenn, Sampt Hans kierre Hustru Erlig Dyderiig och Gudfryctig Quinde Ingeborg Jonasdotter, och begge deris Arffuinger,

1653: 33 min OTTENDE PARTT, som mig Arffueligen och med Rette eftter min S/alig Fader Rasmus Lauritzøn fordum Borgemester udj Bergen er tilfaldenn, vdj alle Storre Sandwigs Møller, med ald des rette tilleggelse, Nemblig med Quernesteene och Querne Reedschabff, och med ald Andenn Herlighed til Fields och Fiere, och det at niude lige saa frit och fuldkommen, Som min S/alig Fader dett nødt och haftt haffuer, Huilken for/schreff/ne Møllepartt be/mel/te Anders Madzønn Her eftter for it friit fult och fast VRygeligt kiøb, maa Haffue Niude bruge och beholde till Ewindelig Oedell och Eigendomb, Med ald des tilliggende lutter och lunde, det were Sig wed Huad Nauffn dett Neffnis kand, Som dertil nu legger, och Aff Arrilds tid tilleggit Haffuer, inted i nogen maade Vndertagendis. ect. Som i ligemaade bleff lest och paaschreffuit.

1653: 33b <Vdi Store Sanduig en Sag imellom Bispen, Stigtombudsmanden och Sognepresten paa Ham/m/er, Anlangende - Tienden aff Seimbs besiddere.> Dend 21. Decembr/is War Hans Clausønn Vdj Store Sanduig och sambt eftterschreffne ædsoerne LaugRettismend boende paa det Goedz førige Her Stattholder Welb/eneffnte Her Hannibal Seested vdj Nordhor lehnn til Maugelaug haffde, Nemblig, Niels Mieldstad, Hans Jelwiigenn aff HosAnger Skibred, Oele Fischesetter[,] Anders Watne i Allenfedt Skibred, Hans Rønhoffde och Simmen ibid/em (Rønhoffde) Aff Mielde Skibred, Komb for os vdj Rette Bispen Vdj Bergenn M/ester Jens Skielderup, Mester Arnoldus Hansønn Rector vdj Bergen Och Sogneprest till Hammers Prestegield, Saa och Anders Madtzønn - Stigtens Ombudtsmand sam/m/estedts deris Fuldmegtig Vicentz Pedersønn for/schreff/ne Anders Madtsøns tienner, Som fremlagde en Slodssteffning daterit Bergenhus dend 24. Novembr/is 1653. Huormed sambtlige forneffnde, Citerede Samptlige Seimbs besiddere aff Allenfedt Skibred, Nembligh.

1653: 34 Laurids, Jacob, Amund, Oele, Gutorm och Brynnild, Och dennom tiltalde for Resterende tiende, Nemblig til Bispenn Sognepresten och Kierkenn, Imidlertid Poell Lett Haffr werit forpacter Offr Seimbs Och Sanduigs goedz, Dernest i Rette lagde for/schreff/ne Vincents Bispens och Anders Madsøns schrifttlig Indleg om for/schreff/ne Tiende, som bleff lest och paaschreffuit: Huor eftter Hand begerede domb i Sagenn. Til Sagen att suare udj Rette Indlaugde Seimbs Besiddere deris schrifttlig Indleg, Huorvdinden de fornemblig forregiffuer at efttersom Poel Lett for fire Aar forledenn wed sin tienner och tuende Mend med en schrifttlig opsigelse dem forbe/mel/te Seimbs g/aa/rd ladit opsige, dend at Rødelig giøre i dend Meening Hand dend selff Som en Hoffuitg/aa/rd wille besidde, Huorforre dj Haffr werrit forAarsagit at were vdj hans Minde, och derfor med hannom Accorderit i eftter-

1653: 34b følgende maade, Aarligens hannom at schulle giffue, det første aars Affgiftt - 46 Rdr, och en Koe, 2. aar - 50 Rdr, 3. aar - 56 Rdr, och for det 4de Aar 54 Rdr, Med widre des indhold som bleff lest och paaschreffuit. For/schreff/ne g/aa/rd er Sex løber udj landschyld. Noch Indlaugde for/schreff/ne Bønder vdj Rette Poel Letts breff som bleff lest och paaschreffuit, Anlangende at Hand paa Kong/lig Ma/jestets goede behaug Haffr forpachted Laurits Seimb, Jacob Omundsøn och Amund Lauritzøn ibd: (Seimb) Hans Kong/lig Ma/jestets Hoffuitg/aa/rd Semb eftter dend forening dennom imellom giort er, och for/schreff/ne Poel dennom dervdj bemelder, at dj er forwendt att were frj och frelseligen for Ald Skatt, Tiende, leding, landschyld och Ald Anden Vdgiftter aff for/schreff/ne Semb at Niude och bruge, saa som en frj Addelig hoffuitg/aa/rd i alle maader. Daterit Bergen d/en 28. Feb/ruaris 1653.

1653: 35 Eftter Huilken Poel Letts Vdgiffne och Meddelte beuis, eller Bøxsel Zeddell for/schreff/ne sambtlige Sembs besiddere Satte Vdj Rette om dend icke bør at staa wed magt, och Hand for denne tiltale at suare. Och for det Sidste fremblaugde vdj Rette Herman Gaarmands tienner Anders Rasmusøn Fuldmegtig paa Poel Letts Weigne, Sitt schrifttlig Indleg, som i ligemaade bleff lest och paaschreffuit, formeldende i Sin Korte Meening, at Hand tuiler icke paa at Skriffueren och dombsmendene Sigh Well errindrer forbe/mel/te Seimbs Hoffuitgaards och des Vnderliggende Goedsis Privilegier och friheder, som Allewegne till Tinge dersam/m/esteds som goedzitt er beliggendis, er forkyndt, saauelsom Jus Patronatus till Ham/m/ers Kierke som følger for/schreff/ne Hoffuitg/aa/rd, eftter Kong/lig Ma/jestets Ordre och Privilegier, som Iligemaade paa Sinne tilbørlige steder

1653: 35b louligen er lest och Publicerit, Huorforre Hand Stoerligen forvndris at nogen Sig tør Vnderstaa at tale imod Saadanne forbe/mel/te Privilegier. ect: Er och ike des Mindre at forvndris huorforre nu først eftter at Poell Lett Her fra er Reist, Och Sam/m/e goeds igien er till Hans Ma/jestet kom/m/en, talis paa forbe/mel/te Semb Hoffuitg/aa/rds tiende, Och icke tilforne ey Helder dend tid det fulde her Hanniball Seested, lige som att hans Kong/lig Ma/jestet som Haffr magt till at giffue Privilegier vd till Addelen och Andre, icke schulle Haffue dend Magt och Myndighed till denn/om Selffr at beholde, Huorforre Hand formeente denne Citation at stride imod Hans Ma/jestets houghed, och Addelens Privilegier, Satte derforre vdj Rette om for/schreff/ne Semb hoedgaards besiddere saauelsom Poel Lett for denne tiltale icke bør frj at were,

1653: 36 Och dersom nogen formedelst forbe/mel/te Privilegier formeener Sig forkortt, da det paa sin tilbørlig steder, Vnderdanigst at Andrage, Huorpaa Hand paa Sin Principals Weigne enn Retmessig domb begerede. Herom Affsaugt, och dømbt Att forbemelte Seimbs Besiddere bør tilforpligt werre at betale til Bispen, Sognepresten paa Hammer och Stigtombudsmanden paa Kierkens Weigne dj firre Aars Resterende Tiende, som dj till Poel Let Haffuer leffuerit, Och det til dennom betale och leffuere inden Maanitz dag Hernest eftter, \och dj igien at Søge deris Mand./ Dog med Dend Condition at nogen Kongelig Privileger och frjhed belangende Seimb Som en \Addelig/ Hoffuitg/aa/rd schal were frj for Tiende som forbemelt, {eller ochsaa} Kand forschaffes, Som Rettens besiddere gandsche inted wiste om, eller for dem bleffue vdj Rette laugt, Som dog Pol Lets fuldmegtig flittelig bleff Adspurtt om, efttersom Hand berobte Sig paa dem, at hand da dem schulle i Rette Indlegge.

1653: 36b Mens for/schreff/ne Sembs besiddere end och bleff tilkiendt eftter Ordinantzens formelding, at de her eftter Som tilforne, Aff Arrildtz tid Haffuer werit Sedwaanligt schall deris Tilbørlig Tiende paa for/schreff/ne steder nemblig til Bispen, Presten och Kierken Aarligens Yde och leffuere. 1654 <Paa Lyrøenn Tingstue en Sagh om schyld vdj Rette, efttersom Gouike Frisch Aff Bergen haffde steffnt Sinne schyld vdj Fedie.> Dend 23. Janvary war Sorenschriffueren Hans Clausøn och efttersch/reffne ædsoerne Mend, Halduor RekerAas, Amund i Killen, Gudmund Qualwog, Amund Hoppe, Bottel Waage, och Anders Fieldsende, ædsoerne LaugRettismend i Lind Aas Skibred, forsamblit paa Lyrøen Tingstue i LindAas Skibred eftter en Slodssteffning Sub Dato Bergenhus dend 2. Janv/ary 1654. Huormed Gouike Frisches vdj Bergen haffuer didsteffnt en stor deel bønder for schyld, huilke boer vdj Fedie, Men eftterdj Aff indsteffnte bønder och schyldmend

1654: 37 en part ike Selff War tilstede, eller nogen paa deris Weigne at Suare, derfor Vnderdanigst *hestillet eftter Recessen att Sorenschriffueren och Segs Mend først i schyldmendens Nerwerrelse giører och holder Rigtig Regenschabff. <Paa Nedre Titelstad vdj Skiold Skibred en Sag udj Rette imellom M/ester Peder Lector och tuende bønder paa for/schreff/ne g/aa/rd, Anlangende deris Jordepart at frauige.> Dend 13. Marty war Hans Clausøn Sorenschriffr offr Nordhor lehn, Oele Dingeland, Niels Hoernes, Magne Kaland[,] Laurs Hoep, Oele Skiold, och Christopher Hambre ædsoerne laugRettismend Vdj Skiold Skibred, forsamblid paa Nedre Tittelstad, efttersom Hæderlig och Høiglærdt Mand M/ester Peder Nielsøn Lemb Lector Vdj Bergen wed en forhuerffuede Slodssteffning Sub Dato Bergenhus dend 23. February Ejusden Annj Haffuer Citerit Laurits och Halwor Tittelstad, Anlangende for/schreff/ne Jord Nedre Tittelstad som de Troseligen sig schall tilholde, Anseende at dj ingen Anden Ret dertill haffr, end at dj dend aff Hans førige Capellan den Hæderlig Mand H/err Tomas Samulsøn Haffr till brug offrbekommit, saalenge Hand sam/m/e tieniste haffde, eftter en Contracts

1654: 37b Indhold, Acterit dend 29. Marty Anno 1645, som for Retten bleff fremblagt lest och paaschreffuit. Eftter for/schreff/ne Indlaugde Contract bleff be/mel/te Lauridz och Haldwor Tittelstad tilspurt Huor mange penge de haffuer giffuit till nerbe/mel/tte Her Tomas, Huor till de Suarede at de haffde giffuit Hannom 60 Rdr och till Hans Quinde 14 Rdr, vdj opsauffn, Mens efttersom for/schreff/ne Her Tomas Haffr bøxslet for/schreff/ne Jord vdj Tittelstad Nedre Som er 1 1/2 løbs leye, \och/ till be/mel/te Laurs och Haldwor, igien Affstaaed wed en Contract, Anseende be/mel/te Her Tomas haffuer willet haftt sam/m/e Hans boxslede Jord Aff førige LeseMester M/ester Jonnas fest och sted, till Hans hustrue, om Hun leffuede hans død offr, at Hun der kunde haffue haftt Sin tilhold. Och M/ester Peder idtzige Lector vdj Bergen, Setter vdj Rette, eftterdj {det} for/schreff/ne Tittelstad er lesemesters Goeds, Och tilmed

1654: 38 er merbe/mel/tte Her Tomas for it Aar Sidenn forsørget till it Andet Kald med hustru och børn vdj HarAnger i Graffuen Sogen, Da eftterdj for/schreff/ne Tuende bønder Haffr Indgaaet en Contract med Her Tomas och Her Tomas herfra Phanne Huor Hand War Capellan er till be/mel/te gield saa som en Sogneprest forsørgit, Saa for/schreff/ne Indsteffnte bønder ike Haffr bøxslet deris Jord, Er dj derfoere eftter deris Indgaaende Contractes Indhold, som nu bleff i Rette lagt och eftter Rettens Medfartt saaledis herom Affschediget, at dj bør Jorden Rødelig at giøre nu tilførstkomende fardagh, och icke Sig dermed befatte Med mindre de dertill haffr deris Eyeris wilge och forloff, Mens Huad sig er belangende dend opsouffn Nemblig 14 Rixdr, och de 60 Rixdr som for/schreff/ne bønder paa Jorden till Her Tomas och hans hustru Haffr

1654: 38b Vdgiffuit, Da naar de derom de Wedkom/m/ende louligen steffner och Kalder gaaes derom Huis rett er. <Vdi Store Sanduig Waartingh.> Dend 31. Martj Holtes Almindelig Waartingh Vdj Storre Sanduigh, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit offr Semb och Sandwigs Goeds, fornæm/m/e Mand Herman Gaarman, Hans Clausøn Sorenschriffr och efttersch/reffne laugRettismend, Nemblig, Lensmanden Haldwor Mundall, Anders Watne, Oele Fischesetter, Anders Sunde, Jacob Semb, Hans Rønhoffde, Erik Mielkeraaen, Johans Hiertaas, Simen Rønhoffde, Gutorm øffre Mundall, Mickel Liloxse. Kong/lig Ma/jestets Fogit steffnt Niels Hopland och S/alig Store Hans (På s. 40 nemnt ein Store Hans Hopland) i Allenfidt Skibred, som er

1654: 39 tre Rixdr - (minus) 1 Mark landschyld, Skatt och foerings penge for forgangen Aar, som Borge Nebstad Haffr loffuit at schall betale. For/schreff/ne Niels for Skatt for forgangen Aar Toe Rixdr, Item Magne Watne for foerings penge och Andet Siuff Mark tilsam/m/ens, be/mel/te Magne War Nerwerrende som loffuede at schulle betale inden 8te dage, disligeste beloffuede for/schreff/ne Niels och at betale inden 8te dage Her eftter. Efttersch/reffne som war loulig steffnt och ike møtte eller nogen paa deris Weigne at Suare, Enken paa Nordre Holland Magnjld i HosAnger Skibred, schyldig landschyld Siuff rixortt for forgangen Aar, derforvden Hindes Julle Mark, Elluff Børtued i HosAnger Skibred, schyldig 1 Rdr paa Sin Skatt for forledenn Aar, Haldwor och Laurits Sanduig i EckAnger Skibred for deris Skatt och foerings penge - 1 1/2 Rdr, Elluff HiortAas Hans landschyld som er 10 Mark 4 Schilling i ligemaade for Nest forleden Aar. Fogden Satte vdj Rette om de som ike møtte till Tinget eftter loulig warsel

1654: 39b bør at lide eftter lougen for deris Motwillighed, Disligeste Satte Hand vdj Rette om forsch/reffne Som møtte vdj Rette och icke betalde deris Rettighed, om de ike bør betale inden 14 dage eller wordering vdj deris Boe, Da bleff dj Alle sambtlig som ike betalde deris Rettighed och landschyld tildømbt att betale inden 14 dage eller det wed Wordering Aff deris Boe at vdsøges. Jtem bleff och de tilkiendt Som ike møtte Vdj Rette eftter louligh steffnemaall at bøde till Kong/lig Ma/jestet steffnefald en Huer eftter lougen - 1 Mark S/ølff. Derforvden Haffr Welagt Poel Lettes fuldmegtig Laurits Madsøn indsteffnt en deel efttersch/reffne for Resterende Restands och \en deel/ icke møtte. Nembligh. Oele Hopland for A/nn/o 1650, 51, och 52, 4 1/2 Rd. 8 Schilling, møtte ike, Mens Jacob Semb Suarede for Hannom, och beloffuede paa

1654: 40 Hans Weigne med det første schall bliffue betalt. Niels Hopland Rester for be/mel/te Alle 3 Aar - 14 Slette Mark. Store Hans Hopland iligemaade Resterer for for/schreff/ne Aaringer, for landschyld, londtepenge och steffnefald, - 4 1/2 Rixdlr, er død, Mens Haldwor Mundall berette at Børge Nebstad derom bør tilspørgis, Hans Jonsøn, Niels och Johannis Hopland Rester for 50 och 51, alle 1 Rixdr, Skatt, *foernods och Arbedspenge, Noch be/mel/te Hans Jonsøn och Oele Hopland for steffnefald for deris Vdebliffuelse till ledingstinget A/nn/o 1652, Huer 1 Mark S/ølff da bleff tildømbt, for/schreff/ne war til weddermælle. Anders Siffuersøn Watne for Anno (16)50, drengeschatt - 1 Rixdr, for A/nn/o (16)52, paa landschyld Faar 1 Slette Mark, derforvden schyldig 1 Rdr, be/mel/te Anders war tilstede. Anders Arnesen Watne Rester for (16)52, Paa Hans landschyld - 2 Mark. Magne ibid/em (Watne) sam/m/e Aar i landschyld - 1 Ort. Jon ibid/em (Watne) iligemaade for for/schreff/ne Aar for landschyld - 1 Mark. Derforvden Rester dj alle paa Watne for (16)52, foring och Arbedspenge - 4 Mark, dj møtte tilstede,

1654: 40b Derforvden mange Andre flere Som til i dag bleff indsteffnt, eftter derom tuende Vndersch/reffne Restandsis formelding som for Retten bleff oplest och paaschreffuit, och findis vdj dem In Margine Anteignet Hoes Huem Som icke møtte, Och dennom Som møtte for Rettenn en part deraff wedgik schyldenn, Mens en deell det benegtet, Som och iligemaade findes teignit vdj Margenen, For/schreff/ne Laurits Madtzønn Satte vdj Rette och formeente om de Som ike møtte for rettenn burde eftter lougen bøde steffnefald, jtem de som benegtet schylden, vdenn de kunde bewise betalt at were, saauelsom de Restantsen wedgik, om de och ike burde betale inden 14 dage Her eftter eller Namb vdj deris Boe. Och bleff saaledis dømbt och Affsaugt, at dennom Som ike møtte eftter loulig warsel at bøde til Kong/lig Ma/jestet eftter lowen steffnefald en Huer - 1 Mark Sølff. Och dennom som wedgick schylden bleff tilkiendt at betale inden 14 dage Hernest eftter, eller och det aff deris Boe wed wordering at vdsøgis. Mens dj Som schylden benegted dennom bleff forrelagt nu tilførstkom/m/ende ledings Ting, det Affbewise, eller och Sielff tredje da laugwerge Sigh.

1654: 41 Jens Bragstad vdj Herløff Skibred, Citerit Elluff Hiortaas i be/mel/te Skibred, for att Hand forvden Sin forloff Haffr tagenn hans Øgh och Kiørt den ihield, for/schreff/ne Eiluff Møtte icke, eller nogen paa Hans Weigne at Suare, tilkiendt steffnefald - 1 Mark S/ølff. <Paa Rong en Sag udj rette, imellom for/schreff/ne g/aa/rds Besiddere, anlangende Huem aff dem der bør were bøxelRaadig.> Dend 3. Aprilis War Hans Clausøn Skiffr offuer Nordhor lehnn, Stephen Kierregaard, Anders FrommerEid, Simen Berland, Mathis Rødsland, Johans Lærwigh och Mikell Wickebøe, Ædsoerne laugRettismend vdj Herlø Skibred, forsamblit vdj Rong eftter en Slodssteffning Daterit Bergenhus dend 7. Martj nerwerrende Aar, Huormed Iffuer Jensønn Rong Wed sin Fuldmegtigh Jens Christensønn Høst Sognedegenn till Mangers Prestegield Citerer Sinne Grande Som med Hannom paa be/mel/te Rong ere boesiddende, Nemblig, Johannis Mougensønn, Tomas Lauritzønn och Stephen Ellingsønn, Anlangende, efttersom for/schreff/ne Iffuer Jens/øn

1654: 41b Sig formeener med Rette burde at werre Bøxelmand for Ald Gaarden Rongh, Heldst eftterdj Hand Allenne till Oedell och Eye er tilberettiget dend 1/2 part vdj for/schreff/ne Rongh, och dj Alle trej med deris Slegt och Suogerschabff dend Anden 1/2 part er Eyende, Satte derforre vdj Rette och formeente om Hand icke eftter lougen billigens burde for Gaarden BøxelRaadig werre, och war domb begerendis. Herom for Rette Kiendt och Affsaugt at for/schreff/ne Iffuer Jensønn Rongh, eftterdj befindes at Hand dend største laad til Oedel haffuer vdj be/mel/te Rong, som Hand beuiste med Rigtig Adkombst breffue Sig kiøbt och tilforhandlit Haffuer, nemblig HalffAndenn waager fisch i Landschyld, Som er halffgaardenn, Och for/schreff/ne Indsteffnte bønder med deris Arffuinger och Suogerschabff, dog ike vden dend Anden Halffue partt Imod hannom haffr til Eigende och brugh, derforre hand eftter L. B. 1. Cap: v. 24, bør BøxelRaadig were, och hand her eftter /: och ike nogen Anden :/ at biuge och feste til Hans Grande huis Jordeparter de vdj be/mel/te Rong till brugs besidder.

1654: 42 Dend 12. Ap/rilis bleff Holden Almindelig Waarting, Disligeste med det sam/m/e Waabenting, Vdj Herlø Skibred, som stoed paa Frekhou Tingstue, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit offr Nordhorlehnn, fornem/m/e Mand Peder Hansøn, Hans Fuldmegtig Laurits Walter, sambt Hans Clausøn Sorenschr/iffuer och efttersch/reffne LaugRettit, Nemblig Lensmanden Anders Fosse, Oele KrogAas, Niels Tuedt, Stephen Kierreg/aa/rd, Simen Berland, Torgier HerløeWær, Mattis Rødsland, Magne Hussebye, Anders FrommerEid, Johans Husebye, Mougens Wiig, Johans Lærwigen, Knud Kieldstad, Gutorm Gresdall, Mickell Wikebøe, Iffuer Rong, Anders Houland, Clemet RaffnAnger, Anders Hussebye, Poel Næsse, Christian Seffuenes, Oele Melland[,] Stephen Tued, och Oelle Frekhou. Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff oplest for Meeninge tilstede Werende Almue.

1654: 42b Her Niels Bugge Guds ords Medtienner paa Ham/m/er steffnt Niels Tued Kierkewerge till Mellands Kierke, Anlangende fordringschabff, Som Hand och Hans Medbroder schulle tilsige Nemblig femb eller fire Persoenner eftter Slodsherrens befalning, schulle fløtte Presten til Kierken och fra, Och Her Niels beklaget sig at Hand femb eller Segs ganger ikon Haffr bekomit Stundum Toe och Stundum Tre Persoenner at Raae for Hannom, Och for/schreff/ne Niels Tuedt Møtte vdj Rette och ej kunde bewise Sig fra Huorledis det komb till at Presten bekomb saa faa folk till fordringschabff, Och bleff for/schreff/ne Niels Adwarit for Retten at Hand schulle Naffngiffue dennom som war Aff Hannom tilsaugt at fløtte Presten och det offrhørrig och Nachlesig forsømmit[,] Huilket Hand ike kunde giøre, Saa det loed sig Ansee at were Hans egen schyld, Men der Hand bleff

1654: 43 endelig paa det Sidste eftter lang ophold herom tilkiendegiffuit, at Hand enten schulde Naffngiffue dennom och bewise dem offr som saadant sig Haffr werit Motwillig vdj, at de Tilbørligens kunde lide och bøde derfor, eller och Hand Selff der forre schulle lide och bøde eftter lougen, och der H/err Niels (Buuge) {forholte} forreholte Hannom (Niels Tuedt) saadant, for Retten, da gaff Hand for, at Huis Hand Tiltalis for, at be/mel/te H/err Niels icke Haffr erlanget tilfulde med fordringschabff, Saa Haffr H/err Niels icke Helder tilfulde giort hoes dennom Kierketienniste, Och derforre begerrede for/schreff/ne Niels Tued at wille Haffue det for Prouisten. Dog bekomb for/schreff/ne Niels en for Sig Rasmus Hoetoftt och war Hand Vdj Rette Som icke kunde Vndschylde Sig, Mens ingen flere kunde be/mel/te Niels Tued nu Sig med Riberere(?), Affsagt, at Huis Hand ike kand bekom/m/e Mand for sig da Hand selff at bøde for dennom eftter lougen, en Huer 2 lod Sølff, Och bleff

1654: 43b for/schreff/ne Rasmus Hoetoftt tildømbt at bøde for slig Hans Motuilligheed till Kongl/ig Ma/jestet 2 lod Sølff. Anders Oelsøn Sunde i Herløe Skibred boende med en Slodssteffning Daterit Bergenhus dend 26. Janv/aris Nerwerrende Aar, som bleff lest och paaschreffuit for Retten, huormed hand Citerit lensmandens Anders Fossis Søn, Naffnlig Anders Andersøn, Anlangende for at Hand offr Aar och dagh Haffr ganget eftter Hans dotter Anne Andersdotter i Meening at wille Krenke hinde, som Hand dog omsidder schalkAgteligen Haffr giort, och Sin Willie med hinde schall Haffue haftt, med witløfttigere steffnings Indhold, For/schreff/ne Anders Sunde Præsenterit Vdj Rette med Hans dotter for/schreff/ne Anne, och bleff sam/m/e Hans dotter Adspurt Huor lenge det War siden at be/mel/te Anders Andersøn schulle haffue haftt med Hinde at bestille, Suarede Hun at det er offr Aar och dag Sidenn, Och bekiende 1654: 44 hun at det hand Haffr Haftt med Hinde at bestille, det war Guds gierning at Hun ike bleff med baren, och sagde Hun at hand haffr loffuit hinde Ægteschabff. For/schreff/ne Anders Andersøn tilspurt om Hand haffr haftt med Hinde at bestille paa legomens Wegne, Huortill Hand Suarede Nej, och det wed Sin høyeste æd med OpRagte finger benegtet at Hand Aldrigh haffr haftt med hinde at bestille och ey helder loffuit hinde Ægteschabff: Och War Hans Fader Anders Fosse med Hannom vdj Rette som sagde Sig offrliust for Retten at Hans Søn Aldrig Haffr sig for Hannom, eller for Sin Moeder ladet bemerke at Hand wille ægte for/schreff/ne Anne, och ike Helder sig forliudet till Sin Andre Sødschind, Och bleff vdj dog Nest for dennom Prouffuene som Vdj steffningen er Naffngiffuit for Retten forhørt, och aff dem ingen Grund vdj denne Sagh bekom/m/it, Mens ikon løs Snack och tale, derforre ike erAgtet fornøden deris Prouff beschreffuen at tage, Heldst eftterdj, at dj ike wiste om dj laa vdj Seng

1654: 44b tilsam/m/en, eller Seet at de Haffr haftt legomlig och vfinlig ombgiengelse met Huer Andre, Mens efttersom for/schreff/ne Anne Selff Haffr vdRobt Sigh om be/mel/te at drengen Anders haffr haftt med hinde at bestille, som er offr Aar och dag siden, och drengen det høyligh benegter, Tilmed er ey nogen prouff herom som Haffr Seet at drengen haffuer begaait Sin Willie med hinde, Er derforre herom dømbt och for Rette Affsaugt, at for/schreff/ne Anders Andersøn for for/schreff/ne Anders Sundes med Sin dotters Sagh, som forbemelt, bør frj at were for dend Sigtelse indtil Anderledis beuises. Oele Landsuig er steffnt for linne fescherj (linefiske) som Hand haffr brugt Vnder Sitt egit land, och findes der indlob Aff haffuit (havet) och vd igiennem paa dend Anden Side ifioren, Huilken Hans Vloulig fescherie bleff Hann/om offrbewist for Retten, och for/schreff/ne Oele dett icke helder kunde benegte. Mens efttersom med linne fescherj for langen, och

1654: 45 ellers till Huer Almindelig Ting, baade Waarting och høsteting, hid indtill ere forbudit eftter derom Slodtsherrens Alworlig schrifttlig befalning som paa Alle Tingsteder her offr Nordhor lehnn er forkyndet, Men for/schreff/ne Oele bekiende for Retten at Hans Grande baade Vden och inden fiorden {vdj dypet} fremb med landen paa Grunden bruger med linne fischerj, Huor vdoffr hand och Haffr fordristett Sig till det at bruge, och schød sig till at nor Hans Grande som det Haffr brugt Østen och Westen for Hannom det ike bruger, Saa schall Hand det ike Heldr giøre, och bad gierne at dette motte Hannom forladis. Och bleff herom for Rette Affschediget, at dersom Hand, eller Hans Grander eller och Andre, som loulig kunde bewises offr, eftter paabudne befalning med be/mel/te Vloulig linne fischerj Hereftter at bruge eller bruge lade, da de der forre i høyeste maader at lide och staa till Rette.

1654: 45b Store Jacob husmand i Rong bleff steffnt for tuende Stoker vngefehr eftter Hans egen bekiendelse - 12 Alne langh, och wed tre quarteer bredt, Huilke stoker Hand for Sin dør Haffr opkiørtt, och dend enne i støker huggen, Huilket Hand selff for Retten ike kunde benegte, Och haffr hand ej den/nom helder for Øffrigheden opliust, tilfunden at lougwerge Sig, eller och at lide for vhiemmelt. Christians Hielmen och Hans Søn Gregus steffnt vdj Rette for tre stoker Bulwerks tømmer, Som Slottit tilhørde, Som de paa deris Byweig Haffr Tagit och i støker hugget, for/schreff/ne Christians møtte ike, Mens be/mel/te Hans Søn Gregus war Nerwerende och det ike kunde fragaa, Wille gierne hiem/m/elig indstille Sigh, Mens Hand vndwigte Retten, saa dend Sagh staar oben for.

1654: 46 Dend 13. Ap/rilis bleff holden Almindelig Waarting, saa och Waabenting vdj Allenfedt Skibred, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit offr Nordhor lehn, fornem/m/e Mand Peder Hansøn hans Fuldmegtig Laurits Walter, sambt Hans Clausøn Sorenschr/iffuer i be/mel/te Nordhorlehn, och eftterschreffne laugRettit, Nembligh lensmanden Børge Nebstad, Hans Tued, Aschild Øffsteg/aa/rd, Knud Tued, Gullikh Berefiord, Anders Øffstegaard, Knud Mitgaard, Mougens Grøtued, Hans Erstad, Arne Ryland, Houffuer Næss, och Johans Sellewold. Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff bleff for Meeninge Almue Publicerit. 1654: 46b Dend 14. Ap/rilis bleff Holdenn Almindelig Waarting, saa och Waabenting Vdj Raadøe Skibred, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit fornem/m/e Mand Peder Hansøn Hans Fuldmegtig Laurits Ealter, disligeste Sorenschriffueren Hans Clausøn, och efttersch/reffne laugRettit, Nemblig, lensmanden Niels Marøen, Rasmus Strømme, Oele Kollestad, Tor Ascheland, Erick WildAnger, Mickell Qualemb, Mikell Sollem, Oele Wetaas, Knud OelsWold, Sigwor Kartued, Mougens Qualem, Knud Soltued, Mougens Hoele, Rasmus Qualem[,] Grimb Møss, Jonn Strømme, Oele Sollemb[,] Rasmus Melling, Gunder Nøtued, Knud Sollem, Torben Lørwig, Haldwor Kartued, Jacob Sebøe[,] Stephen ibid/em (Sebøe) och Hans Toule.

1654: 47 Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff for Almuen Publicerit. Knud Risnes steffnt Oele Asbiønsøn WildAnger for offrwold och offrfaldelse, Som hand haffr giort imoed hannom der hand war med sin baad vde och wilde tage hans FischeGaren, nemblig Sildegaaren Op, da komb for/schreff/ne Oele till be/mel/te Knud och offrfalt Hannom Vdj Hans Baad, i det at Hand Kaste till hannom med en Aarelomb, saa och med nogle store Ordschiæld, huerwed haffr hengt Tuende Steene, Som for Retten bleff frembuist, Och Niels Risnes som sam/m/e tid war Vdj Baaden med for/schreff/ne Oele, Prouffuede for Retten at det saaledis tilgik som for/schreffui/tt staar, Tilmed waar Oele vdj Rette Som det ike kunde fragaae. Och bleff for/schreff/ne Oele tilfunden for saadan Hans formastelse at bøde til Kong/lig Ma/jestet 8te ørtug och 13 Mark.

1654: 47b Lensmanden steffnt Halduor Kartued, Oele Skudeuig, Niels Boue, Amund Morken, for Vloulig fescherie med linner, Som de imod Ofste Slodtsherrens befalning saauelsom Fogdens paa huer Ting derom opliust och det forbudit Haffr, at ingen med linner schulle Sig tilfordriste at fische, Och befantes bewislig for Retten at be/mel/te med slig fischerj sligh Haffr begaaet, som de och ike helder for Retten kunde fragaae, Tildømbt en Huer at bøde til Kongl/ig Ma/jestet Vdj breffuebrod fire Mark Sølff. Oele Ingbredtsønn Kolaas och Anders Halland Brødere aff for/schreff/ne Raa Skibred, med Slodssteffning Citerit Magne Quamme i HosAnger Skibred boende, for at Hand dennom VAffwidende for Tre Aar Siden, schall Haffue til Sig Indløst deris Arffuelig Oedell femb schillings leye, for/schreff/ne Magne war vdj Rette, Som gaff for, eftterdj at de Som Hand Kiøbte Goedzit aff ike war tilstede begerede Hand Citation at de och kand kom/m/e for retten, Derfore med denne Sag Hendfunden at steffne paa Nye och parterne paa Aasteden som Godsit ligger, at møde.

1654: 48 Lasse Huckland i be/mel/te Raa Skibred, bleff tilneffnt paa Tinget at schall were Skiudschaffer vdj Torben Lunde sin sted i SebySogenn, och bleff saaledis forhandlit, at Hand schulle schaffe Sex store fløtninger i Alffuestrøm/m/en Aarligenn, och dett Vdenn nogen forsømmelse, naar Hand derom bekommer bud fra dend schaffer Vdj Alffuestrømmen, Och schall Hand Selff møde med Folkenn vdj Alffuestrømmen. Dend 17. Ap/rilis Holden Almindelig Waarting och sambt Waabenting udj LindAas Skib/red som stoed paa Lyrøen Tingstue, Nerwerrende Kon/glig Ma/jestets Fogitt offr Nordhor lehn fornem/m/e Mand Peder Hansønn Hanns Fuldmegtig Laurits Walter, Hanns

1654: 48b Clausøn Sorenschriffuer i be/mel/te Nordhorlehnn, saauelsom eftterschr/effne LaugRettit, Nemblig lensmanden Oele Hundwen, Amund i Lyrøen[,] Knud Knaruigh, Amund Hoppe, Magne Reffsdall, Rasmus Kordall, Halduor RekerAas, Rasmus Hopland, Goute Hoedne, Børre Oenis, Besse Hopland, Anders Fieldtsende, Christians Mougensløff, Niels Qualwogh, Anders Holmaas, Jacob FieldAnger, Magne Brønteland, Jon Wiig, Hellie Høye, Bottel Waage, Gudmun Qualdwogh, Johans ibid/em (Qualdwogh). Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff for Meeninge Almue bleff lest och forkyndet. Oelle Iffuersønn Sættre och Zacarias Budall Aff for/schreff/ne Skibred, bleff frembførtt 1654: 49 for Rettenn, efttersom de ere Angiffuit for at Haffue stollet Smaller. Oele Jacobsøn Settre med Hans Maager naffnlig Magne Aff for/schreff/ne Settre, i be/mel/te Skibred, disligeste Ingeborig Jonsdotter tilholdendis paa for/schreff/ne g/aa/rd Settre, och tilforne tient vdi Killestrømmen, Huilke for/schreff/ne Trende persoenner prouffuede for Retten at de befant for/schreff/ne Oele Iffuersen och Zacaries om Natter tide hen imod dagen - iblant en hob Smaller, Saa be/mel/te Oele Haffde fatt paa Toe Huide Smaller, och Zacaries Haffde en Suart Smalle fat, Och der de komb och wilde Antaste dennom, greb de Zacaries fatt, och wilde Haffue trecket Hannom till Øffrighedenn, slab Zacaries Och Oele Smallerne, Och da komb for/schreff/ne Oelle {Sig-} Iffrdsønn løbendis med en lang Stang vdj Haandenn, och greb for/schreff/ne Magne i Kofttenn, Och Sagde till Hannom, Slipper du ike Zacaries da schall dieffuelen fare vdj dig ret nu,

1654: 49b Och da med magt røgte Hand hannom fra dem, Saa dj beholte Zacarieses Kniffue och Slirre, Som for Retten bleff frembuist, Och scheede det dend 21. Feb/ruaris Nerwerrende Aar der dj fantes hoes Smallerne, Mens for/schreff/ne Trende giorde for Rettenn deris høyeste æd paa, Att de saaledis Som forsch/reffui/tt befantes, nemblig Zacaries Och Oele Hoes och med Smallerne, Som Hørde for/schreff/ne Oelle Jacobsønn Settre till. Lauritz Walter tilspurde Almuen paa Tinget, Huor mange Smaller de Haffuer mist paa en toe Aars tid, Da frembkomb de paa Rembnor och bekiende at de miste dend sam/m/e Vgge, for/schreff/ne Oelle och Zacaries bleff befunden som forbemelt, - - - - - - - - - - - - - - - - - - iij (3) Smaller. Oelle Kaarsøen wed Toe Aars tider mist - - - - xx (20) Smaller. Niels Loss - - - - - - - - - - - - - - - - - - iij (3) Smaller. dj paa Sollen berette at de miste paa en Nats tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - x (10) Smaller

1654: 50 Saauelsom mange V-tallige, Som forregaff at Haffue mist Smaller. Och for kort tid Sidenn bleff funden tuende Smallewomb Suøbt vdj it Faarschind, Neden for Oelle Iffuersens Husse, som Hand boer, Och Ydermere for 2 Aar Sidenn fant for/schreff/ne Oele Jacobsønn och Niels Loss en Søffuewomb med fødderne Hoes Nedergraffuit Hoes Oele Iffuersøns husse, Noch frembkomb Ingeborg Staffuesund, som wed æd bekiende, at Hun imod Nest forleden Jull wed helmes(?) tider, komb ind till for/schreff/ne Zacariases imod Hans wilge, och da stoed der en Blodkoelle paa Gulffuit fuld med Blod och feedt, och Pølssekellen hengte paa Ildenn, Huilket hand nu wilde benegte. Och er for/schreff/ne Oele Iffuersøn befunden med Tiuffuerj tilforne, i det at Hand Haffr forRøgt och optagen Sillegaaren. Er for Rettenn for Affschediget, at for/schreff/ne Oele och Zacarias bør fengseligen føris till Slottit, och aff øffrigheden forspørgis och Raadførris, om deris straff, Saa och de da kand widre worde Examinerit.

1654: 50b Jon WerAas steffnt Sinn Grande Rasmus Weraas, efttersom for/schreff/ne Jon Haffr mist 1 Rixdr i penge, 1 1/2 dr i Sølff, 1/2 Wog Smør[,] 1 Blegte Karlschiorte[,] 2 Quinde Blegte schiorte[,] 1 halsklud[,] it lærrislagen Siuff Allen lang[,] 2 hoffuitklæde, Som bedrager Sig In Alles penge - 8 Rixdaler, Och for/schreff/ne Jon bekiende at Haffue hørtt, at be/mel/te Rasmus Haffr Sagt wed Hans egenn Quinde der de laa i Seng tilsammens, Tag dig ware och stat fast wed Orde, tj for/schreff/ne Jon och Hans Werfader Ellingh Slire, er nogen Arrige schalke, och dersom de icke siger som Jeg, da bliffr dett obenbaaritt; Och kunde for/schreff/ne Rasmus ike benegte for Retten at Hand io haffde Snacket saadanne ord vdj Sengen med Hans Quinde, Och berette for/schreff/ne Jon, at Hand haffuer be/mel/te Rasmus fortenkt for Hans gods som er bortkommen, eftter slig ord, som Hand sagde til Hans Quinde vdj Sengen. Och bleff tilkiende giffuit at for/schreff/ne Rasmus for fire Aar Sidenn

1654: 51 haffr Affsoennit for tuende Smaller Hand haffr stollit, Saauelsom och er bleffuen tillagt Tiuffuerj i samme Aar for Adtschelligt till Brøllups Kost, som bleff stollit vdj Baaden wed Brudknappenn, fra Nogenn Mender Hiemme vdj Madtzfiordenn: Huorfor Hand schall werre funden till Sin weren at giøre, och dend ike kunde erlange sig til befrielse, Saa det nu befindes dend tredie gang med saadan Hans bedriftter. Noch bekiende for/schreff/ne Elling Slire for Rettenn, at be/mel/te Rasmus och Hans Quinde berette for Hannom och hans Hustrue, at Hand haffr stollit for/schreff/ne gods fra for/schreff/ne Jon, och wedgik be/mel/te Rasmus det goedwillig for Retten, och bad om forladelse, och beloffuede at Hand schulde forschaffe be/mel/te Jon det igien. Och bleff om Hannom i ligemaade for Rette bescheen giffuit, at Hand schulle til Slottit fengseligen førris, och om Hans Anstand Øffrigheden tilkiende giffuis.

1654: 51b Dawid Mougensøn Borger vdj Bergenn och handlendis udj Østrem Sogenn paa Seffuerø, wed en Slodssteffningh Dat/erit Bergenhus dend 30. Martj Nerwerrende Aar Vdsted, Huor med hand Citerit, Amund i Kollenn i for/schreff/ne Skibred boende, och Hannom tiltalde, efttersom for/schreff/ne Amund for en Romb tid sidenn er Hannom bleffuen schyldig eftter Hans Reg/enscha/bs bogs Indhold och Rigtig Affreigning dennom imellom er giort Anno 1651. Och paa forbe/mel/te schyld Haffr for/schreff/ne Amund be/mel/te Dauid Pandsatt trende Kiør som Dauid sig Haffr tilmerkit, Och ellers Haffr for/schreff/ne Dauid giort Reg/enscha/b med be/mel/te Amund A/nn/o 1652 och 53. Och for/schreff/ne Amund schall haffue Niels Loss boendis wed Killestrømmen ladit Merke en aff Sam/m/e Kiør, som for/schreff/ne Dauids Merke paastod, och dervdj formeente at Hand haffr icke ret giort, Disligeste steffnt for/schreff/ne Niels Loss,

1654: 52 Aff Huad Myndighed hand haffde till at Merke det Sig till, Som Andens Merke paastod, For/schreff/ne Dauid Mougensøn Indlaugde och for Retten Hans schrifttlig Indleg widre herom. Bemelte Niels Loss War Nerwerende som bekiende at Hand nu forleden Høst Merkede en Koe Hoes be/mel/te Amund, som war Hans leje Koe, och berette widre at Amund sagde for hannom at Dauid dend haffuer Merkit tilforne: Och Niels sagde sig da och Merket med det sam/m/e en Anden liden Koe, som Hand bekomb Aff Amund i sin schyld. For/schreff/ne Amund bleff for Retten tilspurt om Niels Loss Haffde nogen leje Koe Hoes hannom der Dauid bekomb de trende Kiør vdj pandt, Huortill Hand suarede Nej, saa Hand det gandsche benegtet, och Ville giøre Sin æd derpaa. Mens Amund berette at Niels Sidenn Haffde en leje Koe Hoes hannom. Niels Loss ydermere bekiende, at Besse

1654: 52b Amundsøn i Killen sagde for Hannom, at Dauid Mougensøn haffuer Merket hoes Amund i Killen saa mange Kiør det war. Menn for/schreff/ne Sauid beuiste for Retten med Hans Regenschabffs bog, Huor vdj befantes trende Kiør Aff for/schreff/ne Amund at were pandtsatt, for Atschellige schyld: Och att Hand haffr giort Reg/enscha/b med for/schreff/ne Amund vdj de Aar som forsch/reffui/tt staar, Herom for Rette dømbt och Affsaugt, at be/mel/te Dauid schall Niude de tre Kiør som Hand haffr i pandt Hoes be/mel/te Amund och Sig tilmerkit er, och det for nogen Anden som kunde haffue for/schreff/ne Amund nogitt at kreffue, frj och frels. Hans Hansøn Tindemand vdj Fedie Citerit Gouicke Frisches tienner - wed Naffn Oele Pedersønn, Anlangende nogle Guds penge for/schreff/ne Hans Hannom paa Haanden schall haffue giffuitt, udj feste pendinger, for/schreff/ne Oele icke

1654: 53 møtte, Mens Laurits Andersøn Husse Aff Fedie, frembkomb vdj Rette och Indlaugde it Indleg schrifttlig vdsted aff Hendrik Frisch, for/schreff/ne Gouikes Sønn, Huorvdj med Andet were tilkiende giffuis Att for/schreff/ne persoen icke Haffr haftt 8te dags Warsell. End bleff och Mougens Risse Aff for/schreff/ne LindAas Skibred for Rettenn fordrit, efttersom Hand och for Smaller er Angiffuitt, Mikell Siffuersetter Bekiende for Retten at Amund Larsøn paa Risse Haffuer bekiendt for hannom och Niels Hansøn Bake, Att Mougens Risse Haffr schyld for de Smaller Som er Stollen fra Hans Bake, Och schall for/schreff/ne Mougens strags eftter Haffue Koggitt fersch Kiød, och wiste dj ike om Mougens haffde Slagtet nogen Smaller, Och komb Mougenses Sønn ind i Mougenses stue med Smallefødder, och Spurde Faderen Ad, Huor schall Jeg giøre Aff Beenen, da schall Faderen Haffue Sagt till Hannom, tj stille du wedst Huad Jeg Haffr Sagt dig tilforne.

1654: 53b Huilket be/mel/te Amund haffr beret for for/schreff/ne. Mougens Herimod forregaff at be/mel/te Føder war Kalffuefødder, Huilket strags wed lensmanden for Retten Sagde VSandferdigt War, Mens som gaff for at det war tre Vgger der eftter før nogenn Aff Hans Kiør Bar. Jacob Risse Witnet for Retten lige det Selff sam/m/e som for/schreff/ne Amund Lauridsøn och det wed Hans æd bekrefttet. Jacob FieldAnger och for/schreff/ne Jacob Risse tilstod for Rettenn eftter S/alig Barbra HukAasses Klagt, att for/schreff/ne Mougens Risse haffde Slaget Hinde til Blods och Reffuit Haarit aff Hinde, for att Hun schall haffue Sagt, at det er Vnderligt Mougens Risse æder nu fersch Kiød saa till Aars, Och Hand haffuer indtet Slagtet; Huilket Jacob FieldAnger bekiende at Hun for Herr Lytycke Haffr Sig beklagit. Och wedgick for/schreff/ne Mougens Risse for Retten, at Hand haffde Slagit for/schreff/ne Quinde

1654: 54 Barbra Knudsdottir, Knud Risses Quinde berette for Rettenn {lige dett sam/m/e} at be/mel/te Mougens Haffr Slaget dend Quinde for/schreff/ne S/alig Barbra HuckAas, Mens Huerken Hand slog Hinde till Blods eller till Nogen haars Røckelse. For/schreff/ne Mougens Risse tilfunden at giøre Sinn døll (nektingseid, frifinningseid - nytta av tiltalte for å fri seg i saker der det var mangel på gode nok vitnemål) om for/schreff/ne Smallers des tilleggelse, och Sig i saamonde befrj paa Slottit inden fiorten dags dag Her eftter. Anders Pedersøn Borger vdj Bergenn och Zids Hafttig vdj Brudknappen frembkomb vdj dag paa Tinget, och gaff last och klage offuer Anders FieldsEnde med Hans Medfølgere, for Wold Offuerlast och Skielderj giort i Hans huss vdj Brudknappen, paa Hans Stibffdotter Anne Tomasdotter och det vdj for/schreff/ne Anderses och Hans Hustrues frauerelse, som for/schreff/ne Anders erAgter med loulig Widnisb/yrd eftter Kald och Warsel att schall beuise: Och eftter Recess: 24. at fuldende.

1654: 54b Laurits Walter frembkomb vdj Rette Och begerede aff Oele Hundwen som er lensmand at Hand schulle lade forware be/mel/te fanger Som Haffr Stollit Smaller paa en Kort tid indtill Hand kunde bekom/m/e bud fra Slottit, Huorledis med dennom schall forholdes, eller och for/schreff/ne Oele at Suare til dennom om de derforjnden bortkommer, huortill be/mel/te Oele Suarede att eftterdj Hand nu vdj dag begerede at forløbes fra lensmands bestilling at Hand derfor ike wilde befatte Sig med dennom, Mens for/schreff/ne Laurs Walter forregaff at eftterdj Hand nu Haffr werit saa lenge och Vdj mange Aar Bunde lensmand, Da schulde Hand bliffue saa lenge indtill Restantsen Som Fogden Haffr Vdstaaende bliffr betalt och indkreffuit, Saa schulde Hand det worde Quiterit, Och widre derforre befallede hannom om for/schreff/ne Fanger,

1654: 55 Dend 19. Ap/rilis Bleff Holdenn Almindelig Waarting saa och Waabenting vdj Gullen Skibred, som Stod vdj Halsuig, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Offr Nordhor len fornem/m/e Mand Peder Hansøn, Hans Fuldmegtig Laurids Walter, sambt Hans Clausøn Sorenschr/iffuer och efttersch/reffne laugRettit. Nembligh. Hans Eye, Erick Risnes, Anders Wesetuig, Oele ØffstGullen, Aslack Steenne, Jon Høye, Jon Grinne, Hans Torsuig, Siffuer Molland, Niels Nappen, Mougens Mitbøe, Laurids Klefftued, Gunder Mitun, Hans Hendricksbøe, Oelle Fodsdall, Jetmund Hatleuig, Oele {Tors-} Hougswær och Endre Birkenis. Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff for Meeninge tilstede werrende Almue bleff lest och forkyndt.

1654: 55b Lensmanden Claus Molde steffnt Jon Brandsdall med Hans Søn Sigwor Jonsønn, Anlangende Enken paa Waage, om Hun haffr Oplat Jordenn for for/schreff/ne Sigwor, Da frembkom for/schreff/ne Claus Molde som eftter Fogdens befalning schulle forføye Sig till Enkenn och Hørre paa Hindes Ord, Och Haffde lensmanden Hans i Wadsøenn med Sig och Mikkell Lj, Da Suarede Enkenn at Hun wilde \nu/ holde Sig till Oelle som nu Waage Haffr i brugh, och hun schall haffue beret for dennom at Hun Haffr ingen brek Hoes hannom, Mens efttersom det schall werre kom/m/en for Ørren at Jan Dick Vdj Skierehaffn at Hand Eyer alt Huis Queg och Geder som for/schreff/ne Oele Gaarden Waage med Haffr betalt, och det for hannom Haffuer paa leye, Da war for/schreff/ne Jan Dick for Retten som giorde Sin høyeste æd

1654: 56 paa, at Hand gandsche intet Queg eller Giedder Hoes hannom haffr Vden Allennjste Toe Kiør som Hand fødder for Hannom och en Ged. Item frembkomb Peder BrandAnger och Jens ibid/em (BrandAnger) som ilige maade wed deris høyeste Jurament med opRagte fingere bekiende at der for/schreff/ne Oele wille drage till Fogden och leje Waage, da gaff dj med hannom deris Boemerker, efttersom dj Hørde at det waar Enkens wille att Hand motte well Jorden till lejning erlange. Johans Store Slire steffnt for Hans Quinde komb fortillig vdj Barselseng, møtte icke eller nogen paa Hans weigne, tilkiendtt steffnefald - 1 Mark S/ølff. Jon Brandsdall steffnt Rangdj Berge, Anlangende Efttersom Hun Haffr loffuit Hans Sønn Sigwor Egteschabff, och Hand i dend

1654: 56b fortrøstning drog til Fogden och bekomb Jorden nemblig Berge til Bøgsell, och Hun Siden eftter at Hand bekomb Jorden til lejning Haffr Annammitt Hans Gaffuer, Och hun nu ike wilde Holde Sin løftte, Och der Hun for Retten bleff tilspurt Huad VErligt hun wiste med Hannom, da schulde hun det nu giffue tilkiende, Med Andit mere som Hun bleff forreholdenn, och der dj stod Saaledis om deris Sag for Rettenn, Da Frembkomb vdj Rette for/schreff/ne Enkes Søn, och wille leye g/aa/rden, och det bleff med Hans Moders Sambtøcke, Saa det derwed forbleff. Oele Jonsønn Hougsdall steffnt Oele Jonsønn Fodsdallhouye for 3 Kiør och en Kylle Smalle, Som for/schreff/ne Oele Hugsdals Fader Naffnlig Jon Mougensønn Hougsdall Haffr Sat paa leye, vdj 16 Aars tid, Och efttersom for/schreff/ne Jon Mougensens Quinde Brette Guldbrandsdotter som war for/schreff/ne Oele Hougsdals Stibffmoder døde forgangen Aar, eftter at Hun war vdj Egteschabff med be/mel/te Jon Mougensøn vdj 45 Aar,

1654: 57 Och be/mel/te Oele Jonsøn Fodsdallhoye er for/schreff/ne S/alig Quindes Broder Sønn, Som Arffuede 1/2 parten Aff Ald Boens Formue eftter hinde, Och for/schreff/ne Oele Hougsdall Arffuede for/schreff/ne trende Kiør och dend Kylle Smalle eftter Hans Moederfader, Saauelsom er Atterbe/mel/te Oele Hougsdall udj Hans Vmyndige Aar kommen till Hans Mormoder och Hoes hinde vdj lang tid forbleffuit, indtill Hun Hannom Vdj Egteschabff fra Sig forsiunit, och giorde Hun Hans Brøllup saa och gaff Hannom Hiembfølge, Be/mel/te Oele Hougsdals Fader war vdj Rette Som bekiende at Haffue Haftt be/mel/te Kiør och Smaler paa leye[.] Dertill med war och indsteffnte Oele Fodsdallhouye Nerwerende, Som Sig formeente ey nogen leje wilde betale, eftterdj det er saa lang tid Sidenn och {Hand} for/schreff/ne Oele Hougsdall icke tilforne Haffr kreffuit nogen leye, DerImod suarede be/mel/te Oele at Huad sig belanger Hand ike nogen leye tilforne Haffr kreffuit war derfor, att Hand icke det wilde giørre saa lenge Hans Fader och Stibffmoder leffuede

1654: 57b tilsammens, Och war det tid Noch, *nar der schulde sche Arffueschiftte eftter enten Aff dem, Som nu med Hinde er scheed, Herom for Rette Ordelit att be/mel/te Oele Fodsdallhøye bør till forpligt were, eftterdj Hand haffr Arffuit eftter for/schreff/ne Birtte halffue boens formue, da att erstatte och betale till for/schreff/ne Oele Hougsdall Halffueparten for be/mel/te 3 Kiørs och dend enne Kylle Smalle fosters leye som Haffr staait vdj leye paa 16 Aars tid, Och dett indenn Segs Vgger Hannom tilfridsstille. Christopher Torkeldsønn borger vdj Bergenn och Zidtshafttig vdj Nyhammer, steffnt efttersch/reffne med en Slodssteffning Dat/erit Bergenhus dend 20. Feb/ruarj Nerwerrende Aar, Erik Risnes, Josep Fryset, Hans Oelsøn ibid/em (Fryset)[,] Hendrik Torgiersønn ibid/em (Fryset) och dennom tiltalde for Adtschellig Fischetiende Som de icke vdj Nj (9) Aars tid haffr Vdgiffuitt forsch/reffne indsteffnte war Nerwerende for Rettenn som det icke Kunde benegte, dog gaff for/schreff/ne Erik Risnes for att dett

1654: 58 war ickon fire Aar der Resterede, Mens be/mel/te Christopher Som Haffr weritt Tinde Mand vdj Gullen Skibred, I welb/emelte Hendrich Tottis tid, iMens hans welb/emelte med Bergenhus lehn aff Kongl/ig Ma/jestet Naadigsten war forlent, Saauelsom vdj itsige Slodsherris Welb/emelte Offue Bielkes nu i Hans forlehnings tid, Hand Hid indtill Haffr haftt, Och endnu frembdeelis eftter welb/emel/te goede Mands Offue Bielkes Breff sam/m/e tiende vdj forpachtning beholder, Och frembuiste for/schreff/ne Christopher Torkildsøn vdj Rette Welb/emelte Hendrik Tottis breff, belangende be/mel/te Tiendenns forpachtning Dat/erit Bergenhus dend 22. Feb/ruarj Anno 1645, Saa dett befindes Nj Aars Tiende dj med Resterer Som be/mel/te Christopher schall haffue, Och bleff for/schreff/ne Infsteffnte bønder med merbe/mel/tte Christopher Torkildsønn for Retten saaledis forligte at de schulle giffue hannom for be/mel/te Resterende Aaringer for huert Aar - 1 Slett dr, Saa och Her eftter Aarligens de och till Hann/om for Tiende at schall giffue, saa lenge hand dend beholder Iligemaade

1654: 58b en Slett daler, Och Ragte for/schreff/ne Erick Risnes be/mel/te Christopher Sin Haand derpaa for Rettenn, att hand schulle werre hans Mand for dend Slette daler Aarligens for saa mange Aar der Resteritt, saauelsom dend Slette daler Her eftter Aarligen for tiende Worder Vdgiffuitt, Som dj alle Suarer till att Vdgiffue. Dend 22. Aprilis bleff holden Almindelig Waarting vdj Ekanger Skibred, saauelsom och da Waabentingh, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Peder Hansøn vdj Nordhorlehn, hans Fuldmegtig Laurids Walter, sambt Hans Clausøn Sorenschriffuer Offuer Nordhor lehn, och eftterschr/effne laugRettit, Oele Eye lensmand, Knud Essem, Oele Eknis, Oele Røland, Oele Todtland, Johans Nommedall, Oelle Hindenes, Erik Elwig, Lauritz

1654: 59 Hølleland, Magne Ecknes, Laurs Eydtsnes, Ascheld Ascheuig, Knud Quinge, Niels Myr, Iffuer Molwiig, Anders Dyrdall och Sigwor Ascheland, Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff bleff for Almuen forkyndet, Lauridz Walter Lod frembførre vdj Rette Ragnild Jonsdotter, barenfød vdj EckAnger Skibred, Efttersom Hun haffr weritt tuende gange besoffuit, dend førstegang aff Knud Almelj en Giftt mand, /: som Hand och derfor haffr bøtt :/ Siden beleigen aff en dreng Naffnlig Johannes Hansøn, gamell 18 Aar, som er Sødschind barnn till for/schreff/ne Knud. Och bleff be/mel/te Ragnild tilspurt om Hun Affwiste att dj war saa nær vdj Slegt, som Haffr haftt med hinde at bestille, huor till Hun Suarede icke At kunde benegte, Tildømbt for saadan Hindes forseelse at Rømme Bergenhus Stiftt ovh lehnn, inden 14 dage.

1654: 59b Och for/schreff/ne dreng Johans Hansøn tilfundenn att bøde for lejermaals Sagh. Lensmanden Oelle Eye steffnt Oelle Hansønn Wæland for att hand Haffuer Sagt om Iffuer Molwig, at Hand haffuer tagit en Buk vloulig, hoes Oele i Mullen, som Willem Dauidson en Borger i Bergen tilkomb, och for/schreff/ne Oele schulle fødde for hannom, Och bleff beret at det war Otte Aar sidenn Buken bortkomb: Och waar ingen som for Rettenn kunde beuise for/schreff/ne Iffuer nogit vErligt offuer, Mens dog bleff be/mel/te Oele Wæland tildømbt for saadan Hans vbeuislig Snack, at bøde till Kong/lig Ma/jestet - 2 Mark S/ølff. Dend 24. Aprilis bleff Holden Almindelig Waarting vdj HosAnger Skibred, sambt och Waabenting, Nerwerende Kong/lig Ma/jestets Fogit vdj Norhor len, fornæm/m/e Mand Peder Hansønn

1654: 60 hans Fuldmegtig Laurs Walter, saa och Hans Clausønn Sorenschriffr offr for/schreff/ne Nordhor lehn, och eftterschr/effne laugRettit. Nembligh. Laurits Birkeland lensmand, Hans Hoshoffde, Torkild Aasemb, Johans Hiembuig, Elling Bysemb, Arne Gietterem, Jon Fieldschaalnes, Oele Eegeland, Niels Møss, Arne Løfftued, Niels Kløffland, Fusse Fieldschaall[,] Elluff Fieldscholl, Niels Sanddall, Mikel Rødsland, Gullik NordAas, Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff *beleff for Almuen forkyndt. Knud Tued steffnt Johans Holmen for Slagsmaall som for/schreff/ne Johans Haffuer begaaet paa be/mel/te Knud, paa Hans Kierkewey, som scheede for Otte dage siden, Forsch/reffne Johans war vdj Rette

1654: 60b som icke kunde fragaa at Hand io haffde slagitt Hannom, Och befantis for/schreff/ne Knud som stod vdj Rette vdj Hans Ansict paa begge Hans Kinde Blaa Slagenn, Och scheede dett paa en Søndagh at Hand offrfaltt hannom, derfor tilfunden at bøde eftter Lougen M: B: 16. Cap: Otte Ørtuger och 13 Mark S/ølff. Och bleff beuist for Retten at for/schreff/ne Knud Haffuer med en Vschambfuld Mund giffuit Aarsagh till at Hand bleff slagenn, som Hand och ike for Retten kunde imod Sige, Er Hand derfor tilkiendt att bøde eftter Lougen - 4 Mark Sølff. Jørgen Nielsøn Dalle boendis vdj Sundhor lehn, ladet wed lensmanden steffne Søffren Madtsøn Sognedegenn till Hammers Prestegield, for Huis

1654: 61 Hand haffde hannom til at tale, for/schreff/ne Jørgen møtte icke eller nogen paa hans weigne, Men be/mel/te Søffrenn Præsenterit vdj Rette med Hans proff, och eftterdj for/schreff/ne Jørgen icke møtte kunde Her wed inted VdRettis. Dend 25. Ap/rilis bleff Holdenn Almindelig Waarting saa och Waabenting vdj Mielde Skibred, Nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit fornem/m/e Mand Peder Hansøn Hans Fuldmegtigh Laurits Walter, sambt Hans Clausøen Sorenschriffr Offr Nordhor lehn, Och eftterschr/effne LaugRettit, Nembligh. Elling Burkeland lensM/and[,] Baste Halleland, Elling Røffuemb[,] Johans Soldberg, Oele Hartued, Niels Restad, Tomas Hundhammer, Magne Birkeland, Aschild Wikne, Rasmus Skierping, Laurs Houe, Mougens Restad, Mikel Blomb och Niels Rongwed,

1654: 61b Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff for Almuen bleff Publicerede. Mickell Andersønn Borger vdj Bergen wed enn Slodssteffning Citerit Her Oele Jonsønn Sogneprest paa Hougs, Anlangende nogen Bøger, som for/schreff/ne Her Oeles formand S/alig Her Mougenns Abbeldsønn Capellan till Hougsgield eftter Mickell Andersøns Hans Søns Affgang till Sig Haffuer Annammit, eftter widre derpaa Hans Memoriall Aff Mickell Andersøns Fuldmegtig Naffnlig Hans Mattisønn i Rette laugt, saauelsom och aff Hannom i Rette fremblagdes Prouistens Hæderlig och Wellærdt Mand Her Jonnas Pedersøn Sogneprest til Korskierken vdj Bergenn, Hans schrifttlig forhandling Acterit

1654: 62 Bergen dend 9. Nov/embris 1653 deraff erfares at sam/m/e Sag om bøgerne vdj parternis bjwerelse for Hannom Haffr weritt, Och Prouisten da det till werdslig rett Hendstillit at handle, Be/mel/te Her Oelle Jons/øn møtte vdj Retten, som Sig met Witne giorde beuislig, fornemblig Mikell Rombslaa boendis vdj Arne Skibred, Elling Burkeland, och Magne Birkeland, Huilke som nu tilstede waar och prouffuede at der bleff giffuen bud vd till Creditorerne, och derhoes berette at de end ydermere kunde giøre beuislig Aff de Andre Creditorer om det behouff giøris, Att der Sallig Her Mougens Abbelsøns formue till gielderne schulle Contenteris, da bleff først Alle Creditorerne giffuen loulig bud, Vndertagendes en deell vdj Bergenn, och for des

1654: 62b Aarsage bleff dend S/alig Mands goeds endda till widre Adwarsell paa en 14 dags forhalling, Paa det at sambtlig Creditorerne Vdj Bergen och paa bøgden kunde bliffue loulig Adwaarede, Huorfor H/err Oele Jonsøn Satte vdj Rette, om Hand icke eftter lougen for Mikell Andersøns tiltale bør at were eindtlediget, Eftterdj Hand ike med de Andre Creditorers Vdkreffuing de Præsenterit, da efttersom Mickell Andersøn fordrer merbe/mel/te H/err Oelle vdj Rette for Hans Søns S/alig Anders Mikeldsøns Bøger, som for en romb tid Sidenn Vdlaant er til Hans formand Her Mougens Abbeldsøn Hammer, och Her Mougensens Creditorer Hoes hans eftterleffuersche en Huer

1654: 63 at kreffue sin quota, Haffr bekom/m/it warsell, Da bleff Herom {ordlit} Ordelit, at for/schreff/ne Her Oele Jonsønn for be/mel/te Mikel Andersøns fordring Hervdinden eftter lougen A: B: 12. Cap: bør frj at werre. Baste Erstad Citerit Baste Burkeland for at Haffue offuerfaldett Hannom med Huk och Slag, Huilkett beuistes for Rettenn, och be/mel/te Baste Burkeland dett wedgick, bleff Hand tildømbt at bøde til Kong/lig May/este/tt - 3 1/2 Rix daler. Dend 26. Ap/rilis Holtes Almindelig Waarting saa och Waabenting udj Arne Skibred, Neruerende Kong/lig Ma/jestets Fogit Vdj Nordhor lehnn fornem/m/e Mand Peder Hansønn hans Fuldmegtig Lauritz Walter, Sambt Hans Clausønn Sorenschriffr i for/schreff/ne Nordhor lenn, Saauelsom eftterschr/effne LaugRettit, Nembligh,

1654: 63b Lensmandenn Rasmus Jordall, Laurs Hoele, Mickell Bruduig[,] Oele Oelsønn Oelsnes, Johans Boue, Niels Fodzmark, Mougens Waxdall, Gabriell Risnes, Toris Waxdall, Einner Helleland, Anders Tunes, Erick ibid/em (Tunes)[,] Erik Arne, Peder ibid/em (Arne). Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff bleff for Almuen forkyndt. Knud BruerAas, Steffnt Torkild Bresteen, for att Hand haffr med enn Skends Mund offrfaldet hannom, saa Hand schall haffue Skieldett hannom paa hans ærlige Røgte: Men for/schreff/ne Torkild som war nerwerrende ErcHlærit be/mel/te Knud for Retten, at Hand icke Wiste Andet med hannom, end det som Erligt war, Och ded at Hand offrfaltt hannom, da schede det vdj Hans drukenschabff.

1654: 64 Peder Elwig aff Mielde Skibred steffnt Johans Bresteen for schyld, nemblig først for tre Aar Siden, da bekomb be/mel/te Johans aff for/schreff/ne Peder til Sædekorn tre Rixdlr, och Nest forleden Sommer bekomb Hand en Sort hest aff Hannom, och schulle giffue hannom derfor 4 Rdlr, och enn wog korn, Och schulle for/schreff/ne Johans haffue betalt Hestenn forledenn Høst, Bemelte Johans møtte vdj Rette och wedkiende schyldenn. Forsch/reffne Peder Satte vdj Rette, at eftterdj hand icke haffr betalt Hannom hesten eftter hans løftte, da war hand begerende Sinn hest igienn, Och begerede domb paa Hannom for Ald for/schreff/ne schyld. Forbemeltte Johans tildømbt at betale inden 14 dage Hernest eftter, Vnder Namb och wordering Vdj Hans Boe. Bleff giffuenn domb paa Alle dennom som er Taxerit at schall giffue Aff Huer løb 1 Rix ort, till dend Broes biugningh offuer Arne Elff, inden 14 dage Hernest

1654: 64b eftter at betale, eller och dett Aff deris Boe at vdsøges wed wordering, Och Wedgick dj at de ere bleffuen louligenn steffnt. Peder Indre Arne bleff tildømbt at bøde til dommeren for Vlyd paa Tinget eftter høiglofflig Konningh Christian dend Tredies Recess - 10. Cap:, Tre Mark dansche, som Hand strax betalde, Mens de Tre Mark dansch til Hans Herschaff Resterer, Iligemaade tilfunden Lauritz Hoele, for Vlyd paa Tinget Och Resterer Hand for Alt, lod Hand sigh forliude ike derfor wille vdgiffue, Och war Hand och for/schreff/ne Peder tilsam/m/ens med møgen drag och MundClammer om en Broe. Dend 28. Ap/rilis bleff Holdenn Almindelig Waarting Saauelsom och Waabentingh

1654: 65 vdj Sortor Skibred, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit fornæmme Mand Peder Hansøn vdj Nordhor lehn, Hans Fuldmegtig Laurs Walter, sambt Hans Clausønn Sorenschriffuer sammesteds, och efttersch/reffne LaugRettit, Nemblig. Oele Bielkerøen lensmand[,] Niels Algrønn, Halduor Bildøen, Iffuer Windenes, Mougens Eye, Lasse Berge, Niels Logøenn, Oele Hambre, Jens Skouffue, Laurs ibid/em (Skouffue)[,] Oele Waage, Jacob Tøsøen, Oelle Fielle, Hans Algrønn, Peder Nord Ekerhoug, Rasmus Landra, Mougens Worland, Willum ibid/em (Worland), Oele Eye, Hans Kougsland och Kolben Sør Eckerhough, ædsoerne Mend i for/schreff/ne Skibred. Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff bleff for Almuen Ankyndiget. Jørgenn Kockens Borger i Bergenn wed en Slodssteffning Citerit S/alig Niels Steffensøns eftterleffuersche Nauffnligh Barkie Hendriks dotter boendis I Buken,

1654: 65b for Syttenn Rixdr, for/schreff/ne Barkie war Nerwerrende och schyldenn wedgik, dog gaff Hun for, Efttersom Hun haffde Øell for for/schreff/ne Jørgen at vdtappe vdj for/schreff/ne Buk, at Hun motte Niude Huer Tiuffuende tønde, Som Maaneeren (Monhere - hollandsk for herre/n) I Bergenn, Och begerede Citation paa nogen stund, eftterdj at det er kort tid Siden Hindes S/alig Mand wed døden er Affgangen. Mens be/mel/te Jørgenns Fuldmegtig Oele Rasmusøn begerrede domb vdj Sagenn. Herom for Rette dømbt at be/mel/te Barkie bør betale for/schreff/ne 17 Rdr, til Ste: Hansdag nu førstkommendis, Och Huad Sig belanger be/mel/te Barkie forregiffr, at Hun bør Niude Huer 20. Tønde Øell, som Hun haffr till Sals ladet vdtappe, Derom Hendfunden till Sinn wedbørlige dommer vdj Bergen, Karl Tomasønn och Hans Søster Margrette Tomas dotter S/alig Jens Kiempes

1654: 66 eftterleffuersche boendis vdj Bergenn, steffnt Oele Halduorsønn Mitfielle, Anlangende enn Jordepartt som er en wog fisch vdj Landschyld, i for/schreff/ne Mitfielle, Som deris S/alig Fader Tomas Sandersønn for Otte Aar Sidenn Haffr Solt till for/schreff/ne Oele, Och be/mel/te Karl dj tider ike war hiemme, och hand nu forleden høst først hiembkomb aff lang reise Vden lands, och Haffuer Hand sin tilhold Hoes for/schreff/ne Sin Søster, Och for/schreff/ne Oele som war for Retten och fremblaugde Hans Kiøbebreff, bleff tilspurtt Huor megit Hand gaff for for/schreff/ne goeds, da berette hand at Hand haffr giffuit derfor Fyrgetiuffge Rixdaler: Med denne Sag Hendfunden paa Aastedenn eftter lougenn. Mougens Galtenn och Laurs Kougsland til dømbt at bøde for Vlyd paa Tingett. Oele Andersøn och Laurs Nielsøn Sørfielle steffnt Einner Tomasøn Sørfielle, efttersom

1654: 66b hand schulle haftt till ægte en Enkequinde Giertrud Endrisdotter, Och der det bleff med wenners Sambtøke med dennom fuldkommen klart giort, oploed Hun Jordenn for Hannom, som er en 1/2 wog fisch vdj Landschyld, vdj for/schreff/ne Sørfielle, som Hand och haffr bekom/m/it till Bøxsell, Och døde Hun Nest forledenn Winter Otte dage eftter Nytt Aar, Och eftterlod for/schreff/ne S/alig Giertrud Sig it Pige baren paa tre Aar gam/m/el, wed Naffn Giertrud Andersdotter, som bleff giffuen for \i Rette/ gandsche ringe eftter Moederen at Haffue, at opholdes aff, Och for des Aarsage er for/schreff/ne Einner Tomasøn steffnt, at eftterdj Hand bruger Jorden som Hindes S/alig Moeder haffde, Och Hand schulle haffue Haftt Hinde till Egte, om Hand icke derfor bør tage barnit till Sig, For/schreff/ne Oele er barnens Brodr, och be/mel/te Laurs Niels/øn haffuer Atterbe/mel/tte Oeles Søster.

1654: 67 Och war paa forsch/reffne Einner *Tomases weigne for Rettenn at suare, Hans Fader Tomas Sørfielde, Som stod imod icke Hans Sønn schulle haffue barnit at forsiune till føde och klæder, Och bleff for/schreff/ne Einner tilkiendt at schulle Annamme barnit till Sig, och ded Vnderholde som Hans egit, indtill det kom/m/er till Skields Aar. Søffrenn Poelsønn paa Borgemester Søffrenn *Jenses weigne steffnt efttersch/reffne for schyld Som er for Atschellige vdborgit waare, Mougens Galtenn - 9 Slette dr, 1 1/2 Mark. Albrett Glesnes - 2 S/lette dr, 1 Mark, 13 Schilling. Laurs Glesnes - 7 S/lette dr, 3 Mark, Enken Glesnes - 6 Slette daler, Oele Førland - 11 Mark, 3 Schilling. Peder Førland - 2 Mark, Clemmind Tarelwigh (Trælevik?) - 8 Mark, 5 Schilling. Peder Spilde och Hans Søster tilsam/m/ens - 9 Mark, 12 Schilling. Erik Spilde - 4 1/2 Mark. Peder Trelleuig (Trælevik) - 2 Mark, 10 Schilling.

1654: 67b Vnge Laurs Warøen - 7 Mark, 5 Schilling. och Mougens Nordtoftt - 8 Mark, 11 Schilling. Huilke som møtte och wedgik schyldenn, Dog forregaff en partt nogit derpaa at haffue betalt, For/schreff/ne Søffren war domb begerrendis. Och bleff dj sambtlig tildømbt at betale inden Maannids dag Hernest eftter, Huis de icke Rigtigenn kunde Affbeuise betalt ere, eller och det aff deris Boe och Goeds wed Namb och wordering schadesløs at vdsøge. Laurs Walter steffnt Laurs Berges dotter Zidtzele Laursdotter for Lejermaal, for/schreff/ne Hindes Fader møtte, och bleff Hun tilfunden at bøde till Kong/lig Ma/jestet eftter Recessen. Eftterschreffne møtte icke til nest forledenn Waarting med deris ghewær, och Som nu till dette Ting derfor bleff

1654: 68 steffnit, Nemblig Asbiørn och Albrett Glesnes, Jacob Tønneuig, Niels Telle, Niels Seldstad (Selstø?), Peder Spilde, Anbiørn och Erik ibid/em (Spilde)[,] Lauritz och Jens Skouge, Torbiørn och Enkenn Næsse, Mougens Skouge, Halduor och Rasmus ibid/em (Skouge)[,] Tomas Algrøn, Mougens Sekingstad, Laurids Eyde, Oele Sollitzuig, Rasmus Landra, Anders, Oele och Lauritz ibid/em (Landra)[,] Poell Windenes, begge Enker paa Kaartued, Halduor Bildøen, och Laurs SørreEkerhoffde.

Tilkiendt eftter lougen at bøde til Kong/lig Ma/jestet en Huer - 2 Mark S/ølff. Och for Huer waaben der schulle werit 1 Mark S/ølff. Iligemaade bleff till i dag Citerit eftterschr/effne Huilke war tilsaugt Nest forgangen Høst at waage paa wettenn och det forsømmede, Saa at der icke komb it Meenische vdj fire dage och Netter, Och Aarsagenn at de saa och for/schreff/ne Som icke komb til forledenn høsteting <der forsøm/m/ede Waabentinget,> och da

1654: 68b at kunde giffues domb paa dennom, war det, at Lensmanden \da/ ike komb till Tinget, at der kunde wides om de bleff steffnt, eller och icke, Nemblig Aff Fields Sogenn Iffuer Syltenn, Laurs i Langøen, Øriens Sekestad, Anders Dyrøenn, Mougens Landra, Anders ibid/em (Landra)[,] Enkenn paa Hagenn, Noch disse, om Huilke forledenn høsteting bleff for Retten forregiffuit, at lensmanden Haffr tagett dennom vdj fløtning, dend tid de schulle fare till wettenn at waage, som war Niels Algrønn, Hans ibid/em (Algrønn), Oele Eyde, Maritte Enkenn Kortued och Anders Angeltued. Lensmanden som war Nerwerende formeente at de for bøder schulle werre frj, efttersom Hand haffde Slodsherrens haand for Sig, Och frembuiste Hand dend Gunstig Her Slodsherres Welb/emelte Offue Bielkes breff, des formelding, at lensmanden schulle forschaffe dennom paa de

1654: 69 Oedstenische(?) Skibe Huis dj behøffuedis for betalning, Alle forschr/effne som schulle haffue waaget paa wetten, tilfunden at bøde till Kongl/ig Ma/jestet eftter Lougen for saadan deris Nachlesigheed en Huer - 2 Mark Sølff. Dend 29. Aprilis Holtes Almindeligh Waarting Saauelsom Waabenting vdj Skiold Skibred, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit Offuer Nordhor Lehnn fornemme Mand Peder Hansønn, Hans Fuldmegtigh Laurs Walter, sambt Hans Clausøn Sorenschriffuer vdj for/schreff/ne lehnn, och eftterschreffne LaugRettit, Nemblig. Lensmanden Oele Dingeland, Oele Sandall, Niels Todtland, Salme Tittelstad, Rasmus Natland, Mikell Grimbstad, Mikell Nestun, Peder Smøraas, Steffen Hammersland, Jacob Madthoep, Vnge Oele Sandall, Magne Kalland och Oelle Skiold. Kongl/ig Ma/jestets Skattebreff bleff for Almuenn forkyndigett.

1654: 69b Dend 5. May war Hans Clausønn Sorenschriffr offr Nordhor lehn, sambt eftterschr/effne 12 Ædsoerne LaugRettismend nemblig Oele Hundwen, Mougens Nataas, Knud Knaruig, Knud Skouffue, Magne Reffsdall, Gudmund Qualwog, Magne Bondtland (Bruntland), Bottell Waage, Anders FieldsEnde, Jacob FieldAnger, Jonn Wiig och Hellie Høie, sambtlige Aff LindAas Skibred, forsamblit paa Hundwen i for/schreff/ne Skibred Rettenn at betienne, efttersom Kong/lig Ma/jestets Fogdes Fuldmegtig Lauritz Walter, for os vdj Rette tuende Persoenner frembførde, Naffnlig Oele Iffuersønn tilforne boet paa en Gaard Kaldes Settere i for/schreff/ne Skibred, och Zacarias Budall och Aff be/mel/te Skibred, Huilke for Rettenn paa Waartinget nest forledenn bleff Angiffuitt for at Haffue stollit Smaller, Saa dend gandsche Almue gaff dennom Passelig røcte, Och bleff da prouff ført, Som wandt att de om Natter tide imod dag er bleffuenn

1654: 70 funden iblant en deell Smaller, Saa at for/schreff/ne Oele Haffde tuende fatt och Zacarias haffde en, Huorom paa de blader Her for udj Fol: 49 och 50 findes widre indført, Och bleff i dag for/schreff/ne Zacarias paa dett flittigste Examinerit, Som da paa det Sidste wedgick at Hand haffde Vdj Sinde at Wilde Stollit dend Smalle som Hand bleff befunden med, och end widre bekiende, at der Hand och be/mel/te Oele Iffuersønn wille gaa offuer land it støcke till Søenn, efttersom de wille Roe Hen till Kaarsøen /: Huilket scheede imellom dend 20. och 21. Februari nest erschinnet :/ och Søge schyld *(.Som de berettet.) for Zacariases Wermoder, da gick dj forbj nogle Smaller, Oele Sagde till Hannom wj motte tage os en Smalle, och Zacarias det sambtøchte. Dernest bleff for/schreff/ne Oele Iffuersøn iligemaade vdj dag for Rettenn frembEschett, Som dog paa det Seeniste wedstaaet at Hand fatt paa en Smalle och icke flere; och Sagde Sig at Haffue fuldkommen vdj Sinde

1654: 70b dend at wilde Haffue Stollet, Och *beat Affsoenne derfor, Widre wedgick Hand icke, och ey helder nogenn frembkomb Som gaff Hannom Andenn fuldkommen Sagh om Tiuffuerj, Mens det er os Nochsom *bewust, at Hand for Vngefehr Halffandenn Aar Sidenn, for V-Grandheffd med Sinne Grande paa en Gaard Settere, saauelsom for Tiuffuerj med Sillegaarns forRøkelse er dømbt fra Sinn Bøxslede Jord, for/schreff/ne Settere. Fogdens Fuldmegtig Satte vdj Rette, om de icke for Saadan deris bedriftt burde lide eftter Tiuffuebalkens formelding, och war domb begerendis. Forschr/effne Oele Iffuersønn tildømbt inden fiorten dage at Rømme Bergenhuus Stiftt och lehnn, Och for/schreff/ne Zacarias Budall som Haffr werit med hannom och wilde Stollit Smaller, da er Hand for Hans forseelse tilkiendt at bøde till Kong/lig Ma/jestet 8te Ørtugr och 13 Mark S/ølff.

1654: 71 End och samme dag lod Fogdens Fuldmegtig Laurs Walter for os vdj Rette frembførre en persoenn wed Naffn Rasmus Bastesønn Weraas vdj for/schreff/ne LindAas Skibred boende, Som Aff Sin Grande Jon Weraas war steffnt till Waartinget nest forledenn, Och da gaff Hannom Sag, at Hand haffde Stollet fra Hannom Adschilligt baade i penge saa och giorde Klæder Aff Lærritt, Som beløb Sig till Otte Rix daler, Och omsidder goedwillig wedgik Hand da paa Waartinget for Rettenn at Hand haffde Stollet be/mel/te Tøy, Tilmed bleff beuist for Rettenn at Hand for nogen Aar Sidenn Affsoennede Hoes Kong/lig Ma/jestets Fogit for Smaller Hand haffr stollit, Som Hand och wedstaait saa i Sandhed war, Huorom widre Her for vdj findes indført Hoes Fol: 50 och 51. Och bekiende for/schreff/ne Rasmus Bastesøn vdj dag for Rettenn, at det Goeds Som Hand haffde stollit fra Sin Grande, Jon, nemblig Otte Rixdallers werdt, det Haffde hans

1654: 71b werfader Laurids Findesbøe mestepartenn Hoes Sig, Och Sidenn for/schreff/ne Rasmus bleff heftted derfor, da Haffuer bemelte Laurs schicket det till Sin dotter for/schreff/ne Rasmuses Quinde igien, Och end Ydermere berette for/schreff/ne Rasmus, at hand wilde straxen Haffue boret Goedsit tilbage igien, till dem Som Hand Stall det fra, Mens motte icke for for/schreff/ne Hans Werfader, tj Hand schulle wel stille det. Fogdens Fuldmegtig Laurs Walter Satte vdj Rette om for/schreff/ne Rasmus icke for slig Hans begangne Tiuffuerj, bør lide eftter Lougen till Galge och green(?), och Hans formue till Kong/lig Ma/jestet forholden, och war domb begerendis. For/schreff/ne Rasmus Bastesønn for saadann Hans begangne Tiuffuerj, tildømbt paa Toe Aars tid at were paa Bremerholm, och Hand Aldrig at kom/m/e eller lade Sig befinde udj Bergenhus Stiftt och lehnn, Och Hans formue till Kong/lig Ma/jestet forbrudt.

1654: 72 Dend 18. May war Hans Clausøn Skriffr Offr Nordhor lehnn, sambt eftterschreffne Tolff Ædsoerne LaugRettismend forsamblit paa Bergen lille Raadstue, Nemblig, Laurits Hoele, Oele Melling, Oele Albritsøn ibid/em (Melling)[,] Gabriel Risnes, Eynner Helleland, Haldsteen Røland, Jørgenn Selwiig, Anders Tunes, Jacob Blindem, Peder Arne, Jon Quamme, Steffenn Blindem, sambtlig boende vdj Arne Skibred, Nerwerrende Erlig Wiis och fornem/m/e Mand Hans Hansønn, Bergenn och Gulletings Laugmand, Rettenn at betienne, Huor da Kong/lig May/este/ts Fogit Welagt Jacob Jensøn offr Nordhordlehnn, en fange for Retten loed frembkomme, Wed Naffn Dauid Peders/øn barnfød paa Sundmør paa Skierfføenn i Her Oele Linds Sogenn; Aff Herløe Sogen, som Hid indtill Haffuer Ladit Sig kalde Peder Dauidsønn, som haffr boet udj Nordfiord paa en Gaard Kaldes Hoedwigenn med

1654: 72b *med Hans hustru Maritte Amundsdotter, huilken persoen Fengseligen till Bergenhus er wordenn Indbragt, och Aff for/schreff/ne Fogit Anklagit, formedelst Hand haffuer beleggen for/schreff/ne Sin hustruis dotter, som er Hans Stibffdotter, Om Huilken Angiffuelse for/schreff/ne Dauid Pedersønn nu for Rettenn bleff tilspurtt, som i ingen Maade det kunde benegte, Mens Selffwilligen bekiende at jmedler tid hand hengde udj letferdighed met hans Stibfdotter Birette Vincentsdotter, som scheede paa for/schreff/ne Hoeduigen och bleff Siugelig wed Hannom Vngefehr Thi Aar Sidenn, er hun bleffuen Egtegiftt Med en Mand Naffnlig Halduor Jonsønn paa Fure i for/schreff/ne Nordfiord, och widre tilstod at Hand och Haffde Legomlig Ombgiengelse med hinde Sidenn Hun bleff giftt, Ydermere Hand wedgik at nogen tid eftter Hun war kom/m/en i Egteschabff

1654: 73 Tog Hand hinde imod Mandens willie och Rømbte bort med Hinde till Trundhiemb, och ombsidder forlatte hand hinde der udj lehnnit strax Vden for Biugnen paa enn Bundegaard. End widre Hand goedwilligen bekiende at Hand begaff Sigh Sidenn fra Trundhiembs Lehn och Hid vdj Bergenhus lehnn i Herlø Sogenn i Mangers Prestegield, och tagit Sigh en Anden Koenne, wed Naffn Helge Rasmusdotter, som hand er Egtegiftt med hen wed Siuff Aars tid Sidenn, och Aufflit med hinde fire børn, aff Huilke tuende er døde och Toe igien leffuer, Alligeuell hans første forlatte Quinde vdj Nordfiord endnu schall leffue, Och tilmed haffuer hand bedragit Presten Her Jonnas paa Manger Som Hannom och for/schreff/ne Helge Rasmusdotter Haffuer tilsammen Egtewied, I det at Hand haffr Anwist hannom it breff aff Hannom Selff schreffuit

1654: 73b med Her Oluff Linds Naffn Vnder, som er Prest paa Sundmør, Liudendis at Hand war kom/m/en der fra Sognit, och hans doent (dont) war rigtig och klar, VAnseet hand Som tilforne er melt Haffr boet met Hans Første Quinde I Selløegield udj for/schreff/ne Nordfiord. Der denne hans bekiendelse som forsch/reffuitt for Rettenn war Passerit, bleff Hannom end och Adspurt om Hand haffde giort nogitt Andet, at Hand det och nu wilde Obenbaar och tilkiende giffue, Suarede Hand gandsche inted Andet haffde giort, Mens fortrød hans dagelige Sønder. Och Fogdenn Satte udj Rette om be/mel/te Dauid Peders/øn Som saa groffuelig med Blodscham Sigh haffuer forseet, ike burde straffes paa Hans liff, och hans boedslod till Kong/lig Ma/jestet at were forbrudt, och war domb begerendis. Saa er om denne Lejlighed med dend

1654: 74 Gunstig H/err Laugmands Raadføringh for Rette Kiendt och Affsaugt, at for/schreff/ne Dawid Pedersønn for Hans groffue forseelse med Blodscham begaaet, bør Haffue forbrudt Sit Liff och Lide eftter Høiglofflig Koningh Christian dend 4des Recess Pag: 178, och derforvdenn Hans formue till Kong/lig Ma/jestet forbrudt. Dend 20. May war forsamblit wdj Storre Sanduig, Søffren Jensønn Borgermester vdj Bergenn och Kong/lig Ma/jestets Fogit offuer Semb och Sanduigs Goeds, Hermand Gaarman Raadmand och Tolder i for/schreff/ne Bergen førige Fogit offr be/mel/te Goeds, Hans Clausonn Skriffuer vdj Nordhor lehnn, och eftterschreffne Ædsoerne Mend nemblig. Lensmanden Halduor Mundall, Niels Mieldstad, Ole Fischesetter, Anders Watne, Lauritz Semb, Hans Jeluig, Hans Rønhoffde, Anders Eegeland och Simen Rønhoffde,

1654: 74b Och lod Erlig wiis och fornemme Mand for/schreff/ne Søffrenn Jensøn Sit bestillings breff paa be/mel/te Fogderie for dend tilstedewerrende Almue forkynde. Dernest for dennom och bleff Publicerit Kong/lig Ma/jestets Skattebreff. Herman Gaarman Angaff udj Rette, at hand oftte haffr ladit giort Anfordring, om dend Resterende Husmends och drenge Skatt, och Lensmanden nogle gange befalit och tilsch/reffui/tt om en rigtig forteignelse paa dennom, och icke haffr kundet erlange, och bleff Lensmanden derom Adspurtt om det icke saa war hannom befalit, och hand Sagde at det war nochsom wist, och bad at Herman hannom det wilde tilgiffue och forlade, Och loffuede derhos at hand en forteignelse paa dennom Samptlig med det Allerførste schulle til Herman forschaffe. Dend 19. Juny Ledings Ting paa Fosse i Herløe Skibred, Nerwerende Kong/lig Ma/jestets Fogit vdj Nordhor lehnn, welforstandigh Jacob Jensønn, udj Sorenschriffueren Hans Clausens sted och frawerelse Lauritz Walter,

1654: 75 och eftterschreffne LaugRetted, Nembligens Lensmanden Anders Fosse, Peder Langeland, Oele Melland, Gregorius Langeland, Oele Frekhou och Niels Tued. For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns foegderier for den tilstede Almue bleff oplest. Item bleff och for dennom forkyndt som eftter følger. Kong/lig Ma/jestets Forordning om Leyermaals Sager i de forbudne leed, Med derhoes dend Gunstig H/err Slodsherris befalning till Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning till Meeninge Almue om Skattenn i rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig Her Slodtzherris breff till Almuen, at de i stedenn for Landschyld Smørit Aarlig her eftter wille vdgiffue penger, Tre Rixdaler aff løben, enten Smørit er dyrre eller i ringe priis, och Hans welbiurdighed will bedage dennom med pengene derfor at vdgiffue till Michælj tider.

1654: 75b Huor till Almuen Som tilstede war, gaff til Suar at de wille giffue penger. Dend 20. Juny bleff holdenn Ledings och Skatteting vdj Raadøe Skibred, som stod paa Aschelands Tingstue, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit welforstandig Jacob Jensønn, Hans Clausøn Skriffuer och eftterschr/effne LaugRettid Nembligen. Lensmanden Niels Marøen, Oele Sebøe, Mikell Sollem, Erik WildAnger, Magne Soltued[,] Johans Melling. For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogits Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns Foegderie for dend tilstede Almue bleff oplest. Item bleff och for dennom forkyndt som eftterfølg/er Kong/lig Ma/jestets ForOrdning om Leyermaals Sager i de forbudne leed: Med derhoes den Gunstig H/err Slodsherris befalning till Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning till Meeni/nge

1654: 76 Almue om Skatten i Rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig H/err Slodsherris breff at Almuen i stedenn for Landschyld Smørit Aarlig Her eftter wille vdgiffue penger, Tre Rix daler aff løbenn, enten Smørit er dyrre eller i ringe priis, och Hans welbiurdighed will bedage dennom med pengene derfor at vdgiffue till Michælj tider. Dend tilstede werrende Almue dertill gaff till Suar, at de wilde giffue penge udj steden for Smør. Jens Ibsønn wonhafttig paa Espeland i Skiold Skibred med Slodzsteffning Sub Dato Bergenhus dend 30. May nerwerende Aar, Huor med hand Citerit eftterschr/effne Munkeliff Closters Landbønder, for Resterende førstebøxell, Som dj end nu till hannom schall Haffue VClarerit Medens hand for/schreff/ne Munkeliff Closter i Ombud haffde, Nemblig Jon Mougensønn Koldstad, Oele Oelsønn Vlwaten (Ulvatne), Mickell Oelsønn Tolleshoug, Mougens Nielsønn Nedertued, Johans Oelsønn Houland. Ilige maade

1654: 76b steffnt at møde paa Tinget vdj Rette Hans Jacobsønn boendis udj Bergen, som Haffr tiendt be/mel/te Jens Ibsønn, efttersom for/schreff/ne bønder berober dennom paa at de Haffuer dett betalt till for/schreff/ne Hans, Och bleff først for Retten \paarobt/ {frembfordrit} be/mel/te Mougens Nedertued, Som kreffuedis och tiltaltes for 7 1/2 Rdr, 1 Weyer, 1 Buck i førstebøxell for Anno 1638 dend 5. May Hand med Resterer, for/schreff/ne Mougens er død, Mens hans hustru Barbra Oelsdotter, Som er giftt igien, Hindes Mand Niels Mikelsønn Nedertued møtte vdj Rette, saauelsom for/schreff/ne Quinde, Som bekiende at Haffue det leffuerit till Hans Jacobsøn for 14 Aar Sidenn, Mens dog ingen Zeddel eller Anden beuisning haffde. Jon Mougensønn Kaldstad tiltalt for 4 Rdr, som Haffr staaet Sidenn Anno (16)38 for/schreff/ne Jon Som war nerwerrende udj Rette gaff for at Hand haffde betalt dem till Hans Jacobs/øn for en 9 Aar Sidenn, och berette at Hand haffr Hans Zeddell derpaa, Dog Hand dend

1654: 77 nu icke Haffde i rette at fremblegge, Mens Laurs Walter bekiende at Hand haffuer Seet Zeddelen, Item Wedgik be/mel/te Jon at Hand war schyldig till for/schreff/ne Jens en Smaall. Disligeste Søgte Hand for/schreff/ne Oele Vlwatten for 9 Rdr, for Anno 1638 dend 11. July Hand schyldig er bleffuen, Bemelte Oele er wed døden Affgangen, Mens Hans Quinde Ellen Oelsdotter Haffde Hindes Fuldmegtig Johans Kaldstad i Rette, som forregaff at derfor bleff it Sølff beltte till for/schreff/ne Hans Jacopsønn vdlaugt och betalt paa 16 loed, Som schall were Hannom tilstillit A/nn/o 1640. Noch haffde Hand Tiltale till for/schreff/ne Mikell Tolleshoug, for 6 Rdr, for Anno 1639 dend 2. Ap/rilis huorom aff be/mel/te Mikell och bleff giffuen for det till Hans Jacobsen at Haffue betalt. Forsch/reffne Johans Houland Aff Hannom iligemaader tiltaltes for 2 Rdr, och 1 tønne Torsch, for Anno 1639 dend 15. Martj. be/mel/te Johans war vdj rette, Som derpaa fremblaugde Hans Jacobsøns Seddell at Hand de

1654: 77b Toe Rixdaler In Anno 1640 dend 13. Juny Haffuer betalt, och dend Tønde Torsch bekiende hand at Haffue betalt till Jens Ibsøns tienner som Laa vdj Seffuerøen paa fischerj wed Naffn Niels, Som kand were 14 Aar Sidenn, Och be/mel/te Jens Ibsøn lod Sig dermed benøye. For/schreff/ne Jens Ibsønn begerede domb i Sagen. Da Frembstod for Retten be/mel/te Hans Jacopsønn, Som imod forsch/reffne fordringh Suarrede, at Huis hans Zeddeler findes paa det wedgaar hand, och derhoes beretts at Hand haffuer Leffuerit en Register till be/mel/te Jens Ibsønn paa alt Huis Hand haffr oppeborritt aff bønderne. Herhos lagde for/schreff/ne Hans Jacobsøn i Rette be/mel/te Jens Ibsøns breff Dat/erit Bergen dend 12. Janv/ary 1642, huor vdjnden Hand Quiterer hannom for {Alt] Huis hand haffr oppeboren, Saa hand for sam/m/e Hans Entfang och Leverantz will haffue hannom och hans Arffuinger Quitterit. End och derhoes

1654: 78 Indlagde hand Sit Pas och Affsched som be/mel/te Jens Ibsønn hannom Haffr meddeelt och dervdjnden hannom illige maade Quitterer for Huis hand Haffuer oppeborrit, och Taker Hannom got for Tro och flittigh Tienniste. Eftter saadan i Rette leggelse bleff for/schreff/ne Hans Jacobsøn och indsteffnte bønder frjkiend for for/schreff/ne Jens Ibsøns tiltale och Søgning i be/mel/te maader. Dend 21. Juny bleff Holden ledings och Skatteting vdj LindAas Skibred som stod paa Qualwogh, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit Jacob Jensønn, Hans Clausøn Sorenschriffr och eftterschr/effne LaugRettit, Nemblig, Lensmanden Gudmun Qualwogh, Bottell Waage, Magne Bruntteland, Hellie Høye, Anders FieldsEnde, Amund Killenn, och Laurits Skouge.

1654: 78b For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes breff paa be/mel/te Nordhor lehns Fogderie for dend tilstede Almue bleff oplest. Item bleff och for dennom forkyndt Som eftterfolger. Kong/lig Ma/jestets Forordningh om leyermaals Sager, i de forbudne leed, Med derhos dend Gunstig her Slodsherris befalning till Fogden. Slodsherrens breff och befalning till Meeninge Almue om Skatten i Rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig Her Slodsherris breff at Almuen i Steden for Landschyld Smørit Aarlig her eftter wille vdgiffue penger, Tre Rixdr aff løbenn, entenn Smørit er dyrre eller ringe, priis, och hans welbiurdighed will bedage dennom med pengerne derfor at vdgiffue till Michælj tider.

1654: 79 Til for/schreff/ne breff at suare om Smørit da gaff de for saa mange som tilstede war, at de wilde giffue penge i stedit for Smørit. Dend 23. Juny holtes Almindelig Skatteting och Ledingsting udj Gullen Skibred; Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit Jacob Jensøn, Hans Clausøn Sorenschriffr och eftterschr/effne LaugRetted, Nembligens. Lensmanden Claus Molde, Josep Glindem[,] Hans Eide, Anders i Wiigen, Aslak Steenne, Jetmund Eide, Oele ØffstGullen, Gunder Mitun, Sigwor Dalle, Jens ØffstGullenn. For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns foegderie for dend tilstede Almue bleff oplest.

1654: 79b End och bleff for dennom forkyndt som eftter følger. Kong/lig Ma/jestets Forordning om Leyrmaals Sager i de forbudne leed. Med derhoes dend Gunstig H/err Slodsherris befalning till Fogdenn. Slodsherrens breff och befalningh till Meeninge Allmue om Skatten i Rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig H/err Slodsherris breff at Almuen i stedenn for Landschyld Smørit, Aarlig her eftter wille giffue penger, tre Rix dr Aff løben, enten Smørrit er dyrre eller ringe priis, och hans welbiurdighed will bedage dennom med pengenne derfor at vdgiffue till Michaelis tider. Til be/mel/te breff at Suare, da gaff dj

1654: 80 tilkiende dennom som tilstede war, at de heldst gierne wilde giffue penge. Præsenterit udj rette welagt Mand Lauritz Walter førige Kon/glig Ma/jestets Fogit offr Nordhor lehn Peder Hansøns Fuldmegtig och tienner, Som forregaff at enn deell Kong/lig Ma/jestets Landbønder Sig offuer hannom for dend Gunstig Her Slodzherre schall Haffue beklaget, for husmode(?) och VSedwaanlig paaleg, Och frembeschett Hand eftterschr/effne Mougens Mitbøe, Oele och Jens Randall, Johans Vndeland, Jørgenn Koxøenn besiderne paa Miømen, sambt die paa Watsuig, Stembøe, Dalle, Myhr, Killingwold (Kjellevoll), Berge, Slengesoll, Mitun, Molde, Flouliid, Lund, Brandsdall, Suardall, Glinde (Glenja?), Eide, Duesund, Hosteland och Helleland, Huilke sambtlige dend enne eftter dend Andenn som dj bleff robt frembkomb i rette, och gaff tilkiende at de gandsche

1654: 80b inted offuer for/schreff/ne Laurs Haffde at beklage, enten for husmode eller Andenn VSedwaanlig paaleg udj nogen maader, Mens at Hand hoes dennom Haffuer schicket och forholt, Som en Erlig Karll i alle maader {?} well eigner och Anstaar, Men dersom nogen Hannom for welb/iurdig H/err Slodzherre Haffuer derfor Angiffuit, Haffr dj det selffuer at Suare, Men er dennom gandsche Vbewust, Disligeste Hand och for retten frembfordritt Niels Vndall och Hannom tilspurde, om Hand nogit udj slig tilfeld Haffr begerrit eller i nogen maade end besuærgit huorom be/mel/te Niels Aldeelis benegted at for/schreff/ne Laurids haffr hannom icke dermed besuærgit eller nogen penger aff Hannom bekom/m/it, dog forregaff Hand at Hand Aff Andre det schulle haffue hørtt at Laurs saadant Hoes hannom agted at wilde fordre, Mens hand det ike kunde {bes} beuislig giørre, huorforre Hand

1654: 81 Sig derom Hoes dend Gunstig welb/iurdighed Her Slodsherre forspurde, End och frembkallede merbe/mel/te Laurs Walter Anders Globsuigh (Glosvik) som Hannom och for Her Slodsherre Haffde udj be/mel/te Maader Angiffuit, Mens møtte icke, Dog Laurs Walter i rette høylig benegted, at Hand Aldeelis inted aff Hannom for husmoede Haffuer erlanget, ej helder Hand schulde kunde beuise nogit aff Hannom i ringeste maader derom Haffr begerrit eller med besuærgit, Och Ydermere som tilforne gaff dend Nerwerrende Almue be/mel/te Lauris it Erligt och oprictig Skodsmaall. Dend 26. Juny Holdet Ledings och Skatteting udj EkAnger Skibred, Nerwerrende Kon/glig Ma/jestets Fogit welforstandig Jacob Jensønn, Hans Clausøn Sorenschriffr och eftterschr/effne LaugRettit, Nemblig. LensM/and Oele Eye, Oele Peders/øn Eknes, Knud Quinge, Anders Dyrdall, Ascheld Aschwig, och Vnge Oele Eye,

1654: 81b For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følge breff paa be/mel/te Nordhor lehns Fogderie, for den tilstede Almue bleff Oplest. Item bleff och for dennom forkyndt Som eftter følger. Kong/lig Ma/jestets Forordning om Leyermaal Sager i de forbudne leed, Med derhoes dend Gunstig H/err Slodsherris befalningh till Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning til Meeninge Almue om Skatten i rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig Her Slodsherris breff at Almuen i Steden for Landschyld Smørit, Aarlig her eftter wille vdgiffue penger, tre Rix daler aff løben, enten Smørit er dyrre eller i ringeste priis, Och hans welbiurdighed will bedage

1654: 82 dennom med pengene derfor at vdgiffue till Michælj tider. Dend Nerwerrende Almue Suarede till Sam/m/e breff om Landschyld Smørit, att de i steden wilde giffue penger, och efttersom Ald Almuen der i Skibredit Haffr hørtt derom tilforne, da berette de som till dette Ting tilstede war, at dend sambtlige Almue Haffuer Suarit, at de Alle wilde giffue penger for Landschyld Smør. Dend 27. Juny bleff holdenn Ledings och Skatteting udj HosAnger Skibred, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit, welforstandig Jacob Jensøn, Hans Clausønn Sorenschriffuer och efttersch/reffne lougRettit, lensM/and Laurs Birkeland, Niels Sandall, Gullik Nordaas, Jonn Fieldschaalnæs, Anders Myking, Jon Fieldschaall, Johans Hoshoffde, Johans Gietterem.

1654: 82b For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns foegderie for dend tilstede Almue bleff oplest. Item bleff och for dennom forkyndt som eftterfølger. Kong/lig Ma/jestets Mandat om Leyermaals Sager i de forbudne leed, Med derhos dend Gunstig H/err Slodsherris befalning till Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning till Meenninge Almue om Skatten i Rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig H/err Slodsherris breff at Almuen i stedenn for Landschyld Smørit Aarlig Her eftter wille vdgiffue penger, Tre Rixdr aff løbenn, enten Smørit er dyrre eller i ringe priis, och hans welbiurdighed will bedage dennom med pengene derfor at vdgiffue till Michælj tider. 1654: 83 Dend tilstede Almue Suarede om Smørlandschyld at de wilde heldst gierne giffue penger i steden for Smørit, Och berette dj, efttersom die tilforne om saadant er bleffuen bewiist, at det er dend heele Skibreds Almues begering att de langt helder wille giffue penger till Michælj tider tre Rixdr aff løbenn. Dend 28. Juny bleff holdenn Ledings och Skatteting udj Allenfedt Skibred, som stod paa Nebstaa, Nerwerrende Kon/glig Ma/jestets Fogit welforstandig Mand Jacob Jensøn, Hans Clausøn Sorenschriffuer och eftterschreffne SorneMend, nemblig, lensmanden Børge Nebsta, Stephen Grøtued, Oele Nebsta, Knud Tued, Johans Sellewold och Aschild Nebsta, For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns foegderje for den tilstede Almue bleff oplest.

1654: 83b Dernest bleff och for dennom forkyndt som eftterfølger. Kong/lig Ma/jestets Mandat om Leyermaals Sager i de forbudne leed, Med derhoes dend Gunstig her Slodsherris befalning till Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning till Meeninge Almue om Skatten i Rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig H/err Slodtsherris breff, at Almuen i stedenn for Landschyld Smørit, Aarlig Her eftter wille vdgiffue penger, tre Rix daler aff løben, enten Smørit er dyrre eller i ringe priis, och Hans welbiurdighed will bedage dennom med pengerne derfor at vdgiffue till Michælj tider. Bleff Suarit til Smør Landschylden, at de wilde i steden for Smør giffue penger Tre Rixdr aff løben, eftter for/schreff/ne Breffs indhold.

1654: 84 Dend 29. Juny holdit Ledings och Skattetingh vdj Milde Skibred Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fougit welforstandig Mand Jacob Jensøn, Hans Clausønn Sorenschriffuer och eftterschr/effne Laugrettit, Nemblig, Lensmanden Elling Burkeland, Johans Solsberig, Johans Hauffre, Elling Reffuem och Erik Redstad. For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns Fogderie, for dend tilstede Almue bleff oplest, Item bleff och for dennom forkyndt som eftterfølger. Kongl/ig Ma/jestets Mandat om leyermaals Sager i de forbudne leed, Med derhoes dend Gunstig Her Slodsherris befalning til Fogdenn.

1654: 84b Slodsherrens breff och befalning, till Meeninge Almue om Skattenn i Rette tide at Clarere, Noch dend Gunstigh Her Slodtzherris breff at Almuen i steden for Landschyld Smørit Aarlig Her eftter wille giffue penger, Tre Rixdr aff løbenn; enten Smørit er dyrre eller ringe priis, och Hans welbiurdighed will bedage dennom med pengerne derfor at vdgiffue till Michælj tider, Till be/mel/te breff om Smørit, Suarede bønderne som tilstede war at de wilde i steden for Landschyld Smørit giffue penger. Ellen Oelsdotter tilholdendis paa Langeland i HosAnger Skibred, Citerit till i daug, Laurits Knudzøn Weffueletued och Vnge Elling Reffuem for it Pandtesatt Sølff Belte paa Sextan lod Sølff, Som for vngefer Thj (10) Aar siden bleff aff for/schreff/ne Ellen i pandtsatt till Mougens Knudsøn Weffueltued, nu Sallig, for fire Rixdaler som hun

1654: 85 aff Hannom Haffuer Londt, och Hun beklagede Sig at Beltted er Hinde forholdet, och ej kunde bekom/m/e igien, ovh hun de fire rix daler londte penger igien haffuer betalt, om Huilken lejlighed i eftterfølgende maade bleff Repeterit och foregiffuit aff for/schreff/ne Quinde Ellen, at der be/mel/te Salig Mougens Vløkeligen war bortkommen, da war Hans eftterleffuersche *nafflig Magdelenne betrengt for penger till Hans begraffuelse, och Andit till hans \begraffuelses/ {Vdferd} Vdferd, och i de Tider der Arffuebytte stod eftter Hannom, da schall haffue Elling Burkeland, Baste Halleland och Andre flere Mend, leffuerit Belted till for/schreff/ne Laurits Weffueltued, Och derhoes beretts be/mel/te Ellen at Hun for fire Aar betalte paa de Lonte penger till infsteffnte Laurds Toe Rix daler, och till for/schreff/ne Citerede Vnge Elling Reffuem Toe Rixdaler, forschr/effne

1654: 85b Laurids Weffueltued och Vnge Elling Reffuem møtte vdj Rette, och wedgik at de haffuer bekommit pengene. Och for/schreff/ne Ellingh Sagde for Retten at Hand wilde betale be/mel/te Ellen enten at schaffe hinde hindes Beltte igien eller och med penger hinde tilfridsstille, Herom dømbt och Affsaugt at Vnge Elling Reffuem schall ehrstatte till for/schreff/ne Quinde Ellen Oelsdotter Belted eller des werdt inden fiorten dage hernest eftter, eller om saadant i Hans Boe och Goeds wed wordering at Vdsøges. Dend 1. July bleff holdenn ledings och Skatteting udj Arne Skibred, Som stod paa Jordall, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit welforstandig Jacob Jensønn,

1654: 86 Hans Clausønn Sorenschriffuer, sambt lensmanden Rasmus Jordall, med en deell Tingsøkende Almue, For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns Foegderie, for dend tilstede Almue bleff oplest. Item bleff och for dennom forkyndt som eftterfølger. Kong/lig Ma/jestets Mandat om Leyermaals Sager i de forbudne Leed, Med derhoes dend Gunstig her Slodsherris befalning till Fogdenn. Slodtsherrens breff och befalning till Meeninge Almue om Skattenn i rette tide at Clarere. Noch dend Gunstig Her SlodtsHerris breff at Almuen i stedenn for Kandschyld Smørit, Aarlig Her eftter wille giffue penger tre Rix daler aff løbenn, enten Smørit er dyrre eller i renge priis, Och Hans welbiurdighed

1654: 86b will bedage dennom med pengerne derfor at Vdgiffue till Michælj tider, Till be/mel/te breff om Smørit bleff Suarit Aff Kong/lig Ma/jestets Landbønder, at de tilforne derfor Haffuer giffuit penger, Och de wilde Hereftter rette Sig at Vdgiffue penger i steden for Landschyld Smørit. Dend 3. July bleff holdenn Skattetingh udj Skiold Skibred, som stod paa Hukland, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit welforstandig Jacob Jensønn, Hans Clausøn Sorenschriffuer, och efttersch/reffne laugRettit, Nemblig lensM/and Oele Dingeland, Fredrik Steen, Steffen GrembsEid, Oele Hoep, Simen Vlsmog, Oele Skiold, Lauritz Aasse (i Skjold sk.r.?), For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/te Nordhor lehns Fogderie, for dend tilstede Almue bleff oplest. Peder Niels/øn Hierminds Pergaments Skødebreff Dat/erit Bergen - 12. Martj 1654 paa en Bundeg/aa/rd liggendis i Hoffs (Haus - seinare Arne) prestegield i Skiold Skibred, Kaldes Liidt (Lid) schylder Aarlig i Landschyld 1 1/2 løb Smør med Bøxell, Som Hand Aff Kiersten S/alig Jens Skiffues Haffr Kiøbt, bleff for Ting Almuen lest och forkyndt.

1654: 87 Item bleff och for dennom forkyndt som eftterfølger. Kong/lig Ma/jestets Mandat om lejermaals Sager i de forbudne leed, Med derhoes den Gunstig H/err Slodsherris befalning til Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning till Meeninge Almue om Skatten i Rette tide at Clarere. Dend 4. July holtes Skatteting udj Sortor Skibred paa SørEkerhouff, Nerwerrende Kong/lig Ma/jestets Fogit welforstandig Jacob Jensøn udj Sorenschriffuers sted Hans tjenner och Fuldmegtig Markus Jensønn, Sambt lensmanden Oele Bielkerøen, med en deel Tingsøgende Almue. For/schreff/ne Kong/lig Ma/jestets Fogdes Følgebreff paa be/mel/tte Nordhor lehns Fogderie for dend tilstede Almue bleff oplest. Kong/lig Ma/jestets Mandat om leyermaals Sager i de forbudne leed, Med derhoes dend Gunstig her Slodsherris befalning til Fogdenn. Slodsherrens breff och befalning til Meeninge Almue om Skatten i rette tide at Clarere.

1654: 87b Dend 8. July war Hans Clausønn Sorenschriffuer och eftterschreffne LaugRettit forsamblit paa Kartued, nemblig Oele Sebøe, Oele Kolstad, Mikell Sollem, Knud Oelswold, Mougens Hoele, Torben Lørwiig, Retten att betienne, Som waar i Raae Skibred, och for/schreff/ne Sorne Mend er och Aff Sam/m/e Skibred, Komb for i Rette Oele Ingebretsønn KolAas som fremblagde en Slodssteffning Aff Bergenhus dend 17. Juny Nerwerende Aar Vdgiffuit, huormed Hand och Hans Broder Anders Halland Citerer Magne Quam/m/e i HosAnger Skibred boende, for at Hand for Toe Aar siden schall haffue dennom VAffwidende Sig tilløst deris Arffuelig Oedels goeds eftter deris S/alig forældre, Nemblig femb schillings leje udj Kartued, Aff Sigword Kartued och Anders Sollem som er Sødschind børn til dennom fød aff Huer Sin Broder, Saa for/schreff/ne Oele KolAases Fader war wed Naffn Ingebret Andersøn tilforn boet paa Kartued, och be/mel/te Sigword Kartueds Fader war wed Naffn, Magne Andersøn tilforne boet paa

1654: 88 Nøtued, Och for/schreff/ne Oele Kollaas och Anders Halland udj deris Vmyndige Aar Arffuede eftter deris S/alig forældre Atterbe/mel/te S/alig Ingebret Andersønn, och deris Moder Anne Gundersdotter huer 2 1/2 Schilling Jordegoedts, Och for Toe och Tiuffue Aar Sidenn Haffuer for/schreff/ne brødre Nemblig Oele och Anders bemelte femb schillingh udj Pandtsatt till merbe/mel/te deris Sødschindbørn Naffnlig Sigwor Kartued och Anders Sollem, Efttersom de da ike selffuer war megtigh till der haffde raad och Middell Jordenn at Saae och dørke eller med Queg at besette, for Tiuffge och Toe Rixdaler 1 Selet (Slette?) Markh, Mens nu hen jmod Tre Aar Sidenn haffuer Magne Quam/m/e Aff HosAnger Skibred, som Haffuer Søsteren till for/schreff/ne Oele Kolaas Indløst be/mel/te femb schillings leje Aff be/mel/te Sigwor \Magnesønn/ Kartued och hans Brodr Rasmus Magnesønn Nøtued, och igien giffuit Saa mange pendinge nemblig - 22 Rdr 1 Mark som forsch/reffui/tt staar, dog imod for/schreff/ne Oele Kolaas och Anders Halland deris willie och sambtøke,

1654: 88b Och efttersom offrbe/mel/te Oele Kolaas och Anders Halland brødre nu selffuer schall haffue Raad till deris Arffuelig Oedell och pandtsatte goeds nemblig femb schillings leje at bruge och Indløsse, och derfor Straxenn løsnings penger som det er i pandtsatt for, til for/schreff/ne deris Suoger Magne Quamme igien at tilstille och leffuere, dog dj haffuer nogle ganger werit med Mender udj for/schreff/ne Magnis hus med reede penger 22 Rdr 1 S/lette Mark hannom tilbødit at wille igien Annam/m/e, Mens Hand icke haffr willet, huilket for Retten bleff beuislig giort, Och Magne det wedgik saa at were i Sandhed, Som det bleff giort beuisligt at pengenne bleff tilbødet hannom for det pandtsatte Goeds eftter lougen. Tilmed och beuiste be/mel/te Oele KolAas at hans Broder for/schreff/ne Anders Halland, Som er en schrøbelig och Suag Mand, saa Hand maa stedse legge wed Sengen, at hand Haffr opladt sin part som er 2 1/2 Schilling Oedels goeds for hannom. Och Atterbe/mel/te

1654: 89 Oele Kolaas end och beuiste at Hand Selff haffde Raad till med Sinne egne penge At indløsse baade Sin och Sin broders part som hand for hannom haffr oplatt, och derfor at bekomme penger haffde hand i pandtsatt baade Kobber Sengeklæder och Kør, saa det war Hans frj och frels penger, forbemelte Indsteffnte Magne Quam/m/e som møte i Rette bleff tilspurt om de femb schillings leje som Hand haffr erlagt penger for, Da Suarede hand at Hand haffuer Kiøbt det Aff Rasmus Magnesøn Nøtued Som er Blind, Dend blinde Mand for/schreff/ne Rasmus Nøtued som Nerwerrende war i Rette bleff Adspurt, om Magne Quam/m/e haffr Kiøbt ombtuistende femb schillings Jord aff hannom, huor till Hand Suarede Nej, Mens gaff tilkiende att for/schreff/ne Magne komb till hannom och berette at Hand war Nest til Goedsit at Kiøbe, Och end widre Sagde at det war jmod Hans willie at Hand fek Goedsit, Ydermere bekiende for/schreff/ne Rasmus at Magne Quam/m/e

1654: 89b haffuer vdlagt for de femb schilling Goeds till Sin Broder for/schreff/ne Sigwor Kortued - 16 1/2 Rdr, Som Hand haffr Annammit, Och Sigwor som war och tilstede, gaff for at det war imod Hans wille at hand dem wedtog, Och derforvden gaffs tilkiende at Magne leffuerit paa for/schreff/ne goeds till Knud Kortued femb Rix daler, och for/schreff/ne Knud som och sam/m/eledis war i Rette wedgik saa at were i Sandhed, Der Sagenn som forbemelt war i rette forhørt sambt offrweirt, Da bleff forbemelte Oele KolAas tilkiendt Sielff at Niude och til brugs at giøre Sig Nøttig Sin och Sin Broders Arffuelig Oedel, saa som Neste Mand tilberettiget, och Hand straxen at schulle tilstille och leffuere Magne Quam/m/e Sinne Vdlaugde penger igienn som Hand paa Goedsit forstragt haffuer, Och Oele KolAas straxen for retten paa Bordet fremblagde och optalde 22 Rdr 1 S/lette Mark, som goedsit war i Pandtsat for, och dem tilbød for/schreff/ne Magne, Huilke penger Magne omsidder for Retten Annam/m/ede, och dermed bleff med dend Sagh Clart giortt.