Nordhordland tingbok nr. 45, 1768-1771

Del 4, 1771

Udsettelses Ting for Mielde Skibreede

Anno 1771 den 12te Januarij, Er Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde i Mielde Skibreede ifølge Rettens ved seeneste holdne Extra Ting den 3die Decembr: 1770 faldne Eragtning til Doms afsiggelse udi Sagen paa Justitziens Veigne andlagt af Velædle Hr: Fogden Heiberg Contra Ole Knudsen Kleven og Anders Monsøn Halland som Hoved Mænd i denne Sag tillige med Lars Monsøn Hartvedt og de fleere efter actens udviis Jndstevnte medpaagieldende. Og mødte da tilstæde de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved sidstholdne Høste Ting medbetiendte Retten

Hvorda af Dommer og Meddoms Mænd i denne Sag følgende

Dom blev Afsagt

Paa Høste Tinget holdet den 24de November 1769 med dette Skibreedes Almue, er denne Sag af Velædle Hr: Fogden Heiberg paa Justitziens Veigne i følge Johannes Smaalands, Mons Elvigs, Jacob Niaastads og Mons Knudsøn Wefle paa sin Steddatters Berthe Nielsdatters Veigne med fleeres

1771: 255

giorde Mundtlige andgivelse /: den de inden Retten alle vedstode :/ først andlagt og derved Jndstevnt Malversanten Anders Monsøn Halland til Vidner at andhøre, Dom at lide og Erstatte denne Processes Omkostninger, Ey alleene fordie han skal have beskyldt nogle af sine Grander og deres Hustruer for Troldom og anden uskikkelighed, men end og fordie han selv har brugt utilladelig Koglerie og derved paa een bedragelig maade oppebaaret penge af mange Bønder med videre hvorved tillige een stoer deel Vidner under Lovens Faldsmaal vare Jndstevnte som acten nærmere udviiser, og hvor af een stoer deel ogsaa mødte; Men som actor af den Jndstevnte Anders Monsøn Hallands inden Retten aflagde priliminaire forklaring kom i erfahring, at den største deel af de Almues Folk hvilke som Vidner i denne Sag vare Jndstevnte tillige i Sagen bleve med Inplicerede, til med at Sagen befandtes af den Vigtighed at Jndstevnte Anders Monsøn Halland i forsvar, i følge Forordningen af 19de Augustj 1735 maatte beskikkes, blev Sagen stilled i beroe til Sommer Tinget 1770 med Lauv dag for de udeblevne Vidner som acten nærmere om formelder; den 28de Maij 1770 faldt Sagen atter i Rette hvorda actor med Mundtlig continuations Stevning ey alleene havde Ladet indkaldet Lars Monsøn Søre Hartvedt til Doms Lidelse som paagieldende i denne Sag men ogsaa som Hoved Mand Ole Knudsen Kleven af Echangers Skibreede at andhøre Vidner til eet Lovskikked Tings Vidnes Erholdelse, da og de Jndstevnte berørte Hoved Mænd blev af actor Efter Høy Øvrigheds skrivelse under 10de Febr: 1770 beskikked Defensor, J hvilken Qvalitee Procurator Thommas Steen som nærværende paatog sig at comparere for Jndstevnte Anders Monsøn Halland og Lars Monsøn Søre Hartvedt af Mielde Skibreede samt Ole Knudsen Kleven af Echangers Skibreede, Videre sees at Jndstevnte Anders Monsøn Halland inden Retten under sin exammination vedblev og utvungen bekræftede alt hvad hand forrige Rettes dag havde forklared ikkun med een Liden forandring der i saa fald hverken Reyser eller fælder hvilket alt acten nærmere udviiser; Ole Knudsen Kleven aflagde ligeleedes een frie villig og utvungen forklaring og tilstaaelse, At da hand eengang i Aaret 1769 kom Reysende her i Bøygden og Skibreedet, blev ham af Anders Monsøn Halland paa bemelte Gaard Halland forebragt, hvorleedes adskillige Bøygde og Almues Folk her i Skibreedet som acten nøyere oplyser, havde beklaget og tilkiende gived for Anders Halland den store VandLyke de Leed paa deres Creature hvortil Ole Knudsen Kleven svarede og Instruerede Anders Halland, at de skulde eftersee om ike noged var nedlagt under Gulvet i Fæe Huusene samt deres øvrige Huse og Klæder som kunde foraarsage slig modgang, hvilket Anders Halland efter Ole Klevens ordre og foresigende strax

1771: 255b

Lydig gik hen for at eftersøge og optage paa de af Ole Kleven opgivne stæder hvor der efter actens udviis blev adskilligt Ruskerie forefunden som Anders Halland til Ole Kleven leverede, der *sage at have kasted samme paa Søen; hvor efter adskillige af de med Jndstevnte og paagieldende Bøygde og Almues Folk hos hvem sligt Ruskerie var optagen af deres Huuse Eendeel betalte Ole Knudsen Kleven selv og eendeel til Anders Monsøn Halland som Ole Klevens Fuldmægtig der for een andselig deel Penge som efter actens nærmere udviis beløb til 24 rdr 4 mrk og i Vahre 1 Smale hvilke Penge hoved Manden Ole Knudsen Kleven selv alleene beholt efter dii hand af Anders Monsøn Halland blev giordt Regenskab for hvad hand for saadant sit Arbeide paa Ole Knudsen Klevens Veigne havde JndCasseret og oppebaaret hos de i denne Sag med Jndstevnte og paagieldende Bøygde Folk, for uden hvad der ved tillige af begge hoved Mændene Ole Knudsen Kleven og Anders Monsøn Halland hos Johannes Siursen Wefle, Ole Iversen Nore Hartvedt og Ole Olsen Soelberg vel for slig deres umage blev fordret men ey betalt hvilken Restance Acten viiser Renderer 6 rdr J øvrigt har alle de Persohner hvilke som Vidner i denne Sag a prima indstantia vare indstevnte denne Rettes dag aflagt saadan forklaring som efter actens Jndhold giorde dem selv til paagieldende og Deelagtige i Strafs Lidelse; hvor fore Sagen af actor Hr: Fogden Heiberg blev begieret udsadt for samme ved et determineret og af Høy Øvrighed bevilget extra Ting videre at proceqvere, og der ved med Continuations Stevning til Doms Lidelse at Jndkalde saavel Hoved Manden Ole Knudsen Kleven af Echangers Skibreede, som øvrige medskyldige og paagieldende af dette Skibreede, Til hvilken Ende ogsaa extra Ting af Høy Øvrighed blev bevilged Berammed og Administreret den 3die December 1770 her paa Tingstædet nedre Mielde.

Hvorda efter Velædle Hr: Fogden Heiberg ved Mundtlig Continuations Stevning til Doms Lidelse Lovlig havde Ladet Jndkalde Ole Knudsen Kleven af Echangers Skibreede samt Anders Monsøn Halland og Lars Monsøn Hartvedt, som hoved Mænd, tillige med Ole Olsen Soelberg, Ole Iversen Nore Hartvedt, Ole Johannesen Søre ditto og Hustrue Magdelie Lars datter, Johannes Siursen nore Wefle og Hustrue Marthe Johannes datter, Johannes Monsøn Wefletvedt, Hans Smaaland og Hustrue Dordie Johannesdatter Anders Aschildsen Røscheland, Aschild Iversen ibedm:, Ole Olsen Eversdahl, Baste Andersen nore Wallestrand, Enken Marthe Iversdatter Søre ditto, Ole Erichsen Loftaas og Hustrue Marthe Rasmusdatter, alle som paagieldende i fornødne tilfælde at giøre deres forklaring i denne Sag og lide Dom samt erstatte Processens Omkostninger foruden fleere til Vedermæhle Jndstevnte Persohner som acten nærmere udviiser, og blev da af actor i afdøde Procurator Thommas Steens

1771: 256

Stæd som de Jndstevntes først beskikkede forsvar igien andordnet den Constituerede Bøygde Lensmand Niels Nielsen Revem til Defensor der Comparerede tilstæde tillige med alle de forbemeldte Jndstevnte saavel hoved Mænd som med paagieldende undtagen Johannes Monsøn Wefletvedt, hvis Lovlige forfald ved Knud Josepsen Mæhle inden Retten blev andmeldet lige som og Ole Lohne der ved Døden er afgangen hvor efter Sagen ey alleene af actor Hr: Fogden Heiberg blev procederet til Doms med saadan deduction og paastand som acten viiser men end og af Defensor Niels Nielsen Revem efter tilførte forsvar indlade Dom.

Overveyes nu denne Sags beskaffenhed og momenta, da, skiønt samme ey ved Lovlige Vidner har kundet Demonstreres og oplyses nøyere end skeed er /: Efter dii alle de a prima Instantia i denne Sag Jndstevnte forberørte Persohner befandtes medskyldige og paagieldende :/ Saa kand paa den anden siide ikke heller nægtes, at ioe de Jndstevnte hoved Mænds egen inden Retten giorde og aflagde frie og utvungne Bekiendelse og tilstaaelse saavel om deres forøvede Skielmstøker under skinn af Koglerie som deres giorde Ærerørige Beskyldninger, den eene Rettes dag efter den anden, bestørked Ved de medpaagieldendes under deres exammination ligesaa aflagde Eenstemmige Forklaringer /: hvilket alt acten nærmere udviiser :/ Fuldkommen har oplyst de Jndstevnte tvende Hoved Mænds Ole Knudsen Klevens og Anders Monsøn Hallands grove og Høyt Strafværdige Forbrydelser, hvorved de paa een sær ugudelig og Bespottelig Maade har forsyndet sig baade mod Gud og Mennesken, Ja gived Meenigheden den aller skammeligste Forargelse fra sig der lettelig kundet foraarsaged de aller skadeligste og Farligste følger iblandt een saa indfoldig og Lettroende Almue som denne, hvorpaa allereede man har seet alt for sandtsynlige Prøver, i det den største deel af de som paagieldende og med Jndstevnte Bøygde Folk har Ladet sig som Eenfoldige og Lettroende Bønder Bedrage og over tale at betiene sig af deres Koglerier ved at tillade dem at optage sligt Rudskerie og det de kalde Troldom af deres Huse og Klæder Ja der for end ogsaa betalt dem Penge, men ike det alleene de har ogsaa inden Retten tilstaaed Vedbleved og Confermeret alle dee Ærerørige Beskyldninger som de efter actens udviis adskillige uberøgtede Bøygde og Almues Folk har tillagt og andtasted med

Thi bliver altsaa efter denne Sags forefundne Omstændigheder her med af Dommer og Meddoms Mænd Kiendt og Dømt for Rett. Det Ole Knudsen Kleven som Hoved Mand og autor af denne Sag Bør til exempel, Skræk og afskye for andre Ligesindede i følge Lovens 6te Bogs 21de Capittul 2den og 3die Articuller at bøde sine 3 mrk som een Løgnere for dee aldeeles ubeviiste Skammelige Ære og Lempe Høyst nærgaaende Beskyldninger som hand har

1771: 256b

Tillagt Johannes Smaalands Hustrue Anne Smaaland, Mons Elvigs Sønn Ole Jacob Niaastad Giertrud Nielsdatter Wefle samt Mons Elvigs Hustrue Guroe Olsdatter; Ligesom hand og for sine her under ellers forøvede grove bedragerier og Skelmstøker ved at tilvende sig paa een saa ulovlig og Høyst strafværdig maade een andseelig deel Penge fra dette Skibreedes Eenfoldige og Lettroende Almues Mænd og Bøygde Folk som forbemeldt er, Bør at Arbeide i Bergenhuus Fæstning i 2 Aar, da i øvrigt hans Ærerørige beskyldninger ey i mindste maade bør komme nogen af de beskyldte til Ringeste Prejudice eller nakdeel paa Ærlige Navn og Røgte men som aldeeles utalte og ubeviiste herved in totum bør være Mortificerede. Anders Halland der imod som Ligeleedes ey mindre Grovelig har forsyndet sig baade mod Gud og Mennesken ved ey alleene at lade sig i Eenfoldighed forlede og overtale af Ole Knudsen Kleven til at optage sligt Rudskerie hos een stoer deel Almues Mænd /: for hvilken umage og Arbeide hand dog ey selv beholt de penge hand bekom hos dem hvor sligt blev optaged men alt sammen Leverede til Ole Knudsen Kleven :/ men end og fordristed sig til at giøre Ærerørige Beskyldninger mod Johannes Smaalans Hustrue Anne og Giertrud Nielsdatter Wefle som han dog ved sin Defensor Declarerede var skeed efter Ole Klevens foresigende og at han nemlig Anders Halland Jndtet i ringeste maader havde disse uberøgtede godt Folk at paasige som kunde præjudicere deres Ærlige Navn og Røgte; Naar og desuden betragtes at Anders Halland som selv een Bøygde og Sogne Mand her i Skibreedet saa Jvrig og Agt paagiven har fuldt Ole Knudsen Klevens ordre og for samme at opfylde og bekiendtgiøre ey spart mindste umage var det saa meget Lettere baade for ham og Ole Kleven at forføre fleere af Bøygdens Folk med sig til at fæste troe til sligt, Aller helst de sluttelig fattede saadanne tanker om Anders Halland at hand som een bekiendt Naboe og Sogne Mand i blant dem end og her udi vilde viise dem et Vens støke ved at advare dem om een forestaaende Vand Løke deres Creaturer ellers villed paakomme om hand ikke paa de af Ole Kleven andgivne Stæder optog hvad der i deres Huser eller Klæder maatte være nedlagt, Bør for saadan sin grove og skammelige omgang samt Meenigheden givne Forargelse at udstaae Kirkens disceplin ved at staae Aabenbare Skrifte udi den kirke og Meenighed hvor han sogner til, samt for sine ubeviste Ærerørige Beskyldninger at bøde til Præstegieldets Fattig Casse 20 rdr og for sin deel at betale i Processens Omkostninger 6 rdr, Da i øvrigt hans Beskyldninger saavel mod Anne Smaaland som Giertrud Nielsdatter Wefle herved ligeleedes Mortificeres: og ey bør komme nogen af dem til mindste Præiudite paa Ærlige gode Navn og Røgte Lars Monsøn Hartvedt for sin aldeeles uforsigtige og ulovlige

1771: 257

Omgang, den han selv inden Retten har vedstaaed og forklared, og hvor til han vel af Eenfoldighed for det Meeste har Ladet sig af Ole Kleven forleede, men der under tillige dog giort sig deelagtig i Hoved Mændene Ole Kleven og Anders Monsøn Hallans forbrydelse ved at optage, efter Ole Klevens 2de Gange til ham giorde begier det Ruskerie der var nedlagt i Ole Iversen Nore Hartvedts Floer under een steen helle, og følgelig derved paadraged sig Straf Bør at bøde til Sognets Fattige 3 Rdr samt for sin deel at betale i Processens Omkostninger 3 rdr, Hvad Johannes Monsøn Wefletvedt andgaar, da som han inden Retten har Ladet declarere hvilket og ey er bleved modsagt at han imedens Ole Knudsen Kleven og Anders Monsøn Halland var i hans Huus, var ham een saa hæftig Svaghed paafalden, at hand end og var betaged forstandens brug, hvor for han altsaa om alt hvis der passerede var gandske og aldeeles uvidende bliver hand i den henseende for videre tiltale i denne Sag friefunden. Alle de Øvrige i denne Sag med Jndstevnte paagieldende, der, efter actens udviis har betiendt sig af Ole Klevens og Anders Hallands dem tilbudne tienester og ey alleene tilladt dem at optage af deres Huuser og Klæder de paastevnte Ruskerie, men end og derfore betalt dem een stoer deel Penge, nemlig, Ole Iversen nore Hartvedt, Ole Johannesen Søre ditto, Johannes Siursen nore Wefle, Hans Smaaland, Ole Olsen Soelberg, Anders Aschildsen Røscheland, Aschild Iversen ibedm:, Ole Olsen Eversdahl, Baste Andersen nore Wallestrand, Enken Marthe Jensdatter Søre Wallestrand, og Ole Erichsen Loftaas, Bør Eenhver for sig at bøde til Sognets Fattige 2 rdr samt ligeleedes i Processens Omkostninger hver 1 rdr Hvilket alt 15 Dage efter denne doms Lovlige Forkyndelse bør udreedes og efter kommes under ellers paafølgende adfær efter Loven Og Kongelig Allernaadigst udgangne Forordning af 6te December 1743.

Anders Halland som nærværende ved Dommens oplæsning, declarerede at hand for sin deel med den oplæste og afsagde Dom var fornøyet uden videre appell hvilket og de øvrige medpaagieldende Ligeleedes declarerede; Ole Knudsen Kleven som ogsaa var tilstæde svarede at som hand veed dette er een Sag der til Ober Retten bør Jndstevnes og appelleres saa forhaabede han og naar eengang endelig Dom for samme bliver afsagt i den nu tildømte Straf med videre at blive modereret.

Og da ey videre ved dette udsettelses Extra Ting var at forrette blev Laug Retted dimitteret.

 

 

Sommer Tinget for Sartors Skibreede 1771:

Anno 1771 den 3die Maji, Er Retten sadt paa Tingstædet Tøsøen i Sartors Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Svagheds forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Sartors Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de for i aar opnævnte Laug Retteds Mænd som i Protocollen folio 206. ere andførte, og alle fremviiste attester andgaaende deres Laug Retteds Eeds Rigtige afleggelse.

1771: 257b

 

Hvorefter blev allerunderdanigst Læst og Publiceret følgende Kongelige allernaadigst udgangne Forordninger

1. Forordning andgaaende Nogle af de andordnede Aarlig Fest og Hellige-Dage, deels at afskaffes, og deels at henlegges til næstpaafølgende Søndage, Dateret Hirchholms Slot den 26de october 1770

2. Forordning Hvorved Dennem som udreede Vand eller Fiske Skibe for at bringe Levende Salt vands fiske til Kiøbenhavn forundes adskillige frieheder Dateret Friderichsbergs Slot den 27de Decbr: 1770.

3. Forordning, andgaaende Aldmindelig tilladelse at jndgaae Ægteskab, i visse af de ved Loven forbudne Leed, Dateret Friderichsbergs Slott den 27de December 1770

4. Kongelig Act andlangende Det Geheime Staats Conseils ophævelse Dateret Friderichsbergs Slot den 27de December 1770

5. Forordning andgaaende det udj Norge andordnede General Forst amts ophævelse Dateret Christiansborg Slot den 14de Januarii 1771

6. Forordning, Andgaaende Odels Retten i Norge og dens nøyere Bestemmelse, Dateret Christiansborg Slot den 14de Januarii 1771

7. Forordning, Hvorved den, Den 13de Februarii 1767, andgaaende Renternes Needsettelse til 4 proCento, udgangne Forordning igienkaldes og ophæves, Dateret Christiansborg Slot den 23de Januarii 1771

8. Forordning, Hvorefter, Den udj Told Rullens 19 Capituls, 5, 6, 9, 29 og 30te articul andsatte Straf, imod de skyldige nøyere bestemmes, enten til een Penge Mulct eller i Mangel deraf til Corporel Straff Dateret Christiansborg Slot den 25de Februarii 1771

9. Forordning, andlangende hvorleedes med de af Suplicantere indgivende Memorialer og deres paateigning, af vedkommende Øvrighed herefter skal forholdes Dateret Christiansborg Slott den 3die aprilis 1771

10. Forordning, andgaaende, at alle de ægteskaber iblant Blods og Svogerskabs forvante hvilke ike i Guds Lov udtrykelig ere forbudne, maae herefter uden Dispensation være tilladte Dat: Christiansborg Slott den 3de aprilis 1771

11. Placat andgaaende at Bøger, jndbundne og uindbundne, saavelsom Land- og Søe Carter skal være Toldfrie udj Danmark og Norge Dateret Christiansborg Slott den 25de Martj 1771

Dernæst Publiceret og for almuen bekiendtgiordt

12. Rente Cammer Placat, andgaaende een trykt afhandling om hastige Rednings Midler for dem, som ved adskillige ulykelige tilfælde synes at være blevne livløse eller geraade udj nær Livs fare Dateret 25de September 1770

13. Een Placat udstæd af Politie Mæster og Vice Borgemæster i Bergen Hr: Cancellie Raad Holst, hvorved tilholdes de som Fiske Vahrer i Bergen jndføre, at lade dem eftersee og probere om de forsvarlige befindes med videre Dateret 19de Januarii 1771

14. Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens skrivelse til Hr: Fogden Hejberg, Som jndeholder, at alle som til Justitz Cassen, Christianshavns Kirke, Hospitaler eller andre Publiqve Stiftelser ere eller blive Dømte at bøde skulde være pligtige paa vedkommendes andfordring at betale med viidere Dateret den 15de November 1770

15. Eet Ditto, andgaaende omkostningers betaling i de Sager som paa Justitiens veigne andlegges med videre Dat: 13de april 1771

16. Hr: Stiftbefalingsmandens skrivelse til Sorenskriveren, hvorved bekiendtgiøres at alle de Memorialer eller Supliqver som nedgaar enten til hans Kongelig Mayestett selv eller, og det Kongelig Cabinet, eller de andordnede Collegier eller Departements skal herefter skrives paa Stempled Papiir i følge Stempled Papiirs Forordningen. Dateret 19de Februarii 1771

Hvorefter jndkom fra almuen til Publication og bekiendt giørelse følgende Documenter

1771: 258

1. Eet Skifte brev forretted paa Gaarden Warøen efter afdøde qvinde Allis Nielsdatter den 9de November 1769

2. Eet Ditto Passeret paa Gaarden Schouge efter afdøede Marithe Monsdatter begyndt den 19de aprilis 1769 og Slutted in 1770

3. Eet dito efter efter Ole Mortensøn paa Gaarden Nore Biørøen den 5te Julii 1770 vid: Pante bogen fol:

4. Eet Dito forretted paa Dito gaard samme dags Dato efter afdøde qvinde Lisbet Olsdatter

5. Eet Dito udstæd efter afdøde Marthe Olsdatter paa Gaarden Nedre Børnes den 9de Julii 1770

6. Eet Ditto forretted paa Gaarden Bache efter afdøde Mand Niels Michelsøn, den 10de Julii 1770

7. Eet Dito forretted paa den Gaard Warøen efter qvinden afdøde Anne Jacobsdatter den 10de Julii 1770

8. Eet Skiøde udstæd af Jacob Busch i Bergen til Hr: Consul Wallace hvorved Sælges gaarden Sollesvigen skyldende Een Skilling og 2 Hvid tillige med paastaaende Huuse Bygninger og Previlegier for til sammen 350 rdr, Dateret 1ste october 1770

9. Eet Dito udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Toldbetiendten Lars Tønnevig paa eet Huus paa Boch von Raae under gaarden Leerøens grund for 234 rdr, Dat: 30te october 1770

10. Eet Dito udstæd af Ole Olsøn Leerøen til Jngebret Andersøn paa 5 Marker Smør i gaarden Leerøen for 10 rdr 3 mrk Dateret 3die Mai 1771

11. Eet Ditto udstæd af Peder Olsøn Forland til Jonas Colbiørnsøn paa Vaag Fisk udj gaarden Midt Tvedt, med eendeel andparter i nogle Laxse Vaager og Fiskerier til sammen for den Summa 75 rdr, af samme dags Dato

12. Eet Dito udstæd af Knud Larsøn Tælle til hans Søn Lars Knudsøn paa 9 Marker Fisk i gaarden Tælle for 30 rdr af Dato som næstforrige

13. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Cappelanen til Korskirken i Bergen Hr: Johan With til Niels Erichsøn Schouge paa 1 Pund 3 M/arker Fisk i gaarden Schouge Dateret 25de april 1771

14. Een Dito udstæd af Rasmus Pedersøn Sollesvig og Hans Olsen Landraae til Ole Ellingsøn Sollesvigen paa 1 Pund Fisk udj Gaarden Sollesvigen Dateret 3de Maij 1771.

15. Een ditto udstæd af Daniel og Ole Hagenes til Peder Winzensøn Tøsøen paa 9 Marker Smør i gaarden Hagenes af dito Dato

16. Een Dito udstæd \af/ Peder Winzensøn Tøsøen og Halvor Nielsøn ibed: paa 12 Marker Smør og 4 Kander Malt i gaarden Tøsøen af samme dags dato til Michel Winzensøn Tøsøen

17. Een ditto af Salamon Olsøn Koursland til Elling Ellingsøn, paa 4 Marker Fisk i gaardeparten Søre Tofte Træet Dateret samme tiid som forrige

18. Een dito udstæd af Mons Nielsøn Lerøen til Johannes Rasmussøn Midt Tvedt /: af sam/m/e dato :/ paa 12 M/arke/r Fisk i Midt Tvedt

19. Een dito udstæd af Ole Johannesøn Tønnevig med fleere til Erich Pedersen Nipen paa 1 Pund 11 11/15 M/ark Fisk i Nipen af samme dato

1771: 258b

Af alle Bøgsle Sædlerne fuldte tillige Ligelydende Reverser

20. Publiceret Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Nore Biørøen efter afdøde Anne Pedersdatter Nore Biørøen den 4de Julii 1770

21. Een Fredlysning, udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende gaarden Søre Fieldes tilliggende udmarks fredelse med det videre Dateret 3de Maij 1771

22. Eet Skiøde udstæd af Sorenskriverens Fuldmægtig Hans Lessøe til Mons Stephensøn Bochen paa eet huus i Sundvogen afdøde Jver Boeberg tilhørende for 15 rdr Dateret 4de Maij 1771

23. Eet Skifte brev forretted paa Gaarden Tøsøen i Sartors Skibreede efter afdøde Marithe Olsdatter begyndt den 22de Julij 1769 og Slutted \og/ i aaret 1769.

Derefter fremstoed for Retten Knud Larsøn Tælle, og andmeldede at hand til dette Ting haver Ladet jndkalde Peder Johannesøn Spilde for Resterende Landskyld af 10 Marker Fisk udj Gaarden Spilde som Citanten i samme gaard er Ejende, og det for eendeel Aar desandgaaende at lide Dom saavel til den Resterende Landskylds betaling, som Processens omkostningers skadesløse Erstatning, Citanten ville formode at jndstevnte Peder Johannesøn Spilde møder tilstæde, thi i mangel deraf havde hand nu tilstæde de brugte Stevne Vidner Michel Pedersøn Dahle og Lars Larsøn Dahle til jndvarslingens Lovlige afhiembling

Contra Parten Peder Johannesøn Spilde var tilstæde uden at vedtage varselen

Derefter fremstoede de forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede med Eed og opragte Fingre efter lovens bydende at de med meere end fulde 14 dages Varsel haver jndkaldet Peder Johannesøn Spilde paa Citantens veigne til landskylds betaling for eendeel aar af 10 Marker Fisk udj gaarden Spilde Citanten tilhørende, med videre saaleedes som forhen tilført og for dem oplæst er og blev Varselen \i/ jndstevntes fraværelse givet een hans tilstædeværende tienneste Pige eller Huus Kone.

Knud Larsøn Tælle for at oplyse hands Ejendoms Rett udj gaarden Spilde, fremlagde til Eftersyn Eet Skifte brev forretted paa gaarden Tælle efter hans afdøde Hustrue Brithe Grimsdatter den 10de Junii 1762, der viiser at Citanten ved samme paa sin helfnings lod er tilfalden udj gaarden Spilde 6 33/35 Marker Smør, hvoraf jndstevnte Peder Spilde skal bruge 10 Marker Fisk eller 5 Marker i Smør skyld bereignet

Indstevnte Peder Johannesøn Spilde jndleverede hans i hendehavende Skiøde og adkomst brev paa den anpart i Gaarden Spilde som hand bruger, hvilked Skiøde er Dateret 5te Maij 1753 og tinglyst samme dato som viiser at hand er Ejere af 20 Marker Smør som hand sig haver tilforhandlet af Anders Torgiersøn Kaarevigen med de fleere for 18 rdr hvilket Skiøde Comparenten begierede sig med Rettens andviisnings paateigning tilbageleveret, hvorhos hand tillige jndleverede Stædets Foged Hr: Christen Hejbergs attest af dags dato andgaaende hvormeged hans brug er \i/ dito gaard Spilde som hand veed kommer over eens med det i Retten andviiste Skiøde, og altsaa haabede for Citantens Søgemaal at blive friefunden, da Comparenten ej bruger større andpart i gaarden Spilde end hand har Ejendoms adkomst paa

Citanten begierede Sagen udsat til Høste tinged for at befordre det fornødne i Sagen fra sin Siide

Udsettelsen er indvilged

1771: 259

 

Sr: Henrich Christie mødte for Retten og gav tilkiende at hand saavel paa egne veigne som Ejere af Fields Kirke som og paa sin Sviger Fader Sogne Præsten til Sunds Kald Velædle og Velærverdige Hr: Nathaniel Sunde hans veigne og efter Fuldmagt haver til dette Ting Ladet med mundtlig varsel jndkalde *Sr: Niels Erichsøn Schouge fordie hand nu i dette Vaar Fiske har ført til Byen Bergen 72 Støker Torsk uden deraf at Erlægge den pligtige Præste og Kirke Tiende, desandgaaende at lide Dom saavel til Tiendens betaling som vedbør samt at udreede Bøder for sit forhold samt at erstatte Processens omkostninger skadesløes Citanten ville ellers fornemme om den jndstevnte Niels Erichsøn Schouge møder tilstæde, thi i manglende fald havde hand tilstæde de brugte Stevne Vidner Michel Pedersen og Lars Larsøn Dahle til jndvarslingens Lovlige afhiembling

Efter paaraab mødte ike jndstevnte *Erich (Niels) Schouge, thi blev varslingen af forbemelte Stevne Vidner afhiemled

Citanten derefter begierede udeblevne Laug daged,

derefter er saaleedes

Forafskediget

Jndstevnte men ej denne Sinde tilstæde mødende Niels Erichsøn Schouge, gives laugdag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare hvilken Laugdag tages beskreven og besørges lovlig forkyndt.

Ligesaa andmelte og bemelte Sr: Christie paa Sogne Præsten Hr: Nathaniel Sundes og egne veigne at have til dette ting med mundtlig Varsel Ladet jndkalde Anders Andersøn, Lars og Michel Søre Echerhofde og Peder Michel og Simmon Nore Echerhofde, for Resterende Præste og Kirke Tiende af 60 Støker Smaae Hval, Kasted med Not ved Echerhofde i denne Vinter eller Vaar, desbetreffende at lide Dom til den Søgende Tiendes betaling, samt Processens omkostningers erstattning,

Af de jndstevnte mødte Lars Monsøn og Michel Henrichsøn Søre Echerhofde, Peder Pedersøn Michel Pedersøn og Simmon Nielsøn Nore Echerhofde men Anders Andersøn Søre Echerhofde mødte ike thi fremstode de brugte Stevne Vidner Lensmand Knud Tøsøen og Søn Peder Knudsøn Tøsøen som afhiemlede med Eed og opragte Fingre efter Lovens bydende at de med meere end fulde 14 dage Varsel haver jndstevnt de navngivne Contra Parter til Doms Lidelse i denne Sag saaleedes som Protocollen tilført og for dem oplæst er.

De jndstevnte derefter erklærede: at de som melt haver vel Kasted 60 Støker Smaae Hval, Men som de ere 10 Note Mænd haver de hver hiemtaged til Koge fisk 2de Smaae Hval som er 20 St/øke/r, givet 3de til de fattige, og Solt 37 Støker, af hvilke sidste de haver tilbuden Citanterne at erlegge Tiende men ej af de øvrige, da de eller forfædre aldrig har været vante til eller Kræved for nogen tiende af hvad de til Koge fisk til huuset haver hiemtaged ligesom de ike heller troer dertil at være pligtige, men paastaar for Søgemaalet at blive aldeeles friefunden imod at svare den tilbudne og endnu erbydende tiende af 37 St/øker Solte Hval.

Citanten forklarede, herimod at hand har tilbuden

1771: 259b

Dem at være fornøyet med een billig Penge for den paa-ædske[de] Tiende, naar de alleene vil tilstaae, at det de betaler er for den fulde tiende hand bør have, og som hand formeener sig Rett til i følge Lovens 2de Bogs 22de Capt 3de articul og Kongelig Rescript af 24de Februarii 1703, samt obersecretair og Geheime Raad Thottes Skrivelse af 28de Martj 1768, og derhos formeenede at om det ej tilforn haver været paakrævet og eftergivet, det nu skulde ej derfore kunde hindre ham hans Rett, og forhaabede altsaa at samme bliver ham tildømt af de skyldige at udreede

Contra Parterne Fremdeeles begierede tilført at de ike var af ham advaret at de skulde give Citanterne det tilkiende naar de vilde Kaste, dog veed Comparenterne at Citanten var Vidende den tiid de Kasted den omstevnte Hval, og havde haft lejlighed til at møde paa stæden for at afhente sin tiende

Citanten Svarede: at Frantz Diken i Bratholmen var Committeret af Kirkens Ejere og Præsten at modtage deres tiende, som var De jndstevnte ike ubekiendt

Derefter er saaleedes

Eragted

Da den eene jndstevnte paagieldende Anders Andersøn Echerhofde ej denne Sinde møder med tilsvar saa gives ham laug dag dermed til næste ting at jndkomme

Dernæst er i Rettetaged Sagen andlagt af Michel Pedersøn Dahle paa egne og Afdøde Johannes Winzensøn Store Sangolts \børns/ veigne mod Niels Nielsøn Søre Strømme for skyldige 5 rdr da Michel Pedersøn Dahle begierede fornyed den seeneste Høste ting givne laug dag som ej betimmelig er bleven forkyndt og da Niels Strømme ej var tilstæde eller nogen paa hands veigne er saaleedes

Eragted

Retten igientager den for Niels Nielsen Strømme Seeneste Høste ting ergangne laug dag, da hand til næste ting for dette Skibreede forelegges at møde og Sagen at tilsvare

24. Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende gaarden Norvigens udmarks og Ejendeelers fredelse, af 4de Maij 1771

Ole Michelsøn Børnes mødte og ædskede i Rette Sagen mod Casten Michelsøn Berge og paastoed Dom i Sagen til vedbørlige undgieldelse for de Citanten tillagde nærgaaende og ubeviislige beskyldninger ved Bøders og Mulcters udreedelse, samt Processens omkostningers skadesløse erstatning.

Indstevnte Casten Michelsøn blev paaraabt men mødte ike

thi er udj Sagen saaleedes

Dømt og Afsagt

Citanten Ole Michelsøn Børnes har til Sommer Tinget for dette Skibreede næstafvigte Aar *1771, ved mundtlig varsel Ladet jndkalde denne Sags Contra Part Casten Michelsøn Berge til Doms Lidelse og undgieldelse, for eendeel nærgaaende beskyldninger som hand Citanten skal have tillagt Ved Sagens inCammination den 2de Maji 1770, mødte ike jndstevnte Casten Berge ej heller nogen paa hands veigne med tilsvar, Men derimod er fra Citantens Siide ført og afhørt tvende Vidner Winzens Kaaresøn Berge og Lars Jversøn Bache

1771: 260

Der under Eed forklarer, saasom 1ste Vidne at Contra Parten Casten Berge beskyldte Citanten at hand havde taged penge og var kommen Let til Penge, og det andet Vidner prover reent ud at Casten Berge tillagde Citanten Ole Børnes den beskyldning at hand havde Staalet Penge, med det meere som acten omformelder hvorefter Sagen er udsatt med laug dag for den udeblevne Casten Berge Til Høste ting, da Citanten Ole Børnes paastoed Dom i Sagen som dog i andleedning af Contra Partens Fuldmægtiges begier blev udsatt til dette, da ej nogen paa jndstevnte Casten Berges veigne Mødte med tilsvar men lod Sagen og Søgemaalet ubesvares.

Tages nu under betragtning denne Sags beskaffenhed, da er det unægtelig at den paagieldende Casten Michelsøn Berge joe paa een grov og nærgaaende maade har udladt sig til de førte Vidner dog paa forskiellige maader og ike overeensstemmende Thi havde Vidnet Winzens Berge i provemaal harmoneret med Vidnet Lars Bache, da havde der været det tydeligste beviis om Casten Berges Citantens tillagde beskyldninger paa ære og lempe, Men da fuld beviis i Sagen mangler Saa bliver paa Grund af Sagens omstændigheder

Kiendt og Dømt for Rett: At Citanten Ole Michelsøn Børnes Bør være aldeeles frie for den ham af Casten Berge tillagde grove beskyldning og de af bemelte Casten Berge udtalte ord være aldeeles Mortificerede og ikke komme Citanten Ole Michelsøn Børnes til mindste nakdeel og forkleinelse paa ærlige Navn og Rygte Derimod Bør Casten Michelsøn Berge for hans brugte grove talemaader om Citanten Ole Michelsøn Børnes, ej alleene at Bøde til Sognets Fattige 2 rdr, men end og erstatte Citanten Ole Børnes denne Processes forvolte omkostninger med 3 rdr Det idømte udreedes 15ten dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven

25. Publiceret eet Skiøde udstæd af Niels Torgiersøn Sæhlstøen til Sr: Henrich Cristie paa Fields annex Kirke med ornamenter og Herligheder for 60 rdr Dateret 6te april 1768

Derefter blev fremlagt Restancen over de ordinaire Skatter 1ste og 2den Termin dette aar beløbende til 340 rdr 48 s, og Dito Resterende Skatter for afvigte aar 1770ve i alt 68 rdr 24 s, som blev oplæst og af almuen og Laug Retted uimodsagt

Derefter er og fremlagt Restancen over Extra Skatten i dette Skibreede fra 1mo october 1767 til Ultimo augustj 1770 beløbende til 1532 rdr 3 mrk 9 s. som blev oplæst og uimodsagt

Endelig begierede Hr: Fogden Hejberg tilført at efterfølgende at efter hans oppebørsels Bøger sees at følgende endnu Rester med Resterende Kongelige Skatter nemlig Extra Skatter til September 1767 som ej ere andførte paa det ved seeneste høste ting over bemelte Skatt tagne Tings vidner

1771: 260b

Saasom Sollesvig Endre Erichsøn fra ap: 1764, til Ult: aug: 1766, 6 rdr 4 mrk 8 s

Sundsvog afgangne David Giertsen fra Sept: 64, til Ult: aug: 1766 7 3 8

Sundsvog afg: Kloker Holst fra october 1763 3 4 8

----------------------

Summa 18 rdr 8 s

Og derefter forlangede at almuen og andre nærværende ved tinged maatte blive tilspurt, om ike disse trende her ovennævnte der til sammen Rester med 18 rdr 8 s, vare i yderlige og fattige omstendigheder, saa Skatterne ej hos Dem paa nogen maade haver været at faae, hverken hos de tvende sidste for eller efter deres død, eller hos den *sidste saa lenge hand opholdt sig i Sollesvigen

Hvortil lensmanden laug Retted og almuen Svarede, at det var dem gandske vel bekiendt at de omspurte vare uformuende disse Skatter at udreede, da saavel de døde ved deres afgang Jndted efterloed sig til sammes betaling, som og den igienlevende indted nærværende tiid er Ejende

Odels Skatts Mandtalled er derefter examineret

Efter paaraab mødte jngen som viidere for Sage tinged denne Sinde havde at forrette, thi er Retten ophæved

 

 

Sommer Tinget for Schiolds Skibreede 1771

Anno 1771 den 6te Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl i Schiolds Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Lovlige forfald af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, for at foretage eet Lovlig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for bemelte Schiolds Skibreede, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting ere udnævnte og i Protocollen paa folio 215, andførte som alle foreviiste de dem af Laugmanden Velbaarne Hr: Etatz-Raad Bager meddeelte Attester,

og hvornæst allerunderdanigst er Publiceret de for Tøsøens Tingstæd bekiendt giorde og paa fol: 257 extraherede Kongelig allernaadigste Forordninger og Placater, og dernæst

Kongelig allernaadigst Forordning andgaaende at Justitien udj alle Gields Sager, uden hensigt til Debitors stand eller Persohnlige anseelse prompte skal admitteres, Dat: Christiansborg Slot den 8de april 1771

hvorefter er og Publicerede de paa folio 257 extraherede Andre Høye øvrighed ordre, og hvorefter fra Almuen til Publication jndkom følgende Documenter

1. aflyst een obligation udstæd af Ole Larsøn Næsse til Aad Jversøn Jndre Arne paa Capital 80 rdr mod Pandt udj gaarden Næsse løb Smør og tønde Malt, Dat: 1 Maij 1758, og tinglyst samme Dato, som nu efter qvitering af 7de November 1770 er betalt og derfore Mortificeres

2. Een dito udstæd af Hans Monsøn paa Møllendahl til Sr: Warner Hossevinchel paa Capital 600 rdr mod Pant udj Store Tydske Møllen med Huuser ect Dat: 5te December 1747 og tinglyst 18de Maij 1748, som nu efter qvitering af 20de februarii 1771 er betalt og derfore Mortificeres

3. Een ditto udstæd af Dito til Sr: Johan Simon Cramer paa Capital 200 rdr mod Pant med anden Prioritet udj næstforrige Ejendomme, Samme obligation Dateret 3die September 1763 og tinglyst den 6te october sam/m/e aar, som nu efter qvitering af 13de Martj 1771 er betalt, og derfore i alt Mortificeres

1771: 261

4. Een Dito udstæd af Dito til Sr: Jacob Giise, paa Capital 99 rdr mod Pandt udj forbemelte Ejendomme med 3die Prioritets Rett, Dateret 10de December 1750 og tinglyst den 4de october 1753, som nu efter qvitering af 1771 er betalt og Mortificeres

5. Een Bøgsell Sæddel udstæd af hr: Jon Mariager til Haagen Gudmundsøn paa 12 Marker Smør i gaarden Sættre Dateret 4 Maij 1771

6. Eet {Skiøde} \obligation/ udstæd af Ole Larsøn Næsse til Lars Monsøn Unneland paa Capital 80 rdr mod Pant udj Gaarden Næsse løb Smør og tønde Malt Dateret 7de November 1770

7. Eet Auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Samuel Gieverts paa Tydske Møllen med huuser Redskab og Jnventarium for 1130 rdr Dateret 28de December 1770

8. Een Obligation udstæd af bemelte Samuel Gieverts till Frue Provstjnde Cristie paa Capital 500 rdr mod Pant udj Store Tydske Mølle med Mølle Redskaber og Huuser med videre Dateret 9de Martj 1771

9. Eet Skiøde udstæd af Ole Michelsen Titland med de fleere til Niels Jacobsøn Store Mithun paa 1 Løb og 10 M/arker Smør udj Gaarden Store Mithun for 232 rdr 2 mrk, Dat: 10de Novbr: 1770

10. aflyst een obligation udstæd af Johan Christian Larsøn til Lensmanden Jan Tvetteraas paa Capital 45 rdr mod Pandt med 1ste Prioritets Rett udj gaarden Næsthun 1 Pund 17 7/15 Marker Smør, 16 117/150 Kande Malt, Dateret 8de october 1764 og tinglyst den samme Dato som nu efter qvitering af 4 Maij 1771 er betaldt og derfore Mortificeres

11. Eet Skiøde udstæd af Hr: obriste Lieutnant Phillup Nicoll till Anders Nielsøn Hellie Pladset paa 20 M/arker Smør med Bøgsel udj Gaarden Hellie Pladset for 300 rdr Dat: 4de Januarii 1771

12. Een obligation udstæd af Anders Nielsøn Hellje Pladset til Hr: obriste Lieutnant Nicoll paa Capital 200 rdr mod Pandt udj bemelte Gaard Hellie Pladset Dat: 4 Januarii 1771

13. Eet Auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann till Sr: Johann Garmann andgaaende Gaarden Øfstun skyldende 2 Pund 15 M/arker Smør for 160 rdr: Dat: 22de Martj 1771

14. Eet Skiøde udstæd af Johan Garmann til Ole Andersen Øfsthun paa 2 Pund 15 Marker Smør i gaarden Øfsthun for 220 rdr er Dateret 28de april 1771

15. Eet Dito udstæd af Dito til Anders Jversøn paa 1 løb Smør tønde Malt 3/8 hud i gaarden Bircheland for 175 rdr af 3die Maij 1771

16. Eet Ditto udstæd af Dito til Lars Olsøn paa løb Smør Mæhle Malt 1/8 huud i gaarden Bircheland for 82 rdr Dateret 3die Maij 1771

17. Een obligation udstæd af Lars Olsen Bircheland til Johan Garmann paa Capital 82 rdr mod pant udj næstforbemelte Ejendom i gaarden Bircheland af Dito Dato

18. Een Ditto udstæd af Anders Jversøn til Dito paa Capital 175 rdr mod Pant udj gaarden Bircheland 1 løb Smør t/øn/de Malt og 3/8 hud Dateret 3die Maij 1771

1771: 261b

19. Een Fæste Sæddel udstæd af Sr: Hans Moll til Albret Pedersøn paa een Mølle grund og Vand fald ved Aarestad Elven Dateret 2 Maij 1770

20. Aflyst een Obligation udstæd af Sogne Præsten for Fanøe Præstegield til Salig Sorenskriver Garmann paa Capital 400 rdr mod Pandt udj de paa Fanøe Præstegaard staaende Huuse med videre Dateret 10 Januarii 1766 og tinglyst den 5te Dito og nu efter qvitering af 20 Martj 1770 er betalt, og Mortificeres

21. aflyst een obligation udstæd af Daniel Friel til Frue Majorjnde Frøchen paa Capital 300 rdr mod Pant udj gaarden Natland skyldende 2 løber Smør Dateret 30te Septr: 1751 og tinglyst samme dato som nu efter qvitering af 7de Maij 1771 er betalt og derfore Mortificeres

22. Een obligation tinglyst udstæd af Enken Madamme Friel til Madamme Christensøn paa Capital 500 rdr mod Pandt udj gaarden Natland 2 Løber Smør, af dags dato

Anno 1771 den 7de Maji, da tinget blev sat, i Overværelse af Velædle Hr: Foged Heiberg og den tingsøgende Almue, af mig Vice Politie-Mæster Ole Brose, med det foran fol: 215 anførte Laug-Rett i Sagen af Hr: Raadmand Weiner c: Sr: David Bremer

Mødte Proc: Reutz for Citanten og erindrede, at denne Sag 1769 om Høsten blev incaminered og da af Comparenten slutted, men siden den tid har været udhaled af Vederparten i 3de Rets Dage og følgelig halvandet Aar uden at den sidstleden ting foreviste Contra-Stevning er bleven Hoved-Citanten forkyndt; thi reserverede han fremdeles Anke over Ophold og fremdeles paatrængede Dom med igientagen Protest mod al længere uforsvarlig Ophold, samt i sær dets angaaende reffereret sig til Lovens 1 B/og/s 5 Cap: 7de og 8de Artr: tilligemed dito Bogs 4de Cap: 24 Art:

Procurator Sønderborg for Sr: David Bremer til det tilførte svarede, at om Høsten 1769, blev Hr: Raadmand Weinerses ubeføiede Stevning incaminered, men blev ikke den tid slutted; thi Raadmanden sluttede først Sagen Vaar- eller Somer-tinget 1770, og altsaa er Proc: Reutzes Anmærkning urigtig. Dernæst tilkiendegav han, at han i gaar, da hans sc: Bremers Contra-Stevning skulde irettefalde, var her paa tinget tilstæde og medhavde Stevne-Vidnerne for sam/m/e Contra-Stevning at irettelægge til den tægte-Dag den er udstilled, men da var ikke Proc: Reutz tilstæde og iretteæskede Sagen, hvorover han nu igien i dag har maattet indfinde sig, men fornem/m/er intet til Stevne-Vidnerne, følgelig vil denne Ærede Ret selv see, at Anskriget om Udhal, helst Sagen end ogsaa paa Hoved-Citantens Side er ligesom de lana caprina anlagt for at bryde sin Svoger, er gandske u-anlediged. Ikke dets mindre producerede nu Comparenten den udstædte Contra Stevning, i Formening at Proc: Reutz, som Raadmandens Fuldmægtig, vedtager same Contra-Stevnings lovlige Forkyndelse og altsaa Contra-Stevningen i Sagen at passere i fuld Kraft,

1771: 262

ifald han er saa meget for at forkorte tiden, siden afhiemlings Vidnerne ikke ere tilstæde; men skulde han ikke Ville det, var Comparenten begierende Sagens Anstand til næste ting for med Continuations Stevning at forfriske Sagen, protesterende mod Overilelse.

Proc: Reutz benegtede fremdeles in totum at Contra-Stevningen nogensinde er bleven Raadmanden forkyndt. At Sagen om Høst-tinget 1769 blev slutted af Comparenten, viser Protocolen, saa at hans tilførsel er rigtig nok, men Proc: Sønderborgs Foregivende urigtig. Comparenten, som altsaa ansaa Contra-Stevningens Incamination uden Forkyndelse af ingen Værd, men alene forsætlig hensigtende til videre Ophold, vedblev sin Protest, paa Den og imod videre utilbørlig Anstand.

Procurator Sønderborg vedblev sit Forrige om Anstand til næste ting, til hvilken tid han og lovede at slutte Sagen, og replicerede til Sr: Reutzes nu sidst tilførte, at endskiønt Protocolen kunde vise, at han Høstens tid 1769 sluttede Sagen, saa kunde den og tilligemed vise, at same tid var den første tægte-Dag for Sagen, da Stevningen blev incaminered og at han ikke igaar var tilstæde forventer Comparenten at være skeed for at forekom/m/e Contra-Stevningens Incamination, følgelig ei har, den Kraft til Protest, som han ellers kunde have, og med større Føie end nu.

Proc: Reutz ønskede ikke at svare videre vidtløftigt til den elændige Procedure som Sr: Sønderborg fører hvilket aldrig kunde formodes af ham, som en Lovkyndig Mand, der veed og forstaaer langt bedre end han har snakket; thi havde det havt sin Sandhed og Rigtighed, som det aldrig har, at Contra-Stevningen var forkyndt, da kunde og burde han have incamineret den igaar, om aldrig Comp: havde været tilstæde, og da kunde han med nogen Kraft og Føie procederet saaledes som nu er skeed. Comparenten igientog altsaa sit Forige og ikke paatvilede at Retten optager Sagen til Doms.

Proc: Sønderborg haabede Retten ikke spilder en Anstands Ret i en ham urettelig paatrænged Sag med Overilelse, og ellers med Kraftigst Protest derimod, refererede sig til sit Forige om Anstand, siden Sr: Reutz end og ikke har vildet vedtage Stevningens Forkyndelse og derved forekom/m/e den begierte Anstands Fornødenhed til Continuations Stevning og Sagens Beslutning.

Afsagt:

For at betage al Anledning til Klage over Overilelse, bevilges endnu den af Bremer begierte Anstand til dette Aars Høste ting, til hvilken tid bte: Bremer, efter hans Løvte (Løfte), alvorlig forelægges at fremkom/m/e med alt paa hans Side i Sagen her fornøden Eragtende

1771: 262b

 

23. Publiceret Eet Skiøde udstæd af Jacob Boch til Ole Michelsøn paa løb Pund Smør og Huud med Bøgsel i Gaarden Nøetvedt for 220 rdr Dateret 4de Martj 1771

24. Een Grund Sæddel udstæd af Sr: Hans Molle til Albert Pedersøn paa een grund hvorpaa Mølle brug eendeel Huuser ere bestaaende Dateret 2de Maij 1770

25. Eet afkald udstæd af Ove Jensøn Holm til Hans Andersøn andgaaende hans Hustrue Martha Elisabeth Grubels arve Midler 133 rdr 5 mrk 14 s Dateret 8de November 1770

26. Eet Skiøde udstæd af Lars Olsøn Næsthun til hans Søn Johan Christian Larsøn paa 2 Pund 6 M/arker Smør og tønde Malt udj gaarden Næsthun Dateret 6te Maij 1771 Kiøbe Summen er 200 rdr

27. aflyst een obligation udstæd af Hr: Jørgen Meldahl til Salig Sorenskriver Garmann paa Capital 400 rdr som tilforn er extraheret

28. Tinglyst een obligation udstæd af Johan Christian Larsøn Næsthun till Hr: Cammer assessor Brøcher paa Capital 300 rdr mod Pant i Gaarden Næsthun med 1ste Prioritets Rett 1 løb 23 7/15 M/ark Smør og Tønde 16 117/150 Kande Malt Dateret 7de Maij 1771

29. Een obligation udstæd af Enken Anne Salig Hans Monsøns til Hr: Hatting paa Capital 50 rdr mod Pant udj eendeel løsøre Effecter, Dat: 6te Maij 1771

30. Claus Danielsøn Møllenprieses Caution andgaaende næstforbemelte obligation af samme Dato

31. Aflyst een obligation udstæd af Daniel Friel til Frue Majorjnde Frøchen paa Capital 300 rdr mod Pant udj Nedre Natland 2de løber Smør Dateret 30te September 1751 og tinglyst samme dato som efter qvitering af 7de Maij 1771 er betalt og derfore Mortificeres

32. Een obligation tinglyst udstæd af Madamme Friel til Madamme Birgithe Friele Salig Christian Christensens paa Capital 500 rdr Moed Pant udj Gaarden Nedre Natland 2 Løber Smør Dat: 7de Maij 1771

33. Eet Skiøde udstæd af Aadne Monsøn Søraas med de fleere til Knud Andersen Houcheland paa 1 Pund 6 M/arker Smør i Gaarden Houcheland for 84 rdr Dateret 6te Maji 1771

34. Eet Ditto udstæd [af] Winzens Michelsen NordEide til Michel Larsøn Mathopen paa 13 M/arker Smør i Hammersland for 28 rdr 1 mrk 13 s: Dat: 6te Maij 1771

35. Eet Ditto udstæd af Dito til Winzens Aamundsøn paa 12 M/arker Smør i Dito gaard for 23 rdr 5 mrk 15 s Dateret 6te Maij 1771

36. Eet Skiøde udstæd Af Niels Nielsen Bircheland til Lars Nielsen Søraas paa 12 Marker Smør i gaarden Søraas for 30 rdr Dateret 6te Maij 1771

37. Eet Dito udstæd af Dito, til Dito, paa odels Retten til 1 Pund Smør udj Gaarden Søraas for 90 rdr af samme Dato

38. Een odels lysning udstæd af Ole Monsøn Schiold paa hans Søn Poul Olsøns veigne andgaaende løb Smør i Gaarden Abelthun af 7de Maij anno 1771

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Sr: Cornelius Dyring Cramer mod Ole Olsen Schiold og de fleere

Sr: Brose Mødte for Citanten og fremlagde laug dagen paateigned lovlig forkyndt samt begierede de mødende Vidner afhørte efter forand fremsatte Qvæstioner

Procurator Johan Reutz mødte for de 2de jndstevnte og beskyldte Mænd med benægtelse mod Sigtelsen og med forbeholdenhed af Contra Stevning jmidlertiid begierede *hans Vidnernes Svar til følgende Contra Qvæstioner 1mo Hvem det var som den omstevnte tiid ved opreisen paa landet Reed over jndstevnte Lars Olsens Bøe og Mark, 2do Om der ike

1771: 263

Ved Citantens ned eller tilbage Reise til Byen blev spurt efter hvor det eene Vidne Salamon blev af, 3tio Om ike Citanten da spurte Lars Olsen hvad vil J ham, og af Lars Olsen Svaret Joe hand Reed over min Bøe da hand foer op efter 4to Om ike Citanten derpaa tog sin Hæste Piske visende den frem og Sagde, Jeg skal forfægte Salamon, 5to Om ike Citanten derpaa slog Lars Olsen Schiold mange Slag med Hæste Pidsken over hands andsigt saa at hand blev gandske blodig og i det samme Reed sin Vej bort 6te Om ike Citanten da hand var kommen lengere ned paa Marken begav sig i haand gemæng igien med Lars Olsen sigende blant andet havde jeg min Kniv oppe skulde jeg stike dig dermed og om ej Citanten tillige blant andet brugte de ord til Lars Olsen at hand var een Tyv og var Rømt fra gaarden for tyverie og om Lars Olsen ike derpaa skiød til Vidne, 7. Om ike Citanten atter derefter Reed tilbage til Gaarden Schiold med Skielden og allarm at ville komme indi Huusene men alle folk maatte flygte derud af frygt for videre overfald.

Brose Paastoed de tilførte Contra Qvæstioner {og} som ulovlige og Jnqvisitoriske uden for det paastevnte og som formodentlig ville røre ustevnte Persohner aldeeles afviiste, og Derimod Vidnerne efter sine hoved Qvæstioner afhørte

Reutz urgerede paa lovlig Rettergangs pleje og paastoed Contra Qvæstionerne andtagne som Directe hører til Sagen og den paastevnte tildragelighed, hvorom hand ellers Reffererede sig til Lovens 1ste Bogs 13 Capt 7 articul.

Brose vedblev sit forrige med videre Erjndring at Sagen kun er jmellem Cornelius Dyring Kramer og Bønderne Ole Olsen og Lars Olsen Schiold og ingen anden, og vedkom/m/er det af den første mod de sidste paastevnte overfald og ej andrører hverken videre ord eller tale eller noged som er uden for det som Stevningen og Citantens qvæstioner omformelder

Reutz vedblev sin forrige paastand og formodede at Dommeren ved Contra Qvæstionernes overvejelse noksom befinder at der ike er bleven spurdt om noget uden for Sagen i sig selv men tvert imod det som behøves til Sandheds oplysning i selv samme Sag og begivenhed som paastevnt er

Brose inhererede i alt sit forrige,

den i Retten oplæste Laug dags forelæggelse er derefter af Stevne Vidnerne Jan Andersøn Tvetteraas og Hans Hansøn Tvetteraas afhiemled efter deres paaskrift lovlig at være forkyndt, og af Vidnerne mødte Salamon Monsøn og Michel Olsøn Schiold, men Ole Olsøn Schiold mødte paa sin Hustrue Brithe Jacobsdatter Schiolds veigne og andmelte hendes Svagheds forfald og at hun desformedelst ike denne Sinde har kundet møde for Retten

1771: 263b

Derefter er Vidnerne fremkaldet til examination og Vidnes byrds aflæg og besvarelse paa Citantens fremsatte Qvæstioner ligesom og paa Contra Parternes Contra Qvæstioner, da under Vidnernes afhør skal blive observeret at ej ustevnte Personer eller Sagen uvedkommende Ting skal blive berørt

Vidnerne blev derefter fremkaldet og forelæst Eedens forklaring af lovbogen og formaned til Sandheds udsigende hvorom de og giorde løfte Derefter fremstoed som det

1ste Vidne Salamon Monsøn Kiører i Bergen boende som aflagde Eed og derefter Svarede til de fra Citanten fremsatte Qvæstioner saaleedes Saasom til 1ste At Vidnet i Fior Sommer Sidst i Slaattens tiid fulte Citanten fra Noraas til Schiold, og kom Citanten noged for (før) til gaarden Schiold end Vidnet, og da Vidnet kom til Schiold Saae hand at Citanten holte i eller ved gaarden Schiold, men hørte ike at hand udloed sig i Dispute eller trætte med nogen. Til 2de Svarede: at da \Vidnet/ kom til Schiold og Citanten som forklaret er holdte paa sin Hæst i gaarden Schiold var begge Schiolds Mændene Ole og Lars hos ham tilstæde og Lars havde Citanten i brysted med den eene haand og i Hæste bidselet med den anden haand, og Ole Schiold havde Citanten med den eene haand fat udj hans trøye Til 3die Svarede: Joe Citanten blev af Ole og Lars Schiold Kasted af Hæsten. Til 4de Svarede Joe Hand Saae at Lars Schiold holt Citanten i brysted op imod een Væg og Ole Schiold gav Citanten med haanden eet Slag i andsigted Til 5te Svarede Joe Vidnet saae at da de jndstevnte trekede Citanten af Hæsten, Rev Lars Olsøn hans trøye i Støker til 6te Svarede Vidnet hand Saae ike det omspurte da hand gik fra gaarden Schiold før Citanten og for i Vejen Til 7de Vidnet Svarede: Hand Saae ike det omspurte Derefter Svarede paa Contra Parternes Contra Qvæstioner saaleedes: Til 1ste Qvæstion Svarede Vidnet Hand Saae ike at Citanten Reed over Schiolds Bøen. til 2det hørte det ike Til 3die Svarede hørte det ike Til 4de Svarede at hand {hørte} \saae/ Citanten tog sin Hæste pidsk frem da Lars Schiold holt hans Hæst i Bidselet og Sagde Slipper J ike min Hæst frem saa bruger ieg den magt Jeg haver og med det samme gav Citanten Lars Schiold eet Slag med hæste Pidsken men enten det ramte Lars Schiold i ansigted eller andensteds paa Kroppen saae vidnet ike, og da Lars Olsøn Slap Citantens Hæst og Citanten med bidselet drejede den paa Siden Gik Lars til og toeg Citanten i brysted og Kastede ham af Hæsten ned under samme i eet Skiden Søle dige til 5te Svarede Vidnet hand saae ike Citanten gav Lars Sciold meere end det eene slag ej heller at hand var blodig Til 6te Svarede Vidnet at da Lars og Ole Schiold som for omproved er havde sadt Citanten op mod veggen og holt ham fast, hørte Vidnet at Citanten Sagde havde jeg een Kniv skulde ieg stike Een af Eeder Jhiel dermed men Vidnet saa ike enten at Citanten toeg efter nogen Kniv eller havde nogen Kniv hos sig, og det øvrige af Qvæstionen omspurte hørte Vidnet ike. Til 7de Svarede: at Citanten Vendte sin Hæst, da de jndstevnte Skieldede ham, og besvarede samme, vidnet hørte og at da Citanten tilbød at Ville betale om hand hafde giort nogen Skade, Svarede de Hvad har vel

1771: 264

Saadan Luus Hund at betale med, men Citanten var ike saa nær gaarden men holt ude paa Marken og kom ike til gaarden Schiold meere denne gang, det øvrige af omspurte saae Vidnet ike 8de begierede Reutz Vidnet videre tilspurt Om Citanten kom fra sin Hæst hand Reed paa meere end eengang den omstevnte tiid? Vidnet Svarede Neij hand saae ike at Citanten blev Reven af Hæsten meere end den eene gang 9de Om ike Vidnet veed hørte og fornam at Citanten da hand paa Nedreisen var kommen til Tvedt vilde Ride op igien til Schiold og til den ende begierede 3 a 4 Mand at følge sig. Svarede Veed jndted Derom

derefter er Vidnet forloved da jngen begierede ham videre tilspurt og fremstoed som det

2det Vidne Michel Olsøn boende paa Schiold som efter aflagde Eed vandt og forklarede til de fremsatte hoved Qvæstioner saaleedes saasom til 1ste Svarede at den af første Vidne omprovede tiid kom Citanten Ridende igiennem Gaarden paa Schiold og fornam ike at Citanten yppede noged imod nogen Til 2det Svarede: at da Vidnet kom ud i gaarden paa Schiold stoed Lars Olsen Schiold ved Citantens Hæst, men endten hand havde dend i Bidselet eller ike saa vidnet ej, men hørte at Lars Schiold Spurte Citanten om hand vilde slaae ham hvortil hand svarede Nej, dog i det samme slog Citanten Lars Schiold om halsen med Ride Pidsken, og derpaa Rykte Hæsten tilbage Til 3die: Svarede: at Lars Olsen derpaa toeg Citanten udj brysted og Kastede ham need af Hæsten og paa Marken i Vejen Til 4de Svarede at Lars Olsøn sadte Citanten opimod een Væg og holt ham i Brysted, hvorpaa Ole Schiold gav Citanten eet slag med haanden i andsigted Til 5te Svarede: hand saae ike det omspurdte. Til 6te Svarede hand Saae ej heller at Citanten meere end eengang den omspurte tiid blev reven af Hæsten. Til 7. Svaret Nej, Hand Saae det ike Til Contra Spørsmaalene Svarede Saaleedes til 1ste Nej Citanten reed ike over Bøen men Reed vejen til 2det Svarede Nej hørte det ike. Til 3die Svarede ligesaa Nej til 4de ligeleedes Nej til 5te Svarede Nej hand saae ike at Citanten slog Lars Olsøn meere end det eene Slag som forhen omprovet er, saae ej heller at Lars Schiold var blodig i ansigted til 6te Svarede: at da Lars Schiold holt Citanten i Brysted mod Væggen og Ole Schiold gav Citanten eet slag, Sagde Citanten, havde jeg min Kniv oppe Skulde ieg dræbe dig men Vidnet saae ike at Citanten tog efter nogen Kniv hørte og at Citanten Sagde de Stiæler paa Gaarden naar Folk staar af Hæsten, men navngav ingen Til 7de Svarede hand saae Vel at Citanten vendte Hæsten om til gaarden og Skiendtes med de jndstevndte og Sagde at hand skulle være hos dem jnden i Morgen dag

1771: 264b

Men fornam ike at Citanten kom til gaarden igien eller nogen der for ham var frygtsom Procurator Reutz frafalt 8 og 9de Qvæstion for forrige Vidne

hvorefter Vidnet fra Retten er bleven afskeediget

Brose paastoed det udeblevne Vidne Brithe Jacobsdatter Schiold fældet i Faldsmaal og atter under Faldsmaals straf forelagt til næste ting at møde Persohnlig med sit Vidnes byrd i Sagen

Procurator Reutz for de jndstevnte formodede at Paa den giorte paastand jmod den gamle Koene til faldsmaals Bøders udreedelse er ubillig, da hun ingen uvillighed enten har udviist eller vil udviise, men hendes alderdom og Svaghed har hindret hende fra at møde denne Sinde, ej kand andsees med mindste billighed, for det øvrige forbeholdt hand de jndstevntes fornødne anmærkninger og jndsigelser til sin tiid imod det første Vidne Salamons forklaring som i visse maader med Citanten vil findes impliceret

Brose vedblev sit forrige og nægtede alt hvad fra Vederparterne imod hans tilførte er forebragt

derefter er

Eragted

Da det udeblevne Vidne Brithe Jacobsdatter i dag har ladet tilkiendegive sit Svagheds forfald, som hindrer hendes møde denne Sinde, Saa kand hun ike nu fældes i Faldsmaals Bøder denne gang, men paa nyt gives laug dag under lovens faldsmaal til næste Høste ting at møde og Provemaal i Sagen at aflegge

39. Publiceret Eet Skiøde udstæd af Hr: Justitz [Raad] Lau til Endre Nielsen paa een gaarde part beliggende under Cronstad og Solumsvigen Nedre Nesset andført for Skyld 6 Marker Smør for 450 rdr dateret 14de Martj 1771

Hr: Fogden Hejberg forlangede tilført at da det saavel med det af Hr: Justitz Raad Lou til Endre Nielsøn Solte Plads Nedre Nesset kaldet ved Skiøde af 14 Martj h: a: der har ligged under Gaarden Cronstad og under dens Matricul Skyld væred jndbegreben ike er observeret at lade samme efter Kongelig allernaadigst Forordning ved Rettens Middel Skyldsette, for een proportioneret deel, som \igien/ af *af gaarden Cronstads Matricul Skyld bør afdrages, saa bliver dette Skiøde efter Bemelte Forordnings bydende af jngen Verdie, jndtil saadant vorder opfylt, hvilked vedkommende ventelig ej tilforn har maatted erjndre sig, hvilked Fogden begierede Skiødet ved Publications paateigningen tilført

40. Eet Ditto udstæd af Endre Nielsen til Sr: Jacob Taaning paa bemelte Plads Nedre Næsset for 450 rdr af 18de Martj 1771

Hr: Fogden Hejberg loed tilføre at da det har lige beskaffenhed med dette Skiøde som med det af Hr: Justitz Raad Lau udstedet saa Reffererede hand sig til det forhen tilførte udj eet og alt

1771: 265

 

Derefter er i Rettetaged Hr: Cammer assessor Preuses Sag mod Bastian Reimers, Mødte hans Fader Procurator Jacob Preus og ihenseende til misligheden af Varselens forkyndelse til nærværende ting forlangede Rettens seeneste Kiendelse igien tagen til førstkommende Høste ting

Eragted

Retten igientager den for {sidste} Sr: Bastian Reimers sidste tægte tid ved udsettelses ting den 10de November 1770 givne Laug dag, da hand til næste Høste ting for dette Skibreede forlegges at møde og Sagen at tilsvare

Udj den Sag andlagt af forrige Borgemæster udj Bergen Danchert Petter Fasmer mødte Procurator Jacob Preus og andviiste endnu som forhen bemelte Borgemæster Fasmers Jndlæg af 9de october 1770 med vedføyede bielager, men ihenseende til at Laugdagen følgelig Continuation Stevningen til nærværende ting ej er bleven fremmed, saa udbad Comparenten sig Rettens foregaaende Laug dags Kiendelser igientaged til andstundende Høste ting da Citanten vil slutte Sagen til Doms mod Bastian Reimers og Moder

Eragted

Retten Jgientager den seeneste Tægte tiid for Madam/m/e Reimer og Søn Sr: Bastian Reimers givne laugdag da de til næste Høste ting forelægges at møde, og Sagen at tilsvare

Procurator Sr: Johan Reutz Sisterede sig for Retten for Hr: Capitain Severin Hvid at og tilkiendegive at hand med mundtlig Varsel til dette ting har ladet jndstevne Willem Nyegierdet for skyldig værende 4 rdr 12 s \med omkostninger/ og derom fremstillede Stevne Vidnerne til afhiemling med begier at den jndstevnte maatte paaraabes

Contra Parten Willem Nyegierdet blev paaraabt men mødte ike, thi er jndvarslingen af Stevne Vidnerne Jan Tvetteraas og Hans Tvetteraas under Eed afhiemled

Reutz paastoed den udeblevne laugdaged

Eragted

Jndstevnte Willem Nyegierdet gives laug dag til næste Høste ting

Ligesaa andmelte Sr: Reutz at Hr: Capitain Hvid til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkaldet Jacob Andersen Smed for skyldig værende {4 rdr 12 s} 5 rdr 4 mrk med Processens omkostninger

Jndstevnte Jacob Andersøn Smed blev paaraabt men mødte ike thi er jndvarslingen af forbemelte Stevne Vidner afhiemled

Reutz paastoed Laugdag

Eragted!

Jndstevnte Jacob Smed gives laug dag til næste Høste ting

Fremdeeles andmelte Procurator Reutz, at Hr: Capitain Hvid med Mundlig Varsel har ladet jndkalde Lars Jonsøn for skyldig værende 3 rdr 2 mrk {for} med omkostninger

1771: 265b

Jndstevnte Lars Jonsøn mødte ike efter udraab, thi er jndvarslingen af forbenævnte Stevne Vidner afhiemled

Eragted

Jndstevnte Lars Jonsøn gives laug dag til næste Høste Ting

Derefter fremstoed Sr: Jon Ellertsen boende paa Gaarden Store Tvedt i Schiolds Skibreede under Matricul Nummer 78ve skyldende i Skatte Skyld 1 løb Smør mens i Landskyld løb Smør tønde Malt og huud, og andmeldede at hand ved een i aaret 1769 paa Gaarden Tvedt opkommen Ulykelig Jlds vaade, er for hannem Lagt i Aske, Een Bonde Stue, Eet Jldhuus og 1 Floer, med een stor deel i Floeren værende Høe og halm Thi begierede hand Laug Retteds og den tilstædeværende Almues Svar om det sig ey saaleedes forholder som omspurt er, Hvortil blev svaret at det forholder sig i alt som af Jon Ellertsøn anddraged er, og at de af ham opgivne Huuser tilligemed een stor deel Høe og halm samme tiid blev lagt i aske, ham til stor Skade

Ellertsen begierede det passerede som eet tings vidne beskreven meddeelt

Som blev Bevilget

Kiøbmanden Sr: Johan Braag loed andmelde at hand til dette ting med Mundtlig Varsel haver Ladet jndkalde Jacob Andersen Smed for skyldige 2 rdr 2 mrk 5 s at lide dom i hoved Sag og omkostninger, og lod Citanten tillige fremlegge Reigning over det paastevnte Krav med Stempled Papir belagt dat: 3. Sept: 1770.

Jndstevnte Jacob Smed blev paaraabt men mødte ike thi er Indvarslingen afhiemled, og saaleedes

Eragted

Jndstevnte Jacob Andersen gives Laugdag til næste Høste ting

Derefter er i Rette taged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg paa Justitiens veigne mod Skafferen Jens Hansøn Aadland, da Fogden loed begiere fornyelses Laug dag for Jens Hansøn Aadland til næste Høste ting

Eragted

Retten igientager den for Jens Hansøn Aadland seeneste Høste ting passerede Laug dag, da hand til næste høste ting forelegges at møde og Sagen at tilsvare

Derefter er af Hr: Fogden Hejberg fremlagt Restancen over de ordinaire Skatter 1ste og 2de Termin dette aar beløbende till 1046 rdr, Dito Restance fra 1766 til 1770 aars udgang 489 rdr 40 s. og Endelig Restancen over udestaaende Skatter i Dito Skibreede for afdøde Fogden Bildsøes betienings tiid 10 rdr, hvilke Restancer efter oplæsning, blev af almuen og Laug Retted uimod sagt Fremdeeles fremlagt Restance over Jndestaaende Extra Skatt fra 1ste october 1767 til Ultimo *ugustj (augustj) 1770 beløbende til 1650 rdr 5 mrk 8 s, som blev oplæst og uimodsagt Fremdeeles andgaaende de uden Bonde standen værendes Restance til Ultimo Sept: 1767, der er 73 rdr 12 s og endelig examineret odels Skatts Mandtalled

41. Publiceret Eet Skiøde udstæd af Jørgen Fantuft til Johan Christian Larsøn paa ( ope rum ) i gaarden Næsthun for ( ope rum ) Dateret 7de Maji 1771

Og da jngen jndfant sig som videre for Sage tinged havde at forrette er samme Slutted og ophæved

1771: 266

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1771

Anno 1771 den 10de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen i Alenfits Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Svagheds forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Herløe Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de sam/m/e Aatte Laug Rettes Mænd som ved Seeneste Høste ting til Rettens medbetiening blev udnævnt, der nu foreviiste de dem fra Laugmanden Høyædle og Velbaarne Hr: Etats Raad Bager meddeelte attester andgaaende deres Laug Retteds Eeds afleggelse, og findes Samtlige deres navne her i Protocollen forhen paa Folio 220, andførte. Saa var og tilstæde Lensmanden Mons Schiellanger og den øvrige tingsøgende almue

Hvorda!

Blev først allerunderdanigst Læst de for forrige Skibreeder Publicerede Kongelige allernaadigste Forordninger, og dernæst andre Høye øfrigheds ordre og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter af Skiøder og Bøgsel Sædler med viidere

1. Eet Auctions Skiøde udstæd til Sr: Jan Fallentinsøn Fasmer, hvorved hand Sælges gaarden Langeland skyldende 1 løb Smør 1 Huud og 2 Faar med huuser Jnventarium og besætning for 1400 rdr, Dat: 8de Decbr: 1770

2. Eet Ditto udstæd til hr: Hermann Garmann paa 2 Pund 6 Marker Smør i gaarden Gustad for 87 rdr Dat: 25de april 1771

3. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Raadmand Frich til Hans Johannesøn Kleppe paa 4 1/3 Jorsk: i gaarden Nedre Kleppe Dat: 14 Febr: 1770

4. Een dito udstæd af Dito til Niels Gudmundsøn paa 4 Jordsk: i gaarden øvre Kleppe Dateret samme dags dato

5. Een Dito udstæd af Knud Monsøn Brevig til Thommas Friderichsøn Oen paa 3 M/arker Smør 7 M/arker Fisk 1/12 Faar i gaarden Oen, Dat: 30te octbr: 1770

af hvilke trende ej fuldte nogen Reverse Bøgsel Sædler

6. Een Ditto udstæd af Hr: Krigs Raad Claus Wilhelm Korn til Knud Monsøn Kielstad paa løb Smør og 9 Kander Malt i Kielstad Dat: 30te octr: 1770

7. Een ditto udstæd af ditto til Jon Pedersen Bærland paa 12 M/arker Smør og 4 K. Malt udj gaarden Bærland, Dat: 12te Februarii 1771

af hvilke tvende sidste fulte ligelydende Reverser

8. Eet Skiøde udstæd af Anbiørn Stephensøn Myhrtvedt til Aad Jonsøn Myhrtvedt paa 1 Pund 12 Marker Smør i gaarden Myhrtvedt for 45 rdr Dateret 10de Maji 1771

9. Eet Dito udstæd af Jon Olsøn Berland til Christen Taraldsøn Houland paa 7 Marker Smør 2 Kande Malt i gaarden Søre Eicheland for 10 rdr 3 mrk af samme dato

10. Eet Dito udstæd af Christian Olsøn Fløxsand til Stephen Olsøn Haatuft paa 10 4/5 Marker [Smør]? 5 2/5 Kande Malt 3/20 Faar udj gaarden Haatuft for 49 rdr 1 mrk 3 1/5 s Af samme dags dato

11. Eet afkald udstæd af Jon Jensøn Foschanger til sin Formynder Ole Olsøn Koursbøe for tilfaldne og modtagne Arve Midler i alt 33 rdr 6 s Af dato som forrige

12. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Erich Michelsen Landraae og Arne Larsøn Schoge paa 15 Marker Fisk udj gaarden Wiig af samme dags dato, og hvormed fuldte ligelydende Reverse

1771: 266b

13. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Jon Jensøn Koursbøe paa 1 Pund Smør 8 Marker Fisk udj gaarden Store Fuschanger, er Dateret den 12te Martj 1771, og hvormed fulte Reverse

14. Eet Skiøde udstæd [af] Jon Jensøn Fuschanger til Hr: Krigs Raad Korn paa 4 4/5 Marker Smør 1 3/5 Kande Malt for 11 rdr 2 mrk, Dat: 11te Maij 1771

15. Eet Pengemangels brev udstæd af Lensmand Mons Schiellanger paa sin Myndtling Anne Jacobsdatters veigne andgaaende Odels Retten til 15 M/arker Fisk i gaarden Rong, af samme dato

16. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Anfind Olsøn paa 1 Pund 12 M/arker Smør 16 Kander Malt i gaarden Ryland Dat: 24de Martj 1771 og hvermed falt ligelydende Reverse

Derefter fremstoed for Retten Eieren af Asche gaard og under hørende Jordegods Hr: Krigs Raad Claus Wilhelm Korn og andmeldede at da der til gaarden Asch og eendeel Bønder gaarder nemblig Hanevigen, Aasbøe, Stien, Heggernes, Nordre Houland, Kierregaard, Davanger Tveiten, Kollevaag, Ravnanger, og Søre Houeland, ere {eendeel} Skove Som formedelst deres forældelse ike kand Ejeren til nytte emplojeres til andet end Saug Tømmer, Saa haver og Comparenten forlængst nedgaaet til det Høylovlige Rente Cammer med andsøgning om Bevilling paa een Saugs opbyggelse paa gaarden Asch, Hvilken Comparenten underdanigste andsøgning siden er opsendt til Hans HøyVelbaarnhed Hr: Stiftbefalingsmand Petersen for at beOrdre een behørig Saug og Skov Besigtelses Forrettning i saamaade, Og er da Comparenten Hr: Krigs Raad Korn fra HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalingsmanden derom givet Communication ved skrivelse af 13de april Sidstleeden dend hand i Retten Producerede som blev oplæst og er saaleedes lydende.

J hvis følge Krigs Raaden og hos Stædets Foged Hr: Christen Hejberg har faaed udnævnt til denne Saug og Skov Besigtelses Lovlige fremme følgende 6 Kyndige og upartiske Mænd af Arne Skibreede nemlig Anders og Ole Morvigen, Rasmus Myhrdahl, Lars Larsøn Myrdahl, Ole Ludvigsøn Melcheraaen og Erich Melcheraaen, som haver besigtiged Krigs Raaden[s] Skove og nu ere tilstæde for at afhiemle den af dem giorde Besigtelses Forrettning, de hand og begierede fremkaldet og afhørte

Derefter fremstoede for Retten Anders Larsøn Morvigen, Ole Jonsøn Morvigen, Rasmus Nielsøn Myrdahl, Lars Larsøn Myhrdahl, Ole Ludvigsøn Melcheraaen og Erich Danielsøn ibiid: som efter foregaaende Formaning om Sandheds vedblivelse, og Eedens forelæsning og betydning aflagde Eed med opragte Fingre efter Lovens bydende og dernæst vandt og forklarede, at de den 22de April Sidstleeden var efter Hr: Krigs Raad Korns forlangende og Hr: Fogden Hejbergs foregaaende udnævnelse forsamlede for at Besigtige Asche gaard og eendeel Bønder Gaarders Skove der alle i Herløe Skibreede ere beliggende og befandt de Skovene alle af den beskaffenhed, at der af samme kunde forskaffes godt Saug tømmer, men for det meeste ike tienlig til Huus Tømmer som ville være alt for stoer skade da der findes store og Svære træer hvoraf i længden kunde faaes tvende Saug Stoker, ligesaa var det og øyensynlig at Skovene som allereede er temmelig forælde, vilde tage stor skade, og træerne nedraadne naar Ejerne Jke samme kunde faae andvent til Saug tømmer,

1771: 267

Og forklarede Mændene at efter deres beste Skiøn Kand de besigtigede gaarders Skove, saasom Aschegaard, Hanevigen, Aasbøe, Stien Heggernes, Nordre Houland, Kierregaard, Davanger Tveiten, Kaallevaag Ravnanger og Søre Houelands Skove yde aarlig overalt 36 tylter godt og forsvarlig Saug tømmer, som i det ringeste udgiør 2000 Skriver Toe tusinde bord, og forsikrede Mændene at denne Hugst af 36 tylter Saug tømmer i de ommelte Skove ej kand være samme til allermindste Skade, men de det kand taale, der findes og i Skoven eendeel træer nedfaldne deels af Sterk Storm og ved andre lejligheder som gierne kunde være tienlig til Saug tømmer at skiere bord af men derimod skal de i nogen tiid saaleedes som de nu forefindes henligge, bliver de gandske forraadnede og utienlige til nogen slags brug

Hr: Krigs Raad Korn derefter begierede Besigtelses Mændenes Svar paa følgende Spørsmaale saasom 1. om ike naar een Saug blev opretted kunde i fornødene tilfælde andskaffes dobbelt saa meget Bygnings Tømmer som naar jngen Saug var? 2do om ike de som Ejer Skovene ere nødsagede til af mangel paa Sauger, som langt fra ere beliggende, at Kløve de beste og Rankeste træer til 2 Planker at bordklæde deres huuse med, og hvormange bord af saadant eet træe kunde Skiæres? 3tio Om ike een Saugs jndrettning var nyttig og nødvendig paa Aschøen og hvor den best kunde oprettes og 4to Hvorlangt Norden for Bergen Asch ligger, hvorlangt Skovene, jtem hvorlangt fra Berg Værkene og Endelig hvor lang Distance der er jmellem samme nemlig Skovene og andre Sauger? Mændene Svarede: Til 1ste Joe det forholder sig [som] omspurt er, thi naar een saadan Stok eller træe bliver ført til Saugen kand der af skieres 2de forsvarlige Stoker og 2de Hun fra Siderne Jmod at naar jngen Saug var ej kunde faaes meere end een Bygnings tømmer {og} Stok, og det øvrige ophugges i Spoen til 2det Svarede Joe det er een Sandhed at de beste og Rankeste træer bliver saaleedes Kløvede til 2de Planker til bord Klædning, og kunde af saadant eet træe naar det blev skaaren til bord faaes baade 1 tylt, ja meere og mindre ligesom træet var langt til, da der befindes mange som kand jndeholde 2 a 3 længder. Til 3de Responserede At een Saug paa Aschøen var baade nyttig og nødvendig, og {kunde} findes paa Asche grund god og beqvem lejlighed til een Saug med Damstoks indrettning. Til 4de Svarede at gaarden Asch ligger een Mil Norden for Bergen, Skovene deels 2 og deels 2 Miil i det længste, fra Bergen, og fra Skovene til de nærmeste Bergværker som er Lille dahlens Værk er 7 Miile og ihenseende hvorlangt der er fra Skovene og til nærmeste Sauger, da er jngen Priviligeret Saug i dette Nordhorlehns Fogderie beliggende

1771: 267b

Ej heller nærmere Bergen end Sønden for Bergen Flaterager Saug i Sundhorlehns Sorenskriverie 6 Miile Distance og paa den anden Side Frønningens Saug i Yttre Sogn een 13 a 14 Miile Mændene Sagde ellers at de vel haver hørt sige af andre at der skulle for mange umindelige Aar siden været opbygt een Saug paa Aschøen men paa hvad stæd eller hvorlenge siden den enten blev jndretted eller needlagt veed de ike, da det skeede lenge for deres tiider Hvorefter Besigtelses Mændene da de havde hørt oplæse deres giorde forklaringer og samme tilstaaed bleve fra Retten afskeedige

Hr: Krigs Raad Korn derefter fremlagde een attest af Ober Conducteur Hr: Capitain Krog udstæd paa Hopsgaarden den 6te Maij 1771 som hand begierede oplæst og jndtaged som paafulte og dernæst begierede Krigs Raaden at det passerede maatte ham som eet tingsvidne under fuld bekræftning allerforderligst blive beskreven meddeelt

Som Blev Bevilget

Derefter er i Rettetaged Bottel Larsøn Floens Sag mod Ole Olsen Rong andgaaende hans Hustrue Barbra Johannesdatters arve Midler

Ole Olsøn Rong mødte og vedtog lovlig Varsel og Laugdagelse og dernæst forestillede at hand aldrig har væred uvillig til at afClarere hans {Hustrue} \Sted datters/ Barbra Johannesdatters arve Midler, men samme har tilbuden Citanten hendes nu til ægte havende Mand Bottel Larsøn, og erbyder hand sig endnu her jnden Retten, at hand naar forlanges vil derfore aflegge Reede og Rigtighed og samme afClarere imod lovlig afkald og Qvitering, haabede altsaa for Sag og Søgemaal at vorde befried da hand i det mindelige vil rette for sig

Citanten Bottel Larsøn Lod ved skrivelse til Dommeren af denne dags dato begiere denne Sags andstand til næste ting for at jndkomme med sin Endelige paastand i Sagen

Udsettelsen er jndvilged til næste Høste ting

Dernæst i Rette taged Sagen andlagt af Bottel Larsøn mod Ole Olsøn Rongs Hustrue Marithe Jversdatter for tillagde beskyldninger

Ole Rong mødte og næst at vedtage lovlig Varsel og laugdagelse begierede Sagen udsatt til næste Høste ting for at begiegne Sagen med Contra Stevning fra Sin Side

udsettelsen er jndvilged

Derefter er fremlagt Restancen over de ordinaire Skatter 1ste og 2de Termin dette Aar beløbende til 617 rdr 12 s, Restance over Dito Skatter fra 1766 til 1770 aar udgang i alt 387 rdr 4 s, og Endelig for Hr: Cammer Raad Bildsøes betienings tiid 34 rdr 11 s videre fremlagt Restancen over Jndestaaende Extra Skatt fra 1ste october 1767 til dito dato udj Aaret 1770 beløbende i alt til 1998 rdr 3 mrk 12 s, samt Endelig for eendeel uden for Bondestanden værende til September Maaneds udgang 1767 Rester 17 rdr 5 mrk 4 s, hvilke Restance efter foregaaende oplæsning alle bleve uimodsagt Endelig er og jnden Retten bleven Examineret odels Skatts Mandtalled.

Og da jngen efter trende ganges Lydelig paaraabt jndfandt sig som videre havde at forrette er samme denne Sinde Slutted og ophævet.

1771: 268

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede [1771]

Anno *1770 (1771) den 13de Maij Er Retten Administreret paa Tingstædet Alvestrømmen i Ahlenfits Skibreede til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse udj Hr: Sorenskriver Garmanns Svagheds forfald af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de for i aar udnævnte Aatte laug Rettes Mænd som paa folio 221. her forand i Protocollen ere andførte, og nu foreviiste skriftlige attester andgaaende deres Laug Rettes Eeds afleggelse

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeders almuer bekiendtgiordte Kongelig allernaadigste Forordninger og andre Høye øvrigheds *Ore (Ordre), og hvorefter jndkom fra almuen til Publication efterfølgende Documenter af Skiøder og Bøgsel Sædler saasom

1. Skifte brev forretted paa Gaarden Jndre Sæbøe efter afdøde Niels Erichsøn den 1ste augustj 1770 vide Pante Bogen folio 22.

2. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sogne Præsten Hr: Wilhelm Frimann til Anders Hansøn paa 18 Marker Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Wetaas Dateret 16de Januarii 1771. 2

3. Een Ditto udstæd af Dito til Mons Stephsnesøn Qvamme paa 1 Pund Smør 16 Kander Malt udj gaarden Qvamme, Dat: 10de april 1771 2.

4. Een Dito udstæd af Ditto til Peder Pedersøn Noetvedt paa 18 Marker Smør 1 Mæhle Malt udj Gaarden Øvre Tvedten Dat: 11te Maij 1771 1

5. Een dito udstæd af Hr: Concul Wallace til Niels Monsøn paa 22 4/5 Marker Smør og 7 3/5 Kander Malt i Gaarden Marøen af 19de December 1770 2

6. Een dito udstæd af Hr: Frimann til Gabriel Bertelsen Brunland paa 1 Pund Smør 16 Kander Malt i gaarden Halland, Dat: 8de Novbr: 1770 1

7. Een Ditto udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Rasmus Halvorsøn Dalland paa 9 M/arker Smør 7 Kande Malt udj gaarden Helleland af 10de Julii 1770

8. Een ditto udstæd af Knud Hansøn Sæhle til Knud Johannesøn Jndre Helle paa 16 M/arker Smør og 12 Kander Malt i gaarden Yttre Helle Dateret 13de Maij 1771

alle med hosfulte Reverser

9. Eet Skiøde udstæd af Rasmus Nielsen Jndre Sæbøe til hans Søn Torchild Rasmussøn paa 12 Marker Smør 4 Kander og potte Malt og 2 s/killings penge for 30 rdr Dateret 13de Maij 1771

10. Eet Ditto udstæd [af] Jens Johannesøn Hoele til hans Søn Johannes Jensøn paa 12 Marker Smør 8 Kander Malt i gaarden Hoele for 6 rdr 2 mrk er af samme dags dato

11. Een Bøgsel Sædel udstæd af Hr: Frimann til Hans Nielsen Nore Toule paa 18 M/arker Smør og Faar udj gaarden Fruetougle af Dato 6te Febr: 1771 med Reverse 1

12. Een dito udstæd af Hr: Justitz [Raad] Gartner til Christen Knudsen paa 9 M/arker Smør 6 Kande Malt og 9 M/arker Fisk i gaarden Willanger, Dat: 20de Junii 1770 uden Reverse

13. Aflyst Een obligation udstæd af Hr: Lieutnant Gerhard Christian Ravn til Hr: Justitz Raad Schultz paa Capital 290 rdr mod Pant udj øde gaarden Brathetougle i Radøe Skibreede, hvilken obligation siden den 10 Februari 1770 er transporteret til Sr: Benjamin Angel, den første obligation Dateret 30te December 1767 og tinglyst den 8 Maij 1770 og nu efter qvitering af 10de Maij 1771 er jndfried og derfore Mortificeres

1771: 268b

14. Tinglyst Eet Skiøde udstæd af Hr: Lieutnant Gerhard Christian Ravn til Hr: Lieutnant Withe, hvorved ham Sælges Giestgiber Stædet Brudeknappen med underliggende øde gaard Brathougle skyldende i alt 1 Pund 21 Marker Smør 2 Mæhle Malt med Bøgsel for 524 rdr Dateret 1ste Januarii 1771

15. Een obligation udstæd af Hr: Lieutnant Wilhelm Christian Withe til Høyædle og Velbaarne Hr: obriste von Schacht paa Capitall 290 rdr mod Pandt udj det i næstforanførte Skiøde andførte Gods og Ejendomme med Jnventarium, Dat: 10de Maij 1771

16. Eet Skiøde udstæd af Zacharias Bratetougle til sin Sønn Jon Zachariasøn paa 22 Marker Smør 15 Kander Malt udj Gaarden Bratetougle for 36 rdr, Dat: 13de Maij 1771

17. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Willum Monsøn Giære paa 22 Marker Smør i Gaarden {udj} Miøs Dat: 4de December 1763 hvormed fulte Reverse

18. Eet advarsels skrift udstæd af Hr: Justitz Raad Gartner andgaaende eendeel udestaaende Skatter hos hans lejlendinger i Radøe Skibreede, hvorved de tilholdes samme at betale Dat: 5te Februarii 1771

Hr: Consul Wallace Lod andmelde at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver Ladet jndkalde Michel Erichsøn Qvalem fordie hand ike paa advarsel og mange paamindelser har villed afflytte eet huus eller een Hytte som jndstevnte haver paa Citantens \gaard Hennøe/ grund opsatt desandgaaende at taale dom saavel til Bøeders udreedelse som Processens omkostningers skadesløse erstatning

Jndstevnte Michel Erichsøn Qvalem mødte og vedtog Varselens Lovlige forkyndelse og dernæst forestillede: at hand vel ike nægter at Citanten joe haver tilholdet ham at afflytte sit huus af Hennøes grund, men Comparenten formeener at hand har Rett til at lade huuset der blive bestaaende saasom hand i mange Aar Ja over 20 aar har betalt grunde leje af samme, dog uden at have nogen qvitering for samme, og har hand aarlig betalt 16 s undtagen for de tvende sidste aar som staar til Rest og derfore venter sig ved dom frie funden for dette Søgemaal

Citanten lod begiere Sagens andstand til næste ting for at jndkomme med sin endelig doms paastand i Sagen

Udsettelsen er indvilged

Hr: Krigs Raad Korn i Rette ædskede Sagen andlagt mod Arne Nordanger og ved Lensmand Knud Olsvold loed i Rette legge Rettens seeneste ting passerede Laug dag, samt Citantens forfattede doms paastand af gaar dags dato

Jndstevnte Arne Olsøn Nordanger Mødte og vedtog Stevnings og Laug dags lovlige forkyndelse og dernæst erklærede at hand har tilbuden Ejeren ved Seeneste Høste ting at ville betale de Resterende Skatter, men hand har ej samme villed modtage for Resten havde hand ej videre til Sagen at Svare

Sagen optages til Doms

Derefter Fremstoed for Retten Arne Olsøn Nordanger og Simmon Olsøn Nordøen og andmeldede: at de til dette ting med Mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Magne Monsøn, Ole Ottesøn, Michel Jensøn og Niels Monsøn Nordanger fordie de skal have taged eller rettere Staaled een Sætning Smaae Silde garn fra Citanterne desandgaaende at andhøre Vidnerne Gregorius

1771: 269

Rasmussøn Nordanger og Hans Monsøn Nordanger, som under lovens Falds maal ere jndstevnte, samt at lide dom til undgieldelse

Af de jndstevnte Parter mødte Michell Jensøn Nordanger og Paa Niels Monsøns veigne mødte hans Fader Mons Nilsen Nordanger, ligesaa mødte og det eene Vidne Hans Monsøn Nordanger og vedtog lovlig varsel de øvrige mødte ike thi fremstode Stevne Vidnerne Knud Haaversøn Olsvold og Haaver Knudsøn ibid som afhiemlede jndvarslingens lovlige forkyndelse under Eed

Citanterne begierede det mødende Vidne Eedfæsted og afhørt,

Derefter fremstoed det mødende

Vidne Hans Monsøn boende paa Nordanger for hvilken Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og formaned til Sandheds vedblivelse hvorom hand og giorde løfte og aflagde Eed og derefter vandt og forklarede: at hand i Vinter Sidstleeden ongefæhr ved Kyndelsmisse tiider var tilstæde paa Nordøen i eet huus hvor Vidnet med fleere laae til fiske, og hørte da Vidnet at de 4re jndstevnte talte sig selv jmellem at de havde taged een Sætning Smaae Sildegarn i Søen, hvoraf det eene tilhørte Citanten Simon Nordøen og det andet een anden nu ustevnt Mand men hørte ike at der blev nævnt at nogen af garnene tilhørte Arne Olsen Nordanger, videre forklarede Vidnet at hand og hørte at de jndstevnte sagde at det garn som skulle tilhøre den ustevnte Mand, var af ham taged fra een anden og dette eene garn alleene var det vidnet hørte tilstaaelse om af de jndstevnte at være taged efter hans nøyere eftertanke thi det andet sagde de i Søen at være bortkommed efter at det eene var frataged Endelig Sagde Vidnet og at hand haver hørt at de jndstevnte haver tilbuden Simmon Nordøen forlig for det garn som ham var frakommen, og videre vidste vidnet ike denne Sag betreffende at omprove og da ingen forlangede dette Vidne videre tilspurt er hand afskeediget

Citanterne begierede de udebleven Laug daged til næste ting, derefter er saaleedes

Foravskeediget

Lovlig Jndstevnte men ey denne Sinde tilstædemødende Magne Monsøn og Ole Ottesøn Nordanger gives laug dag til næste Høste Ting at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og det udeblevne Vidne Gregorius Rasmussøn Nordanger under lovens Faldsmaal forelægges at møde samme tiid til Provemaals afleg i denne Sag

19. tinglyst Een Bøgsel Sæddel udstæd af Ole Poulsen Beraas til Halvor Hansøn Fieldsende paa 13 M/arker Smør 29 Kande Malt i gaarden Fieldsende Dateret 13de Maji 1771 tilligemed Reverse

Udi Sagen andlagt af Hr: Krigs Raad Korn Contra Arne Olsøn Nordanger er saaleedes

Dømt og Afsagt

Ved Skriftlig Citation af 28de September 1770, har Hr: Krigs Raad Claus Wilhelm Korn Ladet jndkalde een sin Lejlending nemlig Arne Olsøn Nordanger, til sidst afvigte Høste ting for dette Skibreede, for over hannem at hende Dom, saa vel til een

1771: 269b

{Over} Hos bemelte Arne Nordanger, for Resterende Kongelige ordinaire og Extra ordinaire Skatter samt landskyld giorde Seqvestrations Forrettnings Stadfæstelse, som til hans Fæstes forbrydelse, og Gaardeparten Nordangers fravigelse og Ryddiggiørelse med det viidere, hvilken Sag falt i Rette næstafvigte 18de october, da fra Citantens Side blev i Rettelagt, den forbemelte skriftlige Stevning tilligemed den hos jndstevnte under 27de September 1770 erhvervede Seqvestrations Forrettning, som viiser at Arne Nordanger samme tiid var skyldig ej alleene ordinaire Kongelige Skatter for 1770, Men end og Extra Skatt for 1768, 69 og 1770, som tilligemed Resterende Landskyld og omkostninger i alt opløb til den Summa 14 rdr 4 mrk 6 s, Hvorfore blev giordt inhibition udj Debitors Ejendomme, og som Contra Parten Arne Olsøn Nordanger ej mødte tilstæde, er hand Laug daget til dette Sommer Ting, og haver Citanten da Ladet i Rettelegge den passerede Laugdag med hosfulte skriftlige Deduction og paastand i Sagen af gaar dags dato alt saaleedes som acten nærmere udviiser og omformelder

Hvorimod Jndstevnte Arne Olsøn Nordanger ved sin møde nu inden Retten alleene har jndvendet, at hand ike har været uvillig til at betale sin Jorddrot Hr: Krigs Raad Korn de Resterende Kongelige Skatter med videre, og tillige paastaar at hand samme har andbuddet sig ved seeneste Høste ting til Citanten at afClarere hvilken andmeldelse dog er uden mindste beviis og Legitimation, da og Acten viiser at jndstevnte Arne Nordanger ved Sagens inCammination næstafholte Høste ting for dette Skibreede hverken selv har mødt eller ladet møde udj Sagen.

Tages nu under betragtning denne Sags omstendigheder og beviiser da sees paa den eene Side at Arne Olsøn Nordanger tvert jmod Lov og Forordningen af 5te Februarii 1685, ej har opfylt de ham som Lejlending paaliggende Pligter, ihenseende til de Kongelige Skatter og udredselers afClarering i rette tider, ligesom og paa den anden Side er oplyst at Citanten har haft lovlig føye til dette Søgemaal og Sigtelse

Thi bliver paa Grund af denne Sags beskaffenhed herved Kiendt og Dømt for Rett: at den hos jndstevnte Arne Olsøn Nordanger passerede Seqvestrations Forrettning, Bør i alt som lovlig at staae ved Magt, og Citanten Hr: Krigs Raad Korn være berettiged til i dee Seqvestrerede Effecter at søge sin betaling Ligesom og Arne Olsøn Nordanger Bør at have sit fæste paa sin beboende part i Nordanger forbrudt og samme straxsen at fravige og Røddig giøre og til Citantens Raadighed overlevere, ligesom hand Sc: Arne Nordanger betaler Citanten Hr: Krigs Raad Korn saavel for den passerede Seqvestrations Forrettning som denne Sags omkostninger 6 rdr, det idømte udreedes 15 dage efter denne doms Lovlige forkyndelse under adfærd efter loven

Hr: Fogden Hejberg derefter i Rette æskede Sagen andlagt mod Zacharias Olsen Bratetougle, Carl Nielsøn Kaalsaas, Jon Crispinusen Kaalsaas Ole Tørrissen Kolstad og Christen Knudsøn Waagenes for Resterende Extra Skatt fra 1ste September 1767, til Ultimo augustj 1768 da Fogden andmeldede at Christen Knudsøn Waagenes i det mindelige har retted for sig, og altsaa udgaar, men over de øvrige

1771: 270

Paastoed Comparenten Dom til den passerede Jndførsels Forrettnings stadfæstelse

Jngen af de jndstevnte mødte tilstæde, thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Det er i Conformite af Forordningen de dato 31te Januarii 1769 at Hr: Fogden Hejberg har hos de jndstevnte Zacharias Bratetougle, Carl Nielsen Kaalsaas, Jon Crispinusøn Kaalsaas og Ole Tørrissøn Kolstad giordt jndførsel saasom hos Ole Tørrissøn Kolstad giort Jndførsel udj 2 M/arker Smør skyld udj gaarden Kaalstad for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til ultimo augustj 1768, 2 rdr, og Jndførsels Gebyhr 1 mrk hos Zacharias Brathougle og Carl samt Jon Kaalsaas udj deres paaboende gaarder enhver 3 M/arker Smør <for R/esterende Extra Skatt(?)> med Executions gebyhr for Eenhver 1 mrk, da de ej i det mindelige har betalt samme

Thi Kiendes og dømmes for Rett: at de bemelte Jndførsels Forrettninger Bør ved magt at stande og at disse Jordeparter Bør være Hans Kongelig Mayestett som Ejendom tilhørende, for den paastevnte Resterende Extra Skatt med udpantnings gebyr for eenhver 2 rdr 1 mrk

Derefter er af Hr: Fogden Hejberg fremlagt Restance over de ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende til 463 rdr 67 s, Nok Restance Dito Skatter fra 1766 til 1770 aars udgang 155 rdr 37 s, og endelig udestaaende Restancer i afdøde Fogden Bildsøes betienings tiid 3 rdr Ligesaa fremlagt til oplæsning Extra Skattens Restance fra 1ste october 1767 til 1770 aars udgang beløbende sig i alt til 1359 rdr 1 mrk, hvilke Restancer efter oplæsningen blev uimodsagt Endelig examineret odels Skatts Mandtalled

Og da jngen jndfant sig som efter udraab viidere for Sage tinget havde at forrette er samme ophævet

 

 

Sommer Tinget for Alenfiths Skibreede 1771

Anno 1771 den 16de Maij, Er Retten sat og administreret paa Tingstædet Alverstrømmen, Til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Alenfiths Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg, og de samme aatte Laug Retteds Mænd, som ved sidstafholte Høste ting ere opnævnte og i Protocollen folio andførte som alle Legitimerede med skriftlige attester at have aflagt deres Laug Rettes Eed

Hvorda!

blev allerunderdanigst Læst de for forrige Skibreeder Publicerede Documenter af Kongelige allernaadigste udgangne Forordninger, og hvorefter jndkom fra almuen til tingLysning følgende Skiøde og Pandte breve saasom

1. Eet auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Sr: Johan Garmann paa 6 løber Smør i gaarden Seim for 700 rdr Dat: 22de Martj 1771

2. Eet Dito udstæd af Dito til Dito paa 3 Løber Smør i Totland for 429 rdr 2 mrk 15 s, af samme dags Dato

3. Eet Dito udstæd af Ditto til Ditto paa 2 Pund 12 Marker

1771: 270b

Smør i gaarden Berrefiord for 128 rdr af samme dato

4. aflyst een obligation udstæd af Hr: Lieutnant Ravn til Hr: Justitz Raad Schultz paa Capital 290 rdr mod Pandt udj Giestgiver stædet Brudeknapen etc: Dateret 30te December 1767 og tinglyst den 12te Maij 1770, som nu er indfried

5. Tinglyst een Obligation udstæd af Hr: Lieutnant Withe til Hr: obriste Schacht paa Capital 290 rdr mod Pant udj Brudknappen og Brathetougle af 10de Maij 1771

6. Eet Skiøde udstæd af Hr: Leutnant Gerhard Christian Ravn til Lieutnant Withe hvorved ham Sælges Giestgiber Stædet Brudeknappen og øde gaarden Brathetougle skyldende 1 Pund 21 M/arker Smør 2 Mæhle Malt for 524 rdr Dat: 1ste Januarii 1771

7. Eet Auctions Skiøde udstæd til Johannes Smørdahl paa 2 Pund 12 Marker Smør i gaarden Berrefiord for 128 rdr Dat: 13 Maij 1771

8. Een obligation udstæd af Søren Rosenqvist til Sr: Petter Lexøe paa Capital 200 rdr mod Pant udj Lille Bergen, Fosse og Kongsøen Dateret 13de october 1770

9. Eet Skiøde udstæd af Jon Mariager paa 2 b/ismerpund 6 M/arker Smør i gaarden Kaapperdahlen til Halvor Larsøn Dat: 27de april 1771

10. Eet Skiøde udstæd af Johan Garmann til Knud Aamundsen paa løb Smør og tønde Malt i gaarden Totland for 140 rdr af dato 12te Maij 1771

11. Eet ditto udstæd af ditto til Lars Larsøn paa een lige anpart i gaarden Totland for 140 rdr af sam/m/e dato

12. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Madamme Wenche Salig Garmans til Anders Andersen Schare paa 2 Pund Smør 4 Kander Malt i gaarden Schare Dat: 9de Martj 1771 af hvilken Bøgsell Sædel fulte een lige lydende Reverse

13. Eet Skiøde udstæd af Rasmus Monsøn Yttre Fosse til Morten Rasmussøn paa 1 Pund 7 1/11 M/arker Smør og 1 Mæhle 3 6/11 Kander Malt udj gaarden yttre Fosse for 44 rdr Dat: 15de Maij 1771

14. Een obligation udstæd af Knud Rasmussøn Totland till Erich Ryland paa Capital 80 rdr mod pant i gaarden Totland 1 Pund 12 M/arker Smør og 2 Mæhler Malt, af dito dato

15. Een dito udstæd af Lars Larsøn Totland til Anders Larsøn Morvigen paa Capital 80 rdr mod lige pant i Gaarden Totland af samme dags dato

Derefter er i Rette taged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Ole Jensøn Sæhlevold for i Lejermaal begangne ægteskab (rett?: for i ægteskab begangne Lejermaal)

Jndstevnte Ole Jensen Sæhlevold mødte tilstæde

Hr: Fogden Hejberg fremlagde den hos jndstevnte passerede Seqvestrations Forrettning af 11te Maij 1771 og derefter paastoed dom

Sagen optages til doms

Ligesaa i Rette taged Sagen \mod/ Ole Endresøn Berrefiord for Anden gangs Lejermaals begaaelse i ægteskab, da Hr: Fogden Hejberg jrettelagde den passerede Seqvestrations Forrettning som blev oplæst og er saaleedes af Indhold som følger

1771: 271

Lensmanden Knud Johannesøn Storoxe mødte som andordned Defensor for paagieldende Ole Endresøn Berrefiord, og Sagde at da Sigtelsen saavel med Sogne Præsten Hr: Bergendahls attest som egen tilstaaelse er Legitimeret saa jndstillede hand alleene Sagen til een Mild og lovlig behandling og paadømme

Derefter er i Sagen saaleedes

Dømt og Afsagt

Det er ej alleene med jndstevnte Paagieldende Ole Endresøn Berrefiords egen inden Retten giorde tilstaaelse, men end og med Sogne Præsten Hr: Bergendahls attest Legitimeret og oplyst at bemelte Ole Endresøn Berrefiord anden gang i Ægteskab {har} har begaaet Lejermaal og med Qvinde Mennisked Jngebor Thommesdatter Avled Barn,

Thi bliver af Dommer og Meddoms Mænd Kiendt og Dømt for Rett: at den jndstevnte Ole Endresøn Berrefiord for saadan begangne Forseelse og Horerie Bør ej alleene, følgelig lovens 6te Bogs 13 Capt 25de articul at straffes paa sin yderste Formue /: der dog efter den i Rettelagde Seqvestrations Forrettning indted bliver [:/] men end og i følge Forordningen af 6te December 1743 at bøde dobbelte Lejermaals Bøder med 24 rdr og udj mangel af sammes udreedelse, da i følge allerhøyst bemelte Forordning at forsohne samme paa Kroppen og derefter paa grund af ovenallegerede Lovens 6te Bogs 13 Capt 25 art, at forviises Landet og Endelig betaler denne Processes omkostninger 3 rdr det jdømte opfyldes 15 dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse under ellers paafølgende lovlig adfærd

Derefter er udj Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Ole Jensøn Sæhlevold for i ægteskab begaaed Lejermaal saaleedes

Dømt og Afsagt

Indstevnte Ole Jensøn Sæhlevold har selv jnden Retten tilstaaed Sigtelsen og At hand i ægteskab har begaaet Lejermaal med qvinde Mennisked Anne Andersdatter og i Løsagtighed med hende avled Barn

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at jndstevnte Ole Jensøn Sæhlevold for hans i ægteskab begangne Lejermaals Forseelse Bør i følge Kongelig allernaadigst udgangne Forordning af 6te December 1743 at Bøde dobbelte Lejermaals Bøder med 24 rdr og da den fremlagde Seqvestrations Forrettning viiser at den paagieldende ingen Formue er Ejende, naar hands Gield betales, altsaa Kand ike heller noged i saa fald Hans Mayestets Casse tilfalde Endelig betaler og jndstevnte Ole Sæhlevold i Processens omkostninger 3 rdr det jdømte udreedes 14 dage efter dom/m/ens lovlige forkyndelse, eller i manglende fald efter forallegerede Forordning af 6te December 1743, at forsone Bøderne paa Kroppen

1771: 271b

 

16. Eet Odels Skiøde udstæd af Matros Jver Hansøn i Bergen til Lars Ellingsøn paa odels Retten til Een halv Løb Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Yttre Fosse for 8 rdr Dateret 15de october 1770

17. Eet Auctions Skiøde udstæd til Hr: Magister Daae paa 1 løb Smør 1 tønde Malt og 1 Mæhle Korn i gaarden Schotsund for 138 rdr 5 mrk 10 s af Dato 3de Januarii 1771

Derefter blev fremlagt Restancen over de ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende til 555 rdr 91 s, Dito over udestaaende Skatter fra 1766 til 1770 aars udgang i alt 231 rdr 41 s og 3de Restancen af ditto Skatter i afdøde Cammer Raad og Fogden Bildsøes betienings tiid til sammen 44 rdr 59 [s] og Endelig 4de Restancen over Extra Skatterne fra 1ste october 1767 til 1770 aars udgang

Og dernæst examineret odels Skatts Mandtalled.

Som nu jngen jndfant sig efter paaraab der videre for Sage tinget havde at forrette er samme Slutted og ophæved

 

 

Sommer Tinget for Guulens Skibreede 1771.

Anno 1771 den 27de Maji, Er Retten administreret paa Gaarden eller Tingstædet Schierjehavn i Guulens Skibreede til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for bemelte Guulens Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting til Rettens medbetiening var udnævnte og paa folio 230 Protocollen tilførte, som alle haver aflagt deres Laug Rettes Eed efter foreviisende attester

Hvorefter allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger, og dernæst andre høye øvrigheds ordre og hvornæst fra almuen til Publication jndkom følgende Documenter

1. Eet Auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Henrich Garmann til Jørgen Morsing paa 1 løb Smør i gaarden Tongedahl for 88 rdr 3 mrk Dateret 13de December 1770

2. Eet Dito udstæd til Hr: Magister Daae paa Løb Smør i Gaarden Store Watzøen for 20 rdr 3 mrk, Dateret 18de December 1770

3. Eet Ditto udstæd til Dito paa 1 løb 1 Pund 18 Marker Smør 2 2/3 Faar i Gaarden Anvigen for 175 rdr 3 mrk af samme Dato

4. Eet Dito til Dito paa 1 løb Smør og 1 tønde Malt i Gaarden Horsteland for 249 rdr 4 mrk 8 s af samme dags Dato

5. Eet ditto til Dito paa 1 løb Smør og 1 tønde Malt i gaarden Riisnes for 429 rdr Dateret 3de Januarii 1771

6. Eet ditto udstæd til Dito paa 2 Pund Smør i gaarden Torsvigen for 112 rdr 3 mrk Dateret 3de Januarii 1771

7. Eet ditto udstæd til Velbemelte Hr: Magister Ludvig Daae paa 1 Pund 8 Marker Smør og 8 Kander Malt i gaarden Duesund for 57 rdr Dateret 18de December 1770.

8. Eet Skiøde udstæd til Lars Rasmusøn af Ole Larsøn Pollen og Rasmus Raache paa 1 Pund Smør i gaarden Strømme for 24 rdr: Dat: 28de Decbr: 1770

9. Eet Gave brev udgived af Anne Helene Salig Fogden Lems Enke til hendes Sønne datter Anna Helene hvorved hende foræres gaarden Eide skyldende 1 Løb Smør og 1 tønde Malt, Dat: 18de Septr: 1769

10. aflyst een obligation udstæd af Hr: Torgius Grøgaard til Proustjnde Maria Fyren Finde paa Capital 200 rdr mod pant udj hans Stervboeds Naadsens Aar, Dateret 28de Junii 1753, og tinglyst den 13de Maij 1754, og nu efter qvitering af 15de December 1769, er betalt og derfore Mortificeres

1771: 272

11. Eet Skiøde udstæd af Jon Jonsøn Randalen til hans Søn Hans Jonsøn paa 18 M/arke/r Smør og Faar i Gaarden Randalen for 16 rdr Dat: 27de Maij 1771

12. Een Obligation udstæd af Ludvig Daae Sogne Præst til Lindaas Kald til Provstjnde Maren Fyren Finde paa Capital 200 rdr Mod Pandt udj *udj Sandnes annex Kirke med dee fleere Dateret 15de December 1770

13. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Cancellie Raad Boalt til Colbeen Olsøn paa 18 Marker Smør og 6 Marker Fisk i gaarden Fivisdahlen Dateret 11te December 1770

14. Een dito udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Herlov Olsøn Andvigen paa 18 Marker Smør i gaarden Anvig Dateret 27de Julii 1770

med begge fulte Reverser

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg imod Mons Nielsen Unneland med de fleere for Resterende Extra Skatt fra 1ste September 1767, til Ultimo augustj 1768

Hvorda! Citanten Hr: Fogden Hejberg forestillede, at den for de jndstevnte seeneste Høste ting j andleedning af deres udeblivelse passerede Laugdag, er vel baade taged beskreven og dette Skibreedes lensmand Hans Henrichsbøe til paafølgende Lovlig Forkyndelse fra Comparenten tilsendt, men det onde \og haarde/ Vejerlig som nu paa lang tiid har vedvaret, har hindret at laugdagen ike saa betimmelig er fremkommed, at den har kundet bleven Lovlig Forkyndt, Altsaa paastoed Fogden Laugdagen for de jndstevnte fornyed til næste Høste Ting.

Efter paaraab mødte jngen af de jndstevnte, thi er saaleedes bleven

Eragted

Retten igientager den for de Indstevnte Nemlig Mons Nielsøn Unneland, Tron Sætenes, Ole Johannesøn Sætenes, Aamund Knudsøn Lille Watzøen, Ole Colbeensøn Jndre Mitthun, Mons Andersøn, Mathias Hansøn og Otte Pedersøn Tvedt, Mons Pedersøn Haveland, Jon Pedersøn, Mons Rasmussøn, Mons Gullachsøn og Jetmund Jonsøn øvre Oppedahl, Hans Hansøn, Elling Hansøn og Jacob Jørgensøn Dahle, Johannes Endresøn Brandsdahl, Lasse Sverdahl, Bottel Halvorsøn Ørchnes, Hans Olsøn Glinen, Hans Siursøn, Mons Hansøn, Siur Siursøn, Ole Danielsøn og Ole Gievlesøn Ravneberg, Jon Andersøn Halsøen, Erich Jversøn Eegemoe, Jon Jonsøn Randahl, Lars Erichsøn og Anders Lassesøn Halland, Stephen Monsøn Furruebotten, Henrich Larsøn og Siur Jørgensøn Store Matre, Hans Jversøn Lille Matre, Erich Olsøn, Baste Olsøn, Niels Monsøn og Knud Monsøn Hougsdahlen, Niels Jonsøn Hougsøen, Lars Olsøn Dyregrav, Mons Aamundsøn Ravndahl, Joen Michelsen Haveland, Hans Clausøn Dahle og Henrich Tvedt Ved seeneste Høste \ting/ givne Laug dag, da de til næste Ting forelegges at møde, og de mod dem for Resterende Extra Skatt fra 1ste September 1767 til ultimo augustj 1768, med gebyhr, andlagde Sager at tilsvare, om fornøden maatte Eragte

1771: 272b

 

15. Publiceret Eet Skiøde udstæd af Hr: Lyder Johan Smith til Hr: Thommas Sommer paa eendeel huuse bestaaende paa Pladsen Fonnevig for 400 rdr Dateret 10de Maij 1762

16. Eet Dito udstæd af Joehan Jochumsøn Møller til Madamme Jngebor Salig Hr: Thommas Sommers paa eendeel Huuser paa Gaarden Gryten bestaaende, Dat: 14de Martj 1770

17. Een Bøgsel eller Fæste Sæddel udstæd til Sr: Engel Olsøn af Hr: Provst og Sogne Præst Stephan Dressing paa een øde Holm Naps Holmen kaldet mod aarlig afgift 4 mrk etc, Dateret 16de Januarii 71

18. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Otte Olsøn Underthun paa 1 Pund Smør udj gaarden Underthun, Dat: 19de Novbr: 1770, og hvormed fulte een ligelydende Reverse

19. Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende Evinds Præstegaards tilliggende Skov og Mark Dat: 28de Maji 1771

Hvorefter Arfvingerne efter afdøde Madamme Abel Salig Rector a Møinichens Enke Nemblig Hr: Capitain Ravn med de fleere Loed ved Sr: Gabriel Jæger /: som foreviiste Hr: Capitain Ravns Messive desandgaaende af 1ste hujus :/ andmelde at de til dette ting med mundtlig Varsel haver Ladet Indkalde Tosten Jonsøn Lund for Resterende landskyld af sin forhen paaboende og nu uden Ejerens *mindre (minde) fraflyttede Andpart i Gaarden Lund for aarene 1767, 1768 og 1769 aarlig tre Mark, samt 3die tage 3 mrk i alt 2 rdr samt Resterende Kongelige ordinaire og Extra Skatter 7 rdr 2 mrk, desandgaaende at lide dom i hoved Sagen samt omkostninger at tilsvare

Jndstevnte Tosten Jonsøn Lund blev paaraabt men mødte [ike]? Thi er jndvarslingen af Stevnevidnerne Lensmand Hans Pedersøn Henrichsbøe og Skafferen Svend Hansøn Undahlsvigen under Eed afhiemled

derefter er saaleedes

Eragted

Lovlig Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Tosten Jonsøn Lund gives Laugdag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Hr: Fogden Hejberg tilkiendegav at have med mundtlig Kald og Varsel til dette ting ladet jndstevne een ung uConfirmeret dreng ved navn Niels Olsøn Qvamsdahlen, for begangne Lejermaal med Pigen Brithe Pedersdatter Qvamme at lide Dom til vedbørlig undgieldelse og Processens omkostningers Erstattning, til Defensor for drengen er beskiked Monsr: Gabriel Jæger, fogden formodede at de jndstevnte møder og vedtager Lovlig Varsel

Jndstevnte Niels Olsøn Qvamsdalen mødte og vedtog lovlig Varsel og dernæst Sagde at være 17 a 18 aar gammel, barnefød paa gaarden Qvamsdalen i Lindaas Præstegield og Guulens [Skibreede] og nu tienende paa Gaarden Stegelsvig hos Johannes Gregoriussøn, Sagde ellers at hand bekiender at være Fader til det Barn som Brithe Pedersdatter i løsagtighed haver avled og nu tilligemed hende nu er tilstæde, hand angrer ellers sin begangne forseelse, som hand af ungdoms forseelse daarlighed haver ladet sig forleede til

Ligesaa mødte og Qvinde Mennisked Brithe Pedersdatter og vedtog lovlig

1771: 273

Varsel Sagde at være 30 aar gammel barnfød {og} paa Gaarden Qvamme i Guulens Skibreede og nu tiener paa Gaarden Stegelsvig hos *hos Johannes Gregoriusøn, og Endelig beklagede hendes begangne Forseelse

Defensor Jæger var tilstæde og vedtog lovlig at være Jndkaldet

Hr: Fogden Hejberg derefter fremlagde Sogne Præsten Hr: Magister Ludvig Daaes Attest dette lejermaal betreffende af dato 10de april 71,

Hr: Fogden Hejberg i andleedning af de jndstevntes frivillige tilstaaelse og øvrige afbeviisning i Sagen jndlod Sagen under Dom, med følgende paastand nemlig at drengen Niels Olsen Qvamsdalen for dette sit begangne qvalificerede Lejermaal ej alleene vorder tildømt at udreede Lejermaals bøder med 12 rdr, men end og arbeide i Bergens Tugthuus følgelig Forordningen af 2de September 1745 udj eet Aar, Qvinde Mennisked Brithe Pedersdatter Qvamme, der af denne uConfirmerede dreng har ladet sig besvangre paastoed hand ligeleedes at maatte tilfindes foruden at betale hendes lejermaals Bøder med 6 rdr, at arbeide i Bergens Tugthuus eet aar Samt een for begge og begge for een at betale processens omkostninger med 3 rdr

Defensor Gabriel Jæger Sagde at hand formodede at den over jndstevnte dreng Niels Olsen giorde paastand bliver formildet, allerhelst, da det er beviislig at bemelte Niels Olsøn er føed og opføed i den yderste Fattigdom og usselhed jndtil hans alders 11 aar, da hands fader ved døden afgik, og hand maatte forlade sin Moders huus og siden til sit alders 18 aar, væred blant fremmede, og ike truffen saadan hosboende der har formaned og tilholdet ham til lærdom langt mindre givet ham den fornødne tiid til at preparere sig til Confirmation og Paafølgelig har vel den af ham begangne forseelse til deels bleven Begaaed af Mangel paa Guds Kundskab og overbeviisning om Syndens betydelighed <men> ihenseende til guds vreede eller den paafølgende temmelige straf, jndlod altsaa Sagen een Mild og lovmedholdig dom

Hr: Fogden Hejberg Reffererede sig til sit forrige

Dommeren derefter tilspurte de tvende jndstevnte om den af [dem]? Begangne lejermaals forseelse er skeed under Ægteskabs løfte, hvortil de begge Svarede Nej!

Derefter er saaleedes

Dømt og Afsagt

Det er med de jndstevnte og paagieldende Niels Olsøn Qvamsdahlen og Brithe Pedersdatter Qvammes egen inden Retten giorde tilstaaelse beviist at de med hinanden har begaaet Lejermaal og i Løsagtighed avled Barn, og at lejermaalet er begaaed forjnden drengen Niels Olsøn er bleven Confirmeret

1771: 273b

Foruden saadan de paagieldendes frivillige og utvungne tilstaaelse, har og Actor Hr: Fogden Hejberg oplyst Sigtelsen med den i Rette lagde Præste Attest af 10de april Sidstleeden og derefter giort saadan paastand og i Rettesættelse som acten omformelder Derimod har den for paagieldende Niels Olsøn Mødende Defensor Gabriel Jæger Søgt at Maintenere og forsvare den begangne forseelse, med Niels Olsøns fattige og slette opdragelse og manglende underviisning i Guds frygt og lærdom. Men da saadant ike kand frietage jndstevnte for den sig efter lov og Konge bud tilvirkede Straff, Saa bliver og paa grund af Lovens 6 Bogs 13 Capt 1 art

Kiendt og dømt for Rett at jndstevnte Niels Olsøn Qvamsdalen Bør bøde sine Lejermaals Bøder 24 lod Sølv eller 12 rdr og Qvinde Mennisked 12 lod Sølv eller 6 rdr, og imangel af sammes udreedelse i følge Forordningen af 6te December 1743 at forsone Bøderne paa Kroppen, ligesom og Niels Olsøn Qvamsdalen og Qvinde mennisked Brithe Pedersdatter efter Forordningen af 2de Septr: 1745 /: da lejermaalet er begaaed førrend drengen Niels Olsen blev Confirmeret :/ Bør eenhver at arbeide i Bergens Tugthuus Eet halvt Aar og Endelig betaler de begge Conjunctim denne Sags omkostninger med 2 rdr, Det idømte efterkommes 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven

20. Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende gaarden Vesetvig og Skovs fredelse med videre af 28 Maij 1771

Derefter fremlagt følgende Skatte Restancer saasom 1. For jndestaaende ordinaire Skatter jndeværende aar beløbende sig til 676 rdr 48 s 2de Een ditto fra aaret 1766 til 1770 aars udgang in alles 391 rdr 42 s, og 3de Restancen over dito Skatter i afdøde Fogden Bildsøes tiid til 26 rdr 76 s, 4. Extra Skatts Restancen er 1653 rdr 3 mrk 5. Extra Skatten i afdøde Madamme Blomgreens Stervboe jndtil ult Sept: 1767 er 28 rdr 5 mrk, og endelig examineret odels Skatts Mandtalled

Og da jngen jndfant sig som videre for Sage tinget havde at forrette er samme Slutted og ophævet

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1771:

Anno 1771 den 30te Maji, Er Retten sadt paa Tingstædet Kiilstrømmen, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for Lindaas Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de samme Aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting bleve udnævnede og udj Justitz Protocollen paa Folio 228 er andført, der fremviiste Attester andgaaende deres laug Retteds Eeds afleggelse

1771: 274

 

Hvorefter fra Almuen jndkom til Publication følgende Documenter nemlig.

1. Auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver og Auctions Directeur Garmann til Hr: Lieutnant Witthe paa 1 Løb 1 Pund Smør i gaarden Rosnes for 106 rdr Dateret 11te october 1770

2. Eet Ditto udstæd af Ditto til Jørgen Morsing paa 3 Løber Smør udj Gaarden Rebnor for 144 rdr Dateret 13de December 1770

3. Eet Dito af Ditto til Ditto paa 1 Løb 2 Pund 6 M/arker Smør i gaarden Soleim for 63 rdr, Dateret 13de December 1770

4. Eet Ditto af Ditto til Dito paa 2 Løber Smør og 3 *Tønder Malt i gaarden Hopland for 62 rdr 3 mrk 15 s Dateret 13de December 1770

5. Een Obligation udstæd af Hr: Lieutnant Withe til Madamme Karen Salig Niels Rømmers paa den Summa 180 rdr mod Pandt J gaarden Rosnes 1 løb 1 b/ismerpund Smør, Dateret 7de Maij 1771

6. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Anders Larsøn Østreim paa Pund Smør og Fisk Vaag i gaarden Børilde og hvormed fulte eens ligelydende Reverse

7. Eet Skiøde udstæd af Ole Andersen Nedre Tvedt til Aschild Jngebretsen Møching paa 1 Pund Smør 2 Mæhler Malt i gaarden Nedre Tvedt for 56 rdr Dat: Mieldegaard den 2de November 1770

Hr: Fogden Hejberg ædskede Sagen i Rette andlagt mod Ole Olsøn Langøen for ulovlig Næring, hvilken Sag efter Rettens Kiendelse næstleeden Høste ting nu til dette ting er bleven udsatt og paatrengede Fogden Dom i Sagen efter sin forhen giorde i Rettesættelse

Procurator Sr: Synderburg for Ole Langøen som Persohnlig for Retten tilstæde mødte og i Rettelagde skriftlig Contra Stevning af 20de april Sidstleeden, forkyndt ved Lensmanden Lars Fielsende og Erich Fiellanger for saavel Kongelig Mayestets Foged Hejberg som Sr: Danchert Hejberg skiøndt ikun paateigned forkyndelse for Sr: Danchert Hejberg og dernæst ville fornemme om begge jndstevnte møder og vedtager Contra Stevningens Lovlige Forkyndelse i hvis mangel hand *paastaed Stevningens afhiembling.

Hr: Fogden Hejberg vedtog for sin deel lovlig varsel at være tildeelt

Efter paaraab mødte ike Sr: Danchert Danchertsen Hejberg ej heller nogen paa hans veigne, thi fremstode de brugte Stevne Vidner Lensmand Lars Fieldsende og Erich Fiellanger og afhiemlede jndvarslingen for saavidt Sr: Danchert Hejberg betreffer

Procurator Synderburg for Contra Citanten i Rettelagde in originali Sergiant Schonemanns som Militair Executor hans Qvitancer af 5te augustj 1767, for nærings og Consumptions Skatt 4 rdr 1 mrk jtem af 23de Septr: 1768 for Ditto og Extra Skatt 14 rdr 2 mrk, jtem Fogden Hr: Hejbergs qvitance for Extra og Nærings Skatt af 21de october 1769, samt Velbemelte Hr: Foged Hejbergs Qvitance af 12te December 1770, for Consumption og Nærings Skatt 8 rdr 2 mrk, alt betalt af Contra Citanten og der til Reffererede sig, som beviiser om et dem Lille øll Sahl eller assistence Contra Citanten kand beviise

1771: 274b

Een eller anden Reisende i nødsfald og den Fiskende Almue i lige tilfælde er ham tilladt og haver fuldt Langøen uden frasigelse i ald den tiid hand der haver boed ligesom hands formænd, fra umindelige tiider hvorom og Vidner kand aflegge forklaring, men da Sr: Danchert Hejberg nu ike møder, til Vidners paahøer og Sagens videre lovlig pleje, maatte hand følgelig loven og Forordningen af 19de augustj 1735, paastaae ham laugdaged til næste ting til hvilken tiid hand altsaa og desaarsage Reserverede Vidnernes førelse og Sagens beslutning til doms, til hans bemelte Commitents friefindelse og oprettnings erholdelse

Hr: Fogden Hejberg til forandførte Replicerede, at den af ham forhen allegerede Kongelig Allernaadigste Forordning af Dato 8de Martj 1757, forbyder udtrykelig at jngen under hvad Skin eller Prætest det maatte være maae bruge nogen gastgieberlig eller Borgerlig Næring, med mindre derpaa at have erholdt allernaadigst bevilling, de af Procurator Msr: Synderburg fremlagde qviteringer for betalte Consumption, Nærings og Extra Skatter, kand altsaa slet ike afbeviise at saadan næring Ole Langøen af hans Mayestet er bleven bevilget, men dee viiser alleene at den af ham brugte næring ej er bleven paatalt, hvilked dog slet ike Kuldkaster Forordningen, Fogden kunde gierne tiene den jndstevnte med at viise ham rigtig gienpart af sine Reignskaber hvorudj disse Skatter ere Hands Mayestetts Cassa reignede til Jndtægt, om hand skulle have løst til at see det, men at det Høylovlige Rente Cammer ike heller har beordret Fogden tilforn at actionere Ole Langøen for saadan Nærings brug det svæker og ligesaa lidt Høystbemelte Forordning Men da her nu klages af een Previligeret Kræmmer over fornærmelse af den jndstevnte saa kunde Fogden ike andet end paatale denne Sag, saafremt Forordningens bydende og Justitiens pleje \ike/ aller forkiendelig skulle blive efterlatt, hand vedblev derfore sin forrige paastand og paastoed Dom i Sagen

Procurator Synderburg for Contra Citanten vedblev sit forrige om Laug dag, og Sagde at den næring som Contra Citanten tilholder sig, som een gammel Rettighed, hverken er gastgiverie eller Kræmmerie, ike heller kand blive nogen til mindste Prejudice, men grunder sig paa Forordningen af 1751 om Fiskerierne og nødvendigheden Samt den af ham og Formænd hafte friehed i ganske ringe og ubetydelige tilfælde, som een liden Herlighed til hans beboelses Stæd, hvoraf hand og Formænd haver svaret Nærings Skatt, Hand mistenker ligesaa lidet Fogden i det eene, andgaaende Rigtigheds afleggelse for det oppebaarne, som hand forlanger derfore i det andet at see noged til ydermeere beviis, og

1771: 275

Altsaa bliver den allegerede Forordning af 1757 her ike applicabel.

derefter er saaleedes

Forafskeediget

Sr: Danchert Danchertsen Hejberg som denne Sinde ej efter lovlig tildeelt jndvarsling haver mødt tilstæde forelægges til næste Høste ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

Procurator Peder Reutz var tilstæde for Hr: Wiggers med dee fleere Herrer Skifte Forvaltere udj afgangne Hr: Grøgaards Stervboe og i Rettelagde een Stevning af 24de April 1771, hvorved Hr: Magister Ludvig Daae var jndkaldet til betaling af een Summa af 54 rdr 1 mrk 2 s, efter Skifte brevets formeld efter afgangne Hr: Grøgaard hvoraf Extract Comparenten Loed i Rettelægge, og derefter paastoed dom til betaling for Søgemaaled med Renter fra Stevningens Dato og Processens omkostninger, procurator Salarium Skyds og videre 16 rdr,

Jndstevnte Hr: Magister Daae blev paaraabt men mødte ike, thi er Jndvarslingen af Stevne Vidnerne Lensmand Lars Fieldsende og Erich Fiellanger afhiemled

Reutz paastoed laugdag

Eragted

Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Velædle og Velærverdige Hr: Magister Daae, gives Laug dag til næste Høste ting at møde og Sagen at tilsvare

Procurator Peder Reutz mødte for Citanten Hr: Wiggers og de fleere Herrer Skifte Forvaltere efter afgangne Hr: Grøgaard og i Rettelagde deres udvirkede Stevning af 24de April Sidstleeden paateigned lovlig forkyndt hvorved de haver jndstevnt Hr: Ludvig Daae til betaling af 18 rdr Skifte Salarium efter bemelte Hr: Grøgaard til Legitimation herfor fremlagde Comparenten, een Extract af Skifte Protocollen af 24de i denne Maaned, hvortil hand sig Reffererede og paastoed Dom til betaling af det paasøgte, med 18 rdr, og Processens omkostning skadesløes jndbereigned Rettens gebyhr med Procurator Salario og Skyds i alt 16 rdr, hvorefter hand ville fornemme om den jndstevnte møder,

Hr: Magister Daae blev paaraabt men mødte ike thi blev Stevningen af forbemelte Varsels Vidner afhiemled

Reutz paastoed laug dag

Eragted

Jndstevnte Hr: Magister Daae gives laugdag til næste ting

Derefter mødte for Retten de *tvende dannemænd Knud Stephensøn Fanebust og Erich Olsøn Fieldanger, Knud Magnesøn Niøten og Michel Olsen Tychhelde, som andmeldede at de som Formyndere for Joseph og Stephen Olsen, Brithe Karie og Marithe Olsdøttre, {og} haver til dette ting med Mundtlig Varsel ladet jndkalde Jver Hansøn Kaalsaas

1771: 275b

Fordie {den} hand bruger een andpart udj Gaarden Kolsaas som er deres forbemelte Myndtlinger tilhørende, uden deraf at betale enten den aarlige Landskyld eller Bøgsell ligesom ej heller haver villet udløse Myndtlingernes Ejende Jordegods andparter i bemelte Gaard Kolsaas og derfore betale den pligtige Kiøbe Summa, om alt dette med alt hvad deraf Dependerer at lide dom til at betale hvad i saa maade erlægges bør, samt erstatte Processens omkostninger skadesløes, efter nærmere giørende paastand Citanterne ville formode at den jndstevnte møder tilstæde thi i manglende fald havde hand eller de tilstæde de brugte Stevne Vidner Niels Konglevold og Halvor Wadebøe til jndvarslingens Lovlige forkyndelse

Contra Parten Jver Hansøn Kaalsaas blev paaraabt men mødte ike, thi er jndvarslingen af forbemelte Kalds Mænd afhiemlet under Eed med opragte Fingre efter lovens bydende

Citanterne paastoed Laug dag for den jndstevnte og udeblevne til næste ting.

derefter er saaleedes

Eragted

Lovlig Jndkaldte men ej denne Sinde tilstædemødende Iver Hansøn Kaalsaas gives Laugdag til næste Høste ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

8. Publiceret Eet Auctions Skiøde udstæd af Hr: Capitain Severin Hviid til Lieutnant Gerhard Christian Ravn hvorved ham Sælges Stædet Møchingshellens paastaaende Huuser for 91 rdr Dat: 1ste Sept: 1770

9. Eet Skiøde udstæd af Ole Larsøn Fieldsende til Hr: Provsten Jonas Daae Paa 2 Pund 6 Marker Smørs Jordskyld i Gaarden Fieldsende for 84 rdr, Dateret 30te Maij 1771

10. Eet Dito udstæd af Iver Jonsøn Waage til Colbeen Johannesøn Waage paa 2 Pund 15 Marker Smør i gaarden Waage for 74 rdr af samme Dato

11. tinglyst Een Pante obligation udstæd af Hr: Lieutnant Ravn til Sr: Elling Møller paa Capital 83 rdr mod pant i de paa Møchinghellen staaende Huuser Dateret 1ste September 1770

12. Een ditto udstæd af Hr: Lieutnant With til Hr: obriste Schacht paa Capital 290 rdr mod Pant med anden Prioritet i gaarden Rosnes skyldende 1 løb 1 Pund Smør foruden de øvrige Pandtsatte Ejendomme Dat: 10de Maij 1771

13. Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg Andgaaende gaarden Børildes udmarks fredelse med det videre Dateret 30te Maij 1771

14. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Danchert Danchertsen Hejberg till Mons Michelsen paa 19 5/13 Marker Smør og 16 2/13 Kander Malt i gaarden Synnevaag. Dateret 27de Maij 1771

15. Aflyst een obligation udstæd af Sergiant Schunemann til Sr: Elling Møller paa Capital 83 rdr mod Pant udj de paa Møchinghellen staaende Huuser, Dateret 20de Junii 1768, og tinglyst, endskiøndt ej nogen tinglysnings paateigning findes paa den i Rettekomne Verificerede Copie men nu efter qvitering af 1ste Septr: 1770 er jndfried og derfore Mortificeres og udgaaer

Derefter er i Rette taged Sagen andlagt af Rasmus Larsøn Huuse mod Jacob Erichsøn Rebnor for gield, da Citantens Jorddrot Hr: Danchert Hejberg andmeldede, at den seeneste høste ting for Contra Parten Passerede Laug dag, ike er bleven hannem formedelst indfaldende forhindringer lovlig forkyndt, thi begierede Comparenten Jacob Erichsøn Rebnor paa nye forelagt til

1771: 276

Næste Høste Ting for dette Skibreede,

derefter er af Dommeren saaleedes

Eragted

Retten igientager den for Jacob Erichsøn Rebnor seeneste Høste ting givne Laug dag, da hand til næste ting for dette Skibreede igien forelægges at møde og sagen at tilsvare, hvilken Laug dag Citanten tager beskreven og besørger for vedkommende Lovlig forkyndt

Hr: Consul Wallace derefter Loed andmelde at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver Ladet jndkalde Jngebreth Samuelsøn Syslach fordie hand paa een egen Raadig maade uden hans tilladelse Sidstafvigte Sommer ej alleene slog høet paa hans Ejende Gaard Nedre Syslach men end og Solt samme, det Citanten formeener at være værd i mindste 50 rdr, derfore at modtage Dom til Høets erstatning, Samt Bøders udreedelse og Processens omkostningers erstatning

den jndstevnte Jngebret Syslach blev paaraabt men mødte ike ej heller nogen paa hans Veigne, thi fremstode de brugte Stevne Vidner Lars Fieldsende og Erich Fiellanger og afhiemlede jndvarslingens Lovlige forkyndelse under Eed med opragte Fingre efter loven,

og derefter er saaleedes

Eragted

Indstevnte Jngebret Syslach gives Laug dag til næste ting

Derefter er i Rette taged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Niels Larsøn Konglevold for Resterende ordinaire og Extra Skatter da Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer lod møde og begierede Dom i Sagen

den jndstevnte Niels Larsøn Konglevold mødte og Sagde at hand allereede haver betalt de paastevnte 5 rdr 2 mrk 8 s efter at Sag mod hannem desandgaaende var andlagt

Kramer som af Cassa Bogen erfarede at hans foregivende var rigtig frafalt Sagen hvilken og efter saadan declaration udgaaer

Derefter er i Rettetaged Hr: Fogden Hejbergs Sag mod Anders Jversøn øvre Tvedt for ordinaire og Extra Skatter 1768 da Hr: Fogden Hejberg loed møde ved Fuldmægtig Sr: Kramer og paastoed dom

Anders Jversen øvre Tvedt mødte ike efter paaraab

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Den Saggivne Anders Jversøn øvre Tvedt, har selv for Retten tilstaaed at hand ej i mindelighed har kundet betale de Resterende og paastevnte ordinaire og Extra Skatter 5 rdr 3 mrk 3 s, hvorfore hand nu søges, Citanten Hr: Fogden Hejberg har altsaa paa Grund af Forordningen Dateret 31te Januarii 1769, giort jndførsel udj 9 Marker Smør skyld i den jndstevntes Ejende Jordepart i gaarden øvre Tvedt for disse Skatte Restancer tilligemed Jndførsels gebyhren

1771: 276b

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: At bemelte Indførsels Forrettning Bør ved magt at stande, og at disse 9 Mærker Smørs skyld i Gaarden Øvre Tvedt Bør være Hans Kongelig Mayestet for den ommelte Resterende ordinaire og Extra Skatt, samt jndførsels Gebyhr til sammen 5 rdr 3 mrk 3 s, som Ejendom tilhørende

Dernæst er i Rettetaged Sagen mod Johannes Andersøn øvre Tvedt, Ole Andersøn og Lars Andersøn Nedre Tvedt for ditto Skatter da Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Kramer mødte og paastoed Dom i Sagen

jngen af de jndstevnte mødte tilstæde

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Det er i Conformite af Forordningen af 31te Januarii 1769, at Citanten Hr: Fogden Hejberg, har hos de jndstevnte giort Jndførsel udj deres Ejende og paaboende Jordeparten, Saasom hos Johannes Andersøn udj øvre Tvedt 8 Marker Smør for 5 rdr 3 mrk 14 s hos Ole Andersøn i Gaarden Nedre Tvedt 8 Marker Smør for 5 rdr 3 mrk 8 s og hos Lars Andersøn i Dito gaard Nedre Tvedt 10 Marker Smør for 7 rdr 5 s, udj hvilke Summer og ere jnd bereignede jndførsels gebyhren, og hvilke Restancer de ej i det mindelige har villed betale

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: At bemelte Jndførsels Forrettninger bør staae ved magt, og at disse andparter Jordegods i de benævnte gaarder, bør være Hans Kongelig Mayestet som Ejendom tilhørende for de paastevnte ordinaire og Extra Skatter med jndførsels gebyhr

Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer i Rette ædskede Sagen som mod Baste Larsøn Sælgelie for Resterende Extra Skatt og paastoed Dom.

Jndstevnte Baste Sælgelie mødte ike efter paaraab

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Den Saggivne Baste Larsøn Sælgelie, har selv for Retten tilstaaed, at hand ej i mindelighed har kundet betale den Resterende Extra Skatt 2 rdr, fra primo Septr: 1767, til Ultimum Augustj 1768, hvorfore hand nu søges Citanten Hr: Fogden Hejberg har altsaa paa grund af Forordningen de Dato 31te Januarii 1769, giort jndførsel udj 7 Marker Smør Skyld i den jndstevntes Ejende og paaboende Jordepart i gaarden Sælgelie for denne Skatte Restance tilligemed jndførsels Gebyhr 1 mrk,

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at den giorde Jndførsels Forrettning, Bør staae ved Magt, og at disse 7 Marker Smør skyld i gaarden Sælgelie, bør være Hands Kongelig Mayestett, for den ommelte Resterende Extra Skatt og indførsels gebyhr til sammen 2 rdr 1 mrk som Ejendom tilhørende

1771: 277

Men da Baste Larsøn Sælgelie ved denne Sags incammination har tilkiendegivet at hans Ejende andpart i gaarden Sælgelie af Skyld 2 Pund 18 Marker Smør er Pandtsatt til Sogne Præsten for Hougs Præstegield Hr: Arentz for Capital 40 rdr, saa bliver Creditors Rett efter ihendehavende Pante obligation i alle maader forbeholden og Reserveret

Fremdeeles er i Rettetaged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Niels Jversøn Knarvigen med de fleere for Resterende Extra Skatt, da Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer Loed paastaae dom i Sagen

jngen af de Jndstevnte mødte tilstæde,

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Det er i Conformite af Kongelig allernaadigst udgangne Forordning de dato 31te Januarii 1769 at Hr: Fogden Hejberg har paa Embeds veigne hos de jndstevnte nemlig Niels Jversøn Knarvig, Niels Olsøn og Johannes Nielsøn Knarvigen Ole Larsøn Kaardahl, Jon Larsøn Nedre Syslach, Siur Andersøn Hougsmyhr, giort jndførsel udj 4 M/arker Smør, udj eenhver af deres Ejende Jordeparter, for Resterende Extra Skatt fra 1mo Sept: 1767 til Ultimum augustj 1768, i alt med gebyhr 2 rdr 1 mrk som de ej i det mindelige har villet betale, men alleene paaberaabt sig, at de formedelst deres fattige og uformuende omstændigheder, den omstevnte Extra Skatt ej kunde udreede og betale, ligesom de og ved deres møde, da Sagen blev incammineret afvigte Sommer ting, har begiert Sagens andstand for at nedgaae til hans Kongelig Mayestett, med deres allerunderdanigste Memorial, til forvendtende befrielse for den paastevnte Extra Skatt, hvilked de dog ike haver efterkommed, Men derjmod saavel afvigte {Sommer} \Høste/ ting som dette Sommer ting reent udeblevett med tilsvar

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at de giorde jndførsels Forrettninger, Bør ved Magt at stande, og at de 4 Marker Smør, som hos eenhver af de paagieldende nemlig Niels Jversøn, Niels Olsen og Johannes Nielsøn Knarvigen, Ole Larsøn Kaardahl, Jon Larsøn Nedre Syslach og Siur Andersøn Hougsmyhr, udj deres paaboende Jordeparter for Resterende Extra Skatt og gebyhr 2 rdr 1 mrk er giort jndførsel udj, Bør være Hans Kongelig Mayt: tilhørende, for den paastevnte Summa 2 rdr 1 mrk, dog forbeholdes eenhvers Lovlig {tiltale Lovlig} \Pante/ berettiged Creditors Rett i alle tilfælde efter Loven

Ligesaa i Rettetaged Sagen andlagt af Meervelbemelte Hr: Fogden Hejberg imod Joseph Knudsen Dyrnes med de fleere, da Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer mødte og paastoed Dom i Sagen,

jngen af de jndstevnte og

1771: 277b

Paagieldende mødte med tilsvar

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Denne Sags Citant Hr: Fogden Hejberg, har til Sommer Tinget for dette Skibreede 1770, Ladet jndkalde Joseph Knudsøn Dyrnes, Niels Baarsøn Loftaas, Halsteen Nielsøn Loftaas, Ole Jonsøn Riise, Hans Nielsøn Riise, Knud Knudsøn Wæraas, Jngebret Samuelsøn øvre Syslach, Jacob Michelsøn Syslach Anders Andersøn Tybernes, Erich Olsøn Tybernes, Ole Erichsøn Synsbøe, Mons Monsøn Holmaas, Erich Olsøn Fiellanger, Knud Gullichsøn Nedre Tvedt, Michel Hansøn øvre Schodven, Ingebret Michelsøn Schodven og Lars Gullachsøn Houge for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767ve til ultimo augustj 1768, i alt med gebyhr for eenhver 2 rdr 1 mrk for hvilken Skatte Restance Hr: Fogden Hejberg paa Grund af Forordningen de dato 31te Januarii 1769, har Ladet giøre jndførsel udj 3 Marker Smør, udj eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Jordeparter, eftersom de skyldige Skatten ej i det mindelige har villet betale, men alleene paaberaabt sig deres fattige omstendigheder og uformuendhed til betalings erlæggelse, ligesom og de paagieldende ved Sagens inCammination, har begiert andstand, for ved allerunderdanigst Memorial, hos Hands Kongelig Mayestett at søge befrielse for denne paastevnte Extra Skatt, hvilked de dog ike siden har efterkommet.

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at den hos samtlige dee Jndstevnte giorde Jndførsels Forrettning Bør staae ved Magt, og at de 3 Marker Smør som hos eenhver af de paagieldende nemlig: Joseph Knudsøn Dyrnes, Niels Baarsøn Loftaas, Halsteen Nielsøn Loftaas, Ole Jonsøn Riise, Hans Nielsøn Riise, Knud Knudsøn Weraas, Jngebret Samuelsøn øvre Syslach, Jacob Michelsøn Syslach, Anders Andersøn Tybernes, Erich Olsøn Tybernes, Ole Erichsøn Synsbøe, Mons Monsøn Holmaas, Erich Olsøn Fieldanger Knud Gullichsøn Nedre Tvedt, Michel Hansøn øvre Schodven, Jngebret Michelsøn Schodven og Hans Michelsøn Houge udj deres paaboende Gaardeparter for Resterende extra Skatt og gebyhr 2 rdr 1 mrk er giort jndførsel for eller udj, Bør være Hans Kongelig Mayestet Som Ejendom tilhørende for den paastevnte Summa 2 rdr 1 mrk

Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer i Rette ædskede Sagen andlagt mod Simon Monsøn Østreim og derudj paatrengede Dom efter forhen aflagde paastand

Jndstevnte Simon Østreim mødte ike efter paaraab ej heller nogen paa hans Veigne

1771: 278

Med tilsvar,

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Denne Sags Contra Part og paagieldende Simmon Monsøn Østreim er af Stædets Foged Hr: Christen Hejberg paa Justitiens veigne til sidstafholte Høste ting for dette Skibreede med mundtlig varsel jndkaldet til doms Lidelse og Bøders udreedelse, for eet af ham mod Jver Arnesøn udKiilen og Magne Monsøn Monsløb begangne Slagsmaal, og samme tiid fra actors Siide ført og afhørt 4re Vidner, ved hvis Eedelige forklaringer er oplyst og beviist at jnd stevnte Simmon Monsøn Østreim paa Sidstafvigte Sommer ting 1770, ej alleene med støyen og allarm i drukenskab har opført sig ufredelig, udj Skienke Stuen her i Kiilstrømmen, jmedens Retten udj Kiilstrømmen i Tingstuen blev administreret og fremholdet men end og samme tiid forøved Slagsmaal mod Jver Arnesøn udKiilen og Magne Michelsen Monsløb, da 2det Vidne Ole Tallachsøn Smørdahl prover at jndstevnte Simmon Monsøn Østreim kom i Dispute og armedrag med een der tilstædeværende og ustevnt Persohn, og falt i Gulvet og da Jver Arnesøn udKiilen vilde ophielpe ham, gav Simmon Østreim bemelte Iver udKiilen 2 a 3 Slag under øret eller paa Hovedet, ligesom og 4de Vidne Eli Pedersdatter under Eed forklarer, at da Jver udKiilen ville tilfredsstille benævnte Simmon Monsøn Østreim og afholde ham fra allarm og ueenighed fik hand af benævnte Simmon Østreim mange og sterke Slag baade om ørene og paa Hovedet i det øvrige er samtlige Vidnerne eensstemmige derudj, at Simmon Monsøn Østreim den omstevnte tiid opførte sig her paa tingstædet Kiilstrømmen uroelig med Støyen og allarm, ja ufredelig med det videre som acten nermere omformelder Derimod har Contra Parten Simmon Monsøn Østreim gaaet Jver udKiilen og Magne Monsløb i møde med Contra Citation, mueligens for at søge oplyst deres opførsel mod ham, men da jndvarslingen ej paa Lovlig maade var Effectueret, eller vedkommende jndkaldet til at paahøre hans intenderende Vidners førelse, har Dommeren ej heller kundet acceptere Contra Jndvarslingen, men paa Simmon Østreims forlangende stilled Sagen i beroe til dette Sommer ting, efter at den først fra Actors Side var deduceret til doms efter actens udviisende Og da Sagen nu denne Rettes dag er foretaged har actor paatrenged Dom efter forhen aflagde paastand

1771: 278b

Men paagieldende Simon Monsøn Østreim mødte ike denne Sinde med noged til eller forsvar i Sagen, men begiegnede samme med stiltienhed,

Tages nu under betragtning denne Sags beskaffenhed, da er det af de førte Vidners udsigende tilstrækelig beviist, at jndstevnte Simmon Monsøn Østreim i Drukenskab med støyen allarm og ufredelighed ved Sommer tingets holdelse her i Kiilstrømmen afvigte aar 1770ve har begaaet Slagsmaal mod Jver udKiilen og Magne Monsløb, og hvorved den der tilstædeværende og tingsøgende almue tillige er givet forargelse og ond excempel, da det havde væred andstendigere at Simmon Monsøn Østreim som medhielper {til} J Sognet /: der bør paaminde de hvis levnet og opførsel er usømmelig samme at forbedre :/ ved denne lejlighed og paa eet offentlig Tingstæd, havde i sin opførsel udviist Sagtmodighed og fredelighed imod alle, allerhelst da der af de førte Vidners udsiigende ikke kand sees at Simmon Østreim har væred andleediget til at udøve nogen trætte og ueenighed Langtmindre Slagsmaal

Thi bliver altsaa paa Grund af Sagens forandførte omstendigheder Kiendt og Dømt for Rett At jndstevnte Simmon Monsøn Østreim for hans mod Jver Arnesøn udKiilen begangne Slagsmaal Bør i følge Lovens 6 Bogs 7 Capt 8 articul Bøde sine Slagsmaals Bøeder med 3de 6 lod Sølv eller penge 9 rdr, og da dette Slagsmaal er begaaet i Drukenskab bør Simmon Østreim og efter Forordningen af 8de Martj 1757 at erlegge disse Bøeder dobbelt med 18 rdr, og Endelig at betale denne Sags omkostning i alt med 3 rdr, Det idømte udreedes 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse, eller i mangel deraf den paagieldende i følge Forordningen af 6te December 1743 at forsone Bøderne paa Kroppen.

Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Kramer loed andmelde at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Anders Andersøn Tybernes for Resterende ordinaire Kongelige Skatter for 1770 i alt med jndførsels gebyhr 3 rdr 2 mrk 9 s ligesaa Oles Enke Synneve Josephsdatter paa gaarden Kaalsaas for Ditto Skatter 1769 & 1770, 8 rdr 5 mrk 8 s, og Jacob Rasmusøn Kolsaas for Ditto aaringer 6 rdr 5 mrk 7 s og hvorfore er giort jndførsel udj vedkommendes Jordeparter saasom hos Anders Andersøn i gaarden Tybernes 4 M/arker Smør hos Ole Kaalsaases Enke i gaarden Kaalsaas 13 M/arker Smør og hos Rasmus Jacobsøn i ditto gaard Kaalsaas 11 M/arker Smør, hvilken Jndførsels Forrettning Comparenten i Rettelagde

dee jndstevnte bleve paaraabt men mødte ikke tilstæde

1771: 279

Thi fremstoede de brugte Stevne Vidner Halvor Hvadbøe og Niels Konglevold og afhiemlede Jndvarslingen under Eed med opragte Fingre efter Loven

Kramer paastoed de udeblevne Laugdaged til næste ting

Derefter er saaleedes

Foravskeediget

Lovlig Jndkaldte men ej denne Sinde tilstædemødende Anders Andersøn Tybernes, Rasmus Jacobsøn Kaalsaas og Enken Synneve Josephsdatter Kaalsaas, gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

16. tinglyst Eet advarsels skrift udstæd af Hr: Justitz Raad og Byeskriver Gartner til hans lejlendinger i Radøe og Lindaas Skibreede andgaaende deres Resterende Skatter og Landskylds betaling af dato 5te Februarii 1771

17. Eet Auctions Skiøde udstæd til Hr: Magister Ludvig Daae paa 1 løb Smør og 1 Huuds skyld i gaarden Søre Niøten for 108 rdr, Dateret 3die Januarii 1771

18. Eet Dito til Dito paa 15 Marker Smør i gaarden Jndre Lyhren for 37 rdr 3 mrk, Dateret 13de December 1770

19. tinglyst een Obligation udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Madamme Maria Fyren Finde Salig Provsten Hr: Niels Legangers paa Capital 200 rdr, mod Pandt udj Lindaas Hoved Kirke med underliggende Annexer, Sandnes, Myching og Lyrens Kirker alt med første Prioritets Rett Dateret den 5te December 1770,

Derefter er af Hr: Fogden Hejberg til attestation fremlagt efterfølgende Skatte Restancer saasom 1mo Restance Registeret over udestaaende ordinaire Kongelige Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende til 655 rdr 4 mrk 6 s Dito fra 1766 til 1770ve Aars udgang 574 rdr og for Cammer Raad og *Fogded afgangne Bildsøes betienings tiid 22 rdr 44 s og Endelig Extra Skatternes Restance fra 1ste october 1767 til Ultimo September 1770 beløbende til 1594 rdr 2 mrk, der alle bleve oplæste og af almuen og Laug Retted uimodsagt

Fremdeeles er examineret Odels Skatts Mandtalled

Og da jngen jndfandt sig efter trende ganges paaraab som videre for Sage tinged havde at forrette er samme igien Slutted og ophævet

 

 

Sommer Tinget for Hossangers Skibreede 1771.

Anno 1771 den 3die Junii, Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen i Hossangers Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Garmanns Lovlige forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for bemelte Hossangers Skibreedes almue overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Laug Retts Mænd som

1771: 279b

*Som ved sidstafholte Høste ting ere udnævnte og i Protocollen paa Folio 241 andførte, der alle foreviiste Attester andgaaende deres Laug Rettes Eeds afleggelse,

Hvorda blev allerunderdanigst læst og bekiendtgiort de for forrige Skibreeder Publicerede Kongelige allernaadigste Forordninger og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication efterfølgende Documenter saasom

1. tinglyst Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende Mielde Skibreedes almindings Fredelse, Dat: 25de November 1769, som samme Dato er tinglyst ved Høste tingets holdelse for Mielde Skibreedes almue

2. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Ole Johannesøn Hofshofde til Ole Ellingsøn Bysem paa 21 Marker Smør 12 Kander Malt i gaarden Bysem Dateret 16de April 1771 hvormed fuldte Reverse

3. Eet Mageskifte Skiøde opretted jmellem Enken Jngebor Olsdatter Bysem og hendes Søn Ole Ellingsøn Bysem andgaaende eendeel Jordegodsets overdragelse i gaardene Bysem og Jelvig, Dat: 16de april 1771

4. Eet Deelings Jnstrumente andgaaende eendeel Jordegods i gaardene Kleveland og Jndre Eide afdøde Enke Lisbet Olsdatters Stervboe tilhørende Dateret 3die Junii 1771.

Hvorefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Michel Torbiørnsøn Fiellanger, Niels Olsøn, Anders Johannesøn Lars Monsøn og Ole Olsøn Ladvig, Halvor Johannesøn, Jver Larsøn, Ole Johannesøn og Knud Olsøn Fladeqval, Brynild Johannesøn og Johannes Jensøn Næsse, Johannes Monsøn og Jver Torchildsøn Lille-Jord, {Jver} \Ellef/ Halvorsøn og Johannes Aschildsen Høevig for Resterende Kongelig allernaadigst paabudne Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimum Augustj 1768, med gebyhr i alt for eenhver 2 rdr 1 mrk 12 s, og hvorfore er giort jndførsels i 3 Marker Smør i eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Gaardeparter

Hr: Fogden Hejberg Loed møede ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer der Sagde at da de jndstevnte ej haver til denne tiid befordret Sagens Endskab fra deres Siide, saa paastoed hand nu som forhen skeed er de giorde Jndførsels Forrettninger ved Dom Stadfæsted, og hans Kongelig Mayestet tilkiendt som Ejendom de 3 Marker Smør i eenhver af de herunder jndstevnte og paagieldendes Ejende og paaboende Jordeparter for Resterende Extra Skatt med gebyhr 2 rdr 1 mrk 12 s

Efter paaraab mødte ingen af de paagieldende med tilsvar i Sagen

Thi er saaleedes

Dømt og Avsagt

Denne Sags Citant Hr: Fogden Hejberg har til Sommer tinget for dette Skibreede 1770, Ladet jndkalde ved Mundtlig varsel Michel Torbiørnsøn Fiellanger, Niels Olsøn, Anders Johannesøn, Lars Monsøn og Ole Olsøn Ladvig, Halvor Johannesøn, Jver Larsøn, Ole Johannesøn og Knud Olsøn Fladeqval, Brynnild Johannesøn og Johannes Jensøn Næsse, Johannes Monsøn og Iver Torchildsøn Lille Jord, Ellef Halvorsøn og Johannes Aschildsøn Høevig for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimum augustj 1768 i alt med gebyhr for eenhver 2 rdr 1 mrk 12 skilling, for hvilken Skatte Restance Hr: Fogden Hejberg paa Grund af Forordningen de dato 31te

1771: 280

Januarii 1769, har Ladet giøre jndførsel udj 3 Marker Smør i eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Jordeparter, eftersom de skyldige ej efter skeede paafordringer Skatten i det mindelige har villet afbetale, men derimod ved Sagens inCammination, da de alle vare nærværende foregivet deres fattige tilstand og Kummerlige omstændigheder, samt uformuenhed til disse Penges afbetaling og begiert andstand til næstafvigte Høste ting for jmidlertiid ved allerunderdanigst Memorial at Supplicere til Hans Kongelig Mayestet, om allernaadigst befrielse for denne Paasøgte Extra Skatt, hvilked de dog ike haver efterkommet men efter erholdte udsættelser dog reent udeblevet med tilsvar

Thi bliver altsaa herved Kiendt og Dømt for Rett: At dee giorde Indførsels Forrettninger Bør ved magt at stande, og at de 3 Marker Smør som hos eenhver af de paagieldende nemlig: Michel Torbiørnsøn Fiellanger, Niels Olsøn, Anders Johannesøn, Lars Monsøn og Ole Olsøn Ladvig, Halvor Johannesøn, Jver Larsøn, Ole Johannesøn og Knud Olsøn Fladeqval, Brynnild Johannesøn og Johannes Jensøn Næsse, Johannes Monsøn og Jver Torchildsøn Lille Jord, Ellef Halvorsøn og Johannes Aschildsøn Høevig udj deres paaboende Jordeparter for Resterende Extra Skatt og gebyhr 2 rdr 1 mrk 12 s er giordt jndførsel udj, Bør være Hands Kongelig Mayestet som Ejendom tilhørende for den paastevnte Summa 2 rdr 1 mrk 12 skilling

I det øvrige forbeholdes eenhver Lovlig Pante berettiged Creditors Rett i alle tilfælde efter Loven, for saavidt det gods som for den omstevnte og forbemelte Extra Skatt er giordt jndførsel udj, allereede forjnden Jndførsels Forrettningerne passerede, kand være til een og anden Creditors betryggelse ved Lovlig udstæde og tinglyste Obligationer Pandtsatte.

Ligesaa er paaraabt Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Jver Larsøn Eide, Ole Magnesøn Eide, Niels Hansøn Leerøen, Hans Mathiasøn Brørvig, Jon Siursøn og Ole Nielsøn Toschedahl, Knud Monsøn Kleveland Hans Johannesøn Jndre Bernes, Knud Ellingsøn Ladvigshougen, Ole Nielsøn Hannestvedt, Johannes Olsøn, Johannes Aschildsøn og Weemund Monsøn Herland, Anders Aamundsøn Miøs, Christen Nielsøn og Niels Nielsøn Aaseim, Weemund Nielsøn, Knud Monsøn, Johannes Johannesøn og Peder Johannesøn Tvedten, Jacob Olsøn, Johannes Monsøn og Mons Olsøn Søre Møching, Johannes Weemundsøn Ladstad, Ole Jversøn og Ole Magnesøn Langeland, Anders Johannesøn og Mons Ellingsøn Hougstvedt, Anders Andersøn og Aschild Larsøn Røsland, Aschild Larsøn Heldahl, Anders Olsøn Tirevold og Hans

1771: 280b

Jansøn Horsaas for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimum Augustj 1768 med gebyhr i alt for eenhver 2 rdr 1 mrk 8 s og hvorfore er giordt Jndførsel udj 3 Marker Smør i eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Jordeprater. Da Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer paa Velbemelte sin Principals Veigne paastoed de hos paagieldende passerede Jndførsels Forrettninger ved Dom Stadfæstede og dee Tre Marker Smør som hos eenhver af de jndstevnte i deres paaboende Gaardeparter er giordt Jndførsel udj Tilkiendt Hans Mayestett som Ejendom, uden fleere udsettelser de jndstevnte at blive jndvilgede, da \de/ ej Comparenten bekiendt endnu haver giort nogen allerunderdanigst andsøgning til hans Mayestet om frietagelse for den paastevnte Extra Skatt, som de dog haver under Sagens behandling paaberaabt sig fra deres Side at skulle skee

Efter paaraab mødte jngen af de jndstevnte paagieldende med noged tilsvar

thi er saaleedes

Dømt og Avsagt

De Indstævnte og Saggivne Iver Larsøn Eide, Ole Magnesøn Eide, Niels Hansøn Leerøen, Hans Mathiasøn Brørvig, Jon Siursøn og Ole Nielsøn Toschedahl, Knud Monsøn Kleveland, Hans Johannesøn Jndre Bernes, Knud Ellingsøn Ladvigshougen, Ole Nielsøn Hannestvedt, Johannes Olsøn Johannes Aschildsøn og Weemund Monsøn Herland, Anders Aamundsøn Miøs, Christen Nielsøn og Niels Nielsøn Aaseim, Weemund Nielsøn, Knud Monsøn, Johannes Johannesøn og Peder Johannesøn Tvedten, Jacob Olsøn, Johannes Monsøn og Mons Olsøn Søre Møching, Johannes Weemundsøn Ladstad, Ole Jversøn og Ole Magnesøn Langeland, Anders Johannesøn og Mons Ellingsøn Hougstvedt, Anders Andersøn og Aschild Larsøn Søre Rødsland, Aschild Larsøn Heldahl, Anders Olsøn Tirevold og Hans Jansøn Horsaas har alle selv for Retten tilstaaed, at de ej i mindelighed har kundet betale den Resterende Extra Skatt for eenhver 2 rdr fra 1mo September 1767 til Ultimum Augusti 1768, hvorfore de nu søges Citanten Hr: Fogden Hejberg, har altsaa paa Grund af Forordningen De dato 31te Januarii 1769 Ladet giøre Jndførsell udj 3 Marker Smørs Skyld udj eenhver af de jndstevntes paaboende og Ejende Jordeparter, for denne Skatts Restance med Indførsels gebyhr 1 mrk 8 s Og da de Samtlige paagieldende ej har haft anden jndsigelse jmod Søgemaalet end alleene paaberaabt sig deres uformuenhed og fattigdom, og at de ville nedgaae til Hands Kongelig Mayestett med deres Allerunderdanigste Memorial og andsøgning til forvendtende befrielse for denne paasøgte Extra Skatt, som de dog ike haver efterkommed, uagted de dertil haver haft tiid nok efter

1771: 281

De af dem begierte og erholdte Udsettelser, Altsaa

Kiendes og Dømmes for Rett: At den giorde Jndførsels Forrettning Bør staae ved Magt og at disse andparter Jordegods i de benævnte Jord Ejeres paaboende Gaarder Eide, Leerøen, Brørvig, Toschedahl, Kleveland, Jndre Bernes, Ladvigshougen, Hannestvedt, Herland, Miøs, Aaseim, Tvedten, Søre Møching, Ladstad, Langeland, Hougstvedt, Søre Rødsland, Heldahl, Tirevold og Horsaas, Bør være Hands Kongelig Mayestett som Ejendom tilhørende for den paastevnte Skatte Restance med Jndførsels Gebyhr for eenhver 2 rdr 1 mrk 8 s

I det øvrige forbeholdes eenhver Lovlig Pante berettiged Creditors Rett i alle tilfælde efter Loven, for saavidt det gods som for den omstævnte og forbemeldte Extra Skatt er giort Indførsel udj, allereede forjnden Jndførsels Forrettningerne passerede, kand være til een og anden Creditors betryggelse ved lovlig udstædde og tinglyste obligationer Pandtsadt.

Fremdeeles er i Rettetaget Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Anders Jacobsøn Søre Røsland for Resterende Extra Skatt 1768ve med gebyhr 4 mrk 8 skilling, da Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer mødte og paastoed den hos Jndstevnte Anders Jacobsøn Søre Rødsland giorte Jndførsels Forrettning udj 1 Mark Smør ved Dom Stadfæsted og Hans Mayestett tilkiendt som Ejendom

Jndstevnte Anders Jacobsøn Søre Rødsland blev paaraabt men mødte ike ej heller nogen paa hans Veigne,

thi er saaleedes

Dømt og Avsagt

Det er i Conformite af Forordningen de Dato 31te Januarii 1769, at Hr: Fogden Hejberg har paa Embeds veigne hos jndstevnte Anders Jacobsøn Søre Rødsland giordt Jndførsel udj Een Mark Smør i gaarden Søre Rødsland for Resterende Extra Skatt for aaret 1768 i alt med gebyhr 4 mrk 8 s, som jndstevnte ej i det mindelige har villet afbetale

Thi Kiendes og Dømmes for Rett, At den giorde Indførsels Forrettning Bør ved Magt at stande, og at den Een Mark Smørs Skyld i Gaarden Søre Rødsland, Bør være Hands Kongelig Mayestett for den omstevnte Extra Skatt med Indførsels Gebyhr til sammen 4 mrk 8 s, som Ejendom tilhørende

Endelig er og i Rette taged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Jon Horsaases Enke Anne Jonsdatter, Elling Olsøn Langeland og Aschild Tvedtens Enke Marthe Nielsdatter for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimum Augustj 1768 med gebyhr i alt for eenhver 1 rdr 1 mrk 8 s da Hr: Fogden Hejberg Lod møde ved Fuldmægtig Sr: Kort Kramer og paastoed Jndførsels Forrettningen ved Dom Stadfæsted,

1771: 281b

Jndstevnte Anne Jonsdatter Horsaas, Elling Olsøn Langeland og Marthe Nielsdatter Tvedten bleve paaraabte men mødte ikke,

Thi er saaleedes bleven i Sagen

Dømt og Afsagt

Denne Sags Citant Hr: Fogden Hejberg, har till Sommer tinget for dette Skibreede 1770, Ladet jndkalde Enkerne Anne Jonsdatter Horsaas og Marthe Nielsdatter Tvedten, samt Elling Olsøn Langeland, for Resterende Extra Skatt for aaret 1768 med gebyhr i alt for eenhver 1 rdr 1 mrk 8 s, for hvilken Skatte Restance Hr: Fogden Hejberg paa grund af Forordningen Sub dato 31te Januarii 1769 har ladet giøre jndførsel udj Toe Marker Smør, udj hver af de paagieldendes Jordeparter, eftersom de skyldige ej i mindelighed efter paafordring har giort betaling.

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: At den giorde Indførsels Forrettning Bør staae ved magt og de 2 Marker Smør, som hos eenhver af de paagieldende nemblig Anne Jonsdatter og Marthe Nielsdatter samt Elling Olsøn udj deres paaboende Gaardeparter, Horsaas, Tvedten og Langeland for Resterende Extra Skatt med gebyhr 1 rdr 1 mrk 8 s er giordt jndførsel udj, Bør være Hands Kongelig Mayestet som Ejendom tilhørende for den paastevnte Summa 1 rdr 1 mrk 8 s,

dog forbeholdes eenhver Lovlig Pandte berettiged Creditors Rett i alle tilfælde efter Loven

5. Publiceret Eet Mage skifte Skiøde opretted jmellem Ole Andersøn Kleveland og Johannes Andersøn Eide andgaaende tvende andparter Jordegods i gaarden Kleveland og Jndre Eide Dateret 3de Junii 1771 (Merknad: Partane kjem fram under Eikanger skr.)

6. Eet Skiøde udstæd af Ole Andersøn Kleveland til hans Søn Jacob Olsøn Kleveland paa 8 Marker Smør 16 Kander Malt *og 16 s/killing/s penge i gaarden Kleveland med underliggende Laxse Fiskerie Aschildsnæsset kaldet for 26 rdr 4 mrk af samme dags dato

Derefter er fremlagt til attestation fra Hr: Fogden Hejbergs Side følgende Restancer over de Kongelige Ordinaire og Extra ordinaire Skatter her i Skibreedet saasom 1mo Restance Registeret over de udestaaende ordinaire Kongelige Skatter 1ste og 2de Termin dette aar beløbende sig til 469 rdr 32s, 2do Een Restance over ditto Skatter fra 1766 til 1770 aars udgang 133 rdr 60 s, og 3tio J afgangne Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid 1 rdr 30 s Og 4de Extra Skatts Restancen fra 1ste october 1767 til Ultimum September 1770 Renderende i alt til den Summa 1155 rdr 4 mrk 8 s Skriver Eet Tusinde Eet Hundrede Halvtrediesindstyve og Fem Rixdaler Fiire Mark og Aatte skilling, hvilke Restancer for almuen og det tilstædeværende Laug Rette bleve oplæste og aldeeles uimodsagde.

Endelig er og examineret Odels Skatts Mandtalled

Og da jngen efter trende Ganges paaraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette er samme Slutted og ophævet

1771: 282

 

 

Sommer Tinget for Echangers Skibreede 1771

ANNO 1771 den 5te Junii, Er Retten sadt og Administreret paa Tingstædet Bernestangen i Hossangers Skibreede, J Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Lovlige forfald af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Echangers Skibreedes almue, overværende udj Retten Stædets Foged Hr: Christen Hejberg, og dee samme Aatte Laug Retteds Mænd som ved seeneste Høste ting til Rettens medbetiening vare udnævnte, som for saavidt de 4re sidste andgaaer foreviiste Attester andgaaende deres Laug Retteds Eeds afleggelse og findes ellers Samtlige deres navne i Protocollen paa Folio 242 indførte undtagen at i stæden for Elling Arnesøn Nedre Echanger sad Siur Larsøn Echanger og i stæden for Niels Jversøn Fyllingen sad Berge Aamundsøn Hielmaas

Hvorda!

Blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorte Kongelige allernaadigste Forordninger, og fremdeeles allerunderdanigst læst

Forordning, andgaaende at de Commercerende udj Kiøbenhavn maae igien erholde det Forhen hafde oplag paa Viin, fremmed brendeviin og Viin Edike, og at de andre Kiøbstæders Handlende i de Kongelige Riger, udj oplags Vahres jndførsell og Fortoldning tilsiges lige Friehed med de i Kiøbenhavn Dateret Christiansborgs Slot den 6te Maij 1771.

Placat hvorved den ved Forordningen af 28de Decembris 1770, til fremmed Rugs jndførsel til Dannmark, og de tvende Søndenfielske Stifter i Norge, andsatte tiid, indtil Ultimum September 1771 vorder Prolongeret, af dato som forrige

Dernæst er Publiceret de jndtagne Høye øvrigheds ordre og hvorefter fra almuen til Publication jndkom efterfølgende Documenter

1. Eet Deelings Jnstrumente over eendeel Jordegods i Gaarden Kleveland og Jndre Eide, Dateret 3de Junii 1771

2. Eet Mage Skifte Skiøde opretted jmellem Ole Kleveland og Johannes Eide andgaaende 8 7/10 Marker Smør i gaarden Jndre Eide samt 4 1/5 Kande Malt i dito gaard, og i Gaarden Kleveland med underhørende Laxse Fiskerie Aschildsnæsset kaldet 6 Marker Smør 12 Kander Malt *eller 12 s. penge, af samme dato

3. Eet Auctions Skiøde udstæd til Hr: Lieutnant Wilhelm Christian Withe hvorved ham sælges Gaarden Hølleland skyldende 1 Løb Smør 1 Tønde Malt for 56 rdr 1 mrk 8 s. Dat: 11te october 1770

4. Een obligation udstæd af bemelte Lieutnant With til Madam/m/e Maren Salig Hr: Niels Rømmers paa Capital 180 rdr mod Pant med 1ste Prioritets Rett i forbemelte Gaard Hølleland etc Dateret 7de Maij 1771.

5. Eet Skiøde udstæd til Knud Olsøn Strømme af hans Fader Ole Siursøn Strømme paa Pund Smør i Gaarden Strømme for 24 rdr Dat: 5te Junj 1771.

6. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Johannes Monsøn paa 1 Pund Smør 8 Kander Malt i Gaarden Echanger, Dat: 12te Maij 1771 og hvormed fulte ligelydende Reverse

1771: 282b

7. Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende een Gaarden Strømme tilhørende Sætters Støels fredelse, er Dateret 5te Junii 1771

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Ole Knudsøn Kleven for Resterende ordinaire Skatter, samt Extra Skatt i alt 6 rdr 3 mrk 6 s da Hr: Fogden Hejberg mødte og paastoed den hos paagieldende Ole Knudsøn Kleven giorde Jndførsels Forrettning ved Dom Stadfæsted

Jndstevnte Ole Knudsøn Kleven mødte ikke efter paaraab,

thi er saaleedes bleven

Dømt og Avsagt

Citanten Hr: Fogden Christen Hejberg, har til Sommer Tinget for dette Skibreede 1770, Ladet jndkalde Ole Knudsøn Kleven for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimo Augustj 1768 2 rdr Samt ordinaire Kongelige Skatter for 1768ve 4 rdr 2 mrk 10 s, til sammen 6 rdr 2 mrk 10 s som jndstevnte ej i det mindelige har vildet betale, for hvilken Skatte Restance \med gebyhr/ Hr: Fogden Hejberg paa Grund af Forordningen Dateret 31te Januarii 1769, har ladet giøre Jndførsel udj 7 Marker Smør i gaarden Kleven,

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at den giorde Jndførsels Forrettning Bør staae ved magt, og at disse Syv Marker Smør Skyld i Gaarden Kleven Bør være Hands Kongelige Mayestet for de Resterende Skatter med Gebyhr i alt 6 rdr 3 mrk 6 s som Ejendom tilhørende.

Ligesaa i Rettetaged Sagen andlagt af Velbemelte Hr: Fogden Hejberg mod Johannes Andersøn Næsbøe, Rasmus Johannesøn og Christian Christensøn ibed, Aamund Magnesøn Gielsvig, Ole Brynildsøn og Magne Magnesøn Weeland, Mons Johannesøn Nedre Aas, Thommas Andersøn Røe, Lars Larsøn Toft, Mons Siursøn Jndre Hindenes Jørgen Larsøn, Anders Monsøn og Ole Siursøn Yttre Hindenes, Ole Monsøn, Ole Haldorsøn og Siur Johannesøn Houge, Niels Olsøn og Johannes Nielsen Echanger Lie, Helje Olsøn og Lars Andersøn Esem, Gullich Haldorsøn og Knud Bastesøn Biørndahl, {Ellef Larsøn Totland,} Jon Nielsen Muhlen Ole Johannesøn Store Ourdahl, Jver Olsen Wiche, Jacob Olsøn Stuttedahl Anders Andersøn Napen, Anders Larsøn Dyrkollbotten, Lars Johannesøn Etterdahl, Haldor Gudmundsøn og Knud Olsøn Langedahl, Mons Olsøn Otterstad, Niels Nielsøn Øvre Herland og Mathias Torgiersøn Fielde for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimum Augustj 1768 med Gebyhr i alt for eenhver 2 rdr 12 s, og hvorfore er giort Jndførsel udj 2 Marker Smør, i eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Gaarde parter, Hvorda! Hr: Fogden Hejberg mødte og paastoed den hos paagieldende giorde Jndførsels Forrettning ved Dom Stadfæsted

De jndstevnte blev paaraabt men mødte ike

thi er saaleedes

Dømt og Avsagt

Det er i Conformite af Forordningen af 31te Januarii 1769 at Hr: Fogden Hejberg har hos de jndstevnte /: paa Embeds veigne :/ Johannes Andersøn Næsbøe, Rasmus Johannesøn og Christian

1771: 283

Christensøn ibeid, Aamund Magnesøn Gielsvig, Ole Brynildsøn og Magne Magnesøn Weeland, Mons Johannesøn Nedre Aas, Thommas Andersøn Røe, Lars Larsøn Toft, Mons Siursøn Jndre Hindenes, Jørgen Larsøn, Anders Monsøn, og Ole Siursøn Yttre Hindenes, Ole Monsøn, Ole Haldorsøn, og Siur Johannesøn Houge, Niels Olsøn og Johannes Nielsøn Echanger Lie, Helge Olsøn og Lars Andersøn Esem, Gullich Haldorsøn og Knud Bastesøn Biørndahl, {Ellef Larsøn Totland,} Jon Nielsøn Mullen, Ole Johannesøn Store Ourdahl Jver Olsøn Wiche, Jacob Olsøn Stuttedahl Anders Andersøn Nappen,, Anders Larsøn Dyrkollbotten, Lars Johannesøn Etterdahl, Haldor Gudmundsøn Langedahl, Knud Olsøn Langedahl, Mons Olsøn Otterstad, Niels Nielsøn Øvre Herland og Mathias Torgiersøn Fielde, giort Indførsel udj 2 Marker Smør i eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Jordeparter for Resterende Extra Skatt fra 1mo September 1767 til Ultimo augustj 1768 med Jndførsels gebyhr 2 rdr 12 s, efterdie de skyldige samme ej i det mindelige har villed betale men alleene ved Sagens incammination forbemelte tiid begiert andstand, for at nedgaae til Hans Kongelig Mayestett med deres allerunderdanigste Memorial, til forvendtende befrielse for den paastevnte Extra Skatt som de har declareret sig uformuende til at betale Og da de ike har fremmed noged derefter, men nu udeblevet med tilsvar Altsaa

Kiendes og Dømmes for Rett: at den giorde Jndførsels Forrettning Bør staae ved Magt og at disse andparter Jordegods i de benævnte Jord Ejeres paaboende gaarder, Næsbøe, Gielsvig, Weeland Nedre Aas, Røe, Toft, Jndre Hindenes, Yttre Hindenes, Houge Echanger Lie, Esem, Biørndahl, Mullen Store Ourdahl, Wiche Stuttedahl, Napen, Dyrkolbotten, Etterdahl, Langedahl, Otterstad Herland og Fielde, Bør være Hands Kongelig Mayestet som Ejendom tilhørende for den paastevnte Extra Skatts Restance med Jndførsels Gebyhr hos eenhver 2 rdr 0 mrk 12 s

Fremdeeles paaraabt Sagerne mod Enken Aase Helgesdatter Svindahl, Johannes Heljesøn Washelle og Niels Siursøn Biørge for Extra Skatt 1768 da Hr: Fogden Hejberg paastoed dom i Sagerne til Stadfæstelse af de giorde Jndførsels Forrettninger

De paagieldende mødte ike

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

De jndstevnte og Saggivne, har selv jnden Retten giort tilstaaelse om at de ej i mindelighed har kundet afClarere Resterende Extra Skatt for 1768ve 1 rdr hvorfore de nu søges, Citanten Hr: Fogden Hejberg har altsaa i medhold af Forordningen de dato 31te Januarii 1769, giort Jndførsel udj 1 Mark Smør Skyld, udj eenhver af de jndstevntes Ejende og paaboende Jordeparter

1771: 283b

For denne Skatte Restance med Jndførsels Gebyhr 12 skilling

Thi Kiendes og Dømmes for Rett, at den giorde Jndførsels Forrettning Bør staae ved Magt, og at den 1 Mark Smør som hos de jndstevnte paagieldende Aase Helgesdatter, [Johannes Heljesøn]? og Niels Siursøn udj deres paaboende gaarde parter Svindahl, Washelle og Biørge er giort jndførsel udj Bør være Hands Kongelig Mayestet, som Ejendom tilhørende, for den paastevnte Extra Skatt med Jndførsels gebyhr for eenhver 1 rdr 12 s

Ligeleedes J Rettetaged Hr: Fogden Hejbergs Sag mod Erich Larsøn Padøen for Resterende Extra Skatt for 1768, da Fogden Hejberg begierede Stadfæstelses Dom paa den giorde Jndførsels Forrettning

den jndstevnte mødte ike

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Jndstevnte Erich Larsøn Padøen har jnden Retten tilstaaed ej i det mindelige at kunde betale den paastevnte Extra Skatts Restance for Aaret 1768 \7 mrk/, hvorfore Hr: Fogden Hejberg har giordt Jndførsel udj 1 Mark Smør i jndstevntes paaboende Jordepart Padøen

Thi Kiendes og Dømmes for Rett at Jndførsels Forrettningen Bør staae ved Magt og at forbemelte 1 Mark Smør i Gaarden Padøen, Bør være Hands Kongelig Mayestet som Ejendom tilhørende for den paastevnte Skatte Restance med Jndførsels Gebyhr i alt 1 rdr 1 mrk 8 s.

Endviidere i Rettetaged Sagen andlagt af Meervelbemelte Hr: Fogden Hejberg mod Anders Pedersøn Houge og Ole Nielsøn Biørge for Resterende ordinaire og Extra ordinaire Kongelige Skatter Da Hr: Fogden Hejberg mødte og begierede de giorde Jndførsels Forrettninger ved Dom stadfæstede

Jndstevnte blev paaraabt men mødte ike,

thi er saaleedes

Dømt og Afsagt

Da de Jndstevnte Anders Pedersøn Houge og Ole Nielsøn Biørge, ej efter mindelige paafordringer har villed afbetale Resterende Kongelige ordinaire og Extra ordinaire Skatter for aared 1768, saasom for Anders Houge 5 rdr 1 mrk 9 s, og for Ole Nielsøn Biørge 4 rdr 5 mrk 8 s, har Citanten Hr: Foged Hejberg paa Embeds veigne ladet dem ved mundtlig Varsel jndkalde til Sommer tinged 1770, at paahøre at den Jndførsels Forrettning som hos dem paa grund af Forordningen de dato 31 Janv: 1769 er Effectueret udj deres paaboende gaarde parter saasom i Houge 7 Marker Smør og i Biørge 5 Marker Smør ved dom Stadfæstes og hans Mayestett Tilkiendes som Ejendom

Thi Kiendes og Dømmes for Rett at den giorde jndførsels Forrettning Bør staae ved Magt og at disse hos eenhver af de jndstevnte udj deres Jordeparter udlagde Jorde gods Andparter, Bør være Hands Kongelig Mayestet for de paastevnte Skatte Restancer med Jndførsels Gebyhr for eenhver 12 s. som Ejendom tilhørende

8. Publiceret Eet Skiøde udstæd af Johannes Andersøn Næsbøe med de fleere til og under Anfind Jørgensøn, hvorved ham selges udj gaarden {bemelt} Næsbøe 1 Pund 3 Marker Smør og 18 Kander Malt for 34 Rixdaler og tre Mark Dateret 6te Junii 1771

1771: 284

 

Derefter er af Hr: Fogden Hejberg fremlagt til attestation følgende Skatte Restancer saasom 1. Restance Registeret over jndestaaende ordinaire Skatter her i Skibreedet 1ste og 2den Termin dette aar beløbende til 472 rdr 5 mrk 2 skilling, 2det ordinaire Skatte Restancen fra Aaret 1766 til 1770 Aars udgang i alt 346 rdr 5 mrk 6 s 3tio. Dito Restancen for afdøde Hr: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid 16 rdr 1 mrk 13 s, og Endelig for det 4de Extra Skatternes Restance fra 1mo October 1767 till Ultimo Augustj 1770 i alt 1186 rdr 4 mrk 8 s, som bleve oplæste og af lensmanden Laug Retted og den tilstædeværende Almue uimodsagt

Saa er og examineret odels Skatts Mandtalled

Og da jngen efter 3de ganges udraab jndfant sig som videre for Sage tinget havde at forrette er samme for denne Sinde Slutted og ophæved

 

 

Sommer Tinget for Mielde Skibreede 1771.

Anno 1771 Den 8de Junii Er Retten sadt paa Mieldegaard i Mielde Skibreede og Nordhorlehns Fogderie beliggende, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for bemelte Mielde Skibreedes Almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste afholte Ting ere udnævnte og hvis navne findes i Protocollen paa fol: 243, Andførte og Specificerede

Hvorda

Først blev allerunderdanigst Læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde og Publicerede Kongelige allernaadigste Forordninger og Placater og dernæst Andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Friderich Arentz til Niels Nielsøn paa 1 Pund 12 Marker Smør, 1 Mæhle Malt og 1/6 huud i Gaarden Reigstad Dateret 16de Maji 1771

2. Een Ditto udstæd af Ole Michelsøn Schierping til Jngebret Aadsøn Søre Weeaae paa Løb Smør og Mæhle Malt i Gaarden Schierping Dateret 21de Februarii 1771,

med begge fuldte Reverser

3. Publiceret Eet ProClama udstæd af de allernaadigste bevilgede Skifte Commissarier udj afdøde Madamme Karen Frimann Salig General Told forvalter Garmanns Stervboe andgaaende samme Skiftes tilendebringelse Dateret 31te Julii 1770

Derefter fremstoede for Retten de *dannemand Niels Nielsøn, Ole Andersøn, Rasmus Gregoriussøn, Lars Siursøn Ole Monsøn, Ole Johannesøn og Niels Rasmusøn, alle boende paa Gaarden Reveim, og andmeldede, at de haver seet

1771: 284b

Sig beføyed til dette [ting]? med mundtlig Varsel at lade jndkalde Johannes Scherping, Johannes Litun, Jver Lithun, Johannes Wedaae, Ole Wedaae, Baste Wedaae Arne og Lars Wedaae, Johannes og Niels Tvetteraas, Niels Nielsen, Niels Michelsen og Lars Larsøn Kielland, Johannes Olsen Gierstad og Magne Monsøn Gierstad, fordie de sidstafvigte Vinter skal have hugged 530 Stuver udj den Gaarden Reveim tilliggende Skov, desandgaaende at lide Dom i hoved Sag og omkostninger

Samtlige de jndstevnte mødte tilstæde, undtagen Johannes Schierping der ike var tilstæde,

Hvorefter begge Sagens Parter Declarerede at de i det mindelige haver foreened Sig om Sagen saa at den for nærværende tiid skal være ophæved for saavidt de mødende andgaar, paa den maade at dee jndstevnte paagieldende for eftertiiden ej maae forurette Citanterne med hugst eller andet i de dem tilhørende Støeler og Sætter Marker thi i mangel deraf staar denne Sag dem aaben og de derfore bør at lide efter lovlig tiltale Men hvad Johannes Schierping andgaar, da forbeholt Citanterne deres Rett mod ham efter Lov og Forordninger og hvilked forliig vedkommende begierede ved Dom Stadfæsted

Afsagt

Det jmellem Parterne jnden Retten vedtagne Forliig, Stadfæstes herved i alle deele til efterlevelse, under ellers paafølgende Straff efter Loven

Fremdeeles fremstoed for Retten Jver Thorsøn Østensøe og andmeldede at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Knud Nielsøn Grøve at oprette Citanten een Hæst som hos jndstevnte haver staaed til Foster, og ved hans uagtsomhed er bleven foruløked, og i det mindste var værd 19 rdr, desandgaaende at andhøre Vidnerne Stephen Monsøn Grøve Niels Johannesøn Grøve, Unne Erichsdatter Borge og Martha Olsdatter Borge som under Lovens Faldsmaal ere jndstevnte, samt at lide dom i hoved Sag og omkostninger

Stevne Vidnerne Niels Reveim \og Rasmus / derefter fremstoede og afhiemlede Jndvarslingen med Eed

af de jndstevnte Vidner mødte Stephen Monsøn og Niels Johannesøn Grøve som aflagde Eed at ville {vidste} vidne Sandhed, og derefter fremkaldet til examination og afhøer

1ste Vidne Stephen Monsøn Grøve som forklarede at omtrent i Fior Vaares ved disse tiider, blev den omstevnte Hæst som var borked af Couleur, hiemridet af jndstevnte Knud Grøves Søn som er een liden dreng, og arriverede det paa hiem Reisen at Hæsten kom and i een Støer som Stoed ved vejen, hvilken der gik den i brøsted saa at Hæsten efter at den noged havde arbeidet eller bevæged sig styrtede Sagde ellers at det var een god hæst som Citanten i saa maade mistede men ike meged stoer, og den egentlige Priis kunde vidnet ike fastsette,

derefter er Vidnet fra Retten Demitteret og fremkaldet

2det Vidne Niels Johannesøn Grøve som forklarede, i aldt

1771: 285

Eenstemmig som forrige Vidne uden nogen undtagelse hvorefter Vidnet er afskeediged

Citanten begierede de jndstevnte og udeblevne Laugdaged,

derefter er saaleedes

Eragted

Lovlig jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Knud Nielsøn Grøve gives Laug dag til næste ting, ligesom og Vidnerne Unne Erichsdatter og Marthe Olsdatter Borge forelegges under Lovens Faldsmaal samme tiid at møde og Vidnesbyrd at aflegge

Derefter er fra Hr: Fogden Hejbergs Siide fremlagt til attestation følgende Skatte Restancer 1. Restance Registeret over de ordinaire Skatter 1ste og 2de Termin dette aar beløbende sig til 529 rdr 48 s og Dito Restance fra aaret 1766 til 1770 aars udgang 165 rdr 20 s og 2de Extra Skatts Restancen fra 1ste october 1767 til ultimo September 1770 er i alt 802 rdr 12 s som alle efter oplæsning af Laug Retted og almuen blev uimodsagt

Endelig er examineret odels Skatts Mandtalled

4. Publiceret Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende Gaarden Nore Revems Skoug og Sætter Støelers fredelse Dateret 10de Junii 1771

Og da jngen jndfandt sig som viidere for Sage Tinget havde at forrette er samme ophævet

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1771,

Anno 1771 den 11te Junii, Er Retten sadt og Administreret paa Tingstædet Nedre Mieldegaard i Mielde Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Lovlige forfald af paaheftende Svaghed, af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, for at behandle Sommer Skatte og Sage Tinget for Arne Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de samme Laug Rettes Mænd som ved Seeneste Høste ting bleve udnævnte, undtagen Johan Christian Seehuus og Hans Fæster som ike mødte

Hr: Fogden Hejberg lod tilføre at da hand afvigte Høst udnævnede Sr: Fæster til Laug Rettes Mand dette Aar var det ham ubekiendt at hand tilforn havde været Laug Rettes Mand udj Bergens Bye hvor hand tillige er Borger, i den andleedning har Fogden i hans Stæd udnævnt een anden gammel Laug Retteds Mand naunlig Berge Larsøn Haarvigen, Men hvad Seehuus andbelanger som ej tilforn haver været Laug Retteds Mand og ingen Lovlig undskyldning har til befrielse for denne Byrde, da kunde Fogden vel i følge Lovens 1ste Bogs 7 Capt 3 articul paastaae ham Mulcteret, fordie hand ej har aflagt sin Eed for Laug manden og nu møder, men da Fogden slutter at hand kand have haft eet lovlig forfald, som har hindret ham nu at møde og for Fogden i Laugmandens Stæd at aflegge Eed, saa vil hand forvente at hand

1771: 285b

Jnden Høste tinged opfylder denne sin pligt, i hvis mangel Fogden Reserverer den fornødne paastand over ham, jmidlertid er een gammel Laug Rettes Mand naunlig Anders Nielsøn Steenestad Støen, udnævnt for Johan Christian Seehuus at medbetiene Retten

Hvorda først er allerunderdanigst læst de Kongelige Forordninger og dernæst andre Høye Øfrigheds ordre og hvorefter jndkom fra almuen till Publication følgende Documenter

1. Aflyst een Obligation udstæd af Sr: Johan Hagelsteen til Hr: Byeskriver Frøchen med de fleere paa Capital 800 rdr Mod Pandt udj Eidsvogs Mølle med vedhørende gaard Eisvaag Dat: 2de Maij 1769 og tinglyst den 8de Junii 1769, som nu ere jndfried og derfore Mortificeres

2. Een Ditto udstæd af Hr: Assessor Preus til Madamme Salig Peder Jørgensøn Egelstorphs paa Capital 295 rdr, mod Pant udj Debitors Ejende Søe boder udj Sandvigen Dateret 24de Februarii 1768 og tinglyst den 3de Junii samme aar, som nu efter qvitering [ere jndfried og derfore Mortificeres]?

Procurator Sr: Saxe paa Citanten Hr: ober Vrager Paasches veigne mødte og i Rette lagde hans skriftlige forfattede Stevnemaal af (ope rum) som af jndstevnte Debitor Hr: Capitain Barchlaj de Tolj fandtes lovlig forkyndt den 14. Ejusdem

Comparenten fremlagde derhos Specificeret Reigning fra Citanten af dags dato som tydelig viiser, hvoraf den paastevnte fordring 271 rdr 4 mrk 3 s har sin oprindelse, ligesaa fremlagde Comparenten een attest fra Lotterie Collecteurens Hr: Raadmand Weiners Fuldmægtig Sr: Crommetj, andgaaende eet fællesskab i Lotteriet, som de tvistende Parter haver haft sig jmellem, og nok een liden Copie Reigning paa noged Smaatt imellemværende, derefter vilde Comparenten fornemme om jndstevnte Capitain Barchlaj møder tilstæde, i hvis mangel hand begierede vedkommende Laug daged til næste ting

Jndstevnte Capitain Barchlaj blev paaraabt men mødte ike thi blev Stevnemaaled af lensmanden Ole Taqvam og Johannes Arne afhiemled

Eragted

Lovlig Jndstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Hr: Capitain Barchlaj de Tolj gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Sr: Hichman i Rætte ædskede Hr: Normanns Sag Contra Niels Olsen hvorudj hand producerede skriftlig Jndlæg og paastand af denne dags dato, med derudj benævnte Speciale Reigning og hvormed hand Soubmitterede Sagen Rettens dom

Jndstevnte Niels Olsøn blev paaraabt, men mødte ike

thi optages Sagen til doms afsigelse til i Morgen Formiddag her paa tingstædet

1771: 286

 

Procurator Hichman ædskede i Rette Hr: Normanns Sag mod Wilhelm Jæger og Ole Jversøn og derudj jndleverede skriftlig Jndlæg under denne dags dato med derudj benævnte Byeskriveren Hr: Justitz-Raad Gartners Fuldmægtiges attest teigned paa nu værende Vice Politie Mæster og Procurator Broses Reqvisition for velbemelte Hr: Normann hvormed Comparenten indlod Sagen Dom

Procurator Preus mødte for Contra Citanten Ole Jversen og efterdie nærværende Sommer ting endnu Continuerer Morgen kommende og hoved Citanten nu fremlegger skriftlig Demonstration med videre, saa udbad Comparenten Preus andstand til i morgen dag for samme vedbørlig at besvare, men end og tillige Soubmittere Sagen denne meged ærede Rettes dom

Procurator Hichman erjndrede at Contra Citant Ole Jversen med den fra sin Side endnu forlangte andstand bliver andstødelig imod Lovens 1 Bogs 5 Capt 9 art, samt Forordningen af 19de Augustj 1735 dens 8de punct og det saa meged meere efterdie bemelte Jversen alleereede eengang har slutted Sagen fra sin Siide næstleeden aars Høste ting thi protesterede Comparenten mod Sagens andstand og urgerede paa dom

Preus andsaae Procurator Hichmans tilførte usvarværdig, thi har Normann fra sidste Høste ting til dato haft tiid moxsen at tilsam/m/en skrabe nu i Retteførte, saa kand det forhaabentlig ike betages Comparenten samme \til/ i morgen dag ved eftertryk at tilbagedrive

Hichman vedblev sit forrige og agtede videre Sr: Preutzes nu tilførte Redi Reule(?) ubesvaret

Sagen gives andstand til i Morgen da Parterne igien haver at møde tilstæde

3. Publiceret Eet Skiøde udstæd af Hr: Assessor Gerhard Falch til Ole Olsøn paa 1 Pund 9 Marker Smør i Gaarden Yttre Arne for 110 rdr Dateret 8de Januarii 1771

4. Eet Ditto udstæd af Ditto til Ole Jversen paa 2 Pund 18 Marker Smør i gaarden Yttre arne for 220 rdr Dateret 8de Januarii 1771

1771: 286b

5. Eet Ditto af Dito til Anders Johannesen paa 2 Pund 18 Marker Smør i gaarden Yttre arne for 220 rdr af 8de Januarii 1771

6. Eet Dito af Dito til Johannes Johannesøn paa 2 Pund 18 Marker Smør i Yttre arne for 220 rdr af sam/m/e dato

7. Eet Ditto udstæd af Dito til Ole Bastesøn paa 1 Pund 9 Marker Smør i gaarden Yttre arne for 110 rdr af sam/m/e Dato

8. Een Odels lysning udstæd af Erich Nielsen Helle til og andgaaende 1 Pund 21 Marker Smør i Gaarden Helle samme Dateret 11te Junii 1771

9. Eet Skiøde udstæd [af] Anders Nielsen Helle til Johannes Nielsen Fosmarch paa 1 Pund Smør 1/3 huud og 1/24 tønde Lax i gaarden Waxdahl for 60 rdr Dateret 11 Junii 1771

10. Eet Ditto udstæd af Aad Jversøn Jndre arne til hans Søn Niels Aadsøn paa 16 Marker Smør og 2/9 Huud udj Gaarden Jndre Arne for 18 rdr, Dat: 11te Junii 1771

11. Aflyst een Obligation udstæd af Helge Hansøn Sætterstøl til Jver Gudmundsøn Melcheraaen paa Capital 40 rdr mod Pant i gaarden Sæterstøel 1 Pund 3 Marker Smør, Dateret 30te Maij 1766 og tinglyst den samme dato som nu efter qvitering af 22de Maij 1771 er betalt og hvorfore obligationen nu Mortificeres

12. Een obligation udstæd af Johannes Johannesøn Yttre arne til Mons Michelsen Jndre Sognstad paa Capital 98 rdr mod Pant udj Yttre arne 2 Pund 18 Marker Smør, af 11te Junii 1771

13. Een ditto udstæd af Anders Johannesøn Yttre arne til Ole Olsøn Ascheland paa Capital 99 rdr, mod Pant udj Yttre arne 2 Pund 18 Marker Smør af samme Dato

14. Een Dito udstæd af Ole Bastesøn Yttre arne til Mogens Stephensøn Hundhammer paa Capital 90 rdr mod Pandt udj Yttre arne 1 Pund 9 Marker Smør, af samme Dato

15. Een Dito udstæd af Ole Danielsøn Seimb til Jens Bastesøn Garnes, paa Capital 30 rdr mod Pant i Gaarden Seim 18 Marker Smør 3 Kander Malt og huud af sam/m/e Dato

16. Eet Skiøde udstæd af Helje Hansøn Sætterstøel til Jørgen Halsteensøn Jordahl paa 18 Marker Smør 1 Mæhle Malt i gaarden Sætterstøel for 98 rdr Datt: 11 Junii 1771

17. Eet Ditto udstæd af Mons Danielsen Flachtvedt med de fleere til Lars Johannesøn paa 1 Pund 8 2/5 Marker Smør og 8 1/10 Kande Malt for 54 rdr Dateret som forrige

18. Eet Skiøde udstæd af Enken Madamme Garmann til hendes Søn Johan Garmann hvorved ham Sælges Store Sandvigen med tilliggende Herligheder for 6000 rdr Dat: 16de Februarii 1771

19. Een obligation udstæd af Johan Garmann til hands Moder Madamme Garmann paa Capital 3995 rdr mod Pant i Sandvigen, Dateret 29de Maij 1771

1771: 287

 

Hr: Fogden Hejberg tilkiendegav at have med skriftlig Stevnemaal til dette ting Ladet jndkalde Bærent Michael Høeg boende i Store Sandvigen ej alleene fordie hand har gived een umyndig Persohn ulovlig Credit, men end og paa een ligesaa utilladelig maade bemægtiged sig den umyndiges Klæder til forsikring for sit tilgodehavende, med videre efter Stevnemaalets formeld, som hand i Rette lagde

Jndstevnte Bærent Michael Høeg {og} mødte og vedtog lovlig Varsel

Hr: Fogden Hejberg dernæst Producerede eet ham fra hans Høy Velbaarnhed Hr: Stiftbefalingsmand Pettersøn /: med paateigned ordre til action :/ tilsent Politie Cammer Forhør, hvorved Sigtelsen fuldkommeligen er afbeviist iligemaade producerede hand een attest af Menisterial Bogen som udviiser den umyndige Anthoni Gynters alder Dateret 11te Maij 1771, og efter disse i Rettelagde beviiser jndlod Sagen under Lovmæssig dom, med saadan paastand at Bærent Michael Høeg, for den Anthonius Gynter som een umyndig Persohn givne ulovlige Credit, og fordie hand har bemægtiged sig hans Klæder til forsikring for sit tilgodehavende maae vorde tildømt, følgelig Forordningen af 14de April (Martj?) 1754, at have den Crediterede Capital forbrudt, til saadan deeling som Forordningen foreskriver, og desuden at bøde til Sognets Fattig-Casse for sit Lovstridige forhold 4 rdr og erstatte Processens omkostninger med 3 rdr

Contra Parten Høeg begierede Sagens andstand til næste Høste ting, som blev bevilged

Hr: Fogden Hejberg gav tilkiende, at have paa Justitiens veigne ved skriftlig Stevnemaal, Ladet til dette ting jndstevne Bonden Johannes Olsøn Hitlands Hustrue Johanne Olsdatter og hans Stiff børn Corporal Rasmus Andersøn, Erich Andersøn og Brithe Andersdatter fordie de skal have begiegned bemelte Johannes Olsen Hitland, u-Christelig, uandstendig og Strafværdig, derom at høre Vidner og lide dom

1771: 287b

Alt efter Stevnemaalets nærmere omformeldende

Actor ville ellers formode at de jndstevnte møder

Jndstevnte Johannes Olsen Hitland mødte og jndgav sit skriftlige forsvars skrift af 12te Junii 1771 Rasmus Hitland mødte tilstæde, de øvrige ike, thi blev jndvarslingen af Stevne Vidnerne Ole Wichene og Johannes Arne afhiemled de jndstevnte Vidner mødte og vedtoge Lovlig Varsel

derefter blev Eedens forklaring af lovbogen oplæst og de formaned til Sandheds udsigende hvorom de og giorde Løfte

Hr: Fogden Hejberg jndleverede skriftlige qvæstioner for Vidnerne hvorefter fremstoed som det

1ste Vidne Mogens Andersøn Hitland som efter afLagde Eed vandt og forklarede til de fremsatte qvæstioner saaleedes: Til 1ste Svarede joe, Til 2det Svarede Nej hand har ike hørt noged af det omspurte Til 4de Svarede hand har vell hørt at Johannes Hitland med onde ord er begiegnet af sin hustrue men ike med hug og Slag Til *4de Svarede Joe hand har hørt at Johannes Hitland af saavel sin Kone som Stif Børn er bleven Foragted, og har Stiff børnene saavidt vidnet har erfaret været lige strafskyldige til 5te Svarede Joe at det forholder sig som Spørsmaaled jndeholder og at Johannes Hitland saavel af sin Kone Johanne Olsdatter som Stif børn er nægted den myndighed hand som Mand i huuset kunde tilkomme Til 6te Svarede joe det forholder sig i alt som Spørsmaaled jndeholder Til 7de Svarede at det ham er ubekiendt, til 8de Svarede joe at hand nok med tvistigheder har erholdet det omspurte, da hand ike i nogen deel har haft Mands Rettigheder Til 9de Svarede Joe at Johannes Hitland saavidt vidned er bekiendt er een baade ædruelig og skikelig Mand Til 10de veed jndted derom Til 11te Svarede Vidnet at hand 2 a 3 gange har seet at Jndstevnte Johanne Olsdatter har taged hoved Puderne fra hendes Mand i Sængen fordie hand ike var efter hendes behag, og havde væred nogle dage fra hende formedelst hendes uforligelige levned Til 12 Svarede hand har seet det omspurte men veed ike hvad enten det er skeed med villie eller ueenighed Til 13de Veed indted Til 14de Svarede Joe at hand har hørt at jndstevnte Johanne Hitland med mange nærgaaende tale maader har fornermed sin Mand men de egentlige ord erjndrer Vidnet sig ike Til 15de Svarede at Børnene har væred eenig med deres *Stiff Moder i ueenighed Med hendes Mand og deres

1771: 288

Sted fader Til 16de Svarede at hand har vell hørt at det omspurte er passeret men af hvad aarsage veed vidnet ike Til 17de Svarede Vidnet at det forholder sig som Qvæstionen omformelder og at de omspurte er af Præsten tilholdet at møde men samme ike har villet efterkomme derefter er Vidnet Demitteret, da jngen forlangede hand videre tilspurt og

2de Vidne Ole Monsøn Hitland fremkaldet som efter aflagde Eed forklarede til de fremsatte Spørsmaale saaleedes Til 1ste og 2de Svarede som første Vidne til 3de Svarede joe at det forholder sig som første Vidne omforklaret haver ligesom og Vidnet har seet at jndstevnte Johanne Hitland har taged hendes Mand i haared og lugged ham Til 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17de qvæstion Svarede som forrige Vidne og hvorefter hand er bleven afskeediget

Hr: Fogden Hejberg holt ufornøden at lade afhøre de andre tvende Vidner, men frafalt samme og siden Qvinden Johanne Olsdatter Hitland og hendes Børn Erich Andersøn og Brithe Andersdatter nu ike møder begierede hand dem Laug dag forelagt til næste Høste ting, da hand Reserverede sig at Proseqvere Sagen til doms

Eragted

Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Johanne Olsdatter Hitland, Erich Andersøn og Brithe Andersdatter gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Udj Sagen jmellem Hoved Citant Henrich Normann og Contra Citant Ole Jversøn efter Gaar dags udsettelse Sisterede Preus og Producerede hans skriftlige besvarelse til Hoved Citantens skriftlige Forsætt, hvortil hand sig Reserverede og afvartede Dom

Procurator Hichman under benægtelse af alt hvad ubeviisligt fra Contra Citanten Ole Jversøns Side er i Retteført, vedblev endnu som før hoved Citantens Procedur og paastand og Soubmiterede Sagen Dom

Sagen er optaged til doms

Udj den af Borgermanden i Bergen Johannes Lind sidstleeden Høste ting jmod Jan Nielsen Commandeur i Sandvigen boende andhenggigiorte gields Sag, fremstillede sig Procurator Jacob Preus som bemelte Linds Fuldmægtig og jndgav bemelte

1771: 288b

Linds udtagne Continuations Stevning under Dato 18de og 23de Maij sidstleeden tilligemed samme Stevnings forkyndelse ved Stevnevidnerne Anders Davidsen og Johannes Christiansøn som Comparenten for Retten fremstillede til jndvarslingens afhiembling udj samme Stevning var tillige jndkaldet at være vidne i Sagen efter Stevningens formeld Bergitta Maria Jansdatter, Dorete Marie Jørgen Tønnesøns Hustrue samt Citanten Linds Hustrue Anne Magarethe og Jan Commandeurs hustrue Karen og hvilke Samtlige jndstevnte Persohner Preus begierede maatte paaraabes, om nogen af dem maatte møede eller lade møde for sig

af de jndstevnte mødte jngen tilstæde, thi fremstoede de brugte Stevne Vidner Anders Davidsøn Bos og Johannes Christiansøn som afhiemlede under Eed med opragte fingre efter loven Stevnemaalets lovlige forkyndelse, samt og fremlagde tvende skriftlige Provemaale udstæd af Anne Magrethe Linds og Dorethe Maria Jørgen Tønnesøns som de tillige under Eed bekræftede

Fuldmægtigen Preus jhenseende til at jndstevnte Jan Nielsen Commandeur nu ike møder eller ved nogen lader møde for sig, og heller ike dee tvende jndstevnte Vidner nemlig Karen Commandeur og Bergithe Maria Jansdatter, saa erjndrede Comparenten om laug dag for de udeblevne

Forafskediget

Jndstevnte Jan Nielsen Commandeur gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Vidnerne Karen Commandeurs og Bergitte Maria Jansdatter under lovens Faldsmaal forelægges at møde og Provemaal i Sagen at aflegge

Procurator Reutz derefter lod andmelde at hand til dette ting paa Sr: Jørgen Linds Veigne haver Ladet jndkalde Mæster Reebslager Abraham Marchussøn for skyldig værende 234 rdr 3 mrk 6 s, efter skriftlig Stevning af 16de april 1771 som blev i Rettelagt og er saaleedes lydende

Jndstevnte Abraham Marchussøn blev paaraabt men mødte ike thi er Stevningens lovlige forkyndelse af Varsels Vidnerne Anders Davidsen og Bærent Høeg afhiemled og derefter

Eragted

Abraham Marchussøn gives Laug dag til næste Høste ting

1771: 289

 

Derefter fremstoed Erich Daneelsøn Søre Melcheraaen som andmeldede at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver Ladet jndkalde Ole Olsøn Nore Toppe for skyldig værende 60 rdr med Renter samt omkostninger

Ole Olsøn Toppe blev paaraabt men mødte ike, thi er saaleedes

Eragted

Jndstevnte Ole Olsøn Toppe gives Laug dag til næste høste ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, hvilken Laugdag tages beskreven og besørges for vedkommende lovlig forkyndt

20. Publiceret Eet Mage Skifte Skiøde opretted jmellem Anders Olsøn Fogstad og Anders Johannesøn Yttre Arne andgaaende 6 Marker Smør i Gaarden Ascheland og 10 Marker Smør i Gaarden Dahle Dateret 12te Junii 1771 (1770?)

21. Eet Skiøde udstæd af Johannes Iversøn Teigland med de fleere til Johannes Jansøn Paa 1 Pund 6 Marker Smør og 20 Kander Malt i Gaarden Teigland for 60 rdr af samme dags Dato

Derefter er udj Sagen andlagt af Sr: Henrich Normann mod Niels Olsøn er saaleedes

Dømt og Afsagt

Citanten Sr: Henrich Normann har paa Lovlig maade søgt sin Debitor Niels Olsøn Piber for eet uimodsagt Krav

Thi Kiendes og Dømmes for Rett at Indstevnte Niels Olsøn Piber Bør til Citanten Sr: Henrich Normann betale det paasøgte Krav med 2 rdr 2 mrk samt i Processens omkostninger 3 rdr, det idømte udreedes 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven

Dernest er udi Sagen andlagt af Sr: Henrich Normann mod Wilhelm Jæger og Ole Jversøn saaleedes

Dømt og Afsagt

Ved Skriftlig Citation af 3de November 1768, har denne Sags Citant Kiøb og Handels Mand udj Bergen Sr: Henrich Normann Ladet jndstevne Wilhelm Jæger og hands Reebslager Svend Ole Jversøn \i/ Store Sandvigen under Arne Skibreede boende til Doms Lidelse for skyldig værende 91 rdr 5 mrk 13 skilling, hvilken Sag faldt i Rette Høste Tinget forbemeldte Aar 1768ve

1771: 289b

Da jndstevnte Ole Jversøn Loed jndgive sit ved Procurator Rasmus Kragh forfattede tilsvars skrift af 28de November 1768, hvorved hand exiperer sig uden for denne Sag som den der ej var Sr: Normann noged skyldig, hvorefter Sagen er udsatt med Laug dag for udeblevne Wilhelm Jæger til Sommer tinged 1769, hvilken tiid ej heller videre med Sagen blev arangeret, end alleene saavel Citanten som jndstevnte Ole Jversøns da mødende Fuldmægtig Procurator Sr: Preus begierede Sagens andstand, den første for at slutte Sagen til doms, og den sidste for at begiægne Sagen med Contra Stevning og det videre fornødne eragtende tilsvar Høste tinged den 27de November 1769 er fra paagieldende Ole Jversen i Rettekommen hans Contra Stevning af 8de November 1769 mod Hoved Citanten Sr: Henrich Normann, hvorved og Wilhelm Jæger til vedermæhle er indstevnt, ligesom og samme tiid af benævnte Ole Jversøns mødende Fuldmægtig Procurator Sr: Jacob Preus er Produceret een Beskikelse til Wilhelm Jæger, hos hvem Ole Jversen haver staaed udj tienneste som Reebslager Svend af 31te Maij 1769, hvilken Beskikelse er paateigned, af Beskikelses Vidnerne Gustavus Pettersøn og Anders Davidsen Boes og viiser at Wilhelm Jæger ved Beskikelses oplæsning for ham har declareret at Ole Jversen alleene som Svend ved hans Rebslager Profession har staaed i tienneste, uden for nogen deel at være Jnteresseret med ham, ligesom og Wilhelm Friderich Jæger erklærer at bemelte Reebslager Svend Ole Jversøn aldrig nogen sinde enten af ham er begiert til eller gaaed i nogen Caution for hvad Hamp og videre som Wilhelm Friderich Jæger til sin Professions bestyrelse, har maatted hos Sr: Normann eller andre søgt Credit for. End videre er forbemelte tiid dend den 27de November 1769 jndkommed de tvende jndstevnte Vidner Niels Monsøn og Ole Olsøn i Sandvigen deres skriftlige Provemaal af 25de November 1769, der i eet og alt harmonerer og overeensstemmer med det Svar som Wilhelm Jæger paa forandførte beskikelse haver gived Hoved Citanten Henrich Normann har derjmod ved Fuldmægtig Procurator Steen, ladet fremlegge Reigning for det paastevnte Krav af 3die October 1767, underskreved af Wilhelm Friderich Jæger og Ole Jversen, {men,} men ike af dem skreven, da Reigningen viiser at ingen af underskrifterne er skreved af dem som Reigningen

1771: 290

Haver forfatted og skrevet. Den paa Reigningen giorde paateigning melder, at begge som samme haver underskrevet, tilstaar dens rigtighed, og bliver den derudj indeholdende Summa 91 rdr 5 mrk 12 s: i stæden for 91 rdr 5 mrk 13 s skyldig, hvilket er kuns een skillings Difference, og ventelig er een feilskrivelse. Denne Reignings paateigning haver Contra Citantens Ole Jversøns Fuldmægtig Procurator Sr: Jacob Preus in totum benægted, og at Ole Jversøn aldrig har været eller er Sr: Normanns Debitor enten for stoer eller Liden Summa, da hand ike har været Jnteresseret med Wilhelm Jæger udj Reeber Banens brug, ej heller Cautionist for de Vahre, som Jæger til bemelte Reeber Bahne haver været behøvende og hos andre søgt Credit for med det videre og meere som acten om formelder, og er Sagen derefter udsadt med Laug dag for Wilhelm Jæger til Sommer Tinget 1770, da fra Jæger jndkom hans skriftlige tilsvar i Sagen af 26de Maji 1770, hvorved benævnte Jæger declarerer, at den jndstevnte Ole Jversøn aldrig har gaaet i nogen Caution for ham for de paastevnte 91 rdr 5 mrk 13 s:, Men at det er Jægers egen og ike Ole Jversøns gield, som Jæger end og tilbyder sig ved Eed at ville bekræfte, Samme tiid er og fra Ole Jversøns Side Sagen beslutted under Dom ved skriftlig Indlæg, og hvorved hand tillige lader erbyde, at ville være villig til Eeds afleggelse, at hand ike nogensinde har underskrevet den i Rettelagde Reigning, som Debitor eller Cautionist, men alleene som een tilstædeværende Persohn ved Reigningens underskrivelse af den virkelige Debitor Wilhelm Jæger og hvorefter Sagen er udsatt til Høste tinget 1770, Samme tiid er og af Hoved Citanten Hr: Normanns tilstædemødende Fuldmægtig Procurator Sr: Hichmann begiert Sagens andstand til Sommer Tinget 1771, for at beslutte Sagen under Dom der {og} er indvilged da Sagen og er beslutted fra Hoved Citantens Side ved skriftlig Jndlæg, og fra Contra Citantens Siide besvaret i alt som acten nærmere udviiser og omformelder,

Tages nu under betragtning denne Sags omstændigheder og Beviisernes tilstand paa een og anden Siide da sees vel paa den eene Side at jndstevnte Ole Jversøn ved den paa i Rettelagde Reigning befindende paateigning har aqvieseret som Debitor for de paastevnte 91 rdr 5 mrk 13 s, eller i det mindste hans navn saaleedes staar derunder

1771: 290b

Men derjmod paa den anden Siide, viiser og, alt det fra Contra Citanten Ole Jversøns Side udj Sagen indkomne og Ventilerede, at bemelte Ole Jversøn stedse benægter og fragaar aldrig at have været Sr: Normanns Debitor for een eeneste skilling, ligesom ej heller underskrevet, den mod ham i Rettekomne Reigning med paateigning anderleedes end som een tilstædeværende Persohn eller Vitterligheds vidne, og Langt fra som nogen Cautionist eller Selv skyldener for de Vahre som hans da værende Hosbond Wilhelm Jæger til sin Reebslager Professions fuldførelse havde søgt Credit hos Sr: Normann for, hvilked alt Ole Jversøn har tilbuden ved Eed at ville bekræfte.

Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at jndstevnte Reebslager Svend Ole Jversøn ved afleggende Eed inden Ting og Rett /: udj Hoved Citanten Sr: Henrich Normanns tilkaldelse og paahør :/ Bør bekræfte at hand ikke nogensinde har underskrevet den fra Hoved Citanten Sr: Henrich Normanns Side i Rettelagde Reigning som Cautionist eller selv skyldener men alleene som eet vitterligheds Vidne, og den der har været tilstæde ved Reigningens underskrivelse af Wilhelm Jæger som hands tiener samt at hand ike er Hoved Citanten Sr: Henrich Normann i saa maade noged pligtig, og endelig at da hand bemelte Ole Jversøn underskrev den forallegerede Reigning ikke var viidende andet end at hand alleene underskrev den som eet Vitterligheds Vidne men ikke som nogen Debitor, eller den der for sin Hosbond Wilhelm Jæger skulle Cavere eller for de paastevnte 91 rdr 5 mrk 13 s: være andsvarlig, da hand naar saadan Eed er Præsteret Forefindes for Citantens Sr: Normanns tiltale i denne Sag saavel for Capital som omkostninger [frie at være]?, og de forbemelte 91 rdr 5 mrk 13 s: Bør af jndstevnte Wilhelm Friderich Jæger til Citanten Sr: Henrich Normann betales tilligemed i Processens omkostninger 10 rdr, Men i manglende fald naar Ole Jversøn ike trøster sig til den ham herved paalagde Eed at aflegge, da Bør bemelte Ole Jversøn Conjunctim med Wilhelm Friderich Jæger, een for begge og begge for een at betale de paastevnte 91 rdr 5 mrk 13 s: til Hoved Citanten Sr: Henrich Normann samt i Processens Omkostninger Tie Rixdaler Det i dømte udreedes og betales Femten dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse under ellers paafølgende Lovlig adfærd

22. Tinglyst Eet Skifte Brev passeret paa Gaarden Stavenes efter afg: Brithe Larsdatter den 6te Februarii 1770 vid: Pante B: folio

1771: 291

23. Tinglyst Eet afkald udsted af Ole Siursøn tienende hos Snedkeren i Bergen Conrad Armour, til hans Formynder Jsaach Pedersøn Klomann, for hans Fæderne Arv med Renter i alt 91 rdr 60 s: Dateret 23de Martj 1771

24. Eet Ditto udstæd af Peder Rasmussøn i Sandvigen paa Giertrud Siursdatter gift med Matros Ole Olsøn hendes Veigne til Formynderen Lars Poulsøn Røer, for hendes Fæderne Arv med Renter i alt 45 rdr 4 mrk 14 s: Datt: 23de Martj 1771.

25. Eet Ditto udstæd af Jacob Abrahamsøn til hans forhen værende Formynder Lars Nielsøn i Sandvigen for hans ved Skifted efter Faderen afdøde Abraham Jacobsøn den 26de Augustj 1746 tilfaldene arv med Renter i alt 143 rdr 4 mrk 11 s Dateret 23de Martj 1771.

Derefter blev af Hr: Fogden Hejberg fremlagt til attestation Skatte Restancen over dee ordinaire Skatter for 1ste og 2den Termin dette Aar 1771, beløbende sig i alt til den Summa 630 rdr og 48 Skilling, Dito fra 1766 til 1770 aars udgang i alt 163 rdr 1 mrk 11 s Og Endelig Restance over Ditto Skatter udj afdøde Hr: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid som for dette Skibreede beløber til 14 rdr 4 s Videre er bleven Fremlagt Eet Restance Register Over dend Resterende Extra Skatt her i Skibreedet fra 1mo September 1767, til Ultimum Septe: 1770, Renderende til 1405 rdr 16 s, Og Dito Restance af dem uden for Bonde standen i Sandvigen til Ultimo Augustj 1767ve bedragende sig til 202 rdr og 56 skilling, hvilke Samtlige Restancer, efter at de i paahøer af den tilstædeværende og tingsøgende Almue samt Lensmanden og Laug Retted vare blevne oplæste, er derimod ej fra nogens Siide giordt allermindste jndvending eller jndsigelse, men af almuen, laug Retted og lensmanden uimodsagt

Derefter er Trende gange Lydelig udraabt om nogen videre end allereede skeed er havde med Sager at gaae i Rette, men da jngen Jndfandt sig saa er og Sage tinget for denne Sinde Slutted og ophævet,

1771: 291b

 

 

Extra Ting for Lindaas Skibreede i Alverstrøm/m/en

Anno 1771 den 26de Augusti, Er een Extra Rett sadt paa Tingstædet Alverstrømmen i Alenfiths Skibreede, i følge Høyvelbaarne Hr: Stiftbefalings[mand] Pettersens til Hr: Fogden Hejberg ergangne skriftlige ordre af 2de Julii SidstLeeden, for at erhverve Eet lovskiked Tings vidne over Bondemanden Ole Geithuus, boende paa Raadmandsøen i Lindaas Skibreede, \hans forklaring/ andgaaende oprindelsen til den ulykelige Jldsvaade, som Natten jmellem den 1ste og 2de April opkom i Bergen, da hand samme tiid med sit Fahrtøy ved Skrivergaarden hvor Jlden opkom skal have været beliggende hvilken Skrivelse blev oplæst saaleedes lydende

Hvorda!

Hr: Fogden Hejberg Lod møde ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer der gav tilkiende at Velbemelte hans Principal i følge Hans HøyVelbaarnheds Hr: Stiftbefalingsmand Pettersens skriftlige ordre af 2de Julii 1771 haver ved mundtlig Varsel under Lovens Faldsmaal ladet jndkalde Ole Giethuus boende paa Gaarden Raadmandsøen i Lindaas Skibreede at aflegge forklaring betreffende oprindelsen til den ulykelige Jldsvaade som i Bergen Natten jmellem den 1ste og 2. april opkom, da hand ved Skrivergaarden hvor Jlden begyndte samme tiid med sit Fahrtøy skal have været beliggende

Kramer ville formode at den jndstevnte efter ham tildeelte Lovlig jndvarsling møder tilstæde, Thi i manglende fald havde hand tilstæde de brugte Stevne vidner til varslingens Eedelige afhiemling,

Til Rettens medbetiening vare tilstæde de samme aatte Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Sidstafholdte Sommer ting for Lindaas Skibreede vare tilstæde og forhen i Protocollen paa folio ( ope rum ) Speciel ere navngivne

Jndstevnte Ole Giethuus mødte for Retten og vedtog lovlig varsel

Kramer derefter begierede det mødende vidne Eedfæsted og dernæst af ham modtaged hans forklaring, hvad hand i denne begivenhed kand være viidende, andgaaende den seeneste i Bergen opkomne ulykelige Jldebrand med sine omstendigheder og oprindelsen dertil?

Hvorefter Eedens forklaring af lovbogen for Vidnet Blev oplæst, og formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meenEed, hvorom hand og giorde løfte, og dernæst aflagde Eed Med opragte Fingre efter loven, og hvorpaa bemelte

1771: 292

Vidne Ole Larsøn Geethuus aflagde følgende forklaring Nemblig: at hand den 30te Martii Sidstleeden om aftenen som var just Paaske aften, Reiste hiem til sit Huus og Boepæhl Raadmandsøen i Lindaas Skibreede beliggende, og siden den tiid har hand ej været i Bergen førrend de Brandlidende sammesteds begyndte at bygge paa de afbrendte Huusers grunde, altsaa er det vidnet umuelig som den tiid, da Jldebranden {den} Natten jmellem den 1ste og 2de april 1771 opkom, fraværende og hiemme i sit huus, at give den allermindste oplysning, enten om oprindelsen til Jldebranden eller andre omstendigheder og tildragelser derudjnden

Sr: Kramer som af dette af Ole Larsøn Giethuus aflagde Vidnesbyrd og Forklaring erfarede: at hand ike eengang var i Bergen da seeneste ulykelige Jldebrand overgik samme, holdt det ufornøden og urimmeligt lengere at opholde Retten heller at fremkomme med Qvæstioner til Vidnet men udbad sig alleene det nu saaleedes Passerede saasnart muelig i Tings vidne form beskreven meddeelt paa det hand i følge den fremlagde Ordre allerforderligst kunde tilsende samme Høye Øvrighed

Hvorefter Vidnet Ole Geethuus fra Retten er bleven afskeediget og forløvet Og Tingsvidnet slutted som i lovlig form under sin vedbørlige bekræftning skal blive meddeelt beskreven

Hvorefter dette af Høye Øvrighed bevilgede Extra Ting er bleven Slutted og ophævet

1771: 292b

 

Denne Bog, Som indeholder 292 Numererede, igiennemdragne og forseglede Blader, og med det behørige Stemplede Papiir Først og Sidst er forsynet, bliver hermed Authoriseret til at være Nordhordlehns Justitz- og Ting- Protocoll for Velædle Hr: Henrich Garmann, Deres Kongelige Majestets Sorenskriver over Nordhordlehns Sorenskriverie, udi hvilken han rigtig haver at indføre, Alt hvad for Hiemtings-Retten passerer, Som efter hans Kongelige Majestets Lov og Forordninger indføres bør, og det saa tilforladelig, som han agter at tilsvare. Naar denne Protocoll er fuldskreven, haver han en anden igien under vedbørlig Authorisation at udtage.

Bergen den 12te Februarii

Anno 1768. H Scheel