Nordhordland tingbok nr. 45, 1768-1771

Del 2, 1769

(1769: 81b)

 

 

Extra Ting for Guulens Skibreede

Anno 1769 den 1ste Februarii, Er Retten sadt paa Tingstædet Schierjehavn i Guulens Skibreede, til een Sags behandling og paadømme som af actor Velædle Hr: Fogden Christen Hejberg er andlagt mod Delinqventerne Christen Olsøn Wirchesdahl og hans Stiff datter Kari Hansdatter for med hinanden begangne Blodskam, og hvilken Sag til i dag er Determineret og fastsatt i følge Stædets høye øvrighed Høyædle og HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens ordre og jndvillgelse og mødte da tilstæde til Rettens medbetiening og som Meddoms Mænd i denne Sag efterfølgende Laug Rettes mænd som ved Sidstavigte Høste ting bleve udnævnte nemlig: 1. Ole Siursøn Ejde, 2. Arne Arnesøn Hope, 3. Ole Rognaldsøn Biørchnes, 4. Jetmund Østensøn Biørchnes, 5. Hans Jensøn Flolie, 6. Jon Larsøn Eide, 7. Jon Andersøn Holzøen og 8de Ole Monsøn Woxsett, hvoraf de Sex sidste ej tilforn haver været Laug Rettes Mænd, men nu foreviiste deres dem af Høyædle og Velbaarne Hr: Laugmand Bager meddeelte attest om at de have aflagt deres Laug Rettes Eed.

Hvorda! Hr: Fogden Heyberg som actor mødte ved sin Fuldmægtig Sr: Jacob Jørgen Kastrup og fremlagde Hans Høyvelbaarenheds Hr: Stiftbefalings Mand Pettersøns skrivelse og billigelse til dette Extratings holdelse her i dag under afvigte 7de Januarii som grundet paa Fogdens derom giorte forestillelse under foregaaende 5te Ejusdem som blev oplæst saa lydende Hvorefter og saadant for misgiernings begiengerne Christen Olsøn Wirchesdahl og Sted-datter Karie Hansdatter, samt deres andordnede forsvar Procurator Sr: Thommas Steen er vorden bekiendtgiort Ligesom og actor i den henseende har forandstalted begge bemelte Delinqventere her til tingstædet fremført og dennem og nu uden baand og fængsel fremstillede for Retten, hvorfore actor først begierede at de maatte blive fremkaldede og end videre vedstaae deres sidstleeden Høste ting her for Retten aflagde frievillige og utvungne bekiendelse om den af dem begangne blodskam og barn avling, samt Delinqventjnden i sær derhos at forklare hvad tiid hun er kommen i Barselseng, hvad Barn eller af hvad Kiøn barnet er, og om det er døbt, hvad navn det fik og om det endnu lever etc?

Hvorpaa begge de forbemelte Delinqventere Christen Olsøn Wirchesdahl og Steddatter Karie Hansdatter begge for Retten fremstode uden baand og fængsell, og dernæst begge hver for sig bleve forelæste den af dem ved Sidstafholdne Høste ting for dette Skibreede den 17de octobris 1768 i denne Sag aflagde forklaringer andgaaende det af dem med hinanden begangne Syndige blodskam og barn avling, det de i alt vedstode rigtig saaleedes at være som tilført og for dennem oplæst er, ligesom de og nu {lige}som før Sagde at fortryde og hiertelig angre den af dem begangne misgierning og Syndige blodskams bedrivelse, ønskende og haabende over alt een Naadig og barmhiertig Gud, samt een naadig Konge som deres forseelsers velfortiente straf vilde formilde

Derefter svarede Delinqventjnden Karie Hansdatter paa actors Qvæstion at hun een 3 á 4 uger for sidstavigte Juul kom i Barsel Seng med det ved hendes Stedfader Christen Wirchesdahl avlede barn, som er eet Piige barn, der er døbt og i daaben givet det navn Marithe og hvilked barn endnu er i levende live

1769: 82

Actor til denne sidste Delinqventjndens Karie Hansdatters giorde forklaring om hendes nedkomst, barnets daab med viidere fremlagde ellers til actens følge Sogne Præsten Hr: Thommas Sommers attest under dags dato, Hvorefter actor skulde afvarte hvad Delinqventerne ellers videre og i sær deres tilstædeværende Defensor maatte have til deres forsvar at i rette føre.

Dernæst fremstillede sig for Retten Procurator Thommas Steen af Bergen som fremlagde den hannem tillagde HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalingsmand Pettersens givne ordre til at forsvare her for Retten de nu mødende Delinqventeres Sag, hvilken befaling er Dateret den 7de octobris afvigte aar 1768, som blev oplæst saa lydende Hvorefter hand begierede at Delinqventjnden Karie Hansdatters Moder Anne Jonsdatter som nu her for Retten er tilstæde maatte fremkaldes og tilspørges om hun endnu vedstaar hvad hun her for Retten paa Sidstleeden Høste ting har foregivet, da hand derefter saavidt muelig være kand vil fremkomme med hvad hand til disse Delinqventers forsvar agter fornøden at være.

Delinqventjndens Moder Anne Jonsdatter der var tilstæde erklærede nu som før at hun gierne for sin deel vil tilgive hendes mand Christen Olsøn Wirchesdahl den af ham med hans Steddatter begangne Syndige blodskams forseelse, og alleene ønsker ham af hierted ved Kongelig naade at blive pardoneret for den af hans begangne misgierning flydende straff

Defensor Procurator Steen til Delinqventernes beste forsvar fremsatte ærbødigst følgende saa korte som eenfoldige forsvar. nemlig: at Delinqventerne eenhver for sig begge ere gandske Simple og eenfoldige samt i Guds og Kongens lov har haft liden jndsigt, da de foretoge sig denne høybetydelige gierning den de utvungen, ustoked og ubloked her jnden Retten baade nu og fra prima jnstantia haver tilstaaet og bekiendt forestillede ærbødigst: at hand nemlig Christen Olsøn Wirchesdahl er endnu een Stiff fader til den besvangrede Karie Hansdatter ligesom denne og ikun er een Stiff datter af hannem som hendes barne fader, Hvoraf hand vilde formode at siiden de ike ere hinanden i Kiød og blod fødde eller beslægtede at denne deres begangne forseelse i hvor betydelig den ellers kand være ike kunde appliceres til den straff som lovens 6te Bogs 13 Capt 14 art dicterer for een Kiødelig fader og een kiødelig datter hand vilde derfore ærbødigst bede og formode at denne Rett men i særdeeleshed ober dommerne behandler denne Sag med mildeste Consideration saavit muelig kunde være at forskaane dennem med lifvet, i besynderlighed bad hand at det maatte Considereres at dette unge og eenfoldige Qvinde Menniske som saa hiertelig angrer og fortryder sin begangne forseelse maatte forskaanes at lide døds straf, men derjmod at barne faderen Christen Olsen maatte Condemneres med at hensettes i nærmeste fæstning der at gaae i arbeide een føye tiid og ligesaa at qvinde mennisked ike maatte overgaae høyere straff end at hun kunde blive tildømt een føye

1769: 82b

Tiid, at arbeide udj Stadens Tugthuus og derefter blive saaleedes Separerede at de for eftertiiden ike faar nogen ydermeere samling sammen, hvilked alt Defensor till Rettens milde behandling og paafølgende dom ærbødigst ville have jndstillet.

Actor vilde vel tilstaae Defensors første forestillelse at delinqventerne og i sær qvindemennisket Karie Hansdatter som eet saa ungt menniske ere enfoldige og \maaskee/ haver været uviidende om deres begangne Synds og misgiernings vigtighed samt der paa følgende straf, men ligesom det ike vil virke Synderligt til deres udj lovens 6te Bogs 13 Capt 14 art dicterede Livs straf, saa kand actor end mindre i dens følge og ved at Conferere samme med Guds lov være eenig med Defensor i hans anden proposition og forestillelse nemlig \fordi/ at Christen Olsøn Wirchesdahl ikkuns er Stiffader til Karie Hansdatter og hun hands Sted datter og desformedelst maatte forskaanes paa livet, Thi Christen Olsøn som i een 3 aars tiid har været i ægteskab med Delinqventjndens Moder Anne Jonsdatter har da og saaleedes og de begge besmittet sig med og begaaed blodskam og ligesaa lidet som loven i allegerede articul nævner just Stedfader eller Steddatter saa nævner den og heller ike Kiødelig fader som Defensor vil have articulen forklaret eller forstaaet til, Men dette er saa, at Christen Olsøn er hendes fader og hun hans datter, og de begge med hinanden har begaaet blodskam, Hvorfore og actor efter allerhøystbemelte allegerede articul satte i Rette paa dem begge til deres Lifs forbrydelse, ligesom de og begge Bør have forbrudt deres Boes lod til Hans Mayestets Casse om dee nogen havde Ejed, med hvilken deduction og paastand Actor jndlod Sagen Lovgrundet Dom.

Defensor uden vidtløftigere procedur indlod Sagen til Rettens milde behandling og derhos Reffererede sig til den i Sagen af actor fremlagde Præste attest om Delinqventernes øvrige liv og levnet, samt Moderen Anne Jonsdatter for hendes mand Christen Olsøn giorde forbøn og forladelse.

Da nu hverken Actor eller Defensor videre i denne Sag pro & Contra i denne Sag havde at fremføre, foretog dommeren sig med Laug Retted som Meddoms Mænd om dommens afsigelse at Conferere, og med dennem desandgaaende bleven eenige er saaleedes for Rett Kiendt

Dømt og Avsagt

Under det paa Justitiens Veigne af actor Hr: Fogden Hejberg ved sidst afvigte Høste ting for dette Skibreede den 17de octobris Sidstleeden andlagde Søgemaal Contra Christen Olsøn Wirchesdal for begangne blodskam og Lejermaal med hans Stiffdatter Karie Hansdatter, som er een Kiødelig datter af hans endnu levende Hustrue Anne Jonsdatter haver begge Delinqventerne her for Retten

1769: 83

Frievillig bekiendt denne deres begangne misgierning og forseelse, og actor samme tiid ej alleene har ladet fremlegge Sogne Præsten Hr: Thommas Sommers attest Sub Dato 17de octobris 1768 saavel andgaaende Delinqventernes forseelse, som forhen udviiser Liv og Levnets forhold, men end og den hos Delinqventerne ved Lensmand og Mænd den forbemelte 17de octobris 1768, holte undersøgnings Forrettning over deres Effecter og Ejendomme, ligesom og Delinqventen Christen Olsøn Wirchesdahls Hustrue Anne Jonsdatter som den uskyldige deel har jnden Retten Declareret at ville tilgive hendes Mand denne forseelse, og ønsked hand maatte forskaanes for straff med videre, hvorefter Sagen i den andleedning som acten viiser blev stillet i beroe og siden den tiid henhvilet til i dag, da samme efter Høye øvrigheds ordre og billigelse atter igien er foretaget, og af Delinqventjnden Karie Hansdatter tilstaaed hendes nedkomst med een af hende i blodskam med Stiff Faderen Christen Olsøn Wirchesdahl avled datter, samt at samme er bleven døbt og givet det navn Marithe, der og ydermere affirmeres og bestyrkes med Hr: Thommas Sommers desandgaaende udstædde og under dags dato fremlagde attest, Saa virkelig Corpus delicti existerer, Hvornæst Sagen fra actor og Defensors side saaleedes er slutted under Dom som acten omformelder.

Tages nu Sagen under betragtning og overvejelse, da kand af alt det passerede ike udfindes noged som kunde tiene til undskyldning for den paastevnte misgierning, hvorom Delinqventerne Christen Wirchesdahl og Stiff datter Karie Hansdatter begge haver været eenige

Thi understaar Vii os ej andet end hermed at Kiende og Dømme for Rett: at Delinqventerne Christen Olsøn Wirchesdahl og Stiff datter Karie Hansdatter, Bør for denne deres mod Guds og Kongens Lov begangne forseelse efter Lovens 6te Bogs 13de Capt: 14 art: at straffes paa deres liv ved at Miste Hovederne med Sværd, og i følge Forordningen af 9de augustj 1737 deres legemer efter Henrettelsen uden Ceremonier at begraves i Kirkegaarden, og hvad deres Hoved lod andgaar, da som den forallegerede hos Delinqventerne Passerede undersøgsnings Forrettning viiser at de ingen Hoved lod er Ejende, kand ikke heller hans Maytts: Casse i saa maade noged tilfalde.

I øvrigt omgaaes videre med denne Dom efter lov og Forordninger, ligesom og samme allerunderdanigst Soubmitteres Hans Kongelig Mayestets allernaadigste Metigation og Naade.

Hvorefter Delinqventerne Christen Olsøn Wirchesdahl og Karie Hansdatter som ved Dommens oplæsning vare tilstæde og bleve tilspurde om de med Den aflæste dom vare fornøyede erklærede: at de allerunderdanigst forventer hans Kongl: Mayestett efter medfødde Mildhed og naade Allernaadigst Modererer den dem tildømte straf

Actor begierede dommen og acten informa beskreven saa snart mueligt være kand

1769: 83b

 

 

Extra Ting for Arne Skibreede

Anno 1769 den 31te Martii, Er Retten sadt udj Sr: Nicolaj Jægers iboende Huus i Store Sandvigen under Arne Skibreede, til een Sags behandling og paadømme som af Stædets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg paa Justitiens veigne er andlagt /: efter Sven Nielsøn i Nyehavns foregaaende andgivelse :/ mod Qvinde Mennisked Sirie Monsdatter for begangne Tyverie, og hvilken Extra Rett til i dag er Determineret, i følge Høyvelbaarne Hr: Stiftsbefalingsmands Pettersens skriftlige jndvilgelse af 30te Martj Sidstleeden, og mødte da tilstæde til Rettens medbetiening efterskrevne 8te Eedsorne Laug Rettes Meddoms Mænd nemlig: 1. Ole Ludvigsøn Melcheraaen, 2. Ole Andersøn i Sandvigen, 3. Johannes Johannesøn Indre Arne, 4de Fabian Fabiansøn Kirche Brudvig, 5. Rasmus Larsøn Sandvigen 6. Gregorius Olsøn Hetlebache, 7. Stephen Bergesøn Rolland og Rasmus Nielsøn i Store Sandvigen boende

Hvorda Hr: Fogden Hejberg mødte ved sin Fuldmægtig Jacob Jørgen Kastrup og efter at have produceret Hans Høyvelbaarenhed Hr: Stiftbefalingsmand Pettersens Consence og billigelse til denne Extra Rets holdelse her i dag af gaar dags dato, fremlagde sit udstædde skriftlige Stevnemaal af 1ste hujus hvorved velbemelte Hr: Fogden som actor paa Andgiveren Sven Nielsøn eller Andersøn, og til følge hans andgivelse har jndkaldet Pigen Siri Monsdatter for efter andgivelsen begangne smaat Tyverie, hende derom til examination og forklaring Vidner at andhøre, og dom at lide alt efter Stevnemaalets nærmere formeld, ved hvilked Stevnemaal og Andgiveren bemelte Sven Andersøn er kaldet for at vedstaae sin andgivelse og de ham fratagne Sager at opgive og fremviise, ligesom og efterskrevne Vidner Madamme Gurine Holmann, Huusmanden Johanneses Hustrue Brithe, Jacob Abrahamsøn og Pigen Berthe med fleere som Stevnemaalet jndbefatter, der deels til Vedermæle og for Processens skyld ere jndkaldede. Comparenten skulde altsaa formode de samtlige jndkaldte møder /: thi hvad Pigen Siri Monsdatter andgaar, da har Actor besørget hende fra sin Arrest i Bergen her til Stædet fremført :/ men i andet fald fremstillede hand Stevne-Vidnerne Lensmanden Anders Morvigen og Skafferen Gustavus Pettersen til Stevnemaalets Eedelige afhiemling. Stevnemaalet blev derefter i Retten lydelig oplæst og er saaleedes lydende

1769: 84

Af de jndstevnte mødte andgiveren Sven Andersøn Nyehavn Enken Catharine Buchholt Vidnerne Madamme Gurine Holmann, Brithe Rasmusdatter, Jacob Abrahamsøn og Berthe Halsteensdatter og Defensor Procurator Steen som alle vedtoge lovlig Varsel, ligesom og Madamme Holmann vedtog lovlig Varsels tildeelelse paa hendes Mand Sr: Ole Holmanns veigne men Sr: Baltzar Smith mødte ike efter udraab ej heller nogen paa hans veigne, thi er Stevnemaalet for saavidt ham betreffer af forbemelte Stevne Vidner under Eed afhiemlet

Actor begierede allerførst den mødende andgiver Svend Andersøn maatte blive fremkaldet og ad Protocollum Ratificere og vedstaae sine for Actor Hr: Fogden Hejberg giorde Andgivelse og derhos tillige opgive hvad Sager eller vahre ham tilligemed Baltazar Smith af Siri Monsdatter er vorden frastaalen, mueligens hand derhos tillige vil og kand fremsyne dem om ike alle for Retten som Actor ej endnu derom haver nogen oplysning.

Sven Andersen Nyehavn fremstod dernæst for Retten og vedtog i alle maader at have giort for Hr: Fogden Hejberg den omspurte andgivelse over Pigen Siri Monsdatter nemlig at hun omtrent een 4 á 5 uger efter St: Hans dag sidstleeden skal have frastaalet saavel Comparenten som Sr: Baltazar Smith adskillige lin Klæder som var vasked og laae paa blegen paa den Nordre Side af Elven ved Nyehavn, ligesom hand og fremlagde een under Sr: Baltzer Smithes Haand forfatted Specification under 6te Februarij Sidstleeden over eendeel lin Klæder som Baltzar Smith er frakommen paa den ommelte bleg og Comparenten Svend Andersen nu Sagde at være af Siri Monsdatter ham frastaalen og var under Comparentens andsvar og varetægt beroende, og Endelig declarerede Comparenten og at den nu jndstevnte Siri Monsdatter skal have fra staalet ham selv følgende Vahre: Eet lerreds hals tørklæde med bred fald og i den eene Ende Merked med navne Bogstaver Sidselle Samuelsdatter med Crone over, men jngen af de navngivne Vahre kunde hand nu fremviise, ej heller siden de blev bortstaaled haver seet undtagen een Sørge Nølle af Cammerdug som hand saae i Siri Monsdatters værge nogen kort tiid efter Juul Sidstafvigte, jmedens hun var i tienneste hos Madamme Holmann men noged egentlig merke paa den omforklarede Nølle vidste Comparenten ike at opgive men om sam/m/e var bred fald

Procurator Thommas Steen mødte og producerede Høyvelbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens skriftlige ordre af 15de Februarij Sidstleeden andgaaende i denne Sag som Defensor at jndtræde, og Reserverede sig fornøden eragtende Forsvar til tiid og Stæd

1769: 84b

Actor som allereede haver tilført at hand her til denne Extra Rett har ladet forandstalte Siri Monsdatter fra sin Arrest i Bergen fremført /: thi formedelst den for Actor Hr: Fogden Hejberg fra andgiveren Sven Andersøn giorde andgivelse fant Fogden sig beføyet at lade hende hefte :/ Fremstillede hende saaleedes uden baand og fængsell for Retten og begierede at hendes Svar og forklaring ad Protocollum maatte tages paa følgende Spørsmaal efter at hun først havde givet svar paa de fra Dommerens Side følgelig Forordningen giørende Qvæstioner jhenseende til alder, føde stæd altergang etc: Om Hun ike fra Svend Andersen i Nyehavn afvigte Sommer haver taged eller bortstaaled eendeel lin Klæder som der laae under blegen, hvori samme Klæder bestoed hvem de tilhørde og hvad tiid det var?

Derpaa fremstoed for Retten Paagieldende Siri Monsdatter uden baand og fængsel, som blev formaned at vedblive een Sandferdig bekiendelse og forklaring om alt hvad hende denne Sag og dette paastevnte tyverie betreffende bliver tilspurdt? og derefter forklarede at være 18ten paa 19de aar gammel barnføed paa gaarden Møs i Radøe Skibreede hvor hun og har opholdt sig indtil i hendes alders 17de aar da hun kom i tienneste hos Enken Catharine Buchhof i Store Sandvigen hvor hun og var i tienneste i 1 ½ Aar og for ongefæhr 1 aar siden blev Confirmeret i Korskirken i Bergen og ved Michælj tider sidstleeden der blev deelagtig i Alterens Sacramente, Sagde ellers {ved} at have været i tienneste hos Madamme Holmann fra Michels dag sidst og til Kyndelsmisse, da hun efter Sven Nielsøns giorde andgivelse blev hæfted og Arresteret. forklarede ellers at hun er gandske uskyldig i den gierning som Sven Andersen hende haver beskyldt for, og med een God og frelst Samvittighed kand gestendige hverken at have staalet fra Sven Andersøn Nyehavn, Balzar Smith eller andre det allerringeste hverken lin Klæder eller andre vahre, som og heller aldrig med Vidner hende kand overbeviises, men at den hende tillagde beskyldning er usandferdig ligesom hun og foreviiste adskillige lerreds hals tørklæder og hoved tøy bestaaende af saa kaldede Slake Klæder og Nøller hende tilhørende, som Sven Nielsøn blev foreviist og hvoraf hand sig ingen

1769: 85

Vedkiendte, Paagieldende Siri Monsdatter Sagde ellers at Svend Andersen Fredagen før Fastelavns Søndag Sidstleeden om Eftermiddagen ungefæhr Kloken 5 Slett kom i hendes Madmoders Madamme Holmanns Huus i Sandvigen og dermed trudsel overfaldt hende i nogle timmer samt med Haanden stødte hende paa skuldrene, hvorover og i andleedning af den hende tillagde beskyldning for Tyverie som hun ere uskyldig udj, hun med mange taare bejamrede sin tilstand og af forskrækelse da Sven Andersens trudseler varede saa lenge, løy paa sig og sagde sig skyldig og at have begaaed det nu paastevnte tyverie, som dog er uden for ald Sandhed og hvorudj hun ej haver mindste deel, men alleene af den jndjagne Skræk for Sven Andersens trudseler og hendes bedrøvelse derover, som melt bekiente over sig selv, det hun ike haver giort, eller forseet sig udj, som hun og nu da hun er frie for hæftelse her for Retten rent benægter og fragaar, og Endelig lagde Siri Monsdatter dette til at da hun som melt af Svend Andersen blev truet til at giøre bekiendelse over sig selv var tilstæde hendes forrige Madmoder Madamme Holman og Konen Brithe Rasmusdatter

Sven Andersøn Nyehavn benægtede i alt Paagieldende Siri Monsdatters sidste tilførte og at hand i ingen maade haver trued hende til at giøre bekiendelse over sig selv dette paastevnte Tyverie betreffende, men at hun samme frievillig og utvungen i Vidners nærværelse haver bekiendt og vedstaaet

Actor jmod formodning maatte merke Siri Monsdatters friepostighed og Sigtelsens aldeeles in totums benægtelse hverken fra Sven Andersen i Nyehavn eller nogensteds at have Rappet eller bortstaalet det ringeste hvis formedelst og Actor andstaar ufornøden hende videre at qvæstionere som hun mueligens af trodsighed eller halstarrighed vil vedblive benægtelsen men derimod bad actor dee mødende Vidner maatte blive fremkaldede og admitterede til Provemaal, hvorved mueligens Sigtelsen hende vil blive overtydet.

Derefter fremstode de forbemelte 4re Vidner for hvilke Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og de formanet til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meenEed, og dernæst aflagde Eed med opragte Fingre efter Lovens bydende, og fremkaldet da til Examination og Separat afhør

1ste Vidne Madamme Gurine Holmann som vandt og forklarede saaleedes som følger

1769: 85b

Det Svend Andersøn i Nyehavn een 2 á 3 dage før Fastelavns Søndag Sidstleeden var i Vidnets iboende Huus i Store Sandvigen trende dage efter hinanden truede og tiltalede den jndstevnte Siri Mons Datter at giøre een Sandferdig bekiendelse om hvad hun havde frastaalet ham, Saae og at Sven Andersøn Nyehavns Hustrue tog frem af Siri Monsdatters Kiste tvende Nøller, og vedkiendte sig samme at være tilhørende, men at Siri Monsdatter samme vedstod erjndrer vidnet sig ike, men dette hørte Vidnet at Siri Monsdatter efter Sven Andersøns paatrengende og trudsel bekiendte at have frastaalet ham nogle lin Klæder men hvormange erjndrer Vidnet sig ike.

Actor bad Retten ville modtage Vidnets nøyere forklaring og Svar hvorudj den trudsel bestod som Sven Andersen begiegnede tiltalte Siri Monsdatter med hvad ord dette var og om derunder var nogen særdeeles haarhed eller løfte til saadant Svarede: at Sven Andersen paa saadan maade tiltalede den jndstevnte Siri Monsdatter at hun skulde lide straf hvis hun ej bekiendte hvad hun havde frastaaled ham, og at hun derom skulde sige Sandhed, og videre hørte hun ike af Sven Andersen i saa maade blev talt.

Actor end videre begierede Vidnet tilspurt. Om hun ike var tilstæde og saae de hos Siri Monsdatter fundne lin Klæder bestaaende meest af Hoved Tøy og at Siri Monsdatter paa Sven Andersens tilspørsel uden anden trudsel tilstoed at have taged samme fra ham? Eller jmedens de laae hos ham under blegen? Svarede at hun Reffererede sig til den forhen aflagde forklaring dog med dette tillæg at iblandt de af paagieldende Siri Monsdatter i dag foreviiste Nøller og hoved tøy er jngen af de tvende Nøller som Vidnet den forhen omprovede tiid saae blev tagen af Siri Monsdatters Kiste og Svend Andersens Hustrue vedkiendte sig, videre erklærede Vidnet at hun hørte at Siri Monsdatter den forbemelte dag tilstoed at have medens hun var i tienneste hos Enken Catrine Buchhof fra staaled Sven Andersen een halsdug, som hende og før hun kom i sidstbemelte tienneste var fratagen, og Endelig Sagde Vidnet og at hun ej haver hørt om Siri Monsdatter at hun haver begaaet nogen utroeskab før hun kom i Vidnets tienneste,

og da jngen forlangede hende videre tilspurt er hun fra Retten afskeediged og [fremstod]

2det Vidne Brithe Rasmusdatter som forklarede: eenstemmig som forrige Vidne undtagen med dette tillæg at trudsels ordene fra Sven Andersens Side bestoed alleene derudj at hand Sagde: at hand skulde lade Kaste Siri Monsdatter i arrest hvis hun ike bekiendte hvad hun havde frastaalen ham øvrigens forklarede udj eet og alt som næst forrige og at hun ej tilforn har hørt at Siri Monsdatter har begaaed nogen tyverie

derefter er Vidnet Demitteret og fremstod

3die Vidne Jacob Abrahamsøn som sagde ej {der}om det paastevnte Tyverie at kunde forklare det allerringeste, da hand hverken har seet at Siri Monsdatter haver frastaaled

1769: 86

Sven Andersen noged ej heller hørt hende derom giøre nogen bekiendelse, men har alleene hørt af andre siige at bemelte Siri Monsdatter skal have frastaaled Sven Andersen nogle lin Klæder, men hvormange veed vidned ike eller har hørt

derefter er Vidned forløved og fremkaldet

4de Vidne Berte Halsteensdatter Svarede eenstemmig som næst forrige Vidne udj eet og alt

Actor begierede at Retten ville tilspørge dette Vidne Om hun ike saae hos hendes her Nærværende Mad Moder Madamme Catharine Buchholt een Nølle eller saa kaldet tvende øre støker med Kniplinger som bemelt Madamme Bucholt sagde at tilhøre jndstevnte Siri Monsdatter og om vidnet da ike hørte Siri Monsdatter vedkiendte sig samme saaleedes: først at have kiøbt dem for 20 s, og siden at have funden dem paa Nyehavns Hougen? Svarede joe at det forholder sig alt som Spørsmaaled jndeholder. 2. om Vidnet enten af bemelte hendes Madmoder eller andre haver hørt at Siri Monsdatter har staaled deslige Sager af hoved tøy etc: fra Sven Andersen i Nyehavn Svarede: at have vel hørt saadant sige af een og anden som hun nu ike erjndrer at navngive, men ike af bemelte hendes Madmoder.

videre forlangede ingen dette Vidne tilspurt thi er hun demitteret

Defensor tillige med den jndstevnte som for Retten var tilstæde benægtede andklagelsen og Søgemaaled in totum ligesom hand og benægtede hvad Vidnerne til den jndstevntes belastelse kand have forklaret hand begierede ellers at Sagen maatte udsettes til næst holdende Sommer ting for Arne Skibreede, da hand til den tiid paa den jndstevntes veigne ville begiegne Sagen med Contra Stevning.

Actor i den henseende om Sagens andstand til andstundende aldmindelig Sommer ting for Arne Skibreede var eenig med Defensor, til hvilken tiid hand og forbeholdt sig at jndkalde fleere vidner til Sagens og delicti nøyere oplysning, som Defensor ej med de allereede førte Vidner synes at være opklaret nok, ligesom og actor erjndrede om laug dag for tilstevnte og udeblevne Balzar Smith.

derefter er saaleedes

Beslutted

I følge Actor og Defensors forlangende jndvilges Sagens andstand til næstholdende Sommer ting for Arne Skibreede den 7 Junij førstkommende da igien paa tingstædet Nedre Mielde at foretages til hvilken tiid jndstevnte og udeblevne Sr: Baltazar Smit gives laug dag at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og laug Retted som Meddoms Mænd iagttager betimmelig møde

1769: 86b

 

 

Sartors Skibreede.

Ao: 1769: den 5te: Maij bleev Retten til almindelig Sommertings Holdelse sadt paa Tingstædet Tosøen for Sartors Skibreedes Almue i Overværelse af Deres Kongel: Majts: Foged Velædle Hr: Christen Heiberg, og de Retten for dette Aar opnævnte Laug-Rettes Mænd, hvis Navne fol: 39. foran Protocollen findes tilførte, der alle mødte, undtagen Sivert Trellevig der er død, og i hvis Stæd er opnævnt Niels Monsen Glesnes at betiene Retten;

Hvorefter følgende Høy: Kongel: Forordninger Rescripter, samt videre Høye Ordres, Breeve, og Documenter saaleedes bleeve publicerede, som herefter findes i sin orden annoterede.

1. Copie af Stadz-Musicant Bonnys Kongel: erhvervede Privilegio dateret Gottorf Slott d: 22de Sept: Ao: 1686: ved Stiftamtmand Pettersen befalet at publiceres.

2. Hr: Cancellie-Raad Jens Boalths og Hilbrandt Meyers udi afgne: Hr: Sorenskriver Johan Garmans Stervboed lovlig udstædde Proclama. dat: Bergen: d: 7de Janv: 1769. vid fol:

3. Kongel: Rescript Pr: Missive Sorenskriveren Communiceret fra Deres Høy-Velbaarenhed Hr: Stifts befalings-Mand C: Pettersen angaaende hvorledes med Skifter under Militair Jurisdiction, som paastaaes under den Cicile at Sortere, skal forholdes. dat: 1: Febr: 1769

4. Placat fra Stiftamtmand Pettersen udstædet, angaaende Forbud at ingen ulovlig Forprang skal skee ved de saa Kaldede Snøyere og udfarere. dat: Bergen d: 12te Novbr: 1768.

5. Stiftamtmandens Breev til Fogden, at ingen Beneficiarius eller Proprietair og Jorddrott maae af de aftagne Gaarder tage større Landskyld og Rettighed, end samme efter affældningen er bleven matriculeret for, og ey efter dens forrige Matricul. dat: 11te Martij: 1769:

6. Do: af Do: til Fogden, i henseende at hvem som ved Hav Kanten maatte bierge nogen tiid nogle af de saa Kaldede Bremer – Weser – Tønder, hvorpaa Stadens Bremens Vaaben staar insigneret, Sc: en Nøgel, der holdes Af 2de Løver skal samme mod den fastsadte bierge Lønn foruden billig Fragt til Sr: Henrich Normann i Bergen aflevere som Commissionair. dat: 7de Martij: 1769.

7. Skifte breev forrettet d: 8de: Junij: 1768. paa gaarden Tøsøen efter afgne: Windziens Michelsen vid: fol:

8. Do: forrettet den 14de Junij: 1768. paa gaarden Schouge efter afgne: Dreng Ingebrict Poulsen. vid: fol:

9. Do: forrettet Do: Dato paa Do: gaard efter afgne: Niels Hansen: vid: fol:

10. Do: passeret Do: Dato paa Do: gaard efter afgne: ung Karl Ole Poulsen. vid: fol:

11. Do: forrettet d: 15de: Junij 1768 paa gaarden Bielcherøen efter afgne: Koene Elie Marie Anders Datter. vid: fol:

12. Eet Ditto passeret paa Gaarden Schouge den 14de Junij 1768 efter afg: Hans Poulsøn {passeret} vid: folio

13. Eet Dito passeret paa gaarden Worland den 10de Junij 1768 efter afg: Brithe Thorsdatter vid: fol:

14. Eet Ditto Skifte Brev forretted paa Gaarden Nipen den 13 Junij 1768 efter afg: Peder Erichsøn vid: folio

1769: 87

 

Derefter fremstod for Retten Thønnes Andersøn Fatland I Bergen boende og tilkiendegav at hand til dette ting med Mundtlig varsel haver funden sig beføyed at lade jndstevne Niels Johannesøn Nedre Børnes for mod ham udtalte ærerørige og ubeqvems ord, at andhøre Vidnerne Michel Rasmussøn Santor og Ole Michelsøn Børnes, som under Faldsmaal ere jndkaldte /: samt lide Dom i Hoved Sagen til vedbørlig undgieldelse, samt at erstatte Processens omkostninger skadesløs.

Til hvilken jndvarslings afhiemling hand fremstillede de brugte Stevne Vidner Hans Jensøn Leerøen og Knud Monsøn Leerøen

Contra Parten Niels Johannesøn Nedre Børnes blev paaraabt men mødte ike, men vidnerne mødte og vedtoge begge lovlig varsel, thi blev Stevningen saavidt Contra Parten andgaar af varsels Vidnerne afhiemled

Citanten derefter begierede de mødende Vidner Eedfæstede og dernæst at aflegge nøyagtig forklaring om alt hvad de denne paastevnte Sag til oplysning kand være vidende – og er da Eedens forklaring af lov bogen for Vidnerne oplæst og de formanet til Sandheds vedblivelse, hvorefter de aflagde Eed med opragte Fingre efter loven, og fremstod

1ste Vidne Michel Rasmussøn Santor som forklarede at hand i Fior Vaares ved disse tider paa Sommer tinged her paa Tosøen \i Citantens paahør/ hørte de ord udtale af jndstevnte Niels Johannesøn Børnes som nu af Citanten paastevnt er, i hvilken andleedning Dommeren og tilspurte Citanten om det ike var i lige tilfælde og om samme begivenhed det andet jndkaldte og mødende Vidne skal Prove, Hvortil Citanten svarede Joe, at det var i lige begivenhed og om de samme tiid udtalte ord, at begge Vidner skal aflegge forklaring,

og derefter er saaleedes

Eragted

Naar Tages i betragtning saavel Lovens 1ste Bogs 13 Capt: 22de art: der med tydelige ord siger, at hvor Vidner vil føre paa hvis een anden sagt haver, skal giøre det paa fersk Foed og til første Ting efter hand om saadan paasagn er bleven viidende ligesom og den næstpaafølgende 23de articul befaler at efter aar[s] {og} forløb maae ej vidner føres i saa tilfælde, hvortil kommer og dette som Stevne Vidnernes afhiemling udviiser at Sagen af Citanten Tønnes Fatland mod jndstevnte Niels Johannesøn Børnes er andlagt for ærerørige og ubeqvems ord – Saa kand ej heller de jndkaldte Vidners Provemaal modtages, men Sagen som ulovlig afviises

Publiceret

15. Eet Skiøde udstæd af Lars Larsøn Langøen til sin Søn Niels Larsøn paa 18 Marker Smør udj gaarden Langøen for 30 rdr Dateret 5te Maij 1769

16. Eet Dito udstæd af Mons Thommasøn Store Sangolt til Hans Thommasøn Eide paa 8 7/16 Marker Smør i gaarden Store Sangolt for 26 rdr Dateret 5te Maij 1769.

17. Eet Dito udstæd af Mons Olsen og Mons Larsen Tostensvig til Niels Michelsøn Mitsiøe paa 12 M/ark Fisk udj gaarden Windenes for 23 rdr Dat: 5te Maij 1769.

18. Eet Dito udstæd af Anders Andersøn Arrefiord til Anders Monsøn paa 1 Pund 12 ½ M/ark Fisk udj gaarden Steensland for 40 rdr 3 mrk. Dateret den 15de Novembris 1768

1769: 87b

19. Eet dito udstæd af Poul Olsen Midsioe med de fleere til Niels Olsen paa 1 Pund Fiskes leje udj gaarden Algerøen for 16 rdr dateret 5te Maij 1761

20. Een obligation udstæd af Ole Thommasøn Worland til Hans Michelsøn Bache paa Capital 74 rdr mod Pant udj gaarden Worland 2 Pund 16 1/8 Marker Fisk og 14 ¼ Kande Malt. Dateret 5te Maij 1769 fol: 628

21. aflyst een obligation udstæd af Mons Andersøn Snechevigen til Hr: Lieutnant Møllerup for Capital 116 rdr 4 mrk mod pant med 1ste Prioritets Rett udj een tredie part i gaarden Snechevigen, samt alle Debitors Løsøre Effecter Dateret 3die Januarii 1767 og tinglyst den 2den octobris samme aar, der efter qvitering af 1ste Septembris 1768 er jndfried og betalt og nu Mortificeres.

22. Een Fæste Sæddel udstæd af Sogne Præsten Hr: Nathaniel Sunde til Anders Eliasøn paa een Huusmands Plads beliggende i den Syndre Kirke vaag under Sunds Præstegaard. Dat: 4de Maij 1769

23. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Mons Monsøn Algerøen til Stephen Monsøn paa 2 Pund 6 M/erke/r Fisk udj gaarden Algerøen Dateret 5te Maij 1769, og af hvilken Bøgsel Sæddel fuldte een ligelydende Reverse

24. Een ditto udstæd af Sr: Albret Henrich Meyer til Diderich Johannesøn paa 2 Pund Fisk udj gaarden Eide, Dateret 29de Martj 1769. hvoraf fuldte ligelydende Reverse

25. Een ditto udstæd af Ditto til Mons Olsen paa 7 ½ Marker Smør udj gaarden Glesnes Dateret 5te Januarij 1769

26. Eet afkald udstæd af Ole Michelsøn Børnes til Hans Michelsøn Bache for Hans Hustrue Giertrud Michelsdatters arve Midler i alt 36 rdr 4 mrk 3 s Dateret 5te Maij 1769

Procurator Sr: Sønderburg jndleverede i Retten een Rettens seeneste Høste ting passerede laug dag i Sagen imod Enken afdøde Anne Salig Mads Bagers og ihenseende til at samme ved alt for kort Varsel ej har opnaaet den forpligt loven foreskriver begierede den jndstevnte med arvinger forelagt til næste ting at møde og til Sagen at svare Til hvilken Ende og for det at David Giertsøn kand vide hvad hand sig haver at tilholde Comparenten in originale fremlagde hans egenhendig skrivne brev af 13de April 1767 tillige med det originale beviis af Anne Salig Mads Bagers udstæd lydende paa 20 rdr dateret den 7 augustj 1763, samt dernæst paastod Dom for Capitalen 20 rdr med paaløbende omkostninger saavel for Byetinged i Bergen som for denne Rett i aldt med 24 rdr og begierede nye Laug dags forelægelse for de jndstevnte til næste ting, under alle lovlige forbeholdenheder

Eragted

Retten igientager den Seeneste Høste ting ihenseende Hr: David Giertsøn passerede Laug dag /: da Enken Anne Salig Mads Bagers ved døden er afgangen :/ og forelegges Velbemelte Hr: Giertsøn til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Procurator Sr: Peder Reutz for Sr: Henrich Christie producerede hans udtagne Stevning til dette ting imod Jens Hansøn Meyer for Capital 50 rdr efter hans Pandte obligations Formeld af 12te Novbr: 1734, med paateigned fornyelse hvilken Stevning lovlig for Debitor er forkyndt Samme Dateret 6 april 1769 blev i Retten oplæst og er saaleedes lydende

dernest producerede Comparenten

1769: 88

Den passerede opsigelses Forrettning, Sub Dato 16de Septembris 1768, hvorved beviisets obligationens opsiigelses Rigtighed, Endelig j Rettelagde Comparenten een Vidimeret Copie af Debitors udgivne Pandte Obligation til Conference med herhos andviisende originale den hand efter at den af Sorenskriveren var bleven paateignet at være andviist og Confereret begierede sig tilbageleveret. I Relation til samme og den udtagne Stevning paastoed altsaa Comparenten at jndstevnte Debitor Meyer ved dom maae tilpligtes at betale den paastevnte Capital 50 rdr med Resterende Renter fra 13de Novembris 1750 til betaling skeer samt at erstatte opsigelsens og processens omkostninger indbereignet Procurator Salario fra Bergen af med Stevne Penge Stemplede Papirer etc: 14 rdr.

Contra Parten Jens Hansøn Meyer blev paaraabt men mødte ike thi fremstode de brugte Stevne Vidner Winzens Michelsøn og Ole Andersøn Tosøen og afhiemlede under Eed Stevne maalets Lovlige forkyndelse saaleedes som deres paateigning udviiser at være passeret de andre producerede Documenter blev oplæst saa lydende

Da ellers Comparenten Reutz maatte formerke at Debitor Meyer uagted Stevnemaals Lovlige forkyndelse udebliver saa begierede hand hannem forelagt til næstandstundende Høste Ting

Eragted

Contra Parten Jens Hansøn Meyer som efter lovlig tildeelt jndvarsling denne sinde \ej/ haver mødt til stæde gives laug dag til næste Høste ting \for dette Skibreede/ at møde og Sagen at tilsvare

Publiceret

27. Eet Skiøde udstæd af Ole Olsøn NordEide med fleere til Engel Olsøn Landeraaen paa 20 5/6 Marker Fisk udj gaarden Landeraaen for 39 rdr, Dateret 5te Maij 1769

28. Eet ditto udstæd af Ole Willemsøn Schage til Peder Andersøn Bache paa ¾ Mark Fisk udj gaarden Warøen med underliggende laxse vaag for 7 rdr Dateret 5te Maij 1769

29. Eet Ditto udstæd af Engel Olsen Landraae til Ole Olsøn Eide paa 6 M/arker Fisk udj gaarden Nord Eide for 8 rdr Dateret 5te Maij 1769

30. Hans Simmensøn Schages odels og Penge mangels lysning paa eendeel Ejendomme i Sartors Skibreede dessens jndløsning paa sin Søn Simmen Hansøns Veigne Dat: 6te Maij 1769

31. Een Bøgsell Sæddel udstæd af Peder Andersøn Bache med dee fleere til den unge Karl Ole Olsøn paa 1 Pund 3 9/20 Marker Fisk og 657/4800 tønde Korn Dat: 6te Maij 1769

32. Een dito udstæd af Mons Willemsøn Tælle til Willem Michelsøn paa 12 M/arke/r Smør i gaarden Tælle, Dat: 5te Maij 1769

33. Een ditto udstæd af Peder Hansøn Næsset til Mathias Olsen Dahle paa 1 Pund 3 M/arker Fisk udj gaarden Næsset Dat: 5te Maij 1769

af hvilke trende fulte ligelydende Reverser

1769: 88b

34. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Lars Trellevig med de fleere til Rasmus Nielsøn Ulvesetter paa 1 Pund 6 M/arker Fisk udj gaarden Aase Dateret 6te Maij 1769.

35. Een ditto udstæd af Mons Olsen Foldnes til Hans Olsen Echerhofde paa 12 M/arke/r Smør og 6 M/arker Fisk udj gaarden Echerhofde Dat: 6 Maij 1769

36. Een Penge mangels lysning udstæd af Iver Olsen Tosøen med Curator Lars Trellevig andg: 18 Merker Smør og 6 Kander Malts jndløsning udj gaarden Tosøen, Dateret 6te Maij 1769

Hr: Fogden Heyberg ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup ædskede Sagen i Rette andlagt Sidstleeden Høste ting Contra Erich Sæhlstøen og Jochum Schiønnemann for utilbørlig og Lovstridig omgang med een af den første paa Havet fundne Skibs Mærke tønde, Tilførte ellers at vel berørte tønde efter forklaring samme Høste ting er vorden funden og paaviist i Sandvigen, men da den nu først i dette aar udj Gasetterne er vorden advertered om nogen Ejermand til den skulde jndfinde forjnden den i Loven foreskrevne tiid, saa maatte og Comparenten desformedelst begiere Sagens andstand til næstkommende aars Sommer ting

Sagen gives andstand til næste ting

Sr: Jacob Jørgen Kastrup paa sin Principals Hr: Fogden Hejbergs veigne begierede Sagen i Rette *andhænggiggiort sidstleeden Høste ting imod Clemmed Pedersøn Tælle og Jochum Schiønnemann for mislig omgang med eet af den første Paa haved fundne og bierged Skibs Maste træe, og tilførte at vel endelig bemelte Støke Maste Træe efter aflagde forklaring er vorden paaviist ved Bradbenken i Bergen, Hvor og Fogden har forandstalted det synet og vurderet, men da det ej endnu haver kundet blevet auctioneret, saa begierede Comparenten i den henseende denne Sag udfløtted til andstundende Høste ting.

Sagen udsettes til næste ting

Lensmanden Knud Simmensøn Tøsøen derefter mødte for Retten og gav tilkiende: at hand som Andordnet Incassator i afg: Niels Grimsøn Tofte Træets Stervboe har funden sig andleediget med Mundtlig varsel at lade jndkalde Anders Eliasøn Faarsland boende i Sartors Skibreede paa Lyse Closter Gods, for Resterende auctions Penge for tilkiøbte paa Auctionen efter bemelte Niels Grimsøn beløbende til 20 rdr 5 mrk 13 s samt lide dom i Hoved Sag og omkostninger. Til hvilken jndvarslings afhiemling hand fremstillede Winzens Michelsøn og Ole Andersen Tosøen, og dernæst fremlagde Copie af de ved forbemelte auction oplæste Auctions Conditioner, under vedbørlig bekræftning samt Reigning over Kraved af dags dato Saa lydende

1769: 89

Og derefter paastoed dom saavel for den paastevnte Auctions Debet som Processens omkostninger skadesløs

Contra Parten Anders Eliasøn Forsland mødte og vedtog Lovlig varsel, ligesom og at hand haver tilforhandlet sig paa auctionen paa Tofte Træet de vahre som hand nu er bleven stevnt for, for Resten declarerede at naar Hand af domeren som Skifte Forvalter i afg: Niels Grimsøns Stervboe kand blive forsikred at faae fuldt udlæg for alt hvad hand i Stervboed efter Niels Grimsøn havde til gode ville hand betale hvad paastevnt er men ellers ike

Dommeren havde ike med Anders Forsland Liqvidation at bestille eller derudj ville jndlade sig,

Anders Forsland derefter tilbød mindelig rettelse for det paastevnte, samt erstatning for Processens omkostninger, ligesom hand og tilfredsstillede Incassation i Stervboed efter Niels Grimsøn Tofte Træet og denne Sags Citant Knud Tosøen, Saa er og Sagen mod Contra Parten Anders Forsland ophæved

Derefter er fremlagt til attestation de ordinaire Skatte Restancer for 1ste og 2. Termin dette aar beløbende til 358 rdr 1 s som blev oplæst og af laug Retted og almuen uimodsagt

Og da ingen efter trende ganges udraab jndfandt sig som noged for Sage tinged havde at forrette er samme for denne sinde ophævet

 

 

Sommer Tinged for Schiolds Skibreede 1769

Anno 1769 den 8de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for Schiolds Skibreedes Almue, overværende i Retten Kong: Mayestets Foged Hr: Christen Heyberg, og de samme 8te Laug Rettes Mænd som i Justitz Protocollen folio 51 findes andførte der alle foreviiste den dem andgaaende deres laug Rettes Eeds afleggelse meddeelte Attester;

Hvorefter blev oplæst allerunderdanigst:

1. Kong: allernaadigst udgangne Forordning, andgaaende Hvorleedes med udpantninger og Excecutioner for efterstaaende Kongelige Skatter paa landet udj Norge herefter bliver at forholde Dat: Christiansborgs Slot den 31te Januarii 1769

2. Forordning ang: Sølv og Guld i Broderie, Galoner, Kniplinger, Baletter og Knapper paa Indenlands Fabriqverede Vahre at maae bæres, Dat: 11 april 1769

3. Forordning andgaaende Hvorleedes med udpantninger og excecutioner for efterstaaende Kongelige Skatter paa landet udj Norge herefter forholdes extraheret tilforn :/

Forordning andgaaende Hvorleedes odels og Selv Ejer Bønder i Norge, Maae Skifte og deele deres Ejende og paaboende Gaarde jmellem deres Børn Dat: 14de aprilis 1769,

ligesom og dernæst Publiceret alle de paa folio 86 anoterede og for Schiolds Skibreedes almue bekiendtgiorde Kong: andordninger og andre Høye Øvrigheds ordre

1769: 89b

 

Dernæst jndkom fra Almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Flesland den 25de Julij 1768 efter afgangne Marthe Monsdatter Vid: folio

2. Eet Dito paa Gaarden Schage den 23de Julij 1768 efter afgangne Berthe Michelsdatter vid: folio

3. Eet ditto paa gaarden Sandahl forretted den 21de Dito efter afg: Karie Rasmusdatter vid: folio

4. Eet Skiøde udstæd af Enken Elisabeth Dankertsøn til Knud Pedersøn Fahntoft paa gaarden Fahntoft skyldende 1 løb Smør og 2 skilling Penge for 400 rdr Dat: 10de octobris 1768

5. Een Revers udstæd af Michel Eversøn til Hr: Capitain Severin Hvid paa Capital 30 rdr Dat: 17de febr: 1769

Eet Skiøde udstæd af Severin Hvid til Michel Evertsen paa 1 huus ved Nyegaards Porten ej: dat:

6. aflyst een Pante obligation udstæd af Albret Olsøn Solemslien til Hans Andersøn Kalvedahlen paa Capital 40 rdr, mod pant udj de paa Pladsen staaende Huuser Dat: 24 Januarij 1767, og tinglyst den 5te Maij samme Aar som nu efter Qvittering af 14 Januarij 1769 er betalt og derfore Mortificeres

7. Een ditto udstæd af Salig Krigs Raad Undahl til Madamme Mægtele Margrethe Kalsuben Salig Hr: Lyder Sinnings paa Capital 400 rdr mod pant udj gaarden Sørreide 1 ½ Pund Smør og 16 Kander Malt, som er dat: 8de octobris 1765 og tinglyst den 5te Maij 1766, som nu efter qvitering af 20de Februarii 1769 er betalt og derfore Mortificeres

8. tinglyst een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Mons Thorsøn Solemslien paa den halve deel af Pladsen Solemslien Dat: 13de Februarii 1769

9. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Jean von der Lippe til Anders Pedersøn Espeland paa ½ løb og 3 Marker Smør udj gaarden Espeland Dateret 18de Novembris 1768.

10. Eet Skiøde udstæd af Hr: Major Borse etc: til Sr: Henrich Steen paa 2 Pund Smør i gaarden Sørreide med Inventarium og viidere for 499 rdr Dat: 2de Maij 1769

Hr: Fogden Hejberg ved sin Fuldmægtig Sr: Jacob Jørgen Kastrup ædskede Justitz Sagen i Rette andlagt sidste Høste ting Contra Qvinde Mennisked Ingebor Larsdatter Hope for begangne Lejermaal i løesagtighed med Cypper Svend Siur Nielsøn af Bergen producerede derom Rettens samme Høste ting ergangne Laug dags foreleggelse og ville formode jndkaldte Ingebor Larsdatters møde

Contra Partjnden paagieldende Ingebor Larsdatter Hope blev paaraabt men mødte ike, thi blev laug dagen oplæst saaleedes Lydende, og derefter fremstode Stevne Vidnerne Lensmanden Jahn Andersøn Tvetteraas og Michel Michelsøn Sædahl og afhiemlede under Eed laugdagens Lovlige forkyndelse saaleedes som deres paaskrift paa laugdagen udviiser.

Actor næst at have Produceret Sogne Præsten Hr: Meldahls attest af 11te Februarii dette aar /: som foruden den jndkaldtes udeblivelse Legitimerer Sigtelsen producerede Sagen til doms med paastand at jndkaldte Ingebor Larsdr: ej alleene vorder dømt til at bøde lejermaals Bøder følgelig lovens 6 Bogs 13 Cap: 1 art:, men hun og efter seeneste ergangne Forordning hendømt til Vand og brød paa 4re dage

Sagen optages til Doms

1769: 90

 

Hr: Fogden Hejberg havde til dette ting paa Justitiens veigne med mundtlig varsel ladet Lovlig stevne og jndkalde til Doms Lidelse Christian Frost Nicholl og Berthe Johannes Datter paa Gravdahl for med hinanden i løsagtighed begangne Lejermaal og Barn avling, denne Sag lod Fogden i Rette føre ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup som begierede at de jndstevnte Lejermaals begiengere maatte blive paaraabt om de møder, men i mangel deraf havde hand ved Haanden Stevne Vidnerne Jahn Andersøn Tvetteraas og Michel Michelsøn Sædahl til Stevnemaalet[s] lovlige afhiemling, Endelig erjndrede og actor at Msr: Nicholls Fader Hr: obriste Lieutnant Nicoll tilliige er Stevnet til Vedermæhle og tillige som hans Curator og Værge.

Msr: Phillip Christian Nicoll mødte paa jndstevnte Christian Frost Nicolls veigne og producerede hans under dags dato forfattede skriftlige tilsvars skrift som blev oplæst og er saaleedes lydende

Paagieldende Berthe Johannesdatter blev paaraabt men mødte ike, thi fremstode Stevne Vidnerne og afhiemlede jndvarslingens lovlige forkyndelse for begge dee jndstevnte Lovlig at være passeret.

Actor til det fra Christian Frost Nicoll i Rettelagde vidtløftige skrift havde for sin deel ej videre at erjndre end som hand tilstaar Sigtelsen saa begierede Comparenten Sagens andstand for tillige at beviise samme nemlig Lejermaal var begaaet af ham lenge før den foregivne Militaire tienneste hand skal staae udj, i øvrigt erjndrede Comparenten om laugdag saavel for Hr: obriste Lieutnant Nicoll som Berthe Johannesdatter Gravdahl

Procurator Sr: Reutz mødte for til Vedermæhle jndstevnte obriste L: Nicoll som aldeeles exiperer sig fra denne ham uvedkommende Sag at lide nogen dom, med tilkiendegivende at hans Søn Christian Frost Nicoll ej det allerringeste er Ejende til at betale bøderne med.

Actor paa dette af Procurator Reutz tilførte Replicerede at siden jndstevnte Hr: obriste Lieutnantens Søn Christian Nicoll var umyndig og under hans værge som Fader var det og fornøden hand til vedermæhle saaleedes blev kaldet men da ved forbemelte Procurator Reutz paa den maade som forhen melt har taged til gienmæhle falder det og af sig selv at hand ej behøver laug dag

Eragted

Sagen gives andstand til næste Høste ting for dette Skibreede til hvilken tiid Qvindemennisked Berthe Johannesdatter gives laugdag at møde og Sagen at tilsvare

Hr: Fogden Heyberg ved Fuldmægtig Kastrup andmelte at have her til tinget paa Justitiens veigne med mundtlig varsel ladet jndkalde qvinde Mennisked Margarethe Torchildsdatter Møllendahl til Doms lidelse og bøders udreedelse for begangne Lejermaal \i/ {med} Løsagtighed med landværn Soldat Johannes Nielsøn Reistad som og til vedermæhle er indstevnt, Comparenten skulde formode de jndkalte møder

1769: 90b

Indstevnte *Magarethe Torchildsdatter Møllendahl og Johannes Nielsøn Reistad blev paaraabt men mødte ike thi fremstode de brugte Stevne Vidner Jahn Andersøn TvetterAas og Michel Michelsøn Sædahl som afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven at de til dette ting som forbemelt Lovlig haver jndkaldet de tvende benævnte Persohner

Actor i saa fald andholt om laugdag for begge berørte Lovlig jndstevnte Personer til neste Høste ting

Eragted

Lovlig Indstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Johannes Nielsøn Reistad og Magrethe Torchildsdatter gives laugdag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Hr: Fogden Hejberg efter forrige tiltale Contra Lars Nielsøn Steensvig med tvende Sønner for forøvet Slagsmaal begierede denne Sag i Rette ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup og da de jndkaldte efter declaration sidste Rettes dag har begiegnet Sagen med Contra Stevning, saa vilde Comparenten for det første fornemme hvad de til Sagens videre oplysning og deres forsvar havde at fremføre

Procurator Sr: Hichmann efter paaraab af de jndstevnte jndkaldte Contra Citantere mødte og paa deres veigne i Rette lagde eet skriftlig Stevnemaal teigned paa af vedkommende lovlig forkyndt at være hvorved Velædle Hr: Foged Heyberg tilligemed Jacob Jacobsøn Dolvigen med vidner og til Vedermæhle jndstevnte ere jndkaldte og hvorpaa hand forlangede afhiemling.

Stevnemaalet blev i Retten oplæst saa lydende

Hichmann derefter forlangede de under Faldsmaal jndkaldte Vidner paaraabte Eedfæstede og afhørte efter det Lovlig forkyndte Stevnemaal ej paatvilende Retten i agttager Sagens Natur og beskaffenhed hvad enten den er andlagt og opreist i blinde eller ike hvorhos hand begierede endnu som før Vidnerne paaraabte

Procurator Kragh for Jacob Dolvig næst at forbeholde hands Rett i belejligere tiid i Rette lagde skriftlig Indlæg af 8de Maij 1769 som blev oplæst saa lydende Ligesaa j Rette lagde Kragh for de mødende Vidner Contra Qvæstioner

Efter paaraab mødte af de af Contra Parterne jndkaldte Vidner Peder Jacobsøn Nord Eide og Ole Olsøn Grimstad men det tredie Vidne mødte ike, Saa mødte og af de forhen i Sagen afhørte og nu til Vedermaale jndstevnte Vidner Ole Nord Eide, Mons og Simmen Houcheland.

Thi er Stevningen af Varsels Vidnerne afhiemled saaleedes at være passeret forkyndt som deres paaskrift udviiser.

Hichmann merkede af jndkomne fra Jacob Dolvigen aldrig kand harmonere i mindste med Lov, langt mindre kuldkaste Lovens 1 Bogs 6 Cap 9 art derfore hand saa meget desmere haabede Rettens pleje til Vidners førelse og Lovlig behandling.

Derefter blev de

1769: 91

Mødende Vidner fremkaldet og for dennem oplæst Eedens forklaring af lovbogen og de formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for MeenEed

Procurator Hachman fandt dernæst fornøden at fremlegge skriftlige interogatorier til Vidnerne hvortil hand sig Reserverede

Derefter fremstoed til Examination

1ste Vidne Peder Jacobsøn NordEide aflagde Eed og derefter forklarede til 1ste Qvæstion: Svarede Joe hand var tilstæde den omspurte tiid som bliver 3 aar til næstandstundende St: Hans dag. Til 2det Svarede at Vidnet saae samme tiid at Jacob Dolvig tog i Lars Steensvigen og Skuvede ham saa at hand faldt i Jorden men om der var Broe lunder under vidste eller saae vidnet ike, ligesaa saae hand ike heller om Lars Steensvigens fødder stod i Vejret som omspurt er ligesaa Til 3die, Fornam ike noged af det omspurte. Til 4de Svarede ligesaa Nej. Til 5te ligesaa Nej. Til 6te ligesaa Nej. Til 7de Svarede Ligesaa Nej. Til 8de Svarede: at hand kand ike forklare noged \om/ eller veed at give mindste oplysning betreffende det omspurte, men dette saae Vidnet at Jacob Dolvig stod ved nogle Spoen som hørte ham til og gik da Lars Steensvig need til ham og Spurde ham om hand vilde Raade for alle Mennisker siden hand tileignede sig Sponen, hvilked skeede førrend at Jacob Dolvig som melt skuvede Lars Steensvig om paa Jorden. Til 9de Nej, Hand fornam ike at Lars Steensvig eller hans Sønner gav nogen andleedning til hvad Jacob Dolvig øvede jmod Lars Steensvig. Til 10de Svarede at hand veed at Simen og Mogens Houcheland er i Slægteskab med Jacob Dolvig ligesom og \Ole/ Nord Eides Kone men just at fastsette hvor nær de ere beslægtede vidste Vidnet ike.

Procurator Kragh erjndrede om hans forhen fremlagde Contra Qvæstioner at maatte blive Vidnet tilspurt

Hichmann paa sine Principalers veigne forestillede, at foruden det de fra Jacob Dolvig jndstukne Spørsmaale ej vedkommer men er langt uden for Selve Sagen, saa er samme Qvæstioner saa Capsieuse der ej hensigter til andet end forvikle Sagen og dens oplysning paa Comparentens Principalers Side hvorfore Comparenten saa meged meere og allermindst siden Jacob Dolvigen ej maae tillades imod lov til uden foregaaende Stevning i denne Sag til følge hans nu fremleverte Qvæstioner kraftigst protesterede imod sammes besvarelse af Vidnerne for denne tiid *eftertiid det er nok hensigt til udflugt og lengere udhal

Procurator Kragh fant alleene fornøden at svare paa det meest magtpaaliggende nemlig at hand paastoed under ald ankemaal af Rettens nægtelse, sær da hands paastand er grundet paa lov, at hands i Rettelagde Contra Qvæstioner maatte for de mødende Vidner som nu er tilstæde og een anden gang ike kand faae deres vidnesbyrd paastoed hans Contra Qvæstioner dem fremsatt

Procurator Hichmann vedblev sit forrige med nærmere erjndring at om Msr: Kragh skulde finde biefald blev nok det Kongelig Stemplede

1769: 91b

Papiir formindsket

Kragh vedblev sit forrige under alle lovlige forbeholdenheder

Dommeren kunde ike jmod den skeede exception acceptere Contra Qvæstionernes besvarelse \deres .nd…. i henseende/ denne sinde som vedkommende forbeholdes efter foregaaende lovlig Contra Stevnemaal

Procurator Kragh forbeholt ankemaal over Rettens afsagde Kiendelse og siden hand ej opnaaede hans Contra Qvæstioner afspurte, saa absenterede hand sig fra Retten og ellers begierede Sagen udfløtted til næste Høste ting

og da det allereede er langt ud paa aftenen Kloken over 10 Slet saa kand ej videre denne Sinde med Sagen fortfares, men udfløttes til i morgen formiddag Kloken 7 Slet da det mødende og uafhørte Vidne Ole Olsøn Grimstad haver at møde for at aflegge sit provemaal i Sagen, ligesom og Parterne samme tiid jndfinder sig

Dagen derefter den 9de Maij er Sage Tinget igien fremholdet udj overvæhr af det i gaar andførte Laug Rette

Procurator Sr: Johan Reutz mødte for Frue Provstjnde Maren Fyren Finde Salig Provst Legangers og jndleverede een skriftlig Stevning: Dat: 20 april 1769, Hvorved Sr: Knud Zachariassen er indstevnt for Resterende Gield efter Pante obligation Capital 200 rdr med Resterende Renter fra 18. Janv: 1763 til betaling skeer at lide dom i Hoved Sag og omkostninger alt efter Stevnemaalets nærmere formeld som blev oplæst saa lydende

Contra Parten Knud Zachariasøn blev paaraabt men mødte ike tilstæde thi er jndvarslingen af Stevne Vidnerne Lensmanden Jahn Tvetteraas og Michel Sædahl under Eed afhiemled lovlig at være passeret

Procurator Reutz for Citantjnden Producerede den jndstevntes egenhændige skriftlige tilstaaelse om obligationens Lovlige opsigelse Dat: 24 Januarij h: a: tilligemed Copie af Pante obligationen Dateret 18 Januarij 1762 af Comparenten Verificeret samt andviiste originalen, hvilken hand begierede paateigned af Retten at være andviist Hvortil som og til Stevningen hand sig Reffererede med paastand at jndstevnte vorder tilfunden Capitall og Resterende Rente at betale med skadesløse Processes omkostning som hand jndstillede til 6 rdr, men ellers og som hand fornam at Debitor ike møder maatte hand erjndre om laug dag for ham til næstholdende Høste ting, den fremlagde originale obligation blev Hr: Reutz med paateigning tilbageleveret

og derefter saaleedes

Eragted

Indstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Knud Zachariasøn gives laugdag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

1769: 92

 

Procurator Sr: Johan Reutz mødte paa Velærverdige Hr: Albert Hattings Veigne udj Sagen som Velbemelte Hr: Hatting mod Torgier Olsøn Slettebachen haver andlagt og jndgav Rettens seeneste Høste ting passerede laug dag som blev oplæst saaleedes lydende

Procurator Sr: Synderburg for Madamme Sinning mødte og exiperede hende fra Sagen og noged til den nu at svare siden hun ej er Sag givet for noged i sær eller stevnt til doms lidelse samt forbeholt hendes Rett om Citanten enten hemmelig eller tydelig skulde ville yttre sig med noged mod hende declarerende at hun hverken har været med den jndstevnte Torgier eller gived andleedning til den dispute der skal være opkommed jmellem Citanten og ham.

Torgier Olsen Slettebachen blev *paabraabt men mødte ike thi blev laug dagen af forbemelte Varsels Vidner afhiemled

Procurator Reutz for Citanten som i dag er i forfald i sine Forrettninger i Byen maatte i den henseende og for Sagens andre omstendigheders skyld forlange Sagen udsatt til førstholdende Høste ting

Sagen i følge Citantens begier udsettes til næste ting

Procurator Hichmann ædskede Sagen i Rette efter Andstand og derhos fremædskede Vidnernes møde og forlangede af den nu mødende hans Qvæstioner besvaret, og fremstoed

2det Vidne Ole Olsøn Grimstad som efter aflagde Eed vandt og forklarede Saasom til 1ste Svarede Joe Til 2de Svarede kand ej forklare noged om det omspurte. Til 3de vidste jndted Til 4de kand ej forklare noged. til 5te Svarede ligesaa Nej veed jndted derom. Til 6te Svarede ligesaa Nej. Til 7de vidste indted Til 8de kunde ike forklare noged til 9de Svarede at hand kunde ike giøre nogen forklaring om det omspurte, men dette saae hand at der var trætte jmellem Lars Steensvig og Jacob Dolvig andgaaende nogle Spoen som var hugged ved Broen og tilhørte Jacob Dolvig og Lars Steensvig tileignede sig Saae og at *at Lars Steensvigs Søn Tollef Larsøn Sør Eide tog favne tag med Jacob Dolvig, men enten det var I eller uden vreede vidste Vidnet ike Til 10de Svarede at hand vidste jndted om det omspurte Slægtskab

Hichmann forlangede det 3de jndstevnte Vidne forelagt til næste ting

Procurator Sr: *Krahg mødte skiøndt hand gaars dag absenterede sig fra Retten og alleene næst at benægte alt ubeviist igientog sin forhen udførte Procedur samt for Jacob Dolvig i belejlig tiid Reserverede det fornødne

Hichmann vedblev laugdag for den udeblevne

Eragted

Sagen gives andstand til næste Høste ting til hvilken tiid det udeblevne og nu ej mødende Vidne Niels Mogensøn Hope forelegges under lovens faldsmaal at møde og Provemaal at aflegge

Udj Sagen forhen jndstevnt af Cammer Assessor Thommas Løw Preus imod Bastian Reimers og hans Moder Salig Jørgen Reimerses efterleverske, fremstillede sig

1769: 92b

Procurator Sr: Jacob Preutz og producerede Continuations Stevning udstedet den 17de aprilis som den 22de Dito efter paateigning befandtes for de jndstevnte tvende Persohner Lovlig forkyndt og andleediged deraf udædskede Comparenten 1ste de jndkaldtes afhiemling ved Stevnevidnerne og dernæst de jndstevntes paaberaabelse

Efter paaraab mødte jngen af de jndstevnte, thi er Stevnemaalets Lovlige forkyndelse af Stevne Vidnerne Jan Tvetteraas og Michel Sædahl under Eed afhiemled.

Procurator Preutz jhenseende til de jndstevnte nu ej møder forlangede og paastoed laug dags forelæggelse for dem til næste Høste ting, da hand jmidlertiid ville besørge laugdagen beskreven og forkyndt

Eragted

Indstevnte og udeblevne Sr: Bastian Reimers og Moder Madamme Salig Jørgen Reimersis gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Udj Sagen jndstevnt forhen af nu afg: Christopher Bærentz jmod Sr: Bastian Rejmers fremstoed Procurator Sr: Jacob Preutz som forhen fuldmægtig i Sagen for afgangne Citantes Stervboes foresatte tilsyns Mand Sr: Ole Bringmann og fremlagde imod jndstevnte Sr: Bastian Reimers till Sagens forfølgning og endelige Dom udstædde Stevning Dat: den 14 aprilis 1769, alt efter forrige tiltale tilligemed samme Stevnings paateignede Lovlige forkyndelse

Efter paaraab mødte ike jndstevnte Sr: Bastian Reimers eller nogen paa hans veigne thi blev Stevnemaalets lovlige forkyndelse under Eed afhiemled saaleedes at være passeret som deres paaskrift udviiser

Sr: Preutz begierede jndstevnte Bastian Reimers forelagt til næste ting

Eragted

Contra Parten Sr: Bastian Reimers gives laug dag til neste Ting at møde og Sagen at tilsvare

Procurator Sr: Synderburg for Hr: Wiggers i Rette ædskede hans mod obriste Lieutnant Nicoll Rejste og inCamminerede Sag efter det udstædde Skriftlige Stevnemaals formeld og Rettens seeneste afskeedigelse til Sagens foretagelse denne tiid.

Procurator Sr: Johan Reutz mødte i Rette for Hr: obriste Lieutnant Nicoll og ville forvente at Citanten Hr: Wiggers til Doms beslutter denne Andhengiggiorte Sag, efterdi hand til den ende seeneste Høste ting fik Sagen udsatt, men skulde velbemelte Hr: Wiggers imod formodning dermed end og dette ting udeblive, maatte Comparenten Reservere det fornødne efter at hand har fornummed hans eged eller Fuldmægtiges declaration som nu begge for Retten sees tilstæde,

Procurator Sr: Sønderburg for Hr: Wiggers forbeholt det fornødne og om obriste lieutnanten eller Fuldmægtig endnu noged skulle have at fremføre

1769: 93

Ville afvarte deres declaration

Procurator Sr: Reutz som fornam at det ike er Hr: Wiggers om at giøre at befordre Sagen saa hastig til Ende som den med temmelig Iver og Forte af ham er begyndt, til Hr: obriste Lieutnantens saa kiendelige som høyst prejudicerlige fornermelse paa Vælfærd og honeur producerede i den andleedning Høybemelte Hr: obriste Lieutnantens til dette ting imod Citanten udstædde Contra Stevning af Dato 31te Martj Sidstleeden, Hvorved tillige var jndstevnt til Vidne foruden andre godvillig mødende Vidner Knud Brevigen, Diderich Kleven og Skoeleholder Mons Nielsøn samt til Vedermæhle og for Processens Skyld Hans Høyædle Høyærverdighed Hr: Biskop Arentz, hvilken Stevning befandtes lovlig for alle vedkommende at være lovlig Forkyndt. Hvorefter Comparenten ville fornemme om Hr: Wiggers er sindet eller ike at fremkomme med den rigtighed og det Reignskab for Skoele Væsenet og de derfore Incasserede penge hvoraf denne Sag har sin oprindelse som den Kongelige Forordning eller andordning af 5te Maij 1741 allernaadigst foreskriver, men ellers paastoed hand stevnemaalet afhiemlet og de jndstevnte Vidner paaraabt samt til forklaring antagen paa Qvæstioner som Comparenten Reserverede sig at fremsætte.

Procurator Sønderburg for det først[e] jndlod for Hr: Wiggers at hand vedtager lovlig forkyndelse af den nu fremkomne Contra Stevning, men som for Resten Contra Citanten med ald hans formeente Herlighed alleene er een Menigheds mand af Adschøens Sogn udj hvilked Hoved Citanten er Sogne Præst kunde hand ike andtage Contra Stevningen for lovlig og beføyed i det den nævner andre Vidner at føres end dee derudj have faaed navn, da saadant sigter baade til uendelighed og til at faae saadanne Vidner admitterede som aldrig kand have været paatenkt ved Stevnemaalets udstædelse, Men mand siden i den følgende tiid vil opspinde og opvinde til hvis paahør Hoved Citanten Hr: Wiggers altsaa ike kand siges at være Lovlig kaldet, og hvilke at paahøre hand derfore ike haver med at bestille, og i det at samme Stevning gaar ud paa at ville undersøge Hoved Citantens jndkomster uden for Contra Citantens egen Persohn, hvor{ved} til Contra Citanten ingen magt og friehed har forskaffed sig meere i henseende til Biskoppen og de under ham Substituerede Præster og deres jndkomster, thi protesterede Comparenten imod Stevnemaaled og sær den ulovforsvarlig undersøgning med ustevnte og unævnte Vidners førelse derved sigtes til meere at giøre eet Væsen og bevægelse end af nogen Sand og fornøden aarsage

Procurator Sr: Reutz for Hoved Citanten Hr: Nicoll Replicerede 1mo at obriste Lieutnanten i denne Sag aldeeles ike brøster

1769: 93b

Sig af nogen formeent Herlighed efter Hoved Citantens Fuldmægtiges udtryke, men hand alleene dermed stolende paa sin Retferdige Sag Søger at nyde den beskiermelse imod Hr: Wiggers grove andfald imod sig, ved Lov og Dom som samme fortiener. 2do Den exception som giøres imod ustevnte Vidners andtagelse ville Comparenten allene uden videre besvarelse lade andkomme paa Dommerens lovmæssige Kiendelse under ald lovlig forbeholdenhed af Contra Citantens Rett. Men hvad sig 3tio andgaaer den imod de trende benævnte Vidners førelse i besynderlighed giorte exception og protest da kunde Comparenten ike jndsee at samme med lov kand nytte Hr: Wiggers til det *ingeste (ringeste), og altsaa maatte hand forestille sig at saadant alleene er skeed af frygt paa Hr: Wiggers Side at ike Sagen imod ham skal blive oplyst, og for hvilked Hr: obriste Lieutnanten aldeeles jndted frygter, Men for saavidt Hr: Wiggers vil formeene at Hr: obriste Lieutnanten jke for sin egen deel skulle være Competent til at søge ved Vidnerne den paastevnte oplysning saa producerede hand i Retten jn originale for det første til dommerens eftersyn udj den forventende Kiendelse det brev eller den skriftlige forestillelse som Hr: obriste Lieutnanten til Hans Høyærverdighed Hr: Biskoppen haver jndgivet det omstevnte Skoele hold betreffende, og hvoraf Sagen a primu jnstuntia haver Rejst sig, tilligemed Hr: Wiggerses derpaa teignede egenhendige Erklæring af 18 Ejusdem hvilken ikun er eendeel af alle de andre dure og slette skrive maader som Hr: obriste Lieutnanten er fornermed med ellers udbad Comparenten sig at samme originale Hoved Documente maatte blive ham igien af Retten udleveret imod een Copies afleverelse i stæden, thi var det hand i den andleedning at Comparenten paatrengede de stevnte Vidners andtagelse siden indted andet søges oplyst end hvad Hr: obriste L: i hans forestillelse til Biskoppen haver anddraged at samme medfører Sandhed ihenseende til Hr: Wiggerses oppebørsel til Skoeleholdet og i andre Maader

Procurator Sr: Sønderburg Replicerede at det ved Sagens udfald vil viise sig hvad enten Hoved Citanten eller Contra Citanten har best føye i Sagen, men til exceptionen mod Contra Stevnemaalet haves formeentlig beste føye saasom Hr: Wiggers og eenhver Præst paa sit høye Stæd staar til Rigtigheds afleggelse for hvad som andgaar det aldmindelige men ingen particulair

1769: 94

Som Obrist Lieutnanten har lov derom at andstille under søgning og Inqvisition og saasom det betreffende de omnævnte Vidner og hvad derimod er forestilled vil have sin befindlige Rigtighed siden de samme endnu ej haver været at nævne ved navn, altsaa urgerede Comparenten sin *ued lagde *excoption og Protest til Contra Stevningens tilbage settelse hvad Vidners førelse angaar og samme ved lovmedholdig decession at blive Contra Citanten nægted med Vidnernes bortviisning, Hvornæst og for Resten Comparenten begierede Sagen udsatt til næste ting til videre lovlig pleje

Procurator Reutz Svarede: at der ligger een reen og tydelig Sigtelse baade udj forestillelsen til Biskoppen og Stevningen Hvorfore Hr: Wiggers Selv udj sin erklæring har andtaget den og altsaa intenderes ike af Contra Citanten nogen slags lovstridig jnqvisition, i det øvrige benægte Comparenten ald ubeviislig og Paastoed fremdeeles de mødende Vidner til forklaring andtaged

Procurator Sønderburg benægtede Sr: Reutzes nu sidst tilførte og med kraftigst Protest henholt sig til sit forrige

derefter er saaleedes

Eragted

Det af Contra Citanten Hr: Obriste Lieutenant Nicolls Fuldmægtig Procurator Sr: Johan Reutz i Rette lagde Contra Stevnemaal antages, ligesom og Admitteres til Vidnesbyrds aflæg de i Stevnemaalet benevnte og Paaberaabte Vidner, naar og for saavidt ej videre der undersøges oplyst end hvis Contra Citantens Klage og forestillelse til Hr: Biskoppen indbefattet, da Ved Vidnernes Examination fra Dom/m/erens Siide skal blive iagttaget det fornødne ligesom og det vil blive ved endelig Dom at jugere hvorhvidt en hver Vidnes Vidnesbyrd kand blive at reflectere eller ike.

Procurator Sønderburg for Hr: Wiggers Reserverede paaanke over den nu afsagde Kiendelse overladende det eene saavel som det andet paa Rettens and og tilsvar. og ellers vedblev sit forrige andgaaende den begierte udsettelse

Efter paaraab mødte ingen af de jndstevnte Vidner, thi blev Stevnemaalet i Retten oplæst og af Stevnevidnerne Lensmanden Jahn Andersøn Tvetteraas og Michel Michelsøn Sædahl under Eed afhiemled lovlig at være passeret

Procurator Sr: Reutz for Contra Citanten ihenseende til dagen er forløben og det eene vidne som i dag har været tilstæde og har lang vej til sit hiem, maatte Rejse fra tinged igien maatte i den andleedning begiere de samtlige trende Vidner forelagde under Lovens Falds maal til næst holdende Høste ting at møde med deres Eedelige Vidnesbyrd, saa og at Hans Høyærverdighed Hr: Biskop Arentz maatte gives laug dag om hand noged til Sagen agter at svare

Eragted

De indstevnte men ej denne sinde mødende Vidner, Knud Brevigen, Diderich Kleven og Skoeleholderen Mons Nielsøn forelegges under Lovens Faldsmaals [straff]? til næste ting at møde og Provemaal i Sagen at aflegge

1769: 94b

Ligesom og Deres Høyædle Høyærverdighed Hr: Biskop Arentz til samme tiid gives laugdag {i fald} om noged til Sagen maatte finde fornøden at svare

Velædle og Velbe: Hr: Cammer Raad Dam Lau mødte for Retten og forestillede at hand i andleedning af den ved Forrettningen holdet paa Solemsvigen den 7 april 1769 andgaaende der graserende Qvæg Sygge, giorde paastand og Reservation nu havde tilstæde de forhen navngivne deponentere nemlig Jens Jensøn Cronstad, Hans Olsøn Solemsvig, Arne Nielsøn Dahmsgaard, Lars Jensøn øvre Næsset og Johannes Olsen Træet, til den ende at de nu her for Retten Eedentlig kunde stadfæste deres forrige udsigende i eet og alt efter Forrettningens nermere formeld, og at samme deres stadfæstelse maatte Forrettningen tilføres

Hr: Fogden Hejberg var tilstæde ved Fuldmægtig Sr: Kastrup og ville paahøre denne deres Ratification paa deres forhen aflagde forklaringer

Derefter fremstode de Samtlige forbemelte 5 Forpagtere og Jordbrugere, for hvilke Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og de formaned til Sandheds vedblivelse, ligesom og deres forklaringer af denn som melt den 7de april passerede Syns og undersøgnings Forrettning blev oplæst, hvilken de med Eed udj eet og alt bekræftede Rigtig at være Forrettningen tilført og i alt at medføre Sandhed efter deres beste vidende

Hvorefter de fra Retten ere forløvede og tings vidnet slutted, som vedbørlig skal blive meddeelt beskreven

Derefter er i Rette taged Sr: Bertel Meyers Sag Contra Hans Nielsøn Gieringen.

Hvorda Procurator Sr: Brose Lod tilkiendegive at Sagen i mindelighed er afgiordt og forligt, hvorfore den og udgaaer

Ligesaa I rette taged Sagen andlagt af Rasmus Olsen og Lars Knudsen mod Henrich Pedersøn og de fleere, da Procurator Brose for Hoved Citanterne lod begiere Sagens andstand til neste ting. Som blev bevilged

Udi Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg Contra Qvinde Mennisked Ingebor Larsdatter Hope for begangne lejermaal er saaleedes

Dømt og Avsagt,

Med den fra Citanten Hr: Fogden Hejbergs Siide i Rettelagde skriftlige attest af 11te Februarii Sidstleeden er det oplyst at Qvinde Mennisked Ingebor Larsdatter Hope har begaaet lejemaal og avled barn i løsagtighed, ligesom og denne jndstevnte hverken efter Lovlig tildeelt jndvarsling eller paafølgende laug dagelse haver villet møde tilstæde med tilsvar i Sagen. Thi Tilfindes bemelte Ingebor Larsdatter Hope for saadan begangne Lejermaals forseelse at Bøde

1769: 95

Efter lovens 6te Bogs 13 Capt 1 art til Actor Hr: Fogden Hejberg 12 Lod Sølv eller Penge 6 rdr og i mangel af Bødernes udreedelse da i medhold af lovens forallegerede Capitul og articul, samt Forordningen af 6te Decembris 1743 at forsone Bøderne paa Kroppen det idømte udreedes 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse, under ellers paafølgende adfærd efter loven

Publiceret

11. Enken Anne Jonsdatter Aadlands Skiøde til hendes Søn Anders Nielsøn Aadland paa 3/8 Løb Smør og ¼ Huud i gaarden Aadland for 27 rdr Dat: 9de Maij 1769

12. Anders Nielsøn Aadlands Vilkors brev til hans Moder Enken Anne Jonsdatter angaaende hendes af gaarden Aadland nydende Leve Kaar. Dat: 8de Maij 1769 fol: 634

13. Mathias Olsøn Harrebaches odels Skiøde til hans broder Ole Olsøn Harrebache, Hvorved Sælges odels og aasædes Retten til 1 løbs Smørs leje i gaarden Harrebache for den Summa 15 rdr Dateret 8de Maij 1769

14. Lars Svendsen Gimmelands odels Lysning andgaaende 2 Pund 18 Marker Smør i gaarden Søraas, af samme dato

15. Christopher Larsøn Lilands ditto til 1 Pund 21 M/arker Smør udj gaarden Schage af samme Dato

16. Albreth Solemsliens Skiøde til Mons Thorsøn Solemslien paa eendeel Huuse Bygninger paa Pladsen Solemslien for -- Dateret 8de Maij 1769 fol: 634.

17. Hans Rasmussøn Fyllingen og Ole Poulsøn Store Tvet deres deprecautions skrift udstæd til Hr: Sorenskriver Henrich Garmann andgaaende deres Forseelse ved at anmasse sig Skifte behandling efter Rasmus Hansøn Store Tvedt, Dat: 15de Decembris 1768

Derefter er fremlagte de ordinaire Skatte Restancer for 1ste og 2den Termin dette aar beløbende til 1041 rdr, som blev oplæst og af laug Retted og almuen uimodsagt

Og da jngen jndfandt sig efter 3de ganges udraab som noged for Sage tinged havde at forrette er samme for denne Sinde slutted og ophævet

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1769

Anno 1769 den 17de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen i Alenfiths Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Garmanns svagheds forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe Til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Herløe Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestetts Foged Velædle Hr: Christen Hejberg, samt efterskrevne Eedsorne laug rettes Mænd som ved sidste Høste ting ere udnævnte og paa folio 53 i Justits Protocollen findes andført undtagen at i stæden for Diderich Olsen øvre Kleppe sad Hans Reyersøn Floervaag som tilligemed de øvrige 7 andviiste attester andgaaende Deres laug Rettes Eeds afleggelse

1769: 95b

 

Derefter er allerunderdanigst og underdanig læst de paa folio 86 & 89 for Sartors og Schiolds Skibreedes almuer bekiendtgiorte Kongelige allernaadigste Forordninger og Andre øvrigheds ordre, hvorefter jndkom fra Almuen til Publication følgende Documenter

1. Skifte brevet forretted paa Gaarden Tostensvig efter afg: ægte folk Lars Monsøn og Hustrue Inger Nielsdatter passeret den 30te Junij 1768 vid: folio

2. Eet Ditto paa Gaarden Dahle den 1ste Septr: 1768 efter afg: Ole Nielsøn

3. Eet Dito paa Follesøen efter Malene Tønnisdatter forretted den 28de octobris 1768

4. Eet ditto paa Gaarden Fløxsand den 28de Junii 1768 efter afg: Anders Johannesøn

5. Eet Skiøde udstæd af Thommas Knudsen Landsvig med dee fleere til Ole Thommasøn Landvig paa 12 M/ark Smør udj gaarden Landsvig for 20 rdr Dateret Mieldegaard den 5 Martj 1769

6. Een fæste Sæddel udstæd af Hr: Krogh til Soldat Anders Olsen paa eet Huusmands Sæde Hæsthaugen kaldet Dat: 1ste Maij 1769

7. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Ole Monsøn Miaatvedt paa 18 M/ark Smør og ½ Tønde (Kande?) Malt udj gaarden Miaatvet Dat: 12 Novembris 1768

8. Een fæste Sæddel udstæd af Dito [til]? Anders Andersen paa een Huusmands Plads Eidet kaldet, Dat: 14 Januarj 1769,

Hvoraf tillige fuldte ligelydende Reverser

9. Een Bøgsel Sæddel udstæd af ditto til Jacob Andersen paa 12 M/ark Smør 1/3 Hud og 4 Kander Malt udj gaarden Ravnanger som er dat: 5 Januarij 1769, tilligemed Reverse.

10. Een ditto udstæd af Hr: Raadmand Frich til Ole Diderichsøn paa ½ bismer/pund og 4 Marker Smør i gaarden Nedre Kleppe. Dat: 8 april 1769.

Procurator Sr: Peder Reutz mødte for Johannes Rasmussøn Floen som til dette ting havde med mundtlig Varsel indstevnt Knud Johannesøn Floen angaanede een Accord om een qvige som Citanten sig af Knud Johannesøn Floen haver tilforhandled og hvilken Accord Contra Parten siden ike har villed opfylde, desandgaaende at høre Vidnerne Anders Olsen Floen og Rasmus Thommasøn Floen /: som under Faldsmaal ere jndstevnte :/ Samt lide dom i hoved Sag og omkostninger.

Efter paaraab mødte saavel Contra Parten Knud Johannesøn Floen som Vidnerne og vedtoge lovlig Varsel

Procurator Reutz fremsatte til de nu mødende Vidner følgende qvæstioner til besvarelse. 1mo Om ike Kiøbet blev slutted saaleedes at for qvigen skulde gives 13 mrk 8 s:? 2det Om ike tiden blev bestemt at den skulde fødes til Kyndelsmisse. 3tio om ike det blev Citanten tilstaaet at udtage frit vahl af tvende Qviger hvem hand vilde.

derefter er Vidnerne fremkaldet og Eedens forklaring for dennem af lovbogen oplæst og de formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte dem for Meen Eed, Hvorpaa dee og

1769: 96

aflagde Eed med opragte Fingre efter lovens bydende, og dernæst fremstoed til examination

1ste Vidne Anders Olsøn Floen der svarede til 1ste Qvæstion: veed jndted derom. Til 2det ligesaa Nej til 3die Vidste ike heller noged

Herunder tilspurte Procurator Reutz Vidnet: Om hand ike har hørt at Kiøbet om qvigen skulde være slutted for 13 mrk 8 s jtem af hvem hand samme har hørt,? Svarede hand har ike selv ved accorden været tilstæde, men vel hørt det sige af andre at accorden saaleedes som omspurt skal være slutted. 2de Om hand ike har hørt af den jndstevnte selv at accorden skulde være saaleedes slutted om Qvigen for 13 mrk 8 s,? Til Qvæstionen Svarede Nej saadant ike af den jndstevnte Knud Floen at have hørt 3tio Om hand aldrig har hørt at den jndstevnte har talt om denne accord anlangende Qvigen, enten til Vidnet selv eller andre? Svarede at \sidste/ Vinter noged efter Kyndelsmisse tider var vidnet tilstæde i Citanten Johannes Rasmussøns Huus paa Floen og hørte samme tiid at Johannes Rasmussøn tilspurte Knud Johannesøn om hand ike havde Slutted accorden med ham om een qvige for 13 mrk 8 s., Men hvad Svar Knud Johannesøn derpaa gav erjndrer Vidnet sig ike, uden alleene dette at Knud Floen nægtede Citanten Qvigen at hand ike skulde faae samme 4to Om Vidnet hørte at den jndstevnte nægtede accorden den tiid derom blev taled jtem om hand nægtede for at Kiøbet skulde være slutted for de 13 mrk 8 s,? Svarede Hand hørte ike at den jndstevnte samme tiid enten nægtede eller vedstoed accorden;

og da ingen forlangede dette Vidne videre tilspurt blev hand Demitteret og fremkaldet

2det Vidne Rasmus Thommassøn Floen tienneste dreng hos Johannes Rasmussøn Floen som svarede til Hoved Qvæstionerne saaleedes saasom til 1ste: som forrige, til 2de og 3die ligesaa Nej. Til de fremsatte Sub qvæstioner saasom til 1ste Svarede at hand har hørt at hans Hosbond Johannes Rasmussøn og Knud Johannesøn har talt om denne handel og accord med hverandre paa Floen i Johannes Rasmussøns Huus og at Knud Johannesøn vel har tilstaaed accorden om Qvigen for 13 mrk 8 s at være skeed, men derimod nægted ike at ville levere Citanten Qvigen, de øvrige qvæstioner frafaldt Comparenten Reutz.

derefter er Vidnet fra Retten afskeediget

Contra Parten Knud Johannesøn Svarede til det tilførte at dersom Citanten vil have Dom for hvad hand andgaaed den paastevnte Qvige har Sagted ham for, faar Citanten det med lovfaste Vidner at beviise

Procurator Reutz bad at Retten ville jndhente den jndstevntes Reele erklæring hvad enten hand benægter accorden paa den maade som det sidste Vidne har forklaret eller tilstaae samme

Contra Parten vedblev sit forrige og sagde at det er Citantens Sag Sigtelsen at beviise

1769: 96b

Procurator Sr: Reutz Lod tilføre at endskiøndt accorden ved disse førte Vidners forklaringer er bragt til meere end fuld forundring saa dog da hand maatte formerke at den jndstevnte er dristig nok til at benægte Rigtigheden deraf, begierede Sagens andstand til næstholdende ting, for ved fleere vidner at overbeviise ham om Sandheden.

Eragted

Sagen i følge Citantens Fuldmægtiges begier gives andstand til næstholdende høste ting

Procurator Sr: Peder Reutz mødte og declarerede at den Sag som Hr: Assessor Falch til dette ting havde jndstevnt imod Bønderne Ole Olsøn, Knud og Rasmus Thommesøn Brevig samt Petter, Niels Johannesøn og Johannes Larsøn Herlevæhr mindelig er afgiordt paa den maade at de jndstevnte een for alle og alle for een skal betale til Velbemelte Hr: Assessoren, jndbereignet Processens omkostninger den Summa 28 rdr, hvilked de forbandt sig at betale jnden førstkommende Julj maaned udgang, hvorfore og Comparenten frafalt videre Søgemaal jmod de jndstevnte, alle de jndstevnte mødte og vedtoge at ville betale til Hr: Assessor Falch de i saa maade paastaaede 28 rdr hvorved Sagen fra hans Sider dem eftergived og mod dem ophæved

Sagen udgaar

Hr: Fogden Hejberg havde til dette ting Ladet jndvarsle Peder Olsøn Toft for at giøre forklaring om een af ham afvigte Vinter udj ved haved eller Hav Skierene funden og bierged tønde Tiære, Hvor naar og i hvad stand hand fandt samme, og da den jndkaldte nu og møder for Retten, saa bad Fogden at den jndstevnte maatte fremkaldes og formanes til saadan forklarings afleggelse som med Sandhed kand bestaae, j øvrigt gav Fogden tilkiende at hand ellers forlængst har ladet berørte fundne Tønde Tiære Siune og Vurdere,

derefter fremstoed Peder Olsen Toft og efter formaning til Sandheds vedblivelse forklarede: at hand een aatte dage for Juul sidstafvigte aar fandt ved de ytterste Hav Skier \i aaben Søe/ den omspurte Tiære Tønde, som var alleene forsyned med 5 baand i alt 3 om den eene og 2 om den anden Ende ligesom og tønden lækede og deraf for eendeel var udrunden,

Fogden som jndted jmod denne Biergerens forklaring havde at erjndre jndlod det alleene Rettens decision og Kiendelse hvad biergnings Part hand deraf følgelig lov kand tilkomme og ellers begierede det passerede beskreven a.(?) bl…(?) meddele

Biergeren Peder Olsen Toft jndlod til Rettens skiønne om hand ike lovmedholdig bør nyde

1769: 97

den halve part af den biergede Tønde tieres beløb

Derefter er saaleedes

Afsagt

Da den jndkaldte Peder Olsen Toft har giort een uforbeholden forklaring andgaaende den af ham ved yderste Hav Skier I aaben Søe funden og biergede tønde Tiære, som og af Kongens Foged Velædle Hr: Christen Hejberg er uimodsagt, Saa Bør og Biergeren Peder Olsen Toft at nyde halve parten af denne biergede tønde Tiæres verdie følgelig lovens 4 Bogs 4 C: 5 art: alt saaleedes som samme ved auction siden \i/ tiid\en/ bliver udbragt til

Publiceret

11. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Eicheland den 29 Junii 1768 efter Ole Johannesøn vid: folio

12. Eet Skiøde udstæd af Rasmus Follesøen til Sr: Thyge Christopher Jæger paa 9 M/arke/r Smør 6 Kander Malt og 2 ¼ M/ark Fisk udj gaarden Follesøen for 50 rdr Dateret 24de Martj 1768

13. Eet Skiøde udstæd af Anfind Olsen Gripsgaard til Anders Olsen paa 18 M/arke/r Smør og 18 Kander Malt udj gaarden Gripsgaard for 79 rdr dateret 17de Maij 1769

14. Eet ditto udstæd af Tron Aalvigen med fleere til Enken Gudve Andersdatter Iden paa 1 Pund 19 5/7 M/ark Smør 9 5/7 Kande Malt \i Iden/, det Solte for 20 rdr Dateret 15de octobris 1768

15. Eet ditto udstæd af David Thommassøn Reqve til Brynild Johannesøn paa 20 4/7 Marker Smør 4 4/7 Kande Malt i gaarden Iden det Solte for 26 rdr 4 s Dateret 15de octobris 1768

16. Eet ditto udstæd af Schioard (= Sjovat/Sjurd?) Aalvigen etc: til Knud Andersen Iden paa 1 Pund 19 5/7 M/ark Smør og 9 5/7 Kande Malt i gaarden bemelte Iden, det Solte for 20 rdr Dateret 7de februarij 1768

17. Een obligation udstæd af Enken Gudve Andersdatter Iden til Hr: Jens Bergendahl paa Capital 150 rdr mod Pant i gaarden Iden 1 Pund 19 5/7 M/ark Smør 9 5/7 Kande Malt Dat: 13de octobr: 1768

18. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Mons Olsen Tostensvig til Jon Aadsen paa 18 Merker Smør og 9 Kander Malt udj gaarden Haatoft dateret 17de Maij 1769.

19. Een ditto udstæd af Mons Pedersen Kieltvedt med fleere till Mons Monsøn paa 12 ¾ M/ark Fisk udj gaarden Dahle, af sam/m/e dato

20. Een Dito udstæd af Thyge Jæger til Peder Poulsen paa 9 M/ark Smør 6 Kander Malt 2 ¼ M/ark Fisk i gaarden Follesøen Dateret 2 april 1768,

af hvilke 3de fulte ligelydende Reverser

Hr: Fogden Hejberg lod ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup tale i Rette Justice Sagen imod opsidderne og beboerne paa Gaarden Hennøe for deres mislige og ulovlige omgang med een af dem funden og bierged Hval, og da berørte Findere og Hennøe gaards beboere ej paa deres jndgivne allerunderdanigste ansøgning har faaed anden Resolution end at den mod dem andlagde action og Sag skulde have sit lovlige løb, saa procederede Comparenten Sag til doms med saadan Demonstration og paastand: at Vel ike berørte biergere og Hennøe gaards opsiddere har lagt eller kundet legge noged dølsmaall

1769: 97b

paa den af dem efter forklaring død fundne og afspæked Hval, saa har dog deres omgang dermed væred heel mislig og lovstridig i det de hverken derom gav øvrigheden eller Lensmanden nogen Communication mens selv egenmyndig tileignede sig den da den dog var langt større end dem efter lov tillades, nemlig 14 alen foruden Hovedet alt efter deres saavelsom Vidnernes aflagde forklaringer, thi satte Comparenten i Rette at de desformedelst Bør have forbrudt til Hans Mayestets Cassa den dem ellers efter lov tilkomne andpart og saaleedes den gandske Hval eller deraf forvirkede 6 tønder Trans udbragte Verdie at være Hans Mayestets Cassa hiemfalden, med saadan paastand Indlades Sagen lovgrundet Dom

Af de jndstevnte Hennøe opsiddere mødte Ole Jansøn Hennøe, som Sagde ej videre til Sagen at have at svare, men jndlod Sagen dom

Sagen optages til Doms

Sr: Jacob Jørgen Kastrup paa sin Principal Hr: Fogden Hejbergs veigne fremstillede for Retten de trende Mænd Anders Olsen Floen, Isaach Christensøn og Niels Olsen Waagenes alle 3 som findere og Biergere af et i dette aars foraar eller Selve 3die Paaske dags aften udj Fedie Fiorden funden Fustagie olie for derom at aflegge deres forklaring, hvor naar og i hvad stand eller tilstand de fandt berørte Fustagie olie og hvor hen de førte det. Comparenten ville formode benævnte biergere derom aflegger saadan forklaring som de med uskad Samvittighed kand vedstaae Men bad dog derom at Retten forjnden ville forholde dem samme.

Derpaa fremstode de trende forbenævnte Biergere Anders Floen Isaach og Niels Waagenes og efter foregaaende formaning til Sandheds vedblivelse aflagde saadan Forklaring, at de 3die Paaske dags aften sidstleden fandt paa Fedie Fiorden Sønden for Hennøe landet det omspurte Fustagie med ollie flydende og i beskadiget tilstand saaleedes, at ej alleene i den eene Ende var een stor Spreke eller aabning nesten een finger bred, men end og Sponsen mit paa Fustagiet var næsten gandske løes og med Papier omsvøbt, Saa at Fustagiet strax det var af dem jndtaged i baaden lækede, derpaa førte de strax Fustagiet til Herløe gaard og derfra til Hr: Fogden Hejberg hvor de andmelte at have fundet fustagiet og modtog ordre at bringe det til Herløe igien i forvaring og Conserveret paa andre træer som deponenterne og giorde

Kastrup havde ej videre at erjndre end alleene jndlod det Rettens Kiendelse hvad part bør biergere af den fundne olie maatte tilkommes efter loven, og derefter begierede det passerede beskreven

Decideret

Den af Biergerne Anders Floen, Isaach og Niels Waagenes

1769: 98

Nu jnden Retten aflagde forklaring, andgaaende det af dem fundne og biergede Fustagie med olie, viiser at de har funden samme paa Fedie Fiorden Sønden for *for Hennøe landet flydende, denne deres forklaring er og uimodsagt, Thi bør de og i følge lovens 4de Bogs 4 Capt: 5 art: at nyde af samme olies verdie i biergnings Løn den Tredie part, som nærmere efter derover holdende auction vil viise sig, hvormeged samme beløber

Udi Sagen andlagt af Velædle Hr: Fogden Christen Heiberg moed Ole Jäensen, Hans Johan/n/esen og Magne Christiansen Hennøe for deres brugte omgang med en af dem fundne og Bierget Hval er saaleedes

Dømt og Afsagt

Citanten Hr: Fogden Christen Heiberg har til 1767 aars holdende Høste-Ting for dette Skibreede; i følge Høy øvrigheds ordre ladet ved Mundtlig Varsel incitere 3de af Gaarden Hennøes opsiddere, Nemlig: Hans Johan/n/esen, Ole Jäensen og Magne Christiansen, tilligemed de af dem antagne medInteressentere, Niels Monsen, Mons Nielsen og Thomas Johan/n/esen Hennøe for deres brugte omgang med en af de 3de førstbenevnte Mænd sam/m/e aar fundne Hval. Ved Sagens i Rette førelse har de trende indstevnte Biergere mødt til stæde og aflagt saadan Forklaring betræffende den af dem biergede Hval Nemlig: at De ungefær 4re Uger efter Ste: Hans Dag aaret 1767 fandt Hvalen død og forraadnet flydende i en Hav-bugt, inden for de yderste Hav-Skiær, bragte samme til Lands og skaar af det paa bemelte Hval befindende Spæk, smeltede Spækket og der af bekom 6 tønder Trahn, som De bragte bort til forhandling, Ligesom de og paa de af Citanten til Sagens nærmere oplysning fremsatte qvæstioner, har Repliceret at den som meldt af dem fundne Død og Hovedløse Hval, var i Længden 14. alen, samt at da de havde fundet sam/m/e ej giorde nogen anmældelse der om enten til Rettens Bekiente eller Skibredets Lensmand, med det videre Acten nærmere omformelder. Den/n/e Forklaring er tillige vedtaget og afirmeret af de 3de antagne og forbenevnte med Interessentere. Hvor efter fra Citantens Side er ført 3de Vidner navnlig Johan/n/es Monsen Hennøe, Hans Olsen og Johan/n/es Hansen

1769: 98b

Lyngøen, Ved hvis aflagde Eedelige Vidnes[byrd] til deels bestyrkes Biergernes aflagde Forklaringer, især af 1te Vidne efter Actens udviisende, og dernæst Sagen given andstand til paafølgende Som/m/er-Ting. Da eendeel af Biergerne og med Interressentere mødte, og efter at have aflagt den ydeligere paaæskede Forklaring i Sagen begiærede Sagens andstand paa den grund Acten viiser, som Dem og blev indvilget. Ved Høste-Tingets holdelse 1768 har de indstevnte atter ladet møde og produceret Copie af en angaaende den/n/e Sag til Deres Kong: Majestæts allerunderdanigst indgivne Memorial og Sagen der efter udsadt til dette Ting, Da Citanten efter Sagens i rette tagelse har deduceret Sagen til Doms fra sin Siide, saaleedes som Acten viiser. Hvorimod af de indstevnte Biergere og med Interessentere allene mødte Ole Jaensen Hennøe der ligeleedes indlod Sagen under Dom.

Tages nu under betragtning den/n/e Sags foranførte omstændigheder, da viiser Biergernes aflagde Forklaringer, at De tvert imod Lovens stricte Bydende udj 5te Bogs 12te Capituls 2.den og 8de articuler straxen da de fandt den omstevnte Hval anmassede sig sam/m/e, afskaar Spæket {Spæk} smeltede sam/m/e til Trahn, og førte det bort til forhandling, uden at giøre nogen anmældelse der om enten til Kongens Foged eller andre, med det mere som dog saa utrykkelig befales i de forallegerede Lovens articuler.

Thi Kiendes og Døm/m/es for Ret at Biergerne Hans Johan/n/esen, Ole Jansen og Magne Christiansen Hennøe, samt antagne med Interessentere Niels Monsen, Mons Nielsen og Thomas Johan/n/esen Hennøe, Bør for deres brugte ulovlige omgang med den fundne og omstevnte Hval at have forbrudt, det Dem ellers efter Lovens 5te Bogs 12te Capituls 8de Articul tilkom/m/ende Findings-Spæk, da de af Hvalen udbragte 6 t/ønd/er Trahn og dessens Værdie i alt Hans Majts: Cassa hiemfalden.

Derefter er fremlagt Restancen over de ordinaire Kongelige Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende til 620 rdr, som efter at samme var bleven oplæst af laug Retted og almuen blev uimodsagt

Efter trende ganges lydelig udraab indfandt sig jngen som noged for Sage tinged hafde at forrette, thi er og samme for denne Sinde Slutted og ophævet,

1769: 99

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede 1769

Anno 1769 den 19de Maij, Er holdet almindelig Sommer Skatte og Sage ting for Radøe Skibreedes almue paa Tingstædet Alverstrømmen overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg, og de samme 8te Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Høste tinged 1768 bleve udnævnte og folio ere andførte og nu fremlagde skriftlige attester andgaaende deres laug Rettes Eeds afleggelse

Hvorda! blev allerunderdanigst og underdanig læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kong: Forordninger og andre øvrigheds ordre, og dernæst jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skifte brev forretted paa Tostensvig efter Lars Monsøn og Hustrue den 30te Junij 1768 vid folio

2. Eet Skiøde udstæd af Lars Olsen Udhelle til Ole Larsøn paa 18 Merker Smør 10 Kander Malt udj Udhelle for 30 rdr Dat: 11te Februarij 1769

3. Hr: Justitz Raad Gartners Bøgsel Sæddel til Christen Pedersøn paa 6 M/arke/r Smør 4 Kander Malt i gaarden Bøe Dat: 9 Dec: 1768

4. Een dito udstæd af Hr: Frimann til Niels Olsen Indre Sæbøe paa 16 M/ark Smør 21 1/3 Kande Malt udj gaarden Udsylte Dat: 24 april 1769

5. Een ditto udstæd af Michel Taasche til Lars Johannesøn Nore Selle paa ¼ løb Smør 10 Kander Malt udj gaarden Udhelle Dateret Mielde den 30te Martj 1769

6. Een dito udstæd af Hr: Krigs Raad Koren til Knud Knudsen [paa] 9 M/arke/r Smør 4 ½ Kande Malt udj gaarden Notvedt Dat: 14 Martj 1769

7. Een dito udstæd af Hr: Consul Walace til Niels Olsøn paa 1 Pund Smør og 16 Kander Malt udj gaarden Westre Solem Dat: 6te febr: 1769

af hvilke 4re Sidste bøgsle Sædler fuldte ligelydende Reverser

8. Een ditto udstæd af Hr: Justitz Raad Gartner til Jon Michelsøn paa 12 M/arke/r Smør 10 Kander Malt i øvre Qvalem Dat: 6te Maij 1769

9. aflyst een Pandte obligation udstæd af Sr: Hans Schreuder til Hr: Provsten Arentz paa Capital 300 rdr, mod Pant i Bøevaags Kremmerlejes Huuser Dat: 8te Novbr: 1748 og tinglyst den 29 Junij 1749, som nu efter qvitering af 4de Novbr: 1768 er betalt og derfore Mortificeres

10. tinglyst Eet Skiøde udstæd af Knud Knudsen Notvet til Johannes Olsen Kaalstad paa 5 1/3 Marker Smør og 9 1/3 Kande Malt \i Kaalstad/ for 12 rdr Dateret 19de Maij 1769

11. Eet dito udstæd af Johannes Olsen Kaalstad til Ole Olsøn paa 16 Marker Smør 21 1/3 Kande Malt udj gaarden Kaalstad for 46 rdr Dateret samme dags dato

12. Een odels lysning udstæd af Lars Olsen Udhelle andgaaende odels Retten til 16 Marker Smør udj gaarden Indhelle Dateret 19de Maij 1769

13. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Halvor Qvidsteen med de fleere til Niels Erichsøn Sæbøe paa 16 7/8 Marker Smør 5/24 Hud \i Indre Sæbøe/ Dateret samme dato og hvoraf fulte ligelydende Reverse

14. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Mons Michelsøn paa 18 M/arker Smør 1 Mæhle og 6 Kander Malt udj gaarden Strømme, dateret 21de Martj 1769 hvoraf tillige fuldte Ligelydende Reverse

15. Eet Skiøde udstæd af Ole Ottessøn Nordanger med de fleere til Zacharias Olsøn paa 22 ½ Marker Smør og 15 Kander Malt i Brathetaugle for 63 rdr som er Dat: 19de Maij 1769

16. Eet dito udstæd af Jonas Rognaldsen Pletten til Rognald Watne paa ½ løb Smør ½ Tønde Malt *½ *tønde *Malt i grd: Pletten fpr 40 rdr, Dat: 20de Maij 1769

1769: 99b

Ved dette Skiødes Publication blev fra Hr: Fogden Hejberg jndleveret hans mod skiødet forfattede skriftlige protestations skrift af 20de Maij 1769

Derefter blev Fremlagt Skatte Restancerne over de ordinaire Skatter dette aar beløbende til 573 rdr som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Og da jngen jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette er samme ophæved

 

 

Sommer Tinget for Guulens Skibreede 1769

Anno 1769 den 22de Maij Er Retten sadt paa Tingstædet Schierjehavn til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Guulens Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Høste tingeds holdelse bleve udnævnte og paa folio 62 i Protocollen ere andførte, hvoraf de 6 Sidste foreviiste attester andgaaende deres laug Rettes Eeds afleggelse

Hvorefter blev allerunderdanigst og underdanig læst de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kong: Forordninger og andre Høye øvrigheds ordre, og dernæst indkom til Publication følgende Documenter

1. Skifte Brev forretted paa Gaarden Storenæs den 22de augustj 1768 efter afg: Magdeli Olsdatter vid fol:

2. Eet Dito paa gaarden Sætenes efter Johannes Olsøn forretted den 23de augustj 1768 vid folio

3. Eet ditto paa Nappen efter Mathias Aslachsøn forretted den 17 Maij 1768 vid folio

4. Eet dito paa Gaarden Dahle efter Hans Clausøn forretted den 25de augustj 1768 vid: folio

5. Eet Skiøde udstæd af Ole Clausøn Høyvig og de fleere til Niels Olsen Dahle paa 1 Pund 4 ½ Marker Smør udj gaarden Dahle for 38 rdr er Dateret 19de octobris 1768

6. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Laugmand Bager til Jon Jonsøn paa 20 ¼ Marker Smør i gaarden Birchnes Dat: 25de Martj 1769

7. Eet Skiøde udstæd af Johannes Andersen Boge etc: til Jon Andersen paa 18 M/arker Smør 12 Kander Malt i gaarden Holsøen for 19 rdr 4 mrk 2 s. Dateret 18de octobris 1768.

8. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Enken Madamme Karen Frimann til Henrich Hansøn paa 8 Merker Smør i gaarden Tvedt Dat: 26de Septr: 1768

9. Een Dito udstæd af Sr: Jon Mariager til Mons Siursøn paa 1 Løb Smør i gaarden Østguulen Dat: 9de Januarii 1769.

10. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Anne Helene Frorup Salig Fogden Jens Lems til Erich Nielsøn Neerdahl. Dat: 10de Maij 1769

11. Een Dito udstæd af Sogne Præsten Hr: Thommas Sommer til Hans Hansøn Neredahl paa ½ løb Smør i gaarden Neredahl hvorudj og er jndbegreben leve Kaar for Bøgsel Manden Hans Hansøns Forældre Dateret 16de Maij 1769

Af hvilke fiire Bøgsel Sædler og fuldte ligelydende Reverser med Bøgsel Mændenes paateignede underskrifter

1769: 100

12. tinglyst Eet Skiøde udstæd af Enken Randi Rognilds Datter med de fleere til Tron Aamundsen Sættenes paa 2 Pund Smør i gaarden Sættenes for 33 rdr 2 mrk, Dateret 18de Octobris 1768

13. Eet Vilkors brev udstæd af Ole Johannesen og Tron Aamundsen Sættenes til Enken Randi Ragnild Rognildsdatter andgaaende lifs ophold. Dat: 18de octobris 1768

14. Eet Skiøde udstæd af Halvor Monsøn Andvig med de fleere til Siur Jørgensøn Matre paa 14 Marker Smør udj gaarden Store Matre for 14 rdr. Dat: 22de Maij 1769

15. Eet ditto udstæd af Ole Colbiørnsøn Mithue til hans Søn *Ole *Larsøn (Lars/Lasse Olsøn – sjå nedanfor) paa ½ løb Smør i gaarden Indre Mithue for 72 rdr Dat: samme dato

Hr: Fogden Hejberg i andleedning af det af Ole Colbiørnsøn Mithue til sin Søn Lasse Olsøn udstædde Skiøde paa ½ løb Smør udj bemelte gaard Mithue var foraarsaged at protestere imod, det jndted Skiøde bliver Kiøberen extraderet førend den Extra Skatt hvormed Sælgeren staar til Restance til aprilis udgang dette aar er bleven betalt da Fogden efter de ergangne Kong: Forordninger maae holde sig til godset og derfore giøre jndførsell i samme. Sælgeren har altsaa jngen frie disposition over sit gods førrend hand beviiser at alle Skatter ere betalt

Ludolph Witthe mødte og *jndlevere Laugdagen udj Sagen andlagt mod Hans Ingmorsøn Birch for skyldige 7 rdr 1 mrk 6 s, tilligemed skriftlig jndlæg og doms paastand i Sagen af 20de Maij 1769 som blev oplæst saa lydende

Contra Parten Hans Jngmorsøn Birch mødte og næst at godtage lovlig Varsel og laugdagelse *forestillelse (forestillede) at det kommer ham meged forunderlig og sælsomt fore at Citanten Ludolph Withe har ladet jndstevne ham for een gield som allereede forlængst er afClareret, hvorom hand forbeholt sig til næstholdende Høste ting at jndkomme med Reigning for og afbeviisning, til hvilken Ende hand og maatte begiere Sagens andstand til næst holdende Høste ting

Eragted

Sagen gives andstand til næste Høste ting for dette Skibreede da Contra Parten Hans Jngmorsen Birch Samme Tiid haver at fremkomme med sit nu paaberaabte Contra tilsvar uden lengere udhal thi ellers bliver Dom i Sagen afsagt

Hr: Fogden Hejberg ved sin Fuldmægtig Sr: Jacob Jørgen Kastrup andmelte det hand i andleedning af indkomne Klage fra Hr: Capitain Lomann har funden sig beføyed her til dette ting paa Justitiens veigne at lade jndkalde Gregorius Nedre Grindem, Ole Jonsøn og Niels Grindem, gamle og unge Hans Kiellevold og Michel Nielsøn øvre Grindem Alle til at lide dom till

1769: 100b

Skydsens betaling og Videre undgieldelse for deres modtvillige og domdristige udeblivelse, som af Skyds Skafferen tilsagde, \til at Skydse/ velbemelte Hr: Capitain Lomann efter derom ham fra Stifted meddeelte frie Skyds pass dog som de trende førstbenævnte Mænd her paa tinget har jndfunden sig og hos Fogden afbedet deres forseelse samt betalt den for dem udlagde Skyds med een ligedan Kiendelse til de Fattige, saa frafalt Comparenten i den henseende Sag mod dem og ihenseende de andre tre ike ere kaldede til at høre Skafferens Forklaring om deres betimmelige tilsigelse til at skydse, Stevne Vidnerne ike heller uventelig er tilstæde saa forbeholt Comparenten sig til nestkommende Høste ting Sagen mod dem med Continuations Stevning at begiegne

Sagen udsettes og stilles i beroe til næste ting

Derefter er fremlagt Skatte Restancen over de ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende til 670 rdr som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Og da jngen jndfant sig efter 3de ganges paaraab som noged for Sage tinget videre havde at forrette, er samme for denne Sinde ophævet

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1769

Anno 1769 den 25de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Kiilstrømmen i Lindaas Skibreede, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Lindaas Skibreedes Almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Heyberg, og de ved seeneste Høste ting udnævnte laug Rettes Mænd som i Protocollen folio 66 er andførte og navngivne som alle beviiste med andviisende skriftlige attester at have aflagte deres laug Rettes Eed.

Hvorda! Blev Allerunderdanigst og underdanig Publiceret og bekiendt giort de for forrige Skibreeders almue ved Dette Sommer ting oplæste Kongelige allernaadigste Forordninger og andre Høye øvrigheds ordre og dernæst indkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Fannebust den 15de Julij 1768 efter afg: Mand Mons Hansøn vid: fol:

2. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Bogholder Sr: Hans Christian Astrup paa Madamme Marie Fyren Finde\s veigne/ til Hans Jacobsøn paa 15 Merker Smør udj gaarden Riise Dateret 3 Juni 1769, med ligelydende Reverse

1769: 101

3. Een ditto udstæd af Hr: Laugmand Bager til Johannes Thommassøn paa 12 Marker Smør udj gaarden Hiertaas Dateret 30te Martj 1769

4. Een dito udstæd af Sr: Danchert Hejberg til Ole Jonassøn paa 18 Marker Smør udj Nore Tangen Dat: 9de Februarij 1769

5. Een ditto udstæd af dito til Lars Knudsen paa 18 M/arke/r Smør i Søre Tangen, Dat: 9de Februariii 1769

6. Een ditto udstæd af Hr: laugmand Bager til Gregorius Arnesøn paa ½ løb Smør udj gaarden *Kongvæhr (Rongvæhr), Dateret 25de Martj 1769

7. Eet Skiøde udstæd {af} \til/ Johannes Tollachsøn Af Enken Ingebor Pedersdatter Reggeraas med de fleere {til} paa 6 Marker Smør 1/3 Mæhle Malt for 8 rdr \i Reggeraas/ Dateret 22de octobris 1768

8. Eet Skiøde udstæd af Sr: Joachim Danchersøn til Sr: Danchert Danchertsen Hejberg paa 1 løb Smør og ½ Tønde Malt udj Gaarden Qvalsvaagen for 250 rdr Dat: 16de Junij 1768

9. Eet Ditto udstæd af bemelte Sr: Joachim Danckertsen til Sr: Dankert Dankertsøn Hejberg hvorved Kiøberen Sælges og hiemles Eet Kong: allernaadigst Priviligeret Kræmmerleje Fedie kaldet med paastaaende Handels Huuse og andre Bygninger og tilliggende Jordegods skyldende 14 Vaager 6 Marker Fisk og 2 Mæhle Malt med Bøgsel og Herlighed for 2200 rdr Dateret 14de Maij 1768

Ved dette Skiødes Publication fremstoed Hr: Danchert Danckertsen Hejberg som Kiøbere af forbemelte Kræmmer og Fiske Leje Fedie kaldet skyldende med tilliggende Jordegods 14 Vaager 6 Marker Fisk og 2 Mæhler Malt med Bøgsel og alle underhørende Herligheder, og bad at \inden/ Retten maatte bekiendtgiøres at i fald nogen skulle findes som til dette gods skulle {ford} meene sig eller være nærmere odels baaren end Comparenten de da ville jndfinde sig jnden den tiid loven foreskriver, for saadan odels Ret at Legitimere

10. Eet Skiøde udstæd af Mons Christiansøn Sævdahl til Anders Monsøn paa 1 Pund 9 Marker Smør og 8 Kander Malt udj gaarden Tvetteraas for 58 rdr 3 mrk, Dateret 25de Maij 1769

11. Eet ditto udstæd af Peder Andersøn Fammestad til Ole Magnesøn Fammestad paa 13 ½ Marker Smør og 1/8 Faar udj gaarden Fammestad for 40 rdr Dat: 25de Maij 1769

12. Een Obligation udstæd af Ole Magnesøn Fammestad til Hr: Jens Bergendahl paa Capital 40 rdr mod pandt udj gaarden Fammestad 1 Pund 3 Marker Smør og ¼ Faar, Dateret samme dato som forrige

13. Een Penge mangels lysning udstæd af Knud Andersøn Solem paa sin Myndtling Niels Larsøns Veigne andgaaende odels løsnings Retten til 18 Merker Smør i gaarden udKiilen som beboes nærværende tiid af Mons Ditlefsøn udKiilen, samme er Dateret den 25de Maij 1769.

1769: 101b

 

Gregorius Arnesøn Rangever mødte og gav tilkiende at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Siur Olsøn Rangevæhr at andhøre Vidner og lide dom for adskillige mod Citanten udtalte ærerørige og høyst nærgaaende Skields ord og videre, samt at erstatte Processens omkostninger Skadesløs til Vidner i denne Sag er under lovens Faldsmaal jndstevnt Synneve Rasmusdatter og Giertrud Martinusdatter Rangevæhr, alle med lovlig varsel, Hvorefter Citanten begierede den jndstevnte Contra Part og vidnerne paaraabt og i mangel af deres møde fremstillede de brugte *Stevvne Vidnerne Jacob Erichsøn Wichene og Magne Magnesøn Sættere til jndvarslingens afhiemling.

Den jndstevnte Contra Part og vidnerne bleve paaraabte men jngen af dem mødte tilstæde ej heller nogen paa deres veigne thi fremstoede dee forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven at de haver forkyndt dette Stevne maal for Contra part og Vidner, dog ike med fulde 14 dages varsel, da det ike bliver 14 dage førend paa næstkommende løverdag,

Citanten derefter maatte forbeholde tiltale til Stevne Vidnerne for deres ulovlige omgang med den mundtlige Varsels tildeelelse og begierde Sagen udsatt til næste Høste ting for dette Skibreede da hand vil forfriske Sagen med Continuations Stevning.

Sagen udsettes til næste ting

Hr: Danchert Danchertsen Hejberg /: som Ejere af Kræmmer og Fiske Væhret Fedie kaldet :/ fremstoed dernæst for Retten og tilkiendegav at hand til dette ting med lovlig 14 dages varsell haver funden sig nødsaget at lade mundtlig indkalde Niels Olsøn Mulen som beboere og brugere af Comparentens Ejende Plads Mulen fordie hand tvert imod den ham meddeelte fæste Sæddel og hans udgivne Revers har foretaged sig uden Citantens minde i Fiskeriets tiider at Logere eendeel af de fiskende desandgaaende at lide dom til sit Fæstes forbrydelse og at erstatte Sagens omkostninger skadesløes Citanten ville ellers formode at den jndstevnte møder men i dessens mangel fremstillede Hand de brugte Stevne vidner Aamund Johannesøn Tangen og Iver Johannesøn Holmen til Indvarslingens Lovlige afhiemling

Contra Parten Ole Nielsøn Mulen mødte og vedtog Stevnemaalets lovlige forkyndelse Sagde ellers at hand vel tilstaar at hand nu i Vaares i Martj Maaned Logerede for Een 2 á 3 ugers tiid 4re Mænd som laae paa Fiskerie, dog ike uden een Nat med hans tilladelse da hand tilholdt dem desangaaende at erholde Citantens som Comparentens Jord drot hans tilladelse om at forblive

1769: 102

i Logemente paa Mulen meere end den eene Nat som de dog ike vilde opfylde

Citanten derefter fremlagde een ligelydende Copie af den Contra Parten Ole Nielsøn meddeelte Fæste Sæddel paa Pladsen Muhlen Dateret 23 Martj 1759, som hand begierede acten tilført, samme blev i Retten oplæst saaleedes lydende

Contra Parten Ole Nielsøn vedtog i alle maader den oplæst Copie Bøgsel Sæddel med paateignede Reverses Rigtighed i alt af ham saaleedes at være jndgaaet som samme omformelder, ligesom hand og nu i Retten andviiste den ham meddeelte originale Bøgsell Sæddel, som, med Revers Bøgsel Sæddelen blev *Contereret (Confereret) og i alt befunden at være ord for ord eenslydende.

Citanten derefter paastoed Dom over jndstevnte Ole Nielsøn Muhlen til hans Fæstes forbrydelse og denne Processes omkostningers skadesløse erstatning

Contra Parten Ole Nielsøn Mulen derefter blev tilspurt om hand havde noged til sit forsvar i denne Sag at fremføre, Hvortil hand Svarede Nej, at da hand ike kand nægte joe at have uden Citantens tilladelse Huuset \og logeret/ fiire Mænd i Sidste Vaar Fiske 2 á 3 uger /: uden Citantens tilladelse og paa dend maade som melt, saa jndlader hand Sagen og fra sin Side lovmedholdig Dom uden at begiere nogen udsettelse

Sagen optages til doms til i Eftermiddag

Efter at Sagen saaleedes til Doms var optagen fremstoed begge Sagens *Parten (Parter) Hr: Danchert D: Hejberg og Ole Nielsøn Muhle og declarerede at de begge ere fornøyede og eenige men at Sagen gives andstand til næste ting, allerhelst da Contra Parten Ole Mule haver nu til dette ting efter andmeldelse jndstevnt de 4re Mænd som uden hans tilladelse hos ham har logeret til undgieldelse for deres modtvillighed i at erhverve Jorddrottens tilladelse til det hos Comparenten hafte Logemente

Efter saadan nærmere jndkomne forlangende udestaar Sagen til næstholdende Høste ting for dette Skibreede

Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kastrup begierede i Rette Justitz Sagen andhengiggiort sidstleeden Høste ting Contra Magne Ditlefsøn Knarvig og Hustrue Anne Monsdatter for usamdrægtighed og ond forligelse maal, men ihenseende den feiltagelse ved laugdagens forkyndelse er underløbet at den ike i tide for vedkommende er bleven forkyndet saa maatte Comparenten desformedelst begiere saavel Hustrue Anne Monsdatter paa nye laugdaget til andstundende Høste ting, som de forelagde Vidner Johannes Nielsøn og Niels Iversøn Knarvig ligeleedes paa nye under lovens Faldsmaal til Samme Høste ting næstandstundende forelagde at møde og Provemaal i Sagen at aflægge

derefter saaleedes

Eragted

Retten igientager den for jndstevnte Anne Monsdatter Knarvig til dette ting givne laugdag, da hun til næstholdende Høste ting haver at møde og Sagen at tilsvare, til hvilken tiid Vidnerne Johannes Nielsøn og Niels Iversøn under lovens Faldsmaal forelægges at møde og Provemaal i Sagen at aflægge

1769: 102b

 

Ole Nielsøn Muhlen mødte for Retten og gav tilkiende at hand til dette ting med mundtlig varsel haver ladet jndkalde Guttorm Oxnes Ole Erichsøn, Iver Nielsøn og Rasmus Nielsøn alle boende paa Gaarden Oxnes her i Skibreedet, fordie de i dette Aars Vaar Fiske uden Citantens minde har tiltaged sig Logemente i hans Huus og ej dertil efter hans paamindelse har villed søge Citantens Jord Ejere Hr: Danchert D: Hejbergs tilladelse, desandgaaende at andhøre Vidnerne Thor Andersøn Sættre og Sæbiørn Andersøn Hellestvet /: som under lovens faldsmaall ere jndstevnte :/ samt lide Dom til undgieldelse saavel i Hoved Sag og omkostninger, ligesom og Citantens Jord Ejere Hr: Hejberg til vedermæhle er jndkaldet.

Citanten formodede at de jndstevnte møder og i dessens ermangling fremstillede de brugte Stevne Vidner Jacob Wiche og Magne Sættre til Jndvarslingens Lovlige afhiemling.

Contra Parterne mødte alle tilstæde og Sagde at de ike haver nødt den efter loven andbefalede Varsel da det først er i dag 13 dage siden de bleve varslede i denne Sag.

Stevnevidnerne blev fremkaldet som forklarede at de Selve Pindse aften varslede saa vel Contra Parterne som Vidnerne {og} i denne Sag, og da det befindes at det ike er meere end 13 dage siden saa kunde ej heller med denne Sag forfares denne Sinde.

Citanten Ole Muhlen forbeholt tiltale til Stevnevidnerne for deres mislige omgang med varsels forkyndelse i denne Sag og til Satisfactions erholdelse over dem saavel for hans Sags Spilde som andvente bekostninger agtede at lade dem jndstevne til næstholdende Høste ting for dette Skibreede

Sagen for denne Sinde udgaaer

Procurator Thommas Steen af Bergen mødte for Sr: Danckert Danckertsen Hejberg og gav tilkiende at hand efter ordre af *Vebemelte Sr: Hejberg her til Retten havde ladet jndkalde hans lejlending Joseph Larsøn Qvalsvaagen under formeening at have forbrudt sin bøgsel Rett ved det hand ike i rette tiide har betalt de Kong: Allernaadigst paabudne Skatter til Kong: Mayestets Foged, Men at Citanten selv er bleven tvungen eller fordret samme Skatter for lejlendingen at udbetale som allereede skeed er, nemlig den 7de Decembris 1768, hvorfore Citanten og har været foraarsaget for inden sidst afvigte Juul ved Stædets lensmand og tvende Mænd lovlig at opsige opsidderens brug, men dog derimod har maatted fornemme at opsidderen desuagted ike har villet fra vige bruget, derfore at lide dom efter loven samt til Processens omkostningers skadesløse erstatning, Comparenten ville altsaa fornemme om den jndstevnte efter den ham givne lovlig Varsel vil møde og i Sagen tage til gienmelde, Hvorefter hand med nermere paastand Sagen vedbørlig skal udføre,

Contra Parten Joseph Qvalsvogen mødte og vedtog lovlig varsell

1769: 103

Og begierede Sagens andstand til nestholdende Høste ting for dette Skibreede for at jndkomme med fornøden eragtende tilsvar.

Citantens Fuldmægtig jndstillede den forlangte andstand til Rettens Eragtning

Afskeediget

Sagen i følge Contra Parten Joseph Qvalsvaagens begier gives andstand til næste ting, da hand haver at jndkomme med fornøden eragtende tilsvar

Iligemaade fremstillede sig Procurator Steen paa Sr: D: D: Heybergs veigne og gav tilkiende at hand ligeleedes havde ladet *jndstevnte (jndstevne) opsidderen paa Qvalsvaagen Thommas Larsøn og derom Reffererede sig til hvis hand udj næst forrige Sag haver ladet forestille, da denne Sag er af lige beskaffenhed som den forrige mod Joseph Larsøn, og ville fornemme om den jndstevnte møder

Contra Parten Thommas Larsøn Qvalsvaagen blev paaraabt men mødte ike thi fremstode de brugte Stevne Vidner Lensmanden Lars Fieldsende og Mons Iversøn Schouge, som jndleverede den dem fra Citantens Fuldmægtig Procurator Steen tilsendte skriftlige ordre andgaaende denne og de fleere Qvalsvaagens opsidderes Indvarsling Dateret 9de Maij 1769, som den næstpaafølgende 10de Dito lovlig er forkyndt saaleedes som deres paateigning udviiser, hvilked de bekræftede med Eed og opragte Fingre efter lovens bydende

Procurator Steen begierede den udeblevne laugdaget til næste ting

Eragted

Indstevnte og udeblevne Thommas Larsøn Qvalsvaagen gives laugdag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Ligeleedes gav Procurator Steen tilkiende at hand efter Velbemelte Sr: Danchert D: Hejbergs ordre havde ladet jndstevne opsidderen Niels Bastiansøn Qvalsvogen Sagen forestillede hand at være af samme beskaffenhed som de tvende her næst oven for indførte Sager ere og ville fornemme om den jndstevnte møder og hvad hand til Sagen kand have at svare.

Jndstevnte Niels Bastiansøn Qvalsvaagen blev paaraabt men mødte ike tilstæde, thi fremstode Forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede under Eed med opragte fingre efter loven Jndvarslingen saaleedes at være Passeret som deres paateigning paa den i næst forrige Sag fremlagde Stevne Liste udviiser

Steen begierede den udeblevne laugdaget

Eragted

Contra Parten Niels Bastiansøn Qvalsvaagen gives laugdag til næste ting at jndkomme med fornøden eragtende tilsvar i denne Sag.

Paa Selvsamme maade havde Meervelbemelte Sr: Danchert D: Hejberg ved hans andtagne Fuldmægtig Procurator Steen ladet jndstevne opsidderen eller lejlendingen Claus Bastiansøn paa Qvalsvaagen og ville fornemme om hand møder eller noged i Sagen haver at forestille

1769: 103b

De forbemelte Stevne Vidner fremstode og afhiemlede under Eed saaleedes at have jndkaldet Claus Bastiansøn Qvalsvaagen som deres paateigning paa den forberørte Stevne liste udviiser

Contra Parten Claus Bastiansøn Qvaalsvogen mødte og begierede Sagens andstand til næste ting

Steen jndstillede det begierte til Dommerens forgodtbefindende

Foravskeediget

Sagen gives andstand til næstholdende Høste ting for dette Skibreede, til hvilken tiid Contra Parten Claus Bastiansøn haver at fremkomme med fornøden eragtende tilsvar

Endelig forestillede Procurator Steen at hand ligerviis efter Sr: Hejbergs forlangende havde ladet jndkalde lejlendingen Hans Olsøn Qvalsvogen, Stevnemaalet forklarede hand at være af lige beskaffenhed med de 4re forrige af Sr: Hejberg andlagde Sager, ville altsaa fornemme om den Jndstevnte møder med tilsvar i Sagen

Indstevnte Hans Olsen Qvalsvaagen mødte og vedtog lovlig varsel og for Resten Sagde at hand vidste at hand ikuns var lidet skyldig hvilked hand er villig til at betale naar Citanten sam/m/e vil modtage

Citanten Reffererede sig til Stevnemaalet og den fremlagde Bøgsel Sæddel og derefter begierede Sagen udsatt til næste ting for at jndkomme med det videre fornødne fra sin Side til Sagens oplysning.

Avskeediget

Sagen i følge Citantens begier udestaar til næste ting

Derefter blev paaraabt Sagen som af Procurator Steen ved seeneste Sommer ting blev inCammineret paa Iver Arnesøn udKiilens Veigne imod Ole Jonasøn Fedie for skieldsord

Procurator Steen for Citanten forestillede at hand haver ladet Rettens seeneste Eragtning for den jndstevnte Ole Jonasøn forkynde og ville fornemme om den jndstevnte møder.

Citantens Fuldmægtig ihenseende at hand ike havde den paaberaabte Forelæggelse taged beskreven begierede at Retten ville igien tage laugdag for den jndstevnte til neste ting saasom Sagen eengang lovlig er jncammineret

Eragted

Retten igientager den for Contra Parten Ole Jonassøn til Sidstholdne Høste ting givne laugdag, da hand til dette aars næstandstundende Høste ting forelegges at møde og Sagen at tilsvare

Publiceret

14. Eet Skiøde udstæd af Iver Hansøn udKiilen til Jacob Lampe paa 18 Marker Fisk 6 Kander Malt udj gaarden udKiilen for 34 rdr Dateret 26de Maij 1769

Derefter er fremlagt de ordinaire Skatte Restancer for 1ste og 2den Termin dette aar beløbende sig til 688 rdr, Som blev oplæst og af laug Retted og den tilstædeværende almue uimodsagt

Og da jngen efter udraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette og i Rette føre saa er og Tinget for denne Sinde igien bleven Slutted og ophævet.

1769: 104

 

 

Sommer Tingene for 1769 for Alenfith

Anno 1769 den 29de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen i Alenfiths Skibreede, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage tings holdelse for Dito Skibreedes almue overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged velædle Hr: Christen Hejberg og de ved seeneste afholdne Høste ting udnævnte og paa folio 69 andførte laug Rettes Mænd af hvilke de 5 første {ike} fremlagde Attester om deres laug Rettes Eeds afleggelse.

Hvorda! først blev allerunderdanigst og underdanig Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kong: Forordninger og andre Høye øvrigheds \ordre/, og dernæst jndkom fra almuen til tinglysning følgende Documenter

1. Eet Skifte brev forretted paa Gaarden Fløxsand i Herløe Skibreede efter afg: unge dreng Knud Arnesøn den 28de Junij 1768 vid: fol:

2. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Madamme Karen Frimann Salig General Told Forvalter Garmanns til Rasmus Olsen paa ½ løb Smør udj Gaarden Totland Dateret 17de Febr: 1769

3. Een dito udstæd af Dito til Johannes Knudsen Store Oxe paa 2 Pund Smør 4 Kander Malt udj gaarden Schare, Dat: 10 Maij 1769

4. Een dito udstæd af Enken Madamme Frimann til Erich Bergesøn Fyllingen paa 1 løb Smør 9 Marker Smør i Skatte Skyld men i landskyld 2 Pund 6 M/arker Smør 1 1/3 Hud, Dat: 5 Martj 1769

5. Een ditto udstæd af Ole Fyllingen til Ole Olsøn Alver paa 18 Marker Smør og 12 Kander Malt udj gaarden Hofsdahl, Dateret 1ste Maij 1769

6. Een ditto udstæd af Enke frue Anne Hansøn Salig Justitz Raad Frimann til Jacob Jacobsøn paa 18 Marker Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Toftinge Dateret 6te april 1769

af hvilke 5 originale Bøgsel Sædler og fuldte ligelydende Reverser

7. Eet Skiøde udstæd af Berentz Cramer til Iver Isachsøn Breche paa Seims Kirke med tilliggende Jordegods og videre for 150 rdr Dateret 9de Julii 1768

8. Eet Ditto udstæd af Rasmus Andersøn Echanger til Anders Olsen Siurset paa 1 Pund 2 5/8 Marker Smør i gaarden Siurset for 26 rdr 3 mrk 12 s Dateret 25de octobris 1768.

9. Eet odels Skiøde udstæd af Johannes Olsøn Schurtvedt med de fleere til Baste Michelsøn Iisdahl hvorved ham Sælges odels Retten til ½ løb Smør og 18 Kander Malt udj gaarden Iisdahl for 20 rdr Dateret Mieldegaard den 3de april 1769

10. Eet Ejendoms Skiøde udstæd af Anders Larsøn Hopland og Anders Sæbiørnsøn Kalsaas paa 1 Pund Smør og 16 Kander Malt udj gaarden Hopland for 70 rdr Dat: Mielde den 30te Martj 1769

11. Eet Dito udstæd af Halsteen Olsøn Hopland til Anders Larsøn Hopland og Hustrue andgaaende deres leve Kaar, af samme Dato

12. Eet Skiøde udstæd af Mons Aslachsøn Nedre Qvamme med de fleere til Knud Johannesøn paa 14 Marker Smør og 9 1/3 Kande Malt udj gaarden Indre Fosse for 18 rdr 5 mrk 8 s: Dateret 29de Maij 1769

13. Eet ditto udstæd af Ole Josephsøn til Ole Larsøn Gethuus paa een gaarde part Raadmandsøen kaldet sky: 6 M/arker Smør for 190 rdr Dat: Bergen den 10 Novbr: 1768.

14. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Consul Walace paa 18 M/arker Smør og 6 Kander Malt udj gaarden Levestad, Dat: 21de Martj 1769, tilligemed ligelydende Reverse til Bøgsel Manden Michel Siursøn

15. Een ditto udstæd til Dito af Henrich Holbech paa 6 Marker Smør og 6 Kander Malt udj gaarden bemelte Levestad, Alversunds Kirke tilhørende Dat: 22 Martj 1769

1769: 104b

16. Een odels Lysning udstæd af Niels Olsen Sæhlevold paa sin Søn Ole Nielsøns Veigne andgaaende odels Retten til ½ løb Smør og 1 ½ Mæhle Malt i gaarden Elsaas, Dat: 29de Maij 1769

17. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Aschild Magnesøn Mundahl til Siur Andersøn paa ½ løb Smør udj gaarden øvre Siursett Dat: 29 Maij 1769

18. Een dito udstæd af Halvor Halvorsøn Sættre til Johannes Arnesøn paa ½ løb Smørs Leje i gaarden Nedre Siursetter af samme Dato

og af hvilke tvende fuldte ligelydende Reverser

Hr: Fogden Hejberg har til dette ting paa Justitiens veigne med mundtlig Varsel ladet lovlig stevne og varsle her til dette ting Anne Catharine Hellmann paa Fladøen som den der har begaaet Lejermaal i løsagtighed med Malversanten (Malefikant = forbryter) afg: Jochum de Lange i medens hand var under Arrest og action, Hun derom eller derfor at lide Dom saavel til de forvirkede Bøders udreedelse som Processens omkostninger efter nærmere giørende paastand, Denne Sag lod Fogden i Retteføre ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup som for det første skulle fornemme om den jndkaldte eller nogen paa hendes veigne møder, i hvis mangel hand havde tilstæde Stevnevidnerne Lensmanden Knud Stor Oxe og Johannes Knudsen ibm: for at afhiemle Stevnemaaled

Jndstevnte Anne Catharine Hellmann blev paaraabt men hverken hun eller nogen paa hendes veigne mødte med tilsvar, thi fremstode forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven, at de med meere end fulde 14 dages Varsel haver jndstevnt Anne Chatarine Helmann til lejermaals bøders udreedelse og omkostningers erstatning i denne Sag saaleedes som andført er

Actor i den henseende erjndrede om laugdag til andstundende Høste ting

Eragted

Indstevnte Anne Catharine Helmann gives Laugdag til næste ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

Anno 1769 den 30te Maij da det almindelige Sommer Skatte og Sage Ting holdtes med Alenfit Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrømmen, blev Retten betient af mig Foged Christen Heiberg som Sette Dommer følgelig Hans Høy Velbaarenheds Hr: Stift-Befalingsmand Petersens Resolution af 17de hujus, grundende sig paa Hr: Sorenskriver Garmans Reqvisition af 12te ejusdem, der begge deele lyder saaledes: Retten blev og tillige Betient med de for dette Aar udnævnte Lavrettes Mænd som for anfindes anførte undtagen Haldor Jonsen Berrefiord, i hvis Sted mødte Knud Johannesen Fosse.

Hvor da for Sorenskriveren over Nordhordlehn Hr: Henrich Garman mødte hans Fuldmægtig Sr: Hans Lessøe og gav tilkiende at velbemt: hans Principal har fundet sig nødsaget til dette Ting med Mundtlig Varsel at lade indkalde Gudmund Jonsen Berrefiord for adskillige om Citanten udtalte uanstændige ord og tillagde nærgaaende Beskyldninger, derom at anhøre Vidnerne Lars Monsen Store Oxe, Anders Bastesen Møcheltun, Ole Johannesen, Ole Endresen og Niels

1769: 105

Olsen Berrefiord /: der alle under Lovens Falsmaal ere indstevnte :/ samt at lide Dom til vedbørlig undgieldelse og Processens Omkostningers skadesløse Erstatning alt efter nærmere i sin Tiid giørende Paastand. Comparenten ville formode at saavel den indstevnte som Vidnerne møder, men i Fald det skulle mangle, havde han tilstæde til Indvarslingens Afhiemling de brugte Stevne Vidner Lænsmanden Knud Stor Oxe og Anders Møcheltun.

Saavel den Saggivne Gudmund Berrefiord, som de indstevnte og foran benævnte Vidner blev paaraabt, men ingen mødte.

Stevne Vidnerne Lænsmanden Knud Stor Oxe og Anders Møcheltun afhiemlede med Eed lovlig at have indstevnt saavel den Saggivne Gudmund Berrefiord til at liide Dom saaleedes som anført er, som og de forbenevnte Vidner under Lovens Falsmaal at deponere deres eedelige Vidnesbyrd i denne Sag.

Lessøe begierede de indstevnte, saavel Contra Part som Vidner Lavdaget og forelagt til neste Ting

Eragtet

Den indstevnte og nu ei mødende Gudmund Jonsen Berrefiord gives Lavdag til nestanstundende Høste Ting at møde og Sagen at tilsvare; Iligemaade forelægges og Vidnerne Lars Monsen Store Oxe, Anders Bastesen Møchelthun, Ole Johannesen, Ole Endresen og Niels Olsen Berrefiord med Lavdag til neste Ting under Lovens Falsmaal at møde og deres eedelige Vidnesbyrd i denne Sag at aflægge.

Derefter er igien Sage tinged Continueret, og \da/ Publiceret for det

19de Eet Skiøde udstæd af Anders Halvorsøn Farristvedt til Knud Aadsen Seim paa ½ løb Smør og ½ tønde Malt udj gaarden Fischesetter for 50 rdr Dateret 12te Maij 1769

20. Een Penge mangels lysning udstæd af Erich Olsøn Rylland paa Hustrue Karie Iversdatters veigne angaaende Odels Retten til 1 Pund 16 4/7 M/ark Smør og 20 4/7 Kander Malt {foen} udj gaarden Yttre Fosse. Dat: 29de Maij 1769

Derefter er fremlagt Skatte Restancen over de ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende til 535 rdr 1 s. som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Og da jngen efter 3de ganges udraab jndfandt sig som videre for Sage tinget havde at forrette er samme for denne Sinde slutted og ophævet.

 

 

Sommer Tinget for Echangers Skibreede 1769

Anno 1769 den 31te Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for Echangers Skibreedes almue, overværende udj Retten Kong: Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de for i aar opnævnte laug Rettes Mænd som i Protocollen folio 76te ere andførte, hvoraf de 4re sidste som nye Mænd foreviiste attester andgaaende deres laug Rettes Eeds afleggelse

Hvorda først blev allerunderdanigst og underdanig læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger og andre Høye øvrigheds ordre, og dernæst jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skiøde udstæd af B L Kramer paa Ole Bleges veigne til Iver Isaachsøn Bræche paa 1 løb Smørs leje udj gaarden Gielsvigen for 50 rdr Dateret 9de Julii 1768.

2. Eet Ditto udstæd af Ole Larsøn Padøen med de fleere til Erich Larsøn Padøen 17 7/16 Marker Smør for 56 rdr 5 mrk 4 skilling Som er Dateret den 24de Novembris 1768.

1769: 105b

3, Eet Documente udstæd af Rasmus Kragh for Iver Bertelsøn Haadneland andgaaende eendeel Gods \2 Pund Smør/ i gaarden Hope Dateret 23de Maij 1769

Dette Documente som med Stempled papiir No: 18 til 6 s: er belagt kand af dets jndhold ike viise hvad navn det bør gives, thi er det een Beskikelse da er det ike forsyned med det vedbørlig, Stempled papiir og skulle Forfatteren have meent noged andet Documente derunder, er sammes Carracteer ubekiendt, jmidlertiid tillades det efter vedkommendes begier ting lysning, og for Resten Validerer for sit værd

4. aflyst een obligation udstæd af Erich Bergesøn Fyllingen till Hr: Jens Bergendahl paa Capital 150 rdr, mod Pandt udj gaarden Fyllingen ½ løb Smør 15 Kander Malt og ¼ Faar Dat: 20 Novembr: 1761 og tinglyst den 21de samme aar, som nu efter qvitering af 20de Maij 1769 er betalt og derfore Mortificeres. vid: fol: 252.

*4, tinglyst eet Skiøde udstæd af Erich Bergesen til Ole Borgesøn Lechnes paa ½ løb Smør 15 Kander Malt ¼ Faar i gaarden Fyllingen for 290 rdr, Dateret 31te Maij 1769:

5, Eet dito udstæd af Ole Olsøn Sæveraas med de fleere til Halvor Hansøn Hemvigen paa 18 Marker Smør og 1 qvarter Malt udj Gaarden Lie for 50 rdr Dateret 31 Maij 1769

6. Eet odels Skiøde udstæd af Ellef Lie og Curator Ole Hagset paa odels Retten til 18 Marker Smør 1 qvarter Malt udj Gaarden Lie for 14 rdr Dateret 31te Maij 1769

7. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Lyder Johan Smith til Lars Torbiørnsøn paa 16 4/5 Marker Smør 1 vog 1 b/ismerpund 4 2/7 Marker Næver i gaarden Moe Dateret 8 Maij 1769

8. Een ditto udstæd af Madamme Wenche Salig Sorenskriver Garmanns til Ole Olsøn Jordahl paa 12 M/arker Smør 10 Kander Malt i gaarden Jordahl Dateret 27de februarij 1769

9. Een ditto udstæd af Weemund Roed (Røed) og Siur Eide til Anders Halvorsøn Hemvigen paa 18 Marker Smør 6 Kander Malt udj gaarden Aschevig Dateret 31te Maij 1769

af hvilke 3de fulte ligelydende Reverser

10. Een ditto udstæd af Iver Bræche i Hardanger til Knud Christiansøn paa 27 Marker Smør og 12 Kander Malt udj gaarden Gillesvigen Dateret 20 Maij 1769

11. Een ditto udstæd af Erich Larsen Padøen til Ole Larsøn paa een Plads under Padøen, Hatlehougen kaldet. Dateret 31te Maij 1769

12. Er Tinglyst eet Odels Skiøde udstæd af Magne Jacobsøn Stordahlen til Anders Larsøn Dyrkolbotten hvorved Kiøberen hiemles Odels og Aasædes Retten til gaardeparten Dyrkolbotten Skyldende 6 Marker Smør for 7 rdr 4 mrk 8 s Dateret 1ste Junij 1769

Derefter er fremlagt Restancerne over dee ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin i dette Skibreede beløbende sig til 462 rdr som blev oplæst og af laug Retted saavelsom den tilstædeværende almue blev uimodsagt.

Og da jngen efter 3de ganges lydelig udraab jndfandt sig som viidere for Sage tinged denne Sinde havde med Sager at gaae i Rette, eller videre, er Tinged Slutted og ophævet

1769: 106

 

 

*Høste (Sommer) Tinget for Hossangers Skibreede 1769.

Anno 1769 den 2den Junii Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen i Hossangers Skibreede, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for Hossangers Skibreedes almue overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og *og de samme 8te Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Høste tingeds holdelse ere udnævnte og paa Folio 75 andførte.

Hvorda! Først er allerunderdanigst læst og Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger, Samt læst andre Høye øvrigheds, og derefter indkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skiøde udstæd af Enken Anna Helene Frorup Salig Fogden Jens Lems til Mons Andersøn Otterstad hvorved ham Sælges gaarden Egefet skyldende ½ Løb Smør, Dat: den 23de Novembris 1768

2. Eet Skiøde udstæd af Ole Andersøn Bircheland til Stephen Aschilsøn paa 11 4/7 Marker Smør i gaarden Bircheland for 13 rdr 4 mrk 5 skilling Dateret 22de Novembris 1768

3. Eet ditto udstæd af Lars Larsøn Fieldsende til Arne Larsøn Tofte paa 2 M/arker Smør 1/3 Kande Malt udj gaarden Øvsthuus for 1 rdr 3 s Dateret 21de Januarii 1769

4. Eet Mageskifte Skiøde opretted jmellem Niels Johannesøn Heldahl Halvor Johannesøn Hevig og Johannes Reistad paa den eene og Ingvold Fieldscholnes med de fleere paa [den anden Side]? paa 14 3/8 Marker Smør i gaarden Bircheland for 14 rdr 14 s og 6 1/14 M/arker Smør 4 2/7 Kande Malt udj gaarden Aaseim for 9 rdr 1 mrk 12 s og i Søre Røsland 1 Mark Smør og ½ Kande Malt for 1 rdr 3 mrk 10 s: Dat: 22de Novembris 1768

5. Eet Ditto udstæd af Hr: Sorenskriver Henrich Garmann til Johannes Andersøn Hofshofde paa 18 Marker Smør 18 Kander Malt udj gaarden øvre Kleppe for 56 rdr Dateret den 5te Decembris 1768

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Ole Bergesøn Torschedahlen mod Jon Siursøn Torschedalen for ærerørige ord, da Contra Parten Jon Siursøn Toschedalen mødte og Sagde at hand vel tilstaar at have talt om Citanten Ole Bergesøn ham til fornermelse, men samme er skeed af ubetenksomhed og overilelse, da hand nu jnden Retten erklærer at hand ike veed noged andet om Citanten at sige end hvad een ærlig Mand eigner og andstaar og altsaa nu tilbagekalder alt hvad hand Ole Bergesen til fornermelse har talt ligesaa erklærer hand sig og villig til j fald Citanten vil eftergive ham denne forseelse at erstatte ham hvad i denne processes omkostninger er medgaaed, og Endelig forsikrer for eftertiden at leve med ham som een fredelig og Kierlig Naboe

Citanten Ole Bergesøn erklærede sig fornøyed med det giorte tilbud, naar sam/m/e fra Contra Partens Side i alt opfyldes og at hand for eftertiden opfører sig som een fredelig Naboe, ligesom hand og nu begierede Sagen for denne Sinde ophæved, og det passerede beskreven meddeelt under dommerens bekræftning imod vedbørlig betaling.

Sagen i følge Parternes forlangende opheves, og det forlangte skal blive under bekræftning beskreven meddeelt

1769: 106b

Publiceret

6. Eet Mage Skifte Skiøde opretted jmellem Johannes Siursøn Mielstad paa Myndtling Haldor Johannesøn veigne paa den eene og Johannes Andersøn Hofshofde paa den anden Siide andgaaende 9 Marker Smør og 6 Kander Malt udj gaarden Indre Bernes for 11 rdr 1 mrk 8 s og 4 ½ Marker Smør og 3 Kander Malt udj gaarden Hole for 8 rdr Dat: 2de Junii 1769

7. Eet Skiøde udstæd af Johannes Andersøn Hofshofde til Johannes Gudmundsøn Herland paa 18 Marker Smør 12 Kander Malt udj gaarden Indre Bernes for 62 rdr Dateret 2de Junii 1769

8. Eet Dito udstæd af Johannes {Johan} Andersøn Hofshofde og Mons Bastesøn Hatland til Johannes Johannesøn Søre Bysem paa 8 2/5 M/arker Smør og 4 4/5 Kande Malt udj gaarden Søre Bysem for 15 rdr, af samme dato

9. Eet dito udstæd af Jacob Haldorsøn Bysem til Haldor Jacobsøn paa 21 Marker Smør og 12 Kander Malt udj gaarden Nore Bysem for 50 rdr, af sam/m/e dato

10. Eet Dito udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Elling Ellefsøn paa 2 43/100 Marker Smør og 1 12/50 Kande Malt i gaarden Nore Mielstad for 3 rdr 1 mrk 4 s. Dateret den 2den Junii 1769

Derefter er fremlagt Restancen over de ordinaire Skatter for dette Skibreede 1ste og 2de Termin dette aar beløbende sig til 487 rdr Som blev oplæst og af laug Retted og almuen uimodsagt

Og da jngen efter trende ganges udraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette er samme for denne Sinde Slutted og ophæved

 

 

Sommer Tingene for Mielde Skibreede 1769

Anno 1769 den 5te Junii, Er Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde, til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for Mielde Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved sidst afholdte Høste ting ere udnævnte og paa Folio 77 ere andførte

Hvorda! Først er allerunderdanigst og underdanig læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger og andre Høye Øvrigheds ordre, og dernæst jndkom fra almuen til Publication efterfølgende Documenter

1. Eet Auctions Skiøde udstæd af Auctions Directeuren Hr: Sorenskriver Garmann til Jon Olsøn Dahltvedt paa Skatteskyld ½ løb Smør og 1 Mæhle Malt men i Landskyld 22 ½ Marker Smør og 1 Mæhle Malt udj gaarden Dahltvedt for 60 rdr Dateret: 9de Decembris 1768.

2. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Michael Stub Arentz til Mons Siursøn Præstue paa ½ løb Smør udj gaarden Præstue, Dat: 14 Januarij 1769

3. Een ditto udstæd af Enken Karen Magarethe Randulf Sl: Hr: Svartkofs til Stephen Erichsøn paa 18 Marker Smørs leje udj Gaarden Eide Dateret 3die Maij 1769

af hvilke tvende fulte ligelydende Reverser

4. Een Revers Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Sorenskriver Henrich Garmann paa Enken Madamme Wenche von der Lippe Salig Hr: Sorenskriver Johan Garmanns veigne til Rasmus Christophersøn paa 1 Pund 8 Kander Malt udj gaarden Rodland (Rødland) Dat: 30te Decembris 1768

5. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Giert Gielmejden til Johannes Hansøn paa ½ Løb og 6 ½ Marker Smør udj gaarden Søre Weesætter, Dateret den 5te Martj 1769 og af hvilken originale Bøgsel Sæddel og medfulte een ligelydende Reverse af samme dags dato

1769: 107

 

Derefter mødte for Retten Iver Erichsøn Bragvatten og gav tilkiende at hand som Laug værge for hans Søster Enken Sylvia Erichsdatter har funden sig nødsaget til dette [ting]? med mundtlig varsel at lade jndkalde Knud Nielsøn Grove fordie hand ej i mindelighed har villed tilbagebetale 18 rdr i reede penge som hannem af Citanten i forvaring var Leveret og var Enken bemelte Sylvia Erichsdatter tilhørende, ligesom og hun hos ham kommer til gode 3 aars jndestaaende Landskyld af een deel Jorde gods i gaarden Grøve, jtem 3 aars Koe foster og 3 Tønder Korn med det videre, desangaaende at andhøre Vidnerne Stephen Monsøn Grove og Lars Johannesøn Halland /: som under lovens Faldsmaal ere jndstevnte :/ samt lide dom saavel i Hoved Sagen som processens omkostninger skadesløse erstatning, Citanten vilde formode at den jndstevnte Contra Part og vidnerne møder, men i mangel deraf havde hand nu tilstæde de brugte Stevne Vidner Hans Johannesøn Smaaland og Anders Monsøn Halland til *jndvarlingens afhiemling

Contra Parten Knud Nielsøn Grøve blev paaraabt men mødte ike ej heller nogen paa hans veigne, men de jndstevnte Vidner vare tilstæde og vedtog lovlig varsel

Derefter fremstode de forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven at de med meere end fulde 14 dages Varsel haver jndkaldet Knud Nielsøn Grove paa lovlig maade til doms lidelse i denne Sag.

Citanten derefter begierede dee mødende Vidner Eedfæstede og afhørte. Og blev da fremkaldet de mødende Vidner for hvilke Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og de formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meenEed, Hvorom de og giorde løfte og aflagde Eed med opragte Fingre efter loven og af

1ste Vidne Stephen Monsøn Grove derefter aflagt følgende forklaring, at hand hørte i Fior Vaares af Knud Grove tilstaae at hand var skyldig til Enken Sylvie Erichsdatter i Reede penge 18 rdr, som hand for hende havde i forvaring, ligesaa tilstoed hand og at være hende pligtig 3 aars landskyld der skulle være aarlig saa vidt Vidnet mindes 1 rdr 12 s. hvilke tre aars landskyld vidnet er vidende om af Knud Grove siden den tiid er betalt, videre tilstoed og Contra Parten samme tiid at være Sylvie Erichsdatter skyldig for 2de aars Koe foster og 2 Tønder Korn, men om noget paa samme er betalt, eller om jndstevnte i andre maader noged til Citantjnden er skyldig, er vidnet aldeeles ubekiendt, ligesom hand og sagde at den foromprovede tilstaaelse skeed af Contra Parten Knud Grove paa aggeren ved hans eged Huus i Vidnets og fleeres overværelse,

og da jngen forlangede dette Vidne videre tilspurt er hand fra Retten bleven forløved og igien fremkaldet det

1769: 107b

2det Vidne Lars Johannesøn Halland, Som aflagde forklaring i alt eenstemmig med første Vidne undtagen at hand ike er vidende hvormeged den aarlige Landskyld skulde være, ligesaa veed hand heller ike om noged enten af landskyld eller det øvrige fordrende siden er betalt og afdraget

Citanten som ike havde noged videre disse Vidner at tilspørge, forbeholdt til Høste tinged at jndkomme med Reigning over Kravet, og nu alleene begierede den jndstevnte laugdaged til samme tiid,

Vidnet Lars Halland blev fra Retten afskeediget, og derefter saaleedes

Eragted

Lovlig Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Parten Knud Nielsøn Grove gives Laugdag til neste ting at møde og Sagen at tilsvare

Publiceret

6. Eet Skiøde udstæd af Einer Nielsøn Ascheland til Niels Einersøn paa 2 Pund 6 Marker Smør i gaarden Bragvatten for 60 rdr Dateret 5te Junii 1769

7. Eet dito udstæd af Erich Ellingsøn Kleveland til Johannes Nielsøn Wevletvedt paa 6 Marker Smør 4 Kander Malt i gaard[en] {Vevletvedt} Houge for 20 rdr Dat: 5 Junij 1769

8. Eet dito udstæd af Iver Erichsøn Bragvatten paa Enken Sylvie Erichsdatters veigne, til Johannes Larsøn Grøsdalen paa 23 1/13 Marker Smør 13 6/13 Kande Malt udj Gaarden Grove for den Summa 150 rdr, er Dateret den 5te Junii 1769

9. Een obligation udstæd af Johannes Larsøn Grøsdahlen til Anders Aschildsøn Reistad paa Capital 99 rdr mod det forbemelte Gods i gaarden Grove til underpant, Dat: 5te Junii 1769

10. Een Penge mangels lysning udstæd af Ole Michelsøn Kleppe andgaaende odels Retten til ½ løb Smør og ½ tønde Maldt udj gaarden Nedre Kleppe som beboes af Lars Knudsen og Peder Larsen, Dateret 5te Junii 1769

11. Een Bøgsels Sæddel udstæd af Johannes Larsøn Klevland til Lars Johannesøn Halland paa 1 Pund 6 3/8 M/arker Smør i Gaarden Halland Dateret: 6te Junij 1769

Derefter er fremlagt Skatte Restancen over de ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar beløbende sig til 515 rdr 11 s. som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Og da jngen efter 3de ganges udraab jndfant sig som viidere for Sage tinged havde at forrette er samme igien ophævet

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1769

Anno 1769 den 7de Junii, Er Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde til eet aldmindelig Sommer Skatte og Sage Tings holdelse for Arne Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestes Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme aatte laug Rettes Mænd som ved sidstafholdne Høste ting for dette Skibreede ere anordnede og udnævnte, samt i denne Protocoll paa Folio 89 Speciel ere andførte hvoraf de 6 fremlagde attester andgaaende deres laug Rettes Eeds afleggelse

1769: 108

 

Hvorda! Først blev allerunderdanigst og underdanig læst og bekiendtgiort de for forrige Skibreeders almuer bekiendtgiorde Kongelig allernaadigste Forordninger og andre Høye øvrigheds ordre og derefter indkom fra almuen til Publication følgende documenter

1. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Houchaas i Arne Skibreede efter afg: Anne Hansdatter den 12te Septembris 1768. vid: fol:

2. Eet Ditto passeret paa Gaarden Hiorteland efter afg: Anbiørn Nielsøn den 21de Martj 1768 vid: folio

3. Eet ditto paa Gaarden Bircheland efter afgangne Johannes Larsøn den 13de Septembris 1768, vide Pante Bogen folio

4. aflyst een obligation udstæd af Anders Pedersøn Reebslager Svend i Sandvigen til Enken Synneve Andersdatter paa Capital 20 rdr mod pandt i debitors iboende Huuser i Sandvigen Dateret den 7de Junii 1762 og tinglyst den 29de octobris samme aar som nu efter qvitering er betalt og mortificeret

5. Allerunderdanigst Publiceret Kongelig allernaadigst bevilling til Anders Olsen Nore Reistad at maae alleene paa Pladsen Steenestøen udj Nordhords Fogderie holde eet Kroe og Giestgiverie Dateret Christiansborg Slot den 28de april 1767

6. Eet odels Skiøde tinglyst udstæd af Sr: Johann Garmann til Johannes Nielsøn Fosmarchen andgaaende odels Retten til 2 Pund Smør og 1/3 Huud i gaarden Waxdahl for 20 rdr Dateret 7de Decembris 1768.

7. Eet Skiøde udstæd af Sr: Jaen Jaensen Frøchen som Tilsyns mand i hans Salig Faders Stervboe til Sr: Johan Hagelsteen hvorved Kiøberen Sælges Eidsvog Gryn og Korn Mølle tilligemed dens Mølle vand og demning samt dertil hørende Gaard Eidsvog, skyldende 1 Løb Smør med Huuser og gaardens besætning med videre i alt for 1300 rdr Dat: 2den Maij 1769

8. Eet odels Skiøde udstæd af Johan Garmann til Einer Monsøn Rivenes paa odels Retten til 1. Pund Smør ¼ Tønde Malt udj Gaarden Stanghelle for 24 rdr Dateret 7de Decembris 1768

9. Eet Skiøde udstæd af Johan H Gronning (Grønning) til Sr: Bærent Michael Høeg paa et Huus i Store Sandvigen afgangne Giertrud Andersdatters Stervboe tilhørende for 3 rdr 3 mrk, Dateret den 21de octobris 1768.

10. Eet Ditto udstæd af Sr: Henrich Steen til Bæhrent Michael Høgh paa eet Huus i Store Sandvigen for 230 rdr Dat: 4 april 1769

11. Een obligation udstæd af Behrent Michael Høgh til Sr: Henrich Steen paa Capital 200 rdr mod Pant i nestforbemelte Huuser, af samme dato som forrige

12. Een dito udstæd af Johan Hagelsteen til Sr: Jan Jansøn Frøchen med de fleere paa Capital 800 rdr mod Pant udj Eidsvog gryn og Korn Mølle med vedhørende gaard Eidsvog, af dato 2den Maij 1769.

13. Een dito udstæd [af] Petter Larsen i Sandvigen til Johan Garmann paa Capital 20 rdr mod Pandt udj Debitors iboende Huuser Dateret 9de Maij 1769.

14. Een ditto udstæd af Iver Pedersen i Sandvigen til bemelte Garmann paa Capital 50 rdr mod Pandt i Debitors iboende Huuser. Dat: 26 Janv: 1769

15. Een ditto udstæd af Ole Stien (Steen) til Johan Hagelsteen paa Capitall 98 rdr mod Pant i efterfølgende Ejendom, 1. Med første Prioritets Rett et lidet Vaanhuus i Store Sandvigen, 2. ligeleedes med første Prioritet 2/3 deele i eet stoer Nøst ved Søen staaende og 3de: Med 3die Prioritets Rett Debitors iboende Huuser og Een tredie deel i Nøsted Dateret 3 april 1769.

16. Een ditto udstæd af Sr: Hans Fæster til Frue Magarethe Catharine, Salig Hr: Major og Stads Houptmand Gerth von der Ohes paa Capital 290 rdr mod Pandt udj {gaarden} *udj eet Nøst og tvende Søeboder med fleere Debitors Ejendomme, samme obligation er Dateret den 12te Martj 1766

17. Eet afkald udstæd af Berge Monsøn Havre til Sl: Sorenskriver Johan Garmanns Stervboe for hans Hustrue Sophie Lahmesens Fæderne og Møderne Arv etc: Dateret 9de Februarii 1769

18. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Lieutnant Lars Johann With til Lars Knudsen Horvigen paa 1 Pund Smør og 1/3 Huud udj gaarden Yttre Haarvigen Dateret 30te Martj 1769

19. Een Fæste Sæddel udstæd af nu afgangne Sorenskriver Sl: Hr: Johann Garmann til Gustavus Pettersen paa een Enge Plads under gaarden Store Sandvigen Dateret 16de februarij 1767

1769: 108b

<2> 20. Een Bøgsell Sæddel udstæd af Hr: Arentz til Stephen Stephensøn Rivenes paa 21 Marker Smør og 9 Kander Malt udj gaarden Bredsteenlien Dateret 23de Januarii 1769, tilligemed ligelydende Reverse

<1.> 21. Een ditto udstæd af Enken Inger Lucine Mortiz til Anders Monsøn Seim paa 1 Pund Smør og 1/3 Huud i gaarden Indre Arne Dateret 9de Maij 1769

<2> 22. Een ditto udstæd af Hr: Justitz Raad Gartner til Niels Monsøn paa ½ løeb Smør og ½ tønde Malt udj gaarden Qvamme, Dateret 3 Junij 1769

23. Een ditto udstæd af Ditto til Knud Ingebretsøn paa 149/1984 Tønde Lax i gaarden Dahle Dateret 9de Martj 1769

af hvilke trende sidste ej fuldte nogen Revers Bøgsel Sædler

24. Een Dito udstæd af Anders Nielsøn Helle til Ole Iversøn paa ¼ tønde Lax i gaarden Dahle hvorved Bøgsel Manden Ole Iversøn og forbiudes (pålægges?) at give sine Forældre Iver Knudsen Dahle og Hustrue 2 tønder Korn, 2 Kiørs og 6 Faars Foster aarlig, og ved een af deres dødelig afgang da til den længstlevende at svare den halve part Dateret 7de Junii 1769

25. Een odels Lysning udstæd af Siur Siursøn Houcheland andgaaende odels løsnings Retten til 2 Pund 10 ½ Marker Smør udj gaarden Garnes som beboes af Rasmus Monsøn, Dat: 7de Junii 1769

Hr: Fogden Hejberg har til følge Høye øvrigheds ordre under 12te Passato atter til dette ting paa Justitiens Veigne ladet lovlig jndstevne Ingebor Tostensdatter af Sandvigen med Mand Svend Svendsen for hendes i berørte Sandvigen særlig udj Aared 1765, holdte Ryggesløse liderlige og forargerlige Huus, efter derom saavel fra Sogne Præsten til Kors Kirken velærverdige Hr: Hans Morsin som Klageren Ole Olsøn Hopland forlengst til forrige Foged jndgivne Klagemaale, Hun derom at andhøre beviisligheder, og efter Sagens forefindende omstændigheder at lide Dom, alt efter Fogdens i Rettelagde skriftlige Stevnemaal, des nærmere indhold som hand ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup i Rettelagde, ved hvilked Stevnemaal og til Vedermæhle og for Processens skyld Sagens andgivere ere kaldede ligesom og Ingebor Tostensdatters af Høye øvrighed andordnede Forsvar Lensmanden Anders Morvigen er jndkaldet, Actor Kastrup skulle altsaa fornemme om de jndstevnte Møder, men ellers havde hand til stæde Kaldsmændene Gustavus Pettersen og Anders Davidsen til Stevnemaalets lovlige afhienling.

Efter paaraab mødte ingen af de jndstevnte /: uden alleene Defensor lensmanden Anders Morvigen som vedtog lovlig Varsel :/ thi blev Stevnemaalet af de forbemelte Stevne Vidner under Eed afhiemlet saaleedes af dem at være forkyndt som deres paateigning udviiser

Lensmanden Anders Morvigen forbeholt den Jndstevntes forsvar i sin tiid

Actor i den henseende erjndrede om laugdag for de samtlige udeblevne Except Defensor til een for Dommeren beqvem kort tiid til denne Sags foretagelse

1769: 109

Paa gaarden Strømsnes, Hvortil og Hans Høyvelbaarenhed Hr: Stiftbefalingsmand Pettersen ved forbemelte ordre og skrivelse til Fogden under 12te passato har bevilged Extra ting til denne Sags behandling og paadømmende hvilked acten jrettelagde til hvilken tiid actor forbeholt sig og ellers lovede at fremkom/m/e med de fornødne beviisligheder til Sagens oplysning

Eragted

Den fra Actor Hr: Fogden Hejbergs Side j Rette lagde Høye øvrigheds ordre og skrivelse af 12te passato viiser at denne Sag er bevilget ved Extra ting at foretages og Sluttes, thi bliver og Sagen i andleedning af andre allerede berammede Forrettninger udsatt til den 30te hujus da igien paa Gaarden Strømsnes i Herløe Skibreede foretages, til hvilken tiid Paagieldende Ingebor Tostensdatter og Mand Svend Svendsen forelegges at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Sogne Præsten til Kors Kirken Velædle og Velærverdige Hr: Hans Mossin samt Ole Olsen Hopland om de {\me/} nogen tilsvar skulle fornøden eragte, og Endelige haver laug Retted den determinerede tiid betids at møde tilstæde

Hr: Fogden Hejberg ved sin Fuldmægtig Sr: Kastrup ædskede i Rette Justitz Sagen andlagt sidstleeden 31te Martj ved een bevilged Extra Rett Contra Siri Monsdatter af Sandvigen for begangne Smaat Tyverie, og da hendes andordnede Defensor Procurator Sr: Thommas Steen har begiegnet Sagen med Contra Stevning her til dette ting, saa vilde Comparenten først afvarte hvad hand til Sagens oplysning videre maatte have at i Rette føre

Procurator Sr: Thommas Steen som andordnet Defensor for den anklagte og arresterede Siri Monsdatter producerede een af ham udvirked skriftlig Contra Stevning af Dato 24de april Sidstleeden, hvorved hand til forventende Satisfactions erholdelse hos anklageren Sven Andersen havde ladet hannem saavelsom Actor Hr: Foged Hejberg og Sr: Baltzer Smith i Bergen jndkalde, nemlig de tvende sidste til Vedermæhle hvilked Stevnemaal med paategned forkyndelse hand nu i Rettelagde, og vilde fornemme hvad de jndstevnte dertil kand have at svare. Stevne maalet blev i Retten oplæst saaleedes lydende

Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kastrup vedtog Stevnemaalets forkyndelse efter den derpaa skeede paategning

Derefter fremstode forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede Jndvarslingen under Eed lige efter deres paateigning med tillæg at Balzar Smit og for dem ved Stevnemaalets forkyndelse erklærede, sig ej videre eller i nogen maade med Sagen at befatte

Indstevnte Sven Andersen mødte ike efter paaraab

1769: 109b

Dernæst Procurator Steen i andleedning af at den jndstevnte ike nu møder begierede at Retten ville behage at beramme een belejlig tiid og Stæd til at faae denne Sag paa nyt foretagen saa snart muelig skee kand, og at den jndstevnte og nu udeblevne Sven Andersøn til samme tiid og stæd, maatte vorde Laugdag forelagt, da Comparenten nærmere skal fremføre sin procedur og paastand mod den jndstevnte Sven Andersen.

Actor kunde ej have noged imod Defensors forlangende, siden baade til denne Sags behandling af Høye øvrighed er indvilget Extra Ting at holdes og til den tilkaldte nu ike møder, men erjndrede alleene at denne Sags foretagelse igien da maatte skee paa gaarden Strømsnes førstkommende 30te Junii, Hvor desuden Extra Rett er berammed at holdes i een anden Sag

Eragted

Sagen gives andstand til den 30te hujus da jgien paa Gaarden Strømsnes at foretages paa det der berammede Extra ting, til hvilken tiid jndstevnte og nu ej mødende Sven Andersen forelegges at møde og Sagen at tilsvare

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Hans Fæster mod Jens Johannesøn for gield 3 rdr 5 mrk 11 s. da Procurator Kragh lod begiere {de} fornyelses laug dag for den jndstevnte til næste ting,

derefter er saaleedes

Eragted

Retten igientager den ved Sidstafholdne Høste ting for Jens Johannesøn givne laugdag, da hand til næste ting forelegges at møde og Sagen at tilsvare

Ligesaa paaraabt Sagen andlagt af Iver Larsøn Nummedahl mod Isach Pedersøn Klomann for skyldige 5 rdr 3 mrk, da Procurator Kragh ved skrivelse lod begiere laug dagen for Contra Parten til næste ting

Eragted

Retten igien tager den for Isaach Pedersen Klomann Seeneste afholdne Høste ting givne laugdag, da {hand} bemelte Isaach Klomann til næste ting forelegges at møde og Sagen at tilsvare

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Procurator Sr: Johan Reutz paa Sr: *Toswinchels (Foswinchels) veigne mod Knud Helgesøn Lods for skyldige 18 rdr, da Sr: Reutz lod jndlevere den seeneste Høste ting passerede Laug dag med hosfølgende skriftlig Jndlæg som begge blev oplæst saalydende.

Contra Parten Knuds Helgesøn blev paaraabt men mødte ike, thi blev laugdagen af forbemelte Stevne Vidner afhiemled at være skeed efter paategning

Sagen optages til i morgen

1769: 110

 

Derefter Mødte Johannes Børgesøn Torschedalen og gav tilkiende at Qvinde Mennisked Guroe Olsdatter tienende hos sin Sted Fader Ole Bochsteen har funden sig høyst nødsaget til dette ting at lade mundtlig jndvarsle Johannes Andersøn Stangelie /: som fader til eet af hende med ham uden for ægteskab og i løsagtighed avled Barn een Søn naunlig Anders Johannesøn som endnu lever fordie bemelte Johannes Stangelie ike efter mange jndv..ger(?) og paamindelser har villed giøre forskud eller Contribuere det ringeste til Barnets underholdning og opdragelse, som hand dog i følge Kongelig allernaadigst udgangne Forordning er forbunden desandgaaende at lide dom til at erstatte Citantjinden hvad hand bør erlægge til Barnets opdragelse, samt erstatte Processens omkostninger i alt skadesløs Comparenten ville vente at jndstevnte møder men i dessens mangel havde hand tilstæde de brugte Stevne Vidner Otte Iversøn Indre Arne og Ole Danielsøn Seim til jndvarslingens afhiemling

Contra Parten Johannes Andersen Stanghelle blev paaraabt men mødte ike thi fremstode forbemelte Stevne Vidner og under Eed afhiemlede Jndvarslingens lovlige forkyndelse

Johannes Torschedalen begierede den jndstevnte laugdaged til næste ting

Eragted

Lovlig Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Johannes Andersøn Stangelie forelegges til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Publiceret

26. Hans Ellertsens Tilbydelses skrift andgaaende sin odels Rettes afstaaelse til 18 Maarker Smør og 12 Kander Malt udj gaarden Falchanger, hvilken odels løsnings Rett hand er berettiged til paa Hustrue Magarethe Olsdatters veigne Dateret 4de Junii 1769, hvorved tillige fuldte een af bemelte Hans Ellertsen den 30te Novbr: 1768 udstædde og samme dato tinglyste Penge mangels lysning

27. Een odels lysning udstæd af Hr: Sorenskriver Henrich Garmann Betreffende odels Retten til gaarden Stanghelle skyldende 2 Pund Smør og ½ Tønde Malt, Waxdahl 2 løber Smør 2 Huder og 1 Fierring Lax og Hane ½ løb Dateret 8de Junii 1769

Udi Sagen andlagt af Procurator Sr: Johan Reutz paa Sr: Fossvinchels Veigne Contra Knud Helgesøn Lods udj Sandvigen for skyldige Gield 18rdr er saaleedes

Dømt og Avsagt

Citanten Sr: Friderich Fossvinchel i Bergen, her ved Fuldmægtig Procurator Sr: Johan Reutz til sidst afholdne Høste-Ting for dette Skibrede ved skriftlig Stevning af 28de September 1768.

1769: 110b

ladet indstevne Knud Helgesen Lods i Sandvigen for efter Beviis af 1te Febr: 1768. skyldige 18 rdr, hvilket Beviis ved Sagens i Rættetagelse er fremlagt og Kraves Rigtighed Ligitimeret, derimod har Contra-Parten Knud Helgesen ej enten efter den ham Lovlig tildeelte indvarsling eller paafølgende Lauvdagelse mødt tilstæde med noget tilsvar eller jndvænding imod Sigtelsen, og altsaa ved saadan sin udeblivelse ligesom givet til kiende at hand mod Sag og Søgemaal ej har haft noget Rætmæssigt til sin befrielse at erindre.

Thi Kiendes og Døm/m/es for Redt at indstevnte Knud Helgesen Lods bør betale til Citanten Sr: Friderich Fossvinchel ej allene det paastevnte Krav med 18ten rdr, men end og i Processens omkostninger 5 rdr. Det idømte udreedes 15ten dage efter den/n/e Doms Lovlige forkyndelse under ellers paafølgende Lovlig adfærd.

Udj Sagen andlagt af Procurator Sr: Jacob Preus Contra Giert Busch fremstod bemelte Citant Procurator Preus som fremlagde Rettens ergangne Kiendelse afsagt den 3die Junii 1768 som fandtes paateigned af Stevne Vidnerne Gustavus Pettersen og Anders Davidsen den 19de Maij Sidstleeden Lovligen for den jndstevnte at være forkyndt og hvorom Comparenten udædskede bemelte tvende Stevne Vidner til Eedelig afhiemling, Hvorefter hand og forvendtede at den jndstevnte vorder paaraabt om hand eller nogen paa hans veigne skulle møde til Sagen at tilsvare

Fra Contra Parten Giert Busch blev jndleveret hands skriftlige tilsvars skrift af dend 7de hujus hvorved hand begierede Sagens andstand til Høste tinged samt ved Skafferen Gustavus Pettersen lod andmelde hans Hustrues store paahæftende Svaghed som hindrer ham at møde denne gang

Citanten dertil svarede at Retten udfinder forhaabentlig af det jndkomne den jndstevntes Forsæt at hand nemlig den jndstevntes attraae ikun er til udflugt og Sagens udhal, skiøndt de paadragende omkostninger saavel som forrige Rettes dag og endvidere frem vil paagielde den jndstevnte til Citantens vedbørlige Restitution ved Endelig Dom. Selve Sagen formeente Comparenten anstendelig at have deduceret og oplyst formedelst hans ved Sagens incammination

1769: 111

Udj skriftlige jndleveret Indlæg og de derudj Jndførte brevskaber, hvis originaler samme tiid blev forevist, og til hvis indhold Comparenten sig end videre Reffererede, men ike destomindre paa det den jndstevnte ej skal klage sig med Retten overiilet saa jndstillede Comparenten til Retten om den jndstevnte kunde billiges den af ham forlangte udsettelse, da Comparenten derhos ville have sig forbeholden alle lovlige forbeholdenheder af sin Rett

Eragted

Den fra Contra Parten Giert Busches Side begierte udsettelse i denne Sag jndvilges til næste Høste ting, Til hvilken tiid det vil paaligge ham at fremkomme med sit fornødne Eragtende tilsvar, da og hvad forlanget er skal blive ham beskreven meddeelt mod betaling og ved afhentelse

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Sr: Henrich Normannd mod Wilhelm Jæger i Sandvigen

Procurator Thommas Steen mødte for Citanten og fremlagde Rettens seeneste her paa Høste tinged ergangne Kiendelse hvilken af Gustavus Pettersen og Andreas Davidsen som Stevne Vidner efter deres paateigning lovlig var bleven forkyndt den 10de Maij Sidstleeden, saa lydende

Procurator Sr: Preus mødte paa Wilhelm Jægers Veigne og efter hans ordre, og derhos Vedtog den hannem givne Varsel efter passeret given laug dag hvorhos Comparenten forestillede at som Retten noksom er bekiendt at hand nemlig Jæger efter lovens maade og tilladelse haver opbuden hans Boe til hans Creditorers afbetaling saa vil det og ved samme opbud Forrettning befindes hvorvidt bemelte Jæger bliver Citantens Debitor og henseende dertil hvor gielden formeentlig for Leqvidations Retten bør orddeeles formeente og paastoed Comparenten at denne Sag derhen bør henviises og derfore Protesterede imod overilelse af ydermere Rettergang og dom hvilked Comparenten Soubmiterede Rettens Eragtning under ald lovlig forbeholdenhed af den jndstevntes videre forsvar, samt hvad videre benægtelse jndstevnte Jæger kunde have til og imod Søgemaalet

Citantens Fuldmægtig Procurator Steen begierede Sagens andstand til næstholdende Høste ting for at Legitimere Søgemaalet som er andlagt forjnden den jndstevnte giorte opbud til hvilken begierte tiid Citanten lovede at fremkomme med Legitimation til Søgemaalet.

Preus vedblev sit forrige og urgeret paa Rettens Kiendelse til Sagens afviisning fra denne til Leqvidations Retten.

Steen Reffererede sig til sit forrige

1769: 111b

Og afvartede Rettens biefald udjnden den begierdte Sagens andstand

Eragted

Da Denne Sags Contra Part Sr: Wilhelm Jæger dette aar in februarij har opgivet sit Boe som Fallit for Dommeren som tillige Liqvidations Forvalter i samme Fallit Boe saa henviises Citanten Sr: Henrich Noormann for de her paastevnte 311 rdr 4 mrk 12 s at søge sin Regres og betaling i Fallit Boed, da ham skal vorde tildeelt den Rett som Boeds omstendigheder og fordringens beskaffenhed efter lov kand tilkomme

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af bemelte Sr: Normann mod Wilhelm Jæger og Reebslager Svend Ole Iversøn

Citanten Sr: Henrich Normann lod ved sin Fuldmægtig Procurator Thommas Steen i Retten fremlegge den laug dags foreleggelse, som i denne Sag passerede paa Høste tinged 1768, og derefter ville fornemme om den laug dagede møder eller lader svare til Sagen, ihvordan det end maatte skee saa begierede Citantens Fuldmægtig at med denne Sags videre behandling maatte beroe til nestholdende Høste ting da Citanten fra sin Side haver villed fremkomme med hvad beviislighed hand har udj Søgemaaled at fremføre.

Den laugdagede Wilhelm Jæger blev paaraabt, men mødte ike, thi blev laugdagen af Varselsmændene afhiemled saaleedes at være forkyndt som deres paateigning udviiser.

Procurator Sr: Preus sisterede sig for jndstevnte Ole Iversøn og paa hands veigne in totum benægtede enten at have været eller nu er Citantens Debitor for det allermindste af hans paasøgte Krav til Reebslageren Wilhelm Jæger ligesom og besagde Ole Iversøn aldeeles ike tilstaar nogen tiid at have sadt sig i Borgen for benævnte Jæger til Citanten for de paastevnte 91 rdr 5 mrk 13 s., og heller ike har nokbemeldte Ole Iversøn af Normand bekommed Valuta for indberørte Summa eller udj Vahre eller Reede penge, og andleediget af Citantens saa uventelige som ugrundede Søgemaal til Ole Iversøn udjnden den forbemelte paastevnte Summa bliver Ole Iversen foraarsaget til sin forhaabentlige befrielse og Satisfactions indtale for ulovlig paatrenged Rettergang at begiegne Sagen med Contra Stevning, hvilken efterdie Citanten selv forlanger Sagen udfløtted til næstholdende Høste ting Comparenten forbeholdt sig paa Ole Iversøns Side til samme tiid lovligen at udstæde og med vedbørlig forkyndelse

1769: 112

I rette føre til hvilken Ende Comparenten og nu andviiste nokbesagde Ole Iversens Beskikelse til hans forrige Hosbonde forbemelte Wilhelm Jæger af Dato 31 Maij som den paafølgende 1ste Junij er vorden effectueret den paastevnte gield betreffende med hvilken Comparenten vil i sin tiid oplyse at de paastevnte Penge virkeligen er Jægers istuken Gield til Normann og Ole Iversen aldeeles uvedkommende, hvilked end videre skal Legitimeres naar den Reserverede Contra Stevning i Rette falder, besagde andviiste Beskikelse forlangede Comparenten af Retten paateigned nu at være andviist, da ellers Comparenten tog Ole Iversen alle Beneficia Juris Reserveret til sit vedbørlige forsvar i denne Sag.

Citantens Fuldmægtig Reffererede sig til sin forrige paastand til næste ting, og lod alt andkomme paa Ole Iversen om hand med den paaberaabte Contra Stevning trøster sig at fremkom/m/e

Sagen gives andstand til næste ting

28. Een Penge Mangels lysning udstæd af Niels Andersøn Jndre Taqvam paa Jens Andersen Seims veigne andgaaende odels Retten til 1 Pund 1/3 Faar udj gaarden Jndre Taqvam som beboes af Simmon Olsøn Taqvam Dat: 8de Junij 1768

Derefter er fremlagt til attestation Skatte Restancen for 1ste og 2de Termin dette aar over de ordinaire Skatter beløbende sig til (ope rum) Som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Og da jngen efter trende ganges udraab jndfant sig som videre for Sage tinged havde at forrette er samme for denne sinde Slutted og ophævet

 

 

Extra Ting paa Strømsnes gaard

Anno 1769 den 30te Junii Er Retten sadt paa Strømsnes Gaard i Herløe Skibreede, til tvende Sagers behandling og paadømme, som paa Justitiens veigne er andlagt mod Pigen Siri Monsdatter for Tyverie og Ingebor Tostensdatter i Sandvigen for forargerlig levnet, i følge Rettens seeneste afholdne Sommer ting ergangne Eragtning, og mødte da tilstæde det ved Arne Skibreedes Sommer ting tilstædemødende Laug Rette, som forhen ere andførte og i Justitz Protocollen folio 79 navngivne.

Hvorda! Procurator Sr: Thommas Steen som beskiked Defensor for den Arresterede Siri Monsdatter fremstillede sig for Retten tilligemed den efter hans formeening uskyldig anklagede Siri Monsdatter og begierede at den af actor Hr: Foged Hejberg paa Grund af Svend Andersøns beskyldning mod hende andlagde Sag og udvirkede Arrest maatte foretages, til hvilken Ende Defensor fremlagde Rettens den 7de denne Maaned givne Eragtning beskreven, under vedkommende Kaldsmænds paateignelse som hand begierede af dennem her for Retten afhiemlet, og derefter ville fornemme hvorleedes

1769: 112b

Saggiveren og Arrest forvolderen ville forsvare hands mod hende brugte og efter Comparentens Formaning uChristelige og ulovforsvarlige omgang. Laug dagen blev oplæst saaleedes lydende

Sven Andersøn blev paaraabt men mødte ike, thi fremstode Gustavus Pettersen og Anders Davidsen Bøes og under Eed afhiemlede laugdagens lovlige forkyndelse saaleedes som deres paaskrift udviiser at være passeret.

Sr: Jacob Jørgen Kastrup paa sin Principal Hr: Fogden Hejbergs vegne som actor i denne Sag fremstillede sig dernæst og begierede for det første at den nu for Retten uden baand og fængsell mødende Siri Monsdr: som \efter/ actors forandstaltning /: her til i dag er transporteret :/ maatte fremkaldes til forklarings afleggelse paa følgende Spørsmaal nemlig: Hvorleedes og paa hvad maade hun Sc: Siri Monsdatter var kommen til de tvende Hoved Tøy eller saa kaldede Nøller, som Svend Andersen eller hans Hustrue fandt udj hendes Kiste og vedkiendte sig samme tilhørende, samt hvor hun siden har giort af samme?

Derpaa fremstod Siri Monsdatter for Retten og efter at hun af Dommeren havde modtaget formaning at vedblive Sandhed og give et fuldstendig Svar paa det omspurte blev af hende svaret saaleedes: At hun i Fior Sommer medens du kiøbte de Chaatharine Buchhoff kiøbte de omspurte tvende Nøller af een Sælge Koene som hun ike kiendte og gav derfore 20 s, dog efter bedre omtanke erklærede hun at det eene var een Nølle og det andet eet Skake Klæde, Nøllen er siden for hende bleven borte saa hun ike veed hvor den er, og Skake Klædet tog Catharine Buchholt fra hende og leverte til een Kone i Sandvigen der vasker Klæder for Baltzar Smith, der igien overleverede det til Baltazar Smith der vedkiendte sig samme dog Deponentjnden virkelig som melt havde kiøbt det af een hende ubekiendt Sælge Kone.

Actor maatte merke Siri Monsdatters fremdeeles friepostighed og benægtelse ville ønske samme var med Sandhed, forestillede dernæst at ihvorvel det ike haver været Actor muelig at faae opspart fleere Vidner ihvormed Sigtelsen og det begangne Tyverie desmere kunde bleven oplyst, og endskiøndt andgiveren Sven Andersøn ej har begaaet forsiktighed nok den gang hand eller Hustrue fandt de ham frakomne Sager udj Siri MonsDatters giemme men ladet samme fremdeeles hos hende beroe saa er dog Sagen saa vidt med de tvende Eenstemmige Eedelige afhørte Vidner Gurine Holmann og Brithe Rasmusdatter oplyst at Siri Monsdatter tilstod for Svend Andersen og Hustrue at hun havde taget fra dem de hos hende fundne og af dem sig vedkiendte Sager

i slig henseende sættes i Rette at Siri Monsdatter for dette begangne Smaae Tyverie, Bør dømmes til at miste sin Hud i fængsel følgelig lovens 6 Bogs 17 Capt 33 articul og med saadan paastand jndlod Actor Sagen fra sin Side under dom.

Defensor til actors fremførte

1769: 113

Vedblev sin forrige benægtelse, saa at hvad den arresterede for den jndstevnte Svend Andersen har tilstaaed er hende aftvungen under Trudsel og arrest hvilked hun nu aldeeles her for Retten fragaar, i anden henseende at være tilstaaende, hand Reffererede sig dernæst til den af hannem som Defensor mod Saggiveren og arrest forvolderen Sven Andersen udvirkede Satisfactions Stevning og har med ingen anden i denne Sag at befatte sig uden med hannem alleene,

Thi i slig andleedning paastoed hand at den over hende udvirkede uskyldige Arrest og fængsel efter Sagens forefundne beskaffenhed maatte Relaxeres og ulovlig andsees samt at Saggiveren Svend Andersøn maatte vorde tilfunden paa egen bekostning at oprette Sagens og arrestens bekostning, samt give hende Satisfaction for den hende nu udj eet halvt aar paalagde Process og arrest i det mindste med 30 rdr Arresten at blive andseet som ulovlig og uskyldig Reqvireret samt at hand bør betale Rettens gebyhr og Sagens ved disse forbiegangne Trende Rettes dage paagaaed omkostninger ligeleedes at betale Defensor for hans Reise og umage ved denne Sag i det mindste med 10 rdr, og derefter indlod hand Sagen til dommerens og Meddoms Mændenes lovmessige paakiendelse

Actor maatte merke at Defensor var af langt andre tanker udjnden denne Sag end hand, erjndrede alleene dette at de førte Vidner oplyser noksom og paa hvilken maade Sven Andersen har truet Siri Monsdatter til den aflagde bekiendelse i den henseende vedblev hand sit forrige og indlod det eene med det andet under lov medholdig Dom

Defensor ligeleedes efter hans forhen giorte skriftlige og mundtlige forestillelse derefter afvartede dom og den beskylte aldeeles friekiendt.

Sagen optages til doms til i morgen tilig

Hr: Fogden Hejberg Sisterede sig for Retten ved sin udj hans lovlige fraværelse Constituerede Fuldmægtig Sr: Jacob Jørgen Kastrup og ædskede Justitz Sagen i Rette andlagt afvigte Sommer ting for Arne Skibreede den 7de Junii Contra Ingebor Tostensdatter af Sandvigen, men ved Rettens Kiendelse samme ting udfløtted til i dag paa grund af Høy øvrigheds foregaaende Consence, berammede Extra Rett producerede altsaa først Rettens berørte 7de Junii ergangne Kiendelse og forelæggelse saavel for Ingebor Tostensdatter som de fleere derudj og i Stevningen benævnte Personer, skulle fornemme om de samtlige møder da Comparenten ellers havde tilstæde andkyndelses vidnerne til laug dagens afhiemling.

Jndstevnte Ingebor Tostensdatter og Mand, Ole Olsøn Hopland og Hr: Morsin blev paaraabt men jngen mødte thi er Varsels Vidnerne Gustavus Pettersen og Anders Davidsen fremkaldet og laugdagen under Eed afhiemlet saaleedes at være for vedkommende og jndbenevnte Persohner forkyndt som deres skriftlige paateigning udviiser

1769: 113b

Actor dernæst i Rette lagde sit skriftlige forsæt og jndlæg af dags dato tilligemed tvende i denne Sag forhen passerede domme og acter nemlig laugtings doms acten og hiemlings doms acten hvilke begge hand begierede denne forventende act i sin tiid maatte blive annexterede og ellers nu her for Retten af hiemlings acten oplæst de derudj jnddragne Klager og Vidnesbyrde i øvrigt Reffererede actor sig dertil og til sit berørte jrettelagde Indlæg med derudj giorde paastand og Saaleedes procederede Sagen Dom det fremlagde blev oplæst

Defensor Mødte for Jndstevnte Ingebor Tostensdatter og jndleverede 1. den ham af deres Høyvelbaarenhed Hr: Stiftbefalingsmand Pettersen under 19de Maij Sidstleeden tillagde ordre i denne Sag som Defensor at jndtræde og dernæst for det 2det sit skriftlige Indlægs skrift af Gaar dags dato hvortil hand sig Reffererede og jndlod Sagen under een lovmedholdig Dom

Actor erjndrede alleene den expression i Defensors jndlæg at Ingebor Tostensdatter ike haver ført eet anderleedes Ryggesløs og liderligt Huus end andre hendes lige maatte anmærkes, i øvrigt jndlod hand og Sagen efter sin forhen i rette givne paastand under Dom.

Defensor ligeleedes henholt sig til sit jndlæg og paatrengede lovmedholdig Dom

Sagen optages til doms til i morgen tilig

Næste dagen den 1ste Julii Er Retten igien sat paa Strømnes gaard til doms afsigelse udj de tvende næst forbemelte Sager, i følge Rettens beslutning i gaar, og mødte da tilstæde de i gaar tilstædeværende 8te Eedsvorne laug Rettes Mænd som Meddoms Mænd i denne Sag

Hvorefter Sorenskriveren med laug Retted som Meddoms Mænd om Dommenes affattelse foretog sig at Conferere og med dem i alt bleven eenige, er Saaleedes,

Udj Sagen af Hr: Fogden Hejberg mod Siri Monsdatter for begangne Smaae Tyverie

Dømt og Afsagt

I anleedning af Svend Andersen Nyehavns til Stædets Foged Hr: Christen Heiberg giorde besværing og anmeldelse over Pigen Siri Mons datter at hun Skulle have frastaalet ham Eendeel lintøy, deels bemelte Svend Andersen selv og deels andre tilhørende, som under hans Værge Var beroende, har bemelte Hr: Fogden Heiberg, ej alleene ladet foranstalte jndstævnte Siri Mons datter tagen under hæftelse og arrest, Men end og anlagt action Mod hende til paafølgende Strafs Lidelse, og des angaaende udstyret sit skriftlige Stævnemaal under 1ste Martij 1769, der Ved Eet af Høye Øfrighed bevilget Extra-Ting, faldt udi Rætte den Næstpaafølgende 31te Dito, da Klageren Svend Andersen Mødte og jnden Rætten tilstod den over Siri Mons datter, til actor, Giorde Anmeldelse om det paastevnte Tyverie, samt Navn gav de Sorter, som skulle Være ham og

1769: 114

Hr: Baltzar Smith tilhørende og af Siri Mons Datter bortstaalet, ligesom og Klageren har fremlagt Een under Baltazar Smits haand den 6te Febr: h: a: forfatted Specification over de ham paa blegen hos Svend Andersen fra komne Lin Klæder; Anklagte Siri Mons Datter derjmod Benægtede Sigtelsen udi et og aldt med foregivende at den Bekiendelse hun til Klageren desbetræffende havde aflagt Var alleene skeed af Alteration og forskrækelse over den hende tillagde beskyldning, ligesom hun og til formeenende styrke for hendes Uskyldighed har foreviist Gl: lin Klæder og hoved tøy af adskillige Sorter, og i det øvrige Deponeret, saadan forklaring, som acten nærmere udviiser hvorefter actor under Eed har ladet examinere og afhøre 4re Vidner, hvoraf det 1ste og 2det Vidne Gurine Holmann og Brithe Rasmus datter, {der} begge Eensstem/m/ig forklarer: At Klageren Svend Andersen Nyehavn og Hustrue da de Vare tilstæde udi Vidnet Gurine Holmans Huus, Ved eftersøgning, fandt hos Siri Mons datter i hendes Kiste 2de saa kaldede Nøller som de Vedkiendte sig, ligesaa bekræfter disse Vidner at de sam/m/e tiid hørte Siri Mons datter tilstaae at have fra staalet Svend Andersen Een halv dug og endelig forklarer hvorudi de Trudsels ord bestoed som Klageren efter Siri Mons datters sigende skulde have begiegnet hende med. 4de Vidne Brithe Halsteens datter prover: at have seet hos hendes Madmoder Anne Catharina Bucholt 1 Nølle eller saa kaldet tvende øre Støker, som Siri Monsd: Vedkiendte sig og foregav engang at have kiøbt dem for 20 s: og en anden gang at have fundet sam/m/e paa Nyehavns Hougen med det Videre som acten ommelder; Den anklagte Siri Mons datter af Høye Øfrighed beskikede Defensor Procurator Sr: Thomas Steen derjmod har benægted Sigtelsen og begiært Sagen udsadt til Næst paafølgende Som/m/er Ting for Arne Skibreede til Contra Stevnings udfærdigelse. Ved Som/m/er Tinget den 7de Junii dette aar Er Sagen atter i Rætte taged og af Defensor Procurator Steen Produceret hans mod Svend Andersen Nyehavn paa jndstævnte Siri Mons datters Veigne udstædde Contra Stævning Dateret 24de April 1769, hvorudi Defensor paastaar Svend Andersen Ved Dom tilpligted at give anklagte Siri Mons datter Vedbørlig Satisfaction for tillagde beskyldning med Videre, og er da Sagen i anleedning {med Videre} af jndstævnte Svend Andersens udeblivelse udsadt med Laugdag til i gaar. Da Defensor Sr: Steen Ved Sagens foretagelse har producerit den Svend Andersen af Rætten givne Laugdag, og da Klageren Svend Andersen efter paaraab hverken Selv eller Ved Andre lod Møde, Er Sagen fra actor og Defensors Side saaleedes deduceret og til Doms beslutted

1769: 114b

som acten Viser, efter at andklagte Siri Monsdatters Svar ad Protocollen er taget paa den af actor for hende fremsadte Qvæstion.

Tages nu under betragtning beviisernes tilstand paa een og anden Side, da kand ike af de afhørte Vidners forklaringer uddrages at Svend Andersen haver brugt saadan omgangs Maade til at faae Sirie Monsdatter til at bekiende over sig Selv det paastævnte Tyverie der kunde ansees enten for Voldsom eller saa haard at hun der ved af Skræk skulle nødsages at paalyve sig Selv, dog havde Klageren Svend Andersen giort forsigtigere og lovligere at da hand fandt de tvende Nøller i Siri Monsdatters Kiste som hand Vedkiendte sig, dersom hand {Vedkiendte} sam/m/e havde til sig taged og udi Rætten foreviist; Men derjmod Viiser acten baade andklagte Siri Mons datters Egen giorte bekiendelse ligesom og hvor Vaklende og ustødig hun har Været i hendes tale da hun blev tilspurt hvor hun havde faaet dem af hende sig hos Cathrinne Bucholt Vedkiendte Nøller eller Øre støker med det Videre.

Altsaa naar det Eene med det andet tages udi overvejelse, saa kand Vel ike jndstævnte Sirie Mons datter blive at ansee, som gandske uskyldig, Men Considereres derjmod den lange tiid Siri Mons datter har Været arresteret ligesom ey at de Vahrer som hun sigtes for at have Staalet er af gandske Ringe Verdie, saa Vilde den af actor over hende giorte jRættesættelse til Strafs lidelse blive aldt for haard, dog kand langt Mindre Defensor nyde biefald i sin giorde paastand om saadan Satisfactions Erholdelse for Siri Mons datter af Klageren Svend Andersen som acten Viser der her ansees upasselig.

Men paa grund af de foranførte Sagens omstændigheder af os Kiendes og Døm/m/es for Rett: at indstævnte Siri Mons datter Bør Være endtleediget af den hende hidjndtil paalagde Arrest og den mod hendes, andlagde action Ophævet; Men da det dog og befindes at Svend Andersen haver havt føye til den over Siri Mons datter giorde andmeldelse, saa Vorder hand og for den over ham af Defensors Procurator Steen alt for haarde giorte i rettesættelse til saa anseelige Penge Summers udreedelse aldeeles frifunden.

Udi Sagen anlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Ingeborg Tostens datter i

Sandvigen, er saaleedes af Dommeren og meddomsmænd for Ræt Kiendt

Dømt og Afsagt:

Den fra actor Hr: Fogden Hejbergs Siide fremlagde Doms act, begyndt den 29de Maij 1766, og Slutted Ved Dom den 23de Novembris 1767, Erhverved over Jndstævnte Ingeborg Tostens Datter i Sandvigen for hendes i bemelte Sandvigen førte forargelige Levned med

1769: 115

Spille Dandse og Drike Huus, saavel {som} om Hellige som *Søyne Dage, Viiser: at hun for saadan sin forseelse er tilfunden ey alleene at bøde Hellig brøde 1 rdr 3 s:, og til Sognets fattige 3 rdr, Men end og at arbeide i Bergens Manufactur Huus 6 Maaneder Men da paagieldende Ingeborg Tostensdatter ey under Sagens behandling er anordnet nogen forsvar og Defensor, Saa er og Sagens Ved sam/m/es jndstævning for laugtinget Ved Een den 25de Febr: 1769 afsagde Laugtings Dom paa saadan Grund hiemviist til Nye og lovligere behandling; Hvorefter actor Fogden Hejberg, har Ved Stævnemaal af 13de Maij h: a: jnstitueret Nye action jmod bemelte Ingeborg Tostensdatter, hvilked Stævnemaal og faldt i Rætte Ved Næst afholdende Som/m/er Ting for Arne Skibredes Almue den 7de Junij 1769, da af actor tillige blev fremlagt Høye Øfrigheds skriftlige Ordre Af 13de Maij Sidstleeden, saavel i henseende til denne Sags Andlæg som dessens behandling og fuldførelse Ved Extra Rætt, og Mødte da paa den jndstævnte Ingeborg Tostensdatters Veigne, den for hende af Høye Øfrighed anordnede Defensor Lænsmand Anders Morvigen, som Reserverede sig tilsvar i sin tiid og dernæst er Sagen udsadt med laugdag for de udeblevne til i Gaar. Da fra actors side, efter den passerede Laugdags fremlæggelse og afhiemling, er fremlagt saavel den forbemelte hiemtings act, som paafølgende Laugtings Dom og Endelig sit skriftlige Jndlæg og deduction af gaardags dato hvorved Sagen er beslutted under Dom. Ligesom og Defensor Anders Morvigen Mødte og ligeleedes jndstillede Sagen til Doms, og jndgav skriftlig tilsvar.

Betragtes nu denne Sags omstændigheder og afbeviisninger, da Oplyser den fremlagde og for allegerede hiemtings act og derudi jnddragne Documenter saasom Ole Olsen Hoplands Klage af 27de Janvarij 1766 og Sogne Præsten Hr: Mossins Skriftlige angifvelse under 17de februarij næst efter, samt de Skriftlige og Mundtlige Eedelige bekræftede Vidnesbyrd at Jndstævnte Ingeborg Tostens datter udi Store-Sandvigen har holdet et forargeligt og Ryggesløs Huus med Spiil, dans og fleere slags uordentligheder, baade hellige og Søgne dags end og den dag da hun den 22de Decembris 1765, kom fra Herrens bord, Thj kand ike findes Nogen Aarsage til at forandre den, den 24de Novembr: 1767, i denne Sag afsagde Dom, allerhelst da Defensor Anders Morvigen ike har haft Noget til den jndstævntes forsvar at jndvende uden alleene at hand formeener at Ingeborg Tostens datter ike har holt anderleedes Huus, end som andre hendes lige hvilket ey her kand giøre noget enten til eller fra udi denne hende saa tydelig overbeviiste Sag;

Thj bliver af os Kiendt og Dømmes for Rett: at den jndstævnte Ingeborg Tostens datter i Sandvigen, Bør ey alleene i følge lovens

1769: 115b

6te Bogs 3 Capt: 1ste art:, samt Forordningen af 12te Martij 1735 Bøde Hellig brøde 1 rdr 3 mrk og til Sognets Fattige 3 rdr, men end og for hendes førte forargelige, uordentlige og last Verdige levnet, til Exempel og advarsel for andre ligesindede at arbeide 6 Maaneder udi Bergens Manufactur Huus, Men for saavidt actor udi sin Skriftlige deduction ellers og Meere har paastaaed da frafaldes sam/m/e.

Denne Doms jndhold Opfyldes og Efterkom/m/es 15 dag[e] efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven. og i Mangel af Bødernes betaling, da i følge Forordningen af 6te Decembris 1743, at forsonne Bøderne paa Kroppen.

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1769

Anno 1769 den 4de octobris, Er Retten satt paa tingstædet Tosøen i Sartors Skibreede udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Svagheds forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, overværende udj Retten paa HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens veigne hans Fuldmægtig Hr: Rotevet, Kong: Mayestetts Foged Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som paa Sommer tinged vare tilstæde, undtagen at i stæden for Siver Trellevig som død sad nu Niels Monsøn Glesnes.

Derefter er allerunderdanigst og underdanig læst de Kong: Allernaadigste Forordninger og andre Høye øvrigheds ordre

1. Kong: allernaadigst Forordning eller Placat. hvorefter Tolden paa fremmede Vox duger i Dannemark og Norge forhøyes til 20 s af hver alen Dat: Friderichsberg Slot den 27 Junij 1769

2. Kong: allernaadigst Privilegium til Sr: Hans Ravel paa Giestgiveri og Kræmmer handel paa Lochøen at holde Confirmeret den 2de Junii 1769

Hans Høy Velbaarenhed Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens Fuldmægtig fandt fornøden at af laug Retted og almuen gives forklaring og føres til Protocollen Hvad gaarder og Pladser det egentlig er, her udj Sartors Skibreede som ligger jnden den ½ Miils Circumference hvorom det i dag Publicerede Kong: allernaadigste bevillings brev taler, ihenseende til Lochøens Giestgiverie og Kræmmer handel paa det ved forefaldende begivenheder udj Bergen og naar Land eller Forprang Sager for Politie Cammeret og Politie Commissionen maatte existere, mand da kunde vide hvor Bønderne henhører som i nogen slags maade kunde have jndladt sig i lovforbuden handel, for at vorde vedbørlig tiltalt og andseede

Laug Retted og almuen dertil Svarede, at jnden for den omspurte Circumference ligger følgende gaarder

1769: 116

Og Pladser nemlig: Eide, Dyrøen, Algerøen, Sæchestad Langøen, Schaalevigen, Møevigen, Aase, Ulveset, Tveten Fielde, Næsse, Schoge, Norvigen Trengereide, Dahl Eide, Kallestad, Syltøen, Hosøen, Lochøen, {Hvil} Hvorefter Stiftbefalingsmandens Fuldmægtig forlangede det denne forklaring maatte saasnart skee kand, gives hans Herre Hr: Stiftbefalingsmanden beskreven, og ellers tilholte forbemelte Gaarders opsiddere og beboere at holde sig Hans Mayestets allernaadigste villje og befaling andgaaende Lochøens Gastgiverie og Kræmmer handel allerunderdanigst efterrettelig, for ike at paadrage sig selv tiltale og straf

3. Publiceret Een Placat andgaaende at adskillige til Bergen andkommende Løsgiengere og Reisende skal andmelde sig for Presidenten og Politie Mæsteren og foreviise deres Passer Dat: 12te augustj 1769

4. Publiceret HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens til Hr: Fogden Hejberg affattede skrivelse og ordre andgaaende hvad udj Delinqvent Penge, og for de med Weneriske Syge andgrebnes Cuur, samt til St: Jørgens Hospital indeværende aar skal betales Dat: 23de augustj 1769

5. Een ditto betreffende Delinqventen Erich Pedersen Klengenbergs eftersøgning og paagribelse, Dateret 25de septr: 1769

6. Een ditto, hvorved lensmand og almuen tilholdes at have jndseende med at det unge Mandskab ej undviger af landlægderne med videre Dat: 3die octr: 1769

Dernæst jndkom til Publication fra almuen følgende Documenter

1. Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Landraae efter afg: Brithe Johannesdatter, Dat: 14 april 1769, vid fol:

2. Eet dito paa Sollesvig efter Synneve Pederdatter den 17 april 1769

3. Eet ditto paa Leerøen efter afg: Eli Nielsdatter forretted den 12te april 1769

4. Eet Skiøde udstæd af Mons Ambiørnsøn (Arnbiørnsøn) til Sr: Jens Olsen Pillegaard 1 Pund Smør i gaarden Snechevigen for 146 rdr 4 mrk, Dat: 1 septr: 1768

5. Eet Ditto udstæd af Jens Pillegaard til Lars Monsøn paa 1 Pund Smør udj gaarden Snechevigen for 170 rdr Dat: 8 april 1769

6. Een Obligation udstæd af Kloker Østen Knudsen Strand til Niels Sehlstøen paa Capital 100 rdr mod Pant i Debitors Ejende Huuser i Klokervigen staaende Dat: 2de octobris 1769

7. Eet ditto (Skiøde) udstæd af Johannes Jacobsøn Tælle til Niels Ingebretsøn paa 12 M/arke/r Fisk udj gaarden Tæle for 8 rdr Dat: 4 octr: 1769

8. Eet Dito udstæd af Anders Olsen Moevigen (Møevigen) med de fleere til Ole Rasmussøn paa 1 Pund Fisk udj gaarden Schaalevigen for 21 rdr, er Dat: 5. octobris 1769

9. Eet dito udstæd af Niels Johannesøn Børnes til sin Søn Jens Nielsen Børnes paa 18 M/arker Fisk udj gaarden Nedre Børnes for 26 rdr, Dateret 4. octobris 1769

10. Een odels lysning udstæd af Ole Michelsøn øvre Børnes andgaaende odels Retten til 2 Pund 12 M/arker Fisk udj øvre Børnes Dat: samme dato

1769: 116b

11. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Jens Larsøn Trengereid til hans Søn Mons Jensøn paa 1 Pund 3 Merker Fisk udj gaarden Trengereide, Dat: 5te octobris 1769

Hr: Fogden Hejberg derefter fremlagde til paafølgende Examination de sædvanlige tingsvidner til hans Reignskabs belæg

og blev da undersøgt den in anno 1732 holdte examination om laxse og Silde Vaagerne etc: her udj Skibreedet, hvortil af laug Retted og tilstædeværende almue blev svaret at af Bildøens Silde vaag kand betales i Skatt i aar 1 rdr af Agotnes Sildevog Tranevaag kaldet 1 rdr 3 mrk, og fleere af de oplæste laxse eller Sille Vaager erklærede laug Retted og almuen ej at have havt noget saadant Fiskerie dette aar, hvoraf den allermindste Skatt kand svares

2det blev examineret det store tingsvidne bestaaende af 15 Poster Hvortil blev svaret, saasom til 1ste og 2den Qvæstion Svarede: at dette Aar ej nogen forandring som omspørges her i Skibreedet er skeed. Til 3die Svarede at jndted vrag dette aar er funden, Til 4de Svarede, Ej nogen saadan Saug som omspørges her udj Skibreedet at findes, Til 5te at her ike findes fleere Kræmmer Lejer end de 3de Glæsvæhr Lochøen og Sollesvigen Til 6te Svarede, at her ike nogen findes for nærværende tiid, da Iver Bøberg ved døden er afgangen Til 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, og 15 Svarede, at derudj ingen forandring findes, men i alt nu som forrige aaringer, dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 9de Post, ved de udstedende Dessignationer at give den rette oplysning

3. Tingsvidnet andgaaende de 2de her udj Skibreedet værende Gastgivere Mons Stephensøn Bochen og Frantz Dieche i Bratholmen bruger eller befatter sig med nogen anden Handel end deres blotte Giestgiverie, Hvortil saavel laug Retted som almuen svarede Nej at de ike er vidende at de omspurte sig med nogen anden Handel befatter end deres gastgiverie,

4. blev fremlagt til attestation det ved seeneste Sommer ting examinerede odels Skatts Mantal

Procurator Sr: Peder Reutz mødte og i Rette lagde een Stevning af 12 Septembris Sidstleeden paateignet lovlig forkyndt ved hvilked Sr: Hans Ravel havde jndstevnt samtlige opsiddere paa gaarden Algerøen til Vidners anhørelse og doms lidelse samt erstatnings givelse for endeel Fiske avl som de imod Contract og velbemelte Sr: Ravels Privilegier har solt til Bergenske udfarere eller Snøyere hvilken Stevning lyder saaleedes

af de jndstevnte mødte Mons Monsøn, Iver Monsøn, Hans Larsøn Algerøen, Niels Hansøn, Hans Thommassøn, Hans Iversøn som tillige andmelte sig at Michel Michelsøn er med Svaghed behæfted, og da de mødende med temmelig allarm har opført sig for Retten, saa maatte

1769: 117

Dommeren ad Protocollen tilholde disse jndstevnte Contra Parter at opføre sig sømmelig for Retten thi i mangel af saadanne deres Pligters opfyldelse bliver de andseet efter lov og Forordninger

Contra Parterne derefter declarerede eenstemmig at de eengang i Julij Maaned Sidstleeden Solte til een Mand fra Bergen Haagen Jensen Hornes, Kield, Johannes Larsen og Anders, Men de tvende sidstes tilnavne erjndrer de sig ike, men vare alle fra Bergen, Solte omtrent 5 *Strøker Sild og 70 Støker Makrel og fik derfore Jn alles 14 rdr 8 s

Procurator Reutz som maatte formerke at factum er oplyst frafalt de jndstevnte Vidner {og}

derefter vedtog de mødende Parter lovlig Varsel den jndstevnte og udeblevne Michel Michelsøn at være tildeelt, ligesom og de vedtog tilsvar i Sagen paa hans vegne

Procurator Reutz paa Citantens veigne derefter fremlagde een Extract under afg: Sorenskriver Garmanns haand, hvorudj fra pagina 8 til 13 er jnddragen een Contract eller Forbindelse hvor ved Samtlige Selv Ejere og opsiddere paa gaarden Algerøen NB: for dem og Efterkommere har forbunden sig til ej alleene at tilføre velbemelte Sr: Ravel alt hans Fiske avl, men end og frievillig og selv tilstaaet at de skal have forbrudt til hannem beløbet af det Qvantum som de skulle befindes at bortsælge til andre, og desforuden at lide Dom, og Rettens tiltale efter forseelsens vigtighed og beskaffenhed og \da/ det nu formedelst de jndstevntes egen tilstaaelse er beviist at de har bort solgt til Snøyere i Bergen et vist qvantum hvorfore de har faaet i alt 14 rdr 8 s, Saa Reffererede Comparenten sig til samme og Stevnemaalet, hvorefter hand paastoed og i Rette sadte at de jndstevnte een for alle og alle for een ved dom maae tilpligtes at betale Citanten beløbet af de bortsoldte Vahre med 14 rdr 8 s og desuden at erstatte ham denne Processes bekostning skadesløs hvorunder Procurator Salarium er indbereignet med 14 rdr, samt desuden med Bøder for deres forhold at maae vorde andseede, alt Conform deres egen skriftlige forbindelse og lovens bydende, hvor med Comparenten under alle lovlige forbeholdenheder af hans Commitents Rett indlod Sagen uopholdelig Dom

Høyst Velbaarne Hr: Stiftbefalingsmand Pettersens

1769: 117b

Fuldmægtig Hr: Rodetvet som ved tinged var tilstæde, begierede paa sin Herres Veigne hvad i denne Sag passerer høybemelte beskreven tilstilled allerforderligst, da det erfares af Sagen at eendeel Snøyere fra Bergen har Kiøbt de omstevnte Fiske Vahre, som for Polletie Cammeret maae tiltales

Contra Parterne begierede Sagen udsat til næste ting, som blev bevilged.

Procurator Sr: Peder Reutz ædskede Sagen i Rette der af Provstjnde Christie er andlagt jmod nu afgangne Jens Hansøn Meyer og i Rettelagde Rettens seeneste passerede laug dag paateignet lovlig forkyndt og vedblev sin tilførdte procedur og sidste Rettes dag fremførte paastand til betaling for det paasøgte med Capital og Renter samt tillæg i processens omkostninger fra sidste Rettes dag for møde og videre Procurator Salario 6 rdr Hvorefter Comparenten paatrengede u-opholdelig Dom

Lensmanden Knud Tosøen mødte paa Contra Parten Jens Hansøn Meyers Enkes veigne efter hendes ombedelse og alleene begierede og paastod at da Skifted efter Jens Hansøn Meyer nu staar under behandling saa formeente hand og at fordringen did maae henviises, for Resten vedtog hand paa jndstevntes veigne saavel Stevning som laug dagens lovlige forkyndelse

derefter er saaleedes bleven

Eragted

Da Jndstevnte Jens Hansøn Meyers Enke ej har haft nogen jndsigelse mod det paastevnte Krav men allene paastaaed fordringen til andmeldelse i Skifted afviist saa bliver Sagen optaged til doms afsigelse til i morgen

Publiceret

12. Een Bøgsel Sædel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Peder Rasmusøn paa 40 s i penge udj gaarden Rendal Dat: 28 Martj 1769 hvoraf fulte ligelydende Reverse

13. Een odels Lysning udstæd af Ole Jensøn Windenes til og andgaaende 1 Pund Smør i gaarden Windenes Dateret 6te octobris 1769

14. Eet afkald udstæd af Lars Jonsøn til hans Formynder Daniel Andersen Hagenes for hans \efter/ Forældres tilfaldne arv Dateret {Dat:} 6te octobris 1769:

15. Eet Skiøde udstæd af Lars Monsøn Søre Echerhofde til Clemmet Nielsøn paa 6 M/arker Smør og 3 M/arker Fisk udj gaarden Søre Echerhofde for den Summa 16 rdr Dateret 5te octobris 1769.

16. Eet Ditto udstæd af Ole Monsen Gaaltin (Golten?) til Simmon Poulsøn Schouge paa 13 ½ Marker Fisk udj gaarden Schouge for 34 rdr Dateret 6 Maij 1769

17. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Christopher Landraae til Jacob Christophersøn paa 12 ¾ M/arker Fisk udj gaarden Landraae Dat: 6 octr: 1769

1769: 118

18. Een ditto udstæd af Johannes Olsen Agotnes med de fleere til Rasmus Olsen Windenes paa 1 Pund 12 Marker Fisk udj gaarden Windenes, Dateret 5te octobris 1769

19. Een ditto udstæd af Simon Poulsen Schouge til Simmon Hansøn Schage paa 4 ½ M/arker Fisk udj gaarden Schage, Dateret 6te octobris 1769,

og hvoraf fulte ligelydende Reverser

Derefter er i Rette taged Sagen andlagt af Hr: Fogden Heyberg mod Erich Sehlstøen og Jochum Schiønnemann for utilbørlig omgang med een af den første paa haved fundne Skibs Merke tønde

Hvorda Hr: Fogden Hejberg mødte og andmeldede at hand vel i Gasetterne haver ladet advertere at denne omstevnte tønde er funden, men da den efter lov andbefalede tiid ej endnu er udrunden, saa har denne Skibs Merke tønde ej {endnu} heller til denne tiid kundet bortsælges Thi begierede Fogden Sagen stillet i beroe til næste holdende Sommer ting for dette Skibreede

af de Jndstevnte mødte ingen tilstæde

udsettelsen er indvilget til næste ting

Ligesaa er i Rette taged Sagen andlagt af Velbemelte Hr: Fogden Hejberg mod Clemmet Pedersen Telle og Jochum Schiønnemann, Da Hr: Fogden Hejberg mødte og forestillede, at omendskiønt hand vel haver ladet forandstalte det omstevnte og af Clemmed Pedersen Telle fundne Skibs Maste træe ved offentlig Auction udbringe i penge, men da Fogden ej endnu har erholdet den derover passerede Forrettning fra Auctions Directeuren beskreven, til Production i denne Sag saa maatte hand for denne Sinde begiere Sagens andstand til næste Sommer ting for dette Skibreede

af de jndstevnte Contra Parter mødte jngen tilstæde

Udsettelsen er indvilget til næste Ting

Derefter er udj Sagen andlagt af Provstjnde Cristie ved Procurator Sr: Peder Reutz mod Jens Hansøn Meyer for gield saaleedes

Dømt og Afsagt

Citantjnden Provstjnde Magdalene Magarethe Salig Provst Christies har ved Søn Sr: Henrich Christie ladet udstædde Stevnemaal Dateret 6 april 1769 mod Toldbetienten Jens Hansøn Meyer for skyldig gield efter Pante obligation 50 rdr med Resterende Renter fra 13de Novembris 1750 indtil betaling paafulte, Hvilken Stevning falt i Rette ved næst afholdne Sommer ting for dette Skibreede den 6te Maij Sidstleeden, da jndstevnte ike mødte efter paaraab, og er samme tiid fra Procurator Sr: Peder Reutzes Side som andtagen Fuldmægtig

1769: 118b

J Sagen fremlagt til sammes afbeviisning den af Debitor Jens Hansøn Meyer udstædde Pandte obligation Dateret 12te Novembris 1734 som den 5te Augustj 1737 lovlig er tinglyst, og tillige af Debitor til fornyelse paateigned den 1ste Martj 1754, ligesom og opsigelses Documente af 16de Septembris 1768, og er da Sagen fra Citantens Side Slutted under dom saaleedes som acten viiser, hvorefter den jndstevnte i andleedning af hans udeblivelse blev plejed med Rettens laug dag til dette ting, Under Sagens Ventilation er Debitor Jens Hansøn Meyer ved døden afgangen. Thi har hans efterladte Enke ladet nu ved Sagens foretagelse i gaar paastaae Sammes afviisning til Skiftes behandling, og vedkommende der at søge sin Regresse og betaling uden viidere benægtelse mod Søgemaalet.

Thi bliver i betragtning af Sagens forandførte omstændigheder, hermed Kiendt og Dømt for Rett at \af/ afgangne Jens Hansøn Meyer Stervboe bør udreedes de paastevnte 50 rdr med jndestaaende Renter 5 procento fra 13de Novembris 1750ve indtil betaling skeer, Men end og i Processens omkostninger 9 rdr, det idømte udreedes femten dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under ellers paafølgende adfærd efter loven

Hr: Fogden Hejberg derefter fremlagde til attestation de aldmindelige Skatte Restancer for dette aar beløbende til 134 rdr 4 mrk 5 s som for almuen og laug Retted blev oplæst og af dennem uimodsagt

Derefter er til Laug Rette for tilkommende aar 1770, bleven udnævnt og andordnet efterfølgende nye Mænd nemlig 1. Knud Leerøen, 2. Thommas Børnes, 3. Ole Børnes, 4. Simmon Schouge, 5. Hans Thommasøn Algerøen, 6. Lars Michelsøn Kaartvedt, 7. Mons Andersøn Knapschoug og 8de Hans Lie

Og er Endelig tinglyst

20. Eet Skifte Brev forretted efter afg: qvinde Marthe Hansdatter den 14 april 1769 paa gaarden Schouge vid: folio i P: B: fol:

21. Eet Ditto paa gaarden Kaabbeltvedt efter afg: Marthe Andersdatter den 5te Julij 1769

Og da jngen jndfandt sig som videre denne sinde for Sage tinget havde at forrette og i agttage er samme nu for denne Sinde bleven slutted og ophævet

1769: 119

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1769

Anno 1769 den 9de Octobris Er Retten sat og betiendt paa tingstædet Møllendahl i Schiolds Skibreede til et aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Dito Skibreedes almue, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns {veigne} lovlig forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme aatte Eedsorne laug Retteds Mænd som ved Sommer tingets holdelse vare tilstæde og i Protocollen folio 51 ere andførte

Og blev da dernæst allerunderdanigst og underdanig læst de for Sartors Skibreede paa folio 115 extraherede og bekiendt giorde Kong: allernaadigste Forordning og andre Høye Øvrigheds ordre og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Skifte brev forretted paa gaarden Store Tvedt den 28de Julij 1768 og Slutted den 15de Decembris samme aar efter afg: Rasmus Hansøn vid: Pante bogen folio

2. Eet ditto forretted paa gaarden Liland den 25de Julij 1769 efter afgangne qvinde Dorethea Salamonsdr: vid: fol:

Anno 1769 den 9de Octobris, da det almindelige Høste-Ting for Skiolds Skibredes Almue i Nordhordlehn holdtes paa Ting-Stedet Møllendal blev (: følgelig HøiVelbaarne Hr: Stiftsbefalingsmand Petersens høie Resolution af 18de Septembris næstleden :) Retten betient af mig Ole Brose, som Sætte-Dommer i en af Velædle Hr: Raadmand Johann Weiner mod Ædle hr: David Bremer paastevnt Sag, og medbetient af det ordinaire Laug Ret, nemlig Ellev Olsen Espeland, Niels Mikelsen Hausdal, Lars Olsen Næstu, Hans Olsen Øijorden, Mogns Stephensen Dølvigen (Dolvigen), Haagen Gudmundsen Sæter, Poul Mognssen Schare, og Johannes Nielsen Haucheland. Ved Retten var overværende Kgl: Majts: Foged Velædle Hr: Christen Heiberg, Lensmand Jan Anderssen Tveiteraas og den Tingsøgende Almue.

Da høibemeldte Resolution af 18de Sept: næstleden, tegned paa Hr: Raadmand Weinerses Ansøgning af 15de i samme Maaned blev tagen ad acta, og oplæst xx

For Retten fremstod Procurator Johann Reutz og producerede en skriftlig Stevning af 2den passato, udstædt af Hr: Raadmand Weiner i Bergen contra hr: David Bremer, som fandtes lovlig antegned af Kalds mændene Niels Halvorsen Øvstun og Michæl Mikelsen Sædal den 19de dito lovlig at være forkyndt, hvilken nu blev oplæst x hvorefter Comparenten vilde fornemme, om den Jndstevnte møder forinden afhiemling skeer;

Procurator Sønderborg for hr: David Bremer mødte og vedtog lovlig Varsel, samt forbeholdt ham

1769: 119b

det Fornødne med Contra-Stevning i Sagen i Henseende til den første Part af Stevningen, som benævner, hvorfor han er actered, men i Henseende til den sidste, som ei benævner noget i sær, exciperede mod Stevningen.

Procurator Reutz for Citanten producerede et Indlæg af Dags Dato med Paastand til Doms, hvilket han begierede for Retten oplæst, hvorhos han fremlagde 2de deri alleguerede Bilager eller Extracter af saavel Bytings som Skifte-Rettens Protocoler i Bergen xx hvormed han indlod Sagen Dom.

Procurator Sønderborg begierede Copie af Indlægget og Anstand til næste Ting under Igientagelse af sit Forige, og som det producerede Indlæg ventelig kun skal være en Demonstration med Paastand i Sagen, som skal være til Efterretning for Dommeren og hr: Bremer som Part, saa var det ufornødent at sam/m/e skulde oplæses, men skulde deri indeholdes nogle beskiæmmende Partiqulariteter eller Expressioner, som ved Oplæsningen skulde blive den tingsøgende Almue bekiendt, saa tilstod han at Raadmand Weiner kunde fundet det for godt i saa Fald at lade det læse, men herimod protesterede Comparenten, siden loven byder intet Jndlæg at læses, hvor en Part saadant ei forlanger, de samme skal paagielde, og Fornødenheden ei heller saadant udkræver.

Procurator Reutz for Citanten paastod sit Forlangende af Retten bevilged i Henseende til Indlæggets Oplæsning, som han formener grunded paa Lovens 2.(?) Bogs 23de Cap: 6 og 8 Artr:

Eragted

Retten seer ingen lovlig Grund til at negte den af Citanten paastandne Indlæggets Oplæsning, hvorfor og samme bevilges.

Indlægget blev derefter for Retten oplæst.

Proc: Sønderborg vedblev sit Forige.

Proc: Reutz protesterede paa Dom.

Afsagt

Sagen udsættes til næst holdende Sommer-Ting

Derefter er Sage tinged igien fremholdet af Sorenskriver Garmanns Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe og da i Rette taged Justitz Sagen andlagt af hr: Fogden Hejberg mod Lars Steensvig og Jacob Dolvig for Slagsmaal.

Hr: Fogden Hejberg i andleedning af Rettens Kiendelse paa sidstleeden Sommer ting ædskede Sagen i Rette andlagt paa Justitiens veigne mod Lars Steensvig og tvende Sønner for begangne Slagsmaal med Jacob Dolvig, hand vilde formode at Contra Parterne nu møder og proseqverer deres Sag til doms.

Procurator Sr: Hichmann mødte for Contra Citanterne, og under beklagelse

1769: 120

af deres tunge Skiæbne i det, at sidste Sommer ting udeblevne Vidne som det betydeligste til denne deres Sags oplysning ved døden er afgaaen førrend tingets berammelse er udstæd og approberet, hvilked Comparenten oplyste med Rettens passerede Faldsmaals forelæggelse for samme Vidne med sammes anteignede paaskrift af Kalds Mændene som hand nu paastoed maatte lovlig afhiemle forbemelte Kiendelses affirmerede paaskrift alt under forbeholdenhed af det nærmere fornødne i betragtning af forberørte omstendighed,

Laugdagen blev oplæst og af Lensmanden Jan Andersen Tvetteraas i henseende til Paateigningen afhiemlet at medføre Rigtighed

Udj hvis andleedning Procurator Hichman da ingen fleere Vidner ved pasagien var tilstæde, kunde ike heller opgive andre eller fleere følgelig hans Principalers andmeldelse for ham, saa maatte hand desformedelst Slutte Sagen paa Contra Citanternes Side med skriftlig deduction og paastand af dags dato i Relation af Contra Stevningen til hvilken Contra Citanternes udførte Procedur Comparenten Reffererede sig udj eet og alt og dermed jndlod Sagen under lovforsvarlig dom. Jndlægget blev i Retten oplæst saaleedes lydende

Hr: Fogden Hejberg Replicerede, at dersom Sagen paa Contra Parternes Side, skulle blive afbeviist alleene med u-rigtige og ugrundede beskyldninger mod Vidnerne, saa maatte mand tilstaae at deres Fuldmægtig Procurator Hichmann meget vell havde observeret sine Principalers Partes, men Acten vil viise, at alt hvad af ham tilført er, til sine Principalers Forsvar, er i eet og alt u-rigtigt og u-beviislig, men derimod, er Sagen fra actor Fogden Hejbergs Side gandske lovlig afbeviist, det er altsaa een ubillig Klage paa Skiæbnen at den er tung thi de jndstevnte kand altid faae saadan skiæbne baade at blive jndstevnte for Slagsmaals bøder og at betale dem, naar de ikun vil slaaes, hand paastoed derfore dom over dee jndstevnte at udreede Slagsmaals Bøder efter sine førte beviisligheder, og saafremt

1769: 120b

Retten finder Jacob Dolvig skyldig til at betale fleere bøder end de hand allereede har udreedet i denne Sag, da var hand ganske eenig med Procurator Hichmann at paastaae ham tildømt at udreede dem, men hvad Processens omkostninger betreffer som velbemelte Sr: Hichmann vil at Fogden som actor skal betale og det NB: Conjunctim med Jacob Dolvig, da troer hand vist det er Procurator Hichmanns behagelige *Skiers, thi i een Justice Sag som saavel er afbeviist, som denne kand det vel aldrig have stæd naar mand alleene tenker Rimmelig og fornuftig Hand formeente det være meere lovmedholdig at Contra Parterne og deres Fuldmægtig, der fra et ting til et andet uden aarsag har opholdet Sagen alleene for at bringe den i udhahl og vidtløftighed, ej alleene bliver tilfunden at betale Processens omkostninger, men end og een Convenabel Mulct

Procurator Hichmann som fornam for det første at den jndstevnte og af Fogden omtalte Jacob Dolvig ej er tilstæde, og tillige af Hr: Fogden Hejbergs tilførte at hand skal have afClareret sine Bøder for forbrydelsen, hvilked ike endnu med vedkommendes qvitteringer er oplyst og beviist forestillede, at Comparenten formeente at Hr: Fogden Hejberg har giort sig fortilig til actor i denne Sag, i henseende at de jndstevnte paagieldende skal have faaet hug paa begge Sider som først ved tingsvidne imellem dem fra particulaire Personer og ligesaadan mellemhandling burde først ved lovlig tingsvidne vorder oplyst og beviist for begges Reigning uden at den eene under actionen burde modereres meere end den anden, saa meente Comparenten at Actors Momente og paastand baade nu og for i Sagen juste bør anuleres og altsaa paastoed Comparenten lovmedholdig dom efter udførte Procedur under benægtelse mod alt hvad derimod lovstridig og beviisløes baade af een og anden er fremført eller maatte fremføres

1769: 121

Fra Procurator Rasmus Kragh blev ved skriftlig begier til dommeren begiert Sagens andstand paa Jacob Dolvigs veigne til næste ting

Hr: Fogden Hejberg paa Procurator Hichmanns tilførte Svarede: at dersom een advocats Hoved Egenskaber i procedure skal bestaae i at beskylde og benægte, da kunde det ike nægtes ham at hand joe i denne Sag har opført sig meget vel, men hvormed beviiser hand vel hvad hand har sagt? Det er ellers merkverdig at bemelte Msr: Hichmann har villet paastaae det med qvitering skulde beviises hvad Bøder Jacob Dolvig har betalt, det bliver vel nok for ham at hand er dømt til at udreede dem, og dommeren kand vel ike dømme paa det som eengang af hannem er dømt men finder hand ham skyldig til at betale meere, da maae actor som tilforn udbede at hand ved dom maae vorde afstraffet.

Hichmann forbeholt anmærkning saavel over actors som Jacob Dolvigs forhold i denne Sag, og for resten jndstillede den nokmelte Jacob Dolvigen ved Procurator Kraghs udbedelse om andstand til Rettens nærmere lovforsvarlige behandling

Hr: Fogden Hejberg iligemaade jndstillede det begierdte til Retten,

Derefter er saaleedes

Eragted

Sagen i følge Procurator Krags forlangende gives andstand til næste ting, til hvilken tiid Sr: Kragh paa Jacob Dolvigs veigne haver at befordre Sagen til endskab uden udhahl

3. Publiceret Eet auctions Skiøde udstæd til Guttorm Monsøn paa et huus Nobus Kroe kaldet for 33 rdr Dateret 27de Julij 1769

4. Publiceret een Bøgsel Sæddel udstæd af Sr: David Bremer til Mons Ellefsøn paa 1 Pund 15 Merker Smør i gaarden Søndre Giellestad Dat: 9de octobris 1769

5. Publiceret Een odels Rets lysning udstæd af Mogens Larsøn til halve parten udj gaarden Byenes forhen tinglyst den 1. Maij 1761 for dette Skibreede og er dateret Samme dags dato

1769: 121b

 

Udj Sagen jndstevnt efter forrige tiltale af Provstjnde Legangers Contra Knud Zachariasøn mødte Procurator Sr: Johan Reutz for Citantjden og i Rettelagde Rettens seeneste Laugdags forelæggelse beskreven, som for den jndstevnte efter paateigningen lovlig var forkyndt samme blev i Retten oplæst og er saaleedes lydende og derefter af de brugte Varsels Vidner Niels Halvorsøn Øfstun og Michel Michelsøn Sædahl under Eed afhiemlet saaleedes at være passeret som deres paateigning udviiser.

Fra Procurator Kragh blev ved skriftlig begiering til Retten paa Knud Zachariasøns veigne forlanget Sagens andstand til mindelig Rettelse til næstkommende Sommer ting

Procurator Reutz vedblev som forhen at paatrenge Dom i denne reene gields Sag, der ingen ophold taaler, deels i andleedning af lovens 1 Bogs 4 Capts: 24 articul, samt Dito Bogs 5te Capituls 8de articul, men deels og fornemmelig ihenseende til den jndstevntes bekiendte alt for slette omstændigheder, da den grund i hvorpaa hand begierer Sagen opsadt ej for andet end udflugt kand ansees, saasom hand har haft tiid og lejlighed nok fra opsigelsens tiid, at rette for sig i mindelighed om hand kunde, Panted er desuden farlighed undergivet hvorfore Comparenten protesterede imod ald andstand under alle lovlige forbeholdenheder af Citantjndens Rett, erjndrede ellers om skadesløs erstatning 8 rdr foruden paastevnte Hoved Capital og skadesløse Renter til betaling skeer og om alt forventede uopholdelig Dom

Eragted

Sagen optages til Dom eller Kiendelse til i morgen

Hr: Fogden Hejberg ædskede Sagen i Rette andlagt paa Justitiens Veigne, mod Si/gn/eur Christian Frost Nicoll for begangne lejermaal med qvinde Mennisket Berthe Johannesdatter Gravdahl og i den henseende producerede hand i Rette den paa Sidstleeden Sommer ting belovede attest fra Hr: Major Borse at bemelte Nicoll ej blev andtaged til under officeer forrend lenge efter at lejermaalet af ham var begaaet. Hvad Qvinde Mennisket Berthe Johannesdatter betreffer, da som hun i mindelighed har retted for sig, frafalt hand videre Søgemaal mod hende, men da factum er overbeviist hr: Nicoll paastoed Fogden at hand maatte ved dom vorde tilfunden at udreede sine lejermaals Bøder efter loven

Procurator Johan Reutz var tilstæde for den jndstevnte Sr: Nicoll af hvem hand var andmodet at beopagte

1769: 122

Denne Sag i fald den udj hans fraværelse af Hr: Fogden Hejberg skulle blive ført i Rette som hand nu fornemmer er skeed, hvornæst Comparenten {nu} i andleedning af det nu i Retten fremlagde var begierende denne Sag udsatt til næstholdende Sommer ting paa det Nicoll til den tiid kunde i Rette føre, hvad beviiser hand kunde have og under Sagens omstændigheder at fremføre saasom Sr: Nicoll uden tvil paa lovlig maade agter at beviise at hand har været ved Malitien forend hand blev antaget af Major Borse og derfore protesterede imod overilelse

Hr: Fogden Hejberg protesterede imod den af Procurator Reutz begierte udsettelse der ike kand have anden hensigt end alleene at prolongere Sagen, som allereede er afbeviist og formeente Comparenten at den jndstevnte Nicoll med jngen troeværdig attest kand giøre sin Compagnie Cheff Hr: Major Borses attest til jndted eller urigtig, og j den henseende paastoed Fogden nu som før Dom i Sagen

Procurator Reutz igientog sit forrige

Eragted

Sagen optages til dom eller Kiendelse til i morgen

Diderich Olsen Kleppe derefter fremstoed for Retten og andmeldede at hand til dette ting haver lovlig ladet Varsle Jens Jensøn Cronstad at høre Vidnerne Knud Andersen Nedre Kleppe og Hans Johannesøn øvre Kleppe der under lovens Faldsmaal vare jndkaldte, andgaaende een Rød Kollede Koe som Diderich Olsen Kleppe sig af Jens Jensøn Cronstad havde tilforhandlet og 4 dage efter at samme var Kiøbt styrtede og blev befunden med ureen Sygdom at være behæfted

Jens Jensøn Kronstad mødte efter paaraab og vedtog lovlig Varsell.

Derefter er vidnerne paaraabt som mødte og vedtog lovlig Varsel, som Citanten derefter begierede Eedfæstede og afhørte, og er da Eedens forklaring af lovbogen oplæst og de formanet til Sandheds vedblivelse som de og belovede og er da først bleven fremkaldet

Vidnet Knud Andersøn Nedre Kleppe som efter aflagde Eed forklarede: at hand omtrent for een 6 a 7 uger siden tillige med det andet Vidne Hans Johannesøn øvre Kleppe blev tilkaldet og forlanget af Diderich Olsen Kleppe at tage Huden af een Rød Kollede Koe som bemelte Diderich Kleppe sig af Jens Cronstad havde tilforhandlet, og som 4 dage efter at Diderich Kleppe samme havde modtaged størtede denne Koe da den blev opskaaren befandtes gandske ureen og som Med Spedalsk Sygdom behæfted saa at den gandske var Spilt,

Videre blev dette Vidne ike tilspurt men Demitteret og fremkaldet

2det Vidne Hans Johannesøn øvre Kleppe som provede i eet og alt eenstemmig med forrige Vidne

1769: 122b

og derefter blev Demitteret

Diderich Olsøn Kleppe der efter forlangede det passerede som eet tings vidne under *der vedbørlig bekræftning beskreven meddeelt

Som af Retten Blev bevilged

Procurator Jacob Preus paa hans Søn Assessor Thommas Løv Preuses veigne fremstillede sig og efter forrige tiltale i Rettelagde Rettens sidstafvigte 9de Maij afsagde Laug dags Eragtning udj Sagen optaged eller andlagt imod Bastian Reimers og hans Moder Madamme Reimers hvilken Eragtning fandtes paateignet for begge jndstevnte lovlig at være forkyndt, ligesom og Comparenten Preus declarerede at have tilstæde varsels Mændene til forkyndelsens afhiemling, saafremt de jndstevnte nu ike skulle møde eller lade møde for sig, og afhiemlingen i saa henseende af Retten maatte udfordres

Procurator Johan Reus for de jndstevnte mødte med benægtelse in totum mod Søgemaalet og under videre forbeholdenhed af deres Rettes fremme efter at de har fornummet hvad Citanten videre mod dem maatte intendere

Preus derjmod Replicerede, at da den paastevnte Prætention forhen under Retter gangen er bleven Legitimeret med paastevnte og i Rettelagde Reigning saa vil formodentlig den nu søgende udflugt bortfalde af sig selv som jndted, ike destoemindre da Comparenten agter yderligere at jllustrere Selve Sagen, dens herkomst, og hvorvidt de jndstevnte ere og blive pligtige samme i Relation af foregaaende Citation og det øvrige i Rettelagde, Citanten at *Cuntentere (Contentere) Var Comparenten tilfreds med under alle lovlige forbeholdenheder af Citantens Ret, at Sagen vorder udsatt til Sommer tinget andstundende aar 1770, og derudj vendtede hand Rettens biefald

Eragted

Sagen i følge Citantens begier beroer til næste ting

Udj Sagen jndstevnt af afgangne Christopher Bærentz og til sidst ved Continuations Stevning af bemelte Bærentzes efterlatte Sterboes tilsynsmand Ole Bringmann Contra Bastian Reimers mødte Procurator Jacob Preus paa Citanten Ole Bringmanns veigne og i Rettelagde Rettens den 9de Maij passato afsagde laugdags Eragtning for den jndstevnte vedbørlig beskreven med sit hosfølgende Stemplede papir, samt Laugdagens paateignede lovlige forkyndelse

Procurator Reutz mødte for jndstevnte Sr: Reimers med benægtelse mod Søgemaalets Rigtighed og under

1769: 123

Forbeholdenhed af hans videre Rettes fremme, efter at hand har fornum/m/et hvad Sr: Preus videre maatte have at i Rettelægge og paastaae,

Preus i Rettelagde een *Veriticeret (Verificeret) udskrift af Justitz Protocollen denne Sag betreffende og i Relation saa vel til samme som og Stevnemaalet *andhenggiggiort den 6te Maij 1766, samt og Debitors fremlagde beviis de dato 8de Decembris 1762 og videre fremtured Procedur efter forbesagde Copie af Protocollen paastoed Comparenten Preus dom til betaling for de paastevnte 11 rdr 3 mrk 8 s, med Renter deraf fra 1ste Citations dato nemlig den 3die Aprilis 1766 jndtil betaling skeer samt udj Processens omkostninger fra ald saadan langvarig tiid til Dato i det mindste med 12 rdr hvilked Comparenten ærbødigst vil have undergiven lovmæssig Dom protesterede Kraftigst imod udj saadan Reede og klar Sag som denne efter denne jndstevntes uimodsigelige beviis for Kravet at yppe meere andstand til Sagens udhahl og forringelse, af Retten bliver bevilget.

Procurator Reus som nu fornam at Citantens Fuldmægtig først efter 3 ½ aars forløb jndlader Sagen til doms, maatte i den andleedning og for at tage Communication af hvis i Sagen under denne lange tiid ved forsømmelse paa Citantens Siide maatte være passeret udbede Sagens andstand til næstholdende Sommer og for efter beskaffenhed at pleje Sagen med Contra Stevning, da det har saadan beskaffenhed med det omstevnte beviis som formeentlig skal beviises at være stridende imod Kongelig Lov og Forordninger imidlertiid protesterede hand imod overilelse

Preus vedblev sin forrige Procedure og Kraftigst paatrengede Dom

derefter er saaleedes

Eragted

Sagen i følge Contra Citantens Fuldmægtiges begier stilles i beroe til næste ting for at jndkomme med den paaberaabende afbeviisning i Sagen

Procurator Sr: Brose mødte og fremlagde hans mod Michel Larsøn boende paa Schaalevigsnæsset under 13de Septembris næstleeden udferdigede Stevning paateigned lovlig forkyndt

Contra Parten Michel Larsøn blev paaraabt men mødte ike ej heller nogen paa hans Veigne thi er Stevningen i Retten oplæst og af de brugte Stevne Vidner Niels Halvorsøn Øfstun og Michel Michelsøn Sædahl under Eed afhiemlet saaleedes at være passeret og forkyndt som deres paategning udviiser

Citanten derefter fremlagde den i Stevningen benævnte Reigning med laug tings skriverens paateignede attest, samt til Reigningens videre Legitimation producerede een for denne Rett passeret doms act begyndt den 6te octobris 1763, og slutted ved dom af 29 Novembris 1764

1769: 123b

Hvorefter hand paastoed dom til betaling af paastevnte Hoved stoel samt 5 rdr i Sagens omkostninger naar den jndstevnte for hvilken hand nu begierede laug dag til næste ting har mødt i Sagen

Eragted

Lovlig Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Michel Larsøn Schaalevigsnæsset gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Velærverdige Hr: Hatting mødte og i Rette ædskede Sagen som hand mod Torgier Olsen Slættebachen haver andlagt og i henseende til visse jndfaldende omstændigheder begierede samme udsatt til næste Sommer ting

Procurator Steen mødte for indstevnte Torgier Olsen og fremlagde hans skriftlige forsvar af 9de hujus og dermed jndlod Sagen under dom

Sagen i følge Citantens begier udsettes til næste ting

Procurator Johan Reus fremstod for Retten paa Hr: Obriste Lieutnant Nicolls veigne udj Sagen af Hr: Jørgen Wiggers mod ham jndstevnt og i Rettelagde Rettens seeneste forelæggelse under Faldsmaal af 9de Maij Sidstleeden for Vidnerne Knud Brevigen, Diderich Kleven og Mons Nielsøn paateignet at være lovlig forkyndt, og da Comparenten nu seer de tvende af Vidnerne nu møder for Retten saa begierede hand dennem i Eedtagen til paafølgende forklaring paa skriftlige qvæstioner som Comparenten i Rette lagde.

Procurator Synderborg for Hr: Wiggers mødte og Reffererede sig til hvad fra hands Side i Sagen forhen er indkommet og bleven moreret, samt begierede de nu i Rettelagde Qvæstioner oplæst – for om deres jndhold at blive bekiendt forbeholdende dernæst Hr: Wiggerses videre Rett efter fornødenhed

de tvende Vidner Knud Brevigen og Diderich Kleven mødte og vedtog laugdagens lovlige forkyndelse og det tredie Vidne \lod ved/ Poul Biørndalen andmelde Svaghed forfald og Sagde at bemelte Mons Nielsøn har ombedet at Den mødende Poul Biørndalen ville andmelde hans Svagheds forfald,

derefter blev de i Rettelagde Qvæstioner i Retten oplæst saaleedes lydende

derefter blev Eedens forklaring af lovbogen for de mødende Vidner oplæst og de formanet til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meen Eed hvorom de og giorde løfte – og fremstoed da som

1ste Vidne Knud Christophersøn Brævigen som aflagde Eed og derefter svarede til de fremsatte Qvæstioner saaleedes til 1ste Qvæst: Svarede Jae til 2det Veed indted derom, da det er

1769: 124

For hans tiid. Til 3die Svarede at hand i aarene 1768 og 1769 har væred beskiked af Hr: Wiggers til at incassere hos almuen udj Strudshavn \Sogn/ paa den Søndre Side Skoele pengene, uden nogen mandtals liste, og havde Fogdens ordre dertil skriftlig Til 4de Det første Membrum af qvæstionen er forhen besvaret, og {har} ihenseende til det sidste *Rep (Resp:/Svarede?) at de penge vidnet har faaed i saa maade incasseret er leveret til Hr: Wiggers Til 5te Svarede Ja,

Procurator Sunderburg for Hr: Wiggers i andleedning af 4de Qvæstions besvarelse begierede Vidnet tilspurt om alle de som bemelte tvende aaringer har været krævet de omspurte 12 s. og alle samme har betalt eller og alleene nogle? Svarede at alle Jordbrugende \gaard/ Mænd har betalt de omspurte 12 s. aarlig, men de herom \herunder/ liggende Huus mands Pladsers beboere har i de tvende omprovede aar ikun betalt 8 s aarlig, Herunder begierede Procurator Reutz Vidnes nøyagtige Forklaring om Tallet ongefæhr paa de huusmænd som har Jordbrugende Pladser, der ej har villet betale meere end aatte sk: aarlig, endskiøndt de efter Vidnets forklaring har været krævet for 12 s. om samme bestaar i 10, 20 fleere eller ferre Persohner, og hvad aarsagen har været at de ike har villed betale meere Svarede af de som har Jordbrugende Huusmands Pladser og ej har villet betale de omspurte 12 s aarlig, kand være omtrent efter \vidnes/ beste vidende og erjndring een 10 Støker og det af den aarsage at beboerne synes at være formeget Paalagt i forpagtningspenge og bruge for smaae Parter saa at de disse fordrende 12 s ej kand udreede.

Til 6te Qvæstion Svarede at hand i det omspurte aar har modtaged een liste af Hr: Wiggers i omspurte tilfælde som var ligelydende med den ham nu i Retten foreviiste Til 7de Svarede: at efter Vidnes erjndring kand der være paa det Søndre Land i Strudshavn Sogn ongefæhr 50 Jordbrugende Mænd, de øvrige kunde hand ike ved tall fastsette Til 8de Svarede de omspurte som ongefæhr kand være 14 i tallet har været krævet aarlig 8 s, hvoraf de fleeste ej har betalt – og derfore gived til aarsage at nogle kunde ike og andre igien ville ike Til 9de Svarede Joe at de omspurte har været krævet 6 s: hver Aarlig men deraf kuns \..?../ 8 a 9 støker betalt, de øvrige erklæret at de ej ville betale. Til 10de Svarede, at de omspurte har været krævet for de omspurte 4 s. men ej fleere betalt enten af de i næstforrige eller denne qvæstion benævnte end alleene 9 i alt, af aarsage som forrige Til 11te Svarede veed ike derom Til 12te Veed indted, Til 13de Svarede: at der paa det Søndre land i Strudshavn Sogn er 7 uden for Bonde standen, Hr: Wiggers selv indberegned og betaler Hr: Wiggers selv 2 rdr, Capt: With 4 mrk og obriste Lieutnanten 1 rdr og hver af de øvrige 4 hver 1 mrk 8 s, hvoraf de alle har betalt undtagen Capitain Withe

1769: 124b

Procurator Reutz begierede \tilspurt/ hvoraf Vidnet veed at Hr: Wiggers har betalt aarlig, om hand alleene har det efter hørelsen eller har seet at Hr: Wiggers har nedlagt samme 2 rdr aarlig i nogen vis Cassa som vidnet eller andre har haft eller bestyret? Svarede at hand veed at disse 2 rdr tilligemed de øvrige staar jndført i Skole bogen som hos Hr: Wiggers er beroende.

Procurator Sunderburg i andleedning af denne qvæstion begierede Vidnet tilspurt om hand ike veed at Hr: Wiggers har betalt de 2 rdr formedelst at Vidnet har faaet qvitance for samme eller toe Rixdaler meere end som hand efter incassationen har leveret? Svarede at hand ej endnu har faaet nogen qvitance af Hr: Wiggers for de af ham betalte Skole penge,

til 14de Svarede at de omspurte tider er gaaed om med Tavler {til Skoele væsenet} i Strudshavs Kirke for at jndsamle hvad der til Skoelevæsenet er bleven given, men hvormeged det aarlig kand beløbe sig veed vidnet ike ligesom og vidnet lagde dette til, at hand veed ike at Tavlerne til Skoele væsenets nytte har gaaed om udj Strudshavns Kirke uden alleene aarene 1768 & 69 Til 15de Svarede at der ike er fleere end tvende Til 16de Svarede: Vidnet veed ike fleere end omspurt er. Til 17de Svarede: at hand veed ike rettere end at Skolemæsterne i Hr: Wiggerses formands tiid fik 12 rdr. Aarlig løn paa det Søndre land, undtagen 1 aar i Hr: Wiggerses formands tiid da Vidnet veed at hand maatte lønne Skoelemæsteren aparte fordie hand underviiste hans Børn, og har saadan vedvaret i 10 aar som Vidnet har været der i bøygden den 18de er forhen besvaret

Procurator Sunderburg for Hr: Wiggers begierede Vidnet tilspurt, om der i hvert aar Hr: Wiggers har været Præst er bleved fordret penge til Skoele Væsenet af Strudshavns Sogns almue? Svarede at Vidnet erjndrer ike til visse om der blev krævet Skoele penge det næst foregaaende aar, for vidnet som melt blev incassations Mand, Videre begierede Procurator Sønderburg Vidnet tilspurt om ike 18 s i Skyds penge til Præsten er betalt for Hr: Wiggers andkomst til Strudshavns Kald og siden bleven Continueret? Svarede Joe at de betalte 18 s i Skyds penge til Præsten fra den tiid Vidnet kom her til *Brygden (Bøygden/Bygden) baade i Hr: Wiggerses

1769: 125

Formands og i hans egen tiid.

derefter er dette Vidne fra Retten Demitteret da ingen forlangede dette Vidne videre tilspurt og er da fremkaldet

2de Vidne Diderich Olsøn Kleven som efter aflagde Eed vandt og forklarede saaleedes: Til 1ste Svarede at hand veed at alle Skatte bønder i Strudshavns Sogn giver aarlig til Hr: Wiggers udj fløtning og Cammer penge 18 s, men hvad de øvrige omspurte giver veed vidnet ike om at forklare, Til 2det Svarede Hand Veed ike derom Til 3die Svarede Som forrige Vidne med denne undtagelse at hand ej veed om Fogdens ordre var dertil Til 4de Som forrige Vidne

Herunder tilspurte Reutz Vidnet naar hand til Hr: Wiggers Sidste gang betalte de af Vidnet inCasserede penge og hvormeged? Vidnet derpaa andviiste een ham af Hr: Wiggers meddeelt og i hende havende qvittering Som viiser at Vidnet i den tiid hand har været inCassations Mand for det Nordre land har betalt følgende Skoele penge saasom efter qvitering af 9de Julij 1768 13 rdr 5 mrk 14 s, den 12 Junij 1 rdr 1 mrk 14 s, den 8de Julj 1769 10 rdr 4 mrk 11 s siger 10 rdr 4 mrk 11 s, 30de Septr: 1769 1 rdr 8 s videre Blev af Procurator Reutz vidnet tilspurt om under disse penge er jndbegreben, hvad de uden for Bonde standen paa det Nordre land taxerede skulle betale aarlig, saasom Hr: Capitain Krogh 4 mrk, Hr: Krigs Raad Korn 4 mrk, Hr: Fogden Hejberg 4 mrk, Claus Lampe 4 mrk, Gastgiver Jæger 3 mrk og Lieutnant Bugge 1 mrk 8 s, Svarede at de penge hand som melt i Skole penge for Nordre land haver som melt incasseret er udj eet og alt saavel for de som ere i som uden for Bonde standen samme Stæd

Til 5te Svarede: Ja.

Paa Hr: Sunderburgs Contra Qvæstion Svarede: at saavidt Vidnet kand erjndre har alle de Jordbrugende Mænd paa Nordre land i Strudshavn Sogn /: een 6 Støker undtagen :/ for aaret 1768 betalt i Skole penge de krævede 12 s, men for aaret 1769, staar een stor deel til Rest dog den største deel er betalt, men talled at fastsette med nogen vished kunde vidnet ike

Procurator Reutz begierede vidnet tilspurt af hvad aarsag de som Rester for dette aar ike har villed betale de dem paalagde 12 s? Svarede at de som {var} Ej har betalt Skole penge for 1769, har givet derfore saadan aarsage, eendeel at de ike havde lejlighed at betale og andre at de ville betale naar de saadant kunde afstedkomme, Videre begierede Reutz Vidnet tilspurt om ike nogen af de omvundne Resterende udlod sig med, at de syntes forhøy at være ansatte?

1769: 125b

Svarede Joe, at der vare eendeel som udlod sig med at de syndtes at de vare for høyt i Skoele penge ansatte,

Til 6te Svarede som forrige Til 7de Svarede, Veed jndted derom,

Procurator Reutz frafalt den 8de, 9, og 10 Qvæstion da vidnet samme har besvaret under den 6te Qvæstion, hvor Vidnet har forklaret hvad eenhver Persohn i Sognet af alle omstændigheder har betalt til Skoele holdet og er bleven krævet for,

Procurator Sunderburg for Hr: Wiggers begierede Vidnet tilspurt Om ike mange saavel gifte Jnderster som ugifte Mands Personer af Soldater og andre med jndersters Enker og ugifte Qvindes Persohner der er jndbefatted udj 8de 9 og 10 Qvæstion ej har betalt de derudj andførte 8, 6 a 4 s,? Svarede at af alle de omspurte staar eendeel tilbage som ike har betalt de dem affordrende Skole penge dog meest for aaret 1769 og paa erjndring af Procurator Reutz jhenseende til hvorfore de ej betalte de Resterende Skole penge, Svarede at nogle foregav deres uformuenhed til at betale, og eendeel af ungdommen gav fore at de ej ville betale, da de ej vidste at det var brug i andre Sogner.

Til 11 og 12te vidste indted og 13de er forhen besvaret om 14de Vidste indted til 15de som forrige Vidne, til 16de ligesaa

Procurator Reutz frafaldt den 17de Qvæstion til dette Vidne og i dets stæd begierede Vidnes Svar, Om Skoeleholderen paa det Nordre land nyder meere i aarlig løn end 8 rdr og om ej Vidnet Veed at almuen og Folke mængden paa det Nordre land er større end paa det Søndre land, Hvornæst Comparenten frafalt den 18de Qvæstion Til 1ste Membrum af Qvæstionen Svarede, at Skoleholderen paa Nordre land i disse tvende sidste omprovede aar ej har faaet meere i aarlig løn end 8 rdr, men til det sidste veed vidnet ike at give nogen forklaring, paa Erindring af Sr: Reus Om Vidnet veed at Skoeleholderen paa Nordre land i de forrige aaringer har faaed meere i aarlig løn end 8 rdr, Svarede, at hand ike er bekiendt hvad Skoeleholderen paa Nordre Land for forrige aaringer har nydt i løn

Procurator Sunderburg for Hr: Wiggers observerede at alt det nu fra Hr: obriste Lieutnant Nicolls Side omspurte er uden for det som er Reist til tvistighed og Controverse jmellem dem og altsaa kuns af een inqvisitorisk og nysgierig aand haft sin andleedning og aarsage,

dernæst begierede

1769: 126

Hand, hans Slutelige Qvæstioner for forrige Vidner dette Vidne forelagt til besvarelse Vidnet Svarede paa den første af de foresatte Spørsmaale at hand veed at i Hr: Wiggerses betienings tiid har eet aar forbiegaaet som der ike er bleven Krævet Skoele penge i Strudshavn Sogn, men om det var aaret 1767 erjndrer hand sig ike tilvisse, ej heller af hvad aarsage det skeede at ike Skole penge for det eene omprovede aar blev affordret Til 2det Svarede: Som forrige Vidne ihenseende til de omspurte 18 s. i Skyds og Cammer pe/nge

Procurator Reutz forbeholt i fornøden tilfælde at faae afhørt det tredie Vidne som er angivet at skal være Svag og nu for denne Sinde ville formode at Hr: Wiggers som Hoved Citant og som den der først bør beslutte sin Sag til doms nu fuldfører samme sin pligt, da Comparenten derefter skal vide at tage Messures paa sin Side i lige tilfælde

Procurator Sunderburg for Hr: Wiggers ihenseende til at hand under denne Sag af hans Vederpart er bleven paa nye andgrebet og fornermet forbeholdt ham Continuations Stevning og til sammes i Retteførelse begierede andstand til næstandstundende Vaar eller Som/m/er ting,

Procurator Reutz jndstillede den begierte tiid til Retten og lovede til samme tiid at ville Documentere og beslutte Sagen til doms, som for denne tiid var ugiørlig, ligesom hand og til den ende ej alleene begierede Copie af det i dag passerede tilligemed af Hr: Wiggers Hoved Stevning som og at hannem af Retten med det samme maatte blive tilbage Extraderet til deductionen det af hannem seeneste Rettes dag producerede Documenter nemlig Contra Citantens anddragelse til Hr: Biskoppen med Hoved Citantens derpaa teignede {qviter}\Erklæ/ring,

derefter er saaleedes

Eragted

Sagen udsettes til næste Sommer ting, For dette Skibreede, da hvad forlanget er skal blive meddeelt beskreven og udleveret,

Publiceret

6. Eet Skiøde udstæd af Mons Larsøn i Bergen til Niels Tollefsøn paa 18 Merker Smør og 1/8 hud udj Søevigen i Schiold Skibreede for 60 rdr Dat: 10de octobris 1769

1769: 126b

 

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Rasmus Olsen og Lars Knudsen mod Henrich Pedersøn

Procurator Sr: Brose for Citanterne begierede tiid til næste ting, for at faae Communication af det fra Contra Partens Siide fremførte, og derefter det videre at besørge

udsettelse er jndvilget til næste Sommer ting for dette Skibreede

Udi Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg Contra Christian Frost Nicoll for begangne lejermaal med qvinde Mennisked Berthe Johannesdatter Gravdahl er saaleedes

Eragted

Den af Procurator Johann Reutz paa Christian Frost Nicolls veigne begierte andstand til næste Sommer ting indvilges, da Contra Parten samme tiid haver at jndkomme med sit paaberaabende forsvar, thi i manglende fald bliver Dom afsagt, uden videre prolongation

Udi Sagen andlagt af Procurator Johann Reutz paa Provstjnde {Christies} Legangers veigne mod Knud Zachariassøn for gield er saaleedes bleven

Eragted

Den af Procurator Kragh paa Contra Parten Knud Zachariasens veigne begierte andstand til næste ting jndvilges for denne gang, men i mangel af hans løftes opfyldelse bliver dom afsagt uden fleere udsettelsers jndvilgelse

Publiceret

7. een odels lysning udstæd af Niels Nielsøn Biørcheland til og andgaaende ½ løb Smør udj gaarden Søeraas, datteret 11te oct: 1769

Hr: Fogden Hejberg lod ædske i Rette Sagen andlagt Contra Qvinde Mennisket Magrethe Torchildsdatter for begangne lejermaal med Johannes Nielsøn Reistad og producerede i Retten, Rettens seeneste laug dags forelæggelse, som findes paateignet lovlig forkyndt – og er blev oplæst saaleedes lydende.

De jndstevnte blev paaraabt men ingen af dem mødte tilstæde thi fremstoede laug dags Vidnerne og afhiemlede laugdagens lovlige forkyndelse saaleedes at være passeret som deres paateigning udviiser

Hr: Fogden Hejberg lod begiere Sagen stilled i beroe til Eftermiddag, Som blev bevilget

Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Cort Cramer lod andmelde at hand til dette ting med mundtlig varsel haver ladet jndkalde Skoemager Erich Bartromsøn og qvinde Mennisked Anne Jørgensdatter Fløen for med hinanden i løsagtighed begangne lejermaal, Desangaaende at lide dom til Bøders udreedelse.

De jndstevnte bleve paaraabte men mødte ike thi fremstode de brugte Stevne vidner Niels Halvorsøn Øfstun og Michel Michelsøn Sædahl som afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven at de den 12te Septr: Sidstleeden haver jndkaldet de tvende benævnte Jndstevnte til doms lidelse i

1769: 127

Denne Sag

Cramer paastoed de udeblevne laugdaget til næste ting

Eragted

Lovlig Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Erich Bartromsøn og Qvinde Mennisked Anne Jørgensdatter Fløen gives laug dag til næste Sommer ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

Derefter blev de sædvanlige tings vidner til Hr: Fogdens Reignskabs bielæg fremlagt og 1. Examineret det Sædvanlige Tingsvidne andgaaende Laxe og Silde vaager, og om noged i samme er Kasted og fisked hvoraf Skat kunde betales, Hvortil blev Svaret at i dette aar er ej noget saadan fiskende i de omspurte Silde vaager falden hvoraf Skat kunde betales 2det Det store Tingsvidne bestaaende af 15 Poster, hvortill blev svaret Til 1ste, 2, 3 & 4 Svarede at det forholder sig som forrige Aaringer uden nogen forandring, Til 5te Svarede at det forholder sig som næst forrige aar Til 6te Svarede at det er som forrige aar undtagen at gamle Elling Ellingsøn Syndnes udgaar som nu er fra gaarden og bruges af unge Elling Ellingsøn og Niels Sandahls bræchen som og bruger nu noged øll tapperie til 7de og 8de, 9, 10, 11, 12, 13, 14, & 15 Svarede at det forholder sig som forrige aaringer dog forbeholdt Sorenskriveren sig andgaaende den 9de Post ved sine udstædende Dessignationer at give nøyere oplysning, 3. Examineret tingsvidnet andgaaende om Giestgiveren i Kongshavn Erich Nielsøn befatter sig med anden Næring end hans blotte Giestgiverie Hvortil blev svaret Nej at hand sig ike med videre befatter, 4. Examineret Tingsvidnet andgaaende de som for skeede aftag nyder Skatte frihed bestaaende af 3de Qvæstioner hvortil blev svaret som forrige aar, 5. Fremlagt til Attestation Odels Skatts Mandtallet som paa seeneste Sommer ting er examineret

Hr: Fogden Hejberg i Rætte ædskede Justitz Sagen mod Qvinde Mennisket Magrethe Torchildsdatter for begangne lejermaal og begierede Sagen udsat til næste ting, for at jndkomme med Præste Attest andgaaende lejermaalet som hand nu ike kunde blive forsynet med,

Sagen gives andstand til næstholdende Sommer ting for dette Skibreede

Peder Nielsøn Schaalevigs Næsset som laugværge for Enken Lisbeth Pedersdatter Schaalevigsnæsset mødte og gav tilkiende at bemelte Lisbeth Pedersdatter har funden sig nødsaget til dette ting med mundtlig Varsel at lade jndkalde Gunelle Rasmusdatter som haver til ægte Huusmanden Rasmus Jacobsøn Schaalevigsnesset at andhøre vidner og lide dom andgaaende mod Citantjnden udtalte beskyldninger og ærerørige ord til vedbørlig undgieldelse og Bøders udreedelse efter forefindende omstændigheder, til vidner er under lovens Faldsmaal jndstevnt Peder Olsen og Berthe Knudsdatter Schaalevigs Næsset, saa er og Contra partjndens Mand Rasmus Jacobsøn til Vedermæhle indstevnt

1769: 127b

Jndstevnte Gunelle Rasmusdatter og Mand Rasmus Jacobsøn mødte ike efter paaraab, men Vidnerne vare tilstæde og vedtoge lovlig Varsel, thi fremstoede de forbemelte Stevnevidner Michel Sædahl og Niels Øfstun og afhiemlede Jndvarslingen under Eed saaleedes at være passeret som tilført er og at de andgieldende med meere end fulde 14 dages Varsel ere jndkaldede

Derefter blev Eedens forklaring af lovbogen for vidnerne oplæst og de formaned til Sandheds udsigende, hvorom de og giorde løfte,

Peder Nielsen Schaalevigs Næsset begierede de mødende vidner afhørte fremstoed da

1ste Vidne Peder Olsøn Schaalevigsnæsset som aflagde Eed og derefter vandt og forklarede: at for omtrent een 5 ugers tiid siden var jndstevnte Gunelle Rasmusdatter paa baad med Vidnet og jndstevnte Berthe Knudsdatter \til byen/ og udlod sig med fortrydelse over hendes \egen/ Mand at hand søgte saa meged i huuset hos Lisbeth Pedersdatter, saa at hand var ike hiemme hos hende og sagde tillige disse ord at Lisbeth Pedersdatter var værd at hun derfore skulle staae til Kagen

videre blev ike dette Vidne tilspurt thi blev hand fra Retten Demitteret

2. Vidne Berthe Knudsdatter Schaalevigsnæsset aflagde og derpaa vandt saaleedes i alt eenstemmig som forrige Vidne, andgaaende hvad ord Lisbet Pedersdatter Gunelle Rasmusdatter havde paasagt med tillæg at Gunelle Rasmusdatter sagde at hun Sc: Lisbet Pedersdatter var een ægteskabs indleder til det onde, videre vidste hun ike at forklare

thi er hun afskeediget

Peder Nielsen Schaalevigs Næsset begierede de jndstevnte og udeblevne laug dagede til næste ting

Eragted

Jndstevnte Gunnelle Rasmusdatter med hendes til vedermæhle jndkaldede Mand Rasmus Jacobsen gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

ting lyst

et Skiøde udstæd af Jacob Byenes etc: til Poul Byenes paa eet Støke udmark Krogenesset kaldet under Gaarden Byse..(?) (Byenes) for 11 rdr Dateret 11te octobris 1769

Derefter er fremlagt Skatte Restancen over de ordinaire Skatter dette aar som blev oplæst opløbende til 885 rdr 1 mrk 7 s, som af Almuen og laug retted blev uimodsagt

Til laug Rette for andstundende aar 1770 er udnevnt følgende nye Mænd 1. Niels Halvorsøn Øfstun, 2. Niels Nielsøn Nedre Dyngeland, 3. Thore Larsøn Schaaldal, 4. Ole Fabiansøn Rolland, 5. Jens Christophersøn yttre Mitthue, 6. Mons Olsen Flesland, 7. Jacob Jacobsen Dolvig og Rasmus Nielsen øvre Fyllingen

Og da ingen jndfant sig Efter trendes ganges paaraab som videre for Sage tinget havde at forrette er samme for denne Sinde ophæved

1769: 128

 

 

Alenfits Skibreede

Anno 1769 den 13de octobris, Er Retten sat paa Ting stædet Alverstrømmen i Alenfits Skibreede, Til eet almindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for ditto Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayets: Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme aatte Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Sommer tingeds holdelse vare tilstæde,

og blev da først allerunderdanig læst og bekiendt giort de for forrige Skibreeders almue Publicerede Kong: Forordninger, samt dernæst andre Høye øvrigheds ordre, og hvornæst jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skiøde udstæd af Aschild Olsen Helland til Knud Olsen paa 12 Marker Smør og 10 Kander Malt udj gaarden Helland for 26 rdr Dat: 13de octobris 1769

2. Een Bøgsel \Seddel/ udstæd af Knud Andersen Elsaas med fleere til Ole Olsen paa ½ løb Smør 2 Mæhler og 6 Kander Malt udj gaarden Nedre Hopland, Dat: 29de Maij 1769

3. Een ditto udstæd af Hr: Ludvig Daae til Halvor Knudsen paa ½ løb Smør ½ Tønde Malt udj gaarden Søre Fæste, Dat: 8 febr: 1769

Hvoraf fuldte tvende ligelydende Reverser

4. Eet Skiøde udstæd af Halvor Halvorsøn Midgaard til Johannes Arnesøn paa een halv løb Smør udj gaarden Siurset for 65 rdr Dat: 13de octobris 1769

5. Eet ditto udstæd af Rasmus Lechnes til Corporal Halvor Sættre paa een huuse Vaaning paa Lechnes tangen bestaaende Dat: 13de octobris 1769 for Capital 80 rdr

6. Eet ditto udstæd af Ole Sæbiørnsøn Fæste til Christen Olsen paa 18 Marker Smør og 1 Mæhle Malt udj gaarden Fæste for 35 rdr Dateret 13de octobris 1769

7. aflyst een obligation udstæd af Henrich Holbæch til Hr: Capitain Dischingthun paa Capital 120 rdr, mod Pant med 1ste Prioritets Rett udj Alversunds Kirke med ornamenter og underliggende Jordegods, Dat: 10de octobris 1764 og ting lyst den 12te octobris Samme aar som nu efter qvitering af 7de Septembris 1769, er betalt og derfore Mortificeres vid: P: B: fol: 424.

8. Eet Skiøde udstæd af Henrich Holbech til Lars Andersøn Niaatvedt med de fleere hvorved dem Sælges Alversunds Kirke med ornamenter og underliggende Jordegods for 196 rdr Dateret 14de octobris 1769

9. Een obligation udstæd af Lars Andersen Niaatvedt med de fleere til Sr: Falentin Fasmer paa Capital 196 rdr mod Pant i Alversunds Kirke med ornamenter og Jordegods, Dat: samme dato

10. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Rasmus Olsøn Lechnes med de fleere til Halvor Halvorsøn Sættre paa eet Støke udmark Lechnes tangen kaldet, Dat: 14de oct: 1769

11. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Capitain von Krogh til Magne Haaversøn paa 18 Marker Smør og 1 ½ Kande Malt udj gaarden Alver Dateret 28 Decembris 1768,

hvoraf fulte ligelydende Reverser

1769: 128b

12. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Madame Wenche Salig Sorenskriver Garmanns til Lars Knudsen Waatne paa 1 Pund Smør 2/3 Faar udj gaarden Waatne dateret 3 Martj 1769

og hvoraf fulte ligelydende Reverse

Derefter blev fremlagt til examination de Sædvanlige tingsvidner til Fogdens Reignskabs belæg saasom 1mo Tings Vidnet andgaaende om noget Fiskerie i de her i Skibreedet befindende Laxse og Silde vaager er falden hvoraf Skat kand svares, hvortil blev svaret, Hvortil af laug Retted og almuen blev svaret Nej 2de Det store tings vidne jndeholdende 15 Poster, Hvortil almuen og laug Retted svarede at det jhenseende alt det omspurte forholder sig som næstforrige Aar uden nogen forandring. 3tio tingsvidnet andgaaende om giestgiverne her i Skibreedet Joritz Lampe og Lieutnant Ravn befatter sig med anden handel end deres blotte Giestgiverie? Hvortil eenstemmig blev svaret Nej! 4de blev fremlagt til attestation odels Skatts Mandtallet som paa Seeneste Sommer ting er examineret

Mads Rognaldsøn Spiøtøen havde her for Retten ladet jndkaldet Ole Sæbiørnsøn Fæstet til at andhøre Vidner og modtage dom fordie hand havde med grove ord og utilbørlige beskyldninger kommed ind i Citantens Stue sadt sig ned i øverste bord Ende truet Citanten og slaged i Bordet, bandet og skiendet og opført sig meged usømmelig og villed beskylde Citanten for arve Svig som den der paa Skifted efter hans for lengst afdøde Hustrue havde fordult og understuked een Kiste med dyrebare Lin Klæder jtem at Citanten skulde have ladet sin Sted datter Marthe Jacobs Datter ligge ude paa bare Mark høyeste vinters tiid med videre, Hvorom at Vidne var jndstevnt under lovens Faldsmaal Niels Olsen Berrefiord og Peder Knudsen Jndre Lyhren, og endelig at erstatte Processens omkostninger Stevne Vidnerne er Ole Smørdahl og Colbiørn Baltzarsøn Fæste.

Contra Parter{ne} Ole Sæbiørnsøn Fæste blev paaraabt men mødte ike, vidnerne mødte og vedtoge lovlig Varsell.

thi fremstode Varsels mændene og under Eed afhiemlede jndstevningen for vedkommende Ole Sæbiørnsøn saaleedes at være forkyndt som forhen tilført og for dem oplæst er

Citantens Fuldmægtig Procurator Steen begierede at de jndstevnte Vidner maatte blive Eedfæstede og afhørte derefter er Eedens forklaring af lovbogen for Vidnerne bleven oplæst og de formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meenEed hvorom de og giorde Løfte og fremstoed da som det

1ste Vidne Niels Olsen Berrefiord, som aflagde Eed og derefter aflagde følgende forklaring

1769: 129

At for omtrent 3 uger for sidstafvigte Juul var Vidnet tilstæde paa Spiøtøen i Mads sit Huus hvor Ole Sæbiørnsøn og det andet Vidne Peder Jndre Lyhren vare tilstæde, og hørte da Vidnet at Ole Sæbiørnsøn var vreed og sagde at Mads Spiøtøen havde ladet sin Stæd datter ligge paa bare Mark ude om Vinters tiid, og paa Skifted efter Mads Spiøtøens Hustrue skulde bemelte Mads Spiøtøen havet fordult een Kiste med lin Klæder som ey var kommen under Skifte behandling

Citantens Fuldmægtig tilspurte Vidnet Om ike den jndstevnte ved sin andkomst i Citantens Stue satte sig need ved den øverste bord Ende slog i bordet for Citanten og brugte mange utilbørlige Skelds ord fleere end forklaret er og hvorudj saadan skields ord bestoed? Svarede Joe at hand saae, det Ole Sæbiørnsøn ved sin andkomst i …(?) Mads Spiøtøens Huus sadte sig udj Høy Sædet og sagde hand meente at have dertil lige saa god Ret som Mads, var og vreed fordie hand ike kunde faae dend Rigtighed som {de} \hand/ vilde have paa Mads Spiøtøens Steddatters veigne, kunde ellers ike erjndre hvad Ole Sæbiørnsøn meere talede med Mads Spiøtøen

videre blev ike dette vidne tilspurt, men Demitteret og

2det Vidne Peder Knudsen Jndre Lyhren som efter aflagde Eed aflagde saadan forklaring i alt Eenstemmig som forrige Vidne ligesom og til Citantens Fuldmægtiges fremsatte qvæstion

Citanten begierede Sagen med laugdag for den jndstevnte udsat til næste Sommer ting, da hand med sin nærmere forestillelse og paastand vil jndkomme

Eragted

Sagen beroer til næste Sommer ting for dette Skibreede, til hvilken tiid Ole Sæbiørnsøn Fæste gives laugdag at møde og Sagen at tilsvare

Hr: Fogden Hejberg ædskede Sagen i Rette andlagt næstleeden Sommer ting imod Qvinde Mennisket Anne Catharine Hellemann for begangne lejermaal med lifs Delinqventen Jochum de Lange, og i den henseende fremlagde hand Rettens udstædde laugdag for den jndstevnte med paateigning om dens

1769: 129b

Forkyndelse af lensmanden Knud Stor Oxe og Johannes Knudsen Schare

Comparenten haabede at den jndstevnte nu møder

Jndstevnte blev paaraabt men mødte ike, thi er jndvarslingen \af/ Lensmanden Knud Stor Oxe og Johannes Knudsen Schare under Eed afhiemlet, efter deres paateigning

Hr: Fogden som merkede at den jndstevnte Anne Catharine Hillemann imod formodning endnu ike møder, for at tilsvare sin Sag begierede sagen udsatt til næste Sommer ting, til hvilken tiid Comparenten skal producere lov gyldig attest om dette paastevnte lejermaal af bemelte Hillemann

Sagen i følge Citantens begier beroer til næste ting

Anno 1769 den 14de Ocbr: blev Retten betient som Sette Dommer af mig Foged Christen Heiberg, paa det almindelige Høste Ting for Alenfit Skibreede, tilligemed de for dette Aar udnævnte Lavrettes Mænd, som foran er anført.

For Sorenskriveren udi Nordhordlehn Hr: Henrich Garman mødte hans Fuldmægtig Monsr: Hans Lessøe, og eskede Sagen i Rette som af Comparentens Principal er anlagt imod Gudmund Jonsen Berrefiord, for adskillige Citanten tillagde Beskyldninger, og ellers indleverede Rettens seneste Sommer Ting i Sagen ergangne Lavdags Kiendelse, med tilkiendegivende, at uagtet denne Kiendelse ike alleneste betimelig er erholdet beskreven, men endog Lænsmanden Knud Stor Oxe til Forkyndelse tilsendt, saa maae dog Comparenten uventelig fornemme, at indstevnte Gudmund Berrefiord er i rette Tiide eller med lovlig varsel sam/m/e er forkyndt, thi maatte Comparenten under forbeholdenhed af Tiltale til vedkommende som udi Sagens Udhal ere skyldige, begiære saavel Contra Part som Vidner med nye Lav dag forelagt.

thi blev

Eragtet

Indstevnt Gudmund Jonsen Berrefiord forelægges Lavdag til neste Ting at møde og Sagen tilsvare. til samme Tiid forelægges og Vidnerne Lars Monsen Stor Oxe, Anders Bastesen Møchelthun, Ole Johannesen, Ole Endresen og Niels Olsen Berrefiord, under Lovens Falsmaals Straf at møde og deres Vidnesbyrd i Sagen at aflegge.

Derefter er fremlagt Skatte Restancen for dette aar beløbende til 424 rdr 1 mrk 4 s. Som blev oplæst og af laug Redted og den tingsøgende almue ujmodsagt

Til laug Rette for andstundende aar 1770 opnævnt

1769: 130

Efterfølgende nye Laug Rettes Mænd nemlig 1. Berge Arnesøn Hilland, 2. Jon Christiansøn øvre Qvamme, 3. Mons Aslachsøn Nedre Qvamme, 4. Anders Olsøn Sellevold 5. Johannes Bendixøn Tofting, 6. Jacob Jacobsøn Tofting 7. Johannes Knudsøn Schare og 8. Erich Pedersøn Monstad

Og da jngen efter 3de ganges udraab jndfandt sig som videre for Sage tinget havde at forrette er samme for denne Sinde Slutted og ophæved

 

 

Høste Tinget for Guulens Skibreede 1769

Anno 1769 den 16de octobris, Er Retten sadt paa Tingstædet Schierjehavn i Guulens Skibreede, til et aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Dito Skibreedes almue overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingets holdelse vare tilstæde

Og blev da først allerunderdanigst og underdanig Publiceret de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kong: allernaadigste Forordning og andre Høye øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Unneland den 7de augustj 1769, efter afg: Malene Gregoriusdatter, Vid: Pante Bogen fol:

2. Eet ditto paa Gaarden Slengesol den 7de augustj 1769 efter Brithe Johannesdatter

3. Eet ditto paa Dito gaard den 8de augustj efter afdøde qvinde Gurie Olsdatter

4. Eet Skiøde udstæd af Sr: Hans Plyth til Hr: Cancellie assessor Formann paa 12 M/arker Smør 2 M/arker Fisk udj gaarden Unneland for 24 rdr er Dateret 5te Januarii 1768

5. Eet ditto udstæd af Hans Henrichsbøe til Henrich Hansøn Tvedten paa 10 5/8 M/arker Smør udj gaarden Tvedten for 7 rdr, Dat: 22de Maij 1769

6. Eet ditto udstæd af Iver Unneland til Hr: Magister Ludvig Daae paa 22 M/arker Smør i gaarden Unneland for 26 rdr 12 s. Dat: 24 Janv: 1769

7. Eet ditto udstæd af Jon Ottesøn Slengesol med de fleere til Lasse Iversøn paa 1 Pund 3 Marker Smør i gaarden Slengesol for 24 rdr 4 mrk 8 s Dateret 17de octobris 1769

8. Eet dito udstæd af Johannes Larsøn Qværsøen til Niels Olsøn Slengesoel paa 1 Pund 3 Marker Smør i gaarden Slengesol for 27 rdr Dateret samme dags dato

9. Eet Vilkors brev udstæd af Jon Halvorsøn Holtzøen til hans Sted Moder Brithe Hansdatter Holtzøen andgaaende den førstes leve Kaar Dateret 18de october 1768

10. Een odels lysning udstæd af Anders Ambiørnsen Roe (Røe) paa Myndtling Magdeli Johannesdatters veigne andgaaende 1 Pund Smør i gaarden Strømme Dat: 17de octobris 1769

11. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Ludvig Daae til Siur Andersen paa 1 Pund 3 M/arker Smør udj gaarden Sande som er Dat: 6te Febr: 1769

12. Een ditto udstæd af Enken Madamme Ingebor Sl: Sommers til Hans Ingemorsøn Birch paa 4 Pund Smør udj gaarden Grytten Dat: 11te octobris 1769

13. Een ditto udstæd af Frue Frimann til Gudmund Jonsøn Anvigen paa ½ løb S: og ½ t/ønde Malt i Riisnes, Dat: 13de Dec: 1768

1769: 130b

14. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Joseph Johannesøn Odderkalv til Niels Olsen paa ½ løb Smør udj gaarden Store Sleire Dateret 9de Decembris 1768

af hvilke alle falt ligelydende Reverse Bøgsel Sædler

15. Een ditto udstæd af Peder Poulsen Hager (Høyer?) til Hans Olsen paa 1 Pund 3 2/3 Marker Smør i gaarden Nord Guulen Dat: 13de Febr: 1769 hvoraf jngen Reverse Bøgsel Sæddel blev jndleveret

16. Eet Skiøde udstæd af Jon Biørcheland til Aamund Svendsen paa 1 Pund Smør i gaarden Lille Slire for 37 rdr Dateret 7de Februarii 1769

17. Eet Dito udstæd af Aamund Svendsen til Sr: Danchert Danchertsen Hejberg paa 1 Pund Smør i forbemelte gaard Lille Slire, af Dato den 18de octobris 1769

Derefter er de sædvanlige tingsvidner til Fogdens Reignskabs belæg bleven examinerede nemlig 1. andgaaende om noged Fiskerie her i dette Skibreede indeværende aar er falden hvoraf Skatt kunde Svares, Hvortil Laug Retted og almuen Svarede Nej, 2. Det store tings Vidne bestaaende af 15 Poster, Hvortil blev svaret saasom til 1ste, 2, 3, 4, og 5te at det forholder sig i alt som forrige aaringer Til 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 ligesaa at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring, Dog forbeholder Sorenskriveren sig ihenseende til 8 og 9de Post ved udstædende Dessignationer derom at giøre nermere forklaring 3die Tingsvidnet andgaaende de her i Skibreedet befindende aftags gaarder nemlig Store Matre, Lille Matre, og Hougdahl hvortil blev svaret at det forholder sig som forrige aaringer, 4. Tingsvidnet andgaaende om Gastgieberen her i Schierjehavn Sr: Gabriel Jæger befatter sig med anden handel end hans blotte gastgiverie, Hvortil blev Svaret Nej at hand sig ej med videre befatter og 5te blev fremlagt til attestation odels Skatts Mandtallet som ved seeneste Sommer ting blev examineret

Derefter blev i Rettetaged Sagen som af Ludolph Withe er andlagt mod Hans Ingmorsøn Birch for gield da Citanten lod jndlevere een af ham i Sagen forfatted skriftlig Jndlæg og deduction i Sagen af 16de hujus saaleedes lydende

Contra Parten Hans Jngmorsøn Birch blev paaraabt men mødte ike,

Thi fandt Retten fornøden denne sinde at afsige saadan

Kiendelse

Sagen gives endnu andstand til næste Sommer ting for dette Skibreede til hvilken tiid Contra Parten Hans Jngmorsøn Birch paalegges at møde med sit paaberaabende tilsvar, thi i manglende fald bliver dom afsagt uden fleere udsættelsers indvilgelser

Derefter blev fremlagt Skatte Restancen over de Ordinaire Contributioner dette aar beløbende

1769: 131

Til 270 rdr 3 s Som blev oplæst og af Laug Retted og almuen uimodsagt

Til Laug Rette for tilkommende aar 1770, bliver opnævnt og andordnet følgende nye Mænd nemlig 1. Ole Hansøn Nappen, 2. Hans Larsøn Miømen, 3. Mons Aslachsøn Warøen, 4. Bertel Niels Faanden, 5. Elling Hansøn Dahle, 6. Hans Larsøn Kalhofde, 7. Johannes Olsøn Tverberg og Knud Jonsøn Biørnekletten

Og da jngen jndfandt sig som videre for Sage tinged hafde at forrette er samme for denne Sinde slutted og ophæved

 

 

Høste Tinged for Lindaas Skibreede 1769

Anno 1769 den 20de Octobris, Er Retten sadt paa Tingstædet Kiilstrømmen i Lindaas Skibreede, til eet aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Samme Skibreedes almue, overværende udj Retten Kong: Maytts: Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Retteds Mænd som ved Sommer tingets holdelse vare tilstæde {undtagen}

Og blev da allerunderdanigst og underdanig læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kong: allernaadigste Forordning og andre øvrigheds ordre, og dernæst indkom fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Etats Raad og Laugmand Bager til Iver Simensøn paa 18 Marker Smør 1/8 tønde Malt ¼ Vog Fisk i gaarden Østreim Dateret 25de Martj 1769.

2. Een ditto udstæd af Hr: Postmæster Brøcher til Michel Jversøn Fammestad paa 1 Pund Smør i gaarden Wabunes eller Lindenes kaldet Dateret 29de Martj 1769

3. Een ditto udstæd af Lars Larsøn Fieldsende til Ole Bessesøn Moldland paa 20 12/29 M/arker Smør 6/21 Huud i gaarden Fiellanger Dateret 20de octobris 1769

4. Een dito udstæd af Enken Madamme Abel Magrethe Salig Hr: Christen Krogs til Mons Iversøn paa 15 M/arker Smør og 15 Kander Korn Dateret 18de octobris 1769

Af hvilke fulte ligelydende Revers Bøgsel Sædler

Sr: Danchert Danchertsen Hejberg derefter mødte for Retten og gav tilkiende at hand til dette ting haver seed sig nødsaget med mundtlig varsel at lade jndkalde een hans Lejlending Rasmus Larsøn Huuse at andhøre Beskikelses Vidnerne Ole Nielsøn Muhlen og Knud Hansøn Wiigen, som

1769: 131b

For Juul sidst afvigte haver udsagt ham fra sit havende Jordebrug i Huuse, i andleedning af at Comparenten for bemelte Rasmus Huuse i næst afvigte aar haver maatted betale saavel ordinaire Skatter af Jordebruget som den Kong: allernaadigste paabudne extra Skatt, desandgaaende at lide dom saavel til gaardepartens fravigelse som anden straf efter omstændighederne samt at erstatte Processens omkostninger Skadesløes, Comparenten ville formode at jndstevnte Rasmus Huuse møder tilstæde, thi i dessens ermangling havde hand tilstæde de brugte Stevne Vidner Ole Muhlen og Knud Wichene,

Men da saavidt med Sagen var arangeret fremstoed begge Sagens Parter og sagde at de med hverandre ere foreenede og Sagen i det mindelige afgiort, thi begierede de og at samme af Protocollen maatte udgaae

J følge Parternes begier beroer Sagen til næste ting

5. Een Bøgsel Sæddel tinglyst udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Ole Nilsen Leerøen paa 1 Spand Smør 1 ½ Mæhle Korn udj gaarden Bersvig, Dat: 4de Febr: 1769

6. Een ditto udstæd af Frue Frimann til Lars Andersen paa 21 M/arker Smør 1 Mæhle 9 Kander Malt udj gaarden Hopland Dateret 7de Februarii 1769

Sr: Danchert Danchertsen Hejberg mødte og i Rette ædskede Sagen som af ham mod Ole Muhlen er andlagt og paatrengede dom efter forrige og forhen aflagde doms deduction og paastand

Contra Parten Ole Muhlen Mødte og Sagde at hand ej vidste noged til Sagen at Svare men var fornøyed med at Sagen bliver paadømt da hand ike veed at have forbrudt sig i anden maade end at have huuset folk i hans egne Huuse

Citanten uden at Svare noged paa det tilførte paastoed dom, da hand ej alleene med den jrettelagde Bøgsel Sæddel men end og med Contra Partens egen tilstaaelse haver afbeviist Søgemaalet ligesom hand og formodede Processens omkostningers erstatning

Sagen optages til doms til i morgen

Iver Arnesøn Udkilen lod ved Fuldmægtig Procurator Steen i Rette kalde Sagen indstevnt til afvigte aars Høste ting for de imod Citanten af den indstevnte udøste grove og ærerørige ord, hvilken Sag for dette aars Sommer ting efter den jndstevntes

1769: 132

Begier til dette ting blev udsatt, thi ville hand nemlig Comparenten for det første fornemme om den jndstevnte møder og hvad hand til sit forsvar kand have at fremføre

Sr: Danchert Danchertsen Hejberg mødte i Rette paa den jndstevnte Ole Johannesøns veigne og bad at maatte blive tilført det hand fant sig meget forundret over at Sr: Thommas Steen fortfarer med Procedur imod Comparentens dreng Ole Johannesen i Iver Aadnesøns navn og ike i sit eged, da dog Iver Aadnesøn haver declareret at hand forleeden aars Høste ting som holtes for Lindaas Skibreede i Alverstrømmen haver solt sin Sag til Sr: Thommas Steen for Syv Mark danske, hvilked Comparenten tenker er lovstridigt, og derfore nødes til at begiere Sagen udsatt til næste Sommer ting for da med vidner at faae undersøgt om samme forholder sig saaleedes for siden at søge sin Regres hos Sr: Thommas Steen for at paabyrde hans tiener med unødig Process udj een andens navn, efterdie Iver Aadnesøn selv, for lenge siden haver forliget sagen med Comparenten, hvilked alt hand til næstkommende Sommerting agter at beviisliggiøre

Procurator Steen in totum benægtede hvad Sr: Hejberg som efter Comparentens formeening er uberettiged at gaae i Rette for andre end sig selv og i sine egne Sager, hvornæst hand paastoed dom i Sagen efter de førte Vidners forklaringer og tillige paastoed at den jndstevnte for de af ham udøste ærerørige Skieldsord maatte vorde tilfunden at betale til Skibreedes Fattige i det mindste 2 rdr, og ligesaameged til Justitz Cassen, ordene som af den jndstevnte ere udtalte at være død og magtes løs dømte og den jndstevnte Ole Johannesen at oprette ham denne Sags forvolte omkostninger saaleedes, Stevnemaales udvirkelse og forkyndelse 4 mrk 8 s Rettens gebyhr 5 mrk 4 s, Laug dag med Stempled papiir 1 mrk 8 s forkyndelsen 2 mrk 8 s, Procurator Salario med paagaaende omkostninger med tvende Reiser fra Byen her til ting stædet 6 rdr 3 mrk dommens løsning og forkyndelse med 9 mrk og saaleedes giorde facit paa 10 rdr 1 mrk 12 s, Hvormed hand denne sinde indlod Sagen til doms

1769: 132b

Sr: Danchert Danchertsen Hejberg declarerede: at hand tenkte sig at være berettiget at møde i Rette for sin jndstevnte dreng Ole Jonasøn og for Resten udbad sig Sagens andstand til næste ting, samt een Copie udskrift af hvad i Sagen passeret er

Steen som vidste sig aldeeles frie for den giorte haarde beskyldning vedblev sin forrige benægtelse og lod det andkomme paa om Sr: Danchert Hejberg er i stand at beviise Contrarium, imidlertiid Reserverede Comparenten sig sin formodentlige tiltale til Sr: Hejberg for andlagde og ubeviislige beskyldninger.

Danchert Hejberg vedblev sit forrige og begierede Sagens andstand

Eragted

Dommeren kand ike finde Lovmedholdig føye til at nægte Sr: Danchert Danchertsen Hejberg at tage til gienmæhle og forsvar for sin jndstevnte tiener og dreng Ole Jonasen, og i saadan henseende bevilges og den forlangte andstand til næste Sommer ting for dette Skibreede i denne Sag, da og den forlangte Copie udskrift skal blive meddeelt beskreven, og vil det ellers blive Parternes egen Sag at Legitimere de jmellem dem pro & Contra Ventilerende Disputter og beskyldninger

Gregorius Arnesøn Rangver mødte for Retten og tilkiendegav at hand i andleedning af forrige tiltale haver tilkaldet Siur Olsen Rangevæhr at andhøre Vidner og lide Dom for eendeel imod Citanten udtalte ærerørige og uandstendige ord med videre, samt at erstatte Processens omkostninger skadesløs. Som Vidner ere under lovens faldsmaal jndstevnte.

Da Sagen saaleedes var incammineret fremstoed Citanten Gregorius Rangvehr og declarerede at Contra Parten i det mindelige har opgiort Sagen hvorfore hand var fornøyet med at Samme udgaar og Mortificeres

Sagen i følge Citantens begier af Protocollen udgaar

Publiceret

7. Eet Skiøde udstæd af Ole Josephsøn til Ole Larsøn Giethuus paa 6 Marker Smør udj Raadmandsøen for 190 rdr, Dat: 10de Nov: 1768

8. Eet ditto udstæd af Aamund Nævedahl med de fleere til Torchild Bergesøn paa 1 Pund 21 M/arker Smør Skatte skyld, men i landskyld 1 Pund 3 M/arker Smør i gaarden Wedefield for 22 rdr 3 mrk, Dateret 26de Maij 1769

9. Eet dito udstæd af Arne Christophersøn til Niels Monsøn Sættre paa 1 Pund 18 M/arker Fisk og ¼ t/ønde Korn i gaarden UdKiilen, for 30 rdr. Dat: 20de octr: 1769

10. Eet Ditto udstæd af Iver øvre Tvedt til Ole Fieldschaal paa 17 M/arker Smør 25 Kander Malt i gaarden øvre Tvedt for 60 rdr, Dat: 20de octobris 1769.

1769: 133

11. Eet ditto udstæd af Jacob Wichen til Ole Jacobsøn Wichen paa 18 M/arker Fisk udj gaarden Wichene for 18 rdr, Dat: samme dato

12. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Frue Frimann til Hans Olsen Røe paa ½ Løb Smør ½ Huud og 1 Mæhle Korn i gaarden Waage Dat: 18 febr: 1769 af hvilken fulte ligelydende Reverse

Den Priviligerede Kræmmer og Gastgiver i Kiilstrømmen Sr: Jacob Lampe mødte og gav tilkiende at hand til dette ting med mundtlig varsel haver ladet jndkalde Beboerne paa Qvaalsvogen, Ulvøen og Scharholmen nemlig Joseph Qvalsvogen, Thommas Larsøn ibd, Claus og Niels Bastiansønner Qvalsvogen, gamle og unge Hans Qvalsvaagen, Ole og Mons Ulvøen og Jacob Scharholmen at andhøre Vidner og lide dom til undgieldelse een for alle og alle for een fordie de ike paa Citantens andmodning har villet betale ham sin tilkommende andpart for eendeel af Citanten i augustj Maaned sidstleeden i Qvalsvaagen inddrevne Smaae Qvaler 5 i talled samt 2 unger, ligesom og at erstatte Citanten denne Processes omkostninger skadesløes, Citanten ville ellers formode at de jndstevnte møder tilstæde

Efter paaraab mødte ingen af de jndstevnte.

Citanten Lampe derefter forestillede, at da hand maae fornemme at jngen af de jndstevnte møder tilstæde ligesom og de brugte Stevne Vidner Iver UdKiilen og Halvor Wichene ej nu er tilstæde, saa begierede hand Sagen stilled i beroe til næste ting, da hand vil fornye Sagen med Continuations Stevning

Sagen i følge Citantens begier beroer til næste ting

Hr: Fogden Hejberg lod ved Fuldmægtig Sr: Cort Cramer ædske Sagen i Rette som er andlagt paa Justitiens veigne Contra Magne Ditlefsøn Knarvig og Hustrue Anne Monsdatter for usamdrægtighed og ond forligelse maal i deres ægteskab, og jndleverede Rettens seeneste ting passerede Laugdags Kiendelse, lovlig forkyndt som er saaleedes lydende

Contra Parten Magne Ditlefsøn Knarvigen mødte og vedtog lovlig Varsel tilligemed de laug dagede Vidner Johannes Nielsøn og Niels Iversøn Knarvigen, som Cramer begierede Eedfæstede og afhørte. Hvorefter Eedens forklaring af lovbogen blev Vidnerne forelæst og de formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meenEed hvorom de og giorde løfte og fremstoed da som

3die Vidne Johannes Nielsøn Knarvigen som aflagde Eed og derefter forklarede: at hand omtrent en 20 aars tiid har boed paa Gaarden Knarvig, veed og at der een 2 aars tiid har været ond forligelse maal jmellem Jndstevnte Magne Ditlefsøn og hans Hustrue og at Vidnet een gang \sidst ……/ kom i vidnets huus som hans næste Naboe og var gandske blodig saa at blodet Rand over ansigted og beklagede sig at hands

1769: 133b

Kone jndstevnte Anne Monsdatter saaleedes havde slaget og tilreed ham, Vidnet forklarede ellers at hand desværre er med Svag af hørelse og lidet kand høre saa at hand ike har kundet observere hvad Disputer der kand have været jmellem de jndstevnte, ligesom hand og erklærede ej at have selv seet at den jndstevnte havde slaged hendes Mand Magne Knarvig.

derefter er vidnet afskeediget og Demitteret og fremkaldet som det

4de Vidne Niels Iversøn Knarvigen som aflagde Eed og derefter forklarede: at hand omtrent een 26 aar tiid har boed paa Gaarden Knarvigen et støke fra de jndstevnte Magne Ditlefsøn og Hustrue, veed at de jndstevnte har været gift sammen i een 13 a 14 aars tiid, og at der een 3 aars tiid har væred ond forligelse jmellem dem men vidnet har ike seet at den jndkalte Anne Monsdatter har slaget hendes Mand Men Manden har ofte beklaget sig for Vidnet at hun har slaget ham, er og kommen til vidnet blodig og ilde tilreed i andsigted, som hand har fortalt at hans Kone har forvolt og at hun saaleedes har tilreed ham, vidnet forklarede ellers at hand ike haver hørt at Magne Ditlefsøn paa nogen uskikelig maade har opført sig mod hands Hustrue Anne Monsdatter

derefter er vidnet fra Retten afskeediget

Cramer derefter forestillede, at da denne Sag befindes af de omstendigheder at der maae sættes i Rette paa den jndstevnte Anne Monsdatter til Tugthuus strafs lidelse, saa fandt Comparenten fornøden at begiere Sagen udsat til næste Sommer ting for dette Skibreede for \imidlertiid/ at Refferere Høye øvrighed Sagen og faae een Defensor for Anne Monsdatter andordnet

Sagen i følge Citantens begier beroer til næste ting

Derefter til examination fremlagt de sædvanlige Tingsvidner til Fogdens Reignskabs belæg saasom 1mo Tingsvidnet andgaaende hvad Fiskerie udj dee her i Skibreedet befindende Silde og Laxse vaager dette aar er falden og hvad Skatt deraf kand betales? Hvortil af Laug Retted og almuen blev svaret at ej noged fiskerie dette aar her i Skibreedet er falden hvoraf Skatt kand svares 2det Det store Tingsvidne bestaaende af 15 Poster Hvortil blev svaret til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, & 15 Post at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 8de og 9 Post at give nøyere forklaring ved sine udstædende dessignationer

1769: 134

3tio Tingsvidned andgaaende de tvende gaarder Bachebøe og Field hans Mayet: tilhørende, endnu ligger øde og ej enten for stor eller Ringe afgift har været at faae bortlejed 4. fremlagt til attestation odels Skatts Mandtalled som paa seeneste Sommer ting er examineret

Publiceret

13. Eet Skiøde udstæd af Mons Bastesøn med de fleere til Magne Larsøn paa 13 ½ M/arker Smør og 9 Kander Malt udj gaarden Fanebust for 20 rdr Dat: 21 octr: 1769

14. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Ole Ellingsøn Fieldschaal til Iver Andersen paa 17 M/arker Smør 25 Kander Malt udj gaarden øvre Træet (øvre Tvedt?) Dateret 20 octr: 1769, og hvoraf tillige fulte ligelydende Reverse

Udi Sagen andlagt af Sr: Danchert Danchertsøn Hejberg Contra Ole Muhlen for eendeel Fiskere hand uden Citantens som hands Jorddrots tilladelse har Logeret udj Fiskeriets tiider er saaleedes for Rett Kiendt

Dømt og Avsagt

Citanten Sr: Danchert Danchertsen Hejberg har til næstafholdne Sommer ting for dette Skibreede ved mundtlig Varsel ladet jndkalde, een hans Lejlending, denne Sags Contra Part Ole Nielsøn Muhlen til Doms Lidelse fordie hand uden Citantens minde i Fiskeriets tiider, har Logeret eendeel af de Fiskende tvert imod Contra Partens ihændehavende Bøgsel Sæddel og af ham udgivne Revers. Ved Sagens incammination den 25de Maij Sidstleeden har Contra Parten Ole Nielsøn Muhlen selv mødt tilstæde og tilstaaet Sigtelsen, samt foreviist sin ihændehavende Bøgsel Sæddel Dateret 23de Martj 1759, der med den fra Citantens Side samme tiid Producerede Copie Bøgsel Sæddel inden Retten er Confereret og ligelydende befunden, hvorefter Ole Muhlen til sidst paa de grunde som acten viiser har begiert Sagens andstand som ham og er bleven bevilget til dette ting, Da Sagen atter igien i gaar af Citanten er i Rette ædsket og paatrenget dom efter forhen aflagde paastand, Derimod har Contra Parten Ole Nielsøn Muhlen ved sin møde for Retten alleene jndstilled Sagen under Dom, uden at fremkomme med det allerringeste til sit forsvar og uskyldigheds afbeviisning

Tages nu under betragtning beviisernes tilstand paa Citantens Siide, da sees af den i Rettelagde Bøgsel Sæddel at Contra Parten Ole Nielsøn Muhlen derudj er forbuden i Fiskeries tiider at Logere nogen af den fiskende almue i sine Huuse uden hands Jordrots foregaaende tilladelse og minde, med de fleere poster som ham derudj til efterlevelse er foreskreven

1769: 134b

Straffen som skulle paafølge i fald Ole Mulen ike efterlevede de Regler som ham i Bøgsel Sædelen var forelagt er og derudj fastsatt, nemlig at hand i saa fald straxsen skulle fravige den sig tilbøgslede Plads eller støke Mark Muhlen kaldet, Hvortil og kommer dette, at hand ved sin paateigning og Revers paa Bøgsel Sæddelen /: den hand og selv jnden Retten har vedlagt :/ har forbunden sig til at opfylde alle dee Poster som ham af Jorddrotten var foreskreven. Paafølgelig \kand/ ike heller af alt det i Sagen passerede uddrages noged som kand tiene Contra Parten Ole Nielsøn Muhlen til befrielse og friekiendelse i denne Sag

Men altsaa paa grund af de forandførdte Sagens omstændigheder

Kiendes og Dømmes for Rett

At Contra Parten Ole Nielsøn Muhlen ej alleene Bør have sit paa Pladsen Muhlen erholte fæste forbrudt men end og betale til Citanten Sr: Danchert Danchertsøn Hejberg udj denne Processes omkostninger 4 rdr Femten dage efter denne doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven

Publiceret

15. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Fanebust den 16de Septembris efter afg: Berge Rasmusøn vid: fol:

16. Eet Skiøde udstæd af Goute og Østen Rosnes til Hans Bergesøn paa ½ løb Smør og ½ tønde Malt udj gaarden Fanebust for 34 rdr 3 s Dat: 21te octobris 1769

17. Een Bøgsel Sædel udstæd af Jacob Lampe til Iver Arnesøn paa 18 M/arker Smør 6 Kander Malt udj gaarden UdKiilen Dateret 21de octobris 1769, hvoraf fulte ligelydende Reverse

Derefter er fremlagt til attestation Skatte Restancen over de ordinaire Skatter dette aar beløbende til 771 rdr 5 mrk 11 s som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Til Laug Rette for næstandstundende aar 1770 er udnævnt og andordnet følgende nye Mænd saasom 1. Johannes Fam/m/estad, 2. Lars Andersøn øvre Tvedt, 3. Anders Andersøn Regraas, 4. Ole Olsøn Sæveraas, 5. Anders Monsøn Kolsaas, 6. Ole Poulsøn Synsbøe, 7. Gregorius Korsøen og 8de Thommas Larsøn Qvalsvog som alle jnden næste Nye aar haver at aflegge deres Laug Rettes Eed, og sig derefter at jndfinde saavel ved de almindelige Skatte og Sage tinge som ved hvad andre extra Retter andordnet vorder

Og da jngen jndfant sig som efter paaraab videre for Sage tinged havde at forrette er samme for denne sinde slutted og ophæved

1769: 135

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1769

Anno 1769 den 23de Octobris, Er Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen til eet aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Herløe Skibreedes almue overværende udj Retten Kong: Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingeds holdelse vare tilstæde

Og er da først allerunderdanigst Publiceret den for forrige Skibreede bekiendtgiorte allernaadigste Forordning ligesom og læst andre høye øvrigheds ordre, og dernæst jndkommen fra almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Hennøe efter afdøde Piige Marthe Michelsdatter den 10de Julij 1769

2. Eet Skiøde udstæd af *af Mester Snedker Henrich Holbech til Mons Olsøn Niaatvedt paa Alversunds Kirke og eendeel Jordegods i Herløe Skibreede og Alenfits Skibreede beliggende for 196 rdr Dat: 14de octobris 1769

3. Een obligation udstæd af Mons Olsen Niaatvedt med dee fleere til Sr: Falentin Fasmer paa Capital 196 rdr mod Pant udj forbemelte Kirke og Jordegods, af sam/m/e dato

4. Een ditto udstæd af Hr: Fogden Hejberg til Hr: Biskop Friis paa Capital 1400 rdr mod pant udj gaarden Strømsnæs skyldende 1 Pund 12 Marker Smør 1 Mæhle Malt, samt eendeel løsøre Effecter Dateret 16de augustj 1769

5. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Raadmand Jacob Frich til Hans Johannesøn paa 1(?) bismer/pund Smør i gaarden øvre Kleppe Dateret 14 Julij 1768

6. Een ditto udstæd af Sr: Hans Astrup til Ole Nielsøn paa 18 M/arker Smør ¾ Qvarter Malt i gaarden Hæsness, Dat: 11te octr: 1769

7. Eet Skiøde udstæd af Johannes Monsøn Niaatvedt til Anders Jansen paa 1 Pund Smør og 16 Kander Malt udj gaarden Roesetter for 60 rdr Dateret 23de octobris 1769

8. Eet ditto udstæd af Lars Monsøn Holmen med de fleere til Mons Olsen Fræchou paa 1 Pund 1 1/5 M/ark Smør og 3/5 Mæhle Malt udj gaarden Holmen. Dateret 18de Maij 1769

9. Eet Skifte brev forretted paa gaarden Holmen den 29de *octobris *1769 efter Jngebor Nielsdatter vid: Pante bogen folio

10. aflyst een obligation udstæd af Johannes Monsøn Roesetter til Anders Telvigen med de fleere paa Capital 50 rdr mod pant udj gaarden Roesetter 1 Pund Smør 16 Kander Malt, Dateret 7de octr: 1765 og tinglyst samme dato som nu efter qvitering er betalt og derfore Mortificeres vid: fol: 455.

11. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Ole Davanger til Arne Hansøn Hopland paa 9 M/arker Smør 4 ½ Kande Malt og 1/8 Faar udj gaarden Haatoft Dat: 23de octr: 1769

12. Een ditto udstæd af Ole Andersen Schartvedt (Schurtvedt?) til Anders Nielsen Dahle paa 9 14/189 M/ark Fisk i gaarden Dale, af samme dato,

af hvilke fulte Reverser

1769: 135b

13. Eet afkald udstæd af Ole Frideriksen Oen til Lars Herlevær andgaaende hans Moderne (Møderne) arv 19 rdr 5 mrk 6 ½ s Dat: 23de oct: 1769

Derefter er fremlagt fra Hr: Fogden Hejbergs Side til hans Reignskab belæg følgende tings vidner og Documenter 1. Tingsvidne andgaaende om noged Fiskerie her udj Herløe Skibreede i de her befindende Laxse og Silde vaager er falden, hvoraf Skatt kand Svares Hvortil eenstemmig blev Svaret Nej 2. det store tingsvidne bestaaende af 15 Poster, hvortil blev svaret saasom til 1ste og 2de qvæstion at det forholder sig som forrige aar til 3de at j dette aar ej noged Strandvrag er funden Til 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 Svarede at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring. Til 11te Svarede at Mons Haatvedt og Anders Ryland dette Aar har brugt tvende gaarder som dobbelte Skatter bør betale til 12, 13, 14 & 15 Svarede at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 8 & 9 Post ved udstædende Designationer at give nøyere forklaring og oplysning 3de Blev fremlagt til attestation odels Skatts Mandtalled som ved seeneste Sommer ting er bleven examineret

Publiceret

14. Eet afkald udstæd af Anders Nielsen Dahle til Olle Andersen andgaaende hans Fæderne arv 23 rdr 5 mrk 8 1/3 s Dat: 24de octr: 1769

15. Eet ditto udstæd af Ole Nielsen Røesetter til Svend Haaversøn Øfstebøe andgaaende hans Hustrues arve Midler, af samme dags dato

16. Eet ditto udstæd af Anders Niaatvedt til Knud Nedre Tvedt andgaaende hans Hustrues arve Midler Dateret samme dags dato

Derefter er fremlagt Jndeværende aars ordinaire Skatte Restancer beløbende til 462 rdr 2 mrk 2 s, som blev oplæst og af laug Retted og almuen uimodsagt

Til laug Rette for tilkommende aar 1770 er opnævnt følgende nye Mænd naunlig 1. Amund Nielsen Dahle, 2. Mons Jacobsøn Næsse, 3. Niels Poulsen Tofte, 4. Michel Diderichsøn Næsse, 5. Børge Jensen Dahle, 6. Iver Michelsen Tvedten, 7. Ole Michelsen Tvedten og 8de Niels Olsøn Bragstad. som alle haver jnden næstandstundende Nye aar at aflegge deres laug Rettes Eed, og siden at møde ved Rettens forhandlinger, naar de vorder tilsagde

Og da jngen efter trende ganges paaraab jndfant sig som videre for Sage tinged havde at forrette er samme for denne sinde ophæved

1769: 136

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1769

Anno 1769 den 25de Octobris, Er Retten satt paa tingstædet Alverstrømmen i Alenfits Skibreede til eet aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Radøe Skibreedes almue, overværende i Retten Kongelig Maytts: Foged Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Sommer tinged vare tilstæde

Hvorda! Blev allerunderdanigst læst den for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kongelig allernaadigste Forordning, og derefter jndkom til Publication /: foruden de bekiendtgiorde Høye øvrigheds ordre :/ fra almuen følgende Documenter

1. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sogne Præsten til Korskirken i Bergen Hans Mossin til Jens Monsøn Helland paa ½ løb Smør og ½ tønde Havre Malt udj gaarden Wettaas Dateret 14de octobris 1769

2. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Anders Olsen Floen paa 9 Marker Smør og 12 Kander Malt i gaarden Nore Waagenes, Dat: 5te octobris 1769,

af hvilke tvende Bøgsel Sædler fulte ligelydende Reverser

3. Een ditto udstæd af hr: Jan J Frøchen til Peder Pedersen Ascheland paa 18 M/arker Smør og 7 ½ Kande Malt udj gaarden Ascheland Dat: 24de octobris 1769

Mons Pedersøn Kielstad derefter mødte for Retten og gav tilkiende: at hand har funden sig nødsaget til dette ting med lovlig Varsel at lade jndstevne Mons Halsteensøn Myching ihenseende til de ærerørige beskyldninger som bemelte Mons Mychings Hustrue Marithe Larsdatter Citantens Hustrue Cristie Knudsdr: haver tillagt, samt derefter at lide dom i Hoved Sag og omkostninger

Contra Parten Mons Myching mødte og Sagde at da hand fornemmer at hans Hustrue Marithe Larsdatter har paa ære og lempe beskylt Citantens Hustrue Christie Knudsdatter, saa er det Comparenten ike alleene tilbagekalder alle de ord som af hans Hustrue Citantens Hustrue til fornermelse er udtalt men end og angrer og fortryder at de udsagde og usandferdige ord af hans Hustrue er udtalt, hvorfore hand beder om forladelse og declarerer at hand eller Hustrue ike veed Citantens Hustrue andet at paasige end hvad een ærlig danne Kone ægner og andstaar, og i saafald ej alleene vil betale Processens omkostninger men end og til Sognets fattige 4 mrk hvormed hand haaber at

1769: 136b

*At Citanten er fornøyet og eftergiver Comparentens Hustrue hendes forseelse denne gang, hvorimod hand forsikrer aldrig meere for eftertiden enten selv eller Hustrue at tale eller udrette noged enten til Citantens eller hans Hustrues fornermelse

Citanten Mons Kielstad Svarede: at da hand erfarer at Contra Parten Mons Myching paa hans Hustrue Marthe Larsdatters veigne tilstaar hendes forseelse og vil i mindelighed rette for sig saa er hand og dermed fornøyet, og at Sagen for denne Sinde udgaar, i haab at Paagieldende Marithe Larsdatter for den øvrige tiid endtholder sig fra at forurette enten Citantens Hustrue eller andre med usandferdige beskyldninger

Sagen i andleedning af det pro & Contra jmellem Parterne til forligs vindelse Ventilerte udgaar og denne Sinde Mortificeres

Tinglyst

4. Eet Skiøde udstæd af Ole Monsen Boge til hans Søn Peder Olsen paa 9 Marker Smør og 6 Kander Maldt udj gaarden Boge for 30 rdr, Dat: 25de octobris 1769

5. Eet gave brev udstæd af Peder Christensøn Jndhelle til hands Hustrue Karie Størchsdatter hvorved hende skienkes 6 M/arker Smør og 3 Kander Malt udj gaarden Jndhelle, af sam/m/e dato

6. Eet Skiøde udstæd af Mons Tørrissøn Kolsted til hans Sønn Tørris Monsøn paa 4 ½ Marker Smør og 6 Kander Malt i gaarden Kolsted for 10 rdr, Dat: samme dags dato

7. Eet ditto udstæd af Peder Grægersøn Kartvedt til hans Søn Hans Pedersen paa 15 M/arke/r Smør og 10 Kander Malt udj gaarden Kartvedt for 30 rdr, Dateret sam/m/e dato

8. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Ole Larsen Olsvold med fleere til Johannes Johannesøn Tollefshoug paa 11 169/208 Marker Smør 5 13/52 Kande Malt og 2 53/968 s penge i gaarden Yttre Sæbøe, af samme dato som næst forrige

9. Een ditto udstæd af Ole Tørrissøn Woxtougle til Aad Colbiørnsøn paa 12 M/arker Smør og 6 Kander Malt i gaarden Jndhelle af dato som forrige

10. Eet Vilkors brev udstæd af Hans Pedersøn Kartvedt til hans fader Peder Gregersøn andgaaende den sidstes leve Kaar og un/der/holdning Dat: 25de octobris 1769

11. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Provsten Reinnord til Christen Monsøn paa ½ løb Smør og 1 Faar udj gaarden Manger Dateret 25de Augustj 1769

12. Een dito udstæd af Hr: Justitz Raad Gartner til Ole Jacobsøn paa 6 M/arker Smørs leje udj gaarden Riisnes Dat: 2 april 1768

13. Een ditto udstæd af ditto til Ellert Albretsøn paa 9 M/arker Smørs leje udj gaarden Risnes Dateret 9de Decembris 1768

Af hvilke Bøgsel Sædler fuldte ligelydende Reverse Bøgsel Sædler

1769: 137

 

Hr: Krigs Raad Claus Wilhelm Korn derefter tilkiendegav at hand til dette ting haver ladet jndkalde Arne Olsen Nordanger fordie hand uden Citantens tilladelse haver huuset uvedkommende med det videre efter det skriftlige stevnemaals formeld Dat: 5te octobris 1769 som blev oplæst saa lydende

Hvorefter Stevnevidnerne Knud Johannesøn og Haaver Knudsen Olsvold afhiemlede under Eed Stevnemaales lovlige forkyndelse saaleedes som deres paateigning udviser

Contra Parten Arne Olsen Nordanger mødte og Sagde at hand ike veed sig skyldig i den paastevnte Sag eller at have haft nogen folk til huuse hvorfore hand til undgieldelse kand andsees

Citanten loed begiere Sagens andstand til næste ting for at jndkomme med endelig Deduction i Sagen

Sagen stilles i beroe til næste ting

Ole Gudmundsen Jndhelle mødte og andmeldede at hand til dette ting har ladet jndstevne Stephen Nielsen Rigstad som gift med Enken Marthe Monsdatter Rigstad fordie hun alleene har betalt Kongelige Skatter og andre udlægge efter hendes Mand afg: Niels Pedersen da de øvrige arvinger formeener sig til løsningen af de udlagde løsøre Effecter for den halve part at være berettiged

Jndstevnte Stephen Rigstad blev paaraabt men mødte ike thi blev jndvarslingen af Stevne Vidnerne Knud Haaversøn Olsvold og Johannes Erichsøn Boge under Eed afhiemled lovlig at være passeret

Contra Parten begierede Citanten forelagt til næste ting

Eragted

Lovlig jndstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Contra Part Stephen Rigstad gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

Derefter mødte for Retten Simon Olsen Waagenes og tilkiendegav at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Simon Michelsøn Qvalem at aflægge Eed angaaende Eet lam som Citanten forhen haver jndstevnt Contra Parten for hannem at være frakommen med det videre efter Søgemaaled,

Simmen Michelsen Qvalem derefter mødte og erbød sig til at aflegge den paastevnte Eed derefter blev Eedens forklaring

1769: 137b

Af lovbogen for den jndstevnte Simmen Michelsen Qvalen oplæst og hand formanet til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for MeenEed hvorom hand og giorde løfte, og dernæst bekræftede med Eed og opragte Fingre efter loven, at det paastevnte Lam er hans egen Affødning og hand dertil lovlig berettiged

Derefter er af Hr: Fogden Hejberg til examination fremlagt følgende tings vidner nemlig 1. Tingsvidnet andgaaende om noged Fiskerie udj de her i Skibreedet befindende Laxse og Silde vaager dette aar er falden hvoraf Skat kand svares? Hvortil Laug Retted og almuen Svarede: at ej noged saadan Fiskerie er falden hvoraf Skatt kand betales 2. Det store Tings Vidne bestaaende af 15 Poster hvortil blev svaret saasom til 1ste og 2de at det forholder sig som forrige aaringer, til 3die blev svaret at ej noget strand vrag dette aar er funden til 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 & 15 Svarede at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring, dog forbeholdt Sorenskriveren sig ihenseende den 8 og 9 Post ved sine udsteddende Dessignationer at give nøyere oplysning og forklaring. 3. Fremlagt til Attestation Odels Skatts Mandtalled som paa seeneste Sommer ting er bleven examineret

Dernæst fremlagt Restancen over de ordinaire Kongelige Skatter dette aar som beløber i alt 570 rdr 5 mrk 15 s der er bleven oplæst og af laug Retted og den tilstædeværende almue uimodsagt

Til at betiene Retten for næstandstundende Aar 1770, bliver udnævnt og andordnet følgende nye Mænd nemlig 1. Ole Simmonsøn Yttre Sæbøe 2. Ole Larsøn Olsvold, 3. Niels Hansøn Næsse, 4. Simon Johannesøn Søre Solem, 5. Mons Halsteensøn Møching 6. Rasmus Rasmussøn Grindem, 7. Mons Michelsøn Nere Qvalem og 8de Knud Rasmussøn Bøe, hvilke jnden næstandstundende nye Aar haver at aflegge deres pligtige Laug Rettes Eed, og derefter møde tilstæde saavel ved de ordinaire aldmindelige Skatte og Sage tinge, som hvad andre Extra Retter her i Skibreedet næstandstundende aar maatte forefalde og paabuddet blive

Og da jngen efter trende ganges lydelig udraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette er og samme for denne Sinde Slutted og ophævet

1769: 138

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1769

Anno 1769 den 17de Novembris, Er Retten sat paa tingstædet Bernestangen i Hossangers Skibreede til et aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Echangers Skibreedes almue, overværende udj Retten paa Kong: Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs veigne dessen Fuldmægtig Sr: Cort Cramer, og de samme aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingets holdelse da vare tilstæde.

Hvorda! Først er Publiceret den for forrige Skibreeders almuer bekiendtgiorde Kong: allernaadigste Forordning og andre Høye øvrigheds ordre, og derefter allerunderdanigst læst følgende Kong: allernaadigste Forordninger og Patenter saasom

1. Patent om Høyeste Rett udj Danmark for aaret 1770, Dateret Friderichsberg Slot den 13de octobris 1769

2. Forordning andgaaende den for Ulden Manufacturerne udj Kiøbenhavn oprettede Halle, Dat: Friderichsbergs Slot den 11te Dito

3. Placat, Hvorved den 763 Paragraphus i Krags articul Brevet for Land tiennisten ved Søe Etaten andgaaende Skifters Forvaltning efter de under Søe Etaten Sorterende officerer og Betiente igien tages og end ydermeere bekiendtgiøres. Dat: 19de Dito

Fremdeeles blev læst følgende Høye øvrigheds ordre og skrivelser

1. Høy Velbaarne Hr: Stiftbefalings[mand] Petersens skrivelse til Hr: Fogden Hejberg andgaaende at de Formyndere som jndsettes for umyndiges arve Midler i Bergen men ere boende paa landet skulle være pligtige for de arve Midler, som henhører under Byens ober Formyndere, i det længste et aar efter at deres Myndtlinger ere blevne myndige efter loven, og saafremt de ere tilstæde at forsyne sig med behørige afkald, med det videre Dateret 6te Novembris 1769

2. Eet Dito udstæd af Høybemelte Hr: Stiftamtmanden til Hr: Fogden Hejberg andgaaende een Landløber naunlig Johannes Pedersøns paagribelse, Dateret 14de Novembris 1769

Dernæst er fra almuen jndkommen til Publication følgende Documenter

1. Eet Skifte Brev passeret paa Gaarden Fyllingsnes efter afgangne Iver Olsøn den 8de Novembris 1768. vid: Pante bogen fol:

2. Eet Ditto forretted paa Gaarden Hoepe den 13de Februarij 1769, efter afgangne Mand Bertel Hognesøn vid: fol:

3. Eet Dito paa Gaarden Yttre Hindenes efter afgangne Mand Magne Olsøn passeret den 14de Martj 1769. vid: fol:

4. Eet Skiøde udstæd af Erich Danielsøn Melcheraaen til Anders Olsen Reistad paa 9 Marker Smør 3 ¾ Kande Malt og 1/16 Faar udj gaarden Fyllingen for 12 rdr Dateret 7de Februarii 1769

5. Eet ditto udstæd af Mons Monsøn Jndre Ejde, med fleere til Hans Johannesøn Hindenes paa 15 Marker Smør i gaarden Jndre Hindenes for 15 rdr Dateret 1ste Junii 1769

6. Er allerunderdanigst læst Kong: allernaadigste Bevillings brev til Siur Rasmussøn paa eet Kroe og Giestgiverie ved Stædet Echenes vaagen, Dateret Christiansborg Slot den 1ste augustj 1769

7. læst Eet Skiøde udstæd af Lars Larsøn Fieldsende til Arne Larsøn Tufte paa 5 1/7 M/ark Smør og 1/28 tønde Malt udj gaarden Aschevig for 8 rdr 3 mrk 6 s Dateret 21 Januarii 1769

8. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Cancellie-Raad og Rector Boalth til Carl Siursøn Næraas paa 27 M/arker Smør ¼ tønde Korn og ¼ deel Faar udj gaarden Rylland Dat: 24de Sept: 1769. hvoraf fulte een ligelydende Reverse

1769: 138b

9. Een Ditto udstæd til Erich Gullichsøn paa een lige andpart i *udj ditto gaard Rylland af samme dags dato Hvoraf ike fuldte nogen Revers Bøgsel Sæddel

10. Een Ditto udstæd af Mons Andersen Totland til Knud Monsøn Totland paa 12 Marker Smør 10 Kander Malt udj gaarden Totland Dateret 17de Novembris 1769, af hvilken Bøgsel Sæddel fulte Reverse

11. Eet Skiøde udstæd af Iver Johannesøn Højland til hands Svogre Johannes Børtvedt og Johannes Højland paa 12 Marker Smør og 8 Kander Malt udj gaarden Højland for 20 rdr Dat: 17de Nov: 1769

12. Eet Dito udstæd af Jon Ellingsøn Bysem med de fleere til Knud Monsøn Totland paa 6 Marker Smør og 5 Kander Malt udj gaarden Totland for 16 rdr af samme dato

13. Eet Dito udstæd af Ole Andersøn Qvinge med de fleere til Lars Johannesøn Henvigen (Hemvigen) paa 1 Pund 5 Marker Smør {men} i Skatteskyld men i landskyld 1 Pund Smør 1/6 Faar udj Gaarden Tofte for 40 rdr 3 mrk Dateret den 17de Novembris 1769

14. Eet Odels Skiøde udstæd af Ole Arnesøn Echanger og Berge Aamundsøn Hielmaas paa Enken Helge Aamundsdatters veigne til Johannes Nielsøn Lie, hvorved er Solt odels og Aasædes Retten til gaarden Aschevig som skylder Skatte skyld 2 Pund Smør men i landskyld 1 Pund 12 Marker Smør og 12 Kander Malt for 10 rdr Dateret den 17de Novembris 1769

15. Eet Skiøde udstæd af Hans Lessøe som Fuldmægtig hos Hr: Sorenskriver Garmann til Ole Olsøn Weeland paa 21 Marker Smør og 8 Kander Malt udj gaarden Weeland, som har været afgangne Ole Olsøn Weelands Stervboe tilhørende for 37 rdr Dat: 18 Ditto

16. Eet Skiøde udstæd af Stephen Iversøn Højland til hans Svoger Iver Fusesøn Højland paa 9 Marker Smør ½ Mæhle Malt udj gaarden Echangerlie og det for den Summa 10 rdr og udj gaarden Høyland 8 Marker Smør og 5 1/3 Kande Malt for 12 rdr Dateret samme dags dato

17. Een odels lysning udstæd af Lensm: Lars Larsøn Fieldsende andgaaende 2 Pund Smør og ¼ Faar udj Gaarden Tofte Dat: 18de Nov: 1769

Sogne Præsten for Hougs Præstegield Velædle og Velærverdige Hr: Michael Stub Arentz, derefter ved lendsmanden Ole Fyllingen lod andmelde at hand til dette ting med mundtlig varsel haver ladet jndkalde Ole Knudsen Kleven for skyldige Gield efter beviis 36 rdr desandgaaende at paasee beviiser og lide dom til at betale den paastevnte Capital 36 rdr, med Renter fra paastevnelsens Dato og indtil betaling skeer, Samt at erstatte processens omkostning skadesløs Citanten ville formode at den jndstevnte møder tilstæde, thi i dessens mangel var nu tilstæde de brugte stevne Vidner Skafferen Niels Olsen Echnes og Niels Jørgensøn Echnes for at afhiemble Jndvarslingen

Contra Parten Ole Kleiven blev paaraabt men mødte ike, thi fremstode forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede jndvarslingen under Eed at være for den jndstevnte lovlig passeret og hand med ifulde 14 dages Varsel er jndkaldet til doms lidelse udj denne Sag, hoved Sag og omkostninger

derefter er af Retten saaleedes

Eragted

Lovlig Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Ole Knudsen Kleven gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare, saaleedes som hand fornøden eragter

1769: 139

 

Derefter er de Sædvanlige tingsvidner til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg bleven examinerede, saasom 1mo Om noged Fiskerie dette aar er falden i de her i Skibreedet værende Laxse og Silde vaager hvoraf Skatt kand betales Hvortil af Laug Retted og den tilstædeværende almue blev svaret, at der ej dette aar er falden noget saadant Fiskerie her i Skibreedet hvoraf Skatt kand betales 2do Det store Tingsvidne jndeholdende 15de Poster hvortil blev svaret at det forholder sig i alt som næst forrige aaringer, undtagen at til den 13de Post svarede: at her i Skibreedet i de Benificerede Skove ej videre er hugged end 6 tømmer Stoker, hvorom af vedkommende er giort Eedelig angivelse, ligesaa forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 8de og 9de Post ved sine udstædende Dessignationer at give nærmere oplysning og forklaring 3. Aftags tings Vidnet, hvortil blev givet saadan svar som ved Seeneste Høste ting. 4de blev fremlagt til attestation Odels Skatts Mandtalled som ved seeneste Sommer ting er examineret

Dernæst er fremlagt Restancen over de ordinaire Skatter dette Aar beløbende sig for dette Skibreede til 350 rdr 3 mrk som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt,

Til Laug Rette for næstandstundende Aar 1770 er udnævnt og andordnet følgende nye Mænd naunlig 1. Lars Andersøn Hæggernes, 2. Rasmus Larsøn øvre Echanger, 3. Jon Larsøn Yttre Eidsnes, 4. Lars Erichsøn Yttre Eide, 5. Iver Monsøn Hindenes, 6. Iver Bergesøn Jndre Eidsnes, 7. Mons Johannesøn Storset, og 8. Erich Rasmussøn Høeland

Og da jngen efter trende ganges udraab indfandt sig som viidere for Sage tinget denne Sinde havde at forrette, er Samme nu Slutted og ophævet

 

 

Høste Tinget for Hossangers Skibreede 1769.

Anno 1769 den 20de Novembris, Er Retten sadt paa det andordnede Tingstæd Bernestangen til eet aldmindelig Høste Skatte og Sage Tings holdelse for Hossangers Skibreedes almue, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Svagheds forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, overværende udj Retten paa Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Veigne dessen Fuldmægtig Sr: Cort Cramer Samt de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingets holdelse vare tillstæde, tilligemed Lensmanden Magne Hatland, og den øvrige ting søgende almue

Hvorda! Først blev allerunderdanigst Publiceret de for Echangers Skibreedes almue bekiendtgiorde Kong: allernaadigste Forordninger, og dernæst læst andre høye Øvrigheds ordre og skrivelser, og hvornæst

1769: 139b

Indkom fra almuen til Publication efterfølgende Documenter

1. Eet Vilkors brev udstæd af Rasmus Andersøn Svennem til hands Fader Anders Olsøn Svennem og Moder Anne Arnesdatter Svennem andgaaende deres leve Kaar Dateret 2de Junii 1769

2. Eet Skiøde udstæd af Anders Nielsøn Galteland og Weemund Monsøn Herland til Niels Jørgensøn Øfsthuus paa 20 4/5 Marker Smør og 6 4/5 Kande Malt \i Galteland/ for 19 rdr 3 mrk 1 s Dateret 20de Novembris 1769

3. Eet Ditto udstæd af Weemund Nielsøn Tvedt til Ole Andersøn paa 7 ½ Marker Smør og 5 ¼ Kande Malt i gaarden Tvedt for 12 rdr Dateret samme dato

4. Een obligation udstæd af Mons Bastesøn Hatland til Knud Rasmussøn Rongved paa Capital 50 rdr mod Pandt udj gaarden Hattland ½ Løb ¼ Pund Smør ½ tønde og Eet halv Qvarter Malt, Dateret 5te Junii 1769, fol: 678,

5. Een Bøgsel Sæddel udgiven af Knud Andersøn Tøssen som andordnet Formynder for Magdeli Olsdatter, til Jon Siursøn Toschedahl paa 6 Marker Smør 1 ½ Kande Malt udj Gaarden Toschedahl Dateret den 20de Novembris 1769, af hvilken Bøgsel Sæddel fuldte een ligelydende Reverse

Derefter fremstoed for Retten Skatte Bonden Johannes Helgesøn Wahre, som bruger ½ Løb Smør i gaarden Wahre i Hossangers Skibreede under Matricul Nummer 37, og andmeldede at aatte dage før Pindse dag indeværende Aar er een ulykelig vaade Jld ved natte tiider og i hans fraværelse opkommen i hans Vaanings Huuser, hvorved tvende Stuer, tvende Boer, tvende Klever eller Kamre, Eet Jldhuus og 1 Veede Skiul, tilligemed alle Comparentens Ejende og tilhørende Gang Klæder, linned og Sænge Klæder med alt andet Huus geraad er lagt i aske og opbrendt uden at faae det ringeste bierget, da hans Hustrue og Smaae Børn neppe blev Reddet med livet: Thi var hand begierende at den tilstæde værende Almue og laug Retted maatte tilspørges og deres Svar jndhentes: Om det ike i alt forholder sig saaleedes med denne ulykelige Hendelse og ildebrand som andraget og forklaret er?

Almuen og laug Retted alle eenstemmig Svarede: at de gandske vel er bekiendt og vidende om at Johannes Wahres nu inden Retten aflagde forklaring og andmeldelse medfører Sandhed, og at hand desværre ved een i hans fraværelse opkommen ulykelig Ilds vaade har misted de ommelte Huuser og alle hans Klæder og Huusgeraad, hvoraf jndted blev bierget, Samt at ej fleere huuser blev til overs end 1 Fæe Huus og 1 lade.

Johannes Wahre begierede det passerede som eet tingsvidne under bekræftning beskreven meddeelt, for samme til sine Høye Stæder at lade jndsende til forventendte Skatte Friehed

Som Blev Bevilget.

Derefter blev fremlagt fra Hr: Fogden Hejbergs Siide Tingsvidnerne til hans Reignskabs belæg: og blev da {først} examineret, Først om noget Fiskerie udj de her i Skibreedet værende Laxse og Sille vaager er falden dette Aar hvoraf Skatt kand Svares og betales? Hertil Svarede saavel laug Retted som den tilstædeværende Almue at ej noged Fiskerie her i Skibreedet dette Aar, som omspørges dette Aar er falden hvoraf Skatt kand betales

1769: 140

2. Det Store tingsvidne indeholdende 15 Poster, hvortil blev svaret at det forholder sig i alt som forrige aaringer uden mindste forandring, dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 8de og 9de Post ved sine udstæddende Dessignationer at giøre nøyere forklaring. 3tio Aftags Tingsvidnet andgaaende de her i Skibreedet værende aftags gaarder hvortil blev svaret at det forholder sig i aar som forrige aaringer uden nogen forandring 4. Blev fremlagt til attestation odels Skatts Mandtalled som paa seeneste Sommer ting er bleven examineret

Publ:

6. Anders Miøses Skiøde til Niels Heldal paa 8 M/arker Smør 5 1/3 K: M: i gaarden Miøs for 12 rdr Dat: 20 Nov: 1769

Derefter er fremlagt til Attestation Restancen over de ordinaire Skatter indeværende aar beløbende til 266 rdr 3 mrk 13 s, som for almuen og laug Retted blev oplæst og af dennem i alt uimodsagt

Til Laug Rette for næstandstundende aar 1770ve er udnævnt og andordnet følgende nye Mænd nemlig 1. Jacob Olsøn Kleveland, 2. Ellef Jonsøn Kleveland, 3. Anders Jacobsøn Rosland, 4. Ole Olsøn Søre Bysem, 5. Johannes Olsøn Børtvedt, 6. Mons Olsøn Agneschaar, 7. Mons Ellingsøn Nore Møching og 8de Mons Olsøn Søre Møching,

Og da ingen efter 3de ganges udraab jndfandt sig som videre for Sage tinget havde at forrette er samme for denne Sinde Slutted og ophævet

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1769.

Anno 1769 den 24de Novembris, Er Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde til eet aldmindelig Høste Skatte og Sage Tings holdelse for Mielde Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tinged vare tilstæde tilligemed Lensmanden og øvrige ting søgende Almue

Hvorda! Blev allerunderdanigst læst de for næstforrige Skibreeders Almue bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger, og dernæst andre høye øvrigheds andordninger,

Samt Een skrivelse fra Høy Velbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersen til Hr: Fogden Hejberg Sub Dato 15de Novembris 1769, hvorved Communiceres et Kong: Rescript, hvorleedes skal forholdes ihenseende de tiider jnden hvilken Vrag og de i samme befindende Vahre i følge lovens 4de Bogs 4de Capt: 4 art: ved auction maae bortsælges etc:

Derefter indkom fra Almuen til Publication følgende Documenter

1. Eet odels Skiøde udstæd af Ole Hansøn og Evert Hansøn Sønderup til Ole Nielsøn Søre Wefle, andgaaende odels Retten til 1 ½ Løb Smør og 9 Kander Malt udj gaarden Søre Wefle for 40 rdr Dat: 4de augustj 1769

2. Eet Skiøde udstæd af Enken Madamme Anne Sophia Leganger Salig Ananias Christopher Harbergs efterleverske til Johannes Siursøn paa 1 Pund 13 ¼ Marker Smør 9 ¼ Kande Malt med Bøgsel og over bøgsell til 10 Mærker Smør 4 Kander Malt, men efter Matriculen 10 ½ Kande Malt 22 ½ Marker Smør med Bøgsel og over bøgsel til 9 Mærker Smør Dom Kirkens Præsteboel benificeret udj gaarden Nore Wefle for 106 rdr Dateret 9de augustj 1769

1769: 140b

3. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Consistorial Raad Gert Gielmejden til Ole Jensen Wesette paa ½ løb Smør og 6 ½ Marker ditto udj gaarden Søre Wesette Dat: 30te octobris 1769

4. Een Dito udstæd af Hr: Michael Stub Arentz til Siur Nielsen paa ½ løb Smør og 1 ½ Mæhle Malt i gaarden Schaar, Dat: 5te april 1769

af hvilke Bøgsel Sædler fulte ligelydende Reverser

5. Eet Skiøde udstæd af Johannes Larsøn Klevland til Siur Erichsøn Houge paa 6 Marker Smør og 4 Kander Malt udj gaarden Houge for 20 rdr Dateret 24de Novembris 1769

6. Eet Dito udstæd af Siur Erichsøn Houge til Mons Andersøn Havre paa 22 ½ Marker Smør og 12 Kander Malt udj gaarden Havre for 50 rdr Dateret 24de Novembris 1769

7. Een obligation udstæd af Mons Andersøn Havre til Ole Michelsøn Blom paa Capital 60 rdr mod pandt udj gaarden Havre 22 ½ Marker Smør og 12 Kander [Malt], Dateret 24de Novembris 1769. fol: 680

8. Een Dito udstæd af Johannes Siursøn Nore Vevle til Enken Sylvie Erichsdatter Grøve paa Capital 80 rdr mod pant i gaarden Nore Wevle 1 Pund 13 ¼ Marker Smør 9 Kander Malt med Bøgsel og over bøgsell til 10 Marker Smør og 4 Kander Malt, Dat: samme dags dato

9. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Lars Ellingsøn Houge til Anders Larsøn Houge paa 18 Marker Smør 1 Mæhle 1 ½ Kande Malt og ¼ s/killing udj penge i gaarden Houge, af samme dags dato, og hvormed fulte ligelydende Reverse

10. Een Penge mangels lysning udstæd af Anders Olsøn Nore Reveim angaaende odels og aasædes Retten til 1 Pund 12 Marker Smør i Skatteskyld, men i landskyld 22 ½ Marker Smør 15 Kander Malt af samme dags dato

11. Een Fæste Sæddel udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Thommas Larsøn paa een qværne huus grund med Render beliggende udj Mielde Elven, Dat: samme dags dato

Derefter fremstoed for Retten Jver Erichsøn Bragvaten som Laugværge for sin Søster Enken Sylvie Erichsdatter, og ædskede Sagen i Rette som ved seeneste Sommer ting er andlagt mod Knud Nielsøn Grøve for gield og videre og i Rette lagde den seeneste ting passerede Laug dag som for Contra Parten er lovlig forkyndt. Laug dagen blev i Retten oplæst saaleedes lydende

derefter mødte for Retten Contra Parten Knud Nielsøn Grøve som tilligemed Iver Bragvaten declarerede at Sagen i mindelighed jmellem dem er opgiort paa saadan maade at Contra Parten betaler af det paastevnte Søgemaal 8 rdr og imod sammes betaling være frie for alt, hvad af denne Sag og dette Søgemaal maatte Dependere, og nu begierede at Sagen maatte af Protocollen udgaae og udslettes.

Sagen i følge begge Parters begier Mortificeres

12. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Consistorial Raad Gielmejden till den unge Karl Johannes Larsøn Wimmelvig paa 18 M/arker Smør 12 Kander Malt udj gaarden Nore Wesette Dat: 2de Julii 1769, hvoraf fulte ligelydende Reverse

Hr: Fogden Hejberg tilkiendegav at hand i følge eendeel almues Mænds andgivelse til ham paa Justitiens Veigne haver ladet jndstevne Anders Monsøn Halland ej alleene fordie hand skal have beskylt adskillige af sine grander og deres Hustruer for Troldom og anden uskikelighed, men end og

1769: 141

Fordie hand selv haver brugt utilladelig Køglerie og derved paa een bedragelig maade tilvendt sig penge af mange bønder; derom selv at giøre Reede og forklaring samt at høre Vidner og lide dom til vedbørlig undgieldelse og Processens omkostnings erstatning

Til Vidner i denne Sag er under Lovens Faldsmaall jndstevnt, Hans Molland og Hustrue Dordie Johannesdatter Iver Aschildsen Loftaas, Ole Olsøn Lohne og Kone Marthe Johannesdatter, Anders Rødskeland og Aschild ibid, Baste Nore Walestrand, Ole Eversdahl, Johannes Wefle og Kone Marthe Johannesdatter, Marthe Iversdatter Wallestranden og Iver Gundmundsen, Ole Johannesøn Søre Hartvedt og Kone Magdeli Larsdatter, Ole Erichsøn Loftaas og Kone Marthe Rasmusdatter, Ole Soelberg, Ole Nore Hartvedt, og Johannes Wevletvedt – alle deres Eedelige Vidnesbyrd at Deponere

Hvorefter Fogden begierede at saavel den jndstevnte som Vidner maatte paaraabes om de møder tilstæde

Efter paaraab mødte af den Jndstevnte Anders Monsøn Halland og alle vidnerne undtagen Marthe Johannesdatter Lohne, Baste Nore Wallestrand, Marthe Johannesdatter Wefvle.

Derefter begierede Hr: Fogden Hejberg at de brugte Stevne Vidner lensmanden Johannes Ascheland og Erich Mit Mielde {og} \maatte/ afhiemle{de} under Eed deres forkyndelse for de udeblevne Parter og Vidner, derefter fremstode de brugte Stefne Vidner som under Eed afhiemlede jndvarslingens lovlige forkyndelse

Hr: Fogden Hejberg andmelte, at efterskrevne almues Mænd for ham haver andgivet denne Sag og at være beskylt af Sagvolderen deels for Troldom og deels for anden uskikelighed, nemlig Johannes Molland, Mons Elvig, Jacob Niaastad og Mons Knudsen Wevle paa sin Stifdatter Brithe Nielsdatters veigne foruden fleere som under Sagens drift selv for Retten Comparerer og navn giver sig jmidlertid begierede Fogden at disse benævnte maatte paaraabes og tilspørges om de ej tilstaar at være navngivere og andmeldere

de navngivne almues Mænd mødte alle tilstæde og forklarede at dee for Hr: Fogden Hejberg har andgivet til paatale denne Sag mod Anders Monsøn Halland for hans uskikelige behandling og beskyldning i mange maader

Actor Hr: Fogden Hejberg derefter udbad sig at den

1769: 141b

Indstevnte Anders Halland jnden Retten maatte blive examineret og tilspurt om, Hand ike har beskyldt nogle eller alle de benævnte anklagere for at have øvet troldom eller begaaed anden usømmelighed imod deres Naboer, For det 2det Hvorudj saadan deres anskab (onskab?) efter deres andgivelse skulle bestaae 3tio Mod hvem det skulde være udøvet, og 4to hvad der har andleediget ham til saadan/n/e beskyldninger

Jndstevnte Anders Monsøn Halland mødte og efter at hand var formaned til Sandferdig forklarings afleggelse, giorde saadan forklaring, at hand efter een ustevnt Persohns foresigende haver sagt at Anders Molland og Mons Elvigs hustrue Gurie Olsdatter skal have sagt at udj Baste Nore Walestrands Flor skulde være nedlagt eendeell Haar og been og andet Rusk for at de i Floren værende Creature skulde tilføyes vanlyke (vaalyke?), ligesaa udj Aschild Røschelands floer, og i Hans Mollands ditto, end videre udj Ole Eversdahls Smale huus ligeleedes, udj Ole Hartvedts Fæe huus ligesaa, og i Johannes Wevles ditto, Ole Lohne, Ole Loftaas ligesaa derefter erklærede paa de fremsatte qvæstioner saasom til 1ste At hand ike selv har beskylt dem, men efter een ustevnt Persohns Sigende har udladt sig med hans talemaader 2de og 3die qvæstion er forhen besvaret Til 4de Reffererede sig til forrige

Hr: Fogden Hejberg derefter begierede den jndstevnte spurt, om hand ike hos adskillige almues Mænd har begieret og faaet penge for at overbeviise dem om at der hos dem enten i Huusene eller deres Klæder var saakaldet Troldom nedlagt, og hos hvem og hvormeged hand har begieret og faaet? Svarede at hand paa een ustevnt Persohns veigne haver modtaget hos Johannes Wevletvet 4 rdr, \og/ hos Ole Søre Hartvedt 4 rdr fordie at hos den første var udtaged af den ustevnte selv noged som saa kaldet troldom af hands Klæder, og hos den sidste efter Comparentens givne Commission saaleedes, at hand fierde Pindse dag sidst var hos Ole Søre Hartvedt for efter een ustevnt Persohns foredragende at udtage hos Ole Søre Hartvedt nogle haar og videre som til hans Creaturers modgang skulde være i hans Fæe huus under nogle Sviller nedlagt og brugte dertil et tørklæde som af Ole Søre Hartvedt blev ham leveret og bemelte Ole Hartvedt skulde have tørked sig med sidste gang hand gik til guds bord, og fandt da Deponenten under Svillerne i Ole Hartvedts Fæe huus eendeel haar svøbt i eet støke af een hatte Skygge der var saaleedes Coulerede som at derpaa var sat Rød maling

1769: 142

Ligesaa erklærede og Comparenten Anders Halland paa lige maade at have udtaged hos Johannes Siursøn Vevle ved lige hielpe Midler, ligesaa hos Anders Molland, Aschild Røscheland, Enken Marithe Ivers Datter Wallestrand, Baste Nore Wallestrand, Ole Lohne

Hr: Fogden Hejberg lod tilføre at siden hand af den jndstevnte Anders Hallands priliminaire forklaring var bragt i erfaring, at den jndstevnte ike er eene Hoved Mand i denne Sag, men end og at den er af den vigtighed og betydenhed at den Saggivne i følge Forordningen af 10de augustj 1735, maae eet forsvar beskikes førend Sagen videre kand fuldføres, saa udbad hand sig Sagens andstand for at forestille Stiftbefalingsmanden den og udvirke een Defensor til næstanstundende Sommer ting, eller den tiid som Høye øvrighed maatte finde fornøden i extraordinair tilfælde at beramme Sagen til den Ende Reserverede Fogden sig at begiegne den som egentlig er Hoved Mand i Sagen med Continuations Stevning at høre Vidner og lide dom ligesom og at alle de jndstevnte Vidner saavel mødende som umødende maatte forelegges under lovens Faldsmaal at møde til næstandstundende Sommer ting for at Deponere deres Vidnesbyrd, men skulle høye øvrighed andsee Sagen af den vigtighed at den uforbiegiengelig ved Extra Rett maae tracteres, saa forbeholt Fogden sig at fremkomme med nyt Stevnemaal saavel mod Sagvoldere som Vidner

derefter er saaleedes

Eragted

Sagen stilles i beroe til næste Sommer ting for dette Skibreede til hvilken tiid Samtlige Vidner Sc: Hans Molland og Hustrue Dordie Johannesdatter, Iver Aschildsøn Loftaas, Ole Olsøn Lohne og Kone Marthe Johannesdatter Anders og Aschild Røscheland, Baste Nore Walestrand, Ole Eversdahl, Johannes Wevle og Hustrue Marthe Johannesdatter Marthe Iversdatter Wallestranden, Iver Gudmundsen, Ole Johannesøn Søre Hartvedt og Hustrue Magdeli Larsdatter Ole Erichsøn Loftaas, og Kone Marthe Rasmusdatter, Ole Soelberg, Ole Nore Hartvedt og Johannes Wevletvedt forelegges under Lovens Faldsmaal at møde og Provemaal udj Sagen at aflegge

Derefter er fremlagt Tingsvidnerne til Fogdens Regnskabs belæg saasom 1. det store tingsvidne bestaaende af 15 Poster hvortil blev svaret

1769: 142b

At det forholder sig som forrige Aaringer uden nogen forandring dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 8 & 9 Post ved sine udstedende Dessignationer at giøre nøyere forklaring 2. Blev fremlagt Tingsvidnet andgaaende om Gastgiveren Niels Harbist bruger anden Næring end hands blotte Gastgiverie, Hvortil blev svaret Nej at hand sig ej med anden handel befatter 3die blev fremlagt til Attestation Odels Skatts Mandtalled som paa seeneste Sommer ting er examineret

tinglyst

13. Een fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende een Mielde Skibreede tilhørende alminding, Dat: 25de 1769

Derefter er fremlagt til attestation Restancen over de ordinaire Skatter dette aar beløbende sig til 213 rdr 4 mrk 13 s som blev oplæst og af almuen og laug Retted uimodsagt

Derefter er til laug Rette for næstandstundende aar 1770 udnævnt og andordnet følgende nye mænd naunlig 1. Knud Andersøn Qvidsteen, 2. Niels Nielsøn ibied, 3. Ole Monsøn øvre Mielde, 4. Rasmus Christophersøn Rolland, 5. Johannes Johannesøn Niostad, 5. Lars Johannesøn Halland, 7. Anders Johannesøn Soelberg og 8de Ole Aschildsøn Rostad.

Og da jngen jndfandt sig som videre for Sage tinget havde at forrette er samme for denne Sinde Slutted og ophævet

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1769,

Anno 1769 den 27de Novembris, Er Retten sadt til eet aldmindelig Høste Skatte og Sage tings holdelse for Arne Skibreedes almue paa Tingstædet Nedre Mielde, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved seeneste Sommer Tings holdelse mødte tilstæde og i Protocollen ere andførte

Hvorda! Blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige Allernaadigste Forordninger, og dernæst andre høye øvrigheds ordres og skrivelser. Hvorefter jndkom fra Almuen til Publication eftermeldende Documenter Saasom

1. Eet Skiøde udstæd af Knud Olsøn i Sandvigen til Niels Erichsøn Matros paa eet Huus i Store Sandvigen for 32 rdr, Dateret 22de Julii 1769

2. Eet Ditto udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Mons Nielsøn paa eet Huus i Store Sandvigen afdøde Anders Pedersøns Stervboe tilhørende for 39 rdr Dateret 5te Junii 1769

3. Een obligation udstæd Af Rasmus Jansøn Reebslager til Hr: Obriste Lieutnant Jan von de Velde, paa Capital 580 rdr mod Pant udj een Reber bahne i Store Sandvigen med tilhørende Huuser og grunder med *Iventarium Dat: 27de februarii 1750 og tinglyst den 5te Junii samme aar og nu efter den paa Obligationen af Debitors Enke giorde paateigning befindes at være fornyed

1769: 143

4. Er aflyst een obligation udstæd af Stephen Knudsen i Sandvigen til Myndtlingerne Gullach og Giert Giertsønner paa Capital 20 rdr mod Pant udj Debitors Ejende Huuser i Store Sandvigen Dateret 12te Decembris 1764 og tinglyst den 25de Novembr: 1765, som nu efter qvittering af 8de Novembris 1769 er betalt, og derfore Mortificeres vid: fol: 472.

5. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Enken Lucie Mørch, til Hr: Lieutnant Johan Wilhelm Barchlaj paa 1 Pund Smør og 1/3 Hud i gaarden Jndre Arne, Dateret 9de augustj 1769

6. Een ditto udstæd af Enken Madamme Garmann til lodsen Jørgen Larsøn paa eendeel Enge Støker under Store Sandvigen Dateret 22de Novembris 1769

7. Eet afkald udstæd af Jens Christophersøn Lahuusen andgaaende hans Fæderne og Møderne arve midler med Renter 96 rdr 5 mrk 12 s Dat: 10de Maij 1769

8. Eet Ditto udstæd af Christian Lahuusen for lige arve Parter Dat: 12te augustj 1769

9. Eet Skiøde udstæd af Sr: Johan Garmann til Ole Nielsøn Hane angaaende odels Retten til gaarden Hane for 27 rdr Dateret 20de Junij 1769

10. Eet Ditto udstæd af Niels Knag Jæger til Sr: Thygge Christopher Jæger paa een Reber bahne og tilhørende Vaanhuus, Tiære huus etc: for 800 rdr Dat: 1ste Martj 1769

11. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Madamme Karen Frimann til Sr: Tygge Jæger paa een Reeber bane grund med videre Dateret 3de augustj 1769

12. Eet afkald udstæd af Mons Olsøn Dahle til Torbiørn Olsøn Dahle andgaaende hans tilfaldne arve Midler 47 rdr 4 mrk Dateret den 27de Novembris 1769

13. Eet Skiøde udstæd af Jan Iversøn Eichaas til Johannes Johannesøn Angeltvedt paa ½ Løb Smør udj gaarden Angeltvedt for 51 rdr Dateret 27de Novembris 1769

14. Eet ditto udstæd af Johannes Johannesøn og Michel Erichsøn Angeltvedt til Jan Eichaas paa 21 1/3 Marker Smør 10 2/3 Kande Malt udj Gaarden Eichaas for 33 rdr, af sam/m/e dato

15. Eet odels Skiøde udstæd af Mons Olsøn Søre Hiorteland med de fleere til Michel Olsen Hiorteland andgaaende odels Retten til ½ Løb Smør ½ tønde Malt udj Søre Hiorteland for 20 rdr Dateret Mielde den 27de augustj 1769

Procurator Sr: Jacob Preus Sisterede sig for Citantjinden Anne Dorethea Mogensdatter i Sandvigen som hendes andtagne forsvar og Procurator, udj een Sag til nærværende Høste ting imod Johan Tollach Biscop efter stevningens formeld af Dato 8de hujus hvilken stevning med sin paateignede forkyndelse blev Produceret oplæst og er saaleedes lydende

Efter paaraab mødte jngen af de jndstevnte hverken Contra Part eller Vidnerne thi fremstode de brugte Stevne Vidner Gustavus Pettersen og Anders Davidsen og afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven at de saaleedes haver forkyndt det i Rette lagde og oplæste Stevnemaal som deres paateigning udviiser, ligesom og at det jhenseende til Vidnerne blev forkyndt den 14de om Morgenen, og altsaa over 14 dage, da det nu er paa Eftermiddagen den 28de Novbr:

1769: 143b

Procurator Preus erjndrede om Laugdag for saavel Contra Parten som Vidnerne til næstholdende Sommer ting for dette Skibreede,

derefter er saaleedes

Eragted

Lovlig Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Johan Taalach Bischop gives laug dag til næste Sommer ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, Ligesom og de udeblevne Vidner nemlig: Rasmus Jacobsøn, Haaver Haaversøn, Anna Maria Lindemans Mogens Dyrdahl og Hustrue Boddild alle under lovens faldsmaal forelegges til samme tiid at møde for deres Eedelige Vidnesbyrd at aflegge

Udi den Sag af Sr: Henrich Normann jndstevnt imod Reebslageren Wilhelm Jæger og Reebslager Svenden Ole Iversøn havde bemelte Ole Iversøn ladet jndstevne ved Contra Stevning af Dato den 8de hujus bemelte Sr: Normann og ermelte Wilhelm Jæger til veder mæhle, samt til Eedelig Vidnesbyrds aflæg ej alleene Niels Mogensøn og Ole Olsøn men end og Beskikkelses Vidnerne Gustavus Pettersøn og Anders Davidsen Boes alt efter Contra Stevningens formeld, som Procurator Jacob Preus paa Contra Citanten [Ole] Iversøns Veigne i Rette lagde med paateigned forkyndelse \q/ hvornæst Comparenten Preus tillige fremlagde Contra Citantens beskikelse til Reebslageren Wilhelm Jæger Sub Dato 31te Maij passato med sammes beskikelses den 1ste Junii næst efter passerede Forrettning, under beskikelses Vidnernes hænder hvilken end og den paafølgende 8de Junii den næstpaafølgende 8de Junii er bleven andviist, \q/ videre frem lagde Comparenten Preus hans skriftlige qvæstioner til Vidnerne Niels Monsøn og Ole Olsøn \q/ hvornæst Comparenten ville fornemme om jndstevnte Vederpart saavelsom de jndstevnte Vidner nu skulle møde for Retten

Jndstevnte Wilhelm Jæger mødte ike efter paaraab de jndstevnte Vidner lod ved Stevne Vidnet Anders Davidsen Boes i Rette legge eet deres forfatted skriftlig Provemaal af 25de hujus belagt med Cronet Papir N. 18 til 6 s, med Stevne vidnernes derpaa skeede paateigning af samme dato saa lyden[de] \q/

Paa Hoved Citanten Henrich Normans Veigne mødte hans andtagne Fuldmægtig Procurator Steen som ihenseende at hand paa denne tiid da det laker du paa aftenen ike har ved haanden de Documenter hvormed hand skal godtgiøre hoved Citanten Sr: Normanns paa hans Debitores Wilhelm Jæger og Contra Citanten Ole Jversøn andlagde Sag maatte ærbødigst udbede sig Sagens andstand til i morgen, hvorudjnden hand ventede Rettens biefald

1769: 144

Preus var just ike imod den forlangte udsettelse til i morgen dags kommende efterdie det nu udlaker saa silde paa aftenen, men hand ville formode ligesom hand og paastoed at hans nu nærværende Beskikelses Vidner bemelte Morgen dag i Relation til Contra Stevningen vorder admittered til Eedelig forklaring, jmidlertiid forbeholt Comparenten sin Principals Ret og tarv i alle maader uforkrænked

Sagen gives andstand til i Morgen tilig da de nu mødende Beskikelses Vidner igien haver at jndfinde sig for at aflegge Vidnesbyrd i Sagen

Publiceret

16. Eet Skiøde udstæd af Diderich Hagelsteen til hans Søn Nicolaj Hagelsteen hvorved ham er Solt og overdraget paa Møller i Sandvigen med tilliggende diger demminger, Møllerne tilhørende Huuser og Mølle Redskab i alt for den Summa 2100 rdr, Dateret 11te Julii 1769

17. Een obligation udstæd af Nicolaj Hagelsteen til hans Søster Magrethe Elisabeth Hagelsteen paa Capital 700 rdr Mod Pant i forbemelte Mølle og tilhørende Herligheder Dateret den 22de Novembris 1769.

18. Eet Afkald udstæd af Frantz Diderich Grung til Diderich Hagelsteen andgaaende hans Hustrue Else Magrethe Hoglands arve Midler efter Fader og Moder Dateret 30te Decembris 1767

19. Eet Ditto udstæd til Diderich Hagelsteen af Jacob Jacobsøn Horland for hans Arve Midler 104 rdr, Dateret 16de Junii 1769

20. Een obligation udstæd af Sr: James Smith paa Sr: Jesper von der Velde de Fines veigne til Hr: Borgemæster Hans Henrichsøn Formann paa 1400 rdr mod Pant i eendeel Søe boeder med videre Dat: 13 Junii 1769 fol:

21. Eet Skiøde udstæd af Johannes Blindem med de fleere til Iver Gudmunsen Melcheraaen paa 13 ½ Marker Smør og 6 ¾ Kande Malt udj gaarden Melcheraaen for 40 rdr 2 mrk 4 s. Dat: den 7de Junii 1769

22. Een Obligation udstæd af Knud Helgesøn Lods i Sandvigen til Sr: Friderich Foswinchel paa Capital 28 rdr mod Pant udj hans iboende Huus i Store Sandvigen med 1ste Prioritets Rett Dateret 3die augustj 1769 fol: 686

23. Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Borgemæster Hans Henrichsøn Formann til Johannes Monsøn paa ½ Løb Smør og 3/8 Tønde Malts aarlig landskyld udj den gaard øvre Romsloe Dateret 24de Novembris hvorved fulte ligelydende Reverse

24. Een Obligation udstæd af Stephen Olsøn Toppe til Iver Gudmundsøn Melcheraaen paa Capital 80 rdr, mod pant udj gaarden Toppe ½ Løb Smør og 6 Kander Malt Datteret 29de Novbr: 1769

Derefter er fremlagt til examination de Sædvanlige tings Vidner til Fogdens Reignskabs belæg saasom 1. Angaaende Tellevigens Laxse vaag, om noged Fiskerie derudj dette aar er falden hvoraf Skatt kand betales hvortil blev Svaret Nej af laug Retted og almuen at ej noged Fiskerie dette aar i samme er falden

1769: 144b

Hvoraf Skatt kand betales. 2. Det store tingsvidne indeholdende 15 Poster Hvortil blev svaret saasom til 1ste 2, 3, 4 & 5 at det {som} forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring, undtagen til 5te Post at Nicolaj Jæger og Jan Ulrich udgaar Til 6te Post blev af den tilstædeværende Giestgiver Niels Harbist andmeldet at paa gaarden Jndre Arne skal findes 5 Mænd som bruger øll og brendeviins Sahl nemlig Johannes Johannesøn, Mons Pedersøn, Ole Aadsen, Aad Arhne og Gullich Tormoesøn, Laug Retted og almuen dertil Svarede at de ej er vidende at de andgivne haver brugt noget brendevins eller øll Sahl, undtagen at Johannes Johannesøn Arhne som tilstæde Sagde at hand vel tilstaar at hand undertiiden kand have solt noged lidet baade øll og brendeviin til Reisende som har kommen til gaarden Arne som ligger i alfar vej Til 7de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, & 15 blev svaret at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 8 og 9 Post ved sine udstædende Dessignationer at give nærmere oplysning 3. Aftags tings vidnet blev svaret, hvortil blev svaret som {til} \ved/ forrige Skibreeder 4. Fremlagt til attestation odels Skatts Mandtalled som ved seeneste Sommer ting er bleven examineret

Derefter blev i Rette taged Sagen andlagt af Sr: Henrich Normann mod Wilhelm Jæger og Ole Iversøn, og af Ole Iversøn Contra paastevnt, da Procurator Preus og Steen var tilstæde, og efter at Contra Stevningen, samt den i Rette lagde Beskikelse og de skriftlige Provemaal for Stevne Vidnerne Gustavus Pettersen og Anders Davidsen vare oplæste blev de un[der] Eed afhiemlede saaleedes at være forkyndte og passerede som deres paateigninger udviiser

Procurator Thommas Steen mødte for Retten paa Hoved Citanten Henrich Normanns veigne og andviiste bemelte Sr: Normanns til de tvende jndstevnte hans Debitores Wilhelm Jæger og Ole Iversøn udstædde Debit og Credits Reigning af Dato 3die octobris 1767, med begge deres egen hændige underskrevne Declaration og forbindelse til de paastevnte 91 rdr 3 mrk 13 s/killing/s rigtige betalings vedtagelse og saaleedes benægtede alt hvad fra de jndstevntes Side er indkommen men derefter paastoed dom saavel i Hoved Sagen som processens skadesløse omkostningers erstatning, efter nærmere Reserverende Reigning for bemelte andviiste originale Reigning begierede hand sig af Retten paateigned at være andviist sig tilbageleveret, og derimod deraf fremlagde een bekræfted gienpart, den fremlagde Reigning blev med Rettens andviisnings paateigning tilbageleveret efter sammes oplæsning. og Copien her jndtages saaleedes lydende

Preus for Contra Citanten Ole Iversøn der modsagde at Ole Iversøn in totum benægter at have væred og endnu er hoved Citanten Henrich Normans Debitor, jnteresseret med Rebslageren Wilhelm Jæger for liden eller stoer Summa af alle de udj Normanns nu fremviiste Debets og Credits Summa, men efter hans nemlig

1769: 145

[Ole] Iversøns i Retteførte declaration ikun haver væred een tiener af Wilhelm Jæger, det maatte ellers forhaabentlig af Retten observeres at den paaskrift som af Normann urgeres paa af Contra Citanten tillige med Wilhelm Jæger med deres navne skal være underskreven ike er skreven enten af Ole Iversøn eller hans Hosbonde Wilhelm Jæger, men med hoved Citanten Normans egen haand kiendelig af den foregaaende Debit og Credits Reignings skrift, ike desto mindre og omendskiøndt Normann haver i Rette lagt gienpart af forbemelte saa kaldet originale Document saa var dog Comparenten i den faste formodning som hand og paastoed at berørte original nu udj Rettens giemme bør være og blive beroende jndtil Sagens Sluttelig paadømmende og da Comparenten ellers maae bemerke at oftbesagde Wilhelm Jæger efter den nu andhengig giorde Contra Stevning nu ike møder eller lader møde for sig saa under alle Lovlige forbeholdenheder af Contra Citanten [Ole] Iversøns Rett og alt hvad til hans forsvar i denne Sag maatte Dependere vilde Comparenten Preus denne Sinde erjndret om laug dags givelse for meerberørte jndstevnte Wilhelm Jæger til Sommer tinged udj næstkommende Aar, jmidlertiid saa fremt denne Respective Rett ej billiger {Rettens} Comparentens paastand andgaaende det andviiste originale Documente udj Rettens værge og giemme at blive beroende var dog Comparenten begierende een Vidimeret udskrift af samme eller den dermed af Retten Confererede gienpart til videre Messures tagelse og saaleedes for denne gang ville Comparenten have submitteret sin paastand Rettens Eragtning

Steen for denne Sinde ville ike opholde Retten med nogen lang Protocollation og besvarelse paa hvis Ole Iversøns Fuldmægtig, med temmelig vidløftighed har ladet tilføre, overladende ellers til Retten hvad enten den maatte behage at lade den af ham fremlagde Reigning med de jndstevntes paateignede tilstaaelse om rigtig og nøyagtig betaling lade her i Retten blive beroende naar hand derimod maatte meddeeles Rettens paateigning paa den fremlagde bekræftede Copie som nu af Retten er Confronteret og rigtig befunden for det øvrige Reserverede hand sit nermere forsvar i belejlig tiid

Procurator Preus vedblev sit forrige

Dommeren

1769: 145b

Modtog af Sr: Steen den andviiste originalle Reigning, og leverede igien Copie med paateigning at een ligelydende er i Retten forbleven

og derefter er saaleedes af Retten bleven

Eragted

Lovlig jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Wilhelm Jæger gives laugdag til næste ting for at møde og Sagen at tilsvare om fornøden maatte eragtes

Bergithe afgangne Giert Christians Storm, havde til dette Høste ting ladet jndstevne Abel Nielsen for skyldig værende 29 rdr efter skriftlig Stevnemaal af 8de hujus og hvilken Stevning hendes Fuldmægtig Procurator Jacob Preus i Rettelagde med dens paateignede forkyndelse hvilken Stevning Dateret 8de Novembris 1769 og efter paateigning forkyndt samme Dato blev i Retten oplæst og er saaleedes lydende

Contra Parten Abel Nielsen blev paaraabt men mødte ike ej heller nogen paa hans veigne, thi er Stevnemaalet af de brugte Stevne Vidner Skafferen Gustavus Pettersøn og Anders Davidsen Boes under Eed afhiemlet Lovlig at være forkyndt efter deres paateignings udviisende

Procurator Preus erjndrede om laug dag for den udeblevne til næste Sommer ting for dette Skibreede

derefter er saaleedes

Eragted

Lovlig jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Abel Nielsøn gives laug dag til næste Sommer ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Sr: Hans Fæster mod Jens Johannesøn for gield, men hverken Part eller Contra Part mødte eller lod møde med gienmæhle

Ligesaa Sagen andlagt af Iver Larsøn Nummedahl mod Isaach Pedersøn Klomann for gield, hvorudj ej heller nogen mødte med noget tilsvar.

Hvornæst blev fremlagt til attestation Skatte Restancen over de ordinaire Skatter dette Aar beløbende sig i alt til 368 rdr 5 mrk 15 s som for Almuen og Laug Retted blev oplæst og af dennem uimodsagt.

Til Laug Rette for næst andstundende aar 1770, er udnævnt og andordnet efterfølgende nye Mænd saasom 1. Johannes Tørrissøn Waxdahl, 2. Johannes Andersøn Waxdal 3. Sæbiørn Yttre Brudvig, 4. Maar Yttre Eide, 5. Ole Monsøn Hitland, 6. Ole Larsøn Telvig, 7. Anders i Uhren og 8de Abraham Marchusøn, de tvende sidste af Sandvigen

Og da ingen efter Trende ganges lydelig udraab indfandt sig som videre for Sage Tinget havde at forrette, er samme og for denne Sinde Slutted og ophævet.

 

1769

- - - - - - - - - -

1770

 

 

 

 

Skyldsætnings Forretning over Gaarden

Møllenprises Marker udi Schiolds Skibreede

Anno 1770 den 8de Februarii, Er Retten sadt paa Syndnes i Schiolds Skibreede i Nordhorlehns Fogderie beliggende, for at foretage een Lovlig Skyldsettnings Forrettning over gaarden Møllenprises Marker sammesteds, alt i følge Høy Velbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens derom til Fogden og Sorenskriveren ergangne skriftlige ordre af 4de Januarii Sidstleeden Som blev oplæst og er saaleedes lydende. Og blev da Retten administreret udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Lovlige forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe og mødte da tilstæde til Forrettningens Lovlige fremme, de af Hr: Fogden Heyberg ved lensmanden Jahn Andersøn Tvetteraas udnævnte og andordnede Eedsorne Laug Rettes og {vurder} Besigtelses Mænd naunlig: 1. Halvor Nielsøn Lægden, 2. Aschild Larsøn Fløen, 3. Anders Iversøn Solem, 4. Ole Monsøn Strand, 5. Hans Rasmusøn øvre Fyllingen og 6te Mogens Thorsøn Lien Hans Høyvelbaarenhed Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens Fuldmægtig Hr: Rodtwett var paa sin Herres veigne nærværende ved denne Forrettning deels i henseende til at de Rødnings Pladser som nu skal Skyldsettes grændser paa den Nord østre Side imod Byens Retter Stæd, og deels som amtmand i allerunderdanigst følge Skatte Forordningens 6 Capt: 1 art, Hr: Fogden Hejberg var og tilstæde ved denne Forrettning for at observere hans Mayestets Rett og Jnteresse.

Hvorefter Retten i følge med Ejerne begav sig ud paa Marken for at Syne og besigtige de Rydnings Pladser som nu skal skyldsettes,

Og blev da først beseet Rasmus Olsøns Ejendom bestaaende af Engebond af god Jordart, men indted agger land, Samme tager sin begyndelse i Klubben need i Søen, fra Væst Syd Væst til ost {Syd}\nord/ost op efter Steen gierdet lige til Norderste Ende af Kløft-Bierget, derfra efter Steen gierdet paa Syndnes Hougen som gaar fra Nord Nord Væst til Sød-Sød ost hen til Lunde vejen, og der fra efter Lunde vejen fra Nord ost til Syd væst lige til Bane Porten, derfra need i Søen i en Væst, hvorfra og til Klubben Søen er Grændse Skiellet. Til denne Rydnings Plads er ingen udmark men derpaa kand fødes 1 Hæst og 4 Kiør

Hr: Fogden Hejberg lod tilføre at vel er det paa den eene Side een betydelig Post ved skyldsettningen at observere at her til denne Ejendom ike er nogen udmark hvor Creaturerne om Sommeren kand have græsning, men paa den anden Siide maatte ogsaa tages under betragtning at den er nær ved Bergens Bye beliggende, og Ejerne derfore beqvemmelig kand i een hast faae afhendet den afdrot som avles af Creaturerne, hvilked er een fordeel som de fleeste gaarder Savner og derfor ligeleedes ved skyldsettningen maae tages i Consideration.

Efter nøye begrandskning og Laug Retteds eenstemmige Skiøn blev denne Ejendom i Skatt og Landskyld andsatt at svare Aarlig 1 Pund Smør