(1765: 304b)

Sommertinge for Aar 1766

[Sartor Skibbreede]

1766 d/en 1ste Maij blev Rætten til Almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Sartor Skibbreede paa Tingstædet Tøsøen i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Jacob Jørgen Kastrup og de for dette Aar opnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 287 findes tilførte,

og blev for dette Skibbreede følgende Forordninger og Ordres oplæste.

1mo Forklaring over den 2den Articul af Forordningen om Extra-Skatten udi Norge af 2den April 1765 dat: 24de Decbr: 1765

2do Geheime Raad Von Cicignons Constitution til Mons/ieu/r Jacob Jørgen Kastrup at forrette Fogde Embeedet i Nordhorlehn til den Virkelige Kongl/ig Foged ankom/m/er dat: 5 Martij 1766.

3tio ditto hands Relation at de holsteenske Tie Skillinger skal gielde ligesom de Danske Tie Skillinger dat: 2 Jan: 1766

4. Deres Excellence og Ober Secretair i det Danske Cancellie Geheime Raad Thotthes skrivelse til Sorenskriver Garmann at give Nordhorlehns Fogderietz Almue tilkiende at det tacksiigelses Skrift som for den dem af Com/m/issionen for-

1766: 305

kynte Kongl/ig Resolution var indgivet er af deres Kongl/ig Maj/este/ts i Naade modtaget dat: 29 Martij 1766.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. H/err Johan Wittes bøxelseddel til Lars Andersen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Skaue dat: 13 april 1765 med Rev: ej dat

2. Skifte brev forrettet d/en 26 Sep: 1765 paa Gaarden Miøvig efter afg/angne Marthe Rasmus datter vid: fol: 478

3. ditto paa Landeraae ditto dato efter afdøde Lisbet Larsdatter.

4. Hans Ravels fredlysning paa Øen kaldet Løen liggende under Gaarden Lochøen at ey nogen frem/m/et deraf maae betiene sig dat: 1 Maij 1766 vid: fol: 479.

H/er/r David Gertsen som Capellan til Sunds Præstegield haver Ved mundtlig Stevne Maal ladet indkaldet HuusMands Konen Marthe Helene Andersdatter boende i KierckeVigen sorterende under Sunds Præstegaard fordi hun paa Sunds Præstegaards bøe har hugget uden tilladelse endeel træer og sam/m/e til brendefang forbrugt, til Vidner i sagen er indstevnt Kari Johannesdatter og Brithe Hermandsdatter begge tienende paa Præstegaarden, hvorefter Sagens beskaffenhed paastaaes Dom.

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte,

Stevne Vidnerne Gregorius Glesnes og Niels Olsen Børnes frem stode og eedelig afhiemlede det de for 14 dage siden og derover har forkyndt bem/el/te Stevne Maal i hendes og troelovede Mand *Iber (Iver) Bøebergs Paahør, ligesom og anhøre de benevnte Vidner som under Lovens falsMaal er indkalte som og møder, og da Eeden af Lovbogen for dem var oplæst og behørig formaning given, fremstoed

1. Vidne Kari Johannesdatter g/amme/l 40 aar og aflagde sin Eed forklarede det hun i fastens tiid dette Aar da de bryggede Øhl til afdøde Præsten H/err Jersins begravelse dette Aar, kom Niels Lie siigende til dette og følgende Vidne der staar 2de Mennisker og hugger træer paa Præstegaardens bøe, hvorpaa Vidnerne gick paa en houg nær derved og saae at det Var en Mands og 1 qvindes Persohn som huggede, men ey gick til dem, saa de ey vist kand siige hvem det var, da det var noget langt fra Stæden, hvor hen de blev dem var,

Det 2det Vidne Berthe Hermans datter efter aflagd Eed svarede i et og alt som forrige Vidne uden ringeste modsiigelse, begge Vidner sagde de sluttede at det kunde været den indstevnte

Citanten anmelte at der var hugget paa Præstegaardens bøe sam/m/e tiid 9 Eegetræer 4 ditto Rogn, 4 Ospetræer og 8te birketræer, som hand frembragte Rognald Olsen at attestere om.

1766: 305b

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Marthe Helene Anders datter med hendes forlovede Mand Iver Bøeberg forelægges Lavdag til næste ting.

Mons Monsen Algerøens udgivne bøxelseddel til Anders Olsen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk i Gaarden Store Sangolt dat: 1 Maij 1766 med Rev:

2. Erich Larsen Kaurslands Skiøde til Joen Ørjesen paa 12 Mark Smør og 12 Mark fisk i Kaursland dat: 1 Maij 1766 vid: fol:

Jens Worland efter forrige tiltale Contra Niels Tvedt.

Citanten Jens Worland fremstoed og tilkiendegav det hand med mundtlig Continuations Stevning har indkaldet Niels Tvedt til anhøre Ole Ellingsen Worland, Thomas Ellingsen Hans Thomesen Eide *Jons Maansen Telle, som var nerværende da Ord og tale imellem Cintanten og Niels Tvedt skeede for 3de aar siden paa Glesnes holmen, udi den Slags Maal Sag Citanten har tilforn incam/m/ineret i rette tiid. Og som Vidnerne alle sagde at de Ord de skulle Vidne om hvorom Citanten fremlagde skriftliger qvestioner under dags dato {f.....} indeholder er passerede næsten for 3 Aar siden, den indstevnte Niels Tvedten og derimod protesterede blev følgende

Eragtet!

Da Citanten Jens Worland har indstevnt Vidner som alle møder undskyldende og forestillende, det de Ord, hvorom de Vidne skulle, er næsten for 3 aar siden passerede, hvorimod den indstevnte Niels Tvedt protesterede, da i følge Lovens 1 bogs 13 Cap: 22 og 23 articuler kand eller maae sam/m/e Vidnesbyrd ey føres paa hvis de af andens Mund hørt haver siden sam/m/e er meer end dobbelt over rette tiid som Loven befaler og tillader Vidners førelse i dislige Skielsmaals Sager.

Citanten forlanget det passerede sig beskreven meddeelt for derefter til næste ting at slutte Sagen til Doms, som blev bevilget.

Citanten Lars Andersen Øfre Tvedt haver ved mundtlig Varsel ind kaldet Anders Kaarevig, fordie hand sistleeden Høsteting her paa Tingstædet Tøsøen havde skielt Citanten ud for at hand havde ikke et Silde garn i sit Huus, som var frelst, som er at forstaae at alle Citantens Garn skulle være staalne, Videre skieldet Citanten for en trold Rey og at hand aad ikke andet end Luus, der om at anhøre indstevnte Vidner, Peer Olsen Midtvedt Erich Nielsen Selstøe, Rasmus Olsen Møevig, Ole Nielsen

1766: 306

Schaalevig, Knud Michelsen Tveidten, som under falsMaal er inkalte, derefter at lide Dom til Undgieldelse for sin utilbørlige tale, samt at oprette Sagens bekostning.

Den indstevnte Anders Kaarevig mødte, vedstoed at kand have forseet sig og udtalt utilbørlige Ord, som hand fortryder, da hand ey erindrer hvad hand talte, men var drucken og uden Eftertancke.

Citanten forlanget de indstevnte Vidner afhørte og fremstoed

1ste Vidne Peer Olsen Midtvedt {fremstoed} og efter aflagd Eed forklarede

Knud Telle efter mange Formaninger giorde Ulyd for Rætten hvorfor hand blev mulcteret at bøde til Justitz Cassen 1 rdr, og da hand endnu var opsetzig maatte Fogden udsætte ham af Tingstuen, hvor hand Continuerede med Opsetsighed og bulder.

det hand sistleeden høsteting og paa dette tingstæd hørte hand Anders Kaarevig som var noget beskienckt sagde, du har ey en Molle Garn, som er frelst, og at hand skulle udarme Citanten, der næst kaldende ham troll Ræ

2det Vidnet sagde efter aflagd Eed det hand sam/m/e tiid hørte det Anders sagde til Citanten, enten æder eller faaer du æde Luus, og Var sam/m/e tale og trette angaaende nogle Spader dog var Anders drucken og noget beskienckt

3. Rasmus Olsen Moevigs Forklaring var enstem/m/ig med 1ste Vidne, bebreidet Citanten sin Uselhed, siigende du har ufrelste fiskegarn, Gud bedre dig du har ey klær paa Kroppen eller Mehl paa Vandet da Citanten skiød til Vidne

4. Ole Nielsen Schaalevig sagde lige det sam/m/e som 3de Vidne uden forandring

5. Knud Michelsen Tveidten efter aflagd Eed sagde det {Erich Nielsen Selstøe} Anders Kaarevig tiltalte Citanten du er en troll Rei eller som en troll Rey, spaden skal blive betalt.

den indstevnte sagde at hand ey viste reede til den beskyldning eller Skiels Ord hand har talt mod og til Citanten, indlader sin Sag til Doms da hand ey kand vente Forliigelse hos Citanten som har forlanget i forligelse 10 rdr

Citanten sluttet Sagen til Doms

Eragtet

Sagen optages til Doms til i Morgen.

Sing/neu/r Hendrich Albert Meyer som Ejer af Glesnes Krem/m/er Leye havde til dette ting indstevnt Johannes, Tørris, Niels Engebrectsen og Knud Telle fordie de mod sædvane og deres Adkomst brevers formeld udgivet af S/a/l/ig/ Abraham Wessel, har for dette Aar bortlovet deres Laxe Avl til en frem/m/et Kiøber i Bergen, men da hand fornem/m/er at bem/el/te Mænd finder sig i billighed og belover at vedblive deres handling med sig som Ejere af Kræm/m/erleyet, hvor dem efter Markens Priis skal betales, og hand indestaaer at blive Dem an-

1766: 306b

svarlig i fald nogen anden der imod vilde opponere sig, tilspurte hand Johannes Telle paa egne og fraværende Tørris og Nils Ingebrictsens Veigne om hand ey vilde finde sig dermed fornøyet, hvortil hand svarede jo, og i alle Maader var der med fornøyet og sam/m/e indgaaer. hvorved Citanten efter den/n/e declaration frafalt sit Søge Maal, men Reserveret sig sin Rætt mod Knud Telle i fald hand skulle blive vegerlig eller sam/m/e \ikke/ indgaae.

Rasmus Thomesen Mitvedt fremstoed for Rætten tilkiendegivende, det hands Sønn Johannes Midtvedt haver indkaldet Grim Telle fordi hand Nattetiider da Citanten var udi sit eget Qvernehuus toeg Lugen af Stem/m/en op og reev nogle Steene af Demningen, saa at hele Vandet fick Udspring og gick ind udi Qværnehuuset, saa at Citanten gick over Knæerne i Vand, og snart maatte have sat sit Liv til, derom at anhøre Vidner Thomas Rasmusen Nipen og Ole Nielsen ibidem samt Peder Erichsen Nipen og Johannes Jacobsen Telle, og derefter at lide Dom til Undgieldelse og Sagens bekostning at erstatte

Den indstevnte Grim Olsen Telle mødte, vedtagende lovlig Varsel sagde det den demning og stem/m/e tilhører og ligger til Gaarden Telle og Midtvedt, hvorudi hver har lige Rætt men Midtvedt paastaaer at holde den ved lige, benægter ey at have optaget nogen Luge af Stem/m/en den paasøgte tiid Citanten til nogen Skade, beklager at Midtvedts Opsiddere stem/m/er Vandet over hands bøe, hvorved sam/m/e tager Skade

Rasmus Thomesen Mitvedt forlanget Vidnerne fremkalte hvoraf mødte

Thomas Rasmusen Nipen, som efter forklaring sagde, det hand ey saae eller har hørt at Grim Olsen Telle har obnet Stem/m/en eller udrevet Steen af demningen.

2. Vidne Johannes Telle efter aflagd Eed forklarede lige som 1ste Vidne, hvercken at have seet eller hørt den indstevnte har obnet Stem/m/en eller udrevet demningen

3. Vidne Peder Erichsen Nipen efter aflagd Eed sagde det hand Vel hørte der klamredes, men ey saae eller hørte at den indstevnte enten har reevet stem/m/en op, eller hørt hand saadan Gierning har tilstaaet at have øvet

4de Vidne Ole Nielsen Nipen efter aflagd Eed sagde, det hand hørte af Grim Olsen Telles egen Mund, da hand var paa Stich holmen Skiertorsdag indeværende Aar at hand tilstoed, at hand var Manden, som udreev Steenen af Demningen, som ligger paa Telles og Midtvedts Grund, men ey har seet eller hørt Videre.

5. Vidne Ulve Hansen efter aflagd Eed, sagde det sam/m/e som Vidnet Ole Nielsen forklaret haver uden ringeste forandring.

Den indstevnte Grim Olsen Telle forlanget at Stæden maatte tages under siun og Grandskning, hvorleedis hands bøe af deres Stem/m/e er bedervet men ey vil tilstaae at have obnet Vandet.

1766: 307

Citanten forlanget Sagen udsatt til næste ting for at lade fornuftige af Fogden opnevnte upartische Mænd besee Skaden paa Stemmen og Demningen, samt det videre til Rættens Oplysning.

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting.

Ulve Hansen efter forrige tiltale Contra Niels Larsen mødte {begge} siigende, de begge havde forsømt at lade den paa sist leeden høsteting afsagde Lav dags forelæggelse forkyndes for den sig anmelte FuldMægtig paa Ejeren Jørgen Andreasen Rexens Veigne Jonas Deciderius, hvorfor de forlangte Sagen udsatt til nestholdende høsteting, da det paalægges Ulve Hansen som Citant at tage sam/m/e beskreven og besørge lovlig forkyndt, ligesom og Niels Larsen bør søge Jørgen Andreasens lovlige beviis, om hand sam/m/e \Jordepart/ mod lovlig bøxel vil til ham afstaae og overlade, efter sit forhen til hands Hustrue Brithe Olsdatter givne Løfte.

d/en 2den Maij blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Dom afsagt

Da indstevnte Anders Kaarevig ved afhørte Vidner er overtydet i druckenskab paa et offentlig tingstæd da Høste tinget holdtes, at have skieldet og tiltalt Citanten Lars Andersen Øfre Tvedt uanstændige og usøm/m/elige Ord, som bem/el/te Anders Kaarevig undskylder ey formedelst sin drukenskab den tiid at kunde erindre, mindre nu veed at viide skiel eller Reede til, men fortryder og afbeeder, saa i henseende Citanten har indgaaet et slags forlig, efter at Sagen til Doms var optagen, at faae for sine Omkostninger og Videre satisfaction hos den indstevnte 5 rdr, saa dog til Afskye for andre ligesindede Løstalende og Drickfeldige Men/n/isker, som og til Advarsel for Anders Kaarevig, som Sagskyldig, fra begge dislige Forseelser at entholde sig, bliver hand herved tilfunden at bøde til Sognetz fattig Casse 1 rdr, og til deres Maj/este/ts Casse for tumult paa tingstædet 1 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adferd efter Loven.

Publiceret

H/err Friderich Arentzes *bøxelsel Seddel til Niels Paulsen paa 13 1/2 Mark Smør i Gaarden Foldnes Bergens bispestoel benaadet dat: 29 April 1766.

2. Peder Hamre og Hans Michelsen Baches bøxelseddel til Knud Monsen paa 27 Mark Smør i Øfre Golten dat: 1 Maij 1766 med Rev: ej dat

3. Hans Simensen Schages bøxelseddel til Simen Paulsen paa 13 1/2 Mark fisk i Schage og 8 1/4 Mark Smør i Sangolt dat: 2 Maij 1766 med Rev:

4. Mons Monsen Algerøen med fleeres Skiøde til Hans Simonsen Schage paa 6 3/25 Mark fisk i Gaarden Berge dat: 1 Maij 1766 vid: fol:

5. Knud Monsen Lars Trellevig og Hans Paulsen Schoges Skiøde til Ole Monsen Nedre Golten paa 9 Mark fisk i Nedre Golten: dat: 2 Maij 1766

6. Ole Monsen N: Goltens Mageskiøde til Knud Monsen paa 9 Mark Smør i Landerøen i Sundhors Fogderie dat: 2 Maij 1766

1766: 307b

*6. ditto hands Mageskiøder til Lars Trellevig og Hans Paulsen Schoge hver paa 3 Mark fisk i Nore Toft og 1 1/2 Mark Smør i Landerøen i Sundhorlehn dat: 2 Maij 1766.

7. Niels Larsen Landeraae Erich Michelsen med Guri Iversdatter deres Skiøde til Hans Iversen paa 12 Mark fisk i Algerøen dat: 2 Maij 1766

8. Ole Knudsen NordEides bøxelseddel til Stephen Michelsen paa 21 Mark Smør i NordEide dat: 2 Maij 1766 med Rev: ej d:

d/en 3de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Og som ey fleere Sager for Rætten frem kom blev til Attestation fremlagt Restancen over 1ste og 2den termins Ordinaires Skatter der beløb 332 rdr 4 mrk 13 s:

Paa Extra Skatten fra 1mo Sept: 1764 til Ultimum Aug: 1765 er ikkun betalt 21 rdr 2 mrk det øvrige til rest.

 

 

Schiolds Skibbreede

1766 d/en 5 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa tingstædet Møllendahl i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup og de Rætten for inde værende Aar opnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 291 findes andførte

og blev den samme Kongl/ig Forordning og videre Ordres oplæste som ved nestforrige Sartor Skibbreede.

1. Skifte brev forrettet paa Smøraas efter Myntlingen Ole Olsen dat: 3de 8ber 1765

2. ditto forrettet paa Øfstue d/en 10 Decbr: 1765 efter Anne Gitlesdatter

3. ditto paa Gaarden Store Mitthue d/en 20 Jan: 1766 efter Kari Erichsdatter

4. Frue Cancellie Raad Catharine Elisabeth S/a/l/ig/ W: Danchersens udgivne Skiøde til Mad: Gedsche S/a/l/ig/ Claus Krohns og Interressentere paa Gaarden Steen og underliggende Pladtzer samt Phanøe Kierke dat: 18 Nov: 1765 med hosfølgende Inventarii Liste dat: 25 Maij 1765

5. Aflyst afg/angne H/err Johan Garman Mariagers udgivne Obligation til mig Sorenskriver Garmann paa Capital 800 rdr dat: 11te 8ber 1757 og af Pantebogen udslettet vid: fol:

6. H/err Jørgen Meldahls udgivne Pante Obligation til mig Sorenskriver Garmann paa Capital 400 rdr dat: 10 Jan: 1766. vid: fol: 484,

7. Sing/neu/r Hans Molles Pante Obligation til Fogden over Rye folche Fogderie Velædle Christopher Garmann paa Capital 2980 rdr dat: 2 Jan: 1766 vid: fol: 485

8. Aflyst Jonas Rasmusens udgivne Pante Obligation til Diedrich Nielsen Weinvich stoer 100 rdr dat: 22 Martij 1752 efter Creditors qvitence af 5 Martij 1766

9. publiceret Johannes Andersens Pante Obligation til H/err biskop Friderich Arentz paa Capital 250 rdr dat: 20 Martij 1766 vid: fol: 484.

1766: 308

10. Johannes Andersens udgivne Pante Obligation til Jonas Rasmusen paa Capital 50 rdr med 2den Priorite dat: 20 Martij 1766 vid: fol:

11. Publiceret H/err StiftsbefalingsMand von Cicignons Resolution angaaende 1/2 Løb i Gaarden Strømme Seminarii Fridericiani tilhørende maae bøxles af Sæhle Gaards Ejere dat: 18 Julij 1766

12. Jon Mariagers udgivne bøxelseddel til S/ingneu/r Benjamin Angel paa 1/2 Løb Smør \1/2 Mæle Malt/ i Gaarden Strøm/m/e Seminario Fridericiano tilhørende dat: 11 Jan: 1766

13. Karen S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelseddel til Ole Andersen paa 2 p/un/d 15 1/4 Mark Smør i Gaarden Øfstue dat: 30 april 1766

14. ditto hendes udgivne bøxelseddel til Anders Olsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Rodland dat: 30 april 1766

15. Aflyst og udslettet Mad/a/me Mægtele Carsuben S/a/l/ig/ H/err Sinnings Enkes udgivne Pante Obligation til H/er/r Cancellie Raad Hendrich Angel i Trundhiem paa Capital 600 rdr dat: 3 Maij 1764 efter bye fogd Dasses derpaa teignede qvitence af 14 8ber 1765

16. H/err Krigs Comissair Friderich Undahls udgivne Pante Obligation til Mad: Mægtele S/a/l/ig/ H/err Lyder Sinnings Encke paa Capital 400 rdr dat: 8de 8ber 1765 vid: fol:

17. Jonas Rasmusens Skiøde til Johannes Andersen paa et Mølle Huus med Qverner staaende paa Aarestads Grund dat: 17 Martij 1766. vid: fol:

18. Mad: Marie Elisabeth S/a/l/ig/ Fastings udgivne bøxel sæddel til Mons Larsen Lille Tvedt paa 3(?) Spand Smør 1/2 Huud i Gaarden Lille Tvedt dat: 19 Jan: 1764.

Anders Ingebrictsen Nedre Fyllingen efter forrige tiltale Contra Anthonius Joensen

Stevne Vidnerne Jaen Tvedteraas og Michel Sædahl afhiemlede det de saavel for indstevnte Brithe Johannesdatter og hendes Mand Anthonius Joensen som og for det forelagde Vidne Anne Olsdatter har forkyndt Lavdags og falmaals forelæggelse og Kiendelse, de{n} indstevnte blev paaraabt, hvoraf allene Vidnet mødte.

Citanten forlanget det mødende og forelagde Vidne afhørt.

Hvorpaa Vidnet Anne Olsdatter fremstoed og efter Eeden af Lovbogen var oplæst og hende betydet aflagde sin Eed og vidnede følgende, det hun afvigte Aars høst men ey erindrer vist tiiden, gick paa bye Veyen med Brithe Johannesdatter til byen og hørte da Vidnet gick i Selskab, sagde jeg har skient paa Anders Ingebrictsen Nedre Fyllingen saaleedis du har slaaet din Fader, sagte kunde du slaae min Sauv ihiel, Videre Ord eller tale hørte Vidnet ey af den indstevnte Brithe *Olsdatter, da Citanten Anders Ingebrictsen ey var nerværende, da disse Ord af hende blev talt,

Elling Joensen paa sin broder Anthoni Veigne som er svag forlangte Sagen til næste ting udsatt, haabende at forliig imidlertiid kunde træffes, hvilcket blev bevilget.

1766: 308b

 

Procurator Cramer paa Citanten Christopher Berentsens Veigne ved befuldMægtig tiener Lorentz Juel fremlagde skriftlig Stevning Contra S/ingneu/r Bastian Reimers dat: 3de april 1766 med paateignet Forkyndelse og den ind stevntes beviis tilheftet paa skyldig værende summa 11 rdr 3 mrk 8 s. alt efter Stevnemaaletz formeld saa lydende

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Jaen Tvedteraas og Michel Seedahlen afhiemlede Stevne Maaletz forkyndelse efter deres paateignings Udviis

Citantens fuldMægtig forlanget Forelæggelsen for den udeblevne og indstevnte Bastian Reimers

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Bastian Reimers forelægges Lavdag til næst holdende Høsteting.

Publiceret

Assessor von der Lippes bøxelseddel til Torgier Hansen paa 18 Mark Smør i Gaarden Nore Gillestad dat: 12 Junij 1765 med Rev: ej dat

Procurator Sønderborg paa H/err borgeMæster Danchert Fasmers og Mad: Kieristes Veigne fremlagde en under 3 april 1766 forfattet Continuations Stevning Contra Daniel Friel og Sing/neu/r Jørgen Lind, af hvilke den første har paateignet Stevnemaalet men den siste ikke som kun til Veder Mæhle er indkaldet imidlertiid er stevne Maalet af de 2de Stevne Vidner paateignet at være lovlig forkyndt

Procurator Cramer loed indlevere sit Indlæg i Sagen med paaberaabte 3de bielager 1mo en Original Contra Stevning dat: 28 Martij 1765 2do det til Sagen forfattede Originale Indlæg dat: 1 Maij 1765 3tio bekræftet Udskrift af byetings Vidne med Videre hands til sin fuldMægtig des angaaende skriftlige opgivne Ordre sam/m/e at fremlægge og saaleedis er lydende Ligeleedis fremlagt et under Dags dato forfattet skriftlig Indlæg.

Procurator Synderborg for Citanten at det er Procurator Cramers tant og Snack som baade mundtlig og i det indkomne skriftlige er fore bragt, hvor af følger at det heller ikke gielder meere end noget dislige der ingen lovlig Grund eller Raisons i sig haver, desformedelst det var Citantens Sag sin Ret at forfølge, og altsaa begierede Comparenten Sagen udsatt til næste Ting, for

1766: 309

det videre fornødne at proseqvere, som hand forbeholdt Citanten i fast tillid at Dom/m/eren Ved Sagens Udfør noksom finder hvad der er Rætt eller Urætt og hvad enten Sagens begyndelse har sin lovlige Grund eller ikke

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting.

Procurator Broose efter forrige tiltale Contra Knud Zachariasen paa Hans Andersens Veigne fremlagde sin skriftlige Paastand med hoshæftede beskickelse hvortil hand sig Refererede og paatrengede Dom.

Sagen udsættes til i Morgen da Contra Partens fuldMægtig sam/m/e har forlanget.

Procurator Broose for Madtz Andersen tilkiendegav at den af ham mod Jonas Rasmusen anlagde Sag er forligt hvorfor hand begierede den ophævet.

Procurator Reutz mødte for Rætten og gav tilkiende at H/err Justitz Raad Johan Carbiner i Bergen havde ladet indstevne til dette ting med skriftlig Stevning Hans Andersen i Kalvedahlen tillige med Michel Iversen Røring sam/m/estæds følgelig Stevningens Videre Udviis dat: 24 Martij sistleeden som hand producerede paateignet lovlig forkyndt hvorefter hand vilde fornem/m/e om de indstevnte møder efter paaraab.

Stevne Vidnerne fremstode og eedelig Afhiemlede Stevne Maaletz Forkyndelse lige efter deres paa Stevne maalet giorde Paateigning

Procurator Reutz erindrede om Lavdag

Eragtet

De lovlig indstevnte og ey mødende Hans Andersen Kalvedahlen og Michel Iversen Røring forelægges Lav dag til nestholdende Høsteting.

Publiceret

Erich Nielsen Alvøens Skiøde til H/err Krigs Raad Undahl paa 2 p/un/d Smør i Gaarden Søreide dat: 8 8ber 1765 vid: fol:

2. biskop Arentzes bøxelseddel til Ole Larsen paa 2 p/un/d 8 Mark Smør i Nedre Bircheland dat: 19 8ber 1765 med Rev: ej dat

d/en 6te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret følgende documenter

1. Hans Molles udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Rebecha S/a/l/ig/ de Bedsches paa Capital 1140 rdr dat: 5 Maij 1766 vid: fol: 485

2. Aflyst og udslettet H/err Lieutnant Johan Nicolai Mullerups udgivne Pante Obligation til H/err Niels Winding paa Capital 600 rdr dat: 16 Jan: 1763 efter S/ingneu/r Jaen Weinvichs qvittence af 5 Maij 1766 hvorfor sam/m/e af Pante bogen udslettes

1766: 309b

3. H/err Lieutnant Møllerops Skiøde til Erich Nielsen paa Giest giveriet Kongshavn med tilhørende dat: 4 Jan: 1766 vid: 485

4. Erich Nielsens Pante Obligation til S/ingneu/r Diedrich Fasmer paa Capital 500 rdr dat: 5 Maij 1766 vid: fol: 486

5. ditto hands udgivne Pante Obligation til Lieutnant Møllerop paa hands Sønn Ulrichs Arve penge 51 rd 5 mrk 11 5/7 s paa 2den priorite dat: 5 Maij 1766 vid:

Procurator Cramer for indstevnte Knud Zachariasen forlangte Udskrift af Citanten Hans Andersens brevskaber til næste Rætt, da Contra Stevning i Rette falder hvilcken hand anviiste, og sam/m/e til Lehns Manden til forkyndelse overleverte, og deraf producerte bekræftet Gienpart

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting

ditto Zachariasen efter forrige tiltale Contra Madtz Andersen Unneland og Sønn tillige med Anders Olsen og Sønn

Procurator Cramer paa Citantens Veigne paatrengede Dom efter udførte Procedur og Paastand, hvor imod Anders Olsen og Sønn intet har svaret, men den anden indstevnte Part Madtz Andersen og Sønn Rasmus Madtzen haver begiert Udstand til i dag ellers producerede Comparenten Udskrift af Citantens bøxelbrev med Madtz Andersens paateignede Reverse tinglyst d/en 3 Maij 1756, hvorved Madtz Andersen for sig og sine bepligter sig at være afholden fra all slags fiskerie

Procurator Broose for de indstevnte begierede Sagen udsatt til næste ting, og Copie af det, som nu maatte indkom/m/e

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting.

Publiceret

Obriste Lieutnant Philip Nicols bøxelseddel til Lars Olsen paa 12 Mark Smør i Gaarden Nyegaard dat: 2 Jan: 1766 med Rev: ej dat

Og som ey noget Videre for Retten fremkom fremlagde den Constituerede til attestation det af 1ste og 2den termins ordinaire Skatt aldeelis intet er betalt men alt udestaaende

Lige leedis fremlagt den over Extra Skatten fra 1mo sept: 1764 til Aug: 1765 forfattede Oppebørsels Mandtall hvorpaa ey fleere her i Skibbreedet har betalt end afg/angne Grybels Encke nemlig 3 rd 2 mrk 8 alt det øvrige til Rest.

 

 

Guulens Skibbreede

1766 d/en 12te Maij blev Retten til almindelig Som/m/er tings holdelse satt med Guulens Skibbreede paa

1766: 310

Tingstædet Schieljehavn i overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 297 undtagen Joen Andersen Holsøen som efter en Svaghed ved Juuletiider er bleven af med sin Forstand, altsaa var af de gamle Laug Rættes Mænd antaget Otthe Joensen Brandanger,

og blev for dette Skibbreede den sam/m/e Kongl/ig Forordning og videre ordre publicerede som ved forrige Skibbreede

1. Aflyst og udslettet Madame Anne Helena Lems udgivne Obligation til biskop Arentz paa Capital 200 rdr dat: 23 april 1762 efter hands paateignede qvittence dat: 17 April 1765.

2. Publiceret Et Skifte brev forrettet paa Gaarden Børchnes efter Myndtlingen Kari Aslachsdatter dat: 26 8ber 1765

ditto forrettet paa Qvernøen d/en 26 8ber 1765 efter afg/angne Truls Endresen

3. Lars Nielsen Strømmes Skiøde til Ole Larsen Polden paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Strøm/m/e dat: 12 Maij 1766 vid: fol: 487

4. Rasmus Olsen Lille Slire og Peder Kielbyes Skiøde til Christopher Larsen paa 16 5/8 Mark Smør i Lille Slire dat: 12 Maij 1766

5. Ole Johannesen Rørtvedts Skiøde til Claus Olsen paa 9 Mark Smør 6 Mark fisk 1/4 faar i Gaarden Rørtvedt dat: 12 Maij 1766.

6. Abel S/a/l/ig/ Rector á Møinichens udgivne bøxelseddel til Ole Andersen paa 18 Mark fisk i Gaarden Nore Glavehr dat: 3 Maij 1766 med Rev: ej dat.

7. Aflyst og udslettet Elling Olsen Yttre Mithuns Pante Obligation til Værgen Elling Jacobsen Weddevig dat: 13 8ber 1763 stoer 30 rdr efter Creditors qvitence af 12 Maij 1766

8. Hans Otthesen med fleeres Skiøde til Rasmus Thygesen Kiellevold paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Myhre dat: 12 Maij 1766 vid: fol: 488

9. Abel Lems udgivne bøxelseddel til Hans Otthesen Myhr paa 18 Mark Smør i Gaarden Sellevog dat: 17 febr: 1766 med Rev: ej dat

Den Constituerede Foged Jacob Jørgen Kastrup fremlagde sit under 20de Martij sistleeden udstædde skriftlige Stevne Maal hvorved hand som anbefahlet Actor paa Justitiens Veigne til dette ting lovlig haver indkaldet Christopher Parelius til Examination og Forklaring samt Vidner at anhøre angaaende den af ham d/en 4 Jan: dette Aar formodentlig begaaede Waade og Drabs Gierning paa Drengen Joen Gregoriusen hvem hand med en børse som hand var udgaaet med for at skyde en RovFuel med, haver i hielskudt, og efter Sagens beskaffenhed Dom at modtage efter Stevne Maaletz nermere formeld der viiser at være ham ankyndiget d/en 2 April, ligesom og hands af Øvrighed anordnede Defensor Lehns Manden Hans Henrichsbøe ved sam/m/e Stevne Maal og efter hans Paateigning lovlig er stevnet.

Comparenten gav videre tilkiende, at til Vidner i denne Sag, var med mundtlig Varsel lovlig stevnt under Lovens FalsMaal, følgende Persohner, nemlig Drengen Jacob Mathiesen, Elling Andersen Berge

1766: 310b

Jørgen Reinersen Undahl, Pigerne Eli Paulsdatter og Kari Gulichs datter, samt Christopher Parelii Søster Elen Parelius og Malene Thorsdatter, Vilde formode de samtlige møder.

Alle de i stevningen benevnte saavel indstevnte Christopher Parelius med Defensor Hans Henrichsbøe som de benevnte Vidner mødte alle undtagen drengen Jacob Mathiesen efter hvem bud er sendt at indfinde sig

Actor fremlagde ellers et skriftlig Instrument under Afg/angne Kam/m/eRaad og Foged Bildsøes haand samt de 2de Mænd og indkalte Vidner Elling Andersen Berge og Jørgen Reinersen Undahl deres d/en 15 Jan: underskrevne Examinations Forrettning det hand begierede for Rætten oplæst og til Actens Følge indraget.

Den indstevnte Christopher Parelius med defensor fremstoed og anhørte den producerede Stevning oplæse vedtagende begge dens lovlige forkyndelse.

Dernæst forklarede den indstevnte det hand var 23 aar gam/m/el har lært Kobberslager profession i Bergen, men været til sist hiem/m/e hos sin Fader Klocker til Evenvigs Præstegield i 2de Aars tiid, og forklarede det hand d/en 4 Jan: sistleeden om Eftermiddagen Klocken halv 4 stoed i sin Fader Berthel Parelii borgestue og ved Lys at holde saae paa sin Fader at hand slagtede et faar i det sam/m/e kom Jetle drengen Joen Gregoriusen g/amme/l 14 Aar og tiltalte den indstevnte, at der var en Ørn paa det udlagde Eitel, som laae fra Huuserne 3 á 4 rifle Skuds Længde, hvorpaa den ind stevnte gick efter sin børse som stoed lad, og følgde med drengen Joen Gregoriusen og lidt da de begge kom fra Huuserne kom en anden dreng nemlig Jacob Mathiesen som fuldte dem for at see hvorleedis Skiøtteriet efter Ørnen paa Aadselet vilde afgaae, og da den indstevnte Var kom/m/et til Eitelet eller den døde Kalv, som var udlagt for at skyde Rovfuel paa, en skudfør ner, spendte hand sit Gevehr og stillet sig med blott hoved og nedbøyet Leegeme for at kom/m/e Rovfuglen i sigte, og da gick Drengen Joen og Jacob begge efter ham, men da den indstevnte sagde, jeg seer ingen Ørn, sagde Joen, jo jeg troer det hand er paa Eitelet, lavet den indstevnte sig paa at gaae lige til Aaselet, som laae neden for en stor Steen i tancke naar Ørnen fløy at skyde den i Luften men da hand kom der hen, merket hand der ingen Ørn var paa Aaselet, hvor saavel Jacob og Joen var ned kom/m/et, og i det den indstevnte sagde at

1766: 311

ville gaae hiem igien og vilde nedslaae Ildhanen paa sin børse og saae ned paa Siden hvor hand holdt Gevehret og i det sam/m/e hand vilde snoe sig fra drengen Joen *Gudmunsen som stoed ham ner, gick Skuddet af og treffet ham i tindingen hvoraf hand strax faldt og døde paa Stæden, og da den indstevnte fornam denne uløckelige Hendelse var skeed gick hand til sin fader der mødte ham paa Veyer, der og hørte da Skuddet gick af, og alle blev samlede hvor det ihielskudte barn laae, hvor da Graad og Skrig af den indstevnte af Faderen blev hørt

Det fremlagde Forklarings \Skrift/ af den indstevntes Fader Bertel Parelius, som og af den ihielskudte drengs paarørende nermeste Venner Elling Andersen Berge og Jørgen Reynersen Undahl forfattet af Fogden H/err Kam/m/eRaad Bildsøe d/en 15 Jan: sistleeden, blev inden Rætten oplæst, og saavel af Faderen Bertel Parelius, som de navngivne den afdødes paarørende Venner Contesteret og igientaget at forholde sig i et og alt rigtig, og declareret bem/el/te Venner at Klockeren Parelius har paa sin bekostning besørget til den ihielskudte Dreng Kiste og Lagen, men Vennerne udlagt 9 mrk til Præsterne for Ligprædicken af den afdødes Arv, som Klockeren tilbød sig at ville betale dem tilbage, bem/el/te Venner sagde, de dagen efter Gierningen var skeed om Søndagen kom til Klocker Gaarden, og altsaa ey veed videre om Gierningens beskaffenhed

de 2de Piger Eli Paulsdatter og Kari Gulichsdatter efter aflagd Eed sagde det det 1ste Vidne Eli Paulsdatter var i huset og det 2det Vidne Kari Gulichsdatter i floren, da de hørte Skuddet gick af, og løb ud paa Kleiven da den indstevnte kom raabende, og drengen Jacob bærende den ihielskudte dreng Joen paa sin Ryg og ey videre veed eller saae hvorleedis Gierningen skeede, har aldrig andet erfaret, end jo Christopher Parelius altiid har elsket den døde dreng, og ey havt ringeste tvistighed eller had mod ham hvor udi begge Vidner var enstem/m/ig i deres Udsiigende

de 2de tilkalte 2de Vidner Elen Parelius og Malene Thorsdatter beslægtede til Klocker Parelius efter fremsatte qvestioner, svarede det de ey saae da Gierningen skeede, men da de hørte det, løb de ud, og saae at den døde dreng blev baaret af drengen Jacob, og da de spurte, hvem har giort det, svarede Klocker Parelius, det har Christopher Parelius giort, hvilcket og Christopher med Graad og Skrig selv tilstoed, forklaret tillige, at der aldrig har været noget Uvenskab imellem den indstevnte og døde dreng.

1766: 311b

Actor begierede Anstand med Sagen til Klocken 6 til hvilcken tiid hand ventet det ey mødende Vidne Jacob Mathiesen til stæde kom/m/er, som bevilget blev.

Mons Jetmundsen Rørtvedt fremstoed for Rætten og til kiendegav det hand med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har indkaldet Iver Botelsen Unneland for pligtige laandte Pænge 7 rdr tilhørende Myndtlingen Joen Østensen, og da hand efter mindelig Advarsel ey har sam/m/e Vilde betale nødsages hand at hente dom over ham til dessens betaling tillige med Sagens bekostning.

Den indstevnte Iver Botelsen mødte ikke,

Stevne Vidnerne Hans Tønsberg og Sieur Unneland fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse i den indstevntes eget Paahør, som ey benægtet Kravet men bad Citanten om dilation

Citanten sagde at det er for 5 aar siden at hand har laandt den indstevnte disse paastevnte Penge

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Iver Botelsen Unneland forelægges Lavdag til nestholdende høsteting

Publiceret

Peder Paulsen Høyers bøxelseddel til Ole *Asen(?) (Olsen?) paa 1 p/un/d Smør i Gaarden NordGuulen dat: 8 Maij 1766 med Rev:

2. Klocker Parelii bøxelseddel til Lasse Andersen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Klocheide dat: 12 Maij 1766 med Rev: ej dat

Omsider ankom det udeblevne Vidne

Jacob Mathiesen som efter aflagd Eed forklarede følgende da Eeden af Lovbogen Var for ham oplæst og betydet, siigende det hand var tilstæde og hørte at Joen Gregoriusen sagde jeg vil tale med Christopher Parelius forinden dette Vidne og Joen fick draget baaden paa Land, og i det sam/m/e gick Joen i Stuen til Christopher da Christopher Vidnet og Joen gick til Aaselet, og sagde til Joen see efter Jacob at hand ey er neden for naar jeg skyder, Vidnet kom altsaa en anden Vey over en hauv til Christopher og drengen Joen og da de een efter anden gick ned til Aaselet da det var i Skømringen om Aftenen blev de ey var nogen Ørn, og i det sam/m/e de Vilde gaae og Christopher reyste sig ret op og holt børsen under ved Siden og vincket børse Piben fra Joen som var foran og 3 á 4 skrit fra ham gick Skuddet løs og traf Drengen Joen i tinningen som derpaa strax faldt død til Jorden og da Vidnet tillige med Christopher gick fra Giernings Stædet til Huuserne mødte Christophers Forældre og tienere og gick tilbage hvor den døde laae, da Vidnet toeg den døde paa sin Ryg og

1766: 312

bar hand hiem, i følge med Christopher og hands fader Bertel Parelius, Vidnet efter tilspørsel sagde det hand aldrig har erfaret andet end Christopher altiid var god mod Joen Gregoriusen og elsket og yndet ham

Actor som vel af de nu afhørte Vidners forklaring ikke haver anden Kundskab eller rettere eller Vissere deraf kand erfare end at den af Christopher Parelius begaaede drabs Gierning er skeed af Vaade og en uløkkelig hændelse, saa dog i henseende ey fleere end dette siste Vidne Jacob Mathiesen var nerværende med Christopher da Gierningen skeede, og saae hvorleedis dermed tilgick, holdt Comparenten det fornøden til Sagens yderligere Oplysning og beviisning det Christopher Parelius aflægger saadan Eed at hand hverken før eller da hand gick ud med den ihiel skudte Dreng Joen Gregoriusen og i medens hand var ude med ham havde nogen ond tancke til drengen til at skade ham enten paa Liv eller Lemmer, og at hand ikke var vidende hverken at drengen var fremmen for ham og børsen da Skuddet gick af eller vidste det afgick førend det brendte løs, hvorefter Comparenten forbeholt sin Paastand over ham nermere at i Rette føre.

Den indstevnte Christopher Parelius efter at det protocollerede var ham forelæst aflagde sin Eed derpaa hverken at have nogen Ond tancke at beskadige Drengen, som og at være \u/vidende at Skuddet skulle afgaaet da Drengen Joen kom til Skade, og kom deraf at blive truffen.

Actor i henseende at Christopher Parelius nu for Rætten haver eedfæstet sin Uskyldighed og uvidenhed i det af ham begaaede Drab paa Drengen Joen Gregoriusen og Vidnerne dog alle derudi ere eenstem/m/ende at Christopher Parelius holdt meget af den ihielskudte Dreng kunde nu saa meget mindre bære tvivl det Gierningen af Vaade var begaaet hvis formedelst Comparenten holdt sig Lovens 6 bogs 11 Cap: 1 art: efterrettlig og til følge sam/m/e paastoed at Christopher Parelius for den af ham begaaede Vaade Gierning Vorder dømt at bøde til den dræbtes Arvinger 40 Lod Sølv, hvorom Comparenten skal afvarte Rættens Dom.

Defensor indloed Sagen til Doms undskyldende den indstevnte uvitterlig og mod sin Villie denne Gierning havde øvet.

Eragtet

Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag

1766: 312b

 

d/en 13de Maij blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Da udi Sagen indstevnt paa Justitiens Veigne Contra Christopher Parelius

\er/ af Dom/m/er og Meddoms Mænd følgende {blev} dømt og

Afsagt.

Det er saavel af den indstevnte Christopher Parelii tilstaaelse, som det indkaldte Vidne Jacob Mathiesens eedelige Forklaring oplyst, det bem/el/te Christopher Parelius har d/en 4de Jan: indeværende Aar af uforsigtighed og ved afdag ongefehr Klocken 4 paa Eftermiddagen ihielskudt Drengen Joen Gregoriusen, der som et barn paa 14 aars alder var den indstevnte saa ner, at Skuddet løsnedes lige i drengens hoved, hvoraf hand strax faldt død ned til Jorden, det er lige saa af samtlige afhørte Vidner, samt den dræbtes paarørende Venner forklaret, at der stædse imellem den indstevnte og dødskudte dreng Joen Gregoriusen har været en slags Kierlighed, og ey det allermindste tegn til Vreede eller had yttret i den tiid, hand som gietle dreng tiente hands Fader, der er boende paa Gaarden Klocheide og Klocker til Evenvigs Præstegield, hvilcket dismere bestørkes deraf, det den indstevnte strax Gierningen var skeed, ey søgte at eschapere, men med Raab og skrig gick sin Fader i Møde, beklagende den Uløckelige Hendelse, der var vederfaret drengen Joen Gregoriusen, ja inden Rætten giort sin Eed, det sam/m/e imod hands Villie er skeed.

I saadan henseende kand denne Gierning af denne Rætt vel ansees at være efter Actors Forestillelse og Paastand skeed af Vaade, og mod den indstevntes tancke og Villie, men da saadan Gierning, dog var unødig, og den indstevnte som et tilkom/m/et Menniske af 23 aars alder uforsigtig har omgaaet med sit Skyde Gevehr, og holdt det spendt, forinden hand saae eller var selv forvisset om at felde Rovfuulen som hand agtet at sigte efter, og ey toeg sig i agt i tiide at Vende sig fra Drengen Joen Gregoriusen, som var ham saa nær, og ikkun 3 á 4 skritt fra Livet, da hand nedspendte Ildhanen paa gevehret, bør hand i følge Lovens 6 bogs 11 Cap: 1 og 4 art: bøde til den dræbtes Arvinger 40 lod sølv eller 20 rdr, og til deres Maj/este/ts Casse tyve Lod Sølv eller 10 rdr, som alt 15 dage efter

1766: 313

denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Lov, men i dessen Mangel, i følge Forordning af 6 Decbr: 1743 dens 15 art: at forsohne bøderne med hensiddelse i fengsel, alt efter høy Øvrigheds videre Foranstaltning

{Faderen} Christopher Parelius tillige med sin Fader efter tilspørsel declarerede at være fornøyet med denne dom uden videre Apell til høyere Rætt

Actor forlanget Afsigten beskreven til forestillelse for høy Øvrighed

Og som fleere Sager ey fremkom for Rætten blev til Attestation af Fogden fremlagt den over 1ste og 2den termins Skatter forfattede intects Liste som beløber 19 rdr 1 mrk 8 s da alt det øvrige staar til rest.

Paa Restancen for Extra Skatten fra 1 Sept: 1764 til aug: 1765 er ey meer betalt end af H/err Som/m/er 18 rdr Klocker Parelius 4 rd 3 og Giestgiveren Jeeger 6 rdr 3 mrk tilsam/m/en 29 rdr alt det øvrige til Restance

 

 

Hossanger Skibr:

A/nn/o 1766 den 21de Maij, bleev Rætten til almindelig Som/m/er-Tings Holdelse sadt paa Ting-stædet Hoshofden, beliggende i Hossanger Skibreede og Nordhorlehns Fogderie, for Ditto Skibreedes Almue, i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Jacob Jørgen Kastrup, og de Retten tilnævnte Laug-Rettes-Mænd for inde værende Aar, hvis Navne Fol: 301. findes forhen anførte,

og blev den samme Kongel: Forordning og videre Ordres oplæste og publicerede, som ved nest forrige Guulens Skibreede.

Publiceret

1. Skifte-Breev forrettet paa Gaarden Bircheland, efter Myndtlingen Sygnie Aschildsdr: dat: 21de Novembr: 1765.

2. Anders Søfresen Kleppes Skiøde til sin Broder Ingvold Fieldschaalnes paa 3 1/4. M/ark Smør 2/3. Kande Malt i Gaarden Hougstvedt: dat: 21de Maij: 1766, vid: fol: 488.

3. Anders Larsen Hougstvedts Ditto til Mons Ellingsen, paa 19 25/56. M/ark Smør 4 9/28. Kande Malt, dat: 21de Maij: 1766. vid: fol: 488.

4. Mons Ellingsen Hougstvedts Pandte-Obligation til Magne Olsen Grønaas paa Summa 30 rdr af Dato d/en 21de Maij: 1766. v: fol: 488.

5. Ole Johannesen Nore Mielstad lader Tinglyse sin Myndtlings Kari Nielsdrs: arve-Penger 27 rdr 15 s: som {af} for solgte Vahrer ere indkomne, da heele Arven beløb 73 rdr 4 mrk 7 s:, og var sam/m/e attest dat: 21de Maij: 1766, som med Pengene bleev Værgen forseiglede overleveret

6. Johannes Andersen Aasheims Skiøde til Ole Jacobsen Hole paa 1. Pund Smør 18. Kander Malt i Gaarden Aasheim; dat: 21de Maij: 1766. vid: fol: 489.

7. Marithe Gudmunds dr: Røslands med tilformaaet Laug-værge Halvor Johannesen Hemvig, udstædde Bøxel-Seddel til Sønnen Anders Aamundsen Miøs paa 6. M/arke/r Smør og 4. Kander Malt i Gaarden Miøs; dat: 21de Maij: 1766. med Rev: ej: dat:

Citanterne Ole Olsen og Knud Andersen Tøssen fremstoede for Retten og tilkiendegav, det de vel vare vidende, at de 2de til sidst afvigte Aars Høste-Ting lovlig indstevnte Mænd Anders Nordaas, og Lars Olsen Røsland vare af Retten forelagt Laug-Dag, men da samme Foreleggelse ey lovlig og i rette Tiider for de ind stevnte er forkyndt og paateignet, nødsagedes de nu igien at anmoede Retten om nye Forelæggelse til nestholdende Høste-Ting.

Den ene indstevnte Mand Anders Nordaas \der/ var nu og tilstædeværende, eftersom hand desuden for dette Aar er opnævnt

1766: 313b

til Laug-Rettes-Mand, paastoed at hand saavel som andre maatte nyde Lovens Beneficium, i henseende Forelæggelsen maatte have været ham saavel som Lars Røsland, der nu ey mødte, lovlig og udj rette Tiider Forkyndt.

Citanterne udbad sig dernest Copie af Forelæggelsen, og Rettens Eragtning, som bleev approberet:

Eragtet:

De lovlig indstævnte Persohner Anders Nordaas og Lars Olsen Røsland, i henseende, at den paa sidste Høste-Ting forgangen Aar af Retten eragtede Forelæggelse bleev forsømt at forkyndes, og nu ey paateignet i Retten kunde præsteres, forelægges Laug-Dag til nestholdende Høste Ting,

1. Skifte brev forrettet den 2den Junij: 1764. paa Gaarden Søre Røsland, efter afg: Mand Lars Olsen Røsland.

Og som da ey fleere Sager denne sinde fremkom for Retten, bleev de sædvanlige Bielagere af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Jacob Jørgen Kastrup til Attestation fremlagde: scil: 1.ste og 2den Termins Restance-Liste, som beløber 474 rdr 3 mrk 13 s:

Paa Extra-Skatten for de 12. Maaneder fra 1mo Septbr: 1764. til ultimum Augustij 1765, er alleene af Klokkeren Jens De Fine betalt 3 rdr 1 mrk Den gandske øvrige Summa i samme Tiid fandtes altsammen til Restance.

Efter at Rætten {nu} var ophævet, fremkom Lehnsmanden og Laugrettet med Begiær, at Tinget herefter maatte blive holdet paa Hoshofden, da Almuen belovede at op bygge saadanne Huuser, hvad deres Skibreede er angaaende, som kunde være tienlige og i stand til at imodtage Øvrighedens Komme paa Tingene; Men Reserverede sig dog Dilation med sam/m/es Fuldfærdigelse til Foraaret eller Som/m/er-Tinget tilkommende Aar, da Ole Hoshofden har belovet at holde sine Huus-Værelser til Tieneste for Øvrigheden til nest anstundende Høste-Ting.

Den Constituerede Foged paa forestaaende Lehnsmandens og Laugrettets Begiæring og Proposition Replicerede dette, at ligesom hand i gaar for Almuen forinden Ting og Rett bleev sadt havde givet Aarsagen tilkiende, hvorfor Tinget hertil denne Gang maatte flyttes, sc: Hr: Capitaine Bryggers \Frues/ dødelige Afgang den 8de hujus, hvis formedelst bem/el/te Hr: Capitainen /: hos hvem saavel dette Skibreedes, som Echangers

1766: 314

Skibreedes Ting var berammet at skulde holdes :/ havde undskyldet ja frasagt sig for denne Gang samme Tinge at kunde holde, og derfor maatte Comparenten med Sorenskriverens Biefald flytte samme Tinge til denne Gaard og Stæd, i øvrigt havde bemeldte Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup inte imod denne Almuens Begiæring om Tingets fremdeeles Holdelse her paa Gaarden at erindre, naar først Almuen derom giør Ansøgning hos vedkommende høy Øvrighed, der egentlig og alleene tilkommer at fastsette og bestemme hvor Ting-Stædet skal være, samt at Almuen efter deres Tilbydelse opbygger saadanne beqvemme Huuser for deres Øvrighed, til deres beqvemme Logement, og ellers derunder udfordrende Accomodation her som paa andre Tingstæder.

 

 

Echanger Skibreede

A/nn/o 1766. den 23de Maij: bleev Retten \samestæds/ til almindelig Sommer-Tings Holdelse sadt med Echanger Skibreedes Almue og de opnevnte Laugrettes-Mænd, hvis navne Fol: 300. findes anførte, i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Jacob Jørgen Kastrup;

Thi bleev da den samme Kongel: Forordning og høye Ordres her publicerede som ved nest forrige Hossanger Skibreede:

1. Sorenskriver Johan Garmans udstædde Auctions-Skiøde til Weemund Simensen paa den, ved auctionen sig den 4de Decbr: 1765. tilkiøbte gaard Røe: dat: d/en 30te Martij 1766.

2. Provstinde Legangers udstædde Bøxel-Seddel til Joen Nielsen paa 1/2. Løb Smør 1/2. Tønde Malt i gaarden Hagsetter. dat: 15de aprill: 1766.

3. Skiftebrev passeret paa gaarden Aschevig efter Niels Larsen den 19de Novbr: 1765.

4. Ditto forrettet paa gaarden Wicho efter Johannes Jacobsen dat: 21de Novbr: 1765.

5. Ditto forrettet paa gaarden Eisnes efter \K:/ Brithe Weemundsdr: dat: 26. Febr: 1766.

6. Ditto paa gaarden Nesbøe efter Koenen Marie Olsdr: dat: 27de Febr: 1766.

7. Ditto forrettet paa gaarden Yttre Hindenes efter Koenen Ingebor Mons datter dat: 27de Febr: 1766.

8. Jacob Johannesen Wicho med fleere Formynderes Skiøde til Iver Olsen paa 18. M/ark Smør 1. Mæhle Malt i gaarden Wicho: Dat: 23de Maij 1766. vid: fol: 490.

9. Iver Olsens Vilkaars-Breev til Do: Jacob Johannesen Wicho. paa 1. Tde: Korn, 1. Koe Foster og 4. Faar: Dat: 23de Maij: 1766: vid: fol: 490.

Derefter fremstoed for Retten den Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup, som æskede Sagen i Rette anlagt paa Justitiens Veigne afvigte Aars Høste-Ting Contra Enke-qvinden Anne Svends Datter, som i sit Enke-Sæde har ladet sig besvangre af Soldat Aschild Knudsen Fosse, producerede Rettens derom seeneste Laug-Dag med paateignet Forkyndelse, der saaleedes er lydende:

Hvorefter Comparenten, da den indstevnte og forelagte Anne Svends Datter nu møder for Retten vilde afvarte hendes Svar og Tilstaaelse, om den af hende bagaaede Løsagtighed og Leyermaals-gierning.

Den indstevnte og forelagte Enke-qvinde Anne Svends dr: frem-

1766: 314b

kom for Retten og tilstoed Delictum, tilkiendegivende det hun medio Junij forgangen Aar kom i Barselseng med 1. Drenge-Barn, som var lidt over 1/4. Aar gammel, {som} da det døde; Hun tilstoed ogsaa allereede in augusto forgangen Aar at have udstaaet Kirkens Disciplin for Præstegieldets Residerende Cappellan Hr: Josva Schafner

Fogden hernest /: som af den indstevntes egen Tilstaaelse nu for Retten om at have i sit Enke-Sæde ladet sig besvangre af Soldaten Aschild Knudsen Fosse, og med ham avlet i Løsagtighed det af hende til verden fødde Drenge-Barn :/ var fuldkommen forvisset om Gierningens Sandhed; indloed altsaa Sagen til Doms med denne Paastand, at hun vorder dømt til Leyermaals Bøder 12. Lod Sølv eller 6 rdr: Conform Lovens 6. Bogs 13 Cap: 1ste art: og derom var Rettens Dom forventende:

Eragtet:

Sagen optages til Doms den 26de Maij: a: c: paa Sommer-Tinget, holdet med Mielde Skibreede paa Tingstædet Nedre-Mielde.

10. Lars Anders: Qvalvog som Værge for Myndtlingen Brithe Monsdr: hans udstædde Bøxel-Seddel til Ole Haldorsen paa 9. M/ark Smør 9. Kder: Malt i gaarden Houge dat: 23de Maij: 1766. med Rev: ej: dat:

11. Joen Larsen Echangers bøxel-Seddel til sin Svoger Ole Larsen paa 1/2. Løb Smør i Skatteskyld, og i Landskyld 1. Pund Smør 1. Mæhle og 4. Kder: Malt. dat: 23. Maij 1766. med Rev: ej: dat: udi gden: Nedre Echanger.

Fleere Sager fremkom ey denne gang til Retten for dette Skibreede, hvorfore de sædvanlige bielagere bleev af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup til attestation fremlagde, nemlig Restancen for de ordinare Kongel: Skatter for 1ste og 2den Termin indeværende Aar, der beløber til den Summa 453 rdr 2 mrk

Samt Tings-Vidne, at ingen Skilling er betalt paa Extra-Skatten for de 12. Maaneder fra 1mo Septbr: 1764. til ultimum Augusti 1765., men den gandske Summa staaer til Restance.

Dernest fremstillede Lehnsmanden Ole Fyllingen og det gandske Laugrett sig med samme Begiær, som nest foregaaende Hossanger Skibreede, andragende, det de ogsaa med nærværende Almues Samtykke gierne ønskede at faae deres Tingstæd herefter forflyttet fra Bernes-Tangen til Eijde for dette Skibreede, da de og alle er bleven bekiendtgiordt Aarsagen til Tingets Forflyttelse hertil Hoshofden i Hossanger Skibreede, nemlig Hr: Capitaine Bryggers Frues dødelige Afgang; thi forpligtet de sig og desaarsage, /: eftersom det forrige Tingstæd efter samtlige Almues Tilstaaelse var langt fra i stand til at opfylde de Pligter, som et ret Tingstæd tilkommer :/ at opbygge og i standsette saadanne Huuser og Logemente saavel for Almuen som Øvrigheden, som et ret Tingstæd tilkommer; tilligemed Spiesens accomodation for Øvrigheden med hvad videre udfordres til en skikkelig og tilbørlig Forflegning.

1766: 315

Den Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup igientoeg her i et og alt sit ad Protocollum tilførte Svar paa Hossanger Skibreedes Almue paa dette Tingstæd {giorte} i samme henseende giorte Begiæring, og ligesom dette Skibreedes Almue haver ladet tilføre at Aarsagen til Tingetz Flyttelse eller Sættelse for denne gang paa dette Stæd var alleene Hr: Capitaine Bryggers Frues dødelige Afgang, og hans desformedelst undskyldelse og Frasigelse for Tingetz Holdelse denne gang, saa var det og den eeneste Aarsag; Thi som Tinget paa Bernes-Tangen, som sædvanligt, var berammet at skulde holdes, saa burde det ogsaa skeet, hvis ikke saadant havde Mødet; over alt faaer Almuen til saadant Tingets Flyttelse paa et andet Stæd søge først høy Øvrigheds nermere Approbation og Consence dertil, hvem det egentlig tilkommer Tingstædet at fastsette, ligesom og derhos at angive de Motiver {de} eller Aarsager, hvorfore de søger Ting-Stædet forandret; I øvrigt syntes bem/el/te Constituerede Foged lettest for Almuen, /: om de skulde Reussere i deres Andragende :/ og beqvem/m/est for Øvrigheden det de sloeg sig sammen med Hossanger Skibreedes Almue og paa et Stæd enten her eller der bygge de Ting-huus, og holde Ting for begge Skibreeder, som hidtil haver skeet i Bernes-Tangen; men det alt vil, som sagt, nermere og allene ankomme paa Høy Øvrigheds Resolution, og for Godt befindende.

 

 

Mielde Skibbreede

1766 d/en 26 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Mielde Skibbreede paa Tingstædet Nedre Mielde i overværelse af den Constituerede Foged Kastrup og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 304 findes anførte

og blev den sam/m/e Kongl/ig Forordning og videre Ordres oplæste som ved nestforrige Skibbreeder.

Geheime Raad Cicignons Com/m/unication af den Kongl/ig Resolution at der til Michaelij og lidt derover maae gives den trengende Almue Credit paa de opkomne Korn Vahre imod at de stiller Leverandeuren Anders Danchersen antagelig Caution derfor dat: 23 Maij 1766

Dernæst publiceret

1. Skiftebrev forrettet paa Loftaas d/en 3 sept: 1765 efter afg/angne Iver Monsen vid: 490

2. ditto paa Qvidsteen efter Jens Michelsen dat: 13 Nov: 1765

3. ditto paa Eide efter Brithe Nielsdatter dat: 12 Nov: ej an

4. ditto paa Rongved efter Mons Monsen dat: 22 feb: 1766

5. ditto paa Loftaas efter Myntlingen Marthe Iversdatter dat: 10 Martij 1766

6. Ole Rasmusen Borges Skiøde til Rasmus Olsen Gelvig paa 6 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Nore Borge dat: 26 Maij 1766

1766: 315b

7. Skifte brev forrettet imellem Johannes Sieursen Mielstad og Berge Litland hvorefter 1 p/un/d 4 1/2 Mark Smør i Røscheland blev deelt dat: 21 Maij 1766.

8. Sorenskriver Garmanns bøxelsæddel til Lars Olsen paa 2 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Rodland dat: 20 Martij 1766.

9. Skifte brev forrettet paa Nore Soelberg efter afg: Kari Olsdatter dat: 16 April 1765

10. Johannes Dagsen Austads udgivne Pante Obligation til Haugs Sogns fattig Casse stoer 25 rdr dat: 17 febr: 1766 vid: fol: 491

11. Johannes Andersen Litthue med fleeres Skiøde til Ole Monsen paa 1 p/un/d 4 Mark Smør 2 1/2 Kande Malt i Søre Reveim dat: 26 Maij 1766 vid: 492

12. Magne Olsen Grønaas Skiøde til Sieur Olsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Nore Borge dat: 26 Maij 1766 vid: 492

13. Sieur Olsen Borges Pante Obligation til Haugs Fattig Casse paa 40 rdr: dat: 26 Maij 1766 vid: fol: 492.

14. Erich Andersen Haues bøxelseddel til Ole Monsen paa 22 Mark Smør 14 1/2 Kande Malt i Søre Reveim dat: 26 Maij 1766 med Rev: ej dat

15. Erich Johannesen og Sieur Erichsen Haues bøxelseddel paa 22 1/2 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Hafre dat: 26 Maij 1766 vid:

16. Aschild Andersen Søre Wefles Skiøde til Johannes Johannesen Wiig paa 18 Mark Smør 1 1/2 Kande Malt i Søre Wefle dat: 26 Maij 1766

17. Mons Hundham/m/er og Lars Wichnes bøxelseddel til Niels Nielsen paa 7 1/2 Mark Smør 5 Kander Malt i Gaarden Qvidsteen. dat: 26 Maij 1766

18. Niels Johannesen Heldahl og Ole Rasmusen Nore Borge paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Nore Borge dat: 26 Maij 1766

d/en 27de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Hvor da i Sagen indstevnt af forrige Foged afgangne Kam/m/e Raad Bildsøe

Contra Leyer Maals begiengeren Encken Anne Svendsdatter følgende blev

Dømt og Afsagt

Da Encken Anne Svends datter selv har tilstaaet at have havt ublue og Løsagtig Omgiengelse med Soldaten Aschild Knudsen Fosse og med ham avlet barn som efter 1/4 aar det levede er siden død, altsaa bør hun som i sin Encke Stand har begaaet Leyer Maal i følge Lovens 6 bogs 13 Cap: 1 art: betale sine Leyer Maals bøder med 6 rdr og i dessen Mangel i følge Forordning af 6 Decbr: 1743 forsohne bøderne med Arbeyde eller hensiddelse i fengsel alt efter Øvrigheds nermere der om giørende Foranstaltning Det tildømte bliver 15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse efterkommet under Adferd efter Loven.

1766: 316

 

Og da Sager til dette ting ey var indstevnt blev til attestation fremlagt den forfattede Restance over 1ste og 2den termins Skatter for beløb 519 rdr 5 mrk

Af Extra Skatt fra 1ste Sept: 1764 til Aug: Maaneds Udgang 1765 er af Præsterne Klockeren og Sorenskriver Garmann allene betalt 19 rdr 4 mrk 8 s men alle de øvrige til Restance.

 

 

Arne Skibreede:

Anno 1766. den 29de Maij, bleev Rætten til almindelig Sommer-Tings Holdelse sadt paa det sædvanlige Tingstæd Nedre Mielde, med Arne Skibreedes Almue, i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Jacob Jørgen Kastrup, og de Rætten tilnævnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne Fol: 303 findes anførte, undtagen Thormo Larsen Indre Arne, som er svag, og i hvis Stæd møder Erich Andersen ibidem:

thi bleev da saavel den Kongel: Forordning, som andre Ordres her ligesom paa forrige Mielde Skibreede, de samme publicerede.

Publiceret:

Skifte-Breev forrettet den 8de Jan: 1766. paa Gden: Yttre Taqvam efter afg: Enke Kari Marchusdr: hvorefter 12. M/ark S: 2. Kder: M: 1/2. Huud bleev deelt imellem Ole og Marchus Knudsønner i gaarden Seim, saa at Marchus fik alt Jordegodset, imod at Broderen fik derfore Vurderings Godtz: dat: 8de Jan: 1766.

2. Ditto passeret den 9de Jan: 1766. paa gden: Seim efter afg: Kari Larsdr:

3. Ditto forrettet paa gden: Tuenes efter Koenen Agaathe Larsdr: dat: 9de Jan: 1766.

4. Ditto passeret paa gden: Eichaas efter Enken Marithe Larsdr: dat: 14de Jan: 1766.

5. Ditto forrettet paa gden: Blindem efter afg: Mand Besse Stephensen: Do: Dat:

6. Ditto forrettet paa gden: Houchedahl efter Koenen Marithe Iversdr: dat: 15de Jan: 1766.

7. Ditto passeret paa gaarden Morvigen efter afg: Koene Kari Johan:dr: dat: 16de Jan: 1766.

8. Ditto forrettet paa gaarden Indre Taqvam efter Kari Andersdr: dat: 5te Febr: 1766.

9. Aflyst og udslettet af Pandte-Bogen Niels Svendsens Pandte-Obligation stoer 48 rdr: til Haaver Haaversen. dat: 22de Novbr: 1760.

10. Ligeleedes aflyst Niels Larsen Mellingens Pandte Obligation til Hougs Præstegields Fattig Casse: stoer 40 rdr: dat: 27de Novbr: 1764.

11. Gerdt Busches Pandte-Obligation til Seigr: Friderich Foswinkel paa Summa 100 rdr: dat: 15de Decbr: 1764. fol: 494

12. Ditto udstæd af Lars Arnesen i Sandvigen til Sr: Baste Eschildsen paa Summa 20 rdr: dat: 11te Decbr: 1765. fol: 494,

13. Niels Svendsen Matros boende i Sandvigen, hands Pante-Obligation til Velædle Hr: Sorenskriver J: Garmann paa Summa 48 rdr: dat: 9de Jan: 1766.

14. Hans Lorentzen Fæsters Pandte-Obligation til Do: paa Summa 200 rdr dat: 9de Aprill: 1766.

15. Ole Sieursen Mellingens Ditto til Hougs Præsteg: Fattig Casse, stoer 80 rdr dat: 29de Maij: 1766. fol: 495.

16. Anders Andersens med Curator Johannes Thom: Schaftun og fleere Eyeres Odels Skiøde til Ole Thomesen i gaarden Stavenes paa 18. M/ark Smør 1. Mæhle Malt: dat: 2den Decembr: 1765.

17. Niels Larsen Mellingens Skiøde til Ole Sieursen paa 1. Løb Smør 1/4 Tønde Malt i gaarden Mellingen dat: 29de Maij: 1766.

1766: 316b

18. Deres Velærværdighed Hr: Michael Ahrentzes Bøxel-Seddel til Niels Larsen paa 21. M/ark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Bredsteen-Lien. dat: 23de April 1766. med Revers ej: dat:

Den Constituerede Foged Kastrup gav til kiende, at have ved skriftlig Stevnemaal, dat: 7de hujus paa Justitiens Veigne til dette Ting ladet lovlig stævne og indkalde Ingeborg Tostens datter, boende udi Sandvigen under dette Skibr: tilligemed hendes Mand Svend Svendsen som hendes Forsvar, fordi hun i bemte: Sandvigen skal holde et ryggesløs og liderlig Huus med Spill og Drik ja fleere Slags uordentligheder, saavel om Hellige- som Sogne-Dage; Derom vidner at anhøre og Dom at liide efter Stevnemaaletz nermere udviis, som lovlig er forkyndt den 9de hujus, se det Comparenten i rette lagde, ved hvilket Stevnemaal ellers var indkaldet under Lovens Falsmaal følgende Vidner i Sagen: nemlig: Gerdt von Horn, Baste Eschildsen, Medhielper Ole Johannesen, den indstevntes Ingeborg Tostensdrs: Fader Tosten Eynersen, Sara Ole Thygesens Enke, Cordt Lindemann, Widrich Jansen, og Jacob Olsen; Ligesom og Sogne-Præsten Velærværdige Hr: Hans Mossin, og Ole Olsen Hopland; ved samme Stevnemaal ere varselede for deres Angivelse og indgivne Klage Sagen angaaende, at gestændige; Comparenten skulle eller fornemme om de indkaldte mødte.

Stevne-Vidnerne Diedrich Lindemann, og Iver Larsen fremstoede og Eedelig afhiemlede Stevnemaaletz lovlige Forkyndelse for ovenbemte: indstævnte Persohner i deres eget Paahør:

Den indstevnte Ingeborg Tostens Datter toeg til Gienmæhle et skriftlig Indlæg dat: 27de Maij 1766. som for Rætten bleev oplæst, og er saa lydende:

Den Constituerede Foged /: nest at have produceret saavel Klageren Ole Olsen Hoplands ind givne Klage af 27de: Jan: dette Aar til nu afg: Foged Kammer-Raad Bildsøe samt Extract af Sogne-Præstens Hr: Mossings til velbemeldte Kammer-Raad Bildsøe under den 17de Febr: skeede anmeldelse og andragende, Hvilke begge Comparenten begiærede for Rætten oplæste, og siden ad Acta tilførte, hvilke ere saa lydende /: ansaae den af Procurator Brose, paa indstevnte Ingeborg Tostens drs: Veigne

1766: 317

nu i Rette givne skriftlige Protest og Benægtelse af ingen Betydenhed, eller lovlig Virksomhed til Sagens Afviisning, dog for derpaa at give noget Svar, holdt Comparenten det alleene fornøden som hand og paastoed, det de indkaldte Vidner vorder admitterede til Forklaring og Vidnes-byrds Aflæg, hvorefter det da nermere og rettere vil viise sig Klagerens, /: ikke allene Ole Hoplands, thi Sogne-Præsten haver og klaget over det samme af hende holdte liderlige Huus :/ indgivne Klagemaal vil medføre Sandhed, paatrængede derfor nu, som før, Vidnerne til Forklaring antagne:

Klageren Ole Hopland mødte /: da ingen ellers af de indstævnte Vidner vare tilstæde og nærværende efter Paaraab :/ og fremlagde i Retten de 4. indstævnte Vidners: Gerdt Diedrich von Horns, Baste Eschildsens, Lars Poulsen Rørs og Ole Johannesens skriftlige Vidnesbyrd dat: alle den 27de Maij: 1766. hvilke alle under deres Hænder og Eed vare bekræftede, som ogsaa for Rætten bleeve oplæste og ere saa lydende:

Den Constituerede Foged erindrede hernest om Sagens Anstand til nestholdende Høste-Ting, og de samtlige nu ey mødende Vidner, nemlig Jens Johannesen, Enken Sara Ole Thygesens, Tosten Einersen, Cordt Lindeman, Widrich Jaensen, og Jacob Olsen til samme Tiid af Rætten forelagte under deres Falsmaal da at møde, og deres Vidnesbyrd at aflægge.

Eragtet:

De lovlig indstevnte, og ey mødende Vidner, forelægges under Falsmaals Bøder Laug-Dag til nest anstundende Høste-Ting;

Diedrich Lindemann producerede i Rætten derefter et skriftlig Indlæg af Dato 27de Maij: h: a: for Citantinden Ingeborg Tostens Datter, hvorda {paaberaabes} bemte: Diedrich Lindemann for Rætten tilkiendegav det hand med Jens Johannesen sidstafvigte Decembr: Maaned til dette Ting og Stæd havde ved skriftlig Stevning ladet indkalde Ole Hopland, fordi hand faae Dage før Stævningen bleev udstædet havde ladet falde adskillige u-viise og ære-rørende Ord til Citantinden; og til den Ende ogsaa havde ladet som Vidner indstævne Marte Maria Ottesdr: og Christina Ottes Datter som vel og vare nærværende; Men da hverken *Stevne-

1766: 317b

Stevne-Maalet bleev eller kunde i Rætten fremlægges, end sige Stevne-Vidnerne, /: hvor af kun det eene nemlig Didrich Lindeman var tilstæde :/ kunde lovlig afhiemles, som og Sagvolderens udsigende det hand ikke, som andre, lovlig var stævnt og nød Lovens Beneficio, som almindelig er, herforuden og confirmerede Sagens u-lovlige Omgang; Saa bliver desaarsa{a}ge{de} samme afviist, med Paastand at Citantinden maae /: om hun agter at continuere Sagen og forvente Dom :/ forsyner sig med en lovlig Stævning, og Stævne-Vidner til nest anstundende Høste-Ting.

Publiceret

19. Arne Erichsen Mølcheraaens med fleere Formynderes Skiøde til Ole Joensen paa 12. M/ark S: 8. Kder: M: i gaarden Morvigen: dat: 29de Maij: 1766. vid: fol: 496.

20. Ditto udstæd af Berge Aamunds: Ulvesett, Jens Aamunds: Houchedahl med fleere til Jens Olsen Houchedahl paa 18. M/ark S: 1. Mæhle M: i gden: Houchedahl: dat: 29de Maij: 1766: vid: fol: 495.

21. Jens Olsen Houchedahls Odels-Skiøde til Berge Aamundsen Ulvesetts Jorde-Part, imod at hand igien i gaarden Houchedahl af Do: Berge er afstaaet Odelen. dat: 29de Maij: 1766: vid: fol: 496.

22. Johannes Teigland som Laværge for Enken Anne Olsdr: med fleere Formynderes Skiøde til Helje Hansen yttre Horvigen paa 18. M/ark S: 1. Mæhle M: i gaarden Sætterstøel: dat: 29de Maij 1766. vid: fol: 496.

23. Niels Andersen indre Horvigens Odels-Skiøde til Iver Larsen indre Horvigen paa 1. Pd: S: 1. Mæhle 2. Kder: M: i Do: gaard Horvigen dat: 30te Maij: 1766: vid: f: 497.

24. Johannes Magnesens Odels-Lysning paa 1. Pd: 3. M/ark S: i Gden: Herland paa den Part som nu beboes af Mons Nielsen: dat: 29de Maij: 1766: vid: 495.

25. Helje Hansen Sætterstøels Pandte-Obligation til Iver Gudmunsen Mølcheraaen, stoer 40 rdr: dat: 30te Maij: 1766. vid: fol: 497.

26. Hr: Stifts-Provst Jens Rennords udgivne Bøxel-Seddel paa 1/4. Løb 1/4. Tønde Malt til Ole Iversen i gaarden Tuenes, som Provstiet allernaadigst er beneficeret: dat: 15de Maij: 1766. med Revers: ej: dat:

Derefter producerede Lehnsmanden Anders Morvigen i Rætten et skriftlig Stævnemaal, udstæd, og dat: Bergen 28de Aprill, af Hr: General Krigs-Commissaire Gelmeyden, som den 9de Maij: a: c: for de derudi indstevnte 2de Mænd Erich Danielsen Mølcheraaen, og Anders Olsen Reistad i deres Paahør lovlig er forkyndt, efter Paateigningernes udviis, angaaende deres udviiste Modvillighed i at erlægge og betale Consumptionen, som Resterede i afg: Axels Nepstads Stervboe for Aarene 1759, 1760, og 1761, beløbende efter Hr: G: Krigs Commissairens Reig: til den Summa 18 rdr efterdi de samme ere Arvinger i bemte: Stervboe.

Stevne-Vidnerne Lehnsmand Anders Morvigen, og Stephen Olsen fremkom efter Paaraab for Retten og Eedelig afhiemlede Stevne-Maaletz lovlige Forkyndelse, der med sin Paateigning er saa lydende:

1766: 318

Hvorefter de indstævnte sc: Erich Danielsen Mølcheraaen, og Anders Reistad bleev paaraabte, men da ingen af dem mødte begiærede Lehnsmand Anders Morvigen /: som pro temporê Committeret for Hr: General Krigs-Commissairen :/ at Sagen maatte udsættes til nestholdende Høste-Ting; for da at hende Dom over dem til Betalning {Eragtet:} og Processens Omkostningernes skadesløse Erstattning:

Eragtet:

De lovlig indstevnte og ey mødende Erich Danielsen Mølcheraaen, og Anders Reistad forelægges Laugdag til næstholdende Høste-Ting.

Den af Fogden fremlagde Restance over de Kongl: Skatters 1ste og 2den termin beløber 615 rdr 1 mrk 15 s:

Paa Extra Skatten fra 1 Sept: 1764 til Aug: Maaneds Udgang 1765 er aldeelis intet betalt.

 

 

Herløe Skibreede.

A/nn/o 1766. den 2den Junij bleev Rætten til almindelig Sommer-Tings Holdelse sadt paa Tingstædet Alverstrømmen, med Herløe Skibreedes Almue, i Overværelse af den Constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup, og de Rætten tilnævnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 294 findes forhen anførte;

Og bleev da den samme Kongel: Forordning og videre høye Ordres her, ligesom ved nest forrige Arne Skibreede publicerede og for den gandske Tingsøgende Almue bekiendtgiordte.

Publiceret

1. Hr: Consul Alexander Wallaces Freedlysning paa sine Eyende og tilhørende Herligheder, saavel Hennøe Landet, som Løngøen {og} Marøen, og Qvalems Silde Voger og Kast betreffende tilligemed alle underliggende Øer og Holmer, hvor Ærfugl eller andre saadan/n/e Herligheder af hvad Navn nævnes kand, befindes: dat: Bergen: 16de Maij 1766: vid: fol: 497.

2. Skifte breev forrettet paa gaarden Hesdahl: efter afg: Mand Hans Andersen: dat: 17de Martij: 1766.

3. Ditto passeret paa gaarden Myhrtvedt efter Johannes Johannesen dat: 14de Martij: 1766.

4. Hr: Consul Wallaces udstædde Bøxel-Seddel til Hans Johan/n/esen, paa 8. M/ark Smør udi gaarden Hennøe: dat: 12te Aprill: 1752. med Rev: ej: dat:

5. Ditto udstæd af Do: til Ole Jansen i Do: gaard, dat: 14de Decbr: 1762. men da Leylendingens tilbøxlede Jorde-Part ey i Bøxel-Seddelen er Recenseret, maae samme til Høste-Tinget forsyne sig med en nøyagtig Oplysning og Forklaring om sam/m/e Brugs Størrelse og Skyld. med Rev: ej: dat:

{6. Ditto udgivet af Do: til Bodel Magnesen paa 6. M/ark Smør og 4. Kder M: i gaarden Ma}

6. Ditto udstæd af Hr: Krigs-Raad Claus Wilhelm Korn til Niels Knudsen Blom paa 16 1/2. M/ark Fisk, og 3. Kder: M: i gden: Blom: dat: 16de Novembr: 1765. med Rev: ej: dat:

7. Jens Hansen Rylands Odels-Skiøde til Anders Mathiasen Fløysand paa 18. M/ark Smør 9. Kder: M: i gaarden Fløysand: dat: 3. April: 1765.

1766: 318b

8. Anders Jacobs: Follesøes Skiøde til Sønnen Jacob Andersen paa det halve Brug: 9. M/ark S: 6. Kder: M: 2 1/4. M/ark Fisk i bemte: gaard Follesøe dat: Bergen: den 28de Febr: 1766.

9. Seigr: Søren Rosenqvistes udstædde Pandte-Obligation til Sr: Peder Lexou paa Summa 600 rdr: dat: 9de Aprill: 1766: vid: fol: 499.

10. Halvor Larsen Kaapperdahl, som Værge for Myndtlingen Kari Johannesdr: yttre Bragstad loed til Tinge opbyde bemte: sin Myndtl: ArvePenger, som han for solgte Vurderings-Vahrer har bekom/m/et og modtaget, beløbende 17 rdr 2 mrk foruden nogle rare Penge, som hende i samme Skifte efter Faderen Johan/n/es Larsen tilfaldt: hvilken attest dat: 2den Junij 1766. med Pengene forseiglet bleev Værgen af Retten extraderede.

Hans Olsen og Niels Magnesen Hauland af Herløe Skibreede fremstoed for Rætten og anmeldte, det {deres} Huusmanden *sam/m/e-mestæds ved Navn Sieur Anfindsen Hauglandshelle 64. Aar gammel er, efter Doctor Byttners attest, af 5te Maij: 1766. behæftet med den Spedalske Syge, hvis Aarsage de paa bemte: svages Veigne tilspurgte baade Laug-Retten og Almuen om de ey vare noksom hans beklagelige Omstændigheder bekiendt, i henseende, at samme vare gandske overmaade slette og fattige, saa \ h/an/d / ey i mindste Maade kunde contribuere noget til Indlemmelse i Bergens Hospital; hvortil de alle eenstemmig svarede ja; hvilket og disse 2de bemte: Mænd end ydermeere bekræftede; saa at Omkostningerne til samme Indlemmelse maae herudover Reparteres paa Amtet saavel hvad 1ste som anden Termin angaaer.

Diedrich Michelsen Nesse fremkom ligeleedes med paateignet Attest fra Hr: Doctor Byttner, dat: 14de Maij: 1766. det hands Datter efter samme var behæftet med samme Spedalske Svaghed, som nestforrige Sieur Anfindssen Hauglandshelle; Og bleev {det} ligeleedes svaret af Laug-Retten, det hands Omstændigheder vare saa langt fra i stand at kunde befordre sin Datter Mangele Diedrichsdrs: Indlemmelse i Hospitalet i Bergen, at hand heller høyligst var nødtrængende til at nyde samme Beneficio, som nestforrige Sieur Anfindsen, i henseende, at Omkostningerne paa Amtet kand Reparteres til Indlemmelsen saa vel for 1ste som 2den Termin.

Publiceret

11. Johan/n/es P: Grindem og Jacob N: Kaursbøes Skiøde til sin Svoger Jonas Gunnersen paa 3 3/8. M/ark {Fisk} Smør 1 1/2. Kde: M: 1/16. Faar, og 2 1/4. M/ark Fisk i gaarden Tosche: dat: 2den Junij: 1766. vid: fol: 498.

12. Hr: Bergendahls Bøxel-Seddel til Mons Johannesen Kalland paa 2. Pd: Smør, 16. Kder: M: i gaarden Mæland: dat: 15de Maij: 1766. med Rev: ej: dat:

13. Aflyst og udslettet Mons Halsteensens Schintvedt Pandte-Obligation til Hr: Krigs-Raad Claus Wilhelm Korn paa Summa 35 rdr dat: 2den Febr: 1761.

1766: 319

14. Mons Halsteensen Møchings Skiøde til Christopher Hans: Hirth, paa 1 bPd: 12. M/ark Smør 1/2. Tønde Malt og 1. Faar i gaarden Schintvedt: dat: 7de Febr: 1765. vid: fol: 499.

15. Hans Engebrictsen Hirths Skiøde til Hr: Etatz-Raad Thomas De Fine paa Ditto Bruug 1. bPd: 12. M/ark Smør 1/2. Tde: Malt og 1. Faar i bemte: gaard Schintved dat: 11te Martij 1765. vid: fol: 500.

Ditto af Christopher Hans: Hirths Broder til Ditto dat: 8. Febr: 1766. vid: fol: 506.

16. Johannes Nielsen Røesetters, som Laugværge for Enken Anne Simonsdr: Myhrtvedt, Skiøde til Sivert Nielsen Knappen paa 1/2 Løb: Smør i gaarden Myhrtvedt: dat: 2den Junij 1766. vid: fol: 499.

17. Niels Torjersen Kielstedt, som Laugværge for Enken Christie Isaachsdr: med fleere Formynderes Skiøde til Aamund Nielsen Dahle paa 9 37/48. M/ark Fisk: i gaarden Dahle: dat: 3die Junij: 1766. vid: fol: 500.

Da nu ey fleere Sager til dette Ting for Retten fremkom, fremlagde den Constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup de sædvanlige Regenskabs Bielagere til attestation; nemlig 1. Tingsvidne at ey videre paa dette Aars 1ste og 2den Termins ordinaires Kongel: Skatter var betalt end 3 rdr 5 mrk hvilke var betalt af Anders Jacobsen Follesøen, 2 rdr 2 mrk og af Mons Magnesen Bragstad 1 rdr 3 mrk Den øvrige gandske Summa er saaleedis til Restance, beløbende 626 rdr 1 mrk 2. Tings-Vidne at ingen Skilling her paa Tinget af Almuen er betalt paa Extra Skatten for de 12. Maaneder fra 1ste 7ber 1764: til ult: aug: 1765: Men den heele Extra-Skatt for samme Tiid staaer til Restance og u-betalt:

 

 

Lindaas Skibreede:

A/nn/o 1766. den 5te Junij bleev Rætten til almindelig Sommer-Tings Holdelse sadt med Lindaas Skibreedes Almue, paa det sædvanlige Tingstæd Alverstrømmen, i Overværelse af den constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup, og de Rætten tilnevnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 296. findes forhen anførte;

Og bleev da den samme Høy Kongel: Forordning og videre Ordres her publicerede ligesom ved nest forrige Herløe Skibreede.

Publiceret

1. Skiftebrev forrettet den 12te Novembr: 1765. paa gaarden Syslach efter afg: Koene Guri Aamundsdr:

2. Ditto passeret paa gaarden Qvamme efter Peder Arnesen: dat: 27de Febr: 1766.

3. Ditto paa gaarden Syslach efter Michel Brynildsen: dat: 1te Martij 1766.

4. Ditto paa gaarden Karland efter Ole Tollefsen dat: 3die Martij: 1766.

5. Baste Larsen Selgelies Pandte-Obligation til {Der} Hougs Præstegields Fattig Casse stoer Summa 40 rdr dat: Mielde: den 6te Febr: 1765(1765).

6. Bøxel-Seddel udstæd af Anne Hansen Sal: Justitz-Raad Frimans til Halvor Michelsen paa 27 3/8. M/ark S: 15 3/8. Kder: Korn, og desuden 1 1/2. M/ark Smør 1 1/2. Kde: Korn Datteren Abel Magrethe tilhørende: dat: 22de Octobr: 1764. med Rev: ej: dat: i gden: Schauge

1766: 319b

7. Ditto udstæd af Ditto til Mons Iversen Schouge paa 7 1/8. M/ark S: 4 1/8. Kde: Malt i gden: Schouge, og desuden 1 1/2. M/ark Smør 1 1/2. Kde: M:, Datteren Abel Magrethe Sal: C: Kroghs tilhørende, er 8 5/8. M/ark Smør 5 5/8. Kde: M: dat: 24de Febr: 1764. med Rev: ej: dat:

8. Ditto udgiven af Anne Helena Frørop, Salig Fogden Jens Lems Efterleverske til Ole Thorsen Fieldanger paa 1. Pund Smør udi gaarden Indre Kielen dat: 1ste Julij: 1765. med Rev: ej: dat:

9. Hr: Ludvig Daaes Ditto til Østen Andersen paa 6. M/ark Smør 1/2. Mæhle Korn og 2. Kander Malt i gaarden Schouge: dat: 4de Jan: 1765. med Rev: ej: dat:

10. Ditto af Ditto til Mons Olsen paa 8. M/ark Smør og 1. Pund Fisk, til Lindaas Præste boel og 4. M/ark Smør, og 1/2. Pund Fisk til Mangers Præsteb: udi gden: Børilde til Mons Olsen. dat: 8de Martij: 1766 med Rev: ej: dat:

11. Ditto af Ditto til Halvor Michelsen paa 6. M/ark Smør 1/2. Mæhle Korn og 2 Kander Malt i gden: Nore Schouge dat: 14de apr: 1765.

12. Anne Helene Frørops Sl: Lems Efterlev: paa 1. Pund Smør i gden: indre Kielen hendes udstædde bøxel Seddel til Jacob Ingebrictsen dat: 9de Maij 1766. med Rev: ej dat:

13. Afg: Cammer-Raad Bildsøes Ditto til Michel Rasmusen Tverberg paa 1. Pund Smør 16. Kder: Malt i gaarden Hope; dat: 26de Martij 1766 (1765); samme Gaard er og Bergens Bispe-Stoel beneficeret:

14. Monsr: Joächim Danchertsens Ditto til Thomas Larsen paa 15. M/ark Smør udi gaarden Qvalvog: dat: 26de Febr: 1766.

15. Hr: Ludvig Daaes Ditto til Gregorius Larsen paa en Part af Koursøen Lindaas Præstb: benef: sc: 18. M/ark Fisk, 1/2. Mæhle Korn og 1/4. deel i Laxe-Værpet Horsøen; dat: 4de Janv: 1766. med Rev: ej dat:

Niels Hansen Dyrnes fremstoed for Retten, og tilkiende gav, det hverken, de ved sidste Høste-Tings Holdelse, forelagde Vidner, som da udebleev med deres Vidnes byrds Aflæggelse i Sagen, nemlig Lars Joensen Revnor, som er død, eller Hans Sieursen, Jacob Erichsen, Ole Erichsen*, Revnor Ole Nielsen og Niels Nielsen paa Feije-Landet, nu for Rætten vare nærværende, for at aflægge Vidnesbyrd i Sagen, indstævnt af Citanten bemte: Niels Hansen Dyrnes contra Joseph Knudsen Dyrnes til afvigte Aars Høste-Ting, fordi Sag-Volderen har nægtet Citanten at bruge 3die Parten i bemte: gaard Dyrnes til sit Livs-ophold, som og ey heller har betalt Citanten meere af den belovede Opsagn 30 rdr end allene kun 5 rdr; Ey heller Laug Dags Forelæggelsen i sin rette Lovformelige Orden var beskreven og for de indstævnte Vidner lovligen derefter forkyndt, saa anmodede Citanten Retten, at Sagen maatte til nestholdende Høste-Ting :/ Da Forelæggelsen som før er meldt, blev forsømt at tages beskreven og dem forkyndes efter Lov :/ med nye Forelæggelse blive forsynet, da saavel baade Sagvolderen Joseph Knudsen, som de indstevnte Vidner

1766: 320

maatte atter, under Falsmaals Bøders Tvang blive forelagt Laug-Dag til nest{e}-holdende Høste-Ting; hvornest hand, med Begiær at faae det passerede sig beskreven meddeelt, ervartede Rettens Eragtning:

Eragtet:

Da hverken Citanten har i agt-taget og observeret at tage den, ved seeneste Høste Ting, afvigte Aar erlagte Laug-Dags Forelæggelse lovlig og vedbørlig beskreven, og for de indstævnte saavel Contra-Parten, som Vidnerne forkyndet, hvorefter de samme nu til dette Ting skulde comparere, Saa bliver nu igien hermed saa vel Sag-volderen Josep Knudsen Dyrnes, som og Vidnerne der i forrige Eragtning ere meldte, og nu ey heller denne gang mødte under Fals-maals Bøders Straf, den første at i Rette føre sit Forsvar, og de sidste at aflægge Vidnes byrd, forelagt Laug-Dag til nestholdende Høste-Ting, til Sagens videre Fremgang og lovlige Pleye.

Dernest fremkom for Rætten Niels Hansen Østreim og declarerede, det hand til dette Ting, Tiid og Stæd, med mundtlig Kald og Varsel har ladet indstevne sin Naboe Koene Brithe Christians Datter Østreim, fordi at hun har kaldet og skieldet hans Koene Marithe Michels Datter for en Morder, og tillige ladet saadanne skammelige Ord falde, at hun har suet hendes Kiørr, forventende, at hun for saadanne skammelige og ære-rørige Expressioner maatte blive anseet strafværdig til Doms lidelse.

Stevne-Vidnerne Jacob Fondenes, og Erich ibidem bleve af Rætten paaraabte, og fremstoede for Rætten, samt Eedelig afhiemlede Stevnemaaletz lovlige Forkyndelse.

Derefter bleev Vidnerne Marthe Mons Datter Østreim og Brithe Michelsdr: som af de 2de forbemte: Stevne-Vidner ere indstævnte, vidnesbyrd at aflægge, paaraabte og fremstoede for Rætten og saaleedes efter aflagd Eed vidnede følgende:

Procurator Rasmus Kragh for Citantinden fornam den indkaldte ey mødte, thi erindrede hand om Laugdag til nestholdende Høste-Ting, men da de til i Dag udi den/n/e Sag indstevnte Vidner møder for Rætten, udbad Comparenten ydmygst følgende Qvæstioner maatte inden Retten vorde tilspurgte:

1766: 320b

1mo Om Vidnet ey har hørt at Brithe {Michels}\Christians/ dr: Østreim har kaldet og beskyldet Citantinden Marthe Østreim dette Foraar for at hun skal have drevet Troldom i at sue eller trække Melken af hendes Creatuurer.

2do Om ey Vidnet ligesaa har hørt Sagvoldersken har kaldet Citantinden for en Trold-Hexe, som er ligesaa fuldt som den der driver Troldom.

3tio: Om ey har hørt at Citantinden er bleven beskyldet af Brithe Østreim, for at have bedrevet Mord.

Derefter bleev det 1ste Vidne (Marthe Monsdatter Østreim) efter ovenanførte Qvæstioner saaleedes examineret: Til 1ste Qvæstion svaret Marthe Monsdr:, det hun i Vinter hørte at Brithe *Michels dr: (Christiansdr:) i Laden som tilhørte Sagvoldersken, havde sagt i vreed Hue til Marthe Michelsdr: Østreim det hun suede sine Kiør. til 2den Qvæstion svaret Vidnet det hun i Høst selv hørdte at Brithe Christians dr: overskieldede Citantinden for en Trold-Hexe i bemte: Lade, da hun ladede Korn. Til 3die Qvæst: svaret det hun samme Tiid hørdte og at Brithe Cristiansdr: beskyldede Citantinden for en Morder: videre vidste Vidnet [ey]? at kunde forklare i denne Sag:

2det Vidne {fremkom} Brithe Michels dr:, det 1ste Vidnes Stifdatter, fremkom dernest for Rætten og tilstoed at have hørt følgende. Til første Qvæstion svaret lige som første Vidne, det hun paa samme Tiid og Stæd havde hørt at Brithe Christians dr: har beskyldet Citantinden for at have suet og trekket Melken af hendes Kiørr. Til anden og 3die Qvæstion svaret ligesom 1ste Vidne Marthe Mons dr:

Procurator Kragh, nest at forbeholde Citantindens Rett og Paaanke, udbad sig Sagen udsatt til nest holdende Høste-Ting, og derom ervartede Rettens Eragtning.

Eragtet:

Sagen bliver udsadt {til udsadt} til næstholdende Høste-Ting, saavel som og den indstevnte forelagt Laugdag, og da at i Rette føre, hvad til Forsvar eller Befrielse kunde paa hendes Siide være fornøden til Sagens rette Pleye.

16. Ole Bleges Skiøde publiceret til Joen Haldorsen paa 12 M/ark Smør udi gaarden Brings-Aasen, dat: 29de Maij: 1766 vd: f: 501.

17. Lasse Andersens Ditto til Anders Joensen Lunde paa 20 12/21 M/ark Smør 6/21. Huud i gaarden Fiellanger, dat: 5te Junij 1766. vid: fol: 502.

1766: 321

18. Marthe Halvors Dr: med Laugværge Joen Halvorsen Hodne, og Anders Pedersen paa egne Veigne, samt Haldor Olsen Smørdahl paa Hustrues Inger Pedersdrs: Veigne, deres Skiøde til broderen Halvor Pedersen paa 1. Pd: 1 1/3. M/ark Smør udi Gaarden Qvamme: dat: 5te Junij: 1766. vid: fol: 502.

19. Anders Hansen Smørdahls Skiøde til Ole Tollefsen ibidem, paa 1. Pd: Smør 1. Mæhle Malt i gden: Smørdahl; dat: 22de Novbr: 1764. vid: fol: 502.

20. Peder Andersen Berneses Ditto til Ole Magnesen paa 13 1/2 M/ark Smør 1/8 Faar og 1/8 td: Malt udi gden: Fammestad: dat: 5te Junij: 1766. vid: fol: 501.

21. Skifte-Instrument paa gden: Nedre Tvedt til Enken Ingeborg Knudsdr: og Sønnen Knud Gullachsen Nedre Tvedt hvorefter bemte: Enke paa sin HovedLod bekom det halve af Jordegodset 19 1/2. M/ark Smør 1/2. Kde: Malt i Do: gaard for 17 rdr og Sønnen ligesaa 19 1/2. M/ark Smør 1/2. Kde: M: for 17 rdr: er saa det udlagte Jordegodses Beløb i alt 1/2. Løb 3 M/ark Smør og 1 Kde: M: for 34 rdr dat: 5te Junij: 1766. vid: fol: 502.

22. Knud Gullachsen Nedre Tvedts Pandte-Obligation til Sieur Aadsen Berge stoer 34 rdr dat: 5te Junij: 1766. vid: fol: 502.

Da nu efter Lehnsmandens og Laug-Rettens Tilspørsel [ey]? fleere enten Documenter indkomne, eller Sager indstævnte, fremlagde den constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup de sædvanlige Bielagere og Restance-Lister til Rettens Attestation, nemlig: 1. Tingsvidne at intet meere paa 1ste og 2den Termins Ordinaire Kongel: Skatter er betalt, end 6 rdr og altsaa til Restance for samme Terminer 686 rdr 2do: Tingsvidne om Extra-Skatten at ingen Skilling derpaa for de 12. Maaneder er betalt, fra 1ste Septbr: 1764. til ult: Aug: 1765, men det alt staaer til Restance og u-betalt.

 

 

Radøe Skibreede:

A/nn/o 1766. den 9de Junij, bleev Rætten til almindelig Sommer-Tings Holdelse, sadt med Radøe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen, i Overværelse af den constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup, og de Rætten tilnævnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 299. findes forhen anførte, som alle mødte og vare nærværende;

Thi bleev den samme Kongel: Forordning og videre høye Ordres her ligesom ved nest forrige Lindaas Skibreede for den tilstædeværende Almue lydelig oplæste og publicerede.

Publiceret

1. Consul Alexander Wallaces Freedlysning paa Marøen med dens underliggende og tilhørende Herligheder saavel af Øer og Holmer baade for Qvæg og Ærfugle, som og af Silde-Fiskerie i et i Qvolmøe og Strøms Sunde; dat: 16de Maij: 1766.

2. Knud Michelsen Tosches Skiøde til Mons Halsteensen paa 18. M/ark Smør \1 Mæhle Malt/ i gaarden Myching: dat: 17de Martij 1766.

3. Mons Halsteensen Mychings Pandte-Obligation til Hr: Etatz-Raad og Oberfiske-Veyer paa Summa 58 rdr: hvorfore pandsadt forbemte: Part i gden: Myching: dat: 2den Aprill: 1766.

4. Consul Wallaces Bøxel-Seddel til Bodel Magnesen paa 6. M/ark Smør og 4. Kder: Malt i gaarden Marøen; dat: 21de Febr: 1764.

1766: 321b

5. Hr: Krigs-Raad Claus Wilhelm Korns Bøxel-Seddel til Johannes Olsen paa 12. M/ark Smør, 8. Kder: Malt udi gaarden Søre Waagenes, dat: 12te Martij: 1766. med Revers ej: dat:

6. Niels Knudsen indre Sæbøes Ditto til Svogeren Niels Larsen paa 16 7/8. M/ark Smør 5/24. Faar i gaarden indre Sæbøe; dat: 9de Junij: 1766. med Rev: ej: dat:

7. Niels Monsen Øfre Mangers Ditto til Iver Olsen paa 9. M/ark Smør 6. Kder Malt i gaarden Øfre Manger: dat: 9de Junij: 1766: med Rev: ej: Dat:

8. Aflyst og udslettet Jens Hansen Kartvedts Pandte-Obligation til Johannes Ericsen Boge paa Capital 28 rdr: dat: 16de Maij: 1753.

For Rætten fremstoed de 2de Opsiddere Ole Otthesen og Anders Lassesen \paa/ Brathougle under Matriculens No: 23., i Radøe Skibreede og Nordhorlehns Fogderie beliggende, væmodelig andragende, at det meeste af deres Huuse bleev den 2den Maij om Natten tilligemed indeværende Creatuurer og andet godz gandske ved y-lykkelig Ilds-Vaade lagt udi Aske for bemte: Opsiddere paa benævnte gaard Brathougle, skyldende tilsammen 1. Løb Smør {i Skatteskyld, men i Landskyld} 2 Pd: 12. M/arke/r {S: og hvoraf}, og i Landskyld 1. Løb Smør 2 Pund 1/4. Tønde Malt; Men da tillige den eene Opsiddere Anders Lassesen tilkiendegav ey at ville længere beboe sam/m/e Jordepart, saa afsagde hand sig og fra det Beneficio og Vaades-Beviisning at kunde vænte Opreysning i henseende til 2de Aars Skatte-Friehed; Herimod angav den 2den Opsidder Ole Otthesen, som belovede af yderste Kræfter at vedblive Jorde-Bruuget og anskaffe Huuser igien paa Bruget, at have mistet ved bemte: u-lykkelige Ildsvaade, den 2den Maij, sin Lade, Korn-Staur, alle sine gang-Klæder, tillige med alt sit Søe-Reedskab af Sille-Garn, Touer med videre, hvorfore hand, som ellers er en gandske ussel og fattig Mand, væmodelig ansøger om Deres Kongel: Maists: Naade, allerunderdanigst Supplicerende om Skatternes Forskaansel og Eftergivelse i disse besværlige Tiider.

Almuen, saavelsom Laug-Retten sagde, efter Tilspørsel, det de alle noksom er bekiendt, at Comparentens Andragende saa i Sandhed forholder sig; Som og at den Part hand nu bruger skylder i Skatte-Skyld 1. Pd: 12. M/ark Smør og Landskyld 1. Pd: 6 6/11 M/ark Smør. 1 Mæhle 4 6/11. Kde Malt, hvoraf er Eyendom 22 1/2. M/ark Smør og 15 Kder: Malt;

Om alt forlangtes et Lovlig Tings-Vidne beskreven; og Comparenten meddeelt, hvilket af Rætten bleev bevilget.

Dernest fremkom for Rætten Niels Michelsen Rigstad, og tilkiendegav, at hands Koene Anna Erichs Datter var behæftet med beklagelige Spedalske Sygdom, hvilket og Doctor Byttners skriftlige Attest, dat: 14de Septbr: 1765, den hand i Retten fremlagde, og saa contesterede; Hvis Aarsage hand, paa bemte: sin svage Hustrues Anne Erichs Datters Veigne, tilspurgte baade Lehnsmanden og Laug-Rætten, om de ikke noksom var bekiendt hans slette og kummer-fulde Omstændigheder; hvortil de alle eenstæm/m/ig sva-

1766: 322

rede Ja, bekiendende, at hand, saa langt fra at kunde contribuere noget til tidtbemeldte sin Hustrues Indlemmelse i Bergens Hospital, heller trænger høyligst at nyde det sædvanlige Beneficio, i henseende at de medgaaende Omkostninger til sam/m/es Indlemmelse i Hospitalet maatte paa Amtet Reparteres baade for 1ste {og} Termin og den 2den, da hand, som meldt, er aldeeles uformuende til samme at udreede; hvorom Comparenten udbad sig et ordentlig Tings-vidne beskreven meddeelt, hvilket af Rætten bleev approberet.

Ligeleedes comparerede for Rætten Anders Lassesen Brathougle med sorrigfuld og høyst beklagelig Andragende, det hans Hustrue Magdellie Niels Datter, efter Doctor Bychners skriftlige Attest, af Dato den 21de Maij: 1766. saavelsom og Deres Velærværdigheds Hr: Wilhelm Frimans paateignede Recommendation dat: 22. Maij: a: ej: ogsaa var behæftet med den jammerlige Spedalske Sygdom, der nu saa overmaade har taget overhaand, at bemte: hans Hustrue ey af nogen i Huus vil modtage; Hvis Aarsage hand tilspurgte saavel Lehnsmanden og Laug-Retten, som og den meenige Almue, om dem ikke alt for vel er hands usle og overmaade fattige Vilkaar bekiendt, i henseende at kunde contribuere noget til sin Hustrues bemte: Magdellie Niels Datters Indlemmelse i Bergens Hospital; hvortil af alle og enhver bleev svaret Ja, tillæggende dette, at hand ved Ilds-Vaaden den 2den Maij paa sin tilbøxlede Jorde-Part, som er Mangers Præstegields \nu værende/ Sogne-Præst tilhørende, mistede ey alleene sine fleeste iboende Huuser, men end og alle sine Creatuurer 16. i Tallet, saa dette end ydermeere kand bekræfte hans usle Omstændigheder og Tilstand; Udbad sig derfore herom et ordentlig Tings-Vidne sig beskreven meddeelt; {hvilket} og at Omkostningerne til sin Hustrues tidtbemte: Magdellie Niels Datters Indlemmelse i Hospitalet baade for 1ste og 2den Termin maatte paa Amtet blive Reparteret.

Derefter fremstoed for Rætten Ingebrict Jonsen Soltvedt, med Angivelse det hans Stif-Søn Johannes Niclasen ogsaa var behæftet med den høy beklagelige Spedalske Svaghed, hvilket og Doctor Bychners skriftlige attest af Dato den 14. Maij: a: c: contesterer, og desuden Deres Velærværdigheds Hr: Wilhelm Frimans skriftlige paateignede Recommendation af Dato 7de Junij: h: a: tillige udviiser. Hvis Aarsage hand paa sin Stif-Søns Veigne, hvis Omstændigheder formedelst bemte: Svaghed ere høyst beklagelige, tilspurdte saa vel Lehnsmand og Laugrett, som den meenige Almue, om de ikke ere hans usle og slette Omstændigheder, i henseende Indlem/m/elsen\s Omkostning/ i Bergens Hospital, noksom bekiendte, hvortil alle og enhver svaret eenstemmig Ja.

1766: 322b

Hvornæst hand med ydmyg Begiæring, at de medgaaende Omkostninger til bemte: hans Stif-Søns Indlemmelse i Hospitalet udi Bergen maatte paa Amtet baade for 1ste og 2den Termin Reparteres, udbad sig et ordentlig Tingsvidne sig beskreven meddeelt, hvilken af Rætten bleev bevilget.

Publiceret

9. Mons Monsen Yttre Sæbøes Ting- og Freed-Lysning med fleere Selv-Eyere, paa Silde-Vogen, Havre-Vogen kaldet, dat: 10de Junij: 1766.

Da nu ey fleere Sager til dette Ting vare indstævnte, eller Documenter i Rette lagde til Publication, fremlagde den constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup de sædvanlige Bielagere til Rettens attestation; Da Restancen for de ordinaire Kongel: Skatter for den 1ste og 2den Termin for dette Aar beløber 573 rdr 2 mrk 8 s og Tings-vidnet om Extra Skatten at ingen Skilling derpaa for de 12 Maaneder, fra 1ste Septbr: 1764. til ult: Aug: 1765. er betalt, men den gandske Summa staaer til Restance u-betalt:

 

 

Ahlenfith: Skibredde:

Anno 1766: den 12te Junij bleev Rætten til almindelig Sommer-Tings Holdelse sadt med Ahlenfith Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrømmen, i Overværelse af den constituerede Foged Monsr: Kastrup, og de Rætten tilnævnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 297. findes forhen anførte;

Og bleev da den samme Kongel: Forordning og videre høye Ordres her publicerede, som ved nest forrige Radøe Skibreede.

Publiceret

1. Lehnsmand Knud Johannesen Stor-Oxes Bestalning udstæd af Geheime-Raad U: F: von Cicignon. dat: 15de Martij: 1766. vid: fol:

2. Skifte breev forrettet efter Formynd: Knud Stor-Oxes Forlangende paa Alvestrømmen efter Myndtl: Marthe Andersdr: dat: 17de Octobr: 1765.

3. Ole Knudsen Nedre Qvammes Skiøde til Størch Andersen paa 8 2/3 Skill: men efter Matriculen 1 Pd. 6 2/19. M/ark Smør, 2. Mæhler 5 11/57. Kde: Malt i gaarden Nedre Qvamme. dat: 27de Junij: 1765. vid: fol: 503.

4. Magne Larsen Lies Ditto til Sieur Storchsen Rioe paa 1. Løb Smør, tilligemed det i bemte: Skiøde specificerede Inventario, udi gaarden Lie dat: 19de: Octobr: 1765. vid: fol:

5. Isaach Joensen Seims Odels-Lysning paa den Part i gaarden Fosse, som nu beboes af Lars Larsen, dat: 10de Junij: 1766. vid: fol:

6. Niels Haaversen loed til Tinge opbyde sin Myndtling Ole Michelsens Arve Penger 17 rdr 3 mrk som ham efter Moderen Helge Michels datter den 1ste Apriel 1761. tilfaldt, hvilken .and(?) Pengene forseiglet bleev bemte: Værge Niels Haaversen Søre Wettaas overleverede. dat: 12te Junij: 1766.

Sam/m/e Dato og Stæd, blev formedelst Hr: Sorenskriver Garmans tilfaldne Svagheds forfald og fraværelse, Retten, satt af mig Thomas Steen, efter den mig meddeelte Constitution

1766: 323

Da fremstod for Retten Jægte Skipper Jens Borch af Tromsens Fogderie j Nordland, og indleverede een hans Skriftlige Reqvisition af dags Dato, som efter begier for Retten blev oplest. hvornest det første Vidne

Hans Simensen, som under aflagd Corporlig Eed og formaaning til Sandhed at Vidne: Svarede til 1te qvæstion j Reqvisitionen, Svarede: Ja, det forholder sig saa efter Reqvisitionen og den første qvæstions Formeld. Til den 2den qvæstion Svarede Vidnet ligeleedes Ja til 3de qvæst: Resp: Ja, det forholder sig saa ganske Rigtig Til 4de Svarede dette Vidne ligeleedes Ja. Videre havde Skipperen denne sinde ej at tilspørge Vidnet.

det 2det Vidne Christen Jensen fremstod der nest og under aflagde Corporlig Eed besvarede Skipperens Forestillelse og de fremsatte 4re qvæstioner med Ja, og at det der med j alle maader har sin sande Rigtighed.

det 3de Vidne Hans Stephensen blev i ligemaade for Retten, fremkaldet, som og mødte og til den af Skipperen giorde forestillelse og de der udi fremsatte 4re qvæstioner Svarede udi eet og alt Ja, lige som forrige Vidne.

det 4de Vidne Zacharias Larsen fremstod og for Retten og under aflagt Corporlig Eed forklarede og besvarede Reqvisitionen j alle maader som de forige 3 Vidner.

Christen Christensen aflagde sin Corporlige Eed, Og der efter besvarede Skipperens forestillelse og de fremsatte qvæstioner som følger: 1. til forestillelsen, ligesom de andre Vidner: Ja. til 1te qvæstion uden forbeholdenhed Svarede hand og Ja; lige som besvarede hand den anden qvæstion med Ja. Til 3de svarede hand ligesom forige Vidner. Til 4de qvæst: Resp: Ja det forholder sig saaleedes j alle ting.

det 5te Vidne Anders Frantsen mødte ej efter Rettens paaraab.

det 6te Vidne Jacob Gundersen ej heller.

7de Vidne Nicolay Heiberg fremstod for Retten og efter aflagd Corporlig Eed svarede til alle qvæstioner eenstem/m/ig med de forige Vidner.

Nu fremkom det 5te Vidne Anders Frantsen og med Eed besvarede alt hvad forestillet og qvæstionerit er, ligesom forige Vidner med Ja.

Skipper Jens Borch begierede her om et Lovlig Tings vidne under Rettens Forseigling beskreven meddeelt, hvilket Retten bevilgede.

Publiceret

7. Monsr: Henrich Normans Bøxel-Seddel til Niels Joensen Sellevold paa 1/4. Løb Smør, 1/4. Tønde Korn, og 1/4. Faar i gaarden Sellevold, Kors-Kirken i Bergen benef: dat: 17de Martij: 1766.

8. Endre Andersen Wiig med fleere Eyeres Ditto til Ole Johannesen paa 9. M/ark Smør 1/2. Mæhle Malt i gden: Schaaer. dat: 12te Junij: 1766. med Rev: ej: dat:

9. Ole Magnesens Skiøde til Broderen Mons Magnesen paa 1. Pund Smør 1. Mæhle Malt i gaarden Haaland. dat: 12te Junij: 1766

10. Anders Arnesen Soltvedts Skiøde til Svogeren Mons Jonsen Elsaas paa 10 11/25. M/ark Smør 5 11/50. Kde: Malt i gden: Søre Elsaas dat: 12te Junij: 1766.

1766: 323b

11. Hans Knudsen Møchisvolds Skiøde til Lars Aslachsen Fosse paa 1. Pund Smør og 1/2. Tønde Korn i gaarden Fosse: dat: 12te Junij: 1766.

12. Lars Aslachsen Fosses Pandte Obligation til Elling Johannes: og Knud Johannesen Fosse stoer 36 rdr dat: 12te Junij: 1766. fol: 505

13. Niels Haaversen Søre Wettaas, som værge for sin Myndtling Ole Michelsen, hans Odels-Lysning paa 1. Løb Smør og 1/2. Tønde Malt i gaarden Søre Titland. dat: 12. Junij: 1766. vid: fol:

14. Ole Ellevsen Møchisvolds Pandte-Obligation til Anders Møchelthun paa Summa 30 rdr som tilhører hans Myndtling Joen Andersen Elsaas. dat: 12te Junij: 1766: 1766. vid: fol: 505.

15. Jacob Sieursen Echelands som Laug-værge for Enken Anne Jacobs dr: med fleeres Skiøde til Sieur Magnesen paa 1. Pund 15. M/ark Smør i gaarden Søre Echeland dat: 12te Junij: 1766. vid: fol:

16. Sieur Magnesen søre Echelands Vilkaars-Breev til Enken Anne Jacobs dr: hvorudi hand belover hende udi Vilkaar 1. tønde Korn 1. Koe-Foster. dat: 12te Junij: 1766.

17. Lehnsmand Anders Larsen Morvigens Bøxel-Seddel til Ole Arnesen paa 1/2. Løb Smør i gden: Mundahl. dat: 12te Junij: 1766. med Rev: ej: dat:

Da nu ey fleere Sager efter Lehnsmandens og Laug-Rettets Tilspørsel denne gang for dette Ting fremkom efter Paaraab, fremlagde den constituerede Foged Monsr: Jacob Jørgen Kastrup de sædvanlige Bielagere til Rettens Attestation og Forseiglinger, nemlig 1. Restancen for de Ordinaire Kongel: Skatter for 1ste og 2den Termin, beløbende til Summa 527 rdr 2 mrk 2 s: ligeleedes 2. Restancen for den ubetalte Extra Skatt fra 1ste Septbr: 1764 til ult: Aug: 1765. at ey mindste Skilling derpaa er betalt men alt staaer til Rest og u-betalt:

 

 

Extra Ting

1766 d/en 12 Sept: blev i Følge Deres Welbaarenhed Hr: Stiftsbefalings Mand Scheels ordre extra Ting satt i Sandvigen udi Arne Skibreede og Nordhorlehns Fogderie, hvor da efter berammelse og Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Vel ædle Christen Heybergs udstædde Stevne Maal paa Justitiens Veigne Contra endeel Sandvigs beboere det for Arne Skibbreede opnevnte Laug Rætt alle mødte untagen Niels Haldorsen Hauland, i hvis Stæd Skibbreedes Lehns Mand Anders Morvigen satt Retten, og blev derefter høybemelte Stiftampt Mandens ordre til dette Extra Tings holdelse dat: 23 aug: sistleeden oplæst

Kongl/ig Maj/este/ts Foged Heyberg overleverede inden Rætten Johannes Bessesens til ham indløbne Klage af 21 aug: sistleeden som hand bad for Rætten maatte oplæses og er saalydende.

1766: 324

Iligemaade overleverede Fogden sin udstædde Stevning dat: 25 aug: som forlangtes for Rætten maatte oplæses og er saa lydende.

Alle de i de Stevningen indkalte Persohner mødte vedtagende lovlig Varsel

Iligemaade i denne Sag var indkaldet med mundtlig Varsel efterskrevne Vidner, sc: Dorthe Olsdatter Jetmund Joensen og en Kone navnlig Gertrud, samt Marthe Johannesdatter som alle møder.

Fogden forlangte de mødende Vidner paaraabte og til Eed antagne, Eeden blev for samtlige Vidner af Lov bogen oplæst og enhver betydet at vogte sig for MeenEed.

Fogden forlangte at Vidnerne maatte forelægges følgende qvestioner

1. Om Vidnet ikke d/en 12 aug: sistleeden var i Johannes Bessesens Huus

2do Om Vidnet ikke saae at Jacob Monsen sam/m/e tiid overfalt Johannes Bessesens Hustrue Sylvi *Jons med hug og Slag, samt trecket hende ned til Søen med trudsel at hand der vilde udkaste hende samt hvorleedis og paa hvad Maade dette tildroeg sig

3tio Om Vidnet ikke hørte at bem/el/te Sylvi *Jons overskieldede Jacob Monsen eller andre samt hvad Skields Ord hun brugte, og om hun ikke sloeg igien

4to hvem fleere der sam/m/e tiid var nerværende og om Vidnet veed at navngive sam/m/e

Fogden Reserveret sig at fremføre fleere Qvestioner i fornødne tilfelde.

Det 1ste Vidne Dorthe Olsdatter efter aflagd Eed svarede til 1ste qvest: svarede Vidnet at Sylvi Jons datter Var i Vidnet og hendes Mand Ole Johannesens Huus den omspurte tiid, til 2det svarede jo hun saae at Jacob Monsen sloeg Sylvi et Slag med sin haand men om det var under hendes Øre eller i Ansigtet veed Vidnet ey at erindre, saa og at bem/el/te Jacob trecket hende i trøyen ned til Søen, men ey kom videre ud i Vandet end med sine Skoe veed ey om hun blev vaad paa Fødderne eller ey, men ey hørte hvad Ord Jacob talte uden disse Vil du lade mig og mine i Freed saa vil jeg slippe dig, og saasnart Jacob havde sluppet Sølvi, kom hun i Vidnetz Huus og Jacob efter, og da Sølvi kom i Huuset bandet og skielte hun Vidnet ud, og da toeg

1766: 324b

Jacob hende fra Vidnetz huus, men Vidnet ubekient hvad videre der imellem dem passerede, da Vidnet luckte sin Dør til og gick i Stuen tid 3de svarede hun har hørt at Sylvi ofte har brugt en slem Mund mod Jacob, men den tiid ey hørte Videre end forklaret er under 2de qv: til 4de svarede der var ey fleere den tiid i Huuset end Vidnet allene og Jacob og Sylvi.

2det Vidne Jetmund Joensen efter aflagd Eed svarede til 1ste qvestion hand ey var nerværende i Ole Johannesens Huus den omspurte tiid til 2den qv: svarede hand saae at Jacob Monsen trecket Sylvi til Søen og at hun stoed oven og Jacob neden for ved Søen, og at Jacob sagde vil du aflade at tale ilde om mig og alle Men/n/isker skal jeg slippe dig hvis ikke skal jeg kaste dig paa Søen, og da hun lovede got slap hand hende. til 3de qv: den tiid hørte Vidnet ey noget af det omspurte, ey heller saae noget passeret Videre til 4de svaret hand saae af sit Huusetz dør da Jacob Var med Sylvi ved Søen og var der ey fleere hand veed at anmelde som Var tilstæde, da Vidnetz huus er nermest Ole Johannesens Huus og tet ved Fieren staaende.

3de Vidne Gertrud Andersdatter som er Encke aflagde sin Eed og svarede til 1ste qv: hun ey var i Ole Johannesens men i sit eget huus, hvorfra hun saae Jacob bragte hende til Vandet, til 2det svarede som 2det Vidne, til 3die lige leedis som 2det Vidne til 4de svarede enstem/m/ig som forrige Vidne, da og Vidnetz Huus er strax der Ved fieren staaende.

4de Vidne Marthe Johannesdatters Vidnes byrd beroer indtil Videre.

Johannes Bessesen fremlagde et indlæg som hand sagde var Conciperet af Rasmus Jensen i byen uden at være Authoriseret at skrive for nogen sam/m/e er dat: d/en 12 Sept: h: a:

Den fremlagde beskickelse og Klage tilstoed Johannes Bessesen at Skafferen Diedrich Lindeman har forfattet skrevet og ankyndiget som ligeleedis er en uauthoriseret Persohn at skrive for nogen.

1766: 325

Fogden tilspurte Diedrich Lindeman og Pether Christophersen under Eed at forklare hvad Jacob Monsen har svaret dem forinden Diedrich Lindeman indgav Klagen til Fogden Pether Christophersen sagde hand er til huuse og ey boesatt her i Sandvigen, de begge sagde at Jacob Monsen {sagde} ikke kunde benægte at have slaget Sylvi d/en 21de aug: da hun Var værd langt meere for sin ærrørige beskyldninger men ey sagde hvorudi sam/m/e bestoed uden det at hun sat ondt imellem Egtefolk det sam/m/e sagde svarede og Ole Johannesen dem.

Vidnet Marthe Johannes datter blev fremkaldet og for hende og de øvrige Vidner fremsatt følgende qvestioner

1mo Om Vidnet ikke saae at Ole Johannesen og hands Hustrue Dorthe Olsdatter Anders Nielsens hustrue Christiana og Hille Michelsdatter alle d/en 21 aug: sloeg og pruglede Sylvi Jons og hvorleedis dette tildroeg sig

2do Om Vidnet veed at kand angive fleere som sam/m/e tiid var nerværende

3de Om det er Vidnet bekiendt at den indstevnte Sylvi Jons har indslaget Vinduerne i Ole Johansens Huus samt at hun har brugt en skam/m/elig Mund med Skiels Ord og beskyldninger baade imod Ole Johannesen og andre samt hvad Skields Ord hun har brugt og imod hvem.

Vidnet svarede til 1ste qvest: hun saae at sin broder Ole Johannesen med en liden touv Ende sloeg Sylvi over Skulderen da hun var i hands Huus som og Christiane sloeg Sylvi sam/m/e tiid med sin flade Haand.

Fogden begierede at Rætten vilde tilføre at den indstevnte Sylvi her for Rætten offentlig skieldede Ole Johannesen for en Skielm og sagde derhos det viste alle Mennisker.

Vidnet efter nermere tilspørsel sagde lige leedis at have seet Hille Michelsdatter med den lille tauv Ende hendes broder Ole Johannesen laae fra sig paa bordet sloeg Sylvi over Skulderen Et slag, men ey saae at Dorthe sloeg hende til 2den qv: der var ey fleere i Stuen end Vidnet og de paaklagede 3. Vidnet sagde, det hun ey fornam noget af det omspurte den tiid, men vel hørt at der har været ofte Skiels Ord udøst af Sylvi mod Ole Johannesen, som og hørt at Aftenen derefter skal Sylvi slaget Ole Johannesens Vinduer ud.

1766: 325b

Vidnet Jetmund efter forrige aflagde Eed svarede til sist fremsatte 1ste qv: svarede hand ey var tilstæde og veed derom, ligesom ey heller veed om 2den qvest:, om 3de veed Vidnet ey videre end at have som Naboe hørt Sylvi stædse brugt Skields Ord og Mund Keckling imod Ole Johannesen.

Vidnet Gertruds Giensvar til de 3de sist fremsatte qvestioner Var enstem/m/ig som Vidnet Jetmunds, da hun ey var nerværende den tiid Sylvi paaklager at være slaget af de indstevnte, men ofte hørt at Sylvi har brugt en skam/m/elig Mund i deres Naboe Lav mod Ole Johannesen og andre saavel Nat som dag

Ole Johannesen fremlagde saavel sin Klage Sognepræsten H/err Morsin med hands paateigning, som og 5 attester fra Barbra Navar dat: 6 sep:, fra Ole Hansen Tune dat: 8 Sep:, fra Baste Aschildsen dat: 8 ejusdem fra Johannes Larsen af 6 sept: og 8 sept: 1766, de fleeste er under byens Jurisdiction som bem/el/te Attester har udgivet.

Stevne Vidnerne blev atter tilspurt af Fogden hvad Svar de paa den beskickelse hos de indstevnte har faaet, hvor til de sagde Ole Johannesen benægtet ey at have slaget Sylvi men at hun havde overskieldet ham for en Skielm og Morder og var Sylvi sam/m/e tiid siigende til Ole du har giort mod mig som en Skielm og Morder, Anders Nielsens hustrue Christiane tilstoed og at have slaget Sylvi for sin ærrørige beskyldninger, og var Sylvi sam/m/e tiid nerværende, Hille Michels Datter tilstoed ey at have slaget Sylvi, siigende jeg skal møde naar jeg bliver kaldet

Fogden loed tilføre at siden det med de afhørte Vidner er afbeviist at Jacob Monsen Ole Johannesen Anders Nielsens hustrue Christiane og Hille Michelsdatter alle har slaget Sylvi Jons saa paastoed hand i følge Loven de maatte tilfindes at betale deres Slags Maals bøder, og da det lige leedis noksom er beviist at Sylvi Jons er en Skiendejæst og ond Qvinde hvilcket hun og ved sin grove Opførsel her for Rætten og udøste Skields Ord mod Ole Johannesen som er tilført Protocollen selv har beviist, saa paastoed hand at hun i følge Lovens 6 bogs 2 Cap: 5 art: maatte tilfindes at arbeyde i Spindhuuset

1766: 326

og saaleedis indstillet Sagen under Dom.

De indstevnte indloed Sagen ligeleedis til Doms paa sin siide beklagende sig at denne Sylvi Jons har med sin uforskam/m/ede Mund og slette forhold bragt dem til at bruge den/n/e Medfart mod hende, som 2de gange for sin uforskam/m/ede Forhold har været indsatt paa Bergens Manufactuur Huus samt gaaet med Kraven i Byen, hvilcket Sylvi Jonsdatters egen Mand Johannes Bessesen selv maatte tilstaae.

Eragtet

Sagen optages til Doms til i Eftermiddag

Og blev da følgende dom af dom/m/er og Meddoms Mænd

Afsagt!

At Klagerinden Sylvi Joensdatters Mand Johannes Bessesen haver ved de 2de Vinckelskrivere og uauthoriserede Forfattere, saa vel af Klage, beskickelse og Indlæg indgaaet til Vedkom/m/ende Øvrighed og sam/m/e for denne bevilgede Extra Ting indgivet, det er af bem/el/te Johannes Bessesen selv tilstaaet, ligesom og ved Vidner beviist, det hands hustrue Sylvi Joensdatter med sin *skamagtigige (skamagtige) Mund har irriteret de indstevnte at forgribe sig paa hende, deels at Jacob Monsen har trecket hende til Stranden, truende, i fald hun ey efterloed at blamere ham og andre Vilde hand kaste hende ud paa Vandet, ligesom og Ole Johannesen, Anders Nielsens Hustrue Christiane og Hille Michelsdatter alle har for beskickelses Vidner tilstaaet formeedelst hendes Ærrørige beskyldninger at have lagt Haand paa hende den omvundne tiid, da i hvorvel Klagerinden har ved sit slette Forhold været Aarsag i den hende overgangne Medfart, bliver det dog bem/el/te sigtede Persohner utilladeligt selv at rette sig over hende, hvorfor saavel Jacob Monsen, Ole Johannesen, Anders Nielsens Hustrue Christiane samt Hille Michelsdatter der har slaget og lagt Haand paa hende i følge Lovens 6 bogs 7 Cap: 8 art:, hver bør bøde til deres Maj/este/ts Sagefalds Casse 3de 6 Lod Sølv eller 9 rdr.

Derimod da Klagerinden Sylvi Joensdatter ey allene ved de mod hende fremlagde attester, som af hendes offentlig ublue Skienden for denne Extra Rætt

1766: 326b

imod Ole Johannesen har giort sig bekiendt, ja for sit forrige slette Forhold har 2de gange været indsatt paa Bergens Manufactuur Huus, samt til Straffs Lidelse baaret den saa kaldede Spandske Kappe i Bergens bye efter hendes egen Mand Johannes Bessesens tilstaaelse, bør Sylvi Jonsdatter som en ond Qvinde, der frem tuurer i Onskab at overfalde og skielde Folck med Ærrørige Ord, andre ligesindede til Afskye, hendøm/m/es til Arbeyde i Bergens Tugthuus 3de Aar; og det i følge Lovens 6 bogs 21 Cap: 5 art: hvilcket alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør efterkom/m/es og fuldbyrdes under Medfart efter Loven, men i Mangel af de indstevntes bøders betalning, da forsohnes vedkom/m/ende sam/m/e med Straff paa Kroppen, alt i følge den Kongl/ig allernaadigste Forordning dateret 6 Decbr: 1743

 

 

Høste tingene for 1766

[Sartor Skibbreede]

d/en 1ste 8ber 1766 blev Retten til almindelig Høste tings holdelse satt med Sartor Skibbreede paa Tingstædet Tosøen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Welædle Christen Heyberg og de for dette Aar opnevnte Laug Rættes Mænd som alle mødte,

hvor efter da de Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres blev publicerede efter følgende Orden.

1. Kongl/ig Forordning hvorved handel med the forbydes Matroserne paa de fra Dan/mark og Norge til Store Britanien farende Skibe dat: 21 Julij 1766

2. Cam/m/er Collegii Com/m/unication til den Constituerede StiftamptMand Etatz Raad Bager af den Kongl/ig Resolution af 20 Maij at fogde Arbeyds pænge skal i Stæden for de 14 s: Pr: Løb nedsettes til 6 s: og at til Indførsels pænge skal svares til Fogden Nordenfiels af de Jord brugende af 1 Løb og derover 2 mrk men af mindre brug 1 mrk 8 s: dat: 26 Junij 1766

3. Cam/m/er Collegii ordre til Fogden Heyberg at in Cassere alle fra forrige Foged Bildsøes tiid efterstaaende Restancer, saavel af ordinaire Intrader, som Extra Skatten dat: 23 aug: 1766

4. Stifts Ambt Mand Jørgen Erich Scheels Skri-

1766: 327

velse til Fogden at der udi Hospitals pænge skal svares af dette Fogderie 155 rdr 3 mrk 14 s:, og i Delinqvent Pænge 113 rdr 4 mrk 11 s: dat: 26 aug: 1766

5. Stiftampt Mandens brev til Fogden at efterlyse om 3de fra Ide og Marcher Fogderie undvigte Persohner dat: 13 7ber 1766

6. Stiftambt Mandens brev til Fogden, at indfordre betalning for de af Kongens Korn Udborgede 211 3/4 tønde havre 10 mrk Pr: tønde dat: 17 sept: 1766

7. ditto hands Skrivelse i anledning af Vice Stadholderens forespørsel, hvorleedis Sæden og Korn Avlingen dette Aar er indfalden, hvortil dette Skibbreedes Almue svarede, at den her har været maadelig og ringe, i henseende den stercke indfaldende Som/m/er tørke afbrendte meeget af Sæden paa de tørre og grunde Agre.

Ligeleedis blev bekiendtgiort at hos Kiøb Manden Anders Danchers kand mod billig Contant betalning endnu faaes af det beholdne Kongens Korn. dat: 20 sept: 1766

8. ditto hands Skrivelse at Grændse Skyds pengenes Udredning forbliver i dette Aar uden Forandring indtil det maatte behage hans Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigst anderleedis at befale dat: 25 sep: 1766

9. Cam/m/er Collegii Relation af den Kongl/ig Ordre, at handverks Folck, Daglønnere Arbeyds og tienste folck skal for den ansatte Copulations penge være frietagne. dat: 27 aug: 1766

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skifte brev forrettet paa Lieschierret d/en 7 Julij 1766 efter Guri Larsdatter vid: fol: 507

2do ditto paa ditto Gaard ditto dato efter Anne Monsdatter

3. ditto paa Gaarden Nedre Golten efter Anne Michelsdatter dat: 27 sept: 1765

4. ditto paa Gaarden Lie dat: 3 Maij 1766 efter Peder Monsen

5. ditto paa Gaarden Schage d/en 3 Maij 1766 efter Brite Thomasdatter

6. ditto paa Gaarden Nedre Golten efter Søren Michelsen dat: 8de Julij 1766

7. ditto paa Bildøen d/en 10 Julij 1766 efter Mette Olsdatter.

8. ditto paa Øfre Børnes d/en 7 Julij 1766 efter Michel Jensen.

9. ditto paa Algerøen d/en 9 Julij 1766 efter Hans Hansen.

10. ditto paa Nipen d/en 9 Julij 1766 efter Agothe Michelsdatter

11. Hans Simensen Schages udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen paa 12 Mark Smør i Lerøen dat: 1 8ber 1766 med Rev: ej dat

12. Niels Pedersen Nore Biørøens Skiøde til Ole Mortensen paa 7 15/16 Mark fisk i Nore-Biørøen dat: 1 8ber 1766 vid: fol: 507.

1766: 327b

13. Niels Olsen Nedre Børnes Værge for Willum Michelsen og Iver Olsen Førre Værge for Anne deres Skiøde til broderen Ole Michelsen paa 16 1/5 Mark fisk i Øfre Børnes dat: 1ste 8ber 1766 vid: fol: 507.

14. Niels Hermansen Nesses Skiøde til Søren Stephensen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i Gaarden Nesse dat: 1 8ber 1766 vid:

Den Kongl/ig Allernaadigste for Christen Heyberg til at være Foged over Nordhor og Wosse Fogderie udi Bergens Stift blev publiceret dat: 11 febr: 1766.

Der efter blev de indstevnte Sager paaraabte

Ole Kaaresen Glesnes fremstoed for Rætten til kiende givende det hand med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indstevnte Gregorius Monsen Glesnes for utilbørlig tiltale og beskyldning af en tyvs Unge, derom at anhøre Vidner Lars Erichsen Glesnes og Peder Ellingsen Glesnes og derefter at lide Dom til satisfaction og Sagens forvolte Omkostningers Erstattning.

Den indstevnte Gregorius Glesnes blev paaraabt men ey mødte, undtagen Vidnerne der begge møder.

Stevne Vidnerne Michel Peersen Dahle og Winciens Michelsen Bache fremstode og afhiemlede Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse at have forkyndt sam/m/e i hands eget paahør og i hands boepæl.

Citanten forlanget de mødende Vidner afhørte

1. Vidne Lars Erichsen Glesnes efter aflagd Eed forklarede, det hand noget over 7 Uger siden hørte at Gregorius sagde til Citanten Ole Kaaresen du skal bære hiem igien det du har staalet din tyvs Unge, og veed Vidnet ey hvoraf dette Skiels Maal havde sin Oprindelse, men fornam at Ordene i Vreede bleve talte

2. Vidne Peder Ellingsen Glesnes efter aflagd Eed, sagde at hand sam/m/e tiid saae, at Gregus Sønn var i Klam/m/erie med Citanten, der efter hørte hand Gregus sagde til Citanten den onde Mand skal slaae dig, og at Ole Kaaresen skulle bære det hiem igien som hand havde staalet den tyvs Unge du er,

Videre blev Vidnerne ey tilspurt om af Citanten.

Citanten forlanget den Udeblivende Gregus forelagt til Næste ting

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Gregorius Monsen Glesnes forelægges Lavdag til nestholdende Som/m/erting anstundende Aar 1767.

1766: 328

 

Peder Larsen Knapschog haver med mundtlig Varsel ind kaldet Ulve Hansen Stichholmen, fordie hand *hand haver skieldet og beskyldet hands Kone Mageli Larsdatter, som den der har staalet penge fra sin broder Niels Larsen Østvedt og søster, derom at anhøre Vidner Lars Østvedt og Niels Selstøe og der efter at lide Dom.

Den indstevnte blev paaraabt, som tillige med Vidnerne alle mødte.

Ulve Hansen tilstoed at have udtalt og sagt de paastevnte Ord, som hand har fortrødt og afbeedet, saavel hos Citanten Peder Larsen Knapschog, som hos de øvrige hands Kones Sødskende, som de ey Vil beqvem/m/e sig udi, med mindre Forliig udi den anden Sag betreffende den bøxlede Gaard Østtvedt kand treffes.

Den indstevnte forlangte tiid til i Morgen i haab at blive foreenet med sin Sagsøger.

Af de opsatte Sager, blev paaraabt Marthe Helene som med hendes Mand Iver Boeberg blev forelagt til dette ting at møde.

Lehns Manden sagde, de forelagte ey møder, ligesom hand ey veed, at H/err David Giertsen har forkyndt dem Lav dags forelæggelsen.

Sognepræsten H/err Nathanael Sunde indsendte til Rætten sit Klageskrift over bem/el/te forelagde Persohner, men da hand ey melder at forelæggelsen er dem forkyndt, beroer Sagen til næste ting, da H/err Sunde som Successor i Embeedet til Sunds Kald, ey allene besørger den paa sistholdte Som/m/erting afsagde Kiendelse og forelæggelse forkyndt, men og ved Continuations Stevning for deres begangne og seenere forbrydelse lovlig tiltaler dem.

D/en 2den ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Lars Lassesen Glesnes paa egne og MedEjeres Veigne hands udgivne Skiøde til Niels Lassesen paa 15 Mark fisk i Gaarden Berge dat: 1 8ber 1766 vid: 508.

2. Mons Monsen Algerøens bøxelsæddel til Niels Monsen paa 1/2 Vog fisk i Kallestad dat: 1 8ber 1766 med Rev: ej dat

3. Lars Michelsen Schages Odels Lysning til 11 1/4 Mark fisk i Gaarden Schage dat: 1 8ber 1766 vid: fol: 508

Ulve Hansen efter forrige tiltale Contra Brithe Olsdatter og Niels Larsen Østvedt mødte for Rætten tilkiende givende at siden hand erfarede Brithe Olsdatter Var af Ejeren Jørgen Rexten beloved de 18 Mark Smør i Gaarden Østvedt til bøxel som hand hende uafvidende bøxlede, Var hand nu i Kierlighed foreenet at cedere og afstaae

1766: 328b

sin bøxlede Jordepart for hendes Mand Niels Larsen da hand ey allene haver faaet sin til Jonas Deciderius udlagde bøxel, som og endeel sine Omkostninger tilbage med 26 rdr, derimod forsickrede saavel Niels Larsen, som Peder Knapschog at de vilde frafalde deres Søge Maale mod Ulve Hansen for hans utilbørlige Paasagn paa dem, som hand afbeeder, hvorved da alles pretentioner til hinanden skal være ophævede, og de være i Kierlighed med hinanden foreenede.

Publiceret

et Skifte brev forrettet d/en 10 Julij 1766 efter afg: Metthe Olsdatter Bildøen vid: fol: 507.

Hans Thomesen Eide, Ole Ellingsen Worland, Christen Monsen Eide, Anders Andersen Worland, Jens Michelsen Worland paa egne og Interessenteres Veigne frem stode for Rætten til kiende givende at have indkaldet til dette ting Joen Ørgensen Kaursland, Lars Andersen Kaarevigen Anders {Larsen ibidem} Torjersen ibidem, Wintziens Spilde, Per Jonsen Spilde fordi de dette Aar nogle Uger for pintze tiider har kastet Sild inden for deres Nod, som de havde begyndt at vilde udsætte, derom at vidne indkaldet følgende Vidner, Niels Olsen Tvedt som godvillig møder, Borni Mathiesdatter lige leedis godvillig mødende, Jons Andersen Spilde lovlig stevnt, derfor at lide Dom efter Sagens Omstændigheder

Af de indstevnte mødte Per Jonsen Spilde og Lars Andersen Kaarevigen, men ey de øvrige

Stevne Vidnerne Michel Peersen Dahle og Wintziens Tøsøen fremstode og afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse

de mødende sagde det Gaarden Spilde og Kaarevig er liggende paa den eene siide af Vaagen, og Worland paa den anden siide af bem/el/te Vaag, saa de har og tilkom/m/er de 2de første Gaarder halvdeelen, og Worland den anden halvedeel, uagtet Worland vil bemægtige sig større andeel, dernæst forklarede de at Worlands Mændene sist havde kastet i bem/el/te Vog Kylleren kaldet, saa at det kast, som nu paasøges \til/hørte dem paa Spilde og Kaarevig, og da det var en Søndag kom de indstevnte med sin Nod og ....(?) Solen gick ned vilde kaste, da Worlands Mændene laae med sin Nod sam/m/estæds, og da Per Johansen Spilde blev dem vaar, sagde hand i maae ey kaste, i veed kastet hører os til, derpaa udkastet de sin Nod, da Worlands Mændene tillige udkastet sin.

1766: 329

de mødende sagde, at have Vidner paa sin Siide ligeleedis, men ey sam/m/e til dette ting indkalte, haabende Vidner herpaa Stæden ey kand afhøres, siden det angaaer et fiskerietz Rettighed, som begge Parter har andeel udi

Citanterne tilstode at Spilde og Kaarevig har andeel i sam/m/e Vog, og at de sist kastet i Vogen.

Eragtet!

Da denne Sag angaaer et fiskerietz Rettighed, som begge Parter holder sig berettiget til efter deres Gaarders beliggenhed ved bemelte Silde Vog Kiølleren kaldet, og som begge Parter agter derom at føre Vidner, bliver Sagen i følge Lovens 1ste bogs 13 Cap: 9 art:, samt 16 Cap: henviist til Aastæden, hvor Citanterne, om de trøster sig dertil, bør indstevne Sagen, og Parterne lade afhøre de Vidner de agter derom at lade føre.

Udi den opsatte Sag, indstevnt af Rasmus Thomesen Midtvedt, Contra Grim Olsen Telle, blev Parterne eenig, at stem/m/en til Qvernen skulle, som i forrige tiid, holdes, og den eene ey giøre den anden ringeste fortræd, enten at stem/m/e Vandet høyere, eller lade stem/m/en udløbe imod gam/m/el sædvane og brug, og saaleedis forekom/m/e hinandens Skade paa begge siider, saa de, som freedelige Naboer, her efter kand boe hos hinanden, hvorved Sagen for denne sinde ophæves.

1. Peder Endresen Hamre og Lars Trellevigs bøxelsæddel til Niels Olsen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i Gaarden Ham/m/ersland dat: 2 8ber 1766 med Rev: ej dat:

2. Erich Nielsens Skiøde til H/err Lieutn: Johan Nicolay Møllerop paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Snechevig dat: 9 Jan: 1766 vid: 508

3. Michel Larsen Hagenes, Michel Hansen Kallestads Skiøde til Marthe Michels datter afg/angne Paul Hansen Schoges Encke paa 8 155/200 M/ark fisk i Øfre Golten dat: 2den 8ber 1766 vid: fol: 508.

4. Niels Aamundsen Fiereide og Knud Ingebrictsen ibidem deres Skiøde til Willech Nielsen paa 9 Mark fisk i Gaarden Nore Biørøen dat: 2 8ber 1766 vide fol: 509.

5. Opsidderne paa Gaarderne Søre og Nore Biørøen deres Freedlysning at ingen maae rive Løng, og indsette faar i deres Marck samt ved Landet optage Osskiel dat: 2 8ber 1766.

d/en 3de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Hvorefter deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Heyberg frem lagde til Attestation.

1. Det over Selv Ejerne forfattede Odels Mantal, som blev oplæst og attesteret

2do Tings Vidnet inde holdende 15 qvestioner, som paa sædvanlig Maade blev ligesom forrige Aar besvaret.

1766: 329b

Undtagen til den 5te at der ey findes flere Krem/m/erleye end Glesnes, Lochøen og Sollesvig til 11te Hans Ravel lader bruge 1. en part i Lochøen, 2. ditto i Nesse 3. en i Nordvigen 4. Bratenborg og 5. Sangoltzeide.

3. tings Vidne om de Priviligerede Giestgiver Stæder Buchen og Bratholmen.

4. Ditto angaaende Laxe og Silde Vogerne hvoraf Algerøens blev anseet til Skatt for 2 mrk, Agotnes 3 mrk, Bildøens 3 mrk og Selstøen for 2 mrk til sam/m/en 1 rdr 4 mrk

5. Restancen for inde værende Aars Ordinaires Skatt 141 rd 2 13 s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1767 opnevnes 1. Hans Jonsen Leerøen 2. Knud Øfre Børnes 3. Ole Torchildsen Hum/m/elsund 4. Thomas Lassesen Glesnes 5. Ole Olsen Kallestad 6. Erich Knapschaug 7. Willach Nore Biørøen og 8. Ole Pedersen Hagenes.

 

 

Schiolds Skibbreede

[1766] d/en 6te 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Møllendahl med Schiolds Skibbreedes Almue, hvor da Deres Høyædle og Welbaarne H/er/r Stiftsbefalings Mand Jørgen Erich Scheel var tilstæde som og Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Heiberg da Rætten med det for dette Aar opnevnte Laug Rætt blev satt, da alle Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 291 findes undtagen i den svage Ole Nielsen Schiolds Stæd blev antagen Anders Iversen Soleim

Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Øvrigheds ordres, tillige med Fogdens bestalning oplæste som ved Sartor Skibbreede og fol: 326 findes extraherede.

Desuden til kiende givet H/er/r Stifts Ambt Mand Scheels ordre til Fogden at til Floens og Nobbens broers Istandsættelse og til Borge broe skal i alt betales 37 rdr 2 mrk som skal Reparteres dat: 14 aug: 1766

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skifte brev dat: 5 Maij 1766 paa Øfre Bratland efter afg/angne Brithe Zachariasdatter vid: 509.

2. ditto paa Fyllingen d/en 29 Junij 1766 efter Gietle Lars Datter

3. ditto paa Grimstad d/en 30 Junij 1766 efter Salemon Halvorsen.

4. Assessor Von der Lippes bøxelsæddel til Rasmus Monsen Selle paa Mølle bruget ved Aarestad dat: 20 Dec: 1765 med Rev:

5. ditto hands bøxelseddel til Johannes Andersen paa Mølle bruget som Jonas Rasmusen forhen har eyet Ved Aarestad Elven dat: 7 Julij 1766 med Rev:

1766: 330

6. Clamer Eberhard Moritzens Skiøde til Rasmus Mogensen Selle paa sit Mølle Huus staaende paa Aarestads Grund dat: 31 Sept: 1766 vid: fol: 510.

7. H/err Jørgen Meldahls udgivne bøxelseddel til Lars Pedersen paa 2 p/un/d Smør i Gaarden Haucheland dat: 1 Sept: 1766 med Rev: ej dat

Fogden Heyberg haver til dette Ting paa Justitiens Veigne med Mundtlig Kald og Varsel ladet indstevne Jacob Jacobsen Dolvig, Lars Nielsen Steensvig, og Tollev Larsen Søreide for begangne SlagsMaal med hinanden, da de i denne Som/m/er arbeydede paa Hops broen for at høre Vidner og lide Dom. til Vidner er under Lovens Fals Maal indkalte Ole Johannesen Yttre Hope, Ole Joensen Ham/m/ersland, Joen Nielsen ibidem og Mons Nielsen Dolvig

Stevne Vidnerne Jaen Tveteraas og Michel Sædahl fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz forkyndelse, alle mødte saavel de indstevnte som Vidnerne untagen Jacob Jacobsen Dolvig.

Fogden begierede derefter at Rætten vilde i Eed tage de indstevnte Vidner og derefter lade dem giøre deres Forklaring hvorleedis dette Slags Maal har tildraget sig.

1. Vidne Ole Johannesen Yttre Hope efter behørig Formaning Vidnet var givet aflagde sin Eed at vilde udsiige Sandhed, og forklarede det Vidnet tillige med 26 Mand Var 14 [dage?] ongefær for S/anc/te Hans dags tiider dette Aar at arbeyde paa Hops broen hvor da alle Arbeyderne vedtoeg at ville selge all den Spam (Spon) der faldt af ved den Nye broe, som de til bekostning besparelse og Afdrag vilde benøtte sig af til fellis bæste, derimod satte Jacob Jacobsen Dolvig sig og ey vilde selge sin Spon, men beholde sponen for sig og 2de andre Mænd som hand øxede Luner for, og da de øvrige omsiider tilstoed ham sin Spon, og da en dreng fra Grimstad kom og toeg et fang Spon for at føre den til Kiøberen af Sponen, og toeg sam/m/e af den Jacob Jacobsen havde lavet sig til, skuet hand drengen derfra som og ikke siden toeg videre spon, og da Lars Nielsen Steensvig sagde til Jacob Dolvig, skuer du drengen fattet hand Lars Steensvig og skuet ham over en hugge benck saa at Lars derover faldt baglengs saa hands fødder stoed op i Veyret og da Lars Steensvig var staaet op af sit fald kom hands Sønner Niels Larsen og Tollev Larsen tillige med Jacob alle om hinanden ved Elven og da saae Vidnet at Jacob havde fattet Tollev i haaret, og begge at være udkomne i Elven hvor der Var lidt Vand udi, hvor da Tollev

1766: 330b

raabte Vidnet til hielp, at hand skulle faae Jacobs hænder af sit haar, som Vidnet og efterkom, og saaleedis fick dem skildt ad,

2. Vidne Ole Jonsen Ham/m/ersland efter aflagd Eed forklarede i et og alt om tiiden og stæden som forrige Vidne, uden forandring, og at have hørt at Tollev raabte til Vidnet Ole Johannesen Yttre Hope det hand skulle kom/m/e sig til hielp at faae Jacobs haand af haaret, og da Jacob og Tollev var kom/m/et af Elven saa hand de holdt hinanden i Klæderne da Vidnet skilte Jacob fra Tollev som og skeede

3. Vidne Joen Nielsen ibidem efter aflagd Eed forklarede i et og alt som forrige Vidne, Ole Jonsen forklaret haver.

4. Vidne Mons Dolvig efter aflagd Eed, sagde det som forrige Vidne i alt rigtig forholdt sig, og at Jacob holdt Tollev i haaret i Elven til de skiltes ad

Fogden forlanget Lavdag for den udeblevne

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Jacob Jacobsen Dolvig forelægges Lavdag til nestkommende Som/m/erting anstundende Aar 1767.

Fogden Heiberg haver til dette ting ladet indstevne Knud Zachariasen med mundtlig Varsel for Resterende Kongl/ig Skatter for hands Leylænding Ole Iversen Unneland pro 1759 hvilcke Skatter beløber 10 rdr 3 mrk 13 s: som bem/el/te Knud Zachariasen udi Skrivelse til afg/angne Cam/m/eRaad og Foged Bildsøe dat: 21 Julij 1760 har vedtaget for bem/el/te sin Leylænding at betale af bem/el/te Skrivelse produceret Fogden en verificeret Extract som hand begierede ad Protocollum tilført. og ellers fremlagde det originale brev til Confrontation med sam/m/e, hvorefter hand paastoed ved Dom tilfunden bem/el/te Skatter at udreede med Omkostning

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte.

Stevnevidnerne Jaen Tveteraas og Michel Sædahl fremstode og afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse i hands hustrues paahør

Eragtet

Den lovlig indstevnte Knud Zachariasen forelægges Lav dag til nestholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1767.

Publiceret

Daniel Friles bøxelsæddel til *til Ole Halvorsen paa et støcke Marck under Natland sorterende Udløebøe kaldet dat: 6 8ber 1766 med Rev:

Procurator Reutz histerede for Rætten paa Sing/neu/r Bastian Reimers Veigne boende paa Nordaas og i Rette lagde en skriftlig Stevning til et Tings Vidne dat: 15de passato hvorved hand til dette ting har ladet indstevne Cam/m/er Assessor Thomas Løv Preus til at anhøre eedelig Vidnesbyrd og Forklaring af bonde Manden Ole Totland, angaaende Kiøbet om en Hæst

1766: 331

af den indstevnte følgelig Stevningens Indhold som Comparenten producerede, paateignet at være lovlig forkyndt

Procurator Broose mødte efter ordre af Høy Welbaarne H/err Stiftsbefalings Mand Scheel og fremlagde et Indlæg hvilken hand paastoed for Rætten oplæst.

Assessor Preus mødte og forestillede at hand med Bastian Reimers er bleven accorderet paa H/err borgemæster Fasmers Veigne om hands hæst for 40 rdr, men derunder er aldrig hands høyvelbaarenhed H/err Stiftsbefalings Mand Scheels Navn bleven nevnet, langt mindre bemeldet at sam/m/e skulle blive til hans Vognhæst, men saadant maae ufeylbar være et opspunden Snack enten af Reimers eller hands Fuldmægtig Reutz for efter sædvane at fornøye sig ved at ..t..pretere(?) og chicanere end og uvedkom/m/ende og ustevnte Persohner, Sagen er allene som melt til et tingsvidne for Byetinget incam/m/ineret, hvilcket Stevne Maal utrøckelig gaaer ud paa den Accorde som imellem Reimers og Comparenten skulle være sluttet, her søges Oplysning om noget som ikke i Stevningen er lovlig benevnt, at Comparenten kand altsaa ikke andet end protestere imod Stevningens Antagelse, da sam/m/e er uden for den anden Sag, og ikke har saadan Indretning eller benevner det Reele som Lovens 1 bogs 4 Cap: 5 art: befahler sc: at Tingen skal nevnes hvorom Vidners førelse skal skee, paastoed derfor Stevningen afviist til lovligere Indrettning om Citanten trøster sig til for eftertiiden at attaqvere Comparenten, hvorom hand afvarter den Respective Rættes Kiendelse forinden qvestioner bliver antagne til examination.

Procurator Reutz for Citanten Sing/neu/r Reimers Replicerede til hands Høy Velbaarenheds Indlæg dette, at det skulde giøre Citanten Reimers ondt, at hands Høy Velbaarenhed uformercket er indtraad i denne Sag, som dog aldrig haver været Citantens Sind eller Øyemeed, da Citanten allene haver havt med Assessor Preutz og ingen anden at giøre, i henseende til den omstevnte og accorderede hæst, og til han/n/em nemlig den indstevnte maae og bør altsaa Citanten allene holde sig, ellers sagde Comparenten at hand i Anledning af hands Høy Velbaarenheds Forestillelse vil indberette sin Principal det passerede for om mueligt bliver at faae ham beqvem/m/et til Forandring i den i Sagen tagne tour alt i underdanigst og ydmygst Regarde af hands Høy Velbaarenheds høye Persohn efter at det indstevnte Vidne først er bleven afhørt, hvilcket Comparenten paatrengede uagtet den derimod giorde formeentlig lovstridige exception af den indstevnte siden Sagen findes benevnt hvorom skal Vidnes og at Stevningen er en Continuation af den Stevning som er udgaaet til bye tinget i Bergen, hvoraf

1766: 331b

Comparenten fremlagde ligelydende Gienpart til Indlem/m/else i dette tingsVidne, hvorefter hand paastoed Rættens pleye til Vidnetz Antagelse, og forbeholdt ved aparte Søgemaal at tiltale H/err Assessor Preutz for hands imod Comparenten bragte usande beskyldninger om Chicane og dislige imod ustevnte som er langt fra Comparentens Naturel og Sind

Ass: Preus igientoeg sin forrige Protest imod Stevningens Antagelse, og forestillede end ydermere hvor kendelig galt og forstyrret Proc: Reutzes anlæg er, da hand for en Ræt tracterer en Sag med Stevning og for en anden Rætt med Continuations Stevning hand Comparenten benægtede den af Reutz frem lagde Copie byetings Stevning, og ansaae sam/m/e ikkun som en bencke Lap, thi til Reutzes Verification paa sam/m/e kand ikkun kastes liden Reflexion, ikke distomindre seer dog Rætten deraf ifald sam/m/e skulle være det hand ikke troer Copie af byetings Stevningen at saa Vel Sing/neu/r Reutz som hands smucke Principal har havt fuldkom/m/en intention med at chicanere uvedkom/m/ende det Comparenten troer maae sigte hen til hands høy velbaarenhed von Schele, da det her fremlagde chartech tillige Sludder Vurren omrører at hæsten skulle være kiøbt til en Viss Herres Vognhæst, hvilcket siste Comparenten aldeelis benægter og forbeholder sig tiltale saavel til Principal som FuldMægtig for deres daare kiste Omsvøbs Veye, paatrængede i øvrigt Rættens Kiendelse om denne ulovlige Stevnings Afviisning da den i ingen Maade har nogen lovlig Assistence.

Proc: Reutz Vilde til sin tiid handle med Preus om hands brugte Chicaner da intet andet uden bittre Ord viiser sig udi hands heele tilførsel, men Comparenten vedblev sit forrige og paastoed det mødende Vidne afhørt til qvestioner som hand skal frem sætte saasnart Vidnet er i Eedtagen.

Preutz paastaaer at Vidnet aldeelis ikke maae blive admitteret førend Stevningen Ved Kiendelse er admitteret og kiendt lovlig, da Comparenten Reserverer sig det derefter videre fornødne og imidlertiid forsickrer Sing/neu/r Reutz at møde ham hvor det og være skal.

Eragtet

Det indstevnte \Vidne/ Ole Totland admitteres til Forklaring da det er hands rette Verne ting hvor Assessor Preus til Vedermæhle sam/m/e er indkaldet at anhøre.

Preutz som har bemerket at Rætten ved den aflæste Kiendelse ikke til fuldkom/m/enhed har observeret den af Comparenten herfor en alli-

1766: 332

gerede Lovens 1ste bogs 4 Cap: 5 art: og sam/m/es utrøckelige Indhold taget til Conference med den af Citanten i Rettelagde Stevning som intet Reel inde holder hvorom indstevnte Vidne Ole Totland skal prove, dette har været og er Comparentens paastand og derom igientager sin forrige paastand til Rættens Kiendelse, thi Comparenten har intet frem ført med(?) Vidnetz Værneting derfor var den Kiendelse i den tilfelde ufornøden, Comparenten bad ydmygst at det pro et Contra af Protocollum dicterede tillige med Stevningen samt den af Reutz fremlagde benckelap som aldeelis er benægtet maatte blive taget under nøyagtigste Overveyelse og med Rættens assistence blive pleyet, hvis ikke Reserveret hand sig Ancke over alt mod Lovstridende foretagende.

Procurator Reutz paatrengede det mødende Vidnetz antagelse efter Rættens Kiendelse og indstillede til Dom/m/eren hvorleedis Ass: Preutz efter Forordningen af 3 Martij 1741 ved at bemøye Rætten med Kiendelse paa Kiendelse bør blive at ansee da det engang er kiendt at Vidnet skal afhøres

Eragtet

Rætten vedbliver sin forrige Kiendelse om Vidnet Ole Totlands Vidnesbyrds aflæg, i fald hand møder, naar Stevne Maalet er afhiemlet efter Stevne Vidnernes paateigning, da Assessor Preutz fra Vidløftighed burde entholde sig,

Sam/m/e Stevne Maal blev af Jan Andersen Tvedteraas og Michel Sædahl eedelig afhiemlet lige efter deres paateignings Udviis, da sam/m/e af H/err Assessor Preus var paateignet d/en 20 sep: sistleeden at være forkyndt

Den indstevnte Ole Totland blev 3de gange paaraabt men ey mødte.

Procurator Reutz bad at Afhiemlings Mændene maatte tilspørges om ikke Vidnet Ole Totland nu var her i tingstuen tilstæde ved Stevningens inCam/m/ination og om de veed Aarsagen efter Ole Totlands Ord hvorfor hand absenterede sig

Stevne Vidnerne sagde de vel har seet ham i dag her i tingstuen, men nu efter 3de ganges paaraab af ting Gaarden ey møder, da de ey veed Aarsag dertil,

Procurator Reutz i saadan Anledning maatte erindre om Forelæggelse under Fals Maal for Ole Totland til nestkom/m/ende Som/m/erting at møde persohnlig med sit eedelige Vidnesbyrd til qvestioner som da for ham skal Vorde fremsatt

1766: 332b

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Ole Totland forelægges under Lovens Fals Maal til næste ting anstundende Aar at møde sit Vidne at deponere udi den indstevnte tingsVidne Sag.

Assessor Preutz begierede det passerede sig beskreVen meddeelt hvortil hand begierede 24 s til det Stemplede Papier

Procurator Synderborg for H/err borgemæster Danchert Petersen Fasmer tilkiendegav ved skriftlig Stevne Maal at have indkaldet Mad/ame S/a/l/ig/ Ober fiske Vrager Jørgen Reimers Encke og Sønn Bastian Reimers af dato 17 sep: sist leeden som lovlig var forkyndt efter sam/m/e Stevnemaals Paateigning som hand i Rette lagde, hvor ved de var kaldet til Doms Lidelse at betale de toe tredie Parter af 149 rdr som Citanten borge mæster Fasmer for Hendrich Reimers i Khvn (København) havde ud...(?) og udbetalt, hvilcken var en Sønn til Encken og hendes afdøde Mand, og en broder til Bastian Reimers, alt i anledning af bem/el/te S/a/l/ig/ Jørgen Reimers som Faders Skrivelse og Forlangende til H/err borge Mæster Fasmer, til beviis om Gielden anviiste Comparenten in Originali bem/el/te Hendrich Reimers som nu er død hands originale beviis til borge Mæsteren af 11 Sept: 1759 item hands seenere Missivische beviis af 24 sept: sam/m/e Aar, og endnu hans biliette til Velbemelte H/err borgemesteren som viiser Kravetz fuldkomne Rigtighed og de Fatales Omstændigheder, hvor udi den afdøde Hendrich Reimers haver været, men hvorfra Citanten borgemæsteren han/n/em haver udløst med begier om sam/m/e documenter at maatte blive Comparenten som anviiste extraderede, og saaleedis sluttelig for denne sinde fremstillede hand Stevne Vidnerne til Afhiemling om begge indstevnte ikke møder og tager til Afhiemling

Stevne Vidnet Politie betiendt udi Bergen Christian Dam fremstoed tillige med Ole Arnesen Totland og afhiemlede Stevne Maaletz forkyndelse lige efter deres paateignings Udviis

Procurator Sønderborg hernæst indloed Sagen til Doms med Paastand at begge indkaldte Mad/ame Reimers og Sønn Bastian maae blive tilpligtet at betale de 2/3 parter af den paastevnte sum/m/a 149 rdr 4 mrk 8 s med Intresse fra Stevningens dato til betalning skeer, og 16 rdr i Processens

1766: 333

Omkostninger med indbereignet Procurator Sallarium for Møye og tiids spilde.

De indstevnte Mad/a/me Reimers og Sønn Bastian Reimers blev paaraabt men ey mødte ey heller nogen paa deres Veigne.

Procurator Sønderborg paastoed Lavdag for de ude blivende til næste Rætt

Eragtet

De lovlig indstevnte og ey mødende Mad/a/me S/a/l/ig/ Jørgen Reimers med Sønn Bastian Reimers forelægges Lavdag til nestholdende Som/m/erting anstundende Aar 1767

de fremlagde 3de breve blev som anviiste af Rætten paateignede og Comparenten Sønderborg extraderede efter hands forlangende.

Procurator Sønderborg tilkiende gav til dette ting {at} Lars Steensvig med de 2de Sønner Tollev Søreide og Niels Grimstad at være indkaldet med skriftlig Stevning af 17 sept: sistleeden formedelst de 3de indstevntes ulovlige behandling mod Citanten Jacob Dolvig under og ved det der handledes om Hope broes Forarbeydelse ham tillodnede part af Spon udi sam/m/e, som hand ey vilde forhandle til tingsVidnes Erholdelse om hvilcket Stevne Maals Lovlige forkyndelse hand fremstillede Stevne Vidnerne til Eedelig afhiemling efter deres paateigning item ogsaa de andre Stevne Vidner Ole Arnesen Totland og Halvor Michelsen Søevig til den videre paateignings Afhiemling hvorved end fleere Vidner er indkalte.

Stevne Vidnerne Poilitie betienten Christian Dam og Ole Totland afhiemlede den første allene at have stevnt Lars Steensvig og Lehns Manden Jan Andersen til Veder Mæhle, endnu fandtes andre Stevne Vidners paateigning nemlig Ole Arnesen Øfre Totland og Halver Michelsen Søevigens paateigning hvorved sam/m/e dag af dem er indkalte Vidner, som i Stevne Maalet navngives sc: Mons, Ole, Simon Haucheland, Ole Hammersland, Ole Hope, Lars Grimstad og Niels Grimstad, samt for Tollev Larsen Søreide, sagde at de ey har for Vidnerne oplæst den skriftlige Stevning ey heller for de indstevnte men mundtlig ankyndiget alle at møde efter Stevnemaaletz Indhold som de ey havde med sig eller tilstæde men allene fortolte dem om detz Indhold som de afhiemlede

Eragtet

Da dette Stevnemaal er deels ved Stevne Vidnet Christian Dam og Ole Arnesen forkyndt for Lars Steensvig og til Vedermæhle for LehnsMand Jaen Tvedteraas efter skriftlig Stevne Maal, men af Ole Totland og Halvor Søevigen mundtlig ind kaldet saavel de paagieldende som Vidner

1766: 333b

efter deres paateignings Udviis, da sistbem/el/te Stevne Vidner tilstaaer ey at have havt med sig den skriftlige Stevning til forkyndelse, da i henseende deres paateigning er Confus mand ey deraf kand see hvor der er Vidne eller sigtede Hoved Mænd, bliver Sagen udsat til næste ting at lovlig og ordentlig Stevnemaal Vedkom/m/ende kand gives og da i agttages hvad Lov befahler om skriftlig Stevne Maals Forkyndelse.

Procurator Sønderborg paa Citanten H/err borge Mæster Fasmers Veigne æskede den siste ting indstevnte Sag Contra Daniel Friile og begierede den til næste ting udsatt anviisende Stevning til tings Vidne samt forbeholt Citanten H/err borgemæster Fasmers Rætt.

Procurator Broose for Daniel Frile Refererede sig til hands forrige og forbeholdt hands videre Rætt

Eragtet

Da Citanten paaberaaber sig Tings Vidne Sag at incam/m/inere udsættes hoved Sagen til næste ting

Procurator Sønderborg for H/err borgemæster Fasmer til kiende gav ved skriftlig Stevne Maal af 22 sept: sistleeden at have indkaldet Daniel Friil med Vidner angaaende Ulovlig Omgang paa bem/el/te Hope Gaard til Tings Vidne, og bemerkede at Stevningens datum d/en 22 Sept: sistleeden som melt er en feyl Skrivelse hvilcket nermere sees af paateigningerne af dens forkyndelse hvilcken feylskrivelse af dato ikke kand Relevere til mindste prejudice for Stevningen i sig selv. Om sam/m/es Stevnings lovlige Forkyndelse for Hoved Mænd og Vidner d/en 18, 19, 20 22 og 23de sept: avigte efter paateigningernes Udviis fremstillede hand Stevne Vidnerne Christian Dam Ole Arnesen Totland, Halvor Michelsen Søevig, Johannes Monsen og Michel Arnesen Bratland der 2 á 2 har forkyndt Stevningen

Procurator Brose for Sing/neu/r Daniel Frile merkede at ey allene Stevnemaaletz datum er forstørret men end og at det ey er forkyndt saa lang tiid forud som Loven allernaadigst fastsætter hand benægtede derfor hvad Sønderborg til Undskyldning har forebragt, sær da hand ey har kundet nevne end siige beviise nogen anden Stevne Maaletz datum hvorfor hand paastoed sam/m/e afviist alt under Videre lovlig forbeholdenhed.

1766: 334

Procurator Sønderborg Refererede sig til paateigningerne paa Stevningen og loed sam/m/e med dessens afhiemling contradicere og annulere Proc: Broses altfor høflige foregivende og paastand

Brose Vedblev sit forrige og naar derom er kiendt forbeholdt det videre fornødne

Sønderborg paatrengede Stevne Vidnernes Afhiemling som Realite og forbeholdt det fornødne

Eragtet

Optages til Kiendelse til i Morgen, da de mødende Stevne Vidner allene afhiemler deres paateigninger

Christian Dam og Ole Arnesen Totland afhiemlede at de efter deres paateigning af 18 og 19 sept: h: a: har forkyndt Stevne Maalet for de derudi benevnte Persohner, ligeleedis forkyndt af Stevne Vidnerne Ole Totlan og Halver Michelsen Søevig d/en 19 Sept: som de afhiemlede Stevne Vidnet Johannes Monsen boende i Bergen og Michel Arnesen Bratland afhiemlede deres paateignings udviis af 22 sept: som de d/en 23de ejusdem har underteignet, eedelig blev af Ole Totland og Michel Arnesen afhiemlet siste paateigning for de benevnte at være skeed d/en 20 sept:,

Aflyst og udslettet

Erich Nielsen Kongshavns udgivne Obligation til Sing/neu/r Diedrich Fasmer paa Capital 500 rdr dat: 5 Maij 1766 efter Creditors qvitence af 11 Sept: 1766.

Publiceret

2. Erich Nielsen Kongshavns Pante Obligation til H/err Lieutnant Niels Dahl paa Capital 650 rdr dat: 11 sept: 1766 vid: fol: 510.

3. Simon Monsen Hauchelands Skiøde til Ole Andersen paa 18 Mark Smør i Haucheland dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 511

4. Ole Olsen Hornes sit Skiøde som Laværge for Kari Larsdatter paa 18 Mark Smør i Gaarden Flesland dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 510.

5. Et forlig indgaaet imellem Anders Olsen Millen og Pigen Berthe Larsdatter, som for beskyldning har declareret ham frie og desangaaende er forligt dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 511.

d/en 7de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt sat

Publiceret

Niels Larsen Lønningen med fleere Værgers Skiøde til Anders Joensen paa 1 Spand Smør 1/4 huud i Gaarden Sletten dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 511.

2. General Krigs Com/m/issair Gelmeydens Odelslysning til Gaarderne Aandeland, Næsse, Grimen og Tongeland dat: 6 8ber 1766 vid: fol:

Derefter blev de udsatte Sager foretagne.

1766: 334b

 

Hans Andersen efter forrige tiltale Contra Knud Zachariasen

Procurator Broose for Citanten paatrengede Dom efter sin længst udførte Procedur

Procurator Heitmand Var for Rætten tilstæde som antaget FuldMægtig af Knud Zachariasen udi afg/angne Procurator Cramers Stæd, og producerede udstæd Contra Stevning i den/n/e Sag lovlig forkyndt for alle vedkom/m/ende Stevningen dat: 6 Maij h: a: med paateigning at være lovlig forkyndt, til hvis Afhiemling hand fremeskede Kals Mændene

Procurator Broose vedtoeg Stevne Maalets lovlige forkyndelse for hoved Citanten, da Kals Mændene Jaen Andersen Tveteraas og Michel Sædahl afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse for de i Stevningen omrørte Vidner Chrispinus og Erich Crispinusen Lie

Procurator Heitmand udbad sig Rættens Foranstaltning om Vidnernes paaraabelse.

begge indstevnte Vidner mødte hvilcke Procurator Heitmand forlangte Eedfæstede og afhørte paa følgende qvestioner.

1. Om ikke Vidnerne er bekiendt at Contrastevnte Hans Andersen afvigede sin bøxel paa Contra Citantens Gaarde part Lie paa Uret og ulovlig Maade, tvert imod egen Forpligt i hans erholte bøxel brev paa Contra Citantens Ejendom uden at erlægge det tilbørlige, og i øvrigt at holde sig hands Forpligt i bøxelbrevet efterretlig.

2do Om Vidnerne ikke afveed den imellem Contra hoved Citant passerede handel og Kiøb, da Contra Citanten som Kiøber og hoved Citanten som Selger af endeel Slagtefæ og beester som hoved Cit: har soldt Contra Citanten og af den første af den siste strax ved Kiøbetz Slutning moedtog i haandpænge paa Kiøbet 1 rdr. og forsickrede Contra Citanten om Kiøbetz Uryggelighed

3tio Om Vidnerne ikke har været brugte som beskickelses Vidner mundtlig deels uden Contra Citantens følgeskab og deels i følge med ham at formaae hoved Citanten til den sluttede Contracts opfyldelse, og i saadan henseende til Overflød derhos tillige an og tilbuden hoved Citanten Resten af Kiøbe Pengene efter sluttet Accord.

1766: 335

4to Om Vidnerne ikke tillige er vidende at hoved Citanten i alle tilfelde som nu før er omspurt har viist sig uvillig.

Procurator Broose protesterede mod de Qvestioner som er uden for Sagen og Stevne Maalet.

Proc: Heitmand holdt sig til fremførte qvestioner for Vidnerne som indrettet efter Stevne Maalet og i Conformite med Lov eskede Vidnerne førte og deres Svar directe paa Qvestionerne indrettede, i hvad hoved Citanten end enten af Frøgt for Sandheds oplysning eller i andre Maader kand være meent under hands nu fremførte Protest og altsaa formodede Rættens lovlige behandling

Eragtet

Vidnerne admitteres til forklaring og Eeds Aflæg

1. Vidne Chrispinus Jensen Lie efter aflagd Eed svarede til 1ste qvestion svarede hand veed at Hans Andersen foer fra Lie, men ey veed om det var paa uret Maade, veed ey heller hvad forpligt der er ind ført i Hans Andersens bøxelbrev

Heitmand herunder fandt fornøden at spørge Vidnet om det ikke veed har hørt eller erfaret, at hoved Citanten Hans Andersen Steen er afviget Contra Citantens til ham bøxlede Ejendom uden Contra Citantens foreviidende, og Minde paa underfundig Maade Vidnet svarede Ney hverken at have hørt det eller Veed andet end hand reyste fra Gaarden Lie paa en ærlig Maade.

til 2den qvest: Vidnet Veed at Zachariasen kiøbte 5 beester af Hans Andersen og at accorden var saaleedis at Kiøberen skulle give Hans Andersen 25 rdr der for og gav derpaa 1 rdr paa haanden, da Zachariasen loved ham de Accorderede Pænge til Paaske, og paa den Maade skulle staae ved Magt

Brose herunder tilspurte Vidnet naar den om Vundne Accord blev sluttet Resp: hand erindrer ey til visse enten det var for eller efter Juule tiider ongefær til nu anstundende Vaar 2 aar siden

3de qv: svarede jo hand selv bar ikke pængerne til Hans Andersen, men saae da hand var tilstæde at Lars og Sieur Aaland bragte ham de 24 rdr som Hanses Kone ey vilde modtage da Hans Andersen ey var hiem/m/e eller tilstæde, da bem/el/te Mænd desuden en anden gang 14 dages tiid der efter imod Som/m/er Maal tilbød ham pengene som ey heller blev modtagne af Hans Andersens Kone da hendes Mand ey heller den gang var til stæde.

til 4de svarede Ney derom at være uvidende og ey har hørt noget desangaaende.

1766: 335b

Heitmand under forbeholdenhed forbie gick fleere Qvestioner til Vidnet denne sinde og begierede de fleere Vidner fremkalte

2. Vidne Erich Chrispinusen Lie efter aflagd Eed forklarede til 1ste svaret enstem/m/ig som 1ste Vidne til Heitmands Subqvestion hand ey veed noget derom da hand den tiid Hans Andersen reyste fra Lie var Com/m/anderet som Soldat at giøre Vagt i Bergen til 2den qv: svaret enstem/m/ig som forrige Vidne om Accorden at have hørt nemlig at derfor af Kiøberen skulle gives 25 rdr og derpaa i haand penge 1 rdr leveret Selgeren, til Subqv: at accorden blev sluttet om Vinteren da Hans Andersen Vaaren derefter reyste fra Lie som tilkom/m/ende Vaar er 2 aar siden til 3de svarede herom gandske at være uvidende da hand den tiid var fraværende og i Bergen paa Comando. til 4de svaret det Veed hand aldeelis intet om.

Proc: Heitmand under lige forbeholdenhed og forbigaaer til dette som forrige Vidne Reserverede fleere Vidners førsel i begivenhed med beger om Sagens Anstand til næste Rætt

Procurator Brose med benægtelse af alt hvad mand af Vidnernes forklaringer kunde Vilde uddrage mod hoved Citanten paatrengede Dom efter længst udførte Procedur

Heitmand under protest mod Overiilelse vedblev sit forrige

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting

Knud Zachariasen efter forrige tiltale Contra Madtz Andersen Unneland og

Sønn tillige med Anders Olsen og Sønn.

Proc: Heitmand paa Zachariasen som hoved Citants Veigne Refererede sig til udførte Procedur i Sagen og som før ofte skeed er paatrengede endelig Dom i Sagen

Madtz Andersen Unneland paa egne og Sønns Veigne forlanget Sagen udsatt da hand til næste ting belover med Contra Stevning at begiegne Sagen

Proc: Heitmand forestillede at den paaberaabte Contra Stevning bestaar vel ikke i andet end udflugt og Sagens Videre Ophold til Upligt thi maatte altsaa Comparenten vedblive sit forrige paatrengende.

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting da Madtz Unnelands paaberaabte Contra Stevning i rette kom/m/er efter hands paastand og Løfte.

1766: 336

 

Udi Sagen af H/err Justitz Raad Carbiner indstevnt efter forrige tiltale mod Hans i Kalvedahlen og Michel Iversen Røring mødte Procurator Reutz paa Citantens Veigne og producerede Lavdagen beskreven med paateignet forkyndelse dernæst i Rette lagde Comparenten bekræftet Gienpart af det Skiøde som er givet Hans i Kalvedahlen af Citanten paa det omstevnte Huus da Originalen beroer hos fornevnte Hans Kalvedahlen selv, dat: 17 Julij 1761 indeholdende blandt andet at saalænge Hans Kalvedahlen selv eyede Huuset skulle det staae paa Pladtzen og hand at betale Aarlig udi Grunde Leye 2 rdr men da hand desuagtet nu haver bortsoldt huuset uden Citantens Minde og forevidende til medstevnte Michel Røring som nu boer derudi; hvilcket Comparenten beviiste med en beskickelse udferdiget fra H/err Justitz Raaden med sin paateignede Continuation imod begge de indstevnte, saa Referered hand sig til Stevningen og derefter i Relation til Lovens Pag: 483 art 1ste indstillede Sagen til Dom, med paastand at begge de indstevnte Vorder tilfunden at lade bortage eller nedrive Huuset af Citantens Grund, samt at betale de Resterende 2de Aars Grundeleyer fra Michaelij 1764 og indtil de Huuset bortfløtter med 1 rdr Aarlig, og endelig foruden deres ubillige Forhold at erstatte Citanten denne Rættergangs bekostning med beskickelserne i alt 10 rdr.

Procurator Brose paa de 2de indstevntes Veigne benægtede alt ubeviisligt begierende Copie af det passerede og Anstand til næste ting under Reservation af Contra Stevning.

Procurator Reutz vedblev sit forrige og at urgere Dom i Sagen

Eragtet

Sagen gives efter de indstevntes FuldMægtiges Paastand Anstand til næste ting, saa vel til Udskrifts erhvervelse som Contra Stevnings Udtagelse.

Publiceret

Seminarii Forstander Joen Mariagers bøxelseddel til Willum Larsen paa 1 p/un/d i Gaarden Knappen dat: 10 Nov: 1765 med Rev:

2. Rasmus Zachariasen med fleeres Skiøde til Anthonius Zachariasen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør 24 Kander Malt i Gaarden Øvre Bratland dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 510

3. Skifte Instrument at Peder Jacobsen er eyende og har arvet 13 1/2 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden NordEide dat: 7de 8ber 1766 vid: fol: 512.

4. Ole Nielsen Tistads Odels Lysning til 1/2 Løb 9 Mark Smør i Gaarden Henne dat: 7 8ber 1766 vid: fol: 512

1766: 336b

 

Niels Pedersen Tistad og broder Ole Pedersen Lund haver ved mundtlig Varsel til dette Ting ladet indstevne sin broder Albert Pedersen Henne som den der har mod deres Veigne udleveret En Sølv Kande, hvorudi de alle har været Lod tagne, men da Sagen stoed under Forliig blev Sagen udsatt til i Morgen.

Niels Pedersen bandede 2de gange for Rætten og altsaa til Sognetz fattige udbetalte 30 s: som blev leveret til Præstens Medhielper Halver Øfstue at tillevere Sognepræsten H/err Meldal til distribution til Sognetz fattige.

Anders Ingebrictsen Nedre Fyllingen Contra Anthonius Jonsen Aure Tuen fremstode begge for Rætten tilkiende givende at være med hinanden foreenede paa den Maade at de Ord Anthonius Jonsens Hustrue Ubeviislig og i Ubesindighed har udtalt skal aldeelis Være som utalte døde og kraftesløse og ey kom/m/e Citanten Anders til ringeste forkleinelse eller Nackdeel i hands gode Navn og Røgte hvorved Sagen ophæves.

Assessor Preus fremstoed for Rætten og ærbødigst til kiende gav at hand ved skriftlig Stevne Maal af \8de/ 7ber sistleeden haver til dette nu holdende høste ting lovlig indstevnet Sing/neu/r Bastian Reimers ved Dom at tilpligtes at betale Comparenten den Sum/m/a 89 rdr 2 mrk 4 s: efter en Reigning dat: Khvn d/en 13 sept: 1759 som den indkaltes broder Hendrich Reimers haver formeret for bekomne Vahrer og Contanter fra 1749 hvoraf en ligelydende Reigning er blevet den indkalte overleveret ved Stevningens forkyndelse som erfares at Være rigtig af Stevne Vidnerne paa Stevningen giorde paateigning. Comparenten er berettiget til dette SøgeMaal formedelst Hendrich Reimerses paa Originale Reigning teignede Anviisning at den indkalte Bastian Reimers vilde betale ovenmelte Summa til Foreviiseren af sam/m/e Reigning sam/m/e Originale Reigning blev for Rætten anviist med begier sam/m/e paateignet extraderet. I øvrigt afvartende om den indkalte møder hvis ikke paastoed Comparenten ham Lavdag forelagt

Stevne Vidnerne Christian Dam og Ole Totland vedstoed og afhiemlede Stevnemaaletz forkyndelse.

Og da den indstevnte Bastian Reimers 3de gange blev paaraabt men ey møder blev følgende

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Bastian Reimers forelægges Lavdag til nestholdende Sommerting tilkom/m/ende Aar 1767.

1766: 337

 

Udi Tingsvidne Sagen indstevnt af borgeMæster Fasmer Contra Daniel Friil eragtes at Stevne Maalet admitteres da Rætten Continuerer saa vel i dag den 7de som paafølgende 8de 8ber og altsaa ansees lovlig Varsels tiid at være givet efter Kalds Mændenes paateigning og afhiemling

Procurator Brose fremgav hands Exception og Erindringer imod Stevne Maalet i sig selv hvortil hand sig Refererede

Procurator Sønderborg for H/er/r borgemæster Fasmer mødte og henholdt sig til Stevne Maalet samt besvarede den ind komne skriftlige exception saaleedis, at det omstevnte er passeret i Aaret 1764 fra den 4de Nov: 1763 at Sing/neu/r Frile blev Kiøber af Gaarden Hope til stevnemaaletz datum følgelig er derudi indtet interminat, for det 2det at her spørges ikke noget i følge det bem/el/te Stevnemaal som vedkom/m/er enten nerværende eller forhenværende Forpagtere paa Hope Pr: persona til noget Ansvar for dem, men allene saavidt Sing/neu/r Daniel Frile vedkom/m/er, der har indsatt itzige Forpagtere og dirigeret alleting, hvorfore Stevne Maalet i den Post bliver lovlig men exceptionen ugrundet 3tio Angaaer Sagen ingen uden bem/el/te Sing/neu/r Daniel Frile altsaa var de i 3de Rubriqve i Exceptionen ey denne Sag vedkom/m/ende hvorfore Comparenten forVentede den unøttige exception som saa kiendelig er det, uden Ophold forkastet, og Vidnerne antagne paa Qvestioner i følge H/err borgeMæsterens Stevne Maal til Oplysning om den egen myndige Omgang Sing/neu/r Daniel Frile har brugt udi ey allene at bemægtige sig Hope Gaard, som hand endnu ey var bleven fuldkom/m/en Ejer af, eller endnu er bleven det, men end og at foretage sig saadan egenmyndig disposition over andre ting Gaarden uvedkom/m/ende og luckelserne dertil at opbrecke, samt endelig i at ødelegge, Ruinere og mishandle Gaardens Marck og Skov med Videre, i hvis henseende hand paastoed de indstevnte Vidner fremkalte, saa mange som møder til eedelig Vidnesbyrds aflæg, efter at Eedens forklaring den/n/em af Lov bogen er bleven forelæst, hvorpaa hand forventede Rættens Lovforsvarlige behandling

Proc: Brose svarede til det 1ste at just den tiid som nu først er nevnt, men hvorom intet findes i Stevne Maalet giør det uantageligt paa Grund af den allegerede Lov, til det 2det og 3die svarede hand at Stevne Maalet viiser langt andet end hvad i henseende til disse Poster er foregivet, hvorfor hand i Relation til sit forrige og under all lovlig forbeholdenhed vedblev sin forrige paastand saavel for Sing/neu/r Daniel Frile, som for Mad: Chri-

1766: 337b

stencen og Laværge.

Procurator Sønderborg for H/err borgemæster Fasmer Refererede sig til sit forrige og endnu til sam/m/e lagde dette, i anledning af Sing/neu/r Broses sist moverede at endskiøndt Stevne Maalet ey nevner noget aarstall saa nevner dog sam/m/e det paastevnte at være passeret siden Daniel Frile blev Kiøber af Gaarden Hope i sin suite hvilcket hand selv veed, i den bem/el/te tiid at være foretaget som er nok nevnt i henseende til tiiden til Vidnernes Forklaring da det videre ved qvestionerne til Oplysning for Vidnerne vil finde sig, og som da ey videre udkræves i den Post thi Rætten finder selv at Stevne Maalet angaaende sam/m/e er determinat holdt Comparenten videre ufornøden at bemerke uden dette allene, at der ved de tilstevnte Vidner kræves Oplysning om saadan Fornermelse mod {af} Citanten hvoraf der tillige flyder bøder til Kongens Casse og at Citanten her ikke nu haver at handle med Mad: Christensen men med den indstevnte, altsaa heller ikke spørges om noget hende vedkom/m/ende, hvorfore hand saa meget meere forventede den giorde exception som blot sigtende til Ophold og forvirring forkastet, og der til forventede Rættens forsvarlige behandling, med Reel benægtelse i alle deele af den indstevntes forebringende samt at Vidnerne saaleedis til Vidnes byrd frem kalte og antagne.

Brose Vedblev sit forrige.

Eragtet

Optages til Kiendelse til i Morgen

1. Aflyst og udslettet H/err Assessor von der Lippes udgivne Obligation til Sorenskriver Garmann stoer 1000 rdr dat: 27de Junij 1764 da sam/m/e er indfriet den 6 8ber 1766

2. ditto aflyst og udslettet ditto von der Lippes udgivne Obligation til Maselle Riborg stoer 400 rdr dat: 24 Julij 1749 som efter FuldMagt er qvitteret d/en 6 8ber 1766.

3. Publiceret Assessor von der Lippes Skiøde til Mons/ieu/r David Bremer paa Gaarden Milde med fleere tilhørende og soldte Gaarder alt under sam/m/e Skiøde dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 512

4. Publiceret Mons/ieu/r David Bremers Pante Obligation til Sorenskriver Johan Garmann stoer 1000 rdr ej dat

5. ditto Mons/ieu/r Bremers Pante Obligation til Fogden Christopher Garmann stoer 400 rdr dat: 6 8ber 1766 vid: 513 og 14.

1766: 338

6. Skifte brev forrettet paa Gaarden Bynes d/en 28 april 1766 efter afgangne Birthe Tollevsdatter vid: fol: 514.

7. Skiøde udgivet af Johannes Johannesen Indre Arne til Lars Brynildsen paa 1/2 Løb 2 1/4 Mark Smør i Hauge dat: 6 8ber 1766 vid: fol: 511.

8. Obligation udgivet af Lars Brynildsen til H/err Michael Stub Arentz paa Summa 40 rdr tilhørende Haugs Sogne Casse dat: 7 8ber 1766

d/en 8de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt

Udi Tings Vidne Sagen indstevnt af H/er/r borgemæster Fasmer

Contra Daniel Friele blev følgende

Eragtet

Da Citanten udi sit udstædde Stevnemaal har forbigaaet Tiiden at Mentionere, naar den paaklagede Voldsomme behandling af den indstevnte tillige med Christen Christencen, Jaen Andersen og Tieneren Jacob skal være paa Gaarden Hope foretaget, men ved sin FuldMægtig declareret, det i Aaret 1764 at være passeret, da i henseende den indstevntes skriftlige exceptions 1ste Post, men i sær Lovens allegata Pag: 133 art: 1 og Pag: 129 art: 22 er forbigaaet, dens bydende at i agttage, men nu efter saa lang Tiid Sag imod de Sigtede at anlægge, da Hoved Sagen har været fra samme Tiid Citanten dog bekiendt, 2do at i Stevningen meldes, at Urætt skal være vederfaret de der værende Forpagtere ved at udsiige dem fra Hope Gaard, og at være aftvungen deres Sæde Korn, og saaleedis indkaldet samme Forpagtere til Vidner, hvis Sag Citanten til Forsvar Vil antage, da ansees Stevnemaalet at melere 2de Sager under Een, og saaleedis at bringe disorden i Retter-Gangen, thi bliver dette Stevnemaal som lovstridigt anseet, og afviist.

Den 8de Octbr: 1766 har jeg Stiftbefalings Mand Scheel paa Schiold Skipreedes høste Ting holt paa Møllendahl været tilstæde efterseet alle Protocollerne og befunden rigtige efter Loven, Liigesom ieg og ved Efterspørsel om nogen af Almuen hafde noget paa H/err Sorenskriver Gaarmann hafde at Klage, med største fornøyelse befunden, at alleting af ham som en retskaffen Kongl: betient af ham bliver behandlet

Møllendahl d/en 8de Octbr: 1766 J E Scheel

1766: 338b

 

Og som fleere Sager efter paaraab ey kom for Rætten blev de sædvanlige tings Vidner til Fogdens Reegenskab attesterede

1. Odelsmantallet,

2. det tingsvidne angaaende de 15 qvestioner som uden forandring blev besvaret som for Sartor, untagen til 5te at af Priviligerede Giestgiverstæder er Damsgaard, Haucheland, Nye Gaard Møllendahl og Calfarie 6. Af Strandsiddere som bruger Øhltapperie Adschild Floen, 2. Ole Schiold, 3. Niels Sandbrechen 4. Willum Schaalevig 5. Elling i Sydnes, 6. Anders Iversen ibidem, 7. unge Elling ibid: og 8. Niels Willumsen Fløen, nok Daniel Friil paa Natland, Joen Elertsen paa Tvedt(?) og Bastian Reimers paa Nordaas. til 7. qv: de følgende Jordbrugende Mænd Johannes Myrdahl Biørn Øfstue Jan Tvedteraas, Ole og Peder Samdahl.

3. Af silde Voger er Dolvigens taxeret 12 s: og Soleims Vogen 1 rd

4to at Kongshavn er priviligeret til Reysendes fornødenhed

Restancen paa de ordinaire Skatter beløber 715 rdr 2 mrk 12 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1767 opnevnes 1. Sieur Unneland 2. Johannes Olsen Borge, 3. Lars Larsen Nedre Biørcheland, 4. Ole Larsen Schage 5. Erich Larsen Odland 6. Aschild i Fløen 7. Lars Pedersen Syndnes og 8. Mons i Schare

Endelig bleev \til/ Velbaarne Hr: Stift-Befalings Mand Scheels ordre til Fogden Hejberg angaaende Almuens udsagn om hvormeget Korn de ongefæhr kunde slutte at dette Skibreede behøvede, besvaret, at de, formedelst indfaldende Tørke i Sommer, vare trængende til at kiøbe, efter samtlige Laug-Rets Sluttning og Tanke ongefæhr 5. á 600 Tønder Korn.

 

 

Ahlenfit Skibbreede!

[1766] d/en 10de ejusdem blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Ahlenfit Skibbreede paa Tingstædet Alvestrømmen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Heyberg og de Rætten tilnevnte Laug Rætts Mænd som alle mødte

og blev for dette Skibbr: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved de afholte Skibbreeder.

Ved efterspørsel hvorleedis Korn Avlingen dette Aar her i Skibbreedet var falden blev svaret, at den var ringe i henseende indfaldne tørcke paa de grunde Gaarder, saa der ved vist nock 1/3 deel blev tabt i det ringeste tencker de at dette Skibbreede kunde behøve 3 á 400 tønder

Dernæst publiceret

1. Skifte brev dat: 26 april 1766 paa Schaar efter Lars Schaaer

2. ditto paa Grøtvedt efter Rasmus Olsen dat: 24 Maij 1766 vid: fol:

3. ditto paa Søre Elsaas efter Kari Jacobsdatter ditto dato

4. ditto paa Sellevol efter Ole Erichsen ditto dato

5. ditto paa Sellevold efter Anne Aschlachsen ditto dato

6. Mons Monsen Grimstads paa egne og Broder Ole Monsen Brudvolds veigne, deres Mage-Skiøde til Stephen Stephensen Lille Oxe paa 1 1/2. M/ark Smør, 1. Kde: Malt 1/48. Huud i gaarden Lille Oxe, imod at hand har mage-skiødet sin Arve-Part i Gaarden Grimstad beligg: i Lindaas Skibr: til bemte: Mons Grimstad. vid: fol: 514 dat: 9de 8ber 1766.

1766: 339

7. Anders Olsens (rett: Ole Andersens) Skiøde til sin Sønn Anders Olsen paa 18. M/arke/r Smør og 6. Mæhler Malt udi gaarden Fischesetter. dat: 10de oct: 1766. vid: fol: 514.

8. Jens Thomasen Aases Bøxel-Seddel til Ole Joensen paa 1/2. Løb Smør og 1/2. Tønde Malt udi gaarden Nore Aase: dat: 10de Oct: 1766. med Revers ej: dat:

9. Lars Aamundsen Hopland med fleeres Bøxel-Seddel til Iver Johannesen paa *paa 1/2. Løb Smør og 1/2. Tønde Malt i gaarden Hopland. dat: 10de Oct: 1766. med Rev: ej: d:

10. Lars Monsen Holmes med fleeres Do: til Arne Andersen paa 1. Pund 4. M/arke/r Smør og 18. 2/3. Kande Malt udi gaarden indre Fosse. dat: 10de Octobr: 1766. med Rev: ej: dat:

d/en 11te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

H/err biskop Ahrentz bøxelsæddel til Niels Andersen paa 1/2 Løb Smør 2 Mæler Malt i Toscheim dat: 25 Jan: 1766

Og som Sager ey for Rætten fremkom blev de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab attesteret ligesom forrige Aar,

Restancen for indeværende Aars Ordinaire Skatter beløber 405 rdr 12 s.

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1767 opnevnes 1. Hans Larsen Yttre Gervig 2. Christen Nedre Tvedt 3. Michel Nore Titland 4. Sieur Lie 5. Anders Watne 6. Knud Watne 7. Stephen Lilleoxe og 8. Ole Hopland.

 

 

Lindaas Skibbreede

[1766] d/en 13de ejusdem blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Lindaas Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten for dette Aar opnevnte Laug Rættes Mænd som alle mødte,

og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger Fogdens bestalning og videre ordres oplæste som ved forrige tingstæder.

Væxten af Korn har været her været meget ringe i henseende til den store tørcke, saa næsten alle er trengende behøver altsaa i det ringeste et qvantum á 4 á 500 tønder da her er 350 Jordbrugende Mænd.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. H/err Ludvig Daaes Pante Obligation til H/err biskop Friis paa Capital 2990 rdr dat: 23 Nov: 1765 belagt med Stemplet Papier No: 8, á 8 rdr No: 19 vid: fol: 515.

2. Ole Bleges Skiøde til Johannes Olsen paa 1 p/un/d 1/3 Mark Smør i Haadneqvam dat: 22 Maij 1766

3. ditto hands Skiøde til Iver Olsen Nore Ascheland paa 1 p/un/d 1/3 Mark Smør i Haadneqvam dat: 23 Maij 1766

4. ditto hands Skiøde til Iver Olsen Nøre Ascheland paa 23 1/2 Mark Smør i Gaarden Haune eller Hodne dat: 23 Maij 1766.

5. Skifte brev paa Wiig d/en 27 Maij 1766 efter Rangele Nielsdatter

6. ditto paa Fieldanger d/en 28 Maij a: ej: efter Pernille Josephsdatter

7. ditto paa Spiotøen d/en 13 Junij a: ej efter Anne Joensdatter

1766: 339b

8. Peder Didichens Skiøde til Østen Andersen paa 12 Mark Smør i Gaarden Schaue dat: 1 8ber 1766 vid: fol:

Michel Mathiesen Østreim haver paa sin Hustrues Marthe Monsdatters Veigne indstevnt med mundtlig Varsel Brithe Christiansdatter som er Lars Monsen Østreims Hustrue for usøm/m/elig tale Maade, i henseende at hun har kaldet hende for en tyv og sagt hun har staalet i all Som/m/er og at hun paa Tinget jorde en Vrang Eed og foer til helvede hun og al hendes Et Derom at anhøre Vidner og lide Dom samt at erstatte Processens Omkostning.

Den indstevnte Brithe Christiansdatter med hendes Mand Lars Monsen blev paaraabt men ey møder

Stevne Vidnerne Lars Fielsende og Mons Schaue fremstode og afhiemlede det de d/en 26 sept: sistleeden har indstevnt Brithe Christiansdatter som og Vidner Mons Joensen Østreim og Vidnetz hustrue Marthe Nielsdatter som er blind gam/m/el og skrøbelig hvorfor hun for Stevne Vidnerne aflagde sin eedelig forklaring som de for Rætten eed fæster.

Vidnet Mons Joensen Østreim efter aflagd Eed sagde at i høst da de sloeg Haae hørte Vidnet at der var trette imellem Citantens Hustrue og indstevnte Brithe Christiansdatter, da den siste sagde du slaaer haae fra mig, hvortil Marthe svarede jeg slaaer ey videre end min formand, hvorpaa hun svarede den Onde slaae baade den første og den siste som sloeg, 2. du stæler, 3. du farer til Helvede og all din Æt siigende desuden jeg skal være endnu værre

Stevne Vidnerne efter Eeds aflæg sagde det de af det 2det Vidne Marthe Nielsdatter hørte da de forkyndte Stevne Maalet Vidnetz Udsiigende saaleedis, nemlig at bem/el/te Vidne havde hørt at Brithe Christiansdatter hafde tiltalt Marthe Monsdatter du er en tyv og staalet i all Som/m/er, du for til helvede du og all din Eet.

Eragtet!

Den lovlig indstevnte og ey mødende Brithe Christiansdatter tillige med hendes Mand Lars Monsen forelægges Lavdag til næste Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1767.

1766: 340

Publiceret

Stephen Stephensen Lille Oxes Mageskiøde til Mons Monsen Grimstad paa 3 Mark Smør 1 1/2 Kande Malt i Gaarden Grimstad dat: 9de 8ber 1766 vid: fol: 516

Udi Sagen indstevnt af Niels Hansen Dyrnes Contra Joseph Knudsen efter forrige Tiltale forlangte Sagen opholdt i fald Forliig kunde treffes imellem dem.

d/en 14de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

hvorda Niels Hansen Dyrnes med Joseph Knudsen Dyrnes efter skriftlig Forliig af 13de 8ber 1766 som for Rætten blev publiceret er foreenet vid: fol: 516.

Publiceret

Ole Erichsen Fonnebustes Skiøde til Joen Nielsen paa 18 Mark Smør 1/4 Tønde Malt i Fonnebust dat: 13 8ber 1766 v: 516

2. Ole Talachsen Smørdahl med fleeres Skiøde til Joen Tollachsen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Reggeraas ej dat

3. Skifte brev forrettet efter Tollach Botelsen Reggeraas ej dat et fol:

4. Jochum Danchersens bøxelsæddel til Iver Erichsen paa 1/2 Vog fisk paa Fediø Waagen kaldet dat: 24 8ber *1766 (1765?).

5. H/err Johan Bruuns bøxelsæddel til Gunder Hansen Konglevold paa 1 p/un/d 9 3/4 Mark i Hundven dat: 17 Maij 1766

6. Clemet Rosnes sin bøxelsæddel til Ole Johannesen paa 18 M/ark Smør 2/8 tønde Malt i Forland dat: 11 8ber 1766 med Rev:

7. ditto hands bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 18 Mark 2/8 t/ønde Malt i ditto Gaard Forland dat: 11 8ber 1766

8. Ole Bleeges udgivne Skiøde til Iver Nielsen paa 1 p/un/d mindre 1/4 Mark i Haune eller Hodne dat: 28 Maij 1766

9. Berthe afg/angne Johannes Møchesvolds Encke og Værger Ole Lie og Iver Instebøe deres Skiøde til Ole Josephsen paa RaadMands Øen skyldende 6 Mark Smør dat: 18 8ber 1765 vid: fol: 517.

10. Iver Henrichsen Sauves Skiøde til Joseph Monsen Lie paa 2 p/un/d Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Konglevold dat: 14 8ber 1766 vid: fol: 517.

Da Høstetinget holtes publiceret

Mons Botelsen med fleere Værgers Skiøde til Halvor Monsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt 1/3 huud i Gaarden Wiig dat: 14 8ber 1766 v: 518

Da Høstetinget for Lindaas Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie holdtes d/en 14 8ber 1766 fremstoed for Rætten Baste Larsen Selgelie der bruger og Ejer Gaarden Selgelie under Matriculens No: 83 skyldende i Skatt 2 p/un/d 18 Mark Smør og i Landskyld 2 p/un/d Smør 2 Mæler Malt og beklageligst anmelte det alle hands paaboende Gaards Vedhørende Huuse afvigte Som/m/er augustij Maaned Var lagde i Aske, hvorved saavel hands Vaanhuuse

1766: 340b

som Floer og Lade tillige med det indhøstede høe opbrendte, men og alle hands øvrige ringe Ejendeele, da Comparenten Var fraværende, og hands Kone og 3 smaae børn ey noget kunde redde, da desuden den sterke Som/m/er Varme havde saa fortørret allting at alle Huuserne lidt over 1 tiime alle bleve opbrendte saa ingen fra angrændsende Gaarder kunde kom/m/e til Hielp eller Redning derom fremstillede Comparenten sine Naboer af nermeste Gaarder sc: Hans Olsen Grimstad og Ole Olsen Wiig som sagde at Comparentens Udsiigende forholder sig i et og alt rigtig og at ey det ringeste Huus blev til overs fra Ildens Ødeleggelse hvorved hand som desuden havde pandtsatt sin Gaard er geraadet i yderligste fattigdom og Omstændigheder, det til stæde værende Laug Rætt og øvrige Almue Contesterede det sam/m/e, thi forlangte Comparenten sig det passerede beskreven for derefter at ansøge Kongl/ig Naade til Skatternes Eftergivelse ifølge allernaadigst Forordning som blev af Rætten bevilget og under dens attestation beskreven og forseiglet udstædes.

d/en 15de blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Johannes Bergesen Yttre Eides Skiøde til Erich Nielsen Fam/m/estad paa 7 5/7 Mark Smør 3 3/7 Kande Malt 1/4 Faar i Fam/m/estad dat: 19 Nov: 1765 vid: fol: 518.

Og som ey fleere Sager fremkom blev de sædvanlige af Fogden fremlagde bielagere Attesterede og besvaret som forrige Aar

Restancen for indeværende Aars ordinaires *Skibbreede (Skatter) 748 rdr 1 mrk 7 s.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1767 opnevnes 1: Anders Olsen Østreim 2. Rasmus Bache 3. Einer Weraas 4. Erich Schornes 5. Iver Brunsland 6. Ole Fielsende 7. Peder Wig og 8. Ingebrict Øfre Schodven.

 

 

Herløe Skibb:

[1766] d/en 16de ejusdem blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Herløe Skibbreede paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som alle møder, og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og videre ordres oplæste som ved forrige tingstæd.

Efter tilspørsel svarede dette Skibbreede at Korn Væxten er meeget ringe og slætt, og altsaa behøver meget.

Dernæst blev følgende documenter publicerede

1766: 341

1. Skiftebrev forrettet d/en 8 april 1766 efter afg/angne Niels Aamundsen Dahle vid: fol: 518

2. ditto d/en 11 April paa Tosche d/en 11 april 1766 efter afg/angne Gunner Jonasen

3. ditto paa Lansvig efter Marthe Pedersdatter ditto dato.

4. ditto paa Hielmen efter Jan Gudmundsen d/en 10de ejusdem

5. ditto paa Refschaar efter Isach Olsen d/en 12te ejusdem.

6. Jens Hansen Rylands Odels Lysning paa Gaarden Echeland skyldende 1 Løb Smør og 1/2 tønde Malt dat: 4 Maij 1765 vid: 518

7. Cap: Svanhielms bøxelseddel til Hans Magnesen paa 1/2 p/un/d fisk i Gaarden Stechen dat: 7 april 1766 med Rev: ej dat.

8. KrigsRaad Korens bøxelseddel til Anders Olsen paa 18 Mark Smør 1/2 Huud 6 Kander Malt i Ravnanger dat: 12 Jan: 1766

9. ditto hands bøxelseddel til Ole Johannesen paa 16 1/2 Mark fisk 3 Kander Malt i Gaarden Blom dat: 1 8ber 1766 med Rev:

10. ditto hands bøxelseddel til Ole Johansen paa 1 p/un/d 6 Mark fisk 6 Kander Malt udi Søre Selle dat: 12 aug: 1766 med Rev:

11. David Frichs bøxelsæddel til Claus Nielsen paa 4 s/killing/s Jord i Gaarden Nedre Kleppe dat: 23 april 1765

12. Søren Rosenqvistes bøxelsæddel til Ole Andersen paa 1/2 Løb Sm: 1/2 Huud i Gaarden Fosse dat: 7 Jan: 1766 med Rev:

13. H/err Wilhelm Frimands bøxelseddel til Mons Nielsen paa 9 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Schiellanger dat: 8 April 1766 med Rev: ej dat

14. Friderich Thomesen Oens bøxelsæddel til Ole Olsen paa 2 2/7 Mark fisk i Heggøen dat: 16 8ber 1766 med Rev:

Værgen Mons Harchestad opbød af sin Myndtling Ingeborg Michelsdatters Arve Capital 10 rdr 2 mrk 6 s, da det er for noget Løsøre hand skal have udbragt, men Resten har i behold og usoldt, men da ingen tilbød sig pengene paa Intresse at antage blev sam/m/e forseiglet og Værgen til Forvaring overleveret.

15. Jacob Peersen Landsvigs bøxelsæddel til Halvor Rasmusen paa 12 Mark Smør 6 Kander Malt i Schurtvedt dat: 16 8ber 1766 med Rev:

Anders Jacobsen Anders Tønnesen Rasmus Rasmusen Hans Nielsen Søren Andersen Follesøe fremstoed for Rætten tilkiendegivende det de med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indkalde de 3de Opsiddere paa Gaarden Kraagaas sc: Ole Olsen Ole Michelsen og Hans Johannesen at avlægge Rigtighed for det fiskerie af Sild og Sey som de har fisket og fanget i Veye Vogen og andre omliggende poller som for en halve deel tilhører Gaarden Follesøe og den anden halve deel underligger Gaarden Hetlevig, hvoraf Citanterne paastaaer som af gam/m/el tiid at nyde

1766: 341b

for sin Gaard Follesøe den halve LandsLod, som Kraagaas Mændene de indstevnte nu i 4 á 5 aar har inde holdt og nægtet \til/ dem at erlægge, derom at modtage Dom tillige med at erstatte Sagens Omkostning.

Stevne Vidnerne Baste Tvedt og LehnsMand Rasmus Dahle fremstode og eedelig afhiemlede det de lidt over 14 dage siden har forkyndt for de indstevnte 3 Mænd paa Kraagaas ovenstaaende Stevne Maal i deres eget paahør og i deres boepæle.

De indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Citanterne fremlagde et skriftlig Indlæg under dags dato forfattet af Procurator Sønderborg, som saaleedis er lydende.

Eragtet

De lovlig indstevnte Ole Olsen Ole Michelsen og Hans Johannesen \Kraagaas/ forelægges Lavdag til nestholdende Som/m/erting anstundende Aar 1767.

Søren Andersen og Anders Jacobsen Follesøe til kiende gav at have med mundtlig Varsel ladet indkalde Anfind Hetlevig Lars Andersen Strushavn Knud Torbiørnsen ibidem Niels Storebunesset med Interressentere at betale dem for et silde Kast af brisling som de tillige med Kraagaas Mændene solte dem for 5 á 6 aar siden for hvilcket de havde accorderet at betale 10 rdr, hvoraf Citanterne nu paasøger deres paakom/m/ende halvepart med 5 rdr, som \Citanterne hos/ de indstevnte har i Mindelighed fordret, men de ey har med sine Interressentere til denne tiid betalt hvorfor de nødes ved Dom at erholde det til denne tiid ubetalte tillige med Processens Omkostning at erstatte

De indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Baste Tvedt og Rasmus Dahle fremstode og afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse

Eragtet

De lovlig indstevnte og ey mødende Andfind Hetlevig, Lars Andersen, Knud Torbiørnsen Strushavn og Niels Storebunesset forelægges Lavdag til næste Som/m/erting anstundende Aar 1767.

1766: 342

 

d/en 17de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.

Publiceret en Fredlysning Ole Olsen Rong paa egne og beboere paa Rong deres Veigne har i Aaret 1745 d/en 10 aug: inden tinge ladet publicere, som hand ved denne nye publication fornyer og igientager, da sam/m/e i den g/am/l/e/ Publications protocoll 303 er indført.

til Attestation blev fremlagt de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab som alle bleve besvarede som forrige Aar, Udi dette Skibb: blev ikkun Hennøe Laxe Vog ansatt for 1 mrk 8 s og Kraagaas og Kleppes silde Vog for 3 mrk Af Huus Mænd ey fleere end Hans Hopshavn og Sieur Knappen.

Restancen for indeværende Aar 1766 beløber 508 rdr 4 mrk 15 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar opnevnes 1. Aamund Brynildsen Hanevig 2. Knud Andersen ibidem 3. Ole Stien 4. Svend Aasbøe 5. Stephen Nesse 6. Peter Nesse 7. Michel Olsen Søre Selle og 8. Gudmund Michelsen Herlevehr.

 

 

Radøe Skibreede:

Den 20de ejusdem [1766] bleev Rætten til almindelig Høste-Tings Holdelse, sadt for Radøe Skibreedes Almue paa det sædvanlige Tingsted Alverstrømmen, i Overværelse af deres Kongel: Majtie: Foged velædle Hr: Christen Hejberg, og det Retten for dette Aar tilnævnte Laug Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 299. findes anførte, og alle mødte og vare nærværende.

Og bleev de samme Høy-Kongel: Forordninger og videre Ordres her publicerede og oplæste, som ved de nest forrige allereede afholdte Skibreeder.

Almuen bleev og dernest tilspurt, hvordan deres Korn-Avling har været for dette Aar, hvortil saavel Laug-Rettet, som den gandske Almue svarede det deres meeste Korn som saar (saas) i Begyndelsen bleev af den sterke Sommer Varme forbrendt paa de fleeste Stæder; og tillige anmeldte det de i det ringeste vist trænger til at kiøbe efter deres Overslag ongefehr circa 200. Tønder.

Publiceret

1. Skifte-Breev paa gaarden Kaalsted, efter Kari Sieursdr: dat: 14de Aprill: 1766. vid: fol: 519.

2. Ditto forrettet Do: Dato paa gaarden Indre Tougle efter afg: Johannes Andersen: fol: 519.

3. Ditto. passeret Do: Dato paa gaarden Kartvedt efter afg: Jens Hansen: fol: 519.

Dernest bleev examineret om her haver nogen fisket enten af Lax eller Sild, hvortil samtlige Almue svarede Ney:

til de sædvanlige 15 Qvæstioner bleev af Laugrett og Almue svaret ligesom ved Ahlenfit Skibr: undtagen til 5te qvæstion; At her kun \er/ 2. Krem/m/er Leyer sc: Bøevogen og Rosnes. Ligeleedes bleev og Odels-Skattes Mandtallet examineret og befunden rigtig.

Publiceret

4. Hr: Stifts-Provst Jens Rennords Bøxel-Seddel til Jens Christiansen paa 1/2. Løb Smør og 1/4. Tønde Malt i gaarden Woxtougle: dateret 11te Martij: 1766. med Revers ej: Dat:

5. Alexander Wallaces Bøxel-Seddel til Henrich Nielsen paa 9. M/ark Smør og 4. Kder: Malt udi gaarden Marøen, dat: 3de Oct: 1766.

1766: 342b

6. Ditto udstæd af Ditto til Knud Nielsen paa 4 1/2. M/ark Smør og 2. Kder: Malt udi Ditto gaard Marøen dat: 30te aug: 1766.

7. Ole Rasmusen Indhelles, og Lars Olsen Midtheles Skiøde til Tørres Monsen paa 4 1/2. M/ark Smør og 6. Kander Malt udi gaarden Kaalsted: dat: 20de Oct: 1766. vid: fol: 519

8. Erich Iversen Sæbøes Ditto til sin Stif Sønn Niels Erichsen paa 8 7/16. M/ark Smør og 5/48 Faar, og efter et andet Skifte-Breev 2 7/64. M/ark Smør 5/192. Faar udi gaarden indre Sæbøe; dat: 20de oct: 1766. vid: fol: 519.

9. Et Forliig indgaaet imellem Ragnilde Knuds Datter Indhelle og Gunnele Rasmus Datter sammestæds, som for Beskyldning har declareret bemte: Ragnilde Knuds Datter frie, og desangaaende er forligt. dat: 21de Oct: 1766. vid: fol: 519.

Da nu ey fleere Sager, efter Paaraab denne sinde fremkom for Rætten, ey heller Documenter med videre, bleev de sædvanlige Tingsvidner til Fogdens Regenskab attesterede sc: 1. Odels-Mandtallet. 2do det Tingsvidne angaaende de 15. qvæstioner, som foran er besvaret.

Restancen for dette indeværende Aars Kongel: ordinaire Skatter beløber. 425 rdr 4 s:

Laug-Rettes-Mænd for tilkommende Aar 1767. opnævnes følgende. sc: 1. Peder Olsen Nore Kiore, 2. Erich Iversen indre Sæbøe, 3. Stephen Ellingsen Halland, 4. Hans Monsen Øvre Manger, 5. Niels Johannesen Grindem, 6. Knud Christiansen Søre Waagenes, 7. Knud Riisnes, og 8. Rasmus Rasmusen Wildanger.

 

 

Guulens Skibr:

Den 26de ejusdem [1766] bleev Retten til almindelig Høste-Tings Holdelse sadt med Guulens Skibreedes Almue paa det sædvanlige Ting stæd Schierjehavn, i Overværelse af Deres Kongel: Majts: Foged velædle Hr: Christen Hejberg, og de Rætten for dette Aar tilnævnte Laug-Rettes-Mænd; hvis Navne fol: 297. findes anførte som alle mødte og vare nærværende, undtagen Joen Andersen Halsøen, i hvis Stæd sadt Retten Otte Joensen Brandanger.

Og bleev dernest de samme Kongel: Forordninger og videre høye Ordres her for dette Skibreede publicerede som ved nest forrige Skibreeder.

Ligeleedes bleev Almuen tilspurgt om hvorleedes Vexten har været i dette Aar, hvortil af meenige Almue og Laug-Rett bleev svaret, det den sterke Sommer-Heede bortoeg deres Korn som de i Begyndelsen havde best Haab om, men sluttet at de nok vilde trenge til at kiøbe circa 300. Tønder Korn

Dernest publiceret følgende Documenter.

1. Skifte-Breev forrettet den 22de aprill: 1766. efter afg: Anders Johannesen paa gaarden Holtsøen

2. Do: forrettet den 23de ejusd: paa gaarden Troedahl efter afg: Ole Johannesen.

3. Hr: Etats-Raad Claus Bagers udstædde Bøxel-Seddel paa 13 1/2. M/ark Smør udi gaarden Birchnes til Hans Olsen; dat: 5te Julij 1766. med Rev: ej: dat:

Dernest bleev examineret de sædvanlige 15. Qvæstioner hvortil de 4. første bleev svaret Ney og til den 5te at her er ey fleere Giestgiver-Stæder end de{t} priviligerede sc: Schierjehavn, og Wichingvog det første bruges af Seig/neu/r Gabriel Jæger, og det 2det af Engel Olsen; som og Børholmens og Glaværs Kremmer-Leyer til de øvrige bleev svaret efter qvæstionernes Formeld.

af Frøsetters Laxe-Vog har intet i Aar været fisket.

1766: 343

 

Ligeleedes bleev examineret Odels-Mandtallet, som efter nøyeste undersøgning bleev befunden rigtig:

Derefter publiceret:

4. Truels Hendrichsen Qvernøens Skiøde til Sr: Jørgen Møller Borger i Bergen paa 12. M/arke/r Smør udi gaarden Strømme; dat: 6te oct: 1764. vid: fol: 520.

5. Rasmus Hendrichsens Ditto til Do: paa 6. M/arke/r Smør udi Do: gaard: dat: 10de Dec: 1764. fol: 520

6. Ditto udstæd af Michel Monsen Strømme til Do: paa 6. M/arke/r Smør udi Do: gaard dat: 6te Aprill: 1765. vid: fol: 520.

7. Ditto udstæd af Marthe Pedersdr: afg: Mons Joensens Enke til Do: paa 12. M/arke/r Smør og 2. M/arke/r Fisk i gaarden Hodneland. dat: 5te Martij: 1765. vid: fol: 520.

8. Ditto af Elling Hansen Dahle til Do: paa 6. M/ark Smør i gaarden Strømme, dateret, 18de Julij 1765: vid: fol: 520.

9. Jørgen Petter Møllers Bøxel-Seddel til Ole Larsen paa 2. Pund Smørs Leye udi gaarden Strømme; dat: 16de Jan: 1766. med Rev: ej: dat:

10. Hans Pedersen Nord-Guulens Skiøde til sin Svoger Henrich Henrichsen paa 1. Pund og 3. M/ark Smør udi gaarden Nord Guulen. dat: 24de Oct: 1766. vid: fol: 521.

Da ingen fleere Sager eller Documenter denne sinde fremkom for Retten, bleev de sædvanlige Bielagere til Fogdens Regenskab fremlagde til Rettens attestation ligesom forrige Aar.

Restancen for indeværende Aars Resterende Kongel: ordinaire Skatt beløber til den Summa 401 rdr 2 mrk 7 s:

Laug-Rettes-Mænd for tilkommende Aar 1767. opnævnes følgende: sc: 1. Sieur Jørgensen Aandeland, 2. Hans Lassesen ibidem, 3. Mathias Friderichsen Miømen, 4. Lasse Øst-Guulen, 5. Erich Einersen ibidem, 6. Ole Loveide, 7. Ole Frøsetter, og 8. Rasmus Duesund.

I det samme Rætten skulle ophæves, frembragte Hans Einersen AreKletten et Ulve-Skind, af en Ulv, som var voxen, og skudt paa Søen af Ole Horsteland, og hvorfore Fogden efter Forordningen udbetalte 2 rdr.

 

 

Hossanger Skibreede:

A/nn/o 1766. den 21de Novembr: bleev Rætten til almindelig Høste-Tings Holdelse sadt med Hossangers Skibreedes Almue, paa Tingstædet Hoshofden, i Overværelse af Deres Kongel: Majts: Foged Velædle Christen Hejberg, og de Rætten for dette Aar tilnævnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 301. findes forhen anførte, som alle mødte og vare nærværende

Thi bleev de samme Kongelige Forordninger og videre høye Ordres her publicerede ligesom ved nest forrige, hvortil endnu kommer:

1. Kongel: Forordning dat: Christiansborgs-Slott den 6te Octobr: 1766. angaaende Princesse-Styrs-Eftergivelse i Dan/mark og Norge.

2. Cammer-Collegii Ordre til Fogden Hejberg, angaaende dette Aars Resterende Extra-Skatts Indrivelse i anleedning af hands Skrivelse desangaaende under 23de Septbr:, hvilken var dateret Rente Kammeret den 18de oct: 1766.

3. Høyvelbaarne Hr: Stift-Amptmand Scheels Skrivelse under 27de oct: 1766. til Fogden Hejberg, angaaende at den ved Sal: og høylovlig Ihukommelse Kong Frid: 5ti Afgang, forbudne Instrumental og vocal Musiqve saavel i Byen som paa Landet, nu henfalde

1766: 343b

og nu være enhver herefter tilladt.

I Anleedning af høybemte: Hr: Stiftsbefalingsmand Scheels Ordre og Skrivelse under 20de Septbr: 1766. bleev Almuen her ligesom ved de forrige Skibreeder tilspurgt, hvordan Vexten har været i forgangen Høst, hvortil de samtlige besvarede, det Vexten vel var liden, men derhos godt Korn, dog sluttede de at \der/ nok vilde behøves circa 200. a 300. Tønder Korn til dette Skibreedes undsættning.

4. Skifte-Breev passeret den 25de Febr: 1766. paa gaarden Gatland efter afg: Mons Bessesen: vid: fol: 521.

5. Ditto forrettet den 10de Junij 1766. paa gaarden Fieldanger efter Jacob Larsen vid: fol: 521.

6. Ditto forrettet paa gaarden Bernes efter afg: Koene Aase Aamunds dr: den 19de Junij 1766. vid: fol: 521.

7. Ditto passeret Ditto Dato paa gaarden Bernes-Tangen efter afg: Frue Eva Maria Brygger. vid: fol: 521.

8. Margaretha Sal: Lars Clemmensens Skiøde til Lehnsmand Magne Stephensen Hatland paa 1/4. Løb og 1/8. Pund Smør, 1/4. Tønde og 1/4 qvarteer Malt i gaarden Hatland; dat: 5te Novbr: 1766. vid: fol:

9. Ditto af Ditto til Steffen Magnesen Hatland paa liige Bruug i Ditto gaard: ej: dat: vid: fol:

10. Ditto af Ditto til Mons Bastesen Hatland ogsaa paa \det/ halve(?) Bruug i forbemte: gaard Hatland, ej: dat: vid: fol: Thi skylder da bemte: Mons Bastesens Bruug 1/2. Løb, 1/4. Pund Smør, 1/2. Tønde og 1/2. qvarteer Malt.

Udi Sagen indstevnt af Ole Olsen og Knud Andersen Tøssen den 21de Novbr: 1765. contra Anders Nordaas og Lars Røsland fremleverede Skibreedets Lehnsmand Magne Stephensen Hatland den paa afvigte Sommerting den 21de Maij h: a: Eragtede Laugdags Foreleggelse, i henseende at den forgangen Høste-Ting eragtede Foreleggelse for de indstevnte Mænd Anders Nordaas og Lars Røsland var da forsømt at forkyndes, hvilket nu af Citanterne var observeret, og ved Lehnsmanden Magne Hatland, og Lars Fladaas den 6te Oct: h: a: var i de indstevntes eget Paahør lovlig forkyndt, hvilket af Forelæggelsen med sin paateignede Forkyndelse erfares; Thi afhiemlede bemte: Forkyndelses Vidner eedelig denne Forelæggelse at være i de indstevntes eget Paahør lydelig forelæst.

Citanterne Ole Olsen og Knud Andersen Tøssen fremstoede dernest og forventede, at eftersom Forelæggelsen lovlig for de indstevnte nu var forkyndt, da samme nu og ere nærværende, Rætten vilde optage sagen til Doms, saasom de ey veed videre til sin Sags Pleye

1766: 344

at erindre eller anmoede Rætten om.

De indstevnte Lars Røsland, og Anders Nordaas fremkom dernest og tilstoede vel at Laug-Dagen var sig forkyndt, men derhos declarerede, at de til sin Sags Fremgang og nærmere Oplysning, saavelsom Styrke for sig har vildet indstevne følgende Vidner sc: {Lars Sieursen ......,} Magne Olsen Grønaas, \og/ Lars Olsen Fladaas, men da de kom til Lehnsmanden Magne Hatland, henviiste hand dem til Skafferen Ingebrict Olsen Bernes, i Tanke at faae bemte: Vidner stevnt til dette Ting, og var da Skafferen ude paa Bøygden for at incassere sin Skaffer-Told, og Lehnsmanden laae ferdig paa sin Reyse for at betale sin sig tilkiøbte Jorde-Part {betalt} og dens behørige Skiøde til dette Ting publiceret; Thi nødsagedes de, efter saadan tilgaaen Hændelse og Omstændighed, eftersom de intet i saa Fald til Stævningens Fuldbyrdelse :/ da de ingen dertil kunde formaae :/ vidste sig at have forsømmet, atter igien at forlange Sagen udsadt til nestholdende Som/m/er-Ting, for da, efter foregaaende lovlig Stevning at faae forbemeldte sine Vidner førte udi denne Sag, hvornest de ervartede Rettens Eragtning.

Eragtet.

Efter saadan de indstevntes Andragende og Anmoedning, bliver denne Sag, /: under Forpligtelse saavel at paasee de paaraabte Vidner, efter foregaaende lovlig Stevning, Persohnlig mødende, sc: Magne Olsen Grønaas og Lars Olsen Fladaas, som og da uden videre Indvending at paatrænge Sagen til endelig Dom :/ bevilget Anstand til nestholdende Sommer-Ting 1767.

Publiceret

11. Erich Larsen Padøens Skiøde til sin Broder Ole Larsen paa 4 4/5. M/ark Smør 1 3/5. Kande Malt udi gaarden Hustruelien. dat: Mielde: d/en 31te Maij. 1766. vid: fol: 522.

12. Ole Larsen Hustrulies Pante-Obligation til Iver Aschevig paa Summa 20 rdr dat: d: 31te Maij 1766. vid: fol: 522.

13. Jacob Monsen Niaastads Skiøde til Johannes Monsen Høyland paa 2 2/5. M/ark Smør og 2 2/5 Kande Malt i gaarden Herland dat: 21de Novbr: 1766 vid: fol: 523.

14. Knud Sieursen Fieldschaals Do: til Mons Olsen Søre Møching paa 16. M/ark Smør 5 1/3 Kande Malt udi gden: Søre Møching. dat: 21. Nov: 1766. vid: f: 522.

15. Jørgen Aschildsen Tepstads med fleere Eyeres Bøxel-Seddel til Aschild Johannesen paa 22 1/2. M/ark Smør i Skatteskyld, og i Landskyld 13 1/2. M/ark Smør og 11 1/4. Kande Malt i gden: Tepstad: dat: 22. Nov: 1766. med Rev g: d:

1766: 344b

16. Lars Ellefsen Fitties Do: til Rasmus Anders: Svennem paa 1. Pund 3. M/ark Smør og 12. Kder: Malt i gaarden Svennem. dat: 21de Nov: 1766 med Revers ej: dat:

17. Ole Bysem som Laugværge for Jorne Arnesdr: tilligemed fleere Interressenteres Bøxel-Seddel til Halvor Arnesen paa 1. Pund Smør og 1. Mæhle Malt i gaarden Søre Rosland. dat: 18de Jan: 1766. med Rev: ej: dat:

18. Knud Sieursen Hougstvedt og MedEyeres Ditto til Anders Johannesen paa 1. Pund 10 5/7. M/ark Smør, 7 5/16. Kande Malt i Gaarden Hougstvedt, dat: 22. Nov: 1766. med Rev: ej: dat:

19. Niels Johannesen Heldahls Odels-Lysning paa 1/2. Løb og 4. M/ark Smør udi gaarden Møs, dat: 22de Nov: 1766. vid: fol:

20. Michel Joens: Schaar, som Formynder for Anders Andersen, fremleverede bemte: sin Myndtl: Arve-Penge, som ham efter Faderen Anders Andersen Qvamme den 5te Maij 1762. tilfaldt, beløbende til 48 rdr 3 mrk 2 s:, for at faae sam/m/e af Retten forseiglet, hvilket og skeede og derefter Formynderen med attesten under 22de Nov: 1766. tilbage extraderet.

21. Jacob Olsen Qvamme fremleverede ligeleedes sin Myndtling Anne Anders Drs: Arve-Penger 28 rdr 6 s til Rettens Forseigling, eftersom bemte: ey hos sufficenter Folk kunde faae samme til Renters Erholdelse mod tilstrekkelig Pandt udsadt, hvilke forseiglede med Attesten under 22de Novbr: 1766. bleev ligesaa værgen tilbage leveret.

Fleere Sager fremkom denne Sinde, efter Tilspørsel, ey for Retten, hvorfore de sædvanlige Bielagere og Tings-Vidner til Fogdens Regenskab bleeve fremlagde og examinerede sc: 1. de sædvanlige 15. qvæstioner som bleve nu ligesom forgangen Høste Ting besvarede i alle Poster, undtagen Joseph Hoshofde som Øhll-Tapper er afgaaen. Dernest 2. Tings Vidnet om Qvernene hvortil bleev besvaret det Hannistvedts qvern er gandske i Øde, men Fodtlands svarer i Aar som sædvanlig 2 mrk. 3. Angaaende Om noget af det aftagne er forbedret eller slettere, hvortil besvaredes det de 3. gaarder Egemoe, Møxter og Ladstad kuns ere aftagne her i Skibreedet. 4. Odels-Mandtallet som bleev befunden rigtig. 5. Restancen for de ordinaire Kongel: Ordinaires Skatter for denne sidste Termin beløber 190 rdr 9 s:

Laug-Rettes-Mænd for tilkommende Aar 1767. opnævnes følgende sc: 1. Knud Larsen indre Bernes, 2. Anders Olsen Aaseim, 3. Johannes Andersen Hoshofde, 4. Rasmus Larsen Heldahl, 5. Michel Sieursen Fieldschaal, 6. Ole Rasmusen Nore Bysem, 7. Ole Ingebrictsen Nore Møching, og 8. Johannes Monsen Søre Ditto.

 

 

Echanger Skibreede.

Anno 1766 den 24de Novbr: bleev Rætten til almindelig Høste-Tings Holdelse, sadt med Echanger Skibreedes Almue, paa Gaarden Hoshofde, i Overværelse af Deres Kongel: Majts: Foged Sr: Christen Hejberg, og de Rætten for dette Aar opnævnte Laug-

1766: 345

Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 300. findes forhen anførte, der alle mødte og vare nærværende,

Thi bleev da de samme Kongel: Forordninger og videre høye Ordres her oplæste og publicerede, som ved nest forrige Hossanger Skibreede.

Dernest bleev og Almuen i følge Høyvelbaarne Hr: Stifts-Befalings-Mand\ens/ Skrivelse til Fogden under 20de Septbr:, her ligesom ved de andre Skibreeder tilspurgt, hvordan Vexten har været i dette Skibreede for dette Aar, hvortil de alle eenstemmig svarede, den var kun gandske ringe og maadelig, og at de sluttede at dette Skibreede vel behøvede 200. á 300. Tønder Korn til undsættning.

Dernest bleev de sædvanlige Tings-Vidner examineret, sc: 1. om Fiskeriet, hvortil bleev besvaret, det her intet af Betydenhed haver været fisket til Skatts Svarelse. 2. Søre Qvinges Qvern er gandske i Øde, men Biørsvigs Do: svarer som sædvanlig 20 s: 3. bleev examineret de sædvanlige 15. Qvæst: hvortil de 3. første bleev besvaret som forgangen Aars Høste-Ting: til den 4de: Biørsvigs Saug er i samme Stand, som den forgangen Aar var, og desformedelst ey høyere kand ansættes, da nesten lidt eller intet derpaa har været sauget. til 5te Ney: til 6te: Huusmænd som bruger Øhll-Tapperie ere her 2de: Sieur Rasmusen Echnesvogen Aschild Andersen Haugøen. til 7de: Ney: til 8de Ligesaa. 9de besvaret som forgangen Aar. til 10de Ney. til 11te ligesaa. til 12te ligesaa og 13de: med 14de: og 15de: 3. bleev Odels-Skatts Mandtallet examineret og befunden rigtig at være.

Hossanger Skibreedes Lehnsmand Magne Stephensen Hatland, som og Echangers Ole Fyllingen fremstoede tillige med nogle af hver Skibreedes Almue for Retten, for at komme til en endelig Sluttning angaaende Tingsteds Holdelse for ovenmeldte 2de Skibreeder Hossanger og Echanger, hvorda Hossangers Skibreede paastoed at vilde nyde sin gamle Tingsted nemlig her paa Gaarden Hoshofde, og det andet sc: Echanger Skibreede ligeleedes paa sin gamle og formeente Ting sted paa Eyde i Ditto Skibreede, hvornest de indstillede samme deres Paastand til Fogdens saavelsom høy Øvrigheds nermere Approbation.

Fogden loed tilføre, at hand af begge Skibreeders Almues Tale og Declaration merkede, at disse Skibreeder ey kunde blive eenige om et Tingsted, som dog beqvemmelig kunde synes at staae paa Hoshofde, thi hvad det af Echanger Skibreedes Almue ommeldte Stæd Eyde betreffer, da er det en vitterlig Sandhed, at Havnen der

1766: 345b

er saa slet, at man i Storm og U-Veyr meget vanskelig kand komme baade fra og til Land, ligesom ikke heller Ting-Baaden der kand ligge sikker, hvorfore dette ey kand ansees som et beqvemt Tingsted, følgelig maatte et andet beleyligere Sted dertil udvelges; Hossangers udvalgte Tingsted Hoshofde havde hand derimod intet at erindre, naar ikkuns de fornødne Bygninger bliver opførte, og Almuen forsyner Øvrigheden med Lov forsvarlig Pleye i Ting-Tiiden til Sluttning declarerede hand at siden her nu i nogle Aar har været ventileret om Tingsted for disse Skibreeders Almue men intet kommen til Virkelighed, og Øvrigheden for at føye Almuen, har indfundet sig her paa Hoshofde, som formedelst Huuserne har været meget indkneben og u-beqvem, bliver for den følgende Tiid intet Ting her berammet eller holdet, uden saa er at de fornødne Huuser til Sommer-Tinget bliver opført, men hand nødsages nu at andrage denne Sag for en høyere Øvrighed til paafølgende endelig Resolution.

Hossanger Skibreedes Almue svarede dernest, at de ingen Tiid eller Umage vil spare til at faae de forommeldte Ting-Huuse paa sit Ting sted Hoshovde i stand sadt, til den af Fogden determinerede Tiid, saa vidt i samme muelig kand afsted kommes;

I Anleedning af dette Almues Svar loed Fogden tilføre, at siden hans Majts: Lov befaller at Ambtmanden skal udvelge og udsee beqvemme Tingstæder, saa maatte Almuen addressere sig med Ansøgning til ham om Approbation paa samme Tingsted.

Echanger Skibreede Replicerede til Fogdens foranførte, at, i fald forberørte og paastaaede Tingsted skulde være formeget u-beleylig og u-beqvem i henseende den slette sammesteds befindende Havn baade for Øvrighed og Almue, vilde de erbyde sig at opsette vedbørlige Ting-Huuser udi Echnesvogen hvor den beste Havn her i Fiorden befindes, saavel for Øvrighed som Almue.

Fogden, i henseende denne Almuens Declaration, Refererede sig til det samme, som hand ved Hossanger Skibreedes Almues Andragende loed tilføre.

1766: 346

 

Publiceret:

1. Anders Andersen Todtlands Odels-Skiøde til Johannes Andersen indre Eyde paa 1. Pund 19 1/8. M/ark Smør i Do: gaard i Skatte-skyld, og i Landskyld 1. Pund 10 7/12. M/ark Smør og 11 9/16. Kande Malt. dat: 22de Nov: 1766. vid: fol:

2. Joen Mariagers Bøxel-Seddel til Niels Jørgensen paa en halv Løb Smør og 1/4. Tønde Malt udi gaarden Echnes dat: 22. Nov: 1766. med Rev: ej: Dat:

3. Anders Monsen Hindenes Skiøde til Broderen Ole Monsen paa 1. Pd: 12. M/ark S: i Skatte-skyld, men i Landskyld 1. Pd: 3. M/ark Smør og 1. Mæhle M: i Gaarden yttre Hindenes dat: 24. Nov: 1766. vid: fol: 523.

4. Ditto Ole Monsens Pandte-Obligation til Iver Aschevig, stoer 40 rdr: dat: 25de Novbr: 1766. vid: fol:

5. Mons Monsen yttre Eides som Laugværge for Helge Aamunds Datter, hands Skiøde til Ole Ellingsen ibidem, der paa sin Myndtl: Ole Aamundsens Veigne samme af forbemte: Helge indløste udi gaarden Aschevig sc: 18. M/ark Smør og 1/8. Tønde Malt: dat: 25de Nov: 1766. vid: fol:

6. Knud Bernes paa sin Hustrues Anna Simons Datters veigne med fleeres Skiøde til Iver Magnesen paa 1. Pund 16 3/8. M/ark Smør 18 1/10. Kande Malt udj Gaarden Esem, dat: 25de Nov: 1766. vid: fol:

7. Joen Larsen yttre Eisnes udstædde vil-kaars Contract til Moederen Brithe Lars dr: paa 1. Tønde Korn, 1. Koe-Foster, og for 4. Faar: dat: 24de Nov: 1766. vid: fol:

8. Lars Monsen indre Eisnes med fleeres Bøxel-Seddel til Joen Larsen paa 12. M/ark S: og 8. Kder: M: udi gaarden Eisnes: dat: 24de Nov: 1766. med Rev: ej: dat:

9. Aflyst og udslettet Ellef Simonsen Nummedahls Pandte-Obligation til Hr: Lyder Johan Smith, som Forstander for Hossangers Præstegields Fattig Casse, paa Summa 50 rdr: af Dato 22de Nov: 1766. fol: 436

Saasom ey fleere Sager eller Documenter denne sinde frem kom efter Rettens Tilspørsel, bleev de sædvanlige Tingsvidner og Bielagere til Fogdens Regenskab fremlagde til Rettens Attestation: sc: 1: Tingsvidnet angaaende Fiske Vogene og Qvernene med videre som foran er examineret. 2. Tingsvidne om de sædvanlige 15 qvæst: som og ligeleedes ere examinerede. 3. Tingsvidne om Aftagene. 4. Odel-Skatts-Mandtallet som bleev examineret inden Retten og befunden rigtig at være. 5. Restancen over de for den sidste Termin udestaaende Kongel: Ordinaires Skatter for dette Aar beløber til den Summa 293 rdr 1 mrk 3 s:

Laug-Rettes-Mænd for tilkommende Aar 1767. opnevnes følgende: sc: 1: Iver Simonsen Aschevig, 2. Iver Nielsen Røe, 3. Anders Larsen Dyrkolbotten, 4. Mons Johannesen Store Urdahl, 5. Johannes Gudmunsen Eisnes, 6. Baste Iversen ibidem, 7. Erich Bergesen Fyllingen, og 8. Ole Larsen Nedre Echanger.

 

 

Mielde Skibr:

A/nn/o 1766. d: 28de Novbr: bleev Retten til almindelig Høste-Tings Holdelse sadt med Mielde Skibreedes Almue paa Tingstædet Nedre Mielde, i Overværelse af Deres Kongel: Majts: Foged velædle Hr: Christen Hejberg, og de Retten for dette *for *dette Aar opnevnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 304. findes forhen anførte og alle vare nærværende.

Og bleev derefter de samme Kongel: Forordninger og videre høye Ordres her publicerede ligesom ved nestforrige Echanger Skibreede.

1766: 346b

 

Ligeleedes bleev og Almuen her ligesom ved de andre foregaaende afholdte Skibreeder tilspurgt hvorleedes Vexten dette Aar har været paa Kornet her i Skibreedet, hvortil den meenige Almue svarede: det Kornet var vel meget lidt, men derhos godt, og sluttet de at her til undsættning for Skibreedes trængende nok vilde behøves circa 200. Tønder Korn.

Publiceret

1. Skifte-Breev forrettet paa Gaarden Hvidsteen efter afg: Myndtling Kari Joens dr: dat: 23de Junij 1766.

2. Johannes Aamundsen Hustrulie som Formynder for sin Myndtling Marithe Rasmus Datter loed ting lyse og af Retten forseigle de bemte: sin Myndtlings Arve-Penge 19 - 3 mrk 2 s: som hende d: 16de Febr: 1751 efter Faderen Rasmus Eide paa Do: gaard tilfaldt, hvilken Publications-Seddel og attest under 28de Nov: h: a: med Pengene som bleev forseiglede, Værgen inden Retten bleeve extraderede.

3. Hr: Justitz-Raad Hans Christian Gartners Bøxel-Seddel til Ole Olsen paa 1. Spand *eller 1/2. M/ark Smør og 1/2. Faars Leye udi gaarden Rivenes, dat: 21de Nov: a: 1766.

4. Hr: Michael Stub Ahrentzes Ditto til Niels Nielsen Rongved paa 1. Pund Smør og 4. Kander Malt udi Gaarden Teigland; dat: 14de Aprill: 1766. med Rev: ej: dat:

5. Johannes Olsen Hartvedts Odels-Lysning paa 22 M/arke/r Smør og 2. Mæhler Malt udi den Part i gaarden Havre, som beboes af Eyeren Niels Haldorsen, dat: 28de Nov: 1766. vid: fol: 525.

6. Hr: Consistorial-Raad Gerdt Geelmuydens Skiøde til Johannes Halsteensen paa 1/2. Løb og 6. M/arke/r Smør i gaarden Hechland, dat: 23de [Nov.?] 1766. vid: fol: 525.

7. Ditto af Ditto til Mons Johannesen paa liige Brug i Do: gaard: ej: dat: vid: fol: 525.

For Rætten fremstoede de 2de Opsiddere, fordum Leylendinger men nu Selv-Eyere, sc: Mons Johannesen, og Johannes Halsteensen paa Gaarden Hechland, under Matriculs No: 76. beliggende i Mielde Skibreede og Nordhordlehns Fogderie, væmodelig andragende og beklagende sig det deres paaboende Gaarde-Parters Huuser i benævnte Gaard Hechland, der skylder for hvers halve-Part 1. Pund 16 1/2. M/ark Smør, og saa tilsammen 1. Løb og 9. M/ark Smør den 30te Maij ved Middags-Tiider i Deres Fraværelse da de selv laae paa sin Reyse til Byen, bleev lagt i Aske og af Luen gandske fortæret, saa mange som vare paa Gaarden, tilligemed alle deres ringe Eyendeeler, hvorfore de ere bragte udi den yderligste Fattigdom, og har nu ved adskillige godt Folks Medynk over deres Tilstand, omsider ved Credit faaet igien opbygget de fornødneste Foder og Fæe-Huus; og fik Mons Johannesen dog lidt bierget af sine Eyendeele, men Johannes Halsteensen slet intet; hvorfore de ansøger om Kongl: Benaadning til Skatternes Eftergivelse og Forskaansel i disse besværlige Tiider.

Almuen samt Laug-Rettet svarede, efter Rettens Tilspørsel, det Comparenternes Andragende, saaleedes som anført er, i et og alt saaleedes forholder sig, som og at der paa tidtbemte:

1766: 347

Gaard vare følgende Huuser opbygte: sc: 5. Stuer, 2. Lader, 2. Fæe-Huus, 3. Buer med Svaler til, og 2. Ildhuus, hvorom de forlangede sig et ordentlig Tings-Vidne beskreven meddeelt, hvilket af Rætten bleev bevilget.

Saasom nu ey fleere Sager eller Documenter, efter Rættens Tilspørgsel, fremkom denne Sinde for Rætten, bleev de sædvanlige Tings-Vidner og Bielagere til Fogdens Regenskab fremlagde til Rettens Attestation: sc: 1. De sædvanlige 15. Qvæst: og bleev de første 13. qvæst: besvaret med Ney, og den 14de med Ja som og den 15de: 2. Her i Skibreedet ere ey fleere Priviligerede Giestgiver-Stæder til Reysendes Fornødenhed, end allene Dimittr: Sergeant Johan Harbist: 3. Odelskatts-Mandtallet som efter nøyagtig Examination bleev befunden rigtig at være. 4. Restancen paa de u-betalte Kongel: Ordinaires Skatter for sidste Termin beløber til den Summa 153 rdr 1 mrk 5 s:

Laug-Rettes Mænd for tilkommende Aar 1767. opnævnes følgende sc: 1. Hans Joh: Rønhovde, 2. Anders Schaar, 3. Aschild Michelsen Daltvedt 4. Erich Ellingsen Kleveland, 5. Niels Larsen Houe, 6. Ole Iversen Nore Hartvedt, 7. Baste Bastesen Borge, 8. og Johannes Stephensen Hougsbære.

 

 

Arne Skibr:

A/nn/o 1766. den 1ste Decembr: bleev Retten til almindelig Høste-Tings Holdelse, sadt med Arne Skibreedes Almue, i Overværelse af Deres Kongel: Majts: Foged Velædle Hr: Christen Hejberg, og de Rætten for dette Aar opnævnte Laug-Rettes-Mænd, hvis Navne fol: 303. findes anførte, der alle vare nerværende og mødte.

Og bleev de samme Kongel: Forordninger og videre høye Ordres her publicerede ligesom ved nestforrige Mielde Skibreede.

Almuen bleev her ligesom ved de forrige Skibreeder tilspurgt hvordan Vexten har været i indeværende Aar, hvortil bleev besvaret den var vel ringe, men derhos godt, dog sluttet de at dette Skibreede til Undsættning nok vilde behøve 300. Tønder til Undsættning.

Dernest Publiceret:

1. Skifte-Breev forrettet d: 4de Aprill: 1766. paa gaarden Arnetvedt efter afg: Peder Larsen: vid: fol: 525.

2. Ditto forrettet d: 26de Junij: h: a: paa Gaarden Toft, efter Giertrud Iversdr: vid: fol: 525.

3. Jens Frørops Pandte-Obligation til Madme: Sophia Sal: Peder Jørgensen Egelsdorphs paa Summa 295 rdr: dat: 19de Maij: 1761. vid: fol: 525.

4. Magdalena Sl: Hans Søelgaards Skiøde til Johan Christian Seehuus paa Pladset Steenestøen dat: 31te Martij 1763. vid: fol: 526.

5. Sorenskriver Johan Garmanns Auctions-Skiøde til Sr: Benjamin Angel, paa Ole Johannesens Huus, staaende imellem Elias Larsens og Peder Olsens Huuse, i Store Sandvigen: dat: 29de Julij 1765. vid: fol: 526.

6. Benjamin Angels Skiøde til Mester-Snedker Jaen Jacob Ulrich paa Ditto Reebslager Ole Johannesens Huus, som hand efter nestforrige auctions Skiøde sig tilkiøbte: dat: 30te Julij: 1765: vid: fol: 526.

1766: 347b

7. Claus Bischophs Skiøde til Sr: Johan Henrich Harje paa 1. Vaanhuus med Ild-huus, 1. tieret Boed, og 1. af stander-Verk opsatt Rulle-Boed tilligemed 1. Nøst ved Søen. dat: 11te Junij 1766. vid: fol: 526.

8. Niels Iversens Pandte-Obligation til Velædle og Velbyrdige Hr: Kam/m/er-assessor Ramshart i Bergen, stoer 50 rdr: dat: 16de Junij 1766. vid: fol: 527.

9. Sorenskriver Garmans Bøxel-Seddel paa den Enge-Pladtz som Claus Biscophs fordum eyet og beboet haver, tilligemed 1. Nøste- og Huuse-Grund udi Store Sandvigen til Sr: Johan Henrich Harje: dat: 3de Sept: 1766.

10. Ditto af Ditto til Mons Nielsen paa hans iboende Huuse- og Nøste-Grund i Store Sandvigen: dat: 28de Oct: 1766.

11. Hr: Michael Ahrentzes Ditto til Ole Olsen Hougstvedt paa 1/2. Løb Smør og 1. Mæhle Malt i Gaarden Watzdahl, Hougs Præsteboel allernaadigst beneficeret; dat: 10de Nov: 1766. med Rev: ej: dat:

Fogden Hejberg ved sin Fuldmægtig Jacob Jørgen Kastrup æskede Sagen i Rette anlagt sidstleeden Sommer-Ting paa Justitiens veigne af da værende Constituerede Foged contra Ingebor Tostens Datter af Sandvigen, producerede Rettens samme Sommer-Ting ergangne Kiendelse eller Forelæggelse for de da udeblevne Vidner og til samme Laugdags lovlige Forkyndelse for vedkommende fremstillede Ankyndelses Vidnerne, Diedrich Lindemann og Petter Christophersen for samme Eedelig at afhiemle, og hvilket de med Eed inden Retten bekræftede, det Forelæggelsen for \alle/ de indstevnte Vidner lovlig var forkyndet, undtagen Widrich Jaensen, som var paa Udreysen til Lissabon.

Comparenten hernest til de samtlige forelagte og formodentlig nu mødende Vidner fremlagde for det første sine skriftlige Qvæstioner, hvortil hand begiærede Retten vilde modtage Vidnernes Svar, og i øvrigt forbeholdt sig under Vidnernes Examination fornødne sub-qvæstioner at giøre til Sagens Oplysning, da samme ere saa lydende;

Og bleev derefter fremkaldet

det 1ste Vidne Jens Johannesen, som svarede til den 1ste Qvæstion, efter at behørig Formaning var givet at vogte sig for Meen-Eed, og Eeden af Lov-Bogen var oplæst, og af Vidnet aflagt det hand med vished bekræftede det hand selv baade har seet og hørt saadan ryggesløs Levnet i Svend Svendsens Huus forøvet af hands Hustrue Ingebor Tostens dr: til 2den svaret lige efter Qvæstionens Indhold. Ja, at saadant ryggesløs Levnet haver været holdt Søn og hellige Dage, ja Nætterne med tillige. til 3de svaret, Vidnet sagde ey at have seet, men vel hørt at et saadan liderlig Huus da den omspurgte Tiid neml: Mariæ-Besøgelses-dag d: 2den Julij: 1765. skal være holdet.

1766: 348

til 4de qvæstion Resp: det Vidnet vel hørte det omspurgte, men ey selv seet det.

Actor herunder tilspurgte Vidnet, om hand ey kand siige af hvem hand saadant haver hørt? hvortil hand besvarede at have hørt det af Baste Eschildsen og Ole Olsen Hopland.

til 5te qvæst: Resp: det Vidnet ikke heller har seet det omspurgte, men vel hørt det af Ole Olsen Hopland.

Actor ligeleedes herunder tilspurgte Vidnet, om hand da ey saae Dagen eller strax derefter at Rek-verket ved eller omkring Ole Olsens Huus var afbrækket? hvortil Vidnet Resp: Ney:

til 6te qvæst: Vidnet ligeleedes har hørt, men ey seet det omspurgte, som troeligst, da det har hørt saadan ryggesløs Levnet nesten hver Søndag. til 7de: qvæst: Resp: Det Vidnet selv har seet, hvad Mand-Folkene angaaer, da hand ikke kiendte dem eftersom de vare af fremmed Nation sc: Hollender- og Bremer Matroser, men af Qvindes-Persohner, da navngiver og kiender hand Marthe Ottes Datter, og Kirstine Tostens Datter, som hand stedse og oftest har seet og hørt der opholde sig, ligesom og de der skal have været tilstæde omspurgte Marie Besøgelses-Dag d: 2den Julij 1765. til 8de qvæst: Resp: det Vidnet hverken har hørt eller seet saadant, som qvæstion indeholder i henseende til en grovere Liderligheds eller Letferdigheds Forøvelse.

Actor herunder tilspurgte Vidnet, om hand ikke veed eller har hørt at de under 7de qvæst: navngivne Qvindes-Persohner er bekiendt for et letferdigt og u-tugtigt Levnet? hvortil Vidnet svarede: at have seet og hørt dem at have haft en extraordinair Familair omgang med de i 7de Qvæst: angivne Hollender og Bremer Matroser:

til 9de qvæst: Resp: Det Vidnet selv baade har seet og hørt et saadant liderlig og høyst forargelig Levnet forøvet af den omspurgte Ingebor Tostens Datter, og at Naboerne derover i høyeste Grad har klaget:

Actor erindrede endnu i Anleedning af Vidnetz Svar til 7de og 8de qvæst: at tilspørge Vidnet, om bemeldte Qvindes-Persohner Marthe Otthes Datter og Kirstine Tostens Datter opholder sig ellers udj Sandvigen eller hvor? hvortil Vidnet Replicerede, det Marthe Otthes Datter opholder sig \nu/ i Byen, tienende hos Anders ved Calmar-Engen siden Michaelij; men forgangen Aar 1765. var hen i Huuset hos Ingebor Tostens Datter, ligesom og Kistine Tostens Datter da og der opholdt sig, men nu hos sin Fader Tosten Einersen i bemte:

1766: 348b

Sandvigen. Og som Actor nu ey havde videre at tilspørge Vidnet om, bleev samme dimitteret.

Dernest bleev det 2det Vidne Sara Ole Thygesens Enke paaraabt men mødte ikke.

Ligeleedes bleev det 3die Vidne Tosten Einersen paaraabt, som ikke heller comparerede.

Derefter bleev det fierde Vidne Cordt Lindemann ligeleedes paaraabt, som fremstillede sig og efter aflagd Eed, vidnede til 1ste Qvæst: Resp: som forrige Vidne Jens Johannesen. til 2den Qvæst: svarede eenstemmig med forrige Vidne, ja at det har selv været der inde og seet saadan et liderlig Huus har været holdet. til 3de Qvæst: Resp: ligesom forrige Vidne. til 4de Qvæst: Resp: Conform forrige Vidnes Udsagn.

Actor igientoeg sin til foregaaende Vidne under denne Hoved-Qvæst: fremsadte sub-qvæstion af hvem Vidnet da har hørt saadant siige? hvortil Vidnet Replicerede, at have vel hørt det af mange andre som det nu ey erindrer eller veed at navngive, men i Besynderlighed af sin Koene Karen Barbra Ivers dr: og Ole Olsen Hopland. til 5te qvæst: Resp: det Vidnet hverken har hørt eller seet noget af det omspurgte: til 6te qvæst: Resp: det Vidnet ligeleedes hverken har hørt eller seet det i qvæst: omspurgte:

Actor herunder tilspurgte dette Vidne, om Vidnet da ikke af andre har hørt sige, det saadan Huus af Ingebor Tostens Datter bemte: 18de Decbr: 1765, skal være holden og ført: Vidnets Svar hertil var Ney. til 7de svarede som forrige Vidne. til 8de ligeleedes Resp: som forrige Vidne, tilligemed den under samme qvæst: af Actor fremsadte subqvestion, det hand har hørt og seet de omspurgte Qvinde-Mennisker Marthe Ottes Datter og Kistine Tostens Dr: som oftest have sin Gang og Conversation der i den indstevnte Ingebor Tostens Datters Huus i bemte: Sandvigen. til 9de svaret: at have hørt nesten heele Sandvigens Beboere over deres førte liderlig Levnet at have klaget:

Actor igientoeg og her den sidst til det (de?) foregaaende Vidne fremsadte qvæst: hvor de omvundne Qvindes-Persohner har opholdet sig og for nærværende opholder sig:? hvortil hand Refererede sig til det første Vidnes Svar. Og da Actor nu ey havde fleere qvæst: at proponere Vidnet, bleev det ligeleedes dimitteret.

1766: 349

Det 5te Vidne Widrich Jansen bleev paaraabt, men ey mødte, saasom det var paa udreyse til Lissabon; hvorhen hand skal være {stevnt} reyst, forinden hand her som Vidne i denne Sag bleev stevnt.

Det 6te Vidne Jacob Olsen, efter Paaraab, fremstillede sig tilsidst, og efter aflagd Eed vidnede: til 1ste qvæst: det Vidnet haver hørt, men ey seet det i qvæstionen afvigte Sommer passerede.

Actor tilspurgte Vidnet, om det ingensinde har seet et saadant ryggesløs Huus der at være holdt? hvortil Vidnet svarede: at hand ey haver seet det uden een gang nemlig d: 8de Decembr: afvigte Aar, da hand tillige med nest foregaaende Vidne Cordt Lindemann var inde i Ingeborg Tostens Drs: Huus, da saae hand vel af Hollændere og Bremer-Mænd tilligemed Marthe Ottes, og Kistine Tostens døttre at et saadant slet og ryggesløs Huus bleev holdet, ligesom og Vidnet sagde, at saa vel hand, som i sær hans Cammerat bemte: Cordt Lindemann af de i Huuset værende Hollænder-Matroser ilde bleev behandlet og slaget.

Actor i Anleedning af dette Vidnes giorde Forklaring begiærede det foregaaende Vidne Cordt Lindemann om det omvundne tilspurgt, og om det ikke saa i Sandhed forholder sig; Forrige Vidne Cordt Lindemann tilstoed at det omvundne i et og alt saaleedes sandfærdig forholder sig:

til 2den qvæst: svarede eenstemmig med første Vidne, da hand ikke har seet det, men vel hørt det baade selv som og af andre. til 3die svaret: det Vidnet har hørt det men ey den omspurgte Tiid seet det. til 4de Resp: det Vidnet ey har seet men vel hørt det.

Actor igientoeg foregaaende under den i Hoved-qvæst: fremsadte sub-qvæst: hvortil Vidnet Replicerede at have hørt af mange.

til 5te Qvæst: svarede Vidnet det ikke har seet det men hørt det af Ole Olsen Hopland.

Actor ligesaa her igientoeg sin under denne Hoved-qvæst: fremsadte subqvæstion: hvortil Resp: eenstemmig med første Vidne.

1766: 349b

til 6te Qvæst: svarede Vidnet, at have hørt af Ole Johannesen Præstens Medhielper at det omspurgte skulde være den 18de Decbr: 1765. passeret, som var den Dag Ingebor Tostens Datter havde været ved Herrens Bord? til 7de Resp: ligesom første Vidne, ecc: at det ey kunde viide om de om{sp}vundne Qvindes Persohner vare der d: 2den Julij 1765. til 8de qvæst: svarede: det hand ey har seet videre, uden den omvundne gang nemlig afvigte 8de Decembr: da hand var derinde, da hand vel saae og blandt andet kand erindre at Kistine Tostens Datter sad i Sengen paa Fanget eller Skiødet af een der indeværende Hollænder-Matros. har ellers hørt at adskillige har haft deres Levemaade og Opførsel mistenckt for et letferdigt og forargeligt Levnet. hvormed Vidnet og har besvaret Actors under denne Hoved-qvæstion fremsadte subqvæstion: til 9de svarede som første Vidnet, udi et og alt, at have hørt det Conform qvæstionens Indhold.

Actor endelig og her igientoeg og til dette Vidne fremsadte den sidste til de forrige Vidner proponerede subqvæstion, om de omvundne Qvindes-Persohners Til- og Opholds-Stæd. hvortil dette Vidne svarede eenstemmig med de forhen afhørte Vidner. Og da Actor ey denne sinde havde videre at tilspørge Vidnet om, bleev det og dimitteret.

Actor hernest, som, imod all Formoedning haver maattet merke, at de 3de: lovlig indstevnte og forelagde Vidner nemlig Enken Sara Ole Thygesen, Tosten Ejnersen og Widrich Jaensen ikke har vildet ære Retten med Møde og deres Vidnesbyrd i Sag at aflægge, erindrede derom følgende, at hvad det sidste af samme Vidne nemlig Wiedrich Jansen angaaer, da, som det her for Retten i Dag er bleven declareret, at hand end og, forinden Stevnemaal ham bleev forkyndt var gaaet paa Reysen til Strat eller Lissabon, hvorfra hand ey endnu skal være hiemkommen, saa frafaldt des-Aarsage Comparenten hands Vidnesbyrd i denne Sag, men derimod over de 2de andre endnu udeblevne Vidner, Enken Sara Ole Thygesens, og Tosten Einersen, som ey deres lovlige Forfald her for Retten har tilkiendegivet, paa-

1766: 350

stoed derfor Comparenten følgelig Lov og Forordninger dem ved Rættens Kiendelse, som modvillige Vidner dømt at bøde deres Faldsmaals-Bøder, hver med 10 rdr: og desuden ved samme Rettens Kiendelse forelagt Laug-Dag til nestholdende Sommer-Ting at møde og deres Vidnes byrd i Sagen at aflægge. Paa Grund deraf, og om fornøden skulle eragtes, fleere Vidner at ind stevne i denne Sag, begiærede Comparenten Sagens Anstand til nestholdende Sommer-Ting, da hand samme i saa fald ved Stevne-Maal skal iagttage.

Eragtet:

Da de indstevnte Vidner sc: Sara Ole Thygesens Enke, og Tosten Ein: som uden lovlig Forfald at beviise, udebleev med deres Vidnesbyrds Aflæg i denne Sag, alligevel den ved afvigte Sommertings Holdelse eragtede Laugdags Forelæggelse for disse indstevnte Persohner ved Stevne Vidnerne Diedric Lindemann og Petter Christophersen er bleven lovlig forkyndt, saa bliver, i Consideration af saadan deres Forhold og modvillige udeblivelse, de 2de indstevnte Persohner Sara Ole Thygesens Enke som og Tosten Einersen tildømt at bøde deres Faldsmaals Bøder hver med 10 rdr: i følge Lovens 1ste Bogs 13de: Cap: 7de: art: da de og nu herved igien under nye Faldsmaals-Bøder, bliver forelagt Laug-Dag til neste Ting, da deres Vidnes byrd i denne Sag at deponere.

Actor begiærede denne Faldsmaals-Kiendelse af Retten beskreven sig meddeelt, for derefter Bøderne hos de vedkommende at faae inddrevet.

12. Aflyst og udslettet Aamund Andersen indre Arnes Pandte-Obligation til Hr: Sorenskriver Garmann paa Summa 40 rdr: dat: 27de Junij: 1763.

13. Aamund Andersen indre Arnes med fleere Formynderes Skiøde til Ole Aadsen paa 1/2. Løb Smør og 1/2. Huud i gaarden indre Arne dateret: 1. Decbr: 1766. vid: fol: 527.

14. Claus Biscophs skadesløse Breev til Sr: Johan Henrich Harje paa Summa 500 rdr: dat: 18de aug: 1766. vid: fol: 527.

15. udslettet Ole Danielsen Seims Pandte-Obligation til Aad Iversen indre Arne, stoer 20 rdr: dat: 2den Decbr: 1755.

16. Fornyet Mons Johannesens Odels- og Penge mangels Lysning paa 1/2. Løb Smør 6. Kander Malt og 1/2. Huud i gaarden Garnes dat: 29de Novbr: 1757.

17. Lehnsmand Anders Larsen Morvigens som Forstander for Aasene Capells Kirke, hans Bøxel-Seddel til Ole Rasmusen Hylke paa 18. M/ark Smør og 15. Kander Malt i gaarden Bredsteen: dat: 2den Dec: 1766. med Rev: ej: dat:

1766: 350b

 

Det sædvanlige Tings-Vidne om de 15. qvæst: bleev derefter examineret: og bleev da til de første 4. qvæst: svaret Ney: til den 5te: at her i Skibreedet ey ere fleere af de omspurgte og priviligerede Giestgiver-Stæder end Sahlhuus og Steenestøen. til den 6te Resp: at her i Skibreedet ere ey fleere Øhll-Tappere end Mons Pedersen som for tilkommende *dar (har?) udgaaen og nedlegger samme Næring: Derimod bleev af de tilstædeværende Sandvigs Beboere Skafferen Diedrich Lindemann, Cordt Lindeman, og Jens Johannesen angivet følgende Øhl-tappere udi Sandvigen. sc: 1. Nicolai Jæger, 2. Ole Holman, 3. Johan Seehuus, 4. Baste Eschildsen, 5. Gerdt Storm, 6. Hans L: Fæster, 7. Mons Nielsen i Hollen, 8. Daniel Andersen, 9. Niels Olsen Piber, 10. Ole Hansen. 11. Jaen Nielsen Commendeur, 12. Jaen Ulrich, 13. Ingebor Tostens Datter, 14. Claus Biscoph, 15. Ole Olsen Reebslager 16. Johannes Endresen. til 7de Resp: Ney: til 9de: 10de: og 11te: 12te: og 13de: Ney: til 14de: Ja med 15de qv: her udi Skibreedet har ikke noget udi dette Aar været at fiske af Betydenhed udi de skyldsadte Fiske og Laxe-Voger.

Jens Johannesen boende i Sandvigen producerede dernest et skriftlig Stevnemaal under 8de Septbr: 1766., udstæd af Tollef Hendrichsen Borger og Indvaaner udi Bergen contra Niels Olsen boende i Sandvigen, for ubetalt og tilgoedehavende Gield 3 rdr 3 mrk 12 s: som bemte: Citant Tollef Henrichsen for Vahrer, som Niels Olsen d: 14de Maij: 1761 har bekommet, crediterede ham, men ey siden den Tiid efter mange forgieves Paamindelser har kundet tilbage bekomme og var dette Stevne-maal efter Paateigningernes udviis den 8de Septbr: 1766. lovlig forkyndet for Contra-Citanten Niels Olsens Hustrue ved de 2de Stevne-Vidner Diedrich Lindemann Skydz-Skaffer og Petter Christophersen.

Hvornest de 2de forbemte: Stevne-Vidner Eedelig afhiemlede dette Stevne-maals lovlige Forkyndelse for den indstevnte Niels Olsens Hustrue, og er samme Stevnemaal med sine Paateigninger saa lydende:

Den indstevnte Niels Olsen bleev paaraabt men ey mødte.

Eragtet:

Den lovlig indstevnte, men ey mødende Niels Olsen forelægges Laug-Dag til nest anstundende Sommer-Ting, da tillige Creditor Tollef Hendrichsen haver at indfinde sig, for da sit Krav vedbørlig at legitimere, til sin Sags lovlige Pleye og Behandling.

18. Inger Lucie Morches (Mørches) Bøxel-Seddel til Johannes Johan/n/esen paa 1. Pund Smør og 1/3. Huud udi gaarden indre Arne. dat: 17de ap: 1766.

1766: 351

19. Stephen Andbiørnsen Blindem og Mons Danielsen Flactvedts Skiøde til Mons Stephensen Hundhammer paa 3/8. Løb Smør og 3/8. Tønde Malt udj gaarden Blindem. dat: 2den Decbr: 1766. vid: fol: 528.

20. Mons Stephensen Hundhammers Bøxel-Seddel til Erich Olsen Almaas paa 1/2 Løb Smør og 1/2. Tønde Malt udi gaarden Blindem. dat: 2den Decbr: 1766. med Rev: ej: dat:

21. Hans Iversen Mølcheraaens med fleeres Skiøde til Lars Andersen Toft paa 4 1/2. M/ark Smør udi gaarden Hylke. dat: 2den Decbr: 1766. vid: fol: 528.

Saasom nu ey fleere Sager eller Documenter denne Sinde fremkom for Retten, bleev de sædvanlige Tings-Vidner til Fogdens Regenskaber fremlagde til Rettens attestation, sc: 1. Tings-Vidnet om de 15. almindelige Qvæst: som forhen ere examinerede for dette Aar, 2. om Fiskeriet som ligeleedes er examineret. 3. om de aftagne Gaarder, hvoraf her i Skibreedet ere 2de nemlig Dahle og Sætterdahl. 4. Odels-Skatts Mandtallet bleev examineret og befunden rigtig: 5. Restancen paa de for sidste Termin udestaaende Kongel: Ordinaires Skatter med Nærings Skatten af Sandvigen beløber 168 rdr 1 mrk 1 s

Laug-Rettes-Mænd for tilkommende Aar 1767. opnævnes følgende: sc: 1. Mons Olsnes, 2. Knud Waxdahl, 3. Johannes Larsen Boge, 4. Knud Iversen Garnes, 5. Johannes Danielsen Jordahl, 6. Stephen Ludvigsen Bougtvedt, 7. Anders Johannesen Telvig, og 8. Iver Larsen indre Horvig: