(1765: 281)

Extra Ting.

1765 d/en 20 febr: blev Rætten til et bevilget Extra Ting satt paa Gaarden Møllendahl i Schiolds Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bildsøe og de Rætten tilnevnte Laug Rættes og Med doms Mænd Sc: 1. Ole Monsen Schiold 2. Ole Monsen Store Mitthue 3. Mons Nielsen Kaabeltvedt 4. Ole Monsen Frotvedt 5. Ole Rasmusen Tarlebøe 6. Ole Mathiasen Harrebache 7. Niels Jacobsen Store Mitthue i stæden for Ole Rasmusen Søevigen og 8. Lars Nielsen Steensvigen i stæden for Simon Monsen Haucheland

Hvorda Fogden fremlagde den af Deres Excellence Høy Welbaarne H/err GeheimeRaad og StiftsbefalingsMand von Cicignon under dato 22 Jan: sistleeden givne Resolution paa hands under 19de Decbr: afvigte Aar giorde Forestillelse {anlangende} \om/ Extra Rættes bevilning angaaende tyvs Delinqventen Ole Olsen Sæbøe, som Actor Fogden Bildsøe i Continuation af forrige ved sistleeden Høsteting udstædde Stevne Maal paa Justitiens Veigne har taget under Action. bemelte Resolution er saaleedis lydende.

Hvorda som Actor for Rætten frem kom Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bildsøe som i Continuation af det forhen d/en 10 8ber 1764 paa sistleeden Høsteting holte Forhør nu til Sagens Paadøm/m/ende i Rettelagde hands udferdigede Hoved Stevning dat: 25 Jan: sistleeden Contra Delinqventen Ole Olsen Sæbøe for adskillige i Nordhorlehns Fogderie begangne Tyverier, som til dette anbefahlede Extra Ting er blevet indvarslet Dom at anhøre.

Ligesaa er og indkaldet Delinqventens beskickede Defensor Lehns Mand udi Schiolds Skibbreede Jan Andersen Tvedteraas, alt efter Stevne maaletz Formeld med paateignet Forkyndelse som saaleedis er lydende.

1765: 281b

Lehns Manden Anders Tvedteraas som Defensor producerede den ham af Deres Excellence GeheimeRaad Cicignon givne Constitution under 22 Jan: sistleeden saaleedis lydende

Delinqventen Møtte persohnlig for Rætten navnlig Ole Olsen Sæbøe vedtagende lovlig Varsel.

Actor dernæst i Rette lagde en vidimeret Extract af Nordhorlehns Protocoll over den frivillige bekiendelse som Delinqventen inden Rætten til almindelig Høstetings holdelse med Schiolds Skibbreedes Almue d/en 10 8ber 1764 efter foregaaende Stevning af 24 Sept: til Forhør og Examination Var indkaldet, haver forklaret og Vedgaaet. Til Videre Oplysnings Erholdelse udviiser forbem/el/te Extract at end ydermeere Forhør om fleere Tyveriers Oppedagelse er skeed d/en 15 8ber 1764 paa Guulens Skibbreedes Høste ting, hvor og Delinqventen Ved sin Flugt og Omstrippelse haver stiaalet adskilligt som hand blev paagreben med udi Glavehr hvis Verdie er bleven taxeret. bem/el/te Forhør, som Comparenten fremlagde er af følgende Indhold, hvilket Actor begierede at Rætten Vilde forelæse Delinqventen, og derpaa indhente hands tilstaaelse eller benægtelse, det siste i Guulens Skibbreede med attraperede, og ellers om hand endnu ikke Vedstaaer sin forrige aflagde bekiendelse. End videre i rette lagde Actor en Verificeret Gienpart af en d/en 25 april 1761 over Delinqventen over adskillige øvede Tyverier forhen afsagde Bergens Guarnisons afsagde Krigs Rættes Dom med paateignet Kongl/ig Allernaadigst resolution dat: Fredensborgs Slott d/en 1 Julij dernæst.

Endelig produceres et fra H/er/r Kam/m/e Raad og forrige Proviantz ForValter Dam Laus tilsændte Missive dat: 5 8ber 1764 som oplyser hvorleedis Delinqventen haver fra stiaalet ham adskillige Ting ved Indbrud i hands Nøst paa Solemsvigen, anseet til Verdie af 20 á 30 rdr, hvilcket dog Ejeren til deels igien skal have bekom/m/et. Det insignerede af Velbem/el/te H/err Kam/m/e Raad Lauvs Skrivelse beeder Actor at blive udi Acten tilført. begge deele er af den Indhold.

Det fremlagde Forhør blev for Delinqventen ordlydende oplæst som hand i et og alt Vedblev og igientoeg at forholde sig rigtig uden ringeste Forandring lige som og sagde at alt det ved Glavehr hos ham forefundne smaae tøy var ham selv tilhørende det hand ey fra nogen har stiaalet, men aldeelis benegtede enten fra Jon Jonsen Børnes eller fra {... Ole} Jon Simonsen Bremnes at have bortstiaalet enten de 200 favner Kaltauv eller Dybsøgnet.

1765: 282

Imod Delinqventens benægtelse af de udi Guulens Skibbreede med attraperede og i Forhøret benevnte Ting anseer Actor det for en Usandhed der ikke bør ansees som troende, det øvrige i Sluttningen benevnte siden hand sam/m/e benægter kand maaske være sandt Af alle de nu i Rettelagde beviisligheder til deels bestyrkede med Delinqventens egen frivillige bekiendelse erfarer Rætten det hand har forøvet mange og adskillige Tyverier deels udi Sogns og deels herudi Nordhorlehns Fogderie samt at saasnart hand som paa Visse Aar hendømt Slave havde udtient sin tiid strax begynte at stiele lige fuldt paa Solemsvigen og fleere Stæder, bortrømt fra Vagten paa Lehnsmans Gaarden Morvigen da hand første gang blev paagreben, der af Actor ansees af lige beskaffenhed som hand havde udbrudt af sin Arrest og efter sam/m/e igien Continueret med Tyverie I hvis Anledning Actors Paastand og i Rettesættelse bliver denne at Delinqventen Ole Olsen Sæbøe følgelig Lovens 6 bogs 17 Cap: 39 art: samt Forordning af 6 Martij 1690 bør lide og undgielde hvorefter Actor paa sin Siide indstillede Sagen til Doms.

Defensor Jan Andersen Tvedteraas fremlagde sit under dags dato skriftlige Indlæg til Forsvar for Delinqventen Ole Olsen Sæbøe og indlod Sagen lige leedis til Doms paa hands Siide

Delinqventen efter Rættens tilspørsel havde til sit Forsvar ey videre at indvende, men underkastede sin Sag til en forventende naadig Dom.

Og blev af Dom/m/er og Mænd følgende

Kiendt og Dømt!

Saavel af den ved sistleeden Høsteting d/en 10 8ber afvigte Aar holdte Examination, som den ved denne Extra Rætt igientagne Delinqvent Ole Olsen Sæbøes frivillige og utvungne Tilstaaelse erfares, at det forøvede Indbrud og Tyverie paa Gaarden Solemsvigen af ham er begaaet, ved det hand fra Stædetz Ejer H/er/r Kam/m/e Raad og Proviantz Forvalter Dam Lauv har bortstiaalet et Jægte Seigl og endeel tauverck, som hand til Forhandling har bortført udi en fra en Jegt bortrøvet baad, og for sam/m/e hos en der liggende Nordfar bekom/m/et 2 rdr 4 mrk 8 s:, skiøndt sam/m/e efter Ejermandens anmeldelse til Verdie er anseet til 20 á 30 rdr, hvilcke borte blevne Sager Ejer Manden dog har bekom/m/et tilbage, end videre har bem/el/te Delinqvent ey allene eschaperet, da hand af bem/el/te H/er/r Kam/m/e Raad Lauv blev hensat til Forvar udi bem/el/te hands Nøst paa Solemsvigen, men end og sam/m/e tiid medtoeg en der i Nerheden beliggende baad Jens Cronstad tilhørende, den hand paa sin bortrøm/m/else Nord efter har ombyttet med en anden baad, Videre da hand er Vorden attraperet og blev henbragt til Lehns Manden Anders Morvigen har hand søgt Leylighed at undvige, og atter stiaalet en anden baad i Sandvigen, hvormed hand {atter}

1765: 282b

undvigte, indtil hand atter paa Stædet Glavehr er Vorden anholdt, og under Vagt overleveret til Fogden, saadan den indstevntes Forbydelse i Nordhorlehns Fogderie giver til fulde tilkiende Delinqventens øvede tyverie og underfundige Omgangs Maade, hvilcket tilforn og af ham er \for/øvet, som den fremlagde Bergens Guarnisons Krigs Rættes afsagde Doms final under 25 april 1761 udviiser, som ved Kongl/ig allernaadigst Resolution af 1 Julij an ej: er i Visse Maader \er/ Confirmeret og Mitigeret, men da Delinqventen, uagtet den forhen udstanden Straff og hensiddelse paa Bergens Festning i 3 Aars tiid for de begangne Tyverier, ey har rettet sig, men paa nye henfaldet til sam/m/e Misgierning, som ansees hand ey kand lade, og befrøgtelig kunde foraarsage større Skade til Publice Skade og Fornermelse.

Thi kiendes og dømmes hermed for Rætt, at den indstevnte Ole Olsen Sæbøe for sit begangne tyverie Indbrud og bortrøm/m/else, bør i følge Lovens 6 bogs 17 Cap: 38 Art: at stryges til Kagen og brendes med Tyvs mercke, samt i følge Forordning af 7 Sept: 1764 fremsændes til Munchholmens Fæstning for der at gaae i Jern og Arbeyde sin Livstiid samt efter allegerede Lovs og Capituls 40 art: at betale Tvigield i fald hands Formue og Hoved Lod dertil havde Været, da Godtzets Ejer har faaet og kand bekom/m/e det bortstiaalne og fundne baade tilbage.

 

 

Som/m/ertingene for Aar 1765 er efter Deres Excellence HøyVelbaarne H/er/r Geheime Raad og Stiftsbefalings Mand von Cicignons Ordre og Foranstaltning dat: h: a: blevet i Nordhorlehns Fogderie ophævede og standsede.

 

 

A/nn/o 1765 d/en 28de Junij indfandt ieg mig paa Herløe Skibredes Tingstæd Alvestrømen, j anledning af K: M: Foged Oluf Lund Bildsøes skriftlige ansøgning til hans Excell: hr: Geheime Raad og Stiftbefalingsmand von Cicignon af dato 22de Maij sistl: med høy bemt: Herres der paa teignede Resolution af 28de ejusdem som nu blev j Rettelagt, saa lydende:

hvor da Extra Rett blev satt og holden af mig Thomas Steen som Constitueret udi hr: Sorenskr: Garmans Svagheds forfald, med efterskrevne Eedtagne Laug Rettes mænd udi Herløe Skibr: neml: Halvor Mognsen, Paul Johannesen og Joen Andersen Hopland, Lars Andersen Niaatvedt, Mogns Olsen Torsvig, Paul Samsonsen Wiig, Anders Olsen Toft og Paul Friderichsen, da og Lensmand Rasmus Mognsen Dahle tillige for Retten var nærværende.

Jacob Jørgen Kastrup, som hr: Foged Bildsøes Eedsoerne Fuldmægtig

1765: 283

og udi sam/m/e Embede Constitueret, mødte for Retten og anmeldte det hans Princip: velbem: hr: Foged Bildsøe paa Embedet og Justitiens vegne med skriftlig Stevnemaal og lovl: varsel til dette Extra Ting j dag har ladet indkalde Delinqvent Johannes Olsen Neseim som den, der for een af høy Øvrighed bevilget extra Rett paa Woss, under afvigte 11te Martj har bekiendt at have Myrdet sin afvigte aars Som/m/er paa Gaarden Schindtvet udi Herløe Skibrede borte blevne Husbonde Christopher Hansen Hirt, der om sin aflagde bekiendelse og videre beviisligheder at anhøre og gestændige, og derudinden til nøyere examination og forklaring, samt for det af ham begangne Mord, Dom at lide, alt efter Stevnemaalets nærmere indhold, det hand j Rettelagde, som blev oplæst, og med paateigninger lyder saaleedes.

Der efter prod: Comparenten det af den dræbtets brødre og Arvinger ved ermelte Extra Rett erholdte Forhør og Tingsvidne, begyndt d/en 25 Febr: og sluttet d/en 11te Martj A: c: paa Wangens almindelige Tingstue udi Wosse *Foderie hvor af Comparenten for det første begierede Retten ville behage i at forelæse Delinqventen, som nu her for Retten er nærværende, hans aflagde og deri ind dragne bekiendelse fra Pag: 72 til 75 inclusive, og hans Svar og Declaration ad Protocollum, samt j øvrigt begierede sam/m/e Document: ad Acta

Delinqventen fremkom for Retten og tilstod til denne Rett at være lovlig Stevnt, det sam/m/e tilstod og Lensmand Rasmus Dahle for sin deel.

Der nest blev det paa Waasevangen passerede forhør for Delinqvent Johannes Olsen nu for Retten lydelig oplæst, hvor efter hand j alle maader gestændigede og vedblev sin der udi giorde bekiendelse.

Actor begierede Retten vilde forelese Delinqvent Johan/n/es Olsen Nesseim Vidnernis hr: Lieut: Barchalays aflagde Vidnes byrd i bemt: Forhør fra pag: 42 til 47 incl: Ole Arnesen Myrlands, Størch Kolbensen Nesseim fra pag: 55 til 61 incl: Ingebrigt Colbensen Nesseim og Siur Michelsen Armods fra pag: 64 til 67 incl:, deris aflagde forklaringer, og der om Delinqventens Declaration og tilstaaelse udæske, hvilket og skeede:

Delinqventen benægtede, at have haft saadan samtale med Barcheley eller giort ham noget saadant tilbud, som hand har forklaret,

Lensmand Rasmus Mognsen Dahle fremlagde nu hr: Foged Bildsøes ordre af dato 14 hujus til at være Defensor for Delinqvent Johannes Olsen, hvilken skriftlige ordre for Retten blev læst.

Der nest blev de øvrige Vidners forkl: for Delinqventen ligeleedes oplæst, hvis indhold hand j visse Poster benægtede, men udi eet og alt vedblev sin egen baade før og nu her for Retten om Mordet giorde tilstaaelse.

Actor der nest fant fornøden til Sagens nøyere oplysning, endskiønt at Johannes Olsen for denne Rett j eet og alt har ved blevet og Ratificeret sin under afvigte 11te Martj givet bekiendelse, og endskiønt at det deels for det Extra Ting paa Woss af vedkom/m/ende Parter er bleven om qvæstioneret :/

1765: 283b

at tilspørge Delenqventen Johannes Olsen følgende:

1. om nogen Ueenighed, Kiv eller Klam/m/erij var imellem ham og den dræbte Christopher Hansen dagen eller aftenen førend hand omkom ham, eller om forhen noget saadant havde været og var imellem dem. Delinqventen svarede hertil Ney.

2. af hvad aarsag hand da saa Mordisk tog Livet af Christopher Hansen. Resp: hand fik saadan had til ham allene fordj hand ikke ville tillade ham at Reise hiem.

3. Om hand ikke vidst veed hvad enten Christopher Sov eller Vaagede, da hand slog ham for Panden med øxen, og om hand gav ham meere end et slag af øx ham/m/eren. Resp: hand vedblev sin aflagde forkl: for Retten paa Woss.

4. om hand da ikke fandt, efter at hand havde dræbt Christopher Hanssen, noget af den dræbtes tilhørende, anten Klæder eller i sær Penge, og om hand ikke toeg saadant til sig. dette benægtede hand, og vedblev sin forrige bekiendelse

5te. om det stæd j Vandet under Gaarden Schindtvedt er og det sam/m/e og Rette, som hand den af ham først dræbte Christopher Hansen haver nedsenket udi, og under afvigte 17de Aprill ved den j anledning af hans bekiendelse skeede eftersøgnings forretning, og om hand ingen andenstæds, enten j Vandet eller paa Landet har henkastet eller nedgravet Christophers døde Legeme. den bemelte Eftersøgnings forretning j Rettelagde Actor, og begierede Acten tilført. Delinqventen vedblev, at det var den sam/m/estæds i Vandet som hand ved eftersøgnings forretning/en giorde anviisning paa.

Actor til slutning j Rettelagde sit skriftl: Indlæg, hvor med hand paa sin side sluttede Sagen under Dom; sam/m/e indlæg, som og for Retten blev oplæst, lyder saaleedes;

Lens mand Rasmus Mognsen Dahle som Defensor, indlod og Sagen efter det passerede til Dom.

Delinqventen Johannes Olsen udbad sig at med Doms afsigelse i denne Sag maatte opholdes, indtil hand ved Øvrigheds assistense kunde erhverve sig een anden Lovkyndig Mand til Defensor j Sagen, for at udføre den til een læmfældig forventende Dom.

Actor, Refererede sig til sit indlæg, og paastod Dom. da Delinqventens foregivende /: naar betragtes hand factum tilstrækkelig har tilstaaet :/ og at vilde foragte den ham af Øvrigheden efter Lov og Forordning beskikkede Defensor kunde ansees for udflugter og til at udhale Sagen, j øvrigt overgav hand det [til]? Rettens Kiendelse.

Eragtet:

Sagen, i henseende til Dommerens Svagheds forfald, og at hand imidlertid kunde faa Comunication af hvis j dag er passeret, bliver optagen og udsatt til j dag 14 dage d/en 12te Julij da den udi Sandvigen ved Bergen igien bliver foretagen, Og der udi, efter beskaffenhed, skal Kiendes og dømmes Lov og Forretningen Gemæs. Til hvilken Ende Laugrettet og Meddoms Mændene til den tiid indfinder sig j Sagen at Votere og Dømme.

A/nn/o 1765 d/en 12te Julij blev Extra Rett igien satt her i Sandvige/n og Retten administreret af Soren skriveren Selv, tillige med forbemt: Laug Rettes mænd;

hvor da Actor Mons/ieu/r Kastrup Comparerede, for til følge Rettens seenest,

1765: 284

Ergangne Kiendelse og sin udførte procedur samt j Rettelagde paastand, Dom at anhøre; producerede dernest den Lænsmanden Rasmus *Magnusen Dahle af Hr: Fogden Bildsøe tillagde ordre, at være Delinqventens Johannes Olsens forsvar, med paateignet hans Excellence Hr: Geheime Raad og Stiftbefalingsmand von Cicignons approbation under 1ste hujus.

Defensor, tillige med Delinqventen Johannes Olsen, som efter Dommerens tilspørgsel vedblev j eet og alt sin for Retten, saavel paa Woss som for denne extra Rett aflagde forklaring og tilstaaelse; Defensor havde ej videre til Sagens slutning at erindre, uden at overlade Delinqventen under Guds og Kongens Naade til forventende moderation;

Delinqventen efter tilspørgsel havde ej heller noget til sit forsvar at anføre. Men indlod Sagen til en mild Dom.

Eragtet:

Sagen optages til Doms. og blev da af Dommeren og Meddomsmænd følgende

Dom Afsagt:

Da den indstevnte Johannes Olsen Nesseim frivillig og Utvungen har ej allene paa Wangens Tingstue d/en 11te Martij, som og ved Eftersøgnings forretningen, passeret d/en 17de Aprill paa Gierningsstæden og Gaarden Schintvedt j Herrløe Skibrede og Nordhorlehns Fogderie, og til sidst for denne bevilgede extra Rett holden d/en 28de Junij og 12te Julij tilstaaet og {beklaget} \vedblevet/ sin forrige bekiendelse, det hand med en Øxe haver slaget sin hosbonde Christopher Hanssen Hirt, som laae j sin Seng, for Panden, saa hand der efter strax døde og blev Myrdet, siden af Sengen og Huuset henbragt det døde Legeme under en Steen, og der efter begivet sig paa Reisen til Woss, hvorfra hand efter nogle dages forløb hiemkom ....(?) til Schintvedt, og igientog sin Hosbonds døede Legeme, og bandt med et Taug en Steen der paa, siden indtog det udi en baad og udfoer paa et ved Gaarden liggende fersk Vand, hvor hand noget ud paa dybden nedsenkede bemelte Legeme; Dette Grusom/m/e Mord, som ingen uden Delinqventen var viidende om, da ej fleere paa ermelte Gaard var nærværende, end hand og den Myrdede hans Husbonde, har ermelte Johannes Olsen paa en Mistænkelig maade søgt at skiule, da den Myrdede Christopher {Olsens} Hanssens efterladte og paarørende Venner, som alle ere boende paa Woss derom giorde eftersøgning og Efterspørsel, ja fra den tid Mordet af ham blev begaaet sidst in Augustj Maaned afvigte Aar 1764, og indtil hand paa Woss blev Arresteret d/en 11te December, hvorfra hand d/en 17de Ejusdem *Eschaprede, og d/en 19de blev paagreben, som og ved første Forhør d/en 25de Febr: h: a: benægtet sam/m/e factum; Men omsider, da hans egen Samvittighed blev rørt, aabenbarede hand sin Misgierning og begangne Mord, saa vel for Vidner under sin Arrest som siden offentlig for Retten de benævnte tider; Efter saadan Delinqventens tilstaaelse, siden Corpus Delicti ved efter søgning ej kand findes efter saa lang tids forløb, og paa saadant Stæd, hvor det kand være fortæret, eller fra det stæd hvor det blev udkast, af Vind og Vejr hend..det(?) til dybden,

Kiendes og dømmes af os samtlige her med for Rett, at den indstevnte Johannes Olsen Neseim som saadant Mord har begaaet paa sin Hosbonde Christopher Hansen Hirt, boende paa Gaarden Schintvedt, bør for sin gruselige omgang og Misgierning, ej allene miste sit Liv efter Lovens 6te bogs, 6 Cap: 1ste Art: som efter de Kongel: allernaadigste Forordninger af 16te October 1697 og 7de Febr: 1749, bør skee paa den maade, nemlig, at Delinqventen fra Arresten til Executionsstædet 3de gange Knibes med gloende Tænger, hans høyre Haand levende afhugges med Øx, og der efter hans Hoved.

1765: 284b

Legemet af Natmandens folk henføres og lægges paa Steyle, og hovedet, tilligemed haanden fæstes paa en Stage over Over Legemet; ligesom og hans Hovedlod til deres Majes/te/ts Cassa at være forbrudt.

 

 

Høstetingerne Pro 1765

Sartor Skibbreede

1765 d/en 30te Sept: blev Rætten til almindelig Høsteting holdelse satt paa Ting stædet Tosøen i Overværelse af den Constituerede Foged *Jacob Jørgen Kastrup og de for dette Aar opnevnte Laug Rettes Mænd hvis Navne fol: 258 findes anteignede,

og blev for dette Skibbreede de fremlagde Kongl/ige Forordninger, og høy Øvrigheds Ordre og Placater publicerede og efter følgende Orden extraherede:

deres Excellence Hr: Geheime Raad og Stiftbefalingsmand von Cicignons Resolution, teignet paa Hr: Foged Ole Lund Bildsøes Memorial af d/en 2d/en Maj 1765, hvor efter Sr: Hans Jørgen Kastrop er Constitueret at forrette Fogdens Embete.

deres Kongl: Majest/e/ts allernaadigste Rescript til Stiftsbefalings mand von Cicignon og Hr: Biskop Arentz, angaaende Skoelevæsenet, dat: 21de Maj 1765.

Hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons Skrivelse til Fogd Bildsøe angaaende Skatterne for den som bruge 2de Gaarde og hvorledes dermed skal forholdes, dat: 21de Maj 1765

Cammer-Collegii Trykte Placat ang: den 4de Art: udi Forordningen om det Stempl: Papiirs brug af 23de Jan: 1719, Placaten dat: 7de Dec: 1764.

Hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons Skrivelse til Fogden Bildsøe af 30te Julij 1765 om Almuens tvifl(?) om det var ....(?) Hans Kongl: Majest/e/ts allernaadigste befaling, at i stæden for det j Lov anbefallede Høste dags arbeide, hvad Almuen derimod skulle udreede, dat: 30te Julij 1765.

Kongel: Forordning, hvorved ald Utilladelig forsamling og Sammen kaldelse af Almuen j Norge paa det alvorligste forbydes, dat: Fredensborg Slott d/en 5te Julij A/nn/o 1765.

Allerhøystbemte: Hans Majest/e/ts Forordning ang: Extra-Skatten i Norge, dat: Christiansborg Slott d/en 2d/en Aprill 1765.

Ligesaa Forordning ang: hvorleedes LandEjendom/m/e i Norge maa adskilles, dat: Christiansborg slott d/en 18de Dec: 1764.

Den Høye Commissions Trykte Placat til efterretning for Almuen paa Landet, hvorledes med Extra Skatten fra tid til anden har været paabuden og hvorledes sam/m/e skal tilsvares, dat: Bergenhuus Slott d/en 8de Aug: 1765.

Høy bemte: Commissariers Trykte Placat angaaende det skeede opløb af Almuen, med videre, dat: Bergenhuus slott d/en 18de Sept: 1765.

Hans Excellence Hr: Geheime Raad og Stiftbefalingsmand von Cicignons Skrivelse til Fogden Bildsøe ang: Delinqventers Varetægt og underholdning og dertil giorte Forskud, dat: 13de Septb: 1765 bel: 63 rd 5 mrk.

Dito Skrivelse til Foged Bildsøe ang: Restancerne af de ubetalte Terminer for endeel Spedalske Lemmer, dat: 13de Sept: 1765 bel: 82 rd: 90 s:

1. Skiftebrev forrettet d/en 9de April 1765, paa Gaarden Søre Biørøen efter Christj Larsdatter. Vide fol: 444.

2. Dito forrettet paa Mit Tvedt d/en 1ste Maj dito Aar efter Syneve *Grijmstad(?). (Iflg. skiftet etter henne heiter ho Synneve Grimsdatter. Første delen i dette ordet skal nok vera Grijm - dvs. Grim, men så vart det kanskje til at skrivaren "ubevisst" skreiv –stad istaden for –datter)

1765: 285

3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Landeraae d/en 2d/en Maj 1765 efter Erich Larsen,

4. Kongl: bevilling for Frantz Diche paa et Kroehold og Giestgiverie ved Stædet Baalholmen, dat: 5te Febr: 1765. Vide Fol: 444.

5. Niels Olsen Nedre Børnæsses Skiøde til sin Søn Ole Nielsen paa 1/2 Wog Fisk i Gaarden Nedre Børnæss, dat: 23de Aug: 1765.

5. Peter Bruus Skiøde til Johannes Jacobsen Telle paa den Jorde part 16 31/70 M/ark Smør, 6 31/70 Mark fisk udi Gaarden Kourland, dat: 4de October 1764.

Ole Andersen Bache og Mogns Sørebache deres Skiøde til Niels Michelsen Glæsnæs paa 36 Mark fisk j Gaarden Bache, dat: d/en 30te Sept: 1765.

Wermund Olsen Midtvedts odels Lysning til en Vog fiskes Leje udi Gaarden Nipen, dat: d/en 6te Oct: 1755, og sam/m/e dag Tinglyst, blev nu atter Tinglyst.

Hans Michelsen Kaurlands obligation til Johannes Jacobsen Telle for Capital 83 rd, dat: d/en 3de Oct: 1757 og sam/m/e dato publiceret, med Panthaverens paateignede qvitance af 4de October 1764 blev til udslættelse aflyst.

Skifte brev forrettet paa Tøsøen efter Birthe Thomasdatter d/en 29 April 1765. blev publiceret.

d/en 1ste 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Niels Adsersen Arne Rasmusen og Michel Selles Fredlysning for deres Gaard Selle dat: 30 Sept: 1765 vid: 446

Fogdens FuldMægtig Mons/ieu/r Kastrup fremlagde en under 10de Decbr: 1760 af Lehns Mand Knud Tøsøen og 2de Mænd forfattede Opteigning \over endeel Vrag gotz/, som d/en 18 8ber sam/m/e Aar er bierget ved Strandsiden af nogle Gaarders Opsiddere hvilcken de ved indkaldelse af sam/m/e biergere blev inden Retten examineret, da Øfre og Nedre Goltens Mænd mødte vedtagende at det af dem biergede Godtz skal tilsvares efter den paasatte Vurdering med 6 rd 2 mrk uagtet en stor deel kom der af dem til liden Nøtte Glesnes Opsiddere vedstoed ligeleedis at det for dem anførte biergede Godtz rigtig var anført og at detz Verdie af dem skal svares med 14 – 5 – 8 s Ligesom og Trellevigs Opsiddere for 1 rdr 1 mrk 8, ligesom og de øvrige Søre Tofte Mænd for 1 (12?) rdr 2 mrk og Johannes paa Næsset 2 mrk, Anders Warøen fremstoed for Retten siigende det hand ey fick reen traan meer af den tønde som fylt med meste deelen Vand end til 1(?) rdr og foruden for et Spill 1 mrk 8 s Kaarevigs og Spildes Opsiddere sagde det de paa Søen havde opflødt traanen, men da de skulle rense den forsickret de at de for sam/m/e efter at deres Reyse Omkostninger til byen er fradragen hvor de solte den ey fick meer deraf i behold end 5 rdr: Jens og Anders Worland har for samlet traan lige leedis betalt til Fogden den ansatte 1 rdr

1765: 285b

de tilstædeværende biergere sagde enstem/m/ig det de ey havde videre bierget end nu anført er i den frem lagde Forrettning, alle siigende det de udenfor land og ved havskierrene har samlet det omflydende Vrag Godtz, altsaa forhaabende deres bergepart hver efter sin Andeel blev dem godtgiort

Den Constituerede Foget forlanget den/n/e biergerne giorde declaration sig beskreven meddeelt.

De 2de Opsiddere paa Gaarden Arrefiord Seminarii Fridericiani beneficeret beliggende under Matriculens No: 75 i Sartor Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie navnlig Michel Paulsen og Anders Andersen der til sam/m/en bruger den fulde Gaards Skyld hvoraf enhver styrer 22 1/2 Mark Smør i Skatteskyld og 1 p/un/d 21 Mark fisk i Landskyld, beklageligst andragende her for Rætten, det begge deres paaboende Gaards Huuse i tallet 12 Huuse ved uløckelig Ildebrand Natten til d/en 10de aug: sistleeden er lagde udi Aske tillige med all deres Indboe hvoraf de ey noget fick reddet, og af Huuser ey videre i behold end Anders sin høe lade, saa at endog det indhøstede Høe blev tillige opbrendt for Michel men lidt i behold for Anders saavidt laae der af i hands Lade, men det som var i de andre Huuse henbragt blev ligeleedis for ham opbrendt

Den af Comparenterne giorde Anmeldelse sagde den samtlige Almue som nerværende Laug Rætt i Sandhed saaleedis forholdt sig, og at sam/m/e Mænd ved erlidte Ilde brands Skade var i yderste Armoed geraadede, hvorfor de var trengende at ansøge Deres Maj/este/ts om Kongl/ig Naade til Skattens Efter givelse i følge den udgangne Skatte forordning hvorom de forlangte sig et Lovskicket tingsvidne {sig} meddeelt under Rættens attestation som blev bevilget.

Publiceret

H/err Hendrich Gertsens udgivne Contract til H/err Provsten Cristies Arvinger hvor efter {St.de...} Hendrich Cristi er overdraget at oppebærge for dette Aar alle visse Kaldetz Indkom/m/e af Tiende Landskyld med videre dat: 30 Sept: 1765. vid: fol: 447 (417).

1765: 286

 

Ulve Hansen StichHolm efter forrige tiltale Contra Brithe Olsdatter

og hendes forlovede Niels Larsen.

Contra Citanten Niels Larsen paa Brithe Olsdatters Veigne frem lagde sin under 12te april sistleeden *forfatte Contra Stevning med paateignet forkyndelse ved byens Kalds Mænd at være for Jonas Deciderius forkyndt sam/m/e dag, og d/en 15de ejusdem for hoved Citanten Ulve Hansen, men da Som/m/ertingene i Nordhorlehns Fogderie efter Høy Øvrigheds ordre er for dette Aar blevne ophævede, saa dette Stevne Maal til rette Tægte dag ey fremkom i Rætte, er det efter Contra Citantens Forestillelse \ey/ saa betiimelig at \have/ faaet Kundskab om Høstetingetz beram/m/else {ey} blevet paa nyt givet den til Vedermæhle indkalte Jonas Deciderius der om Varsel som ey heller efter Paaraab møder.

Ulve Hansen møder vedtagende Varsel efter Contra Stevningen, men da Jonas Deciderius ey møder blev følgende Udsettelse givet

Eragtet

Den til Veder Mæhle og sig angivne FuldMægtig paa rette vedkom/m/ende Ejeres Veigne til den omtvistede bøxlede Part i Gaarden Østvedt af 18 Mark Smør nemlig Jonas Deciderius forelægges Lav dag til nestholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1766, da det ham tillige paalægges, at fremlægge saavel den ordre hand har havt, at bøxle paa Jord Ejernes Veigne den omtvistende Jordepart til Ulve Hansen, som og Ejernes Adkomst at producere til beviis at de ere rette Ejere af forbemelte Jordepart, da Contra Citanten Reserveres sin Rett og tiltale til enhver, som efter deres Løfte har ey til ham bøxlet Jordeparten siden hand til Hustrue har faaet til Egte Brithe Olsdatter som for lang tiid er af Jørgen Andreasen Rexen belovet Jordeparten til bøxel overladt, hvilcken forelæggelse vedkom/m/ende Parter i Sagen besørger lovlig forkyndt.

Paul Hansen Marchmand boende i Bergen fremstoed for Rætten tilkiende givende det hand med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indkalde Ole Nielsen Nipen, Niels Nielsen Søre Biørøen afgangne Niels Nielsen Sørre Biørøens børn og Arvinger at blive ansvarlig og betale den Gield afgangne deres Fader Niels Nielsen Søre Biørøen efter Reigning var pligtig til afdøde Pether Meyer forrige

1765:286b

borger og Kiøbmand i Bergen, hvis Encke Citanten Paul Hansen Marchmand til Egte har bekom/m/et, derfor at lide Dom til den paasøgte Gields betalning tillige med foraarsagede Omkostning

Af den afdøde Niels Biørøens øvrige Arvinger mødte foruden de indstevnte godvillig Michel Hendrichsen Søre Echerhovde, som og Datteren Marthe Nielsdatter gift med Peder Monsen Hope i Schiolds Skibbreede, alle vedtagende lovlig Varsel

De tilstædeværende og mødende Arvinger sagde enstem/m/ig det de alle er uvidende om det paasøgte Krav som fordres efter deres afdøde Fader Niels Søre Biørøen der over 9 aars tiid er død ligesom og Aaret tilforn deres Moder, efter hvilcke om Kravet havde været rigtig de formoder Udlæg i deres Forældres Sterboe burde være søgt og paastaaet, Ole Nielsen Nipen og Niels Nielsen Søre Biørøen ligesom og Ole Nielsens hustrue sagde det de med Vidner Michel Pedersen Dahle og Wintziens Thomesen Dahles som nu for Retten møder kand beviise at deres afdøde Fader Niels Nielsen Søre Biørøen 8te dage forinden hands død efter tilspørsel af sine børn om hand noget Var skyldig til sin forrige Kiøbmand Pether Meyer i byen svarede hand, jeg er hvercken ham eller nogen anden 1 s/killing skyldig, har ey siden deres Faders Død førend efter 6 aars forløb Været søgt om saadant Krav, da Sagen vel ved en persohn navnlig Jacob Rentz blev incam/m/ineret men siden igien i 3 aar uforfuldt henhviilet indtil nu,

Citanten anviiste en Kladdebog i Retten uden deraf at indgive nogen ordentlig Reigning eller Udtoeg af sam/m/e, og forlanget Udsettelse til næste ting for at søge nermere Oplysning til sit søgeMaals Legitimation og størcke

De Mødende benegtede aldeelis kravet, siigende de ey burde møde oftere paa saadan ubeviislig og ugrundet Søgemaal

Eragtet

Sagen efter Citantens Forlangende gives Anstand til næste ting.

Giestgiveren Endre Erichsen Sollesvig haver ved mundtlig Varsel til dette ting ladet indkalde sin Naboe Knud Nielsen Sollesvig fordi hands Geeder har tilføyet ham Skade paa sin Urtehave saa vel hvad frugt træer som andre Gevexter af Kaal og dislige angaaer saavel dette Aars Foraar som forrige Aar

1765: 287

og da mindelig Advarsel ey har formaaet noget hos ham er hand nød for Rætten at tiltale ham til forventende Doms lidelse med foraarsagede Omkostninger

Den indstevnte Knud Nielsen mødte og fremlagde sit under 30 Sept: forfattede skriftlige Indlæg saalydende

Citanten sagde det hand ved 2de Mænd har ladet sit haveJerde besigte at sam/m/e er forsvarlig; som og har ladet Skaden ved sam/m/e taxere, men i fald hands Naboe vil paastaae sam/m/e Forrettning paa nye indretted bliver hands bekostninger dis større,

Den indstevnte sagde det hand er villig at oprette Skaden og derom at foreenes med sin Naboe, belovende at ville afskaffe sine geeder, saa herefter ingen tvistighed des angaaende skal entstaae og opkom/m/e.

Publiceret

Hans Larsen Dahle paa egne og medEjeres Veigne deres givne bøxelsæddel til Johannes Monsen paa 1/2 Vog Fisk udi Gaarden Telle dat: 30 Sept: 1765 med Rev: ej dat

d/en 2den 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og Publiceret

1. Erich Erichsen Knapschogs med fleeres bøxelseddel til Lars Michelsen paa 7 1/2 Mark Smør i Skatteskyld og 15 Mark fisk i L/an/dskyld i Gietanger dat: 1 8ber 1765 med Rev:

2. Peder Olsen Søre Echerhofdes Skiøde til Mons Olsen Foldnes paa 12 Mark Smør 6 Mark fisk i Gaarden Søre Echerhofde dat: 1 8ber 1765 vid: fol: 447

3. Erich Agotnes paa egne og MedEjeres Veigne hands udgivne bøxelseddel til Ole Andersen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt i Tosøen dat: 1 8ber 1765 med Rev:

4. Odels Lysning for afdøde Paul Holms Sønn Elias Cornelius Holm til Giestgiver Gaarderne Bratholmen og Kongshavn dat: 13 Sept: 1765 vid: fol: 447.

Og som fleere Sager for Rætten ey frem kom blev de sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskab attesterede og ved forrige Aars høste ting findes annoterede

1mo Angaaende Fiskeriet i Silde og Laxe Voger er intet fisket hvoraf Skattes kand.

Restancerne paa de ordinaire Skatter beløber 171 rdr 1 mrk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar opnevnes 1. Thomas Nielsen Gaulen 2. Gulach Pedersen Nore Echerhofde 3. Niels Andersen Bildøen 4. Rasmus Peersen Anglevig 5. Niels Erichsen Selstøe 6. Grim Olsen Telle 7. Peer Torgiersen Spilde og Mons Karevig

Odels Mantallet som af Fogden var forfattet, kunde ved dette ting ey vorde examineret, da jeg har forlanget betiimelig der af Copie til nermere Conference saavel med vekom/m/endes Skiøder som de der over holdte Skiøde og Skifte Protocoller, men hidindtil ey sam/m/e bekom/m/et, hvor for det beroer der med

1765: 287b

 

 

Schiolds Skibb:

1765 d/en 3de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Schiolds Skibbreedes Almue paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af den i Fogdens Embeede Constituerede FuldMægtig Hans Jørgen Kastrup og de Retten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 262 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres oplæste som for Sartor Skibbreede

Dernæst blev følgende documenter publicerede

1. Aflyst og udslettet en af Capitain Severin Hvid udstæd Caution for sit Reegiments Qvarteer Mæsters Embeede Vedkom/m/ende Intrader dat: 11 Junij 1764 som d/en 9de 8ber sam/m/e Aar blev publiceret, men ved den nye som herefter publiceres omvexlet

2. Publiceret Capitain Severin Hvids Caution til det 2det Bergenhuusische Regimentes securite for de ved hands Regiment Qvarteer Mæsters Embeede modtagende Oppebørsler fra Aar 1759 samt faldne børne Midler dat: 2 Jan: 1765 vid: fol:

3. Aflyst og udslettet Ole Steen Rasches Pante Obligation til forrige Ober Vrager Jørgen Reimers paa Capital 700 rdr dat: 31 Martij 1757 vid: fol:

4. Sing/neu/r Ole Steen Rasches Skiøde til Bastian Jørgensen Reimers paa Gaarden Nordaas dat: 18 april 1765 vid: fol:

5. Mons/ieu/r Bastian Reimers sin Pante Obligation til Frue Justitz Raadinde Gundersen paa Capital 1000 rdr dat: 18 april 1765 vid: fol:

6. Brithe S/a/l/ig/ Claus Moritz sit udgivne Skiøde til H/err Justitz Raad Carbiner paa hendes Huuser staaende paa Calfari dat: 30te April 1764 vid: fol:

7. Aflyst og udslettet Matz Andersens udgivne Pante Obligation til Knud Zachariasen paa Capital 124 [rdr]? dat: 3 Maij 1758, men d/en 4 8ber 1764 indfriet og betalt

8. Publiceret Hans Jacobsen Myhres Obligation til Obriste Lieutn: Nicoll paa Capital 50 rdr dat: 6 aug: 1764 pandtsatt hands Løsøre og Creatuure vid: fol: 449

9. Aflyst og udslettet Raadstue Skriver Geelmeydens udstædde Pante Obligation til H/err Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer paa Capital 250 rdr dat: 6 Junij 1759 men indfriet d/en 2den 8ber 1765

10. Assessor von der Lippes udgivne Skiøde til sin Svoger Hans Molle paa Gaarderne Aarestad og Møllendahl dat: 11 April 1765 vid: fol:

11. Sophia Magdalene S/a/l/ig/ Mariagers udgivne bøxelsæddel til Johannes Nielsen paa 10 1/2 skillings Jord i Gaarden Haucheland dat: 17 April 1765 med Rev: ej dat

1765: 288

12. ditto hendes bøxelsæddel til Svend Nielsen Tejen(?) (Tejsn?) paa 2 p/un/d Smør i Gaarden Haucheland dat: 17de april 1765 med Rev: ej dat

13. Afdøde Paul Holms sønn \er/ Elias Cornelius Holms Odels Lysning til Giestgiverierne Kongshavn og Bratholmen dat: 13 Sept: 1765.

14. H/er/r Kam/m/e Raad Dahm Laus bøxelseddel til Jens Jensen paa 1 Løb Smørs Leye udi Gaarden Cronstad dat: 6 febr: 1765

15. Jon Mariagers bøxelseddel til Hans Olsen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Øje Jorden dat: 9 Jan: 1765.

16. Skifte brev forrettet paa NordEide d/en 19 Junij 1765 efter Marthe Monsdatter

17. ditto paa Gaarden Tongeland d/en 5 sept: 1765 efter Morten Michelsen

18. ditto paa Gaarden Abeltvedt d/en 25de sept: 1764 efter Lars Larsen

19. ditto paa Grimstad d/en 28 Sept: 1764 efter Mons Michelsen

De indstevnte Sager bleve paaraabte!

Procurator Brose paa Mads Andersens som Citants Veigne fremlagde et skriftlig under 16 Sept: sistleeden forfattet Stevne Maal Contra Jonas Rasmusen hvorunder tillige Var indkaldet Vidner alt efter Stevne Maaletz indhold saa lydende

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Procurator Brose for Citanten i henseende til at Varsels Mændene ey betiimelig har forkyndt Stevne Maalet, maatte begiere Anstand til næste ting, til hvilket hand forbeholdt sig Continuations Stevning, som beVilget blev.

Procurator Sønderborg paa borgemæster Danchert Fasmer af Bergen [sine Veigne]? mødte og tilkiendegav lovlig at have stevnet Sing/neu/r Daniel Friele paa Natland, som Kiøbere af Gaarden Hope til sam/m/es Fratrædelse og Indrøm/m/else for Borgemesteren, imod at nyde hvad hand for Gaarden har udlagt, med det meere hand lovlig kand tilkom/m/e i Andleedning af bem/el/te Daniel Friils giorde ugrundede Indvendinger derimod samt producerede den udferdigede Stevning af 18 Martij sistleeden af Mad: Anne Danchert Fasmer paa hendes Mands Veigne efter hands ordre i hands Fraværelse, hvilcken Stevning er forkyndt ved Jaen Andersen Tvedteraas og Michel Sædahl, hvor næst Comparenten anviiste Hoved og Continuations bekiendelse til bem/el/te Friile den 1ste af dato 3de Nov: sistleeden Aar med Friils Giensvar dertil af 5te Nov: nestefter, og den Anden af 10de Nov: bem/el/te Aar med Frils Giensvar af 12te Nov: derefter item Extract af Auctions Protocollen over Auctionen passeret d/en 4 Nov: 1763 hvilcke begge deele hand begierede sig paateignet tilbage leveret

1765: 288b

Og Vilde fornem/m/e om Daniel Friile og de fleere stevnte som i Stevne Maalet ere benevnte møder, forbeholdende det efter det videre fornødne at i agttage.

Procurator Cramer som just Var nerværende og paahørte at hands Venner Sing/neu/r Jørgen Lind og Daniel Friile med fuld Mund blev udraabt herover Gaardspladtzen hand bemelte Cramer uden at tage til Gienmæhle kuns erindrede at forbemelte hands Venner ey er stevnt til dette ting.

Procurator Sønderborg for Citanten indstillede at det ikke er hands Sag, at ingen Rætt afvigte første Maij blev holdt eller kunde holdes formedelst det der foran skeede Opløb, men at hands lovlig paastevnte Sag bør og maae have sin Fremgang nu dette ting er baade for Som/m/er og Høstetinget og de indstevnte derom er fuldkom/m/en underrettet, samt at stevningen staaer i sin lovlige Kraft nu Rætten holdes som den tiid til hvilcken er stevnet, Nemlig til det første ting for dette Aar, hvilcket dette er, hvorfor og Procurator Cramer {og} skiøndt under en forestillelse lige som af en abyse haver mødt. Men at dog Citanten for megen vidløftig harange kand blive frietagen og at hands Videre Rætt ved Vidnes førelse kand blive i agttagen, begierede Comparenten Sagen udsatt til næste ting, og til sam/m/e lovede Continuations Stevning at i Rette føre.

Eragtet

Da Citanten vel til 1ste Maij har indstevnt Sagen som formedelst Høy Øvrigheds Foranstaltning ey er bleven holdt, men ey Varslet de ind stevnte til dette holdende Høsteting at møde gives ham Anstand for ved Continuations Stevning lovlig at indkalde Vedkom/m/ende til næste ting tilkom/m/ende Aar 1766.

Procurator Cramer paa Citanten Knud Zachariasens Veigne var begierende at hands sist incam/m/inerede Sag som til dette ting paa nydt er bleven indvarslet imod Madtz Andersen med Sønn Rasmus Madtzen og Anders Olsen med sin Sønn Endre Andersen maatte paaraabes

Procurator Brose for indstevnte Madtz Andersen og Sønn begierede at naar Sagen fra Citantens Siide er sluttet, den da maatte udsettes til næste ting og dem betiimelig meddeelis Udskrift af alt det i Sagen passerede

Stevne Vidnerne Jan Tvedteraas og Michel Sædahl afhiemlede det de d/en 16de Sept: sistleeden for

1765: 289

Anders Olsen nu tilholdende paa Nordaas og for hands Sønn Endre Andersen lovlig har forkyndt Varselet til dette ting at møde.

Procurator Cramer foreviiste Madtz Andersens Revers skrevet paa Citantens ham givne bøxelbrev dat: 2 Jan: 1756 publiceret d/en 3 Maij nestefter, og deraf fremlagde bekræftet Gienpart, hvor af Magen er udi indstevnte Anders Olsens Værge, deraf fornem/m/es at forbem/el/te Leylændinger i sær skal afholde dem fra fiskende udi Sættre Vandet og Kiørle Tiønen, da nu de førte Vidner haver udsagt tydelig at tvertimod paa begge Siider derimod haver handlet, altsaa indstillede Cramer, at begge partes maatte tilfindes at bøde for Fiske Renn til Hosbonden billigst 20 rdr. og oprette Processens Omkostning som en for alle med 16 rdr.

Procurator Brose vedblev sit forrige

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting efter Procurator Broses forlangende paa de indstevntes Veigne

Procurator Broose fremlagde paa Citanten Hans Andersens [Veigne]? en skriftlig Stevning Contra Knud Zachariasen hvorunder tillige Vidner er indkalte alt efter Stevnemaaletz Indhold dat: 16 Sept: sistleeden som med dens paateigning om Forkyndelse saaleedis er lydende.

Procurator Cramer paa Zachariasens Veigne tilstoed lovlig Varsel, men fragick den for bøxelen paaskylte summa, saasom Citanten derudi forbigaaer det virkelige og sande, og hvad videre hands Opgivelse betræffer det modsiiger ogsaa den indstevnte og forbeholder Contra Stevning til Opretnings Indtale henseendes til Citantens Forøvede, ellers siden de opkrævede Vidner er ukiendelig for Comparenten, saa vilde hand forbeholde Citantens Indsiigelser

Procurator Broose fremsatte for Vidnerne disse qvestioner. 1mo Om ikke af den indstevntes egen Mund har hørt at hand i Aaret 1762 havde bøxlet Citanten 1 1/2 Løb i Gaarden Unneland for 75 rdr: og at sam/m/e bøxel Var betalt. 2do Om ikke veed at Citanten i stæden for denne tilbøxlede Jordepart maatte lade sig nøye med den liden Gaard Lie og det med de Løfter af den indstevnte, at Citanten efter 1 Aars Forløb skulle faae den tilbøxlede Jordepart i Unneland og tilbage den halve deel af benevnte 75 rdr.

1765: 289b

De indstevnte 3de Vidner Crispinus, og Erich Crispinusen Lie samt Anders Nordaas mødte alle Vedtagende lovlig Varsel.

Efter at Eeden af Lovbogen for samtlige Vidner var oplæst og behørig formaning given at de skulle vogte sig for MeenEed blev

1. Chrisspinus Jensen Lie separeret fra de øvrige og efter aflagd Eed svarede til 1ste Qvestion det hand af Citantens egen Mund har hørt at det omspurte rigtig saa forholdt sig

Procurator Cramer nest at interponere den indstevntes benægtelse spurte Vidnet om de angivne Ord er faldet af Zachariasen selv, samt hvor helst, og hvad tiid og i hvilckens Paahør saadant skeede. Vidnet svarede jo hand har hørt det af Zachariasen selv paa Gaarden Lie, dette Aar kort efter Nye Aar henimod Kyndelsmisse tiider inde værende Aar 1765 og det i Vidnetz Sønns Erich Crispinusens Paahør og Nerværelse. Fremdeelis blev Vidnet tilspurt, ved hvad Leylighed saadan/n/e Ord er talte og hvorleedis talen egentlig var der til svarede at Citanten Hans bad Vidnet og hands Sønn kom/m/e ind i Stuen for at høre paa hands tale med Zachariasen, og da hørte Vidnet at Zachariasen tilstoed at hand havde taget hos ham 75 rdr i bøxel for en part i Unneland og lovet ham sam/m/e tiid at Vilde give ham af bem/el/te bøxel den halve deel tilbage igien

til Citantens 2den qvestion svaret hand veed at Citanten {fløttet} kom til den halve Jordepart i Gaarden Lie som er 9 s/killing/s Jord, og blev lovet at kom/m/e paa bruget i Unneland saasnart en part blev leedig som ey er skeed fra den tiid hand udlagde sin bøxel og indtil denne tiid

Cramer igientoeg sit forrige.

2det Vidne Erich Chrispinusen Lie efter aflagd Eed svaret til 1ste qvestion {svaret} som første Vidne at det omspurte saa forholder sig til 1ste subqvestion svaret lige som hands Fader, som i alt var Conform med hands Udsiigende saavel om tiiden og stæden hvor hand hørte Zachariasen selv talte de Ord. til 2den qvestion svaret Zachariasen tilstoed at have modtaget 75 rdr i bøxel for 1 part i Unneland men lovet ham den halve bøxel til bage til Citantens 2den qvestion svaret enstem/m/ig ligesom forrige Vidne, ligesom og at have hørt af Za-

1765: 290

chariasen selv som tilstoed i Vidnetz og hands paahør at have af Citanten modtaget i bøxel 75 rdr for Parten i Unneland og lovet ham igien halve deelen af bøxelen tilbage, samt Parten i Unneland saasnart nogen Part blev leedig, som ey til denne tiid har faldet.

Procurator Brose under all lovlig Reservation frafalt det 3die Vidne og begierede Udskrift af det i dag passerede, og Sagens Anstand til næste ting.

Cramer Vedblev sit forrige og forbeholdt den ind stevntes Forsvar samt udbad Copie eller Udtog af Protocollen til Contra Stevnings Udtagelse

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting

Publiceret

Joen Mariagers bøxelsæddel til Mons Haugsdahl paa 3 Span Smør 1/2 Huud i Gaarden Frøtvedt dat: 22 Maij 1765 med Rev: ej dat.

Publiceret Assessor Von der Lippes udgivne Pante Obligation til Marselle Riborg paa Capital 400 rdr dat: 24 Julij 1749 vid: fol: 450.

ditto hands Pante Obligation til Sorenskriver Garmann paa Capital 1000 rdr dat: 27 Junij 1764 vid: fol:

Skifte brev forrettet paa Haucheland d/en 19 Junij 1765 efter Jacob Monsen vid: fol:

d/en 4de 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

1. Skifte brev forrettet paa Gaarden Haucheland d/en 19 Junij 1765 efter afgangne Jacob Monsen vid: fol: 452

2. Niels Larsen Fleslands Skiøde til sin Svoger Mons Olsen paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Flesland dat: 3de 8ber 1765 vid: fol: 452

3. Uldrich Didrichsens Skiøde til Joen Ehlersen paa 1 Løb Smørs Leye i Gaarden Store Tvedt dat: 8 8ber 1764 vid: fol: 453.

4. Anders Nielsen Abeltvedts Skiøde paa egne og MedArvingers Veigne til Myndtlingen Jacob Paulsen paa 6 Mark Smør i Gaarden Abeltvedt dat: 4 8ber 1765 vid: 454

5. Mons Monsen Mitthue, Ole Johannesen Hopes Skiøde til Anders Nielsen paa 9 1/5 Mark Smør i Gaarden Abeltvedt dat: 3de 8ber 1765.

6. H/err biskop Arentz sin udstædde bøxelsæddel til Peder Monsen paa 15 Mark Smør 10 Kander Malt 5/48 Huud i Gaarden Yttre Hope dat: 20 7ber 1765 med Rev: ej dat

7. Jon Mariagers bøxelsæddel til Jacob Larsen paa 18 Mark Smør i Gaarden Biørgen d/en 20 8ber 1764 med Rev:

8. Ole Olsen Schiold med fleere Ejeres bøxelsæddel til Anders Nielsen paa 18 Mark Smør i Gaarden Abeltvedt dat: 4 8ber 1765

9. Aflyst og udslettet Mathias Mathiasens udgivne Pante Obligation til H/err Lyder Fasting stoer 40 rd dat:

1765: 290b

27 Maij 1757 som efter Provsten H/err Rennords qvittence d/en 8de Maij 1765 er betalt vid: fol:

10. Mathias Mathiasens Skiøde til Mons Thorsen paa Huuse staaende i Solemslien dat: 13 Maij 1765 vid: fol:

11. Fogden Bilsøe paa biskop Pontoppidans Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Mons Toersen paa 6 Mark Smør i Solemslien dat: 14 Jan: 1765.

12. Anders Nielsen Abeltvedts bøxelseddel til Niels Andersen paa 16 7/8 Mark Smør 7 1/2 Kande Malt 5/32 Huud ubereignet det Niels Andersen selv med sin Hustrue har bekommet i alt 1 p/un/d 3 Mark Smør 12 Kander Malt 1/4 Huud dat: 4 8ber 1765

13. Aflyst og udslettet Erich Nielsen Søreides Pante Obligation til S/ingneu/r Jacob Boch paa Capital 240 rdr dat: 30 7ber 1758 men qvitteret d/en 26 Nov: 1764 vid: fol:

14. Aflyst og udslettet Johan Nicolau Møllerops Pante Obligation til Erich Søreide paa Capital 176 rdr dat: 28 aprill 1760 men qvitteret 26 (20) 8ber 1763

Anders Ingebrictsen Nedre Fyllingen fremstoed for Rætten tilkiende givende med mundtlig Varsel at have indkaldet Brithe Johannesdatter gift med Anthonius Joensen boende paa et Pladtz Øretuen kaldet sorterende under Gaarden Sæhlen fordi hun ubeviislig skal have tiltalt ham nemlig Citanten at have slaget sin Fader og Moder, derom at anhøre Vidner Christopher Nielsen paa Nordaas og Anne Olsdatter Sæhlen samt den indstevntes Mand Anthonius Joensen til Vidne og Vedermæhle i Sagen, alt efter Sagens Omstændighed at lide Dom, samt erstatte dens bekostning.

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Jaen Tvedteraas og Michel Sædahl fremstode, og eedelig afhiemlede det de d/en 17de 7ber for Vedkom/m/ende har forkyndt ovenstaaende Stevne Maal og det i deres eget Paahør som og for det udeblevne Vidne Anne Olsdatter og Anthonius Joensen.

Vidnet Christopher Nielsen efter behørig Formaning var givet aflagde sin Eed at Vidne sin Sandhed – og forklarede det hand for 3 á 4 Ugers tiid siden da hand Var i byen og talede sam/m/e tiid med Brithe Johannesdatter, som var nerværende paa triangelen i byen, fortalte hun Vidnet, det hun havde tiltalt Citanten Anders saadanne Ord, du har giort saa pass tilforn, du har slaget baade Far og Moer, du

1765: 291

kunde sagte slaae den raadne Sauv ihiel som hørte mig til, videre sagde Vidnet ey blev talt den tiid af den indstevnte da og ingen anden uden Vidnet hørte der paa, har ey heller hørt før eller siden saadan tale.

Citanten forlanget de udeblevne forelagt til Næste ting

Eragtet

Den lovlig indstevnte Brithe Johannesdatter med hendes til Vedermæhle indkalte Mand Anthonius Joensen forelægges Lavdag, ligesom og under Lovens Falds Maal Vidnet Anne Olsdatter Sæhlen til næste ting haver at møde for at deponere sit Vidnesbyrd i Sagen

Publiceret

Jon Mariagers bøxelseddel til Ole Pedersen paa 21 Mark Smør i Gaarden Myhren dat: 7 Jan: 1764 med Rev:

Obriste Lieutnant Nicolls udgivne bøxelseddel til Anders Nielsen paa 20 Mark Smør i Gaarden Heljepladset dat: 1 Sep: 1765 med Rev: ej dat

Publiceret Mons Jacobsen Haue med fleere Ejeres Skiøde til Hans Hansen paa 1/2 Løb 4 1/2 Mark Smør i Gaarden Haue dat: 4de 8ber 1765 vid: fol: 454.

Jon Mariagers bøxelsæddel til Michel Larsen Madhopen paa 18 Mark Smør i Gaarden Madhope dat: 28 Martij 1765 med Rev: ej dat

d/5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt Og da ey fleere Sager for Rætten fremkom blev af den Constituerede Foged de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab \til/ attestation fremlagde:

1mo Et bielager om Priviligered Giestgiverie Kongshavn

2do angaaende de 5 Giestgiverier som betaler Skatt

3tio Om Aftags Gaarden Unneland

4to Angaaende de 12 omspurdte qvestioner blev svaret som forrige Aar undtagen til den 5te at af Øhltappere findes 1. Aschild Fløen, 2. Ole Schiold 3. Niels Sandbrechen 4. Willum Schaalevig 5. Elling Ellingsen den ældre 6. Lars Iversen og 7. Elling Ellingsen den yngre, da Claus Aarestad og Anders Olsen er bort fløttet

5. Angaaende fiske og Silde voger er ey noget fisket udi

6. Om Veyens Lengde til tingerne

Restance over de ordinaire Kongl/ig Skatter for 1765 beløber 920 rdr 3 mrk 1 s.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Mons Nielsen Dolvig 2. Jens Monsen ibidem 3. Lars Nielsen Schage 4. Peder Biørgen 5. Ole Paulsen Store Tvedt 6. Ole Nielsen Schiold 7. Albert Peersen Henne og 8. Peder Paulsen Myhr.

 

 

Herløe Skibbreede

1765 d/en 7de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i overværelse

1765: 291b

af den Constituerede Fogeds FuldMægtig Jacob Kastrup og de tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 269 findes tilførte

og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og videre publicerede som ved Sartor Skibbreede anteignet er

Dernæst publiceret følgende documenter

1. H/er/r Johan Ibsens transport Skiøde paa Gaarden Alveim skyldende 1 Løb 1 p/un/d 21 Mark Smør og i Landskyld 2 Voger 1 p/un/d fisk 1 faaer dat: 7 febr: 1765 vid: fol:

2. Skifte brev forrettet efter Rasmus Magnesen Dahle d/en 15 Nov: 1764

3. H/er/r biskop Arentzes bøxelseddel til Hans Olsen paa 1/2 Løb Smør 1 fierding Malt i Gaarden Espetvedt dat: 18 april 1765 med Rev: ej dat

4. David Friches bøxelseddel til Gudmund Jensen Kleppe paa 4 1/3 s/killing/s Jord i Nedre Kleppe dat: 6 Maij 1765

5. Ide Marie S/a/l/ig/ Herman Wulfs Enckes bøxelseddel til Niels Paulsen paa 1 p/un/d fisk udi Søre Toft dat: 24 april 1765

6. Anders Nielsen Heggøens bøxelseddel til sin Sønn Niels Heggøen paa 16 Mark fisk i Heggøen dat: 3 Jan: 1765 med Rev:

7. H/er/r Krigs Raad Kohrns bøxelseddel til Thore Andersen Rafnanger paa 12 Mark Smør 6 Mark fisk 1 Kande Malt 1/8 part i Rafnanger dat: 12 febr: 1765 med Revers ej dat

8. ditto hands bøxelseddel til Thomas Erichsen Florvog paa 9 Mark Smør 4 1/2 Mark fisk 1 1/4 Kande Malt og 1/8 Part i Laxevogen udi Søre Hauland d/en 6 febr: 1765 med Rev: ej dat

9. ditto hands bøxelseddel til Johannes Torgiersen paa 9 Mark Smør 9 Kander Malt 1/4 faar udi Hanevig dat: 6 febr: 1765

10. ditto til Marchus Andersen Fromreide paa 1/4 Løb Smør 1/4 tønde Malt udi Gaarden Tvedt dat: 14 Jan: 1765

11. ditto hands givne Rødnings Frihed til Anders Olsen at oprødde endeel af Hanøen under Tvedten liggende dat: 20 april 1765

12. Capitain de Svanhielms bøxelseddel til Gregorius Christiansen Stuure paa 1 p/un/d 12 Mark fisk udi Gaarden Tielstad dat: 8 febr: 1765 med Rev: ej dat

13. Anders Nielsen Heggøens bøxelseddel til Ole Olsen Hegøen paa 1 1/7 Mark fisk i Heggøen dat: 12 febr: 1765

14. Rasmus Thomesen Brevigens bøxelseddel til Ole Olsen Heggøen paa 2 2/7 Mark fisk i Heggøen dat: 12 febr: 1765.

Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bilsøe haver ved skriftlig Stevne Maal under 16 Sept: sist leeden indstevnt Qvinde Men/n/isket Boel Jons datter der til Fiskeleyet Hennøen har været

1765: 292

efter forhen ergangne Dom afsagt i Sundhorlehns Fogderie og Strandebarms Skibbreede d/en 16 8ber 1763 hendømt for de 2de da begangne Leyer Maal, men da hun atter har begaaet det 3die Leyermaal i Nordhorlehns Fogderie er det hun derfor bliver paa Justitiens Veigne indkaldet Dom at lide for sin begangne forseelse

Den Constituerede Foged Kastrup fremlagde ommelte skriftlig Stevning som saaleedis er lydende

Den indstevnte Boel Joens datter mødte Vedtagende lovlig Varsel

Actor fremlagde sine skriftlige qvestioner til den ind kalte Boel Jonsdatter hvor til hand forlangte Rætten vilde modtage hendes Giensvar. fremlagde ellers 2de Præsters Attester nemlig H/err Provsten Nyegaards af 19 Decbr: 1763 og H/err Wilhelm Frimans af dato 18 Sept: 1765, ligesom og den over hende for forhen begangne Leyer Maal afsagde Doms Afsigt under 16 8ber 1763, og endelig H/er/r Consul Wallaces Skrivelse til H/err Fogden Bildsøe under 19 Sept: sistleeden angaaende det siste af hende paa Fisker Leyet Henne begangne Leyermaal bem/el/te documenter er et efter andet saa lydende

der efter blev den indstevnte efter de frem lagde qvestioner tilspurt og hendes tilstaaelse og Svar intet til 1ste qvestion svaret at være mod 40(?) aar gam/m/el 2do at være fød i Strandebarm, Sundhors Fogderie og Qvindherretz Præste gield. 3de forbigaaes i henseende Præsternes attest der om er givet lige som 4de 5te 6te 7de qvestion ved sam/m/e attester er oplyst og altsaa forbigaaes, ligesom og 8de 9de 10de qvestion ved frem lagde Doms Afsigt og Fogdens Juels Paateigning af 14de Maij 1763 til fulde er illustreret til 11te qvestion svaret jo at have 3de gang begaaet Leyer Maal paa fiske Leyet Hennøe og aflet med en seylende Persohn navnlig Jacob Strat 2de tvillinger for 3 Maaneders tiid, sam/m/e 2de Tvillinger og Drengebørn er endnu i Live, hvoraf hun har udsatt paa Foster det eene og selv opfostrer det andet barn den 12te qvestion er ved benevnte Præstes attest besvaret

Efter Actors nøye tilspørsel, svarede den indstevnte det hun ingen anden end den angivne barne Fader Jacob Strat er vidende om, som er

1765: 292b

fraværende og ey veed hvor hand sig opholder.

Actor hernest i Rette førte sin Paastand over bem/el/te 3die gangs Leyermaals begiengerinde, saaleedis at hun i følge Lov døm/m/es til sine Leyermaals bøder 6 rdr og efter Forordning af 19 Martij 1751 hendøm/m/es til Arbeyd i Bergens Tugt huus i 8te Aar, med hvilken paastand hand sluttede Sagen til Rættens Dom

den indstevnte indloed efter tilspørsel lige leedis Sagen til Doms tillige med hendes beskickede Defensor Lehns Mand Rasmus Magnesen Dahle som mod hendes tilstaaelse ey kunde noget indvende.

Eragtet

Sagen optages til Doms til i Efter middag

Publiceret

15. Krigs Raad Kohrns bøxelseddel til Anders Jonsen Bidahl paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 16 Kander Korn i Gaarden Ryland dat: 24 8ber 1764 med Rev:

16. Jens Hansen Rylands Odels Skiøde til Mons Brynilsen paa 1/2 Løb Smør 18 Kander Malt i Gaarden Fløysand dat: 3de april 1765

17. ditto hands Skiøde til Niels Monsen Fløysand paa 18 Mark Smør 9 Kander Malt i ditto Gaard, ditto dato

18. ditto til Christian Olsen Fløysand paa 1/2 Løb Smør 18 Kander Malt ditto dato

19. ditto til Anders Johannesen paa 1/2 Løb Sm: 18 Kander Malt ditto dato

Dom afsagt!

Da det saavel med de 2de Præster Provsten H/err Nyegaards Attest af 19 Decbr: 1763, som Sogne Præst H/err Wilhelm Frimans Attest under 18 Sept: h: a:, er beviist, at Qvinde Mennisket Boel Joensdatter har 2de gange i Sundhorlehns Fogderie begangen Leyermaal, det første med en sig beslægtiget i forbudne Leed, for hvilcken Forseelse hun og af Stædetz Dom/m/er er hendømt til fiskeleyerne, som af Fogden Juel er determineret, at blive 1 aar paa Fiskeleyen ved Gaarden Henne i Nordhorlehns Fogderie, det 2det Leyermaal er atter forinden

hendes bortreyse skeed paa Gaarden Øverhuus under Rosendahls Jurisdiction, og tilsist paa Gaarden Henne efter hendes egen tilstaaelse begaaet det 3die Leyer Maal, hvorfor hun i følge Lovens bydende og Forordning af 19de Martij 1751 herved for sin øvede Løsagtig[hed]? og 3die gang begangne Leyermaal tilfindes, om hun noget er eyende

1765: 293

at betale sine bøder med 6 rdr, men derhos tildøm/m/es for sin forseelse at arbeyde i Bergens Tugthuus udi 8 aar, som alt 15 dage efter denne doms lovlige Forkyndelse bør efterkommes under Adferd efter Loven.

Publiceret

20. Krigs Raad Korns bøxelseddel til Niels Olsen Vigebøe paa 18 Mark [Smør]? udi Gaarden Bratzhaug dat: 14 Nov: 1764 med Rev:

21. Paul Tonders (Tønders) bøxelseddel til Joen Endresen paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt i Wichebøe dat: 20 Decbr: 1764.

22. Lars Monsen Tosvig paa egne og MedEjeres Veigne bøxler til Aad Joensen Bragstad 1/2 Løb 6 Mark Smør i Indre Bragstad dat: 7 8ber 1765

23. Aad Joensen Bidnes udgivne Skiøde til Johannes Monsen Miaatvedt paa 1 p/un/d Smør 16 kander Malt i Gaarden Røsetter dat: 7 8ber 1765

Diedrich Michelsen Nesse af Herløe Skibbreede fremstoed for Rætten og anmelte det hands Sønn Ole Diedrichsen g/amme/l 12 Aar er efter Doctor Bytners attest af 1 Maij 1765 befunden at være med Spedalsk Syge behæftet, hvis aarsage hand tilspurte Almuen og Laug Retten om det ikke er dem alle bekiendt det hands Formue ey er at koste sit barns indlem/m/elses bekostning i Bergens hospital, hvortil de eenstem/m/ig svarede det Var dem alle bekiendt hands ringe og slette Stand, saa bekostningerne af Ambtet faar søges til barnetz indlem/m/elses bekostning saavel hvad 1ste som 2den termin angaaer.

Joen Olsen Blom hvis Datter Kisti Jonsdatter g/amme/l 22 aar er efter Doctor Bytners attest af 5 sept: 1764 befunden at være spedalsk, tilspurte Almuen og Laug Rætten om det ey er dem bekiendt hand aldeelis intet er eyende til sit barns indlem/m/elses bekostning hvortil deres Svar blev lige som nest forhen melt er om Diedrich Nielsen

Publiceret

24. Johannes Monsen Røsetters Pante Obligation til Anders Telvigen paa 20 rdr til Anders Hauchaas 19 rdr og til Mons Horvigen 11 rdr alle for Myndtlings penge tilsam/m/en 50 rdr dat: 7 8ber 1765 vid: fol:

25. Mons Olsen Tosviigen paa egne og Lars Monsen Tosvigens Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Niels Larsen Sættre paa 1 p/un/d 10 2/3 Mark Smør i Gaarden Erstad dat: 7de 8ber 1765 med Rev: ej dat

26. Gudvor Christians Datter afg/angne Niels Jacobsen Gripens Encke med Laværge Mons Haatofts Skiøde til Anfind Olsen paa 18 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Gripsgaard dat: 7de 8ber 1765 vid: fol: 455

1765: 293b

 

d/en 8de 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Lars Nielsen Øfre Tvedts Pante Obligation til H/err Jens Bergendahl paa Capital 50 rdr Ham/m/ers Sogne fattig Casse tilhørende dat: 8 8ber 1765 vid: fol:

Anders Olsen Refschaar fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med mundtlig Varsel til dette Ting tiid og Stæd har ladet indstevne Isach Refschaar med Hustrue Cathrine Jacobsdatter fordi de begge har beskylt Citanten at have drebt deres Kalv og ladet sam/m/e forkom/m/e, derom at anhøre indstevnte Vidner Ole Olsen den ældre(?) og Ole Michelsen Gausta som under Lovens fals Maal er indkalte, og efter Sagens beskaffenhed at lide Dom tillige med Sagens foraarsagede bekostninger at erstatte

De indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Helje Espetvedt og Stephen ibidem frem stode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse at være for alle benevnte i deres eget paahør ankyndiget.

Derefter blev

1. Vidne Ole Olsen Gausta frem kaldet som efter aflagd Eed forklarede at hand sistleeden Aar 1764 ved Pintze dags tiider hørte at Isach Refschaar sagde hand mistet sin Kalv og det maae hand tacke sin granne eller Naboe for, dog uden at navngive sam/m/e granne, hvem hand var, siigende havde hand nemlig Granne ladet sin dreng løbe hiem og sagt om Kalven havde den ey blevet borte, har ey hørt noget tale til ringeste beskyldning af den indstevntes Hustrue.

2det Vidne Ole Michelsen Gausta efter aflagd Eed sagde at da Vidnet noget for S/anc/te Hans dags tiid afvigte Aar kom roende, sagde Isach Refschaar staaende paa Land til Vidnet, min Kalv er gaaet paa Søen og bleven død, som er Aarsagen at Citanten Anders gick til Søes og Kalven fulte ham efter, 2den dag da Vidnet reyste tilbage saae Vidnet at den indstevnte Isach flaaet Skindet af den drucknede Kalv, bandede den som derudi havde været Aarsag, men ey navngav hvem det var, videre viste dette Vidne ey at forklare.

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Isach og Hustrue Cathrine Jacobsdatter forelægges Lavdag til næste Ting.

1765: 294

 

Publiceret

Clemet Røsnes og Halver Schielangers bøxelsæddel til Mons Knudsen paa 15 Mark Smør i Gaarden Lansvig dat: 8de 8ber 1765 med Rev: ey dat

Sagen efter forrige tiltale indstevnt af Lars Paulsen Herlevehr Contra Torchild Johannesen blev declareret ophævet

d/en 9de blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt hvorda den Constituerede Foged fremlagde til attestation de sædvanlige bielager til sit Reegenskab som blev ligesom forrige Aar besvarede, til tings Vidnet om Øhltappere her i Skibbreedet blev svaret at ey fleere end Hans Hansen i Hops havn og Sieur Nielsen paa Knappen, Udi Laxe og silde Voger er i dette Skibbreede indtet fanget

Restancen for indeværende Aars Ordinaires Skatter beløber 607 rdr 6 s.

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Peter Olsen Toft 2. Anders Friderichsen Wiig 3. Ole Nielsen Dahle 4. Mons Søre Selle 5. Erich Olsen Øfredahle 6. Ole Hesdahl 7. Johannes Nore Aadland 8. Aamund Erstad

Fogdens FuldMægtig producerede Odels Mandtallet til attestation men da sam/m/e ey med bøndernes Adkomst breve nu Almuen er {b...} \ey vorden Confereret/ og ey indkaldet dermed at indkom/m/e beroer det dermed til Som/m/ertinget, og da Fogden ey vilde overlevere af sam/m/e Copie, beroer den fremlagde Original i Rætten indtil detz Rigtighed kand vorde examineret.

 

 

Lindaas Skibbreede

1765 d/en 10de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af den Constituerede Foged Jacob Jørgen Kastrup og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd fol: 268 andført

Og blev for dette Lindaas Skibbreedes Almue de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som ved Sartor Skibbreede er annoterede.

Dernæst publicered

Mad/a/me Christina S/a/l/ig/ H/err Haars udgivne Pante Obligation til H/err biskop og Consistorial Assessor Nicolay Christian Friis paa Capital 2990 rdr dat: 3 Jan: 1763 sam/m/e Obligation var belagt med Stemplet Papier No: 8 paa Otte Rixdaler No: 79 vid: fol: 452

2. H/er/r Magister Ludvig Daaes udgivne Pante Obligation til S/ingneu/r David Holterman paa Capital 290 rdr dat: 6 aug: 1764 vid: fol: 452.

3. Baste Eskilsen og Aschild Aschildsen Børchelands udgivne Skiøde til Niels Larsen paa 11 71/80 Mark Smør 10 139/208 Kande Malt i Gaarden Nedre Tvedt dat: 10 8ber 1765 vid: fol: 458

1765: 294b

Publiceret

Skifte brev paa Nedre Tvedt forrettet d/en 21 Martij 1765 efter Brithe Bastesdatter vid: fol: 457.

2. ditto paa Regeraas efter Magdeli Nielsdatter d/en 2 Nov: 1764 vid: fol:

3. ditto paa Schodven d/en 20 Martij 1765 efter Mons Monsen

4. ditto paa Kaalaas dat: 15 Junij 1765 efter Ole Stephensen

5. ditto paa Grimstad d/en 21 Martij 1765 efter Jacob Endresen

6. H/err Ludvig Daaes bøxelseddel til Klockeren Joen Knudsen NedreVahl dat: 31 Martij 1765

7. Anne S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Halver Knudsen Berge paa 1/2 tønde Korn 12 s/killing i pænge Landskyld og udi Næsset 3 s/killing dat: 23 Jan: 1765 med Rev:

8. Provsten H/err Rennords bøxelsæddel til Iver Hendrichsen paa 1/3 part i Gaarden Bruntland dat: 23 Jan: 1765 med Rev: ej dat

Udi den Sag for H/err biskop Friis Contra H/err Ludvig Daae loed Procurator Reutz for hoved Citanten H/er/r biskop Friis tilføre at denne Sag nu er under given Com/m/issariers Paakiendelse i Byen, hvorfor hand har under Forbeholdenhed maatte declarere Sagen frafaldet, og det hidindtil passerede beskreven verificeret som en Extract af Protocollen til fremlæggelse for Com/m/issionen

Procurator Sønderborg paa H/err Daaes Veigne Replicerede skriftlig ved Skrivelse af 7de 8ber sistleeden som saaleedis er lydende

Eragtet

Da begge Parters FuldMægtiger haver declareret denne Sag at være under given Com/m/issariers Paakiendelse, henviises sam/m/e fra denne Rætt til Com/m/issionens Paadøm/m/ende.

Udi Sagen stevnt af S/a/l/ig/ Jan Frøchen Contra H/er/r Ludvig Daae loed Procurator Reutz tilføre, det hand paatrængede Dom i Sagen efter forlængst udførte Procedur protesterede imod all videre Anstand og benægtede alt ubeviisligt.

Paa H/er/r Daaes Veigne efter paaraab mødte ey nogen.

Eragtet

Sagen optages til Doms.

Publiceret

Ole Josephsens Spieldnes Skiøde til Klockeren Joen Knudsen Nedervahl paa Vaanings Huuse staaende paa Spieldnes dat: 10de 8ber 1765 vid: fol: 458

Klockeren Joen Knudsens Pante Obligation til H/err Willum Friman af Mangers fattig Casses Penge stoer 50 rdr dat: 4de Maij 1765 vid: 458

1765: 295

 

d/en 11te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Ingebrict Michelsen Schodven, Anders Knudsen Qvalvog, Ole Knudsen og Aschild Gaulens Skiøde til Lars Gulichsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Hauge dat: 11 8ber 1765

2. Lars Gulichsen Haues Pante Obligation til Aamund Lie i Bergen for summa 40 rdr dat: 11 8ber 1765 vid: fol: 459

3. Iver Waage og Ole Olsen Lies bøxelseddel til Ole Hansen paa 18 Mark Smør 1/4 Mæle Malt og 1/4 Mæle Korn i Gaarden Grimstad dat: 10 8ber 1765 med Rev: ej dat

4. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Monstad d/en 9 Martij 1764 efter Anders Monsen Monstad vid: 459

Niels Hansen Dyrnes haver ved mundtlig Stevne Maal til dette ting tiid og Stæd indkaldet Joseph Knudsen Dyrnes fordie hand har negtet ham at bruge 3de Parten i Gaarden Dyrnes til sit Vilkaar og Leve Ophold, samt ey svaret {har svaret} ham for Opsagn af de 2/3 parter i bem/el/te Gaard de belovede 30 rdr men ikkun deraf betalt ham 5 rdr følgelig Rester 25 rdr, derom at anhøre Vidner Sc: Bertel Østreim Lars Jonsen Rebnor, Hans Sieursen, Niels Johan/n/esen Jacob Erichsen, Ole Erichsen, Niels Nielsen og Ole Nielsen som alle under Lovens fals Maal er indkalte, og derefter at lide Dom til sine pligters Opfyldelse, saavel om den Resterende Wilkaars betalning til Citanten at betale, som og at oprette denne Sags bekostning

Den indstevnte med Vidner blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Jacob og Halver Wigene frem stode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse saavel for den indstevnte som de ovenbenevnte Vidner

Af Vidnerne mødte allene Bertel Østrem og Niels Johannesen Rebnor

Citanten fremlagde skriftlig forfattede Qvestioner til et hvert Vidne i sær under dags dato forfattet ved Proc: Kragh.

1. Vidne Berthel Østrem efter aflagd Eed forklarede til 1ste qvestion svarede jo det saa forholdt sig som omspurt er, at hand skulle i penge faae 30 rdr naar hand vilde opsiige de 2/3 parter, men at Citanten skulle alligevel bruge 1/3 part til 2den qvestion svaret ja det veed hand og at Citanten har fløttet alle huuser og opsatt 1 Nye floer og 1 boe samt Nøst for uden Gaardens rette Huuser

1765: 295b

til 3de svaret hand veed Gaarden Dyrnes var øde da Citanten sam/m/e antoeg men nu veed den nu er i god Stand saavel til høe som Korn til 4de svaret jo de saa forholdt sig som qvestionen indeholdt

2. Vidnet Niels Johannesen Revnor efter aflagd Eed svarede til 1ste Spørsmaal hand erindrer at have lest Hans Sieursens bøxelseddel hvorudi stoed at Citanten med ham skulle bruge den halve Jord i Dyrnes og beholde de 2de nye opsatte Huuse saalenge hand levede, men siden at tilfalde Gaarden, har og hørt at Citanten paastoed af Hans Sieursen, naar hand skulle gandske til ham afstaae Gaarden, at nyde i Opsagn 60 rdr men ey erindrer hvad nye accord der er sluttet med Joseph Knudsen som kom paa bruget for 5 á 6 Aar siden. til 2den svarede der om veed Vidnet ey noget til 3de svaret jo det veed hand at Citanten i 4 aar har brugt 1/3 deel part i Dyrnes med Joseph Knudsen, indtil dette Aars Vaar da den indstevnte udsagde ham derfra med 2de Mænd

Eragtet

Den lovlig indstevnte Joseph Knudsen Dyrnes forelægges Lavdag til næste ting, til sam/m/e tiid haver de ude blevne Vidner Lars Jonsen Revnor Hans Sieursen, \Jacob/ Erichsen Revnor, Ole Erichsen Niels Nielsen og Ole Nielsen alle under falsmaals bøders straf at møde deres Vidnesbyrd i Sagen at deponere.

Udi Sagen indstevnt af afg/angne Jaen Frøchen Contra

H/err Ludvig Daae efter forrige Tiltale!

Ved Stevnemaal af 12te April sistleeden Aar 1764, har Jaen Frøchen senior, som anordnet Tilsiuns Mand udi S/a/l/ig/ Obriste Lieutnant von der Veldes Sterboe, paa egne og MedArvingers Veigne, indstevnt deres Welærværdighed H/err Magister Ludvig Daae, som efter fremlagde Reigning under 16 febr: 1762 er udi afg/angne Obriste Lieutnantens bog debiteret for 4 Anckere rød og hvid Viin hand i Aaret 1754 til sit bryllup og i følgende Aar 1755 paa boutellier ved sin Svoger Lector Lerdahls tienere har ladet afhendte, beløbende til summa 33 rdr 12 s:, sam/m/e Reignings Krav har den indstevnte, efter Lav dags Forelæggelse var ham ankyndiget, ved sin antagne Procurator benegtet, forestillende at

1765: 296

Søge Maalet er ham uvedkom/m/ende, og henviiser sam/m/e til sin Svoger H/err Lector Lerdahl, men da Kravet ey er afbeviist, enten med qvitence eller troverdig attest, at den Viin, som den indstevnte til sit bryllup har ladet afhente, og til sam/m/e brug er anvent, er betalt, paalægges det den indstevnte i denne form, i vedkom/m/ende Citantens Arvingers lovlige tilkaldelse, at aflægge sin benegtelses Eed, det hand hverken ved sig selv, eller andre, har begiert af S/a/l/ig/ Obriste Lieutnant von der Velde den udi Reigning ommelte Viin til sit holte bryllup, ey heller at hand sam/m/e i de Aaringer har bekom/m/et; skulle den indstevnte trøste sig saadan Eed at aflægge, bør hand for Søgemaalet være befriet, samt i Processens Omkostning nyde Reparation med 8 rdr, Men i dessen Mangel af Eeds aflæggelse, bør hand til Citantens og afg/angne von der Veldes Arvinger betale den paafordrende Reignings summa med 33 rdr 12 s, med Intresse fra Stevne Maaletz dato til betalning skeer, lige som og erstatte Processens Omkostning med 10 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adferd efter Loven.

d/en 12te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt Og da ey fleere Sager fremkom for Rætten blev af den Constituerede Foged de sedvanlige bielager til hands Reegenskab fremlagd til attestation og besvaret ligesom forrige Aar det her er Giestgiver Stæder Sc: Fediø og Kiilstrøm/m/en, 2do at ey i noget i de i Examinationen specificerte Silde og Laxevoger dette Aar er fisket 3. til de 12 qvestioner blev svaret som for de øvrige Skibbreeder untagen til 5te at Ole Olsen Lanøen bruger Øhltapperie og deraf bør skatte 4. Angaaende de 2de Øde Gaarder Bachebøe og Store Fieldsbøe at ey noget deraf er for Gresleye betalt

Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 1047 rdr: 4 mrk 15 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Iver Andersen Øfre Tvedt 2. Iver Hodneland 3. Einer Larsen Møching 4. Jetmund Hopland 5. Niels Hopland 6. Ole Oxnes 7. Hans Monsen Aaraas 8. Niels Iversen Maraas.

 

 

Guulens Skibbreede:

Anno 1765 d/en 14de 8ber blev Retten til Almindelig Høste-Tings Holdelse sadt \paa Tingstædet Schierjehavn/ i Overværelse af den Constituerede Foged Mon/sieu/r Jacob Jørgen Kastrup, og de for dette Aar Retten tilnevnte <Laugretts> Mænd, som fol: 264. findes anførte:

Og bleev da de sam/m/e Documenter her publicerede, som for Sartor Skibbreede:

Dernæst publiceret

Anne Helene Frørops Bøxel Seddel til Halver Hendrichsen i gaarden Dussund skyldende 1 P: Smør.

1765: 296b

 

Publiceret

1. Skifte breev paa gaarden Norland efter Sigrie Aamundsdr: forrettet d/en 13de Junij: 1765:, i Guulens Skibb: beliggende.

2. Ditto forrettet d/en 10de Junij: 1765. efter Sidselle Ivers datter paa gaarden Nord-Guulen.

3. Ditto forrettet paa Gaarden Slengesoll d/en 11te Junij: h: a: efter afgangne Mand Otto: Joensen.

4. Ditto paa Gaarden Lille Sleire forrettet den 12te Junij: 1765. efter de{n} ved Døden afgangne Egte-Folk: Ole Andersen: Marithe Knuds dr:

5. Ditto forrettet paa \ditto/ Gaard{en} efter Iver Haagensen d/en 13 Junij: 1765.

6. Publiceret Hr: Thomas Sommers Bøxel-Seddel til Hans Jensen Werholm udj Gaarden Flolie, skyldende 1/2 Løb Smør, og en fierding Malt: af dato: d/en 31 Maij 1765: med Revers: ej: dat:

7. Publ: Skiøde, udstæd af Christen Amundsen Bersvig med fleere til Ole Stephensen i Gaarden Stegelvig: skyldende 18. M: Smør af dat: 14de Octobr: 1765.

8. Ditto i gaarden Furrebotten udstæd af Jørgen Tronsen ibdm: til Stephen Monsen Mattre, og skylder Gaarden 18 M: Smør: datr: 14de Octobr: 1765.

9. Publ: Bøxel-Seddel udstæd af Madme: Abel Møinichen til Peder Olsen, udj Gaarden Nedre Berge:, datr: Tvedt: 1. Junij: 1765. med Rev: af sam/m/e Dato.

10. Lasse Iversen Nordahls Skiøde, i gaarden Slengesoll, udstæd af Enken Guri Olsdatter og hendes Børn med Laugværges og Formynderes Samtykke; sam/m/e skylder 2 Pd: 6. M: Smør. Datr: 14de Octobr: 1765.

11. Peder Didichens bøxel-Seddel til Lars Olsen i Gaarden Kielvig af dato: 8de Novbr: 1764. uden Revers. skyld: 16 1/2 M: Smør.

12. Ditto: Hans Bache med fleeres Bøxel-Seddel til Aamund Svendsen Lofte i Harangers Fogderie, udi Gaarden Lille Slire: af dato: den 14de Octobr: 1765. med Revers af sam/m/e dato, og skyldende 1. Pd. Smør.

13. Ditto: Torchild Iversen Oppedahls Bøxel-Seddel til Rasmus Jørgensen i Gden Glinien, skyldende 1 Pd: 21. M: Smør af dato 14de Octobr: a: 1765. med Revers ej: dat:

14. Anne Helene Frørops Sl: Lems Bøxel-Seddel til Joen Olsen Eye, i bemte: Gaard Eye, skyldende 1. Pd: 3 M: Smør 1/4. Tønde Malt: datr: 28de Martij 1765. med Revers af do: dato:

15. Publ: Skiøde udstæd af Jens á Møinichen De Fine til Hr: Lieutn: Ravn: i Øde gaarden Øvre Berge skyldende 8 4/7. M: Smør: Datr: 16de Octobr: 1765.

Den 16de Octobr: ej: a: bleev Rætten med sam/m/e Laugrett sadt, og da ey fleere Sager fremkom for Retten, bleev af den Constituerede Foged Monsieur Jacob Jørgen Kastrup de sædvanlige Bielager til hands Regenskab fremlagt til Attestation, og besvaret at her i Skibbreedet ey ere fleere Giestgiver Stæder end Børholmen som Cornelius Formann, Glavehr, \som/ Hans Andersen skatter af, og Wichingvog som Engel Olsen, og Schierjehavn, som er priviligeret til Reysendes Fornødenhed. 2do: At ey noget i de tit specificationen af Examinationen anførte Silde og Laxe-Voger ringeste var fisket, som kunde ydes Skatt af. Til de øvrige 12: qvestioner bleev svaret her ligesom i Herløe Skibbreede dog med den Forskiel at ingen Huusmænd opholder sig her der holder Øhl-Tapperie, hvoraf de skulde yde Skatt: 4. De aftagne Gaarder ere de samme som de haver været, ey i mindste Maade forbedrede 5. Miile-Tallet {er} her fra

1765: 297

Schierjehavn til Kielstrøm/m/en er 1 1/2. Miil, som sædvanligt været haver: Lensmandens paaboende Gaard Hendrichsbøe skylder i Land Lægds District: 1 Løb 16 M: Smør

Restancen for indeværende Aar af dette Skibbreede er 462 rdr 5 mrk 1 s: beløbende:

Laug-Rettes Mændene for tilkommende Aar 1766. ere 1. Hans Mathiesen Brimnes. 2. Sieur Gregoriusen Børchnes. 3. Truls Pedersen Indre Mitthue. 4. Joen Michelsen Haveland. 5. Ole Jørgensen Glosvig. 6. Lars Olsen Horsteland. 7. Hans Einersen Arekletten. 8. Joen Andersen Halsøen.

 

 

Ahlenfit Skibbreede

1765 d/en 18de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse med Ahlenfit Skibbreede satt paa tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af den Constituerede Foged Jacob Jørgen Kastrup og de for dette Aar opnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 263 findes tilførte undtagen, udi de 3de Mænds Stæd Sc: Michel Olsen Beraas Hans Nedre Møchesvold og Lars Tvedts Stæd som alle dette Aars session er skrevne til Soldater, blev af de gamle Laug Rættes Mænd antagne Christian Wolle, Knud Wolle og Halsteen Hopland, paa den svage Sieur Herland mødte Hans Nesse,

og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved nestforrige Skibbreeder

Dernæst publiceret

1. H/err Lieutnant Kroghs paa Frue Knagenhielms Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Anders Hansen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 24 Kander Malt i Gaarden Alver, dat: 10 april 1765 med Rev: ej dat

2. H/er/r Postmeester Brøchers udgivne bøxelsæddel paa Gaarden Bøgevold skyldende 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt dat: 28de Junij 1765

3. Kors Kierkens Værge Hendrich Normans udgivne bøxel sæddel til Jens Olsen paa 1/4 Løb Smør 1/4 tønde Korn og 1/4 faar i Gaarden Sellevold dat: 18 Martij 1765.

4. Karen S/a/l/ig/ Garmanns udgivne bøxelseddel til Ole Erichsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Monstad dat: 18 8ber 1765

5. Halver Halversens bøxelseddel til Jens Larsen paa 1 p/un/d 12 Mark Smør i Gaarden Nedre-Sieursetter dat: 17de 8ber 1765

6. Erich Danielsen Søre Molcheraaens bøxelseddel til ditto Jens Larsen paa lige brug i ditto Gaard Nedre Sieurset dat: 17 8ber 1765.

7. Rasmus Olsen Grøtvedts bøxelseddel til Anders Larsen paa 1/2 Løb Smør 2 Mæler 6 Kander Malt i Gaarden Søre Echeland dat: 6 Jan: 1765

8. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmanns udgivne bøxelseddel til Knud Joensen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Halstendahl dat: 31 Decbr: 1764

1765: 297b

9. Kari Nielsdatter Møchisvolds bøxelseddel til Hans Knudsen paa 22 1/2 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Nedre Møchisvold dat: 18 8ber 1765 med Rev: ej dat

10. Skifte brev forrettet paa Echeland d/en 12 Martij 1765 efter Lars Andersen vid: fol: 461

11. ditto paa Hopland d/en 6 8ber 1764 efter Erich Erichsen

12. ditto paa Sellevold d/en 14 Martij 1765 efter Ole Nielsen

13. Ole Knudsen Kaaperdahls paa egne og MedEjeres Veigne givne bøxelsæddel til Stephen Stephensen paa 1 Løb Smør i Lille Oxe dat: 18 8ber 1765 med Rev: ej dat

14. Sorenskriver Garmans paa sin Moders Veigne udgivne bøxelseddel til Lars Heljesen paa 1 p/un/d 8 Mark Smør 1 Mæle Malt og 1/2 faar i Levestad dat: 18 8ber 1765

d/en 19de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Aflyst og udslettet Magne Larsen Lies Pante Obligation til Elling Iversen Gierstad paa Capital 90 rdr dat: 22 8ber 1762

16. Publiceret Abel S/a/l/ig/ afg/angne Rector á Møinichens Gave brev til Jomfrue Abel Lovise á Møinichen og Thale Helene Rafn dat: 20 Maij 1765 Ligelydende Gienpart blev sam/m/e tiid publiceret

*18. Lieutn: Krogh paa Frue Knagenhielms Veigne hands bøxelseddel til Ole Larsen paa 1/2 Løb Smør 3/4 tønde Malt i Gaarden Alver dat: 1 sept: 1765 med Rev:

19. Willum Magnesen Isdahl Værge for Anders og Hans Nesse Verge for Willum deres Skiøde til Anders Bastesen Møchelthun paa 1/6 Løb Smør 1/6 tønde Malt i Møchelthun dat: 19 8ber 1765 vid: 462

Sager til dette ting Var ey indstevnte.

til Attestation blev fremlagt de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab som i alt blev besvaret som forrige Aar, Udi de ansatte Silde og Laxe Voger er ey noget fisket

Restancen for indeværende Aars ordinaires Skatter beløber 448 rdr: 3 mrk 1 s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Ole Jonsen Levestad 2. Knud \Aamundsen/ {Spurche}\Tot/land 3. Ole Erichsen Nore Echeland 4. Ole Knudsen Koperdahl 5. Hactor Seim 6. Jacob Erstad 7. Jens Sellevold og 8. Ole Jonsen Aase.

 

 

Radøe Skibbreede

1765 d/en 21 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Radøe Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af

1765: 298

den Constituerede Foged Hans Jørgen Kastrup og de for dette Aar opnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 271 findes tilførte undtagen udi Hans Schrøders stæd som ey var tilstæde mødte Knud Nielsen Marøen,

Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved nestforrige.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Raadstue Skriver Hans Geelmeydens Pante Obligation til Obriste Lieutnant Nicoll paa Capital 200 rdr dat: 23 Nov: 1764 vid: fol: 462.

2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indre Taugle d/en 10 Nov: 1764 efter Helge Jensdatter.

3. ditto paa Gaarden Lunde d/en 15 Martij 1765 efter Niels Olsen

4. Krigs Raad Kohrns bøxelseddel til Johannes Jacobsen Haugstad paa 18 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Tolleshaug dat: 18 Nov: 1764 med Rev: ej dat

5. H/er/r Wilhelm Frimans bøxelseddel til Ole Rasmusen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Lunde dat: 16 April 1765 med Rev:

6. Ole Bleeges bøxelseddel til Ole Nielsen paa 15 Mark Smør i Gaarden Bircheland dat: 12 april 1765 med Rev: ej dat

Justitz Sag efter forrige tiltale Contra Ole Rasmusen Øfre Manger

Den Constituerede Foged Hans Jørgen Kastrup fremlagde den i Sagen udstædde Continuations Stevning dat: 14de sept: sistleeden med paateigning om dessens lovlige Forkyndelse for alle i Stevne Maalet benevnte sam/m/e blev oplæst og saaleedis er lydende

Alle de indstevnte mødte, untagen Vidnet Johannes Christensen Waagenes, da Vidnet Ole Jensen Øfre Manger er død.

Den indstevnte Ole Rasmusen Øfre Manger mødte vedtagende lovlig Varsel, tilstoed at have den paastevnte tiid saavel Løverdag som Søndagen da de til Vedermæhle indkalte Confirmations børn Fredagen tilforn havde været til Underviisning og Over hørelse og sam/m/e Søndag kom til Confirmation, spillet i sin Stue paa Øfre Manger paa en Viol, hvor efter bem/el/te Confirmations børn saavel Løverdags som Søndags Aften dansede, sagde de 2de Aftens fick de ey det ringeste at dricke i hands huus men Freedags Aften fick de 4re Confirmations børn Knud Monsen Kielstad Lars Michelsen Alveim, Christi Olsdatter og Anne Johannes datter hver 4 s: i brendeviin, da saavel Ole Rasmusen som hands Hustrue drack med dem og var meer i alt end 1 Potte brendeviin

1765: 298b

Vidnerne blev fremkalte og behørig formaning givne efter at Eeden Var oplæst at vogte sig for MeenEed

Det 1ste Vidne Marthe Johannes datter efter aflagd Eed sagde det silde efter at hun var nedlagt Løverdags Aften hørte hun i sin Stue som staaer nest ved Ole Rasmusens Stue, at der var spill og dantz men ey hvem der dansede, men Søndagen der efter gav hun ey agt derpaa eller merkede det, veed ey heller hvor mange der var eller om de noget havde af dricke Vahre tilfals

2det Vidne Halvor Rasmusen Solen aflagde sin Eed, det hand saavel Løverdags Aften som paafølgende Søndag Var i Ole Rasmusens Stue hvor hand saae Ole Spillede paa Viol, og Confirmations børnene nemlig de 4re angivne dansede silde om Aftenen efter Solens Nedgang da det var Lys antendt i Stuen og var Vidnet selv med som dansede nogle Ganger begge Aftener men dog saae Vidnet ey videre blev drucket af nogen.

3de Vidne [....] Andersdatter Sætre tienende hos Forpagteren paa Manger aflagde sin Eed, det hun af de tilstevnte Confirmations børn hørte de selv fortalte hende det de saavel Løverdag som Søndags Aften havde danset i Ole Rasmusens Stue for og efter deres Confirmation, men Vidnet var ey med dem

De til Vedermæhle indkalte 2de drenge og 2de Piger tilstode deres daarlighed at have danset saavel Løverdags som Søndags Aftener, da Ole Rasmusen Øfre Manger spillede for dem,

Comparenten Kastrup frafalt det udeblevne Vidne Johannes Christensen Waagenes da Sigtelsen nu allereede ved de afhørte Vidner er overtydet indkalte Ole Rasmusen Øfre Manger, hvem og selv desforuden har inden Retten har tilstaaet at have spillet for Confirmations Ungdom/m/en baade Løverdags Aften for deres deres Confirmation og Søndags Aftenen derefter hvorefter Comparenten giorde Paastand over indkalte Ole Rasmusen at hand ey allene efter Loven og Sabatz Forordning af 21 april 1730 vorder dømt til Helligbrøde 9 mrk men end og i henseende hands Adferd og Opførsel medfører Skinn

1765: 299

til Ungdommens forførelse vorder mulcteret til Sognetz fattig Casse at bøde 2 rdr. hvorom Comparenten afvartet Rettens Kiendelse

Eragtet

Sagen optages til Doms til i Morgen

d/en 22de blev følgende

Dom afsagt!

Det er saavel med den indstevnte Ole Rasmusen Øfremangers egen tilstaaelse, som Vidners og de til Vedermæhle indkaltes aflagde Forklaring beviist, det bem/el/te Ole Rasmusen baade Løverdags, som Søndags Aftener, i stæden for at formane de i hands Huus værende 4 Confirmations Ungdom Knud Monsen Lars Michelsen, Kristi Olsdatter og Anne Johannesdatter, at overveye den hellige Confirmations Forettnings rette Nøtte og gudelige Hensigt, da just sam/m/e tiid henvendt deres Tanker til usøm/m/elig Løstighed, givende dem selv anledning til dantz og uanstendig Opførsel, da hand spillet op for dem, saadan hands Omgang er ey allene anstødelig og til Forargelse i Meenigheden, men aldeelis i Lov forbuden, at forføre eller forleede Ungdommen til Spill, drick og dantz, besynderlig de tiider under preparationen af deres Confirmation, thi bør bem/el/te Ole Rasmusen andre til exempel og ligesindede til Afskye, ey allene betale til deres Maj/este/ts Casse hellig brøde med 1 rdr 3 mrk, men end og til Sognetz fattige Casse betale 2 rdr, hvor til de 4 ovenmelte Confirmations børn, hver for 1/4 rdr bør Concurrere, lige som og betale denne Sags Omkostning, indbereignet Stevnings bekostning 2de gange, i alt med 1 rdr 1 mrk 8 hvor af Ole Rasmusen betaler den halvepart med 3 mrk 12 s og de 4re Confirmations børn eller deres Foreldre hver 15 s: som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Loven.

Publiceret

1. Justitz Raad Gartners bøxelseddel til Ole Johannesen Floen paa 9 Mark Smør 6 1/4 Kande Malt i Gaarden Willanger dat: 16 Julij 1765

2. Iver Erichsen Instebøes Pante Obligation til Myndtlingen Ole Johannesen og hands Værge Ole Baarsen Lie paa Capital 40 rdr dat: 21 8ber 1765 vid: 463

3. Justitz Raad Gartners bøxel Seddel til Niels Andersen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør i Gaarden Wildanger dat: 13 Dec: 1764

4. ditto hands bøxelseddel til Knud Albrictsen paa 18 Mark Smør udi Gaarden Risnes dat: 15 Decbr: 1763.

1765: 299b

 

d/en 23de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og de sædvanlige bielagere attesterede ligesom afVigte høst.

Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 512 rd 1 mrk 9 s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Hans Olsen Indre Sæbøe 2. Hover Jacobsen Haugstad 3. Rasmus Nielsen Kaalstad 4. Johannes Andersen Dalland 5. Ysten Willumsen Grindem 6. Niels Gudmunsen Waagenes 7. Alv Olsen Ystebøe 8. Iver Erichsen Instebøe

 

 

Echanger Skibb:

1765 d/en 19 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Fogeds Constituerede FuldMægtig Hans Jørgen Kastrup og de Rætten tilnevnte Laug Rættes [Mænd] hvis Navne fol: 275 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og videre ordres oplæste som ved forrige Skibbreeder og Sartor er anført.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skifte brev forrettet paa Nedre Helland d/en 15 Maij 1765 efter afg/angne Jacob Knudsen

2. ditto paa sam/m/e Gaard efter afg/angne Knud Larsen ditto dato

3. ditto paa Gaarden Farristvedt efter Rangnilde Gullachs[datter] ditto dato.

Lars Jacobsen Tvedtens Odels Lysning til Gaarden Vicho skyldende 27 Mark Smør 18 Kander Malt dat: 1 Decbr: 1763 vid: fol:

H/er/r Johan Plate Bruns udgivne bøxelseddel til Brynild Olsen paa 9 Mark Smør 1/8 t/ønne Malt og 1/4 Mæle Korn i Gaarden Qvingedahl dat: 17 april 1765 med Rev:

Skifte brev forrettet paa Aatterstad d/en 17 Maij 1765 efter afg/angne Ole Johannesen vid: fol:

d/en 20de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

publiceret

1. Brithe Iversdatter med fleres Skiøde til Ole Andersen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Nedre Helland dat: 27 Maij 1765 vid: fol: 463.

2. Skifte brev og foreening forrettet efter afgangne Anders Andersen Totland d/en 19de Nov: 1765 hvor efter Sønnen Anders Andersen af sine Medarvinger er over ladt de 2de Jordeparter i Totland 1/2 p/un/d Smør *10 *Kander 10 Kander Malt og 14 Mark Smør 5 1/2 Kande Malt i Yttre Eide vid: fol:

3. Iver Larsen Eides Skiøde til Knud Furrenes paa Gaarden Langedahlen skyldende 15 Mark Smør dat: 19 Nov: 1765

1765: 300

4. Mons Kierulfs bøxelseddel til Rasmus Larsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt og 1/6 faar i Gaarden Øfre Echanger dat: 9 febr: 1765 med Rev: ej dat

5. Johannes Totlands bøxelseddel paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Yttre Eisnes dat: 19 Nov: 1765 med Rev: ej dat

6. Niels Olsens Odels Lysning til Gaarden Fielde paa 18 Mark Smør dat: 19 Nov: 1765

Johannes Andersen og Tollev Larsen Eide fremlagde deres skriftlige eedelige Angivelse over det qvantum bord de fra d/en 22 Nov: 1764 til denne dags dato har skaaret paa Schaars Saug nemlig at være 3000 støcker hvilcket de eedelig inden Retten bekræftede

Fogden Bildsøe haver ved skriftlig udstæd Stevne Maal under 18 8ber 1765 indkaldet Qvinde Mennisket Anne Svendsdatter for begangne Leyer Maal med navngivne Soldat Aschild Knudsen Fosse derfor at lide dom til bøders Udreedelse.

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Lehns Mand Ole Fyllingen og Niels Jørgensen Echnes fremstode og eedelig afhiemlede Stevnemaaletz lovlige Forkyndelse lige efter paateigningens Udviis.

Comparenten maatte merke at indkalte Anne Svens datter ikke denne gang møder, i hvilcken Anledning hand maatte begiere Sagen udsatt og hende af Retten forelagt at møde til Næste ting

Eragtet

Den lovlig indstevnte Anne Svends datter forelægges Lav dag til næste ting.

Skifte brev forrettet paa Hochsmyhr efter afgangne Joen Endresen d/en 22 aug: 1765 vid: fol: 464

Og som ey fleere Sager for Rætten fremkom blev de sædVanlige bielager til Fogdens Reegenskab attesterede

der findes ey fleere [Øhltappere]? end Sieur Echnesvog og Aschild Haugøen

ey noget fisket i Silde Vogerne hvor af kand skattes

Restancen for indeværende Aars ordinaires Skatter beløber 320 rdr 3 mrk 6 s

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Johannes Andersen Strøm/m/e 2. Weemund Knudsen Farrestvedt 3. Johannes Andersen Moestrøm/m/en 4. Joen Monsen Rom/m/ereim 5. Johannes Størchsen Feten 6. Johannes Larsen Hausdahl 7. Erich Magnesen Biørge og Niels Olsen Eide.

 

 

Hossanger Skibb:

[1765] d/en 21de ejusdem blev Rætten med Hossanger Skibbreedes Almue satt paa tingstædet Bernestangen i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Kastrup og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 273 findes tilførte,

og blev de

1765: 300b

Kongl/ige Forordninger og videre Ordre oplæste ligesom ved forrige Skibbreeder

Dernæst publiceret følgende

1. Skifte brev forrettet d/en 4de Dec: 1764 efter afg/angne Marthe Aamundsdatter Bircheland vid: fol:

2. ditto paa Fotland d/en 20 Nov: 1764 efter Halvor Johannesen Fotland

3. ditto paa Søre Rosland d/en 3 Decbr: 1764 efter Aamund Andersen

4. ditto paa Søre Møching d/en 18 april 1765 efter Anders Knudsen

5. ditto paa Eide d/en 21 Maij 1765 efter Lars Johan/n/esen

6. ditto paa ditto gaard d/en 20 Maij 1765 efter Magne Olsen

7. ditto paa Mielstad d/en 20 Aug: 1765 efter Kari Ellingsd:

8. Lars Olsen Gam/m/ersvigs med fleeres Skiøde til Johannes Nielsen paa 6 Mark Smør 1 1/2 Kande Malt i Toschedahl dat: 1 Junij 1765 vid: fol:

9. Halver Johannesen Fladeqvals Pante Obligation til Niels Erichsen paa summa 46 rdr: dat: 21 Nov: 1765 fol: 466

10. Ole Johannesen Fladeqvals Pante Obligation til Johannes Erichsen Rom/m/ereim paa 30 rdr dat: 21 Nov: 1765

11. Marie Gullachs datter med fleeres udgivne Skiøde til Ole Magnesen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt i Eide dat: 30 Aug: 1765.

12. Anne Olsdatter med fleeres Skiøde til Iver Larsen paa 15 Mark Smør 6 Kander Malt i Eide dat: 21 Nov: 1765

13. Rasmus Echanger og Joen Rom/m/ereims bøxelseddel til Jacob Kaland paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt i Kaland dat: 21 Nov: 1765 med Rev:

14. Joen Echanger Niels Reveim og Tollev Eides bøxelseddel til Iver Larsen paa 6 Mark Smør 2 Kander Malt i Eide dat: 21 Nov: 1765 med Rev: ej dat

15. ditto Ejere til Ole Magnesen paa 6 Mark S: 2 K: M. i ditto Gaard ditto dato

16. H/err Hans Morsins bøxelseddel til Baste Nielsen paa 2 p/un/d Smør i Lohne dat: 19 febr: 1765 med Rev:

17. Ole Bleges bøxelseddel til Klocker Jens á Meunichen de Fine paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Madhuus (Midhuus) dat: 12 febr: 1765 med Rev: ej dat

18. Skifte brev forrettet paa Nordaas efter Brithe Aschilds datter begyndt d/en 3 Decbr: og sluttet d/en 14 ditto 1764.

19. Aflyst og udslettet Johannes Nielsen Storsetters Obligation til Johannes Gudmunsen Herland dat: 31 Maij 1760 paa Capital 60 rdr

20. ditto aflyst og udslettet Erich Olsen Tepstads Obligation til Ole Olsen paa 44 rdr dat: 22 Nov: 1753.

1765: 301

21. Anne Olsdatter afg/angne Johannes Klevelands Encke og Johannes Gudmundsen Herlands Skiøde til Knud Monsen paa 12 Mark Smør 24 Kander Malt i Kleveland dat: 21 Nov: 1765 vid: fol:

22. Johannes Iversen Indre Brudvigs Skiøde til Ole Iversen paa 5 33/52 Mark Smør 4 32/52 K: M: i Langeland dat: 21 Nov: 1765

23. Anders Monsen Herland og Johannes Blomdahl paa 1 p/un/d 20 Mark Smør i Gaarden Herland dat: 21 Nov: 1765 fol:

24. Erich Olsen Tepstads Pante Obligation til Johannes Olsen Tepstad paa 44 rdr dat: 21 Nov: 1765 fol: 468

25. Sieur Johansen Kleppe og Anne Olsdatters Skiøde til Ole Johansen paa 22 1/2 Mark Smør 11 Kander Malt i Mielstad dat: 21 Nov: 1765

26. Ole Jacobsen Miøs paa egne og Moders Veigne udgivne Skiøde til Ole Halvorsen Totland paa 8 Mark Smør 6 Kander Malt i {Mielstad} Gaarden Aaseim dat: 21 Nov: 1765

27. Knud Monsen Klevelands Pante Obligation til Halvor Johansen Hemvigen paa Capital 30 rdr dat: 21 Nov: 1765

28. H/er/r Jens Bergendahls bøxelsæddel til Knud Aschildsen Tvedt paa 1 p/un/d Smør 1/4 tønde Malt i Tvedten dat: 6 Nov: 1765

Publiceret deres Excellence H/err Stiftsbefalings Mand von Cicignons Skrivelse til Fogden under 16de hujus at efter lyse den fra Grenadeer Batallionen og H/err Capitain Lesners Compagnie deserterte Karl navnlig Gotfrid Spar som er af tysk Nation g/amme/l 40 aar

Ole Olsen og Knud Andersen Tøssen fremstode for Rætten og tilkiende gav det de med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indkalde Anders Noraas og Lars Olsen Røsland for pligtige 1 rdr for 1 tylt boelverck 1 rdr 2 mrk 12 s for 10 støcker bielker, nok hos Anders Nordaas for 6 bielker 1 rdr som Citanten Knud Tosen tilkom/m/er, samt for 22 arbeyds dage for flaade Lønn á 1 mrk er 3 rdr 4 mrk hvilcken Gield de indstevnte hos Citanterne har bundet for 3 aar siden, og da mindelig betalning ey er presteret, har de været nød sam/m/e ved dom at paastaae tillige med de foraarsagede Processes Omkostninger

Den indstevnte Anders Nordaas blev paaraabt og ey mødte

Stevne Vidnerne Ingebrict Bernes og Hans ibidem fremstode og afhiemlede Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse [for]? saavel Anders Noraas som Lars Røsland hvilcken siste møder som tilstoed det paasøgte træefang hos Citanterne at være modtagen, og at hand tillige med Anders

1765: 301b

Nordaas var interesseret udi den Accord hvortil bem/el/te træfang blev brugt, da og Citanterne i bem/el/te foreening skulle være Lodtagne, men gick derfra da de kom til Bernestangen med det flaadede tøm/m/er, hvor de indstevnte modtoeg den fra Citanterne og siden flaadet den derfra til byen Videre tilstoed den indstevnte Lars det Citanterne hvercken var med at bygge den accorderede og betingede bygning for borgerManden Eggerking ey heller hos ham har modtaget noget af betalningen derfor, da de indstevnte sam/m/e har oppebaaret, og kand det ey nægtes af ham det jo hand tillige med Anders Nordaas har bekommet det paasøgte træfang, men synes at dags Lønnerne er noget dyrt anført, dog sagde hand at Anders Nordaas som har oppebaaret Pengerne bør sam/m/e erlægge og aflægge Rigtighed for

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Anders Nordaas forelægges Lav dag til nestholdende Som/m/erting

d/en 23de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt Da de af den Constituerede Foget fremlagde bielagere blev attesterede

Stransiddere som bruger Øhltapperie Joseph Hoshofde Kari Rachnes, Lars Hatlandsvogen Niels Hamersnes Berge Klubben og Halvor Hoshofde

Restancen for indeværende Aars Skatt beløber 242 rd 4 mrk 15 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Niels Olsen Heldahl, 2. Lars Iversen Flataas 3. Knud Sieursen Miøs 4. Christen Nielsen Aaseim 5. Anders Sieursen Nordaas 6. Knud Monsen Tveten 7. Johannes Olsen Herland og 8. Mons Johansen Hannestvedt som alle har aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed

 

 

Arne Skibbreede

1765 d/en 25 Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Arne Skibbreede paa Tingstædet Nedre Mielde i Overværelse af den Constituerede Foged Mons/ieu/r Castrup og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 278 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og videre Ordre for dette Skibb: oplæst som ved forrige Skibbreeder

1765: 302

 

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skifte brev forrettet paa Ascheland efter Encken Kari Mons datter d/en 4 Decbr: 1764.

2do ditto paa Yttre Arne efter Magne Monsen dat: 11 april 1765

3. Joen Ovesens Skiøde paa et Huus i Sandvigen til Christen Abrahamsen dat: 18 April 1765 vid: fol: 470

4. Christen Abrahamsens Pante Obligation til Sorenskriver Garman paa Capital 40 rdr dat: 12 aug: 1765 fol: 471

5. Niels Monsen Rebslager i Sandvigen hands udgivne Pante Obligation til Sorenskriver Garmann paa summa 40 rdr dat: 2 aug: 1765 fol: 470

6. Jaen Jacob Ulrichs Pante Obligatopn til Sorenskriver Garman paa 100 rdr dat: 31 Julij 1765 fol: 470

7. Jaen Nielsens Pante Obligation til Etatz Raad Bager paa Capital 30 rdr dat: 7 Julij 1764. fol: 469

8. Ole Ellingsen Beyers Pante Obligation til Adolf Sand dat: 27 Nov: 1765 hvorpaa Rester 29 – 3 – 12 s efter paateigning dat: 27 Maij 1765 fol: 469

9. Jens Johannesens Pante Obligation til Sorenskriver Garman paa Capital 40 rd dat: 5 8ber 1765 fol: 471

10. Gustavus Petersens Pante Obligation til ditto Garman paa Capital 40 rdr dat: 26 april 1765 fol:

11. Sorenskriver Garmans bøxelseddel til Halsteen Johannesen paa 12 Mark Smør 2 s/killing penge i Mid Brudvig Haugs Kierke tilhørende dat: 25 Nov: 1765

12. Ole Nielsen Wefles skiøde til Niels Johannesen paa 12 Mark Smør i Waxdahl dat: 25 Nov: 1765

13. Niels Johannesen Søre Aschelands Mage skiøde til Ole Olsen Waatle hvorved hand bliver Ejer til 6 Mark Smør i Waxdahl dat: 25 Nov: 1765

14. Ole Olsen Waatles Mage Skiøde til ditto Niels Johan/n/esen hvor efter den første bliver Ejer til 6 1/8 Mark Smør i Øfste Mielde dat: 25 Nov: 1765

15. Brithe Olsdatter med fleeres Skiøde til Erich Nielsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt 1/4 Huud i Gaarden Helle dat: 25 Nov: 1765

16. Mons Olsen Lodtz sin udgivne Obligation til sin fra værende Sønn Ole Monsen og Oberformynderens Securite for summa 77 rdr dat: 28 Jan: 1765 fol: 472

17. Steffen Knudsens Pante Obligation for Gulach og Lars Gertsens Arve penge stoer 20 rdr dat: 12 Dec: 1764.

18. Lars Larsen Mid Brudvigs Skiøde til Ole Peersen paa 16 Mark Smør i Midbrudvig dat: 25 Nov: 1765

1765: 302b

19. Halsteen Johannesen Brudvigs bøxelseddel til Ole Peersen paa 16 Mark Smør i Mid Brudvig d/en 25 Nov: 1765

20. Assessor Brøchers bøxelseddel til Johannes Jacobsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 Huud i Horvigen dat: 15 Julij 1765

21. Ole Andersens Pante Obligation til Rasmus Larsen paa 32(?) rdr dat: 17 Junij 1756 er aflyst og bliver af Pantebogen udslettet

22. Aflyst Svend Svendsens Pante Obligation dat: 24 8ber 1755 stoer 80 rdr til Sor: Garmann som af Liqvidations boen nyder betalning

23. Ligeleedis aflyst Ole Johannesens Obligation stoer 150 rdr dat: 13 8ber 1763 til mig Sor: Garman som af Liqvid boen faar betalning

24. Praust Rennords bøxelseddel til Lars Johannesen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæhle og 1/4 [..?..] Malt i Tuenes dat: 13 Martij 1765

25. ditto hands bøxelseddel til alle Tueneses Opsiddere at bruge Laxe fiskerie til deres Gaard dat: 31 Jan: 1765

26. Johannes Bessesen Grøsdahls Skiøde til Erich Monsen Vaxdahl paa 18 Mark Smør i Gaarden Seedahlen dat: 12 Junij 1765 vid: 473

d/en 26 Nov: publiceret følgende

1. H/err Michael Stub Arentz sin bøxelseddel til Jens Johannesen Haugsberg paa 18 Mark Smør 1 Mæle 3 Kander Malt i Bredsteen dat: 7 Maij 1765

2. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelseddel til Johannes Johannesen paa 1/2 Løb Smør 1/2 Huud og 1/2 Faar i Yttre Arne dat: 6 Julij 1765 med Revers

3. Marcus Herfindahls Skiøde til Mons Erichsen paa 12 Mark Smør i Herfindahl d/en 26 Nov: 1765

4. Sorenskriver Garmans bøxelseddel til Ole Olsen Matros paa en Huuse Grund i Sandvigen dat: 26 Nov: 1765.

5. Kongl/ig Reluitions Skiøde til Nicolay Ibendorf paa Gaarden Aarstvedt dat: 17 april 1759 vid: fol:

6. Skiftebrev forrettet efter afg/angne Marthe Ols datter Hundhammer dat: 1 Decbr: 1764

1765: 303

7. H/err Hans Morsins bøxelseddel til Ole Clemetsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 *Qvateer Malt i Gaarden Bogtvedt dat: 9 Martij 1765 med Rev: ej d

8. Nicolay Ivendorfs bøxelseddel til Knud Clementsen Hauchaas paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 1/2 tønde Malt i Aarstvedt dat: 23 Nov: 1765 med Rev:

9. Aflyst Ole Olsen Hauchaas sin udgivne Pante Obligation til Hans Hansen Hauchaas med fleere Værger stoer 43 rdr dat: 16 Junij 1755 efter Creditorernes paateignede qvittence af 26 Nov: 1765 er sam/m/e af Pante bogen udslettet

10. Jens Hansen Ulleset med samtlige Vergers Skiøde til Mons Nielsen Ulleset paa 1/2 Løb Smør i Ulleset dat: 26 Nov: 1765 vid: fol: 475.

11. Johannes Monsen Blindem med fleere Værgers Skiøde til Ole Monsen paa 1 p/un/d Smør 12 Kander Malt i Gaarden Søraas dat: 26 Nov: 1765 vid: 474

12. Sorenskriver Garmans bøxelseddel til Sieur Olsen paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Buchesteen dat: 26 Nov: 1765

13. Ole Olsen Nore Toppe med fleere Værgers udgivne Skiøde til Sønnen Ole Olsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 Mæle Malt i Gaarden Nore Toppe dat: 20 april 1765 vid: 475

14. Ole Olsen Nore Toppes Pante Obligation til Erich Danielsen Molcheraaen paa Capital 60 rdr dat: 12 april 1765 vid: 476.

15. Jens Jansen Indre Horvigen med fleere Værgers Skiøde til Anders Nielsen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Indre-Horvig dat: 12 febr: 1765 vid: fol: 475

16. Skifte brev forrettet paa Nore Toppe d/en 14 febr: 1765 efter Kari Anbiørnsdatter vid: fol: 476

Sager til dette ting fremkom ey for Rætten de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab blev attesterede, Øhltappere i Sandvigen er de sam/m/e som forrige Aar hvortil er ankomne Mons Pedersen Indre Arne og Ole Hansen, intet fisket hvoraf Skattes kand

Restancen paa de ordinaires Skatter 176 rd 2 mrk 3 s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes 1. Ole Erichsen Indre Arne 2. Ole Andersen ibidem 3. Tormo ibidem 4. Knud Monsen Seim 5. Mons Danielsen Flactvedt 6. Ole Iversen Selvig 7. Lars Larsen Horvig og 8. Niels Haldorsen Hauland.

 

 

Mielde Skibbreede

[1765] d/en 28de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt paa Nedre Mielde i den Constituerede Fogeds Nerværelse og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 281 findes tilførte fol: 281 untagen i afdøde Jon Borges stæd blev antaget Niels Carlsen Nedre Mielde

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved de forrige Skibbreeder

1765: 303b

 

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skifte brev forrettet efter afg/angne Marthe Olsdatter Hundham/m/er d/en 1 Decbr: 1764

2. ditto paa Ryscheland efter Marthe Monsdatter dat: 15 april 1765

3. ditto paa Niaastad d/en 17 April 1765 efter Erich Monsen

4. ditto paa Rongved efter Anne Larsd: dat: 24 aug: 1765

5. Fogden Bilsøes bøxelseddel til Baste Andersen paa 1 p/un/d 16 1/2 Mark Smør 13 1/2 Kande Malt 3/16 (3/10?) Huud i Nore Reystad bispestoelen beneficeret dat: 8 Jan: 1765 med Rev:

6. Media Dorothea S/a/l/ig/ H/err Legangers Encke udgivne bøxelseddel til Johannes Sieursen paa 1/2 Løb Smør 1 3/4 Mark Smør og 9 1/4 K: M: i Nore Vefle dat: 28 Martij 1765

7. ditto hendes bøxel seddel til Knud Johansen paa 1 p/un/d 4 Mark Smør 6 3/4 Kande Malt i ditto Gaard dat: 21 Decbr: 1764 med Rev:

8. H/err Arentz sin bøxelsæddel til Johannes Stephensen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Haugsberg dat: 7 Maij 1765

9. H/err Gert Gelmeydens bøxelseddel til Johannes *Bassen (Bastesen) paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Nore Veset dat: 11 Junij 1765

10. Erich Andersen Borge med fleeres bøxelseddel til Simen Gudmundsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Borcheland dat: 28 Nov: 1765

11. Einer Nielsen Søre Aschelands bøxelseddel til Lars Hansen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i Bragvatten dat: 17 Maij 1765

12. H/err Arentz sin bøxelseddel til Johannes Jensen paa 1/2 Løb Smør i Haugsberg dat: 19 Martij 1765

13. Fogden Bilsøes bøxelseddel til Lars Jensen Gerstad paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 1 Mæl: Malt og 1/6 Huud i Søre Reystad dat: 4 febr: 1765

14. Ole Olsen Søre Soelbergs Skiøde til sin Sønn Ole Olsen paa 1 p/un/d 4 1/2 Mark Smør i Søre Soelberg dat: 28 Nov: 1765 vid: fol: 477

15. S/a/l/ig/ Gert Gelmeyden og hands Sønn H/err Gerhard Gelmeydens Odelsskiøde til Johannes Johannesen Wasdahl paa Odels Retten til Niaastad dat: 1 Julij 1765

1765: 304

16. Mons Carlsen Wichnes Pante Obligation til Helje Monsen Tuenes paa Capital 30 rdr dat: 26 Nov: 1765. fol: 478

17. H/err Arentz sin bøxelseddel til Lars Larsen paa 1 p/un/d Sm: 4 K: Malt i Teigland, dat: 23 Maij 1765

d/en 29de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Lars Jensen Reistads og Johannes Wefletvedts Skiøde til Sieur Larsen paa 1 p/un/d Smør 24 Kander Malt i Gaarden Gerstad dat: 28 Nov: 1765

19. H/err biskop Arentz sin udgivne bøxelseddel til Johannes og Jens Wotle paa Øde Gaarden Erstad til græsning og Fægang dat: 16 Nov: 1765

20. Einer Nielsen Søre Aschelands givne bøxelseddel til Sieur Johannesen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Søre Ascheland dat: 17de Maij 1765.

21. Justitz Raad Gartners bevilnings beviis for Sieur Johannesen Ascheland at benøtte sig af en Nøst Grund paa Waatle Grund staaende dat: 26 Jan: 1765

For Rætten fremstoed de 4re Opsiddere og Leylændinger paa Gaarden Mitmielde under Matriculens No: 59 i Mielde Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie nemlig Niels Erichsen Marcus Knudsen Ole Monsen og Encken Kari Rasmusdatter alle veemodelig andragende og beklagede sig at deres paaboende Gaard Mitmielde, som skylder i Skatt 3 Løber 6 Mark Smør og i Landskyld 2 Løber Smør 2 tønder Malt og hvor af enhver bruger 1/4 Part, dens vedhørende Huuser ved uløckelig Vaade Ild d/en 27de sept: sistleeden nattetiid er lagde udi Aske tillige med deres fattige Ejendeele og føde Vahre, hvorved de til yderste Fattigdom er komne, og med Nød og Hielp fick nogle faae Huuser biergede, saa de dog ved søgende Credit til Huusers Opbyggelse vil stræbe at vedblive Gaarden, ligesom de til \den/ ende har begyndt med at henbringe nogle Huuser som de har kiøpt at opføre paa de afbrente Tomter, Leylendingen Niels mistede ved Ildebrand 1 1/2 stue, 1 boe med Kam/m/er 1 Veed og Ildhuus Ole ligesaa 1 stue 1 boe, 1 Melke boe, Ildhuus og Vee huus og 3de Svaler, Marchus, 2de Stuer 1 floer 2 boer 1 Ildhuus 2 Svaler, Encken 1 stue

1765: 304b

et halvt Ildhuus og Veed Skygge, med videre af deres i bem/el/te Huuser værende Ejendeele, hvor for de ansøger om Kongl/ig benaadning til Skatternes Forskaansel og eftergivelse i disse besværlige tiider.

Almuen som Laug Rettet sagde efter tilspørsel det de tilfulde er bekiendt det Comparenternes Andragende i et og alt saa i Sandhed forholder sig, tillige og at deres Gaard Mit Mielde er Haugs Præsteboel allernaadigst beneficeret, om alt forlangtes et lovligt tings Vidne beskrevet og Comparenterne meddeelt som blev bevilget.

Sager til dette ting fremkom ey for Rætten, de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab blev som forrige Aar uden Forandring attesterede.

Restancen paa de ordinaire Skatter beløber 208 – 0 – 1(?) s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1766 opnevnes følgende 1. Lars Rongve, 2. Aschild Hanesdahl 3. Niels Nielsen Revem 4. Siuer Haue 5. Lars Bircheland, 6. Baste Reystad 7. Niels Søre Ascheland og 8. Johannes Rivenes.