1763: 160

Aastæds Sag!

Anno 1763 d/en 7de April indfandt jeg mig paa Gaarden Fotland i Hossanger Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie for sam/m/estæds efter foregaaende beram/m/else paa den af Encken Ingebor Arnes Datter og Laug Værges Erich Røslands samt {....} Værgen Niels Aaseims paa den umyndiges Veigne udstædde skriftlige Stevne Maal dat: 4 Jan: 1763 at paaskiøn/n/e og paadøm/m/e den Sag de imod Leylændingen Ole Bergesen Fotland har anlagt, til Rættens administration og Forrettningens fuldførelse er af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bildsøe opnevnt Haaver Olsen Haaland, 2. Ole Johannesen Børtvedt, 3. Ole Olsen Børtvedt 4. Erich Bergesen Fieldschaal 5. Niels Johannesen Heldahl og 6. Invold Sevresen Fieldschaalnes som til ingen af Parterne Var beslegtede,

og efter at Rætten saaleedis Var satt blev den af Citanterne paaberaabte Stevning forfattet af Procurator Brose fremlagt som med sin beram/m/elses og Forkyndelses Paateigning saaleedis er lydende.

Den indstevnte Ole Bergesen mødte Vedtagende lovlig Varsel, ligesom og Encken som Citantinde Ingebor Arnesdatter med Laværge.

Peder Reutz paa sin Fader Procurator Johan Reutzes Veigne Var til stæde paa indstevnte Ole Bergesen Fotlands Veigne og i Rette lagde hands FuldMagt til Comparenten følgelig Forordningen. hvornæst hand incam/m/inerede den for Ole Fotland udstædde og samtlig Vedkom/m/ende lovlig forkyndte Contra Stevning, hvorefter hand Reserverede sig i beleylig tiid det Videre fornødne til hands partes Forsvar, imidlertiid fremstillede hand efterfølgende godvillig mødende Vidner navnlig Anders Hoshofde Anders Bernes, Johannes Yttre Eide, Ole Biørcheland Johannes Fotland, Anders og Jon Wester Kleppe Johannes Gudmundsen og Johannes Aschildsen og Sergiant Aschild Herland, samt Anders Herland og Ole Hannestvedt til hvilcke Comparenten fremsatte følgende qvestion nemlig om ikke de Veed og med sandferdighed kand bekræfte at Jorden og huuserne af indstevnte Ole Bergesen Fotland fra den tiid hand som bøxelMand kom i Egteskab med hands Hustrue hvis afdøde Mand Seffin Hemmingsen udi en tiid af 50 Aar har boet paa denne Gaard og sam/m/e forsvarlig forestaaet røddet og forbedret af ham er satt i forsvarlig Stand; og ellers i anledning af Contra Stev-

1763: 160b

ningen enpresenterede Comparenten i Retten de ommelte Løsnings Pænge udi Contant for de mødende Contraparter i forventning at sam/m/e bliver imodtagen imod lovlig hiem/m/el og Skiøde paa Gaarden paa det hand nemlig Contra Citanten med sin gamle Hustrue for deres Leve tiid efter Loven kunde blive siddende i Roe og Freed og ikke blive udkastet paa en bar hauv, hvilcket formeentlig strider imod all Lov og billighed, til sist Reserveret hand sig det videre fornødne til hands Partes Forsvar, og paastoed Vidnerne afhørt.

Hoved Citanterne fremlagde saavel det i Stevningen paaberaabte Skiøde dat: 29de Maij 1761 og sam/m/e Dag og Aar publiceret, som og det d/en 8de Martij 1762 forrettede Skiftebrev publiceret d/en 14 Junij an ej: hvorefter Encken Ingeborg Arnes Datter er udlagt det halve brug 12 Mark Smør 8 Kander Malt og hændes umyndige datter Mageli Andersdatter den anden halvepart i den indstevnte Ole Bergesens brugende Jordepart i Gaarden og Aastæden Fotland, hvorefter Citanterne formeener tilstrekelig at have beviist sin Ejedom.

End videre fremlagde hoved Citanterne en Extract af det paa sistleeden Aars høsteting d/en 24 Nov: tagne tingsvidne om den indstevntes lovlige Udsiigelse og om hands Veigring derimod, som et efter andet saaleedis er lydende.

Citanterne forlanget i følge det udferdigede Hoved Stevne Maal at Leylændingens brugende og Jordeparten tilhørende Huuser maatte eftersees for deraf at erfare i hvad Stand sam/m/e befindes og hvad derpaa mangler

til Contra Stevningen svarede Citanterne det de ingenlunde af den indstevnte kunde eller Vilde modtage nogen Løsnings Pænge, da Encken er selv boeslis og til huuse med sit barn anden stæds og saaleedis høylig behøver selv at beboe sin Jord.

Laug Rætten og de opnevnte taxations Mænd toeg Gaarde{ns}partens Huuse i Eftersiun nemlig 1 Sængeboed i forsvarlig Stand 1 ditto boe forbedret nyelig 1 Ildhuus Floer og Lade tem/m/elig i stand med bordtag forbedret

1763: 161

1 stue til Gaarden, og 1 Nøst ved Søen, som deels af nyt deels gam/m/elt er opbygt af den indstevnte, og ansaae taxations Mændene at Gaardens Huuse i den stand de nu findes kand nogen leedis passere, og altsaa ey til videre Aaboed blev taxeret noget til Udgift

Citanterne sagde at Gaardepartens Skov var meeget forringet i den indstevntes tiid, som og fra den tiid den ind stevnte er udsagt fra bruget og Var forbudet uden til fornøden brendefang at befatte sig med Skoven, hvor for de ligeleedis forlangte Skoven maatte eftersees, men nu just denne tiid en mængde snee er falden kunde Citanterne ey forlange det denne tiid kunde skee men forbeholdt sig sam/m/e Ved disse Laug Rættes Mænd at lade eftersee naar Veyerliget det tillader det ligeleedis Laug Retten holdt denne tiid umueligt men lovede naar de forlanges derom at give deris Skiøn.

I øvrigt Refereret Citanterne sig til sit Stevne Maal

Derefter blev den producerede Contra Stevning oplæst og de derudi indkalte paaraabte

Berge Andersen Litland, tillige med Anders Hannestvedt Erich Rachnes og Johannes Mielstad hvilcke 3de siste er Berge Andersen Litlands Svogre og har hands døttre sagde det de alle har soldt sit Odels Godtz til Anders Bergesen som var bem/el/te Berge Litlands Sønn, og nu er død, hvis Encke tillige med hands efterladte Datter nu er de Ansøgende og hoved Citantere at nyde deres Odels Godtz til besiddelse, og har sam/m/e Godtz Været Berge Andersen Litland tilhørende og i Arv efter hands Fader tilfalden for en 50 aars tiid siden følgelig da hand overloed sin Sønn Anders Bergesen som rette Odelsbaarne Jordeparten kunde eller burde hand ey tilbyde Leylændingen som allene for en frem/m/et bør have tilbud naar hand sam/m/e til anden end sin Sønn havde Vildet tillige med sine Svogre soldt den omtvistede Jord, formoder altsaa at der ey er noget mod Lov af ham eller Svogre begaaet ved Gaarde partens Sahl til hands egen Sønn.

De forhen i Protocollen af Contra Citantens Fuldmægtig anmelte og navngivne Vidner mødte alle hvoraf først fremstoed

1ste Vidne Anders Hoshofde og efter aflagd Eed forklarede at hand er vidende at Ole Bergesen Fotland i sin tiid har forbedret Jordepartens Huuse, men om Jorden er forbedret til Ager og Eng, eller Skauen forringet, det Veed Vidnet ey noget om.

1763: 161b

2det Vidne Anders Bernes 3. Johannes Yttre Eide, 4. Ole Biørcheland, 5. Johannes Fotland, 6. Anders og 7. Jon Wester Kleppe 8. Johannes Gudmundsen 9. Johannes Aschildsen, 10. Aschild Herland og Anders Herland efter aflagd Eed svaret til den fremsatte Qvestion i alt eenstem/m/ig med første Vidne Anders Hoshofde uden minste forandring det de er Vidende at Gaardepartens Huuse er af Ole Bergesen i hands tiid forbedrede og findes nu i bedre Stand end udi hands formand i Egteskab Seffins tiid, men om Jordens forbeedring og SkoVens forverring er de alle ukyndige.

Comparenten Peder Reutz for indstevnte Ole Bergesen Fotland begierede Copie af det passerede og de indkomne documenter, og bad at Sagen maatte udsættes til først holdende Som/m/er ting.

Hoved Citanterne Reservered sig sin Paastand og Irette sættelse at indgive, siden Contra Citanten nu ey slutter Sagen til doms men forlanger sam/m/e til anstundende Som/m/erting udsatt, for den Skade hun {Vel og} faar lide ey at tiltræde Jorden til rette Sæde tiid og fahrdag efter Loven

Contra Citanten forlanget sin forrige begier om anstand til næste ting maatte bevilges under Løfte da at slutte Sagen til Doms paa sin Siide

Eragtet!

Efter Contra Citantens Forlangende om Udsættelse til ordinair Som/m/erting \for/ at faae Udskrifter af det i Sagen fremlagte, og til sam/m/e tiid at slutte Sagen til doms, gives Sagen Anstand til bem/el/te Som/m/erting for Hossanger Skibbreede, naar sam/m/e holdes, hvor Parterne møder og slutter Sagen til doms

Og bliver denne Aastæds bekostning nu af hoved Citanterne at udreede for det første, efter den i Acten derom giørende bereigning, som ved Sagen sluttelig Dom paakiendes med de øvrige Omkostninger.

Del C av NHL Tb nr. 44 1760-1768

 

 

(1763: 161b)

Odels Sag!

Anno 1763 d/en 14de april indfandt jeg mig paa Stædet Jordholmen beliggende under Gaarden Kielstad i Herløe Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie for sam/m/estæds efter foregaaende beram/m/else at paakiende en Odels Sag indstevnt af Capitaine

1763: 162

Severin de Svanenhielm Contra Velædle H/err Krigs Raad Claus Koren alt efter Stevne Maaletz Indhold, til bem/el/te Odels Sags Afhandling er af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Welædle Oluf Lund Bildsøe opnevnt følgende Laug Rættes Mænd som Skibbreedes Lehns Mand Rasmus Magnesen Nedre Dahle har tilsagt Sc: 1. Ole Nielsen Hiertaas, 2. Ole Johannesen Nedre Dahle 3. Johannes Halversen Frechaug 4. Ole Jonsen Hiertaas 5. Hans Hansen Erstad 6. Knud Haaversen Nedre Tvedt 7. Mons Magnesen Bragstad og Baste Knudsen Øfre Tvedt, og efter at Rætten saaleedis Var satt fremstoed og fremlagde

Procurator Cramer paa Citantens Veigne et Bergens byetings Vidne af 17 Jan: sistleeden, hvorved er annecteret Original StevneMaalet, og en beskickelses Forrettning, hvilcke brevskaber desforuden er tilført bem/el/te tings Vidne, hvoraf ogsaa sees at saavel Stevning, som beskickelses Forrettning sam/m/es lovlige Forkyndelse for byetinget i Bergen er lovlig afhiemlet. Ilige maade eller dernæst producerede bem/el/te Cramer, et lovligt bekræftet Udtog af Nordhorlehns Skiøde Protocoll hvorudi den kiøbe Contract imellem Mad: Montagne og H/err Krigs Raad Kohrn er tilført angaaende det paastevnte Jordegotz som er dateret i Bergen d/en 17 Martij 1760.

Dernæst fremstoed Lehns Mand Rasmus Magnesen Dahle og hands medhavte Stevne Vidne Erich Olsen Øfre Dahle som forklarede at de efter Citantens skriftlige Notice og Stevning, som blev fremlagt dat: 23 febr: sistleeden havde Varslet det paastevnte Jorde Godtzetz Opsiddere, Mons/ieu/r Pether Dreyer, Magne Rasmusen og Hans Magnesen Stechen, Mons Paulsen og Mons Andersen Harchestad, Otthe Johannesen Mons Persen, Niels Rasmusen, Rasmus Michelsens Encke, Johannes Lassesen Niels Torgiersen, Lasses og Torgiers Encke som ved paateigning var indkaldet.

Sing/neu/r Pether Christian Dreyer mødte og fremlagde han/n/em endeel Ved lugt Missive tilsændte brevskaber, nemlig den indstevnte H/err Krigs Raad Kohrns skriftlige Indlæg dat: 11te hujus item hands brev dat: 2den ditto til den 16ten Mand Sing/neu/r Johan Weiner med Giensvar af 9de ditto.

1763: 162b

Og endelig hands bereigning stor 4 rdr 2 s: vedkom/m/ende hands Indtægt af det paastevnte Jordegotz.

Videre til forbem/el/te Indlæg svarede atter bem/el/te Procurator Cramer følgende. 1mo At Varsel efter Lovens Forskrift er givet 2do At rette Aastæd og Ting stæd er her hvor Rætten er samlet. 3tio At den indstevnte er overbeviist derom at hand trettede imod Lov og bedre Vidende 4to At hand fordrede Eed desformedelst burde hand ey fuldt sit eget Concept, men paaagtet Lovens Forskrift 764 art: 7 hvilcken Citanten selv Corporlig tilbød at aflægge at hand sig selv til Odel Vil kiøbe det paastevnte Jordegotz, men ey til nogen anden hvorpaa og Citanten H/err Capitain Severin de Svanhielm Corporlig lige efter Lovens forskrift aflagde sin Eed det hand sig selv til Odel Vil \det paastevnte/ Jorde <Gods> kiøbe, og ey til nogen anden. Hvornæst hand og i Retten anbød 350 rdr Klingende Myndt og dansk Courant udi forseiglet Pung med Citantens Zignet, som hand gierne lader efter blive i Rættens hiem/m/e naar Dom/m/eren saaleedis gott befinder, bem/el/te Pænge siden ingen paa den ind stevntes Veigne Var beskicket at modtage de tilbudne Pænge blev Citanten til forvaring til bage leveret af Rætten.

Dernæst fremstillede Citanten sine Odels Vidner nemlig Johannes Nielsen Herlevehr gam/m/el 63 aar Anders Nielsen Heggøen g/amme/l 57 aar og Knud Monsen Brevig g/amme/l 54 aar som alle eenstem/m/ig forklarede det de til fulde Var Vidende at Citantens Mormoder Zidsele Kaas Var gift med Ambt Mand Lillienschiold og beboede da hun var bleven Encke sin Gaard Herløe som hun eyede med andet meere Jordegotz tillige med det paastevnte nemlig Øfre og Nedre Tielstad, Harchestad, Støchen eller Eide med Jordholmen, hvilcket sistbem/el/te Jordegotz Ved Skifte efter Citantens Mormoder Var tilfalden hands Moster Frøcken Birgithe Lillienschold som nedreyste til Dannemarch og nu høres at Være bortdød,

1763: 163

hvilcken deres aflagde Forklaring de mødende Vidner enhver med aflagd Eed bekræftede at saaleedis i Sandhed {at} forholde\r/ sig Rigtig.

Derpaa fremstoed Pether Christian Dreyer og foreviiste sin Faders ved afg/angne H/err RaadMand Montagne udferdigede og erholdte bøxelbrev dat: 10 Maij 1755 og tinglyst d/en 25 8ber nestefter, hvoraf extraheres at det Pladtz kaldet Jordholm som tilhørte Welbaarne Frøcken Lillienschiold havde hand bem/el/te Sing/neu/r Christian Dreyer fæstet og bøxlet af H/err RaadMand Montagne, og hannem udi bøxel betalt 10 rdr. End videre foreviistes mehr bem/el/te RaadMand Montagnes 2de qvittencer dat: 10 Maij 1755 hvoraf bemerkedes at hand som Courator for Frøcken Birthe Lillienschiold havde oppebaaret Landskylden udi alt 9 rdr 1 mrk. Fremdeelis fremviiste Comparenten Dreyer sit eget bøxelbrev udgivet af H/err Krigs Raad Kohrn dat: 26 8ber 1761 og tinglyst d/en 4 Junij nestefter, hvorfor Comparenten forklarede at hand udi bøxel eller første fæste til atterbem/el/te Krigs Raad Kohrn har betalt 10 rdr, hvilcket hand i tvistige tilfelde gierne Vil beedige. Sluttelig anviiste mehr bem/el/te Dreyer den qvitence mehr bem/el/te Krigs Raad Kohrn passerede til ham dat: 19 Nov: 1761 for Resterende Grunde Leye og Landskyld af Jordholmen at have optaget 6 rdr 5 mrk som Comparentens Fader og Formand var bleven skyldig, saa hand ey Videre Rester end som for Aaret 1762.

Hans Magnesen Eide fore viiste sit bøxelbrev dat: Bergen d/en 26 Maij 1742 udgivet af S/a/l/ig/ Raad Mand Christen Montagne som Curator og fuldMægtig for Birgithe Lillienschiold, hvornest Comparenten havde betalt Afgiften til forbem/el/te RaadMand Montagne og da hand var død til hands hustrue men til sist til H/err Krigs Raad Kohrn for de siste 3 aar aarlig 1 mrk 3 s: og fløttning 1ste Aar 3 mrk og de 2de siste Aar 4 mrk som Comparenten formodet at være indteignet i deres Landskylds bog,

Magne Rasmusen Eide bruger lige saa meget som hands Sønn Hans Magnesen, som sagde at hands Fader som ey er tilstæde har betalt lige Landskyld og fløtning for de 3de siste aaringer, hvilcket hands mødende broder Knud Magnesen ydermere bekræftede

Atter fremstoed forbem/el/te Pether Christian Dreyer som tilstoed at hand i alt af Jordholmen og Joeholmen svarer aarlig 2 rdr udi alt, som hand endnu ikke har betalt siden hand blev bøxelMand for noget over et Aar siden.

1763: 163b

Mons Paulsen Harchestad foreviiste sin Landskylds bog hvor af sees at hand betalte aarlig 1 rdr 10 s for sin bøxlede Jord som er 21 Mark Smør alt til Aaret 1759 inclusive, ligerviis for 1760 det sam/m/e til H/err Krigs Raad Kohrn, men for Aaret 1761 1 rdr 1 mrk 10 s: som og det sam/m/e for 1762

Mons Andersen ibidem foreviiste sin Landskylds bog hvor af fornem/m/es at af hands brug som er lige med det foregaaende er betalt Aarlig 1 rdr 10 s: og ligesom hands Naboe for de 3 siste Aar betalt til Krigs Raad Kohrn.

Otthe Johannisen Kielstad og Mons Peersen ibidem anViiste deres Landskylds bøger som viiser at hver bruger 18 Mark Smør, og at de for Aaret 1760 hver har betalt 1 rdr 8 s men for 1761 og 1762 aarlig 1 rdr 1 mrk 8 s: til H/err Krigs Raad Kohrn.

Niels Rasmusen ibidem bruger 23 Mark Smør foreviiste sin Landskylds bog hvoraf sees at hand for aaret 1760 har betalt til Krigs Raad Kohrn 1 rdr 1 mrk men for 1761 og 1762 aarlig 1 rdr 2 mrk

for Rasmus Michelsens Encke Ingebor Iversdatter fremstoed hændes tieniste dreng Gudmund Michelsen som foreviiste hændes Landskylds bog hvoraf sees at af hændes brug 3 s: betalt til H/err Krigs Raad Kohrn i Landskyld for Aar 1760 1 rdr 9 s men for Aar 1761 og 1762 aarlig 1 rdr 1 mrk 9 s

Johannes Lassesen og hands Moder bruger tilsam/m/en 3 s deraf betalt til H/err Krigs Raad Kohrn for 1760 1 rdr 9 s: og for begge Aars 1761 og 1762 á 1 1 9 s desforuden 3 mrk at være for Resten af hands Moder

Niels Torgiersen efter bøxelbreve bruger 28 Mark Smør som anviiste sin Landskylds bog hvoraf sees at H/er/r Krigs Raad Kohrn har oppebaaret af det sam/m/e brug for Aaret 1760 1 rdr 2 mrk 8 s men for 1761 og 62 á 1 rdr 3 mrk 8 s:

Til sist fremlagde fornevnte Procurator Cramer sit skriftlig Forsætt af Dags dato, hvor hos hand til anViisning fremgav 3de udi Indlægget anførte Originale bielager som hand efter Rættens Conference forlanget til bage givet, til hvilcket Indlæg hand sig Refererede og end videre indlod med Paastand at Citantens Fordring for Skydtz bekostning og tæring maatte tilkiendes ham Ved Dom billigst 12 rdr hvor med hands Udgifts bereigning opgaar til den summa 42 rdr 4 mrk 6 s:, foruden Udgifterne

1763: 164

til Rætten samt Skydtz Kost og tæring, som Comparenten submitterede Dom/m/eren til Udgift for den indstevnte Krigs Raad Kohrn at Regulere og fastsætte.

Sagen optages til Doms til i Morgen Formiddag

d/en 15de ejusdem da Rætten var satt blev følgende

Dom afsagt

Citanten H/er/r Capitain Severin de Svanenhilm har saavel efter \fore/gaaende beskickelser under 6te og 18. Decbr: sistleeden Aar som udstæd Stevnemaal af 24de ejusdem paasøgt de Gaarder Øfre og Nedre Kielstad Harchestad Stechen eller Eide med Jordholmen at vorde sig som Odelsbaarne og berettigede afstaaet mod den anbudne Løsnings sum/m/a 350 rdr som den indstevnte H/er/r Krigs Raad Claus Wilhelm Kohrn efter i hende havende og publiceret Kiøbe Contract, udgivet af Mad/a/me S/a/l/ig/ Raad Mand Montagnes Encke d/en 17de Martij 1760, for bem/el/te Jordegotz da hand samme sig tilkiøbte udbetalt haver; Men da den Indstevnte saavel til beskickelserne, som nu ved Indlæg har æsket forinden saadan Løsning accordertes, saavel at Citanten som Odling skulle legitimere sin Rett, som og aflægge sin Eed efter den form hand udi Indlæg har anført, har Citanten fundet sig aarsaget paa behørig Stæd og Værneting, hvor dislige Odels Sag henhører og til en af de omtvistede Gaarder nemlig Kielstads under liggende Pladtz Jordholmen kaldet, at indkalde den indstevnte til Sagens Afhandling og Paadøm/m/e hvor Citanten med indkalte Vidner, som og ved 2de sine Mosteres skriftlige overdragelser har oplyst, det hand er Odelsbaaren og eene berettiget til at indløse de paasøgte Gaarder, som hands afdøde Moster Frøcken Birgithe Lillienschiold tilforn arvelig har været tilfalden og eyende, lige som og for at betage den ind stevntes Mistancke efterlevet Lovens bydende udi 5 bogs 3 Cap: 7 art: ved sin Corporlig aflagde Eed det hand vil indløse og kiøbe det paastevnte Jorde Godtz sig selv til Odel og ey til nogen anden. I slig anledning da den indstevnte som en fremmet fra Odel har Contraheret med Mad/a/me Montagne om dette paasøgte Jordegotz, hvortil Citanten efter Lov var og bliver rette Odels Mand, burde den indstevnte uden Videre Indsiigelse modtaget de andbudne Løsnings Pænge, hvor ved da videre bekostninger var blevne besparede, men da Giensvaret

1763: 164b

til beskickelsen er bleven opholdt til d/en 23 Dec: afvigte Aar, har Citanten fundet sig nødsaget *af (at?) betiene sig af den siste Dag for Juul d/en 24de ejusdem, paa det Sagen et Aar længere ey skulle henstaae uden at faae sin formeente Odels og Indløsnings Rætt legitimeret og paaskiønnet, desuden da Citanten har tilbudet at betale den Indstevnte lige den sam/m/e summa 350 rdr som Kiøbe Contracten lyder paa, men den indstevnte desuden paastoed 10 rdr, som hand til duceur forestiller at have udgivet, samt til Stemplet Papier 3 rdr og for Tinglysning 1 mrk 8 s: tilsam/m/en 363 rdr 1 mrk 8 s:, da sees ikke /: naar mindelig Foreening ey kunde treffes :/ hvorleedis Citanten uden Rættergangs Søgning kunde faae Endskab paa Sagen, da Citanten ey fandt sig pligtig videre at betale end den sum/m/a som i Kiøbe Contracten Var Mentioneret og andført, da Selgerinden Mad: Montagne des uden havde forbundet sig at betale det Stemplede Papier; Hvad den indstevnte ellers urgerer paa separat Stevning og Dom til enhver Gaards Løsning, burde af Citanten Været besørget da i henseende alle de paastevnte Gaarder under et Kiøb er af den indstevnte indkiøbte, og udi et og det sam/m/e Herløe Skibbreede beliggende, følgelig og under et faar indløses, da ingen speciel summa for enhver Gaard i sær er i Kiøbe Contracten anført, {alt saa} henfalder saadan exception af sig selv. Altsaa da begge Parter har indladt Sagen til Doms, og det ey kand nægtes at Citanten jo er rette Odels berettiget til oftbemelte paastevnte Gaarder, for hvilcke hand saavel ved beskickelses Vidner, som herinden Rætten har tilbudet H/err Krigs Raad Korn Løsnings summa 350 rdr, bliver her med af os samtlige for Rætt kiendt og dømt, at de paastevnte Gaarder Øfre og Nedre Kielstad Harchestad, Stechen eller Eide med Jordholmen med alle Gaardernes rette vedhørende og tilliggende Herligheder, samt Revenuer fra indeværende Aars begyndelse, bør følge og tilhøre Citanten H/er/r Capitaine Severin de Svanenhielm til fuldkom/m/en Odel og Ejedom efter Lov, imod at Citanten til den indstevnte

1763: 165

H/err Krigs Raad Kohrn mod hands lovlige transport paa Kiøbe Contracten erlægger den tilbudne Løsnings og Kiøbe summa 350 rdr:

Hvad Processens Omkostning angaar, da i henseende den indstevnte har ved sin paastaaende formeening om Løsnings Maaden givet Citanten anledning til denne Sags Anlæg, hvorved Omkostninger er foraarsaget, bør bem/el/te H/er/r Krigs Raad Kohrn til Citanten H/err Capitain de Svanenhielm nogenleedis \ sam/m/e / erstatte med 90 rdr hvorunder tillige Rættens Gebyhr bereignes, nemlig for Sorenskriverens Forrettning i 2de dage 5 rdr Dom og forseiglings pænge 5 mrk 4 s: Skydtz frem og tilbage til og fra Stæden som er 10 Miil, samt diet Pænge 4 rdr 4 mrk, de 8te Laug Rættes Mænd for Reyse og umage á 4 mrk LehnsManden 4 rdr tilsam/m/en 16 rdr 3 mrk 4 s: som alt sk.....(?) Fyrretyve Rixdaler {\betales af/} 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adferd efter Loven.

 

 

Som/m/er Tingene Pro 1763.

[Schiold Skibbreede]

1763 d/en 4de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/er tings holdelse med Schiolds Skibbreede satt paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 136 findes tilførte og alle mødte undtagen udi Niels Jacobsen Store Mitthuns Stæd som er svag mødte Halver Nielsen Øfstue,

Og blev de fremlagde Ordre og Kongl/ige Forordninger først publicerede.

1. Den Kongl/ig Forordning angaaende et Extra Paabud udi Norge dat: 23de Sept: 1762

2. Placat angaaende dem som ere udeblevne og herefter udeblive med Mandtallerne og General Registerne til den under 23 Sept: 1762 paabudne Extra Skatt dat: 30 Decbr: 1762

3. Kongl/ig Rescript af 29de 8ber 1762 angaaende Afkalds Anviisning og Udslettelse af Værge og Ober formynder bøger under vedbørlig Mulct om sam/m/e i Rette tiid ey efterkom/m/es

4. Deres Excellence Stiftsbefalings Mand von Cicignons Ordre til Fogden Ved Lehns Mand og Mænd at lade sønder slaae alle de brende viins Kedler som findes i bøygderne, og levere Kobberet deraf til Ejerne dat: 30 Nov: 1762

5. Kongl/ig Allernaadigst bestalning for Christopher Schrøder til at Være Holtzførster udi Norge dat: 6 Aug: 1761.

6. tillige med bem/el/te holtzførstes Instruction ham meddeelt af General FørstAmbtet d/en 9de 8ber 1761

Dernæst publiceret følgende documenter.

1mo Oberformynderne i Bergen deres Skrivelse og anmeldelse under 11 Decbr: 1762 angaaende Knud Zachariasens Værge Maal for afdøde sin broder Kam/m/e Raad Zachariasens umyndige børn.

1763: 165b

2do Knud Zachariasens udgivne Pante Obligation til Ober Formynderne i Bergen for 2839 rdr 1 mrk 9 s som er Umyndige tilhørende dat: 12 febr: 1763 vid: fol: 323

3tio Aflyst og udslettet Søren Thodes udgivne Pante Obligation til Kam/m/e Raad Valentinsen paa summa 1600 rdr dat: 30 Nov: 1762 af Stiftambtskriver Klow da sam/m/e var dat: 12 Dec: 1760. vid: fol:

4to Søren Thodes udgivne Skiøde til Barthold Meyer paa Gaarden Kiøchelvig med underliggende Gaarder Olsvig, Schaalevignesset og Gieringsvig dat: 26 Nov: 1762 vid: fol:

5. H/er/r Lieutnant Jan Nicolay Møllerups udgivne Pante Obligation til afg/angne Elisabeth S/a/l/ig/ Lars Jacobsens Arvinger i alt summa 396 rdr 5 s: dat: 30 april 1763. vid: fol:

6. Christian Tuxen Widings Odels Lysning til Gaarden Nestue skyldende 1 1/2 Løb Smør 1 tønde Malt dat: Christiania d/en 19 febr: 1763

7. Hans Andersens Skiøde \da hands Obligation dat: 2 Jan: 1762 til Assessor Brøcher blev udslettet tilforn/ til Baatel Andersen paa 1 Løb Smør i Gaarden Øfre Natland dat: 27 april 1763 vid:

8. Baatel Andersens Pante Obligation til H/err Assessor Brøcher paa Capital 250 rdr dat: 27 april 1763.

9. Mad: Gertrud S/a/l/ig/ Danchert Danchersens udgivne Skiøde til Jomfrue Elisabeth Danchersen paa Gaarden Fantoft {paa Gaarden} skyldende 1 Løb Smør 2 skilling dat: 22 Decbr: 1762.

10. Aflyst Mad: Danchersens udgivne Pante Obligationer Sc: 1mo til Mad: De Bedsche dat: 19de Maij 1760 stoer 400 rdr betalt d/en 18 8ber 1762, 2do ditto til Mad: de Besche stor 400 dat: 12 Decbr: 1760 bet: d/en 12 8ber 1762, og 3tio ditto hændes Pante Obligation dat: 2 aug: 1760 stor 500 rdr til Sorenskriver Garmann som er indfriet d/en 4 8ber 1762 og altsaa af Pantebogen udslettes

11. Sorenskriver Garmanns udgivne Auctions Skiøde til Mad: Gedsche S/a/l/ig/ Claus Krohns Encke paa Gaarden Landaas dat: 28 Sept: 1762

12. ditto Auctions Skiøde til bem/el/te Mad: S/a/l/ig/ Krohns paa Gaarden Haucheland dat: 28 Sept: 1762 vid: fol: 329

13. Joachim Danchersen som Værge for Myndtlingen Hendrich Meyerhof Danchersens hands Odels Lysning til Gaarderne Steen, Landaas, og Haucheland dat: 3 Maij 1763 vid: fol:

14. Erich Bartromsens udgivne Pante Obligation dat: 1ste 8ber 1756 til Mad: Montagne paa Capital 20 rdr blev aflyst og udslettet vid: fol:

1763: 166

15. Erich Bartromsens udgivne Pante Obligation til Procurator Johan Simon Cramer paa Capital 40 rdr dat: 30 april 1763 vid: 327.

16. Jon Nielsen Ham/m/ersland, Ole Hendrichsen Knappen og Rasmus Christophersen Ladefiords Skiøde til Ole Halversen paa 18 Mark Smør i Gaarden Leervigen dat: 14 aug: 1762 vid: fol: som af Peder Nielsen er samtøgt d/en 16 Nov: 1762.

17. Ole Halversen Lervigens udstædde Pante Obligation til H/err bye fogd Harrier Simers Heiberg paa Capital 50 rdr dat: 4 8ber 1762 vid: fol:

Et paateignet forliig imellem S/ingneu/r Barthold Meyer som Ejer af Kiøchelvig og Ladefiords Opsiddere Johannes Torgiersen og Rasmus Christophersen angaaende den under 13 Julij sist leeden Aar afsagde Aastæds Dom indgaaet d/en 24 Martij 1763 vid: fol:

Aflyst Søren Thodes udgivne bøxelsædler til Hans Nielsen paa Gieringsvig til Sieur Larsen paa Nyegaard, til Michel Larsen Steensvig og til Ole Pedersen paa Olsvig alle daterede 30 Decbr: 1760 og publicerede 1ste Maij og 5 8ber 1761 efter den foreening der med enhver er skeed d/en 24 Martij 1763 med itzige Ejer Barthold Meyer.

Publiceret Barthold Meyers oprettede Forpagtnings Contracter med ovenmelte forrige bøxelMænd paa de under Kiøchelvig sorterende Pladtzer Nyegaard, Gieringsvig, Steensvig og Olsvig alle dat: 23 april 1763.

Udi TingsVidne Sagen indstevnt af Friderich Vogt Contra Bastian Reimers

Efter Lavdags forelæggelse som Procurator Cramer fremlagde med paateigning om dens lovlige Forkyndelse.

Procurator Reutz mødte og fremlagde Mad/a/me Reimers Sing/neu/r Ole Steen Rasch og hustrue Mad: Rasches skriftlige eedelige Vidnes byrd attestered af byens KalsMænd Wittrup og Dram under deres egne hænder og aflagde Eed.

bem/el/te Reutz mødte dernæst for indstevnte Bastian Reimers og forbeholdt ham Vedbørlig Forsvar og Anmerkning over det indkomne i beleylig tiid.

Procurator Cramer paa Citanten Vogts og datters Veigne erindrede at Skrifterne er i Rette ført ved de indstevntes egen FuldMægtig, og paafølgelig er gyldig imod dem, men da Comparenten ey har Leylighed nu at begrandske Indholden, saa forbeholdt hand Citantens og Datters Indsiigelse af Nyt Stevne Maal mod Vidnerne, saasom hand ikke for denne tiid kand overveye bem/el/te Skrifters Indhold, allene hand er Videndes at samme ulovskicket og følgelig uden prejudice for Citanten er i Rette ført, hvorfor hand allene begierede tingsVidnet sluttet og beskreven om hvis passeret er

1763: 166b

 

Udi Sagen indstevnt af Justitz Raad Carbiner Contra

Erich Bartromsen efter forrige tiltale.

Procurator Reutz mødte for Citanten Justitz Raad Carbiner og i Rette lagde hands til dette ting udstædde Continuations Stevning, hvorved var stevnt til Vidne og nøyere Forklaring Birgithe Mons Nielsen Peder Hamre og Jan Tvedteraas,

Erich Bartromsen mødte i Rette og Ved sin FuldMægtig Procurator Cramer indleverede sit skriftlige Forsætt, derhos anviiste hand sin afgifts bog hvor af sees Conform med Udskriften i hands Indlæg sam/m/e piece bad Comparenten Vilde paateigne som anviist, hvornæst hand Vil indlade Sagen Dom uden Videre Ophold, siden Principalen Erich Bartromsen er forvisset paa, at hands Contra part taber for Rætten, endskiøndt udi stationen og Midler er ham saa høyt overlægen.

Procurator Reutz for H/err Justitz Raad Carbiner Vilde ikke bemøye Dom/m/eren med mundtlig Svar eller Protocollation til Indlægget og det videre tilførte for denne Sinde, men allene under Forbeholdenhed af sam/m/e skriftlige \at/ besvare under Sagens deduction begierede at Vidnerne maatte paaraabes om de møder nogle eller alle, samt at afhiemling i fornøden tilfelde af Stevne Vidnerne som er til stæde maatte skee.

Contra Citant Erich Bartromsen klagede derover at Vederparten skal føre denne Sag i langdrag til Pænge Spilde og Fornermelse for ham, altskiønt hand ved sit Indlæg har givet Hoved Citanten saa tilstreckelig satisfaction angaaendes det paasøgende som hand kunde forlange, ikke dismindre da det tvert imod løster hoved Citanten at duplicere Sagen og bekostningerne, saa kunde ikke Comparenten modstride ham derudi, men maatte paasee og paahøre at hoved Citanten fremdeelis Arbeyder paa bem/el/te Contra Citants Ruin, hvilken des aarsage toeg sig forbeholden, separat at tiltale ham efter Lovens Maade, thi den sam/m/e Lov som har determineret Leylændings Pligt imod Jordrott, hvilcken Comparenten har opfylt, den sam/m/e Lov har ogsaa foreskrevet hosbonds Pligt imod Leylænding.

Reutz under Vedbørlig benægtelse og Forbeholdenhed til sin tiid som forbemelt igientoeg sit forrige.

1763: 167

Stevne Vidnerne Michel Michelsen Sædahl og Niels Halversen Øfstue fremstode og afhiemlede Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse for alle Vedkom/m/ende efter Paateigningens Udviis.

Af Vidnerne som blev paaraabt mødte Birgithe S/a/l/ig/ Claus Mauritzens med sit skriftlige Indlæg og eedelige Vidnesbyrd bekræftet af de 2de Mødende Mænd Daniel Friele og Hednrich Dedechen som sam/m/e med Eed bekræftede at Vidnetz svar til de fremsatte skriftlige qvestioner saaleedes som her svaret og under skrevet i deres Nerværelse er af hænde besvaret

De 3de Vidner Mons Nielsen paa Calfaret, Peder Hamre og Jan Tvedteraas mødte ikke,

Hoved Citantens FuldMægtig forlanget forelæggelse for Vidnerne til næste ting,

Erich Bartromsen klaget over Ophold.

Eragtet!

Mons Nielsen Peder Hamre og Jan Tvedteraas som lovlig indstevnte Vidner, forelægges under Lovens FaldsMaal til næste ting deres Vidnes byrd at aflægge

Procurator Reutz fremstoed for Rætten og producerede en skriftlig Stevning udstæd til dette Ting af Frue Catharine Elisabeth S/a/l/ig/ Cancellie Raad Danchersens Efterleverske til et Forbuds Stadfæstelse Contra S/a/l/ig/ H/err Lyder Fasting forhen Sogne Præst til Phanøe Præstegield hands efterladte Encke Mad: Fasting dat: 15de passato, hvorved Var stevnt til Vedermæhle Enckens Laværge Welærværdige H/err Friderich Fasting samt Forbudetz Giørere Lehns Manden Jan Tvedteraas Johannes Steenesøen og Brynild Olsen alt efter Stevningens Videre Udviis

StevneVidnerne Michel Michelsen Sædahl og Niels Halversen Øfstue fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz forkyndelse lige efter Paateigningernes Udviis som med Stevne Maalet saaleedes er lydende.

Ingen af de i Stevningen benevnte efter Paaraab mødte ey heller nogen paa deres Veigne.

Procurator Reutz paa Citantindens Veigne erindrede om Lavdag til næste ting for Mad: Fasting med Laværge tillige paastoed Forelæggelse til sam/m/e Tiid for de 3de øvrige Indstevnte at svare til Sagen.

Eragtet

Den lovlig indstevnte Mad/a/me Afg/angne H/er/r Lyder Fastings Encke med Laværge, som og Johannes Tvedteraas Johannes Stenesen og Brynild Olsen forelægges Lavdag til nest holdende Høsteting.

Udi Sagen efter forrige Tiltale af H/err Capitain Johan Ferdinand August Pritzier Contra forrige Lehns Mand her i Scholds Skibbreede Niels Dyngeland Mødte Procurator Reutz paa Citantens Veigne og nest at indlevere Rættens seeniste Høsteting givne Lav Dags Forelæggelse for den indstevnte beskreven

1763: 167b

Med paateignet Forkyndelse under Varsels Mændenes hænder Refererede sig til sin udførte Procedur

Niels Dyngeland fremlagde Citantens ham overleverede Reigning under dato 30 Julij 1757 hvor efter hand af Citanten Var forlanget for Aar 1755 og 1756 at indfordre Skydtz Pænge for bem/el/te Aar beløbende 7 rdr: hvilcken Reigning Niels Dyngeland foreviiste da værende Foged som sagde at Lieutnanten ey tilkom de Skydtz opførte Omkostninger til Bergen men allene til Kierke Mynstringerne og 8 s Pr: Miil, hvorefter hand indsøgte for bem/el/te 2de Aar 3 rdr 6 s, som bem/el/te Niels Dyngeland ham 2de gange i Aaret 1757 har tilbudet at levere ham, men da Lieutnanten ey Vilde sam/m/e modtage siden der ey var saameeget som hand fordrede, har den indstevnte leveret bem/el/te oppebaarne 3 rdr 6 s til de Mænd som hand sam/m/e havde incasseret hos Sc: hos Ole Larsen Ole Olsen Ole Nielsen Niels Olsen Schiold, Halver Store Mitthue, Ole Monsen og Biørne Pedersen Øfstue, Paul Michelsen og Mons Nielsen og Halver Olsen Sandahl og Knud Fantoft, som alle hver har faaet til bage 1 mrk 12 s pro Persone undtagen Børre Pedersen som ey betalte meer end 14 s: og er det denne kom/m/ende Som/m/er 2de Aar siden det hand leverede Vedkom/m/ende disse Pænge til bage, og har altsaa for de forrige Aar hvercken Været befahlet af Fogden eller forlanget af Capitainen at indfordre noget, og har altsaa af de paastevnte Skydtz Pænge ey ringeste Skilling ham tilhørende udi sit hiem/m/e eller Ansvar, har ey heller skriftlig eller mundtlig giort nogen Accord eller aftale med Citanten at ind fordre Skydtz Pænge for fleere Aar end 1755 og 1756 som hand lovede at giøre sin Fliid med at indfordre

Reutz for Citanten i Anleedning af saadan den indstevntes uventelige declaration og benægtelse maatte begiere Sagen til først holdende høsteting forfløttet, saasom Citanten selv med aller første er forventende fra Kiøbenhavn, paa det hand selv nermere kunde oplyse Sagen.

[Eragtet]?

Sagen efter Forlangende gives Anstand til næste Ting

Publiceret

Obriste Lieutnant Nicols bøxelsæddel til Rasmus Nielsen paa halveparten i Gaarden Øfre Fyllingen dat: 11 8ber 1762 med Rev: ej dat

1. Aflyst Mons Marcusens udgivne Pante Obligation dat: 12 Sept: 1755 til Mad: S/a/l/ig/ Abraham Wessels paa Capital 25 rdr, da sam/m/e efter qvittering af 12 april 1763 er betalt vid: fol:

2. Ellen Johannes datter afg/angne Mons Marcusens Skiøde til Ole Olsen paa et huus staaende paa Øfre og Nordre Nobbens Grund dat: 12 April 1763 vid: fol:

3. Ole Olsens Pante Obligation til Ole Mathiasen Harrebache paa 26 rdr: dat: 12 april 1763 vid: fol:

1763: 168

4. Johannes Rasmusen Tosøens Skiøde til Kari Larsdatter paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Flesland dat: 4 Maij 1763 vid: fol:

5. Rasmus Hansen Tvedts udgivne bøxelsæddel til Ole Paulsen paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 2 Mæhler Malt 1/4 Huud i Gaarden Store Tvedt dat: 4 Maij 1763 med Rev: ej dat:

6. Aflyst og udslettet Lars Pedersen Øfre Natlands udgivne Pante Obligation til Jomfrue Johanne Friele paa Capital 200 rdr dat: 9 Sept: 1761 efter qvittence af 30 April 1763 vid: fol: 288.

7. Lars Pedersens udgivne Skiøde til Mons Larsen paa 1 Løb Smør i Gaarden Øfre-Natland dat: 11 April 1763 vid: fol:

8. Mons Larsen Øfre Natlands udgivne Pante Obligation til Jomfrue Johanne Friele paa Capital 200 rdr dat: 30 april 1763.

9. Fornyet og atter publiceret Clamer Eberhardt Moritzens Odels Lysning til den saakaldede tydske Mølle dat: 27 april 1753. Vide fol: 472 ordlydende indført NB:

10. Knud Zachariasens bøxelsæddel til Jens Johannesen paa et huus Mands Pladtz Biøndahl kaldet dat: 30 April 1763

11. Seminarii Forstander Jon Mariagers bøxelsæddel til Jacob Jacobsen paa 2 p/un/d 1 1/2 Mark Smør i Gaarden Dolvigen dat: 16 Martij 1763 med Rev: ej dat.

12. Simon Nielsen Biørcheland Værge for Kari og Lars Steensvig (Steenevig) verge for Salemon deres bøxelsæddel til Halvor Sørensen paa 1 p/un/d 18 Mark Smør i Gaarden Mitthue dat: 4 Maij 1763 med Rev: ej dat

D/en 5te Maij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt.

1. Aflyst og udslettet Niels Asbiørnsen og Peder Nielsen Leervigens udstædde Pante Obligation til Kam/m/eRaad og Foged Andreas Heyberg paa Capital 150 rdr dat: 4 April 1758 da sam/m/e er af byefogd Heiberg qvitteret d/en 5 8ber 1762 og altsaa af Pante bogen udslettes

2. Aflyst Berthe Johansdatter Ole Erichsen Bredvigs udgivne Pante Obligation til Frue Anne Simers S/a/l/ig/ Fogden Heibergs Encke paa Capital 150 rdr dat: 22 april 1758 efter paateignet Qvittering af Adelus Marie S/a/l/ig/ Selmers dat: 3 Maij 1763 og altsaa af Pante bogen udslettes

3. Niels Asbiørnsen Leervigens Skiøde til Ole Johannesen Tønnevig paa 18 Mark Smør i Gaarden Leervig dat: 4 Maij 1763 vid:

4. Anne Svendsdatter, Lars Dyngeland Svend Thorsen, Svend Sandven, Svend Gim/m/eland deres Skiøde til Halver Larsen paa Gaarden Erdahl dat: 5 Maij 1763

5. Halver Larsen Erdahls udgivne Pante Obligation til Encken Anne Svendsdatter med hændes umyndige børn samt Anne Christophersdatters Arvinger stoer 68 rdr dat: 5 Maij 1763 vid: fol: 333

6. Aflyst og udslettet Johan Christopher Grybels Pante Obligation til Herman Cramer paa Capital 200 rdr dat: 28 Sept: 1757 efter Creditors Enckes qvitence af 28 Martij 1763

1763: 168b

 

Ole Nielsen Dyngeland fremstoed for Rætten og til kiende gav det hand med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Niels Larsen paa Sandbrechen for tillagde beskyldning at have beedet Lars Totland at bruge Vold over ham, til Vidne under Fals Maal indkaldet Lars Michelsen Myhrdahl og Niels Larsen Melleshaug at forklare om saadan den indstevntes udtalte Ord til Citantens beskyldning, bem/el/te Niels Larsen er saaleedis indkaldet at anhøre Vidner og efter beskaffenhed at lide dom.

Den indstevnte Niels Larsen blev 3de gange paaraabt men ey Mødte

Stevne Vidner Michel Sædahl og Halver Øfstue frem stode og eedelig afhiemlede det de med lovlig Varsel i den indstevntes Hustrues Paahør, da hand var selv fraværende har forkyndt ham ovenstaaende Stevning lige som og indkaldet ham at anhøre Vidner i Sagen.

Citanten forlanget de mødende Vidner afhørte

1ste Vidne Lars Michelsen Myhrdahl efter aflagd Eed sagde at nogle Dage efter sistleeden Hellig 3 Kongers dag kom den indstevnte i følge med Citanten fra en begravelse paa Henne, og talte med hin anden paa Gaarden Myhrdahl hvor Vidnet er boende, hvor de da var noget beskienkede begge og da Ole Nielsen Dyngeland tiltalte Niels Larsen det giør mig ondt at din nemlig Nielses Kone skal have sagt at jeg skal have brugt Vold, hvor til Niels taugde still og benægtet hands Kone ey saadan/n/e Ord kunde have sagt, omsiider sagde Niels til Ole du har sagt at Lars Totland skulle bruge Vold imod mig, Videre har Vidnet ey hørt da de begge gick sam/m/en Videre deres Vey fra Vidnetz Gaard.

2. Vidne Niels Larsen Melleshaug efter aflagd Eed svarede at den omvundne tiid Var hand i Lav med Citanten og den Indstevnte i begravelsen paa Henne, og i følge med dem kom til Myrdahl, hvor hand ligesom forrige Vidne hørte de da talte Ord, at Niels beskylte Ole at have begiert Lars Totland skulle bruge Vold imod Niels Sandbrechen, Vidnet tilstoed saa Vel selv som og Ole Nielsen Dyngeland og den indstevnte at være noget beskienkede men Videre Skields Ord eller Uenighed fornam Vidnet ey,

1763: 169

Citanten forlanget den ude blevne Niels Larsen forelagt til Næste ting

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Niels Larsen Sandbrechen forelægges Lav dag til næste ting

Assessor von der Lippe Contra Lars Nielsen Liland loed indlevere Ved sin tiener Aschild i Fløen Rættens forelæggelse for Lars Nielsen Liland med behørig forkyndelse ligesom og loed indlevere Citantens skriftlige Indlæg under 4de hujus saa lydende.

Den indstevnte og forelagde Lars Nielsen mødte sagde det hand mod Søge Maalet ey havde noget at erindre men allene beklagede sig det hvor gierne hand havde Vildet betalt det Resterende af sin Ejeres Søge Maal forinden hand nu paa nye Ved Forelæggelse derom blev indkaldet, har det ey været ham muelig at til Veye bringe Pænge, belover altsaa saasnart det er mueligt sam/m/e at betale, og forhaaber nogen Forskaansel i Processens Omkostning.

Sagen optages til Doms til i Eftermiddag!

Publiceret

Obriste Lieutnant Nicolls bøxelsæddel til Ole Andersen paa 18 Mark Smør i Gaarden Tenebech dat: 20 april 1763 med Rev: ej dat

2. Ole Monsen Store Mithues Odels Lysning til 1 p/un/d 3 Mark Smør 1/6 faar i Gaarden Soevig som hands Moder Eli Ols datter og Stiffader Ole Rasmusen Søevig nu bruger dat: 5 Maij 1763 vid: fol:

3. Jon Mariagers udgivne bøxelsæddel til Paul Monsen Schare paa 12 Mark Smør i Gaarden Schare dat: 16 Decbr: 1762 med Rev: ej dat.

Udi Sagen indstevnt af H/err Assessor von der Lippe Contra

Lars Nielsen Liland blev følgende

Dom afsagt!

Da den indstevnte Lars Nielsen Lieland haver mod Citanten hands Ejeres Søge Maal ey havt noget at indvende, men paa den fordrende summa 14 rdr 1 mrk 2 s allereede d/en 18 8ber sistleeden Aar betalt den summa 9 rdr, hvorved til Rest bliver 5 rdr 1 mrk 2 s: som den Indstevnte ey af Uvillighed men Uformuenhed undskylder sig ey at have kundet til denne tiid afbetalt, men belovet saa snart mueligt, at see til Veye bragt, og altsaa forlanget Mitigation i de paastaaede Processes Omkostninger.

Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt, at den indstevnte Lars Nielsen Lieland til sin Jord Ejere H/er/r Assessor Jaen Von der Lippe erlægger og betaler det Resterende og manglende af Jordrottelig Rettigheder med 5 rdr 1 mrk 2 s: samt erstatte ham de foraarsagede Processes Omkostninger, ubereignet Dom/m/ens Løsning og dens forkyndelse, med 2 rdr som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adferd efter Loven

1763: 169b

 

Aflyst og udslettet Thor Olsen Erdahls udgivne Pante Obligation til S/ingneu/r Berent Freuchen paa Capital 30 rdr dat: 8de April 1741 efter Jan Frøchens derpaa teignede Qvitence af 16 April 1763

Publiceret Berthe Johannesdatter afg/angne Ole Erichsen Bredvigs udgivne Skiøde til Ole Johannesen Tønnevig paa 1 p/un/d 18 Mark Smør i Gaarden Bredvig dat: 5 Maij 1763 vid: fol: 334.

D/en 6te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.

Udi Sagen paa Justitiens Veigne Contra Leyermaals begiengerinden Anne Halversdatter Store Mitthue anmelte Fogden Bildsøe at Rættens Forelæggelse er lovlig bleven forkyndt, og da Qvinde Mennisket nu selv histerer sig for Rætten maatte hun tilspørges om hun er kom/m/et eller antaget til Confirmation og aabenbare Skrifte Maal eller ikke, og i Mangel deraf begierede Fogden Sagen mod hænde indtil Videre udsatt, Fogden tilkiende gav ellers at bem/el/te Anne Halversdatter til ham har betalt sine Leyermaals bøder efter Loven

Det Mødende Qvinde Mennisket Anne Halversdatter sagde formeedelst Vankundighed og uoplysning i sin Christendom endnu ikke bleven antagen til Confirmation, men gaaet i Vaar til præparation er nu af Alder over 20 Aar.

Sagen efter Fogdens Forlangende gives Anstand indtil Videre ind varsling skeer.

Udi Sagen indstevnt af Fogden Contra Rasmus Store Tvedt, som ikke efter ind stevning forrige Ting mødte er nu efter Forelæggelse tilstæde og Vilde Fogden fornemme om hand noget til sit Forsvar haver at andføre.

Den indstevnte svarede hand ey erindrer sig hvad Ord hand kand have talt da hand blev tilsagt at bortbære det døde Menniske, men da hand foregiver ey at have Været god for at gaae med de andre, har hand undskylt sig og bleven derfra,

Fogden Replicerede til den indstevntes tilførsel om Uvidenhed af hands Negtelse ikke at Ville bortbære det døde Menniske eller at have udtalt de Ord det Var et Racker Arbeyde er allereede af de førte Vidner ham blevet overtydet, det og foraarsager saa meeget hos de andre tilsagte Mænd, at de snart Vilde taget exempel af

1763: 170

ham og ikke Liiget frembaaren. For saadan hands Opsetzighed imod den ham tillagde Ordre andre til exempel paastoed Fogden at bem/el/te Rasmus Hansen Tvedt ved lovgemæss Dom bliver tilfunden at bøde til det Sogns fattig Casse hvor under hand hen hører 4 rdr samt til Actor i Processens Omkostning i det minste 2 rdr

Den indstevnte belovet det paastaaede at betale nemlig til Fattig Cassen om 4 Ugers tiid, men Processens Omkostning 2 rdr, da hand belovet til Fogden at anviise Vedkom/m/ende Præstes qvittering at sam/m/e bliver betalt men i Vidrige fall derfor at lide execution

Dernæst publiceret

Knud Zachariasens udgivne Pante Obligation til Provstinde Magdalene Margarethe Christie paa Capital 250 rdr dat: 18 febr: 1763 vid: fol:

Fogden fremlagde til attestation de over de Kongl/ig Allernaadigste ordinaire Skatter forfattede Restance for 1ste og 2den termin beløber 1026 rdr: 2 mrk 4 s

Restancen for de Extraordinair Skatter for de første 6 Maaneder beløber 95 rdr 4 mrk 12 s:

 

 

Sartor Skibbreede!

[1763] D/en 9de Maij 1763 blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Sartor Skibbreede paa Ting stædet Tosøen i Over Værelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 141 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre ordres oplæste lige som Ved Schiolds Skibbreede.

Dernæst publicered følgende documenter

1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Nipen d/en 27 Nov: 1762 efter Niels Olsen Nipen vid: fol: 337

2. H/err Lieutnant Jan Nicolai Møllerops Pante Obligation til sin afdøde Værmoder Elisabeth S/a/l/ig/ Lars Jacobsens Arvinger stoer 396 rdr 5 s dat: 30 april 1763 vid: fol: 325

3. Agotthe Ellingsdatter med Laværge Jon Crispinusen Kaalaas og Ole Danielsen Søre Wettaas deres Skiøde til Stabs Major Christian Friele paa 1 p/un/d Smør eller 2 p/un/d fisk i Gaarden Morland dat: 26 Martij 1763 vid: fol:

4. Jens Hansen Meyers udgivne Pante Obligation til sin Sønn Hans Jensen Meyer i Khvn dat: 26 Jan: 1763 vid: fol: 33?

5. Jens Johannesen Nipen Mons Willumsen Telle og Johannes Rasmusen Midtvedts bøxelsæddel til Knud Pedersen paa 8 1/4 Mark Smør i Gaarden Øfre-Børnes dat: 9de Maij 1763 med Revers ej dat:

Peder Reutz udi sin Fader Procurator Johan Reutzes Forfald mødte og producerede paa Citanten Cort

1763: 170b

Schrivers Veigne saavel den under 26de Mart(?) (2 Jan:?) sistleeden Stevning som passerede Stevne Maal, samt Opsiigelse af 7de Jan: 1763 med Opsiigelses Vidnernes Hendrich Didichen og Petther Meyers hænder tillige med verificered Gienpart under H/err Justitz Raad og byeskriver Gartners haand af den paastevnte Pante Obligation de dato 11 Martij 1748 til den Latinsche Skole stoer 150 rdr hvorpaa 50 rdr efter Afskrivningen er betalt saa at der Rester paa Capitalen 100 rdr med Renter fra 11 Martij 1757, hvortil som og til Stevne Maalet Citanten sig Refererede og var Dom begierende til betalning for sam/m/e Capital med Resterende Renter til betalning skeer, tillige med Opsiigelsen og Processens Omkostning billigst med 6 rdr.

Den indstevnte Jens Hansen Meyer loed indlevere sit under 8de Maij skriftlig forfattet Indlæg, hvorefter hand til næste ting forlanger Sagen udsatt, forestillende sit forfald denne gang selv ey at kunde møde.

Peder Reutz Refererede sig til sit forrige og paastoed uopholdelig Dom.

Eragtet

Sagen efter den indstevntes forlangende gives Anstand til næste Ting, til hvilcken tiid bem/el/te Hans Jensen Meyer forelægges Lavdag at slutte Sagen til Doms.

Salemon Olsen Kaursland og Johannes Monsen Søre Toft fremstode og producerede en af dem skriftlig forfattet Stevning under 23de april sistleeden {forfattet} Contra Niels Grimsen Toftetræ for Sagen Stevne Maalet indeholder.

Paa indstevnte Niels Grimsen Toftetræ mødte Anders Eliasen Førland og paa hands Veigne Vedtoeg lovlig Stevne Maal og forlanget Sagens Anstand til næste ting

Stevne Vidnerne Joen Ørgensen Kaursland og Gregorius Monsen Glesnes fremstode og eedelig afhiemlede det de med 14 dages Varsel har i den indstevntes eget Paahør forkyndt denne Stevning, hvortil den indstevnte svarede jeg kand saa lidet undvære Anders Eliasen som det er umueligt at et Kabel kand gaae igien/n/em et Naal Øye, da og den Indstevntes hustrue sagde til bem/el/te Stevne Vidner da de begynte at forkynde Stevningen i Citanternes og deres Paahør, Gud lad all Uløcke kom/m/e over Eder alle som Stevner os nu.

1763: 171

Eragtet!

Den lovlig indstevnte og ey mødende Niels Grimsen Toftetræe forelægges Lavdag til nestholdende høsteting.

Udi Sagen indstevnt af H/err Hendrich Jersin Contra Giestgiveren i Buchen Mons Stephensen og hustrue efter forrige tiltale

Procurator Johan Simon Cramer mødte paa Citantens Veigne og producerede Stevne Maalet som er lovlig forkyndt saavel for de paagieldende som ommelte Vidner Joen Ørjesen Kaursland og Arne Olsen alt efter Stevne Maaletz Indhold af 8de April 1763.

Stevne Vidnerne LehnsMand Knud Tosøen og Niels Monsen fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maalet efter deres paa Stevningen paateignede Forkyndelse

Stevne Vidnerne anmelte at efter Stevningens Forkyndelse er Vidnet Arne Olsen Ved døden afgaaet.

Den indstevnte Mons Stephensen med hustrue Birthe Maria Monsdatter fremstode Vedtagende lovlig Varsel. fremlagde deres under 23de April sistleeden forfattede Continuations Stevning i Sagen tillige med deres under 4de Maij sistleeden skriftlige forfattede Indlæg som begge saaleedis er lydende

Procurator Cramer paa hoved Citantens Veigne frem lagde et skriftlig Forsætt og det allegerede Tings Vidne paa Indlægget Var skrevet Citantens Spørs Maal til indstevnte Vidner hvortil Comparenten forlangte det mødende Vidnes eedfæstede Giensvar

Det mødende Vidne Joen Ørjesen Kaursland efter aflagd Eed svarede til de fremsatte skriftlige qvestioner 1mo Jo Vidnet Var den omspurte tiid i Kierke og gick sam/m/e dag til Alters. 2do Vidnet hørte at Sogne Præsten H/er/r Hendrich Giertsen sagde til sin Sønn H/err David Giertsen 2de gange, siig til Mons Stephensen jeg vil tale med ham førend hand blev skriftet, og blev de Ord talte da Mons Stephensen med hustrue Var nedknælet for Skrifte stolen men ey absolverede, hvor til H/err David sagde. Papa kand jeg ey skrifte dem først og tale med dem siden, og hørte Vidnet at H/err David ludte sig ned til Mons Stephensen siigende Papa Vil tale med Eder først, 3die qvestion er under den 2den besvaret, til 4de svarede at da H/err David i Skrifte stoelen tiltalte dem, reyste de indstevnte sig fra Skrifte stolen, og gick ned i Kierken i deres Stoel Der efter da tienisten Var ude sagde Vidnet at hand hørte da H/er/r Hendrich Jersen Var gaaet ud af Kierregaarden men Berthe Marie stoed paa Kierregaarden, sagde hun til Præsten, I skal faae en ærlig Kone at

1763: 171b

treckes med, det skal ey være bønderne at Coujonere,

Contra Citanterne forlanget det indstevnte Vidne Jan Lille Sangolt maatte afhøres, som derpaa fremstoed og aflagde sin Eed, det hand den omvundne tiid var selv til Skrifte og laae sam/m/e tiid med *ConCitanterne knælende for Skrifte Stolen da H/er/r Hendrich Gertzen kom udaf sin Stoel i Choret og talte til sin Sønn H/err Jersin som skulle for Alteret absolvere{de} de mødende, og sagde til ham de, i det hand peegede paa Mons Stephensen og hustrue, skulle Være forestillede den tort som de har giort paa sine Folck, hvortil H/err David sagde til sin Fader sligt kunde i have sagt tilforn, hvor paa Faderen blev Vreed og sagde de sam/m/e Ord igien De skulle blive forestillet paa nyt, hvorpaa den gamle H/err Jersin sagde den Vold som de har giort paa mine tienere som ligger nu hiem/m/e og raaber A og Vee over dem, og derpaa reyste Mons Stephensen og hustrue sig fra Alter foden og uden absolution gick ned i deres Egen stoel, Videre havde Vidnet ey at forklare.

Procurator Cramer efter udførte Procedur Vedblev at indlade Sagen til lovlig Dom og benegtede hvad derimod stridig enten er talt eller skrevet

Contra Citanterne forlanget Gienpart af det fra hoved Citanten indkomne Indlæg til besvarelse til næste ting.

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting for at svare til det indkomne hoved Citantens Indlæg.

H/er/r Henrich Giertsen haver under skriftlig Stevne Maal indkaldet Niels Bottelsen for Sagen Stevne Maalet indeholder som efter Stevne Vidnernes Paateigning d/en 16 april 1763 er saa lydende.

Stevne Vidnerne Knud Tosøen og Halver Nielsen Tosøen fremstode og eedelig afhiemlede Stevningens forkyndelse efter deres Paateigning

H/er/r Obristhe og Com/m/endant Rye haver til Dom/m/eren Sorenskriver Johan Garmann indsændt sit skriftlige Forbud for Karlen Niels Botelsen som en ved gvarnison Compagniet antaget og enroulleret Soldat, det hand for denne Rætt ey skal møde til sit Vidnes byrds Aflæg i den af H/err Hendrich Jersin indstevnte Sag Contra Giestgiveren Mons Stephensen, og paa

1763: 172

Soldatens Veigne paastaar det hands Vidne Ved et Garnisons Krigs Forhørs holdelse skal vorde aflagt, og Citanten altsaa blive ved Krigs Rætten i alt assisteret. bem/el/te Skrivelse er saa lydende.

Procurator Cramer erindrede allene at det indstevnte Vidne tiener hos en bonde Mand af dette Skibbreede som dismeere i følge Forordning af 3 Martij 1741 bør aflægge sit ProveMaal allerhelst da ingen Dom/m/ers Kiendelse anderleedis kand vorde forandret eller svecket uden ved Over Rættes Dom, thi indlod Comparenten med Protest og Paastand, at Vidnet maae forelægges end nu engang for alle under Fals Maal til næste Høste ting herfor Rætten at møde for at deponere sit eedelige Vidnesbyrd til de forlængst protocollerede Spørsmaale og til hvad meere hand efter Fornødenhed maatte tilspørges det videre som kunde berøres henseendes til Omgangen vilde Comparenten denne sinde forbigaae, men allene vedblive sin Paastand til Rættens pleye efter Lovens Forskrift.

Optages til Kiendelse til i Morgen!

Mons Stephensen i Buchen æskede {i} Sagen Contra Niels Johansen Børnes i Rætte og declarerede at have frafalt det forelagde Vidne Agotthe tienende hos H/er/r Sunde og allene efter indgiven skriftlig paastand saalydende at Niels Johannesens Ord maae blive Mortificerede, at de som urigtige og ubeviiste, ey kom/m/er Citanten eller hustrue til nogen Fornermelse paa \gode/ Navn [og Røgte]? og at hand derfor med tilstreckelig bøder til de fattige ansees, og tilfindes foruden at til bage kalde sine Ord at betale Omkostninger skadesløs, sam/m/e paastand er Dags dato af Citanten under teignet

Den indstevnte vedblev sin forrige declaration det hand ey erindret sig hvad Ord hand i druckenskab kand have udtalt, som dog ey var andet end hvad hand af Agotthe Olsdatter havde hørt, som og af Præsten H/err Hendrich Gertsen, da hand aldeelis ey har beskyldt dem mindre har ringeste Mistancke til dem for noget usøm/m/eligt handlet, mod Agotthe Olsdatter, men i alt erklærer dem aldeelis uskyldig, og afbeeder sin Forseelse om hands Ord kand være uden Eftertancke udtalte, som i ringeste Maader ey bør kom/m/e dem til ringeste forkleinelse paa deres gode Navn og Røgte

Citanten forlanget Sagen til Doms, som optages til i Morgen.

d/en 10de ejusdem blev Retten satt og følgende \Kiendelse/ afsagt.

Under Skrivelse af 7de hujus haver Høy ædle H/err Obrister og Comendant Rye, som Guarnisons Chef, protesteret at Niels Botelsen tienende hos en bonde paa Landet ey maae eller skal møde for den Civile Rætt for at aflægge Vidnesbyrd i den Sag hand er vorden af Citanten H/err Hendrich Jersin indstevnt som et Vidne udi

1763: 172b

under Forestillelse bem/el/te Niels Botelsen som Soldat, ....(?) engageret ved Gvarnisons Compagniet, hvor hands Vidnes byrd for Gvarnisons Rætten tilbydes, at vorde aflagt i saadan Relation, da bem/el/te Karl Niels Botelsen sist leeden Høste ting er ved Kiendelse feldet til Fals Maals bøder som ved Over Rættes Dom eller høy Øvrigheds Resolution er endnu usvecket eller uforandret, faar det derpaa ankomme, om hand for de idømte bøder kand Vorde befriet eller ikke.

Men da Citanten urgerer til sin Sags Tarv fremdeelis bem/el/te Niels Botelsens aflæggende Vidnes byrd, som \for/ denne Rætt er ham af sin Chef hindred og forbudet at deponere, og Citanten ey kand være opholdt længere ved Vidnetz Udeblivelse fra denne Rætt, som ansees meer efter hands Chefs ordre at skee{r}, end efter Vidnes Modvillighed, henviises Citanten under lovlig Reservation og Maade at addressere sig til Compagniets Chef, hvorunder Vidnet som Soldat Ved Gvarnisons Compagniet er staaende, som efter eget tilbud assisterer ham Ved et Gvarnisons Krigs Forhørs holdelse, hvor det fornødne Vidnes byrd kand søges og erhverves, samt paakiendes, hvad efter Stevnemaal Videre er eller bliver paasøgt.

Dom afsagt.

Af de fremlagde skriftlige Vidnesbyrd under 7de 8ber 1762 som H/er/r Nathanael Sunde og Marie Sunde har i Rætten ladet producere, erfares at indstevnte Niels Johannesen Børnes i druckenskab har udtalt nogle ubetencksom/m/e Ord om Citanten og hands Hustrue Birthe Marie, at de begge skulle være Aarsag til Pigens Agathe død. Men da bem/el/te Vidnesbyrd tillige oplyser, at da bem/el/te H/err Sunde tiltalte den indstevnte om hand sam/m/e Ord Vilde vedstaae, svarede hand, at hand hvercken Vilde eller kunde beskylde dem, ey heller kunde beviise det, men at have hørt saadant af andre hvilcken declaration den indstevnte saa vel første som denne Rættes Dag har aflagt og igientaget.

Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt, at ihvor vel den indstevnte allereede for sine i druckenskab udtalte Ord har giort deprecation, hvorved tillige bemelte Ord bliver Mortificerede og ey bør kom/m/e Citanterne Mons Stephensen og hands hustrue til ringeste Forkleinelse i deres gode Navn og Røgte, bør dog den indstevnte Niels Johannesen Børnes til Advarsel for andre og Erindring for ham selv bøde til Sognetz fattig Casse 2 rdr: og til Citanterne denne foraarsagede Processes Omkostning med 2 rdr, som alt 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Loven.

1763: 173

 

Publiceret

Mathias Morthorst Smiths udgivne Skiøde paa egne og fleeres Veigne til Paul Hansen Schoge paa 1/2 Vog fisk i Gaarden Lochøen dat: 8 8ber 1762 vid: fol: 338

2. Malene Monsdatter med Laværge Niels Olsen Søre Echerhofdes Skiøde til Mons Nielsen Leerøen paa 8 Mark Smør 1/9 deel udi Gaarden Leerøen dat: 9 Maij 1763 vid: fol:

3. Ole Torgiersen Landeraaes udgivne Skiøde til Jens Olsen paa 9 1/3 Mark fisk i Gaarden Landeraae dat: 10 Maij 1763 vid: fol:

4. H/err Jens Rennords bøxelsæddel til Lars Thomesen paa 1/4 Vog fisk i Gaarden Gaveln dat: 7 Maij 1763 med Rev:

5. H/er/r Cancellie Raad og Rector Boaltz bøxelsæddel til Lars Larsen paa 1 Vog 9 Mark fisk i Gaarden Dahle dat: 2 Maij 1763 med Rev: ej dat

6. Mons Nielsen Leerøen Værge for Niels Endresen hands bøxelsæddel til Niels Monsen paa 8 Mark Smør 1/9 huud i Leerøen dat: 9de Maij 1763 med Rev:

7. Jens Larsen Trengereides bøxelsæddel til Mons Jensen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i Gaarden Trengereide dat: 10 Maij 1763 med Rev:

Pigen Hendriche Berentzdatter fremstoed for Rætten og til kiende gav det hun med muntlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indstevne sin Svoger Endre Ingebrictsen boende paa Giestgiver Stædet Sollesvigen til at anhøre Vidner og at lide Dom for den Overfald med hug og blodslag hand har ilde medhandlet Citantinden med i Juule Ugen sistleeden Aar, til Vidner under Lovens Fals Maal er indkaldet Erich Nielsen Nore Schoge, Mons Endresen Ulvesetter, Michel Nielsen Selstøen og Else Gundersdatter tienende hos den indstevnte,

Vidnerne mødte alle undtagen siste Vidne Else Gunders datter.

Stevne Vidnerne Niels Monsen Tosøen og Ole Pedersen Hagenes fremstode og eedelig afhiemlede, det de for 3 Ugers tiid i Endre Ingebrictsens fraværelse har i hands boepæl \og/ i hans Hustrues og tieniste Pige Else Gundersdatters Paahør forkyndt ovenstaaende Stevne Maal fordi hand skal have slaget Citantinden til blods i sin Pande derfor at anhøre Vidner og lide Dom til Processens bekostningers skadesløse betalning

Den indstevnte Endre Ingebrictsen Sollesvig blev 3de gange paaraabt men ey mødte.

Citantinden forlanget de mødende Vidner afhørte

1ste Vidne Erich Nielsen Nore Schoge efter behørig formaning Var ham og de øvrige Vidner af Rætten givet aflagde sin eed, og forklarede følgende, det hand tillige med 2det Vidne Mons Endresen Ulvesetter 3 dage for sistleeden Juul kom fra Byen og laae op til Sollesvig for at faae sig engang

1763: 173b

dricke, hvor Endre Ingebrictsen nyelig tilforn var kommet fra byen og Var i sam/m/e sin Stue hvor Vidnerne indkom, og hørte Vidnet at den indstevnte af sin Kones Søster Citantinden forlanget Mad og sagde hende at tillave noget Varmt Øhl og derudi bryde Kavringer udi, som blev i Vidnetz Nerværelse indbaaret paa bordet for den ind stevnte tillige med noget flad brød og Smør, hvorpaa den indstevnte forlanget hands Kone vilde kom/m/e og spise med ham, men hands Kone som laae til Sængs undskylte sig derfor siigende hun havde spiist tilforn, hvorpaa den indstevnte toeg Maden af bordet og satt den paa en stoel for sin Kones Sæng siigende til Konen hun skulle spiise med ham men Konen vedblev der for at undskylde sig, og da den indstevnte ey fick Konen overtalt at spiise blev hand Vreed da hand og Var tillige beskiencket og Viiste Vidnerne den tillavede Mad siigende er det Mad for en reysende Mand, jeg kand ikke beholde tienere for Citantindens Skyld som ey giver dem Mad Nock, og da Citantinden svaret ham men hvad Ord Vidnet uviidende toeg {Citanten} den indstevnte en træe Skaal eller bolle som stoed tom paa bordet og med sam/m/e sloeg Citantinden i Panden saa at blodet derpaa kom flydende over hændes Ansigt, og da hand sam/m/e havde giort sagde hand til Citantinden skyd nu til Vidne det den Onde faer i dig, og da Vidnet Vilde stille til freeds sagde hand tag du min Kone og hændes Søster og fød dem, Vor Herre Vil ikke have dem og den Onde Vil ikke tage dem, *men andre slem/m/e Ord, men ey hørte noget af Citantinden eller Konen usøm/m/eligt, siigende i har faaet Mad efter Eders eget begier.

det 2det Vidne Mons Endresen Ulvesetter efter aflagd Eed forklarede uden mindste forandring i et og alt det som første Vidne udsagt haver

3de Vidne Michel Nielsen efter aflagd Eed sagde det hand med den indstevnte Endre kom sam/m/e dag fra byen, og ey hørte hvad slags Mad hand forlangte tillavet, men saae da hand kom i Stuen saavel Maden som og at hand bød Konen deraf at spise i Sængen, og i øvrigt saae og hørte alt hvad forrige Vidne forklaret haver undtagen ey at see blodet i Ansigtet da Vidnet fick sig Mad med bordet og ey kom hænde saa ner da det og Var noget fra Lyset om Aftenen

1763: 174

som Citantinden satt ved Sengen i Stuen, Vidnet sagde at den indstevnte saavel under Veys fra byen drack, som og da hand kom hiem var drucken og beskiencket, og skieldede den ganske Aften

Citantinden forlanget det udeblevne Vidne forelagt

Eragtet!

Den lovlig indstevnte og ey mødende tieneste Pige Else Gundersdatter forelægges under Lovens Fals Maal Lav dag til nestholdende høsteting.

Lehns Manden Knud Tøsøen paa Citanten Johan Weiners Veigne og efter hands begier fremlagde Rættens Forelæggelse for indstevnte Lars Jacobsen \Snechevig/ som efter paateigningens Udviis blev afhiemlet lovlig at Være forkyndt efter saadant Indhold

Den indstevnte blev 3de gange paaraabt men ey mødte

Comparenten paa Citantens Veigne paastoed dom til Rentes svarelse af den fordrende summa fra Stevnings dato tillige med Processes Omkostning 3 rdr.

Sagen optages til Doms.

Dom afsagt

Da den indstevnte Lars Jacobsen Snechevig hvercken efter ankyndiget Stevning eller Forelæggelse har mødt eller med nogen benægtelse mod Citanten Sing/neu/r Johan Weiners Søge Maal efter Reigning af 31 Decbr: 1760 havt noget at indvende eller dermed indkom/m/et, mindre afbeviist det hand udi Søge Maalet er uskyldig, men Ved sin Udeblivelse meeget meere givet Rætten til kiende at hand for den paafordrede summa 16 rdr 3 mrk er Citanten pligtig.

Altsaa kiendes hermed for Rætt at den indstevnte ey allene til Citanten Sing/neu/r Johan Weiner bør betale den paasøgte summa 16 rdr 3 mrk med Intresse deraf fra Stevnings dato til betalning skeer, men og til Erstattning for ibragte Omkostning betale ham, indbereignet Dom/m/ens Løsning og dens forkyndelse, 3 rdr som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Loven.

Publiceret

Ole Knudsen Nore Eijdes bøxelsæddel med fleere til Thomas Monsen paa 18 Mark fisk i Gaarden Kaabeltvedt dat: 10 Maij 1763 med Rev:

2. Lisbeth Iversdatters bøxelsæddel til Anders Monsen paa 6 Mark Smør i Gaarden Søre Lie dat: 10 Maij 1763 med Rev:

3. Anne Pedersdatters bøxelsæddel til Jan Olsen paa 11 1/4 Mark fisk i Nore Biørøen dat: 10 Maij 1763

4. Niels Pedersen Telneses Obligation til Michel Larsen Schoge paa Capital 17 rdr: dat: 10 Maij 1763 vid: fol: 339.

1763: 174b

5. Niels Nielsen Kaartvedts Skiøde til Peder Michelsen paa 4 1/2 Mark fisk i Gaarden Agotnes dat: 10 Maij 1763

Og som fleere Sager ey fremkom for Rætten blev de forfattede og af Fogden fremlagde Restancer attesterede da de ordinaire Skatter beløber 287 rdr 2 mrk 11 s:

Restancen over Extra Skatter beløber 50 rdr 2 mrk 12 s:

 

 

Ahlenfit Skibbreede!

[1763] D/en 13 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/er tings holdelse satt med Ahlenfit Skibb: paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 149 findes tilførte,

Og blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger og ordres oplæste som ved forrige Skibbreeder.

Dernæst publiceret

et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Echeland efter afgangne Anne Mons Datter dat: 3 Nov: 1762

2. ditto Skifte brev dat: 5 Nov: 1762 efter Lars Larsen Gausereide

3. ditto paa Nesse dat: 19 Jan: 1763 efter afgangne Brithe Olsdatter vid: fol:

4. Rasmus Olsen Grøtvedt Mage skiøde til Anders Olsen Reistad paa 12 Mark Smør 1/8 deel udi 1 1/2 tønde Malt i Gaarden Isdahl dat: 2 Nov: 1762 vid: 314

5. Anders Olsen Reistads udgivne Mage Skiøde til Rasmus Olsen Grøtvedt paa 12 Mark Smør 1/6 faar i Gaarden Grøtvedt dat: 2 Nov: 1762 vid: fol:

6. H/err Capitain Kroghs paa Frue Knagenhielms Veigne udstædde bøxelsæddel til Ole Olsen paa 1/2 Løb Smør 3/4 tønde Malt i Gaarden Alver dat: 31 Decbr: 1762 Rev:

7. Christian Møchisvolds Skiøde til Hans Knudsen Schare paa 22 1/2 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Møchisvold dat: 13 Maij 1763

8. Anders Pedersen Nore Festes Skiøde til Ingebrict Olsen paa 18 Mark Smør 1/4 tønde Malt i Gaarden Nore Feste dat: 13 Maij 1763 vid: fol:

9. Ole Hansen Nesse, Jacob Elsaas og Anders Ryland deres Skiøde til Hans Olsen Nesse paa 13 1/2 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Nesse dat: 13 Maij 1763 vid: fol:

10. Sorenskriver Garmanns bøxelsæddel til Knud Rasmusen Schare paa 1 p/un/d Smør 2 Kander Malt i Gaarden Schare, hvilcket brug hands Sønn har forhen brugt men er frafløttet og nu igien til sin Fader opsagt dat: 13 Maij 1763.

1763: 175

 

Arvingerne paa afdøde Citantinde Ingebor Monsdatters Sterboetz Veigne Sc: Ole Johannesen Sundland og Aamund Andersen Indre Arne æskede Sagen i Rætten efter Continuations Stevne Maal Contra Michel Michelsen Titland og efter den udførte Procedur af Citantinden selv æskede Sagen til Doms.

Den indstevnte Michel Michelsen Titland mødte siigende at have sistleeden høst ey indkaldet de Vidner hand \af/vigte Som/m/er Ting har paaskudt, men nu formaaet Ole Andersen Indre Arne, Rasmus Giere, Johannes Knudsen Giere, som er af de første angivne Vidner, men af de nye indkalte Vidner indkaldet ved Contra Stevning sin hustrue Helje Ellingsdatter Johannes Michelsen Seim som er den indstevntes broder og alle nu godvillig møder som hand forlangte nu for Rætten afhørte

Comparenterne paa Sterboetz Veigne sagde det de ey er enten paa egne eller MedArvingers Veigne indkalte at anhøre Vidner i denne Sag, dog for ey at forlænge Sagen Vilde de anhøre hvad Vidnerne til den indstevntes befrielse kunde anmelde, da sam/m/e desuden ere Villige Vidner, som er formaaet uden for deres rette tinglav at møde med sit Vidnes Aflæg.

Vidnerne blev alle forelæst Eeden af Lov bogen og betydede at vogte sig for MeenEed.

1. Ole Andersen Indre Arne efter aflagd Eed, sagde at over 2 aar siden da hun var hos Vidnet spurde Vidnet om Michel Michelsen var hende noget skyldig, da hand havde hørt i bøgden at Ingebor havde leveret ham pænge, til fornevnte Vidne svaret afdøde Ingebor, jeg skal ey have meer end 3 mrk for et skoepar, men ey sagde hvad slags eller hvor mange Pænge hun havde leveret Michel til Forvaring, hvor om Vidnet ey heller spurte og Var det efter den tiid at Michel Var henfløttet til Titland.

2. Vidne Rasmus Giere efter aflagd Eed sagde, at da Vidnet var ude paa Manger for 3 aar siden, for at betale Præstetiende talte med Ingebor, som tiente paa Manger og der i Eenrum spurte hun {om hun Var} om Vidnet havde hørt, at Michel Michelsen var hende Pænge skyldig, hvor til Vidnet svarede Ney, saadant ey at have hørt, hvortil Ingebor sagde Ney, jeg skal ey have noget hos ham, og Var Vidnet den tiid boende paa Titland, men for 3 aar siden fløttet til Giere

1763: 175b

har altsaa ey før eller siden hørt noget derom

3. Vidne Johannes Knudsen Tuenes efter aflagd Eed forklarede at da han var paa Taqvam for 3 aar siden og arbeydede Skoe kom Citantinden Ingebor i den stue Vidnet sad, hvor da Vidnet som havde hørt at hun skulle have mange Pænge hos Michel Michelsen som var fløttet til Titland, tilspurdte hænde, om hun skulle have hos ham de pænge, hvortil hun svarede, Ney jeg skal ey have noget, og de skulle have Skam som finder saadan Løgn paa. Videre har Vidnet ey hørt forinden men i fior Høst sagde Citantinden til Vidnet at skulle have Pænger hos Michel Michelsen at søge, og da Vidnet sagde du har sagt andet tilforn svarede hun det laae den tiid ey mer Magt paa hvad jeg sagde til dig

4. Vidne Johannes Michelsen Seim, sagde efter aflagd Eed det hand for 3 aar siden hørte Ingebor Mons Datter sagde, da saavel Vidnet som Faderen afdøde Michel Tuenes tilspurte hende tienende paa Taqvam om hands broder Michel Titland var hende noget skyldig, hvortil hun svarede Ney. har ey siden af hænde selv hørt noget Videre derom uden af andre, da Sagen blev paa stevnt at hands broder skulle have Pænge i forvaring hos sig hende tilhørende, men hvor mange eller naar hun dem havde leveret eller igien faaet Veed Vidnet ey at forklare

5. Helje Ellingsdatter efter aflagd Eed sagde at sam/m/e Aar da hun med sin Mand Michel Michelsen Var fæst for 5 aar siden, kom Ingebor Mons datter paa deres Gaard Titland siigende til hændes Mand, nu Michel \vil/ jeg fare min Vey jeg vil faae det jeg skal have hos dig, uden at nevne for Vidnet hvad det var, hvorpaa Michel sagde kom nu du skal faae det og derpaa gick ind i en boe, hvor Vidnet stoed unden for Dørren, og hørte at en Kiste blev oplæst, og da Vidnet hørte det Kisten Var oben, saae hun at Michel toeg en pung af Kisten hvor udi noget var, men hvad der udi var enten af Pænge eller andet Veed Vidnet ikke, da Ingeborg skiulte pungen og stack den i sin Lomme, at Vidnet ey skulle merke det, og da Vidnet ey havde hørt om noget tilforn spurdte Vidnet sin Mand efter Ingeborg Var reyst, hvad

1763: 176

handel er der imellem dig og hænde Ingeborg, hvorpaa hand svarede det var noget jeg Giemte for hænde som hun nu fick, men sagde ey hvormeeget det var saae ey heller at nogen Pænge blev hænde af Michel tiltaalt, 2 Aar derefter hørte Vidnet det af andre at Ingebor skulle have fleere Pænge hos hændes Mand og da Ingebor kom i hændes Mands fraværelse spurte Vidnet hende om hændes Mand var hende skyldig, svaret hun Ney, men da hun alvor søgte ved Stevne Maal sin fordring hørte Vidnet, at det skulle være 30 rdr og veed altsaa ey enten hvormeeget summen var som hænde tilhørte, eller hvormeeget hun har faaet tilbage deraf.

Den indstevnte benægtede ey at have ringeste Skilling af Ingeborg Mons datters Pænge i sit Værge da hand hende har betalt mindste med mæste Skilling, som skeede den tiid hand hende leverede for 5 aars tiid siden den pung pænge hun modtoeg paa hands Gaard Titland, som hand havde taget i Forvaring da hand var tienende hos Lars Tvedt og Ingeborg tiente hos hands Fader Michel Tuenes som er 7 á 8 aar, saa at Michel Michelsen havde hendes Pænge i 2 á 3 aar, uden at have *toldt (taldt) dem eller Viide, hvor mange Pænge der udi Var, saa hand vil aflægge sin Eed det hand ey er hænde eller hændes Arvinger ringeste skilling skyldig af de pænge hand for hende har havt i forvaring, mindre at have laandt de paasøgte 30 rdr hos Ingebor Mons datter eller belovet derfor at give hænde noget slags beviis at være hende noget skyldig.

Comparenterne sagde at naar den indstevnte vil trøste sig efter den anbudne Eed, at fralægge sig Sagen og Sigtelsen med sin Eed vil de frafalde Videre Dom at paastaae.

Den indstevnte Michel Michelsen derpaa aflagde sin Corporlige Eed det hand ey har ringeste Skilling af Ingebor Mons datters pænge i sit Værge, eller havt noget deraf til sin Nøtte, men leveret hende alt hvad hand havde for hende i forvaring

Altsaa blev Sagen sluttet og Omkostninger paa begge Sider ophævet.

Anders Olsen Reistads Mage skiøde brev til Rasmus Olsen Grøtvedt paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Echeland dat: 13 Maij 1763.

1763: 176b

Publiceret

Anders Larsen Hopland, Anders Seebiørnsen Kalsaas og Erich Rylands bøxelsæddel til Halsten Olsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Hopland dat: 13 Maij 1763.

2. Ole Monsen Spurcheland og Ole Knudsen Dahle deres bøxel sedler til Lars Aamundsen Hopland paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt 1/3 faar i Gaarden Hopland dat: 13 Maij 1763

3. Niels Olsen Echeland Ole Olsen Espeland og Anders Ibidem deres bøxelsæddel til Ole Erichsen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt 1/2 faar i Gaarden Nore Echeland dat: 13 Maij 1763

4. Anne Hansens S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Halvor Hansen Lie paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 18 Kander Malt 4 1/2 Kande Korn i Gaarden Schotsund dat: 6 febr: 1763

5. Kongl/ig Allernaadigst udgivne Skiøde for Niels Iversen Hopland og MedEjere paa Løsnings Retten til en Løb Smør 3 Mæler Malt i Gaarden Sættre dat: 22 Sept: 1759 vid: fol:

LehnsMand Lars Hopland tilkiendegav at hand med mundtlig Varsel paa sin hustrues Veigne har ladet indkalde Syneve Nielsdatter Sellevold som er gift med Anders Monsen Sellevold til at anhøre Vidner om det ulovlige Skifte som hun med sin da værende Laværge Elling Johannesen Fosse har ladet holde med Citantens formand i Egteskab Aamund Andersens Hustrue, som var en Søster til Mons Andersen der døde for 4 á 5 aar siden, og da forbemelte Aamund Andersen i sit levende Live stedse har paaancket det hand paa sin hustrues Veigne ey har nødt Rigtighed for den Arv ham tilkom, hvorfor hand ey har vildet give Afkald, siden Syneve Niels datter forlods har udtaget større Gaver end hand som den afdødes Arving kunde eller Vilde samtøcke, thi forlanget hand sin egen hustrue Anne Andersdatter som i sin Mands fraværelse havde med sig Rasmus Hansen Hopland maatte afhøres tillige med Syneve Nielsdatter med sin Laværge Elling Fosse som forrettet Skiftet at forklare hvorleedis behandlingen har Været,

Rasmus Hopland som indfandt sig paa Gaarden Tvedt paa Aamund Andersens Veigne da Skiftet skulle foretages for 6 á 7 aar siden, sagde nu for Retten at der ey var nogen tilkaldede Mænd i boet undtagen Elling Fosse paa Encken Syneve Nielsdatters Veigne hverken at taxere

1763: 177

eller vurdere boes Effecter som blev frembragt, som de lignede mod hinanden og bestoed af Sølv, Klæder Creatuurer, men da Pængerne skulle deelis, blev først udtaget af den Gield til boen til hver nemlig Encken 11 rdr og til Arvingen 11 rdr hvorudi blev liqvideret de 6 rdr hun selv var skyldig og Resten 5 rdr bekom Anviisning til at indfordre, der efter da Pængerne sagde Encken hændes afdøde Mand havde givet hænde 40 rdr som Encken toeg til sig tillige med 1 Sølv belte 10 rdr og 1 flaat hue for 2 mrk, som og 1 Veeder som Vidnet ey veed hvad den kunde koste da den gick i Øen, derefter blev taget af Pængerne 20 rdr til Vederlag imod den afdødes begravelses bekostning, men hvor meget der blev taget til Afdøde Mands begravelses bekostning erindret Rasmus sig ikke da der blev omtalt at sam/m/e havde kostet 20 rdr, men hvormeget af sam/m/e 20 rdr der blev taget af Pengerne enten det var 10 rdr eller 5 rdr eller mindre Veed Vidnet ey at siige dog blev og der til noget taget, og kand Rasmus Hopland ey siige hvor mange Penge der blev til overs af Pengerne, da Anne Anders datter sagde selv for Rætten at have ikkun bekom/m/et 4 rdr eller nogle faae Skillinger derover, bem/el/te Anne Andersdatter sagde det hverken hun eller hændes Mand var fornøyet med saadan ringe til deelt Arv, hvorfor hændes Mand ey i sin tiid har Vildet give noget Afkald, i henseende til den store Ulighed i penge deelingen som og at hand paastoed at begravelses Omkostningen og Vederlag derimod af Encken Syneve ubillig Var paastaaet og bereignet Laværgen Elling Fosse sagde at det forholdt sig Rigtig at Encken Syneve Nilsdatter forlods af Pængerne udtoeg 40 rdr, som bem/el/te Syneve sagde for ham hændes Mand skulle have givet hende, dog har Elling Fosse ey hørt det af hændes afdøde Mand at saadan gave Var givet, ligeleedis er og vidende at Syneve fick et Sølv belte forlods af boet, som og 20 rdr og 1 Veeder til Vederlag imod sin afdøde Mands begravelses Omkostning som og 7 á 8 rdr som Restede paa hændes Mands begravelses Omkostning, og var der ey fleere tilstæde eller Mænd opnevnte eller Rættens Middel som Skiftet har forrettet, ligesom Elling Fosse tilkiendegav at der hvercken er Gavebrev eller testamente oprettet imellem Mons Andersen Tvedt og hands efter levende Encke Syneve Nielsdatter, ey heller er noget Afkald hænde meddeelt, som Elling Fosse fordrede hos Rasmus Hopland, men ey til denne tiid har faaet.

Rasmus Hopland benegtet at have været fornøyet eller fornøyet med Elling Fosse, da hand sagde bliver Aamund Andersen Hopland fornøyet som Var Arvingens Mand faaer du qvittering og Afkald men ellers ikke.

Den mødende Lehns Mand paastoed/beedigede(?: orda overskrive) tillige det Rasmus Hopland og Elling Fosse vilde beedige sin aflagde forklaring som de og med Eed stadfæstede

1763: 177b

Anders Monsen Sellevold paa sin hustrues Syneve Nielsdatters Veigne haver indkaldet paa sin Siide indkaldet Vidner til at beviise at den afdøde Mand Mons Andersen har givet sin da Efter levende hustrue bem/el/te Syneve Niels Datter de 40 rdr som af boet blev udlagt, nemlig Mad: S/a/l/ig/ Mønichens Encke Jomfrue Abelone Mønichen, Gunilde Jacobs datter Tvedten, Anders Olsen Tvedten Haaver Olsen Fischesetter alle under Lovens fals Maal og som Citanten LehnsManden Lars Hopland ey var kaldet til bem/el/te Vidner at anhøre, Vilde hand dog tage til Gienmæhle og sam/m/e tillade afhørte.

Af de indkaldte Vidner mødte alle untagen Mad: Møinichen, hvorfor de tilstæde værende blev frem kalte.

1ste Vidne Abelone Møinichen fremstoed og efter aflagd Eed bekræftede alt hvad hun under skriftlig Eed selv har under skrevet og nu selv fremlagde og saaleedes er lydende

2det Vidne Gunilde Jacobsdatter efter aflagd Eed forklarede det hun hørte nogle Uger for Mons Andersen døde at hand sagde til sin MadModer Mad: Møinichen at de pænge hun for ham i forVaring skulle hun levere til hands Kone Syneve Nielsdatter, og Var sam/m/e tiid den afdødes Søster Anne tilstæde og hørte paa sam/m/e Ord, og da Mad: Møinichen sagde til bem/el/te Anne hør i det er i dermed fornøyet, svaret hun ja, Vidnet blev tilspurt om den afdøde sagde at de pænge skulle være givne hands Kone, svarede Vidnet ja, men pengerne blev ey leveret hende den tiid, men efter Mandens død begierte Syneve dem og fick dem hos Mad: Møinichen

3. Anders Olsen Tvedten efter aflagd Eed sagde det hand tillige med Haaver Olsen Fischesetter nogle Dage førend Mons Andersen død blev tilkaldet at høre paa de Ord bemelte Mons Andersen talte, nemlig at siige de pænge som Mad: Møinichen havde i forvar for ham, gav hand sin Kone Syneve Niels datter hvad enten det var lidet eller meget, ligesom og et sølv belte til hændes Morgen Gave, det hand forlanget at Vidnet tillige med Haaver Fischesetter skulle Være Vidne til at saadan Gave til hands Hustrue var af ham givet.

4. Vidne Haaver Olsen Fischesetter aflagde sin Eed og i alt eenstem/m/ig forklarede lige med forrige Vidne.

1763: 178

Contra Citanten frafalt Mad: Møinichens Vidnesbyrd og altsaa ey forlanget hende forelagt.

Citanten sagde det hand af Vidnerne Vel erfarer den afdøde har bortgivet sin hustrue bem/el/te Penge, men da det ey er med Gavebrev eller Confirmeret testamente bekræftet og hands nu værende hustrue ey dermed er fornøyet Reserveret hand sin Rett Videre ved Stevne Maal at paastaae Skiftet underkast lovlig behandling og ved Dom at erholde sin hustrues lovlig Arve Rætt til ermelte Pænge.

Og saaleedis forlanget Sagen udsatt til næste ting som blev bevilget

D/en 14de ejusdem blev Rætten satt

Publiceret

Aschild Magnesen Mundahls bøxelsæddel til sin Sønn Ole Aschildsen paa 1/2 Løb Smør i Mundahl dat: 14 Maij 1763.

Restancen for de Kongl/ig Skatters 1ste og 2den termin beløber 508 rdr 3 mrk 7 s.

Extra Skattens beløb 37 rdr 3 mrk 8 s

 

 

Herløe Skibb:

[1763] d/en 16de Maij blev Rætten til Almindelig Som/m/er tings holdelse satt for Herløe Skibb: i overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 148 findes andførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved forrige Skibb:

H/err Stiftsbefalings Mand von Cicignons udgivne bestalning til Rasmus Magnesen Nedre Dahle at være Lehns Mand udi Herløe Skibb: dat: 29 Decbr. 1762

2. Skiftebrev forrettet paa Blom d/en 28 8ber 1762 efter Marthe Hansdatter vid: fol:

3. H/err Krigs Raad Claus Wilhelm Korens udgivne transport paa de Gaarder Øfre og Nedre Tielstad med Jordholmen skyldende 1 3/4 Løb Smør Harchestad 1 Vog fisk og Steecken eller Eide 1 b/ismerpund fisk alt til H/er/r Capitain Severin de Svanenhielm dat: 10 Maij 1763 vid: fol.

4. Foreening om Merkeskiellet imellem Asch og Hope Gaarder dat: d/en 22 Maij 1762 vid: fol:

5. Mons Halsteensen Schintvedts udgivne {bøxelsæd} Pante Obligation til Krigs Raad Kohrn paa 35 rdr dat: 2 febr: 1761

6. Knud Tøsøens bøxelsæddel til Niels Knudsen paa 18 Mark fisk i Turøen dat: 6 Maij 1763 med Rev:

7. Hans Stephensen Agotnes paa 1 p/un/d 7 1/2 Mark fisk i Gaarden Wiig dat: 10 Maij 1763 med Rev:

8. Krigs Raad Kohrns udgivne bøxelsæddel til Niels Kaalevogen dat: 20 Jan: 1763 med Rev: ej dat

1763: 178b

9. ditto hands bøxelsæddel til Michel Olsen paa 1 p/un/d 6 Mark fisk og 6 Kander Malt i Gaarden Søre Selle dat: 30 april 1763 med Rev:

10. Jacob Erpechoms bøxelsæddel til Michel Didrichsen paa 1/2 p/un/d Smørs Leye i Nesse dat: 4 Maij 1763

11. Krigs Raad Kohrns bøxelsæddel til Ole Jacobsen paa 18 Mark Smør 1/2 huud 6 Kander Malt i Gaarden Nedre Rafnanger dat: 18 april 1763 med Rev:

12. Consul Wallaces bøxelsæddel til Ole Jansen paa det brug Halvor Michelsen har brugt i Gaarden Hennøe dat: 14 Decbr: 1762

13. Krigs Raad Kohrns bøxelsæddel til HuusMand Simon Nielsen paa en optagen Pladtz under Gaarden Asch dat: 3 febr: 1763

14. Erich Olsen Bloms Skiøde til Niels Aamundsen Dahle paa 2 3/32 Mark fisk i Gaarden Dahle dat: 16 Maij 1763 vid: fol: 344.

15. Provsten H/er/r Rennords udgivne bøxelsæddel til Paul Johannesen Haatoft paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Hopland dat: 2 Decbr: 1762 med Rev: ej dat.

16. Adam Merileas (Merilens) sit udgivne Skiøde til H/er/r Jens Bergendahl paa 1/2 Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Holme dat: 2den Maij 1763 vid: fol: 344.

17. Ole Bleges bøxelsæddel til Ole Jonsen Hiertaas paa 1 p/un/d 8 Mark Smør 21 1/3 Kande Malt i Leervigen Hammers og Meelands Kierker tilhørende dat: 9 febr: 1763

18. Mons Nielsen Fløxands Skiøde til Niels Monsen paa 12 Mark Smør 6 Kander Malt i Fløxand dat: 25 Nov: 1762 vid: fol: 344

19. Krigs Raad Kohrns bøxelsæddel til Ole Hansen Ryeland paa 18 Mark Smør 8 Kander Malt i Ryland dat: 9 Maij 1763 med Rev:

20. Capit: de Svanenhielms Odels skiøde til Ole Olsen Korsbøe paa 4 s/killing/s Leye i Gaarden Kaursbøe dat: 11 Decbr: 1762 vid: fol:

Michel Halversen Hielmen som Ejer af Gaarden Nore Selle haver Ved mundtlig Stevne Maal til dette ting tiid og Stæd ladet indkalde sine Leylændinger Rasmus Olsen, Johannes Olsen, Knud Hansen, Rasmus Jonsen, Johannes Knudsen og Rasmus Nielsen Nore Selle saa vel for Lands Lods Ydelse for afvigte Aars som indeværende Aars Silde Fangst derom at give Efterrettning

1763: 179

hvad sam/m/e har Renderet, og hvad Pænge derfor bem/el/te Fiskerie Ved hands Land Nore Selle er indkom/m/et til deeling efter enhvers Andeel og tilhørende Anpart, som Citanten paastaaer som Lands Lod nemlig 1/5 part at nyde, men i Veyerlig tilfelde i fald sam/m/e Leylændinger ey vil i Mindelighed indfinde sig med bereigning og betalning da at paastaae Dom tillige med bekostning for ibragte Processes Omkostninger.

Stevne Vidnerne Mons Bragstad og Knud Haaversen Tvedten fremstode og eedelig afhiemlede med lovlig Varsel at have indkaldet de indstevnte og benevnte Mænd paa Selle og det i deres eget Paahør

Af de indstevnte mødte Rasmus Jonsen, Rasmus Nielsen og Johannes Olsen men de øvrige mødte ikke.

Otthe Kielstad blev for Ulyd Mulcteret til Justitz Cassen at bøde 1 rdr

De i Sagen mødende Mænd undskylte sig det de denne sinde ey kunde giøre nogen bereigning til hvad summa Pænge Fiskeriet dette Aar har beløbet, da de fleeste Pænge er udestaaende i blandt de Kiøbere fra byen som endnu ikke har betalt det accorderede, men for avigte Aar har Fiskerietz fulde beløb i Pænge Renderet til 280 rdr: og som bem/el/te Mænd ey benægtede jo at tilsvare Ejeren den Rætt ham med rette tilkom forlanget de Sagen udsatt for til Næste ting for at indhente Kundskab om hvormeeget Fiskeriet for dette Aar har importeret hvad er indkom/m/et og endnu er eller bliver til sam/m/e tiid til Rest.

Citanten forlanget de udeblevne Mænd forelagt og mod den givne Anstand ey Videre Erindrede til kiende givende ellers det hand i Skiftet begynt efter sin afdøde hustrue Marthe Michelsdatter d/en 13de April h: a: har anmeldt denne Lands Lod som nu paasøgt Vorder for at bereignes boet til Indtægt hvad der af udkom/m/e kand

Eragtet

De lovlig ind stevnte og ey mødende Mænd Rasmus Olsen, Knud Hansen, Johannes Knudsen Nore Selle forelægges alle Lav dag til nestholdende Høsteting.

Michel Halversen Hielmen haver ligeleedis ved mundtlig Varsel indkaldet Ole Nielsen og Mons

1763: 179b

Nielsen Notenes som er hands Leylændinger, saavel for Lands Lod falden for 2 aars tiid siden, som og for det i Aar ved Notenes Landet fangne og bortsolte Sild, derover at indgive deres sandferdige bereigning hvad sam/m/e har importeret for deraf at tildeele Citanten deres Ejer den tilbørlige Lands Lod, men i manglende tilfelde derfor at lide Dom til Erstattning for ibragte Omkostninger.

De indstevnte mødte begge Vedtagende lovlig Varsel, sagde det de for 2de Aar siden kastet Sild Ved Notenes Landet for 30 rdr, men hvad for dette Aar er indkom/m/et ved de for nerværende tiid ey at kunde giøre bereigning over, da sam/m/e er udestaaende hos de Kiøbende nemlig 51 rdr og belover til næste ting at give udførlig berettning over det som allereede er indkom/m/et som endnu ikke er sam/m/enreignet mindre er nogen Uddeeling skeet, og benægter de ikke til deres Ejere at betale den deel ham med rette tilkom/m/er, men for nerværende tiid alle nu forlanger Sagen udsatt

Citanten havde mod den forlangte Anstand ey videre at erindre, naar de med den belovede bereigning til næste ting indkom/m/er

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting

Publiceret

1. Gert Henrich Sriver paa sin datter Birgitthe Kirstine Schrievers Veigne udstædde Skiøde til Johannes Rasmusen paa borger Leyet Floen skyldende 1 Løb Smør dat: 4 Maij 1763

2. Johannes Rasmusens udgivne Pante Obligation til Pether Lexau paa Capital 400 rdr dat: 7 Maij 1763 vid: fol: 315

3. ditto Johannes Rasmusens udgivne Pante Obligation til Pether Lexau paa Capital 98 rdr dat: 7 Maij 1763 vid: fol: 346

D/en 17de ejusdem blev Retten igien satt

4. Ole Andersen Indre Bragstad med fleere Værgers Skiøde til Johannes Nielsen paa 12 Mark Smør 8 Kander Malt i Gaarden Røsetter dat: 16 Maij 1763 vid: 346.

5. Concul *Aexander (Alexander) Wallaces udgivne fæste og bøxel brev til Peder Erichsen paa at beboe fremdeelis det optagne Rødnings Pladtz paa Waagsøen beliggende under Hennøe, hvoraf skal svares aarlig Afgift 3 rdr og 3 dags Arbeyde dat: 11 Dec: 1762

1763: 180

6. Gert Hendrich Scriver paa sin datter Birgithe Schrivers Veigne udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Floen dat: 6 april 1763

7. ditto hands bøxelsæddel til Knud Johannisen paa 1/2 Løb Smør i ditto Gaard ej dat.

Og som Sager efter Paaraab ey fremkom for Rætten blev til Attestation fremlagt den af Fogden forfattede Restance over de Kongl/ig Skatters 1ste og 2den termin beløbende 609 rdr 5 mrk 8 s:

Extra Skattens beløb 124 rdr 4 mrk 2 s:

 

 

Guulens Skibb:

1763 d/en 26 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Guulens Skibb: paa Ting stædet Schierjehavn i overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 145 undtagen Gregus Erichsen Hiertaas som er død i hvis Stæd Sieur Clausen Froseth blev antagen,

og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som ved Schiolds Skibbreede.

Dernæst publiceret følgende

1. Anne Helene Frorup S/a/l/ig/ Fogden Lems udgivne Pante Obligation til Provsten H/err Friderich Arentz paa summa 200 rdr: dat: 23 April 1762 vid: fol:

2. Søren Ludvigsen Lems Odels Lysning til Gaardene Sande, Kiettelsvig Midtbøe, Grimen, Grimholmen og Unneland dat: 5 Maij 1763 vid: fol:

3. Abel Lem S/a/l/ig/ Rector á Møinichens udgivne bøxelsæddel til Elling Pedersen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i Gaarden Qversøen dat: 4 Maij 1763

4. H/err Thomas Som/m/ers bøxelsæddel til Endre Jonsen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Berge dat: 21 Maij 1763 med Rev:

5. ditto hands bøxelsæddel til Jetmund Andersen Noppen paa 1/2 Løb Smør i Willesvig dat: 21 Maij 1763 med Rev:

6. ditto hands bøxelsæddel til Ole Larsen Birchnes paa 9 Mark Smør i Gaarden Baarøen dat: 24 Maij 1763 med Rev:

7. Sorenskriver Garmanns udgivne Auctions Skiøde til Mad: Christine S/a/l/ig/ Haars paa 1 Løb Smør i Gaarden Myhre dat: 31 Decbr: 1763

8. ditto Skiøde til bem/el/te Kiøbere paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 3 Mæl: Malt i Gaarden Hosteland ej dat:

9. ditto Skiøde til sam/m/e Kiøbere paa 1 p/un/d Smør i Duesund ej dat

10. ditto Skiøde til sam/m/e Kiøbere paa Vaanings huuserne paa Frøsetter ej dat

11. ditto Skiøde til ditto Kiøber paa 1 Faar i Rongøen ej dat

12. ditto Skiøde til ditto Kiøber paa 1 Løb Smør 1/2 tønde Malt 1 huud i Gaarden Frøsetter. dat: 31 Decbr: 1762

13. Jon Mariages paa Seminarii Veigne udgivne bøxelsæddel til Mons Hansen paa 18 Mark Smør i Gaarden Qvamsdahl dat: 8 Dec: 1762 med Rev: ej dat.

1763: 180b

14. H/err Raad Mand Meyer paa Etatz Raad Bagers Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Henrich Jonsen paa 13 1/2 Mark Smør i Birchnes dat: 23 Dec: 1762 med Rev:

15. Ole Rasmusen Feedts udgivne Skiøde til Rasmus Tøgersen Myhle Myhr paa 1/2 Løb Smør i Kiilevog og Liehaugen dat: 19 8ber 1762 vid: fol:

16. H/err Cancellie Raad og Rector Boals bøxelsæddel til Joseph Pedersen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Hiertaas dat: 13 Maij 1763

17. Herborg Monsdatter med Laværge Elling Andersen Berge, Johannes Ascheland Jon Gudmunsen Lyhren og Ole Westervigs Skiøde til H/err Thomas Sommer paa 1 p/un/d 12 Mark Smør i Gaarden Berge dat: 26 Maij 1763 vid: fol: 347.

18. Niels Larsen Øhrens Skiøde til Brithe Iversdatters Værge Even Larsen Hom/m/elvog paa 8 1/4 Mark Smør i Gaarden Tvedt dat: 19 Decbr: 1758

Sieur Jørgensen Aandeland fremstoed for Rætten og beklagelig anmelte det hand af sin Foster Sønn Lars Knudsen som hand fra hand var et barn 6 aar gam/m/el har havt til Opalning i 14 aar har fornum/m/et det hand ey allene har staalet hos ham adskilligt af Madvare og dislige samt belovet under adskillige trudsels Ord at Vilde giøre ondt og det som værre er imod ham og huusfolck, men end og paa adskillige Stæder nemlig hos Christopher Sande nu sistleeden Vaar stiaalet og opbrecket hands Kiste og af sam/m/e bortaget 2 rdr 6 s, som den frastoldne Christopher Sande til denne tiid ey har faaet til bage, men drengen Lars Knudsen har fordomlet og til sit brug anvendt, da hand alle uvidende bortog en baad og reyste med sam/m/e til byen,

Drengen Lars Knudsen mødte siigende at være hen imod 20 aar gam/m/el, tilstoed at have taget hos sin hosbond MadVahre naar hand Var hungrig, lige leedis og tilstoed at hand hos Christopher Sande om Natten indkom paa Loftet og i en boe og der opprecket en Kiste hvoraf hand udtoeg 2 rdr 6 s: i Pænge, som hand forvarede under sin arm da de laae i en liden Casse og ey tilstoed det for Christopher Sande som kom over ham da tyveriet var begaaet, men benægtede noget at have taget, bem/el/te Pænge sagde Drengen at hand Dagen derefter toeg med sig da hand toeg huus Mandens baad og reyste derpaa allene til byen uden at give Husbonden eller andre derom Efterrettning, og da af de staalne Pænge kiøbte sig 1 hue for 2 mrk 4 s: 1 Kiste for 1 mrk 4 s: gav til Docteren paa Svane Apotechet 3 mrk for at give sig attest om hands medbehæftede Spedalsche Svaghed og 1 mrk til Barberen som toeg ham Aadre, kiøbte et Tørklæde for 1 mrk en folde Kniv for 8 s, og 1 par hoser for 8 s og 1 par ditto for 3 s: En Kam 4 s et hængelaas 6 s

1763: 181

og Ræsten af Pængerne brugte hand til Øhl, og saaleedis leverte det hand kiøbte ind paa en Sogne Jægt, men da hand gick ind i hospitalet, løsnede Jegten imillertiid og loed ham i byen efter og tilbage, men derefter reyste med sam/m/e baad tilbage til Wichingvog siden Jægten hvormed Docterens Attest fulte var draget fra ham, hvor da Elling Wichingvog loed ham bringe til huusbonden Sieur Jørgensen Aandeland Efter Rættens tilspørsel sagde Comparenten det hand ey har været til Confirmation og ey anmelt sig for Stædetz Præst, er og efter anseelse inficeret med Spedalsk Svaghed, saa at hands husbond Sieur Aandeland saavel for hands tyvagtighed Gienstridighed og Svaghed ey længere kand blive bestandig at beholde ham udi sit Huus, men forlanget Øvrighedens foranstaltning til hands bortførsel enten til Tugthuus eller hospitalet i Bergen,

Christopher Sande var nerværende og sagde ligesom tilstaaet er at være af drengen Lars Knudsen bestiaalet, og paastoed at hands hosbonde burde af hands inde holte lønn betale ham det bortstaalne nemlig 2 rdr 6 s:

bem/el/te Sieur Aandeland sagde at hand ey kunde meer end tilstaae ham lønn for 4 aar á 3 mrk som er 2 rdr, deraf har hand nu betalt extra Skatten for ham med 3 mrk, saa at hand ey kand til den bestiaalne lægge til Christopher Sande det overskydende,

Fogden forlanget dette forhør beskreven til Forestillelse paa behørige Stæder.

Publiceret

Jon Mariager bøxelsæddel til Michel Nielsen paa 2 b/ismerpund 6 Mark Smør i Gaarden Grinde dat: 24 Martij 1763 med Rev: ej dat.

Jacob Olsen Birchnes af Guulens Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie under Matriculens No: 17 som bruger i Gaarden Birchnes Laugstolen i Bergen beneficeret 22 1/2 Mark Smør fremstoed for Rætten tillige med Jon Jonsen og Sieur Gregusen Birknes, som til kiende gav at 8te Uger for Juul aar 1761 overkom hands brugende Gaards huuser en uløckelig Ilds Vaade hvorved bem/el/te Jacob Olsens huuser nemlig 1 Ildhuus 1 stue huus og 1 Mad boe med Svaler der ved bleve tillige med all hands Madvahre, og Videre indboe af Klæder, træfang, Kobber og Jernfang {blev} opbrendt og fordervet, og som bem/el/te Jacob Olsen desaarsage er geraaden i Armod og fattigdom forlanger hand dette Tings Vidne sig beskreven meddeelt, og da bem/el/te fremstillede Vidner eedelig bekræftede denne deres Forklaring, som og Laug Rætten og samtlige Almuen tilstoed dessens Rigtighed bliver dette TingsVidne efter Reqvirentens forlangende for derefter at søge Kongl/ig Naade til Skattefrieheds erholdelse for 2de Aar under Rættens forseigling udstædet.

1763: 181b

 

Værgen Ole Colbeensen Indre Mitthue lod efter Skifte brev dat: 10 8ber 1758 af sin Myndtling Marthe Niclas datters Arv opbyde 21 rdr 3 s:

Værgen Mons Stefnebøe lader ligeleedis af sin Myndtling Ole Jørgensens Arv efter Skiftebrev dat: 13 sep: 1759 opbyde 15 rdr 2 s:

og da ingen mod Rente og Pantz svarelse indfandt sig som sam/m/e Vilde til laands Modtage blev Pængerne Vergerne tilbageleverede.

D/en 27de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Mad/a/me Karen Garmans bøxelsæddel til Anders Monsen paa 8 Mark Smør i Gaarden Tvedt dat: 27 Maij 1763

2. Syneve Pedersdatter ved Laværge Hans Henrichsbøes bøxel sæddel til ditto Anders Monsen paa 10 5/8 Mark Smør i ditto Gaard Tvedten

3. Hendrich Hespe Kierke Værger for KorsKierken hands udgivne bøxelsæddel til Jørgen Stephensen paa 1/2 b/ismerpund Smør 1/8 tønde Malt i Gaarden Solheim dat: 9 Nov: 1757

Michel Nielsen Johannes Olsen og Lasse Nielsen efter

forrige tiltale Contra Ole Colbeensen Mithue

Den indstevnte Ole Colbeensen Mithue efter forelæggelse mødte, benægtede aldeelis at have beskylt Citanterne for at have skiødt eller mødt Koen over broen tilspurte Citanterne om hand nogen sinde har tiltalt dem med dislige Ord, da hand har aldeelis ey havt den ringeste Mistancke til dem saadan Gierning at have øvet, ligesom og tilspurte dem om de forinden de stevnet ham har nogensinde tilspurdt dem om saadan/n/e Ord til andre om dem er udtalte

Citanterne sagde det den indstevnte ey har tiltalt dem med nogle beskyldnings Ord, men at have hørt det af de sistleeden førte Vidner, har ey heller forinden de stevnede ham talt eller tilspurdt ham om hand Vilde tilstaae dislige Ord eller erklære dem uskyldig for slig Paasagn

Den indstevnte vedblev endnu som tilforn ey at have beskyldt dem for de{n besk} Ord de har ladet føre Vidner om, ligesom hand nu som tilforn erklærer dem frie saavel for den beskyldning eller Paasagn, som Vidnerne har anført til deres belastelse, da den indstevnte forlanger maae Være og blive døde og magtesløse og ey kom/m/e Citanterne til ringeste Nackdeel i deres gode Navn og Røgte.

Citanterne var fornøyede med den indstevntes Erklæring

1763: 182

og forlanget allene denne Processes Omkostning sig erstattet siden den indstevnte ey første gang mødte for Rætten hvorved Omkostninger kunde vorde besparede som de bereignede til 9 mrk 4 s

Den indstevnte benægtede at betale nogen Omkostninger hvorfor Citanterne paastoed Dom!

Dom afsagt!

Da de afhørte Vidner eedelig har forklaret at den indstevnte Ole Colbeensen Mitthue haver til dem sagt at Citanterne skal have mødt hands beest paa broen hvorved hands beest falt ned over broen og kom til Skade, hvilcken beskyldning den indstevnte Vel har benægtet og herfor Rætten erklæret dem frie for, som og efter den indstevntes forlangende af Rætten bliver Mortificerede og ey bør kom/m/e Citanterne til ringeste forkleinelse i deres gode Navn og Røgte, da i henseende den indstevnte Ved første Indstevning ey har Vildet indfinde sig til saadan Erklæring og Afbigt at aflægge, enten før eller efter Sagen kom i Rætten, og nu Veigret sig at betale Omkostningerne, bør hand sam/m/e ey allene erstatte dem med 1 rdr 3 mrk 4 s:, men end og til sognetz fattig Casse andre til exempel bøde en Kiendelse og Mulct for uforsigtig tale og usøm/m/elig Paasagn 4 mrk, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.

Værgen Hans Hansen Dahle opbød af Myndtlingen Anne Mons datter Weddevigs Arve Midler den summa 77 rdr men da ingen bem/el/te Capital mod Intresse og Pant antoeg blev sam/m/e Værgen under forseigling til bage leverte.

Og som ey videre for Rætten fremkom af Sager blev de af Fogden fremlagde Restancer Attesterede som beløber hvad de ordinaire Skatter angaar 679 4 11 s:

Extra Skatten beløber 101 rdr 2 mrk 12 s:

 

 

Lindaas Skibbreede

1763 d/en 30 Maij blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Lindaas Skibb: paa Ting stædet Alvestrøm/m/en i overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 143 findes anførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved Schiolds Skibbreede

Dernæst publiceret

et Skifte brev forrettet paa Gaarden Kaursdahl dat: 2 sep: 1762 vid: fol: 350.

2. Aflyst og udslettet Mad: Danchersens til Justitz Raad Gundersens udgivne Pante Obligation dat: 20 Maij 1761 paa Capital 600 rdr alt efter Creditors Enckes derfor givne qvitence af 18 8ber 1762. vid: fol: 214

1763: 182b

Publiceret

3. Anne Helene Lems Pante Obligation til H/err biskop Ahrentz paa Capital 200 rdr dat: 23 april 1762 som tillige for Guulens Skibb: er tinglyst og fol: 347 ind ført.

4. Sorenskriver Garmanns udgivne Auctions Skiøde til Mad: Kirstine S/a/l/ig/ H/er/r Haars paa 1 Løb Smør i Gaarden Løfaas dat: 31 Decbr: 1762 vid: fol:

5. H/er/r Ludvig Daaes bøxelsæddel til Arne Hansen Kleiven paa 1/2 Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Tveten dat: 10 Martij 1763 med Revers ej dat

6. H/err Bruuns udgivne bøxelsæddel til Botel Monsen paa 1 p/un/d 9 3/4 Mark Smør i Gaarden Hundven dat: 30 Martij 1763 med Rev: ej dat

Procurator Cramer paa Citanten Sing/neu/r Egerkings Veigne fremlagde Lavdags Forelæggelse Contra Gaarderne Qvalvog, Korsøen, Aaraas, Udkiilen Synevog Sættre, Ulføen og Børelens Opsiddere

Stevne Vidnerne Lehns Mand Lars Larsen Fielsende og Ole Erichsen Nataas afhiemlede eedelig at have forkyndt for alle de i forelæggelsen benevnte Mænd Lavdagen lovlig.

Cramer forløbig begierede at Ole Erichsen Oxnes Mons Udkiilen og Iver Andersen sam/m/estæds som siste ting vedtoeg til dette ting med udførlig Forklaring at indkom/m/e nu maatte paaraabes om sam/m/e Var til stæde

Af de sist mødende var tilstæde Ole Erichsen Oxnes men ey fleere som vedblev sin forrige aflagde Forklaring og ey veed Videre af noget berget Godtz som i hands Værge er beroende end forhen udsagt er, da hand siden siste ting har leveret til Dreyer anmelte 2de granestænger og er Villig at udlevere det øvrige naar paafordres, hvorpaa hand aflagde sin Eed det hand ey veed af Videre end af ham udsagt er.

Derefter blev fremkaldet

Niels Qvalvog som til 1ste qvestion svaret som forrige Vidne at i Aaret 1761 kom saadant Skibsvrag ind for Fediø Landet. til 2den qvestion svarede det hand tillige med Joseph, Claus, og Josephs Dreng Var i et Lav og biergede af Ladningen bielker og bord som alt er overleveret til Consul Fasmers Folck og ey noget hos Vidnet deraf blevet til bage dernæst bierget en søeKiste som var opsla-

1763: 183

gen ved hengslerne, derudi var adskillige gamle Søeklær et decke eller Combers med videre, som alt blev overleveret til Marstrander som den tiid var paa Fediø paa Consul Fasmers Veigne, og har vidnet ey videre i behold end 3 grane stænger 2 á 3 afbrudte ditto som Marstrander gav Vidnet, har af afbrødte bolter og Jern spiger til et b/ismerpund/s Vegt, desforuden fremviiste Vidnet 2de Engelske Skillinger, som blev Mons/ieu/r Dreyer af Rætten tilleveret, fandt og omkring Mesands Masten og det derved hængende Tauvverk 2 støcker smaatt fint Lerret, det eene støcke 1 1/2 alen og det 2det støcke 1 alen langt, som Vidnet har i sin forvaring, veed ey videre hvad andre har bierget eller hvad slags sorter og hvormeget, men har selv ey bierget videre end nu anmelt er hvilcket hand med sin Eed bekræftede.

2. Lars Korsøen svarede til 1ste qvestion som forrige til 2det forklarede det Vidnet med Thomas og Carsten Var i et Lav sam/m/en, biergede af Lasten 136 bielker 6 bord 6 grane stenger som og 8te handspiger som alt blev leveret til Jørgen Møllers Sendebud, som og en sønderslagen Kiste uden laag som til bem/el/te bud blev leveret, har ey videre af noget slags andet bierget det ringeste eller {.....} af Vrag Godtz har det ringeste untagen 2 smaae afbrudte hollandske Spiger, hvilcket hand med aflagd Eed bekræftede.

3. Casten Bastiansen Korsøens forklaring var med forrige Lars Korsøens Udsiigende i alt overeens stem/m/ende, untagen at Vidnet havde af alt det biergede 1 Jern bolt og nogle faae afbrudte Spiger ey til en Skaalpunds Vegt, hvilcket hand med Eed bekræftede.

4. Aadne Udkiilen sagde at have været i Lav med de sistleeden høst afhørte 3de Vidner og ey har Videre bierget end de forhen forklaret haver, har ey det ringeste i sit forvar eller Værge, enten før eller nu som hand med Eed bekræftede i Sanhed saa at forholde sig

5. Magne Sættre sagde med 3 sine Naboer paa Sættre og de 3 Mænd paa Aaraas har Været i Lav sammen, har bierget af Lasten bielcker, som alle blev leveret til Lehns Manden paa biergernes Veigne, har ey Videre end 3 á 4 stumper af Granstenger og støcker bord som er af brecket, 1 bolt eller spiger á 6 marks tøngde, og ey Ved af andres biergning, som hand med Eed bekræftede

1763: 183b

6. Hans Ulfvøen sagde at have været i Lav med Lars Ulføen svarede til første qvestion som forrige Vidne til 2det Resp: alt hvad hand af Lasten har med sit Lav bierget er til Jørgen Møller og Muncheberg leveret som sam/m/e fra dem har modtaget, har ey videre i behold end 1 Grane boer (granbord) og 1 Grane stang og 4 *Jarnbolter som hand med sine Kam/m/erater har tilsam/m/en, og nogle afbreckede Spiger, men ey Videre af hvad Navn nevnes kand, Veed ey hvad andre har bierget eller taget, hvilcket hand med Eed i alt bekræftede

7. Lars Ulfvøens aflagde forklaring Var uden forandring eenstem/m/ig med Hans Ulfvøens Udsiigende som hand med Eed bekræftede

8. Guttorm Oxnes svarede lige med Ole Erichsen Oxnes som hand forklaret haver saavel forrige som denne Rættes Dag, untagen at hand haver en afbrecket Granestang i sin forvaring, og ey Veed af det ringeste Videre som hand med Eed bekræftede.

9. Erich Børelen sagde med sin Dreng og Naboe Johannes Børrelen at have bierget af Lasten som alt til Lehns Manden paa Ejerens Veigne blev leveret, som og af Jernbolter ongefehr 1 Vog som er leveret til Jacob Lampe, har ey Videre i behold *en (end) 2 bolter og nogle afbreckede smaae Spiger Ialt til 1 b/ismerpund eller 1/2 Vogs Vegt, har ey det ringeste Videre i sit hiem/m/e untagen 1 grane bord, 2de grane stenger er ham af Dreyer givet, men ey videre har bierget selv eller Veed hvad andre deraf kand have bierget, hvilcket hand med Eed bekræftede.

Procurator Cramer paa Citantens Veigne i henseende Dagen er forløben og de øvrige ind stevnte er formodendes at histere her for Rætten til i Morgen formiddag, udbad hand sig tiid til i Morgen formiddag, som Dom/m/eren bevilgede.

d/en 31te ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt

10. Claus Qvalvog histerede sig for Retten og svarede til 1ste qvestion som de forrige Var i bergeLav med de øvrige Naboer paa Qvalvog, som af Ladningen biergede omtrent 350 bielcker, som til Jan Paasches

1763: 184

bud blev afleveret som og det videre af Granstænger som og Graneboer som alt blev leveret, og ey har i behold videre end nogle sønderslagne bord støcker og splinter og faae afbrudte spigre som ey høyere end til 8 s: Verdie, og har ey bierget Videre af hvad Navn nevnes kand som jo er til Ejeren leveret, Veed ey heller hvad andre kand have bierget, hvilcket hand med Eed bekræftede

11. Hans Qvalvogen mødte sagde af Ladningen at have bierget 54 bielcker som Cornelius Forman modtoeg og betalte ham biergelønn, har ey noget af all Vraget undtagen nogle bordsplinter eller fiele samt 5 á 6 afbrudte Spiger alt anseet af ham til Verdie 1 mrk i det høyeste, men videre af andet slag Vrag Godtz har hverken af ham bierget eller er i hands Forvaring, ey heller har hørt eller Veed hvad andre kand have bierget og har allene et støcke taug som kand tiene til en baade fæst af længde 4 favner som hand bandt i baaden i stæden for sin egen som gick i tu Ved biergningen og af Verdie anseet til 6 s/killing/s Verdie, og desuden et lidet støcke Lerret 1 alen langt og høyst Verd 12 s, som Vidnet fant i fieren og var i travser og hullet, hvilcket alt hand med Eed bekræftede.

12. Rasmus Aaraas fremstoed og svarede til 1ste Qv: som forrige Vidner var i Lav med Aaraas og Sættre beboere biergede 29 tylter bielcker og nogle Stenger og hand spiger som alt er leveret til Jan Paasches Sendebud har ey det ringeste i behold af det biergede som jo alt er leveret, og kand der findes nogle faae afbrudte spiger som ey kand Være af 4 s/killing/s Verdie, Veed ey heller hvad andre har bierget, hvilcket hand med Eed bekræftede

13. Mons Aaraas og 14. Erich Aaraas som Var i sam/m/e Lav forklarede og udsagde lige det sam/m/e som nestforrige Rasmus Aaraas forklaret haver, har ey det ringeste enten Videre bierget eller i sit Værge undtagen nogle faae Spigre af ingen Verdie, som de begge med deres Eed bekræftede

15. {Michel} \.?.ver/ og 16. Michel Synevog sagde ey at have været med Lastens biergning, men allene arbeydet for dagslønn, har ey det ringeste bierget eller for sig beholdt af Vrag Godtzet af hvad Navn nevnes kand, har ey uden en haand fuld afbrudte Spigre af ingen Verdie, Veed ey heller hvad andre kand have bierget hvilcket de begge med Eed bekræftede

17. Arne Synevog, var med Jacob og Halver i Vigene samt Ole Lagesen som biergede af Lasten 76 stocker ( støcker) bielker mod 5 tylter handspiger som til Cornelius Forman blev leveret, har ey det ringeste Videre bierget untagen nogle Splinter som hand brugte at opbrende, Veed ey heller hvad

1763: 184b

andre kand have bierget hvilcket hand med Eed bekræftede

18. Rasmus 19. Mons og Thor Sættre alle i Lav med Aaraas Mændene har leveret alt hvad de af Lasten biergede til Jan Paasches udsending, har endnu 5 bolter i sit Verge som er afbrudte endeel og har derom advaret Jacob Lampe om hand sam/m/e Vil modtage og er der er uden nogen bordsplintre og afbreckede Spigre af ingen Verdie, og et lidet støcke tauv 2 favner lang som kunde ansees i høyeste af 2 s Verdie, men ey videre af hvad slags nevnes kand som og en baads fest paa 4 á 5 favner lang af Verdie 8 s: i det høyeste, og 1 liden Ende Lerret til 1 1/2 alen lang som var i travser og hullede og i det høyeste til Nøtte og verdie anseet for 6 s: samt 2 halve Jern bolder til 3 á 4 marks tøngde hvilcket de alle med Eed bekræftede

Procurator Cramer paa Citantens Veigne forbeholdt de ude blevne at tiltale efter Lovens Maade, liger viis at fremkalde fleere og andre biergings Folck Ved separat Rettergangs Søgning, men dette tings Vidne for saa vidt passeret er begierede hand sluttet og Citanten beskreven meddeelt under forbeholdenhed at stevne dem til doms lidelse som haver været mislig og utroe i deres forhold.

Publiceret

Ole Erichsen Fonnebustes Skiøde til sin yngre broder Ole Erichsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Fonnebust dat: 5 Martij 1763

2. Anders Andersen Tyberneses Skiøde paa egne og fleeres Veigne til Ole Lassesen paa 12 Mark Smør 12 Kander Malt i Kaurdahl dat: 31 Maij 1763 vid: fol: 350

3. Aflyst Ole Monsen Øfre Tvedts Pante Obligation til Mons Monsen Yttre Eide paa Capital 24 rdr dat: 2 Julij 1760 efter Creditors qvittence 2 april 1763

4. Mons Monsen Yttre Eide og Halvor Olsen Høylands Skiøde til Iver Andersen Houge paa 15 Mark Smør 25 Kander Malt i Øfre Tvedt dat: 2 april 1763

5. Jørgen Christ: Morsins bøxelsæddel til Hans Monsen paa 1/4 Løb Smør i Aaraas dat: 27 Martij 1763

Og som ey Videre for Rætten frem kom. blev de af Fogden forfattede Restancer over *over de Kongl/ig Skatters 1ste og 2den termin attesterede beløbende 710 rdr 1 mrk 8 s: og over Extra Skatten beløber 127 rdr 5 mrk 13 s:

1763: 185

 

 

Radøe Skibb:

1763 d/en 2 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Radøe Skibb: paa tingstædet Alvestrøm/m/en i Over værelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 148 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Ordres og forordninger oplæste som ved forrige Skibbreeder

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Arnold Meyers Obligation til Madtz Formand paa Capital 150 rdr: dat: 20 9ber 1731 ditto hands Obligation til Mad: Karen S/a/l/ig/ Garmans paa Capital 100 rdr og atter en til Modesta S/a/l/ig/ Berent Formands stoer 100 rdr dat: 14 Nov: 1748 er alle indfriede og altsaa paa et hvert Stæd i Pante bøgerne udslettede.

2. Arnold Meyers udgivne Skiøde til Consul Alexander Wallace paa Gaarden Marøen skyldende 4 Løber Smør 2 tønder Malt dat: 12 Jan: 1759 vid: fol: 351

3. Kongl/ig Allernaadigst givne Skiøde paa Reluitionen til Gaarden Marøen skyldende 4 Løber Smør 2 tønder Malt til Consul Alexander Wallace dat: 19 Maij 1759 vid: 351

4. Aflyst Mons Endresen Mellingens udgivne Pante Obligation til Consul Alexander Wallace paa Capital 160 rdr som med Capital og Intresse i alt 186 d/en 18 Jan: 1763 er betalt og altsaa udslettes

5. Sorenskriver Garmanns udgivne Auctions Skiøde til Johannes Andersen paa 1 p/un/d 8 1/4 Mark Smør i Gaarden Dalland som har tilhørt Matz Sørensen Sæbøe dat: 1 Junij 1763 vid: fol: 352

6. ditto Skiøde til Hans Dalland paa 1 p/un/d 18 Mark Smør i ditto Gaard Dalland og af sam/m/e dato

7. ditto Skiøde til Johannes Johannesen paa 11 1/4 Mark Smør i ditto Gaard ej dat

8. Johannes Rasmusens Skiøde til Knud Hansen Selle paa 18 Mark Smør 10 Kander Malt i Gaarden Udhelle dat: 20 april 1763 vid: fol: 353

9. H/err Wilhelm Frimands udgivne bøxelsæddel til Niels Hansen paa 1 p/un/d 8 Mark Smør i Gaarden Mangersnes dat: 12 april 1763

10. H/err Krigs Raad Kohrns bøxelsæddel til Michel Rasmusen Nordanger paa 18 Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Miøs dat: 10de Maij 1763 med Rev:

11. H/er/r Hans Morsins bøxelsæddel til Halvor Christiansen Sættre paa 9 Mark Smør 4 1/2 Kande Malt i Gaarden Sættre dat: 21 Maij 1763 med Rev:

12. H/er/r Frimans bøxelsæddel til Hans Nielsen paa 18 Mark 1/4 faar i Gaarden Fru-Taule dat: 8 Dec: 1762

1763: 185b

13. Skifte brev paa Gaarden Yttre Sæbøe efter Elie Olsdatter d/en 28 8ber 1762 vid: fol: 351.

14. Johannes Rasmusens Skiøde til Johannes Paulsen Grindem paa 11 Mark Smør 7 1/3 Kande Malt i Gaarden Grindem dat: 20 April 1763 vid: fol:

15. Truls Knudsens Skiøde til Hans Monsen paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Garden Øfre Manger dat: 2 Junij 1763 vid: 353

16. Krigs Raad Kohrns bøxelsæddel til Michel Jensen Morchen paa 15 1/2 Mark Smør i Gaarden Nordanger dat: 18 Nov: 1762 med Rev:

Og som Sager efter Paaraab ey fremkom for Rætten blev de af Fogden forfattede Restancer over de Kongelige Ordinaire Skatters 1. og 2den termin Attestered beløbende 576 rdr 5 mrk 2 s: Og over de Extraordinaire Skatter hvis beløb bliver 53 rdr 4 mrk 10 s

 

 

Echanger Skibbreede

1763 d/en 7de Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Echanger Skibbreede i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 150

og blev de sam/m/e Kongl/ige Ordres og forordninger oplæste som Ved forrige tingstæd

Dernæst publiceret

1. Halvor Hansen og Iver Andersen Hauges Skiøde til Sieur Johannesen paa 19 13/21 Mark Smør 19 13/21 Kande Malt i Gaarden Houge dat: 2 april 1763 vid: fol:

Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Mands ordre af 27 Maij 1763 at eftersøge en undvigt Persohn fra Drammens Ambt og Aals Sogn i Hallingdahlen navnlig Ole Arnesen Boygaard omtrent 20 aar gam/m/el, som er liden af Væxt brede Skuldre og tycke been mørke brundt haar rød Laden og rund af Ansigtet samt lidt koparet

2. Rasmus Olsen Grøtvedts Mage skiøde til Anders Olsen {Steenestøe} Reistad paa 2 p/un/d Smør og i Landskyld 1/2 Løb Smør 15 Kander Malt 1/4 faar i Gaarden Fyllingen dat: 13 Maij 1763 vid: fol: 354

3. Mons Monsen Indre Eides Johannes Nielsen Lie Jon Totland og Baste Eisneses udgivne Skiøde til Niels Larsen paa 9 3/5 Mark Smør i Aschevig dat: 6 Junij 1763 vid: fol: 354

4. Ludvig Daaes bøxelsæddel til Lars Knudsen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 13 1/2 Kande Malt i Miøanger dat: 10 Martij 1763

5. Ole Bleeges bøxelsæddel til Halvor Jacobsen paa 18 Mark Smør 9 Kander Malt i Neraas dat: 6 Maij 1763

6. *Erih (Erich) Christensen Eide og Knud Sieursen Fielschaal paa 1 p/un/d 3 2/3 Mark Smør 9 1/4 Kande Malt i Indre Eide dat: 6 Junij 1763.

1763: 186

Ole Nielsen Echanger Værge for Anders Knudsen loed opbyde af sin Myndtlings Pænge 19 rdr 4 mrk 2 s: om nogen sam/m/e mod lovlig Intresse og Pant vilde antage men da ingen vilde antage blev Pængerne Værgen tilbage leveret til Forvaring.

7. Ellev Erichsen Heggernes, Aschild Erichsen Sættre og Johannes Erichsen Rom/m/ereims bøxelsæddel til Joen Nielsen paa 9 Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Otterstad dat: 7 Junij 1763 med Rev: ej dat

8. Sorenskriver Garmans bøxelsæddel til Arne Olsen paa 12 Mark Smør 8 Kander Malt 2 Kander Korn i Jordahl dat: 7 Junij 1763

9. Ole Olsen Molvig som Laværge for Johannes Nielsens Encke og Johannes Magnesen Nøtvets Skiøde til Aschild Erichsen Sættre paa 4 3/4 Mark Smør i Sættre dat: 7 Junij 1763 vid: 355

d/en 8de blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt, og da Sager efter paaraab ey fremkom, frem lagde Fogden til Attestation Restancen over de Kongl/ig Restancer beløber 485 rd 1 s og over Extra Skatten 45 rdr 14 s:

 

 

Hossanger Skibb:

1763 d/en 9de Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Hossangers Skibbreedes Almue paa Ting stædet Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 153 findes tilførte undtagen for Ole Haaversen Haaland som havde forfald mødte hands Fader Haaver Olsen Haaland,

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som ved Echanger Skibbreede ere publicerede

Dernæst publiceret følgende documenter

1mo Skiftebrev forrettet paa Gaarden Laastad d/en 16 Decbr: 1762 efter afg/angne Magdelie Rasmusdatter vid: fol: 355

2do ditto forrettet paa Søre Mielstad d/en 17 Decbr: 1762 efter Magdeli Andersdatter vid: 355.

3tio ditto paa Gaarden Hoshofde d/en 10 Jan: 1763 efter afg/angne Anne Jacobsdatter vid: fol: 355.

4. Knud Sieursen Fielschaal og Ole Holes Skiøde til Anders Knudsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Søre Møching dat: 9 Junij 1763 vid: fol:

5. Knud Sieursen Fielschaals bøxelsæddel til Ole Ingebrictsen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt i Nore Møching dat: 9 Junij 1763 med Rev:

6. H/err Hans Morsins udgivne bøxelsæddel til Johannes Jensen paa 2 p/un/d Smør i Gaarden Lohne dat: 1 febr: 1763 med Rev: ej dat

7. Anders Johan/n/esen Hoshofde og Johan/n/es Monsen Høylands bøxel seddel til Mons Johan/n/esen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Hannestvedt dat: 21 Martij 1763 med Rev:

1763: 186b

 

Laværgen Erich Røsland paa Citantinden Ingebor Arnes datters Veigne æskede {den} \i Rætte Sagen/ fra sistleeden høsteting som Aastæds Rætt d/en 7de April \udsatt/ efter forelæggelse \Contra/ indstevnte og forelagde Ole Bergesen Fotland, som mødte og fremlagde et skriftlig Indlæg med 3de derudi allegerede bøxel Sedler No: 1, 2, og 3, samt anviiste det derudi allegerede Original Skifte brev til Conference med hvad deraf Pag: 10, 11, og 12 udi Indlægget er extraheret med Videre efter hands skriftlige begier paateignet bem/el/te Indlæg under dato 1 Junij 1763 som saaleedis er lydende

Citanterne paastoed Jordepartens Indrøm/m/else for Encken Ingebor Arnes datter med sit umyndige barn, samt Erstattning for det tab hun har lidt ved at opfostre barnet fra den tiid den indstevnte Ole Bergesen er Vorden udsagt og ey har Vildet bruget afviige som i det ringeste ansees til 12 rdr, samt i forvolte Processes Omkostninger ligeleedis i det billigste 12 rdr og altsaa uden Videre at indgive paa sin Siide æskede efter de forhen førte Vidner og udferdige hoved og Continuations Stevne Maale Dom i Sagen paa sin Siide

Den indstevnte Refererede sig til sit indgivne og ligeleedis underkastet Sagen til Doms

Eragtet!

Da de paa Aastæden d/en 7de April tilkalte og opnevnte Meddoms Mænd ey møder for nerværende tid, optages Sagen til Doms til 6 Uges Dag fra dato, da bem/el/te Mænd sig imidlertiid indfinder for at samles med Dom/m/eren hvor da paa Gaarden Nedre Mielde efter Parternes Samtøcke skal Vorde Dom i Sagen afsagt

For Rætten fremstillede sig Mons Olsen Jordbrugende bondeMand paa Garden Søre Møching beliggende under Matriculens Nummer 48 udi Hossanger Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie der bruger 21 1/3 Mark Smør i Skatteskyld og 16 Mark Smør 5 1/3 Kande Malt i Landskyld, og beklageligst anmelte det hands Vedhørende og brugende Jorde parts Huuse nemlig 1 stuehuus 1 Sængeboed, Floer og høelade samt Veedhuus hæste stald og Ildhuus bleve alle den 17de April sistleeden ved uløckelig Vaade Ild lagde udi Aske, tillige med all hands Ejendeele af boeskab Klæder og Videre Afbrendt

1763: 187

saa der af ey noget blev bierget, untagen hands Creatuure som aller først blev af floren ud drevne, da det øvrige formedelst stormende Veyr ey kunde dempes fra Ildens Grumhed, om dette tillige at Vidne blev fremstillet følgende og for Retten nu mødende Mænd Anders Knudsen Søre Møching Mons Ellingsen Nore Møching som under Eed forklarede det Comparentens udsiigende i alt forholdt sig rigtig, ligesom og fleere af Almuen bekræftet det saaleedis som anmelt er i Sandhed befindes.

Comparenten forlanget sig dette tingsVidne beskreven for derefter Allerunderdanigst at giøre Ansøgning om Skatternes eftergivelse i de 2de Aar til en liden Hielp for sin erlidte Skade, som altsaa bliver efter forlangende af Rætten bevilget, og under Rættens Forseigling udstædet

D/en 10de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Michel Jonsen Schaar og Jacob Olsen Qvam/m/e Værge for Anders Andersen og Jacob Olsen Qvamme deres Skiøde til Anders Monsen paa 12 Mark Smør 1/4 Faar i Gaarden Qvam/m/e dat: 9 Junij 1763 vid: fol: 356.

2. Værgerne Anders Aamundsen Møes og Engvald Sevresen Fieldschaalnes deres bøxelsæddel til Ole Andersen paa 18 Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Biercheland dat: 9 Junij 1763 med Rev: ej dat

3. Provsten H/er/r Jens Rennords bøxel Seddel til H/er/r Capitaine Brygger paa 1/4 Part i Laxe Værpet under Gaarden Bernes hvoraf skal svares af Johannes Storsæter Johannes Herland og Mogns Eiknes hver 1 Lax paa 1 b/ismerpund og 6 Mark dat: 14 Maij 1763.

Efter paaraab fremkom ey videre Sager for Rætten.

Restancen over de Kongl/ig Skatters 1ste og 2den termins Skatter beløber 486 rdr 3 mrk 7 s:

Restancen over de Extraordinaire Skatter beløber 22 rdr: 4 mrk

 

 

Mielde Skibbreede!

1763 d/en 13 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Mielde Skibbreede paa Ting stædet Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 154 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved forrige Tingstæd.

Dernæst publiceret

1. Johannes Klevelands, Lars Tuft og Erich Fyllingsneses bøxelsæddel til Sieur Erichsen paa 18 Mark Smør 13 1/2 Kande Malt 1/4 s i Gaarden Haue dat: 13 Junij 1763 med Rev: ej dat

2. Aflyst og udslettet Iver Larsens Obligation udgivet til hands Fader Lars Bergesen Hannesdahl paa Capital 30 rdr dat: 12 febr: 1749 vide fol: 388.

1763: 187b

 

D/en 14de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Niels Torfindsen Nore Solbiørs udgivne Pante Obligation til Sorenskriver Johan Garmann paa Capital 30 rdr dat: 13 Junij 1763 vid: 356

2. Skiftebrev forrettet paa Stoche d/en 1 Nov: 1762 efter afg/angne Knud Nielsen Stoche Vid: fol: 357

3. H/er/r Johan Bruuns bøxelsæddel til Magne Michelsen paa 1/2 part i Gaarden Stoche dat: 26 Martij 1763 med Rev:

4. Lars Lone og Knud Groves paa egne og den VanVittige Brynild Jacobsens Veigne udstædde Skiøde til Iver Erichsen Bragvatten paa 1 p/un/d 1 7/8 Mark Smør i Bragvatten dat: 14 Junij 1763 vid: fol:

Og som ey Videre for Rætten fremkom blev Restancen over de Ordinaire Kongl/ig Skatter attesteret beløbende 491 rdr 4 mrk 6 s

Restancen over Extra Skatten beløber 13 rdr 3 mrk 8

 

 

Arne Skibbreede

1763 d/en 15 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Arne Skibbreedes Almue paa Ting stædet Nedre Mielde i Over værelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 159 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres oplæste som Ved forrige Skibbreede.

Dernæst publiceret og aflyst

1mo Nicolay Castberg Jeegers Pante Obligation stoer 250 rdr dat: 6 Decbr: 1748 som efter Contraleur Schrøders Qvittence d/en 3 Nov: 1762 er betalt og nu udslettes vid: fol: 389

2. publiceret bem/el/te Jægers Pante Obligation til Assessor Brøcher paa Capital 200 rdr dat: 3 Nov: 1762 vid: fol:

3. Transport udgiven af Sophia S/a/l/ig/ Major Berent Frøchens til William Alexander dat: 22 Decbr: 1762 paa den Obliagtion Peder Jansen Hart d/en 24 April 1754 til H/err Obriste Lieutnant von der Velde udgivet haVer paa Capital 1400 rdr vid: fol:

4. Niels Johannesens Obligation til Albert Hendrich Meyer paa Capital 50 rdr dat: 3 Decbr: 1756 blev aflyst og udslettet efter Creditors qvitence af 13 Maij 1763

5. Aflyst bem/el/te Niels Johannesens Obligation paa Capital 100 rdr dat: 14 Sept: 1761 efter Creditors qvittence af 13 Maij 1763

1763: 188

6. Niels Johannesens Skiøde til Assessor Hans Berentsen Forman paa sine Vaanings huuser i Sandvigen staaende dat: 2 Junij 1763 vid: fol:

7. Inger Hansdatter med Laværge Claus Bischop og Sønn Hans Nielsen deres Skiøde til Ole Iversen paa et Huus i Sandvigen staaende dat: 2 Maij 1763 vid: fol:

8. Ole Iversens Pante Obligation til Oberformynderen paa Myndtlingerne Lars og Gulich Giertsens Veigne paa Capital 50 rdr bem/el/te Myndtlingers Arve Midler dat: 2 Maij 1763 vid: fol:

9. Anne Hansdatter S/a/l/ig/ Simen Aamundsens Enckes udgivne Pante Obligation til mig Sorenskriver Garman paa Capital 50 rdr dat: 13 Decbr: 1762 vid: fol:

10. Aflyst Baars Nielsens udgivne Pante Obligation til Johan Simon Cramer paa Capital 60 rdr dat: 20 Martij 1753 efter Creditors qvitence af 19 febr: 1762 udslettet

11. Johannes Monsens udgivne Pante Obligation til Værgen Jacob Thomesen Watzdahl og hands Myndtling Ole Thomesen paa Capital 50 rdr dat: 5 Maij 1763 vid: fol:

12. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Thore Telvigen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Telvigen dat: 16 april 1763

13. ditto hendes bøxelsæddel til Anders Johannesen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i ditto Gaard Telvigen d/en 14de Martij 1763.

Fogden Bildsøe mødte og efter Løfte paa sistleeden Aars høsteting at ville slutte Sagen for Hans Flensborg Contra Knud Pedersen og fremlagde hands skriftlige Forsætt af Dags dato og derefter sluttede Sagen til Doms paa sin Siide uden Videre Procedur saafremt Nødvendigheden det ikke skulle fordre

Procurator Heichmand var tilstæde paa Contra Citanten Knud Pedersens Veigne, som og var nerværende og begierede Copie af Fogden Bildsøes indkomne samt Sagens Anstand til dette Aars høsteting, til hvilcken tiid hand belovet sickert Sagen til Endskab befordret paa Contra Citantens Siide, og saaleedis protesterede af forbem/el/te Omstændigheder mod Overiilelse.

Fogden protesterede imod den af Procurator Heichmand forlangte Anstand og begierede Dom

1763: 188b

Heichmand haabede Retten ikke meer betager Contra Citanten tiid til sit forsvar i Sagen end H/err Fogden er bevilget til Sagens sluttning og derfor endnu som før vedblev sin forrige begier og protest.

Eragtet

Den forlangte Anstand til næste ting gives Contra Citanten Knud Pedersen under tilhold paa sin siide efter Løfte at slutte Sagen til Doms

Skibbreedes LehnsMand Anders Morvigen fremlagde borgerManden Peter Baades skriftlige Stevning Contra Isach Pedersen Kloeman under dato 16 Maij sistleeden tillige med den i Stevningen paaberaabte Reigning under dato 9de Junij alt efter Indhold saa lydende

Den indstevnte blev 3de gange paaraabt men ey mødte.

Stevne Vidnerne Anders Morvigen og Jens Johannesen afhiemlede under Eed stevne Maaletz Forkyndelse lige efter Paateigningens Udviis

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Isach Pedersen Kloeman forelægges Lavdag til næste ting

Erich Pedersen Falchanger fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med mundtlig Varsel har indkaldet Ole Larsen Horvigen til sin skades Oprettning fordi hands Creatuure har indtrængt sig for 4 aars tiid siden og der over, og bedervet Citantens Ager og Eng derfor at betale enten efter den indstevntes tilstaaelse 4 mrk i Pænge eller 4re Dags arbeyde og da hand sam/m/e ey har betalt eller fornøyet til denne tiid har hand været nødsaget der for at tiltale ham med retten og i slig Anledning paastaaer Dom over ham, saavel til det paasøgte som og at oprette Sagens bekostning

Den indstevnte blev paaraabt, men ey mødte

Stevne Vidnerne Anders Morvigen og Stephen Olsen Toppe fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse i Ole Larsens tilkom/m/ende hustrues Kristi Jens datters paahør og det for hands eget boepæl.

Eragtet

Den lovlig indstevnte Ole Larsen Horvig forelægges Lav dag til næste ting

1763: 189

 

Ole Nielsen Hane paa sin Værmoder Syneve Johannesdatter afgangne Thomas Hanes Encke hændes Veigne, og som hændes Laværge haver til dette ting ladet indkalde Erich og Sieur Rachnes som uden Citantindens Minde og Samtøcke har opsatt [fiske Gildre]? paa hændes eyende og tilhørende Gaard Stavenes har saavel afvigte som dette Aar tiltaget sig den Friehed at sætte deres Nod ud for dermed at fange Lax, og uagtet de ere advarede fra saadant fiskebrug at endtholde sig samt at nedtage deres opsatte fiske Gildre har de dog trodsig sam/m/e nægtet paastaaende de og ingen anden vil holde sig til fiske og Laxe bruget og forhindre Citantinden eller hvem hun dertil paa sine Veigne beskicker eller til bøxel overlader deraf at benøtte sig, derom at anhøre saavel de udsændte beskickelses Vidner Hendrich Erichsen og Jon Monsen Mid Brudvigs forklaring, samt Simen Staveneses tilsvar det hand ey som Leylending har givet de indstevnte Lov til saadant fiskerie paa Gaarden Stavenes at indrette eller begynde, for der efter og Sagens Omstændigheder at lide Dom til brugetz Afviigelse med bøders Udreedelse for tiltagne selvraadige Omgang og Erstattning for ibragte Omkostning.

De indstevnte efter paaraab mødte ikke.

Stevne Vidnerne Johannes Seim og Aad Iversen Indre Arne fremstode, og Eedelig afhiemlede det de fierde dag Pintzedag og med fulde 14 dages Varsel har forkyndt Stevne Maalet saavel for Sieur som Erich Rachnes der sam/m/e tiid satt paa Laxe Værpet som de paa Gaarden Stavenes haver indrettet og talede med dem og i deres paahør forkyndte Stevne Maalet

Beskickelses Vidnerne Hendrich og Jon Mid Brudvig sagde det de sam/m/e dag forinden Stevningen blev ankyndiget, anhørte det Ole Hane paa Citantindens Veigne tilspurdte de indstevnte om de Vilde enten tage hende paa Part med sig i fiskeriet naar de brugte deres Nod eller fiske Reedskab, eller og om de Vilde lade hende som havde selv sit fiskereedskab kom/m/e til at sætte sam/m/e ud og benøtte sig af fiskeriet, hvortil de svarede Ney, tiiden er for silde dette Aar at spørge derom, da de indstevnte sagde at have giort sig bekostning og ey faaet noget men Væntet herefter at bekom/m/e lidt for deres tiidsspilde og Umage, hvilcket de med Eed bekræftede saaleedis som udsagt er at være passeret

1763: 189b

Leylændingen Simon Stavenes sagde det hand af de ind stevnte afvigte Aar blev tilspurdt hvem der var Ejere til den halve gaard som hand brugte, hvortil bem/el/te Simon sagde at det var Encken paa Hane som sam/m/e eyede, og altsaa ey har givet dem nogen tilladelse at bruge noget slags fiskerie ved sam/m/e Gaards Land

Citanten forlanget Lavdag for de udeblevne og Reservered sig nermere Continuations Stevning i fald de til mindelig forliig eller accord \ey/ ind finder sig

Eragtet

De lovlig indstevnte og ey mødende Erich og Sieur Rachnes, som paa Citantens Ejendoms Jord har optaget og Vedbliver Fiske bruget, som er Gaardens underliggende Herlighed og det uden hændes Minde eller *Sømtøcke, forelægges Lavdag til næste ting.

Lars Iversen Tuenestvedt paa sin hustrues Ingeborg Lars Datters Veigne haver Ved mundtlig Varsel ladet indkalde Ole Knudsen Taqvam fordi hand har overfaldet hands Hustrue med SkielsOrd og Slag paa hendes egen Gaard neden ved Søen kort efter Juul og først i dette inde værende Aar derom at anhøre Vidner Besse Tvedten tillige med de 2de drenge Besse Fabiansen og Gregorius Fabiansen, Ole Olsen Romsloe Johannes Halsteensen tienende paa Romslo alle under Lovens falds Maal indkalte, for efter Sagens Omstændighed at lide Dom med Erstattning for ibragte Omkostninger.

Den indstevnte Ole Knudsen Taqvam mødte Vedtagende lovlig Varsel.

Citanten forlanget Vidnerne som møder afhørte. og blev Eeden af Lov bogen for Vidnerne oplæst og betydede at vogte sig for MeenEed.

1. Vidne Besse Tvedten fremstoed og efter aflagd Eed sagde, det hand først i Aaret 4 Uger efter Juul kom fra byen paa baad med Ole Taqvam og da mod Aftenen kom til Gaarden Tuenestvedt, hvor Ingeborg Larsdatter kom ned til Søen og i Støen, hvor da Vidnet hørte hende siige til Ole Taqvam Du har slaget mig 2 gange til-

1763: 190

forn, nu kand du slaae mig 3die gang, og da Vidnet hørte de skielte paa hinanden da Ole kalte hende Sladertaske med Videre som hand ey erindrer og da Vidnet var imellem dem staaende afverget hand de den tiid ey sloeg hinanden, hørte og Ole Taqvam bandte hænde og hændes med de Ord *forfandet (forbandet) være de oven for paa Gaarden Tvedten, som Vidnet paa tilspørsel sagde at være meent Citanten og hands Hustrue, og forklaret Vidnet at Ole Taqvam var sam/m/e tiid beskiencket, dog ey videre end at hand med de øvrige kunde sætte baad ud og ind af og udi Nøstet.

2det Vidne Besse Fabiansen efter aflagd Eed sagde, det hand den omvundne tiid var paa baad med Ole Taqvam og da de var komne til Tuenestvedt kom Citantens hustrue ned til Søen med en Skaal Øhl for at skiencke dem, men da Ole ey vilde dricke af hændes Øhl, sagde hand til hændes Sønn Løs baaden din Snoer Vase, og da drengen havde løst baaden sagde hand nu er den løst din Snor vase og da Ole sagde kalder du mig, da bandte Ole Taqvam det hand skulde slaae ham, og da Moderen Vilde tage Sønnen i forsvar kom Ole i Skielderie med hende kalte hænde Sladdertaske Sladder bicke Førke, samt forbandet hende og alle de over Gaarden, og hørte lige som forrige Vidne sagde at Ingeborg sagde du har slaaet mig 2 gange nu kand du slaae 3die gang, *Videt (Vidnet) saae ey at Ole sloeg men Vel at hand Vimset og ragte haanden ud mod hende, om den Indstevntes druckenskab forklaret Vidnet enstem/m/ig med forrige Vidne.

3. Gregorius Fabiansen efter aflagd Eed forklarede enstem/m/ig og uden forandring i et og alt som forrige Besse Fabiansen.

4. Vidne Ole Olsen Romsloe efter aflagd Eed forklarede det hand med Vidnet Johannes Halsteensen kom den omvundne tiid til Tuenestvedt og roede der forbie hørte de at Ingebor sagde min frende paa Sognstad skal være Vidne at du Ole Taqvam har slaget mig, hørte at Ole Taqvam sagde til hænde du Sladder bicke, men ey hørte eller saae Videre da de var ude paa Søen og ey opgaaet paa Land.

5. Vidnet Johannes Halsteensen efter aflagd Eed forklaret enstem/m/ig det sam/m/e som forrige Vidne Ole Olsen Romsloe.

1763: 190b

Den indstevnte Ole Taqvam forlanget Sagen udsatt til næste ting for at indkalde Ved Contra Stevning Vidner udi Sagen

Citanten erindret ey noget derimod

Eragtet

Den forlangte Anstand til næste ting bevilges

1. Aflyst Johannes Aadsen Eichaases udgivne Pante Obligation til Lars Burcheland paa 40 rdr og til Ole Echaas paa 10 rdr dat: 27 Nov: 1760, som af Pante bogen blev udslettet

2. Publiceret Johannes Aadsen Eichaases udgivne Skiøde til Aad Pedersen Echaas paa 1 p/un/d Smør 1/4 tønde Malt i Gaarden Echaas dat: 15 Junij 1763 vid: fol: 360

d/en 16 Junij blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

3. Publiceret Johan Christian Seehuuses udgivne Skiøde til Anders Joensen paa 1/2 Løb Smør 1/2 faar og 1/2 Mæle Malt i Gaarden Sættre dat: 26 April 1763 vid: fol: 361

4. Anders Jonsens udgivne Pante Obligation til Gulach Olsen Wiigen paa Capital 70 rdr dat: 15 Junij 1763 vid: fol:

5. Proclama udstædet af Skifte forvalteren til Creditores og Debitorers Indkaldelse udi afg/angne Ole Andersen Rim og hands afdøde hustrues Sterboe dat: 16 Junij 1763

Mons Olsen Sætterstøel Ejere og Jordbrugende bonde Mand paa Gaarden Sætterstøel beliggende under Matriculens No: 89 i Arne Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie, skyldende i Skatt 1 p/un/d 3 Mark Smør og i Landskyld 18 Mark Smør 1 Mæle Malt fremstoed for Rætten og beklageligst anmelte det hands eyende og brugende Jorde parts Huuse d/en 7de Junij sistleeden, medens Comparenten som Lande Værns soldat Var udcomManderet paa Munstring og saaleedis i hands fraværelse Ved uløckelig Vaade Ild er lagde i Aske, hvilcke Huuser bestoed i følgende, nemlig 1 stue 1 floer og høe Lade 1 Sænge boe med Kam/m/er, hæstestald og Faarhuus samt 2de Svaler og Ildhuus, tillige med all hands Indboe og Ejendeele intet deraf i ringeste Maade reddet eller fra Ilde branden forskaanet saa hand i yderste Armod er geraaden, da der desuden er børnepenge i Gaarden staaende, som tilhører 6 Umyndige børn

Om denne Comparentens Forestillelses Rigtighed

1763: 191

blev fremstillet Ole Halsteensen Almaas og Daniel Rasmusen Almaas som er Comparentens nermeste Naboer som tillige med den øvrige Almue bevidnede at det saaleedis som anmelt er i Sandhed forholder sig,

Comparenten i Haab at nyde Kongl/ig Allernaadigst forskaansel for 2de Aars Skatter forlanget dette tingsVidne sig beskreven meddeelt, som blev bevilget, og under Rættens Forseigling udstædes.

Og som ey videre for Rætten fremkom uden de af Fogden forfattede Restancer blev sam/m/e attesterede da Skatternes beløb er 640 rdr 15 s og Extra Skatterne 31 5 mrk 12 s

 

 

 

Gieste Rættes Sag!

1763 d/en 13de Julij blev paa Ting stædet Tosøen i Sartor Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie Gieste Rættes Sag foretaget indstevnt af General Told forpagterne og H/err Kam/m/er Assessor og Toldforvalter Hans Ramshardt Contra Endre Erichsen Giestgiver udi Sollesvigen tillige med bonden Knud Nielsen med fleere til Vedermæhle indkalte alt efter Stevne Maaletz Indhold dat: 9 Julij sistleeden og den derpaa teignede beram/m/else som Citanternes FuldMægtig Procurator Johan Reutz producerede, og saaleedis er lydende

til Rættens Administration blev tilkaldet og opnevnt 3de Eedsorne Laug Rættes Mænd Sc: Lehns Manden Knud Simensen Tøsøen, Johannes Rasmusen Tosøen og Halver Nielsen Tosøen som alle mødte.

Citanternes FuldMægtig Procurator Reutz frem stillede for Rætten de 2de Mænd Jan Jansen og Halver Larsen som begge med Eed afhiemlede at de sist leeden Løverdag d/en 9de Julij lovlig har forkyndt og oplæst Stevne Maalet for Skipper Piere Olive paa hands Skib liggende paa Bergens Vog udi hands eget Paahør, som tilstoed hands Navn Var saaleedis, item for Thomas Sibrantsens boepeel sam/m/e tiid i hands hustrues Paahør, og endelig sam/m/e dag for de 4re bønder paa Slottet arresterede navnlig Aamund Carlsen Ole Knudsen Willum Monsen og Rasmus Pedersen udi deres eget Paahør, forklarede derhos at Skipper Piere Olive ingen Copie af Stevningen begierede

Indstevnte Endre Erichsen og Knud Nielsen mødte begge og tilstoede lovlig Stevnings Forkyndelse

1763: 191b

Endre Erichsen aflagde sin Eed Sandhed i denne Sag at Ville forklare efter at Eeden for ham og Knud Nielsen af Lov bogen Var oplæst

Procurator Reutz derpaa producerede ligelydende Gienpart Verificeret af de qvestioner som er blevne fremsatt for de 4 bønder fra Sollesvigen som her er ind stevnt og paa Slottet er Arresteret hvilcke hand paastoed af de indstevnte besvaret under den aflagde Eed. til 1ste Qvestion, svarede Jo hand nemlig Endre var med paa den Eene baad 2do Veed at paa den baad hand Var paa tillige med Knud Nielsen og den Arresterede Ole Knudsen Var der 20 duncker eller kagger med fransk brende viin, men ey veed Antallet paa fustagierne som var paa den anden baad men slutter som hand har hørt der skulle Været 15 eller 16 fustager. 3tio svarede hand tiltalte saavel Knud Nielsen som de 4 Mænd paa Slottet arresterede om de Vilde fare ind til Sandvigen med brendeviinet, hvilcket skeede efter Thomas Sibrantsens forlangende til Vidnet som Løverdags Aften tilforn Var i Sollesvigen \og/ som kiøbte brende Viinen af den franske Skipper som laae der paa havnen, og fra Skibet havde bragt det paa en holme nermest Gaarden Miøsche hvor Vidnet med de ommelte 5 Mænd af Sollesvigen toeg det i baadene for at bringe det til Sandvigen Procurator Reutz gick den 4de 5te og 6te qvestion forbie og i den stæd fremsatte til ham denne Qvestion. Om hand veed hvem der var tilstæde paa Skibet da brende Viinen blev udtaget. Deponenten svarede at hand tillige med Willum Monsen, og Thomas Sibrantsen Var tilstæde da brende Viinen af Skibet blev udtagen og de alle henbragte det til \den/ omvundne Øe, hvor det blev liggende til Mandags Aften, da sam/m/e til Sandvigen blev henbragt til 7de svarede Jo lige efter qvestionen undtagen at Deponenten ikke Var med da brendeviinen af den eene baad blev optaget i Sandvigen, men hand Var paa den anden baad som foer til

1763: 192

Skudevigen hvorpaa de 20 anckere Var. den 8de Qvestion gick Procurator Reutz forbie til 9de Resp: det skeede efter Sibrantzens Ordre og begier at Deponenten foer med brende viinen til Schudevigen og der blev de 20 anckere optagen hvor ved den 10de Qvestion tillige er besvaret. 11te svarede hand ey kiendte eller veed Navn paa den Persohn som sam/m/e modtoeg da det Var Midnats tiid 12te svarede Ja, til 13de Ney har ey været i saadant Erinde tilforn i henseende til det omspurte Skib, i hvilcken Anleedning den 14. og 15de af Proc. Reutz blev forbigaaet og ligeleedis den 16de. Den 17de ligesaa, hvorimod Reutz fremsatte denne qvestion, Om der var andre Skibe liggende i Sollesvig den tiid da brende Viinen af det da liggende franske Skib blev udtaget, og om ikke Vidnet Vist Veed at sam/m/e Skib nu ligger paa Bergens Vog. Der til svarede der var ey andre Skibe den tiid paa havnen, men veed at sam/m/e Skib nu ligger i Bergen og har seet Skipperen nyelig i disse dage derpaa og har hørt at hands Navn skal være Piere Olive som i Stevningen er andført. den 18de blev ligeleedis af Reutz forbigaaet og i den Stæd Deponenten tilspurdt, om hand ikke med den anden indstevnte Knud Nielsen fløgtede fra deres baad ved Nøstet paa Land, da Toldbetienterne roede efter dem, og at ikkun den eene Mand som Var i Deponentens baad navnlig Ole Knudsen blev funden tilbage, der til svarede Jo det saa forholdt, sig, som qvestionen indeholder, de øvrige Qvestioner gick Procurator Reutz forbie som forhen besvarede. Til sist forklarede Comparenten paa Reutzes tilspørsel at de steene som skal være funden i baaden blev indtaget for at stue brende viins fustagierne at ligge fast i baaden, og stockene ey veed af uden at de brugtes at spende fødderne paa naar de roede baaderne {frem}. Og som dette Vidne ey videre af Procurator Reutz blev tilspurdt blev det

2det Vidne Knud Nielsen Sollesvig indkaldet som efter aflagd Eed forklarede. til 1ste svarede ligesom Endre det hand var med paa sam/m/e baad, til 2den qvestion svarede Ney, hand ey Veed hvor mange fustager der var enten paa den hand var med eller paa den anden baad

1763: 192b

til 3de svarede ja Endre var den som bad ham fare med til Sandvigen med brende viinen. til 4de hand var med Endre og fuldte hvor hand henreyste, til 5te svaret hand ey Var hiem/m/e da det af Skibet blev udtaget, men da sam/m/e Var paa en Øe henlagt var hand med at tage det derfra i baaden, den 6te qvestion er besvaret, til 7de svarede eenstem/m/ig som Endre forklaret haver, til 9de svarede jo de foer til Skudeviigen som Deponenten, Endre Erichsen og Ole Knudsen var paa, og der blev leveret de fustagier som var i baaden, hvorved den 10de er besvaret, 11te lige som forrige Vidne 12te ligesaa, 13de ligesaa enstem/m/ig besvaret, til den for forrige Vidne af Procurator Reutz fremsatte subqvestion svarede Deponenten lige som Endre Erichsen uden mindste Forandring og i øvrigt og i alt besvaret den andre \sub/Qvestion som bem/el/te Endre Erichsen udsagt haver.

Procurator Brose har til Rætten ladet insinuere paa Capitaine Piere Olive af Dunkerqve hands Veigne skriftlig Indlæg af dags dato saa lydende

Thomas Sibrantsen mødte ikke ey heller nogen paa hands Veigne.

Procurator Reutz derpaa indleverede sit skriftlige Indlæg og Paastand, og ellers anviiste udi det i Indlægget allegerede saavel den Originale *Reings og taxations Forrettning over brende Viinetz beløb til 25 7/10 ancker af Verdie 102 rdr 77 s: passeret paa Told Kammeret i Bergen d/en 9de hujus udi Vedkom/m/endes lovlige tilkaldelse, som og H/err Assessor og Told forvalter Ramsharts forfattede bereigning over alle dobbelte Told Rettigheders beløb indbereignet de 20 P/rocen/to Straffbøder efter Told Rullen i alt 370 rdr 39 s: hvor til og til hvilcket alt hand sig Refererede og Var Dom begierende.

Saavel Endre Erichsen som Knud Nielsen beklagede sig som fattige Folck at Være forleedet til denne Ulempe og Skade at Være komne og bragte udi, i det Thomas Sibrantsen lovede Endre Erichsen for sin Umage fuldkom/m/en at Ville betale ham, lige som og Knud Nielsen sagde at Endre Erichsen lovede

1763: 193

ham og de øvrige betalning, naar hand hos Thomas Sibrantsen erholdte betalning, men forsickrer de hvercken af Vahre eller pængers Verd har faaet det ringeste, indstiller altsaa som fattige og uformuende Mænd deres Sag under Dom til forventende Mitigation i de paastaaede bøder og den Straff deres Maj/este/ts Forordning og Told Rulle dicterer

Eragtet

Sagen optages til Doms til i Morgen.

d/en 14de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes og Med doms Mænd satt og følgende

Dom afsagt!

Det er ved de indstevntes frivillige under Eed aflagde bekiendelse og Vidnes byrd tilstaaet, det bem/el/te Endre Erichsen, som beboere af Giestgiver Stædet Sollesvig, er formaaet og været villig at være Thomas Zibrantsen som Kiøber af endeel brende viin behielpelig at ud tage af det den tiid i Sollesvigs havn, men nu paa Bergens Vog liggende Franske Skib, 35 anckere eller saa kaldede duncker Fransk brende viin, som hand tillige med bem/el/te Zibrantsen henbragte paa en der i nerheden beliggende Øe, og siden leyede 5 Mand nemlig Knud Nielsen med de 4re paa Slottet Arresterede Mænd for videre efter 2de dagers Forløb at indbringe til Sandvigen Ved Bergen, hvor da bem/el/te Ejere af brende Viinen Thomas Sibrantsen Ved Heggerneset mødte de 2de baade hvorudi brende Viinen laae, og gav bem/el/te Endre ordre at bringe sine indehavende 20 anckere til en Packboed i Schudevigen, hvor samme af en ubekiendt Persohn Midnatz tiid blev modtaget paa Packboden, hvilcket alt tilstreckelig oplyser, det hand om den intenderte Toldsvig har Været Medvidere, ligesom og Knud Nielsens Udsagn og tilstaaelse gaar der paa ud, det hand som en Medhielpere blev af bem/el/te Endre Erichsen leyet, for tillige med andre leyede Folck at ind bringe det nu anholdte og Confisquerede brende Viin samt begge af Frøgt at blive af Toldbetienterne paagrebne forladt deres baad, og ey med de øvrige paagrebne har aflagt deres Forklaring førend nu efter indkaldelse til denne Gieste Rætt udi Vedkom/m/endes til Vedermæhle \deres/ lovlig tilkaldelse, som Citanternes FuldMægtig for Bergens byeting har Reservered sin paastand til Doms over men for denne Ræt frafaldes.

Thi kiendes efter saadan Sagens forefundne Omstændigheder af Dom/m/er og Med doms Mænd for Rætt

1763: 193b

at i henseende de indstevnte begge har paa vedhørig tingstæd og Værneting frit og reent ud bekiendt hvad dennem om den paasøgte Toldsvig er Vidende, bliver de, som Vidner anseede, og altsaa for bøder eller Straffs Lidelse efter Toll Rullen befriede \alt/ efter den Kongl/ig allernaadigste Forordning\s bydende/ af 30 Junij 1723, der imod kand de, i Følge Kongl/ig seenere udgivne Forordning af 3 Julij 1758, ey forskaanes, da de, som Med Videre og Med hielpere, har tilstaaet sin Forseelse, men allene undskylder sig, som fattige Folck {der til} for en slags Vinding eller belovet Leye, der til at Være overtalt og henledet, de jo efter sist allegerede Forordnings bydende, bør ansees til bøders betalning, som da saaleedis efter Rættens skiøn bliver for enhver at udreede, nemlig at Endre Erichsen, som den der saavel Var med at udtage paa det utilladelige Stæd det forsvegne og af Thomas Sibrantsen kiøbte brendeviin af det omvundne Skib, siden {sam/m/e} henbragte \det/ til Land paa en Øe, samt leyet enfoldige bønder for Videre sam/m/e at transportere efter bem/el/te Sibrantsens ordre, bør bøde 100 rdr, og bonden Knud Nielsen, som loed sig som en Med arbeydere bruge at transportere ermelte <ind>practiserede brende viin, at bøde 50 rdr, af hvilcke bøder Angiveren nyder den halVedeel, og den øvrige halvedeel tilfalder Deres Maj/este/ts Fiscum, ligeleedis betaler de indstevnte Endre Erichsen og Knud Nielsen begge tillige denne foraarsagede Gieste Rættes Omkostning som tillægges Citanterne efter den derover forfattet Reigning med 25 rdr 14 s: som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør betales og udreedes efter lovlig Omgang, men i Mangel af de for enhver i dømte bøders betalning i følge Forordning af 6 Decbr: 1743 dens 14. og 15. art: forsohnes med straff paa Kroppen efter Øvrighedens nermere foranstaltning.

1763: 194

 

 

(Hosanger Skipreide)

Udi Sagen indstevnt af Ingebor Arnesdatter afg/angne Anders Bergesens Encke Contra Ole Bergesen Fotland er d/en 21 Julij 1763 i Parternes tilkaldelse og Laug Rættes Nerværelse følgende

Dom afsagt.

Saa vel ved hoved Stevnemaal af 1ste 8ber afvigte Aar, som Continuations Stevning af 4 Jan: indeværende Aar, har Anders Bergesens Encke Ingebor Arnesdatter fundet sig paa egne og umyndige barns Veigne nødsaget, at ind kalde bøxelManden og deres Leylænding Ole Bergesen at fraviige den beboende Part udi Gaarden Fotland, som Citantinden tillige med hændes umyndige barn efter passeret Skiftebrev dat: 8 Martij sistleeden Aar er eyende, og som boeslids Ejere, høyligst er trængende selv at beboe og benøtte sig af. Men uagtet all Citantindens mindelig giørende Tilbud, at igiengive den indstevnte Leylænding sin udlagde bøxel med Videre, har hand dog mod lovlig Udsiigelse fra bruget Viist sig Veyerlig og gienstridig at fratræde sam/m/e, og i den stæd nægtet Citantinden, som ved Rette tiid og Fahrdag henfløttede sit Godtz og boehave til sin Ejendom og Jorden ved tillavning og Saaning Vilde dørke, enten for hænde at oplade Gaardepartens Vedhørende Huuser, for derudi at indsætte til Forvaring Godtzet, eller tilloed hænde at besaae Jorden, men mod Lov høstet hvad Citantinden havde udsaaet, og siden trodsig vedblevet at styre bruget og af Skoven til Upligt benøttet sig, som alt har foraarsaget Citantinden Hinder i sin Løckes fremme, samt Skade og bekostning til sit og barns fornødne Ophold at see besørget. Hvad den indstevnte Leylænding Ole Bergesen her imod har andført, saavel udi sin udtagne Contra Stevning af 11 febr:, som Indlæg af 1 Junij h: a: er, at hand som Leylænding paastaar, at den paastevnte og af ham beboende Jordepart burde ham af da værende Jord Ejere bleven tilbudet den tiid, da sam/m/e af dem til Citantindens afdøde Mand Anders Bergesen d/en 29de Maij 1761 blev soldt, og til den Ende tilbyder Selgerne den Kiøbe summa, derfor den halve Jordepart, som de har soldt, skulle Være \givet Sc:/ 24 rdr: Men da hvercken Lov, eller den paaberaabte Kongl/ig Forordning

1763: 194b

af 18 Junij 1723 {ey} præfererer nogen Leylænding saadan Rætt at kiøbe sit tilbøxlede Jordebrug, naar, som til dette Jordegotz, en Lov og retmæssig Odelsbaaren og berettiget der til findes, kand den indstevntes ophidtede Paaskud ey tiene til hands Sags størcke, thi under Sagens procedur, og det oven allegerede frem lagde Skiøde, er det beviist, at de efter Contra Stevning indkalte 3 Mænd Anders Hannestvedt, Erich Rachnes og Johannes Mielstad paa deres Hustruers Veigne har soldt til *Berge *Andersen (skal vera Anders Bergesen), som deres Svoger og hustruers kiødelige broder, den omtvistede halve Jordepart, skyldende 12 Mark Smør 8 Kander Malt, som dem Arvelig efter deres afdøde Moder tilfalt, hvilcken de efter Lovens 5 bogs 3 Cap: 1 art: var forbunden til bem/el/te *Berge *Andersen (Anders Bergesen), som tillige af sin Fader Børge Andersen Litland kiøbte den anden halvepart og af lige skyld i Gaarden Fotland, til ham, som nermeste Odels baarne at tilbyde, og for ham, som skeed er ved Sahl afstaaet efter allegerede Lovs 5 bogs 5 Cap: 2 art:; hvor til og Lovens 5 bogs 3 Cap: 37 og 51 articuler forpligtet Selgerne at tilbyde og selge bem/el/te *Berge *Andersen (Anders Bergen) som Med Ejere udi Jorde bruget deres fellis Arve Lodder i forbenevnte Gaardepart, som ey til fleer end Een kunde eller burde selges eller separeres. Og som bem/el/te nu afdøde *Berge *Andersen (Anders Bergesen) i levende Live, og nu hands Encke Citantinden for sig og barn har paasøgt denne Jorde part, som deres rette Ejendom at besidde og beboe, i henseende de ingen anden Raad haver til Levebrøds erhvervelse, som ey kunde forskaffes, naar deres indstevnte Leylænding under vrangviis og ugrundet forestillelse at vilde indløse den halvepart og bruge den anden halvepart til Odelsarvingens fuldmyndige Aar, skulle biefaldes i hands urimelige Paastand. I slig henseende da den indstevnte har udviist fremturende Trodsighed hvercken efter tilbydelse at modtage sin bøxel tilbage, eller efter Sagen blev ved Stevning paaancket fratrædet bruget, men i den

1763: 195

Stæd foraarsaget Citantinden Ophold og bekostning først da hand til ordinaire Ting var indkaldet ey vilde møde, hvorover Citantinden i tancke at vinde Tiiden ved Continuations Stævning til Aastæden atter nødsagedes at indkalde ham til Siun og Grandskning over Jorde partens Vedhørende Huuser og tilhørende Skov, som hvad huuserne angaaer befandtes nogenleedis i Stand men hvad Skoven betræffer formeedelst indfaldende Veyerligt ey kunde blive begrandsket, alt for at betage ham videre Leylighed til Ophold og Udflugt at indrøm/m/e for Citantinden Jorde bruget dette Aar, har hand dog atter forlanget længere Udsettelse for ligeleedis dette Aar at vedblive Jorden.

Thi kiendes og døm/m/es af os samtlige hermed for Rætt at den indstevnte Leylænding Ole Bergesen Fotland som til Opsetzighed har været tilbøyelig og til sam/m/e ladet sig forleede bør til Citantinden som Encke efter afdøde *Berge *Andersen (Anders Bergesen) indrøm/m/e og afstaae Jordepartens Huuse og dens vedhørende Jord til Fahrdag efter Lov nestkom/m/ende Aar 1764, dernæst af den ham ellers tilkom/m/ende og af Citantinden tilbage givende bøxel Liqvidere og til Citantinden betale for de 2de Aar hand mod hændes Villie har hensatt paa bruget og foraarsaget hende bekostning til sit og barns Ophold at forskaffe i alt 12 rdr, samt desuden for denne foraarsagede Processes Omkostning at erstatte hende 12 rdr Og i øvrigt fra denne tiid af aldeelis ikke med Skoven sig befatte dens ved hørende Jordepart til større Forringelse, da Citantinden Reserveres sin Rætt til lovlig tiltale imod den indstevnte, hvad enten Skoven allereede er, eller bliver til Upligt videre forringet, Det i dømte bliver 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse at udreede, og naar Fahrdag tilstundende Aar ankom/m/er, da i Mangel af denne Doms Efterlevelse og den indstevntes fratrædelse omgaaes efter Lovens bydende udi 3 bogs 14 Cap: 1 art: hvor Kongens Foged efter begier og ved bøndernes Hielp fører den indstevnte fra Jorden, og da tillige udtager af hands boe deres Maj/este/ts tilhørende bøder med 2 Lod Sølv

 

 

Høste Tingene for Aar 1763

Sartor Skibbreede

1763: 195b

Sartor Skibb:

1763 d/en 3de 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Sartor Skibbreede paa Ting stædet Tosøen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 141 findes tilførte

Og blev følgende Kongl/ige Forordninger og Ordres oplæste og publicerede.

1. Forordning om Loots-Væsenet i Norge dat: 19 Maij 1763

2. Kongl/ig Rescript angaaende Delinqvent Sagers Indstevning til høyere Rætt hvor ankyndigelse for Under Dom/m/erne kand bespares med Restriction dat: 4 Sept: 1761

3. Stiftambt Mandens Skrivelse til Fogden at Grenseskytzen faar vedvare til Ordre fra det høylovlige Rente Kam/m/er indløber om dens Ophævelse dat: 22 aug: 1763

4. ditto Skrivelse fra Deres Excellence at Delinqvent Pængernes beløb af Fogderiet beløber 59 rdr 57 s: efter den derover giorde Repartition dat: 9 Sept: 1763

5. ditto Deres Excellences Ordre at Hospitalets Pænge som af Fogderiet skal udreedes beløber 283 rdr 52 s: dat: 9 Sept: 1763.

6. Rente Kam/m/eretz Skrivelse til Fogden Bilsøe det ham og øvrige Fogder er tillagt Gagen 200 rdr imod at all høstarbeyd der ved skal Være ophævet, og at herefter til den Kongl/ig Casse skal svares af et Skpd (Skippund) tunge Syndenfields 18 s: og Norden fields af hver Løb 14 s: som af Almuen skal indfordres fra d/en 1 8ber indeværende Aar dat: 17de Sept: 1763.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skifte brev forrettet paa Kaursland d/en 7 Julij 1763 efter Hans Michelsen Kaursland vid: 361

2. ditto paa Schaue efter Malene Arnesdatter d/en 9 Julij an ej

3. ditto paa Nore Biørøen efter Niels Willichen ej dat

4. Forvalter Henrich Hansen Formans Fredlysning angaaende Gaarden Førlands Udmarck og fiske brug at forbyde og fraholde frem/m/ede og uvedkom/m/ende dat: 10 Maij 1763 vid: fol:

5. Jonas Decederiussen Fosses bøxelsæddel til Niels Torgiersen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i Selstøe dat: 10 Junij 1763 med Rev:

6. Ditto hands bøxelsæddel til Ulve Hansen paa 18 Mark Smør i Gaarden Øst Twedt dat: 10 Junij 1763 med Rev:

1763: 196

 

Udi Sagen indstevnt af H/err Hendrich Jersin Contra Mons Stephensen og Hustrue.

Mons Stephensen Giestgiver i Buchen fremlagde sit under 1ste 8ber sistleeden skriftlig forfattede Indlæg med paaberaabte bielagre Lit: A: B: C: som saaleedis er lydende.

Procurator Cramer paa H/er/r Hendrich Giertsens Veigne har fremsændt sit skriftlige Indlæg under 3de hujus som saaleedis lyder

og da Parterne har indladt Sagen til Doms

blev Eragtet

Sagen optages til Doms til i Morgen.

Salemon Olsen Kaursland og Johannes Monsen Søre Toft æskede Sagen i Rette mod den forelagde Niels Grimsen Toftetræ.

bemelte Niels Grimsen Toftetræ mødte vedtagende lovlig Varsel.

Citanterne anviiste deres Skiøder nemlig Johannes Monsen sit Skiøde dat: 19 8ber 1734 og d/en 22 ejusdem publiceret, Salemon Olsen anviiste lige leedis sin afdøde Fader Ole Salmonsens Skiøde af sam/m/e dato hvorefter de beviiser at være rette Ejere til det paastevnte og af Niels Grimsen Leylændings viis beboede Huusmands Pladtz, som de paasøger ey bør beboes af andre end Niels Grimsen og ey som nu skeed er ved at hand imod Ejerenes Minde har paa Huus Mands Pladtzen indtaget hos sig nemlig Anders Eliasen som er gift og bruger Pladtzen og alligevel har fæstet Jord paa Gaarden Forland allereede d/en 30 Nov: 1759 som sorterer under Lyse Closter Godtz som Citanterne beviiste ved det den indstevnte anviiste bem/el/te Anders Eliasens bøxelbrev

Niels Grimsen Søre Toft fremlagde sin under 1ste 8ber 1734 meddeelte bøxelsæddel udgivet af Engemoe Hansen hvorefter ham er tilladt at beboe Leylændings Viis det saakaldede Huus Mands Pladtz Tofteraae, skyldende 4 1/2 Mark Smør som er sorterende under Gaarden Søretoft, siigende hand ey kand undvære Anders Eliasen som med hustrue er ham til tieniste, og lønner hand sam/m/e Anders Eliasen ey paa anden Maade end de deeler, hvad der falder saavel af det ringe Jorde brug, som og fiskeriet derved Landet kand falde, som gaar til fellis for dem alle.

Den indstevnte vedblev endnu sin forrige trodsighed ey at kunde eller Vilde lade fra sig den til huuse indtagne Anders Eliasen med Hustrue, skiøndt Citanterne {vilde} tilbød ham de Vilkaar at vedblive Pladtzen, naar det som melt skeede at hand skilte sig af med de folck som hand mod deres Villie paa bruget med sig har antaget, og hos sig \har/ beholdt paa 3die Aar siden sistleeden S/anc/te Hans dags tiider.

Citanterne æskede Sagen til Doms tillige med betalning for de Resterende 4 Aars Landskyld, samt Erstattning

1763: 196b

for ibragte Omkostninger med 8 rdr: og i fald den indstevnte ey submitterer sig, da at fraviige og have sit tilbøxlede brug forbrødt.

Den indstevnte omsiider faldt til føye Lovede at til Korsmiss tilkom/m/ende Aar Vilde og skulle hand skille sig af med de til Huuse og paa bruget indtagne folck Anders Eliasen med hustrue, naar hand maatte tillades at beboe Pladtzen fremdeelis og mod Ejerne skickelig opfører sig, samt betaler den Resterende Landskyld og denne foraarsagede Processes Omkostning i billigste Maader.

Med dette tilbud var Ejerne fornøyede og altsaa fra faldt Videre Dom, dog Reserverende Sagen at staae ham oben i fald den indstevnte ey opfylte hvis hand nu har indgaaet her for Rætten.

Cort Schriver efter forrige tiltale Contra Jens Hansen Meyer som blev paaraabt men ey mødte.

Procurator Reutz paa Citantens Veigne loed frem lægge Ved sit udsændte bud Jon Samsonsen sit skriftlige Indlæg under Dags dato saa lydende og forlangte Dom.

Eragtet

Sagen optages til Doms.

I Sagen indstevnt af Hendriche Berentz datter Contra Endre Ingebrictsen blev paaraabt, mødte ey hoved Citantinden men den indstevnte som fremlagde sin udtagne Contra Stevning af 10 Sep: sistleeden, men da Stevne Vidnerne fra byen nemlig Hans Wittrop og Christopher Dram ey mødte til Stevningens Afhiemling udsættes Sagen til næste ting til nye Indvarsling og lovlig Afhiemling til den Ende blev efter Contra Citantens forlangende Stevne Maalet ham leveret til bage af Rætten

Vidnet som siste Rætt Var forelagt navnlig Else Arnes datter og indstevnt af hoved Citantinden Henriche Berentzdatter mødte, men da bem/el/te hoved Citantinde ey selv møder beroer sam/m/e til næste ting.

Knud Larsen Telle fremstoed for Rætten tilkiende givende det hand med mundtlig Varsel til dette ting har ladet indkalde Grim Olsen og Mons Willumsen Telle fordie for 1 Maaneds tiid har kastet ham til Jorden trecket ham i haaret i Citantens eget Huus, samt Mons Telle fordie hand med en Øxe har slaget ham til blods i hovedet, og spendt ham for brøstet, der om til Vidne indstevnt Syneve Olsdatter som er Mons Sørensen Telles Enke Brithe Monsdatter tienende hos Citanten, Johanne Michelsdatter gift med Johannes Telle

1763: 197

Niels Ingebrictsen Telle alle under Lovens falds Maal, de ind stevnte efter Sagens Omstændighed at lide Dom til bøders Udreedelse og undgieldelse efter Loven med Erstattning for Sagens foraarsagede Omkostninger.

De indstevnte tillige med Vidnerne mødte alle Vedtagende lovlig Stevne Maal.

Citanten forlangte de indstevnte Vidner examinerede og blev Eeden for dem alle af Lovbogen oplæst og formaning givet at Vogte sig for MeenEed

1ste Vidne Syneve Olsdatter fremstoed og efter aflagd Eed sagde at for en Maaneds tiid siden hørte Vidnet at Knud Larsen Telle beklaget sig at der Var gaaet et band af en Kagge hand eyede som hand sagde Grim Olsens Sønn skulle have afslaget, deraf kom tretten da Citanten bandede forældrene som ey bedre tugtede sine børn, og da Grim Olsen tiltalte Citanten om hand som en Mand Vilde troe barnesnak(?) da de tog fatt paa hinanden ved Knud Telles Uddør, begierte Knud at Grim skulle kom/m/e ind i Dørren og i det sam/m/e toeg Grim i brøstet og reev ham ind i Dørren hvor bem/el/te Knud sagde til Grim den onde skal regiere dig og i det sam/m/e tog sin Øx som laae i Dørren Løftet den i Veyret mod Grim, men da Grim fick Øxen fra Knud falt bem/el/te Knud ned i Dørren, og da Grim slængte Øxen bort fattet de hinanden Ved haar og Skieg, og da Mons Willumsen Telle i det sam/m/e kom og skilte dem ad gick de indstevnte tillige med Citanten ind i Knud Telles Stue, da Vidnet gick bort og ey veed videre om deres Adfærd.

2det Vidne Brithe Monsdatter fremstoed og efter aflagd Eed forklarede at den omvundne tiid da Vidnet udi Knud Telles stue hørt Skrig og Larm uden for i Dørren gick Vidnet ud, og blev vaar at Citanten havde Grim Olsen ved haar og Skieg og begge laae ned i Dørren, saa Vidnet ey kunde kom/m/e ud af Uddørren, men da de omvundne kom ind i stuen gick Vidnet ud og ey Veed hvad Videre da passerede, saae ey heller at nogen havde Øx i haanden mod hinanden.

3de Vidne Johanne Michelsdatter efter aflagd Eed svarede at hun efter sit barne \borns/ Skrig nedkom til Citantens Stue Dør hvor hun saae at Grim Olsen stoed ved bemelte Dør blodig paa det høyre Kindbeen, og Mons Willumsen stoed noget fra Dørren hvor hands Kone Var og bad sin Mand være stille som havde en Øx i haanden som hand satt ved sin egen floers Væg, og da Vidnet Var gaaet lidt fra Dørren kom Citanten Knud Telle ud af Dørren siigende til Vidnet see hvorleedis mine Grander farer med mig da hand Var blodig Ved Næsen men om det Var næse blod eller af anden Skade

1763: 197b

veed Vidnet ey at forklare, i det sam/m/e toeg Grim Olsen Øxen fra Monses Veg og toeg sam/m/e med sig i sit huus til forvaring, og skiltes de saaleedis fra hinanden, og da Vidnet Var indgaaet i sin Stue, kom Citanten viisende at hand var blodig i hovedet, der efter atter kom igien med en Kagge, hvoraf baandene var af den eene Ende borte, siigende der af Uenigheden der af at være entstaae, Videre sagde Vidnet hun hverken saae de haartreckedes ey heller at de havde Øxen at giøre nogen Skade med mod hin anden

4. Niels Ingebrichsen Telle efter aflagd Eed sagde det hand ey videre Veed om denne handel, end da hand fik Middags Mad i sin Stue, hvor nestforrige Vidne Johanne Michelsdatter sam/m/e tiid Var, kom Knud Telle ind til dem, Viisende sit hoved, som var blodig op i haaret, viisende et støcke huud en halv Nagelbreed med lidt haar udi, Men hvor Knud Telle havde faaet den Skade, og paa hvad Maade, Veed Vidnet ey at siige, uden at Knud Telle sagde, at Mons Willumsen havde slaget ham med en Øxe, som Monses Kone, som Var tillige i Vidnetz Stue, aldeelis benægtede, i øvrigt Var angaaende den omvundne Kagge dette Vidnetz Udsiigende enstem/m/ig med forrige Vidne.

De indstevnte Vedblev at benægte, de aldeelis ikke har slaget Citanten til blods, men været nød at Værge sig, og at Grim, for at forekom/m/e Citantens Ubesindighed, fick Øxen af hands hænder, som hand og til beviis nu frem viiser for Rætten, tilbydende ham sam/m/e nu at imodtage, Videre forlangte de indstevnte Sagen udsatt til næste ting for at indkalde Vidner til deres Videre befrielse, samt at begiegne Sagen med Contra Stevning paa deres Siide.

Eragtet

Sagen udsættes efter de indstevntes forlangende til Vidners førelse og Contra Stevnings Udtagelse til næste ting.

Christian Gulichsen Telnes fremstoed for Rætten til kiende givende med mundtlig Varsel at have indkaldet Niels Pedersen Telnes for forøvet Slags maal, samt at kaste sig paa Søen for en 6 Ugers tiid siden, derom at anhøre Vidner Michel Peersen Dahle, Torres Andersen Fielle, Niels Jensen Trengereide alle under Lovens fals

1763: 198

Maal, derfor at lide Dom med Erstattning for Processens Omkostning.

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Niels Monsen Tosøen og Ole Pedersen Hagenes fremstode og eedelig afhiemlede det de for 3 Uger siden har indstevnt og forkyndt ovenstaaende Stevne Maal for Niels Pedersen Telnes og det i hands eget paahør.

Vidnerne mødte alle af sam/m/e fremstoed

1ste Vidne Michel Peersen Dahle og efter aflagd Eed sagde, det de Var samlede Ved en Liigferd Ved Fielde Kierke for en 6 Ugers tiid siden, hvor Citanten tillige med den indstevnte og Vidnet Var paa baad sam/m/en, og da de skulle hiem fra Kierken, og i deres baad biet de lidt efter Citanten, hvis *aasage (aarsage) den indstevnte tiltalte Citanten, og begyndtes nogle Ord dem imellem, da de lidt havde drucket og vare lidt fyrige, sam/m/e tale blev vedholdet indtil de kom til Lands, da Niels Pedersen Telnes raabte, kom lad mig faae fat i dig Christian Gulichsen, og i det sam/m/e sloeg ham nogle Gange under Øret og derefter dyppet ham i Søen og snuede ham i Vandet først paa den eene saa paa den anden Siide, og da Vidnet sagde giør ey Vold paa Manden og {da} Vidnet gick af baaden, slap Niels Pedersen Citanten, da Citanten gick til Vidnet og fick tørre Klær laandt hos sig.

2det Vidne Niels Jensen Trengereide efter aflagd Eed forklaret i alt eenstem/m/ig som forrige Vidne, at den indstevnte med Citanten Var i Skielderie sam/m/en, saavel ved Kiercken, som paa baaden, som og efter at Citanten Var kom/m/et paa Land, at Være af den indstevnte med Ørefigen og ud kastelse i Vandet begiegnet, som forrige Vidne forklaret haver.

3de Vidne Tørres Andersen efter aflagd Eed svarede, det hand i det sam/m/e de kom fra Kierken til Kierke vigen hvor Vidnet i et andet Erinde kom reysende, hørte hand, at der først var Mund Klam/m/er imellem Citanten og den indstevnte, siden saae hand Niels Pedersen sloeg Citanten nogle Gange under Øret, og derefter slebte ud i Søen holdende ham i haanden og kastede ham paa begge Sider i Vandet, og derefter igien da hand toeg ham af Vandet sloeg ham paa nyt igien et par Slag under Ørene og ey slap ham førend Vidnet Michel Dahle talte ham til.

1763: 198b

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Niels Pedersen Telnes forelægges Lav dag til nest holdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1764.

D/en 4de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og publiceret

1. Salemon Pedersen Hamre Lars Trellevig og Niels Ingebrictsen Telles bøxelseddel til Michel Johannesen paa 18 Mark Smør i Gaarden Nore Tuft dat: 3 8ber 1763 med Rev:

2. Engel Olsen Landeraaes bøxelsæddel til Hendrich Nielsen Laachøen paa 21 Mark fisk i Laachøen ej dat.

3. Ole Larsen Landeraaes bøxelsæddel til Haldor Hansen paa 1 p/un/d fisk i Schaalevig ej dat

4. Hans Hansen Syltøens bøxelsæddel til Niels Monsen paa 18 Mark fisk i Laachøen ej dat

5. Erich Michelsens bøxelsæddel til Lars Erichsen paa 1 p/un/d fisk i Gaarden Landeraae dat: 3 8ber 1763

6. Lars Lassesen Glesnes som Laværge for Moderen Anne Larsdatter og Værge for broderen Lasse Lassesen udgivne Skiøde til Niels Lassesen Berge paa 15 Mark fisk i Gaarden Berge dat: 3 8ber 1763 vid: fol: 362.

7. Lars Michelsen Schages Skiøde til Hans Larsen Dahle paa 9 Mark fisk i Gaarden Bache dat: 4 8ber 1763 vid: fol: 362.

Udi Sagen indstevnt af H/er/r hendrich Giertsen

Contra Mons Stephensen og Hustrue

blev følgende Dom afsagt!

Den Ueenighed, der imellem Hoved Citanten H/er/r Hendrich Giertsen og Giestgiveren Mons Stephensen med Hustrue Birthe Marie har yttret sig, er Ved Parternes Stevne Maale, Vidner, procedur og Indlæg paa begge Siider Vidløftig og til fulde bleven kundbar, at have sin Oprindelse af den Tieniste Pige Agotthe Olsdatter, som bem/el/te Mons Stephensen paastoed, burde forblive i sin tieniste til rette Fahrdag, men Sognepræsten ved sine udsændte Sende bud affordrede, og med Magt derfra loed borttage, under Paaskud at have stæd og fæstet hænde til sin tieniste, Videre er tvistigheden Continueret

1763: 199

da hoved Citanten offentlig tillagde Contra Citanterne de ugrundede og ubeviiste beskyldninger, nemlig for deres Medfart og ilde Medhandling at have foraarsaget bem/el/te tieniste Piges Død, som, efter at hun en 10 Ugers tiid havde Været i Citantens tieniste, existerte, som og derved, at Citanten den dag de indfandt sig i Kiercken til Skrifte og Altergang, og tillige med andre Var ned knælende for Alteret, blev tiltalte, som Volds Mænd, ja ved det Sogne Præsten overlydt forbød sin Sønn H/err David Jertsen, som stod for Alteret, at admittere dem til Absolution, hvis aarsage de i Meenighedens Paasiun maatte Absentere sig fra Alteret og nedgaae i Kierken. At nu Citanten i første tilfelde, i stæden for at <søge> Rættens Assistence, har befahlet sine tienere at affordre tieniste Pigen af sin husbondes tieniste, og siden offentlig at tillægge Contra Citanterne ubeviislige belastelser, hvorved deres Gemytter kunde irriteres og tilsiide sættes den Ærbødighed de for en Ordinered Præste Mand burde have, at udbryde, med de \Ord/, nemlig at Contra Citanten sagde, kalder i mig en Volds Mand, da søg mig derfor med Lands Lov og Rætt, og at hands hustrue svarede Citanten, I har Viist Vold mod mig, saavel hiem/m/e i mit huus, som her i Kirken, kand bædre undskyldes end roses, Siden Citanten ved sin usædvanlige og som Præst uanstændige Maade gav dem selv der til Anledning, ey i agttagende, at Lov og den Kongl/ig Forordning af 9 Aug: 1754 forbød ham slig Omgang med deres tieniste Pige at bruge, samt Lovens 2 bogs 11 Cap: 1 art: befahlet ham, hvorleedis hand sig burde opføre, saa hands tilhørere der efter kunde taget bædre exempler, og ey, som skeed er, givet Gienlyd til hands Udsagn. Citanten for at protegere sin Hastighed og fattede Fortrydelse, da Contra Citanterne for Stædetz biskop forestillede Citantens haarde Medfart at hindre dem fra Skrifte og Altergang, hvorpaa de erholdte saadant Giensvar, at de for den Residerende Capellan kunde anmelde sig, som dem \og/ Admitterede, hvorved Hoved Citanten kunde Været ligesaa fornøyet, som Contra Citanterne, at derved videre entstaaende trette kunde blevet dempet paa begge Siider, har i stæden anlagt denne Vidløftige Proces, uagtet hand, saavel af Contra Citanterne, som sin Medbroder H/err Nathanael Sunde derfra blev advaret og fraraadet

Thi kiendes efter Sagens Omstændigheder her med for Rætt, at siden de indstevnte ey er overtydede, at have begaaet nogen Voldsom Gierning paa deres forrige tienerske Agothe Olsdatter, som Citanten har tiltalt og søgt dem for, ja offentlig søgt at beskiem/m/e dem for, bør de for Citantens indbilte Mistancke og Søgemaal aldeelis frie kiendes, ligesom og de

1763: 199b

i overiilende hastighed udtalte Ord herved mortificeres paa begge Siider. Derimod tilfindes Citanten H/err Hendrich Gertsen for temerair trette til Justitz Cassen at betale 2 rdr, og for sin Uforsigtighed at betiene sig af dislige tiener \og af/ den hos sig da værende Skredder, der saa daarlig har prostitueret sig i hands erinde, for at afhente tieniste Pigen, at betale til Sognetz fattige Casse 4 rdr, samt til Contra Citanterne at erstatte denne foraarsagede Processes Omkostning Med 20 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adferd efter Loven.

I det øvrige, ifald Contra Citanten paastaar Videre satisfaction over Citanten deres Sogne Præstes Opførsel imod dem, saa vel i Kierken, som paa Kierke Gaarden den Søndag de agtede, men ey blev tilladte, at kom/m/e til Skrifte og Alter gang, henviises den Sag til den geistlige Rættes Paadøm/m/e, alt i følge Lovens 1 bogs 2 Cap: 12 og 13 art:

Udi Sagen indstevnt af Cordt Schriver Contra

Jens Hansen Meyer er følgende

Dom afsagt.

Siden indstevnte Jens Hansen Meyer hverken efter lovlig Opsiigelse af 3 Jan: 1763 eller ankyndiget Stevne Maal af 26 Martij samme Aar har til denne tiid indfriet sin under 11te Martij 1748 udstædde Pante Obligation, hvis Resterende Capital 100 rdr med Resterende Renter fra 11te Martij 1757 til betalning skeer Citanten Sing/neu/r Cordt Schriver, som itzige Forstander for den Latinsche Skole i Bergen, æsker og paasøger udbetalt med de foraarsagede Processes Omkostninger, Men i den stæd sistleeden Som/m/erting forlanget Udsættelse til det nu holdende Høsteting, alt for derved ...(?) at forlænge Sagen, end i mod Søge Maalet at have det ringeste at indvende, hvilcket hand Ved sin Udeblivelse har givet til kiende.

Alt saa Døm/m/es for Rætt, at den indstevnte Jens Hansen Meyer ey allene til Citanten bør betale sin udgivne ObliGations Resterende Capital 100 rdr med efterstaaende 5 P/rocen/to Aarlig Intresse fra 11 Martij 1757 til betalning skeer, men end og denne processes foraarsagede Omkostninger med 6 rdr: som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør udreedes, under Adferd efter Loven og indviisning udi det i Obligationen givne Underpandt, alt efter dens Indhold

1763: 200

 

Publiceret

Hans Hansen Syltøens Skiøde til Niels Monsen paa 5 Mark fisk i Gaarden Hitzøen dat: 4 8ber 1763 vid: fol: 363

2. Ole Pedersen Laachøen og Hans Hansen Syltøens bøxelsæddel til Niels Monsen paa 31 Mark fisk i Hitzøen dat: 4 8ber 1763 med Rev:

d/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev de fremlagde bielager til Fogdens Reegenskab attesteret og alle lige som forrige Høste ting besvaret, Om Silde og Laxe Voger blev svaret at i fleere Voger end Kaurslands taxeret 2 mrk Mitvedt 1 mrk 8 og Staldens ditto 1 mrk 8 s er intet fisket

Restancen for de Kongl/ig Skatter 58 rdr 3 mrk

Extra Skattens Restance beløber 129 rdr 4 s.

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Michel Johansen Nore Toft 2. Lars Erichsen Glesnes 3. Johannes Rasmusen Midtvedt 4. Niels Ingebrictsen Telle 5. Halvor Nielsen Nesse 6. Paul Paulsen Folnes 7. Niels Pedersen Ebbesvig og 8. Thomas Nielsen den yngre Gaulen.

 

 

Schiolds Skibbreede!

[1763] d/en 6te ejusdem blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Schiolds Skibbreedes Almue paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 136 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ig Forordning og ordre oplæste som Ved Sartor Skibbreede.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Ulrich Diedrichs Pante Obligation til Helchie Hermansdatter Warvich paa Capital 150 rdr med 3de priorite dat: 5 sep: 1763 vid: fol:

2. Jacob Johannisen Gim/m/elands givne Afkald til afg/angne Johann Stoltzes Arvinger for Arve Capital og Intresser 87 rdr 3 mrk 8 s: dependerende af den for Kari Pedersdatter Smørraas som til de Mæhriske Meenigheder er bortreyst, hændes Arv som efter Kongl/ig Resolution af 14 Aug: 1761 er tilfalden hændes nermeste Arvinger dat: 16 Julij 1763 vid:

3. Assessor Von der Lippes bøxelsæddel til Jens Peter Sørensen paa 1/4 part i Stampe Møllen ved Aarestads Elv dat: 26 Sep: 1763 med Rev: ej dat

4. Afg/angne H/er/r Christen Selmers Encke Adelus Maries udgivne bøxel sæddel til Joen Andersen paa 1 Løb Smør i Gaarden Lille Borge dat: 3 8ber 1763

5. Publiceret min Sorenskriver Garmanns Auctions Placat under 7 Sept: sistleeden angaaende Gaarden Hope som til d/en 4 Nov: nest kom/m/ende er beram/m/et at holdes paa Møllendahl vid: fol:

6. Aflyst og udslettet Hans Monsens udgivne Pante Obligation til forrige Consistorial Raad Mathias Albert Haberdorf dat: 1 Martij 1751 efter paateignet hands Sønns qvitance af 4 Sept: 1763 for Capital 200 rdr med Intresse vid: fol:

1763: 200b

7. Publiceret Hans Monsens Møllers udgivne Pante Obligation til Procurator Johan Simon Cramer paa Capital 200 rdr: dat: 3 sept: 1763 vid: fol:

Udi Sagen indstevnt af H/err Justitz Raad Carbiner Contra Erich Bartromsen mødte Procurator Reutz for Hoved Citanten og producerede Forelæggelsen beskreven forkyndt for Vidnerne, Dernæst fremlagde hand skriftlige qvestioner til de mødende Vidner Mons Nielsen og Peder Hamre, samt dernæst begierede de forhen fremlagde skriftlige Qvestioner for Vidnet Jan Tveteraas til besvarelse under Eed fremsatt

Procurator Cramer paa Erich Bartromsens Veigne indstillede at fremlagde Spørsmaale besynderlig begge siste kand ey blive admitterede noget Prove maal til uden foregaaende Anviisning paa Aastæden øvrigens beklaget hand sin Principal som skal trette med den riige Mand som med Urætt og Casse vil udtrette ham fra tingdag til anden, ellers indstillede hand forløbig til Rættens paakiendelse hvad hand hid foran proponerede.

Procurator Reutz svarede kortelig til det første at her ingen Aastæds proces føres, men allene oplysning om den indstevntes forhold med at tiltage og bemægtige sig det, som hand ingen Rætt har til uden for sin frelse Seddel. til det 2det svarede Comparenten at Erich Bartromsen har at tilskrive sig selv Skaden ved det at hand har skicket sig saaleedis, at hands Jord Ejere har været nød til over hannem at hænte Dom, hvilcken i sin tiid ankom/m/er paa Rættens men ey den indstevnte eller fuldMægtiges, hand paastoed Vidnerne til Forklaring antagne

Eragtet

Vidnerne admitteres til forklaring paa de frem satte qvestioner under Reservation at giøre Anviisning paa Aastæden i fald nogen af Parterne dem der til indkalder.

Procurator Cramer Reserverede lovlig Ancke i sin tiid og ellers erindrede at de admitterede Vidner Mons Nielsen og Peder Hamre enhver for sig maatte tilspørges deres hosbond eller Ejeres Navn

1ste Vidne Mons Nielsen efter behørig formaning var ham givet at Vogte sig for Meen Eed aflagde sin Eed og svarede til 1ste qvestion svarede at boe i Nobiskroe og haver

1763: 201

sam/m/e Stæd til Forpagtning af Justitz Raad Carbiner, og at Vidnet selv har kiøbt hos den indstevnte Gresset paa hands paaboende Pladtz som Vidnet paa sin bekostning og ved sine Slotte Mænd i 2 aars tiid har indhøstet, og de Aar har Vidnet ført høet til sig og Veed at den indstevnte da ingen Kiør har holdt, men Veed ey om det til frem/m/ede eller andre er saaleedis solt. 2. Resp: Det Stæd Holmen kaldet ligger naar Mand reyser fra byen op efter paa den Venstre Siide ved Elven af Alfare Veyen

herunder blev Vidnet af Proc: Cramer tilspurdt om forbemelte holm ligger paa Nordre siide af Elven og om sam/m/e støcke er brugt ved Contra Citant Erich Bartromsen og hands Værforældre ved 20 Aars tiid eller derover, item om Vidnet er bekiendt at nokbemelte Jord støcke er Bergens bye eller Justitz Raad Carbiner tilhørende Vidnet svarede at holmen ligger Synden for Calfar Elven som har sit Udspring af Skomager diget, bem/el/te holm er brugt af alle Mennisker, og ey veed at Erich Bartromsen eller hands Værforældre sam/m/e har brugt, veed ey heller hvem sam/m/e holm er tilhørende.

Procurator Reutz begierede Vidnet herunder for tydeligheds skyld tilspurdt, om ikke hos den omvundne holm løber Elv baade paa Søndre Siide og op efter til Marken saa og paa den Nordre Siide ned i mod byen, dertil svaret Vidnet Elven har havt 2de Ud løb ved holmen saavel paa Søndre som Nore Siide men nu er den paa Søndre Siide tilstoppet.

til 3de svarede at den indstevntes Huus og Leyede Mark ligger paa Høyre haand og Vestre Siide naar mand rider op fra byen og ved den Alfare Vey, og veed hand at den bøxlede Pladtz tilhører Justitz Raad Carbiner, men hvem der eyer holmen Veed Vidnet ikke.

2det Vidne Peder Hamre boende som forpagter paa Øfre Nobben Justitz Raad Carbiner tilhørende aflagde sin Eed og svarede 1mo i 6 aar Vidnet har boet udi NaboeLav med den indstevnte, Veed hand den ind stevnte ingen Kiør har holt, som og at Vidnet selv har kiøbt hos ham Gresset paa Pladtzen og sam/m/e indhøstet, men Veed ey videre om andre frem/m/ede har faaet det

<Paa> Cramers Spørsmaal svarede Vidnet at hand, i de første Aaringer afkiørte 4 Læs Møg fra Erichs Pladtz som Vidnet da Sag derom blev Ventileret har betalt og gotgiort den indstevnte for, og det er skeed ikkun engang for 4 á 5 aar siden.

2. svarede ligesom forrige Vidne angaaende holmen{s} at sam/m/e ligger tet i Vidnetz Gierde paa venstre Siide af Veyen naar mand gaaer af byen

1763: 201b

men ey Veed enten den indstevnte har bøxlet den af Carbiner eller hvem sam/m/e eyer og tilhører til 3die svaret som forrige Vidne i alt enstem/m/ig

3de Vidne Jan Tvedteraas efter aflagd Eed svarede til de under 21 Maij 1762 skriftlig forfattede qvestioner 1mo Jo det forholdt sig saaleedis som qvestionen indeholder 2do svaret hand Veed Erich Bartromsen sam/m/e tiid, kom der men om bem/el/te Ole Nielsen havde bud efter ham eller ey, veed eller erindrer Vidnet ikke hvor ved 3de qv: er besvaret 4to Vidnet svarede Ney, det hørte eller veed hand intet om.

Procurator Reutz begierede dernæst Copie af Erich Bartromsens sistleeden Rættes dag indgivne Indlæg tillige med Extractum Protocolli af Vidnernes forklaringer i dag, samt Sagens Anstand til først kom/m/ende Som/m/erting, for den til Doms skriftlig at procedere, og imidlertiid forbeholdt at opkalde Rætten paa Aastæden om fornøden skulle giøres

Proc: Cramer merkede at den riige Contrapart disputerer de lana laprina og giør Udflugter fra tiid til anden allene med hensigt at hands fattige Contrapart som en Skygge skal udtære, ikke dismindre vedbleev Cramer at apellere til Rætten om retfærdig Pleye og protesterede paa Dom efter sin udførte procedur, samt benægtede hvad der imod stridigt er talt eller skrevet, sluttelig paastoed hand skadesløs bekostning tillagt, nemlig 18 rdr 2 mrk 2 s efter siste Reigning, ligesaa 4 rdr for denne Dags procedur, samt Vidners observation og for Comparentens Reyse med Kost og tæring tilsammen 22 rdr 2 mrk 2 s, thi Rætten seer nok af brevskaber, at processen er anlagt til bøxels forbrydelse uden allermindste Skiel og føye, hvorover en fattig uskyldig Mand disheller maae frelses med Kongens Lov.

Reutz Reservered skriftlig Svar og Referered sig til sit forrige.

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting

Udi Sagen af Frue Cancellie Raad Danchersen Contra Madame Fasting efter forrige tiltale mødte Procurator Reutz og producerede Lavdags Forelæggelse, med paateignet forkyndelse for alle Vedkom/m/ende, og dernæst foreviiste

1763: 202

den til Confirmation paastevnte Forbuds forrettning under Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bildsøes haand og Zeigl beskreven, med begier at Lehns Manden og de medhavte samt indstevnte Mænd maatte tilspørges efter sam/m/es oplæsning for dem, om det ikke saaleedis i et og alt i henseende til Forbudet er passeret som Forrettningen udViiser, sam/m/e blev for Lehns Manden Jan Tvedteraas, Johannes Arnesen Steenesøen og Brynild Olsen oplæst, som sagde de haver forkyndt d/en 28 Jan: sistleeden det under sam/m/e dato af Frue Cath: Elis: sal: Danchersen forfattede skrift som i denne Forrettning er indført.

Den forelagde og indstevnte Mad: Fasting loed ind levere udi Rætten sit under 3de hujus forfattede skriftlige Indlæg, saa lydende

Procurator Reutz indstillede den begierte tiid til Rætten under forbeholdenhed af sin Principalindes Rætt

Eragtet

Den forlangte Anstand billiges med Sagens Udsettelse til nestholdende Som/m/erting andstundende Aar 1764.

Publiceret

Mad: S/a/l/ig/ Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen Fieltvedt paa 1/2 Løb Smør 1/2 huud 1/2 qvarteer Malt i Bircheland dat: 2 Maij 1763.

Ditto hændes bøxelsæddel til Niels Nielsen Indre Hamre paa 1 Løb Smør i Gaarden Øfre-Titelstad dat: 3 Maij 1763 med Rev:

Lars Marcusen Borge paa Encken Anne Olsdatters Veigne med fleere hændes børns Værger deres Skiøde til Lars Olsen paa 18 (15? 16?) Mark Smør 1/2 huud i Tongeland indbereigned Kiøberens Arvepart dat: 6 8ber 1763 vid: fol:

Ludolf Withe som efter Søren Thodes Reqvisition og den fra deres Excellence givne Constitution af 1 Sept: sistleeden mødte fremlagde det under 3de Sept: forfattede Skriftlige Stevne Maal Contra Michel Larsen Schaalevignesset som saaleedis med sin paateigning om forkyndelsen lyder.

Stevne Vidnerne Jan Andersen Tvedteraas og Michel Sædahl afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Comparenten Withe fremlagde den paagieldende Michel Larsen *Schaalegevigens Revers dat: 2 Jan: 1761 paa Capital 50 rdr: tillige med Hans Høy Welbaarne Excellences H/err Cicignons naadige Resolution 1 Sept: sistleeden, Og derefter siden ikke benevnte

1763: 202b

Michel Larsen ey møder forlanget Laugdags forelæggelse, som hand ydmygst indstillede til Rættens behagelige dicision

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Michel Larsen Schaalevignesset forelægges Lavdag til næst holdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1764: /: strax bes... til Lehns M:

Publiceret

Skiftebrev forrettet efter Lars Monsen paa Flesland d/en 4 Julij 1763

2. ditto paa Hauge efter Marthe Johan/n/esdatter d/en 21 april 1763

3. ditto paa Tongeland efter Ole Erichsen d/en 20 april

4. ditto paa Sletten d/en 5 Julij efter Joen Andersen Sletten

5. ditto paa Ham/m/ersland d/en 27 April efter Berthe Olsd:

6. ditto paa Aadland d/en 4 Julij efter Rangele Erichsd:

D/en 7de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret følgende documenter

1. Min Sorenskriver Garmans bøxelsæddel til Ole Olsen Steensland paa 1/2 Løb Smør 1 Mæhle Malt 1/8 Huud i Gaarden Øfre Bircheland dat: 6 8ber 1763

2. ditto paa sin Moder Karen Frimans Veigne udgivet bøxel sæddel til Jacob Erichsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Rølland dat: 6 8ber 1763

3. Jon Mariagers bøxelsæddel til Haagen Gudmundsen paa 12 Mark Smør i Gaarden Sættre dat: 3 8ber 1763 med Rev:

4. Guarnisons Auditeur Holtzrod og Lieutnant Brants udgivne Auctions Skiøde til Anthonius Zachariasen Huus paa 8 Mark Smør i Gaarden Abeltvedt v: Slettebøe kaldet dat: 14 Nov: 1762

5. Anthonis Zachariasen Huuses Skiøde til Anders Nielsen Grønstad paa ovenm/el/te 8 Mark Smør i Sættrebøe eller Abeltvedt dat: 15 Nov: 1762 vid: fol:

6. Michel Michelsen Ham/m/erslands Skiøde til sin Sønn Michel Michelsen paa 1 p/un/d Smør 1/4 huud i Ham/m/ersland dat: 7de 8ber 1763 med Rev:

7. Udslettet og aflyst Clamer Eberhard Moritzes Pante Obligation til Niels Iversen paa Capital 99 rdr dat: 26 Sep: 1761 efter Creditors qvittence af 21 Julij 1763, og saaleedis af Pantebogen udslettes

For Rætten fremstoed Anders Ingebrictsen boende som Selv Ejere paa Gaarden Nedre Fyllingen i Schiolds Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie under Matriculens No: 96 skyldende 1 Løb 12 Mark Smør i Skatte skyld og 1 p/un/d 12 Mark Smør 1 faar i Landskyld, og beklageligst anmelte at om Natten til d/en 7de Sept: blev af en uløckelig Vaade Ild alle hands Gaards tilhørende Huuse med det derudi befindende Ejendeele samt alt derudi ind

1763: 203

bierget høe og Korn opbrendt og lagt udi Aske, saa hands huustrue for at redde sig og børn af Ildens Lue blev noget beskadiget, saa at Comparenten ved den Leylighed er blevet all sin Ejendeele berøvet, og forventer Kongl/ig Allernaadigst Hielp og forskaansel for de 2de Aars afgaaende Skatter, herom fremstillede Comparenten sine 2de Naboer Rasmus Nielsen og Hans Rasmusen Øfre-Fyllingen, tillige med den øvrige tingsøgende Almue, som alle eenstem/m/ig sagde at det disverre i Sandhed forholdt sig som Comparentens Forklaring er afsagt, hvor om Laug Rætten Var vidende tillige, og altsaa efter Comparentens begier bliver dette Tings Vidne udstædet under Rættens forseigling

D/en 8de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt [satt], og blev de sam/m/e 9 bielagere til Fogdens Reegenskab fremlagde som sist forrige Aar og paa lige Maade attesterede

af Øhltappere angivne 1. Aschild Fløen, 2. Peder Hamre 3. Willum Schaalevig 4. Claus Aarestad 5. Ole Schiold, Niels Sandahlsbrechen 7. Elling Ellingsen 8. Lars Iversen 9. Torbiør Ved Porten og Anders Obsen de 4re siste er boende i Syndnes.

Restancen for de Kongl/ig Ordinaire Skatter beløber 482 rdr 2 mrk 4 s:

for de extra Ordinaire Skatter beløber 412 rdr 4

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Ole Johansen Hope 2. Ole Stranden 3. Hans Øfre Fyllingen 4. Michel Sletten 5. Johannes Lohne 6. Lars Unneland 7. Jacob Larsen Nedre Totland og 8. Jørgen Pedersen Øfstue.

 

 

Guulens Skibb:

[1763] d/en 12te ejusdem blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Guulens Skibbreede paa Ting stædet Schielje havn i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 145 findes tilførte undtagen i afdøde Gregus Hiertaases Stæd mødte Sieur Frøset og i fraværende Jens Midbøes Stæd, Mødte Iver Monsen Haugsdahl

og blev de sam/m/e Forordninger og Ordre oplæste som ved nestforrige Schiolds Skibb:

Dernæst publiceret følgende

1. Skifte brev forrettet paa Tvedt d/en 16 Martij 1763 efter Østen Jacobsen vid: fol:

2. ditto paa Strøm/m/e d/en 30 Maij efter Michel Peersen

3. ditto paa Strøm/m/e ej: dat: efter Peder Paulsen og Griselle Strøm/m/e

4. ditto efter afg/angne Parelius d/en 1 Junij 1763 vid: fol:

5. Etatz Raad Bagers bøxelsæddel til Erich Østensen paa 20 1/4 Mark Smør i Birchnes dat: 23 aug: 1763 med Rev:

6. H/err Ludvig Daaes bøxelsæddel til Jacob Jacobsen Kielbye paa 1 p/un/d 3 Mark Smør i Myhr dat: 22 sept: 1763 med Rev:

7. Etatz Raad Bagers bøxelsæddel til Jetmund Østensen paa 20 1/4 Mark Smør i Birchnes dat: 23 aug: 1763 med Rev:

1763: 203b

8. ditto hands bøxelsæddel til Tollef Olsen paa 20 1/4 Mark Smør i ditto Gaard Birchnes dat: 10 Aug: 1763

9. H/err Stifts Provst Rennords bøxelsæddel til Ole Jonsen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Grinde dat: 22 Junij 1763

10. H/err Thomas Som/m/ers bøxelsæddel til Baltzer Knudsen paa 1 p/un/d Smør i Nedre Oppedahl dat: 4 8ber 1763

11. Sorenskriver Garmanns udstædde Auctions Skiøde til Ole Colbiørnsen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Indre Mitthue dat: 16 7ber 1763

12. ditto Skiøde til Truls Pedersen Indre Mitthue paa 1/2 Løb Smør i ditto Gaard ej dat

13. ditto Skiøde til Jørgen Olsen Yttre Mitthue paa 1/2 Løb 9 Mark Smør i Gaarden Yttre Mitthue ej dat

14. ditto Skiøde til Elling Olsen Yttre Mitthue paa lige skyld i ditto Gaard ej dat

15. ditto Skiøde til Jacob Tollefsen Svaberg paa 12 Mark Smør i Gaarden Svaberg ej dat

16. ditto Skiøde til H/err Thomas Sommer paa de 2de Gaarder Flolij og Haveland dat: 1ste 8ber 1763 fol: 370

17. Rasmus Nielsen og Endre Bertelsen Liehaugens Skiøde til Mad: Kisten Ørbech S/a/l/ig/ Mons Hendrichsens Encke paa 1 p/un/d 12 Mark Smør i Liehaug dat: 27 Maij 1763 vid: 370.

D/en 14de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Fogden Bildsøe anmelte at Mons Monsen Hope som gift Mand har begaaet Leyer Maal med Pigen Agotthe Niels datter, hvis Effecter efter fremlagde Seqvestrations og Registerings forrettning af 12 Martij 1763 som d/en 20 sept: sistleeden af Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Manden er approbert, der udviiser det hands beholdne hovedlod ikkun beløb 15 rdr 4 mrk 4 s:, men da bemelte Mons Monsen Hope efter Fogdens tilstaaelse har d/en 13 Martij sam/m/e Aar saavel betalt sine dobbelte Leyer Maals bøder med 24 rdr som 1/10 deel af hands beholdne boeds Lod med 1 rdr 3 mrk 7 s: tilsam/m/en 25 rdr 3 mrk 7 s fra faldes Videre Sag eller Dom over ham at paastaae.

Fogden Bildsøe mødte siigende at hand til Justitiens befordring og hands Maj/este/ts forordningers allerunderdanigste Efterlevelse har fundet sig beføyet til med mundtlig Varsel til dette ting at indkalde, Mons Rasmusen Øfre

1763: 204

Oppedahl, Hans Pedersen NordGuulen og Iver Clausen NordGuulen alle at anhøre de under Lovens fals Maal indstevnte Vidner Sieur Andersen Oppedahl og Joen Lassesen Hannestvedt deres Eedelige forklaring betreffende at de indstevnte efter min Lehns Manden tillagde Ordre af ham blev opnevnt og befahlet at møde paa Comparentens Gaard Strømsnes for at give Almuens tilstand tilkiende og derefter taxere de formuende for hvad de uformuende fattige ey selv kunde udreede til den Allernaadigst paabudne Extra Skatts svarelse for de 6 Maaneder fra Ultimo April til ultimo Septembris sistleeden. hvilcke Mænd deels trodsig har nægtet og deels under ubeviislig forfald undslaget sig for ikke at ville fare i saadan forrettning, hvilcken Sinckelse forvoldede Comparenten det hand neppe med Ligningen og bereigningen havde blevet ferdig og hvilcket naar saadant ustraffet skulle hengaae fulte deraf i fremtiiden at ingen Mand Vilde møde Ved Ligningen, hvorfor hand nu til Exempel for andre haver indkaldet dem at lide Dom til Velfortiente bøders Udreedelse. Og da Vidnerne nu skal være nerværende, saa ombeedes at Rætten vilde imodtage deres forklaring under Eed.

De indstevnte tillige med Vidnerne mødte alle.

Vidnet Sieur Andersen Oppedahl efter aflagd Eed sagde det hand ey har hørt Lehns Manden Hans Henrichsbøe har tilsagt de indstevnte at møde hos Fogden paa Strømsnes, og har hvercken hørt det af de indstevnte eller af andre uden hvis andre nu kand have talt

det 2det Vidne Joen Lassesen Hannestvedt efter aflagd Eed, sagde det *har (hand) Var tilstæde paa Evenvigs Kierke backe en Søndag efter Prædicken for 3 Uger sistleeden Søndag og da hørte at Lehns Manden tilsagde Mons Rasmusen Øfre Oppedahl at hand skulde med andre reyse til Strømsnes at være ved Ligningen tilstæde, hvortil bem/el/te Mons sagde jeg kand ikke, jeg faaer til byen med mit Slagt men ey har hørt at LehnsManden sagde eller tilsagde de andre indstevnte.

Den indstevnte Mons Rasmusen Øfre Oppedahl tilstoed at være tilsagt men gav sit forfald til kiende at ligge paa sin bye Reyse

Hans Pedersen NordGuulen sagde hand ey kunde nægte jo at være tilsagt, men undskylte sig med sin Alderdom og tunghørsel ey at kunde Være med dislige forrettning.

1763: 204b

Iver Clausen sagde det hand tilstoed at Lehns Manden tilsagde ham at møde, men gav sit forfald tilkiende at hands Creatuure Var svage nemlig 2de Kiør var svage og Et nyelig dødt tilforn, den Søndag hand var til Alters og sam/m/e tiid af Lehns Manden blev tilsagt hvilcket forfald hand gav Lehns Manden til kiende og hørte Lehns Manden ey sagde Videre der imod men hører dit forfald.

Fogden forlangte Sagen udsatt til fleere Vidners førelse og ellers aldeelis benægtede som en stor Usandhed alt hvad de indstevnte Mænd til deres angivne forfald har fingeret, thi skulle saadanne forfald for Eftertiiden passere som lovlige og af dem aldeelis ubeviislige saa mødte ingen Mand godvillig og desaarsage blev Comparenten hæftet til de forrettningers frem/m/e som til hands Maj/este/ts tieniste er magtpaaliggende og ingen Ophold kand taale.

Eragtet

Sagen udsættes til Næste ting efter Citantens forlangende.

Dernæst publiceret

1. Jørgen Olsen Yttre Mitthues Pante Obligation til Værgen Elling Jacobsen Weddevig paa Myndtlingen Kari Mons Datters Veigne stoer 40 rdr dat: 13 8ber 1763 vid: 369

2. Elling Olsen Yttre Mitthues Pante Obligation til bem/el/te Værge og Myndtlings Pænge stoer 30 rdr ej dat.

3. Ragnilde Nielsdatter afgangne Joen Anbiørnsen Nævedals Encke oprettede Contract med Hans Olsen Underthun om Livs føde og Underholdning hos ham at nyde dat: 13 8ber 1763 vid: fol: 370

4. Bertel Parelius og Hans Glavehrs bøxelsæddel til Svend Hansen Lund paa 12 Mark Smør i Undahlsvigen og Biørnebotten dat: 12 8ber 1763

5. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans bøxelsæddel til Ole Clasen paa 1/2 Løb 9 Mark Smør i Gaarden Høvig dat: 13 8ber 1763 med Rev: ej dat.

6. Anne S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Mathias Larsen paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Risnes dat: 1 Julij 1763 med Rev

Paa Gulens Skibbreedes høsteting som d/en 14de 8ber holdtes loed Hans Lem, Ludvig Lem og Ludvig de Fine forestille. At deres Farfaders Faders Encke Abel Munthe afg/angne Lector Peder Nielsen Lems, har iblandt andet sig tilkiøbt Jordegotz af H/err Axel Sehsted Aar

1763: 205

1663 bekom/m/et en Gaard udi dette Skibb: ved Navn Øfre Berge skyldende 1 p/un/d 6 Mark Smør, sam/m/e Gaard, visselig troes, har længe for den tiid og stedse fra umindelige tiider og endnu været og bliver øde saalenge som Verden staar, den har og stændig været svaret Skatter af fra en Ejers haand indtil Aar 1733, da den efter deres Farmoder Gertrud de Fine afg/angne Ludvig Pedersen Lems, blev deelet paa hendes 3 Sønner og 1 datter, siden ere de 3de Sønner ved døden afgangne, og bem/el/te ødegaard efter anpart tildeelt deres Encker og børn, og endelig ere endeel af Enckerne og børnene og hendøde, saa mand nu ikke kand udreigne eller vide hvad enhver af de efterlevende Encker børn og børnebørn skulle tilkom/m/e udi bem/el/te ødegaard; derforuden er og den største Deel af SamEjerne i saa slette Omstændigheder og vidt adspredde, at faae ere nerværende eller i Stand til længere at betale de deraf gaaende Aarlige Skatter og Contributioner som de med deres forfædre udi fulde 100 aar af bem/el/te Ødegaard Øfre Berge har maatt svaret, og umueligheden har været hinderlig at faae den bebygget og beboet, ey heller i all den tiid havt ringeste Nytte af den. Saa er det de ere begiærende sandfærdig Vidnesbyrd af nerværende Lauvrætt og tingsøgende Almue paa følgende Spørsmaal, bekræftet under Rættens forseigling

1mo Om ikke denne Ødegaard som melt i umindelige tiider og Vist over 100 aar har ligget øde, og Været af anseende som en Vild uryddet Udmarck Hvorpaa Almuen svaret At de ikke andet kand troe eller har hørt af deres Forfædre end at denne Gaard Øfre Berge jo maae have ligget øde over 100 aar, og saalænge nogen kand mindes seet ud som en udryddet Udmark.

2. Hvad kunde sluttes til at sam/m/e Gaard fra først af er bleven øde. Dertil blev svaret At den ligger noget høyt og langt fra Søen op paa et bierg hvor ingen Skov til bygnings tøm/mer er eller Voxer, og op fra Søen er en meget besværlig og deels umuelig Vey at tilbringe bygnings tilfang, som sluttelig har været Aarsage til dens øde læggelse, og endelig maae og beboerne blevet udarmet formedelst Misvæxt paa Sæden som saa høyt til Fields ikke har kundet Voxe til deres fornødne Ophold, da ingen anden herlighed har været at erindre sig af.

3tio Om nestgrensende Gaard Nedre Berge ikke har haft og kunde have nogen Nøtte af den til Fæbeiter og høe sletter, som om det allernaadigst behagede Hans May/este/ts at befrie dessens fattige Ejere fra deres langvarige store byrde, den da kunde lægges til Gaarden Nedre Berges Ejendom og brug, og den svare noget derfor, saasom Lægds Udredning og smaae tolder eller i andre Maader som best kunde forefindes.

1763: 205b

Der til blev svaret af de tilstæde værende Nedre Berges Opsiddere som og angrendsende Gaarders beboere, at bemelte Gaard Nedre Berge ey kand have ringeste Nytte deraf enten til Fæbeite eller høeslette, thi naar deres store Creatuure kom/m/er af en hændelse i den Marck paa Øfre Berge er de i største fare at kom/m/e til Skade, da hvercken Vaaegaarde eller Gierder er eller kand holdes ved lige formedelst bratte fielde og Uhrer altsaa vil eller kand nogen sam/m/e Ødegaard til eller under sine brugende Gaarder antage, mindre svare ringeste Udgift eller Contributioner deraf, siden de aldeelis ey sam/m/e behøver, og ønskede at deres Creatuure derfra kunde ude holdes at kom/m/e i Øfre Berges farlige Udmarck, hvor de ofte med møye og besvær maae Vogte dem, og faae dem fra, at de ey skal bliVe beskadigede at gaae paa sam/m/es farlige Stæder hvortil og Laug Rætten sagde at det saaleedis i sandhed forholdt sig som besvaret og forklaret er, thi blev dette Tingsvidne udstædet og under Rættens forseigling stadfæstet.

d/en 15de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og de sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskab attesterede og som forrige Aar alle besvarede

Restancen for de Kongl/ig Skatters 2den termin beløber 136 rdr 2 mrk 14

Extra Skatten til 7ber (September) Maaneds Udgang beløber 750 rdr 3 mrk.

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 1. Knud Østensen Børchnes 2. Jens Rasmusen ibidem 3. Gregus Jonsen Grimstad 4. Hans Hansen Dahle 5. Thoer Jonsen Knarvig 6. Lars Stephensen Mattre 7. Knud Stephensen Haucheland og 8. Rasmus Erichsen Norland

 

 

Lindaas Skibb:

1763 d/en 17de 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Lindaas Skibbreedes Almue paa ting stædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 143 findes tilførte untagen i Niels Solens Stæd som er svag mødte Ole Erichsen Nataas

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres oplæste som ved forrige ting stæder.

Dernæst publiceret følgende documenter

1763: 206

1mo Skiftebrev forrettet paa Hodneqvam efter afdøde Ole Andersen og Hustrue dat: 7 Martij 1763 vid: fol: 371

2do ditto efter Marthe Nielsdatter ditto Gaard ej dat.

3die ditto efter Michel Halvorsen og Hustrue paa *Sodven (Schodven?) dat: 18 Julij 1763

4to H/er/r Ludvig Daaes bøxelsæddel til Mons Larsen Østreim paa 9 Mark Smør 3/4 Mæle Korn i Bersvig dat: 10 8ber 1763 med Rev

5. Rasmus Larsen Huuses bøxelsæddel til Ole Erichsen paa 4 s Jord i Øxnes dat: 19 Decbr: 1762 Rest: Rev:

6. Anne S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands bøxelsæddel til Ole Olsen Severaas paa 1 p/un/d Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Hopland dat: 27 sept: 1763 med Rev: ej dat

7. H/err Ludvig Daaes bøxelsæddel til Hans Olsen Kaland paa 9 Mark Smør 3/4 Kande Malt i Bersvig dat: 27 april 1763 med Rev:

8. H/er/r Etatz Raad Bagers bøxelsæddel til Michel Mathiesen paa 6 Mark Smør i Gaarden Østreim dat: 23 aug: 1763 med Rev:

9. H/err Daaes bøxelsæddel til Aamund Ditlevsen paa 9 Mark Smør 3/4 Mæle Malt i Bersvig dat: 10 8ber 1763 med Rev:

10. H/er/r Etatz Raad Bagers bøxelsæddel til Lars Jensen paa 10 Mark Smør i Gaarden Østreim dat: 26 aug: 1763 med Rev:

11. Anne S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans bøxelsæddel til Tosten Arnesen Synevog paa 1/2 p/un/d Smør 4 Kander Korn 1/6 huud i Gaarden Soleim dat: 14 april 1763 med Rev: ej dat

12. Mons Monsen Øfre Schodven Friderich Søre Titland og Rasmus Monsen Yttre Fosses Skiøde til Michel Monsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Gaarden Øfre Schodven dat: 17 8ber 1763 vid: fol: 371.

13. Jon Larsen Nedre Echanger med de fleere Selgeres Skiøde til Ole Andersen paa 1 p/un/d Smør 2 Mæl: Malt i Gaarden Nedretvedt dat: 9 Junij 1763

14. Ole Andersens Pante Obligation til H/err Jens Bergendahl for Capital 40 rdr dat: 9 Junij 1763

Ole Magnesen Lechvold fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med mundtlig Stevne Maal har været Aarsaget at indkalde til dette Ting sin Værfader Ole Monsen Hopland fordi hand hidindtil har indeholdt og ey udbetalt den Arv som ham paa sin hustrues Veigne efter sin Værmoder tilkom/m/er, og som hand har nægtet at Skifte Rætten skulle deele Arven skiøndt Citanten det har forlanget og til den Ende har formaaet Skifte forvalterens FuldMægtig paa Arvetompten at indfinde sig som med uforrettet Sag formedelst den indstevntes Fraværelse maatte begive sig, og bem/el/te Værfader egenraadig selv ved 2de tilkaldte Mænd nemlig hands egen Sønn Rasmus Olsen Hopland \har deelt/ {og} endnu

1763: 206b

ikke vil extradere den Arv ham tilkom/m/er, altsaa indstevner Citanten bem/el/te sin Værfader, saa vel til at udbetale ham Arven, som og at Skifte Ved Rættens Middel lovlig bør behandles, da hand i Vidrige fall skeer Urætt, og efter Sagens Omstændighed at lide Dom saavel til Skiftetz som Sagens bekostning.

Den indstevnte Ole Monsen Hopland blev 3de gange paaraabt men ey mødte, ligesom hands Sønn Rasmus Olsen Hopland skiøndt hand var Ved Rætten tilstæde vilde efter tilspørsel ey tage til Veder Mæhle eller møde for sin Fader

Stevne Vidnerne Jacob og Halvor Wigene fremstode, og eedelig afhiemlede det de lovlig har forkyndt ham ovenstaaende Stevning og det i hands eget paahør.

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Ole Monsen forelægges Lavdag til næste ting,

d/en 18de ejusdem blev Rætten satt og publiceret

1. Iver Olsen Rølland og Peder Arvesen Qvam/m/es paa Myndtlings Veigne udstædde Skiøde til Anders Olsen paa 19 Mark Smør indbereignet Kiøberens egen part i Hodneqvam dat: 17 8ber 1763 vid: fol: 372

2. H/err Daaes bøxelsæddel til Joen Colbeensen Furre (Førre) paa 18 Mark Smør 1 3/4 Mæle Malt i Tykhelle dat: 3 Jan: 1762 med Rev: ej dat

Sager frem kom ey efter Paaraab

d/en 19de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt

Publiceret

Halvor Michelsen med de fleere Selgeres Skiøde til Ingebrict Michelsen Schodven paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Øfre Schodven dat: 18 8ber 1763 vid: 373

2. Ole Tollevsen Smørdahls Skiøde til Halver Olsen paa 12 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Smørdahl dat: 18 8ber 1763 vid: fol: 372.

3. Skiftebrev forrettet paa Fam/m/estad d/en 5 Martij 1763 efter Elisabeth Fam/m/estad vid: 373.

Fogden Bildsøe mødte og tilkiendegav at have Ved skriftlig Stevning under 14 Sept: sistleeden ladet indkalde Ole Lagesen i Kiilstrøm/m/en at lide Dom til 5 aars Resterende Kongl/ig Skatters betalning, dem hand ikke efter saa laang tiids givne dilation efter mange mindelige Paafordringer

1763: 207

har Vildet betale, og over hvis beløb Comparenten belovede til næste ting at deducere speciel Reigning med Videre Paastand til Doms Erholdelse.

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte.

Stevne Vidnerne Lehns Mand Lars Fielsende og Ole Erichsen Nataas fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse efter paateigningens Udviis

Citanten erindred om Laugdag

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Ole Lagesen forelægges Lavdag til næstholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1764.

Fogden Bildsøe anmelte at da Hans Excellence H/err Stiftsbefalings Mand von Cicignon in Septembri sistleeden ankom til Kiilstrøm/m/en for at reyse længere Nord efter var Halvor Synevog af begge Skafferne Jacob Jonsen Schorholmen og Ole Hansen Ulføen bleven tilsagt efter sin rigtige tour og Omgang at være med i den Skydtz til Schieljehavn, men sagde aldeelis ney ikke at ville fare, og ligesaa borte blev, hvorfor Comparenten paa Justitiens Veigne med mundtlig Varsel til dette ting har indkaldet ham at lide Dom saa vel til Skydtzens betalning som bøders Udreedelse for saadan hands Opsetzighed.

Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne Lars Fielsende og Ole Erichsen Nataas afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse af dem at være skeed i hands Hustrues paahør, da hand selv var fraværende.

Eragtet!

Den lovlig indstevnte og ey mødende Halvor Synevog forelægges Lavdag til næste ting.

Fleere Sager fremkom ey efter paaraab for Rætten.

De sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskab bleve Attesterede, udi Silde og Laxe Voger blev ey nogen anmelt til Skatts svarelse, og ey fleere Øhltappere end Ole Langøen

Restancen paa de ordinaire Kongl/ig Skatter beløber 434 rd 5 mrk

Restancen paa de extraordinaire Skatter beløber 572 3 10 s.

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Simon Østreim 2. Anders Olsen Leervog 3. Anders Kaland 4. Jacob Knudsen Riise 5. Michel Peersen Oenes 6. Michel Thomesen Qvalvog 7. Anders Knudsen Qvalvog og 8. Iver Nieldsen Hodne, som alle tilsiiges betiimelig at indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed.

1763: 207b

 

 

Herløe Skibbreede!

1763 d/en 20de 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Herløe Skibbreedes Almue paa Ting stædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 148 findes tilførte

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og videre Ordres oplæste som for forrige Skibbreeder.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Skiftebrev forrettet paa Røsetter d/en 8 April 1763 efter afg/angne Anders Olsen vid: fol: 373.

2. Aflyst Gert Hendrich Schrivers udgivne Obligation af 18de Junij 1756 til Pether Lexaue paa 400 rdr efter qvittering af 3 Junij 1763 vid: fol: 539.

3. Søren Rosenqvistes udgivne Pante-Obligation til Peter Lexaue paa Capital 400 rdr: dat: 27 aug: 1762 vid: fol: 373

4. Capitain de Svanhielms bøxelsæddel til Sieur Ybsen paa 1/2 p/un/d fisk i Stæchen dat: 3 8ber 1763 med Rev:

5. Paul Meyers bøxelsæddel til Gudmund Michelsen Taasche paa 8 Mark Smør i Gaarden Herlevehr dat: 6 Sept: 1763

6. Hans Jansen Rongs Skiøde til Ole Nielsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Rosetter (Røsetter) dat: 20 8ber 1763 vid: fol:

7. Ole Nielsen Røsetters Pante Obligation til Sing/neu/r Valentin Fasmer paa Capital 42 rdr dat: 20 8ber 1763

8. Aflyst Anders Johannesen Flyxands Pante Obligation dat: 20 8ber 1749 til Jens Rong efter hands qvittering af 20 8ber 1763 og saaleedis af Pante bogen udslettet

9. Michel Halvorsen Hielmens bøxelsæddel til Mons Arnesen paa 15 Mark fisk i Gaarden Nodenes dat: 20 8ber 1763 med Rev: ej dat

10. Skiftebrev forrettet paa Echeland efter Berthe Johannesdatter d/en 15 Julij 1763 vid: fol:

11. Lars Monsen Tosvig som Laværge for sin Moder Barbra Arnesdatter hands bøxelsæddel til Anders Knudsen paa 1 p/un/d 10 3/4 Mark Smør i Gaarden Erstad dat: 20de 8ber 1763 med Rev: ej dat

Udi Sagen indstevnt af Michel Hielmen Contra Nore Selles Opsiddere efter Forelæggelse og Udsættelse mødte Knud Hansen Rasmus Olsen og Johannes Knudsen Nore Selle, svarede det de til denne tiid kand af det i Aar faldne fiskerie have ind

1763: 208

samlet til 200 rdr, som de indstevnte sagde Vist var indkom/m/en men hvor meeget af det udestaaende der kand indkom/m/e er de uvidende om, siden de nægter at betale saa meeget de fordrer og med vedkom/m/ende har været accorderet om nemlig hos Consul Wallace var de accorderet for Silden hand bekom 80 rdr men vil have Afslag 32 rdr med Pether Drejer accorderet om 50 rdr vil have afslag men hvormeeget ubekiendt Hans Bugge accorderet for 30 Vil have Afslag 10 rdr hos de øvrige som kiøbte er og bliver og noget uvist.

Leylændingerne bleve hver for sig tilspurdt nemlig Rasmus Olsen om hand vilde til sin Ejer betale den Anpart af Lands Lod som paa hands Lod er af forrige og dette Aars fiskerie er indkom/m/et, eller nægte sam/m/e dertil svarede hand vilde være frie og ey betale noget, Johannes Olsen svarede det sam/m/e hand ey vilde lægge noget til Ejeren af dette bekomne fiskerie Knud Hansen svarede det sam/m/e, ligesom Rasmus Olsen svarede det hand maae følge de andre, at nægte at svare noget til Ejeren, det svarede tillige Johannes Knudsen, ligesom og Rasmus Nielsen vedblev det sam/m/e og følgede de andre ey at betale til Ejeren noget deraf. bem/el/te indstevnte Sagde det disse indkomne Pænge er deelt imellem dem ind byrdes saavel for dette som forrige Aars fiske og er saaleedis deelt at de for deres Nød har taget den halvepart og deelt den anden halve part til Lotte Mændene hvoriblandt og de indstevnte selv har været tillige Lotte Mænd og taget deres Mands Lod, og altsaa ey har hensatt nogen Part til Landetz Ejere som kaldes Lands Lod.

De indstevnte leverede 4re af sine ihænde havende bøxel sedler under 18 Junij 1734, 16 Martij 1754, 12 Jan: 1751 og 23 Junij 1755 som ikke indeholder hvad enten de bør svare Landslod eller ey, men indlader Sagen til Doms paa deres Siide.

Citanten som merker sine Leylændingers Modvillighed at nægte ham den paasøgte 1/5 parts Lands Lod af det saa vel for forrige som dette Aars faldne fiskerie for hands Land, som er uddelt hvad Pænger deraf er indkom/m/et til dem selv indbyrdes som og til de øvrige Lotte Mænd efter de ind stevntes siigelse, alt saa Var hand Aarsaget da bem/el/te indstevnte i Mindelighed ey vilde indfinde sig til noget billig forliig, at underkaste Sagen til Doms, forventende at hand som andre Ejere nyder den Rætt, som i Landet er brugelig at Lands Lodden som Leylændingerne ey har bøxlet, bliver Ejerne tilhørende naar nogen falder, og altsaa paastaar at nyde sin anpart

1763: 208b

saavel af de for forrige som dette Aars fiske indkomne som endnu udestaaende Pænge saavidt deraf ind kom/m/e kand, samt Sagens Omkostning

Eragtet

Sagen optages til Doms

Udi Sagen indstevnt af Michel Hielmen Contra

Ole og Mons Nielsen Notenes.

De indstevnte Ole og Mons Nielsen Notenes mødte sagde de af dette Aars fiske hver har bekom/m/et 20 rdr tilsam/m/en 40 rdr paa 1/3 part af Noden, da de andre 2 parter af Noden gick til de Opsiddere paa Sture og Hatten som hver paa sine Nøder fick lige meeget som da bliver paa en halvepart 120 rdr og paa begge parter 240 rdr hvilcket fiskerie er skeed, saa vel paa Notenes som tilhører Citantens som paa Nordvigen der tilhører Krigs Raad Korens \Land/, saa at Landslod til begge Landetz Ejere bør deelis, og i øvrigt vedblev endnu som tilforn at der af fiskerietz pænge endnu er ude staaende 51 rdr hos Assessor Falch, som de ey veed enten sam/m/e bliver betalt eller naar de indkom/m/er,

De indstevnte blev tilspurdt om de i Mindelighed vilde betale deres Ejers tilhørende Lands Lod, som er den halvepart af den Andeel, der kand falde af Lands Lodden, der til svarede Ney. blev tilspurdt om de havde noget videre til sin befrielse for Landslods svarelse at anviise enten af bøxelsædler eller dislige, som berettiget dem at være derfor frie, saavel som og de andre 2de Nodelav som der ved Landet har fisket. Dertil svarede Ney, og til sist indlader Sagen til Doms

Citanten som merkede lige Modstridelse af disse som de andre sine Opsiddere, der har alle samlet sig til Veyerlighed at betale den anpart ham som andre Ejere af Landslod kunde tilkom/m/e indlod Sagen til Doms med Paastand at nyde 1/10 part af Lands Lodden, da fiskeriet imellem 2de Ejeres Lande er fangen. samt Erstattning for Processens Omkostning.

Den indstevnte Ole Nielsen fremlagde sin under 3de 8ber 1719 erholdte bøxelsæddel, der udviiser at Gaardens underliggende Laxe Vog er ham efter Jorde brugetz størrelse tilbøxlet at bruge, men ey Videre noget melder om Silde kast eller

1763: 209

for {Lands} Lod at være befriet naar noget fanges.

Sagen optages til Doms!

d/en 21 ejusdem blev Rætten satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd

og følgende Dom afsagt!

Citanten Michel Halversen Hielmen som Ejer af Gaarden Nord Selle har paa egne og børns Veigne fundet sig aarsaget at indstevne sine Leylændinger Sc: Rasmus Olsen, Johannes Olsen, Knud Hansen Rasmus Jonsen, Johannes Knudsen og Rasmus Nielsen Nore-Selle der alle har nægtet og indeholdt at yde til ham, som deres Jordrott, den sædvanlige LandsLod af det silde Fiskerie. der ved bem/el/te hands Ejendoms Gaard er falden, saavel afvigte Aar 1762, der importerede efter de indstevntes egen tilstaaelse 280 rdr, som indeværende Aar, da ligeleedis for den fangne og soldte Sild er incasseret 200 rdr, foruden de{t} endnu udestaaende 160 rdr, af hvilcke sistbem/el/te summa, efter de indstevntes forklaring, tilstaaes af vedkom/m/ende den summa 108 rdr:, men det øvrige disputeres. I slig henseende er de indstevnte tilspurdt, om de i Mindelighed derom vilde med deres Ejere foreenes, at fralægge til ham den paasøgte Lands Lod, men da alle derudi bleeve eenige at nægte ham den, har de til sin formeente befrielse anviist deres bøxel sædler, hvorudi ey Mentioneres noget om Lands Lods Ydelse, men allene er anført, at Landskyld og anden Jordrottelig Rettigheder skal svares. Da nu ved denne Gaard ved SøeKanten beliggende findes saadan importabel Herlighed af Silde Vog, hvorudi saa stor Guds Velsignelse af Sild er fanget, som til Kiøbere er soldt, mueligens og til større summer, end de indstevnte selv har vildet anmelde, kand det ey ansees ubilligt, at Citanten, som Ejer af det Land hvor Fiskeriet er skeed, fordrer som andre Ejere den over alt Landet brugelige og introducerede Rettighed af Lands Lod, som efter praxie og Vedtagen Maade de fleeste Stæder i Fogderiet saaleedis deelis og bereignes, at Landets Ejer tager 1/5 part for sin Lands Lod, Nodens Ejere bekom/m/er 2/5 parter, og Arbeyderne ved Fiskeriet, som kaldes Lotte eller Node Mænd de øvrige 2/5 Parter, Ved hvilcken Repartition og deeling enhver ansees at kunde og burde Være fornøyede, men da de indstevnte desuagtet har nægtet at erlægge noget af den saa kaldede Lands Lods Rettighed, men sam/m/e efter eget behag \søgt at/ betage{t} sin Ejer, og sam/m/e til sin og andres fordeel indeholder

1763: 209b

som hvercken med Lovens 5 bogs 12 Cap: 4 art: eller efter deres i hende havende bøxelbreve kand \..omo.ere og/ dem tillades.

Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at de indstevnte 6 Leylændinger, som allene tilhører Noden og for sam/m/e tager 2/5 parter, og med de øvrige Note Mænd tager deres Mands Lod i de andre 2/5 parter, bør til Citanten deres Ejere fralægge og betale den 1/5 Part af de for Fiskeriet forrige og dette Aar indkomne Pænge, som i alt beløber 480 rdr, og hvoraf paa bem/el/te 1/5 part kom/m/er den summa 96 rdr, foruden at blive ham ansvarlig ligeleedis for sin 1/5 part af de udestaaende Pænge, naar sam/m/e indkom/m/er, og beviises hvad sam/m/e beløber, som og at betale denne Processes foraarsagede bekostning med 3 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes af de samtlige Leylændinger, hvoraf paa enhver kom/m/er 16 rdr 3 mrk, under Adferd efter Loven.

Udi Sagen Contra Noteneses 2de Opsiddere

Dom afsagt

De af Citanten Michel Halversen indstevnte 2de Leylændinger Ole og Mons Nielsen Notenes har selv tilstaaet forrige Aar at have med egne og fremmedes Nøder kastet \Sild/ ved Citantens tilhørende Gaard Notenes og en anden Ejeres tilhørende Land Nordvigen, forrige Aar for 30 rdr, og for dette Aar saavidt af Pænge indkom/m/et er 240 rdr, foruden det som endnu er udestaaende nemlig 51 rdr: af hvilcket Fiskerietz Indkomster de har nægtet at betale sin Jord Ejere den paasøgte Landslod, som bliver 1/10 deel, i henseende de med medtagne Nod Ejere fra Sture og Hatten har efter Silde Vogens beliggenhed betiendt sig til Fiskeriet af 2de Ejeres Land paa begge Siider.

Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rett, at siden de ind stevnte i Lav med andre frem/m/ede Gaarders Opsiddere har saavel Ved Citantens, som en anden Ejeres nerliggende Land, betient sig til deres Silde kast og fiskerie, der for begge Aar har Renderet til 270 rdr:, foruden de endnu udestaaende 51 rdr, bør de, mod Regress til de øvrige i Fiskeriet Lodtagne til Citanten yde udi Lands Lod 1/10 part, som beløber 27 rdr og lige andeel af de udestaaende og Resterende Pænge, naar sam/m/e beviislig indkom/m/er, samt erstatte denne processes Omkostning med 2 rdr, som da af enhver af de indstevnte med 14 rdr 3 mrk bør 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse udreedes, under Adfærd efter Loven.

1763: 210

 

Publiceret

Søren Rosenqvistes bøxelsæddel til Anbiørn Olsen Toppe paa 1 p/un/d 13 1/2 Mark Smør 1/3 huud i Gaarden Fosse dat: 14 Martij 1763 med Rev: ej dat

2. Michel Halvorsen Hielmens bøxelsæddel til Niels Olsen paa 15 Mark fisk i Gaarden Nodenes dat: 20 8ber 1763 med Rev: ej dat.

Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bildsøe haver ved skriftlig Stevning ladet indkalde til Doms lidelse Paul Pedersen Fromrei Niels ibidem og Elias Fuschanger fordie at de efter tilsiigelse ey mødte paa Mangers Præstegaard efter Advarsel af Prædicke Stolen og atter ved 2de budsændelser enda ikke ankom at til kiende give Sognepræsten hvad Forandring af dødsfald og 12 Aars opnaaelse med videre Var forefaldet i henseende til Extra Skattens bereigning for den 2den qvartal til 7ber (September) Maaneds Udgang saa at Sogne præsten efter at hand havde biet paa deres kom/m/e i 2de dage nødsagedes til at fremsænde til Comparenten sin Forklaring over af og tilgangen saaleedis som den for de første 6 Maaneder var anteignet, hvorfor hand og ved sin paa Mandtallet teignede Forklaring exciperet sig fra all den Urigtighed som i Mangel af Oplysning ved havende Oppebørsel maatte indtreffe.

De indstevnte mødte alle som bad om forladelse og undskylte sig ...(?) sin begangne forseelse med tilbud til Sognetz fattige hver at betale 4 mrk tilsam/m/en 2 rdr, dem de og over leverede til Fogden i Retten, som derimod intet havde at erindre og tilholdt dem med andre for eftertiiden at tage sig bedre i agt.

d/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og da blev til Attestation fremlagt de sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskaber, som bleve som forrige Aar Attesterede undtagen at der blev anmelt i udi andre Voger end Nore Selles Vog ey var fisket hvor for til Skatz Svarelse sam/m/e blev ansatt til 2 rdr og af huus Mænd allene andført Hans Hansen i Hops havnen til Skatz svarelse.

Restancerne paa de Kongl/ig ordinaire Skatter 316 rdr 5 mrk 5 s:

paa de Kongl/ig Extra ordinaire Skatter 390 - 5 - 4 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar *1763 (1764) opnevnes 1. Ole Monsen Sture 2. Ole Rasmusen Sture 3. Otte Erichsen Tosche 4. Johannes Michelsen Tosche 5. Thomas Knudsen Lansvig 6. Halver Larsen Schielanger, 7. Iver Haatoft og 8. Anders Brynildsen Fosse.

 

 

Echanger Skibb:

1763 d/en 21 Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Echanger Skibb: paa Tingstædet Bernes Tangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged

1763: 210b

og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd

hvor da de sam/m/e Forordninger og Ordres som ved de forrige Ting stæder bleve publicerede, ligesom og efterskrevne Rescripter og Forordning

1. Forordning at det med General førstAmbtes jurisdiction i Norge skal forholdes efter Forordningen af 26 febr: 1744 og i det øvrige forblive ved Norske Lov: dat: 2 sep: 1763.

2. Placat angaaende Forbud paa Eegelastes og Eege barkes Udførsel fra Norge saavel til frem/m/ede Stæder som og til Danne/marck og de tydske Provincer dat: 26 Sep: 1763

3. Forordning angaaende at den, som er Fader til et uægte barn, skal lige med Moderen bære Omsorg for detz Opdragelse, og efter hands Formue erlægge i det mindste halvdeelen af de Omkostninger som barnetz Underholdning udfordrer til det er 10 aar gam/m/elt dat: 14 8ber 1763.

4. Kongl/ig Rescripter at saavel Som/m/er som høstetinge maae 1 á 2 dage længere Vedvare end de fast satte Ting beram/m/elser dat: 5 Julij og 2 Nov: 1763

5. Kongl/ig Rescript angaaende Skydtz eller fløttningspænge som til Jordrotten af Leylændingerne bør ydes nemlig 4 mrk aarlig naar og saafremt Ejeren eller Jordrotten af Leylændingen ikke forlanger denne frie skyds eller flyttning in natura dat: 2 Sep: 1763

6. Extract af Land Etatens ordre og Explication angaaende militaires Extra Skattes ydelse dat: 21 Dec: 1762.

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Anders Larsen Lille Ourdahls Skiøde til Niels Jacobsen Wicho paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Lille Ourdahl dat: 21 Nov: 1763, vid: fol:

2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Lille Ourdahl efter Knud Andersen dat: 28 febr: 1763.

3. ditto paa Biørndahl d/en 2 Martij 1763 efter Kari Olsdatter

4. ditto paa Lie d/en 3 Martij efter Marthe Nielsdatter

5. ditto paa Lie d/en 3 Martij efter Marthe Ellefsdatter

6. ditto paa Hauge d/en 4 Martij efter Mons Erichsen Hauge

7. ditto paa Hauge d/en 4 Martij efter Kari Hansdatter.

8. ditto paa Kleven d/en 19 Martij efter Thore Arvesen Kleven

9. H/err Hans Mossins bøxelsæddel til Mons Monsen paa 1 p/un/d 12 Mark Smør i Gaarden Qvinge dat: 9 Dec: 1762 med Rev: ej dat

10. Ole Bleeges bøxelsæddel til Sieur Carlsen paa 27 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Gielvigen dat: 22 Sept: 1763 med Rev: ej dat.

11. Post Mæster Brøchers bøxelsæddel til Hans Johannesen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 1 qvarteer Malt i Gaarden Biørnevold dat: 13 8ber 1763 med Rev: ej dat.

d/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publiceret.

1. Birthe Olsdatter afg/angne Ole Nielsen Dyrcholbottens Encke med

1763: 211

Laværge Ole Farrestvedt og Sieur Rom/m/ereims Skiøde til Anders Larsen paa 6 Mark Smør i Dyrcholbotten dat: 22 Nov: 1763 vid: fol: 376

2. Johannes Monsen Store Ourdahls Skiøde til Sønnen Mons Johannesen paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Store Ourdahl dat: 21 Nov: 1763 vid: 376.

3. Creditorer udi Thore Arvesens Sterboe deres Skiøde til Ole Knudsen paa 1 p/un/d 7 1/2 Mark Smør i Gaarden Kleif dat: 21 Nov: 1763 v: fol: 376

4. Værgen Ole Nielsen Hagseth paa Myndtlingen Anders Olsens Veigne hands Odels Lysning til 18 Mark Smør 1 qvarteer Malt i Gaarden Lie hvor af Stivfaderen Ole Olsen Lie bruger og eyer sin part dat: 21 Nov: 1763 vid: fol: 375

5. Lars Erichsen Padøens bøxelsæddel til Erich Larsen paa 18 Mark Smør i Padøen dat: 21 Nov: 1763 med Rev:

Opsidderen paa Gaarden Kikal i Echanger Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie under Matriculens No: 9 beliggende Allernaadigst beneficeret Kors Kierken i Bergen skyldende i Skatte Skyld 1 p/un/d 9 Mark Smør og i Landskyld 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt, navnlig Michel Andersen fremstoed for Rætten og beklageligst anmelte det hands paaboende Gaard Kikals Vedhørende Huuse alle Ved uløckelig Ildsvaade om Natten til nye Aars dag dette indeværende Aar blev opbrendte, tillige med 2de store qvæg og 11 støcker Faar og Giedder samt all hands boehave og Formue, hvorved hand til yderlig Fattigdom er geraadet, og forventer Kongl/ig Naade til Skatternes allernaadigste Eftergivelse for de 2de Aar, da hand er sindet det hand og har laandt hos adskillige Pænge til at see noget af Gaardens Huuse igien opbygde.

Comparentens nermeste Naboer Ole Iversen Dyrdahl og Rasmus Annaas tillige med fleere af ting søgende Almue og Laug Rættes Mænd sagde det hands Udsiigende i et og alt saaleedis som anmelt er rigtig og i Sandhed forholder sig.

Comparenten forlangte dette Tings Vidne sig beskreven meddeelt under Rættens Attestation.

d/en 23de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Ole Knudsen Klefs udgivne Pante Obligation til Peder Sevele paa Capital 40 rdr dat: 22 Nov: 1763 vid: 377

2. Sorenskriver Garmanns Overdragelses Skiøde til Erich Gulichsen Farrestedt paa 18 Mark Smør i Gaarden Fielde dat: 22 Nov: 1763 vid: fol: 377.

3. Lars Monsen Eisnes og Ole Olsen Echneses bøxelsæddel til Iver Bergesen paa 7 7/8 Mark Smør 5 1/4 Kande Malt i Gaarden Indre Eisnes dat: 22 Nov: 1763 med Rev:

1763: 211b

 

De 2de Mænd Sieur Christensen Eide og Lars Knudsen Schaar fremstode og eedelig bekræftede deres skriftlige Anmeldelse at paa deres og Interressenteres Sav var dette Aar skaaret 2624 støcker bord og af bem/el/te bord Var af beneficerede Skove kom/m/et 49 stocker.

De sædvanlige bielagere bleve attesterede til Fogdens Reegenskab i alt som forrige Aar.

Restancen for de ordinaire Skatter 197 rdr 3 mrk 5 s

Extra Skattens Restance beløber 391 - 5 - 10 s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Baar Bergesen Kaalaas 2. Anders Monsen Fyllingsnes 3. Johannes Monsen Høyland 4. Ole Ellingsen Eide 5. Iver Aschildsen Moe 6. Joen Nielsen Otterstad 7. Johannes Olsen Strømme og 8. Niels Monsen Steensland.

 

 

Hossanger Skibbreede

1763 d/en 24 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Hossanger Skibbreedes Almue paa Ting stædet Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd undtagen i afdøde Johannes Gregoriusen Søre Haalands Stæd blev antagen Mons Bastesen Hatland,

og blev de sam/m/e Kongl/ig Forordninger oplæste som ved forrige Echanger Skibbreede.

Dernæst blev publicered følgende documenter

1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Heldahl d/en 5 sept: 1763 efter afg/angne Magdeli Ellefs datter dat: 5 Sept: 1763 vid: fol: 377.

2. ditto paa Gaarden Kleveland d/en 6 Sept: 1763 efter afgangne Johannes Nielsen vid: fol: 378.

3. ditto paa Gaarden Møxter d/en 15 Junij 1763 efter afg/angne Ole Erichsen Møxter

4. Klockeren til Hammers Præste gield Peder Paulsens Pante Obligation til Sorenskriver Garmann paa Capital 20 rdr: dat: 21 Sept: 1763. vid: 378.

5. Lars Clemesens bøxelsæddel til Niels Monsen paa et Huusmands Pladtz under Hatlands Grund dat: 30 Martij 1763

6. Mons/ieu/r Kierulfs bøxelsæddel til Ole Jørgensen paa 1 spand Smør 1 Mæle Malt i Fielschaalnes dat: 19 Nov: 1763 med Rev:

7. Berge Andersen Litlands bøxelsæddel til Johannes Sieursen paa 6 Mark Smør 4 Kander Malt i Søre Mielstad dat: 24 Nov: 1763

8. Niels Olsen Søre Mielstads bøxelsæddel til Joen Aschildsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Søre Mielstad dat: 24 Nov: 1763

1763: 212

9. Anne Joensdatter med fleere Værgers bøxelsæddel til Hans Jonsen paa 12 Mark Smør 6 K: Malt i Haarsaas dat: 24 Nov: 1763

10. Jan Frøchens bøxelsæddel til Ole Olsen Lavig paa 1 p/un/d Smør udi Gaarden Lavigh dat: 21 8ber 1763 med Rev:

11. ditto hands bøxelsæddel til Knud Ellefsen paa 18 Mark Smør i Lavighauven dat: 21 8ber 1763 med Rev: ej dat

12. Aamund Andersen Søre Røslands bøxelsæddel til Anders Andersen paa 12 Mark Smør 6 Kander Malt i Søre Røsland dat: 24 Nov: 1763 med Rev:

13. H/err Lyder Johan Smithes bøxelsæddel til Anders Johannesen paa 14 2/5 Mark Smør 7 1/5 Kande Malt i Gaarden Kalleklef dat: 23 Nov: 1763 med Rev:

14. Jacob Halvorsen Nore Byseims bøxelsæddel til Ole Rasmusen Lechnes paa 21 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Nore Byseim d/en 24 Nov: 1763 vid: fol:

15. Anders Knudsen Søre Møchings Skiøde til Johannes Monsen Høyland paa 2 2/5 Mark Smør 2 2/5 Kande Malt i Gaarden Herland dat: 9 Junij 1763 vid: fol: 379.

16. Skiftebrev passeret efter afg/angne Lisbeth Monsdatter dat: 24 Nov: 1763 vid: fol: 380.

17. Joen Andersen Møxter med fleere Værgers udgivne Skiøde til Niels Olsen Egemoe paa 23 1/5 Mark Smør 7 11/15 Kande Malt i Gaarden Møxter dat: 24 Nov: 1763 vid: 378.

18. Niels Olsen Egemoes udgivne Vilkaars brev Aarlig at betale sine Værforældre Johannes Knudsen Egemoe foster til 2de Kiør og 6 faar, samt at de maae saae og indhøste 2de Agre baads Ageren og Strengen dat: 24 Nov: 1763

Knud Sieursen Haugstvedt fremstoed for Rætten og til kiende gav det hand med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indkalde Drengen Knud Johannesen Tvedten til at anhøre Vidner og derefter at lide Dom fordi hand dette Aars Som/m/er Citanten uafvidende og mod hands Villie har reedet og bedervet hands Øg, saa at sam/m/e Øg er til ingen Nøtte eller af nogen Verdie, ligesom til Vidner om sam/m/e Sag er under Lovens Falds Maal indkaldte Ingeborg Olsdatter Nonnaas tienende paa Haugstvedt g/amme/l 16 á 17 aar og prepareres til sin Confirmation, Syneve Halversdatter tienende paa Grimstad, som begge har seet den indstevnte at ride paa Citantens Øg, ligesom og indkaldet Rasmus og Michel Grimstad til forklaring og siuns Mænd i hvad Stand bem/el/te Øg har Været og nu befindes udi.

Den indstevnte Knud Johannesen Tvedten blev

1763: 212b

3de gange paaraabt men ey mødte \ey/ heller nogen paa hands Veigne

Stevne Vidnerne Johannes Fitie og Mons Haugstvedt blev paaraabt men af sam/m/e mødte allene Johannes Fitie som afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse og at have havt med sig Mons Haugstvedt som er svag og nu ey møder, men at Stevne Vidnerne talte med den indstevnte og det i hands eget paahør.

Vidnet Ingebor Olsdatter uden Eed sagde det hun var i sit 16 aar og saae det den indstevnte Knud Johannesen reed paa Citantens hæst udi Tvedte Udmarken for at opleede Kiørene som hand vilde melke og var det først efter Slotten begyndte dette Aar, og da Vidnet var og for at Melcke sine Kiør sagde hun den ind stevnte hvor hands Kiør Var gaaende hvor da den indstevnte henreed, men ey videre Veed hvad enten hand reed til bage eller ey, men den Vey hand reed paa for at opleede Kyrene Var baade blød og myret samt steenig, som hun med Eed til næste ting kand bekræfte

2det Vidne Syneve Halversdatter og efter aflagd Eed forklaret i et og alt som forrige Vidne undtagen at dette Vidne ey tiltalte den indstevnte.

Rasmus og Michel Grimstad sagde det de kunde ansee Citantens Øg som Var 3 aar gam/m/el forinden den fick Skaden noget for S/anc/te Hands dags tiider at være frisk og af Verdie 5 rdr, men da de bleve i Skurrens tiid forlangte at besee hæsten, erfaret de Øgen var gandske bedervet i bagbeenene saa den neppe kunde gaae, og altsaa ey af nogen Verdie kand ansees, da de og som beskickelses Vidner 2de gange har været hos den indstevnte og hands Fader Johannes Tvedten, siigende *det (de?) maatte antage Øgen paa sit Ansvar, hvortil hand svarede Ney og sam/m/e dag igien bragte den til Haugstvedt, dog tilstoed den indstevntes Fader det hand Var Vidende om det bem/el/te hands Sønn engang tilforn og havde reedet paa Citantens Øg, hvilcket bem/el/te Mænd med Eed bekræftede saa i Sandhed forholdt sig

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Knud Johannesen Tvedten forelægges Lav dag til næste ting da Citanten denne forelæggelse lovlig med 2de Mænd haver at ankyndige som under bøders Straff sig bør betiimelig Ved Rætten at indfinde til dessens Afhiemling, da tillige Faderen Johannes Tvedten til Vedermæhle sam/m/e tiid indkaldes.

1763: 213

 

Publiceret

Helje Nielsen Watzels bøxelsæddel i Gaarden Egemoe paa 1/2 Løb Smør dat: 24 Nov: 1763 med Rev: til Joen Moestrøm/m/en

d/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Ellef Jonsen med fleere Selgeres Skiøde til Erich Jonsen Nore Røsland paa 1/2 Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Røsland dat: 24 Nov: 1763 vid: fol: 380.

2. Sergient Aschild Aschildsen Herlands Skiøde til Odels Manden Weemund Monsen paa 7 13/15 Mark Smør 7 13/15 Kande Malt i Herland dat: 24 Nov: 1763 vid: fol: 380

3. Johannes Monsen Høylands Odels Lysning til 3 Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Herland som Johannes Gudmundsen eyer og til 2 2/5 Mark Smør 2 2/5 Kande Malt som andre Ejere tilhører i ditto Gaard dat: 24 Nov: 1763

4. Wemund Monsens Odelslysning til 7 1/5 Mark Smør 7 1/5 Kande Malt i Gaarden Herland dat: 25 Nov: 1763.

5. Anders Jonsen Hustrulies bevilnings Seddel for Sergient Erich Helberg at beboe de kiøbte huuser paa Klubben i sin og hustrues Levetiid dat: 25 Nov: 1763

6. Kari Olsdatter afgangne Johannes Hansens Enckes udgivne bøxelsæddel til Hans Johannesen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Indre Bernes dat: 24 Nov: 1763 med Rev:

7. Niels Johannesen Heldahls bøxelsæddel til Rasmus Larsen Svennem paa 13 1/2 Mark Smør 10 1/2 Kande Malt i Heldahl dat: 25 Nov: 1763 med Rev:

d/en 26de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.

Fogden Bildsøe mødte og tilkiendegav det hand med mundtlig Varsel haver ladet indkalde Magne Halversen Grove og Anne Aschildsdatter Knubben for med hinanden begangne Leyer Maal og barne Avling Dom at anhøre til paafølgende bøders betalning

Og da Qvinde Mennisketz Fader Aschild Klubben for sin Datter har vedtaget i mindelighed at betale hændes bøder med 6 rdr til anstundende Juule høytiid saa frafaldt Fogden Dom over hænde at paastaae, men drengen at blive tilpligtet sine bøder med 12 rdr at udreede.

Drengen Magne Halversen Grove vedtoeg lovlig Varsel ligesom og tilstoed at være barnefader til det barn som hand med Anne Aschildsdatter har avlet navnlig Kari Magnesdatter, belovede naar hand hos sin Værge Magne Grønaas sam/m/e bøder kunde bekom/m/e at betale til Fogden til nestanstundende Juel.

Fogden Paastoed Dom

Dom afsagt

Da den indstevnte Magne Halversen Grove har selv tilstaaet at have besvangret Pigen Anne Aschildsdatter og med hende aflett et Pige barn navnlig Kari Magnesdatter bør hand ey allene i følge Lovens

1763: 213b

6 bogs 13 Cap: 1 art: betale sine bøder med 12 rdr, men end og i følge Forordning af 14 8ber 1763 drage og bære Omsorg tillige med Moderen for deres til sam/m/en avlede barns opdragelse, de idømte bøder betales 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under Adferd efter Loven

Og da fleere Sager efter Paaraab ey fremkom for Rætten blev de sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskab Attesterede, og besvarede lige som forrige Aar undtagen at Fotlands Silde Kast til Skatt blev taxeret 1 rdr 3 mrk

af Øhltappere Joseph Olsen Hoshofde, Kari Christiansd: Rachnes Lars Olsen Hatlandsvogen og Niels Sieursen Ham/m/ersnes.

Restancen for de Ordinaire Skatter beløber 83 rd 3 mrk 3 s.

Restancen for de extraordinaire Skatter beløber 187 rdr

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Ole Olsen Tøssen 2. Knud Andersen ibidem 3. Johannes Halversen Fotland 4. Mons Bessesen Galteland 5. Magne Sevresen ibidem 6. Jon Ellingsen Nore Byseim 7. Aschild Arnesen Geitrim og 8. Stephen Magnesen Hatland.

 

 

Radøe Skibbreede!

1763 d/en 28 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Radøe Skibbreede paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som alle mødte,

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres oplæste som ved nestforrige tingstæd.

Publiceret

en Placat hvorefter Smør og Osts Indførsel fra frem/m/ede Stæder, imod mellem Rigs Tolds betalning, tillades udi Dan/marck og Norge indtil Ultimum Martij 1764 dat: 24 8ber 1763.

Dernæst publiceret

1. Skiftebrev forrettet efter afg/angne Sygnie Erichsdatter Indre Sæbøe d/en 24 Martij 1763. vid: 381

2. ditto paa Gaarden Olsvold efter Marthe Knudsdatter d/en 26 Martij sam/m/e Aar vid: 381

3. ditto paa Boge d/en 28 Martij 1763 efter Anne Stephens Datter vid: fol: 381

4. H/err Wilhelm Frimans udgivne bøxelsæddel til Jens Jacobsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Qvamme dat: 7 Nov: 1763 med Rev: ej dat

5. ditto H/er/r Frimands givne tilladelse til Opsidderen Elling Monsen Nore Lie det hand af Nore Solens Ud Marck til torveskier maae betiene sig, dat: 8 Nov: 1763

1763: 214

6. Krigs Raad Kohrns bøxelsæddel til Niels Hansen paa 20 1/4 Mark Smør i Gaarden Miøs dat: 10 Nov: 1763 med Rev: ej dat.

7. Aflyst Elling Knudsen Mellingens udgivne Pante Obligation til de 2de Værger Rasmus Nielsen Yttre Sæbøe paa Rasmus Erichsens Veigne og til Halvor Qvidsteen paa Aamund Erichsens Veigne tilsam/m/en paa Capital 58 rdr dat: 25 Maij 1758, som efter Creditorers qvittence af dags dato er betalt hvorfor sam/m/e af Pantebogen udslettes

Værgen Rasmus Nielsen Yttre Sæbøe lod ved Niels Erichsen Hole opbyde Myndtlingen Rasmus Erichsens Arve Capital 31 rdr om nogen sam/m/e Capital mod Pant og Renters svarelse vilde antage, men da ingen anmelte sig blev sam/m/e under forseigling Værgen leveret til forvaring

8. H/er/r Wilhelm Frimans bøxelsæddel til Stephen Ellingsen paa 12 Mark Smør 8 Kander Malt i Halland dat: 12: april 1763

9. H/err Justitz Raad Gartners bøxelsæddel til Simen Michelsen paa helften af 17 1/3 Mark Smør og 16 Kander Malt i Nedre Qvalem dat: 19 Nov: 1763.

Iver Johannesen Haatoft af Herløe Skibbreede haver Ved mundtlig Stevne Maal til dette Ting ladet indkalde Magne Haaland, fordi hand har udi sit Hiem/m/e og forvar et færings Seigl som Citanten har tilhørt og afvigte Aars høst har savnet og er bleven ham bortstaalet, derom at den indstevnte for Rætten tilstaaer hvorleedis og paa hvad Maade hand har faaet Citantens Seigl til sig og efter Sagens beskaffenhed derfor at lide Dom til Segletz tilbage givelse samt Omkostningers Erstattelse og videre Undgieldelse efter Loven.

Magne Haaland vedtoeg lovlig Varsel siigende det hand afvigte Aars høst i Sandvigen ved Bergen kiøbte det paastevnte Seigl af en Mand der boende som er død, men ey veed hands Navn hvad hand heeder og gav ham som solte ham Seiglet derfor 3 mrk 8 s: kand ey skaffe noget Vidne paa det hand har kiøbt Seglet, da der ey var nogen nerværende da hand sam/m/e Seigl kiøbte, har nu ført sam/m/e Seigl med sig til tinget, som Citanten sagde at være sit, Undtagen at braserne Raaen og Recken Var forbyttet, den indstevnte sagde at der var andre braser Recke og Raae da hand sam/m/e i sit Hiem/m/e og Eje bekom, men siden er det kom/m/et fra Seiglet hvorfor andre braser af ham nu er indsatt i stæden tillige

1763: 214b

med Recke og Raae, Citanten sagde det hand med sine Naboer kand beviise at dette anviiste Segl har været ham tilhørende og af hands Nøst er bort staalet, og altsaa ey kand andet end forestille sig at den ind stevnte selv sam/m/e har staalet af hands Nøst da hand hvercken kand anviise sin Hiem/m/els Mand eller engang til kiende give hands Navn men ubeviislig siiger at have kiøbt Seiglet Af en Mand som efter hands foregivende er død, lige som Citanten sagde at saasnart hand dette Aar fick Efterrettning at den indstevnte havde hands Seigl og \hand/ paaskiød at have kiøbt det af en Mand i Sandvigen tilbød Citanten den indstevnte at følge med sig for at op leede den Mand hand paaskiød, men den indstevnte nægtede at følge med, men fore gav stedse nye Løgner, den indstevnte sagde det forholdt sig rigtig at de tilbød ham at følge sig men hand løg fremdeelis snart at Seiglet var udlaandt snart paa Henne snart paa Settre, men da Citantens Naboe reyste til Settre og hørte at den indstevntes Udsiigende Var usandferdig, anviiste hand omsiider Seiglet udi sit Nøst, og ey længere derpaa kunde lægge DølsMaal, hvilcket og den ind stevnte maatte tilstaae saaleedis rigtig at forholde sig,

Efter tilspørsel svarede den indstevnte det hand ey kunde skaffe beviis at have kiøbt det af nogen, men ey vilde tilstaae selv at have taget det af Citantens Nøst afvigte Aar

Citanten havde \af/ sine Naboer tilstæde nemlig Mons Haatoft og kunde forskaffe fleere at bemelte Seigl er ham tilhørende, og den om Vundne tiid afvigte Aars høst er ham frakommen, som Citanten belovede til næste ting at indkalde om den indstevnte ey vil tilstaae ham dertil at være eyere.

Den indstevnte sagde hand ey veed enten det er Citantens eller en anden tilhørende, imidlertiid forlangte Citanten at sam/m/e Seigl maatte blive hos de sam/m/e Naboer paa Haaland blive beroende hos hvem sam/m/e indtil det nu for Rætten

1763: 215

er anviist maae blive bestaaende, og saaleedis igien her for Rætten blive anviist

Eragtet

Sagen gives Anstand til næste ting, at Citanten kand ind stevne Vidner at det nu anviiste Seigl er ham tilhørende og mod hands vidende er ham fra staalet, imidler tiid bliver baade Seiglet (båtseiglet) til forvaring hensatt til Hermund Haaland, da derpaa blev satt Rettens seigl.

d/en 29de Nov: blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

H/err Wilhelm Frimans bøxelsæddel til Johannes Andersen paa 9 Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Nore Morchen dat: 24 Nov: 1763 med Rev: ej dat.

Rasmus Halversen Nedre Qvaleim fremstoed for Rætten tilkiende givende med mundtlig Stevning til dette ting tiid og Stæd at have indkaldet sin Naboe Mons Monsen Nedre Qvaleim fordie hand har slaget ved S/anc/te Hans dags tiider Citantens baad i støcker, som og har slaget hands Kone Anne Knudsdatter til blods derom til Vidner indkaldet under Lovens Falds Maal Mons Olsen Qvalem Michel Michelsen og Michel Erichsen samt Joen Michelsen den indstevnte at anhøre Vidner og der efter Dom at modtage efter Sagens Omstændigheder

Den indstevnte Mons Monsen, som og de 3de Vidner Michel Michelsen, Michel Erichsen og Joen Michelsen mødte alle Vedtagende lovlig Varsel, undtagen Vidnet Mons Olsen som lod lyse sit forfald af Svaghed.

Den indstevnte Mons Monsen sagde med Contra Stevning at have indkaldet Rasmus Halversen fordie hand har slaget hands baad til Skade 14 dage efter sist leeden Pindtze dag, som og fordi Citanten tillige med hands Hustrue Anne Knudsdatter begge har slaget og spendt hands Hustrue Marie Iversdatter, Om sam/m/e Gierning indstevnt Vidnet Anne Hendrichsdatter Qvaleim, hvorefter Contra Citanten forventer sig mod Citantens søgeMaal befriet Ved Dom.

De i hoved Sagen indstevnte Vidner fremstode og efter behørig formaning Var dem givne at Vogte sig for meenEed, aflagde sin Corporlige Eed og Vidnede

1. Michel Michelsen Nedre Qvaleim efter Eeden af Lov bogen var oplæst aflagde sin Eed og forklarede at noget for S/anc/te Hands dags tiid indeværende Aar kom Citanten til Vidnet, og forlangte hand vilde besee hands baad, hvorpaa Citanten sam/m/e dag havde ført torv, som paa Land Var opkastet, og da der udi bem/el/te baad Var lidt Muld og Søe, anviiste Citanten Vidnet, at der Var 2de smaae boer

1763: 215b

rivner paa den eene siide af baaden, som Vidnet ey kunde see, enten Var nye, eller gam/m/el skade, da der som melt var Vand og Muld i baaden, men hvorleedis eller af hvem, og naar, disse bord rivner var foraarsaget, derom vidste Vidnet efter tilspørsel ey noget at forklare, men hørte en eller 2 dage derefter, at Citanten sagde til den indstevnte Mons Monsen du har slaget min baad i tu, hvortil bem/el/te Mons sagde, ja jeg har slaget din baad i tu, naar du giør min baad ferdig, som du har slaget i tu for mig, skal jeg giøre din god igien Men angaaende det paastevnte SlagsMaal derom Veed Vidnet aldeelis ey noget at forklare.

2det Vidne Michel Erichsen aflagde sin Eed, det hand hørte, at Citanten Var i Samtale med den indstevnte angaaende den sønder slagne baad, da Ordene faldt dem imellem med tillagde beskyldninger til hinanden ligesom forrige Vidne forklaret haver, ligesom ey heller Veed videre om det paasøgte SlagsMaal Og dernest at Rasmus som benægtede først at have slaget Contra Citantens baad i tu omsiider sagde ja jeg loedt eller maatte noget giøre.

3. Vidne Joen Michelsen Qvaleim og efter aflagd Eed sagde det hand hørte af Mons Monsen da hand med Vidnet sad i Laxe Vogen noget efter S/anc/te Hands dags tiid, da der blev talet om Citantens Kone, ja jeg sloeg hende, da hun giorde mig Vreed men hvorleedis eller hvor lidt eller meget hand sloeg hende, sagde Vidnet den indstevnte ey talte noget om, men angaaende baaden har dette Vidne lige som det forrige {udsagt} Vidne Michel Erichsen eenstem/m/ig forklaret

Contra Citantens indstevnte Vidne Anne Hendrichs Datter som er Ole Knudsen Qvaleims Hustrue efter aflagd Eed sagde, det hun saae, at Mons med sin Kone Marie Iversdatter, som er nerværende en Søndags Morgen satt deres baad paa landet som de droeg af floe Maalet, og der efter hørte og fornam Vidnet, at Rasmus og hands Kone Anne Knudsdatter havde den indstevntes Kone Marie Iversdatter inde i deres Huus, hvor der blev stor bulder og Allarm, som Vidnet hørte, i sin Stue som nest derved er staaende, da Monses broder, som Var et barn stoed uden for raabende, de nemlig Rasmus og hands Kone ødelegger Monses Kone som er inde i huuset med dem, og da var Contra Citanten ude paa Marken da denne tumult med hands Kone forøvedes, og Veed Vidnet

1763: 216

ey hvorleedis de medhandlede Monses hustrue, uden det at hun hørte duun og dunker mod Veggen hvor de var inde.

Citantens Hustrue Anne *Knusdatter sagde at den trette der var inde i stuen, Var angaaende et smale huus som Monses hustrue paastoed at ville have, men Citanten nægtede og satt sig imod, og da de kom Videre i Uenighed og toeg fatt paa hinanden, da vilde Anne Knudsdatter hielpe sin Mand, siden Monses Kone Var sterkere end hendes Mand, og saaleedis var de begge om hende, og omsiider skilltes fra hinanden, bem/el/te Anne Knuds datter sagde at nogle Uger for dette passerede med Monses Kone, blev hun af Mons slaget til blods i sit hoved hvorom hun anviiste et hoved plag med lidt blod paa

Citanten som for Rætten 2de gange brugte svadige Eeder blev erindret og tilfunden til de fattige at betale 12 s

Den indstevnte sagde at da Anne Knudsdatter beskylte ham for tyverie at have begaaet, baade til Lands og Vands, og i stuen kom hannem nær ind paa Armen, da hand stoed og bagede Fladbrød, toeg hand teignen hand holdt og sloeg bag efter hende, men om teignen ram/m/et hende eller ikke, eller hun deraf blev blodig sagde den indstevnte hannem ey kand over beviises da det hovedplag med blod, som anviises kand være enten blod af andet Saar, eller blod af andet slags Creatuur hvormed sam/m/e kand være besudlet.

De indstevnte efter tilspørsel havde til deres Sags forsvar ey videre at erindre, hvor for Sagen til Doms optages.

Gert Hendrich Schriver Klocker til Mangers Præstegield anmelte det hand med mundtlig Stevne Maal til dette ting har ladet *indstevnte (indstevne) Hans og Anders Forpagtere paa Præstegaarden Manger for deres Vægerlighed at betale ham for 3de Resterende Aar den ham tilkom/m/ende told hver aarlig 18 Mark havre Korn in Natura \som de/ lige med andre Almues Mænd af Mangers Sogn til ham \bør/ yde{s}, derfor at lide Dom tillige med foraarsagede Processes Omkostninger.

De indstevnte blev paaraabte men ey møder

Stevne Vidnerne Lehns Mand Knud Olsvold og Rasmus Tollefshauv fremstode og eedelig afhiemlede at de lovlig har i de indstevntes Hustruers paahør forkyndt ovenmelte Stevne Maal, da bem/el/te deres Koner svarede Stevne Vidnerne, det deres Mænd sam/m/e gierne Vilde betale, naar de blev dem bekiendt at de som tienere paa Præstegaarden sam/m/e Klocker told bør yde, uden Videre bekostning.

Eragtet

De lovlig indstevnte og ey mødende Hans og Anders forpagtere paa Manger forelægges Lav dag til næstholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1764.

1763: 216b

 

Erich Knudsen Udhelle fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind stevne sine Naboer Niels Johannesen Lars Olsen, Arne Johannesen Michel Olsen Udhelle fordie de ey ville uddeele eller holde Ved lige deres part og andeel i bøegierdet omkring deres paaboende Gaard, da Citanten har hidindtil holdt ved liige 200 favner Steen gierder, men derimod de indstevnte Naboer som har havt langt ringere Andeel tilforn ey har holdt sin Part ved lige da nogle af dem har deels Steen deels torv Gierder at vedlige holde, for saadan de ind stevntes Uvillighed ey at ville gierde deres part i behørig tiid at lide Dom tillige med denne foraarsagede Processes Omkostning.

Ligesom og indkaldet LehnsManden Knud Olsvold og Rasmus Olsvold til forklarings Aflæg om Gierdes Ud deeling i Vaar, som de ey har efterkom/m/et at i stand sætte saavidt paa enhvers Anpart blev uddeelt.

De indstevnte mødte Vedtagende lovlig Varsel sagde det de ey havde hver efter sin paakom/m/ende Jorde part hidindtil i stand satt bøegierdet, efter den nye Uddeeling, som blev omtalt, men ey fuld førtes, da enhver modstoed at gierde videre end de Var Vante til og altsaa er desaarsage Ueenighed imellem dem foraarsaget.

De indstevnte sagde det de er villige at uddeele den heele bøegierde saavel af Steen som ongefer er 400 favner i Længde og af torv gierde 200 favner hvor af enhver i begge slags Gierder vil tage hver sin 1/6 part, og sam/m/e til nestholdende Vaar tilkom/m/ende Aar bringe i stand, saa at hver beholder det mæste af hvis hand selv har Været vandt til at vedlige holde, som alt saa forsvarlig skal uddeelis som kyndige Mænd rettest kand eragte, Men da de samtlige Naboer blev eenige om de foraarsagede Omkostninger skulle indbyrdes imellem dem erstattes hver sin part til Citanten blev Sagen efter enhvers tilstaaelse ophævet.

Udi Rasmus og Contra Citant Mons Nedre Qvalems Sag blev

følgende Dom afsagt.

Det er saavel ved Vidner, som Parternes egen tilstaaelse, bleven oplyst, at saavel Citanten Rasmus Halversen, som Mons Monsen paa en og lige Maade har forseet sig, deels at beskadige hinandens baade, deels med Skielderie hug og Slag ilde opført sig mod hinandens Hustruer,

1763: 217

hvorved de med lige Ondskab ey allene har yppet og Continuered Tretten en tiid Lang, men søgt, ved given Leylighed, at hævne sig paa en og sam/m/e ulovlige Maade, dog mest Citanten, som tillige med sin hustrue Anne Knudsdatter begge Var om Contra Citantens Hustrue Marie Iversdatter at overfalde hende,

Thi kiendes og døm/m/es herved for Rætt, at saavel Citanten Rasmus Halversen, som Contra Citanten Mons Monsen for uanstendig Forhold og syndig Usamdrægtighed bør begge for tilføyet Skade paa hinandens baade som og for øvet Overlast imod hinandens Koner bøde til \deres Maj/este/ts Casse hver 2 rdr/ Sognetz fattig Casse, nemlig Citanten Rasmus Halversen, som med Hustrue overrumplede i sit eget Huus Contra Citantens Hustrue begge tilsam/m/en 2 rdr, og Contra Citanten Mons Monsen ligeleedis til bem/el/te Casse bøde 1 rdr, dem alle til nogenleedis Straff, og ligesindede til Advarsel og afskye, at Vogte sig for trette og Naboehad, det idømte bør 15 dage efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse udreedes, under Adfærd efter Loven

Aflyst forrige nu afdøde Sognepræst H/err Mathias Stabels udgivne Pante Obligation til H/er/r Hans Ahrentz paa Capital 200 rdr dat: 20 April 1755 og af Pante bogen fol: 18 udslettet.

d/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

H/err Wilhelm Frimands udgivne bøxelsæddel til Rasmus Monsen paa 9 Mark Smør 9 Kander Malt og 1/8 deel faar i Gaarden Giere dat: 4 Jan: 1762 med Rev: ej dat.

Videre blev ey anmelt for Rætten, uden at de sædVanlige bielagere til Fogdens Reegenskab blev som forrrige Aar attesterede, da der ey er fisket i nogen Vog hvoraf skattes kand.

Restancerne over de ordinaire Kongl/ig Skatter beløber 103 rd 4 s

over Extra Skatten beløber Restancen 465 rdr 1 mrk 2 s

Laug Rættes for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Anders Olsen Søre Haucheland 2. Johannes Andersen Ascheland 3. Johannes Monsen Kartvedt 4. g/amme/l Mons Olsen Sættre 5. Knud Johannesen Indhelle 6. Knud Jonsen Qvaleim 7. Michel Olsen Bøe og 8. Erich Michelsen Udsylte

 

 

Ahlenfit Skibbreede

[1763] D/en 1 Decbr: blev Rætten til almindelig høstetings holdelse satt med Ahlenfit Skibbreede paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd,

hvor da de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres blev oplæste som ved forrige Skibbreede

Dernæst publicered følgende documenter

1. Skiftebrev paa Gaarden Ryland d/en 22 Martij 1763 efter afg/angne Kari Nielsdatter vid: fol: 381.

2. ditto paa Herland d/en 17 Maij efter Berge Aschildsen ditto fol:

3. ditto paa Søre Elsaas d/en 18 Maij efter Anders Joensen

4. ditto paa Fosse d/en 30 Maij efter Michel Erichsen Fosse

1763: 217b

5. Niels Nielsen Volle med Curator Knud Hansen Wolle og Arve Giervigs Gave og Skiøde til Ole Monsen Spurcheland paa 12 Mark Smør 4 Kander Malt 1/8 faar i Hopland, 18 Mark Smør 6 Kander Malt 3 Kander Korn i Giervig dat: 1 Decbr: 1763

6. Ole Seebiørnsen Festes Skiøde til sin Sønn Christen Olsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Feste, dat: 1 Decbr: 1763

7. Sorenskriver Garmans bøxelsæddel til Knud Gregoriusen paa 1 p/un/d Smør 2/3 faar i Gaarden Watne dat: 15 Nov: 1763

8. Mons/ieu/r Kierulf paa Procancellarii Pontoppidans Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Jon Christiansen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Øfre Qvamme dat: 30 Junij 1763 med Rev:

9. ditto hands bøxelsæddel til Michel Johansen paa 18 Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Erstad dat: 19 Nov: 1763 med Rev: ej dat

D/en 2den ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

10. Hans Olsen Nesse og Værge Halver *Kaaperdahs (Kaaperdahls) bøxel sæddel til Sieur Monsen paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 2 Mæler 6 Kander Malt i Herland indbereignet hands Part med sin hustrue erholdet dat: 1 Decbr: 1763 med Rev:

11. Jon Nielsen Aases bøxelsæddel til sin Sønn Niels Jonsen paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Aase dat: 1 Dec: 1763 med Rev:

12. Mons/ieu/r Kierulf paa H/er/r ProcanCellarii Pontoppidans Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Gottschalch Olsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Torscheim dat: 1 Febr: 1763.

13. ditto hands bøxelsæddel til Jacob Jacobsen paa 18 Mark Smør 15 Kander Malt i Erstad dat: 30 Aug: 1763 med Rev:

14. Lars Larsen Totland og Lars Andersen Klevedahls bøxelsæddel til Anders Larsen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Gausereide dat: 1 Decbr: 1763

15. Anders Pedersen Festes Skiøde til Svogeren Stephen Bessesen paa 18 Mark Smør 1/4 tønde Malt i Gaarden Nore Feste dat: 2 Decbr: 1763 vid: fol: 382

16. Ole Hilland med fleere Værgers Skiøde til Elling Johannesen paa 22 1/2 Mark Smør 11 1/4 Kande Malt i Iisdahl dat: 2 Decbr: 1763 vid: fol: {2 Decbr:} 383.

17. Anders Møcheltun Ole Spurcheland og Michel Iisdahls bøxelsæddel til Elling Johansen paa 13 1/2 Mark Smør 6 3/4 Kande Malt i Iisdahl dat: 2 Dec: 1763

*12. (18.) Hans Nielsen Hopland, Jacob Monsen og Erich Olsen Rylands bøxelseddel paa egne og fraværende Ejeres Veigne til Ole Erichsen i alt paa 2 p/un/d 10 1/2 Mark Smør i Skatteskyld i Gaarden Hopland dat: 2 Decbr: 1763 med Rev:

1763: 218

 

Inden Rætten opbød 1. Anders Andersen Ryland Værge for Anders Arve Capital 39 rdr 1 s: 2. Værgen Anders Bastesen Møchelthun for Jon 39 rdr 5 mrk 1 s 3. Værgen Hans Olsen Qvam/m/e for Syneve 20 3 mrk 12 s og 4. Mons Aslachsen Qvam/m/e \for/ Mageli 20 rdr 3 mrk 12 s, om nogen sam/m/e Arve Capitaler, Myndtlingerne d/en 18 Maij 1763 dem tilfalden efter Faderen Anders Olsen Søre Elsaas, til laands mod Pant og Renters svarel[se] vilde antage, men da ingen der til anmelte sig, blev enhver Verges anviiste Capital under Rættens forseigling enhver over leveret.

d/en 3de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Og da ey efter paaraab nogen Sager fremkom, blev til attestation fremlagt de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab, som paa lige Maade som forrige Aar bleve besvarede.

Restancen over de Ordinaire Kongl/ig Skatter 151 rdr 12 s:

Restancen over de extraordinaire Skatter beløber 226 - 4 - 10 s

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Ole Olsen Alver 2. Johannes Olsen Smørdahl 3. Halver Hansen Schotsund 4. Ole Endresen Berrefiord 5. Halsteen Olsen Hopland 6. Willum Magnesen Iisdahl 7. Magne Klevedahl og 8. Ole Knudsen Fosse.

 

 

Mielde Skibb:

[1763] d/en 5te ejusdem blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Mielde Skibb: paa Ting stædet Nedre Mielde i overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som alle mødte,

og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved forrige ting stæd

Publiceret følgende documenter

1. [Skiftebrev forrettet] paa Bragvatten efter Kari Jacobsdatter d/en 22 febr: 1763

2. do: paa Wallestrand efter Lars Olsen d/en 23 ejusdem

3. paa Hesjedahl efter Mons Heljesen dat: 25 Julij 1673

4. paa Burcheland efter Kari Ellingsdatter d/en 16 april 1763

5. ditto paa ditto Gaard efter Ingebor *Knusdatter ditto dato

6. ditto paa Hauge efter Turi Gibbusdatter d/en 18 April 1763

7. Sergient Johan Harbitzes Skiøde til sin Sønn Niels Harbitz paa Huuser staaende i Haugs Vigen dat: 7 april 1762 vid: fol: 384.

8. Consistorial Raad Geelmeydens bøxelsæddel til Johannes Knudsen paa 1/2 Løb 6 1/2 Mark Smør i Gaarden Søre Weseth d/en 15 8ber 1763 med Rev: ej dat.

d/en 6te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

Niels Carlsen Wichnes Skiøde til sin broder Mons Carlsen paa 1 p/un/d 10 1/4 Mark Smør i Gaarden Wichne dat: 5 Decbr: 1763 vid: fol: 384.

1763: 218b

2. Mad/a/me Rebecha S/a/l/ig/ Sylovs udgivne bøxelsæddel til Johannes Larsen paa 1 p/un/d Smør 4 Kander Malt i Tielland dat: 5 Decbr: 1763 med Rev: ej dat

3. Niels Johannesen Heldahl og Ole Rasmusen Nore Borges bøxelsæddel til Joen Monsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Nore Borge dat: 5 Decbr: 1763 med Rev:

4. Johannes Thomesen Schafthuns bøxelsæddel til Mons Pedersen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Gaarden Schaftun dat: 5 Decbr: 1763 med Rev: ej dat

5. H/er/r Justitz Raad Gartners bøxelsæddel til Johannes Jensen Haugsberg paa 1/2 Løb Smør og 1 faar i Gaarden Rivenes dat: 25 8ber 1763.

Og som der ey efter paaraab fremkom nogen Sager blev de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab attesterede og som forrige Aar attesterede

Restancen for inde værende Aars Skatter 49 4 mrk 7 s

Restancen for Extra Skatten beløber 125 4 mrk 4 s

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Tøres Yttre Brudvig, 2. Johannes Hechland 3. Magne Stoche, 4. Iver Wim/m/elvig 5. Niels Havre, 6. Ole Blom 7. Niels Blom, og 8. Lars Qvidsteen.

 

 

Arne Skibbreede!

[1763] d/en 8de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt sat til Høste tings holdelse med Arne Skibbreede paa Ting stædet Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged,

hvor da de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres blev oplæste som ved forrige Skibbreede.

Dernæst publiceret følgende Documenter

1. Aflyst Ole Andersen Rims udgivne Obligation til Oberformynderen i Bergen stoer 94 rd 1 mrk som af dem d/en 5 Decbr: 1763 er qvitteret og da sam/m/e d/en 21 Junij 1750 er udstæd blev sam/m/e af Pante bogen udslettet

2. ditto afg/angne Ole Rims Obligation til Sorenskriver Garman paa Capital 60 rdr dat: 2 Junij 1750 ligeleedis udslettet.

3. Udslettet og aflyst Jacob Harrebaches udstædde Obligation til Else S/a/l/ig/ Hans Botelsen paa Capital 16 rdr dat: 1 8ber 1763.

4. Aflyst Ole Christiansens {bøxelsæddel} Obligation til Gert Storm paa Capital 60 rdr: dat: 15 Maij 1762 efter qvittering af 27 Julij 1763

1763: 219

5. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde paa afg/angne Ole Rims Sterboetz huus til Henrich Steen dat: 16 Julij 1763 vid: fol: 386.

6. Henrich Steens Skiøde paa ditto huus til Gustavus Wilhelm Segelke dat: 30 Maij 1763 vid: fol: 385.

7. Gustavus Wilhelm Segelkes udstædde Pante Obligation til Hendrich Steen paa Capital 200 rdr dat: 30 Maij 1763 vid: fol: 385

8. Aflyst Ole Johannesen Rebslagers udstædde Pante Obligation til Forstanderen for Bergens Manufactuur huus paa Capital 180 rdr dat: 26 Junij 1751 som til itzige Forstander Eggerking d/en 26 Sept: \1763/ er betalt og altsaa udslettes

9. Publiceret Ole Johannesen Reebslagers Pante Obligation til Sorenskriver Johan Garmann paa Capital 150 rdr dat: 13 8ber 1763 vid: fol: 386

10. Niels Tollefsens udgivne Pante Obligation til Elling Ellingsen Beyer paa Capital 32 rdr dat: 30 Julij 1763 vid: 386.

11. Margrethe S/a/l/ig/ Ludvig Rasmusens Pante Obligation til Christopher Aarensen paa Capital 30 rdr dat: 8 Sept: 1763

12. Aflyst Niels Knagh Jeegers udgivne Pante Obligation til Jaen Frøchen stoer 300 rdr dat: 25 sept: 1752 efter H/err Lieutnant Bornemans hands transport og givne qvittering af 28 Maij 1763 altsaa udslettet

13. Assessor og Raad Mand Formans Skiøde til Skipper Lorentz Fester paa et Huus staaende i Sandvigen dat: 27 Julij 1763 vid: fol:

14. Aamund Andersen Indre Arnes Pante Obligation til mig Sorenskriver Garmann paa Capital 40 rdr dat: 27 Junij 1763 hvorpaa er betalt d/en 4 Sept: an ej: 10 rdr vid: fol: 385

15. Consistorial Raad Gelmeydens bøxelsæddel til Michel Danielsen paa 2 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Indre Boge dat: 13 Julij 1763.

16. Mad: S/a/l/ig/ Sylovs bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 1/2 pund Smør 1 Vog Næver i Olsnes

17. ditto hendes bøxel sæddel til Ingebrict Sieursen Løtvedt paa 1 p/un/d 12 Mark Smør i Loetvedt dat: 7 Decbr: 1763

18. Ole Fabiansen med fleere Selgere og Formynderes Skiøde til Ole Andersen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Mieldem dat: 29 Junij 1763

1763: 219b

19. Syneve Johannesdatter afg/angne Thomas Hanes Encke med sin Laværge Ole Hanes Skiøde til Sønnen Ole Thomesen paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Stavenes dat: 4 Sep: 1763

20. Michel Danielsen Boges Vilkaars brev til sin Moder Kari Andersdatter dat: 9 Decbr: 1763

21. Michel Mortensen Tongelands Odels Lysning til Tormo Larsens brug 2 p/un/d Smør 1/3 Huud i Indre Arne dat: 9 Dec: 1763.

Procurator Johan Reutz loed ved de 2de Stevne Vidnerne paa Kiøb Manden Jacob Capobus Veigne \fremlægge/ skriftlig forfattet Stevning under dato 10 Nov: 1763 for Sagen bem/el/te Stevne Maal indeholder lige som og loed fremlægge sit skriftlige Indlæg i sam/m/e Sag under 5 Dec: sistleeden hvorudi Var indraget det Originale og paaberaabte afreignings beviis som blev Confered alt Contra den indstevnte Isach Pedersen Klaumand som for summa 62 rdr 4 mrk 1 s søges til betalning og derfor at lide Dom.

Stevne Vidnerne Jan Jansen og Halver Larsen begge i byen boende fremstode og eedelig afhiemlede Stevne maaletz Forkyndelse lige efter deres paa Stevnemaalet skrevne paateigning

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Isach Pedersen Klaumand forelægges Lav dag til nest holdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1764

Paa Kiøb Manden i Bergen Adolf Thanches Veigne blev af Thomas Steen fremlagt en af Citanten under 20 8ber sistleeden udstæd skriftlig Stevning Contra Ole Johannesen og Ole Olsen som Formænd og Interressentere udi Reeberbahnen paa Ladgaarden paa egne og øvrige Med Interessenteres Veigne for Resterende 25 rdr efter deres udgivne Revers af 1 Sept: 1760 alt efter Stevne Maaletz Udviis som saa lyder.

De indstevnte blev paaraabt men ey mødte

Stevne Vidnerne fremstode nemlig Jens Johannesen og Tosten Einersen og afhiemlede Stevne maaletz forkyndelse efter paateigningens Udviis

1763: 220

Svend Svendsen som Interressent med de indstevnte udi Reeber bahnen fremlagde et af ham og de indstevnte Ole Olsen og Ole Johannesen underskrevne og af Procurator Brose forfattet Indlæg under 5te hujus som saaleedis er lydende.

Comparenten Steen anviiste det paastevnte Originale beviis af 1 Sept: 1760 tillige med en deraf lige lydende Copie med begier Originalen med paateigning maatte leveres tilbage, og Copien at forblive i Rætten med begier af det fra de indstevnte indgivne Indlæg at faae Copie, men i øvrigt aldeelis benægtede hvad Citanten til belastelse kand være andført; med Reservation i beleylig tiid at indkom/m/e med hvis hand paa det producerede har at forestille, samt med Reigning over Sagens bekostning til næste ting at indkom/m/e.

Eragtet

Sagen gives Anstand til nestkom/m/ende 1764 aars Som/m/erting.

Kiøbmanden i Bergen Conrad Helmandt (Helmundt) loed ved Stevne Vidnerne indlevere i Rætten hands under 23 Nov: 1763 skriftlig forfattet Stevning Contra Pigen Guri og hendes Moder til at forklare hvis de om hands afdøde Pige Marthes efterladenskaber kand være Vidende, og at svare paa de qvestioner som udi hands Indlæg af 5te hujus er andførte hvilcket Indlæg tillige blev fremlagt

De indstevnte efter paaraab mødte ikke.

Stevne Vidnerne Jens Johannesen og Ole Knudsen afhiemlede Stevne maaletz forkyndelse efter paateigningens Udviis og at de sam/m/e for indstevnte Pige Guri og hendes Moder i eget paahør har oplæst for deres boepæl i Sand\vigen/

Eragtet

Pigen Guri og hændes Moder opholdende sig i Sandvigen forelægges Lav dag til nestkom/m/ende Aars Som/m/erting 1764.

Den efter forrige tiltale af Citantinden Barbra Henrich Crometis Hustrue Contra Evert Christiansens Hustrue blev efter begge parters underskrevne Missive til Rætten declareret i Kierlighed at være forligt, og saaleedis ophævet

Fogden Bildsøe paa Justitiens Veigne for Hans Flensborg Contra Knud Pedersen i Sandvigen

Contra Citanten Knud Pedersen mødte og fremlagde sit ved sin Procurator Hechman under 7 Decbr: sist

1763: 220b

leeden forfattede skriftlig Indlæg saa lydende

Fogden Bildsøe til Proc: Hechmands i rette lagde Vidløftige forsætt Replicerede det hand paa Flensborgs Veigne in totum benægter og modsiiger alt hvad Sing/neu/r Hechmand til den indstevntes Forsvar har fingeret, og at Sagen paa den indstevntes Siide er urigtig og formodentlig ved Dom findes brøstfeldig det kand saameget meere bemerkes af Hechmands Vidløftige procedur baade under proceduren og nu ved dette hands ind givne forsvars Skrift. Comparenten henskyder sig altsaa til hands forrige Paastand og i rette sættelse med tillæg at bem/el/te Proc: Heitmand som tvert imod hands aflagde Eed har paataget sig at forfægte en ulovlig Sag bliver under Dom anseet derfor med bøder til Justitz Cassen, ja end og for hands ulovgrundede Irettesettelse .....(?) gandske upasselig og lovstridig efter Sagens natuur og de førte Vidners Forklaring, i det øvrige afvartet Comparenten en Lov forsvarlig Dom!

Eragtet

Sagen som i henseende dens Vidløftighed Ved Parternes deels mundtlige og skriftlige Procedur optages til Doms afsiigelse til saadan tiid hvorom Parterne skal nyde betiimelig Com/m/unication.

Publiceret

Skifte brev forrettet paa Yttre Taqvam d/en 21 febr: 1763 efter afg/angne Kari Michels datter

Lens Mand Anders Morvigen paa Citanten Peter Baades Veigne i forrige Sag Contra Isach Pedersen Klaumand sagde det Citanten denne gang og til dette ting havde ladet sistleeden Som/m/ertings givne Forelæggelse ankyndige forlangte altsaa at nye Forelæggelse til nestholdende Sommerting maatte af Rætten gives for bemelte indstevnte Isach Peersen Klaumand

Eragtet

Isach Peersen Klomand forelægges Lavdag til nestkom/m/ende 1764 aars Som/m/erting at svare udi den Sag hand af Citanten Pether Baad er Citeret for.

Publiceret

Skiftebrev paa Gaarden Soraas (Søraas) d/en 23 Junij 1763 efter afg/angne Stephen Olsen vid: fol: 385.

1763: 221

 

d/en 9 Decbr: blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.

Publiceret

[et Skiftebrev forrettet]? paa Gaarden Mieldem d/en 20 Junij 1763 efter Fabian Olsen

2. Ole Halsteensen Olmaas og Mons Danielsen Flachtvedt Værger for Sieur og Lars Olsen Skiøde til Ole Erichsen Eichaas paa 12 Mark Smør 6 Kander Malt i Eichaas dat: 8 Decbr: 1763

3. Niels Jensen Indre Taqvams Skiøde til Simen Olsen paa 1 p/un/d Smør 1/3 faar i Indre Taqvam dat: 8 Decbr: 1763

4. Johannes Danielsen Jordahls med fleere Værgers Skiøde til Stephen Bergesen paa 1 p/un/d 3 (8?) Mark Smør i Gaarden Rødland dat: 8 Decbr: 1763

Sager efter forrige tiltale blev paaraabt

Ole Nielsen Hane Contra Erich og Sieur Rachnes forestillede det hand sistleeden Som/m/ertings forelæggelse for de indstevnte ey har forkyndt deels under deres Løfte i mindelighed at Ville indfinde sig til Sagens Afgiørelse deels den tiid forelæggelsen skulle forkyndes at have havt forfald og hindring thi forlanget hand for de indstevnte Forelæggelse atter til nestkom/m/ende Aars Som/m/erting.

Eragtet

Erich og Sieur Rachnes forelægges Lav dag til nestholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1764

Lars Iversen Tuenestvedt efter forrige tiltale æskede Sagen i Rætten Contra Ole Knudsen Taqvam som efter paaraab ey mødte skiøndt hand seeniste Rættes Dag forlanget Sagen paa sin Siide udsatt til dette ting.

Citanten efter tilspørsel Var fornøyet med at den indstevnte til næste ting blev givet Lavdag

Eragtet

Den lovlig indstevnte Ole Taqvam som selv har forlanget Opsættelse i Sagen og dog ey møder forelægges Lavdag til nest holdende Som/m/erting tilkommende Aar for paa sin Siide at svare og slutte Sagen til Doms

d/en 10de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt da Fogden fremlagde sine bielager til attestation da først blev til Publication fremlagt

1. Aflyst Ole Monsen Mellingens udstædde Pante Obligation til Birgithe Magrethe Schiot paa Capital 60 rdr dat: 29 Maij 1747 som blev udslettet af Pante bogen

2. Ole Monsen Mællingens Skiøde til Hendrich Ellingsen paa 1 Løb Smør 1/4 tønde Malt i Gaarden Mellingen dat: 17 Maij 1763 vid: fol: 390

3. Skifte brev efter Myndtlingen Marthe Monsdatter paa Tellevigen d/en 12 sept: 1763 vid: fol: 390

1763: 221b

 

De fremlagde bielager blev attesterede som forrige Aar dog med den/n/e Forandring af Øhltappere anmelt Encken i Steenestøe i Sandvigen Nicolai Jæger 2. Ole Holman 3. Johan Seehuus 4. Baste Eschildsen 5. Gert Storm 6. Hans Fæster 7. Claus Bischop 8. Daniel Andersen og 9. Mons Nielsen.

Den ordinaire Skatt beløber 115 rdr 1 mrk 13 s

Extra Skatten beløber 126 rdr 1 mrk 12 s.

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1764 opnevnes 1. Besse Tuenestvedt 2. Johannes Andersen Lille Tuenes 3. Ole Jensen Tuenes 4. Johannes Monsen ibidem 5. Aad Pedersen Echaas 6. Mons Olsen Mellingen 7. Berge Aamundsen Ulleseth og 8. Erich Pedersen Falchanger.

Udi Sagen indstevnt af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Velædle Oluf Lund Bildsøe paa Klageren Hans Flendsborgs Veigne Contra Knud Pedersen blev i de nermeste Laug Rættes Mænds tilkaldelse Sc: Magne, Michel, Ole, og Mons Andersen Tuenes som paa egne og fraværendes Veigne mødte d/en 19de Decbr: h a: skiønt Parterne ey kom tilstæde

følgende Dom afsagt!

Efter Klageren Hans Flensborg boende i Schudevigen hands under dato 7 Sept: 1761 ved en uauthoriseret Persohn opsatte Skrift, haver Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Welædle Oluf Lund Bildsøe paa Justitiens Veigne paataget sig ved udferdiget Stevne maal af 28 8ber 1761 at anlægge Sag imod Knud Pedersen af Sandvigen, som den der af Klageren og Citanten er bleven beskylt for at have paa en Voldelig og lumsk Maade tilsneget sig at styrte bem/el/te Hans Flensborg i Søen, og foraarsaget at hands Foed ved den Leylighed kom til Skade, hvorudover Actor ved sin Vidløftige procedur og skriftlige *Iretteselse (Irettesettelse) af 15 Junij 1763 har paastaaet den paaklagede og sigtede Knud Pedersen til bøders Udreedelse efter Lovens 6 bogs 7 Cap: 8 og 10 articuler henfunden, som og for Actionen at betale Citanten 6 rdr. Mod sam/m/e Søgemaal har Knud Pedersen ved sin antagne Procurator fundet sig nødsaget med Contra Stevning af 30 april 1762 at begiegne Sagen, og derudi, som \og/ i den øvrige Vidløftige Procedur og tilsist indgivne skriftlige Indlæg af 7 Decbr: sistleeden forestillet, at Klageskriftet, som til Citanten var indgivet, ey forholdt sig rigtig, ey

1763: 222

heller kom overeens med det mod ham udferdigede Stevne Maal, hvorfor Contra Citanten formoder, at siden Klageren overbeviises først med Skiels og beskyldnings Ord, dernæst med Løfter at giøre ham Skade og udfordret ham til Slags Maal og siden forfuldt ham fra Joen Nielsens Huus til strand bredden, hand da har Været Nød at værge sig mod Klagerens belovede Overfald, og altsaa paastaar over ham ey allene bøders Udreedelse efter Lovens 6 bogs 9 Cap: 2den og 5te art: samt for Nærings og Credits spilde 70 rdr og for Klageren og Citantens foraarsagede bekostninger sam/m/es Erstattning af dem begge op rettet med 24 rdr 3 mrk 4 s.

Naar Sagen altsaa pro et Contra overveyes saavel efter dens Omstændigheder, som de afhørte Vidners forklaring, da erfares af de eenstem/m/ige Vidner Gregorius Olsen og Malene Tollefsdatter, at Klageren Hans Flensborg tillige med Knud Pedersen i Joen Nielsens Huus har Været samlede, og udi sam/m/e Kroe huus blevne druckne hvilcket sam/m/e tiid foraarsagede at Skields Ord og slags Maal inde i Huuset imellem dem er begyndt og yttret sig, dog at Hans Flensborg har ved beskyldning om en bortagen Kniv holck, deels at slaae Knud Pedersen paa Armen, taget ham i brøstet og udfordret ham at gaae ud af Huuset, viist sig meer uforskam/m/et og ivrig end Knud Pedersen, der stædse har beedet om freed og søgt at undgaae Videre Uleylighed, da hand og først gick ud fra Huuset; men da Hans Flensborg i fylderie og hastighed strax fulte ham efter ned til Fieren og Ventelig med Ord og Angribelse paanydt søgte ind paa ham, skeede det som Vidnerne tillige har forklaret, at Knud Pedersen skued Klageren, som en beskiencket og drucken Mand, fra sig ned i fieren, hvor der var haard Grund og Vandet var saa høyt at det gick op paa Anckelen paa et Men/n/iskes fod, om altsaa bem/el/te fald har foraarsaget Klageren Hans Flensborg videre Vrick eller Skade i sin Foed, som hand har foregivet og Ved den frem lagde Chirurgi Attest har søgt at beviise, er noget som hvercken Vidnerne har bekræftet eller ved lovlig besigtelse er oplyst.

Altsaa kiendes hermed for Rætt, at siden Klageren tillige med den indstevnte hver paa sin Maade har udi deres Fylderie forseet sig, nemlig Hans Flensborg at give Anledning til trette og SlagsMaal, og Knud Pedersen at gribe til Modværge og hevn, bør de begge at betale til Deres Maj/este/ts Casse hver for sig deres Slags Maals bøder med 9 rdr:, hvorved Paastand

1763: 222b

om høyere bøder samt Processens Omkostninger paa begge Sider frafaldes og ophæves, de tildømte bøder bør 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse af Vedkom/m/ende {at} udreedes under Adfærd efter Loven, men i dessens Mangel i følge Forordning af 6 Decbr: 1743 dens 14 og 15 art: forsohnes med Straff paa Kroppen efter Øvrighedens nermere Foranstaltning