Del A av NHL Tb nr. 44 1760-1768

 

1760: 1

I: N: J:

Radøe Skibbreedes høsteting 1760

Anno 1760 d/en 22 8ber da Rætten til almindelig Høstetings holdelse med Radøe Skibbreedes Almue Var satt i Nerværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne i forrige Protocoll fol: findes tilførte.

Fremstoed de 4re Opsiddere Anders Johannesen Niels Knudsen Thomas Jacobsen og Thomas Monsen Biørcheland og anmelte det de har ladet indstevnte Christen Thomesen og Knud Joensen Inhelle til oprette dem den Skade deres Creatuure har giort dem denne Som/m/er at opæde endeel Korn af Citanternes Agre, til Vidner om den erlidte Skade er til Vidner indkalte Hans Daland og Ole Manger begge under Lovens fals Maal, alt til Doms Erholdelse over de indstevnte med Erstattning for Processens ibragte Omkostning

De indstevnte som Vidnerne mødte Vedtagende lovlig Varsel

Christen Thomesen og Knud *Jacobsen kunde ey benægte at jo deres Creatuure har dette Aars Som/m/er tilføyet Citanternes Agre endeel skade paa det derpaa Voxende Korn som Vidnerne har tilstaaet og overseet at Være til 3 1/4 tønde Korns Spilde og Tab, men da Citanternes Gaard eller Gierde ey var saa forsvarlig, som de burde være formeener de sig at være befriet for at oprette den paasøgte Skade.

De indstevnte Vidner Hans Daland og Ole Manger fremstode og begge forklarede at de taxerede den Skade som af Creatuurerne Var opædt af Korn til 3 1/4 tønde havre Korn som Var over alt paa Citanternes tilhørende Agre, lige leedis besaae de sam/m/e tiid som \var/ 14 dage for Micheli tiid Citanternes Gierder, at Være slett paa mange stæder, men i sær paa et stæd af Gierdet, som efter Siigelse skulle tilhøre Citanten Niels Knudsen at Ved lige holde, hvor Creatuure uden besvær lettelig kunde gaae over.

Citanterne vare eenige om at Vilde ligne Skaden til de som havde bæste Gierder, og ey givet Aarsag til med deres Gierdes slette holdelse, at de indstevntes Creatuure Vare over komne, de indstevnte erbød sig at ville betale Citanterne 1 tønde Korn til nogen leedis Skades Opretning, men ey Videre, og saaleedis bleve de fornøeyede med hinanden da Niels Knudsen som mest skyldig

1760: 1b

lovede at fornøye sine Naboer efter enhvers tilfaldne forliis saavidt de indstevntes tilbud ey tilstrecker og altsaa under Løfte hver for sin Part at Vedlige holde sine Gierder frafalt Sagen uden Videre Dom at paastaae.

D/en 23de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.

Fru Kroghs udgivne bøxelsæddel til Rasmus Christiansen paa 18 Mark Smør 18 Kander Malt 1/4 faar i Gaarden Giere dat: 24 april 1760

2. Krigs Raad Korns udgivne bøxelsæddel til Michel Michelsen Tolleshaug paa 18 Mark Smør 18 Kander Malt i Tolleshaug dat: 22 8ber 1760

3. Anders Rasmusen Insyltes Overdragelse til sin Sønn Johannes Andersen paa 9 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Indsylte dat: 23 8ber 1760 Vid: fol: 1

Og som ey fleere Sager efter Paaraab fremkom for Rætten blev til Attestation fremlagt de sædvanlige Tings Vidner

1. Et indbefattende 12 qvestioner i Anledning af Skatte forordningen indrettet som blev i alt lige besvaret som ved forrige Skibbreede og som for forrige Aar

2. Angaaende Laxe og Silde Voger da beløb de taxerede Voger i dette Skibbreede til 4 mrk 8 s:

3. Angaaende ting skydtzen

4. Angaaende Kræm/m/er Leyerne

Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 115 rdr 12 s:

Restancen for den Kongl/ig tiende: 8 rdr 4 mrk 14 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1761 opnevnes 1. Mons Monsen Yttre-Sæbøe 2. Sieur Østensen Nore Taule 3. Anders Rasmusen Søre Soleim 4. Johannes Olsen ibidem 5. Ole Rasmusen Hauland 6. Ole Gudmundsen Marøen 7. Ole Giere og 8. Einer Rognaldsen Næsbøe.

Ahlenfit Skibbreede

[1760] D/en 24de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Ahlenfit Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen i Nerværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som i forrige Protocol fol: ere andførte untagen udi Laug Rettes Manden Christian Wolles stæd som er svag, er i hands Stæd antagen Hans Olsen Nesse,

og blev for dette Skibbreede deres Excellences ordre angaaende Grændse Skydtzen, Delinqvent, og Hospitaletz Pænge ligesom for forrige Radøe Skibbreede publiceret de udi Delinqvent Pænge af Nordhor og Woss skal betales 60 rdr 4 mrk 1 s: i Hospitals Pænge 119 rdr, og Grense skydtz som forrige Aar ordres ere dat: De 2de første d/en 11 8ber og den siste af 14 ejusdem h: a:

Dernæst publiceret

Hr: Major Hans Jacob Borses udgivne Pante Obligation til Assessor Jørgen Brøcher paa Capital 200 rdr dat: 22 Maij 1760 vid: fol: 183.

2. Skifte brev forrettet d/en 10 Maij 1760 efter afdøde Sigri Andersd: Nesse

3. ditto paa Lechnes d/en 18 april 1760 etter afg: Berge Halvorsen Lechnes

4. Niels Olsen Echeland og Anders Olsen Haucheland Værger for Marthe og Marie Nesse deres udgivne bøxelsæddel til Ole Hansen paa 20 Mark Smør 13 1/3 Kande Malt i Gaarden Nesse dat: 24 8ber 1760 med Rev: ej dat.

Peder Haaversen Nesse som anordnet Værge for Myndtlingen Helge Michels datter Titland opbød af hændes

1760: 2

Arve Capitaler den Summa 77 rdr skriver Syv og halvfierdesins tyve Rixdaler, om nogen sam/m/e mod Sufficent Pant og Intresses Svarelse til laans Vilde modtage, men da ingen dertil anmælte sig blev bem/el/te Pænge under Rættens Forseigling Værgen til forvaring overleveret.

5. Lars Berjesen Yttre Eisnes, Ole Lechnes og Lars Nielsens Skiøde til Aamund Larsen Hopland paa 15 Mark Smør 2 1/12 Kande Malt i Hopland dat: 24 Maij 1760 vid: 183 og 184

6. Anders Nielsen Aadderaas Ole Olsen Odderaas Anders Hemmingsen og Christian Wolles udgivne Skiøde til Ole Hemmingsen paa 2 p/un/d Smør 32 Kander Malt i Gaarden Odderaas dat: 16 Maij 1760

7. H/err Benjamin Olrichs udgivne bøxelsæddel til Niels Jonsen paa 1/2 Løb Smør 6 Kander Malt i Gaarden Kinnes dat: 12 Junij 1760

8. Seminarii Forstander Danchert Krohns udgivne bøxelsæddel til Haachen Peersen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Honnisdahl dat: 10 Jan: 1760 med Rev:

9. Anders Hansen Qvam/m/es Skiøde til Anders Nielsen Odderaas paa 8 2/3 s:, men efter Matriculen 1 p/un/d 6 2/19 Mark Smør 2 Mæhler 5 11/57 Kande Malt i Gaarden Nedre-Qvamme d/en 24 8ber 1760 V: 183

10. Knud Hansen Smisdahlens Skiøde til Erich Aadsen paa 1/2 Løb Smør 1/2 tønde Malt i Gaarden Smisdahlen d/en 24 8ber 1760 vid: 184

11. Erich Aadsen Smisdahlens udgivne Pante Obligation til Hr: Søe Capitain Discingthun paa Capital 40 rdr dat: 24 8ber 1760 vid: fol: 184 og 185.

Sager efter Paaraab fremkom ey for Rætten denne dag.

D/en 25de ejusdem blev Rætten igien satt med samme Laug Rætt.

Fogden Bildsøe tilkiendegav at have paa Justitiens Veigne til dette Ting med mundtlig Varsel indkaldet Ole Nielsen Spurcheland at anhøre Vidnerne Christian Walle og Ole Lies eedelige Forklaring betreffende det af ham forøvet Slags Maal med sin broder Lars Totland i byen dette Aar forøvet. derfor Dom at liide.

De indstevnte blev paaraabt men ey mødte,

Stevne Vidnerne Knud Storoxe og Berge Qvam/m/e fremstoede og eedelig afhiemlede, at de med lovlig Varsel har ind kaldet Ole Nielsen Spurcheland i hands Hustrues Paahør da hand selv Var fra værende, men ey indstevnt Lars Totland, Vidnet Christian Walle som til Vidne er indkaldet er svag og sængeliggende.

Fogden sagde at da Lars Totland ikke til Vedermæhle er blevet indkaldet, Reserverede hand det til anstundende Ting at skee, til hvilcken tiid bemelte saavel sagskyldige som Vidner Ved nye Stevning skal indkaldes.

Og som ey fleere Sager efter Paaraab fremkom blev de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab Attesterede

Restancen for indeværende Aars Skatter 186 rdr: 1 mrk 13 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar opnevnes følgende 1. Hans Nielsen Hopland 2. Arne Alvsen Seim 3. Anders Nielsen Seim 4. Anders Larsen Sættre 5. Peder Stephensen Slæten 6. Jacob Levestad 7. Iver Iversen Honnisdahl og 8. Ellev Larsen Midgaard

1760: 2b

Hossanger Skibbreede

1760 d/en 21 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Hossanger Skibbreedes Almue i overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd, hvis Navne i forrige Protocoll findes tilførte undtagen udi Torbiør Oxendahls Stæd mødte Johannes Hesjedahl udi Niels Lavigs Stæd mødte Ole Kallestad og Rasmus Noraas som for sig selv mødte

og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Ordres som ved nestforrige Skibbreede publicerede.

Dernæst publicered følgende documenter

1mo Kongl/ig Allernaadigst Skiøde for Jan von der Velde paa endeel bøndergaarder udi Echanger og Hossanger Skibbreede dat: 1 Aug: 1740. vid: fol:

2do Birgitthe Margrethe Heiberg afg: Foged Johan Smeds udgivne Skiøde til Stadtz haupt Mand Jan von der Velde paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Lille Hovig dat: 25 Sept: 1744 vid: fol:

3. Skifte brev forrettet paa Gaarden Faatland d/en 12 April 1760 efter afg: Syneve Andersdatter vid: fol:

4. ditto efter afdøde Besse Jacobsen Haugstvedt dat: 4 aug: 1760

5. ditto efter afg: Mathias Olsen Biørvig dat: 20 Sept: 1760 vid: fol:

6. Consistorial Raad Gelmeydens udgivne bøxelsæddel til Lars Ellefsen Fitie paa 1 p/und (bismerpund?) 1/2 og 1/4 Mark Smør i Gaarden Fitie dat: 6 Junij 1760. med Rev:

Johannes Johannesen Lavig frem viiste et biørne fell af en biørn, som hands Sønn Anders Johannesen 5 Uger for Michaelij indeværende Aar har skudt i Fieldanger Marcken, som er øverste Gaard af Exindahlen, som Sorterer under Hossanger Skibbreede, forlanger altsaa det præmium Forordningen dicterer, som paa Vedkom/m/ende Vorder Reparteret af Fogden.

7. Ole Nielsen Hannestvedt paa sin Moders Marthe Olsdatters Veigne udgivne bøxelsæddel til Hans Mathiasen paa 9 Mark Smør i Biørsvig dat: 21 Nov: 1760 med Rev:

8. ditto hands bøxelsæddel til Anders Olsen Blomdahl paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Westre Kleppe dat: 21 Nov: 1760 med Rev:

9. Anders Monsen Herlands paa egne og datters Veigne udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 12 Mark Smør 1 Mæle Malt i Herland indbereignet bøxelMandens egen Part dat: 21 Nov: 1760 med Rev:

10. H/err Jens Bergendahls bøxelsæddel til Lars Nielsen Mielstad paa 1/2 Løb Smør og 4 1/2 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Blegelij dat: 5 Maij 1760 med Rev:

11. Mons/ieu/r Kierulf paa Pro Cancellarii Pontoppidans Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Ellev Monsen paa 1/2 Løb Smør 1 Mæle 3 Kander Malt i Gaarden Nore Echeland dat: 30 Maij 1760 med Rev:

12. Frue Justitz Raad Kroghs udgivne bøxelsæddel til Simen Andersen paa 1 b/ismer/p/und Smør 1/4 tønde Malt i Gaarden Flataas dat: 13de Martij 1760 med Rev: ej dat

Derefter blev de ind stevnte Sager foretagne.

1760: 3

Anders Monsen Herland fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med mundtlig Stevne Maal til dette Ting tiid og Stæd har til Vedermæhle indkaldet Scherjent Aschild Aschildsen Herland og hands Hustrue Anne Olsdatter at anhøre de af Citanten under Lovens fals Maal indkaldte Vidner Sieur Larsen Løetvedt, Johannes Heljesen Wahre, Mons Olsen Løetvedt, om den trudsel i Ord og Gierning hand mod Citanten har øvet en 8te dage efter Michelij tiider indeværende Aar alt til et Tings Vidnes Erholdelse;

De til Veder mæhle indkaldte Aschild Herland med hustrue blev 3de gange paaraabte men ey mødte.

Stevne Vidnerne Anders Johannesen Hannestvedt og Ole Olsen Indre Bernes fremstoede og eedelig afhiemlede det de med meer end 14 dages Varsel har indkaldet Aschild Aschildsen Herland med Hustrue Anne Olsdatter at anhøre Citantens indstevnte Vidner om de Ord hand har talt og den Gierning hand har øvet imod Citanten, men da Aschild Aschildsen ey Var hiem/m/e forkyndte de Stevningen for hands Hustrue i hændes og Værsøster Anne Røes og Niels Aslachsen Kleppes Paahør, ligesom og Vidnerne under Lovens fals Maal er indkaldte som alle møder.

Citanten forlanget de mødende Vidner afhørte

1. Vidne Sieur Larsen Løetvedt fremstoed og efter behørig formaning Var ham givet af Rætten at Vogte sig for Meen Eed men udsiige Sandhed aflagde sin Eed og forklarede følgende det hand i høst 8te dage efter Michelij sistleeden kom kiørende tillige med Citanten og de 2de andre Vidner hver med sit Læs Veed som de agtet igien/n/em den Alfare Vey at ned bringe til Søes, men da Citanten først kiørede og Var kom/m/et til bøegierdet af Herlands Mark stoed Aschild Herland tillige med sin Hustrue Anne Olsdatter Ved Grinden da bem/el/te Anne Olsdatter sagde til Citanten og Vidnerne i skal Være Aarsag i hvad tilfelde jeg kom/m/er udi eller i min Død om jeg forkaster mig, fordi i kiører den/n/e Vey og da de altsaa ey kom igien/n/em Leedet med deres Læs som blev igien lagt \og/ til gierdet, sagde Aschild Aschildsen, den første som obner Leedet, skal blive liggende der udi, og da Citanten Anders Monsen Var den første som kom til Leedet, hvor igien/n/em den sædvanlige Kiørsel Vey falt, toeg Serjenten Aschild Herland en Øx af Marken som laae Ved Leedet i begge sine hænder, og i Vreede huggede efter og imod Citanten, som til all Løcke røcket sig til bage saa hand ey fick Skade af det hug Vidnet saae at den indstevnte Aschild agtet at give ham, som løftet Øxen op imod Citanten i Veyret og loed den dale imod ham nemlig Citanten, som undveeg hugget, og da bem/el/te Aschild ey Vilde obne Leedet som hand havde til gierdet og lugt, maatte Citanten

1760: 3b

som og Vidnerne kiøre over Anders Monsens Ager og bøe lige som og over en anden Naboes Ager og Eng for at kom/m/e i en anden Vey, og saaleedis blev Citanten med Vidnerne adskildt fra de indstevnte.

2det Vidne Johannes Heljesen Wahre efter behørig given formaning aflagde sin Eed og i alt forklarede og Vidnede enstem/m/ig med første Vidne uden ringeste forandring.

3de Vidne Mons Olsen Løetvedt aflagde ligeleedis sin Eed og Vidne i et og alt lige med de 2de forrige Vidner, lige som og dette Vidne sagde til Aschild Aschildsen sam/m/e tiid hand gierdet og tillugte Leedet med store Steen Older og furre Stranger eller træer, naar Vii kom/m/er med Vores Læs tager Vii dette du nu ligger i Leedet bort, for at kom/m/e der igien/n/em, hvorpaa Aschild svarede over Lydt, den første som tager det bort af Leedet skal bliVe liggendes i Leedet, og et halv qvarteers tiid efter disse Ord Var talte passered det øvrige som af Vidnerne forklaret er at den indstevnte hug med Øxen efter Citanten.

Vidnerne blev tilspurt om den Vey den indstevnte Aschild Vilde formeene dem at kiøre Var en nye eller gam/m/el brugelig kiørsel Vey, hvortil Vidnerne svarede, at det er en gam/m/el Vey, som stædse til Kiørsel Vey Vinter og Som/m/er har Været brugt, da den anden Vey som ligger lidt derfra og ligeleedis har Været brugt tillige med den anden, er nu formedelst Vand og løs marck blevet ubrugelig, og ingen lunde kand kom/m/e til brugs eller Kiørsel uden med største Omkostning og besværlighed, og altsaa kand den Vey den indstevnte formeente Citanten og Vidnerne, ey aflægges men stædse som tilforn blive en almindelig bøygde og Kiørsel Vey, da Gierdet tillige med leedet er Citanten tilhørende og af ham er holdet Ved lige.

Citanten som havde Vidnerne ey Videre at tilspørge forlanget dette Tings Vidne sluttet, og sig beskreven meddeelt,

D/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt!

Fogden Bildsøe æskede Sagen udi Rætte Contra Leyer Maals begiengerne Jacob Bergesen Rachnes og Turi Olsdatter Tirevold, som næst at Referere sig til sin i Rette førte procedur paastoed at de begge Vorder tilfunden at betale sine Leyermaals bøder samt desuden efter Forordningen af 2 Sept: 1745 at straffes med tugthuuset Ved Arbeyde.

Dom afsagt!

Da Saavel drengen Jacob Bergesen Rachnes under sin præparation og forinden hand havde Været til Confirmation har efter egen tilstaaelse besvangret og havt ublue Omgiengelse med Qvinde Mennisket Turi Olsdatter Tirevold, hvilcket og bem/el/te Qvinde Menniske har tilstaaet at hand og ingen anden

1760: 4

har Været hændes barnefader, hvilcken bekiendelse de og begge Ved Skriftestaaelsen har Vedstaaet, altsaa bliver de begge her Ved i følge Lov og Kongl/ig Forordning af 2 Sep: 1745 tilfunden at udreede deres Leyer Maals bøder nemlig Jacob Rachnes med 12 rdr og Turi Olsdatter med 6 rdr, samt desuden begge at arbeyde i Bergens Manufactuur huus et halvt aar, men i Mangel af bødernes betalning hver med længere tiid sammestæds at forsohne bøderne saavidt der paakom/m/e kand. alt i følge Forordning af 6 Dec: 1743, som alt 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse bør efterkom/m/es under Adfærd efter loven

Fleere Sager efter Paaraab fremkom ey for Rætten, thi blev de sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskab attesterede ligesom forrige Aar, untagen med denne forandring at til 5. qvestion angaaende Huus Mændene blev angiven Niels Sieursen Ham/m/ersnes Aschild Klubben Pigen Kari Christiansdatter i Rachnes Vogen Joseph Olsen paa Hoshofde eller Refsnes og Lars Olsen HatlandsVogen som har brugt en ringe Næring Ved Øhltapperie, den siste nemlig Lars Olsen betalte for dette Aar deraf 2 rdr, Udi Silde og Laxe Voger er dette Aar indtet fisket af Fotlands Qværn svares 32 s:

Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 36 rdr 5 mrk 8 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1761 1. Jacob Gulichsen Kalan 2. Mons Johannesen Kalan 3. Lars Olsen Gam/m/ersvig 4. Jacob Johannesen Elvig 5. Anders Nielsen Hole 6. Michel Nielsen Grimstad 7. Erich Olsen Tepstad og 8. Jørgen Aschildsen Tepstad.

Echanger Skibbreede!

1760 d/en 24de ejusdem blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Echanger Skibbreedes Almue paa Ting stædet Bernes tangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne i forrige Protocoll er anteignede

og blev for dette Skibb: de sam/m/e ordres oplæste som Ved Hossanger Skibbreede.

Det sam/m/e Kongl/ig Skiøde dat: 1 aug: 1740 til Jan von der Welde paa endeel Godtz i dette Skibbreede vid: fol:

1. Skiftebrev forrettet d/en 16 april 1760 efter afg: Anne Nielsdatter.

2. ditto d/en 3 Junij an ej efter afdøde Brithe Andersdatter.

3. ditto d/en 5 Julij an ej efter afdøde Mons Joensen Rom/m/ereim.

4. ditto d/en 8 Julij an ej. efter begier \af/ Ole Monsen og Herbor Danielsdatter

5. Ole Knudsen Fyllingens udgivne bøxelsæddel til Ole Monsen paa 1/2 Løb i Gaarden Heltvedt dat: 20 Nov: 1760 med Rev:

6. Ole Bleeges bøxelsæddel til Anders Sefresen paa 18 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Neraas dat: 2 Sep: 1760 med Rev: ej dat

D/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publicered

7. Anders Nielsen Toftes udgivne Skiøde til Niels Andersen paa 1 p/un/d Smør 1/6 faar i Gaarden Toft dat: 24 Nov: 1760 vid: fol: 187.

8. Tydske Kierkens Forstander Christian Jochum Mohns udgivne bøxelsæddel paa Gaarden Huusdahl dat: 23 8ber 1760

9. Erich Christensen Eide og Ole Nielsen Klevelands bøxelsæddel til Lars Erichsen paa 1 p/un/d 8 Mark Smør 10 1/3 Kande Malt i Gaarden Yttre Eide dat: 24 Nov: 1760 med Rev: ej dat.

Fogden Bildsøe mødte og æskede Sagen til doms imod Leyermaals begiengerne Ole Hatlesen og Aase Aamundsdatter Aschevig, thi det løfte at Ville ægte hinanden er ikke bleven fuldbyrdet, og altsaa forlangede Dom

1760: 4b

efter forrige giorde I Rettesættelse

Eragtet

Sagen optages til Doms.

Fogden Bildsøe efter Løfte at indkalde Soldaten Mons Olsen Qvinge for syndig leegemlig Omgiengelse med Christi Olsdatter har Vel ikke sparet all Møye at faae hands tilhold Stæd opspurt, som dog efter Siigende skal Være i Bergen, hvorfor Fogden fremdeelis Reserverede Action imod ham at anlægge, eller factum at anmelde for det Stæds Øvrighed hvor hand sig maatte opholde, men hvad Tøsen Christi Olsdatter angaar da urgerede Fogden paa endelig dom over hænde til Vedbørlig Afstraffelse.

Eragtet

Sagen optages til doms.

Mons Knudsen Røe fremstoed tillige med hands Fader Knud Monsen Røe og tilkiendegav det hand med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indkaldet Iver Olsen Nore Ascheland fordie hand ved Olstiider indeværende Aar og afvigte Som/m/er har slaget bem/el/te Mons Knudsen i Ansiget til blods samt Vildet størte ham i Søen, da de vare samlede Ved et fiske kast i Aschelands Vogen, der om at anhøre Vidner Lars Nore Ascheland, Aamund Søre Ascheland, Carle Neraas som under falsMaal er indkalte for derefter at lide dom til vedbørlig Undgieldelse saa vel til bøders Udreedelse som tilføyet Skade og Erstattning for i bragte Processes Omkostninger.

Den indstevnte Iver Olsen blev 3de gange paaraabt men ey mødte.

Stevne Vidnerne Ole Tufte og Jacob Øfreaas fremstode og eedelig afhiemlede det de med lovlig Varsel har indkaldet den indstevnte i hands Hustrues Paahør, da hand ey Var selv til stæde, for Sagen Stevne Maalet indeholder,

De indstevnte Vidner mødte alle Vedtagende lovlig Varsel.

Citanten forlanget Vidnerne afhørte

1ste Vidne Lars Nore Ascheland fremstoed og efter behørig formaning at udsiige Sandhed aflagde sin Eed og Vidnede følgende, det Vidnet tillige med de øvrige Vidner Var ved Olstiider sistleeden Som/m/er i Aschelands Vogen for at kaste med Nod efter Som/m/er Sild, og da hørte hand at Iver Olsen Vilde at Citanten Mons Knudsen Røe skulle taget en Mand med sig for at roe Noden ud, og at 2de Mænd skulle kaste Noden ud af baaden, hvilcken ordre Citanten ey efterkom men roede Noden allene ud, hvor af tretten kom og da Citanten Var kom/m/et af baaden paa land hørte hand den indstevnte Med Vreede tiltalte Citanten og i det sam/m/e saae hand at Citanten Var blodig i Ansigtet og under Næsen eller af Munden bløede, hvilcket Citanten med søe Vand aftoede, men dog holdt endnu en liden tiid at bløe, Vidnet efter nermere tilspørsel saae ey den tiid den indstevnte sloeg Citanten, hvad enten det var en eller fleere gange med sin haand Nævehug i Ansigtet paa Videre tilspørsel svarede Vidnet at de udi dette kast fick lidt Sild, da Vidnet efter at Noden Var

1760: 5

Satt og Silden derudi stængt reyste derfra, og altsaa ey Videre derom er Vidende.

2. Aamund Søre Ascheland fremstoed og efter aflagd Eed forklarede i alt eenstem/m/ig som forrige Vidne om tiiden og Aarsagen til dette Slagsmaal, dog med denne forandring at den indstevnte som raabte til Citanten Mons Røe at udroe Noden anderleedis end som skeede, hvilcket Citanten som Var tung hørt ey hørte, blev af den indstevnte som stoed paa land slaget i Munden til blods da hand nemlig Citanten kom til ham paa land, hvorimod Citanten ey toeg til Modværge men toede blodet af sit Ansigt som holdt noget Ved at bløde, og da blodet Var standset, saae Vidnet at Citantens Ansigt Var optruden eller hævet under Næsen og Læberne, ligesom Vidnet forklarede det hand saae den indstevnte med et slag og Næve hug tilføyede Citanten denne Skade.

3. Vidne Carle Neraas efter aflagd Eed forklarede i alt enstem/m/ig med det forrige Vidne at hand sam/m/e tiid saae den indstevnte sloeg Citanten i Ansigtet, men da Vidnet passede paa Noden og ude paa Søen Var i baaden saae hand ey Citanten bløede, hørte og at den indstevnte efter at hand havde slaget Citanten det første Slag i Ansigtet, sagde med Knøttet Næve jeg skal skue dig paa Søen hvis du nemlig Citanten ey tier stille, og i det sam/m/e toeg hand Citanten med den Venstre haand i Armen, og trued med høyre knøttet Næve, men dog ey sloeg til anden gang.

Vidnerne efter tilspørsel sagde at Citanten den tiid som og tilforn og nu stædse har Været tunghørt, og at hand ey ved at roe allene Noden ud spilte i ringeste Maade fiskeriet og altsaa ey gav Aarsag til at den indstevnte saaleedis forgreb sig paa ham med at slage ham til blods i Ansigtet.

Citanten forlanget den indstevnte forelagt til Næste ting

Eragtet

Den lovlig indstevnte og ey mødende Iver Olsen Nore Ascheland forelægges Lav dag til nestkom/m/ende Som/m/erting anstundende Aar 1761.

Publiceret

Aschild Jonsen Biørchelands udgivne Skiøde til Johannes Nielsen paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Echangerlie dat: 25 Nov: 1760 vid: fol:

Niels Bergesen Biørsvig og Johannes Olsen Schaar beediged deres under dags dato giorde Angivelse paa egne og interressenteres Saug skur paa Biørsvig Saugen for Aar 1758 at være 250 støcker bord for Aar 1759 250 støcker og i Aaret 1760 til den/n/e tiid 400 støcker dat: 25 Nov: 1760.

Udi Sagen indstevnt paa Justitiens Veigne Contra Leyer Maals begiengerne Ole Hatlesen og Aase Aamunsdatter

Dom afsagt!

Det er saavel af Ole Hatlesen som ey har Været endnu til

1760: 5b

Confirmation, som og af Pigen Aase Aamundsdatter Aschevigs tilstaaelse, som og Ved Stædetz Sogne Præstes Attest til fulde oplyst, at de med hinanden har havt ublue Omgiengelse og aflet i Utugt og Løsagtighed et barn som død fød kom til Verden, og som ermelte Leyer Maals begiengere ey agter at ægte hinanden, hvilcket de ey heller har efter saa lang tiids forløb fuldført, bliver her med for Rætt kiendt og dømt at drengen Ole Hatlesen som før sin Confirmation har besmittet sig med løsagtig begangne Leyer Maal, bør i følge Lov og forordning af 2 Sept: 1745 at betale til Deres Maj/este/ts Casse 12 rdr og i Bergens Manufactuur huus at arbeyde Et halvt Aar, ligesom og Qvinde Mennisket Aase Aamundsdatter henfindes lige leedis at udreede sine Leyermaals bøder med 6 rdr og i tugthuuset som den der har forført ermelte Ole Hatlesen som en ung dreng at spæges med arbeyde, lige leedis Et halvt aar, Men i Mangel af bødernes betalning bliver de begge pligtige paa bem/el/te Stæd at forsohne deres bøder med længere Straff og Arbeyde, alt i følge af forordning af 3de Dec: 1743, det tildømte bør 15ten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse efterkom/m/es og udreedes under Adfærd efter Loven!

Udi Justitz Sagen Contra Pigen Christi Olsdatter Eje

Ved Sagens Paatale af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Oluf Lund Bildsøe i rette ført sistleeden Aars høsteting haver Pigen Christi Olsdatter tilstaaet, at hun for 5 aars tiid siden, da hun Var af Alder 16 á 17 aar og forinden hun havde Været under præparation eller til Confirmation er blevet af Soldaten Mons Olsen Søre Qvinge forført til løsagtig Omgiengelse med ham, men dog ey at Være blevet af ham besvangret, eller aflet barn med ham eller nogen anden, som og den i rette lagde Præstes Attest ommelder, de begge for ham ved Skrifte staaelsen, nemlig Soldaten Mons Olsen i Aaret 1755, og Christi Olsdatter i Aaret 1759, har vedstaaet, saadan altsaa kiendes hermed for Rætt, at som Pigen Christi Olsdatter af Ungdoms Daarlighed og Eenfoldighed i sin børne Lærdom, som deraf er beviist at hun i 3 paa 4 aar maatte præpareres førend hun kom til Confirmation, har begaaet efter egen tilstaaelse saadan usøm/m/elig Omgiengelse, bør hun med Straf ansees til at arbeyde i Bergens Manufactuur huus 3 Maaneders tiid, men for Videre bøder at blive forskaanet, Hvad Fogdens Action imod Soldaten Mons Olsen Qvinge angaaer, da forbeholdes ham sam/m/e for hands Vedkom/m/ende Øvrighed at anmelde, hvor hand bliver at finde, eller sig opholder. Den Pigen tildømte Straff bliver \15 dage/ efter denne doms lovlige

1760: 6

Forkyndelse exceqvered under Adfærd efter Loven.

Og som ey fleere Sager Var indstevnte til dette ting blev de sædvanlige bielagere til Fogdens Reegenskab Attesterede.

Fogden i Anledning af Anteignelsernes 3die Post 2den artic: i hands aflagde Reegenskab for 1759 tilspurdte hvor lang tiid Mons Andersen i Eichnesvogen har brugt et lidet Øhltapperie Næring sam/m/estæds, eller om der tilforn paa dette Stæd af nogen anden er brugt dislige Næring og i hvor lang tiid, hvor af da efter befindende bør udreedes den ansatte Skatt 2 rdr:, Almuen med Laug Rettet svarede det den omspurdte Mons Andersen fra Aaret 1753 har beboet dette Huusmands huus, men ey havt ringeste Creatuure eller anden Næring at opholde sig Ved som en gam/m/el Mand over 70 aar {gam/m/el} desuden og er Vanfør og skrøbelig, hvis aarsage hand har frasagt sig den ringe Næring Ved Øhltapperie og sam/m/e nedlagt, og formedelst Uformuenhed ey kand svare Skatter for de forrige Aar i fald sam/m/e skulle fordres.

Desuden blev svaret at her i Skibbreedet ey fleere HuusMænd findes end Sieur Rasmusen Echnesvogen og Aschild Andersen Hauchøen som bruger et ringe Øhltapperie.

Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 133 rdr 1 mrk 2 s:

Restancen for Tiende 6 rdr 5 mrk 4 s:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1761 opnevnes følgende 1. Mons Monsen Nore Qvinge 2. Erich Iversen Mioanger 3. Brynild Olsen Weeland 4. Joen Knudsen Totland 5. Ole Olsen Farrestvedt 6. Knud Knudsen Øfre-Herland 7. {Ole} Johannes Knudsen Steensland og 8. Berge Aamundsen Hielmaas.

Arne Skibbreede

1760 d/en 27 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Arne Skibbreede paa Ting stædet Nedre Mielde i Over Værelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne i forrige Protocoll findes anteignede undtagen i den endnu svage Besse Schreyens Stæd mødte Iver Dahle,

og blev de sam/m/e Ordres oplæste som Ved nestforrige ting stæd.

Patent om høyeste Rett i Dannemarch for Aaret 1761 dat: 10 8ber 1760

Dernæst publiceret følgende documenter

1. Oluf Steen Rasches udgivne Skiøde til Johan Christian Seehuus paa en Huuse Vaaning bestaaende i Sandvigen dat: 3 april 1755 vid: 188.

2. Christian Gotfrid Petersens udgivne Pante Obligation til Peter Greve paa Capital 100 rdr dat: 27 Junij 1754 vid: 188 og 189

3. Anne Torstensdatter paa sin fraværende Mand Niels Svendsens Veigne udgivne Pante Obligation til Haaver Haaversen paa Capital 48 rdr dat: 22 Nov: 1760 vid: fol: 188

4. Berent Reinersen som Værge for Myntlingen Johannes Nielsen hands Odels Lysning til 9 Mark Smør 2 1/4 Kande Malt i Gaarden Bircheland dat: 30 Sept: 1760 vid: fol: 187 og 188.

5. Torgier Jorgensens udgivne Pante Obligation til H/err Assessor Brøcher paa Capital 50 rdr dat: 10 Martij 1760, fol: 189

6. Auctions Skiøde til Joen Nielsen Støve paa et Huus i Sandvigen kiøbt efter afdøde Haaver Tollefsen og hustrue dat: 1 Sept: 1760.

1760: 6b

7. Jon Nielsen Støves udgivne Pante Obligation til de umyndige Lars og Gullichs Værge Joen Larsen Myhre samt Ober formynderen for Capital 90 rdr med 1ste prioritets Rætt i hans huus staaende i Sandvigen dat: 1 Sept: 1760 vid: fol: 191

8. ditto hands udgivne Pante Obligation til Tollef Haaversen paa Capital 120 rdr med 2den priorite dat: 1 Sept: 1760 fol: 191

9. Lars Monsens udgivne Pante Obligation til mig Sorenskriver Garman paa Capital 50 rdr dat: 7 8ber 1760 vid: fol: 189.

10. Aflyst og udslettet Niels Svendsens udgivne Pante Obligation til Ole Olsen Steen dat: 16 Nov: 1757 efter hands paateignede qvittence af 26 april 1760. vid: fol:

11. Aflyst Tollef Otthesens udgivne Pante Obligation til Mad: Anne S/a/l/ig/ Herman Siemers paa Capital 60 rdr dat: 5 7br 1755 efter Creditorindens qvittence af 23 Julij 1760 vid: fol: 524

12. Aflyst Ole Olsen Steens udgivne Pante Obligation til Diedrich Hagelsteen paa Capital 100 rdr dat: 28 Maij 1746 efter Creditors Qvittering af 17 Julij 1760. vid: fol:

13. Ole Olsen Steens udgivne Pante Obligation til Diedrich Nielsen paa Capital 100 rdr dat: 16 Julij 1760 vid: fol: 191.

14. Auctions Skiøde til Niels Monsen paa et Huus som Baar Nielsen tilforn har eyet staaende i Sandvigen dat: 29 aug: 1760 vid: fol:

15. Min Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen paa den huuse Grund i Sandvigen dat: 30 aug: 1760.

16. Kongl/ig allernaadigst Bevilning for Proc: Johan Simon Cramer paa et Kroe hold og Giestgiverie Ved Stædet Salhuus dat: 23 Sept: 1758. vid: fol:

17. Else S/a/l/ig/ Joachim Schrams med Laværge Anders Schrams Attest til Sieur Monsen om de Huuser der af ham befindes paa Pladzet Træet kaldet, 4 febr: 1760.

18. H/err Sylovs udgivne bøxelsæddel til Johannes Iversen paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Indre Brudvig dat: 26 Nov: 1760 med Rev:

19. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Lille Tuenes d/en 11 Martij 1760 efter afg: Brithe Monsdatter vid: fol:

D/en 28 Nov: blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt, og publiceret

20. Niels Carlsen Bruraas med fleere deres Skiøde til Carl Erichsen Teigland paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Teigland dat: 27 Nov: 1760 vid: fol: 193.

21. Carl Erichsen Teiglands bøxelsæddel til Torchild Jensen paa 1/2 Løb Smør 2 Mæler Malt i Teigland dat: 27 Nov: 1760 med Rev:

22. Knud Monsen Indre Arnes udgivne Skiøde til Aad Iversen Indre Arne paa 16 Mark Smør 2/9 Huud i Indre Arne dat: 27 Nov: 1760 vid: fol: 194.

23. ditto Knud Monsen Indre Arnes Skiøde til Ole Erichsen paa 8 Mark Smør 1/9 huud i Gaarden Indre Arne dat: 27 Nov: 1760 vid: fol: 194

24. Ole Michelsen Seim og Encken Barbro Olsdatters Skiøde til Knud Monsen paa 18 Mark Smør 1/4 Huud og 3 Kander Malt indbereignet Kiøberens egen Anpart dat: 10 Nov: 1760 vid: fol: 194.

1760: 7

25. Knud Monsens udgivne Vilkaars brev til sin Stifader Ole Michelsen Seim dat: 10. Nov: 1760 vid: fol: 194

26. Lars Erichsen Hopland Odels og Pænge Mangels Lysning til den Jorde part i Søre Molcheraaen som beboes af Iver Gudmundsen dat: 27 Nov: 1760 vid: fol: 196

27. Jens Johannesen Yttre Brudvigs Odels Lysning til den Part Hendrich Erichsen beboer i Yttre Brudvig dat: 28 Nov: 1760 vid: 196.

28. samtlige Arvinger paa Echaas deres Skiøde til Johannes Aadsen paa 1 pund Smør 1/4 tønde Malt i Echaas dat: 27 Nov: 1760

29. Johannes Aadsens Pante Obligation til Lars Burcheland paa 40 rdr og til Ole Echaas paa 10 rdr dat: 27 Nov: 1760 fol: 195

30. Mons Stephensen Selvig med fleeres udgivne Skiøde til den anden halve deel i Echaas paa 1 p/un/d Smør 1/4 tønde Malt til Kiøberen Johannes Johannesen Echaas dat: 27 Nov: 1760

31. Johannes Johannesens Pante Obligation til Rasmus Nielsen Myhrdahl paa 48 rdr dat: 27 Nov: 1760 fol: 195

32. Aflyst Else afg: Jochum Schrams udgivne Pante Obligation til fattig Skolen Christi Krybbe paa 200 rdr dat: 13 febr: 1758 efter paateignet qvittence af 10 Maij h: a: udslettet vid: fol: 66

33. Jørgen Schram Hans Jochim Schram, Friderich Meltzers Skiøde og transport til Eisvogs Kobber mølle med pertinentier dat: 3 Maij 1760 vid: fol:

34. Marthe Anbiørnsdatter med Laværge Ole Ludvigsen Melcheraaen og Elling Espelie som Værge deres udgivne Skiøde til Niels Olsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt med den part Kiøberen selv har arvet dat: 28 Nov: 1760 vid: fol:

35. Niels Olsens udgivne Pante Obligation til Encken Marthe Anbiørndatter paa 37 rdr og til Myntlingen Syneve Olsdatters Værge Elling Espelie paa 14 rdr dat: 28 Nov: 1760 vid: fol: 198

36. Johannes Michelsen Seim, Michel Larsen Aaseim Niels Stephensen Aaseim og Johannes Monsen Stanghelle paa 26 Mark Smør 1/3 faar i Gaarden Yttre Taqvam til Lars Thomasen inbereignet den Part Kiøberen tilforn er eyende dat: 28 Nov: 1760 vid: fol:

37. Aflyst Jan Nielsens udgivne Pante Obligation til Ole Johannesen Taqvam paa Capital 50 rdr dat: 15 Nov: 1754 og efter qvittering af 28 Nov: 1760 bliver sam/m/e udslettet

38. Jan Nielsen Comedøers Skiøde til Gert Gertsen Busch paa et huus staaende i Sandvigen dat: 31 Maij 1760 v: fol: 196

39. Margrethe Pedersdatter Gert Busches hustrues udgivne Pante Obligation til Einer Monsen Rivenes og Ole Johannesen Sundland paa Capital 200 rdr dat: 10 8ber 1760 vid: fol: 197

40. Thomas Olsen Bredsteens udgivne Skiøde til Aasenes Capell og dens Værge og Forstander Anders Larsen Morvigen paa 18 Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Bredsteen dat: 28 Nov: 1760 vid: fol:

1760: 7b

Sager efter Paaraab fremkom ey for Rætten

Fogden Bildsøe mødte og efter Løfte nu i Rette lagde den udi Johannes Monsen Blindems boe passerede Seqvestrations Forrettning som af høy Øvrighed af 1 Aug: sistleeden er vorden Approbered af hvilcken erfares at Leyer Maal begiengerens boeds Lod ikkun opløber til 17 rdr 4 mrk 10 s: og altsaa ikke tilstreckelig til dobbelte Leyermaals bøders fyldesgiørelse, men desuagtet har hand dog Ved got folckes hielp bragt det derhen at hand i dag til Fogden har erlagt de 24 rdrs bøder og altsaa frafaldt Comparenten Paastand over ham til doms men begierede et Udtog beskreven saavidt bøderne angaaer da hand tillige agter at lade denne Originale Seqvestrations forrettning som hand forlangede af Rætten tilbage extraderet at lade følge til bielager med sit Reegenskab.

Dernæst fremlagde Fogden til Attestation de sædvanlige bielager, som ligesom forrige Aar blev besvaret undtagen at i Tellevigs Laxe Vog indtet er fisket.

Af huus Mænd og Strand siddere er Ole Andersen i Steenestøen angivet at have brugt Øhltapperie dette Aar, ligesom efter en af fogden fremlagt Attest af Niels Monsen og Lars Monsen i Sandvigen er følgende af Sandvigs beboere angivne Sc: Nicolay Jæger Ole Holmand, Johan Seehuus Baste Eschilsen, Gert Storm, Hans Fæster, Niels Svensen Hans Jansen, Diedrich Didrichsen Smith og Claus Bischop

Restancen beløber 108 rdr 2 mrk 2 s:

Laug Rættes Mænd for tilkommende Aar 1761 opnevnes 1. Johannes Knudsen Qvamme 2. Johannes Ingebrictsen Qvamme 3. David Olsen Buchesteen 4. Daniel Jensen Indre Boge 5. Ole Brestenlien 6. Peer ibidem 7. Niels Flachtvedt og 8. Niels Almaas.

Mielde Skibbreede

1760 d/en 1 Decbr: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Mielde Skibbreede i Overværelse af deres Kongl/ig Majestets Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne i forrige Protocoll er anteignede

og blev de\n/ samme Kongl/ig forordning og videre ordres oplæste som Ved forrige ting.

Dernæst publiceret

1. Capitaine Jens Hiermans udgivne Skiøde til H/err Michael Svartzkop paa 17 Mark Smør i Rønhofde og 12 Mark Smør i Elvig dat: 8 Martij 1760 vid: fol:

2. Extract og Lodsæddel til Johannes Thomasen Schafthun at Være tilfalden i Gaarden Schafthun 1 Løb Smør 1/2 tønde Malt og i Haarsaas i Hossanger 1 p/un/d Smør 12 K: M: dat: 28 Julij 1760 vid: fol:

3. Ole Hansen og Evert Hansen Sønderops Odels og Pænge mangels Lysning til 1 1/2 Løb Smør 9 Kander Malt i Gaarden Søre Wefle dat: 19de Nov: 1760 vid: fol:

1760: 8

4. Mons Johannesen Øfstemielde og Ole Nielsen Wefles udgivne Skiøde til Anders Fogstad paa 12 1/4 Mark Smør i Øfstemielde dat: 1 Dec: 1760 vid: fol: 200

5. Skifte brev forrettet paa Wichne efter Knud Olsen d/en 14 Martij 1760 vid: fol:

6. ditto paa Mæhle forrettet d/en 11 April 1760 efter Niels Hansen.

7. ditto paa ditto Gaard d/en 18 Julij 1760 efter Syneve Isachsd:

8. H/err Michael Svartzkops udgivne bøxelsæddel til Mons Johannesen Solberg paa 1/2 Løb Smør i Gaarden Elvig d/en 7 Nov: 1760 med Rev:

9. H/err Consistorial Raad Geelmeydens bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 1/2 Løb Smør 16 Kander Malt og 8 Kander Korn dat: 7 Aug: 1760 med Rev: ej dat

10. H/err Svartzkops udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen Anxgaard paa 1/2 Løb 6 Mark Smør i Gaarden Rønhofde dat: 14 Nov: 1760 med Rev:

11. H/err Sylovs udgivne bøxelsæddel til Ole Johannesen paa 1/2 Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Bircheland dat: 26 Nov: 1760

Udi den fra sistleeden Som/m/erting udsatte Sag indstevnt af Jacob Halvorsen og Joen Ellingsen Nordre Byseim Contra Jacob og Erich Niostad er Parterne med hinanden i all Kierlighed foreenede, at Byseims Creatuure maae saaleedis, som i forrige deres Forfædres tiider gaae horn mod horn med Niostads Qvæg, dog at bem/el/te Byseims Mænd, i fald deres Creatuure skulle undertiiden kom/m/e Niostads Eng og Ejendom for nær, da i UdMarken ingen Gierder findes, belover Byseims Mændene at give Niostads Mændene en ringe Villighed der for, lige som forhen skeed er til deres forfædre, samt at see i alle Muelige Maader forekom/m/et, at Videre trætte og Ueenighed ey paa nogen af Siiderne skal endtstaae, men naar imod formodning dette skulle skee, skal Niostad Mændene advare dem, men ey, som tilforn skeed er, intage deres Creatuure eller derfor at tage Løsepænge, da de i all kierlighed skal afgiøre Tvistigheden, og saaleedis som melt ligesom deres forfædre Være og blive eenige, hvad forhen i denne Sag er passeret, Vil de hver paa sin Siide lade falde, tillige med frafalde hvad Omkostninger enhver der paa kand have anvendt, at paastaae, og altsaa declarered begge Parter Sagen ophævet.

D/en 2den Decbr: blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Publiceret

H/err Sylovs udgivne bøxelsæddel til Niels Schaar paa 1/2 Løb Smør 1 1/2 Mæle Malt i Gaarden Schaar dat: 26 Nov: 1760 med Rev:

2. Niels Johannesen Heldahl og Ole Rasmusen Nore Borges bøxelsæddel paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Nore Borge dat: 1 Dec: 1760 med Rev:

3. Joen Andersen Schaar og Anders Larsen Miøses bøxelsæddel til Erich Andersen Rønhofde paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 20 Kander Malt i Nore-Borge dat: 1 Dec: 1760 med Rev:

1760: 8b

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1761 opnevnes 1. Erich Borge 2. Haldor Hagenes 3. Anders Mæhle 4. Knud Mæhle 5. Niels Nore Ascheland 6. Mons Waatle 7. Mons Vichne og Jacob Søre Weseth.

Fogden Bildsøe udi Sagen mod Leyer Maals begiengerne Gift [Mand]? Madtz Unneland og Tøsen Anne Andfindsdatter frem lagde sin mod dem udfærdigede Continuations Stævning dat: 19 Sept: sistleeden hvorved bem/el/te Qvinde Men/n/iske til dette ting har faaet lovlig Varsel at møde for inden Rætten at Vedstaae den bekiendelse hun Ved Aabenbare Skriftestaaelse har udsagt nemlig at Madtz Unneland og ingen anden er hændes rette barnefader, hvilcket Stevne Maal af Lehns Manden for Schiolds Skibb: Jan Andersen Tvedteraas og Sieur Olsen Lysevold efter Stevningens Udviis er ham nemlig Matz Unneland d/en 14 8ber forkyndt, og for hænde af Lehns Manden Johannes Ascheland og Gudmund Simensen Wallestrand d/en 7 Nov: sistleeden forkyndt.

De indstevnte blev paaraabt men ey persohnlig mødte untagen at Madtz Unnelands Procurator Cramer Senior forlangte følgende paa hands Veigne Protocollen tilført Madtz Andersen Aandeland, nest at Vedblive sit skriftlige forsætt produceret Ved siste Tinghold paa Møllendahl med Schiolds Skibbreede forlangede Udskrift af Sigtelse eller beskyldning, og af det videre som i Sagen er protocolleret, for dertil at Replicere til Som/m/ertinget nestanstundende Aar 1761, hvorhen hand bad, at Sagen maatte udfløttes.

Lehns Manden Johannes Ascheland som det eene og nær Værende Stevne Vidne afhiemlede Stevnemaaletz lovlige forkyndelse for tøsen Anne Andfindsdatter nu tienende hos det andet Stevne Vidne som er fraværende, nemlig Gudmund Wallestrand, og det i hændes eget paahør

Fogden som merkede at det eene Stevne Vidne Gudmund Wallestrand er borte blevet Ved Sagens incam/m/ination nødsagedes at begiere Sagen udsatt til anstunde[nde] 1761 Aars Som/m/erting, til hvilcken tiid Stevningen kand blive afhiemlet og den ind stevnte Sagskyldige Anne Andfindsdatter forelagt at møde.

Eragtet

Sagen gives Anstand til næst kom/m/ende {Aars} 1761 Aars Som/m/erting, da Stevne Vidnet Gudmund Wallestrand under Mulct bør indfinde sig til Stevningens afhiemling ligesom og til bem/el/te tiid Anne Andfindsdatter forelægges Lavdag

Publiceret

Anders Andersen Qvam/m/ens udgivne Skiøde til Iver Monsen Loftaas paa 18 Mark Smør 1/2 Mæle Malt i Gaarden Løftaas dat: 1 Decbr: 1760 vid: fol: 200 og 201

Fleere Sager efter paaraab frem kom ey for Rætten thi blev de af fogden fremlagde documenter attestered i alt ligesom for forrige Aar

Restance paa de Kongl/ige Skatter beløber 34 rdr 1 mrk 15 s: