NORDHORDLAND TINGBOK nr. 2 1648 -1651

Avskrift ved Håkon Aasheim/Ættehistorisk institutt/SAB

 

(2a)

1648

Paa Radstuen Vdj

Bergen Anlangendis

Thuende Fanger,

Den 23 7br. War Christen Busch Soren skriffuer J Nordhorlehn, Oloff Sandal Lensmand J Skiold Skibred, Salamon Thitelstad Oloff Dingeland, Mogens Thitelstad, Rasmus Natland Lasse Hoep Rasmus Øffsteuold Joen Hamre, Oloff Sandall Oloff Nedre Dingeland Oloff hop, Oloff hamre, Sorne mend ibm Huor Thuende Fanger ved naffn, Jsaach Pedersen Barn fød paa Moess Den Anden ved naffn MaThiass Biørnsen Som ved Bye Fogdens ??Suenne vdj Lille Sanduig Warepaa grebne formedelst adschillige Røffuerj de paa Adschillige steder begaet haffuer Och først bleff hues Proff och Widnisbiurd som paa dennem War taeget paa Radstuen, Oplest, for. Jsaach bekente Selff for Retten, at en liden Dreng somvar J selschab med dennem Sagde at for. MaThiass selff haffde staelet det fra hans Fader, Drengen heede Christen Anders. fød i Øffre halland i Nomedall, Och haffde fult i Selschab med dennem paa Threi Vgers tid, och hand var 12 Aar g. Och bleff det goedtz som de haffde Røffuet fra for. Asbiørn Rasmussen, Nemblig 2 Punge med Penge Vdj, den ene pung Var 3 Rx dlr. En støch Var acht En 20 schillingsmerch, Dog ?? bleff Leffuerit for. Asbiørn En støch Var acht til at tære paa, Den Anden pung, Och bekente for. Jsaach at den pung med pengene Kom han. til, Vdj Den Anden Pung fantiss 5 Rx dlr. och En Alberti dlr. huilche Kom den Anden Compan MaThiass Biørnsen Och Bekente och Ved gich det som, til forn om den. Proffuet War Saa och den Dreng som Jsaach bekente til forn at Var med at Røffue for. Asbørn, Var for. Jsaachs Syster Søn, Noch en ??boed De haffde taeget fra Sakariass J Korsund, Den Bøssepibe berette for Jsaach at det Var hans Syster Søn som Rømte aff Den Anden bøsse Købte hand hoess en mand i Sundfiord paa hoffden, Den ene bøsse var boede spent och lad och 12 Kuller lae bag i Kummen Huor effter

(2b)

Fogden Volchard Brodersen Satte vdj Rette at for. Thuende fanger iche haffuer forbrut deriss liff och Dom begerendiss, Och effterdj de er befundet med Staelene goedtz som nu for Retten bleff fremvist saa och Thuende leder punge med Penge Den en med Sex dlr. vdj den Anden med 4 Rx dlr. En støch Varacht En 20 ?? mrk. Bleff der foere for Retten affsagt at de bør at lide til galg och Green,

Guele Skibred

Høsteting

Den 25 Octobr. Holtiss Høsteting i Guele Skibred paa Halsuigen, Neruerende Ko. May. Foget Erlig Erlig och Forstandig mand Volchard Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sornemend

Hans Eide Lensmand, Guldbrand Metuen Gregoriuss Myr, Anders Wig Joen Houe Oloff Ost Guelen, Hans Thorsuig Peder Molde Jetmund Eide, Siur Daele och Lauritz Klefftuet,

Først bleff hans Excellentie Comendo lydelig Oplest och for Kyndet, om hans Welb. Myndighed hans Welb. aff Ko. M. er Meed forlehnet

Dernest Aschillig Andre Ko. Andordning, om Adelens Frihed, Smaae ting och forsamlings affschaffuelse Vden Fogden och Skriffuerens Neruerelse

Knud Lassesen Thenendiss paa Kloch-Eid, haffde i Rette ladet steffne Anders haffuerland, for Thuende Rx dlr. hand han. schyldiger, Den emoed Berettet for. Anders At hand ingen Penge haffuer lont aff for. Knud, Men Knud haffde loffuet hans Dater Echteschab, och Der hand Drog i Ko. Theneste fich Hand hender i forvaring halff Anden Rx dlr., huilche Dateren lonte for. hendiss Fader igen Och en halff dlr. lonte Knud hannem Self, formente At effterdj hand iche holte ord med

(3a)

hans Dater burde hund der foere at Niude de penge hand haffde giffuet hender, Der til Suaeret for. Knud at hand huerchen haffde hender til taelet ey heller giffuet eller Loffuet hender Nogen penge, som hannem schulle offuer beuises, Men begeret hans Vdlante penge igen bleff affsagt, At effterdj det befindiss at for. Knud Lassesen haffuer lant for. Anders haffueland 2 Rx dlr. Da bør hand dennem Ochsaa igen betaele, enden en halff Monatz Dag her effter eller det Ved Wurdering aff hans Boe och formue at lade VdSøge,

For. Joen houe var endnu steffnet aff Joen Høeuig for 3 Rx dlr., som for Joens MorFader JffuerThuet haffde Lant hannem och sat hannem en Kue til Vnderpant, och Der schifftet bleff holdet effter S. Jffuer Thuet, bleff for. Anders Warsel giffuet at hand schulle Komme betaele penge och Anome hans Kue igen, Men hand iche ville Komme, huor foere samme med Andet bleff schifft och Kom Den paa Thorgiers høeuig, Men nu hans Arffuinger foedrer Kuen fra for. Anders bliffuer han. Den forholdet, och huerchen Kand fae for. 3 Rx dlr. Ey heller Kuen och en Deel Sorne mend som var offuer schifftet ved Deriss æd Proffuet, Nemblig hans Eide Lensmand och Gregoriuss Myr at Kuen bleff samme tid byt paa for. Thorgier høeuig, Bleff der foere affsagt aff for. Anders Bør enten at betaele for. 3 Rx dlr. eller Leffuere Kuen til for. Thorgiers Arffuinger, Enden en halff Monatz Dag, eller det Ved Wurdering aff hans Boe at lade Vd Søge, Nar Om be fallingen hoes Fogden bliffuer Anholdet,

Johans Thuet haffde ladetsteffne g. Poel Nor Guelen forhand haffde Neder hugget hans hesse, som var fuld aff høe, och Kastet høet paa Marchen huor det Rodnet, for. Poel iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald 1 mrk S.

(3b)

Waarting J

Echanger Skibred

Den 26 Octobr. Holtes høste ting i Echanger Skibred Nerueren Ko. M. Foget Be. Volchard Brodersen Christen Busch soren skriffuer och effter. Lau retes mend,

Nielss Føllingsness Lens. Badsted Rølland Onund Huideness, Knud Echanger Erich ibm Oloff Eide Oloff Thotland Oloff Jacobs. hindeness, Adschild Ascheuig Magne Echness och ??V. Niels Fyllingsness

Først bleff hans Excellentiæ Welb. Her Stathold. breff om hans Commendo Lest och for Kyndet, Saa vel som paa Alle Andre effter følgende Thingsteder, Disligeste Forordning om Adelens Frihed, Seerdeliss Smaae Thingsted. och Samquems Aff schaffuelse,

g. Oloff Edtzness och Nielss ibm hans Koene Marj var steffnet formedelst den Onde forligelse Dennem Dagligen emellem er med Skenden och banden, bleff affsagt at De paa begge sider for saadan deriss W.tilbørlig och schamlig forligelse och Sleme forligelse bør at bøde, Och Om de endnu her effter forherdiss och Jche vil forligess Da den som schylden hoss findiss At Røme Jorden,

Knud Housdal haffde ladet steffne Thoere Quame for hand hannem W-uitterligt haffde lejet och fest en Anpart i for. Jord hosdall, som hans Fader Brugte, och med Falschhed der med Omgiches hoss Deriss Ombudtz mand som er Kirche Werge til Wor Fue Kirche i bergen huor foere hand det til lou och Ret haffde Remitterit, Bleff der foere fundet, effter Sagens Randsagning, At Faderen bør at Niude och Bruge hans Jord Saa lenge hand Vil, och nar hand iche lenger haffuer lyst til den At Bruge och vil den Opgiffue, Da er for. Knud som Allerede er Jnd Kommen paa et Ringe part i gaarden, Nermest til det Andet ochsaa at Niude effter Ko. Recehs. Effterdj Thoere Quame haffuer Dog Jord paa en Anden stedtz,

(4a)

Mogens Robertsen Borger och JndWaener J Berg. haffde i Rette ladet steffne Anders Ottersted, for schyl och gield hand hannem schyldig er, for hues Aarsag schyld hand forledet Waarting var steffnet, och Da loffuet for. Ande. for Retten at ville betaele hannem til Pintz tid, saafremt Det iche schulle vere for. Mogens frit foere, Vden Vidre Louemaal at Søge Det aff hans Boe ved Wurdering Huilchet Jche endnu effter Kommetes, huor foere for. Mogens Satte i Rette om hand iche bør nu effter hans Egen løffte och forplicht, At Søge det aff hans boe, bleff Affsagt, At effterdj for. Anders Ottersted selff haffr. forplichtet sig til at schulle betaele be. Mogens Robertsen til sidst forledet Pintz tid, eller och det vare han. frit foere at Søge det aff hans Boe och saadan hans løffte er iche effter Kommet, Da bør for. Anders endnu enden en halff Monatz Dag at betaele be. Mogens Robertsen, eller och Det Ved Vurdering hoss hannem at Vd Søgiss,

Endnu haffde Mogens Robertsen Steffnet Oloff Rølland ochsaa for schuld och gield hand han. schyldig er for eet Jern lenche hans boed var giort fast Vdj, och for. Oloff Thoeg Lenchen aff hans Boed, och toeg lenchen hem med sig huor Vdoffuer Den bort Kom, och for. Oloff nogle gang haffuer veret steffnit, Altid loffuet at schulle betaele lenchen, som de vare forligte om Nemlig 3 Rx dlr., Men intet haffuer hand haldet bleff endnu affsagt at for. Oloff bør endnu at betaele samme 3 Rx dlr. eller och det Ved Wurdering aff hans Boe at lade Vd Søge

Johans Noemedal Var steffnet aff Jacob Rachness Saa velsom aff Lauritz Bircheland, Formedelst hand den.

(4b)

forledet høst der Predichen holtes Jnd ved ??Moe, meget skamelig med en slem mund offuerfalte, med skelden och banden, Afftenen som hand ?? til Guds bord Anden Dagen dereffter, for. Johans Jche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 mrk. Sølff,

Hasanger Sk.

høsteting

Den 27 Octobr. Holtes høste ting i Hasanger Skibred Neruerendiss Ko. Foget be. Volchard Brodersen Christen Busch Soren skriffuer och effter. Lauretesmend,

Lauritz Bircheland Lens. Nielss Mielstad Jacob Rachness Magne Bysem, Elff Fieldschaall Arne Geteremb, Nielss Mehuss Joen Fieldschaal Magne Berness Oloff Egeland Arne Løetuet

Først bleff Ko. Befalling och hans Excellentiæ Welb. Her Statholders Commendo och Myndighed, Sampt Anordning om Adelens Frihed, Och ??hemele Thinge och forsamlings affschaffuelse, Lydeligen lest och for Kyndet

Halduor Litle Jord War steffnit aff Mogens Roberts. for schyld och gield, Men hand iche møtte bleff tilKient at bøde steffne fald - 1 mrk. Sølff

Arne Skibred

Høste ting

Den 30 Octobr. Holtiss høste ting i Arne Skibred Offuer Verendiss Ko. M. Faget for schr. Volchard Brodersen Christen Busch Soren Skriffr. och efft. L. Mend

Rasmus Jordal Lensmand Michel Romsloe Siguord Thelleuig Lauritz Hoele, Oloff Olsnes Oloff Meeling Steffuen blindem, Andfind Aasemb Erich Thueness, Mogens Espel, Nielss Fosmarch

Først bleff for Kynt hans M. Befalling och Obene breff om Welb. her Statholders Commendo och Myndighed, Och Om Adelens Frihed Saa och hemelig Thingstuer och forsamlings aff schaffuelse,

(5a)

Jffuer Quame och Engelbret ibm War steffnit aff Skaffueren Johans Garnes, Formedelst de iche ville føre Bispen, och for. Johans Motte betale Thuende Andre ideriss sted, Men ingen aff Dennem møtte bleff til Kient at bøde huer - 1 mrk. Sølff,

Høsteting i Sater

Skib.

Den 2 Novebr. Holtiss høsteting i Sater skibred Øffr uerendiss offuenbe. Volchard Brodersen Christen Busch Soren skriffuer och effter. Lauretes mend,

Oloff Bielcherøen Lensmand Hans Algerøen Willem Waarland Lauritz Skoue Peder Echerhoffde Oloff Kobeltuet och Jens Skoue,

Welb. Her Statholders Medelte Ko. befalling om hans Commendo, Adelens Frihed, hemelig Thing och forsamligs Affschaffuelse bleff Først Oplest och forKynt

Oloff Skoue War End nu steffnit aff Knud Olffsen, Disligeste Aff Mergret S. Johan Lotmands Saa och aff Gunder Nielsen och hand iche end nu møtte, och er Den fierde gang er haffuer ved Welb. her Slotzhers Steffning, steffnit Disligeste for Kommer hand hues hand haffuer til Andre och disse som ere hans Rette Creditores ??fanger Jntet bleff der fore Affsagt, At dersom hand endnu Jche betaeler enden en halff Monatz Dag, eller Dennem frit foere at Søge hans boe aff det som end nu beholden Kand findiss en huer effter sin Anpart,

Hans Thygesen Thil holdendiss Ved buchen haffde i Retteladet steffne en ved naffn Lauritz Knuds. for hand emoed Øffrigheds forbud haffuer Opbygt nogle huse och Bruger Øltap, hannem paa hans Ko. benading och Frihed til Jndpass Bleff hand tilkient at hand enden 14 Dage schulle schaffue husene Derfra igen, eller och At Bøde Otte Ørt 13 mrk. fordj hand Anstiller sig Thradtzachtig Emoed Øffrighedens Forbud, och husene at vere forbrut,

(5b)

Nielss Fielde och Jffuer Sylte Var steffnit aff Mergret Loetmands for schyld och gield, Men ingen aff dennem møtte bleff tilKient huer at bøde 1 mrk. Sølff steffnefald,

Herlø Skibred

Høste ting

Den 3 Novebr. Høste ting i Herlø Skibred Offr. verendiss offuen be. Volchard Brodersen och Christen Busch Sampt effter. Lauretes mend

Anders Fosse Lensmand Knud Skurtuet Simen Berland, Steffuen Thuet Anders Fromer Eid Thorgiers Herleuer Nielss Erstad Magne Husebø Knud Thielstad Clement Raffnanger och Poel Ness,

Welb. her Statholders Ko. Befaling om hans Com. sampt Adelens Frihed och hemelig tings affschaffuelse bleff Oplest och Forkyndet

Jens Hanssen Borger och Jnd Waaener Vdj Bergen haffde ladet steffne en deel ved haffuet ere Boendiss formedelst De Jche haffuer villet betaele Thienden aff hues Lax De fanger til hannem, effter som hand Welb. her Slotz herres Befalling haffuer Den at schal Opberge Jngen aff Dennem møtte Aleneste Nielss ??Haghøen som Suaeret paa hans egen Wegen at de som køber Laxene de Anamer Ochsaa Thienden, aff Dennem, De Andre som Jche møtte bleffue tilkient at bøde steffnefald huer - 1 mrk. Sølff

Lauritz Landtzuig var steffnit for hand haffde slaegetz paa tinget med Knud Skurtuet, Men hand iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald 1 mrk. Sølff

Joen Nødeness var steffnit aff Magne Husebø for en Sølff schee hand haffde mist, och hand var misstengt for for. Joen Jche møtte bleff til Kient at bøede steffnefald 1 mrk. S.

Alenfit skib.

Høste ting

Den 4 Novebr. Høste ting i Alenfit skibred Offr. verendiss offuen be. Volchard Brodersen och Christen Busch sampt effter. Lauretes mend,

(6a)

Børre Nebstad Lensmand Hans Thuet Knud ibm Nielss Selleuald, Oloff Fische Seter Oloff Koberdal Oloff hopland Anders Watne Anders Egeland Knud Mitgaard hans Feste,

Kong. Forordning om Welb. her Staholders Com. Adelens Frihed, hemelig Thing aff schaffuelse bleff først forkynt

Welacht mand Hans MaThisen Procurator i Bergen paa Oloff huchaass hans Wegen som haffde i Rette steffnit Knud Feste formedelst en Smalle, som hand haffuer tillagt for. Oloff schal haffue taeget fra hannem, Och for. Oloff haffuer en Mand i Bergen for sig Ved naffn Michel ??GotSoue, som schal vere hans hemels mand til samme Smalle Och Jndlagde be. Hans MaThisen Adschillige breffue Om Samme Smalle, Kunde Dog iche Komme til nogen vist Vnder Retning, bleff paa det siste foere fundet, effter Parterniss egen bekendelse, Vdj det at Knud Feste benechtet Aldeliss Jche at haffue sichtet for. Oloff <eller hans hustru Gurj> for nogen Smalle, Men ellers som en Snach var Kommen imellem dennem, der for Vden fremblagde for. Oloff Michel Goutesens beuiss paa at Smallem Kom hannem til Och hand haffde leffuerit for. Oloff den at opføde, kunde for. Oloff eller hans Koene Der foere Komme i nogen Sag Men for. Oloff och hans koene Gurj for Den misstanche De var Kommen Vdj bør frie at vere, Och ingen at ??brixele eller lade Dennem Det høre Vden det tilbørligen Kand Dennem offuerbeuises ellers At lide derfor som ved bør,

Radøe skibred

Høste ting

Den 6 Novebr. Høste ting J Radøe skibred Offr. verendiss Offuen be. K. Foget Volchard Brodersen Christen Busch Soren skriffuer och effter. Lauretes mend,

Nielss Marøen Lensmand Elling Manger Erich Wildanger Gunder Ascheland Thoere ibm,

(6b)

Thorgier Marøen Oloff Kalstad Oloff Wetaass Knud Soelem Thorben Løeuig Steffuen Sebbø Joen Strømme Knud Solem Mogens Qualem

Ko. Forordning bleff først oplest Om Welb. her Stat halders Commendo Adelens Frihed och Andet mere Oplest och For kyndet

Johans Kalstad Och Oloff ibm Var steffnit for De Jche ville Presten Hæderlig mand Her Jonas, der hand schulle faere til Sunds At holde Theneste for Her Andfind mens hand effter Øffrighedens Andordning Var Neder Regst til hyldingen, bleff foere fundet de for moetuillighed bør at bøde huer 2 mrk. Sølff,

Anders Pedersen Thil haldendiss i Brue Knap for Retten tilstoed at Grim Mehuss Sagde i byen vdj hans ??huse At Elling Manger var en Thiuff, Ochsaa var Alle Lensmendene, for. Grim var Siug och iche møtte bleff Sagen der foere Opsat, Erich Wildanger och Lauritz Findissbø schal det haffue hørt,

Nielss och Oloff Bouge varsteffnet aff ??Gertrud Wlffuatten for Thuende ??bande de schal haffue forkommet for hinder, och hun haffde selff Købt samme ??bande aff Rasmus Jordal, Men ingen aff dennem møtte, bleffue der foere til kient at bøde huer steffnefald 1 mrk. Sølff

Johans Soltuet haffde steffnet hans Broder Knud i Moldøen paa Feddø, for et Aaklede och en ??huittell hand schal haffue taeget fra hans Broder Johans, Och førte det hem med sig til Feddøe, for. Knud Suaeret At det kom hannem Selff til och haffue faet det Vdj Arff och hannem der foere frit foere at søge sit Men for. Johans Soltuet Drog Vd til Feddøe och toeg det fra hans Broder Knud igen Vden lou och Domb At for. Johans Bør at bøde for W.louligtag 3 mrk. Sølff føre goedtzet til stede iggen Och søge sit siden loulig.,

(7a)

Lindaass skibred

Høste ting

Den 7 Novebr. Holtes Høste ting i Lindaass skibred Neruerendiss Ko. M. Foget Erlig och Forstandig mand Volchard Broderssøn, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sorne mend,

Onund Lyrøen, Oloff Hunduen Mogens Famested Christians Mogensleff Halduor Regeraass Børre Oeness Onund Kielen, Oloff Rebnoer, Gudmand Qualuog Gulich Oxness, Halduor Sysloch och Knud Skoue,

Welb. Her Statholders Breff aff Ko. May.t Vdgiffuet bleff Oplest och forkyndt Om hans Excellentiæ Commendo, Disligeste Forordning om Adelens Frihed i Norge och om Skatterniss forlindering, ??

Welacht mand Anders Pedersen Borger i Bergen och med Købmandschab Thil holdendiss paa Feddøe, haffde, ved Slotz steffning ladet steffne, en mand paa for. Feddøe Boendiss, som hand købslaeger med, ved naffn Knud Suendsen paa Moldøen, for schyld och gield hand hannem er schyldig bleffuen, effter hans Regenschabs Jndhold, Først paa hans Formands Rasmus paa for. Moldøen hans Vegen Vdj ??Sagefald som hand var Welb. Her Cantzeler schyldig, Sexten Rx dlr., Noch der for Vden var hand selff schyldig til be. Anders Pedersen 118 Voger fisch Huilchen skyld Och gield be. Anders Pedersen formente, At for. Knud bør at betaele enden 14 Dags Dag eller och den ved namb och Wurdering vdj hans Huss och Rødnings Ret at Søge, Och War derpaa Domb begerendiss, Och møtte for. Knud Suendsen Selff Vdj Rette, Kunde Jche benechte, hand Jo paa hans Formand Rasmusses Vegen til Welb. Her Cantzeler 16 Rx dlr. er schyldig bleffuen Saa til hannem selff for end Deel fisch, Och at det Jche var betald, Det var for hans Fattig Domb schyld, Sagde hand gerne ville betaele effter haanden, Ligesom Vor Herre ville giffue hannem Rad til, Men Anlangendiss de skendtzord hand schulle haffue ladet falde, Saa och at hand schulle haffue beraabt sig paa, At Volchard Brodersen schulle haffue hannem forbudet, At hand Jche schulle betale

(7b)

De 16 Rx dlr. til for. Anders Pedersen paa Welb. Her Cantzelers Wegen, der Vdj Vndschylte hand sig, Jche at haffue sagt det vdj Anden mening, end hand formeente der ved, At schulle frie sig fra Anders Pedersens Foedring, Med denne ??Vnd. ville be. Anderss Pedersen Jche vere fornøyet, Men Satte vdj Rette, Om for. Knud Suendsen iche bør at betaele de Sexten Rx dlr. som hand til Welbem. Her Cantzeler, paa hans Formands Wegen skyldig er bleffuen, Saa velsom De 118 Voger fisch hand til for. Anders Pedersen selff skyldig er, Jnden 14 Dags Dag her effter, ochsaa at betale eller och skylden ved namb och Wurdering, vdj hans huse och Rødnings Ret at Søge, Och Var Domb begerendiss,

Bleff for Retten Affsagt, At Effterdj det befindiss for. Knud Suendsen paa Moldøen paa Feddø, er paa hans Formand, Rassmusses Vegen, til Erlig och Welb. mand Jens Bielche til Østerad, Norges Riges Cantzeler, Emedler tid hans Welb. var slotz her, paa Bergenhuuss, Vdj ??Sagefald er schyldig bleffuen, Sexten Rx dlr., Huilche for. Anders Pedersen Fuldmacht haffuer, paa hans Welb. Vegen at Jnd foedre, Disligeste be findiss ochsaa at for. Knud Suendsen at vere Anders Pedersen selffschyldig, 118 Woeger fisch som beregniss Vdj Penge, halff tiende och tiuffue Rx dlr. Och for. Knud, Kunde Jche der fra gaae eller det benechte, Da bør for. Knud Suendsen, At betaele samme schyld och giel<d> til be. Anders Pedersen enden en halff Monatz Dag her effter, eller och hannem frit foere, ved namb och Wurdering vdj hans huss och Rødnings Ret, Saa vit hannem til er berettiget, Den at lade Vd Søge, Effterdj hand Jntet Andet haffuer Huor Vdj Anders Pedersen sin betalling Kunde Søge, Och der hoess Ko. May. sin Segt effter Louen, K. B. 3 Cap.

Joen Olffsen i ??Tongøen Jligemaade Aff Anders Pedersen Vd Slotz Steffning steffnet for ??470 Voger fisch hand hannem schyldig schal vere, effter hans Regenschabsbogs Jndhold for. Joen iche møtte bleff tilkient at bøde steffnefald 8 Ort. 13 mrk. S.

(8a)

Johans i Berøen och Nielss J Tongen Paa Feddø, Jlige maade ved Slotz steffning Aff Anders Pedersen steffnet for schyld och gield de hannem schyldig er, effter hanss Regenschabs boegs formeld, Nemlig, for. Johans Otte tj Siu En halff Vog En halff pd. Rot fisch for. Nielss i Tongen er schyldig Thohunder och Thiuffue Woger, 16 mrk. Rot fisch, Och for Retten frembkomb Onund Lyrøen och Oloff Vdlyrøen, som tilstoed, at for. Johans i Børøen och Nielss i Tongen vaere aff Dennem begerendiss, de paa deriss Wegen paa tinget ville fremb gaae, och samme schuld Thilstae, At det Sant var de var be. Anders Pedersen saa meget fisch schyldig, Och de ville Det gerne betaele, men effterdj de haffde nu Jche strax Rad dertil, Satte for. Nielss i Thongen hannem til pant for hues hand han. schyldig var, Nemblig - 220 Voger 16 mrk. fisch, hans Eyende huss och Formue hues hand nu er Eyendiss eller her effter Eyendiss Worder, end til saalenge hand haffuer han. betald och fornøyet, den sidste ??p<>nge med den meste Vden Ald schade i Allmaade,

Magne i Berøen Jligemaade Aff Anders Pedersen steffnet for schyld och gield hand var hannem schyldig, Da frem Komb Gulich Oxness och paa for. Magnes Wegen, effter hans egen begering Angaff at for. Magne Satte for. Anders Pedersen for samme schyld til pant, hans Anpart vdj en gaard Kaldiss Sysloch, som hannem paa hans Hustrues Wegen til kommer, och schulle det frit frelss Niude til hand hans Fulde betalling bekommer

En Ved naffn Anders Jacobsen och hans Søn Knud And. vare hid ført for Retten, effterdj de ellers iche ville møde, ochsaa for schyld och gield De ere be. Anders Peders. schyldig bleffuen emedler tid de boede paa Feddø, Men nu vaere de Rømt der fra, saa at Anders Pedersen iche Kunde Komme tilhans betalling, Skylden er 204 1/2 Vog 1 pd. 3 mrk. fisch Saa och Sex Aars hussleie, Sam melediss løb for. Knud Andersen Aff Anders Pedersens Theneste, Som schal teene for samme schyld och haffue 9 mrk. om Aaeret, Huor foere for. Anders Formente At hand burde at straf

(8b)

fues paa Kroppet, At Arbede end til samme schyld bleff betald, Da effterdj for. Knud bad meget ynchelig for sig at hand giorde det aff Vngdom och W-forstandigh. for frycht och Redtzel schyld, Loed be. Anders Pedersen sig sige och for forbøn schyld effterloed hand hans Forseelse, Med Saadan Wilchaar, At for. Knud schal end nu teene Anders Pedersen, kost och kleder schal hand giffue hannem, Men Lønnen, nu bleff ?? sagt - 2 Rx dlr. skulle kortes vdj schylden end til den bleff betald, Och Drengen for. Knud loffuet och forplichtet sig til at schulle teene ærligen Och Throligen Vnder den straff som ved bør, Och der med Waere de forligte,

Welacht mand Nielss Loss Borger i Bergen och tilholdendiss ved Kilstrømmen, haffde ladet steffne Steffuen hunduen for hand schal haffue scheldet hannem Vdj et Brøllop paa for. HundVen, med Adschillige W-bequems ord, Sigendiss At Nielss Loss och Lauritz Findissbø haffde giort en skelmstøche til samens och At hand iche achtet for. Nielss mere end en hund, Dette bleff buist med Oloff hunduen som brøllopet giorde, Anders AarAass och Magne Reffsdal som ved proffuet at De det haffde hørt aff for. Steffuen Hunduen, och end langt flere W-tilbørlig ord hand samme tid loed falde, Och bleff for. Steffuen tilspurt Om hand Vidste noget Wærligt med for. Nielss Loss, Da kunde hand han. intet paasige, Men saadant haffde tald aff hans egen Dumdristige Slemhed, Huor effter be. Nielss Loss Satte Vdj Rette, om hand <for. Steffuen> Jche bør at bød 4 mrk. S. och en Løgner at vere, och War Domb begerendiss, Bleff affsagt at for. Steffuen for saadan hans W-ærlig Skelderj schyld, som hand Jche kunde beuise eller haffde noget Ret til, Men aff Jdel Ondhed och ??Skalchhed bør at bøde - 4 mrk. Sølff for hans Mund, och en løgner at Were, effter Louen Mandh B. 21 Cap

Hæderlig och Wel lerdt mand Her Lytich Hanssen haffde ladet steffne, Onund och Joen i Kielen for nogen

(9a)

Aars Rettighed De til hannem skyldig ere, Nemblig for. Onund Smør Landschyld Aarlig 18 pd. for fire Aar, Er En løb Faar for - 7 Aar, huert Aar ??1/2. er 3 1/2 faar, Derfor Vden 3 Bøxel for A. 42 Saa och 45, huer gang - 2 1/2 mrk., ?? Arbed til Preste gaarden for 15 Aar, Korn Thiende for A. 47.

Den Kalffschind som til Prestegaarden Aarligen schal betales for A. 40 end til 47 Jnclusive er Otte Kalffschind,

Disligeste Joen Jligemaade Søgiss for Resterende Rettighed Nemlig Landschyld Smør for - 7 Aar huert Aar - 1 spd. Faaer for 8 Aar huert Aar 1/2 er Fire Faaer, Thridie Bøxel for A. 42 och 45. huer gang 2 1/2 mrk.er 5 mrk. Korn Thiende fra A. 45 til A. 47 Jnclusive er 3 Aar, En tønde Korn Kalffschind - 3 Arbed til Prestegaarden Vdj 16 Aar, Och Satte be. Her Lytich Vdj Rette om for. Onund saa vel som Joen Jche plichtige ere Saadan Deriss Resterende Rettighed enden 14 Dage at betaele eller och det aff en huer Deriss boe ved Wurdering at Søge, och Var her paa Domb begerendiss <Strengere ville hand Jche Søge ??dj.>

Bleff for Retten affsagt, At for. Onund Saa vel som Joen Vdj Kielen bør plichtig at vere offuen forsch. Rettighed, Som De Kand Jche fra gaae eller benechte, De Jo schyldig ere, At Betaele til be. Her Lytich, Enden en halff Monats Dag her effter, eller och hannem frit foere om det Jche scheer, samme Resterende Rettighed aff En huer sin Boe ved Wurdering at lade Vd Søge och der hoes Ko. May. Sin Segt effter Louen Købe B. - 3.

Jligemaade Hendet be. Her Lytich Hanssen Domb offuer alle Dennem som endnu Rester med Kalffue tiende Smaae tiende och Degne penge, huor om De tit och offte haffuer veret Anmoedet, Men ingen betalling effter fuld, At De samme Rettighed enden en Halff Monatz Dag her effter at betaele, eller och be. Her Lyche frit foere det aff en huer sin boe ved Wurdering at lade Vdsøge, effter Louen Købe B. 3. Cap.

(9b)

1649

Waarting J Guele

skibred

1649 Den 16 Martii Holtes Waarting i Guele skibred Neruerendiss Kong. May. Foget Erlig och Forneme mand Volchard Brodersens Fuldmechtige Welacht Christen Lyder, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sornemend,

Hans Eide Lensmand AdSlach Steene Joen Grinde Guldbrand Metuen Oloff Ostguelen Joen Houe Clauss Molde Niels Nappen Lauritz Kløefftuet Oloff Fossdall Jetmund Eide och Peder Molde,

Peder och Joen Brendanger haffde i Rette ladet steffne en Deris Landbunde Koene, ved naffn Charj Ramberg S. Arnes effter leffuersche, Formedelst at hun for Thuende Aar siden schal haffue opsagt hendes paaboende Jorde part i for. Ramberg, som er Et pd. leje, for en hindiss Søn ved naffn Joen, Men hand huerken haffde Rad til den at leje, eller Dog ?? til at forestaae nogen Jord, saa er hand der hoss nogen ??Beeg fingeret, och Snapper til sig eller lej Smaae ting for Granderne, Som de haffuer beklaeget, med begering hand den iche motte faae at leje, effterdj hand Jche er ??grandheffd, huilchet de och nu for Retten ochsaa beklaget, Nemlig Rassmus och Mogens Ramberg, Saalediss at hand stael Meel aff Quernet, och bar det op til hans Moder, och hun dølte med hannem, Disligeste lader hun Husene neder Rodne och iche er goed for Dennem igen at Opbygge eller Ferdigholde Huilchet hun iche heller kunde benechte eller emoedsige, huor foere for. Peder och Joen Satte vdj Rette, Om de Jche maatte bort feste for. Deris Jorde part til huem Dennem lystet, och Begeret Domb Derpaa,

Bleff affsagt At Dersom for. Charj eller hendiss Søn Jche kunde stille loffning och Wisning at de schulle Rette och forbedre de. och holde husene ved heffd och Bygning, Saa er Dennem frit foere samme Jorde part at bortleje til huem Den. lystet,

Flere Sager Var Jche Jndsteffnet, som Lensmanden berettet,

Lindaass skib.

Den 28 Martii Holtiss Waarting i Lindaass skibred Nerverendiss K. M. Foget Selff Forneme Volchard Brodersen Christen Busch Sorne skriffuer och effter. Lauretes mend,

Christians Mogensleff, Onund Lyrøen Oloff hundven Oloff Rebnor, Niels Knaruig Gulich Oxnes,

(10a)

Halduor Regeraass Jacob Fieldanger Magne Reffs dall Besse Hoepland, Magne Brunteland,

Gutorm Seffuered, var steffnet aff hans Grande Niels for Adschillige besuerninger hand haffde paa hannem at Klage, som dennem langsomelig emellem veret haffr och schylden altid at vere funden hoss for. Gutormb, Da bleff det emellem handelet, At hand Ville faere fra for. Seffuerø och forsee sig om Anden platz, Der med affstoed for. Nielss hans Thiltaele til hannem, Men K. M. Sag schulle hand Jndstille sig hoss Fogden for,

Radø Skibred

Den 18 Martii Holtiss Waarting i Radøe skibred, Neruerendiss K. Foget Volchard Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Lauretes mend

Nielss Marøen Lens. Rassmus Strømme, Thorgier Marøen Knud Soelem Rasmus Nøetuet Knud Solem Siffuerr Kaartuet Oloff Wetaass Knud Olsuold Thorgier Storem, och Gunder Manger,

Nielss Olsuold och Knud ibm War steffnet J Rette formedelst at for. Nielss schal haffue til lagt for. Knud At schal haffue ligget hoess Niels Raffnangers Koene Agate for. Niels Vndschylte sig, At der som hand haffde det Sagt Da var det vdj hans Druchenschab giort, hand mindiss iche der til Ey heller vidste hand noget der om, Aff Soenet hoss Fogden,

Oloff Skudeuig var Steffnet formedelst hans Husmands Sæde, Men hand iche møtte bleff tilkient at bøde steffnefald,

Alenfit Skibred

Den 30 Martii Waarting i Alenfit skibred, Neruerendiss K. M. Foget Valchord Brodersøn, Soren Skriffuer Christen Busch och effter. Lauretes mend

Børre Nebstad Lensmand Hans Thuet Knud ibm Steffuen Grøetuet Niels Selleuold Jacob Semb Hans Feste och Anders Watne,

Welb. och Strenge Her Stat Holders Købe breff och Skøde paa Welb. Henrich ??Rantz<>ues goedtz bleff forkyndet

Anders Smørdall och Joen ibm Var steffnet for de haffuer Optaeget nogle ??Liener fra Oloff Seleuold, emod hans Villie bleff affsagt At de bør at bøde for taeg huer Threi mrk. Sølff,

(10b)

Albret Oxe, Hoffuer Otteraass och Steffuen ibm War steffnit Och ingen aff Dennem møtte bleff nu tilkient at bøde steffnefald, huer - 1 mrk. Sølff,

Herlø Skibred

Den 31 Martii Waarting i Herlø skibred Neruerendiss K. M. Foget Volchard Brodersøn, Soren Skriff. Christen Busch och effter. Lauretes mend

Anders Fosse Lens. Knud Houland Nielss Thuet Magne Husebø Johans Sangstad MaThias Røsseland Peder Langeland Clement Raffn anger Knud Thielstad

Christian Heier ness War steffnet i Rette, Formedelst hand en tid lang haffde veret Fengselet i Bergen for tiffuerj som hans Sønner haffde begaet paa bergen Woeg Vd aff et Skib, effter Borgemester och Rads Domb i be. Bergen, Som en Med Wider med dennem, Formente Fogden hand burde At lide paa Kroppet och hans Boessloed at Vere forfalden til Ko. May. For. Christians Brødere, Nielss Stie och Rasmus Jordall formente der emoed igen, at Faderen Kunde Jche Suare til hues Sønnerne haffuer giort och de haffr. lied der foere Och eller fich for. Christian Selff et got skudtzmaall

Echanger Skibred

Den 2 Aprilis Waarting i Echanger Skibred, Neruerend. K. M. Foget Volchard Brodersen, S. S. Christen Busch och effter. Lauretes mend

Nielss Føllingsness Lens. Badsted Rødland Erich Echanger Oloff Thotland Oloff Echness Erich Eluig och Magne Echness

Anders Eleffsen paa Tofft var steffnet Och iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald 1 mrk. Sølff

Børre Nebstad haffde steffnet Jffuer Maluig for skeltzord Jffuer Vndschylte sig, och Erkleret for. Børre,

Hosanger skibred

Den 3 Aprilis Waarting i hasanger skibred, Fogden skriffueren och effter. Lauretes mend

Lauritz Bircheland Lens. Arne Geterem Jacob Rachness Niels Bircheland, Gulich Nordaass Nielss Mehuss Johans Hemuig Johans Horshoffd och Hans Eluig,

St. Her Stat holders Kobe breff paa Welb. Henrich ??Rantz goedtz bleff lest, ellers Jngen Sager,

(11a)

Waarting i

Skiold skib.

Den 6 Aprilis Holtes Waarting i Skiold skibred Neruerendiss Ko. M. Foget Welacht Volchard Brodersen, Christen Busch Soren skriffr. och effter. Sorne mend

Oloff Sandal Lensmand Peder Smøraass Thoere Bratland, Steffuen hamersland Oloff Thuet Michel Nederss tuet Oloff hamre

Peder Jenssen Bye Foget i Bergen haffuer Ladet steffne ved Slotz Steffning Michel Offre Fylling formedelst hand haffuer sig Jndført paa gaarden, ??

Dernest Steffningen Oplest offuer bønderne paa for. Øffre och Nedre Fylling,

Jligemaade Welb. Henrich Tottes Vdgiffuen Pante breff til be. Peder Jenssen,

Noch Peder Jenssens Jndleg, Och paa det Sidste bleff de med hans hustrue Charen Thomess Dater forligte, Michell for Thiffue Rx dlr., Oloff Nielss, och Michell for Thredue Rx dlr., huilche penge schal vere betald enden de Saaer Jorden, Och Ragte deriss hender derpaa,

Sater skibred

Den 7 Aprilis Waarting i Sater skibred, Neruerendiss Fogden Volchard Brodersøn, Skriff. Christen Busch Och effter. Laurets mend

Oloff Bielcherøen Lens. Halduor Bildøen Niels Algerøen Anders Bache Jffuer Windeness Hans Algerøen Niels Lochøen Willem Waarland

En Thøss Wed naffn Sirj Lauritz Dater Thenendiss paa Fielde haffde ladet steffne Mogens Skoue forr en Kue hand forholder hender, som hun haffde faet i Arff effter hendis S. Fader, Bleff affsagt at for. Mogens Skal for, haffue hender Kuen eller och Dannemend, Den at Vdtaege hoss hannem och Leffuere hender den,

Jngeborg Dammedall haffuer ladet steffne Rasmus Fielde for Otte Rx dlr. hun haffuer lont han. och hand iche vil be taele hender igen, bleff afffsagt At hand bør

(11b)

At betaele De Otte Rx dlr. enden en halff Monatz Dag her effter eller och ved Wurdering aff hans Boe och Formue at Lade vd Søge Disligeste haffde hun til taele til hannem For en Quie hand haffde at fødeforhender vdj Leye for samme Otte Rx dlr., Och der Quien Kalffuet, Dølte hand det forhender, Fortæret Kalffuen, och Beholt Melchet och Affdrotten aff Kuen, hender W.Affuidendiss Et heelt fierding Aar, Huilchet for. Rasmus Jche heller kunde benechte, Thi Det Vaar Obenbaar noch, Bleff affsagt At hand i lige maade bør at betaele leje for Kuen, Saa lenge hand haffde got aff Den, Sampt och Rente for pengene for. Otte Rx dlr. Enden en halff Monatz Dag her effter eller ved Wurdering aff hans Boe och formue At lade VdSøge,

Noch aff hender Steffnet Niels Nord Fielde for Nie ??Sp dlr. hand er hender schyldig, och hand tit och offte haffuer veret steffnit men ingen tid Willet møde och Suaere, Och hun der offuer mister hendiss penge, som Wret er, Bleff der for Affsagt at for. Nielss Nord Fielde bør at betaele for. Nie ??Sp dlr. enden en halff Monatz Dag her effter eller hendr. frit foere ved Wurdering aff hans Boe och Formue atlade vd Søge,

Noch aff be. Jngeborg Domme Dall Steffnet Siur Waarland for en Kue hand fra hender Vdj 14 Aars tid paa leje haffde Och Beklaeget sig At hun huerchen Kand be komme Kuen ig. eller Lejen och Angaffuiss nu for Retten At hand haffde forteret Kuen, Bleff affsagt At for. Siur bør at Betaele Kuen sampt den forfalden leje enden en halff Monatz Dag her effter, eller det aff hans goedtz och formue At Lade Wd Søge ved Wurdering,

Hæderlig och Wel Lerdt mand Her Andfind Sogen Prest til ??Sumds Preste gield haffuer ladet steffne De Bønder paa Søer Fielde, Formedelst De iche haffuer betald Thienden Emedler tid hand haffuer veret deriss Prest, Bleff affsagt, At de bør att betaele Den Resterende Thiende Enden en halff Monatz Dag her effter eller Ved Wurdering aff deriss Boe At lade Vd Søge, Købe B. 3. Cap.

(12a)

Høste ting i

Herløs skibred

Den 22 Octobr. Holtiss Høste ting i J Herlø Skibred paa Frechou Neruerendiss Ko. May. Foget Erlig och Forstandig mand Heming Hanssen Christen Busch Sorne skriffuer och effter. Lauretes mend,

Anders Fosse Lensmand, Nielss Stie Rasmus Thofft Thorriss Herløuer, Anders Fromereid Johans Husebø, Knud Skurtuet, Nielss Haeneuig, Johans Leeruig Gregorius Langeland Steffuen Thuet, Mogens Wig, Gutormb Greessdall

Fogden Amnoedet Almuen paa Welb. Slotz Herrens Wegen om nogen, aff dennem Selff ville forpacht den fische Thiende, som Jens Hanssen Borger och Jnd Waener i Bergen haffde, Da schulle de vere Nermest Den for Billig affgifft at Niude, Huor til de Suaeret At De Kunde den iche forpachte, Men ellers Wille de vel selff føre hues fisch de fich til byen fersch, och den da paa Slottet fortiende

Rasmus Thofft haffuer ladet steffne hans grande Peder for hand schal haffue slaeget hannem som de vare Kommen hem fra ligferd til bloeds, Huilchet strax ved gich och bekente, Och Aff Soenit der for hoss Fogden;

Børge Nebstad Lensmand i Alenfit skibred, hendet Domb offuer Dennem iche Wil betaele hannem Thiende paa Bispens Wegen, Saa som Rester med den løn hannem var tilsagt at schulle haffue aff Almuen for hans ??Re mrk. Neder til Christiania til ??hyldnigen, At huo som iche betalde hannem enden en halff Monatz Dag, De Det aff deriss boe at Vd Wurderiss

Alenfit Skib.

Høsteting

Den 23 octob. Høsteting i Alenfit skibred, offuer verendiss be. Heming Hanssen K. M. Foget, Christen Busch Sorne Skriffuer och effter. Laurtz Mend

Børge Nebstad Lensmand, Siguord Mitgaard Hans Thuet, Nielss Selleuold Knud Thuedt

(12b)

Oloff Fische Seter, Hans Feste Hans Hilleland Anders Øffste gaard,

Fogden Anholt hoss Almuen om en Strand visiteur, som kunde haffue Jndseend med, den. som stripper omkring landet, for huilche Bøgden iche kunde vere frie, Da bleff besluttet der en at schulle til forordniss der till Och Almuen Wille hannem lønne

Thorriss och Rasmus Disligeste Jørgen och hans Skodtzund vaere tilsagde at schulle faere Jndtil Slottet och der Anname en he<l>st som de schulle haffue hem at føde, Och fantes der Vdj Moetuillige, bleffue tilkient at bøde huer - 2 mrk. Sølff,

Skaffueren Poel Jchornland, War tilsagt aff Lensmanden at hand schulle forschaffue 3 Boeder med Folch som schulle føre Fee fra Fladøen til Herløe, och hand sagde aleneste en boed med fire Folch til, och iche de Thuende, Huilchet skaffueren Jche selff kunde benechte, forligte sig med Fogden

Tholloff hopland och hans Søn haffde offuer faldet Johans ibm och ville haffue slaeget hannem vdj Sild fischerj, forligte sig med Fogden,

Radøe skibred

Høste ting

Den 24 octobr. Høsteting i Radøe skibred, Neruerendiss Ko. May. Foget be. Heming Hanssen, Christen Busch Soren skriffuer och disse Sorne mend,

Niels Marøen Lensmand Oloff Kolstad Oloff Sebbø Michel Qualem, Michel Solem Oloff Wetaass, Rasmus Nøetuet Thorgier Marøen Mogens Qualem Mogens hoele Siguord Kartuet Magne Mæling Magne Soltuet Erich Wildanger Gunder Nøetuet Knud Soltuet

Jørgen Hansen Borger i Bergen haffde ved Slotz steffning ladeti Rette steffne, Erich Wildanger formedelst et lidet lidet platz Kaldiss Rosnes, som for. Jørgen hansen haffuer ladet af Øde Optage och den Roddet, paa for.

(13a)

Wildangers leje maal, huor Vdj Ko. May. ?? tilhører den halffue part och for. Erich den Anden halffue part, och for. Erich haffuer giort hannem stoer Jndpass och fortred der paa, och den Slaeget emoed Øffrighedens Forbud, Endog at for. Jørgen hanssen var forligt med Erich om hans Anpart i for. platz at schulle giffue han. der aff et Skiorte leret til forligelse, och ellers 3 mrk. Aarligen i grunde leje; som hand beuiste med Lensmanden Nielss Marøen, Thorgier ibm, Michel Quaelem och Mogens ibm, som hoess Waere Der de bleffue forligte, Huilchet De med deriss æd Sendede, och for. Erich Kunde Jche heller selff gae der fra, Bleff affsagt at for. Jørgen Hansen bør at Niude hans Oprødning, och Aarlig betaele der aff De 3 mrk. de ere forligte om, huilchen be. Jørgen hansen nu for Retten ochsaa erbød sig till Men at for. Erich Wilanger haffuer for dristet sig til samme platz at Slaae och høste, emoed Slotz Herrens forbud der foere bleff hand tilkient at bøde Otte Ørt. och 13 mrk. Sølff til Ko. May. Och betaele be. Jørgen Hansen hues høe hand der paa haffde Slaget, som aff Knud Soltuet och Grim Mehuss var forfaeret, huilche nu for Retten tilstoed, At det Kunde vere 3 lass høe, som de med æd bekrefftet,

Noch haffde be. Jørgen hanssen ladet steffne, ved hem steffning for. Erich Wildanger for schyld och gield hand han. schyldig er, huilchen schyld for. Erich selff vedgich och Sagde sig at ville betaele, huor med for. Jørgen hanssen Dog iche ville vere fornøyet, men begerit Endelig Domb, bleff affsagt at for. Erich bør at betaele for. Jørgen hanssen enden en halff Monatz Dag, eller det aff hans Boe och formue at lade Ved Wurdering VdSøge,

Ellers Sagde for. Erich Wildanger, At Jørgen hans. schal haffue giort mange Thynde,

Endnu haffde be. Jørgen Hanssen ved Lensmanden

(13b)

ladet steffne Mogens Olffsen Øffre Quaele for schyld och gield, men hand Jche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 mrk. Sølff,

Lauritz Jndstebøe War steffnit for en gryde hand haffde taeget fra Mogens plet, Och iche ville forschaffue han. den igen, bleff tilkient at bøde for Thaeg 3 mrk. Sølff och forschaffue gryden tilstede igen, Och siden søge Louligt hues hand haffde at Søge hoss hannem

Jens høst, Klocher til Mangers Preste gield, paa Magdelene Christen dater S. Her Johans effterleffuersche hendiss Wegen, haffde ladet steffne en ved naffn Erich Bouge for en Wejer hand haffuer taeget fra hender, for. Erich Broder Johans Kalsted be kente selff, at der Erich ville Køre sine Smaller hem, da fultiss hendes med, Der til Suaeret Jens høst, at hun nogle gange haffde bud hoss Erich effter Wejeren at hand schulle føre den hem igen, Men hand Jche ville huor offuer den Komb bort, dog huorledes det vidste hand iche, Men det matte Erich selff best Vide, bleff affsagt at for. Erich bør at betaele Magdelene Wejeren, eller och haffue det Vdj hindiss minde,

Peder Hanssen Thenendiss Fogden Heming Hanssen, paa Peder Wragers Wegen i Bergen haffde ladet steffne Nielss Helden for schyld och gield hand til hannem schal vere schyldig, for. Nielss bleff tilkient med det første at faere til byen och gøre Klart med for. Pedr. Wrager, eller det aff hans boe ved Wurdering at lade Vd Søge,

Det samme bleff ochsaa V. Niels helden til kient Jlige made., Michel Sylte som loffuet at ville faere til han. och stille hannem tilfredtz,

Magne Qualem, Mogens Nordaass, Jens Bøe och Houe Houland, Waaere tilsagt at schulle faere til Slottet och Arbede, Men de fantiss Moetuillige och Wille iche, bleffue tilkient at bøde for Wlydighed, huer - 2 mrk. Sølff

(14a)

Adschild Mehuss Var tilsagt i foedringschab med Fogd. och fantiss Motuillig bleff tilkient at bøde 2 mrk. Sølff

Lindaass skib.

Høste ting

Den 26 Octobr. Høste ting i Lindaass skibred, Offueruerendiss K. M. Foget be. Heming Hanssen, Christen Busch Soren skriffuer, och effter. Lauretes mend

Oloff Hunduen Lensmand Knud Knaruig Onund Lyrøen, Oloff Rebnor, Oloff Hoep Anders Aaraass, Knud skoue hoffuor Regeraass Gulich Oxness, Christians Mogensleff Onund hoep Gudmand Qualuog Besse hoepland, Magne Brunteland

Mogens Kalaass War steffnit for et Smalle hoffuet hand haffde baaeret hem til Presten, och Vist hannem den ligesom den aff sig selff schulle vere bortkommen J marchen och aff hundene ihielreffuet, Men hand haffde Aldeliss ingen som det ville vidne med hannem, och en Ond Rychte haffde hand tilforn, bleff hannem paa lagt At hand schulle forhøre sig med hans Grander, om Nogen Ville Suerge medhan. Men der var ingen der ville Suerge hannem frie, Och langt heller Wille Suerge hand den Selff haffde drebt, och aff skrymterie bar hoffuedet til Presten, sig der med at ville Reen gøre, Bleff affsagt at for. Mogens bør at stille Presten tilfredtz for Smallen och stille Fogden til fredtz.

Rasmus Wer Aass War steffnet for 2 Smalle hand er bleffuen befunden med paa by Wejen Och hand foer hemen fra haffde hand Jngen med sig i Boeden At schulle gøre Vnder Retning paa huor hand den. haffde faet, Oloff Siu Sette och Michel Wandt At de Saae hand gich deriss gaard forbie en Syndags afften forleden Sommer neder til Søen, Da haffde hand ingen Smaller med sig, Men eneste en fische Kipe och en lange, Lasse Sysloch och Gurj paa Rosnes Proffuet, De møtte hannem ved Alffuestrømmen en Mandags Morgen som Soelen Rand, Da haffde hand 2 Smaller i Baaeden, den ene stoed bag, och Var

(14b)

Lyse grae Den Anden stoed framen Vdj, och sad selff fram i Baaeden och Roede och hans Stiffdater som Var med hannem Roede bag, De helsed til hannem Men hand Vilde Jche Suare, loed som hand saae eller hørte Dennem Jche Paa det sidste ved gich Rasmus Selff, hand haffde taeget den ene Smalle ved Broe Knap, Lauritz nu tilholdendiss paa Seffuerøe Want at for. Rasmus Kom til hannem, bad at hand schulle bede Anders Peders. J Broe Knap, hand schulle iche for følge hannem, for det goedtz som var bort Kommen hoss hannem i for. Broe Knap fra Dennem paa hilde, som De haffde købt hem til Brøllop, och bleff bort staelet natter tide, och gaff hannem en Dobelt ??Arminien derfor Samme tid War der en Dreng med for. Rasmus, ved naffn Mogens, som er heme hoss hans Moder paa for. Weraass, For. Rasmus bekente selff, at hand var i Broe Knap samme Nat, Der goedtzet bleff stoelet och Kunde Jche benechte hand bød Jo Lauritz Den Dobelt ??Arminien, Denne Sag bleff opsat til betenchend, och schulle komme til byen,

Steffuen Olffsen paa hunduen var steffnit for Slags maall forligte sig med Fogden

Erich Soelem frembKomb for Retten och Angaff, At Peder och Tolleff Kieldbye aff Guele Skibred med nogen flere, haffde veret paa Soelem, som de Kom aff flytning, hoss Skaffueren, och der op brøt 2 laase taeget en mrk. i penge, En liden hue, En tørchlede och noget fische Redschab, Lensmanden bekente, at haffue seet Lasene Vaaere Opbrøddene

Guele skib.

Høste ting

Den 29 Octobr. Høste ting i Guele Skibred, Neruerendiss K. M. Foget be. Heming Hanssen, Christen Busch och effter. Lauretes mend

Erich Risnes Och Clauss Molde Lensmend Josep Glende, Hans Eide Oloff Wadtzuig Joen Grinde, Joen Houe, Oloff Ost Guelen Hans Thorsuig, Mogens Steffnebøe, Nielss Nappen

(15a)

Endre Bircheness, Siffuer Daele Mogens Mitbø, Clauss Daele, Jetmund Eide Oloff Foss Dall Och Lauritz Klefftuet

Peder Kieldbye for en Otter hand haffde taeget Vnder Elling Dyrgroffs Felde, forligte sig med Fogden,

??Endnu Peder Kieldbye, med Tholloff ibm, Sampt Jacob Opdall och Oloff Elingsen Ost Guelen, vare steffnet for de haffuer opbrødt 2 laase for Skaffueren paa Soelem Ved Kiel strøm i lindass skibred Och der taget penge - 1 mrk. en tørklede, der de Kom aff Fløtning med Christoffuer Gertsen, bleff aff Fogden for Affschediget de schulle Kom me til byen,

Endnu for. Peder Kieldby steffnet for hand haffr. scheldet Jffuer Houe for en geede Thiff, Peder bekente selff at hand sagde til han. paa baaede som de Roede til Kirchen, hand schulle gøre sig frie for den geed Clauss Nedre Opdel haffde mist, bleff for Affschediget hand schulle møde i Byen,

Lauritz och hans Grinde haffde slaget skaffueren Oloff Randall for hand sagde dennem til Vdj flytning med her Laugmand, for. hans Møtte bleff til Kient at bøde - 2 mrk. Sølff Men Lauritz møt Jche bleff til Kient bødesteffne fald 1 mrk.

Knud Myr Skaffuer beretter at haffue tilsagt, Poell Jens och Lauritz Ness, De schulle Welb. Her Slotzher, Och de iche Wille bleffue tilkient at bøde, huer - 2 mrk. Sølff

Ma Thiass och Oloff Anduig for de Jche ville føre Fogdens Thener, och iche møtte bleffue til kient at bøde steffnefald huer - 1 mrk. Solff

Johans Røer tuet, haffde ladet steffne Mogens ibm for hand schal haffue scheldet han. for en Throldmand och hans Koene for en hoere, for. Mogens Suaeret, at hand Jche sagde hand War en Throldmand, Men at hand Søgte saadane Folch som Omgiches med Signerj ?? Vdj Oster for. Mogens Jndstillet sig hoss Fogden, Saa och for. Johans som søgte Wloulig och forbudene Meddell

Hans haffueland haffde ladet steffne hans Grande Anders, Formedelst Anderses hest haffde Vd schuet Hans sin for en Field saa hand Døde, for. hans haffde Slochet sin hest, och bad hand Anders hand och ville sloche sin hest, huilchet Anders loffuet at gøre, Men giorde det dog Jche, huor foere Anders hest Kom som gich løss Kom i ferd med hans sin at bidiss som slochet Var och bleff den forsterch och motte vd for fieldet Bleff foere fundet At Anders schal betaele hans Den halffue hest igen, med 3 Rx dlr.,

Christoffuer Thorchilsen Nyhamer haffuer ladet steffne Meninge mand i MaThissfiorden for fische Thiende, De bleffue samptligen tilkient enden en halff Monatz Dag at betaele, eller aff en huer sin boe samme fische Thiende Ved Wurdering at VdSøge,

Jochim en Kremer paa Bircheness haffde ladet steffne hans paa lie for schyld och gield, som effter affregning beløber sig til Otte mrk. huilche for. Hans loffuet Vdj Waaer at ville betaele,

Echanger Skib.

Høste ting

Den 31 Octobr Høste ting i Echanger skibred, Neruerendiss Ko. M. Foget, be. Henning Hanssen, Christen Busch och effter. Lauretes mend

Niels Fyllingsness Lensmand Onund huidenes, Oloff Rølland Oloff Thotland Lauritz Holland Oloff Eide Oloff Peders. Echness Lauritz Edtzness Knud Echanger Jffr Mæluig Knud Quinge,

Johans paa ??Andaass Var steffnet for hand haffde besoffuet hans Festemø, Jche ville sig derfoere goeduillig Jndstille, Ey heller nu for Retten, effter Steffning Wille møde bleff til Kient at bøde steffnefald 1 mrk. S.

Oloff Jordall War steffnet for schyld och gield Och iche møtte bleff til Dømt at bøde steffnefald - 1 mrk. Sølff

Børre Jordall Steffnet for schyld och gield Och Jche møtte bleff til Kient steffne fald - 1 mrk. Sølff,

(16a)

Oloff Nøetuet var steffnet aff Volchard Brodersens Thener Och iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 mrk. S.

Jffuer Ascheland Var steffnet for Slags maell, med en ved naffn Jørgen, nu paa Røe tilholdendiss, Dog den tid en husmand paa Eide, Och for. Jffuer var til Kient at bøde - 2 Rx dlr. huilke bøder hand ey Wille Vdgiffue, bleff der foere Affsagt at hand enden halff Monatz Dag bør at betaele eller Ved Wurdering aff hans Boe at lade Vd Søge och den hoss Ko. May. Segt, effter Louen Køb. B. 3 Cap.

Lensmanden Niels Fyllingsness gaff Klage paa en Deel Almue som hand paa Adschillige tider haffuer betald foere Vdj deriss Rettighed till sig den paa Ko. May. Wegen, och nu findiss Moetuillig igen at Wille hannem betaele, Bleff affsagt, At de som Jche med goede Will Jndstille sig hoss han., bør enden halff Monatz Dag at betaele eller och Deriss schyld aff deriss boe ved Wurdering at lade Vd Søge Och der hoss Ko. May. Segt, Købe B. 3 Cap.

Børge Nebsted Lensmand J Alenfit skibred gaff Klaege offuer en deel Almue som endnu Resteret til hannem, med Korn tiende paa Bispens Wegen, Saa och hans løn for Rexen til Christiania til hans Ko. Nadiss Hylding, som aff Almuen var hannem loffuet, bleff til Kient at betaele enden halff Monatz Dag, eller Wed Wurdering det at lade Vd Søge Och derhoes K. M. Segt, Købe B. 3 Cap.

Hasanger Skib.

Høste ting

Den 2 Novembr. Høste ting i Hasanger skibred, Neruerendiss Fogden be. Hening Hanssen, Christen Busch Soren Skriffuer och effter. Lauretes mend

Lauritz Bircheland Lensmand Lauritz Kleppe Nielss Bircheland Jacob Rachness Magne Berness Gulich Nordaass Johans hemuig Jffuer Bysemb Magne Haenesstuet Michel Røsseland Oloff Egeland Anders Litleland, Hans Eluig Joen Fieldschaall Och Joen Fieldschalness,

Johans hemuig haffde ladet steffne Johans Røsseland

(16b)

for Wloulig Skoue hog som hand haffde brugt i for. hemuigs march, huilket for. Johans Røsseland iche Kunde benechte, ville vndschylle sig at haffue hugget noget til Skoue Jagten, Men Johans Hemuig beuiste, at haffue hugget Adschillige Wæ-Favner som hand haffuer ført til byen at Selge, Bleff foere fundet at for. Johans Røsseland bør at bøde for Wloulig Skoue hug - 3 mrk. Sølff

Hermoe Heldall haffde ladet steffne Peder Waere for et huss Her moe haffde Købt aff hannem och Peder Waere ville Jche betaele huset, Bleff affsagt, At Peder Waaere bør at betaele huset, och den siden Niude och Beholde

Børre Nebstad Lensmand i Alenfit Skibred beklaeget sig, At en gandsche Deel Almue heri Skibredet Restet hannem Thiende paa Bispens Wegen, Saa och hans Løn for hans Regse til Christiani til hans Maytz hylding Satte vdj Rette Om de som Moetuilligen forholder hannem hans Rettighed foere bør at betaele enden en halff Monatz Dag eller och det aff deriss Boe at Wd Wurderiss, Bleff paa Kient At de som endnu Resterer til hannem, ente<> Thiende eller løn for hans Regse som paasagt ??Var bør at betaele enden en halff Monatz Dag, eller och ha<m>em frit foere Det aff en huer sin boede ved Wurdering at lade VdSøge och der hoss Ko. M. Segt effter Louen Købe Balch - 3 Cap.

Mielde Skibred

høste ting

Den 5 Novebr Jøste ting i Mielde skibred, Neruerendiss Fogden Hening Hanssen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Laurettet,

Elling Burcheland Lensmand Badsted Helleland Elling Reffuem, Magne Bircheland Johans Soelberg Nielss Øffste Mielde Lauritz houe Rasmus Skerping V. Elling Reffuem Mogens Restad, Anders Braguatten,

(17a)

Magne Bircheland som paa Almuens Vegen var Neder Regst till Christiania Thil hans May. hylding effter Øffrighedens Andordning, gaff Klaege, At hand ey Kunde med goede Bekomme den løn hannem for hans Regse och Wmag aff Almuen, huor fore hand Nøddiss til at hende Domb offuer Dennem som iche ville betaele, Bleff affsagt At hand bør at haffue hans løn och huo som med goede iche Vil betaele, Da hannem frit foere, samme hans tilsagte løn aff deriss Boe och Formue ved Wurdering at lade Vdsøge, och der hoss Ko. May. sin Segt effter Louen Købe Bach - 3 Cap.

Mogens, Nielss och Knud Øffste Mielde vare tilsagt at schulle føre et Nød fra Fogde gaarden Wallestrand til byen, Och de fantiss Moetuillig och iche ville føre samme Nød, Bleff tilKient at boede for Moetuillighed huer 2 mrk. Sølff,

Mogens Øffste Mielde var steffnet, for hand for 2 Aar siden haffde slaeget Oloff Andersen Riffness til bloeds som hand stoed i hans Egen boed, och for. Mogens stoed paa Landet, med en steen, hu<>lchen Sag til forn haffuer veret Vdj Rette och for. Mogens Da aff Soenet med Volchard Brodersen Den tid Foget, Men nu ville hand iche holde samme aff Soening, Huor foere Sagen igen til Dombs War Jndsteffnit, Bleff for. Mogens Derfoere til Kient At Bøede effter Louen Mandhelg Balch 18 Cap. Otte Ørt. och 13 mrk. Sølff,

Ener Wesetter var steffnit for hand Jche ville Arbede til Fogde gaarden, Men hand iche Møtte bleff til Kient at bøde steffne fald

Oloff Skeestad var steffnit aff Elling och Johans Reffuem Formedelst Wloulig Skouehog, hand Emoed beslag och forbud hand bruger i Reffuems

(17b)

march, Huilchet for. Oloff Jche Kunde benechte, Formente at det Var Vdj hans egen leje maall, huilchet de Andre benechtet at Vere, Men var deriss frie och frelss Leimaael, som ochsaa bleff beuist Och effter som samme march tit och offte haffuer veret fredlyst och for. Oloff det Jche ville Achte, Ey heller lade for faere Om det var hans march eller ey, Men moetuilligen och fortredelig emoed forbud sig Anstiller, och bruger det endnu lige frit effter hans egen Willie, Bleff derfoere Foere fundet At for. Oloff forsaadan hans Formastelse bør at bøde Otte Ørt. och 13 mrk. Sølff

Skiold skibred

Høste ting

Den 8 Novebr. Høste ting i Skiold Skibred Neruerendiss Ko. M. Foget be. Hening Hanssen Christen Busch Soren skriffuer och effter. Laurettet,

Oloff Sandal Lensmand Oloff Dingeland Nielss Thotland Salamon Titelstad Rasmus Natland, Nielss Horness Nielss Steene Jacob Mathaab Oloff N. Dringeland Michel Nederste Thuen Friderich Steene Steffuen Grimseid Oloff hoep Rasmus Seel och V. Oloff Sandall

Valchord Brodersen Forrige Foget ved Slotz Steffning i Rette haffde ladet steffne, Mergret Stranges Dater S. Moritz Boesteds Effter leffuersche for 20 Rx dlr. Restandtz hun aff Den gaard Føss Anger Vdj skat Resterer med be. Mergret ved hendiss Radsmand loed Suaere hun ville det gerne med det Aller første betaele Men Volchard Brodersens Fuldmechtige var iche der med tilfredtz, Men ville endelig haffue Domb, Bleff affsagt at hun bør at betaele hendiss Resterende Rettighed for. 20 Rx dlr.

(18a)

Enden en halff Monatz Dag eller Och det Aff hendiss Boe och formue som paa gaarden for. Fiøsanger Findiss At lade ved Wurdering Vd Søge och Derhoss Ko. M. sin Segt Louen Købe Balch - 3 Cap.

Nielss Søeuig Nielss Doluig Nielss Sletten var steffnit for Moetuilligh., loffuet at Vere vdj Fogdens minde,

Sater skibred

Høste ting

Den 9 Novebr høsteting i Sater skibred, Neruerendiss Ko. M. Foget be. Hening Hanssen Christen Busch Soren skriffuer och effter. Laurettet

Oloff Bielcherøen Lens. Michel Thæele Lasse Berge Grim Øffstetuet Willem Waarland Oloff hamre Lauritz Skoue Jens ibm och Oloff Kobeltuet <Halduor ??Bildøen Anders Bache Nielss Lochøen Peder Echerhoffde Mogens Eide>

Anders Johanssen och Tomes Sør Fielde Ware steffnit for Fløtning schabs Offuersidelse bleff til Kient at bøde huer for Moetuilligh. 2 mrk. Sølff

Oloff, Rasmus, MaThiass Mid Fielde, Jlige made for Foedringschabs offuer sidelse bleff til Kient at bøde huer 2 mrk. Sølff

Lensmanden Oloff Bielcheroen haffuer ladet steffne Lauritz Kousland for schelderj at hand haffde scheldet hannem for en Reffuer, Formedelst, noget ??huall som Lauritz Wille tilholde sig Och Lensmanden haffde det Optaeget och bort sold, for. Lauritz Kunde det føye benechte Formenendiss hand det ville gøre beuisligt Bleff der foere Sagen Opsat til Waartinget

Lensmanden Oloff Bielcherøen nu Ombudtz mand til Su<>ds Kirche haffde ladet steffne de Forrige Om<>budtzmend Willem Waarland och Grim Øffstetuet for en Deel penge Nemblig

(18b)

32 ??Sp dlr. De ere schyldig bleffuen til Sundtz Kierche Emedlertid de Waaere Ombudtzmend, bleff til Kient at Betaele Samme penge, enden En halff Monatz Dag, ellers aff Deriss Boe ved Wurdering at VdSøgiss

 

1650

Alenfit Skib.

Om Thuende Landstrygere,

Den 22 Janvarii War Christen Busch Sorne skriffuer Knud Thuet, Steffuen Grøe tuet Adschild Øffstegaard Ands. ibm, Gutorm Mondal och Hanss Feste, Lauretes mend J Alenfit Skibred, forsamlet ibm, Neruerend Ko. May. Foget Erlig och Forneme, mand Henning Hanssen, hans Thener Welacht Lauritz Walter, och Lensmand Børge Nebstad, Och bleff Thuende Companer ført Vdj Rette, som aff Lensmanden for. Børge Waere paa Grebne och Antastede, Formedelst de Omstrippede Alle uegne her om Kring och Jngen Pass och besched haffde huor De vare Kommene fra,

Den Ene ved naffn Oloff Erichsen, Siger, Iche at Kand mindiss huor hand er fød, Men Mente i Byen, och Den stoere pestilentz grazerede Kom hand der fra til Jederen huor hand Var Op Afflet Widre Vidste hand om hans herKomst, Men hand Kom fra Jederen haffr. hand Omløbbet alle uegne, och Neret sig med Thrygelerj och Betlen, huor hand foer fremb gaff hand sig vd for en Find, At Folchene schulle Rediss hannem och giffue han. Dismere, Disligeste Bekender hand At schal vere gifft med et Quind Folch ved naffn Sophie Oloffs Dater, Fød paa Sund Mør, Dog nu opholder sig i Sundhorlehn paa ??holtzene, gaard. heder Siurs dall, hand haffde et pass fra en Prest paa Jederen ved naffn H. Oloff Nielsen paa Kleppe, At der i gieldet paa Nogle Aars tid haffde boet, Daterit 1647 Den 19 Febr, Siden haffuer hand løbet Om Kring med hans Betlen, Angaff at haffue teent Alle Vegne i Nordlandene, Men ingen bescheed haffde hand om hans Anstillende, Alt hans Angiffuend fantiss W-trølig och Løgenachtig, Och iche berettet den Ene gang som den Anden, Bleff derfoere Affsagt, At hand nu strax Enden Thrende Soele mercher schal Rømme Lehnet, ??Vnde hans halsis Fortabelse, om hand her offtere findiss,

(19a)

Den Anden Compan Sagde sig at hede Nielss hellesen, fød i Vige gield i Sogen, och der hand Var 2 Aar g. fløttet hans Forelder til Voess huor hand bleff op Afflet paa hegeland, Och At haffue løbbet Om Kring med et Quind Folch, som hand nu hoes sig haffde, ved naffn Ane Oloffs Dater fød i Sogendall i Sog. for 2 Aar siden er hand Kommen i Selschab med hender, och Afflet barn, hun schal haffue staet skriffte, Men Jche hand, Saa findiss hoss hannem et falsch Pass som haffuer Købt sig til i Sogen, Vidre hans bedriffter Vidste mand ingen bescheed Om, Ey heller Wille hand selff Bekende Noget, Bleff foere fundet at hand strax enden 3 Soel mercher schall med hans Quind Folch Pache sig her aff Lehnet, Vnder den Straff som ved bør,

Paa Lyrøen, med

Nog. aff Feddøe

Den 28 Jun. Paa Lyrøen, Christen Busch Soren Skriffuer Oloff hunduen Lensmand, Oloff Rebnoer, Onund kielen Magne Reffs Dall, Christians Mogensleff, halduor Regeraass, Børre Oeness, och Anders Fieldtzende, Sorne Lauretesmend, Neruerend Fogdens Thener Welacht Lauritz Welter, Och for Retten frembKom Anders Pedersen J Broe Knap, som haffde ladet steffne, Joen J Thongen paa Feddøe, Formedelst hand meget Skammelig och løgen achtig for voriss Gunstige Slotz Her Supplicando schall haffue Angiffuet, For menendiss hand Saadan burde At beuise eller och tilbørligen der for lide, Huor til for. Joen Suaeret At hand var Ophidtzet aff en Anden ved naffn Knud paa Moløe. Saa och Aff Hermand Frischiss Sønner och Folch At hand schulle supplicere och Klaege, Men bekente nu for Retten, at hand Jche kunde klage noget Offr Anders Peders., Men haffde handelet med hannem oprichtigen och Vel, och hues hand haffde Angiffuet det W.Sandferdig, Begeret gerne At Anders Wille haffue Thalmodighed med han. och betroe hand Ville gerne betaele hannem, effter Deriss Regenschabs formeld, effter haand. som hand fich noget aff Søen

(19b)

Paa Radstuen

J Bergen Om

Thuende Fanger

Friderich och Erich

Den 5 Febr. War Christen Busch Soren skriffuer Oloff Sandall Lensmand i Skiold skibred Salamon Thitelstad, Nielss Bratland, Michel Nederste Thuen Michel Grimstad, Peder Smøraass Thoere Bratland Lauritz Hoep. Steffuen hamersland, Windtzens Nøetuet, V. Oloff Dingeland, Oloff hoep, Rasmus Seele Sorne Lauretes mend i Skiold Skibred Forsamlede paa Bergen Radstue, Neruerendiss Erlig och Wel Wiss mand Jacob Hanssen Bergen och Gueletings Laugmand, huor Vdj Vard ført Thuende Fanger, som aff Erlig och Forstandig mand Jacob Christensen Ko. M. Foget Vdj Ytre Sogen vaere Thiltaeled, Den ene ved naffn Friderich Ped. Den Anden ved naffn Erich Lauritzen, Och bleff deriss Bekendelse som de for WelForstandig mand Borgemester och Rad tilforn Bekent haffr. Saalediss som følger, Saa och for Retten bleff oplest, Disligeste bleff for. Erich Angiffuet for at at schal haffue Staelet, hans Staldbrødere Thoere Johansen och Knud Arnesen, som schulle søge ??effter den som haffde Staelet, ved naffn Christen Och samme Bøsser och En ??Thesach stael for. Erich bort med sig, och en Aff samme Bøsser byttet for. Erich och hans Staldbroder bort med en An den bysse aff Willem Sanders. tilholdendiss i Langøen,

Jligemaade bleff oplest Adschillige breffue om det samme Werch, Nemblich at for. Erich haffde sig Andstillet, Endnu frembvist et falsch Pass som bem. Friderich haffde sig tilkøbt och løb omkring med For. Friderich Befindiss at haffue Staaelet Alle ?? som hans Bekendelse For B. och Rad Vd Wiser

(20a)

Och Satte be. Jacob Christensen Om de bør Jche At lide for saadan deriss gerninger och bedrifftet, Saa och huad Straff Dennem bør at lide, och War Domb begerendiss

Bleff for Retten affsagt at for. Thuende Personer effterdj de begge haffuer veretlige vdj gerning De da bør at vere lige Vdj straffuen, Och derfoere Bør at lide til Galg och Green,

Paa Radstuen

Om for. Fange

Friderich

Den 9 Febr. War Christen Busch Soren skriffuer, Oloff Sandall Lensmand J Skiold skibred, Salamon Thitelstad Nielss Bratland, Michell Nederste Thuen, Michel Grimstad, Peder Smøraass Thoere Bratland Lauritz Hoep Steffuen hamersland, Windtzens Nøetuet, V. Oloff Dingeland, Oloff hoep, Rasmus Seeles, Sorne Lauretes mend Sam mestedtz Forsamlede paa Radstuen i Bergen, Neruerendiss Erlig och Wel.Wiss Jacob Hanssen Bergen och Guele Things Laugmand, Saa och Erlig och WelForstandig Hans Hanssen Radmand J Bergen ??Olg Welacht Jacob Christensen Ko. May. Foget vdj ytre Sogen, vdj Fuldmacht paa Welb. SlotzHerrens Wegen, Huor Den Ene for. Fange, Friderich Peders. Som til for. den 5 Ejusdem, var dømt til Galg och Green, for de gerninger, som da var Aabenbaeret, At hand haffde bedreffuit, Men nu haffde hand, siden Anderlidiss Bekent, Jche Aleneste Pintlig, Men end ochsaa frie Villigen Vden Pinen bekent och Thilstaed Vden Pinsel och hans Gerninger findiss da meget groffliger end mand til forn Aff Vidste, och der offuer En strengere Domb och Straff haffuer forteent, och det som følger

1. At haffue Besoffuet hans StiffDater, Marj Vngeferd for 4 Aar siden och Afflet Barn med hender

2. At haffue hafft et Andet Quind Folch hoss sig som Drog om med, ved naffn Gunilde forend hand bleff Throloffuet

(20b)

med for. Marj, som hand besoff, hendiss Moder, ved naffn Jngeborg, Och for. hans StiffDater, Drog siden bort med en Krøbling, ved naffn Oloff Threefoed,

3 haffde hand til forn bekent At haffue staelet hans liffs tid, Men bekent siden vidre at haffue staelet siden hand var Sex Aar g. och haffde veret en Offuer Dadig Knecht til Skelmerj och Tiffuerj at hand iche haffuer hafft hans lige, och Var en Anden med hannem i Selschab ved naff. Knud Krog foed, Dog Kunde hand iche mindiss huor hand Ødde det bort igen som hand Staele, Vden Aleneste hand Drach det bort, och hans Foreldere, och hans Foreldere Rippet selff om landet med, Och Snaerer aff dennem ophidtzet til hand bedreff end Affrad, Jngen haand Werch haffde hand lert eller Op afflet med,

4 10 Rx dlr. be kender hand At haffue staelet fra en Mand i Nordland, Men hand iche vidste Naffnet paa Manden, Men hand boede i Salten Lehn i Kield Sogen, och for. Krog foed var med hannem at Steele samme penge,

5 Den Pass, som hand bekente at haffue faet i Sogen hoss en Ved naffn Guldbrand vdj Jndre Sogen, och Thener Lauritz Søffren for en ??Saege mester paa hans ??Saage, och for. Guldbrand schulle den haffue faet, aff En hans Slecht, som siden bleff paa Lysterfield och gaff hand han. for samme Pass, En Wog Meel och En Skruestiche,

6. Den Person som hand til forn bekente at haffue stuchet der om haffuer hand nu Widre bekent, at Den Person loed sig Kalde Tholloff, och Vndertiden Peder, och At hand schulle haffue stuchet hannem først i hans Winstere Axel, Och Friderich stach hannem strax igen med en kniff, Det scheede ??J Meddalen J Trundhembs lehn Och hand der aff døde,

7 Det Quind Folch, Mergrete, som hand besoff <som hand ellers til forn Kaldet Marj och var hans Stiffdater> gaff hand en liden Sølffkede, det Quin folch schal side hoss Byfogdens Thener, Joen, Huilchen

(21a)

Quind folch hand haffde faet i Eide Fiord J hard Anger, och hans For eldere var da i selschab med hannem, och hun var paa en boed Alene, siden fultiss til samens i Søer fiorden,

8 Widre be kente hand At haffue Affbrent et huss paa Noermøer i Quer ness gield, som stoed ved stranden paa Jelkerems grund, Nu haffuer hand Widre be kent At hand och hans Staldbroder Knud Krogfoed, Var hoess Den mand, som boede i samme huse, och lae derom Natten och De villet haffue Købt en ?? Øll aff hannem, Men De Den iche maatte bekomme, huor foere De bleffue vred Och siden Afftenen der effter stach De Jld paa huset, och først paa Døren, At ingen schulle Komme Vd aff Døren, och War Manden med hans Koene Der Jnde, som bleffue Opbrent med huset,

9, Be kender hand nu, At der Regser en Om kring med Koene och Barn, ved naffn Jost, som nu schal findiss vdj Nordhorlehn i Guele Skibred, och giffuer sig Vd for En Badscher, och Bedrager Folchene deriss penge Aff, Men Widre Vidste iche om han.

10. At hand haffuer En Broder ved naffn Christen Ped. hand haffuer Peder Saxess Koene til Echte, som heder Mergrete,

11. At Knud Krog foed schal nu Opholde sig Øster i Landet paa Augde siden, ocher en Arg Skelm och Tiuff

12 Dersom hand iche haffuet veret Aar sag, Da haffde hans Broder, Jsaach, <som her forledet Aar bleff Ophengt> iche Kom met i de<m> Slemme Selschab i Nordland. huor hand bleff forført til at bruge Thiffuerj,

13 At hand Kender Nogen aff Dennem som Ripper om Kringlandet At bruge Thiffuerj och Skalchhed, Saasom Samuel Steensen, Lauritz Byefogdes Thener, Jacob Jens. Oloff Michels. Vdj Thrundhems lehn, Lauritz Guloch i hardanger, som er en offuer Dadig schalch Ellers ere de Alle Kelteringer,

(21b)

14 Bekente hand for Hæderlig och Wellerdt mand, her Jonas Peder. Sogen Prest til KorsKirchen i Bergen, som var hoess der hand dette bekente, At hand Var en groff Synder, Och Øffrigheden Kunde Aldrig ligge hannem, saa haard en død paa, hand Jo burde den at Vdstaae, och Vel haffde forteent, med det megit Onde med hand haffuer bedreffuet fra Vng Dom op, och Befrychtet sig iche at Kunde faae naade hoss Gud,

15 Bekente hand At haffue gaet til Guds Bord Och brugt sacrament, Vdj Stanguigs Sogen paa Normør, En heel Rom tid forleden, och iche Kunde Mindiss huor lenge Det er siden,

Der effter fremblagde be. Jacob Christensen hans Skrifftelig protest Emoed for. Friderich vdj sin Mening, Saaledis formeldendiss,

Efftersom Soren Skriffueren aff Nordhorlehn Christen Busch med Tholff Laugrettes mend, En Domb offuer den Fange Friderich Pedersen, Den 5 Febr. Neruerende Aar Dømbt och Affsagt haffuer, At hand for sine Misgerninger, saa vit som de for dennem Var Angiffuen, burde Atlide til Galg och Green effter Louen Thiuff Balch. 2 Cap. Da Effterdj be. Friderich Peders. Siden for hans Misgerninger och Mistanche < til større At haffue begaet> er bleffuen pintlig forhørt, och Da Jche Alene Vdj Pinen Haffuer bekent, de Stoere och groffue gerninger, som hand til forn haffuer verit Misstengt for, Men och der effter Anden Dagen Vden Pinsell vedstaet hues hand til forn i pinen haffde bekent, baade om det Quindfolch hand haffde hafft omgengelse med ?? Settendiss Derfoere J Ret. Om hand bør at lide effter samme Domb, eller Och straffuen for han. bør at Skerpiss, ?? Acterit Bergen Den 9 Febr. Neruerende Aar, Och Var der hoess Endelig Domb begerendiss,

(22a)

Belff<> for Retten, med Den goede mand be. Her Laugmands Radføering, Foere fundet,

At Efftersom for. Misdeder Friderich til forn haffr veret, och da aff for Jndførte Skriffuer och 12 Lautes<> mend, forhans bekente gerninger er Dømbt till Galgen, och hand nu siden effter Dommen, baade Vdj Pinsel och Vden bekender, saa och frie Willig Adschillige groffue och lastelige gerninger, At haffue begangit, Saa at hand langt haardere straff haffuer Forteent, Vdj det hand haffuer begaet, Drab, hoer, och Mord, Saa och blod schamb, Saa Erachtiss Dog, At samme mand som han. til forn Dømbt haffue, Jche nu paa Nyt igen en And. Domb Kand offr. han. felde, Men Saa Dan Myndigh. At ??beroe, Ved den Gunstige Slotz Her Selff paa Ko. M. Vegen, Thilige saa vel som hans Welb. haffr. macht straffuen at for Milde, Saa och haffr hans Welb. macht til Den at Skerpe, Och der foere det Jndsat til hans Welb. egen goede Erachtende paa Ko. M. Veg.

Den Fange Jørg.

Skinder Angaend,

Den 17 Febr. War Christen Busch Soren skriffuer Rasmus Jordal i Arne Skibred och Oloff Sandall J Skiold skibred Lensmend, Disligeste Oloff Dingeland, Mogens Jordall, Joen Quame, Jørgen Seleuig, Andfind Aasemb, Anders Thueness, Steffuen Blindemb, Erich Arne, Oloff Nedre Dingeland, och Oloff Sandall, Sorne mend i for. Skibreder forsamlede paa Bergenhuuss i Skriffuerstuen,

<Erlig och Welb. mand Jffr. ?? >

Neruerend Erlig och WelWiss mand Jacob Hanssen Bergen och Guele tings Laugmand Hanss Hanssen, Huor vdj Rette bleff frembført en Fange, som formedelst Adschillige hans Bedriffter, At hand Alleuegne Rippet och Strippet Landet Om Kring och loed sig be finde med Adschillig Thiffuerj huor hand foer fremb, saa och schichet och forholdet sig hoss Bønderne meget offuer Dadig, Thrued och Vndsagde Den.

(22b)

Som iche ville giffue hannem effter hans Willie och Begering, Saa och Forbandet Øffrigheden som loed Søge effter Saadane Landstryge och ynschet der motte Jche Vaxe Korn fra RyeFylche end till Nordland. med meget Andet som hand foer Om Kring med, som aff Almuen for Retten bleff offuer hannem Klaget, Samme Compan Loed sig Kalde Jørgen Skinder Och bekente hand at haffue om Rippet med et løst QuindFolch Vdj 16 Aars tid Och Wejet med hender Afflet Thuende Børne med hender En Dreng och En pige, Selff Be kente hand at haffue staelet, Thue Feerings boede Den ene paa Strømme ved Boel stad hoss en mand ved naffn Knud och Var Werd, effter hans egen bekendelse, 4 Rx dlr., Ellers haffde hand Adschilligt Andet Smae tøy staelet, saa som huer, hand Kleder Øxer och Andet, der for Vden loed hand sig forliude, At hand vidste huorledes Thiffuene plejer at Anstille sig nar De ville steele, som hand Selff haffde bekent, At de Kunde komme hunden til at tie, med gamel ??home och gamle ??skree, det er gamel ??skou, som De schulle lade fulde med Thalg och giffue hundene, saa och Noget Mad Waere, om det fantiss i huset, Disligeste Kunde hand Stiche Folchene Wdj Søffn Thold at de ey schall Wogne, Widre Berettet hand, at Nar de haffuer staelet noget Saa kommer Fanden grinende, och Vil haffue noget med, och der som de iche giffuer hannem noget Da Aabenberer hand Dennem, Och Dersom Manden de haffuer frastaelet, Kommer och taeger sit igen som de til den Onde Kaastet, Da bliffuer det Jche Obenbaaeret, Mens taeger hand det iche, och Søger aleneste effter Thiffuene, Saa finder hand dennem Dette for. haffuer hand bekent for Joen

(23a)

Grimsen paa ??Gnufflen i Lindaass Skibred Widre bekente hand for Retten,

1. At Lauritz ByeFogdens Thener, Saa vel som Siffuer och Joen, Jlige maade Thenendiss ByeFogden, haffuer for 4 Aar sid. taeget en Boed fra hannem, som hand haffde købt paa en gaard i hardanger, <k>aldiss hesteness och gaff <h>elff Elffte mrk. for sam me boed, Saa och toeg de samme tid fra hannem, Trei ??Thelle marchs huitler, huer goed for en Rx dlr., Saa och noget Andet smaae tøye som beløb sig offuer alt til 4 Rx dlr., Noch Angaff hand At for. Siur och Joen faerer Vd om Natten at Steele Men om Dagen ere de heme i Byen och Achter paa deriss Theneste, Widre beretter hand, At der er end nu En i Selschab med dennem, heder Jenss hanssen, som er Op Afflet ved Skaaele vdj Quindhert, som er lige saa goed til Thiffuerj som de Selff ere, Noch Angiffuer hand At for. Joen och Siur, haffuer taeget hans Skinder Redschab, Sex Skiorter smaae och Stoere, saa och Alle hande Andet smaetøye fra hannem

2 Angiffuer for. Jørgen Skinder, At En, ved naffn, Joen Pedersen, Som for nogen tidsiden haffde sin tilhold paa en gaard heder Thongeness i Aakere fiorden i Sundhorlehn, <Men nu schal hand vere paa Thellemarchen> Saa och Lauritz Byefogds Thener, Waaere tilsammens At Steele paa Dalssæid baade Sølff och penge

3. Angaff hand, At for. Siur ByeFogds Thener, haffuer verit Baade Skelm och Tiuff, siden hand Kom till Bye fogden at Thene, Denne for. Siur Kalder sig paa Landsbøgden, Halduor, Endnu Berettet hand, At En ved naffn Joen Kober Slager, haffuer verit med for. Siur i Selschab, End tilat for. Rømte bort med for. Lauritz Bye Suends, Koene,

4 Widre Angiffuer hand, At Berent Jacobseen, Thilholdendiss, ved ??Piners Skaer, paa Nordness, Som er en Boedbygger, haffuer hafft beblandelse med en

(23b)

paa en gaard Kaldiss Woegsetter J MaThiss Fiorden for 12 eller 13 Aarsiden, Och at for. Berent var steffnet til ting for samme gerning, Men hand Rømbte bort och hans Fader, Møtte i Rette paa hans Søns Wegen, Disligeste Angaff for. Jørgen skinder, at samme Berent schall haffue staaelet saa meget, hand haffuer Opbygt sig et huss for, Endnu Beretter Jørgen at for. Berent haffuer hafft et løst Quindfolch hoss sig, som hand foer Omkring med Vdj 14 Aars tid, Men nu er hand hand Echte gifft med den Koen hand nu haffuer, ved naffn Johanne,

5. Bekendte for. Jørgen skinder, At en, ved naffn, Gabriell, Ochsaa tilholdendiss i Byen ved ??Piners Skaer, <Som er den Mester Thoer, der var Mester Mand J Byen hans Suoger> Saa och en Anden, ved naffn, Peder Thoersen, En bøsse Smid, til holdendiss paa Findøe. Saa och en Anden, ved Naffn Oloff, ??Søte Siurs Søn, Disse Thrende Waaere vdj et Selschab tilsamen, Och de Staael fra en mand paa Bremness i Sundfiord, ved naffn, Joen Rongued, Ald hans landschyld fisch

6 Angiffuer for. Jørgen, At en Mand Thilholdendiss Vdj Engen ved Bergen, Vnder tiden Kalder hand sig Samuell, Vnder tiden Sander, Skal vere en offr. DaDig Thiff och Skelm, och At Bye fogdens Thenere Kente hannem vell,

7. Angiffuer hand, At der Boede En mand paa Weraass J Lindaass Skibred, Men nu er hand paa Rese boendiss, ved naffn Mogens, Hand Steel Smaller och Andet huor hand det offuer Kommer,

8 Widre Angiffuer hand, At En, ved naffn Peder Johansen, schal haffue Staaelet, Et Aaklede, En skindfeld och En hønde, fra en mand J Sogen, ved ??naffn Peder Thuet, Saa och en Baaed fra Oloff Saugness, For. Peder holder nu till paa Sundmør Ocher Ey heller Echte gifft med hans Koene,

(24a)

9 Noch beretter for. Jørgen, At for. Peder Johansen, Joen Kober Slaeger och Siur, Thenendiss Bye fog den, schal tilsamens haffue staelet fra Gudmand paa Hendøe i Nordhor<>lehn, En Thiære Kedel, paa ?? eller ??12 Kander, som de Kleffuet i støcher, och brugte støcherne, at bøde Andre Kedele der med, Och den Sax som de der til brugt at Kliffue med, Lae effter dennem, Huilchen Elling Manger paa Radøen fant och beholte, Disligeste fich hand ochsaa nogen ??smme støcher, aff det Klippet Kober, der for Vden haffuer de ochsaa sammetid staelet en heel deel lax,

10 Klaget for. Jørgen Storlig en offuer hans Koene och hendiss Syster, At de var Aarsag till hand var Kommen vdj denne Slemme leffnet, Formedelst hand med hans haanduerk, Jche kunde forteene saa meget, At de ville nøyes med, Och derfoere effter deriss Rad och tilschyndelse matte gribe til Anden meddell, Och Alt huad hand nu schallide och Vdstaae, Det ere Aarsag Vdj,

11. Bekente hand, At det er 4 Aar siden, hand var till Guds boerd, Dog hand Jche vidste huor det var,

Effter slig leilighed, Satte Ko. M. Foget, Erlig och Wel Forneme Mand Hening Hans Thener, Lauritz Walter Vdj Rette, Om for. Jørgen Skinder, for saaden hans W.tilbørlig gerninger och Thiffuerj, Jche haffuer forbrut hans liff, och huad straff hand bør at lide, Och var Domb begerendiss,

Bleff for Retten Affsagt, At Efftersom for. Jørgen Skinder Selff Bekender, At haffue staelet, Thuende baade, paa Thuende Adschillige steder, En huer goed for 4 Rx dlr., Disligeste befindiss hand, at hand haffuer brugt Allehaande Andet smaae tiffuerj huor hand foer fremb, Saa som Øxer, ??Dengsel, Aakleder, huer, haandKleder och Andet saa dant, Derhoes Anstillet sig meget W.tilbørligen, Øffrigheden som haffuer giffuet befalling Vd, At Saadane Land

(24b)

strygere schulle effter Søgiss, haffuer hand forbandet, Och ellers med Thrusel och Vndsigelse, hoss dennem som Jche ville giffue hannem huad hand ville haffue, ??frem ??faert loed sig forliude hand med Jlde brand deris huse ville besøge, saa och med Røffuerj, ??Tj eschendiss At der matte Jche Vaxe Korn eller Kiern fra Ryfylche och til Nordlanden, Forbandet alle den. ??han. hoss Kom, der for Vden haffuer hand selff bekent, huorlediss hand, och Andre hans Staldbrødere An stiller sig, Nar de Om Nattertide Kommer igaardene At steele, Nemblig, At de Kand Komme hundene til at Thie och iche gøe, Och At stille Folchene i Søffntold At de Jche Wogner, Disligeste Bekender hand, At haffue om Rippet vdj 16 Aars tid med Et Quindfolch som laae vdj et losst leffnit med och Afflet Thuen. børn tilsamens, Saa och Jche at haffue veret till Guds bord Emedler tid, vden engang, och det for 4 Aar siden, Och hand Jche ved selff huor det Var, Hann for saa dan hans begangen Tiffuerj och bedriff ter bør at lide til Galg och green,

Herlø skibred

Waarting

Den 1 Aprilis Holtes Waarting i Herløe skibred Neruerendiss Erlig och Forneme Peder Hanssen Vdj Fuld macht paa Erlig och Forstandig mand Heming Hanssen Ko. May. Foget, hans Wegen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sorne mend

Anders Fosse Lensmand, Nielss Stie Oloff Krogaass, Thorriss herleuer, MaThias Røsseland Knud Skurtuet, Magne husebø, Johans ibm Peder Langeland, Johans hiertaass, Johans Leeruig Nielss Erstad, Gregoriuss Langeland Poel Ness

Ko. M. Skattebreff sampt hans M. ??Missive Welb. Her Slotz Her til schreff, bleff lydeligen

(25a)

Oplest och for kyndet,

Fogdens Thener Lauritz Walter Angaff at hans hosbond Thilstoed en stoer Restandtz hoess en part Almue, Aff skatter, Sage fald, Landschyld och Andet, Be klagendiss sig Jche noget hoss dennem med goede At Kunde be komme huor foere hand for Aarsagediss At Søge deriss boe Och var der foere Domb begerendiss, Bleff Foerefundet, At Alle de som Rester med nogen Rettighed Skatter, Land schyld, Thiende, Och det end. En halff Monatz Dag iche bliffuer betald, Da Det ved Wurdering aff samme Resterende boe, At Vd Søge,

Jligemade klaeget hand offuer en deel husmend och Thenestedrenge At de findiss Moetuillig och Jche vil be taele deriss skat, Disligeste at de nu til Thinget Var hid steffnet, skatten at schulle betaele, Men ingen Ville endnu Clart gøre, Bleff der foere Affsagt At huo som iche betaeler enden En halff Monatz dag Da At Vd Søgiss Aff hans Boe, effter ko. May. Skatte breff - 1 Rx dlr.,

Noch haffde hand, paa Erlig och Wel forstandig mand Hanss Hanssens Wegen, Thiltaele til en Deel Munchelj Closter Landbønder, Effter hoss følgende Fortegnelses Jndhold, for Landschyld for forledet Aar, Bleff foere fundet, At Alle de som End. En halff Monatz Dag Jche betaeler huess de Rester med, bør aff deriss boe At Vdsøgiss och der for Vden for Moetuilligheds schyld, Thilhørende ??Juele march,

Endnu paa be. Hanss Hanssens Wegen, haffde hand Thil Thaele, tileffter. Nemblig Halsteen Sagstad Steffuen ibm, Knud Langeland, Anders Sunde Johans Sagstad Knud Biørnestad, Simen ibm Thomess Bergsted, Rasmus ibm, Oloff Langeland, och Simen Røsetter for Seerdeliss schyld och gield, som de er hannem, Nemblig for

(25b)

Korn de hoss han. haffde Vdborget, och loffuet han. betaeling til Waar fischend, huilchet de iche haffuer holdet, Bleff der foere, End. 14 Dage at betaele effter den Køb som Kornet nu gielder, <Effterdj de Vdj Rette tide som vdloffuet var iche haffde betald, Men med deriss fisch søgte Anderstediss bort at selge> Eller och ved Wurdering aff deriss Boe At lade vdSøge, Effter Louen, Køb. B. 3 Cap.

Endnu, Paa ?? Bispens hustrue, Gud Frychtig, Jngeborg Søffrens Daters Wegen, haffde be. Lauritz Walter tiltaele Thi en Deel S. Bispens Landbynder, for landschyld de Resterer med, saa och første Bøxel hoess en part och Thridie Aars taege hoss en part, Huilche bleffue til kiende Enden En halff monatz Dag at betaele, eller och hues som Rester, Enten paa Landschyld, Bøxell eller Thridie Aars taege, Aff en huer sin Boe ved Wurdering at vdSøge, Effter L. K. B. 3 C.

Widre haffde hand endnu Thiltaele, til Dennem som Jche haffuer betald Skat for deriss Odell, effter Ko. M. breff, Ey heller end nu paa tinget, effter for gaaende Warsell, møt, der for at Claere, Huor effter hand satte vdj Rette Om de, som Med skatten Resteret, deriss Odelssgoedtz at vere forbrut, Bleff for Retten affsagt, At De som endnu end. En halff Monatz Dag deriss Odelssgoedtz, ved den paa buden schat Jche befrier Da effter Ko. Forordning, At Vere forbrut Vndr. høy. Ko. M.

Joen och Johans Nødeness, Anders Stuere Mogens och Vng Anders ibm Varsteffnet for De iche ville Føre Presten til Bøe Kirche, Efftersom de vare tilsagt, Och Jngen aff Dennem møtte, steffningen, bleff De Der for At bøde steffne fald - huer - 1 mrk. Sølff

Lauritz Rong och Johans Husebø var steffnet for Slagsmall, Och befindiss at for. Lauritz haffr.

(26a)

haffde slaeget Johans, Men for. Lauritz Jche møtt bleff hand der foere tilKient at bøde steffne fald 1 mrk. Sølff

Rasmus Thofft var steffnet aff Peder ibm for Nogen Penge De haffde tilsamens Forteent, som for Rasmus haffde i forvaring, och nogen aff dennem vart bort Kommen, For. Rasmus Møt iche, bleff Der for til Kient at bøde steffnefald - 1 mrk. Sølff,

Alenfit skib.

Waar ting

Den 2 Aprilis Holtiss Waarting i Alenfit Skibred, Neruerendiss Ko. M. Foget, Heming hansens Fuldmechtige, Forneme Peder Hanssen Slotz Skriffr. Christen Busch Soren skriffuer och effter. Laurettet,

Børre Nebstad Lensmand, Siffuer Metgaard Hans Thuet, Adschild Offstegaard, Niels Seleuold Gulich Berre fiord Knud Mitgaard Ands. Jsdall Hanss Feste, Oloff Fische Seter, Knud Thuet

Skatte Breff, Saa velsom Ko. M. ??Missive Om Skatten bleff Forkynt

Lauritz haffde ladet steffne Dennem som Restet, med g. Restans til hans Hosbond Hening Hanssen, Saa vel som Husmend och Drenge, bleff affsagt De bør at betaele enden en halff Monatz Dag, Eller Det aff en huer sin boe at lade vd Wurdere

Noch haffde hand ladet steffne effter. paa Erlig och WelForneme mand Hans Hanssens Vegen, som Rester paa Deriss Landschyld Der til ??Jule march, bleff affsagt at de bør at betaele end. En halff Monatz Dag, eller och det affderiss Boe ved Wurdering at Søge

Knud Oxe, Oloff Erstad, var steffnet for Moetuillighed med Foedringschab, och ingen møtte bleffue til Kient at bøde huer - 1 mrk. Sølff

(26b)

Radøe skib.

Waarting

Den 3 Aprilis Waarting i Radøe skibred, Neruerendiss Offuen be. Peder Hanssen paa Fogden Heming Hanssens Vegen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Laugrettet,

Niels Marøen Lensmand Erich Ydstebøe, Rasmus Strømme, G<u>nder Ascheland, Thoere ibm Oloff Sebbøe, Magne Soltuet Knud Jbm Oloff Wetaass, Thorben Løeuig Knud Olsuold

Skatte breff och Kong. ??Missive bleff for kynt Munchelj Landbynder som Restet med Landschyld til Hanss Hanssen bleff tilKient at betaele<n> Enden En halff Monatz dag, Sampt hoss følgende ??Jule march, Eller At Wurderis aff deriss Boe, Husmend och Drenge som nu Jche møtte paa Thinget At betaele deriss Skat bleff tilKient Atbetale enden En halff Monatz Dag, eller Och aff deriss Boe at Wd Wurderiss,

Jens Høst Klocher til Mangers Prestegield haffde ladet steffne Oloff Morchen, Men hand Jche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 mrk. Sølff

Rasmus Aschelands Koene var steffnet, for nogen W-tilbørlig gierning hun beuiste hendiss Grande Koene, Vdj det at hun greb hender fat, och ville haffue Kastet hender i Brønden, Aff Soenet,

Mogens Kolaass Ear steffnet for en Øxe hand schal haffue taeget fra Joen Tychhelle, for. Mogens møt Jche bleff til Kient at bøde steffnefald,

(27a)

Lindaass skib.

Waarting

Den 4 Aprilis Waarting i Lindaass skibred Neruerend offuen be. Peder Hansen vdj Fuldmacht paa Fogden Hening Hansens Wegen, Christen Busch Soren skriffuer och efft. Sorne mend

Oloff Hunduen Lensmand Mogens Famestad Oloff Rebnor, Knud Knaruig Gulich Oxness Mogens Nataass Halduor Regeraass Anders Aar Aass, Berie Oeness Besse hopland

Skatte breff och K. ??Missive bleff Forkynt

Knud Suendsen, Moldøen paa Fedde var steffnet for Adschiligt Smat Snaperie hand bruger der vde fra hans Grander, med deriss Liener hand tager Op, nar De ere Vdsatte och fische Snorer, som Joen i Thongen och Knud ibm paa Klaeget, huilchet hand Kunde Jche selff fragae bleff for. Knud Kiend at vere Wgrandheffd och der for bør at Rømme Lehn<>t

Oloff Tholder, Thil holdendiss paa Feddøe, var steffnet aff Anders Pedersen i Brue Knap, Men hand iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 mrk. S.

Guele skibred

Waarting

Den 6 Aprilis Waarting i Guele skibred Neruerendiss, Peder Hanssen Slotz skriffr. Vdj Fuld macht paa Fogde<n> Hening Hanssens Wegen Christen Busch Soren skriffuer och effter. Lauretes mend,

Erich Risnes och Clauss Molde Lensmend Hans Eide, Anders Wesetuig Adslach Steene Oloff Metzuig Joen Grinde Oloff Ostguelen Joen Houe, Niels i Nappen Clauss Daele

Skatte breff och K. ??Missive bleff forkynt

(27b)

Lensmanden Clauss Molde var steffnet, for hand schal haffue offuer faldet En Kremer <Rasmus Nielsen Langoen> som Kom hem til hanem, At bede om help, effter En Jlde brand som hannem var offuer goet, Och taeget noget Korn fra hannem, som hand haffde til samen sam<h>et for. Clauss Molde, stillet Fogden Saa vel som Kremeren til fredtz

Christoffuer Thorchilsen Nyhamer haffde ladet steffne effter. hans Skyldener, Knud och Anders Korsuold Gregorius Ness hans Thuet Oloff ibm, Poel Nord Guelen Josep Kidøen, bleff til Kient at betaele Enden En halff Monatz dag eller och same hans schyld ved Wurdering aff deriss Boe at lade vdSøge,

Echanger skib.

Warting

Den 8 Aprilis Warting i Echanger Skibred, Neruerendiss Peder Hansen Slotz Skriffuer vdj Fuld macht paa Fogden Henning Hansens Vegen Christen Busch Soren Skriffuer och efft. Laurettet

Nielss Fyllingsness Lenmand Jffr. Esemb Badsted Rødland Onund <Huideness> Oloff Thotland Oloff Eide, Knud Echanger Adschild Ascheuig Oloff Fylling, Lauritz Hølland,

Skatte breff och K. ??Missive bleff forkynt

Steffuen Biørgen och Erich Olffsen var steffnet for de Jche haffuer betald deriss Landschyld till deriss Ombudtzmand Hans Hanssen, Och ing. aff dennem møtte bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 mrk. S.

Lauritz Walter Hendet Domb offuer den. som er Hening Hansen schyldig Skatter eller Andet, bleff foere fundet, At en huer som schyldig er bør at betaele end. en halff Monatz Dag eller det aff Deriss boe at VdWurderiss,

(28a)

HosAnger Sk.

War ting

Den 9 Aprilis Waarting i hosanger skibred, Neruerendiss Peder Hansen vdj Fuldmacht paa Fogden Hening Hansens Wegen, Christen Busch Soren skriff. och effter. Sorne mend

Lauritz Bircheland Lensmand Magne Berness Gulich Nordaaass Nielss Sandal Joen Fieldschael Oloff Egeland Anders Lilleland

Skatte breff och Ko. ??Missive bleffue Forkynt

Lauritz Walter Hendet Domb offuer den som Rest. med noget til Hening hanssen Skatter eller Andet, At betaele enden 14 Dage eller ved Wurdering at vdSøgiss

Jffuer Høe uig var steffnet och iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 mrk. Sølff

Mielde Skib.

Waarting

Den 18 Aprilis Waarting i Mielde Skibred, Neruerendiss, Fogden Heming Hansens Fuldmechtige Peder Hansen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sorne mend

Elling Burcheland Lens. Elling Reffuem Niels Restad, Johans Soelberg Badsted helleland Oloff Weffle Magne Bircheland Michel Blom

Skatte breff och Ko. ??Missive Forkynt

Lauritz Walter hendet Domb offuer dennem Rester med Skatter och Anden Rettighed, At De betaeler Det som de Rester med enden en halff Monatz Dag ellers At Vd Søgiss aff deriss Boe ved Wurdering

Johans Rongued For hand haffde Slaegetz med Niels sammestedtz Op Vdj Skouen bleff tilkient At bøde - 2 mrk. Sølff

(28b)

Paa Bergen huuss

Anlangendiss

En Fange, aff

Suerig

Den 1 Maii War Christen Busch Soren skriffuer J Nordhorlehn Rasmus Jordall Lens mand i Arne Skibred Michel Romsloe, Lauritz Hoele, Ener helland, Andfind Aasemb, Oloff Olsness, Thorriss Wax Dall, Nielss Fossmarch, Mogens Wax Dall, Erich Thuenes, Mogens Espell, Oloff Meeling och Oloff Gudmandsen Mæling, ædSorne Lauretes mend i for. Arne skibred, Effter Øffrighedens Befalling och Andordning for samlede paa Bergenhuss Vdj skriffuer Stuen, Offuer uerendiss, Erlig och Wel-Wiss Her Laug mand, Disligeste Erlig och Forneme Peder hanssen Slotz Skriffuer paa Bergenhuss, Huor bleff ført en Fange i Rette, ved naffn Christoffuer Nielsen Maler, som siger sig At vere Fød Vdj Suerig Och ved Ko. May. Foget i Nordfiord Erlig och WelForneme mand Jens Pedersen Och Søgt Vdj Rett och Thil Thaelet Frembliggendiss hans skrifftelig protest och Beschylding Lydendiss Ord fra ord, som følger,

Efftersom Christoffuer Nielsen Maeler, vdj Suerg En gandsche Deel med Sølff och Andet Sadant schal haffue Staelet, fra Adschillige gotfolch, Blant huilche hand och fra en ved naffn, Oloff Erichsen Rud paa Nordberg Boendiss, Vdj Dalsboe Sogen vdj Helsing Land i for. Suerg en gandsche Deel schal haffue staelet, som hannem der for her vdj Landet haffuer veret for Aarsaget igen at Oplede, och Om sider effter Lang Søgning han. opfundet Vdj Nordfiord, Huor hand sig en tidlang, hos en ved naffn Christen Suerffue stad, Opholdet, och Formedelst At Oloff Erisen Befantiss Richtig Suensche ??Passr fra statholderen, Welb. Jffuer Nielsen offuer Gistinge, Helsing land och Daelerne, Saa och fra

(29a)

Sogen Presten til Dalsboe gield, med sampt Et Welbeseglet Sogne ??Winde Sammestedtz, At haffue Huor VdJnden De ere begerende, At formedelst den Kierlige, Naboerlig Wenschab Rigerne er Emellem, ville Jndbygerne Vdj Norrige och Dannemarch, huor for. Christoffuer Kunde hendiss aff for. Oloff Erichsen at Worde Antreffuet, Lader Sig were hannem Angelegen, Och til hielpe, hand for sine begangen Thiffue gerning, Enten her motte Worde straffuet, eller och befoedriss Fengseligen at Worde Anhold. och Jnd Vdj Suerig Skichet, haffuer hand, samme Christoffuer Maeler, ved Lensmanden Arne Hellisen aff Jnduigs Prestegield, ladet Angriffue och Fengseligen paa for. Lensmandsgaard Jndsette, formedelst hannem Der At Aname och med sig tage til Suerig Huor vd offuer for. Oloff Erichsen, Sig haffuer Besuerget, Ey det at Wille gøre, Mens hannem her at ville haffue Straffuet, Men det Kunde Jche schee, Och Der foere aff Soren skriffueren Jffuer ??Ancher. och Tholff mend bleff til fundet, hannem vdj Jern Fengseligen At føre til de steder hand sine Tiffue gerning beganget haffuer, Mens effterdj for. Christoffuer Maeler befindiss Ko. May. Jern och Fengsel at haffue brøt, och for. Oloff Erichsen Wformoedentlig Endt Rømt, Da hand var paa Regsen med hannem fra for. Nordfiord och til Sundmør, huor ved hand emod disse Riger en stoer forsmedelse haffuer beganget, och derfor haffuer ladet hannem her ??heffte, och Fengseligen Anholde, At hand for samme sine gerninger Kunde lide och Straffues, Da Effterdj at offt for.

(29b)

Christoffuer Maeler Noch som befindiss, effter sin Forrige goeduillig bekendelse, sit liff ved ??gat at haffue forbrut Vdj Suerrig, huor hand och engang, haffde for sine Misgerninger faet sin Domb At schulle hengiss, och dog lige vel Natten tilforn hendiss May. Droning aff Suerrigs Fengsell brøt och Vndkom, Och siden er Befundet, fra for. Oloff Erichsen Rut, engandsche deel med Sølff at haffue staelet Strax der effter, Och Det paa den tid, Folch var Vdj Kirchen, Och hand nu igen befindiss høyebe. voriss Aller Nadigste herre och Kongiss Jern och Fengsel Jlige maade at haffue forbrut, Settendiss Derfor vdj Rette Om hand Jche bør At lide paa sit liff, Den samme straff, som hand i be. Suerrig Kand haffue forteent, Saa och huad liffs straff der ved henger, Den som hans May. Jern och Fengsel Opbryder, ?? med samme Jndlegs Witløfftig formeld, lest och paaschreffuet sub dato Bergen Den 1 Maii 1650 Jens Pedersen Randu Vlff Eghd.

Och Kunde for. Christoffuer Nielsen Maler Jntet benechte eller fra gaae noget aff det som hand var Angiffuet for, Huor effter be. Jens Pedersen var Endelig Dombegerendiss

Da Efftersom det be findiss, for. Christoffuer Nielsen Maeler, fød i Suerrig, och der begaet groffue Tiffuerj och der for haffuer vert Fengselet, och Dømbt til galgen, Men hand Om Natter tide, brød Fengselet och Rømte bort, Och loed sig strax der effter paa Nyt igen befinde

(30a)

med Thiuffuerj och Staaelet fra en ved naffn Oloff Erichsen Rud, En heel del Sølff, och der med Rømte til Nordfiord i Norge, huor hand haffde taeget et løst Quind folch til sig, ved naffn Sara hans Dater och Drog om Kring landet med, Endtil hand paa det sidste bleff Atter paa grebet och Fengseligen Anholden, Vdj for. Nordfiord, och for. Oloff Erichsen var begerendiss, At for. Tiuff, Christoffr. Maeler matte bliffue Reffset och straffuet her som hand var paa grebet, Bleff derfoere for Retten affsagt At for. Christoffr. haffuer forbrut hans liff, och bør at lide som en Tiuff til galg och green,.

Herløe Skib

??red Høsteting

Den 30 Sept. Høste ting i Herløe Skibred, Neruerendiss Erlig och Forneme Peder Hanssen Ko. M. Foget Christen Busch Soren Skriffuer och effter. Lauretes mend, Anders Fosse Lensmand Niels Stie Niels Thuet, Rasmus Thofft Simen Berland, Thorgier Herleuer, Johans Leruig Lauritz Rong var, ved Welb. Her Slotz Herriss Steffning i Rette steffnet, For en Win Fad med noget Win paa hand haffde fundet Driffuendiss i Haffuet och Den berget, vdtappet Winen aff samme fad i Kager, och Siden haffde hand slaget Faden i støcher, paa begge Ender var en Jern band som vaaer affslagene, Och der hand haffde vd tappet vinet aff Fadden, sloeg hand den i støcher och førte siden staffuene och begge Jern Band til Slottet, Aff Soenet hoss Fagden for 30, Rx dlr.,

(30b)

Fogden Aduaret och tilsagde meninge Almue, At nar nogen Faerer till Byen, enten De haffuer noget at føre eller iche, De Da endeligen schulle ligge til Slottet och Dennem Angiffue, At mand Kunde vide, huo det var och huad De haffde at føre, vnder tilbørlig straff,

MaThiass Stuere och Oloff holme Leilendinger bleffue Angiffuet, At de vare saa Vd Fattige De iche formotte At giffue nogen Skat,

??Giend gierd aff Herløe Skibred, som Aarligen til Slottet plejer at Vd giffuiss, bleff Angiffuet at schulle vere - Wejere - 3, Lamb - 9, Høns - 6 Eg - 300,

Lauritz Walter paa Erlig och Wel Forstandig mand Hans Hanssen Borgemester i Bergen <hans Wegen> hendet Domb offuer Dennem paa Oen Boendiss, for hues Den. Rester paa deriss Landschyld Wbetald for Anno 1649, Nemblig, Smør - 1/2 pd. for penge 1 dlr. ??4 paa Fischet Rester penge - 1/2 Rx dlr., At De samme deriss Rest aff Landschyld schulle betaele, enden 14 Dage med tilhørende ??Jul mrk., Eller det aff deriss boe ved Wurdering at VdSøgiss,

Alenfit Skib.

Høste ting

Den 2 Octobr Holtiss høste ting i Alenfit Skibred, Neruerendiss Ko. M. Foget, Forneme Peder Hanssen, Christen Busch Soren skriffuer och Effter. Laurettet,

Børge Nebstad Lensmand Hans Thuet Knud Thuet, Nielss Seleuold, Gulich Berrefiord

(31a)

Knud Metgaard, Anders Øffste gaard Hans Feste och Hoffuer Ness,

Børge Nebstad, paa Hæderlig och Wellerdt mand Her Peder Mogensens Wegen, Satte vdj Rette, om De som Rester til hannem, med Thiende och Anden Rettighed, Om De Jche bør samme Deriss Resterende Rettighed, At betaele, Bleff affsagt At enhuer som schyldig er bør at betaele, Enden en haff Monatz Dag, Eller och Det aff deriss Boe och Formue ved Wurdering at lade Søge, effter Louen, K. B. 2 Cap.

Husmendene Och Drenge vaere Steffnet, At schulle nu møde paa Thinget och Aff Betaele Deriss Skatt Men Jngen møtte, bleffue der foere tilKient At bøde Steffnefald, huer 1 mrk. S. Och Dog betaele Deriss Skat, Bleff Dennem Dog effterlat at Dersom De Kom til Lyrøen och der affbetalde och giorde Clart hoss Fogden, schulle Det Dennem Dennegang effterladiss,

Et Quind Folch, ved naffn ??Borne Simens Dater, <Som Faerer om Kring bøgden, fra et sted til et Andet> For Retten beklaget sig, At en mand, i Alen fit Skibred ved naffn, Oloff Elsaass schal haffue En deel aff hindiss Søn, ved naffn Rasmus Ellingsen, som for 13 Aar siden, Vngeferd, Seglet her fra til Holland, och Der fra till Ostindien, Och ingen budschab eller nogen Thiende fra hannem haffuer bekommet, ved hannem huerchen leffuendiss eller død, och førend hand aff Drog, haffuer hand leffueret Adschilligt goedtz, baade som hand haffuer Arffuet Saa och Teent for, vdj for Varing, Och effterdj ingen bud eller nogen

(31b)

Budschab er Kommen fra hannem vdj Saa dan en Langsommelig tid, For mente hun visselig at hand matte vere død, War der foere begerendiss, At hues goedtz som be. Oloff Elsaas haffde Vdj for uaring fra hannem, til hender motte bliffue offr. leffuerit, som Rett Arffuing effter samme hindiss Søn, At helpe sig med Vdj hendiss Alder Domb och store Fattig Domb och Armoed, Huortil for. Oloff Suaeret, At hand var vel til fredtz, at leffuere samme goedtz fra sig, Dog med Saadan Wilchoer, At hun matte be komme nogen bescheed for sig, at hun Kunde vere frie, och for suare sig med, om det Kunde hende sig, at be. hendiss Søn Kom igen, Bleff Saalediss foere fundet, At effterdj for. Rasmus, hans Moder, be. ??Borne Simens Dater Er en gamel Fattig, Wergeløss Quind Folch, som Søger sit Brød om Kring bøgden, och ellers intet haffuer at helpe sig med, Vdj samme hendiss Fattigdom och Alder Domb, At for. Oloff Elsaass nochsoe maae vere tilsted, At leffuere hender <for. Borne> noget effter haanden, aff hues goedtz hand aff hindiss Søn vdj forwering haffuer til at helpe sig med, Dog at det scheer vdj Dannemends Neruerelse, Betenchendiss at hendiss Søn Det ey schulle fortryde, Efftersom hand er paa de stedr. At dersom hand er i Liffue haffuer hand det iche fornøden, Och ingen schulle heller ville Vnde det End hans egen Kødelig Moder, Och iche gerne schulle ville See hender at lide nød, Nar hand Kunde helpe hender, Och Fremuiste for. Oloff Elsaas En fortegnelse paa hues hand Annamet haffr.

(32a)

Huor aff schal quitteriss, hues hender vdj Saamade bliffuer effter Nødtøefftighed tilstillet, Saa och hues hun Allerede Opbaeret haffr.

Lauritz Walter paa Wel-Wiss Borgemester Hans Hanssens Wegen haffde til taele til, Munchelj Closter Landbynder for Rettighed som de Resterer med,

Nemblig Oloff Nielsen Smør Dall for Otte Rx dlr., Møt iche bleff tilKient at bøde steffne fald 1 mrk. Sølff

Hans Joensen Nedre Møchelsuold for 2 Rx dlr. i første Bøxel och En Smalle Møt Jche bleff til Kient At bøde steffne fald 1 mrk. S.

Eleff och Niels Øffre Møchelsuold, for deris Thridie Aars taege Jngen Møtte bleff til Kient At bøde steffnefald, huer 1 mrk. Sølff

Erich Øffre Møchelsuold och Eleff ibm for 12 s. som Restet paa Deriss Landschyld Møt Jche bleff til Kient at bøde steffne fald, huer 1 mrk. S.,

Mogens Gerreuig for 4 Rx dlr. hannem Restet paa hans Rettighed for Anno - 1645 Møt Jche bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 mrk. Sølff

Mogens Smedtz Dall for Landschyld A. 1649 Smør - 1/2 løb hans Koene Møtte och Kunde det Jche benechte bleff til Kient at betaele enden En halff Monatz Dag Sampt Och Juele mrk., Eller och det aff hans Boe at lade Vd Wurdere,

MaThiass Bøge uold for Landschyld - 1/2 løb Smør, Korn 1/2 ?? Derhos Jule mrk. bleff til Kient at betaele End. 14 Dage eller Aff hans Boe at Vd Søges ved Wurdering

Adslach Sør Mogenstad Rester paa hans Land schyld Smør - 1/2 løb for 49, Sampt Jule mrk.

(32b)

Bleff til Kient at betaele enden En halff Monatz Dag eller ved Wurdering At VdSøgiss, <for A. 49>

Aarlig Gengierd til Slottet er 2 Wejerer, 4 Sauer 3 par høns 100 Eg,

Radøe skibred

Høsteting

Den ??30 Octobr. Holtiss Høsteting i Radøe Skibred, Neruerendiss Ko. M. Foget Forneme Peder Hanssen, Christen Busch Soren Skriffuer och Effter. Lauretes mend,

Nielss Marøen Lensmand Rasmus Strømm. Oloff Sebbøe, Erich Wildanger, Thorgier Marøen Mogens Qualem, Jens Soelem Michel ibm Oloff Wetaass, Knud Olsuold Mogens hoele Mogens Qualem Magne Meeling,

Oloff Grindem var steffnet for hans Koene var Kommen fortillig effter Brøllopet i Barselseng och bar Sølff paa sig til Kirchen, haffde Dog Quegt Barn vnder Beltet, for. Oloff Møt iche bleff til Kient at bøde steffnefald

Gengierd til Slottet Aarligen, Er, 3 Smaller ??6 Lamb, 8 Høns, Eeg 200.

Lauritz Walter haffde paa B. Hans Hanss. Wegen Thil taele til en part Munchelj Landbønder for Rettighed de Resterer med, bleff till Kient at betaele end. En halff Monatz Dag Eller ved Wurdering aff deriss boe at Vd Søges

Lindaass Skibred

Den 7 Octobr Holtiss Høste ting i Lindaass Skibred, Neruerendiss Ko. M. Foget Erlig

(33a)

Och Forneme Peder Hanssen, Christen Busch Soren Skriffr. och effter. Laurettet

Oloff Hunduen Lensmand, Onund Lyrøen Mogens Nataass, Oloff Rebnoer, Onund Kielen Halduor Sysloch, Gudmand Qualuog, Anders Fieldtsende, Onund Hoep, Berie Oeness

Lauritz Walter paa Wel Forstandig mand Hans Hanssen Borgemester i Bergen hans Weg. haffde til taele til effter. Munchelj Landbynder,

Michel Fanebost och Jacob Fieldanger som haffde sagt goed for Throgels Kalaass, for Landschyld A. 48, 49, och 50 Aarlig Smør 1/2 løb Malt - 1/2 ?? med Thridie Aars taege och tilhørende Jule march, De Kunde Det iche benechte eller fra gaae bleff til Kient at effter Komme deriss løffte och Suaere be. Hanss Hanssen til samme schyld,

Noch haffde hand til til taele till Oloff Kalaas Munchelj Closter Landbynder, Knud ibm Oloff Gudmandsen for. Oloff Kalaass Rester 3 mrk. 6 s. Jule mrk. Knud 3 mrk. 13 s. Juele mrk., for. Oloff Gudmandsen selff Er schyldig paa første Bøxell penge - 5 Rx dlr. 1 Smalle, Jffuer Rosnes Rester Landschyld - 3 mrk. ??Ringer 4 s. Første Bøxel Rester 16 Rx dlr., Bleffue tilKient at betaele end. En halff Monatz Dag eller ved Wurdering aff deriss Boe at Vd Søgiss

Gen gierd til Slottet Aarlig - 2 Wejere 5 Lamb, Høns 10, Eg, 300,

Høste ting J

Guele Sk.

Den 9 Octobr Holtiss høste ting i Guele Skib. Neruerendiss Ko. M. Fogt, Welacht Peder hanss.

(33b)

Christen Busch Soren Skriffuer och effter. Sorne mend

Clauss Molde Lens. Hans Eide Anders Wesetuig Erich Risnes Adslach Steene Guldbrand Metuen Oloff Hogsuer Joen Grinde, Joen Houe, Siur Daele, Clauss ibm Mogens høsteland Jetmund Eide,

De Husmend och Drenge som iche til dette ting haffuer betald deriss Skat, bleff til Kient at betaele end. 14 Dage eller aff deriss Boe at Vd Wurderiss,

Gengierd Aarlig Thil Slottet, Smaller - 3, Lamb 6, Høns - 8 Eg 200,

Knud Johansen Ramberg var steffnet for Nogen W-bequems ord, hand forledet Waar i fischeriet der hand med en Anden var paa boed At fische Guds H. Naffn til stor for acht och forsmedelse, vdj det hand forbandet, Den Welsignelse aff fische som Gud loed Komme till Lands, ynschendiss at saa dan fischerj Aldrig matte Komme til Lands, For. Knud Kund det Jche benechte eller fra gaae, Men Vndschylt sig at hand det haffde sagt Vdj hastighed och Wrede, J det At fischene ville iche saa hastig taege Angelen, som hand Vilde, Bleff til Kient vdstae Kirchens Disciplin och bøde til Ko. M. Otte Ort. och 13 mrk. S.

(34a)

Anno 1651

Paa Bergen

Raadstue

tuende Fanger

Jørgen Anders.

Jdden och Doritte

Kobbewog.

Dend 15 Janv. var Hans Clausøn Sorenschriffr vdj Nordhordlen Rasmus Jordall i Arne Skibbred Oluff Sandall i Skiold Skibbred Lensmend, Effter. Laugrettit i for. skibbred Oloff Melling, Jan Quam<m>e Stepten Blinuem, Haldsten Røland, Peder Gubaass <Mogens Espell> Vincents Nøtuedt, Oluff Skiold, Simen Vlsmogh, Oluff Sandall, Niels Hem, Oluff hoep Sorne Mend i for. Skibreder, forsamblede paa Bergen Raadstue Nerververende Ærlig och VelViss Jacob Hansøn Bergen och Guelletings laugmand Saa och vdj Vel fornæm<m>e Peder Jansøns K. Ma. Fogit sam<m>estedz Jens olsens Vdj Fuldmagt Welagt Lauritz Walter Aff Welburdig her Slodtzherre, huor da hand Enn fange fengseligen for Retten optagt ?? Jørgen Andersøn aff Jdden i for. Nordhor lehn, Disligeste var och da Nerwerrende paa Raadstuen tilstede BoegeMester Hans Hansøn, Peiter Reinersøn, Offue Jensøn och Niels Harboe Raadmend, forsch. Luritz Walter for Retten fremblaugde for. Jørgen Andersøns bekiendelse som hand for VelWiiste Borgemestere och Raad paa Bergen Raadstue for Retten bekiendt haffr.

(34b)

Som bleff læst och paaschreffuit, Anlangende at hand Wilde Stuket Jld paa Tuchthussit, sambt haffr hafft Sin Vkyschheeds Willie och beblandelse med enn hoppe, som dog det Allene ingen bewissning war paa, For. Jørgenn Andersøn bleff for Retten tilspurt om hand for Boege Mester och Raad dend Slemme Sodonistsche gierning haffr bekiendt och bedreffuit, Suarede hand ey at kunde benegte Jo at haffuer opgaait med be. Jld udj Thuchthussit, som dog Sathan hannem haffde tilbragt, Mens huiss haand om be. last haffr bekiendt war och ham Aff Dieffuelen Jndschut Regerit och tileignit sig at paaliuge och Aldrig sam<m>e gierning haffr giort, och in sum alt giort och bekiendt formedelst hand dermed kunde Vdslippe Aff Børehusset, och forregaff at hand haffde aldrig Roe imedler tid hand war der inde, och Wilde gierne haffue schilt sig Aff med liffuit. DerforVdenn gaff hand høylig Klagt offuer dend hussquinde som boer paa Jddenn Grund Wed Naffn Dorrette Kobberwaeg, at hun haffde til Raad hannem at drage fra hans Faders Gaard Jdden och her til Bergen, och sagt at hans forælder vilde ham inted got, Och hun tog hans klæder paa be. hans Faders Gaard och bar dem i hindes huuss, saa och Vdj hindes Baad, och Siden truit hendes tuende Sønner till at føere hannem till Bergenn, och der hand wilde opdrage

(35a)

J hans Faders lossemente Da War Drengene befalit at førre hannem i hindes Dortters ??Jidtzele Fredrichs huus som boer Wed Nødsted, och der War nogle Netter. End och berette hand at haffue tagit i hans Faders huus en Wog Korn, Meell, Kiød, fisch och nogit Salt, och haffde leffuerit till be. Dorrette Kobbewoeg effter hindes betill forlokelse. Forsch. Dorrette offuer sam<m>e hindes Rufferj imoed for. Jørgen Andersønn begaait hannem til største forførrelse och Vløke vnder Raadstuen i fengsel er Jndsat, bleff for Retten ophørt, hun at paahørre alle desse beschyldinger for. Dreng hinde tillagde huilke hun effter tilspørgelse ey derom udj nogen maade kunde benegte eller fragaa, Mens saa i Guds Sandhed at were, och bad drengers Fader om forladelse at hand icke wilde Strenge hinde effter. Bemelte Drengers Fader Anders Johansøn och hans Moder Karen Jens Datter som och for Retten war tilstede, gaff ilige maade høylig klagt och beschylding paa for. Dorritte Kobbewob, at hun deris Søn udj deris frawerrelse haffuer forført, beruffit och til ald demer ??ophaug forwirring och Vlempe werit Aarsage, Som och hindes egen Sønner som haffe ført be. Dreng til Byen om Natter tide for Slodtzherren sielff, friwilligen haffe bekiendt, deris Moeders begangne gierninger och forførrelse i be. Maader. Formeente for. Anders

(35b)

Johansønn om hun icke som en Ruffersche och dend hans Sønn haffe forført och i Vløke bragt burde lide och Vndgielde som wedbør.

For. Anders Johansønn berobte sig paa at kunde bewise be. sin Vmyndige Søn som bliffe Sexten Aar gammell til førstkom<m>ende Ste. hans dagh, paa Vngefær Jt Aars tid icke Well haffde werit wed Sindet, Derforre paa it Aars tid icke kunde tage hannem med sigh til Guds bord, Som Fredrich Van de Beke, hoes huem for. Dreng nogen stund gich i skoele, saawelsom flere got folk wel hans daarligh schulle bekiende. Och frembkomb for Rettenn for. Fredrik Vant och bekiende at for. Jørgen Andersønn for Vngefehr it Aar siden gik udj skoelle hoess hannem och formedelst hans Contiuerende Daarlighed och Gallenschabs Facter udj Adschellige maader, kunde hand ey derforre haffue hannem i skoele, och haffde dj Ander børn som gik der i Skoele hannem stedtze for it WidVnder och en Abe, huor paa hand giorde hans høyeste æd saa i Sandhed at werre. Och fremblaugde for. Anders Johansøn en beschikelse, huormed hand wed tuende Mend haffe ladit besøge S. Jesper Hansøns effterleffuersche Birgitte Jespers och Sacharias Andersøns hustru Mette Jespers Dotter Deris Sandhed at were gestendig om for. Drengs forhold, liudendis ord fra ord som følger.

Anno 1651. Dend 14 Janv. ware wj Vndeschreffne Borgere udj Bergenn i beschikelse werff

(36a)

och errinde hose Erlig och Gudfryctig Quinde Birgitte S. Jesper Hansøns effterleffuersche och ombedende Aff Erlig och Velforstandig Mand Anders Johansønn residerede paa Jddenn udj Nordhorlehn, at tilspørge och erfare Vdaff for. Birgitte huad hinde Witterligt war om for. hans Søns Jørgen Andersøns Suaghed udj Sindet och paa fornufftenn, Jmedler tid som hand i hindes Nabolag War til Lossement och Skolegang hoss Fredrik Von der Beke, huorpaa for. Birgitte gaff op till Ansuar, Det for. Jørgen Andersønn imedlertid som hand war til lossement hoess Fredrik Skolemester och gich der i Skoele, Da fant hun han. tit och offte liggendis paa hindes pothus och neder for hindis bisslaug, liggerwiiss som it Affsindigt Meenische, och der hun Vdspurde Aff hannem hui hans saa haffde lagt sig der, befant hun icke, Andit til giensuar Aff hinnom end en haab Fantasische ord, som gemeenlig hoess Affsindig Folk kand falde. Ydermere sagde for. Birgitte at hun nochsoe wilde wed høyeste æd bekreffte det for. Jørgen i de tider icke war med sit fulde ved eller forstand. Iligemaade war wj och beschiket til Erlig och Gudfrøctig Quinde Mette Jespers datter Sacharias Andersøns justru, och Aff hinde erfarit effter lige tilspørgelse, det hinde ochsaa witterligt war, Jmedlertid for. Jørgen Anders. Var til lossement och Skoelegang.

(36b)

hoes for. Fredrik Von der Beke, der komb hand och kiøbte sambt hente hans drike hoess hinde, effterhoes hand holt sig sielff kost, och hørde hun da tit och offte atschellige Fantasische ord och tale Aff hannem, som hun iligemaade Nochsoe Wed høyeste æd will bekreffte, om behøeff giøris, det for. Jørgen Andersøn icke war paa de tider wed sit Rette forstand, med sam<m>e beschikelses witløfftig formeld lest och paaschreffuit sub dato Bergen ut supra. Lauritz Bobeside Anders Mikels.

Egenhaand. Egenhaand.

End och fremblagde be. Anders Johansøn hans schrifftlig Jndleg och Liude ord fra Ord som følger

Efftersom J dag Aff Sorenschriffueren sambt 12 dombssmend offr min fattige Wankundig och forwirrede Søn schall feldis dom, som nogen tidlang haffe Sidet udj forwaring vdj Bergen Byes Fengsell, for enn ??sedwaaelig Jld hand Vdj Tuchthussit wille betent, och ellers Adtschellige disperation effter derom hans for welwiste Borgemester och Raad paa Bergen Raadstue bekiendelse wider formelding; Da effterdj <Gud æwindeligen ærrit> Jngen i nogen maade endnu Aff hannem dend Ringeste Brandsød, Brandschade eller vdj Andre Vløkelig tilfelde der inde er tilføyet, formaeder och derfore ingenn Retsindige dom<m>ere tilfinder hannem at lide for de gierninger Gud Allermeg. Naadeligen haffe Affwergit,

1. Thj der bør ingen lide for Vgiort gierning,

(37a)

2. Tilmed straffes mand icke heller for det mand will giøre, før det giort och fuldkom<m>it er.

3. Och ingen kand klage for weetende schade, før hand dend ??Eiid haffe, wet flere dess Argumenter foerestilles kunde, om fornøden Siuntis.

Och effterdj mange gotfolk Nochsae er widende, och med gaet Sambwittigh. kand bere minde, at hand Vngefer paa it Aar haffe hafft høye fristelser, och en ringe dag Vbestandig fornufft hoes hannem befunden, Huilket end och hans skolmester med Ald Sandhed bekreffte kand hand icke for Fantesering och daarlige Jndfald schyld offr tuende Maaneder, hannem blant Andre got folkes børn Vnder disciplin kunde haffue, for saadant med mere wj hans fattige forælder weemodeligenn med han. haffue hafft stor husskorss, sambt forwarligen met hannem ombgaaess, och icke Sikerligen Aff hussit blant fremmede Loede betroe, at lade Vdkom<m>e, sig sielff mugligt eller Andre till schade, skulle dog nu disswær vdj woris Lemwerelse, der hand Aff dend forArgelige Ruffersche Dorritte hussquinde paa Jdden Grund er forført, och om Natter tide fra min Gaard och Boelig till Bergen henstollit, huor hans Søster hannem omsier effter lang effter forschening betreffit, och effter at hun der bemerchte hand begynte saa som Affspendig och forført werre, Søgte

(37b)

derforre Medell i tide, i woris frawerelse hun hannem till forwaring i Tuchthussit indfik, huor end hannem och for des Aarsage fornufftenn Ydermere betagit och Slet forwirrit bleff, och omsier ynkelig dissmer alt formøgit er erfarit i fortuiffuelse henhaldenn, J det hand sig Sielff Skam<m>eligen haffe paaløyet at haffue hafft Vkyschheds Villie och beblandelse med en hoppe, som Nest Guds hielp Aldrig schall bewisslig giøris och Jeg med en goed Sambwittigh. wed høyste æd, saawelsom min hustrue och Alle hans Sødschinde schall paa voris Salligheds Veigne Widne Løgenachtig vere, Mens sig som forbemelt scham<m>eligen paaløyet, och mugligt Aff Dieffuelsche Meenischer paakast, dertil med haffr werit paa trej fierding Aars tid formegit Vfornufftig io stundum ligerwiiss som Gald, huorwed wj haffuer dog forVdenn dette hafft stor hiertens Sorig och bedrøffuelse, dog mit Vmøndige barn fragaar Ved høyeste helgens æd dend paaløyede Vederstygligheds gierning.

Effter slig forberørte Circumstantier formoeder ydmygeligen Jngen Bloeddom aff. ?? bliffe feldt, Belangende at mit vmøndige barn schall haffu beret sig fire gange till Altarens Sacramente haffue gaait, Saa siger Jeg med Ald Sandhed hand i Kors Tre gange haffuer werit

(38a)

til det Høywerdige Sacramente tuende gange udj Astens, och enn gang her i landit nemblig i Herløe Kierke udj Nordhor lehn, som er well ?? Aar sidenn, och det hand haffe bekient och sagt, at were Sytten Aar gam<m>ell haffe hand iligemaade løyit, thj hand i Ald Sandhed icke bliffe Sexten Aar gammell førrend tilkomende Som<m>er ved Sancte Johannj tider. Med sam<m>e Jndlegs witløfftig indhold lest och paaschreffuit sub dato Bergenn dend 15. Janv. ibm. Anders Johansønn Egenhaand.

Forschreffne Lauritz Walter Satte Vdj Rette paa Kong. Ma. Weigne om for. Ruffersche Dorrette Kobberwog icke for saadan hendis Rufferj och drengers forlokelse burde straffes till Kagit, och Lehn och Land formistes, Sambt for. Dreng for slig hans bekiendte gierning at straffis paa sit liff.

Bleff Sagenn optagen i betenkende til Nestkom<m>ende Mandag otte Dage, som er dend 27. Janv. effterdj effter Aff indførde prouff befindes och wj sielffe och Nogenledis kunde erfare hand icke er ved sin fulde fornufft ey heller haffe dend Alder effter hans Wegst och Anseelse som hand haffuer Angiffuit.

Thill huilken be. tid Atter for. Jørgen Andersøn for Retten paa Bergen Raadstue

(38b)

ehr frembkaldet, Och efftervdj hand da saawel som tilforne, dend Sodomitsche gierning. gandsche fragaar och benegter, Mens ?? sagt, Sig derwed Vdaff Tuchthussit kunde befrj, Ey heller nogen bewissning frembkomb slig Wedderstygeligtjs gierning at haffue bedreffuit; Tilmed Aff Trowerdige prouff bewiisses icke at were wed sin fornufft och forstand, Som ochsaa War ehrAgtende Aff hans tale och Facter tobelig och icke Wed fuld fornufft were, bleff hand derforre for dend Sag frjkiendt.

Dog hans Fader Anders Johansøn forpligt were han. Vdj goed forwaring och Waretegt haffue, At hand hereffter icke sig selff eller Andre nogen Vlyke giør eller paafører, Saa frembt hand icke effter Louges beforre sielffuer Wil suare och indstaa.

Dend Sag. med dend Jld Vdj Børnehussit, hand haffe ??Jedenlaugt, Ja effterdj saadant er scheed J Bergenbye, er derfor dende post til paakiendelse, til welwiiste Borgemestere och Raadstuested henwiist.

Mens Anlangende forsch. Quinde Doritte Kobbewog., da effterdj hun icke heller J dag for Retten kunde benegte end Jo at haffue forloket Drengen be. Jørgen Andersøn udj alle de maader som offuen er meldt, bleff hun tilfunden først at straffes Vdj

(39a)

Halss Jernit J Thoe Timmer, och siden strax Rømme Bergenhuss Stigt och Lehn, Och dersom hun Lader sig hereffter findes her J Lehnnit, Ja at straffes paa Kroppen till Kagitt.

 

Anlangende

Haldwar Strømsnes.

Anno 1651. Dend 14. Martj war Hans Clausøn Sorenschr. Anders Fosse Lensmand J Herløe Skibred, Matis Rødtzland, Knud Skortued, Johans Lærwig, Johans ??hissebeye och Magne ibid. ædsorne Laugrettissmend sam<m>estætz Paa Strømbsnæs effter en Slodtzsteffning huor med welagt Niels Hensøn haffe Citerit Haldwar Strømbssnæs som Gaarden besidder och bruger, och formeente hand Gaarden burde at Affdrage och giørre Rødelig, effterdj be. Niels Hensøn som Oeddelssmand dertil, Thiltrenger Dend sielffe at besidde och brugge. End och sam<m>e Steffning oss tilholte at gaa ??Skauffgang til for. Gaard ?? forhuggelste sambt hussenis brøstfældighed at besicte.

Effter oplæste Steffning och Skiødebreff paa Aasteden for. Strømbssnæss, bleff forsch. Haldwar Strømbssnæss for Retten først Aff be. Niels Hensøn tilspurt om hans Bøxel Seddel dend for Retten at frembwise Suarede hand hannem at hand icke schulle faa Dend at See Vdj dag. och Trossede ham, Och der end wi be. Haldwar ochsaa om hans Bøxel Seddel effterspurde for oss vdj Retten at legge, nechtede hand icke at wilde, dog effter lang tilspørgelse komb hand fremb dermed, och der dend for Retten war oplæst, och derpaa Allerede begynt at schriffue at dend for Retten er læst, Sprang for. Haldwar Hansøn aff it Hadefuld och ??Wredsom forset frem

(39b)

for Retten och Reff Bøxel Seddelen vdj Støker Som dend laa paa Bordet for mig Hans Clausøn och min Haand laa paa dend och Pennen i saa maade forhindrede; Och Sagde sig huor for hans Bøxsel Seddel schulle fra hannem tagis, Med Andre mange Adtschellige V Nøttige groffue ord for Retten hand brugte, Retten til Største for Agtelse, Kong. May. fogdes fuldmegtig welagt Lauritz Walter var nerrverrende tilstede och be. offuerwald hørt och Seet, och war det paa Rettens Weigne schrifftlig begerrendis.

Och effterdj Skauffuen formedelst Snee icke kunde Grandschis haffuer wj derforre Sagen opssat indtill Jorden worder bar, och da paa Aasteden be. Strømbsnæs igien at møde och domb at gange.

 

Anlangende

Enken ??Guree

paa Wætle.

Anno 1651. Dend 17. Martj War Hans Clausøn Sorenschr. Elling Borkeland Lenssmand i Melde Skibbred, Elling Røffuemb, Baste Helleland, Johans Sølberg, Niels Restad, Lauritz houffue och Anders Braawaten laug Rettissmend sam<m>esteds Paa Wædter effter en Slodtzsteffning forsamblit, med sam<m>e Steffning Enken ??Guere Nielss Dotter som tilforne haffe brugt vdj Wadtle en løbs leye, Mens nu icken brugger 1/2 løb, och dend anden 1/2 løb oplat for hindess Søn, som nu er bortdød, Steffner Anfind Aaste boende udj Arne skibred som will tage sig til Eegte be. Gurriss Søns effterleffuersche, och boe med hinde paa hans Gaard vdj for. Aarne skibbred, och formeener for. Gurre at be. Anfind Wrangeligen haffuer forhuerffuit Fogdens Bøxel Seddel paa ?? 1/2 part vdj Wadtle som hindes S. Søn brugte, och vill Sette hans Stibsøn der paa igien, Mens for.

(40a)

Gurre Nielssdotter meener sig nermere for nogen ??fremmit Dend 1/2 løb at Bøxsle och were Nest til brugs. Sagen opssat til dombs til Waarting och be parterne at møde.

 

Paa Bergenhus

om en Fange

aff Sartor Skibbred

Clauss

Mougensønn.

Anno 1651. Dend 20. Martii war Hans Clausøn Sorenschr. Oluff Bielkerøen Lensmand i Sarter Skibbred, Niels Algrøe, Hans ibid. Anders Bæke, Rassmus Landra, Niels Hølland, Jacob Tøsøen, Peder Ekerhoug., Oluff Eyr, Oluff Kobbeltued, Oluff Oudeniss, Lauritz Skouffue och Jens ibid. Paa Bergenhuss Retten at betienne Vdj Erlig Wiiss och Welfornæm<m>e mand Jacob Baesøn Bergen och Gulletingss Laugmand hans Nerwerrelse, for oss lod Welagt Peder Hansøn Kon. Ma. Foget offe Nordhor Lehn J hans absentiæ hans tienner och Fuldmegtig Lauritz Walter for Retten frembførre en Fange wed naffn Clauss Mogensøn haffuer boet paa en Gaard wed naffn Landro i for. Sartor skibbred, han. Anklagendis att haffue begaaet Blodscham med hans Sah. hustruis kiødelig Søster wed Naffn Joene Jffuerss dotter, <och Aufflit barn med hinde,> Som for. Fange Clauss Mogensøn for Rettenn Sielffuer goedwilligen det bekiende, saa vdj Sandhed at were, For. Lauritz Walter Satte vdj Rette om hand icke burde at lide paa hans liff effter Guds och dend Vertslig loug., och Hans Boesslod til Kong. Ma. forbrut,

Effterdj hand icke Kunde benegte end io haffe hafft med hans S. hustruis Søster at bestille och ligget Vdj Blodscham med saa och Aufflit barn med hinde for det hans groffue forseelsse tilhinder Vj hannem at miste Sit Liff och Lide Vnder Suerdit, och hans Boesslod til Kong. Ma. were forbrut.

(40b)

Paa Bergenhus

om en Fange

Niels Torkelds.

For. Lauritz Walter sam<m>e tid och for oss paa Bergenhuss for Retten vdj for. Welwiss Her Laugmands nerwerrelsse, frembførre en Anden Fange Wed naffn Niels Torkildsøn, som tilforne haffuer boet vdj Lyster paa en Gaard Kaldes Birk, och dersam<m>esteds Egte gifft, hannem Anklagendis at haffue Dragit fra hans Egte quinde som hand it Aars tid haffe hafft och Aufflit barn med, och med Sig tægit it løst quindfolk Ved naffn Barbra Anders dotter, Med huemb hand vdj Horrerj och let færdighed paa Thrj Aars tid sig haffe forholdet, och med hinde Aufflit Thuende børn, Huilke børn Hæderlig och Wellærd Mand Her Løke Sognepræst till Lind Aass Prestegield haffe Christnit det enne, Saa och Hæderlig och Wellærd Mand Her Styrke Sogneprest till Effuenwiigs prestegield det Andit barn døbt haffuer, For. Fange Niels Torkildsøn for Retten bleff tilspurt saa J ingen maade det kunde benegte eller fragaae, Mens bekiende saa vdj Sandhed at were, Men end och goedwilligen bestoed effter at hand som forbemelt fra hans Egte quinde war bort Rømbt, och hafft dj ??trinde børn med be. Herre, at haffue tient Hæderlig och wellærd Mand Her Christen i Lerdall paa it Aars tid, och der effter hafft Letferdig omgiengelse med it Andit quindfolk Wed naffn Birgitte Flores som tiendte Juchum Birkenis, sam<m>e Quindfolk nu med hannem er med barn, Och bekiende hand at haffue hafft Sit tilhold hoess for. Jukum Birkenis

(41a)

paa Trej Aars tid, Och nest forleden Aar drog fra det Quindfolk som hand først Aufflede dj tuende børn med. Och for ingen Aff dem vdstaaet Kierkens Disciplin Bleff hannem for Retten tilspurt om hans formue, Suarede hand icke mere at were Eiggende end femb Nød och en hoppe.

Bemelte Lauritz Walter Satte vdj Rette om for. Fange icke burde straffes paa hans Liff och hans Boesloed forbrut.

Da Effterdj forsch. Fange i berørte maade ey kunde benegte, io at haffue begaaet Leyermaall trende gange i hans Eegteschabff, Er for. Niels Torkildsøn med Dend Gunstig Her Laugmands Raadførring och effter Christianj Dend Tredie Recessis 60. Capitels formelding tilfundin at Straffes paa hans Hals och hans Boesloed Vnder Kong. Ma. forbrut.

 

Anlangende

Ane Claus

Dotter och

hindes Stibbørn.

Anno 1651. Dend 8. Aprilis war Hans Clausøn Sorenschr. Mikel Grimbstad, Jacob Mathop, Wincentz Nødtued, Oluff Sandall, Oluff hop och Rasmus Selle Laug Rettismend vdj Skiold Skibred forsamblit paa Alfføenn effter enn Slodtzsteffning, huormed S. Sander Jansøns effterleffuersche naffnlig Anne Clausdotter lader paa Aasteden Alfføen Citere hindes Stibbørnn nemblig Jan och Claus Sandersønner Saa och Lisbet och Corneliste Sanders Døttre at Suare hindes fuldmechtig och procurator Hans Mattisøn Anlangende be. Alfføen och des Møller som war for. S. Sander Jansøns och be. Hans effterleffuersche hustruis Oeddel, Som forschreffne S. Sander Jansøn schall haffue Solt och Affhendt

(41b)

til Joris Corneliusønn Vdenn hans hustruis och effterleffuersches be. Ane Clausdotters Willie och sambtøcke, Och hun for hindes anpart Vdj Alfføen igien at will haffue wedderlag. Vdj Milde som er Kiøbt saa well med hindes penge som for. hindes S. hosbonds.

Morten Niels Lunggaard fuldmegtig och procorator paa for. Anne Claus dotters Stibbørns Weigne for Retten fremblaugde breffuer som iligemaade saawelsom Anne Clausdotters fuldmegtig Hans Mattiesøns i Rette lagde breffue bleff læste och paaschreffuit, huormed hand formeente at effterdj be. Anne Claus dotter haffe bekom<m>it Vdj ?? for Alfføen fylleste op fuldwerd, kunde hun icke derforre med Rette erlange nogen wedderlag. vdj dend Gaard Milde,

Anne Clausdotter Wilken Clausøn som, hindes Broder war nerwerrende tilstede i ligemaade Velagt Willadtz Madtzøn Raadmand J Bergenn <hindes formynde.> Joras Corneliussøns Quinde Marie Tomas war och nerwerrende, Sam<m>eledis war och tilstede Hans Jacobsøn med hans hustru be. Lisbet Sandersdotter.

Sagen optagit til dombs Vdj Segs Vgger och da møde paa Bergen Raadstue.

 

J Dkiold Skibred

om tuende Fanger

Simen Nøtuet och

Merette Simmens

Dotter.

Dend 9. Aprilis war Hans Clausøn Sorenschr. vdj Nordhor Lehnn. Salmon Tittelstad, Niels Horeis, Tore Bratland, Niels ibid. Jacob Mathop, Stephen Hammersland

(42a)

Oluff Neder Dyngeland, Oluff Hop, Fredrik Steenn, Stephen Grembsey, Rasmus Sellen och Peder houge, ædsorne Laug Rettismend vdj Skiold Skibbred Paa dend Gaard Skiold vdj for. Skibrede forsamblit Retten at betienne huor da Welforstandig Peder Hansøn Kong. Ma. Fogit hans Fuldmegtig Welagt Lauritz Walter lod for os en Fange fengselig for Retten frembkom<m>e Naffnlig Simen Amundsøn som boede paa Nøtued i for. Skibbred och hannem Angiffuit at haffue beliggit hans S. hustruis Sødschinde børn som er fød aff tuende Søster, och nu wed hinde Aufflit barn, Bleff hannem tilspurt for Rettenn om hand dervdj er schyldig, huor til hand ingenlunde kunde benegte, Men saa vdj Sandhed er, och bad om Naade och icke ?? Rettenn.

Disligeste bleff och for Retten frembført det besoffuede Quind folk Naffnlig Merette Simens Dotter barnfød vdj be. skibbred, och hinde iligemaade tilspurt om hun haffuer hafft med be. Simen Amundsøn at bestille och Aufflit barn med, huor till hun suarede at for. Simen Amundsøn och ingen Anden er hindes Rette barnefader, och bekiende hun at dj haffe hafft Deris omgiengelse och beblandelse tilsam<m>ens paa Setterit eller Setterstøll J Fiællit, huor dj haffe deris Queg. om Sommeren gaaende. For.

(42b)

Lauritz Walter Satte vdj Rette om de icke effter Recessen burde straffes.

Bleff de tildømbt effter Recessen at Rømme Landit, och deris Goedtz til Kong. Ma. at were forbrut.

 

om Halwar

Strømbsnes

Dend 19. Aprilis war Hans Clausøn Sorensch. vdj Nordhor Len, Anders Fosse Lensmand J Herløe Skibbred, Knud Skortued, Mattis Rodtzland, Johans Lærwig., Johans Hussebye och Magne ibid. ædsorne Mend sam<m>estedz Paa Strømbsnæs Atter forsamblit, effter en Slodtzsteffning Som Niels Jensøn Oedelsmand til be. Stømbsnæs haffe forhuerffuit, derVdinden Angiffe sig huswild och trenger til Sit Eegit at besidde och bruge, Saa och Skouffuen at besicte huad forhuggelse der findes item hussenis brøstfældighed at besee. Saa haffuer wj vdj Dag. os vdj Skouffuen til Strømbsnæs begiffuit, och dend gandsche offe Alt med yderste flid grandgiffueligen offuerseet, och opteignit huis forhugelse Aff Gulwerchs tømmer nemblig - 8 Tylter och 5 stoker, Saa och Bielker - 5 Tylter 1 Stok, Der Sidenn Anno 1641. Dend 14. feb. bleff giort grandschning. och besictelse, er huggit. Disligeste hussene paa Gaardenn iligemaade besicted som fantes Temmelig wed lige dog Taggit offe Alt Stuehussit och Sengeboehussit war gandsche brøstfældig Saa wel som Vndensollerne paa dend westre Side war for Raadnit item Renderne, och en deel aff Bordtagene forRaadit och paa some steder war ingen bordtag, disligeste it Smalhus som haffe werit Tem<m>elig Stort, war Neder Reffuit, efftersom det dog haffuer werrit

(43a)

Aldeelis for Raadnit och Vdøgtig och stoed til Nederfalds, och haffe wj Sat Aabodssfald paa hussenne, Och efftersom be. Niels Jensøns J Rette laugde Sit Kiøbebreff Vdsted Aff hans Broder Offuer Jensøn Raadmand Vdj Bergenn, Huormed hand bewiser Sig rette Oedelsmand at were til Strømbsnæs och som findes paaschreffuit det loulig er læst och forkynt til Tinge.

Da Effterdj at for. Haldwar Jonson Strømbsnæs intet haffde vdj Rette at legge, huor med hand kunde befrj Sig med frembdeelis at besidde och bruge gaarden och hand louligen effter Lougen Aff be. Niels Jensøn for Juel Gaarden er opsagt och trenger dend Sielff at beside, Haffuer wj tilkiend forsch. Niels Jensøn be. Gaard Strømbsnes, som er hans rette frelste oedel Sielff dend at bruge och besidde, och be. Haldwar Jensøn Leilending nu straxen at giøre Gaarden Rødelig och Wige Aff dend, Dog. schall for. Niels Jensøn giffue hannem sin første Bøxel igien, och huis Skouffhug. eller Skouffuens ??forhuggelse nu i dag bleff Wurderit med sambt til Regnede Aaboedsfald paa husserne haffur for. Haldwar det Niels Jensøn at erstatte och erlege,

IA2

(43b)

Herlø Skibred

Waarting

Dend 28. Aprilis holdis Waerting paa Frekhoug Tingstue, nerwerrende Kong. Ma. Fogit Peder Hansøn och Hans Clausøn Sorenschriffr, sambt Laug Rettit Anders Fosse Lensmand Simen Berland, Torgier herlowær, Lauritz Asch Mattis Rødtzland Knud Skortued Anders FrommerEid Johans Husebye Mogens i Wiig. Johans Lærwiig. Johans Hiertaas, Knud Kieldstad, Gutorm Grasdal och Gullik Hesdal. Frembkom Fogdens tienner och fuldmegtig Lauritz Walter som haffde Steffnt en deel for Resterende Skatt nemblig paa Tued for - 2 S dlr. 11 s. Meland 1 S dlr., Holme - 2 1/2 mrk., Nøtued - 3 1/2 mrk. 6 s., Hesdal - 8 mrk. Biørndal - 9 s., Tued - 3 mrk. Hougland - 20 s. Stj - 5 mrk. 6 s. Tilfunden inden - 14 Dage at betale eller Namb och Wurdering i deris Boe och Goedtz.

Mougens Fosse Oluff Hartofft och Knud Mælde och er Steffnt for nogen penge de schulle indkreffue Aff Meland Sogen till Præstegaardens Biugning paa Hammer, Aff huer - 1 S mrk., och die haffuer suarit die det gierne Wilde Vdgiffue, och det inden - 3 Vgger her effter.

M. Anoldus Hansøn de Fine Rector vdj Bergenn skole och Sognepræst till Hammers Præstegield Lader wed hans Fuldmegtig welagt Lauritz Walter Tiltale til Hammers Præstebolitz Landbønder vdj Mælands Sogen J Herløe skibred saawelsom Nygifftinge och husmend sammesteds, for be. Præstegaards Auffls Arbeid for forgangene Aar, Lauritz Walter protesterit om de icke burde at betale

(44a)

dend Resterende Arbeids penge til Præstegaardenn och ellers at giørre dend tilbørlige Arbeid Med Præstegaardens Auffling Aarligen. Bønderne war selff til wedder Maals tale och det icke benegted. Dj haffe giort Arbeid til Auffles gaarden paa Hammer it Aar till M. Anoldus.

Niels Stj Suarede at hr. Peder War deris Sognepræst och bliffuer ochsaa deris Sognepræst.

Affsaugt for Retten at forsch. Hammers Prestebolitz lander saawelsom Husmend och Nygifftinge vdj Melandz Sogen schall giøre Arbeid till Hammers Prestegaards Aufflsgaard som hr. Peder till Mester Anoldus haffr Affstaaet effter derom Contractens widre formelding; Och huos Resterende Arbeids penge for forledenn Aar Aff dem kand med Rette were schyldige, da dem at betale till be. Mester Anoldus inden - 14. dage eller det wed Namb och Wurdering vdj Deris Boe at Vdsøgis.

M. Anoldus vdj Almues paahør for Retten sig beklagede at vdj fior Juell fik hand icke en schielling vdj offer, och vdj dette Aar till Juel icke Aff helten Aff Almuen, och nu till Paasche Langt mindre, V Anseet hand som en Sogneprest haffr saa forsørgit Kierketiennisten at Kierke wergene er bewilgit en daler huert Aar till Kierkelius mere end tilforne, Aff Aarsage de bekommer nu flere Prediken end tilforne, som Kierke wergene Gregorius Langeland och Oluff Meland wandt for Rettenn.

Kong. Ma. Fogit Welforstandig Peder Hansøn Steffnt Niels Stj och Knud Daffanger for deris Signeters Misbrugelse och haffe fragaait deris Vndertrøgte

 

(44b)

Signeter, Paa det Breff som Pedr. Lauritzøn for dend Danmarkis Reise haffe for Sinn fortering. ladit Almuen Vdj Nordhor Lehnn op Rette, saa som betalning Aff dem 1 S mrk. Aff huer løb offr Ald Nordhor foegderiie. Niels Stj nerwerrende loffuede at wille stille Øffrighedenn tilfreds.

BorgeMester Hans Hansøns fuldmegtig Claus Poelsøn Citerit en deell Aff Munkelj Bønder for Resterende Landschyld, førstebøxell och Tredie Aars tage, Enn deel for A. - 48. 49. och 50. Och for Laanekorn for A. - 49. Bleff tilkient at betale indenn - 14 Dage, eller och Namb och Wordering vdj deris Boe. Och effterdj ingen Aff dem møtte er dj derfor tildømt at giffue Steffnefald en huer 1 mrk. Sølff.

Lens Manden Anders Fosse Lagde vdj Rette Slodtzherens Breff Anlangende at huem som reiser til Bergenn schull først legge An for Kong. Ma. Skib, och sidenn straxen derfra at legge An for Slottit som Sedwaanligt, Disligeste formelte sam<m>e breff om Vloulig Diur Skøtterj at forrekom<m>e, Och at ingenn schall indførre diurhudder fordult, Mens haffue dem offentlig vdj deris Jegt eller Baade, med bewiis derhoes, Huor diurne die ere Skøtte, entenn paa Adelsmands eller Oedelsmands Goeds, och at ingen bønder Vden for Bergen wog, eller Jnde paa Wogenn handler eller Selger nogit til Skindkremmerne, Mens schall førre deris waare till Torffuit, effter Bergen Byes privilegier, som bleff læst och paaschreffuit.

(45a)

Kong. Ma. Fogit Almuen forreholte om der war nogenn som haffde offuer Slodtzherren, Fogden, Skriffueren eller deris Tiennere at besuærge eller beklage, Da at giffue det tilkiende for dend goede Mand Slodtzherren, huor till die alle sambdrechteligenn Suarede intet haffde at klage offr nogen aff dem.

Anders Kallestad Steffnt for Leyermaall, Och formedelst laug Rettit sambtlig bekiende hans store Aremoed er hand derfor for en ringe Ting Affsoenit och begerede Fogden derom Tingswinde.

Rasmus Asgut, Anders ForAnger, Lauritz Lille FoskAnger Rasmus ibid. er Steffnt for Skiudsers offuerhørrig. Lauritz Walter Satte vdj Rette om dj icke burde giffue ham sinne Vdlagde penge igien, Som hand haffe leyet Fløtning for, nemblig - 1 ort, Bleff tilfunden huer at bøde til Kong. Ma - 1 R dlr., och igien giffue Lauritz Walter dj penge som hand haffe leyet Fløtnings Folk for

Oluff och Rasmus Sælle som haffe Skieldet huer Andre for Thiuffuerj, Saa och at Oluff haffuer Skieldet be. Rasmusis Moeder for en Trold Quinde, Oluff møtte icke, bleff tilkiendt at bøde steffnefald - 1 mrk. Sølff.

Kong. Ma. Fogit Steffnt Niels Stj och Lauritz i Roen for Toe lax som Niels Stj schall haffue Vlouligen tagit fra be. Lauritz Roens Folk vdj Roens Laxewerppe, och Niels Stj berober Sig paa at for. Lauritzes Dreng Jacob Oelsønn bør werre

(45b)

tilstede for Rettenn, efftersom hand hannem schall haffue giffuit for Laxenn - 2 1/2 mrk. Bleff derfore opsatt till widre Steffnemaall, Och Drengen da at were tilstede for Retten.

Kong. Ma. Fogit Steffnt Mogens Foldesøn och Mogens Jacobsøn ibid. for Slaugsmaall, Mogens Oelsønn møtte och beklagede offuer Mogens Jacobsøn, att hand haffde Slagit hannem forledenn Winter, for Juell till Blods vdj Pandenn, Mogens Jacobsønn møtte icke, Tilfunden at bøde Steffnefald - 1 mrk. S.

Bunde lensmandenn Anders Fosse haffe Steffnt Tomas Rong, for hand haffr Tiufftet Knud Næss for Jldtow hand schall haffue tagit, Mens Tomas Dog haffuer fundit det vdj Gøtøen, som det laa tilforne, Som Lensmanden Anders Fosse och Mogens J Wiig for Retten bekiende at haffue hørt at Tomas haffe Sigted be. Knud om Jldtowet. Bleff for. Tomas tilspurt for Retten, om hand wiste skiel till Saadant, Suarede hand icke wiste nogit dervdj at Sige, eller nogen skield derom. Affsoennit hoes Fogdenn.

Jngeborg S. M. Loedwigs Citerit wed sin Fuldmegtig Lauritz Walter, Hans och Oluff Hestenes for Grundeleye Aff tuende Nøst, Som ere Staaende paa Espetueds Grund, tilfunden at betale inden - 14. dage her effter eller Namb och wordering vdj deris Boe det at Vdsøge.

(46a)

Peiter Nordthus Borger vdj Bergen Lader steffne Wed Sin Fuldmegtig Lauritz Walter, Knud Sywersønn Langeland for - 1/2 ?? Mel som er - 10 s. Jens Mattisøn Rong. paa - 1 vog Meel - 2 mrk. tilkiendt at betale inden - 14 dage eller wordering J deris Boe, Aff dennem eller deris Arffuinger att vdsøge.

Knud Skortued Steffnt Oluff Haatofft, Och fremblagde Knud it Breff huorVdinden hand formelder at be. Oluff haatofft schall haffe bekommit tuende paar Forgylte Sølff Kieder till Hans Brøllups Dag., och er bleffuit tilbage til for. Knud schiket Tuende par Forgylte Kieder, huor aff det enne par tilhørde forsch. Knud Skiortued, Mens det Andit par Som hannem ey tilhørde opliuste hand strags for Eyermanden Hans hackedall i Arne Skibred, be. Oluff haatued war nerwerrende tilstede och Negtede om Kiederne. Johans Hiertaas och Jens dale Proffuede J Sandhed er, at Kiedderne bleff leffuerit till Olluff haatoffts Brud, och Sandit med for. Knud Skortued, Som dj och med opRægte Fingere Soer och bekiende at haffue leffuerit till hans Quinde som war Bruden, och det Vngefer for - 20. Aar Siden, Mens Dog emedler tid er der steffnt trende gange derpaa, Mens ingen dom er gaaen. Bleff Oeluff Haatofft tilfunden at leffuere det Par Kieder till be. Knud Skiortued inden - 14 Dage her effter, eller och saa got Vdj Anden waare Som det wærdt. heller wordering vdj hans Boe och Goedz.

(46b)

Niels Gundersønn førrige Raadzmand paa Herløe, frembkomb for Retten och begerede Sit Skadzmaall om hans forhold, medlertid hand war Radzmand paa Herløe, huorledis hand haffe schiket Sig dermed bønderne som giør Arbeid till Herlø, och om hand haffr Tagit nogen penge Aff Bønderne for Arbeid der till Herløe; Huortill Almuen sambtligen ochsaa mange som tilstede war suarede och gaff hannem it gott Røgte, Sig der haffr forhaldet som en Erlig Mand, Och icke haffuer hørt eller fornummit Aff nogen at haffue tagit penge for Arbeid.

 

Allenfidt Skibred

Waarting.

Dend 29. Aprilis Holtis Waarting J Allenfidt Skibred nerwerende Kong. Ma. Fogit welfornem<m>e Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorenschriffuer, och effterschreffne laugRett.

Børre Nebstad LensMand, Sigwar Mitgaard, Hans Tued, Ascheld Øffstegaard, Niels Sellewold, Knud Tued, Gullik Berefiord, Hans Festad, Hauffuer Næs och Oluff Fischesetter.

Lensmanden Børe Nebstad lagde vdj Rette Slodzherens breff han. tilschreffuit, Anlangende at die som Fare till Bergenn først schulle legge An wed Kongl. Ma. Skib sam<m>estedz, och Siden strags som Sedwaanligt legge An wed Slottit. Disligeste om Vloulig DiurSkøtterj at forrekom<m>e, och ingen schall indførre Diurhudder fordult, Mens haffue dem offentlig vdj deris Jegt eller Baade, med bewis derhoes

(47a)

Huor diurne die ere Skut, enten paa Adelsmands eller Oedelsmandens goeds, Och at ingenn bønder Vden for Bergen wog eller inde paa Bergen wog handler eller Selger nogit till Skind kremmerne, Mens schal føre deris ware till Torffuit, effter Bergen Byes privilegier, Som bleff lest och paasch.

Kongl. Ma. Fogit tilspurde Meeninge Almue for Retten om de nogit haffde at beklage, enten offe Slodzheren Fogden, skriffueren eller deris Folk och tiennere at besuærge och klage, at die det da schulle giffue dend goede Mand Slodzheren tilkiende, Suarede die sambtligen at die intet haffde offe nogen at beklage.

Fogdens Fuldmegtig Welagt Lauritz Walter steffnt Johans, Eleff och Aslak Fosse ??Lexmend for Resterende Skatt - 1 1/2 S mrk. Christen och Gutorm Mogenstad for - 1 R dlr., Paa Skaar første Termin - 3 mrk. Helleland - 1 S. mrk. Huilken Skatt de Rester med till Hening Hansønn førige Fogit offuer Norhorlehn, for A. - 1649. be. war nerwerende tilstede och ey forsch. Resterende Skatt kunde benegte . Bleff tildømbt at betale inden - 14. dage eller Namb och Werdering J deris Boe.

Jngeborg S. M. loed wiig Munte wed sin fuldmegtig Lauritz Walter steffnt dem paa Ryland Nørre, for Landschyld - 1/2 <tønne> Malt, och dem paa Synder Ryland for Malt - 1/2 <tønne> Arne Nørre Ryland och Niels Søre Rylland war nerwerende och benegted gieldenn, bleff tilfunden at bewiise det, at die derfore ere frj Jnden - 14. dage her effter, eller wordering vdj deris Boe och goeds.

(47b)

Peter Nordthus Borger vdj Bergenn wed sin fuldmegtig welagt Lauritz Walter steffnt Albret Oelsønn Oxe for - 3 mrk. 12 s. møtte icke tilfunden at bøde steffnefald - 1 mrk S til Kon. Ma.

Claus Powelsøn Borgemester Hans Hansøns Fuldmegtig Steffnt en deel Aff Munkelj bønder for Resterende Landschyld och Andenn Rettighed, nemblig Neder Møkelswold for - 5 R dlr. 2 mrk. Søre Næss Johan - 1 R dlr., Sigwar Set - 1/2 R dlr., Gierwiig. Mogens och Aamund for - 1 <tønne> Malt som er - 2 R dlr., Rester sambtlig for A. - 49. och 50. Møtte tilstede for Retten, Vndtagen Mogens och Aamund, war intet steffnt. Tilfunden inden - 14 dage at betale eller wordering vdj deris Boe.

Kongl. Ma. Fogdes Fuldmegtig Lauritz Walter steffnt Rasmus Langenæs for 2 1/2 Bielker som meenis hand Vloulig schall were kom<m>en till, saa Jacob Field Anger, møtte tilstede och icke kunde benegte hand io haffde Tøm<m>erit, och berette louligen haffuer kiøbt Aff Hermand Eggemoe - 8 lange Stoke och - 8 korte, J Matisfiordenn. Lauritz Walter berober sig paa at schall bewiises.

Lensmanden Børe Nebstad steffnt Arne Ryland, Knud Næss Brøder, Christian Mogenstad, Gutorm ibid. och Oluff Totland, Magne Ryland Suogere Som haffuer Brødernis Søstere, for Vloulig. Skiffte dj haffe holdit Vden Sorenschriffuerens och Dannemends biwerelse, bleff derforre

(48a)

Tilfunden at giørre Skiffte paa Nye igienn Vdj dend Sorenschriffuers och lougfæste Mends offuerwerelse.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Oluff hopland, Niels Oels ibid. och Hans Joensønn paa hopland, som er hr. Stattholders Bønder, for Skiudsferds benegtelse for Hening Hansøn, Jndsat til Powel lætt som er hr. Stattholders Ombudzmand offr denn.

M. Anoldus Rector vdj Bergen Skoele och Sogneprest till Hammers Prestegield, wed hans Fuldmegtig. welagt Lauritz Walter Steffnt Hammers Præsteboelitz Landbønder vdj Alwords, Sundz och Sembs Sogner, saawelsom husmend och Nygifftinge och dem tiltalde for be. Prestegaards Auffls Arbeiid for forgangen Aar, en deel med Resterit, Laurids Walter protesterit om dem som Resterit icke burde at betale dend Resterende Arbeidspenge, til Presteg<>rden, Och ellers at giøre dend tilbørlige Arbeid med Prestegaards Auffling Aarligenn. Dem der war tilstede det icke benegtet, Efftersom hr. Peder Mogens. till M. Anoldus haffe Affstaaet Præstegaards nemblig Ham<m>ers Auffls gaard, effter derom en Contracts widre formelding; Och Dem som for forleden Aar Rester med deris Arbeids penge, Dem bleff tilfunden at betale inden - 14 Dage, eller och Wordering J deris Boe. Och ellers sambtligen tilkiendt at giøre Arbeid till Aufflsgaardenn.

Hans Oelsønn Hopland præsenterit Sig for Retten och fremblagde en Dom, vdsted aff Sorenschriffuern

(48b)

Christen Busch och Sex Mend, Som bleff lest och paaschreffuit, Anlangende Oedelsgoedtz som er Solt til Niels Sellewold och Anders Watne Som haffe for. Hanses Farsøster, och en Hans tildømbt Goedtzit at følge, Och effterdj at Goedtzit er Vdsat, Lagde hand nu Vdj Rette - 28 R dlr. 4 mrk. Jndløsningspenge, och indfriede Goedtzit dermed, och tilbød for. Niels och Anders sam<m>e penge for Retten, For. Niels Sellewold nerwerrende och icke wilde anname Pengene, Mens wille forspørge Sig Derom, och da paa Andit sted penger at wille Anamme.

Hr. Løke Hansønn Sogneprest till Lind Aas Prestegield wed hans Fuldmegtig Lauritz Walter Steffnt Almuen i Allenfedt Skibred, saa mange som er till Lind Aas Prestegield, och haffe vdloffuit Aarligenn huer at giffue it Kalffschind till Prestenn till for. Lind Aas, huormed hand Prestegaardenn wed heffd och biugning schulde wed lige holde, Møtte en stor deel tilstede, och loffuede at betale saa mange som Resterede, Disligeste Satte be. Lauritz Walter vdj Rette om husmend och Nygifftinge for deris pligtig Arbeid til Prestegaardenn, som dj och med Resterer at fuldgiøre och det at erstatte. Affsaugt at betale de Resterende Kalffschind inden - 14. dage her effter eller Wordering. vdj Deris Boe. Jligemaade bleff husmendene och Nygifftinge huem som med Rette med Arbeid till Prestegaarden Resterer, ochsaa tilfunden inden - 14 dage det at betale eller Namb och Wordering J deris Boe.

(49a)

Radø Skibred

Waarting.

Dend 30. Aprilis Holtes Almindelig Waarting vdj Radø Skibred, nerwerrende Konl. Ma. Fogit Welfornemme Peder Hansøn och Hans Clausøn Sorenschriffr Sambt efftersch. Laug Rett.

Niels Marøen Lensmand, Erik Øffstebø, Rasmus Strømme, Oluff Sebe, Tor Ascheland, Oluff Kolstad, Erik WildAnger, Mikel Qualem, Torgier i Marøen Rasmus Qualem, Knud Solent, Gunder Nøtuede, Sigwar Kartued, Mogens Hola.

Lensmanden Niels Marøen indlaugde for Retten Slodtzherrens breff ham tilsch. om Vloulig diur Skøtterj och ellers om diurhudder som fordult til Bergenn indførris, item at Bønderne med deris Jegt eller Baade først schall legge An for Kon. Ma Skib, och Siden wed Slottit ligge An som Sed waanligt, och huem som fører diurhuder schal føre dem offentlig med bewiis derhoes huor die ere Skøtt enten paa Adelsmands eller Oedelsmands gard., och at ingen schall forhandle deris ware Vden for Bergen wog eller inde paaa wogen, till nogen Skind krem<m>ere, Men at f<o>re deris ware till Torffuit effter Bergen Byes privilegier, som bleff lest och paaschreffuit.

Borge Mester Hans Hansøns Fuldmegtig Claus Poelsøn Steffnt efftersch. Munkelj bønder, for Landschyld och Andenn Rettigh., dj med Resterer, for A. -48. 49. och 50. Nemblig Oele Nielsøn helleland - 1/2 R dlr., Johan och Anders Knudtzøn ibid. - 2 R dlr., - 4 mrk. 4 s. Christen Mikelsøn Bøe - 4 mrk. -

(49b)

Oeluff Sigwarsønn hougland - 1/2 R dlr., John Østebø - 1 mrk. aff sam<m> grd Østebøe rester endnu 1/2 R dlr. - 4 s. Niels Mikelsønn Neretued førstebøxell - 7 R dlr., Mikel Melling førstebøxell - 6. R dlr., Enkenn paa Dale - 2 mrk. 6 s. John Kolstad - 1/2 ort. Mogens och Magne Qualem - 2 pund Smør - 3 1/2 Meller Malt. Møtte ingen effter Loulig Steffnemaall Vden Jon Kolstad, eller nogenn paa deris weigne, Bleff tildømt at betale till Borgemester Hans Hansønn dend Resterende Landschyld, første bøxell och Anden Rettighed die er till Boegemester pligtig och med indestaar inden - 14 Dage her effter, eller wordering vdj deris Boe.

Kongl. Ma. Fogit tilspurde Almuen for Rettenn om der war nogen som haffde at klage offuer Slodtzherren hans tiennere, Fogden, Skriffueren eller deris Tiennere, at die det nu schulle tilkiende giffue, huortill Almuen saa mange som tilstede war sambdrechteligen Suarede die intet offe nogen haffde at beklage.

Halwar Kartued och Oluff Boge, steffnt for Slaugsmaall die haffe med huer Ander begaaet paa Kolstad hoes Johans ibid. Oluff Boge Slog først, och Slogis paa Anden Paasche dag., be. Halwar haffde Slagit Oluff Boge till Blods vdj hans Ansict, Mens Oluff haffe intet blod Aff Halwar slagit, Saa effterdj die war begge nerwerrende for Retten

(50a)

och wedgik saa at were, och for medelst dj haffuer med huer Andre slagist paa høygtids tider, som er imoed Lougenn M. B. - 16. Cap. motte dj begge som Retmessigt hoes Kon. Ma. Fogit derfoere Affsoenne.

Jngeborg S. M. Loedwigs wed hindes fuldmegtig. Lauritz Walter steeffnt Oele Seffuedal for Rettighed - 4 S dlr. for A. - 47. 48 och 49. Møtte nerwerrende och wedgik gielden at wille betale, Bleff tildømbt at betale inden - 14 dage, eller Wordering i hans Boe.

Peter Northus Wed hans fuldmegtig Lauritz Walter steffnt Hans Soltued for - 2 R dlr. 1 mrk. 8 s. Rasmus Gundersøn Weraas - 14 s. Arne Oelsønn Kolstad - 1 R dlr. - 4 s. paa - 1 <tønne> korn, Johans Oels. hougland - 4 mrk. for 1 Wog Meel, Niels Oluffsønn hougland - 1/2 R dlr. for - 1/2 <tønne> Malt, Tildømbt at betale inden - 14 dage eller Wordering i deris Boe och Goedtz.

Magdalenne S. hr. Johan Stockhouffs paa Mangersnæs wed hindes fuldmegtig welagt Jens Høst, steffnt Erik Bouge for 3die Aars bøxell Aff en huids leye, som hand for Sex Aar schall med Restere, be. Jens Satte vdj Rette om hand icke sam<m>e huids leye haffr forbrut, Thilkient inden - 14. dage at stille forsch. Magdalene tilfrids, huis icke da haffe hun hannem widre at tiltale paa hans førstebøxell om dend icke er forbrut.

(50b)

Forsch. Magdelenne end och wed be. hindes Fuldmegtig steffnt Johans Kolstad, som haffuer itt Nøst Staaende paa hindes Grund, som hun er Bøxelmand offuer, Anlangende Grundeleye han. for tiltalde, Som hand Resterer Vngefehr Thj Aar med. Johans møtte tilstede, och beloffuede at wille straxen werre vdj hindes Minde.

 

Lind Aas Skib.

Waarting.

Dend 1 Maii Holtis Almindelig Waarting vdj Lind Aas skibred, nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welfornem<m>e Pedr hansøn, Hans Clausøn Sorenschriffuer sambt efftersch. ædsoerne Mender.

Oluff Hundwen LensMand, Amund Lyren, Knud Knarwig, Mogens ibid. Magne Reffsdal, Christian Mogenslep, Børe Oenis, Halwar Sytzlak, Jacob Field Anger, Joen i Wiig, Magne Brødtzland, Amund Killen, Anders Holmaas, och Goute Hadne.

Frembkom for Retten Welagt Mand Dawid Mogens. Borger J Bergenn, och begerede Sit Skudzmaall, huorledis hand sig har forholdit vdj Lind Aas Skibred, Med hans Kiøbmandschabff, eller hans Folk paa hans Weigne sam<m>estedz huor hand haffe hans husse bestaaende; Huortill sambtlige Almue saa mange som tilstede war, suarede enddrechteligen at hand och hans Folk med Salteriit och ellers med Kiøb och Sal haffe handlit sig oprictigen, Saa ingen deroffe kand med billighed klage i nogen maade, Mens gaff be. dawid it Erligt fint och oprichtigt got Røgte. Sognepræsten hr. Løke som war nerwerende sambt Niels Laas, och det sam<m> med Ald Almuen sambtøchte.

(51a)

BorgeMester Hans Hansøns Fuldmegtig Claus Poels. Steffnt efftersch. Munkelj bønder for resterende Landschyld och Andenn Rettigh., nemblig Claus Kolaas for A. - 49. for - 2 1/2 R daler, Jffuer Roesnæs - 11 R dlr ??- 16 s. Jon Wær Aas - 6. Rix dlr. Erik Backebøe - 1/2 løb Smør - 1/2 <tønne> korn. Aff Ald Wæraas gaard - 1 Rix dlr. - 2 mrk. Rasmus ibid. Rester med Landschyldenn. Aff Ald Dend Gaard Koldaas Rester med Landschylden Anno - 50.- 1 ort.

Christen hopland rester paa hans Anpart Kornn - 3 Meller. Noch Rester Besse, Lauritz och Rasmus ibid. - 3 1/2 mrk. Landschyld. Sambtlige tilfunden huis die icke kand Affbewise at were betalt, inden fiorten dage at betale, eller Wordering vdj enhuer deris Boe och Goeds.

Kongl. Ma. Fogit Meeninge Almue tilspurde, om dj haffde nogit offuer dend goede Mand Slodzherren eller hans welbiurdigheds tiennere, Fogden eller Skriffueren eller deris tiennere at beklage, at dj det schulle tilkiende giffue for hans welb. Selff, will hans welbiurdighed Raade boed derpaa, huortill sambtlige Almue suarede gandsche ingen Klagt offuer dem haffde.

Frembkom for Retten Oluff Mikelsønn paa Settere och Angaff Oluff Jffuersøn ibid. hans Quinde Herbore Oelsdotter for at haffue Melkit hans Kiør, Soe hand haffe Selff Seet fire gange, Nat effter Natt, Huorom hand førde efftersch. Prouff.

(51b)

Karen Oelsdotter paa be. Settere Proffuit at hun haffe ligget paa Flors Lemmen och Saae hund Kiør forsch. Herbore Melkit, som war aff Oluff Mikelsøns - 3 kiør, och der hun haffde Melket Kiørne, Sette hun Melkenn vdj Floren oppe vdj en Tom Boes, och som hun haffde Set Melken der, gik hun hen vdj sin Grandes Lade, och tog en ringe deel Høe, huor hun bleff waar en Quinde Wed Naffn Christi Mogens Dotter, som nu holder till hoes Mogens Skodwen, Men dend tid holte till hos Oluff Jacobsøn Setttre, Och der hun be. Herbore Saae hindes Hoffuit Klud, gik hun Derfra hen vdj hindes egit huuss, och Melken stoed effter hinde vdj Boessen, Be. Karen Oelsd. gik Vdaff Floren och gienge hen vdj Laaden till Christj Mogens dotter, som hun ??, och da suarede Christi Karen at Quinden Saae hinde, Och de gienge begge vd med huer Anden till husmanden Oluff Andersøn Settre som nu er død, och wiste ham Melken som dend stoed udj Floren, Saa gik de Alle tre vd tilsammen vdaff Floren, och huer gik hiemb till Sitt.

Sire Jacobsdotter en husquinde paa Setter proffuit at hun Saae Melkenn stoed vdj Bossen, Saa megit Som en Tint vdj en lidenn Fod Asch, Och som hun haffde det Seet, och war Karen Oelsdotter sam<m>e tid och hoes, da gik de tilsam<m>ens hiemb i deris husse och gaff det tilkiende, Sjre Sagde det for hindes bestemoeder Siedtzle Oelsdotter.

(52a)

Som suarede hinde, Gud forlade dig du motte haffue tagit Melkenn, Da suarede Sjre hinde at hun wille gaa der hen igienn, och som hun der kom da war Melken borte, Och der hun Søgte effter Melken, da stoed Oluff Jffuersøns Quinde vdj Floren och Møgit vdj Floren, Och Sire sagde till hinde her stoed Melken ihuo den tog. Och be. Herboers Mand Oluff Jffuersøn waar vdj Laaen, Och Sire løb vd Aff Floren, och Oluff Jffuersøn kom effter hinde løbendis och for. Karen Oelsdotter løb med, och hand talde till dem dj schall faa scham for det di haffe giort vdj dag., och besønderlig til Karen, hand wilde See hindes Hierte Bloed, Och bekiende Sire och Karen att forsch. Oluff Jffuersøn icke eyer mere Queg leffuendis endsom 1/2 Aars gam<m>el Kalff, Och enn Aars gammel Oxe. Om Alt forsch. giorde Sire och Karn deris Bogeræd saa vdj Gud Sandhed at werre.

For. Oluff Mikelsønn endnu berober sig paa it Andit prouff nemblig Christj Mogens dotter som icke bleff steffnt.

Bemelte Oluff Jffuersøn saawelsom hans Hustru Herbore war nerwerrende, och haffde ingenn prouff her imod at førre till befrielse, Mens Alleniste Deris egen benegtelse.

(52b)

Forsch. Oluff Jffuersønn bekiende for Rettenn at be. Oluff Mikelsønn haffe Skieldet hann. vdj hr. Løkes huuss for en fagelig Tiuffe.

End och Oluff Jffuersøn for Retten bekiende at for. Oluff Mikelsønn haffe Stollit - 1 pund Malt - 12. Bonde Korn fra hannem, Kornit stoed paa Marken, och Malten tog hand vdj it Kar, och derforVdenn Stael hand en tom Sek fra Gunmonn Qualwog. vdj Brudknapen. Oluff Mikelson det gandsche benegted.

Kongl. Ma. Fogit først tilspurde deris Sogneprest hr. Løke som war nerwerrende, sambt Almuen om deris forholde, Huortil Sognepresten och saawelsom Almuen suarit at die Altide haffe forligtes Jlde med it Vndt forligelsmaall. Affsagt for Rette Effterdj at de huer Andre groffueligen med Tiuffuerii Sigter, Som dj icke kand førre fuldkom<m>men bewiis om paa begge Sidder, Da for saadan Motwillig Gienstridig, hadefuld och Skam<m>elige Vbluelige Naboelig Vnd forligelsmaall, er dennem tilfunden at bøde huer till Kong. Ma. 8 ørtug. och - 13 mrk. Sølff. Och dersom die icke her effter med goed Christelig forlig paa begge sidder begeigener, och nogen Klagemaall paa dem kommer, da deris Jord at haffue forbrut. Eller och icke betaler deris Rettighed vdj Rette tide.

(53a)

?? Simens S. Hermand Frisches vdj Bergenn wed hindes Søn och Fuldmegtid naffnlig Hendrik Frisch, Citerit Laurits Husse lensmand paa Fedie, for at hand haffe skorit ørit eller Merkit en Koe paa Moløen, som dog straxen tilforn dend høyre øre Aff sam<m>e Koe er Mercht. Aff Hendrik Frisch dend at niude paa hans gields betalning. Lauritz Husse stoed for Retten och Restet Hendrik Frisch vdj hans Skoldere, och Skielte ham for en Bengel, och spurde hannem huad hand wilde Sige, och Sagde at die icke haffde handlit Sig derpaa Fedie som nogen Erlig Folk. Anders Pedersønn Brudknap war nerwerrendiss och berette at hand haffe tagit Koen till Sig. Kong. Ma. Fogit for Retten tilspurde huem hand haffde befalning aff at Merke Koen, Suarede hand ingen befalning haffde, Mens tog det Aff Sig Selff.

Anders Nordtange och Johans i Moløen bekiende for Rettenn at Giertrud Niels dotter som eyede Koen, gaff Hendrik Frisch forloff till at Merke dend vdj sin schylds betalning.

Bleff Lauritz husse tilkiendt straxen at Skaffe Koen paa stedit igienn och at bøde for Tag.

Forsch. Hendrik Frisch steffnt Gutorm Oelsønn Seffuerøenn och nu tilholdendis paa wike wed Killestrømmen, som er for - 17 Woger Torsch, och

(53b)

Haffe Standit Sidenn A. - 25. Gutorm møtte tilstede, och icke kunde gielden benegte, Bleff tildømbt inden - 14. dage at betale eller wordering. vdj hans Boe.

Hans Hansønn Fedie steffnt Mogens Søffrensøn i Tangenn for at hand haffe Skieldet hannem for en Skielm och en hund sambt for en bedrager. Kom aff at be. Hans Hansøn schulle indfordre och Annamme Kongl. Ma. Tiende, effter Slodtzherrens och Fogdens befalning, och Mogens schal haffue suarit ham, Har J loffuit store penge vd, saa betall dem selff, der dødenn och dieffuelen fare vdj eder, Grimb Mehus i Raadøe Skibred prouffuede at hand hørde be. Mogens schielte Hans Hansønn for en Skielm, en hund och en bedrager. Christian Nesbøe ochsaa Aff Radøe Skibred prouffuet at be. Mogens Skielte Hans Hansønn for en Raker och Sultenn hund. Stephen Jndstebøe prouffuit lige som be. Christian, ord fra ord.

Bemelte Mogens war til weddermaals tale, och icke kunde benegte be. Hans Vbequems ord. Forsch. Mogens Sørensøn for be. Skielderj hos Fogden Affsoennit.

For. Hans Hansøn och Mogens Sørensøn haandtagis for Retten och bleff forligte.

(54a)

Kongl. Ma. Fogit Steffnt Rynild J Wiig Och Oele Staberg, Anlangende at be. Rynild schall haffue Sagt at for. Oluff Staberig schall haffue ligget hoes hans tienniste Quinde; Som Lensmanden Lauritz Husse paa Fedie, saawelsom deris Sagneprest hr. Løke for Retten bekiende haffue hørt Sagt, Och hr. Løke be. Oluff Staberig derfore hans Troloffuelse haffe negted och opholdet till widre bewisning. Bemelte Rynild Wiig war til Wedermaals tale, och gandsche det benegted, Men Dersom hand det haffe Sagt, da at were scheed vdj Drukenschab. och bad om Naade.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Erik Qualwog som haffe negted Major Due Foedringschabff. Møtte icke effter loulig steffnemaall. Tilfunden Steffnefald - 1 mrk. Sølff.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Besse Findesbøe och Laurs J Risøen for nogen hamp die schall were Vlouligen tilkommen fra en Mand i Sundfior Naffnlig. Østen Suartefots, som de vdj Brud knapen schall haffue tagit, Hampen Reignit til 1 wog for 1 Rix dlr., Bemelte laurs' Affsoenit hoes Fogden. Besse møtte icke, tilkient steffnefald - 1 mrk. S.

Jacob Field Anger och Knud Knarwig steffnt for at de imoed forbud selff Vden Sorenschriffuerens och lougfæste Mends offuerwerelse haffe giort Arffueschriffte, Och efftersom Knud Knaruig haffuer

(54b)

Holdt Skiffte for - 2 Aar sidenn, er hannem det tilgiffuen och effterlatt.

Men Jacob Field Anger som haffe holdet Arffueschiffte Nest forledenn Juel, bleff tilfunden at holde Skiffte paa Nye igien.

Hr. Løke wed sin Fuldmegtig Laurs Walter steffnt en deel Resterende Almue til Lind Aas Prestegield, for de Vdloffuede Kalschind till Prestegaardens forbedring., Angaaende ?? , item Husmendene som ey deris pligtige Arbeid til Prestegaardens Auffl wil giørre och Resterer med i nogle Aar, Bleff tildømt at tilstile her løke saa mange som med rette Resterer med Kalffschind, Saa och De husmend som och med Ald Rette Resterer med Deris Arbeid, iligemaade derfore Arbids penge at betale til deris Prest be. hr. Løke inden - 14 dage her effter, eller wordering. vdj en huer deris Boe och goeds.

Besse Hopland Kierkewerge till Østrømbs Kierke steffnt Gutorm Wiga, Oluff Jacobsønn Settre, Oluff Jffuersøn ibid. Anders Andersønn Kaland Østen ibid. Oluff Knudtsøn Lidtsle aas, Oeluff Rasmuss Leerwog, Oluff Andersøn ibid. for deris Resterende Fischetiende til Presten och Kierkewergen, som er for A. - 49 och 50. Tilfunden at betale inden - 14 dage eller wordering vdj en huer deris Boe.

(55a)

Peter Northus wed Hans Fuldmegtig Laurids Walter Citerit efftersch. Jacob Knudtsønn Bersuig for - 3 mrk. - 12 s., Niels Halworsønn Reffnor for - 5 mrk. - 6 s. Erik Solen - 1 R dlr., 1 mrk. - 14 s. Tildømbt inden - 14 dage att betale eller vordering vdj deris Boe.

Oluff Jacobsønn steffnt Gutorm Oelsøn paa Wiga for Hans Sønnebarn som er bemelte Oeluffs Søster barn, hand haffe tagit till Sig., och war hoes hannem paa it Aars tid, Och siden icke wilde føde det lenger, V Anseet hand haffr tagit en Koe och Andit smaapluck som barnit Arffuede effter sin Fader, <Moderen leffuer och haffr intet> barnit er Vngefehr - 7 Aar gammell. Bemelte Gutorm bleff tilDømt at tage barnit till sig frembdeelis at fødde och Vnderholde, eller och at lide der for Som Wed bør.

Slodtzherrens breff om DiurSkøtterj at forekom<m>e saa och om diurhudder som fordult vdj Baaderne til Bergen førris des Affschaffelse, Men schall haffue dem offentlig vdj deris Jegt eller Baade, med bewis derhoes enten die ere Skøtt paa Adelsmands eller Oedelsmands goeds, Disligeste naar bønderne reiser till Byen, da først lige An for Kon. Ma. Skib, och siden till Slottit som Sedwaanligt, och at ingen maa Selge deris waare Vden for Bergen wog, eller inde paa wogen til Skind krem<m>erne Men schal føre deris ware til Torffuit, effter - Bergenbyes privilegier, som bleff oplest och paasch.

(55b)

Gullen

Skibred

Waarting.

Dend 2. May Holtis Almindelig Waarting J Gullen Skibred nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welfornæmme Peder Hansøn, Hans Claus. Sorenschriffuer, Sambt efftersch. Laug Rettit

Claus Molde Lensmand, Erik Risnes, Aslak Steenne, Gulbrand Metun, Oeluff Øst Gullen, Rasmus Westwigen, Niels Nappen, Mogens Mitbøe, John Hogsdall, Sigwar Molland, Pedr Molde, Sigwar Dalle, Jon Grinde, Hans Eeide, Claus Dale, Lauritz Kløffte Jetmon Eeide, och Josep Glenne.

Kongl. Ma. Fogit tilspurde Almuen om nogen haffde at klage offr Lendtzherren hans tiennere Fogden Skriffuere eller deris tiennere at die det da for Hans welbiurdigh. schulle tilkiende giffue, wille Hans welb. holde deroffuer, Huortil die Alle sambdrechteligen suarede, at de ingen klagt haffde.

Frembkomb for Retten Jon Dikhus i Skierehaffn och Anders Torkelsøn i Wesstetuig, huilke haffe giort en Contract med huer Andre, der vdj schall be. Anders were schyldig - 3 R dlr., halffparten til Nest forledenn Høst at betale til forsch. Jon, och dend Anden 1/2 part til nu førstkommende S. Mikelsdag, Och nu J dag for Rettenn tilbødit dend første Termind 1/2 part som er 1 1/2 R dlr., Som Jon icke wilde Annamme.

(56a)

Christopher Torkeldsøn Steffnt Jocum Børkenis och Christen Søffrensøn Borgere J Bergen, for deris paa 6 Aar Resterende tiende til deris Tiendemand be. Christopher; Møtte ingen Aff dem. Tilmed effterdj det er Bergenbyes Borgere, Henfindes Dend Sag til welwise Borgemestere och Raad Sam<n>estedtz

Hendrik Frisch wed Hans Fuldmegtig Laurs Walter steffnt Johanis Røtued vdj Gullen for 7 S dlr. 3 1/2 mrk. hand be. Hendrik schyldig er, Johanis møtte tilstede och ey gielden kunde Affbewise, Tildømbt hann. inden - 14 dage at betale, om hand disimellem icke kand rictigen Affbewise gielden at were betalt, ellers Wordering vdj hans Boe och Goedz.

Kongl. Ma. Fogdes Fuldmegtig Lauritz Walter Steffnt Erik Risnes for it Fredtold bæst for - 1 S dlr., som er paa ham Selff falden at betale och vdgiffue, Erik Risnes war nerwerrende, och formeente hand, effterdj hand war Lensmand det Aar A. - 49. at hand der foere burde were frj, Lauritz Walter derjmoed protesterit at effterdj det Aar war tuende lensmende kunde de icke derfore were begge frj, och begerede domb. Tildømbt at betale inden 14 dage eller wordering vdj Hans Boe.

(56b)

Lauritz i Grimen bleff steffnt for Leyermaal hand haffe begaait paa Hans Wadtzøens Stibdotter, be. Hans Wadtzøen møtte for Retten och giorde for. Lauridtzes Vndschyldning at hand war Siug, och icke kunde derfor kunde møde, Derhoes bekiende hand af hand wille Egte Hinde.

Otte Endresønns tienende Maritte i ??Miømen, Steffnt for hand haffr beliggit en Enke, møtte tilstede och berette icke at wilde Egte hinde. Bleff tilfunden at bøde Sinne Bøder. Sambt och Hinde. Effter Lougen och Recessen.

Matis i AnWigenn steffnt for Hans Quinde er kommen fortillig effter deris Brøllup, Møtte icke, Tilkient steffnefald - 1 mrk. Sølff.

Jffuer Nielsønn Nedre Opdal Steffnt for hand haffr tagit Hans Grandes Baad Aff hans Nøst J Sit ærrende, moed hans Grandes Jacob Mogensøns Willie, be. Jffuer møtte tilstede och det icke kunde benegte, Tilkient at bøde effter Lougenn for Tag.

Jens Oest Guellen haffe Ladit Citere Mikell Vdj Nørre Høwig for it Buke ??Kj som hannem tilhørde, och icke wiste Huor hand er kom<m>en til det. Jon howe komb for Retten och bekiende at haffue Lefft hannem ??Kiet. Kongl. Ma. Fogit Satte vdj Rette om be. Mikel och Jon icke bør

(57a)

at bewiise om de ere louligenn kommen til ??dende Kj, eller were Tiuff derforre. Affsoenit hos Fogden.

Jetmun J Hatlewig steffnt for it Diur, Som hand haffe Skøtt i winter, och Hudene findes hoes hannem, møtte tilstede och wedgik at haffue Skøtt Diurit, Tildømbt at bøde till Kongl. Ma. - 8. Ørtug. och - 13 mrk. S.

Slodtzherrens breff om Diurskøtterj at forrekomme Saa och om diurhuder som fordult til Bergen føris, Men schall førre dennem offentlig vdj deris reise, med bewis derhoes huor diuren ere Skøt enten paa Addelsmands eller Oedelsmands goeds, Disligeste formelte om at nar nogen reiser til Bergen, da schall die først med deris Jegt eller Baade legge An for Kon. Ma. Skib, och siden wed Slottit Som Sedwaanligt, och at ingen maa Selge deris Waare Vden for Bergen Wog eller inde paa Wogen till nogen Skindkremmere, Men schall førre deris ware til Torffuit effter Bergen byes privilegier. Som bleff Lest och paaschreffuit.

EckAnger

Skibred

Waarting.

Den 5. Maii Holtis Almindelig Waarting vdj EkAnger Skibred, nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welfornem<m>e Pedr Hansøn, Hans Clausøn Sorensch. Sambt efftersch. Laug Rettit.

Niels Fyllingsnes LensM. Baste Røland, Oluff ibid. Oluff Totland, Oele Hindenæs, Oele Eye, Anders ibid. Oele Ekenes, Laurs Holleland Aschild Aschewiig. och Knud Quinga.

(57b)

Her Løke Hansønn Sognepræst til LindAas Prestegield, hans Fuldmegtig Lauritz Walter steffnt de Resterende Almue som rester med de Kalffschind til Prestegaardens Wed lige holdelse, ??Hersalen belangende, Saawelsom och Steffnt hus Mendenne som Resterer med deris Dagswerk eller Arbeid til Prestegaarden, Sambtlige tilkient er huer som med Rette er schyldig med Kalffschind saawelsom husmendene med deris Arbeids penge, for die dages Arbeid die haffe Sidet offehørrig, at betale indenn - 14 dage eller Namb och Wording vdj en huer deris Boe.

Else Peders Dotter S. Arent Nagels vdj Bergen wed Sin fuldmegtig <Lauritz Walter> Steffnt Jffuer Essem for gield, for Adschellige Waare hand bekommit haffr, Och effterdj hand icke møtte eller nogen paa hans Weigne, derfore tilkient at bøde Steffnefald - 1 mrk. S.

Mougens Rubbertsøn Borger vdj Bergen wed Hans Fuldmegtig Laurs Walter Steffnt Jon helleland for - 16 dlr - 1 mrk. - 12 s. Och effterdj hand icke møtte eller nogen paa hans weigne, bleff hand derfore tilkient steffnefald - 1 mrk. Sølff.

Jngeborg S. M. Loedwigs wed Hindes Fuldmegtig Laurids Walter Steffnt Hans och Niels Andersøn Wæland for deris landschyld, som dj Resterer med paa - 10. Aars tid, som er - 5 R dlr., Bemelte Hans och Niels waar nerwerrendis, Och berette Hans at haffue betalt derpaa Mens

(58a)

Niels berette at Haffue betalt Altsammen, Da effterdj de inted haffde vdj Rette at legge huormed dj saadant kunde bewise, Bleff dennem tilfunden huis die icke Rigtigen kunde bewise at werre betalt, inden - 14 dage her nest effter at betale eller och wordering vdj deris Boe.

Borgemester Hans Hansøn wed Hans Fuldmegtig Claus Poelsønn steffnt efftersch. Munkelj bønder, nemblig Stephen och Jffr Børge for deris Landschyld och Andenn Resterende Rettigh. for A. - 49 Penge - 2 1/2 R dlr. 17 s. Niels Lj for Førstebøxell - 7 R dlr. - 1 ort som er for A. - 50. Jacob Dyrdall for førstebøxel - 4 R dlr., Oele och Niels Lj for Landschyld for A. - 50. - 1/2 løb Smør och 1/2 <tønne> Malt.

Erich och Stephen Børge Rester paa deris Landschyld - 2 R dlr. 23 s. Endre Eye for Landschyld for Anno - 50 - 48 mrk.

Oluff Kløff for Landschyld for - A. - 50. for - 1 1/2 Melle Malt - 1 Spand Smør. Jffuer Hindenes for Landschyld for A. -50. for 1 1/2 Spand Smør och - 1 Melle Malt, Rester ellers Aff sam<m>e gaard - 1/2 Spand Smør, och tredieparten Aff en Melle Malt. Oluff Skar rester 1 Melle Korn Landschyld for A. - 50. Noch dem Aff dend Gaard EkAngerlj Rester for A. - 50. med - 2 S mrk. paa deris Landschyld. Sefen Ytter Eye Rester for vdborgit Korn for A. - 48. som er 7 mrk. Aff Forsch. war en part tilstede, och en part icke. Sambtlige tilkient at betale inden - 14 dage eller Wordering vdj deris Boe.

(58b)

Anne S. Pedr. Nielsøns vdj Bergenn wed Hindes Fuldmegtig och tienner Anders Tostensøn, steffnt Hans Wæland for A. - 48. for Landschyld - 3 R dlr., och for A. - 49. Landschyld - 3 R dlr., End och for Anno - 50. Landschyld - 3 R dlr., Som er 9. R dlr. Derpaa haffr hun oppeborit en Koe for - 4 R dlr., Jtem haffr hand icke tagit Sin Jord igien paa Segs Aars tid, Och icke heller haffe hun bekom<m>it Jule Mark eller Arbedspenge Aff hannem som er imoed Lougen. Er hand derforre tildømbt fra Sin Gaard, och derforVden tilfundenn at betale till be. Anne Peder Nielsøns ald hans Resterende Rettighed med Landschyld, Saawelsom Huis Jullemark och Arbeidspenge hand med rette kand med Restere.

End och be. Anne S. Peder Nielsøn wed Hindes Fuldmegtig Steffnt Mogens Wæland for Landschyld for A. -49. - 9 mrk. och for Arbeids penge - 1 ort, Sambt Julemark - 1 ort. Jffuer Wæland for Landschyld for A. - 50. for - 9 mrk. Saa och for Arbeidspenge - 2 mrk. Och Jullemark - 1 ort. Tilfunden inden - 14 dage at betale eller wordering i deris Boe.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Aschell Jffuersøn tilhollendis paa Eye och Oluff Jonsøn yttre Eye for Slougsmaal die haffr giort, J det at be. Oele haffr Slagit for. Aschild til Jorden Saa hand deroffuer er Støt, och Haffe Aschild

(59a)

Tiuffet Oluff och Hans Fader Johans Oelsønn Eye, och haffde de ingenn prouff nu tilstede derom for Retten, Mens sagde at haffue prouff derpaa. Bemelte Oluff Joensøn tilkient for hand haffuer Støt hannem til Jorden och saaledis han Nederslagit, at bøde till Kon. Ma. 1 ?? ort. Och for. Oeluff och Hans Fader at bewise om Tiuffuerits Skielderj maae derom widre Steffnis.

Kong. Ma. Fogit steffnt Jffuer Eye Husmand for it par Buxer aff Wadmol som fantis vdj hans huss, som schall were Stollen fra Oeluff Kleffuen, Bemelte Jffuer møtte icke, tildømt at bøde til Ko. M. steffnefald - 1 mrk. Sølff. Buxerne war tilstede paa Tinget, och be. Oluff Kleffuen for Retten bleff effter Fogdens bewilling leffuerit igien, Som Lensmanden han. tilstillit.

Kongl. Ma. Fogit Steffnt Niels Quingedal for hand haffr Støt hans Sønn Gregorius, Møtte icke, tildømt steffnefald - 1 mrk. S.

Kong. Ma. Fogit Steffnt Halwor Storset for - Vloulig Skouffhoug imoed forbud, och end da Weeden som det laa paa stedenn hand bortførde war vdj Jndre Eye skouff, som er Munkelj Skouff, Mens be. Halwor Storset bor paa Axel ??Muots gods, Halwor møtte tilstede och ey ded kunde benegte, Tildømbt for Vloulig skoughoug och imoed forbud

(59b)

bortførde Weedenn at bøde til Kongl. Maytt. Otte ørtug. och - 13 mrk. S. Och derforvdenn skade och Landnam effter schadens Stoerlighed til ombudzmanden.

Kong. Ma. Fogit Almuen tilspurde om die haffde nogit at klage offe Slodtzherren hans tiennere, Fogden eller Skriffueren eller deris tiennere, at die det da schulle giffue hans welbh. tilkiende wilde hans welb. Ram<m>e boed derpaa, Suarede de sambtligen de ingen klage offe nogen Aff den. haffde.

Slodtzherrens Breff om forbud, Anlangende Diurskøtterj at foere komme, och om Diurhudder som fordult till Bergen førris, Men at schall førre dem offentlig med bewiis derhos huor Diurne ere Skøtt, enten vdj Addelsmands eller Oedelsmends Skouffue, Och huem som reiser till Byen med deris Jegt eller Baade, Da først at schall ligge An for Kongl. Ma. Skiff, och siden till Slottit som Sedwaanligt, Disligeste at ingen maa Selge deris waare Vden for Bergen wog eller inde paa wogen till Skindkremmerne, Men schall førre deris waare till Torffuit effter Bergenbyes privilegier, som bleff lest och paasch.

Hos Anger Skib.

Waarting.

Dend 6. Maii Holtes Almindelig Waarting vdj Hos Anger Skibred, nerwerrende Kongl. Ma. Fogit Welfornem<m>e Pedr Hansøn Hans Clausønn Sorenschriffe, Samb efftersch. Laug Rettit.

(60a)

Lauritz Birkeland Lensmand, Johans Heloug, Niels Sandall, Magne Hannestued, Johans Hoshofft, John Fieldschold, Oele Eegeland, Eluff Fieldschold, Gulik NordAas, Anders Lilleland, och Mickell Rodtzland.

Frembkomb hr. Niels Bugge Residerende Capellan paa Hammer, och wed hans Fuldmegtig Welagt Laurs Walter Ladit steffnt Peder Halworsøn Hattemager, for hand for 1 1/2 Aar sidenn schall haffue Witterligenn Kiøbt aff be. hr. Nielses dreng Oluff Johansønn en Weyer Søff, som hand schall haffue Stollit fra hans Hosbond forsch. hr. Niels,

Lauritz Walter frembEschet Winder i dend Sag.

Da frembkom Lensmanden Lauritz Birkeland och bekiende at for. Peder Halworsønn haffe kiøbt forsch. Smale Aff Prestens Dreng, huilket Peder Haldworsøn selff Nest forgangen waarting for Retten och bekiende, Och Laurs Birkeland end Widre bekiende och prouffuede, at hues Andit Peder Halworsønn hans Motwillighed imod for. hr. Niels saa som hans Landdrot begaait haffe, har hand tilfornn for Retten paa it Almindelig Ting Affbedit Och formedelst gott folkis forbøn schyld, och med de Wilkor hand strax schulle stille hr. Niels tilfreds, da det at schulde effterlades. Saawelsom hans Kiør icke at schulde kom<m>e vdj Prestegaardens Mark om Sommeren han. til fortrengsel och schade, tilmed were hannem hørig och lydig vdj Anden maader, som hand da loffuede for Rettenn.

(60b)

Gullik Nord Aas prouffuede Lige som forsch. ?? Disligeste Joen Fieldschold prouffuede och det sam<m>e Som forsch. Lauritz Birkeland proffuit.

Lauritz Walter Satte vdj Rette, Effterdj hand icke har effterkommit hans løffte och forpligt til Waartinget Nest forledenn, om hand icke derfoere straxen de iboende husse bør entwige och huis Sæd hand imod forbud schall haffue Saaed till Jorddrotten forbrut.

Affsaugt effterdj her bewises for Retten med Nøyachtig prouff at Peder Halworsøn er be. hr. Niels vdj Alle maade gienstridig och Vlydig, och icke har effterkommit hans løffte och Affbedelse for en Siddende Rett, Och effterdj hand war Siug och icke kunde møde for Retten, Er det derfoere hendfunden till hans Jorddrot at schall were endnu vdj Minde. huis icke, Da ?? derom Widre loulig paasteffnis och kaldes, gaaes derom huis Ret er.

Burgemester Hans Hansøn wed Hans Fuldmegtig Laurs Walter steffnt en deel Munkelj bønder for Resterende Landschyld, Saasom Aff Birkeland for A. - 50. 1 <tønne> Malt. Møgster iligemaade for A. - 50. - 1/2 <tønne> Malt. Eegemoe for - 1/2 pund Smør. ingen møtte Aff dem, tilkient Steffnefald en huer - 1 mrk. S.

Jngebret Flad Aas steffnt Knud Bysemb for Skielderj, och for. Knud som Steffnt war møtte tilstede,

(61a)

Mens forsch. Jngebrit møtte icke vdj Rette, eller nogenn paa hans Weigne at Suare, tilkient at bøde steffnefald - 1 mrk. Sølff,

Kong. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om de Haffde nogit at klage offe Slodtzherren hans tiennere, Fogden eller Skriffueren och deris tiennere, at die det for hans Welbiurdighed selffe saawelsom nu det schulle tilkiende giffue, Suarede die Alle sambdrechteligen de ingen klagt offr nogen Aff dem haffde.

Slodtzherrens breff om forbud, Anlangende Diurskøtterj at forrekomme, och om Diurhudder som fordult till Bergen føris, Men at schall førre Dem offentlig, med bewiis derhoes huor Diurne dj ere Skøtt, enten paa Addelsmends eller Oeddelsmends goedz, Och huem som reiser till Byen med Deris Jegt eller Baade, da først at schall legge An for Kongl. Ma. Skibff och siden till Slottit Som Sedwaanligt, Disligeste at ingen maa Selge deris Waare Vden for Bergen wog, eller inde paa wogen, till Skind kremmerne, Men schall førre deris waare til Torffuit, effter Bergen byes privilegier, som bleff oplest och paasch.

Mielde Skib.

Waarting.

Dend 7. Maii Holtis Almindelig Waarting paa Mielde Skibred, nerwerende Kong. Ma. Fogit welfornem<m>e Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorensch. Sambt effterschreffne laug Rettit.

(61b)

Elling Borkeland Lensmand, Elling Røffuemb, Baste Halleland, Johans Solberg, Gregorius huidsteen, Niels Øffstemiel, Oele Røffuemb, Niels Restad, Oele Hartued, Oele Daletued, Knud Huidhammer, Johans hauffre, Laurs houge, och Mikell Blom.

Kong. Ma. Fogit Almuen forreholt om de nogit haffde offe Slodzherren hans welbiurdigheds tiennere, Fogden Skriffuern eller deris tiennere at beklage, Saawelsom offe Bundelensmanden, at die da det for hans welb. saawelsom nu schulle tilkiende giffue, Huortil die Alle suarede intet haffde at klage.

Vnge Elling Reffuen steffnt Oeluff Skiestad for Slagsmaall som hand haffe begaait paa bemelte Elling Reffuen, begge møtte for Retten och deris Slaugsmaall wedgick, Och effterdj at Elling er Slagit tilbløde vdj hans Hoffuit, och Merkit Siuntes som Saaes her for Retten, Er hand tilkient nemblig Oeluff Skiestad derfor at bøde til Kong. Ma. 8. ørtuger och - 13 mrk. S.

Och formedelst Elling haffuer igienslaugit, dog icke tilbløde, Derforre Hannem tilfunden at bøde effter Lougenn for flad Slaug, och ere derfor vdj Fogdens minde.

Frembkomb for Retten Niels Øffuerste Mielde Barbra och Mogens paa for. Øffuerste Mielde

(62a)

For. Niels ØffsteMielde Satte vdj Rette for it Snack hand war vdRobt for, nemblig at hand schal haffue tagit it SmørEsche och nogit Fladbrød Aff en Bomme som stod vdj be. Barbras Nøst, Saa och en Smør Esche med Smør, Brød, en Dug. och en Sølffslagen Kniff, Aff for. Mogens hans Bomme, som och war staaendis vdj Nøstet, Huilken Sag haffe werit for Retten Nest forleden Høsteting, huorom Aff dend Sorenschriffuers Breff Vnder hans haand, som nu for Retten bleff oplest, derVdinden formelder, det end och at wille bewisligt giøre med en Aff sam<m>e Smør Esches log, som be. Barbra schall were tilhørrig, och schall were funden vdj Niels øffuerstemielde hans Jldhuus, och Niels selff her for Retten bekiender at were Sin egen log., och haffe ført den fra Fosse met Sig, Och Barbra be. Eschelog. her for Retten nu frembwisde, och berettid hindes at were, och hindes førrige Mand Tore Øffstemelde det haffe giort; Saa effterdj at de paa begge Sidder haffde ingen prouff, och derom paa Neste forledenn Høsteting forligte, at ingen schulde Brede huer Anden for dend Saeg. Vnder tilbørlig straff, Tilmed at Niels Øffuerstemielde da till Kong. Ma. Fogit at schulle Affsondre med - 4 R dlr., for at hand icke Sagen kunde legge sig fra, Och iligemaade Barbra at Affsoenne med - 1 R dlr., som hun haffe Afflagt, Da effter forberørte er Sagen offuerweyet, och icke Rettere kand tilfinde end de io bør at holde

(62b)

Deris førige forligelse for Retten passerit, Och Niels Øffuerste Mielde at betale de Resterende bøder nemblig - 4 R dlr., til Kongl. Ma. Fogit inden - 14 Dage, eller wordering vdj hans Boe.

Lauritz Med Miele steffnt Niels Øffuerste Mielde for Vloulig Skouffhoug vdj Presteboelens Skouff till Hougs Prestegaard, be. Niels war nerwerende Och icke kunde det benegte, Mens det wedgik, Tildømbt at bøde Skaden och fuld Loednamb till Eyermanden effter Loulig wordering, Och hans Segt effter Lougen at bøde till Kongl. Ma. som er for Vloulig Tag - 1 1/2 R dlr.,

Frembkom for Rettenn Maritte Øffstemielde, som haffde tiltale til hindes dotters Mand Niels Øffstemielde som hun haffe oplatt be. Gaard for, saawelsom hindes Sønn Anders Øffste mielde, Anlangende hindes Ophold. Bemelte Niels war tilstede och loffuede at giffue hinde - 1 <tønne> korn Aarligen, Och huer Andit Aar at føde hinde en Koe, och hindes Søn Anders at schall haffue hinde hoes Sig at hushelde och med kost forsiunne hindes Liffs tid, Och derpaa gaff Sønnen Moederen, saa och hindes dotter Mand hinde Haand, for Retten, at schulle effterkomme.

(63a)

Johans Borge, Knud Røffuen och Sigwor Melle frembkomb for Retten och Proffuit, at die haffe hørt at Aslak Tolffsøn Fosse haffe Sagt vdj Tingstue dørren, der hand komb fra Retten om en Sag., at die maa Køsse hannem vdj Røffuen Allesammens her, be. Aslack war selff for Retten och ey det kunde fragaa. Saa effterdj hand haffe Hiemme vdj Allenfedt Skibbred, bleff befalit Aff Kongl. Ma. Fogit at hand till Høstetinget till hans wærneting schulle Steffnis.

Kongl. Ma. Fogit steffnt M ickel Christophersøn Ascheland och Bord Bastesøn Skar, for at die haffuer bedreffuit Letferdigt. med Rasmus Mehusis Dotter Giertrud Rasmusdotter, som er fruchtsommelig. Bemelte Mickel och Bord war tilstede och det wedgick, och die icke wilde Egte hinde, tilkient at bøde effter Lougen och Recessenn till Kongl. Ma. Leyermaals bøder.

Jngeborg S. M. Loedwigs wed Hindes Fuldmegtig Lauritz Walter steffnt Mogens Restad for - 4. Nøstes Grundeleye, som paa nogen Aar hand schall haffue oppeborrit, Och ey det till hinde Clarerit Aarligen, Aff huer grund - 4 s. Bemelte Mogens møtte icke eller nogen paa hans weigne, er opsat till widre steffnemaall.

(63b)

Niels Harboe Raadmand Vdj Bergenn wed hans Fuldmegtig Laurids Walter Frembkaldit Johans Reffuen for Retten och hannem tiltalde for - 4 R dlr. Bropenge hand haffe oppeborn Aff Almuen paa Øen, for dend Bro wed Nederste Mielde, Niels Harboe aff Nye haffuer opbiugt, och for Almuen wed lige ladit holde, Der saadant be. Johans Reffuen bleff foereholdenn at betale, Ja med en Vforschammit Mund ??Løgted Dend Dannemand welagt Niels Harboes breff, och at icke were mere end - 3 R dlr., Derhoes Sagde at be. Niels haffde Handlit med Hann. som ingen Erlig Mand; Ja effterdj at Johans Reffuen icke er steffnt herom belangende ickoen at schal were - 3 R dlr. och at be. Niels icke haffe handlit med hannem som en Erlig Mand, Enddog hand war selff her paa Tinget och for Retten tilstede, Kand dervdj nu icke Kiendes, Men maae derpaa Loulig steffnis, gaaes derom huis ret er. Lauritz Walter begerede Tingswinde her<u>m, det hannem ey kunde benegtis benegtis beschreffues at meddeelis.

Maritte Anders dotter tiennendis welagt Niels Harboe wed hindes Fuldmegtig Lauritz Walter, steffnt Jon Wæsetter for hindes Løn sambt for Anden witterlig gield, som er offe Alt - 22 1/2 R dlr. - 32 s. be. Jon møtte for Retten och gielden wedgik, och loffuede det till Høst at betale. huis icke, da hannem er tilfunden det wed Wordering Aff hans Boe at Vdsøgis.

(64a)

Slodtzherrens breff om forbud, anlangende DiurSkøtterj at forrekomme, och om Diurhudder Som fordult til Bergen føriss, Men at schal føre dem offentlig med bewiiss derhoess huor die ere Skøtte, enten paa Addelssmends eller paa Oedelssmends Godz; Och huem som reiser til Byen med deris Jegt eller Baade, schall først legge An wed Kong. Ma. Skiff, Och siden til Slottit som Sedwaanligt, Dissligeste at ingen maa Selge deris waare Vden for Bergen wog, eller inde paa wogen, till Skindkrem<m>erne, Men at schall førre deris waare till torffuit, effter Bergenbyes privilegier, Som bleff oplest och paaschreffuen.

Arne Skibred

Waarting.

Dend 9. Maii Holtiss Almindelig Waarting Vdj Arne Skibred, nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welforneme Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorenschriffuer, Sambt efftersch. Laug Rettit.

Rassmus Jordal Lenssm. Mogens Jordall, Johans Røland, Mickel Romsslaa, Lauritz hoele, Peder Gub Aass, Erik Arne, Jon Quame, Stephen ??Blinnum, Gabriel Rissness, Oele Melling., Erik Tunæss, Anders ibid. och Mogens Espell.

Frembkomb Kongl. Ma. Byfoegit Peder Jensønn vdj Bergenn, hans Fuldmegtig och tienner Christenn Tostrup, och haffde steffnt Johannes Skioldall, Stephen Danielsøn och Karl Johansøn Mielde, Anlangende

(64b)

Resterende penge som dj er schyldig nemblig for. Johans och Stephenn for Mielde Gaards opladelse, Och be. Peder Jensøn haffe paa sam<m>e Gaard Kongl. Ma. breff at niude och bruge hans liffs tid sambt hans hustruis och it deris børn deris liffs tid, och Peder Jensøn till forsch. Johann och stephen Gaarden Mielde for en Summa penge for nogle Aar siden oplat, Och die en gandsche ringe deel penge haffe Afflagt, Saa be. Johans endnu er schyldig - 20. R dlr., och Stephen iligemaade Resterer med - 47 R dlr., Och formedelst dj haffe verit langdrechtig haffe Peder Jensønn mott forhuerffue Sorenschriffuerrens Christenn Busches domb offe denn. som er in A. 1644. vdsted, huorvdinden de ere tildømbt indenn - 14 dage at betale eller wordering vdj deris Boe, Och effterdj be. Peder Jensøns Fuldmegtig Christen Tostrup for Retten berettit at forsch. Johans Skioldall haffe oplatt Ald Sinn part vdj Mielde for Sinn Søn Karl Johansønn, som er ved Midell och Faderen gandsche intet haffe at betale med, Och Sønnen schall haffue beloffuit Faderen at betale pengenne for hannem til Pede. Jensønn Effterdj hand Ald Jorden for hannem haffe Affstaaet Med Huilkenn Sag. bleff optagit till dend 23. Maii, da Carl Johansøn med hans Fader at møde med welagt Peder Jensønn vdj Rette paa Bergenn Lille Raadstue.

(65a)

Peder Jensønn Kong. Ma. Byfogit vdj Bergen wed hans Fuldmegtig Christen Tostrup, Steffnt Johans Skiordal for - 2 1/2 R dlr., som hand haffe bekommit Adtschellige warer for, be. Johanes war nerwerrende och gielden wedgik, Mens beklagede hans Armoed icke haffde Raad til at betale med. be. Christenn Tostrup begerede dog domb. Bleff tilfunden inden - 14 dage at betale eller wordering vdj hans Boe.

Forsch. Christen Tostrup och Steffnt Erick Garness for en woxsen Quie tre Aar gammell, hand Anno - 1643. bekomb for Peder Jensøn at fødde, Och hand icke haffe leffuerit Quien tilbage igienn, be. Erick war tilstede for Retten, och Sagde att haffue lefft Quien, Men hand icke kunde bewisse at haffue leffuerit dend till Eyermanden eller nogen Anden, Andet end hand haffe ført dend till Mieldum, och der fantes at ligge død. Tilmed bekiende for. Erick Garness at haffe hafft hoess sig paa Foster for be. Peder Jensøn tuende Kiør som hand effter deriss imellem werende ??Reg. war pligtig at holde, Huorimoed Peder Jensøns hustru Karen Tomas dotter, som war nerwerende for Retten sagde at hand icke mere haffde end en Koe paa Foder, som hand Erick Garniss omsider ey kunde imoedsige. For. Christenn Tostrup begerede foernødz penge for dend Koe hand ey haffe hafft paa Foster it Aar. huorpaa hand war domb begerrendiss, Tilfundenn att

(65b)

betale Quien, eller bewiste dend er Leffuerit, Och Foernødzpenge - 1 R dlr. for dend Koe som hand icke haffr hafft it Aar till Foster, Jndenn - 14. dage hernest effter Skadessløs at betale, eller wordering vdj hans Boe.

Kongl. Ma. Byfoegit Pede. Jensøn vdj Bergen wed hans Fuldmegtig Christen Tostrup, Steffnt Johannes och Peder Arne, och Simen Ytter Arne, for Segs lax, toe lax Aff dem huer, die ere schyldig. bleffuen till Peder Jensøn for 8. Aar sidenn, Møtte dj sambtlige tilstede, och loffuede for Retten at schulle betale be. Peder Jensønn med lax vdj denne Sommer inden S. laurenti dag.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om die haffde nogit at klage enten offr Slodtzherrns eller hans welbiurdigheds Folk, Fogden Skriffueren eller deriss tiennere, at de da schulle inddrage till Slottit och giffue det tilkiende, Huortill die sambtlige suarede intet haffde at klage offuer dem i nogen maade.

Jens Eriksøn boende vdj lærwogen och Borger J Bergen, wed hans Fuldmegtig Laurs Walter steffnt Jens Søffrensøn paa Bresteen for - 20. R dlr., be. Jens Søffrensøn møtte tilstede och wedgick gielden, Dog Sagde sig Reg. med Jens Eriksøn at haffue, som nu icke war wed haande, Mens at legge vdj Bergen; Er derforre Sagen Opssatt Parterne at møde i Rette herom paa Bergen lille Raadstue vdj dag - 14 dage, och da at gaaess derom huis Ret er.

(66a)

Mougens Hitland, och Niels ibid. saa och Sigwar Bougtued steffnt for foeringschabs offuerhørelse for Skriffueren, Affsoenit hoess Fogden.

Borgemester Hans Hansøns Fuldmegtig Clauss Poelsøn steffnt Gieble Moruig Munkelj bunde, for Resterende Rettighed for A. - 48. 49. odh 50. som er - 3. R dlr. 8 s. møtte icke for Retten eller nogen paa hans wegne, Tilkient steffnefald - 1 mrk. S.

Jtem och be. Clauss Poelsøn steffnt efftersch. Munkelj bønder, nemblig Gregoriuss Ekaass for Resterende Rettigh. for A. - 49. som er - 3. R dlr. 1 mrk., Nielss Birkeland for - 5 R dlr. første bøxell Sidenn Anno 1649. till Mikels dag schullde werit betalt, Nielss Vlffuersetter Rester paa hans Landschyld for A. - 50. - 4 S. mrk. Jørgen ibid. for A. - 50. Landschyld - 1 R dlr. 6 s. Nielss Flaketued for A. - 50. for ald hans Landschyld - 1/2 løb Smør och - 1 Melle Malt, hand møtte icke eller nogen paa hans weigne.

Nielss Hougland for A. - 50. Landschyld - 1 R dlr. <> 4 s. Asslak Blindem for A. - 50. Landschyld - 1/2 løb Smør och - 1/2 <<tønne>> Malt. Møtte icke eller nogen paa hans Weigne. Karl Mieldum rester paa hans landschyld for A. - 50. - 3 1/2 R dlr. 1 ort. Hans Yttre Toquam for landschyld A. - 50. - 1/2 løb Smør och - 1/2 Faar. Laurs Bordstofft for vdborgit Korn - 1 <tønne> Rug for - 2 R dlr. 2 mrk. Och for hans Fader - 1 <tønne> Rug for - 2 R flr. - 2 mrk. Oluff Sørtoppe for - 1 <tønne> Malt - 2 R dlr. 2 mrk. Kornn for - 7 mrk. Jørgen Jndre Aarne

(66b)

Rester paa - 1 <tønne> Korn - 4 mrk. Oluff Melkeraa for - 1 <tønne> Korn - 7 mrk. Møtte icke, eller nogen paa hans weigne, Anders Yttre Aarne for - 10 R dlr. første Bøxsell. Niels ibid. for - 1 <tønne> Korn - 9 mrk. Halwor Toppe - 1 <tønne> Korn - 7 mrk. och - 1 quartel for - 28 s. Oluff Gubaass - 1 <tønne> Malt - 11 1/2 mrk. Oluff Melling for - 1 <tønne> Korn - 9 mrk. Alle som tilstede war wedgik gieldenn, Och bleff de tildømbt at betale huiss die icke med rigtig Seddel kunde Affbewisse inden - 14 dage hernest effter eller wordering vdj deris Boe. Mens for. Niels Flacktued och Aslak Blindem som icke møtte eller nogen paa deris weigne at Suare bleff tilfunden at bøde steffnefald - 1 mrk. S.

Knud Hundhammer vdj Mielde Skibred Steffnt Maritte Gullicks dotter S. Lauritz Bastesøns effterleffuersche for at hun schall haffue fordult och Vnderslagit en deel baade Aff penge och Andenn Waare der Skifftet bleff holdenn effter hindis S. Mand be. S. Lauris Bastesøn, Och forsch. Knud hundhammer haffe dend S. Mands Søster dotter.

Bemelte Marritte som war nerwerrende saa och nu hindes Egtemand nauffnlig Margus Laugde Vdj Rette Jt Sex Mends breff om Skifftett, Som Aff dend Sorenschriffe Christen Busch Anno - 1646 dend - 13 Maii med hans Haand

(67a)

er Skreffuen och Vdsted, Huorvdj formeldes at effter Ald løssørre were Sig Sølff, Kobber, Tin, Messing, Sengeklæder, Fee och Queg, med Anden hussgeraad och beschaff, bleff dennem først louligenn Skifft och bytt, Saa enhuer Aff Arffuingerne som De waare Fuldmøndige Annammit til Sig. Sin Anpart huer J Seer, jtem och Aff huiss Oedelssgoedz der fantis effter S. be. Laurs Bastesønn, och at ingen Aff parterne eller Arffuingerne schulle were Missholdenn enten vdj Landschylden eller Bøxselen, Som deraff kand falde at oppebere iligemaade Skifft imellom denn. enhuer Sinn Anpart, Och dermed waare de med huer Andre om Arffuen bade løst och Fastegoedtz, wenligen och wel forligte vden nogen Klamer och Trette.

Da effterdj her leggis vdj Rette be. Schriffuerens och Segs Mends breff om Arffueschifftet, at Arffuingerne paa Alle Sidder ere wel fornøyet, Tilmed kand be. Knud Hundhammer vdj Ringeste maader icke bewisse hans Angiffuelsse belangende ArffueSuig., Och formelder lougen O. B. 3. Cap. at om icke tales paa ??Jeffnit eller Skiffte indenn tre Aar, Da beholde det hannem tilfalt Angerløst, Wiste derforre ey Rettere at forrefinde end Maritte Gulliksdotter io bør for Knud Hundhammers Vbewisselige tiltale frj at were, och hand at ehrstatte till hinde billig Anwende kost och Tæring effter Sex Mends Kiendelsse.

(67b)

Slodtzherrens breff om forbud, Anlangende Diurskøtterj at forrekomme, och om diurhudder som fordult till Bergen førris, Men at schall føere denn. offentlig med bewiiss derhoes huor diurne dj ere Schøtte enten paa Addelssmends eller Oedelssmends Goedtz, Och huem som reiser till Byen med Deris Jegte eller Baade, Da først at schall ligge An for Kongl. Ma. Skibff, och Siden wed Slottit som Sedwaanligt, Dissligeste at ingen maa Selge deris waare Vdenn for Bergen waag eller inde paa wogenn till Skindkremmerne, Men schall førre deris waare till Torffuit effter Bergen Byes privilegier, Som bleff oplest och paasch.

S<o>rtor Skibred

Waarting.

Dend 12 Maii Holtess Almindelig Waarting Vdj Sortor Skibred, nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welfornem<m>e Peder Hansønn Hans Clausøn Sorenschriffr, Sambt efftersch. Laug Retted.

Oluff Bielkerøen Lenssm. Halwar Bildøen, Mikell Tælle, Grimb Østued, Anders Bake, Lauridz Berie, Niels Logøen, Mogens Warland, Jens Skouffue, Oele Kallestad, Oeluff Kobeltued, Oeluff Hambre, och Hans Algerøen.

Frembkomb Borgemester Hans Hansøns Fuldmegtig Claus Poelsønn och haffde vdj Rette Steffnt Mogens, Jon och Niels Lærøen for

(68a)

Deris Hussmands Sæde en huer for - 1/2 Rx dlr., Sammell Engelbritsøn Borger vdj Bergenn Aff Tønnewigs Grundeleye - 1 ort for A. - 50. Tilkient inden - 14. dage at betale eller wordering vdj deris Boe.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Oeluff Andersøn SøeFielle for offte Skiudtzferds offuersiddelsse, møtte icke tilstede, Tilfunden Steffnefald - 1 mrk. S.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Peder Mickelsøn, och Femme Ericks dotter for Layermaall die med huer Andre haffr begaait, och will Egte huer Andre, dog ey haffr dend formue med de bøder at giffue som de bør at Vdgiffue, huorom Kongl. Maytts. Fogit war Tingsswinde begerrendis, Och dend tilstede werende Almue for Retten tilstoed at die icke haffde vdj Ringeste maade Andet at vdgiffue Vden en Rix dlr., som bleff giffuen for Retten.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Nielss Algrøn Anlangende it Skiffte som hand Vden Skriffuerens och lougfastemends offuerwerelse haffuer holdenn, Tilfunden at holde Skiffte med sambtlige Arffuingerne paa Nye, och det vdj Sorenschriffuers och Dannemends biwerelsse.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om der war nogen som haffde at klage offuer Slodtzherren eller hans welb. tiennere, Fogden Skriffueren

(68b)

eller deris tiennere, Att di det da schulle giffue hans welbiurdighed tilkiende, Huor till die sambtlige Suarede gandsche ingen klagt haffde.

Slodtzherrens Breff om DiurSkøtterj at forrekomme, Saa och om Diurhudder som fordult till Bergen førris, Men schall førre dem offentlig med bewiiss derhoes huor Diurne die ere Skøtte, enten paa Addelssmands eller Oedelssmands Skouffue, Och at naar nogen reiser till Byen med deris Jegter eller Baade, Da først at schall legge An wed Kongl. Ma. Skibff, och Siden for Slottit som Sedwaanligt, Och at ingen bønder Vden for Bergen wog. eller inde paa wogen handler eller Selger nogit till Skind kremmerne, Men schall føee deris waare till Torffuit, effter Bergen byes privilegier, Som och bleff i be. Skibred oplest och paaschreffuit.

Skiold Skibred

Waarting.

Dend 13. Maii Holtiss Almindelig Waarting vdj Skiold Skibred, nerwerende Kongl. Ma. Fogit welfornem<m>e Peder Hansøn Hans Clausønn Sorensch. Sambt efftersch. Laug Rettid.

Oluff Sandall Lens M. Oele Dingeland, Daniel hochland, Rassmus Natland, Niels Bratland, Tore ibid. Mickel Grimbstad, Fredrich Steen, Jacob Mathop, Niels Steen, Rassmus Selle, Stephen Grimbsseid, Peder Houge och Niels Hornes.

(69a)

Frembkomb Hans Tyggesøn Borger vdj Bergenn och haffde vdj Rette Steffnt Lauritz Jensønn Lønige vdj Skiold Skibbred, och hann. tiltalde for dend pundz Leye vdj be. Lønninge Munkelj Goedtz, Som Enkenn Anne sammesteds for Hans Tygesøn haffe Affstaaet, och hinde derfor fornøyet, Och Lauritz Jensønn sam<m>e pund schall haffue Leyett och derpaa bekommit Bøxsell Seddel Aff Valkor Brodersøn A. - 48. dend 13. Martj, dend tid Ombudzmand offuer Munkelj Goedtz, Och Laurs Jensøn schall haffue brugt sam<m>e punds Leye paa Trej Aars tid, Och de Vdloffuede penge icke effterkom<m>it, Och Lagdess vdj Rette Valkers Seddell Vdsted dend - 27. feb. nerwerende Aar, Som ?? hand med Condition hans Bøxsel Seddell haffr Vdgiffuit, och dervdj formelder, at Lauritz Jensønn Sin Bøxsel Seddell icke haffe effterfuld, Och de wedkommende ey tilfrids stillet, Som hans Bøxsel breff er funderit paa Och formeenner Valkor derforre at Lauritz Jensønn Sielffuer haffr forbrut Sinn Bøxsell och ded punds leye.

Da effterdj bewiiss med 12. Laug Rettissmend Att Lauritz Jensønn haffuer Nest forgangen høsteting Tilbødit Hans Tyggesønn de Vdloffuede penge som hand paa Bordit Da for Retten fremblaugde och dem hans Tygesøn præsenterit, och da icke haffr willet wedtage, Saawelsom och widnede at hand nogle gange haffr werit vdj hans huss med dem,

(69b)

Och ey heller willet Annamme, Tilmed Fremkomb hand och vdj dag for Retten med de Vdloffuede penge, och lagde dem paa Tingbordit och lagde end och Otte Mark till mere end de Rette Vdloffuede penge, och præsenterit Hans Tyggesøn dem, Som hand och ey da wille wedtage, Och Lauritz bad ham derom nogle gange, At hand wille dem Annam<m>e, och were wenligen med han. forligt, Mens hand icke effter forbønn wille; Och Lauritz Jensøn och ey wille tage hans penge igien, Huorfore Fogdenn tog dem till Sig paa widre bescheed.

Bleff derom saalediss Affsaugt Effterdj Valkors Bøxsel Seddel liuder at Lauridz bøe fornøye dend Willighed som Vdloffuit er, Da schall hand dend punds Leye frelseligen som en Anden Lejlending nyde effter Norgis Loug., Saa effterdj Lauritz Jensøn J dag. saawelsom tilforne De Vdloffuede penge haffe willet erlangt, och Hans Tyggesøn icke wille dem Annæm<m>e, da bør Lauritz Jensøn icke at haffue forbrut Hans Bøxsell eller ded punds leye.

Borgemester Hans Hansøn wed Hans Fuldmegtig Lauritz Walter steffnt efftersch. Munkelj Bønder nemblig Niels Rølland for Tredje Tage Anno - 1650, Møtte icke eller nogen paa hans weigen Att Suare.

(70a)

Oele och Jacob Totland paa Landschyld - 18 s. møtte heller icke, heller nogen paa deris weigne, Die paa Rible Aff Ald gaarden Rester med Landschyld - 1 1/2 ort, møtte icke, eller nogen paa deris weigne. Noch Die paa Hinde rester paa Smørit - 1 ort. Anders, Tomas och Lauritz Lønninge Rester Tredie Tage, Niels hussmand paa Lønninge Rester for Hussmands Sede - 1/2 R dlr. Christen hussmand paa Espeland for Hussmands Sæde - 1/2 R dlr. Enken paa Liland Rester paa Landschyld - 2 mrk. 4 s. Tilfunden Som icke kand bewisse at haffue Affbetalt inden - 14 dage at betale eller wordering vdj deris Boe.

M. Jonas Søffrensønn lector vdj Bergenn wed hans Fuldmegtig och tienner Lauritz Lauritzøn Steffnt Samson Røland och Oluff Øffre Bratland for deris Landschyld som die for forledenn Aar med inde Sider, Tilmed dem tiltaler for Gaardeniss Brøstfældighed, som de icke wed lige och heffd haffe holdet, Mens staar till Nederfalds baade paa Tag. och paa Bordtagene, jtem Torffwelde och ellers Hussenne i Sig Selff med Suilerne ladit gandsche for Raadne och staar til Nederfalds, Som Lenssmanden Oluff Sandall, Niels Nedre Bratland och Tore ibid.

(70b)

Som hussenne besicted haffe for Retten bekiende, at hussenne er Aldeeliss brøstfeldig, Och tilmed bewistes icke at haffue Middell till at bruge Gaardenne Dem at fortsette for Deris ArtMoed schyld. End och derfor Vdenn bewistes at Samson haffe opsagt Sin Jordepart forledenn Aar, Da effterdj om Samson och Oluff bewistes icke at haffue erlagt eller vdj Minde werit hoess deris Jorddrott for deris Rettighed och Landschyld for it Aar, som er imoed Lougen, Tilmed icke haffuer dend Raad eller formue gaarden wed ligge at Holde, V Anseet de och derfor Vden Alle hussenne haffe ladet worde brøstfældige. Affsaugt at die bør gaardenne Rødelig at giøre, och deriss Resterende Landschyld med forfalden Julle mrk. och at betale.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om der war nogen som haffde offr Lenssherren at besuer eller Klage, eller offuer nogen hans welbiurdigheds tiennere, Fogden, Skriffueren eller deris tiennere, at die det for hans welb. wille giffue tilkende, wille hans welb. holde och Raade bod deroffuer, huortill Meeninge Mand saa mange som tilstede war endDrechteligen Suarede, at de gandsche ingen klagemaal offuer nogen aff dem haffde, Men Tacket dennem gott.

(71a)

Slodtzherrens Breff om forbud, Anlangende DiurSkøtterj at forrekomme, och om Diurhudder Som fordult till Bergen førriss, Men at schall førre dem offentlige med bewiiss derhoes, huor Diurne ere Skøtte, enten vdj Addelssmands eller Oeddelssmands Skouffue, Och Huem som reiser till Byenn med deriss Jegt eller Baade, Da først at schall Legge An for Kongl. Ma. Skiff, Och Siden till Slottit som Sedwaanligt, Dissligeste at ingen maa Selge deris Waare Vden for Bergen wog, eller inde paa wogen till Skindkremmerne, Men schall førre derris waare till Torffuit, Effter Bergenbyes privilegier, Som bleff oplest och paaschreffuit.

Paa Bergen Raadstue

om dend

Sag med Anne

Clauss Datter

och hindes Stilffbørnn.

Dend 21. Maii war Hans Clausøn Sorenschriffuer vdj Nordhor Lehnn, Oluff Dingeland Lenssmand udj Skiold Skibred, Mickell Grimbsey, Stephen Hammerssland, Jacob Madhop, Oluff Nedre Dyngeland, Vnge Oluff Sandall ædsoerne laug Rettissmend i be. Skibred forsamblit paa Bergen Lille Raadstue, Anlangende dend Sag imellom S. Sander Jansøns effterleffuersche Anne Clauss dotter, och Hindes Stibbørnn om - Alfføen, Efftersom dend Sag till J dag Segs Vgger til dombss bleff opssatt,

præsenterit for Retten be. Anne Clauss dotters Fuldmegtig och procurator Hans Mattissøn

(71b)

paa dend enne, Saa och Jan Sandersønn och Hans Jacobsøn saawelsom Deris Fuldmegtig procurator Morten Leuggaard paa Dend Anden Sidde, Bleff dem tilspurt paa begge Sidder om die haffde widre breffue vdj dend Sag at indlegge, endsom tilforne paa Aasteden Alfføen da lagdes vdj Rette, Suarede Dj ingen Anden breffue haffde at fremblegge end som tilforne er fremblagt,

Bleff Affsaugt for Retten, At effterdj Anne Clauss dotters Oedelss Anpart Vdj Alfføenn nemblig - 1/2 pund Smør Aff hindes S. Mand <Sandr. Jans.> till Joris Corneliusøn Vdenn hindes Minde haffuer Affstaaet, Och Hindess Stibbørn ey nogit derimod kand bewisse at det war med hindes sambtøcke, Da hun at Niude Oedelss Jord igien vdj hindes och hindes S. Mands Sander Jansøns Kiøbeiord Milde, <Som hun dog eyer halffparten vdj med hindes Stibffbørn> Segs Marker att følge och werre berettiget.

Paa Bergen Raadstue om den

Sag med K. Ma. Byefogit Pedr. Jens.

och Karl Johans.

Dend 24 Maii war Hans Clausønn Sorenschriffr. udj Nordhor Lehnn, Lauritz Hoele, Oele Oelssnes, Jørgenn Selwiig, Mogens Wagssdall, Nielss FodtzMarck och Mickel Berwiig LaugRettissmend vdj Arne skibbred forsamblit paa Bergenn Lille Raadstue Anlangende den Sag. om dend Gaard Mieldum, Som Peder Jensøn

(72a)

Kongl. Ma. Byfogit Vdj Bergen till Johannis Skioldall och Stephenn Dannielsøn Mildum haffe for en Rumb tid siden for enn Summa penge oplatt, och die endnu Resterer med største parten Aff sam<m>e penge, och be. Johanis Haffe oplatt Ald sin part vdj forsch. Gaard for Sin Sønn Karll Johansønn, och Faderen er fra Gaarden och haffuer inted at betale Sin Resterende part med nemblig Tiuffue Rigs dlr., Mens Siger at Sønnen Karl Johansøn schall betale dem, och det Haffuer Loffuit, Huorpaa Byfoegden Peder Jensøn och protesterr effterdj Faderen til hannem i dend Meening Sin Jordepart Haffe oplatt. Och formedelst saadant bleff med dend Sag opssatt der Sagen war Vdj Rette paa deris werneting Vdj Arne Skibbred Dend 9 Maii till J dag. at gaa Domb.

præsenterit Vdj Rette Kongl. Ma. Byfoegit Welagt Peder Jensøn Vdj Bergen Hans Fuldmegtig Christen Tostrup, och Byfoegdens Quinde Karen Tomass dotter.

Karl bleff tilspurt om Hans Adkombst till dend første fierde part som hand Vdj fire Aars tid haffr brugt, Da suarede hand at hand ingenn Adkombst haffde dertill, Mens haffde till Sinn Fader Leffuerit - 34 R dlr.; Och Karl tilforne for Retten schall haffue bekient <som schall were Sked paa hans werneting for nogen tid Sidenn>

(72b)

at haffue Loffuit Karen Tomass Dotter - 40. R dlr. med saa scheel at hun schulde forschaffe hannem en frj Bøxsel Seddel Och hand dermed schulle besidde Dend anden 4de part Vdj Mieldum, <Och Gaarden er - 2 løbs Leye> Karls Fader Johannis war nerwerrende for Rettenn och bekiende at hand haffr Loffuit Karen - 20. R dlr. paa Sønnens weigne, Och Sagde hand at hans Søn Rester endnu med - 20 R dlr. till Karen Tomassdotter, Och Karl Dog omsider epter Lang och offte tilspørgelsse for Rettenn bekiende och tilstoed at hand haffuer Loffuit at Vdgiffue till Karen Tomass Dotter De - 20. R dlr. som Resterit.

Affsaugt for Rettenn at Karl Johansøn bør indenn halff Maanids Dag. at betale De 20 R dlr., eller Wordering Vdj hans Boe dem at Vdsøge.

Paa Bergen Raadtue,

om Enken

Maritte Knudzdotter

och Poel Lætt

Dend 7. Julii var Hans Clausøn Sorneschriffr vdj Nordhor Lehn, Mougens Jordall, Stephenn Blinnem, Jørgen Selwiig, Hans Hoch Aass, Mogens Espild, och Peder Gubaass, ædsoerne Mend Vdj Arne Skibred forsamblit paa Bergenn Lille Raadstue, Effter en Slodtz Steffning. Aff Bergenhuss Vdsted, Huormed Enken Maritte Knudz dotter Welagt Powel Lætt haffde vdj Rette Steffnt, Anlangende dend Gaard Nord Toppe Liggendis vdj Ham<m>ers Gield,

(73a)

Som hun en deel vdj Haffe brugt, Och for. Poel Lætt som hun formeener hinder derfra Vlouligenn schall Haffue fraset, Som Hun med Hindess S. Mand Oele Johansønn Nordtoppe Vngefehr for - 26 Aar sidenn haffuer fest och Leyet aff den tilforordnede Ombudzmand offuer Allehelgens Goedz, och Vdj Rette tider Deris Landschyld med ald Andenn paabuden Kongelig Skatt och Rettigh. schall haffue Affbetalt, Mens Pouffuel Lætt som nu sam<m>e goeds forwalter schall hafue hinde och Hindes børn som med hinde en deell vdj Gaarden bruger, for sig kallet, hun samme Jord wilde Affstaa for en Anden bunde, Som nu imoed hindess Willie och Widschabff paa hindes Jord schall Haffue indladit, Och hand Sig dend til brugss schall haffue tilSaaet, Och hun formener hand ingen ret dertill schal haffue, Med mindre Poel Lætt Det Løffte effterkom<m>er, saa som at forschaffe hinde vdj det Tydsche Fattighuss, Huor hun Sin Ophold Sin Liffs tid kunde haffue, Ellers formeener hun Sin Jord Toppe, Som en Enke frembdeelis at Niude effter Lougen, Och ded Ald dend stund hun sinn Rettighed och Skatt formaar at Vdgiffue. ??

Powell Lætt møtte for Retten, Siggendiss at ded war Løgenn der Stoed vdj Steffningen, nemblig om Alle Helgens Goedtz, at hand icke forwalted ded Goedtz, Mens sagde Sig at werre Ombudtzmand offuer hans Hossbonds Goedtz, nemblig hr. Hannibahl Seesteds.

(73b)

Powel Lætt end och Sagde for Retten, at ded som staar schreffuit udj Steffningen in Margine nemblig Hans Clausøns Naffnn, at were falscheligenn indført.

Derimoed berette Merette Knudzdotter med Hindess tuende Sønner naffnlig Johannis och Lauridz Oelsønner for Rettenn, Efftersom Vdj orriginal Steffning. findess vdj Margenn schreffuit J Norhor Lehn Hans Clausøn, Saa effterdj Hans Clausøn vdj Dag Atter Læssde Orriginall steffningen, och hand inted hans Naffn fant der vdj beneffnt, Sagde hand till Dennem at Die schulle gaa till dend goede Mand welb. Børge Juell, at forschaffe Hans Clausønn en Seddell paa at dømme vdj deris Sag med Poel Lætt, effterdj hans welbiurdighed Ligger vdj Slodtzlougen, før kunde hand icke befatte Sig dermed, Och de berette at gaa bort till welb. Børge Juell, och saadant Andrag., och der de komb tilbage till Hans Clausønn sagde de for ham at dend goede Mand befalede Dem De schulle gaa till den der haffuer Skreffuit steffningen, och Lade Skriffue Hans Clausøns Naffn der vdj. Dett de bekiende for Retten vdj Poel Lætts nerwerrelse saa vdj Sandhed waar tilgaaen.

Poel Lætt forbød for Rettenn be. Lauritz Oelsøen Toppe forsch. Enkes Søn, at hand icke effter denne dag schulde befatte Sig

(74a)

enten med Agger eller Eng paa Hans Jord, indtill Denne Sags Vddregt, Mens Poel selff paa Hans Hossbonds Welb. hr. Hanniball Sehesteds Weigne det wille indhøste.

Merette Knudz dotter berette for Retten, at Hun er vdsat paa en Bar ??

Poewel Lætt Derimoed Wille bewise at ded Waar offentlig Løgenn.

Denne Sag Affschediget och Henwist for dend Gunstig welwiiss hr. Laugmand.

Herlø skibred

Høsteting som

holtes paa

Freckhou.

Dend 30. 7bris holtess Almindelig Høsteting vdj Herlø Skibred, Nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welfornem<m>e Peder Hansøn, Hans Claussøn Sorenschriffuer vdj Norhor Lehn, Och eptersch. Laug Rettit.

Anders Fosse LenssMand, Oele Krog Aas, Simen Berland, Torgier i Herløwær, Niels Tued, Anders Frommer Eid, Knud Skortued, Peder Langeland, Stephen Tueden, Michell Wigebøe, Gullich hessdall och Johans i Blom.

Kongl. Ma. Fogit Lod for Almuen for Retten Læsse Slodtzherren welb. Offue Bielkes Breff hannem tilsch. at hand Alle Prester vdj foegderiit schulle tilschriffue, at die paa Predichstolen Wille Affkynde och Adwaare enhuer sinne tilhørrere, at die iche Annam<m>e nogen Støch ??Van Achten til at betale Ko. Ma. Skatt med, eptersom der findes Stor bedragerj Vnder dem. Som bleff for Retten paasch.

Stephen Tued; Johans Blom, Mickel Wigebø och Gullick hessdall Laug Rettissmend tilneffnt at besee och wordere Leding Skinden paa Tinget, at der døgtige Skind Leffueris.

(74b)

Kong. Ma. Fogit Almuen tilspurde om die haffde nogen at Klage offe Slodzherren hans welbiurdigheds egen tiennere, Fogden Skriffueren eller deris tiennere, eller och Andit huiss denn. vdj Lehnnit kunde Skorte, at dj det da for hans welbiurdigh. schulle giffue tilkiende wilde hans welb. Raade boed derpaa, Huortill dj suarede gandsche ingen klagt att haffue offuer nogen aff dem, Men De Mend inden for fiordenn gaff tilkiende hoerlediss Herløe Sogen waar Skifft vdj trej parter, dend enne part schulle giffue Kongen i tiende Thj R dlr., dend Anden Kierken Thj R dlr., dend Thredie Presten Thj R dlr., Aarligenn, Och dend part som gaff Kongen Thj R dlr. Aarligen, beklagede Sig for welb. Hendrik Tott, Dend tid Slodzherren at det falt dennem fortungt at Vdgiffue de Tj R dlr., till Kon. Ma. part, eptersom de giffr deris tiende derforvden wed Slottit, Da haffe welb. hendrich Tott giffuit dennem frj for sam<m>e Thj R dlr., Nu formeener disse som giffuer dend Part Nemblig - 10 R dlr. til Kirken, at de Vden fiordenn som bleff Aldelis frj for de Thj R dlr. til Kongen, at de burde at kom<m>e dennem nogit til hielp til de - 10 R dlrs Vdleg till Kierken, efftersom de ere Neste grander med hin Anden, och som<m>e Aff denn. boer paa gaardenn sammen, och de lige som deriss Naboer giffuer deris Thiende wed Slottit aff huiss fersch fisch de førre till Byenn.

hr. Jonas Eluffs. Sogneprest paa Manger, wed Hans Fuldmegtig Jens Kloker steffnt Halsten Oelssøn J Beruig for - Thre R dlrs schyld. Hans Broder Torgius Herløwær suarede paa hans Weigne, och gielden war ghestendig, Sagde at

(75a)

hans Broder det med det første wille betale, Bleff tilkient om hand icke betaler inden - 14 dage da wordering vdj hans Boe och goeds.

Anders Johansøn paa Jdden wed hans Fuldmegtig Jens Kloker steffnt Peder Johans. Aschhaffn paa Sin halffbroders S. Jan Stroroups weigne, ??fordum Kierkewerge til herløe Kierke, for en Koe som hørde Herløe Kierke till, Och som be. Peder schal haffue ulouligen tagit fra Kierken, och Jan Strorup war Kierkewerge sam<m>e tid, Peder Johansøn møtte for Retten, Siggendiss at hand haffe kiøbt Koen Aff for. S. Jan Strorup, och ført dend till Bergen at Selge, som hand Wilde bewiisse, Sim<m>en Berland for Retten bekiende at forsch. Peders Fader Johans Oelssen haffe sagt for hann. och Knud Daffanger, at Peder haffe dend Koe som Kom<m>er Kierken till.

Niels Stj for Retten beretted at Peders Fader Johans Oels. haffe sagt for hann. at hand haffr bekommit Koen paa Jdden aff S. Jan Strorup Vdj Lønn, efftersom hand tiente hann., och hand igien haffr giffuit hans Sønn Peder Johansøn dende.

Jens Klocker paa Anders Jddens weigne Satte och vdj Rette om Peder icke burde at betale Koeleye Aff sam<m>e Koe for de Aaringer hand haffr hafft dend borte som er firre Aar.

Jens Kloker bekiende at for. Peder war steffnt forgangen aar om denne Sag vdj Rette och ey møtte

End berette Jens Kloker at Peder haffr Annam<m>it en Koe Vdj Tuerøen Vden ferloff, och war en Kierkekoe. Peder derimoed berette at hand haffr tagit en Koe vdj Tuerøen, och hand ike wiste om det war enn Kierkekoe, Men Kiøbt dend Aff Jan Strorup.

(75b)

Och der Peder Johansøn Aschhaffn bleff for Retten tilspurt, om hand haffde nogen Prouff at førre vdj denne Sag., imoed S. Jan Strorups Arffuinger, Suarede hand nu ingen haffde, Men Wille det bewiisse.

Huorimod Jens Kloker formeente at hand iche kunde forschaffe nogen Prouff derpaa, Mens war ickon hans egen Løsse och VGrunede ord, dertil med haffr hand hafft Aar och Dag at søge Sinne Widnissb. Siden hand første gang bleff steffnt om denne Sag.

Satte Jens Kloker vdj Rette om Peder icke bør bewiisse at hand haffe Kiøbt Kierkekoen, eller och dend betale med sin Leye deraff, Och S. Jan Strorups Arffuinger for Kierkekoen at Were frj och Vtiltalt, saawelsom och deris Arwende bekostning. her Vdj igien at erstatte.

Peder Johansønn Aschhaffn bleff tilkiendt att schaffe enn Koe eller Koens werdt igien till Herløe Kierke saa goed som dend war Kierken haffuer mist, med fire Aars Leye deraff, och S. Jan Storups Arffuinger for dend Sag. at werre Vtiltalt. Med mindre och med saadan Condition att for. Peder hand Anderlediss hereffter herimoed kand bewiisse och Sig befrj.

Dend Sag som Oeluff och Rassmus Sælle Nest forgangen waarting war steffnt for, at dj haffuer Skieldt huer Andre for Tiuffuerj, och ingen prouff war derpaa, haffe nu i dag for Retten erklærit huer Andre, at dj inted wiste med huer Andre paa begge Sidder end det som Erligt war.

Dend Sag med Niels Stj och Lauritz i Roen for de Thoe Lax som Niels Stj schall haffue Vlouligenn tagit fra Laurs Roens Folk, vdj Roens Laxewerpe,

(76a)

Och Niels Stj berobte sig paa at for. Lauridzess Dreng Jacob Oelsøn haffe bekommit penge aff hannem derfor, och formedelst drengen icke war tilstede Nu Nest forledenn Waarting, bleff Sagen derfoere till Høsteting opsset, Och Drengen nu Møtte for Rettenn Och bekiende at Niels Stj begerende at Drengenn wilde forVnde han. dem for penge, och giffuit ham Thoe Mark derfor, Mens Niels Stj bekiende tilforne paa Waartinget at hand haffe giffuit 2 1/2 mrk. derfor, Hossbonden Laurs Roen till Drengen Jacob Oelsøn haffe icke willet Anam<m>e de penge Aff ham, som hand tog Aff Niels Stj for Laxenn,

Niels Stj bleff tilspurt Aff Fogden om hand wille Stille Øffrigheden tilfrids effter Laugmandens domb, och bliffue en Erlig Laug Rettissmand, eller och at Lide Widre steffnemaall och dom derom, Huortil hand Suarede hand icke wilde, och icke helder wilde hereffter Søge Ting och Sede med Laug Rettissmendenne, huorpaa hand giorde Sin Eed och straxen Stigede Aff Sin Sede wed Boedit och gick vd Aff Tingstuen.

Allenfits Skibbreds

Høsteting

Dend 1. octob. Holtess Almindelig Høsteting paa Allenfits Tingstue, Nerwerrende Kongl. Ma. Fogit welfornemme Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorenschriffr och efftersch. Laug Rettit.

Børge Nebstad Lenssmand, Sywer Mitgaard, Johans Hielmtued, Hans Tuet, Ascheld Øffstegrd, Knud Tued, Niels Sellewold, Gullick Bærrefiord, Hans Feste, Arne Ryland och Hoffuer Nesse.

Kong. Ma. Fogit Lod for Rettenn Meeninge Almue som da tilstede war Lydeligen Læsse och forkynde woris Gunstig hr. Slodzherris breff, som war Kong. Ma. Fogit Peder hansøn tilschreffuit, at hand Alle Prester vdj foegderiit schulle tilschriffue, at de paa Predikestolen wille Affkynde och Adware en huer Sinne tilhørrer, at dj icke Annam<m>er nogen Støk ??Non Acht til at betale Kongl. Ma. Rettighed med, efftersom der findes stor bedragerj med dem, och Almuen i ligemaade paa Tinget

(76b)

bleff Adwarit, at de ingen Aff den. schulle Annam<m>e, Breffuit Dat. Bergenhuss dend - 23. Sept. 1651. Som bleff Lest och paaschreffuit.

Efftersch. blef tilneffnt Ledingskinderne at wordere, Nemblig Niels Sellewold, Hans Feste, Hoffuer Nesse och Arne Ryland.

Kongl. Ma. Fogit effter Slodzherrens befalning for Retten liudeligen tilspurde Meeninge Almue, om dj haffe Sig nogit Offr Fogden Skriffueren eller deris tienere i nogen Maader at besuere, eller och om Andit J Lehnit at dj da hans welb. det wille i tide giffue tilkiende, Erbiuder hans welb. Sig derpaa at Ram<m>e boed och Middel, Huortill dj som tilstede war sambtlig. suarit, Sig Aldeelis inted haffde, J nogen Maade offe nogen at klage eller besuere.

Sebiørn Norfeste i rette haffr ladit steffne Oele Huch Aass om en Fund Smale, som hand forleden Helge misse har Mist Och diss Medlertid haffe ladit Liust Spurt och lett effter dend, och nu forleden for S. Oelssdag, er den Smalle befunden hoes Oele huckaass, och war baade Merkit paa Hornene och Ørene, Saa och haffe sam<m>e Søff hafft Lam, Saa effterdj Oele Huckaass ey sam<m>e Søff haffe Oplyst, och hand for Retten beloffuit Mand for sig at forschaffe om sam<m>e Søff, huor den forleden winter har werrit, Bleff derforre till waartinget opssett.

Niels Mykelsswold haffde i Rette Ladit steffne Sin Wærbroder Rassmus Elluffsøn for Vtilbørlig offrfald, hand han. baade i sin grd., saawelsom paa Anden steder, J det hand haffuer efftersøgt hannem med en Dragen Kniff, saa hand haffe for han. motte Sitt huuss och paa Andre steder Vndwigt och Rømbt, Christians Nedre Mykelsswold for Retten frembkom och Prouffuit, at hand forleden Som<m>er om en Søndags Afften, Saae at for. Rassmus komb Løbendiss effter Niels med en Dragen Kniff, huor for Niels Rømbte for han., Saa hand ingen schade giorde ham,

(77a)

Erick Mykelsswold prouffuit at haffue Seett Det som Christians haffr prouffuit, Saa effterdj at der icke bleff bewiist at hand nogen schade med sin Kniff at haffue giort, kunde Rassmus Derforre icke kom<m>e till nogen bøder.

Børie Nebstad i rette haffde ladit steffne Elling Espeland for gield, hand til han. schyldig er, och som hand effter hans begering haffe lont och Vdlagt, bleff robt tre gange effter hannem och Møtte icke, Bleff tilkient steffnemark - 1 mrk. S.

Raadøe Skibbredss

Høsteting.

Dend 2. octob. Holtiss Almindelig Høsteting paa Raadøe Skibreds Tingstue. Offuerwerrende Kongl. Ma. Fogit Peder Hansøn Hans Clausøn Sorenschriffuer, och efftersch. Laug Rettit.

Nielss Marøen Lenssmand, Oele Sæbøe, Knud Sollem, Oele Kalstad, Erick Wild Anger, Oele Wetaas, Mickell Sollem, Mogens Hoele, Oele ibid. Torgis Marøen, Thorben Lerwig, John Strøm<m>e, Sigwar Kortued, Stephen Sæbøe, Rassmus Melling, Mogens Qualem, Gunder Nøtued, Jacob Sæbøe, och Magne Saltued,

Till Neffnt at wordere Ledingschind, Sigwar Kortued Stephen Sæbøe, Rassmus Melling och Jacob Sæbøe.

Frembkom for Retten Hendrick Frisch som haffr sin tilhold vdj Fedie, Med it welbeseiglet Pergaments breff, som war it Jordebreff paa Sin Moeder och Medsødschinds weigne, Angaaende Dalland J Raadøe Skibred, schylder en Løb Smør, en tønde Malt, och Toe Meller saa och it Faar, Vdsted Aff welb. Gunder Lange till Søffde och hans kierre Frue, Til Witterlighed beseiglit Aff S. welb. Hertwig huitfeld till Skieldbred, och Christopher Bøe till Assendrop. Daterit Bergenn Dend - 27. 7br. 1621.

(77b)

Laurs Walter Fuldmegtig paa S. Borgemester Rassmus Laursøns Arffuingers Weigne, steffnt Johans Tolle for første bøxell - 9 R dlr., och Støfflehud - 1 R dlr., war tilstede och wedgik gielden.

Noch steffnt Anders Tolle for Anno 1649 for Toe Aars Resterende Landschyld och foernødspenge vdj tre Aar, war tilstede och gielden wedgich.

De femb Bønder paa Sæbøe Rester foernøds och Skiudzferds penge for A. - 46. och - 47. som er 1 S dlr., Die war tilstede, Oele, Stephen, Halwor, Jon och Johans Sæbøe, och berettit at dj haffr betalt,

Johans Knudsøn ibid. rester paa sin førstebøxell Tre woger Roe fisch, war tilstede och Sagde hand wed inted deraff och det fragick.

Oele Sæbedall Rester med Landschyld for Anno 1646. Smør 1/2 løb, Malt - 1/2 <tønne> och for Anno - 48. rester paa Landschyld - 1 1/2 R dlr. 12 s. Noch rester hand med hans foernøds och Skiudsferdspenge for A. - 46. och 47. - 4 S mrk. Oele war tilstede och gielden wedgick.

Mattis Sæbedall som och war steffnt, bekiende goedwilligen for Retten at were schyldig - 1 Faar.

Oele Bendt<z>øn Marøen steffnt for - 1 <tønne> Dansch ??Biug ??koster - 11 mrk. wedgik gielden.

Christian ibid. iligemaade steffnt for - 1/2 Wog Hamp och tilmed er schyldig - 1 <tønne> Torsch, wedgich gielden.

Niels Torgiersøn Rester paa hans førstebøxell - 1 <tønne> Torsch, tilmed Rester de sambtlig paa Marøe for foernødspenge for Anno - 48 - 4 S dlr., dj det wedgich.

Derpaa haffr for. Rassmus Knudzøn och Christian Rassmusøn betalt deris Anpart for sam<m>e Aar - 1 S dlr.,

Samptlige bemelte tilkiendt at betale inden - 14 Dage her nest effter, eller wordering i deris Boe, Och huem som nogit kand bewise at were betalt, Det at kom<m>e Dennem till goede.

(78a)

Frembkom for Retten Niels Kidøn, som haffde steffnt paa sin egen och Sinne MedSødschinds Weigne Jon Lii for at hand icke haffe effterkom<m>it huiss hand schulle Vdgiffue till deris Fader Mogens Lii, som for Toe Aar Siden er wed Døden Affgangen, och dend S. Mand haffe oplat sin Jord till be. Jon Lii, som war Fremmit till hannem, Med slig Condition at hand schulde Vnde ham Aarligen saa lenge hand leffde it støke Agger och it støke Eng, Som hand første Aar Nøtte, Mens vdj fem Aar som hand leffuede dereffter, bekom hand huerken Agger eller Engestøke. Bemelte Jon Lhj tilfunden at erstatte till S. Mogens Lies børn och Arffuinger, Nemblig Niels Kidøen, Rassmus Boege, Erich Lii och Maren Kortued, for de femb Aar som hand inted bekom, saawit Vdwiste Agger och Engestøke kand tilstreke.

Kongl. Ma. Fogit Almuen forreholte, om de haffde nogit at klage offe Slodzherren och hans welb. tiennere, Fogden Skriffueren eller deris tiennere, at de det schulle tilkiende giffue for hans welbiurdighed, huortill de alle suarede, de gandsche inted offe den. vdj nogenn Maader haffde at klage, eller der Vdj Sig at besuerge.

Laurids Walter steffnt paa Kong. Ma. Weigne Erich Goustad Aff Herløe Skibbred, for Resterende Rettigh. for A. - 49. Skatten - 1/2 R dlr., Thiendekorn - 1/2 R dlr., Saa och Ledingen for sam<m>e Aar, Aff en aff Axel Moedts Jorder Kaldes Nedre Wogenis her vdj Skibredit, som hand det Aar brugte, och derforr bør at suare till dette Ting, Møtte icke, Tilfunden at bøde steffnefald - 1 mrk. S.

Anders Naffntued steffnt Christian Nessbøe for enn Koe som hand haffr Sat Anders paa Leye, Christian tog dend igien och iche betalde Leyen. Christian Møtte ike, tilkiendt steffnefald - 1 mrk. Sølff.

Kongl. Ma. Fogit Almuen Adwaarit at de icke schulle Annam<m>e nogen Støck Von Achten til at betale Kong. Ma. Rettighed Med efftersom der findes stor bedragerj med dem.

(78b)

Lind Aas Skibred

Høste ting.

Dend 3. octob. Holtess Almindelig Høsteting vdj LindAass Skibred, Nerwerrende Kongl. Ma. Fogitt Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorenschriffe, och effterschreffne Laug Rettit.

Oele Hundwen LenssM. Amund Lyren, Mogens Nataass Rassmus Hopland, Knud Skouffue, Magne Brontland, Haldwar Sydtzlok, Anders Fieldss Ende, Rassmus Kordall, Johans Qualwog och Christian Mogenssløff.

Kongl. Ma. Fogit Almuen Adwarit at de icke schulle Annam<m>e nogen Støk Von Achten til at betale Kong. Ma. Skatt med, efftersom der findes stor bedragerj Vnder dem.

Efftersch. bleff tilneffnt Ledingschindene at wordere och døgtige Vdsøge, Anders Fieldss Ende, Rassmus Kordall, Johans Qualwog och Knud Skouffue.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Oele Jacobsøn Settere, for at hand haffr offrfaldet och Willet Slagit Endre Jacobsøn førland schaffer, med en 1/2 Aare vdj be. Oeles egen stue, haffde Quindfolkene der i hussit icke det Affwergit, Och Endre kom vd aff dørren, Aarsagen til dette war, at for. Endre Sagde han. till vdj Kongens Fogdes Aff Sundfior hans tienners fløtning, Bekiende Skafferen Endre for Retten, at der hand Sagde forsch. Oele till vdj Flytning, Spurde hand han. huad hand wilde, da ham suarit, at hand nu wilde haffue ham vdj Flytning, Suarede Oele wilde du det, da schalt du faa en Vnd ??bescheen. Be. Oele Jacobsøn Setttre war Nerwerrende och ey det kunde fragaa, Affsoenit hoes Fogdenn.

Gutorm Oels. Wickaa Fremkom for Retten och haffde steffnt Sin Suogersche Britte Jssaks Rongwer for nogen Vnderholdning hand hoes hinde wille Søge Paa Sin Quindes Helge Erikdsotters wegne, hindess Fader S. Erik Pedersøns Kost, Røgten och tilsiuffn paa it Aars tid i hans store Aldendom der hand gick wed en staff, och hos dem bortdøde,

(79a)

Gutorm Satte vdj Rette om hand icke burde haffue betalning och leje, for Hans Quindes Faders S. Erick Pedersøns Kost och Vnderholding Aff for. Britte Jssaks Rongwer, efftersom hun haffde til Ægte S. Jssacks Dotter, Forsch. Britte møtte for Retten och forregaff at hun och hindes S. hossbond Jssack Eriksønn som war Sønnen till S. Erick Pedersøn, at dj haffr fød han. Dobbelt imoed en Søster part, Och effter S. Eriks død haffr hans børn och Arffuinger, Arffuit en huer Sit aff huiss som dend S. Mand effterlod, til huer Sin Anpart, och formeener hun at effterdj hindes S. Mand Jssack hans Fader Salig. Erick vdj hans Alderdom haffuer fød Toe gange saa lenge imod Søsteren Helge Ericks dotter haffuer giort, tilmed bekom<m>it och Arffuit hindes part etter hindes Fader, at hun da icke billigens burde i saa maade nogit at Vdgiffue, Mens derforre were forschonnit. Och skall were Vngefehr - Nj Aar siden S. Erick Pedersøn hand bortdøde. Tilmed berette be. Britte Jssacks att hindes S. Mand Jssack Eriksøn haffuer boet paa Rongwer wed Tiuffue Aars tid.

For. Gutorm och hans hustrue bleff for Retten tilspurt om S. Jssack Ericksøn haffuer fød faderen dobbelt imoed Dem, huor imod de inted kunde Sige, tilmed ey kunde benegte at Gutorms Quinde io ochsaa har Arffuit och erlanget Sin part effter Faderen. Saa de heller ingen prouff eller Widnissb. kunde vdj Rette føre, Som kunde were imod for. Britt Jssacks foeregiffuende. Kand derfoere herom for Retten ey Anderledis forrefindes, Effterdj Salig Erick Pedersøns Arffuinger, en huer haffr Arffuit Sit effter hannem, Tilmed ey kand imodsiges end io Britte Jssacks S. Mand Jssack Ericksøn haffr fød Faderen S. Erik Pedersøn vdj hans store Alderdomb, dobbelt imod hans Søster be. Helge Erickssdotter Enkelt, Huorforre Gutorm icke nogen Vdleg eller betalning for S. Erick Pedersøns Kost och Vnderholding paa it Aars tid kand tilfindes, hoes Britte Rongwers

(79b)

at Søge, Mens hun for Gutorm Wikaass tiltale i dend Sag frj were.

S. Rassmus Laursøns Arffuingers Fuldmegtig Welagt Lauridz Walter steffnt efftersch. Johans Remnorss Arffuinger for Landschyld Anno 1647 en Weyer, Noch derforVdenn rester denn. Landschyld for - Anno - 47 och - 48. - 1/2 Løb Smør - 1 Faar, Foernøds och Skiudzferdspenge - 2 mrk., for Anno - 48. Foernødz. penge - 8 s. Rassmus Johansøn Remnor møtte tilstede och fragick schyldenn, Niels Remnor rester for A. - 47 med - 1 Weyer, och for A. - 47 och 48. Landschyld Smør - 1/2 Løb Faar - 1. Fornøds och Skiudzferds penge - 2 mrk. 8 s. Noch er dj pligtig - 1/2 Wog Raa fisch. Enken ibid. som hun er schyldig for - Thoe Aars Landschyld Jt Faar, Noch rester Niels Remnor første bøxel paa - 1 1/2 s. Huor paa hand haffr betalt till S. Borgemesters Rassmus Laursøns tienner Giert Pedersøn - 8 S mrk. Noch haffr hand betalt paa forsch. Landschyld - 1 1/2 Weyrer. Oele Remnor er pligtig fornødspenge for A. - 48. - 1 ort. Stephen och Oele Hetlehoffde rester med deriss foernøds och fløtningsspenge for Anno - 46. 47. och 48. penge - 5 mrk. for. Stephen rester paa hans førstebøxsell - 1 <tønne> Oster. Oele rester paa førstebøxsell - 1 Weyer och - 1/2 <tønne> Oster. Dennem sambtlig tilfunden at betale inden fiorten dage her effter, huiss dj icke Louligen kand Affbewisse betalt ere, eller wordering vdj deris Boe.

Rassmus Niels. i Langøen steffnt Jffuer Oelssøn i Dragøen for en Kiedell goed for - 15 mrk., som Rassmus Nielsøn paa Settere hoess Knud vdj sin gields betalning paa Arffueschiffte er Vdlagt, och til worderit, och Jffuer Dragøen samme Kiedell schall haffue bortført fra Settere vdj Sit huuss Jffuer Dragøen møtte, Sagde at hans Søn Oele Jffuers. haffuer tient S. Knud Niels. Settere och hans effterlatte hustru Jngeborg Jonssdotter vdj Sex Aar, och Jngeborg bewilgede hannem be. Kiedel vdj sin Lønn

(80a)

Magne Siuffuersønn Børløen bekiende for Retten at Jffuer Oelsønn kom til Magne Børle wed hans land med Kiedelen vdj Sin Baad, Som hand komb fra Settre med, da spurde Magne huor hand haffuer bekommit Dend Kiedell, Da Sagde hand fra Jngeborg. Settre, Da Sagde Magne till Jffuer wille hun well goedwilligen lade dend Vd, Da suarede Jffuer igien, wilde hun icke, Da motte hun. Med denne Sag. opsset till widre steffnemaall, och da at schall were steffnt at were for Retten be. Quinde Jngeborig.

Frembkom Laurs Jngebritsøn i Leerøen som haffde steffnt Mickell Nøttem for gield - 1 S mrk. hans Wedderpart møtte icke eller nogen paa hans weigne, och for hand icke møtte bleff hand tilfunden steffnefald - 1 mrk. S.

Frembkom Sackarias Bordall och præsenterit Sig. vdj Rette, efftersom hand war steffnt Aff Jon Quamwog., Da effterdjj Sackarias som war steffnt till J Dag. effter Loulig steffnemaall sig vdj Rette føyer, och Jon Quamwog som han. har steffnt icke møtte, eller nogen paa hans weigne at suare, er hand tilfunden at bøde steffnefald - 1 mrk. Sølff.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde om dj haffde nogit at klage offuer Slodzherren hans tiennere, Fogdenn Skriffueren eller deris tiennere, At dj det da for hans welb. schulle giffue tilkiende, wilde hans welbiurdighed Raade boed derpaa, huortil de suarede ingen klagt at haffue offr nogen aff dennem udj nogen Maade.

Gullen Skibreds

Høsteting.

Dend - 6. octobr. holtess Almindelig Høsteting vdj Gullen Skibbred. Nerwerrende Kongl. Ma. Fogit Peder Hans. Hans Clausønn Skriffuer och efftersch. Laug Rettit,

Claus Molde LenssM. Anders i Wiigen, Hans Eyde, Erick Rissnes, Gregorius Lund, Gulbrand Metun, Niels Nappen Jon Grinde, Sigwor Moland, Mogens Steffnebøe, Asslack Steenne, Mogens Mitbøe, Oeluff Fossdall, Oeluff ØstGullen Hans i Wadtzøen, Gunder Mitun Claus i Dale och Sigwor i Dalle.

(80b)

Frembkom for Retten Otte Endersøn som tiente Maritte i Miømen, som til Nest forleden Waarting war steffnt for hand haffuer beligget for. Maritte, och da møtte tilstede och berette for Retten at hand icke wilde Egte hinde, Huoroffr hand bleff tilfunden effter Lougen och recessen Sinne bøder, och nu i dag med forbøn for Retten bekiende at wille Egte for. Maritte, Saa hans førige tildømbte bøder bleff hannem effterlatt, och for huiss bøder hand nu burde Vdgiffue betalte och Affsoennit hand hoess Fogdenn.

Efftersch. bleff tilneffnt at wordere Ledingschindene Gunder Metun, Hans i Wadzøen, Oele Fossdall, Mogens Stembøe, Sigwor Molland och Mogens Mitbøen.

Frembkom Johans Grimbstad och Lod opbiude - 8 1/2 Markers Smørs Leye vdj en grd. Kaldess Nord Gullen vdj GullenSkibred, om nogen aff hans Sambfrender haffde Løst at Løsse sam<m>e goeds, Efftersom det er Vdsat till hr. Størke Tomasøn Sogneprest till Ewenwiig.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde om der war nogen der haffde at klage offuer dend Gunstige hr. Slodzherre Erlig och welb. Mand Offue Bielke, eller hans tiennere, Fogden Skriffueren eller och deris tiennere, at dj det schulle tilkiende giffue, wilde hans welbiurdigheed Raade boed derpaa, huortill dj alle suarede at de intet haffde offr nogen aff dem at klage.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Hans Olleland och Peder WillatzWiig for nogen ord dj haffr hafft med huer Andre, Hans Olleland war nerwerrende for Retten och bekiende at hand komb till Peder i Willadtzwiig vdj hans grd. <och Hans war Skiudzschaffer dend tid som war wed Pindtzdag tider i nerwerende aar> och sagde hann. till Vdj Fløtning at føre Jens Houff, Slodzherrens tienner, och da wilde hand intet førre, och gick fra ham och sagde Andre till, Och der Hans kom till Peder en Anden gang at tilsige hannem vdj Fløtning til en Anden, Och Peder sagde till Hans Nest du war her Jldt Loffuit du, och Jlt kom fram.

(81a)

Malenne i Killewoll Frembkom for Retten och Prouffuit at hun haffr hørt Hans Olleland til Peder sagde at hand nu will klage hannem, for at hand icke wille fløtte, Suarede Peder wille J Klage mig. saa kand i det giøre, schee Guds wille, och Hans wiste ham it støke paapiir, och derhoes sagde at hand nu schulde Lide for det hand haffr før giort, Och Peder Sagde till Hans J haffr Loffuit mig det, och nu wille J det schall kom<m>e frem. Affsagt effterdj Skaffern Hans Olleland er Kom<m>en till Peder Willodzwog. med Vbequemb och frambfussendis ord vdj hans Errende med Skiudzferd at tilsige, Och Peder icke diss ringere med vNøttige ord hannem igien fororede, Da effterdj der findes schyld paa begge sidder, tilmed Hans Olleland icke kand bewisse hans Angiffuende, er dennem tilfunden huer at bøde till Kongl. Ma. - 1/2 R dlr.

Frembkom for Retten Jetmund Halsteensøn Hatlewiig., och Laurds Hogsswer Brøder, som haffde steffnt deris Stibfader Hans Torsswiigen paa deris egen och MedSødschinds Weigne, Anlangende Torsswiig som deris S. fader Halsteen Torsswiig haffr aff øde oprødit, och for. deris Stibfader bekom till Egte deris Moder Gurj Mogens dotter, och Gaarden Torsswiig med hinde brugte, till hindes døde dag., och Hans sam<m>e grd. endnu besidder, Och for. Jetmund med hans Sødschind formeente, effterdj deris Fader och Moder er wed døden Affgangen, och deris Stibfader Jorden som deris S. Fader haffr op Rødit til brugs besidder, Nu formeener dj effter deris S. forældris Død Nermest op Rødede pladz at bruge och besidde. Hans Torsswiig war til Weddermaals tale och berette at hand haffr forligt Sig med Dend Eldste Broder och schaffet hannem Jord, Saawelsom och berette at hand med de Andre hans Sødschind war forligt, Saa dj war wel tilfrids, Och dennem med

(81b)

penge frembhiolpet at stede Jord for, Och haffuer Hans nu Atter i dag forligt Sig med denn. Sønderlig med Jetmund, och endda widre giffuit ham vdj dag Segs R dlr., Saa dj bleff well forligt, och bleff i deris Nerwerrelse, nemblig Jetmund och Laurs Brøder och deris Stibfader Hans Torsswiig. for Retten talt, at det schall bliffue en Afftald Sag., och derpaa gaff Hans och Jetmund for Retten deris hender.

Kongl. Ma. Fogit steffnt Oeluff Biørneklet for at hand haffr Slagit Jon Skinders Quinde till Blods, som er paa det tredie Aar siden, som war en Teger och gick ombkring at betle, Och hun døde en 7 eller 8 Vgger der effter, Oeluff war nerwerrende och icke kunde det benegte, io at haffue slagit hinde till Blods, Tilkiendt at bøde till Kongl. Ma. - 3 1/2 R dlr.,

Frembkomb for Retten Erik Rissnes, som haffde vdj Rette steffnt Jidle Niels Dotter store Slire for nogen ord hun schall haffue talt om hannem, Tilmed steffnt Doritte Oelss Dotter till Prouffs, be. Jidle møtte icke, Derforre om denne Lejlighed opssat til førstkom<m>ende waarting, och da till den tid at steffne paa Ny.

Kongl. Ma. Fogit Almuen paa Tinget flittelig. Adwaarit at de her effter icke schulle Aff nogen Annam<m>e nogen Støk Non Achten till att betale Kongl. Ma. Skatt med, eptersom der findes stor bedragerj med dennem.

(82a)

EkAnger

Skibred Høsteting

Dend 8. octob. holtess Almindelig Høsteting vdj EckAnger Skibred, Nerwerrende Kongl. Ma. Fogit Peder Hansønn, Hans Clausøn Sorenschriffuer och effterschreffne Laug Rettit. Niels Fyllingssnes LenssM. Knud Essem, Oele Todtland, Baste Røland, Amund Hindeness, Oele Røland, Oele Eckness, Oele Eye, Anders ibid. Erik Elwiig, Laurs Estnes, Magne Eckniss, Jffuer Molwiig, Niels Myr, Knud Quinge, Lauritz Hølleland och Aschel Aschwiig.

Efftersch. bleff tilneffnt at wordere Ledingschindene, at der døgtige Skind worder Leffuerit, Nemblig Oele Røland, Erich Elwiig, Magne Ekniss, och Lauridz Essnes

Kongl Ma. Fogit steffnt Anders Heltued for en SøffSmale, som hand haffr Misstagit fra Oele Eye, Anders Møtte tilstede, och det ey kunde benegte.

Almuen paa Tinget gaff Anders heltued it got Røgte, at dj Aldrig haffuer fornummit eller hørt nogenn Tiuffuerj tilforn med hannem, eller Anden Vtilbørlig forhold, Och berette dj at hand er en fattig Mand, och vdj hans store Armod och fattigdom har Sult och Nød trengt hann. dertil at tage dem.

Lenss Manden Niels Fyllingssnes steffnt Mikel NerAass for Skiudzferds offuerhørig til Slodzherren Selffuer, Møtte icke, tilfunden steffnefald - 1 mrk. S.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om der war nogenn der haffde at klage offuer nogit der kunde Skorte denn. vdj foegderiit, Saa och om de haffde nogit at klage offr Slodzherren Selff, hans Welb. tiennere, Fogden Skriffueren eller och deris tiennere, at die det da for hans welb. schulde giffue tilkiende, Wilde hans welbiurdighed Ram<m>e boed och bedring derpaa, huortill dj sambtligen suarede at de gandsche ingen klagt haffde offuer nogit.

Laurids Walter Fuldmegtig paa S. Borgemester Rassmus Laursøns Arffuingers Weigne steffnt efftersch. Laurids Sandwiigen for førstebøxell Thj R dlr. for A. - 1648. Niels Gregiusøn hagesetter for Landschyld for A. - 47. Smør - 1/2 Løb, Malt - 1/2 <tønne> foering och Arbeidspenge 1/2 R dlr.

(82b)

Derpaa er betalt - 1 1/2 R dlr. - 14 s. det aar Anno - 1649. Nielss Fyllingssnes LenssM. suarede paa Laurs Sandwigens Weigne, och berette at det war betalt.

Bemelte Niels hagesetter møtte icke eller nogen paa hans weigne, Tilfunden dennem begge, at huiss dj icke rigtigenn kand Affbewiisse betalt er, ded at betale inden - 14 dage, Tilmed Niels hagesetter att betale effter Lougen Sin Julle mark, for Landschylds med indesiddelsse, eller och pligt wed Namb och wordering Aff deris Boe at Vdsøgis.

Kongl. Ma. Fogit Almuen flitteligen Adwarede at de icke her effter schulle Annam<m>e nogen støk von Achten til at betale Kong. Ma. Skatt eller Anden Rettighed med, efftersom der findes stor bedragerj Vnder dem.

Hoss Anger Skibred

Høsteting.

Dend 9. octob. holtess Almindelig Høsteting vdj Hoss Anger Skibbred, Nerwerrende Kon. Ma. Fogit Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorensch. och efftersch. Laug Rettit. Laurds Birkeland LenssM. Laurdz Klippe, Hans horsshoffde, Magne Byssem, Niels Birkeland, Anders Myking, Niels Mehuss, Oele Eggeland, Johannis Hiembwiig, Anders Litland, Niels Sandall, Mikell Rodzland, Gullick Nord Aass, Jon Fieldschol Næss Eluff Fieldschol odh Joen ibid.

Efftersch. bleff tilneffnt at wordere Ledingschindene, at der døgtige Skind Worder Leffuerit, Naffnlig Gullick Nord Aass, Mickel Rodzland, Johans Hiembwiig, och Oele Eyeland.

Frembkom for Retten Laurs hoele Aff Arne Skibred, som haffde steffnt Eluff Fieldschol for Adtschellige Vtilbørlige tale, Elluff Fieldschol war tilstede paa Tinget, och derfra bortdragit, och ey vdj Rette willet møde.

Oele Kleppe Aff Mielde Skibred Frembkom for Retten och prouffuede at hand haffuer hørt det be. Eluff Fieldschol vdj Gaard sagde, at hand er steffnt hid vdj dag at suare til hand Sag, Menn Vdj Morgenn wilde hand icke, om de end wilde steffne

(83a)

hannem ind for Kongen, Knud Kalland frembkom och proffuede det sam<m>e som be. Oele Kleppe, Vden at hand icke hørde, at om end hand bleff steffnt for Kongen.

Kongl. Ma. Fogit Satte vdj Rette om hand icke burde bøde steffnefald, Och derforVden haffue tiltale till hannem om hand icke bør at lide for hand forAchter Retten, och Retten saaledis Vndtwigt.

Laurs Hoele Satte och vdj Rette, om hand icke burde erstatte ham kost och tering vdj denne Sag Andwendt. Bleff for. Eluff Fieldschol tilfunden effterdj hand war her paa Tinget indtill Sagerne schulle for, och da Vndwigt Tingstuen och Retten, at bøde derforre til Kon. Ma. steffnefald - 1 mrk. S. Och derforVdenn at were vdj Øffrighedens Minde for at hand saaledis haffuer forAchted Retten, och ey Willet med sin Wedderpart møde.

Gullick NordAass steffnt Knud Tuedenn for - 4 R dlr., som hand er hannem schyldig, be. Knud Tued war nerwerrende, och berette at hand wilde Anderlediss derimod bewiisse, at hand icke war hannem saa megit schyldig., Dog hand icke det kunde bewiisse nu i dag for Rettenn, Och effterdi at dj haffde ingen bewissning eller prouff paa begge sidder, er Sagen derforre opsat til Waartinget, och da at førre deris prouff paa begge Sidder, och da at gaaes huiss ret er.

S. Rassmus Laurid<tz>øns Arffuinger wed deris Fuldmegtig Laurs Walter steffnt efftersch. Hans Hieldwiig for paa resterende tredie Tage en Weyer. Paa Landschyld høns - 1 hønne, Oele ibid. Rester - 1 Baad Weed møtte icke. Suersche dersam<m>estedz rester paa hans Landschyld høns - 1 hønne, war tilstede och berette at det er Lefft Haldwor och Jffuer Nordre halland er pligtig Thoe weyer, for. Haldwor er pligtig paa hans rettigh. - 1/2 R dlr., och rester dj begge for A. - 48. foernødzpenge - 2 S mrk. Jffuer møtte och berette at det war betalt, och Halwor Møtte icke Jffuer Tierwold schyldig - 1 Baad Weed och - 1 Weyer, Møtte tilsted

(83b)

och berette at wille betale dend Baad Weed, Men Weyerne haffde hand icke Loffuit, Men it par Fugell som hand schall betale. Peder Fulledall rester med enn Baad Weed, Møtte icke eller nogen paa hans weigne, Tilkiendt sambtlig forbe. indsteffnte huiss dj icke kunde Affbewiisse betalt ere, det at betale indenn - 14 dage, eller och wordering vdj en huer deris Boe.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om der war nogen der haffde at klage offuer Slodzherren hans tiennere, Fogden Skriffueren eller deris tiennere, eller och om nogit Andit huiss dennem vdj Skibredit kunde Skorte, at dj det for Hans Welb. Wilde giffue tilkiende, Wilde hans welbiurdighed Raade boed derpaa, Huortill dj Alle suarede inted offr nogen haffde at klage.

Kongl. Ma. Fogit Almuen flittelig Adwarit at Dj icke hereffter schulle Annam<m>e nogen Støk Von Achten til at betale Kongl. Ma. Skatt med eller Anden Rettighed, efftersom der findes stor bedragerj med dem.

Mielde Skibred

Høsteting.

Dend 10. octobr. holtess Almindelig Høsteting vdj Mielde Skibred, Offuerwerrende Kong. Ma. Fogit Peder Hansøn, Hans Clausøn Sorenschriffuer och effterschreffne Laug Rettit. Elling Borkeland LenssM. Elling Røem, Baste halland, Johans Solberig, Oele Weffle, Nielss ØffsteMielde, Oele Røwem, Oeluff Hartued, Magne Birkeland, Rassmus Skierping, Oed Solberg, Aschel Wickne, Nielss Restad, Oele Daltued, Lauritz Ristad, Mogens ibid., Tommass Hundhammer, Johans Hauffre och Mickell Blom.

Efftersch. tilneffnt at wordere Ledingschindenne, at der døgtige Skind Leffueris, Nemblig Oeluff Røwem, Rassmus Skierping, Oele Solberig. och Ascheld Wikne.

(84a)

Borgemester S. Rassmus Lauritzøns Arffuinger wed deriss Fuldmegtig som war Lauritz Walter Steffnt efftersch. for resterende Rettighed, Enken paa Watle Gurj for Tredie tage - 1 Weyer, Noch er dj schyldig aff ald Gaardenn for A. - 48. foernødz penge - 2 S dlr., Nielss och Anders Riffueniss ere schyldig paa Tredie bøxsell - 2 Weyre, Och for Anno 1648. foernødspenge - 2 S dlr., Knud och Enkenn paa Sundland ere pligtig paa Tredie tage - 2. Weyer foernøds penge for A. - 48 - 1 S dlr., Møtte tilstede och inted haffde huor med dj kunde bemelte Krauff Affwende, Andit end dj berette derpaa at were betalt. Tilfunden inden fiorten Dage at betale, huiss die icke Louligen kunde Affbewisse betalt ere, eller Wordering vdj deris Boe.

Niels Harboe Raadmand vdj Bergen wed hans Fuldmegtig Laurs walter steffnt Johannes Reffuen for nogen Bropenge aff en Broe wed Nederste Mielde, Niels Harbo for Almuen Aff Gierresta och Mielde Sogner wed Lige lader holde, och Almuen dertill vdloffuit aff huer Løb - 4 s., och for. Johannes Reffuen schall haffue mesten oppeborit Aff Almuen huiss aff Gierresta Sogenn bleff Vdloffuit som schal beløbe Vngefehr til - 4 R dlr., hand for - 11 Aar forledenn haffuer aff Almuen oppeborrit och till sig Annammit, och ey dennem fra sig Leffuerit,

Bemelte Johans Reffuen war till weddermaals tale och wedgich at hand haffr bekom<m>it aff hans Fader Elling Reffuen - 3 R dlr., som hand Aff Almuen haffr opkreffuit, Faderen war nerwerrende och berette at der staar endnu nogen tilbage, som icke har vdgiffuit, Som hand icke kunde bekom<m>e nogit Vdaff, och kunde det beløbe Sig till - 1/2 R dlr. Almuen paa Tinget bekiende at de haffuer vdgiffuit til sam<m>e Bro Aff Løbenn - 4 s. Johans Reffuen bekiende for Rettenn

(84b)

Att hand haffuer de Tre Rix dlr., och haffuer dem tilbødit Sidle Madzdotter Nielss Harboes hustrue, tuende gange, och ey willet annam<m>e dem for at de icke war tilfylleste. Johannes Reffuen tilfundenn at betale til welagt Niels Harboe de Tre R dlr., Som hand aff hans Fader til sig Annammit haffuer, inden - 14 Dage hernest effter, eller wordering vdj hans Boe och Goeds. Och efftersom det er 11. Aar siden hand for. Tre R dlr. til Sig har Annammit, och som hand Selff beretter at hand schall haffue tuende gange sam<m>e Tre R dlr. Nielss harboes hustru Sidle tilbødit, och ey willet annam<m>e, Da dersom Johans Reffuen icke det loulig kand bewisse bør hand at giffue billige Rentte deraff for de Aarringer nemblig Elluffue Aar som hand med de Tre R dlr. har forhalt, huilken Rentte tillige och med de 3 R dlr. da Aff Boen bør vdsøgiss.

Welagt Mand Nielss Harboe Wed en Slodzsteffning. Aff Bergenhuss vdsted, som hans Fuldmegtig Laurss Walter lagde vdj Rette, huormed hand loed for Retten Citere Johans Reffuen for nogen Vbequems ord hand paa Nielss harboe Nest forgangen Waarting for Retten hans Erlig Naffnn til forklejnering paatalde, Som med it Tingsswinde och vdj Rette indlagt med bewiiste, Johans Reffuen møtte tilstede och Willet det fragaa, som hand dog icke kunde imod det beseiglet Tingsswinde.

Lauridz Walter Satte vdj Rette om hand icke burde at lide effter M. B. 21. Cap. Saa och indstaa Nielss Harboe effter en Segs Mends dom, saawelsom hand Tingene her effter Affsondre.

Med dend Sag. med Johannes Reffuen, Formedelst Faderen Elling Reffuens och Andre Dannemends sambt hans Egen forbøn schyld, opsat til widre steffnemaall, Efftersom Johans Reffuen och Faderen wille were vdj minde derom hoes Niels Harboe.

(85a)

Kongl. Ma. Fogit Almuen forreholte, at de hereffter icke schulle annamme nogen Støk Von Achten til at betale Kongl. Ma. Skatt med, eller Anden Rettigheed, efftersom der findess stor bedragerj med dem.

Kongl. Ma. Fogit tilspurde Meeninge Almue paa Tinget, om der ere nogen som haffde offr Slodzherren Selffuer eller hans welbiurdigheds tiennere, Fogden Skriffueren eller och deriss tiennere at beklage, eller och om den. nogit vdj Skibredit kunde Skorte, at die det da Skulde giffue tilkiende, will hans welb. Ram<m>e Middel til at forhielpe dennem til Rette, Huortill dj sambtlige suarede at de Gandsche inted haffde vdj nogit den. at besuerge eller offr at klage.

Arne Skibreds

Høsteting.

Dend - 14. octobr. holtess Almindelig Høsteting udj Arne Skibred, Offuerwerrende Kongl. Ma. Fogit Peder Hansønn Hans Clausøn Sorenschriffuer och effterschreffne Laug Rettet. Johanness Ryland, Laurids Hoele, Mogens Jordall, Anders Tuness, Mogens Espell, Erick Tuness, Jorgen Selwiig och Hans houg Aass.

Kongl. Ma. Fogit Meeninge Almue forreholte, at de hereffter icke schulle annam<m>e nogen Støk Von Achten till at betale Kongl. Ma. Skatt med, efftersom der findess stor bedragerj Vnder dem.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde om der war nogen som haffde offuer Slodzherren selffuer, hans welb. tiennere, Fogdenn Skriffueren eller och deris tiennere at besuærge eller och om nogit dennem vdj Skibredit kunde sche den. tilforkort, at de det schulle giffue tilkiende, wilde hans welb. Raade boed derpaa, Huortill dj suarede ingen besuering eller klagt haffde offuer nogen.

Rassmus Jordall LenssM. stteffnt g. Niels och Vnge Niels Hiortland, for Slagssmaall dj med huer Andre haffuer giort, Saa at dend g. Niels haffuer med en Lee omkring hans Halss S<e>tt, och beschadiget hannem it

(85b)

hoel paa halsenn, dertilmed och giort Skade paa hans wenstre haand paa Knoglen, Sam<m>e haand hand tog med och willet werge Sig wed halsenn. DerforVdenn och Reffuit haar Aff hannem, som Vnge Niels det haffr Mist for Retten frembwiste, g. Nielss War nerwerende och ey det kunde benegte, Tilfunden at bøde til Kong. Ma. 8. Ørtuger och 13 mrk. S for blodwide

Johannes Ellingsøn Reffuen Aff Mielde Skibred steffnt Mickell Romsla for gield, med ombkostning. - 8 S mrk. Oele Jndre Aarne Skaffer møtte paa hans weigne, och beloffuit at betale med det Allerførste.

Skiold Skibred

Høsteting som

holtes paa Hop.

Dend 15. octob. holtess Almindelig Høsteting vdj Skiold Skibred. Ner werende Kon. Ma. Fogit Peder Hanssøn Hans Clausøn Sorenschr. och effterschreffne Laug Rettit. Oele Dingeland LenssM. Oele Sandall, Torkel Hop, Salmon Tittelstad, Rassmus Natland, Mickell Grimbstad, Michel Nesstun, Oele Nedre Dingeland, Nielss Steen, Stephenn Hammerssland, Fredrich Steen, Jacob Mathop, Oele Hop, Lauritz ibid. Oele Skiold och Stephen Grimbsey.

Kongl. Ma. Fogit Meeninge Almue Ad warede att de icke her effter schulle annam<m>e nogen Støk von Achtenn til at betale Kongl. Ma. Skatt med eller Anden Rettigheed, efftersom der findess stor bedrag Vnder dem.

Anne Clauss dotter S. Sander Jansøns Effterleffuersche vdj Bergenn, wed hindess Fuldmegtig Morten Meyer steffnt Powell Jørgensøn Birkeland, och hannem tiltalde for Siuff Rix dlr., som hand in Anno 1646 effter hindes S. Mands Regenschabs Bogs formelding schyldig war. Powel war nerwerrende och negted for Retten icke at were schyldig - 7 R dlr., Mens ickonn - 3 1/2 R dlr. 1 ort, Tilfunden inden - 14 dage her effter at giøre Reg. med Anne Clauss dotter, Och dersom de icke da kand forenniss, da effter Anne Clauss dotters widre steffnemaal herom, och

(86a)

Reigenschabs Boginn at komme till dend tid vdj Rette, gaaes derom huiss ret er.

Mogens Laursøn paa Lune steffnt Oele Lunde, och hann. tiltalde for en Koe som Oeles Koe for hannem haffuer til døde stunget, saa Koen offuer en Monnit dereffter døde, Mogens Lune haffde steffnt til prouffss Maritte Lauridz dotter paa Lune, och Anne Oelss dotter ibid. som icke møtte tilstede for Rettenn.

Nielss Dingeland war borte och steffne bemelte tuende Piger til Tingss, hand bekiende for Retten at Anne Oluffs dotter sagde, at hun haffde Seet at hindes Faders Oele Lundes Koe Stack Mogenses Koe, Men huad schade dend feck wiste hun icke,

Asslack herdal schaffer bekiende och for Retten, at der hand war borte med Lensmandens Søn be. Niels at steffne, at for. begge piger sagde, at der de Kiørde fæit hiem til støls at dend Koe som stod offuen for paa Backenn som bleff stucken, bleff stucken Aff den Koe Vnder stoed, som war Oele Lundes Koe, saa dend øffuerste Koe Brøllet wed den bleff stuckenn,

Effterdj Mogenses prouff icke møtte, Och ey heller haffde Oele nogen prouff paa sin Sidde, huormed hand kunde for Mongenses tiltale befrj, Och Oele icke helder wilde for Retten were vdj Mogenses minde med en Toe Aars gam<m>el Quie goed for Toe R dlr., Derforre med denne Sag opsat til neste Ting igienn, och da Mogens at førre Sinne prouff vdj Rette i egen persoen, om die icke det imellom med huer Andre kand foreniss.

Kongl. Ma. Fogit tilspurde Meeninge Almue, om de hafde nogit at klage offuer Slodzherren eller hans welbiurdigh. tiennere, Fogden, Skriffueren eller och deris tiennere, eller och om Andit huiss dennem vdj Lehnnit kunde Skorte, at die det da schulle for hans welb. giffue tilkiende, huortil dj suarede Aldeeliss ingen klage Andet haffde end offuer de Auffls gaarder som Borgerne bruger, at naar nogen bunde wed døden Affgaar, Kand hans effterlatte børn, eller nogen andenn som dj formeener Sig til at werre berettiget icke bekom<m>e Gaardene igien til Leyning, Mens Borgerne Gaardene straxenn

(86b)

wed Ombudzmand til festning. haffr bort bekommit, Huilket dj formeener dennem sambtlig Almue vdj Skibredit til stor Tyngsell besuering och Vdleg., formedelst Slodz Arbeid Foeringschabff Giengiær och Andit saadant mere, Det dj formeene Alt for Tungt falder, formedelst dj dennem dervdj inted ere behielpelig.

Sortor Skibred

Høsteting som

holtes paa

NorEckerhoffd.

Dend 16. octob. holtess Almindelig Høsteting Vdj Sortor Skibred. Offuerwerrende Kongl. Ma. Fogit Peder Hansøn, Hans Claussøn Sorenschriffuer och efftersch. Laug Rettit, Oeluff Bielkerøenn LenssM. Haldwor Bildøen, Nielss Algrøn, Niels Logøen, Jacob Tøssen, Oele hambre, Oele Kobeltued, Jens Skouffue, Peder Eckerhouff, Oele Agatnæss och Oele Waage.

Kongl. Ma. Fogit Meeninge Almue forreholte att de hereffter icke schulle Annamme nogen Støck Von Achten till at betale Kongl. Ma. Skatt med, eller Anden Rettighed, Efftersom der findes stor bedrag med dennem.

Lenssmanden Oeluff Bielkerøen paa Peder Gunders. Oele Andersøn och Anders Laursøn boende paa NorEckerhouff deriss weigne, Steffnt Kolbiørn SørEckerhouff for huiss dj haffde hannem til at tale, Kolbiørn møtte icke, Mens hans Søn Oele Kolbiørns. møtte, och paa Faderens weigne suarede at hand war Jlde til pass.

Kongl. Ma. Fogit Almuen tilspurde, om der war nogen som haffde sig at besuere offuer Slodzherren eller hans tienner, Fogdenn Skriffueren eller och deris tiennere, Eller och om dennem nogit vdj Skibbredit kunde Skorte eller med betrengiss, at dj det da for hans Welbiurdighed schulle giffue tilkiende, Wilde hans Welb. Raade boed derpaa, Huortil die Alle Suarede, de inted haffde at klage offuer Andet End dend Vloulig Fischebrug med Linner Och

(87a)

Torsche Garnn, som der brugiss vdj deris gamle Fischebrug. Aff fremmede, Och dermed giør dem forhindring., Saa Fischen deroffr Skyr, och die Ringe Fisch bekommer.

Paa Hoss Anger

Tingstue om

dend Sag med

Laurs hoele och

Elluff Fielschol.

Dend 5. Novemb. Paa HossAnger Tingstue Hosshoffd war Hans Clausøn Sorenschr. Laurids Birkeland Lenssmand saa och Gullick Nord Aass Johans Hemwiig Arne Gietterem, Niels Sandall, Arne Løtued och Niels Birkeland Sex Laug Rettissmend, Forsamlit,

Frembkom for Rettenn Laurs Oelssøn hoele Aff Arne Skibbred, som wed sin Fuldmegtig welagt Jffuer Johansøn Aff Bergen i Rette lagde Slodzherrens Citation Aff Bergenhuss dend 11. octob. Nest forleden Vdsted, huormed Laurs hoele i Rette steffner Elluff Fielschol Aff HossAnger Skibred, Och haffde tiltale til hannem for trende Tiuff Achtige poster hand for. Laurs hoele schal haffue tillagt, som Laurs formeener hans Erlige Naffnn och Rychte Alt for møgit i By och Bygdelaug er Vdrobt, och for sam<m>e VErlig tilleg, Laurids hoele nu forledenn høsteting Elluff Fieldschol haffuer Ladit steffnt for Retten, och da icke møtt, Men Retten entWiget, Och derforre denne SlodzSteffning Laurs hoele forAarsagit til i dag at tage, at hans wedderpart Eluff Fieldscholl med hannem at møde, Prouff paa begge Sidder for Retten at Anhørre, och dereffter parterne at Niude huiss Loug och ret Medførrer.

Forsch. Laurs Hoele war nerwerrende for Retten, som wed hans Fuldmegtig Jffuer Johansøn Først Elluff Fieldschol tilspurde, Anlangende Trende Tiuff Achtige Poster hand schall haffue be. Laurs hoele tillagt, Nemblig Jt Nød at Laurs hoele schulle haffue stollet, och der Folkenn som Nødet Miste der de Søgte dereffter, Stod det vdj Laurs hoeles Sengeherberig.

(87b)

For det Andet Hans Elluff Fielschol tilspurde om Tiuffue Graa Buker, som hand och schulle haffue Sagt, Laurs hoele schall haffue Stollet, och at were paa Foster i Samb Anger vdj Sundhor Len.

Och for det Tredie bleff Elluff Fieldscholl for Retten och forreholt, som schal haffue sagt om Laurs hoele att hand och hans Søn schall haffue med Jern Koefud opbrøtt it Nøstedør, och der Stollet Thuende Seigell.

Forschreffne Laurs Hoele for Rettenn frembførde efftersch. Prouff.

Einner Helland boende i Arne Skibred frembkom och wed Bogeræd prouffuit, at Elluff Fielscholl nu Nest forledenn Sommer strax effter St. Hans dag sagde til hannem och Peder Loffstad Aff HossAnger Skibbred, Huilke tuende dannemend tilsam<m>en haffuer werit hos Eluff Fielschol første gang, Och om Hans dotter Sirj Elluffs dotter paa Laurs hoeles Søns Naffnlig Johan Laursøns weigne til Egte har werit begerrendiss, Och at der Einner Helleland komb til Elluff Fielschol i Hans gaard Anden gang med Laurs hoeles Søn Johans, efftersom for. Elluff haffde Sent Laurs hoeles Søns Gauffue Nemblig en Sølff Kiele och en Sølffsche tilbage igien, Da tilspurde Einner helleland Elluff Ad, Huor kom det till J schiket gauffuen hiem igien, Ja suarede hand her wanker icke saadan Snack, den enne siger det, och den Anden det Andet, Jeg Skam<m>er mig wed at hørre saadan Snack. Da suarede Einner helleland Eluff, huad er det for Snack, Det er sagt at hand schal haffue Stollit Jt Nød, Och Set vdj Sit Sengeherberg, Saa och Tiuffue Graabuker, som er paa Foster J Sam Anger vdj Sundhor Lehnn.

Der for. Einner Helleland komb dend Tredie gang med for. Laurs hole och Jffuer Taquam ilige maade vdj Arne Skibred boende, och Willet

(88a)

till Fieldscholl, Da kom de Alle Tre till Jon Fielscholnæs, som stod paa hans egen Kornbøe, Och Einner helleland talde til Jon Fielscholnes, och Spurde ham om hand wilde were ghestendig de ord som hand haffuer Sagt til Elluff Fieldscholl, Anlangende det Nød och dj Tiuffue Buker, som Laurs hoele schal haffue stollit, Da suarede hand Dennem, huad hand haffuer sagt och hørt Aff Andre, Wille hand were bestandig.

Bemelte Jffuer Taquam for Retten wed æd proffuit at Elluff Fielscholl sagde till hannom, Einner helleland och Laurs hoele, det er icke smucht som hand haffuer hørtt, at Laurs hoele schall haffue opbrøt it Nøst med Jern Koefoed, och Stollet der Jt Seigell Vd, Sam<m>e Nøst hører Ascheld Wikna till i Melde Skibbred.

Der forsch. Prouff war forhørt, bleff for. Eluff Fielschol for Rettenn frembkaldet, och hannem tilspurt huem der haffde Sagt ham om det Seigel, Sagde hand at Joen Fieldscholness haffde Sagt det for hannem.

For. Jon Fieldscholness som war nerwerrende bleff for Rettenn kaldet, och hannem forreholt om Seiglet, da bekiende hand at hand haffde Sagt det till Eluff, och Jon det att haffde hørt Aff Niels Fieldscholl.

Nielss Fieldscholl war till Weddermaalss tale och bekiende at Hans hosshoffde haffde sagt det for hann. bemelte Hans Hosshoffde war Loulig steffnit och icke møtte.

Forsch. Joen Fieldscholness bekiende och for Retten at for. Hans hosshoffde haffuer sagt til hannem om det Nød.

Erick Joensøn Heldall war och steffnt om denne Sag. at proffue och ey Møtte, Dog haffde hand en schrifft for Sig vdj Rette ladit Jndlegge Vnder hans Boemerke, Anlangende efftersom Joen Fieldscholnes Aff ham har werit begerrendis, hanss Sandferdige Windestb.

(88b)

Om denne Sag med Eiluff Fielscholl och Laurs Hoele, Da der hand kom i Snak med Joen Fieldscholnes paa hans egen Gaard, tilspurde hand Erick heldall huad snack der gick J Bøgden om Laurs Hoele och hans Søn, Huorpaa hand Joen Fieldscholnes suarede, at der gik nogenn Snack i bøgdenn om ??Kii, som Laurs hoele eller sin Søn schulle were berøgted for, Huilkett Erick Joensøn haffuer hørt aff Suend och Joenn Rødtzland,

Joen Rødzland war Nerwerrende, och bleff for Retten fremkaldit, som det icke kunde benegte, Mens det wedgick.

Suend Rødtzland war och Jligemaade for Retten tilstede, som gandsche benegted, at hand Aldrig det for nogenn haffuer sagt, Och icke helder wiste nogit i dend Sag udj ringeste Maader.

Laurs Oelson Hoeless Fuldmegtig Jffuer Johans. Satte Vdj Rette om Eiluff Fielschol icke burde att lide effter M. B. - 21 Cap. saawelsom kost och Tæring vdj denne Sag Anwendt att ehrstatte.

Da frembkom for. Eluff Fieldscholl Atter for Rettenn, bekiende och sagde om Laurs Hoele, att hand wed intet Andet om hannem, end det som Erligt war, och Erc<k>lærit hannom for Retten, Saa for. Lauritz Hoele och Eiluff Fieldscholl Haandtagiss for Rettenn, och dj tuende saaledis bleff wenner och welforligte.

(siste side)

Vdi denne Thingboeg findes Halffembtesindztiuffge och sex Nummerede Blader, Huor Vdi Christenn Busch soerene schriffuer Vdi Nordhordleh , schall effter hanss Æd och plicht schriffue alt huiss som lougligt for Thing och Domb passerer, saa som hand will Antsuare, Bergenhuiss dennd - 13 July. Anno 1648,. Offue Bielche