Nordhordland  tingbok  1, 1642-1648

Avskrift ved Håkon Aasheim/Ættehistorisk institutt/SAB

(9a)

1642

SteffneMoede paa

Fogdegaarden Anlan=

gendes de Sager som

til Seneste høste tinget

bleff optaeget,

Den 14 Novembr War Ingen Thil Fogdegaarden Wallestrand Indsteffnet, de Sager som Seneste høste ting i Mielde Skibred bleffoptaeget, Offuer uerendes Christen Busch Soren Skriffuer <Johans>Solberg Lensmand i forne mielde Skibred, Jens Restad, Erich BlomMogens Wechne, Oloff Weffle, Anders Braguatten, Thoere Øffste=Mielde, Nielss Restad, Oloff Reffuem, Oloff Daltuedt

Johans <haffre> och Och Oloff hoffums tuedt Sornemend ibm Wdj Ko:May: Foget Erlig och Forstandig mand Offue Jenssen hans Neruerelse, Och Først Kom for Rette Badsted Halleland, som haffde ladet steffne Johans Reffuem, for hand saa meget skammelig haffde offuer faldet hannem vdj Sex mends forsammling paa et steffne moede, effter

Øffrighedens Befalling, och hand var en aff Samme Sex mend, som var der tilneffnd, Huilket for ne:Johans ej heller Kunde benechte ville vel Vndschylde dig hand var Druchen, men den Anden var Saameget Slemmeligen med faeret, at der Wbylligen var med hannem handelet I:Sagen til <fare vidre> Indført:I bleff for Retten Affsagt at for ne:Johans bør at bøde til Ko: May: Otte Ørt: 13 (m) Sølff effter Mandhelg Balch 17 Cap: Sag Søgeren effterloed hannem hans Sag,

Dernest frembkom Oloff Rongued, och Knud Weffles Koene ved naffn Karj, som haffde Klaget Elling Reffuem for= medelst hand schal haffue tillagt for s:Oloff at schulle ligge Vdj et Letferdig Leffnet med for s:Charj, Knud Weffles Koene, och aff Presten derfoere Sat fra Sacramentet, For s:Elling Vndschylte sig, Ingenledes at haffue lagt den: nogen Sag til, men efftersom det var Vdspred i Bøgden Och Kommen i folches munde, matt hand taele med Lensmanden derom at hand derom flittigen schulle forsche och Randsage, och Aleneste Vdj en Rom och stilhed med Lensmand haffde det Sagt, huilket Lensmanden Selff ochsaa bekende och Proff= =uet, Men Endelig Kom det Vd paa en ved naffn Nielss Rongued som først haffde Vdført at for s:Oloff schal

(9b)

1642

skal varfundet i Sengen hoes for s:Charj huilket bleff han: offuer beuist, och hand Kunde det iche beuise, Disligeste ochsaa en ved naffn Mogens ØdeJord haffde Vdført for s: Charj, som er hans Egen stiff Moder, At hun om Natter tide skulle vere gaet fra hendes huss och for s:Oloff skulle vere seet at Komme fra hender om Morgenen Thillig dereffter, Jngen aff dennem begge haffde nogen bescheed for dennem, men skylte paa nogen Smae Wmyndige børn som det schulle haffue sagt, och de <> dereffter haffde giort et bøgde Raab derom och Vdført det Saavit det er Kommen til huer mands Thae= =le, de Fattige Folches naffn och Røgte iche til liden effter<> och matte lide der hoes den spot at de bleff Sat fra Sacra= =ment for deriss Snach skyld, bleff affSagt at for s: Oloff Rongued Saa vell som for s:Knud Weffles Koene Charj, for denne Snach bør frie at vere; at for s:Niels Rong= ued Saavell som Mogens Ødejord som dennem vdj denne Snach haffuer ført och VdRettet bør enten at vere i Fogdens minde for deriss forSeelse, Eller och effter Louen Mand= helg Balch 21 Cap: bør at bøde 4 merker Sølff for Saadan Wæ<r>lig Sag de haffuer dennem Vdj ført, Och dennem Kost och tæring nar paa steffnes eller loulig foedriss,

Dernest møtte Gutorm Eluig, som haffde giffuet Klagepaa Johans Reffuem formedelst hand Vdj Bergen, Vdj got folches Neruelse, offuentlig schal haffue sichtet och Thillagt hans Dater, som vdgiffuer sig for en Pige, At hun schal haffue udspiet et Barn som en Mehr, effter Proffue==nes Widnisbiurd, for hues skuld samme Pige aff Fogdenvar anholdet och beseet at fire Jorde Moder, Nemblig Marit Frecho, Karen Wæland, Rangued Langeland ochSiguene Erstad, huilke fra dennem haffuer giffuet be= schreffuet, at de iche Kand Kiende eller finde nogen tegen paa hender hun schulle haffue veret med Barn, Aff Huilke quinder de Threi, Nemblig Marit Frecho, Karen Wæland och Rangued Langeland, Møtte nu i dag paa Fogdegaarden och det samme Vdj Johans Reffuems egen Neruerelse ved høyeste æd Thilstoed, Den fierde

(10a)

1642

Den fierde quinde Ved naffn Seguened Erstad, effterdj hun for Siugdom schyld iche Kunde møde, frembschichet hun Thuende mend, Steffuen Thuet och Mathiass ibm, som hendes ord och Bekendelse skulle Angiffue, Huilke berettet det samme at hun schulle bekende som de Andre Thrende For s:Johans Jndlagde et Skrifft, Alt sammen med hans egen haand scgreffuet, Dog Jngen haand Vnder tegnet, hans Angiffuen dervdj var, At hand haffde mand for sig Nembl<>g Brøneld Wesdaal, huilken samme pige Thent, At hand det skulle haffue Sagt, Men for s:Brøneld Benechtet det Aldeliss At haffue sagt ey heller fornomet noget Vdj Saa made hoes hender, Aleneste hun paa en dags tid eller Threi Var bliffuen noget Suag, saa hun iche var saa sterch Øch ferdig til Arbed som til forn, och bleff der hoes noget Thych, och der hun aff for s:Brøneld och hans Hustrue spurde hender huad hun skade, Suarret hun at hendes Siugdom, I:som quindfolch huer maanet plejer at vere balad med:I Thuingte hender, Øch effter Threi dage dereffter bleff hun ferdig, igen, <vidste> Och vidre vidste hand intet derom ey heller tillagde hand hender nogen Sag, Widre for mente for s:Johans Vdj hans Jndlagde skrifft At Jngen quindfolch Kunde haffue Saadan deriss Siugdomb med mindre de med mend haffde den: beblandet, For det Thridie formente hand, At han: var det frit foere at Sichte hender, men hun effter louen burde At Lauguerge dig och Angaff Thrende Cap: i Louen som hender <d>er til Skulle holde Nemblig At hand Wille Sichte hender och hun at schulle Lauguerge, sig, som dog iche Kom denne Sag ved, Men effterdj hand Saa Letferdig Vden Ret och Billighed, haffde scheldet en Dennemands dater och tillagt hender at hun schulle haffue VdSpiet et Barn som en Moer(?), och ingen schal Ret eller Aarsag der til haffde, bleff hand derfoere til Kient atbøde 4 (m) Sølff (m) effter Louen Mandhelg B: 21 Cap: Och giffue hendes Fader paa hendes Wegen billig Kost och tering effter Sex mands Domb <J>.

(10b)

1642

Paa Edtzuog Emel=

lem Fogden, och Weinche

Simens Dater, Saa och

Lauritz Jacobsen,

Den 17 Novembr War Christen Busch Sorenskriffuer Lauritz Arne, Michel Romsloe, Gabriel Risnes Erich Arne Oloff Olsnes och Johans Bauge Sorne Lauretes mend i Arne Skibred, effter Thilneffnelse forsamle paa Edtzuog Neruerendes Ko: May: Foget Erlig och Forstandig Ouffue Jenssen, Som ved vor Kiere SlotzHerres steffning J Rette haffde ladet steffne Grete Olauss Dater med hen= des Suoger Lauritz Jacobsen for Adschillig derdiss hand =tering och bedriffter Emoed Deriss Grande Weinche Simens Dater paa Edtzuog gaard och Mølle, effter som hun sig hoes Fogden høyeligen sig haffuer beklaget, At hand Emoed en Sex mends Domb och et forseglede Contract Vdj Adschil= lige maade skal haffue sig forgrelet, effter steffnings Jndhold subdato Bergenhuuss den 9 Novembr Sidste forleden, lest och paa schreffuet,

(11a)

1642

Der Emoed fremblagde be t:Lauritz Jacobsen en Anden hans Welb: Steffning offuer den Soren skriffuer Jens Michelsen och de Sex mend som samme Domb och Contract Vdsted haffuer Dennem Thil Suechelse, och Der med gich denne Steffning Denne gang forbie, Och iche ville Suarre noget til Den, Bem te:Weinche Simens Dater med hendes Fuldmechtige Morten Nielsen JndVoener vdj Bergen var begerendes, Det for s:Lauritz Jacobsen ville for= =tøffue och Anføre nogle Andre Seerdeliss Poster, som Jche Kom Dommen eller Contracten huor ved de for= mente huo aff hannem var noget for Wrettet Der ved At vere, For m:Lauritz Anstillet sig Vdj det første Jche At ville fortøffue formendes effterdj hand J Sagen igen haffde steffnet, Kun de det Alt samme Saa lenge beroe, Lod sig dog Endelig Offuer Thael och bleff tilstede, At Samme Poster bleff Oplest, effter hendes skrifftelig Jndleg, som følger,

1. At Lauritz Jacobsen haffuer ladet opscheere aff hendes marck et støche eng, til torff til Demmingen

2.Haffuer giort Demning som til forn ingen Demming haffuer veret, men lagt stee<>n At Wandet Kunde haffue sin løb deroffuer,

3.At hendes Møller beklager sig, forleden vinter for medelst en stoer Wandlob som brød Vd och Kom offuer ned huoroffuer Lauritzes Steene løse och Vdj lob, Saa de løb tør, At der var ner Kommen Jld i Møllen,

4.Den Huilstoel som Axelen ligger vdj, haffuer hand taeget Steenene fra, Saa det er befrøchtendes at Elben iche schulle det Vdtaege och gøre hender Skade,

5.At Hand haffuer scheldet hendes Radtzmand for en tiuff at skalhaffue staelet noget Meell, och hand schal haffue goed bescheed for sig paa samme Meell

6.At Hand slaer och Drager hendes Folch, Derhoes Ad uarendes der som hand faer nogen schade der offte(?) skal hand haffue det for hemgield,

(11b)

1642

7.Hand schal haffue Jndhegnet och Jndgierdet et støche felges march och giort et <tex> der aff till at slae gress paa, och der med neder hugget skouen, huilket marchen i sig selff iche Kand miste,

8.Hand Emoed forbud haffuer høstet samme støche march

9.Et Huss hand haffuer fløt fra gaarden och Sat det op igen paa hendes grund Emoed hendes Willie,
 
 

10.At hans Suin oproder hendes marck,

Huor til be te:Lauritz Jacobsen Sua<>ret, hand iche ville Suare til nogen aff for s:Poster, førrend hand haffde faet < ? > effter hans Vdtaegene steffning
 
 
 
 
 
 

1643

Paa Bergen Radstue

Anlangende de

Wdliggere end 4 Mile

Den 4 Febr: War Christen Busch Sorenskriffuer, Oloff Dingeland, loste hoep, Thorkil ibm, Lauritz ibm, Michell Neder Thuen och Michel Thuedt, Sorne mend i skiold skibred, effter vorr Kare och Gunstige Her SlotzHerres Befalling, och Vdj hans Welb: Egen Neruerelse, for samlede paa Bergen Rad= stue, Huor hans Welb: ved skrifftelig Warsel giffuelse did haffde ladet Kalde, Erlig och Welforstandig< d> Rassmuss Lauritzen paa Borgemester och Rads Wegen, Sampt begge by= =ens <Kiemmener?> paa meninge Borgeschabets Vegen, Thil at Avhøre Nogle proff och Widnisbiurd, som hans Welb: Achtet at Lade føre aff de Elste och Beste Bønder Vd ved Korsfiorden boendes, Anlangendes fischerj och de Vdliggende Borgere samestedz Om de Kand haffue noget der Vdj at Sige, Thogendes med dend saa mange aff hans May: Breffue som ere for huerffuet Om de 4 Miles fischerj her ved Byen paa det de her hoes Kand haffues i Thilbørlig acht <>C: Act: Bergenhuss Den 3 Febr: sidst forleden Vnder hans Velb: Egenhand, Der Vden paa findes Aff be t:Rasmus lauritzen, Ananiass Ab= =slonsen och Dirich Echhoff paa tegnet den at haffue lest, Der hoes Sagde hans Welb: At hand iche Aleneste Saae gerne Bergen Byet Nytte och gaffn, Men end ochsaa, Saa vit som mugeligt Kunde vere ville der til helpe, Dog at derfatte Almue ved hoffuet Boendes, Som vnder tiden for Storm och Wiueyer skyld, Vden stoer Liffs faere iche Kunde Komme offuer Fiorden, Deriss gaffn och beste Der hoes ochsaa maatte erachtes, Huor til De

(12a)

1643

Indsteffnede Suarrede, de var iche heller begerendes Andet end Leiligheden paa begge sider io matte erachtes som Christeligt och tilbørligt Kunde vere, Dernest bleff S: Welb Jens Jull til Lindberg, forma<l>ls slotzher paa Bergenshuss, hans Welb: Andordning, med Ko: May: Ratification, Fremlagt, Om den som vdj de nest om Kring Bergen liggendes Lehre, Moedforbud deriss handell och Købmandschab driffuer, Saavit det ved <> Jndholdendes: Haffuer hans Welb: paa høye be t: Ko: M: Wegen Aluorligen forbudet Alle och enhuer, vere sig Borgere eller Andre, Jngen maa sig forholde Jnden eller paa for m: 4 Mile med nogen fischerj, Salterj eller Saadan haandtering At bryge, Saa frembt nogen her effter paa for s: Steder Kand befindes eller Antreffues J Saa maade At driffue nogen haand tering och Købmandschab Jnden for samme fire mile, de da iche til høyebem te: hans Ko: May: vil haffue forbrut hues goedtz de Kunde haffue med at faere och der foere tilbørligen at stande til Rette som ved bør, sub dato Bergenhuss den 8 Janv: 1630, Paa samme Andordning findes ochsaa hans May: Confirmatz Huor Alle hans May: Vndersatter Vdj for s: Bergenhuuss Lehn Aluorligen befochles, At de for s: Lensmandens For= ordning Vdj alle made effter Kommer, saa frembt de iche ville stande til Rette som ved bør och forschreffuet staer, Købing= haffns Slot Den 10 Marty 1630,

(i margen:)

Saa och bleff OpLest

i Byens bog om de

4 Milers strechelse

Nemlig, Herloe

schibred, Rad schibred

<L>indaass skib:

Nemlig, til Stue

holm, til Morøen

och til Kilstrøm

Der effter bleff effter s: Proff och Widnisbiurd fremb Kaldet, Nemblig Johans Skaer, Halduor Hilde, Thosten ibm, Albret Meeling, Hoffuer ThoeAnger, Omund Thraeland, Peder Øffstuald Johans Kleppe, Erich Øffstuald, Steffuen Kalffuen, Nielss Øchland och Anders Thoeranger, Alle strax Synden for Korsfiorden boendes Vdj Sand tor Sogen Jndenfor de fire mile, Och bleffue de tilSpurt, Om de och den meninge mand derom Kring boendes Kunde velmiste och Ombere de Vdlig= =gere och Borgere, som nu, Saavelsom til forn Vdj Langsommelig tid hoes dennem ligget haffuer och brugt deriss Købmandschab och Haand tering hoes dennem, disligeste om de Kunde føre deriss fisch til byen at Selge fersch, och om de iche Kunde blod salte den heme at den Kunde Bliffue forvarret om de saa hastig iche

(12b)

1643

Kunde der med fremb Komme, Huor til De Samdrechte= =lig Suaret, At enpart affdennem som var ved temelig forr<> Kunde velføre deriss fisch til byen, Thi Kunde de iche Komme den ene Dag saa Kunde de Komme den Anden, Ja och Vel paa en Otte Dagers tid eller mere Kunde den for uere Vschad end til de Kunde Komme fremb dermed, Men dengemeine och Fattige mand Kand iche vere Kremerne forVden, Thi nar de faer noget aff haffuet, maae destrax om afftenen Søge til Kremeren dermed och det Selge for Meel och Salt och Andet, Thi de haffuer Jntet Vdj forrad, men maae endelig haffue hoes Kremerne huis de huer dag schal fortere, och Nar fischeriet misluig er dennem maae de det borge, end til en Anden tid De Kand fae noget igen, och ere de da iche betroendes maae De Suelte, Saa dersom de Kunde fae en Halff Vaeg eller <> fisch endag och de Endelig schulle Roe til byen der med forterede det op paa vejen och siden førte intet hem til Hustrue och børn, Mende matte lide hunger och Sult, Saa det er Jngen rad til de Kand føre deriss fisch til byen, och der fore Kand ey borgerne Ombere som kand stae dennem bie, med hues de behøffuer Huor paa de giorde deriss høyeste æd, Huer Leilighed aff den Gunstige Øffrighed til diss haffuer veret Anseet, och der foere beuilget at Kremmere matte litte der heme hoes dennem som dennem vdj deriss Nød och trang Kunde Vnd= =sette, Ydmygeligen begerendes det dennem end nu her effter matte beuilges, Der hoes bleff dennem Aluor= ligen Thil sagt och foereholdet At saamange som nogen for <un> haffuer, de endelig schulle føre deriss fisch fersch til byen och der tilgøre deriss største flid, huilket ochsaa bleff loff= =uet, Disligeste bleff dennem ochsaa Thilspurt Om de Vdj Thelleuig ene boendes Jche Kunde lettere føre deriss fisch til byen, effterdj de ere nordenfor Korsfiorden och schal der iche offuer, Der til Suarret de, at de som der boendes ere iche Vden stoer Møde och besuering Kand Kom= me til byen med fisch Thi Det ligger Emoed Oben haffuet Och Lettere Kunde de Komme offr fiorden end fra Thel= =leuog Thi de schal saalangt om Kring,
 
 
 
 
 
 

(13a)

1643

Proff om Palme

Birchelands død och

Om Kommelse,

Den 6: Febr holtes et steffne moede paa Øchland i Skiold Skibred Neruerendes Ko: May: Foget Ouffue Jenssen Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sornemend, Mathiass Sanduen Lyse Closter Lensmand Oloff Dingeland Daniel Bratland, Daniel Hochland, Nielss Hornes Och Poel steen Sorne mend ibm Huor effter m: Widnisbiurd, som som skulle Proffue emellem Arne Øffstuen och Palme Bircheland, Som var Hoss for s: Arne tilgiest, och bleff om natten bort Kommen, Neruerendes for s: Arne Øffs= =tuen, saa och Palmes Søn med hans Fader Broder Peder Smøraass, ere hid møtte Nielss Øffstuen ved Bogered Proffuet At den nat som Palme var hoes Arne, Nemblig, Vdj gaard 14 Dage Siden, Emoed Minat Kom Palme vd fra Arnes och gich ned ig< > gaarden, Raabendes nogle gange lad op, men ingen ville luche op forhannem, gich hand tilbage igen, Sagde hand Du slog mig som en skelmen och tiuff, Dog neffnde hand ingen, och Gud skal straffue Dig, ieg schal Klage Dig for Lensmanden Michel Øffstuen Proffuet, der Arne var schilt fra Palme effter ad de haffuer veret tilsammens och slagetz, gich hand bort Vdj et Andet Huss at ligge, och Sagde ieg achter dig iche mer Vdj queld, Oloff Øffstuen Proffuet, Atom Natten Hand lae i Seng hørte hand at Palme Kom gaendes frem for Huset och brød en Kiep aff noget Riss som laae ved veggen, och Robte der hoes Du hafffuer slaeget mig som ingen ærlig mand,

Marit Thenendes for s: Arne, en Pige hen ved 20 Aarsgamel Proffuet, Om Morgenen tillig emoed Dag, Stoed Arne aldstille vdenfor Døren och Vente Ryggen op tilbord taget Da løb Palme til och fra hannem med en Kniff, och som hun Siuntes skulle Arne haffde faet skade i Hoffuedet, men Suingede Aleneste Kniffuen offuer hans hoffuet, Siden løb Palme bort paa bachen, Kom der effter Anden gang igen

(13b)

1643

løbbendes med Kniffuen i haanden,<> saa til Arne och Ram= te hannem framen i hans Koffte hand haffde paa, som end nu er til Siune, Da Sagde Arne Gud Naade mig Det giorde mig Ont gich dermed ind igen igenen <!> døren, Palme løb til døren och stach J beedscheen<?> med Kniffuen, Da Komb Arne vd igen och Ville ta= get Kniffuen fra palme, men palme stod hannem igemen boxe= =ren, Noede hand dog iche vdj Laaeret, Om sider der de lenge haffde dragdet om Kniffuen, fich Arne denfra hannem och gaff hannem toe Neffuehog, och gich der med ind i huset, men Palme Søgte ind effter hand huor hand sloeg hannem den Thri= die slag, gich saa ind i lofftet och lagde sig, Men Palme bleff vd paa gaarden, och gich den rette vej hem effter, och Kom igemen <> Leden, Siden saae hun hannem iche, Lensmanden Oloff Sandal Proffuet At hand med flere Da<>emend Kom der igaarden Saae de bloed i Sualen som gich ned til Sand sin stue som Palme haffde gaet om Natten til forn, och bloed Siuntes paa Naffuerne som hand haffde taget for sig med haanden, Saa var ochsaa Randet paa Weggerne En Dreng ved naffn toemes Proffuet At hand samme nat

Laae i Michels Sengeboe Da Kom Palme til Sand sit huss bad hannem lade op, men der Suarret igen, och Sag de der hoes hand stoed i senge boe døren och Saae at for s: Arne och Palme vaere til sammens och slages, och Arne gaff Palme Tho Neffuehog,

Arne bekente Selff At Palmes hat bleff funden om morgenen aff Thøsen Vdj gaarden, Staffuen satte Palme Selff Vden for døren, som den end nu staer, Kniffuen findes ochsaa heme hoes Arne, Oloff Dingeland och Michel Tuedt gich Vdj Borgen for for s: Arne at hand schal bliffue tilstede,
 
 

Waarting J Herløe

skibred

Den 22 Febr Holtes Waarting i Herløe skibred Neruerendes Ko: May: Foget Erlig och Forstandig mand Ouffue Jenssen, Christen Busch Sorenskriffuer och Effter m: Sornemend,

Niels stie Lensmand, Niels Frechou, Nielss Erstad

Mogens Toschen steffuen Kierregaard Anders Fosse

Anders Sunde Peder Langland Jffuer Rong

Siffuer Moetuet Johans husebø, och Simen Berland,

(14a)

1643

Knud Thoschen var steffnet for en huede hand haffde fundet Ved= for s: Thoscheland, beckeente at den iche meget duete, dog haffde hand Saltet Thri quarter der aff, forligte sig med fogden, Fogden Ouffue Jenssen loed lese hans Restandtz Register och hen= det dom der effter at betaele enden 14 Dage eller aff deriss Boe ved Wurdering at lade Vd Søge, der hoes Ko: May: sin Segt

Lensmanden Niels Stie gich vd aff Lens mands dommen toeg derfoere sit skudtz maall, Om nogen haffde sig noget offuer hannem at besuerge enten i en maade eller Anden, fich en goed skudtzmaall, Och Jngen fantes som haffde hannem noget At beschylle,

Alenfit skibred

Warting

Den 23 Febr: Holtes Waarting i Alenfit skibred, Nerue= rendes Ko: May: Foget Ouffue Jenssen Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend,

Børrie Nebstad Lensmand Hans Thuet Lauritz Semb

Steffuen Grøtuet, Niels Seruold, Anders Watne

Niels Oxe Jacob Semb Oloff FischeSetter, Knud Thuet

Gulich Berrefiord och Joen Kober dall

MaThiass skor och hans Broder Vng Niels hoepland vare steffnet

formedelst de haffde holdet Arffue schiffte effter deriss Fader

Byttet emellem dennem somdevilde och iche giffuet Creditorer=

=ne Warsell, ey heller fich de noget Vden de som de noget Ville Vnde

Saa haffde de ochsaa en Syster paa den fierde Aar, som huerchen

haffde formynder eller ey nogen paa hendes Side, Bleff

foerefundet at føre boen tilstede igen och Sideskiffte Richtigen

Steffuen skatSund var steffnet och hand ichemøtte bleff til

Kient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff

Peder Thøfftuig var steffnet for hand nu i SommerSidstfor=

leden om S: Hans dags tide Sloeg Knud Thoschen vdj hans Brøl=

=lop och skød Bruden offuer ende, bleff hannem effter lat

for hans store Fattigdomb skyld for Sex Rxdlr,

Oloff Semb haffde Slaget hans Grande Gutormb Semb

i hans hoffuet til Blods, Sidst forleden Jull bleff hannem

effterlat paa fire Rxdlr Thi det var iche Achtet den som det

fich,

(14b)

1643

Elling, Erich, MaThiass, och Christen skoer varsteffnet aff Niels

Selleuold for de haffuer Emoed hans villie och minde,

samt emoed forbud veret i hans march och leyemall och hugget

Aff Soenet hoes Fogden,

Arne Fosse var steffnet for hand haffdegifft sig Jnd til en Enche

och iche haffuet holdet skiffte med hans Børn, och iche end nu

ville skiffte, bleff til Kient atbøde for hand forachtet Ko: May:

befalling och Re<>chs. Otte Ørt: 13 (m) Sølff,
 
 

Rade skibred

Waarting

Den 24 Febr: Holtes Waarting i Rade skibred i Fogden

Ouffue Jenssens, Christen Busch Sorenskriffuer och effter s:

Sornemend deriss Neruerelse,

Elling Manger Lensmand Oloff Kolstad

Mogens Meeling Gunder Ascheland Oloff Sebbø,

Rasmus ibm Erich Wilanger, Thoere Ascheland

Michel Solem Siffuer Kerretuedt, Knud Solemb

Knud Olsuold och Mogens Hoele,

Anders Hochland och Niels ibm var steffnet och iche møtte

bleff til Kient huer at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Mogens Mæling och hans Grande Arne vere steffnet

for moetuillighed vdj Fordringschab bleff tilKient huer

at bøde Thil Ko: M: 2 (m) Sølff,

Bleff Angiffuet At Mogens Sør Lie schal haffue op=

sagt 6 1/2 <> leie, Thil huem det ville leje, Thi hand vill

det iche lenger bruge, der hoes Berettet Lensmanden

Saa och Oloff Kalstad at for s: Mogens Sør Lie opsagde gard

til dennem At hand den iche lenger wille bruge, Men Fog=

=den matte de bortleie til huem hannem lystet,

Lindaass skibred

Waarting

Den 25 Febr: Waarting i Lindaass skibred, Nerueren=

=des Fogden Offue Jenssen Christen Busch Soren skriff

och effter m: Sornemend

Oloff Hunduen Lensmand Oloff Brunteland

Oloff Fannebost Mogens Nataass Oloff Hoepe,

(15a)

1643

Anders Aaraass Michel Solem Willem Løffaass

Michel hoepland Magne Reffsdal Halduor Sysloch

Knud Ka<ar>eig Seffren holmaass Mogens Famestad,

Oloff Mogensen Offuertuet och Peder ibm skuede huer

Andre paa marchen forleden Sommer AffSoenet huer for 1 Rdlr

Michel Berdi<> Søn vdj Kilstrøm tilholdendes gaff Klage

offuer Knud och Vag Anders Kalland at de nu vdj høst Sist

forleden haffde Slaget hannem, fordj hand Kom til den

och Sagde dennem i fordringschab, huilket de iche Kunde be=

=nechte Sagde fordj hand Kom til dennem om Natten,

bleffue til Kient huer at bøde. 4 (m) Sølff,

Oloff Knudsen Niøten gaffendnu Klageoffuer Rø=

=nild ytre Ouxluog for hand haffde Slaget hannem Vnd=

Øret, och toeg hans staff fra hannem, som var en lam

Mand, och Kastet den bort i Søen, och støtte hannem siden

offuer Ende, Røneld Suarret at for s: Oloff schel=

=det hannem for en tiff, och der foere Sloeg hand hannem

Bleff affSagt at for m: Røneld schal bøde for hand

Slog hannem - 2 (m) Sølff, Och for s: Oloff som

skeldet for s: Røneld for en tiff skal vere i Fodens

minde derfoere
 
 
 
 

Guele skibred

Waarting

Den 27 Febr: Holtes Waarting i Guele skibred Ner=

uerendes Fogden Ouffue Jenssen, Christen Busch So=

=ren skriffuer och effter m: Sorne mend,

Adslach Steene Lensmand Erich Risnes

Guldbrand Metun Oloff Wadtzuig Michel Klefftuet

Anders Wige Oloff Wuekesdal Gudmand Sandness

Jffuer Westuig Johans Thuedt Siffuer Molland

Hendrich Halsuig och Joen Grinde,

Hans Wige och Søffren Klocheid varsteffnet for hues de

haffuer loffuet och Sagt goed for Mogens Kougsøen

De gich aldeliss fra samme deriss Løffte goedsigelse,Huor

foere Lensmanden bleff befahlet At skulle skaffue

Mogens til Slottet med det Aller første,

(15b)

1643

Erich Høeuig var steffnet forhues hand effter affSoening

er Fogdenskyldig, Nemblig, 7 Rdlr huilket hand iche

Benechtet bleff til Kient at betale enden 14 dage eller

ved Wurdering aff hans Boe at lade vdSøge, och der haes

Ko: May: SinSegt effter Louen Køb B: 3 Cap: for s:

Erich loffuet hand ville sig goed villigenJndstille, och bød

nu strax 2 Rdlr paa haanden
 
 

EchAnger skibred

Waarting

Den 1 Marty Holtes Waarting J Echanger skibred

Neruerendes Fogden Ouffue Jenssen, Christen Busch

Sorenskriffuer och effter m: Sorne mend

Mogens Eide Lensmand Jffuer Esemb

Nielss Ascheland Onund h<u>idenes Oloff ibm

Oloff Echness, Nielss Fyllingsness och Erich Eluig

Michel Nederaass och Enchen, ved naffn Randj ibm vare

steffnet for Thuende Aars Landschyld de Resterer end

Nemblig 1 løb Smør och 3 Meler Malt for huer aar, som er

for 1641, och 42, For m: Michel saa vel som Enchens

Søn Knud Siursen Møtte vdj Rette Kunde det iche benechte

men Endelig Domb Eschet, Bleff Derfoere

AffSagt at de effter Louen LandtzLou B: 1 Cap:

bør atmiste deriss gaard och dog betale deriss Landschyld

som de Resterer med
 
 

Hasanger skibred

Waarting

Den 2 Marty Holtes Waarting i Hosanger skibred, Nerue=

=rendes Fogden Offue Jenssen, Christen Busch Soren

skriffuer och effter m: Sornemend

Nielss Mielstad Lensmand Thorress Houele

Lauritz Kleppe, Elling Bysemb Hermoe Heldell

Magne Berness Nielss Bircheland Thorkil Aasemb

Joen Fieldskalness Jffuer Bysemb Arne Geteremb

Nielss Mehuss Oloff Egeland Michel Røsseland

Jacob Rachness,

Magne Quam var steffnet forden tiffue Sag

(16a)

1643

hand haffde tillagt Arne Angelschaar, Som var at hand

skulle haffue steelet et Kid fra OloffThepestad Som

den gich Vdj marchen, Och Kunde det iche beuise, ey heller

den som mistet Kiden, Nemblig for s: Oloff sichtet

hannem derfoere, Men Sagde vel at haffue mist et Kid

Men om for s: Arne haffde den steelet vidste hand iche

ey heller sichtet hand hannem derfor for s: Magne hafte

nu om Samme Sag veret Thrende gang paa tinget och Altid

haffde berobtsig paa at ville det beuise, men end nu

ingen Vidnisbiurd derpaafremført inogen maade, Och

stoed end nu hart derpaa, ville ingen ledes sig lade sige

At hand schulle sig betenche, det var en Fattigmands ære

Angaende, men det hialp intet stoed fastderpaa och

Kunde i det Ringeste iche beuise, Huer foere for s:

Arne Satte i Rette om for m: Magne forSaaden hans

Wærlig Sags til liggelse iche bør at lide, effterdj hand

Kand det iche beuise, Bleff affsagt at effterdj

for s: Magne hafte scheldet for s: Arne for entiuff, huilket

hand ville beuise, och tillagde hand fuld Komelig Sag at

schulle haffue staelet et Kid och nu den Thride ting hand

haffuer Weret steffnet til, och iche endnu Kunde det

beuise, Bør at bøde effter < >h: B: 21 Cap: 4 (m) Sølff

och Wederparten for Retnarpaa steffnes,

Magne Berness haffde ladet nogen Ord falde paa

Elling bysemb Jacob Rachnes och Niels Mehuss, for s:

Magne forbad sig hoes dennem At Di Sagen effter laed

och ellers AffSoenet hand hoes Fogden,

Jacob Kalle Kleff och Johans ibm deriss quinder haffde

slageds och skeldet huer Andre, Aff Soenet hoes Fogden

Fogden haffde i Rett ladet steffne en quinde paa hat=

=land, som er en aff Alhelgens Jorder, som hand vdj Om=

bud haffuer, ved naffn Dorede, for Thuende Aars land

schyld hun Resterer med, Nemblig for 41 och 42, Formenen

des hun haffuer forbrut hendes Jord och Dog betaele land

schylden, hendes Suoger paa hendes Vegen møtte vdj Rette

Benechtet iche det io saa var, och paa hendes Vegen bødsig

(16b)

1643

At ville gerne betaele nar hun fich Rad till, Huor med

Ouffue Jensen iche vill vere fornøyet Sagde hun burde

vdj Rette tide at Betaele effter Louen elleroch at lide

effterLouen, hand schulle dog betales Land schylden och

Eschet Endelig Domb, Bleff Affsagt At effterdj

effterLouen Landtzl<ou> B: 1 Cap: icheEnden den 14 Aprilis

hindes Landschyld men Resterer Thuende Aar dermed,

bør derfoere effter Louen for s: Cap: At miste hendes

Jord och dog betaele Den Resterende Landschyld,
 
 

Mielde skibred

Waarting paa

Røehoffd

Den 3 Marty Warting i Mielde skibred paa Røe

hoffd, Neruerendes Fogden Ouffue Jenssen, Christen

Busch Sorenskriffuer och effter m: Sornemend

Johans Solberg Lensmand Jens Restad

Elling Reffuem Erich Blom Nielss heffre

Mogens Wichne Nielss Øffste Mielde

Oloff Reffuem Anders Riffnes Elling Burcheland

Oloff daltuet Nielss Restad Oloff Veffle,

Fogdenhaffde Thil taele til Johans Solberg for hand

med Oloff Aasetuet haffde gaet i forløffte til

hannem for Johans Reffuem der hand sad fangen

i Bergen forhand haffde stuchet Ellig burcheland

At schulle paa hans Vegen be taele hues bøder och sk<ad>

gield der paa Kom effter deriss for plichts Jnd hald huor

foer Fogden Søger hannem for halffue parten som er

28 Rdlr 1 Ort Huilket for s: Johans Solberg iche Kunde

benechte bleff til Kient at Betaele enden 14 dage

eller det aff hans Boe at lade Søge,

Anders Brag uatten for hand schød en dyr i Prest<>

loffuet at vere i fogdens minde,

Johans Mæling var steffnet for hand haffde slaget hans

Grande med en steen i hans hoffuet, AffSonet for

2 Rdlr,

Arne Lidtuen var steffnet for hand haffde slaget hans

grande, Aff Soenet hoes fogden,

Elling Reffuem och hans Grander Klagetoffr

den<> paa Gerrest<ed> for de haffuer ladet opbede

deriss Seter(m) bleff paalagt at en huer skall

gierde sin Anpart,
 
 
 
 

(17a)

1643

Arne skibred

Waarting

Den 4 Marty Holtes Waarting i Arne Skibred paa

Jordal Neruerendes Ko: M: Foget Ouffue Jenssen Christen

BuschSorenskriffr och effter s: Sorne mend

Rasmus Jordal Lensmand Johans Rølland

Lauritz Arne MichelRomsloe Peder Gubaass

Erich Arne Joen Quame Ener helland

Oloff Olsnes Johans Bouge Steffuen blindem

Mogens Jordal Oloff Mæling

Oloff Aasetuet aff Fogden var steffnet for den

forløffte hand haffde giort for Johans Reffuem at

hand med Johans Solberg skulle indstae for ald de

bøder och skade gield der Kunde paa Komme for Johans

Reffuem haffde stuchet Elling Burcheland, Oloff

Aasetuet loffuet at skulle Jndstille sig hoes

be te: Ouffue Jenssen,

Ouffue Jenssen haffde tiltale til Lasse och Vng

Oloff Aasetuet for Thuende Aars landschyld, De

Restererened<!> Satte Vdj Rette om de iche haffuer for

brut deriss Jord, Bleff affsagt at effter louen

børde den at miste och dog betale landschylden

Weinche Simens Dater i Bergen haffdeladet steffne

Lauritz Jacobsen ochsaa i Bergen boendes, begge bru=

gendes Edtzuog gaard ochMølle, for hand schal haffue

scheldet hendes Thener for noget meell hand schal

haffue steelet fra nogle < > der iMøllen at

lade Maaele for menendes hand haffde goed < >

=der til och Lauritz bør at lide der foere, for s:

Lauritz Suarde At hand iche haffde sichtet hannem

men hand <f > at hanem med noget halff melet

mell i en pose huilken hand toeg fra hannem och

Thil spurde Theneren ad om hand Kiende posen

om hand den Saa, och der den bleff fremblagt

Kiende hand den iche, Sa mme Sag befindes iche

Vden skarn at vere, och for s: Oloff at vere fri

for det At hand det schulle haffue staelet

Saa och Kunde mand iche heller Kiende lauritz til

bøder formedelst dervar ingen beuisning paa

hand haffde sichtet hannem for noget Maell,

(17b)

1643

Och skulle for m: Lauritz Leffuem hannem possen med Meelet

igen, eller och forliges med hannem,

Dernest haffde for s: Weinche ved hendes Fuldmechtige

Morten Nielsen Thil taele til hannem for hand skal haffue

slaget hendes Thener Joen, dog en slag eller Thoe <tuere> hug

huilket for m: Lauritz Benechtet och Joen sichtet hannem der

foere, bleff for s: Lauritz til Kient enten at bøde 2 (m)Sølff

til Ko: eller och Selff tridie at Lauguerge sig, effter Louen

For m: Joen Som Thener be te: Weinche Simens Dater gaff Klage

paa den Joen saa Thener Grete Clauss Dater forhand

forleden Jull skal haffue slaget hannem med en <plejel>, der

hand var hos hannem i Laden til blods, huilket den And

benechtet bleff afsagt, At samme Joen bør enten at frie

sig derfoere eller och at bøde for bloed Wide och Jule fred

Otte Ørt i 13 (m) Sølff,

Fogden Ouffue Jenssen haffde tiltaele til Joen Sørtoppe

for 2 Aars Landschyld hand Resterer med, for Aar 1641 och

42, huert Aar 1 løb Smør, huilket for s: Joen iche

Kunde benechtet, Sagde det var hans stoere Armoed Det

Wolte, Fogden Eschet Domb om hand iche haffue forbrut

same hans hans Jordestøche, Bleff affsagt at effter Louen L:B:

1. Cap: bør hand Det at miste,
 
 

(17b)

Sater skibred

Waarting

Den 7 Marty Holtes Waarting i Sater skibred Nerue =

=rendes Ko:May: Foget Ouffue Jenssen, Christen Busch

Soren skriffuer och effter s: Sorne mend

Oloff Bielches øen Lensmand Mogens Lochøen

Halduor Bildøen, Peder Førde Nielss Thelleness,

Orm Daele, Michel Theele Anders Bache

Nielss Høeland Kolben Echerhoffd, Hans Algerøen,

Lauritz Knudsen Lerøen och hans Syster Johanne Knuds Dater

skeldet deriss Syster Birri te, < > dog deriss halffueSyster,

For Throldom, De Vedschylte dennem, At det scheede

vdj hastighed de Kom vdj skelderi til sammen och for n:

Birri te brugte en noget slem mund saa loed de en

W betencht ord falde de vidste dog intet saadant med

hender, Aleneste hun er noget Slem i Munden, de aff

S<u>aret hoes Fogden for deriss Forseelse,
 
 

(18b)

1643

Fogden Thilspurde Almuen om det platz som Kaldes Sand =

galtzeid, K:M: Thil hørenden, som ingen Rettighed der aff

nu Vdj nogle Aars Tid haffuer veret vdgiffuet, Om

hand den iche motte bortleje tilhuem hannem lystet, Bleff giffuet hand til gens<> At Effterdj der ingen giffuer

Rettighed deraff, Suenes dennem iche Wbilligt at vere, At

den bleff bortlejet til den som ville giffue der aff Ret=

tighed,

Anders Baches dreng < > hand haffde dor Sueget noget fisch

ved Slottet W fortoldet Vngeferd < > Thal, hans husbond

for n: Anders bache Vndschylte sig det ver iche med hans villie

eller vedschab, be kente selff at fischen var forbrut,
 
 
 
 

Skiold skibred

Warting

Den 9 Marty Warting i skiold skibred Neruerendes

Ko: May ns: Foget Ouffue Jenssen, Christen Busch Soren

skriffuer och effter m: Sorne mend

MaThias Sanduen och Oloff Sandal Lensmend

Oloff Dingeland, Lasse hoep Niels Thotland Eleff Fylling

Thorchil hoep Daniel Øchland Mogens Atlestad

Niels Bra tland Michel Tuet Michel Grimstad,

Oloff Tuet Størch hamre Lauritz hoep

Michel Nedestuen och Elling Bircheland -

Michel skeldal forhand Seneste <hi> Threi Konger effter Slog bleff

Thuet til blods vdj hans Eget huss, AffSoenet hoes Fogden
 
 

Paa Radstuen

i bergen Anlangen=

des de bønder som

ligger under herløe,

Den 10 Marty Effter ThilKaldelse ver Christen Busch

Sorenskriffuer, Steffuen Kierregaard, Nielss Erstad

Simen Berland, Siur Mørtuet, Johans Sag stad och Peder

Langeland Sorne mend i Herløe skibred forsamlede paa

Radstuen Bergen, Neruerendes Ko:May ns: Foget Erlig och

Fornememand Ouffue Jenssen, Huor Erlig och Welacht

Jacob Christensen ReerSuend paa Bergenhuuss<!> paa hans

Gunstige Juncher Welb: Henrich Tottes Wegen haffde ladet

steffne, Johans Reersen, Johans Knudsen och Niels Niel=

=sen Boendes paa Øfftzøen i for m:Herløe skibred vnder

Herløe til disse haffuer veret liggendes, med huis

(18b)

1643

Adkomst De paa samme gaard Kand haffue, enten ved Bøxel eller i Andre

made, huor til de Suaret At De ingen feste derpaa haffe giff

uet, ellers haffde deriss Foreldere sat denn<em> derpaa och det

effterhaanden oprøddet och forbedret, och haff det Vdj deriss

minde som brugte Herløe, och Arbed til herløe om Sommeren

Saa vell som Roede nar de bleff tilsagdt, Anden Rettig=

=hed gaff de iche der aff, Ey heller Kunde de dennem len=

=ger der til haelde end de det Kunde haffue Vdj deriss minde

som brugte for s: Herloe gaard, Waere der foere ydmygeligen

begerendes At de Aleneste Vdj dette Aar matte det minde

Och til Waar igen skulle de Vden Emoedsigelse * faere fra

*til faredag i (i margen)

med mindre De Kunde Anderledes med hans Welb: derom

for enes och haffue det Vdj hans Welb: minde, Thil diss

vistere < > gaff de deris Bue mercher derpaa, vf in margine

er Antegnet,
 
 

Paa Radstuen J

Bergen Anlangen=

des Palme Birche=

=lands død,

Den 10 Aprilis War Christen Busch Sorenskriffuer Eleff

Fylling, Nielss Totland Rasmus Hamre Thoere Bratland

Mogen Atlestad, Oloff Dingeland, Thorkil hoep, Størch

Hamre, Joen ibm, Elling Bircheland, Niels Bratland

Rasmus Hamre Sorne Lauretes mend i skiold skibred

Effter Thil neffnelse for samlet paa den lille Radstue i Berg

Neruerendes Erlig och Wel Viss mand Jacob Hanssen

Laugmand Och Fogden Ouffue Jenssen, Huor Vdj Rett

var steffnet Arne Øffs tuen sammestedtz, for medelst

nogen Mistanche hand vdj var geraden<?>, for en mand ved

naffn Palme Bircheland, som nu vdj vinter forleden

strax effter Jull var paa gaarden for s:Øffs tuen hoes for s:

Arne tilgest och emedlertid de sad och drach, ere de Kommen

vdj Perlement til sammen, At de aff stuen ere VdKomme=

=ne paa gaarden med huer Andre, huor Palme haffuer

fart nogen schade i haanden aff en Kniff som Arne toeg fra

hannem, Effterde Proff och Widnisbiurd som Seneste paa

Ochland bleff taeget Nemblig den 6 febr: Och findes

her offuen foere Jnd ført findes paa Folio 13. Och nu <ig>

for Retten Oplest, Och nu for Nogen tid siden erhand

bleffuen død funden ved Elffuen huor hand om
 
 

(19a)

1643

Natten, der hand schulle gaae hem er Vdfalden, Och er bleff=

uen aff Thuende Badscher Beseet, * om der Kunde findes

*Nemblig M:Pael

Berthoger Och M: hermand Hil=

mers

nogen dødelig Saaer paa hannem som hand Kunde haffue

faet hans bane aff der hand var i den Tumult igaarden

med for s: Arne och fich schade i haanden, Da fantes Jntet

vidre schade en i haanden och noget lidet haffde hudet aff

gaet emod en steen i hoffuedet Dog det var ing dødelig Saar

Effter Slig Leilighed Kun de mand iche Kiende for Arne tilhans

Baanemand, men ellers at Indstille sig til aff Soening

for hues skad hand giorde hannem med Kniffuen,

for s:Palmes Koene bleff hand forligtmed for 5 Rxdlr.
 
 
 
 

Paa Kycheluig Emel=

=lem Ouffue Jensen och

Ped hanssen ibm

Den 12 juny War Christen Busch Soren skriffuer Oloff

Dingeland Thorkil hoep, Peder Smøraass, Rasmus Natland,

Michel Thuedt och Niels Thotland Sorne Lauretes mend J

skiold skibred, effter Øffrighedens Befalling Thilneffn

forsamlede paa en aff Alhelgens Kirche Jorder Samstedtz

ved naffn Kycheluig, huor Erlig och Welforstandigmand

Ouffue Jenssen Radmand I Bergen och Ombudtzmand

offuer for s:Alhelgens goedtz, ved vor Kiere Slotz Herres

skrifftelig steffning, Acterif Bergenhuss den 24 May

Sidst forleden, I| for Retten lest och paa schreffuet |I Vdj

Rette haffde ladet steffne Peder Hanssen ibm boendes

For hand iche forledet Aar 1642 haffde betald hans

Landschyld enden den 14 Aprilis effter Louen, men der

med Endnu Resterer, Sammeledes at hand vdj Thuende

Thridie Aars taege, samme hans gaard <-> Ey haffuer

JgenThaeget, men den vdj Siu Aar haffuer Saet och besidet

vdj W. frelse, Formenendes derfoere hand samme sin

gaard effter Louen haffuer forbrut, Huor til for s:

Peder Kycheluig Suaret, At hand haffde betald hues hand

hannem schyldig haffuer veret for vden dette SidsteAars

Landschyld, som hand iche Kunde benechte <h > at vere Wbetald,

Bechente ochsaa der hoes at hand ey heller nu sidst forleden
 
 

(19b)

1643

Høst den til Thridis Aars taege igen haffde frelset, och den

Alige<l>uel haffde Saet och Dyrchet, Sagde hand gerne ville beta=

=le hannem ald den Resterendere Rettighed, sampt Andet som

hand Kunde vere hannem schyldig Det første hand Kunde fae

Rad der til, Her for Vden befantes, At for s:Peder Ky=

=cheluig, Siden hand nu var steffnet aff Oue Jenssen for

hans Landschylds Jndsidelse, huor ved hand formente at gaard

var forbrut, den for Erlig och Mandhafft Captein Ber=

=tell Muele haffde Opsagt och Affstaet, som hand med be t:

Peders Egen Seddell beuiste, Huilken opsigelse be t:Ouffue

Jenssen formente ingen macht athaffue, effterdj hand De<>

haffde giort nu der hand var steffnet och fornam at hand

dog Jorden haffde forbrut, Ey heller stoed det han<> till

den at Oplade for huem hannem lystet, I|om hand den end

schønt iche selff haffde frobrut|I Men nar hand denselff

iche Kunde bruge, stoed det til Ombudtz mand huem hand

den igen vil Vnde, <>C: Och der foere iche ville vere med

denne Vndschylling och foeregiffuelse fornøyet, men var

Endelig Domb begerendes, Men paa det for s:Peder

Kycheluig Kunde haffue frist och Respit At betenche sig,

om hand Emoed be t:Ouffue Jenssens Thiltaele, sig til

Erklering Kunde haffue, bleff Sagen Opsat til den 17

Juny Huor Parterne igen paa den lille Radstue i Bergen

ere møtte och for s:Peder Kycheluig Ende aldeliss Jntet

haffde, sig Emoed be t:Ouffue Jenssens protestering, at

forsuare, Bleff der foere aff sagt at hand effter den

i Cap: Landley Balch, effter dj hand Enden den 14 Aprilis

ey haffde betaelet hans Landschyld, bør at miste sin

gaard och dog betaele hans Resterende Landschyld,

Disligeste bleff hand til Kient at betaele hues Andet

hand var be t:Oufffue Jenssen schyldig enden 14 Dage

eller det ved Wur dering aff hans boe At lade VdSøge

ach der hoes Ko: May ns:Segt, effter Louen <Køb>B:3 Cap:

Om sier bleffue de forligte, Saa at Peder forplichtet

sig til Selff goeduillig at ville affstae gaarden och Den

til Rette foere Dag Rødelig gøre, om hand Aleneste

Den dette Aar matte behalde och Niude dette Aars

aff grøde, huilket bleff han(nem) beuilget,
 
 

(20a)

1643

Edtzuog Emel=

lem Lauritz Jacob=

sen och Weinche Si=

mens Dater,

Den 5 July Effter Loulig tilneffnelse, var Christen Busch Soren skriffuer, Lauritz Arne, Peder Gubaass, Ener helland, Gabriel Risnes, Oloff Olsnes och Johans Bouge Sorne Lauretes mend i Arneskibred, forsamlede paa Edtz=uog, huor Erlig och Welacht mand Lauritz Jacobsen JndVaener i Bergen, paa hans Wer Moder Grete Olauss Datter S:Johan De Langes effter leffuersche hendes Vegen, ved Slottens steffning did haffde ladet steffne, Weinche Simens Dater ilige made JndVaener i Bergen, formedelst

i Edtzuog gaards huse, Laden, Forhuset, Nøstet och Anden me=

=re bygning meget schal vere brøst feldig och hun schal vere An=moedet hendes Anpart at ferdig gøre, eller hun vill

betaele for hendes part at ferdig gøre saa ville Grete det bekoste, effterdj de haffuer huer lige <met> i gaarden, Sampt och Ager och Eng, och hun sig dog iche Ville Jndstille, Huor foere be t:Grete Olauss Dater ey ved Andre med=dell med for s:Weinche Simens Dater Kand Komme til Rette, Vden ved Richtig schiffte och deeling, for Aarsager hun det at lade schee, paa det en huer Kand halde sin part ved heffd <>C:Acterif Bergenhuss den 21 juny Sid forleden, der Vnder findes Antegnet, steffningen At Vere lest for Weinche Simens Daters Boepell och huss Vdj hendes piges Neruerelse, Som Sagde At schulle lade hendes Mat Moder det vide, den 21 Ejustem,

Christen Jenssen Hans Jørgenss.

Warøen

Men huerchen Weinche Selff eller nogen paa hendes Veg møtte, bleff hun der foere til Kient at bøde steffne fald Otte Ørt: 13 (m) S. och be t:Grete Kost och tæring, Och var for s:Lauritz begerendes hand et Proff om Ret merche schiffte huor den igameltid haffuer veret, matte fae forhørt, och da frem Komb et quind folch ved naffn Jngeborg Jahans Dater hen ved 40 Aar gamel, och Vduiste en steen, staendiss mit i Engen, huilchen hun berettet at schulle vere Rette schiffte i gamel tid Emellem Olauss Lud Och S:Jacob Semb, Emedens De leffuede, Och samme steen

(20b)

Vidste Neder Vdj den Nordenste Nabbe eller < > paa Jor dalens Nøst, och siden vdj et scheer liggendiss Neden i Fieren ved Søen och langs Opigennem marchen Vdj det fersche Wand ved Møllen Vdj et <Aldens>, den Synderste part schulle Kome Weinche Simens Dater til och den Norderste part, Margrete

De Langes, Huilchet Siuness iche heller Stor Wert at vere

Och en huer part Kand der ved vel vere beholden, bleff der foere fundet, At Parterne endnu Kand Rette sig der effter Och bruge det som de til diss brugt haffuer, End til saalenge At nogen aff dennem Kand anderlediss Beuises, Anlangendiss de tuende støche Ager som Lauritz Jacobsen haffuer optaeget och giort Agger Aff Ved Bruen hoess den Øffuerste Mølle, Det befindiss At vere scheed paa for m: Weinche Simens Part, och hand der vdj haffuer forgrebet sig, bleff foere fundet at hand schal igen det affstae, Och Weinche det at Niude och beholde.
 
 

Paa Radstuen J

Bergen Emellem

Ouffue Jenssen och

C: Muele,

Den 6 July War Christen Busch Soren skriffuer Nielss Horness, Peder Smøraass, Lauritz hoep, Windsentz Nøtuet steffuen hamersland och Simen Wlsmoeg Sorne Lauretes mend i skiold skibred, forsaalede paa den Lille Radstue J Bergen huor Erlig och Welforstandig mand Ouffue Jen=sen Ombudtz mand offuer Alhelgens Kirchegoedtz ved vor Kiere slotzHerres Fuld mechtige, Erlig och Welacht Hans Hanssen Slotz skriffuer paa Bergenhuuss, hans skrifftelig steffning i Rette haffde ladet steffne Erlig och Mandhafft Captein Bertel Muele formedelst en aff for s: Ouffue Jenssens Landbø<nder> ved naffn Peder Kycheluig skal haffue giffuet be te: Captein Muele en Opladelse Sedel paa den gaard Kycheluig, huor effter hand schal formene sig at vere berettiget til at beside samme Jord, Huor Emoed Ouffue Jenssen formener At samme Seddel Iche er loulig eller saa Loulig Vdgiffuen At hand ved dens Krafft Kand vere berettiget til Aasedet paa samme Jord Kycheluig

effter som for s: Peder Hanssen schal haffue forbrut sin

Ret och Aasede paa samme Jord, och samme Sag med steff=

=ning aff Bem te: Bergenhuss i Rette er steffnet førend

(21a)

Den Opladelse Seddell Vdgiffuet er, Saa Ouffue Jenssen formener at Peder Hanssen iche haffuer machteller Ret til At oplade Aaseden for huem hand vil, Men Ouffue Jen=sen sig aff den myndighed hannem aff Øffrigheden er tillat At Rade for huem samme Jord schal beside <>: med mere som steffningen Vidre Jndhalder, Acterit Bergen= huss den 21 Juny Neruerende Aar, lest och paa schreffuet vdj steffningen, steffnes ochsaa Peder Kycheluig til sam=me tid at møde om hand haffuer noget Emoed at Suare, Vden paa steffningen findes Antegnet, At den, den 22 <Ejusdom> er bleffuen lest vdj slotz Porten och en genpart der aff Leffueret til Vnder Retning til Vidnisbiurd Vnderschreffuet Aff Jacob Christens<> och Nielss Jenssen, Endnu samme Dag, beuises den at vere lest paa Kycheluig i Peder Hanssens Egen paa hør, huilket Erkender Knud Thuet och HelgeNielsen,

Dernest aff Ouffue Jenssen fremblagt samme Opla=delse Seddell, ly dendes som effterfølger: Kiendes Jeg Peder Hanssen Boendes i Kycheluig och gør her med for Alle Witterligt, At haffue oplatoch Aff staet de Jorder Som ere Thoe < > i Kycheluig til Erlig och Mandhafftig Bertel Mule Ko: May: Captein offuer Nordhor. Woess och halff Sundfiords lehns Com=pagnie for samme min Opladelse vi ere venligen och vel forligte, saa ieg tacher hannem got i Alle made Thil Vidnisbiurd min Egen haand vndersdhreffuet Actum Bergen huuss den 30 May 1643 Peder hanssen <>:

Vnderneden samme Seddell haffuer Ouffue Jenssen Saaledes Skreffuet: Denne Opladelse forme=ner ieg er gandsche Wloulig och Krafftsløss, Thi Peder Hanssen haffuer forbrut sin Aasede paa den<nem> Jord Kycheluig, och hand for samme Sag med voriss Kiere Her SlotzHerres steffning er i Rettesteffnet førend hand Seddelen haffuer vdgiffuet, som beuisligt er, Der for haffuer Peder hanssen ingen macht at Oplade samme Jord Mens ieg formener mig aff den myndighed mig aff

(21b)

Den Gunstig Øffrighed er tillat, At Rade for huem Jorden schall beside, Denne Sag er och i Retten <Anhengichgiort> Bergen den 12 Juny 1643 Ouffue Jenss <>: Endnu aff Offue Jenssen fremblagt, skriffuerens med Sex mends domb sub dato Bergen Radstue den 17 Juny Sidst forleden huor vdj for s: Peder bleff til Kient at miste sin gaard for hand vdj Rette tide iche haffuer betald hans landschyld, Lest och paaschreffuet,

Jlige made fremblagt hans skriffteligJndleg <:> huorVdj hand Setter i Retter Om deme <denne> paasteffnede Sed=dell /: som ieg siger Wloulig er Vdgiffuen och Jngen Krafft haffuer :/ Jche bør at Achtes som intet, och Vere død och Krafft =løss Och Peder Hanssen at igengiffue den bekostning hand hannem med denne hans Wloulig Verch paaført haffe och er herpaa en Endelig Domb begerendes Actum Bergen den 6 July Neruerende, Ouffue Jenssen <>:

Och møtte be te: Captein Mule i Rette, hans beretning mu<nt> lig i effterfølgende maade muntlig Angaff, Och Thil spurde be te: Ouffue Jenssen om hand iche den tid hand Nordhorlehns Fogderi Forualtet effter Ko: M: breff til Welb: her slotzHer om Gaarder til Officererne bleff befahlet aff forbe te: her slotzher At hand ingen Jorder matte bortleye /: som hannem teenlig Var :/ førend hand hannem en gaard haffde forschaffuet, huilket hand iche haffuer effterkommet, der foere er Peder J Kycheluig selff goeduillig Kommen til hannem paa slot= tet och haffuer Oplat samme gaard Kycheluig for for s: Captein Mule Huilken Opladelse Seddell findes sub dato den 30 May, for s: Captein offuer leffueret til be te: Ouffue Jenssen paa Kicheluig Den 12 Juny, huil= ken Seddel be te: Ouffue Jenssen for s: Captein Samme dag loffuet til <> at leffuere, och iche effter Kom= met, Anden Dagen der effter haffuer forbe te: Captein Selff Personlig hoes Offue Jenssen Anlanget om Samme Seddel, Da gaff Ouffue Jenssen til Kiende, Selff at haffue standet effter Samme gaard et Aar och dog den at ville bruge til en <Affueltz> gaard, forhalt

(22a)

Och samme tid hannem sin Seddell, Begerte derfoere aff slotzherrens Fuldmechtige Hans Hanssen At hand ville tilfalde Ouffue Jenssen At igen leffuere hannem Samme Seddell, huilket hand och iche effterKom, Derfoere haffe be te: Captein Jndsteffnet hannem for Borgemester och Rad Huorfor Retten bleff affsagt /: huor paa hand fremvist<e> et Vdschrifft aff Byens Thingbog sub dato 1643 den 15 July :/ Jndhaldendes: At Captein Mule haffuer ladet Ouffue Jenssen Jndsteffne for en Seddel, Nemblig Opladelse paa en gaard Kycheluig, hand til hannem haffuer leffueret Och Ouffue ey fra sig leffuere vill, Huor til Ouffue Jensens Suaeret At vere leffueret samme Seddell paa Kycheluig J Soren skriffueren och Sex mends Ner= uerelse, huor hand den ville leffuere paa Mandag først Kommendes, efftersom hand den tid haffuer Captein Mule Samme dag Citerit for medelst Sedelen Iche schal vere loulig, och Sagde Ouffue ey At haffue veret Emoed Jo at skaffue Captein en gaard effter Ko: May: och Slotzherrens Befallin<>g, Effterdj Sagen er sig Vdj Lehnet til draget, huor paa det och nu vdj Lehnet er er Citerit och proce<> Saa Som Angiffues, med Sedde= len schal <føres> och Vden den ey driffues, derfoer frem= legges Seddelen sammestetz effter Ouffues <beløffte>

Captein Mule Vden forhindering paa Seddelen, Actum uten<>ra, Huilket hand och ey haffuer effter Kom= met, Mens be te: Ouffue Jenssen, Som er Selff dom= mer vdj den Sag, haffuer Samme Seddel Maculerit och paaschreffuet, formener hand der foere iche billigt Som det sig burde En Øffrighedsmand och Ombudtzmand her Vdj At haffue giort, Anlangendes At hand

hannem den gaard forhalder och Welb: her slotzHer hannem haffuer tilKiendegiffuet At haffue Munt lig Befahlet Ouffue Jenssen hannem en gaard At for schaffue, W-Anseet Ouffue Jenssen offuer de

(22b)

Nye løbers leje Emedler tid hand Fogderiet forValtet, haffuer bortlejet, Formener derfoere ochsaa hannem iche slotzherrens Befalling haffuer effterKommet, Och Endnu Welb: her slotz her Thil Ouffue Jenssens EffterKommer skrifftelig Befalling effter Ko: May: Breff haffuer giffuet <Da>terit den 1 May, At Jn=

=gen Jorder Motte bort lejes Aff Ko: eller Anden Om= budtzmandsgoedtz Som i Bergenhuusslehn liggendes ere, om noget bleff ledigt, førend for s: Captein Mule bekom en gaard, och nu Kycheluig er bleffuen den paa Boendes Bunde fradømt, Som oploed for hannem Sam= me gaard, Formenendes derfoere samme gaard til Be= sidelse, Nermest at vere, Her til Suaeret Ouffue Jenssen, Først Thil den 1. Post At slotzherrens befal

schal haffue veret til hannem om en gaard at Vdlegges til Officererne, At hand Aldrig haffuer faet enten Mundtlig eller skrifftelig Befalling fra hans Welb: At schulle forschaffue hannem nogen gaard, Jligemade ved hans høyeste æd Bekrefftet det Kong: breff, som om officerernes gaarde ere Vdgangen Ey At aff Vide ey heller haffuer vidst paa huad Manêr deere beuilget

gaarder førend nu vdj staffuanger Vdj hans Welb: <Neder Regsen>, hand <da> Thaelet derom, Dernest Thil den beschylding, hand Emedler tid, hand haffde lehnet, schalhaffue borlejet Nie Jorder, Suaret hand, det iche haffuer veret hannem forbude<> de Jorde parter at bortleje som leddig Vare, Och der som Captein Kand endnu Sige huad for gaarder hand

haffuer lejet bort, och hand er begerendes, frembt nogen aff di <Thrende> beste Jorder nu ere Vdlagt, Vil hand igen giffue lejlendingen Sin Bøxel igen, At den Kand vere ledigt for Capteinen, om hand ellers haffe Ko: Breff och bescheed At hand schalforschaffue han<nem> gaard Thil det Thridie, huad den gaard Kycheluig er An= langendes, Suaeret be te: Ouffue Jenssen, At

(23a)

At Welb: Jørgen skult er aff Vor Aller naadigste Herre och Kon<>ig forlehnt med hans lehn, lige saafuld Kommelig som Alle Andre Rigens mend, och hans Velb haffr bestillet han<nem> paa hans lehn at Residere och ForValte Jlige Myndighed som hans Welb: Kunde vere tilstede, der fore Ville hand och den gaard Kycheluig Jche bort feste, Men den Selff bruge, For moeder at bliffue paa den goede mands Vegen <W-Molisterit>, der hoes Fremlagde hand Velb: her Jørgen skultes følgebreff, Saa vit den post Vid Kommer lyder: At hand tiltroer Ouffue Jenssen Thuende hans For=lehninger Vdsteen Closter och Alhelgengoedtz, Och at hand paa hans Vegen enten Selff eller ved sin Fuld=mechtige huert <L>ehns Residentz Mae besidde och ellers de Andre Vnderliggendes Jorder mae bortleje och feste nar de bliffuer ledig, Saa och Landschyld och Rettighed at opbere etc: disligeste Vdj Beslutningen formelder, At bønderne skulle beuise hannem den tilbørlig lydighed, Saa Som den goede mand Selffpaa høyest be te: Ko: May: Vegen Knud der tilstede vere sub dato Beldinggaard den 28 Aprilis 1635. Vnder hans Welb: Signet och Egen haand,

Satte der<foere> Vdj Rette om hand iche mechtig er den Selff At bruge eller den at bortleje til huem han<nem> lyster och Var herpaa end nu domb begerendes,

Til betenchend bleff Sagen til J Morgen, den 7 July Optaeget Huor parterne ere igen møtte paa Den lill Radstue, Huor da bleff for Ret=ten affSagt, At den paasteffnede Seddell aff Ped<r> Kycheluig Vdgiffuet der hand haffde sidet Jnde med hans Landschyld, och Vidste at haffue forbrut gaarden, Emoed Ombudtz mandens villie och Vidschab, Kand iche er=Achtes Saa Krafftig eller mechtig at vere, At den Kand forhindre eller betaege be te: Ouffue Jenssens myndighed paa hans Welb: <hosbond> her Jørgen schultes vegen, Men effter hans følge breffs Jndhald haffuer Sig at forholde och Rett och samme gaard Kycheluig

(23b)

hannem frit foere til huem han<nem> lyster som Kandhaff=ue det Vdj hans minde Saa vel til be te: Captein Mule som Andre at bortleje och feste, effter som denpaaboen=de bunde Peder Kycheluig den haffuer forbrut, Thi Jngen Anden Kong: Forbud eller forhindering, som hans Velb: Breff Kand forhindre er endnu i Rette fremblagt, De Andre <bie> Poster, den paasteff= nede hoffuet Sag ey ved Kommende, Men ellers nu der eblant Andraget, Belangende, Nemlig at tit be te: Ouffue Jenssen haffuer forhalt be te: Captein den Opladelse Seddell At hand den igen Ey Kunde bekomme, men den Maculerit och paaschreffuet Huilket Capteinen formener iche billigt at Vere giort, disligeste at Ouffue Jenssen Vdj hans Fogderies tid iche haffuer effter Kommet vor Gunstige Slotzherres Befalling och forschaffuet Capteinen en Gaard effter høyest be te: hans May: Naadigst beuilling, Men des Emedler tid haffuer bortlejet Nie gaarder Formenendes han<nem> der vdj Jligemaade Wret at vere tilføyet, Huilke for s: Thuende poster nu paa denne tid, Vdj Rette iche vere steffnet, bleff der foere denne gang ey heller Vdj Kient, Men dersom her effter der paa loulig bliffuer Steffnet da gaes der om hues Lou och Ret med giffne Kand.

Domb

Anlangendes De

Thuende Fanger aff

Hosanger skibred

vdj Edtzdall

Den 7 Octobr: War Christen Busch Sorenskriffuer, Lauritz Kleppe, Hermoe Heldal, Arne Geteremb, Nielss Bircheland, Magne bysemb, Jffuer ibm, Eleff Fieldschael Oloff Egeland, Arne Løetuet, Jacob Rachness Thorkil <D>asemb, Elluig Bysemb, Sorne Lauretes mend i Hosan= ger skibred, Effter Øffrighedens Andordning forsam= lede paa Bergenhuuss, Neruerendes Erlig och WelViss mand Jacob Hanssen, Laugmand i Bergen, Valchord Brodersen Ko: May: Foget offuer Nordhorlehn Och Hans Hanssen Slotzskriffuer paa be te: Bergenhuss

(24a)

Huor Thuende Fanger bleff ført vdj Rette, Huilke bem te: Valchord Brodersen Thiltaelet, Formedelst den ene Nemblig Nielss paa Ness Vdj Edtzdal i Hasanger skibred Boendes skall haffue besoffuet et Quindfolch naffntlig Ane Joens Dater, Vdj hans Echteschab och Afflet Barn med hender, Huilket Quind folch for s: Nielsses Broder ved naffn Knud Øxendall i for s: Edtzdal boendes till forn haffde ochsaa besoffuet, Iligemaade Afflet Barn med hender och der foere Vdstaet Kirchens Disciplin och hoes Øffrigheden aff Soenet, Huilken Sag aff Knud och Peder Fladequall ochsaa i for s: Dall Boendes først bleff Angiffuet, och for s: Quindfolch der effter gichtil Bekendelse der paa, huor foere Fogden be te: Valchord dennem begge haffuer ladet haffte och til Slottet Jndføre, Och er samme Quind Folch først bleffuen forhørt, som frievillig Bekente ach Thilstoed, At for s: Nielss haffde hafft be<b>landelse med hender och nu i Sommer et Aar siden Afflet hun och fødde barn med hannem, som var et drenge barn, om S:Hans Dags tide paa Seteret, Samme barn Sagede hun at skulle vere død fød, huor fore hun leffuerede det strax om Morgenen der effter till for s: Niels och hand Suøbte det vdj en gamel Wadmels Thrøye som hender tilKom, och toeg det med Sig, huort hand siden førte det hen vidste hun iche, Widre bekente hun at hand haffde omgengelse med hender forleden Winter et Aar om Jule tide vdj Laden paa for s: Ness <L>.

Der effter bleff for s: Nielss ochsaa fremført, bekente och ved gich Alt hues det quind folch haffde bekent, Sagde ochsaa at haffue begraffuet barnet ved Vdladen paa marchen, Widre var be te: Valchord Brodersen begerendes, hand schulle bekende om iche noget Andet W-tilbørligt haffde bedreffuet, och om hand iche, /: som Røchtet om hannem gich :/ til forn ochsaa et Andet Quindfolch haffde besoffuet, Huor til hand Suaeret Aldeliss N<e>i, det iche Sant at vere, ey heller noget Andet Ont haffde bedreffuet och der paa ville hand gerne Døe

(24b)

Effter huilken leilighed och Effter deriss Egen bekendelse be te: Valchord Brodersen Satte vdj Rette om for s: Thuende Personer for saadan deris Misgerninger och Bloedscham iche haffuer forbrut deriss liff och lide Till Baael och Brand och derpaa Domb Eschendes disligeste ochsaa om deriss Boes loed vnder hans May: Ichevar forbrut, Da bleff for Retten affSagt At for s: Nielss Ness som haffuer besoffuet vdj hans Echestand<!> for s: quindfolch Ane Joens Dater och Afflet Barn med hender, som hand vdj marchen haffde begraff= uet, och hans Broder til forn ochsaa haffde Afflet Barn med hender, huilket var Aabenbar noch, Saa at Thuende Brødere haffuer Afflet Barn med et quind= folch och der med bedreffuet Bloedscham, Och for s: Ane bør effter Ko: May: Recess Art: 3. At miste deriss hoffuet och siden Kastes paa Ilden, disligeste deriss Boesloed til høyest be te: Ko: May: At vere for= falden.

Høsteting J

Herløe skibred

Den 25 Octobr Holtes høste ting i Herløe skibred paa Frechou Neruerendes Ko: M: Foget Welacht Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend.

Anders Fosse Lensmand Nielss Stri, Nielss Erstad, Anders RaffnAnger Knud Daffanger Knud haeland Thorress herleuer Simen Berland Mogens Alffue Johans husebø Siur Mørtuet Anders Fromered, Jffr Rong v: Nielss Erstad Peder Langland Gregorius ibm,

Anders Sunde haffde ladet steffne Lensmanden Anders Fosse, At Lensmanden schal haffue tald om noget Arbed i byen, Saa och skeldet hannem for en Sølff schee hand schal haffue stoelet och førde den Jnd J fiord<> Huilket for s: Anders Fosse iche fra gich Och Sagde At Samme skee Kom hannem til, huilket hand vill beuise, Ellers brugte de en slem mund paa huer Andre, huor foere Sagen bleff opsat til Nestholdendes Thing,

(25a)

Jeronimus i Wig var steffnet aff Joseph hesdall for en gryde, och hand iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald En (m) Sølff

Halduor Strø<es>ness Var steffnet for Slagsmall med Oloff Stie och hand iche møtte bleff til kient aff bøde steffne fald En (m) Sølff,

Alenfit skib:

Høsteting

Den 26 Octobr Høste ting vdj Alenfit skibred, Neruerendes Fogden Valchord Brodersen Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sornemend

B<> Nebstad Lensmand, Adschild Øffstegaard Hans Thuet, Knud ibm Nielss Seleuold, Nils Oxe Oloff FischeSeter, hans helleland, Joen Kober dal

Johans Sørness for hand forleden høst haffde offuer faldet Hoffuers Koene ibm och slaget effter hende med en steen, Stillet Fogden tilfredtz,

Jens Lebensteen for hand iche ville føre slotzherrens queg fra Fladøen til hoep, der hand affskaffueren bleff tilsagt, bleff til Kient at bøde 2 (m) Sølff

Steffuen skotsund for hand var tilsagt at faere til Slottet at Arbede, och iche ville bleff tilKient at bøde 2 (m) Sølff,

Rade skibred

høsteting

Den 27 Octobr: Holtes høsteting i Rade skibred Neruerendes K: M: Foget Welacht Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend,

Elling Manger Lens: Nielss Marøen Erich ydstebøe, Mogens Meeling Knud Helleland Rasmus Strømø, Erich Wilanger, Thorgeir Qualem Mogens ibm Knud Olsuold, Michel Soelem,

(25b)

Jacob Hanssen Bircheland var steffnet for hand iche møtte paa Mynstering ved Lindaass, bleff til Kient at bøde effter Ko: May: Breff,

Anders Nessbøe for hand forleden Sommer er Kommen hem til Jørgen hanssen tilholdendes paa Rosnes, och giorde Klammeri med hannem och Reff en deelaff hans skeg aff, huilket hand nu ochsaa fremviste, huor foer for s: Anders aff Soenet hoes Fogden for Thoe Rx dlr

Thorgier i Marøen for hand sloeg hans grande Rasmus forleden Sommer der hand Saaed i Nøstet och Lappet paa en Noed, Aff Soenet for fem Rx dlr

Christen i Marøen for W loulig fischerj hand haffde hafft i Bøe voeg om Natter tide Vden lou och <minde> aff dennem som Voegen til Kom, aff Soenet hoes Fogden,

Christen Voegness, Helie Øde Jord, Lille Nielss hille och Stoer Nielss ibm, for de vare tilsagte i foedring schab och de iche møtte bleff tilKient huer at bøde Thoe (m) Sølff

Botalff ydstebøe for hand, enten Selff eller nog<> aff hans børn skal haffue <D>rebt et Smalle, saa Kom Joen ibm till, bleff hannem for hans stoere Fattig domb skyld effterlat for 1 Rx dlr,

Anders Knudsen paa Houland som er betagen med Spedalschhed bleff tilsagt at skulle begiffe sig i hospi taelet, och pache sig aff Bøgde lauget At Andre aff hannem ey schulle bliffue besmittet Och Fogden frit foere gaarden igen til en Anden at bort feste,

(26a)
 
 

Lindaass skibred

høste ting

Den 28 Octobr: Holtes høsteting i Lindaass skibred Neruerendes Ko: May: Foget Valchord Broder<sen> Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend

Oloff Hunduen Lens: Mogens Famostad, Knud Knaruig, Oloff hoep, Anders Kalland Mogens Nataass, Nielss Knaruig, Anders Aaraass Oloff Thuet Oloff Rebnoer, Lauritz Kielen Willem Løffaass, Michel hoepland, och Mogens Reffsdall.

Joen Jffuersen paa Holen vdj Feddie, haffde scheldet <>trud Thomess Lauritzens Dater Ane Thomess Dater for en hoere, for s: Joen det benechtet at haffue giort, och der som det var sagt da skede det vdj dumhenschab at hand detey Kunde mindes, Erkleret sig med hender iche Andet At vide endsom hun var en Erlig Quinde, for s: Ane Effterloed det for Got folches forbøn schyld, och for s: Jffuer schall stille Fogden for hans forseelse tilfredtz paa Ko: M: Vegmeller och at bøde effter Louen,

Welacht mand Her mand Frisch Borger och JndVaener i Berg<en> ved slotz Herrenssteffning i Rette haffde ladet steffne Lauritz och Arne Huse, vdj Feddø formedelst et støche <mark> och greess beed liggen des Sammestedtz Kaldes Suelen som han<nem> aff Welacht Valchord Brodersøn Ombudtz mand offuer Munchelj goedtz var beuilget, och aff Erlig och Welb: strenge Ridder Her Corfitz Wlfeld som med samme goedtz er forlehnet, Confirmerit, huilchen platz ligger vnder for s: Huse, derfoere til holder for s: Lauritz och Arne sig det, till deriss fee och queg, Huor vdj For s: Hermand formener sig stoer Wret at tilføyes Och de plichtig at vere, At Rette dennem effter samme Beuillings breff, Forn s: Lauritz Arne vndschilte sig

(26b)

De denplatz iche Kunde miste formedelst deriss Waer beed, Thi strax de driffuer deriss Queg aff huset Søger det til Suelen efftersom det er landfast med deriss paa boende land, Ey heller haffuer de Anden vdmarch til deriss Queg, som land fast er, men det maae Suømme offuer en strømm, Huilchet Queget om Waeren iche Kand gøre fordj det er VdSualten och Kand det iche Thaele, War der foere begerendes dennem aleneste beed til deriss Fee om Waeret maatte beuilges ville de ey vidre skøtte derom, Vndschyldendes sig der hoes det var den<nem> W.uitterligt, hand haffde nogen breff och bescheed der paa <> deriss børn och Folch dreff Queget der Vd, Bleff AffSagt at for s: Lauritz och Arne bør at Rette dennem Velb: Her Corfitz Wlfelds Confirmatzbreff paa samme platz Suelen eller och haffue det Vdj minde om vil haffue nogen brug der vdj med deriss fee och queg

Nielss Moløen var steffnet ved Slotz Herrens steffning och iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald Otte Ørt: och 13 (m) Sølff.

Anders J Holmen var steffnet for handschalhaffue veret scheldet aff Joen Jffuersen for en Thiuff, At skulle sig der foere Erklere, Men hand iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald 1 (m) S:

For s: Joen Kunde iche benechte, At hand io Sagde til han<nem> der sloeget med huer Andre, At hand giorde som en Thiuff, bleff til Kient at bøde til Fogden 4 (m) : eller och at forliges med hannem,

Mogens i Houen var steffnet och iche møtte bleff tilKient atbøde steffnefald - 1 (m) S:

Nielss i Moldøen var steffnet och iche møtte bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 (m) S: disligeste hans Koene 1 (m) S:

Gertrud i Moldøen var steffnet for hun schal haffue staelet nogen LindKleder fra Gertrud Thomess Lauritz<ens> och hun iche møtte schal bødesteffnefald - 1 (m) S:

(27a)

Lauritzhuse for hand haffde sichtet Onund i Berøen at schulle haffue en tønde fuld aff staaelen Thou paa hans lofft, och der hans huss bleff besøgt fantes der intet, hand vedschylte sig at det scheede i druchenschab och Vidste intet der om loffuet at stille Fogden tilfredtz.

Guele skibred

Høsteting

Den 2 Novembr: Holtes høste ting i Guele skibred Neruerendes Ko: May: Foget, Velacht Valchord Broder<sen> Christen Busch Soen skriffuer och efftes m: Sorne mend

Adslach Strene Lens: Hans Eide Gregoriuss Myr Guldbrand Metun, Anders Norland, Michel Klefftuet och Oloff hougs Verd,

En Quinde ved naffn Charj Anders Dater, haffde til taele til Anders Sliere for noget goedtz vdj for s: Stoer Sliere, som hender schulle til Komme och hand forholder hender det foere, bleffue forligte for Sex Rx dlr som for s: Anders schulle giffue hender,

Poel Norguelen ved slotz Herrens steffning var steffnet aff en mand i Sogen lehn ved naffn Nielss Thachle, formedelst en skoueteg Kaldes Threedal liggendes i for s: Sogen lehn, som Siur i Norguelen schal haffue Sold, Och effterdj det Thuistige goedtz er i Sogen lehn liggendes, bleff det der foere didhen, henvist at O<m>deliss Vdj.

Echanger och hosan=

ger høste ting

Den 3 Novebr: Holtes høste ting i Echanger och hosanger skibreder, Och bleff ingen Sager ført i Rette effterdj det var seent, At mand for storm och W.ueyr<!> schyld Jche Kunde Komme vdj Rette tide, Men Sagerne bleffue Opsatte til en Anden tid
 
 

(27b)

Mielde skibred

Høste ting

Den 4 Novebr: Holtes høsteting paa Rønhoffd J Mielde skibred, Neruerendes Ko: May: Foget Welacht Valchord Brodersøn, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend,

Elling Burcheland Lens: Elling Reffuem Erich Blom, Johans Soelberg Nielss haffre Johans ibm Magne Bircheland, Oloff Reffuem och hans Rønhoffd

Fogden gaff Stoerligen Klaege offuer en deell Almue vdj for s: Mielde sk: for deriss stoere Moetuillig heds skyld, At de iche nu ville møde paa tinget och affbetaele deriss Resterende Rettighed, Leidingskatter och Andet, Och i Afftes Var de her men nu vare de bort draegene, bleff ue til Kient huer at bøde for moetuillighed 2 (m) Sølff och dog enden 14 dage at betaele eller det aff enhuer sin boed ved Wurdering at lade vdSøge, och derhoes Ko: M: Sin Segt effter Louen Købe B: 3 Cap:

Arne skib:

høste ting

Samme Dag holtes høsteting i Arne skibred, Neruerendes Ko: M: Foget Valchord Brodersøn, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend

Rasmus Jordal Lens: Johans Rølland Mogens Jordall, Lauritz hoele, Michel Romsloe Ener halle Peder Gubaass, Thorress Søraass Oloff Olsnes, Oloff Meeling och Johans Bouge

For Retten frembkomb en Mand aff Bergen ved naffn Jffuer Johanssøn, dansche skoelmester, med skrifftelig Fuld macht aff Weinche Simens Dater vdj Rette at Søge de Sager hun haffde Emoed Grete Olauss Dater och hendes Suoger Lauritz Jacobsen, och nu ved Slotz steffning haffde ladet hender steffne formedelst hun for meente At S: Johan De Lange med Vrang beretning hoes hans M: schal haffue forhuerffuet halffueparten i Edtzuog gaard och Mølle, Men effterdj der møtte ingen at Suare i Rette

(28a)

Formedelst Det variche Vden Otte dagers steffning och de burde at haffue 14 dagers effter Louen, bleff der foere Sag<> hentil Aastedet ved ny steffne mall, hen<v>ist

Skiold skibred

Høsteting

Den 6 Novembr: høste ting i skiold skibred, Neruerendes Fogden Valchord Brodersen, Christen Busch Sorenskriffuer och effter m: Sorne mend

Oloff Sandall Lensmand Oloff Dingeland Lasse hoep, Thorkil ibm Nielss Totland, Salamon Thi<t>elstad Nielss Bratland, Michel Neder Thuen Peder Smøraass Windtzens Nøetuet, Steffuen hamersland Eleff Thuet Thoere Bratland, Simen Vlsmoeg, V. Lauritz Hoep

Peder ytrehoep haffde tiltaele til Peder Steensuig formedelst en Arffuepart som for s: Peder Stensuig schall forhalde hannem, Nemblig 2 Sølffscheer, Et Aaklede En Quern, effter for s: Peder ytre hoeps S: Syster Agata Mogens Dater, som haffde Peder Steensuigs Søn til Echte Effterdj hun døde Barnløss, for s: Peder Steens uig benechtet at vere han<nem> noget schyldig, men alting bleff byt paahendes Fader hues som fantes effter hender men hans Søn var hannem noget schyldig, det toeg hand vd, de mend som schifftet var offr verendes Nemlig Thorchilhoep ach hans Conforter bekente at de 2 Sølff scheer ey heller Quernet Kom frem i schifftet eller Angiffuet, men om det Andet bliffue de forligte, Dog intet skrifftelig bleff dennem givet imellem, ey heller nogen Sorenskriffuer var der offrverendes, for s: Peder Steensuig benechtet Aldeliss skeerne, och den Anden Sichtet hannem dog aldeliss der foere Bleff der foere Affsagt at for s: Peder Steensuig bør effter Louen Arff B: <> Cap: Suerge sig frie Selff <Thridie>, eller och skaffue scheerne til stede igen,

(28b)

Sater skibred

Høsteting

Den 8 Octobr: Høsteting i Saterskibred offuer verendes Fogden Valchord Brodersøn, Christen Busch Sorenskriffr och effter m: Sornemend,

Oloff Bielcherøen Lens: Mogens Lochøen Halduor Bildøen, Steffuen Windeness Jffuer ibm Anders Bache, Michel Tæle Oloff Threlleuig, Mogens Hømelsund Colben Kleppe Lasse Bergøe Jacob Thøsøen Rasmus Landroe Nielss Lochøen Och Hans Algerøen,

Hæderlig och Wellerdt mand Her Andfind Sogen Prest til Sunds Prestegield Kom vdj Rette, Loed Lese och Forkynde et Sypplicatz<!> som Preste Koenen samestedtz vdj hendes Enche Sæde, Saa vel som Kirche Ombudtzmendene, til Welb: Her Slotz her Haffuer ladet offuer leffuere, Och der paa faet hans Welb Ansuar skrifftelig, Jndhaldendes At den Thold och Rettighed, som Almuen de giffuer til Slotett, eller paa slotz Herrens Vegen til Kremere aff Fischeriet, Kand iche befrie dennem fra, At io derfor Vden schalgiffue deriss Seduanlig Thiende til Kirchen och Presten, Nemblig huer Thredueste fisch etc: subdato Slottet den 14 Aprilis Sidst forleden, Huor effter be te: Her Andfind Thil spurde Almuen, om de ville giffue hannem hans Thilbørlig Thiende, Gaffues han<nem> til Suar De gerne ville giffue hannem tiende aff ald ret fangen auffuel saa vel aff fisch som aff Anden Auffuell, Her til Suaeret be te: Her Andfind hand Thaelede aleneste om hans Anpart aff Fische Thienden om de hannem den ville giffue der til Suaeret Almuen igen, at de gaff den Thiende part ved Slottet aff deriss fisch, Vidre Thiende Kunde de iche giffue, Vidre bleff paa den tid der ved iche vdrettet,

(29a)

Oloff och Mogens Skoue sampt Halduor ibm Gunder g: och V: Anders Aase for moetuillig hed med Foedringschab till Welb: Axel Mouet bleff til Kient huer at bøde 2 (m) S:

Johans Miøuig for hand emoed Loug och Domb haffuer tiltaeget sig fra Mogens skaeleuig et Machrill garn och fisch derVdj bleff tilKient at bøde for Thag 3 (m) S: schaffue garnet tilstede igen saa och de penge fischen bleffue Soldfoere, Och sid<en> søge sit Louligen, eller och om hannem Siuness atvere scheed Vret, De haffuer hand at steffne och Kalde och iche at taege sig til Rette,

Paa Radstuen i

Bergen Emellem

Weinche SimensDater

och Grete OlaussD:

Anlangendes Edtz=

=uog,

Den 16 <>obr: Var Christen Busch Sorenskriffuer Oloff Aasetuet Johans Rølland Mogens Jordall Erich Jndre Arne Ener helleland och Joen Quame Sorne Lauretes mend i Arne skibred forsamlede paa Radstuen i Bergen Huor for oss Kom igen i Rette Weinche Simens Dater med hendes Fuldmechte Jffuer Johansen, Saa och hendes Weder part Lauritz Jacobsen paa hans egen och hans WerModer Grete Olauss Daters Vegen Anlangendes den Angiffuelse be te: Weinche vdj <Dannemarch til houe> haffde Andraget Nemlig at S: Johan De Lange falscheligen och ved Vrang Beretning skulle vere Kommen til den halffuepart vdj Edtzuog gaard och Mølle, och der foere be kommet Resolution vnder Secreteren Velb: Jffuer Vindtz Haand at hun maae Thaele der paa ved Loug och Domb,

Der Emoed fremblagde for s: Lauritz Jacobsen høyest be te: Ko: M: Nadigste beuillings breff At Johen De Lange den halffue part som hans S: WerFader Olauss Lued haffde ladet Opbyge och be koste, och siden fra døde, motte Niude den igen for Bøxell, giffuet paa Friderichs Borg Anno 1618 Dernest fremblagde hand S: Welb:

(29b)

Knud Vrness Bøxelbreff paa samme halffue part sub dato Bergenhuss den 15 Aprilis 1619. Vnder hans egen haand, Bleff for Retten aff Sagt at for s: Thuende breff nu Kunde aff nogen domere iche paa Kiendes, Men for s: Lauritz Jacobsens Wer Moder Grete Olauss Dater der effter At Rett och Niude den halffuegard och Mølle, Och der som Veinche Siuness noget der emoed at haffue at Thaele, haffuer hun det hoes hans M: at Søge,

1644

Herløe skibred

Warting,

Den 9 Aprilis Holtes Waarting i Herløe skibred, Neruerendes Kon: M: Foget Welacht Valchord Brodersen Christen Busch Soren skriffuer ocheffter m: Sornemend

Anders Fosse Lensmand Nielss Stie Knud Daffanger Anders ibm Nielss Erstad Nielss Frechou Magne Husebøe Peder Langeland,

Knud Daele och Torgels Herleuer ver aff skaffueren steff<> for slagsmaall de med huer Andre haffde begaet paa Husebø en Brøllops afften, Jngen aff den<nem> møtte bleffue tilKient huer aff dennem at bøstesteffnefald - 1 (m) Sølff,

Knud Molde for hand haffde taeget en blae hat fra en Anden schal bøde for taeg 3 (m) Sølff,

Halduor strømsness for hand skouet hans StiffSøn paa Asch aff Soenet hoes Fogden for - 2 Rx dlr

Anders Daele sloeg Anders Sangsted et Neffuehog aff Soenet for - 1 Rx dlr,

Nielss Thuedt och V. Nielss Erstad for slags maal och mundbrug aff Soenet for - iij Rx dlr,

Mielde skib:

Warting

Den 10 Aprilis Warting i Mielde skibred Neruerendes Fogden Valchord Brodersøn Christen Busch Thingschriffuer och Effter m: Sornemend,

Elling Burcheland Lensmand, Niels Rongued

(30a)

Niels Hoffre Gregoriuss Huidsteen Mogens Vech<ne> Oloff Reffuem Oloff Daltuet Anders Braguatten, hans Rønhoffd, Magne Bircheland

Erlig och Welacht mand Nielss Harboe K: M: Foget i Sundfiord ved Slotz Steffning i Rette haffde ladet steffne, en hans Landbynder ved naffn Johans Halsteensen paa Nederste Mielde formedelsten Contract dennem Emellem giortvar formedelst adschillige hans forseelser Emoed hans hosbond for s: Nielss Harboe, huor vdj hand haffde forplichtet sig till nu til faere dag at faere fra for s: Nederste Mielde, och see sig om Anden leilighed, Loed derfoere for s: Niels Harboe skrifftelig i Rette Sette om for s: Johans Halsteensen iche bør at føre derfra och gøre gaarden Rødeligt, eller och at taege den Thil første Bøxel igen och feste den paa ny och her effter vere hannem hørrig och Lydig, Och dersom hand befindes offtere med nogen Motuillighed eller Th<ra>dtzighed emoed hannem hans Hustrue eller Folch och det Kunde hannem offuer Beuises, skulle hand Vden nogen Vidre Retes gang, samme hans gaards part haffue forbrut,

Hosanger skibred

Warting

Den 11 April: Warting i Hosanger skibred Neruerendes Fogden Valchord Brodersen Christen Busch Sorenskriffr och effter m: Sorne mend

Lauritz Bircheland Lensmand Niels Mielstad Hermoe heldal, Nielss Rachnes Thorchil Aasem Elling Bysemb, Nielss Mehuss Gulich Norhuss Arne Løetuet Joen Fieldschalness Nielss Bircheland Eleff Fieldschaael och Hans ho<>shoffd,

Magne Han<o>stuet, skaffr var steffnet forhandiche ville

(30b)

Thilsige Al<n>uen i hans gebedt at Komme til Fogde gaarden och følge de Thuende Misdere til Retterstedet bleff tilKient at bøde for Motuillighed Otte Ørt: 13 (m)

Magne Berness for hand iche ville førre <ved> Vd til Retterstedet bleff tilKient at bøde - 1 Rx dlr,

Joen Røsselands Koene, Charj var steffnet, for hun haffde

scheldet Nielss Mielstad for en tiff och hun iche møtte bleff tilKient at bøde steffnfald - 1 (m) S:

Erich Grimstad haffde ladet steffne Oloff Sør Øffsthus for medelst en Senge dyne hand for nogen tid siden haffde sat hannem i pant for 2 Rx dlr, och der var 3 Verd, och for Otte Aar gaff handhans Dater samme Dyne och er nu Opselt bleff affsagt at for s: Oloffbør at giffue Erich en Rx dlr till som Dynen var mere verd end den stoed i pant for

Al<t>enfit sk:

Warting

Samme Dag holtes Varting i Alen fit skibred ved effter m: Sorne mend

Børre Nebsted Lensmand Johans helmetuet Knud Thuet Hans ibm Nielss Selleuold Steffuen Grøetuet Anders Watne Jacob Semb hans hindeland Gulich Berrefiord

Gutorm løffsted var steffnet for hand slog Peder Thøfftings nøst op, møt iche bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 (m) S:

Oloff Gousereid var steffnet for Wloulig skou hog, møt iche bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 (m) S:

Michel Setere for hand Sloeg Oloff Gousereid aff Soenet hoes Fogden for - 2 Rx dlr

Anders Lechness for hand sloeg Halduor ibm bleff til Kient at bøde - 2 Rx dlr,

Radøe skibred

Warting

Den 11 Ap: Warting i Radøe skibred Neruerendes Fogden Valchord Brodersen Christen Busch Soren skriffuer och Effter m: Sorne mend

Elling Manger Lens: Nielss Marøen

(31a)

Erich ydstebøe, Niels huidsteen Rasmus Nøetuet Knud Helleland Rasmus strømme Oloff Sebbø Oloff Kolstad Magne Sltuet Rasmus Sebbøe Michel Solem Knud ibm Jens ibm.

MaThiass Sebdal och Oloff ibm var steffnet for Moetuillighed med foedringschab, bleff effterlat dennem huer for - 1 Rx dlr

Knud Risnes haffde skeldet Erich Wilanger for en tiuff for nogen bo<rd> for s: Knud var iche tilstede, Kom dog paa det siste tilstede, haffde intet at Kunde det beuise med, for s: Erich bleff frie Kient och Knud at bøde til Fogden,

End nu var Knud Risnes steffnet for hand iche ville føre høi til Slottet bleff til Kient at bøde - 1 Rx dlr

Christians Marøen var steffnet for 7 (m) Kø<> hand er Johan Strarop paa herlø Kirches Vegen schyldig bleff till Kient at betaele enden 14 Dage eller det aff hans Boe at lade Ved VurderingVd Søge, och der hoes K: M: sin Segt

Lindaass skibred

Warting

Den 12 Aprilis Waarting i Lindaass skibred, Neruerendes Fogden Valchord Brodersen, Christen Busch Soren Skriffuer och effter m: Sornemend

Lauritz Findesbøe Lensmand Oloff hunduen Mogens Famestad Knud Qualuog Michel Solem Oloff horpe, Onund Kielen Niels Kuaruig Michelhoepland Anders Aaraass halduor Regeraass Halduor Sysloch Onund hoepe GulichOxness

V. Anders Kalland var steffnet for hand schalhaffue sichtet Rasmus Hellistueds Koene, at hun schal haffue stoelet en Seu, for s: Anders møt iche bleff tilKIent at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff.

Rønnels Qualuog haffde tillagt Joen Qualuogs Dater at schal haffue staelet nogle penge och andet tøy fra han<nem>

(31b)

Och schal haffue fundet hender i hans Kleffue huor hand toeg hendes hue fra hender och fant 2 (m) (m) hoes hender, men hand Kunde intet beuise hender noget offr bleff hun der foerefrieKient och for s: Rønels at bøde 4 (m) S: eller forliges med Fogden,

Rønels Sagde for Retten at Lens manden Lauritz Findesbøe haffde faet skench och gaffue aff Joen Qualuog at hand schulle halde mere med han<nem> end med for s: Rønels

Johans Hoeplands Koenevar steffnet Och iche møtte bleff tilKient at bøde steffnefald, - 1 (m) S:

Onund Nielsen paa Feddiø var steffnet for hand sloeg Lauritz Findesbøe paa tinget hand iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 (m) S:

Michel Siu Setter, Knud Weraass och Throgels Kolaass for de iche ville føre fogdens Thener bleffue tilKient huer at bøde - 1 Rx dlr,

Guele skibred

Warting

Den 13 April: Warting i Guele skibred Neruerendes Fogden ValchordBrodersen ChristenBusch Soren skriffuer och effter m: Sornemend

Adslach Steene Lensmand Jossep Gl<eine> Hans Eide Guldbran Metun Anders Vig Mogens Øst Guelen Johans Slenge Soel Olauss Molde Jffuer Vestuig Rasmus ibm Joen Houe Joen høeuig Joen Grinde Michel Klefftuet

Knud i Miømen for hand haffuer sichtet Einer Risøen At schalhaffue staelet et støche Thou i Byen, for s: Ener Suarret at hand Købte et støche tou i Byen aff en Fløt mand, huilchet hand solde igen, for s: Knud haffde intet at beuise det med bleff der foere Einer frie Kient Och for s: forligt sig med Fogden for hans forseelse, paa Ko: May: Vegen,

Knud i Miømen var steffnet for nogen Bøgde Snach hand var Kom men vdj formedelst en bombe handengang schull haffue fundet, derhand var op i marchen och <Koget>

(32a)

Denne Sag haffuer til fo<rn> veretVdj Rette, Vdj S: Anders Rasmussens tid, som Josep Glende den tid Lensmand Kunde Widne, och befantes det skarn at vere

Einer Risøe var steffnet for hand haffuer sichtet Knud och Siur Miømen for en tønde Thiere de schal haffue fundet och den Dylte, for S: Einer haffde ingen beuis der paa bleff de Andre frie Kient och hand aff Soenet,

Jossep Josep Frøseter for hand haffde taeget en Lax fra Erich Risnes bleff til Kient at bøde for tag 3 (m) Sølff

Anders StoerSlier var steffnet och iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 (m) Solff

Endnu var for s: AndersStoer Slier steffnet for Wlydighed och iche møtte blefftilKient at bøde steffne fald

Joen Hille var steffnet och iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff

Echanger skibred

Waarting

Den 15 April: Warting i Echanger skibred Neruerendes Fogden Velacht Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sornemend

Niels Føllingsness Lens: Joen Echanger Jffuer Esemb Knud ibm Oloff Totland Oloff Pedersen Echnes Erich Echanger Anders Eide

Nielss Echanger Lauritzhølland Lauritz Echness Knud Echanger Oloff Fylling

Lauritz Ki<echel> Var steffnet for hand Vdj hans Echteschabhaffr besoffuet et Quind folch ved naffn Bodel Olauss Dater som vdj Thridie leed ver beslechtet, hans boes loed bleff sagt Vnder Ko: M: och haffr forbrut hans Fred

Siur Ascheland for hand haffuer slaget Knud Quame vdj hans eget huss Soenet for 1 Rx dlr

Nielss Myr haffr slaget hans Moeg, Aff Soenet,

(32b)

Niels Eisneses Koene haffuerSlaget V. Oloff Eisnes Aff Soenet for - 1 Rx dlr

V. Nielss Ascheland haffuer slaget Erich Olffsen ibm nogen Tørre hog er tilKient at bøde - 1 (m) Sølff

Johans Ascheland var steffnet och iche møtte bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Paa Frechou An=

langendes Peder

Raffn,

Den 2 May War Christen Busch Soren skriffuer, Niels Thuet Anders Sunde, Siur Niøtuet Nielss Erstad Peder Langelang och Gregoriuss ibm paaFrechou huor Erlig och Vel-Viss mand Jacob Hanssen Laugmand i Bergen, vdj Rettehaffde ladet steffne Peder Raffn forrige Laug mand samestedtz och hannem ved hans Fuldmechtige Jacob Grønnou Borger och JndVoener vdj Bergen Thiltaelet for et heel Aarss JndKomst aff Laugstoelen hand haffde Opbaeret, som beløb sig til 244 Rx dlr effter for s: Her Laugmands egen Antegnelse, och fremuiste hans May: Resolution vnder Acretere<> Welb: Jffuer Windtz Haand huorledes med samme Aars JndKomst schal holdes Jndholdendes At Peder Raffn schal Niude aff Laug stoelens JndKomst hues var forhalden til den Och intet Vidre, Och forbe te: Jacob Hanssen, det Andet Peder Raffn møtte selff i Rette, benechtet iche hand JndKomsten Jo haffde Opbaeret formenendes hand haffde Theent der foere och derfoere bur den at haffue, och Jndlagde hans skrifftelig Jndleg meget Witløfftigen for fattet, dog intet Andet end hand haffde Theent, Jche Anseendes hand Kom aff <>dbestillingen Vdj Her Dagene och <> Jche Vidre bestilling Jche heller Anseet hans May: Resolution at hand iche Vidre schal haffue med Jnd Komsten atbefatte, Bleff der foere for Retten affSagt, at Peder Raffn bør at betaele til forbe te: Jacob Hanssen alt hand siden den haffuer Opbaeret, och det enden en halff Monatz Dag, eller det aff hans Boe at lade Vd Søge, huor det findes,

(33a)

Paa Slottet Anlan=

gendes den Fange

som haffe staelet J

Hardanger,

Den 22 July War Christen Busch Soren skriffuer, Lasse Hoep, Oloff Dingeland, Nielss Bratland, Peder Smøraass Windtzens Nøetuet, Michel Neder Thuen, Simen Vlsmoeg, Elling Bircheland, Rasmus Øffsteuold, Størch hamre Joen ibm Och Steffuen Hamersland Sorne Lauretes mend i skiold skibred effter Welb: Her SlotzHerres Befalling forsamlede paa Slottet vdj skriffuerstuen, Neruerendes Erlig och Vel Wiss mand Jacob Hanssen Bergen och Guele tings Laugmand och Erlig och Welacht Valchord Brodersen Ko: May: Foget i Nordhorlehn, huor vdj Rette bleff ført en Fange ved naffn Johans Benedixen, siger sig at vere Barn fød vdj Strand barm skibred i Sundhorlehn, och for Adschillige hens<!> tiffueri skyld hand haffuer begaet er bleffuen Fange Och Selff frievillig Bekente hand At for Sex eller Siu Aar siden haffuer hand staelet fra Onund Kysaass J Hardanger et Sølff <stob>, som hand Solde til en Borger i Berg<en> ved naffn Olauss, for femb Sp dlr Disligeste var halff Anden Rx dlr i samme Stoeb Saa och nogle smaepenge, Saa toeg hand ochsaa samme tid fra samme mand en Sølff schee En Sølff Ring, Noch Asche medSmør saaoch noget och Oust En Koffte en forklede, Dette for s: goedtz haffuer Oloff Frøeland och hans Koene Købt, Widre bekente hand at haffue veret paa en gaard i Str<and>uig skibred Kaldes Seffuer eid och der staelet en mand ved naffn Baard en BordRing en Messing staege och ettrøye Klede, hand op brød Laaset med en dirich som Johans Biørdalgiorde hannem Fra Lauritz Norbøe, bekente hand at haffue staelet en <> ved hans egen Land for 2 Aar siden, huilchen hand haffr staendes hoes Langøen i Sater skibred, Noch haffuer hand taeget en hest fra Ramus Sangstad, Noch en Ambolt

(33b)

paa en gaard /: dog hand iche Vidste huad den heede :/ och Solde den igen til Oloff Frøland, Noch en Slegge eller forhamer stael hand ochsaa samestedtz, Jtem ochsaa fra en mand paa Woess stoel hand, en tang en f<u>ll en Kober Sax, Saaoch <femb Alle Vndmell>, Effter slig Leilighed och hans egen Bechendellse, bleff for Retten affsagt, At for s: Johans Benedixen for saadane hans begangen tiffuerj bør at straffues paa liffuet och lide til Galg och <Green>,

Endnu Sammetid bleff vdj Rette fremført Thrende Companer, som aff Lensmanden i Echanger skibred, Nielss Føllings ness vare paa grebene, Den ene ved naffn Halduor Joelsen, siger sig at vere barnefød ved Sølffberget J Sandsuerd, Den Anden ved naffn Erich, siger sig atvere fød i Selbøe gield i Thrundhems lehn, Den Thridie ved naffn Michel, fød, som hand siger, i skoudherret<> vdj Nedenes gield for s: Halduor, som er den yngste, bekende, At haffue Veret i Selschab med den gamle for s: Erich, en Keltering paa hans handverch, och Emedler tid staelde en boed i Hardanger paa en gaard Kaldes Elsager och fra hans Aarekald i for s: Hardanger stael de en Sølffbelte for Otte Rx dlr, Fra Helie Aarkald stael de Thuende for gyltebelter, hen ved 14 Dage siden Vngeferd, huer paa 16 loed, Nochen Sølffschee en Sølff Ring, Och en Bøsse for 4 Rx dlr En deel linKleder, en Kobespende

Den Anden Compan, Nemblig for s: Erich /: for s: Halduors Staldbroder <!>, bekente och ved gich det samme, och at de haff en monat de Vngeferd veret i selschab med huer Andre førend Den Thridie och Aller Elste Kom til Dennem,

For s: Michel bekente ochsaa det samme, och Angaff der hoes, At de Siu iche for s: Staelene Koster ned vdj en pung der de bleffue paa grebene, Men for s: Erich Angaff At deriss Quindfolch, somde haffde hoes

(34a)

Dennem der de bleffue paa grebene, och siden bleffue løss giffuen, haffde faet for s: goedtz bort med dennem,

Sagen bleff optaegen til bedre effterforschning, Och emedler tid VndKomme och Vdbrød, de Thuende aff Fengselet Nemblig Erich och Michel, Och møtte der foere for s: Sorne mend igen Paa Slottet Vdj forbe te: Her Laugmands Neruerelse, effter Den Gunstige Øffrigheds Befalling Den 26 Augusti Thil At Kiende paa den Thridie, for s: Halduor, som nu och bleff ført i Rette Och tilstoed end nu Det samme som hand til forn haffde bekent, Bleff der foere med Her Laugmands Rad føring affsagt, At for s: Halduor bør at Lide til Galg och green,

Echanger skibred

høsteting

Den 18 Septebr: Holtes høsteting i Echanger skibred Neruerendes Ko: May: Foget Erlig och Welacht Valchord Brodersøn, Christen Busch Soren skriffr och effter m: S: Mend

Niels Føllingsness Lens: Knud Esemb Oloff Pedersen Echaess Johans Nomedal Oloff Thotland Oloff Jacobs<sen> h<u>ideness Lauritz høland Knud Echanger Lauritz Eisaes

Fogden ThilSpurde Almuen huorledes Det var beschaffued med det Quindfolch paa Echangerlie, ved naffn Sigri, som Disuer, sidst forleden freddag hengte sig selff, vdj hendes feehuss, Om hun haffuer veret noget for Rycht i hendes hoffuet, Da Angaff grander och <> , Saa vel som hendes egen Stue grande OloffJacobsen, At hun paa et Aars tid haffuer veret heellseltzam i hoffuedet och gandsche for Rycht och det holt hender vnder tiden en heel time vnder tiden enhalff, Ey heller gaff hun sig nogen tancher om nogenting eller befattet sig med noget, Och medhendes mand haffde de Aldrig Andet hørt eller fornomet end hun forligtes vel med han<nem>

(34b)

Hosanger skib:

Høsteting

Den 19 Septebr: Høsteting i hosanger skibred Neruerendes Fogden Valchord Brodersen Christen Busch Soren skriffr och effter m: Sorne mend,

Lauritz Bircheland Lensmand Thorress Hoele Lauritz Kleppe, Nielss Bircheland Magne Berness Nielss Mehuss Arne Geteremb Michel Røsseland Thorchil Aasemb Arne Løetuet Johans Hemuig Gulich Nordaass Oloff Egeland,

Mogens Robertsen i Bergen haffde ladet steffne, Steffuen Galteland for schyld och gield som hand var hannem schyldig bleff til Kient at bøde steffnefald 1 (m) S: och for s: Mogens Kost och tæring,

Mielde skib:

Høsteting

Den 20 Septebr: Høsteting i Mielde skibred, Neruerendes Fogden Valchord Brodersens Fuldmecht: Jørgen Søffrensøn, Christen Busch Sorenskriffuer och effter m: Sormend,

Elling Burcheland Lensmand Elling Reffuem Badsted Helleland Johans Soltuet Oloff Weffle Oloff Reffuem Thoere ØffstMielde Anders Braguatten Thomess hundhamer Hans Rønhoffd, Lauritz houe Michel Blom

Badsted skoer och Aed ibm var steffnet for Wloulig <boed> de bruger i Fogde gaardens march och de iche møtte bleffue tilKient at bøde steffnefald huer - 1 (m) Sølff

Arne skib:

Den 21 Septebr: Høsteting i Arne skibred Och var Jngen Sager steffnet i Rette

(35a)

Paa Slottett

den Fange aff

Guelen som

drebte sin Koenes

stiff Fader,

Den 28 Sept(7)br: paa Bergenhuss vdj skriffuer stuen, var Christen Busch Soren skriffuer AdslachSteene Lensmand i Guele skibred, Joen Haugsdal, Erich Risnes, Gregoriuss Myr Oloff Wadtzuig, Gudmand Sandness, Knud Kiellinguold Johans Slenge Soel, Peder Molde, SiurDaele, Mogens Nataass och Mogens Famestad Sorne Lauretesmend, Neruerendes Erlig och Welvis mand Jacob Hanssøn Bergen och Guele tings Laugmand, huor vdj Rette frembKomb en Fange aff for s: Guele skribred ved naffn Erich Nielsen paa Henrichsbøe, som Disuer, haffuer i hielslaeget hans Egen hustrues Stiff Fader, Jacob Rasmusen ibm vdj marchen med en Øxe, først slog hand hannem i panden til hand falt død ned til Jorden siden hog hand paa det neste hoffuedet aff hannem, saa den bleff aleneste hengendes ved <strubben>, der effter slebte hand han<nem> bort til en Elb, huor hand groff hannem ned ved siden paa elben Vnder en bache och stopet hoelet igen med Thorff och steen, Led Saae hans Grander och Naboer søge och Lede effter hannem paa nogle Dagers tid, Jngen Søgte mere end hand Selff, paa det sidste Aabenbarede hand det selff, først for hans Egen Søn siden for De Andre och Viste Dennem stedet som hand haffde lagt han<nem>: Bleff der foere med forbe te: Her Laugmands Radføring affsagt at for s: Erich for slig hans begangen Mord bør at lide till Steil och Hiull.

Paa Slottet Anlan

gendes den Fange

aff Sundfiord som

Ombrachte en Tøss,

Den 29 Septebr: War Christen Busch Soren skriffuer Oloff Sandall Lensmand i skiold skibred Oloff Dingeland Lasse hoep. Thorchil ibm, Rasmus Natland, Nielss Bratland Michel NederstThuen, Lauritz hoep, Mogens Atlestad, Thoere Bratland, Elling Bircheland Joen Hamre och Simen Vlsmoeg ://:

(35b)

Sorne Lauretes mend Sammestedtz, effter Øffrighedens Befalling forsamlede paa Bergenhuuss vdj skriffuer Stuen, Offuerverendes Erlig och Wel Vis mand Jacob Hanssøn Bergen och Guele Things Laugmand, huor bleff ført i Rette en Compan aff Sundfiordlehn ved naffn Suend Andersen paa Jelle, Som vdj for s: Sundfiord formedelst adschillige hans bedriffter var Dømt i Jern paa Bremerholm At schulle Arbede, och som hand paa vejen fengseligen vdj Jern Anholden, haffuer Sønderslaget Jernet och Rømte, och der foere nu paa ny igen dømt, At straffues paa hans halss vnder Suerd, Der forvden er hand och misstengt at schal haffue Om bragt en Thøess ved naffn Christi Errichs Dater paa for s: Jelle, som var hans egen Fader Broder Dater, Som hun var paa seteret Dog hand ville det iche bestae, Huor foere Dommen formelder at hand pintlig schulle forhøres, effter Dommens medfør, Acterit Førde skibred den 5 Sept(7)br. Sidstforleden Huor foere hans Welb: nusidstforleden ThisDag, Den 24 <Ejusdem> ladet han<nem> Pintlig forhøre, vdj Hæderlig och Wellerdt mand Her Mogens skanche Medtener till KorsKirchen i Bergen Christen Busch Soren skriffuer Och flere got Folch deriss Neruerelse, Och da gich hand Frie Villig tilbekendelse, At hand vnge ferd et fierding Vegs fra Seteret med en Øxe haffuer hender i hiel Sleget, Sagde at samme Tøss gaff hannem endeel Onde Ord och Bandet hannem huor aff hand bleff saaJffrig och Vred At handsloeg til hender med Øxen, och Slebte hender Saa bort i en Vhr huor de hun Siden bleff funden, Denne hans Forrige bekendelse tilstoed hand nu igen i dag for Retten och at det Kunde vere Vnge ferd Sex Vger siden det skeed, Bleff med Laugmandens Radføring, for Retten affsagt At hand bør at miste sin Hoffuet, och den paa en stage opsat med en galg offuer, Och Kroppet vdj 4 parter paa Steile Lagt,

(36a)

1645

Slottet Anlangen=

des Siur Molland

for Diur,

Den 24 Febr: War Christen Busch Soren skriffuer Oloff Sandall Lensmand i skiold skibred, Nielss Totland Peder Smøraass, Lauritz hoep, Windtzens Nøetuet och Simen Vlsmoeg Sorne mend ibm, Effter Welb: her Slotzherres Befalling, forsamlede paa Bergenhuuss i skriffuerstuen, Huor vdj Rette var skichet en mand aff Guele skibred ved naffn Siur Molland, for hand aff en Person, som til forn nogenstund haffde Theent for s: Siur, Dog nu Vdj Ko: May: Theneste hen faren, skal vere Angiffuet, en deell Diur schal haffue skøt, baaede før hand Kom til hannem ochsaa Emedler tid hand Thente han<nem>, Nemblig 14 støcher, Huor vdoffuer hans Welb ved hans Welb: haand schriffuer Welacht Johan Sekmand <>

(i margen: hans skrifftelig Jndleg i Rette <> ligge Jndholdendes)

At effterdj for s: Siur Molland hand iche vedgaer Vden Thuende Diur at haffue schut, Och hand er Angiffuet for 14.

Settendes der foere i Rette om for s: Siur iche bør at bøde for de Thuende Diur effter Landtzlej Balch, och for De Andre Selff sette At Lauguerge ved hans æd Selff Sette effter Thiuffe Balch: 7. Cap: Och var Domb begerendes,

Her till Suaeret for s: Siur Molland, sig iche vidre att haffue schut end De Thuende Diur, som hand til forn haffde bekent, formenendes at Drengen hannem W.sant haffr paasagt, Huilche Thuende Diur hand vdj Thuende Aars tid haffuer schut, et huert Aaar, Kiødet forteret hand med hans Folch Selff hudene Solde hand i Byen tilen mand ved naffn Olauss, och fich for støchet 4 (m) Och det schulle vere Threi Aar siden Den sidste bleff schut, och Siden haffr hand ingen schøt, Dog Paa det sidste, Der hand flittig bleff Anmoedet hand schulle be kende Sandhed, och Anser hand iche <lettig> Kunde Komme til at gøre æd, ey heller fich hand nogen som ville Suerge med hannem, Bekente

(36b)

At haffue skøt Thie støcher Diur, och Vidre iche huor paa hand giorde hans høysete æd, Dog iche Alle paa et eller Thoe Aars tid, men paa Adschillige Aaringer, Ydmygeligen Bedendes at hans Welb: ville iche i det strengeste lade handele med hannem, hand ville gerne aff hans yderste formue Jndstille sig for hans forseelse, Saa bekente hand Ochsaa at Kiødet haffuer hand med hans Folch Forteret Hudene ere Sold 4 til for s: Olauss, De Andre Solde hand til Borgere som Kom til han<nem> paa Vaegen, Sagen bleff Opsat till hemtinget

Herlø Skibred

Waarting

Den 11 Marty Holtes Warting i Herløe skibred paa Frechou, Neruerendiss Ko: May: Foget Volchard Brodersen, Christen Busch Soren Skriffuer och effter m: Sornemend,

Anders Fosse Lensmand, Nielss Erstad, Magne Husebø, Siur Mørtuet, Steffuen Thuet Johans Hiertaass MaThiass Rysseland Johans Husebø

Lauritz Lille Fuschanger, Halsteen och Oloff Ollandsuig och Oloff Egeland, Vare aff Hæderlig och Wellerdtmand Her Johan Paa Manger, ved bonde Lensmandens steffning steffnit Vdj Rette formedelst Korn tiende De SiderJnde med Vdj Nogle Aar tid W-betald, och ingen aff Dennem møtte bleffue de derfoere tilKient en Huer at bøde steffne fald - 1 (m) Sølff,

Sachariass Wig, for Hussmandspenge paa Thuende Aarstid, møt iche bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 (m) S:

Widre Sager var Jche Jndsteffnit,

Alenfit skibred

Warting

Den 12 Marty Holtiss Waarting i Alenfit skibred Neruerendiss Ko: M: Foget Valchort Brodersen, Christen Busch Soren Skriffuer och efftter m: Sornemend,

Børre Nebstad Lensmand Steffuen Grøtuet

(37a)

Adschild Øffstegaard, Nielss Selleuold, Anders Watne Nielss Oxe, Anders Øffstegaard och Hans Helleland,

Erich Øffre Møchelsuold, var endnu steffnet, for medelst den bøgde Raab och Snach hand var Kommen Vdj, At hand schulle <flaett> et Mær eller Øg, Huilchet hannem schulle vere tilsagt vdj et Barsell paa Beraass, aff Anders Smørdal och Steffuen Mørtuet, som Selff bekente at haffue sagt det til han<nem> Dog iche at de ville tillige hannem nogen Sag Der ved, Men Aleneste at ville aduarehannem om hues Der bleff tald vdj Bygden, och Bandet Den som først haffde ført Det vd Huor foere for s: Erich Varbegerendiss, at nogen ville fremb Komme och hannem nogen Sag tilligge, ville hand Suare Dertil, Ellers Formente hand Der foere bør frie at vere och var derpaa Domb begerendiss, D<og> Effterdj Jngen fantiss, som for s: Erich Øffre Møchaluold nogen Sag Ville tilligge, om Den Snach hand Var Kommen vdj Anlangendiss den Øg hand schulle haffue flaed, ey heller nogen fantes som han<nem> det Kunde offrbeuise, men en huer slog sig der fra och Vndschylte sig, det beste hand Kunde, och Var aleneste et Bøgde Sualder, bleff for s: Erich Møchalsuold derr foere for Saadan Snach frie Kient Och Jngen at B<> hannem for Detz schyld effter den<nem> Dag, Med mindre de Vil lide der for som vedbør, Om De det iche Kand beuise,

Knud Oxe Var steffnit forhand schal haffue scheldet Jffuer <lie>, for en geed, et Aars g: hand schalhaffue taeget fra hannem, Och schulle Komme hannem till, Jffr Lie Suaret, at den Kom sig til, och Threttediss lenge d<er> om Der effter frembKom Christen skaaer, Berettet at for s: Jffuer begerit aff Christens Dreng, at hand ville føre geeden hem til hannem, huilchet hand ochsaa giorde och var hoes han<nem> fra H: 3 Kong. Dagend til vor Frue i Faste, Der effter Kom for s: Knuds Koene och toeg den Thrette geed igen som da var paa Lie hoss for s: Jffuer, och ledde den den hem til sit, Och effterdj ingen merche fantes paa geeden Kunde mand iche Egentlig Vide, huo affden<nem> som Aattegeeden Och mugeligt ingen aff dennem Den Aatte, Ey heller ville

(37b)

Nogen aff deriss Grander Vidne at geeden Kom nogen aff dennem til, bleff der foere faaere fundet, at geeden effterdj Den ingen visse hosbond haffde, bør at Komme Ko: til och for s: Knuds Koene, som for Vden lou och minde haffde taeget sig geeden till, Och iche Kunde beuise sig den at tilhøre bør at bøde for W-louligtaeg - 3 (m) Sølff, K: B: 1 Cap:

Christen Skaar for Moetuillighed vdj Foedringschab, bleff det han<nem> for fattig Dombschyld for - 1 (m) Sølff,

De Som haffuer Deriss <> i Christian, Ville derfoere Jche gøre foedringschab med Andre Bønder, bleff affsagt At De der foere iche haffuer nogen <>, men bør at <> med de Andre eller At lide Derfor effter Louen,

Radøe skibred

Warting

Den 13 Marty Waarting i Radø Skibred Neruerendiss Ko: M: Foget Valchard Brodersen, Christen Busch Soren skriffr: och effter m: Sorne mend,

Elling Manger Lens: Gunder Ascheland, Rasmus Strømø, Jens Solem, Mogens Quelem, Michel ibm Michel Solem Mogens Hoele Och Grim Mehuss,

Knud Risness var steffnit Och iche møtte bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Grim Mehuss for hand haffde Slaeget Michel Røsnes vdj et Arffue schiffte paa Wil Anger, huilchet Rasmus Strønø, som de hoss var Proffuet, bleff affsagt at for s: Grim bør at bøde - 4 (m) S: Louen Mandh<>lg B: 16. Cap:

Michel Solem och Grim Mehuss forsl<>gsmaall hoss Dem begge bleff til Kient huer at bøde 2 (m) Sølff i <>: 16 C:

Lindaass skibred

Waarting

Den 14 Marty Waarting i Lindaass skibred, Neruerendiss offnembe te: Fogden Sampt Skriffuer Ocheffter m: Sorne mend,

Lauritz Findisbø Lens: Mogens Natass Onund Lyrøen Onund hoep, Nielss Knaruig, Knud ibm, Oloff <Rebnor>

BesseKielen var steffnit for Slagsmaal och skelderj och iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 (m) S:

Johans hopland, Badsted och Michel Vig, Oloff hunduen var steffnit och Jngen møtte bleff til Kient huer at bøde steffnefald - 1 (m) S:

Anders Kalland forhand haffde scheldet Rasmus Hel<>

(38a)

Koene, Jnger, At schal haffue staelet en L<>e fra Erich Leruog, for s: Anders det iche benechtet, men Kunde hender, dog, intet offuer beuise, AffSoenet for hans forseelse,

Echanger skibred

Waarting

Den 19 Marty Warting i Echenger Skibred, Neruerendiss be te: Foget, Skriffueren och effter m: Sorne mend

Nielss Fyllingsness Lenssmand Jffr Esemb, Oloff Rølland Oloff Echness, Oloff hindeniss, Oloff Totland Magne Echness,

Jngen Sager Var Vdj Rette steffnet

Hosanger Skibred

Waarting

Den 20 dito Waarting i Hasanger Skibred Neruerendiss offuenbe te: Foget med Skriffueren of<!> effter m: Sornemend

Lauritz Bircheland Lens: Elling Bysem, Magne ibm Magne Berness, Nielss Bircheland, Eleff Fieldschaall Arne Løetuet, Michal Røsseland, Jacob Rachness,

Johans Lassesen paa Bircheland Ver steffnit for hand haffde scheldet hans Egen Syster, Birrit, Johans Johanssens Koene ibm for en Hoere och Tiuff, Sampt slaeget hender, for s: Knud Lassesen Kunde det iche benechte, Vndschylte sig det var scheed Vdj hastighed, Wbetencht, vidste Dogintet med hender Vden det som Erligt er, Ellers er der en slem forligelse emellem begge for s: Sødsch<inde>, bleff den<nem> derfor til sagt, At saafrembt de iche ville forligess och leffue fredsomelig med huer Andre, schulle de iche Aleneste bøde men den som schyldiss findiss hoss schal haffue forbrut sin Jord, til Jord Drotten, Jlige maade haffde for s: Johans hans Koene scheldet for s: Birrit for en hoere, aff Soenet for - 2 Sp dlr,

Nielss Fossdall och Michel hageness Var steffnit Och Jngen aff den<nem> møtte bleff til Kient at bøde huer 1 (m) S:

Mielde skibred

Warting

Den 22 dito Varting i Mielde Skibred, Neru: Fogden med skriffueren, och effter m: Sorne mend

Elling Burcheland Lens: Elling Reffuen Johans Solberg, Oloff Daltuet, Nielss Restad Mogens Wechne och hans Rønhoffd,

Jngen Sager var steffnit Vdj Rett,

(38b)

Paa Haeruig Emel=

Lauritz Marchursen

Och Oloff Rasmussen,

Den 24 Marty War Christen Busch Soren skriffuer med Rasmuss Jordall Lensmand i Arne skibred, som haffuer Thilneffnd effter m: Sorne mend Thorress Vassdall, Erich Arne Joen Quame Ener helland, Andfind Asemb Och Erich Thuenes

Sorne Lauretesmend sammestedtz, Disligeste Elling Burcheland Lensmand i Mielde skibred med Sex mend aff samme skibred Oloff Reffuem, Oloff Daltuet Anders Riffnes And<>s Braguatten Hans Rønhoffd och Lauritz Houe, Effter Øffrig hedens Befalling Thilneffnde forsamlede paa Haeruig J for s: Arne skibred, Huor Erlig och Welb: mand Henrich Rantzou til <Skoeneveide> hans Thener och Fuldmechtige Oloff Rasmussen, ved Erlig och Welb: Henrich Tot til Beltuiggaard høffuitzmand paa Bergen huuss hans skrifftelig steffning J Rette ladet steffne, Lauritz Marchursen Thilholdendes paa for s: Haeruig, formedelst nogen Wbequeme Ord hand paa Welb: Frue Sophia Lindenou och hendes forrige Welb: S: hosbond Kund Gyldenstern effter hans Dødelig affgang haffuer ladet falde, Steffnings Jndhold er Saaledes: Efftersom for s: Lauritz Markursen paa Adschillige tider schal haffue ladet Jndlegge vdj Rett, Nogen Sk<a>dschriffter emoed Welbem te: hans Hosbonds goede Frue, Frue Sophie Lindaas Adelige Naffn och goede Røchte til forkleinerlse och Ond effter Thaele, Sammelediss och saa At for s: Lauritz Markursen schal haffue Erlig och <M>elb: S: mand Knud Gylden Stern Jlde efftertald, formenendiss Der foere At Lauritz Marchursen for hans Løgen achtig Skriffuelse bør at Jndstaae som en Løgner, Och tilholt sammesteffning, At dersom Lauritz Markursen ey for A<>sagschyld, Kunde møde i Rette paa Arne Skibreds Thingstue, Da det at schulle schee paa Haruigen, som hand haffde hans tilhold, Med mere Witløfftighed, som steffningen Jndholte, som bleff lest och paa schrefft Vden paa Steffningen findes Antegnet, Anno 1645 den 7 Marty Er steffningen lest Vdj Lauritz Marchursens Stue i hans egen paahørelse, Offuerverendiss Børge Nebstad Och Oloff ibm, Sampt flere goet Folch, Denne steff bleff Rasmussen fremblagt, Den

(39a)

Forrige Soren skriffuer Jens Michelsen och Sex Lauretesmend Beseglede Domb sub dato Indre Haaruig Den 28 Jan<o>ary 1642 Formeldendiss at Sagen var Optaegen til Den 11 Aprilis der nesteffter, til Hinle<dh>en tid Lauritz Marchursen frembstillet hans Witløfftige forseet Vnder hans Egen haand, Indholdendiss, At den S: mand Eschet och fordret aff den tid Slotz Skriffueren, Nogle fortegnelser paa huees penge och beholdning Der var ved Skriffuerstuen vdj for<>, huike den S: mand och fich och formedelst Regenschaberne iche da Vare ferdige, Aff den Aarsag var brent, huorfoere Den S: mand tog ald Regenschaber tegnebøger, Beuiser <quitantzer> som Jnd defantes i behold til sig, der e blant Var och en stor Summa Vd aff Bergenhuss Lehns Kirchers Contribution til Bergen Byes Kirchers reparation, effter Ko: May: Naadigste beuilling, som var Leffuerit til Skriffueren J Skriffuerstuen førend Den S: Welb: Kom fra Dan (m) som endnu findiss gandsche W.forklaret, Dernest Den S: mand selff haffde Opbaeret siden hans Welb: Kom fra Dannemarch en deel aff Bergen Stigts Kirchers Contribution Vden Ald for klaring, Dernest formeldes i samme Jndleg, Som

Den goede Frue Selff Angaer At hand en Deel Penge aff Fogderne haffde Opbaeret, och til hendes Welb: Igen offuerleffuerit, Huilche Den goede Frue Benechtet Jch at haffue bekommet, Och <tuang> en Søffren Bundsen til at Vdgiffue sin haandschrifft paa Nyt, paa samme penge til hendiss Welb: At Betaele med mere Blasphemering paa de Welb: Folch som samme Indleg er gandsche fuld aff Daterit haaruigen Den 31 Marty Anno 1642,

Endnu fremblagdiss aff for s: Oloff Rasmussen, Laugmandens Wel Wis Jacob Hanssens Dom Acterit Bergens Botolphi Laugting 1642 den 20 Juny huor vdj findis ochsaa for s: Lauritz Marchursens Indleg, Indført, huor vdj hand ilige mader, den goede Welb Frue Angiffuer, at hendes Welb: Skal benechte de penge, som for s: Lauritz Marchursen paa Søffren Bundsen, Forrige Foget i Sundhorlehen hans Vegen schal haffue til hendiss Welb: Betald, och mere Blasphemering, huorpaa Laugmandens dombs beslutning følger, Lauritz Marchursen i Begge sine forsetter, Adschillige groffue och W. forschemtt Angiffuer som ey Kand ey heller vel burde at lidiss, Sig ey heller Vnder Norges Lou och Ret Vilvere Vndergiffuen, J det hand den Nid<r>ige Medel och Ret forachter och ingen Anden en Ko: M: Selff och Rigens Rad <forsin>

(39b)

for sin Dommer Wil Kiende, For Det sidste Jndlagde for s: Oloff Rasmussen hans schrifftelig Jndleg, i samme Mening som Steffningen Settendiss Vdj Rette om for s: Lauritz Marchursen for hans W.schamachtige beschyldnig offuer S: Welb: Knud Gyldenstern, som hannem dog iche ved Komer och ey Kand beuise men Løgen at vere iche selff bør Tyffet vere, och straffues der for som en Tiuff Saa och at hand Den goede Frue meget Løgen achtig haffuer effter tald och paasagt iche bør at lide effter Louen som en Løgner, Her til At Suaere var for s: Lauritz Marchursen selff tilstede, Dog liggendiss paa sin Seng, foere gaff at hans Breffue och Andet var i Dan (m) Och end nu som til forn forschød sig fra Den Vnder Ret och til Ko: M: at Sagen Der ved Kunde tid effter Anden for haaeliss, Med huilchen Vndchylding, Oloff Rasmus iche vill vere tilfredtz, men Eschet endelig Domb,

Bleff for Retten aff sagt, At efftersom Det befindiss Lauritz merchursen, meget schamelig haffue paa sagt den goede Fru Velb: Frue Sophie Lindenou, At hun schulle tuinge Søffren Bundsen til at giffue hender en haandschrifft, paa De penge som Lauritz Marchursen paa hans Vegen, til hendiss Welb: betald haffuer, och Det befindiss W. santferdigt at vere, och meget Løgenachtig, och <S/W ch tloss at giffuet>, Bør hand der foere at bøde effter Louen Mandh: Balch 21 Cap: Fire (m) Sølff och Stande Den goede Frue til Rette effter Sex mends Domb, Dernest At hand Ochsaa haffuer meget Skameligt och W. Sandeferdigt Angiffuet, At S: Welb: Knud Gyldenstern schal haffue Vnderslaeget sig en deel Penge som hans May: til Bergen Kirches Reparation Nadigst haffuer beuilget, Och der ved Wd ffred Den S: mands naffn och * Adelige <Ko> * gode Røchte til største Jnfamation Och < Be kl chelse>, Och Louen Mandhelg B: for s: 21 Cap: Formelder, At fører mand Klage offuer Anden for Ko: och Rad, och handsligt iche Kand Beuise Da bøder Den foere, emoed Den hand Klagede slig Bøder, Som den schulle bøde hand Klagede Om hand haffd Klaeget Sandhed, Bleff derfoere for Retten J lige made affsagt, At for s: Lauritz Marchursen bør at lide samme straff, som Welbem te: S: Knud Gylden Stern schulle haffue lied, Om hand haffde Klaget Sandhed.

(40a)

Skiold skibred

Warting

Den 27 Marty Holtiss Warting i Skiold skibred Neruerendiss Ko: M: Foget Volchard Brodersen, Christen Busch Soren Skriffuer, och effter m: Sorne mend

Oloff Sandall Lensmand, Lasse hoep, Thorkil ibm Salamon Titelstad, Nielss Horness, Rasmus Natland Simen Vlsmoeg och Thoere Bratland,

Erich Tongeland, ved Fogdens steffning aff Lensmanden J Arne Skibred, hid ladetsteffe et QuindFolch aff for s: Arne Skibred Ved naffn, Magdelj Anders Dater, for hand aff hender schal vere tillagt och paasagt At schal haffue hender besoffuet, och for s: Erich for detz Sagschyld aff Fogden Selff Var hid steffnit, For s: Quindfolch møt iche men Fogden fremlagde hendess Bekendelse, formeldendis <ha> paa for s: Erich Tongeland, Men at hun sichter en Anden Vnger Person, som hender schal haffue besoffuet, Och effterdj Jngen gaff for s: Erich Sag bleff hand frieKent, Formedelst det var aleneste et løst Snach,

Sater Skibred

Warting

Den 28 Marty Warting i Sater skib, Neru: offuen be te: Foged och skriffr Sampt Effter m: Sorne mend

Oloff Bielcherøen Lens: Mogens L<i>chøen, halduor Bildøen Grim Øste tuet, Colben Kleppe, Anders Bache,

Huor Hæderlig mand h: Andfind haffde Ved Slo<l>tz H: steffning ladet Citere <Mennge> Almue aff Sundtz gield De Som Synden for Korsfiorden er boendiss, Saa vel som De Norden for, Formedelst De iche Ville betaele fische Thienden til hannem och Kirchen, Formenendiss De burde Den at betaele <>: effter steffningens Vidre <formeld>, Och Var Sex mend aff Skiold Skibred til neffnd for Vdj at Dømme,

Dombsmend aff Skiold Skib: Lasse hop, Thorchil Jbm Nielss Steene Steffuen haners Simen Vlsmog Jacob Mathob,

Paa Al<n>uens Vegen møtte i Rette, OloffBielcherøn Peder Førde, halduor bildøen Mogens Lichre, Oloff Bynes Erich hoffthamer, Oloff Walhamer och Lauritz Stangeland, Sampt Kirche Ombudtzmendene, Och Suaeret de Samptligen med en Mundheld, At De gaff deriss Thiende til Slottet aff huiss fisch de fich, Vidre Kunde de iche giffue ey heller formente de plichtig at Vere at giffue han<nem> Vidre endsom de hans Formend giffuet haffr, det samme ville de och gøre emoed hannen, Vidre Oloff intet der ved Vdrettet, Men Presten Var tilfredtz der med,

(40b)

Paa slottet

Den 19 Augusti, Effter Welb: Her Slotz herens Befalling Neruerendes Erlig och Welacht mand Ananias Abslonsen Ko: May: Foget J Sundhorlehn och Christen Busch Soren skriff J Nordhorlehn, bleff effter s: Proff och Windnisbiurd forhørt vdj skriffuer Stuen paa Bergenhuuss, Anlangendes en Slagsmaall Emellem en Aff Soldaterne paa Slottet ved naffn Knud Lassesen aff Kløfftuet i Guele skibred i Nordhorlehn, som forleden Freddags afften Otte dage vdj Mort<en> skind Kremers huss paa lofftet och en Bodtz mand ved naffn Poel Olaussen Thenendes Jens Bundersen aff Sundmør och for s: Knud skal haffue stuchet for s: Poell med en Kniff vdj den Vinstere Arm, Huilchet for s: Knud iche benechtet hand io skaden haffde giort, Sagde der hoes, At hand enten haffde faet skade, eller hand motte møde som en <K >, Den Første Proff Lauritz Michelsen Nedre Opdall i Guele skibred, ved hans Fuld Bogeræd Proffuet At som hand for s: Dag om afftenen Kom aff skandtz Arbedet och gich hem til sit <Losamet> hoes for s: Morten skind Kremer, och for s: Soldat Knud Lassesen gich med hannem och hans stald Broder att faae sig mad, och som De Saaed och haffd faet mad Kom den Anden Nemblig Poel Olaussen gaendes op til Dennem, huad hans ærend var vidste hand iche, strax som Poell var op Kommen, Spurde hand for s: Knud, huad hand var for en, huor til Knud Suaeret at hand teente Kong<en> och Var en Knecht paa Slottet, Suaeret Den Anden, Du est Fanden heller, Suaeret for s: Lauritz Michelsen, Jo men gør hand saa och haffuer Der teent Aar och Dag, (overstrøket: Strax toeg for s: Poell den Anden for s: Knud vdj Axelen och Røstet hannem hid och did,) Sagde hand J Ene Slig <> Karl<e> J Kand See Eder i spegell paa den<nem> som Saed paa Thre Hesten i Dag, J Morgen Kunde hand och Side Derpaa, med

(41a)

Det samme toeg hand Knechten i Armet och schød hannem ned for Sig aff Thrappen, och tomlet med huer Andre Neder for Thrappen * Suaeret Knechten gae fra mig ieg vil intet haffue med Dig at bestille och skød han<nem> frasig der med for Thrappen * och Emedler tid scheede schaden huilchet hand iche saae eller hoes vaer, Ey heller haffde hand Kniffuen vde medens de var paa Loffuet, Och Siden Kom for s: Knecht iche op igen, Den And<> Proff ved naffn Olauss Michelsen paa Nedre Opdall i for s: Guele skibred, som ochsaa samme tid var paa skantz Arbed och haffde sin Losamont hoes den Anden hans Stald Broder Lauritz Michelsen, hoes for s: Morten skind Kremer och Ved hans Fuldborgeræd Proffuet At det gich lige saa til som hans Stald broder haffde <vu>ndet, Nemlig at for s: Boedtz mand Suaerede Knechten, Der hand Sagde at <> paa Slottet for en Soldat, At hand giorde Fanden heller, och Disse Thuende mend Sagde io, och hand haffde der teent Aar och Dag, och for s: Poel Da Sagde at hand schulle See sig i spegel paa Den<nem> som i Dag saaed paa Threehesten och at hand i Morgen Kunde Komme derpaa at Side, Slig en Erlig Karl var hand Och at hand toeg hannem saa i Armen Røschet han<nem> hid och did skød han<nem> for sig neder for Thrappen, och den Anden toeg emoed igen Sagde hand schulle gae fra ha<n>em, hand haffde intet med hannem hannem at bestille, der med tomlet de begge neder for Thrappen, och Emedler tid scheede skaden Dog de Saae det iche, Ey heller haffde nogen aff dennen nogen Kniff vde medens De vare paa Lofftet tilsamens Som De Saae, Vidre vidste Jngen aff Dennem der om for s: Poell Kunde iche benechte noget aff disse Thuende Proffues Angiffuelse, Bekendes sig at vere noget Druchen, Men at hand schulle Draget nogen Kniff Vd, Det benech<tet> hand haardelig, och Suor at hand iche haffde Kniff paa sig, Men for s: Knud Sagde io at hand haffde Draget Kniffuen vd, ellers haffde hand ey Draget sin Kniff vd,

(41b)

1646

Paa Bergenhuss

J Skriffrstuen

Den 9 Febr War Christen Busch Soren skriffuer Oloff Sandal Lensmand i skiold skibred Oloff Dingeland Størch Hamre, Michel NedersThuen, Eling Bircheland, Simen Vlsmoeg och Oloff Sandall Sornemend <> effter Slotz Herrens Befalling forsamlede paa Bergenhuss vdj Skriffuerstuen, At Anføre en Deell Proff och Vidnisbiurd hans Welb: loed Føre offuer en mand ved naffn Arne Gregorisen, Borger och Jndvaener i be te: Bergen och Boendes ved Nøstet Anlangendes nogle W<> och Wbequems Ord hand haffuer ladet falde paa hans Welb: Offuer verendes Peder Jenssen Bye foeget Johan S<e>kmand hans Welb: Hand Skriffuer, Hermand Koberslaeger och Lauritz Hellesen Borgere i for s: Bergen Och fremt Kom først Knud Poelsen fra staffue i Nordfiord i Gimmestad Proffuet, At forleden høst, At Soldaterne schulle bliffue omlagt ved Johan Knøss och som for s: Arne Gregorisen schulle haffue en Soldat, Suaeret hand, Dieffuelen Thaege den som Jndligger Saa och Soldaten med, Der til Suaeret Soldaterne, ved naf<fn> Lauritz Heideness, At det var Junchers Befalling: Suaeret for s: Arne igen, Wille Juncher Køsse hannem i Reffuen Joen Rasmussen paa Egge i Nord Fiord i Gimestad skibred Proffuet Det samme Elling Joensen Hemsetter i Nordfiord i Gimstad skibred Proffuet det samme, Och ved deriss Bo<>geræd det Bekrefftet, for s: Arne Gregoriuss var Selff til stede och haardelig Benechtet at hand Aldrig Saaden ord haffuer tald,

(42a)

Paa Slo<>ttet

Anlangendes

Jacob Sime.

Den 2 Marty: War Christen Busch Sorem skriffuer, Oloff Dingeland Lasse Hoep, Nielss Bratland, Michell Neder Thuen, Windtzens Nøetuet och Simen Vlsmoeg Sornemend i skiold skibred, med Lensmanden Oloff Sanduend, forsamlede paa Bergenhuss i Skriffr stuen, effter Erlig och Welb: mand Henrich <> til Belting gaard hans Welb: Befalling, huor for oss Var Vdj Rette ført en fange ved naffn Jacob Simensen, Som Angaffues for aff hans W<elb>: At schal haffue Regst neden til Christiania, herfra Bergen, Och der fra ophid igen til Bergen Vden Pass och Bescheed, Och fremb lagde, Welb: goede mand, Slotz Herrens Thener, Christen <>huss, hans Welb: Hosbonds skrifftelig Jndleg, J den mening som er, hans Welb: Beschylding, * Emoed hannem, at hand haffuer Regst fra Bergen til Christiania och til hede marchen och hid til bage igen, for Vden pass Enten de tilføre fordringschab ere berettiget eller iche, nog. Lange Veje, Effter Den 15 art: K: Forord: Huor til hand * Suaertt at haffue Lauritz Frises Pass at vnder hans Signet och Haand, Lydendis frem och til bage, Som schal vere Daterit Den 1 Decembr: paa <Grerresuig>, Johan Sekmand Thil spurde for s: Jacob Simensen om Hand iche haffde hannem Thil spurdt om hand haffde nogen Pass huor til for s: Jacob, Suaeret at hand haffde noget, och Det ville hand iche fremblegge førend hand bliffuer steffnet til Ret, Och iche Kunde det fremuise, førend hand hans Koene dermed nu fremb Komb, Lyd Saaledes

Jeg Lauritz Friss Thil Gerresuig, Gør hermed Witterligt, Passuiser Jocab<!> Simensen er Effterd ig et herjfra och til Thrundhemb och strax sig tilbage igen At for føye <> Der foere min Vanlig Begering til for Kommende Ko: May: Fogder, boende Lensmand och skytz skaffuer <Alj> hannem Vnder Vegir Ville befoedre, med en goed skydtz hest eller boed det ing gerne igen for schylder om nogen med lige goed besched en foere Kommer Thil vidnisbiurd mit Signet paa Thrøcht och med Egen haand Vnder schreffuet Actum Gernesuig 1 <sept>7br: 1645. Lauritz Friss,

(42b)

Noch Thil Spurdes hand huor hand Kom vd til Gernesuig, Huor til hand Suaeret, At hand fultes vd med Lauritz Frises Jagt och Komb der med vdj Byen igen, Och til Thrundhem var hand iche, disligeste, haffuer hand iche taeget vidre Foedringschab, end som Passet om for melder, och end Dag hand Regste der fra, Saa haffde hand iche heller eller Brugt Jngen Skydtzferd men gich Vnder tiden, och Vnder tiden leiede hand, och haffde hand ochsaa hans Goede Wenners help der til, Och der som hand Anderledes Var Kommen fremb ville hand lide der hoer som ved bør, Sag. bleff opsat.

Warting J Alen

fit skibred

Den 4 Marty Holtes Waarting i Alenfit skibred, Neruerendes Ko: M: Foget Valchord Broders., Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sornemend,

Børge Nebstad Lens: Siffuer Metgaard, Steffuen Grøe tuet, Hans Thuet Adschild Øffstegaard, Oloff Fische Seter, Nielss Seleuold, Lauritz Semb, Knud Thuet Jacob Semb, Oloff hoepland

Erich Møchelsuold for hand Vden Domb haffuer taeget noget ved fra hans grande Eleff bleff til Kient at bøde for taeg, 3 (m) Sølff

Noch for hand haffde slaeget for s: Eleffs Dater, der hun var ved brønden at taege vand, tilblods bleff tilKient at bøde bloed vide,

Joen Hoepland var steffnet for Leye mall och med goede iche ville Jndstille sig til aff Soening, Effterdj hand iche vil Echte hender, bleff til Kient at bøde 12 Rx dl effter Recehsen.

Tholloff Fosse for skeldtzord, Saa vel som hans Søn, Emoed Christians ibm, i det hand schal haffue staelet en geed, som bleff hannem offuer beuist, bleff til Kient at bøde

Radøe skib:

Waarting,

Den 6 Marty Waarting i Radøe skibred, Neruerendes Ko: May: Foget Valchord Brodersen, Christen Busch Soren Skriffuer och effter m: Sorne mend

Nielss Marøen Lens: Rasmus Nøetuet

(43a)

Oloff Sebbø, Erich Wilanger, Michel Quaelem Gunder Ascheland Thoere ibm Thorgier Marøen Grim Mehuss

ydsteen hoffstad, Michel Sebdal, Anders Thoul och Knud Øffretuet for Wlydighed med Foedringschab bleff til Kient huer at bøde - 2 (m) Sølff,

Fogden hendet Dom offuer alle Dennem Som Rester med Skatter och nogen Rettighed, At betaele enden 14 dage eller det aff Deriss Boe at lade vd Søge, och K: Segt,

Lindaass skib:

Waarting

Den 9 Marty Waarting i Lindaass skibred, Neruerendes Ko: M: Foget Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffr och effter m: Sorne mend,

Lauritz Findesbøe Lensmand Oloff hunduen, Knud Knaruig, Halduor Regeraass Oloff Thueden, Oloff hoep, Michel Soelem Halduor Sysloch Magne Reffsdal, Nielss Knaruig Goute Hamre, Christians Mogensleff,

Fogden hendet Domb offuer Dennem som Rester med skatter eller Anden Rettighed, at betaele enden 14 Dage hereffter eller det aff en huer sin Boe at lade vd Søge, och der hoes K: M: sin Segt

Rønils Qualuog for hand haffuer Slaeget noget Eng fra hans grande Joen bleff til Kient at bøde for taeg 3 (m) Sølff,

Guele skibred

Waarting

Den 11 Marty Waarting i Guele skibred, Neruerendes Ko: M: Foget Valchord Broders., Christen Busch Soren skriffr

Hans Eide Lensmand, Guldbrand Metuen Gregorius Lund, Joen housdal, Michel Klefftuet Joen Haue, Erich Risnes, Hanss Thoesuig Oloff Øst Guelen, Peder Molde, Siur Daele Joen Grindeneb, Johans Slenge Soell,

Fogden hendet Domb offuer Dennem som Restet med skatter eller Anden Rettighed At betaele enden 14 Dage eller ved Wurdering aff deriss boed at lade vd Søge Och Ko: M: sin Segt

<Jetnund> Hatuig skaffuer i MaThiss Fiorden var steffnet for hand iche haffuer tilsagt foedringschab der hand bleff til sagt, och hand Angaff at hand haffde tilsagt Siu Personer men om De iche Kom Kunde hand iche bedre, Men hend ingen, sig til Vndschylding haffde ladet steffne, bleff aff Sagt, at Skaffueren om hand haffuer forsømt at sige Dennem til bør at bøde for huer 2 (m) Sølff, Och dersom De var steffnet och iche møtte Da de at bøde Sølff huer - 2 (m) Sølff,

Echanger Skib:

Waarting

Den 13 Marty Waarting: Echangerskibred Neruerende Ko: M: Foget Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend,

Nielss Føllingsness Lensmand Jffuer Esemb Badsted Rølland, Erich Echanger, Anders Eide Oloff Pedersen Echness Oloff Eide Adschild Ascheuig Knud Echanger, Oloff Jacobsen H<u>ideness

Fogden hendet Domb offuer Dennem som Rester med skatter och Anden Rettighed, At betaele enden 14 Dage, eller ved Wurdering det at lade, aff Deriss Boe vdSøge och K: M: din Segt,

Nielss Bellesuig var steffnet och iche møtte bleff tilKient steffnefald - 1 (m) Sølff,

Endnu Var Michel Nederaass steffnet och iche møtte bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Sande Wadtzhelle och Erich Børge var steffnet och De iche møtte bleffue til Kient huer at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Anders Otteraass och Erich ibm var steffnet och De iche møtte bleffue til Kient huer at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Hasanger skibred

Warting,

Den 16 Marty Waarting i Hasanger skibred Neruerendes Ko: M: Foget Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter m: Sorne mend,

Lauritz Bircheland Lensmand, Thorress Hoele Magne Berness, Nielss Bircheland, Elling Bysemb Magne Bysem, Hermoe heldal, Jffuer Bysem,

Johans Lieland var steffnet och iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald - 1 (m) Sølff,

Jffuer haeland var steffnet och iche møtte bleff til Kient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Nielss Fieldschaael var steffnet och iche møtte bleff til Kiendet at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff

Anders Lilleland var steffnet och iche møtte bleff tilKient at bøde steffnefald - 1 (m) Sølff,

Fogden hendet Domb offuer Dennem som Rester med skatter och Anden Rettighed, at De det betaeler enden 14 Dage eller ved Wurdering aff deriss Boe at lade vd Søge, och K: M: segt

Waarting Vdj Mielde och Arne skibreder Bleffue formedelst <sor>faldschyld paa Denne tid Opsat,

Paa Slottet

Anlangendes Den

Fange Jacob

Simensen,

Den 6 Aprilis War Christen Busch Soren skriffuer Oloff Dingeland, Nielss Bratland, Michel Nedersstuen, Windtzens Nøetuet, v. Lauritz Hoep, Simen Ulsmoeg Sorne mend i skiold skibred, Effter øffrighedens Befalling forsamlede paa Bergenhuss vdj skriffuer Stuen huor end nu igen bleff ført for oss Den Fange Jac<c>ob Simensen, som beschyldes foere at haffue Regst igemen<!> Lehnet och taeget sig frie Foedringschab til, Vden Loulig Paass, Och møtte hans Welb: Haand skriffuer Johan Sechmand paa hans Welb: Junchers Vegen i Rette, och J Rette fremlade et Thingsuinde aff Soren skriffuer i Jndre Sogens Fogderj, Halduor Erren Josep Ferrested, Lauritz Houge, Madtz houge, Joen Hundøre och Rasmus Hundøere Sorne Lauretes mend i Lerdals Prestegield Vnder Deriss Signeter Vdgiffuet den 23 Marty

(44b)

Sidst forleden Jndhaldendes: At Helge Eggum Lensmand paa Borgen forregaff at for s: Jacob Simensen Kom Regsende offuer Fieldet til Borgens med frie Foedring schab effter Jull och Drog hans gaard forbie til Skaffuerens och der fremuiste Lauritz Frises Pass paa Frie Foedringschab och skaffueren Nemblig Suend hillested Foeregaff at hand hannem ingen foedringschab effter det Pass ville forschaffue, Men viste hannem hen Vdj en gaard Kaldes Horge, hannem for Penge at fløtte, Thalloff horge foeregaff at hand bekom hans hest till Leerdal, Dog Jngen betalling derfoere fich,

Knud Øgge Lensmand vdj Leerdall foere gaff at Effter Jull Kom en mand til han. ved Naffn Jacob Simensen Som Sagde sig at boe vdj Bergen i Fortunen och haffde veret <> Regst for Lauritz Friss til S<> Jffr Prip paa Jern Berget, om Den Arff som effter han. schulle falde och der paa J frem tide schull vere hans Procurator, derpaa och fremuiste Welb: Lauritz Friss Pass paa Fri Foedringschab, och her fra be kom Threi Karle vdj en Boed til Frosuig Vden betalling, <> Lest och paaschrefft,

Dette benechtet Jche for s: Jacob Simensen, At hand Jo fich foedringschab effter hans Pass, som hand haffde aff Lauritz Friss,

Noch fremlagd aff be te: Johan Sekmand et Andet Thingsuinde lydendess, At Gunder Grinde Lensmand J Søestrand skibred, Anders Stoerdall Lensmand i Vig Skibred, Lauritz Friuig Lensmand J Kleffuold skibred Joen Grinde, Alff Semb, och Lasse Sør Eye, Lauretes mend Sammestedtz Gør Witterlligt at vi Effter befalling haffuer veret hoes effter s: Skyts skaffuere om en Person, Naffntlig Jacob Simensen Haffuer Reist her genem ytre Sogens Fougderj Da er Deriss Ord och Beretning Saaledes som følger,

Først haffuer Siur huche skydtzf<> Vdj Søe strand Skib: til Kiende giffuet at Om fastelaffns tide var Der en Karl hoes han. Riegte haasteligen, Kled i Sorte Kleder med Sort haar och skeeg, Som Kom fra Leerdals Øre -

(45a)

Och toeg frie foedringschab Der fra til Wig, hans Naffn Kunde hand iche Erindere, hand Sagde sig at vere forbud och schulle bestille foedringschab for en Captein, Som Strax schulle Komme effter hannem och Roers Folchene møtte tilstede til den tid Var bestilt och for Vogtede paa Anden Dagen och Jngen Komb,

Dernest haffuer Lasse Semb skyds skaffuer i Wig Skibred, bekent, At der var en Karl hoes hannem, den Første Søndag i faste, ved naffn Jacob, med Soert haar och Skeeg vdj Sorte Kleder och toeg fri foedringschab der fra, och bestilte offuer Thiffue mand til en Captein hand Sagde Der schulle Komme strax effter hannem, der foere ville Drage for i Vejen och bestille Widre foedring schab til hannem, Folchene bleffue bestilt och fortøffuede i Thoe Dage och Ventet samme Captein, Jng. Komb,

Einer Gedhuss Skydtzschaffuer i Arne fiord i Qu<am>søe Skibred, beretter At der haffuer Stachet siden veret en Karl hoes hannem, Som loed sig Kalde Jacob Simensen Kled i Sorte Kleder med Sort haar och skeeg toeg frie foedringschab, Sagde at hand haffde Lauritz Frises Regse Pass, och hand schulle bestille foedringschab for en Captein,

Lasse Sør Eid Skydtz skaffuer i Kleuold skibred Siger at der var en Karl hoes hannem ved naffn Jacob i Suarte Kleder och Soert haar och Skeeg, som toeg frie Skydtz ferd, Sagde at var vd skichet for i Veyen, at bestille foedringschab for en Captein och effter samme hans beretning bleff Roers Folchene bestilt, och forvagtede samme Captein och Jngen Komb <>: Acterit ytre Sogen Den 23 Marty Neruerende Aar, Lest och paa schreffuet,

Her til Suaeret for s: Jacob at det Aldrig schal findes med Sandhed som er Angiffuet, och at det var ichen <Benche> breff, och hand burde at vere steffnet Der til der de bleff taegene effter Louen, Dog benechtet hand Jche at hand Jo Sagde der Komb Captein * eller Officer * effter han. Men hand bestilte Jngen folch til Dennem,

(45b)

For Det Seneste bleff hans Welb: Jndleg fremblagt, Liudendes: Efftersom Jeg her for nogen tid siden har ladet i Rette føre Jacob Simensen, Da Saa vel somnu Anhalden her paa Slottet, hannem Den tid til taelendes fordj hand har Kort for Jull, Reiste her fra igenem Sundmør, Romsdalen och op til Øster Daelen, derfra til Christiania huor hand effter hans Egen bekendelse har stoet Obenbar skrifft om Jule Thider, och Sidenom Fastelaffns tid hid tilbage igen igenem Valders och Sogen, med formening hand haffde taeget frie foedring schab paa for s: Regse och burde derfor at fremuise sit eller lide effter forordning, huor hand Da trotzeligen forschød sig fra Retten med formening hand var iche Loulig Steffnet och Andre flere Spodtsche och Nesuise ord, der hand nu Anden gang Kom for Retten fremuiste hand Endelig et Pass aff Lauritz Friss Vdgiffue. Men effterdj samme Pass liude paa Thrundhemb och hand Dog har veret i Christiania, til med huerchen er Lauritz Frises tiener, ey heller aff hannem til Christiania har veret Aff ferdiget, och Jngen aff Adelen effter Lougen och forordningen maae for Passe nogen vden sin egene tienere, formente ieg samme Pass hannem iche at Kunde befrie, men hand burde at lide der for som den der har løyet sig foedring schab til paa et Wlouligt Pass, Mens Jacob der emod Suaerede At hand iche var steffnet paa nogen sprørsmall och huerchen ville be kende eller benechte om hand har taeget nogen frie foedringschab eller Jche men meente, Jeg Som gaff Sag burde det at beuise, Thi har Jeg veret for Aarsaget for s: Jacob her saa lenge At Anholde Jnd til Jeg Kunde faae bud i Sagen Den Leilighed At for faere och frembliger begge for s: Things Vinde, Ut supra Jndført <>.

Da Effterdj den høye Øffrighed aff Christelig Omsorg forsin Vnder Satter Aluorligen har forbødet nogen at taege frie foedringschab, Vden de der til er

(46a)

Berettiget, ey heller at giffue sig Vd for Anden end De ere, eller Reise med Deriss Pass hues Thener De iche er, som hand har giort, Saa er der ingen Meddell huor med Slicht Kand bliffue affschaffuet, Vden at De strengeligen straffues, som bliffuer Er tappet Slicht at haffue giort, Saa Som Denne Skalch nu J Rette føriss, Thi Setter Jeg Vdj Ald Rette, Om Jacob Simensen, iche bør som den der emoed Kongens forordning har løyet sig foedringschab til, och Først brugt Lauritz Frises Pass der hand iche var hans Thener, For det Andet brugt Det Andrestedtz end Passet om Melte, For det Thridie ladet som hand var vdSent aff en Captein och bestilte foedring schab for Samme Captein, Da dog ingen slig hannem haffde vdsent, ey heller nogen Kom effter, men Folchene Droge til forgeffs, Om hand iche bør at straffues der for vdj Jern paa et Aars tid i Ko: Arbed enten paa Bremerholm eller her huor mand har hans Arbed behoff, Bergenhuss Den 6 Aprilis 1646 Henrich Tot

Her til Suaeret for s: Jacob at emeden hand er Vdj Den goede mands hender tør hand iche giffue nogen Suaer herpaa

Da Effterdj offuen be te: Jacob Simensen benechter Jche at haffue veret hoes De Skaffuere vdj ytre Sogen som Thingsuinden om melder, Saa och at hannem Vederfaeres Wret och Emoed Louen at nogen Thingsvidne Proff som hans ære Angaer schulle giffues beschreffuen Vden hand var Selff til Wedermæle, Er det derfoere hannem ochsaa bleffuen Samtycht ochschall samme Vidnisbiurd vdj hans egen Neruerelse her høres.

Skiold skibred

Waarting,

Den 7 Aprilis Holtes Waarting i skiold skibred Neruerendes Ko: May: Foget Erlig och Welacht mand Volchard Brodersøn, Christen Busch Soren skriffuer och Effter m: Sorne mend, Oloff Sandal Lensmand

(46b)

Mathiass Sanduen Oloff Dingeland Lassehoep, Nielss Horness, Michel Nederstuen, Nielss Bratland, Daniel Hochland, Michel Grimstad, Windtzens Nøetuet, Thorchil Hoep, Størch Hamre, Nielss Steene,

Fogden hendet Domb offuer alle Dennem som Resterer med skatter gamel och Ny, Sampt Anden Rettighed Landschyld eller i Anden maade, At de det enden en halff Monats Dag her effter eller det Ved Wur dering aff en huer sin Boe at lade vd Søge, och der hoes K: M: Sin Segt effter Louen,

Dernest haffde hand ochsaa til taele til Jens Jbsen paa den gaard Espelands Vegen Førmedest<!> en stoer Restandtz hand aff den part hand bruger der vdj, schyldig bliffuer, baade Landschyld, Skatter, Leding Thiende, och Andet, effter hans skrifftelig Jndlagde protest Formeldendes : Jens Jbsen Rester aff den gaard Espeland i Skiold skibred, Landschyld och Andet som beløber sig offuer alt hand haffuer At foedre Sextj och 2 Rx dlr Huorpaa hand var Domb begerendes, enden 14 dags Dag At betaele, eller det ved Vurdering aff deriss Boe at Lade VdSøge effter Louen, Daterit Hoep, den 7 Aprilis Neruerende Dag, Vnder hans Egen haand, lest och paaschreffuet Paa be te: Jens Jbsens Vegen, møtte hans Radsmand paa for s: Espleland<> i Rette, Suaeret Athand Jche Kunde benecht Hans hosbond Jens Jbsen J<o> Restet och var schyldig for Saa manger Aar, Landschyld, skatter och Andet, Men hand for hanbede, At nar Jens Jbsen Kom Selff tilstede, skulle hand gøre det Klart och Betaele, Begerendes Volchard Brodersen ville lade det saalenge beroe, Huilchet hand iche ville men var Endelig Domb Eschendes, Haffuer der foere for Retten aff Sagt, At dersom samme schyld aff Rettigheden iche bliffuer aff be te: Jens Jbsen eller hans Fuldmechtige Betald enden en halff Monats Dag her effter, Da det aff hans Boe och Formue i huor det findes At lade vd Søge ved namb och Wurdering och der Hoess Ko: May: hans Segt effter Louen, Købe balch - 3 Cap:

Nielss Thotland och Oloff Nedre Dingeland, bleffue til Neffnd At Faere til Laugtinget och Afflege deriss æd,

(47a)

Paa Noer Feste

Den 14 Aprilis Waere Christen Busch Soren skriffuer Hans Thuet, Knud ibm, Lauritz Semb, Nielss Seleuold, Jacob Semb och Nielss Oxe Sorne Lauretesmend i Alenfit skibred effter Loulig Thilneffnelse forsamlede offuer et Thuistighed Emellem Hæderlig och Wellerdt mand Her Lytich Hanssen och Thuende Bønder Den. ene ved naffn Halduor Bildøen aff Sater skibred Den Anden Michel Romsloe aff Arne skibred Anlangendes skifftet, emellem Thuende deriss Jorder, Søer och Nor Feste, SørFeste be te: Her Lytich paa Lindaass Presteboelens Vegen, tilhørende, Och NorFeste for s: Halduor bildøen och Michel Romsloe til Kommend, Efftersom De ved Slotz Herrens Steffning haffde ladet Presten steffne til Aastedet for s: Feste, effter Steffningens Vidre Jndhold Acterit Bergenhuuss den 26 Marty Neruerende Aar, lest och paa schreffuet, Och efftersom, Jng. Ret marche scheel och skiffte emellem begge for s: Garder bleff fundet huor effter mand Kunde vist vide til huilchen gaard det Thuistige <platz Brue Knap>, schulle tilhøre, bleff det der foere hen vist til Richtig marche gang, nar der bleff paa Eschet, Ellers, som det nu foere fantes, Siuntes det Rettest at vere, At Den Syndere part i Brue Knap, Kom den Søndere gaard Feste til och den Nordreste part den Nordreste gaard, end til mache<> gang bleff holden,

Paa den Lille

Radstue i Bergen

om Fylling,

Den 15 Juny War Christen Busch Soren skriffuer, Mathiass Sanduen, Nielss Bratland, Størch Hamre, Eling Bircheland, Joen Hamre och Nielss Bircheland, Sorne Lauretsmend J skiold skibred, effter loulig tilneffnelse forsamlede med Lensmanden ibm Oloff Sandal Forsamlede paa den Lille Radstue i Bergen, Huor en mand i for s: skiold sk: Ved naffn Johans Olffsen paa Øffre Fylling, ved slotz Steffning i Rette haffde ladet steffne Erlig och Forstandig mand Volchard Brodersen Ko: May: Foget i Nordhorlehn och Ombudtzmand offuer Munchelj Clostergoetz Sampt en Enche ved naffn Marite Fylling, S: Eleff Fyllings Effterleffuersche Formedelst en Anpart i for s: gaard Fylling Nemblig <> leje, som for s: Johans hans

(47b)

Formand S: Oloff Eleffsen schal haffue lejet och hans S: Fader for s: Eleff for hannem schal haffue affstaet och oplat, och giffuet be te: Volchard der aff i Første Bøxel Sex Rx dlr, och Siden, der effter brugte den Nogle Aars tid endtil for s: Oloff ved døden affgich och effter hans Død beholte hans Effterlatte hustrue den endtil for s: Johans Kom i Echteschab igen med hender, och der hand begeret sam. Jorde part til leye, bleff hannem det aff Slaeget, Foeregiffuendes at hand iche torde bortfeste saa smaa parter ey heller haffde hans For mand for s: Oloff Eleffsen det leyet, men var Aleneste en beuilling hand for en Kort tid schyld, Kunde haffue hans til hold der paa, end til hand Kunde for høre sig om Anden leilighed, och der med lejet det bort til for s: Enche Marite, som er S: Eleff hustrue och hans S: Formands Stiff Moder, Huor Vdj hand formener sig Vret at vere tilføyet, och Sant och beuisligt at schulle vere at samme part var bortfest til for s: hans Formand och der foere hand den igen, som fich Enchen, burde for bøxell samme Anpart at Niude, med Vidre Vitløfftighed, samme steffning Jnd holder Acterit Bergen huss den lest och paaschreffuet, Och møtte for s: Marite Fylling i Rette, fremuiste hendes Seddell som Volchard Broders. haffuer giffuet hender paa for s: Jorde part, dernest paa Volchard Brodersens Vegen hans Thener Jacob Jenssen och Sagde at hans Hosbond var Samme Sedel gestendig, Formenendes den burde ved macht at bliffue och at hans Hosbond ingen Jorde part haffde bøxelet och bortfest til for s: Johans hans Formand, Oloff Eleffsen, mend det var W-Sandferdig Angiffuet och ey beuisligt, men for s: Johans Formente det at ville beuise. med Oloff Nedre Fylling, som berettet, At der hand Var paa Graff Dal och lejet en Anpart i for s: Nedre Fylling til hans Søn, Da var ochsaa samme tid hoess Volchard S: Eleff Fylling, och leyede, /: som hand iche Andet vidste :/ en An parte Øffre Fylling til hans Søn for s: S: Oloff och hand Saae at S: Eleff gaff hannem 6 Rx dlr, Andet vidste hand intet der om, hans Søn Michal Nedre Fylling, Berett At hand hørte

(48a)

Vel sige At for s: S: Eleffs Søn schal haffue lejet en part i for s: Øffre Fylling, men hand var iche der hoes ey heller vidste hand noget der om, Effterdj At Volchard Var Selff iche til stede, ey heller Kunde mand Vden hans bye <Seelse> Komme der om i nogen fald <Videnscheb> bleff Sagen opsat Endtil hand Selff Kunde møde, och Suaere til deriss Angiffuende, bleff der foere Denne Sag optaeget end til <Aadfreden> er Vde effterdj Den nu strax tilstuender, och Da strax at fyldest gøriss,

Brue Knap,

Den 8 July War Christen Busch Soren skriffuer Halduor Mondall Adschild Øffstegaard Hans Hilleland, Anders Øffstegard Gutorm Mondal och Knud Metgaard, Sorne Lauretes mend i Alenfit skibred, effter loulig tilneffnelse, med Lens: Børre Nebstad forsamlede paa Brue Knap, Huor Anders Pedersen Borger i Bergen, ved Slotz Steffning, Aff Erlig och Forstandigmand Hans Hanssen, Slotz skriffuer paa Bergen huss, vdj hans Velb: Erlig och Welb: mand Henrich Tot til Baltinggaard, hans Welb: fraverelse, som hans Welb: Fuldmechtige, ladet steffne hans Medborger Welacht mand Jens Erichsen till Holdendiss paa Leeruog. i Lindaass Skibredt, Anlangendess det Kiøb som for s: Anders Pederssen haffuer giort med Joen Skot for dem boendis paa den Nordre Side i Bru Knap, Hans Effterleffuersche Ane Laurs Datter, om det huss hun Haffde ladet dersammesteds Opsette, Saa och det rødning hun der paa haffde giort, Och Jens Erichsen det Siden haffde kiøbt, Formenendiss sam<m>e hans Kiøb bør at staa ved macht, effter Kiøbe L<B>alchen - 13 Cap: Saa och effter Ko: Ma: Rexchs, och hand bør at Niude hans første Kiøb, och forebe te: Jens Erichssen bag Kiøb bør død och Machtesløss at vere, och der for uden at lide for hans W-loulig Kiøb, saauel som at indstaa ham. for huis bekostning hand i den Sag, for Aarsagedes at Anuende, Sameledess Steffness ochsaa Anna Laurtz Datter som begge kiøbe breffur haffuer Vdgiffuet, til same tid och sted at møde effter Steffningens Vidre formelding Acterit Bergenhuss Den - 23 Juny Sidst forleden Vnder be te: Hanss Hanssens egen haand, Lest och paa Skreffuet, Dernest for Retten frem Kom, Engebert Jetmundssen och Jacob Joenssen begge Thenendes

(48b)

for ne: Anders Pedersen som ved deris æd tilstod och Vand, at dj fred dagen effter S: hans dog som var Den - 25 Junii Var hos for ne: Jens Erichsen Selff hieme paa Leeruogh i hans stue, Huor Jens Erichsen Thuende gange Leste Steffningen J gienem, Men hand iche vilde der paa Skriffue, och sagde at hand vilde møde forsteffningens schyld, dog hand burde at haffue Skichet han. Thuende oprigtige Borgere,

Der effter fremblagde be te: Anders Pedersen det Kiøbe breff som hand haffde paa for ne: hus och grund, Saaledis Lydendes,

Anno - 1646 den - 10 Februuarii var Vi Wnderschr ne: offuer Verende der Anders Pedersen Kiøbte det hus och Werch aff Anne S: Joen schotes vdj Bru Knape til han. och hans Arffuinger fra Sig och Siue Arffuinger for Sexsten Rixdaller Huor paa hand gaff huide strax paa handen vdj vaare och Penge en Rixdaller, och dj Øffrigt Fembten Daller til Paasche at Leffuere, Naar hun schulle fløtte fra huset om denne deris forening, <> til Winde Haffuer vi Woris egen Hender Vnder Thegnet <> Datum Ut supra: <> Johans Knudsen <> Jngebret Jetmunsen <>

<Duesses bekenne ich Hermand Noget, datt ich bør dar by geuessen, Dat Anders Pedersen Hefft geleuert up Duesses Koep breff Am Anne Lars Dachter - 12 Riz dlr Penger - 28 s Densch, Duesses bekenne ich mit meiner egen Handt, Harmann Noget <>,>

Och møtte for ne: Anders Laers Datter, Selff tilstede, Vid hindis høyeste æd tilstoed, At hun effter for ne: Kiøbe breffs indhold haffde Sold huset och hindis Rødnings ret, til be te: Anders Pedersen,

Och Siden Vngefehr en fiorten Dage der effter Kom for ne: Jens Erichsen til hinder effter at hand først haffde faaet Bønderne paa gaarden feste Boendis deris Boe mercher, och hand sagde for hinder at grunden Kom han. til och hand Raade om hand vilde lade huset staa eller och Kaaste det paa Søen, dog der som hun vilde Selge han. dennem for billigt var hand vel tilfreds at Kiøbe dennem, huor til hun Suaret at hun iche Kunde Selge han. den. effterdj hun tilforn haffde Solt Anders Pedersen dennem, och haffde Opbaret Nem<m>lig en Rix dlrs Verd paa Haanden, Da Suaret Jens Erichsen At hand schulde vel forligges med Anders Pedersen, Thj de vaare goede Venner och haffde mere goet i hoeb, Da Sagde ochsaa den mand som med han. var Nemblig,

(49a)

Gregorius Leeruog, At det var best at hun gaff sig till Jens Erichsen, Thj hand var en vel Thallendis mand och derfoere Kunde vel forsuare det, dermed loed hun sig offuer Thaelle, och Solde han. Siden Hussene, for - 14 Rix dlr huor paa hand Leffuerede hinde paa handen en liden Sølff Kede som hand sagde at schulle vere Thoe Rix dlrs Verd, och befindes Aleneste at vere til halt Anden daller, Disligeste frem. kom, <Seb> och Knudfeste berettet at for ne: Jens Erichs. Kom til den. paa gaarden och Thalde med den. saa velsom deris grander at hand vilde faa deris <minde> til at opsette Sig et Hus udj Bru Knap, Huor til dj Suaret han. først, dj Kunde iche saa hastig giffue han. nogen bescheden der paa, Thj de haffde Hørt at Enchen schulle haffue Sold hindes Husse och ret til en Anden, och derfor begeret Otte dags frist, Suaret hand det haffde indtet paa sig hand schulle vel forligges med Anders Pedersen och Eyeren, och der de endnu Vegeret sig der vdj, och hand beret gerne at maatte faa deris <minde> der til, haffuer dj paa det Sidste beuilget han. det paa et Aars tid, Huor til hand Sagde, At hand schulle saa schiche sig emoed den. det ene Aar, at hand schulle bliffue der Fremdelis, och hand schulle iche holde nogen leftuendis Creatur der paa Vden hand med deris minde kunde haffde der en <> der med Samtychte de han. det, dog med Saadan uilchor at hand schulle haffue det med deris Eggers, som Var Halduor Bildøen och Michell Romsloe deris villie och Samtyche Som hand ochsaa loffuet, och schreff Saa Sielff der paa et breff, Men dj iche Vidste huad hand schreff, Videre end som hand Selff Sagde och opleste for den. och hand Satte Selff deris Boemercher der Vnder,

Disligeste møtte ochsaa Hans feste her tilstede, och Berettet at hand Sielff ey var hiem<m>e der dette scheede, Men hans Kouene motte fremb bere en Bordsche Huor paa hans merche stoed Vdgraffuet, Huor effter for ne: Jens Erichsen Selff vdschreff sam<m>e Boe merch Vnder breffuet hannem Aldelis W-affuidendis,

Paa det Sidste møtte be te: Jens Erichsen selff i Rette och fremblagde hans Skrifftelig forset, Lydendis som effterfølger,

Ynschendes Welacht Christen Busch Soren schriffuer vdj Nordhorlen med 6 Lou rettes mend en Lychsalig goed dag, efftersom ieg Vnderschr ne: aff Anders Pedersen i fediøe for eder vdj dag i Rette er Citerit

(49b)

Och indsteffnt Anlangende et Kiøb om nogle Smaa Huse staendis udj Bru Knapen at ieg schulle faldet vdj Anders Pederrsens Kiøb, Huilchet ieg mener aff han. for den Gunstige øffrighed Vrangeligen at vere berettet och foere giffuet efftersom 3 V-uillige Dannemends Proff och Vidnes, det videre schal for Klare om behoffsgøres, V-anseet ieg sam<m>e Kiøb och huse iche schytter, och gierne for Anders Pedersen vill affstaa och opgiffuer, efftersom Anders Pederssen vdj sam<m>e smaa Huse Haffuer giort indførsell, dog vdj mod Vorres Gunstige her Slodzherris Welb: Henrich Tottes forige Vdgiffuende beuilling, och vdj sam<m>e huse nu paa en Rom tid vdj mod Welb: Her Slodzherres breff och rette Egeris Bøxsell Sedell, sig til holdet Haffuer, min Brug som ieg baade vd aff den goede mand Velb: Henrich Tott och byens Øffrighed J miden de - 4 Mille, beneffuende Bru Knap hus Herberg Øll och Brød, och huis den Reysende begerede mere Kunde behøffue mig frit foere at holde, J meden och Ald den stund Jeg mig vdj moed byens <> for griber, Formener ieg de affuere denne hans V-nøduendige tiltaelle nu paa det steed iche meere haffuer at Suare, effter som ieg ey er Loulig steffnet, ey heller nogen steffningen for mig Lest,

Mens ellers Om Anders Pedersen sig videre vil tilforlyste, Den Gunstige øffrighed med denne Sag mere At besuerge som ieg mener at schulle vere V.fornøden da mig at lade Citere for begges Voris seduanlig Verne ting, efftersom det er Vden byes sag, och for Ko: Ma: Foeget och Reetmessige Dommere som ieg formener, At schal vere Louligst for begge Parter enddog ieg Retten paa Dette sted iche forachter, Huilchet mig gud forbiude, ey heller Domerne Mens formener Anders Pedersen iche Rett At Haffue forhuerffuet steffning dene gang som Lyder til det sted Sagen at forhøre och Centere Huor hand selff Rysederer och Halder Ølkroe, Disligeste vdj Ko: Ma: Fogdes Fraverelse som saadane Sager och Vrangeberettninger paa hans May: Nogen bør at efftersee, Och Veed ieg be te: Anders Pedersen paa Denne tid iche mere Haffuer at Suare, End det mit Jndleg maa forretten Leses och paa schriffues och mig vdj gien Leffueris Ynschendes Hermed Soren schriffueren med hans Laurettes Mend, Vnder Guds Protetion Endelig befallet, Actum LeerVogh <> Den - 7 Julii Anno - 1646 <> Jens Erichsen Blix <>

(50a)

Dernest Bleff be te: Jens Erichsen aff oss til Spurdt om Hand iche Haffde nogete Andre Breffue, Købe breffuet eller andet, som Hand nu i Retten ville fremblegge, den Sag ved Kom<m>ende, Huor paa Hand gaff til giensuar, At Hand vel Haffde Andre breffue, baade Hans Købe breff, Saa och Voris Gunstige Slodzherris Beuillings breff paa for ne: BruKnappes besidelse, men Hand den. nu iche paa dette sted ville fremblege, Men effter Hans forsettis Formelding, som Her offuen foere er Jndført, forschytt sig fra dette sted, endtil Hans Wernerting och tilbørlig Dommere, der emoed formente Anders Pedersen, At det var ingen Loulig forschydelse; Thj dette er det pladtz som de Thuistis om, Her bør Hand ochsaa med Hans breffue at tilsteffnes effter Loven, och den. frembt vise, Saa frembt Hand dog iche schulle Hende Domb i Sagen, Men for ne: Jens Erichsen ville den. iche frembuise, Aleneste Suaret At Hues Den Enche i Bru Knap som Huses och Hindis Rødnings Verch Haffde Sold, Hendes Proff och Anlanger, Da schulle det iche vere Sandferdigt, och hand schulle Anderledes beuise, Der til Suaret for ne: Anders Pedersen, At det schulle nu, effter steffningens Jndhald schee, ellers Achtet Hand Saadan Hans Vdflucht Aldelis indtet, Men Satte vdj Rette om det Kiøb Hand med for ne: Enche om det Hus och Rødningsuerch først giort Haffuer iche bør at staa ved macht, Och Hand det effter Norgis Lov bør at Niude, bruge, och gøre sig det Saa nyttigt, aff for ne: Jens Erichs. W.behindret, Som Hand best Kand i Alle maade, och det Køb som Jens Erichsen siden der effter giort Haffuer, At vere død och Machtesløs och iche at Komme Han. til nogen Skade eller Jndpas i nogen maade och var Her paa Domb begerendes, med Flere ord den. emellem falt,

Da effter det som os endnu foereKommet er, Nemblig Anders Pedersens Købe breff, Quinden som Solde Hendes, Saa vel som Bøndernes paa gaarden Feste Boendes deris Proff och Widnisbyrd, som Her offuen foere findis Jndført, Kand vi iche Anderledes er achte end at for ne: Anders Pedersen Haffuer io Hafft det første Kiøb, baade paa Huset och Rødnings Verchet, och effter Loven Køb Balch: 13 Er Nermest til det at beholde, Men efftersom At Jens Erichsen Angiffuis, At Hand nogen Beuilling och frihed Aff voris Gunstige SlodzHer, Saa vel byens Øffrighed der til schal Haffue och derfoere forschyder sig, fra voris domb, Enddog Hand ingen frihed for os der

(50b)

Der paa vill nu frembuise, ville vi derfoere, dog Sagen effter Hans Begering, paa sin <Thilborligsteder> Thil Hans Welb: Selff Vnder Danigsten Haffue Jndstillet. Huorledis Hans Welb: Gunstigen vil Haffue det Optaeget,

Paa Radstuen J

Bergen Anlan=

gendes Fylling,

Den 14 Septebr Møt igen paa Radstuen i Bergen, om Den Thuistighed Emellem Erlig och Forstandig mand Volchard Broders. Ko: May: Foget i Nordhorlehn och Ombudtzmand offuer Munchelj Closter goedtz och Marite Offuer Fylling paa den ene och Johans Oloffsen ibm paa den Anden Side, efftersom for s: Johans ved Slotz Steffning Dennem til den 15 July Sidst forleden haffde ladeti Rette steffne effter Steffningens Jndhold och formelding ut supra, pag: 47 findes Jndført, Och da formedelst be te: Volchard Brodersens Vdbliffuelse schyld Opsat end til i dag Andfreden var vde, Neruerende effter m: Christen Busch Soren skriffuer Nielss Bratland, Størch hamre Elling Bircheland, Joen Hamre, Nielss Bircheland, Och /: vdj MaThiass Sanduens sted, som iche nu møtte :/ Oloff Sandall Sornemend, Huor Da parterne effter forgaende Warsel igen ere møtte, Sampt och be te: Volchard Brodersen Selff Och først bleff steffningen, Saa velsom for s: Volchards Sedel til for s: Marite Fylling Oplest och paa tegnet, och for s: Johans endnu baade Muntlig och skrifftelig Angaff at hans Formand S: Oloff Eleffsen, samme Thuistige Jorde part i for s: gaard Øffuer Fylling aff for s: Volchard Brodersen lejetoch fest haffde, och hand derfoere, som den der haffde faet hans Effterlatte Enche igen til Echte, Nermest <mone> Vere den for Bøxell fyldest och lig At maatte bekomme, Huor til Bem te: Volchard Brodersen Suaeret At Ald hans Angiffuelse och foere <Bringen>, var Aldeliss W.Sandferdig och Wbeuise ligt i Alle maade, Thi hand ingenledes Kunde beuisligt gøre hand til hans Formand nogen Anpart i for s: gaard Øffre Fylling lejet och Fest haffde, meget mindre hans S: Fader Eleff noget der vdj ville Opgiffue, Formedelst hans Sønne Koene fantes Throdtz achtig och Fortredelig emod hannem och hans Hustrue, Men Aleneste at hand Kunde der paa nogen Kort tid forbliffue, end til Faderen dennem paa Andre steder Kunde forsiune, Och der foeregaff

(51a)

For s: Eleff <> Selff en liden For < ring>, men Sønnen for s: Oloff eller hans hustrue, gaff hannem Aldrig en schelling eller detz Verd der aff, Jche landschyld eller nogen Rettighed, meget mindre nogen bøxel, Huilchet hand med hans Ed bekrefftet, och frem Esche t deriss Beuiss om de haffde nogen, Da fremb Kom, Oloff Skiolde, Lauritz Dingeland, Simen skioldal, som der om skulle Proffue, huilche foere gaff, At De vare de paa GraffDal At Arbede der S: Eleff Fylling schulle haffue for s: Jorde part lejet til hans Søn S: Oloff, som var for s: Johans hans Formand, och Da Kom Volchard vd aff stuen och ynschet Dennem til Lyche vidre vidste iche der om, Thi de huerchen nogen Bøxel Seddell haffde Seet, ey heller var hoes der den bleff bort fest, Vidre bescheed enten skrifftelig eller Muntlig haffde for s: Johans eller hans Hustrue derpaa och efftersom de ingen haffde Vden deriss egen blote Angiffuelse Satte be te: Volchard Brodersen i Rette, om den Sedel hand for s: Marite Fylling paa den Anparti Øffre Fylling vdgiffuet haffuer, iche bør at bliffue och staae ved macht och hand for deriss Thil taele frie at vere, och de strax fra gaarden at begiffue, med Fee och Queg, Saafremt det iche schulle bliffue forbrut, och var Domb begerendes, Da Effterdj at for s: Johans och hans hustrue Aldeliss intet aff deriss Angiffuende Kand beuisligt gøre, at hans S: Formand Oloff Eloffsen for s: Anpart i Øffre Fylling schulle haffue lejet och Fest, men Aleneste en beuilling paa nogen Kort tid der at matte forbliffue, och niude Sligt som hans S: Fader hannem ville Vnde end til hand han. paa Andre steder lejlighed Kunde forschaffue, Thj hand for hans Sønne Koenes schyld, hoes sig paa gaarden Jche ville haffue, Och Louen Landtz B: * 1. Cap: * Formelder, at nar nogen lejer en gaard schal hand haffue 2 Vidne der til och en Bedre om hand haffuer flere, och her er Aldeliss ingen vidnisbiurd At gaarden er bortlejet enten aff hendes S: Mand eller hender, ey heller nogen bøxell Sedel bleff fremuist, Kunde hun der foere ey heller Kiendes til nogen Jordepart, Saa er det ochsaa emoed, Ko: M: Vdgangen Recehs: At Jngen Smaaeparter Vnder et løbs leje maae bort lejes, Och for s: Marites Sedel ved macht at bliffue, och for s: Volchard for deriss tiltaele frie at Vere,

(51b)

Dog Paadet Sidste for Got Folches forbønschyld, haffuer be te: Volchard Brodersen beuilget at de paa for s: gaard Øffre Fylling Denne Vinter offuer til Neste Faere dag at man bliffue och Niude 3 Kørs Foester hoes Marite, som Dannemend Dennem schal vduise, dog schal de iche findes Fortredelig enten med ord eller gerninger emoed Marite och hendes Folch eller Dennem nogen Offuerlast Beuise, Saafremt de iche strax schal dennem der fra pache, Och ellers loffuet be te: Volchard, Om noget paa hans goedtz disemellem Kunde bliffue ledigt, skulle hand dennem der til, for Bøxell och Rettighed for hielpe, Der med vaere De vel tilfredtz och venligen forligt.

Høsteting J Hosanger Skibred

Den 8 octobr Holtes Høsteting i Hosanger skibred Neruerendes Ko: M: Foget Volchard Brodersen Christen Busch Soren skriffuer och Effter m: Sornemend,

Lauritz Bircheland Lensmand, Nielss Mielstad Lauritz Kleppe, Elling Bysemb, Magne Berness Johans Geteremb, Jacob Rachness Elleff Fieldschaall Nielss Mehuuss, Nielss Bircheland Arne Geteremb Magne Haenesstuet, Joen Fieldschaal Johans Hemuig Jffuer Bysemb, Magne Bysemb Oloff Egeland

Thil de Steffninger som de Hederlige Prestemend paa Hamer offuer huer Andre bleffuer vd taeget deriss Vidnisbiurd emoed huer Andre at føre, Thi samme vidnisbiurd at giffue beschreffuet er disseeffter m: Sorne mend Vdtaeget Nielss Mielstad, Elling Bysemb, Jacob Rachness Jffuer Bysemb, Eleff Fieldschaal och Arne Geteremb, Her Peder Mogensen Sag de at her Peder Olffsen vartratzig och hand iche haffuer Kaldet hannem,

Da fremblagde be te: Her Peder Mogensen hans skrifftelig steffning paa Slottet aff hans Hanssen vdgiffuet, vdj Slotz Herrens Fraverelse, Acterit Bergenhuuss Den 6 Augusti Sidst forleden, huor Vdj effter s: Personer steff nes i Rette deriss Sandhed At vidne om hues Wtilbørlig och ære. Rørig Ord for s: Her Peder Olffsen paa be te:

(52a)

Her Peder Mogensen och hans Folch schal haffue ladet falde, Disligeste steffner Ochsaa be te: her Peder Olffsen Samme vidnisbiurd At Anhøre Om hand Kunde haffue noget Beuisligt der emoed At føre, med Vidre steffningens Jndhold lest och paa schreffuet, Thilsteffning e<> at Suaere møtte be te: Her Peder Olffsen i Rette och fremlagde Hæderlig och Høyeløndt mand Petrus Nicolaj Lem Canon: <et> Notarius Cap: Ber. TestiFication lydendes som følger, Efftersom Hederlig och Wellerdt Mand Her Peder Olsen Guds Ords Medtener til hamers Prestegield aff mig paa Rettens Vegen haffuer veret begerende Jeg hannem Jeg hannem ville meddeele en Richtig Copie aff Capitels Protocoll, om hues hannem, Sampt hans Weder part Her Peder Mogensen bleff emellem aff sagt den tid de for Vngeferd 3 Aar siden var paa vor Geistlige Conhistorio, om Deriss omtuistende forsamlede, Da er der vdj Jndført, som følger,

Ann: 1643 Den 22 Novebr Er <scheinet> Her Peder Mogensen paa hamer och hans Medtener Her Peder Olffsen och Klaegede meget offuer huer Andre, baade Mundtlig och schrifftelig, ere De Dog Omsider forligte,

At Saa Vdj sandheder, och huerchen mere eller mindre befindes schal, bekender ieg med min Egen haand - Bergen Den 12 Septembr. 1646 Petrus Nicolias Lem Canon: et Not: Cap: B: <>

Der til Suaeret Her Peder Mogensen, At her Peder Olffs. var en løgner och Achtet hannem intet ey heller ville Suaer hannem och det offte,

Dernest fremblagde for s: her Peder Olffsen hans skrifftelig forseet, Saaledes lydendes, Belangendes Johans Horshoffd Oloff Egeland Adschild Hustruelj Oloff Blegelj och Oloff Horshoffd, Formener Jeg Deriss Vidnisbiurd der vd paa at gaae, At igentaege och oprippe Den Klamerj som Anno 1643 Den 12 Novemb: paa horshoffde scheede och for Retten Den 22 Novemb: Der effter <> och Bielagt, Da bed er ieg, At Dommeren hoess føyede Vdtaeg aff Capitels Boeg først ville Ansee och paa tegne och siden for V-fornøden Vitløfftigheds schyld, Jche tilstede De

(52b)

De samme Vidne igen i samme Sag at Vidne, Dernest huad Anders Sandal, Johans Sandal Anders Bessesøn och Peder Andersøn vidne schal, Kand hand iche betenche och der foere iche helles der emoed At Suaere bered, <> med Vidre Witløff tighed, samme Jndleg Jndholder, sub dato hamer den 7 octob Neruerende Aar Vnder hans Egen haand,

Dernest frembKom Jndsteffnede Johans Horshoffde, Oloff Egeland, Adschild hustruelj Oloff Blegelj och Oloff horshoffde, och Suaeret At de engang tilforn Deris Sandhed i den Sag haffuer Vundet paa Capitelet, och Det samme ved gaer de endnu, och giorde derpaa Deriss æd, Da begeret her Peder At de ville end nu Berette och Angiffue samme Deriss Vidnisbiurd, der til Suaeret de At de iche Kunde vidre Proffue, Thj den goede mand <Biffen> med flere De Anomet Deriss Vidnisbiurd, och Vidre ville de iche vidne, Dermed <Reff>

Thil her Peder Olffsens Steffning Suaeret her Peder Hand ville iche Suaere Den Løgner och æreschender och Drog der vd aff døren, Der effter Kom be te: her Peder Mogensen igen och Anhøret selff steffningen oplese Och Suaeret der til at effterdj, hans Proff iche bleff forhørt emoed her Peder Olffsen, Saa ville hand iche Suaere han. til hans Proff, den løgner och den Skarn, Jndtil hand beuiste Den Seddel hand haffuer schreffuet hannem til,

Thil her Peder Oloffsens Angiffuende Emoed her Peder Mogensens, Anlangendes At her Peder Olffsen haffde selff sagt hannem huorledess hand var formedelst nogen Opschrifft emoed i presten i Kalleboe, som hand for s: Prestes Wlyche søge Ville, Felt och Dømpt i K: M: naade och Vnaade, Suaert her Peder Mogensen at Her Peder Olffsen det selff til hannem nogle gange sagt haffue och giorde hans høyeste æd der paa, <> Med haanden paalagde Vidre Vidnisbiurd derom haffde hand iche, Vden hans hustrue, Her Peder Ols. erbød sig til det samme at gøre, men bleff han. det iche samtycht,

2. At hand forholdetsig em<o>d her Peder Mogensen som et skarn saa lenge hand haffde veret hos hamem<!>, Det Sagde Her Peder det var vist noch, och offte offuer faldet han. baade paa Horshoffde och Andresteder, som hand paa sin tilbørligsted ville beuisligt gøre,

3. At her Peder Olffsen och hans Quinde Vare W<>tige menischer och hand var en ære skender, der til Suaeret Det var var sant och hand hørte end noch deraff, Vidre <Angaff hand iche vidre end hand det beuist med hans <> Sedel>

4. At her Peder Oloffsen schulle haffue løget at hand <hr>: Peder Olffsen schal haffue paa nogen Rum tid lest Catechismum och Vngdomen Vnderviste, Der til Suaeret her Peder Mogensen, At Det var løgen och hand iche Kunde beuise det Vden med M: Peder som schall vere hans Suoger

Anlangendes Lauritz Marchursen at hand schal haffue giort emoed Ministerii Retmessighed; der til Suaert at det var Sant, Och hand haffde Suaeret der til til forn at her Peder Olsen giorde Emoed tilbørlighed som Seduanligt er

Anders Sandal Proffuet at her Peder Olffsen Sagde hand schulle lade hannem Sette i bolt och Jern der som bekente at hand førte Vd til hamer Nielss Wemeleff som schulle vere den 8 Augusti, Siguord Metgaard som dette schulle haffue hørt, Suoer at hand iche det hørte huerchen Anders Sandals ord ey heller Saadane Ord hørte aff her Peder Olffsen, Vidre berettet Siguord at hand hørte at her Peder Ols. spurde for s: Anders om hand iche var med at føre Nielss Wemeleff Da Suaeret hand, hand Siger huerchen ney eller Ja men nar hand bleff steffnet och Kaldet saa ville hand sige Sandhed

Oloff Breesten Proffuet at hand fulte her Peder Olsen fra Breesten til hamer och fulte han. op i gaarden Da Sagde Kiersten til her Peder Olffsen, Komer J nu med Eders Proff och huor mange Proff och Vidnisbiurd hand nu haffde faet paa tinget, Der til Suaeret her Peder Olsen det Komer siden Flere ord hørte hand iche aff her Peder och hørte at her Peder scheldet han. for en løgner och ære schender end til hand beuiste det hand haffde schreffuet, och en steen bleff Kast effter han., men hand Saa iche den Ramte hannem Disligeste Proffuet hand at hand Saae Kiersten toeg i hendes stach med hendes vinstre hand och baad her Peder schulle Køsse sig her, Saa den ene toeg hun op men hand iche saae hendes baaere Rou eller Reu, Siden Berettet hand at hun toeg Den ene stach op och bad Køsse hennder i Røffuet, men iche den baere Rø,

(53b)

Her til Suaeret her Peder at for s: Oloff Kom ihuset til hannem och Sagde hand var Druchen hand vidste iche huad hand Sagde, Dette benechtet for s: Oloff, Men at her Peder Mogensen, bad han. det at Sige, Der paa giorde hand fuld boger æd,

Jens Breesteen Proffuet det samme At her Peder Suaeret at hans Proffue Komer her effter, det Komer her offuen, och at Kiersten toeg den ene stach op och bad hannem Kisse sig der

Her Peder Olffsen Protesterit For Retten at dersom hand nu iche maatte Niude Roe for Retten at Søge en Sag i Rette ville hand for schiude sig her fra, och paa Andre steder, Och Loed her Peder Olffsen hans Vdtagen steffning lese huor Vdj steffnes effter s: Vidnisbiurd Ander Sandal, Johans ibm Nielss ibm hans Stiff Søn Johans, Niels Follingsness Lensmand Lauritz Bircheland Lensmand Niels Olffsen Fyllingsness Jacob Helgeland, Steffuen ibm Mogens ibm Mogens Fotland och hans hustrue, Nielss hetland Mogens ibm Børge Nebstad Lens: Peder Peds. hatmager Anders hamer och hans hustrue Lauritz hamer och hans hustrue Peder Andersen och Ane JørgensDater Thenendes her Peder Mogensen och Ane Hans Dater Thenendes her Peder Ols. Anlangendes Deriss Sandhed at Vidne om nogen Thuistighed Emellem han. och Nielss Wemelou, For Dom hører i Bergen <>, effter Steffningens Vidre Jndhold sub dato Den 29 Augusti Sidst forleden Thil steffningen Suaeret Nielss Wemelou At hand iche ville Suaere til hans Vidnisbiurd, førend hand beuiste hans breff hand haffuer schreffuet her Peder Mogensen til, och Sagde der hoes at her Pedr var en løgner, Och Lagde samme Seddell framb lydendes som følger, Och at hand schulle beuise samme Sedell eller vere en Løgner førend ville hand iche høre nogen Proff ey heller suaere han. Och Bleff for s: Jndsteffnede vidnisbiurd frem Eschet, Anders Sandal var steffnet hand var <> Paa tinget och ville iche Komme Jnd, hand haffde Proffuet saa meget hand ville Proffue,

(54a)

Johans Sandall Proffuet At hand fich Bud fra Kiere her Peders paa hamer at hand schulle faere J fløtning forleden Sommer til Byen Der her Peder Var Faeren til Moe, men hand hand iche Ville Faere och bleff heme,

Her Peder Olffsen fremviste et schrifft effter Nielss Sandals Berettelse om hans Vidnisbiurd <> den nogen hands Vnder tegnelse * Saaledes lydendes effterdj hand for hans At Freddagen nest før her Peder Mogensen Drog til Moue Kom Johans Sandal ind til hannem Nielss och Sagde huor ledes Det var berammet at hand och Anders schulle iche faere fremb til Moe, Men schulle bliffue heme, Thi Det vaar Saaledes Thaelet At De om Afftenen schulle i Byen och hente en hemb, och var hand Ombedet at laene han. Herberg i sin Bøe, huor handschulle fae til sig huad deel hand schulle holde paa, Der til Suaerede Nielss, for Guds schyld gør iche det, lyd mit Rad denne gang och Faer Jngen stedtz, Vden hosbonden beder dig Selff, Men Kommer hand i Din Boe Jeg schal, huor Jeg smyger fremb, haffue Det at Vide, ochsaa sende bud til Lensmanden, At hand med 2 mend schall Komme och førend Du eller nogen ved der aff stae <> Op och scheere hans Kleder i tuende parter och føre her Peder den ene och den Anden maae hand gøre aff huad hand Vil, Da Suaerede Johans, At hand ville lyde det Raad och der med gich bort,

Johans Johansen Proffuet at hand foer i Byen med Anders Sandal at hente en Badscher och paa Vejen Optaeg Anders fra den. ved hamers brygge och bad dennem Roe bort hand schulle Komme effter i byen * huilchet De ochsaa giorde * och Nodde Dennem Dog igen ved haruigs Ness, och haffde En Kal paa Boeden med sig som var Niels Wemelou och da staeg de begge i baaden til dennem och fulde den. til Slottet, huor * for s: Nielss Wemelou * steg <> Fløtmand, Vidre Vidste hand intet der om, * och det Var den Søn dag, som her Peder Olffsen var <> Ved Moe Kirche Den 19 July * Niels Olffsen Fyllingsness Proffuet at en Løffuer Dags afften * emod Soelen ville gae ned, Klochen Kunde vere emellem Siu och Otte * Den 18 July der hand Drog fra Byen, ville hem Kom hand i Selschab med Niels Wemelou ved hellen Som Drog Nordeffter och Anders Sandal førte han. alene, och bad hand Anders Sandall at hand ville sige til Nielss Sandal at hand iche schulle forsømme at hente Badscher til han. effter som hand haffde hugget sig, Jacob helleland som Var paa Boeden med * for s: Nielss Fyllings ness fra Byen * Proffuet det samme, Steffuen ibm som och var paa samme Boder med * for s: Nielss Fyllingsness * Vidner det samme, Mogens hetland Jligemade Vidner det samme Thi de var alle paa boed, Jacob Hellend ligesa

(54b) <Feil foliering>

Mogens helgeland paa hans och hans Hustrues Vegen Proffuet at hand ??fooer til ??Egaland, <same løffuer Dag Afften emoed Soelen gich ned Den 18 Julii>, Da saae hand at Anders Sandal foer til hamer och landet Synden for bryggen ved ??gillisbachen huor hand och Niels Wemelou <gich J land> Niels hitland Proffuet at hand Møtte Niels Vemelo ved Biffens haffn paa en Søndag om Afftene Klochen var 4. Och Drog til Byen och haffde en grae Koffte paa och at Anders Sandal , med lille Johans Sandal och Peder hat magers Søn <Førte hannem> Mogens Hitland som Var paa ?? for. Niels hitland Proffuet det samme, Anders hamer var paa tinget och ??derii bort med her Peder Mogens. och iche ville Proffue Peder Anders. Disligeste Fuldte Preste, En huer aff for. Jndførdte Vidnisbiurd Deme ??Derii. Prouff ?? Giorde De ved Fuld Boger æd en huer for sig, Niels Anlangendis de Andre Vidnisburd som vdj steffningen findes Jndført, Da møtte ochsaa Nielss Fyllingsness Lensmand och Lauritz Bircheland Lensmand, som Angaff At de vidste intet om den handel Aleneste de Kunde haffue hørt i byen et ord eller noget at Thaele der om, och Vidre vidste de iche, och med denne deriss Vndschylding vaer ochsaa her Peder Olffsen fornøyet, Børre Nebstad Lensmand som ochsaa var steffnet, møt iche Men bete. her Peder haffde hannem Selff Aarsaget, och derfoere bleff iche nogen steffnefald Thil Kient, Men for. Jndsteffnede Lauritz hamer och hans hustrue ?? Disligeste Anders hamre och hans Hustrue, Peder Andersen och Ane Jørgens Dater Thenendes bete. her Peder Mogensen ?? Som vaere først paa Thinget, men der denne steffning schulle i Rette och her Peder Mogensen Sampt hans hustrue med Nielss Wemelou, Drog bort, Drog de Ochsaa bort med Dennem, och Effterdj De Jche ville Møde och Suaere til steffningen, Som Aff Welb. Slotzherres Fuldmechtig paa Ko: May: Vegen, var Vdsted och Den Moetuillingen Forachtet Bleffue de til Kient en huer for sig at bøde steffnefald effter louen Otte Ørt. och 13 mrk. Sølff, och derhoes, sampt alle. Anders Sandal, som ilige maade Drog bort, ut supra, At Jndstaae bete. Her Peder Olffsen for hues bekostning hand for deriss Moetuilligheds schyld her effter for Aarsages der paa ved Nysteffne mall eller

(54a)

J Andre maade At Anuende, Jlige maade Fremb lagde bem. her Peder Olffsen Hæderlig och Høye lert mand M. Hans Samuelsen, Sogen Prest til Dom och Nye Kircher i Bergen och Proest Offuer Nordhorlehn och Waass hans henvisning sub dato Bergen Den 12 Augusti Neruerende Aar, Vnder hans Signet och Egen haand, Disligeste ochsaa frembtag hand hans skrifftelig Jndleg, Acterit Hamer Den 7 Octobr Sidst forleden, Men effterdj At bem. Nielss Wemelou Jche var selff tilstede, bleffue de Aleneste, effter be. Her Peder Olffsens Begering <men Retten Vndvigte, som før er Rørt> Opleste och paa skreffutt, och som oss Siuntes W.fornøden, for Witløfftig heds schyld at her Vdj at Jndføres,

Paa Slottet,

Anlangendes en

Fange ved naffn

Lauritz Froetuet

i skiold skib:

Den 29 8br Var Christen Busch Soren Skriffuer Daniel Hochland, Nielss Bratland, Peder Smøraass, Simen Vlsmog Windtzens Nøetuet och Michel Neders Thuen Sorne mend i Skiold skibred forsamlede paa Bergenhuuss Vdj Skriffr stuen, Nerverende Erlig och Welacht Charsten Dyr huss ??Reer Suend, paa Bergen huuss, Thil at Anhøre en Fange ved naffn Lauritz Arnesen Fød paa en gaard Kaldes Frøetuet i for. Skiold skibred, hans Bekendelse, Saa och Proff och Vidnisbiurd, som for nogen tid siden formedelst hans Forseelse aff MaleFidtz Ret til At Arbede vdj Jern paa Thuende Aars tid, paa be. Bergenhuss, var til Kient, och Vd aff samme hans Fengsel er hand for en Monat siden, Vage ferd bort Rømt och siden igen effter søgt och paagrebet och Bekente samme Fange, At hand iche haffde Rømt fra Slottet, der som Jacob Simensen och Henrich Snedker iche haffde hannem der til Rad, och Sagde, At dersom Hans Hanssen Kommer hem Saa var det dog iche Andet end hand miste liffuet, Thi hand vidste vel, huad for en bloed hund Juncher er, Dette var Jacob Simensens Ord

(54bb)

Men Henrich Snedker, Bad han. iche Rømme bort, Och Sagde aleneste til hannem, Lauritz huad Mener Du, huor det vil stae til nar Hans Hanssen Kommer hem, Der er offuer de 20 paar hoser bortstaaelet, och Du Mat Vel vide huor Det vil løbe aff. Thi Hans Hanssen Thaeler nu med Juncher i Dannemorch, Och Bekente hand Selff at hand toeg 4 par hoser der aff, som laae offuer offuer Skriffuerstuen, vidre toeg hand iche ey heller vidste hand huo som Dennem haffde, Jacob Simensen JndKom och Nechtet aldeliss iche haffde Thaeld Saadane ord Formenendes for. Lauritz Var den Persoen, hues ord iche burde at stae tiltroendes och derfoere ey heller ville Suaere hannem tilsaadan hans beschylding, Och effterdj hand som en Fange var paa Slottet, bleff hand aff for. Charsten Dyrhuss befalling, effter Skriffueren Christen Busches och hans Conforters Begering Jnd Kaldet, samme Fanges ord at Anhøre,

Henrich Snedicher var iche tilstede, Widre bekente for. Lauritz at at der hand Rømte, Da var hand først i en Pak huss paa stranden ved Hans Hanssens Alminding hoes en Pige, hendes naffn Kiende hand iche, och der bleff Druchen, och fulte siden en Dreng, som var Jens Almeland Søn och Red med han. til Hochland, huilche hand til Kom paa Kalffuaere, och Siden Kom hand til den. igen och fulte Dennem til Faenetofft huor hand schiltes fra Dennem, Thi der var Andre Folch i salschab med for. Jens Almelands Søn, Dog meste parten QuindFolch, som hand iche Kiente, och i Skouen bleff hand liggendes om Natten, der effter Kom hand til hoep, huor ??g. Lauritz hans Thøss gaff han. en Melche Drych och bleff saa den Dag i Marchen och Laae i Skouen om natten, Jernet Brød hand affsig Synden for hoep vdj et Brage skou, huor det bleff liggendes effter hannem, och schulle der endnu

(55a)

Findes liggendes Vdj et Brage Busch, Mandagen Var hand hoes en mand Ved naffn Knud Millishoue huor hand fich mad, en gang Var hand paa stoer Thuet och Nielss Thuetes Koene gaff han. en melche Drych och noget brød, Det Var Om Syndagen som hand Rømte fra Slottet om løffuer Dag och Da haffde hand Jernet paa sig, och der var hand Om Kring i Marchen til om ThissDagen, Ane Nedre Dingeland gaff han. en par Boxer, en Dreng, Steffuen Metuen gaff han. 3 schilling, Der effter Var hand i Samanger paa ??høesetter, Derfra i hardanger til en gaard, som hand iche vidste huad det heder, Der effter til engaard heder Almuig lengst Jndi hardanger, huor hand gich til fieltz til Woess, huor hand var i Threi netter, hand Kiende iche Folch, Dog J Sogen lehn huor hand ??terschet for en mand, som hand iche Kiente, men manden hede Knud paa lille teg huor hand Var Thoe Dagers tid, och der bleff hand paa grebet paa engaard, hues naffn hand iche vidste, Paa Det Sidste FremKomb for. Henrich Snedicher, och Aldeliss det benechtet at hand det Aldrig haffde sagt, Men for. Lauritz, det offuentlig han. tilsagde, Affde 4 par hoeser Solde hand de 2 par paa Braebechen til en mand, hand iche Kiente, Men Jochim Linden Meuer Sagde at Det Var Christoffuer Majer som dennem Købte, och Da sagde Lauritz at de Kom Corneliuss halffuordsen Luene til, huilchet hand benechtet at de iche Kom han. til Det berettet for. Lauritz ochsaa, Den Thridie par bar hand op til Halduor Skredder, men hand bar den. til Slottet, och leffueret den. til hans hanssens Thener Daniel Den 4 par brugte for. Lauritz Selff

(55b)

Den 6 Novembr Var Christen Busch Soren skriffuer Nielss Bratland, Michel Neders Thuen Lauritz Hoep, Simen Vlsmog Windtzens Nøetuet olloff Nedre Dingeland aff Skiold skibred, Disligeste Oloff Aasetuet Johans Rølland Oloff Gudmandsen ??Maeling Oloff Albertsen ibm Jørgen Seleuig Mogens Espel, Aff Arne skibred Sorne mend Forsamlede paa Bergenhuss Vdj Skriffuer Stuen Huor bleff end nu frem førdt den Fange som seneste bleff forhørt paa Slottet, Och bleff samme hans Bekendelse ?? end nu for hannem och hand Ved gich det samme igen, och Bekente Widre At hand bad en mand ved naffn Jacob Mittuen at hand schulle gaae op til Lensmanden Oloff Sandall At hand schulle følge hannem til Slottet, men for. Jacob Wille Jche gaae til Lensmanden och sige hannem der aff Widre ville hand iche bekende, Huor effter ??L<C>arsten Dyrhuss Satte i Rette om for. Lauritz effterdj hand haffde Rømt hans Fengsell och brødt Jernet, Bør iche at lide paa Kroppet och Skiches til Bremerholm, Da effterdj Ko: M: Forordning For melder, at dersom nogen findes med Ringe Thiffuerj och med Ringe sag, skal De schal De Neder schiches til Bremerholm, bleff derfoere Affsagt at for. Lauritz Bør at Nederschiches til Bremerholm och der i Jern at Arbede paa 3 Aars tid,

??1627 <1647>

Den 9 Januarii War Christten Busch Soren skriffuer Nielss Bratland Michel Nederstuet Rasmus ??Meeland Thoere Bratland Simen Wlsmog ??V.. Oloff Dingeland, Sorne mend i Skiold skibred forsamlede paa Den Lille Radstue i Bergen Anlangendes Nogen tuist och ?? Emellem Jffuer Nielsen och Margret Stranges Dater Først bleff fremlagt Steffningen, och De Andre Breffue, Om Den gaard Føsanger som for. Margrete Stranges Dater Bruger Apostell Kirche goedtz til hørende, och Jffuer Nielsen Vdj Ombud haffuer, huor aff For. Margrete effter Jffter Nielseens Angiffuen Rettighed och Landschyld Siden Anno 1644 Saa och Saed i W.frelse, Formenendiss, der foere At gaarden Føseanger bør at vere forbrut til hannem ??etc effter Steffningens Widre Jndhold Daterit Bergen huss Den 21 ??job Samme Aar

(56a)1647

Dernest bleff Jffuer Nielsens Jndleg Vdj Samme Mening som steffningen Jndholte, sub dato Bergen Den 10 ??jobr 1646 Lest och paa schreffuit, Paabe. Margrete Stranges Daters Wegen Møtte Søndag Oloffsen, med Skrifftelig Suar och Och Jndleg aff for. Mergret Stranges Dater, Jndholdendiss, At hun ved Thuende hendiss Thener haffuer ville ladet leffuere til Jffr Nielsen Landschylden i hans Broder M. Peders Huss, Men Jffuer var Jche tilstede, huor foere De toeg pengene hem med Dennem igen tilbage, Disligeste haffde hun frelst Jorden igen til Thridie Aars taege, aff hendiss Suoger Ouffue Jenssen som sig ved Sølffs forstrechning aff Ko. M. til Vnder pant samme gaard Føsanger, haffde til forpantet, Och der foere formente hun iche at haffue for brut, gaarden, ?? som hendiss Jndleg Widre Jndholte Daterit Bergen den 18 ??jobr 1646, Lest Och paa schreffuet, Disligeste fremblag diss be. Offue Jenssøns beuiss paa 3 Rx dlr i Thridie Bøxell och hender der foere Quiterer, Daterit Bergen Den 8 Aprilis 1646, Noch fremKom, Thuende hendiss Thenere, ved naffn Michel Thomssøn och Jngelbret Føsanger, som æd Proffuet at De for et Aar siden, Nemblig 1645 Emellem S. Mortens Dag och Jull, Var Vdj M. Peders Huse, och haffde Penge for LandschylDen med sig, Nemblig 12 Rx dlr som de schulle haffue Leffuerit til be. Jffuer Nielsen, Men en Pige Suaeret Dennem, At hand iche var i Byen, matte der foere føre Pengene med Dennem tilbage igen, Noch bleff fremblagt Welb. Henrich Tots Breff paa hues Sølffs Forstrechning Ouffue Jenssøn haffde Vdlagt, och Stadfestelse paa for. gaard Føsanger til Vnder pant Daterit Bergenhuss Den 14 Febr. 1646 Lest och paa schreffuit, Med flere ord Och taele Den. emellem falt, och paa begge sidr. Domb begerends., Bleff aff Sagt och Foere fundet, At efftersom gaarden Føsang. til tridie Bøxel Var forfalden, Vdj Jffuer Nielsens tid in Anno 1645, Och hun den Dog iche frelste førend Aaret Der effter, aff Offue Jenssen som haffde gaarden huor Vdj hun haffde sig forseet, emoed Louen, som tilhaldr. At Thridie Aars taege schal vdgiffuiss huer Thridie Aar der Den var for falden, Der foere haffuer hun Jorden forbrut Dog er hun nest Selff til den igen at Leie och Feste, Men Om Afflat Kunde iche Kiendiss Den at schulle vere forbrut Thi den Affuell Som paa gaarden Var, er allerede Fortæret Och derpaa Vdj Rette tide iche Var tald eller Søgt,

(56b)

Arne

Den 13 Januarii War Christen Busch Soren skriffuer, Rasmus Jordal Lensmand Michel Romsloe, Peder Gubaass, Oloff Thoppe, Ener Helland, Erich Arne Oloff Meling Oloff Gundersen ibm Oloff Olsnes, Anders Thueness, Erich ibm Mogens Espell Nielss Fosmarch Sorne mend i Arneskibred for samlede paa Den Lille Radstue i Bergen, Anlangendes Den Thuistighed Emellem Johan Bay och Oloff Aasetuet om Skeltzord, Da bleff Angiffuet at for. Oloff Aasetuet Laae Siug och Kunde iche møde, bleff derfoere Sagen opsat end til paa Løffuer Dag først Kommendes, Och da enten fuld Komelig at lide for hans skeltzord eller och louligen hannem Erklere,

Samme dag och Sted War Christen Busch Soren skriffuer, Badsted Rølland, Oloff ibm Onund Huideness Oloff Jacobsen ibm Erich Eluig Lauritz Hølland Sornemend i Echanger skibred, Disligeste Elluig Reffuem, Badsted Helleland Johans Soelberg, Oloff Reffuem, Magne Bircheland, Lauritz Houe Sornemend i Mielde skibred forsamlede paa Den lille Radstue i Bergen Anlangendes Den Thuistighed emellem Hæderlige och Wellerte mend Her Peder Mogensen och her Peder Oloffsen Prester paa Hamre, Och Fremlagde be. Her Peder Olffsen skrifftelig steffning offuer Her Peder Mogensen, Men ing. frembKomb hans Broder och Sagde endnu at hand iche Ville Suaere vidre end som hand Seneste paa Horshoffde, Nemlig at hand forschøed sig til høyere Ret, bleff affsagt At be. her Peder Mogensen bør at bøde til Ko. M. Otte Ørt. 13 mrk. Sølff och be. Peder Olffsen billig Kost och tering, effterdj hand Moetuilligen Sider Øffrighedens Steffning Offuer høring, Disligeste Jndlagde hand hans Jndleg, som effter hans Begering bleff lest och paa schreffuet,

(57a)

1646

Paa Radstuen

J Bergen Jmellem

Johan Bay och Oloff

Asetuet

Den 16 Januarii War Christen Busch Soren skriffuer Michel Romsloe, Peder Gubaass, Oloff Thoppe, Ener Helland, Erich Arne, Oloff Albretsen Meeling, Oloff Gundersen ibm Oloff Olsness, Anders Thueness, Erich ibm Mogens Espel och Nielss Fosmarch Sornemend i Arne skibred, effter Loulig tilneffnelse forsamlede paa Bergen Radstue, huor Erlig och Welacht mand Johan Bay Borger och JndVaaener i Bergen haffde til taele til en mand i for. Arne Skibred Ved naffn Oloff Asetuet formedelst nogen Skeltzord hand paa hannem saa vel som paa hans Hustrue Vdj Sanduig Den 15 Maii forledet Aar 1646 haffuer ladet falde, J det for. Oloff haffde scheldet Johan Selff for en Bedrager och schulle haffue bedraget han. 6 1/2 Rx dlr fra, och hans Koene haffde hand scheldet foere at hans <Oloff Aasetuet> Koene Birrite schulle vere Erligere end for. Johan, huor paa bleff nu fremlagt Hans ??Dreier och Daniel Bichermand Deriss Testification Huilchen Sag ochsaa til forledet høste ting Vdj Arne skibred Den 10 Octobr. 1646 Var Jndsteffnet och Da for sin Aarsage skyld til ?? Laugting bleff Optaeget, Och Da bleff Adschille Proff och Widnisbiurd Ved æd optaeget som samme scheltzord aff be. Oloff Asetuet hørt haffuer, Nemlig Rasmus Jordal Lensmand, Mogens Jordall, Joen Quame och Jørgen Seleuig som Alle Proffuede at de hørte samme ord aff for. Oloff Asetuet, Nemblig at hand schelte be. Johan Bay Selff for en Bedrager och hans Koene at vere ærligere end for. Johan Bayes Koene er, huilche Document er end nu i Dag bleff Oplest Och Da møtte end nu be. Jehan Bay Selff i Rette med hans procuratore Welacht Morten Nielsen, Sampt Jffuer Johansen, som paa domb giorde Anfoedring

(57b)

Om for. Oloff Aasetuet iche Bør at Beuise be. Johan Bay offuer at vere nogen Bedrager eller och derfoere at lide effter Louen, Disligeste i det at hand scall haffue Skeldet hans hustrue at vere Erligere end som be. Johan Bayes hustrue var, at hand Der paa matte gøre forklaring Vdj hues made Det Kunde Vere, eller och Derfoere til Børligen at lide Eller ochsaa ??Dennem for saadan tilligelse Louligen ??ehrKlere som det sig bør, Och For Det Thridie om be. Oloff Aasetuet iche bør at erstete be. Johan Bay for hues Bekostning hand paa Saadan hans Angiffuelse haffuer veret for Aarsaget at Anvende effter hans Jndlagde fortegnelses Jndhold, som beløber sig til Och Var her paa Domb begerendes Huilchet Johan Bay Selff Ochsaa begeret,

Paa for. Oloff Asetuets Vegen Møtte Vdj Rette Welacht Hans MaThisen procurator med be. Oloffs Hustrue Birrite Fabrans Dater och Angaff at Oloff Selff Lae Siug ved Sengen och Derfoere iche selffKunde møde, huilchet bleff beuist med Thuende mend, Denem ved naffn Knud Aslachsen paa Seleuig och Den Anden ved naffn Oloff Paelsen, som ved Deriss æd Vant at det var Dennem vitterligt at hand lae Siug att hand iche Kunde Komme, Men hand selff for. Oloff Aasetuet var begerendes at hans hustrue och Bem. Hans Matisen paa hans Vegen matte for Nøye achti igen optaeges och hues de paa hans Vegen Vdrettet, var hand Vel tilfredtz med, Dog at det matte Komme til en goed forligelsmall hannem Vden schade, ellers Var hand Begerendes at der med matte beroe end til hand Kom til pass igen,

Der emoed protesterit Morten Nielen at der som Sagen endnu Vidre schulle til procehs Komme, schulle det Alt sammen, hues bekostning der paa bleffanduent, Selff Vdstae, Thil Sagen i sig selff att

(58a)

Suaere, Berettet hans MaThisen, Med for. Oloff Aasetuets hustrue for. Birrite, At For. Oloff Aasetuet Dersom hand haffde ladet nogen Ord falde enten paa Johan Selff eller hans hustrue Da var det scheed vdj hastighed och Jffrighed, i det de Thuistiss om nogen penge som Oloff Angaff at schulle haffue lant Johan Bay och Johan det benechtet, huor foere hand bleff noget Vred och Vdj samme hastighed Kunde vel vere mugeligt, der bleff nogen ord falden, Men hand iche vidste Andet enten med Johan Baye eller hans Hustrue end Alt ere och got, och Venligen var hans Hustrue begerendes at Johan Bay Det ville efftergiffue, och at de aldrig effter Denne Dag schulle lade dennem med nogen schendtz ord forliude enten paa Johan Bay selff eller hans hustrue i nogen maade, Da paa det sidste loed be. Johan det falde och Sagen for gotfolches schyld effterloed, Dog med Saden scheel At dersom de her effter med nogen Wtilbørlig ord eller schelden lader Dennem emoed han. eller hans Hustrue forlyde Da schulle Dene Sag och til taele stande Obet, Dog ville hand haffue Kost och tæring sig forbeholdet, Och Der med Vaere de Vel forligte, och huad och Kost och tering anlanger, Da effterdj Det iche Komer Disse Folch ved at Kiende paa Denne tid, Om kost och tæring, bleff det derfoere til nysteffnemall optaeget och Da Der om At gaes hues Ret Kand Vere,

1647

Bergen huss

Anlangendes

Capt. Johan Grand

och den skotte

skipper,

Den 16 Febr. War Christen Busch Soren skriffuer Peder Smøraass, Windtzens Nøetuet, Simen Vlsmoeg Oloff Thuet, Rasmus Øffsteuold och Oloff Nedre Dinge land Sorne mend i Skiold skibred, effter Øffrighedens Befalling forsamlede paa Bergenhuuss Vdj skriffuer stuen, Anlangendes en Sag, Formedelst en Skotte skipper Willem Ble aff ??KalKadi i skot land, som aff Viciteuren Johan Grand Var Jndsteffnet At hand forleden Sommer

(58b)

Jche haffuer Richtigen Angiffuetsit Skibred, Ved naffn Dauid en Boyert At hand Thuende gange Vdj Sundhorlehn haffuer Jndtaeget hans last och Der Skibet aleneste Angiffuet for 25 Lester och nu befindes at Vare ??70 Lester Købmands goedtz, Formenendes Der foere Skibet at Vere forbrut, Thi Samme skib var ført aff en skiper til forn Alexander ??Lam som i lige maade Var med samme skib Vdj for. Sundhorlehn in Anno 1645 och denne Jetzige Skipper haffuer Den ført, Och møtte paa Jndsteffnel. Skiper Willem Blee, hans Fuldmechtige effterdj hand Selff er en ??Fremet ?? mand och Det Norsche Sproch iche forstaer, Suaeret paa hans Vegen, At Suaeret Och Berettet at hand haffuer Angiffuetlige efftersom Visiteurens Fuld mechtige haffuer Angiffuet, och effterdj Ather nu denne gang fantes Jngen bescheed, enten huor meget den var Angiffuet foere eller och, huor paa Den Var fortoldet hoes Tholderne i for. Sundhorlehn, Och Var for. Johan Grans Fuldmechtige Visiteur Sammestedtz Michel Andersen och Angaff at skibet Var iche vidre fortoldetend paa 25 lester lige som den var aff Visiteuren Sat paa, Och Skipperen Sagde ved hans Fuldmechtige Jørgen Moer Borger och Jnd Vaener i Bergen, At hand Jche Kunde Vide huad hand haffde fortoldet, men lige som han. aff Thalderes bleff tilsagt at giffue det gaff hand, Da effterdj Jngen haffuer nogen Wisse bescheed Der paa ey heller nogen hans Thald Sodaler var nu til stede bleff Det der foere end nu Opsat end til om Løffuer Dag først Kommendes

Den 20 dito Møtte offuen Jndførte Sornemend Paa Slottet, Neruerendes Capt. Johan Grand och skiper Willem Blej aff Car Cadi vdj skotland och bleff først igen Oplest foer Jnd førte Action som til forn for Retten Var Ventulerit, Och Vidre protesterit at det findes

(59a)

Samme Boyert at Vere Angiffuet och iche Vidre end som paa 25 Lester och Der foere fortoldet, Formenendes Der foere end nu som til forn at skibet Var forbrut hues som til diss Jche haffuer veret Angiffuet Och Fremblagde en Beseglede Tholdboeg Jndholdendes Nom. ??6 pag. ??2a. At den 15 May Angaff Peter hoffmand Borger i Bergen ??h Samme Dag Angaff Skiper Alexand. Lamb hem til Kar Kadj hans Førende skib Dauid Kaldet femb och Thiffue Lester Drechtig med huilche hand her Vdj Sauge Voeg Den 3 Maii er Ankommen haffde til Jndførsell Sand och Steen til Ballast, Vdførde Thrælast, betald Roers Thold aff Lesten 6 ?? - 1 1/2 Rx dlr ??vjs.

for skoe och Leret - ?? Ort, som Jn Anno 1645 Der Jacob Jenssen var Tholder i for. Sundhorlehn, huilchen Thold bog fantes aff Welb. Her slotz Her Henrich Tot Beseglet ved J ??gamel Dragen blader och Beseglet

Huor Effter at Johan Grand for mente At skiperen Den tid Alexander Lem, Wretschibet at haffue Angiffuet och Jche Visiteuren, som Jndtzige Skipper Willem Blej formente,

Her Emoed At Suaere Møtte for. Skipper Selff Vdj Rette, Sampt och Welacht Christen Madtzen Borger Vdj Bergen och Angaff paa skipperens Vegen, At den Var aff Visiteuren til forn beseet och Sat paa Lester, der effter haffde hand fortoldet, Och Jndlagde hans skrifftelig Jndleg Daterit Bergen Den 20 Febr. 1647 Hans Vndschylding der med at fremføre sig til Erklering At hand Jche Ville Suige Tholden, men lige som Tholderen och Vnder Visiteuren Ville hannem paa legge,

Da Thil spurde be. Capt. Johan Grand Skipperen huad hand samme tid Nemlig forleden Sommer gaff vdj Thold Suaerede hand At hand gaff vdj Penge och Vaere for Tholden offuer Alt 32 Rx dlr, Huor med be. Johan Gran Jche ville vere fornøyet, Thil forn Jndførte Vnder visiteur Michel Andersen Var Jche nu tilstede

(59b)

Men her fra Bort Regst, Emoed hans Offuer Visiteurs Johan Grans Villie, Sammeledes Jche heller end nu Auisis Den Thold Sedell som for. skipper Willen Blej forledet Aar haffde faet aff Tholderen meget mindre visiteur Sedelen At mand der effter Kunde haffue til effter Retning, Men skipperen sig Erklered at Saadant loed hand effter sig vdj Skotland Jche formendendes hand den. gang schulle Komme hid men Achtet sig till Holland, der at Wille Selge sinJnd haffuende Waere Nemblig ??tree Koell, Och til Jndlagde Jndlagde Suaeret Johan Grand, At effterdj hand Skibet haffuer for ??Suaget, och iche tilfyldeste Angiffuet første gang Vdj hans Formands tid, och Den siden Vdj den. Skippers tid der effter Vaer passerit, Om skibet effter K. M. ordinantz er Jche var forbrut, saa vit som for suaget er, Der til med Skipperens part som er Den 16 Part och Var her paa Domb begerendes, Men effterdj her findes nogen Thuistighed bleff Sagen Derfoere end nu Optaeget til J dag Otte Dage, och da at gae Endelig Domb,

Thil - Den 2 Martii Waere endnu Sagen Optaeget, At Der Da Endelig Domb der om Kunde gaes huor for. Sorne mend møtte tilstede paa Bergen huuss vdj Skriffuerstuen Huor Da och møtte Parterne paa Begge sider til Endelig Domb, och Bleff effter forberørte Leilighed affsagtt At effterdj Ko. M. Ordinantze Om Threlast Tholden i Norge Art. 3. 10 Formelder, At Saa frembt end samme Skiper tilforn Wret paa ladsten haffuer Ansagd, Da schal dog Jngen lide nogen tiltaele derfor, Men huiss Der vdj til forne Kand vere feilet schal vere effterlat, Dog Skibet Ret och de som paa Lester ere Angiffuiss, ??etc Jtem Art. 6. Thold Officerer schulle AdVaere Købmendene och Affvise, och forhindere at Jngen sig aff W.Videnhed forseer eller forgribes, huor aff er faeres At hans M. Jche vil nogen Skipper lettelig at schulle Komme J fald, Och for. Skipper haffuer iche forsueget det aff nogen moetuillighed, Men erbødet sig til at ville ??betre, Saa meget han. aff Foedriss, Bleff derfoere for. skipp Willem Blej for Johan Grans Thil taele, frie Kient.

(60a)

Den 4 Martii Holtes Waarting i skiold Skibred Neruerende Ko. May. Foget Volchard Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sornemend,

Oloff Sandal Lensmand, MaThiass Sanduen, Nielss Thotland Michel Nederstuen, Salamon Thitelstad, Simen Wlsmog Och Lauritz Hoep, Nielss horness,

Fogden Valchardt Beklaeget sig iche at Kunde bekomme den paalagde skat, som er forFoeder nød, Flytning och Foedring schabs Forschansell, War der paa Domb Eschendes, Bleff Derfoere Affsagt at huo som helst Datum iche betaeler Bør det aff enhuer sin Boe ved Wurdering enden 14 Dage, Formedelst at de nu hid til Thinget War Jndsteffnet Och Der hoess at betaele Vdj breffbrud 8 och 13 mrk. Sølff,

Disligste Thilspurde Fogden om der Var nogen Sager Jndsteffnet huortil Lensmand Oloff Sandall Suaert At hand Jngen Sager vidste hand aff at sige, Derfoere ey heller Nogen Jndsteffnet,

Den 5 Martii Holtes Waarting i Sater skibred i skous Wang Neruerendes Ko. M. Foget Valchard Broder Søn, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sorne mend,

Oloff Bielcherøen Lensmand Mogens Lochøen Colben Echerhoffde, Oloff Hamre, Oloff Kobeltuet Mogens Waarland och Rasmus Landerae, Fogden Satte Vdj Rette om De som Rester med skatter och Anden Rettighed, effter Ko. M. och Øffrighedens Befalling iche bør at betaele det enden 14 Dage eller och Ved Wurdering aff en huer sin Boe Det at lade VdSøge och Ko. May. Sin Segt, och ellers for Deriss Motuillighed at De findes Motuillig emoed Ko. M. Befalling at bøde til Breffue brud Otte Ørt. och 13 mrk. Sølff, Med Mindre Den Gunstige Øffrighed Deriss FattigDom Ville Ansee och det Gunstigen Dennem effterlade, Och var ved ?? Lensmand. Meninge Almue til Dom hid steffnet, Disligeste befindes Ochsaa en Borger vdj Bergen, ved naffn S. Thomess Sandersen, som brugte

(60b)

En gaard i for. Sater skibred, Fielde Kaldete som ochsaa Rester med en gandsche Deell Rettighed Skatter och Andet och effterdj hand ved Døden er affgang, bleff der foere foere fundet, At hans Arffuinger bør Det at betaele,

Jffuer Thelleness War steffnet for hand Jche Ville føre Welb. Her Slotz Her, for hues Aarsag hand Var steffnet til nest forleden høste ting Och Jche Da møtte, och nu Angaff at hand Var Siug och Derfore Jche Kunde møde, bleff tilKient at bøde for Moetuillighed at bøde 2 mrk. Sølff, Noch for Skantz Arbeds Wlydighed - 2 mrk. Sølff Och nu for Retten Thruet for. Jffuer Thelleness hans Koene Marite Oloffs Dater, at hun schal Theene Oloff Bielcherøen Lensmand. igen och betaele hannem for Denne Angiffuelse,

Oloff Thelleness Var steffnet for hand Jche Ville føre Ananiass, och dette er den Anden gang hand for samme Sag haffr veret steffnet och iche møtte bleff tilKient at bøde for huer gang i steffne fald 3 mrk. Sølff er - 2 mrk. Sølff Och Der foere at bøde for Moetuillighed - 2 mrk. Sølff

Niels Algerøn med Hans Broder Hans ibm Waar steffnit for Nogen Wrag hand haffuer til sig taeget, Nemlig nogen Stocher tømmer, Som De haffuer fundet, och det haffuer Dølt, End til Fogden Selff er Kommet der hem och fundet tømmeret paa landet, Formente Nielss Algerøen At der War Flere som Saadan forseelse som var hans findendes, Bleff derfoere foere fundet det at alle de som hand Vidste der Vdj Kand Vare Jnterehserit Kand bliffue Angiffuet och Jndsteffnet, Och Da Der om at gaes hues Lou och Ret Kand Vere,
 
 

Den 9 Martii Holtes Warting paa Frekou i Herlø skibred, Neruerendes Ko. M. Foget Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffuer och efft. Sorne mend, Anders Fosse Lensmand, Gudmand Helmen Oloff Krogness, Nielss Thuet, Thorgels Herleuer Jffuer Rong, Anders Sunde,

Fogden hendet domb offuer alle Dennem som endnu Jndsider med Contribution skatter, At De som med Resterer, bør

(61a)

At bøde Vdj Breffbrud Otte Ørt. 13 mrk. Sølff, Med mindre Den Gunstige Øffrighed Dennem Ville Forschaaene och ellers At betaele Deriss Resterende Rettighed enden 14 Dage her effter eller och Det Ved Wurdering Ved ?? huer sin boe at lade Vd Søge och der hoes Ko. M. Sin Segt,

Erlig och Welacht ??Baltzr Wurtmand Ved Skrifftelig steffning paa Slottet Vdtaget haffuer i Rette ladet steffne Johan ??Strarup paa Jden for en Deel schyld och gield hand hannem schyldig er effter hans Richtig Antegnelses Jndhald, och møtte hans Broder Anders Johansen Vdj Rette paa be. Johan Strarups Vegen, ved gich skylden och erbød sig til enden en Monatz Dag her effter at Ville betaele, med huilchen tilbud be. Baltzer iche ville vere fornøyet, men var Endelig Domb begerendes Bleff derfoere affsagt at be. Johan Strarup bør at betaele enden en halff Monatz Dag her effter Eller och Det Wed Wurdering aff hans Boe och Formue at lade Vd Wurdere, Och Der hoss Ko. May. Sin Segt effter Louen Købe Balch - 3 Cap. Sampt och Billig Kost och tering,

Fogden haffde til taele til Lauritz Rong Formedelst Odelss skat aff hans gaard for. Rong, som hand Selff er paa Boendes, Vdj fire Aars tid, huor til Lauritz Suaeret, at hand iche Wille betaele Vden En skat som en Leilendinger och iche Widre, effterdj hand boer Selff paa gaarden, och ellers brugte hand en meget Skammelig mund och iche Ville Achte eller Kiende Fogden for hans Øffrighed, Men ville Suare hannem for Slotz Herren, Och brugt en meget skamelig mund

Anden Dagen Der effter beklaget hand sig at hand Vaere Druchen och fortrød hues hand haffde giort, och erbød sig gerne at ville Betaele hans skatt, bleff der foere Sagen hannem effterlat,

Lauritz Rong haffuer ladet steffne hans Grande Johans ibm for Noget Odelss Godetz bleff henvist til Aasedet

Mogens Alffuem var steffnit och iche møtte bleff tilKient at bødesteffnefald, 1 mrk. Sølff,

(61b)

Alenfit Skib.

Waarting

Den 10 Martii Holtes Warting i Alenfit skibred, Neruerendes Ko. May. Foget Volchard Brodersen Christen Busch Soren Skriffuer och Effter. Sorne mend,

Børre Nebstad Lensmand, Siffuerd Metgaard Halduor Mondal Hans Thuedt Knud ibm, Adschild Øffstegaard Steffuen Grøetuet Hans Hilleland, Nielss Selleuold Oloff Fische Seter Oloff Kober Dall, Anders Egeland Oloff hopland Anders Øffstegaard

Fogden gaff storlig Klage paa Meninge Almue ??her i Skibredet for den stoere Moetuillighed De beuiser Emoed Kong. May. Thrende Befalling, Nemblig, Om Contribution for Foeder Nøds penge, Foedringschabs For schansell och affschaffuelse Saa och for Vdschriffuelses Forschansell, huor foere hand ved Lensmand. meninge Almue her i skibredet til Dombs haffuer ladet Warsel giffue, som hand offuer Dennem ville hende, Och haffde De intet her emoed At forevende, endlige som paa De Andre steder, det var Deriss Fattigdomb, at de iche formotte, Saadant paaleg at Vdstae effterdj Fischeriet slog meget Feill, Saa ville de iche heller vere De første som Saadant schulle Jndgaae, huor med Fogden iche ville vere fornøyet, men Satte vdj Rette om en huer for saadan deriss Motuillighed, med Ko. M. Breffue Offuertredelse iche bør for huert breff at bøde i breff Brud Otte Ørt. och 13 Sølff, och ellers samme Paalagde Contributioner effter høyest bem. Ko. M. breffue at Vdlegge och Betaele enden 14 Dage her effter at betaele och der hoes K. M. Sin Segt effter Louen, Bleff for Retten affsagt, At De bør at Rette Dennem effter ??Offt høyestb. K. M. Breffue, och efftersom De til diss Dennem iche Ville Achte Men Motuillig haffuer sidet Dennem offuer hørrig, bør de derfoere en huer forsig at bøde Vdj breffbrud for huert breff Otte Ort. och 13 mrk. Sølff, Med mindre Den Gunstige Øffrighed deriss Leiligh. ville Ansee och dennem det Gunstigen effterlade, Och ellers at betaele samme vdleg enden en halff Monatz Dag her effter eller och det aff en huer sin Boe, ved Namb och Wurdering at vdSøge och der hoes Ko. M. Sin Segt effter Louen, Købe Balchens 3 Cap.

(62a)

Den 12 Martii Holtes Waarting i Radøe skibred, Neruerendes Ko. May. Foget Valchord Brodersen, Christen Busch Soren skriffr och effter. Sorne mend,

Nielss Marøen Lensmand, Gunder Ascheland, Knud Helleland Rasmus Nøetuet, Thoere Ascheland, Michel Soelem, Rasmus Strømme, Thorgier Marøen, Michel Quaelem, Oloff Wetass Mogens Hoele, Magne Soltuet, Rasmus ydstebøe Knud Soltuet,

End nu gaff Fogden Storligen Klage paa Meninge Almue her i skibred for den Stoere Moetuillighed De beuiser Emoed Kong. May. Thrende Befalling, Nemblig Contribution for Foer Nød, Foedringskab, Saa och for vdschriffuelses forschansell, Bleff end nu Aff Sagt at Meninge Almue bør at betaele Deriss Resterende rettighed enden en halff Monatz Dag her effter eller och Det Ved Wurdering aff en huer sin Boe At lade Vd Søge och Der hoes Ko. M. Sin Segt effter Louen, Och effter som, De findes Moetuillig och effter Ko. May. Breffue och paabud Jche vil Betaele, bør enhuer for huert breff De sider offuer hørig Bør at bøde for huert Breff at Bøde Vdj Breffbud Otte ?? mrk. Sølff Med Mindre Den Gunstige Øffrighed Dennem der foere Gunstig. ville Anse, Deriss Leilighed och Dennem forschaaene,

??E Lie med hans Koene Marite Var steffnet for en Smalle de schal haffue Staelet i haallands Watten forledet høst, och hand er Kommet i Bøgde Rab at hans Koene selff schulle haffue Kast Smallen Vd paa Wattenet, huilchen Sag forleden høste ting och Da bleff hans Koene paalagt hun schulle Lauguerge sig effter Louen, och Det iche end nu er Skeed, bleff der foere tilKient at bliffue ved Sagen och der foere at lide som ved bør, End nu bleff Dennem effterlat at hun Kunde hem faere, och Komme igen med Thuende aff hendes Grande Quinder och Suerge med hender frie at vere, Da schulle Sagen bliffue hender effterlat men hun iche ville det gøre, Bleff Dog Endeligen forligte, At hun schulle Jndstille sig hoes Fogden

(62b)

Den 15 Martii Holtes Waarting i Lindaass skibred Neruerendes Christen Busch Sorne skriffuer ocheffter. Sorne mend,

Olop Hoep Lensmand, Michel Soelem Oulloff ??hunduen Onund Kielen Onund Lyrøen Anders Aaraass Michel Hoepland, Nielss Knaruig Halduor Sysloch Knud skoue, Berre Oeness,

Fogden loed endnu Andrage Den stoere Klaege maall och Besuering, hand haffde offuer Meninge Almue i for. Lindaass skibred, Formedelst den stoere Moetuillighed Dennem følger, emoed Ko. M. Paabuden Rettighed och Contribution, Saa som, Fornøds Penge, Foedringschabs forschansel och for Vdschriffuelse, och der foere ved Bunde Lens mand meninge mand haffuer ladet Varsel giffue en huer i Seer At møde til Dombs, och ingen Vndschyldning De haffde at faaere vende vidre end som de paa de Andre tingsteder, Nemblig Deriss Fattigdomb at fischeriet slaaer meget feil, Saa och de iche ville vere de første som saadan paaleg schulle Vndergaae, Bleff for Retten affsagt, at en huer bør at Bøde Vdj breffbrud Otte Ort. 13 mrk. Sølff, Med mindre, Den Gunstige offrighed deris Leilighed Ville Ansee och haffue dennem der vdj forschaaenet, Och der for Vden bør de ellers Samme deriss Rettighed At betaele enden en halff Monatz Dag her effter, eller och det Ved namb och Wurdering aff en huer sin Boe och Formue at lade VdSøge och Der hoes Ko. May. Sin Segt effter Louen,

Guele skib.

Waarting

Den 17 Martii Holtes Waarting i Guele skibred Neruerend Christen Busch Soren skriffuer, vdj Fogdens Fraverelse, efftersom hand fich Forfald och iche Kunde bliffue tilstede, Och effter. Sornemend,

Hans Eide Lensmand, Josep Glende Adslach steene Erich Risnes, Johans Slenge Soell, Oloff Wadtzuig Joen Grinde, Michel Klefftuet Joen Houe,

(63a)

Anders Nørland, Oloff Ost Guelen Oloff Hugsuer, Klauss Wolde, Mogens Steffnebø, Niels Napen Hans Thorsuig Peder Malde,

Fogden ved Lensmanden haffde Meninge mand i skibredet Selff Personlig Warsel giffue, enhuer til dombs at møde, Formedelst De moetuilligen Anstiller Dennem, med de Thrende paalagde Con tributioner, For, Fornød, Fløtning, och Vdschriffuelses forschansell som hand tid effter Anden hoes Dennem lader Søge, Dog forgeffs ??ForVendendes de formedelst Armoedschyld iche haffuer Rad der till Och det ey her nu paa tinget Vill det betaele, Huor foere hand satte vdj Rette om de for saadan deriss Moetuilligheds schyld, emoed hans Ko. M. breffue och Befallinger iche bør At Bøde i Breffue brud Otte Ørt. 13 mrk. Sølff och Dog samme deriss Rettighed enden 14 Dage At betaele, eller det ved Wurdering aff en huer sin boed At lade vdSøge och der hoes K. M. Sin Segt effter Louen, Bleff For Retten affsagt, at Samme Jndsteffnede Almue Plichtig ere Dennem effter høyebe. Ko. M. Mandat och Befalling at Rette, och for saa dan deriss Moetuillighed, emoed Øffrighedens Paaleg bør at bøde for Breffbrud Otte Ørt. 13 mrk. Sølff, Med Mindre den Gunstige Øffrighed, dennem deriss leilighed ville Ansee och Gunstigen forschaaene, och ellers bør de for. Thrende paaleg end. en halff Monatz Dag at betaele, eller och det ved nam och Wurdering aff en huer sin Boe at betaele, och der hoes Ko. M. Sin Segt effter Louen Købe Balch - 3 Cap.

Echanger skibred

Waarting

Den 19 Martii Holtes Waarting i Echanger skibred Neruerendes paa Fogdens Vegen Christen Busch Soren skriffuer ocheffter. Sorne mend,

Niels Føllingsness Lens. Badsted Rølland Oloff ibm Oloff Thotland, Oloff Jacobsen Hindeness Erich Eluig, Oloff Pedersen Echness, Erich Echanger Knud ibm Nielss ibm, Oloff Fylling Magne Echness Adschild Ascheuig, Jørgen Waluig,

Fogden hendet Domb, ligesom hand haffuer giort paa de

(63b)

Andre skibred, offuer dennem som Moetuilligen Anstiller Dennem med de Thrende Nypaalagde ??Vdsch.ffter, Nemblig for Fornød, Vdschriffuelse och Fløtnings forschansell, huor foere At Meninge Almue var Varselgiffuet, nu til Thinget at møde och Dom At lide, bleff der foere for Retten affsagt, At de bør at Rette dennem effter Ko. M. Mandat och Befalling, och effterdj De Dennem moed Villigen Anstiller, bør de at bøde i breffbrud Otte Ørt. 13 mrk. Sølff och ellers enden enhalff Monatz Dag her effter at haffue det betald, eller det aff en huer sin boe och For mue at lade VdSøge, och derhoss Ko. M. Sin Segt

Hosanger Skibred

Waarting

Den 22 Martii Holtes Waarting i Hosanger skibred, Neruerendes Fogdens Fuldmechtige Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sorne mend

Lauritz Bircheland Lensmand Jacob Rachness, Arne Geterem Gulich Noraass, Eleff Fieldschael, Nielss Mehuss och Magne Hanesstuet, Arne Løetuet, Nielss Bircheland Joen Fieldschal

Huor Fogden end nu her saa vel som tilforn hendet Domb offr alle dennem som Moetuilligen Anstiller Dennem med de Thrender Ny paaleg, bleff til Kient at bøde breffbrud och Dog At betaele samme paaleg enden en halff Monatz Dag her effter eller det ved Wurdering aff en huer sin boe at lade Vd Søge och der hoess Ko. M. Sin Segt,

Her Peder Oloffsen haffde endnu i Rette ladet steffne Her Peder Mogensen for hues Wærlig Sag hand haffde hannem tillagt, enten Det at beuise, eller och til børligen derfor at Lide, Men Her Peder Mogensen Jche endnu Ville møde, Men forschød sig nu til Slotz Herrens hemKomst, huor med her Peder Oloffsen iche Ville vere fornøyet, Men var endelig nu Dom i Sagen begerendiss, Da effterdj Det er Den 3 gang her Peder Mogensen ved Slotz steffning haffuer verit steffnit och Jngen aff Dennem Ville møtt, men Altid forschød sig Thuende gange til Offuer Domere Denne gang til Slotz Herren Selff, ??Thorde mand ey lenger Sagen opsett, Men aff sagt At her Peder Oloffsen bør for Her Peder Mogensen beschylding frie at Vere,

(64a)

Mielde skibred

Waarting

Den 24 Martii Holdtes Waarting i Mielde Skibred Neruerendes Fogdens Fuldmechtige Christen Busch Soren Skriffuer ocheffter. Sorne mend, Elling Burcheland Lensmand Nielss Rostad Elling Reffuem Johans Soelberg, Oloff Weffle och Mogens Wichne

Fogden hendet endnu her Domb offuer Dennem som Moetuilligen Anstiller Den. med de Thrende ny Ko. Paaleg Nemblig, Fornødtz Foedringschab och Vdschriffuelses penge, At de bør at bøde for moet uillighed i breffbrud Otte Ørt. 13 mrk. Sølff, med mindre Den Gunstige Øffrighed Dennem Ville forschaene ochellers At Betaele samme paa lagde Ko. Rettighed enden en halff Monatz Dag her effter eller och det aff en huer sin boe at lade VdSøge och Der hoes Ko. M. Sin Segt effter Louen,
 
 

Arne Skibred

Waarting

Den 26 Martii holtes Warting i Arne skibred Neruerendes Fogdens Fuldmechtige, Christen Busch Soren skriffuer och effter. Sorne Sorne mend

Rasmus Jordal Lens. Michel Romsloe Peder Gubaass, Mogens Jordal, Oloff Thoppe Lauritz hoele, Erich Arne, Gabriel Risnes, Steffuen blindem Joen Quame, Oloff Mæling, Ener helland Johans Bouge Oloff Olsnes Erich Thueness, Anders ibm Mogens Espell Nielss Fosmarch Andfind Aasem

Først bleff hendet Domb offuer Alle Dennem som Moetuilligen Jndsider och forhald. Ko. May. Skatter och Rettigh. At de bør at betaele enden en halff Monatz Dag, eller aff en huer sin boe ved ??M<W>urdering at lade VdSøge och Ko. M. sin Segt effter Louen,

Gutorm Sanduig och Jacob Berg Var steffnit och iche møtte bleff til Kient at bøde steffne fald huer - 1 mrk S.

Joen Quame Klaeget offuer Oloff hans grande at hand forleden Vinter haffde taeget en Øxe fra han. och slaget hans Slede i Sønder, for. Oloff Suaeret det Var i hans eg. march, hand hog derfore giorde hand det, bleff foerefundet at for. Oloff bør at schaffue Øxen tilstede igen til eyermanden, betaele Sleden och bøde til Ko. M. for Wloulig tag ?? mrk. Sølff Køb. 1 Cap.

(64b)

Paa slottet om

Den Fange Badsted

Wige

Den 22 Aprilis War Christen Busch Soren skriffuer, Oloff hoep Lensmand i Lindaass skibred, Mogens Nataass, Halduor Sysloch Oloff Thuet Niels Knaruig, Oloff Rebnoer, ??Berre Oeness Halduor Echeraass, Gudmand Qualuig Gulich Oxnes Magne Bruntland, Och Onund Kielen Sornemend i for. Lindaass skibred, Effter Øffrighedens Befalling forsamlede paa Bergen huss i skriffr Stuen, huor bleff ført i Rette en Fange Ved naffn Badsted Jffuersen paa Wige i for. Lindass skibred Boendes, Formedelst hand schal haffue Drebt och J hielslaget hans Egen Wer Fader Michel Andersen, och bleff da først De Proff och Vidnisbiurd som i Den Sag til Seneste høste tinget bleff taeget Oplest, Der effter Satte Fogden be. Valchord Brodersens Fuldmechtige ??<Jacob Jensen> i Rette om for. Badsted iche bør at lide effter Louen Vnder Suerdet

Den 8 ??job. War Christen Busch Soren Skriffuer Oloff Sandal Lens. J Skiold skibred MaThiass Sanduen Salamon titelstad Nielss hornes, Nielss Bratland Elling Bircheland Mogens Atlestad, Nielss Steen Oloff Sandall Oloff Thuet, Nielss Bircheland och Joen hamre Lauritz hoep Sorne mend sammestedtz forsamlede paa Bergen huuss Offueruerendiss Erlig och Welb. mand Henrich Tot Sampt Erlig och Wel-Wiss mand Her Laugmand, och Valchord Brodersen Foget i Nordhorlehn huor ved Slotz Steffningen aff be. Volchard Brodersen Vdtaget paa Thuende Fanger ved naffn Joen Friderichsen paa Almaass och hans Hustrue Ane Olffs Dater Formedelst De schal haffue Sultet Thrende deriss Børn J hiel Acterit Bergen huss Den ??8 Sidst forleden lest och paa schreff<u>et,

(65a)

Och bleff først oplest De Proff och Widnisbiurd som ??senest til Wartinget paa Breesten i Arne Skibred Proffuet, Dernest bleff De Proff Førhørt som for. Joen och hans hustrue sig paa beraaber effter steffningens Formeld Acterit Bergenhuuss Den 16 ??gbr. Neruerende Aar lest och paa schreffuet,

For. Joen beklaget sig iche at veret hoess der Proffuene bleffue forhørt, huor til Volchard Brodersen Suaeret, Jo At De var hoess baade paa Breesten och paa Slottet, och der effter fremKom effter. Vidnisbiurd, Oloff Aasetuet Proffuet at hand iche haffde hørt at Børnene schulle haffue Sultetihiel, førend De Døde, men Siden Da bleff det noch sagt, Och at de <Døde aff en Slem Siugdom> Oloff Thegland Proffuet at der hand bar Deriss Egen Moder Vd Da var børnene Syge Men hand vidste intet mere der aff,

Gregoriuss Echaass Proffuet at Børneness egen Moder Klaget sig offte for at hendiss Børn var Siuge och Jche Kunde Thriffuiss, Brøstet stod op paa Dennem Disligeste Kom Oloff Almaass Børneness Moder Broder til henne Och Klaget sig at Børneness Fader Joen Laae Siug Vnder Badschers haand, Och Sagde der hoess at laae hand lenge Da Sultet Børnene igen Da Sagde hand At de haffuer Far Brøder och MorBrødere de Kunde føde dennem, Da Suaeret hand Der Jngen Ville haffue Dennem for Siugdom schyld Da Sagde hand ??de schulle Komme til han.

Steffuen Proffuet at hand en gang gich igennem gaarden Da Saae hand en aff Børnene och den Saae ilde Vd Om det var aff Sult eller Siugdom vidste hand iche och det var strax effter deriss egen Moder var Død

Knud Brueraass Proffuet at hand Saae børne baade for Deriss Moder død Saa och effter, Den Saae Da gandsche ilde Vd och Var saa tørre som et støche tree och J Synderlighed Saa Drengen Jlde Vd, Men om De døde deraff eller Jche Vidste hand iche

(65b)

Disligeste Proffuet hand at hand Malte Tho Voger Korn emedler tid hand Var i Byen, En Vog før hand drog til Byen och en Voeg der effter, men hand Jche vidste huo som det fortæret,

Nielss Flache tuet Proffuet at hand boer paa gaarden hoess Børnenes Fader Broder at hand Saae børnene i stuen hoess der Fader Broder ??Mogens Flache tuet Da var en aff Børnene hoes hannem, Nemlig en Pige Barn, Da var Den Siug och Saae Jlde Vd, och Var intet Vden schind och Been, och Mogen var ??ophoeget, Men hand Vidste Jche huad Siug dom Det var, och Da Sagde FarBroderen at hand iche Kunde haffue den lengre hoes sig

Johans Rølland Proffuet at Tho Aar førend børneniss Egen Moder Døde Da var hun Neder J Edtz Møllen och bar noget Meller fra Møllen och hun Sagde til hannem och Klaeget sig at hendes Søn Erich Var Siug och Jche Kunde Thriffuiss, Och hand eneste ville Driche och intet ede, Dog spurde hand hender om hund iche haffde nogen help aff hendes Søn, Men huad Siugdom Det var vidste hand Jche

Ane Badschers som haffde helbredet baade Joen Selff och hans Børn Proffuet at der hand Kom i byen til hender Da Klaget hand sig at hans ??Børn<ene> var Saa Siuge, de Kunde Jche triffuiss, Och hun vidste ??huo iche aff dennem som Døde, Men hand och De Thuende børn helbredet hun

Signi paa Støelen Proffuet at for. Joen Klaeget sig for hender at hans Børn var Siuge och iche Kunde Thriffuiss och Magen Sad saa høyet op Vnder brøstet och begerit nogen Rad hoes hender, Men hun bad han. hand schulle handele vel med Dennem Och De rad hun vidste, Sagde hun hannem, Sagen bleff opsatte end till der paa steffniss Johans Rølland Oloff Asetuet Knud Bruesass Gregoriedtss loffuet for dennem de schulle bliffue tilstede til ??tiffuende Dag Jull

(66a)

Corneliuss Halduorsen Fogt i Sund fiord och med Thenendiss paa Slottet, Angaffuiss for at schulle haffue staelet adschilligt paa Slottet emedler tid Juncher var vdj Danmarch Och frem Kom effter. Proff och Widnisbiurd Jørgen Onundsen til holdendiss i Byen Proffuet at haffue seet at for. Corneliuss haffuer ført Thuende gang Malt til Møllen <huer gang femb tønder> tønder Men førte Aleneste fire tønder tilbage igen, Disligeste at <At haffue seet> hand haffde taeget fisch neder paa brøggen och førte Det Vd til tømmer manden som byggde forhannem i Sanduig, och <Jligemade en Deell> ??Hommer som hand toeg i told boen Nemlig Sex eller Siu och Solde dennem til Jost Drilmand och schichet dennem vd til hannem med det samme hand schichet fischet Vd til Sanduig,

Halduor Oloffsen och Anders Rasmussen begge Soldat paa Slottet Proffuet At De Saae for. Corneliuss toeg Bord Vd aff Junchers Nøst <som hand loed for bruge til hans huss ferdig at gøre med ?? huilche Sned ??keren, ved naffn Henrich, Jlige made var en Soldat, haff lade heme hos sig selff, och Siden førte hand Dem bort til Corneliusses huss> Disligeste haffuer gad och taeget Ege stocher och ladet gøre Windueposter aff, vdj hans huss huilchet samme Snedicher ochsaa for Arbedet heme i hans eget huss och siden Satte dennem ind Vdj den Andens huss, Och for. Henrich Snedicher Drog bort da gich Corneliuss Jnd i hans huss och toeg der Vd bord och Andet huess der var, och førte det bort i en Anden Soldatz huss Ved naffn Johans Soelaass som Den tid iche selff Var tilstede,

Widre Proffuet halduor Olffsen at Der schulle vere tald noget ord om noget Kober <Da fremb Kom> Maren PedersDater Johans Madtzen paa ??Støelaes hustru och Vant, at hun Kom Jnd J for. hSnedichers huss <bleff hund Vard noget Kober> liggendess i Wuggen <Vnder neden Klederet> Och det Var ?? , Ronge Peders Dater for. Anders Soldat hans Koene Proffuet at for. Henrich Snedichers Koene Sagde tilhender at hun fich samme Kober aff en Soldat paa Slottet ved naffn Corneliuss,

(66b)

for. Halduor Olffsen Angaff ochsaa Proffuet at ??Mette paa Braebenchen schal haffue sagt at det huss Corneliuss haffde Købt bleff betald med Junchers Riug och Malt

Paa Radstuen

Nogen Proff at

Anhøre Emellem

Cornelisen

och Jacob Skott,

Den ??jobr. War Christen Busch Soren skriffuer J Nordhorlehn Rasmus Jordal Lensmand i Arne Skibred, Erich Arne, Oloff Gudmandsen. Mæling, Gabriel Risnes Andfind Aasem, Joen Quame, och Anders Thueness Sorne Lauretes mend ibm, effter voriss Gunstige Slotz Herress Befalling forsamlede paa Den lille Radstue i Bergen, offuer verendes hans Welb. Thener och haandschriffuer Welacht Johan Sechmand, Huor for oss var steffnit Vdj Rette Thuende mend aff Sundfiord ved naffn Asbørn Knuds. paa løffstad J Daele Skibred och Oloff Elingsen paa Eldall ibm, Deriss Proff och Widnisbiurd, som de til forn vdj By Fogdens huss Proffuet haffde <> Anlangendi den Slagsmal Emellem Joriss Cornilesen och Jacob Skot, ved æd at bekreffte och tilstae, efftersom De tilforn hoess By-Fogden iche haffde giort Deriss ??Æd, Da bleff samme deriss Vidnisbiurd igen for dennem Oplest, som Vdj Wel-Forstandige Borgemester och Rads

Dom findiss Jndført, Om De den end nu ved Fuld ville be kreffte, och Huilchen den samme deriss Proff lyder Saalediss,

Anno 1647 Den 18 Octobr. Vdj By Fogden Pedr. Jenssens huss loed Jacob Stiffuert Skot Jnd Citere Joriss Cornelisen for Slags maal och Bloed Vide hand paa hannem haffde begaet J Dag paa Brøggen Vdj Pit Aness Boed och gaard och om detz At Bekiende Var Neruerende Asbiørn Knudsen och Oloff Ellingsen som for. Jacob haffde tillige med Joriss ladet Jndsteffne, Huilche Bekende At Jacob Kom til dennem ved ??Stedtz Østrøchs Dør och feelet paa et halff ??pd. Thalg, huor om de och bleff offuer ens, mod

(67a) 1648

Slig Wilchar at Bønderne fuldte hannem hemb i hans huss och der de haffde Accorderit, med huer Andre Sagde for. Bønder At de haffde Thou Bu ochschind som de ville Affhende Kunde hand dennem for en Anden, och Da Komb for. Cornelius Jndtil hannem och spurde huad hand der bestilte, och der med Kørte hand han. vd aff døren och støtte hannem for brystet at hand falt till bage paa Ryggen vdj Suaelen och Siden Kaste hand hannem vdj Syen Dog hand tog hannem Selff der aff igen,

Paa Bergen

huss Anlangendiss

Joen Almaass

och hans Hustrue

om Deriss Børns

Sueltelse,

Den 14 Janvarii Waar Christen Busch Soren Skriffr. och Effter. Sornemend Oloff Sandall Lensmand J Skiold Skibred Mathiass Sanduen Salamon Thitelstad Nielss Bratland Elling Bircheland Nielss horness, Mogens Atlestad Nielss Steen, Thore Bratland Nielss Bircheland <Lauritz Hoep> Joen Hamre Oloff Sandall, Sorne Lauretes mend Sammestedtz Forsamlede paa Slottet Offueruerendiss Erlig och Welb. mand Henrich Tot til Beltinggaard, Høffuitz mand paa Bergenhuss, Erlig och Weluiss mand Jacob Hanssen Laugmand Volchard Brodersen Ko. May. Foget, huor End nu bleff Steffnit vdj Rette Joen Almaass och hans Hustrue Ane Olffs Dater, For medelst deriss Børn, som de ere Angiffuet for at Skulle haffue Sultet J hiell, Och de første Proff bleff Oplest, och Berettet Jens Almaass at Joen Klaeget sig for hannem at hand var Siug och Denne Sygdome fich hand først der hans Første Koene leffuede men Det var nu Om Michels Dag et Aar siden, at hand bleff Syg och da var Børnene ?? for hungeret Joen Nielsen Jordal Suaeret til hans Proff at Der var Sex Andre Folch hoess der dette skeede, Saae var Michel huchaa Knud Jbm hans ibm Jens Almaass Oloff Almaass Som och nu var til stede och Samptligen Bekente det med hannem och bestande det Alt sammen, Michel Bekente Ochsaa at ??Thøsen var Saa mager at nar mand holte dennem Op Emoed lyset Da Kunde mand See dennem igenem och Saae Røgbeen,

(67b)

Dernest bleff De Andre Proff och Widnisbiurd Ophørt Oloff Aasetuet bekrefftet hans forrige Proff som her offuen for er Jndført, ved fuld boger æd, En huer forsig,

De som Proffuer om Cornelius paa Slottet hans Thiffuerj Och Da for. Proffuem bleff Oplest stadfeste de deriss Proff ved fuld Boger Eed, Der til Suaeret for. Cornelius at hand toeg Aleneste aff Junchers Vden 3 Bord Siden sagde hand at det var aff Snedicherens huss hand toeg samme trei Bord, Dernest bleff hans Proff oplest foer den mand Vdj Sund fiord hand haffde Købthuset aff, Nemblig Peder Loene, Daterit ??Furrj Den 8 jobr. ?? det Aar Vnder Christen Hanssen Foget i Sundfiord Da bekente hand at haffue faet 2 tønder Rug och En tønde Malt, For. Cornelus Berettet at Nar Asbørn Kom tilstede schulle hand vel sige hannem noget, som hand och schulle lide for saa vell som hand, Och Sagde at hand haffde Staelet mere end hand, Och Satte Slotzherren Selff vdj Rette Om for. Cornelius Jche bør at lide til Fengsel och Jern paa holmen vdj 3 Aars tid, Bleff aff sagt at for. Cornelius bør for slig hans Thiffuerj och Wtroschab at lide Vdj Jern ?? til Arbede Vdj Ko. Jern

1648

Den 15 Aprilis War Christen Busch Soren skriffr. Oloff Sandal Lensmand i Skiold skibred Oloff Dingeland Nielss Bratland Michel Nederste Thue. Peder Smøraass Thoere Bratland, Steffuen hamersland Sorne Lauretes mend ibm, Effter Erlig och Welb. mand Henrich Tot til Baltinggaard Høffuitzmand paa Bergenhuss hans Befalling forsamlede paa for. Bergenhuss Vdj Skriffuerstuen, Vdj hans Welb. egen Neruerelse, huor for oss Vdj Rette var steffnit, Siffuert Metgaard Johans Rølland, halduor Mondal, Niels Fyllingsness Børrie Nebstad, Oloff Thotland Joen Fieldschalness, Adschild Ascheuig, Anders Watne, Anders Egeland, hans Thuet och Nielss

(68a)

Seleuold formedelst Slotzherrens Befalling Om en Klocher De schulle holde Sammelediss Steffniss ochsaae Presten Her Peder Mogensen aff huilche Møtte Nielss Fyllingsness Oloff Totland Joen Fieldschalness Adschild Ascheuig, Saa vel som be. Her Peder Mogensen bleff tilKient steffne fald at bøde, Dernest bleff Presten her Peder Mogensen breff Oplest at de ville haffue en Klocher Dernest Deriss Vndschylding emoed Klocherens Anordning Vnder deriss Boemercher, Daterit Hamer Den 8 Martii Neruerende Aar, Der effter bleff ordinantzen Folio 44 Anlangendiss Sagen Dagen Huor effter hans Welb. Satte Vdj Rette De Jche bør at bøde som Øffrighedens Befallings Offuertreder och Vdj breffue Brud Otte Ørt. och 13 mrk. Sølff Der Emoed fremblagede de som nu møtte Deriss Erklering och Vndschyldning i den Mening De mente at det schulle vere det Dennem frit foere selff at Kalde en Klocher, huor Emod hans Welb. Angaff at Ordinantzen tilholt han. at Jndsette dennem en Klocher nar Almuen selff findiss Motuillig och Jche ville Kalde, Bleff affsagt at de bør huer at bøde for Thratzighed emod Øffrigheden 8 Ørt. 13 mrk. Sølff, Dog effterloed hans Welb. paa halffue bøder

Paa Slottet

om Almuen aff

Guele Skibred

Anlangendiss

Skantz Arbed

Den 13 Maii War Christen Busch Soren skriffuer Rasmus Jordal Lensmand i Arne Skibred, Mogens Jordal, Joen Quame, Oloff Albretsen Mæling Mogens Espell och Jørgen Selleuig Sorne Lauretes mend Sammestedtz, effter Erlig och Welb. mand Henrich Tot till Balting gaard, Slotz Her paa Bergenhuuss hans Welb. Befalling for Samlede paa be. Bergenhuuss Vdj Skriffuer Stuen Vdj hans Egen Neruerelse, huor ved hans Welb. Steffning effter. Aff Guele skibred hid var steffnit, formedelst deriss Moetuillighed at Arbede

(68b)

paa Skantzen Som er Thomess husmand paa Sande, ??Endre, Knud, Siffuer, Enchen Marite, Peder Gregers Jacob, Nielss, Gulich, Knud, hans och Enchen Ane paa Bircheness, Møt ingen aff bleff til Kient at bøde steffne fald huer Otte Ørt. 13 mrk. S. Disligeste Johans Michel Oloff och Joen husmand sammestedtz Johans Storness, Nielss Waege husmand, Jffuer Brandang. husmand Oloff Seterness husmand Michel høye husm.

Radstuen om

Laugmandens

Bønder

Arne

Den 13 Junii Waer Christen Busch Soren skriffuer, Rasmus Jordall Lensmand i Arne Skibred Mogens ibm Andfind Asemb Anders Thuness Erich ibm och Oloff Aasetuet Sorne mend ibm. effter voriss Kiere Øffrighedens Befalling forsamledepaa Slottet, Anlangendes endnu Laugmandendess Landbønder paa Bircheness i Guele Skibred, Formedelst de Jche ville Arbede paa Skantzen ved Slottet med de Andre aff for. skibred der de effter Welb. Henrich Tot Forrige Slotz Her paa Bergenhuss Och bleff Først Steffningen oplest, huor Vdj Waer Endre, Knud Siffuer Enchen, Marite, Peder Gregoriuss Jacob Nielss Gulich Knud Hanss och Enchen Ane, Ved Voriss Gunstig Slotz Herress Steffning i Rette steffnet, Och De paa hans Welb. Wegen Thil taelet Erilig och Wel Forstandigmand Valchord Brodersen Ko. M. Foget i her i Nordhorlehn Formedelst De fantess Øffuer hørrig och genstridig til at Arbede paa Kongens Befestning med Almuen i Lehnet som iche Adelens Bønder schal Weigre sig Vdj Och de nu Kort forleden Var steffnit for samme Sag och fast alle Andre som iligemade var steffnit Møtte och stillet sig Jnd, Da loed de Dennem befinde Øffuerhørig, som steffningen Vidre Jndholder. Daterit Bergen huss Den 20 Maii Neruerende Aar, Och Møtte effter Steffning i Rette, Endre, Knud, Siffuer, Enchen Marite, Peder, Jacob Nielss, Gulich Knud, Hanss och Enchen Ane, aff disse for. Siffuer, Jacob och Gulich var gamle Folch och Siug och der foere effter Steffningen iche Kunde Møde, men De Andre liuste deriss forfald

(69a)

Och Suaeret De Andre At de var Jche Rettelig til sagt til Arbed Aff Skaffueren, der foere Widste De iche at schulle Komme, Disligeste at der de aff Welb. Henrich Tot, Forrige Slotzher, Med flere var steffnit, møtte de Jche heller, Vndschylte de dennem at de Jche Kunde Komme for Storm och

W-ueyer, Och erbød sig til gerne at Ville Arbede her effter nar De tilsiges Och Aldrig schal findess Moetuillig, Da effterdj de haffuer sig Selff villig erbødet de bøder at ville Vdgiffue som steffningen Jndholder Nemblig 1/2 dlr. huer Dag er paa 2 Dager Endaler, for huilche penge Endre och Peder sagde siggoed for til Fogden paa derisss egen och De Andre Deriss Wegen at betaele, Och der som Laugmand haffuer nogen frihed paa hans Landbønder at de Jche schal Arbed, Da loffuet hans Welb. De her effter iche schulle bliffue til sagt til nogen Arbed

Skatteting

Skiold Skibred

Neruerende Ko. M. Foget Volchard Brodersen, Christen Busch Thing Skriffuer och effter. Sorne mend

Oloff Sandal Lensmand, Oloff Dingeland MaThiass Sanduen Nielss Totland Michel Nederste Thuen Jacob Mathob, Nielss Steene Joen hamre,

Welb. Offue Bielches Følge Breff bleff Lest och for Kyndet først i for. Skiold skibred, Dernest Vdj et huert Skibred effter huer Andre, Sampt Ko. May. Skat lignet och Lagt Almuen Emellem

Sammelediss bleff Forordning om Mynten for Kyndet Disligeste Vdj De Andre skibreder Dag effter Anden,