Byskatten i Skien 1678


Kilde: Skien Byregnskap 1678

Wii Efterschrefne Zacharias
Simensøn, Hendrich Tiesen, Eillum Willums:
Christen Hansøn Aarup, Anders Pedersøn,
Carsten Hansøn, Giert Bomhof, Jørgen Peders:
Isach Tostensøn, Christen Carls: Jachob Jensøn
och frandtz frandtzøn Coudriou, Borgere och Laug-
rettismænd J Scheen, Giør vitterligt, at Anno
Christj 1678 d. 3 Junij, vare wii efttersch. velviise
Magistratens ordre forsamlede at legge Ko. Ma.
och Byens schat for dette aar eftter deris vell-
viisehedirs ordre och Jnsrux Som følger :
 
Ko: Ma: schat                 371 Rdr
Sognepræsten Mag. Jesse Madsøn         107  "  "
Byens Capelan Hr. Lodvig            100  "  "
Byeschrifueren                 50   "  "
Latinsche Scholemesteren            72   "  "
Øremesteren Halfue løn             40   "  "
Claus fendt                  16   "  "
2 Vechtere                   32   "  "
Rente Penege till kirchen           12   "  "
Rente till dj fattige             12   "  "
Capelanen huslege               12   "  "
Latinsche Scholemesterens
 huslege                    12   "  "

BLOCHHUSETZ OFFICERER

Commendanten            40 dr
Constablen             16 dr
Corporal och tambour        12 dr   68   "  "

Extra                     50   "  "
                        -------------
                        954  "  "

Laugmanden Claus Andersøn           26   "  "
vice Laugm. Ifr Handsøn            17   "  "
Sti Tonsberg for Ullefos Brug         10   "  "
af hans brug J andre maader          6   "  "
Præsid. barnholt                15   "  "
Borgm. Peder Jensøns Enche           10   "  "
Borgm. Anders Andersøn             12   "  "
Andreas Cornish                26   "  "
Oluff Nielsøn                 5   "  "
Hans Jachobsøn                 15   "  "
Cornelis Jansøn, af gaarden          "   2  "
David Davidsøn                 15   "  "
obr. Lieut. Bruun               10   "  "
Christen Schurman               11   "  "
Jachob Halvordsøn schat for eftter
 Magistratens ordre for gest
 geberj
Rasmus Hansøns Enche              3   "  "
Phillip Pauli                 4   "  "
Anders Christensøn               2   1  "
Jens Mogensøn                 3   "  "
Michell Lbche                 2   2  "
Boe Pedersøn                  6   "  "
Jan Arensøn                  2   "  "
Lauridtz Pedersøn               3   2  "
Christen hansøn                2   "  "
Ifuer Jensøn                  15   "  "
Aug. Fiche                   2   "  "
Johan Grall                  6   "  "
Hendrich Tiesøn                3   "  "
Peder Niels: Enche               "   2  "
Jochum Cuhr                  5   "  "
Thrinche Jørgensdatter             "   1  "
Madtz Bastiansøn                7   2  "
Schipper Christen Pedersøn           2   2  "
Johan Busch                  1   2  "
Willum Willumsøn                7   2  "
Lder Møller                  8   "  "
Hendrich Jostsøn                16   "  "
Lisbet Post                  "   1  "
Anders Pedersøn                2   "  "
Gregers Pedersøn                7   "  "
Thomes Jønsøn Somer              3   3  "
Christopher Pedersøn              1   1  "
Casper Becher                 2   2  "
Giert Laursøn                 1   "  "
Casten Hansøn                 1   1  "
Jørgen Pedersøn                2   3  "
Giert Jørgensøn                "   1  "
Allexander Guldsmid              2   "  "
Olluff Olluffsøn                2   "  "
Lodvig Gulsmid                 2   1  "
Jachob Jachobsøn half schat          6   "  "
Trinche fendt                 1   2  "
Bertell finch                 1   2  "
Giert Bomhof                  2   2  "
Thommes Andersøn                1   3  "
Halvord Pedersøn                3   "  "
Thomes Pettersøn                "   3  "
Anders Rusches Enche              "   1  "
frandtz frandtzøn               2   2  "
Luchas Mogensøns huus             "   "  "
Isach Borge                  2   3  "
Jachob Jensøn                 1   3  "
Peder Jensøn                  1   1  "
Anders Jensøn                 1   1  "
Jørgen Bastiansøns huus            "   1  "
Wellgiort Hansøns Enches huus         "   3  "
Joehan Finch                  3   "  "
Hermand Thommesøns Gaard            1   "  "
Jachob Rasmussøn                1   2  "
Zacharias Simensøn               2   "  "
och af det huus Søfren Hatte-
 mager J boede.                "   2  "
Claus Glasmester                2   "  "
Jachob Povelsøn J Gielden hans
 Gaard                     1   "  "
Anund Botelsøn                 "   2  "
Jsach Tostensøn                3   2  "
Christen Carlsøn den ældre           2   2  "
Søfren Dreyer                 2   "  "
Christen Carlsøn den yngre           1   "  "
Halvord Gutormsøn               3   "  "
Morten Pedersøn                5   "  "
Olle Ennersøn                 1   2  "
Mouridtz Nielsøn                2   2  "
Jngebret schredder               2   3  "
Niels Hansøn schredder             1   2  "
Christen Schredder               3   "  "
Casten schredder                1   1  "
Hans Bendtsøns qvinde             "   2  "
Laurs Jonsøn                  "   2  "
Bertell Jansøn                 1   2  "
Thord Schredder                3   2  "
Hans Hansøn Schredder             0   0  0
Peder dus                   1   1  "
Niels Torchellsøn               2   "  "
Torbiørn schredder               3   1  "
Jachob Kaabberslager              2   "  "
Pedder Smid                  "   2  "
Søffren Smid                  1   3  "
Teives Carstensøn               2   "  "
Michell Smidtz gaard              "   3  "
Svend Smidtz Gunildtz dater och
 huus                     "   2  "
Christian Fatting               4   "  "
Hans Snidker                  1   2  "
Jachob Smid                  2   2  "
Anders Smid                  2   1  "
Anders Snidkers Enches huus          "   1  "
Erich Truelsøn                 2   "  "
Anders Laursøn                 4   "  "
Hendrich Felbereders huus           "   1  "
Hans Felbereder                1   2  "
Niels Schomager paa Lii            "   2  "
Bertell Aafos och hans Koenis huus       3   2  "
Claus Schomager                1   "  "
Niels Mahler                  1   1  "
Ane Schomager                 1   2  "
Lauridtz Giertsøn               1   "  "
Lauridtz Cornelsøn               2   "  "
Gabriell Ditlefsøn               1   1  "
Jachob Laursøn                 1   1  "
Joen Ewinddsøn                 4   2  "
Knud Mouridtzsøn                1   3  "
Gunmund Erichsøn                "   2  "
Hendrich Sadelmager              1   "  "
Tollef Omdall                 1   2  "
Lauridtz Wefuer                2   "  "
Hendrich Wefuer                2   "  "
Jan Wefuer                   3   "  "
Evind Muremester                2   "  "
Niels Hougstad                 1   3  "
Gunder Saugm.                 1   3  "
Olle Giests: Enche               "   3  "
Jens Torgiersøn Saugm.             1   3  "
Gutorm Saugm.                 1   3  "
Jngebor dag Saugmesters            "   2  "
Hans Anundsøns Huus med
 Enchen udj                  1   "  "
Sifr Saugm. ved stegen             "   2  "
Niels Christensøn Saugm.            "   2  "
Christen Nielsøn Saugm.            1   3  "
Olle Simensøn Saugmester            1   3  "
Olle Nyehuses huus               "   2  "
Anund Saugm. hos Ifr Hansøn          1   3  "
Axell Saugm.                  1   3  "
Ragnild Olle Laurs:              "   3  "
Niels Nielsøn Foloug              "   2  "
Olluff Sump                  1   "  "
Peder Hansøns huus ved Tord
 Schredder                   "   1  "
Sifr J Lundebacken               1   2  "
Staffen Saugm.                 2   "  "
Hans Kieldsøn                 1   "  "
Jngebret Saugm.                1   3  "
Olle Jngebretsøn Sougm. Rytter         0   0  0
Even Saugm.                  1   3  "
Ifr Saugm.                   1   3  "
Olle Guldbrandsøn Saugm.            1   3  "
Niels Anundsøn Saugm. Paa
 Potsaugen                   1   3  "
Ane Tidemand                  1   "  "
Ane sal. Arne Bartholomes:           2   "  "
Anders Rasmussøn Flodemand           1   1  "
Helie Jachobsøn                "   3  "
Børte Olle Jachobsøns huus           "   1  "
Steen Tømermand                1   1  "
Endre Tømermandtz Huus             "   1  "
Thord Trondsøn                 "   3  "
Anders Knudsøn                 1   1  "
Anders Peders: Enche J Gielden         "   2  "
Niels Turesøn                 1   3  "
Fiens Karens huus               0   0  0
Staffen Holgersøn               "   2  "
Niels Bentsøn                 1   2  "
Peder Staffensøn                1   3  "
Holger staffensøn Rytter            0   0  0
Christen Staffensøn              "   2  "
Caren Andersdatter               3   1  "
Gunder Ullefos                 "   2  "
Knud Arnesøn                  1   2  "
Jachob Andersøns huus             "   1  12
Christen Anunds: Enche             "   1  "
Christen Christensøn Aafos           2   "  "
Søfren Anders:                 2   1  "
Jørgen Carlsøn                 2   1  "
Christen Fischers huus             "   1  "
Peder Laursøn Snidker             1   3  "
Svend Svendsøn                 1   3  "
Bent Gundmundsøn                1   1  "
Lauridtz Trost                 1   1  "
Christen Guldsmid               1   2  "
Thruels Krabbe                 1   2  "
Staffen Rasmussøn               2   2  "
Christen Tømmermand              1   2  "
Svenning Laursøn                "   3  "
Søfren Haraldsøn                2   2  "
Thosten Biørnsøn                1   2  "
Harald Adtzersøn                1   2  "
Bent Svennings: huus              "   1  "
Steen Andersøn                 1   2  "
Inger Peder Gunders:              2   "  "
Anders Niels: Enche              "   1  "
Morten Halvordsøn               1   2  "
Halvord Jyde                  1   2  "
Olle Svenningsøn                1   2  "
Jørgen Halvordsøn               1   2  "
Anders Erichsøn                3   "  "
Raf Andersøn                  1   1  "
Olle Andersøn                 2   3  "
Hans Andersøn                 2   3  "
Simen Andersøn                 1   1  "
Thosten Jfrsøn                 1   2  "
Madtz Bastiansøn Saugm.            1   1  "
Søfren Hansøn ved Kirchegrden         2   2  "
Efuen J Præstegaarden             1   "  "
Niels Tormoesøn                1   1  "
Elling paa Snibetorp              1   1  "
Anders Liis huus                1   "  "
Lauridtz Michelsøn               1   2  "
Christen Ollesøn                1   2  "
Niels Anundsøn                 1   1  "
Hermand Riising                1   1  "
Frandtz Tostensøn               1   3  "
Hans Laursøn                  1   3  "
Niels Tvetens huus               "   1  "
Olle Povelsøn                 2   2  "
Reyer Svendsøn                 1   2  "
Hans Trinnepoll Saugm. ved Herre        1   3  "
Laurs Olufsøn J Gielden            1   "  "
Olle Solfuelsøn Saugm.             1   3  "
Erich Handsøn                 1   2  "
Olluf Svendsøn                 1   2  "
Joen Povelsøn                 1   2  "
Svend Saugm.                  1   3  "
Svend Karth                  2   1  "
Peder Trostes Helje              1   2  "
Johanne Madtzdatter              1   "  "
Claus Holst                  "   3  "
Svend Suchen Rytter              0   0  0
Torbiørn paa Snibetorp             1   1  "
Lauridtz Møller                1   2  "
Jørgen Povelsøn                1   2  "
Jens Ormsøn                  "   3  "
Juell Saugm.                  1   3  "
Jachob Olluffsøn                3   "  "
Aslach Andersøn Saugm.             1   3  "
Grunde Torchelsøn Saugm.            1   3  "
Niels Busch                  1   3  "
Sifr Handsøn                  1   3  "
Niels Haraldsøn                1   3  "
Werner Ollesøn                 2   3  "
Jsach Terchelsøn                1   3  "
Mogen Schreder                 2   2  "
Niels Ollesøn Saugm.              1   "  "
Jan Hørst                   2   2  "
Hans bagger                  1   2  "
Aslach Jønnevals huus             "   2  "
Anders Rasmussøn Moss             0   0  0
Aslach Rolfsøns Enche             "   2  "
Christen Tordsøn                2   "  "
Jørgen Tranne                 "   2  "
Thommes Povelsøn                2   2  "
Jens Jensøn Riiber               3   "  "
Claus Lund                   3   "  "
Jørgen Asbiørnsøn               1   3  "
Christen Jensøn Snidker            1   2  "
Søfren Jensøn Saugm.              1   3  "
Søfren Gregersøn Saugm.            1   3  "
Daniel Tostensøn                1   "  "
Peder Baad                   2   2  "
Joen Joensøn                  4   "  "
Rasmus Smid                  1   1  "
Gunder Evendsøn Saugm.             1   2  "
Knud Halte Jngebredtz Svoger er
 Saugm. for Sl. Amptmand            1   3  "
Christen Christensøn Snidker          2   "  "
Jens Clausøn Schomager             1   "  "
Jan Hendrichsøn                1   "  "
Niels Ollsøn Folloug              2   2  "
Bent Alfsøn Saugm.               1   3  "

BAMBLE

Tord Thostensøn                2   2  "
Anund Christensøn               2   2  "
Gregers Knudsøn                4   "  "
Christen Pedersøn J Langesund         7   "  "
Niels Hansøn J Langesund            3   "  "
Niels Halfvordsøn J Aaby fiord         1   "  "
Hans Evindsøn Brevig              2   "  "

BREVIG

Ko. Ma. foeget Jørgensøn            12   "  "
Jachob Heichsøn                5   "  "
Søfren Ofuesøn                 4   "  "
Niels Rasmussøn                9   "  "
Peder Ørn                   3   "  "
Madtz Madsøn                  3   "  "
Rasmus Søfrensøn                2   "  "
Jens Simensøn                 2   "  "
Christen Povelsøn               2   2  "
Niels Hafftordsøn               2   2  "
Olle Pedersøn                 1   1  "
Lauridtz Andersøn               3   "  "
Christen Andersøn               1   3  "
Lauridtz Gullichsøn              1   1  "
Slfren Saltboen                1   1  "
Povel Willumsøn                5   1  "
Hans Jensøn                  2   "  "
Lauridtz Svendsøn               1   3  "
Albret Tordsøn                 2   2  "
Schipper Hans Jachobsøn            2   "  "
Marchus Bring                 1   2  "
Svend Marstrand                1   "  "
Niels Andersøn                 2   "  "

PORSGRUND

Brynild Engelsøn                2   2  "
Peder Hendrichsøn               2   2  "
Jens Snidkers Enche              1   "  "
Søfren Børse                  7   "  "
Torgier Børgesøn                1   "  "
Giert Meidel                  7   "  "
Jens Laursøn                  1   "  "
Johannes Antonnisøn              1   2  "
Hans Jensøn Schielswig             1   2  "
Anund Borge                  1   "  "
Lauridtz Erlandsøn               "   2  "
Christen Ollsøn Klyfberg            2   "  "
Jens Andersøn                 2   "  "
Hans Lauridtzsøn visiter gaard         1   3  4

SOLUM HERIDT

Kield Torbiørnsøn               1   "  "
Jiens Kieldsøn                 2   1  "
Kragerøen efter Sedvanlig Accord        74   "  19
Michell Suhm                  20   "  "
Lauridtz Biørnsøn paa Syndelef
 effter Accord                 10   "  "

LØSGIENGERE

Povell Østensøn                1   2  "
Svend Saugd. hos Ifr Handsøn          1   "  "
Jsach Erichsøn tiente hos Hans
 Jacobsøn                   2   "  "
Anders Vigvering Muremester          1   2  "
Dyre Jngebretsøn Saugm.            1   3  "
Hans Hedemarchen Tømermand           1   "  "
Elias Tømmermand                1   "  "
Christen Tømmermand hos
 Anders Knudsøn                0   0  0
Thord Vigvering                1   1  "
Jens Tverstad                 1   "  "
Søfren Gletenberg               "   3  "
Olle Knudsøn Tømmermand hoes
 Steen Tømmermand               1   1  "
Gutorm Saudreng                "   3  "
Hans Saud. hos B. Peder Jensøn         "   3  "
Søfren Knudsøn                 1   "  "
Biørn Snidker                 0   0  0
Christen Nielsøn Vigvering           "   3  "
Johannes Dagsøn Saugd.             1   "  "
Olle Gundersøn                 1   1  "
Jens Tiøstelsøn                1   "  "
Anders Kart                  1   3  "
Laurs Lyche                  "   3  "
Anund som tiente Jfr Handsøn          "   3  "
Daniell Søfrensøn Saugdreng          "   3  "
Hans Povellsøn paa Lundetangen         1   2  "
Knud Povells.                 1   "  "
Laurs Handsøn Klep Saugd.           "   3  "
Abraham Hansøn Saugd.             "   3  "
Knud Smid                   1   2  "
Laurs Guldbransøn Lug             "   3  "
Niels Trost
Ofuen Saugdreng J Gielden           1   "  "
Peder Ollsøn Vigvering             "   3  "
Peder saugdreng paa Clostered         "   3  "
Peder Laursøn fardreng             1   "  "
Joen Tordsøn Saugd.              "   3  "
Thord Guldset                 "   2  "
Sifr Schiøttet                 0   0  0
Thommas Omdall                 "   3  "
Thomes Saugd. paa Clostered          "   3  "
Gulbrand Anundsøn Saugd. paa
 Clostered                   "   3  "
Anund Saugd. hos Præsidenten          "   3  "
Peder Tordsøn Saugd.              "   3  "
Johan Jisland hoes Hans Jacobs.        "   3  "
Anund Handsøn Baadsmand            1   "  "
Joen Arnesøn                  2   "  "
Olle Lund                   1   2  "
Sara Laurs Truelsøns huus           "   1  "
Guldbrand Pedersøn J Gielden          1   1  "
Johan Prachtesandt               1   "  "
Olle Povelsøn Saugm. schier for
 Laugm. Claus Andersøn             1   "  "
Hans Niels: Schomager J Gielden        1   "  "
Hans Saugd. schier med Grunde         "   3  "
Eleff Eleffsøn                 "   3  "
Hans Christensøn pebber            1   "  "
Jsach Halvordsøn qverndalen          1   "  "
Hans Andersøn Follestad            1   "  "
Halfr Biørnsøn Saugm. hos Amptm.        1   3  "

Summa                     948  2  11
Scheen ut supra