Taksasjonen for Krigsstyr 1717 av norske kjøpsteder, fogderier, stiftsgeistlighet og sivile og militære tjenestemenn (12/4 1717)

Utgitt av ©  Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 17/2 2007.

 

To samtidige kopier av denne taksten har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk 4. Taksasjonen ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for årene 1712–1720.

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Tegnet “*” betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik.

 

 

Krigstyrs Forordningen pro Anno 1717.

Med derhos hefftede Taxation hvad eet hvert Stæd udi Norge tilkommer at svare udi Krigstyr.

 

Forordning om een Krigstyr udi Norge 1717.

[4 fulle siders tekst; – utelates her] Kiöbenhafn den 12 Aprilis 1717. Under wor Kongl: Haand og Zignet. Friderich R. F: C: Adeler, J Worm, J. Neve.

 

Allerunderdanigst opsats

hvad Jndbyggerne udi Norge for 1716 udj Krigstyr er andsat at svare, og hvad formeenes de for Anno 1717 kunde udreede, og paa effterskrefne maade at reparteris.

[to kolonner:] Anno 1716 skulle svaris Rdr ; Anno 1717 formeenes at kunde svares Rdr.

 

Kiöbstederne

Christiania Bye med Söen og Hölen, var ansat 1716 at skulle have svaret 7500 rdr,

... 1716 var fri, 1717 rdr 3000

Bragnes. 4000, 2600

Strömsöe 2720 / 1720

     Diße tvende stæder har lidt een megit stoer Skade og derover besværget sig at kunde U-muelig udreede det Qvantum, de forgangen Aar var ansat for.

Friderichshald, effter Privilegierende haver nydt fri Anno 1717, 1718 og 1719

Friderichstad, Moß og Krogstad Var fri / 800

Tönsberg og Holmestrand.. 1350 / 1000

     NB. Holmestrand har lidt skade Ao 1716 af Jldebrand.

Skeen, Krageröe, Langesund og Brevig.. 2800 / 2800

Laurvig og Sandefiord.. 1800 / 1500

     NB. Har lidt stoer Skade til Söes.

Christiansand.. 3700 / 4000

Ahrendahl og Øster Riisöer.. 3700 / 3100

     NB. Øster Riisöer har lidt skade ved Jldebrand.

Trundhiem 9000 / 8000

     NB. Har lidt skade i Aar ved 21 huuse og 5 Söeboders afbrendelse.

Latris = 29070 / 28520

 

Bergen 20000 / 20000

Stavanger 800 / 400

     NB. Har lidt stoer skade ved Jldebrand.

Eggersund, er et forarmed sted 500 / 250

....... = 50370 / 49170

 

Fogderierne under Agerhuus Stifft

Agger og Folloug, anseet 1716 at skulle have svaret 2000 rd Var fri / 900

Moß, Onsöe, Tune og Vembe, ligesaa ansat 1716 1600 rd Var fri / 700

Jdde og Marcher, ansat 1716 for 900 rd at skulle have svaret Var fri / 300

Rachestad, Heggen og Kiöland* ansat Ao 1716 for 2500 rd Var fri / 1500

Ringerige og Hallingdalen, ansat 1716 at skulle have svaret 2040 rd. Var fri / 1200

Nedre Rommerige.. 2500 / 2100

     NB. Nogle Sogner i dette fogderie har fienden voren.

Övre Rommerige.. 2500 / 2500

Soll Öster og Oudalen 3500 / 3500

Hedemarchen.. 3800 / 3800

Guldbrandsdalen. 4500 / 4500

Hadelands Totten og Valders 4200 / 3800

     NB. I nogle Sogner i dette fogderie har fienden været.

Nommedal og Sandsverd 1800 / 1800

Hurum, Rögen, Eger og Lier samt Buskerud.. 2300 / 2000

     NB. Dette fogderie stoed i Posteringen ved Gillebech som datigerede Bönderne meeget

Jarelßberg Grevskab 4200 / 4200

Laurvigs Grevskab 2200 / 2200

 

Fogderierne under Christiansans Stifft

Ovre og Nedre Tellemarchen samt Bamble.. 7000 / 6000

     NB. Siden Rangs Persohnerne efter Kongl. Befaling skal svare til Skeen kand ej meere gives.

Nedenes 2200 / 2200

Raaböydelauget. 1300 / 1300

Lister og Mandal. 4800 / 4800

Jæderen og Dalene.. 2260 / 2260

Ryefölche 4200 / 4200

....... = 53260 / 55760

 

Fogderier under Bergens Stifft

Nordhord og Waas... 4600 / 4600

Sundhord og Hordanger.. 4400 / 4400

Yttre og Indre Sogn.... 3200 / 3200

Sund og Nordfiord 4700 / 4700

SundMöer.. 4700 / 4700

Barroniet Rosenthal 420 / 420

Lyße Klosters godz 640 / 640

 

Nordlandene

Helgeland 3560 / 3560

Salten... 1270 / 1270

Westeralden, Andenes og Loefoeden.. 1000 / 1000

Seenien og Tramsöe 1350 / 1350

Findmarcken fri effter Forordningen.

            = 29840 / 29840

 

Trundhiems Stifft

Stör og Verdahlen 3200 / 3200

Strinde og Selboe.. 2000 / 2000

Ørchedalen.. 2000 / 2000

Gulddahlen.. 1800 / 1200

Jnderöe 2000 / 2000

Mummedahlen* 2200 / 2200

Nordmör 4000 / 3400

Romßdalen.. 2400 / 2400

Forßen* 2650 / 2650

....... = 22250 / 21050

 

Geistlighederne udi Kiöbstæderne og paa Landet

Aggershuus Stifft..... 3930 / 4250

Christiansandz Stifft..... 2750 / 2750

Trundhiems Stifft med Nordlandene Findmarchen undtagen 3000 / 2500

....... = 12180 / 12500

Summa........ 167900 / 168220

 

Civile og Militaire Betiente

[to kolonner:] Anno 1716 skulle svaris Rdr ; Anno 1717 formeenes at kunde svares Rdr.

Hr Grev Wedel.. 5000 / 5000

Hr Grev Laurvig og Vice Statholder Krag er sat Dannemark....

Hr Geheime Raad og General en Cheff i Norge Baron Wedel ej for noget anseet / 500

Hr Geheime Raad Hausman...... 500 / 300

     NB. Forgangen Aar var hand ellers Tacserit af hans gage som nu Casserer hans lidte skade ved fiendens indfald.

Hr. General Lieutnant Trischler. 200 / 200

Hr General Lieutnant Lissow... 200 / 200

Hr General Lieutnant Sehestedt 50 / –

     NB. Nyder 600 rdr Pension og derfor siunes at hans tilstand er slet ei eragter at kand give noget.

General Major Cicignon. 200 / 200

General Major Wind 200 / 200

– Trampe, sat udi Fyen hvor hand har en hans godz...

– Budde. er for noget Taxeret / 100

General Majorjnde Folchersahm har lidt skade paa hendis godz ved fintlig indfald 100 / 70

Afgangne obriste Hiortes Enche...... er ei forhen Taxeret / 100

Stifftamtmand de Tönsberg...... 110 / 120

     NB. Lidt skade ved fintlig indfald og derfor uden kortes 30 proCento af hans Gage.

Stifftamtmand von Ahnen 200 / 150

     NB. Aflagt hans Æed at hand forgangen Aar forhöyt Taxerit

Stifftamtmand Adeler 70 / 70

— — — Undahl 70 / 70

Estats Raad Blixencrone 250 / 250

— — — Stochflet. 250 / 250

Cammer Raad Nobel. 50 / 50

Biskop Deichman 200 / 170

     NB. Har lidt skade ved fiendens indfald

– Krag... 200 / 200

– Bircherod 150 / 150

Biskop Smed i Bergen, död, var ansat for 50 Rdr,

     hans Successor Smit ansettes effter hans Midler for.......... 50 / 80

Baron Rosencrantz...... 400 / 400

Obrister Krag...... 100 / 100

– – – – Kruuse...... 100 / 100

– – – – Ötken...... 150 / 150

– – – – Garman...... 100 / 100

– – – – Brochenhuus...... 100 / 100

– – – – Wilster.......... 80 / 80

– – – – Huitfelt...... 100 / 100

– – – – Von Osten. 50 / 50

– – – – Ferry.......... 50 / 50

– – – – Klenou.......... 50 / 50

– – – – Tuchsen 50 / 50

– – – – Reichvin som Succiderede Brigadier Holche 80 / 80

– – – Jtem Blix..... ei for noget tilforn Taxerit / 80

Obrister Hiort, Död, sat for 100 rdr i hans Stæd Obrister Meettsner 100 / 80

– – – – Schöller, Död, var ansat for 100 rd, vides iche nogen at være kommen i hans Stæd 100 / –

Justits Raad Mercher, Död, ansat for 800 rd, hans Successor

     Ober Krigs Commissaire Sverdtfeger 800 / 150

Justits Raad Wærenschiold...... 300 / 250

     NB. Lidt stoer Skade ved fientlig indfald.

Justits Raad Glud... 50 / 50

– – – – Schelderop 100 / 100

– – – – Lorch...... 200 / 200

Obriste Lieutenant Brund..... 100 / 100

Amtmand Lindberg... 30 / 30

Amtmand Juel.......... 50 / 50

— — — Nobel i Stavanger. 30 / 30

— — — Erich Must i Romsdalen 80 / 80

— — — Just Must i Christiania 50 / 30

     NB. Lidt skade ved findend indfald.

— — — Storm. 50 / 50

— — — Laugmand Dreyer.... 300 / 400

     NB. Kand ey betalis noget siden hand har lidt stoer Skade af fiendens indfald.

Laugmand Knag 200 / 200

— — — Bruman.. 100 / 100

— — — Angel...... 100 / 100

— — — Lochman 100 / 100

— — — Longe..... 100 / 100

— — — Friman 30 / 30

Vice Laugmand Smit 300 / 250

     NB. Har aflagt sin Æed at hand forhen var for höyt Taxeret.

— — Wiel 30 / 30

— — Werlant.......... 30 / 30

— — Bagger.......... 30 / 30

— — Sallgaard            30 / 30

— — Bredal, intet formedelst Armod.........

Casserer Weybye 20 / 20

Justitz Secreterer From, intet formedelst Armod mens forhen ansat for............ 20 / –

2de Commandanter paa Kongsvinger og Christiansans à 20 Rd. 40 / 40

2de Commandanter paa Bosmie og Stavern 20 / 20

........ Summa = 13020 / 12600

 

Summa Summarum...... Taxerit Ao 1716 / formeenis kand svare 1717

Kiöbstederne i Norge 50370 rd / 49170 rd

Aggershuus og Christiansans Stifft... 53260 / 55760 rd

Bergens Stifft 29840 / 29840

Trundhiems Stifft... 22250 / 21050

Geistligheden i Norge 12180 / 12500

Civil og Militair betiente 12020 rd / 12600

. = 180920 rd / 180920

 

Siger et Hundrede og fiirsindstiufge Tusinde nii Hundrede og Tiufge Rixdaller. Denne Taxation er den som hos Kongl: Mayts: allernaadigste befaling til De Höye Herrer udi Slotz Loven dateret 12 April 1717 omformelder hvilchet efter ordre tilstaaes af

J: Christensen.