Kilde: Skien Magistratsprotokoll nr 4, Fol 227 ff, SAK.

Registrert av Jan Christensen

Utdeling av kollekt til ofre av bybrannen i Skien 1768

Anno 1778 den 30de May var Hans Høy Velbaarenhed Hr Camer Herre og Stifttamtmand  de Levetzau forsamlet paa Snibetorp Gaden i Scheen, udj Hr Bentzens Logemente med Hr Laugmand og Borgemæster Hagerup, den Constit. Byefoged Procurator Rougtved, de 2de Byens Representanter Hr. Søren Zacariassen og Hr Didrich v: Cappelen, samt de 2de tiltagne Borgere Kiøbmanden Hr. Elias Winter og Hr. Peter Böyesen, for i følge det Høy Kongl: Rescript af ............. at bestemme Mundten hvorpaa den af hans Maystt: allernaadigst Scheens afbrendte Bye forundte Collect skulle uddeles, saa snart som den i Cassen er indkommen, Og blev da besluttet for det 1ste –

at i Følge den Kongl: Befaling af 15de April s. a:  skulle forud af Collectens heele Beløb udtages forlods de 600 Rdr som vare bestemte til Gotgiørelse for de Huus-Eyerne som vare nødsagde til at bortgive endten endeel eller deres hele Tomt til Gadernes Udvidelse, efter den af den dertil udsendte Commission vedtagne Beslutning.

For det 2det:
At saafremt Collecten i Skeen beløber sig til 10000 Rdr eller derunder, gotgiøres Saugbrugs-Eyerne, som de der eftter samtlige forsamledes Formeening have i henseende til deres u-assurerede Saug-Brug og Eyen-dele lidt den største Skade, Een Tiende Deel af deres lidte skade Taxeret for 21100 Rdr, i følge den over samme holdte Taxations Forretning, men skulle Collecten overgaae foranførte 10000 Rdr, nyder de gotgiort indtil Een Femte Part af deres Skade verd som foran ført, eller Proportionalt i Forhold af det som udkommer.

For det 3die:
Til Langefos Broens Opbyggelse, som er een betydelig Udgiftt for Byen, bliver henlagt den Suma af Tre Hundrede Rdr, af hvilken Byen for den bekostning som den giør paa sin Halve Part, tillægges 200 Rdr, og Hr Camer herre Adeler, som Eyer af Giemsøe Closter for den halve Part han tilkommer deraf at istandholde, 100 Rdr

For det 4de:
Blev alle Byens Brand lidte Jndbyggere, efter forhen skede Jndkoldelse ved Trome-slaug, frem kaldede for at opgive deres erlidte Skade, da de og selv eller ved andre, nogle Mundtlig og de fleste skriftlig, tilkiendegav det tab de ved Branden have lidt, hvilket  opgivende af foran nævnte forhen lede blev taget under Overveyning og dereftter anseet Tabet for enhver af Løsøre-Effecter, som følger:

Huus-ernes Nr

 

Hvad enhver er anført at have tabt i Løsøre og Vahre

Hvad enhver dereftter tilkommer af Collecten

Hvad nogle have ført at

Hvad endelig enhver af Collecten tilkommer

1

Kiøbmand Rasmus Bagge

882 Rd

     

2

Maren afg. Kiøbmand Hans Brangstrup

179 Rd

     

3

Byefoged Tønder

1000

     

4

Veyer og Maaler Bentzen og Frue  Moder

400

     

5

Bye- og Raadstue Skriver Eidorff

500

     

6

Kiøbmand Abraham kall og Moder

252

     

7

Frue JusticeRaadinde Greger

200

     

8

Kiøbmand Jacob Jepsen

2000

     

9

U-beboet

       

10

Kiøb: Zacarias Zacariassen

5000

     

11

Proc: Rougtved

800

     

12

Peder Smith

400

     

13

Hr. Engelbret Wulf

600

     

14

Kiøb: Simon Zacariassen

2500

     

15

Scheens Kirke

       

16

Scheens Raadstue

       

17

Apotecher Wølners Enke

500

     

18

Kiøb: Berent Grube

1000

     

19

Proc: Ole Weyer

300

     

20

Frue Engelhart

500

     

21

Kiøb: Halvor Nielsen

5000

     

22

Kiøb: Hans Blom

500

     

23

Kiøb: Jsach Brodahl

2000

     

24

Kiøb: Ulrich Cudrio

2000

     

25

Kiøb: Christ. Blom og Moder

1000

     

26

Jver Hesselbergs Enke og Søn

1200

     

27

Kiøb: Niels Zacariassen

200

     

28

Proc: Hyphoff

1200

     

29

Kiøb: Joch: Jørgensen

2500

     

30

Simen Jørgensen

Lars Wright

2500

3400

     

31

Kiøb: Jørgen Zacariassen

2500

     

32

Kiøb: Realf Bøyesen

1250

     

33

Organist Henrich Levin og Moder

180

     

34

Bøye Chrystie

300

     

35

Kiøb: Diderich v: Capelen

1000

     

36

Kiøb: Elias Winter

2500

     

37

Kiøb: Kield Jensen

760

     

38

Niels Andersen Weyers Børn

300

     

39

Caspar Cudrio

Md: Bendeke

400

300

     

40

Kiøb: Knud Plesner

1600

     

41

Ulrich v: Cappelens Enke

300

     

42

Gregers Jensen Forbech og Sønner

500

     

43

Beboes af Anders Melas Søn

10

     

44

Børge Halvorsens Enke

100

     

45

Bolette v: Cappelen

80

     

46

Kiøb. Jens Eschou

300

     

47

Kiøb. Hans Chr. Smith

300

     

48

Klok: Jens Sartz

200

     

49

Postmæster Gundersen

200

     

50

Guldsmed Jens Schultz

100

     

51

Sadelm. Bent Wettergreen

200

     

52

Kiøb: Peder Wibe

400

     

53

Tobias Hofgaards Enke

1000

     

54

Feldb. Friderich Wedzel

100

     

55

Anders Hansen

16

     

56

Stenums Enke

100

     

57

Halvor Corneliussen

20

     

58

Paruqvem. Frantz Levin

50

     

59

Anders Pedersen Skoemager

20

     

60

Kiøb. Peder Juul

350

     

61

Underf. Andr. Hiort

30

     

64

Byef. Kraghs Enke

100

     

65

Kiøb. Peter Bøyesen

1300

     

66

Kiøb. Jørgen Møller

100

     

67

Levins Huus Magdalena og Else Lars Dotter

20

     

68

Hans Arnesen

230

     

69

U-beboet

       

70

Knud Waltersen Paruqvemager

20

     

71

Kield Thomassen

5

     

72

Christen Bødkers Enke

30

     

73

Reier Ellefsens Enke

4

     

74

Sten Johnsen

4

     

75

U-beboet

       

76

Præstegaarden Præsten faaet anden Hielp

       

77

Skoeleholder Monrath

100

     

78

Kiøb. Frid: Munch

200

     

79

Chr. Schurmans Enke

40

     

80

Thomas Knudsens Enke

10

     

81

Henrich Bruun Smeds Enke

12

     

82

Micael Jensen

20

     

83

Ole Rasmussen

20

     

84

Jsach Thomassen

10

     

85

Niels Andersen

16

     

86

Kasten Knudsen og Søn Mads

10

     

87

Skoemager Ole hansen Glasser

50

     

88

Niels Erichsen

10

     

90

Jahn Zacariassens Enke

8

     

92

Ole Claus Olssen

6

     

94

Hr. Rose

400

     

95

Jacob Abrahamsen

10

     

96

Anders Andersen

20

     

108

Hans Halvorsens Enke

50

     

109

Bendix Plesner

120

     

110

Jacob Hartvigsens Enke

40

     

111

Lyder Halvorsens Huus ey beboet

       

112

Ellev Erboe

50

     

113

Halvor Danielsens Enke

10

     

114

Kiøb. Georg Chr. Brendel

500

     

115

Niels ?

8

     

116

Kiøb. Hans Ørn

1300

     

117

K? Jacob Tostensen

50

     

118

Simon Simonsen

800

     

119

Niels Jacobsen og Søn

50

     

120

Skoem. Jacob Jacobsen

50

     

121

Jacob Anunsen

10

     

122

Jver Jacobsen

10

     

123

Ole Gundersen

3

     

125

Tobias Christensen

6

     

126

Jomf. Barnholt

50

     

127

Skoem. Lars Knap

50

     

128

Jacob Hoffenberg

10

     

129

Knud Thomassen eller Thomas Knudsen

20

     

130

Helje Finch u?? Bøye Hoffenberg

Ole Michelsen

10

8

     

131

Tobias Pedersen og Halvor Munches Enke

8

     

132

Ole Nicolaisen

10

     

133

Jørgen Tygesens Enke

2

     

134

Tobias Johansen

4

     

135

Christen Christensen

6

     

136

Jørgen Nielsen

1

     

137

Jsach Maler og Ole Christophers:

5

     

140

Niels Olsen

6

     

141

Maria Hagedorn død

       

142

Anders Johansen Kobbersl. Enke

5

     

143

Anders Jensen

10

     

144

Ey lidt skade

       

188

Hans Andersen Rusch

4

     

189

Jens Danielsen

8

     

190

Rector Winter og Moder

30

     

191

Jens Olborgs Enke

50

     

192

Ey beboet

       

193

Johan chr. Tecken

100

     

194

Joh: Andreas Seesen

150

     

221

Kirsti Sye Pige

1 – 2

     

222

Niels Jacobsen den yngre

20

     

223

Gunder Bødker

2

     

224

Just Garver

1

     

225

Ey beboet

       

226

Smed Ole Nielsen

20

     

227

Andreas Usgaard

50

     

228

Christen Larsen Fryd

30

     

229

Tyge Andersen Matros

10

     

230

Styrmand Jørgen Hermandsen

100

     

231

U-beboet

       

232

Mad: Rosenberg

30

     

233

Anders Gundersen

2

     

234

Frantz Rusch

10

     

235

Johan Nielsen Rash

2

     

236

Lars Halvorsen

2

     

237

Auder.? Hans Thorsen

4

     

238

Ole Nome

5

     

239

Uhrmager Claus Claussen

20

     

240

Rasmus Hellichsen

2

     

241

Abraham Hansen

30

     

242

Peder Rosenvold

2

     

243

Anders Thygesen

5

     

244

Even Pedersen

15

     

245

Snedker Rasmus Beyer

30

     

246

Amund Jensens Enke

2

     

247

Thomas Rusch

5

     

251

Johannes Linx

50

     

252

253

Jahn Høst og Moder

50

     

283

Jens Madsens Enke

1

     

284

Snedker Wilhelm Larsen

60

     

285

Trine Corneli Datter

Gertrud

100

70

     

286

Skoem: Mads Jensen Møller

20

     

287

Jacob Høybys Enke

15

     

290

Hr Laugmand og Borgem. Hagerup

2000

     

334

Claus Smiths Enke

3

     

336

Flaademand Ole Jacobsen

15

     

338

Christen Jacobsen

5

     

339

Halvor Halvorsen

4

     

27

28

Hr Herman v: Løvenschiold

5000

     
 

SUMMA

66651-2

     

Hvoreftter blev vedtaget, at den nøyere Beregning over hvad hver i særdeleshed til kommer, bliversaasnart Collectens fulde Summa erfares, paa dette samme Stæd i Protocoll under den dertil indrettede Rubriqve er ført. Og bliver da uddeelingen i sin Tiid dereftter at giøres.

Representanterne Simon Zacariassen og Diderich von Cappelen paa sine egne og det samtlige Borgerskabs Vegne, aflagde deres Underdanigste Taksigelse til hans Høy velbaarenhed Hr. Cammer-Herre og Stiftts befalingsmand de Levetzau, for den Dreng? deres Medborgere viiste graci i deres kummerlige tilstand eftter den bedrøvede Jldebrand d: 24de Novemb. a: 66:.

den høyeste mit i Nødten sændte os sine Hielpere, Hans Høy: Velbaarenhed Hr Cammer-herre de Levetzau, som da var i Kiøbenhavn forebragte vores Nød for Tronen, hans Maystt: Kongen bevægedes ved hans Høy Velbaarenheds Sinn og Medlidelige Foredrag, Kongen sendte os een Hielp af 3000 Tønder Ruug og gav een almindelig Collect og u-indsigelige andre Kiendte tager paa hans faderlige Hiertelag imod sine betrængte Undersaattere, de andre Kongl: Persohner sændte Penge til Opreysning. Vi allerunderdanigst takker hans kongl: Maystt, velsigne Kongens og det Kongl: Huus, ja allerunderdanigst takke og velsigne voresTaldsmand for tronen, hans kongl: Høyhed Printz Friderich.

Gud igiengielde deres Velgierninger med de himmelske Gode Ting. Christo jesu, Gud bevare og overøse hans vores Velgiører Stifttsbefalingsmanden, hr. Cammer-herre Levetzau og høye Familie med all attraaende lykkelighed.