Ligningsmanntall for Krigsstyr av Bergen by 1715 (8/8 1715)

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 25. januar 2007.

 


Dette ligningsmanntallet har arkivsignaturen Riksarkivet Katalog nr. 1149/04: Rentekammeret, Byregnskap 1602–1815, Bergen, nr. 0349 (tidligere pakke P 10), Kontribusjonsregnskaper 1715.

 

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Tegnene “\: :/” viser tekst som er tilføyd i iroginalen. Ord og bokstaver i klammen “[...]” er tilføyd her av utgiveren. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ö”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Usikre lesemåter er bemerket ved bruk av “(?)”. Tegnet “*” betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik. Etter at ligningsmanntallet var ferdig forfattet, er det innført noen korte revisjonskommentarer i teksten, samt to typer kryss, med ulikt blekk, utenfor en del personer. Det er dels en strek loddrett “|” eller skrå “/” med en tverrstrek over “—“, dels to loddrette eller skrå streker “||” eller “//” med en tverrstrek. I begge tilfelles gjengis disse kryssene nedenfor med tegnet “#” til venstre for pengebeløpene. Disse kryssene betyr sannsynligvis at personene skal utgå av listen eller beløpet nedsettes.

Originalen er paginert til side 32, men sidenummereringen er utelatt her. Sideskift i originalen markeres med blanke linjer. Teksten i originalen er skrevet med pengebeløpene lengst til høyre, fordelt i fire spalter: riksdaler (Rdr), ort, skilling (ß) og denarer eller penninger / penger (dr.). I utgaven nedenfor er pengebeløpene omskrevet med en bindestrek mellom hvert myntslag i stedenfor i fire spalter.

 

Ligningen inneholder 847 personer. Til sammenligning inneholder et manntall 1714 ca 2702 personer, og ligningsmanntallet 1713 i alt 1497 personer. Hoveddelen av byens hushold var dermed i 1715 utelatt av manntallet på grunn av skattefrihet (som følge av militær utskrivning) eller fattigdom. Den daglige skatten er satt til over 72 riksdaler eller 26.524 for hele året. De 12 høyeste ligningene var Abraham Erpecoms enke 821 daler, Hans Formann 738 rd, Hermann Skröder 494 rd, Jochum von der Lippes enke 376 rd, Gunder Berntsen, Mads Formann, Wollert Danqvertsens enke Gidske, de Beesches enke à 395 rd, Warner Ross 373 rd, deretter følger David Marchusen, Henrich von Rechen og Johan Hossevinckels enke.

 

 

Krigstyrs Skatte Ligning for dett aar 1715 ofver Bergens Byes Jndvanere

 

Som i fölge af dend derom udgangne allernaadigste forordning de Datto 23 April 1715, skal være tvende Qvartaler ligesom 1712 af dend sidste fulde Dagskat samme aar allernaadigst paabuden, og betalles udj tvende terminer dend 1 til dend 11 Augusti, dend anden till dend 11 October i indeværende aar, og skall udgives af alle og eenhver, Geistlige og verdslige, Civile og Militaire, udj Kiöbstæderne og paa landet boende, saavelsom hos andre logerende, gifte og ugifte, myndige og umyndige Personer, sampt umyndiges midler, som enten under formynder og værgemaall eller og de som udj Samfrænders overværelse, have skifted og deelet med deres Börn, og hvis midler overgaar 200 Rdlr eftersom ingen som midler og formue haver, hvad Privilegium Frihed og Benaading de end motte have enten de er af fremmede Nationer og Religioner som sig her haver nedsat, og hidindtill med General eller Special Frihed ere benaadede for dette paabud skall være befriet etcetra. Efter hvilchen Höystbemelte forordnings indhold, dend afgift som falder af de umyndiges midler, er beregned Byens indvaanere til Hielp og lættelse.

Men som, da denne Skatteligning var til ende bragt, og dend 5 Augusti sidstforleeden tilhænde kom de Höye Herrer Deputerede over Financerne og samptlige tilforordnede udj Cammer Collegio, deres Höyanseelige Skrivelse og ordre af dend 13 Juny: næst tilforn, som tilholder at Krigstyren af de umyndiges midler á parte skall beregnes, hvilchet mand befandt naar samme Hielp Byen skulle vorde betaged, ville giöre skatte paabuddet des tyngere, som ellers kunde forblive Byen till lættelse, og dog vilde falde besværlig noch at udreede, saa har Her Stiftbefalingsmand tillige med Magistraten ved allerunderdanigste Memoriall forrestillet Hans Kongelige Mayestet Byens vanefne og forsværgelse paa middell og formue, næring og Biering, Handell og vandel, i disse vanskelige tider, till at kunde aar efter andet udreede saa overmaade store skatter, og derfore allerunderdanigst anholdet om forbemelte liden hielp for Byen.

Mand har og derhos ydmygst endraged for de Höye Herrer i Cammeret Byens indvaaneres betrængte Vilkor, at de udj næst afvigte aaringers Höye paabuder, vit over efne er medtagne, saa de mangler paa tilstand, men iche paa villen till fremdeles saaledes at contribuere, bedende de Höye Herrer saadant til Kongelig Maiestets tieneste og Byens Jndvaaneres Conservation ville Be-hiertige, og lade sig till forlindring i Skatterne efterdags at erlange være Recommanderet, hvilchet endnu alt beroer paa Kongelig allernaadigste Resolution, hvorefter med Skattens indsamling, hvis förste termin nu er forfallen, iche kand opholdes. Thi haver imidlertid dend udj Byens tolf förste Rhoder beskichede Kiemner sampt dend i de sidste 12 Rhoder efter denne Skatteligning af Jndbiuggerne i bemelte Rhoder, som dend 1 Augusty næstforleden ved Placaters anslagelse paa alle Byens publiqve stæder ere advarede till dend 11 i denne maaned sig med dend förste termins Betalning hos hannem at indfinde, hvilche Jndvaaneres Kiemner, ere endnu eengang ved hver Rodes Rodemester lader tilsige, at de samme termin inden næstfölgende otte Dage Clarerer, saafremt de iche vil være Militair Execution og videre paafölgende udpantning undergiven. Saasom ingen indvending derimod maae gielde, men Skatten till hver termin uden ophold Rigtig skall erlegges, hvilchet Kongl: tienneste og Krigs opperationer Höyligen, og nödvendig udkræfver.

 

Beskikkede Kiemnere, Hendrick Nyemeier for de forste 12 Roder, Hans Davidsen for de 12 sidste Rhoder.

 

Mandtall over Dend Förste Rhode

................................................................................................................................ Rdlr–ort–ß–dr.

Villum Möller...................................................................................................................... 0-0-2-0

Tomas Berntsen Styrmand.................................................................................................. 0-0-1-0

Hans Hansen Gabriel Skipper........................................................................................ # 0-0-11-3

Hans Olsen Styrmand......................................................................................................... 0-0-3-0

Herman Hansen Skipper..................................................................................................... 0-0-4-6

Rasmus Eide Handelsmand................................................................................................. 0-1-8-0

Jacob Nielsen Ostindiefar.................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Vildmand öltapper........................................................................................................ 0-0-3-0

Jacob Davidsen Styrmand................................................................................................... 0-0-3-9

Peder Kierumgaard............................................................................................................. 0-0-3-0

Christian Fos Skindkræmmer.............................................................................................. 0-0-1-6

Jan Möller.......................................................................................................................... 0-3-0-0

Hendrick Larsen Borger...................................................................................................... 0-0-1-6

Claus Lampe Baadsmand................................................................................................. # 0-0-0-9

Anne Rasmus Christensens............................................................................................... # 0-0-0-6

Niels Berntsen................................................................................................................. # 0-0-1-0

Erick Rasmusen Borger....................................................................................................... 0-0-5-3

Daniel Andersen Borger...................................................................................................... 0-0-3-0

Jens Hansen farer for Compagniet paa Findmarcken........................................................... 0-0-0-9

Christopher Nagell.............................................................................................................. 0-0-3-0

Otte Ahlevelt obertoldbetiente............................................................................................. 0-0-2-3

Ole Torckelsen tömmermand.............................................................................................. 0-0-1-6

 

Sörren Sörrensen Styrmand............................................................................................. # 0-0-1-6

Tomas Espensen................................................................................................................. 0-0-0-9

Morten Mortensen Baadsmand........................................................................................... 0-0-1-0

Hendrick Grot Skomager.................................................................................................... 0-0-1-6

Anne Salig Elling Albretsens og Albret Ellingsen.................................................................. 0-0-2-3

Hendrick Magnus Skipper.................................................................................................. 0-0-5-0

Østen Jensen Consumptions Betiente i möllen................................................................... # 0-0-0-9

Tomas Carlsen Skipper öster paa..................................................................................... # 0-0-1-6

Herman Soelegaard Ditto.................................................................................................... 0-0-9-0

.......................................................................................................................................... 1-3-5-3

 

Dend Anden Rhode............................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Henning Fos Rodemester.................................................................................................... 0-0-0-9

Hendrick Trovitis Enche Brögger......................................................................................... 0-0-6-0

Styrch Sörrensen Skipper i Kongens tieneste.................................................................... # 0-0-1-0

Jochum Zega obermaaler.................................................................................................... 0-0-9-0

Christen Böller obertoldbetiente.......................................................................................... 0-0-9-0

Johan Gulich Auctions Directeur..................................................................................... # 0-0-10-6

Michell Jensen udfarer......................................................................................................... 0-0-4-6

Diderich Muhle Borger........................................................................................................ 0-0-7-6

Tomas Braae lidet Kiöbmandschab..................................................................................... 0-0-1-3

Peder Madsen Bang Skipper.............................................................................................. 0-0-4-6

Elias Andersen arbeidsmand................................................................................................ 0-0-0-9

Niels Jörgensen Borger....................................................................................................... 0-1-2-0

Christian Lucasen Skræder................................................................................................. 0-0-1-6

Böy Jörgensen Skipper....................................................................................................... 0-0-7-6

 

Jens Hansen........................................................................................................................ 0-0-3-0

Peder Koefoed................................................................................................................... 0-0-2-3

Jorres Vallis Skotte Factor.................................................................................................. 0-0-4-6

Hendrich Felthuus............................................................................................................... 0-0-3-0

Lars Nagell Borger............................................................................................................. 0-0-2-3

Hans Arildsen bruger Höcherie......................................................................................... # 0-0-2-3

Tommes Nielsen Skipper i Kongens tieniste...................................................................... # 0-0-1-3

Jens Christensen Contraleur................................................................................................ 0-0-6-0

Jan Christophersen holder Vertshuus................................................................................... 0-0-2-3

Herman Zegelchen under Wisiteur....................................................................................... 0-0-1-6

Christen Jensen Consumptions Skriver................................................................................ 0-0-2-3

Johan Gaarman Ganeral Toldforvalter................................................................................ 0-0-15-9

Jochum Meier Styrmand..................................................................................................... 0-0-3-0

Frands Skults Skomager..................................................................................................... 0-0-4-6

Ole Oltmand holder Vertshuus............................................................................................ 0-0-6-9

Hendrick Barner Skomager................................................................................................. 0-0-7-6

Hendrick Rafn öltapper....................................................................................................... 0-0-1-6

Daniell Vildenrath holder Vertshuus.................................................................................. # 0-0-2-3

Jorres Gorden holder Vertshuus.......................................................................................... 0-0-0-9

Hans Hansen Knifsmed.................................................................................................... # 0-0-0-9

Frederich Jæger Styrmand............................................................................................... # 0-0-2-3

Poull Rafnsdorph Told Jnspecteur....................................................................................... 0-0-6-9

Salig Jens Madsens Enche.................................................................................................. 0-0-1-6

Johan Foermand Borger...................................................................................................... 0-3-6-0

Salig Villian Jeffes Enche.................................................................................................... 0-0-0-9

Anders Erichsen Borger...................................................................................................... 0-0-6-9

 

Johan Furstenberg oplagskriver........................................................................................... 0-0-0-9

Sörren Kochs Enche Bager................................................................................................. 0-0-1-6

Laurs Madsen Östmand Borger og Brögger........................................................................ 0-2-6-0

Peder Tröyes Enche bruger Kiöbmandskab......................................................................... 0-0-2-3

Christian Lahuusen Qvarnisons Barberer............................................................................. 0-0-3-0

Hendrich Nielsens Enche................................................................................................... 0-2-13-0

Börge Villumsen Skræder................................................................................................... 0-0-3-0

Mathias Cornelisen styrmand............................................................................................... 0-0-4-6

Hans Foermand Borger....................................................................................................... 1-4-2-0

Anders Kierumgaard Toldskrifver....................................................................................... 0-0-7-9

Peder Jörgensen Skipper.................................................................................................. 0-0-10-6

Diderich Fæster Ditto.......................................................................................................... 0-0-4-6

Borgemester Tuxen........................................................................................................... 0-0-10-0

Jens Erichsen Skibs tömmermand..................................................................................... # 0-0-1-0

   d. 2 Rhode................................................................................................................. Rd 5-2-8-9

 

Dend Tredie Rhode............................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Jacob Nyemeier................................................................................................................ 0-0-11-3

Erich Ottensen Skipper....................................................................................................... 0-1-2-0

Woen Jensens Enche.......................................................................................................... 0-0-1-0

Raadmand Petter Rumohr................................................................................................... 0-0-6-9

Hendrick Koebroe.............................................................................................................. 0-0-1-3

Jan Heidemand Styrmand.................................................................................................... 0-0-1-3

Danniell Nielsen Borger....................................................................................................... 0-0-6-0

Anne Davids bruger Handell................................................................................................ 0-0-3-6

Jens Christensen Styrmand.................................................................................................. 0-0-1-3

Mester Canairs Encke......................................................................................................... 0-0-0-9

Cammer Raad Ryes Encke frue......................................................................................... 0-0-10-6

Casper Becker................................................................................................................... 0-0-2-3

Peder Hendrichsen Borger................................................................................................ 0-1-15-6

 

Oluf Gregorisen Skipper..................................................................................................... 0-0-1-6

Jfver Mickelsen................................................................................................................... 0-0-2-3

Petter Möller Borger........................................................................................................... 0-1-9-0

Christopher Ritserou........................................................................................................ # 0-0-9-0

Diderich Gierding Skipper................................................................................................... 0-0-4-6

Rasmus Rasmusen Borger................................................................................................. 0-2-13-0

Bendix Hansen Skipper....................................................................................................... 0-0-3-0

Hans værmoder i Huuset hos ham....................................................................................... 0-0-6-0

Hendrick Stolts borger........................................................................................................ 0-0-6-0

Hans Jacobsen Tode Skipper............................................................................................ 0-2-13-0

Hans Petter Veivits Borger.................................................................................................. 0-0-7-0

Gilles Skröder Skipper................................................................................................... # 0-2-13-0

Jfver Busks Enche............................................................................................................... 0-0-9-0

Michell Leermand styrmand................................................................................................ 0-0-3-0

Jacob Albretsen Styrmand............................................................................................... # 0-0-1-0

Hans Tygesen lidet Bruug.................................................................................................... 0-0-1-3

Jsach Buchhof Bager......................................................................................................... 0-1-11-0

Jacob Jansens Encke bruger Bröggerie................................................................................ 0-0-3-0

Niels Marchusen Styrmand................................................................................................. 0-0-1-3

David Medelthun Borger................................................................................................... 0-0-10-6

Jörgen Christensen Borger................................................................................................ 0-0-13-6

Johannes Dobbelsteen obertoldbetiente............................................................................... 0-0-2-3

Karen, Salig Hans Brodersens Encke, Brögger................................................................... 0-0-3-6

Mogens Christensen Skipper............................................................................................... 0-0-4-6

Philiph Lammers................................................................................................................. 0-0-0-9

Peder Hellesen muurmester................................................................................................. 0-0-0-9

Jens Axelsen bruger Höcherie............................................................................................. 0-0-2-3

Jan Felthuusen Styrmand.................................................................................................. # 0-0-1-3

 

Jacob Sivertsen Kypper...................................................................................................... 0-0-1-0

Jochum Rogen styrmand..................................................................................................... 0-0-4-6

Hans Hendrichsen styrmand................................................................................................ 0-0-2-3

Niels Nielsen Kypper....................................................................................................... # 0-0-0-9

Hans Jörgen Gaavits Kaaberslager...................................................................................... 0-0-2-3

Jngebricht Jfversen Kypper.............................................................................................. # 0-0-0-9

Philiph Frederichsen Skomager........................................................................................... 0-0-1-0

Christopher Hafner styrmand............................................................................................ # 0-0-0-9

.......................................................................................................................................... 4-0-0-3

 

Dend Fierde Rhode............................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Lyder Hansen styrmand...................................................................................................... 0-0-1-6

Lars Andersen Arctander styrmand..................................................................................... 0-0-3-0

Jan Lange Skomager........................................................................................................... 0-0-3-0

Rasmus Larsen Smed.......................................................................................................... 0-0-3-0

Sörren Jæger...................................................................................................................... 0-0-2-3

Jan Poulsen Brögger........................................................................................................... 0-0-5-6

Erich Kiempe, Kiöbmand.................................................................................................... 0-0-2-3

Herman Hegle, Beemand.................................................................................................... 0-0-1-6

Hendrich Sörrensen, styrmand.......................................................................................... # 0-0-1-6

Ole Pedersen, Styrmand.................................................................................................. # 0-0-1-3

Johannes Alter, toldbetiente................................................................................................. 0-0-1-6

Peder Frandsen, Brögger.................................................................................................. 0-0-12-0

Jan Meiners Enche.............................................................................................................. 0-0-2-3

Christopher Mortensen Skipper........................................................................................ 0-0-12-0

Geert Seehuusen................................................................................................................. 0-0-2-0

Hendrich Nyemeier Kiöbmand.......................................................................................... 0-0-15-0

Berthe i Hendrich Nyemeiers kielder................................................................................... 0-0-0-9

Abraham Kostelsen............................................................................................................ 0-0-1-0

Detlef Jörgensen Skipper.................................................................................................... 0-0-9-0

Tommas Davidsens Enche................................................................................................... 0-0-3-0

Hans Joensen styrmand....................................................................................................... 0-0-1-3

 

David Christi Kiöbmand.................................................................................................... 0-0-15-0

Oberste von Kraaeg......................................................................................................... 0-0-10-0

Niels Dannielsen styrmand................................................................................................... 0-0-3-0

Michell Busk Kiöbmand.................................................................................................... 0-1-14-0

Carsten Jensen Vildenrath Brögger.................................................................................... 0-1-15-6

Hendrich von Rechen Kiöbmand....................................................................................... 0-3-14-0

Jonas Ruus Brögger.......................................................................................................... 0-0-10-6

Jan Skult Seiglmager Enche............................................................................................... 0-1-11-0

Ole Tordsen Skipper....................................................................................................... # 0-0-9-0

Niels Jensen Ditto............................................................................................................... 0-1-2-0

Niels Busk Kiöbmand......................................................................................................... 0-1-8-0

Helmech Semb Ditto......................................................................................................... 0-1-11-0

Johanne under Her Johan Wiidings Huus.......................................................................... # 0-0-0-9

Maren i Oberste von Krogs Hütte.................................................................................... # 0-0-1-3

Aagata sammesteds......................................................................................................... # 0-0-0-9

Marthe sammesteds............................................................................................................ 0-0-0-9

.......................................................................................................................................... 3-4-3-0

 

Dend Femte Rhode

Jacob Sembs Enche Brögger............................................................................................ # 0-0-9-0

Niels Hendrichsen Kiöbmand.............................................................................................. 0-3-4-0

Christian Rasmusens Enche............................................................................................... 0-0-12-0

Worner Roes Kiöbmand..................................................................................................... 0-4-2-0

Rasmus Selgesens Enche..................................................................................................... 0-0-2-3

Bernt Hansen Skipper......................................................................................................... 0-0-7-6

Hans Carstensen, Kiöbmand............................................................................................... 0-3-9-0

Hendrich Larsen Skipper.................................................................................................... 0-0-9-0

Ole Nielsen fiske tolder....................................................................................................... 0-0-9-0

Laurs Olsen Bager.............................................................................................................. 0-0-4-6

Anders Hæs Skipper.......................................................................................................... 0-0-6-0

Gunder Berntsen Kiöbmand................................................................................................ 0-4-8-0

 

Bernt Gundersen Skipper.................................................................................................... 0-0-2-6

Tomas Busk Kiöbmand.................................................................................................... 0-0-15-0

Peder Basse.................................................................................................................... # 0-0-0-9

Lars Mathiesen Skipper...................................................................................................... 0-1-2-0

Envold Könning orgenist og Veier paa Toldboden............................................................... 0-0-2-3

Hans Hansen Capel Styrmand.......................................................................................... # 0-0-1-6

Otte Lambrechtsen........................................................................................................... 0-0-13-6

Knud Jfversen Kypper........................................................................................................ 0-0-2-3

Elias Larsen Viinforlader..................................................................................................... 0-0-1-6

Tollack Jensen tömmermand............................................................................................ # 0-0-1-0

Jan Jörgensen Skomager..................................................................................................... 0-0-3-0

Ole Sörrensen fiskevrager................................................................................................... 0-0-1-3

Jörgen Persen Kypper........................................................................................................ 0-0-5-3

Hans Bentsen................................................................................................................... # 0-0-0-9

Mickell Snedker mester................................................................................................... # 0-0-0-9

Jfver Storcksen styrmand.................................................................................................... 0-0-3-0

Ole Larsen Kræmmer......................................................................................................... 0-0-0-9

........................................................................................................................................ 3-5-11-3

 

Dend Siette Rhode................................................................................................ Rdlr–ort–ß–dr.

Engell Pettersen.................................................................................................................. 0-0-5-3

Jacob Buskes Encke........................................................................................................... 0-1-8-0

Hendrich Bennechens Enche............................................................................................... 0-0-3-0

Hendrich Dverhagens Enche................................................................................................ 0-0-9-0

Herman Fröichens Enche.................................................................................................... 0-0-2-3

Anders Dessingtons Encke.................................................................................................. 0-0-3-0

Hans Benneken................................................................................................................... 0-0-9-0

Jacob Grotian..................................................................................................................... 0-0-6-0

Jan Hendrichßen Fasmer................................................................................................... 0-2-12-0

Bastian Gierding Skipper..................................................................................................... 0-0-4-6

Jan Pedersen Skipper......................................................................................................... 0-1-6-6

Lorents Snilter viintapper..................................................................................................... 0-0-3-0

Erich Halfvorsen Brögger.................................................................................................. 0-0-11-6

 

Michell Skram Brögger....................................................................................................... 0-0-1-6

Torsten Johansen Smed...................................................................................................... 0-0-1-3

Gunder Andesen Matros.................................................................................................. # 0-0-3-0

Anders Knudsen mahler...................................................................................................... 0-0-0-9

Niels Jensen Skipper........................................................................................................... 0-0-2-3

Sophie Claus Datter............................................................................................................ 0-0-1-6

...................................................................................................................................... 11-3-13-3

 

Dend Siuvende Rhode........................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Jens Poulsen Kiöbmand................................................................................................. # 0-0-13-6

Jan Verenhalven Seiglmager................................................................................................ 0-0-6-0

Anders Dessingtons Enche.................................................................................................. 0-0-6-0

Christopher Hansen Skipper............................................................................................. 0-0-10-0

Jan Dessington Skipper..................................................................................................... 0-1-11-0

Mads Foermand Kiöbmand................................................................................................ 0-4-8-0

Jens Tommasen Kiöbmand............................................................................................... 0-0-15-0

Jörgen Veinvig Kiöbmand................................................................................................. 0-1-11-0

Leenert Olsen Skipper........................................................................................................ 0-1-4-3

Erich Nielsen Kiöbmand................................................................................................... 0-1-11-0

Claus Crammer Kiöbmand.................................................................................................. 0-1-8-0

Hans Crammer Skipper...................................................................................................... 0-0-9-0

Claus von Rechen............................................................................................................... 0-0-1-3

Anne Ros........................................................................................................................... 0-3-4-0

Niels Zandersen Veinvig Kiöbmand..................................................................................... 0-1-0-6

Morten Frostes Encke........................................................................................................ 0-0-3-0

Jörgen Otto........................................................................................................................ 0-0-6-9

Rorick Reimers Skipper.................................................................................................... 0-0-13-6

Cornelius Skult Seiglmagers Enche...................................................................................... 0-0-6-0

Adser Lauritsen Styrmand................................................................................................... 0-0-3-0

Hans Andersens Enche....................................................................................................... 0-0-3-0

Jacob Bruns Enche............................................................................................................. 0-0-4-6

Anders Mastrand* Skipper................................................................................................. 0-0-1-6

Joen Jörgensen Skippers Enche......................................................................................... 0-1-14-0

Samuel Cornelisen Kiöbmand........................................................................................... 0-0-13-6

 

Jens Nielsen Kiöbmand..................................................................................................... 0-0-13-6

Jacob von Erpecom............................................................................................................ 0-1-2-0

Böye Rafnsdorph............................................................................................................. # 0-0-1-6

Jan von Güllich.................................................................................................................. 0-0-13-6

Abraham von Erpecom Kiöbmand...................................................................................... 0-3-0-0

Jan Hansen Styrmand.......................................................................................................... 0-0-1-0

Thevis Crometi................................................................................................................... 0-0-1-3

Hans Colbring Bröggers Enche............................................................................................ 0-1-8-0

Christian Grot................................................................................................................................

Albret Nævermand lidet bröggerie.................................................................................... # 0-0-6-0

Hans Plyt Skomager........................................................................................................... 0-0-2-3

........................................................................................................................................ 5-3-12-3

 

Dend Ottende Rhode............................................................................................ Rdlr–ort–ß–dr.

Gabriell Pettersen Kiöbmand............................................................................................... 0-0-4-6

Johan Hesselmand \er siden forgiort til 11 ß 3 d daglig vide 1715 aars Krigstyrs Regnskab. pag 4/ 0-0-2-3

Ole Pedersen Kiöbmand................................................................................................... 0-0-11-3

Jacob Dessington Skipper................................................................................................. 0-0-15-0

Anders Smeds Enche.......................................................................................................... 0-1-8-0

Jörgen Dessington Kiöbmand.............................................................................................. 0-1-8-0

Friderich Werneck Kiöbmand........................................................................................... 0-1-11-0

Arens Thevesens Enche liden Bondehandell......................................................................... 0-0-3-0

Poul Pedersen Skipper...................................................................................................... 0-0-13-6

Jochum Nielsen Bager......................................................................................................... 0-0-5-3

Jacob Semb Skipper........................................................................................................... 0-0-1-6

Johan Hossevinchels Enche, Kiöbmandskab...................................................................... 0-3-12-0

Michel De Rytter Skipper................................................................................................... 0-1-2-0

Mads Olsen Kiöbmands Enche........................................................................................ # 0-0-6-0

Arnt Hendrick Stuvits Kiöbmand....................................................................................... 0-0-12-0

Herman Vulfs Enche Kiöbmandskab................................................................................... 0-2-4-0

Severin Sehuusen Stiftamptskriver.................................................................................... # 0-2-4-0

Lars Mortensen.................................................................................................................. 0-0-6-9

 

Christen Skaboes Enche.................................................................................................. # 0-0-2-3

Herman Gevers Bager......................................................................................................... 0-0-0-9

Christian Knurs Enche......................................................................................................... 0-0-1-3

Lars Qvistes Enche Kandestöber Handverck                ).................................................. # 0-0-4-6

Lars Larsen Qvist Guldsmed                                         )..................................................................

Conradus De Lange............................................................................................................ 0-0-3-0

Christian Jæger bruger Bondehandell................................................................................... 0-0-9-0

Lars Larsen Tönning........................................................................................................... 0-0-4-6

Ole Jversen......................................................................................................................... 0-0-3-0

Sörren Holst Skipper.......................................................................................................... 0-0-0-9

Abraham Erpecoms Encke Kiöbmandskab......................................................................... 1-5-0-0

Hendrick Tommasen Crometi Seglmager............................................................................. 0-0-1-6

Zacharias Hofmand Skipper................................................................................................ 0-1-4-3

Christian Magnus ober toldbetiente...................................................................................... 0-1-2-0

Hans Dreier Kiöbmand..................................................................................................... 0-0-11-0

Casper Nævermand Bager.................................................................................................. 0-0-4-6

Harbeck Suhling Bondehandell............................................................................................ 0-0-3-0

Claus Fasting Borgemester og Politiemester....................................................................... 0-0-13-6

Frue Commerce Raad Tormöhlens................................................................................... # 0-0-3-0

David Hitmand Kypper....................................................................................................... 0-0-2-3

Jochum Schröder Skræder.................................................................................................. 0-0-1-0

Casper Dirichsens Enche bruger Smede–Handverck......................................................... # 0-0-4-6

Poul Jörgensen Skræder..................................................................................................... 0-0-1-0

Sörren Sorrensen Brögger................................................................................................... 0-0-3-0

Marchus Jensen Skipper..................................................................................................... 0-0-9-0

........................................................................................................................................ 6-1-14-6

 

Dend Niende Rhode.............................................................................................. Rdlr–ort–ß–dr.

Steffen Koch Orginist Kramboed..................................................................................... # 0-0-1-6

Jorres Ros Kiöbmand......................................................................................................... 0-3-6-0

Hendrick Raverts Bondehandell.......................................................................................... 0-0-1-0

Sibolt Rogen Junior............................................................................................................. 0-0-0-9

Ellen Kaae liden Kramboed................................................................................................ 0-0-0-9

Tonnes Mandall.................................................................................................................. 0-0-1-6

 

Nicolai Herlofsen Baadsmand.......................................................................................... # 0-0-1-3

Danniel Crometi Skipper..................................................................................................... 0-0-2-3

Jan von Erpecom Kiöbmandskab...................................................................................... 0-0-11-3

Tiil von Höven Styrmand..................................................................................................... 0-0-3-9

Hans Messings Enche......................................................................................................... 0-0-9-0

Magrete Kaae Guldsmed Handverck.................................................................................. 0-0-4-6

Niels Mogensen Blegen Smed............................................................................................. 0-0-3-0

Jacob Butaud Fransk Consull........................................................................................... # 0-1-4-0

Jfver Eskildsen arbeidsmand............................................................................................. # 0-0-0-9

Lars Svendsen tömmermand............................................................................................ # 0-0-1-3

Oasmund Olsen Baadsmand............................................................................................... 0-0-1-6

Baltser Ritsker Jnstrumentist................................................................................................ 0-0-1-3

Niels Mogensen Smeds Encke............................................................................................ 0-0-0-9

Lars Larsen Vaage Bondehandell...................................................................................... 0-0-10-6

Capitain Joung................................................................................................................. # 0-0-3-0

........................................................................................................................................ 1-1-13-3

 

Dend Tiende Rhode.............................................................................................. Rdlr–ort–ß–dr.

Daniell von Erpecom Kiöbmand........................................................................................ 0-1-11-0

Hans Mogensen Kramboed................................................................................................ 0-0-2-3

Hendrick Jorrisen Kiöbmand............................................................................................... 0-1-8-0

Hendrick Hendrichsen Kiöbmand...................................................................................... 0-1-15-6

Anders Jacobsen Viding................................................................................................. # 0-0-10-6

Hans Svanne....................................................................................................................... 0-0-7-6

Jacob Philiph Stads Hauptmand........................................................................................ 0-0-13-6

Jonas Helts Encke............................................................................................................... 0-1-2-0

Eleatzar Christensen holder Kramboed................................................................................ 0-0-9-0

Geert Persens Enche lidet Höcherie.................................................................................. # 0-0-0-9

Sörren Jörgensen Paruqvemager......................................................................................... 0-0-0-9

Friderick Troefast Brögger................................................................................................ 0-0-11-3

Tomas Olsen Skomager...................................................................................................... 0-0-2-3

Laurits Eilertsen öltapper og Baadsmand.......................................................................... # 0-0-0-9

Petter Möller Navigationsmester.......................................................................................... 0-0-2-3

Michel Hansen Skomager................................................................................................... 0-0-4-6

 

Trine Echhof....................................................................................................................... 0-0-1-3

Laurs Eilertsen................................................................................................................. # 0-0-1-6

Johannes Haagensen Aboe.................................................................................................. 0-0-0-9

Oluf Mortensen Matros i Kongens tienniste......................................................................... 0-0-0-9

Amund Gulichsen Matros i Kongens tienniste.................................................................... # 0-0-0-9

Hans Clausen Herboe Jnrolleret.......................................................................................... 0-0-0-9

Arved Andersen................................................................................................................. 0-0-0-9

Oluf Svart Slagter............................................................................................................... 0-0-1-6

Anders Erichsen.................................................................................................................. 0-0-0-9

Niels Hansen Reebslager öltapper....................................................................................... 0-0-2-3

Lyder Bremmer Borger og Kiöbmand.............................................................................. # 0-0-1-6

.......................................................................................................................................... 1-5-2-3

 

Dend Ellefte Rhode............................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Zander Jansen Kiöbmand.................................................................................................. 0-0-15-9

Salig Daniel Diderichs Enche Kramboed........................................................................... 0-0-10-6

Jan Danielsen...................................................................................................................... 0-0-1-6

Beniamen Nævermand bruger salterie.................................................................................. 0-0-4-6

Hans Nævermand Bager..................................................................................................... 0-0-1-6

Her Jacob Andersens Encke kiöbmandskab........................................................................ 0-2-4-0

Jan Kaae Kiöbmand........................................................................................................... 0-1-2-0

Her Christian Konnings Enche liden Kramboed................................................................... 0-0-0-9

Her Claus Hofmands Encke kramboed................................................................................ 0-0-2-3

Zacharias Hofmand Skipper................................................................................................ 0-0-7-6

Albert Hofmand Ditto......................................................................................................... 0-0-1-6

Herman Fridericksen........................................................................................................... 0-1-6-6

Ernst Joensens Datter.......................................................................................................... 0-0-1-6

Niels Danielsen Kiöbmand.................................................................................................. 0-0-6-0

Raadmand Magnus Schiötte................................................................................................ 0-0-6-9

Lars Valter Kiöbmand..................................................................................................... # 0-0-9-0

Else Alstrup Her Borgemester Weiners................................................................................ 0-0-3-0

Just Diderich Barberer........................................................................................................ 0-0-6-9

Rasmus Hendrichßen Styrmand........................................................................................... 0-0-4-6

 

Ammeling Hansen Commissionair........................................................................................ 0-0-8-3

Johan Svart lidet Bruug.................................................................................................... # 0-0-2-3

Johan Henning Bondehandell............................................................................................... 0-0-8-3

Peder Persen Skindkræmmer eller Jan i Huuset hos ham................................................... # 0-0-0-9

Geert Gierding.................................................................................................................... 0-0-0-9

Peder Lauritsen Styrmand................................................................................................ # 0-0-0-9

Töndes von Busk, Skipper............................................................................................... # 0-0-9-0

Geert Fensten styrmand...................................................................................................... 0-0-1-6

Hendrick Larsen Lund..................................................................................................... # 0-0-0-9

Hans Hendrich Dedecken skiencher öll................................................................................ 0-0-6-0

Hans Tengell Skipper.......................................................................................................... 0-1-2-0

Hans Danck Kiöbmand....................................................................................................... 0-0-9-0

Jacob Andersen anglemager................................................................................................ 0-0-1-3

Friderick Gotlab Buntmager................................................................................................ 0-0-1-6

Morten Böchen farer öster paa............................................................................................ 0-0-4-6

Niels Persen Stoelemager, under Brandordningen................................................................ 0-0-1-6

Zacharias Hansen Vegner, lidet Bröggerie............................................................................ 0-0-4-6

Hans Hendrick Styrmand.................................................................................................... 0-0-1-6

Jens Smeds Enche inted Bruug............................................................................................ 0-0-1-6

Peder Lauritsen Baadsmand............................................................................................. # 0-0-0-9

Samson Larsen Smed......................................................................................................... 0-0-2-3

Mads Nielsen Snedker........................................................................................................ 0-0-1-6

Salig Jon Kleppes Encke Höcherie..................................................................................... 0-0-1-0

Joen Christensen muurmester ved Brandordningen............................................................... 0-0-0-9

Jochum Tidemand Remmemager......................................................................................... 0-0-0-9

Rasmus Persen stoelmager............................................................................................... # 0-0-0-9

Christen Lange Skomager................................................................................................... 0-0-1-6

Jens Frörup Glasmager....................................................................................................... 0-0-1-3

Salig Rulf Lampes Enche lidet Bröggerie............................................................................. 0-0-1-6

 

Halvor Tommasen Tömmermand...................................................................................... # 0-0-0-9

Jörgen Bendixen Skoleholder.............................................................................................. 0-0-0-9

Rasmus Jensen Skipper.................................................................................................... # 0-0-2-3

Jens Nielsen Jslandsfar........................................................................................................ 0-0-0-9

Torckell Jensen Brendeviins brender.................................................................................... 0-0-3-0

Ole Joensen........................................................................................................................ 0-0-1-6

Hendrich Sivertsen.............................................................................................................. 0-0-1-6

Hendrick Kulmand Matros lidet Höcherie............................................................................ 0-0-0-9

.......................................................................................................................................... 2-4-8-6

 

Dend Tolfte Rhode................................................................................................ Rdlr–ort–ß–dr.

Johan Villumsen Skipper..................................................................................................... 0-1-5-0

Gregorius Koebroe liden Handell........................................................................................ 0-0-1-6

Hendrick Grandorphes Enche liden Kramboed.................................................................... 0-0-0-9

Lyder Fasting Kiöbmand..................................................................................................... 0-2-0-0

Johan Ludt Skipper, holder Kramboed................................................................................ 0-0-6-0

Herman Staall..................................................................................................................... 0-1-0-0

Tomas Staall....................................................................................................................... 0-1-4-0

Johan Sehuus Kiöbmand.................................................................................................. # 0-0-7-6

Niels Christensen Skipper og Kramboed........................................................................... 0-0-13-6

Mathias Riises Enche kramboed.......................................................................................... 0-0-6-9

Esaias Prom for sit vox lius Fabriqve................................................................................... 0-0-1-6

Hans Smit Apotecher.......................................................................................................... 0-0-4-0

Lars Christensen Skipper................................................................................................. # 0-0-2-3

Morten Haan Bondehandell................................................................................................. 0-0-3-0

Lars Poulsens Encke Bondehandell................................................................................ ## 0-1-8-0

Jörgen Brunchhorst Bondehandell........................................................................................ 0-1-6-6

Rasmus Siursen udfarer....................................................................................................... 0-0-1-6

Lars Christensen Legebom............................................................................................... # 0-0-1-6

Erick Ericksen Rodemester................................................................................................. 0-0-1-3

Jacob Kypke Betient ved toldboden.................................................................................... 0-0-1-6

Helle Hellemand.................................................................................................................. 0-0-3-0

Eilert Meier Skomager........................................................................................................ 0-0-1-6

Carsten Vieres Höcherie..................................................................................................... 0-1-2-0

Hans Hönemöer styrmand................................................................................................... 0-0-0-9

Jfver Larsen murmesters Enche, Brandtorden..................................................................... 0-0-2-3

 

Jan Schröder Skræder........................................................................................................ 0-0-0-9

Jörgen Niemand Corduan Bereder.................................................................................... 0-0-11-3

Ole Möller Jnrolleret........................................................................................................... 0-0-1-6

Poul Hansen Knapmager..................................................................................................... 0-0-0-9

Oluf Nielsens Enche bruger Höcherie............................................................................... # 0-0-0-9

Jonas Vitsmand feldbereder................................................................................................ 0-0-1-6

Tomas Lange Snedker........................................................................................................ 0-0-1-3

Wilcken Verenhalven Mægler.......................................................................................... # 0-0-3-0

Hendrick Amundsen Skomager........................................................................................... 0-0-1-6

Hans Jörgen Barberer...................................................................................................... # 0-0-3-0

Diderick Sands kone liden kramboed.................................................................................. 0-0-2-3

Jochim Friell Vertshuus.................................................................................................... # 0-1-5-0

.......................................................................................................................................... 2-4-6-0

 

Dend Trettende Rhode......................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Stads Hauptmand Jochum von der Lippes Encke i fuld Boe................................................. 1-0-3-0

David Marchusen Kiöbmand kramboed............................................................................ 0-3-15-0

Danqvert Danqvertsen Kiöbmand kramboe....................................................................... 0-1-14-0

Bent Uldrich.................................................................................................................... # 0-0-4-6

Jörgen Jörgensen Guldsmed................................................................................................ 0-0-6-9

Carsten Holtermand Skipper............................................................................................... 0-1-3-6

Jochum Kröell Nordfarhandell........................................................................................... 0-0-15-0

Diderich Dreves en liden Bondehandell................................................................................ 0-0-1-6

Adam Jolles Kramboed...................................................................................................... 0-2-0-0

Agnete Salig Abraham Friils liden Kramboed...................................................................... 0-0-3-0

Herman Gierding har været Skipper.................................................................................... 0-0-9-0

Salig Diderich Lampes Encke lidet laxebruug...................................................................... 0-0-2-3

Johannes Allefsen Skipper og liden Kramboed.................................................................... 0-0-3-0

Hans Davidsen Fage Kiöbmand og Kramboed.................................................................... 0-1-5-0

Lyder Lyllemands Encke liden Kramboed........................................................................... 0-0-1-6

Morten Frises Enche liden kramboed.................................................................................. 0-0-4-6

Claus Vulf Skipper og Kramboed..................................................................................... 0-0-11-3

Laurits Meltsou Kiöbmand og Kramboed.......................................................................... 0-0-13-6

Østen Olsen bruger Kiöbmandskab..................................................................................... 0-0-1-6

Hendrich Vessell Kaaberslager............................................................................................ 0-0-1-0

 

Erich Hyld lidet Bröggerie................................................................................................... 0-0-4-6

Jens Hyld Kiöbmand lidet Bruug......................................................................................... 0-0-1-6

Sörren Rye Skipper............................................................................................................ 0-0-3-0

Casper Rich lidet laxebruug................................................................................................. 0-0-9-0

Anders Christensen styrmand.............................................................................................. 0-0-2-3

Petter Moll Kiöbmand...................................................................................................... 0-0-15-9

Hans Gudmundsen Bager.................................................................................................... 0-0-9-0

Mads Persen Tussing, gift med Jonas Lynts Encke............................................................... 0-0-1-6

Christian Ludvig Farfver................................................................................................... # 0-0-1-6

Niels Haagensen Skræder................................................................................................... 0-0-6-0

Emmecke Ole Jensens inted bruug....................................................................................... 0-0-4-6

Anne De Rytter Slagter....................................................................................................... 0-0-1-3

Rasmus Hæs Styrmand....................................................................................................... 0-0-2-3

.......................................................................................................................................... 4-1-4-9

 

Dend Fiortende Rhode.......................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Erick Rye Skipper.............................................................................................................. 0-0-6-0

Diderick Meier Kiöbmand.................................................................................................. 0-2-7-0

Thiis Paaske Skipper.......................................................................................................... 0-1-8-0

Jan Medelstrop Skipper...................................................................................................... 0-0-6-9

Anders Brocks Kiöbmand................................................................................................ 0-0-13-6

Giedske Salig Wollert Danqvertsens svarer af dend fulde Boe............................................. 0-4-8-0

Jesper von der Velde Bager.............................................................................................. 0-0-10-6

Jan Reutser Skipper............................................................................................................ 0-2-4-0

Mickell Lona tapper öll....................................................................................................... 0-0-1-6

Jacob Pegelou Bondehandell............................................................................................. 0-0-10-6

Hendrick Bellers Encke liden Bondehandell......................................................................... 0-0-0-9

Anders Hyssing Styrmand................................................................................................... 0-0-1-6

Hans Danqvertsen Bondehandell....................................................................................... 0-0-10-9

Lucia Salig Østen Ericksens.............................................................................................. 0-0-15-0

Hendrick Krammer Kiöbmand.......................................................................................... 0-1-11-0

Gabriel Ahlers Encke Kramboed......................................................................................... 0-1-4-3

Jochum Smit gift med Else Salig Peder Pedersens Kramboed......................................... # 0-0-10-6

Madamme Volpmands inted Bruug.................................................................................... 0-0-15-0

Hans Blyt Guldsmed........................................................................................................... 0-0-3-0

 

Knud Gelmeiden................................................................................................................. 0-3-6-0

Jesper Pedersen Styrmand.................................................................................................. 0-0-1-3

Madamme de Beesches apotechersche............................................................................... 0-4-8-0

Cornelius Lampe styrmand.................................................................................................. 0-0-2-3

Sophia Semb liden Kramboed............................................................................................. 0-0-4-0

Leenert Veiner Kiöbmand................................................................................................... 0-2-4-0

Hendrick Marcus Kiöbmand............................................................................................... 0-0-0-9

Else Hövidsmand................................................................................................................ 0-0-3-9

Grete Hennings en liden Bondehandell................................................................................. 0-0-0-9

Jan Lampe Styrmand.......................................................................................................... 0-0-3-0

Christen Bierring Procurator................................................................................................ 0-0-2-3

Geert Gelmeiden............................................................................................................... 0-0-13-6

Herman Möller Kiöbmand................................................................................................ 0-3-15-0

Bernt Steenmand Megler..................................................................................................... 0-0-0-9

Jacob de Rytter styrmand.................................................................................................... 0-0-0-9

Peder Tygesen Styrmand................................................................................................. # 0-0-2-3

Zacharias Kypper............................................................................................................... 0-0-4-6

Alchia Meier Brögger.......................................................................................................... 0-0-4-6

Jens Guldbeck.................................................................................................................. 0-0-13-6

Niels Andersen Anglemager................................................................................................ 0-0-1-6

Petter Dam Postmester....................................................................................................... 0-0-4-6

Petter Rafnsberg Kiöbmand............................................................................................. # 0-1-2-0

Peder Olsen Skipper oster paa............................................................................................ 0-0-0-9

Else Salig Peder Skacks tapper öll...................................................................................... 0-0-4-6

    for höit 6 dr.................................................................................................................. 6-3-12-0

 

Dend Femtende Rhode......................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Esaias Fogenskou Skipper.................................................................................................. 0-0-1-6

Lorents Emsen Kandestöber............................................................................................... 0-0-3-0

Mester Christian von Busk.................................................................................................. 0-0-0-9

Jacob Herslöf Procurator.................................................................................................... 0-0-2-3

Anthoni Futh....................................................................................................................... 0-0-7-6

Rasmus Jensen Bager....................................................................................................... # 0-0-9-0

Jens Vrede Brögger............................................................................................................ 0-2-4-0

Sveder Jordan glasmager.................................................................................................... 0-0-1-6

 

Jeremias Persen Slagter....................................................................................................... 0-0-0-9

Jacob Olsen Kandestöber................................................................................................... 0-0-0-9

Hendrick Undall Brögger.................................................................................................. 0-0-15-0

Niels Olsen Kypper............................................................................................................ 0-0-1-6

Bent Andersen tömmermand............................................................................................ # 0-0-0-9

Diderich Mynde Mahler...................................................................................................... 0-0-2-3

Sörren Kierumgaard........................................................................................................... 0-0-2-3

Rasmus Olsen Kiörer under Brandtorden......................................................................... # 0-0-4-6

Oluf Hansen Styver............................................................................................................. 0-0-1-6

Niels Nielsen arbeidsmand tapper öll................................................................................ # 0-0-0-9

Mogens Tiisen tömmermand............................................................................................. # 0-0-0-9

Peder Drög mætter lidet Bröggerie...................................................................................... 0-0-3-0

Peder Kræft Skræder......................................................................................................... 0-0-1-6

Jan Friderichsen Corduan bereder....................................................................................... 0-0-2-3

Sörren Olsen Baadsmand.................................................................................................... 0-0-0-9

Peder Jansen Rath væfver................................................................................................... 0-0-0-9

.......................................................................................................................................... 1-0-4-6

 

Dend Sextende Rhode.......................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Raadmand Casten Bagge.................................................................................................... 0-0-6-9

Rasmus Hansen Skipper..................................................................................................... 0-0-3-0

Johan De Rytter Slagter.................................................................................................... 0-0-10-6

Tomas Jenßön Skomager.................................................................................................... 0-0-2-3

Niels Samsing..................................................................................................................... 0-0-1-6

Jacob Faber....................................................................................................................... 0-0-6-6

Rasmus Olsen Rotgytter...................................................................................................... 0-0-0-9

Christen Montagne.............................................................................................................. 0-0-2-3

Salig Byefoged Hans Smeds Enche..................................................................................... 0-0-3-9

Niels Jersing Skræder......................................................................................................... 0-0-3-0

Christopher Skuurmand görtler............................................................................................ 0-0-1-6

Danniel Munch Skoleholder................................................................................................ 0-0-3-0

Mourits Hæs Vagtmester.................................................................................................... 0-0-0-9

Gierche, Salig Anders Greves Enche................................................................................... 0-0-0-9

Tomas Christensen Raadstueskriver.................................................................................... 0-2-4-0

Anders Fachelmand Muurmester......................................................................................... 0-0-0-9

 

Steffen Robkie Consumptions skriver.................................................................................. 0-0-3-0

Lars Olsen lædertover......................................................................................................... 0-0-1-0

Aamund Pedersen Skomager.............................................................................................. 0-0-3-0

Sörren Olsen Baadsmand Höcher....................................................................................... 0-0-0-9

Jörgen Olsen Baadsmand Höcher........................................................................................ 0-0-0-9

Niels Rask Styrmand.......................................................................................................... 0-0-0-9

Salig Giert Echhofs Encke.................................................................................................. 0-0-0-9

Machtell Northuusens Encke............................................................................................... 0-0-0-9

Jesper Northuusen........................................................................................................... # 0-0-3-0

Ole Pedersen Bagers Encke.............................................................................................. 0-0-10-3

Nicolai Eggers knapmager................................................................................................... 0-0-1-6

Arnoldus Baltsersen............................................................................................................ 0-0-1-6

Peder Baltsersen................................................................................................................. 0-0-1-6

Ditmer Kockum feldbereeder.............................................................................................. 0-0-4-6

Peder Aamundsen skomager............................................................................................... 0-0-0-9

.......................................................................................................................................... 1-1-4-3

 

Dend Syttende Rhode........................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Christian Krog, Præsident................................................................................................... 0-1-2-0

Hans Christian Gartner Bytingskriver................................................................................... 0-0-6-0

Petter Friderich Flos Paruqvemager..................................................................................... 0-0-2-8

Rudolph Grip Musicant....................................................................................................... 0-0-1-3

Hendrick Frimand............................................................................................................ # 0-0-8-0

Tönnes Jansen.................................................................................................................... 0-0-1-6

Johan Allerts Dreier............................................................................................................ 0-0-1-6

Eskell Olsen Skræder......................................................................................................... 0-0-0-9

Maren Mogens Datter Enche.............................................................................................. 0-0-1-6

Johan Pison Paruqvemager............................................................................................... # 0-0-3-0

Christopher Ritserau Bager................................................................................................. 0-0-4-6

Teting Bogholder................................................................................................................ 0-0-0-6

Petter Borcherts................................................................................................................ 0-0-15-9

Jens Andersen Ræfvedall.................................................................................................... 0-0-4-6

Samuell Vestvold Skræder.................................................................................................. 0-0-2-3

Lambert Harder Procurator................................................................................................. 0-0-7-6

Steen Vennecken................................................................................................................ 0-0-6-0

Bent Knudsens Enche Slagter.............................................................................................. 0-0-0-9

Hans Pedersen Berg........................................................................................................... 0-0-2-3

 

Lorents Hansen Skræder.................................................................................................... 0-0-2-3

Johannes Reimerts Junior.................................................................................................. 0-0-15-0

Hans Jörgensen................................................................................................................. 0-0-15-0

Alchia Börts Encke............................................................................................................. 0-1-8-0

Johannes Reimerts Senior.................................................................................................... 0-1-2-0

Torsten Ramb Bogbinders Encke........................................................................................ 0-0-1-6

Hans Olsen Skipper............................................................................................................ 0-0-3-0

Albert Folsker Beemand..................................................................................................... 0-0-1-3

Salig Gunder Slagters Encke............................................................................................... 0-0-4-6

Poull Svendbye................................................................................................................ # 0-0-3-0

Salig Svend Skomagers Encke........................................................................................... 0-0-2-3

Salig Jochum Bolles Encke................................................................................................. 0-0-1-6

Hans Hennecken Skomagers Enche.................................................................................... 0-0-2-3

Jacob Reimerts Barberer..................................................................................................... 0-0-3-0

Jörgen Lange Skomager...................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Rasmusen Kypper, arbeidsmand................................................................................ # 0-0-0-9

Simon Nienvegen Snedker.................................................................................................. 0-0-4-6

Hans Ruus Byefoged........................................................................................................... 0-0-4-6

    For höit 4 ß.................................................................................................................. 2-2-7-11

 

Dend Attende Rhode............................................................................................. Rdlr–ort–ß–dr.

Dorthe Bertels Enche.......................................................................................................... 0-0-2-3

Svend Holbeck................................................................................................................... 0-0-0-9

Jacob von Viida............................................................................................................... # 0-1-8-0

Hartvig Honnemand............................................................................................................ 0-0-2-3

Rubbert Pedersen Væfver................................................................................................... 0-0-0-9

Ole Larsen Smed............................................................................................................. # 0-0-1-0

Christian Ludvig farver..................................................................................................... # 0-0-2-3

Johan Raadt væfver............................................................................................................ 0-0-0-9

Erich Andersen arbeidsmand............................................................................................... 0-0-0-9

Hans Zandersen Væfver...................................................................................................... 0-0-1-6

Claus Jörgensen Baadsmand............................................................................................ # 0-0-0-9

Johannes Nielsen Væfver.................................................................................................... 0-0-0-9

Christopher Steensen öltapper............................................................................................. 0-0-0-9

Morten Kröger Væfver....................................................................................................... 0-0-1-0

Peder Erichsen Væfver.................................................................................................... # 0-0-0-9

Laurs Störchsen.................................................................................................................. 0-0-0-9

Peder Jörgensen................................................................................................................. 0-0-0-9

 

Renholt Conrats Enche..................................................................................................... # 0-0-2-3

Hendrick Dickmeier............................................................................................................ 0-0-2-3

Oluf Larsen Væver............................................................................................................. 0-0-0-9

Ambrosius Refelt Væfver.................................................................................................... 0-0-0-9

Salomon Jsachsen Slagter................................................................................................... 0-0-1-0

Hendrick Jansen Smed........................................................................................................ 0-0-4-6

Erick Olsen Smed............................................................................................................ # 0-0-0-9

Sörren Jörgensen Kiörer..................................................................................................... 0-0-0-9

Jochum Rosendahll Væfver................................................................................................. 0-0-1-0

Christen Matzön Væver...................................................................................................... 0-0-0-9

Jngebricht Michelsen Ditto.................................................................................................. 0-0-0-9

Jochum Gierding Ditto......................................................................................................... 0-0-0-9

Madamma de Fine Enche................................................................................................. # 0-0-8-0

Mademoiselle Friman....................................................................................................... # 0-0-8-0

Mademoiselle Henninge Smit............................................................................................ # 0-0-8-0

Nicolai Jungeian.................................................................................................................. 0-0-1-0

   For lidet 3 ß 6 dr........................................................................................................... 0-4-15-6

 

Dend Nittende Rhode

Hendrich Holtermand skomager.......................................................................................... 0-0-7-6

Bernt Kamp Kiöbmand....................................................................................................... 0-0-1-6

Rolluf Greve Stads Capitain................................................................................................ 0-0-7-6

Frands Gilde uhrmager........................................................................................................ 0-0-1-6

Niels Bagge Procurator....................................................................................................... 0-0-6-0

Poul Rasmusens Enche...................................................................................................... 0-0-12-0

Giert Thurmand styrmand.................................................................................................... 0-0-0-9

Ole Antonisen Skræder....................................................................................................... 0-0-1-0

Rasmus Rasmusen Vrager................................................................................................... 0-0-0-9

Erich Steensen Proviis...................................................................................................... # 0-0-0-9

Hans Mathiesen Brögger og Kiöbmand............................................................................ # 0-2-4-0

Christen Sörrensen.............................................................................................................. 0-0-3-0

Espen Lund Mönsterskriver................................................................................................ 0-0-4-6

Andreas Kold Brögger........................................................................................................ 0-1-2-0

Maren Anders öltapper....................................................................................................... 0-0-2-3

Diderick Skutte fiskevrager................................................................................................. 0-0-3-0

Mogens Nielsen bruger Kiöbmandschab............................................................................. 0-0-3-0

Ole Torsen Mahler Proviis............................................................................................... # 0-0-0-9

Johan Vulfs Enche Brögger................................................................................................. 0-0-3-0

 

Carll Nielsen, arbeidsmand Kypper og öltapper................................................................... 0-0-1-6

Rickart Vildenrath Bedemand.............................................................................................. 0-0-0-9

Niels Andersen liden Bondehandell...................................................................................... 0-0-2-3

.......................................................................................................................................... 1-1-5-3

 

Dend Tyfvende Rhode.......................................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Tommas Medsell Skipper................................................................................................... 0-1-6-6

Nicolai Oldenborg Nordfarhandell....................................................................................... 0-0-6-9

Salig Hans Sinchs Encke Barberer...................................................................................... 0-0-1-6

Hans Bergendall Hörer, for hans Kramboed........................................................................ 0-0-1-3

Mickell Bucher Handskemager............................................................................................ 0-0-4-6

Gotfred Pollack Buntmager................................................................................................. 0-0-1-3

Mathias Jbsen styrmand...................................................................................................... 0-0-1-6

Vindler Lampe guldsmed..................................................................................................... 0-0-1-6

Lucas Steen Kramboed.................................................................................................... 0-0-15-0

Jochum Lütkens Blickmager................................................................................................ 0-0-1-6

Jesper Stockhof Kaabersmed............................................................................................. 0-0-4-6

Michell Skuurmand Kaabersmed....................................................................................... 0-0-15-0

Hans Meier Skomager........................................................................................................ 0-0-6-0

Valentin Skram kaabersmed................................................................................................ 0-0-0-9

Ole Andersen Kramboed.................................................................................................... 0-0-6-9

Barbara Ryes kramboed og Nordfarhandell......................................................................... 0-2-7-0

Johan Barth Notarius Publicus.......................................................................................... # 0-0-4-6

Herman Skröder Nordfarhandell....................................................................................... 0-5-10-0

Hans Teegelmand............................................................................................................... 0-0-3-0

Hillebrand Meier kramboed................................................................................................ 0-0-7-6

Anders Skram kaabersmed................................................................................................. 0-0-4-6

Claus Marchand nordfarhandell og kramboed...................................................................... 0-1-6-6

Mathias Rysler Nordfarhandell............................................................................................ 0-1-3-6

Arnt Börsmand liden nordfarhandell og kramboed............................................................... 0-0-3-0

Geert Meier Skipper......................................................................................................... 0-0-11-3

Giercke Hönne hos Sönnen i huuse...................................................................................... 0-0-2-3

Abel Mörck Nordfarhandell.............................................................................................. 0-0-12-0

Abraham Vessell Kiöbmand................................................................................................ 0-2-1-0

 

Johan Heithuusen kramboed under Ditto Kielder................................................................. 0-0-1-3

Karen Bremmer Kramboed og öltap................................................................................... 0-0-4-6

Ludvig Biskop öltap............................................................................................................ 0-0-4-6

Hendrich Hartvig Viintapper............................................................................................. # 0-0-2-3

Niels Hansen Skipper og kramboed.................................................................................... 0-0-9-0

Zacharias Olsen Kiöbmand............................................................................................... 0-0-13-6

Ebbe Medsell..................................................................................................................... 0-0-2-3

Albrecht Smit liden Bondehandell...................................................................................... 0-0-12-0

Wein Eickhofs Hendes kramboed.................................................................................... # 0-0-3-0

Harbert Malstude styrmand................................................................................................. 0-0-0-9

Johan Haagen öltapper........................................................................................................ 0-0-3-0

Claus Carlsen Skipper........................................................................................................ 0-1-2-0

Bernt Preusner har været Harpuner paa Grönland, hans Caution Mathis Rysler..................... 0-0-2-3

.......................................................................................................................................... 4-2-2-6

 

Dend Een og Tyvende Rhode............................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Johannes Poulsen Kypper................................................................................................... 0-0-4-6

Diderich Scharmer Kyper og Rodemester........................................................................... 0-0-0-9

Diderich Sinning Brögger..................................................................................................... 0-2-8-6

Oluf Rasmusen Kypper....................................................................................................... 0-0-4-6

Peder Olsen Snedker.......................................................................................................... 0-0-0-9

Hans Endresen Matros..................................................................................................... # 0-0-0-9

Johannes Larsen tömmermand.......................................................................................... # 0-0-1-6

Jacob Johansen Baadsmand............................................................................................. # 0-0-1-6

Johan Croplin Jnstrumentist................................................................................................. 0-0-2-6

Jens Olsen Kypper............................................................................................................. 0-0-1-6

Hans Helles Kramboed....................................................................................................... 0-0-3-0

Mickell Bielle Skræder........................................................................................................ 0-0-0-9

Hans Petter Skomager........................................................................................................ 0-0-3-0

Jens Jensen Snedkersvend............................................................................................... # 0-0-0-9

Petter Riemand Brögger...................................................................................................... 0-0-9-0

Geert Hendrick Torner........................................................................................................ 0-0-3-0

Johan Sier öltapper............................................................................................................. 0-0-2-3

Niels Juell........................................................................................................................ # 0-0-1-0

 

Herman Speckhetter nordfarhandell................................................................................... 0-0-12-0

Michel Phalles Enche Guldsmed.......................................................................................... 0-0-0-9

Salig Bernt Börsmans Encke............................................................................................ # 0-0-9-0

Joen Hansen Skomager....................................................................................................... 0-0-4-6

Hans Verenhalfven........................................................................................................... # 0-0-6-0

Salig Tönnes Nævermands Enche Bager............................................................................. 0-0-9-0

Petter Badsker Procurator.................................................................................................. 0-0-3-0

Herman Gierding Brögger og Nordfarhandell....................................................................... 0-0-2-3

Claus Ritserous Encke Bager.............................................................................................. 0-0-3-0

Salig Hendrick Paaskes Enche............................................................................................ 0-0-3-0

Hendrick Paaske Styrmand................................................................................................. 0-0-1-6

Edvart Willumsen Skræder.................................................................................................. 0-0-0-9

Christopher Ørbeck Distilerer............................................................................................. 0-0-1-6

Johan Bager Wice Laugmand og Raadmand........................................................................ 0-0-4-6

Clammer Eberhard Meltser Brögger.................................................................................. 0-0-13-6

Frands Adolph Skop skomager........................................................................................... 0-0-2-3

Arnt Arntsen Nordfarhandell............................................................................................. 0-0-13-6

Zacharias Sicher................................................................................................................. 0-0-3-0

........................................................................................................................................ 1-4-14-6

 

Dend toe og Tyfvende Rhode............................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Christopher Becher Nordfarhandell..................................................................................... 0-2-4-0

Harie Simmers Enche Nordfarhandell.................................................................................. 0-1-4-0

Jacob Rick Nordfarhandell.................................................................................................. 0-1-8-0

Anne Bennechen Höcherie................................................................................................ 0-0-11-3

Johan Torafast................................................................................................................. # 0-0-9-0

Johan Nicolai Kothe........................................................................................................ # 0-0-9-0

Johan Herman Bryning Bager.............................................................................................. 0-0-6-0

Salig Bernt Hendrichsens Enche brögger............................................................................. 0-0-6-9

Sifvert Olsen Smed under Artigleriet.................................................................................... 0-0-0-9

Knud Andersen Höcher................................................................................................... # 0-0-1-3

Ole Larsen tommermand.................................................................................................. # 0-0-0-9

Arnt Olsen Skindkremmer................................................................................................... 0-0-4-6

Daniel Arntsen opkiöber paa Jægter................................................................................. # 0-0-0-9

Ole Larsen tömmermand.................................................................................................. # 0-0-1-3

Lage Olsen Skindkræmmer................................................................................................. 0-0-4-6

Jacob Anthonisen Kypper arbeidsmand............................................................................... 0-0-0-9

Diderich Skarmer Baandskiærer.......................................................................................... 0-0-3-0

 

Mogens Olsen kiöber paa Jægter..................................................................................... # 0-0-0-9

Niels Olsen mætter............................................................................................................. 0-0-0-9

Anders Laursen kiöber paa Jægter................................................................................... # 0-0-0-9

........................................................................................................................................ 1-2-13-9

 

Dend Tre og Tivende Rhode................................................................................ Rdlr–ort–ß–dr.

Hans Baade...................................................................................................................... 0-0-18-6

Johan Hammecken........................................................................................................... # 0-0-0-9

Ditmer Kaas..................................................................................................................... 0-0-10-6

Hendrich Laxou.................................................................................................................. 0-0-2-3

Friderich Löchner ingen Bruug............................................................................................. 0-0-1-6

Friderick Stradsburg Nordfarhandell................................................................................. 0-0-10-6

Diderick Smit Nordfarhandell.............................................................................................. 0-3-6-0

Diderick Skröder holder Skole......................................................................................... # 0-0-0-9

Hendrick Meier Arntsen.................................................................................................... 0-1-15-6

Willum Prang Bager......................................................................................................... # 0-0-0-9

Jacob Ertmand ingen Bruug............................................................................................... 0-0-12-0

Hans Hansen Bagers Enche................................................................................................. 0-0-2-3

Johan Jörgen Mastmager..................................................................................................... 0-1-8-0

Geert Mester bruger nordfarhandell................................................................................... 0-0-12-0

Allert Holmand Brögger...................................................................................................... 0-0-1-6

Jngebricht Abelsen Kypper................................................................................................. 0-0-0-9

Niels Anthonisen Kypper.................................................................................................... 0-0-2-3

Ludolph Harcher.............................................................................................................. # 0-0-0-9

Hendrick Sasse Bröggers Enche, af fuld boe...................................................................... 0-0-12-0

Petter Krog Væfver............................................................................................................ 0-0-1-6

Herman Olsen Skindkræmmer............................................................................................ 0-0-1-6

Anders Ericksen gift med Jesper Anderßen Bröggers Encke.............................................. 0-0-13-6

Hans Berntsens Enche Kypper............................................................................................ 0-0-3-0

Joen Olsen tömmermand.................................................................................................. # 0-0-1-6

Hendrich Fröling Arbeidsmand......................................................................................... # 0-0-0-9

Hendrick Vichmand Arbeidsmand.................................................................................... # 0-0-0-9

Bent Jensen Baadsmand Enrolleret................................................................................... # 0-0-0-9

 

Nicklas Grabin Arbeidsmand.............................................................................................. 0-0-0-9

Geert Becher gift med Hendrich Smids Datter Brögger........................................................ 0-0-3-3

Jochum Smit Kiöbmand i samme huus................................................................................. 0-0-2-3

Johan Börsmand, Kiöbmand............................................................................................... 0-0-3-0

Gullick Jensen Baadsmand og Kypper................................................................................. 0-0-0-9

Rasmus Olsen Höcher, vasker.......................................................................................... # 0-0-3-0

Niels Olsen arbeidsmand.................................................................................................. # 0-0-0-9

Ole Pedersen Skindkræmmer.............................................................................................. 0-0-4-6

Johan Brandt Skindkremmer............................................................................................ # 0-0-0-9

Rasmus Mathisen Höcher.................................................................................................... 0-0-4-6

Hendrick Gotzou arbeidsmand......................................................................................... # 0-0-0-9

Jörgen Hudeck Arbeidsmand.............................................................................................. 0-0-1-6

Lütte Fincke tapper öll........................................................................................................ 0-0-1-6

Rasmus Rasmusen Arbeidsmand...................................................................................... # 0-0-0-9

Johan Herkamp Mæter....................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Poulsen Baadsmand Enrolleret................................................................................... # 0-0-0-9

Jörgen Carstenbroch Nordfarhandell................................................................................. 0-1-14-0

Johan Lahman i Flatefioren.................................................................................................. 0-0-6-0

Johan Hendrich Knöt i Bredsgaden..................................................................................... 0-0-6-0

.......................................................................................................................................... 3-0-1-0

 

Dend Fierde og Tyvende Rhode........................................................................... Rdlr–ort–ß–dr.

Johan Rössing..................................................................................................................... 0-0-2-3

Johan Haas Skræder........................................................................................................... 0-0-0-9

Rolluf Kling......................................................................................................................... 0-0-6-0

Johan Hyssing Mægler........................................................................................................ 0-0-0-9

Hendrick Carsten Dick öltap............................................................................................... 0-0-0-9

Hendrick Staamand.......................................................................................................... 0-2-13-0

 

Johannes Gevers Möller...................................................................................................... 0-1-4-0

Hendrich Meier................................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Jensen Reebslager..................................................................................................... # 0-0-1-6

Christian Persen Skuldermand Smed................................................................................... 0-0-2-3

Christian Hansen Kypper.................................................................................................... 0-0-4-6

Joen Erichsen Enrolleret...................................................................................................... 0-0-1-6

Peder Tordsen Skræder...................................................................................................... 0-0-0-9

Jacob Geertßen Slagter.................................................................................................... # 0-0-0-9

Maren Peders Datter Kypper Encke................................................................................... 0-0-0-9

Christian Bruns nordfarhandell............................................................................................. 0-0-4-6

Diderick Haslop.................................................................................................................. 0-1-8-6

Just Maas......................................................................................................................... 0-0-10-6

Salig Cort von Lübechs Enche.......................................................................................... 0-0-12-0

Jens Fæster...................................................................................................................... 0-0-13-0

Christian Bröndsöe Snedker................................................................................................ 0-0-0-9

Jens Hiert, har været Leutnant i Kongens tieniste öltapper................................................. # 0-0-0-9

Christen Bönnemand........................................................................................................... 0-0-3-0

Rasmus Tonning tapper öll.................................................................................................. 0-0-2-3

Capitain Peder Sörrensen.................................................................................................. 0-3-10-0

Robbert Davidsen............................................................................................................... 0-0-9-0

Reimert Bödicker.............................................................................................................. 0-0-12-0

Lydder Ridders Encke........................................................................................................ 0-1-3-6

Claus Oken........................................................................................................................ 0-0-2-3

Joen Svendsen Mester paa Brodbencken............................................................................ 0-0-9-0

Hendrick Bolt..................................................................................................................... 0-0-0-9

Jörgen Lambers öltapper..................................................................................................... 0-0-3-0

 

Jens Hansen Smed.............................................................................................................. 0-0-1-3

Hendrick Schröder........................................................................................................... 0-1-14-0

Hendrick Tambs Enche öltapper......................................................................................... 0-0-0-9

Albrecht Skrifver.............................................................................................................. 0-1-11-0

Carll Christian Höring öltapper............................................................................................ 0-0-3-0

Johan von Lybeck............................................................................................................... 0-0-4-6

Johan Pegelou..................................................................................................................... 0-1-6-6

Christen Hansen Skipper..................................................................................................... 0-0-2-3

Hieronimus Vibusk*............................................................................................................ 0-0-9-0

Herman Laading öltapper.................................................................................................... 0-0-3-0

.......................................................................................................................................... 3-5-9-0

 

................................................................................................................................ Rdlr–ort–ß–dr.

1 Rode............................................................................................................................... 1-3-5-3

2........................................................................................................................................ 5-2-8-9

3........................................................................................................................................ 4-0-0-3

4........................................................................................................................................ 3-4-3-0

5...................................................................................................................................... 3-5-11-3

6...................................................................................................................................... 1-3-13-3

7...................................................................................................................................... 5-3-12-3

8...................................................................................................................................... 6-1-14-6

9...................................................................................................................................... 1-1-13-3

10...................................................................................................................................... 1-5-2-3

11...................................................................................................................................... 2-4-8-6

12...................................................................................................................................... 2-4-6-0

13...................................................................................................................................... 4-1-4-9

14.................................................................................................................................... 6-3-12-0

15...................................................................................................................................... 1-0-4-6

16...................................................................................................................................... 1-1-4-3

17.................................................................................................................................... 2-0-7-11

18        0-4-15-6

19...................................................................................................................................... 1-1-5-3

20...................................................................................................................................... 4-2-2-6

21.................................................................................................................................... 1-4-14-6

22.................................................................................................................................... 1-2-13-9

23...................................................................................................................................... 3-0-1-0

24...................................................................................................................................... 3-5-9-0

Summa Dagl Rdr............................................................................................................ 72-3-12-1

.............................................................................................................................. forlidet 5 ß 4 dr.

Som er for 365 dage...................................................................................... 26508 rd 2 ort 10½ ß

............................................................................................................................ 26524–86 ß 1 dr.

 

Af forregaaende Skatte ligning er Kiemnerne hver paa sinne 12 Roder een ligeliudende Gienpart till efterretning og inddriftvelse blefven meddelt,

Bergens Raadstue den 8 Augusti Anno 1715,

C[hristian] P Krog [våpensegl], C: Tuxen [seglet falt av], C[asten] Bagge [våpensegl], P[etter] Rumohr [våpensegl], Magnus Schiötte [monogramsegl], Johan Bager [våpensegl], [seglene i god kvalitet].

 

Efter paafordring anviist den 14 November 1715, A[ndreas] Undall.