Ligningsmanntall for Krigsstyr av Bergen by, unntatt de geistlige og kontoriske, 1713

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 20. januar 2007.

 

Dette ligningsmanntallet har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk. 4. Manntallet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for årene 1712–1720. Denne pakken inneholder også en rekke andre kilder fra Bergen by.

 

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Tegnene “\: :/” anvendes i originalen som parenteser. Kommentarer i klammen “[...]” er tilføyd her. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ö”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Usikre lesemåter er bemerket ved bruk av “(?)”. Sideskift markeres med blanke linjer. Teksten i originalen er skrevet med pengebeløpene lengst til høyre, fordelt i fire spalter: riksdaler (Rdr), ort, skilling (ß) og denarer eller penninger (dr.). I utgaven nedenfor er pengebeløpene omskrevet med en bindestrek mellom hvert myntslag i stedenfor i fire spalter.

 

Rentekammeret i København hadde først bestemt at Krigsstyren 1713 skulle betales av Bergen by med 60 riksdaler per dag, eller i alt 21.900 rdr for hele året. Siden dette var langt mer enn befolkningens betalingsevne, hadde Bergens Magistrat vedtatt en ligning med 35 rdr 3 ort 11 ß daglig. Rentekammeret krevde i brev 19/5 1713 at summen på 60 rdr daglig skulle opprettholdes, og som svar på dette kravet ble dette ligningsmanntallet 1713 som utgis her, forfattet, med opplysningen om at ligningen var 1/3-del høyere enn den forrige (53 rd mot 35 rdr). Magistraten ber imidlertid om at ligningen på 35 rdr daglig blir den endelige, for å hindre at de som ennå lever i byen ikke blir helt ruinert.

 

Ligningen inneholder 1497 personer. Til sammenligning inneholder “Manntall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714” i alt 2702 personer, men mange av dem var skattefrie i 1713 på grunn av den militære utskrivningen.

 

De 16 høyeste ligningene for 1713 ble ilagt Hans Formann med 411 daler, Jochum von der Lippe 373 dr, Hermann Skrøder 319 dr, Mads Formann 274 dr, Warner Ros, Hans Castensen, Gunder Berentsen, David Marckussen og Hermann Møller à 220 dr, Johann Hasewinckels enke 213 dr, Henrich von Recken 209 dr, Johann Formann, Niels Henriksen, Claus & Joris Ross, Knud Gelmuyden og Peder Sørensen 198 dr. De fleste skattyterne ble lignet til omkring 1 daler.

 

 

 

KriigsStyrs Liigning for Bergens Bye

De Geißtlige og Contorische undtagen Anno 1713, Bedragende som Borgerskabed skulle svare – 53 rd 4 ort 5 ß 6 dr.

 

Jndkommen den 22 Augusti 1724.

 

Mandtal ofver dend 1te Rode            .................................................................. Rdr–ort–ß–dr.

Herman Nielßen, Bordklamper.......................................................................................... 0-0-0-3

Willem Möller, Borger..................................................................................................... 0-0-12-0

Christen Nielßen, Kipper................................................................................................... 0-0-0-3

Anne Clemmetzdatter, Kypper Encke............................................................................. 0-0-0-4½

Thomas Berntsen, Styremand............................................................................................. 0-0-0-9

Hans Hanßen Gabriel, Skipper........................................................................................... 0-0-9-0

Jens Anderßen, Flötmand.................................................................................................. 0-0-0-3

Jngebor Olsdatter, Encke................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Pederßen, Flötmand.................................................................................................... 0-0-0-3

Guldbrand Ellefsen, Flötmand............................................................................................ 0-0-0-3

Bendix Kolbeenßen, arbeidsmand...................................................................................... 0-0-0-3

Kaalbeen Knudsen, arbeidsmand....................................................................................... 0-0-0-3

Peder Rasmußen, Tambour ved Compagniet..................................................................... 0-0-0-3

Ole Jacobßen, Flötmand og Lods...................................................................................... 0-0-0-3

Lauritz Olßen, arbeidsmand............................................................................................... 0-0-0-3

Berte Rasmusdatter, Encke................................................................................................ 0-0-0-3

Endre Nielßen, Flötmand................................................................................................... 0-0-0-3

Peder Kaae, Baadsmand................................................................................................... 0-0-0-3

Hans Olßen, Styremand..................................................................................................... 0-0-3-0

Herman Hanßen, Skipper.................................................................................................. 0-0-3-0

Bottel Larßens Encke........................................................................................................ 0-0-0-3

Haldor Anderßen, Flötmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Rasmus Eide, Borger og Handelsmand............................................................................... 0-1-5-0

 

Jacob Nielßen, Ostindiefar.............................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Wildman, Öltapper...................................................................................................... 0-0-1-6

Jacob Davidßen, Styremand.............................................................................................. 0-0-2-3

Peder Kierumgaard, Borger............................................................................................... 0-0-3-0

Söfren Söfrenßen, Lods..................................................................................................... 0-0-0-3

Peder Jfverßen, Baadsmand............................................................................................... 0-0-0-3

Christian Fosß, Skindkræmer............................................................................................. 0-0-1-6

Jan Möller, Borger............................................................................................................. 0-1-5-0

Hendrich Larßen, Borger................................................................................................... 0-0-1-6

Johannes Haldorßen, Skindkræmmer................................................................................. 0-0-1-6

Sören Anderßens, Encke................................................................................................... 0-0-0-3

Claus Lampe, Baadsmand................................................................................................. 0-0-0-9

Lars Pederßen, Lods......................................................................................................... 0-0-0-3

Erich Rasmusen, Borger..................................................................................................... 0-0-4-6

Daniel Anderßen, Borger................................................................................................... 0-0-3-9

Jens Hanßen, farer for Compagniet paa Findmark............................................................. 0-0-1-6

Christopher Nagel, Borger................................................................................................. 0-0-2-3

Otte Ahlewelt, Ober–Toldbetient....................................................................................... 0-0-1-6

Maren Tygis, Encke........................................................................................................... 0-0-0-3

Toerd Foss, Rodemester................................................................................................... 0-0-0-3

Peder Smit, Borger............................................................................................................ 0-0-1-6

Ole Torkildßen, Timmermand............................................................................................ 0-0-1-6

Anders Anderßen, Baadsmand....................................................................................... 0-0-0-4½

Thomas Anderßen arbedsmand.......................................................................................... 0-0-0-3

 

Söfren Söfrenßen, Styremand............................................................................................ 0-0-1-6

Steffen Jacobßen, arbeidsmand.......................................................................................... 0-0-0-3

Siur Olßen, Flötmand......................................................................................................... 0-0-0-3

Hans Tordbeenßen, Baadsmand........................................................................................ 0-0-0-3

Ole Anderßen, arbeidsmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Jngebrigt Olßen, Bordklamper........................................................................................... 0-0-0-3

Morten Mortenßen, Baadsmand........................................................................................ 0-0-0-9

Ole Mathießen graver........................................................................................................ 0-0-0-3

Hans Tordsen, arbeidsmand............................................................................................... 0-0-0-3

Niels Strit, Drager og Vægter............................................................................................. 0-0-0-3

Jetmund Pederßen, tiæner ved Toldboden....................................................................... 0-0-0-4½

Niels Nielßen, Baadsmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

Jan Larßen, arbeidsmand................................................................................................... 0-0-0-3

Hendrich Grot, Skomager.................................................................................................. 0-0-1-6

Alheed, Salig Christen Mognßens, Brygger..................................................................... 0-0-0-4½

Anne, Salig Elling Albrechtsens                         )............................................................................

Albret Ellingsen                                                 )................................................................ 0-0-1-6

Christian Magnus, Ober Toldbetient................................................................................... 0-0-3-0

Hendrich Magnus, Skipper................................................................................................ 0-0-3-0

Christen Graa, Consumptions betient.............................................................................. 0-0-0-4½

Østen Jenßen, Consumptions betient, i Möllen................................................................ 0-0-0-4½

Thomas Carlßen, Skipper, Østen paa................................................................................. 0-0-1-6

Herman Soelgaard, Skipper............................................................................................... 0-0-7-6

............................................................................................................................. Summa 1-2-1-6

 

Dend 2den Rohde

Hemming Fosß, Rodemester.............................................................................................. 0-0-0-9

Hendrich Trovests Encke, Brygger..................................................................................... 0-0-6-0

Styrck Söfrenßen, Skipper i Kongens Tieniste.................................................................... 0-0-0-9

Lars Olßen, Matros........................................................................................................... 0-0-0-3

Magnus Johanneßen, arbedsmand...................................................................................... 0-0-0-3

Jochum Zega, Obermaaler................................................................................................. 0-0-4-6

Christen Boller Ober Toldbetient........................................................................................ 0-0-3-0

Johan Gülich, Auctins Directeur.......................................................................................... 0-0-9-0

Michel Janßen, udfarer....................................................................................................... 0-0-1-6

Dirich Muhle, Borger......................................................................................................... 0-0-9-0

Salig Niels Olßen Timmermands Encke.......................................................................... 0-0-0-4½

Johan Braae, gammel Fiskeveier........................................................................................ 0-0-0-3

Thomas Braae, lidet Kiöbmandskab................................................................................... 0-0-0-9

Madtz Pederßen, gammel Borger...................................................................................... 0-0-0-9

Peder Madtßen Bang, Skipper........................................................................................... 0-0-3-0

Hans Möllers Encke.......................................................................................................... 0-0-0-3

Jan Olßens Encke, öltapper............................................................................................ 0-0-0-4½

Hans Jacobßen Fisker....................................................................................................... 0-0-0-3

Michel Michelßen lodtz...................................................................................................... 0-0-0-9

Elias Anderßen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-6

Niels Jörgenßen, Borger.................................................................................................. 0-0-12-0

Casper Bæcker, Borger..................................................................................................... 0-0-1-6

Christian Lucaßen, Skredder.............................................................................................. 0-0-1-6

Jan Duncher Constabel................................................................................................... 0-0-0-4½

 

Petter Tegen, Skibs Timmermand.................................................................................... 0-0-0-4½

Jacob Kiöbke, betient ved Toldboden................................................................................ 0-0-0-9

Berthe Gilles, Aquavit Distilerer.......................................................................................... 0-0-1-6

Boy Jörgenßen, Skipper.................................................................................................... 0-0-6-0

Hans Jenßen, Skipper........................................................................................................ 0-0-1-6

Peder Koefod................................................................................................................... 0-0-1-6

Jorris Wallis, Skotte–Factor............................................................................................... 0-0-3-0

Hendrich Velthuus, Borger................................................................................................. 0-0-2-3

Lars Nagel, Borger............................................................................................................ 0-0-3-0

Hans Arrelßen, Bruger Höckerie........................................................................................ 0-0-1-6

Thomas Nielßen, Skipper i Kongens Tieniste...................................................................... 0-0-1-6

Weide Klingerman............................................................................................................. 0-0-0-3

Jens Christenßen, Contraleur.............................................................................................. 0-0-4-6

Christopher Melchiörßen, holder Wertzhuus.................................................................... 0-0-0-4½

Jan Christopherßen, holder Wertzhuus............................................................................... 0-0-1-6

Herman Zegelken, under Visiteur....................................................................................... 0-0-0-9

Söfren Jenßens Encke..................................................................................................... 0-0-0-4½

Christen Jenßen Consumptions Skriver.............................................................................. 0-0-1-6

Johan Gaarman, General Toldforvalter............................................................................. 0-0-10-6

Jochum Meyer, Styermand................................................................................................ 0-0-1-6

Frans Skulth, Skomager..................................................................................................... 0-0-3-9

Hendrich Kannegytters Encke............................................................................................ 0-0-0-3

Ole Oltmand, holder vertshuus........................................................................................... 0-0-4-6

Jörgen Rönne, Auctions Directeurens Fuldmægtig.............................................................. 0-0-0-3

Hendrich Bærner, Skomager.............................................................................................. 0-0-6-0

 

Hendrich Rafn, Øltapper................................................................................................. 0-0-1-1½

Daniel Wildenraht, holder Vertshuus.............................................................................. 0-0-1-10½

Joris Gordon, holder Vertshuus.......................................................................................... 0-0-0-9

Margrete Kiöne................................................................................................................. 0-0-0-3

Aamund Olßen, Styremand paa Sogne Jægter.................................................................... 0-0-0-3

Ole Kusk, Flötmand.......................................................................................................... 0-0-0-3

Povel Pederßen, Matros.................................................................................................... 0-0-0-3

Jull Janßen, Matros............................................................................................................ 0-0-0-3

Hans Hanßen, Knifsmed................................................................................................. 0-0-0-4½

Törris Larßen, Flötmand.................................................................................................... 0-0-0-9

Knud Ellefsen, Flötmand.................................................................................................... 0-0-0-9

Friederich Jæger, Styremand.............................................................................................. 0-0-1-6

Povel Raunsdorfs Fischals Fuldmægtig............................................................................... 0-0-4-6

Salig Jens Madtsens Encke................................................................................................ 0-0-1-6

William Forbus............................................................................................................... 0-0-0-4½

Johan Foerman, Borger..................................................................................................... 0-2-4-0

Salig William Jeffes Encke................................................................................................. 0-0-0-9

Anders Erichsen, Borger.................................................................................................... 0-0-4-6

Morten Lems, Skomager Encke...................................................................................... 0-0-0-4½

Edvart Borchelius Encke.................................................................................................... 0-0-0-3

Johan Fyrstenberg oplagskriver.......................................................................................... 0-0-0-9

Söfren Kocks Encke, Bager.............................................................................................. 0-0-1-6

Lauritz Madtsen, Borger og Brygger................................................................................ 0-1-11-0

Peder Tröyes Encke bruger Kiöbmandskab....................................................................... 0-1-1-6

Christian Lahußen Guarnisons Barberer.............................................................................. 0-0-4-6

 

Hendrich Nielßens Encke................................................................................................. 0-1-14-0

Peder Jacobßen, udfarer.................................................................................................... 0-0-0-3

Börge Willemsen, Skrædder.............................................................................................. 0-0-3-0

Mathias Carnilleßen Styremand.......................................................................................... 0-0-2-3

Hans Foerman, Borger.................................................................................................... 1-0-12-0

Anders Kierumgaard, Toldskriver...................................................................................... 0-0-4-6

Peder Jörgenßen, Skipper.................................................................................................. 0-0-7-6

Didrich Fæster, Skipper..................................................................................................... 0-0-6-0

Her Borgemester Tuxen..................................................................................................... 0-0-7-6

Niels Juchumßen, Bager..................................................................................................... 0-0-3-0

Karen Badsker, Jordemoder.............................................................................................. 0-0-0-3

Peter Möllers Snedkers Encke........................................................................................... 0-0-0-3

Anders Ericksen, Kipper arbedsmand................................................................................ 0-0-0-3

Jens Ericksen, Skibs Timmermand..................................................................................... 0-0-0-9

Jfver Sörenßens Encke, Öltapper....................................................................................... 0-0-0-3

Svend Erichsen Mægter..................................................................................................... 0-0-0-3

........................................................................................................................ Summa 3-5-14-7½

 

Dend 3die Rode

Jacob Nyemeyer, Kiöbmand............................................................................................. 0-0-9-0

Christen Jacobßens Encke.............................................................................................. 0-0-0-4½

Erich Otteßen, Skipper.................................................................................................... 0-0-12-0

Arent Skomagers Encke................................................................................................. 0-0-0-4½

Woen Jenßens Encke........................................................................................................ 0-0-0-9

Raadmand Peter Rumohr................................................................................................... 0-0-4-6

Hendrich Kobroe.............................................................................................................. 0-0-0-9

 

Rognild Berentsen, Skindkræmmer................................................................................. 0-0-0-4½

Jan Heideman, Styremand.................................................................................................. 0-0-0-9

Daniel Nielßen, Borger...................................................................................................... 0-0-7-6

Anne Davids, Bruger Handel.............................................................................................. 0-0-2-3

Jens Christenßen, Styremand............................................................................................. 0-0-0-9

Mester Kanairs Encke.................................................................................................... 0-0-0-4½

Cammer–Raad Ryes Enckefrue......................................................................................... 0-0-4-6

Peder Joenßen, Styremand................................................................................................ 0-0-1-6

Peter Hendrichsen, Borger................................................................................................. 0-1-5-0

Ole Gregorißen, Skipper.................................................................................................... 0-0-0-9

Söfren Hanßen, Skrædder................................................................................................. 0-0-0-3

Peter Möller, Borger.......................................................................................................... 0-1-2-0

Povel Hanßen ved Consumptionen..................................................................................... 0-0-1-6

Didrich Gierding, har været skipper.................................................................................... 0-0-3-0

Rasmus Rasmußen, Borger.............................................................................................. 0-1-14-0

Bendix Hanßen, Skipper.................................................................................................... 0-0-3-0

Hans Værmoder, er til Huße hos hannem........................................................................... 0-0-4-6

Henrich Stoltz, Borger....................................................................................................... 0-0-6-0

Hans Jacobsen Tode, Skipper......................................................................................... 0-1-14-0

Hans Peter Weiwitz, Borger............................................................................................... 0-0-6-0

Gilles Skröder, Skipper..................................................................................................... 0-1-5-0

Jver Buschis Encke............................................................................................................ 0-0-6-0

Ane Maria Davidsdatter, Encke......................................................................................... 0-0-0-3

Michel Leermand, Styremand............................................................................................ 0-0-3-0

Christen Pederßen, Skipper............................................................................................... 0-0-0-9

 

Jacob Albertsen, Styremand.............................................................................................. 0-0-0-9

Hans Tygesen, lidet Brug................................................................................................... 0-0-0-9

Jsaac Buchof, Bager.......................................................................................................... 0-1-5-0

Jacob Janßens Encke bruger Bryggerie.............................................................................. 0-0-1-6

Niels Marckußen, Styremand............................................................................................. 0-0-0-9

David Middelthun, Borger.................................................................................................. 0-0-7-6

Jörgen Christenßen, Borger.............................................................................................. 0-0-12-0

Johannes Dobbelsteen, Ober Toldbetient........................................................................... 0-0-1-6

Hans Olßen, Smed............................................................................................................ 0-0-0-9

Karen Salig Hans Broderßens, Encke................................................................................ 0-0-2-3

Mogens Christenßen, Skipper............................................................................................ 0-0-0-9

Hans Speckhan, Rodemester............................................................................................. 0-0-0-3

Peter Helleßen, Muurmester............................................................................................ 0-0-0-4½

Ole Olßen, Ringer.............................................................................................................. 0-0-0-3

Ole Eskildsen, Skredder................................................................................................. 0-0-0-4½

Jens Axelßen, bruger smaat Höckerie................................................................................. 0-0-1-6

Hans Jngebrigtsen, Matros.............................................................................................. 0-0-0-4½

Jan Felthuußen, Styremand................................................................................................ 0-0-0-9

Jacob Sivertsen, Kypper.................................................................................................... 0-0-0-9

Niels Olßen, udfahrer......................................................................................................... 0-0-0-9

Willem Larßen, Kypper.................................................................................................. 0-0-0-4½

Lars Erichsens Encke, Tapper öll.................................................................................... 0-0-0-4½

Jochum Roggen, Styremand............................................................................................... 0-0-3-0

Hans Hendrichsen, Styremand........................................................................................... 0-0-1-6

Lars Pederßen Matros....................................................................................................... 0-0-0-3

 

Niels Nielßen Kypper..................................................................................................... 0-0-0-4½

Peder Mahler.................................................................................................................... 0-0-0-3

Hans Jörgen Gaatwitz, Kaaberslager.................................................................................. 0-0-1-6

Hans Svendsen, Tampour ved Compagniet........................................................................ 0-0-0-3

Frans Bordmæter.............................................................................................................. 0-0-0-3

Jngebrigt Jversen, Kypper.................................................................................................. 0-0-0-3

Philip Frederichsen, Skomager........................................................................................... 0-0-1-6

Christopher Hatner, Styremand....................................................................................... 0-0-0-4½

...................................................................................................................... Summa 2-4-10-10½

Förste Rode giver Daglig................................................................................................... 1-2-1-6

Anden Rode................................................................................................................. 3-5-14-7½

Tredie Rode............................................................................................................... 2-4-10-10½

.......................................................................................................... Förste Compagnie 8-0-11-0

 

Dend 4de Rode

Anders Rasmußen, Drager................................................................................................. 0-0-0-3

Lauritz Johanneßen, Drager................................................................................................ 0-0-0-3

Thor Thorßen, Bordarbeider........................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen Rodemester...................................................................................................... 0-0-0-3

Jacob Envoldßens Encke................................................................................................... 0-0-0-3

Lyder Hanßen Styremand.................................................................................................. 0-0-0-9

Ole Pederßen Timmermand............................................................................................ 0-0-0-4½

Lars Anderßen Arctander, Styremand................................................................................ 0-0-3-0

Adam Wefvers Encke..................................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Erichsen, Skolemester.............................................................................................. 0-0-0-4½

 

Niels Kolbeenßen, Matroßes Encke................................................................................ 0-0-0-4½

Ole Rasmußen, Bordarbedsmand.................................................................................... 0-0-0-4½

Hans Hanßen, arbedsmand................................................................................................ 0-0-0-3

Joen Pederßen, Timmermand.......................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Anderßens Encke..................................................................................................... 0-0-0-4½

Jan Lange, Skomager........................................................................................................ 0-0-2-3

Christopher Olßen Bordarbedsmand............................................................................... 0-0-0-4½

Ole Abrahamßen, Matros............................................................................................... 0-0-0-4½

Rasmus Larßen, Smed....................................................................................................... 0-0-2-3

Söfren Jæger, Skipper....................................................................................................... 0-0-1-6

Jan Povelßen, Brygger....................................................................................................... 0-0-6-0

Erich Kiempe, Kiöbmand.................................................................................................. 0-0-1-6

Herman Hegler, Bedemand................................................................................................ 0-0-1-6

Henrich Söfrenßen, Styremand........................................................................................... 0-0-1-6

Ole Pederßen, Styremand.................................................................................................. 0-0-0-9

Johannes Alter, Toldbetienter............................................................................................. 0-0-1-6

Peder Franßen, Brygger................................................................................................... 0-0-12-0

Johan Meyers Encke......................................................................................................... 0-0-1-6

Christopher Mortenßen, Skipper...................................................................................... 0-0-13-6

Hendrich Nyemeyer, Kiöbmand......................................................................................... 0-0-9-0

Abraham Kiöstelßen.......................................................................................................... 0-0-0-9

Detlef Jörgenßen, Skipper.................................................................................................. 0-0-6-0

Thomas Davidsens Encke.................................................................................................. 0-0-2-3

Hans Joenßen, Styrmand................................................................................................... 0-0-1-6

Rasmus Johanneßen bordarbeider...................................................................................... 0-0-0-3

 

Rasmus Anthonißen, Skredder........................................................................................ 0-0-0-4½

David Christie, Kiöbmand................................................................................................ 0-0-13-6

Obriste von Kraaeg......................................................................................................... 0-0-12-0

Niels Danielßen, Styremand............................................................................................... 0-0-1-6

Michel Busch, Kiöbmand................................................................................................. 0-0-10-6

Casten Janßen, Brygger..................................................................................................... 0-1-5-0

Henrich von Recken, Kiöbmand........................................................................................ 0-2-7-0

Jonas Ruus, Brygger.......................................................................................................... 0-0-9-0

Johan Schult, Selgelmagers Encke...................................................................................... 0-1-2-0

Ole Thorßen, Skipper........................................................................................................ 0-0-7-6

Niels Jenßen, ditto........................................................................................................... 0-0-13-6

Niels Busch, Kiöbmand................................................................................................... 0-0-15-0

Helmich Sem, ditto............................................................................................................ 0-1-5-0

Henrich Blancke, Skomager............................................................................................... 0-0-0-3

.......................................................................................................................... Summa 2-4-0-4½

 

Dend 5te Rode

Jacob Sembs Encke, brygger............................................................................................. 0-0-6-0

Niels Hendrichsen, Kiöbmand............................................................................................ 0-2-4-0

Christian Raßmußens Encke............................................................................................... 0-0-6-0

Warner Ros, Kiöbmand................................................................................................... 0-2-10-0

Rasmus Selgenßens Encke................................................................................................. 0-0-1-6

Berent Hanßen, Skipper.................................................................................................... 0-0-3-0

Hans Castenßen, Kiöbmand............................................................................................ 0-2-10-0

Hans Hanßen Weilandt, Skipper........................................................................................ 0-0-1-6

Hendrich Larßen, Skipper.................................................................................................. 0-0-4-6

 

Ole Nielßen, Fisketoller..................................................................................................... 0-0-6-0

Lars Olßen, Bager............................................................................................................. 0-0-2-3

Anders Hesß, Skipper....................................................................................................... 0-0-9-0

Gunder Berentsen, Kiöbmand.......................................................................................... 0-2-10-0

Berent Gunderßen, Skipper............................................................................................... 0-0-1-6

Thomas Busk, Kiöbmand.................................................................................................. 0-0-9-0

Lars Mathießen, Skipper................................................................................................. 0-0-12-0

Envold Köning, organist..................................................................................................... 0-0-3-0

Ties Jochumßen, Segelmager Svend................................................................................ 0-0-0-4½

Abraham Nielßens Encke............................................................................................... 0-0-0-4½

Hans Pederßen Kiempes Encke, liden handling............................................................... 0-0-0-4½

Johan Bock....................................................................................................................... 0-0-0-3

Hans Hanßen Capel, Styremand........................................................................................ 0-0-1-6

Otte Lambregtsen............................................................................................................ 0-0-12-0

Knud Jverßen, Kypper...................................................................................................... 0-0-1-6

Elias Larßen, Wiin–forlader................................................................................................ 0-0-1-6

Tollack Jenßen, Timmermand............................................................................................ 0-0-0-9

Einer Olßen, Matros....................................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen Stocke Matrosis Encke.................................................................................. 0-0-0-4½

Hille Bang, Encke.............................................................................................................. 0-0-0-3

Hans Hanßen, gammel Lodtz............................................................................................. 0-0-0-3

Jan Jörgenßen, Skomager.................................................................................................. 0-0-3-0

Ole Söfrenßen, fiskevrager................................................................................................. 0-0-0-9

Jörgen Pederßen, Kypper.................................................................................................. 0-0-3-9

Selgen Michelßen, Styremand............................................................................................ 0-0-0-3

 

Ole Christenßen, glasmager................................................................................................ 0-0-0-3

Sivert Sivertsen.................................................................................................................. 0-0-0-3

Peder Jörgenßen Roue, Matros....................................................................................... 0-0-0-4½

Jan Treubler, Matros......................................................................................................... 0-0-0-3

Claus Reimers, Bordwrager............................................................................................... 0-0-0-3

Ole Rasmußen, flötmand.................................................................................................... 0-0-0-3

Sifvert Olßen, Skrædder.................................................................................................... 0-0-0-3

Bent Hanßen, Skindkræmmer............................................................................................ 0-0-1-6

Hans Bentsen.................................................................................................................... 0-0-0-9

Michel Snidker, Mæster................................................................................................. 0-0-0-4½

Hans JungeJanßen, Matros................................................................................................ 0-0-0-3

Rasmus Jacobßen, Matros.............................................................................................. 0-0-0-4½

Knud Aamundsen, Matros.............................................................................................. 0-0-0-4½

Anders Jensen, Timmermand............................................................................................. 0-0-0-3

Ole Michelßen, arbedsmand, Tambour............................................................................... 0-0-0-3

Erich Olßen, Lodtsmand................................................................................................. 0-0-0-4½

Jacob Olßen, Mæter.......................................................................................................... 0-0-0-3

Elling Halvorßens Encke.................................................................................................... 0-0-0-3

Jacob Janßen, Tierewrager................................................................................................ 0-0-0-3

Madtz Pederßen, Skrædder............................................................................................ 0-0-0-4½

Jver Styrcksen, Styremand................................................................................................. 0-0-2-3

Jens Olßen, Bordarbedsmand............................................................................................ 0-0-0-3

Ole Larßen, Kræmmer................................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Mognßen, Bordarbedsmand...................................................................................... 0-0-0-3

Johannes Anderßen, Baadsmand....................................................................................... 0-0-0-3

 

Joen Tordsen, Drejer......................................................................................................... 0-0-0-3

Michel Siursen, Kiele–böder.............................................................................................. 0-0-0-3

Ole Wermundsen, Matros.................................................................................................. 0-0-0-9

Joen Arnesen, Drager........................................................................................................ 0-0-0-3

Mogens Nielßen, Fisker..................................................................................................... 0-0-0-3

Anders Olßen Flötmand..................................................................................................... 0-0-0-3

Börre Tordsen, Drager...................................................................................................... 0-0-0-3

Peder Siurßen, Dixelarbedsmand....................................................................................... 0-0-0-3

Torkel Pederßen, Viseter................................................................................................ 0-0-0-4½

Fredrich Wognßen, Fisker................................................................................................. 0-0-0-3

Zacharias Larßen, Timmermand......................................................................................... 0-0-0-3

Knud Pederßen arbedsmand........................................................................................... 0-0-0-4½

Peder Pederßen, Tambour.............................................................................................. 0-0-0-4½

Joen Jonßen, Matros......................................................................................................... 0-0-0-3

Morten Jochumßen, Matros............................................................................................... 0-0-0-3

........................................................................................................................ Summa 2-4-14-4½

 

Dend 6te Rode

Engel Peterßen.................................................................................................................. 0-0-2-3

Jacob Buschis Encke......................................................................................................... 0-0-9-0

Hindrich von Wiida......................................................................................................... 0-0-0-4½

Hindrich Benekens Encke.................................................................................................. 0-0-2-3

Hendrich Dwerhagens Encke............................................................................................. 0-0-3-0

Hermand Fröickens Encke................................................................................................. 0-0-1-6

Anders Disßingtuns Encke................................................................................................. 0-0-2-3

 

Haane Beneken................................................................................................................. 0-0-7-6

Jacob Grotjan.................................................................................................................... 0-0-4-6

Jan Hendrichsen Faßmer.................................................................................................. 0-1-14-0

Bastian Gierding, Skipper.................................................................................................. 0-0-4-6

Jan Pederßen, Skipper..................................................................................................... 0-0-15-0

Lorentz Snitler, Wintapper................................................................................................. 0-0-1-6

Erich Halvorßen, Brygger................................................................................................... 0-0-9-0

Michel Skram, Brygger...................................................................................................... 0-0-0-9

Tosten Johanneßen, Smed................................................................................................. 0-0-0-9

Albert Skredders Encke.................................................................................................... 0-0-0-3

Lars Larßen, lodtz............................................................................................................. 0-0-0-3

Gunder Anderßen, Matros................................................................................................. 0-0-2-3

Johannes Larßen, Blockedreier.......................................................................................... 0-0-0-3

Frans Skillings Encke...................................................................................................... 0-0-0-4½

Jörgen Hanßen, Matros.................................................................................................. 0-0-0-4½

Troels Nielßen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Lutzie Bigums Encke.......................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Marquardsen, Seglemager Svend............................................................................. 0-0-0-4½

Anders Knudsen, Maler..................................................................................................... 0-0-0-9

Aamund Larßen, Flötmand................................................................................................ 0-0-0-3

Daniel Steffensen, Hecklemager......................................................................................... 0-0-0-3

Niels Joensen, Skipper...................................................................................................... 0-0-1-6

Mogns Pedersen, Flötmand............................................................................................... 0-0-0-3

Aamund Rasmußen, Bordarbedsmand............................................................................... 0-0-0-3

 

Hans Rognelßen, Matros................................................................................................ 0-0-0-4½

Soffie Clausdatter.............................................................................................................. 0-0-1-6

Christen Halverßen*, Bordklamper................................................................................. 0-0-0-4½

Knud Povelßen, Bordklamper............................................................................................ 0-0-0-3

Helge Marckußen, Wefver.............................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Hanßen Timmer-mand................................................................................................. 0-0-0-3

Cornelius Albregtsen.......................................................................................................... 0-0-0-3

Mogns Anderßen, Matrosis Encke.................................................................................. 0-0-0-4½

Hendrich Foermand........................................................................................................... 0-0-3-0

            Dend 6te Rode 1-0-12-9

............................................................................................................ Dend 5te Rode 2-4-14-4½

............................................................................................................. Dend 4de Rode 2-4-0-4½

................................................................................................................................ Rdr 6-3-11-6

 

Dend 7de Rode

Jens Povelßen, Kiöbmand................................................................................................ 0-0-10-6

Jan Verenhalven, Seiglmager............................................................................................ 0-0-10-6

Anders Disßingtuns Encke................................................................................................. 0-0-4-6

Christopher Hanßen, Styremand........................................................................................ 0-0-6-0

Jan Disßingthun, Skipper.................................................................................................... 0-1-2-0

Madtz Foermand, Kiöbmand............................................................................................. 0-3-0-0

Jens Thommeßen, Kiöbmand........................................................................................... 0-0-10-6

Jörgen Weinvig, Kiöbmand................................................................................................ 0-1-2-0

Leenert Olßen, Skipper................................................................................................... 0-0-13-6

 

Erich Nielßen, Kiöbmand................................................................................................... 0-1-2-0

Claus Kramer, Kiöbmand................................................................................................ 0-0-15-0

Hans Kramer, Skipper....................................................................................................... 0-0-4-6

Claus von Recken.............................................................................................................. 0-0-0-9

Ane Ross........................................................................................................................ 0-1-14-0

Niels Sanderßen Weinwig, Kiöbmand................................................................................ 0-0-9-0

Morten Frostes Encke....................................................................................................... 0-0-2-3

Claus Matzen.................................................................................................................... 0-0-0-9

Jörgen Otte....................................................................................................................... 0-0-4-6

Rörich Reimers, Skipper.................................................................................................... 0-0-9-0

Cornelius Schultz, Seiglemager......................................................................................... 0-0-10-6

Adtzer Lauritzen, Styremand.............................................................................................. 0-0-2-3

Christen Lauritzens Encke, inted brug.............................................................................. 0-0-0-4½

Hans Anderßens Encke..................................................................................................... 0-0-4-6

Jacob Bruns Encke............................................................................................................ 0-0-3-0

Anders Marstrand, Skipper nyelig kommen fra Barbariet.................................................... 0-0-1-6

Joen Jörgenßen, Skipper.................................................................................................. 0-1-14-0

Samuel Carnellißen, Kiöbmand.......................................................................................... 0-0-9-0

Jens Nielßen, Kiöbmand.................................................................................................... 0-0-9-0

Jacob van Erpekam......................................................................................................... 0-0-12-0

Boje Raunsdorf................................................................................................................. 0-0-1-6

Jan von Gullich.................................................................................................................. 0-0-9-0

Abraham van Erpekam, Kiöbmand.................................................................................... 0-2-1-0

 

Jan Hanßen, Styremand..................................................................................................... 0-0-0-9

Hans Hanßens Encke......................................................................................................... 0-0-0-3

Teves Cromethie............................................................................................................... 0-0-0-9

Hans Kolbring, Brygger................................................................................................... 0-1-11-0

Christian Grat.................................................................................................................... 0-0-0-3

Oluf Knudsen, Blockedrejer........................................................................................... 0-0-0-4½

Albert Nevermand lidet Bryggerie...................................................................................... 0-0-3-0

Hans Plydt, Skomager....................................................................................................... 0-0-1-6

............................................................................................................................. Summa 4-0-8-9

 

Dend 8de Rode

Gabriel Peterßen, Kiöbmand.............................................................................................. 0-0-4-6

Jan Heßelmand.................................................................................................................. 0-0-7-6

Olluf Povelßen, Kiöbmand............................................................................................... 0-0-10-6

Jacob Disßingtun, Skipper............................................................................................... 0-0-12-0

Anders Smeds Encke........................................................................................................ 0-1-2-0

Jörgen Dißingtun, Kiöbmand............................................................................................ 0-0-12-0

Job Jacobßens Encke........................................................................................................ 0-0-4-6

Friederich Warnich, Kiöbmand.......................................................................................... 0-1-2-0

Arres Teveßens Encke, liden Bondehandel......................................................................... 0-0-2-3

Povel Pederßen, Skipper................................................................................................. 0-0-10-6

Juchum Nielßen, Bager...................................................................................................... 0-0-4-6

Jacob Semb Skipper......................................................................................................... 0-0-1-6

Johan Haßewinkels Encke, bruger Kiöbmandskab............................................................. 0-2-8-6

 

Hermand Sembs Encke..................................................................................................... 0-0-0-3

Michel de Rytter, Skipper................................................................................................ 0-0-12-0

Biörn Biörnßen............................................................................................................... 0-0-0-4½

Madts Olßen, Kiöbmand................................................................................................... 0-0-6-0

Arent Hendrich Stuwitz, Kiöbmand.................................................................................... 0-0-9-0

Herman Wulfs Encke, bruger Kiöbmandskab..................................................................... 0-1-8-0

Sewerin Seehusen, Stifttamtskriver..................................................................................... 0-1-5-0

Laurs Mortenßen............................................................................................................... 0-0-4-6

Christen Skaboes Encke.................................................................................................... 0-0-1-6

Herman Gievers Bager....................................................................................................... 0-0-0-9

Christian Kuurs Encke....................................................................................................... 0-0-0-9

Lars Quistes Encke, bruger Kandstöber Handverck........................................................... 0-0-0-9

Lars Larßen Quist, Guldsmed............................................................................................ 0-0-2-3

Conradus de Lange........................................................................................................... 0-0-3-0

Christian Jæger, bruger Bondehandel................................................................................. 0-0-9-0

Hindrich Ravert, Junior, Skipper........................................................................................ 0-0-1-6

Söfren Holst, Skipper........................................................................................................ 0-0-0-9

Abraham von Erpecoms Encke, Kiöbmandskab.............................................................. 1-0-12-0

Hindrich Thommeßen Crometie, Seiglmager....................................................................... 0-0-1-6

Zacharias Hoffmand, Skipper........................................................................................... 0-0-13-6

Lars Gunderßens Encke, holder Krambod....................................................................... 0-0-15-0

Hans Drejer, Kiöbmand................................................................................................... 0-0-12-0

Casper Næverman, Bager................................................................................................. 0-0-3-0

Harbert Sühling, Bondehandel............................................................................................ 0-0-2-3

 

Claus Fasting, Borgemester og PolitieMester...................................................................... 0-0-9-0

Carst Woltmand, Mægler............................................................................................... 0-0-0-4½

David Heitmand, Kipper.................................................................................................... 0-0-1-6

Zander Gaardi, Tiære–Wrager........................................................................................... 0-0-0-3

Jochum Skröder, Skredder................................................................................................ 0-0-0-9

Jsrael Tiller, Bogbinder, under Brantordningen................................................................ 0-0-0-4½

Hindrich Hindrichsen....................................................................................................... 0-0-0-4½

Elleve Tueßen, hus Tömmermand, under Brantordningen................................................. 0-0-0-4½

Christopher Jacobßen, glarmager og Rodemester.............................................................. 0-0-0-3

Casper Didrichsens Encke, bruger Smede Handverck........................................................ 0-0-4-6

Didrich Boj, farer til Cap................................................................................................. 0-0-0-4½

Povel Jörgenßen, Skrædder............................................................................................... 0-0-0-9

Michel Joenßen, Skibstömmermand................................................................................ 0-0-0-4½

Söfren Söfrenßen, Brygger................................................................................................. 0-0-3-0

Marcus Jenssen, Skipper................................................................................................... 0-0-8-0

........................................................................................................................ Summa 4-2-13-1½

 

Dend 9de Rode

Sttepfen* Kock, organist, Krambod.................................................................................. 0-0-1-6

Claus og Joris Ross, Kiöbmænd........................................................................................ 0-2-4-0

Hendrich Ravert Senjor, Bondehandel................................................................................ 0-0-4-6

Sibolt Roggen, Junior...................................................................................................... 0-0-0-4½

Jochum Kamp, liden Kramboed...................................................................................... 0-0-0-4½

Ellen Kaa, liden Krambod............................................................................................... 0-0-0-4½

 

Margrete Hofnagel............................................................................................................. 0-0-0-3

Johan Hanßen, Bonde Handel............................................................................................ 0-0-2-3

Nicolaj Herlofsen, Baadsmand........................................................................................... 0-0-0-9

Daniel Cromethie, Skipper................................................................................................. 0-0-1-6

Jan von Erpecom, Kiöbmandskab...................................................................................... 0-0-7-6

Thiel von Höven, Styremand.............................................................................................. 0-0-2-3

Hans Meßings Encke...................................................................................................... 0-0-0-4½

Margrete Kaa, guldsmed Handverk................................................................................... 0-0-3-0

Henrich von Merl, Blockedreier...................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Mogenßen Blegen, Smed.......................................................................................... 0-0-3-0

Thomas Lyderßen, Rodtgytter......................................................................................... 0-0-0-4½

Jacob Buttaud, Fransk Consul........................................................................................... 0-0-9-0

Anders Rasmußen flötmand, Compagnie Vagt................................................................ 0-0-0-4½

Peder Olßen, Dixel arbedsmand, ditto Vagt..................................................................... 0-0-0-4½

Hans Olßen, Skolapper, dito Vagt.................................................................................. 0-0-0-4½

Jver Eskildsen arbedsmand................................................................................................ 0-0-0-9

Tollef Toersen Slagter..................................................................................................... 0-0-0-4½

Wermund Johanneßen, Drager og Vægter.......................................................................... 0-0-0-3

Sivert Kaalbeenßen, baadsmand...................................................................................................

Tale Andersen Dixel arbedsmand Compagnie Vagt......................................................... 0-0-0-4½

Jan Hanßen, dito arbedsmand Brantvagt......................................................................... 0-0-0-4½

Anfind Raßmußen, Kalckslager, Compagnie Vagt.............................................................. 0-0-0-3

 

Peder Knudsen, Gadelegger, Compagnie Vagt................................................................... 0-0-0-3

Endre Sörenßen, arbedsmand, Compagnie Vagt............................................................. 0-0-0-4½

Anders Hanßen, Smed, Slet tilstand................................................................................... 0-0-0-3

Lars Svendsen, Timmermand............................................................................................. 0-0-0-9

Peder Jacobsen, Skolemester......................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Jverßens Encke........................................................................................................ 0-0-0-4½

Aasmund Olßen, Baadsmand............................................................................................. 0-0-1-6

Clemmet Nielßen, Snedker............................................................................................. 0-0-0-4½

Jngebrigt Joenßen, Kypper arbedsmand.......................................................................... 0-0-0-4½

Niels Nielsen, arbedsmand, Tambour.............................................................................. 0-0-0-4½

Ole Marquardsen arbeder hos Seiglemagerne..................................................................... 0-0-1-6

Baltzer Ritscher, Jnstrumentist............................................................................................ 0-0-0-9

Hans Larßen fiskevrager, Tambour................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Hanßen, arbedsmand, under Brantordningen............................................................ 0-0-0-4½

Niels Erichsen, Smedde arbedsmand, under Brantordningen.............................................. 0-0-0-3

Hans Olßens Encke, Selgekone......................................................................................... 0-0-0-3

Jan Sivertsen, Baadsmand............................................................................................... 0-0-0-4½

Mathias Erichsen, Baadsmand......................................................................................... 0-0-0-4½

Wemming Nielßen, Baadsmand......................................................................................... 0-0-0-3

Hans SvartzKopf, Bager................................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Erichsen, arbedsmand, under Brantordningen........................................................... 0-0-0-4½

Knud Walle, Baadsmand................................................................................................ 0-0-0-4½

Albregt Pederßen, Wefver.............................................................................................. 0-0-0-4½

Niels Mogenßen, Smed..................................................................................................... 0-0-0-9

 

Lars Erichsens Encke......................................................................................................... 0-0-0-3

Bastian Wartmand, Börßemager..................................................................................... 0-0-0-4½

Lars Larßen Waage, Bondehandel..................................................................................... 0-0-9-0

Rasmus Torgerßen, fisker............................................................................................... 0-0-0-4½

Erich Janßen, Skolapper................................................................................................. 0-0-0-4½

Simon Anderßen, Muursvend............................................................................................. 0-0-0-3

Erich Knudßen, Slagter...................................................................................................... 0-0-0-3

Anders Anderßen Drager under Brantordningen............................................................. 0-0-0-4½

Jan Berentsen Wefvers Encke......................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Olßen, Fisker......................................................................................................... 0-0-0-4½

Raßmus Olßen, Fisker.................................................................................................... 0-0-0-4½

Mangel Janßen, Bordarbedsmand ved Brantordningen................................................... 0-0-0-4½

Anders Anderßen, flötmand............................................................................................ 0-0-0-4½

Morten Nielßen, fisker.................................................................................................... 0-0-0-4½

Aamund Larßen, Drager.................................................................................................... 0-0-0-3

Lars Pederßen, arbedsmand, ved Brantordningen............................................................ 0-0-0-4½

Erich Nielßen, Drager........................................................................................................ 0-0-0-3

Hans Jngebrigtsen, fisker................................................................................................. 0-0-0-4½

Jens Mogenßen, Baadsmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Ole Christenßen, flötmand.................................................................................................. 0-0-0-3

Niels Tostenßen, Fisker.................................................................................................. 0-0-0-4½

Johannes Sivertsen, gammel Styrmand............................................................................ 0-0-0-4½

Ole Jverßen Skolapper, ved Brantordningen..................................................................... 0-0-0-3

Ole Jverßen, arbedsmand, ved Brantordningen............................................................... 0-0-0-4½

 

Tollef Siursen, arbedsmand, ditto.................................................................................... 0-0-0-4½

Capitain Joung................................................................................................................... 0-0-6-0

Ole Michelßen Dixel arbedsmand, Tambour....................................................................... 0-0-0-3

................................................................................................................ Dend 9de Rode 1-1-0-3

........................................................................................................... Dend 8de Rode 4-2-13-1½

................................................................................................................ Dend 7de Rode 4-0-8-9

.......................................................................................................................... Summa 9-4-6-1½

 

Dend 10de Rode

Daniel von Erpecom, Kiöbmand........................................................................................ 0-1-5-0

Hans Mogenßen, Krambod............................................................................................... 0-0-4-6

Hendrich Jorrißen, Kiöbmand.......................................................................................... 0-0-12-0

Hendrich Hendrichsen, Kiöbmand...................................................................................... 0-1-5-0

Anders Jacobßen Widing Kiöbmand................................................................................ 0-0-12-0

Edvart Hanßen............................................................................................................... 0-0-0-4½

Jacob Philip, Kiöbmand, Stads Capitain............................................................................. 0-0-9-0

Jonas Helt, holder Kramboed.......................................................................................... 0-0-12-0

Eliaßer Cristenßen, holder Kramboed................................................................................ 0-0-3-0

Giert Pederßens Encke lidet Höckerie................................................................................ 0-0-0-9

Povel Hammel, liden Wilckor............................................................................................. 0-0-0-3

Söfren Jörgenßen, Peruque Mager..................................................................................... 0-0-0-3

Fredrick Troefest, Brygger................................................................................................. 0-0-7-6

Tönnes Olßen, Skomager.................................................................................................. 0-0-1-6

Lauritz Eilertsen, öltapper, Baadsmand............................................................................... 0-0-0-9

Anders Lavßen, Navigations mester................................................................................... 0-0-2-3

 

Michel Hanßen Skomager.................................................................................................. 0-0-3-0

Trine Echof........................................................................................................................ 0-0-0-9

Maren Eskel Gotskalcks.................................................................................................... 0-0-1-6

Johannes Haagenßen Abol (Aboe?)................................................................................... 0-0-0-9

Simon Anderßen............................................................................................................. 0-0-0-4½

Peder Olßen, Fiskevrager............................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Mortenßen, Matros.................................................................................................. 0-0-0-4½

David Anderßen............................................................................................................. 0-0-0-4½

Niels Olßen, Flötmand....................................................................................................... 0-0-0-3

Aamund Gullichsen Matros............................................................................................. 0-0-0-4½

Lauritz Lauritzen, arbedsmand............................................................................................ 0-0-0-3

Mathias Gullichsen.......................................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen Kudsk Slet tilstand......................................................................................... 0-0-0-4½

Hover Thomaßen, Remmemager, under Brantordningen................................................. 0-0-0-4½

Hans Claußen Herboe, enroulleret............................................................................................... --

Arved Anderßen............................................................................................................. 0-0-0-4½

Johannes Povelßen, Matros............................................................................................... 0-0-0-9

Ole Svart, Slagter.............................................................................................................. 0-0-1-6

Hans Erichsen, arbedsmand............................................................................................... 0-0-0-3

Augustinus Larßen, arbedsmand......................................................................................... 0-0-0-3

Michel Olßen arbedsmand................................................................................................. 0-0-0-3

Mogens Nielßen fisker....................................................................................................... 0-0-0-3

Peder Anderßen tiener hos Dobbelsteen............................................................................. 0-0-0-3

Johannes Olßen Muur–arbedsmand under Brantordningen................................................ 0-0-0-3

 

Rasmus Mogenßen, fisker, under Slottet.......................................................................... 0-0-0-4½

Niels Mogenßen arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-3

Erich Anderßen Muur–arbedsmand ved Brantordningen.................................................. 0-0-0-3

Cornelius Davidsen Fisker, under Brantordningen........................................................... 0-0-0-4½

Anders Erichsen................................................................................................................ 0-0-0-9

Niels Hanßen, Reebslager, öltapper................................................................................... 0-0-1-6

Lyder Bremer, Borger og Kiöbmand.................................................................................. 0-0-1-6

Lars Olßen, Fisker............................................................................................................. 0-0-0-3

Jens Tierevrager............................................................................................................. 0-0-0-4½

Peder Nielßen, Mæter under Branordningen.................................................................. 0-0-0-4½

Rasmus Olßen Smed, under Brantordningen................................................................... 0-0-0-4½

Jan Olßen, Fisker.............................................................................................................. 0-0-0-3

.......................................................................................................................... Summa 1-2-0-4½

 

Dend 11te Rode

Sander Jansen, Kiöbmand............................................................................................... 0-0-10-6

Salig Daniel Dirichs Encke, haver Krambod....................................................................... 0-0-7-6

Benjammen Næverman, Bager.......................................................................................... 0-0-3-9

Salig Jacob Anderßens Encke, Kiöbmandskab.................................................................. 0-2-1-0

Jan Kaae, Kiöbmand....................................................................................................... 0-0-12-0

Salig Christian Könings Encke, liden Krambod.................................................................. 0-0-1-6

Salig Claus Hofmands Encke, Kramboed.......................................................................... 0-0-1-6

Zacharias Hofman, Skipper................................................................................................ 0-0-3-0

Hermand Fredrichsen...................................................................................................... 0-0-15-0

 

Ernst Joensens Datter, liden Datter..................................................................................... 0-0-1-6

Niels Danielßen, Kiöbmand............................................................................................... 0-0-3-9

Raadmand Magnus Schiötte............................................................................................... 0-0-4-6

Lars Walter, Kiöbmand..................................................................................................... 0-0-6-0

Just Didrich, Barberer........................................................................................................ 0-0-4-6

Rasmus Hendrichsen, Styremand....................................................................................... 0-0-3-0

Ameling Hanßen, öltapper.................................................................................................. 0-0-7-6

Johan Schwart, lidet Brug.................................................................................................. 0-0-1-6

Johan Hemming, Bondehandel........................................................................................... 0-0-3-0

Peder Pederßen, Skindkræmer.......................................................................................... 0-0-0-9

Johan Danielßen, Kiöbmand.............................................................................................. 0-0-1-6

Peder Lauritzen, Styremand............................................................................................... 0-0-1-6

Tönnes von Busch, Skipper............................................................................................... 0-0-9-0

Giert Fentzen, Styremand................................................................................................... 0-0-1-6

Dirich Janßen, lidet Brug.................................................................................................... 0-0-4-6

Hans Hendrich Dedeken, Skiencker öll.............................................................................. 0-0-6-0

Hans Tengel, Skipper...................................................................................................... 0-0-12-0

Hans Tanck, Kiöbmand................................................................................................... 0-0-10-6

Salig Giert von Hövens Encke lidet Höckerie..................................................................... 0-0-0-3

Hans Sivertsens Encke, slet tilstand................................................................................. 0-0-0-4½

Jacob Anderßen, Anglemager............................................................................................ 0-0-0-9

Salig Lodvig Middelstorphs Encke, lidet Höckerie.......................................................... 0-0-0-4½

Fredrich Gotlob, Buntmager............................................................................................... 0-0-1-6

Morten Bölcken, farer öster paa........................................................................................ 0-0-3-0

 

Niels Pederßen, Stolemager, under Brantordningen........................................................... 0-0-1-6

Zacharias Hanßen, lidet Bryggerie...................................................................................... 0-0-3-0

Jens Smeds Encke, intet brug............................................................................................. 0-0-1-6

Peder Lauritzen, Baadsmand.............................................................................................. 0-0-1-6

Samson Lauritzen, Smed.................................................................................................... 0-0-1-6

Madtz Nielßen Snedker..................................................................................................... 0-0-2-3

Salig Joen Kleppes Encke, Höckerie................................................................................. 0-0-0-9

Joen Christenßen Muurmester, under Brantordningen........................................................ 0-0-0-9

Marckus Meel, Kypper, Rodemester.............................................................................. 0-0-0-4½

Povel Povelßen, Blockedrejer, under artigleriet............................................................... 0-0-0-4½

Juchum Tiedeman Remmemager........................................................................................ 0-0-0-9

Rasmus Pederßen, Stolemager........................................................................................... 0-0-0-9

Christian Lange, Skomager................................................................................................ 0-0-1-6

Povel Erichsen, Skredder................................................................................................ 0-0-0-4½

Anders Bryning, Knapmager.............................................................................................. 0-0-0-3

Jens Frörup, Glasmager..................................................................................................... 0-0-0-9

Rolf Lampis Encke, lidet Bryggerie..................................................................................... 0-0-1-6

Halvor Tönneßen, Timmermand......................................................................................... 0-0-0-9

Jörgen Kræftting, arbedsmand........................................................................................... 0-0-0-3

Hans Wilhelm, Politiebetiente.......................................................................................... 0-0-0-4½

Jörgen Bendixen, Skoleholder......................................................................................... 0-0-0-4½

Söfren Borg Politie–betiente............................................................................................ 0-0-0-4½

Jens Mogenßen, Styremand............................................................................................... 0-0-0-9

Christen Lemvig, Raadstue–tiener................................................................................... 0-0-0-4½

 

Rasmus Janßen, Skipper.................................................................................................... 0-0-1-6

Anders Smedarbedsmand.................................................................................................. 0-0-0-3

Rasmus Anthonißen, Baadsmand.................................................................................... 0-0-0-4½

Jens Nielßen, Jislandsfar.................................................................................................... 0-0-0-9

Ole Fredrichsen Maaler.................................................................................................. 0-0-0-4½

Rasmus Jensen Worm, Matros........................................................................................ 0-0-0-4½

Jan Castensen Wildenrath, Skredder, fattig......................................................................... 0-0-0-3

Povel Anderßen, Vægter, under Brantordningen............................................................. 0-0-0-4½

Fredrich Hendrichsen Tambour.......................................................................................... 0-0-0-3

Guldbrand, Bordarbedsmand.......................................................................................... 0-0-0-4½

Torger Torgerßen, Baadsmand....................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Anderßen, Fisker...................................................................................................... 0-0-0-3

Johannes Steenförer........................................................................................................ 0-0-0-4½

Knud Anderßen, Fisker..................................................................................................... 0-0-0-9

Lauritz Olßen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Tönnes Janßen, Fisker.................................................................................................... 0-0-0-4½

Mathias Jsaacsen, arbedsmand....................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Abelßen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

Johannes Erichsen, Flötmand............................................................................................. 0-0-0-3

Erich Tommesen Rodemester......................................................................................... 0-0-0-4½

Abraham Michelßen, Provis............................................................................................ 0-0-0-4½

Torkel Jenßen, Brendeviinsbrender.................................................................................... 0-0-4-6

Gabriel Tiedeman, Matros.............................................................................................. 0-0-0-4½

Anders Johanneßen Flötmand......................................................................................... 0-0-0-4½

Peter Matros.................................................................................................................. 0-0-0-4½

 

Anders Tollefsen, arbeidsmand....................................................................................... 0-0-0-4½

Hendrich Arbedsmand.................................................................................................... 0-0-0-4½

Albrigt Timmermand....................................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Helleßen, Tambour................................................................................................... 0-0-0-3

Daniel Jörgensen, Flötmand............................................................................................... 0-0-0-9

Ole Hanßen Flötmand..................................................................................................... 0-0-0-4½

Rasmus Pederßen, Kypper arbedsmand......................................................................... 0-0-0-4½

Hendrich Tollefsen, Bordarbedsmand, ved Brantordningen............................................ 0-0-0-4½

Rasmus Rasmusen, Bordarbedsmand Brantordningen................................................... 0-0-0-4½

Johannes Tostensen, Vægter.............................................................................................. 0-0-0-3

Ole Pederßen, Reebslager, ved artigleriet........................................................................ 0-0-0-4½

Stephen Olßen, Matros................................................................................................... 0-0-0-4½

Cordt Claußen, Bager arbedsmand................................................................................. 0-0-0-4½

Jacob Berentsen, flötmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

Hendrich Kuhlemand, Matros lidet Höckerie..................................................................... 0-0-0-9

Knud Jansen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

Niels Knudsen, Kiörer, ved Brantordningen................................................................... 0-0-0-4½

Christopher Gerlof, Wefuer, öltapper.............................................................................. 0-0-0-4½

Peder Janßen, flötmand, Brantwagt................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Erichsen, ditto............................................................................................................. 0-0-0-9

Ole Ellingsen, Bordarbedsmand......................................................................................... 0-0-0-9

Jacob Janßen, Barberer.................................................................................................. 0-0-0-4½

Peder Harrelßens Encke................................................................................................. 0-0-0-4½

........................................................................................................................... Summa 2-1-15-9

 

Dend 12 Rode

Johan Willemsen, Skipper................................................................................................ 0-0-13-6

Gregorius Kobroe, liden Handel......................................................................................... 0-0-1-6

Hendrich Grandorfs Encke, liden Krambod........................................................................ 0-0-0-9

Lyder Fasting, Kiöbmand.................................................................................................. 0-1-2-0

Jan Ludt, Skipper, holder Krambod................................................................................... 0-0-7-6

Jan Staals Encke, Kramboed........................................................................................... 0-1-14-0

Johan Seehuus, Kiöbmand............................................................................................... 0-0-12-0

Niels Christensen, Skipper, Krambod................................................................................ 0-0-9-0

Mathias Rießes Encke, Krambod....................................................................................... 0-0-4-6

Esaias Prom, Apotecher.................................................................................................... 0-0-1-6

Lars Christenßen, Skipper................................................................................................. 0-0-1-6

Lars Povelßen, Bondehandel.............................................................................................. 0-1-2-0

Jörgen Brunchorst, Bondehandel...................................................................................... 0-0-15-0

Rasmus Siurßen, udfarer.................................................................................................... 0-0-1-6

Philip Brants Encke, taper öll.......................................................................................... 0-0-0-4½

Marten* Herman, liden Bondehandel................................................................................. 0-0-0-9

Jacob Knapmager............................................................................................................. 0-0-0-3

Erich Erichsen, Smed, Rodemester..................................................................................... 0-0-1-6

Giert Lorentsen Strandiger, Distilerer.................................................................................. 0-0-7-6

Ole Tygesen Matros....................................................................................................... 0-0-0-4½

Hendrich Dedekens Encke.............................................................................................. 0-0-0-4½

Elert Meyer, Skomager...................................................................................................... 0-0-1-6

 

Michel Bryning, Knapmager............................................................................................... 0-0-0-3

Helvig Jochumsdatter, giftt................................................................................................. 0-0-0-9

Casten Wiris, Höckerie.................................................................................................... 0-0-12-0

Niels Olßens Encke......................................................................................................................

Christian Detlefsen, Hattemager......................................................................................... 0-0-0-3

Claus Schaboe, Glasmager............................................................................................. 0-0-0-4½

Jver Larßens Encke, fattig............................................................................................................

Hans Hönnemör, Styrmand................................................................................................ 0-0-1-6

Johan Peterßens Encke...................................................................................................... 0-0-0-9

Jver Larßen Muurmester, Brantordningen.......................................................................... 0-0-1-6

Jan Skröder, Skredder...................................................................................................... 0-0-0-9

Herman Anderßen, Knapmager...................................................................................... 0-0-0-4½

Jörgen Neumand, Kardevan bereder.................................................................................. 0-0-7-6

Ole Möller, enroulleret....................................................................................................... 0-0-1-0

Aamund Hanßen, Bordarbedsmand................................................................................... 0-0-0-3

Hanß Gregerßen, ditto....................................................................................................... 0-0-0-3

Christen Pederßen, arbedsmand......................................................................................... 0-0-0-3

Niels Anderßen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-3

Povel Hanßen, Knapmager................................................................................................ 0-0-0-9

Christian Lange, Styremand............................................................................................ 0-0-0-4½

Ole Nielßens Encke, bruger Höckerie................................................................................ 0-0-1-6

Jonas Witsmand, felbereder............................................................................................... 0-0-1-6

Wolert Schierenbechs........................................................................................................ 0-0-0-9

Thomas Lange, Snidker..................................................................................................... 0-0-0-9

 

Wilcken Verenhalven, Mechler.......................................................................................... 0-0-2-3

Jörgen Tommesens Encke.................................................................................................. 0-0-0-3

Morten Olßen, Seglemager............................................................................................. 0-0-0-4½

Hendrich Aamundsen, Skomager....................................................................................... 0-0-1-6

Peder Franßen, Skrædders Encke.................................................................................. 0-0-0-4½

Hans Jörgen, Barberer....................................................................................................... 0-0-0-9

Didrich Sands Kone, liden Krambod.................................................................................. 0-0-1-6

Juchum Friiel, Wertzhuus................................................................................................. 0-0-12-0

................................................................................................... Dend 12te Rode Summa 2-0-7-6

            Dend 11te Rode 2-1-15-9

........................................................................................................... Dend 10de Rode 1-2-0-4½

.......................................................................................................................... Summa 5-4-7-7½

 

Dend 13de Rode

Stads Hauptmand Juchum von der Lippe Negotiant............................................................ 0-4-2-0

David Marckußen, Kiöbmand, Krambod......................................................................... 0-2-10-0

Danqvert Danqvertsen Kiobmand Krambod...................................................................... 0-1-5-0

Jörgen Jörgensen Guldsmed............................................................................................... 0-0-4-6

Casten Holterman, Skipper.............................................................................................. 0-0-13-6

Jochum Kröll, Nordfahr Handel....................................................................................... 0-0-10-6

Didrich Dreves, en liden Bondehandel................................................................................ 0-0-2-3

Adam Jolles, Krambod...................................................................................................... 0-1-8-0

Angnete Salig Abraham Friels, liden Krambod................................................................... 0-0-3-0

Herman Gierding, har veret Skipper................................................................................... 0-0-7-6

 

Salig Didrich Lampis Encke, lidet Laxebrug....................................................................... 0-0-1-6

Ole Olßen Smed, Kiöbmand.............................................................................................. 0-0-6-0

Johannes Alfsen, Skipper, og liden Krambod..................................................................... 0-0-4-6

Hans Davidsen, Kiöbmand og Kramboed........................................................................ 0-0-15-0

Lyder Lylleman, liden Krambod......................................................................................... 0-0-1-6

Morten Frißes Encke, liden Krambod................................................................................ 0-0-3-0

Claus Wulf, Skipper og Krambod...................................................................................... 0-0-7-6

Lauritz Miltzou Kiöbmand og Krambod............................................................................. 0-0-7-6

Østen Olßen, bruger Kiöbmandskab.................................................................................. 0-0-4-6

Robbert Kaa Kandestöber............................................................................................. 0-0-0-4½

Hindrich Weßel, Kaaberslager........................................................................................... 0-0-0-9

Anders Jensen Broße, ringe tilstand................................................................................. 0-0-0-4½

Hartvig Hanßens Encke, intet Brug, slet tilstand............................................................... 0-0-0-4½

Salig Juchum Krochs Encke, intet Brug........................................................................... 0-0-0-4½

Johan Augustinus Alexander, Skolemester....................................................................... 0-0-0-4½

Erich Hyld lidet Bryggerie.................................................................................................. 0-0-7-6

Hermand Tygesen, Styremand........................................................................................ 0-0-0-4½

Anders Loodtz, flötmand................................................................................................... 0-0-0-3

Anders Jörgenßen, arbedsmand, under Brantordningen..................................................... 0-0-0-3

Jens Hyld, Kiöbmand, lidt brug.......................................................................................... 0-0-1-6

Söfren Rye, Skipper.......................................................................................................... 0-0-3-0

Casper Rick, lidet laxebrug................................................................................................ 0-0-6-0

Anders Christenßen, Styrmand........................................................................................... 0-0-1-6

Peter Moll, Kiöbmand..................................................................................................... 0-0-10-6

 

Hans Gudmundsen, Bager.................................................................................................. 0-0-6-0

Jonas Lentz Encke, Skredder............................................................................................. 0-0-1-6

Mathias Knapmager....................................................................................................... 0-0-0-4½

Teves Dyring, intet Brug, slet tilstand.................................................................................. 0-0-0-3

Christen Winding, Skrædder, Rodemester....................................................................... 0-0-0-4½

Walter Knudsens Encke, ingen brug................................................................................ 0-0-0-4½

Christen Reinholtz, lidet Bryggerie...................................................................................... 0-0-2-3

Niels Haagenßen Skrædder............................................................................................... 0-0-4-6

Emmecke Ole Jenßens, intet Brug...................................................................................... 0-0-3-9

Anna de Rytter, Slagter...................................................................................................... 0-0-0-9

Rasmus Hæß, Styremand................................................................................................... 0-0-1-6

........................................................................................................................ Summa 3-0-12-4½

 

Dend 14de Rode

Erich Rygg Skipper............................................................................................................ 0-0-6-0

Jan Greve, Styremand........................................................................................................ 0-0-0-9

Didrich Meyer, Kiöbmand................................................................................................. 0-1-5-0

Thies Paaske, Skipper..................................................................................................... 0-0-13-6

Jan Middelstrop, Skipper................................................................................................... 0-0-4-6

Anders Brochs, Kiöbmand.............................................................................................. 0-0-13-6

Giedske Salig Wollert Danqvertsens, Krambod............................................................... 0-1-14-0

Jesper von der Velde, Bager.............................................................................................. 0-0-7-6

Jan Reuitzer, Skipper....................................................................................................... 0-0-12-0

Michel Lona, Tapper öll..................................................................................................... 0-0-1-6

 

Jacob Pegelau, Bondehandel.............................................................................................. 0-0-7-6

Hindrich Bellers Encke, liden Bondehandel......................................................................... 0-0-0-9

Anders Hysing, Styremand................................................................................................. 0-0-1-6

Hans Danqvartsen, Bondehandel........................................................................................ 0-0-9-0

Østen Erichsen Skipper................................................................................................... 0-0-15-0

Hindrich Kramer, Kiöbmand.............................................................................................. 0-1-2-0

Gabriel Ahlers Encke, Kramboed.................................................................................... 0-0-13-6

Peder Pederßens Encke, liden Krambod............................................................................ 0-0-9-0

Madame Wolpmans, intet brug.......................................................................................... 0-1-2-0

Hans Blydt, Guldsmed....................................................................................................... 0-0-2-3

Knud Gelmeiden................................................................................................................ 0-2-4-0

Jesper Pederßen, Styrmand............................................................................................... 0-0-0-9

Madame de Beesches, Apotecher..................................................................................... 0-3-0-0

Cornelles Lampe, Styremand............................................................................................. 0-0-1-6

Sophia Semb, liden Kramboed.......................................................................................... 0-0-2-3

Leenert Weiner, Kiöbmand.............................................................................................. 0-1-11-0

Hendrich Marcus, tapper öll............................................................................................... 0-0-0-9

Grete Teves, slet tilstand................................................................................................. 0-0-0-4½

Elße Hövitzmand............................................................................................................... 0-0-4-6

Grete Hennings, en liden Bondehandel................................................................................ 0-0-0-9

Jan Lampe, Styremand...................................................................................................... 0-0-2-3

Giercke Lampe, intet brug, slet tilstand............................................................................ 0-0-0-4½

Giert Gelmeiden................................................................................................................. 0-0-9-0

Herman Möller Kiöbmand............................................................................................... 0-2-10-0

 

Otto Schierenbech, Mechler........................................................................................... 0-0-0-4½

Christian Hellemands Encke, slet vilckor............................................................................. 0-0-0-3

Berent Steenmands, Mechler............................................................................................. 0-0-0-9

Jacob de Rytter, Styremand............................................................................................ 0-0-0-4½

Peder Tögerßen, Styremand.............................................................................................. 0-0-1-6

Johan Uchtmands Kone, intet brug, ringe tilstand............................................................. 0-0-0-4½

Zacharias Kypper.............................................................................................................. 0-0-3-0

Ane Ole Raßmußens, intet brug.......................................................................................... 0-0-0-3

Alchie Meyer, brygger....................................................................................................... 0-0-3-0

Niels Anderßen Angelmager.............................................................................................. 0-0-1-6

Peter Dam, Postmester...................................................................................................... 0-0-3-0

Salig Rotgier Werdelmans Encke....................................................................................... 0-0-2-3

Peder Rafnsberg, Kiöbmand.............................................................................................. 0-1-2-0

Peder Olßen, Skipper, öster paa........................................................................................ 0-0-0-9

Elße Salig Peter Schachts, Tapper öll................................................................................. 0-0-3-0

.......................................................................................................................... Summa 4-2-2-7½

 

Dend 15de Rode

Esaias Figenskau, Söefarende Mand.................................................................................. 0-0-1-6

Lorentz Emsen Kandestöber.............................................................................................. 0-0-2-3

Mester Christian van Busch................................................................................................ 0-0-1-6

Jacob Herßlef, Procurator.................................................................................................. 0-0-2-3

Rasmus Jensen, Bager....................................................................................................... 0-0-7-6

Jens Wrede, Brygger......................................................................................................... 0-1-8-0

 

Sveder Jordan, Glasmager................................................................................................. 0-0-1-6

Jeremias Pedersen, Slagter................................................................................................. 0-0-0-9

Jacob Olßen, Kandegyder................................................................................................. 0-0-0-9

Hindrich Uhrdal, Brygger................................................................................................. 0-0-12-0

Cornelles Erichsen, Hattemager....................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Olßen, Kypper......................................................................................................... 0-0-1-6

Joen Larßen, Timmermand, gammel................................................................................ 0-0-0-4½

Bent Anderßen, Timmermand............................................................................................ 0-0-0-9

Niels Erichsen, Baadsmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Rasmus Kaae, forrige Raadstue tiener................................................................................ 0-0-0-3

Dirich Mynde, Mahler........................................................................................................ 0-0-1-6

Jver Ottesen, Drager, under Brantordningen...................................................................... 0-0-0-9

Christian Meyerholtz, som Mægler.................................................................................. 0-0-0-4½

Rasmus Olßen, Kiörer, under Brantordningen................................................................... 0-0-3-0

Ole Hanßen, Stuer............................................................................................................. 0-0-1-6

Joen Povelßen, Smeddesvend............................................................................................ 0-0-0-3

Jan Carlßen, under Mæter, og under Brantordningen...................................................... 0-0-0-4½

Mogens Thiesen, Timmermand.......................................................................................... 0-0-0-9

Belli Hermansdatter, Wæfver.......................................................................................... 0-0-0-4½

Rasmus Gullichsen, flötmand........................................................................................... 0-0-0-4½

Ließebet Kock, lidet Bryggerie....................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Nielßen, arbedsmand, tapper öll................................................................................ 0-0-0-9

Niels Knudsen, Kiörer....................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Jacobsen Skolapper.................................................................................................... 0-0-0-3

 

Anders Siurßen, Fisker................................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Anderßen Arbedsmand............................................................................................... 0-0-0-3

Rasmus Aamundsen, drager............................................................................................... 0-0-0-3

Peder Drög, Mæter, lidet Bröggerie................................................................................... 0-0-3-0

Peter Kræftt, Skrædder..................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Anderßen, Snedkersvend......................................................................................... 0-0-0-4½

Michel Joenßen, Baadsmand........................................................................................... 0-0-0-4½

Baltzer Bolte, Snedker, under Brantordningen................................................................... 0-0-0-9

Söfren Olßen, Baadsmand................................................................................................. 0-0-0-9

Jan Fredrichsen, Kardevanbereeder................................................................................... 0-0-1-6

Peder Franck, Væver, under Brantordningen................................................................. 0-0-0-4½

Niels Rasmußen, Kiörer, under brantordningen.............................................................. 0-0-0-4½

Jan Holst, Wefver, under Brantordningen........................................................................ 0-0-0-4½

Joen Joenßen, flötmand, under Brantordningen................................................................ 0-0-0-4½

Niels Simenßen, Væfver.................................................................................................... 0-0-0-3

Hendrich Janßen Rath, Væfver........................................................................................... 0-0-0-9

Lauritz Tordsen Koster, Timmermand............................................................................. 0-0-0-4½

..................................................................................................... Dend 15 Rode Summa 0-5-0-6

............................................................................................................... Dend 14 Rode 4-2-2-7½

............................................................................................................. Dend 13 Rode 3-0-12-4½

..................................................................................................................... Summarum 8-1-15-6

 

Dend 16de Rode

Herr Raadmand Carsten Bagge.......................................................................................... 0-0-4-6

Rasmus Hanßen, Skipper................................................................................................... 0-0-4-6

Hans Svane, Skipper......................................................................................................... 0-0-6-0

Johan de Rytter, Slagter..................................................................................................... 0-0-7-6

Thomas Janßen, Skomager................................................................................................ 0-0-1-6

Niels Samsön.................................................................................................................... 0-0-1-6

Catharina Wunsch, Encke.................................................................................................. 0-0-4-6

Jacob Faber...................................................................................................................... 0-0-1-6

Ties Wills Encke................................................................................................................ 0-0-0-3

Rasmus Olßen, Rodtgytter................................................................................................. 0-0-0-9

Bottel Hanßen, Smed......................................................................................................... 0-0-0-9

Mette Clausdatter, Encke............................................................................................... 0-0-0-4½

Christen Montagne............................................................................................................ 0-0-1-6

Salig Byefogd Hans Smitts Encke...................................................................................... 0-0-2-3

Helmich Welling................................................................................................................. 0-0-0-3

Niels Jeßing, Skrædder...................................................................................................... 0-0-2-3

Christopher Schurmand, Giörtler........................................................................................ 0-0-0-9

Boel Gaarmand, Encke................................................................................................... 0-0-0-4½

Daniel Munck, Skoleholder................................................................................................ 0-0-1-6

Anneche Benjammens, Encke......................................................................................... 0-0-0-4½

Mauritz Hæsß, Vagtmester................................................................................................ 0-0-0-9

Giercke Salig Anders Greves Encke.................................................................................. 0-0-0-9

Thommas Christenßen, Raadstueskriver............................................................................. 0-1-5-0

 

Anders Fackelmand, Muurmester...................................................................................... 0-0-0-9

Stephen Röpke, Consumptions Skriver.............................................................................. 0-0-3-0

Johan Peter, Snedker...................................................................................................... 0-0-0-4½

Claus Harck, Snedker.................................................................................................... 0-0-0-4½

Arne Abelßen, Skolapper.................................................................................................. 0-0-0-3

Anders Anderßen, Kypper–arbedsmand......................................................................... 0-0-0-4½

Anders Christenßen arbedsmand..................................................................................... 0-0-0-4½

Hans Jöde Wæfver......................................................................................................... 0-0-0-4½

Jens Hanßen Baadsmand................................................................................................ 0-0-0-4½

Ole Pedersen, Tambour, ledertouer................................................................................. 0-0-0-4½

Torbiör Olßens Encke.................................................................................................... 0-0-0-4½

Gunder Hanßen, vandför.................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Johanneßen................................................................................................................. 0-0-0-3

Hans Starck, Garver.......................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Olßen, arbedsmand.................................................................................................. 0-0-0-4½

Rosine Salig Jacob Reimertz, Knöttekone.......................................................................... 0-0-0-3

Anders Olßen Höcker og Ölltapper................................................................................ 0-0-0-4½

Sören Block, Skredder................................................................................................... 0-0-0-4½

Aamund Pederßen, Skomager........................................................................................... 0-0-2-3

Hans Johansen, Smed........................................................................................................ 0-0-0-3

Anders Thommeßen.......................................................................................................... 0-0-0-3

Lauritz Olßen, ledertouer................................................................................................... 0-0-0-9

Hendrich Wiltzhuußen........................................................................................................ 0-0-0-3

Daniel Anderßen, arbedsmand........................................................................................... 0-0-0-3

 

Söfren Olßen, Baadsmand, Höcker.................................................................................... 0-0-0-9

Jörgen Olßen, Baadsmand, Höcker.................................................................................... 0-0-0-9

Lauritz Aslacksen, Skolapper.......................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Rask, Styremand...................................................................................................... 0-0-0-9

Salig Giert Eckhofs Encke................................................................................................. 0-0-0-9

Machtel Nordthuußen, Encke............................................................................................ 0-0-0-9

Jesper Nordthuußen.......................................................................................................... 0-0-3-0

Ludolf Hammecken........................................................................................................... 0-0-0-9

Ole Pederßen, Bager......................................................................................................... 0-0-7-6

Nicolai Eggers, Knapmagers.............................................................................................. 0-0-2-3

Arnoldus Baltzerßen.......................................................................................................... 0-0-2-3

Peder Baltzersen................................................................................................................ 0-0-2-3

Siri, Salig Hans Pederßens Encke................................................................................... 0-0-0-4½

Ditmer Kockum, felbereder............................................................................................... 0-0-3-9

Peder Aamundsen, Skomager............................................................................................ 0-0-0-9

............................................................................................................................. Summa 1-0-9-6

 

Dend 17de Rode

Hans Christian Gartner, Byetingskriver............................................................................... 0-0-4-6

Madame Lemb, Encke...................................................................................................... 0-0-1-6

Peter Fredrich Flos, Peruquemager.................................................................................... 0-0-2-3

Rudolf Grip Musicant......................................................................................................... 0-0-0-9

Giertrud Rask Encke......................................................................................................... 0-0-0-9

Tönnes Janßen................................................................................................................... 0-0-1-6

 

Biörn Hanßen, underfoged................................................................................................. 0-0-0-3

Jan Thommeßen, Mæter................................................................................................. 0-0-0-4½

Johan Ahlertz, Dreyer........................................................................................................ 0-0-2-3

Johannes Jörgen................................................................................................................ 0-0-0-3

Eskild Olßen, Skrædder.................................................................................................... 0-0-0-9

Birte Hans Datter, Encke................................................................................................ 0-0-0-4½

Maren Mogensdatter, i samme Huus, Encke...................................................................... 0-0-1-6

Johan Pison, Peruquemager............................................................................................... 0-0-2-3

Christopher Ritzerau, Bager............................................................................................... 0-0-4-6

Petter Borckers............................................................................................................... 0-0-10-6

Jens Anderßen, Refdal....................................................................................................... 0-0-3-0

Samuel Westvold, Skredder.............................................................................................. 0-0-1-6

Lambert Harder, Procurator.............................................................................................. 0-0-3-0

Steen Winneken................................................................................................................ 0-0-6-0

Bent Knudsens Encke, Slagter........................................................................................ 0-0-0-4½

Christopher Henningsen, Skrædder................................................................................. 0-0-0-4½

Hans Pedersen Berg.......................................................................................................... 0-0-1-6

Lorentz Hanßen, Skrædder................................................................................................ 0-0-1-6

Christopher Köning, slet tilstand......................................................................................... 0-0-0-3

Johannes Reimers, Junior................................................................................................. 0-0-10-6

Hans Jörgenßen............................................................................................................... 0-0-10-6

Alchie Börs, Encke.......................................................................................................... 0-0-10-6

Johannes Reimers, Senjor................................................................................................ 0-0-15-0

Salig Thim Hanßens Encke............................................................................................. 0-0-0-4½

 

Peder Matzen, Bogön..................................................................................................... 0-0-0-4½

Tosten Ramb, Bogbinder................................................................................................... 0-0-1-6

Hendrich Skilling................................................................................................................ 0-0-0-3

Hans Olßen, Skipper......................................................................................................... 0-0-2-3

Albrigt Folsker.................................................................................................................. 0-0-0-9

Salig Gunder Slagters Encke.............................................................................................. 0-0-2-3

Salig Svend Skomagers Encke.......................................................................................... 0-0-2-3

Salig Juchum Bollis Encke................................................................................................. 0-0-1-6

Hans Hemmecken Skomagers Encke................................................................................. 0-0-2-3

Jacob Reimers, Barberer................................................................................................... 0-0-3-0

Jörgen Lange, Skomager................................................................................................... 0-0-1-6

Salig Jacob Engelbregtsens Encke, Skredder.................................................................. 0-0-0-4½

Ole Rasmußen, Kypper arbedsmand.................................................................................. 0-0-0-9

Simen Nimwegen, Snedker................................................................................................ 0-0-3-9

Hans Ruus, Byefoged........................................................................................................ 0-0-4-6

...................................................................................................................... Summa 1-1-13-10½

 

Dend 18de Rode

Daarthe Bertels, Encke...................................................................................................... 0-0-1-6

Gustavus Erichsen, Hattemager....................................................................................... 0-0-0-4½

Svend Holbeck.................................................................................................................. 0-0-0-9

Jacob von Wida................................................................................................................ 0-0-9-0

Hartvig Hannemand........................................................................................................... 0-0-1-6

 

Robbert Pedersen Wæfver............................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Larßen, Smed............................................................................................................. 0-0-1-6

Christian Ludvig, Farver..................................................................................................... 0-0-1-6

Erich Nielsen, Fisker....................................................................................................... 0-0-0-4½

Johan Rath, Wæfver....................................................................................................... 0-0-0-4½

Salig Peder Adrianßens Encke, Wæfver......................................................................... 0-0-0-4½

Erich Anderßen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-9

Joen Ottesen, arbedsmand................................................................................................. 0-0-0-3

Hans Sanderßen, Wæfver.................................................................................................. 0-0-1-6

Samson Nielsen, ledertouer................................................................................................ 0-0-1-6

Ole Christenßen, arbedsmand............................................................................................ 0-0-0-3

Claus Olßen, arbedsmand.................................................................................................. 0-0-0-3

Joen Aamundsen, arbedsmand........................................................................................... 0-0-0-3

Ole Olßen, Slagter Svend............................................................................................... 0-0-0-4½

Claus Jörgenßen, Baadsmand............................................................................................ 0-0-0-9

Johannes Nielßen, Wæfver................................................................................................ 0-0-0-9

Axel Jacobsen, arbedsmand, Wæfuer............................................................................. 0-0-0-4½

Rogneld Olßen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Eilert Larßen, arbeidsmand................................................................................................ 0-0-0-3

Christopher Steensen, öltapper....................................................................................... 0-0-0-4½

Johannes Mortensen, Baadsmand................................................................................... 0-0-0-4½

Morten Kröger Wæfver..................................................................................................... 0-0-0-9

Peder Eilertsen, Wæfver................................................................................................. 0-0-0-4½

Michel Larßen, arbedsmand............................................................................................... 0-0-0-3

 

Jens Jenßen, Wæfversvend................................................................................................ 0-0-0-3

Johan Meyer Jörgens......................................................................................................... 0-0-0-3

Richert Hardangers Söster, Ane, Höckerie......................................................................... 0-0-0-9

Laurs Störcksen................................................................................................................ 0-0-0-9

Arne Aamundsen............................................................................................................ 0-0-0-4½

Jsaach Rachmand, arbeidsmand...................................................................................... 0-0-0-4½

Antoni Joensen.................................................................................................................. 0-0-0-3

Peder Nielßen Flötmand.................................................................................................... 0-0-0-3

Ole paa Lunggaarden...................................................................................................... 0-0-0-4½

Tosten Tostensen, Barkemaaler...................................................................................... 0-0-0-4½

Herman Hardi, Öltapper................................................................................................. 0-0-0-4½

Peder Jörgensen, Öltapper.............................................................................................. 0-0-0-4½

Hendrich Dichmeyer.......................................................................................................... 0-0-2-3

Ole Larsen Wæver............................................................................................................ 0-0-0-9

Hinrich Kortz..................................................................................................................... 0-0-0-3

Joen Mogensen Körer.................................................................................................... 0-0-0-4½

Ambroßius Refeldt Wæfver............................................................................................... 0-0-0-9

Hans Laurßen, Skolapper............................................................................................... 0-0-0-4½

Erich Nielßen Kiörer.......................................................................................................... 0-0-0-3

Salomon Jsaachsen, Slagter............................................................................................... 0-0-0-9

Hendrich Janßen, Smed..................................................................................................... 0-0-3-9

Erich Olßen, Smed......................................................................................................... 0-0-0-4½

Christen Mogenßen, Muurmester Svend............................................................................. 0-0-0-3

Elling Jverßen, Skomager Svend..................................................................................... 0-0-0-4½

 

Holger Olßen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Söfren Jörgensen, Körer.................................................................................................... 0-0-0-9

Jver Knudsen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Mogns Olßen, Gadelegger.............................................................................................. 0-0-0-4½

Jochum Roßendal, Wæfver................................................................................................ 0-0-0-9

Lars Knudsen Kiörer...................................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Ellingsen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

Eenvold Jacobßen, Snedker Svend................................................................................. 0-0-0-4½

Christen Matzau, Wæfver.................................................................................................. 0-0-0-9

Engelbrigt Michelsen Wæver.............................................................................................. 0-0-0-9

Jochum Gierding Wefver.................................................................................................... 0-0-0-9

Johan Borckerts Skredder................................................................................................. 0-0-0-3

Madamme de Fine, Encke................................................................................................. 0-0-3-0

Nicolai Jungejan................................................................................................................ 0-0-0-9

..................................................................................................... Dend 18 Rode Summa 0-3-4-6

........................................................................................................... Dend 17 Rode 1-1-13-10½

.................................................................................................................. Dend 16 Rode 1-0-9-6

.................................................................................................................................. 2-5-11-10½

 

Dend 19de Rode

Hendrich Holterman, Skomager......................................................................................... 0-0-6-0

Berent Kamp, Kiöbmand................................................................................................... 0-0-1-6

Rolluf Greve, Stadts Capitain............................................................................................. 0-0-6-0

Frans Gille, Uhrmager........................................................................................................ 0-0-1-6

 

Ahasverus Jæger............................................................................................................ 0-0-0-4½

Niels Bagge, Procurator..................................................................................................... 0-0-4-6

Jacob Trolßen, Glasmager.............................................................................................. 0-0-0-4½

Povel Rasmusens Encke.................................................................................................... 0-0-6-0

Michel Litzou, Skomager................................................................................................ 0-0-0-4½

Giert Thurman, Styremand................................................................................................. 0-0-0-9

Ole Anthonißen, Skredder................................................................................................. 0-0-0-9

Christen Bierrig, Procurator............................................................................................... 0-0-2-3

Raßmus Rasmußen, Vrager................................................................................................ 0-0-0-9

Georg Schouwer, Bildthugger......................................................................................... 0-0-0-4½

Erich Steensen, Provis.................................................................................................... 0-0-0-4½

Hans Mathißen, Brygger og Kiöbmand.............................................................................. 0-1-8-0

Christen Sörenßen............................................................................................................. 0-0-3-0

Andreas* Kold, Brygger.................................................................................................. 0-0-12-0

Maren Anders, Öltapper.................................................................................................... 0-0-1-6

Hendrich Kohrens Kone, af slette Vilkor............................................................................ 0-0-0-3

Gabriel Thomaßen, graver til Domkirken......................................................................... 0-0-0-4½

Didrich Schütte, fiskewrager.............................................................................................. 0-0-1-6

Ole Christophersen, Skolapper....................................................................................... 0-0-0-4½

Jacob Pedersen, Provis...................................................................................................... 0-0-0-3

Assistentz–Raad Munthis Encke.................................................................................................. --

Jens Pedersen, Smed...................................................................................................... 0-0-0-4½

Anders Christenßen, Peruquemager................................................................................... 0-0-0-3

Mogens Nielßen, bruger Kiöbmandskab............................................................................ 0-0-2-3

 

Jver Larßen, Kipper....................................................................................................... 0-0-0-4½

Anders Knudsen, Flötmand............................................................................................... 0-0-0-9

Peder Jansen, Timmermand............................................................................................... 0-0-0-3

Hendrich Olßen, Fiskevrager............................................................................................. 0-0-0-3

Jens Rasmußen, Skomager............................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Thorsen, Maler, Provis............................................................................................. 0-0-0-4½

Anders Janßen, Timmermand............................................................................................. 0-0-0-3

Johanne, Wulfis Encke, brygger......................................................................................... 0-0-3-9

Berent Sidendorf, Glasmager.......................................................................................... 0-0-0-4½

Karl Nielßen, Kypper arbedsmand, öltapper...................................................................... 0-0-1-6

Richert WilldenRaht, Bedemand......................................................................................... 0-0-0-9

Niels Anderßen, liden Bondehandel.................................................................................... 0-0-2-3

Eggert Cashubens Encke, og hendes Sön i samme hus..................................................... 0-0-0-4½

Augustinus Knapmager...................................................................................................... 0-0-0-3

........................................................................................................................ Summa 0-5-9-10½

 

Dend 20de Rode

Thomas Mitzel, Skipper................................................................................................... 0-0-15-0

Fredrich Gevert, Öltapper.................................................................................................. 0-0-0-9

Nicolai Oldenburg, Norfahr Handel.................................................................................... 0-0-4-6

Anthoni Fudt, Krambod..................................................................................................... 0-0-2-3

Salig Hans Sinckes Encke, Barberer.................................................................................. 0-0-1-6

Hans Bergendal, Hörer, for hans Krambod........................................................................ 0-0-0-9

Michel Bucher, Handskemager.......................................................................................... 0-0-3-0

 

Aldrich Ludts Encke, Syekone........................................................................................... 0-0-0-3

Gotfried Pollack, Buntmager.............................................................................................. 0-0-0-9

Mathias Jbsen, Styremand................................................................................................. 0-0-2-3

Windeler Lampe, Guldsmed............................................................................................... 0-0-1-6

Lucas Steen, Kramboed.................................................................................................... 0-0-7-6

Jochum Lüdtkens, Blickmager............................................................................................ 0-0-1-6

Jesper Stockhof, Kaabersmed........................................................................................... 0-0-3-9

Michel Schiermand, Kaabersmed..................................................................................... 0-0-10-6

Hans Meyer, Skomager..................................................................................................... 0-0-4-6

Vallentin Skram, Kaabersmed............................................................................................ 0-0-0-9

Ole Andersen, Krambod................................................................................................... 0-0-4-6

Barbra Ryss, Kramboed, og Nordfar handel.................................................................... 0-1-14-0

Johan Barth, Natarius Publicus........................................................................................... 0-0-4-6

Anders Olßen, forgylder.................................................................................................... 0-0-0-3

Herman Skröder, Norfahr Handel.................................................................................... 0-3-12-0

Svend Hammers Encke, Krambod.................................................................................. 0-0-0-4½

Hans Tengelmand.............................................................................................................. 0-0-0-9

Hillebrandt Meyer, Krambod............................................................................................. 0-0-7-6

Daarthe Storck, Krambod................................................................................................. 0-0-1-6

Anders Skram, Kaabersmed.............................................................................................. 0-0-3-9

Claus Marckmand, Nordfahr handel og Krambod.............................................................. 0-1-2-0

Mathias Rößeler, Nordfahr Handel.................................................................................. 0-0-13-6

Arent Börßman, liden Nordfahr Handel og Krambod......................................................... 0-0-2-3

Giert Meyer, Skipper......................................................................................................... 0-0-9-0

 

Gierke Haane, hos Sönnen i Huße..................................................................................... 0-0-1-6

Abel Mürck, Nordfahr Handel......................................................................................... 0-0-13-6

Salig Johan Eilers Encke.................................................................................................... 0-0-1-6

Abraham Weßel, Kiöbmand.............................................................................................. 0-1-5-0

Johan Heithußen, Krambod, under ditto Kielder................................................................. 0-0-0-9

Karen Bremer, Krambod og Öltap.................................................................................... 0-0-4-6

Ditmer Kahrs, Nordfahr Handel......................................................................................... 0-0-9-0

Lodvig Bischof, öltap......................................................................................................... 0-0-3-0

Hendrich Hartwig, Wiintapper............................................................................................ 0-0-4-6

Niels Hanßen, Skipper, Krambod...................................................................................... 0-0-6-0

Henrich Lov, Blickmager................................................................................................ 0-0-0-4½

Zacharias Olßen Kiöbmand............................................................................................. 0-0-12-0

Ebbe Mitzel....................................................................................................................... 0-0-1-6

Albert Smit, liden Bondehandel.......................................................................................... 0-0-9-0

Harbert Mahlstede............................................................................................................. 0-0-0-9

Johan Hagen, oltap............................................................................................................ 0-0-1-6

Claus Carlsen, Skipper...................................................................................................... 0-0-9-0

Berent Präsener, veret Harpuner paa Grönland, hans Caution Mathias Rössler.................... 0-0-1-6

........................................................................................................................... Summa 3-1-13-9

 

Dend 21de Rde

Johannes Povelßen, Kypper............................................................................................... 0-0-3-9

Ole Knudsen, arbedsmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

 

Hans Sivertsen, arbedsmand........................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen, en gammel Skreddersvend............................................................................... 0-0-0-3

Rasmus Olßen, nylig fest, og af Kongelig tieniste P: 46.................................................... 0-0-0-4½

Joen Haaversen, arbeiedsmand*..................................................................................... 0-0-0-4½

Lars Erichsen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Diderich Skiarmer, Kypper og Rodemester..................................................................... 0-0-0-4½

Hans Friel, Styremand....................................................................................................... 0-0-0-9

Christopher Bagge, Dreier, og Tambour.......................................................................... 0-0-0-4½

Diedrich Sinning, Brygger................................................................................................. 0-1-11-0

Hermand Holtman, Fiskeveier......................................................................................... 0-0-0-4½

Oluf Rasmusen Kypper...................................................................................................... 0-0-3-9

Cordt Reimers, Veier og Rodemester.............................................................................. 0-0-0-4½

Giert Giertsen, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Evert Phales Enche, Kandegytter.................................................................................... 0-0-0-4½

Henrich Meyer Henrichsen, Krambod................................................................................ 0-0-0-9

Peder Olßen, Snidker........................................................................................................ 0-0-0-9

Hans Endresen, Matros..................................................................................................... 0-0-0-9

Ane Thommas Datter, Jordemoder................................................................................. 0-0-0-4½

Abelone Meyers, Encke................................................................................................. 0-0-0-4½

Johan Leopoldus............................................................................................................... 0-0-0-3

Joen Joenßen, Smed arbedsmand...................................................................................... 0-0-0-3

Johannes Larßen, Timmermand.......................................................................................... 0-0-1-6

Jacob Johanneßen, Baadsmand.......................................................................................... 0-0-1-6

Peder Eenvoldsen, Kierketiener...................................................................................... 0-0-0-4½

 

Johan Christian Kröplin, Jnstrumentist................................................................................ 0-0-2-3

Jens Olßen, Kypper........................................................................................................... 0-0-1-6

Hans Helles, Kramboed..................................................................................................... 0-0-1-6

Michel Bölle, Skredder...................................................................................................... 0-0-0-9

Hans Petter, Skomager...................................................................................................... 0-0-2-3

Peder Svendsen, Kypper arbedsmand............................................................................... 0-0-0-3

Rasmus Antonißen, Kypper arbedsmand........................................................................... 0-0-0-3

Jacob Glants Encke, Höckerie........................................................................................ 0-0-0-4½

Ole Markußen, Maler, Handtlanger–Provis..................................................................... 0-0-0-4½

Niels Joensen, bordarbedsmand og Tambour..................................................................... 0-0-0-9

Niels Anderßen, Bandskiærer og Tambour...................................................................... 0-0-0-4½

Lars Hanßen, Kypper arbedsmand.................................................................................... 0-0-0-3

Jens Jenßen, Snidker Svend............................................................................................... 0-0-0-9

Peder Olßen, Skolapper.................................................................................................... 0-0-0-3

Anthoni Raßmußen, Kypper........................................................................................... 0-0-0-4½

Hendrich Garber, Skolapper, fattig..................................................................................... 0-0-0-3

Thomas Rasmußen, Kypper arbedsmand fattig............................................................................ --

Lars Olßen, arbedsmand, Höckerie................................................................................. 0-0-0-4½

Peter Alvartz, Skolapper.................................................................................................... 0-0-0-3

Bertel Kypper–arbedsmand............................................................................................... 0-0-0-3

Axel Olßen, Drager........................................................................................................ 0-0-0-4½

Anders Anderßen, Drager og Ringer............................................................................... 0-0-0-4½

Peter Riemand, Brygger..................................................................................................... 0-0-6-0

Giert Henrich Tharner........................................................................................................ 0-0-1-6

 

Johan Seyer, öltapper........................................................................................................ 0-0-1-6

Niels Erlandsen, Skredder.............................................................................................. 0-0-0-4½

Niels Juel........................................................................................................................... 0-0-0-9

Herman Speckæter, Norfahrhandel.................................................................................. 0-0-10-9

Michel Fahles Encke, Guldsmid......................................................................................... 0-0-0-9

Salig Berent Börsmans Encke............................................................................................ 0-0-6-0

Joen Hanßen, Skomager.................................................................................................... 0-0-4-6

Salig Christopher Meyers Encke..................................................................................... 0-0-0-4½

Hendrich Adrian Barberer.................................................................................................. 0-0-0-9

Anthoni Gynther, Glasmager........................................................................................... 0-0-0-4½

Hans Verenhalven.............................................................................................................. 0-0-4-6

Salig Tönnes Nævermans Encke, Bager............................................................................. 0-0-7-6

Peter Bascher, Procurator.................................................................................................. 0-0-3-0

Herman Gierding, Brygger og Norfahrhandel...................................................................... 0-0-2-3

Claus Ritzeraus, Encke, Bager........................................................................................... 0-0-2-3

Salig Hendrich Paaskes Encke........................................................................................... 0-0-3-0

Hendes Sön Hendrich Paaske............................................................................................ 0-0-1-6

Edvart Willemsen, Skredder.............................................................................................. 0-0-1-6

Christopher Ørbeck, Distilerer........................................................................................... 0-0-3-0

Clamer Eberhard Meltzer, brygger..................................................................................... 0-0-9-0

Frans Adolph Schop, Skomager........................................................................................ 0-0-1-6

Alchie Daanecken, ingen Brug, slet..................................................................................... 0-0-0-3

Salig Baltzer Thurmans Encke, ingen brug....................................................................... 0-0-0-4½

Jochum Wollers, Skomager............................................................................................ 0-0-0-4½

 

Arent Arntsen, Nordfarhandel.......................................................................................... 0-0-10-6

Zacharias Zicher................................................................................................................ 0-0-2-3

.................................................................................................... Dend 21 Rodes Summa 1-3-2-9

................................................................................................................ Dend 20 Rode 3-1-13-9

....................................................................................................... Deng* 19de Rode 0-5-9-10½

................................................................................................................................. = 5-4-10-4½

 

Dend 22de Rode

Hans Martin Heins, Bygmester........................................................................................... 0-0-0-3

Peder Segelken brantassistence.......................................................................................... 0-0-0-9

Christopher Bæcker, Nordfahrhandel................................................................................. 0-1-5-0

Harie Simers Nordfahr Handel........................................................................................... 0-1-5-0

Jacob Rick Nordfahr Handel............................................................................................. 0-1-5-0

Ane Beneken, Höckerie..................................................................................................... 0-0-7-6

Johan Herman Bryning, bager............................................................................................ 0-0-4-6

Salig Berent Hendrichßens Encke, Brygger........................................................................ 0-0-6-0

Sivert Olßen Smed under Artigleriet.................................................................................. 0-0-0-9

Knud Jversen, Baadsmand.............................................................................................. 0-0-0-4½

Daniel Hendrichsen arbedsmand..................................................................................... 0-0-0-4½

Knud Anderßen, Höcker................................................................................................... 0-0-0-9

Lars Hermandsen Tömmermand..................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Larsen Tömmermand.................................................................................................. 0-0-0-9

Ole Nielßen, Vægter.......................................................................................................... 0-0-0-3

Anders Eliæßen Tömmermand........................................................................................ 0-0-0-4½

 

Lauritz Maler, Provis...................................................................................................... 0-0-0-4½

Arent Olßen Skindkræmmer.............................................................................................. 0-0-3-0

Ole Olßen, Skredder, Provis........................................................................................... 0-0-0-4½

Lauritz Anderßen, Stadts Tambour.................................................................................. 0-0-0-4½

Knud Nielßen, Tömmermand.......................................................................................... 0-0-0-4½

Knud Jversen, Provis...................................................................................................... 0-0-0-4½

Christen Pedersen, Flötmand.......................................................................................... 0-0-0-4½

Knud Olßen, arbedsmand............................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen, Kypper–arbedsmand....................................................................................... 0-0-0-3

Daniel Arentsen, arbedsmand opkiöber paa Jegter............................................................. 0-0-0-9

Knud Lauritzen, Höcker................................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Willemsen, arbedsmand............................................................................................ 0-0-0-4½

Joen Pederßen, Kypper arbedsmand................................................................................. 0-0-0-3

Ole Larßen, Timmermand.................................................................................................. 0-0-0-9

Henrich Thiel, arbedsmand................................................................................................. 0-0-0-3

Herman Haane, Mæter................................................................................................... 0-0-0-4½

Tobias Hannov, Mæter................................................................................................... 0-0-0-4½

Knud Knudsen, Stadts Tambour..................................................................................... 0-0-0-4½

Knud Nielßen, Mæter..................................................................................................... 0-0-0-4½

Lage Olßen, Skindkræmmer.............................................................................................. 0-0-3-0

Einer Larßen, Baadsmand............................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen Skolapper...................................................................................................... 0-0-0-4½

Jacob Anthonißen, Kypper arbedsmand............................................................................ 0-0-0-9

Johan Meyer, Baadsmand............................................................................................... 0-0-0-4½

 

Diderich Skiarmer, Bandskiærer........................................................................................ 0-0-2-3

Anders Olßen Kypperarbedsmand..................................................................................... 0-0-0-3

Engelbrigt Olßen Drager................................................................................................. 0-0-0-4½

Mogens Olßen, Kiöber paa Jegter..................................................................................... 0-0-0-9

Niels Olßen, Mæter........................................................................................................... 0-0-0-9

Anders Laurßen, Kiöber paa Jegter................................................................................... 0-0-0-9

Ole Michelsen Timmermand........................................................................................... 0-0-0-4½

Lauritz Gundersen, arbedsmand...................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Knudsen, flötmand...................................................................................................... 0-0-0-3

Johannes Nielßen, arbedsmand....................................................................................... 0-0-0-4½

Anders Bay badsmand, boer paa Kielderen, paa Vetterlefs alminding.............................. 0-0-0-4½

...................................................................................................................... Summa 1-0-11-10½

 

Dend 23de Rode

Albregt Wichmandz Encke............................................................................................... 0-0-12-0

Johan Hammeken.............................................................................................................. 0-0-0-9

Thyge Glasmager............................................................................................................... 0-0-3-0

Hinrich Lexau.................................................................................................................... 0-0-1-6

Fredrich Lochner, ingen Brug............................................................................................. 0-0-1-6

Fredrich Strasburg, Nordfahr Handel................................................................................. 0-0-7-6

Peter Rolfs Encke, ingen brug............................................................................................ 0-0-0-3

Didrich Smit, Norfahrhandel............................................................................................... 0-2-1-0

Didrich Schröder holder Skole........................................................................................... 0-0-0-9

 

Hinrich Meyer Arentsen..................................................................................................... 0-1-8-0

Willem Prang, Bager.......................................................................................................... 0-0-0-9

Jacob Ertmand, ingen brug................................................................................................. 0-0-7-6

Hans Hanßen, Bager.......................................................................................................... 0-0-3-9

Johan Jörgen Mestmager................................................................................................... 0-1-2-0

Giert Mester, bruger Nordfahrhandel............................................................................... 0-0-12-0

Allert Hollmand, Brygger................................................................................................... 0-0-2-3

Jngebrigt Abelßen, Kypper................................................................................................ 0-0-0-9

Anders Guttormßens Encke, höckerie............................................................................. 0-0-0-4½

Niels Anthonißen, Kypper................................................................................................. 0-0-1-6

Peder Joenßen, Skindkræmmer......................................................................................... 0-0-0-3

Rasmus Hanßen, arbedsmand............................................................................................ 0-0-0-3

Johan Lydken, Mæter..................................................................................................... 0-0-0-4½

Henrich Sasße, Brygger..................................................................................................... 0-0-9-0

Peter Krag, Wefver........................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Olßen, Röger........................................................................................................... 0-0-0-4½

Herman Olßen, Skindkræmmer.......................................................................................... 0-0-1-6

Jesper Anderßen, Brygger................................................................................................. 0-0-9-0

Hans Berentsens Encke, Kypper........................................................................................ 0-0-3-9

Ole Joenßen Timmermand................................................................................................. 0-0-1-6

Niels Nielßen, Timmermand............................................................................................ 0-0-0-4½

Henrich Pederßen, Skredder........................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Anderßen, Drager....................................................................................................... 0-0-0-3

Mogens Larßen, Flötmand................................................................................................. 0-0-0-3

 

Rasmus Rasmußen Flötmand gammel................................................................................. 0-0-0-3

Johan Jeven, ingen Brug..................................................................................................... 0-0-0-3

Cordt Hünnecken, Tapper................................................................................................. 0-0-0-3

Henrich Fröling, arbedsmand............................................................................................. 0-0-0-9

Einer Jversen, arbeidsmand, Provis................................................................................. 0-0-0-4½

Daniel Munch, arbeidsmand............................................................................................ 0-0-0-4½

Jacob Troelßen, under artigleriet..................................................................................... 0-0-0-4½

Gunder Halversen, flötmand............................................................................................... 0-0-0-3

Ole Rasmusen, Tambour.................................................................................................... 0-0-0-3

Catharine, Buntmager og hendes Sön................................................................................. 0-0-0-3

Henrich Spill, tapper öll................................................................................................... 0-0-0-4½

Cordt Johan Evertz, arbedsmand....................................................................................... 0-0-0-3

Hinrich Wichman, arbeidsmand.......................................................................................... 0-0-0-9

Laurs Olßen, arbedsmand............................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Einersen, Wæfver........................................................................................................ 0-0-0-3

Ole Andersen, flötmand..................................................................................................... 0-0-0-3

Bent Jensen, Baadsmand, enroulleret.............................................................................. 0-0-0-4½

Johan Hanßen Körder....................................................................................................... 0-0-0-3

Stepfen Stepfensen, ved artigleriet..................................................................................... 0-0-0-3

Gregorius Jensen, Reebslager............................................................................................. 0-0-0-3

Peder Joenßen, Skolapper................................................................................................. 0-0-0-9

Nicolai Grabin, arbedsmand............................................................................................ 0-0-0-4½

Salig Henrich Smits Datter, Brygger................................................................................... 0-0-2-3

Jochum Smit, Kiöbmand, i samme huus.............................................................................. 0-0-1-6

 

Johan Börsman, Kiöbmand................................................................................................ 0-0-3-0

Cordt Nedderman, arbedsmand...................................................................................... 0-0-0-4½

Christopher von der Hudde, arbedsmand........................................................................... 0-0-0-3

Erich Mogenßen, arbedsmand......................................................................................... 0-0-0-4½

Gullich Jenßen, Baadsmand og Kypper.............................................................................. 0-0-0-9

Jörgen Christophersen, arbedsmand................................................................................ 0-0-0-4½

Tollef arbedsmand.......................................................................................................... 0-0-0-4½

Peder Brynnelßen, flötmand............................................................................................... 0-0-0-3

Jörgen Hermandsen Hack, Skolapper................................................................................ 0-0-0-3

Joen Olßen arbeidsmand................................................................................................. 0-0-0-4½

Johannes Nielßen, drager................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Joenßen, Flötmand...................................................................................................... 0-0-0-3

Guttorm Anderßen, flötmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Raßmus Olßen, Höcker, Wasker....................................................................................... 0-0-2-3

Niels Olßen, arbedsmand................................................................................................... 0-0-0-9

Ole Pedersen, Skindkræmmer........................................................................................... 0-0-3-0

Jan Brant, Skindkræmmer................................................................................................. 0-0-0-9

Gunder Olßen, flötmand..................................................................................................... 0-0-0-3

Jacob Jensen, Drager......................................................................................................... 0-0-0-3

Peder Axelßen, Drager...................................................................................................... 0-0-0-3

Einert Clemmetsen, flötmand.............................................................................................. 0-0-0-3

Johannes Drager................................................................................................................ 0-0-0-3

Rasmus Mathiaßen, Höcker............................................................................................... 0-0-4-6

Jver Flötmand.................................................................................................................... 0-0-0-3

 

Ole Nielßen Wagtmand..................................................................................................... 0-0-0-3

Joen Hanßen, Tambour...................................................................................................... 0-0-0-3

Hendrich Gotzov, arbeitsmand........................................................................................... 0-0-0-9

Ole Carlsen, arbeitsmand................................................................................................... 0-0-0-3

Christopher Höyenes, arbedsmand..................................................................................... 0-0-0-9

Lars Olßen Timmermand................................................................................................ 0-0-0-4½

Niels Nielßen, arbeidsmand............................................................................................ 0-0-0-4½

Jörgen Hudich, arbeidsmand.............................................................................................. 0-0-1-6

Lytke Finke, tapper öll....................................................................................................... 0-0-1-6

Berent Segermand, Mægler............................................................................................... 0-0-0-3

Rasmus Rasmußen, arbeidsmand....................................................................................... 0-0-0-9

Ole Bottelßen, arbedsmand, Provis.................................................................................... 0-0-0-3

Berent Dyring, liden Höckerie......................................................................................... 0-0-0-4½

Johan Herkampf, Mæter.................................................................................................... 0-0-0-9

Michel Olßen, Kypper–Arbedsmand................................................................................. 0-0-0-3

Hendrich Kortzis Encke, ingen brug................................................................................... 0-0-0-3

Jfver Larsen, Drager.......................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Povelßen, Baadsmand, enroulleret............................................................................... 0-0-0-3

Albrigt Andersen, flötmand og Vagtmand........................................................................... 0-0-0-3

Jörgen Castenbroch, Nordfahrhandel................................................................................. 0-1-5-0

Johan Lagman i Aafioren.................................................................................................... 0-0-4-6

Johan Henrich Koht, i Bresgaarden.................................................................................... 0-0-4-6

............................................................................................................................. Summa 2-2-7-0

 

Dend 24de Rode

Johan Rößing..................................................................................................................... 0-0-1-6

Johan Haas, Skredder.................................................................................................... 0-0-0-4½

Hans Henrichs Encke, Barberer......................................................................................... 0-0-0-9

Rolluf Kling....................................................................................................................... 0-0-6-0

Johan Dyrlof, Mechler....................................................................................................... 0-0-0-3

Bottel Jensens Encke, Skrædder..................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Skolapper................................................................................................................. 0-0-0-3

Stepfen Zachariæsens Sön, flötmand.................................................................................. 0-0-0-3

Johan Hysing, Mechler....................................................................................................... 0-0-0-9

Siur Olsen, Skolapper........................................................................................................ 0-0-0-3

Ole Olsen, Timmermand................................................................................................. 0-0-0-4½

Maria Ryts, öltap............................................................................................................ 0-0-0-4½

Jacob Erichsen, Smed, Provis......................................................................................... 0-0-0-4½

Hendrich Castendich, öltap................................................................................................ 0-0-0-9

Siur Olßen, Provis.......................................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Torgersen, Arbedsmand........................................................................................... 0-0-0-4½

Johannes Anderßen, Timmermand.................................................................................. 0-0-0-4½

Ole Jörgensen, arbeidsmand........................................................................................... 0-0-0-4½

Berent Börsman.............................................................................................................. 0-0-0-4½

Anders Pedersen, arbeidsmand....................................................................................... 0-0-0-4½

Henrich von Horn, arbeidsman........................................................................................... 0-0-0-3

Lars Olßen, arbeidsmand, Provis.................................................................................... 0-0-0-4½

Lars Joensen, Skytter........................................................................................................ 0-0-0-3

 

Henrich Staaman............................................................................................................. 0-1-14-0

Margrete Joensdatter, Slagter............................................................................................ 0-0-0-3

Mogens Knudsen, fisker................................................................................................. 0-0-0-4½

Anders Michelßen, Lodtz................................................................................................ 0-0-0-4½

Christen Hanßen, fisker................................................................................................... 0-0-0-4½

Anders Anfindsen, fisker................................................................................................. 0-0-0-4½

Peder Andersen Blaae, Slagter........................................................................................ 0-0-0-4½

Peder Eilertsen, Skiötter, under Slotted.............................................................................. 0-0-0-3

Siur Olßen, Arbedsmand................................................................................................ 0-0-0-4½

Ole Danielsen, Slagter, Provis............................................................................................ 0-0-0-3

Hans Hansen, fisker........................................................................................................... 0-0-0-3

Jörgen Erlandt, Lots........................................................................................................... 0-0-0-3

Joseph Andersen, flötmand............................................................................................. 0-0-0-4½

Jver Baards, lodts.............................................................................................................. 0-0-0-3

Michel Börreßen, fisker..................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Troelßen, Fisker.......................................................................................................... 0-0-0-3

Anders Nielßen, flötmand.................................................................................................. 0-0-0-3

Lauritz Tollefsen, fisker, Provis........................................................................................... 0-0-0-3

Melcher Hansen, Skolapper............................................................................................... 0-0-0-3

Synneve i Stien.................................................................................................................. 0-0-0-3

Jacob Olßen, flötmand....................................................................................................... 0-0-0-3

Jens Lande, Slagter, under Slotted..................................................................................... 0-0-0-3

Jacob Olßen, Slagter, Provis........................................................................................... 0-0-0-4½

Ole Olßen, flötmand og Vægter......................................................................................... 0-0-0-3

 

Cornelius Hansen, Øltapper............................................................................................ 0-0-0-4½

Steffen Steffensen, Skolapper, Provis................................................................................. 0-0-0-9

Johannes Fisker................................................................................................................. 0-0-0-3

Johannes paa Ladegaarden................................................................................................ 0-0-0-9

Johan Gævers Möller....................................................................................................... 0-0-12-0

Hans Meyer...................................................................................................................... 0-0-1-6

Ole Jansen, Reebslager...................................................................................................... 0-0-2-3

Christian Pedersen Skulermand, Smed............................................................................... 0-0-2-3

Christian Hanßen, Kypper................................................................................................. 0-0-3-9

Peter Toersen, Skrædder................................................................................................... 0-0-0-9

Maren Pedersdatter, Kypper–Encke.................................................................................. 0-0-0-9

Hans Sparling, Skrædder................................................................................................ 0-0-0-4½

Albert Kræft, fiskeveier.................................................................................................. 0-0-0-4½

Levin Skult, Mægler....................................................................................................... 0-0-0-4½

Peter Brun, Guldsmed–arbedsmand................................................................................ 0-0-0-4½

Salig Rechlef Peechsens Encke....................................................................................... 0-0-0-4½

Dirich Rich, i Slotzhaugen................................................................................................... 0-0-0-3

Christian Bruns, Nordfahrhandel........................................................................................ 0-0-3-0

Sivert Hansens Encke, Øltap........................................................................................... 0-0-0-4½

Niels Hviid, Skolemester.................................................................................................... 0-0-0-3

Ole Joensen, Skredder og Rodemester.............................................................................. 0-0-0-9

Didrich Haßlop................................................................................................................ 0-0-15-0

Just Maas.......................................................................................................................... 0-0-7-6

Salig Cort von Lybecks Encke.......................................................................................... 0-0-9-0

 

Jens Fester........................................................................................................................ 0-0-9-0

Christian Bruns sön, Snedker............................................................................................. 0-0-2-3

Jens Hiort, veret Capitainlieutenant i Kongens tieniste, öltap............................................. 0-0-0-9

Rasmus Taaning, Tapper öll............................................................................................... 0-0-1-6

Capitain Peder Sörensen................................................................................................... 0-2-4-0

Robbert Davidsen.............................................................................................................. 0-0-7-6

Reinert Bödker.................................................................................................................. 0-0-7-6

Lyder Ridder................................................................................................................... 0-0-13-6

Joen Svendsen, Mester paa Brabencken*.......................................................................... 0-0-9-0

Jörgen Lammers Ölltap...................................................................................................... 0-0-2-3

Joen Hanßen Smed............................................................................................................ 0-0-0-9

Hendrich Skröder.............................................................................................................. 0-1-8-0

Hendich Tambs Encke, ölltap............................................................................................. 0-0-0-9

Albert Skriver.................................................................................................................... 0-1-2-0

Carl Christian Höring, öltap................................................................................................ 0-0-2-3

Johan von Lybeck............................................................................................................. 0-0-3-9

Johan Pegelau.................................................................................................................. 0-0-15-0

Christen Hansen, Skipper.................................................................................................. 0-0-1-6

Hieronimus Wibusch.......................................................................................................... 0-0-7-6

Herman Laading, ölltap...................................................................................................... 0-0-3-0

................................................................................................. Dend 24 Rodes Summa 2-5-9-7½

.................................................................................................................. Dend 23 Rode 2-2-7-0

........................................................................................................... Dend 22 Rode 1-0-11-10½

.................................................................................................................................... = 6-2-12-6

 

Foranförte Krigs Styrs ligning pro Anno 1713, belöber sig saaledes

Dend förste, anden og tredie Rode til............................................................................... 8-0-11-0

Fierde, femte og Siette Rode............................................................................................ 6-3-11-6

Syvende, Ottende og Niende Rode................................................................................. 9-4-6-1½

Tiende, Ellevte og tolfte Rode......................................................................................... 5-4-7-7½

Trettende, fiortende og femtende Rode............................................................................. 8-1-15-6

Sextende, Syttende og Attende Rode.......................................................................... 2-5-11-10½

Nittende, Tyvende og Een og tyvende Rode.................................................................. 5-4-10-4½

Toe og Tyvende, tre og Tyvende og Fire og tyvende Rode............................................... 6-2-12-6

........................................................................................................................... Summa 53-4-5-6

Siger Tree og femtie Rixdaler fire Mark fem skilling og sex Penge.

 

A Undall LS, C:P: Krog LS, C: Tuxen LS, C Fasting LS, C: Bagge LS, P Rumohr LS, Magnus Schiötte LS [ikke originale segl].

 

Aarsagen, hvor for vi den, af Welbaarne Her Stifttbefalingsmand og Weledle Her Magistrat tillige med os sluttede Taxation over den allernaadigst paabudne halve Dagskatt Pro Anno 1713, icke höyere har kundet udfinde, end til den Summa 35 Rdr 3 mk 11 ß, haver vi udj voris indgivne Memorial til Stifttbefalings–Manden og Magistraten allerydmygst demonstrerit, i forhaabning ved Deris tillige med Stadtzhauptmandens og de Sexten Mænds gode Assistentz og allerunderdanigst andragende, for Deris Kongelige Mayestet, at nyde en allernaadigst Moderation; Mensom fornemmis af de Höye Herrers Skrivelße fra Rente Cammeret, de dato 19 May nestleden, at det fulde Quantum nemlig = 60 rdr dagligen, endelig maa og skal udbringes, saa haver vi effter saadan anviisning og höye befaling /: er dog det meget besværligt, Ja langt over Borgerskabets Efne og formue vil udfalde :/ allerunderdanigst efftersögt, ved en tredie deels tilleg paa hver Mand, Summen at udfinde, som nu belöber sig foruden de geistliges og Conthorsches Contingent, 53 rdr 4 ort 5 ß 6 d. Hvilcken Taxations Summa, saa vit Borgerskabet angaar /: som os allene har været anbefahlet at taxere :/ vi hermed allerunderdanigst maa underskrive, Fortröstende os endnu paa Kongens store Naade, at det ved den förste Taxations Summa, nemlig = 35 rdr 4 ort 11 ß, allernaadigst forbliver saasom det er umueligt, at de igien levende og beholden, skulle kunde betale for de afdöde og forarmede, med mindre de alle tillige i fremtiden maatte blive ruinerede.

 

Johan Vellemßen Möller LS, Clamer Eberhard Meltzer LS, Lucas Steen LS, Hinrich Jorsen LS, Dirich Meyer LS, Hans Biering LS, Hinrich Barner LS, Jochum Nielßen LS, Engelbret Michelßen LS, Christian Hanßen LS, Niels Haagenßen LS. [ingen originale seglavtrykk]

 

Conform med originalen Testerer paa Raadstueskriverens Vegne, C: Montagne.