Per Stian Bjørnø Kjendal - Skattematrikkel 1647 for Sannidal


Har du noen kommentarer så send dem til :

Per Stian Bjørnø Kjendal

Email adresse :

kjendal@online.no


 

 
SKATTEMATRIKKEL
                         
1647
                                
SANNIDAL
                                
Dataregistrert av Per Stian Bjørnø Kjendal 1995
                                
Kilde : Norsk Lokalhistorisk Institutt : Skattematrikkelen 1647
VII, Telemark fylke.
                                
© PORSGRUNN 1995
 
-
Schaadøen som Suening och Brønild bruger,           *
schylder 6 huder,
som hans exelentie her stadtholder
Haniball Sehestedt eir med bøxell, er tillhørig.
-
Berøen som Joen Oelsen bruger och besidder,         *
schyldder 4 huder,
som hans exelentzie her stadtholder och med
bøxell och herligh(edt) tillkommer.
-
Jomfrueland eir hans exelentzie her stadt-              *
holder Haniball Sehested ald øen med bøxell och
herligh(edt),
och er frj for schat.
-
* = Er her stadtholder welb. Haniball Sehested tilhøring med
jurisdiction, och derfor giff(eu)r ingen schatt.
-
Kalstad nordre som Findboe paaboer,
schylder  5 1/2 huder
men S t r a n d ødeg(aa)rdt som schylder 1 hudt.
Eyer lensmannen Joen Berøen och
haff(ue)r for sin bestilling frj for schat,
eind. 4 huder, med bøxell,
och till 1 bunde 1/2 hudt.
-
Heggeland som Solffue bruker,
schylder 3 1/2 huder,
som forne Solffue men bøxell och herligh(edt)
tillkommer .
Solue Heggeland eir bøxelen wdj Heggeland
och Kongl. Ma. bygger W a d s t ø e l l .
Er lagt i schat for 1/3 gaardt,               Penge 4 ½ dr.
Solue Heggeland bygger.
-
Rinde som Halduor bruger och paaboer,
schylder 8 huder med bøxell,
som er vnderlagt Mørland bergwerch
och er frj.
Er Gabriel Marsselis til sit jernwerch wed
Mørland frj for schat.
-
Lofftogh som Wibrand paaboer,
schylder 4 huder,
som hand selff meesten med bøxell och
herhigh(edt) er einde.
Er goed for 1/3 gaardt,                       4 ½ dr.
Wibrandt Lofftog bygger.
-
Lunde som Joen och hans medconsarter eir och
besider, schylder 5 ½ huder,
som de selff med bøxell och herligh(edt)
tillkommer .
Er lagt for 1 fuld g(aa) rd och 1/2 ødegaards schat,  6 dr. 3 mk.
Joen Lunde och hans medconsarter byger.
-
Frøvig som Hans bruger,                 *
schylder 4 huder
med Lie ødeg(aa)rd wnder,
som Kongl. Ma. begge pladtzer bygger och
tillkommer .
-
Mørland ligger till Nednesleen med landschylden.     *
-
Barland nedre med Barland øffre schylder til    *
sammens 5 huder och 4 schindt.
-
* = Er gabriel Marhselis till sitt jernwerch wed Mørland
vnderlagtn och privilegerit frj for schatt..
-
Øruig som Christen och Haffschiold bruger,
schylder 3 huder.
Deraff eir huer boende 1 ½  hudt med bøxell
och herligh(edt) .
Er en tredingsg(aa)rd i schat,               penge 4 ½ dr.
Christen och Hoffschiold Øruiig bygger.
-
Levang østre som enchen Gurj paaboer.
Deraff hun selff eir aff  4 huder
gaarden schylder 2 1/2 huder med bøxell,
Halsteen Hoppestad i Nednes leen 1/2 hudt,
och Elling Lervang 1 hudt.
Er lagt for 1 fuldt gaardt,                   6 dr.
Enchen Gurj bygger.
-
Leffangh vestre som Niels paaboer,
schylder 4 hud(er),
som Kongl. Ma. med bøxell och herligh(edt)
er einde .
I lige maader giff(ue)r l fuld g(aa)rd schat, 6 dr.
Kongen bygger.
-
Waasiøe som GuniId bruger,
schylder 4 huder.
Deraf eir Tor Wasiøes børn och arffuinger
3 huder med bøxell,
och Biørn Graff(ue)r i Bøe herit 1 hudt.
Er goed for 1 fuld g(aa)rdt schat,            6 dr.
Tor Wasiøs arfgr. bygger.
-
Farsiøe nørdre som Lauritz, Torsten och Findboe
paaboer, schylder 6 huder.
Deraff eir forne Lauritz och hans arffuinger
5 huder 11 schindt med bøxell och herligh(edt) .
och Lauritz Riis i Gierpen sogin 1 schind.
Er goed for 1 fuld och 1 fierdings g(aa)rdt,  penge 7 ½ dr.
Lauritz, Torsten och hans arffuinger bygger .
-
Lundre som Joen bruker,
schylder 4 huder.
Deraff eir Aasull Hennesøe 2 1/2 huder 1 schind
med bøxell och herligh(edt),
och enchen paa Leffang 1 1/2 hudt - 1 schind,
Erlagt i schat for 1/3 gaard,                 4 1/2 dr.
Asull Hennesøe bygger.
-
Farsiøe syndre som Lauritz, Christen och Jens
Knudsen bruger och besidder, schylder 51/2 huder.
Deraff eir Knudt Woie 41/2 huder,
Sanichedals kirche 2 1/2 hudt,
och Knudt Watneboes arffuinger i Nednes len  1/2 hudt .
Deraff Lauritz Christensen effter Kongl. Ma.
breff at werre quit for halffue schaten,
och Jens haff(ue)r betalt dend anden halffue part,
er penge        3 dr.
Knudt Wøye bygger.
-
Suenum som Euen paaboer,
schylder 4 huder.
Deraff forne Euin 2 huder 4 schindt med bøxell,
och Askell Hemesøe 1 1/2 hudt Z schindt.
Er goed for en fuld gaardt,                   6 dr.
Euin Suenum bygger.
-
Syndre Kalstad som Elleff paaboer,
schylder 3 huder,
Deraff till Kongl. Ma. 1 1/2 hudt med bøxell,
och 1 1/2 till forne Elleff och hans medarffuinger.
En ødegaardt derwnder heder T a d ø e n.
Er fire huder tillsamen.
Er lagt i schat for 1 fuld gaardt,            6 dr.
Kongl. Ma. bygger.
-
Østre Gumøe  som Ansteen bruger,
schylder 2 huder,
som hans exelentzie her stadtholder Hanibal Sehestedt
med bøxell och herligh(edt) er einde.
Frj for schat.
Welb. Hanibal Sehested bygger.
-
Otterøen som Euin bruger,
schylder 2 huder,
som hans exelentzie Hanibal Sehestedt er einde.
Frj for schat.
Welb. her stadtholder bygger.
-
Hommelstad som Olluff bruger,
schylder 3 huder.
Deraff Anders Madtzen paa prousties vegne
1 ½ hudt med bøxell,
och Niels Hieltes arfgr. 11/2 hudt.
Er lagt for 1/3 gaardt i schat,               4 ½ dr.
Anders Madtzen byger. .
-
Tyvand som Harild bruger,
schylder 3 huder.
Deraff eir Torbiørn Wrolstad 11/2 hudt med bøxell,
Gunder Wedfald 1 hudt,
och Hoff(ue)r Honnetoe i Nednes leen 1/2 hud,
Er 1/3 gaardt,                                4 ½ dr.
Torbiørn Wralstad bygger .
-
Aasem som Willum bruger,
schylder aff gaarden 2 huder,
och aff l ødegaardt derwnder 1 hudt
som er 3 huder tillsammens,
Deraff eir hand selff 2 huder med bøxell,
som hans medarffuinger med han(nem) er einde,
och Kongl. Ma. eir ødeg(aa)rden dervnder med bøxell.
Er regnit for ½ g(aa)rdt och en ødeg(aa)rdt i schat. er penge 4 ½
Willenm Aasen bygger 2 huder.
Kongl. Ma. bygger 1 hudt.
-
Moe som Oluff paaboer,
schylder 3 huder, som Bamle presteboel med bøxell och
herligh(edt) er einde ,
Er goed for 1 fuldg(aa) rdt schat,            6 dr.
Bamle presteboel bygger.
-
Liidem  som Biørn bruger,
schylder 2 huder til Sanichedals kirche.
Er lagt wnder Gabriel Marhselis jernwerch
och frj for schat,
Sanichedals kirche bygger.
-
Lisloug  som Niels och Suend bruger,
schylder 3 huder.
Deraff eir Bamle presteboel 2 huder med bøxell,
er (!) Sanichedals kirche 1 hudt,
Er lagt for 1/3 gaardtschat,                  4 ½ dr.
Bamle presteboel bygger.
-
Støelle som Hoffuer paaboer,
schylder 3 huder.
Deraff Kongd . Ma. 1 hudt med bøxell,
Hoff(ue)r 7 schind,
Jørgen Rolfsen 7 schind,
Jacob Niels(sen) 4 schindt och
Torgius Andersen 1/2 hudt.
Er goed for 1/3 gaardt schatt,                4 ½ dr.
Kongl. Ma. bygger.
-
Hasllem som Gund(er) och Harald bruger,
schylder 2 huder.
Deraff forne Gunder och hans medarffuinger 1 hudt,
Jacob Nisteswog 1/2 hudt,
Steen paa Eit 1/2 hud.
Er 1/3 gaard schat,                           4 ½ dr.
Gund(er) och hans medarffuinger bygger.
-
Gierde som Findboe paaboer,
schylder 3 huder.
Deraff Elleff Soelberg 1 1/2 hud med 1/2 bøxell,
och Lauritz Rødtningen 1 1/2 hud med 1/2 bøxell.
Er 1/3 gaardt i schat,                        4 1/2 dr.
Elleff Soelberg och Lauritz Røningen bygger.
-
Holten som Guldbrand paaboer,
schylder 2 huder,
som  Toer Wasiøes arffuinger eir med bøxell
och herligh(edt) .
Er goed for  ½ gaardt,                        3 dr.
Toer Wasiøes arfgr. bygger.
-
Landsverch som Rolff bruger,
schylder 3 huder,
som Joen Berøen med bøxell och herligh(edt) er eindis .
Er 1/3 gaard,                                 4 ½ dr.
Joen Berøen bygger.
-
Torgiersrød som Helle bruger ,
schylder 3 huder
som Joen Berøen med bøxell och herligh(edt)
er eindis.                                    Penge  4 ½ dr.
Joen Berøen bygger ,
-
Leffvatten som Olluff bruger,
schylder 2 huder,
som Jacob Nesteswog och Halduor Horneboe
eir med bøxell.
Er 1/2 gaardt i schat.                        Penge 3 dr.
Jacob Nesteswog och Halduor Horneboe bygger.
-
Dobbe som Olle och Lauritz paaboer,
schylder 2 huder,
som forne Olle følger med bøxell,
Er 1/2 gaardt i schatt,                       3 dr.
Olle Dobbe bygger.
-
Ryningen som Lauritz paaboer,
schylder 2 huder.
Deraff Anders Oelsen
borgemester i Fredrichstadt
l hudt med bøxell,
och forne Lauritz Ryningen 1 hudt.
Giff(ue)r i schat for 1/2 g(aa)rdt,           3 dr.
B. Anders Oelsen bygger.
-
Langøen som Gund(er) bruger,
schylder 2 huder och 1 giedschind,
som Gunder med sine medarffuinger eir.
Erlagt i schat for 1/3 gaardt,                4 ½ dr.
Gunder Langøen och hans medarfgr. bygger,
-
Hougholt som Olluff bruger,
schylder 2 huder,
som Anders Oelsen borgemester med
bøxell och herligh(edt) er geradig.
Er 1/2 gaardt,                                penge 3 dr.
B. Anders Oels(sen) bygger.
-
Wester Gumøe som Beruell och Kield bruker,
schylder  1 ½ hudt,
Deraff forne Berull och hans medarffuinger
13 schindt med bøxell,
och Søff(ren) Glittum i Bamle 5 schindt.
Er goedt for 1 fuldt ødegaardt,               penge 1 ½ dr
Biørull och hans medarffuinger bygger.
-
Langøen westre som Ped(er) bruger,
schylder 1 hudt,
som hans exelentzie welb. Haniball Sehestedt
med bøxell och herligh(edt) er einde,
och frj for schatt.
W elb.  Hanibal Sehestedt byger .
-
Aarøed som Hellich bruger,
schylder 1 hudt,
som b. Anders Oelsen i Fredrichstad
med bøxell er einde.
Er goed for ½  g(aa)rdt,                      3 dr.
B, Anders Oels(sen) bygger.
-
Torisdall som Niels paaboer,
schylder 1 hudt,
och wdj 1 ødegaardt H o l t  1 giedschind.
Er lagt wnder Gabriel Marhselis jernwerch.
-
Tiønnestøell  som Olluff Dobbe følger med bøxeld,
schylder  1 1/2 hudt,
och selff bruger.
Giff(ue) r en ødegords schat,                 1 ½ dr.
Olle Dobbe bygger,
-
Dall som Olle bruger,
schylder 1 1/2 hudt,
Deraff eir forne Olle med hans medarffuinger 1 hudt,
och Lauritz Røningen 1/2 hudt.
Er en ødegaardt, och schater derfor           1 ½ dr.
Olle med hans medarfgr. byger.
-
Hobye som Lauritz bruger,
schylder 1 hudt,
som Kongl. Ma. med bøxell følger.
Er lagt for 1 ødegaards schat,                1 ½ dr.
Kongen bygger.
-
Myren som enchen Marte och Aslou bruger,
schylder 1 1/2 hudt 2 schindt,
som Wibrandt Lofft(og) eir med bøxell.
Er goed for 1 ødeg(aa)rdt.                    penge 1 ½ dr.
Wibrandt Lofftog bygger.
-
Sollum som Ped(er) bruger,
schylder 1 hudt.
Deraff Kongl. Ma. 1/2 hudt,
Sanichedals kirche i giedtschind,
och forne Ped(er) 1 giedschind.
Er goed for en ødeg(aa)rd,                    1 ½ dr.
Kongen byger ,
-
Ødefield som Jacob bruker,
schylder ½ hudt,
som b, Anders Oelsen i Fredrichstad eir med bøxell.
Er en liden pladtz och lagt i schat for       penge 1 dr.
B. Anders Oels(sen) bygger.
-
Løffdall som Lauritz paaboer,
schylder ½ hudt,
som forne Lauritz och hans medarffuinger eir med bøxell.
Er en 1/2 ødeg(aa)rdt, er                     penge 3 mk.
Lauritz Løffdall och hans medarfgr, bygger.
-
Eit  som Steen bruger,
schylder l hudt,
som Kong.  Ma. byger.
Er goed for 1 ødeg(aa)rdt,                    penge 1 ½ dr.
Kongen bygger .
-
Døuig som Lauritz bruker,
schylder 1 hudt,
som forne Laridtzis moder Marj Døuig følger
med bøxell.
Er goed i schat for 1/4 gaardt,               penge 1 ½ dr.
Marj Døuig bygger.
-
Midgummøe som Ansteen bruger,
schylder 1 hudt,
som Findboe Gumøes arffuinger
følger med bøxell.
Er goedt for ½ ødeg(aa)rds schat,             penge 1 dr.
Findbøe Gumøe arfgr. byger.
-
Arøen som Kield bruger,
schylder 1 dr. i landschyld.
Tarald Eggeland i Oxfiordt i Nednesleen.
Er lagt for 1 fuld ødegaardt schat,           penge 1 ½ dr.
Tarald Egeland i Oxefiordt byger.
-
Staabestad som Hoffschiold bruger,
schylder 1 hudt,
som ligger wnder Øruig.
Er en ødegaardt och schater derfor,           penge 6 mk.
-
Wadstøell schylder 1 hudt.
Deraff eir Kongl. Ma. ½ hudt med bøxell,
och ½ hudt till Solue Heggeland.
Er goedt for en ødegaardt i schat,            6 mk.
Kongl. Ma. bygger.
-
Sager i Sannidal :
-
Mørland saug er lagt vnder Gabriel
Marhselis jernwerch wdj huilchet foss
jernwerchet er anretet.
-
Tuende Cammerfoss   sauger bruger
borgem. Anders Oelsen, deraff betalt          penge 50 dr.
-
Tuende Wlfoss sauger i lige maader,
betalt                                        penge 50 dr.
-
Dend ene Sollum saug tilhører hannemb
ochsaa, deraff betalt                         penge 25 dr.
 
Dend anden Sollum saug, bruger Søffren
Jensen i Breuig, betalt                             25 dr.
-
Tuende Hogholt sauger tilkommer affgangen
Peder Mallers arffuinger i Schien, betalt     penge 50 dr.
-
Stabbestad saug er opsagt och ødelagt.
-
Helle saug som Joen Berøen bruger, er en
flomsaug , betalt                                   25 dr.
-
Gierde saug er en bechesaug, deraff betalt    penge 10 dr.
-
Moe saug i lige maader en bechesaug, betalt   penge 10 dr.
-
Heggeland saug er ochsaa enbechesaug,
betalt                                        penge 10 dr.
-
Aachre eller Tynand saug, deraf betalt        penge 10 dr.