Per Stian Bjørnø Kjendal - Jordbok over Sannidal 1615


Har du noen kommentarer så send dem til :

Per Stian Bjørnø Kjendal

Email adresse :

kjendal@online.no


 

 
        Jordebok over Sanichedall, Bratsberg len. ca 1615.
                                 
     Leilennding bønder dieris odells guodtzs vdj Sanichedall.
                                 
       Dataregistrert av Per Stian Bjørnø Kjendal, 1995.
 
-                                 
Farsssiø nordre skÿller Thord Farsssiø och hanns med eiger 6 huder.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            6 settinger
                                Penng           4 ½ alb.
                                Buchshind       1
-
Thuetten ødde schÿller till Bamble presteboell 1 ½ hud, till
Thorre Farsssiø 1 ½ hud.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            ½ setting
-
Lanndtzuerch svhÿller 3 huder, eiger Jffuer Khrestensssen i Skeen.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            1 ½ setting
                                Penng           1 alb.
                                Kalschind       2
-
Thorgiusrød schÿller 3 huder, eiger Halduord Suendsssen.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            1 ½ setting
                                Penng           1 ss 1h
                                Kalschind       2
-
Svenum schÿller 3 ½ huder, eiger Halduor Suenum och hans med
arffuinger,Joen Mellum ½ hud.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            3 setting
                                Penng           1 alb.
                                Kalschind       2
-
Lunde schÿller 6 huder, der om ehr 7 lodtzseiger.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            2 ½ setting
                                Penng           2 ½ alb.
                                Kalschind       3
-
Thonnestoffuell schÿller 1 ½ hud, der om ehr 5 lodtzeiger.
    Kronnen vdj løedingh        Korn            1 setting
                                Peng            1 alb.
                                Kalschind       1
-
Giere schÿller til Arnne Røninge 1 ½ hud, till Khresten Giere 1 ½ hud.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            1 setting
                                Peng            ½ ss
                                Kalschind       1
-
Heggelanndt schÿller til Aslach Hegeland 2 ½ huder,
till Løche Fladen i Bamble 1 hud, der aff til
    Kronnen vdj ledingh         Kornn           3 setting
                                Pennge          1 ss
                                Kalschind       3
-
Aasssen scÿller til Maren Aasssen och hindis med eiger 2 huder.
    Kronnen vdj leding          Korn            1 setting
                                Penng           3 h.
                                Kalschind       1
-
Døuig ødde 1 hud
    Kronnens leding             Korn            ½ setting
-
Langøenn schÿller til Asssul Langøen 2 huder, Kronnen vdj
landschÿld lge(de)schindt
    Kronnen vdj leding          Korn            1 setting
                                Pending         3  h.
-
Lang Ask ødde schouff schÿlder ½ hud
    Kronnen vdj leding          Korn            1 setting
-
Lofftogh schÿller til Knud Lofftog 2 ½ hud, till Eilluff Kaldstadt
1 ½ hud, thill Thorgius Feld och hanns med sødschind 9 schindt,
der aff till
    Kronnen vdj leding          Korn            1 ½ setting
                                Penng           2 alb.
                                Kalschind       1
-
Hassslem schÿller \till/ Olluff Haslum 1 ½ hud, til Stien Øruigh 1 ½ hud.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            1 ½ setting
                                Penng           1 ½ alb.
                                Kalschind       1
-
Leuatten schÿller 3 huder, der om ehr fem lodtzeiger.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            1 ½  setting
                                Penng           1 ½ alb.
                                Kalsch          1
-
Øster Leuangh schÿller till Wellech Leuang 3 huder, till Olluff Leuang 1 hud.
    Kronnens leding             Korn            2 ½ setting
                                Pennge          1 ½ alb.
                                Kalschind.      2
-
Midtgumøen schÿller till Asssell Langøen och hans lodtzeiger ½ hud.
    Kronnen vdj leding          Korn            ½ setting
-
Gumøen wester schÿller 1 ½ hud, der om ehr 6 lodtzeiger.
    Kronnens ledingh            Korn            1 setting
                                Pennge          3 h.
                                Kalschind       1
-
Løbdall schÿller ½ hud, eiger Harild Hobbe vdj Sønneleff sougen.
    Kronnens ledingh            Kornn           ½ setting
-
Mÿrenn schÿller til Knud Dall 9 schind, til Halduor Kaldstadt 8 schindt.
    Kronnen vdj ledingh         Korn            1 setting
-
Moe schÿller till prestebollidt 3 huder.
    Kronnen vdj leding          Korn            2 setting
                                Peng            2 alb.
                                Kalschind       1
-
Fosssanng øster schÿller til Bamble presteboell 1 hud.
    Kronnens leding             Korn            1 setting
-
Lunde schÿller 3 huder och 3 schind, eiger Anne Wogh J Nedness lhenn.
    Kronnens leding             Korn            2 setting
                                Pennge          2 alb.
                                Kalschind       2
-
Summarum Kronnens leding aff forne leilendinger och therris med
eigers odels guodtzs i forne Sannichdall
                                Korn            39 ½ setting
                                Pennge          10 ss 4 h
                                Kalschind       2 degger 4 schindt
                                Buchschindt     1