Gudbrandsdalens jordebok over gods som tilhører andre len, kanonier, prebender, geistlige, adel og andre utenbygds, 1. august 1653


Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 20. oktober 2008.

Gjengitt etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D IX. Jordebøker 1595–1754, pakke 31. Tidligere trykt i Gudbrand (utg. av Gudbrandsdal Slektshistorielag), nr. 1/2006, årg. 16, s. 7–23, her publisert med avkortet innledning.


Innledning

Ved kontribusjonsskatten som ble utskrevet av bøndene til St. Hans og St. Mikaelis [29.9] 1647, ble det for første gang utarbeidet et skattemanntall der alle eller de fleste gårdene er tatt med, og der vi får opplysninger om alle gårdenes størrelse og eiere. Manntallene tilhører Rentekammerets arkiv og oppbevares i Riksarkivet. Gudbrandsdalsmanntallet har arkivsignaturen RA Rentekammeret, Akershus len, nr. 192.3 legg E. Manntallene er utgitt i skriftserien Skattematrikkelen 1647. Jordeboka som publiseres her supplerer vår kunnskap om eierforholdene ved midten av 1600–tallet. Gårdsnavnene i registeret er normalisert etter standarden som er anvendt i Skattematrikkelen 1647. I enkelte tilfeller har jeg lagt til grunn uttalen i O. Rygh: Norske Gaardnavne, IV:2 (Kristiania 1900). Jordeboka stiller gårdene i omtrent samme rekkefølge som i skattematrikkelen. Inndelingen i gårdsklassene helgård, havgård og ødegård i 1653 følger også inndelingen i 1647. Enkelte gårder i 1653 manger i 1647, mens andre har fått forhøyet landskylden i mellomtiden. Teksten gjengis bokstavrett med varsom normalisering i bruken av store og små forbokstaver. Skillinge-s, ß, er beholdt, mens ó er gjengitt som Ø i store bokstaver og som ö i små bokstaver. Utfyllinger av forkortelser er markert med kursiv.


Tekst

Efftersom Jeg haffuer bekommet hr: stadtholders min gunstig herre och hosßbondz befahling at forschaffe Rigtig forteignelse wnder min hand, paa huis goedz her i Guldbrandzdals fougderie er beliggende som giffuer deris Landschyld och Rettigheed til nogen andre Lehne, saauelsom ochsaa Canonier och Prebender eller andre forlæninger baade geistlig och werdzlig: Da er sligt wndterdanigst at effter komme, aff meenige almue paa tinget oplæst och angiffuet som fölger, Dog hos dennd: som ei er hoesteignet endten det er Canoni goedz eller Prebende, er aarsagen at Leilendingen iche er beuist endten det er deris Oedell eller forleening.


Faaberg Sogen


Heelegaarder

Gunder Röne 4 huder, sognepresten hr Zacharias eyer deraff 1 hud.

Jffuer Jörstad 4 h, hr Hans paa Wang paa Hedemarchen eyer der aff 2 huder.

Oluff jbidem 3½ h, bemeldte hr Hans paa Vang 2 h med böxel til Rodiusis Canoni i byen 1 hud.

Lauridz Hoffuen 4 h, bögger Laugmanden i Christiania.

Niels Thraasetter 4 h, bögger Christiania schoele.

Siffuer Balberg 3 huder, hr. Hans paa Wang 1½ hud med böxsel

Hogen Erßgaard 4 huder, MarieKierchis proustj 1 hud.

Engebret Blegind 3½ h, Welbyrdig Olle Rytters.

Johannes jbidem 4 h, Welbyrdig Olle Rytters.

Christopher Hoffuen 3 huder, bögger Niels Olstand i Wangs sogen paa Hedemarchenn.

Christen Smedstad 6 huder, Christiania schoelle.

Halffue Gaarder

Joen Suttestad 1½ hud, bögger Augustjnus Oelßen i Scheen.

Peder Brunlaug 1½ h, Christiania schoele.

Jffuer Holme 2 h, hr: Hans paa Westbye.

Jffuer Flogstad 2 huder, hr: Hans paa Westbye.

Arne Wlleland 2 huder, BorgeMester Arnt Hanßen i byen.

Peder Romgaard 2 huder, böger en borger i Scheen.

Oluff Offstedal 2 huder, böger Arne Fielstad paa Thotten.

Argelien 2 h, Christiania schoele.

Ødegaarde

Kindlin [og]

Grönlin, 2 huder, Oluff Rytter.

Odenli 8 schind, Siuert Onßhus paa Hedemarchen i Neßsogen.

Engebret Huße 1 hud, Rodius Canoniæ i byen.

Oluff Höstmeling ½ hud, Lauridz Hansens Arffuinger.

Eleff Frugenede 3 schind, Ringsagger prest.

Hoffuerslj 1 hud, Hans Bielche paa Hedemarchen.

Setter 1 hud, Christiania schoele.

Schiellerud 4 sch, Hans Bielche paa Hedemarchen.


Gudsdal sogen


Heelegaarder

Kleffue 3 h, Witken Huses Canoni i Christiania.

Joen Restad 1 h, Helge Bertelsen i byen.

Giöde Uold 3 h, bögger Augustinus Oelßen i Augdesiden.

Oluff Woll 3 h, bögger Morten Werp paa Eger.

Oluff Segelstad 3 huder, M: Rodius Canoniæ.

Stene Stene 3 h, Canoni goedz och bögges aff Peder Suendsen i byen.

Jacob jbidem 3½ h, Canoni goedz och bögges aff Peder Suendsen i byen.

Gulbrand Böe 4 h, Canoniæ goeds och bögger aff Peder Suendßen i byen.

Torgier Abelund 4 h, 1½ h wnder Lofften presteboel och resten til Amod prest i Østerdalen.

Halffue gaarder

Eling Hauge 2½ h, Canoni och fölger Peder Suendsen i byen.

Pouel Enenuold 2 huder, Laughmanden i Christiania.

Hans Manstad 1½ h, Canonie godz bögges aff Peder Suendßen i byen.

Peder i Holen 1½ h, Canoniegodz och aff Peder Suendßen bögges.

Joen Krogböl 1½ h, Canoni och aff Peder Suendßen.

Thore Holen 1½ h 3 sch, Aff her Christopher i Gudzdall.

Toloug 2 h, ½ h M. Rodius Canonie i byen.

Siffuer Melbye 1 hud, M: Rodius Canonie.

Claus Vlsrud ½ hud, Engebret Amundßen Lien i Aamoed sogenn.

Lauridz Valen löche ½ hud, M: Rodius Canonie.

Jörgen Stouen ½ h, Presten paa Aamodet i Österdalen.

Jffuer Amstad ½ h, Albret Potes Arffuinger.

Sönstlj 4 sch, Lauridz Michelßen paa Hedemarchen.

 

Øyer sogen

 

Heele gaarder

Peder Li 3 h, fölger bispens Effterleffuersche.

Haluor Hörffuen 4 h, 2 h Clostergodz, 2 h Johan Gaardmanndz Canonie.

Biörn Lunche 6 h, Christiania schoele.

Simen Jeffne 3 h, Vangs presteboel.

Clemmet Stalsberg 4 h, bispens Effterleffuersche udj Christiania.

Johans Vedum 4 h, Marie Kierches proustj.

Oden Schodden 5 huder, Wangs Kierche.

Erich jbidem 5 huder, Wangs Kierche.

Niels Ølstad 3 huder, Bispens Effterleffuersche.

Thorgier Hoffer [Hunder] 4 h, Canonie goedz aff Bispens Effterleffuersche.

Engebret Houg 3 h, Welb. Hans Bielche.

Jörgen Joensgaard 3 h, Hospitalsgoedz.

Tosten Magelj 4 h, Hr. Hans paa Wang.

Jffuer Bagstad 2½ h 3 sch, Bispegoedz.

Halffuegaarde

Biörn Kaldone 2½ hud, Laugmanden i Christiania.

Peder Botterud 1 h, Canonie.

Niels Kruche 2 h, Marie Kierches proustj 1 hud

Gullich Torstad 2½ hud, Rigens schriffuer.

Christen [Hoffde] 1½ h, Rigens schriffuer.

Knud Waßrud 1½ h, Rigens schriffuer.

Amund Schalmstad 1½ hud, LaugManden udj Christiania.

Knud Øffuerlj 2 h, Fra Cronen til Wangs Kierche.

Nestingen 1½ h, Ringsagger presteboel.

Ødegaarde

Ouden Melum 1 hud, Vitken Husis Canonie.

Torgier Grimßrud 1 hud, Ringsagger Presteboel.

Hafftor Langeland [Lagetun] 1 hud, Rigens schriffuer.

Oluff Wiiger 1 hud, Canonie goedz och bögges aff bispens effterleffuersche.

 

Ringeboe Sogen

 

Fuldgaarder

Hans Stranden ½ hud, bispegoedz.

Amund Kaurstad 3½ huder, böger Olle Bendtßen i Christiania.

Johannes Höi 3 h, böger bispen med sine Lodzeigere.

Jffuer Biörge 3 h, M. Rodius 1 hud dog bunden raader böxsell.

Oluff Brastad 3 huder, Welb. Hans Bielche.

Gulbrand Segelstad 4 huder, bispegoedz.

Østen Lößnis 3 huder, Laugmanden i Christiania deraff 1 hud och Cronen resten.

Gudmund Leding [Lindvik] 4 h, Cronen böger 3 huder och der aff ½ hud bispens och 1 hud hr. Hans paa Wang.

Oluff Myre 4 h, Christen Moenßen eyer 1 hud med böxsel offuer 1 h Cronegodz och ½ hud Canoni, resten böger bunden selff.

Orm Böe 4 huder, bögger Laugmand i Christiania.

Christen Widstad 4 huder, Welb. Hans Bielches.

Knud Syldte 3 h, bögger Albret Potis arffuinger udj byen.

Jffuer Berge 3 [h], <M. Rodius> Ahrent Hanßen Canoni fölger 1½ h och Cronen 1½ hud.

Jffuer Berg 3 h, M: Rodius Canoniæ.

Engebret Melum 3 h, Peder Nielßen ued Halden i Suinsund eyer deraff 2 h med böxsel resten Cronen och Kirchen.

Halffuegaarde

Niels Norder [Nordrum] 2 huder, Laugmanden i Christiania bögger.

Oluff Thogiorde 1½ hud, Canonie och bögges aff Peder Suendsen i byen.

Tiöstel Gunstad 2 huder, Marie Kierches proustj goedz.

Thoer Bretingen 2 huder, Laug Manden udj Christiania.

Engebret Thofft 2½ h, böger Laugmanden i Christiania.

Amund Gilberg 1½ h, M: Rodiusis Canoni.

Peder Byestad 1½ hud, bunder raader böxsel offuer ½ h bispegoedz.

Ødegaarde

Halduor Smidesung ½ hud, Hans Bielche.

Cort jbidem ½ hud, Hans Bielche.

Tore Kreche 1 h, bispe goedz.

Thomas Ødegaard 1 hud, M. Rodius Canonie.

 

Froens Sogen

 

Heelegaarder

Engebret Haffuerstad 3½ hud, Cronen bögger halffpart och Albret Pöttes Arffuinger halffpart.

Gullich Kiorstad 4 h, M. Jesßes Canonie.

Joen jbidem 3 h, Hospitals goedz.

Oluff ibidem 3 h, Hospitals goedz.

Erich Kongslj 6 h, bögger Laugmanden paa Hedemarchen.

Oluff ibidem 6 h, bögger Laugmanden paa Hedemarchen.

Arne Graff 3 h, M: Rodius bögger det.

Thomas Hoffuen 3 h, M: Rodius bögger det.

Anders Dalseg 3 h, bispe goedz.

Suen Alme 3 h, bögger M. Rodius.

Knud Steberg 5 h, M. Rodius bögger 3 huder, de thoe er Kierche goedz.

Börge Steeg 7 h, bögger M. Rodius.

Lauridz Wig 3 h, bögger Peder Schierum paa Hedemarchen.

Oluff Hundorp 3 h, M. Rodius Canoni goedz.

Mogens jbidem 2 h, <bögger> M. Rodius Canoni goedz.

Halduor Gröting 3½ h, Canuni goedz opbygges aff Peder Suendßen.

Engebret Thagestad 3 h, bögger M. Rodius Canonie.

Hans jbidem 3 huder, bögger M. Rodius Canonie.

Tore Thoxen 5 h, Welb. Hans Bielchis.

Tholeff Thoxen 3 h, bögger Laugmanden paa Hedemarchen.

Engebret Thoxen 3 h, bögger Laugmanden paa Hedemarchen.

Jffuer Berge 3 h, Cronen raader böxsel er dog 1 hud Rodius Canonigodz.

Halffuegaarder

Hans Ruland 1½ h, bögger M. Rodius Canonie.

Erich Sundet 2 h, bögger Laugmanden paa Hedemarchen.

Gulbrand Loe 1½ h, bögger Laugmanden paa Hedemarchen.

Ødegaarde

Peder Anecher 1 hud, Canonie och bögges aff Johan Gaardmand.

Oluff Erlandzrud 7 sch, Canonie och bögges aff Johan Gaardmand.

Pouel i Moen 1 hud, bögges aff Laugmanden i Christiania.

Suen Kiestad 1 hud, bispe goedtz.

Erland Frostad 1 hud, bispe goedtz.

 

Waage sogen

 

Helegaarder

Erich Raastad 3 huder, Comuni goedz bögges aff Peder Suensenn i byen.

Oluff Lunde 4 h, thil Thrundhiems gaard.

Engebret jbidem 3 huder, Cronen raader böxsell deri blant 1 h Canoni.

Lauridz Øe 5 h, Cronen bögger 3 h, Marie Kierches proustj 2 huder.

Peder Lyen 3 h, bispe goedz.

Gulbrand Sandboe 4 huder, bögger Albret Pöts arffuinger.

Halffuegaarder

Joen Wiste 1½ h, Canoni bögger M. Rodius.

Torchell Rulsnes 2 huder, fogden i Ørchedal eyer 1 hud med böxsell.

Alff Suöre 1½ h, Canoni bögges aff Peder Christenßen paa Folloug.

Ødegaarde

Bottel Suare, ½ h, Canonie och bögges aff Niels Lauridßen i Christiania.

Orie Suare ½ h, Canonie bögges aff Johan Gaardmand.

Sels bögdelaugh

Lauridz Jörenstad 3 huder, Christiania scholes.

 

Loms Sogen

Knud Rudtzer 3 huder, til Thrundhiems gaard.

Adolff jbidem 3 h, Canoni goedtz och bögges aff Peder Suendsen.

Olle Hofft 4 h, bögger hr: Madz paa Eidtzuold.

Siuffuer Enersuold 6 huder, Hr. Corfitz Wlfeld.

Olle Risum 3 huder, bispens Effterleffuersche i Christiania.

Erich Wangen 3 h, til Thrundhiems gaard.

Knud Gedtzer 4 h, Canoni goedz och bögges aff Niels Lauritzsen i Christiania.

Jffuer Odenlj 1 h, til Thrundhiems gaard.

Michel Komme iorde 1 hud, fölger Rigens schriffuer.

 

Lasßöe Sogen

Olle Bottem 3 huder, Hr. Niels i Land.

Jacob Nörstebye 4 huder, der i blandt eyer Trundhiem gaard 1 hud med böxsell

Ørgenn Thalderaas 3 huder, Candtzeler Jens Bielches.

Lauridz Rolstad 3 huder, Claus Thronßen paa Bragnes.

Lauridz Wllekleff 3 huder, Sören Sörenßen Raadmand i Christiania.

Hans Engelsgaard 1 hud, Canoni goedz och bögges aff Peder Suendsen.

 

Actum Jßum dend 1 Augustj Anno 1653.

Jörgen Phillipsen.

 

 

Register over eiere

Henvisningen til Skattematrikkelen 1647 gjelder gårdenes eierforhold, ikke til fornavnet på gårdbrukeren. Står det “som 1647” betyr det at den samme eieren står oppført 1647, selv om bondens navn var endret.

 

Benefisert gods

 

Fåberg prestebol

Røyne i Fåberg, 1 hud (som 1647)

 

Eidsvoll prestebol (eller sognepresten herr Mads privat)

Hoft i Lom, 4 huder (1647: Lars Grams arvinger)

 

Gausdal prestebol (eller sogneprest herr Christopher privat)

Holen i Gausdal, 1½ hud 3 skinn (1647: Christen Mikkelsen på Bragernes)

 

Land prestebol (eller sogneprest herr Niels privat)

Bottem i Lesja, 3 huder (1647: Lars Grams arvinger)

 

Løten prestebol på Hedemarken

Avlund i Gausdal, 1½ hud (1647: borgemester Hans Eggertssen i Chra. og besitterne selv)

 

Ringsaker prestebol på Hedemarken

“Frugende” (? Fryjordet) i Fåberg, 3 skinn (mangler 1647)

Nestingen i Øyer, 1½ hud (som 1647)

Grimsrud i Øyer, 1 hud (som 1647)

 

Vang prestebol og kirke på Hedemarken

Jørstad i Fåberg, 2 huder (som 1647)

Jørstad i Fåberg, 2 huder (som 1647)

Balberg i Fåberg, 1½ hud (som 1647)

Jevne i Øyer, 3 huder (1647: krongods)

Skåde i Øyer, 5 huder (1647: Helle Bertelssen i Christiania)

Skåe i Øyer, 5 huder (1647: velb. Hans Bjelke til Sakslund)

Magali i Øyer, 4 huder (som 1647)

Li øvre (Øverli) i Øyer, 2 huder (1647: krongods)

Lindvik i Ringebu, 1 hud (som 1647)

 

Vestby prestebol eller sogneprest herr Hans privat

Holme i Fåberg, 2 huder (1647: krongods)

Fakstad (?) i Fåberg, 2 huder (1647: krongods)

 

Åmot prestebol i Østerdalen eller presten privat

Avlund i Gausdal, 2½ hud (1647: borgemester Hans Eggertssen i Chra. og besitterne selv)

Stadum i Gausdal, ½ hud (1647: borg. Hans Eggertssen)

 

Oslo/Christiania domkapittel: kanoni, kommune, bispegods

Jørstad i Fåberg, 1 hud (som 1647)

Huse i Fåberg, 1 hud (som 1647, doktor Rodius)

Ulland i Fåberg, 2 huder (kanoni forlent til Arnt Hanssen, borgemester i Christiania; 1647: krongods)

Kleva i Gausdal, 3 huder (1647 Jon Tøyen i Aker, forvalter for kansleren Jens Bjelke, gården muligens Mariekirkens prosti eller kanoni)

Segalstad i Gausdal, 3 huder (som 1647, doktor Rodius)

Steine i Gausdal, 3 huder (1647: Christiania domkapittel, kommune)

Steine i Gausdal, 3½ hud (1647: C. domkapittel, kommune)

Bø i Gausdal, 4 huder (1647: C. domkapittel, kommune)

Haga i Gausdal, 2½ hud (1647: krongods)

Manstad i Gausdal, 1½ hud (1647: krongods)

Holen i Gausdal, 1½ hud (1647: C. domkapittel, kommune)

Kråbøl i Gausdal, 1½ hud (1647: borgemester Hans Eggertssen i Chra.)

Tallaug i Gausdal, ½ hud (som 1647, doktor Rodius)

Melbø i Gausdal, 1 hud (1647: krongods)

Løkken (Voleløkken) i Gausdal, ½ hud (som 1647, Rodius)

Li i Øyer, 3 huder (bispens enke, trolig kanoni, 1647: krongods)

Høvre i Øyer, 2 huder (som 1647, Garmann)

Stalsbjør i Øyer, 4 huder (bispens enke, 1647: krongods 3½ hud)

Olstad i Øyer, 3 huder (bispens enke, 1647: velb. Hans Bjelke til Sakslund 1½ hud og Helle Bertelssen i Christiania 1½ hud)

Hunder i Øyer, 4 huder (1647: Helle Bertelssen i Christiania)

Bakstad i Øyer, 2½ hud 3 skinn (bispegods, 1647: Helle Bertelssen i Christiania)

Botterud i Øyer, 1 hud (som 1647)

Mælum i Øyer, 1 hud (som 1647)

Vike i Øyer, 1 hud (1647: krongods)

Strande i Ringebu, ½ hud (bispegods, som 1647)

Haugje i Ringebu, 3 huder (bispegods, som 1647)

Bjørge i Ringebu, 1 hud (Rodius, trolig kanoni, 1647: Simen Nielssen i Sogn 1 hud)

Segalstad i Ringebu, 4 huder (bispegods, som 1647)

Lindvik i Ringebu, ½ hud (som 1647)

Myre i Ringebu, ½ hud (som 1647)

Berge i Ringebu, 1½ hud (Arnt Hanssen i Christianias kanoni; 1647: krongods)

Berg i Ringebu, 3 huder (Rodius, som 1647)

Tvåjord i Ringebu, 1½ hud (kanini, 1647: kommune)

Gilleberg i Ringebu, 1½ hud (Rodius, som 1647)

Bystad i Ringebu, ½ hud (bispegods, som 1647)

Krekke i Ringebu, 1 hud (bispegods, som 1647)

Øygarden i Ringebu, 1 hud (Rodius’ kanini som 1647)

Kjorstad i Fron, 4 huder (Jesses kanoni, 1647: kanoni)

Grov i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Hove i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Dalsegg i Fron, 3 huder (bispegods, som 1647)

Alme i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Steberg i Fron, 2 huder (Rodius, som 1647)

Steig i Fron, 7 huder (Rodius, som 1647)

Hundorp i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Hundorp i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Grytting i Fron, 3½ hud (som 1647)

Takastad i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Takastad i Fron, 3 huder (Rodius, som 1647)

Berge i Fron, 3 hud (Rodius, 1647: kanoni)

Rudland i Fron, 1½ hud (Rodius, som 1647)

Ånekre i Fron, 1 hud (1647: kanoni, Garmann)

Erlandsrud i Fron, 7 skinn (1647: kanoni 8 skinn, Garmann)

Kjestad i Fron, 1 hud (bispegods, som 1647)

Frostad i Fron, 1 hud (bispegods, som 1647)

Råstad i Vågå, 3huder (kommune)

Lunde i Vågå, 1 hud (kanoni)

Lye i Vågå, 3huder (bispegods, som 1647)

Viste i Vågå, 1½ hud (Rodius, som 1647)

Svare i Vågå, 1½ hud (kanoni, Garmann)

Svare (Pipstad) i Vågå, ½ hud (kanoni, som 1647)

Svare (Huset) i Vågå, ½ hud (1647: kanoni, Garmann)

Russar i Lom, 3 huder (kanoni, som 1647)

Riseim i Lom, 3 huder (bispens enke, 1647: prebende)

Gjeisar i Lom, 4 huder (kanoni, mangler 1647)

Engelsgard på Dovre i Lesja, 1½ hud (kanoni, 1647: krongods)

 

Oslo/Christiania skole (katedralskolen)

Trosset i Fåberg, 4 huder (1647: krongods)

Smestad i Fåberg, 6 huder (1647: krongods)

Brunlåg i Fåberg, 1½ hud (1647: Oslo/Christiania domkapittel, kommune)

Arlia i Fåberg, 2 huder (1647: borgemester Hans Eggertssen i Christiania)

Seter i Fåberg, 1 hud (1647: borgemester Hans Eggertssen ½ hud)

Lånke i Øyer, 6 huder (1647: b. Hans Eggertssen)

Jørundstad på Sel i Vågå, 3 huder (1647: Antoni Bertelssen i Christiania 2½ hud, ½ hud krongods)

 

Oslo Hospital

Jonsgard i Øyer, 3 huder (som 1647)

Kjorstad i Fron, 3 huder (som 1647)

Kjorstad i Fron, 3 huder (som 1647)

 

Krongods

 

Oslo/Christiania lagstol

Nord–Hove i Fåberg, 4 huder (som 1647)

Evenvoll i Gausdal, 2 huder (som 1647)

Kaldhol i Øyer, 2½ hud (som 1647)

Skalmstad i Øyer, 1½ hud (som 1647)

Løysnes i Ringebu, 1 hud (som 1647)

Bø i Ringebu, 4 huder (som 1647)

Nordrum i Ringebu, 2 huder (som 1647)

Brettingen i Ringebu, 2 huder (som 1647)

Tofte i Ringebu, 2½ hud (som 1647)

 

Opplandene lagstol (lagmann Otte Mogenssen)

Kongsli i Fron, 6 huder (1647: lagmann Otte Mogenssen)

Kongsli i Fron, 6 huder (1647: lagmann Otte Mogenssen)

Tokse i Fron, 3 huder (som 1647)

Tokse i Fron, 3 huder (som 1647)

Sundet i Fron, 2 huder (som 1647)

Lo i Fron, 1½ hud (som 1647)

Moen i Fron, 1 hud (som 1647)

 

Mariekirkens prosti (Oslo)

Ersgard i Fåberg, 1 hud (1647: Oslo/Christiania domkapittel, kanoni)

Vedem i Øyer, 4 huder (som 1647)

Kruke i Øyer, 1 hud (som 1647)

Gunnstad i Ringebu, 2 huder (som 1647)

Øy i Vågå, 2 huder (1647: krongods)

 

Klostergods (uvisst hvilket kloster, kanskje Nonneseter i Oslo eller St. Antoni–klosteret på Hamar)

Høvre i Øyer, 2 huder (som 1647)

 

Krongods forlent Rikets skriver (på Akershus)

Torstad i Øyer, 2½ hud (1647: krongods)

Hovde i Øyer, 1½ hud (1647: krongods)

Vasserud i Øyer, 1½ hud (1647: krongods)

Lagetun i Øyer, 1 hud (1647: krongods)

Kummejordet i Lom, 1 hud (1647: Christiania domkapittel, kommune)

 

Trondhjemgård (bl a tidligere Trondhjem erkebispegods)

Lunde nig. i Vågå, 4 huder (som 1647)

Rusnes i Vågå, 1 huder (1647 fogden på Trondhjemgård, 1653 fogden i Orkdal)

Russar i Lom, 3 huder (som 1647)

Vange i Lom, 3 huder (som 1647)

Audaled i Lom, 1 hud (som 1647)

Nørstebø i Lesja, 1 hud (denne parten mangler 1647)

 

Privatpersoner

 

Velb. Corfitz Ulfeld (til Saltø i Danmark)

Einarsvoll i Lom, 6 huder (1647: velb. Fru Else Marsvin, under Tjerne–godset i Ringsaker)

 

Velb. Jens (Ågessen) Bjelke (til Austrått og Elingård), kansler

Tallerås nord. på Dovre i Lesja, 3 huder (1647: velb. Hans Bjelke til Sakslund)

 

Velb. Ole (Christofferssen) Rytter (til Østby i Skjeberg sogn)

Bleike i Fåberg, 3½ hud (som 1647)

Bleike i Fåberg, 4 huder (1647: 3½ hud)

Kjettlia i Fåberg, 1 hud (som 1647)

Grønnlia i Fåberg, 1 hud (som 1647)

 

Velb. Hans (Ovessen) Bjelke (til Sakslund i Stange sogn)

Håvårslia i Fåberg, 1 hud (1647: Albert Pytts arvinger i Christiania)

Skjellerud i Fåberg, 4 skinn (1647: velb. Niels Lange (til Brunla))

Hong i Øyer, 3 huder (1647: Albert Pytts arvinger)

Bråstad i Ringebu, 3 huder (som 1647)

Vestad i Ringebu, 4 huder (som 1647)

Smysong i Ringebu, ½ hud (som 1647)

Smysong i Ringebu, ½ hud (1647: 1 hud)

Tokse i Fron, 3 huder (som 1647)

 

Albert Pytts arvinger i Christiania

Ånstad i Gausdal, ½ hud (som 1647)

Sylte i Ringebu, 3 huder (som 1647)

Haverstad i Fron, halvparten av 3½ hud (1647: 2 huder)

Sandbu i Vågå, 4 huder (som 1647)

 

Arne Fjølstad på Toten

Øvstedal i Fåberg, 2 huder (1647: Anne Fjølstad)

 

Augustinus Olssen (Vro), lagmann i Skien

Suttestad i Fåberg, 1½ hud (som 1647)

Nørstevoll i Gausdal, 3 huder (som 1647)

 

Christen Mogenssen (tidligere fogd i Gudbrandsdalen)

Myre i Ringebu, 1 hud (1647: borgemester Hans Eggertssen)

 

Claus Trondssen på Bragernes (borger i Christiania)

Rolstad i Lesja, 3 huder (1647: Trond Claussens arvinger i Christiania 1½ hud)

 

Engebret Amundsson Lien i Åmot sogn

Ulsrud i Gausdal, ½ hud (som 1647, men da i Aremark sogn)

 

Helle Bertelsen, rådmann i Christiania

Reistad i Gausdal, 1 hud (som 1647)

 

Lars Hanssens arvinger (i Christiania)

Haustmælingen i Fåberg, ½ hud (som 1647)

 

Lars Mikkelssen på Hedemarken

Sønstelia (Madslia) i Gausdal, 4 skinn (som 1647)

 

Morten Verp på Eiker

Nørstevoll i Gausdal, 3 huder (som 1647)

 

Nils Ålstad i Vang sogn

Hove i Fåberg, 3 huder (som 1647)

 

Ole Bentssen, borger i Christiania

Kaurstad i Ringebu, 3½ hud (som 1647)

 

Peder Nielssen ved Halden (på Stumberg i Idd)

Mælum i Ringebu, 2 huder (1647: Lars Grams arvinger 2½ hud)

 

Per Skjerum på Hedemarken

Vik i Fron, 3 huder (1647: Lars By (i Veldre) på Hedemarken)

 

Siver Onshus i Nes sogn

“Odenli” (? Aurlia) i Fåberg, 8 skinn (1647: Siver Ousdal i Nes sogn)

 

Søren Sørenssen, rådmann i Christiania

Ulekleiv i Lesja, 3 huder (1647: Trond Claussens arvinger i Christiania 1½ hud)

 

En borger i Skien

Randgard i Fåberg, 2 huder (som 1647)

 

****