Jordebok over odelsgods samt pante- gave- og giftingsgods i Hedmarken og Østerdalens fogderi november 1624

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 14. oktober 2008.


Utgivermerknader

Teksten gjengis etter originalen i Riksarkivet, Statholderarkivet 1572-1771, D IX, pakke 8, nr. 4 (legg 3 i esken). Hedmarksdelen av teksten er tidligere delvis utgitt av Christian Spangen i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind I (Hamar 1944), s. 200–207, 244–262. Østerdalsdelen er ikke tidligere utgitt.

            Teksten gjengis nedenfor bokstavrett. Alle forkortede ord er skrevet fullt ut med de utfylte bokstavene markert i kursiv. Summene nederst på hver side i originalen er utelatt, siden de ikke gir noen ny kunnskap, men de fleste sideskiftene er markert i teksten ved en blank linje.

            Det er generellt foretatt normalisering i bruken av store og små forbokstaver. Landskyldoppgaver som “hud”, “pund”, “lispund”, “malt”, “korn”, som i vel halvparten av forekomstene ble skrevet med store forbokstaver, gjengis nedenfor kun med små forbokstaver, for å lette lesningen. Forekomsten av store forbokstaver inne i gårdsnavn er beholdt. Når et gårdsnavn er delt i to ord, hvert ord med stor forbokstav, er navnet trukket sammen.

            I originalen har hver av de respektive eieres gårder fått sin egen linje. I enkelte tilfeller, der hvor gårdene har to landskyldslag, eller den ene parten er odel og den andre pant, har gårdene fått to eller tre linjer. For at teksten ikke skulle ta for stor plass i utgaven nedenfor, har gårdene med landskyld blitt trukket sammen for hver eier, adskilt med komma. Originalen mangler stort sett de komma som er med i denne utgaven. Hver eier / setning avsluttes med et punktum, som også er satt inn her. Bruken av uthevet tekst følger stort sett originalen.

            Skillings–s, “ß”, er beholdt. Bokstaven ø er i originalen skrevet oftest med et lydtegn over o’en, ó, med varierende lengde på lydtegnet, dernest kan lydtegnet være to buer som markerer to prikker, ö, og i enkelte tilfeller, oftest i store forbokstaver, men en gjennomtrukket strek, Ø. I tekstgaven gjengis dette som ö i små bokstaver og Ø i store, samt ø i små bokstaver i alle tilfeller det dette finnes i originalen. Tegnet “*” betyr at ordet vitterlig er stavet slik.

            Av vedleggene er det kun foretatt utdrag av tekstene. Bokstaver satt i skarpe klammer, [..], er tilføyd her av utgiveren.Hedemarckens Fogderie

Enn rigtig Jordbog och Anteignelse paa Adelenns, Odelsbønnders, saa och Panttegodtzs, gauffue eller gifftings goeds som finndis paa Hedemarchenn och wdi Østerdallen effter enn huer derris Angiffuennde, effter streng Paa mindelse till dennem, entenn det befindis wdj denn gaardt dee paaboer, eller wdi anndre storre eller smaa Plattzer, haffuer till Jndkombst, eerre sig det er liggendis her i Fougderiet, eller i andre Fougderier och wdi huer Prestegield, naffngiffuet och forfattet till Tinnge wnder forseigling aff 6 mendt i huer Prestegielld, wdi in Noumber Anno 1624.


N 4.

Offuergiffuenn och leffueritt paa Aggersßhuus dennd 12 Feb. Anno 1625.

Reuideritt.


Hedemarckenn


Stannge sogenn, Odell och Panntegoetzs


Welbyrdig Torbernn Torbernßenn till Norduie ehr om hanns goedzs, anmodett at anngiffue, beretter hanndt dett siellff paa Aggershus att haffue anngiffuitt.

Jenns Hansenn, er eigenndis i Wefflen 1½ phund malt, wdj Trundgaardt i Sollöer 15 lispund., wdj Suennebye ibidem 1 hud 2½ skind, wdj Walle i Eydzuolldsogenn Pannttegoedzs 1 pund malltt, wdj Rönsen ibidem pannttegodzs 15 lispund.

Allff Aslungstadt, er eigenndis i Berrig i Stannge sogenn Odell 1½ pund., wdj Joensett ødegaard 1 hud, wdj Suenneby i Sollöer 1 hud 2½ skinnd.

Errich Weenn, er eigenndis i Wefflenn i fornemnte Stangesogen Odell ½ phund malltt, wdj Raae ½ phund malt, wdj Weestad 1 pund mallt, wdj Kaatorp i Wangsogen ½ hud, wdj Suennebye i Sollöer 1 hud 2½ skind, wdj Lundgaardzs ödegaard i Stanngesogen Odell 4 skinnd, wdj Benningstad i Leufften sogen 1 skind.


Torsten Ringnes, er eigenndis i sammegaard 1½ phund malltt, wdj Raae i Stangesogen ½ pund, wdj Suennebye i Sollöer 1 hud 2½ skind.

Kielld Olluffsen, er eigenndis i Ringnes i Stangesogenn Odell 1½ pund malt, wdj Raae ibidem ½ pund rnallt, wdj Suenneby i Sollöer 1 hud 2½ skind.

Olluff Nøttelstadt, er eigenndis i sammegaard 6 huder, wdj Hestehagenn 1 hud, wdj Fietterbeckh 1 hud, wdj Gunderröd 9 kalffskind, wdj Nes i Snartingxdalen 2 huder, wdj Nordbye i Trößell 1 hud, wdj Sande i Leufftennsogen 1 pund malt 3 huder.

Olluff Alffsenn, er eigenndis i Giestad i WllensAgger sogenn paa Øffre Rombriige 1 pund maltt, wdj Erppestadt i Nannestad sogenn paa Øffre Rombriige 15 Lipund, wdj Setter i Rommedalsogen 15 lispund.

Mortten Storre, er eigenndis i sammegaard 2 pund, Pannegoedzs 1 fiering, wdj Hernes paa Moerschoffuen panntegodzs ½ pund malt, wdj Husße i Rommedalsogen 1 pund malltt.


Noch anngiffuer bemelte Mortenn Storre paa sinne Stiffbörns weigne,

Seualltt Dyresenn, tiennendis Welbyrdig Eyller Wrnes fouget Mattzs Jacobsßenn, er eigenndis i Moe paa Ringeriige i Hoelsogen 2 pund malltt.

Mogenns Dyrresenn, tiennendis Welbyrdig Tage Tottis fougit Peder Lauritzsenn, er eigendis i Guttestad i Rommedallsogenn 7 lispund meell.

Christoffer Nesten, er eigenndis i sammegaard 4 huder och panntt 2 huder, wdj Hulleberrig paa Nes 2 huder, wdj Skare ödegard 1 hud, wdj Nördru i Leufftensogen 4 huder, wdj Biertinngstad i Wallsett ½ hud, wdj Agger i Rindallenn 3 skind.

Olluff Regstadt, er eigenndis i sammegaard 6 huder, wdj Smestad paa Rommerige 1 hud, wdj Hestmoe paa Moerchoffuen ½ hud, wdj Haesel ödegaard i Wansogen 3 skinnd.

Siffuordt Findstadt, er eigenndis i sammegaard 2 huder, wdj Rambsett 1½ hud, wdj Brandzrud i Löufftensogen 1 hud, wdj Grindring ibidem 1 hud, wdj Questad ibidem 3 skinnd.


Niells Skielffue, er eigenndis i sammegaard 3 huder, wdj Tröstoell i Leufftensogen ½ pund, wdj Nestad ödegaard ibidem ½ hud.

Baard Almb, er eigenndis i Hörsand i Rommedall Sogenn Odell 8 skind, wdj Horstad i Wangsogen ½ hud, wdj Sonnoll i Eydzuolldsogen 6 lispund, wdj Lydwlff ibidem 3 lispund, wdj Biercke i Feirinng 1 fiering.

Rickertt Guttestad, er eigendis i Harstad i Rommedall Sogenn Panntegoedzs 2 huder.

Gunmund Linstadt, er eigenndis wdj Allmb paa Toudenn Odell 9 skind, wdj Joenßrud i Stangesogen ½ hud, wdj Øeyestad ibidem 2 schinndt.

Niells Beffuerstad, med sinne med Arffuinger er eigenndis i Allmb paa Touden odell 9 schinnd, wdj Horstadt i Wanngsogen 8 skinnd, wdj Setter i Wallsett 4½ skinnd.

Thrund Lund och Assbiörn Fiettre, er eigenndis i Lund Odell 15 lispund.

Siglou Dellenn, er eigenndis i Brunstad i Rommedall Sogenn Odell 4 skinnd.


Olluff Alluffsenn, er eigenndis i Setter i Rommedallsogen Odell 12 lispund, panntegoedzs 12 lisphund.

Hallduor Hussbye, er eigendis wdj Aasßen i Rommedall panntegoedzs 1 hud.

Asbiörn Fiettre, er eigendis i Torste i Rommedallsogen Odell ½ hud.

Börger Grönstadt, er eigenndis i Huall i Rommedall Odell 3 skind.

Hanns Wigh, er eigenndis i Koerßödegaard panntegoedz ½ pund.

Olluff Breidtzsuolldt, er eigendis wdj Westad ödegaard wdj Stannge sogenn pantegodz 2½ lisphund, wdj Lundgaard ödegaard ibidem pant 4 schind, wdj Westbryn i Lefftensogen pant 1½ skinnd.

Joenn Fokall, er eigendis i sammegaard 1½ hud, wdj Börge i Nessogen paa Romriige Odell 2½ lisphund.

Hallduor Lallum, er eigenndis i samme gaardt Odell ½ hud.

Østenn Thogstadt, er eigenndis i Musßlie 11 skinnd, panttegoedz 11 skinnd, wdj Blaarud Odell 1½ skinnd, pannttegoedz 1½ skinnd.


Guldbrand Muslie, er eigenndis i samme gaard Odell 1 hud, pannttegodzs ½ hud.

Anders Hansen, er eigendis i Hagen ödegaard odell ½ hud.

Guldbrand Oustadt, er eigenndis i fornemnte Musßlie Odell 1 hud, wdj Oustad Odell 4 skind.

Amund Jllen, er eigenndis i Lundgaardzs ödegaard Odell 4 skinnd, wdj Hörsannd i Rommedal Odell 1 skind.

Jnngri Nordstad, er eigenndis i sammegaard Odell 3 huder.

Taralld Hummerstadt, er eigendis i Grötthollmb Odell ½ pund.

Her Effuert Hiortt, er eigenndis i fornemnte Gröttholmb pannttegoedzs ½ pund.

Olluff Rottlii, er eigenndis medt sin quinde i samme gaard Odell 6 skinnd.

Arnne Oluffsen, tiennendis Christoffer Stöuer, er eigendis i Smestad paa Rommerige Odell ½ hud, wdj Hersett i Stangesogen Odell 1½ setting meell.

Jacob Aslungstadt, er eigenndis i sammegaard Odell 1 fiering.

Oudenn Aslungstadt, er eigenndis i Raffstad wdj Wanngsogen Odell 1 hud 2 skind.


Narffue Kousuold, er eigendis i Lille Wiie Odell 6 skinnd, wdj Huog i Ellffuerumbsogen Odell 3 skinnd.

Peder Kougsuolld, er eigenndis i Kougsuolld pannttegoedzs 3 lisphund.

Siffuer Gilonn, er eigenndis i Rönne Odell 5 skinnd.

Gure Gilonn, er eigenndis i fornemnte Rönne Odell 11 skinnd.

Anders Kiönnrud, er eigenndis i Rönne i Rommedalsogen Odell 1½ huder, wdj Jrstad ibidem pannttegodz 6 lisphund, Odell 2 lispund, wdj Krogslyche Odell 1½ skind, panntt 1½ skinnd.

Jost Rönne, er eigenndis i sammegaard Odell 1½ hud, pannttegoedz 10 skinnd.

Annders Biörnnstadt, er eigenndis i Rönne Odell 1 hud, wdj Furesett i Walset odel ½ hud.

Otter Rönne, er eigenndis i sammegaard Odell 8 skind, pannttegodz 12 skind.


Errich och Axell Waale, er eigenndis i sammegaard Wschiffte goedzs Odell 2 huder.

Assbiörnn Möchelbye, er eigenndis i sammegaard Odell 10 lispund, wdj Möckelhollm odel 1 fiering, pannttegoedzs 1 fiering.

Karren Friswolldt, er eigenndis i Möckelbye Odell 1 fiering.

Siffuer Kieffuerudt, er eigenndis i Rönne i Rommedallsogenn Odell 2 skinnd, pannttegoedzs 16 skind.

Olluff Raae, er eigenndis wdj Dillerud Odell 5½ skinnd, pannttegoedzs 2½ skind.

Axell Huideberrig, er eigenndis i samme gaard Odell 1 hud.

Marenn Regstad, er eigenndis i Smestad i Eydzuollsogen Odell 1 hud.

Helge Regstadt, er eigenndis i sammegaard Odell 11 skinnd.

Amund Husebye, med sine Med Arffuinger, er eigenndis i Smestad i Eydzuoldsogenn Odell 1 fiering sampt ½ pund smör, wdj Spanngeberrig Odell 8 skinnd.


Embritt Friswoldt, er eigenndis i Hestnes Odell 4½ skind, wdj Regstad Odell 2½ skind, wdj Harstad Odell 3 skind.

Halduor Husby och Börger Nöttle, er eigenndis wdj Löffback Odell 11 skind, noch begge i Dillerud pantegodz 2 skind.

Hallduor Wefflingstadt, i samme Löffback Odell 2 skind.

Thrundt Lundgaardt, er eigenndis i Lille Lundgaardt Odell 3 skind.

Christoffer Pettlunnd, er eigendis i Lille Lundgaard Odell 1½ skind, wdj Raffstad i Wangsogen panttegodzs 10 skind.

Morten Herchestad, wdj sammegaard Odell 2 skind.

Halduord Wefflingstadt, er eigendis wdj Spangeberig pannttegodz 8 skind, wdj Löffback Odell 1½ skind.


Summarum belöbffuer forschreffne Jndkombst aff Stange sogen thunge 28½ schipund 6 lispund 1½ seting, Hudelaug 134½ huder 3½ schind.

Rollff Gutthus, Marchus Huerffuen, Axell Lundgaard, Amundt Husßbye, Joen Fokarll och Christoffer Kiemstad, Laugrettis mend i Stange sogenn, giörre Witterligt, at fornemnte

Odellsmender och pantte Mennder haffuer paa worris rette Thingstuffue for Konngelig Mayestetz fouget retteligen ahngiffuett derriß goedzs, som forbemelt ehr, och icke anderledis, som dj en huer forregaff, dett bekiennder wii meth worris Zigeneter her neden paa tröcktt. [6 segl, 1 bumerke]


Löufftenn Sogenn


Her Peder Suendsen, Sogne Prest, ehr eigendis i effterschreffne Gaarder, Pantegodtz alltsammen, wdj Dotterud 1 hud, wdj Hoffuinn 1 hud, wdj Thompter 1 hud, wdj Setter 1 hud 4 skind, wdj Flackstadt 1 hud, wdj Wemmestad 2 huder, wdj Findstad 2 Huder, wdj Storre Rudstad 2 huder 4 skind, wdj Dyrrenn 2 huder, wdj Grimbsett 2 huder, wdj Solberrig 1 hud, wdj Gierloff 7 skind.

Embrit Rönne, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud 3 skind, wdj Söerby i Trösßell 1 hud 1½ skind.

Biörnn Rönne, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud 3 skind, wdj Sörby i Trößell 1 hud 1½ skind.

Kielld Remmen, er eigenndis i Sörberig i Ellffuerumb Sogenn Odell 10 skinnd, wdj Grinndring i Leufften Sogenn Odell 3½ skind, wdj Branndzrud ibidem Odel 6 skind, wdi Setter ibidem Odell 4 skind, wdj Hoffuinn ibidem 4 skind.


Annders Kielldsönn, er eigenndis i Hallstenshough i Loufftenn Sogenn pantte 1½ hud.

Michell Thorsoug, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud 9 skind, wdj Lanngsett panttegodz ½ hud.

Errich Bye, med hanns Med Arffuinger, er eigenndis i samme gaard Odell 2 huder 9 skind.

Errich Hoffuinn, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud.

Jngeuoll Hoffuin, i sammegaard er eigenndis Odell 4 skind, wdj Storre Rudstad odal 9 skind.

Rolff Brandtzrud, er eigenndis i fornemnte Hoffuinn Odell ½ hud.

Olluff Grylling, er eigendis i Dotterud Odell 1 hud.

Olluff Sannde, er eigendis Aarsan Odel 4 skind.

Olluff Berge, er eigenndis i Krogstj, med hanns med Arffuinger, Odell 2 huder, wdj Hersett panttegodzs ½ hud.

Michell Touffsoug, medt sinne med Arffuinger, er eigendis i sammegaard Odell 5 huder, wdj Finndstad tilsamen pant 1 hud.

Fornemnte Michel Touffsoug, er enne eigendis i Siglogh pannttegoedz 1½ hud.

Ellenn Toffsoug, er eigenndis i fornemnte Siglou Odell ½ hud.


Laurittzs Seglenn, er eigenndis i fornemnte Siglow Odell ½ hud.

Laurittzs Rudstadt, er eigenndis wdj Grimßett Odell 1½ hud, pannttegoedzs 1 hud, wdj Store Rudsta Odell 9 skinnd.

Michell Staberudt, ehr eigenndis fornemnte Rudstad Odell 4 skind.

Guldbrand Thretteberg, er eigenndis i sammegaard med sin broder sönn, Odell 1 hud 9 skind, pannttegoedzs 3 skinnd.

Laurittzs Ballche, och sinn broder, er eigenndis i Berger Odell 1 hud, wdj Besßebye Odell 5 skinnd, wdj Sillesett i Wansogen Odell 3 skind, pannttegoedzs ½ hud, wdj Ennger i Löufftenn soggenn Odell 3 skind, pannttegoedzs 3 skinnd.

Guldbrannd Questadt, och hanns broder, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Otter Spangenn, ehr eigenndis i Annestad Odell ½ hud, wdj Hoff Odell 11 skind.

Gudfast Annestad, er eigenndis i sammegaard Odell l½ hud.


Niells Hoff, er eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud, panntegoedzs 1 hud, wdj Haugenn i Trösell, medt sinne Med Arffuinger Odell 1 hud, wdj Sörbye Odell ½ hud.

Peder Krogsti, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud, wdj Store Ødegaard odell 1 hud.

Michell Krogsti, i samme gaard Odell ½ hud.

Errich Engeloff, er eigenndis i Ømoe i RingxAgersogen pannttegoedzs 1 hud, wdj Lunde paa Biörge Odell 4 skinnd.

Olluff Lille Rogstad, ehr eigenndis i sammegaard Odell 1 hud, pannttegoedzs 3 skind.

Eller Skillingstad, ehr eigenndis i sammegaard, med sinne Med Arffuinger, Odell 2 huder.

Anne Sigsta, er eigenndis i Zerne i Østerdallenn Odell 2½ skind.

Rickortt Norsing, ehr eigenndis i Skrambstad Odell 1 hud 9 skind.

Gunder Berrig, siellff tredie, ehr eigendis i Löckenn i Elffuerumbs sogenn Odell 1 hud.

Botell Oustadt, ehr eigenndis i Trößell i Østerdallenn Odell 1 hud.

 

Amund Bersinng, och hanns Med Arffuinng, er eigenndis i Skrambstad Odell 1 hud 3 skinnd, wdj Arnsett i Wang Sogen, och med sine Med Arffninger Odell 1 hud.

Michell Lunnd, med sinne Med Arffuinnger, er eigenndis i Torsoug Odell 1 hud 1½ skinnd, wdj Skiffstadt i Ellffuerumbsogen Odell 2 skind, wdj Sillesetter i Wang soggenn Odell 3 skinnd.

Harrild Karudt, er eigenndis i Hersetter Odell ½ hud.

Ouden Wollingstadt, ehr eigenndis i sammegaard Odell 2 huder.

Lauritzs Wollingstadt, i sammegaard Odel 2 huder.

Embritt Aarsrudt, er eigenndis i samme gaard Odell 2 huder, wdj Hougenn Odell ½ hud, pannttegotz ½ hud.

Oluff Finndstadt, med sinne Med Arffuinger, er eigenndis i fornemnte Aarsrud Odell 1 hud.

Michell Houger, ehr eigenndis i sammegaard Odell 1 hud.

Biörnn Biercke, ehr eigenndis i samme gaard Odell 1 hud, wdj Ennger Odell 2 skinnd.

Peder Enger, ehr eigendis i samegaard Odell 1 hud 5 skind, pannttegoedzs 2 skinnd.


Michell Ennger, er eigenndis i sammegaard, med sinne Med Arffuinnger Odell 3 skind, wdj Finndstad Odell 3 skinnd.

Laurittzs Finndstadt, med sinne med Arffuinnger, er eigendis i sammegaard Odell 1 hud 5 skind.

Jffuer Benningsta, er eigenndis i samme gaard Odell 2 huder.

Christoffer Kollsett, ehr eigenndis i sammegaard Odell 1½ hud.

Halduor Rudtstadt, ehr eigenndis i Findstad med sinn broder Odell 4 skind.

Laurittz Trosthoell, ehr eigenndis i Lille Benningstad Odell 1 hud, wdj Trosthoell Odell 3 skinnd.

Hallduord Dallenn, ehr eigenndis i sammegaard med sinne Medbrödre Odell 2 huder.

Halduord Mustadt, er eigenndis i samme gaard Odell 7 skind, pannttegoedz 7 skind.

Embrett Liffuenn, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Pouell Tiöstellsenn, er eigenndis i Lille Rogstad Odell 3 skind.

Bent Löckenn, ehr eigenndis i Löerdall i Elffuerumbs Sogenn panntte goedz 6 skind, wdj Lunde i Trösel panttegodz 6 skind, wdj Söerby ibidem panttegoedz 8 skind.

Dorette Amanng, er eigenndis i Skellinngstad wdj Löufftenn Sogen, panttegoedzs 2 huder 3 skind, wdj Aamang Odell 8 skind, Kiöbegodz 4 schindt.


Summarum Odelsgoeds aff Löfften sogenn, Huder och hudelaug ehr 103 huder 3½ schind.

Olluff Sannde, Peder Krogsti, Laurittzs Wollinngstad, Lauridzs Krogstj, Lauridzs Seglenn, och Mickell Staberud, Laugretismend i Leufftenn Sogenn, giörre Witterligtt, att fornemnte Odellsmennder och panntte mennder haffuer paa worris rette Tinngstuffue, for Kongelig Mayestets Fougett retteligen anngiffuet derris goedzs, som forbemelltt ehr, och jcke annderledis, som dj enn huer forregaff. Dett bekiennder wii met worris Zigenetter her neden paa tröcktt. [6 avtrykk]


Rommedall sogenn


Olluff Westbrynn, ehr eigenndis i Besebye i Löufftenn Sogenn Odell 8 skind, wdj Aaamanng* ibidem panttegoedz 5 huder 1 skind.

Annders Busswold, er eigenndis i sammegaard Odell 4 huder, wdj Gudstad ibidem Odell 1½ pund 7 lisphund, wdj fornemnte Busuold pantegoedzs 1 hud, wdj Skorsett i Guldbrandzdallen pannttegoedzs 1 hud.

Simmen Jensberrig, och hanns Med Arffuinger, er eigenndis wdj Rafsall i Rommedallsogen Odell 1½ huder, wdj Bußuold her sammestedzs Odell 1 hud.

Simmenn Dall, er eigenndis wdj Ammurud her sammestedzs Odell 2 huder.

Syffuer Huse, ehr eigenndis i sammegaard Odell 3 huder, wdj Maagard her sammestedz Odell ½ pund meell, wdj Skierffue Odell 1 hud, wdj Pillerwig i RinngxAgger sogenn Odell 1½ skind.

Christoffer Stenberrig, ehr eigenndis wdj sammegaard Odell 15 lisphund meell, wdj fornemnte gaard panttegodz 1 fiering meell.

Annders Stenberrig, och hanns Med Arffuinnger, er eigendis i samme gaard Odell 1½ pund meell.


Olluff Ousby, er eigenndis wdj sammegaard Odell 3 huder, wdj Hoffuinn i Ellffuerumbsogenn wdj Østerdallen pannttegoedzs 7 skinnd.

Christoffer Arneberrig, ehr eigenndis i Touffsoug wdj Löufftenn sogen Odell 8 skind, wdj Effuinrud i Rommedall Odell 1 hud, wdj Stranndt i Ellfuerumbsogenn Odell 10 skind.

Peder Harstadt, ehr eigenndis i sammegaard Odell 2 huder.

Lauritz Harstad, i sammegaard Odell 2 huder.

Syffuer Bretten, er eigendis i sammegaard Odell 2 huder 3 skind.

Bottell Oustadt, er eigenndis wdj Trößell i Ellffuerumbsogenn Odell 1 hud.

Joen Embrittsen Arnneberrig, er eigendis i WasAas i Stannge Sogenn Odell 1 fiering malltt.

Peder Maagaardt, ehr eigenndis wdj Skierffuen i Rommedall pannttegoedzs 1 hud.

Brynnild Lund, ehr eigenndis i samme gaard Odell 2 huder, wdj Hersett ibidem pantegodzs 1 hud, wdj HagAasßen ibidem pantegodz ½ hud.

Jon Persen Arneberig, er eigenndis paa hanns Stiffbörnns weigne, i Huall Odel 9 skind, wdj Nedre Huall her sammestedzs Odell ½ hud.


Brynnild Huall, er eigenndis i Skierffuen i Rommedall Odell 9 kalffschind.

Qlluff Granberrig, er eigenndis i sammegaardt Odell 4½ skinnd.

Börger Wold, ehr eigenndis i sammegaard Odell 15 lisphund, wdj Øffre Hual ibidem Odell ½ hud.

Siffuer Tostenn, ehr eigenndis i samme gaard Odell 1 hud 2½ skind.

Bottell Bryne, ehr eigenndis i samme gaard Odell ½ hud, wdj sammegaard panntegodzs ½ hud.

Knudt Lilleberrig, er eigenndis wdj Dyrrenn i Löufftenn sogenn Odell 2 huder.

Oluff Slagswoldt, er eigenndis i sammegaard Odell 1 pund meell.

Hellge Brynne, er eigendis i sammegaard Odell 1 hud.

Jnge Sönderbrynn, i Fiedstad ödegaard i Romedall Odell 1 hud 4 schind, wdj Nedre Hual ibidem pantegotz 3 skinnd.

Thorgier Skodinn, er eigenndis wdj Westre Hierdrumb i Sollöer Odell 1 hud.

Börger SkarAass, er eigenndis i samegaard 4½ skind, wdj Lied ibidem Odell ½ hud.


Laurittz Suinberrig, er eigenndis i SkarAas her sammesteds Odell 4½ skind, wdj Lied ibidem Odell ½ hud.

Guldbrand Hörsand, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud, pannttegoedzs 1½ hud, wdj Karrud i Löuffen sogenn Odell 4 skind.

Peder Wolld, er eigenndis i sammegaard pannttegoedzs ½ hud.

OIluff Westbrynn, er eigendis i Karud i Leuffensogen Odell 5 skind, panttegoedzs 5 schind.

Gundmund Bryn, er eigendis i Besßeby i Leufftensogen Odell 8 skind.

Halffuord Brunstadt, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Erik Löchen, er eigendis i Ballcke i Löufftenn sogenn Odell ½ pund 1 hud.

Siffuer Huse, i samegaard Odell ½ pund 1 hud.


Sumarum offuer Romedall sogenn, Thunge: 7 ½ schippund 7 lispund, huder 57 huder 5½ schind.

Annders Busßuoldt, Simmen Dall, Joenn Pederßenn Arnneberrig, Oluff Westbrynn, Joenn Embrittßenn Arneberig och Gundmunnd Brynn, Laugrettis Mennd wdj Rommedallsogenn, giörre Witterligtt att fornemnte Odells Mennder och Panntte mender haffuer paa worris rette Tingstuffue for Konngelig Mayestets Fougett, retteligenn anngiffuitt derris goedzs som forbemelt ehr, och icke annderledis, som dj enn huer faarregaff, dett bekiennder wii medt worris Zigenetter her nedenn paa tröcktt. [6 segl]


Næs sogenn


Suennd Sölsberig, er eigenndis i sammegaardtt med sinne Med Arffuinger, Odell 1 pund.

Karrenn Fosumb, ehr eigenndis i Hueberrig i Wangsogenn Odell ½ pund.

Christoffer Asche, er eigenndis i fornemnte Hueberrigh Odell ½ hud.

Haagenn Berrig J lige maader, er eigenndis i fornemnte Hueberrig Odell ½ hud.

Siffuer Oussdall med sinne Med Arffuinnger, ehr eigenndis wdj Smebye paa Thoudenn Odell 10 lisphund, wdj Odellslid i Faaberrig i Guldbranndzdallenn Odell ½ hud.


Poffuell Hoffuin, er eigenndis i samme gaardtt pannttegoedzs 1 hud, wdj Menngishoell ibidem med sinne Med Arffuinnger Odell 1 pund meell, wdj ToßAasßenn paa Thouden, sampt och hanns met hans Med Arffuinnger Odell 3 skind.

Olluff Mengishoell, ehr eigenndis wdj Spegedall paa Fuernes Odell 8 skinnd.

Joenn Hillstadt, er eigenndis i sammegaard med sin Hustru Odell 2 huder 3 skind.

Rangnill Hillstadt, ehr eigenndis i fornemnte Hillstad Odell 1 hud 8 skind.

Gunnder Liid, ehr eigenndis, med sinne Med Arffuinnger, wdj Wolld i Wanngsogenn Odell 1 hud 8 skind.

Carll Lidt, medt sinne Med Arffuinnger, ehr eigenndis wdj Næsß i Trößell Odell 7 skinnd.

Kielld Husse, er eigenndis i Siffuerud i RingxAgersogenn Odell 1 hud.

Haagenn Söelsberig och Gutte Skindstad, Brödre, ehr eigenndis wdj Skindstadtt Odell 1 phund.

Sörrenn Giestwang, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 15 lispund, wdj Beeuolldt Odell 3 skind, wdj Gaasßerud Odell ½ hud.


Thorsten Texsom, ehr eigenndis i Lanndzs Prestegielldt wdj Hadelanndzs fougderie, med sine Med Arffuinnger, Odell 2 huder.

Biörnn Sterudt, met sinne Med Arffuinger, ehr eigenndis wdj Kiellsrud Kiøbegoedzs 7 lisphund.

Erich Hollstadt, er eigenndis i Dellinn ödegaardt Odell ½ hud.

Haagenn Kisse, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud 6 skind.

Joenn Hellstadt, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud.

Peder Hiellkieldtt, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud.

Errich Ballishol, ehr eigenndis i sammegaard Odell 8 skind, panttegoetzs 8½ skind.

Johann Hulleberrig, ehr eigenndis wdj Gaarder paa Thoudenn Odell 4 lisphund.


Sumarum aff Næsß sogen, Thunge: 5 schipphund 6 lispund, hudelaug 18½ huder 2½ schind.

Christoffer Asche, OIluff Oußdall, Raßmus By, Torre Ballstad, Gutte Skinndstad och Joenn GollAas, Laugrettis Mennd wdj Nesßogenn, giöre Witterligtt, att fornemnte Odells Mennder och panntte mender, haffuer paa worris rette Thingstuffue, for Kongelig Mayestets fougett, retteligenn angiffuitt derris goedzs som forbemelt ehr, och jcke annderledis, som dj enn huer, forregaff, dett bekiennder wii med worris Zigenetter her nedenn paa tröcktt. [6 segl].


Rinngs Agger sogenn


Welbyrdig Fru Margrette Brockennhus, och Jomfruen paa Tiernne, er anmodett om deris godz at angiffue. Giffues til Antsuar dj dett sielff paa slotitt eller for Canntzeleren, welbyrdig Jens Biellcke, dett att ville ahngiiffue.

Welbyrdig Find Nielsen till Skapel, er eigenndis wdj Skappel 1 phund 1 hud, Kragevig 1 pund 2 huder, Hiellmstad 1 phund 1 hud, Dellin 1 phund 1 hud, Rotterud 1 phund 1 hud, Staff 2 huder, Förste Stolpestad 1 hud 9 skind, 2. Stolpestad 1½ hud, 3. Stolpestad 1 hud, Lille Bolstad 1 hud, Mogens Lene 1 hud, Dall 1 hud, Freng 1 hud, Hoff 1 hud, Faraas 1 hud, Mellumb 1 hud, Skomgzrud 4 schind. Ehr igen vdtagen aff Suma Sumarum i denne Bogh och jndregnet blant Adelens goeds, och er hart korn 32 tönne 1 seting.


Halduord Gledstadt, er eigendis i sammegaardt Odell 2 huder, wdj Dallost 1 hud, wdj Moyesett paa Fuernes i Wangsogen 1 hud, wdj Angulsett 1 hud, wdj Hogumb 1½ hud, wdj Hoffuinßetter 4 skind.


Lauritzs Bye, er eigenndis i Herringstad i Waagesogenn wdj Guldbranndzsdallenn Odell 4 huder, wdj Gruffue i Eydzuoldsogenn paa RommeRiige 4½ hud, wdj Hammerstad i Stanngesogenn 2 huder, wdj Suenuig i Feiringen 1 hud.

Hanns Wincke, ehr eigenndis i Sambsolld i RingxAgersogen 2 phund malt, wdj Eckrenn 2 huder, wdj Hougenn 2 phund, wdj Nederhoug ½ phund, wdj Berger 1 phund, wdj Setter ½ hud, wdj Hauigh 1½ hud, wdj Enngeskouff 1 hud, wdj Quernnhus 7½ lisphund, wdj Kiisße paa Næsß 1 hud, wdj Mayer ½ Pundt, wdj Siierstadt ½ phund, Aff enn ödegaard der wnnder 1 fiering Rogmeell, wdj Tanndsetter 1 hud, wdj Errickslid ½ hud, wdj Löffuannger 3 woger fisch, wdj Rud 1½ hud, wdj Gaarder 1 hud, wdj Hageberrig 1 löb smör 1 hud, wdj Fiesßenn ½ löb smör 1 hud, wdj Faarestad 1 hud.

Herr Olluff Tomesen, SognePrest till RinngsAgger, er eigenndis i Skruckerud ibidem pannttegodzs ½ hud, wdj Wolberig ibidem pantegoedzs 1 hud, wdj Steerudt i Neßsogenn Odell 4 huder.

Michell Reffling, er eigenndis i Skrastad wdj Wang Odell 3 skind, wdj Spegedallen ibidem 1 skind, wdj Weeom i Øyer prestegielld i Guldbrandzdallen Odell 1 hud 4½ skind, wdj Kiusß i RingxAggersogenn panttegodz 2 huder, wdj Sannde ibidem pantegoedzs 1 hud.


Mogenns Lenne, er eigenndis wdj sammegaardtt Odell 1 phund 1 fiering, Noch Odell 11 schind, panttegoedzs 11 schind, wdj Bruesteenn Ødegaard i fornemnte RingxsAggersogenn pantegoedzs 2 huder.

Siffuert Kiende, er eigenndis wdj samme gaard Gifftinngxgoedzs 1½ hud.

Niells Bersing paa Brottumb, er eigenndis i samme gaard Odell 2 huder.

Errich Schoug, ehr eigenndis i sammegaard Odel 10 skind, pannttegodzs 5 skind.

Tholluff Huarberrig, er eigenndis i Siggaard wdj Byrriegielldt i Snerttingxdallen Odell 1½ hud, wdj Skraberud i RingxAggersogenn pannttegoedzs ½ hud.

Rassmus Amb, er eigenndis i Skrastad i Wanngsogen Odell 1 hud 10 skind, pannttegoedzs 1 hud.

Olluff Thannde, ehr eigenndis i Skallerud wdj Wanngsogenn Odell 6 skinnd.

Oudenn Nyhus, ehr eigendis wdj sammegaard Odell 3 huder, wdj Snerle i Waage prestegielld wdj Gulldbrandzdallen Odell ½ hud.


Olluff Mellumb, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1½ hud, wdj Stockestad paa Touden pannttegodzs ½ hud.

Niells Höybye, er eigenndis i sammegaardt Odell 8 skinnd, wdj Setterlin paa Brottum Odell 1 hud.

Michell Dusgaardt, ehr eigenndis wdj Staff i RingsAggersogenn panttegoedzs 1½ hud, wdj Berger i Østerdallen wdj Elffuerombs sogenn panttegodzs 1½ hud, wdj Hagenn i Amodtsogenn Odell 3 skind, panttegoedzs 1 hud 3 skind.

Errich Moe, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud.

Joenn Biercke, med hanns Södskind, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud, wdj Kallerudstad ödegaard och med sine met sine* Med södschind 1 hud.

Marritte Biörge, ehr eigenndis i Lund wdj Stange sogen Odell 2 skinnd.

Olle Mellum, er eigenndis i samme Gaard Odell 1 hud 3 schind.


Jenns Biörcke, er eigenndis i Biörcke, med hanns med södschind Odell 1 hud, wdj Kallerudstad Odell 1 hud.

Marritt Biörge, ehr eigenndis i Stensrud wdj Land Odell 1 hud, wdj Kius paa Rin Odell 4 skind.

Siffuer Bierche, ehr eigenndis i Biercke Odell 1 hud.

Christoffer Baardsetter, ehr eigenndis i Oustad i Gudzdall prestegield i Guldbrandzsdallenn Odell ½ hud.

Sigrj Kienndelij, er eigenndis i Fiellstad paa Rinn Odell 8 skind, wdj Hoffuindzs ödegaardt i RingxAggersogenn Odell ½ hud.

Haagenn Fiellstadt, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud 10 skind, wdj Buckerudstadt Odell 1 hud.

Olluff Aarssrudt, medt sinne södskind, ehr eigenndis wdj sammegaard Odell 2 huder 5 schind, wdj Oxunn i Gudzdall i Guldbranndzsdallenn Odell 4 skind.

Embrit Börche, er eigenndis i sammegaard Odel ½ hud.

Olluff Berrig, er eigenndis wdj sammegaard Odell 2 huder, wdj Sönnsteby Odell 1 hud, wdj Kleffstad Odell 6 skinnd, wdj Hauigh Odell 5 skind, wdj Wasßlin i Landz prestegielld Odell 6 skind, wdj Rolij i Reedallen 2 skind.


Rönnow Liier, ehr eigenndis wdj sammegaardtt Odell 2 huder, wdj Nördre Liier 1 hud, wdj BischopsAas 6 skind, wdj Gieffle i Landz prestegielldt Odell 4 skind, wdj HaagennAas paa Rin pantegoedzs 1 hud.

Olluff Wæ, er eigenndis i sammegaardt Odell 3 huder.

Olluff Holle, er eigenndis i sammegaard 2 huder, wdj Skyberrigs Eckrenn, med sinne med Sydchinnd Odell 1 hud.

Tholluff Narhoell, med hanns Quinde, ehr eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Thosten Hougen, ehr eigendis i sammegaard 1 hud.

Olluff Almb, ehr eigenndis i sammegaard ½ hud, wdj Herberigs ödegaard paa Brotum med hans söster Odell ½ hud, wdj fornemnte Almb pantegodz 3½ skind.

Peder Freng, er eigenndis i sammegaard Odel 7 skind.


Joenn Herberrig, er eigenndis i Skieffstad paa Thouden Odell 1 fiering, panttegodz 1 fiering.

Jonn Pedersen Lunde, er eigenndis wdj Freng paa Brottumb Odell ½ hud, pannttegodz 3 skind.

Christen Holle, ehr eigendis i sammegaard Odel ½ hud.

Tosten Wllffuerudt, er eigenndis i sammegaard 9 skind.

Jon Wllffuen, er eigenndis wdj Smeby paa Thoudenn Odell 1 fiering, wdj Baalerud paa Byrre Odel 3 skind, panttegodzs ½ hud, wdj Rotterud ibidem 3 skind, wdj Biörge i Ringeboesogen 4 skind, wdj Frenng paa Brottumb 2 skind.

Olluff Kraggerudt, er eigenndis i sammegaard Odel 8 skind, wdj Hougs ödegaard Odell 4 skind.

Arne Ammelj, er eigenndis i Myckelby paa Hadeland Odell ½ hud, wdj Suendsbacke ibidem pantegotzs ½ hud, wdj Breelj paa Touden 3 skind.

Engebrit Krogsgaardt, er eigendis i Nördre Settring paa Ringeriige pantegodz ½ hud.

Bergette Söuff, er eigenndis i sammegaard Odel 1½ hud.

Giest Söuff, er eigenndis i sammegaardtt Odell 5 skind, Kiøbegodzs 6 skind.


Mattzs Stenberg, er eigenndis wdj Staff Odell 2 ½ skind.

Lauritz Berrig, i bemelte gaard Odell 2½ skind.

Joenn Westerstaff, er eigenndis i sammegaardtt Odell 5 skind, panttegodz 4 skind.

Laurittz Bratt, er eigendis wdj Gruffue i Eydzuold sogenn Odell 4½ hud, wdj Hammerstad i Stangesogenn 1 phund malt, wdj Suenneby i Feiringen ½ hud, wdj Texumb paa Næsß ½ hud, wdj Bierckenes ödegaard paa Seell i Guldbranndzdallen Odell 1 hud.

Peder Jonsenn Kollstad, er eigendis i sammegaard Odell 2 huder, wdj Lille Kolstad Odell 1 hud.

Gunnilld Bogstj, er eigenndis wdj Findstadtt paa Hernes i Elffuerumbsogenn Odell 1 hud 8 skind, wdj Berrig i Snertingxdallenn Odell ½ hud.

Gunnder Liid, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1½ hud.

Jonn Hulleberig, er eigenndis i sammegaard 1½ hud.

Jonn Wlffuenn, i sammegaard Odell 1 hud.

Embrit Wlffuen, er eigendis i sammegaard 1½ hud.

Guttorm SylliAasen, ehr eigendis i sammegaard Odell 1 hud.


Tostenn Setter, er eigenndis i Lanngßetter i Faaberrigsogen wdj Guldbrandzdallen Odell 3 skinnd, wdj Berrig paa Brottum 1 skind, panttegodzs 1 skind.

Olluff Hougen, er eigenndis i sammegaard ½ hud.

Narffue Fullsinng, er eigenndis wdj Melbye paa Byrrie Odell ½ hud.

Peder [–Wiig–] Skierppenn, ehr eigenndis i Wiig i Froens prestegielld i Guldbrandzsdallenn med hanns Quinnde, Odell 3 huder.

Hinnrich Wndsett, medt hanns Sydskind, er eigendis wdj Morcking i Reedalen Odell 1 hud 2 skind, wdj Smeby paa Toudenn med hanns Quinnde Odell 1 fiering, panntegoedzs ½ phund, wdj Fladzrud i fornemnte Reedallenn Odell 3 skind, wdj Nepperudt paa Byrie panttegodzs 3 skinnd.

Oste Farberrig, er eigenndis i Breen paa Ringerige Odell 15 lisphund, wdj Fladzrud i Reedallen 3 skind, wdj Bollerud paa Byrre 3 skind.

Tholluff Grimj, ehr eigenndis wdj Ottersrud i RingxAgger sogenn Odell ½ hud.

Christoffer FylckisAger, er eigenndis wdj Moe i Eydzuoldsogen Odell 14 lisphund malt.


Lauritzs Lauritzsen Bye, er eigenndis i Herrinngstad i Waage sogen i Guldbrandzsdallen Odell 4 huder.

Peder Dalloust, er eigenndis wdj Quittle i RingxAgersogen Odell 4 skind.

Lauritz Hualstadt, med sinne Södskind, er eigenndis wdj Rolij i Reedallenn Odell 8 skind, wdj Ophus i Wanngsogen, med hanns Quinnde Odell ½ phund.

Olluff Kiendelj, er eigenndis i sammegaard 1½ hud.

Lauritzs Söuff, ehr eigendis wdj Aasß 1 hud.

Thorgier Dellin, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud, wdj Ophus i Wangsogenn ½ phund, wdj Weedom i Øyer prestegielld i Guldbrandsdallen Odel 1 hud 3 skind.

Bergette Dellinn, ehr eigenndis i Röer ödegaardtt Odell ½ hud, wdj Biörcke Odell 4 skind.

Otter Dellin, ehr eigenndis i Øffre GundAasßenn Odell 1 hud.

Niels Biörge, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 2 huder, wdj Röer ödegaard ½ hud, wdj Strannd i Ringebosogenn i Guldbrandzdallen Odel 2 huder.

Olluff Rönberghouff, ehr eigenndis wdj Törrudstad Odell ½ hud.


Anders Bergoust, ehr eigenndis i Sougstad i Hunddallenn med hanns Quinnde Odell ½ hud, wdj Foring i Snerttingxdallenn Odell ½ hud, wdj Narffuerud i RingxAgersogen Odell 2 skind.

Mogens Löckenn, med hanns brödre, er eigenndis wdj Hoffuen i Ellffuerumbs sogenn Odell 4 skind.

Arne Narffuerudt, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud 4 skind.

Olluff Biörche, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud 9 skind.

Thosten Asla, er eigenndis i sammegaard 1 hud.

Oudenn Skyberrig, er eigenndis i Jennsrudtt i RingxAgersogen Odell ½ hud, panttegodzs ½ hud, wdj Kiuffs paa Rin 2 skind.

Amund Skyberrig, er eigenndis i Weeom i Øyer prestegielld Odell 1 hud 4½ schind.

Olluff Almb, er eigenndis i Setter i RingxAgger sogenn Odell 3 skind.

Johann Jensrudt, er eigenndis i sammegaardtt Odel ½ hud, pantegodz ½ hud.


Knud Hoffuin, och hanns Broder, er eigenndis i sammegaard Odell 9 skind.

Otter Bye, er eigenndis i Ouffstad i Gudzdall i Guldbrandzdallenn Odell 1 hud, wdj Oxum ibidem 4 skind.

Christenn Bierche, er eigenndis i sammegaardt Odell 1½ hud, wdj Thogstad Odell 4 skind, wdj SkeeAgger paa Lumb i Guldbrandzdallenn 2 huder, wdj Kieestad ibidem 10 skind, wdj Storre Ødegaard i Löufftensogenn Odell 1 hud.

Hanns Boberrig, ehr eigenndis i sammegaardt Odell 2 huder.

Thorre Thogstadt, er eigenndis i sammegaardtt Odell 2 huder, wdj bemelte gaard Kiöbegodz 5½ skind, wdj Hoffuingxsetter 5 skind, wdj FaarAasßen i RingxAggerßogen pantegodzs 1 hud.

Guldbrand Thogstadtt, er eigenndis wdj Lienn i RingxAggersogenn Odell 1 hud, wdj Jennßrud Odell 1 hud, wdj Thogstad Kiöbegodzs 2½ skinnd, wdj Hegneby i Rommedall sogen pannttegoedzs 3 skind.

Jngeborig Togstadt, er eigenndis i Söerlund Odell ½ hud, wdj Skott paa Eiger Odel 1 fiering, wdj Hoffuinsetter 1 skind.


Summarum offuer RingsAger sogen, thunge – 18½ schiphund 1½ lispund, Smör 1½ löb, Fisch 3 woger, Hudelaug 198½ och 9 schindt.

Oudenn Skyberrig, Christenn Biercke, Mickell Hersöug, Lauridz Huallstad, Hanns Boberrig och Torgier Dellinn, Laugrettis Mennd wdj RinngzAggersogenn, giörre Witterligtt att forschreffne Odells Mennder och pannttemennder, haffuer paa worris rette Tingstue for Konngelig Mayestetzs Fougett retteligen angiiffuit derris godzs, som forbemelt ehr, och jicke annderledis, som dj enn huer forregaff, dette bekiennder wii medtt worris Zigenetter her neden paa tröcktt. [6 segl].


Wanng sogenn


Her Michell Andersenn Sogne Prest, er eigenndis wdj Katterudt 2 huder, wdj WadzAasßenn ½ pund malltt, wdj Huall i Rommedall 15 lisphund, wdj Ollsrudt 1 fiering Rogmell, wdj Frenning Ødegaardt 1 hud, wdj Sörrumb ödegaard i RinngxAggersogenn 1 hud.

Laurittzs Michelsenn paa Hammer, er eigenndis i Øxensetter 1 hud, wdj Pinnerud 1 hud, wdj Opsall i Rommedall sogen 2 huder, wdj Faaß ibidem 1 hud, wdj Waale ödegaard i Stangesogen 1 hud, wdj Sörby i Trößell 1 hud, wdj Nordrug i Leufften sogenn pannttegodz 1 phund rugmell 1 phund biugmeell, wdj Gryllinng i Löufftenn sogenn pannttegoedzs 9 skind, wdj Sannde i Rommedall 15 lisphund biugmeell, wdj Frenning ibidem 15 lisphund 6 skind, wdj Brynn ibidem 15 lisphund 1 hud, wdj Flengxrud ödegaard 4 skind, wdj Staff i Wanngsogenn 6 skind, wdj Olstad i Gudzdall sogenn i Guldbrandzdallenn 1 hud.


Knudt Fredrichsenn, er eigenndis i Sannderud i Stangesogenn pannttegodzs ½ hud, wdj Rösße paa Touden pannttegodzs ½ phund, wdj Berrig paa Ringeriige pannttegodzs 7½ lispund, wdj Loe ibidem Kiöbegoedzs 6 lispund, pannttegoedzs 4 lispund, wdj Wollenn i Gudzdall i Guldbranndzsdallenn pannttegodzs ½ hud.

Guldbrannd Douffloug, er eigenndis wdj Hoell 1 pund, wdj Bye i Hunddallenn i Wardal ½ pund.

Niells Ottelstadtt, er eigenndis i sammegaard 2½ huder, wdj Hoffuinn i Guldbrandzdalen 4 huder, wdj Balldstad ödegaard 3 skinnd, Söugstadt i RingxAggersogen 2 huder, wdj Aloug i Wanngsogen 2 huder, Liöestad i Rommedall 3 huder, Dellinn paa Rinngerige 3 huder, wdj Lehnne ibidem 2½ huder, Kiellde i Østerdallenn 3 skind, wdj Rud i Froen sogen 1½ hud, J Sundpladzsen i Faaberig ½ hud.

Carll Wold, er eigenndis i sammegaardt 4 huder, wdj Finnstad i Löufftensogen 2 huder 1 skind, J Storre Ødegaard ibidem 1 hud 7 schind, wdj Liier i Winnger sogenn ½ hud, wdj Skandzgaardt der sammestedzs 10 skind.


Arnne Gilloug, er eigenndis i sammegaard 3 huder 3 skind, wdj Dellinn ½ pund malltt, wdj Jllßett 1½ hud, wdj Skyeberrig i RingxAggersogenn Opgiordett 1 hud, wdj Waldberrig i Stanngesogen 1 hud, wdj Skrambstad i Löfftensogen 1 hud, wdj Sueruold i Sollöer 2 huder, wdj Amundstad ibidem 1 hud, wdj Nordby i Nannestadsogen 1½ pund, wdj Quernstöe derwnder 1 fiering, Trunderlidt ödegaardt ibidem 1 fiering, wdj Sörrumb J Skedzmosogen, 1 pund malt, ½ pund Salt, wdj Myesenn i Ennebacksogen 15 lisphund, wdj Röstenn 3 skind, wdj Walberrig 4 skinnd.

Arnne Jngeberig, ehr eigenndis i sammegaardtt 5 huder, wdj Skanndzgaardt i Sollöer 3½ huder, wdj Dragenes 2 huder, wdj Annestadt 1 hud, wdj BerßEngenn 1 hud.

Lauritz Liier, ehr eigenndis wdj Grötthollmb Odell 1 fiering, wdj Liier Odell ½ hud, pantegodzs ½ hud.

Peder Thorrudt, ehr eigenndis i fornemnte Gröttholmb Odell 1 fiering, wdj Torrudt Odell 1 hud, wdj Weenn i Øyer gielldt i Guldbrandzdallen Odell 1 hud 1½ skind, wdj Karud i Löfftennsogen 3 skind.


Errich Doulouff, ehr eigenndis i sammegaardt Odell 3 huder 4 skind, pannttegoedzs 1 hud 4 skind, wdj Morrud Odell 1 hud, wdj Schelsetter Odell 4 skind, wdj Staxuolldt pantegodzs 1 hudt.

OIluff GrindAger, ehr eigenndis i samme gaardtt Odell ½ pund, wdj Löckßett Odell 8 skinnd.

Annders Dellin, ehr eigenndis i Brynn i Rommedall Odell 3 huder.

Jenns Jessnes, ehr eigenndis i Allme i Østerdallen Odell ½ hudtt, wdj Kiuffs i Wangsogenn ½ hudtt.

Gunnder Hueberrig, ehr eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud, pannttegoedzs 4 skind.

Tolluff Börstadt, er eigenndis, med sinne södskind, sielff ottende, wdj Kisße paa Nees Odell ½ hud.

Knudt Lundt, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud 2 skinnd, pannttegodzs ½ hud.

Errich Raffstadtt, er eigenndis i sammegaardtt Odell 10 skind, pannttegodz 2 skind.


Maritte Hollsetter, er eigenndis i Arnnsetter Ødegaardt Odell 6 skinnd.

Elluff Wigger, er eigenndis wdj Hueberrig Odell 4 skinnd, pannttegoedtz 2 skind.

Knud Mellumb, er eigenndis med sinne Södskinnde, sielff fembte, i Rönne i Rommedall Odell ½ hud.

Johannis Øxensett, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud.

Gunnder Hueberrig, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud, pannttegodzs 4 skinnd.

Jngeri Mellumb, er eigenndis i Kragerud i RinngxAggersogenn Odell ½ hud.

Laurittzs Mellum, er eigenndis i Offuerlie i Guldbrandzsdallenn Odell ½ hud, wdj Klomby i RinngxAgger sogenn Odell ½ hud.

Olluff Kaatorp, er eigenndis i sammegaardt Odell 9 skind, panttegodzs 1 hud, wdj Gaasßequernn Odell 3 skind, wdj Bye i Wardall l½ fiering.

Joenn Tommelstad, ehr eigenndis i Westergiorde wdj Jre Odell 3 huder.


Siffuer Spegedall, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud 10 skind, wdj Smeby paa Thoudenn Odell 3½ lisphund.

Narffue Morrudt, er eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud.

Mogenns Scheder*, ehr eigenndis i Allme i Aamodsogen med hanns södskinnde Odell 1 hud.

Thrunnd Skillingberrig, ehr eigenndis i Bye i Löufftenn sogenn Odell 3 huder.

Assbiörn Horstad, ehr eigenndis i sammegaard med sin söster Odell 1 hud.

Olluff Horstad, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud, wdj Arnnsetter Odell ½ hud.

Embritt Grytting, er eigenndis i Dörrumb Odel 4 skind.

Effuinn Gulscherudtt, ehr eigenndis med sine Södskinnde, siellff fembte i samegaard Odell 1 hud, wdj Stuberud paa Touden 3 schind.

Anders Haawig, er eigenndis i Bye i Waardall Odell ½ pund, wdj Biörcke paa Ringeriige Odell ½ pund.

Bersuend Rudtt, er eigenndis i sammegaardtt med sine söschind Odell 1 hud.

Mogenns Kiöus, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud 5 skind, wdj Söerby i Trösßell Odell 1 skind.


Lauritzs Hiellumb, ehr eigenndis i Kaatomptenn Odell ½ hud, wdj Lund i Trößell Odell 1 skinnd.

Tolluff Korsett, ehr eigenndis i fornemnte Kaatomptenn Odell ½ hud.

Joenn Kaatomptenn, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 3 skind, pannttegodzs 3 skind.

Niells Sellin, er eigenndis i Sörby i Trösßell Odell ½ hud.

Jngri Dystuold, er eigenndis i sammegaardtt Odell 8½ skind, wdj Suinnckerud Odell 2½ skind, wdj Syllesßette Odell 3 skind.

Poffuell Dystuold, er eigenndis i sammegaardt Odell 1½ skinnd.

Siffuer Dystuoldt, er eigenndis i sammegaard pannttegodtzs 2½ skind.

Peder Thrunndhus, med sinne Med Arffuinnger, er eigenndis i sammegaard Odell 1 hud 2 skind, wdj Söllesßett Odell 5 skind.

Peder Myer, er eigenndis i sammegaardt Odell 7 skind, pannttegodtzs 4 skind, wdj Suennckerud Odell 2½ skind.


Simmen Blystadt, med sinne Sydschinde, er eigenndis i Setter i Rommedall Odel 3 schind.

Biörnn Biörnnerudt, ehr eigenndis i Kaatorp Odell ½ hud, wdj Rudt i Wangsogen Odell ½ hud, wdj Lille Rudsta i Ellffuerumbsogenn Odell 1 skind.

Thorstenn Katorp, er eigenndis i Lund, med sine Södskinnd Odell 9 skind.

Errich Skraastadt, er eigenndis i sammegaardtt Odell 11 skind, wdj Dombstad i Rommedall 4 skind.

Jenns Sellinn, er eigenndis i Ennger i Löufftenn sogenn Odell 7 skind.

Christoffer Narmoe, er eigenndis i Suinnskerud Odell 6 skind.

Olluff Busterudt, er eigenndis i Liier Odell 1 skinnd.

Joenn Liier, er eigenndis i sammegaard 1 skind.

Haagen Korsett, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 hud, wdj Söllesett Odell ½ hud.

Guldbrandt Opsall, er eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud, wdj Söllesett Odell ½ hud.

Jonn Hersett, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud.


Aase Nasouv, er eigenndis i GollAas Odell 4 huder, wdj Houg i Eidzuoldsogenn 1 fiering.

Arnne Kyllstadt, er eigenndis i samme gaard med sine Med Arffuinnger Odell 2 huder 3 schind.

Godenn Kylstadt, er eigenndis i Lille Kyllstadtt Odell 9 skinnd, wdj i Krogstj i Löufftenn Sogen 1½ hud.

Olluff Einne, er eigenndis i Sottestad på Thoudenn Odell 1 hud, wdj Mußlii i Stanngesogen 8 skind, wdj Blaarud Odell 2 skind, wdj Oustad Odell 2 skind, wdj Börge paa Romerige Odell 3 lispund, wdj Kaatompt pantegodz 1 hud 3 skind.

Jnngeborrig Haffsall, er eigenndis i Dall i Rommedall Odel 1 solld kornn, wdj Frenng i RingxAgersogen ½ hud.

Michell Gierloff, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud.

Tholluff Höstbiör, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud.

Anders Höstbiör, er eigenndis i sammegaard 9 skinnd, wdj Nödre* Skiffstad i Ellffuerumbsogen Odell ½ hud.


Olluff Querne, er eigenndis i Aasett i Amodt Sogenn med sine med Arffuinger Odell 5 skind.

Olluff GollAass, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud 2 skind, pantegodz 1 hud 8 skind, wdj Strömmerud Odell 1 hud, wdj Mollungre paa Hadelannd Odell 1 fiering.

Gundmund Tompter, er eigenndis i sammegaard Odell 2 huder, wdj Hersetter Odell 3 skind, wdj Hueberrig Odell 3 skind.

Peder Biörge, er eigenndis i sammegaardtt Odell 2 huder, pannttegodzs 1 hud, wdj Bußuolld Odell 9 skind.

Biörnn Dörrumb, er eigenndis i Olltomptenn Odell 2 huder, wdj Dörrumb Odell 8 skind, pannttegodz 4 skind, wdj Aanderud i RingxAggersogenn med hanns Med Arffuinnger Odell 1 hud.


Lauritz Kaatompt, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Gurre Olluffsdatter, er eigenndis i Biercke Odell 1 hud.

Tolluff Myer, er eigenndis i Aarsrud i RingxAggersogenn, med sine Med Arffuinnger Odell 4 skinnd.

Guldbrand Tompten, med sinne brödre, er eigendis wdj Höstbiör Odell 9 skind.

Jonn Sillesett, er eigenndis i sammegaardtt Odell 3 skind.

Giertrudt Graaboll, er eigenndis i fornemnte Silleßett Odell 1 skinnd.


Summarum belöber fornemnte Jndkombst aff Wangsogen thunge: 27½ schipund 8½ lispund 1 sold, salt ½ pund, huder 159½ schind och ½ schind.

Olluff GollAas, Lauridzs Liier, Biörnn Dörumb, Peder Biörge, Gundmund Tompter och Niells Otteldstadt, Laugrettis Mennd wdj Wanngsogenn, giörre Witterligtt att fornemnte Odells Mennder och panntte Mennder, haffuer paa worris rette Thingstufffue, for Kongelig Mayestets fougett, retteligenn angiffuitt derris goedzs, som forbemelltt er, och icke annderledis, som dj enn huer forregaff, dett bekiennder wii med worris Zigenetter her nedenn paa tröcktt. [6 segl].


Øster Dallenn


Elffuerumb Sogenn


Thord Hoffuinn, er eigenndis i sammegaarddtt Odell 6½ skinnd, wdj Graff ibidem 1½ skinnd.

Biörnn Stranndtt, er eigenndis i Söndre Strannd Odell 3 skinnd, wdj Lunde i Trößell Odell 3 skinnd.

Thrunndt Wdthus, er eigenndis i sammegaard Odell 9 skinnd, pannttegods 3 skind.

Niells Wdtthus, er eigenndis i sammegaardtt Odell 8 skind, kiöbegods 4 skind.

Olluff Setter, er eigenndis i TördAasßenn wdj Sollöer Odell ½ hud.

Laurittz Hoffuinn, er eigenndis i sammegaard, mett sinne medt Arffuinger Wskifft Odel 1 hud, pannttegoedzs 3 skind.

Peder Graff, er eigenndis i sammegaardt Odell 3 skinnd, wdj Fennstad i Nes sogenn paa Rommeriige paa hanns hustruis weigne 1 fiering Rogmiell.

Otter Nerd Skiffstadtt, ehr eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Otter Olluffsenn Skiffstad, ehr eigenndis i fornemnte gaardt Odell 1 hud.


Niells Torge, ehr eigenndis i Westad i Snerttingxdallen paa hans quinndes wegne odell 4 skind.

Holtter Herstadt, och hanns broder, er eigenndis i sammegaard Odel ½ hud.

Oluff Herstadtt, ehr eigenndis med sine Med Arffuinger i sammegaardtt odell 8 skinnd, wdj Østre Setter odell 4 skinnd.

Peder Löchenn, med hanns Sydskinnd, er eigendis i sammegaard Odell 2 huder, wdj Quesett i Hoff sogenn i Sollöer Odell 4 skind, wdj Opsall Odell 2 skind.

Gundmunnd Findstadtt, er eigenndis paa hanns quinndis och hindis södskinndz weigne, wdj Husell i Sollöer Wschifft Odell ½ hud, wdj Waale ibidem Odell 2 skinnd, wdj Opsall odell ½ hud.

Halduor Nöttaasen, ehr eigenndis i Nörsßell, paa hennes Odell 1 hud.

Gunder Nösell, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud.

Laurittz Nösell, i sammegaardt ½ hud.

Rolff Setter, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud.

Errich Wdtthus, paa hanns quinndis och Medsydskinndzs er eigenndis i Lillsett wdj Sollöer

Odell ½ hud.

Annbiörnn Henstadtt, ehr eigenndis i sammegaard Odell 1 hud, wdj Setter i Thrösell ½ hud, wdj Jrre 2½ hud.


Otter Opsall, er enne eigenndis wdj Liömoe Odell 1 hud, wdj Store Hoff pantegodzs 1½ skind, wdj Opsall, som hannd paaboer, er eigenndis med hanns medt Arffuinger, Gifftings goedzs 1½ hud, wdj fornemnte Store Hoff ½ hud, wdj Skieffstad Gifftingx godzs 1½ skind.

Thrunnd Opsall, er eigenndis i bemelte Storre Houff panntte godzs 4½ skind.

Gunder Berger, er eigenndis i sammegaardt Odell 1½ hud, wdj Skiffstad Odell 3 skind, wdj Stöffer i Hoffsogenn i Sollöer pannttegodzs ½ hud.

Einner Opsall, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud.

Elling Opsall, i sammegaard odell 1 hud.

Annders Skiffstadtt, ehr eigenndis i Nördre Skiffstad Odell 1 hud 9 skind.

Knud Quagstadtt, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud, wdj sammegaard pannttegodzs 3 skind.

Anne Embrittzsdatter, er eigenndis wdj Sormerud Odell 1 hud.

Embrit Sormerudt, ehr eigenndis i Tenngeby paa Hernes Odell ½ hud, wdj söndregaarden Opsall 2 skind, wdj Hoffuinn 1 skind.


Amund Hoffuinn, ehr eigenndis i sammegaard Odell 7 skind

Thord Löchenn, ehr eigenndis i Quersett i Hoffsogenn i Sollöer Odell 1 skinnd.

Amund Löchen, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1½ hud, wdj Thrösell Setter pantegotz 4 skinnd.

Jngeborrig Syffuersdater, er eigendndis i Øster Setter Odell 4 skinnd, wdj Herstad Odell 4 skind, wdj Trösell Setter odell 2 skind.

Jngeri Jffuersdatter, och hinndis söster er eigenndis, wdj Löckenn odell 9 skinnd, wdj Morrudtt 9 skind.

Embrit Hoffuin, medt hanns Med Arffuinnger er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud, wdj Sönndre Strannd odell 1 hud.

Peder Mögstadtt, er eigenndis wdj Berig i Sollöer paa hanns quinndes weigne Odell 7 skind.

Embrit Hoffuin, er eigenndis i Disett i Amoedsogenn Odell 1 hud.

Jngeborrig Hoffuinn, er eigenndis i Skiffstad Odel 2½ skind.

Knudt Mögstadt, ehr eigenndis i Sperby i Sollöer paa hanns quindes wegne Odell 7 skind.

Rollff Findstadt, ehr eigenndis i sammegaardtt panntegodzs 4½ skinnd.


Thostenn Hagenn, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 3 skind, wdj Trösell Setter panntt 4 skind, wdj Rögstad i Wingersogen i Sollöer Odell ½ hud.

Peder Stranndt, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud, wdj Lille Grindallen kiöbegodzs 1½ skind.

Olluff Strand, ehr eigenndis i fornemnte Strannd Odell ½ hud, wdj fornemnte Grindallenn kiöbegodzs 1½ skind, wdj fornemnte Strannd pannttegoedzs 1 skind.

Jffuer Hoffuinn, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 5 skind, wdj Oußby i Rommedall paa Hedemarcken Odell 7 skind.

Michell Sorperudt, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud 2 skind.

Giettuold Skieffstadt, er eigenndis i sammegaardt Odell 1 skinnd, wdj Storre Houff Odell ½ hud.

Biörnn Houg, ehr eigenndis i sammegaardtt med sinne Med Arffuinger Odell 1 hud 10 skind, panttegodz 1½ hud, wdj Grinndallenn Odell ½ hud, wdj Ellchoaaß Odell 15 fiscker, wdj Ollteig paa Lesßöe i Guldbranzdalen Odell 9 skind.


Repper Hagenn, er eigenndis i sammegaard Odell 9 skind, wdj Hersted kiöbegoedzs 1 skind, wdj fornemnte Herstad panttegodz 7 skind, wdj fornemnte Hagenn pantegodzs ½ hud.

Torre Østenhoug, er eigenndis i sammegaardtt Odell ½ hud, forhöiett samme part 1624 3 skinnd.

Amunnd Liömoe, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud, pannttegodzs 4 skind.

Peder Bonnerudt, och hanns Med Arffuinnger er eigenndis i Annderud i Amodsogenn Odell ½ hud.

Lauritzs Østenset, er eigenndis i sammegaardtt Odell 1 hud 2 skinnd, pannttegodzs 1 hud 2 skind, kiöbegoedzs 1 skinnd, wdj Annstad i Amod sogenn Odel 3 skinnd, Noch wdj fornemnte Øxensett som nu her effter skall föllge Biörnn Grundsett 3½ skinnd.

Biørnn Grundsett, ehr eigenndis wdj Øxennsett Odell 7 skinnd.

Embritt Jnsett, J samme gaard er eigenndis Odell 7 skinnd.

Tord Sørberig, er eigenndis i sammegaard Odell 7 skind, pannttegodzs 5 skind.


Thorre Biöllsett, och hanns Med Arffuinnger er eigenndis i sammegaardtt Odell 1½ hud 3 skind, pannttegodz ½ hud, wdj Staberud i Lötttensogenn pannttegodz 1 hud.

Thorre Nödre Biölstadt, ehr eigenndis i sammegaardt Odell 8 skind, och med hanns Med Arffuinnger Odell ½ hud, wdj Strette i Woldsogenn i Sollöer Odell 3 skind, wdj Skiffstad Odell 4 skind, wdj samme fornemnte gaard pant 7 skind.

Guttorm Liömoe, er eigenndis i sammegaardtt Odell 7 skind, pannttegodz ½ hud.

Hallduord Nösell, ehr eigenndis i Sönnder Houg Odell 5 skind, pannttegodzs 3 skinnd.

Oudenn Liömoe, ehr eigenndis med hanns Med Arffuinnger i samme gaardtt Odell 2 skind, pannttegodz 2 skind.

Niells Rettenn, ehr eigenndis i sammegaardt Odell ½ hud.

Giettuold Setter, er eigenndis i Wnndsett i Rinndallenn Odell 4 skind.


[Trysil,] Jdre och Sernne Annexer

Suenn Söerby, er eigenndis i sammegaardtt Odell 6 skind, wdj Lunde Odell 1 skind.

Biørnn Prestegaardt, er eigenndis wdj Löerdallenn Odell 3 skind.

Biörnn Lunde, eyer i sammegaard odell ½ hud.

Knud Lunde, wdj sammegaard 4 skind.

Gunder Hougen, er eigenndis i fornemnte Lunde 4 skind.

Poffuell Østberig, er eigenndis i sammegaardt Odell 2½ hud 1 skind, wdj Torsrud 1 hud.

Joenn Werchesunnd, eyer i sammegaard Odell 8 skinnd.

Annders Harrildtzhed, eyer i sammegaard 9 skind.

Amund Fremundbach, eyer i Sammegaard 3½ huder, wdj Berger Odell 1½ hud.

Peder Gaarder, er eigenndis i Bergitt odell 1 hud 4 skind, pannttegodzs 4 huder.

Errich Bechen, eyer i sammegaardt Odell 9 skind.

Poffuell Skouffsgaard, eyer i sammegaard 1½ hud.

Olluff Fremb paa Gierdet, i sammegaard 1½ hud.

Olluff paa Østbiergett, eyer i sammegaardtt Odell 1 hud.


Pouell Löerdallen, wdj sammegaard 1 hud.

Jonn paa Gaarden, eyer i sammegaard 2 huder.

Olluff Frembi gaardt, eyer i sammegaard odell 1 hud 9 skind, wdj Skaffsgaard 2 skinnd.

Peder paa Bierget, eyer i sammegaard 1½ hud.

Halduord paa Biergett, i sammegaard 5 skinnd.

Olluff Bache, er eigenndis i sammegaard 2 huder.

Peder Østgaardt, eyer i sammegaard 1½ hud 5 skind.

Halduor paa Wester Bierget, eyer i sammegaardt Odell 1 hud.

Lauritz paa Serne, eyer i sammegaard 1 hud.

Hogen Heen i Gaarden, eyer i sammegaard 2 huder.

Olluff paa Serne, er eigenndis i Skaffsgaardenn Odell 9 skind.

Joen Sörhus, er eigenndis i Graff paa hanns hustrus weigne Odell 2 skind.


Summarum offuer Elffuerums sogen, thunge 1 fiering, fischer 15, hudelaugh ehr 106½..

Halldword Gryttinng, Biörnn Strannd, Haluor Finndstad, Embritt Lillehoff, Niells Rettenn och Tord Hoffuinn, Laugrettis Mennd i Ellffuerumb sogenn, giörre Witterligtt, att fornemnte Odells Mennder, och Panntte Mennder, haffuer paa worris rette Thingstuffue for Kongelig Mayestets fougett retteligenn ahngiffet derris goedzs, som forbemelt er, och icke anderledis som dj enn huer forregaff, dett bekiennder [wii] med worris Zigenetter her nedenn paa [trögtt].

[6 segl]


Amodt Sogenn


Her Jacob Risse, Sognneprest i Amodtt, er eigenndis wdj Lunde i Thrösell panntegodzs 2 huder 4 skind, wdj Næß ibidem panntegodzs 6 skinnd.

Peder Kiellde, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 10 skinnd.

Hagenn Arnnestadt, med sinne Med Arffuinger ehr eigenndis i sammegaard Wschifft Odell 3 huder.

Peder Allme, ehr eigenndis wdj Storresteenn i Thönndsett sogenn, Odell 1 skind, pannttegodtz 6 skinnd.

Niells Niellssenn, ehr eigenndis wdj Nes i Trößell Odell 4½ skinnd.

Gundmund Skrambstadt, er eigenndis wdj Hogßett wdj Øffre Rinndallen, paa hanns Quinndis veigne Odell 9 skinnd, wdj Sönndre Ottnes 1 skind, wdj Söndre Skiffstat i Elffuerumbsogen Odell 2 skind.

Johann Holle, ehr eigenndis i sammegaard Odell 9 skind, wdj Allmnes pant 1 hud 1 skind, wdj Sönnderhoug i Rinndallen panntt 1 hud, wdj Skiffstad i Ellffuerumbsogen 1 skind.


Jffuer Aasett, ehr eigenndis wdj sammegaardtt pannttegodz 1½ hud, wdj OttAaßen i Need Rindallen Wschifft goedzs Odell ½ hud, wdj Berger i Øffre Rindallenn Odell ½ hud, wdj Röer Aaß i Thöndsettsogenn Odell 3½ skinnd.

Allff Hagenn, ehr eigenndis i Grinde ibidem i sammegaard, Odell 3 skinnd, panntegodzs 2 skinnd, wdj Hoffuinn i Elffuerumbsogen 1 skind.

Joenn Grinnde, er eigenndis i sammegaard Odell ½ hud, panntegodz ½ hud.

Assbiörn Grinnde, i sammegaardt, odell 5 skind.

Biörn Syffuersen, eyer i fornemnte Grinde odell 7 skind.

Ola* Allemis, ehr eigenndis i sammegaard Odell 8 skind, wdj Øffre Bollstad Odell 6 skind.

Jens Bolstadt, ehr eigenndis i LanngEnngenn Odell ½ hud.

Thorstenn Mörstadt, i sammegaard 1 hud.

Tholluff Medelhagenn, med sinne Medt Arffuinger ehr eigenndis i sammegaard Odell 1 hud.

Peder Østhagen, er eigenndis i Syllie 1 schind.

Hellge Jllssaas, ehr eigenndis i Bollstadt Odell 3 skind.

Hallduord Korperudt, er eigenndis i sammegaardtt Odell 4 skinnd.

Tholluff Sorckenes, eyer i Thyldallenn 3 skind.

Otter Errichsen, eyer i Aaß i Rindallen Odell 1½ skinnd.

Knud Rogstadt, med sinne Med Arffuinger er eigenndis i Sörby i Thrösell Odell 1 hud.


Elffuedallen Annexs

Niells Strandt, med hanns Med Arffuinger, er eigenndis i Annestad Odel 1 hud, wdj Aasß i Nedre Rindallenn panntegodzs 4 skind.

Olluff Ophus, ehr eigenndis i Hunggaard Odell 4 skinnd, wdj Otte Aasenn 3 skind.

Rangnild Staie, er eigenndis i Skieffstad i Elffuerumb sogenn Odell 1 skinnd.

Anne Mesellt, er eigenndis i Berig ½ hud.


Nedre Rinndallenn Annex

Niells Rudt, ehr eigenndis i sammegaardt Odell 8 skinnd, panntegodtz 4 skind.

Helge Lösett, er eigenndis i Grinndallenn wdj Elffuerumbs sogenn Odell ½ hud, wdj Skiffstad ibidem 3 skind, wdj Wnndsett Odell 2 skinnd, wdj Guldbrandzdallen 3 skinnd.

Olluff Disett, ehr eigenndis i sammegaardtt Odell 11½ skinnd, wdj Arnnostad paa Hedemarckenn Odell 6 skinnd, wdj Hoffuinn i Elffuerumbsogen Odell 2½ skind, wdj Skieffstad ibidem 3skind, wdj Holle i Rindallen 4 skind.

Giöe Diset, er eigenndis i sammegaardt Odell 11½ skind, wdj Arnnestadt paa Hedemarckenn Odell 6 skind, wdj Hoffuinn Odell 2½ skind.

Assbiörnn Liösett, er eigenndis med hanns Med Arffuinger, i Skiffstad i Elffuerumb sogen Wschifft Odell 3 skinnd, wdj Wnndßett 2 skind.

Axell Disett, er eigenndis i Sönndre Dißett Odell 2 skinnd.

Seualldt Syllie, och hanns Med Arffuinger Odell 2 huder.

Olluff Syllie, och hanns med Arffuinger Odell 2 huder.

Thord Hornsett, er eigenndis wdj Steig 3 skinnd, wdj Holle 9 skinnd.

Olluff Ottnes, er eigenndis wdj Granntiub 1 skind.

Roland Jlleuold, ehr eigenndis wdj sammegaard 3 skind.

Olluff i Hagen, ehr eygenndis i sammegaard 1 hud.

Harrald Diset, er eigenndis i sammegaard 1 hud 4 skind.

Olluff Nödre Ottnes, ehr eigenndis i samme gaard Odell 9 skinnd.


Øffre Rindallen Annexs

Biörnn Hannestadt, och hanns Medt Arffuinger, ehr eigenndis i sammegaard 9 skind.

Tholluff och Assbiörn Wnndßett ehr eigenndis i sammegaard Odell 6 skind.

Halsten Wnndsett, eyer wdj Granndtyb 1 skind.

Errich Wndset, eyer wdj Eggenn 3 skind.

Olluff Horset, och hanns Med Arffuinnger er eigenndis wdj Holle ½ hud.

Brynnild Bierckesett, eyer wdj Grandtiub 1 skind.

Suennd Berge, eyer i samme Berge 3 skind.

Suend Berge, eyer i samme Berge 3 skind.

Lauritz Berge, eyer i sammegaard 1 hud.

Olluff Horset i sammegaard 1 hud.

Lauritz Hunggard, i sammegaard 5 skind.

Börger Nordset, er eigenndis wdj Mömb Odell ½ hud, wdj Hogsett 9 skind.

Errich Bönnttegaardt, er eigenndis i Hundgaard Odell 3 skind.

Suennd Hogsett, er eigenndis i sammegaard 3 skind.

Börger Römundstadt, er eigenndis i Bollstad Odell ½ hud.


Tynndsett Sogenn

Lauritzs Faasett, er eigenndis, med hanns Medt Arffuinger i sammegaard 1 hud, wdj Liffuenn 2½ skind.

Peder Wby, med hanns med Arffuinger, er eigenndis wdj Siögaard Wschifft 1 hud.

Laurittz Wbye, med hanns Medt Arffuinger er eigenndis wdj Ousby 8 skind.

Carll Wgaardt, er eigenndis wdj Hoell 5 skind.

Lauritz Wgaard, eyer i Østby 1 hud.

Suennd Aas, eyer i Faaresett 3 skind.

Peder Østgaardt, eyer i Anndro 2 skind.


Thylldallenn och Ellffuedallens Annexer

Thord Eeigen, ehr eigenndis i sammegaard 3skind.

Østenn Queberig, er eigenndis wdj Kiellde odell 3 skind.

Simen Queberrig, er eigenndis wdj Østbye Odell ½ hud, wdj Grafft Aaß 8 skinnd.

Olluff Sörhus, ehr eigenndis wdj Horsett Odell 3 skind, wdj Graff 3 skind.

Knud Eiggen, ehr eigenndis wdj Steigenn med hannß med Arffuinger, som wschifft ehr, Odell 9 skinnd.


Quegne Annexs

Halduord Grandtyff, med hanns Broder börnn er eigenndis i sammegaard 2 skind, wdj Moenn 4½ skind.

Hinndrich Moe i sammegaardt 4½ skind.

Johannis Brattbolstadt, eyer i sammegaard med Hallduor Graaty 6 skinnd.

Erich Jndset, eyer i sammegaardtt med hanns Med Arffuinger Odell 9 skinnd.

Rassmus Jndset, eyer i samme gaard paa sin Faders weigne i spandz leye som reignis for 1 hud.


Sumarum offuer Aamod sogen, huder och hudelaugh er – 59 huder ½ schind.

Olluff Sönstehagenn, Gunder Berger, Joenn i Hagenn, Olluff i Hagenn, Hanns Napsett, och Annders Bollstadtt, Laugrettis Mennd i Amodtsogenn, giörre Witterligtt, att fornemnte Odells Mennder, och panntte Mennder, haffuer paa worris rette Tinnfstue for Konngelig Mayestets Fougett retteligen angiffuet derriß goedtzs, som forbemelltt ehr, och jicke annderledis, som dj enn huer forregaff, dett bekiennder wii med worris Zigenetter her nedenn paa tröcktt. [6 segl, uvisst om papirstrimmelen er borte]


Summa Summarum offuer denne Hiedemarkens Fougderies Oedels Jordbogh

Thunge aff malltt, miell och kornn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88½ schippund 4 lispund, 1½ seting 1 solt.

Denne Suma affkortis thunge 5 schippund, som er Find Nielssens goeds.

Smör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ löb

Fisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 woger

Noch Fisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 reignit for ½ tönner

Sallt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 schipund

Huder och hudelaug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .838, och 8 schind

[... affkortis] 18½ huder 1 schind [som] er Finnds.


Altinng vdi Hartt Kornn effter Thaxstenn anslagenn, dog iche Finnd Nielsöns goeds medbereignit som ligeuel ellers blant Adelenns goeds er indfört, da belöbffuer det thilsammenn 1037 tönner 2 setinger.

Noch schal her tilleggis effter hoeßfölgennde Sex Thingswinders jndhold, som thilforne iche haffuer worritt angiffuet, kornn 7½ tönne 3 ß[etinger]. Belöber saa til sammen offuer alt 1044½ tönne 1 schieppe 3 ß.


VEDLEGG: 6 tingsvitner om jordegods 1625.

Anno 1625 anlangende de Bönnder aff Hedemarchenn som iche haffuer weret tilstede der Odels Jordebogen bleff forfattet etc Anno 1624 och nu dog deris odelsgoeds haffuer angiffued, etc

Diße Things witner, ere först jndberregnit vdj dend Summarum Hedemarkenns jordbog vduis dend 4 Decembr 27.

1. Skappel tingstue i Ringsaker 22/7 1625. Welbyrdig Fru Margrete Brockenhus til Tjerne. [godsopplysninger]

2. Skappel tingstue i Ringsaker 22/7 1625.

3. Skappel tingstue i Ringsaker 22/7 1625.

4. Skappel tingstue i Ringsaker 22/7 1625.

5. Skappel tingstue i Ringsaker 22/7 1625.

6. Skappel tingstue i Ringsaker 22/7 1625.


VEDLEGG

Forteignellse paa hwis Godtzs som er tillfaldenn Adeludzs Jörgennsdatter Her Hanns Franndsöns wdj Øier sogenn effter hindis sallig forælder, Jörgenn Clausßönn och welbyrdig Höstrue Jnger Findzsdatter, huilked Godzs haffuer hid till wered holdett for fritt Adells godzs; Wlffuenn paa Hedemarkenn 2 skippund tunge, Noesß i Snertinngdallen 1 schippund tunge, Fosßenn i Ringsagger sogen 7½ lispund tunge, Gryde 1 hud, Homellstad 3 kalschind, Gaarder ½ hud, Boeberig Jisquernn paa Byre 3 kalschind. Dette godzs er till beholdenn Oppebörsell och icke till nogenn vdj panntt sett.

Kiennde paa Brottim 1½ hud, er bortt seett vdj panntt till Lauritzs Gramb

Nordennfielldtzs

Bollstad 2 löber smöer, Fiößenne 1 hud, Kornn 4 Meler, Ormandzshoff 1 Mel kornn, Regnide 10 Meller paa 1 tönner. Dette godzs er wdsatt i panntt till Anders Lauritzönn vdj Sogenn.

Summarum thunge 3 schippund 7½ lispund, smör 0, huder som iche ehr bortpandtet 1½, skinnd 6.

NB: huis goeds som ehr vdsat i pandt ehr iche her vdj beregnit.

Bekiennder ieg Hanns Franndsönn Bronn med eigenn haand, aff Øier prestegaard denn 7. Januarij 1625. Hanns Frandtzön Bruun egen haand.