Matrikkel (jordebok) over gårder og grunner i Fredrikstad by 11. juni 1661

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 20. oktober 2008.


Gjengitt etter en skadet original i Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Landkommisjonen 1661, nr. 3. Fredrikstad lagdømme, ad punkt 12.


Takseringen inngår i grunnlaget for Landkommisjonens arbeid. Dette arkivnummeret har et gammelt omslag skrevet på trykt brevark fra 1849: Taxter paa Gaarde og Grunde i Fredriksstad og Sarpsborg \Moss/ 1661. Her ligger det nå 4 dokumenter, alle med nyere tids blyantpaginering per blad: (1) et legg på 12 blad med takst av bygårder, innbyggere og sager på Moss, datert 22. april 1661, (2) et legg på 3 blad med takst av befolkningen i Sarpsborg, (3) et legg på 10 blad med takst av gårder og grunner i Fredrikstad, datert 11. juni, samt (4) et ark med taksering av gårder og befolkning i ladestedet Krogstad i Råde. Nedenfor tas kun med takstene for Fredrikstad by. I redigeringen nedenfor er navnet på kjente bygninger i byen understreket. Forkortelser er utfylt med kursiv. Uleselige ord og bokstaver og min utfylling er satt i skarpe klammer. Ord i klammer [– ...–] er utstrøket i originalen.[Fredrikstad]


Waningens Taxering


Salige affgangen borgemester Anders Olluffßens gaard hans effter[ladte] Enche i boer, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 Rdlr

– 4 Siöboer, huer taxerit for 100 dlr er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Rdlr

– Dend Ny gaard paa torwit Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 Rdlr

– Den gaard Michel Michelßen i boede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Rdlr

– Dend gaard paa Jenß Berringß tombt som iche endnu er ferdig. . . . . . . . . . . . . . . . .100 Rdlr

Christen Söffrenßen förige Raadmand, hans gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Rdlr

– haffuer her til dags brugt borgelig Nerring, Menß nu formedelst Alderdombs schyld bruger iche widere.

Offue Anderßen Raadmand hans gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Rdlr

– Noch for.ne Offue Anderßens gaard som Laeden paa staaer, Taxerit for. . . . . . . . . .150 Rdlr

Noch hanß och Birgete Olffßdater Siöboeplads, och Tombt Taxerit for. . . . . . . . . . . .200 Rdlr

– hanß Nerring bestaaer udj Saugbrug, bruger tuende Sauger wed Sarp, forpachted aff Welbiurdig Daniell Bildt, huorpaa schiereß Aarlig effter Angiffuelße – 16000 deler, giffuer deraff i Affgifft aarlig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Rdlr

Nielß Nielßen Raadmand hans gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Rdlr

– er en aldrig och bedagit Mand som haffuer offuerlat sit brug och Nerring.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3160 rdlr


(1b)

[. . . . . . . .ß]en [. . . . .] ga[ar]d Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Rdlr

– bruger en Saug wed Sarp Welbr: Daniel Bildt tilhörige, schierreß Aarlig 16000 deller, giffuer i Forpagtning deraff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rdlr

– bruger ellers andet smaa handel och Kiöbmandschab.

Thommiß Oluffßen Raadmand hans gaard met Siöboed och pladtz, taxerit for. . . . . 1260 Rdlr

– Bruger wed Halden udj Thestedalen och ellerß udj Elffuen deroffuen for 4 Sauger, dj tuende aff de Welbr: Roßenkrandtzers wed forpagtning huorpaa schieriß Aarlig – 40000 deller, dj andre tuende paa bunde goeds, huorpaa schieris Aarlige. Schattis aff dend ene til Kong: Ma: 20 Rdlr och aff den anden – 30 Rdlr.

Cort Peiterßen Raadmands tombt, tuende Siöboed platzer, Taxerit for. . . . . . . . . . . . .290 Rdlr

– haffuer Ringe borgelig Nerring.

Peder Poffuelßen Raadmand hans gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rdlr

– er en schipper eller Styrmand, farer for en Hyre, bruger en halff Ringe becke Saug udj Schetued sogen, til helffnet met bunden paa Kius, Schieriß Aarlig paa huer halffpart – 600 deller, er Nylig optagen och endnu iche Taxerit til schatt.

Annichen Salig Hans Nielßens förige Laugmands gaard som den forefindis Taxerit

for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Rdlr

– er en fattig Enche uden ald Nerring.

Mester Nielß Thrugelßen hans gaard med en halff Siöboeplads, beuonis aff Sognepresten sielff.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2670 rdlr


(2)

[. . . . .] Byens Cap[ellan . . ].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[0 Rdlr]

Christoffer Dirichsens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400 Rdlr

– bruger tuende Sauger wed Halden udi Tieste Elff, [forpach]ted aff de Welbr: Rosenkrandtser i Danmarch, schierris Aarlig derpaa huer Saug – 12000, bruger derhoes en ringe Kramboe.

Christen Jenßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 Rdlr

Een tombt som liger öede, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rdlr

– Lige Sönden for, tuert offuer for Laurs Marchußens gaard, som er en frj tombt effter Kongelig schiöde, bruger 4 Sauger aff Welbr. Daniel Bildt, Sauger wed Sarp, huprpaa schiereß Aarligens – 64000 deller, huor aff giffuer Aarlig til Welb: Daniel Bildt udj forpagtning – 240 Rixdlr, och 4 Roßenobel, haffuer tou smaa schibe, och bruger ingen anden borgelig Nerring, haffuer vdsat hanß Stiffbörns Arff paa Rendte penge – 4000 Rixdaller, hans odel och pandte goeds er angiffuit hoes Kong: Maiestets Faugit Laurs Marchußen tilforn. En Ny oprettet mölle med tau par quernner ligende ude paa strömen, huad dend kand Jmportere giffuer tiden.

Christen Jenßens Kieller och w-bebygde tombt Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Rdlr

Laurß Marckußens gaard, Siöboed och plads Neden fore, huis huuß [–och–] staae J bygning, er Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 Rdlr

– Haffuer leijet gaarden [–och–] bort til Key Hanßen er Konngl: Maiestets Fougit offuer Thune och Aaböyde och Wembbrede schibrede Lehn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330


(2b)

[. . . . .](?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[150 Rdlr]

– [br]uger [. . . . .] beche sauger ved [B]reche (?) huor paa kand schiæris Aarlig – 12000 deller, giffuer Aarlig der aff til [Ko: M]aiestet som Lenßherren op[pebær]er [..] Rixdlr, bruger ingen anden Næring.

Raßmus Jacobßen i Johan Brönichs Siöboegaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Rdlr

– bruger met öeltaperj.

Anne Jens Smids gaard, Thaxerrit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rdlr

– Er en fattig Enche, och haffuer ingen brug.

Jens Hanßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rdlr

– er en schipper och lader sig Hyre.

Thord Jenßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Rdlr

– er udj Salig borgemester Anders Oluffßens tieniste for en schipper.

Christen Söffrenßens ödetombt, och Siöboeplads, Neden for, taxerit for. . . . . . . . . . . . 70 Rdlr

Karren Laursdatters gaard och Siöboe plads, Neden fore, och Laurs Anderßens for. . .150 Rdlr

– er en fattig Enche och bruger indted.

Halduor Bottnes gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– er en baadsmand och far for Hyre.

Claus Hanßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– ehr en Seiglingsmand och far for Hyre.

\Till Ydren (?) Verenden (?)

ByFaugdens gaard, taxerit for [Niels Biering]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Rdlr

Suend Hanßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Rdlr

– bruger en Ringe beche saug, wnder Hallefield, huorpaa kand schierris Aarligen – 700 bord, giffuer deraff aarligens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 dlr


(3)

[. . . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[0 Rdlr]

– T[. . .]e och [. . . . . . . . . . . .] de penge j d[. . . .].

Oelle Madßens gaard [. . . .och s]öboeplads dertil, [taxerit for]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

– Bruger nogen ringe Nerring.

Anders Guldsmeds gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

– bruger öltaperj.

Sirj Pederßdaters gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Rdlr

– er en fattig gamel Enche.

Hanß Heningßen och Laurids Heningßens tombt, som begönder at bygiß, taxerit for100 Rdlr

– En en wng Karl, som nu begönder at bruge nogen ringe Kiöbmandschab.

Karen Harelß gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Rdlr

– Salig Michel Braßens börn haffuer det ipandt.

Raßmuß Jenßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Rdlr

– staar öede.

Hening Hanßens tombt offuen for Prouiant huußet, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rdlr

Angennet Salig Jens Pouelßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Rdlr

– er en fattig Enche och bruger med Øltaperj.

Broer Payßen som boer i Capelans gaarden, som er lagt til Kierchen er Sogneprestens Residens. Manden som boer i gaarden, er en schipper och farer for en Hyrre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970 rdlr


(3b)

[. . . .](?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[60] Rdlr

– [. . . . . .. . b]ruger . .

Welby[rdige] [. . . . Kirsten Bildt?] Siöboe och plads [taxer]it for. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rdlr

Gude Hellesen[s gaard,] Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Rdlr

– bruger nogit ringe mit Kramgoeds.

Nielß Harelßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Rdlr

– Er en Handtwerchsmand.

Castenn Thißens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Rdlr

– Er en Seiglingsmand och seigler for en Hyrre.

Lauridtz Hendrichßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Rdler

– boer tuende hanß dattere.

Berttel Hanßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

– Er Lantingßschriffuer och bruger ingen anden Næring.

Obriste Löytenants Christians gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Rdlr

– Huorudj Residerer officerer.

Michel Mogenßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rdlr

– Bruger met öltapperj.

Nielß Söffrenßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Rdlr

– Haffuer nogen ringe Handel met Ölltapperj.

Hanß Jörgenßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Rdlr

– Seigler for en bondemand.

Söffrenn Weffuers gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– Sidder der i Hußet hans börn och holder met weffueren.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 Rdlr


(4)

Peder [K? . . . . .]. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[30] Rdlr

– er en Smidt paa hans Ha[ndtwerch].

Jenß Anderßens gaard Tax[erit for]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Rdlr

– er en Roerßmand oc [nære]r sin föde med.

Niels Hanßens gaard ta[xerit] for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rdlr

– er en boedsmand och seigler for Hyre.

Helle schibygers gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Rdlr

– er en schibygerre.

Sappes Waning, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rdlr

– Er en Sergiant.

Mallenne Salig Hanß Ellertßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– Er en fatig Enche.

Anne Claußdatterß gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rdlr

– boer en boedtzmand och farer for Hyre.

Anders Schrederß gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rdlr

– Er en schreder och haffuer ingen anden Næring.

Biörn tömmermands gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rdlr

– er en arbedtzmand.

Michel Michelßen som boer i Salig borgemesters gaard, som for ehr anteignit,

Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Rdlr

– Holder med öltapperj, haffuer en liden Fische Jagt.

Laurß Jacobßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– Seigler for en boedsmand.

Jngemor schoemagers gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rdlr

– er en fattig gammell Mand och haffuer ingen Næring.

Kiersten Carls gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rdlr

– er indtet bebiugt, boer en fattig Enche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375


(4b)

[. . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[20] Rdlr

– [. . .]ehr och [ha]ffuer ingen N[æring].

Welbr: Da[niel Bildts] gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Rdlr

– er i fr[. . . .]arden aff nogit brug eller [N]erring.

Jffuer Börgeßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Rdl

– bruger en halff Saug wed Sarp, kannd schiere aarligen – 6000 bord, giffuer deraff i forpagtning til Welbr. Daniel Bildt penge – 30 Rdr. Derforuden bruger en anden liden bechesaug huorpaa kand schieris aarlig 4000 boer, giffr til Welbr: Daniell Bildt affgifften – 24 dlr.

Anderß Helleßens gaard staaer en liden Lade paa, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rdlr

– Bruger met en ringe Kramboe.

Øldrich Öldrichsens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rdlr

– Er en Seiglingßmand.

Laurs Nielßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Rdlr

– bruger en Flomsaug wed Leehus huorpaa kand schieris 10000 bord, giffuer deraff i Saugschat til Kong: May: pennge – 16 dlr. Bruger en ringe Kramboe.

Lambret Schreders gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Rdlr

– er en schreder paa hanß Handtwerch, haffuer part udj en Jagt.

Olle Toerßenß gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rdlr

– er en Arbedtzmand, och roer med en boed.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .830 rdlr


(5)

Jenß Pe[de]rßen [s gaard taxerit for]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– er Materiall schriffuers [....] her paa stedit.

Gierbrandt Alffßens g[aard] Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Rdlr

– Seigler for en schipper.

Nielß Bierings gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rdlr

– Er Kong: Ma: Byfougit.

Pauel Carlßens tombt Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Rdlr

– boer ingen endnu derudj.

Anderß Hammelhaffuis gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

– Er en schipper och seigler for en Hyre.

Apelanne Söffrenßdatters gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rdlr

– er en fattig Enche och haffuer ingen Nerring.

Arent Laurßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Rdlr

– bruger schoemager handtwerch.

Baard Gunderßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– Er en fattig Mand och roer med en baad der wed söger sin Næring.

Jost Schrederß gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rdlr

– er en schreder paa hans Handtwerch.

Erich Nielßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– er en baadsmand och seigler for Hyrre.

Thord Kroßnes gaard paa Erich Nielßens tompt, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Rdlr

– Staaer öede.

Johan Brömchis gaard som Anders Stabelg* i boer, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756 rdlr


(5b)

[. . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[0 Rdlr]

– [. . .] [gi]ffuer i forpagtning til Welbr: Daniel Bildt penge – 30 Rdlr.

Michell Olßen[s gaard] Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– Roer met en baad, och haffuer ingen anden Nering.

Visens Paasches gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

– Bruger en Saug wed Sarp, huorpaa kannd schierris – 8000 baard, giffuer til Welbr: Daniel Bildt udj affgifft pennge – 35 Rdlr.

Lauridtz Lettiß Arffuingers gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rdlr

– Proviantschriffueren boer udj samme gaard. Staar i pant til Byen paa de Fattiges weigne.

Anders Janßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rdlr

– Haffuer ingen Næring, menß er en Arbedsmand.

Barbra Jens Erichßens Huus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rdlr

– Enn fattig Enche, vden ald Næring.

Peder Jenßens gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– en arbedsmand som ingen Nerring haffuer, vden alleniste roer med enn baad.

Guldbrannd Siffuerßens gaard Taxerit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Rdlr

– en fattig Mannd, som tienner for Liffß ophold.

Hanß GlaßMesters gaard, taxerrit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rdlr

– er en handtwerchsmand som for ehr meldt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 dlr


(6)

P[eder? . . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[16] Rdlr

– en baadsmand och [seigler for] en Hyre.

Suend Lettis gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– er en huustömmer[mand] och haffr ingen anden Næring.

Christen Schamagers gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rdlr

– haffuer brugt handtwerchit och for Alderdomß schyld det nu offuerlat, haffuer ingen anden Næring.

Birrette Helles gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– holdis Corteer gaard derudj och deroffuer ingen Nerring. [Cortegarde]

Anne Wachthußis plads taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– en fattig Enche, uden ald Næring.

Peder Schoemagerß gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rdlr

– Enn fattig Enche uden ald Næring.

Barbra Joenß gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rdlr

– en fattig Enche uden ald Næring.

Martte Peder Hoppis gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Rdlr

– tuende fattige Encher uden ald Næring.

Gunder Viscentzens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rdlr

– en fattig Enche, uden ald Næring.

Her Boyeß öede tombt, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rdlr

– om pladtzen iche forhindriß aff Wollen.

Elße Hoppis gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Rdlr

– en Enche uden ald Næring.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 rdlr


(6b)

[. . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]15]0 Rdlr

– [. . . . . . .Bruger en Saug] ved Sarp til helm[.]t met Jffuer Börgeßen och holder gast[g]iffuerj.

Söffren Pederßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Rdlr

– en Roerß Karl med baad, och bruger ölltaperj.

Anderß Hoff schrederß gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rdlr

– bruger met nogen Ringe Kramvare.

Michel Mallers gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Rdlr

– en fattig Enche uden ald Næring.

Erich Kraßnesis gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 rdlr

– Seigler for Styrmand.

Johan Brönichs gaard Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Rdlr

– bruger tuende Flom sauger aff Welbr: Olluff Rytter wed Jße, och it quernhuus, giffuer deraff udj Affgifft – 50 dlr Aarlig, haffuer derhoes en Kreger til at före Last aff med, for Renter 1200 Rdlr, hans börn tilhörige.

Steener Toerßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rdlr

– er en Roerß Karl, och farer med en baad.

Anne schoemagers gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rdlr

– er en fattig Enche uden Næring.

Oelle Bottnnes gaard, taxerit med Maren Ackiß tilligendis plads. . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Rdlr

– er en Södhmand, och seigler for en Hyre.

Anne Adamß huus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rdlr

– en Enche uden Næring.

Thomiß Olffßens huß, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rdlr

– Staar i bygning och iche forferdiget.

Karen Biörnßdatterß gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rdlr

– en fattig Enche, uden ald Næring.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742 rdlr


(7)

Albret Johanßen[s gaard taxerit for]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rdlr

– Reißer paa landit sa[. . . .]a for borgerschabit och dermed nerrer sig.

Anderß Suendßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Rdlr

– er en gammel Mand och haffuer ingen Nerring.

Hanß Mallerß gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rdlr

– dene plads er for Ringet, och andre deroaa sat, er en Maaller paa hanß handtwerch, och ingen anden Nerring.

Gunder Pottis gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– er en schipper och Seigler for Hyre.

Sammel Smids Huus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rdlr

– dene plads mesten deel tagit til Kierchegaard til Soldatterne, bruger Handtwerchit.

Laurß Spitalenß Hus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rdlr

– er en boedtsmand och seigler for Hyre.

Peder Lauridtsens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Rdlr

– er Postmester och bruger ingen Næring.

Niels Klocherß börns goeds, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Rdlr

– Findiß ingen Nerring hoeß, menß bewanis aff nogen Fader eller Moderlöße börn.

Anders Kroßnes gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rdlr

– er en schipper och Seigler for Hyre.

Jöran Salig Jenß Olßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– er en boedsmand och Seigler for Hyre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 rdlr


(7b)

[. . . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[6] Rdlr

– er e[n boedsma]nd o[ch seig]ler for Hyre.

Maren Bundtmagers hus, denne plads er lagt i wolden.

Hannß Jörgenßens tombt staar öde w-bebiugt.

Michel Smids gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– om den bliffuer bestaaendiß for Fortificationen, er en Smid paa handtwerchit, och en Sergiant wnder Compagnierne.

Halduor Snidchers gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– bruger iche widere end Handwerchit.

Olle Laurßens gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rdlr

– om dend kand bliffue bestaaendis for Fortificationen, er en Seiglingsmand.


Disse Effterschreffne, ere uden for Dend Ny wold, om de bliffuer bestaaendiß, da taxeriß de som effter fölger.

Salig Jenß Christenßens gaard som tolderen nu i boer, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . .130 Rdlr

Salig Peder Holstis gaard, som Laurß Murmester i boer, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rdlr

Anderß Hammellhawes gaard, er tilsagt, at forflotte deriß Huße for Fortificationen, som och er störste deel Jndflöt.

Birette Ennerß huuß, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– er hoes Wolden, om de bliffuer bestaaende, beuoniß aff en fattig Enche, uden nogen Næring.

Oelle Steenerßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– er en boedsmand och seigler for Hyre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 rdlr


(8)

[. . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[20] Rdlr

– er [. . . . . .]

Effuen Ander[ßens g]aard, T[axerit] f[or]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rdlr

– beuon[is aff] byenß Weg[t]er.

Hanß Hendri[chß]ens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– er byschriffuer och ingen anden Næring.

Joen Constabels gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rdlr

– er Constabel och ingen anden Næring.

Gunder Janßens Hus, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– en boedtsmand och seigler for Hyre.

Börte Erichsdatters gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rdlr

– beuoniß aff it quindfolch uden Næring.

Boel Kochkis Hus en fieldHytte, for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rdlr

– en Enche uden Næring.

Birette Söffrenßdatters Huß, en fieldhyte, for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rdlr

– en Enche, uden Næring.

Halduor Pederßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– er en Roersmand som farer med boed, och ingen anden Næring.

Jnguor Snidkers Hus, it fieldhuß, sat for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rdlr

– en Snidker paa Handtwerchit, och ingen anden Næring.

Oelle Schamagerß Huß, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 rdlr

– en schoemager paa Handtwerchit och ingen anden Næring.

Dorette Hendrichßdatters gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– staaer öede.

Elline i Haueß huus, er Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– en fattig Enche uden Næring.

Mattis tömmermands gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rdlr

– er en hustömmermand och ingen anden Næring.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 rdlr


(8b)

[. . . . .] (en enke?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [12 R]dlr

– [. . . . . . u]den Næ[ring].

Hanß Olße[n]s Hus, Taxerit [for]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rdlr

– er en Arbedtsmand [och in]gen anden Næring.

Dorette Elliffß gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Rdlr

– en fattig Enche, uden Næring.

Peder Nielßen och Jens Thindstöbers gaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– er en hußtömermand (?) och ingen anden Nerring.

Christen Tiörbus gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– er en boedsmand och ingen anden Næring.

Giertrud Bottnes gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en fattig Enche uden Næring.

Dorette Trondß gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rdlr

– en fattig Enche, uden Næring.

Oelle Pederßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en boedsmand och Seigler for Hyre.

Oelle Amundßens och Anderß Gustadßens gaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Rdlr

– der er en Soldat, och den anden en Roerßkall, och ingen anden Næring.

Gunder tömmermands gaard, staar under Wolden, och derfore kand iche taxeriß, er en schibstömmermand och ingen anden Næring.

Michel Mogenßenß gaard, er Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Rdlr

– om den bliffuer bestaaendis, beuoniß aff en aff schierßboedtfolchit, som nu faer ed en boed, och ingen anden Næring.

Joen Olßens gaard, er Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Rdlr

– er en boedsmand, och Seigler for Hyre.

Suend Quiberig, och hanß Medarffuinger, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rdlr

– bewaniß aff en gamel Enche, och ingen anden Næring.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 rdlr


(9)

[. . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[4 R]dlr

– er en Roer[smand . . . . . . ] och [ing]en and[en] Ner[ring].

Suend schoemagers gaard taxerit f[or]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en [schoe]mager och Arbeider paa landet for bönder.

Rangnild Olle Madßens gaard, er Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en fattig Enche, uden ald Nerring.

Michel Amundßenß gaard er tagen til Cortegaard, Resten aff hußenne brugiß aff eyermanden en boedsmand och taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rdlr

Hans Pederßens gaard, er Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rdlr

– en RoersKarl, som farer med boed och ingen anden Næring.

Niels Gulberigs Hus, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rdlr

– er en RoersKarl, som farer med baad, och ingen anden Næring.

Jörgen Gullichßens hus, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en boedtsmand och farer for en Hyre.

Maren Aßlachßdatters Huß, staar wnder wolden, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rdlr

– en fattig Enche uden Nærring.

Olle Böchers huß, staaer wnder Wolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rdlr

– er en böchker paa Handtwerchit och ingen anden Næring.

Oelle Pederßenß Hus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rdlr

– er en arbedsmand och ingen anden Nering.

Ellen Pederßdatters Hus, er taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– en gammel Enche, uden Næring.

Olle Harchelßens Hus, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en Roers Karl som farer med en boed.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 rdlr


(9b)

O[. . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Rdlr

– [. . . . .] rn [....] rg.ll (?) Næring.

Barbra Tömißes tombt, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rdlr

– beuaniß aff byens Wegtere.

Laurids Lauritzßens gaard, er taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– er en Slagter, och ellers farer med en boed och ingen anden Næring.

Bendt Bentßens gaard e rtaxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– er en boedsmand och Seigler for en Hyre.

Peder Pouelßen et Consortes gaard, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rdlr

– en fattig Vanför quinde och ingen anden derudj.

Jngebor Hanßdatters Huß och tompt taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rdlr

– er nogen gammell quindfolch udj uden ald Nerring.

Ragnild Snidkierß gaard, en fattig affsindig Enche.

Øldrich Øldrichßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rdlr

– en fattig Enche uden ald Nerring.

Olle Jacobßens gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rdlr

– er en RoerßKarl och farer med en boed, och ingen anden Nerring.

Liffue Guttormß gaard, Thaxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rdlr

– er en fattig Enche, uden ald Nerring.

Hanß Eschilßens gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– er en RoerßKarl och farer med boed, Jngen anden Nerring.

Ragnild Smidtz huus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rdlr

– en fattig Enche, uden ald Nerring.

Knud Dalß hus, taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– en hustömmermand, och ingen anden Næring.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 rdlr


(10)

Peder [. . . . . .]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rdlr

– til[. . . . .] [. . . . . .] och [. . . .] Wo[lden].

Olle Laurßen [och ha]ns Medarffuingers gaard, for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rdlr

– en fattig [E]nche uden ald Nerring.

Peder Smidts gaar er Ruineret och Husene aff bröt, Resten aff Husene worderet for. . .16 Rdlr

– beuoniß aff en Soldater Enche, uden ald Nerring.

Marren Suend Weffuers, och Suend Quistes huß, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Rdlr

– beuaniß aff en Hustömmermand, och en fattig Enche.

Ellen Böchers och Suend Legßens gaard, Ellens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rdlr

– Suend ehr en schibs Arbeider, den anden en fatig Enche, Suend. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rdlr

Gunild Joenßdatters gaard taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rdlr

– beuoniß aff schibstömmermand som seigler for Hyre.

Rangnild Torbiörnß gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rdlr

– er en fattig Enche uden ald Nering.

Suend Quistes gaard, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rdlr

– bruger met öltaperj och ingen anden nerring.

Michel Hendrichßen it fieldHus, schal nederbrödes, er en Arbedsmand som leffyer aff it arbeide, och en fattig.

Haagen tömmermands Hus, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rdlr

– er en Hußtömmermand.

Aßgier Hanßdatters Huß Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rdlr

– er en fattig Enche uden ald Nerring.

Christoffer Raues Hus Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rdlr

– er en boedsmand och seigler for en Hyre.

Simmen tömmermandtz Hus, Taxerit for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rdlr

– er en schibstömmermand och fahrer for en Hyre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 rdlr

Summa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17343 Rdlr.


(10b)

Saaledis som [Beskr]effuet staar, Frederichstadtz Gaarder, Hu[ße] och Waaninger, med deris angiffuende nerring och Brug att were Taxerit, wdj Hanß Kongelige Mayestedtz Tilforordnede Welviße Commissariers Neruerelße, Nemlig Laugmand Abßalon Beyer, proviant Commissarj Nielß Hanßen, Peder Anderßen, Kongl. May: Fougett offuer Heggen och Frölandtz Fougderj, sampt och Henrich Söffrenßen, Ko: May: Fougett offuer Maasße Fougderj. Saavelßom Raadmend Offue Anderßen, Henning Hanßen, Cortt Petterßen och Kongl. Ma: Byefouget Nielß Nielßen, deriß offuenverelße, winder wj effterschreffne Johann Brönich, Hanß Hanßen, Anders Laurtzen, Suen Christenßen, Niels Harelßen och Suen Nielßen, och stadfester met woriß Zigneter. Actum Frederichstad den 11. Juni Anno 1661.


[– plass til 6 seglavtrykk, i nr 2 er det signaturen Hans Hanßen egen handt, i steden for avtrykk].